AMEA Newspaper November 2011

Page 1

ΕΣΟ΢ 7

ΑΡΙΘΜΟ΢ ΦΤΛΛΟΤ 94

ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2011

ΣΙΜΗ 0,01 EURO

ΟΣΑΝ Ζ ΓΤΝΑΜΖ ΣΖ΢ ΑΓΤΝΑΜΗΑ΢ ΚΑΝΔΗ ΠΡΟ΢ΠΑΘΔΗΔ΢ ΑΠΟΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ΢ ΣΗΠΟΣΑ ΓΔΝ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΣΖ ΢ΣΑΜΑΣΖ΢ΔΗ

ΔΛΛΑΓΑ: ΧΡΑ ΜΖΓΔΝ ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΛΑΤΘΜΧΝΟ΢

Οη δξάζεηο ηνπ Φνξέα καο είλαη παγθνζκίσο γλσζηέο. ΢θνπφο καο είλαη λα ελεξγνπνηήζνπκε ηα άηνκα κε αλαπεξία ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, απνθεχγνληαο ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ κε κνλαδηθφ θίλεηξν ηελ εξγαζία. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ δχλακε ηεο αδπλακίαο, κπνξνχκε κε ζηγνπξηά πιένλ λα πνχκε φηη εξγαζία ζεκαίλεη απνθαηάζηαζε θαη είλαη ν κνλαδηθφο ηξφπνο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία πνπ σθεινχληαη απφ ηελ εξγαζία ηνπο απνθεχγνληαο ηνπο θάζε ινγήο θαη κνξθήο θεδεκφλεο πνπ ηνπο εθκεηαιιεχνληαη. Ο δήκνο Αζελαίσλ θαη ηδηαίηεξα ν δήκαξρφο ηνπ Γ. Κακίλεο αλαγλσξίδνληαο ηνλ αγψλα καο αιιά θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ΑκεΑ ζπκπαξαζηέθεηαη ζε θάζε πξνζπάζεηά πνπ καο βνεζάεη γηα λα πξνσζήζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο καο. ΢ηα δχζθνια ρξφληα πνπ δνχκε φινη καδί έρνπκε ηελ ππνρξέσζε…΢πλ.΢ει.20

ΚΔΠΑ – ΣΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΟΤΝ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΔ΢ ΔΠΗΣΡΟΠΔ΢ – ΑΝΑΠΖΡΗΑ – ΠΔΡΗΚΟΠΔ΢ – ΑΞΗΟΛΟΓΖ΢Ζ – ΣΑΛΑΗΠΧΡΗΑ…ΟΛΑ

΢ΣΔΗΛΣΔ ΣΟΤ΢ ΚΛΔΦΣΔ΢ ΦΤΛΑΚΖ Γηα λα καο πάξνπλ νη επξσπαίνη ζηα ζνβαξά θαη λα κε κηιάκε κφλν γηα κλεκφληα θαη δφζεηο πξέπεη λα πάλε νη θιέθηεο θπιαθή. Μφλν έηζη ζα καο πάξνπλ νη επξσπαίνη ζηα ζνβαξά, θαη ν ιαφο ζα ζηεξίμεη ηηο πξνζπάζεηεο θαη ζα θάλεη φιεο ηηο ζπζίεο γηα ην θαιφ ηεο παηξίδαο. Υσξίο ηηκσξία, ε θαηάζηαζε ζα ρεηξνηεξεχεη θαζεκεξηλά ζε βαζκφ επηθίλδπλν αθφκε θαη γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο… ΢πλ.΢ει.20

ΠΟΛΔΗ΢ ΓΔΜΑΣΔ΢ ΢ΚΟΤΠΗΓΗΑ Γηαηί άξαγε πιεξώλνπκε δεκνηηθά ηέιε; Όηαλ νη δξόκνη είλαη γεκάηνη ζθνππίδηα θαη ε δεκφζηα πγεία θηλδπλεχεη κε αλεπαλφξζσηεο βιάβεο ζε βαζκφ επηθίλδπλν ηη πξέπεη λα θάλνπκε; Ηδηαίηεξα ζε θάπνηεο επαίζζεηεο πεξηπηψζεηο αλζξψπσλ κε αλαπλεπζηηθά ή θαη άιια πξνβιήκαηα πγείαο πξέπεη ε Πνιηηεία λα δίλεη πξνο απνθαηάζηαζε ηα απαξαίηεηα εθφδηα θαη…. ΢πλ. ΢ει. 3

ΜΑ΢ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΤΝ.................4 FLASH NEWS.............................6

ΗΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ.............9 ΦΧΡΟΚΧ΢ΣΑΗΝΑ......……….....10 ΔΗΓΖ΢ΔΗ΢ ΓΗΑ ΑΜΔΑ................12 ΑΞΗΕΔΗ ΣΟΝ ΚΟΠΟ...................13 ΑκεΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΑ................18 ΒΑ΢ΗΛΖ΢ ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ΢...........19 ΚΑΡΣΔ΢ ΚΑΗ ΓΧΡΑ ΥΡΗ΢ΣΟΤΓΔΝΝΧΝ.........………..20

Δζληθή Οκνζπνλδία Κηλεηηθά Αλαπήξσλ Ζ Δζληθή Οκνζπνλδία Κηλεηηθά Αλαπήξσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη θαηαζπαηαιήζεη ηνπιάρηζηνλ πέληε θνξέο πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ρσξίο θακία κα θακία παξνρή ζηνπο θηλεηηθά αλαπήξνπο. Σν Γ.΢ ηεο Οκνζπνλδίαο βξίζθεηαη ζε εκπφιεκε θαηάζηαζε γηα ην πνηνο θηαίεη θαη πνπ πήγαλ νη δεθάδεο ρηιηάδεο επξψ πνπ ζα έπξεπε λα σθειήζνπλ ηα άηνκα κε θηλεηηθή αλαπεξία θαη ηνπο θνξείο απηψλ.. ΢πλ.ζει.2

ΔΛΛΑΓΑ ΦΧΡΟΚΧ΢ΣΑΗΝΑ

ΑΠΔΡΓΗΔ΢................................11

ΔΛΛΑΓΑ...............................14-15

Μέρξη ην Γεθέκβξε 5,5 εθαηνκκύξηα λνηθνθπξηά ζα έρνπλ πάξεη ην ινγαξηαζκφ κε ην ραξάηζη. Ζ ππνπξγηθή απφθαζε ζα έρεη ηειηθά ηελ πην ζθιεξή κνξθή απ' απηέο πνπ είραλ ζπδεηεζεί θαζψο πξνβιέπεη: 1νλ) Σελ πιεξσκή νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ πνπ ζα αλαγξάθεηαη, δειαδή θαη ην ξεχκα θαη ην ραξάηζη καδί, 2νλ) ν θαηαλαισηήο, ν ηδηνθηήηεο ή ν ελνηθηαζηήο, ζα πξέπεη λα εμνθιήζεη ην πνζφ κέζα ζε δηάζηεκα 40 εκεξψλ ζηε ΓΔΖ γ) αλ δελ ην θάλεη ηφηε πξνβιέπεηαη ε άκεζε έθδνζε δηαηαγήο δηαθνπήο ηνπ ξεχκαηνο, δ) αλ πεξάζνπλ νη 40 εκέξεο ε πιεξσκή δελ γίλεηαη ζηε ΓΔΖ, αιιά ζηελ εθνξία… ΢πλ.ζει.2

«Bξίζθνκαη εδώ γηα λα ζπγρσξέζσ εγψ απηνχο πνπ κε άθεζαλ αλάπεξν. Απηνχο πνπ κνπ θαηέζηξεςαλ ηε δσή. Σνπιάρηζηνλ εγψ κπνξψ λα θνηκάκαη ζην καμηιάξη κνπ ήζπρνο, φρη γηαηί δελ αθνχσ θαλέλαλ ζφξπβν πιένλ, αιιά γηαηί έρσ ηελ θαξδηά θαη ηε ζπλείδεζή κνπ ήζπρεο». Απηά ήηαλ ιφγηα κε ηα νπνία μεθίλεζε ηελ…. ΢πλ. ΢ει.3

ΠΟΛΔΗ΢ ΓΔΜΑΣΔ΢ ΢ΚΟΤΠΗΓΗΑ...3

ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΑκεΑ.................8

ΜΑ΢ ΑΛΛΑΕΟΤΝΔ ΣΑ ΦΧΣΑ

ΔΝΑ ΕΧΝΣΑΝΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ Ο ΜΑΝΧΛΖ΢ ΚΤΠΡΑΗΟ΢

ΑΝΧΣΑΣΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΑΚΖ.....2

ΣΔΥΝΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΟ΢………7

ΑΠ’ΣΖΝ ΑΡΥΖ ΢υν.σελ.12

Ζ ππεξήθαλε ςσξνθώζηαηλα

Ζ θαθνκνηξηά ζε όιν ηεο ην κεγαιείν πνιιαπιαζηάδεηαη θάζε κέξα ηφζν πνιχ πνπ ζην ηέινο δελ ζα ππάξρνπλ γσλίεο ρσξίο δεηηάλν αθνχ ήδε ηψξα ηζαθψλνληαη κεηαμχ ηνπο. ΢ηα θαλάξηα θιείλνπλ νη νδεγνί ηα παξάζπξα ησλ απηνθηλήησλ γηαηί είλαη ηφζν επηβιεηηθνί νη επαίηεο πνπ αλ δελ ηνπο δψζεηο θάηη κπνξεί λα βξεηο θαη ηνλ κπειά ζνπ…. ΢πλ. ΢ει. 10


΢πλέρεηα από ην πξνεγνύκελν......

Ζ κεγαιύηεξε πεξηνπζία πνπ κπνξεί λα απνθηήζεη ν άλζξσπνο ζηε δσή ηνπ είλαη νη γλψζεηο, είλαη ην κφλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ δελ πνπιηέηαη, δελ αγνξάδεηαη, δελ κεηαβηβάδεηαη θαη έρεη ηφζν κεγάιε αμία φζν δελ έρεη φιν ην ρξπζάθη ηνπ θφζκνπ. Όια ηειεηψλνπλ θάπνηε, νη γλψζεη φκσο πνηέ. Οη παιηνί ιέγαλε, κάζε ηέρλε θη αζ‟ ηελε θη φηαλ πεηλάζεηο πηάζηελε. Αλ παξαηεξήζεηε ηνπο παιηνχο ζα δείηε φηη πξαγκαηηθά νη γλψζεηο, ραξάδνπλ πνξεία θαη ζηνπο θαηλνχξηνπο. Γλψζεηο δελ κπνξεί θαλέλαο λα απνθηήζεη ρσξίο ηελ αλάινγε βνήζεηα πνπ έξρεηαη κφλν απφ ηα παξαδείγκαηα ηεο δσήο θαη απφ δηάθνξεο θαηαζηάζεηο, όζα έκαζεο θαη μέξεηο θη όζα πξόθεηηαη λα κάζεηο, πξέπεη πξώηα λα ηελ πάζεηο, λα ηελ πάζεηο γηα λα κάζεηο. «Ση φκνξθε πνπ είλαη ε δσή, απ‟ ηελ θαιή ηεο πιεπξά θαη πφζν άζρεκε γίλεηαη αληίζηξνθα αλ δελ πξνζέμεηο», κνπ είπε έλαο γέξνληαο θάπνηε θαη ηνλ ζπκάκαη αθφκα, γηαηί δελ είρε ηίπνηα, δελ ήζειε ηίπνηα θαη δελ ηνπ έιεηπε ηίπνηα. Ήηαλ ηφζν πνιχ επηπρηζκέλνο θαη πεξλνχζε ηφζν θαιά ζε κηα παξάγθα πνπ είρε θηηάμεη κφλνο ηνπ, δίπια απφ ηελ ηεηξαφξνθε θαηνηθία πνπ έκελε ε γπλαίθα θαη ηα ηξία παηδηά ηνπ ζηε Παηαλία. Μπάξκπα-Νίθν δελ μέξσ αλ δεηο αθφκα αιιά απηά πνπ έκαζα απφ‟ ζέλα είλαη απηά πνπ ήζεια ζε νιφθιεξε ηε δσή κνπ. Γειαδή, κε έκαζεο λα κε ζέισ ηίπνηα, λα κελ έρσ ηίπνηα αιιά λα είλαη φια δηθά κνπ. Μεηά απφ ηφζα ρξφληα πνπ πέξαζαλ θαη πνπ ν Μπάξκπα-Νίθνο κπνξεί λα έρεη πεζάλεη, νη γλψζεηο ηνπ γελλάλε αθφκα θαη πξνζθέξνπλ πεξηερφκελν ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνλ άθνπζαλ θαη λφκηδαλ φηη θάηη ηνπο ιείπεη.. ΢πλερίδεηαη….

ΔΠΗΠΣΧ΢ΔΗ΢ ΑΠΟ ΔΝΑ «ΚΟΤΡΔΜΑ» ΚΑΣΑ 50% ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΥΡΔΟΤ΢

΢ύκθσλα κε ηξαπεδηθνύο θύθινπο, έλα κεγαιχηεξν «θνχξεκα» ηεο ηάμεο ηνπ 50% ζα πξνθαιέζεη έληνλεο πηέζεηο ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, θαζψο ζα ηνπο θνζηίζεη ηνπιάρηζηνλ 20 δηζ. επξψ ζε θεθάιαηα, ελψ ηα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ζα εληαζνχλ αθφκα πεξηζζφηεξν. Αληίζεηα νη δαλεηνιήπηεο ζα ππνζηνχλ κεγαιχηεξεο πηέζεηο, θαζψο αθελφο νη αλαδηαξζξψζεηο δαλείσλ ζα είλαη αθφκα δπζθνιφηεξεο, ελψ αθεηέξνπ νη ηξάπεδεο ζα δηεθδηθνχλ κε κεγαιχηεξε πίεζε ηελ πιεξσκή ησλ νθεηιψλ ηνπο. «Θα πξέπεη λα ιεθζνχλ γξήγνξα νη απνθάζεηο θαη λα ζηακαηήζεη ην καξηχξην ηεο ζηαγφλαο» αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά πςειφβαζκν ζηέιερνο ειιεληθήο ηξάπεδαο θαη ζπλερίδεη: Σν δήηεκα ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο απαζρνιεί πιένλ ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν ηεο επξσδψλεο θαη δξνκνινγνχληαη ξπζκίζεηο ζηελ ΔΔ γηα ηελ θεθαιαηαθή ελίζρπζε φρη κφλν ησλ ειιεληθψλ αιιά θαη ησλ επξσπατθψλ ηξαπεδψλ πνπ είλαη εθηεζεηκέλεο ζην ειιεληθφ ρξένο. Σνλ ξφιν απηφ ζα αλαιάβεη ν επξσπατθφο κεραληζκφο ζηήξημεο EFSF θαη γίλνληαη ζπδεηήζεηο γηα λα εληζρπζεί κε 200 δηζ. επξψ πεξηζζφηεξα θεθάιαηα (ζήκεξα ζηα 440 δηζ. επξψ). Σψξα αλ ε αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ γίλεη κέζσ ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ΢ηαζεξφηεηαο, ηφηε νδεχνπλ πξνο πιήξε θξαηηθνπνίεζε, αθνχ ε ζπκκεηνρή ηνπ ΣΥ΢ ζα γίλεη κε θνηλέο κεηνρέο. ΢ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζηήξημε έξζεη απφ ηνλ EFSF, δειαδή αλ ηζρχζεη γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο φ,ηη ηζρχζεη γηα ηηο επξσπατθέο, ηφηε ε ζπκκεηνρή ζα γίλεη κε πξνλνκηνχρεο κεηνρέο. ΢ην κηζφ ζα πέζεη ε πεξηνπζία ησλ Σακείσλ ζε πεξίπησζε πνπ ηειηθά επηβιεζεί «θνχξεκα» 50% ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο. Δηζη ε πεξηνπζία ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ απφ ηα 24 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, πνπ είλαη ζήκεξα, ζα πεξηνξηζηεί ζηα 12 δηζεθαηνκκχξηα. ΢εκεηψλεηαη πσο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία δελ είλαη ππνρξεσκέλα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην «θνχξεκα» ηνπ 21% πνπ απνθαζίζηεθε ην θαινθαίξη. Γφζεθε δειαδή ην δηθαίσκα ηεο επηινγήο γηα ην θαηά πφζν ζα ιάβνπλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία (κε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ θνξέσλ λα απάληα πάλησο ζεηηθά). Ζ Δ.Ο.Κ.Α έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ρξεκαηνδνηήζεη ηνπο θνξείο πνπ εθπξνζσπεί ζε επίπεδν εθηθηφ γηα ηα νηθνλνκηθά ηεο βέβαηα αιιά πνπ λα ην θάλεη απηφ φηαλ μνδεχεη 7.000 επξψ θάζε κήλα ρσξίο αηηηνινγία θαη θαηαζπαηαιεί ηα δεκφζηα ρξήκαηα ζε πξνζσπηθέο θηινδνμίεο θαη ππνηηζέκελεο αλάγθεο νξηζκέλσλ. Μεηά ηελ ακεηάθιεηε παξαίηεζε ηνπ πξνέδξνπ Νηθνιάνπ ΢θφλε, ζηελ γεληθή ζπλέιεπζε πνπ έιαβε ρψξα ζην Δ.Η.Α.Α. ζηηο 22/05/2011 θαη ηελ παξαίηεζε ηνπ Α‟ αληηπξνέδξνπ Γξεγνξίνπ Μνχζηνπ αιιά θαη ηνπ Β‟ Αληηπξνέδξνπ Κσλζηαληίλνπ Ακνηξίδε, ε Οκνζπνλδία αθφκα θαη ρσξίο Γ.΢. ζπλερίδεη λα ππνγξάθεη θαη λα θάλεη αλαιήςεηο απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςε ηεο νχηε θαλ ηα πξαθηηθά ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη ν ζπλδηθαιηζκφο δελ έρεη θακία ζπγγέλεηα κε ηελ αλαπεξία θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ αλαπήξσλ είλαη αδηαπξαγκάηεπηα φπσο θαη ε λνκηκφηεηα ησλ εθπξνζψπσλ καο. Όηαλ ε Δ.Ο.Κ.Α ιεηηνπξγεί παξάλνκα θαη αληηθαηαζηαηηθά θαιά θάλεη ε θάζε θπβέξλεζε θαη καο γξάθεη ζηα παιηά ηεο ηα παπνχηζηα. Δίλαη θαηξφο λα πάεη ν θάζε θαηεξγάξεο ζηνλ πάγθν ηνπ, θαη πξψηα εκείο νη θηλεηηθά αλάπεξνη λα δείμνπκε ην θαιφ παξάδεηγκα θαη ηελ πιήξε δηαθάλεηα θαη ηηκηφηεηα ζην ρψξν καο γηα λα κπνξέζνπκε έλα δηεθδηθήζνπκε απηά πνπ καο αλήθνπλ ρσξίο λα καο αληηκεησπίδνπλ ζαλ θαθνκνίξεδεο ή θαη απαηεψλεο. ΢ην ρέξη φισλ ΜΑ΢ είλαη λα ηα αιιάμνπκε απηά θαη λα απνκαθξχλνπκε ηα ζθάξηα ζηνηρεία πνπ κνιχλνπλ ην ρψξν καο θαη εκπνδίδνπλ ηηο πξνζπάζεηέο καο. ΢πλ. από ζει. 1

΢πλ. από ζει.1 Ο θαηαλαισηήο ζα πξέπεη λα πάξεη ηε ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ηελ ΓΟΤ θαη κε απηή ηε βεβαίσζε λα πάεη ζηε ΓΔΖ θαη λα θάλεη αίηεζε επαλαζχλδεζεο ηνπ ξεχκαηνο, ε) ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ζέιεη λα αιιάμεη πάξνρν ξεχκαηνο , λα θχγεη δειαδή απφ ηε ΓΔΖ θαη λα πάεη ζε άιιε εηαηξία ξεχκαηνο ζα πξέπεη πξψηα λα έρεη πιεξψζεη ην ραξάηζη θαη ζη) ε κφλε ππνρψξεζε πνπ θάλεη ην ππνπξγείν είλαη: γηα ηνπο καθξνρξφληα άλεξγνπο, αλάπεξνπο θαη πνιχηεθλνπο. Απηέο νη θαηεγνξίεο πνιηηψλ κπνξνχλ λα ζηέιλνπλ sms κέρξη ηα ηέιε Ννεκβξίνπ (30/11) γηα λα πηνπλ θαθέ ζε θάπνηα θαθεηέξηα ή λα απαιιαγνχλ απφ ην ραξάηζη. Δίλαη ε πξψηε θνξά ζηε ρψξα καο πνπ ην δεκφζην θαη νη θξαηηθέο ππεξεζίεο ιεηηνπξγνχλ κε ηα θηλεηά, κε ηα sms ζε ζπλεξγαζία κε ηε ΓΔΖ πξνο ην παξφλ γηαηί δελ μέξνπκε κε πνηνπο αξγφηεξα θαη κε δηάθνξεο άιιεο αληηζπληαγκαηηθέο θαη παξάηππεο ελέξγεηεο. Πην αλαιπηηθά ζηε ζειίδα 3 --------------------------------------------------------------------------------------------΢ΕΛΙΔΑ 2-----------------------------------------------------------------------------------------


Θα πξέπεη πξώηα λα γίλεη ε πιεξσκή ηνπ ινγαξηαζκνχ καδί κε ην ραξάηζη θαη ζηε ζπλέρεηα ν πνιίηεο λα θάλεη αίηεζε απαιιαγήο ζηελ αξκφδηα ΓΤΟ, ζηε ζπλέρεηα εθνξία ζα θξίλεη αλ ζα θάλεη δεθηή ή φρη ηελ αίηεζε θαη αλ ε αίηεζε γίλεη δεθηή ηφηε κε ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα απφ ηε ΓΟΤ ν πνιίηεο παίξλεη ηελ επηζηξνθή, αλ φρη πάιη κε ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα καζαίλεη πσο δελ δηθαηνχηαη επηζηξνθή ρξεκάησλ. Όζνλ αθνξά ηνπο πνιύηεθλνπο, Ο κεησκέλνο ζπληειεζηήο εθαξκφδεηαη εθφζνλ ν πνιχηεθλνο έρεη ηελ θπξηφηεηα ή ηελ επηθαξπία (100% ή θαηά πνζνζηφ) ηεο ηδηνθαηνηθνχκελεο θχξηαο θαηνηθίαο. ΢ηελ πεξίπησζε πνζνζηνχ ζπληδηνθηεζίαο ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο πεξηνξίδεηαη ζην πνζνζηφ απηφ. Σα ηέθλα βαξχλνπλ, ζηελ πεξίπησζε εγγάκσλ, ηνλ ππφρξεν άλδξα θαη σο ΥΑΡΑΣ΢Η - Γηαδηθαζία απαιιαγήο εθ ηνχηνπ γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ πνιπηέθλνπ ιακβάλεηαη ππφςε ν αξηζκφο ησλ ηέθλσλ ηνπ θσδηθνχ 003 ηεο δήισζεο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011. ΢ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη ζπκπιεξσζεί ν θσδηθφο 004 ηεο δήισζεο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 κε αξηζκφ κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ 4, ηφηε ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο εθαξκφδεηαη ζην ηδηνθαηνηθνχκελν αθίλεην ηεο ζπδχγνπ θαηά ην πνζνζηφ ηεο. Γηα ηνπο αλάπεξνπο, ΢ηελ πεξίπησζε εγγάκσλ, ην κεησκέλν ζπληειεζηή εηδηθνχ ηέινπο έρεη ν θαηά θπξηφηεηα ή επηθαξπία (100% ή θαηά πνζνζηφ) ηδηνθηήηεο ηεο θχξηαο ηδηνθαηνηθνχκελεο θαηνηθίαο, εθφζνλ ν ίδηνο είλαη αλάπεξνο ή ν ή ε ζχδπγνο πνπ ηνλ βαξχλεη είλαη αλάπεξν πξφζσπν θαηά ηα αλσηέξσ θαη δελ έρεη θνξνινγνχκελν εηζφδεκα. ΢ηηο πεξηπηψζεηο ινηπψλ πξνζηαηεπφκελσλ αλάπεξσλ κειψλ ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ, ελώ γηα ηνπο αλέξγνπο, Ζ απαιιαγή ρνξεγείηαη εθφζνλ ν άλεξγνο έρεη ηελ θπξηφηεηα ή ηελ επηθαξπία (100% ή θαηά πνζνζηφ) ηεο ηδηνθαηνηθνχκελεο θχξηαο θαηνηθίαο. ΢ηελ πεξίπησζε πνζνζηνχ ζπληδηνθηεζίαο ε απαιιαγή πεξηνξίδεηαη ζην πνζνζηφ απηφ. Γηα ηελ πξνζαχμεζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ ιακβάλνληαη ππφςε αζξνηζηηθά νη θσδηθνί 003 – 004. Σν ξεύκα θόβεηαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαβιεζεί ην εηδηθό ηέινο, εληόο 40 εκεξώλ από ηελ έθδνζε ηνπ ινγαξηαζκνύ, ε Γ.Δ.Ζ. θαη νη ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πξνβαίλνπλ ζηελ έθδνζε εληνιήο δηαθνπήο ηνπ ξεύκαηνο ηνπ θαηαλαισηή πξνο ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηύνπ, ν νπνίνο δηαθόπηεη ηε ζύλδεζε θαη δελ επαλαρνξεγεί ην ειεθηξηθό ξεύκα κέρξη ηελ εμόθιεζε ηνπ εηδηθνύ ηέινπο. Αλ δελ δεηεζεί ε επαλαρνξήγεζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο εληφο 20 εκεξψλ απφ ηε δηαθνπή, ε Γ.Δ.Ζ. θαη νη ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πξνρσξνχλ ζε δηαγξαθή ηεο απαίηεζεο απφ ηνλ πειάηε ζε φηη αθνξά ην εηδηθφ ηέινο. ΢ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ή αλεπαλόξζσηεο βιάβεο ηεο πγείαο ιόγσ δηαθνπήο ξεύκαηνο πνηνο επζύλεηαη;

Υ Τ Σ Α

ΚΗΝΓΤΝΟ΢ ΘΑΝΑΣΟ΢: Ο Γηάλλεο ΢γνπξφο, πεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο γηα ιφγνπο επείγνπζαο αλάγθεο γηα ηελ απνθνκηδή απνξξηκκάησλ πνπ εμέδσζε ην ππνπξγείν Τγείαο αλέζεζε ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο γηα ηελ άκεζε απνκάθξπλζή ηνπο. Σν ππνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ζα πξνζηαηεχεη ηνπο νδεγνχο θαη ηα νρήκαηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ. ΢πλ. Από ζει. 1

΢πλ. απφ ζει. 1

ΠΟΛΔΗ΢ ΓΔΜΑΣΔ΢ ΢ΚΟΤΠΗΓΗΑ

….φρη λα ηνπο επηβαξχλεη κε πεξηζζφηεξα εηζπξαθηηθά κέηξα. Αθνχγνληαο ηα δειηία εηδήζεσλ, είδα θαη άθνπζα δεκάξρνπο, πεξηθεξεηάξρεο, ππνπξγνχο θαη παξαηξεράκελνπο λα κηινχλ πεξηζζφηεξν γηα ην ππνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε γηα ηα (ΜΑΣ) δειαδή πνπ ζα άλνηγαλ ηε ρσκαηεξή κε ηα ξφπαια θαη ηα δαθξπγφλα παξά γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη κηα ζπκβηβαζηηθή ιχζε κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. Καλέλα θξάηνο ζηνλ θφζκν δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ελεξγεί εθβηάδνληαο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηνλ πνιίηε. ΢ηε ρψξα καο, θσλάδνπλ απηνί πνπ θηαίλε γηα λα θνβεζνχλ νη ππφινηπνη, δειαδή φπσο ιέεη ν ιαφο «θσλάδεη ν θιέθηεο γηα λα θχγεη ν λνηθνθχξεο». ΢θεθηήθαηε πνηέ λα ζπγθξίλεηε ηνλ φγθν ησλ ζθνππηδηψλ ζαο κε ηνλ φγθν ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ πνπ πιεξψλεηε γηα λα ςάμεηε εζείο νη ίδηνη κήπσο ππάξρεη άιινο ηξφπνο νηθνλνκηθφηεξνο θαη απνηειεζκαηηθφηεξνο απεπζπλφκελνη εζείο ζηηο ηδησηηθέο εηαηξείεο θαη φρη ην θξάηνο γηα ινγαξηαζκφ ζαο; Πάληα ζα σθεινχληαη νη ελδηάκεζνη θαη πάληα ζα ππάξρεη απηφ ην θελφ κεηαμχ πνιηηείαο θαη πνιίηε αθνχ παξαλνκνχλ θαη ιεηηνπξγνχλ αληηζπληαγκαηηθά θαη παξάλνκα νη λφκνη ζηελ παηξίδα καο θαη καο εθβηάδνπλ ζέινληαο λα πιεξψζνπκε ραξάηζη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο Γ.Δ.Ζ φπσο θαη ηα δεκνηηθά ηέιε πνπ ηα εηζπξάηηνπλ ρσξίο λα ηα δηθαηνχηαη αθνχ δελ ππάξρεη θαζαξηφηεηα θαη βξσκάεη ε ρψξα νιφθιεξε απφ πνιιψλ εηδψλ βξσκηέο θαη κπφρεο. -------------------------------------------------------------------------------------------΢ΕΛΙΔΑ

