Newspaper AMEA June 2011

Page 1

ΕΣΟ΢ 7

ΑΡΙΘΜΟ΢ ΦΤΛΛΟΤ 89

ΙΟΤΝΙΟ΢ 2011

ΣΙΜΗ 0,01 EURO

ΦΧΝΖ ΛΑΟΤ….ΟΡΓΖ ΘΔΟΤ

ΠΡΧΣΟΦΑΝΖ΢, ΛΑΨΚΔ΢, ΑΛΖΘΗΝΔ΢ ΢ΤΓΚΔΝΣΡΧ΢ΔΗ΢ Ζ ζησπή ιέεη πνιιά πεξηζζφηεξα απφ ηηο κεγάιεο θαηαζηξνθέο θαη θαζαξίεο πνπ βιέπακε ζε δηάθνξεο παξειζφληεο παξφκνηεο ζπγθεληξψζεηο. Ήηαλ απφ ηηο ιίγεο θνξέο πνπ ην ακέηξεην πιήζνο κηινχζε κε ηε ζησπή ηνπ θαη δεηνχζε δηθαηνζχλε. Ο Έιιελαο έρεη κάζεη λα δεη θαη λα εθθξάδεηαη εληειψο δηαθνξεηηθά θαη καο απνδεηθλχεη φηη: ηελ θαθνκνηξηά θαη ηελ αλέρεηα δελ ηελ αληέρεη, δελ ηνλ ελδηαθέξνπλ νχηε νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο νχηε νη πνιηηηθέο ηνπνζεηήζεηο, νχηε ηα πεξηηηά ιφγηα θαη ηα ζα ησλ πνιηηηθψλ ηνπ. Σνλ ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν ε ηηκή θαη ε αμηνπξέπεηά ηνπ, φπσο θαη ε θαηζαξφια, γηα λα κελ πεηλάλε ηα παηδηά ηνπ. ΋ηαλ ινηπφλ, ε θσλή ηνπ ιανχ, μεθηλάεη απφ ηελ θαηζαξφια γίλεηαη ηφζν πνιχ επηθίλδπλε πνπ δελ ρξεηάδεηαη νχηε θαλ λα αθνχγεηαη. Άξρηζε ν ρνξφο ινηπφλ γηα ηελ επηβίσζε ηεο θαηζαξφιαο πνπ ζηγά ζηγά αδεηάδεη. ΋ινη απηνί νη άλζξσπνη πνπ πξνζπαζνχλ λα επηβηψζνπλ ζήκεξα έρνπλ αμίεο θαη ηδαληθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ νπσζδήπνηε αχξην γηαηί είλαη Έιιελεο θαη κε ηηο πξάμεηο ηνπο ην απνδεηθλχνπλ.

΢ΤΝΔΥΗΕΔΣΑΗ Ζ ΣΡΑΓΗΚΖ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ ΢ΣΑ ΝΟ΢ΟΚΟΜΔΗΑ Γελ έρεη ηειεησκό ην ράνο πνπ επηθξαηεί ζηα δεκόζηα λνζνθνκεία ηεο ρώξαο

΢πλ. ΢ει. 11

Α΢ΑΦΔΗΔ΢ ΓΖΜΗΟΤΡΓΖΘΖΚΑΝ ΑΠΟ ΣΟ ΗΚΑ ΢ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΒΟΖΘΖΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΓΗΑΒΗΩ΢Ζ΢

΢πλ. ΢ει. 12

ΓΖΜΟ΢ ΑΓΗΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ-ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ΘΔΡΗΝΟΗ ΟΛΤΜΠΗΑΚΟΗ ΑΓΩΝΔ΢ – 26 ΗΟΤΝΗΟΤ ΜΔ 4 ΗΟΤΛΗΟΤ 2011

Διανομή τρουίμων σε άπορα άτομα ή οικογένειες από τον Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού και τον Κοινωνικό Σσνεταιρισμό «ΕΔΡΑ»

΢πλ. ΢ει. 5

΢πλ. ΢ει. 16

ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΑΚΖ...…........2 ΟΗ ΔΞΔΛΗΞΔΗ΢ ΢ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ….........3 ΜΑ΢ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΤΝ……..4 ΠΔΗΡΑ'Η'ΚΟ΢ ΢ΤΛΛΟΓΟ΢ ΚΗΝΖΣΗΚΑ ΑΝΑΠΖΡΧΝ…..5 FLASH NEWS….………….6 ΣΟ ΓΔΝΣΡΟ ΣΟΤ ΔΡΧΣΑ………...........8 ΣΔΥΝΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΟ΢…….......9 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΜΔΑ.10 ΗΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ...11 ΔΠΗΓΟΜΑΣΑ ΠΡΟΝΟΗΑ΢.12 ΣΑ ΝΔΑ ΣΖ΢ ΓΤΣΗΚΖ΢ ΑΣΣΗΚΖ΢………13 ΔΛΛΑΓΑ……………….14-15 ΑΞΗΕΔΗ ΣΟΝ ΚΟΠΟ………17 ΚΛΟΠΔ΢ ΢ΣΟ Κ.Δ.Α…...19 π

ΚΛΟΠΔ΢ ΢ΣΟ Κ.Δ.Α ΠΟΤ ΘΑ ΠΑΔΗ ΑΤΣΖ Ζ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ;;

Πεηξατθόο ΢ύιινγνο Κηλεηηθά Αλαπήξσλ Δπηηπρήο δηνξγάλσζε θνηλσληθήο εζπεξίδαο ΢πλ. ΢ει. 5

΢πλ. ΢ει. 19


Όζα έκαζεο θαη μέξεηο θη φζα πξφθεηηαη λα κάζεηο, πξέπεη πξψηα λα ηελ πάζεηο, λα ηελ πάζεηο γηα λα κάζεηο…………. Καη πνιιά άιια παξαδείγκαηα πνπ καζαίλνληαη κφλν ζηελ πξάμε είλαη γξακκέλα ζηελ Αλσηάηε Πεδνδξνκηαθή………. νη κεγαιχηεξνη ζεζαπξνί ηνπ θφζκνπ, ζε παξαδείγκαηα είλαη θξπκκέλνη ζην πεδνδξφκην, φκσο φηη θαη λα ιέλε νη επηζηήκνλεο είλαη ζεσξία. Σελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ γλψξηζαλ κφλν φζνη έθαλαλ απηφ ην δξνκνιφγην. Δγψ, απφ κηθξφ παηδί κέρξη θαη ζήκεξα ζπλερίδσ λα αγαπάσ, λα εκπηζηεχνκαη θαη λα θαιιηεξγψ ηηο πεδνδξνκηαθέο κνπ γλψζεηο κεηαδίδνληάο ηεο ζε φινπο κε ηξφπν πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πξνο φθεινο φισλ. Μπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο γηα λα ζαο απνζηαιεί ηαρπδξνκηθά ην πξψην ηεχρνο ηεο Αλσηάηεο Πεδνδξνκηαθήο πνπ θπθινθφξεζε. Ζ Αλσηάηε Πεδνδξνκηαθή ζα ζπλερηζηεί θαη ζηα επφκελα ηεχρε ηεο εθεκεξίδνο καο γηα φζνπο ελδηαθέξνληαη. ΢πλαπιία – αθηέξσκα ζην Νίθν Γθάηζν πξαγκαηνπνίεζε ζην Πλεπκαηηθφ Κέληξν Θξαθνκαθεδφλσλ ε 25κειήο Οξρήζηξα Παηδηθά Βηνιηά θαη ΢ΗΑ, ζηελ νπνία ζπκκεηείρε ζχζζσκε θαη ε νξρήζηξα λέσλ ηνπ Π.Κ.Θ. Δπηρείξεζε κε απηφλ ηνλ ηξφπν έλα λνζηαιγηθφ κνπζηθφ, κε νδεγφ ηα ιφγηα ηνπ πνηεηή κε θξεζθάδα θαη ελζνπζηαζκφ, κε ηίηιν Αλ Θπκεζείο ην ΋λεηξν Μνπ, κε αθνξκή ηε ζπκπιήξσζε ησλ εθαηφ ρξφλσλ απφ ηε γέλλεζή ηνπ. Καιεζκέλνη επί ζθελήο ήηαλ ν γλσζηφο ηξαγνπδηζηήο Βαζίιεο Λέθθαο, πνπ ζπλεξγάζηεθε κε ην Νίθν Γθάηζν ζε αξθεηέο ζπλζέζεηο ηνπ Μάλνπ Υαηδεδάθη, ν λένο ηξαγνπδηζηήο Κσλζηαληίλνο Θαιαζζνρψξεο, νη Παηδηθέο Υνξσδίεο, ηεο Διιελνγαιιηθήο ΢ρνιήο «Άγηνο Ησζήθ», ηνπ Δζληθνχ Χδείνπ Πεηξαηά θαη ηνπ Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ Θξαθνκαθεδφλσλ. Σελ εθδήισζε ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο, ν αηδεζηκφηαηνο παηέξαο Λάκπξνο, ν Γήκαξρνο Αραξλψλ θ. ΢σηήξεο Νηνχξνο, ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ ΢πκβνπιίνπ θ. Σάθεο Νηνχξνο, νη Αληηδήκαξρνη θθ. Υξχζαλζνο Κφληαξεο, Γηάλλεο Καηζαλδξήο θαη Θφδσξνο Υαξαιακπίδεο, ε Πεξηθεξεηαθή ΢χκβνπινο θ. Γέζπνηλα Αθεληνχιε, ν Γεκνηηθφο ΢χκβνπινο θαη Αξρεγφο Παξάηαμεο Κνο Παλαγηψηεο Γξεγνξηάδεο, ν Γεκνηηθφο ΢χκβνπινο Κσλζηαληίλνο ΢αββίδεο, ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Θξαθνκαθεδφλσλ θ. ΢άββαο Βαζηιεηάδεο, ε Αληηπξφεδξνο θ. Αγγέια Δμελαηβειφλε, ν Πξφεδξνο ηνπ ΢πλεηαηξηζκνχ θ. Σάζνο Υίνο, ν πξφεδξνο ηεο Αληηθαξθηληθήο Δηαηξίαο Αραξλψλ θ. Παλαγηψηεο Καδαλάο, ν Αληηπξφεδξνο θαη ν Γηεπζπληήο ηνπ ΠΚ ΢πχξνο ΢ηακαηηάδεο θαη Ζξαθιήο Γεσξγηάδεο αληίζηνηρα θαη ην κέινο θαη ππεχζπλε ππνδνρήο θ. Οιπκπία Γξαγνχλε. Ζ νξρήζηξα έδσζε ηνλ θαιχηεξν ηεο εαπηφ θαη ζε πνηφηεηα θαη ζε ζπληνληζκφ, ράξηλ ηεο επηκειείαο ησλ κειψλ ηεο θαη ηεο θαζνδήγεζεο ηνπ δηεπζπληή ηεο Γηψξγνπ Κσλζηαληηλίδε. Ο Γήκαξρνο Αραξλψλ, θ. ΢σηήξεο Νηνχξνο, ζην ζχληνκν ραηξεηηζκφ ηνπ ηφληζε κε λφεκα, φηη ην Πλεπκαηηθφ παξάγεη αμηφινγν πνιηηηζκφ θαη κάιηζηα ρσξίο θφζηνο. ΢ην ίδην κήθνο θχκαηνο είρε θηλεζεί θαη ν Πξφεδξνο ηνπ ΠΚΘ Γξ Λακπξηλφο Πιαηππφδεο θαισζνξίδνληαο ην πνιππιεζέο θνηλφ θαη ηνπο πνιινχο επηζήκνπο ιέγνληαο: «Με κεδέλ πιηθά κέζα, αιιά κε πεξίζζεηα ςπρήο επαηζζεζίαο θαη φξεμεο γηα δνπιεηά ζπλερίδνπκε λα θαηαζέηνπκε ηελ πνιηηηζηηθή καο πξφηαζε, έλα αθηέξσκα ζην κεγάιν πνηεηή Νίθν Γθάηζν γηα ηα εθαηφ ρξφληα απφ ηε γέλλεζή ηνπ, πξφηαζε πνπ δελ γίλεηαη αηζζεηή κφλν ζηελ πφιε καο». Μεηά ηνλ αηθλίδην ζάλαην ηνπ πνηεηή Γηάλλε Βαξβέξε ηα ειιεληθά γξάκκαηα έγηλαλ θησρφηεξα. Πέζαλε ζηα 56 ηνπ ρξφληα απφ αλαθνπή θαξδηάο αθήλνληαο έλα δπζαλαπιήξσην θελφ. Ο Γηάλλεο Βαξβέξεο ζπνχδαζε λνκηθά, εμέδσζε έληεθα βηβιία πνίεζεο, θαζψο θαη κεηαθξάζεηο μέλεο ινγνηερλίαο θαη αηηηθήο θσκσδίαο. Σν 1976 μεθίλεζε λα γξάθεη θξηηηθή ζεάηξνπ θαη ηα θείκελά ηνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζε έμη ηφκνπο. Πνηήκαηά ηνπ έρνπλ κεηαθξαζηεί ζε αλζνινγίεο ζηα αγγιηθά, ζηα γαιιηθά, ζηα γεξκαληθά, ζηα ηηαιηθά, ζηα ηζπαληθά θαη ζηα ξνπκάληθα. ΢ηα αγγιηθά έρεη κεηαθξαζηεί απφ ηνλ Φίιηπ Ρακπ ην βηβιίν ηνπ «Ο θχξηνο Φνγθ» θαη ζηα ζεξβηθά κηα επηινγή πνηεκάησλ ηνπ κε ηνλ ηίηιν «Ζ πφιε θαη ν Θάλαηνο». Σν 1996 ηνπ απνλεκήζεθε ην Κξαηηθφ Βξαβείν Κξηηηθήο Γνθηκίνπ. Σν 2001 ηνπ απνλεκήζεθε ην Βξαβείν Καβάθε γηα ηελ πνηεηηθή ζπιινγή «Πνηήκαηα 1975-1996» (Κέδξνο, 2000). Σν 2002 ηνπ απνλεκήζεθε ην Βξαβείν Πνίεζεο ηνπ πεξηνδηθνχ «Γηαβάδσ» γηα ηελ πνηεηηθή ζπιινγή «΢ηα μέλα» (Κέδξνο, 2001), ελψ ην 2010 ηηκήζεθε κε ην Βξαβείν Πνίεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο Πέηξνπ Υάξε ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ. Αθηέξσκα ζηνλ Μαλώιε Ραζνύιε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην βηβιηνπσιείν Ηαλφο πνπ έθπγε ηφζν λσξίο απφ ηε κνπζηθή ειιεληθή ζθελή θαη δηνξγαλψζεθε απφ ηνπο θίινπο ηνπ θαη ηα πξφζσπα κε ηα νπνία ζπλαληήζεθε ζηελ θαιιηηερληθή ηνπ πνξεία. Ο Γηψξγνο Μαξγαξίηεο, ν Οξθέαο Πεξίδεο ν Λάκπξνο Καξειάο, ε Ληδέηα Καιεκέξε, ν Πέηξνο Βαγηφπνπινο, ν Γεκήηξεο Κνληνγηάλλεο, πξφζθεξαλ κε ηηο θσλέο ηνπο κηα αμέραζηε κνπζηθή βξαδηά. «Ο Μαλψιεο είλαη εδψ απφςε, γηαηί απηνί πνπ θεχγνπλ είλαη παξφληεο απφ ηελ ψξα πνπ ηνπο ζπκφκαζηε», είπε ν επί ρξφληα θίινο ηνπ Μαλψιε Ραζνχιε θαη Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηηθήο Αξηζηεξάο Φψηεο Κνπβέιεο, ελψ ηδηαίηεξα εχζηνρα ήηαλ θαη ηα ιφγηα ηνπ δηεπζπληή ηνπ βηβιηνπσιείνπ Ηαλφο Βαζίιε Υαηδεηαθψβνπ, ν νπνίνο αλέθεξε: «Κάπνηνη άλζξσπνη κε ηνλ ηξφπν ηνπο, ηνλ ιφγν ηνπο, ηνπο ζηίρνπο ηνπο, κε ηα ηξαγνχδηα θαη ηα πνηήκαηα ηνπο, θάλνπλ πην φκνξθε ηε δσή καο. Δίλαη νη άλζξσπνη πνπ έθεξαλ ην επέθεηλα ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή. Απηφο ν άλζξσπνο ήηαλ θαη ν Μαλψιεο Ραζνχιεο» ----------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 2---------------------------------------------------------------------------------


ΝΣΟΜΗΝΟ ΢ΤΝΔΥΩΝ ΔΞΔΛΗΞΔΩΝ ΢ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΑΛΛΑ ΚΑΗ ΢ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΚΟ΢ΜΟ Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΡΗ΢Ζ ΥΡΔΟΤ΢

H επξσπατθή θξίζε, εηδηθόηεξα ε ειιεληθή, ζπλδπαζκέλε κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο θαη αιιειεμαξηήζεηο ηνπ παγθφζκηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, είλαη ζέκα ζπδήηεζεο θαη αλαθνξψλ ζε πνιηηηθφ, δεκνζηνγξαθηθφ θαη αθαδεκατθφ επίπεδν ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Ο εθπξφζσπνο ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ Σδέη Κάξλετ επαλέιαβε πξφζθαηα φηη ε ακεξηθαληθή θπβέξλεζε είλαη "ελζαξξπκέλε" απφ ηα κέηξα πνπ έρεη ιάβεη ε θπβέξλεζε ηεο Διιάδαο, ζεκεηψλνληαο επίζεο φηη "ηνπο ελζαξξχλνπκε" λα ζπλερίζνπλ κε ηηο "κεηαξξπζκίζεηο πνπ απαηηνχληαη", γηα λα νδεγήζνπλ ηελ θαηάζηαζε πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Ο θ. Κάξλετ εμέθ ξαζε ζηγνπξηά φηη κε ηε ζπλεξγαζία ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΓΝΣ "ππάξρεη ε δπλαηφηεηα" γηα ιχζε, ππνγξακκίδνληαο παξάιιεια φηη ε θξίζε κε ην ειιεληθφ ρξένο δεκηνπξγεί "αληίζεηνπο αλέκνπο" γηα ηε δηεζλή νηθνλνκία θαη πσο ε Οπάζηλγθηνλ πηζηεχεη φηη ε Δπξψπε κπνξεί λα εξγαζηεί κε ηελ Διιάδα γηα λα ην ιχζεη (ην πξφβιεκα). Ακεξηθαληθά ΜΜΔ, κε εθηεηακέλεο αλαιχζεηο θαη αληαπνθξίζεηο, θαηαγξάθνπλ ζπλερψο ηηο εμειίμεηο ζε ζρέζε κε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ηηο εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο ζηε ρψξα καο, δίλνληαο επίζεο ηελ εηθφλα ησλ αληηδξάζεσλ ζε επξσπατθφ, ακεξηθαληθφ θαη παγθφζκην επίπεδν. ΢ε αλάιπζε ζην πξαθηνξείν "Μπινχκπεξγθ" αλαθέξζεθε φηη "ην ειιεληθφ ρξένο πνπ θαηέρνπλ νη επξσπατθέο ηξάπεδεο δελ είλαη ηφζν κεγάιν γηα λα πξνθαιέζεη πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο ", επηζεκαίλνληαο σζηφζν φηη "εάλ κηα άηαθηε αλαδηάξζξσζε ή επηκήθπλζε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο αθνινπζνχληαλ απφ κηα άηαθηε αληίδξαζε ησλ αγνξψλ, απηφ ζα ήηαλ πνιχ ρεηξφηεξν". ΢ην ίδην θείκελν δηαηππψζεθε ε άπνςε φηη "νη επξσπατθέο ηξάπεδεο απεηινχληαη πεξηζζφηεξν απφ κηα άηαθηε αληίδξαζε ησλ αγνξψλ, παξά απφ ηηο απψιεηεο ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζην ειιεληθφ ρξένο". Μεπικοί αναλςηέρ εκηιμούν φηη ελδερφκελε πηψρεπζε ηεο Διιάδαο, φπσο θαη άιισλ πεξηθεξεηαθψλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο θαη απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην επξψ, ζα κπνξνχζε λα απνδεηρζεί "ζσηήξηα γηα ηηο νηθνλνκίεο" ηνπο, παξαζέηνληαο ην παξάδεηγκα ηεο Ρσζίαο, ε νπνία απνθάζηζε ην 1998, ηελ ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηφο ηεο έλαληη ηνπ δνιαξίνπ θαη ηελ αδπλακία απνπιεξσκήο δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ απφ ην ρξένο ηεο. Ζ νηθνλνκία ηεο Ρσζίαο επιήγε ηφηε κφλν γηα έλα εμάκελν, ελψ μεθίλεζε αξγφηεξα κηα αλνδηθή πνξεία ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, κέζσ ησλ ππνηηκήζεσλ. Με άξζξα θαη δειψζεηο Ακεξηθαλψλ νηθνλνκνιφγσλ πξνβάιιεηαη ε εθηίκεζε φηη ππάξρεη "κεγάινο θίλδπλνο" γηα ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο απφ κηα "ελδερφκελε ρξενθνπία" ηεο Διιάδαο. Δλδεηθηηθή ήηαλ ε αλάιπζε ζηε "Νηνπ Γηνξθ Σάηκο" φπνπ αλαθέξζεθε φηη, αλ θαη θαηά ην δηάζηεκα ηνπ ελφο πεξίπνπ έηνπο πνπ ζηγνβξάδεη ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα, πνιιέο ακεξηθαληθέο εηαηξείεο είραλ ην ρξφλν λα εμηζνξξνπήζνπλ ηελ έκκεζε έθζεζή ηνπο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, εληνχηνηο ππάξρεη αθφκε "κεγάιν κεξίδην" ηεο ακεξηθαληθήο αγνξάο ζηα πεξίπνπ $360 δηο βξαρππξφζεζκνπ ρξένπο ησλ επξσπατθψλ ηξαπεδψλ. Σν γεγνλφο απηφ αθήλεη αλνηθηή κηα δηαηιαληηθή δίνδν γηα ην ειιεληθφ ράνο λα πξνθαιέζεη αλαηαξαρή θαη ζηηο αγνξέο ησλ ΖΠΑ, "σο λένο Γνχξεηνο ίππνο ", επηζεκάλζεθε ραξαθηεξηζηηθά. Δλ ησ κεηαμχ, ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ, ζε θνιέγηα, παλεπηζηήκηα θαη δεμακελέο ζθέςεηο ζε Οπάζηγθηνλ, Νέα Τφξθε θαη άιιεο πφιεηο ησλ ΖΠΑ πξαγκαηνπνηνχληαη δηαιέμεηο θαη ζεκηλάξηα γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα θαη γεληθά ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαζψο θαη γηα ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζε δηεζλέο επίπεδν.

