AMEA Newspaper May 2011

Page 1

Με επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθε ην γηνξηηλφ παδάξη αγάπεο ζην ΢χληαγκα ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη ηνπ δήκνπ Φπιήο. Ζ πθππνπξγφο Άλλα Νηαιάξα καο ζπλεράξε γηα ηελ δεκηνπξγηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, αγνξάδνληαο παζραιηλά δψξα θαη καο δήισζε φηη ζα είλαη θνληά καο ζε φιεο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θάλνπκε. Σν θαιχηεξν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν θάξκαθν πνπ γηαηξεχεη φιεο ηηο αδπλακίεο θαη αλαπεξίεο ηνπ θφζκνπ είλαη ε δνπιεηά. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί άθνβα απφ νπνηνλδήπνηε ζε φπνηα θαηάζηαζε θαη αλ βξίζθεηαη αξθεί λα ην ζέιεη. Ζ ζπκκεηνρή ησλ ΑκεΑ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, είλαη απαξαίηεηε θαη ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη λα ηελ εμαζθαιίζνπκε αθφκα θαη απφ ηνλ ρψξν καο. ‘’Ζ δχλακε ηεο αδπλακίαο θαίλεηαη θαζαξά ζηα κάηηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ε πνιηηεία ζα ζηεξίμεη φιεο ηηο πξνζπάζεηέο ζαο’’, είπε ε θ. Νηαιάξα, θαη ζπλέρηζε ιέγνληαο ‘’εηδηθά ζε ζέκαηα εξγαζίαο ζα είκαη πάληα θνληά ζαο’’. Νηψζνπκε ηελ αλάγθε λα ζαο επραξηζηήζνπκε φινπο θαη ηδηαίηεξα εζάο θπξία Τθππνπξγέ πνπ καο πξνηηκήζαηε γηα ηηο παζραιηλέο αγνξέο ζαο. Μαθάξη, θαη άιινη πνιηηηθνί λα αθνινπζήζνπλ ην δηθφ ζαο παξάδεηγκα ζηεξίδνληαο αμηφινγεο πξνζπάζεηεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ εξγαζία θαη φρη ζε επξσπατθά ή θξαηηθά επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα.

ΚΛΟΠΖ ΓΔΛΣΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗ΢ΜΟΤ ΔΣΟΤ΢ 2011 ΢ΣΟ Κ.Δ.Α Παξαθαινχληαη ηα κέιε καο ή Άηνκα κε Αλαπεξία εθφζνλ ην επηζπκνχλ, φπσο πξνζθνκίζνπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ηα εηζηηήξηα Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ γηα ην έηνο 2011. ΢πλ. ζει. 18

ΣΟΠΟΘΔΣΖΘΖΚΔ

ΦΤΛΑΚΑ΢ Δπηηέινπο κεηά απφ ηέζζεξηο θινπέο… ΢πλ. ζει. 3 ΢πλ.ζει.3

ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΑΚΖ………….2 ΚΛΟΠΔ΢ Δ.Η.Α.Α - Κ.Δ.Α…..3 ΜΑ΢ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΤΝ……..4 FLASH NEWS…………….. 6 ΣΔΥΝΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΟ΢..7 ΣΟ ΠΑ΢ΥΑ ΣΖ΢ ΚΛΧΣ΢ΟΠΑΣΗΝΑΓΑ΢……...8 ΘΡΗΑ΢ΗΟ ΠΔΓΗΟ……………9 ΔΛΛΑΓΑ………………..10-11 ΢ΣΑΡΑΣΑ ΑΛΑ ΓΑΛΛΗΚΑ...12 ΑΝΘΟΛΟΓΗΟ-ΓΗΝΔ ΢ΤΝΓΡΟΜΖΣΖ΢………….13 ΑΞΗΕΔΗ ΣΟΝ ΚΟΠΟ……….14 ΑΝΘΡΧΠΑΚΗΑ….Α΢ΣΔΓΟΗ ΑΝΘΡΧΠΟΗ………………..15

ΚΛΟΠΖ ΢ΣΟ Δ.Η.Α.Α

΢ει. 3

ΣΤΥΔΡΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ Ση έρεηο Γηάλλε; Ση είρεο πάληα…

Ση γίλεηαη πάιη πίζσ απφ ηελ πιάηε ησλ αλαπήξσλ; ΋ια γηα καο ρσξίο εκάο; ΋ηαλ ε Δ.Δ θαη ην ειιεληθφ δεκφζην θαηεπζχλνπλ παξνρέο θαη επεξγεηήκαηα γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία απφ πνχ ελεκεξψλνληαη θαη πσο ιεηηνπξγνχλ ηέηνηνπ είδνπο παξνρέο; Απφ πιεξνθνξίεο πνπ καο έθεξε ν πειαξγφο απφ ηηο Βξπμέιεο ην θαηλνχξην κνληέιν θνπινρέξεδσλ (θξνπηάθηα) γηα φζνπο δε θαηάιαβαλ ζα είλαη πξνο ηηκή ηνπ πξνέδξνπ ηνπ επξσπατθνχ θφξνπκ αηφκσλ κε αλαπεξία….

΢πλ.ζει. 3

ΚΟΗΝΧΝΗΑ-ΣΔΥΝΖΔΠΗ΢ΣΖΜΖ-ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ….19

ΑΦΗ΢Α ΠΡΟ΢ΚΛΖ΢Ζ΢…..20

΢ΕΛΙΔΑ1


….΢πλέρεηα απφ ην πξνεγνχκελν

Πνιιέο θνξέο ε δσή παίδεη καδί καο δηάθνξα παηρλίδηα δίλνληάο καο ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπκε ηνλ ραξαθηήξα καο, κε θξηηέο πάληα ηνπο ζπλεξγάηεο;, ηνπο θίινπο θαη ηα πην θνληηλά καο πξφζσπα. ΋ηαλ φκσο ν θαηξφο πεξλνχζε επράξηζηα θαη ε παξέα κεγάισλε δελ ππήξρε ρξφλνο γηα ηέηνηεο θξηηηθέο θαη πνιπηέιεηεο. Σν θπλεγεηφ ηεο παξάβαζεο έκνηαδε κε θιέθηεο θη αζηπλφκνπο, φκσο δελ καο έλνηαδε, γηαηί νη ηφηε ρξπζέο επνρέο καο επέηξεπαλ λα μεθηλάκε ην πξσί γηα δνπιεηά, ην κεζεκέξη λα είκαζηε ζην θξαηεηήξην ή ζην απηφθσξν αιιά ην βξάδπ ζίγνπξα καο έκελε κεηά απφ φιε απηήλ ηελ ηαιαηπσξία πνπ εκείο βιέπακε ζαλ παηρλίδη θαη ην κεξνθάκαην. Γειαδή, ηφηε κε κ ηα κέξα δνπιεηά ήηαλ φινη ηθαλνπνηεκέλνη, αζηπλνκία, δηθαζηέο, θξάηνο, κηθξνπσιεηέο θαη φιεο νη αξκφδηεο θαη αλαξκφδηεο ππεξεζίεο. Σψξα, εάλ βξεζεί άλζξσπνο ζε απηφθσξν πξέπεη λα δνπιεχεη 6 κήλεο γηα λα θαηαθέξεη λα εμαγνξάζεη ηελ πνηλή. Δθηφο ηνχηνπ, ηψξα ην πην ζπάλην είδνο ζηε ρψξα καο είλαη ν έιιελαο κηθξνπσιεηήο. Έρεη γεκίζεη ε Διιάδα καο κε αιινδαπνχο κηθξνπσιεηέο θαη δεηηάλνπο, είλαη νη κφλνη πνπ δελ θνξνινγνχληαη, πνπ δελ ηηκσξνχληαη θαη ζε ιίγν ζα καο πάξνπλ ζηηο δνπιεηέο ηνπο κε κεξνθάκαην. Άθνπζα ζηελ ηειεφξαζε έλαλ έιιελα πνπ έιεγε: ‘’γελλήζεθα έιιελαο, έδεζα έιιελαο θαη θαηάληεζα έιιελαο’’. Δγψ πξνζσπηθά είκαη ππεξήθαλνο πνπ ζπλερίδσ λα είκαη έιιελαο, φρη ζηα ραξηηά αιιά ζηελ ςπρή θαη ζηελ πξάμε, απφ κηθξφ παηδί κέρξη ζήκεξα αγσλίζηεθα, αγσλίδνκαη θαη ζα ζπλερίζσ λα ην θάλσ πξνζθέξνληαο φρη κφλν ζηνλ εαπηφ κνπ αιιά θαη ζηελ παηξίδα κνπ απηφ πνπ κπνξψ λα πξνζθέξσ, δειαδή, ηηο πξάμεηο, ηα έξγα, ηε δνπιεηά θαη ηελ ππεξεθάλεηα θη αμηνπξέπεηα πνπ δηαθξίλεη ηνπο έιιελεο. Ο πνιηηηζκφο πνπ πξνζθέξακε ζε φια ηα θξάηε ηνπ θφζκνπ, ζα πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα γίλεη παξάδεηγκα κίκεζεο ζηελ θαηλνχξηα γεληά ησλ ειιήλσλ γηα λα κάζνπλ φηη είλαη αμίσκα θαη δχλακε θαη φρη θαηάληηα λα είζαη έιιελαο…Έρεη ν θαηξφο γπξίζκαηα είπα ζηνλ Γηψξγν, ζπκάζαη; Καη ηνπ ρακνγέιαζα. Ο Γηψξγνο, φκσο ήζειε πνιχ πεξηζζφηεξα απφ φζα ηνπ έδηλε ην κεξνθάκαην θαη ν ζθνπφο ηνπ ήηαλ εληειψο δηαθνξεηηθφο απφ φηη έδεηρλε. ΢πλερίδεηαη….

ΘΑΝΑ΢Ζ΢ ΒΔΓΓΟ΢ – "ΚΑΛΔ ΜΟΤ ΑΝΘΡΩΠΔ"

Έθπγε ζηα 84 ηνπ ρξφληα ν «θαιφο καο άλζξσπνο» Θαλάζεο Βέγγνο. Ο αγαπεκέλνο καο εζνπνηφο άθεζε ηελ ηειεπηαία ηνπ πλνή ηελ Σξίηε 3 Μαΐνπ ζην λνζνθνκείν ‘’Δξπζξφο ΢ηαπξφο’’ κεηά απφ λνζειεία ελφο κήλα θαη ζθιεξή κάρε γηα λα θξαηεζεί ζηε δσή. Ο Θφδσξνο Αγγειφπνπινο θαη ν Παληειήο Βνχιγαξεο βξήθαλ ζην πξφζσπν ηνπ ηνλ αξρεηππηθφ άλζξσπν ηνπ ιανχ πνπ ζε κεγάιε ειηθία πηα θαη έρνληαο ηαιαηπσξεζεί ζην λεαληθφ ηνπ βίν γίλεηαη ζνθφο. Καηά ηα ηαξαγκέλα ρξφληα ηνπ εκθχιηνπ ππεξέηεζε ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία σο εμφξηζηνο ζηελ Μαθξφλεζν θαη φηαλ απνιχζεθε έθαλε δηάθνξεο δνπιεηέο γηα ηα πξνο ηα δελ. Ο Θαλάζεο Βέγγνο δελ ζπνχδαζε ππνθξηηηθή, ππήξμε απηνδίδαθηνο. Σν 1959 πήξε άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο εζνπνηνχ φρη απφ ΢ρνιή αιιά σο εμαηξεηηθφ ηαιέλην κε εμεηάζεηο ζε εηδηθή επηηξνπή. Ζ πξψηε ηνπ ζεαηξηθή παξάζηαζε ήηαλ ζηελ επηζεψξεζε «Οκφλνηα πιαηο πινπηο», δίπια ζηνπο Νίθν Ρίδν θαη Γηάλλε Γθησλάθε, ηελ ίδηα ρξνληά. ΢ην Μαθξνλήζη γλσξίζηεθε κε ηνλ Νίθν Κνχλδνπξν, πνπ ηνπ ράξηζε ηνλ πξψην ηνπ θηλεκαηνγξαθηθφ ξφιν ζηελ "Μαγηθή Πφιε". ΢πκκεηείρε ζε ηαηλίεοζηαζκνχο γηα ην ειιεληθφ ζηλεκά, φπσο: "Γξάθνο", "Πνηέ ηελ Κπξηαθή", "Κνξίηζη κε ηα καχξα", "Γηαθνπέο ζηελ Αίγηλα", "Ζιίαο ηνπ 16νπ" "Μαληαιέλα". Λίγα ρξφληα αξγφηεξα ν "Πξάθησξ Θνπ βνπ" κεηαηξέπεη ηνλ Βέγγν ζε ιατθφ ήξσα κέζα απφ πνιιέο ηαηλίεο κε κεγάιε εηζπξαθηηθή επηηπρία, ηελ επνρή πνπ ν θηλεκαηνγξάθνο απνηεινχζε ηελ κφλε θζελή ςπραγσγία γηα ηνλ επξχ θνηλφ. ΢πλνιηθά είρε παίμεη ζε 126 ηαηλίεο, ζε 52 απφ ηηο νπνίεο σο πξσηαγσληζηήο θαη είρε ζθελνζεηήζεη (πξσηαγσληζηψληαο ηαπηφρξνλα) αθφκε επηά ηαηλίεο. ΢ηελ ηειεφξαζε εκθαλίζηεθε ζηηο ζεηξέο: "Αζηπλφκνο Θαλάζεο Παπαζαλάζεο" (ΑΝΣ1, 1990), "Έξσηαο, φπσο έξεκνο" (ΝΔΣ, 2003), "Πεξί αλέκσλ θαη πδάησλ" (Mega, 2002), "Καζξέθηε, θαζξεθηάθη κνπ" (ΑΝΣ1, 2006), "Βεγγαιηθά" (ΔΡΣ) θαη "Ζ Θεζζαινλίθε ηεο λνζηαιγίαο καο" (ΔΣ3, 2009). ΢ΕΛΙΔΑ2


ΓΖΜΟ΢ ΦΤΛΖ΢:

ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ

ΜΟΛΟΣΟΦ ΓΔΝ ΔΥΟΤΝ ΜΟΝΟ ΢ΣΖΝ ΚΔΡΑΣΔΑ…

Αθφκα δελ έρεη κπεη ην θαινθαίξη θαη ηα πξνβιήκαηα άξρηζαλ πάιη. Αο ηα πάξνπκε απφ ηελ αξρή ηνπ ηαμηδηνχ καο απφ ην ιηκάλη ηεο ΢άκνπ ή ηνπ Πεηξαηά, ηα πξνβιήκαηα ηα ίδηα. Παο λα βγάιεηο εηζηηήξην θαη ζνπ δεηάλε 80% γηα λα ζνπ θάλνπλ έθπησζε 50% ζηελ ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ, πξάγκα πνπ δελ ζπκβαίλεη ζε άιια κέζα κεηαθνξάο. Καη πξνρσξάκε, θηάλνπκε ζην θαξάβη θαη είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα αλεβάζνπκε ηηο απνζθεπέο καο ζηνλ πξψην φξνθν. ΋ια θαιά ζην αλέβαζκα αθνχ ππάξρνπλ θπιηφκελεο ζθάιεο θαη ηηο αλεβάδεηο θαιά, ην πξφβιεκα φκσο είλαη ζην θαηέβαζκα πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ νη θπιηφκελεο ζθάιεο θαη πξέπεη λα θαηεβάζεηο εζχ ηηο απνζθεπέο ζνπ. Καη θπζηθά αλ δεηήζεηο απφ ην πιήξσκα, δελ ζνπ ιέεη φρη αιιά πξέπεη λα πεξηκέλεηο λα θαηέβνπλ φινη νη επηβάηεο θαη αλ βξεζεί θάπνηνο εχθαηξνο θακαξφηνο λα έξζεη λα ζε βνεζήζεη. Απνηέιεζκα; Μφιηο έθηαζα ζηνλ Πεηξαηά, αλαγθάζηεθα ζέξλνληαο λα θαηεβάζσ ηελ βαιίηζα κνπ γηαηί δελ βξέζεθε θάπνηνο λα κε βνεζήζεη. Τπ’ φςε, έρσ θάλεη ζπνπδεινδεζία θαη δελ θάλεη λα ζεθψλσ νχηε έλα θηιφ…

Έηνηκνη γηα δπλακηθέο θηλεηνπνηήζεηο πνπ ζα θηάζνπλ κέρξη ην επ' αφξηζηνλ θιείζηκν ηνπ ΥΤΣΑ Φπιήο, ηνπ κνλαδηθνχ ρψξνπ πνπ εδψ θαη ζρεδφλ κηζφ αηψλα (ιεηηνπξγεί απφ ην 1963) δέρεηαη ηα απνξξίκκαηα ηνπ ιεθαλνπεδίνπ, δειψλνπλ νη θάηνηθνη ηνπ νκψλπκνπ δήκνπ ζε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί ζπκθσλία ζηε ζπλάληεζε ηεο ππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Σίλαο Μπηξκπίιε κε ην δήκαξρν Λαπξεσηηθήο Κψζηα Λεβαληή θαη κε θνξείο ηεο πεξηνρήο. Μεηά ηελ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηε Μεγάιε Σεηάξηε λα θιείζεη ν ΥΤΣΑ Φπιήο κέζα ζηα επφκελα δπφκηζε κε ηξία ρξφληα αιιά θαη λα κελ γίλεη θαλέλα άιιν έξγν δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ζηελ πεξηνρή, πνπ βαζίζηεθε ζε πξφηαζε ηνπ δεκάξρνπ Φπιήο Γεκήηξε Μπνπξατκε, ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο ηεο aftodioikisi.gr ζχιινγνη θαη θνξείο ηεο πεξηνρήο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο παξαηάμεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο ζρεδηάδνπλ ζε πξψηε θάζε ην ζπκβνιηθφ θιείζηκν ηνπ ΥΤΣΑ Φπιήο.

ΣΤΥΔΡΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ...

….θαη ηνπ επί 20 ρξφληα πξνέδξνπ ηεο Δζληθήο ΢πλνκνζπνλδίαο ΑκεΑ αιιά θαη ηνπ πξνέδξνπ πνηνο μέξεη πνπ αιινχ, θπξίνπ Βαξδαθαζηάλε Ησάλλε (Γηάλλε, γηα ηνπο θνηλνχο ζλεηνχο). Απηφ ζα είλαη κηα πξνζθνξά ηεο Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο Γεκνζίσλ Οξγαληζκψλ ηπρεξψλ παηγλίσλ (ηδφγνπ) δειαδή, θαη ππέγξαςε ζπκθσλία ή αιιηψο κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηνλ «κεγάιν παηέξα καο» Ησάλλε Βαξδαθαζηάλε. Δθ ησλ πζηέξσλ δηαπηζηψλνπκε φηη φηαλ ν Βαξδαθαζηάλεο θψλαδε ‘’ηίπνηα γηα καο ρσξίο εκάο’’ ελλννχζε θαηά πσο θαίλεηαη ‘’ηίπνηα γηα καο ρσξίο εκέλα’’. Γηαηί απφ ζπφληα κάζακε φηη νη αλάπεξνη πιένλ ζηελ Διιάδα φπσο θαη ζηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο ζα είλαη πξνζηάηεο ηνπ ηδφγνπ επεηδή έηζη απηφο απνθάζηζε. Γηαπηζηψλνπκε επηπιένλ φηη ζηε θξάζε πνπ έιεγε ‘’φρη ζηελ θηιαλζξσπία’’ έιεηπαλ θάπνηεο ιέμεηο ηηο νπνίεο κάζακε θαη εκείο κεηά απφ ηελ ελ ιφγσ ζπκθσλία. Έηζη ζαο παξαζέηνπκε ηελ θξάζε νιφθιεξε γηα λα θαηαιάβεηε ηη ελλννχζε. ‘’φρη ζηελ θηιαλζξσπία ρσξίο λα ηελ ειέγρσ’’. Άγλσζην είλαη ηη ρξήκαηα ζα δνζνχλ απφ ηνλ ηδφγν θαη ζε πνηνπο; Άγλσζην επίζεο είλαη, θαη θξαηείηαη ζαλ επηαζθξάγηζην κπζηηθφ ην ζεκείν πνπ ζα ρηηζηνχλ νη βίιεο νξηζκέλσλ αλαπήξσλ θαη κε πνπ ζα καο βνεζήζνπλ πάιη ηνπο θαθνκνίξεδεο. Γη’ απηφ ινηπφλ φινη μακνιεζείηε ζηελ αγνξά, αγνξάζηε γνχληλα παιηά θαη θαβνπξάθηα κε θηεξφ φπσο βιέπακε λα θνξνχλ νη ληαβαηδήδεο ζηηο ηαηλίεο ηνπ 70 γηαηί ην επφκελν βήκα ζα είλαη λα ππνγξάςνπκε ζπκθσλία θαη κε θακηά επξσπατθή νκνζπνλδία ηεξνδνχισλ θαη νίθσλ αλνρήο.… ΢πλ.΢ει. 5

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Κ.Δ.Α ΢ΑΜΟΤ (΢ΤΝΔΡΓΑ΢ΗΑ-ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ) ΔΚΠΡΟ΢ΧΠΟ΢: ΓΔ΢ΠΟΗΝΑ ΑΡΜΟΤΣΟΓΛΟΤ ΚΛΟΠΖ ΞΑΝΑ ΢ΣΟ

Κ.Δ.Α.Μ.Δ.Α

΢ΤΝ. ΑΠΟ ΢ΔΛ.1

ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ΢

ΣΟΠΟΘΔΣΖΘΖΚΔ ΦΤΛΑΚΑ΢ Δπηηέινπο κεηά απφ ηέζζεξηο θινπέο πνπ έγηλαλ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ζην Κέληξν Δξγαζίαο Αλαπήξσλ, ηνπνζεηήζεθε θχιαθαο γηα λα πξνζηαηεχζεη ηνπο ρψξνπο. Οη θιέθηεο πνπ πξνθαινχλ κεγάιεο δεκηέο ζηηο βηηξίλεο θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο, αθαηξνχλ πξάγκαηα επηεινχο αμίαο πξνθαινχλ φκσο ζνβαξέο θαη αλεπαλφξζσηεο βιάβεο ζηα ΑκεΑ, θαη δεκηνπξγνχλ επηθίλδπλεο παγίδεο ζηηο ειεθηξηθέο θαη πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο. Ζ Σ.Α ζέινληαο λα πξνζηαηεχζεη ηε δεκφζηα πεξηνπζία, ηνπνζέηεζε θχιαθα. Αο ειπίζνπκε φηη ζην κέιινλ ζα απνηξέςνπκε ηέηνηα πεξηζηαηηθά ζε έλα ηφζν επαίζζεην ρψξν.

Δ.Η.Α.Α - ΚΛΟΠΖ

Παξάμελν θη φκσο αιεζηλφ. Μεηά ηελ κεγάιε θινπή πνπ έγηλε ζην Δ.Η.Α.Α θαη ράζεθε κε κπζηήξην θαη αζφξπβν ηξφπν φινο ν ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο απφ ηνπο νιπκπηαθνχο θαη παξανιπκπηαθνχο ηνπ 2004 πνπ πξννξηδφηαλ γηα ηα Άηνκα κε Αλαπεξία, λνκίδακε φηη ην Ίδξπκα ζα ήηαλ ηνπιάρηζηνλ αζθαιή κε ηνπο security θαη ηα δηάθνξα κέηξα αζθαιείαο πνπ πήξαλ νη κεηέπεηηα δηνηθήζεηο. Κη φκσο, ζηηο 19 Μαξηίνπ πάιη κε κπζηήξην, αζφξπβν θαη χπνπην ηξφπν αθαίξεζαλ κέζα απφ ηελ θεληξηθή είζνδν ηνπ ηδξχκαηνο, ην ΑΣΜ κε 90.000 επξψ, ρξεζηκνπνηψληαο ειεθηξηθφ ηξνρφ κεηά ηα κεζάλπρηα εληφο ηνπ ηδξχκαηνο δίπια απφ ηνπο θχιαθεο θαη ρσξίο λα ελνριήζνπλ ηνπο αζζελείο. Δπεηδή φκσο ην κεράλεκα ήηαλ κεγάιν θαη δχζθνιν ζηε κεηαθνξά ηνπ, έθιεςαλ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ην αλαπεξηθφ απηνθίλεην κάξθαο Renault ηνπ αλαπήξνπ Αλαζηάζηνπ Μεξθνχξε γηα λα ην κεηαθέξνπλ ιίγν πην πάλσ ζηελ πεξηνρή ηνπ Κακαηεξνχ θαη αθνχ έθαλαλ ηε δνπιεηά ηνπο, ην έθαςαλ θαη ην θαηέζηξεςαλ νινζρεξψο. Σν ελ ιφγσ απηνθίλεην ήηαλ ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε θαη πξνζαξκνζκέλν πιήξσο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ αζζελή. Καλέλαο φκσο δε ξψηεζε απηφλ ηνλ άλζξσπν πσο ζα ην αληηθαηαζηήζεη θαη άμην απνξίαο είλαη γηαηί έλα ηφζν ζνβαξφ γεγνλφο απνζησπήζεθε απφ ηνλ δηνηθεηή..

΢χκθσλα κε ηνλ Νέν Αζθαιηζηηθφ Νφκν 3863/2010 απφ ηελ αξρή ηνπ 2011 ε θαηαβνιή φισλ ησλ επηδνκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζε πίζησζε ινγαξηαζκψλ, πιεξσκψλ κέζσ ησλ ΔΛΣΑ (ινγαξηαζκφο Giro-Σδάηξν) θαη ησλ ηξαπεδψλ κε δηθαίσκα επηινγήο απφ ηνλ επηδνκαηνχρν. ΢ΕΛΙΔΑ3


Οινθιεξψλεηαη ην 2013 ε αχμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο γηα ηηο κεηέξεο αλειίθσλ πνπ απαζρνινχληαη ζην δεκφζην ηνκέα. Φέηνο ην φξην ειηθίαο γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε δηακνξθψλεηαη ζην 52ν έηνο (απφ ην 50ν πέξπζη) γηα φζεο αζθαιηζκέλεο ζπκπιεξψλνπλ 25εηία θαη έρνπλ αλήιηθα παηδηά. Νέα αχμεζε ζην φξην ειηθίαο πξνβιέπεηαη ην 2012, νπφηε ε έμνδνο ζα γίλεηαη ζην 55 ν έηνο. Γηα φζεο κεηέξεο ζπκπιεξψζνπλ 25εηία απφ ην 2013 θαη κεηά, δελ πξνβιέπεηαη θακία εηδηθή ξχζκηζε θαη ε ζχληαμε θαηαβάιιεηαη ζην 65 ν έηνο. Οη αιιαγέο δελ νλ επεξεάδνπλ 1 ) φζεο κεηέξεο αλειίθσλ αζθαιίζηεθαλ πξηλ απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1982. Γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο αζθαιηζκέλεο δηαηεξνχληαη νη παιαηφηεξεο θαη πην επλντθέο ξπζκίζεηο θαη 2 νλ) ΋ζεο κεηέξεο αλειίθσλ αζθαιίζηεθαλ απφ ην 1983 έσο θαη ην 1992 αιιά πξφιαβαλ λα ζεκειηψζνπλ δηθαίσκα κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010. ΋ζνλ αθνξά ηηο γπλαίθεο κε ηξία παηδηά, κπαίλεη ηέινο ζε δηάηαμε πνπ επηηξέπεη ηε ζπληαμηνδφηεζε κε 20εηία αλεμαξηήησο νξίνπ ειηθίαο. Δλδεηθηηθφ ηεο έθηαζεο ησλ αιιαγψλ είλαη πσο ην 2013 ε έμνδνο ζα γίλεηαη κε 25 έηε αζθάιηζεο ζε ειηθία 65 εηψλ. Γηα ηε δηεηία 2011-2012 πξνβιέπεηαη κεηαβαηηθφ ζηάδην θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζεκειίσζεο δηθαηψκαηνο κε 20 έηε αζθάιηζεο, ελψ ζηηο γπλαίθεο κε αλάπεξα παηδηά ην φξην ειηθίαο παξακέλεη ζην 50ν έηνο γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε κε 25εηία. Χζηφζν ην πνζνζηφ αληθαλφηεηαο ηνπ ηέθλνπ πξέπεη λα είλαη 67% (απφ 50% πνπ πξνβιεπφηαλ πέξπζη) γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο ζηηο αζθαιηζκέλεο ηνπ Γεκνζίνπ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Γεθάδεο ρηιηάδεο ζπληαμηνχρνη αλακέλεηαη λα βγνπλ εθηφο ιίζηαο ηεο ρνξήγεζεο ηνπ ΔΚΑ΢. Με βάζε ηα λέα θξηηήξηα, ην πξνζερέο ρξνληθφ δηάζηεκα ζα κπνπλ ζην κηθξνζθφπην ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ, πεξίπνπ 360.000 δηθαηνχρνη, θαζψο πξνβιέπεηαη ν ζπλππνινγηζκφο φισλ ησλ εηζνδεκάησλ (εθηφο θνηλσληθψλ επηδνκάησλ) ζηα θξηηήξηα γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ ΔΚΑ΢. Δηδηθφηεξα απφ 1.1.2011, ην ΔΚΑ΢ θαηαβάιιεηαη ζηνπο ζπληαμηνχρνπο γήξαηνο, αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ, ησλ νξγαληζκψλ θχξηαο αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο ππνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, πιελ ΟΓΑ, θαζψο θαη ηνπ ΝΑΣ, απφ ηνπο θνξείο πνπ ζπληαμηνδνηνχληαη, εθφζνλ πιεξνχλ αζξνηζηηθά ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 1νλ) νη ζπληαμηνχρνη γήξαηνο θαη ζαλάηνπ λε έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 ην 6ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο ιφγσ αλαπεξίαο θαζψο θαη γηα ηα ηέθλα πνπ ιακβάλνπλ ζχληαμε ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ γνλέα ηνπο, δελ απαηηείηαη φξην ειηθίαο, 2νλ) ην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηήζην εηζφδεκά ηνπο απφ ζπληάμεηο (θχξηεο, επηθνπξηθέο θαη βνεζήκαηα), κηζζνχο, εκεξνκίζζηα θαη ινηπά επηδφκαηα πνπ ρνξεγήζεθαλ ζε κηζζσηφ λα κελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 8.472,09 επξψ, 3νλ) Σν ζπλνιηθφ εηήζην αηνκηθφ θνξνινγνχκελν πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ θαζψο θαη ην απαιιαζζφκελν ή θνξνινγνχκελν κε εηδηθφ ηξφπν εηζφδεκα ηνπ ζπληαμηνχρνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 9.884,11 επξψ, 4νλ) Σν ζπλνιηθφ εηήζην νηθνγελεηαθφ θνξνινγνχκελν πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ θαζψο θαη ην απαιιαζζφκελν ή θνξνινγνχκελν κε εηδηθφ ηξφπν εηζφδεκα λα κελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 15.380,90 επξψ, 5νλ) Σν ζπλνιηθφ αθαζάξηζην θαηαβαιιφκελν θαηά ην κήλα πνπ πξνεγείηαη εθείλνπ ηεο έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη 6νλ) Γηακέλνπλ κφληκα ζηελ Διιάδα.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σνπιάρηζηνλ 3.500 θάηνηθνη ηνπ δήκνπ Αζελαίσλ, θπξίσο λένη άλζξσπνη (2550 εηψλ) πεγαίλνπλ θαζεκεξηλά ζην Κέληξν ΢ίηηζεο ηνπ Ηδξχκαηνο, ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ ΢νθνθιένπο 70 θαη Πεηξαηψο 35, αθνχ ε νηθνλνκηθή θξίζε αχμεζε δξακαηηθά ηνπο άπνξνπο αλζξψπνπο. Οη δνκέο απηέο ζπλερψο καξαδψλνπλ. Απφ ηηο 22 Ννεκβξίνπ, πνπ ην δηθαζηήξην απέξξηςε ην αίηεκα γηα πξνζσξηλή παξακνλή ησλ 61 ζπκβαζηνχρσλ, ην Κέληξν Τπνδνρήο ιεηηνπξγεί κφλν κε 32 άηνκα. Έηζη ην Ξελνδνρείν ησλ Φησρψλ, πνπ εγθαηληάζηεθε πξνεθινγηθά ηνλ πεξαζκέλν ΢επηέκβξε δελ ιεηηνπξγεί, νχηε θαη ην Πνιπθέλξν γηα ΑκεΑ ελψ ην Κνηλσληθφ Φαξκαθείν παξέκεηλε θιεηζηφ κέρξη ηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ, θαζηζηψληαο αδχλαηε ηε θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ησλ ζπκπνιηηψλ καο πνπ βξίζθνληαη ζε πιήξε έλδεηα ρσξίο αζθαιηζηηθή θάιπςε. Καηά πσο θαίλεηαη ζπληειείηαη ζπξξίθλσζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ ελψ ηαπηφρξνλα ζπδεηείηαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην θέληξν κε παξάιιεια εηζαγσγήο απζηεξψλ θξηηεξίσλ ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ ζπζζηηίνπ, κε πξψηα ζχκαηα ηνπο ρξήζηεο νπζηψλ θαη ηνπο κεηαλάζηεο ρσξίο ραξηηά.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σνλ δηπιαζηαζκφ ησλ θαηαλαισηψλ πνπ ζα σθειεζνχλ έρεη ζαλ ζηφρν ην Κνηλσληθφ Σηκνιφγην ηεο ΓΔΖ, ψζηε ην επφκελν δηάζηεκα λα έρνπλ εληαρζεί απφ 300.000 θαηαλαισηέο πνπ είλαη ζήκεξα ζε 600.000. Με γλσκνδφηεζε πνπ εμέδσζε ε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο έπεηηα απφ ζπλεδξίαζε ηεο Οινκέιεηάο ηεο, εηζεγήζεθε πξνο ην ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο λα απμεζνχλ ζεκαληηθά ηα αλψηαηα φξηα θαηαλάισζεο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ, βάζεη ησλ νπνίσλ εληάζζνληαη ζην εηδηθφ απηφ ηηκνιφγην. Πην ζπγθεθξηκέλα πξνηείλεη: 1νλ) Γηα ηνπο έρνληεο ρακειά εηζνδήκαηα θαη ηνπο αλέξγνπο ην φξην λα θηάζεηο ζηηο 1.400 Kwh / 4κελν (αληί γηα 1.000 Kwh / 4κελν ζήκεξα), 2νλ) Καη γηα ηνπο γνλείο ηξηψλ παηδηψλ, φπσο θαη γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία λα απμεζεί ζηηο 1.600 Kwh / 4κελν (απφ ηηο 1.200 Kwh / 4κελν ζήκεξα). Δηδηθά γηα