Έλα δσληαλό παξάδεηγκα ν

ΜΑΝΧΛΖ΢ ΚΤΠΡΑΗΟ΢

….νκηιία ηνπ ν δεκνζηνγξάθνο Μαλψιεο Κππξαίνο ζε εκεξίδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Γηεχζπλζεο Αζηπλνκηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Αηηηθήο ζηελ Καηζαξηαλή, κπξνζηά ζε εθαηνληάδεο αζηπλνκηθνχο ησλ ΜΑΣ. Ο Μαλψιεο Κππξαίνο έραζε ηελ αθνή ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ξεπνξηάδ ζε επεηζφδηα ζην θέληξν ηεο Αζήλαο ηνλ πεξαζκέλν Ηνχλην απφ ρεηξνβνκβίδα θξφηνπ ιάκςεο. Παξαηίζεηαη απφζπαζκα ηεο νκηιίαο ηνπ πνπ αλ κε ηη άιιν αλαδεηθλχεη ην κεγαιείν ηεο ςπρήο απηνχ ηνπ αλζξψπνπ. Γελ ζαο θξχβσ πσο φιν απηφλ ηνλ θαηξφ, κέζα ζην κπαιφ κνπ γπξλνχζε ζπλερψο ην εξψηεκα: «Γηαηί;» Ση άξαγε λα θνβήζεθαλ νη πάλνπινη άλδξεο ησλ ΜΑΣ απφ έλαλ άκαρν; Ση θαθφ ζα κπνξνχζα λα ηνπο θάλσ; Γηαηί κε ζηνρνπνίεζαλ; Ζ απάληεζε δφζεθε απφ ηνλ θχξην Κνθθαιάθε. Σν ηη είπε ν θ. Κνθθαιάθεο ην γλσξίδεηε φινη θαη δελ ρξεηάδεηαη λα ην επαλαιάβσ. Μίιεζε γηα κηα βεληέηα αλάκεζα ζε θάπνηνπο πάλνπινπο αζηπλνκηθνχο ησλ ΜΑΣ, θαη ελλνψ ζε θάπνηνπο θαη ηνπο άκαρνπο δεκνζηνγξάθνπο. Καη δελ ήηαλ «γιψζζα ιαλζάλνπζα» αιιά γιψζζα εηιηθξίλεηαο. Γελ είπε ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ απηφ πνπ γλσξίδνπκε φινη καο. Καη ζαλ ηξαγηθή εηξσλεία, γλσζηνπνηήζεθε ηε κέξα ησλ γελεζιίσλ κνπ. Σελ εκέξα ησλ γελεζιίσλ ελφο «δσληαλνχλεθξνχ» απφ ηελ εθηφμεπζε κηαο ρεηξνβνκβίδαο θξφηνπιάκςεο. Μηαο ρεηξνβνκβίδαο πνπ εζθεκκέλα ξίρηεθε θαηά επάλσ κνπ, αθνχ ν αζηπλνκηθφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηκνηξίαο πνπ έδσζε ηε δηαηαγή ήμεξε πσο ήκνπλ δεκνζηνγξάθνο. Όπσο θαη φισλ φζσλ αθνινχζεζαλ. Γηαηί δελ είλαη πσο κνπ εθηνμεχηεθε κφλν ε ρεηξνβνκβίδα. Μνπ απαγνξεχηεθε λα πιεζηάζσ ην πξφρεηξν ηαηξείν ζην ΢χληαγκα, ζηε ζπλέρεηα κε «πεξηπνηήζεθαλ» αζηπλνκηθνί κε κνηνζηθιέηεο θαη κνπ απαγνξεχηεθε απφ αζηπλνκηθά κπιφθα λα πάσ ζην λνζνθνκείν δηα ηεο επζείαο νδνχ, αλαγθάδνληάο κε επί κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ιηπνζπκψληαο θαη δαιηζκέλνο λα γπξλάσ ζηνπο δξφκνπο ηνπ Παγθξαηίνπ γηα λα θηάζσ ζην λνζνθνκείν. ΢αο κηιάεη έλαο άλζξσπνο πνπ δεη θαη πεζαίλεη θάζε κέξα. Γελ ζαο κηιάεη ν δεκνζηνγξάθνο Μαλψιεο Κππξαίνο. Αιιά ν άλζξσπνο, ν πνιίηεο, Μαλψιεο Κππξαίνο. ΢θεθηείηε ηη καο παξέδσζαλ νη πξφγνλνί καο θαη ηη πάκε λα παξαδψζνπκε εκείο ζηα παηδηά καο. Σα ιφγηα κνπ, είλαη ιφγηα πνπ ζθνπφ έρνπλ λα ελψζνπλ. Δίλαη ιφγηα απφ έλαλ αλάπεξν πνιίηε γξακκέλα κε ην αίκα ηεο ςπρήο ηνπ πνπ δελ έρεη ζηακαηήζεη λα αηκνξξαγεί… 3------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------Όπσο αλαθέξεη ε Γ.Δ.Ζ κε ζηνηρεία πνπ ππέβαιιε ζηε ΡΑΔ (Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο), ε αχμεζε ζηα ηηκνιφγηα ηεο ΓΔΖ Υηιηάδεο λνηθνθπξηά πξφθεηηαη λα θηάζνπλ ζε απφγλσζε απφ απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2012 ζα είλαη ρακειφηεξε απφ 19%. Σν ηελ επηθείκελε αχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. πνζνζηφ απηφ θηάλεη κε ηελ ζπλνιηθή αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηεο Απηέο θπκαίλνληαη γχξσ ζηα 0,89 κε 0,90 επξψ θαη είλαη 34% κε ελέξγεηαο ζηελ ηξηεηία 2010 - 2012. Όκσο ε ηειηθή επηβάξπλζε 37% πςειφηεξεο ζε ζρέζε κε πέξπζη. Οη κεηψζεηο κηζζψλ θαη ε ησλ θαηαλαισηψλ ζα είλαη κηθξφηεξε θαζψο ζηνλ ινγαξηαζκφ έθξεμε ηεο αλεξγίαο νδεγεί ρηιηάδεο λνηθνθπξηά ζε απφγλσζε, θαζψο δπζθνιεχνληαη λα πξνκεζεπηνχλ ηνπ ξεχκαηνο πεξηιακβάλνληαη θαη νη κνλνπσιηαθέο θαη άιιεο ηηο αλαγθαίεο πνζφηεηεο γηα πεηξέιαην ρξεψζεηο (γηα ρξήζε δηθηχσλ, θιπ.) ζέξκαλζεο. Ζ δηεζλήο ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ ζηηο νπνίεο ε επηβάξπλζε ζα είλαη κηέρεη πάξεη ηελ αλεθφξα, θιεξηάξνληαο θξφηεξε. Σν ηειηθφ χςνο ησλ απμήζεέληνλα κε ηα 100$ ην βαξέιη! ΢χκθσλα σλ θαζνξίδεηαη απφ ην ππνπξγείν Πεκε ηα φζα πξνβιέπεη ην θνξνινγηθφ λνξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο κνζρέδην ε ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε ζα Αιιαγήο χζηεξα απφ έιεγρν θαη εηζήγεζε ηζρχζεη απφ ηνλ Οθηψβξην. ΢πγθεθξηκέλα, απφ ηηο 15 Οθησβξίνπ ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο. ΢πγθεθξηκέλα, πξνθχπηεη 2011 έσο θαη ηηο 15 Απξηιίνπ 2012, ν Δηδηθφο Φφξνο Καηαλάισζεο αχμεζε ηνπ θφζηνπο απφ ην 2010 ζην 2011 ηεο ηάμεο ηνπ 16% απφ €21 αλά ρηιηφιηηξν ζα αλέιζεη ζηα 412 επξψ αλά ρηιηφιηηξν, θαη απφ ην 2011 ζην 2012 ηεο ηάμεο ηνπ 3%. «Οη πην πάλσ φζν θαη ην πεηξέιαην θίλεζεο. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη πσο, αλ απμήζεηο αθνξνχλ κφλν ην αληαγσληζηηθφ ζθέινο ησλ ηηκνινγίσλ ίζρπε ε ξχζκηζε απηή ζήκεξα, ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο δελ ζα πσιείην ζηα 80 ιεπηά αλά ιίηξν φπσο ζπκβαίλεη ζήκεξα, αιιά (δει. ην θφζηνο ελέξγεηαο) θαη σο εθ ηνχηνπ, ε ζπλνιηθή ζηα €1,45, φζν δειαδή θαη ην πεηξέιαην θίλεζεο! ΢χκθσλα κε επηβάξπλζε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο - πνπ φζα πξνβιέπεη ε θπβέξλεζε, ην κέηξν απηφ ζα γεκίζεη ηα ηακεία ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηηο κνλνπσιηαθέο αιιά θαη άιιεο ρξεψζεηο κε € 3 δηο ελψ ζα παηάμεη ην ιαζξεκπφξην θαπζίκσλ, θαζψο πνιινί - ζα είλαη ζαθψο κηθξφηεξε», πξνζζέηεη ε επηρείξεζε. ρξεζηκνπνηνχλ ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο σο πεηξέιαην θίλεζεο. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πνιπλνκνζρέδην πνπ πεξηθόπηεη δξακαηηθά ηηο θνξναπαιιαγέο Μεηώλνληαη νη δηθαηνύρνη ηνπ αθνξνινησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, θαηέζεζε ζηε Βνπιή ν ππνπξγφο γήηνπ ησλ 9.000 επξψ . Αξρηθά είρε πξνΟηθνλνκηθψλ. ΢ηφρνο ηνπ ππνπξγείνπ θαη ηεο Κπβέξλεζεο είλαη βιεθζεί φηη δηθαηνχρνη ηνπ απμεκέλνπ αθνλα εμνηθνλνκεζνχλ πεξί ηα 1,95 δηζ. επξψ, εηεζίσο απφ έζνδα ξνινγήηνπ είλαη λένη ειηθίαο έσο 35 εηψλ, πνπ θνξνινγηθά έζνδα πνπ ράλνληαη κέζσ ησλ θνξναπαιιαγψλ: ζπληαμηνχρνη άλσ ησλ 65 θαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Με πξνζζήθε ζηε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε νξίδεηαη ΢χκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην πνιπλνκνζρέδην νη εθπηψφηη ην αθνξνιφγεην ησλ 9.000 επξψ ην δηθαηνχληαη νη παξαπάλσ ζεηο θφξνπ κεηψλνληαη ζην 10% γηα θαηεγνξίεο θνξνινγνπκέλσλ «εθφζνλ ην δεισζέλ εηζφδεκα ή νλ ηηο παξαθάησ δαπάλεο: 1 ) Σσλ εμφ- απηφ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηηο αληηθεηκεληθέο δαπάλεο θαη δσλ ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεππεξεζίεο θαη δαπάλεο απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ξίζαιςεο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ θαη θνξνινγνχκελνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο 9.000 επξψ». Γηα παξάδεηγκα ησλ ινηπψλ πξνζψπσλ πνπ ηνλ βαθνξνινγνχκελνο ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ κε εηζφδεκα 10.000 ξχλνπλ. Σν πνζφ ηεο κείσζεο δελ επξψ ζα νθείιεη θφξν 500 επξψ (ην αθνξνιφγεην θαηεβαίλεη ζηα κπνξεί λα ππεξβεί ηηο 3. 000 επξψ, 5.000 επξψ) ελψ κε ηελ αξρηθή δηαηχπσζε φθεηιε θφξν 10 επξψ. 2νλ) Σσλ ελνηθίσλ θχξηαο θαηνηθίαο θαη παηδηψλ πνπ ζπνπδάδνπλ ---------------------------------------------------------------------------------ζε άιιε πφιε. Σν πνζφ ηεο δαπάλεο επί ηεο νπνίαο ΢ρέ δην λόκνπ πνπ νξίδεη 25% ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ ππνινγίδεηαη ε κείσζε, δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα 1. 000 επξψ, αζθαιηζκέλσλ ζηα θάξκαθα κε ζηφρν ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ 3νλ) Σα δίδαθηξα ζε θξνληηζηήξηα θαη ηδηαίηεξα καζήκαηα. Σν Δ΢Τ παξνπζίαζε ν ππνπξγφο Τγείαο Αλδξέαο Λνβέξδνο. πνζφ ηεο θάζε δαπάλεο επί ηεο νπνίαο ππνινγίδεηαη ε κείσζε, ΢πγθεθξηκέλα ζηηο δαπάλεο εμσλνζνθνκεηαθήο θαξκαθεπηηθήο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ ησλ 1. 000 επξψ, 4νλ) Σσλ πεξίζαιςεο πνπ παξέρνπλ ζηνπο αζθαιηζκέλνπο, ζπληαμηνχρνπο θαη δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ην θνξνινγνχκελν γηα ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο νη Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θαζνξίδεηαη ζην 25% ηεο αμίαο ηνπ ζηεγαζηηθά δάλεηα γηα απφθηεζε πξψηεο θαηνηθίαο, 5νλ) Σα θαξκάθνπ. Χζηφζν γηα θάξκαθα πνπ ρνξεγνχληαη γηα ζεξαπεία αζθάιηζηξα δσήο, ζαλάηνπ, πξνζσπηθψλ αηπρεκάησλ θαη ρξφλησλ ή εμαηξεηηθά ζνβαξψλ παζήζεσλ, ην πνζνζηφ κπνξεί λα αζζέλεηαο γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ ίδηνπ, ηεο ζπδχγνπ ηνπ θαη ησλ είλαη κεησκέλν ζην 10% ή αθφκα θαη 0%. Δπίζεο κε θνηλή ηέθλσλ πνπ ηνπο βαξχλνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ απφθαζε ησλ ππνπξγείσλ Δξγαζίαο θαη Τγείαο ζα ζπληαρζεί παξφληνο. Σν πνζφ ηεο δαπάλεο αζθαιίζηξσλ επί ηνπ νπνίνπ θαηάινγνο κε ηηο παζήζεηο, ηα θάξκαθα ησλ νπνίσλ ζα ππνινγίδεηαη ε κείσζε δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα 1. 200 επξψ γηα ρνξεγνχληαη κε ην κεησκέλν πνζνζηφ θαη ν ΔΟΦ κεηά ηελ άγακν θαη ηα 2. 400 επξψ γηα νηθνγέλεηα, 6νλ) Σεο δηαηξνθήο πνπ έθδνζε ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο αλαιακβάλεη ηελ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ έλαλ ζχδπγν ζηνλ άιιν θαη επηδηθάζηεθε ή ππνρξέσζε ζχληαμεο θαηαιφγνπ θαηάηαμεο ησλ θαξκάθσλ αλά ζπκθσλήζεθε κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. Σν πνζφ ηεο ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία αληηζηνηρίδνληαο ζην θάζε θάξκαθν, ην κείσζεο ηνπ θφξνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα 1. 500 επξψ, 7νλ) πξνβιεπφκελν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο. ---------------------------------------------------------------------------------Σεο δαπάλεο γηα επεκβάζεηο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο αθηλήηνπ. Σν πνζφ ηεο δαπάλεο ηεο πεξίπησζεο απηήο επί ηεο νπνίαο Με αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Ζκέξα Όξαζεο ε πξφεδξνο ηεο ππνινγίδεηαη ε κείσζε δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ ησλ 3. Οκνζπνλδίαο Οθζαικνινγηθψλ Δηαηξεηψλ θαη Γηεπζχληξηα ηεο Β' 000 επξψ θαη 8νλ) Σσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. Σν πνζφ ηεο Οθζαικνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ Διιεληθνχ Δξπζξνχ ΢ηαπξνχ, κείσζεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα 1. 000 επξψ. Σίλα Ξεξνχ έδσζε ζπλέληεπμε ηχπνπ φπνπ κεηαμχ άιισλ ---------------------------------------------------------------------------------αλέθεξε: «Ζ κάρε θαηά ηηο ηπθιφηεηαο κπνξεί λα θεξδεζεί κε ηα Πξνεδξηθό δηάηαγκα ζρεηηθά κε ηελ «Ρχζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ ζχγρξνλα φπια ηεο επηζηήκεο, αξθεί λα αθνινπζείηαη ην εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ (EK) 1107/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ ηξίπηπρν πξφιεςε - δηάγλσζε - ζεξαπεία. Σν 80% απφ ηα 245 Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ ΢πκβνπιίνπ, γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ εθαηνκκχξηα αζζελψλ κε πνιχ ρακειή φξαζε θαη ηα 39 αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ αηφκσλ κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα εθαηνκκχξηα ηπθιψλ ζα κπνξνχζαλ λα πξνιεθζνχλ, αληηκεησπηζηνχλ φηαλ ηαμηδεχνπλ αεξνπνξηθψο έζεζε ζε δηαβνχιεπζε ην ή ζεξαπεπζνχλ. ΢θνπφο απηήο κέξαο είλαη λα «θσηίζεη» ην ππνπξγείν Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Με ην ζρέδην Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο α) ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ παγθφζκην πξφβιεκα ηεο κεξηθήο ή νιηθήο ηπθιφηεηαο, θαζψο ζηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ 1107/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ θαη ηηο ζεξαπεπηηθέο ιχζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο φξαζεο. Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ ΢πκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ησλ ΢ε παζήζεηο ηεο σρξάο θειίδαο πνπ κέρξη πξφηηλνο νδεγνχζαλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη κεησκέλε θηλεηηθφηεηα φηαλ ηαμηδεχνπλ ζηελ ηχθισζε, αλαθέξζεθαλ αλαιπηηθά νη επηζηήκνλεο, θαζψο αεξνπνξηθψο θαη εηδηθφηεξα πξνζδηνξίδνληαη ηα φξγαλα γηα ηελ φπσο είπε ν Παλαγηψηεο Μεηξφπνπινο, δηεπζπληήο Οθζαικηαηξείνπ παξνρή ηεο ζπλδξνκήο, θαη ε δεκφζηα αξρή πνπ είλαη ππεχζπλε Αζελψλ, ζηηο αλεπηπγκέλεο επξσπατθέο ρψξεο, φπσο ζηελ γηα ηελ επηβνιή εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ θαη β) ζεζπίδνληαη ή Διιάδα, ζρεδφλ ην 70% ησλ αζζελψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί ζνβαξή εμεηδηθεχνληαη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη πξνβιέπνληαη θπξψζεηο. απψιεηα φξαζεο πάζρεη απφ παζήζεηο ηηο σρξάο θειίδαο. -------------------------------------------------------------------------------------------΢ΕΛΙΔΑ 4------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------΢ΕΛΙΔΑ 5-------------------------------------------------------------------------------------------


● Μέζα ζηα επόκελα δχν ρξφληα αλακέλεηαη λα ηδξπζνχλ ηξία Όπσο επεζήκαλε ν θ. Γεσξγίνπ, πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, Κέληξα Αμηνιφγεζεο Αλαπήξσλ ζε Λεπθσζία, Λεκεζφ θαη ζε ζπγθεθξηκέλε ρεηξνπξγηθή θιηληθή γίλνληαη εμεηάζεηο Λάξλαθα. Πεξίπνπ 15.000 άηνκα κε αλαπεξία ζα αμηνινγεζνχλ ελδνζθφπεζεο, γαζηξνζθφπεζεο θαη άιιεο πνιιέο κφλν ηα κε βάζε ηελ πνζφζησζή ηνπο γηα δηνξηζκφ ζηε δεκφζηα θαη ζαββαηνθχξηαθα θαη ηηο αξγίεο. Δπίζεο ζηα βηβιία πνπ εθπαηδεπηηθή ππεξεζία. Ζ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ηεξνχληαη, ηα νπνία αλαγξάθνπλ ηηο παξνπζίεο γηαηξψλ ζε εγρεηξήζεηο, αλαγξάθνληαη θαη νλφκαηα ηα νπνία ηελ ψξα ηεο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςε ζην λέν εγρείξεζεο ήηαλ ζην ζπίηη ηνπο. Δμάιινπ, θαηαγγειίεο νίθεκα ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Δλζσκάησζεο Αηφκσλ κε αλαθέξνπλ φηη γηα ηηο εγρεηξήζεηο πνπ δηελεξγνχληαη ηα Αλαπεξίεο (ΣΚΔΑΑ), ζηα Λαηζηά θαη ζπδήηεζε κε ηνπο ζαββαηνθχξηαθα θαη ηηο αξγίεο, ρξεηάδεηαη ε παξνπζία αξκφδηνπο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο αλαηζζεζηνιφγνπ, ελψ γηα ηηο ίδηεο εγρεηξήζεηο πνπ γίλνληαη ηηο θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ΢χκβαζεο ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Γηθαηψκαηα θαζεκεξηλέο θαη θπζηνινγηθέο ψξεο, δελ είλαη απαξαίηεηε ε ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο. παξνπζία αλαηζζεζηνιφγνπ. ● Μεηαηξνπέο θξύβεη ηξνπνινγία πνπ θαηαηέζεθε ζηελ βνπιή, ● Πξνεδξηθό δηάηαγκα αλακέλεηαη λα πξνσζήζεη ην ππνπξγείν ζηνλ ηξφπν πεξηθνπήο ησλ ζπληάμεσλ ζηα εηδηθά ηακεία, αθνχ Πεξηβάιινληνο γηα ηε ζεζκηθή θαηνρχξσζε σο Δζληθνχ Πάξθνπ πξνβιέπεη φηη ε κείσζε (αθνξά θπξίσο ηνπο ηξαπεδνυπαιιήινπο), Οιχκπνπ ηνπ εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ «Βνπλνχ ησλ Θεψλ». Σε ζα αθνξά ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ θχξηαο θαη επηθνπξηθήο ζεκαληηθή απηή πξσηνβνπιία ζηεξίδνπλ ελλέα πεξηβαιινληηθέο ζχληαμεο θαη φρη ην 100%, πνπ ρνξεγείηαη ζε ππνθαηάζηαζε νξγαλψζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα νη Αξθηνχξνο, Αξρέισλ, ηεο θχξηαο, απφ ην ΔΣΑΣ θαη ην ΔΣΔΑΜ. Ζ αιιαγή απηή πιήηηεη Διιεληθή Δηαηξεία Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνχ, Διιεληθή Δηαηξία Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο, Διιεληθή Οξληζνινγηθή ηδηαίηεξα ηνπο ζπληαμηνχρνπο κε πςειέο απνδνρέο, ελψ είλαη Δηαηξεία, Καιιηζηψ, Γίθηπν Μεζφγεηνο SOS, MΟm-Δηαηξία επλντθή γηα ηνπο ρακεινζπληαμηνχρνπο, θαζψο ζα θεξδίζνπλ Μειέηεο θαη Πξνζηαζίαο ηεο Μεζνγεηαθήο Φψθηαο θαη WWF απφ 80 έσο θαη πάλσ απφ 200 επξψ. ΢χκθσλα κε ηελ Διιάο, ν Όιπκπνο, βνπλφ ζχκβνιν παγθφζκηαο αθηηλνβνιίαο, ηξνπνινγία, απφ 1.1.2016 θαη φρη απφ 1.1.2014 νη ζπληάμεηο κεγάιεο νηθνινγηθήο, ηζηνξηθήο, πνιηηηζκηθήο αμίαο, ρξήδεη ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηδηαίηεξεο δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο. ησλ ζπληάμεσλ ηνπ Γεκνζίνπ, αλαπξνζαξκφδνληαη θαηά έηνο ● Γηεπθξίληζε ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα λα ππαρζνχλ ζηελ κε θνηλή απφθαζε ησλ ππνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο επλντθή ξχζκηζε νθεηιψλ ηνπ λφκνπ γηα ηελ «Κνηλσληθή θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Οηθνλνκία θαη Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» νη νθεηιέηεο ηνπ ● Παγώλνπλ νη θιαδηθέο ζπκβάζεηο φρη γηα 2 ρξφληα φπσο ΟΑΔΔ πνπ είραλ ράζεη ην δηθαίσκα λα απνπιεξψζνπλ κε ηηο πξνέβιεπε αξρηθά ην πνιχθξνην άξζξν 37 αιιά κέρξη ην ηέινο πξνυπνζέζεηο ηεο πξνεγνχκελεο ξχζκηζεο, ε νπνία πεξηιακβάλνληαλ ηνπ κεζνπξφζεζκνπ δειαδή κέρξη ην 2014. Ζ ηξνπνινγία πνπ ζην λφκν «γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο» θαηαηέζεθε ζηελ Βνπιή κπνξεί λα πξνζηαηεχεη ηνλ θαηψηαην (λ.3943/2011) έδσζε κε εμαηξεηηθά επείγνπζα εγθχθιην πξνο κηζζφ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κέζα απφ ηελ εζληθή ζπιινγηθή ηνλ ΟΑΔΔ, ν ππνπξγφο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζχκβαζε, φκσο αλνίγεη δηάπιαηα ε πφξηα γηα ζπκβάζεηο Γηψξγνο Κνπηξνπκάλεο. ΢χκθσλα κε απηήλ, ην πνζφ ην πνζφ πείλαο. Θα κπνξνχλ λα ηηο ςεθίδνπλ επηρεηξεζηαθά ζσκαηεία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ έθπησζε ζπκςεθίδεηαη κε ηηο ηειεπηαίεο κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ 3/5 ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θάζε δφζεηο ηνπ δηαθαλνληζκνχ, εθφζνλ ηεξνχληαη νη φξνη ηνπ. ΢ην επηρείξεζε αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηεο. Όζνλ αθνξά ηηο λφκν γηα ηελ «Κνηλσληθή Οηθνλνκία» ππάξρεη ξχζκηζε ζχκθσλα εηζεγκέλεο ΓΔΚΟ ε ηξνπνινγία πξνβιέπεη φηη δελ ηζρχεη ην κε ηελ νπνία, νη νθεηιέηεο ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. νη νπνίνη, είηε δελ έρνπλ αλψηαην φξην ησλ 1.900€ αλά εξγαδφκελν (φπσο γηα ηηο κε ππαρζεί ζε θαζεζηψο ξχζκηζεο ή έρνπλ εθπέζεη ηνπ δηθαηψκαηνο εηζεγκέλεο) αιιά νη απνδνρέο ζα δηακνξθσζνχλ ζην 65% ησλ ζπλέρηζεο αληίζηνηρσλ πξνεγνχκελσλ ξπζκίζεσλ, παξέρεηαη έθπησζε 20% επί ησλ πξνζζέησλ ηειψλ ηεο νθεηιήο ηνπο. ακνηβψλ πνπ έπαηξλαλ ζηηο 31/12/2009. Με βάζεη ηα λέα ● Σα δηνηθεηηθά ζπκβνύιηα ηεο Alpha θαη ηεο Eurobank δεδνκέλα ην επηπιένλ ςαιίδηζκα ζηνπο κηζζνχο ππνινγίδεηαη ελέθξηλαλ Σν ζρέδην ζχκβαζεο ζπγρψλεπζεο πνπ αθνξά ηηο λα δηακνξθσζεί ζηελ ΓΔΖ ζηα επίπεδα ηνπ 14%. ΢ε ζεκείν φηη δχν ηξάπεδεο. ΢ε αλαθνίλσζή ηνπο αλαθέξνπλ φηη ε λέα γηα ηηο εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην ΓΔΚΟ. ΢ηνλ ΟΠΑΠ ε ηξάπεδα ζα έρεη πεξίπνπ 2.300 θαηαζηήκαηα θαη 150 δηζ. επξψ κείσζε ζα δηακνξθσζεί πεξίπνπ ζην 15%, ζηελ ΔΤΓΑΠ ζην ζχλνιν ελεξγεηηθνχ θαη ζα είλαη ε 23ε ζε κέγεζνο ηξάπεδα ζηελ 27,8%, ζηνλ ΟΛΠ ζα ζπξξηθλσζνχλ νη απνδνρέο ζρεδφλ 12%, επξσδψλε. «Ζ ζπγρψλεπζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ελνπνίεζε ζηνλ ΟΛΘ 12,1 θαη ζηελ ΔΤΑΘ 12,7%. ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ησλ δχν ηξαπεδψλ, ● ΢ύκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δφζεθαλ ζηε δεκνζηφηεηα κεγάιε φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηνπο ηζνινγηζκνχο ηεο 31.12.2010. Ζ πηψζε ησλ επελδχζεσλ ζηα αθίλεηα θαηέγξαςε ην εβδνκαδηαίν πξνηεηλφκελε ζρέζε αληαιιαγήο είλαη 7 παιαηέο, θνηλέο κεηνρέο νηθνλνκηθφ δειηίν ηεο Alphabank. ΢πγθεθξηκέλα, γηα ην 2011 νη ηεο Eurobank EFG πξνο 5 λέεο θνηλέο κεηνρέο ηεο Alpha Bank, επελδχζεηο ζηελ θαηνηθία εθηηκάηαη φηη ζα θαηξαθπιήζνπλ ζηα λέαο νλνκαζηηθήο αμίαο 1,50 επξψ. Οη θάηνρνη θνηλψλ κεηνρψλ, επίπεδα ησλ 4,9 δηζ. επξψ, 23% ρακειφηεξεο ζε ζχγθξηζε κε εθδφζεσο ηεο Alpha Bank, ζα δηαηεξήζνπλ ηνλ απηφ, φπσο θαη πξν ηεο ζπγρσλεχζεσο, αξηζκφ θνηλψλ κεηνρψλ, λέαο νλνκαζηηθήο ην 2010 αιιά θαη 70% θάησ ζε ζχγθξηζε κε ην 2006. Σν 2006 νη αμίαο 1,50 επξψ. Σα αλσηέξσ ηεινχλ ππφ ηελ αίξεζε εγθξίζεσο επελδχζεηο είραλ θηάζεη ζηα 16,3 δηζ. ελψ πέξπζη ήηαλ 6,4 δηζ. ηνπ ζρεδίνπ ζπκβάζεσο ζπγρψλεπζεο απφ ηηο ζπλειεχζεηο ησλ επξψ. ΢χκθσλα κε ηνπο αλαιπηέο, ε πηψζε ησλ επελδχζεσλ κεηφρσλ ησλ ζπγρσλεπφκελσλ ηξαπεδψλ, νη νπνίεο ζα απηψλ ζα πξνθαιέζεη κείσζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 0,9 πεξίπνπ ην ζπγθιεζνχλ άκεζα, θαζψο θαη ηεο ιήςεο φισλ ησλ αλαγθαίσλ 2011. Ζ δπζκελήο θαηάζηαζε ηνπ θιάδνπ ηα ηειεπηαία δχν έηε αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ, ελψ εθηηκάηαη φηη ε απνηππψλεηαη ζηνλ δείθηε νηθνδνκηθψλ έξγσλ ν νπνίνο λνκηθή ζπγρψλεπζε ησλ δχν ηξαπεδψλ ζα έρεη νινθιεξσζεί κεηψζεθε ην 2009 θαηά -17,5% θαη ην 2010 θαηά -31,6%, ελψ πξηλ ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο», θαηαιήγεη ε αλαθνίλσζε. ● Ζ Αλέγεξζε ζύγρξνλνπ Κέληξνπ Τγείαο ζηνλ Αζπξφππξγν ζην 2ν 3κελν‟11 ε πηψζε ηνπ δηακνξθψζεθε ζην -39,9%. ●Μηζζνύο κέρξη θαη 200.000 επξψ ην ρξφλν απφ ππεξσξίεο ήηαλ απφ ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ ζηε ζχζθεςε πνπ θαίλεηαη φηη ιακβάλνπλ θπβεξλεηηθνί γηαηξνί ζηα δεκφζηα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο λνζνθνκείσλ επηβαξχλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην Δζληθφ Γπηηθήο Αηηηθήο, ζηελ νπνία εθηφοαπφ ηελ Αληηπεξηθεξηάξρε ΢χζηεκα Τγείαο. ΢χκθσλα κε ηηο θαηαγγειίεο πνπ θαηαηέζεθαλ Γπηηθήο Αηηηθήο θα ΢ηαπξνχια Γήκνπ, ζπκκεηείραλ ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηεο Βνπιήο ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θ. Τγείαο ΢ηαχξνπ Μαιά θαη ησλ ιεηηνπξγψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ηνπ, Λεσλίδαο Αζαλαζηάδεο, ν Τπνδηνηθεηήο ηεο 2εο ΤΠΔ, θ. ΢σηήξεο ζηελ παξνπζία ηεο Γεληθήο Διέγθηξηαο, δηελεξγνχληαη εγρεηξήζεηο Εψηνο, ν Γηνηθεηήο ηνπ Θξηαζίνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Διεπζίλαο θ. θαη ηαηξηθέο εμεηάζεηο ηα ζαββαηνθχξηαθα θαη ηηο αξγίεο Άγγεινο Ληφζεο θαη νη θ.θ. Αικπάληεο (Αληηδήκαξρνο) θαη ζθνπίκσο, γηα λα ιακβάλεη ην πξνζσπηθφ ππεξσξηαθνχο κηζζνχο. Αιεμάλδξνπ (Σερληθφο ζχκβνπινο) απφ ην Γ. Αζπξνπχξγνπ. -------------------------------------------------------------------------------------------΢ΕΛΙΔΑ 6------------------------------------------------------------------------------------------