ΑΠΟΚΡΑΣΗΚΟΠΟΗΖ΢ΔΗ΢ – ΣΟ ΜΔΓΑΛΟ ΢ΣΟΗΥΖΜΑ ΣΖ΢ ΚΤΒΔΡΝΖ΢Ζ΢

Πξόγξακκα ηδησηηθνπνηήζεσλ κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ ρξένπο θαη ηνπ ειιείκκαηνο απνθαζίζηεθε απφ ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην. Πξψηνο ζηφρνο ηεο θπβέξλεζεο θαίλεηαη λα είλαη νη δεκηνγφλεο ΓΔΚΟ, νη νπνίεο εληείλνπλ θάζε ρξφλν ην έιιεηκκα, ελψ ππάξρνπλ θαη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα θιείζνπλ, θαζψο θξίλεηαη φηη δελ παξάγνπλ θάπνην έξγν. Καλφλαο, σζηφζν , ηεο θπβέξλεζεο θαίλεηαη λα είλαη λα παξακείλνπλ ππφ δεκφζην έιεγρν ππνδνκέο θαη δίθηπα, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηά είλαη δεκηνγφλα, εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν λα παξαρσξεζεί ζε ηδηψηεο κφλν ε δηνίθεζε ηνπο. ΢ηηο πεξηπηψζεηο ησλ θεξδνθφξσλ ΓΔΚΟ, ζα εμεηαζζεί ην ελδερφκελν πψιεζεο κφλν ελφο κηθξφ κεξηδίνπ ηνπο. Γηαθσλίεο θαίλεηαη λα ππάξρνπλ αλαθνξηθά κε ηελ εθπνίεζε ή κε ηνπ δεκνζίνπ κεξηδίνπ ησλ ηξαπεδψλ θαη ελδέρεηαη πξνο ην παξφλ λα κελ ππάξμεη θάπνηα θίλεζε. Μεγάιν κεξίδην εζφδσλ επηδηψθεη λα απνθηήζεη ην θξάηνο απφ ηελ αμηνπνίεζε κέξνπο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ. Σελ ηαθηηθή ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ πξνηείλεη γηα ηελ Διιάδα θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ ηακείν, ην νπνίν επίζεο θξίλεη φηη πξέπεη λα ππάξμεη κείσζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, πεξηθνπέο ζηνπο κηζζνχο θαη πάγσκα ησλ πξνζιήςεσλ. Σν πξφγξακκα απνθξαηηθνπνηήζεσλ, χςνπο 1,5-2,5 δηζ. επξψ, απνζθνπεί ζηε ζπληήξεζε ηνπ ζεηηθνχ θιίκαηνο πνπ δεκηνχξγεζε ε απνζαθήληζε ηνπ κεραληζκνχ επξσβνήζεηαο. Αλαιπηηθά: ΔΤΑΘ, ΔΤΓΑΠ, Λάξθν, θαδίλα, ΣΡΑΗΝΟ΢Δ αιιά θαη έλαο καθξνζθειέζηαηνο θαηάινγνο αθηλήησλ ηνπ Γεκνζίνπ αμίαο 300-500 δηζ. επξώ βξίζθνληαη ζηηο πξώηεο ζέζεηο ηεο ιίζηαο απνθξαηηθνπνηήζεσλ πνπ ηέζεθαλ ζην Τπνπξγηθφ ΢πκβνχιην, κε ηνλ Πξσζππνπξγφ Γ. Παπαλδξένπ λα αλάβεη ην πξάζηλν θσο γηα ηα ζρέδηα πνπ ζα «ηξέμνπλ» πξψηα. Βαζηθή αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη πσο «ππνδνκέο θαη δίθηπα παξακέλνπλ ππό δεκόζην έιεγρν», φπσο επίζεο θαη πσο «ζε όπνηνλ ηνκέα απνρσξεί πιήξσο ην Γεκόζην, ζα δεκηνπξγείηαη κηα λέα ξπζκηζηηθή αξρή». Πέξαλ ησλ εζφδσλ πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, ζεκαληηθέο θξίλνληαη θαη νη επηπηψζεηο ζην εμίζνπ θξίζηκν κέησπν ηνπ ειιείκκαηνο. ΋πσο αλαθέξεη θνξπθαίν ζηέιερνο ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, κφλν θαη κφλν απφ ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ Ο΢Δ κπνξεί λα εμνηθνλνκεζεί ζε εηήζηα βάζε πεξίπνπ 1 δηζ. επξψ, φζν δειαδή είλαη ην έιιεηκκα πνπ γελλά θάζε ρξφλν ν δεκηνγφλνο Οξγαληζκφο, κεηψλνληαο ηζφπνζα ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα. Γεδνκέλνπ φηη ελδερφκελε απνθξαηηθνπνίεζε ηνπ Ο΢Δ πξνζθξνχεη ζηνλ θαλφλα πεξί δηθηχσλ θαη ππνδνκψλ, ε εηζήγεζε πνπ ηέζεθε πξνο έγθξηζε ζην Τπνπξγηθφ ΢πκβνχιην αθνξνχζε ηελ ΣΡΑΗΝΟ΢Δ- ηε δηαρείξηζε δειαδή- κε είζνδν ζηξαηεγηθνχ επελδπηή πνπ ζα αλαιάβεη θαη ην κάλαηδκελη. Γηα ηηο ηξάπεδεο, ελεξγέο, αιιά φρη κε άκεζν νξίδνληα πινπνίεζεο παξακέλνπλ νη ζθέςεηο γηα πεξαηηέξσ απνρψξεζε ηνπ Γεκνζίνπ απφ ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. «΋ια είλαη αλνηρηά γηα ηηο ηξάπεδεο» ιέεη αξκφδην ζηέιερνο ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, πνπ δηεπθξηλίδεη, φηαλ εξσηάηαη αλ ζηε δηαηχπσζε απηή πεξηιακβάλεηαη θαη ελδερφκελε πιήξεο απνθξαηηθνπνίεζε ηνπ Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ, πσο «ηίπνηα δελ απνθιείεηαη, αιιά ηηο ηειηθέο απνθάζεηο ζα ιάβεη ν Πξσζππνπξγφο». Μεγάιεο πξνζδνθίεο εζόδσλ θαη εμνηθνλνκήζεσλ ζπγθεληξώλεη ην εγρείξεκα αμηνπνίεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, ε αμία ηεο νπνίαο κπνξεί λα πξνζεγγίδεη αθφκα θαη ην δηπιάζην ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ηεο ρψξαο (300 δηζ. επξψ). Τπέξ ηεο απνθξαηηθνπνίεζεο όισλ ησλ ΓΔΚΟ, αιιά αθφκε θαη ηεο ζπγρψλεπζεο ή θαη ηεο θαηάξγεζεο θάπνησλ, ηάρζεθε ρζεο ν πξφεδξνο ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ (ΔΒΔΑ) θ. Κσλζηαληίλνο Μίραινο παξνπζηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην Δπηκειεηήξην γηα ηα πξνβιήκαηα 12 ΓΔΚΟ (Ο΢Δ, ΣΡΑΗΝΟ΢Δ, ΟΑ΢Α, ΔΡΣ, ΔΛΣΑ, ΓΔΖ, ΔΑΒ, ΔΑ΢, ΔΛΒΟ, Οξγαληζκφο ΢ρνιηθψλ Κηηξίσλ, Οξγαληζκφο Γηαρείξηζεο Γεκφζηνπ Τιηθνχ θαη Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ). --------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 3-------------------------------------------------------------------------------------


Ζ Ρύζκηζε πνπ απαγνξεύεη ηε κεηαηξνπή ησλ ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζε ανξίζηνπ δελ ππεξηζρχεη ηεο ζπληαγκαηηθήο πξφβιεςεο πξνζηαζίαο ησλ ΑκεΑ, ζεσξεί ην δηθαζηήξην, κε απνηέιεζκα λα αλνίγεη ν δξφκνο γηα ηε κνληκνπνίεζε ρηιηάδσλ ζπκβαζηνχρσλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία. Σν Πξσηνδηθείν Αζελψλ αξλείηαη λα εθαξκφζεη ηε ζπληαγκαηηθή δηάηαμε πνπ απαγνξεχεη ηηο κνληκνπνηήζεηο, δίλνληαο πξνβάδηζκα ζηε ζπληαγκαηηθή ξχζκηζε πνπ επηβάιιεη ζην θξάηνο λα παίξλεη εηδηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αλαπεξίαο, εμαζθαιίδνληαο ζε ΑκεΑ ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε θαη ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο. Ζ πξψηε δηθαζηηθή δηθαίσζε αθνξά 13 ζπκβαζηνχρνπο ΑκεΑ πνπ απαζρνινχληαλ κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζε πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ, γηα ηνπο νπνίνπο θξίλεηαη φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θάιππηαλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο θαη γη’ απηφ πξέπεη ε ζχκβαζή ηνπο λα ζεσξεζεί ανξίζηνπ ρξφλνπ, λα εμαθνινπζήζεη ε απαζρφιεζή ηνπο ζε δηάθνξεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα ππνρξεσζεί ν δήκνο λα ηνπο πιεξψζεη θαη κηζζνχο ππεξεκεξίαο, απφ ηφηε πνπ έιεμε ε ζχκβαζε. Σν ζεκείν-θιεηδί γηα ηελ απφιπηε δηθαίσζε ησλ ζπκβαζηνχρσλ ΑκεΑ απνηειεί ε δηαπίζησζε ηνπ δηθαζηεξίνπ φηη δελ ηζρχεη γηα ηηο ζπκβάζεηο απηέο ε λνκνινγία πνπ απαγνξεχεη ξεηά ηε ζπλέρηζή ηνπο βάζεη ηνπ άξζξνπ 103, παξ. 7,8 ηνπ ΢πληάγκαηνο «αθνχ ην λνκνζεηηθφ θαζεζηψο πνπ εδξάδεηαη ζηελ αξρή ηεο αλάγθεο εηδηθήο πξνζηαζίαο ησλ ΑκεΑ, δειαδή ην άξζξν 21 ηνπ ΢πληάγκαηνο θαη ν λ. 2643/98, είλαη εηδηθφ έλαληη ησλ απαγνξεπηηθψλ δηαηάμεσλ». -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------΢ε εμαζιίσζε νδεγνύληαη νη 500 εξγαδφκελνη ζε πξνλνηαθά ηδξχκαηα, κε πεξηζζφηεξα απφ 1.000 παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο λα θηλδπλεχνπλ λα κείλνπλ ρσξίο κέξηκλα. Δπί κήλεο απιήξσηνη, ην ζέκα ηεο κηζζνδνζίαο ηνπο έρεη γίλεη κπαιάθη κεηαμχ ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο. ΢ηελ αλαθνξά ηεο Ζ Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δξγαδνκέλσλ ζηελ Δηδηθή Αγσγή (ΠΟΜΔΔΑ), νδεγείηαη ζε αδηέμνδν ε ιεηηνπξγία ησλ ηδξπκάησλ ηεο ρψξαο πνπ θηινμελνχλ εθαηνληάδεο παηδηά θαη λένπο κε αλαπεξία, θαζψο ην θξάηνο αδπλαηεί λα θαιχςεη ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο, πεξηνξίδνληαο ηαπηφρξνλα ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο παξνρέο πξνο ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Ζ θ. Βάηα Αξζελνπνχινπ, ε νπνία εθπξνζσπεί ηδξχκαηα, ζσκαηεία θαη Κέληξα Ν.Π.Η.Γ γηα ΑκεΑ, αλαθέξεη φηη «νη εξγαδφκελνη ζηα ηδξχκαηα «Θενηφθνο» ζην Ίιηνλ, «Μαξγαξίηα» ζηε Νέα Πεληέιε, «Δξκήο» ζην Διιεληθφ, «Έγλνηα» ζην Λαγνλήζη, «Παπακαθάξηζηνο» ζηε Νέα Μάθξε αιιά θαη ζε άιια κηθξφηεξα, παξακέλνπλ απιήξσηνη απφ ηέζζεξηο έσο επηά κήλεο. Παξά ην γεγνλφο φηη εξγάδνληαη ρσξίο λα ιακβάλνπλ ηνλ κηζζφ ηνπο, νη εξγαδφκελνη ζηα ηδξχκαηα ζπλερίδνπλ λα ζηεξίδνπλ κε απηαπάξλεζε ηα άηνκα κε αλαπεξίεο. ΢ηεξνχληαη ήδε βαζηθψλ αγαζψλ, αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθφ πξφβιεκα αθφκε θαη ζηε κεηαθίλεζή ηνπο απφ θαη πξνο ηελ εξγαζία ηνπο, ελψ φπσο ηνλίδνπλ νη πξνζσπηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο πνιιαπιαζηάδνληαη κέξα κε ηελ εκέξα». Πξνο ην παξφλ, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία κνηξάδνπλ ππνζρέζεηο φηη ζα εμνθιήζνπλ ζηα ηδξχκαηα ηηο νθεηιέο ηνπο. Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο απάληεζε ζηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Οκνζπνλδίαο φηη αλαηέζεθε ζηελ αληηπεξηθεξεηάξρε ε δηαλνκή ησλ επηρνξεγήζεσλ, ρσξίο σζηφζν λα αλαιακβάλεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε αξκφδηα ππεξεζία κφληκα ηε δηαρείξηζή ηνπο. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------΢θιεξά κέηξα κε ζύκαηα ηνπο ρξνλίσο πάζρνληεο θαη’ επηηαγή ηεο ηξφηθαο εθαξκφδεη ε θπβέξλεζε. Οη θάζε ινγήο πεξηθνπέο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη πνπ έξρνληαη δηα ρεηξφο Αλδξέα Λνβέξδνπ, αθνξνχλ πεξηθνπή 700 εθαηνκκπξίσλ επξψ ζηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε. Σν γεγνλφο πσο νη αζζελείο πξέπεη λα πιεξψλνπλ πεξηζζφηεξα απφ ηελ ηζέπε ηνπο, δε θαίλεηαη λα ελδηαθέξεη θαλέλαλ, θαζψο κνλαδηθφο ζηφρνο είλαη λα κεησζνχλ νη δαπάλεο θαη λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ κλεκνλίνπ. Σν δήηεκα είλαη πνπ ζα βξεζνχλ απηά ηα ρξήκαηα; ΋πσο αλαθέξεη ην ππνπξγείν Τγείαο, απφ ηα δειηία ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ θαη απφ ηε ζεηηθή ιίζηα πνπ ζα εθδνζεί ηνλ Ηνχιην. ΢πγθεθξηκέλα, απφ ην πξψην δειηίν ηηκψλ ζα εμνηθνλνκεζνχλ πεξίπνπ 130 εθαη. επξψ, ελψ απφ ην δεχηεξν, ππνινγίδεηαη φηη ζα θεξδεζνχλ 200 εθαη. επξψ. Με ηε ζεηηθή ιίζηα, ζηελ νπνία ζα εληαρζνχλ φια ηα ζπληαγνγξαθνχκελα ζθεπάζκαηα πνπ ζα απνδεκηψλνληαη απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, ππνινγίδεηαη φηη ζα βξεζνχλ άιια 200 εθαη. επξψ. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη πεξαηηέξσ θνλδχιηα γηα ηελ ηξφηθα, ην ππνπξγείν Τγείαο, βάδεη ρέξη ηφζν ζε αλαπεξηθέο ζπληάμεηο φζν θαη ζηα επηδφκαηα. ΢ην ζηφραζηξν κπαίλνπλ αλαπεξηθέο ζπληάμεηο θαη επηδφκαηα, ηα νπνία κε βάζεη ηνπο ζρεδηαζκνχο ζα πεξηζηαινχλ θαηά 10% πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκεζνχλ ηνπιάρηζηνλ 100 εθαη. επξψ. Σν χςνο ησλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ αγγίδεη ζήκεξα ηα 900 εθαη. επξψ θαη ε εγεζία ην ππνπξγείνπ επειπηζηεί λα θφςεη ηα πεξηηηά δειαδή επηδφκαηα θαη ζπληάμεηο πνπ ρνξεγνχληαη παξάλνκα. Δπίζεο, ν ππνπξγφο Τγείαο επηδηψθεη λα πεξηζηείιεη θαη 250 εθαη. επξψ απφ ηηο πξνλνηαθέο δνκέο, δειαδή ππεξεζίεο θαη θνξείο πνπ θξίλνληαη κε απνηειεζκαηηθνί. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ην «πεηζόθνκκα» ησλ επηδνκάησλ πνπ πξνσζεί ε θπβέξλεζε. 1νλ) Πνιπηεθληθά επηδφκαηα. Σν επίδνκα ηξίηνπ παηδηνχ (174,28) επξψ κεληαίσο, ην πνιπηεθληθφ επίδνκα (43,55) κεληαίσο γηα θάζε παηδί θαη ε ηζφβηα ζχληαμε ζηελ πνιχηεθλε (κε 4 παηδηά) κεηέξα (100,24) επξψ κεληαίσο, 2 νλ) Δθάπαμ παξνρή 2.000 γηα ηε γέλλεζε θάζε ηξίηνπ θαη επφκελνπ παηδηνχ, 3νλ) Πξνλνηαθφ πνζφ πνπ ζπκπιεξψλεη ηα θαηψηαηα φξηα ζπληάμεσλ. Αλ δελ ππήξραλ ηα θαηψηαηα φξηα, ζήκεξα ε ζχληαμε κε 4.500 νλ έλζεκα ζα ήηαλ γχξσ ζηα 350 επξψ. Με ην πξνλνηαθφ ζθέινο, είλαη 487 επξψ, 4 ) ΢χληαμε αλαζθάιηζησλ ππεξειίθσλ απφ ηνλ ΟΓΑ ον (330 επξψ), 5ον) Επίδομα Κοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ Σςνηαξιούσυν (ΕΚΑΣ), (από 57,50 μέσπι 230 εςπώ), 6 ) Επίδομα παπαπληγίαρ-ηεηπαπληγίαρ (645 εςπώ ηο μήνα). Το ΙΚΑ και ο ΟΓΑ νλ έσοςν ηο 80% ηυν διακιούσυν, 7ον) Επίδομα απόλςηηρ αναπηπίαρ (645 εςπώ), 8 ) Βνήζεκα απνζεξαπείαο «εηδηθψλ λνζεξψλ θαηαζηάζεσλ» απφ ην πξψελ Σ΢ΜΔΓΔ, 9νλ) Δπίδνκα αλεξγίαο (454,5 επξψ κε πξνζαχμεζε 10% γηα πξνζηαηεπφκελα κέιε), 10νλ) νλ νλ Οηθνγελεηαθά επηδφκαηα πνπ θαηαβάιινληαη κέζσ ηνπ ΟΑΔΓ, 11 ) Φνηηεηηθφ επίδνκα, 12 ) Δηδηθή πξνζαχμεζε (40%) ηεο απνδεκίσζεο ιφγσ απφιπζεο, 13νλ) Δπίδνκα ηπθιφηεηαο (ΟΓΑ), 14νλ) Πξνλνηαθή ζχληαμε ηπθιψλ. Σν πνζφ ππνινγίδεηαηνλγηα 10.500 νλ εκέξεο εξγαζίαο, εθφζνλ πξαγκαηνπνηεζεί 4.050 εκέξεο εξγαζίαο, 15 ) Πξνλνηαθή ζχληαμε ζηνπο παξαπιεγηθνχο, 16 ) Δπίδνκα νλ θαηαζθήλσζεο, 17νλ) Παξνρέο απνθιεηζηηθήο λνζνθφκαο, 18 ) Πξνλνηαθή ζχληαμε νκνγελψλ (Αίγππηνο, Ρνπκαλία, Β. Ήπεηξνο), νλ νλ νλ θπξίσο απφ ην ΗΚΑ, 19 ) Πξνλνηαθή ζχληαμε πνιηηηθψλ πξνζθχγσλ, 20 ) Δπίδνκα ινγνζεξαπείαο, 21 ) Δπίδνκα αεξνζεξαπείαο, 22νλ) Δθάπαμνλνηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα «απξνζάξκνζηα ηέθλα» (ΣΑΠ-Ζ΢ΑΠ), 23ΟΝ) Δθάπαμ επίδνκα «νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο» (ΖΛΠΑΠ), 24 ) Δπηδφκαηα γάιαθηνο, ζηνιήο θαη αλαπήξσλ ηέθλσλ, απφ ην Σακείν Αιιεινβνήζεηαο Πξνζσπηθνχ Δζληθνχ νλ νλ Σππνγξαθείνπ, 25νλ) Δπίδνκα βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, 26 ) Δπίδνκα θιηκαηνδηαηηεηηθήο αγσγήο, 27 ) Δπίδνκα ζεξηλήο εμνρήο νλ (ΣΑΜΔΗΟ ΔΤ΢ΑΠ), 28νλ) Άηνθα δάλεηα ζην χςνο δχν κηζζψλ ή ζπληάμεσλ (ΣΑΠ-ΓΔΖ), 29 ) Έθηαθηα ρξεκαηηθά βνεζήκαηα (ΣΑΠΓΔΖ), ζην χςνο ηνπ 25% ησλ εηήζησλ εηζθνξψλ θαη 30ον) Επίδομα ζηοςρ αναπήποςρ από ηπομοκπαηική ενέπγεια. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Αζθαιηζηηθό ΢ύζηεκα ππό ηηο πξνζηαγέο ηεο ηξφηθαο θαη θαη’ επέθηαζε θαη ηνπ κλεκνλίνπ θέξεηαη πσο δεκηνπξγείηαη απφ ηελ θπβέξλεζε. Πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκεζνχλ 6,5 δηο. Δπξψ ηελ ηξηεηία 2012-15, έξρνληαη: κεηψζεηο 70% ζηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο φισλ ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη θφςηκν 20.000 ζπληάμεσλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 2.750 επξψ. ΢πλνπηηθά, όζνλ αθνξά ηα επηθνπξηθά ηακεία, ζην ζηφραζηξν ζα βξεζνχλ ηα ειιεηκκαηηθά ηακεία θα φζα έρνπλ πνζνζηφ αλαπιήξσζεο πάλσ απφ 30%. Αλάινγεο κεηψζεηο ζα γίλνπλ θαη ζηνπο ήδε ζπληαμηνχρνπο. Απ’ φηη θαίλεηαη ζα γιηηψζνπλ ηηο κεηψζεηο νη αζθαιηζκέλνη ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΔΑΜ. Οη αιιαγέο ζα επεθηαζνχλ ζε επηθνπξηθά ηακεία πνπ ζήκεξα είλαη πγηή αιιά ζε βάζνο ρξφλνπ ελδέρεηαη λα κελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απμεκέλεο ππνρξεψζεηο ηνπο. Γηα ηνπο δηπινζπληαμηνύρνπο, ζα θνπνχλ κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε 20.000 θχξηεο ζπληάμεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ην πιαθφλ ησλ 2.750 επξψ. Πξφθεηηαη γηα ζπληαμηνχρνπο πνπ ιακβάλνπλ δχν ή θαη ηξεηο θχξηεο ζπληάμεηο, ην άζξνηζκα ησλ νπνίσλ μεπεξλά ην γεληθφ πιαθφλ πνπ νξίδεη ηελ αλψηεξε ζχληαμε. Γηα ηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά, νη αιιαγέο ζα είλαη πην ήπηεο θαζψο ε ιίζηα ζα ζέζεη εθηφο ΒΑΔ 150.000 αζθαιηζκέλνπο θαη ζα εθαξκνζηεί απφ 1ε Ηνπιίνπ. ΢ίγνπξν είλαη φηη εθηφο βαξέσλ ζα βγνπλ πεξίπνπ 70.000 δηνηθεηηθνί ππάιιεινη πνπ εξγάδνληαη ζηε βαξηά βηνκεραλία, ελψ νη πξψηνη πνπ ζα κπνπλ ζηα ΒΑΔ ζα είλαη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ. Ζ απνγξαθή ησλ ζπληαμηνύρσλ ζα ζπλερηζηεί ζε φια ηα ηακεία θαη ζα νινθιεξσζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο. ΢ηνλ ΟΓΑ φπνπ νινθιεξψζεθε, απνθαιχθζεθε φηη 7.500 αλχπαξθηα άηνκα ιάκβαλαλ ζπληάμεηο, ζηνηρίδνληαο ζηνλ Οξγαληζκφ 40 εθαη. επξψ εηεζίσο. Δθηηκάηαη φηη απνγξαθή ζα απνθέξεη φθεινο ζηα ηακεία 100 εθαη. επξψ, ελψ ζηα θνηλσληθά επηδόκαηα, κέρξη ην ηέινο Ηνπιίνπ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ε θαηαγξαθή ησλ παξερφκελσλ θνηλσληθψλ επηδνκάησλ. Αλακέλεηαη λα αιιάμεη ν ηξφπνο ρνξήγεζήο ηνπο κε ζηφρν λα κεησζνχλ νη δηθαηνχρνη. ----------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 4-------------------------------------------------------------------------------------


΢πλ. Απφ ζει. 5

Δπηηπρήο δηνξγάλσζε θνηλσληθήο εζπεξίδαο (Πεηξατθόο ΢ύιινγνο Κηλεηηθά Αλαπήξσλ)

Ο ζχιινγφο καο δηνξγάλσζε κε επηηπρία ηελ πξψηε θνηλσληθή εζπεξίδα ηνπ, ζηηο 25 Ηνπλίνπ 2011, ζηνλ πνιπρψξν «Απφιισλ», Δξκνππφιεσο & Πειίνπ 1, ζηα Kακίληα Πεηξαηά, γηα ηα κέιε ηνπ, ηνπο θίινπο θαη ηνπο ζπκπαξαζηάηεο ηνπ, κε αθνξκή ηελ έλαξμε ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ. ΢ε κηα ραιαξή αηκφζθαηξα, παξέα κε ηνπο δηθνχο καο αλζξψπνπο, ζπλνδεία θαιήο κνπζηθήο θαη ηνπ κπνπθέ πνπ είρακε πξνεηνηκάζεη, ππνδερζήθακε ηελ αξρή ηνπ θαινθαηξηνχ, ρσξίο ηππηθφηεηεο θαη ςεχηηθεο επηζεκφηεηεο, αθήλνληαο γηα ιίγν ζηελ άθξε ηε ζθιεξή θαζεκεξηλφηεηα. Μαο ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο, ν βνπιεπηήο Β’ Πεηξαηά ηεο ΝΓ θ. Αλαζηάζηνο Νεξάληδεο, ε εθπξφζσπνο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θ. Παπαζηάζε Μαξία, ε ππεχζπλε επηθνηλσλίαο ηνπ θέληξνπ απνθαηάζηαζεο «Φηινθηήηεο» θ. Υαηδεαζαλαζίνπ Αζελά, ν θίινο ζπγγξαθέαο Νίθνο Αξαπάθεο, ν δηεπζπληήο ηνπ 2νπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ Πεηξαηά θ. Μαλψιεο Φαξξφο θαη πνιινί άιινη, πνπ δηάλζεζαλ απηήλ ηελ φκνξθε εζπεξίδα κε ηελ παξνπζία ηνπο. Θέινπκε λα επραξηζηήζνπκε φζνπο παξεπξέζεθαλ, φπσο θαη ηνλ αληηπεξηθεξεηάξρε Πεηξαηά θ. ΢ηέθαλν Υξήζηνπ πνπ καο δηέζεζε ην ρψξν αιιά θαη ηνλ ππεχζπλν απηνχ θ. Μηραιφπνπιν Σάθε. Καιό θαινθαίξη

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Διανομή τρουίμων σε άπορα άτομα ή οικογένειες από τον Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού και τον Κοινωνικό Σσνεταιρισμό «ΕΔΡΑ» O Γήκνο Αγίσλ Αλαξγχξσλ – Κακαηεξνχ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Κνηλσληθφ ΢πλεηαηξηζκφ «ΔΓΡΑ», ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα δηαλνκήο ηξνθίκσλ ( δπκαξηθψλ, ξπδηνχ, θέηαο ΠΟΠ θαη γξαβηέξαο Κξήηεο ΠΟΠ) ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ. Γηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη άπνξα άηνκα ή νηθνγέλεηεο κε εηήζην αηνκηθφ ή νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κέρξη 12000 Δ. Σν αλσηέξσ εηζφδεκα πξνζαπμάλεηαη θαηά 30 % γηα ηελ ζχδπγν θαη ηα πξψηα ηα δπν παηδηά, ελψ γηα θάζε έλα απφ ηα επφκελα αλήιηθα ή πξνζηαηεπφκελα παηδηά πξνζαπμάλεηαη θαηά 40%. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ νη δηθαηνχρνη είλαη ηα εμήο: • Αίηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ • Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86, γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα κέζσ ηνπ θνξέα πινπνίεζεο «ΔΓΡΑ» • Φσηνηππία ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ή άιινπ λνκίκνπ εγγξάθνπ ηαπηνπνίεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ • Πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο • Βεβαίσζε κνλίκνπ θαηνηθίαο απφ ηνλ Γήκν • Θεσξεκέλν αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο θφξνπ Δηζνδήκαηνο, ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο (2010). ΢ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο δελ έρεη παξαιάβεη ην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα απφ ηελ ΓΟΤ, ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη αληίγξαθν θνξνινγηθήο θαηάζηαζεο, πνπ παξειήθζε απφ ηελ ΓΟΤ. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνρξενχηαη ζηελ ππνβνιή θνξνινγηθήο δήισζεο, απαηηείηαη Τπεχζπλε Γήισζε ζεσξεκέλε απφ ηελ ΓΟΤ ή βεβαίσζε απνξίαο απφ αξκφδηα δεκφζηα αξρή. • Απφθαζε Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε πνζνζηφ αλαπεξίαο άλσ ηνπ 67%, ζε πεξηπηψζεηο Αηφκσλ κε Αλαπεξία. Τα δικαιολογηηικά καηαηίθενηαι μέτρι ηην Παραζκεσή 24 Ιοσνίοσ 2011, ζηην Κοινωνική Υπηρεζία ηοσ Γήμοσ Αγίων ΑναργύρωνΚαμαηερού ( Φίοσ & Καλύμνοσ, Ανάκαζα) ηηλ. 210 2690852 ή ζηο Γραθείο Κοινωνικής Μέριμνας- Βοήθεια ζηο Σπίηι (Κωζηή Παλαμά & Αγίοσ Νεκηαρίοσ, Καμαηερό) ηηλ. 210 2323528. ----------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 5-------------------------------------------------------------------------------------