ηα άηνκα κε αλαπεξία, ε ΡΑΔ εηζεγήζεθε λα ηζρχζεη ην ίδην εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην γηα ηελ έληαμή ηνπο ζην Κνηλσληθφ Οηθηαθφ Σηκνιφγην πνπ ηζρχεη θαη γηα ηνπο ηξίηεθλνπο, δειαδή ην αθνξνιφγεην φξην ησλ 23.500 επξψ. ΢ήκεξα, ηα άηνκα κε αλαπεξία έρνπλ ην ίδην αθνξνιφγεην φξην πνπ έρνπλ νη κηζζσηνί θαη νη ζπληαμηνχρνη, δειαδή ηα 12.000 επξψ, ζπλ έλα πνζφ έθπησζεο 2.400 επξψ, ην νπνίν αθαηξείηαη απφ ην εηζφδεκά ηνπο.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πνηα άηνκα δηθαηνχληαη επηδφηεζε ελνηθίνπ θαη κε πνηεο πξνυπνζέζεηο. Οη δηθαηνχρνη έγγακνη ή/θαη κε πξνζηαηεπφκελα κέιε α) 2.500 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο εξγαζίαο, εάλ είλαη έγγακνο, ρσξίο παηδηά, β) 2.200 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο εξγαζίαο, εάλ πξνζηαηεχεη έλα παηδί, γ) 1.900 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο εξγαζίαο, εάλ πξνζηαηεχεη δχν παηδηά, δ) 1.600 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο εξγαζίαο, εάλ πξνζηαηεχεη ηξία παηδηά, ε) 1.300 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο εξγαζίαο, εάλ πξνζηαηεχεη ηέζζεξα παηδηά, ζη) 1.000 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο εξγαζίαο, εάλ πξνζηαηεχεη πέληε παηδηά, δ) 900 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο εξγαζίαο, εάλ πξνζηαηεχεη έμη παηδηά θαη άλσ θαη ε) 1.900 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο εξγαζίαο, εάλ ηέιεζαλ ην γάκν ηνπο κέζα ζηα δχν ηειεπηαία έηε, κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε επηδφηεζεο ελνηθίνπ. Οη δηθαηνχρνη εξγαδφκελνη ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ, πνπ είηε νη ίδηνη είηε πξνζηαηεπφκελν κέινο ηνπο έρνπλ αλαπεξία κε πνζνζηφ 67% θαη άλσ, πξέπεη λα έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη 1.500 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο εξγαζίαο εάλ είλαη έγγακνη, 1.300 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο εξγαζίαο εάλ πξνζηαηεχνπλ έλα παηδί, 1.100 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο εξγαζίαο εάλ πξνζηαηεχνπλ δχν παηδηά, 1.000 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο εξγαζίαο εάλ πξνζηαηεχνπλ ηξία παηδηά, 900 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο εξγαζίαο εάλ πξνζηαηεχνπλ ηέζζεξα παηδηά, 800 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο εξγαζίαο εάλ πξνζηαηεχνπλ πέληε παηδηά, 700 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο εξγαζίαο εάλ πξνζηαηεχνπλ έμη παηδηά θαη άλσ θαη 1.000 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο εξγαζίαο εάλ ην δεπγάξη είλαη ληφπαληξν. Οη ζπληαμηνχρνη ιφγσ γήξαηνο ή ιφγσ πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο αλαπεξίαο κε πνζνζηφ 67% θαη άλσ ή ιφγσ ζαλαηεθφξνπ εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο, δηθαηνχληαη επηδφηεζε αλεμαξηήησο εκεξψλ εξγαζίαο, αξθεί γηα ηηο εκέξεο εξγαζίαο πνπ είραλ αζθαιηζηεί ζε νξγαληζκφ θχξηαο αζθάιηζεο κηζζσηψλ λα είραλ θαηαβιεζεί νη πξνβιεπφκελεο ππέξ ηνπ ΟΔΚ εηζθνξέο. Οη δηθαηνχρνη ιφγσ ζαλάηνπ δηαθηνχληαη επηδφηεζε ελψ ζε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο δηθαηνχρσλ ηεο ζχληαμεο, ε επηδφηεζε ζα ρνξεγείηαη ζηνπο ζπληαμηνχρνπο απηνχο κία θνξά, θαηά ην ιφγν ηνπ πνζνζηνχ ηεο ζχληαμεο πνπ ιακβάλνπλ ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Έζνδα ηεο ηάμεο σλ 700 εθαη. επξψ πξνζδνθά ην ειιεληθφ δεκφζην απφ ην λνκνζρέδην ηεο ξχζκηζεο ηεο αγνξάο ηπρεξψλ παηρληδηψλ κε παξάιιειε κείσζε ηνπ παξάλνκνπ ηδφγνπ, ν ηδίξνο ηνπ νπνίνπ ππνινγίδεηαη ζηα 10 δηο ην ρξφλν. Σν λνκνζρέδην έρεη δπν βαζηθνχο ζηφρνπο: Ο πξψηνο είλαη λα επαλαθέξεη ζε ιεηηνπξγία ηα ηερληθά παηρλίδηα ηα νπνία θαηαξγήζεθαλ κε ππνπξγηθή απφθαζε ην 2002 θαη ν δεχηεξνο είλαη λα αλνίμεη ηελ αγνξά ηπρεξψλ παηρληδηψλ, είηε ησλ ςπραγσγηθψλ, είηε ησλ δηαδηθηπαθψλ ξίρλνληαο ζηελ αγνξά 30.000 θνπινρέξεδεο θαη κέρξη 50 άδεηεο δηεμαγσγήο ζηνηρήκαηνο. Δπίζεο, ε θπβέξλεζε ζθνπεχεη λα δηαζέζεη ηνπιάρηζηνλ ην 20% ησλ εηζπξάμεσλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ δεκνζίνπ ζηα κεηθηά θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ζεκαληηθψλ θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ, γηα άηνκα κε αλαπεξίεο, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δνκψλ απεμάξηεζεο απφ ηα παίγληα ή άιινπο εζηζκνχο θαζψο γηα ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ αζιεηηζκφ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σελ ηξνθνδνζία απφ γεξκαληθέο εηαηξείεο ζηελ ηξηπιάζηα ηηκή θαηαγγέιινπλ νη πξνκεζεπηέο ησλ λνζνθνκείσλ κε αλαιψζηκα πιηθά. Οχηε ηα απνιχησο απαξαίηεηα δελ έρνπλ ηα λνζνθνκεία θαζψο έιιεηςε παξνπζηάδνπλ είδε πξψηεο αλάγθεο φπσο ζχξηγγεο θαη γάδεο κε ηηο απνζήθεο λα αδεηάδνπλ κέξα κε ηε κέξα. Σε δεηλή ζέζε ζηελ νπνία έρνπλ πεξηέιζεη νη πξνκεζεπηέο ησλ δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ, πεξηέγξαςαλ νη εθπξφζσπνί ηνπο (ΠΑ.΢Τ.Π.Η.Δ.), ζεκεηψλνληαο φηη 80 κηθξέο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, πνπ πξνκεζεχνπλ θπξίσο κε γάληηα, γάδεο, κάζθεο θαη άιια αλαιψζηκα πιηθά, ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο, έρνπλ νδεγεζεί ζε αδηέμνδν. Οη πξνκεζεπηέο ηφληζαλ φηη πξνζπαζνχλ εδψ θαη πνιχ θαηξφ κε ηηο θηλεηνπνηήζεηο ηνπο, νη νπνίεο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα λα «ζηεξεχνπλ» απφ πιηθά πνιιά λνζνθνκεία, λα ζπλαληήζνπλ ηνλ ππνπξγφ Τγείαο, Αλ. Λνβέξδν, θαη θαηήγγεηιαλ φηη «ηα λνζνθνκεία πξνηηκνχλ λα εθνδηάδνληαη κε αλαιψζηκν πιηθφ απφ δχν γεξκαληθέο πνιπεζληθέο ζηελ ηξηπιάζηα ηηκή». Οη ίδηνη θάιεζαλ ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ λα βξεη άκεζα ιχζε ζην πξφβιεκά ηνπο, θαζψο, φπσο αλαθέξνπλ, ηνχο έρνπλ απνπιεξψζεη ηα νθεηιφκελα έσο ηηο 31.12.2009 κε νκφινγα, ηα νπνία ζε πεξίπησζε πνπ επηρεηξήζνπλ πξφσξα λα εμνθιήζνπλ ζα έρνπλ κείσζε θέξδνπο έσο θαη 40%. Δπηπιένλ, ζεκείσζαλ φηη ζπλνιηθά ηνχο νθείινληαη 150 εθαηνκκχξηα επξψ θαη δήηεζαλ απφ ηνλ ππνπξγφ λα ζπδεηήζνπλ, πξνθεηκέλνπ λα βξεζνχλ ιχζεηο. Δλδεηθηηθά, ρανηηθή είλαη ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην λνζνθνκείν ηεο Διεπζίλαο «Θξηάζην», φπνπ ζχκθσλα κε ηνλ δηεπζπληή ηνπ Αλαηζζεζηνινγηθνχ Σµήµαηνο νη ειιείςεηο ζε πιηθά είλαη ηξαγηθέο θαη "δεκηνπξγνχλ θηλδχλνπο ζηελ αζθαιή αληηκεηψπηζε ησλ ρεηξνπξγηθψλ αζζελψλ¨". Ίδηα είλαη θαη ε θαηάζηαζε ζην ΚΑΣ φπνπ νη γηαηξνί γηα λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο είηε δαλείδνληαη νη θιηληθέο κεηαμχ ηνπο πιηθά, είηε αλαδεηνχλ παξάηππα πξνκήζεηεο απφ γεηηνληθά λνζνθνκεία, φπσο είλαη γηα παξάδεηγµα ην «΢ηζµαλφγιεην». ΢ΕΛΙΔΑ4


Ολνκάδνκαη Κσλζηαληίλνο Παπατσάλλνπ, είκαη εθιεγκέλνο Γεκνηηθφο ΢χκβνπινο κε ηελ παξάηαμε ηνπ θ . Γ ε κήη ξ ε Μπνπξαΐκε ζηνλ λέν Καιιηθξαηηθφ Γήκν Φπιήο θαη ζέισ λα ζαο εθθξάζσ ηηο εηιηθξηλείο κνπ επρέο ζε φινπο εζάο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ζαο γηα ηηο Άγηεο κέξεο πνπ πέξαζαλ. Δίλαη κεγάιε κνπ ραξά πνπ κε θηινμελείηε ζηελ εθεκεξίδα ζαο θαη έηζη κνπ δίλεηε ηελ επθαηξία λα κνηξαζηψ ηηο ζθέςεηο κνπ καδί ζαο. Θεσξψ πνιχ αμηφινγν θαη δχζθνιν ην έξγν πνπ θάλεηε, γη’ απηφ θαη ζαο ζαπκάδσ θαη ζα ζαο ζηεξίμσ ζε θάζε ζαο θίλεζε. Δίκαη έλαο λένο άλζξσπνο κε πνιχ φξεμε γηα δνπιεηά, κε νξάκαηα γηα ηνλ ηφπν θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ ππεξεηψ. Ο Γήκαξρνο θ. Γεκήηξεο Μπνπξαΐκεο κνπ εκπηζηεχηεθε δχν πνιχ επαίζζεηνπο ηνκείο ηνπ Γήκνπ, ηνπο Βξεθνλεπηαθνχο ΢ηαζκνχο θαη ηα ΚΑΠΖ, φπνπ ηνλ επραξηζηψ θαη ππφζρνκαη πσο ζα θάλσ ηα πάληα γηα λα θαλψ αληάμηνο ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ. Απφ ηελ κία είλαη νη Βξεθνλεπηαθνί ΢ηαζκνί, φπνπ ηα παηδηά είλαη ην κέιινλ θαη ε ειπίδα ηνπ ηφπνπ καο θη απηφ κε γεκίδεη κε επζχλε αιιά θαη φξεμε γηα ζθιεξή δνπιεηά, νχησο ψζηε λα θηάζνπκε ηνπο - ήδε αμηφινγνπο απφ πξνζσπηθφ θαη παηδαγσγηθφ έξγν – ζηαζκνχο καο ζέλα πξφηππν επίπεδν Δπξσπατθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ζα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο φινπ ηνπ Γήκνπ. ΋ξακα δηθφ κνπ αιιά θαη ηνπ Γεκάξρνπ θ. Γεκήηξε Μπνπξαΐκε είλαη λα κπνξέζνπκε άκεζα λα εγθαηληάζνπκε θη άιινπο Βξεθνλεπηαθνχο ΢ηαζκνχο θαζψο θη έλαλ Παηδηθφ ΢ηαζκφ γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο. Απφ ηελ άιιε είλαη ηα ΚΑΠΖ, απηά ηα πεξήθαλα γεξαηεηά ηνπ ηφπνπ καο πνπ νθείινπκε λα είκαζηε δίπια ηνπο θαη λα ηνπο δψζνπκε απηφ ηνπο αμίδεη…ραξά, κέζα απφ απιέο ζπλαληήζεηο, εθδξνκέο, εθδειψζεηο, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, γηαηί απιά ηνπο αμίδεη θαη άιισζηε ηνπο ην ρξσζηάκε! Σειεηψλνληαο, ζέισ λα επραξηζηήζσ θαη λα ζπγραξψ ηνλ Πξφεδξν ησλ ΑκεΑ θ. Γεψξγην Ρεζπκησηάθε γηα ην ηφζν ζνβαξφ έξγν πνπ θάλεη ίδηνο καδί κε ηελ πνιπάξηζκε θαη αμηφινγε νκάδα ηνπ. ΋ια απηά ηα άηνκα πνπ δνπιεχνπλ ζθιεξά θαη θαηαζέηνπλ ηελ ςπρή ηνπο θαζεκεξηλά ζε φια απηά ηα έξγα ηνπο πνπ θηηάρλνπλ κε ηφζν θφπν αιιά θαη αγάπε. Δίρακε κηα ζπλεξγαζία καδί ζαο ζηηο γηνξηέο φπνπ κνηξάζακε κηα ζεηξά απφ ηα έξγα ζηα αγαπεκέλα καο κέιε ηνπ ΚΑΠΖ. Τπφζρνκαη θαη εχρνκαη πσο ζην κέιινλ ζα έρνπκε ζπρλή θαη άξηζηε ζπλεξγαζία καδί ζαο ηφζν κε ηα ΚΑΠΖ φζν θαη κε άιινπο Βξεθνλεπηαθνχο ΢ηαζκνχο. Φίιε Κώζηα, ζ’ επραξηζηνύκε γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ηηο εηιηθξηλείο επρέο ζνπ. Επρόκεζα ζην κέιινλ ε ζπλεξγαζία καο λα επδνθηκήζεη πξνζθέξνληαο ζηνπο αλζξώπνπο πνπ καο ρξεηάδνληαη όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα επεξγεηήκαηα κπνξνύκε.

ΥΡΖ΢ΣΟ΢ ΠΑΠΠΟΤ΢: 2007-2010 ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΢ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ

Σξία λέα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα θαη ρψξνο δηδαζθαιίαο ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία δεκηνπξγήζεθαλ ζηε ζεηεία ηνπ Υξήζηνπ Παππνχ, πξψελ δεκάξρνπ ηεο πεξηνρήο Άλσ Ληνζίσλ. Δθηφο απφ ηα πξναλαθεξφκελα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα, επηζθεπάζηεθαλ δχν θνξέο φια ηα ζρνιηθά θηίξηα ηνπ δήκνπ. Δπεηδή ηα ληάηα είλαη ην κέιινλ ηνπ θφζκνπ καο, θαη ν Υξήζηνο Παππνχο είλαη εθπαηδεπηηθφο (Καζεγεηήο Φπζηθήο) κε δηθφ ηνπ θξνληηζηήξην ζηελ θεληξηθή πιαηεία ησλ Άλσ Ληνζίσλ ζην νπνίν απφ ην 2002 έσο θαη ζήκεξα, ηα Άηνκα κε Αλαπεξία εθπαηδεχνληαη δσξεάλ ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα πξνβάιινπκε ηελ πξνζθνξά ηνπ Υξήζηνπ Παππνχ ζηα ληάηα, ζηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ηδηαίηεξα ζηα Άηνκα κε Αλαπεξία πνπ αθφκα θαη φηαλ δελ έρνπλ αλαιψζηκα γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ιφγσ θξίζεο απεπζχλνληαη ζηνλ θαζεγεηή Υξήζην Παππνχ.

ΥΧΡΟ΢ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ΢ΑΜΔΑ

ΔΠΑΛ ΑΓ. ΗΧΑΝΝΖ

4ΟΓΤΜΝΑ΢ΗΟΕΧΦΡΗΑ΢

2ΟΛΤΚΔΗΟΓΡΟ΢ΟΤΠΟΛΖ΢

΢πλ. απφ΢ει.3

Καη ε αλαπεξία ζηνλ βσκφ ηνπ ηδφγνπ;

΢ηηο 13 Απξηιίνπ ππνγξάθεθε κηα ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ European Disability Forum ζην νπνίν πξνεδξεχεη ν πξφεδξνο ηεο Δζληθήο ΢πλνκνζπνλδίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξία θ. Βαξδαθαζηάλεο Ησάλλεο θαη ηνπ The European Lotteries, ηνπ νξγαληζκνχ πνπ εθπξνζσπεί ηα ηπρεξά παηρλίδηα ζηελ Δπξψπε, ηνλ ηδφγν δειαδή. Βιέπνληαο ηελ έθδειε ραξά ζηα πξφζσπα ησλ ππνγξαθφλησλ αιιά θαη δηαβάδνληαο ην δε ιηίν ηχπνπ, φπσο θαη ηα θαπζηηθά ζρφιηα ηνπ δεκνζηνγξάθνπ θ. ΢θνξδίιε Αληψλε, ν νπνίνο αζρνιείηαη ρξφληα κε ηα ζέκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, πξνθχπηνπλ δηάθνξα εξσηήκαηα, φπσο: Ση δνπιεηά έρνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία κε ην ηνλ ηδφγν; ΢ε ηη ζα ηα σθειήζεη απηή ε ζπκθσλία ή ην κλεκφλην ζπλεξγαζίαο, φπσο ην νλνκάδνπλ ; Θα δηαηεζνχλ θάπνηα ρξήκαηα απφ ηα θέξδε ηνπ ηδφγνπ; Αλ λαη, πφζα, ζε πνηνπο θαη κε πνηνλ ηξφπν; Θα δεκηνπξγεζνχλ ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηνπο αλαπήξνπο; Θα είκαζηε απιά ην άιινζη ηεο επέθηαζεο ηνπ ηδφγνπ θαη ηεο θαηαζηξνθήο νηθνγελεηψλ γηα λα θεξδίζνπλ θάπνηνη; Γηαηί απηφ ην κλεκφλην ζπλεξγαζίαο δελ δφζεθε ζηε δεκνζηφηεηα, λα δνχκε ηη αθξηβψο ιέεη; Δίλαη ζχκθσλα ηα θξάηε ηεο ΔΔ θαη ε ίδηα, κε ηέηνηνπ είδνπο ζπκθσλίεο; Δίλαη νη Δπξσπαίνη αλάπεξνη ελεκεξσκέλνη γη’ απηφ πνπ έγηλε; Πνηνο εμνπζηνδνηεί έλα πξφζσπν ή έλαλ νξγαληζκφ λα ιεηηνπξγεί εμ νλφκαηνο φισλ ησλ αλαπήξσλ, ζεκαδεχνληαο ηνπο σο πξνζηάηεο ηνπ ηδφγνπ; Γηαηί αγαπεηνί θίινη εγψ έηζη ληψζσ πιένλ, σο πξνζηάηεο ηνπ ηδφγνπ. Δλφο απφ ηα πξάγκαηα πνπ ζηραίλνκαη καδί κε ηε θηιαλζξσπία. Ζ απφιπηεο μεθηίιεο ηνπ αλζξσπίλνπ είδνπο. Πνηνο είλαη απηφο πνπ ηνικά λα κε εθπξνζσπεί Παλεπξσπατθά θαη λα κε μεπηηιίδεη κε απηφ ηνλ ηξφπν; Γηαηί λα είκαη αλαγθαζκέλνο λα απνινγνχκαη γηα ηε ζρέζε κνπ κε απηέο ηηο νκνζπνλδίεο πνπ δνπλ απφ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ άιινπ ζηα ηπρεξά παηρλίδηα, άζρεηα αλ είλαη θξαηηθά θαη λφκηκα ή φρη; Καη ην θαδίλν είλαη λφκηκν αιιά έρεη νδεγήζεη ρηιηάδεο θφζκνπ ζηελ απηνθηνλία θαη ηελ απφγλσζε. Καη εξρφκαζηε ζην κεγάιν εξψηεκα πνπ κε βαζαλίδεη απφ εθείλε ηελ εκέξα πνπ δηάβαζα γηα ηελ ελ ιφγσ ζπκθσλία. Δληέιεη θηάζακε ζην αλψηαην επίπεδν μεθηίιαο φπνπ λνκηκνπνηνχκε ην «ν ζάλαηφο ζνπ ε δσή κνπ» κε πξφζρεκα θαη άιινζη ηελ αλαπεξία; Δζείο θχξηε Βαξδαθαζηάλε δελ θσλάδαηε «ηίπνηα γηα καο ρσξίο εκάο», ζηηο λφκηκα εθιεγκέλεο θπβεξλήζεηο; Σψξα γηαηί ππνγξάθεηε γηα καο ρσξίο εκάο; Γίλαηε θπβέξλεζε θαη δελ ην μέξνπκε; ΢αο ςεθίζακε θαη δελ ην μέξνπκε; Δίκαζηε κέιε ηνπ Δπξσπατθνχ Φφξνπκ θαη δελ ην μέξνπκε; Ή έρεηε δηθαίσκα δσήο θαη ζαλάηνπ επάλσ καο επεηδή θάπνηνη ζαο ςήθηζαλ σο εθπξφζσπν; Μπνξείηε αιήζεηα λα ελεξγείηε γηα καο ρσξίο εκάο; Καη ζπλερίδσ, εζείο θχξηε Βαξδαθαζηάλε δελ θσλάδαηε «φρη ζηε θηιαλζξσπία», ζηηο λφκηκα εθιεγκέλεο θπβεξλήζεηο, ηηο θνηλσλίεο θαη ηηο εηαηξείεο; Σψξα γηαηί δέρεζηε θάηη ην νπνίν είλαη θηιάλζξσπν απφ έλαλ νξγαληζκφ πνπ, αλ κε ηη άιιν, εθπξνζσπεί ην απάλζξσπν πξφζσπν ηεο θνηλσλίαο; Πεξηκέλνπκε απάληεζε ζαο. Κη επεηδή δελ ζαο θνβφκαζηε, νχηε έρνπκε θαλέλα φθεινο απφ θαλέλαλ, φπσο θάπνηνη άιινη, ζαο ξσηνχκε επσλχκσο θαη επζαξζψο. Έρεηε ηα θφηζηα λα βγάιεηε ζηε δεκνζηφηεηα ηε ζπκθσλία ή ην κλεκφλην ζπλεξγαζίαο θαη λα απαληήζεηε ζηα φζα εξσηήκαηα ζέζακε; Κιείλνληαο ζα ζέιακε λα απεπζχλνπκε κηα θαίξηα εξψηεζε θαη ζε θάπνηνλ άιινλ εθηφο ηνπ «θπξίνπ» Βαξδαθαζηάλε, ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απαληήζεη ζηα εξσηήκαηα καο! Κχξηε πξσζππνπξγέ, ηα μέξεηε φια απηά θαη ηη θάλεηε; Βαζίιεο Γεκεηξηάδεο Πξφεδξνο ηνπ Πεηξατθνχ ΢πιιφγνπ Κηλεηηθά Αλαπήξσλ

΢ΕΛΙΔΑ5

Ρεζπκησηάθεο Γεψξγηνο Πξφεδξνο Κέληξνπ Δξγαζίαο Αλαπήξσλ


Νέεο πξνζιήςεηο αλαθνίλσζε πσο ζα γίλνπλ ζην ππνπξγείν Πνιηηηζκφ θαη Σνπξηζκνχ. Πην αλαιπηηθά, ην ππνπξγείν Δζσηεξηθψλ ελέθξηλε ηελ πξφζιεςε 4.731 επνρηθψλ ππαιιήισλ πνπ ζα ππνγξάςνπλ ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. ΢ην ππνπξγείν Πνιηηηζκνχ ζα πξνζιεθζνχλ ζπλνιηθά 4.731 επνρηθνί δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ θαη φισλ ησλ θαηεγνξηψλ εθπαίδεπζεο. Γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο νθηψ κελψλ ζα αλαιάβνπλ θαζήθνληα 4.561 ππάιιεινη. Παξάιιεια ζα πξνζιεθζνχλ 170 επνρηθνί, νη νπνίνη ζα θαιχςνπλ θαηεπείγνπζεο αλάγθεο ηνπ ππνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη νη ζπκβάζεηο ηνπο ζα έρνπλ δηάξθεηα έσο δπν κήλεο. Σηο ππεξεζίεο ηνπο ζα πξνζθέξνπλ 130 εκεξήζηνη θχιαθεο ΓΔ, 30 λπρηνθχιαθεο ΓΔ θαη 10 θαζαξηζηέο ΤΔ. Δπίζεο, ζην Κέληξν Δθπαίδεπζεο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο Καηάξηηζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ) Γσδεθαλήζνπ ζα πξνζιεθζεί, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο νθηψ κελψλ, έλαο ινγνζεξαπεπηήο ΣΔ. Σέινο, εγθξίζεθε ε θιήξσζε κηαο θελήο νξγαληθήο ζέζεο δηεπζπληή, κε ηξηεηή ζεηεία ζηελ Κξαηηθή Οξρήζηξα Αζελψλ. Δκπφδηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαγγέιιεη ν Δληαίνο ΢χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ΑκεΑ. Ο ΢χιινγνο αλαθέξεη φηη νη δηνηθήζεηο ηνπ Δηδηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Γπκλαζίνπ θαη Δηδηθνχ Δξγαζηεξίνπ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΔΔΔΔΛ) Αγίνπ Γεκεηξίνπ. ΢πγθεθξηκέλα, ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλε ζπγθέληξσζε ηνπ Δληαίνπ ΢πιιφγνπ πνπ ζα γηλφηαλ ζην ακθηζέαηξν ηνπ ζρνιείνπ, γηα ηελ νπνία ε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ είρε ελεκεξσζεί εγγξάθσο θαη είρε ζπκθσλήζεη λα παξαρσξεζεί ν ρψξνο. ΋κσο, νη γνλείο πνπ έθηαζαλ απφ δηάθνξα ζεκεία ηεο Αηηηθήο, βξήθαλ ην ρψξν θιεηδσκέλν, ελψ θαηαγγέιινπλ φηη ζε ηειεθσληθή δηακεξηπξία ηνπο ηελ επφκελε κέξα, αληηκεησπίζηεθαλ κε απφηνκν ηξφπν. ΢ηε ζπλέρεηα ε αληηπξνζσπεία ηνπ ΢πιιφγνπ, ζέινληαο λα εμαζθαιίζεη ηελ αίζνπζα ηνπ ζρνιείνπ γηα λέα ζπγθέληξσζε, επηζθέθηεθε ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ πνπ ζηεγάδνληαη ζην ίδην θηίξην. Σνπο έθαλαλ φκσο «κπαιάθη», παξαπέκπνληαο ηνπο ζην δήκν, ζηε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζε θαη απφ θεη ζηε ΢ρνιηθή Δπηηξνπή. Απφ ηελ ηειεπηαία, ν ζχιινγνο πήξε ηελ απάληεζε φηη «δελ θαηέζηε δπλαηή ε ζχγθιεζε ηεο ΢ρνιηθήο Δπηηξνπήο ιφγσ ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνέδξνπ» θαη φηη «ην αίηεκά ζαο λα γίλεηαη έγθαηξα 20 κέξεο πξηλ γηα λα έρεη ρξνληθά πεξηζψξηα ζχγθιεζήο ηεο ε ΢ρνιηθή Δπηηξνπή»… Πιήζνο πνιηηψλ εμέθξαζε ηελ απνξία ηνπ γηα πνην ιφγν ηειηθά ηνπνζεηήζεθαλ νη ξάκπεο ζηηο άθξεο ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ησλ πεδνδξφκσλ, αθνχ ν πξνθαλήο ιφγνο ηεο δηεπθφιπλζεο ησλ αηφκσλ πνπ θηλνχληαη κε αλαπεξηθά θαξνηζάθηα, ρσξίο φξαζε αιιά θαη ησλ γνληψλ κε παηδηθά θαξφηζηα, θαίλεηαη φηη δελ πθίζηαηαη. Κάηνρνη Η.Υ, επσθεινχκελνη απφ ην πιάηνο ησλ ξακπψλ, κεηαηξέπνπλ ηα πεδνδξφκηα ζε ηδησηηθά παξθηλγθ, θαηαιακβάλνληαο αθφκε θαη ηνπο εηδηθνχο θίηξηλνπο δηαδξφκνπο γηα αλζξψπνπο ρσξίο φξαζε. Σειηθά δηαπηζηψζεθε φηη νη ελ ιφγσ ξάκπεο θαηαζθεπάζηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη ην πιάηνο ηνπο δε κπνξεί λα κηθξχλεη… Μεηά ηελ απφθαζε ησλ Φαξκαθεπηηθψλ ΢πιιφγσλ ηεο ρψξαο λα αλαζηείινπλ ηελ επί πηζηψζεη ρνξήγεζε θαξκάθσλ ζηνπο αζθαιηζκέλνπο νξηζκέλσλ ηακείσλ, ε Διιεληθή Οκνζπνλδία Θαιαζζαηκίαο (ΔΟΘΑ), δήηεζε ηελ παξέκβαζε ηνπ ππνπξγνχ Τγείαο Αλδξέα Λνβέξδνπ, πξνθεηκέλνπ λα δψζεη άκεζα εληνιή ζηνπο δηνηθεηέο ηνπ Δ΢Τ ψζηε λα κπνξνχλ νη ζαιαζζαηκηθνί αζζελείο λα πξνκεζεχνληαη ηα θάξκαθά ηνπο απφ ηα θαξκαθεία ησλ ηδξπκάησλ. Απφ ην ππνπξγείν Τγείαο κέρξη ηψξα δελ έρεη δνζεί θακία απάληεζε… Νέν ΚΟΚ (Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο) ζρεδηάδεη ην ππνπξγείν Τπνδνκψλ. Γελ εμεηάδεηαη ε πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ζηνπο κεγάινπο απηνθηλεηφδξνκνπο (εζληθέο νδνί), πνπ ήδε ζήκεξα είλαη 130 ρηιηφκεηξα ηελ ψξα, αιιά ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ νξίσλ ζε επηκέξνπο νδηθνχο άμνλεο εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ. Σα λέα φξηα ηαρχηεηαο ζα απνθαζηζηνχλ αλά νδηθφ άμνλα. Οη αιιαγέο πνπ πξνσζεί ε αξκφδηα επηηξνπή ηνπ ππνπξγείνπ Μεηαθνξψλ έρνπλ ζαλ ζηφρν λα ζεζπηζηνχλ λένη θαλφλεο ζηελ νδηθή θπθινθνξία, θαζψο ην πθηζηάκελν ζχζηεκα ζεσξείηαη φηη έρεη απνηχρεη. ΢ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο είλαη πνιχ απζηεξφ, κε απνηέιεζκα αθφκε θαη ηα φξγαλα ηεο Σξνραίαο λα θάλνπλ ηα «ζηξαβά κάηηα». ΢ηφρνο ηνπ ππνπξγείνπ είλαη λα ππάξμεη έλα δηθαηφηεξν ζχζηεκα, ην νπνίν δελ ζα θάλεη εθπηψζεηο ζηηο εγθιεκαηηθέο παξεκβάζεηο, ζα δίλεη έκθαζε ζηελ πξφιεςε θαη ζα είλαη πην επηεηθέο θπξίσο απέλαληη ζε θαηεγνξίεο επαγγεικαηηψλ πνπ κε ηνλ πθηζηάκελν ΚΟΚ ηνπο αθαηξείηαη ε άδεηα νδήγεζεο γηα κεγάιν δηάζηεκα, πξνθαιψληαο πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. ΢χκθσλα κε πιεξνθνξίεο, κείσζε ησλ πξνζηίκσλ πνπ ελδερνκέλσο λα είλαη 30% έσο 50%, ζα ππάξμεη ζε παξαβάζεηο φπσο είλαη ε απφξξηςε αληηθεηκέλσλ απφ θηλνχκελν φρεκα (απφ 400 επξψ ζε 280 επξψ), ε παξαβίαζε ηνπ σξαξίνπ ηξνθνδνζίαο ησλ θαηαζηεκάησλ (απφ 400 ζε 280 επξψ) θαη ε έιιεηςε κέηξσλ παζεηηθήο αζθάιεηαο π.ρ δψλεο θαη θξάλε (απφ 700 ζε 490 επξψ). Ακεηάβιεην ζα παξακείλεη ην χςνο ησλ πξνζηίκσλ ησλ 700 επξψ πνπ επηβάιινληαη γηα παξαβάζεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ πξφθιεζε ζνβαξψλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. Σέηνηεο παξαβάζεηο είλαη ε παξαβίαζε ηνπ εξπζξνχ ζεκαηνδφηε θαη ηνπ STOP, ε παξαβίαζε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ δηαβάζεσλ, νη επηθίλδπλνη ειηγκνί θαη ε νδήγεζε ππφ ηελ επήξεηα αιθνφι ή λαξθσηηθψλ νπζηψλ. Δπίζεο απζηεξέο πνηλέο πξνβιέπνληαη θαη γηα φζνπο παξαβηάδνπλ ην φξην ηαρχηεηαο εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ.


