Newspaper AMEA July 2011

Page 1

ΕΣΟ΢ 7

ΑΡΙΘΜΟ΢ ΦΤΛΛΟΤ 90

ΙΟΤΛΙΟ΢ 2011

ΣΙΜΗ 0,01 EURO

Ο ΚΛΔΦΣΖ΢ ΚΑΗ Ο ΦΔΤΣΖ΢ ΣΟΝ ΠΡΧΣΟ ΥΡΟΝΟ ΥΑΗΡΔΣΑΗ Κάζε αδπλακία θξχβεη πίζσ ηεο κηα ηεξάζηηα Γειάεη θαιχηεξα ν ηειεπηαίνο……... αλαξσηηνχληαη θαη ςάρλνληαη, φρη γηα ην εθαηνκκχξην δχλακε πνπ κε πνιινχο ηξφπνπο φρη κφλν ΋ινη βέβαηα γηαηί θάπνηνη, πξέπεη λα γλσξίδνπλ πνπ πήγε αιιά μεπεξλάεη πξνβιήκαηα αιιά γίλεηαη ρξήζηκε θαη γηα ηα φζα εηπψζεθαλ ζην Γεκνηηθφ ΢πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Γπζηπρψο, φπσο θαηάληεζε ε ρψξα καο ζήκεξα γηαηί πνιιέο θνξέο απαξαίηεηε γηα ηνπο αλζξψπνπο!! Φπιήο. γηα θαηάληηα κηιάκε θσλάδεη ν θιέθηεο γηα λα θνβεζεί ν

Ζ δχλακε ηεο αληνρήο θαη ε δηθαίσζε είλαη αδέιθηα, είλαη αθξηβψο φπσο ην φλεηξν κε ηελ επηηπρία!!!!!

λνηθνθχξεο θαη λα θχγεη. Καλέλαο δελ θαηαιαβαίλεη φηη είλαη δηθηά καο ε Διιάδα θαη φηη ν έιιελαο κε λχρηα θαη κε δφληηα παιεχεη, δηεθδηθεί θαη θεξδίδεη ζην ηέινο. ΋ζν άληζνο θαη φζν κεγάινο θαη αλ είλαη ν αγψλαο πνπ θάλεη, έρεη απνδείμεη ζην παξειζφλ κε πάξα πνιινχο ηξφπνπο φηη αληέρεη κέρξη ελφο νξίνπ θαη ηψξα θαηά πσο θαίλεηαη μεπεξλάεη ρσξίο λα ην ζέιεη ηα φξηά ηνπ, κφλν θαη κφλν γηα ην θαιφ ηεο παηξίδνο, ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ. ΢ηγά ζηγά ζα αξρίζεη λα ηηκσξεί ηνπο θάζε ινγήο εθκεηαιιεπηέο ηνπ δειαδή, ηνπο θιέθηεο, ηνπο ςεχηεο θαη ηνπο απαηεψλεο πνπ καο έθεξαλ ζ‟ απηά ηα ράιηα ζήκεξα δηεθδηθψληαο πξνζσπηθά νθέιε.