΢ην κηθξνζθόπην ηνπ ΗΚΑ κπαίλνπλ νη ζπληάμεηο ηηο νπνίεο εηζέπξαηηαλ παξάλνκα νη ζπγγελείο ησλ ζπληαμηνχρσλ, νη νπνίνη είραλ απνβηψζεη. ΢χκθσλα κε ηελ εγθχθιην, πξφθεηηαη λα δηαζηαπξσζνχλ ηα ζηνηρεία πεξηπηψζεσλ πνπ είραλ κπεη ζηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ζησλ νπνίσλ πηζηψλνληαη νη ζπληάμεηο. Αλαιπηηθά ζα ειεγρζνχλ νη εμήο: α) Ζ θαηαβνιή ζπληάμεσλ ζε λεθξνχο ζπληαμηνχρνπο, πνπ εηζπξάηηνληαη παξάλνκα απφ ηνπο ζπγγελείο ηνπο, β) Οη ζπληαμηνχρνη νη νπνίνη ιακβάλνπλ ην Δπίδνκα Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΔΚΑ΢) ρσξίο λα ην δηθαηνχληαη, θαζψο ηα εηζνδήκαηά ηνπο ππεξβαίλνπλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα θαη γ) Οη αλαπεξηθέο ζπληάμεηο θαη νη δηπινζπληαμηνχρνη. ΢ύζθεςε πξαγκαηνπνίεζε ε ΢πληνληζηηθή Δπηηξνπή Αγώλα Αλαπήξσλ (΢ΔΑΑΝ) ζηα γξαθεία ηεο πνπ βξίζθνληαη ζηε Υαιθνθνλδχιε ζηνλ δεχηεξν φξνθν. ΢πδεηήζεθαλ νη επηπηψζεηο ζηνπο ρξφληνπο πάζρνληεο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο απφ ηηο καδηθέο πεξηθνπέο ζε κηζζνχο, ζπληάμεηο, επηδφκαηα, ζεξαπείεο, θάξκαθα θαη παξνρέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο λένπο λφκνπο θαη κέηξα πνπ εκπνξεπκαηνπνηνχλ παξαπέξα ηελ Τγεία θαη ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε. Δίδνο πξνο εμαθάληζε ηείλνπλ λα γίλνπλ νη μελψλεο δηαβίσζεο γηα άηνκα κε απηηζκφ άλσ ησλ 25 εηψλ ζηελ Διιάδα, αθνχ ιεηηνπξγνχλ κφιηο 3 (ζε Νέα Μάθξε, Ησάλληλα θαη Λάξηζα) γηα 80.000 αλζξψπνπο κε δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο. «Γελ ππάξρεη ζε φιε ηε ρψξα νχηε κία κνλάδα αληηκεηψπηζεο παηδηψλ κε απηηζκφ ζε θξίζε κε εμεηδηθεπκέλν ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, φπσο ππνγξάκκηζε ν Πξφεδξνο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Πξνζηαζίαο Απηηζηηθψλ Αηφκσλ θ. Ζιίαο Παξίζεο. Πιήζνο ηειεθσλεκάησλ δέρνληαη θαζεκεξηλά ζηνλ ΢πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, θαζψο απμάλνληαη νη θαηαγγειίεο απφ πνιίηεο πνπ αθνξνχλ θαθνδηαρείξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο. Χο απνηέιεζκα έρνπλ ηε δηαηάξαμε ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν είραλ ζπλεζίζεη λα ιεηηνπξγνχλ νη ππεξεζίεο θαη πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ νη πνιίηεο. ΢πγθεθξηκέλα, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε Αξρή ην 2010 έιαβε ην 13.179 λέεο αλαθνξέο, 20% πεξηζζφηεξεο απφ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Σν 59,8% απηψλ ήηαλ εληφο ηεο αξκνδηφηεηαο. Δπί ησλ εληφο ηεο αξκνδηφηεηαο αλαθνξψλ πνπ ρεηξίζηεθε, πνζνζηφ 53,07% δηαπηζηψζεθε φηη ήηαλ βάζηκεο, δειαδή ε θαηαγγειία ηνπ πνιίηε ήηαλ δηθαηνινγεκέλε θαη ππήξρε θαθνδηνίθεζε θαη 38,08% δηαπηζηψζεθε φηη ήηαλ αβάζηκεο. «Πξσηαζιήηξηα» ζε αλαθνξέο αλαδείρζεθε ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, θαζψο πξψηνη ήξζαλ νη δήκνη κε 17,62%, ελψ καδί κε ηελ απηνδηνίθεζε β’ βαζκνχ θαη ηηο πεξηθέξεηεο νη αλαθνξέο άγγημαλ ην 29% ηνπ ζπλφινπ. Αλαθνηλώζεθαλ νη επηρνξεγήζεηο ησλ αζιεηηθψλ Οκνζπνλδηψλ ΑκεΑ γηα ην 2011 απφ ηνλ πθππνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θ. Υξίζην Αεδφλε, εγθξίλνληαο παξάιιεια ηελ εηζήγεζε ηνπ εηδηθνχ γξακκαηέα δηαηξνθήο θαη άζιεζεο θ. Κψζηα Παηαβνχθα. ΢ηελ εζληθή Αζιεηηθή Οκνζπνλδία αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζα δνζνχλ 1.450.000 επξψ, ζηελ Οκνζπνλδία ΢σκαηείσλ Μπάζθεη κε θαξφηζη 225.000 επξψ, ελψ ζηελ Διιεληθή Οκνζπνλδία Κσθψλ 210.000 επξψ. Σν ππνπξγείν Τγείαο θαηήγγεηιε ε γεληθή γξακκαηέαο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Σπθιψλ θ. Παξαζθεπή Σζαβαιηά κηιψληαο ζε εηδηθή επηηξνπή ηεο Βνπιήο. ΢πγθεθξηκέλα: θαηαγγέιιεη σο «θαηάπηπζην» ην ππνπξγείν, αθνχ κε έγγξαθφ ηνπ απέθιεηζε ηνπο ηπθινχο θαηά 34% απφ ηα ΣΔΗ θαη θαηά 78% απφ ηα ΑΔΗ, φηη ην ππνπξγείν θαηήξγεζε ην ράξηηλν βηβιίν θαη ηε γξαθή ησλ ηπθιψλ Μπξέηγ επηβάιινληαο ην ειεθηξνληθφ βηβιίν, φηη ην Παλεπηζηήκην ηεο Πάηξαο ηνπο πιεξνθφξεζε φηη δελ κπνξεί λα εθπαηδεχζεη ηπθινχο ζηελ Πιεξνθνξηθή, πξνθαιψληαο ηελ αληίδξαζε γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ηνπ βνπιεπηή ηνπ ΠΑ΢ΟΚ Κ. Παλ. Κνπξνπκπιή, πνπ ηπθιφο θαη ν ίδηνο ππήξμε ηδξπκαηηθφ κέινο ηεο Δπξσπατθήο θαη ηεο Παγθφζκηαο Έλσζεο Σπθιψλ. Μεηάιιην απ’ ην πνπζελά πήξε ε ρψξα καο απφ ην Παγθφζκην Πξσηάζιεκα ΢ηίβνπ αζιεηψλ κε αλαπεξία πνπ δηνξγαλψζεθε ζηελ Νέα Εειαλδία, θαζψο ν πξψηνο ηεο θαηάηαμεο ζηνλ δίζθν, θαηεγνξία F42, Ννηηναθξηθαλφο Φαλί Λνκπάξλη είρε θάλεη ρξήζε απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ. Έηζη, ν ηέηαξηνο ηεο θαηάηαμεο Μαξίλνο Φπιαθηφο θαηαιακβάλεη ηελ ηξίηε ζέζε θαη παίξλεη ην ράιθηλν κεηάιιην. Σα θίιηξα αηκνθάζαξζεο θόβεη ην ππνπξγείν Τγείαο, φπσο θαηαγγέιιεη ν Παλειιήληνο ΢χιινγνο Πξνκεζεπηψλ Τιηθψλ Σερλεηνχ Νεθξνχ θαη ΢ρεηηθψλ Τιηθψλ. Ο ΢χιινγνο φπσο αλαθέξεη δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνκεζεχζεη ηα κέιε ηνπ κε θίιηξα αηκνθάζαξζεο εμαηηίαο ησλ νθεηιψλ ηνπ ππνπξγείνπ. Σν πξφβιεκα αλακέλεηαη λα νμπλζεί, θαζψο ζα δεκηνπξγεζνχλ ειιείςεηο ζηηο κνλάδεο Σερλεηνχ Νεθξνχ, ελψ παξάιιεια νη λεθξνπαζείο ζα θιεζνχλ λα αλέβνπλ θη άιινλ έλαλ γνιγνζά, αθνχ ζα κπνπλ ζηε ιίζηα ησλ κε ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ, ζθεπάζκαηα πνπ έρνπλ ηνπηθή αλαηζζεηηθή δξάζε θαη πνπ είλαη απαξαίηεηα ζε κεγάιν αξηζκφ λεθξνπαζψλ γηα ηε ζεξαπεία ηνπο. Καηαξγνύληαη νη επλντθνί όξνη φζνλ αθνξά ηα δάλεηα πνπ ζα ζειήζνπλ λα πάξνπλ νη δεκφζηνη ππάιιεινη απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. Σν λνκνζρέδην ηεο θπβέξλεζεο πξνβιέπεη ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σακείνπ, δειαδή ησλ δαλεηνδνηήζεσλ θαη ησλ θαηαζέζεσλ, απφ ηε δεκφζηα δξαζηεξηφηεηα ηεο παξαθαηαζήθεο θαη απαγνξεχεη ηελ επηδφηεζε ησλ πξψησλ απφ ηε δεχηεξε φπσο γηλφηαλ κέρξη ηψξα. Σν Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ρνξεγεί ζήκεξα δάλεηα ζε δεκφζηνπο ππαιιήινπο κε επηηφθηα πεξίπνπ θαηά κηζή κνλάδα ρακειφηεξα απφ απηά ησλ άιισλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην δεθαπεληαεηέο ζηεγαζηηθφ ρνξεγείηαη κε επηηφθην 5,20%, φηαλ ζηελ αγνξά βξίζθεη θαλείο ηέηνηα δάλεηα κε επηηφθηα απφ 5,60% ‘έσο 7,10%. Αθφκα ρακειφηεξα είλαη ηα επηηφθηα δαλείσλ πνπ ρνξεγεί γηα παξακεζφξηεο πεξηνρέο φπσο θαη ζε πνιχηεθλεο θαη αλαπήξνπο. Δπίζεο, ην λνκνζρέδην πξνβιέπεη φηη ε δαλεηνδφηεζε ησλ Φνξέσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζα παξακείλεη ζην Σακείν, ιφγσ ηνπ θνηλσθεινχο ραξαθηήξα ηεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο γηα ηηο ΓΔΚΟ νξίδεη φηη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα επηά. ΢ε θάζε δεκφζηα επηρείξεζε ζπγθξνηείηαη επηηξνπή ειέγρνπ κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ ηνπο. νπ Αληηδξά ν ΢ύιινγνο Γνλέσλ ηνπ 1 Δηδηθνύ Γεκνηηθνχ Κσθψλ θαη Βαξήθνσλ Αζήλαο ζε ελδερφκελν θαηάξγεζή ηνπ. Με ηξία κφλν εηδηθά ζρνιεία λα ιεηηνπξγνχλ ζε φιε ηελ Αηηηθή, ην ελ ιφγσ είλαη ην κφλν νινήκεξν θαη ιεηηνπξγεί απφ ην 1938. ΋πσο δήισζε ν πξφεδξνο ηνπ ΢πιιφγνπ θ. Υξπζφζηνκνο Γηαζίηεο: «Σν ππνπξγείν δελ παίξλεη θακία ππεχζπλε ζέζε γηα ην δήηεκα, θη εκείο πξνζπαζνχκε λα απνηξέςνπκε ηελ θαηάξγεζε ηνπ Δηδηθνχ Γεκνηηθνχ». ΢ε αλαθνίλσζή ηνπ, ην ππνπξγείν Παηδείαο αλαθέξεη πσο ην ζρνιείν απαζρνιεί 17 εθπαηδεπηηθνχο θαη 7 άηνκα σο εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ελψ έρεη κφλν 20 παηδηά, ελψ ηα άιια δχν ζρνιεία ζηελ Πεχθε θαη ηελ Αξγπξνχπνιε έρνπλ 30 θαη 47 καζεηέο αληηζηνίρσο, απαζρνιψληαο ιηγφηεξν πξνζσπηθφ. Δπηπιένλ, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο δηακέλνπλ πην θνληά ζηα άιια δπν ζρνιεία, γη’ απηφ θαη ππάξρεη ε πξννπηηθή λα κεηαηξέςνπλ απηφ ζηελ Πεχθε ζε νινήκεξν. Ο θ. Γηαζίηεο ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο νινήκεξεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, επηζεκαίλνληαο φηη ηα εηδηθά ζρνιεία ιεηηνπξγνχλ ππεξηνπηθά. Σνπξλνπά Μπόνπιηλγθ Αηόκσλ κε Αλαπεξία δηνξγάλσζε ε Δηαηξεία Φπρηθήο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο (ΔΦΤΚΑ) ζην πιαίζην ησλ πξνζαξκνζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηεί. Οη πεξίπνπ 120 αζιεηέο νη νπνίνη πξνέξρνληαλ απφ δηαθφξνπο θνξείο ηεο Θεζζαινλίθεο έδσζαλ ηνλ θαιχηεξφ ηνπο εαπηφ, αγσληδφκελνη αλάινγα κε ην επίπεδν ηθαλνηήησλ ηνπο ζε 12 νκάδεο θαη 4 θαηεγνξίεο ηνπ ηνπξλνπά. ΢ηφρνο ήηαλ ε επθαηξία γηα ζπκκεηνρή θαη δηάθξηζε, ε θνηλσληθνπνίεζε κέζσ ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ε ελδπλάκσζε ησλ θνξέσλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, φπσο αλέθεξε ε γπκλάζηξηα θαη ππεχζπλε ηεο δηνξγάλσζεο Διέλε Ρίγγα. Αλάζα απνηειεί γηα ηνπο γνλείο παηδηψλ κε λνεηηθή ζηέξεζε, ε ππνζηεξηδφκελε ζηέγε δηαβίσζεο πνπ ιεηηνπξγεί ζην Υαιάλδξη. Ζ πφξηα ηεο ΢ηέγεο Τπνζηεξηδφκελεο δαηβίσζεο ηνπ ΢πιιφγνπ «Πέηαγκα», είλαη ε είζνδνο ζε έλα κηθξφ, αιιά ζαπκαζηφ λέν θφζκν, ζ’ έλα θφζκν κεγάινπ ζάξξνπο, πεγαίαο ραξάο, απιήο θαζαξήο ειπίδαο. Σν ζπίηη έρνπλ ζηήζεη θαη ιεηηνπξγνχλ γνλείο παηδηψλ κε λνεηηθή ζηέξεζε, άλζξσπνη πνπ παξά ηα ηεξάζηηα απνζέκαηα δχλακεο κέζα ηνπο, δνπλ κε έλαλ αζίγαζην θφβν: ηη ζα γίλνπλ ηα παηδηά φηαλ εθείλνη θχγνπλ. ΢ηφρνο ηεο δεκηνπξγίαο απηήο ηεο ΢ηέγεο, ε θνηλσληθνπνίεζε θαη ε θαηά ην δπλαηφλ αλεμαξηεηνπνίεζή απηψλ ησλ παηδηψλ. Ζ κνλάδα εληάρζεθε ηνλ Οθηψβξην ζην Δ΢ΠΑ εμαζθαιίδνληαο ρξεκαηνδφηεζε γηα δχν ρξφληα, δίλνληαο κηα αλάζα ζηνπο γνλείο πνπ είραλ επσκηζηεί εμ νινθιήξνπ ην κεγάιν νηθνλνκηθφ βάξνο. ΋πσο αλαθέξεη ε θ. Κξηαθή Ησάλλνπ, ηδξπηηθφ κέινο ηνπ ζπιιφγνπ: «Καλείο δε μέξεη ηη ζα γίλεη ζην κέιινλ, δεδνκέλσλ ησλ πεξηθνπψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε βησζηκφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα κπνξέζνπλ θαη άηνκα κε πεξηνξηζκέλεο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο λα ζπκκεηάζρνπλ, ζα πξέπεη κε θάπνην ηξφπν λα ρξεκαηνδνηεζεί. Γηαηί, γηα παξάδεηγκα δελ κπνξεί έλα κέξνο ησλ εμφδσλ λα θαιχπηεηαη απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, δεδνκέλνπ φηη πξνβιέπεηαη ζρεηηθφ θνλδχιη γηα ηα άζπια; Ζ βνήζεηα θαη απφ ηνπο νηθείνπο δήκνπο ζα ήηαλ επίζεο πνιχηηκε». ΢ε πεξηζζόηεξα από ρίιηα παηδηά ζθφξπηζε ρακφγεια ε Μαξί Κπξηαθνχ παξνπζηάζηξηα ηεο εθπνκπήο «Με Αγάπε»., δηνξγαλψλνληαο έλα αθφκα μερσξηζηφ θαη πνιχ ραξνχκελν πάξηη ζηα ΚΑΠΑ Studios. Οη κηθξνί θίινη, πέξαζαλ φκνξθεο ζηηγκέο δηαζθεδάδνληαο θαη ρνξεχνληαο ελψ ρφξηαζαλ θαη παηρλίδη θαζψο ε εηαηξεία Lego κεηέηξεςε ηελ αίζνπζα ζε έλαλ παηδηθφ παξάδεηζν απφ ηνπβιάθηα πξνζθέξνληαο παηρλίδηα ζε φια ηα παηδηά! ΢ην πάξηη ήηαλ θαιεζκέλα παηδηά πνπ θηινμελνχληαη ζε ΢σκαηεία θαη Ηδξχκαηα, φπσο: Παηδηθά Υσξηά ΢Ο΢, Ίδξπκα Παηδθή ΢ηέγε, Η.Κ.Δ Υαηδεπαηέξεην ΚΑ΢Π, ΢σκαηείν "Οη Φίινη ηνπ Παηδηνχ", Δηαηξεία Πξνζηαζίαο ΢παζηηθψλ, Special Olympics Hellas, Κηβσηφο ηνπ Κφζκνπ, Δηαηξεία Φπρνθνηλσληθήο Τγείαο Παηδηνχ θαη Δθήβνπ, Εάλλεην Ίδξπκα Παηδηθήο Πξνζηαζίαο θαη Αγσγήο, Πελειφπεην Ίδξπκα, ΢χιινγνο Πξνζηαζίαο Αγέλλεηνπ Παηδηνχ, ΢χιινγνο Ακπκψλε, ΔΛΔΠΑΠ, Κέληξν Θενηφθνο, θαη Μέιινλ. Μαδί κε ηα παηδηά βξέζεθε θαη ν ραξηησκέλνο ήξσαο ηνπ βηβιίνπ ηεο Μαξί Κπξηαθνχ, «Μάηθ ν Φαζνιάθεο», πνπ ρφξεπε θαη θσηνγξαθηδφηαλ καδί ηνπο πξνζθέξνληαο άθζνλε δηαζθέδαζε. --------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 6-------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 7-------------------------------------------------------------------------------------


Αγνξάδνληαο ηηο ρεηξνηερλίεο ησλ ΑκεΑ, απνδεηθλχεηε έκπξαθηα πσο ζηεξίδεηε ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ θαιχηεξε έληαμή ηνπο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, δεκηνπξγψληαο εθηφο απφ ηζρπξφηεξα θίλεηξα γηα ηελ δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο, εληζρχνληαο παξάιιεια ηελ ζέιεζή ηνπο γηα αθφκα πην παξαγσγηθή εξγαζία. Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζε θαζεκεξηλφ επίπεδν είλαη πνιιέο. Σηο δπζθνιίεο φκσο απηέο, κπνξείηε κε ηνλ απιφ ηξφπν ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο, λα ηηο ειαρηζηνπνηήζεηε ηνπνζεηψληαο έλα ιηζαξάθη ζην νηθνδφκεκα ηεο θνηλσληθήο έληαμεο πνπ ρηίδνπλ ζηγά ζηγά κε κνλαδηθφ εθφδην ηελ φξεμε θαη ηελ θαιή ηνπο ζέιεζε. ΢ην Αλζνιόγην, φπσο καξηπξά θαη ν ηίηινο ηνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ηζηνξίεο θαζεκεξηλέο ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο, πνπ ζθνπφ έρνπλ λα καο δηδάμνπλ πξάγκαηα πνπ ζεσξνχκε απηνλφεηα, πνπ φκσο έρνπκε θαηαζηξαηεγήζεη κε δηθή καο ππαηηηφηεηα, κε ηα ΑκεΑ λα καο ηα ππελζπκίδνπλ κε θάζε εκθαλή θαη δπλαηφ ηξφπν. Πξάγκαηα απιά, αγλά, φκνξθα ζπλνδεπφκελα απφ εηθφλεο φπνπ αληηθαηνπηξίδνπλ απφιπηα ηνλ ςπρηζκφ ησλ παηδηψλ απηψλ. Με ηελ ζπλδξνκή ησλ γηαηξώλ ζηελ εθεκεξίδα καο θαζψο θαη ησλ ηαηξηθψλ ιεηηνπξγψλ ζε ζέκαηα πγείαο, εθηφο απφ ηελ ελίζρπζε ηνπ πξνθίι ηνπο ζην θνηλσληθφ ππφβαζξν, βνεζά ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ γηα λα ζπλερίζεη ρσξίο πξνβιήκαηα ε βησζηκφηεηά ηνπ. Σν Κέληξν Δξγαζίαο Αλαπήξσλ απνηειεί εδψ θαη ρξφληα πεγή δχλακεο θαη αηζηνδνμίαο γηα έλα θαιχηεξν αχξην, ηα κφλα έζνδα φκσο πξνέξρνληαη απφ θάπνηεο κεκνλσκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ρνξεγίεο νη νπνίεο δελ επαξθνχλ γηα ηα θαζεκεξηλά έμνδά ηνπ. Απεπζπλφκαζηε ινηπφλ ζε εζάο, ειπίδνληαο πσο κε ηε ζηήξημή ζαο ζα κπνξέζνπκε λα ζπλερίζνπκε λα δνπιεχνπκε γηα φζνπο καο έρνπλ πξαγκαηηθά αλάγθε.

ΣΟ ΓΔΝΣΡΟ ΣΟΤ ΔΡΧΣΑ

Απηφ ην δέληξν θπηξψλεη κφλν ζηελ αλζξψπηλε θαληαζία, θαιιηεξγείηαη κε αγάπε, παξάγεη φλεηξα θαη ην έζηεηιε ν έξσηαο έλα βξάδπ ζηε θαληαζία ηνπ Αδάκ πνπ πξνζπαζνχζε λα μεγειάζεη ηελ Δχα.

ΚΔΡΑΤΝΟΒΟΛΟ΢ ΠΑΝΣΑ ΜΑΕΗ ΜΔΛΑΓΥΟΛΗΑ Ο έξσηαο έρεη πνιιέο κνξθέο πνπ κπνξείηε λα βξείηε κέζα ζαο φπσο θαη ηα ρξψκαηα ηεο δσήο. Γειαδή ν έξσηαο, είλαη κηα αγάπε πνπ γλσξίδνπκε φινη αθνχ φκσο πξψηα έρνπκε γλσξίζεη ηελ αγάπε ηεο κάλαο, ηνπ αδειθνχ, ηνπ θίινπ θηι. Δκείο εδψ, φινη καδί πξνζπαζήζακε κε ηνλ δηθφ καο ηξφπν λα ζρεδηάζνπκε ηελ κνξθή ηεο αγάπεο ζε δηάθνξεο παξαζηάζεηο θαη ρξψκαηα γηα φια ηα γνχζηα. ΋ια φκσο μεθηλάλε απφ κηα πέηξα πνπ κνηάδεη κε ηηο θαξδηέο ησλ αλζξψπσλ ηνπ 21νπ αηψλα θαη ςάρλνπκε λα βξνχκε αλζξψπνπο κε αηζζήκαηα γηα λα πνιιαπιαζηάζνπκε φηη καο ιείπεη θαη λα ην πξνζζέζνπκε ζηνλ θφζκν καο ζήκεξα. Όπνηνο ζέιεη λα πξνκεζεπηεί απηά ηα δεληξάθηα, θαζώο θαη δηάθνξεο άιιεο ρεηξνηερλίεο, κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη ζηα ηειέθσλα 210 24 80 235 θαη 210 24 70 341 --------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 8-------------------------------------------------------------------------------------


VERY SPECIAL ARTS HELLAS – ΔΝΑ΢ ΜΟΤ΢ΗΚΟΘΔΑΣΡΗΚΟ΢ ΘΗΑ΢Ο΢ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟ΢ ΑΠΟ ΣΟΤ΢ ΑΛΛΟΤ΢ Με αθνξκή ηα 20 ρξόληα ιεηηνπξγίαο ζηε ρψξα καο, ε νξγάλσζε Very Special Arts δεκηνχξγεζε θαιιηηερληθέο νκάδεο κε ρνξεπηέο κε ή ρσξίο αλαπεξία πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζε ρνξεπηηθή νκάδα. Μηα ρνξεπηηθή νκάδα κε ρνξεπηέο ζε αλαπεξηθφ θαξνηζάθη. Έλαο κνπζηθνζεαηξηθφο ζίαζνο πνπ δέρεηαη εζνπνηνχο κε λνεηηθή πζηέξεζε. Μηα νκάδα εηθαζηηθψλ πνπ αγθαιηάδεη αλζξψπνπο κε αλαπεξία. Δδψ θαη δχν δεθαεηίεο ηα κέιε ηεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζε 35 ρψξεο ζε φιε ηελ πθήιην ηηο δνκέο πνπ επηηξέπνπλ ζε άηνκα κε ζσκαηηθή ή δηαλνεηηθή αλαπεξία λα κεηάζρνπλ ζηα θαιιηηερληθά δξψκελα, θαηαξξίπηνληαο ηα ζηεξεφηππα πνπ ζέινπλ ηελ ηέρλε ζε πξνλφκην ιίγσλ. Σν ΢αββαηνθχξηαθν, 4 θαη 5 Ηνπλίνπ, ζην Ησληθφ Κέληξν ζηελ Πιάθα, ε Very Special Arts Hellas γηφξηαζε ηα 20 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ζηε ρψξα καο θαη νξγάλσζε ην «Παδάξη ησλ Υξσκάησλ», έλα θαιιηηερληθφ παδάξη φπνπ ζα εθηέζεθαλ έξγα ηέρλεο, δηαθνζκεηηθά αληηθείκελα, θνζκήκαηα θαη δεθάδεο άιιεο δεκηνπξγίεο απφ ηηο θαιιηηερληθέο νκάδεο ηεο νξγάλσζεο νξγάλσζεο. «Γελ δεκηνπξγνχκε νκάδεο γηα άηνκα κε αλαπεξία, αιιά νκάδεο γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ επηζπκνχλ λα δήζνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα κε βάζε έλα θνηλφ θαιιηηερληθφ ελδηαθέξνλ», παξαηεξεί ε θπξία Γέζπνηλα Αζιαλίδνπ, πξφεδξνο ηεο νξγάλσζεο. Υάξε ζηνπο εζεινληέο ηεο Very Special Arts ηα άηνκα κε αλαπεξία ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηέρλε φρη κφλν σο δεκηνπξγνί αιιά θαη σο... αθξναηήξην. Οξγαλψλνληαη δξάζεηο φπσο εηδηθέο μελαγήζεηο γηα άηνκα κε αλαπεξία, θαζψο θαη ν πξσηνπνξηαθφο ζεζκφο ηεο θσλεηηθήο πεξηγξαθήο ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο. Μέζσ απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο έλαο εζεινληήο αλαιακβάλεη λα πεξηγξάθεη ηε δξάζε, ηηο θηλήζεηο ησλ εζνπνηψλ, ηηο εθθξάζεηο ησλ πξνζψπσλ ηνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ απνδίδνπλ, ηα θνζηνχκηα, ην θσηηζκφ θαη ηα ζθεληθά, ψζηε ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο λα κπνξνχλ λα απνιαχζνπλ θαηά ην κέγηζην βαζκφ ηζφηηκα κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε.