1ε ΢ΤΝΑΝΣΖ΢Ζ ΠΟΛΗΣΗ΢ΣΗΚΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΓΤΣΗΚΖ΢ ΑΣΣΗΚΖ΢

Πεξηζζόηεξα από 3000 άηνκα παξεπξέζεθαλ ζηελ εθδήισζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηελ 1ε ΢πλάληεζε Πνιηηηζηηθψλ Φνξέσλ Γπηηθήο Αηηηθήο θαη φρη κφλν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 12 έσο 16 Οθησβξίνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Παιαηάο Διαηνπξγηθήο ζηελ Διεπζίλα. Έλα γεγνλφο πνπ ν ηνπνο θαη ν ιαφο καο έδεημε φηη ην έρεη ηφζν κεγάιε αλάγθε κέζα ζηε ζπγθπξία ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο. Δθηφο απφ ην πιήζνο ησλ αλζξψπσλ πνπ απαξηίδνπλ ηνπο ζπιιφγνπο ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη ησλ πνιηηψλ πνπ παξεπξέζεζαλ ζηα εγθαίληα, ηηκψληαο κε ηελ παξνπζία θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ηελ εθδήισζε, ε νηθνδέζπνηλα, Αληηπεξηθεξεηάξρεο θα ΢ηαπξνχια Γήκνπ, ππνδέρηεθε Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Γξακκαηείο Τπνπξγείσλ, Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη Πεξηθεξεηαθνχο ΢πκβνχινπο, Γεκάξρνπο, Αληηδεκάξρνπο, Πξνέδξνπο Γεκνηηθψλ ΢πκβνπιίσλ θαη Γεκνηηθνχο ΢χκβνπινπο, ηνπο Δπηθεθαιήο ησλ ΢σκάησλ Αζθαιείαο θαη ηεο Ππξνζβεζηηθήο, αθφκα θαη Πξέζβεηο άιισλ θξαηψλ, πνπ δέρηεθαλ ην θάιεζκα θαη έζπεπζαλ άιινη λα ραηξεηίζνπλ θαη άιινη λα γλσξίζνπλ ηνλ πνιηηηζηηθφ πινχην ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο «Κπξίεο θαη Κχξηνη εκείο ζηε Γπηηθή Αηηηθή Παξάγνπκε Πνιηηηζκφ θαη ην δείρλνπκε κέζα απφ απηή ηελ εθδήισζε κε φινπο ηνπο θνξείο ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο»... ήηαλ ε πξψηε αιιά απφιπηα ραξαθηεξηζηηθή θξάζε απφ ηελ νκηιία ηεο θαο Γήκνπ, ελψ θαηέιεμε ιέγνληαο: «Έρνπκε ηε βαζηά πεπνίζεζε φηη ΟΛΟΗ ΜΑΕΗ κπνξνχκε λα πάξνπκε ηε δσή ζηα ρέξηα καο θαη λα πξνρσξήζνπκε». Πξσηνηππψληαο ην «ελαξθηήξην ιάθηηζκα» δφζεθε ηελ Σεηάξηε ην απφγεπκα έμσ απφ ηα γξαθεία ηεο Π.Δ.Γ.Α. ζηελ νδφ Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ, φηαλ ην ζχλνιν ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ παξέιαζε δηαζρίδνληαο ηελ πφιε Διεπζίλαο κε ηηο παξαδνζηαθέο θνξεζηέο ηνπο θαη ηξαγνπδψληαο κέρξη ηελ Παιαηά Διαηνπξγηθή ζηελ Ηεξά Οδφ, δίλνληαο έηζη κηα εληειψο μερσξηζηή λφηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο πφιεο. Τπήξραλ πεξηζζφηεξα απφ 50 πεξίπηεξα πνπ ζην θαζέλα απφ απηά ζε ηαμίδεπε είηε ζην ρξφλν, είηε ζε έλα δηαθνξεηηθφ κέξνο ηεο Διιάδαο. Σφζν νη θαζαξά ηνπηθνί, φζν θαη νη εζλνηνπηθνί ζχιινγνη ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο δνχιεςαλ κε αγάπε θαη κεξάθη παξνπζηάδνληαο εμαηξεηηθά εθζέκαηα.

ΜΟΤ΢ΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ΢ ΛΑΗΚΖ΢ ΣΔΥΝΖ΢ Σν Μνπζείν Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο (Κπδαζελαίσλ 17, Πιάθα) ζε κηα πξνζπάζεηα γηα ηελ άξζε ηνπ απνθιεηζκνχ θαη ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζηε γλψζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ, εθαξκφδεη εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε νκάδαο. (΢ην θεληξηθφ θηίξην). Σα παηδηά γλσξίδνπλ δηάθνξνπο ηνκείο ηεο ιατθήο ηέρλεο, κε ηε βνήζεηα επηιεγκέλσλ εθζεκάησλ ηνπ Μνπζείνπ, εηδηθνχ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, ρεηξνηερληθψλ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη θηγνχξεο, ηα ζθεληθά, ν κπεξληέο, νη ξεθιάκεο πνπ εθηίζεληαη ζην Μνπζείν, δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηα παηδηά λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην ζέαηξν ζθηψλ (ν θφζκνο ηνπ Καξαγθηφδε). Καηά ηελ επίζθεςε νκάδσλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο -ηφζν ζην Κεληξηθφ θηήξην, φζν θαη ζηα παξαξηήκαηα- παξέρεηαη ελεκεξσηηθφ πιηθφ κε ζέκα ηηο ζπιινγέο ηνπ Μνπζείνπ, γξακκέλν ζε γξαθή Braille.

ΝΟΜΠΔΛ ΔΗΡΖΝΖ΢ 2011 – ΣΡΔΗ΢ ΘΑΡΡΑΛΔΔ΢ ΓΤΝΑΗΚΔ΢ ΑΠΟ ΣΟ ΗΓΗΟ ΒΖΜΑ

Με βάζε ησλ όζσλ έ πξαμαλ, δελ ήηαλ θαζφινπ έθπιεμε ε βξάβεπζε κε ην λφκπει Δηξήλεο γηα ηηο Έιελ Σδφλζνλ ΢έξιηθ (πξφεδξν ηεο Ληβεξίαο), Λέηκα Γθκπφνπη (αθηηβίζηξηα) θαη Σανπαθνχι Κάξκαλ απφ ηελ Τεκέλε. Ζ επηηξνπή ησλ Νφκπει ηίκεζε ηηο ηξεηο γπλαίθεο "γηα ηνλ εηξεληθφ αγψλα ηνπο ππέξ ηεο αζθάιεηαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ θαη γηα ηελ φιε ζπλδξνκή ηνπο ζηνλ αγψλα γηα ηελ εηξήλε" φπσο αλέθεξε Σν βξαβείν Νόκπει Λνγνηερλίαο γηα ραξαθηεξηζηηθά. Ζ 72ρξνλε πξφεδξνο ηεο Ληβεξίαο Διελ ην 2011 έιαβε ν ΢νπεδφο πνηεηήο Σνκαο Σξαλζηξφκεξ γηαηί ζχκθσλα κε ην Σδφλζνλ ΢έξιηθ είλαη ε πξψζθεπηηθφ ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο πξψηε γπλαίθα πνπ εμειέ«κε ηηο ζπκππθλσκέλεο, θξπζηάιιηλεο γε αξρεγφο θξάηνπο ζηελ εηθφλεο ηνπ καο δίλεη κηα θξέζθηα πξνζαθξηθαληθή ήπεηξν, ην 2005, βαζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα». Ο ΢χξνο κε πνζνζηφ 59%. Ζ Διελ πνηεηήο Άδσληο, ην φλνκα ηνπ νπνίνπ αθνπγφηαλ έληνλα ηηο ηειεπηαίεο Σδφλζνλ ΢έξιηθ αλήιζε κέξεο ηειηθά δελ πήξε ηελ πνιππφζεηε δηάθξηζε. Ζ ηειεπηαία θνξά πνπ δφζεθε βξαβείν Νφκπει ζε θάπνηνλ πνηεηή ήηαλ ην 1996, φηαλ ζηελ εμνπζία κεηά απφ 14 είρε απνλεκεζεί ζηελ πνισλή Βηζιάβα ΢πκπφξζθα. ΢ηνλ ππξήλα ρξφληα εκθπιίνπ πνιέκνπ πνπ άθεζε πίζσ ηνπ 250.000 ηνπ πνηεηηθνχ έξγνπ ηνπ Σφκαο Σξαλζηξφκεξ βξίζθεηαη ε ζρέζε ηνπ λεθξνχο, θαη ζεσξείηαη έλα «ζχκβνιν ηεο λέαο Αθξηθήο». αλζξψπνπ κε ηε θχζε θαη ην ππνζπλείδεην. H ΢νπεδία είρε Ζ ΢έξιηθ είλαη νηθνλνκνιφγνο θαη έρεη εξγαζηεί ζηνλ ΟΖΔ απνζπάζεη ην Νφκπει Λνγνηερλίαο θαη ην 1974, φηαλ ην είραλ θαη ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, ελψ ραίξεη ηνπ ζαπκαζκνχ κνηξαζηεί νη Έηβηλη Σδφλζνλ θαη Υάξη Μάξηηλζνλ. Σα επράξηζηα λέα ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο. Αθφηνπ αλέιαβε ηελ πξνεδξία ηεο βξάβεπζεο πξνθάιεζαλ ηεξάζηηα έθπιεμε ζηνλ νγδνληάρξνλν πνηεηή Σφκαο Σξαλζηξφκεξ πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα έβιεπε ην ηεο ρψξαο ηεο, έρεη θαηνξζψζεη κεηαμχ άιισλ ηελ φλνκά ηνπ λα πεξηιακβάλεηαη ζηηο επηθξαηέζηεξεο ππνςεθηφηεηεο γηα παξαγξαθή ηνπ ρξένπο ηεο Ληβεξίαο θαη ηελ αλνηθνδφκεζε ην Νφκπει. Ο Πέηεξ Έλγθινπλη, γξακκαηέαο ηεο ΢νπεδηθήο Αθαδεκίαο ησλ ππνδνκψλ ηεο πξσηεχνπζαο Μνλξφβηα. Ζ ζπκπαηξηψηηζζά πεξηέγξαςε ζηελ ζνπεδηθή ηειεφξαζε ηε ζπγθηλεηηθή ζηηγκή γηα ηνλ γεξαηφ πνηεηή: «λνκίδσ φηη ήηαλ θαηάπιεθηνο. Κάζηζε λα μεθνπξαζηεί ηεο Λέηκα Γθκπφνπη ηηκήζεθε γηα ηελ εξγαζία ηεο κε ζθνπφ ηελ θηλεηνπνίεζε θαη ηελ νξγάλσζε ησλ γπλαηθψλ θαη έβαιε κνπζηθή. Δίπε φκσο φηη είλαη πνιχ θαιά». Αμίδεη λα φισλ ησλ εζλνηήησλ θαη ζξεζθεηψλ ψζηε λα κπεη έλα ζεκεησζεί φηη ν Σξαλζηξφκεξ αληηκεηψπηδε πξνβιήκαηα πγείαο θαη ην 1990 είρε ππνζηεί εγθεθαιηθφ επεηζφδην. Ο Σφκαο Σξαλζηξφκεξ είρε ηέινο ζηνλ εκθχιην πφιεκν ηεο Ληβεξίαο θαη λα αλαγλσξηζηεί θαη πξηλ απφ ην Νφκπει σο έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζπκκεηάζρνπλ θαη νη γπλαίθεο ζηηο δεκνθξαηηθέο εθινγέο ινγνηέρλεο ηεο ΢νπεδίαο θαη ηα βηβιία ηνπ έρνπλ πνπιήζεη ρηιηάδεο ηεο ρψξαο θαη ε Σανπαθνχι Κάξκαλ ππήξμε εγεηηθφ αληίηππα. Σα πνηεηηθά ηνπ έξγα έρνπλ κεηαθξαζηεί ζε πεξηζζφηεξεο ζηέιερνο ησλ δηαδεισηψλ ηεο Τεκέλεο ζηνπο αγψλεο ηεο απφ πελήληα γιψζζεο. Ζ δνπιεηά ηνπ ζηαδηαθά εμειίρζεθε απφ ην "Αξαβηθήο Άλνημεο", ελψ είλαη θαη πξφεδξνο ηεο νξγάλσζεο παξαδνζηαθφ ζηπι ησλ λεαληθψλ ηνπ ρξφλσλ ζε έλα πην ζθνηεηλφ, Γπλαίθεο Γεκνζηνγξάθνη Υσξίο Αιπζίδεο. πξνζσπηθφ θαη αλνηρηφ ζηίρν. -------------------------------------------------------------------------------------------΢ΕΛΙΔΑ 7------------------------------------------------------------------------------------------


ΔΤΓΔΝΗΑ Σ΢ΟΤΜΑΝΖ – ΢ΠΔΝΣΕΑ ΔΡΧΣΖ΢ΔΗ΢ ΣΖ΢ ΒΟΤΛΔΤΣΟΤ ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ΢ ΓΗΑ ΔΞΑΗΡΔ΢Ζ ΣΧΝ ΑΜΔΑ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΣΡΑ Ζ νηθνλνκηθή ύθεζε θαη ε ζπλαθφινπζε πεξηθνπή πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ θαη ππεξεζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αιιεπάιιειεο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο θαη ηε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ πιήηηεη ηδηαίηεξα ηα άηνκα κε αλαπεξία σο κηα απφ ηηο πιένλ εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. Οη πξνζθαηεο αλαθνηλψζεηο γηα πεξαηηέξσ κείσζε ησλ θπξίσλ θαη επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ αλακέλεηαη λα επηδεηλψζεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ηδίσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Καη απηφ ελψ ήδε αληηκεησπίδνπλ ην πξφζζεην θφζηνο πνπ απαηηεί ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο αλαπεξίαο, θφζηνο ην νπνίν ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο επσκίδνληαη πεξηζζφηεξν ην άηνκν κε αλαπεξία θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ. Γίλεηαη επνκέλσο αληηιεπηφ φηη απφ ηηο λέεο κεηψζεηο ησλ θχξησλ ή επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ αηφκσλ πνπ είλαη θάησ ησλ 55 εηψλ ή έρνπλ ζπληάμεηο άλσ ησλ 1200€ θαζίζηαηαη αλαγθαίν λα εμαηξεζνχλ φια ηα άηνκα κε αλαπεξία πνπ ιακβάλνπλ ζπληάμεηο κε νπνηνδήπνηε ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο αιιά θαη νη ζπγγελείο Α‟ βαζκνχ (ζχδπγνη, γνλείο θαη θεδεκφλεο) αηφκσλ κε αλαπεξία πνπ ιακβάλνπλ ζπληάμεηο. ΢εκεηψλεηαη φηη νη νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ ζηε θξνληίδα ηνπο άηνκν κε βαξηά θαη πνιιαπιή αλαπεξία δνπλ ζπλήζσο κε ην κηζζφ ή ηε ζχληαμε ηνπ ελφο εθ ησλ δχν γνλέσλ ιφγσ ηνπ φηη ε κεηέξα δελ εξγάδεηαη γηα λα παξέρεη θξνληίδα ζην παηδί ηεο αλεμαξηήησο ειηθίαο απηνχ. Δξσηάηαη, ζπλεπώο, ν αξκόδηνο Τπνπξγόο (Δξγαζίαο & Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο): Δάλ πξνηίζεηαη λα εμαηξέζεη ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπο Α’ βαζκνύ από ηηο κεηώζεηο θπξίσλ θαη επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ θαη πνηα κέηξα έρεη ιάβεη ή πξνηίζεηαη λα ιάβεη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο από ηηο επηπηώζεηο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη ησλ κέηξσλ πνπ απηή ζπλεπάγεηαη.

ΝΔΦΡΟΠΑΘΔΗ΢ ΣΔΛΗΚΟΤ ΢ΣΑΓΗΟΤ ΚΑΗ ΑΛΛΔ΢ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ΢ ΔΞΑΗΡΔ΢Ζ ΜΔ ΠΟ΢Ο΢ΣΟ ΑΝΑΠΖΡΗΑ΢ 80% ΚΑΗ ΑΝΧ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΗΓΗΚΖ ΔΗ΢ΦΟΡΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ΢ ΚΑΗ ΣΟ ΔΝΗΑΗΟ ΣΔΛΟ΢ ΑΚΗΝΖΣΟΤ Οη λεθξνπαζείο ηειηθνχ ζηαδίνπ είλαη κηα απφ ηηο βαξχηεξεο θαηεγνξίεο αλαπεξίαο βάζεη ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ αιιά ησλ επίπνλσλ ζπλζεθψλ θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα έπξεπε λα εμαηξνχληαη απφ νηθνλνκηθά κέηξα πνπ είλαη ηδηαίηεξα επαρζή γηα εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ρακειήο εηζνδεκαηηθήο θιίκαθαο. ΢εκεηψλεηαη δε φηη νη λεθξνπαζείο ηειηθνχ ζηαδίνπ δνθηκάδνληαη, φπσο θαη φια ηα άηνκα κε βαξηά αλαπεξία, απφ ηελ ζπξξίθλσζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, ηηο αιιεπάιιειεο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο, ηηο πεξηθνπέο εηζνδεκάησλ θαη ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Παξ‟ φια απηά ε Πνιηηεία δελ έρεη εμαηξέζεη ηνπο λεθξνπαζείο ηειηθνχ ζηαδίνπ ή άιιεο θαηεγνξίεο κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 80% θαη άλσ (φπσο κεηακνζρεπκέλνη απφ ζπκπαγή φξγαλα) νχηε απφ ηελ πξνβιεπφκελε ζην Μεζνπξφζεζκν Πξφγξακκα Γεκνζηνλνκηθήο ΢ηαζεξφηεηαο (ΜΠΓ΢) εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο, νχηε απφ ην εληαίν ηέινο αθηλήησλ ην νπνίν ζα ελζσκαησζεί ζην ινγαξηαζκφ ηεο ΓΔΖ. Δξσηάηαη, ζπλεπώο, ν αξκόδηνο Τπνπξγόο (Οηθνλνκηθώλ): Δάλ πξνηίζεηαη λα εμαηξέζεη ηνπο λεθξνπαζείο ηειηθνύ ζηαδίνπ θαη άιιεο θαηεγνξίεο κε πνζνζηό αλαπεξίαο 80% θαη άλσ από ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγύεο θαη ηνπ εληαίνπ ηέινπο αθηλήησλ.

ΔΡΓΑ΢ΗΑΚΖ ΔΦΔΓΡΔΗΑ – ΔΞΑΗΡΔ΢ΔΗ΢ ΣΧΝ ΑκεΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΧΝ ΣΟΤ΢

Με εγθύθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ (Αξ. Πξση. ΔΓ ΔΚΟ 1597/12-9/2011) δεηείηαη απφ δεθάδεο θνξείο ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ παξέρνπλ ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ζε άηνκα κε βαξηέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο λα πξνβνχλ ζε θαη‟ αξρήλ απνηίκεζε ηνπ πιενλάδνληνο πξνζσπηθνχ ηνπο. Με ηελ ίδηα εγθχθιην δεηείηαη απφ κεγάινπο Οξγαληζκνχο πνπ απαζρνινχλ ΑκεΑ θαη ζπγγελείο ΑκεΑ Α‟ βαζκνχ λα πξνβνχλ επίζεο ζε απνηίκεζε ηνπ πιενλάδνληνο πξνζσπηθνχ δίρσο λα γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζε εμαίξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ΑκεΑ θαζψο θαη ησλ εξγαδφκελσλ γνλέσλ, θεδεκφλσλ θαη ζπδχγσλ ΑκεΑ. Ζ δηαθαηλφκελε βάζεη ησλ παξαπάλσ εθαξκνγή ηεο εξγαζηαθήο εθεδξείαο ζην ρψξν ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία είλαη θνηλσληθά άδηθε θαη αγλνεί νπζηαζηηθά δεδνκέλα, φπσο ε δηαξθήο ππνβάζκηζε θαη ππνζηειέρσζε ησλ θνξέσλ ππνζηήξημεο ησλ ΑκεΑ, νη δπζκελείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο νηθνγελεηψλ κε κέινο ΑκεΑ πνπ ζπρλά είλαη θαη καθξνρξφληα άλεξγν, ε έιιεηςε ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ηφζν πξνο ηα παηδηά κε βαξηά αλαπεξία φζν θαη πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο γνλείο ηνπο. Δξσηάηαη, ζπλεπώο, ν αξκόδηνο Τπνπξγόο (Οηθνλνκηθώλ): Δάλ πξνηίζεηαη λα εμαηξέζεη κε ηξόπν ξεηό θαη θαηεγνξεκαηηθό ηνπο θνξείο ηδησηηθνύ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα πνπ παξέρνπλ ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ζε άηνκα κε βαξηέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο από ηελ ππνρξέσζε απνγξαθήο ηνπ πιενλάδνληνο πξνζσπηθνύ θαη εάλ πξνηίζεηαη λα εμαηξέζεη κε ηξόπν ξεηό θαη θαηεγνξεκαηηθό από ην πιενλάδνλ πξνζσπηθό ηνπο ΑκεΑ θαζώο θαη ηνπο γνλείο, θεδεκόλεο θαη ζπδύγνπο ΑκεΑ πνπ εξγάδνληαη ζηνλ επξύηεξν θαη ζηελό δεκόζην ηνκέα.

ΘΑ ΚΑΣΑΒΛΖΘΔΗ Ζ ΣΡΗΣΖ ΓΟ΢Ζ ΣΧΝ ΠΡΟΝΟΗΑΚΧΝ ΔΠΗΓΟΜΑΣΧΝ Σελ θαηαβνιή ηεο ηξίηεο δόζεο πνπ αθνξνχλ 22 Ηδξχκαηα ΑκεΑ θαη παηδηθνχο ζηαζκνχο πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα απνθάζηζε κε αλαθνίλσζή ηνπ πθππνπξγφο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Μάξθνο Μπφιαξεο, ζην πεξηζψξην ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ΢πκβνπιίνπ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Ζ επηρνξήγεζε αθνξά ηνπο κήλεο Ηνχιην, Αχγνπζην θαη ΢επηέκβξην θαη αλακέλεηαη λα δψζεη αλάζα ιεηηνπξγίαο ζηα Ηδξχκαηα θαη ζηαζκνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία θαη θηινμελνχλ πεξηζζφηεξα απφ ηξεηο ρηιηάδεο παηδηά. ΢χκθσλα κε ηνλ θ. Μπφιαξε νη θαζπζηεξήζεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηελ ρνξήγεζε ηεο ηξίηεο δφζεο ηεο επηρνξήγεζεο νθείιεηαη ζηηο θαηαιήςεηο πνπ έγηλαλ ζην ππνπξγείν. ΢ε φ,ηη αθνξά ηα πξνλνηαθά επηδφκαηα, επηζήκαλε φηη ην ππνπξγείν εμεηάδεη ηε ρνξήγεζή ηνπο ζε νκάδεο αλζξψπσλ πνπ πάζρνπλ απφ ζχγρξνλεο αζζέλεηεο νη νπνίεο θέξνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά κάζηηγαο (φπσο ε λφζνο Alzheimer), απφ απηηζκφ (νη νπνίνη κέρξη ζήκεξα δελ ειάκβαλαλ αληίζηνηρε ζηήξημε) αιιά

θαη ζε άζηεγνπο, θαζψο, φπσο είπε, ην θαηλφκελν απηφ εληείλεηαη δηαξθψο. Σα ρξήκαηα γηα ηε ρνξήγεζε ησλ επηδνκάησλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο αλζξψπσλ ζα βξεζνχλ απφ ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςεη απφ ηε ιεηηνπξγία ελφο εζληθνχ κεηξψνπ δηθαηνχρσλ επηδνκάησλ. Μέζσ ηνπ αξρείνπ ζα εληνπίδνληαη φζνη παίξλνπλ πξνλνηαθφ επίδνκα ρσξίο λα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ θαη ηα θνλδχιηα πνπ ζα εμνηθνλνκεζνχλ ζα θαηεπζχλνληαη ζε φζνπο ηα έρνπλ πξαγκαηηθά αλάγθε. «Ζ πξφλνηα θαη ν λνκνζεηηθφο ζρεδηαζκφο ηεο θπβέξλεζεο ιέεη φηη δεκηνπξγνχκε κηα ςεθηαθή δηαδξαζηηθή πιαηθφξκα, έλα εληαίν κεηξψν ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη φινη φζνη δηθαηνχληαη επηδφκαηα. Απηφ γίλεηαη γηαηί κέρξη ζήκεξα ππάξρνπλ δεθάδεο αζχλδεηα κεηαμχ ηνπο αξρεία, αζχλδεηεο κεηαμχ ηνπο βάζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο δηαλέκνληαη πξνλνηαθά επηδφκαηα. Τπνγξακκίδσ ηε ιέμε αζχλδεην γηαηί απηφ είλαη θαη ε πξνυπφζεζε γηα ην αλεμέιεγθην. Οη θαηαγγειίεο έξρνληαη θαζεκεξηλά ζην ππνπξγείν, είλαη πνιιέο, ηεθκεξησκέλεο θαη δείρλνπλ φηη είλαη πνιχ κεγάινο ν αξηζκφο ησλ ζπκπνιηηψλ καο πνπ παίξλνπλ πξνλνηαθφ επίδνκα ρσξίο λα έρνπλ ηα θξηηήξηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη πάξα πνιιέο επηηξνπέο θαιθήδεπζαλ ην λφκν θαη πιεξψλνπκε ζήκεξα πξνλνηαθά επηδφκαηα ζε αλζξψπνπο πνπ δελ ην δηθαηνχληαη» αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά ν θ. Μπφιαξεο. -------------------------------------------------------------------------------------------΢ΕΛΙΔΑ 8------------------------------------------------------------------------------------------


ΑΝΖ΢ΤΥΖΣΗΚΑ ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΑ ΚΡΟΤ΢ΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΧΝ ΚΑΗ Α΢ΘΔΝΔΗΧΝ ΢ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

Αύμεζε ησλ απηνθηνληώλ θαη ησλ αζζελεηώλ αλακέλεηαη λα έρνπκε ζηε ρψξα, ζχκθσλα κε ην γεξκαληθφ πεξηνδηθφ Der Spiegel. Όπσο αλαθέξεη: «Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θάλεη ηνπο Έιιελεο λα ππνθέξνπλ. Σν θαηά πφζν κηα δεκνζηνλνκηθή θξίζε κπνξεί λα ηαιαηπσξήζεη ηνλ πιεζπζκφ απνηέιεζε αληηθείκελν αλάιπζεο εξεπλεηψλ ππφ ηνλ θνηλσληνιφγν ηεο πγείαο Νηέηβηλη ΢ηάθιεξ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Κέηκπξηηδ βάζεη ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα. Σα απνηειέζκαηά ηεο παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ηαηξηθή επηζεψξεζε „The Lancet“ θαη εκπεξηέρνπλ ηα εμήο: Ο αξηζκφο ησλ εηζαγσγψλ ζηα λνζνθνκεία απμήζεθε ην 2010 ζπγθξηηηθά κε ην 2009 θαηά 24%, ν αξηζκφο ησλ αζζελψλ, νη νπνίνη ραξαθηήξηδαλ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο «κακή» ή «πολύ κακή» απμήζεθε ην 2009 ζε ζρέζε κε ην 2007 θαηά 14% ελψ αληηζέησο, ηαπηφρξνλα κεηψζεθε ζε 15% γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ν αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ, νη νπνίνη αλαδήηεζαλ θάπνην γηαηξφ. Ο αξηζκφο ησλ απηνθηνληψλ απμήζεθε θαηά 19% ην 2009 ζε ζχγθξηζε κε ην 2007. ΢ε αλεπίζεκν έγγξαθν ηεο Βνπιήο, φπσο αλαθέξνπλ νη ζπγγξαθείο ηεο έξεπλαο, γίλεηαη κάιηζηα ιφγνο αθφκε θαη γηα αχμεζε θαηά 25%. Αθφκε πνην δξακαηηθά απμήζεθε ν αξηζκφο ησλ απηνθηνληψλ γηα θέηνο: ΢χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ππνπξγείνπ πγείαο θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2011 απηνθηφλεζαλ θαηά 40% πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη απ‟ φηη ην πξψην εμάκελν ηνπ 2010. Ζ αλάιπζε ησλ θνηλσληνιφγσλ βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο ΢ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, θαζψο θαη ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο. Σν φηη ην 2009 ιηγφηεξνη αζζελείο αλαδήηεζαλ έλαλ γηαηξφ, δελ νθείιεηαη κφλν ζην γεγνλφο φηη νη Έιιελεο δελ ζα κπνξνχζαλ λα πιεξψζνπλ πιένλ κηα ηαηξηθή επίζθεςε, φπσο επηζεκαίλνπλ νη εξεπλεηέο. Οη παξνρέο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ πγείαο είλαη δσξεάλ γηα θάζε αζθαιηζκέλν. Οη πεξηθνπέο φκσο ζην ζχζηεκα πγείαο κέρξη θαη 40% ζα είραλ πνιιαπιέο επηπηψζεηο. Ληγφηεξν πξνζσπηθφ ζηα λνζνθνκεία, κεγαιχηεξνη ρξφλνη αλακνλήο θαη ρεηξφηεξε παξνρή θαξκάθσλ είλαη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ην φηη φιν θαη ιηγφηεξνη αζζελείο θαηαιήγνπλ ζηα ρέξηα ησλ γηαηξψλ. Δπηπιένλ νη επηζηήκνλεο «έκποςζαν ηον κώδωνα ηος κινδύνος» ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ, «καθώρ γνωπίζοςμε όηι ζσεηίζεηαι άμεζα με ηην κπίζη», φπσο δήισζε ν Αιέμαλδξνο Κεληηθειέλεο απφ ην Κέηκπξηηδ, ν βαζηθφο ζπγγξαθέαο ηεο έξεπλαο. Έηζη ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθε ν αξηζκφο ησλ βίαησλ εγθιεκάησλ, ησλ αλζξσπνθηνληψλ θαη ησλ θινπψλ κεηαμχ 2007 – 2009.