Σελ κε εμαίξεζε ησλ ειηθησκέλσλ θαη ΑκεΑ δήηεζε κε θνηλή εξψηεζε ζηε Βνπιή, ε βνπιεπηήο ηνπ ΠΑ΢ΟΚ λ. Αραΐαο θ. Μαξία Κπξηαθνπνχινπ. Ζ εξψηεζε αθνξνχζε ηε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην ΢πίηη». «Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη απφ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε εδψ θαη 14 ρξφληα θαη εμππεξεηεί θαη’ νίθνλ πάλσ απφ 100.000 ειηθησκέλνπο θαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ελψ 4000 εξγαδφκελνη πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο, νηθηαθήο βνήζεηαο θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο ππνζηήξημεο, ζπκβάιινληαο κε ηξφπν νπζηαζηηθφ ζην θνηλσληθφ θξάηνο θαη ηηο πξνλνηαθέο δνκέο ηεο ρψξαο. Ζ θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα έληαμε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο ζην Δ΢ΠΑ 2007-2013, απνθιείεη πιένλ νπζηαζηηθά ηελ έληαμε κνλαρηθψλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ θαη ΑκεΑ, ηα νπνία απνηεινχλ ηε βαζηθή νκάδα ζηφρνπ ζην πξφγξακκα». «Δπεηδή είλαη δεδνκέλε ε ππνρξεκαηνδφηεζε ησλ ΟΣΑ, εηδηθά αλ ιάβνπκε ππ’ φςηλ ηηο απμεκέλεο αξκνδηφηεηέο ηνπο, ζην πιαίζην ηνπ Καιιηθξάηε, δελ είλαη δπλαηφλ λα εμαηξνχληαη ειηθησκέλα άηνκα θαη ηα ΑκεΑ πνπ δηαβηνχλ κφλα ηνπο, απφ κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ίζσο θαη πην νπζηαζηηθέο πξνλνηαθέο δνκέο ηεο ρψξαο ζε κηα ηφζν δχζθνιε ζπγθπξία. Θχκα εθβηαζκνχ έπεζε έλαο 31ρξνλνο θσθάιαινο κέζσ ηεο ζειίδαο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (facebook) απφ δπν γπλαίθεο. Αθνχ ηνπ έθαλαλ ηα γιπθά κάηηα, ηνπ απνζπνχζαλ ρξήκαηα (πεξίπνπ 42.000 επξψ ζε ηξία ρξφληα) θαη φηαλ εθείλνο ζηακάηεζε λα ηνπο δίλεη, θαηαζθεχαζαλ ςεχηηθα πξνθίι ζηελ ίδηα ζειίδα, κέζσ ησλ νπνίσλ δήζελ αλαδεηνχζε άλδξεο γηα ζεμνπαιηθή ζπλεχξεζε! Οη δπν ειιελίδεο ειηθίαο 30 θαη 36 ρξνλψλ, θαηεγνξήζεθαλ γηα απεηιή, εθβίαζε θαη απάηε κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Ο 31ρξνλνο είρε πεξάζεη ην θαηψθιη ηεο ζπγθεθξηκέλεο αζηπλνκηθήο ππεξεζίαο ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ θαηαγγέιινληαο φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2007 γλψξηζε κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηζηνζειίδαο θνηλσληθήο δηθηχσζεο κία εθ ησλ θαηεγνξνπκέλσλ θαη έθηνηε άξρηζαλ λα ζπλνκηινχλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο άκεζεο επηθνηλσλίαο «msn». Οη δπν γπλαίθεο, εθκεηαιιεπφκελεο ην πξφβιεκα ηνπ κελπηή, άξρηζαλ λα ηνλ πξνθαινχλ εξσηηθά θαη παξάιιεια λα ηνλ πηέδνπλ πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ζηείιεη ρξήκαηα. Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα δεηνχζαλ επίκνλα θαη εθβηαζηηθά ην πνζφ ησλ 20.000 επξψ πξνθεηκέλνπ λα κε δεκηνπξγήζνπλ ζηνλ κελπηή πεξαηηέξσ πξνβιήκαηα ζην Γηαδίθηπν. Οη ζπιιεθζείζεο, κε ηε δηθνγξαθία πνπ ζρεκαηίζηεθε εηο βάξνο ηνπο, νδεγήζεθαλ ζηνλ εηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ Αιεμαλδξνχπνιεο. Σν θαηά πνιχ κεησκέλν πνζφ ησλ 154.300 επξψ αλαθνίλσζε πσο ζα δηαζέζεη ην ππνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, πνπ αθνξά επηρνξεγήζεηο ησλ πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ γηα δξάζεηο ζεάηξνπ θαη ρνξνχ. ΢πγθεθξηκέλα, ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο γηα ην Διιεληθφ Κέληξν ηνπ Γηεζλνχο Ηλζηηηνχηνπ Θεάηξνπ είλαη ζπλνιηθά (γηα δπν δξάζεηο) 50.000 επξψ, γηα ην ζέαηξν δξφκνπ Helix 20.000 επξψ θαη γηα ην Λπθφθσο, Αζηηθή κε Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία 20.000 επξψ. Ζ Πλεπκαηηθή θαη Καιιηηερληθή Με Κεξδνζθνπηθή εηαηξεία Κέληξν Έξεπλαο θαη Πξαθηηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ Αξραίνπ Γξάκανο «Γεζκνί», επηρνξεγείηαη θέηνο κε 20.000 επξψ θαη ε Αλνηρηή Πφξηα, Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία γηα ηελ Σέρλε ηνπ Θεάηξνπ, κε 20.000 επξψ. Απφ ηνλ ηνκέα ηνπ ρνξνχ, ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο γηα ην Κέληξν Μειέηεο Υνξνχ Ηζηδψξαο θαη Ραπκφλδνπ Νηάλθαλ είλαη ζηα 15.000 επξψ θαη ην Κέληξν Δθπαίδεπζεο, Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο θαη Καηάξηηζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξία Ν. Αξγνιίδαο 9.300 επξψ. ΋ζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ (φπσο ηα θεζηηβάι), εγθξίζεθαλ αηηήκαηα 29 θνξέσλ θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ αλέξρεηαη ζε 306.000 επξψ. ΢πλέληεπμε ηχπνπ παξαρψξεζαλ ηα κέιε ηνπ Αζιεηηθνχ ΢σκαηείνπ Σπθιψλ ΚΔΡΑΤΝΟ΢. Αλαθέξζεθαλ ζηελ ηξαγηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ γηα ηα Άηνκα κε Αλαπεξία, φπνπ ηα πεξηζζφηεξα ζσκαηεία θπηνδσνχλ αληηκεησπίδνληαο πνιιά πξνβιήκαηα, ελψ φπσο ηφληζαλ, κε επζχλε ηφζν ηεο ζεκεξηλήο θπβέξλεζεο αιιά θαη ησλ πξνεγνχκελσλ θπβεξλήζεσλ, ε θαηάζηαζε έρεη θηάζεη ζην απξνρψξεην κε ηα πεξηζζφηεξα ζσκαηεία ΑκεΑ λα έρνπλ θηάζεη έλα βήκα πξηλ ην θιείζηκν. Κπξηφηεξε αηηία γη’ απηφ είλαη ε αδηαθνξία ηεο πνιηηείαο γηα ηα νηθνλνκηθά ηνπο, αθνχ φπσο επεζήκαλαλ, απφ ην 2008 έσο ζήκεξα ην κφλν πνζφ πνπ έρνπλ πάξεη σα ηαθηηθή επηρνξήγεζε είλαη έλα 50% απφ ηελ επηρνξήγεζε ηνπ 2010, θάηη πνπ νδεγεί ηα ζσκαηεία ζε αζθπμία θαη ζε αδπλακία λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. παξάιιεια, επεζήκαλαλ ην γεγνλφο φηη παξά ηηο κεγαινζηνκίεο ησλ αξκνδίσλ ην 2004 θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Παξανιπκπηαθψλ Αγψλσλ γηα αλαβάζκηζε ηνπ εηδηθνχ αζιεηηζκνχ ζηελ Διιάδα, φρη κφλν δελ έρεη γίλεη ηίπνηα αιιά φηη ππήξρε αθήλεηαη ζηε κνίξα ηνπ (π.ρ θιείζηκν εγθαηαζηάζεσλ ΢ρνιήο Σπθιψλ). ΢εκαληηθή θαζπζηέξεζε παξαηεξείηαη ζηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Νένπ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο ηεο Αλαπεξίαο θαη ηεο έθδνζεο λένπ ΚΔΒΑ (Καλνληζκνχ Δθηίκεζεο Βαζκνχ Αλαπεξίαο), θαζψο ππάξρνπλ ζνβαξέο ζπλέπεηεο θαη αθνξνχλ ηε κε πηζηνπνίεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Δπίζεο, δελ έρεη θαηαξηηζηεί ν πίλαθαο ηνπ Δηδηθνχ ΢ψκαηνο Ηαηξψλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο, δελ έρνπλ αθφκε εθπνλεζεί απφ ηε Γηεχζπλζε Αλαπεξίαο ηνπ ΗΚΑ ηα πξνγξάκκαηα Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο, δελ έρεη ζπγθξνηεζεί ε επηακειήο Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ηαηξψλ ηνπ ΚΔΠΑ, ελψ ζηνλ αέξα βξίζθεηαη θαη ε θαηάξηηζε ηνπ κεηξψνπ αηφκσλ κε αλαπεξία ην νπνίν ζα ηεξείηαη ζηε Γηεχζπλζε Αλαπεξίαο ηνπ ΗΚΑ, φπσο θαη ε Τπνπξγηθή Απφθαζε, βάζεη ηεο νπνίαο ζα θαζνξίδνληαλ ν ηξφπνο θαη ηα θξηηήξηα θαηάξηηζεο ηνπ κεηξψνπ. ΢ΕΛΙΔΑ6


Οξγάλσζε, Λεηηνπξγία θαη Πηζηνπνίεζε Τπεξεζηψλ Απνθαηάζηαζεο Αλαπήξσλ

Αλαθέξεη ν Βαζίιεο Γεκεηξηάδεο: "Σν βηβιίν απηφ είλαη ε έθδνζε ηεο αληίζηνηρεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί θαη βαζκνινγεζεί σο Άξηζηε θαη βξίζθεηαη ζηε βηβιηνζήθε ηεο Δζληθήο ΢ρνιήο Γεκφζηαο Τγείαο. Οη ιφγνη πνπ απνθάζηζα λα ηελ δεκνζηνπνηήζσ θαη λα ηελ θάλσ θηήκα φισλ ζαο είλαη δχν. Πξψηνλ, φηη ε ζεκεξηλή ηερλνινγία επηηξέπεη εθηφο ηεο δσξεάλ ειεθηξνληθήο ηεο έθδνζεο λα ππάξμεη θαη κία έληππε κε ρνληξφ εμψθπιιν, ζε φζα αληίηππα επηζπκεί ν θαζέλαο θαη ζε ρακειφ θφζηνο κέζσ ηληεξλέη θαη δεχηεξνλ δηφηη, παξά ηα ρξφληα πνπ πέξαζαλ απφ ηελ εθπφλεζε ηεο θαη ηελ επαγγεικαηηθή κνπ ελαζρφιεζε σο αμηνινγεηή ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, θακία παξφκνηα δελ έρεη εθπνλεζεί θαη θαλέλα ζρεηηθφ εμεηδηθεπκέλν βηβιίν, ζηα ειιεληθά, δελ έρεη ππάξμεη. Σν βηβιίν απηφ απεπζχλεηαη ζε επαγγεικαηίεο πγείαο θαη πξφλνηαο θαη ζε φζνπο αζρνινχληαη κε ην κάλαηδκελη θαη ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαη ζέινπλ λα έρνπλ κηα ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ ππεξεζηψλ απνθαηάζηαζεο θαη πξφλνηαο αιιά θαη κεζφδνπο βειηίσζεο ηεο δνπιεηάο ηνπο. Δπίζεο, ν θαζεκεξηλφο πνιίηεο πνπ είλαη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, δηαβάδνληαο ην, κπνξεί λα θαηαιάβεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ελφο ηέηνηνπ θέληξνπ θαη λα δηαπηζηψζεη ηελ αλεπάξθεηα ή επάξθεηα ησλ ειιεληθψλ θαη ηε ζχγθξηζε ηνπο, φπσο θαη ην ειάρηζην ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ. Θα θαηαιάβεη ηα νθέιε κηαο ζσζηήο θαη εμεηδηθεπκέλεο απνθαηάζηαζεο αιιά θαη ηνπ ελδεδεηγκέλνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο ηνπ αζζελή. ΢ηε δε βηβιηνγξαθία ηνπ πεξηιακβάλεηαη φιε ε ειιεληθή λνκνζεζία πνπ αθνξά ηελ απνθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα. Σν βηβιίν κπνξείηε λα ην θαηεβάζεηε δσξεάλ ζε αξρείν PDF ή λα ην παξαγγείιεηε ζε έληππε έθδνζε κε ρνληξφ εμψθπιιν απφ ην http://books.dimitriadis.biz Δίλαη κηα πξνζθνξά κνπ ζηνλ Πεηξατθφ ΢χιινγν Κηλεηηθά Αλαπήξσλ θαη θαλέλα θέξδνο δελ απνθνκίδσ εγψ, ν ζχιινγνο ή νπνηνζδήπνηε άιινο, απφ απηφ". -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο Αζαλάζηνο Κνπκνχξεο ηεο Μαξίλεο θαη ηνπ ΢ηέξγηνπ γελλήζεθε ζην Οθξχλην Καβάιαο θαη είλαη παηδί ηεο Καηνρήο. ΢ηελ κεηα-εθεβηθή ειηθία έραζε ην θσο ηνπ. Απφ ην έηνο 1960 θαη γηα 6 έηε θνίηεζε ζηε ΢ηέγε Σπθιψλ ζηνπο Ακπειφθεπνπο Αζελψλ. Δθεί, φπσο ν ίδηνο έρεη γξάςεη αλαθάιπςε ηνλ ‘’άιιν ήιην’’. Ζ ελαζρφιεζή ηνπ κε ην εκπφξην επί 40 έηε ηνλ αλέδεημε ζε έλαλ επηηπρεκέλν επηρεηξεκαηία. Δίλαη παληξεκέλνο κε ηελ Αλαζηαζία Κνπκνχξε-Αλαζηαζίνπ ηνπ Αλησλίνπ, παηέξαο ηξηψλ ηέθλσλ θαη παππνχο επηά εγγνληψλ. ΢ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο βησηήο ηνπ αζρνιείηαη κε ηελ Πνίεζε, κε ηνλ άλζξσπν, κε ην πεξηβάιινλ, κε ηελ Δηξήλε θαη ηελ Αξκνλία ηνπ θφζκνπ καο. Δίλαη ζπλεξγάηεο ξαδηνθσληθήο εθπνκπήο ζηνλ ζηαζκφ Space 92,2 ηνπ Γήκνπ Οξθαλνχ Καβάιαο γηα πεξίπνπ 10 έηε. Δίλαη κέινο ηεο Γηεζλνχο Δηαηξείαο Διιήλσλ Λνγνηερλψλ θαη Καιιηηερλψλ, απφ ηελ νπνία έρεη βξαβεπηεί πνιιάθηο κε Α’ Βξαβεία Λνγνηερλίαο θαη Πνίεζεο ζηνπο εηήζηνπο δηαγσληζκνχο ηεο. Έρεη ζπγγξάςεη πεξίπνπ 10.000 πνηήκαηα θαη πνιιά γλσκηθά. Έξγα ηνπ έρνπλ κεηαθξαζηεί ζηελ Αγγιηθή θαη Ηαπσληθή γιψζζα. Σν έηνο 2009 εθδφζεθε ην βηβιίν ηνπ ‘’Ο δηθφο κνπ ήιηνο’’ πνπ βξαβεχηεθε κε Α Βξαβείν ζηνλ εηήζην δηαγσληζκφ βηβιίνπ 2009 απφ ηελ Γηεζλή Δηαηξεία Διιήλσλ Λνγνηερλψλ θαη Καιιηηερλψλ, νκνχ θαη απφ ηνλ Γήκν Οξθαλνχ Καβάιαο κε ηηκεηηθφ κεηάιιην.

ΚΙΛΕΛΕΡ – 101 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΣΑ (1910-2011)

Δθδήισζε – αθηέξσκα κε αθνξκή ηελ ζπκπιήξσζε 101 ρξφλσλ απφ ηνλ μεζεθσκφ ησλ αγξνηψλ ηνπ Κηιειέξ πξαγκαηνπνίεζε ν ΢χιινγνο Θεζζαιψλ Φπιήο "Ο Ρήγαο Φεξαίνο", ζην πλεπκαηηθφ θέληξν ηεο θνηλφηεηαο Εεθπξίνπ ηνπ δηεπξπκέλνπ Γήκνπ Φπιήο. Ζ εθδήισζε μεθίλεζε κε κηα εηζαγσγή ηεο Πξνέδξνπ ηνπ ΢πιιφγνπ θ. Νίθεο Βαδεβνχιε Παλάγνπ γηα ην αγξνηηθφ δήηεκα, ζπλερίζηεθε κε εθηελήο αλαθνξά ζπξξαθήο ηζηνξηθψλ θεηκέλσλ απφ ηα παηδηά ηνπ ρνξεπηηθνχ, ελψ ην αθηέξσκα ήηαλ εκπινπηηζκέλν θαη κε ρνξχο απφ ηελ Θεζζαιία(΢βαξληάξα, ΢πξηφ ζηα ηξία, Σζάκηθν). ΋ζνη παξεπξέζεθαλ ζηελ εθδήισζε, είραλ ηελ επθαηξία λα απνιαχζνπλ κηα ελδηαθέξνπζα νκηιία γηα ηνλ μεζεθσκφ ησλ αγξνηψλ ηνπ Κηιειέξ, πνπ μεθίλεζε απφ ην 1881(ρξνληά απειεπζέξσζεο ηεο Θεζζαιίαο), κε αλαθνξά ηφζν ζηνλ πξσηεξγάηε ηνπ μεζεθσκνχ Μαξίλν Αληχπα, ν νπνίνο ππήξμε ν πξψηνο δνινθνλεκέλνο αγξνηηθφο εγέηεο, φζν θαη ζηα ζπιιαιεηήξηα πνπ αθνινχζεζαλ απηά ηεο Καξδίηζαο ζηηο 26/02 ηνπ 1910, ηνπ Μαθειεηνχ ζην Κηιειέξ ζηηο 6 Μαξηίνπ ηνπ 1910, θαζψο θαη ηνπ ςεθίζκαηνο ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ ακέζσο κεηά θιείλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα αηκαηεξά γεγνλφηα ηεο πην βάξβαξεο ηπξαλλίαο πνπ γλψξηζε ν ηφπνο κεηά ηελ ηνπξθηθή: ηεο ηζηθιηθάδηθεο. Σέινο, ηελ εθδήισζε ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο, ν βνπιεπηήο ηνπ ΠΑ΢ΟΚ, Παληειήο Αζπξαδάθεο, ε πξψελ δήκαξρνο Εεθπξίνπ, Φσηεηλή Γηαλλνπνχινπ, ν πξψελ δήκαξρνο Άλσ Ληνζίσλ, ΢ηέξγηνο Παλάγνο, νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Άλσ Ληνζίσλ θ. Αλπθαληάθεο Γεκήηξεο θαη ΢ρίδαο Αζαλάζηνο θαη ν πξφεδξνο ηεο ηνπηθήο νξγάλσζεο ηεο Ν.Γ, θ. Μαπξνεηδάθνο Γηάλλεο. ΢ΕΛΙΔΑ7

13ν ΦΔ΢ΣΗΒΑΛ ΝΣΟΚΗΜΑΝΣΔΡ ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ΢ ν

΢ην 13 Φεζηηβάι Νηνθηκαληέξ-Δηθφλεο Θεζζαινλίθεο πνπ δηεμήρζε πξφζθαηα, πξαγκαηνπνηήζεθε θαη εκεξίδα φπνπ παξνπζηάζηεθαλ ηζηνξίεο παηδηψλ κε εηδηθέο ηθαλφηεηεο πνπ ζπγθιφληζαλ θαη ηαπηφρξνλα ζπγθίλεζαλ φζνπο παξεπξέζεζαλ εθεί. Μηιψληαο ζηελ εκεξίδα, κεηέξεο ησλ παηδηψλ απηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα κία απφ απηέο, ε ζθελνζέηεο ηνπ ληνθηκαληέξ «Σν αγφξη κέζα ηνπ», Μαξηάλ Κάπιαλ, εμνκνινγήζεθε φηη ν γηνο ηεο Άληακ, ν νπνίνο δηαγλψζηεθε κε απηηζκφ ζε ειηθία 2 εηψλ, αληηκεηψπηζε πνιιέο δπζθνιίεο φηαλ πήγε ζρνιείν, απφ ηηο αληηδξάζεηο ησλ ζπκκαζεηψλ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δαζθάισλ ηνπ, νη νπνίνη δελ ήηαλ πξφζπκνη λα βνεζήζνπλ ζηελ ελζσκάησζή ηνπ. Ζ Μ. Κάπιαλ απνθάζηζε λα ζηξέςεη ηνλ θηλεκαηνγξαθηθφ θαθφ πξνο ηελ νηθνγέλεηά ηεο, κε ην ζθεπηηθφ φηη ε εκπεηξία ηεο ζα ελδηέθεξε θαη άιιεο νηθνγέλεηεο κε παξφκνηα βηψκαηα αιιά θαη ην επξχηεξν θνηλφ. Ζ ηαηλία ηφλσζε ηαπηφρξνλα θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ Άληακ, ν νπνίνο κάιηζηα ζην Φεζηηβάι ηνπ Βαλθνχβεξ πξνιφγηζε ηελ ηαηλία θαη θαη δέρζεθε λα απαληήζεη ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο ηνπ θνηλνχ.


ΣΟ ΠΑ΢ΥΑ ΣΖ΢ ΚΛΧΣ΢ΟΠΑΣΗΝΑΓΑ΢

Κισηζηέο, κπνπληέο, θάπεο, θαθέδεο, λεξάληδηα, πέηξεο, παπνχηζηα, θηπζίκαηα, βξηζηέο θαη φηη άιιν κπνξείο λα θαληαζηείο, πεηάγνληαη θαηά ησλ πνιηηηθψλ απφ παληνχ θαη παληνχ. Πνιινί θσλάδνπλ γηα αιεηεία, άιινη γηα πξνβνθάηζηα θαη θνκκαηηθή πξνπαγάλδα ζπγθεθξηκέλσλ θνκκάησλ, άιινη θάλνπλ ηελ πάπηα θαη άιινη ηξέρνπλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηνπο «αδηθεκέλνπο» πνιηηηθνχο, κπαο θαη γιχςνπλ θαλέλα θνθαιάθη, φπσο θάλεη ν ζθχινο φηαλ αγξηεχεη ζε φπνηνλ πιεζηάδεη ην αθεληηθφ ηνπ. Έλα πξάγκα δελ έρνπλ θαηαιάβεη φινη απηνί, πνιηηηθνί θαη κε, φηη ε ρχηξα δελ έρεη βαιβίδα δηαθπγήο θαη φηη θάπνηα ζηηγκή ζα ζθάζεη. ΋ηαλ ζθάζεη φκσο ζα γίλεη ηνπ Σζεξλνκπίι θαη ηεο Φνπθνπζίκα καδί, γηαηί νη ρχηξεο δελ έρνπλ πνιιαπιέο εθξήμεηο ζαλ ηνπο νξγαζκνχο πνπ καο πξνζθέξνπλ απιφρεξα ηα «κέηξα» ηνπο αιιά κία θαη θαιή, πνπ ζα ηνπο θάλεη λα θαηαιάβνπλ φηη, πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ ην καγείξεκα θαη λ’ αιιάμνπλ ηαθηηθή. Με λνκίδεηε φηη νη ζθνηεηλέο ή θσηεηλέο δπλάκεηο – φηη λνκίδεη ν θαζέλαο- πνπ πξνθαινχλ ηηο εθξήμεηο ζηνλ κέρξη ζήκεξα θαηαζηαικέλν θαη ήζπρν αξαβηθφ ρψξν δελ ζα αλέβνπλ ζηγά ζηγά θαη ζηα βαιθάληα θαη δελ ζα δψζνπλ ηελ επθαηξία ζε θαηαπηεζκέλνπο λα εμεγεξζνχλ. Με λνκίδεηε φηη θάπνηα ζηηγκή ηα ζπκθέξνληα απηψλ πνπ ζηεξίδνπλ ηηο απάλζξσπεο πνιηηηθέο ηεο Δπξψπεο δελ ζα ηαπηηζηνχλ κειινληηθά κε απηά ησλ ιαψλ θαη θπζηθά άιια δηθά ηνπο, φπσο έγηλε θαη ζηελ αλαηνιηθή Γεξκαλία ή ηελ πξψελ ΢νβηεηηθή Έλσζε ή ηελ Ρνπκαλία ή πφζεο άιιεο ρψξεο. ΋ηαλ νη δπλάζηεο αληηιακβάλνληαη φηη ζα γίλεη κία γεληθφηεξε εμέγεξζε ηφηε έρνπλ κφλν δχν επηινγέο, ηελ θαηαζηνιή, αλ είλαη δπλαηή, ή ηελ αιιαγή ηξφπνπ εθκεηάιιεπζεο κέζα απφ παξνρή ειεπζεξηψλ, δήζελ πξνλνκίσλ, θιπ. Έηζη, ζα έξζεη θάπνηα ζηηγκή πνπ, φια απηά ηα ηδηφηππα θαζεζηψηα ηεο ζεκεξηλήο δηεθζαξκέλεο δεκνθξαηίαο ησλ ππνπξγψλ πνπ ηξψλε κε ρξπζά θνπηάιηα θαη θφβνπλ βφιηεο κε αλαζηνιή, ζα ηειεηψζνπλ κε σξαίν ή άζρεκν ηξφπν θαη απηφ δελ είλαη πξνζσπηθή επηζπκία ή επρή αιιά αληαλαθιά φηη έρεη δείμεη ε ηζηνξία κέζα απφ ηνπο αηψλεο. Φπζηθά, ηψξα είκαζηε αθφκα ζην λεπηαθφ ζηάδην ηεο καγηθήο παληφθιαο θαη ηνπ ηπηάκελνπ θξαπέ πνπ βξίζθεη δελ βξίζθεη ζηφρν. ΢ε ιίγν θαλείο δελ μέξεη πνην ζηάδην ζα επαθνινπζήζεη. Μέρξη ζηηγκήο απνιακβάλνπκε ηηο ςηινθάπεο θαη ηα θηπζίκαηα ελαληίνλ ησλ πνιηηηθψλ πνπ καο δνπιεχνπλ ηφζα ρξφληα έρνληαο ζην κπαιφ ηνπο πξνζσπηθέο θφληξεο εμνπζίαο θαη καηαηνδνμίεο δεζηάκαηνο θψισλ ζηηο θαξέθιεο. Οη κηζνί δε απφ απηνχο καο ιέλε φηη ζα καο ζνδνκίζνπλ θαη νη άιινη κηζνί καο ιέλε λα κελ θσλάδνπκε θαη λα κελ πνλάκε. Έρνπκε γίλεη ηα γηνπζνπθάθηα ξαγηάδσλ πνπ πήξαλ ηε ζέζε ησ παζάδσλ. Γηαηί, ηη δηαθνξεηηθφ έθαλαλ νη ζνπιηάλνη θαη νη παζάδεο; Σίπνηα, εθηφο ηνπ φηη ήηαλ αιιφζξεζθνη θαη αιινεζλείο. Καη ηφηε δελ θσλάδακε κέρξη πνπ απηνί πνπ είραλ ζπκθέξνληα ηαπηίζηεθαλ κε ηα δηθά καο θη έζπξσμαλ ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο θαζεζηεθπίαο ηάμεο, πνπ απ’ φηη θαίλεηαη ήξζε ν θαηξφο λα αιιάμεη γηα λα πάξεη ηε ζέζε ηεο κία άιιε γηα ηα επφκελα δηαθφζηα ρξφληα. Σα ζθέθηνκαη απηά θαζεκεξηλά θαη εηδηθά ηψξα πνπ είδα ηα θνπηζνπξεκέλα δψξα θαη ηηο πεληρξέο ζπληάμεηο ηνπ θφζκνπ. Αλαξσηηέκαη, φια απηά θαιά, αιιά πνπ ζην δηάνιν έθαλαλ Πάζρα φινη απηνί θαη πφζν καο ζηνίρηζε ε αζθάιεηα ηνπο γηα λα κελ ηνπο δείξνπκε; Αλ δελ ην θαηαιάβαηε κέρξη ηψξα, ηνπο πιεξψλνπκε αζθάιεηα γηα λα ηνπο πξνζηαηεχνπκε απφ εκάο… Καηά η’ άιια θαιφ Πάζρα γηα ηνπο λνήκνλεο θαη γηα ηα «πξφβαηα» έρσ λα πσ φηη, κεηά ηε ζνχβια δελ ππάξρεη άιιε δσή, νχηε αλάζηαζε…

Ζ ΚΤΡΗΑΡΥΗΑ ΣΧΝ ΒΛΑΚΟΔΗΓΧΝ….