΢ην πιαίζην ησλ Αλνημηάηηθσλ Δθδειώζεσλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Αλαπηπμηαθήο Απνθαηάζηαζεο (ΗΑΑ), παξνπζηάζηεθε ην θιαζηθφ παξακχζη ηεο Κνθθηλνζθνπθίηζαο, αιιά εκπινπηηζκέλν κε νηθνινγηθφ κήλπκα θαη απφ παηδηά κε λνεηηθή ζηέξεζε. Οη Αλνημηάηηθεο Δθδειψζεηο Ηλζηηηνχηνπ Αλαπηπμηαθήο Απνθαηάζηαζεο είραλ ζθνπφ ηελ πξνβνιή ηνπ έξγνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη, ζην Ηλζηηηνχην, ζηα παηδηά κε λνεηηθή πζηέξεζε, ηα νπνία κεηέρνπλ ελεξγά ζηηο εθδειψζεηο. Οη εθδειψζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 3-5 Ηνπλίνπ κε ηελ ζπκβνιή θαιιηηερλψλ ηεο Θεζζαινλίθεο, πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ θαη εξαζηηερληθψλ ζρεκάησλ, πνπ απνηέιεζε έλα μερσξηζηφ ηξηήκεξν γηα ηα παηδηά, ηνπο γνλείο θαη ηνπο επηζθέπηεο. ΢πγθεθξηκέλα, ηα παηδηά ειηθίαο 14 έσο 28 εηψλ, κε κέηξηα σο βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε, ζην πιαίζην ηεο παξάζηαζεο « Ζ Κνθθηλνζθνπθ ίηζα ζηε ρψξα ησλ Θαπκάησλ» έγηλαλ ινπινχδηα, δέληξα αζηπλφκνη, θιεηήξεο θαη δίθαζαλ ηελ Νηίλα ηελ Κνθθηλνζθνπθίηζα πνπ κπήθε ζηελ ρψξα ησλ ζαπκάησλ θαη έθνςε ηα ινπινχδηα. «Με ηελ παξάζηαζε απηή ζέινπκε λα δψζνπκε έλα νηθνινγηθφ κήλπκα, λα κελ θαηαζηξέθνπκε ηα θπηά. Σα παηδηά, ιφγσ ηεο θαηάζηαζήο ηνπο δελ κπνξνχλ λα κηιήζνπλ θαιά, γη' απηφ θαη ν ξφινο ησλ πεξηζζφηεξσλ δελ έρεη ιφγν. Λίγα ιφγηα ιέλε κφλν φζα κπνξνχλ λα κηιήζνπλ θαιχηεξα. Γη' απηφ, ηνπο ξφινπο πνπ έρνπλ ιφγηα, ηνπο έρνπλ αλαιάβεη ν δάζθαινο ηνπ Δηδηθνχ Γεκνηηθνχ ΢ρνιείνπ θαη εζεινληέο. Σα παηδηά κεηέρνπλ γηα πξψηε θνξά ζε κηα ηέηνηα εθδήισζε θαη βιέπνληαο ηε ραξά θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο ζθεθηφκαζηε λα ην ζπλερίζνπκε», αλαθέξεη ε ππεχζπλε ηνπ Κέληξνπ Ζκεξήζηαο Απαζρφιεζεο θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο Δζεινληψλ ηνπ ΗΑΑ, Γηαιερηή Βνπδίλα. Σν πξφγξακκα ησλ εθδειψζεσλ πεξηιάκβαλε παξαδνζηαθνχο ρνξνχο, θνπθινζέαηξν, αγψλεο ηαρχηεηαο, ζθπηαινδξνκίαο θαη ηζνπβαινδξνκίαο, παηρλίδηα γλσξηκίαο κε εζεινληέο θαη εγθαίληα παηδηθήο ραξάο. ΢ε φιε ηε δηάξθεηα ησλ εθδειψζεσλ, ιεηηνχξγεζε έθζεζε ρεηξνπνίεησλ θαηαζθεπψλ, πνπ δεκηνχξγεζαλ εθπαηδεπφκελνη ζηα επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ.

ΘΔΑΣΡΟ ΚΩΦΩΝ ΔΛΛΑΓΟ΢ Μεηά ηελ αλαγλώξηζή ηνπο, κε εηδηθή λνκνζεηηθή ξχζκηζε απφ ην λνκνζεηηθφ θνηλνβνχιην, σο επίζεκεο γιψζζαο ηεο θνηλφηεηαο ησλ θσθψλ, ην ράζκα επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηα θσθά θαη ηα αθνχνληα άηνκα κεηψζεθε. ΢ψκα, ρέξηα, πξφζσπν, κάηηα, έλαο θψδηθαο, κηα γιψζζα. Ζ λνεκαηηθή. Μέρξη ην 2000, πνιινί δελ ηελ γλψξηδαλ θαη ειάρηζηνη απηνί πνπ ήμεξαλ λα ηε ρξεζηκνπνηνχλ. Ζ αλαγλψξηζε ήξζε απφ ηελ παξαπάλσ λ. ξχζκηζε. ΋ζνη δελ ηε γλσξίδνπλ έρνπλ ηε ηάζε λα ηε ζεσξνχλ ζαλ έλα είδνο παληνκίκαο ή ζαλ αλαπαξάζηαζε θάπνηαο απφ ηηο θσλνχκελεο γιψζζεο. Πξφθεηηαη φκσο γηα κηα γιψζζα νινθιεξσκέλε, εληππσζηαθά άκεζε θαη πνπ βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηηο θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ θαη ζηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ. Απφ ηηο παξαζηάζεηο ηνπ Θεάηξνπ Κσθψλ Διιάδνο, ην έξγν «Έλαο Αθνχσλ ζηε ρψξα ησλ Κσθψλ» ηξάβεμε ηελ πξνζνρή, κφλν θαη κφλν γηαηί ε ζπγθεθξηκέλε παξάζηαζε είρε ζηφρν λα αθππλίζεη ηνλ ζεαηή, δείρλνληάο ηνπ πσο είλαη ν θφζκνο ησλ Κσθψλ. «Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ηξφκαδε αλέθαζελ ηνλ θφζκν. Απηφ νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο. Γελ πξέπεη λα καο αληηκεησπίδνπλ δηαθνξεηηθά, ηδηαίηεξα, αιιά νχηε θαη ίδηα κε ηνπο αθνχνληεο, γηαηί δελ αθνχκε», φπσο αλαθέξνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο. Ο ζθελνζέηεο ηνπ έξγνπ θ. Νίθνο Αμηψηεο πνπ εξκήλεπζε ην ξφιν ηνπ αθνχνληα εμνκνινγείηαη: «Πξαγκαηηθά νη Έιιελεο έρνπκε ηξνκεξή άγλνηα ζε ζέκαηα φπσο ε αλαπεξία. ήκνπλ έηνηκνο απφ πξηλ λα θνπλήζσ ην θεθάιη κνπ ζπγθαηαβαηηθά, φπσο δειαδή κε έρνπλ κάζεη λα θάλσ ζηα θαθά λέα θαη λα πσ..θξίκα. δε ρξεηάζηεθε φκσο λα ρξεζηκνπνηήζσ θακία απφ ηηο ακπληηθέο κνπ γλψζεηο. Απηφ πνπ καο έλησζε εθείλε ηε κέξα ήηαλ ην ζέαηξν». «Ο θφζκνο ηαπηίδεη ηελ θψθσζε κε ηελ θαζπζηέξεζε ή ηελ αληθαλφηεηα. Απηφ ζπρλά καο θάλεη λα ζέινπκε λα απνδείμνπκε ζηνλ θφζκν φηη είκαζηε ίζνη κε ηνπο αθνχνληεο θαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ πνιινί απφ εκάο εηζρσξήζακε ζηνλ ρψξν ηνπ Θεάηξνπ». Τπάξρνπλ βεβαίσο θαη πξνβιήκαηα ζην Θ.Κ.Δ κε θπξηφηεξν ηελ παχζε ηεο επηρνξήγεζε ε νπνία ζηακάηεζε απφ ην 2004 κε κφλν ζεηηθφ, ηελ θαηαλφεζε πνπ δείρλεη ν ηδηνθηήηεο ηνπ ρψξνπ, ζηελ θαζπζηέξεζε ηεο θαηαβνιήο ηνπ ελνηθίνπ. --------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 9-------------------------------------------------------------------------------------


Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΢ΣΖΝ ΠΡΟ΢ΒΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΑ ΑΜΔΑ Νόμο που “αναγκάζει” τις εταιρείες τεχνολογίασ να κάνουν πιο προςβάςιμα και εφχρθςτα τα προϊόντα τουσ για κωφοφσ και τυφλοφσ υπζγραψε ο Αμερικανόσ πρόεδροσ Μπάρακ Ομπάμα. ΢φμφωνα με το νζο νόμο, οι εταιρείεσ καλοφνται να βελτιϊςουν τα λογιςμικά των smartphones και τισ ρυκμίςεισ των ακουςτικϊν μερϊν των τθλεοπτικϊν προγραμμάτων, αλλά και να βελτιϊςουν τθ ςυμβατότθτα μεταξφ των ακουςτικϊν ενιςχφςεων με τισ υπθρεςίεσ διαδικτυακισ τθλεφωνίασ. “Ο νόμοσ αυτόσ κα κάνει πιο εφκολθ τθ ηωι αυτϊν που είναι κωφοί, τυφλοί ι ηουν με πρόβλθμα όραςθσ. Θα ζχουν τθ δυνατότθτα να κάνουν πράγματα που εμείσ τα κεωροφμε δεδομζνα: Από το να αλλάηουμε κανάλια ςτθν τθλεόραςθ μζχρι να ςτζλνουμε ζνα email μζςω smartphone” ςχολίαςε ο Ομπάμα μετά τθν υπογραφι. “Δίνει νζα πνοι ςτουσ Αμερικανοφσ με Αναπθρία, οι οποίοι πλζον μποροφν να εκμεταλλευτοφν προσ όφελοσ τουσ τθν τεχνολογία”, πρόςκεςε. Ο νζοσ νόμοσ ζγινε δεκτόσ με ενκουςιαςμό από οργανϊςεισ των Ατόμων με Αναπθρία. Ο Μαρκ Ρίτςερτ, πρόεδροσ τθσ Αμερικανικισ Ζνωςθσ Συφλϊν, τόνιςε ότι ο νόμοσ αυτόσ κα κάνει πιο παραγωγικοφσ τουσ ανκρϊπουσ με Αναπθρία, οι οποίοι κα μποροφν να ανταποκρίνονται πιο εφκολα ςτισ κακθμερινζσ ανάγκεσ, ενϊ κα ςυμμετζχουν πλζον ενεργά ςτθν κοινωνία και τον πολιτιςμό. “Πρόκειται για ζνα νζο μζτρο όπου 36 εκατομμφρια κωφοί και άνκρωποι με ακουςτικά προβλιματα κα μπορζςουν να ςυμμετζχουν πλζον ενεργά ςτθν διαδικτυακι εποχι” όπωσ ανζφερε ο Μπόμπι ΢κόγκινσ τθσ Ζνωςθσ Κωφϊν Αμερικι.

ΟΓΖΓΗΔ΢ ΠΡΟ΢ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΔΗΡΗ΢ΜΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗ΢ΣΖ

Οη πην πνιινί ππνινγηζηέο γηα ΑΜΔΑ δηαζέηνπλ ηππνπνηεκέλα πιεθηξνιφγηα θαη πνληίθηα. Σν πιενλέθηεκά ηνπο είλαη φηη φρη κφλν είλαη θαηαζθεπαζκέλα γηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ άηνκα πνπ ρεηξίδνληαη θαη ηα δπν ηνπο ρέξηα , αιιά κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πεξηζζνηέξσλ πιήθηξσλ δεμηά είλαη θαλεξφ φηη νπζηαζηηθά δηεπθνιχλνπλ πεξηζζφηεξν ηνπο δεμηφρεηξεο. Ζ πξνζβαζηκφηεηα επηηπγράλεηαη κε δπν ηξφπνπο: είηε κε πξνζαξκνγέο ζηνλ εμνπιηζκφ ή ηνπ ινγηζκηθνχ είηε κε ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν. Οη πξνζαξκνγέο ζην εμνπιηζκφ πνηθίινπλ απφ ηελ απιή εθαξκνγή ελφο νδεγνχ πιεθηξνιφγεζεο {κηα ζηαζεξή βάζε κε ηξχπεο πνπ ηνπνζεηείηε πάλσ ζηα πιήθηξα έηζη ψζηε λα κελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο πίεζεο δπν πιήθηξσλ}, έσο ηελ ρξήζε κηαο κεγάιεο πνηθηιίαο κηθξψλ ή κεγαιχηεξσλ θαη εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλσλ πιεθηξνινγίσλ θαη πνληηθηψλ, έηζη δηακνξθσκέλσλ ψζηε λα ηαηξηάδνπλ ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο. Σα πιεθηξνιφγηα κπνξεί λα δηαζέηνπλ ιηγφηεξα πιήθηξα πνπ αλάινγα κε ηνλ ζπλδπαζκφ πιεθηξνιφγεζεο παξάγνπλ νιφθιεξεο ιέμεηο. Δίλαη πνιχ θαιή ελαιιαθηηθή ιχζε γηα κνλφρεηξα άηνκα πνπ έρνπλ αλεμάξηεηε θίλεζε ζε θάζε δάρηπιν. Δπίζεο ππάξρνπλ εηδηθέο πξνζαξκνγέο γηα ηα πνληίθηα (π.ρ. ζην πνληίθη κε ηε ζηξνγγπιή ιαβή ζην πάλσ κέξνο ηνπ δελ είλαη απαξαίηεην έηζη λα κεηαθηλεζεί φιν ην πνληίθη πάλσ ζηελ επηθάλεηα θαη εμππεξεηεί πνιχ ηα άηνκα κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα ζηα ρέξηα θαη ηα δάθηπια). Κάπνηα κεγαιχηεξα κπνξνχλ αθφκα θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ηα πφδηα. Τπάξρνπλ αθφκα πνληίθηα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε κηα απιή θίλεζε ησλ καηηψλ ή ηνπ θεθαιηνχ θαη εμππεξεηνχλ ηα άηνκα κε αξθεηά πεξηνξηζκέλε θηλεηηθφηεηα. ΢ήκεξα νη βειηηψζεηο ζηα ινγηζκηθά κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ απνηειέζκαηα. Οη θαηαζθεπαζηέο ελζσκαηψλνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξα πξνζβάζηκεο ιχζεηο ζηα ιεηηνπξγηθά ηνπο ζπζηήκαηα. Σέηνηα είλαη ηα εηδηθά θίιηξα ζηα πιήθηξα { πνπ επηηξέπεη ζηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ εκθάληζεο ελφο γξάκκαηνο ζηελ νζφλε κεηά ηελ πιεθηξνιφγεζε ψζηε λα απνθεχγεηαη ε επαλάιεςε ηνπ), ν εηδηθφο επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ ή νη κεγεζπληέο θεηκέλνπ. Άιιεο πξνζαξκνζκέλεο ξπζκίζεηο – βειηίσζε θφληνπ ή ρξψκαηνο γηα παξάδεηγκα- βνεζνχλ ζηελ πξνζβαζηκφηεηα απφ άηνκα κε πεξηνξηζκέλε φξαζε. Σα πξνγξάκκαηα αλαγλψξηζεο θσλήο επηηξέπνπλ ζηνλ ρεηξηζηή λα δίλεη θσλεηηθέο εληνιέο ζηνλ ππνινγηζηή θαη νη ιέμεηο εκθαλίδνληαη απηφκαηα ζηελ νζφλε. Έλα ηέηνην πξφγξακκα δηαηίζεηαη απφ ηελ Microsoft (Office XP θαη Windows/Office 2003). Αθφκε νη δπζιεμηθνί κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ εηδηθά πξνζαξκνζκέλα πξνγξάκκαηα θαη ηερλνινγηθά εξγαιεία, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπο screen readers, ηα νπνία ζα παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα γηα κεγαιχηεξα θαη επαλάγλσζηα γξάκκαηα πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ επθνιφηεξα ηελ νξγάλσζε ηεο ηζηνζειίδαο θαη λα πινεγεζνχλ άκεζα ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ, απνθεχγνληαο ηελ άζθνπε αλάγλσζε ζχλζεησλ θαη καθξνζθειψλ θεηκέλσλ. Γελ είλαη κφλν νη ππνινγηζηέο πνπ κπνξνχκε λα πξνζαξκφζνπκε. Σα λέα πιήξσο ελζσκαησκέλα πνιπαηζζεηεξηαθά ζπζηήκαηα ζπλδπάδνπλ ρεηξηζκφ ηεο νζφλεο, αλαγλψξηζε θσλήο θαη ηελ δπλαηφηεηα Talk to Me- δειαδή ν ππνινγηζηήο δηαβάδεη νπνηνδήπνηε έγγξαθν, θείκελν ή πξφγξακκα ελψ ν ρξήζηεο κπνξεί λα δψζεη πξνθνξηθά ηηο θαηάιιειεο εληνιέο.

ΒΡΑΒΔΗΑ ΔΦΔΤΡΔΣΗΚΟΣΖΣΑ΢ – ΔΗΓΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ:ΦΖΦΗΑΚΟ ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΓΗΑ ΑΜΔΑ Ο κεγαιύηεξνο θνηηεηηθόο δηαγσληζκόο θαηλνηνκίαο ζηνλ θφζκν πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ηε Microsof t απφ ην 2003, έρεη ζθνπφ λα ελζαξξχλεη θνηηεηέο απφ φιε ηελ πθήιην ψζηε λα ζπλδξάκνπλ κέζσ ηεο θαληαζίαο θαη ηνπ ηαιέληνπ ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε θαίξησλ ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ, φπσο απηά παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο «Αλαπηπμηαθνχο ΢ηφρνπο ηεο Υηιηεηεξίδαο» ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ην 2001. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα παξνπζηάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο κπξνζηά ζηελ θξηηηθή επηηξνπή θαη ην θνηλφ, αιιά λα έξζνπλ ζε επαθή κε εξεπλεηηθέο νκάδεο απφ φιν ηνλ θφζκν, εηδηθνχο θαη εθπξνζψπνπο ηεο αγνξάο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Διιάδα έρεη δηαθξηζεί δχν θνξέο ζηνλ δηαγσληζκφ, έρνληαο θαηαθηήζεηο ηε 2ε θαη ηελ 3ε ζέζε παγθνζκίσο ζηελ θαηεγνξία ΢ρεδίαζε Λνγηζκηθνχ κε ηηο εθαξκνγέο Sign2Talk θαη SmartEyes ην 2005 θαη ην 2004 αληίζηνηρα. Οη ηειηθνί ηνπ 2011 ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηε Νέα Τφξθε απφ 8 έσο θαη 13 Ηνπιίνπ. Σν ζέκα ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη: «Φαληαζηείηε έλαλ θφζκν φπνπ ε ηερλνινγία ζπκβάιιεη ζηελ επίιπζε ησλ δπζθνιφηεξσλ πξνβιεκάησλ». Αλάκεζα ζηηο πνιιέο θαηλνηνκίεο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ αμίδεη λα αλαθεξζεί ηο τηθιακό αμθιθέαηπο για ΑμεΑ θαη κέιε ηεο εθαξκνγήο είλαη ν Νεθηάξηνο Γηαλλνχιεο, ε Αλζή Καγηά, ν Παλαγηψηεο Καθνπιίδεο θαη ν Κψζηαο Ρίθθνπ. Ζ ηδέα αλήθεη ζηνλ Υξήζην ΢θνπξιά. Σν Multimedu είλαη ην πξψην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πνπ επηηξέπεη ζε ζπνπδαζηέο κε εηδηθέο αλάγθεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα ηέζζεξα αιιειέλδεηα ππνζπζηήκαηα: ιεμηθφ, βηβιηνζήθε πνιπκέζσλ, παξάιιειεο παξνπζηάζεηο θαη ππνζηήξημε θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Ζ εθαξκνγή πξνέθπςε απφ ηελ αλάγθε ησλ θσθψλ θαη βαξήθνσλ ζπκθνηηεηψλ ησλ κειψλ πνπ μεθίλεζαλ ηελ εθαξκνγή, λα παξαθνινπζήζνπλ ζσζηά ηηο παξαδφζεηο ζην ΣΔΗ. ΢ε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή ζην ηκήκα θ. Υξήζην ΢θνπξιά, ε νκάδα απνθάζηζε λα δεκηνπξγήζεη ηελ εθαξκνγή. Σν ιεμηθφ είλαη έλαο πνιπγισζζηθφο θαηάινγνο φξσλ, πνπ ελεκεξψλεηαη κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ. «Γηα θάζε φξν πξνζθέξνληαη πνιιαπιέο πεξηγξαθέο ζε κνξθή θεηκέλσλ, εηθφλσλ θαη βίληεν ζε λνεκαηηθή γιψζζα θαη επηπιένλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο θεηκέλνπ ζε νκηιία (text to speech)», φπσο αλαθέξεη ε νκάδα. Παξάιιεια, κέζσ ελφο δηαδηθηπαθνχ ζπζηήκαηνο νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ παλεπηζηεκηαθέο δηαιέμεηο κε παξάιιειε κεηάθξαζε άγλσζησλ φξσλ κέζσ βηληενλνεκαηηθήο. Σα κειινληηθά ζρέδηα ηεο νκάδαο είλαη ε επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ζηα ακθηζέαηξα πεξηζζφηεξσλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ. --------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 10-------------------------------------------------------------------------------------


΢ΤΝΔΥΗΕΔΣΑΗ Ζ ΣΡΑΓΗΚΖ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ ΢ΣΑ ΝΟ΢ΟΚΟΜΔΗΑ Γελ έρεη ηειεησκό ην ράνο πνπ επηθξαηεί ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο. Τιηθά πξψηεο γξακκήο, φπσο βακβάθη, ιεπθνπιαζη θαη βειφλεο έρνπλ θαηαιήμεη λα ζεσξνχληαη είδνο πξνο εμαθάληζε εμαηηίαο ησλ θηλεηνπνηήζεσλ ησλ πξνκεζεπηψλ. Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα, ν ΢χιινγνο Πξνκεζεπηψλ Ηαηξηθψλ Δηδψλ έρεη θιείζεη ηε «ζηξφθηγγα» ησλ πξνκεζεηψλ ζε λνζνθνκεία ηεο Αζήλαο. Μέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ζπιιφγνπ ππνζηεξίδνπλ φηη πάλσ απφ 80 κηθξέο επηρεηξήζεηο ηηο νπνίεο εθπξνζσπεί ν ΠΑ΢ΤΠΗΔ, πνπ πξνκεζεχνπλ κε αλαιψζηκα πιηθά ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο, δελ έρνπλ πιεξσζεί ην 70% ησλ νθεηινκέλσλ ηνπ 2010, ελψ δελ έρνπλ εηζπξάμεη θαζφινπ ρξήκαηα γηα ηα πιηθά πνπ δηέζεζαλ ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2011. Σηο πξνκήζεηεο έθνςαλ θαη νη πξνκεζεπηέο εκθπηεχζηκνπ νξζνπεδηθνχ πιηθνχ, νη νπνίνη ελεκέξσζαλ φηη ζα ζηακαηήζνπλ θιηκαθσηά λα εθνδηάδνπλ ηα λνζνθνκεία. ΋πσο αλαθέξεη ν πξφεδξνο ηνπ ΠΑ΢ΤΠΟΤ θ. Γηνλχζεο ΢νξγέλεο, «Κνπβαιάκε δεκηέο απφ ηα πξνεγνχκελα έηε θαη κηα απνκείσζε πνπ αγγίδεη ην 50% γηα ηα παιηά ρξέε ησλ λνζνθνκείσλ». ΢ε πνιιά λνζνθνκεία έρεη γίλεη νξαηφο ν αληίθηππνο, θαζψο ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Διεπζίλαο «Θξηάζην», ν δηεπζπληήο ηνπ αλαηζζεζηνινγηθνχ ηκήκαηνο θνηλνπνίεζε ζηε δηνίθεζε αλαιπηηθφ θαηάινγν κε ηα αλεπαξθή πιηθά. (θαζεηήξεο, ζχξηγγεο, ξάκκαηα ρεηξνπξγείνπ, ηξαρεηνζσιήλεο θηι.) Ο πξφεδξνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην λνζνθνκείν «Δπαγγειηζκφο», θαξδηνιφγνο θ. Ζιίαο ΢ηψξαο απνθαιχπηεη πσο «Οη ειιείςεηο ζηα πιηθά είλαη ην ίδην ηξαγηθέο κε ηηο ειιείςεηο ζε ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ». Δλδεηθηηθφ ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί, ζην «Αηγηλήηεην-Αξεηαίν», απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο δχν εηδηθεπφκελνη γηαηξνί, δελ έρνπλ ιάβεη νχηε κηζφ επξψ γηα ηηο ψξεο ησλ εθεκεξηψλ ηνπο, ην λνζνθνκείν «Αιεμάλδξα», αλέζηεηιε ηηο εθεκεξίεο ηνπ ιφγσ ζνβαξψλ ειιείςεσλ ζε αλαιψζηκα πιηθά, ίδηα θαη αθφκα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα ζηελ έιιεηςε πιηθψλ, αληηκεησπίδνπλ θαη ηα λνζνθνκεία ηεο Θεζζαινλίθεο, κε ηνλ δηνηθεηή ηνπ λνζνθνκείνπ «Ηππνθξάηεην» θ. Γηψξγν Υξηζηηαλφπνπιν λα επειπηζηεί πσο ζχληνκα ην ππνπξγείν Τγείαο ζα πινπνηήζεη ηηο ξπζκίζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο, αμίδεη λα ζεκεησζεί ε πεξίπησζε ηνπ ΔΚΑΒ, θαζψο ην ππνπξγείν Τγείαο ελψ είρε ππνζρεζεί πσο ζα γίλεη θαλνληθά ε απνπιεξσκή ησλ ρξσζηνχκελσλ πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο, αζεηεί ζπλερψο ηηο δεζκεχζεηο ηεο. Οη ππνζρέζεηο πνπ έιαβαλ νη εξγαδφκελνη ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Άκεζεο Βνήζεηαο (ΔΚΑΒ) έπεζαλ ζην θελφ θαη γη’ απηφ ην ιφγν πξνρψξεζαλ ζε επίζρεζε εξγαζίαο ζε φιε ηε ρψξα, αθνχ ε θαηαβνιή ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηνπο πνπ ήηαλ λα γίλεη κέρξη ηνλ Απξίιην, δελ έγηλε πνηέ. Έλα αθφκα ρηχπεκα ζηελ εληαία ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, θαζψο θαη ζηελ έιιεηςε ελφο πιαηζίνπ ειέγρνπ θαη απνδνηηθφηεηαο πνπ έρεη θέξεη ζηελ ηξαγηθή απηή θαηάζηαζε πνιιά λνζνθνκεία ηεο ρψξαο.