ΜΔΓΑΛΟ ΣΟ ΚΟ΢ΣΟ΢ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗ΢Ζ ΣΧΝ ΦΤΥΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΡΑΥΧΝ

Ζ αληηκεηώπηζε ησλ εγθεθαιηθώλ δπζιεηηνπξγηώλ ζηελ Δπξψπε απνηειεί έλα νηθνλνκηθφ «βξαρλά» γηα φιε ηελ Δπξψπε, θαζψο ην εηήζην θφζηνο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο αγγίδεη ηα 798 δηο. επξψ. Σα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηε κειέηε πνπ έθαλε ην European Brain Council (EBC) δείρλνληαο πσο δηαηαξαρέο φπσο ε θαηάζιηςε, ην άγρνο, ε αυπλία θαη ε άλνηα ζα απμάλνληαη αθνχ νη άλζξσπνη δνπλ πεξηζζφηεξα ρξφληα, κε απνηέιεζκα νη δηαηαξαρέο απηέο λα απνηεινχλ ηελ «κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή πξφθιεζε ηεο επξσπατθήο δεκφζηαο πγείαο». ΢χκθσλα κε έξεπλα 165 εθαηνκκχξηα Δπξσπαίνη παξνπζηάδνπλ θάζε ρξφλν ςπρηθέο ή λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο, πνζνζηφ 38% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σα 798 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 1.550 επξψ αλά άηνκν ζηελ Δπξψπε, είλαη ππεξδηπιάζηα απφ ηελ εθηίκεζε ηνπ είρε θάλεη ην EBC ην 2005. Οξηζκέλεο κεγάιεο θαξκαθνβηνκεραλίεο ζηελ Δπξψπε, εηδηθά ε GlaxoSmithKline θαη ε AstraZeneca, δελ επελδχνπλ πιένλ ζηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ θαη πσο απηή επεξεάδεη ηελ ζπκπεξηθνξά, κεηαζέηνληαο ηελ επζχλε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ εξεπλψλ ζηηο θπβεξλήζεηο θαη ζηηο θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο. Οη εηδηθνί επηζεκαίλνπλ φηη γηα ην ηεξάζηην απηφ θφζηνο επζχλνληαη θπξίσο νη επξσπατθνί θαλφλεο γηα ηα θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, αθνχ νη θαξκαθνβηνκεραλίεο δελ έρνπλ θαηαθέξεη ηα ηειεπηαία ρξφληα λα παξαζθεπάζνπλ απνηειεζκαηηθά θάξκαθα. Σν θφζηνο αληηκεηψπηζεο εγθεθαιηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξν απφ απηφ ηεο ζεξαπείαο άιισλ καθξνρξφλησλ ή ρξφλησλ παζήζεσλ, φπσο ηα θαξδηαθά λνζήκαηα θαη ν θαξθίλνο. ΢πγθξηηηθά, ην θφζηνο ζηελ Δ.Δ. γηα ηα θαξδηαθά λνζήκαηα ήηαλ ην 2008, 192 δηζεθαηνκκχξηα θαη ην εηήζην θφζηνο γηα ηνλ θαξθίλν εθηηκάηαη ζε 150 σο 250 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, ζχκθσλα κε ην European Heart Network.

ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΟΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΟΗ ΜΖΥΑΝΗ΢ΜΟΗ;;ΠΟ΢Ο ΑΛΖΘΗΝΟ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΔΗΝΑΗ;

Φαίλεηαη όηη ζηγά ζηγά θάηη ζα αξρίζεη λα θηλείηαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ειέγρνπ. Φηάζακε βέβαηα ζε νξηαθφ ζεκείν αιιά σο γλσζηφλ, απ‟ ηε ζηηγκή πνπ θηάζεηο ζηνλ πάην ηνπ πεγαδηνχ, κφλν πξνο ηα πάλσ κπνξείο λα παο..Αο θξαηήζνπκε παξφι‟ απηά κηθξφ θαιάζη...Αθνξκή; Ζ...επηδεκία ηπθιψλ βαξέσο αλαπήξσλ πνπ πιήηηεη ηέζζεξηο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θηλεηνπνίεζε ηνλ αξκφδην ειεγθηηθφ κεραληζκφ ηνπ ΗΚΑ θαη ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο, θαζψο Θεζζαινλίθε, Εάθπλζνο, Βνησηία θαη Κφξηλζνο παξνπζηάδνπλ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία εληππσζηαθή αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ δηθαηνχληαη επίδνκα ιφγσ αλαπεξίαο θαη ηπθιφηεηαο. Όπσο αλαθέξεη έγγξαθν ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο ζηηο παξαπάλσ πεξηνρέο πεξηζζφηεξα απφ 19.000 άηνκα έιαβαλ επίδνκα ιφγσ αλαπεξίαο ή ηπθιφηεηαο κέζα ζε ηξία κφιηο ρξφληα. ΢ε θάπνηα πεξίπησζε δε ην πνζνζηφ ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ επηδφκαηνο βαξηάο αλαπεξίαο εθηηλάρζεθε θαηά 18,1% ζε δηάζηεκα ελφο έηνπο ελψ ε απνγξαθή ζε άιιε πεξηνρή έδεημε φηη νη δηθαηνχρνη απμάλνληαη θάζε δίκελν κε γεσκεηξηθή πξφνδν! ΢ην έγγξαθν πνπ εζηάιε ζην ΗΚΑ, αλαθέξεηαη φηη «ζχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ επηδνηνχκελσλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο γηα ηα έηε 2009, 2010, 2011 παξαηεξείηαη ζηηο πξψελ Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο Θεζζαινλίθεο, Εαθχλζνπ, Βνησηίαο θαη Κνξίλζνπ κε αλακελφκελε αχμεζε ζηηο αληίζηνηρεο πιεξσκέο». Έηζη, ν πθππνπξγφο Τγείαο θ. Μάξθνο Μπφιαξεο θαιεί ηνλ δηνηθεηή ηνπ ΗΚΑ θ. Ρνβέξην ΢ππξφπνπιν λα δηελεξγήζεη άκεζα κε ηα Κέληξα Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο «ηνλ επαλέιεγρν ησλ πεξηπηψζεσλ εθείλσλ πνπ εηζπξάηηνπλ ηελ πξναλαθεξφκελε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο». Αλαιπηηθά: ΢ηε Θεζζαινλίθε παξαηεξήζεθε αχμεζε θαηά 29% ζηνλ φγθν ησλ θαηαβαιιφκελσλ επηδνκάησλ αλαπεξίαο κε ην κεληαίν θφζηνο λα «αγγίδεη» πεξί ηα 3,4 εθαη. επξψ.Σν πνζφ απμήζεθε θαηά 16% ην επφκελν έηνο, κε ηηο πιεξσκέο γηα επηδφκαηα λα θηάλνπλ ζε 4,1 εθαη. επξψ θαηά κέζν φξν ηνλ κήλα, ελψ ζε αλνδηθή πνξεία βξηζθφηαλ θαη κέρξη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2011 φπνπ θαη θαηαγξάθεθε αχμεζε θαηά 12,7. ΢ηε Βνησηία επίζεο παξαηεξήζεθε αχμεζε θαηά 35% ζηηο πιεξσκέο γηα επηδφκαηα. Καηά ηελ ηξηεηία 2009 -2011 ην κέζν κεληαίν θφζηνο ησλ επηδνκάησλ απμήζεθε θαηά 35%. Σν 2009 ε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Βνησηίαο θαηέβαιε 396.000 επξψ ην κήλα ζε άηνκα κε αλαπεξία θαη ην 2011 ε αχμεζε ησλ δηθαηνχρσλ εθηίλαμε θαη ην πνζφ ησλ επηδνκάησλ ζε 550.000 επξψ κεληαίσο. ΢ηελ Κφξηλζν: εγθξίζεθαλ 91 λέα επηδφκαηα βαξηάο αλαπεξίαο κέζα ζε δχν κήλεο. Σν κέζν κεληαίν θφζηνο επηδνκάησλ βαξηάο αλαπεξίαο γηα ηελ πξψελ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Κνξηλζίαο αλεξρφηαλ ην 2009 ζην πνζφ ησλ 720.000 επξψ. Γχν ρξφληα αξγφηεξα ήηαλ 810.000 επξψ (άιισο θαηαγξάθεηαη αχμεζε θαηά 12,5%). Σνλίδεηαη δε ζην έγγξαθν εηδηθά γηα ηελ Κφξηλζν ε κε αλακελφκελε αχμεζε ησλ πιεξσκψλ. Αλαθέξεηαη ελδεηθηηθά φηη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ΗαλνπαξίνπΦεβξνπαξίνπ 2011 ν αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ βαξηάο αλαπεξίαο ήηαλ 1305 (αχμεζε θαηά 6% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν δίκελν) θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα Μαΐνπ –Ηνπλίνπ ήηαλ 1396 άηνκα (αχμεζε θαηά 7% ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα) ελψ ζηε Εάθπλζν: δηπιαζηάζηεθαλ νη δηθαηνχρνη ηνπ επηδφκαηνο ηπθιφηεηαο ζε επηά ρξφληα. Ο αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ επηδφκαηνο ηπθιφηεηαο γηα ηελ πξψελ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Εαθχλζνπ ην 2004 ήηαλ 367 άηνκα. Σν 2009 είραλ θηάζεη ηα 689 άηνκα, ην επφκελν έηνο θαηαγξάθεθαλ 662 άηνκα θαη ην 2011 -κέρξη θαη ηνλ Αχγνπζην- νη δηθαηνχρνη επηδφκαηνο ηπθιφηεηαο ήηαλ 639 άηνκα. Ο αξηζκφο ζε θάζε πεξίπησζε θξίλεηαη πνιχ πςειφο ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ. ΢ηηο παξαπάλσ πεξηνρέο πεξηζζφηεξα απφ 19.000 άηνκα έιαβαλ επίδνκα ιφγσ αλαπεξίαο ή ηπθιφηεηαο κέζα ζε ηξία κφιηο ρξφληα. ------------------------------------------------------------------------------------------΢ΕΛΙΔΑ 9-------------------------------------------------------------------------------------------


ΤΠΖΡΞΔ ΦΣΧΥΖ θαη πεξήθαλε Διιελίδα Σν όλνκα «Φσξνθώζηαηλα» ην ρξεζηκνπνηνύκε ζήκεξα, όηαλ ζέινπκε λα πεξηγξάςνπκε ηελ αλέρεηα θαη ηε θηώρεηα θαη εηδηθόηεξα όηαλ ζέινπκε λα θαηαδείμνπκε θάπνηνλ ή θάηη σο ηνλ «θησρό ζπγγελή» ελόο ζπλόινπ, ή κε άιια Ζ Φαξσθώζηαηλα ή Φσξνθώζηαηλα ππήξμε ιόγηα ηνλ «ηειεπηαίν ηξνρό πξαγκαηηθό πξόζσπν ηεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο. ηεο ακάμεο». ΢ηηο κέξεο καο, ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύκε απαμησηηθά απηή ηε ιέμε όηαλ πξόθεηηαη λα ζηειηηεπζεί κηα θαθνκνηξηά, ππνρσξεηηθόηεηα, αλνξγαλσζηά, αδπλακία θαη θηώρηα πνπ θάπνηνη ζεσξνύλ όηη ραξαθηεξίδεη ηελ Διιάδα ηεο λεόηεξεο ηζηνξίαο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε επαηηεία (δεηηαληά) ζηε ρψξα καο έρεη πάξεη ηξνκαθηηθέο δηαζηάζεηο. Όπνπ θνηηάμεηο δεηηάλνη, ζηηο εθθιεζίεο, ζηα πεδνδξφκηα, ζηα ηξέλα, ζηα θαηαζηήκαηα, θαη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν πνπ ππάξρεη θφζκνο, Τ ππάξρνπλ δεηηάλνη. Οη άλζξσπνη απηνί, φπσο πξνθχπηεη απφ έξεπλα ηεο εθεκεξίδνο καο αιιά θαη απφ θαηαγγειίεο πνπ θάλνπλ κέιε ηνπ Κ.Δ.Α θαη αλαγλψζηεο καο είλαη θαζεκεξηλψο ζηα ίδηα ζεκεία θαη είλαη πάληα ηα ίδηα πξφζσπα. Ζ θαινζχλε ηνπ θφζκνπ είλαη έλα αλεμάληιεην πιηθφ πνπ κπνξεί πξαγκαηηθά λα ιχλεη θαζεκεξηλψο φια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα ζπλαληάεη ζηε πνξεία ηεο, είλαη φκσο έλα πνιχ επαίζζεην πιηθφ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κνλάρα εθεί πνπ πξαγκαηηθά έρνπλ αλάγθε θαη πηάλεη ηφπν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απηφο πνπ έρεη πξαγκαηηθή αλάγθε δχζθνια θηάλεη ζην ζεκείν λα δεηήζεη βνήζεηα, πξέπεη λα ςάμνπκε θαη λα ηνλ αλαθαιχςνπκε κφλνη καο. Όιν απηφ ην ράιη πνπ βιέπεηε ζηηο θσηνγξαθίεο θαη πνπ εκείο ην νλνκάδνπκε μεθηίια θαη ςσξνθψζηαηλα καο εκπνδίδεη λα θπθινθνξήζνπκε ζηνπο θεληξηθνχο δξφκνπο γηαηί θάπνηεο γξηνχιεο ή θάπνηνη άλζξσπνη φηαλ βιέπνπλ έλα άηνκν κε αλαπεξία λνκίδνπλ φηη είλαη δεηηάλνο θαη απφ θαινζχλε πνιιέο θνξέο ζέινπλ λα ηνπ δψζνπλ θάηη λνκίδνληαο φηη ηνπ θάλνπλ θαιφ. Γελ ππάξρεη ρεηξφηεξν πξάγκα απφ ην λα κε κπνξείο λα θπθινθνξήζεηο ζην δξφκν, γηαηί αθφκα θη αλ ππάξρνπλ νη αλάινγεο ππνδνκέο (ξάκπεο θηι.) δελ ληψζεηο θαη δελ αηζζάλεζαη άλζξσπνο βιέπνληαο φιν απηφ ην ράιη πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζηα θεληξηθφηεξα ζεκεία ηεο ρψξαο καο επαγγεικαηίεο δεηηάλνη. Ζ επαηηεία ζηε ρψξα καο απαγνξεχεηαη δηά λφκνπ θαη ε ηηκσξία γίλεηαη κε απηφθνξε δηαδηθαζία. Έλα κεγάιν κέξνο ησλ επαηηψλ πξνέξρεηαη απφ λαξθνκαλείο, απφ αιινδαπνχο αιιά θαη έιιελεο απαηεψλεο γηα λα κε βγάδνπκε ηελ νπξά καο απ‟ έμσ θαη ιέκε φηη θηαίεη ν άιινο. Απηφ ην αδηφξζσην ράιη πνπ καο θέξλεη πνιιά ρξφληα πίζσ, καο ζπκίδεη ηελ ηζηνξία ηεο ςσξνθψζηαηλαο καο ιείπεη φκσο ε ππεξεθάλεηα πνπ ήηαλ ην κεγαιχηεξν φπιν ησλ Αξραίσλ

ΦΧΡΟΚΧ΢ΣΑΗΝΑ

ΔΛΛΑ΢ ΣΟ ΜΔΓΑΛΔΗΟ ΢ΟΤ

Δπαίηεο ζηνπο δξόκνπο ηεο Αζήλαο

εκψλ πξνγφλσλ φπσο θαη ε ππεξήθαλε ςσξνθψζηαηλα. Ζ θαθνκνηξηά ζε φιν ηεο ην κεγαιείν πνιιαπιαζηάδεηαη θάζε κέξα ηφζν πνιχ πνπ ζην ηέινο δελ ζα ππάξρνπλ γσλίεο ρσξίο δεηηάλν αθνχ ήδε ηψξα ηζαθψλνληαη κεηαμχ ηνπο. ΢ηα θαλάξηα θιείλνπλ νη νδεγνί ηα παξάζπξα ησλ απηνθηλήησλ γηαηί είλαη ηφζν επηβιεηηθνί νη επαίηεο πνπ αλ δελ ηνπο δψζεηο θάηη κπνξεί λα βξεηο θαη ηνλ κπειά ζνπ. ΢ην θεληξηθφηεξα ζεκεία ηεο Αζήλαο νη λαξθνκαλείο επαίηεο επηηίζεληαη θηφιαο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηε δφζε πνπ αγνξάδνπλ εθεί πνπ δεηηαλεχνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ επηηφπηα ρσξίο λα θνβνχληαη ηίπνηα. Δπαηηεία-Ναξθσηηθά θαη Παξαλνκία είλαη ηφζν πνιχ θνληηλνί ζπγγελείο πνπ ε θαθνκνηξηά ηνπο βξίζθεη ηφζν εχθνια πνπ δελ ην θαηαιαβαίλνπλ νχηε νη ίδηνη. Πνηεο είλαη άξαγε νη ελέξγεηεο ηεο Πνιηηείαο θαη ησλ θαζ‟ χιε αξκφδησλ ππεξεζηψλ γηα απηνχο ηνπο αλζξψπνπο; Δίδακε ζην ζπζζίηην ησλ αζηέγσλ ζηελ νδφ ΢νθνθιένπο θαη Πεηξαηψο εληειψο δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο απφ απηνχο πνπ ππνηίζεηαη φηη έρνπλ αλάγθε θαη επαηηνχλ ζηνπο δξφκνπο ιέγνληαο φηη πεηλάλε. Μεηά ηελ δεηηαληά ζπλνδεχνληαη απφ νδεγνχο θαη ιηκνπδίλεο φπσο μέξνπκε απφ πξνεγνχκελα ξεπνξηάδ θαη πεγαίλνπλ ζε πνιπηειή εζηηαηφξηα, ζηα κπνπδνχθηα ή θαη ζε ηπρεξά παηρλίδηα (δάξηα θιπ.) γηα λα ηνπνζεηήζνπλ ηελ θαινζχλε πνπ νλνκάδνπλ κεξνθάκαην. Αγαπεηνί θίινη αλαγλψζηεο, επεηδή νη θαηαζηάζεηο είλαη δχζθνιεο αθφκα θαη γηα ηνπο πξίγθηπεο θαιφ ζα είλαη λα κελ παξαζχξεζηε δίλνληαο ρξήκαηα εθεί πνπ δελ πηάλνπλ ηφπν γηαηί απηφο πνπ πξαγκαηηθά έρεη αλάγθε δελ ην ιέεη πνηέ. Καιφ ζα ήηαλ φκσο λα βξεζεί έλαο κεγάινο ρψξνο πνπ ζα παξάγεη εξγαζίεο γηα απηνχο πνπ πξαγκαηηθά ην έρνπλ αλάγθε θαη ζέινπλ γηα λα κπνξνχλ νη ππεξεζίεο λα θαηεπζχλνπλ ηνπο επαίηεο εθεί, βνεζψληαο ηνπο αθνχ πξψηα ηνπο θάλνπλ ζχζηαζε γηα ην θαθφ πνπ πξνθαινχλ έζησ θαη ελ αγλνία ηνπο δίλνληάο ηνπο ηα απαξαίηεηα πξνο ην δελ ή ηηκσξψληαο ηνπο αλάινγα αλ εμαθνινπζνχλ λα επαηηνχλ ρσξίο λα ζπκκνξθψλνληαη αθφκα θαη φηαλ ηνπο δίλνπλ ιχζεηο. Οη επαγγεικαηίεο δεηηάλνη πνπ δελ κπνξνχλ λα ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο κε άιινλ ηξφπν θαιφ ζα ήηαλ ηνπιάρηζηνλ λα κε δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηε ρψξα θαη ζηνπο ππφινηπνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο θαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ρψξνπο θαη ζε ππεξεζίεο παξαγσγηθέο γηα λα κε δνπλ εηο βάξνο ηνπ θφζκνπ. ΢ην ρέξη ηεο Πνιηηείαο είλαη ην πψο ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα αμηνπνηήζεη ηελ θάζε θαηεγνξία πνιηηψλ κε ηνλ αλάινγν ηξφπν πξηλ θηάζνπκε ζην ζεκείν λα γίλνπκε φινη δεηηάλνη ρσξίο λα μέξνπκε νχηε πνηνο, νχηε ηη, νχηε γηαηί…… -------------------------------------------------------------------------------------------΢ΕΛΙΔΑ 10--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ζ ΔΛΛΑΓΑ ΔΝ ΚΑΗΡΧ ΔΗΡΖΝΖ΢ ΢Δ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ ΠΟΛΗΟΡΚΗΑ΢

ΑΠΔΡΓΗΔ΢ – ΑΠΔΡΓΗΔ΢ – ΑΠΔΡΓΗΔ΢ – ΑΠΔΡΓΗΔ΢ - ΑΠΔΡΓΗΔ΢

ΑΠΔΡΓΗΔ΢ ΠΑΝΣΟΤ

ΔΘΔΛ

ΛΗΜΑΝΗΑ

ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΑ

Α Π Ε Ρ Γ Ι Α

Ζ΢ΑΠ

ΜΔΣΡΟ

ΣΑΞΗ

ΔΛΛΑΓΑ ΧΡΑ ΜΖΓΔΝ Δθηόο ηηο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο νη ζπλδηθαιηζηέο πνιιέο θνξέο πηάλνληαη ζηα ρέξηα θαη ηζαθψλνληαη πξνζπαζψληαο λα ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο θαη λα ζψζνπλ ην ιαφ. Πνιινί απ‟ απηνχο, ζα ζπλαληεζνχλ ζηε θφιαζε βέβαηα αθνχ ν παξάδεηζνο είλαη γεκάηνο κε ηφζνπο ζπλδηθαιηζηέο πνπ δελ ρσξάλε άιινη. Οη πξνζσπηθέο θηινδνμίεο νξηζκέλσλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηαιαηπσξία ηνπ ιανχ ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη εκθαλήο θαη έρνπλ πάξεη επηθίλδπλεο δηαζηάζεηο. Σα ίδηα πξφζσπα κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ηζαθψλνληαη θαη θσλάδνπλ ζηα Μ.Μ.Δ. γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ ιανχ, ηα ίδηα πξφζσπα παξέα δηαζθεδάδνπλ ηα βξάδηα εηο βάξνο ησλ αλζξψπσλ πνπ ππνηίζεηαη φηη εθπξνζσπνχλ.