Ο άλζξσπνο πάληα θνβφηαλ ηελ θπξηαξρία ελφο άιινπ είδνπο πάλσ ζην δηθφ ηνπ. Αθνχ απέθιεηζε απηφ ηνλ θίλδπλν κε ηελ εμάιεηςε ησλ πεξηζζνηέξσλ ζαξθνθάγσλ θαη ππνδνχισζε ησλ άιισλ φλησλ θαη εμαζθάιηζε φηη είλαη ζηελ πην πςειή ζέζε ηεο ηξνθηθήο θαη θπξηαξρηθήο αιπζίδαο, ηφηε άξρηζε λα θνβάηαη έλα άιιν είδνο, πνπ πηζαλφλ λα δεκηνπξγνχζε ν ίδηνο γηα λα ηνλ ππεξεηεί. Έηζη, κε ηελ είζνδν ζηε δσή ηνπ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ εμέιημε ηεο επηζηήκεο δεκηνπξγήζεθε ν ηξφκνο ηεο επηθπξηαξρίαο ησλ αλζξσπνεηδψλ ξνκπφη θαη κεηαιιαγκέλσλ πνπ ζα δεκηνπξγνχζε ν ίδηνο γηα λα ηνλ εμππεξεηνχλ. Φηηάρηεθαλ ηαηλίεο, ζελάξηα, βηβιία θαη άιια πνιιά άιια ψζηε λα ηξνθνδνηνχλ ηελ αλαζθάιεηα ηνπ αιιά θαη λα θαηαδεηθλχνπλ ηε λίθε ηνπ επί ησλ ηερλεηψλ πιαζκάησλ πνπ ζα ηνλ ππέηαζζαλ ζηε βνχιεζε ηνπο θαη ζα ηνλ θαζηζηνχζαλ αλδξείθειν ησλ δεκηνπξγεκάησλ ηεο ίδηαο ηνπ ηεο λνεκνζχλεο, ε νπνία ζα ήηαλ ππνδεέζηεξε εθείλσλ, φπσο θαη ησλ «ζσκαηηθψλ» δπλαηνηήησλ ηνπο. Σν ίδην ζπλέβαηλε θαη κε ηνλ θίλδπλν πνπ καο επεθχιαζζε ην δηάζηεκα κε ηελ εηζβνιή ησλ εμσγήηλσλ κε ηελ εμειηγκέλε ηερλνινγία ηνπο θαη ηελ αλππέξβιεηε λνεκνζχλε ηνπο, πνπ ζα εμάιεηθαλ ην αλζξσπηλφ είδνο ή ζα ην ζθιάβσλαλ κε δχν αθηηλνβνιηζκνχο ιέηδεξ ή ηελ ηειεπαζεηηθή θαη θαληαζηαθή εγθεθαιηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Με ιίγα ιφγηα, αθνχ πξψηα εμαιείςακε ηνλ ζσκαηηθφ θίλδπλν, ζηξαθήθακε θαηά ηνπ λνεηηθνχ θαη πέζακε κε ηα κνχηξα ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ. Γελ ππνινγίζακε πνηέ έλαλ άιινλ παξάγνληα πνπ φια απηά ηα ρξφληα δνχιεπε χπνπια ζαλ αλίαηε αζζέλεηα ζηα ζσζηθά ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο θαηαηξψγνληαο ην θαη ρσξίο θαλεξά ζπκπηψκαηα. Απηφλ ηεο αλίθεηεο βιαθείαο, ε νπνία δνχιεπε χπνπια θαη απεξίζπαζηε απφ φια φζα απαζρνινχζαλ ηνλ ππφινηπν θφζκν. Ζ βιαθεία ζξηάκβεπζε κε ηνλ ήζπρν θαη ηαπεηλφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο γηαηί θαλείο δελ ηεο έδηλε ζεκαζία ζεσξψληαο ηελ ππνδεέζηεξε θαη άθαθε. Έθηαζε φκσο ε ψξα πνπ ηα βιαθνεηδή κε ηε βνήζεηα ησλ γνλέσλ ηνπο πνπ ηα αλέζξεςαλ, ηα ζπνχδαζαλ θαη ηα ρξεκαηνδφηεζαλ, θπξηάξρεζαλ ζηε γε θαη ε λφζνο έδεημε ηα ζπκπηψκαηα ηεο θαηαβάιινληαο ηνλ κεγάιν επθπή αζζελή. Με κηθξά θαη ραδά βήκαηα ηα βιαθνεηδή θαηάθεξαλ λα πηάζνπλ ζέζεηο θιεηδηά, κε ην πξφζρεκα ηνπ άθαθνπ θαη θαηεπζπλφκελνπ ππνθεηκέλνπ θαη θαηφπηλ ζέζεηο εμνπζίαο. Απηνί πνπ κπνξεί λα ζεσξνχζακε βιάθεο ζηε κηθξή καο ειηθία ηψξα πηα καο δηαθεληεχνπλ ράξε ζηνπο λφκνπο πνπ νη «έμππλνη» άλζξσπνη δεκηνχξγεζαλ θαη απηή ηε ζηηγκή λνκνζεηνχλ θαη επηιέγνπλ αθφκα πην βιάθεο γηα ηηο θαηψηεξεο απφ απηνχο ζέζεηο γηαηί ηνπο ζεσξνχλ άθαθνπο θαη κε ηε ζεηξά ηνπο απηνί ζα αλαιάβνπλ θαη ζα επηιέμνπλ αθφκα πην βιάθεο θ.ν.θ. κέρξη λα θηάζνπκε λα δήζνπκε ην αλψηαην είδνο βιαθνεηδνχο απηνθξάηνξα, ν νπνίνο ίζσο αλαηξαπεί απφ θάπνηνλ έμππλν ζην κέιινλ, γηα λα μεθηλήζεη έλαο λένο θχθινο βιαθείαο. Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη απηή ηελ επνρή δνχκε δηεζλψο ζην απνθνξχθσκα ηεο βιαθνεηδνχο εμνπζίαο πνπ επαλαπαχεηαη ζηηο δάθλεο ηεο θαη δεη ζηε ζθνηεηλή πιεπξά ησλ νλείξσλ αιιά θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο καο. Απνηέιεζκα φισλ απηψλ είλαη λα έρνπκε πξσζππνπξγνχο, πξνέδξνπο θαζεγεηέο παλεπηζηεκίσλ θαη φζνπο αζθνχλ εμνπζία, πνπ αζρνινχληαη κφλν κε ηα γελλεηηθά ηνπο φξγαλα, ηελ θαινπέξαζε ηνπο, ηελ, ν ζεφο λα ηελ θάλεη, «πζηεξνθεκία» ηνπο θαη ηελ αλνρή κηαο γισζζηθήο θαη ιεθηηθήο παξαθξνζχλεο πνπ κνιχλεη ηνλ εγθέθαιν αθφκα θαη ησλ πην λνεκφλσλ ππνθεηκέλσλ, πξνδηαγξάθνληαο ην κέιινλ ηεο αλζξσπφηεηαο. Δπηπρψο, κέρξη ζηηγκήο ε κφιπλζε δελ κε έρεη θαηαιάβεη αιιά δελ μέξσ ηη ζα γίλεη ζην κέιινλ. Γη’ απηφ ζαο γξάθσ απηά, φζν κπνξψ αθφκα. Θεσξήζηε ηα σο ηηο ηειεπηαίεο ζεκεηψζεηο ζην εκεξνιφγην ελφο θαπεηάληνπ πνπ ρηχπεζε ην πιήξσκα ηνπ κηα αλίαηε θαη άγλσζηε αζζέλεηα ή ελφο δηνηθεηή αζηξφπινηνπ πνπ ην θαηέιαβε κηα εμσγήηλε κνιπζκαηηθή εγθεθαινθάγα απεηιή, φπσο βιέπεηε ζηηο ηαηλίεο. Σέινο θαηαγξαθήο θαη κεηάδνζεο, 30 Μαξηίνπ 2011… ΢ΕΛΙΔΑ8 Βαζίιεο Γεκεηξηάδεο


ΠΛΖΘΟ΢ ΚΟ΢ΜΟΤ ΢ΣΟ ΚΛΔΗ΢ΣΟ ΣΖ΢ ΓΡΟ΢ΟΤΠΟΛΖ΢ ΢ΣΑ ΑΝΧ ΛΗΟ΢ΗΑ(ΦΤΛΖ)

Με ηδηαίηεξε επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθε ην παηδηθφ θηιηθφ πξσηάζιεκα («Σάε θβν λην» - «kick boxing» - «Ννθ ληανπ θνπκηηε»), πνπ δηνξγάλσζαλ, ν γπκλαζηηθφο αζιεηηθφο ζχιινγνο «Φιφγα Πξσηαζιεηψλ» θαη ν αζιεηηθφο φκηινο «Δπππξίδαη» θαη δηεμήρζε ην ΢άββαην 2 Απξηιίνπ ζην Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην ηεο Γξνζνχπνιεο πνπ γέκηζε αζθπθηηθά, απφ αζιεηέο, γνλείο θαη θηιάζινπο. Ζ «Φιφγα πξσηαζιεηψλ έιαβε κέξνο κε ηα ηκήκαηα ππνδνκήο ηνπ ζπιιφγνπ: «Σαε θβo λην» , «Ννθ ληανπ θνπκηηε» θαη kick boxing , φπνπ ζπκκεηείραλ 320 κηθξνί αζιεηέο απφ 8 ζπιιφγνπο. Οη κηθξνί αζιεηέο κπξνζηά ζηε ζέα ησλ 320 θππέισλ πνπ ήηαλ ε επηβξάβεπζε ηνπο , έδσζαλ ηνλ θαιχηεξν ηνπο αγσληζηηθφ εαπηφ απνθηψληαο εκπεηξία ζε αγψλεο ψζηε λα κπνξέζνπλ αξγφηεξα λα αγσληζζνχλ ζηα πξσηαζιήκαηα ησλ Οκνζπνλδηψλ. Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή έθαλε πνιχ θαιή δνπιεηά θαη φια πξνεηνηκάζηεθαλ ζην αθέξαην, πξνθεηκέλνπ λα θηινμελεζεί κηα ηφζν κεγάιε δηνξγάλσζε πνπ παξά ην θηιηθφ ηνπ ραξαθηήξα ηεο, παξνπζίαζε αγσληζηηθφ ελδηαθέξνλ. Ο δάζθαινο ηεο "Φιφγαο πξσηαζιεηψλ" ΢ηαχξνο Καηαπφδεο θαη ν δάζθαινο ηνπ Α.Ο. «Δπππξίδαη», ΢ηέιηνο Κνπθέιεο έβαιαλ θη εθείλνη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζηελ φιε πξνζπάζεηα πνπ είρε πνιχ θάιν απνηέιεζκα. Σνπο αγψλεο ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο, ν Πξφεδξνο ηνπ Αζιεηηθνχ Οξγαληζκνχ Γήκνπ Φπιήο θ. Κψζηαο ΢θακαληδνπξαο, ν νπνίνο ζπλεράξε ηνπο δηνξγαλσηέο ησλ αγψλσλ θαη δήισζε φηη ζα ζηεξίμεη ηέηνηεο πξνζπάζεηεο θαη εθδειψζεηο, πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα λα αζρνινχληαη θαη λα παξακέλνπλ ηα παηδηά ζηνλ αζιεηηζκφ. Σηκεηηθφ θχπειιν ζηνλ θ. ΢θακαληδνχξα πξφζθεξε ν πξφεδξνο ηνπ «Ννθ ληανπλ θνπκηηε» θαη ηακίαο ηεο Παλειιελίαο Οκνζπνλδίαο kick boxing θ. Νίθνο Παλαγνειηφπνπινο, ν νπνίνο κε ηελ ζεηξά ηνπ ζπλεράξε δαζθάινπο θαη αζιεηέο. Ο θ. Καηαπφδεο ηέινο, επραξίζηεζε ηνπο ηξεηο θεληξηθνχο δηαηηεηέο: θ. Γξεγφξε Πνδαξα δάζθαιν ηνπ ζπιιφγνπ <<Οξκή>> ζην Ζξάθιεην Αηηηθήο, ηνλ θ. Νίθν Κακπφιε δάζθαιν ηνπ ζπιιφγνπ «Γηφμηππνο Άλσ Ληνζίσλ θαη ηελ ΢νθία Γεσξγα αζιήηξηα ηεο «Φιφγαο Πξσηαζιεηψλ» . Δπξεία ζχζθεςε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ πνξεία ησλ έξγσλ απνρέηεπζεο ζην «Θξηάζην Πεδίν» φπνπ εμεηάζηεθε ε πνξεία ηνπ έξγνπ ηεο απνρέηεπζεο ηνπ Θξηαζίνπ Πεδίνπ ζην ζχλνιφ ηνπ, δειαδή ηεο θαηαζθεπήο ηνπ πξσηεχνληνο δηθηχνπ απφ ηελ ΔΤΓΑΠ, ηνπ δεπηεξεχνληνο δηθηχνπ απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Γπηηθήο Αηηηθήο θαη ηνπ ηξηηεχνληνο δηθηχνπ απφ ηνπο Γήκνπο Αζπξνπχξγνπ, Διεπζίλαο θαη Μάλδξαο. Ζ ΔΤΓΑΠ ελεκέξσζε φηη ην Κέληξν Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Θξηαζίνπ ιεηηνπξγεί κε θαζαξφ λεξφ ιφγσ έιιεηςεο ιπκάησλ θαη πξέπεη λα γίλνπλ άκεζα νη ηδησηηθέο ζπλδέζεηο ζηε πεξηνρή Αζπξνπχξγνπ γηα ηελ νπνία έρεη νινθιεξσζεί ην ζχζηεκα ηνπ πξσηεχνληνο θαη δεπηεξεχνληνο δηθηχνπ, θαζψο θαη πεξίπνπ 750 ζπλδέζεηο ηξηηεχνληνο δηθηχνπ. ΋ζν αθνξά ηνλ άιιν αγσγφ πξσηεχνληνο δηθηχνπ πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ ηελ ΔΤΓΑΠ ζηελ Διεπζίλα, ηα βαζηθά πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ αληιηνζηαζίνπ Α2 πνπ γίλεηαη ζηε πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλα Διεπζίλαο (πξνβιήηα ιηκαληνχ) θαη ζην ηκήκα ηεο Ηεξάο Οδνχ. Γηα ην ζέκα ηνπ Ο.Λ.Δ. είρε πξαγκαηνπνηεζεί ζπλάληεζε ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε, ηνπ Γεκάξρνπ Διεπζίλαο θαη εθπξφζσπν ηεο ΔΤΓΑΠ κε ηελ Γηνίθεζε ηνπ ΟΛΔ θαη ην πξφβιεκα ήδε επηιχζεθε. Παξάιιεια αλαθέξζεθε φηη έρνπλ θαηαζθεπαζηεί 1000 ζπλδέζεηο ηξηηεχνληνο δηθηχνπ ζην Γήκν Διεπζίλνο, ελψ ππήξμε κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηε πξφζιεςε αξραηνιφγσλ απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ νη νπνίνη ζα ειέγρνπλ ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ δεπηεξεχνληνο δηθηχνπ. Σν ζέκα ήδε επηιχζεθε θαη γηα ην δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο ε ΔΤΓΑΠ ζα ζπκβάιεη δηαζέηνληαο ηνπο δηθνχο ηεο αξραηνιφγνπο, νη νπνίνη παξάιιεια ζα επηβιέπνπλ ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ πξσηεχνληνο δηθηχνπ (αξκνδηφηεηαο ΔΤΓΑΠ) θαη ηνπ δεπηεξεχνληνο δηθηχνπ (αξκνδηφηεηαο Πεξηθέξεηαο). νλΣα ζπκπεξάζκαηα πνπ βγήθαλ απφ ηε ζχζθεςε ήηαλ ηα εμήο: 1νλ) Σν Κ.Δ.Λ.Θ. είλαη έηνηκν θαη ιεηηνπξγεί, 2 ) Ο Γήκνο Αζπξνπχξγνπ λα θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα ψζηε λα γίλνπλ ζχληνκα νηνληδησηηθέο ζπλδέζεηο γηαηί ζηελ παξνχζα θάζε κφλν απφ ηνλ Αζπξφππξγν αλακέλνληαη ιχκαηα γηα ην Κ.Δ.Λ.Θ, 3 ) Να γίλεη άκεζα πιήξεο θαη αλαιπηηθή θαηαγξαθή ζηνπο Γήκνπο ηνπ Θξηαζίνπ ησλ δξφκσλ πνπ έρνπλ γίλεη ηα έξγα απνρέηεπζεο θαη ησλ δξφκσλ πνπ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα, 4νλ) Ζ ΔΤΓΑΠ λα επηηαρχλεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ ηεο ζην ηκήκα ηεο Ηεξάο Οδνχ ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά γηα ην αθξηβέο ρξνλνδηάγξακκα ιεηηνπξγία ηνπ ζπιιεθηήξα ζηελ Διεπζίλα, ψζηε ν Γήκνο λα ελεκεξψζεη ηνπο θαηνίθνπο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ηδησηηθψλ ζπλδέζεσλ, 5νλ) Ζ ΔΤΓΑΠ λα ζπκβάιεη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ δεπηεξεχνληνο δηθηχνπ ζηελ Διεπζίλα δηαζέηνληαο ηνπο αξραηνιφγνπο πνπ παξαθνινπζνχλ ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηνπ πξσηεχνληνο δηθηχνπ θαη ζηελ νλ παξαθνινχζεζε ησλ αληίζηνηρσλ εξγαζηψλ ζην δεπηεξεχσλ δίθηπν, 6 ) Να γίλεη ζπλάληεζε ζην Γήκν Μάλδξαο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ έξγνπ ηεο απνρέηεπζεο θαη 7νλ) Διήθζε απφθαζε λα γίλνληαη ηαθηηθά αληίζηνηρεο ζπζθέςεηο γηα λα παξαθνινπζείηαη ε πνξεία ηνπ έξγνπ, αξρήο γηλνκέλεο απφ ηε Μεγάιε Γεπηέξα 18 Απξηιίνπ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ έδξα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Γπηηθήο Αηηηθήο ζηελ Διεπζίλα.

ΓΖΜΟ΢ ΑΓΗΧΝ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ – ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ΢ΔΗ΢ΜΟΓΡΑΦΟΗ - ΓΟΝΖ΢ΗΟΓΡΑΦΟΗ

Δηδηθά κεραλήκαηα γηα ηε δηελέξγεηα κεηξήζεσλ ηνπ ζνξχβνπ θαη ησλ δνλήζεσλ (ζεηζκνγξάθνη– δνλεζηνγξάθνη) απφ ηε δηέιεπζε ηνπ ππνγεηνπνηεκέλνπ πξναζηηαθνχ ζηδεξφδξνκνπ, θαη θαηφπηλ ελεξγεηψλ ηνπ Αληηδεκάξρνπ πφιεο Αγίσλ Αλαξγχξσλ θ. Γηψξγνπ Γξφζνπ – Παππά, εγθαηαζηάζεθαλ ζε ηζάξηζκεο θαηνηθίεο ηεο πεξηνρήο κεηά απφ αίηεκα ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ηεο νδνχ Κσλζηαληηλνππφιεσο. Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ζα αλαθνηλσζνχλ θαη αλάινγα κε απηά ζα εθηηκεζεί αλ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ θη άιιεο ελέξγεηεο ηνπ Γήκνπ.

Σε Γηνίθεζε ηνπ ΗΚΑ θαη ηνπο αξκφδηνπο Τπνπξγνχο γηα ηε κεηαθνξά ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΗΚΑ απφ ηε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Κακαηεξνχ ζην Γήκν Φπιήο θαη κάιηζηα ζε πεξηνρή πνπ κε θαλέλα ηξφπν δελ ππάξρεη ζπγθνηλσληαθή πξφζβαζε απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Κακαηεξνχ θαηήγγεηιε Σν Γεκνηηθφ ΢πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ – Κακαηεξνχ ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηνπ. ΢πγθεθξηκέλα θαηαγγέιιεη φηη ε κεηαθνξά έγηλε «ελ θξππηψ», εκέξα Κπξηαθή κε απφιπηε κπζηηθφηεηα, αθνχ νχηε νη ίδηνη νη ππάιιεινη ηνπ ΗΚΑ δελ ην γλψξηδαλ θαη ην πξσί ηεο Γεπηέξαο πήγαλ ζηελ Τπεξεζία ηνπο, αιιά βξήθαλ ην θηίξην άδεην. ΋πσο αλαθέξεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην «εμαπάηεζαλ ην Γήκαξρν θαη ην Γεκνηηθφ ΢πκβνχιην, αθνχ θαη πξνθνξηθά θαη εγγξάθσο δηαβεβαίσλαλ φηη γηα φπνηα απφθαζε ζα πξνεγεζεί ζπδήηεζε πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ.

΢ΕΛΙΔΑ9


ΛΑ΢ΗΘΗ – ΚΡΖΣΖ

Μεγάιε θαζπζηέξεζε παξαηεξείηαη ζηελ θαηαβνιή ησλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ, κε ζπλέπεηα πνιιά άηνκα κε αλαπεξία λα απεπζχλνληαη ζην ζχιινγν Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο Δπαξρίαο Μεξακβέιινπ, αγσληψληαο γηα ην ζέκα απηφ, φπσο αλαθέξεη ε γξακκαηέαο ηνπ ΢πιιφγνπ θ. Μαξηάλλα Γηακαληνπνχινπ. "Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο, αλ φρη ζν ζχλνιφ ηνπο, έρνπλ σο κνλαδηθφ ηνπο εηζφδεκα ηελ θνηλσληθή απηή παξνρή ηνπ θξάηνπο. Σα ρξήκαηα πνπ παίξλνπλ αλάινγα κε ηελ νκάδα ζηελ νπνία αλήθνπλ είλαη ειάρηζηα: άιινη 550 ή 440 επξψ ην δίκελν, άιινη 330 κεληαίσο, πνζά-ςίρνπια, πνπ φκσο κε απηά θαηαθέξλνπλ λα εμαζθαιίζνπλ φπσο-φπσο ηα απαξαίηεηα γηα ηελ δηαβίσζή ηνπο. Έσο ηψξα ηνπιάρηζηνλ. Έηζη, αθνχ σο ζχιινγνο δελ είρακε θακία επίζεκε ελεκέξσζε απφ πνπζελά πξαγκαηνπνηψληαο κηα έξεπλα κέζσ Γηαδηθηχνπ, δηαπίζησζα φηη εθαηνληάδεο άηνκα εππαζψλ νκάδσλ ζε φιε ηελ Διιάδα ρσξίο εξγαζία θαη αλαζθάιηζηνη πεξηκέλνπλ ηελ ηαθηηθή θνηλσληθή ελίζρπζε απφ ηνλ Ηαλνπάξην. Ζ θαζπζηέξεζε ρνξήγεζεο ησλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ, αθφκα θαη φηαλ ζπλέβαηλε ζε νκαιέο νηθνλνκηθέο πεξηφδνπο, δεκηνπξγεί ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, αθνχ ηα πξνλνηαθά επίδνκα θαη ην δηαηξνθηθφ επίδνκα ρνξεγνχληαη ζε πνιίηεο πνπ δελ έρνπλ άιιν κέζν επηβίσζεο. Δπλφεην είλαη φηη νπνηαδήπνηε αλάινγε θαζπζηέξεζε ζε πεξηφδνπο εληεηλφκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, φπσο ε παξνχζα, ζα είλαη θαηαζηξνθηθή θαη εμαζιησηηθή γηα ηε δσή απηψλ ησλ πνιηηψλ’’.

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

΢πλεδξίαζε πξαγκαηνπνίεζε ην Πεξηθεξεηαθφ ΢πκβνχιην Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, εθδίδνληαο ςήθηζκα ζρεηηθά κε ηηο πεξηθνπέο ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο ζηα 13 πξνλνηαθά ηδξχκαηα ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Αλαιπηηθά ην ςήθηζκα: «Σα πξνλνηαθά ηδξχκαηα εδψ θαη 30 ρξφληα ιεηηνπξγνχλ θαηά θχξην ιφγν κε ηελ θξαηηθή επηρνξήγεζε. Σα 13 απηά ηδξχκαηα βξίζθνληαη ζηε ρεηξφηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, κεηά ηε ζεκαληηθή πεξηθνπή ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο ην 2010 θαη ηελ θαζπζηέξεζε ηεο πξνθαηαβνιήο γηα ην 2011. Σα ρξέε ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία είλαη δξακαηηθά θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζηειερψλεη ηα ηδξχκαηα απηά (εθπαηδεπηέο, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, ςπρνιφγνη, εθπαηδεπηηθνί θηι.) είλαη απιήξσηνη εδψ θαη ηέζζεξηο κήλεο», αλαθέξεη ην ςήθηζκα. Σν Πεξηθεξεηαθφ ΢πκβνχιην Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο δεηά άκεζα ηελ θαηαβνιή ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο, ηελ θαηαλνκή θαη ηελ εθηακίεπζε ρξεκάησλ, γηαηί «θηλδπλεχεη άκεζα ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηδξπκάησλ απηψλ πνπ θηινμελνχλ ΑκεΑ, εγθαηαιειεηκκέλα, άπνξα, νξθαλά θαη παξακειεκέλα παηδηά».

ΠΑΣΡΑ

Με εξψηεζή ηνπ πξνο ηνλ ππνπξγφ Τγείαο Αλδξέα Λνβέξδν, ν βνπιεπηήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θαη πξψελ ππνπξγφο Μηράιεο Μπεθηάξεο, δεηεί ηελ άκεζε ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ δσξεάλ κεηαθνξά ησλ ΑκεΑ απφ ην αζηηθφ ΚΣΔΛ Πάηξαο. Ο Αραηφο πνιηηηθφο θαηέζεζε ζηελ εξψηεζή ηνπ, κεηά απφ ηελ απφθαζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ Αζηηθνχ ΚΣΔΛ Πάηξαο, απφ ηελ Σξίηε 1ε Μαξηίνπ, λα κε δέρνληαη ηελ ηζρχ ησλ δειηίσλ κεηαθίλεζεο ησλ ΑκεΑ. Σν πιήξεο θείκελν έρεη σο εμήο: «Γηαθφπεθε κεηά απφ αλαθνίλσζε – απφθαζε ηνπ Αζηηθνχ ΚΣΔΛ Πάηξαο, ε ειεχζεξε πξφζβαζε ησλ ΑκεΑ ζηα αζηηθά ιεσθνξεία ηεο Πάηξαο απφ ηελ 1ε Μαξηίνπ. Απφ εδψ θαη πέξα ηα ΑκεΑ είλαη ππνρξεσκέλα λα πιεξψλνπλ θαλνληθά εηζηηήξην, θαζψο δελ ππήξμε ζεκείν πξνζέγγηζεο ησλ ιεσθνξεηνχρσλ κε ην αξκφδην Τπνπξγείν Τγείαο γηα ηα αηηήκαηά ηνπο.

ΛΑΡΗ΢Α

Δπίζθεςε πξαγκαηνπνίεζε ν αλαπιεξσηήο δηνηθεηήο ηεο 5εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαη ΢ηεξεάο Διιάδαο θ. Αζαλάζηνο Σζάηζνο ζην Κέληξν Πξνζηαζίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο ‘’Ο Αξηζηεχο’’. Ο θ. Σζάηζνο ζπλνκίιεζε κε ηα άηνκα πνπ απαζρνινχληαη ζηηο δνκέο θαη ηνπο επρήζεθε θαιή επηηπρία ζηηο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επίζθεςεο ηφληζε ηα εμήο: «΢πγραίξσ φινπο (δηνίθεζε θαη εξγαδφκελνπο) γηα ηελ ππέξνρε δνκή θαη ην πεξηβάιινλ πνπ δεκηνχξγεζαλ γηα απηά ηα παηδηά. Χο άλζξσπνη, φινη δηαζέηνπκε κεγάια πεξηζψξηα πξνζσπηθήο αλάπηπμεο, αιιά βεβαίσο απηφ απαηηεί ηελ ηθαλφηεηα λα δνχκε καζεζηαθά ην ηαμίδη ηεο δσήο καο. Απηά ηα παηδηά κε ηα νπνία ζπλνκίιεζα καδί ηνπο κνπ δίδαμαλ ηη ζεκαίλεη πξνζπάζεηα γηα δεκηνπξγία θαη δσή πέξα απφ θάζε δπζθνιία πνπ καο ηπραίλεη. Σν πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δνχκε πξνζδηνξίδεη άκεζα ή έκκεζα ην δηθφ καο ηαμίδη θαη ην δηθφ καο επ δελ. Ζ ζπλερήο αλάπηπμε θαη ε πξφνδφο καο είλαη απνθιεηζηηθά δηθή καο επζχλε». Ο θ. Σζάηζνο έθιεηζε ηελ αλαθνξά ηνπ επρφκελνο θαιή ζπλέρεηα θαη θαιή δχλακε ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Κέληξνπ.

ΚΡΖΣΖ

΢ε ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ ΢σκαηείνπ ΑκεΑ, κεηαμχ ηνπ Γ.΢ ηνπ ΢σκαηείνπ θαη ησλ δεκάξρσλ Αλσγείσλ, Ακαξίνπ θαη Μπινπνηάκνπ, ζπδεηήζεθαλ ζέκαηα ελδηαθέξνληνο, φπσο: Κνηλσληθέο Γνκέο, πξφλνηα, πξνζβαζηκφηεηα, ιεπθφ ηαμί, παξαρψξεζε αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξσλ ζηα ΑκεΑ, ζχλδεζε θξηηεξίνπ πξνζβαζηκφηεηαο γηα αδεηνδφηεζε θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, κείσζε δεκνηηθψλ ηειψλ θαζψο θαη κεησκέλν ηηκνιφγην λεξνχ ζηα ΑκεΑ, πινπνίεζε πξνγξακκάησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο ηνπ ΟΑΔΓ ζηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, θνηλέο εθδειψζεηο ζηηο έδξεο ησλ δήκσλ θ.α κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΢σκαηείνπ κεηά ην πέξαο απηήο λα επραξηζηεί ηνπο δήκνπο γηα ηε ζπλεξγαζία, γηα ηελ νπνία εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία λα ζπλερηζηεί πξνο φθεινο ησλ δεκνηψλ ηνπο κε αλαπεξία.