ΔΝΟΠΟΗΖ΢Ζ ΜΟΝΑΓΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ΢ ΦΡΟΝΣΗΓΑ΢

ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΑΤΣΗ΢ΜΟ΢

Ο απηηζκόο είλαη κηα δηαηαξαρή αλάπηπμεο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεησκέλε θνηλσληθή Όπσο αλαθέξεη ην ππνπξγείν Τγείαο, ε αιιειεπίδξαζε θαη επηθνηλσλία, θαζψο θαη απφ ηελ πεξηνξηζκέλε θαη ελνπνίεζε δεκφζησλ θνξέσλ πξφλνηαο έρεη σο επαλαιακβαλφκελε ζπκπεξηθνξά. ΋ιεο απηέο νη ελδείμεηο μεθηλνχλ πξηλ ην παηδί γίλεη ηξηψλ εηψλ. ΢ηαηηζηηθά, ν απηηζκφο εκθαλίδεηαη ζε ζηφρν ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ηελ επίηεπμε πεξίπνπ 1 ή 2 αλά 1.000 άηνκα. Πεξηιακβάλεη πνιιά κέξε ηνπ νηθνλνκίαο θιίκαθαο, ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε εγθεθάινπ, ην πψο φκσο ζπκβαίλεη απηφ δελ καο είλαη απφιπηα πξνζσπηθνχ θαη πφξσλ θαη θαιχηεξεο ππεξεζίεο θαηαλνεηφ. Σειεπηαία, ππάξρεη ε άπνςε φηη αθνξά νιφθιεξν ην ζψκα, ζηνπο εμππεξεηνχκελνπο, ρσξίο ηα ζηεγαλά θάζε φηη δει. ν εγθέθαινο επεξεάδεηαη απφ δηάθνξεο βηνρεκηθέο δηαηαξαρέο κηθξνχ θνξέα. ΢ε θάζε Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα ζα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην ζψκα. ΋ηαλ ππάξρεη ππεξαλάπηπμε δπκψλ ππάξρνπλ έλαο Οξγαληζκφο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο ζην ζψκα, δηάθνξεο ηνμίλεο εηζβάιινπλ ζην αίκα θαη απφ εθεί ζηνλ γηα άηνκα κε Αλαπεξία θαη έλαο Οξγαληζκφο εγθέθαιν, πξνθαιψληαο ζπκπηψκαηα φπσο ζνιή ζθέςε θαη Κνηλσληθήο Φξνληίδαο γηα ην παηδί θαη ηελ ζπκπεξηθνξά κεζπζκέλνπ. Φιεγκνλή ζην έληεξν θαη ηνλ εγθέθαιν κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ηνμίλεο, επαηζζεζία ζε ηξνθέο, νηθνγέλεηα. ΢πγθεθξηκέλα: ζηηο 13 Γηνηθεηηθέο βαθηήξηα ή δχκεο ζην έληεξν. Απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη πφλν Πεξηθέξεηεο, ηα 72 ΝΠΓΓ πξνζηαζίαο ΑκεΑ πνπ επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά: απηφ ζπλελψλνληαη ζε 13 ΝΠΓΓ, κε 1 εληαίν νξγαληζκφ, ν ηξαπκαηηζηηθή ζπκπεξηθνξά, ζθχς ηκν νπνίνο ζα εθδνζεί κε Π.Γ. γηα ηε «΢χζηαζε πάλσ ζε έπηπια θαη ρηχπεκα ηνπ θεθαιηνχ. Οξγαληζκνχ Κνηλσληθήο ΋ηαλ ε απνηνμίλσζε είλαη θησρή, νη ηνμίλεο Φξνληίδαο κε Αλαπεξία απφ ηηο ηξνθέο θαη ην πεξηβάιινλ ζπζζσ(ΟΚΦΑκεΑ)». Δπίζεο, ηα ξεχνληαη ζηνλ εγθέθαιν θαη δξνπλ ζαλ 19 ΝΠΓΓ πξνζηαζίαο θάξκαθα, πξνθαιψληαο επεξεζηζηφηεηα, επηζεηηθφηεηα θαη δεκηά ζηα θχηηαξα. ΋ηαλ ε πέςε είλαη θησρή θαη ην παηδηνχ ζπλελψλνληαη ζε έληεξν δηαπεξαηφ, ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά δελ απνξξνθψληαη ζσζηά. 9 ΝΠΓΓ κε 1 εληαίν νξγαληζκφ, Απηφ νδεγεί ζε ειιείςεηο ζξεπηηθψλ, πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηηο ν νπνίνο ζα εθδνζεί κε Π.Γ. ιεηηνπξγίεο ησλ θπηηάξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ γηα ηε «΢χζηαζε Οξγαληζκνχ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο εγθεθαιηθψλ. Ζ βειηίσζε ηεο πέςεο θαη ε κείσζε ηεο θιεγκνλήο είλαη Παηδηνχ θαη Οηθνγέλεηαο (ΟΚΦ Παηδηνχ θαη ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηελ πγεία, ζηνπο αζζελείο κε απηηζκφ. Ζ Οηθνγέλεηαο)». ΢πλνιηθά, ζε φιε ηε ρψξα ζπλελώλνληαη 91 ζπκπεξηθνξά, ε γιψζζα θαη ηα δεξκαηηθά εμαλζήκαηα βειηηψλνληαη. Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο ζε 22 Οξγαληζκνχο Αθαηξέζηε απφ ηε δηαηξνθή ηνπ απηηζηηθνχ ηηο ηξνθέο πνπ ππξνδνηνχλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο. Οη πθηζηάκελεο Μνλάδεο ζα ηελ θιεγκνλή. Ζ γινπηέλε, ε θαδεΐλε, ε ζφγηα, ην θαιακπφθη θαη ηα απγά ζεσξνχληαη παξάγνληεο πνπ ζπρλά πξνθαινχλ θιεγκνλή ζην εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ σο παξαξηήκαηα ηνπ έληεξν. Ζ βειηίσζε ηεο πέςεο θαη ε κείσζε ηεο θιεγκνλήο είλαη εληαίνπ Οξγαληζκνχ κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν θαη ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηελ πγεία, ζηνπο αζζελείο κε απηηζκφ. Ζ νη ζέζεηο απαζρφιεζεο ελζσκαηψλνληαη ζην λέν ζπκπεξηθνξά, ε γιψζζα θαη ηα δεξκαηηθά εμαλζήκαηα βειηηψλνληαη. θνξέα. ------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 11--------------------------------------------------------------------------------------


Α΢ΑΦΔΗΔ΢ ΓΖΜΗΟΤΡΓΖΘΖΚΑΝ ΑΠΟ ΣΟ ΗΚΑ ΢ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΒΟΖΘΖΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΓΗΑΒΗΩ΢Ζ΢ ΢ύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηνπ Η.Κ.Α. κεηψλεηαη θαηά 50% ε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ πξνκήζεηα βνεζεκάησλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη ηελ αλεμάξηεηε δηαβίσζε ησλ αζθαιηζκέλσλ κε παξαπιεγίεο, κε ηεηξαπιεγίεο, κε αθξσηεξηαζκφο θαη κε εκηπιεγίεο , ην Η.Κ.Α. Αθνινπζεί ην δειηίν ηχπνπ πνπ ελεκεξψλεη ηνπο αζθαιηζκέλνπο κε αλαπεξίεο. «Σν ΗΚΑ-ΔΣΑΜ κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ίδησλ ησλ δηθαηνχρσλ παξνρήο νξζνπεδηθψλ εηδψλ θαη ηερλεηψλ κειψλ, επαλαθαζφξηζε ηηο ηηκέο ησλ παξνρψλ ηνπ ζηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ηεο αγνξάο θαη ζε εθείλεο ηνπ Δπξσπατθνχ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ. Ζ απφθαζε απηή ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ δελ είλαη κφλν επηβεβιεκέλε γηα ιφγνπο νηθνλνκηθήο δενληνινγίαο, αιιά θαη ζηε βάζε ησλ θαλφλσλ ρξεζηήο δηνίθεζεο, γηα ηνπο νπνίνπο ειέγρεηαη πνιηηηθά θαη δηθαζηηθά, ηφζν ε ίδηα φζν θαη ηα κέιε ηνπ Γ.΢. ηνπ Ηδξχκαηνο. ΢ηε ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πξφζθαηα, δειψζεθε κε απφιπην θαη μεθάζαξν ηξφπν, φηη ζε ηπρφλ πεξηπηψζεηο κε πξνζαξκνγήο ηεο αγνξάο ζηηο λέεο ηηκέο, ε Γηνίθεζε ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ζα κεξηκλήζεη γηα ηε κε επηβάξπλζε ησλ δηθαηνχρσλ νχηε κε έλα (1) Δπξψ, κέζσ άκεζεο πξνζαξκνγήο ηνπ χςνπο ησλ ηηκψλ, πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή εγθχθιην. Σέινο, ε Γηνίθεζε ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ δηαβεβαηψλεη θάζε ελδηαθεξφκελν αζθαιηζκέλν, φηη ε εγθχθιηνο πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 31/5/2011 δε δηαθνξνπνηεί ηηο πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο θαη ηηο ηζρχνπζεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πξναλαθεξφκελσλ εηδψλ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ αιιάδεη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο (25%) ηνπ αζθαιηζκέλνπ». Απηφ πνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί είλαη φηη Σν Η.Κ.Α. δελ έρεη κεραληζκφ πνπ λα πξνζηαηεχεη ηνλ αζθαιηζκέλν κε παξαπιεγία, κε ηεηξαπιεγία, κε εκηπιεγία ή αθξσηεξηαζκφ, σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί λα ηζρχζεη ην «ε Γηνίθεζε ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ζα κεξηκλήζεη γηα ηε κε επηβάξπλζε ησλ δηθαηνχρσλ νχηε κε έλα (1) Δπξψ, κέζσ άκεζεο πξνζαξκνγήο ηνπ χςνπο ησλ ηηκψλ», δηφηη πνιχ απιά φρη κφλν δελ κεξίκλεζε πνηέ ην Η.Κ.Α. γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ, αιιά αληηζέησο ηνπο άθεζε βνξά ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ γηαηξνχο πνπ απαζρνινχληαη ζηηο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο θαη θαηαζθεπάδνπλ «αλαπήξνπο κατκνχ» θαη δηεθδηθνχλ «κίδα» απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ ζέινπλ λα πξνκεζεπηνχλ θάπνην βνήζεκα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ή γηα ηελ αλεμάξηεηε δηαβίσζε φπσο γηα παξάδεηγκα αλαπεξηθφ ακαμίδην, γεξαλάθη, ηερλεηφ κέινο ή ην νπνηνδήπνηε άιιν ρνξεγείηαη. Γελ είλαη δπλαηφλ ε δηνίθεζε ηνπ Η.Κ.Α. γηα λα κεηψζεη ηηο κίδεο λα κεηψλεη ηα πνζά πνπ ρξεκαηνδνηεί ηνπο αζθαιηζκέλνπο. Σν Η.Κ.Α. δελ έρεη κεραληζκφ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη σο εθ ηνχηνπ ν ηζρπξηζκφο ηνπ Γ.΢. ηνπ Η.Κ.Α. γηα ηελ «κε επηβάξπλζε ησλ δηθαηνχρσλ νχηε κε έλα επξψ» δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί, απνπζία κεραληζκνχ εθαξκνγήο ειέγρσλ.

΢ΣΟΗΥΔΗΑ ΢ΟΚ ΓΗΑ ΔΠΗΓΟΜΑΣΑ ΠΡΟΝΟΗΑ΢ ΢ΣΖ ΛΔ΢ΒΟ

Σειηθά πνηνο είλαη πγηήο ζ’ απηή ηε ρώξα;

Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ δήκνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηαβνιή ησλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ ήξζαλ ζην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο θαη πξαγκαηηθά ζνθάξνπλ. Πξφθεηηαη γηα επηδφκαηα πνπ κέρξη ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ «Καιιηθξάηε» θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ «θαιιηθξάηεησλ» δήκσλ, θαη άξα θαη ηνπ δήκνπ Λέζβνπ, δηαρεηξηδφηαλ ε αξκφδηα ππεξεζία ηεο Ννκαξρίαο Λέζβνπ, ελψ ηψξα δηαρεηξίδεηαη ν δήκνο Λέζβνπ. Γηθαίσο αλαξσηηνχληαη ν θάηνηθνη ηεο Λέζβνπ γηα ην πφζνη είλαη ηειηθά νη αλαμηνπαζνχληεο γηα λα εηζπξάηηνπλ ηφζα πνιιά ρξήκαηα; Καηαξράο, ηα επηδφκαηα απηά είλαη χςνπο πεξίπνπ κηαο ζχληαμεο ηνπ ΟΓΑ. Γελ πξφθεηηαη δειαδή γηα κεγάια πνζά. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη θαηαλνκή επηδνκάησλ ζε πάξα πνιινχο δηθαηνχρνπο. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ δήκνπ έρεη πξνβιέςεη ηελ θαηαλνκή ησλ παξαθάησ επηδνκάησλ: 3.583.911 επξώ γηα ελίζρπζε αηφκσλ κε βαξηά αλαπεξία, γηα άηνκα δειαδή πνπ δελ είλαη αζθαιηζκέλνη, 403.500 επξώ γηα ελίζρπζε αζζελψλ κε αηκαηνινγηθά πξνβιήκαηα, 1.503.318 επξώ ζε άηνκα κε βαξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε, 396.000 επξώ επίδνκα θίλεζεο ζε παξαπιεγηθνχο, ηεηξαπιεγηθνχο, ή αθξσηεξηαζκέλνπο, 2.087.000 επξώ επηδφκαηα ζε ηπθινχο θαη 326.800 επξώ επηδφκαηα ζε θσθαιάινπο! Πξνλνηαθά επηδφκαηα φκσο δίλνληαη θαη ζηνπο ελ Λέζβσ ιεπξνχο! Γλσζηφ ην πξφβιεκα ηεο δηαβίσζεο ησλ ιεπξψλ κεηά ηελ ίαζή ηνπο θαη ηελ απναζπινπνηήζή ηνπο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 απφ ηα θνιαζηήξηα πνπ ζηνηβάδνληαλ. Σν θαίξην εξψηεκα φκσο είλαη, πφζνη απ’ απηνχο βξίζθνληαη ζηε δσή αθφκα θαη ζήκεξα; Δπηδφκαηα ραλζεληθνχ δηθαηνχληαη: Οη Υαλζεληθνί αζζελείο πνπ πεξηζάιπνληαη σο εζσηεξηθνί ζην Θεξαπεπηήξην Υξφλησλ Παζήζεσλ Αηηηθήο, νη ραλζεληθνί αζζελείο πνπ λνζειεχνληαη θαη’ νίθνλ θαη απέρνπλ ιφγσ ηεο λφζνπ απφ ηελ εξγαζία ηνπο, νη απνζεξαπεχνληεο απφ ηε λφζν ηνπ Υάλζελ πνπ εμήιζαλ ή πνπ εμέξρνληαη κε εμηηήξην απφ ην Θ.Υ.Π.Α ή απφ ην πξψελ Γεκφζην Ννζνθνκείν Λνηκσδψλ Νφζσλ Αζελψλ ή ην πξψελ Κέληξν Κνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο Υαλζεληθψλ, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν παξακνλήο ηνπο, θαζψο θαη ηα εμαξηεκέλα κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπ Υαλζεληθνχ αζζελή θαη γηα φζν δηάζηεκα απηφο λνζειεχεηαη ζην Θ.Υ.Π.Α. ζχκθσλα κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΢πλδέζκνπ Υαλζεληθψλ Διιάδαο, Μαλψιε Κπξηαθάθε, νη Υαλζεληθνί αζζελείο κφιηο πνπ μεπεξλνχλ ηνπο 300. Σν επίδνκα δε πνπ ιακβάλνπλ είλαη 1.394 επξψ αλά δίκελν εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ απνζεξαπεπφλησλ αζζελψλ, δειαδή είλαη ζήκεξα 80 εηψλ θαη άλσ. Σα ρξήκαηα πνπ δφζεθαλ γηα ην επίδνκα ραλζεληθνχ ζηε Λέζβν, είλαη 103.861 επξψ..΢πλερίδνληαο ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ πνπ ήξζαλ ζηε δεκνζηφηεηα, πέληε απφ απηνχο ηνπο 300 πξψελ αζζελείο πνπ δηθαηνχληαη επίδνκα ραλζεληθνχ, δνπλ ζηε Λέζβν. Σα πξνλνηαθά επηδφκαηα πνπ ιακβάλνπλ είλαη 41.820 επξψ!! Πνπ ζεκαίλεη, ππνπνιιαπιάζηα ησλ φζσλ έρνπλ πξνυπνινγηζηεί λα θαηαβιεζνχλ ζηε Λέζβν. Καηά πσο θαίλεηαη, ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη έλα αθφκα πνπ ζα θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά σα κηα γξαθεηνθξαηηθή ηξέια απφ ηηο ηφζεο πνπ επηβεβαηψλνπλ ην πψο θαη γηαηί ε Διιάδα έθηαζε ζηε ζεκεξηλή ηξαγηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ φινη βηψλνπκε.

΢ΤΝΣΑΞΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ΢ – ΠΡΟΤΠΟΘΔ΢ΔΗ΢

Γηα λα ιάβεη θάπνηνο επηθνπξηθή ζχληαμε αλαπεξίαο απφ ην ΣΔΑΓΤ, νη πξνυπνζέζεηο είλαη νη ίδηεο πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ αληίζηνηρε θχξηα ζχληαμε . Να έρεη δειαδή πέληε ρξφληα πξνυπεξεζίαο (εθηφο αλ ε αληθαλφηεηά ηνπ νθείιεηαη ζε εξγαζία ελ ψξα ππεξεζίαο, νπφηε νη δηαηάμεηο είλαη αθφκα πην επλντθέο) θαη λα απνιπζεί ιφγσ αληθαλφηεηαο. Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ παξαπνκπή ηνπ ζηελ αξκφδηα δεπηεξνβάζκηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή. Δθεί, παξαπέκπεηαη απφ ηελ ππεξεζία ηνπ, εμεηάδεηαη, ηνπ απνδίδεηαη ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ αλαπεξίαο θαη θξίλεηαη αλ είλαη αλίθαλνο γηα εξγαζία. ΢ηε ζπλέρεηα ε ππεξεζία πξνρσξεί ζε δηνηθεηηθή πξάμε απφιπζεο ηνπ ππαιιήινπ κε βάζε ηελ απφθαζε ηεο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο. Μέρξη ηφηε ν ππάιιεινο νθείιεη λα παξακείλεη ζηελ ππεξεζία ηνπ. ΢ηελ πεξίπησζε πνπ ε αληθαλφηεηα πξνήιζε ελ ψξα ππεξεζίαο, πξφθεηηαη δειαδή γηα εξγαηηθφ αηχρεκα, ηφηε απαηηείηαη άιιε δηαδηθαζία απφδεημεο ηνπ παζήκαηνο..Γηεμάγνληαη αλαθξίζεηο, ψζηε λα πξνθχςεη ζην ηειηθφ πφξηζκα πσο ε αλαπεξία πξνήιζε πξφδεια θαη αλακθηζβήηεηα ιφγσ ππεξεζίαο. ΢ε θάζε πεξίπησζε, γηα λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία έθδνζεο επηθνπξηθήο, πξέπεη πξψηα λα εθδνζεί ε θχξηα ζχληαμε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ γίλεη απηφ, ν αζθαιηζκέλνο αθνινπζεί ηελ ίδηα δηαδηθαζία φπσο θαη γηα ηε ζχληαμε γήξαηνο. ---------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 12------------------------------------------------------------------------------------


ΓΖΜΟ΢ ΑΓΗΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ – ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ / ΔΚΓΖΛΩ΢ΔΗ΢ Με πιήζνο εθδειώζεσλ γηόξηαζε ν Γήκνο Αγίσλ Αλαξγχξσλ – Κακαηεξνχ ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα Πεξηβάιινληνο (5 ΗΟΤΝΗΟΤ) ζην Πάξθν Πεξηβαιινληηθήο Δπαηζζεηνπνίεζεο «Αληψλεο Σξίηζεο». ΢ηηο εθδειψζεηο πνπ μεθίλεζαλ κε δξάζεηο απφ ηηο 10 ην πξσί θαη πνπ ζπλερίζηεθαλ κέρξη αξγά ην βξάδπ ζπκκεηείραλ: Σο Ποιηηηζηηθό Κέληρο Αγ. Αλαργύρωλ «΢πύρος Αποζηόιοσ » , ε Κ.΢.Γ.Δ.Ο. «ΔΓΡΑ» (Κοηλωληθές ΢σλεηαηρηζηηθές Γραζηερηόηεηες Δσπαζώλ Οκάδωλ), ε Γεκοη. Κοηλόηεηα Αγ. Αλαργύρωλ, ε Γεκοη. Κοηλόηεηα Κακαηερού, ο ΢ύιιογος Γολέωλ-Κεδεκόλωλ θαη Φίιωλ ΑκεΑ «Ζ ΑΝΟΗΥΣΖ ΑΓΚΑΛΗΑ», ηο ΢ώκα Διιεληθού Οδεγηζκού - Σοπηθό Παράρηεκα Αλάθαζας θαζώς θαη οη Φίιοη ηοσ Πάρθοσ. Οη δξάζεηο πεξηιάκβαλαλ: Εσγξαθηθή & Καηαζθεπέο κε πειφ γηα παηδηά απφ ην Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Αγ. Αλαξγχξσλ «΢πχξνο Απνζηφινπ». Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα «Σηο βάθορ…ΚΗΠΟΣ!» απφ ηελ Κ.΢.Γ.Δ.Ο. «ΔΓΡΑ»: Πξφγξακκα δεκηνπξγίαο ιαραλφθεπνπ γηα παηδηά Γεκνηηθνχ, Πξνβνιή ηαηληώλ κηθξνχ κήθνπο κε ζέκα ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν απφ ηελ Κ.΢.Γ.Δ.Ο. «ΔΓΡΑ», Φύηεκα / Καιιηέξγεηα ζπόξσλ απφ ην ΢ψκα Διιεληθνχ Οδεγηζκνχ - Σνπηθφ Παξάξηεκα Αλάθαζαο: Καηαζθεπή Οηθνινγηθψλ γιαζηξψλ απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά θαη θχηεκα ζπφξσλ, Φύηεκα / Καιιηέξγεηα ζπόξσλ απφ ηνλ ΢χιινγν Γνλέσλ-Κεδεκφλσλ θαη Φίισλ ΑκεΑ «ΑΝΟΗΥΣΖ ΑΓΚΑΛΗΑ», Γελδξνθύ ηεπζε δελδξπιιίσλ θαη θπηώλ απφ ηελ Γεκνη. Κνηλφηεηα Αγ. Αλαξγχξσλ & ηνπο Φίινπο ηνπ Πάξθνπ, Δζεινληη θό Καζαξηζκό ηνπ Πάξθνπ απφ ηελ Γεκνη. Κνηλφηεηα Κακαηεξνχ θαη Κνκπνζηνπνίεζε. Ζ εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ζηήξημε ηνπ Οξγαληζκνχ Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο Πάξθνπ «Αληψλεο Σξίηζεο». ΢ηηο δηάθνξεο δξάζεηο ζπκκεηείραλ ν Γήκαξρνο Νίθνο ΢αξάληεο, ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ ΢πκβνπιίνπ Πνιχδσξνο Σζειέθαο, νη Αληηδήκαξρνη Εήζεο Πφηζεο θαη Σδέλε Ξχδε – Εαιαθνχδε, νη Γεκνηηθνί ζχκβνπινη ΢σηήξεο Καηζηκάξδνο, Γηάλλεο Κνπηειηέξεο, Νίθνο Παληειηάο, Παλαγηψηεο ΢ηαθπιάο, ν Πξφεδξνο ηεο Γ.Κ. Κακαηεξνχ Άγγεινο Φαξξφο.

ΔΗΓΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖ΢ΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΢Δ ΘΔΜΑΣΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΓΗΑ ΣΖ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ

Ζ πξσηνβνπιία ηνπ ΠΑ.΢Ο.Κ. θαη ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο γηα ζπλαληήζεηο κε ηνπηθνχο θνξείο, κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ησλ πξνβιεκάησλ ηφζν ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο φζν θαη ηεο ππφινηπεο Διιάδαο είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηε Γπηηθή Αηηηθή. ΢ηε ζπλάληεζε πνπ έγηλε γηα ηελ Γπηηθή Αηηηθή παξεπξίζθνληαλ αλάκεζα ζηνπο άιινπο, ε ππνπξγφο Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Σίλα Μπηξκπίιε, ν γξακκαηέαο ηνπ θηλήκαηνο Μηράιεο Καξρηκάθεο, ν βνπιεπηήο ΠΑ.΢Ο.Κ. πεξηθέξεηαο Αηηηθήο Παληειήο Αζπξαδάθεο, ε αληηπεξηθεξεηάξρεο Γπηηθήο Αηηηθήο ΢ηαπξνχια Γήκνπ, ν Γήκαξρνο Φπιήο Μπνπξατκεο Σάθεο θαη θνκκαηηθά ζηειέρε ηεο πεξηνρήο. Καηά ηε ζπλάληεζε αληαιιάρζεθαλ απφςεηο θαη δφζεθε πιεξνθφξεζε εθαηέξσζελ γηα ηα κείδνλα δεηήκαηα ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο, κηαο πεξηνρήο κε γλσζηά πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο πεξηβάιινληνο εδψ θαη πνιιά ρξφληα. Απνηέιεζκα ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ ε αλαθνίλσζε, κεξηθέο κέξεο αξγφηεξα, απφ ηελ ίδηα ηελ ππνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηε Γπηηθή Αηηηθή ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο φπσο ηνλ: 1νλ) Δληνπηζκφ ξππαζκέλσλ εδαθψλ θαηφπηλ εδαθνρεκηθψλ θαη πδξνρεκηθψλ κειεηψλ, 2νλ) Δληνπηζκφ θχξησλ ζεκεηαθψλ πεγψλ παξαγσγήο επηθηλδχλσλ απνβιήησλ θαζψο θαη 3νλ) Παξάλνκεο απνζέζεηο επηθηλδχλσλ θαη ηνμηθψλ απνβιήησλ, ζπιινγή θαη κεηαθνξά ηνπο ζε ρψξνπο αζθαινχο δηάζεζεο, απνκάθξπλζε κπαδψλ θαη απνθαηάζηαζε ηνπίνπ. Ζ απαηηνχκελε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηε κειέηε θαη πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ζα δηαζθαιηζηεί κε ηελ έληαμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» (ΔΠΠΔΡΑΑ). Ζ πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζα παξαθνινπζείηαη απφ κηθηή νκάδα εξγαζίαο απνηεινχκελε απφ ζηειέρε ηνπ ΤΠΔΚΑ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Ο Παληειήο Αζπξαδάθεο δήισζε: «Οι ζςγκεκπιμένερ δπάζειρ είναι ένα θεηικό βήμα πποώθηζηρ ηυν αιηημάηυν ηηρ ηοπικήρ κοινυνίαρ ζηην ιδιαίηεπα ςποβαθμιζμένη πεπιοσή ηηρ Δςηικήρ Αηηικήρ ζε θέμαηα πεπιβάλλονηορ. Η ζςνεσήρ πποζπάθεια ζε ζςνεπγαζία με ηοςρ ηοπικούρ θοπείρ θα αναδείξει νέερ δςναηόηηηερ ανάπηςξηρ και αναβάθμιζηρ ηηρ πεπιοσήρ». Δηθόλα εγθαηάιεηςεο παξνπζηάδνπλ νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ηνπ Εεθπξίνπ, θαηαγγέιιεη ε πξψελ Γήκαξρνο Εεθπξίνπ, Φσηεηλή Γηαλλνπνχινπ. Ζ Φσηεηλή Γηαλλνπνχινπ επηζθέθζεθε, ζπλνδεπφκελε απφ ηνπο πξψελ Αληηδεκάξρνπο Κψζηα ΢ππξνχλε θαη Παλαγηψηε Καιηζά, ην Πάξθν «Κψζηαο Ληάξνο» θαη ην αίζξην ηεο Αηηηθήο Οδνχ, φπνπ δηαπίζησζε φηη, νη δχν πην ζεκαληηθνί ρψξνη πεξηπάηνπ θαη αλαςπρήο ζηελ πφιε, έρνπλ εγθαηαιεηθζεί ζηελ ηχρε ηνπο. Δηδηθφηεξα ζην Πάξθν «Κψζηαο Ληάξνο» παξαηεξήζεθαλ δεκηέο ζην ζηληξηβάλη, ην νπνίν ρξεηάδεηαη επηζθεπή απφ ηελ αξρή, θαηαζηξνθέο ζηηο ιάκπεο θσηηζκνχ θαη παξακέιεζε ηνπ αλαςπθηεξίνπ νη ηνίρνη ηνπ νπνίνπ έρνπλ γεκίζεη κε αθαιαίζζεηα ζπλζήκαηα. Δμάιινπ, ρσξίο επηζθεπή θαη ζηνηρεηψδε ζπληήξεζε παξακέλνπλ ηα φξγαλα παηδηθήο ραξάο, ζε βαζκφ πνπ ε ρξήζε νξηζκέλσλ απφ απηά λα εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα ηα παηδηά. Άζιηα εηθφλα παξνπζηάδεη θαη ν αχιεηνο ρψξνο ηνπ Μνπζείνπ Αξραίαο Διιεληθήο Σερλνινγίαο, ν νπνίνο πξέπεη άκεζα λα δηαζθαιηζζεί κε ηελ επηζθεπή ηεο εμσηεξηθήο πφξηαο. Παξφκνηα είλαη ε θαηάζηαζε θαη ζηνλ δεχηεξν κεγάιν πφιν πξαζίλνπ θαη αλαςπρήο, δειαδή ζην Αίζξην ηεο Αηηηθήο Οδνχ. ΢ην ζπγθεθξηκέλν ρψξν έρνπλ θαηαζηξαθεί νη θάδνη απνξξηκκάησλ θαη νη ιακπηήξεο ηνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ. Σν πην ζεκαληηθφ φκσο είλαη φηη έρεη θαηαζηξαθεί νινζρεξψο ην ζχζηεκα άξδεπζεο, κε απνηέιεζκα λα θηλδπλεχεη ην πξάζηλν, πνπ έρεη θπηεπηεί πξηλ απφ δχν ρξφληα . «Ζ δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ Φπιήο πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ηνπ Εεθπξίνπ ρξεηάδνληαη πεξηθξνχξεζε θαη ζπληήξεζε, ζε θαζεκεξηλή βάζε, ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πφιε. ΢πλεπψο πξέπεη λα ξίμεη ην βάξνο ηεο ζην Εεθχξη, αλ ζέιεη λα πξνζηαηεχζεη απηά πνπ κε πνιχ θφπν θαηέθηεζε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ν Λαφο ηεο πφιεο. Πξέπεη ινηπφλ λα δηαζέζεη ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δχλακεο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη λα νξγαλψζεη μερσξηζηφ ηκήκα ζπληήξεζεο ηνπ πξαζίλνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ην Εεθχξη. Αιιηψο ε θαηάζηαζε ζα ρεηξνηεξεχεη κέξα κε ηε κέξα», ηφληζε ραξαθηεξηζηηθά ε Φσηεηλή Γηαλλνπνχινπ. ---------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 13-----------------------------------------------------------------------------------


ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ

1. Αλάζα θαίλεηαη όηη ζα πάξνπλ 24.200 δηθαηνχρνη πνπ αλήθνπλ ζηηο εππαζείο νκάδεο ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο θαζψο μεπεξάζηεθαλ ηα γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα, νη θαζπζηεξήζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ. Γελ ηζρχεη φκσο ην ίδην θαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 13 πξνλνηαθψλ ηδξπκάησλ ηεο πφιεο, θαζψο νη θαζπζηεξήζεηο ζηελ θαηαβνιή ησλ θνλδπιίσλ απφ ην ππνπξγείν Δζσηεξηθψλ απεηινχλ λα ηηλάμνπλ ζηνλ αέξα ηελ ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ. ΋πσο αλαθέξεη ε αληηδήκαξρνο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θ. Καιπςψ Γνχια, «Καλνληθά ηα θαηαβάιινληαη ζηηο αξρέο θάζε Μάξηε. Οη θαζπζηεξήζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ είλαη ζεκαληηθέο θαη νθείινληαη ζηελ αιιαγή ησλ αξκνδηνηήησλ, θαζψο κέρξη πξφηηλνο ε ζπλνιηθή επζχλε αλήθε ζηηο λνκαξρίεο, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη πξφβιεςε ηεο αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίαο γηα ηνπο δήκνπο» θαη ζπλερίδεη ιέγνληαο «Σν θνλδχιη γηα ηα πξνλνηαθά επηδφκαηα χςνπο 15.400.000 επξψ γηα ην δίκελν Ηαλνπαξίνπ – Φεβξνπαξίνπ εζηάιε απφ ην ππνπξγείν Δζσηεξηθψλ ζηηο αξρέο Μαξηίνπ θαη θαηαηέζεθε ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ». Σελ αγαλάθηεζε αιιά θαη ηελ απνγνήηεπζή ηεο γηα ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ θαηαβνιή ησλ ρξεκάησλ εμέθξαζε θαη ε Κπξηαθή Παπαδνπνχινπ, εκηπιεγηθή θαη κία εθ ησλ 24.200 δηθαηνχρσλ ησλ επηδνκάησλ. «Απηά ηα ρξήκαηα είλαη ηα κνλαδηθά κνπ έζνδα, θαζψο δελ κπνξψ λα εξγαζηψ θαη παξάιιεια λα ζπληεξψ θαη ηνλ έθεβν γην κνπ. Πξνθαλψο φζνη επζχλνληαη γηα ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ θαηαβνιή ηνπο δελ αληηκεησπίδνπλ θαλέλα ζνβαξφ νηθνλνκηθφ πξφβιεκα θαη δελ κπνξνχλ λα κπνπλ ζηε ζέζε κνπ». 2. Ο 6νο δηεζλήο Μαξαζώληνο δξφκνο «Μ. Αιέμαλδξνο» πνπ δηεμήρζε ζηε Θεζζαινλίθε ήηαλ αθηεξσκέλνο ζην πεξηβάιινλ θαη ζηα αλάπεξα παηδηά. Μαζεηέο αιιά θαη απινί πνιίηεο έηξεμαλ ζηνπο ηξεηο αγψλεο (1 ρικ., 5 ρικ. θαη 10 ρικ.) κε αθεηεξία ηελ πιαηεία Αξηζηνηέινπο. Οη καζεηέο έηξεμαλ 1.000 κέηξα κεηαθέξνληαο ην κήλπκα φηη ν «αγψλαο γηα ην πεξηβάιινλ είλαη καξαζψληνο». Παξάιιεια, νκάδα αζιεηψλ πήξε κέξνο ζηα 10.000 κέηξα, ελψ γηα θάζε έλαλ πνπ ηεξκάηηζε δφζεθε 100 επξψ ζηελ ΔΛΔΠΑΠ (Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο θαη Απνθαηάζηαζεο Αλαπήξσλ Παίδσλ). Αλαθεξφκελε ζηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο δηνξγάλσζεο, ην κέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο Ληάλα Γνχηα, επεζήκαλε: «Ο αγψλαο ησλ 1.000 κέηξσλ ησλ καζεηψλ επηιέρηεθε γηα λα κεηαθέξεη ην κήλπκα ηνπ καξαζσλίνπ φηη πξέπεη λα πξνζπαζνχκε ζπλερψο γηα ην πεξηβάιινλ. Θεσξνχκε φηη νη κηθξνί δξνκείο είλαη νη θαιχηεξνη αγγειηνθφξνη ηεο ειπίδαο γηα ην αχξην». ΢ην ηέινο ηεο δηαδξνκήο ηνπο πεξίκελε έλα δεληξάθη ειηάο. Απφ ηελ άιιε, νη ζπκκεηέρνληεο ζηα 10.000 κέηξα επηρείξεζαλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά κε αλαπεξία ζπγθεληξψλνληαο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα γηα ηελ ΔΛΔΠΑΠ. «Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζέιακε λα δείμνπκε ηελ επαηζζεζία καο γηα ηα αλάπεξα παηδηά πνπ έρνπλ ηελ αλάγθε καο πξνζθέξνληαο έλα πνζφ πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη θαη ζα θάλεη θαιχηεξε ηε δσή ηνπο» φπσο αλάθεξε ν πξσηεξγάηεο ηεο θίλεζεο, Λεπηέξεο Πιαθίδαο.

ΠΑΣΡΑ

Σξαγηθέο ειιείςεηο ζε αλζξώπηλν δπλακηθό θαη ππνδνκέο ζε ρψξνπο Πξφλνηαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Πάηξαο αλέδεημε ε πεξηνδεία πνπ νξγάλσζε θιηκάθην ηεο Ννκαξρηαθήο επηηξνπήο Αραΐαο ηνπ ΚΚΔ θαη ν Υάξεο Υνπξδάθεο, κέινο ηνπ Σκήκαηνο Τγείαο – Πξφλνηαο ηεο Κ.Δ ηνπ ΚΚΔ, ζε ηέζζεξα ηδξχκαηα (Δζληθφ Ίδξπκα Απνθαηάζηαζεο Αλαπήξσλ, Μέξηκλα, Κηβσηφο ηεο Αγάπεο θαη ΠΗΚΠΑ). Παξάιιεια, ε ππνρξεκαηνδφηεζε ζηα ηδξχκαηα θαη ηα εηδηθά ζρνιεία θπξηαξρεί, θαζψο γηα ην 2011 δελ έρεη δνζεί αθφκε νχηε ε ειάρηζηε επηδφηεζή ηνπο, κε ην πξφζρεκα πσο δελ έρεη νινθιεξσζεί ε κεηαβίβαζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ παιηψλ Ννκαξρηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηελ Αραία πνπ αξηζκεί 400.000 θαηνίθνπο, κφιηο 170 – 200 άηνκα απνιακβάλνπλ ηελ εηδηθή αγσγή ζηα αλάινγα ζρνιεία αληί γηα 4.000. ΢ην Δζληθφ ίδξπκα Απνθαηάζηαζεο Αλαπήξσλ γηα παξάδεηγκα δελ ππάξρεη νχηε έλαο θπζηθνζεξαπεπηήο απφ ην 2006, φηαλ θαη ζπληαμηνδνηήζεθε ε ηειεπηαία, παξφηη ππάξρνπλ νη ππνδνκέο, ελψ ζηελ Κηβσηφ ηεο Αγάπεο ππάξρνπλ θπζηθνζεξαπεπηέο αιιά απνπζηάδεη ε αλάινγε ππνδνκή. Δπίζεο, ζε φηη αθνξά ηα δεδνπιεπκέλα ησλ εξγαδνκέλσλ, πάληα δίλνληαη κε θαζπζηέξεζε κέρξη θαη 8 κήλεο, φπσο ζπκβαίλεη ζηε Μέξηκλα. Ο θ. Υνπξδάθεο, αθνχ θαηήγγεηιε ηελ απαξάδεθηε θαηάζηαζε πνπ βηψλνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο, απεχζπλε θάιεζκα ζπκκεηνρήο ζε εξγαδνκέλνπο θαη επηζηήκνλεο ζε έλα κέησπν πνπ ζην επίθεληξφ ηνπ ζα βξίζθεηαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ απηψλ πνπ πεξηζάιπνπλ ελάληηα ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε πνπ ιεηηνπξγεί κε απνθιεηζηηθφ γλψκνλα ην θέξδνο.

ΒΟΛΟ΢

1. Σελ αιιαγή ιεηηνπξγίαο θαη θηινζνθίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην ΢πίηη» πνπ κέρξη ηψξα παξείρε βνήζεηα ζε αλήκπνξα θαη ειηθησκέλα άηνκα, αλαθνίλσζε κε δειψζεηο ηεο ε Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Οξγαληζκνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθψλ Θεκάησλ ηνπ Γήκνπ Βφινπ θ. Καηεξίλα Μπαξκπνπδάθε. Πιένλ, φπσο πξνζζέηεη, επσθεινχκελνη απφ ην πξφγξακκα ζα είλαη νη άλεξγνη νη νπνίνη κπνξνχλ λα δειψζνπλ σο εμππεξεηνχκελνπο ηνπο δχν γνλείο ηνπο ή ζπγγεληθά ηνπο πξφζσπα. Αλαιπηηθά νη λέεο πξνυπνζέζεηο: 1νλ) Άλεξγα άηνκα εγγεγξακκέλα ζηνλ ΟΑΔΓ θαη ηνλ ΟΑΔΓ Δηδηθψλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ, 2νλ) Άλεξγνη πνπ ιακβάλνπλ επίδνκα αλεξγίαο, 3νλ) Δξγαδφκελα άηνκα ηα νπνία απαζρνινχληαη κε επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ (STAGE, NEE), 4νλ) Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο νη νπνίνη επηδνηνχληαη κε ην πξφγξακκα ησλ Νέσλ Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ (ΝΔΔ) ηνπ ΟΑΔΓ, θαη 5νλ) Άηνκα αζθαιηζκέλα ζηνλ ΟΓΑ πνπ δελ δηαζέηνπλ ή δελ δηθαηνχληαη θάξηα αλεξγίαο θαη έρνπλ εηζφδεκα έσο 5.000 επξψ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010 ηα νπνία έρνπλ ζπγγεληθά άηνκα ειηθησκέλνπο άλσ ησλ 65 εηψλ ή Άηνκα κε Αλαπεξίεο (αλεμαξηήησο ειηθίαο). 2. Απμάλεηαη κε γνξγνύο ξπζκνύο ε ιίζηα κε ηνπο δηθαηνχρνπο δσξεάλ πξνκήζεηαο εηδψλ δηαηξνθήο θαη ξνπρηζκνχ ζην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν ζην Γήκν Βφινπ. Ζ λέα δνκή πνπ ιεηηνπξγεί ζην Βφιν ηνπο ηειεπηαίνπο πέληε κήλεο, ζηνρεχεη λα ζηεξίμεη ζηελ επνρή ηνπ κλεκνλίνπ εθείλεο ηηο εππαζείο νκάδεο πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ θξίζε. ΢χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ, κέρξη ζήκεξα έρνπλ εγγξαθεί 400 δηθαηνχρνη πνπ αλήθνπλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: Πνιχηεθλνη, ΑκεΑ, κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, νη άπνξνη, νη άλεξγνη, πξψελ ρξήζηεο λαξθσηηθψλ, απνθπιαθηζζέληεο θαη φζνη είλαη ζην πξφγξακκα ζίηηζεο ησλ ΚΑΠΖ. Μέρξη ηψξα έρνπλ πξνκεζεπηεί ηα είδε ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ, ηα νπνία είλαη εθαηνληάδεο θαη πνπ είλαη επγεληθή ρνξεγία δεθάδσλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο θαη φρη κφλν, θαζψο θαη επαγγεικαηίεο πνπ κεηά απφ ηηο νριήζεηο ησλ ππεπζχλσλ ηνπ Γήκνπ αληαπνθξίλνληαη θαη πξνκεζεχνπλ ην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν κε φια ηα αλαγθαία είδε δηαηξνθήο θαη πξψηεο αλάγθεο πνπ ρξεηάδεηαη έλα λνηθνθπξηφ. Σα είδε πνπ κπνξεί λα πξνκεζεπηεί έλαο δηθαηνχρνο είλαη: γάια, ιάδη, ειηέο, δάραξε, αιεχξη, δπκαξηθά, ξχδη, φζπξηα, θνλζέξβεο, θαθέο, είδε θαζαξηζκνχ, ραξηνπεηζέηεο, ραξηί πγείαο, ςσκί, βνπηήκαηα, θξπγαληέο θαζψο θαη καγεηξεκέλα θαγεηά γηα ηνπο κνλαρηθνχο θαη ηνπο αλήκπνξνπο θηλεηηθά πνιίηεο.

ΖΛΔΗΑ

1. Γεκνζηνπνίεζε ηνπ πνιπζέιηδνπ πνξίζκαηνο ηνπ ΢πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε θαη πνπ απνδεηθλχεη ηηα άζιηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη πεξίζαιςεο ησλ ελήιηθσλ θαη αλήιηθσλ αζζελψλ πνπ λνζειεχνληαη ζην ΚΔΠΔΠ Λεραηλψλ Ζιείαο, βγήθε ζηελ επηθάλεηα θαη αλαθέξεη φηη ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, νη ειιείςεηο πξνζσπηθνχ θαη νη ππάξρνπζεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, θξνληίδαο θαη πεξίζαιςεο ζην Κέληξν, έρνπλ ζπλέπεηα ζνβαξέο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ησλ πεξηζαιπνκέλσλ ζε απηφ. Απφ ηελ έξεπλα πνπ έγηλε δηαπηζηψζεθαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζρεηηδφκελα θπξίσο κε ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ, ε νπνία έρεη απνηέιεζκα ηνλ εγθιεηζκφ νξηζκέλσλ θηινμελνπκέλσλ ζε θξεβάηηα / θνπβνχθιηα, ηελ θαζήισζε κε ηκάληεο, ηελ θαηαζηνιή θαη ηελ θαζηέξσζε ηεο ειεθηξνληθήο παξαθνινχζεζεο ζε αληηθαηάζηαζε ηεο αλζξψπηλεο παξνπζίαο. ΋πσο αλαθέξεηαη ζην πφξηζκα, νη πξαθηηθέο ηεο επξείαο ρξήζεο θαηαζηαιηηθήο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο θαζψο θαη φισλ ησλ παξαπάλσ, ζπληζηνχλ παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ησλ πεξηζαιπνκέλσλ. Ζ Αξρή ζεσξεί φηη νη επηιεγείζεο πξαθηηθέο εθθεχγνπλ ζαθψο απφ ηα φξηα ηεο λνκηκφηεηαο θαη αληηηίζεληαη ζνβαξά ζηελ ππνρξέσζε γηα ζεβαζκφ θαη πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ησλ θηινμελνχκελσλ κε βαξηέο λνεηηθέο αλαπεξίεο. 2. Δγθεθξηκέλν θνλδύιη ύςνπο 15.000 επξώ εμαθαλίζηεθε θαη πνπ αθνξνχζε ηνλ ΢χιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ θαη ΑκεΑ ηνπ Ννκνχ Ζιείαο «ΖΛΗ΢». Σν θνλδχιη απηφ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ πξφζιεςε κε εμάκελε ζχκβαζε δχν Φπζηθνζεξαπεπηψλ ζην Κέληξν, γηα ηελ θάιπςε ησλ σθεινπκέλσλ ηνπ. Ζ κε χπαξμε ηνπ πνζνχ έγηλε αληηιεπηή απφ κέιε ηνπ ΢πιιφγνπ, φηαλ επηρείξεζαλ λα μεθηλήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πιεξσκή ησλ Φπζηθνζεξαπεπηψλ, νη νπνίνη παξεκπηπηφλησο είραλ ήδε πξνζιεθζεί!! ΋πσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Πξφεδξνο ηνπ ΢πιιφγνπ Γηάλλεο Παπαδάηνο, «Γχν γξαθεία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη δηεπζχλζεηο νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, θαίλεηαη φηη δελ κπφξεζαλ λα ζπλελλνεζνχλ κεηαμχ ηνπο κε απνηέιεζκα ε επηρνξήγεζε λα ραζεί. Ο ζχιινγνο μεθίλεζε ηε δηαδηθαζία αλάιεςεο ησλ ρξεκάησλ φπσο φξηδε ε απφθαζε πνπ καο είρε θνηλνπνηεζεί θαη γη’ απηφ ην ιφγν επηζθεθηήθακε ην γξαθείν ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα ----------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 14-----------------------------------------------------------------------------------


έγγξαθα. Δθεί ελεκεξσζήθακε έθπιεθηνη φηη ηα ρξήκαηα έρνπλ απνζπξζεί απφ ηνλ ινγαξηαζκφ. Θεσξήζακε θνξντδία απηφ ην γεγνλφο ην νπνίν είλαη πξσηνθαλέο θαη δελ λνκίδσ λα έρεη μαλαζπκβεί θάηη ηέηνην».

ΒΟΗΩΣΗΑ

Ζκεξίδα κε ζέκα «ΝΑΗ ζην Γηθαίσκα γηα Εσή..ΟΥΗ ζηνλ Κνηλσληθό Απνθιεηζκό», πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηα Κ.Δ.Κ.Τ.Κ.ΑκεΑ Βνησηίαο θαη ηε Γ.Ζ.ΚΔ Θήβαο ζε ζπλεξγαζία κε ηα νηθνηξνθεία Ληβαδεηάο ηνπ Διιεληθνχ Κέληξνπ Φπρηθήο Τγηεηλήο Δξεπλψλ ζην Γεκνηηθφ ΢πλεδξηαθφ Κέληξν ηεο Θήβαο. ΢θνπφο ηεο εκεξίδαο ήηαλ ε παξνπζίαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ θάζε θνξέα θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη θαινχληαη θαζεκεξηλά λα επηιχζνπλ, θαζψο επίζεο θαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Ζ εκεξίδα πεξηέιαβε παξνπζηάζεηο κε ζέκαηα α) Σα άηνκα κε αλαπεξία ελ κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο, β) Παξειζφλ – Παξφλ – Μέιινλ ηεο Μνλάδαο Οηθνηξνθείνπ Ληβαδεηάο, γ) Κνηλσληθή θαη Ννζειεπηηθή Πξνζέγγηζε, δ) Βνήζεηα ζην ζπίηη πνξεία θαη κέιινλ θαη ε) Κ.Δ.Κ.Τ.Κ.ΑκεΑ Βνησηίαο, 10 ρξφληα παξνπζίαο – πξννπηηθέο. Πξνζθεθιεκέλνη ζηελ Ζκεξίδα ήηαλ νκηιεηέο απφ δεκφζηνπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο.