Απεξγία ζηνπο δήκνπο, ζηα ππνπξγεία, ζηνπο δήκνπο, ζηα λνζνθνκεία, ζηηο εθνξίεο, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηα θαχζηκα, ζηα θαξκαθεία, ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία, ζηηο ΓΔΚΟ, ζηηο ηξάπεδεο…΢ηα πιαίζηα ησλ θηλεηνπνηήζεσλ θαη ζηηο ζπγθεληξψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ φιεο νη ζπλδηθαιηζηηθέο παξαηάμεηο δηεθδηθνχλ ηα απηνλφεηα θαηαζηξέθνληαο φκσο φηη έρεη απνκείλεη. Όηαλ ινηπφλ απεξγεί νιφθιεξε ε ρψξα θαη φιεο νη ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο, πσο είλαη δπλαηφλ λα μεπεξάζνπκε ηελ θξίζε θαη λα ιχζνπκε ηα πξνβιήκαηά καο αθνχ κφλν νη θξαηηθνί εηζπξαθηηθνί κεραληζκνί ιεηηνπξγνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηα θελά ηνπ κλεκνλίνπ θαη ηεο Δ.Δ.; Απφ ηελ άιιε ε θπβέξλεζε πξνζπαζεί λα ηζνξξνπήζεη ηελ θαηάζηαζε δεκηνπξγψληαο θαηλνχξηεο ππνρξεψζεηο θηηάρλνληαο θαηλνχξηεο ζπλεξγαζίεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα φπσο γηα ηα ζθνππίδηα γηα παξάδεηγκα γηα λα ηξνκάμεη ηνπο απεξγνχο κήπσο θαη γπξίζνπλ ζηηο ζέζεηο ηνπο γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην θξάηνο. Έλα αλχπαξθην θξάηνο πνπ δελ κπνξεί λα ζπλελλνεζεί νχηε κέζα ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ. Ζ κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε πνπ έγηλε ζηε ρψξα καο ρσξίο απνηέιεζκα φκσο ήηαλ ησλ αγαλαθηηζκέλσλ πνιηηψλ πνπ ζπλερίδνπλ λα αληηδξνχλ θαη λα ζπγθεληξψλνληαη αθφκα ζηηο πιαηείεο πεξηκέλνληαο επηηέινπο θάηη λα γίλεη. Κάπνηεο νκάδεο πνπ δελ αλήθνπλ ζε θακία θαηεγνξία αγαλάθηεζεο, νη γλσζηνί άγλσζηνη πνπ ιέκε,(κπαραιάθεδεο δειαδή) ηα θαηαζηξέθνπλ φια ζην πέξαζκά ηνπο δίλνληαο ηξνθή ζηα Μ.Μ.Δ θαη ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο λα δξακαηνπνηνχλ θαη λα ρεηξνηεξεχνπλ ηελ θαηάζηαζε γηα λα είλαη πην εκπνξηθέο νη εηδήζεηο ηνπο. Αγαπεηνί κνπ παηξηψηεο έιιελεο, ε πιαηεία Κνπξδνπληνύξνπ Αιβαλίαο θαη Οδπξκώλνο πεξαζκέλα κεγαιεία ήηαλ ε Κνπκνπλδνύξνπ, Οκνλνίαο θαη Κιαπζκώλνο, έηζη γξάθεη ζαηηξίδνληαο ζηελ εθεκεξίδα καο ν Θαλάζεο Κνπκνχξεο. Δάλ επηζθεθηείηε απηέο ηηο ζπγθεθξηκέλεο πιαηείεο ζα θαηαιάβεηε φηη ν Θαλάζεο είρε δίθην. Όπσο πεξλάεη πάιη ν θαηξφο, ν Θαλάζεο ζπλερίδεη λα γξάθεη ηε δηθή ηνπ ηζηνξία ζαηηξίδνληαο φια απηά πνπ ζπκβαίλνπλ γχξσ καο. Αλαξσηηέκαη, πσο ζα νλνκάδνληαη νη ππφινηπεο πιαηείεο, νη ππεξεζίεο θαη πνιιά άιια ειιεληθά θεθηεκέλα πξνηεξήκαηά καο φηαλ ν πνηεηήο ζέιεη θάηη λα γξάςεη; Γελ ζέισ λα κηιήζσ γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα γηαηί κε ηξνκάδεη πνιχ, είλαη θαιχηεξα λα γειάκε παξά λα θιαίκε, γη‟ απηφ ζαηηξίζηε θ εζείο κέρξη λα θηάζεη ν θφκπνο ζην ρηέλη θαη ηφηε γέιηα θαη θιάκαηα καδί ζα καο νδεγήζνπλ αλαγθαζηηθά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηελ ηζηνξία ησλ ειιήλσλ ζε φιεο ηηο δχζθνιεο ζηηγκέο ηνπο. Δίλαη δηθηά καο ε Διιάδα άξαγε ή πξέπεη λα ξσηήζνπκε ηνπο αιινδαπνχο πνπ θαηνηθνχλ θαη έρνπλ θαηαιάβεη ηε ρψξα καο θαη είλαη ηνπιάρηζηνλ πεξηζζφηεξνη απφ καο; Δίκαζηε άξαγε αηρκάισηνη ελ θαηξώ εηξήλεο

ζε θαηάζηαζε πνιηνξθίαο ρσξίο λα κπνξνύκε λα αληηδξάζνπκε ή έρνπκε αθόκα ειπίδεο;;;;;;;;;;

---------------------------------------------------------------------------------------------΢ΕΛΙΔΑ 11---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ΚΔΠΑ – ΣΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΟΤΝ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ

Πνηεο είλαη νη πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίεο βάζεη ηνπ λένπ θαζεζηψηνο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηηο νπνίεο ππνβάιινληαη ηα άηνκα κε αλαπεξία θαζψο θαη ην αληηθείκελν ησλ Νενζχζηαησλ Κέληξσλ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔΠΑ). ΢πγθεθξηκέλα: “Απφ 1ε ΢επηεκβξίνπ 2011 θαηαξγήζεθαλ φιεο νη πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζηνπο Φ.Κ.Α., ζηηο Ννκαξρίεο θαη ην Γεκφζην, κε εμαίξεζε ηηο Αλψηαηεο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο, ΢ηξαηνχ (Α.΢.Τ.Δ.), Ναπηηθνχ (Α.Ν.Τ.Δ.), Αεξνπνξίαο (Α.Α.Τ.Δ.) θαη ηελ Αλψηαηε Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, νη νπνίεο εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο. ΢χκθσλα κε ηνλ Νφκν 3863 ηνπ 2010 δεκηνπξγήζεθε ην Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.), ππαγφκελν ζηε Γηεχζπλζε Αλαπεξίαο θαη Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο ηεο Γηνίθεζεο ΗΚΑ.ΔΣΑΜ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εληαίαο πγεηνλνκηθήο θξίζεο φζνλ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βαζκνχ αλαπεξίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο θαη ησλ αλαζθάιηζησλ, γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη ε πηζηνπνίεζε ηεο αλαπεξίαο. Έξγν ησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ (ηνπ ΚΔ.Π.Α.) είλαη: α) Ο θαζνξηζκφο ηνπ πνζνζηνχ αλαπεξίαο γηα ζχληαμε αλαπεξίαο. β) Ο ραξαθηεξηζκφο αηφκσλ σο ΑΜεΑ. γ) Ο θαζνξηζκφο πνζνζηνχ αλαπεξίαο γηα φιεο ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο παξνρέο ή δηεπθνιχλζεηο, γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη γλσκάηεπζε αλαπεξίαο θαη ηηο νπνίεο δηθαηνχληαη απφ ηελ πνιηηεία ηα άηνκα κε αλαπεξία. ΢ηηο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ηνπ ΚΔ.Π.Α. ζα εμεηαζζνχλ: α) Νέεο ππνζέζεηο, φπνπ γηα πξψηε θνξά θξίλνληαη νη ελδηαθεξφκελνη απφ Δπηηξνπέο Αλαπεξίαο, β) Δθθξεκείο ππνζέζεηο, φπνπ ήδε έρνπλ θαηαηεζεί δηθαηνινγεηηθά αιιά δελ πξαγκαηνπνηήζεθε εμέηαζε κέρξη 31/8/2011 θαη δελ έρεη εθδνζεί Γλσκάηεπζε. γ) Δθθξεκείο ππνζέζεηο, φπνπ έρεη απνζηαιεί απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα ν ζρεηηθφο θάθεινο πξνο ηελ Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή αιιά δελ δηεθπεξαηψζεθε ε εμέηαζε απφ Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή. (πρ παξαηάζεηο ζπληάμεσλ Αλαπεξίαο). Ο ελδηαθεξφκελνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη απαξαίηεηα Αίηεζε Αμηνιφγεζεο, κε φια ηα Γηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηηο ζρεηηθέο νδεγίεο, ζε κία απφ ηηο 45 Γξακκαηείεο ΚΔ.Π.Α ηεο επηινγήο ηνπ. Δθφζνλ ηα Γηθαηνινγεηηθά ηνπ (Φάθεινο) θξηζνχλ απφ Ηαηξφ Πξνειέγρνπ σο πιήξε, γίλεηαη ε θαηάζεζε Αίηεζεο θαη παξαιακβάλεη Απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο Αίηεζεο. ΢ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ παξαιακβάλεηαη ε Αίηεζε απφ ηελ Γξακκαηεία ΚΔ.Π.Α θαη επηζηξέθνληαη φια ηα Γηθαηνινγεηηθά. Ο Ηαηξφο Πξνειέγρνπ ππνδεηθλχεη ζηνλ αηηνχληα ηα απαηηνχκελα Γηθαηνινγεηηθά, ελεκεξψλεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Γξακκαηεία ΚΔ.Π.Α, κέζσ Σαρπδξνκείνπ (πξφζθιεζε) γηα ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πξνζέιεπζεο ηνπ ζηελ Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά ιίγεο εκέξεο παξαιακβάλεη απφ ηελ Γξακκαηεία ΚΔ.Π.Α, φπνπ ππέβαιε αξρηθά ηελ αίηεζε ηνπ, ηελ Γλσκάηεπζε ηεο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη κπνξεί αθνινχζσο λα ρξεζηκνπνηεί ηελ Γλσκάηεπζε ηνπ ΚΔ.Π.Α γηα θάζε Νφκηκε ρξήζε, παίξλνληαο αληίγξαθα γηα φιν ηνλ ρξφλν πνπ ηζρχεη ε Γλσκάηεπζε.”

Ζ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΞΗΑ ΣΖ΢ ΗΠΠΑ΢ΗΑ΢ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ΢ ΑΝΑΓΚΔ΢

ΚΑΣΔΡΡΔΤ΢Δ 54ΥΡΟΝΖ ΑΝΑΠΖΡΖ ΣΟΤΡΗ΢ΣΡΗΑ ΛΟΓΧ ΔΛΛΔΗΦΖ΢ ΓΗΑΣΡΟΤ!!

Σν πεξηζηαηηθό ζπλέβε ζην αεξνδξόκην ησλ Υαλίσλ «Ζ ηππαζία ζηνλ θαζαξό αέξα δπλακώλεη ηνπο κπο θαη ηνπο φηαλ κηα κία 54ρξνλε ηνπξίζηξηα απφ ηε Γαλία κε θξαηά ζε θαιή θαηάζηαζε». Με απηή ηελ θξάζε πνπ απνδίδνπλ πξνβιήκαηα πνπ ηελ θξαηνχζαλ θαζεισκέλε ζε ζηνλ Ηππνθξάηε νη ηζηνξηθνί ηνλίδεηαη ε αμία ηεο ζεξαπεπηηθήο αλαπεξηθφ θαξνηζάθη, θαηέξξεπζε ελψ πεξίκελε ηελ πηήζε ηππαζίαο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ ήηαλ γλσζηή ζηνπο κε ηελ νπνία ζα νινθιήξσλε ηηο δηαθνπέο ζηελ Κξήηε. ΢ην Έιιελεο απφ ηνλ 5ν π.ρ αηψλα. Σν 1952 ε Γαλή Liz Hartel, ε νπνία αεξνδξφκην ησλ Υαλίσλ δελ ππάξρεη πιένλ γηαηξφο παξά ππήξμε ζχκα πνιηνκπειίηηδαο απφ ην 1940, κε κεξηθή παξάιπζε θαη ειάρηζηεο ψξεο θαη έηζη νη άιινη επηβάηεο ζην ρψξν θαη ην ζηα δχν θάησ άθξα, θέξδηζε ην αζεκέλην κεηάιιην ηππεπηηθήο πξνζσπηθφ ηνπ αεξνδξνκίνπ θάιεζαλ ην ΔΚΑΒ. Γπζηπρψο ηθαλφηεηαο ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ Διζίλθη, εκπλένληαο ηνπο φηαλ έθηαζε ην αζζελνθφξν ήηαλ πιένλ αξγά θαη απιψο πξσηνπφξνπο ηεο ζεξαπεπηηθήο ηππαζίαο λα νξγαλψζνπλ πξνγξάκκαηα δηαγλψζηεθε ν ζάλαηφο ηεο. Λίγν αξγφηεξα άιινο άιινδαγηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Έηζη, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ „50, πφο παξνπζίαζε ζεκαληηθφ πξφνη θπζηθνζεξαπεπηέο άξρηζαλ λα εξεπλνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ πην βιεκα πγείαο, πηζαλφηαηα εγθεζπζηεκαηηθά ηελ ξπζκηθή θίλεζε, πνπ βηψλεη θαλείο πάλσ ζηελ θαιηθφ, κε ζπλέπεηα λα κεηαθεξπιάηε ελφο αιφγνπ. Ζ ζεξαπεπηηθή ηππαζία βαζίδεηαη ζε ελαιιαθηηθά ζεί εζπεπζκέλα ζην λνζνθνκείν πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο, πνπ ρξεηεο πφιεο. Σππηθά ην αεξνδξφκην ζηκνπνηνχλ ην άινγν σο κέζν ζεξαπείαο, ζα έπξεπε λα έρεη πιήξε πγεηνλνβειηηψλνληαο ηελ πγεία θαη ηελ πνηφηεηα κηθή θάιπςε, αιιά ζηελ πξάμε δσήο ησλ αηφκσλ κε θπζηθή, λνεηηθή ή γηαηξφο είλαη παξψλ κφλν δχν θνξέο εβδνκαδηαίσο ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή πζηέξεζε. Σν άινγν γίπξσηλή βάξδηα. Αηηία, είλαη ην γεγνλφο φηη ε γηαηξφο ηνπ λεηαη πξνέθηαζε ηνπ ζψκαηφο ηνπο, βνεζψλνζνθνκείνπ ρξεηάζηεθε λα πάξεη γνληθή άδεηα θαη δελ ληαο ηα λα αλαθαιχςνπλ πξσηφγλσξα αλαπιεξψζεθε ην θελφ κε άιιν γηαηξφ. ζπλαηζζήκαηα,φπσο ε ραξά κηαο βφιηαο ζηελ χπαηζξν θαη θπξίσο, ηεο θηλεηηθήο θαη πξνζσπηθήο αλεμαξηεζίαο. ΛΟΓΗ΢ΜΗΚΟ ΔΛΔΤΘΔΡΖ΢ ΠΡΟ΢ΒΑ΢Ζ΢ ΓΗΑ ΑΜΔΑ „Όηαλ ην άινγν πεξπαηά, κηκείηαη ηνλ αλζξψπηλν βεκαηηζκφ, κεηαθέξνληαο Σν εξγαζηήξην πξνζβαζηκόηεηαο ηνπ ηκήκαηνο πιεξνθνξηθήο ζηνλ θνξκφ ηνπ ηππέα ηνπ ηελ ίδηα αθξηβψο θίλεζε πνπ κεηαδίδνπλ ηα παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ δηαηεξεί έλαλ ηζηφηνπν κε ειεχζεξν πφδηα, ζηνπο αλζξψπνπο κε θπζηνινγηθή θηλεηηθφηεηα. Έηζη, αλαπηχζζνληαη ινγηζκηθφ (freeware) ή/θαη ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα ζεκαληηθά νη κχεο ηνπ θνξκνχ ησλ αηφκσλ κε δπζθνιίεο ζηελ θίλεζε, (ΔΛΛΑΚ) θαηάιιειν γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ελψ, παξάιιεια, ην επζχ θάζηζκα δηεπθνιχλεη ηελ αλαπλνή. Ζ αηφκσλ κε αλαπεξία. Ο ηζηφηνπνο είλαη αζθαιψο ζπκβαηφο κε ζεξαπεπηηθή ηππαζία είλαη κία κνλαδηθή εκπεηξία γηα ηα άηνκα κε πξνδηαγξαθέο πξφζβαζεο WCAG1.0-WAI-AAA γηα ηε εηδηθέο αλάγθεο ,πνπ δελ είραλ θαλ νλεηξεπηεί φηη κπνξνχλ λα κεγηζηνπνίεζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο απφ ρξήζηεο κε ηππεχζνπλ, αθνχ δηαθέξεη πνιχ απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο ζεξαπείεο ζε αλαπεξίεο. Σα ινγηζκηθά πνπ ιεηηνπξγνχλ σο βνεζήκαηα θπζηνζεξαπεπηήξηα, γπκλαζηήξηα θαη πηζίλεο πδξνζεξαπείαο. Ζ γηα ηελ αχμεζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο αηφκσλ κε ζεξαπεπηηθή ηππαζία, ζχκθσλα κε παγθφζκηεο επηζηεκνληθέο έξεπλεο, αλαπεξίεο, εηδηθέο αλάγθεο ή ειηθησκέλνπο βνεζνχλ ηνπο ρξήζηεο λα αιιειεπηδξνχλ κε ηνλ Ζ/Τ θαη λα απνθηνχλ δεκηνπξγεί κνλαδηθά ζσκαηηθά, λνεηηθά, αηζζεηεξηαθά θαη ςπρνινγηθά πξφζβαζε ζε πεξηερφκελν ην νπνίν ιφγσ ηεο αλαπεξίαο νθέιε ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, φπσο: Αχμεζε ηεο ζπκκεηξίαο, ηνπο, δελ είλαη θηιηθφ ή πνιιέο θνξέο θαη εθηθηφ. Σηο βειηίσζε ηεο ηζνξξνπίαο, ηεο ζηάζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ηνπ θεθαιηνχ, ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο έρεη ζεκεησζεί ζεκαληηθή κείσζε ηεο ζπαζηηθφηεηαο, αχμεζε ηνπ εχξνπο θίλεζεο, βειηίσζε πξφνδνο ζηνλ ηνκέα αλάπηπμεο ηέηνηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο θαζψο θαη αχμεζε ηεο πιένλ, ηέηνηα ινγηζκηθά, βξίζθνληαη ελζσκαησκέλα ζε φια πξνζνρήο, ηεο νπηηθνθηλεηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ. ηα ζχγρξνλα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ησλ Ζ/Τ. -------------------------------------------------------------------------------------------΢ΕΛΙΔΑ 12--------------------------------------------------------------------------------------


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑ΢ΙΛΑΡΑ΢ ΒΑ΢ΙΛΗ΢ Το όνειπό μος είναι να ςπάπξει επιηέλοςρ ζηην Ελλάδα οπγανωμένη αποκαηάζηαζη ζηο επίπεδο πος ςπάπσει ζηοςρ εηαίποςρ εςπωπαίοςρ θίλοςρ μαρ!!! Ο πξόεδξνο ηνπ ΢πιιόγνπ Αηόκσλ κε Κηλεηηθά Πξνβιήκαηα „ΠΔΡΠΑΣΧ‟, παξανιπκπηνλίθεο ζηελ θνιχκβεζε, είλαη έηνηκνο λα ιάβεη κέξνο ζην παλεπξσπατθφ πξσηάζιεκα Κνιχκβεζεο ζην Βεξνιίλν θαη δηεθδηθεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνπο Παξανιπκπηαθνχο ηνπ Λνλδίλνπ ην 2012. «Δίκαη πιένλ ζε κηα θάζε ηεο δσήο κνπ», ιέεη ν Άιεμ «κε πάξα πνιιέο αζρνιίεο θαη επζχλεο, νπφηε γεληθφηεξα ε πξνπφλεζή κνπ είλαη ε πξνηεξαηφηεηά κνπ θη φρη ηφζν ε δηάθξηζε. Ήκνπλ ιάηξεο θαη είκαη αθφκα ησλ ζαιάζζησλ ζπνξηο θαη εηδηθά ηνπ ςαξέκαηνο, είρακε πάληα θαΐθη ή θάπνην άιιν ζθάθνο ζηελ νηθνγέλεηά καο», ιέεη θαη ζπκάηαη ηελ εκέξα ηνπ αηπρήκαηνο. «Σν αηχρεκα ζπλέβε πξηλ απφ 11 ρξφληα ζε κηα παξαιία ζηηο θνηηεηηθέο θαηαζθελψζεηο ηνπ Α.Π.Θ. ζηε Υαιθηδηθή, ζην Πνζείδη. Έπεζα ζηε ζάιαζζα λα μεπιπζψ απφ ηελ άκκν εθεί πνπ ζθάεη ην θχκα, αιιά είρε έλα ηζηκεληέλην βξάρν κπξνζηά κνπ πνπ δελ ηνλ είδα, θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Υηχπεζε ζ/ απηφλ ε θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ κνπ θαη έζπαζα ηνλ 4ν θαη 5ν κνπ απρεληθφ ζπφλδπιν». «Σηο δπζθνιίεο ζηε δσή κνπ απφ κσξφ, φπσο κνπ ιέλε, ηηο αληηκεησπίδσ ζαλ πξνθιήζεηο! Μηα ηέηνηα ζεσξψ θαη ηελ αλαπεξία κνπ». Ζ δσή ηνπ έγηλε ηαηλία κε ηίηιν «Αλάδπζε» πνπ δηαθξίζεθε ζην 29ν Γηεζλέο Φεζηηβάι ηνπ Παιέξκν θαη πξνβιήζεθε ζην Λνο Αληδειεο. Γηα ηνλ Αιέμαλδξν "αλάδπζε" είλαη «Αιέμαλδξνο θαη Έκηιπ (Παπαληθνιάνπ & Γηαλλνχθνπ)! Μηα παλέκνξθε δηαδξνκή, απφ ηε ζηηγκή πνπ έπεζε ε ηδέα ζην ηξαπέδη κέρξη ηελ πινπνίεζή ηεο, αιιά πάλσ απ‟ φια ε δηαδξνκή ηεο ζηα θεζηηβάι, ζηηο αίζνπζεο, ζηα ζρνιεία θαη φπνπ αιινχ έρεη παηρηεί θαη εηδηθά φηαλ είκαζηε παξφληεο. Έλα ληνθηκαληέξ γηα ηνπο αζιεηέο ησλ παξανιπκπηαθψλ αγψλσλ, αιιά θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ελφο ηεηξαπιεγηθνχ αλζξψπνπ ζηελ Διιάδα». Αλ θαη έρεη έλα πνιχ γεκάην πξφγξακκα, βξίζθεη πάληα ρξφλν γηα ηνλ «ΠΔΡΠΑΣΧ». «Ο ζχιινγνο δεκηνπξγήζεθε ην ΢επηέκβξην ηνπ 2002 απφ 5 θίινπο κε θηλεηηθή αλαπεξία θη έλαλ γνληφ παηδηνχ κε θηλεηηθή αλαπεξία. Απιψο δελ ππήξρε ζηε Κνκνηελή θαη ζηε Ρνδφπε ΢χιινγνο αηφκσλ κε θηλεηηθή αλαπεξία, ππήξρε κεγάιν θελφ σο πξνο ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ απηψλ, αιιά θαη ζηελ πιεξνθφξεζε ηεο θνηλσλίαο καο γηα ην ηη είλαη ε αλαπεξία. Μεδακηλέο πξνυπνζέζεηο πξνζβαζηκφηεηαο ζηελ πφιε αιιά θαη ζηελ πεξηνρή γεληθφηεξα. Έρνπκε πεξίπνπ 300 κέιε κε θηλεηηθή αλαπεξία αιιά αθφκα πεξηζζφηεξνπο θίινπο γξακκέλνπο ζηνλ ζχιινγν. Γηνξγαλψλνπκε δξάζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ηα ίδηα ηα κέιε, φπσο θαιιηηερληθά, κνπζηθή, ηκήκαηα ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο, ηκήκα θαθέ θ.ά.. Έρεη φκσο θαη έξγν πξνο ηελ θνηλσλία, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πην θηιηθή, πξνζβάζηκε θαη επηηέινπο λα εμνηθεησζεί κε ηελ αλαπεξία». «Ο εζεινληηζκφο έξρεηαη λα θαιχςεη ηα θελά. «Πηζηεχσ φηη ν εζεινληηζκφο πξψηα απ‟ φια βνεζάεη ηνλ ίδην ηνλ εζεινληή λα ςπραγσγεζεί δεκηνπξγηθά, λα κνξθσζεί επράξηζηα θαη λα θνηλσληθνπνηεζεί αθφκε πεξηζζφηεξν. Οη ιχζεηο φκσο πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ δνκέο νξγαλσκέλεο, θξαηηθά ή θαη ηδησηηθά θαη ν Δζεινληηζκφο λα δίλεη ην επράξηζην ρξψκα ζ/ απηέο ηηο δνκέο, ηελ πηλειηά»! Καη έθζαζε ε ψξα λα νλεηξεπηνχκε… «Σν φλεηξφ κνπ είλαη λα ππάξμεη επηηέινπο ζηελ Διιάδα νξγαλσκέλε απνθαηάζηαζε ζην επίπεδν πνπ ππάξρεη ζηνπο εηαίξνπο επξσπαίνπο θίινπο καο!!! Να κελ είλαη έλα αηχρεκα ε αηηία λα θαηαζηξέθνληαη ηα φλεηξα θαη ε δσή κηαο νηθνγέλεηαο, αιιά λα δίλεηαη άκεζα ε δπλαηφηεηα λα ζπλερηζηεί ε δσή»!

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ΢ ΣΑΞΗΛΓΑΡΖ΢:

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΕΧΖ΢ ΑΠΟ ΣΟΝ ΓΡΖΓΟΡΖ ΢ΣΑΤΡΟΤ Σν δηθό ηνπ ειεθηξνληθό παηρλίδη δεκηνύξγεζε έλα 7ρξνλν παηδί κε απηηζκφ βάδνληαο ηα γπαιηά ζηνπο εηδηθνχο ηεο ηερλνινγίαο. Ο ιφγνο γηα ηνλ Γξεγφξε ΢ηαχξνπ, νκνγελή απφ ηνλ Καλαδά, πνπ επηδεηθλχνληαο ηεξάζηηα δχλακε θαη ζέιεζε γηα κάζεζε θαηάθεξε θάηη πνπ πνιινί ζα δήιεπαλ. Ο παηέξαο ηνπ Αρηιιέαο ηνλ βνήζεζε δεκηνπξγψληαο ζειίδα ζην facebook κε ηίηιν «Gregory Stavrou Inspires» κε ζηφρν εκςπρψζεη ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο ηθαλφηεηεο. Αλαξηήζεηο θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν, θαζψο θαη ζρφιηα θίισλ αθφκε θαη Διιήλσλ θαιιηηερλψλ απνηεινχλ έλα δηαδηθηπαθφ εγρείξεκα λα ζπάζεη ην πιέγκα ηνπ ξαηζηζκνχ απέλαληη ζηα απηηζηηθά παηδηά κε «αληίδνην» ηελ αγάπε! Παξαθνινπζψληαο κφλν γηα πέληε εκέξεο έλα ζεκηλάξην ζρεδηαζκνχ βίληεν ζπλνδεία ηεο εηδηθήο δαζθάιαο ηνπ, θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηνπ παηρλίδη κε απηνθηλεηάθηα γηα Ζ/Τ. «Μεηά απφ ηελ νιηγνήκεξε εθπαίδεπζε ν ηαιαληνχρνο κπφκπηξαο έθεξε ην δεκηνχξγεκά ηνπ ζην ζπίηη ζε ζθιεξφ δίζθν» ιέεη θακαξψλνληαο ν θ. ΢ηαχξνπ. Οη δάζθαινί ηνπ εληππσζηάζηεθαλ απφ ην γεγνλφο φηη αλ θαη ν πην κηθξφο ζην ηκήκα άλνηγε ηνλ Ζ/Τ, έγξαθε ηνλ θσδηθφ θαη κπνξνχζε λα πινεγεζεί. Λφγσ ηεο εκθαλνχο έθεζεο ζηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα , αθνχ θάζε πξσί ζηηο 6 κπαίλεη ζην youtube θαη ςάρλεη ηξέηιεξ κε λέεο ηαηλίεο πνπ ζα κεηαθεξζνχλ ζε βηληενπαηρλίδηα, ν παηέξαο ηνπ εχρεηαη λα έρεη ην ίδην δεκηνπξγηθφ κέιινλ.

Ζ ΣΤΦΛΖ ΡΧ΢ΗΓΑ ΠΟΤ ΑΠΖΓΓΔΗΛΔ ΚΧ΢ΣΖ ΠΑΛΑΜΑ Ζ 20ρξνλε Αιίλα Κνπληξηάβηζεβα, απφ ηε Ρσζία ήηαλ κία απφ ηνπο 30 θνηηεηέο ειιεληθψλ ζπνπδψλ απφ δέθα παλεπηζηήκηα ηεο Οπθξαλίαο θαη ηεο Ρσζίαο, πνπ παξαθνινχζεζαλ θέηνο ην ζεξηλφ πξφγξακκα ηνπ ΢ρνιείνπ Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ ΑΠΘ (16 Απγνχζηνπ - 15 ΢επηεκβξίνπ) θαη ε πξψηε κε πξφβιεκα φξαζεο πνπ ζπκκεηείρε ζ‟ απηφ. Άλνημε ηηο εθδειψζεηο ηεο απνραηξεηηζηήξηαο βξαδηάο ηνπ ΢ρνιείνπ Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ), ζηηο 12 ΢επηεκβξίνπ, απαγγέιινληαο ζε άπηαηζηα ειιεληθά ην εξσηηθφ πνίεκα ηνπ Κσζηή Παιακά «Σν Υάξηζκα». Δίλαη απηφ, άιισζηε, ην «ράξηζκα ηεο ςπρήο» ηεο, πνπ απφ ηελ πξψηε παηδηθή ειηθία αλέπηπμε, ληθψληαο ην θφβν ηεο αλαζθάιεηαο απφ ηελ εθ γελεηήο ηχθισζή ηεο, θαη ην νπνίν ηεο άλνημε ην δξφκν ηεο αγάπεο γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα. Αλ γηα έλαλ μέλν θνηηεηή, ε εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο έρεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν βαζκφ δπζθνιίαο, γηα ηελ Αιίλα είλαη πνιιαπιάζηνο. Χζηφζν, κε ηε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή ηεο, ζηνλ νπνίν έρεη εγθαηαζηήζεη εηδηθφ πξφγξακκα αλάγλσζεο νζφλεο, πινπνηεί φιεο ηηο εξγαζίεο ηεο ζηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή, φπσο νη ππφινηπνη ζπκκαζεηέο ηεο. Υαξαθηεξίδεη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο άξηζηεο θαη κε ηνπο Θεζζαινληθείο, πάληα ζεξκέο. «Σα βηβιία έρνπλ ζθαλαξηζηεί πιήξσο θαη έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηνλ ππνινγηζηή ηεο Αιίλαο θη έηζη ε ζπκκεηνρή ηεο ζην κάζεκα θαη ζηηο αζθήζεηο είλαη θαλνληθή. Ζ ππεξνρή ηεο ζε ζρέζε κε άιινπο καζεηέο βξίζθεηαη ζηελ πνιχ θαιή κλήκε ηεο, πνπ πνιιέο θνξέο καο αθήλεη έθπιεθηνπο ζε φ,ηη αθνξά ηε ρξήζε ιέμεσλ, ελλνηψλ θη εθθξάζεσλ», αλαθέξεη κία απφ ηηο θηινιφγνπο ηνπ ΢ρνιείνπ, ε ΢εβαζηηάλλα Μεηξνχιε. «Καηάιαβα ακέζσο φηη ηα ειιεληθά είλαη ε αγάπε κνπ θαη φηη ηα ιαηξεχσ. Όηαλ ηειείσζα ην ζρνιείν, δελ είρα θακία ακθηβνιία φηη είλαη απηφ πνπ ζέισ λα ζπνπδάζσ», αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά ζην ΑΠΔ - ΜΠΔ.