Ο ΚΛΔΦΣΖ΢ ΚΑΗ Ο ΦΔΤΣΖ΢ ΣΟΝ ΠΡΧΣΟ ΥΡΟΝΟ ΥΑΗΡΔΣΑΗ ιέεη ν πξόεδξνο ηνπ Κέληξνπ Δξγαζίαο Αλαπήξσλ Γηώξγνο Ρεζπκησηάθεο, όκσο ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηε ρώξα καο είλαη γηα θιέθηεο, ςεύηεο θαη απαηεώλεο. 1. ΠΟΤ ΠΑΝΔ ΣΑ ΛΔΦΣΑ ΣΧΝ ΑΝΑΠΖΡΧΝ;;; 2. ΓΗΑΣΗ Ο ΓΖΜΟ΢ ΦΤΛΖ΢ ΓΔΝ ΢ΣΖΡΗΕΔΗ ΣΗ΢ ΠΡΟ΢ΠΑΘΔΗΔ΢, ΣΟΝ ΚΟΠΟ ΑΛΛΑ ΚΑΗ ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΜΑ΢;;; 3. ΓΗΑΣΗ ΢ΤΝΔΡΓΑΕΔΣΑΗ ΔΝ ΚΡΤΠΣΧ ΜΔ ΑΛΛΟΤ΢ ΦΟΡΔΗ΢ ΔΝ ΑΓΝΟΗΑ ΟΛΧΝ ΜΑ΢;;; 4. ΓΗΑΣΗ ΓΔΝ ΣΗΜΧΡΔΗΣΑΗ ΚΑΝΔΝΑ΢ ΤΠΔΤΘΤΝΟ΢;;; 5. ΓΗΑΣΗ ΓΔΝ ΦΑΥΝΟΝΣΑΗ ΚΑΗ ΓΔΝ ΑΝΑΡΧΣΟΤΝΣΑΗ ΑΤΣΟΗ ΠΟΤ ΞΔΡΟΤΝ ΚΑΗ ΒΛΔΠΟΤΝ. ΜΖΠΧ΢ ΜΔ ΣΟ ΠΟΘΔΝ Δ΢ΥΔ΢ ΟΡΗ΢ΜΔΝΧΝ ΒΡΔΘΔΗ ΚΑΗ ΣΟ ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΟ ΣΧΝ ΑΝΑΠΖΡΧΝ ΠΟΤ ΔΗΠΧΘΖΚΔ ΢ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ΢ 8Ζο ΗΟΤΝΗΟΤ ΣΟΤ 2011 ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΒΑ΢ΗΛΖ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ ΢πλ. ΢ει.5 ΑΝΧΣΑΣΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΑΚΖ…….2 ΓΧΡΔΑΝ ΓΗΑΝΟΜΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ..3 Δ.Δ-ΔΛΛΑΓΑ / ΠΑΡΟΥΔ΢ ΚΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ…………………...3 ΜΑ΢ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΤΝ……………...4 ΑΡΥΗ΢ΑΜ ΣΑ ΟΡΓΑΝΑ……………5 FLASH NEWS………………………6 ΣΔΥΝΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΟ΢………..7 ΣΑ ΝΔΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ….8 ΣΑ ΝΔΑ ΣΖ΢ ΓΤΣ.ΑΣΣΗΚΖ΢…….10 ΓΧΡΟ ΔΘΝΗΚΖ΢……....………….11 SPECIAL OLYMPICS…………….12 ΑΞΗΕΔΗ ΣΟΝ ΚΟΠΟ……………….13 ΔΛΛΑΓΑ………………………..14-15 ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΑΜΔΑ…………...17 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΜΔΑ……….18 Ζ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ΢ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ΢…...19 ΗΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ………....20

SPECIAL OLYMPICS 2011 ΑΠΟΛΟΓΗ΢ΜΟ΢ ΠΟΤ ΢ΟΚΑΡΔΗ!!! Πνιιά παξάμελα θαη «ζπκπησκαηηθά» εμειίρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ ησλ Special Olympics πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ 26 Ηνπλίνπ έσο 4 Ηνπιίνπ ζηελ Αζήλα. Μηα δηεζλήο δηνξγάλσζε, έλα ζπνπδαίν γεγνλφο πνπ αθνξά αλζξψπνπο πνπ επηδεηνχλ ηελ επαηζζεζία καο, αλαδείρζεθε ζε…νηθνγελεηαθή ππφζεζε, αθνχ ηα κέιε κηαο ζπγθεθξηκέλεο νηθνγέλεηαο έρνπλ θαηαιάβεη φια ηα θξίζηκα πφζηα.

΢πλ. ΢ει.20

Δ.Δ – ΔΛΛΑΓΑ / ΠΑΡΟΥΔ΢ ΚΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Πνιιά αθνύγνληαη……. Πην δχζθνια φκσο είλαη απηά πνπ δελ αθνχγνληαη. Ζ θνηλσληθή πνιηηηθή ζηε ρψξα καο είλαη έλα επηθίλδπλν ζπνξ γηα νξηζκέλνπο πνπ ζεζαπξίδνπλ βέβαηα βνεζψληαο ηνπο θαθνκνίξεδεο πνπ δεκηνπξγεί ε θάζε παξνρή ηεο πνιηηηθήο ηνπο.

΢πλ. ΢ει.3

ΓΧΡΔΑΝ ΓΗΑΝΟΜΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ – ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΓΑ΢ΗΑ΢ ΑΝΧ ΛΗΟ΢ΗΧΝ

΢πλ. ΢ει.3


ΑΝΣΔΥΧ!!! Απνγνήηεπζε δελ γλψξηζα πνηέ Με δπλακψλνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ έρσ ΢‟επραξηζηψ, ΢‟επραξηζηψ, ΢‟επραξηζηψ ΋ζεο θνξέο θαη λα ζην πσ πνηέ δε θηάλεη Ζ δχλακε πνπ έρσ ζηε ςπρή Δίλαη απέξαληε, ζεφξαηε , κεγάιε Καλέλαο άλζξσπνο δε ράζεθε πνηέ Κάηη αφξαην ηνπ ιέεη πνπ ζα πάεη Κάπνηα ζηηγκή ηνλ δηθαηψλεη ε δσή Απ‟ ηα θαιά ή ηα θαθά πνπ έρεη θάλεη

Αληέρσ!! Δίκαη κεγάινο, δπλαηφο θη αο κε ην βιέπσ

Αληέρσ!! Με δπλακψλνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ έρσ

Αληέρσ!! ΋ζεο θνξέο θαη λα ζην πσ πνηέ δε θηάλεη

Αληέρσ!! ΋ινη νη άλζξσπνη ζηε γε είλαη κεγάινη Γ.Ρ

Γηα ζνβαξνχο νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο θαη ιφγσ πγείαο ηνπ Γ. Ρεζπκησηάθε, ε Αλσηάηε Πεδνδξνκηαθή ζα ζπλερηζηεί απφ ην ηεχρνο ηνπ Οθησβξίνπ.