ΣΡΗΚΑΛΑ

1. Αλάζα πήξαλ ηα άηνκα κε αλαπεξία, αθνχ δφζεθε ιχζε ζην πξφβιεκα κε ην Αζηηθφ ΚΣΔΛ. Ο πξφεδξνο ηνπ Ννκαξρηαθνχ ΢πιιφγνπ Αηφκσλ κε Αλαπεξία ‘’Ζ Αξγψ’’ κε ζπλέληεπμή ηνπ ηφληζε φηη ήηαλ κηα θαιή αιιά θαη αλακελφκελε εμέιημε. «Πιεξψζεθαλ θαη ηα ππεξαζηηθά ΚΣΔΛ, κέρξη λεσηέξαο βέβαηα, ζα δνχκε ηη ζα γίλεη ζηελ πνξεία, γηαηί ην ππνπξγείν ην έρεη ζπλεζίζεη απηφ, δίλεη ρξήκαηα θαη κεηά ζηακαηάεη γηα έλα δηάζηεκα» θαη ζπλερίδεη ιέγνληαο: «Κάζε ρξφλν ην αζηηθφ θαη ππεξαζηηθφ ΚΣΔΛ δεηάεη ηηο θαηαζηάζεηο απφ ηελ Κνηλσληθή Πξφλνηα, πφζνη είλαη νη επηδνηνχκελνη, γηα λα πάξνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο απφ ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Βέβαηα ην ππνπξγείν


Οηθνλνκηθψλ πεξί άιισλ ηπξβάδεη. Σν αζηηθφ θαη ην ππεξαζηηθφ ΚΣΔΛ έρνπλ δίθην. Ο Ο΢Δ έρεη ήδε ζηακαηήζεη λα κεηαθηλνχληαη ηα άηνκα κε αλαπεξία κε έθπησζε». 2. Μεηά απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο νθεηιήο δεδνπιεπκέλσλ ζε ππαιιήινπο ΑκεΑ ηνπ δήκνπ Σξηθθαίσλ απφ ηνλ δήκαξρν θ. Υξήζην Λάππα, θαίλεηαη φηη είρε απνηέιεζκα ε θίλεζε απηή, αθνχ φπσο δήισζε ζηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ηνπηθψλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο, ην δήηεκα ζα δηεπζεηεζεί κέζσ ξχζκηζεο πνπ πξνσζεί ην αξκφδην ππνπξγείν, ψζηε αθελφο κελ λα εμαθνινπζνχλ λα εξγάδνληαη, αθεηέξνπ δε λα ηνπο θαηαβιεζνχλ φια ηα δεδνπιεπκέλα. ΋πσο είρε θαηά ην παξειζφλ επηζεκάλεη ν θ. Λάππαο, ηα νθεηιφκελα πξνέξρνληαλ απφ ηελ πξνεγνχκελε δεκνηηθή αξρή ζε ππαιιήινπο ηνπ δήκνπ νη νπνίνη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο. Οη ελλέα ππάιιεινη απαζρνινχληαη ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θα πην ζπγθεθξηκέλα ζηε ΓΔΚΣΔΣ θαη ηε ΓΔΚΟΜΔΣ θαη ηνπο νθείινληαη ρξήκαηα απφ ην 2007 θαη απφ ην 2008 κέρξη ζήκεξα, δειαδή ζπλνιηθά ηέζζεξα ρξφληα.

ΠΔΛΛΑ

Μηα πξσηφηππε ζπιινγή μεθίλεζε ν ΢χιινγνο Παξαπιεγηθψλ θαη Κηλεηηθά Αλαπήξσλ ηνπ Ννκνχ ζε ζπλεξγαζία κε κηα κεγάιε εηαηξεία αλαθχθισζεο θαη εκθηαιψζεσο, κε ζθνπφ λα βνεζήζεη αλζξψπνπο κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα πνπ δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα αγνξάζνπλ αλαπεξηθά θαξνηζάθηα. Ζ ηδηαηηεξφηεηα έγθεηηαη ζηε ζπγθέληξσζε απφ πιαζηηθά θαπάθηα απφ κπνπθάιηα εκθηαισκέλνπ λεξνχ θαη αλαςπθηηθψλ ψζηε κεηά λα γίλεη αληαιιαγή κε αλαπεξηθά ακαμίδηα θαη νξζνπεδηθά είδε. «Βνήζεηα απφ ην θξάηνο δελ ππάξρεη, απνθαζίζακε ινηπφλ λα θάλνπκε θάηη κφλνη καο. Αλαπηχμακε κηα πξσηνβνπιία πνπ δελ θνζηίδεη ηίπνηα ζε εθείλνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη κπνξεί λα βνεζήζεη πνιινχο ζπλαλζξψπνπο καο» ιέεη ε πξφεδξνο ηνπ ζπιιφγνπ Γήκεηξα Υξηζηάθε. Καζεκεξηλά ζηα γξαθεία ηνπ ζπιιφγνπ ζηα Γηαλληηζά θηάλνπλ δεθάδεο ζαθνχιεο κε πιαζηηθά θαπάθηα απφ φιε ηελ Διιάδα. «Με θνχξηεξ, κε ΚΣΔΛ, κε ην ηαρπδξνκείν. Ζ αληαπφθξηζε ηνπ θφζκνπ είλαη κεγάιε».

ΔΓΔ΢΢Α

Γηα ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο μελψλα ΑκεΑ γηα εκηαπηφλνκε δηαβίσζε αγσλίδεηαη εδψ θαη δχν ρξφληα ν ΢χιινγνο Γνλέσλ Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο Έδεζζαο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ μελψλα ζεσξείηαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ην ρψξν ηεο αλαπεξίαο, αθνχ απεπζχλεηαη ζε ΑκεΑ πνπ δελ έρνπλ πιένλ νηθνγέλεηα. Ζ παξακνλή ζηνλ μελψλα ζα ιεηηνπξγήζεη επεξγεηηθά γηα ηνπο ίδηνπο, θαζψο πέξα απφ φια η’ άιια ζα ηνπο δψζεη ην δηθαίσκα λα δξνπλ θαη ελεξγνχλ κφλνη ηνπο, ζηα ζεκεία πνπ είλαη εθηθηά. ΢ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ηψξα, είρε ζπλδξάκεη θαη ε πξνεγνχκελε δεκνηηθή αξρή, ε νπνία πξνζθέξζεθε λα παξαρσξήζεη αθίλεην ζηνλ νηθηζκφ ησλ Δξγαηηθψλ Καηνηθηψλ Κιεζνρσξίνπ. Χζηφζν ην ζέκα θφιιεζε ζηηο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, θαζψο αθφκε ε Δξγαηηθή Δζηία δελ έρεη πξνρσξήζεη ζηνλ απνραξαθηεξηζκφ ηνπ θηηξίνπ. ΢’ απηφ ην δηάζηεκα, δηάθνξνη πνιίηεο έρνπλ ζπλδξάκεη νηθνλνκηθά πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε πνπ φπσο θαίλεηαη επηθξαηεί ε ιχζε ηεο θαηαζθεπήο απηνχ ηνπ μελψλα ζε ρψξν πνπ αλακέλεηαη λα βξεζεί εληφο ηεο πφιεο.

ΖΛΔΗΑ

1. Σνπο αζιεηέο απφ ηελ νκάδα επίιεθησλ ηνπ 19νπ All Star Game πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Πάηξα, Βαγγέιε Μάληδαξε, ΢σθξάηε Φαξφπνπιν, Νψληα Παπαλησλίνπ, Γηνλχζε Καπηληάξε, Εήζε ΢αξηθφπνπιν, Βαζίιε Καββαδά, Θέκε Σζαθαιέξε, Γηάλλε Καξαζαλάζε, Γηψξγν Γησξγάθε θαη Λεπηέξε Μπαρνξίδε δέρζεθε ν ΢χιινγνο Γνλέσλ – Κεδεκφλσλ θαη ΑκεΑ ‘’ΖΛΗ΢’’ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ. Ζ επίζθεςε έγηλε γηα λα κνηξάζνπλ δψξα πνπ πξφζθεξε ν ΟΠΑΠ, ρνξεγφο ηεο γηνξηήο θαη απηά ησλ Δ΢ΑΚΔ, Π΢ΑΚ θαη Ο΢ΔΚΚ. Ο γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ ΢πλδέζκνπ ηνπ Π΢ΑΚ, Γηψξγνο Υαιβαηδάθεο είπε: «θάζε ρξφλν θάλνπκε ζηελ πεξηθέξεηα ηε γηνξηή ηνπ κπάζθεη. Σν έξγν ζαο είλαη ζπγθινληζηηθφ. ΢ηφρνο καο είλαη λα ζπλεπηθνπξνχκε ηηο πξνζπάζεηέο ζαο. Να παξαθνινπζείηε ηνλ αζιεηηζκφ θαη λα είζηε καθξηά απφ ηε βία θαη ηα ζπλζήκαηα. ΢αο πεξηκέλνπκε ζην γήπεδν». 2. ΢πλάληεζε πξαγκαηνπνίεζε ν Γήκαξρνο Αξραίαο Οιπκπίαο θ. Θχκηνο Κνηδηάο κε ην Γ.΢ ηνπ ΢πιιφγνπ Γνλέσλ, Κεδεκφλσλ θαη ΑκεΑ ‘’ΖΛΗ΢’’. Ζ ζπλάληεζε έγηλε κε πξσηνβνπιία ηνπ ζπιιφγνπ ‘’ΖΛΗ΢’’ θαη ζηφρν είρε ηελ πξνψζεζε ησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ. Ο πξφεδξνο ηνπ ΢πιιφγνπ Γηάλλεο Παπαδάηνο δήηεζε ηελ αξσγή ηνπ Γήκνπ Αξραίαο Οιπκπίαο ψζηε ηα αηηήκαηα ηνπ επαίζζεηνπ θνηλσληθνχ ζηξψκαηνο ησλ ΑκεΑ θαη ησλ ζπγγελψλ ηνπο λα απνηειέζνπλ θαζνιηθφ αίηεκα ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Δθ κέξνπο ηνπ Γεκάξρνπ εθθξάζηεθε ‘’ε ζπκπαξάζηαζε θαη ε θαηαλφεζε ζηα αηηήκαηα ηνπ ζπιιφγνπ’’ θαη ‘’ε έκπξαθηε αιιειεγγχε ηνπ δήκνπ ζηα πξνβιήκαηα ησλ ΑκεΑ’’.

ΠΤΡΓΟ΢

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα εγθαίληα ηεο έθζεζεο ησλ κειψλ ηνπ ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ ηνπ Ννκνχ Ζιείαο θαη ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ ηκήκαηνο κνπζεηνινγίαο / κνπζεηνγξαθίαο θαη ζρεδηαζκνχ εθζέζεσλ ηνπ ΣΔΗ Πχξγνπ κε ηίηιν ‘’Οη θσλέο ζαο…νη θσλέο καο’’. ΢πνπδαζηέο θαη ζπλάλζξσπνί καο κε αλαπεξίεο έλσζαλ δεκηνπξγηθά ηηο θσλέο ηνπο απνδεηθλχνληαο φηη θαλείο δελ πξέπεη λα είλαη θνηλσληθά απνθιεηζκέλνο. Ζ πξνζβαζηκφηεηα πξέπεη λα ππάξρεη ζε φια θαη ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο, αληηθείκελα θαη ζηελ ίδηα ηε δσή. Ζ πξφεδξνο ηνπ Γ.΢ ηνπ ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ ηνπ Ννκνχ Ζιείαο Εσή Βνπξδνχκε δήισζε ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε πσο «ζ’ απηή ηελ έθζεζε ε δνπιεηά ησλ σθεινπκέλσλ ζπλδεκηνπξγήζεθε κε ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ ΣΔΗ παξάγνληαο έλα πνιχ θαιφ απνηέιεζκα. Μέζα απ’ απηή ηελ πξνζέγγηζε ε δηαθνξεηηθφηεηα αλαξηήζεθε δείρλνληαο ηαπηφρξνλα ην αλζξψπηλν πιαίζην ζην νπνίν πξέπεη λα θηλνχκαζηε. Ζ δε ζπλεξγαζία ησλ κνλάδσλ θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη ησλ ηδξπκάησλ ηεο Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη φρη κφλν γηα ζέκαηα αλαπεξίαο αιιά θαη ζε άιια δεηήκαηα ηα νπνία κπνξνχλ θαη πξέπεη λα καο ζπλδένπλ».

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖ΢Ο΢ 1.Σν δεκνηηθφ ΢πκβνχιην ηεο Πάηξαο έβαιε ηέινο ζηελ νηθνλνκηθή νκεξία ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο ηνπ λνκνχ Αραΐαο. Ζ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ηα ΔΛΣΑ αλνίγεη νπζηαζηηθά ην δξφκν ηεο θαηαβνιήο ησλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ. Ζ έγθξηζε ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ηνπ δήκνπ Παηξέσλ κε ηα ΔΛΣΑ γηα ηελ απνζηνιή ησλ επηδνκάησλ θνηλσληθήο πξφλνηαο ήηαλ ην κνλαδηθφ ζέκα ηεο έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ ΢πκβνπιίνπ, ην νπνίν αληαπνθξίζεθε ζην αίηεκα ησλ ΑκεΑ ηεο πεξηνρήο. Σν πξφβιεκα πξνέθπςε ιφγσ ηεο αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ θαηαβνιήο ησλ επηδνκάησλ, θαζψο πιένλ νη αξκνδηφηεηεο ησλ Γηεπζχλζεσλ Πξφλνηαο ησλ Ννκαξρηψλ


κεηαθέξζεθαλ ζηνπο Γήκνπο, νη νπνίνη θαη δηαρεηξίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα. Ζ θαζπζηέξεζε ηεο θαηαβνιήο πνπ νθείινληαλ ζηελ κε έγθαηξε απνζηνιή ηεο ζχκβαζεο αιιά θαη ησλ ρξεκάησλ απφ ην ππνπξγείν Δζσηεξηθψλ ζην δήκν Παηξέσλ, δεκηνχξγεζε ζνβαξφηαηα πξνβιήκαηα ζηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο ηεο πεξηνρήο. «Δίλαη δήηεκα πξψηηζηεο ζεκαζίαο αλ ιάβεη θάπνηνο ππφςε ηνπ φηη απηφ ην πξνλνηαθφ επίδνκα γηα ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νηθνγέλεηεο Αηφκσλ κε Αλαπεξία ζηηο νπνίεο θαηαβάιιεηαη, δελ απνηειεί απιψο έλα βνήζεκα, αιιά ην θχξην εηζφδεκά ηνπο» αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά ζε αλαθνίλσζή ηνπ ην Ννκαξρηαθφ ΢σκαηείν Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο λνκνχ Αραΐαο. 2. Οη απμεκέλεο αλάγθεο ηνπ ΢σκαηείνπ Κσθψλ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζέκα ζηέγαζεο, αθνξκή ηεο νπνίαο ζηάζεθε θαη ε επηζηνιή πνπ έζηεηιε ν Πξφεδξνο ηνπ ΢σκαηείνπ Κσθψλ θαη Βαξήθνσλ Ννηηνδπηηθήο Διιάδαο θ. Αλδξέαο Ρήγαο αλαθέξνληαο: «Γπζηπρψο ην ζσκαηείν καο, είλαη απφ ηα ειάρηζηα παξφκνηα ζσκαηεία ζηελ Διιάδα πνπ δελ έρεη ζηέγε. Απαξηζκεί 150 κέιε, πνπ καδί κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο θεδεκφλεο θηάλνπλ ηα 400 κέιε. Γπζηπρψο ζε θαηξφ ηφζν κεγάιεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη αδχλαηνλ ηα κέιε καο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δαπάλεο. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα καο θνηλνπνηεζεί δηαηαγή γηα απφδνζε ηνπ κηζζίνπ πνπ ζηεγάδεηαη ην ζσκαηείν απφ ηνλ ηδηνθηήηε, ιφγσ νθεηινκέλσλ κηζζσκάησλ. Παξά ηηο πξνζπάζεηέο καο, έρεη θαηαζηεί αδχλαηνλ λα βξεζεί ρψξνο ζηέγαζήο καο θαη θαζψο πηεδφκαζηε θαζεκεξηλά απφ ηνλ ηδηνθηήηε λα απνρσξήζνπκε απφ ην αθίλεην πνπ έρνπκε κηζζψζεη, ην πηζαλφηεξν είλαη λα κείλνπκε ρσξίο έδξα. Απηφ θπζηθά, φπσο είλαη θαηαλνεηφ, ζα δεκηνπξγήζεη ζνβαξφ πξφβιεκα ζηα κέιε ηνπ ΢σκαηείνπ καο, ηα νπνία θαζεκεξηλά δίλνπλ ηνλ δηθφ ηνπο κεγάιν αγψλα γηα λα ζηαζνχλ σο ηζφηηκα κέιε ζηελ θνηλσλία καο. Αο πξνζπαζήζεη ινηπφλ φπνηνο έρεη ηνλ ηξφπν θαη ηελ δπλαηφηεηα λα βνεζήζεη ην ζσκαηείν καο, ψζηε λα κελ εθδησρζεί απφ ην κίζζην πνπ ρξεζηκνπνηεί σο έδξα, θαζψο ν αγψλαο πνπ δίλνπκε είλαη κεγάινο. ΢ε άιιε πεξίπησζε, φπνηνο έρεη ηε δχλακε, ηελ αξκνδηφηεηα θαη θπζηθά ηε ζέιεζε λα βνεζήζεη ην ζσκαηείν καο απφ ηνπο ηνπηθνχο θνξείο, αο κεζνιαβήζεη γηα λα απνθηήζνπκε ρψξν ζηέγαζεο, αθνχ ππάξρνπλ δεθάδεο αθίλεηα πνπ παξακέλνπλ θιεηζηά».

ΚΟΕΑΝΖ Με θιείζηκν απεηιείηαη ην Κέληξν Φξνληίδαο Παηδηψλ κε Αλαπεξία Δνξδαίαο θαζψο ην νηθνλνκηθφ πξφβιεκα παξακέλεη. Ο πξφεδξνο ηνπ Κέληξνπ θ. ΢ηέιηνο Αλησλαξίδεο ηφληζε ραξαθηεξηζηηθά: «Βξηζθφκαζηε πξαγκαηηθά ζε αδηέμνδν θαη δελ μέξνπκε ηη λα θάλνπκε. Ζ κφλε ιχζε πνπ βιέπνπκε είλαη λα θιείζνπκε γηαηί δελ κπνξνχκε λα αληεπεμέιζνπκε ζηηο ππνρξεψζεηο καο. Παξά ηηο εθθιήζεηο πνπ έρνπκε θάλεη, παίξλνπκε απφ παληνχ ζαλ απάληεζε ηε ζησπή. Δκείο θάλνπκε ππέξβαζε ησλ δπλαηνηήησλ καο αιιά απηή ηε ζηηγκή είκαζηε ζε ζεκείν 0. Κιείλνπκε, αθνχ δελ ππάξρεη άιιε ιχζε. Σα ιεηηνπξγηθά καο έμνδα ην ρεηκψλα είλαη 5000 επξψ κεληαίσο ελψ ην θαινθαίξη θάπσο ειαθξαίλνπλ, φρη φκσο θαηά πνιχ. Σα πξνγξάκκαηα ηνπ Κέληξνπ ζηεξίδνληαη ζηε πξνζθνξά θαη ζηε θαιή ζέιεζε ησλ εζεινληψλ καο. ΢ε ζηαζεξή βάζε εβδνκαδηαίσο δξαζηεξηνπνηνχληαη 10 εζεινληέο. ΋πσο ινηπφλ κπνξεί λα θαηαιάβεη θαλείο δελ είλαη έλαο ρψξνο θχιαμεο ησλ παηδηψλ αιιά γηα έλα ρψξν φπνπ ηα παηδηά κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ θάπνηεο δεμηφηεηεο θαη λα πεξάζνπλ δεκηνπξγηθά ην ρξφλν ηνπο».

ΜΑΓΝΖ΢ΗΑ Αλαθνίλσζε εμέδσζε ε εηαηξεία ΚΣΔΛ Βφινπ Α.Δ γηα ην δήηεκα ηεο κεηαθνξάο ησλ ΑκεΑ. ΢χκθσλα κε απηήλ: «Έπεηηα απφ ηε ζπλάληεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Παλειιαδηθήο Οκνζπνλδίαο Αζηηθψλ ΢πγθνηλσληψλ κε ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θ. Καηξηβάλν, πιεξνθνξνχκαζηε φηη επεηεχρζε ζπκθσλία γηα ηε δσξεάλ κεηαθίλεζε θαηφρσλ Γειηίσλ ΑκεΑ κε Αζηηθά Λεσθνξεία γηα ην έηνο 2011. Χο εθ ηνχηνπ νη δηθαηνχρνη ησλ ελ ιφγσ Γειηίσλ πνπ θέξνπλ ηε ζσζηή ζεψξεζε, δηθαηνχληαη δσξεάλ κεηαθίλεζε κε ηα Λεσθνξεία ηεο «Αζηηθφ ΚΣΔΛ Βφινπ Α.Δ απφ Πέκπηε 17 Μαξηίνπ 2011». Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν πξφεδξνο ηνπ Γ.΢ ηνπ Αζηηθνχ ΚΣΔΛ Βφινπ θ. Σξχθσλ Πιαζηάξαο ζεκείσζε πσο ζεσξεκέλεο θάξηεο έρνπλ νη πεξηζζφηεξνη δεκφηεο κε αλαπεξία εθηφο απφ κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο.

ΒΟΛΟ΢

Μεηά απφ ηε ζεηηθή αληαπφθξηζε ηεο 5εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαη ΢ηεξεάο Διιάδαο, εγθξίζεθε ην αίηεκα ηνπ δεκάξρνπ Βφινπ θ. Πάλνπ ΢θνηηληψηε γηα ηελ παξαρψξεζε κέξνπο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κέληξνπ ΢ηήξημεο Απηηζηηθψλ Αηφκσλ Μαγλεζίαο. ΢χκθσλα κε ην έγγξαθν πνπ ππέγξαςε ν αλαπιεξσηήο δηνηθεηήο ηεο 5εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο θ. Αζαλάζηνο Σζάηζνο, ζην δήκν Βφινπ δηαηίζεηαη πξνζσξηλά ε ρξήζε γηα πεξίνδν 3 εηψλ κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο, εθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν, κηαο πηέξπγαο ζην ΚΔ.΢.Α.Α Μαγλεζίαο, απνηεινχκελε απφ 5 ππλνδσκάηηα, έλαλ εζσηεξηθφ θνηλφρξεζην ρψξν, θνπδίλα θαη γξαθείν θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ. Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο, πδξνδφηεζεο, ξεπκαηνδφηεζεο θαη θαζαξηφηεηαο ηεο πηέξπγαο, ζα βαξχλνπλ ην Γεκνηηθφ Οξγαληζκφ Τγείαο θαη Κνηλσληθψλ Θεκάησλ Βφινπ. Ζ έγθξηζε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Βφινπ, δίλεη ηελ επθαηξία αμηνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ πφξσλ, αιιά αμηνπνίεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΚΔ.΢.Α.Α.Μ., ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ νπνίσλ παξακέλεη αλεθκεηάιιεπην.

ΘΡΑΚΖ «Γελ έρνπλ νχηε γηα ςσκί ηα κέιε καο». Ζ δήισζε έξρεηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ ΢πιιφγνπ ΑκεΑ Έβξνπ θ. Γηάλλε Σφπηζε. «Καίεη ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία», πξνζέηνληαο, «έλαο λένο άλζξσπνο ηεο πφιεο καο έθπγε απφ ηε δσή, εμαηηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ πξνβιεκάησλ. Καιψ ηνπο αλζξψπνπο πνπ κπνξνχλ, λα δψζνπλ έζησ θαη κηα ψξα δνπιεηά ζε έλα κέινο ηνπ ζπιιφγνπ ησλ ΑκεΑ, γηαηί ε θαηάζηαζε είλαη δξακαηηθή», «ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε είλαη κεγάια, ελψ απηή ηελ ζηηγκή θπθινθνξνχκε ρσξίο λα ηζρχνπλ νη θάξεο ησλ αλαπήξσλ κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη θνβεξή επηβάξπλζε ζε παηδηά θαη ειηθησκέλνπο. Παξαθαιψ ηνπο ηνπηθνχο καο εγέηεο λα πηέζνπλ ηελ θαηάζηαζε γηαηί ηα κέιε καο δελ έρνπλ άιιεο αληνρέο. Ζ θαηάζηαζε είλαη δξακαηηθή, δελ πάεη άιιν». ΢ΕΛΙΔΕ΢ 10-11


Ο Κάπηελ!!! Σεο ραξάο, ηεο ζπκθνξάο ή ηνπ γιπθνχ λεξνχ;; Αγαπεηνί θίινη, ζήκεξα ζα ζαο πσ κηα αιήζεηα κέζα απφ έλα παξακχζη!!! Έηζη θη αιιηψο δνχκε ζηελ επνρή ησλ κχζσλ. «Δγψ λα είκαη απηφο; Δμαίξεζε;» ΋ια θαιά ινηπφλ!!! Πάκε, βγήθε έλαο θαπεηάληνο ζηε ζηεξηά! Με θαπέιν αιιά Κάπηελ ηζηκπνχθη Κακάξη θαη παξάζεκα αιά Κάπηελ. Ώξα λα πηάζεη ην ηηκφλη. Πνην ηηκφλη; Απηφο βαξθνχια ζηα ξερά έθαλε θνπκάλην. Ση ηα ζέιεη ηα ηηκφληα θαη ηελ γέθπξα; Απηά είλαη γη’ άιια ρέξηα. Σν ηηκφλη ζην θαξάβη θάλεη ηδηδ!!! Γίθην έρεηο θάπηελ, δε θηαηο εζχ. Άιινη ζε ξημαλ ζηε ζάιαζζα πνπ μέξνπλ θαη ηνπο αξέζνπλ ηα ςάξηα πνπ εζχ ζα πηάζεηο. Απηνί μέξνπλ ηη λφζηηκα είλαη ηα ςάξηα. Σν δχζθνιν είλαη λα ηα πηάζεηο!!! Κη απηφ ην ήμεξαλ! Γη’ απηφ ξίμαλ εζέλα ζηε ζάιαζζα, γηα λα κε βξαρνχλ θαη θξπψζνπλ!!! Με μερλάο ηη ιέεη ν ιαφο! Πξέπεη λα βξέμεη…γηα λα θαο ςάξη. Σν άιιν ην μέξεηο; Άκα ςάξηα δελ βγάιεηο, ζα ζε πεηάμνπλ πάιη ζηε ζάιαζζα ρσξίο λα λνηάδνληαη αλ εζχ γίλεηο ηξνθή ησλ ςαξηψλ. Απηνί δε ζα θηαίλε, ηα ρέξηα ηνπο είλαη θαζαξά. ΋ινη έρνπλ θαζαξά ρέξηα. Λίγν λεξφ είλαη αξθεηφ, ηα πάληα θαζαξίδεη. Να ζνπ πσ θαη η΄ άιιν; Κη εγψ φπσο φια ηα παηδηά κηθξφο ηηο Απφθξηεο θαπεηάληνο ήκνπλ. Καη ηη θαπεηάληνο. Πξψηνο! Καπεηάληνο; Ναχαξρνο!!! Απηά φηαλ ήκνπλ παηδί, ζηα φλεηξά κνπ! Ση πξσί μχπλαγα. Γε ζηνίρηδε ηίπνηα λα νλεηξεχεηαη έλα παηδί. Ζ δσή φκσο ησλ κεγάισλ δελ είλαη νχηε φλεηξα, νχηε παηρλίδη. Καη ην θαπεηαληιίθη ζέιεη ρέξηα, κφξθσζε θαη πνιιά ρξφληα ζηε ιάληδα θαη ηελ αξκχξα. Σφηε ίζσο θάηη λα θάλεηο. Αιιηψο πάξε ηελ Μαξηινχ κε ηα θνππηά θαη γηαιφ γηαιφ, δήζε η΄ φλεηξν. ΋ηαλ μππλήζεηο, κπνξεί λα΄ ζαη θαη Ναχαξρνο!!! Ση θάλεηο, πνπ παο ξε Καξακήηξν; Σν Καπεηαληιίθη ζέιεη κπξάηζα, ππγκή θαη πείξα. Σν θνπκάλην δελ είλαη κηθξφ πξάγκα. Σα φλεηξα δε ζηνηρίδνπλ; Αιιά γηα λα γίλνληαη, επηηξέπνληαη κφλν ζηα παηδηά ή ζηνπο νλεηξνπαξκέλνπο! Λεο λα είζαη; ΋ρη φρη παηδί. Γηαηί είζαη Μεγάινο. Ρε κπάο;

\

ΟΛΑ ΢ΣΖΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤ΢Ζ!!! ΜΔ ΒΟΖΘΟ ΣΖΝ ΢ΤΓΚΤΡΗΑ «ΜΝΖΜΟΝΗΟ» Αγαπεηνί θίινη θαη θίιεο!!! Ίζσο λα κελ είκαη εηδηθφο! Αιιά κεξηθά πξάγκαηα ελνρινχλ θαη πξέπεη λα ηα πσ! Καη εζείο θξίλεηε. Γε κ’ ελνριεί. Κάλην θίιε θαη θίιε, ίζσο γίλσ θαιχηεξνο. Ίζσο εζχ κνπ δψζεηο δχλακε λα πσ θαη λα γξάςσ θη άιια. Λνηπφλ, πάκε ζην ζέκα. Μείσζε κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ ζην βσκφ ηεο πξνζθνξάο φισλ γηα ηε ρψξα. Οη απνιχζεηο! Οη απνιχζεηο απφ ηελ εξγαζία; Κη απηέο πξνζθνξά ζην θξάηνο; Δίλαη δπλαηφλ έλαο πεηλαζκέλνο λα πξνζθέξεη; Οπθ ιάβεηο εθ ηνπ κε έρσλ. Να βνεζήζνπκε φινη! αιιά πσο; Υσξίο δνπιεηά, ρσξίο παξαγσγή θαη ρσξίο αλάπηπμε; Αο πάκε ζην δηά ηαχηα. Οηθνλνκία-θφξνη, ηα έζνδα απφ πνχ; Σν δέληξν κε ηα θξνχηα δελ έρεη άιια. Φχιια θίηξηλα, θιαξηά γπκλά! Ση ζα πάξεηο; Δηζαγσγή ακθηβφινπ πξντφλησλ πνηφηεηνο θαη αθνξνιφγεηα. Απηά ηα ιεθηά ζα πάλε απφ θεη πνπ ήξζαλ. Μνλαδηθά έζνδα, ηα κνπζεία καο θαη ηα αξραία! Απηφο είλαη ν πνιηηηζκφο; Οη ηαηλίεο ή ε TV ηη παξάγνπλ; Κη εδψ εηζαγφκελα! Ζ θηήληα ηξψεη ηνλ παξά ιέλε νη παξαγσγνί. Γεκίζακε θάζε ινγήο ζίξηαι εηζαγφκελα. Οη θαιιηηέρλεο καο ζα γίλνπλ θνπινπξάδεο; Κη απηφ ην επάγγεικα ην πήξαλ αιινδαπνί. Οη Έιιελεο; Ση επαγγέιινληαη; Αο είλαη θαιά ν κπακπάο! Κη αλ ν κπακπάο είλαη άλεξγνο; Σφηε ηη γίλεηαη; Πνπ λα ηελ βξεη ηε δνπιεηά ν κπακπάο; Αθνχ θνινζζνί λαπαγνχλ, ε βάξθα ηνπ ςαξά ζα αξκελίζεη; Αθνχ ηα κεγάια θαλάιηα θάλνπλ πεξηθνπέο, ην καγαδάθη ηεο γεηηνληάο πψο λα θξαηεζεί; Αθνχ κπάδεη απφ παληνχ. Πξνκεζεπηέο, αζθάιεηα αηνκηθή-πξνζσπηθνχ, Δθνξία, απμήζεηο ΓΔΚΟ + Φ.Π.Α έζνδα κείσλ. Καη φι’ απηά κλεκφλην θαη έιιεηςε ξεπζηφηεηαο. Αο επρεζνχκε πσο φι’ απηά είλαη έλα φλεηξν θη φηαλ μεκεξψζεη ζα βγεη ήιηνο. Καη ε ειπίδα δελ πεζαίλεη πνηέ. Ή ηνπιάρηζηνλ απηή ζα πεζάλεη ηειεπηαία. ΋πσο είπα πην πάλσ, ηα θαλάιηα θάλνπλ εκπφξην ηαηληψλ. Καη πψο λα κε θάλνπλ; Πσο ζα ιεηηνπξγήζνπλ; Με δεκηά; ΋ρη βέβαηα! Ζ δεκηά είλαη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ απνθαζηζηάηαη απφ DVD, έλαληη επηεινχο ακνηβήο θαη ρσξίο εξγαηνψξεο θαη ξίζθν. Καη γηαηί λα ην θάλνπλ; Αθνχ νιφθιεξν θξάηνο έρνληαο καραίξη θαη πεπφλη δελ ηνικά! Ζ ηφικε ζέιεη νχκπαια! Σνικήζηε ή πεγαίλεηε λα μχζεηε πιάηεο. Ζ κηθξή θαη κηζνθαηερφκελε Κχπξνο ην ηφικεζε. Δζείο; Γηαηί φρη; Μήπσο ε Διιάδα καο είλαη μεπνπιεκέλε; Αλ ηνικάηε βγείηε λα ν πείηε ζην Λαφ! Σελ αιήζεηα!!! Ζ πξάμε εδψ θαη ηψξα γηα ην θαιφ ηεο ρψξαο. Σα παληειφληα νη Άληξεο δελ ηα θνξνχλ γηα ην θξχν θαη κφλν. γηα ηνλ ΑΟΕ κηιψ, απηφ ην μέξεηε; Γηαηί ζθπξίδεηε αδηάθνξα; ΢αο ιέλε φινη λα ν δξφκνο θη εζείο πάηε απ’ ηα βξάρηα ή γπξίδεηε ηελ πιάηε ζηελ επθαηξία ηεο ρψξαο. Ση θνβάζηε; Σφικε ρξεηάδεηαη λα ζηεξίμεηε ηε ρψξα, ην ζπίηη ζαο θαη ην ζπκθέξνλ ηνπ ιανχ. Απηφ ην Γέληξν έρεη θξνχηα, κε η’ αθήλεηε πάλσ ζην Γέληξν λα ζαπίζνπλ, ζα ραζεί θαη ην Γέληξν. Καη ηφηε ε ρψξα ζα κπεη ζε πεξηπέηεηεο θαη καξαζκφ. Σνικήζηε εδψ θαη ηψξα. Αξγείηε… ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΢ΕΛΙΔΑ12