----------------------------------------------------------------------------------------΢ΕΛΙΔΑ 13--------------------------------------------------------------------------------------------


ΚΑΒΑΛΑ Σα εγθαίληα ηεο ζεξαπεπηηθήο πηζίλαο πξαγκαηνπνίεζε ην Κέληξνπ Δθπαίδεπζεο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη Καηάξηηζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (ΚΔΚΤΚ ΑΜΔΑ)ζηε Υξπζνχπνιε. Πξφθεηηαη γηα έλαλ θαηλνχξην ρψξν πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο γηα εμεηδηθεπκέλε θξνληίδα ησλ αηφκσλ πνπ θηινμελνχληαη ζην θέληξν θαη απνηεινχζε έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ησλ εθάζηνηε δηνηθήζεσλ ηνπ ΚΔΚΤΚ ΑΜΔΑ. «΢ήκεξα επηβεβαηψλνπκε ην ζηφρν ηεο ιεηηνπξγίαο καο» δήισζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ραηξεηηζκνχ ηεο ε πξφεδξνο ηνπ Γ.΢. ηνπ Κέληξνπ Παλαγηψηα Σζαξδαθιή, ε νπνία δελ έθξπςε ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζεκαληηθνχ απηνχ έξγνπ. Ζ ίδηα δελ παξέιεηςε λα πξνρσξήζεη ζε κηα αλαζθφπεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ δξάζεσλ ηνπ Κέληξνπ αιιά θαη ησλ φζσλ έρνπλ ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα γίλεη κε ζηφρν ηελ φζν ηνλ δπλαηφ θαιχηεξε παξνρή θξνληίδαο πξνο ηνπο θηινμελνχκελνπο. ΢χκθσλα κε ηελ θ. Σζαξδαθιή κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο παξεκβάζεηο πνπ έπξεπε λα νινθιεξσζεί άκεζα είλαη ε αλαθαηαζθεπή ηεο ζηέγεο ηνπ θηεξίνπ πνπ θηινμελεί ην θέληξν θαζψο φπσο ε επηζήκαλε νη φπνηεο πξνζπάζεηεο θαηέιεγαλ ζην θελφ ιφγσ ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ.

ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ Αλαζθάιεηα επηθξαηεί ζηηο δχν κνλάδεο αληηκεηψπηζεο ηεο Νφζνπ Αιηζράτκεξ ζηε Θεζζαινλίθε. Ο ιφγνο γηα ηελ «Αγία Διέλε» θαη ηνλ «Άγην Ησάλλε» πνπ ιεηηνχξγεζαλ ην 2007 κε έμνδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Φπραξγψο» θαη θαηφπηλ ηηο αλέιαβε ην ππνπξγείν Τγείαο. ΢ηηο ζπγθεθξηκέλεο κνλάδεο εξγάδνληαη εηδηθνί επηζηήκνλεο ζηελ άλνηα θαη ζηηο κε θαξκαθεπηηθέο ζεξαπείεο γηα γλσζηηθή απνθαηάζηαζε πνπ δελ ππάξρνπλ ζε άιιν θέληξν ηεο Διιάδαο. Οη ζεξαπείεο απηέο απνηεινχλ κηα ειπίδα γηα ηνπο αζζελείο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο γηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο θαη θπζηθά θαζπζηέξεζε ηεο εμέιημεο ηεο λφζνπ. ΢ηα ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα δηαρσξίδνληαη ζε γλσζηηθά θαη ςπρνζεξαπεπηηθά θαη εθαξκφδνληαη απφ εηδηθνχο επαγγεικαηίεο πγείαο φπσο γηαηξνχο, ςπρνιφγνπο, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, θπζηνζεξαπεπηέο, γπκλαζηέο. Όζν γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο; Ζ εθκάζεζε ηεο ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, νη αζθήζεηο κλήκεο, νη αζθήζεηο πξνζνρήο, ε παηγληνζεξαπεία θαη πνιιέο άιιεο. Οη εξγαδφκελνη παξακέλνπλ απιήξσηνη εδψ θαη δχν κήλεο θαη ην κέιινλ ησλ δχν κνλάδσλ θαληάδεη πιένλ δπζνίσλν. Σελ ίδηα ψξα ηνλ θίλδπλν ηεο πιήξνπο απαμίσζεο ηνπ θνηλσληθνχ θαη επηζηεκνληθνχ ηνπο έξγνπ πξφθεηηαη λα γλσξίδνπλ θαη άιιεο δνκέο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο πξφλνηαο. ΢ε έλα ζχζηεκα πγείαο πνπ θαηαξξέεη ειέσ κλεκνλίνπ ε πξνζδνθία γηα πνιηηηθέο απνθάζεηο νη νπνίεο ζα κεξηκλήζνπλ γηα ηε ζσκαηηθή, ςπρηθή θαη θνηλσληθή πξνζηαζία ησλ παηδηψλ, ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ ΑΜΔΑ θξίλεηαη απιά αθειήο.

ΚΡΖΣΖ - ΡΔΘΤΜΝΟ Μεηά από 7 ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Δθπαίδεπζεο, Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη Καηάξηηζεο ΑκεΑ Ρεζχκλνπ (Κ.Δ.Κ.Τ.Κ.ΑΜΔΑ), αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη γηα πξψηε θνξά εηδηθή δηακνξθσκέλε πηζίλα γηα άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ θηλεηηθέο δπζθνιίεο. Ζ πξσηνβνπιία ηεο ζπληήξεζεο αλήθεη ζηνλ λέν πξφεδξν ηνπ ηδξχκαηνο θ. Νίθν Νηαθάθε, ν νπνίνο, θάλνληαο ρξήζε ησλ ρξεκάησλ επηρνξήγεζεο απφ ηα Κξαηηθά Λαρεία χςνπο 15.000 επξψ, θαηαθέξλεη λα αμηνπνηήζεη έλαλ απφ ηνπο εληειψο αλεθκεηάιιεπηνπο ρψξνπο ηνπ ηδξχκαηνο. Παξά ηελ πξψηε απνγνήηεπζε πνπ πήξε πξηλ απφ 6 κήλεο, νπφηε αλέιαβε ηελ πξνεδξία ηνπ Κ.Δ.Κ.Τ.Κ.ΑΜΔΑ, ν θ. Νίθνο Νηαθάθεο κπφξεζε, ρσξίο λα πεξηκέλεη ηα πξνγξάκκαηα ηνπ Δ΢ΠΑ, λα πξνρσξήζεη ηε ζπληήξεζε ηνπ θηεξίνπ, εθκεηαιιεπφκελνο κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηα ρξήκαηα πνπ παίξλεη ην ίδξπκα απφ θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο. Σν έλα απφ ηα 24 Κ.Δ.Κ.Τ.Κ.ΑΜΔΑ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζε φιε ηελ Διιάδα ήηαλ θαη απηφ ηνπ Ρεζχκλνπ, πνπ θάιπςε 2.853 η.κ.. ΢ε απηνχο ηνπο ρψξνπο, εθηφο απφ γξαθεία θαη ηνπο ρψξνπο πνπ ιεηηνπξγνχλ ηα πξνγξάκκαηα πνπ ηξέρνπλ, ππάξρνπλ επίζεο θαη ην ηκήκα ηεο πηζίλαο θαη 6 θνηηψλεο πνπ δελ ιεηηνχξγεζαλ πνηέ. Απνηέιεζκα ήηαλ ε εθηεηακέλε πγξαζία απφ ηε κε ζπληήξεζή ηνπο. Δπίζεο νη δηαξξνέο θαη ε πγξαζία αθηλεηνπνίεζαλ ηα 2 αζαλζέξ ηνπ ρψξνπ, ελψ ππήξρε θαη θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο. Ζ απφθαζε ηνπ Γ.΢. ηνπ Κ.Δ.Κ.Τ.Κ.ΑΜΔΑ, χζηεξα απφ πξφηαζε πνπ θαηέζεζε ν πξφεδξφο ηνπ, αλνίγεη ηνλ δξφκν γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ κέρξη ζήκεξα μεραζκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ.

ΜΔ΢΢ΖΝΗΑ Σελ ζηήξημε ηνπο ζηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Κ.Α.Φ.Κ.Α θαη ην Κ.Δ.Κ.Τ.Κ. ΑκεΑ Μεζζελίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπο δήηεζε κε επηζηνιή ηνπ απφ ηνπο βνπιεπηέο Μεζζελίαο ηνπ ΠΑ΢ΟΚ Γεκήηξε Κνπζειά θαη Νάληηα Γηαλλαθνπνχινπ, ν Βνπιεπηήο Μεζζελίαο ηνπ ΠΑ΢ΟΚ Οδπζζέαο Βνπδνχξεο. Ο βνπιεπηήο εθηζηά ηελ πξνζνρή ζε νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ Ννκνζρεδίνπ «Αλαζπγθξφηεζε ηνπ Δζληθνχ ΢πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» πνπ εγθπκνλνχλ θίλδπλν ππνβάζκηζεο ησλ παξνρψλ πνπ θαινχληαη λα πξνζθέξνπλ ην ΚΔΚΤΚΑκεΑ θαη ην ΚΑΦΚΑ, ζην Ννκφ Μεζζελίαο. Ζ επηζηνιή Βνπδνχξε ζηνπο δπν βνπιεπηέο αλαθέξεη: «Αγαπεηνί ΢πλάδειθνη, ΢ηελ ηειηθή κνξθή ηνπ, ην Ννκνζρέδην «Αλαζπγθξφηεζε ηνπ Δζληθνχ ΢πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» παξνπζηάδεη νξηζκέλεο δηαηάμεηο πνπ εγθπκνλνχλ θίλδπλν ππνβάζκηζεο ησλ παξνρψλ πνπ θαινχληαη λα πξνζθέξνπλ ην ΚΔΚΤΚΑκεΑ θαη ην ΚΑΦΚΑ, ζην Ννκφ Μεζζελίαο. Χο βνπιεπηέο Μεζζελίαο, αλήθνληαο ζηελ παξάηαμε πνπ έδσζε θαζνξηζηηθνχο αγψλεο γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ ΚΑΦΚΑ σο θέληξνπ απνθαηάζηαζεο θαη ηνπ ΚΔΚΤΚΑκεΑ σο ζεζκνχ παξνρήο ππεξεζηψλ ζε ΑκεΑ, έρνπκε ην ρξένο λα ππεξαζπηζηνχκε απηή ηελ παξαθαηαζήθε. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε, απηή πξνηείλσ λα ππνζηεξίμνπκε απφ θνηλνχ ζηελ δηαδηθαζία ηεο νινκέιεηαο: 1νλ) Σε ζπκπεξίιεςε ζην ζρέδην λφκνπ ηνπ φξνπ «Φπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε», νλνκάδνληαο έηζη ηελ νπζία ηεο ζηήξημεο πξνο ηα άηνκα κε αλαπεξία, 2νλ) Σε ζεζκνζέηεζε ηεο ζέζεο ελφο ππνδηνηθεηή γηα ην ΚΑΦΚΑ θαη ελφο ππνδηνηθεηή γηα ην ΚΔΚΤΚΑκεΑ, θαη φρη ελφο απινχ επηζηεκνληθνχ ππεχζπλνπ, ψζηε λα απνθεπρζεί ε ππνβάζκηζε ησλ δχν Κέληξσλ ζε απιέο λνζνθνκεηαθέο θιηληθέο. Δπηπιένλ, ε πξφβιεςε ηεο ζέζεο ελφο επηθεθαιήο γηα δχν θέληξα, πνπ δελ έρνπλ γεσγξαθηθή εγγχηεηα, δελ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο θαη 3νλ) Σελ πξφβιεςε γηα θάιπςε απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ζηα άηνκα πνπ απεπζχλνληαη ζηα Κέληξα απηά, ψζηε λα ππάξμεη δηα λφκνπ θαηνρχξσζε ησλ εζφδσλ ηνπο. Με ζαθή εμαίξεζε ησλ ππεξεζηψλ νκαδηθήο ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο.

ΜΑΓΝΖ΢ΗΑ - ΒΟΛΟ΢ Σα εγθαίληα ηεο έθζεζεο κε ηνλ ηίηιν “Μχξηηο: πξφζσπν κε πξφζσπν κε ην παξειζφλ” πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Μνπζείν Πιηλζνθεξακνπνηίαο Σζαιαπάηα ζηνλ Βφιν, είλαη έηζη ζρεδηαζκέλε ψζηε λα είλαη πξνζβάζηκε ζηνπο επηζθέπηεο κε απψιεηα φξαζεο ή αθνήο. Ζ έθζεζε ηειεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Ηδξχκαηνο ηνπ Οκίινπ Πεηξαηψο θαη ηνπ Αζαλαζάθεηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Βφινπ. ΢ε φ, ηη αθνξά ην “πξνζβάζηκνλ” ηεο εηδηθά ζρεδηαζκέλεο δηαδξνκήο ηεο έθζεζεο “κεηαθξάδεηαη” ζε απηηθά ζέκαηα, αθνπζηηθή μελάγεζε, πεξηγξαθέο ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή λνεκαηηθή γιψζζα θαη έληππν πιηθφ ζηε γξαθή Braille θαζψο θαη ζε κεγαινγξάκκαηε γξαθή. ΢εκείν αλαθνξάο – θεληξηθφ έθζεκα, είλαη ε αλάπιαζε ηνπ πξνζψπνπ λεαξήο θνπέιαο 11 εηψλ ηνπ 5νπ π.Υ. αηψλα (απνηέιεζκα πνιχξνλεο δηεπηζηεκνληθήο έξεπλαο), ην θξαλίν ηεο νπνίαο αλαθαιχθζεθε ζε νκαδηθφ ηάθν απφ ηελ αξραηνιφγν Έθε Μπαδησηνπνχινπ - Βαιαβάλε ζην αξραίν λεθξνηαθείν Κεξακεηθνχ. -------------------------------------------------------------------------------------------΢ΕΛΙΔΑ 14-----------------------------------------------------------------------------------------


ΥΑΝΗΑ Με αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Ζκέξα ηεο Σξίηεο Ζιηθίαο ην Θεξαπεπηήξην Υξφλησλ Παζήζεσλ Υαλίσλ πξαγκαηνπνίεζε ζεηξά δξάζεσλ θαη θέηνο ηηκψληαο ηνπο ειηθησκέλνπο. ΢ην πιαίζην επαηζζεηνπνίεζεο, ελεξγνχο θαη εζεινληηθήο πξνζθνξάο ε ππεχζπλε κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ησλ ΑκεΑ, αληαπνθξίζεθαλ ζην θάιεζκα ηνπ ηκήκαηνο «Βνήζεηα ζην ΢πίηη» δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηα παηδηά λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα πξνζθέξνπλ εδέζκαηα ζηνπο σθεινχκελνπο. Σα εδέζκαηα απηά ηα εηνίκαζαλ νη εθπαηδεπφκελνη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηέο ησλ εξγαζηεξίσλ θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ζέινληαο λα δείμνπλ ηελ αγάπε ηνπο ζηα άηνκα ηεο Σξίηεο Ζιηθίαο. Σνπο ειηθησκέλνπο επηζθέθηεθε ε δηνηθήηξηα ηνπ Θ.Υ.Π. Υαλίσλ θα Ακαιία Μπαζηά, καδί κε ην πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο «Βνήζεηα ζην ΢πίηη», ηνπο επρήζεθαλ πξνζθέξνληάο ηνπο ινπινχδηα θαη γιπθέο δεκηνπξγίεο. Σελ εθδήισζε ραηξέηεζε ε δηνηθήηξηα θα Ακαιία Μπαζηά, ε πξφεδξνο ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Πνιηηηζκνχ θα Αγγειάθε Νάλζπ θαη ε ππεχζπλε Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο, κε ηελ αξσγή ησλ εξγαδνκέλσλ, ηξαγνχδεζαλ θαη είπαλ καληηλάδεο δεκηνπξγψληαο κηα πνιχ δεζηή θαη θηιηθή αηκφζθαηξα.

ΜΔ΢΢ΖΝΗΑ (2) Με ζηόρν λα θαιπθζεί ην θνκκάηη ηεο θνηλσληθήο θξνληίδαο γηα ηνπο αλζξψπνπο κε λνεηηθή πζηέξεζε, ν δηνηθεηήο ηνπ ΚΑΦΚΑ Λεσλίδαο Παξαζθεπφπνπινο πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία δχν ζηεγψλ ππνζηεξηδφκελεο δηαβίσζεο αηφκσλ κε αλαπεξία ζηα Φηιηαηξά. Όια απηά ηα ρξφληα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΚΑΦΚΑ (Κέληξν Απνζεξαπείαο Φπζηθήο θαη Κνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο) ην δήηεκα απηφ δελ πξνρψξεζε θαζψο δε ζηειερψζεθε πνηέ απφ ην αλάινγν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ. Αθνξκή ζηάζεθε ην ππφ ζπδήηεζε λνκνζρέδην ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο, πνπ πξνβιέπεη κεηαηξνπή ησλ ΚΑΦΚΑ ζε Κέληξα κφλν Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο, αθήλνληαο απ‟ έμσ ηνλ ηνκέα ηεο ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο. Όπσο αλέθεξε ν θ. Παξαζθεπφπνπινο: «Γελ μέξσ εάλ ζα παξακείλεη ην ζρέδην σο έρεη. Κξαηψ θάπνηεο επηθπιάμεηο. Όκσο, ε έληαμε ησλ θέληξσλ απνζεξαπείαο ζην Δ΢Τ είλαη ζσζηή θίλεζε, πνπ έπξεπε λα είρε γίλεη απφ ρξφληα. Σψξα, ηα θέληξα απηά είλαη εληαγκέλα ζηηο κνλάδεο θνηλσληθήο θξνληίδαο, πνπ ζεκαίλεη φηη ην πξνζσπηθφ ηνπο αλήθεη ζε άιιε θαηεγνξία ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο, ζηελ Πξφλνηα, νπφηε νη ζπλζήθεο εμέιημεο είλαη δηαθνξεηηθέο. Γηα παξάδεηγκα, νη θαλφλεο εμέιημεο πνπ ηζρχνπλ ζην Δ΢Τ γηα ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, δελ είλαη ίδηνη κε απηνχο ζηελ Πξφλνηα. Απηφ ήηαλ ηεξάζηην πξφβιεκα γηα ηα ΚΑΦΚΑ, γηαηί δελ πξνζέιθπαλ ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. Έηζη, δελ εμειίρζεθαλ ζε θέληξα πξαγκαηηθήο απνθαηάζηαζεο, φκσο κε ηελ έληαμή ηνπο ζην Δ΢Τ απηφ αιιάδεη. Δπηπιένλ, ην ζρέδην εληάζζεη ηα Κέληξα ζηα γεηηνληθά Ννζνθνκεία. Σν ΚΑΦΚΑ Φηιηαηξψλ εληάζζεηαη ζην Ννζνθνκείν Καιακάηαο θαη καδί κε ην Ννζνθνκείν Κππαξηζζίαο ζα απνηεινχλ έλαλ νξγαληζκφ. Απηφ είλαη κεγάιν πιενλέθηεκα, γηαηί ην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ Κππαξηζζίαο ζα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη θαη ηηο ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο ζηα Φηιηαηξά, πνπ εκπιέθνπλ θπζηάηξνπο, νξζνπεδηθνχο θαη λεπξνιφγνπο θπξίσο». Ζ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί εδψ, δελ είλαη απηή πνπ ζα έπξεπε. Σν γεγνλφο φηη θηινμελνχκε αλζξψπνπο ρσξίο επηζηεκνληθή ππνδνκή, κε έλαλ ηξφπν πνπ κάιινλ ζπκίδεη άζπιν, δελ είλαη θαη ην θαηαιιειφηεξν γηα λα ην ππνζηεξίμνπκε. Γελ πξέπεη λα πνχκε φηη, ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο, ζα θξαηήζνπκε ην Κέληξν σο έρεη. Σν ΚΑΦΚΑ είλαη πνιχ δαπαλεξφ, έρεη 6.500 η.κ. θηήξηα, κε πνιχ πςειφ θφζηνο γηα λα ζπληεξεζνχλ, λα δεζηαζνχλ, λα δξνζηζηνχλ. Απηφ είλαη ηεξάζηηα ζπαηάιε. Με πνιχ κηθξφηεξε δαπάλε, κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηέγεο ππνζηεξηδφκελεο δηαβίσζεο. Πξέπεη λα αμηνπνηήζνπκε ηηο ππνδνκέο ηνπ ΚΑΦΚΑ, λα εθκεηαιιεπηνχκε ηελ εκπεηξία ηνπ πξνζσπηθνχ, γηαηί έρεη απνθηήζεη εκπεηξία απφ ηε καθξνρξφληα θηινμελία ησλ αλζξψπσλ εδψ, θαη λα πξνζθέξνπκε αλζξψπηλεο ζπλζήθεο παξακνλήο ησλ ζπλαλζξψπσλ καο κε λνεηηθή πζηέξεζε.

ΠΑΣΡΑ Έξεπλα πνπ δείρλνπλ ηελ αχμεζε ησλ αζζελψλ κε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο ζηε Γπηηθή Διιάδα, πξαγκαηνπνίεζε ε λεπξνινγηθή θιηληθή ηνπ παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. ΢χκθσλα κε απηήλ, ην πνζνζηφ ηεο αχμεζεο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα θζάλεη πεξίπνπ ην 9%, ελψ φπσο ηφληζε ν θαζεγεηήο Νεπξνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παλαγηψηεο Παπαζαλαζφπνπινο, «ε Διιάδα ζπγθαηαιέγεηαη πιένλ ζηηο ρψξεο πςεινχ θηλδχλνπ, ζε φηη αθνξά ηε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο». ΢ε φ, ηη αθνξά ηα πηζαλά αίηηα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηελ λφζν, έγηλε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ αχμεζε ησλ ξχπσλ, αιιά ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δηαηξνθήο. ΢ρεηηθά κε ηηο ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο, ν Παλαγηψηεο Παπαζαλαζφπνπινο ζεκείσζε φηη πέξα απφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νμείαο θάζεο θαη ησλ επηπινθψλ ηεο λφζνπ, δίλεηαη ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ πξφιεςε ησλ ππνηξνπψλ θαη ηελ εμέιημε ηεο αλαπεξίαο.

ΚΔΡΚΤΡΑ-ΚΔΦΑΛΟΝΗΑ Σν δηαζπλνξηαθό πξόγξακκα NO BARRIER, «Σνπξηζκφο ρσξίο θξαγκνχο» αθνξά κηα ζεηξά παξεκβάζεσλ γηα λα κεησζνχλ ηα εκπφδηα, θπζηθά, πνιηηηζηηθά, ε θνηλσληθά πνπ απνθιείνπλ ηα άηνκα κε Αλαπεξίεο απφ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ θαζψο θαη ζηελ θνηλσληθή έληαμε κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ηνπξηζηψλ ζε επηιέμηκεο πεξηνρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔιιάδαΗηαιία. Αλακέλεηαη ζχληνκα λα πινπνηεζεί κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην πξφγξακκα εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο Διιάδα- Ηηαιία, 2007-2013 κε ηειηθφ δηθαηνχρν ηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ. Οη πεξηνρέο απηέο γίλνληαη πην πξνζβάζηκεο ζηα ΑΜΔΑ, ράξε ζε παξεκβάζεηο πνπ πξνσζεί θαη ρξεκαηνδνηεί ε Δ.Δ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ππνιείπνληαη λα γίλνπλ πνιιά αθφκε γηα λα θζάζνπκε ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. ΢ηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη εγθαηαζηαζνχλ ζε παξαιίεο ηεο Κέξθπξαο θαη ηεο Κεθαινληάο ζπζηήκαηα πξφζβαζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξία, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα ηνπξηζηηθφ παθέην πνπ ζα πξνβάιιεη ηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ καο έρνληαο ραξηνγξαθήζεη ηα πξνζβάζηκα ζε ΑΜΔΑ, κέξε. Σν έξγν έρεη δηηηή ζηφρεπζε σο πξνο ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ,δειαδή , ηφζν ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο ΑΜΔΑ ησλ λεζηψλ, φζν θαη ηνπο επηζθέπηεο απηψλ, πνπ επίζεο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θηλεηηθφηεηαο. Ο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Κέξθπξαο, Υξήζηνο ΢θνχξηεο είρε ζπλάληεζε κε εθπξνζψπνπο θνξέσλ ησλ ΑΜΔΑ κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζή ηνπο ελφςεη ηεο έλαξμεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Σνπξηζκφο ρσξίο θξαγκνχο».

ΜΑΓΝΖ΢ΗΑ (2) Δηζήγεζε κε ηελ νπνία αλαθέξεη κηα ζεηξά απφ αιιαγέο ζην πνιπλνκνζρέδην θαηέζεζε ν Βνπιεπηήο ΠΑ΢ΟΚ Μαγλεζίαο Κψζηαο Καξηάιεο ζηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ. Εήηεζε λα βειηησζνχλ νη ξπζκίζεηο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο θαη ηηο ηξίηεθλεο θαη πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο ζε φια ηα θεθάιαηα ηνπ λνκνζρεδίνπ (ζπληαμηνδνηηθφ, κηζζνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη θνξνινγηθφ), δεηψληαο κεηαμχ ησλ άιισλ λα κελ είλαη δπλαηή ε ζέζε ζε εξγαζηαθή εθεδξεία ζπδχγνπ ΑΜΔΑ, λα παξακείλνπλ ηα αθνξνιφγεηα φξηα φπσο ςεθίζζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ (Ηνχιηνο 2011), λα κελ ηζρχζνπλ νη πεξηθνπέο ζηηο ζπληάμεηο, θ.α.

ΔΒΡΟ΢ ΢ην Άξζξν 37 αλαθέξζεθε κε πξνζσπηθή ηεο παξέκβαζε ζηε Γηαξθή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ ηεο Βνπιήο, ε Βνπιεπηήο Έβξνπ Όιγα Ρεληαξή – Σέληε. Σν πνιπλνκνζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ αλαθέξεηαη ζηελ εμαίξεζε απφ ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ εθεδξεία φπνηνλ ππάιιειν έρεη ζχδπγν ή ηέθλν πνπ ζπλνηθεί καδί ηνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε λα ηνλ βαξχλεη θνξνινγηθά. ΢ηελ νκηιία ηεο ε Βνπιεπηήο δήηεζε λα «απαιεηθζεί απφ ην άξζξν ε πξνυπφζεζε ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο ηνπ ππαιιήινπ απφ ηνλ αλάπεξν, δηφηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ηα άηνκα κε αλαπεξία παίξλνπλ θάπνηα αλαπεξηθή ζχληαμε, κε απνηέιεζκα λα κελ ηνλ επηβαξχλνπλ θνξνινγηθά. Καηά ζπλέπεηα, νη νηθνγέλεηεο απηέο δελ θεξδίδνπλ ηίπνηα γηαηί θαη πάιη ζα είλαη επάισηεο ζηελ εθεδξεία, φπνπ κε κηα αλαπεξηθή ζχληαμε θαη κε κηα κηθξή απνδεκίσζε ηεο εθεδξείαο ζα είλαη αδχλαην λα δήζνπλ.» -------------------------------------------------------------------------------------------΢ΕΛΙΔΑ 15--------------------------------------------------------------------------------------------------------


ΠΡΟ΢ΚΔΚΛΖΜΔΝΟΗ ΣΖ΢ FORD ΟΜΑΓΑ 30 ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΦΛΧΝ ‘ Ζ ΜΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΢ΣΖΝ ΟΡΑ΢Ζ Ζ νκάδα απηή πξνζθιήζεθε από ηελ Ford κε ζθνπφ απηά ηα άηνκα λα βηψζνπλ θάηη πνπ ξεαιηζηηθά ζεσξνχζαλ αλέθηθην, ηελ νδήγεζε ελφο απηνθηλήηνπ. Με ηελ θαζνδήγεζε επαγγεικαηηψλ εθπαηδεπηψλ, ε νκάδα νδήγεζε ζηελ πίπνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν εμέιημεο ηεο Ford ζην Merkenich ηεο Κνισλίαο θαη πεξηιακβάλεη επζείεο θαη ζηξνθέο πςειψλ ηαρπηήησλ. Ζ νδήγεζε κε πςειέο ηαρχηεηεο (ν ηαρχηεξνο νδεγφο έθζαζε ηα 120 ρικ./ψξα) κπνξεί λα ήηαλ ην θινπ ηεο εθδήισζεο, αιιά απψηεξνο ζθνπφο ήηαλ άιινο, δειαδή λα κπνξέζνπλ νη ηπθινί θαη ηα άηνκα κε θάπνηα κνξθή νπηηθήο αλαπεξίαο λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε γλψζε ησλ νρεκάησλ θαη ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο, ψζηε λα βνεζεζνχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Ζ πξσηνβνπιία ήηαλ κία απφ ηηο πνιιέο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ε Ford γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο. Οη άλζξσπνη απηνί κπφξεζαλ λα νδεγήζνπλ αξθεηά απηνθίλεηα, ψζηε λα απνθηήζνπλ κία αίζζεζε γηα ην ζρήκα θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπο. Ζ Lushe Grabanica, 28 εηψλ, απφ ην Treffelhausen, έθαλε αίηεζε ζπκκεηνρήο κέζσ Facebook θαη έθπγε ελζνπζηαζκέλε απφ ηελ εκπεηξία. «Ζ νδήγεζε ελφο απηνθηλήηνπ ζεκαίλεη ειεπζεξία γηα κέλα. ΢πλήζσο θάζνκαη ζηε ζέζε ηνπ ζπλνδεγνχ, απφ φπνπ κπνξψ επίζεο λα απνιαχζσ ηελ εκπεηξία. Αιιά ην λα νδεγψ έλα απηνθίλεην κφλε κνπ έρεη άιιε αίζζεζε, γηαηί έηζη κπνξψ λα ζπκκεηέρσ πξαγκαηηθά. Καη ράξε ζ‟ απηή ηελ πξσηνβνπιία, ε εκπηζηνζχλε κνπ ζηνπο νδεγνχο έρεη απμεζεί», ε καξηπξία κηαο εθ ησλ ηπθιψλ ηεο νκάδαο. ΢χκθσλα κε ηελ Ford, κε ζπζηήκαηα αζθαιείαο βαζηζκέλα ζε θάκεξεο θαη ξαληάξ, πξνεγκέλα δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα πινήγεζεο θαη επηθνηλσλίεο vehicle-to-vehicle, απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο λα δνχκε θάπνηα ζηηγκή ηπθινχο θαη άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία λα νδεγνχλ. «Ζ ηερλνινγία πξνρσξά ηφζν γξήγνξα, ψζηε νη πάζρνληεο απφ κεξηθή ή νιηθή απψιεηα φξαζεο ίζσο κπνξέζνπλ λα απνιαχζνπλ κεγαιχηεξε ειεπζεξία ζην ηηκφλη ζε 15 – 20 ρξφληα» δήισζε ν Dr Wolfgang Schneider, vice president, Legal, Governmental & Environmental Affairs, Ford Δπξψπεο.