ΚΟΜΟΣΖΝΖ

1. Ηδηαίηεξε κλείαο πξέπεη λα γίλεη ζηνλ ΢χιινγν Αηφκσλ κε Κηλεηηθά Πξνβιήκαηα θαη Φίισλ ‘’Πεξπαηψ’’ ηεο Κνκνηελήο, αθνχ ηαξαθνχλεζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη ηειηθά άιιαμε ηελ θνηλσλία ηεο πφιεο. Ίζσο ηεο κνλαδηθήο πφιεο ζηελ Διιάδα πνπ αθήλεη πιένλ ηα άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα λα πεξπαηνχλ, δελ ηνπο βάδεη εκπφδηα θαη ην ζεκαληηθφηεξν, δελ ηα θνηηά παξάμελα. ΢πγθεθξηκέλα θαη ζχκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηνπ ΢πιιφγνπ Άιεμ Σαμηιδάξε, πεξηζζφηεξεο απφ 1.000 ξάκπεο ππάξρνπλ ζήκεξα ζηνπο βαζηθφηεξνπο δξφκνπο ηεο Κνκνηελήο πνπ νδεγνχλ ζην θέληξν ηεο. Γεκφζηεο ππεξεζίεο, φπσο ην θηίξην ηνπ δεκαξρείνπ θαη ηεο λνκαξρίαο, ην λνζνθνκείν, ην θιεηζηφ γπκλαζηήξην θαη ην θιεηζηφ θνιπκβεηήξην, είλαη επίζεο πξνζβάζηκα, δηαζέηνληαο ξάκπεο, εηδηθέο ηνπαιέηεο θαη πάξθηλγθ. Σν θηίξην φπνπ ζηεγάδεηαη ην δεκαξρείν δηαζέηεη θαη lift γηα ηνλ δεχηεξν φξνθν. ΢ηελ πιαηεία ηεο πφιεο ππάξρεη εηδηθή ηνπαιέηα κε ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο, ε νπνία εμππεξεηεί ηνπο ζακψλεο ησλ θαθέ θαη εζηηαηνξίσλ πνπ βξίζθνληαη εθεί, ελψ, φπσο ππνγξακκίδεη ν Άιεμ, ε Κνκνηελή δηαζέηεη έλα απφ ηα ειάρηζηα ζηελ Διιάδα κπαξ, ην Ice Bar, πνπ είλαη πξνζβάζηκν κε αλαπεξία. Καη άιιεο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, κεηαμχ απηψλ θαη αξθεηά μελνδνρεία, ζπκπαξαζηέθνληαη ζηελ πξνζπάζεηα ζηελ πξνζπάζεηα θαη είλαη πιένλ πξνζπειάζηκα. Γχν απφ ηηο κεγαιχηεξεο παξαιίεο ηεο πεξηνρήο, ε παξαιία ηνπ Φαλαξίνπ θαη ηεο Μέζεο, είλαη επίζεο πξνζβάζηκεο: «΢ε φηη αθνξά ην Φαλάξη, ζε έθηαζε δχν ρηιηνκέηξσλ, ππάξρνπλ πέληε beach bar θαη έμη πξνζβάζηκα ζεκεία κε ξάκπεο, εηδηθέο ηνπαιέηεο θαη δηαδξφκνπο πνπ νδεγνχλ ζηε ζάιαζζα, θηηαγκέλνπο απφ εηδηθφ πιηθφ πνπ δελ ζάβεηαη ζηελ άκκν. Τπάξρεη επίζεο εηδηθφ ακαμίδην κε θνπζθσηέο ξφδεο πνπ επηπιέεη ζην λεξφ». 2. Έλα πξσηόηππν απηνθόιιεην "Δίκαη γάηδαξνο, παξθάξσ φπνπ γνπζηάξσ" δεκηνχξγεζε ε νξγάλσζε StreetPanthers γηα ην ζεβαζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε κεηαθίλεζε αηφκσλ κε αλαπεξία, κεηέξσλ κε θαξνηζάθηα θαη πεδψλ. Αθνξκή ζηάζεθε έλα απηνθίλεην κε θξαηηθέο πηλαθίδεο, ην νπνίν εληνπίζηεθε παξθαξηζκέλν ζε ξάκπα κεηαθίλεζεο ΑκεΑ, έμσ απφ ην θηίξην ηεο πξψελ λνκαξρίαο Ρνδφπεο ζηελ Κνκνηελή, φπνπ κάιηζηα είλαη εκθαλήο ε δηαγξάκκηζε. Σελ εκέξα θαη ψξα δηεμαγσγήο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο βξέζεθε ην ζπγθεθξηκέλν φρεκα θαη απ’ φηη έγηλε γλσζηφ θαλέλα κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ δελ είλαη άηνκν κε αλαπεξία, νχηε βέβαηα ζε εκθαλή ρψξν ζην απηνθίλεην δελ ππήξρε ην ζρεηηθφ ζήκα κε ην νπνίν είλαη εθνδηαζκέλα φια ηα νρήκαηα θαηφρσλ ΑκεΑ. Σν απηνθίλεην ζηάζκεπζε ζην ζεκείν, ιίγν πξηλ ηηο 6 ην απφγεπκα θαη κεηαθηλήζεθε ζηηο 1 ην βξάδπ, φηαλ νινθιεξψζεθε ε ζπλεδξίαζε απνθιείνληαο γηα πνιιέο ψξεο ηελ θίλεζε ΑκεΑ ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν.

ΚΑΒΑΛΑ

Έπεηηα από ζπκθσλία ηεο Παλειιαδηθήο Οκνζπνλδίαο Αζηηθψλ ΢πγθνηλσληψλ θαη ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ηε κεηαθνξά ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ησλ ερφλησλ αλαπεξία 67%, νη θάηνρνη ησλ θαξηψλ ζα κπνξνχλ λα θπθινθνξνχλ επηηέινπο δσξεάλ ζηηο Αζηηθέο Γξακκέο ηεο πφιεο. Οη θάξηεο δσξεάλ κεηαθνξάο (ΑκεΑ) πξέπεη λα θέξνπλ ζθξαγίδα ηεο Πξφλνηαο θαη ηνπ ΚΣΔΛ.

ΚΡΖΣΖ

Ζ έιιεηςε πξνζσπηθνύ εμαηηίαο ηεο νπνίαο αλαγθάδεηαη λα θιείλεη δχν ή θαη πεξηζζφηεξα ΢αββαηνθχξηαθα ην κήλα, απνηειεί ην πξφβιεκα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Οηθνηξνθείνπ ηνπ Σκήκαηνο Παηδηθήο Μέξηκλαο πνπ εληάζζνληαη ζην Κέληξν Απνθαηάζηαζεο Παηδηψλ θαη Νέσλ Κξήηεο. Ο δήκαξρνο Υαλίσλ θ. Μαλψιεο ΢θνπιάθεο επηζθέθηεθε ην Οηθνηξνθείν κε ζθνπφ λα εμεηάζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπο ηα Σκήκαηα ηεο Παηδηθήο κέξηκλαο θαη ΑκεΑ ηνπ Κέληξνπ. ΋πσο επηζεκάλζεθε ραξαθηεξηζηηθά, «έληνλν πξφβιεκα παξαηεξείηαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Οηθνηξνθείνπ, ην νπνίν θηινμελεί παηδηά απφ φιε ηελ Κξήηε ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ».

ΜΔ΢΢ΖΝΗΑ

Ηδηαίηεξα επηηπρεκέλε θξίλεηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ Κ.Δ.Κ.Τ.Κ.ΑκεΑ Μεζζελίαο κε ην Κέληξν Νέσλ Καιακάηαο. Δθ κέξνπο ησλ δχν θνξέσλ κίιεζαλ ε Υξηζηίλα Μαθξίδε, ε Αγγειηθή Ρνπκειηψηνπ θαη ν Φηιάξεηνο Βνχξθνο. Ζ Υξηζηίλα Μαθξίδε επηζθέπηξηα πγείαο θαη επηζηεκνληθά ππεχζπλε ηνπ ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ Μεζζελίαο αλαθέξεη: «Ο εζεινληηζκφο θαη ε πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ, απνηέιεζε πξσηαξρηθφ ζηφρν ηνπ Κέληξνπ απφ ην μεθίλεκά ηνπ. Οη εζεινληέο είλαη ε ελεξγφο θαη δσληαλή παξνπζία ηεο θνηλφηεηαο κέζα ζην Κέληξν θαη ν ζπλδεηηθφο θξίθνο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Δλδεηθηηθά λα αλαθέξνπκε φηη ζην ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ πξνζθέξνπλ εζεινληηθά ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε εβδνκαδηαία βάζε 64 εζεινληέο. Ζ θνηλσληθή ιεηηνπξγφο θαη κέινο ηνπ Γ.΢ Αγγειηθή Ρνπκειηψηε ζρνιηάδεη: «Δξρφκελνη απφ έλα επξσπατθφ πεξηβάιινλ καο θέξλνπλ ηερλνγλσζία θαη εκπεηξίεο, έλαλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ είλαη ρξήζηκνο θαη ζ’ εκάο. Γηα εθείλνπο, ε ελαζρφιεζε απηή είλαη πξαγκαηηθά κηα εθπαίδεπζε δσήο», ελψ ν Φηιάξεηνο Βνχξθνο ππεχζπλνο ηνπ Κέληξνπ Νέσλ Καιακάηαο πξφζζεζε: «΋ηαλ μεθηλήζακε ηε ζπλεξγαζία απηή. Ήηαλ γηα λα θαιχςνπκε θάπνηεο αλάγθεο ηνπ ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ αιιά θαη γηα λα δψζνπκε ηε δπλαηφηεηα ζε λένπο απφ άιιεο ρψξεο λα κάζνπλ λέα πξάγκαηα, βνεζψληαο ηα άηνκα κε αλαπεξία. Πξέπεη λα ηνλίζνπκε αθφκε πσο ην ίδην κπνξνχλ λα θάλνπλ θαη νη Έιιελεο λένη, ζηηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ ζε αληίζηνηρα ή άιια πξνγξάκκαηα. Οη εζεινληέο ηνπ Κέληξνπ Νέσλ βιέπνπκε πσο καζαίλνπλ, πσο εμειίζζνληαη κέζα απφ απηή ηνπο ηε δξαζηεξηφηεηα. Σνπο αξέζεη πνιχ πνπ δνπιεχνπλ κε παηδηά θαη ελήιηθνπο κε αλαπεξίεο. Σν βξίζθνπλ πνιχ ελδηαθέξνλ θαη είλαη επράξηζην γη’ απηνχο, παξφηη αξρηθά θαληάδεη ζε θάπνηνπο δχζθνιν θαη ςπρνθζφξν».

ΚΑ΢ΣΟΡΗΑ

΢πλερίδεηαη ην πξόβιεκα κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ κνλάδσλ θνηλσληθήο θξνληίδαο ζρεηηθά κε ηελ απνζηνιή ηνπο ζην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. ΢ε επηζηνιή ηεο πξνο ην ππνπξγείν Τγείαο θαη ηελ 3ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα ε δηνηθήηξηα ηνπ Κέληξνπ Απνζεξαπείαο – Απνθαηάζηαζεο θαη Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΚΑΑΚΤΑκεΑ) Καζηνξηάο, ΋ιγα Μνχζηνπ – Μπισλά, αλαθέξεηαη φηη ε ππεξεζία είλαη απφιπηα ζπλεπήο σα πξνο ηελ ππνρξέσζε πνπ έρεη γηα ηελ απνζηνιή ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο. Κακία θαζπζηέξεζε δελ ππήξμε νχηε, πνιχ πεξηζζφηεξν, απφθξπςε ή πξνζπάζεηα απφθξπςεο ζηνηρείσλ». Απφ ηαε ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη ζηελ ππεξεζία καο πξνθχπηεη φηη ην ζρεηηθφ κεληαίν δειηίν ζηάιζεθε ειεθηξνληθά θαη κε θνχξηεξ ζηελ 3 Τγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα Μαθεδνλίαο ζηηο 10 Μαξηίνπ 2011», ζεκεηψλεη εο θαη πξνζζέηεη: «Οη παξαπέξα ελέξγεηεο κέρξη ηα ζηνηρεία απηά λα θηάζνπλ ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο είλαη επζχλε ηεο 3 Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο θαη δελ απαηηείηαη νχηε επηηξέπεηαη θακία δηθή καο αλάκεημε».

ΚΑΡΓΗΣ΢Α

΢ε δηεπθξίληζε πξνέβε ε Πξφεδξνο ηνπ Κ.Δ.Κ.Τ.ΚΑκεΑ Καξδίηζαο θ. Δηξήλε ΢πξνχθε κε αθνξκή δεκνζηεχκαηα ηνπ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ πνπ αθνξνχζαλ ηελ κε απνζηνιή ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2011 ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ην Κέληξν Δθπαίδεπζεο Τπνζηήξημεο θαη Καηάξηηζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο ηνπ Ννκνχ, ζχκθσλα κε ηελ ιίζηα πνπ εθδφζεθε απφ ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. ΋πσο αλαθέξεη ε επηζηνιή: «Θεσξνχκε ππνρξέσζή καο λα ζαο γλσξίζνπκε φηη αλσηέξσ θέληξν απέζηεηιε ηα ζηνηρεία έγθαηξα θαη εκπξφζεζκα σο φθεηιε ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. Δπνκέλσο ε νιηγσξία δελ νθείιεηαη ζ’ εκάο. Γελ πθίζηαηαη πξφβιεκα πιεξσκήο ησλ ππαιιήισλ θαη δνζείζεο επθαηξίαο ζαο γλσξίδνπκε φηη νπδεκία ακνηβή ή κηζζφ ιακβάλνπκε απφ ηελ ηνπνζέηεζή καο ζηε Γηνίθεζε ηπν Κ.Δ.Κ.Τ.Κ.ΑκεΑ».

ΛΑΡΗ΢Α

Σελ πξνζνρή ζηνπο απαηεώλεο εθηζηά ην Κέληξν Πξνζηαζίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξία «Ο Αξηζηέαο Γηαλλνχιεο». Άγλσζηνη θαινχλ αλππνςίαζηνπο πνιίηεο λα εληζρχζνπλ νηθνλνκηθά ηνλ «Αξηζηέα» πνπιψληαο πξντφληα πνπ ππνηίζεηαη θαηαζθεπάδνπλ ηα παηδηά ηνπ θέληξνπ. Σν θαηλφκελν έρεη επαλαιεθζεί θαη ζην παξειζφλ, εηδηθά ζε πεξηφδνπο ενξηψλ, κε ηνπο επηηήδεηνπο λα εθκεηαιιεχνληαη ηε θηιαλζξσπία ή ηελ επαηζζεζία ησλ ζπκπνιηηψλ απέλαληη ζηα παηδηά κε αλαπεξίεο θαη λα ζπλδξάκνπλ νηθνλνκηθά, κφλν πνπ ηα ρξήκαηα φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, δελ θαηαιήγνπλ ζην Κέληξν αιιά ζηελ ηζέπε ησλ απαηεψλσλ. Τπελζπκίδεηαη πσο ν Αξηζηέαο ηεο Γηαλλνχιεο νπδέπνηε πξαγκαηνπνίεζε έξαλν, δεηψληαο δειαδή απφ πνιίηεο έθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε, ελψ ηα έξγα ησλ παηδηψλ πσινχληαη κφλν ζε εθζέζεηο πνπ ην ίδην ην Κέληξν δηνξγαλψλεη. -----------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 15-----------------------------------------------------------------------------------


ΘΔΡΗΝΟΗ ΟΛΤΜΠΗΑΚΟΗ ΑΓΧΝΔ΢ – 26 ΗΟΤΝΗΟΤ ΜΔ 4 ΗΟΤΛΗΟΤ 2011

Λίγα ιόγηα γηα ηελ ηζηνξία ησλ Αγψλσλ… Σα Special Olympics Διιάο ηδξχζεθαλ ην 1987 σο έλα κε θεξδνζθνπηθφ, αζιεηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ζσκαηείν κε ζθνπφ ηελ έληαμε ησλ Διιήλσλ κε δηαλνεηηθή αλαπεξία ζην Παγθφζκην Κίλεκα ησλ Special Olympics, πξνζθέξνληαο ζε απηνχο ηε δπλαηφηεηα λα αλαδείμνπλ ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη λα ηηο πξνβάιινπλ ζηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα, κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηεζλείο αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο. Σαπηφρξνλα, αλέιαβαλ ηελ επζχλε λα εκπλεύζνπλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ηελ πνιηηεία ην ζεβαζκό ζηε δηαθνξεηηθόηεηα ησλ αλζξώπσλ κε δηαλνεηηθή αλαπεξία, ηηο μερσξηζηέο αλάγθεο ηνπο θαη ηελ πεπνίζεζε όηη απνηεινύλ ρξήζηκα θαη ηζόηηκα κέιε απηήο ηεο θνηλσλίαο. Σα Special Olympics Διιάο ηεινχλ ππό ηελ Τςειή Πξνζηαζία ηεο Α.Δ. ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ππό ηελ Αηγίδα ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. Δίλαη ζπλδεδεκέλν κέινο ηεο Διιεληθήο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο θαη έρνπλ αλαγλσξηζζεί επίζεκα απφ ην Τθππνπξγείν Πνιηηηζκνχ (Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ), σο Φίιαζιν Αζιεηηθό ΢σκαηείν. Ζ δξάζε ησλ Special Olympics Διιάο κέρξη ζήκεξα ζηεξίδεηαη ζε εζεινληέο. Σα έμνδα δηνξγάλσζεο θαη ζπκκεηνρήο ησλ αζιεηψλ ζε αγψλεο θαιχπηνληαη απφ ρνξεγίεο ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ θνξέσλ, ελψ έλα ζεβαζηφ πνζφ θαιχπηεηαη απφ ηελ Πνιηηεία. Μέρξη ζήκεξα ηα Special Olympics Διιάο πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ζε αλζξψπνπο κε δηαλνεηηθέο δπζθνιίεο ζε είθνζη ηέζζεξα (24) Οιπκπηαθνχ ηχπνπ αζιήκαηα: ΢ηίβν, Κνιύκβεζε, Ρπζκηθή θαη Δλόξγαλε Γπκλαζηηθή, Καιαζνζθαίξηζε, Αληηζθαίξηζε, Πνδόζθαηξν, Πεηνζθαίξηζε, Ηππαζία, Δπηηξαπέδηα Αληηζθαίξηζε, Μπόνπιηγθ, Κσπειαζία, Πνδειαζία, Άξζε Βαξώλ, Γθνιθ, Σδνύλην, Υάληκπνι, Ηζηηνπινΐα, θαζώο θαη ζε ηέζζεξα ρεηκεξηλά αγσλίζκαηα: Αιπηθό ΢θη, Γξόκνπο Αληνρήο, Παγνδξνκίεο θαη Αγώλεο Γξόκνπ κε Υηνλνβαηίδεο. Απφ ην ΢επηέκβξην κέρξη ηνλ Ηνχλην θάζε έηνπο ηα Special Olympics Διιάο, πέξαλ ησλ πξνγξακκάησλ πξνπφλεζεο, νξγαλψλνπλ Σνπηθνχο, Πεξηθεξεηαθνχο θαη Παλειιελίνπο Αγψλεο. Οη Έιιελεο αζιεηέο Special Olympics πνπ έρνπλ ιάβεη κέξνο ζε αγψλεο, ηφζν ζηε ρψξα καο φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, αλέξρνληαη πεξίπνπ ζηνπο 12.000, ζπκκεηέρνπλ αλειιηπψο ζηηο πξνπνλήζεηο, δνπιεχνπλ ζθιεξά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη απνδεηθλχνπλ θαζεκεξηλά ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ζ’ νιφθιεξν ηνλ θφζκν φηη δίθαηα αμίδνπλ ίζεο επθαηξίεο κε ηνπο ππφινηπνπο Έιιελεο, ζε φια ηα επίπεδα ηεο θνηλσληθήο δσήο. Σν Πξφγξακκα ησλ Παγθνζκίσλ Αγψλσλ Special Olympics ΑΘΖΝΑ 2011 πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα αζιήκαηα κε ηα αληίζηνηρα αγσλίζκαηα ηνπο: 1. Τγξόο ΢ηίβνο – 2. Μαξαζώληνο – 3. Αληηπηέξηζε 4. Καιαζνζθαίξηζε – 5. Μπόηζε – 6. Μπόνπιηλγθ – 7. Πνδειαζία – 8. Ηππαζία – 9. Πνδόζθαηξν (5x5, 7x7, 11x11),10. Γθνιθ – 11. Γπκλαζηηθή – 12. Υεηξνζθαίξηζε 13. Σδνύλην – 14. Καγηάθηλγθ – 15. Γπλακηθή Άξζε Βαξώλ – 16. Παηηλάδ επί δαπέδνπ – 17. Ηζηηνπινΐα – 18. ΢νθηκπνι – 19. Δπηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε – 20. Αληηζθαίξηζε – 21. Πεηνζθαίξηζε.

Με…κηα καηηά -

Όιεο νη επίζεκεο απνζηνιέο πνπ ζα θαηαθζάλνπλ ζηαδηαθά ζηελ Αζήλα κέρξη ηηο 24 Ηνπλίνπ, ζα θηινμελεζνχλ ζην Υσξηό ησλ Special Olympics. Σν Υσξηό ησλ Special Olympics βξίζθεηαη αλαηνιηθά ηεο Αζήλαο, ζηνλ Άγην Αλδξέα θαη ζε κηθξή απφζηαζε, κφιηο 30 ιεπηψλ απφ ην θέληξν ηεο Αζήλαο. Αλαπηχζζεηαη ζε έλα ζπγθξφηεκα κηθξψλ νηθεκάησλ (βίιιεο) ζε κηα έθηαζε ελφο εθαηνκκπξίνπ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, θαηάθπηε απφ πεχθα θαη κπξνζηά ζε κηα παλέκνξθε ακκψδε αθηή. Μέζα ζην ρψξν ππάξρνπλ θηλεκαηνγξάθνο, ππαίζξηα θαθελεία θαη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Ο Άγηνο Αλδξέαο ζα γίλεη «ην ζπίηη καθξηά απφ ην ζπίηη» γηα 10.000 αζιεηέο θαη ηνπο ζπλνδνχο ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Παγθνζκίσλ Αγψλσλ Special Olympics 2011. ΚΑΗ ΑΛΛΖ ΔΛΛΑΓΑ, ΟΥΗ ΜΟΝΟ ΣΖ΢ ΜΗΕΔΡΗΑ΢, ΣΖ΢ ΓΗΑΝΝΑ ΓΔ΢ΠΟΣΟΠΟΤΛΟΤ: "ΤΠΑΡΥΔΗ ΑΠΟΓΟΖΣΔΤ΢Ζ΢, ΣΩΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΩΝ…"

Αηζηόδνμε εκθαλίδεηαη ε πξόεδξνο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ησλ Special Olympics γηα ηελ επηηπρία ησλ αγψλσλ, παξά ην γεγνλφο πσο νη πνιίηεο ζηελάδνπλ θάησ απφ ην βάξνο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δθηηκά πσο φρη κφλν ζα έρνπλ επηηπρία αιιά θαη ζα μεπεξάζνπλ θάζε πξνζδνθία. «Με θαληάδεζηε φηη ην θφζηνο είλαη ηεξάζηην. Δίλαη ε κεγαιχηεξε δηνξγάλσζε κεηά ηνπο Οιπκπηαθνχο θαη ην θφζηνο ηνπο δελ μεπεξλά ηα 70 εθαη., εθ ησλ νπνίσλ ζρεδφλ ην 50% θαιχπηεηαη απφ ρνξεγνχο, ελψ ε θξαηηθή ζπκκεηνρή είλαη πεξίπνπ 25%, εθ ησλ νπνίσλ ιακβάλεη ηα κηζά θαη πεξηζζφηεξα πίζσ , θαζψο επηζηξέθνληαη ζην Γεκφζην φινη νη θφξνη». «Απηνί νη αγψλεο είλαη κηα ηεξάζηηα επθαηξία λα αλαδείμνπκε ηελ αμία ηεο ραξάο θαη ηεο ζπκκεηνρήο, ην ζπάζηκν ησλ ηακπνχ γηα ηα παηδηά κε δηαλνεηηθή αλαπεξία». «Ζ είζνδνο είλαη δσξεάλ γηα όια ηα αζιήκαηα. Θα δσληαλέςνπλ νη Οιπκπηαθέο Δγθαηαζηάζεηο. Σν κφλν εηζηηήξην ζα είλαη γηα ηηο ηειεηέο έλαξμεο θαη ιήμεο. ΋πνπ θη εθεί, γηα πέζηε κνπ, είλαη πνιιά ηα 30 επξψ γηα ηελ ηειεηή έλαξμεο, γηα λα δεηο απηά ηα παηδηά θαη φιν ην ζφνπ ηνπ Stevie Wonder;». «Ο Έιιελαο μέξεη λα θαηαζέηεη ηελ ςπρή ηνπ θαη λα ελζαξξχλεη ηνλ αγψλα κηαο δσήο. Απηά ηα παηδηά είλαη ην ρακφγειν ηεο ςπρήο. Γη’ απηφ είκαη ζίγνπξε φηη ηα ζηάδηα ζα γεκίζνπλ. Σν πην ερεξφ κήλπκα είλαη φηη ρξεηαδφκαζηαλ 17.000 εζεινληέο θαη έρνπκε αηηήζεηο γηα 23.000. Διάηε λα ηα δείηε θαη ζα εθπιαγείηε κε ην ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ, γηαηί γη’ απηά ηα παηδηά δελ ππάξρνπλ πξαγκαηηθέο δπζθνιίεο..». -----------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 16------------------------------------------------------------------------------------


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑ΢ΙΛΑΡΑ΢ ΒΑ΢ΙΛΗ΢ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΥΑΒΗΑΡΑ – ΚΟΚΚΗΝΑΚΖ

"Ζ ΔΗΡΖΝΖ ΑΠΟΣΔΛΔΗ ΣΟ ΚΑΛΤΣΔΡΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΗΑ ΣΗ΢ ΓΤ΢ΚΟΛΗΔ΢"

Όπσο πεξηγξάθεη ην ηδξπηηθό κέινο θαη Πξφεδξνο ηεο «Αλαγέλλεζεο», ηνπ ΢πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Φίισλ Απηηζηηθψλ Αηφκσλ: «Ζ Δηξήλε ήηαλ ππεξθηλεηηθή, παλέμππλε θαη είρε ιαηξεία ζηε κνπζηθή. ΢ηα πέληε ηεο ηελ πήγα ζην Παίδσλ γηα εμέηαζε ζηα κάηηα, Μηα γηαηξφο δηέγλσζε απηηζηηθέο θηλήζεηο. Ήηαλ ζαλ λα κε πιάθσζε ν νπξαλφο. Μέρξη θαη ηάζεηο απηνθηνλίαο είρα. Απνθάζηζα φηη δελ πξέπεη λα κε θαηαβάιεη ν απηηζκφο, αιιά λα ηνλ πνιεκήζσ, λα ηνλ ηξέρσ ζαλ έλα ζαηαλά απφ ηα θέξαηα. Οχηε πνπ ζθέθηεθα λα ηελ πάσ πίζσ. Ση ήηαλ; Διαηησκαηηθή ηειεφξαζε πνπ ηελ επηζηξέθεηο γηα επηζθεπή ή ζηελ αιιάδνπλ; Ζ Δπαγγειία Υαβηαξά, δίλεη ηνλ θαζεκεξηλφ ηεο πνιπκέησπν αγψλα γηα λα βνεζήζεη ηελ θφξε ηεο θαη φζεο νηθνγέλεηεο έρνπλ αλάγθε ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ηεο. Δίλαη αμηνζεκείσηε ε καξηπξία ηεο:«Σελ Δηξήλε ηελ πηνζεηήζακε ζηα δπφκηζε ρξφληα ηεο. Απφ ηφηε πνπ κάζακε γηα ηνλ απηηζκφ καδί κε ηνλ ζχδπγφ κνπ Αλδξέα θαη ηα άιια δχν καο παηδηά, ηνλ Κσλζηαληίλν θαη ηελ Πελειφπε, κε αγάπε ζηαζήθακε ζην πιεπξφ ηεο. Γηα παξάδεηγκα, Γηα λα ηεο ζθξαγίζνπλ έλα δφληη, ρξεηάδεηαη λα ηεο θάλνπλ νιηθή λάξθσζε. Ζ δσή κε έλα απηηζηηθφ παηδί είλαη Γνιγνζάο. ΢πλερήο αλήθνξνο, θαηά ηνλ νπνίν ν άλζξσπνο αλαθαιχπηεη θαη δνθηκάδεη ηηο αληνρέο ηεο ςπρήο ηνπ». Γίλεηαη αγψλαο απφ ηελ ίδηα, θαζψο θαη απφ ηα κέιε ηεο Αλαγέλλεζεο γηα λα δεκηνπξγεζεί ην πξψην θέληξν γηα παηδηά κε απηηζκφ ζην Γξακκαηηθφ Αηηηθήο, κε ην φλεηξν λα παίξλεη ζάξθα θαη νζηά αθνχ κπνπλ θάπνηεο ππνγξαθέο απφ ηα ζπλαξκφδηα ππνπξγεία.