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Λπθφβξπζε, 06 Μαΐνπ 2011 Αξ.:Πξση.: 82 Γ.΢. θαη Δ.Δ. Π.Ο.΢.Γ.Κ.Α.κ.Δ.Α., Φνξείο – Μέιε Γνλετθνχ θαη Αλαπεξηθνχ Κηλήκαηνο ΘΔΜΑ: ΢ρεηηθά κε Δπηζηνιή: Αξηζκ. Πξση. 146/4-3-2011 Π.Ο.΢.Γ.Κ.Α.κ.Δ.Α. Πξνο Φνξείο- Μέιε Π.Ο.΢.Γ.Κ.Α.κ.Δ.Α Κχξηε Πξφεδξε, « Αηδψο Αξγείνη» Διπίδακε φηη ηφζα ρξφληα ζα είραηε ην ζζέλνο λα θάλεηε κία απηνθξηηηθή θαη ζα απνθαζίδαηε λα ζηακαηνχζαηε λα είζζε «ζθνγγνιάξηνη» ησλ αθεληάδσλ ζαο. Γπζηπρψο έρεηε ράζεη θαη ηε κλήκε ζαο καδί κε ηελ ππφζηαζή ζαο. Mεηά ηε ρπδαία πξφθιεζή ζαο είκεζα αλαγθαζκέλνη λα ζαο ππελζπκίζνπκε, θαη φισο ηδηαηηέξσο ζε εζάο Κε Πξφεδξε, φηη: 1) Απφ ην 19901996, ζπδεηείην λα αλαβαζκηζηεί ν ρψξνο ηεο Ν.Τ. (ΠΟ΢ΓΚΑκΔΑ), ζε Σξηηνβάζκην ΋ξγαλν δειαδή ζε «΢πλνκνζπνλδία», ψζηε λα αθνζησζεί ζηα δίθαηα αηηήκαηα ηνπ Γνλετθνχ Κηλήκαηνο, πνχ δελ είραλ ζρέζε κε ην ππφινηπν αλαπεξηθφ θίλεκα, κε ηαπηφρξνλε δεκηνπξγία 2-3 λέσλ Οκνζπνλδηψλ ζε φινλ ηνλ Διιαδηθφ ρψξν. ΢ην ηειεπηαίν Γ.΢. ηεο ΠΟ΢ΚΑκΔΑ (1996), πάξζεθε απφθαζε, θαηά πιεηνςεθία, λα θαηέβεη ζέκα ζην ΢πλέδξην κεηά απφ αίηεκα 15 πεξίπνπ Φνξέσλ γηα αλαβάζκηζε ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγίαο λέαο ΢πλνκνζπνλδίαο. Γπζηπρψο κεηαμχ απηψλ πνχ ήζειαλ ηελ αλαβάζκηζε ήζνπλ θαη εζχ, πηζηεχνπκε λα κελ έρεηο ράζεη αθφκα ηε κλήκε ζνπ, αιιά κέζα ζε ιίγεο κέξεο ζαο ηξάβεμαλ ηα απηηά θαη φια άιιαμαλ γηα φινπο ζαο. Γηαγξάςαηε ΢σκαηεία θαη παξακείλαηε «Δπλνπρηζκέλνη Υεηξνθξνηεηαί» θαί «΢θνγγνιάξηνη» ηνπ αλζξψπνπ πνχ είρε παξαπεκθζεί «γηα ππεμαίξεζε θαη πιαζηνγξαθία κεηά ρξήζεσο ζε βαζκφ Καθνπξγήκαηνο» ! 2) ΋ζνη ινηπφλ δηαγξαθήθακε θαη άιινη απνρσξήζακε νηθεηνζειψο, δεκηνπξγήζακε 2 Οκνζπνλδίεο θαη 1 ΢πλνκνζπνλδία. Ζ δξάζε καο ήηαλ πάληα δηαθξηηηθή, ελεξγή θαη ζεηηθή ζε πάξα πνιιά ζέκαηα πνχ αθνξνχζαλ θπζηθά κφλν ην Γνλετθφ Κίλεκα. Απφ ην πξψην αζθαιηζηηθφ ηνπ 2000, Ννκνζρέδηα γηα ηελ απαζρφιεζε ηνπ 2000, παξεκβάζεηο ζην ΔΚΔΠΗ΢ γηα ηα Δμεηδηθεπκέλα ΚΔΚ, αχμεζε Δπηδνκάησλ ηεο Ν.Τ. θαηά ηνλ Ν 2430/10/6/96 φηαλ ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ νξγαλψζεσλ ηεινχζε ππφ ηελ ηειηθή Έγθξηζε ηεο Δ΢ΑΜΔΑ. 3) Σν Πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (αθίλεην) ηεο νδνχ ΢νισκνχ επ’ νλφκαηη ηεο ΠΟ΢ΓΚΑκΔΑ, αγνξάζηεθε επί Πξνεδξίαο Νηθνιάνπ Ληαλνχ, κε ζθνπφ λα κεηαθεξζεί θαη λα ιεηηνπξγεί απηφλνκα καθξηά απφ ηνπο Πξνζηάηεο- Αθέληεο! Γη΄ απηφ αγνξάζηεθαλ θαη θαηλνχξγηα έπηπια απφ ην εξγαζηήξη ηεο ΠΔΓΚΑΠ. Γπζηπρψο δελ ζαο ην επέηξεςαλ θαη ζαο πήξαλ καδί ηνπο ζηελ Μπιιέξνπ & Πεηξαηψο! Υάζεθε, ινηπφλ, ε κνλαδηθή επθαηξία γηα ην Γνλετθφ Κίλεκα, γηα ηα παηδηά καο 4) Ζ αλακφξθσζε ησλ Καηαζθελψζεσλ φιεο ηεο Διιάδνο κε δεκηνπξγία θη αλακφξθσζε ηνπαιεηψλ, δεζηνχ-θξχνπ λεξνχ θαη πξφζβαζε ζηελ ζάιαζζα γηα ηα αλαπεξηθά θαξνηζάθηα ήηαλ έξγν πάιη ηνπ ίδηνπ Πξνέδξνπ. Αιήζεηα, ην 1.000.000,00 επξψ ην ρξφλν πνπ ιακβάλεηε πνπ ην δηαζέηεηε; Σφζα πνιιά έμνδα έρνπλ νη θαηαζθελψζεηο; Γηθαηνινγνχληαη απηέο νη κηθξέο κηθξνεπηζθεπέο ακθηβφινπ πνηφηεηαο θη αμίαο; 5) Ο ηφηε πξφεδξνο ηεο ΠΟ΢ΚΑκΔΑ δήηεζε εγγξάθσο απφ ηελ Δξγαηηθή Δζηία, λφκηκα, επηρνξήγεζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, βάζεη ηεο ππάξρνπζαο Ννκνζεζίαο, φπσο αθξηβψο επηρνξεγείηαη ε Γ΢ΔΔ θαη άιιεο ζπλδηθαιηζηηθέο Οξγαλψζεηο. Σν αίηεκα ελεθξίζεη αιιά νηθεηνπνηήζε ην « Αθεληηθφ» ζαο, δίδνληαο απιά ηελ αφξηζηε ππφζρεζε φηη ακέζσο κεηά ζα θαηαηίζελην λέα αίηεζε γηα ηελ ΠΟ΢ΚΑκΔΑ θαη ζα ηελ ππνζηήξηδε, δειαδή ζαο άθεζε ζηα θξχα ηνπ ινπηξνχ αξπάδνληαο ζαο ηελ επηρνξήγεζε κέζα απφ ηα ρέξηα. Πφζα ρξφληα ινηπφλ ζα ρξεηαζηνχλ λα ζπλεγνξεί αθφκα γηα λα γίλεη αλεμάξηεηε ε απιφδνπιε- Φηιηπηλέδα ΠΟ΢ΚΑκΔΑ 6) Δπηηξέςαηε ινηπφλ φρη κφλν λα ζαο πάξεη ηελ έγθξηζε ηεο Δξγαηηθήο Δζηίαο αιιά θαη λα δεκηνπξγήζεη Ννκαξρηαθά ΢σκαηεία ζε φιε ηελ Διιάδα! Μάιηζηα ζηα πεξηζζφηεξα απφ απηά είλαη θαη γνλείο θαη θπζηθά πκέηεξνη. Μήπσο κπφξεζε πνηέ θαλείο ζαο λα θαηαιάβεη ηελ έλλνηα ησλ ειεγρφκελσλ Ν/θψλ ΢σκαηείσλ; Ζ έλλνηα ήηαλ θαη είλαη αθ’ ελφο εηο βάξνο ησλ Φνξέσλ ηεο Ν.Τ., αθ’ εηέξνπ λα γξάθνληαη ζχλεδξνη απφ εηθνληθέο Γελ. ΢πλειεχζεηο κε ηε βνήζεηά ζαο γηα λα έξρνληαη Δθπξφζσπνη ζηελ Δ΢ΑΜΔΑ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο επηρνξήγεζεο ηεο Δξγαηηθήο Δζηίαο. Έηζη ε επηρνξήγεζε ηεο Δξγαηηθήο Δζηίαο έρνληαο εηθνληθνχο ζπλέδξνπο (ήζαλ πην πνιινί απφ ηνπο παξφληεο ζηε Γ.΢.) εμαζθάιηδε πνιιαπιέο θαη απμεκέλεο επηρνξεγήζεηο! Γπζηπρψο φια απηά ηα γλσξίδεηε πνιχ θαιά θαη είζζε ζπλππεχζπλνη! Γπζηπρψο ζησπάηε! Γπζηπρψο έρεηε θαηαληήζεη Φηιηπηλέδεο θαη ζαο ρξεζηκνπνηεί θαηά βνχιεζε βάδνληάο ζαο ζην Γεληθφ ΢πκβνχιην θαη Δ.Δ. κε ζεκαδεκέλε ηξάπνπια. ΋πνηνο δελ παίδεη ην ζεκαδεκέλν παηρλίδη βγαίλεη εθηφο. Δζχ Κχξηε Πξφεδξε ηφζα ρξφληα ήζνπλ ε θαιχηεξε Φηιηπηλέδα ψζηε ζην ηέινο λα ζνπ δψζεη ηελ πξνεδξία ηεο ΠΟ΢ΓΚΑκΔΑ. Αμηνπξέπεηα ηνπιάρηζηνλ γηα ηα παηδηά καο δελ ππάξρεη; Ίρλνο αμηνπξέπεηαο δελ έρεηο ; Σφζν αλάγθε είρεο λα γίλεηο Πξφεδξνο; ΢πλ.΢ει.20 ΢ΕΛΙΔΑ13


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑ΢ΙΛΑΡΑ΢ ΒΑ΢ΙΛΗ΢ :

ΣΕΟΤΕΗ ΢ΠΑΝΗΟΛΟ Ζ ΗΣΑΛΗΓΑ ΠΟΤ ΔΓΗΝΔ Ζ ΠΡΩΣΖ ΓΤΝΑΗΚΑ ΠΣΤΥΗΟΤΥΟ΢ ΜΔ ΢ΤΝΓΡΟΜΟ DOWN «Γελ είκαη παηδί κε ζχλδξνκν DOWN. Δίκαη ε Σδνχδη ΢παληφιν» επαλαιάκβαλε επίκνλα γηα πξψηε θνξά ζηα επηά ηεο. ΢ρεδφλ δπν δεθαεηίεο κεηά, ε 26ρξνλε ΢ηθειή είλαη ε πξψηε γπλαίθα πηπρηνχρνο ηεο Ηηαιίαο κε Σξηζσκία 21. Γηα ηε Σδνχδη ν φξνο «DOWN», ήηαλ πνηέ θαηαδίθε ή απνκφλσζε αιιά κηα απφθιηζε ηεο χπαξμήο ηεο. αθνχ έιαβε κε άξηζηα ην πηπρίν ηεο ζηηο Κιαζηθέο ΢πνπδέο απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Παιέξκν θαη ρεηξνθξνηήζεθε γηα ηελ πηπρηαθή ηεο εξγαζία, έζεζε σο επφκελν ζηφρν ηε δηδαζθαιία. Έρεη ήδε δηδάμεη ζε δεκνηηθφ ζρνιείν ηεο ΢ηθειίαο ζην πιαίζην ηεο απνπεξάησζεο ηεο εξγαζίαο ηεο. «Τπάξρεη πίζσ δνπιεηά 26 ρξφλσλ, πνπ μεθίλεζε απφ ην ζπίηη θαη ζπλερίζηεθε ζην ζρνιείν. Σν κπζηηθφ είλαη λα αλαδεηάο ζην παηδί ζνπ ην ζπέξκα ελφο ηαιέληνπ θαη λα ην ζηεξίδεηο κε θάζε ηξφπν» θαηαζέηεη ν παηέξαο Μπεξλάλην ΢παληφιν. Καζεγεηήο Φπζηθήο ζην παλεπηζηήκην θαη πξψελ πξφεδξνο ηεο εζληθήο νξγάλσζεο «Οηθνγέλεηεο κε άηνκα κε ζχλδξνκν DOWN». ΢ην πιάη ηνπ βξίζθεηαη ε κεηέξα ηεο Σδνχδη, θνηλσληθή ιεηηνπξγφο ζε θπιαθέο αλειίθσλ. Οη φπνηεο παξεθθιίζεηο ηεο ρξσκνζσκηθήο αλσκαιίαο ηεο Σδνχδη, κνηάδνπλ πηα αφξαηεο θαη ην παηδηθφ φλεηξν ηεο δηδαζθαιίαο ζε κηθξά παηδηά παίξλεη ζάξθα θαη νζηά... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΡΓΤΡΖ΢ ΚΟΤΜΣ΢Ζ΢:

"Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδσ είλαη πνιιέο αιιά απηφ κε θάλεη λα πεηζκψλσ, λα πξνζπαζψ αθφκα ζθιεξφηεξα"

Ο 15ρξνλνο ζήκεξα Αξγχξεο Κνπκηδήο φηαλ γελλήζεθε είρε «αηξνθηθφ νπηηθφ λεχξν» θαη δηαπηζηψζεθε ζηελ ειηθία ησλ δέθα κελψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη έρεη φξαζε θάησ απφ ην έλα εηθνζηφ πέκπην. Σν φηη είλαη πξαθηηθά ηπθιφο δελ εκπνδίδεη ην πάζνο ηνπ γηα κάζεζε. Απηφ ην πάζνο, ηνλ νδήγεζε ζηε βξάβεπζή ηνπ απφ ηελ Διιεληθή Μαζεκαηηθή Δηαηξεία γηα ηηο επηδφζεηο ηνπ. «Ζ πξνζνρή κνπ δελ απνζπάηαη ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο. Καη δελ απνζηεζίδσ, αιιά πξνζπαζψ πξψηα λα θαηαλνψ ζε βάζνο θαη κεηά λα ζπκάκαη φηη ρξεηάδεηαη». Σν κνλαδηθφ πξάγκα πνπ ηνλ ζπκψλεη είλαη λα ππνλνήζεη θάπνηνο φηη ηνπ ραξίδνληαη. «Σε ζεκαία δελ κνπ ηελ έδσζαλ επεηδή είκαη ηπθιφο, αιιά γηαηί κνπ άμηδε βάζεη ησλ επηδφζεψλ κνπ ζηελ ηάμε». Μέζα ζηελ ηάμε, ν Αξγχξεο βιέπεη κε ηα κάηηα εθπαηδεπηηθνχ κε παξάιιειε ζηήξημε. Δίλαη δίπια ηνπ ηελ ψξα πνπ ν βαζηθφο θαζεγεηήο δείρλεη ζηα ππφινηπα παηδηά ηηο αζθήζεηο. Σνπ κεηαθέξεη ζηε δηθή ηνπ γξαθή, ηε Μπξέηγ φηη έρεη γξάςεη ε θηκσιία. Καη ην αληίζηξνθν: πεξλά ζε ραξηί φζα απηφο γξάθεη κε ηνλ ηξφπν ηνπ, ψζηε λα ην ειέγμεη θαηφπηλ ν δηδάζθσλ. «Καλνληθά ζα έπξεπε λα βξίζθνκαη ζηελ αίζνπζα δέθα ψξεο ηε βδνκάδα ζηα Φηινινγηθά. Ηζάξηζκεο ψξεο ρξεηαδφκαζηε βνήζεηα θαη ζηα Μαζεκαηηθά, ηφζν εγψ φζν θαη ν αδεξθφο κνπ, πνπ έρεη ηελ ίδηα αλαπεξία. Σνπο θαζεγεηέο απηνχο φκσο, ηνπο έρνπκε κφλν γηα πέληε θαη ηξεηο ψξεο αληίζηνηρα ν θαζέλαο καο. Δπηπρψο είλαη πνιχ ζπλεξγάζηκνη θαη πξφζπκνη, άξα ζε γεληθέο γξακκέο ηα βνιεχνπκε». Μεηά θαη ηελ πξν ηεηξαεηίαο πξσηηά ηνπ ζε δηαγσληζκφ Μαζεκαηηθψλ ζηε Γπηηθή Θεζζαινλίθε, ηε ζεδφλ απηή πξνφδεπζε. Πήξε κέξνο ζην παλειιήλην δηαγσληζκφ, φπνπ έδηλε πξνθνξηθά απαληήζεηο ζηηο εμεηάζεηο ηνπ. Έλα απφ ηα αζεκέληα κεηάιιηα πνπ αληηπξνζσπεχεη κηα ζέζε αλάκεζα ζηελ ηέηαξηε θαη ζηε δσδέθαηε ρψξα, θξεκάζηεθε ζην ζηήζνο ηνπ πξφζθαηα, ζηε Μεγάιε Αίζνπζα Σειεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. «Αξρηθά μαθληάζηεθα, αιιά θαη ράξεθα πνιχ κε απηήλ ηελ επηηπρία κνπ! ΢ηε ζπλέρεηο έλησζα ππεξήθαλνο, αθνχ είρε δηθαησζεί ε απφθαζή κνπ λα ζπκκεηάζρσ ζηνλ δηαγσληζκφ. Απφ ηελ Δ’ δεκνηηθνχ έρσ απηή ηελ έθεζε. Σφηε πνπ ν παππνχο κνπ κνχ δηάβαδε απφ ηελ αξρή φιν ην βηβιίν θαη πξνζπαζνχζε λα κνπ εμεγήζεη φηη κπνξνχζε. Καη ζηελ ΢Σ’, ζπκάκαη είρα έλαλ πνιχ θαιφ δάζθαιν. Οπζηαζηηθά, απηφο κνπ κεηέδσζε ηελ αγάπε κνπ γηα ηα Μαζεκαηηθά…» --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------" Ο γηνο κνπ θαη ε θνιύκβεζε κνπ έδσζαλ θαη πάιη πίζσ

ΝΔΚΣΑΡΗΟ΢ ΓΟΤ΢Ζ΢:

ηελ επηζπκία κνπ γηα δσή"

«Ήκνπλ κφιηο 28 εηψλ θαη κφιηο δχν ρξφληα παληξεκέλνο, φηαλ έλα ηξνραίν αηχρεκα άιιαμε γηα πάληα ηε δσή κνπ, θαζειψλνληάο κε κέζα ζε κηα λχρηα ζε έλα αλαπεξηθφ θαξνηζάθη. Δίρα κηα πνιχ επηπρηζκέλε δσή, φια θπινχζαλ θπζηνινγηθά θαη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν κνπ ηνλ γέκηδα κε ηα αγαπεκέλα κνπ ζπνξ, ηελ νξεηβαζία, ηελ θνιχκβεζε θαη ην ρεηκεξηλφ ζθη. Μεηά ην αηχρεκα, δελ άξγεζα λα ζπλεηδεηνπνηήζσ φηη φια απηά είραλ ραζεί αλεπηζηξεπηί θαη ην κέιινλ κνπ ζα ήηαλ λα βιέπσ ηε δσή λα ηξέρεη θαη εγψ λα ηελ παξαθνινπζψ ακέηνρνο, θαζεισκέλνο ζε αλαπεξηθφ θαξνηζάθη. Αθνινχζεζαλ δπν ρξφληα απνκφλσζεο θαη θαηάζιηςεο, θαηά ηα νπνία ην κφλν πνπ ήζεια ήηαλ λα θάζνκαη ζην θξεβάηη κνπ, ρσξίο λα κηιάσ ζε θαλέλαλ, θαη λα θνηκάκαη φιε κέξα. Οχηε ε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ καο κπφξεζε λα κε ηαξαθνπλήζεη θαη λα κε βγάιεη απφ ηελ απφγλσζε πνπ βίσλα. ΋ια άιιαμαλ φκσο, φηαλ ν γηνο κνπ έθαλε ηα πξψηα ηνπ βήκαηα. Γελ ζα μεράζσ πνηέ ηε κέξα πνπ κνπ άπισζε ην ρεξάθη ηνπ, γηα λα κπνξέζεη λα ζηαζεί φξζηνο θαη λα θάλεη ηα πξψηα, δεηιά βεκαηάθηα ηνπ. μέζπαζα ζε ιπγκνχο, γηαηί δελ κπφξεζα λα ηνλ ζηεξίμσ θαη λα είκαη δίπια ηνπ πνπ κε είρε αλάγθε. Δθείλε ηε κέξα, ην ζνθ ήηαλ ηφζν δπλαηφ, πνπ έλησζα θάηη λα αιιάδεη ξηδηθά κέζα κνπ. Έπξεπε λα γπξίζσ πίζσ ζηε δσή θαη λα ζηαζψ ζην πιεπξφ ηνπ παηδηνχ κνπ. Ζ επθαηξία λα αιιάμσ εληειψο φια ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ βίσλα, ήξζε φηαλ γξάςακε ην γην καο ζηελ πηζίλα. Με ηελ ζηήξημε θαη ηηο πξνηξνπέο ηεο νηθνγέλεηάο κνπ θαη ηνπ γηαηξνχ κνπ, πήξα ηελ κεγάιε απφθαζε λα κπσ ζηελ πηζίλα καδί κε ην παηδί. Ζ πξψηε θνξά δελ ήηαλ θαζφινπ εχθνιε, φκσο κε ηε βνήζεηα ηνπ εηδηθνχ πξνπνλεηή θαη κε έληνλε εμάζθεζε, θαηάθεξα ιίγν θαηξφ κεηά λα θνιπκπάσ καδί κε ην παηδί θαη λα κνηξάδνκαη, γηα πξψηε θνξά κεηά ην αηχρεκα, πξνζσπηθέο ζηηγκέο κε ην γην κνπ. Αηζζάλνκαη πξαγκαηηθά πνιχ ηπρεξφο πνπ, παξά ηε κεγάιε δνθηκαζία πνπ πέξαζα, ζήκεξα ρακνγειψ μαλά. Αηζζάλνκαη απέξαληε επγλσκνζχλε γηα ηε ζπνπδαία νηθνγέλεηα πνπ έρσ θαη γηα ηηο ζηηγκέο επηπρίαο πνπ κπνξψ θαη κνηξάδνκαη καδί ηνπο. ΢ΕΛΙΔΑ14


ΦΗΛΟΓΟΞΗΔ΢ ΢ΣΗ΢ ΠΛΑΣΔ΢ ΣΧΝ Α΢ΣΔΓΧΝ ΣΖ΢ ΑΘΖΝΑ΢

ΑΝΘΡΧΠΑΚΗΑ…. Α΢ΣΔΓΟΗ ΑΝΘΡΧΠΟΗ

Σν θέληξν ηεο Αζήλαο γέκηζε άζηεγνπο θαη πεηλαζκέλνπο. Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο είλαη αλχπαξθηεο θαη ην θαθφ θαζεκεξηλψο πνιιαπιαζηάδεηαη..

Αγαπεηέ Γήκαξρε, εκείο ηα άηνκα κε αλαπεξία, δειψλνπκε κε ζηγνπξηά πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζσπηθή καο εκπεηξία, φηη φινη απηνί νη ηψξα «θαθνκνίξεδεο» ζέινπλ θαη κπνξνχλ λα γίλνπλ ρξήζηκνη θαη απαξαίηεηνη άλζξσπνη, εθφζνλ αληηκεησπηζηνχλ σο ηζφηηκνη πνιίηεο θαη φρη σο ππνρείξηα ηνπ θάζε καηαηφδνμνπ πξφεδξν πνπ ζέιεη λα «δείμεη» έξγν. Οη άζηεγνη ηεο Αζήλαο δνχλε ην δξάκα πξνζδνθψληαο λα ρνξηάζνπλ ηελ πείλα θαη λα μεράζνπλ ηνλ πφλν ηνπο κε έλα θνκκάηη ςσκί ή κηα κεξίδα ζπζζίηην πνπ θάπνηνη επηηήδεηνη ηνπο πεηάλε ζηα πεδνδξφκηα ηεο νδνχ ΢νθνθιένπο, ιεο θαη είλαη αδέζπνηα ζθπιηά. Απηνί νη θαηλνκεληθά αδχλακνη άλζξσπνη, ζήκεξα πνπ θαηαξξαθψλνπλ ηνλ εγσηζκφ θαη ηελ αμηνπξέπεηά ηνπο γηα λα γεκίζνπλ ην ζηνκάρη ηνπο θαη απιά λα δήζνπλ ίζσο θάπνηε ήηαλ πνιχ πην δπλαηνί απφ απηνχο πνπ ηνπο πεηνχλ απαμησηηθά ην μεξνθάκαην. Απηνί νη μεξνθνκκαηάξρεο είλαη νη ίδηνη πνπ αιιεπάιιειεο θνξέο, έρνπλ ρηππήζεη ζπκπνλεηηθά ηελ πιάηε ησλ αλαπήξσλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαθεξπρηνχλ θαη λα απνθηήζνπλ ηελ ζέζε πνπ έρνπλ ζήκεξα. Δίλαη νη ίδηνη άλζξσπνη πνπ ρηππνχλ ζπκπνλεηηθά ηηο πιάηεο ησλ αζηέγσλ κε κνλαδηθφ ζθνπφ λα δείμνπλ έλα αληδηνηειέο θνηλσληθφ πξφζσπν. Δίλαη νη άλζξσπνη πνπ φηαλ ηνπο θάλνπλ πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ησλ αζηέγσλ θαη ησλ αλαπήξσλ φπσο θαη φισλ ησλ κεηνλνηήησλ θαη πεξηζσξηνπνηεκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ηεο, αξλνχληαη θαηεγνξεκαηηθά θαη ρσξίο λα ηηο εμεηάζνπλ, γηαηί καγαδί ρσξίο πειαηεία γη’ απηνχο δελ ππάξρεη. Έηζη, ηα κηθξνκάγαδα ηνπ παξειζφληνο άλζηδαλ αθφκα πεξηζζφηεξν απφ θάπνηνπο επηηήδεηνπο πνπ έρνπλ σο αζπίδα θαη πξνθάιπκκά ηνπο ηηο πξννδεπηηθέο ζέζεηο ηνπ λένπ δεκάξρνπ Αζελαίσλ, ν νπνίνο είκαζηε ζίγνπξνη φηη δελ γλσξίδεη ηίπνηα θαη επρφκαζηε ηψξα πνπ ηνλ ελεκεξψλνπκε λα ηνπο πεηάμεη έμσ κε ηηο θισηζηέο γηα λα απνδείμεη ζε φινπο καο φηη φλησο δηαθέξεη θαη ελδηαθέξεηαη γη’ απηέο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο. Δζείο θχξηε ΢θαθηαλάθε ηη γλψκε έρεηε; Πνιχ επραξίζησο λα θηινμελήζνπκε ηελ άπνςή ζαο ζηελ εθεκεξίδα καο εθφζνλ ζπκεζείηε βέβαηα φηη εθηφο απφ πνιηηηθφ πξφζσπν πνπ καο είπαηε φηη είζηε, πξέπεη λα είζηε θαη άλζξσπνο. Δλ αλακνλή ινηπφλ. Δκείο πεξηκέλνπκε…

΢ΣΑ ΠΡΟΘΤΡΑ ΣΖ΢ ΓΗΑΛΤ΢Ζ΢ ΒΡΗ΢ΚΔΣΑΗ Ζ ΠΡΟΝΟΗΑ Όηαλ ν δήκαξρνο Αζελαίσλ ζηελ πξν δηκήλνπ ζπλέληεπμε Σχπνπ* πξνο ηα ΜΜΔ δεζκεπφηαλ φηη ηα 5 εθ. επξψ πνπ ζα εμνηθνλνκήζεη ην 2010 απφ ηε κείσζε πξνζσπηθνχ ζηνλ «Αζήλα 9.84» ζα δηλφηαλ γηα ηηο θνηλσληθέο - πξνλνηαθέο δνκέο ηνπ δήκνπ, πξνθαλψο δελ είρε ζην λνπ ηνπ ηε δηεχζπλζε Πξφλνηαο ηεο πξψελ Ννκαξρίαο Αζελψλ, έλα κεγάιν ηκήκα ησλ ππεξεζηψλ ηεο νπνίαο κεηαθέξζεθαλ ζην Γήκν Αζελαίσλ. Κη απηφ γηαηί ζρεδφλ ηέζζεξηο κήλεο κεηά ηνπο άλσ ησλ 20.000 πνιίηεο πνπ αλήθνπλ, κάιηζηα, ζηηο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο (ΑΜΔΑ, νξνζεηηθνί, αλαζθάιηζηνη θιπ) θαη ιακβάλνπλ ηα πξνλνηαθά επηδφκαηά ηνπο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε, ηνπο εμππεξεηνχλ κφιηο 13 ππάιιεινη… Απνηέιεζκα, φπσο θαηαγγέιινπλ, ζηε δηεχζπλζε Πξφλνηαο λα ππάξρνπλ ζπλερείο νπξέο ηαιαηπσξίαο θαη νη πεξίπνπ 800 λέεο αηηήζεηο γηα ηελ παξνρή ηνπ πξνλνηαθνχ επηδφκαηνο ζε ΑΜΔΑ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ηνλ πεξαζκέλν Ννέκβξην λα παξακέλνπλ αθφκε ζηα ζπξηάξηα ηεο ππεξεζίαο. Δλδεηθηηθφ ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί είλαη ην γεγνλφο φηη φηαλ πξφζθαηα ν εξγαδφκελνο ζην πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο πήξε γηα κεξηθέο εκέξεο αλαξξσηηθή άδεηα δελ βξέζεθε θαλείο λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη, κε απνηέιεζκα νη πνιίηεο πνπ θαηέζεηαλ θάπνηα αίηεζε, λα ελεκεξψλνληαη φηη πξέπεη λα πξνζέιζνπλ μαλά, πξνθεηκέλνπ λα πξσηνθνιιεζεί! Σελ ίδηα ζηηγκή ειιείςεηο δελ ππάξρνπλ κφλν ζην πξνζσπηθφ αιιά θαη ζηε γξαθηθή χιε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη, φπσο ηνπο ελεκέξσζαλ ππάιιεινη, δελ κπνξνχζαλ λα ηνπο ρνξεγήζνπλ βεβαηψζεηο γηαηί δελ είραλ θσηνηππηθφ ραξηί πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θέξλνπλ απφ ην ζπίηη ηνπο, ελψ δελ ππάξρνπλ νχηε θάθεινη γηα λα αξρεηνζεηεζνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο. ΢ε ζρεηηθφ εξψηεκα νη ππάιιεινη ηεο ππεξεζίαο απαληνχζαλ φηη έρνπλ ελεκεξψζεη επαλεηιεκκέλσο ηνπο αξκφδηνπο θαη ην γεληθφ γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ σζηφζν δελ έρνπλ ιάβεη απάληεζε. Πάλησο, εθηφο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ επζχλεο ππάξρνπλ θαη ζηνλ πξψελ λνκάξρε Αζελψλ θαη λπλ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο Γηάλλε ΢γνπξφ ν νπνίνο ζηελ νπζία απνςίισζε ηελ ππεξεζία, κεηαθέξνληαο ζηελ πεξηθέξεηα ην κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ ππαιιήισλ ηεο πξφλνηαο.... ΢ΕΛΙΔΑ15 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ΑΠΑΝΘΡΧΠΟ ΚΗ ΟΜΧ΢ ΢ΤΝΔΒΖ!!!