ΝΔΑ ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΖ ΢ΣΖΝ ΤΠΖΡΔ΢ΗΑ ΣΖ΢ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ΢

΢ΖΜΑΝΣΗΚΖ ΑΝΑΚΑΛΤΦΖ ΔΛΛΖΝΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΗΑ ΣΟΤ΢ ΠΑΡΑΛΤΣΟΤ΢

Διπίδα ζε παξάιπηνπο πσο ζην κέιινλ ζα κπνξνχλ λα πεξπαηήζνπλ μαλά δίλεη κε ηελ πξσηνπνξηαθή κεηαβίβαζε «ζθέςεσλ» ζηνλ εγθέθαιν πηζήθσλ ν ειιεληθήο θαηαγσγήο θαη θαζεγεηήο Νεπξνβηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Νηηνπθ ησλ ΖΠΑ, Μηγθέι Νηθνιέιεο (καδί κε κηα δηεζλή νκάδα λεπξνεπηζηεκφλσλ), ππνζηεξίδνληαο φηη ε κειέηε απηή ζα νδεγήζεη ζηελ θαηαζθεπή εμσζθειεηψλ νη νπνίνη ζα ειέγρνληαη απφ ηηο εγθεθαιηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ ρξεζηψλ θαη ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα θηλνχληαη κε ηε δχλακε ηεο ζθέςεο. Σν επηηπρεκέλν πείξακα ειεθηξνληθήο κεηαβίβαζεο δεδνκέλσλ ζηνλ εγθέθαιν πηζήθνπ απνηειεί κέξνο ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο Walk Again ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ Ακεξηθαλνί, Διβεηνί θαη Βξαδηιηάλνη επηζηήκνλεο. Υξεζηκνπνηψληαο θαιψδην, ειεθηξφδηα θαη κηθξνηζίπ ν δηεζλνχο θήκεο λεπξνεπηζηήκνλαο θαη ε νκάδα ηνπ έζηεηιαλ ζηνλ εγθέθαιν ηνπ πηζήθνπ ηελ πιεξνθνξία φηη ην θαγεηφ ηνπ βξηζθφηαλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θνπηί. Καη πξάγκαηη ν πίζεθνο πξνρψξεζε ζηε ζσζηή επηινγή. Σν πείξακα είλαη ην ηειεπηαίν ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο πνπ κεηξά ήδε κία δεθαεηία. ΢εκαληηθφ νξφζεκν ζην παξειζφλ ήηαλ ε εθπαίδεπζε ηεο Οξφξα, ελφο ζειπθνχ πηζήθνπ, πνπ έκαζε λα ρεηξίδεηαη ππνινγηζηή, κε πιεξνθνξίεο πνπ έθζαλαλ ζηνλ εγθέθαιφ ηεο κέζσ εκθπηεπκέλσλ ειεθηξνδίσλ. Ζ ηαηξηθή εθαξκνγή ηνπ πεηξάκαηνο ζηνλ άλζξσπν ζα αθνξά ηελ εκθχηεπζε ειεθηξνδίσλ θαη ηζηπ ζηνλ εγθέθαιν ηνπ αζζελνχο. Σα ειεθηξφδηα ζα κεηαδίδνπλ αζχξκαηα πιεξνθνξίεο απφ ην ηζηπ ζηνλ εγθέθαιν ηνπ αζζελνχο ζηνλ εηδηθφ εμσζθειεηφ-ξνκπφη, πνπ ζα ηνπ επηηξέπεη λα βαδίδεη θαη λα θηλείηαη.

Ζ ΦΖΦΗΑΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΔ΢

Ζ ςεθηαθή ηερλνινγία δίλεη πνιιέο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θαη ππνζηήξημεο κεραληζκψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζηε γλψζε ζηα άηνκα κε αλαπεξία. Οη λέεο ηερλνινγίεο επηηξέπνπλ ηε κεηαηξνπή Ζ λέα απηή κεραλή αθνξά αζζελείο κε εγθεθαιηθφ θαη ηξαπκαηηζκνχο ηνπ έληππνπ ή αλαινγηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε ςεθηαθφ ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Ζ θαηαζθεπή ζηνρεχεη λα καζαίλεη ηνλ εγθέθαιν ηνπ κε κεγάιε ηαρχηεηα θαη αθξίβεηα. Πέξα απφ ηε γξαθή αζζελνχο κεηά απφ έλα εγθεθαιηθφ λα πεξπαηά μαλά. Έλα αγγεηαθφ Braille, εηδηθφ ινγηζκηθφ κπνξεί λα κεηαηξέςεη ην εγθεθαιηθφ επεηζφδην, πνπ δπζηπρψο ζηελ ρψξα καο είλαη ζπλήζεο αηηία γξαπηφ θείκελν ζε αθνπζηηθφ, ελψ εηδηθνί απνθσδηθνπνηεηέο κπνξνχλ λα δψζνπλ ηερληθέο ιχζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε ζαλάηνπ, αθήλεη πνιινχο Έιιελεο κε ζνβαξή θηλεηηθή αλαπεξία. Σν ηειενπηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαηά θαηεγνξία αλαπεξίαο κεράλεκα απνζεξαπείαο κε ηελ νλνκαζία «LOPES» πνπ θαηαζθεχαζαλ αλάινγα κε ηα πξνβιήκαηα θάζε αηφκνπ (www.disabled.gr). Οιιαλδνί εξεπλεηέο, ππφζρεηαη κε ηελ ηερλνινγία πνπ δηαζέηεη πην Πνιιά πξνγξάκκαηα θαη θνηλνπξαμίεο έρνπλ ζηφρν ηε γξήγνξε αλάξξσζε θαη επηζηξνθή ζηελ πξν-εγθεθαιηθνχ ζσκαηηθή βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο γηα ηα ΑκεΑ θίλεζε. Ο εγθέθαινο, σο ην θέληξν ειέγρνπ φισλ ησλ ελεξγεηψλ ηνπ θαη ηε δεκηνπξγία ςεθηαθψλ βηβιηνζεθψλ, φπσο ε ζψκαηνο, δέρεηαη θαη ζηέιλεη κελχκαηα-εληνιέο ζε θάζε κπ. Σα άθξα, ρέ«ςεθηαθή βηβιηνζήθε Helene» ζηε Γαιιία (www.bibliothequeξηα θαη πφδηα, αλ ε αηκάησζε ηεο πεξηνρήο helene.org). ΢ηελ πξνζπάζεηα απηή ε πλεπκαηηθή πνπ ειέγρεη ηελ θίλεζε ηνπο απνθξαρζεί, ηδηνθηεζία δελ ζα έπξεπε λα θέξεη πξνζθφκκαηα ζηε αδπλαηνχλ ηφζν λα ζηείινπλ κελχκαηα πίζσ ρξήζε ησλ έξγσλ απφ ηα πξφζσπα απηά. Γηα ην ζηνλ εγθέθαιν φζν θαη λα δερζνχλ κελχζθνπφ απηφ ζηε λνκνζεζία πνιιψλ ρσξψλ, κεηαμχ καηα απφ ηνλ εγθέθαιν. Σα "πφδηα-ξνκπφη" ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα, πξνβιέπνληαη εηδηθέο έξρνληαη λα ζηεξίμνπλ κεραληθά ηελ βάδηζε εμαηξέζεηο απφ ην πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα ηνπ δεκηνπξγνχ. Ζ νδεγία 2001/29 γηα ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαη ηα αιιά θαη λα εθπαηδεχζνπλ ηνλ εγθέθαιν ζην ζπγγεληθά δηθαηψκαηα ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο βεκαηηζκφ. Βήκα-βήκα ην κπαιφ καο, ράξε ζηελ "πιαζηηθφηεηα" κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κεηαμχ ησλ δπλεηηθψλ πεξηνξηζκψλ ηελ εδξαηψζεη λέα δίθηπα κεηαμχ ησλ λεπξψλσλ. Με απνηέιεζκα ν αζζελήο λα πεξίπησζε ρξήζεο έξγσλ πξνο φθεινο πξνζψπσλ κάζεη λα πεξπαηά ζαλ κελ έπαζε πνηέ εγθεθαιηθφ. Αλ απνδεηρζεί ζηηο κε εηδηθέο αλάγθεο (άξζξν 5 παξ. 3 β Οδεγίαο εθαξκνγέο σο κηα απνηειεζκαηηθή απνζεξαπεία ην ζπγθεθξηκέλν 2001/29), ελψ εηδηθή δηάηαμε επηηάζζεη ζηα θξάηεκεράλεκα ζα είλαη βαζηθφ θνκκάηη θάζε θέληξνπ απνθαηάζηαζεο θαη κέιε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ πξφζβαζε ζην έξγν, φηαλ απνζεξαπείαο. ΢χκθσλα κε φιεο ηηο εθηηκήζεηο αλακέλεηαη λα βγεη ζηελ ρξεζηκνπνηνχληαη ηερλνινγηθά κέηξα (άξζξν 6 παξ. 4 παγθφζκηα αγνξά κέζα ζηνλ επφκελν ρξφλν. Οδεγίαο 2001/29). --------------------------------------------------------------------------------------------΢ΕΛΙΔΑ 16----------------------------------------------------------------------------------------


΢ΤΝΑΝΣΖ΢Ζ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΜΔ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟΤ΢ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΔ΢ Σνπο γεξκαλνύο επηρεηξεκαηίεο ελεκέξσζε γηα ηηο κεγάιεο επελδπηηθέο επθαηξίεο ζηνπο ηνκείο ελέξγεηαο θαη πεξηβάιινληνο ν ππνπξγφο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θ. Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ. ΢ην ειιελνγεξκαληθφ επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ ζπκπεξηιήθζεθαλ ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ε θαηαζθεπή λέσλ δηθηχσλ θπζηθνχ αεξίνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζχζηαζε ηξηψλ λέσλ εηαηξηψλ παξνρήο αεξίνπ ζε ΢ηεξεά Διιάδα, Κεληξηθή Μαθεδνλία θαη Αλαηνιηθή Μαθεδνλία -Θξάθε, ε έξεπλα θαη εθκεηάιιεπζε θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ, ζην πιαίζην ησλ πξνθεξχμεσλ ζε πεξηνρέο ηεο Γπηηθήο Διιάδαο, ε θαηάξηηζε ηνπ Κηεκαηνινγίνπ γηα ηελ νπνία ζα δεηεζεί ε ζπλδξνκή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ θαη νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Κάλνληαο ηδηαίηεξε κλεία ζην πξφγξακκα «Ήιηνο» γηα ηελ παξαγσγή ζηε ρψξα καο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθά ν ππνπξγφο ηφληζε φηη ην βαζηθφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο επελδχζεηο ζηε Γεξκαλία είλαη ην γεγνλφο φηη ε ρψξα καο έρεη 50% κεγαιχηεξε ειηνθάλεηα, άξα θαη αληίζηνηρα κεγαιχηεξε απφδνζε ηεο επέλδπζεο. Σν πξφγξακκα πξνβιέπεη ηελ εγθαηάζηαζε έσο θαη 10 γηγαβαη θσηνβνιηατθψλ, θφζηνπο επέλδπζεο έσο 20 δηζ. επξψ ζε δεκφζηα γε ζπλνιηθήο έθηαζεο 200.000 ζηξεκκάησλ ε νπνία ζα εηζθεξζεί απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην κε καθξνρξφληα κίζζσζε θαη κε εμαζθαιηζκέλεο φιεο ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο. Ο θ. Παπαθσλζηαληίλνπ αλέθεξε φηη ε ελέξγεηα πνπ ζα παξάγεηαη κπνξεί λα κεηαθέξεηαη ζηελ Δπξψπε είηε πξαγκαηηθά είηε ζηαηηζηηθά.

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ – ΠΑΣΑΞΖ ΣΖ΢ ΓΗΑΦΘΟΡΑ΢ ΜΔ ΝΔΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΑ ΚΑΗ ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΢ηελ πάηαμε ηεο δηαθζνξάο ζηηο πνιενδνκίεο αιιά θαη ηελ λνκηκνπνίεζε ησλ απζαηξέησλ ζηνρεχνπλ ηα λέα πνιενδνκηθά θαη ρσξνηαμηθά «εξγαιεία» πνπ δίλεη ζηνπο κεραληθνχο ην ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο, βάδνληαο ηνλ θιάδν ζηελ πξψηε γξακκή ησλ κέηξσλ. Οη κεραληθνί έρνπλ θάζε ιφγν λα ρακνγεινχλ απφ ηνλ κεγάιν φγθν δνπιεηάο πνπ ηνπο αλνίγεη ην ΤΠΔΚΑ, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ε νηθνδνκή έρεη θαηαξξεχζεη. Με ηηο πνιενδνκίεο λα βγαίλνπλ ζε «εθεδξεία», νη κεραληθνί παίξλνπλ ην πάλσ ρέξη ζηελ έθδνζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ. Σν ζρέδην λφκνπ πνπ βξίζθεηαη πξνο ςήθηζε ζηε Βνπιή έρνληαο ηε ζθξαγίδα ηνπ αλαπιεξσηή ππνπξγνχ θ. Νίθνπ ΢εθνπλάθε πξνβιέπεη ηε ζχζηαζε «ξάκπν» δφκεζεο (ζψκα ειεγθηψλ δφκεζεο ζα νλνκάδεηαη) πνπ ζα έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ησλ ειέγρσλ ζε ηξία ζηαδηα ηεο νηθνδνκήο. Ζ επηινγή ηνπο ζα γίλεηαη κε θιήξσζε ψζηε ν ειεγθηήο-κεραληθφο λα είλαη δηαθνξεηηθφο ζε θάζε ζηάδην ηεο νηθνδνκήο. Μεραληθνί ζα έρνπλ θαη φιε ηελ επζχλε ηεο έγθξηζεο ησλ κειεηψλ (αξρηηεθηνληθήο, ζηαηηθήο θ.ά.) θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ, αξκνδηφηεηα πνπ είραλ έσο ζήκεξα νη πνιενδνκίεο, νη νπνίεο κεηνλνκάδνληαη ζε ππεξεζίεο δφκεζεο θαη ζα πεξηνξηζηνχλ ζηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη ζηελ ςεθηνπνίεζε ησλ αδεηψλ. Οινθιεξσηηθά πάλσ ηνπο παίξλνπλ νη κεραληθνί θαη ηνλ λέν λφκν γηα ηελ απζαίξεηα. Καζίζηαηαη ν πνιχηηκνο ζχκβνπινο ηνπ πνιίηε απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο δηεθπεξαηψλνληαο φιε ηε δηαδηθαζία ειεθηξνληθά. Αθφκε θαη ε ηζηνζειίδα ηνπ ππνπξγείνπ ζηελ νπνία θηινμελνχληαη νη δειψζεηο θαηαζθεπάζηεθε θαη δηαρεηξίδεηαη απφ ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην αληί ακνηβήο πνπ, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν, πξνβιέπεηαη λα πξνέιζεη απφ ην πξάζηλν ηακείν. Σα λέα κέηξα δίλνπλ δνπιεηά ζε εθαηνληάδεο κεραληθνχο θαη κε ην αδεκίσην θαζψο ε θάζε απηνςία ζα μεθηλά απφ 300 επξψ. Γπζθίλεηε εκθαλίδεηαη ε πνιηηεία κφλν ζηελ εθπφλεζε ησλ Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ θαη ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ πνπ ζα δηακνξθψζνπλ ηνπο λένπο θαλφλεο ακνηβψλ ησλ κεραληθψλ ζην πιαίζην ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ επαγγέικαηνο πνπ ηζρχεη απφ ηηο 2 Ηνπιίνπ.

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΑ – ΔΠΑΝΔΞΔΣΑ΢Ζ ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ΢ ΢Δ ΔΝΑ ΥΡΟΝΟ Όπσο απνθάζηζε ε επηηξνπή Πεξηβάιινληνο ηεο Βνπιήο δελ αίξεηαη ηειηθά ε απαγφξεπζε ηεο θπθινθνξίαο πεηξειαηνθίλεησλ Η.Υ. απηνθηλήησλ ζηελ Αζήλα θαη ηελ Θεζζαινλίθε. Σν ζθεπηηθφ αλαθέξεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα θάηη ηέηνην, ελψ ζεκεηψλεηαη πσο ε ηερλνινγία ησλ πεηξειαηνθηλεηήξσλ έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά ηε ηειεπηαία 15εηία. Ζ επηηξνπή ζεσξεί φηη δελ θαιχπηνληαη νη πέληε βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άξζε ηεο απαγφξεπζεο, φπσο αλαθέξεη. Απηέο ζα ήηαλ ε αχμεζε ρξήζεο ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο, ε κείσζε ζηα επίπεδα αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, ε δηακφξθσζε ζε ρακειφηεξα επίπεδα ησλ εθπνκπψλ νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ απφ ηα πεηξειαηνθίλεηα Η.Υ., ε νξγάλσζε ππνδνκήο ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ησλ θαπζίκσλ θαη ησλ θηλεηήξσλ θαη ηέινο ε αληηκεηψπηζε ηεο λνζείαο ζηα θαχζηκα. Όπσο επηζεκαίλεηαη ζηελ αλαθνίλσζε, ε Δπηηξνπή πεξηβάιινληνο θαιεί ηα αξκφδηα ππνπξγεία λα πξνρσξήζνπλ ζηελ ιήςε ηέηνησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ θαπζίκσλ θαη ηνπο ειέγρνπο ππέξ ηνπ πεξηβάιινληνο, ελψ αλαθέξεη φηη ην κέηξν ζα επαλεμεηαζηεί ηνλ ΢επηέκβξην ην 2012. Σέινο, ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα αλαλέσζε ηνπ ζηφινπ ησλ βαξέσλ θνξηεγψλ, ιεσθνξείσλ, ζηξαηησηηθψλ νρεκάησλ, αζζελνθφξσλ θαη ηαμί θαη ζεσξεί ζεηηθή ηελ έλαξμε ζπδήηεζεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ δαθηπιίνπ πνπ ζα εθαξκνζζεί ζηελ Αζήλα.

ΔΚΠΟΜΠΔ΢ ΓΗΟΞΔΗΓΗΧΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ – ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΟ 2010

Μείσζε θαηά 1,8% παξνπζίαζαλ νη εθπνκπέο δηνμεηδίσλ ηνπ άλζξαθα ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ην 2009, απφξξνηα ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο. Αληίζεηα, νη εθπνκπέο ζην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απμήζεθαλ θαηά 2,4%. ΢χκθσλα κε ηηο πξψηεο εθηηκήζεηο ηνπ ΔΔΑ, νη εθπνκπέο κεηψζεθαλ ζηελ Διιάδα, ην 2010, θαηά 2,2 κεγαηφλνπο ηζνδπλάκνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε ζρέζε κε ην 2009, κε απνηέιεζκα ε ρψξα λα θαηαηάζζεηαη ζηελ φγδνε ζέζε κεηαμχ ησλ δεθαπέληε ηεο ΔΔ πνπ έρνπλ θνηλή δέζκεπζε έλαληη ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην. ΢ηελ Δπξψπε ησλ 27 θαηαηάζζεηαη ελδέθαηε. ΢εκεηψλεηαη, επηπιένλ, φηη ζηα ηέιε ηνπ 2010, ε Διιάδα ήηαλ ζε ζηαζεξή ηξνρηά επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ. Ζ κεγαιχηεξε αχμεζε εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε κεγαηφλνπο ηζνδπλάκνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαηαγξάθεθε ζηε Γεξκαλία (35,3 κεγαηφλνπο) θαη ηε Βξεηαλία (17,2 κεγαηφλνπο). Ζ εθηηκνχκελε αχμεζε 2,4% ησλ εθπνκπψλ ζηελ ΔΔ ην 2010 αθνινπζεί κείσζε 7%, πνπ είρε ζεκεησζεί ην 2009. Ζ αχμεζε νθείιεηαη ζηελ επάλνδν πνιιψλ ρσξψλ ζε νηθνλνκηθά αλαπηπμηαθή ηξνρηά θαη ζε έλαλ βαξχηεξν ρεηκψλα πνπ νδήγεζε ζε αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα θαχζηκα ζέξκαλζεο. Τπνγξακκίδεηαη, σζηφζν, φηη ε αχμεζε ησλ εθπνκπψλ πεξηνξίζηεθε, ιφγσ ηεο κεηαζηξνθήο απφ ηνπο ιηζάλζξαθεο ζην θπζηθφ αέξην θαη ησλ ζπλερηδφκελσλ ηζρπξψλ ξπζκψλ αλάπηπμεο ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. Κνηηψληαο πξνο ην 2020, νη ρψξεο-κέιε ηεο ΔΔ ζα πξέπεη λα πινπνηήζνπλ κέηξα, πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί, γηα λα επηηχρνπλ ηνλ κνλνκεξή ζηφρν πνπ έρεη ζέζεη ε Έλσζε γηα κείσζε 20% ησλ εθπνκπψλ, ππνγξακκίδεη ε ΔΔ. Σα δεδνκέλα αλαθνηλψζεθαλ ηελ Παξαζθεπή απφ ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Πεξηβάιινληνο (EEA). ----------------------------------------------------------------------------------------- ----΢ΕΛΙΔΑ 17--------------------------------------------------------------------------------------


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΓΗΑ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ

Όζνη ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ Erasmus κε ηελ δπλαηφηεηα εηδηθήο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηα άηνκα κε ζνβαξή αλαπεξία ζα πξέπεη: Ο ηξφπνο αίηεζεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα θάζε θνηηεηή/ θαζεγεηή / ππάιιειν ΑΔΗ κε αλαπεξία γηα πεξίνδν ζπνπδψλ ERASMUS ή πεξίνδν πξαθηηθήο άζθεζεο ζην εμσηεξηθφ, δφζεθαλ ζηε δεκνζηφηεηα απφ ην Ηδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (ΗΚΤ). Γεκνζηνπνηήζεθε επίζεο ην πνζφ ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο γηα θνηηεηέο ή γηα θαζεγεηέο/πξνζσπηθφ αλά κήλα ή εκέξα/εβδνκάδα αληίζηνηρα αλάινγα κε ηε ρψξα πξννξηζκνχ, φπσο νξίδεηαη ζηα παξαξηήκαηα ηεο ΢χκβαζεο Δπηρνξήγεζεο γηα θηλεηηθφηεηα Erasmus 2011/12. Ζ ρνξήγεζε γίλεηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ Ηδξχκαηνο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο. Τπνρξεσηηθά βαζίδεηαη ζε ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ απφ δεκφζην θνξέα (Ννζνθνκείν, Η.Κ.Α., θ.ι.π.), ην νπνίν πξέπεη λα θπιάζζεηαη γηα ηελ πεξίπησζε ειέγρνπ απφ ηελ ΔΜ/Η.Κ.Τ. Απφ ην ΗΚΤ επηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ ςπρηθψλ παζήζεσλ, είλαη ζθφπηκν λα ππάξρεη επηπιένλ θαη πξφζθαηε ηαηξηθή βεβαίσζε πνπ λα πηζηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα ERASMUS. Σν παξαπάλσ γεληθφ κέηξν αθνξά φινπο ηνπο αλαπήξνπο θαη δελ έρεη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία. Ζ δπλαηφηεηα εηδηθήο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζε άηνκα κε αλαπεξία γίλεηαη κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 1νλ) ε κεηαθίλεζή ηνπο ζπλεπάγεηαη ηδηαηηέξσο πςειφ θφζηνο θηλεηηθφηεηαο θαη 2νλ) ην θφζηνο απηφ δελ κπνξεί λα θαιπθζεί απφ άιιεο πεγέο, φπσο εζληθή ρξεκαηνδφηεζε. Ζ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία είλαη ε εμήο: Ο θνηηεηήο/θαζεγεηήο/ππάιιεινο ηνπ Ηδξχκαηνο πξέπεη, θαηαξρήλ, λα έρεη επίζεκα αλαγλσξηζκέλε αλαπεξία. Να ζπκπιεξψζεη ηελ επηζπλαπηφκελε αίηεζε πεξηγξάθνληαο ηελ αλαπεξία ηνπ. Ζ αίηεζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ (πξσηφηππν θαη φρη παιαηφηεξν ησλ 3 κελψλ) θαη θάζε άιιε απαξαίηεηε αληηθεηκεληθή απφδεημε απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηεη: α) ν βαζκφο αλαπεξίαο θαη β) ε δπζθνιία πνπ απηή πξνθαιεί ζηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ θνηηεηή/θαζεγεηή/ππαιιήινπ θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπιεξσκαηηθέο απαηηήζεηο πνπ πξνθαιεί.

Tν Κέληξν ΢πκπαξάζηαζεο Παηδηώλ θαη Οηθνγέλεηαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη εδψ θαη δεθαηέζζεξα ρξφληα κε έκθαζε ζηηο πεξηνρέο ηνπ Μεηαμνπξγείνπ, ηνπ Κνισλνχ θαη ηνπ Βνηαληθνχ, ζηνρεχεη ζηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ παηδηψλ γηα ξνχρα, θαγεηφ θαη εθπαίδεπζε θαζψο θαη ησλ αλαγθψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. «΢ηε κεγάιε πιεηνςεθία ηνπο είλαη παηδηά Διιήλσλ πνιηηψλ, παηδηά πνπ νη γνλείο ηνπο έρνπλ θνηλσληθννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη ηα ίδηα ζηεξνχληαη ηε ζχγρξνλε γνληθή θξνληίδα. Πξνέξρνληαη θπξίσο απφ νηθνγέλεηεο Μνπζνπικάλσλ Σζηγγάλσλ ηεο Γπηηθήο Θξάθεο, ηνπξθφθσλσλ ηεο Γπηηθήο Θξάθεο, αιιά θαη Σζηγγάλσλ Αιβαλψλ», εμεγεί ε επηθεθαιήο ηνπ Κέληξνπ, Μπξηψ Λεκνχ θαη ζπλερίδεη ιέγνληαο: ««Σα πξνκεζεχνπκε κε ξνχρα, αιιά θαη ζρνιηθφ πιηθφ, φπσο ηζάληεο, θαζεηίλεο, καξθαδφξνπο, ηεηξάδηα, πνπ ραξίδνπλ εζεινληέο, ελψ ηα βνεζνχκε επίζεο ζηε ζρνιηθή πξνεηνηκαζία θαη ηα ελζαξξχλνπκε ζην λα πάλε ζρνιείν, θαζψο πνιιά απφ απηά έρνπλ αλαγθαζηεί λα ην εγθαηαιείςνπλ ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γνλείο ηνπο». ««Μφλν ην ζρνιείν κπνξεί λα δψζεη κία πξννπηηθή γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ γη‟ απηά ηα παηδηά». «Σν Κέληξν ππνζηεξίδεη έκπξαθηα, ζε νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, ηαηξηθφ θαη λνκηθφ επίπεδν, πεξηζζφηεξεο απφ 500 θνηλσληθά απνθιεηζκέλεο νηθνγέλεηεο θαη θαζεκεξηλά βνεζά θαηά κέζν φξν 50 παηδηά, απφ βξεθηθήο κέρξη ζρνιηθήο ειηθίαο» θαηαιήγεη.