ΥΡΖ΢ΣΟ΢ ΚΔΥΑΓΗΑ΢:

"Όηαλ αηζζάλοκαη θιείζηκο, ε δωγραθηθή κοσ δίλεη έλα άλοηγκα"

Αμηνκλεκόλεπηε ε πξνζσπηθή καξηπξία ηνπ 44ρξνλνπ Υξήζηνπ Κεραγηά ν νπνίνο εθκπζηεξεχεηαη: «Αλ έβιεπα κπνξεί λα κε δσγξάθηδα. ΋ια μεθίλεζαλ έλα βξάδπ, δπν ρξφληα πξηλ. Ξαθληθά άξρηζα λα βιέπσ ρξψκαηα θαη εηθφλεο. Έλησζα φηη ζέισ λα εθθξαζηψ κέζα απφ ηελ δσγξαθηθή. Αγφξαζα κπνγηέο, θακβάδεο θαη μεθίλεζα. Δίλαη επεξγεηηθφ. Δίλαη ε δηάζεζε ηεο πξννπηηθήο. Με εξεκεί…». Υξεζηκνπνηψληαο θπξίσο ηα δάρηπιά ηνπ θαη ιηγφηεξν έλα πηξνχλη ή αλάπνδα ην πηλέιν, αλαπαξηζηά ηε θχζε, ηα ρξψκαηα θαη ηα ζρήκαηα . ΋ηαλ δελ αθνζηψλεηαη ζηε δσγξαθηθή, δεκηνπξγεί θαη πάιη κε ηα ρέξηα ηνπ, παίδνληαο κπνπδνχθη, γξάθνληαο κνπζηθή θαη ηξαγνπδψληαο ζην ξεκπεηάδηθν «Πξηγθεπέζζα» ζην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο. «Με ην πηλέιν δελ έρσ ηελ εηθφλα απηνχ πνπ δσγξαθίδσ. ΢αλ λα δσγξαθίδσ ζηνλ αέξα. ΋ηαλ βάδσ ηα ρέξηα κνπ ζηνλ θακβά κε ελδηαθέξεη λα απνηππψζσ θάηη φκνξθν, ζπλαηζζεκαηηθφ. Έρσ θαη κία ππφζηαζε θαη ηελ άιιε. Ξέξσ πσο είλαη λα βιέπεηο θαη πψο λα κε βιέπεηο. ΢θέθηνκαη ην ζέκα, πξνζπαζψ λα θέξσ ηελ εηθφλα κπξνζηά κνπ θαη κεηά δηαιέγσ ρξψκαηα». Ο θ. Κεραγηάο πνπ εξγαδφηαλ σο ηειεθσλεηήο ζην δήκν Ππιαίαο, αλαθάιπςε ην ηαιέλην ηνπ αθνχ έραζε ηελ φξαζή ηνπ απφ ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα, κηα ζνβαξή πάζεζε ζηα κάηηα. ΋κσο, ε αγάπε θαη ην κεξάθη ηνπ γηα ηε κνπζηθή ππήξραλ απφ ηελ ειηθία ησλ 15 ρξφλσλ. «΋ηαλ δελ παίδσ κνπζηθή, αθνχσ. ΋ηαλ δελ αθνχσ, γξάθσ. Δίλαη κηα δσηηθή δηαδηθαζία», ιέεη, ελψ δελ θξχβεη ηε ραξά ηνπ γηα ην φηη ηξαγνχδηα πνπ ερνγξαθνχζε έρνπλ κεηαδνζεί ξαδηνθσληθά.

ΑΛΔΞΖ΢ ΓΚΛΗΝΟ΢:

"ΑΗ΢ΘΑΝΟΜΑΗ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΑ ΣΤΥΔΡΟ΢ ΠΟΤ ΜΟΤ ΓΟΘΖΚΔ Ζ ΔΤΚΑΗΡΗΑ ΝΑ ΓΗΓΑΞΩ ΢Δ ΑΤΣΑ ΣΑ ΣΟ΢Ο ΢ΠΟΤΓΑΗΑ ΚΑΗ ΞΔΥΩΡΗ΢ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ"

Ο 48 εηώλ δάζθαινο Αιέμεο Γθιηλόο, δάζθαινο ζην επάγγεικα, πξνζθέξεη ζε καζεηέο κε πξνβιήκαηα φξαζεο θαη κέζα απφ ηελ δηδαζθαιία ηνπ φρη κφλν ηα θψηα ηεο γλψζεο αιιά θαη κηα ηεξάζηηα αγθαιηά. «Θπκάκαη αθφκα εθείλε ηε καζήηξηα πνπ είρα ζηελ ηάμε κνπ, ηελ πξψηε ρξνληά πνπ δηνξίζηεθα, ζ’ έλα νξεηλφ ρσξηφ ηεο Αξθαδίαο. Ήηαλ έλα γιπθχηαην θνξίηζη πνπ έπαζρε απφ επηιεθηηθή αιαιία. Ννκίδσ φηη ε επαθή κνπ καδί ηεο θαη φια φζα έκαζα ζηε δηάξθεηα εθείλνπ ηνπ ρξφλνπ, ππήξμαλ θαηαιπηηθά γηα ηελ πνξεία κνπ ηα κεηέπεηηα ρξφληα. Έηζη, φηαλ κνπ δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα δηδάμσ ζε παηδηά κε πξνβιήκαηα φξαζεο, ήηαλ γηα κέλα ην σξαηφηεξν δψξν δσήο». «Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ απνθάζηζα λα γίλσ δάζθαινο, είρα πάληα ηελ ίδηα έγλνηα: ζα έθαλα φηη πεξλά απ[‘ ην ρέξη κνπ γηα λα ζηεξίμσ θάζε παηδί πνπ αληηκεηψπηδε, γηα νπνηαδήπνηε ιφγν, πξφβιεκα έληαμεο». «΢ηελ αξρή ππήξραλ θάπνηεο δπζθνιίεο, ζην πσο ζα επηηεπρζεί ε χπαξμε βιεπφλησλ θαη κε βιεπφλησλ καζεηψλ κέζα ζηελ ίδηα ηάμε. Γξήγνξα φκσο, νη δπζθνιίεο μεπεξάζηεθαλ. Σν ζεκαληηθφηεξν ήηαλ λα πξνζπαζήζσ λα εληζρχζσ ηελ ςπρνινγία ησλ παηδηψλ, ψζηε λα κελ αηζζάλνληαη κεηνλεθηηθά. Γηαηί κεηνλεθηηθφ άηνκν ίζνλ κε παξαγσγηθφ άηνκν, άξα πεξηζσξηνπνηεκέλν. Καη ζαο δηαβεβαηψλσ φηη ηα παηδηά απηά δελ έρνπλ θαλέλαλ απνιχησο ιφγν λα αηζζάλνληαη έηζη. Έρνπλ φια ηνπο κηα μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα θαη θπξίσο, κεγάιν πάζνο γηα κάζεζε». -----------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 17---------------------------------------------------------------------------------


ΠΔΡΗΟΡΗ΢ΜΟ΢ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΟΜΑΓΔ΢ ΠΟΛΤΣΔΚΝΩΝ ΚΑΗ ΣΡΗΣΔΚΝΩΝ Ζ θπβέξλεζε αθαηξεί ηα δηθαηώκαηα θαη ππνλνκεχεη ηε δεκνγξαθηθή πξννπηηθή ηεο ρψξαο κε πξφζθαηξν ειάρηζην εηζπξαθηηθφ φθεινο αληί κέηξσλ ζηήξημεο ηεο πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο. Ζ ππνπξγφο Παηδείαο Άλλα Γηακαληνπνχινπ δέρζεθε ζθιεξή θξηηηθή ζηε Βνπιή απφ ηνπο βνπιεπηέο ηεο Ν.Γ, Αλδξέα Λπθνπξέληδν θαη ΢πχξν Σαιηαδνχξν, κε αθνξκή ηελ απφθαζή ηεο λα πεξηνξίζεη ην δηθαίσκα κεηεγγξαθψλ ζηα Παλεπηζηήκηα γηα ηηο θνηλσληθά επαίζζεηεο νκάδεο φπσο νη πνιχηεθλνη, νη ηξίηεθλνη θηι. Δπηπιένλ βάδεη θαη εηζνδεκαηηθφ πιαθφλ ηεο πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο πνπ ζα αηηεζεί κεηεγγξαθή ησλ παηδηψλ ηεο, κε απνηέιεζκα λα κεηψλεη ηελ πξνζηαζία ησλ πνιπηέθλσλ θαη λα αθπξψλεη ηε ζπλνιηθή πνιηηηθή ζηήξημεο ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ ππνπξγφο Παηδείαο, πξναλήγγεηιε πέξαλ ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ ηξφπνπ κεηεγγξαθήο ησλ θνηηεηψλ, ηελ θαηάξγεζε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Παηδείαο Οκνγελψλ θαη Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, θαζψο ηνπ Οξγ. Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ. ΢ηε ζέζε ηνπο ηδξχεηαη ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ζην νπνίν κεηαβηβάδνληαη νη θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηεζζάξσλ θνξέσλ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ έσο ηψξα.

΢ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ Ζ ΔΓΥΔΗΡΖ΢Ζ ΣΖ΢ 10ΥΡΟΝΖ΢ ΑΦΓΑΝΖ΢ Δθεί ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εγρείξεζε γηα ηελ Φεξηζέ, ηελ δεθάρξνλε Αθγαλή, φπνπ πξηλ απφ πεξίπνπ έλα ρξφλν, κηα έθξεμε βφκβαο ζηα Παηήζηα είρε ζθνηψζεη ηνλ 15ρξνλν Αθγαλφ θαη ηξαπκάηηζε ζνβαξά ηελ αδεξθή ηνπ. Ζ 10ρξνλε φπνπ ζεκεησηένλ έρεη ζνβαξφ πξφβιεκα κε ηελ φξαζή ηεο, εδψ θαη έλα ρξφλν πεξηκέλεη κάηαηα ην πφξηζκα ησλ γηαηξψλ γηα λα κπνξέζεη ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηνπ παηέξα ηεο Μνράκελη Ναηδαθί, «λα πάεη ζρνιείν θαη λα εληαρζεί κεγαιψλνληαο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία». ΢ήκεξα, έπεηηα απφ δχν εγρεηξήζεηο, βιέπεη κφλν θαηά 20% απφ ην έλα κάηη, ελψ ζεκαληηθή βιάβε έρεη ππνζηεί θαη ε αθνή ηεο. ΢ηελ παηξίδα ηεο είρε πξνιάβεη λα θνηηήζεη κφλν ζηηο δπν πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ. Σψξα παξαθνινπζεί ζρνιείν γηα ΑκεΑ θαη έρεη μεθηλήζεη καζήκαηα ειιεληθψλ, φπσο άιισζηε θαη νη γνλείο ηεο.

ΥΣΤΠΖΜΑ ΢ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΚΑΣΑΦΔΡΔ ΝΑ ΓΧ΢ΔΗ Ζ ΚΤΒΔΡΝΖ΢Ζ!! Ο αγώλαο δξόκνπ πνπ θάλεη ε θπβέξλεζε γηα ηελ είζπξαμε εζφδσλ απφ ηελ θνξνδηαθπγή, θαίλεηαη φηη…έθεξε απνηέιεζκα, θαζψο ζχκθσλα κε «έθζεζε αλαγθαζηηθήο θαηάζρεζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο», ε ΓΤΟ ΗΘ’ Αζελψλ θαηέζρεζε ην ζπίηη 21 η.κ ελφο ηαιαηπσξεκέλνπ ζπλαλζξψπνπ καο, πνπ ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα αδπλαηνχζε λα απνπιεξψζεη ηα ρξέε ηνπ, ιφγσ ζνβαξνχ ηξνραίνπ αηπρήκαηνο, πνπ ηνλ θξαηνχζε θαζεισκέλν ζην θξεβάηη. Ο…επίδνμνο εγθιεκαηίαο φθεηιε 2.882,43 επξψ απφ θφξν εηζνδήκαηνο ηνπ 2008 θαη 1.483,56 επξψ γηα ην 2010. Μεηά ηηο πξνζαπμήζεηο, ην ρξένο έθηαζε ζην πνζφ ησλ 5.145,09 επξψ. Ζ πξντζηακέλε δηθαζηηθνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθνξίαο θαη ν δηεπζπληήο απνθάζηζαλ λα ηνπ ηα βγάινπλ φια ηα ππάξρνληα ζην ζθπξί. Σν ηζφγεην ζπίηη εθηηκήζεθε γηα ην πνζφ ησλ 32.000 επξψ, ελψ ζαλ πξψηε πξνζθνξά νξίζηεθε απφ ηα αξκφδηα θνξνινγηθά ζηειέρε ην πνζφ ησλ 24.000 επξψ. Έλα κεγάιν κπξάβν ζηνπο ξάκπν ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα ην κεγάιν θαηφξζσκά ηνπο…

ΓΡΑΜΑΣΗΚΖ ΜΔΗΧ΢Ζ ΣΧΝ ΢ΥΟΛΔΗΧΝ ΔΗΓΗΚΖ΢ ΑΓΧΓΖ΢ Τπάξρνπλ άξαγε πεξηζώξηα γηα εθαξκνγή πεξηνξηζηηθψλ πνιηηηθψλ ζ’ απηφλ ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο; Απηφ αλαξσηηέηαη ν Πξφεδξνο ηνπ Παλειιήληνπ Δπηζηεκνληθνχ ΢πιιφγνπ Δηδηθήο Αγσγήο, θ. Μελάο Δπζηαζίνπ. Αθνξκή ζηάζεθε ην πεξίθεκν θχκα ζπγρσλεχζεσλ θαη θαηαξγήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί κε δήιν ε θπβέξλεζε. Ο θχξ. Δπζηαζίνπ είλαη θαηεγνξεκαηηθφο: «΢χκθσλα κε δηεζλή ζηαηηζηηθά θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζε θάζε ρψξα ν καζεηηθφο πιεζπζκφο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θπκαίλεηαη κεηαμχ 10% κε 12% ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, ήηνη 200 κε 220 παηδηά. ΢ηελ Διιάδα ζήκεξα, ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ δέρνληαη εηδηθή εθπαηδεπηηθή ζηήξημε απφ ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε είλαη κφιηο 30 ρηιηάδεο. Πσο κπνξνχκε ινηπφλ λα κηιάκε ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο γηα ζπγρσλεχζεηο θαη θαηαξγήζεηο;» «Δθηφο απφ ηα 9 ζρνιεία πνπ ππάξρνπλ ζηελ Αζήλα, ιεηηνπξγνχλ άιια 700 ηκήκαηα έληαμεο ζηα γεληθά ζρνιεία ηεο Αηηηθήο. ΢’ απηά πξαγκαηνπνηείηαη ε δηδαζθαιία ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο ζε καζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Δθεί, κνηξαία ιφγσ ησλ ζπγρσλεχζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο γεληθέο ζρνιηθέο κνλάδεο, ζα ππάξμνπλ πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο επηπηψζεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή ζηήξημε ησλ καζεηψλ απηψλ», αλαθέξεη.

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ-

ΔΝΑ ΑΚΟΜΑ ΠΛΖΓΜΑ Πξσηνπνξηαθέο θνηλσληθέο δνκέο, φπσο ηα Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ έρνπλ απνδεθαηηζηεί ζηα πξφηππα ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο καο. Παηδηά εξγαδφκελσλ κεηέξσλ ρακειψλ εηζνδεκάησλ κπνξνχζαλ λα απνιακβάλνπλ δεκηνπξγηθή εμσζρνιηθή απαζρφιεζε ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ζ κεγάιε αθαίκαμε, έγηλε ην θαινθαίξη ηνπ 2008. Μέρξη ηφηε, ιεηηνπξγνχζαλ 240 θέληξα ζε φιε ηελ Διιάδα, απφ ηα νπνία 34 απεπζχλνληαλ ζε παηδηά ΑκεΑ. Λίγν θαηξφ κεηά, κπαίλεη ινπθέην ζε 45 απφ απηά θαη εθαηνληάδεο εξγαδφκελνη κέλνπλ ζηνλ αέξα. Αηηία, ζχκθσλα κε ηε Υξηζηίλα Κφθνηα, ζπλδηθαιίζηξηα θαη δηεπζχληξηα ηνπ ΚΓΑΠ Γάθλεο, «κηα θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε βάζεη ηεο νπνίαο ε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα γηλφηαλ πηα απφ ηελ Δξγαηηθή Δζηία πνπ δεκηνχξγεζε απζηεξφηεξα θξηηήξηα έληαμεο ησλ παηδηψλ ζηα ΚΓΑΠ. Φέηνο, ε δνκή πέξαζε ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο. Δλ κέζσ φκσο κλεκνλίνπ κεηψλνληαη ηα θνλδχιηα πνπ ζα δίλνληαη γηα θάζε παηδί».

--------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 18---------------------------------------------------------------------------------


ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΒΟΤΛΔΤΣΖ ΠΑ΢ΟΚ ΠΑΝΣΔΛΖ Α΢ΠΡΑΓΑΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΢ΣΟΝ ΓΖΜΟ Α΢ΠΡΟΠΤΡΓΟΤ Αλαθνξά ηνπ Γήκνπ Αζπξνπύξγνπ ζηνλ Τπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαηέζεζε ν Παληειήο Αζπξαδάθεο, βνπιεπηήο ΠΑ.΢Ο.Κ. Αηηηθήο, ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ε έθξπζκε θαηάζηαζε πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζην Γήκν. Οη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Αζπξνπχξγνπ αιιά θαη ησλ πεξηζζφηεξσλ πεξηνρψλ ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο έξρνληαη αληηκέησπνη θαζεκεξηλά κε απεηιεηηθέο θαηαζηάζεηο εγθιεκαηηθφηε ηαο θαη παξαβαηηθφηεηαο. ΢ηελ επξχηεξε πεξηνρή ππάξρνπλ πνιιέο βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο επηρεηξήζεηο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ΥΤΣΑ Φπιήο εληζρχνπλ ηελ έληνλε παξνπζία δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, πνπ πνιιέο θνξέο έρεη νδεγήζεη ζε επηθίλδπλα επεηζφ δηα πνπ απεηινχλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ. Ζ ελίζρπζε ηεο αζηπλφκεπζεο αιιά θαη ε επηβνιή θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ είλαη επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ αηζζήκαηνο αζθάιεηαο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο. Ο Τπνπξγφο Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θ. Παπνπηζήο, ζε απάληεζε ηνπ ζηελ αλαθνξά, ζρεηηθά κε ηελ αζηπλφκεπζε ησλ πεξηνρψλ Απξνπχξγνπ θαη Θξηάζηνπ Πεδίνπ, αλαγλσξίδεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πεξηνρήο πνπ νδεγνχλ ζηελ αχμεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη επηβάιινπλ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε ζρεδηαζκέλεο επηρεηξήζεηο –ειέγρνπο θαη κε αμηνπνίεζε φισλ ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ. ΢πγθεθξηκέλα, έρεη ζπληαρηεί θαη εθαξκφδεηαη Δηδηθφ ΢ρέδην Αζηπλφκεπζεο ησλ πεξηνρψλ Άλσ Ληνζίσλ, Αραξλψλ, Αζπξνπχξγνπ, Διεπζίλαο θαη Εεθπξίνπ απφ ηε Γ.Α.Γ.Α.. Καζεκεξηλά θαη ζε 24σξε βάζε, δηελεξγνχληαη ζρεδηαζκέλεο επηρεηξήζεηο-έιεγρνη ψζηε λα επηηεπρζεί αθελφο κελ ζπλερήο θαη έληνλε αζηπλνκηθή παξνπζία αθεηέξνπ δε ζηνρεπκέλε πξφιεςε-θαηαζηνιή ησλ εγθιεκαηηθψλπαξαβαηηθψλ θαηλνκέλσλ. Δπηπιένλ, ζε θάζε Γήκν δξαζηεξηνπνηνχληαη αλά βάξδηα 2 νκάδεο ΓΗ.Α΢. ελψ έρνπλ ζπιιεθζεί ζρεδφλ 600 άηνκα γηα δηάθνξα αδηθήκαηα. Αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΥΤΣΑ Φπιήο πνπ απνηειεί πφιν έιμεο δηαθφξσλ νκάδσλ ζηελ πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο αληηθεηκέλσλ πξνο εθκεηάιιεπζε -θαζψο ε ππάξρνπζα πεξίθξαμε δελ εκπνδίδεη ηα άηνκα λα εηζέιζνπλέρνπλ ππνβιεζεί πξνηάζεηο γηα ηε ιήςε κέηξσλ φπσο ε θαηαζθεπή πςεινχ ηνηρίνπ, άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο πεξίθξαμεο, εζσηεξηθή θχιαμε ηνπ ρψξνπ θαη απνκάθξπλζε αληηθεηκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αξπαγή θαη κεηαθνξά αληηθεηκέλσλ. Γηα ηε θχιαμε ηνπ ρψξνπ ηνπ ΥΤΣΑ δηαηίζεληαη 3 πεξηπνιίεο ζε πξσηλφ θαη απνγεπκαηηλφ σξάξην. Ζ θαηαζηνιή παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ είλαη εληαγκέλε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο αληηεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο ελψ ε ζπληνληζκέλε παξέκβαζε φισλ ησλ αξκφδησλ Τπεξεζηψλ θαη Φνξέσλ κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ο Παληειήο Αζπξαδάθεο δειψλεη: «Γσζηστώς, ε δσζκελής οηθολοκηθή θαηάζηαζε εσλοεί ηελ εθδήιωζε παραβαηηθώλ θαη εγθιεκαηηθώλ ζσκπερηθορώλ. ΢ηότος κας είλαη λα εληζτύοσκε ηο αίζζεκα αζθαιείας κε θάζε δσλαηό ηρόπο. Ζ περηοσζία ηοσ θάζε ποιίηε πρέπεη λα προζηαηεύεηαη, ο θάζε ποιίηες πρέπεη λα λοηώζεη ειεύζερος, λα θσθιοθορεί τωρίς θόβο ζηελ θάζε γεηηοληά. Ζ εκπέδωζε ηες εσλοκίας ζα οδεγήζεη ζε έλα θράηος δηθαίοσ».

ΚΛΟΠΔ΢ ΢ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΓΑ΢ΗΑ΢ ΑΝΑΠΖΡΩΝ Απηά πνπ γίλνληαη γηα καο ρσξίο εκάο, πνπ πάλε θαη πνηνη σθεινύληαη Δπαλειεκκέλεο θινπέο, βαλδαιηζκνί θαη θαηαζηξνθέο ζην Κέληξν Δξγαζίαο Αλαπήξσλ Άλσ Ληνζίσλ (΢πλεξγαζίαΓεκηνπξγία). Οη απώιεηεο, (ηα θινπηκαία) ήηαλ κεδεληθήο αμίαο, νη θαηαζηξνθέο όκσο θαη νη βαλδαιηζκνί καο πξνθάιεζαλ αλεπαλόξζσηεο ιεηηνπξγηθέο βιάβεο ζηνπο ρώξνπο ησλ γξαθείσλ αιιά θαη ησλ εξγαζηεξίσλ. Γπζηπρώο όκσο, ε Σ.Α πνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπληεξεί θαη λα πξνζηαηεύεη ηα δεκνηηθά θηίξηα δελ καο ιακβάλεη ππόςε ηεο. Όιεο νη ππνρξεώζεηο ηνπ Κ.Δ.Α θαιύπηνληαη από ηελ ηζέπε καο ιέεη ν πξόεδξνο ηνπ Κ.Δ.Α. Γπζηπρώο ν ρνξόο επηδνηήζεσλ δηαθόξσλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ εθαηνκκπξίσλ ηεο Δ.Δ πάλε ζε άιιεο δηεπζύλζεηο, ιεο θαη εκείο δελ ππάξρνπκε ζηελ πεξηνρή. Αλ όια απηά πνπ γίλνληαη γηα καο ρσξίο εκάο έθηαλαλ ζηνλ πξννξηζκό ηνπο, δελ ζα είρακε θακία αλάγθε ζήκεξα θαη ζα κπνξνύζακε λα πνιιαπιαζηάζνπκε ην έξγν καο πξνο όθεινο όρη κόλν ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία αιιά θαη ηεο πεξηνρήο.

--------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 19---------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 20---------------------------------------------------------------------------------