ΑΝΘΡΩΠΟΤ΢ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΟΝΣΑΝ ΒΟΤΛΓΑΡΟΗ ΓΟΤΛΔΜΠΟΡΟΗ

Σν ηκήκα Καηαπνιέκεζεο Δκπνξίαο Αλζξψπσλ ηεο Αζθάιεηαο Αηηηθήο εμάξζξσζε έλα απφ ηα πην απάλζξσπα θπθιψκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ, πνπ εθκεηαιιεχνληαλ αθφκα θαη παηδάθηα κε ζνβαξέο εγθεθαιηθέο θαη ζσκαηηθέο αλαπεξίεο. Οη αδίζηαθηνη Βνχιγαξνη δνπιέκπνξνη ζηνίβαδαλ ηνπο αλάπεξνπο αλζξψπνπο πνπ έθεξλαλ κε δφιν απφ ηελ παηξίδα ηνπο ζ’ έλα άζιην δηακέξηζκα, ηνπο πεηνχζαλ φιε ηε κέξα ζην δξφκν γηα λα δεηηαλεχνπλ, θαη ην βξάδπ ηνπο θπιάθηδαλ πεηψληαο ηνπο έλα μεξνθφκκαην. Αθνινπζψληαο νη αζηπλνκηθνί πνπ ην αλαθάιπςαλ ηα ίρλε, βξέζεθαλ κπξνζηά ζε δπν αδίζηαθηνπο Βνχιγαξνπο, έλαλ άληξα 30 ρξφλσλ θαη κηα γπλαίθα 38, πνπ θηλνχζαλ ηα λήκαηα ηεο ζαηαληθήο ζπείξαο. Οη δπν ηνπο ηαμίδεπαλ ζηε Βνπιγαξία θαη εληφπηδαλ αλάπεξνπο θαη εμαζιησκέλνπο νηθνλνκηθά αλζξψπνπο, παξίεο ηεο θνηλσλίεο. Σνπο έπεηζαλ φηη ζηελ Διιάδα ζα έβξηζθαλ ηε «Γε ηεο Δπαγγειίαο», κε δνπιεηέο θαη ηαηξηθή πεξίζαιςε. Καη εθείλνη πείζνληαλ. Με απηνθίλεην, ηνπο έθεξλαλ κέρξη ηελ Αζήλα θαη απφ θεη μεθηλνχζε ην καξηχξην. Σνπο πεηνχζαλ ζ’ έλα άζιην δηακέξηζκα – ηξψγιε ζηελ νδφ Μηραήι Βφδα, ρσξίο λεξφ θαη ειεθηξηθφ. Σνπο άθελαλ ζην πάησκα, πάλσ ζηα πεξηηηψκαηά ηνπο(!) θαη ην πξσί ηνπο άξπαδαλ θαη ηνπο «κνίξαδαλ» γχξσ απφ ηνλ Δπαγγειηζκφ θαη ην Μέγαξν Μνπζηθήο. Ζ θηιεπζπιαρλία ησλ αλζξψπσλ πνπ αληίθξηδαλ ην δξάκα ησλ απνζηεσκέλσλ αλζξψπσλ, αλάκεζά ηνπο θαη δχν αλήιηθα παηδάθηα κε ζνβαξέο αλαπεξίεο, έθαλε ηε ζπείξα λα ζεζαπξίδεη, κε ρηιηάδεο επξψ θάζε κέξα! Κάπνηνη επαίζζεηνη φκσο γείηνλεο πνπ θαηάιαβαλ ηη γηλφηαλ πίζσ απφ ηελ βξψκηθε πφξηα ηνπ δηακεξίζκαηνο, έθεξαλ ηελ Αζηπλνκία ζην θαηψθιη. Μέζα ζην βξσκεξφ ζπίηη, βξήθαλ 14 άηνκα, αλάκεζά ηνπο θαη δπν αλήιηθα κε ηνπο γνλείο ηνπο. φινη αληηκεηψπηδαλ ζνβαξέο εγθεθαιηθέο θαη ζσκαηηθέο αλαπεξίεο θαη επηπιένλ, ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο θαη θαθήο δηαηξνθήο. Άκεζα ηα ζχκαηα ησλ δνπιεκπφξσλ, κεηαθέξζεθαλ ζε Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε θαη ηνπο παξαζρέζεθαλ ηαηξηθέο βνήζεηεο αιιά θαη ξνχρα, αθνχ φινη ήηαλ ξαθέλδπηνη. Ζ εθκεηάιιεπζε ηεο επαηηείαο εληάρζεθε ζηελ «εκπνξία αλζξψπσλ» σο θαθνπξγεκαηηθή πξάμε θαη νδεγήζεθαλ ζηνλ εηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ Αζελψλ.

ΔΗ΢ΠΡΑΞΖ ΣΧΝ ΢ΤΝΣΑΞΔΧΝ ΣΧΝ ΑΝΑΠΖΡΧΝ ΑΠΟ ΣΟΤ΢ ΢ΤΓΓΔΝΔΗ΢

Σα ηδξχκαηα δεηνχλ λα κπεη ηέινο ζηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε, θαζψο ρηιηάδεο πεξηζάιπνληαη ζε απηά ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ζπγγελείο ηνπο απνιακβάλνπλ «πξνλφκηα», φπσο είζπξαμε ησλ ζπληάμεσλ ή ησλ εηζνδεκάησλ ησλ αλήκπνξσλ αλζξψπσλ ηνπο. Απηφ πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη αλ ηα ηδξχκαηα έπαηξλαλ έλα πνζνζηφ απφ απηά ηα εηζνδήκαηα, ζα ιεηηνπξγνχζαλ πνιχ θαιχηεξα αληί λα «αηκνξξαγνχλ», ιέλε νη επηθεθαιήο κνλάδσλ πεξίζαιςεο. Δλδεηθηηθά, ζηε κνλάδα θνηλσληθήο θξνληίδαο «Άγηνο Παληειεήκσλ» ηεο Θεζζαινλίθεο, φπνπ πεξηζάιπνληαη 300 άλζξσπνη, ε δηνίθεζε απνθάζηζε πξφζθαηα λα θξαηείηαη ην 70% ηεο ζχληαμεο ηνπ πεξηζαιπφκελνπ θαη ην ππφινηπν 30% λα κέλεη ζηνπο ζπγγελείο. «Τπάξρνπλ θάπνηνη πνπ επηζθέπηνληαη ηνλ πεξηζαιπφκελν ζπγγελή ηνπο κφλν ηελ εκέξα πνπ έξρεηαη εδψ ε ζχληαμή ηνπ. Άιινη εκθαλίζηεθαλ κηα θνξά, έβγαιαλ ζχληαμε ζηνλ άλζξσπφ ηνπο, ηνπ παίξλνπλ ηα ιεθηά θαη ηνλ αθήλνπλ εδψ. Δίλαη απάλζξσπν λα εθκεηαιιεχνληαη ηνλ αλάπεξν. Αλαιάβακε ηελ πξσηνβνπιία λα ελεκεξψζνπκε ηνπο ζπγγελείο γηα ηελ απφθαζε απηήλ, πνπ απνηειεί αίηεκα θαη αλάγθε ρξφλσλ γηα πνιιά ηδξχκαηα. Τπνινγίδνπκε φηη ζα εμνηθνλνκεζνχλ πεξίπνπ 700.000 επξψ ην ρξφλν πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο κνλάδαο, ηελ ψξα πνπ ν πξνυπνινγηζκφο γηα ην 2011 αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 3,5 εθαη. επξψ», επηζεκαίλεη ε δηνηθήηξηα ηεο κνλάδαο, θνηλσληθή ιεηηνπξγφοςπρνζεξαπεχηξηα ΢πιβάλα Καξαζαββίδνπ, πξνζζέηνληαο φηη πξφθεηηαη γηα έλα δχζθνιν εγρείξεκα αιιά ε αληαπφθξηζε είλαη ζεηηθή.

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΓΗΑ ΑΠΑΛΛΑΓΖ 2.400 ΔΤΡΧ ΓΗΑ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο δαπάλεο (απαιιαγή 2.400 επξψ) θαη απφ ηα νπνία πηζηνπνηείηαη ε ηδηφηεηα ηνπ θνξνινγνχκελνπ ή ηνπ θάζε πξνζψπνπ πνπ ζπλνηθεί κε απηφλ θαη ηνλ βαξχλεη, σο αλάπεξνπ, ηπθινχ θηι., είλαη: 1νλ) Πξνθεηκέλνπ γηα αλάπεξνπο κε αλαπεξία 67% θαη άλσ απφ λνεηηθή θαζπζηέξεζε, θπζηθήνλαλαπεξία ή ςπρηθή πάζεζε, γλσκάηεπζε ηεο νηθείαο πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο ηεο λνκαξρίαο, 2 ) Πξνθεηκέλνπ γηα ηπθινχο, βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο Δηεύζπλζεο ηεο νηθείαο λνκαξρίαο ν΄ηη είλαη γξακκέλνη ζην γεληθό κεηξών ηπθιώλ πνπ ηεξείηαη ζ’ απηήλ, 3νλ) Πξνθεηκέλνπ γηα λεθξνπαζείο πνπ ηεινχλ ππφ αηκνθάζαξζε ή πεξηηνλατθή θάζαξζε ή έρνπλ θάλεη κεηακφζρεπζε λεθξνχ θαζψο πξφζσπα πνπ πάζρνπλ απφ κεζνγεηαθή, δξεπαλνθπηηαξηθή θαη κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία θαη θάλνπλ κεηαγγίζεηο αίκαηνο, ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ θνξέα (λνζνθνκείν, ηδησηηθή θιηληθή θηι.) πνπ έθαλε ηε κεηακόζρεπζε λεθξνύ ή πνπ θάλεη ηηο κεηαγγίζεηο, από ηηο νπνίεο λα πξνθύπηεη ε θαηάζηαζή ηνπο απηή θαη 4νλ) Πξνθεηκέλνπ γηα αλάπεξνπο αμησκαηηθνχο ή νπιίηεο ή ζχκαηα πνιέκνπ, θαζψο θαη αλαπήξνπο ή ζχκαηα εζληθήο αληίζηαζεο ή εκθπιίνπ πνιέκνπ, ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο ηνπ Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο. Δηδηθά γηα ηνπο αλαπήξνπο αμησκαηηθνχο θαη νπιίηεο θαζψο θαη ηα ζχκαηα πνιέκνπ αξθνχλ ηα ελεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα πιεξσκήο ηεο ζχληαμήο ηνπο, ζηα νπνία αλαγξάθεηαη ν δεθαςήθηνο αξηζκφο κεηξψνπ ηεο ζχληαμήο ηνπο, ν νπνίνο πξέπεη λα αξρίδεη απφ 3 ή 4.

ΑΓΧΝΑ΢ ΓΗΑ ΣΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΧΝ ΑΝΑΠΖΡΧΝ ΜΔΣΑΝΑ΢ΣΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΢ΤΝΣΟΝΗ΢ΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΧΝΑ ΑΝΑΠΖΡΧΝ (΢ΔΑΑΝ)

Παξέκβαζε ζην Τπνπξγείν Τγείαο πξαγκαηνπνίεζε αληηπξνζσπεία ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΢ΔΑΑΝ θαη αλαπήξσλ πνιηηψλ, αλαδεηθλχνληαο ηα κεγάια πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη αλάπεξνη κεηαλάζηεο θαη νη ζπγγελείο ηνπο θαζψο θαη νη αλάπεξνη πνιηηηθνί πξφζθπγεο. ΢ε ζπλάληεζή ηνπο κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Πξφλνηαο Γηψξγν Καηξηβάλν ηφληζαλ φηη «νη αλάπεξνη κεηαλάζηεο δελ παίξλνπλ επηδφκαηα θαη ηερληθά βνεζήκαηα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ζηνηρεηψδε δηαβίσζή ηνπο φπσο είλαη ηα ηερλεηά κέιε, ηα αλαπεξηθά ακαμίδηα ή νη θεδεκφλεο (είλαη εηδηθά βνεζήκαηα γηα αλζξψπνπο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα θηλεηηθφηεηαο) πνπ ην θφζηνο ηνπο θηάλεη κέρξη θαη ηηο 6.000 επξψ. Δμαίξεζε ππήξρε γηα ηνπο πνιηηηθνχο πξφζθπγεο, φκσο ηειεπηαία ζην πιαίζην ησλ πεξηθνπψλ θφβεηαη αθφκα θαη απφ αθξσηεξηαζκέλνπο ην επίδνκα αλαπεξίαο ή δελ ηνπο εγθξίλνληαη ηα αλάινγα βνεζήκαηα ή ηερλεηά κέιε πνπ επηβάιιεη ε θαηάζηαζή ηνπο». Ο θ. Καηξηβάλνο αλαγλψξηζε ηε ζνβαξφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ αιιά δήισζε πσο ππάξρεη κεγάιε δπζθνιία λα αληηκεησπηζηνχλ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. Δίπε φηη ζα πξνζπαζήζεη ην ππνπξγείν Τγείαο λα πάξεη θάπνηα απ’ ηα θνλδχιηα πνπ πξνβιέπεη ε Δ.Δ γηα ηνπο κεηαλάζηεο πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ηνπιάρηζηνλ ε ηαηξνθαξκαθεπηηθή ηνπο πεξίζαιςε. ΢ΕΛΙΔΑ16


΢ΣΔΓΖ ΤΠΟ΢ΣΖΡΗΕΟΜΔΝΖ΢ ΓΗΑΒΗΧ΢Ζ΢ ΓΖΜΗΟΤΡΓΖΘΖΚΔ ΢ΣΑ ΜΔΛΗ΢΢ΗΑ Απνδείρζεθε φηη φπνπ ππάξρεη ζέιεζε θαη εηδηθή ζηήξημε, νη απνθιεηζκνί ησλ επαίζζεησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πάλε πεξίπαην. Ζ ππεχζπλε ςπρνιφγνο θ. Υξχζα Νίλε πεξηγξάθεη ηελ αλάγθε πνπ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηεο ζηέγεο ππνζηεξηδφκελεο δηαβίσζεο γηα έμη θνπέιεο κε λνεηηθή ζηέξεζε. «Δλειηθησλφκαζηε. Οη γνλείο καο κεγαιψλνπλ. Σα παηδηά πξέ πεη λα αθνινπζήζνπλ ηνλ δξφκν ηνπο λα θάλνπλ ηα πξάγκαηα πνπ ηνπο αξέζνπλ». Πξηλ κεηαθνκίζνπλ νξηζηηθά ζην λέν ηνπο ζπίηη-ζα κεηαβηβαζηεί ζχληνκα ζην φλνκά ηνπο θαη ζα ηνπο αλήθεη εθ’ φξνπ δσήο-ηα θνξίηζηα παξαθνινχζεζαλ έλα «Πξφγξακκα Μεηάβαζεο» γηα λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ ηδέα λα κέλνπλ κφλεο ηνπο θαη λα αλαιάβνπλ επζχλεο γηα ην θαγεηφ, ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Δπηηαγή κε ην πνζφ πνπ αληηζηνηρνχζε απφ ηελ κνπζηθή εθδήισζε πνπ δηνξγάλσζε πξηλ ιίγν θαηξφ, παξέδσζε ε Πξφεδξνο ηνπ Γπλαηθείνπ Δζεινληηθνχ Οξγαληζκνχ Inner Wheel θ. Φαίδξα ΢παλνχ ζηελ ΔΑΟΜΑΜΔΑ. Ζ ηειεηή ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ ιηηφηεηά ηεο ελψ ν Πξφεδξνο ηεο ΔΑΟΜ-ΑΜΔΑ θ. Γηψξγνο Φνπληνπιάθεο αθνχ επραξίζηεζε ηηο εθπξνζψπνπο ηεο Inner Wheel γηα ηελ πξσηνβνπιία ηνπο, αλαθνίλσζε φηη νη δπν πιεπξέο ζα ππνγξάςνπλ κλεκφλην ζπλεξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα επηζεκνπνηεζεί ε ζπλεξγαζία. «Μαθάξη ην παξάδεηγκα ηεο Inner Wheel λα ην αθνινπζήζνπλ θαη άιινη νξγαληζκνί. ΋ρη ηφζν γηα ην ρξεκαηηθφ κέξνο αιιά γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θφζκνπ γχξσ απφ ηνλ αζιεηηζκφ αηφκσλ κε αλαπεξία αιιά θαη γεληθφηεξα γχξσ απφ ην παξανιπκπηαθφ θίλεκα. Δπραξηζηνχκε ηδηαίηεξα ηελ Inner Wheel γηαηί καο αγθάιηαζε ζεξκά απφ ηελ πξψηε καο θηφιαο ζπλάληεζε θαη ε επαθή καο εμαθνινπζεί λα είλαη πάληα γφληκε».Ζ Γηνηθεηήο ηεο I nner W heel, θ. Φαίδξα ΢παλνχ ηφληζε φηη «ε θίλεζή καο απηή απνζθνπεί ζην λα ζηείινπκε έλα κήλπκα αγάπεο θαη αιιειεγγχεο ζηνπο ζπλαλζξψπνπο καο. Οη άλζξσπνη πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα αλαπεξίαο, καο δίλνπλ δχλακε λα πξνζπαζνχκε πεξηζζφηεξν. Χο εζεινληηθφο νξγαληζκφο ζα ζπλερίζνπκε λα ζηεξίδνπκε ηελ ΔΑΟΜ-ΑΜΔΑ κε ηελ νπνία έρνπκε αλαπηχμεη ζηελέο ζρέζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα».

ΣΟ ΠΡΧΣΟ ΔΗΓΗΚΟ ΜΟΝΟΠΑΣΗ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΟΡΑ΢Ζ΢ ΢ην πιαίζην ηνπ θνηλνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πγξνηφπνπ ηεο Βξαπξψλαο, πεξηνρήο κε ηδηαίηεξε πεξηβαιινληηθή θαη αξραηνινγηθή αμία, ε Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία θαη ν Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ, δεκηνχξγεζε ην πξψην Δηδηθφ Μνλνπάηη ζηελ Διιάδα πξνζθέξνληαο κηα μερσξηζηή πεξηήγεζε ζε άηνκα πξνβιήκαηα φξαζεο. ΋πσο επηζεκαίλεηαη ζε ζρεηηθή αλαθνίλσζε, είλαη ε πξψηε θνξά πνπ δεκηνπξγείηαη έλα κνλνπάηη κε ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζηελ Διιάδα . Ξεθηλά απφ ην Μνπζείν ηεο Βξαπξψλαο, ζπλερίδεη αλαηνιηθά ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ θαη θαηαιήγεη ι ίγν κεηά ηνλ πνηακφ Δξαζίλν. Με ζπλνιηθφ κήθνο 500 κ., ε δηαδξνκή είλαη εμνπιηζκέλε κε εηδηθφ ζχζηεκα μελάγεζεο, πξνζθέξνληαο κηα μερσξηζηή εκπεηξία ζηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο. Πεξηιακβάλεη πηλαθίπηλαθίδεο εξκελείαο πεξηβάιινληνο, εηδηθά δηακνξθσκέλεο θαη αλάγιπθα ζρεδηαζκέλεο αλά ζεκαηηθή ελφηεηα, θαζψο θαη ζχζηεκα πξνζαλαηνιηζκνχ. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη ήρν αθνπζηηθφ ζχζηεκα, ψζηε ν επηζθέπηεο λα αθνχεη ηνπο ραξαθηεξηζηηθνχο ήρνπο ησλ πνπιηψλ ηνπ πγξνηφπνπ.

΢ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ "ΑΝΑΠΛΑ΢Ζ" ΠΡΟ΢ ΣΖΝ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΡΑΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΟΜΑΓΑ Ο πξφεδξνο ηνπ Κέ ληξνπ Απνζεξαπείαο θαη Απνθαηάζηαζεο "ΑΝΑΠΛΑ΢Ζ" δξ. Υξήζηνο Γεσξγφπνπινο, κε αλαθνίλσζή ηνπ είπε πσο ζα ζηεξίμεη ηελ Δζληθή Παξανιπκπηαθή Οκάδα ζηνπο αγψλεο ηεο Παξανιπκπηάδαο πνπ ζα δηεμαρζεί ζην Λνλδίλν ην πξνζερέο θαινθαίξη. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θνπήο ηεο πίηαο ηνπ ΢πιιφγνπ Διιήλσλ Παξανιπκπηαθψλ, πνπ θηινμελήζεθε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Αλάπιαζεο, ηφληζε: «΢ηνπο Παξανιπκπηαθνχο Αγψλεο Αζήλαο θαη ηεο Κίλαο, θιεζήθακε λα εθαξκφζνπκε ηελ εκπεηξία θαη ηελ ηερλνγλσζία καο θαη λα πινπνηήζνπκε ηηο θαηλνηφκεο αληηιήςεηο καο σο πξνο ηνλ ζρεδηαζκφ, ηε δνκή, ην πεξηερφκελν, ηνλ ζηφρν θαη ηε δηαδηθαζία (νξγάλσζε, ιεηηνπξγία) παξνρήο ησλ απαηηνχκελσλ ππεξεζηψλ απνθαηάζηαζεο ζε αλζξψπνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ελαζρφιεζε κε ηνλ αζιεηηζκφ είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ δηάζεζε ειεχζεξνπ ρξφλνπ». Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν πξφεδξνο ηνπ ΢πιιφγνπ Διιήλσλ Παξανιπκπηαθψλ, Οιπκπηνλίθεο ΢ίκνο Παιηζαληηίδεο, ηφληζε φηη: «΢ηα πξφζσπα ησλ αλζξψπσλ ηεο Αλάπιαζεο βιέπνπκε ηνπο αζιεηέο πνπ κεηά απφ απνθαηάζηαζε κπαίλνπλ ζηα ζηάδηα θαη θεξδίδνπλ ηνπο αγψλεο. Οη Έιιελεο Οιπκπηνλίθεο κε Αλαπεξία έρνπλ ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ηεο Αλάπιαζεο θαη ηνπ ηδξπηή θαη πξνέδξνπ ηεο, δηάζεκνπ λεπξνρεηξνπξγνχ Υξήζηνπ Γεσξγφπνπινπ. Δπηπρψο γηα καο, γηαηί ε Πνιηηεία κέρξη ηψξα δελ καο έρεη ζηεξίμεη φζν αμίδνπκε». Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Αλάπιαζε σο κέγαο ρνξεγφο ησλ αζιεηψλ κε αλαπεξία έρεη αλαιάβεη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ Διιήλσλ Οιπκπηαθψλ απφ ην έηνο 2002 θαη πξνζθέξεη ζηνπο πξσηαζιεηέο, ζσκαηηθή, ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή πιαηζίσζε θαη ππνζηήξημε, πξνάγνληαο θαη πινπνηψληαο ηαηξνθνηλσληθφ πξφηππν πνπ εθαξκφδεη απφ ηελ ίδξπζή ηεο (Μάξηηνο 1996). ΢ΕΛΙΔΑ17


΢εβαζηνί θχξηνη , ζαο γξάθσ πξνζπαζψληαο λα βξσ ππνζηήξημε γηα λα εθαξκνζηεί, ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα εηδηθήο πξνζηαηεπφκελεο νκάδαο πιεζπζκνχ . ΋πσο γλσξίδεηαη ην Διιεληθφ ΢χληαγκα γξάθεη Σα άηνκα κε αλαπεξίεο έρνπλ δηθαίσκα λα απνιακβάλνπλ κέηξσλ πνπ εξασφαλίζουν ηελ απηνλνκία, ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσληθή , νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο. ΢ε ελαξκφληζε κε ηα παξαπάλσ ππήξρε ν λφκνο 3794/2009, ν νπνίνο ζην άξζξν 39 παξ. 4 γξάθεη: Απφ ηελ έλαξμή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2009-2010 θαη εθεμήο νη εθπαηδεπηηθνί κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ εθφζνλ ζπκπιεξψλνπλ δψδεθα (12) κήλεο ηνπιάρηζηνλ πξαγκαηηθήο πξνυπεξεζίαο πξνζσξηλνχ αλαπιεξσηή ή σξνκίζζηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε δεκφζηα ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ , δηνξίδνληαη ζε ζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ ησλ θιάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αλεμάξηεηα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκφ ηνπ Α.΢.Δ.Π. θαη πέξαλ ησλ νξηδφκελσλ απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνζνζηψλ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ δηνξηδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ αλά θιάδν θαη εηδηθφηεηα. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδνληαη ηα εηδηθφηεξα θξηηήξηα ηεο ζεηξάο δηνξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ . ΢ην λέν φκσο λφκν 3848/2010 ζην άξζξν 9 παξάγξαθνο 2 γξάθεη: Οη εληαίνη πίλαθεο πξνζσξηλψλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο παχνπλ λα ηξνθνδνηνχληαη κε λέα ζηνηρεία πξνυπεξεζίαο απφ ηελ 1 ε Ηνπιίνπ 2010 θαη ηζρχνπλ κέρξη ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3. Γειαδή απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2010 δε κπνξεί θάπνηνο λα καδέςεη ηνπο 12 κήλεο, γηαηί δελ ηξνθνδνηνχληαη πηα νη πίλαθεο κε ζηνηρεία. Έηζη νπζηαζηηθά απφ δσ θαη ζην εμήο θαηαξγείηαη ε απαξαίηεηε πξφβιεςε γηα ηνπο έρνληεο 67% αλαπεξία. Σψξα φινη ζην δηαγσληζκφ ηνπ Α΢ΔΠ θαη 7 κνλάδεο ζηηο 100 γηα ηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία <<πξνζηαηεπκέλσλ>> πνιηηψλ. ΋πσο θαίλεηαη μεθάζαξα ν λένο λφκνο δεκηψλεη ηελ ελ ιφγσ νκάδα εθπαηδεπηηθψλ κε 67% αλαπεξία. Καηαπαηά ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα ην νπνίν ηνλίδεηαη εκθαηηθά κε ηελ ιέμε <<εμαζθαιίδεη>>. Γελ εμαζθαιίδεηαη ε εξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο 7 κνλάδεο ηνπ λένπ λφκνπ, αιιά εμαζθαιίδεηαη κε ηνλ πξνεγνχκελν. ΥΡΖ΢ΣΟ΢ Σ΢ΗΚΟΤΡΑ΢ ΢πλ. απφ ΢ει.1

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ΢ ΣΟΤΡΗ΢ΜΟ΢ Ζ παξάδνζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα γίλεηαη ζηα γξαθεία καο ζηελ νδφ Κξεηηθνχ Πειάγνπο 1, (Πάξθν Πφιεο), ΣΚ 13341, Φπιή (Άλσ Ληφζηα) θαη ψξεο 09:30 – 15:30 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηα ηει.: 210-2480235 θαη 210-2480883.

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΓΗΑ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ

Α΢ΦΑΛΗ΢ΜΔΝΟΗ ΜΟΝΟ ΢ΣΟ ΗΚΑ: Α) Βηβιηάξην αζζελείαο ΗΚΑ αηνκηθφ θαη νηθνγελεηαθφ ζεσξεκέλν γηα ην έηνο 2011 (ή βηβιηάξην Πξφλνηαο). Β) Αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα – Φσηνηππία Γ) Γλσκαηεχζεηο Α/βάζκησλ ή Β/βάζκησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ή άιισλ επηηξνπψλ Αζθαιηζηηθψλ Φνξέσλ ή Δηδηθψλ Γηαγλσζηηθψλ Κέληξσλ ή Μνλάδσλ ηνπ Δ.΢.Τ. απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ παζήζεηο πνπ επηθέξνπλ αλαπεξία ίζε ή κεγαιχηεξε ηνπ 67% Γ) Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο Δθνξίαο έηνπο 2010. ΑΝΑ΢ΦΑΛΗ΢ΣΟΗ: Α) Γλσκαηεχζεηο Α/βάζκησλ ή Β/βάζκησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ή άιισλ Δπηηξνπψλ Αζθαιηζηηθψλ Φνξέσλ ή Δηδηθψλ Γηαγλσζηηθψλ Κέληξσλ ή Μνλάδσλ ηνπ Δ.΢.Τ. απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ παζήζεηο πνπ επηθέξνπλ αλαπεξία ίζε ή κεγαιχηεξε ηνπ 67% Β) Αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα – Φσηνηππία Γ) Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο Δθνξίαο 2010 ΠΡΟ΢ΟΥΖ: 1. ΓΘΑ ΝΑ ΥΟΡΗΓΗΘΟΤΝ ΕΠΘΠΛΕΟΝ ΕΘ΢ΘΣΗΡΘΑ ΢ΤΝΟΔΟΤ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΘ ΢ΣΗΝ ΓΝΧΜΑΣΕΤ΢Η ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΣΑΘ ΟΣΘ ΣΟ ΑΣΟΜΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΘΑ ΥΡΗΖΕΘ ΑΝΑΓΚΗ ΢ΤΝΟΔΟΤ. ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΢ΣΟΗΥΔΗΑ ΢ΤΝΟΓΟΤ: ΦΧΣΟΣΤΠΘΑ Α΢ΣΤΝΟΜΘΚΗ΢ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ΢ 2. ΟΠΟΘΟΔΗΠΟΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΠΘ΢ΗΜΟ Ή ΔΗΜΟ΢ΘΟ Ή ΛΟΓΑΡΘΑ΢ΜΟ ΢ΣΟ ΟΠΟΘΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΣΑΘ Ο Α.Φ.Μ. ΚΑΘ ΣΧΝ ΔΤΟ ΢ΤΖΤΓΧΝ, ΟΣΑΝ ΕΥΟΤΝ ΑΤΣΟΣΕΛΕ΢ ΔΘΚΑΘΧΜΑ ΛΗΦΗ΢ ΣΧΝ ΠΑΡΟΥΧΝ. ΟΣΑΝ ΠΡΟΚΔΗΣΑΗ ΓΗΑ ΑΝΖΛΗΚΟ ΑΜΔΑ, ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΒΔΒΑΗΩ΢Ζ ΑΠΟΓΟ΢Ζ΢ ΑΦΜ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΦΟΡΗΑ.