΢ΤΝΔΥΗΕΟΝΣΑΗ ΟΗ ΠΔΡΗΚΟΠΔ΢ ΢ΣΗ΢ ΜΟΝΑΓΔ΢ ΦΤΥΗΚΖ΢ ΤΓΔΗΑ΢ Έλαο αθόκε ΢ύιινγνο πέθηεη «ζχκα» ησλ πεξηθνπψλ ηεο θπβέξλεζεο. Ο ιφγνο γηα ΢χιινγν Γνλέσλ Κεδεκφλσλ θαη Φίισλ ησλ Φπρηαηξηθψλ ΑΜΔΑ ζηνλ Πεηξαηά πνπ κπαίλεη ζε «εθεδξεία» παξφηη είλαη απ‟ ηνπο ζπιιφγνπο πνπ παξάγεη ζεκαληηθφ αλζξσπηζηηθφ έξγν. Ο ζπγθεθξηκέλνο ζχιινγνο πνπ απαζρνιεί 40 παηδηά θαη θαη πνπ πξφζθαηα πξνζηέζεθαλ άιια 20 απ‟ ην ΢ΤΝΓΡΟΜΟ DOWN – ΒΡΔΘΖΚΔ Ζ ΘΔΡΑΠΔΗΑ; Αηγάιεσ, ππάξρνπλ εξγαζηήξηα πνπ βνεζνχλ απηά ηα παηδηά λα αμηνπνηήζνπλ δεκηνπξγηθά ηνλ ΢ύκθσλα κε ηελ θαξκαθεπηηθή εηαηξεία Roche ην λέν ρξφλν ηνπο θαη θπξίσο λα κελ ηδξπκαηνπνηεζνχλ. θάξκαθν πνπ ζα δνθηκάζεη ζα έρεη ζηφρν λα βειηηψζεη ΢ηα εξγαζηήξηα απηά νη κηθξνί ήξσεο θαινχληαη ηα γλσζηηθά ειιείκκαηα αιιά θαη ηε δηαηαξαρή ζπκπεξηλα αζρνιεζνχλ κε θνπηηθή, ξαπηηθή, θνζκήκαηα, θνξάο ζηα άηνκα κε ζχλδξνκν Down. Ζ εηαηξεία πήξε ην μπινπξγηθέο θαη ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο. Απφ πξάζηλν θσο γηα λα μεθηλήζεη ηελ θάζε 1 ηεο έξεπλαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν θάξκαθν. Μηα θάζε πνπ ζηφρν έρεη λα λσξίο ην πξσί κέρξη ην κεζεκέξη εηδηθνί επηζηήκνλεο δηεξεπλήζεη αλ ε νπζία είλαη αζθαιήο γηα ρξήζε απφ ηνλ βξίζθνληαη ζην πιεπξφ ησλ παηδηψλ αιιά θαη ησλ άλζξσπν αιιά θαη αλ είλαη επίζεο αλεθηή. Σν λα ελδπλανηθνγελεηψλ ηνπο. Οπσο αλαθέξεη ε Πξφεδξνο κώζνπλ ηηο εγθεθαιηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο ηε γλσζηηθή ηνπ ΢πιιφγνπ θπξία Υξπζνχια Παλαγησηίδνπ. αιιά θαη ηε ρξήζε θαη θαηαλνήζε ηεο γιψζζαο ζε άηνκα «Δγψ έρσ ην παηδί κνπ ζηνλ ΢χιινγν. Οινη εκείο κε ΢χλδξνκν Down πξάγκαηη δίλεη κηα ππφζρεζε, λα βνεεπί ρξφληα παξαθνινπζνχζακε άπεηξεο επηζηεκνληθέο ζήζεη απηνχο ηνπο αλζξψπνπο λα δηάγνπλ κηα πην αλεμάξηεηε δσή. Κη απηφ εθδειψζεηο πνπ αθνξνχζαλ ην ζέκα ηεο ζπκπεξηιακβάλεη απφ ην λα βειηηψζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα θάλνπλ θαζεκεξηλά απναζπινπνίεζεο θαη ηεο ςπρνθνηλσληθήο πξάγκαηα φπσο ην λα βξνπλ έλα δηακέξηζκα λα λνηθηάζνπλ, λα δηαηεξήζνπλ απνθαηάζηαζεο ησλ παηδηψλ καο. Σα δχν κηα ζέζε εξγαζίαο ε λα έρνπλ κηα πην γεκάηε δσή. Απηνί νη ηνκείο ηεο ηειεπηαία ρξφληα γίλακε κάξηπξεο κηαο ζηαδηαθήο θαζεκεξηλφηεηαο αλ πξάγκαηη βειηησζνχλ ηφηε φρη κφλν ε πνηφηεηα δσήο απηψλ απνδφκεζεο ηνπ ρψξνπ πνπ θηινμελεί ηα παηδηά ησλ αλζξψπσλ ζα βειηησζεί αιιά νιφθιεξεο νηθνγέλεηεο, θνηλφηεηεο αιιά θαη καο. Απηή ηελ πεξίνδν αλεζπρνχκε γηα ηελ θνηλσλίεο ζα βνεζεζνχλ λα ζεθψζνπλ έλα ζνβαξφ ζέκα πγείαο. Σν κφξην ππφ πεξαηηέξσ πνξεία ηνπ θνξέα κηαο θαη ην εμέηαζε απηή ηε θνξά έρεη πάξεη πξνο ην παξφλ ηνλ θσδηθφ RG1662. Ζ έξεπλα ζα δηαξθέζεη 38 εκέξεο θαη νη ζπκκεηέρνληεο δελ ζα μεπεξλνχλ ηνπο 33. Μέζα ζε πξνζσπηθφ κεηψλεηαη δξακαηηθά. Σν ππνπξγείν απηέο ηηο εκέξεο νη επηζηήκνλεο ζα θαηαγξάθνπλ ηελ παξακηθξή παξελέξγεηα Τγείαο δελ καο ζηεξίδεη θαη απνξία πξνθαιεί ην πνπ ζα πξνθαιεί ν RG1662 ζηνλ νξγαληζκφ ησλ εζεινληψλ. Αλ ηα γεγνλφο φηη ηα καληάηα ηεο ζπξξίθλσζεο έξρνληαη θαηαθέξνπλ, νη εξεπλεηέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο ζα πεξάζνπλ ζηελ επφκελε απφ ην Οηθνλνκηθψλ. Απφ πφηε νη ςπρηαηξηθνί θάζε γηα λα δηαπηζηψζνπλ ηα απνηειέζκαηα βειηίσζεο ηεο γλσζηηθήο αζζελείο αληηκεησπίδνληαη κε νηθνλνκηθά θαη ηερλνθξαηηθά θξηηήξηα;» ιεηηνπξγίαο ησλ αηφκσλ κε απηή ηε ζπγγελή γελεηηθή αλσκαιία. ------------------------------------------------------------------------------------------΢ΕΛΙΔΑ 18--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Μόληκεο δηαθνπέο ζηελ θόιαζε ηνπ παξαδείζνπ Λέσ λα γξάςσ θάηη επράξηζην γηα ηηο πξψηεο βξνρ νχιεο θαη ηε δξνζνχια πνπ ήξζε κεηά ηνλ παξαηεηακέλν θαχζσλα. Να κηιήζσ γηα σξαία πξάγκαηα πνπ δεη ν θφζκνο αιιά κεηά αλνίγσ ηελ πφξηα θαη βιέπσ ην ηζηκέλην, ηε κνπληίια ηνπ θαη ηελ θαθνκνηξηά πνπ έρνπλ κεηαθέξεη ζηνλ κειαγρνιηθφ θφζκν, πνπ δελ είλαη έηζη ιφγσ επνρήο θαη αλαξσηηέκαη ηη ζην δηάνιν ζπκβαίλεη εδψ; Πνπ δνχκε; Πηάλσ ηνλ εαπηφ κνπ λα γξάθσ ζαλ δπζιεθηηθφο ηηο ιέμεηο αλάπνδα ή κε ιεηςά γξάκκαηα απφ ηα λεχξα κνπ θαη λα θνθθηλίδεη ην θείκελν απφ ηα ιάζε ζηνλ θεηκελνγξάθν. Αθνχσ ηα ξεκάιηα λα κνπ ιέλε φηη ζε άιιεο ρψξεο πιεξψλνπλ κεγαιχηεξε θνξνινγία θαη δελ ππάξρεη αθνξνιφγεην θαη πξνζπαζψ λα ζθεθηψ πνπ έρσ δεη παξφκνην ράιη. Αλαπνιψ ηε Γεξκαλία, ηελ Απζηξία, ηελ Πνισλία, ηελ Ηξιαλδία, ηελ Σζερία, ηελ Ηηαιία, ηε Βνπιγαξία, ηε ΢ινβαθία, ην Βέιγην, ηελ Οιιαλδία, φιεο ηηο ρψξεο πνπ έρσ επηζθεθζεί αιιά δελ κπνξψ λα ζπκεζψ πνπζελά λα ππάξρεη απηφ ην άλαξρν ηζηκεληαξηζκέλν ηνπίν κε ηφζν άζιηνπο δξφκνπο θαη ηφζν άζιηεο ππεξεζίεο θαη ξσηψ ηνλ εαπηφ κνπ κήπσο είκαη καιαθ…φο πνιχ θαη δελ αληηιακβάλνκαη ηη ζπκβαίλεη. Θπκάκαη επίζεο, κηα εθπνκπή πνπ έιεγε φηη νη ΢νπεδνί πιεξψλνπλ 80% θνξνινγία αιιά έρνπλ θεληξηθή ζέξκαλζε γηα φινπο ζηηο πφιεηο, φιεο ηηο παξνρέο εθπαίδεπζεο θαη πξφλνηαο δσξεάλ θαη θαλέλα ζπίηη ζηελ ΢ηνθρφικε δελ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 500 κέηξα απφ πάξθν εληφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ θη επραξηζηψ ην ζεφ πνπ δελ έρσ πάεη αθφκα λα ην δσ γηαηί δελ μέξσ πσο ζα αληηδξνχζα αλ γχξηδα, αλ…Φάρλσ λα βξσ ην πάξθν λα βγσ κηα βφιηα θαη βιέπσ κφλν ηζηκέλην, βξψκα θαη καπξίια. Θέισ λα δσ ηα δέληξα θαη ηελ πξάζηλε αλάπηπμε πνπ καο ηα δαιίδνπλ ηφζα ρξφληα θαη δελ βιέπσ νχηε ζάκλν. Φάρλσ γηα πεδνδξφκην λα πάσ έζησ έλα γχξν λα μεζθάζσ θαη δελ βξίζθσ ηίπνηα παξά κφλν θνιψλεο ηεο ΓΔΖ θαη ζαβνχξα ηξαπεδνθαζηζκάησλ, φπνπ απηφ ππάξρεη. Αλαδεηψ ηνλ παξάδεηζν πνπ πεξηγξάθνπλ φηη δνχκε θαη ζηρηηξίδσ φιε κέξα ηνλ εαπηφ κνπ γηαηί δελ ηνλ βιέπσ. Αθνχσ ηέινο λα ιέλε φηη ε κφλε ρψξα πνπ δελ έρεη αλνίμεη ηνπο ινγαξηαζκνχο ειιήλσλ απαηεψλσλ ζηελ Διβεηία είλαη ε Διιάδα. Καη ξσηψ θαη πάιη. Πνπ ζην δηάνιν δνχκε πνπ καο δεηνχλ λα πιεξψζνπκε ην ινγαξηαζκφ ηφζν αθξηβά; Φηάζακε λα κέλνπκε ζε κπνπξδεινμελνδνρείν δεπγαξάδηθν ηεο Αζήλαο θαη λα ην πιεξψλνπκε Υίιηνλ. Αιιά αο κελ ηζαηίδνκαη θαη ζαο ραιάσ ηε δηάζεζε άιιν. Θα κηιήζσ ιίγν ξνκαληηθά φπσο αξκφδεη ζηελ επνρή. «Ση σξαία πνπ κπξίδνπλ ηα ζθνππίδηα κεηά ηε βξνρή θαη ηη φκνξθα πνπ θπινχλ ζηνπο δξφκνπο κέζα ζηα βξψκηθα λεξά κε ηε κπξσδηά ςαξίιαο πνπ ζπκίδνπλ παξαιία βφξβνξν…» Κάλνπκε κφληκεο δηαθνπέο ζηελ θφιαζε ηνπ παξαδείζνπ, γηαηί θαη νη παξάδεηζνη ζαλ ηελ Διιάδα έρνπλ θφιαζε, φηαλ ηνπο θπβεξλά ν δηάνινο, πνπ δελ ιέεη λα ηνλ πάξεη θαη λα ηνλ ζεθψζεη… ΒΑ΢ΗΛΖ΢ ΓΖΜΣΡΗΑΓΖ΢

ΣΗ ΑΦΟΡΑ ΣΟ ΢ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΓΗΑ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ

ΔΑΟΜ/ΑΜΔΑ – ΔΠΗ΢ΣΟΛΔ΢ ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ΢

Γηακαξηπξία γηα ηελ πεξηθνπή ηεο επηρνξήγεζεο ηνπ 2011 θαηά 50%, κε ζπλέπεηα λα αθπξψζνπλ φια ηα πξσηαζιήκαηα πνπ ήηαλ πνπ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλα λα δηεμαρζνχλ έσο ηα ηέιε ηνπ 2011 θαζψο θαη ηελ καηαίσζε ησλ απφζηνιψλ ζην εμσηεξηθφ, πξαγκαηνπνίεζε κε αλαθνίλσζή ηεο ε Δζληθή Αζιεηηθή Οκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο. Απνηέιεζκα; Ζ δπζιεηηνπξγία ηνπ παξανιπκπηαθνχ θηλήκαηνο 10 κήλεο πξηλ απφ ηνπο Αγψλεο ηνπ Λνλδίλνπ. Με επηζηνιέο πνπ έζηεηιε ηφζν ζηνλ ππνπξγφ Πνιηηηζκνχ – Σνπξηζκνχ θ. Παχιν Γεξνπιάλν, φζν θαη ζηνλ πθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. Φίιηππν ΢αρηλίδε: «Με έθπιεμε είδακε πξφζθαηα, ηελ ΟΠΑΠ ΑΔ λα αλαθνηλψλεη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ, κε πνζφ χςνπο πέληε εθαηνκκπξίσλ επξψ. Πνζφ πνπ αθνξά ζηελ Οιπκπηαθή πξνεηνηκαζία θαη ην νπνίν έρνπλ ιάβεη ήδε (ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ήκηζπ) φιεο νη νκνζπνλδίεο. Σελ ίδηα ζηηγκή ν παξανιπκπηαθφο αζιεηηζκφο παξακέλεη παγηδεπκέλνο ζηε δίλε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ, ρσξίο λα ππάξρεη θσο ζην ηνχλει. Ζ αλαζηνιή ησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζα έρεη σο απψηεξν ηίκεκα λα ράζνπκε ζέζεηο γηα ηνπο Αγψλεο ηεο επφκελεο ρξνληάο θαη απηφ δελ κπνξεί λα ην ρξεσζνχκε κφλν εκείο. ΢πλέλνρνη ζην "έγθιεκα" πνπ βιέπνπκε λα ζπληειείηαη, ζα είλαη φινη φζνη καο αγλννχλ θαη επηδεηνχλ (εκκέζσο πιελ ζαθψο) ηελ ππνβάζκηζε έσο θαη ηνλ πιήξε αθαληζκφ ηνπ αζιεηηθνχ παξανιπκπηαθνχ αζιεηηζκνχ», αλαθέξεηαη κεηαμχ άιισλ ζηελ επηζηνιή πξνο ηνλ θ. Γεξνπιάλν. «Οδεγνχκαζηε ζε κία θαηάζηαζε, νινζρεξνχο δηάιπζεο, φπνπ ειινρεχεη ν θίλδπλνο ηα κέιε ηνπ Γ΢ ηεο ΔΑΟΜΑκεΑ λα βξεζνχλ αθφκε θαη ζηε θπιαθή, ιφγσ ρξεψλ πξνο ηξίηνπο. Φπζηθά απηφ δε ζα ην επηηξέςνπκε ζε θακία πεξίπησζε, αθφκε θη αλ ρξεηαζηεί λα ¨"καηψζνπκε" γηα λα αλαζηξέςνπκε ηελ θαηάζηαζε. Ζ ΔΑΟΜ-ΑκεΑ βξίζθεηαη ζηε ρεηξφηεξε ζέζε ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ. Γηαηί ε ΔΑΟΜ-ΑκεΑ εθπξνζσπεί ζπλνιηθά 18 παξανιπκπηαθά αζιήκαηα, κε θνξπθαίνπο εθπξνζψπνπο, νη νπνίνη αλακέλεηαη λα ιάκςνπλ αγσληζηηθά θαη ζηνπο Παξανιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ Λνλδίλνπ, θάλνληαο γηα αθφκε κηα θνξά πεξήθαλε ηελ Διιάδα», αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ ε επηζηνιή ηεο ΔΑΟΜ-ΑκεΑ πξνο ηνλ θ. ΢αρηλίδε.

Ο νηθνλνκνιόγνο θαη πξνγξακκαηηζηήο Κψζηαο Θενδσξφπνπινο κέινο ηεο θηλεκαηηθήο Παξέκβαζεο Αλαπήξσλ Πνιηηψλ (ΠΑΝΑΠ) έδσζε δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ην λέν ζρέδην λφκνπ πνπ αθνξά δηαηάμεηο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. ΢ην λέν “ζπληαμηνδνηηθφ” πξνβιέπνληαη νη αθφινπζεο ξπζκίζεηο ζρεηηθέο κε ηα άηνκα κε αλαπεξία: Με ην άξζξν 2 θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζεζπίδεηαη θξάηεζε ζε πνζνζηφ 40% ησλ θχξησλ ζπληάμεσλ γηα ζπληαμηνχρνπο θάησ ησλ 55 εηψλ αθαηξνπκέλεο ηεο εηδηθήο εηζθνξάο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο απφ ην πνζφ ησλ 1000 επξψ. Οη ζπληαμηνχρνη κε αλαπεξία εμαηξνχληαη απφ ηελ ζρεηηθή παξαθξάηεζε. ΢ην άξζξν 38 παξ. 2 θαη 3. νξίδεηαη αθνξνιφγεην φξην ησλ 9000 επξψ γηα άηνκα κε αλαπεξία ελψ ζπλππνινγίδεηαη έθπησζε ηεο δαπάλεο θαη αθαηξείηαη απφ ην εηζφδεκα φηαλ βαξχλνπλ ηνλ θνξνινγνχκελν άηνκα κε αλαπεξία. ΢ην ίδην λνκνζρέδην ξπζκίδνληαη θαη ζέκαηα θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Μέλεη σο έρεη εθφζνλ δελ αλαγξάθεηαη ην θαζεζηψο θνξνινγηθήο απαιιαγήο ηεο αληηκηζζίαο θαη ησλ ζπληάμεσλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε ηπθινχο θαη βαξηά θηλεηηθά αλαπήξνπο κε πνζζνζηφ 80% θαη άλσ. Πξφθεηηαη γηα ην άξζξν 6 πεξηπηψζεηο Θ θαη ε ηνπ θθε (θψδηθα θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο). Γηα ηνπο λένπο ειηθίαο έσο θαη ηξηάληα εηψλ, γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο άλσ ησλ εμήληα πέληε εηψλ θαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ ή ζπληαμηνχρνπο αλεμαξηήησο ειηθίαο κε παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, ην αθνξνιφγεην πνζφ νξίδεηαη ζηηο ελληά ρηιηάδεο (9.000) επξψ. Δηδηθά γηα ηνπο παξαπάλσ ζπληαμηνχρνπο θαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, φηαλ ην ζπλνιηθφ ηνπο εηζφδεκα είλαη απφ ελληά ρηιηάδεο (9.000) επξψ θαη άλσ, ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηελ αλσηέξσ θιίκαθα πεξηνξίδεηαη ψζηε ην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφξνπ λα κελ ππνιείπεηαη ηνπ πνζνχ ησλ ελληά ρηιηάδσλ (9.000) επξψ. Σν θαηά πεξίπησζε αθνξνιφγεην πνζφ ηζρχεη, εθφζνλ ν θνξνινγνχκελνο πξνζθνκίζεη απνδείμεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ΢ηνηρείσλ γηα δαπάλεο αγνξάο αγαζψλ θαη ιήςεο ππεξεζηψλ, ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηεί ν ίδηνο, ε ζχδπγνο ηνπ θαη ηα ηέθλα πνπ ηνπο βαξχλνπλ. ------------------------------------------------------------------------------------------΢ΕΛΙΔΑ 19------------------------------------------------------------------------------------------


ΚΑΡΣΔ΢ & ΓΧΡΑ ΥΡΗ΢ΣΟΤΓΔΝΝΧΝ Αγαπεηνί θίινη, ζηα πιαίζηα ησλ θνηλσληθψλ επαθψλ ζαο θαη γηα ηελ απνζηνιή επρεηήξησλ θαξηψλ θαη ρξηζηνπγελληάηηθσλ δψξσλ ελ φςεη ησλ ενξηψλ, ζα ήκαζηαλ επηπρείο εάλ εκείο ήκαζηαλ νη πξνκεζεπηέο ζαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζπκβάιιεηε θαη εζείο ζηε ζπλέρεηα ησλ πξνζπαζεηψλ καο επηβξαβεχνληαο ηνπο θφπνπο καο. ΢ηελ πξνζπάζεηά καο γηα ελεξγνπνίεζε ησλ κειψλ καο ζε παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζπκκεηνρή ζηα δξψκελα ηεο θνηλσλίαο καο, ιεηηνπξγνχκε 8 εξγαζηήξηα ρεηξνηερλίαο, φπνπ απαζρνινχληαη απνθιεηζηηθά Άηνκα κε Αλαπεξία. ΢ηα εξγαζηήξηά καο δσγξαθίδνληαη νη πξσηφηππεο επρεηήξηεο θάξηεο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, (φρη θσηνηππίεο), θαζψο θαη αμηφινγα είδε ιατθήο ηέρλεο θαη ρεηξνηερλήκαηα πςειήο αηζζεηηθήο αμίαο. Δπεηδή ην θαιχηεξν θάξκαθν πνπ γηαηξεχεη φιεο ηηο αλαπεξίεο ηνπ θφζκνπ είλαη ε εξγαζία επειπηζηνχκε ζηε ζεηηθή αληαπφθξηζή ζαο ζηελ κεγάιε πξνζπάζεηα πνπ θάλνπκε θαη ζαο επραξηζηνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ ζεξκά γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο.

ΣΟ ΚΑΛΤΣΔΡΟ ΓΟΤΡΗ ΓΗΑ ΣΟ 2012

ΑΛΖΘΗΝΑ ΠΔΣΑΛΑ ΑΛΟΓΟΤ

ΑΚΡΟΠΟΛΖ

ΑΝΘΟΛΟΓΗΟ 230 ΢ει.

ΜΠΡΔΛΟΚ ΓΗΑΦΟΡΑ

ΒΗΣΡΟ - ΢ΜΑΛΣΑ

ΟΡΚΟ΢ ΗΠΠΟΚΡΑΣΖ

ΚΔΡΑΜΗΚΑ ΡΟΓΗΑ ΕΧΓΡΑΦΗ΢ΜΔΝΑ ΜΔ ΠΟΛΤ ΜΔΡΑΚΗ ΢ΣΟ ΥΔΡΗ

Έρεη γίλεη επεμεξγαζία μεζθνπξηάζκαηνο θαη ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο Έρεη ζηνιηζηεί θαη δηαθνζκεζεί ζην Κέληξν Δξγαζίαο Αλαπήξσλ

ΥΔΗΡΟΠΟΗΖΣΑ ΓΧΡΑ ΜΔΓΑΛΖ ΠΟΗΚΗΛΗΑ

ΚΑΡΣΔ΢ ΥΡΗ΢ΣΟΤΓΔΝΝΧΝ ΕΧΓΡΑΦΗ΢ΜΔΝΔ΢ ΢ΣΟ ΥΔΡΗ

2 0 1 2

2 0 1 2

ΚΑΡΣΔ΢ ΚΑΗ ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΑ ΢Δ ΜΔΓΑΛΖ ΠΟΗΚΗΛΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΖ΢ΣΔ ΜΑΕΗ ΜΑ΢

Τ.Γ. Οη θάξηεο ζπλνδεχνληαη κε ηα αλάινγα θάθεια θαη επίζεο κπνξνχλ λα ηππσζνχλ νη επρέο ζαο ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΖ΢ΣΔ ΜΑΕΗ ΜΑ΢ ΢ΣΑ ΣΖΛΔΦΧΝΑ 210-2480235 / 210-2480883 / FAX: 210-2470341 Γηαδειώζεηο, απεξγίεο, δηαπιεθηηζκνί θαη δηάθνξα άιια γεγνλφηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζηα δειηία εηδήζεσλ κε γαξληηνχξα πάληα ηα λέα εηζπξαθηηθά κέηξα ηξνκνθξαηνχλ ηνλ ιαφ. Κάπνηνη κηινχλ γηα παγθφζκηα θξίζε θαη αλαξσηηέκαη γηα πνην ιφγν θαη πνηνη ηελ πξνθάιεζαλ θαη γηαηί δελ ηελ αληηκεησπίδνπλ ζε παγθφζκην επίπεδν ρσξίο λα εθκεηαιιεχεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ην έλα θξάηνο ην άιιν. Ο θφζκνο έρεη αγαζά, καο ιείπεη φκσο γλψζε, γηαηί δελ είλαη δπλαηφλ θάπνηνη άλζξσπνη λα πεζαίλνπλ απφ πείλα θαη θάπνηνη άιινη λα έρνπλ θαηαζέζεηο ζηελ Διβεηία κε θιεκκέλα ρξήκαηα ρσξίο λα ηνπο ελνριεί θαλείο. Κιείζηε έζησ θαη έλα θιέθηε ζηε θπιαθή κε παξαδεηγκαηηθή θαη δεκφζηα ηηκσξία γηα λα μαλά απνθηήζεη ε Διιάδα ην θχξνο ηεο, θαη νη πνιηηηθνί θαη παξαηξεράκελνη λα κελ θηλδπλεχνπλ φηαλ πεξπαηάλε ζην δξφκν νχηε λα ρξεηάδνληαη ηα κηζά ζψκαηα αζθαιείαο γηα λα ηνπο πξνζηαηεχνπλ. Δίλαη βέβαηα απαξαίηεηε πνιπηέιεηα, κεγάιν πνζνζηφ απφ ηα ζψκαηα αζθαιείαο, λα πξνζηαηεχεη ηα πνιηηηθά πξφζσπα πνπ δελ κπνξνχλ λα βγνπλ ρσξίο πξνζηαζία ζην δξφκν. Γε μέξσ βέβαηα αλ ληξέπνληαη ή θνβνχληαη θαη ζέινπλ πξνζηαζία, μέξσ φκσο φηη ε εγθιεκαηηθφηεηα πνιιαπιαζηάδεηαη φηαλ ιηγνζηεχεη ε αζηπλνκία. Αλαξσηηέκαη, ηη πξέπεη λα γίλεη, θαη πσο απηνί νη αζηπλνκηθνί ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο ζα πξνζηαηεχζνπλ ηε δσή, ηελ ηηκή θαη ηελ πεξηνπζία ηνπ πνιίηε φηαλ είλαη ζηηο πξνζσπηθέο αζθάιεηεο κεκνλσκέλσλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ. Γε ιέσ, λα πξνζηαηεπηνχλ, ζηα πιαίζηα ηεο ινγηθήο φκσο θαη απφ ηελ ηζέπε ηνπο θαη φρη απφ ηελ θαηζαξφια ηνπ θάζε θνπθαξά πνπ δελ έρεη ηη λα ξίμεη κέζα. ΢πλ. από ζει. 1

Να αγσληζηνύκε, λα παιέςνπκε θαη λα δεκηνπξγήζνπκε πξνυπνζέζεηο θαηάιιειεο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο πνπ πξαγκαηηθά ζέινπλ έλα αχξην θαιχηεξν γηαηί απηφ είλαη πνπ καο ελδηαθέξεη. Ζ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ησλ θαζ χιελ αξκφδησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη ηνπιάρηζηνλ απαξάδεθηε σο πξνο ηηο αλάγθεο ησλ ΑκεΑ γηα ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή, γηα ηε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε θαη γηα ηελ εξγαζία. Γελ καο ζηακαηάεη ηίπνηα. Οχηε δηαδειψζεηο, νχηε δαθξπγφλα, νχηε ΜΑΣ. Όηαλ είκαζηε απνθαζηζκέλνη λα ζπκκεηέρνπκε, ηφηε ε αδπλακία καο γίλεηαη δχλακε θαη ηίπνηα δελ κπνξεί λα καο ζηακαηήζεη. Δπεηδή αληηκεησπίδνπκε θαζεκεξηλά ζνβαξά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζπλαλζξψπνπο καο κε αλαπεξία, ζαο δηαβεβαηψλνπκε φηη ην θαιχηεξν θάξκαθν πνπ γηαηξεχεη ηα πάληα ζηνλ θφζκν είλαη ε εξγαζία θαη είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηεο θάζε αλαπεξίαο. Ζ Διιάδα νιφθιεξε ληψζεη αδπλακία λα αληηκεησπίζεη ηα κεγάια νηθνλνκηθά πξνβιήκαηά ηεο θαη ε αλαπεξία ηεο ρψξαο καο άξρηζε λα γίλεηαη παγθνζκίσο γλσζηή. Σψξα πνηνο θηαίεη θαη ηη, δελ ζα ην ζρνιηάζνπκε. Ζ ζπκκεηνρή ηεο Σ.Α, γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ αιιά θαη ηνλ απεγθισβηζκφ φισλ ησλ ειιήλσλ κε πξνηεξαηφηεηα ησλ δηθαηνχρσλ ΑκεΑ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ηηκή θαη αμηνπξέπεηα ηεο ρψξαο καο. Δκείο, ζα ζπλερίζνπκε ην έξγν καο θαη ζα θαιχπηνπκε ηα έμνδα ηνπ θέληξνπ καο θαη ησλ εξγαζηεξίσλ κφλν απφ ηελ εξγαζία καο, ρσξίο λα εηζπξάηηνπκε θξαηηθέο επηδνηήζεηο ή λα πινπνηνχκε επξσπατθά πξνγξάκκαηα. Όιεο νη δξαζηεξηφηεηέο καο έρνπλ πξνβιεζεί θαη πξνβάιινληαη ζηελ θξαηηθή ηειεφξαζε θαη ζε φια ηα Μ.Μ.Δ θαη ζαο δηαβεβαηψλνπκε φηη είλαη εζληθή αλάγθε πιένλ λα ζηεξίδνληαη νη κηθξέο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ απνηειεζκαηηθφηεηα γηαηί νη κεγάιεο ππνηηζέκελεο πξνζπάζεηεο καο απέδεημαλ αθξηβψο ηα αληίζεηα. ------------------------------------------------------------------------------------------΢ΕΛΙΔΑ 20-----------------------------------------------------------------------------------------΢πλ. από ζει.1