ΣΔΛΟ΢ ΣΖ΢ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΑ΢ Ή ΢ΤΝΔΥΗ΢Ζ ΣΖ΢;

Σν ζίγνπξν είλαη πσο ηνλ ζάλαην ηνπ Οζάκα Μπηλ Λάληελ ζα επαθνινπζήζνπλ αληηδξάζεηο ζηηο ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Σν δήηεκα είλαη πσο ζρεδφλ δέθα ρξφληα κεηά ηελ 11ε ΢επηεκβξίνπ, ν Οζάκα Μπηλ Λάληελ είλαη λεθξφο, φπσο αλαθνίλσζε κε ηειενπηηθφ ηνπ δηάγγεικα ν πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ Μπαξάθ Οκπάκα. ΋πσο αλαθνίλσζε ν Ακεξηθαλφο πξφεδξνο, ν Οζάκα Μπηλ Λάληελ ζθνηψζεθε ηηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο ηεο Κπξηαθήο, ζηελ πφιε Ακπoηακπάλη ηνπ Παθηζηάλ, 100 ρηιηφκεηξα βφξεηα ηεο πξσηεχνπζαο Ηζιακακπάλη. Ακεξηθαλφο αμησκαηνχρνο δήισζε ππφ ην θαζεζηψο ηεο αλσλπκίαο φηη ε ζνξφο ηνπ πνληίζηεθε ζηε ζάιαζζα. ΋πσο εμήγεζε, ε κνπζνπικαληθή παξάδνζε νξίδεη φηη ε ζνξφο πξέπεη λα ηαθεί κέζα ζε 24 ψξεο. Γεδνκέλνπ φηη θακία ρψξα δελ ζα δερφηαλ λα ηαθεί ζην έδαθφο ηεο ν Νν1 θαηαδεηνχκελνο ηξνκνθξάηεο ζηνλ θφζκν, νη ΖΠΑ απνθάζηζαλ λα πνληηζηεί ε ζνξφο ηνπ ζηε ζάιαζζα. Ο αμησκαηνχρνο δελ αλέθεξε πνχ έγηλε απηφ. ΢ηε δηάξθεηα ηεο επηρείξεζεο ζθνηψζεθαλ θαη άιινη ηξεηο άλδξεο, εθ ησλ νπνίσλ ν αδειθφο ηνπ θαη έλαο απφ ηνπο γηνπο ηνχ αξρεγνχ ηεο Αι Κάηληα. Ζ δνινθνλία ηνπ ΢ανπδάξαβα εγέηε ηεο Αι Κάηληα έρεη πξνθαιέζεη έληνλε αλεζπρία ζηηο ΖΠΑ γηα ηπρφλ αληίπνηλα. ΢ην πιαίζην απηφ, ην ΢ηέηη Νηηπάξηκελη έζεζε ζε χςηζηε επηθπιαθή ηηο πξεζβείεο ησλ ΖΠΑ ζε φιν ηνλ θφζκν θαη εμέδσζε ηαμηδησηηθή νδεγία, πξνεηδνπνηψληαο ηνπο Ακεξηθαλνχο πνπ ζέινπλ λα ηαμηδέςνπλ ζην εμσηεξηθφ φηη είλαη πνιχ πηζαλφ λα ζεκεησζνχλ επηζέζεηο ηεο Αι Κάηληα. ΢ΕΛΙΔΑ18


΢ΖΜΑΝΣΗΚΖ ΑΝΑΚΑΛΤΦΖ ΔΠΗ΢ΣΖΜΟΝΧΝ

Αθφκα πην θνληά ζηε ζεξαπεία Αηφκσλ κε Αλαπεξία βξίζθνληαη επηζηήκνλεο θαζψο αλαθάιπςαλ κηθξνηζίπ πνπ δηθηπψλνπλ ηα λεπξηθά θχηηαξα κε απνηέιεζκα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ αλζξψπσλ κε παξάιπζε. Ρφιν-θιεηδί ζηελ έξεπλα αλακέλεηαη λα παίμεη έλαο ππνινγηζηήο, κέζσ ηνπ νπνίνπ (θαη κε ηε βνήζεηα κηθξνηζίπ) νη εξεπλεηέο επειπηζηνχλ φηη ζα απνθαηαζηήζνπλ ηε δηαηαξαγκέλε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ λεπξψλσλ δεκηνπξγψληαο έηζη έλα κνλαδηθφ ζην είδνο ηνπ πβξίδην απφ λεπξηθά θχηηαξα θαη κηθξνηζίπ. Ζ έξεπλα κπνξεί λα έρεη εθαξκνγέο απφ ηε δνθηκή λεπξνινγηθψλ θαξκάθσλ θαη ηε κειέηε λεπξνεθθπιηζηηθψλ αζζελεηψλ, φπσο ε λφζνο Πάξθηλζνλ, κέρξη ηειηθά ηε δεκηνπξγία εμειηγκέλσλ πβξηδηθψλ πξνζζεηηθψλ κειψλ πνπ ζα ειέγρνληαη κέζσ ππνινγηζηή θαη ηελ απνθαηάζηαζε ελφο νιφθιεξνπ δηθηχνπ λεπξψλσλ. Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηφ, έλαο ηξφπνο είλαη λα θαληαζηνχκε π.ρ ηα βιαζηάξηα κηαο θιεκαηαξηάο λα απιψλνληαη θαη λα ηπιίγνληαη θαη ζα κπνξνχκε λα έρνπκε κηα εηθφλα ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο.

ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΦΖΦΗΑΚΑ ΟΜΗΛΟΤΝΣΑ ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΔΝΣΤΠΑ

ΠΩ΢ ΜΠΟΡΔΗ ΔΝΑ ΠΑΗΓΗ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ;

΢χκθσλα κε ηελ ινγνπεδηθφ ηνπ Μ.R.C.S.L.T θ. Υαξά Καξακήηζνπ νη γνλείο ζα πξέπεη λα βξνπλ κηα ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ παηδηνχ. Γειαδή, λα ην δηδάμεη πψο λα θξνληίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, αλ κάζεη πεξί αζθάιεηαο, ηη λα θάλεη ζην ζρνιείν, ηη γίλεηαη φηαλ αξρίζεη λα κεγαιψλεη θαη άιια πνιιά. Γηα λα κπνξέζεη φκσο λα ηα θάλεη έλαο γνλέαο φια απηά, κε δχλακε θαη ςπρξαηκία, πξέπεη πξψηα απ’ φια λα θξνληίζεη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ ζε απηή ηελ θαηάζηαζε πνπ αληηκεησπίδεη. Θα πξέπεη ινηπφλ: 1νλ) Να θξνληίδεη ηελ πγεία ηνπ 2νλ) ε βνήζεηα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ κπνξεί λα ηνπ επηηξέςεη λα θάλεη κεξηθά δηαιιείκαηα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα 3νλ) Να εζηηάδεη ζηα ζεηηθά ηνπ παηδηνχ θαη φρη κφλν ζηα αξλεηηθά 4νλ) Να ζθέθηεηαη ηελ θάζε κέξα θαη φρη θάζε κέξα ην δχζθνιν κέιινλ 5νλ) Να δηαηεξεί επαθέο κε φζνπο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ 6νλ) Να βξεη κηα ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο πξνζηαζίαο θαη αλεμαξηεζίαο ηνπ παηδηνχ 7νλ) Να «ζπκάηαη» θαη ηα άιια παηδηά ηνπ 8νλ) Να δηδάζθεη φζν κπνξεί πεξηζζφηεξν ην παηδί ψζηε λα κπνξεί λα θάλεη παξέα κε άιινπο 9νλ) Να ζπκάηαη πσο ηα άηνκα κε αλαπεξίεο κπνξνχλ λα έρνπλ επηπρηζκέλεο θαη γεκάηεο δσέο θαη 10νλ) Αλ δελ κπνξεί λα αγαπήζεη ην παηδί φζν ζα ήζειε, λα δεηήζεη βνήζεηα απφ εθείλνπο.

Ο αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ (ππεχζπλνο Μνλάδαο Πξνζβαζηκφηεηαο Φνηηεηψλ κε Αλαπεξία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θ. Γηψξγνο Κνπξνππέηξνγινπ δίλεη απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο φπσο, αλ κπνξνχλ ηα βηβιία θαη ν Σχπνο λα δηαβαζηνχλ απφ έλαλ ππνινγηζηή αιιά θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή νκηιία, θαη αλ κεηά ηα ερν-βηβιία έξρεηαη ε επνρή ησλ ςεθηαθψλ νκηινχλησλ βηβιίσλ θαη εληχπσλ. ΢ηελ εξψηεζε ηη είλαη ηειηθά ηα ςεθηαθά νκηινχληα βηβιία, ν θαζεγεηήο απαληά: « 1νλ) Μπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ην πεξηερφκελν φρη κφλν αθνπζηηθά αιιά θαη πνιχηξνπηθά, ΢Τ΢ΚΔΤΖ ΠΟΤ ΢ΤΝΓΔΔΗ ΣΟΝ δειαδή ζπγρξφλσο ελψ ην αθνχεη ν ρξήζηεο ΔΓΚΔΦΑΛΟ ΜΔ ΣΟΝ Ζ.Τ κπνξεί λα ηνπ πξνζθέξεηαη θαη ζε απηηθή κνξθή Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή επηηξέπεη ζε παξάιπηνπο [π.ρ ζε νζφλε Braille: Η νζόλε Braille είλαη κηα ζπζθεπή απηηθήο αλάγλσζεο, πνπ ζπλδέεηαη κε νπνηαζζελείο λα παίδνπλ κνπζηθή κφλν κε ηε δχλακε νλδήπνηε Η/Τ θαη επηηξέπεη ηελ απηηθή πξόζβαζε ζηα θείκελα ζε ηνπ κπαινχ ηνπο. Ζ ζπζθεπή πνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ κνξθή Braille ζε πξαγκαηηθό ρξόλν (ρσξίο ηελ παξαγσγή Βξεηαλνχο εξεπλεηέο ησλ Πα λ επ η ζη εκ ί σ λ ηνπ εγγξάθσλ ή βηβιίσλ Braille). Υξεζηκνπνηεί είηε 6 είηε 8 αθίδεο από Πι ίκ ν πζ θ α η ην π Έζεμ, ιακβάλεη solenoid ή πηεδνειεθηξηθέο θαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο δηαζέηεη θαη αλεπαίζζεηνπο ειεθηξηθνχο π αι πιήθηξα πινήγεζεο. Μπνξεί λα είλαη ζηαζεξή, αιιά θαη θνξεηή. κνχο ησλ λεπξψλσλ (εγθεθαιηθψλ Αμηνζεκείσην είλαη ην πςειό θόζηνο ηεο] ή θαη νπηηθή επαθή κε θπηηάξσλ) θ α η ην π ο κεηαηξέπεη ζε ζπγρξνληζκέλε νπηηθή εζηίαζε ησλ ιέμεσλ (πνπ είλαη ρξήζηκε ζηα άηνκα δε δπζιεμία) ή κε κεγάια γξάκκαηα ζε νζφλε. 2νλ) κεισδίεο. Έηζη, νη άλζξσπνη κε Υξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ηερλνινγίεο θσλήο θαη ηδηαίηεξα ζνβαξφηαηα πξνβιήκαηα θίλεζεο κπνξνχλ λα απηφκαηε κεηαηξνπή θεηκέλνπ ζε νκηιία, 3νλ) πξνζθέξνπλ φιεο ηηο δεκηνπξγήζνπλ κνπζηθή, είηε γηα ςπραγσγηθνχο, επηζπκεηέο ιεηηνπξγηθφηεηεο πινήγεζεο ηνπ ρξήζηε ζην βηβιίν, είηε γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο. 4νλ) απνδίδνπλ αθνπζηηθά θαη ηηο επηζηεκνληθέο εθθξάζεηο νλ 5(καζεκαηηθψλ, ) κπνξνχλ λα θπζηθήο, δηαβαζηνχλ θιπ) αιιά φρη κφλν θαη ηνπο ζε εηδηθέο πίλαθεοζπζθεπέο δεδνκέλσλ, αιιά θαη ζε θνηλφ ππνινγηζηή, έμππλν ηειέθσλν ή ππνινγηζηή ηακπιέηα, θαη 6νλ) κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ είηε απηφκαηε κεηαηξνπή θεηκέλνπ ζε νκηιία, είηε εθθψλεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε studio. ΢ηε δεχηεξε πεξίπησζε ην αηζζεηηθφ ερεηηθφ απνηέιεζκα είλαη ηεο ίδηαο πνηφηεηαο κε εθείλν ησλ αθνπζηηθψλ βηβιίσλ». Κιείλνληαο, ν θ. Κνπξνππέξνγινπ ηφληζε πσο: «Σα επφκελα ρξφληα ηα ςεθηαθά νκηινχληα βηβιία αλακέλεηαη λα ζηεξίμνπλ πιήξσο ηελ αθνπζηηθνπνίεζε, ελψ έξεπλεο γίλνληαη θπξίσο ζηελ αθνπζηηθή απφδνζε θαη ην ηππνγξαθηθφ επίπεδν, ζηελ απηφκαηε ππνζηήξημε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο νκηιίαο θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο κε θσλεηηθέο εληνιέο.

ΣΑΞΗ ΔΗΓΗΚΑ ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΑ΢ΜΔΝΟ ΓΗΑ Α.Μ.Δ.Α

Σν εηδηθφ απηφ ηαμί παξνπζηάζηεθε θαη θπθινθνξεί ζηνπο δξφκνπο ηεο Καηεξίλεο. Πξφθεηηαη γηα έλα επηαζέζην VW Transporter κε εηδηθή ξάκπα θαη θαξνηζάθη πνπ αλακέλεηαη λα δηεπθνιχλεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ κεηαθνξά ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ Καηεξίλε. Ζ αγνξά ηνπ έγηλε απφ ηνλ ζπλεηαηξηζκφ ξαδηνηαμί Καηεξίλεο «Euro Taxi», θαη θφζηηζε 40.000 επξψ. Σν θφκηζηξν ζα είλαη ειαθξά απμεκέλν ζπγθξηηηθά κε ησλ ππνινίπσλ ηαμί, θαη απνηειεί ην δεχηεξν ηαμί γηα ΑκεΑ πνπ θπθινθνξεί ζηελ Διιάδα. ΢ΕΛΙΔΑ19


΢πλ. απφζει.13

΢πγραξεηήξηα ! Άμηνο Πξφεδξνο ! Καη ζε αλψηεξα ! ΢ε ρξεζηκνπνίεζε ινηπφλ θαη εζέλα θαη ηψξα ήιζε ε ψξα λα ζε πεηάμεη ζηα ζθνππίδηα ή έζησ θάπνπ εθεί δίπια. 7) Δκείο, κφιηο δεκηνπξγήζακε ηηο 2 Οκνζπνλδίεο θαη ηε ΢πλνκνζπνλδία, θαιέζακε ηελ ΠΟ΢ΓΚΑκΔΑ λα έιζεη ηζφηηκα ζηε ΢πλνκνζπνλδία θαη ηελ Δ΢ΑΜΔΑ ζε ζπλεξγαζία θαη ελσκέλνη λα βνεζήζνπκε ηα παηδηά καο. Γπζηπρψο δελ ζαο ην επέηξεςαλ θαη εζείο νη ίδηνη δελ ζειήζαηε. ΢αο ζέινπλ ππνηαθηηθνχο θαη κάιηζηα βαξηάο κνξθήο. Γλψξηδε πνιχ θαιά ην « Αθεληηθφ» φηη ζε εκάο δελ πέξλαγαλ απηά θαη φια είραλ θάπνηα φξηα. 8) Σν 2001 θαη ζπγθεθξηκέλα κε αξηζκ. Πξση. 996/31/7/01, ε Δ΢ΑΜΔΑ έζηεηιε πξνο ην Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Τπνπξγφ Τγείαο Καηάπηπζην έγγξαθν δεηψληαο κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Γ.΢. ηεο Δ΢ΑΜΔΑ ζηε ζπλεδξίαζε ζηηο 23-6-2001, ήζνπλ θαη εζχ Κε Πξφεδξε θαη νη ππφινηπνη εθπξφζσπνη ηεο ΠΟ΢ΓΚΑκΔΑ κε νκφθσλε απφθαζε «Σε Θέζπηζε πφξσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο Δ.΢.Α.Δ.Α. θαη ησλ θνξέσλ πνπ αλήθνπλ ζηε δχλακή ηεο, κε ηελ παξαθξάηεζε θαη ζε πνζνζηφ 1,5% απφ ηα επηδφκαηα πνπ ρνξεγνχληαη ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο, απφ ηα πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο Πξφλνηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ επηδφκαηνο δηαηξνθήο ησλ λεθξνπαζψλ θαζψο επίζεο θαη απφ ηα επηδφκαηα πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία».Γπζηπρψο Κε Πξφεδξε θζάζαηε θαη ζε απηφ ην ζεκείν λα εληζρχεηε ηα έζνδα ηεο Δ΢ΑΜΔΑ απφ ηελ πεξηθνπή επηδνκάησλ ησλ παηδηψλ καο αιιά θαη ην επίδνκα δηαηξνθήο ησλ λεθξνπαζψλ θαη θπζηθά απφ ηα επηδφκαηα πνχ ρνξεγνχληαη απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία εηο βάξνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ καο! Γελ ηνπο έθηαλαλ νη πιαζηέο θαη εηθνληθέο Γεληθέο ΢πλειεχζεηο γηα λα θνξντδέςνπλ ηελ Δξγαηηθή Δζηία, ζπλέρηζαλ κε ηελ πεξηθνπή ησλ επηδνκάησλ θαη ησλ αζθαιίζηξσλ! Σσλ επηδνκάησλ θαη αζθαιίζηξσλ πνπ θξαηνχλ αλνηθηνχο ηνπο Φνξείο καο! Πξνρσξήζηε ινηπφλ πην δπλακηθά ! Δίλαη επθαηξία λα θιείζεηε ηνπο θνξείο θαη φιεο νη ρξεκαηνδνηήζεηο ησλ Κνηλσληθψλ Φνξέσλ λα κεηαθεξζνχλ ζηελ Δ΢ΑΜΔΑ. Πνπ μέξεηο, ζα γιχςεηε θη εζείο θαλέλα θνθαιάθη! Γελ είλαη άζρεκα! 9) ΢ε ηη λα αλαθεξζνχκε σο πξνο ηα Πξνγξάκκαηα ΢πκβνπιεπηηθήο Γνλέσλ πνπ ηα πήξε ε Δ΢ΑΜΔΑ θαη έβαιε ηηο Φηιηπηλέδεο λα ηα πινπνηνχλ, θπζηθά φρη κε ην αδεκίσην. Δίρακε αξθεηά ….. ηαμηδάθηα, δηακνλέο, ζπκβνπιεπηηθέο εηθνληθέο πνπ δελ έγηλαλ θ.ι.π. …θ.ι.π. 10) Πξνγξάκκαηα Αζιεηηζκνχ κε ηνπο Γπκλαζηάο! Οχηε θαη απηά ήζαζηαλ ηθαλνί λα δηαρεηξηζηείηε εζείο, είρε φκσο θαιφ … απνηέιεζκα! ΢πλερίδνληαο, ζα ζέιακε λα ζαο ζέζνπκε θάπνηα εξσηήκαηα γηα πξνβιεκαηηζκφ, φρη κφλν ζε εζάο ηνπο παιηνχο . . . ζπλδηθαιηζηέο αιιά θπξίσο ησλ λέσλ ζπκβνχισλ ηεο ΠΟ΢ΓΚΑκΔΑ θαη θπξίσο ησλ λέσλ Πξνεδξείσλ ησλ Πξσηνβάζκησλ Φνξέσλ, πνπ είλαη αδχλαηνλ λα ππνςηάδνληαη ηη παίγληα έρνπλ παηρζεί απφ ηελ ππνηέιεηα ησλ Δξγαηνπαηέξσλ φισλ απηψλ ησλ ρξφλσλ. 11) Δπηρνξεγήζεηο. Αθήζακε ηειεπηαίν ην ζέκα ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ, ζαο ελεκεξψλνπκε φκσο ππεχζπλα φηη νη 2 Οκνζπνλδίεο Γνλετθνχ Κηλήκαηνο αιιά θαη ε ΢πλνκνζπνλδία Γνλετθνχ Κηλήκαηνο έγηλαλ κε ξεθελέ, κεηαμχ καο δελ επηρνξεγεζήθακε φια απηά ηα ρξφληα νχηε κε έλα επξψ! Δλψ εζείο, Π.Ο.΢.Κ.Α.ΜΔ.Α & Δ.΢.Α.ΜΔ.Α δείηε κέζα ζηε ριηδή θαη ζηε θαηαζπαηάιεζε ηνπ Γεκνζίνπ ρξήκαηνο! Μήπσο δελ ηα γλσξίδεηε; Μφλνη ζαο έρεηε «αιιεινθαηεγνξεζεί»! Λεηηνπξγείηε εηο βάξνο ησλ παηδηψλ καο θη απφ ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο ζαλ καραξαγηάδεο έρεηε θζάζεη ηηο θαηαζθελψζεηο ζην 1.000.000,00 επξψ! Διπίδνπκε φηαλ ζα έιζεη ε ψξα λα δψζεηε επίζεκεο θαη πεηζηηθέο εμεγήζεηο. Θα ζέιακε ινηπφλ λα ζαο πξνβιεκαηίζνπκε ζέηνληαο ζαο θάπνηα εξσηήκαηα: Σί αλαηξνπέο θαηνξζψζαηε λα πεξάζεηε ηφζα ρξφληα ζηα επηδφκαηα ησλ παηδηψλ κε Ν.Τ. έλαληη ησλ άιισλ αλαπεξηψλ πνπ ππνιείπνληαη ζε κεγάιν βαζκφ; Οη αλάπεξνη π.ρ. ηπθινί, παξαπιεγηθνί, θ.ι.π., φηαλ εξγάδνληαη εμαθνινπζνχλ λα ιακβάλνπλ ηα επηδφκαηα, ηα παηδηά ηεο Ν.Τ. γηαηί ηα ράλνπλ; Γηαηί δελ ην αλαηξέπεηε; Μήπσο δελ ην έρνπλ αλάγθε; Σα παηδηά ηεο Ν.Τ., αλ εξγαζζνχλ, έζησ θαη γηα ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα, ράλνπλ ηελ αζθάιηζε ηνπ γνληνχ θαη γηα λα επαλέιζνπλ ρξεηάδνληαη ζθιεξνί αγψλεο. Μήπσο έρεηε θάλεη θάηη γηα απηφ; Γελ ζαο αθνξά; Οη αλάπεξνη άιισλ θαηεγνξηψλ, φηαλ ζπληαμηνδνηεζνχλ, εμαθνινπζνχλ λα ιακβάλνπλ ην Δπίδνκα Πξφλνηαο. Γηα ηε Ν.Τ. ηη έρεηε επηηχρεη; ΢πγραξεηήξηα γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηακαξηπξία ησλ αλαπήξσλ γηα λα ζπλερίζνπλ λα ιακβάλνπλ ηα επηδφκαηα αλεμάξηεηα απφ ην εάλ εξγάδνληαη ή ζπληαμηνδνηνχληαη. Γηα ηε Ν.Τ. ηη πξάμαηε; Έρεηε πνηέ δηακαξηπξεζεί γηα ηηο επηρνξεγήζεηο πνχ ιακβάλνπλ θξαηηθνδίαηηνη θνξείο π.ρ. ΚΔΑΣ, ΢ρνιή Σπθιψλ θ.ι.π. εηο βάξνο ησλ Κνηλσληθψλ Φνξέσλ ηδηαίηεξα ησλ παηδηψλ κε Ν.Τ.; Έρεηε πνηέ ελδηαθεξζεί λα κάζεηε πνηνη απφ ηνπο εθαηνληάδεο θνξείο γνληψλ παηδηψλ κε Ν.Τ. ιακβάλνπλ επηρνξήγεζε απφ ηελ Δ΢ΑΜΔΑ θαη κε πνην ηξφπν; Μήπσο ιακβάλνπλ απηά, θάπνηνη απφ εζάο, κε θξηηήξηα ηελ ππνηαγή, ηελ ππφθιηζε, ην ρεηξνθίιεκα, ην ραθηεδηζκφ; Έρεηε πνηέ αλαξσηεζεί αλ είλαη πάληα νη ίδηνη πνπ ιακβάλνπλ, κε δηθέο ηνπ παξεκβάζεηο, απφ ηηο πξψελ Ννκαξρίεο ή Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ; Γηαηί λα ππάξρνπλ θνξείο - ζθξαγίδεο πνπ απνιακβάλνπλ θαη νη γνλετθνί θνξείο λα θπηνδσνχλ ; Γηαηί κσξέ ζπλάδειθνη γνλείο ηφζε ππνηέιεηα ; Γηαηί ; Γηαηί λα κελ ππάξρνπλ έζησ θαη θάπνηα ηππηθά θξηηήξηα ; Αλ ζα ππήξραλ δελ ζα κπνξνχζαηε έζησ θαη κνπισρηά λα ειέγμεηε, ηππηθά έζησ ηηο θαηαλνκέο; Δλδηαθεξζήθαηε πνηέ λα απεπζπλζείηε πξνο ηα αξκφδηα Τπνπξγεία θαη Ννκαξρίεο λα ζεζκνζεηεζνχλ «θξηηήξηα» γηα δίθαηεο θαηαλνκέο ησλ Σαθηηθψλ Δπηρνξεγήζεσλ; Δλδηαθεξζήθαηε λα θάλεηε παξεκβάζεηο ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο λα δηεθπεξαηψζεη ηελ πεξηβφεηε «Πηζηνπνίεζε», πνπ εθθξεκνχζε απφ ην 2006 ψζηε λα κπνξέζνπλ λα πιεξσζνχλ νη θνξείο; Γλσξίδεηε ηνπιάρηζηνλ φηη αλ δελ είραλ γίλεη ζπλερείο θαη δπλακηθέο παξεκβάζεηο εθ κέξνπο ηεο ΢ΤΝΟΜΟ΢ΠΟΝΓΗΑ΢ καο αθφκε φινη ζα πεξηκέλακε «Πηζηνπνίεζε»! Δλδηαθεξζήθαηε έλα κέξνο ησλ εζφδσλ απφ ηα ηει/θά ΜΜΔ, πνχ ηφζα ρξφληα πεγαίλνπλ απνθιεηζηηθά ζηνπο ηπθινχο, λα εληζρχζνπλ θαη ηνπο θνξείο Ν.Τ.; Αιίκνλν! Πνηφο ηνικά λα ζεθψζεη θεθάιη! Δλδηαθεξζήθαηε έζησ, έλα κέξνο απφ ηηο ππέξνγθεο ζπαηάιεο ,λα θάλεηε κία εκεξίδα γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηα παηδηά καο θαη ηε Ν.Τ.; Δλδηαθεξζήθαηε λα αιιάμεη ν αλαγθαζηηθφο Νφκνο γηα ηηο Σνπνζεηήζεηο, ψζηε λα απμεζνχλ ηα πνζνζηά ηνπνζεηήζεσλ γηα ηα αδέιθηα θαη γνλείο παηδηψλ κε Ν.Τ ; Δλδηαθεξζήθαηε λα απνηηλάμεηε ηελ ηδηνηέιεηα θαη ζπαηάιε θαη φισο ηδηαίηεξα ζηελ θξίζηκε πεξίνδν πνπ πεξλά ν ηφπνο; Ήηαλ αλάγθε π.ρ. ην ΢πλέδξηφ ζαο λα γίλεη ζην Ξελνδνρείν «ΚΑΦΖ΢»! Γελ ππήξραλ ηφζα ακθηζέαηξα ή δσξεάλ αίζνπζεο ζηε Θεζζαινλίθε ; Αινίκνλν απφ ηελ ηζέπε ζαο ζα ηα πιεξψλαηε; Θα έπξεπε δειαδή κέζα ζηελ ιηηφηεηα λα εκθαλίδεζζε σο ΢ανπδάξαβεο θαη νη θνξείο λα έρνπλ απιήξσην ην πξνζσπηθφ, ΗΚΑ, θ.ι.π.; Οη Δθπξφζσπνί ζαο θαη εζείο ν ίδηνο Κε Πξφεδξε εγθξίλαηε θάπνηνπο απνινγηζκνχο ηεο Δ΢ΑκεΑ 8.500.000 Δπξψ γηα κία 3εηία (1/1/06-31/12/08) !Ακνηβέο Πξνζσπηθνχ 1.416.259 θαη ακνηβέο Σξίησλ 3.946.024 ! ΢χλνιν 5.362.283 Δπξψ! Φπζηθά δελ πξνρσξάκε ζε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, δηφηη αζθαιψο θαη εζείο είζζε ζπκκέηνρνη.Έζνδα Δ΢ΑκΔΑ 1/1- 31/12/2009 απφ Γεκ. Οξγαληζκνχο 2.408.961,56 Δπξψ, πνζνζηφ 97,36% Κξαηηθνδίαηηε Δ΢ΑκΔΑ! ΢πγραξεηήξηα φηαλ φινη νη άιινη θνξείο ζηελάδνπκε!(΢πλέρεηα) Ακνηβέο Πξνζσπηθνχ : 610.646,08 Δπξψ, Ακνηβέο Σξίησλ 76.859,40 Δπξψ, Έμνδα ΢πλεδξίσλ 405.678.08!!, Γσξεέο-Δπηρνξεγήζεηο ζηνπο ππεθφνπο ηεο 1.204.425,12 Δπξψ! Φπζηθά θαη απηέο νη θαηαλνκέο θαηά βνχιεζε!! Άλεπ ειέγρνπ! Πσο ηα αλέρεζηε κσξέ ηφζν πνιχ φια απηά ; Έρεηε ηπθισζεί ; Σφζν πνιχ έρεηε δηαβξσζεί ; Γελ ππάξρεη ηεξφ θαη φζην! Κιείλνληαο απηή ηελ επηζηνιή θάλνπκε απφ ηα βάζε ηεο ςπρήο καο κία έθθιεζε-πξφηαζε, ηδηαίηεξα εζχ Σάζν Λαγφπνπιε, δηπινρηππεκέλνο απφ ηε δσή, θάληε ΑΜΔ΢Α έλα Γεληθφ ΢πκβνχιην. Γηαβάζηε θαη μαλαδηαβάζηε απηή ηελ εηιηθξηλή επηζηνιή – βφκβα. Αλ ζαο ηαξαθνχλεζε έζησ θαη ιίγν, ειάηε καδί καο νη 3 Οκνζπνλδίεο λα γίλνπλ 4, λα ηηο απμήζνπκε αθφκα, λα ηηο πιαηζηψζνπκε φινη καδί απφ κεδεληθή βάζε. Οη ζπγρσλεχζεηο άιισζηε ζηε ζεκεξηλή ζπγθπξία είλαη επηβεβιεκέλεο. Σν δεηνχλ φια ηα Τπνπξγεία θαη ηδηαίηεξα απηά πνπ καο αθνξνχλ, Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βηνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. Αξθεηά ην Γνλετθφ Κίλεκα ήηαλ ηφζα ρξφληα «ξαγηάο» ηεο Δ΢ΑΜΔΑ. Ίζσο λα κελ καο δνζεί άιιε επθαηξία. Κη αλ ζαο γξάςακε δχν ιφγηα παξαπάλσ έπξεπε λα ζαο ηαξαθνπλήζνπκε. Οη εκέξεο πνπ έξρνληαη ζα είλαη πην δχζθνιεο γηα φινπο καο! Πεξηκέλνπκε !!! Οη εθπξφζσπνη ηεο Δ΢ΓΚ/ΑΜΔΑ Νηθφιανο Ληαλφο - Νηίλνο Γεκεηξηάδεο Άλλα Παπαγηαιηά - Ο΢ΓΚ/ ΑΜΔΑ / Ο΢ΓΚ/ ΑΜΔΑ Οκνζπνλδία ΢πιιφγσλ Γνλέσλ & Οκνζπνλδία ΢πιιφγσλ Γνλέσλ & Κεδεκφλσλ ΑκεΑ Κεδεκφλσλ ΑκεΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ΢ – ΘΡΑΚΖ΢ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ΢ , ΝΟΣΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ΢ & ΝΖ΢ΩΝ ΢ΕΛΙΔΑ20