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΡΥΧΝ ΓΗΑ ΚΟΗΝΖ ΓΗΑΒΗΧ΢Ζ

Ο άλζξσπνο είλαη θξάκα ειαηησκάησλ θαη πξνηεξεκάησλ, αξεηψλ θαη θαθηψλ. Ζ δηαβίσζε ησλ αλζξψπσλ έρεη πνιιέο θαηαζηάζεηο, πνπ πάληα κέζα απ‟ απηέο ν άλζξσπνο επηδηψθεη ην ζπκθέξνλ ηνπ. Ο αηνκηθηζηήο μεθεχγεη απφ ηα φξηα ηνπ αλζξσπηζκνχ. Ο άλζξσπνο πιάζηεθε γηα λα κε δεη κφλνο ηνπ. Γελληέηαη θαη πεζαίλεη κέζα ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Σν άηνκν είλαη ην άηνκν ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε νηθνγέλεηα ην ζεκέιην ηεο θνηλσλίαο. Κνηλσλία είλαη ην ζχλνιν νκνεηδψλ αλζξψπσλ. Αλζξψπσλ πνπ ζπλδένληαη κε θνηλέο παξαδφζεηο, ήζε θαη έζηκα, θνηλφ ηξφπν δσήο, θνηλφ πνιηηηζκφ θαη έρνπλ ζπλείδεζε φηη δνπλ ζηελ ίδηα νκάδα. Γηα λα δεη θαιά ν άλζξσπνο ζηελ νηθνγέλεηα θαη επξχηεξα ζηελ θνηλσλία, πξέπεη λα δηαπλέεηαη θαη λα ηεξεί θάπνηνπο θαλφλεο. Θεκέιηα ηεο θνηλσλίαο είλαη ε αγάπε θη ν ζεβαζκφο, βαζηθνί παξάγνληεο επηηπρίαο ηνπ αλζξψπνπ θαη εθφδηά ηνπ γηα ηε δσή. Ζ αγάπε πεξηθιείεη φιεο ηηο αλζξψπηλεο αξεηέο θαη ν ακνηβαίνο ζεβαζκφο δεκηνπξγεί κηα επράξηζηε, δεκηνπξγηθή θαη αξκνληθή ζπκβίσζε. Ζ αμηνπξέπεηα θαη ε εππξέπεηα, σξαηνπνηνχλ ηελ νηθνγέλεηα. Ζ εξγαηηθφηεηα θαη ε εθηέιεζε ζην αθέξαην ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, δεκηνπξγνχλ σξαίν πεξηβάιινλ. ε εληηκφηεηα θαη ε ζσζηή εζηθή είλαη παξάγνληεο αξκνληθήο νηθνγελεηαθήο δσήο. Ζ απφ θνηλνχ επίιπζε πξνβιεκάησλ θάζε πθήο, θαηαιήγεη ζηελ νξζφηεξε αληηκεηψπηζή ηνπο. Αλ ε θνηλσλία απνηειείηαη απφ ζσζηέο νηθνγέλεηεο, πνπ είλαη θαη ε βάζε ηεο, ηφηε αζθαιψο ζα έρνπκε θαη ζσζηή θνηλσλία. Ζ θνηλσλία πξέπεη λα ηξνθνδνηείηαη απφ αμηνθξαηηθφ πλεχκα θαη δηθαηνζχλε. Σν αηνκηθφ νηθνγελεηαθφ ζπκθέξνλ πξέπεη κεξηθέο θνξέο λα ζπζηάδεηαη ζην γεληθφηεξν θαιφ, ην θνηλσληθφ ην εζληθφ, ηελ νιφηεηα. Οκφλνηα, ακνηβαία εκπηζηνζχλε, αιήζεηα, ζπλεξγαζία, δεκηνπξγνχλ άηξσηε θνηλσλία. Πξνζπάζεηα φισλ, αο είλαη λα θηηάμνπκε θαινχο ηνπο εαπηνχο καο. Να δεκηνπξγήζνπκε θαιέο νηθνγέλεηεο, ψζηε λα δήζνπκε κέζα ζ‟ έλαλ «φκνξθν θφζκν, εζηθά, αγγειηθά πιαζκέλν», φπσο ηνλ εθθξάδεη ν πνηεηήο. Μαξγαξίηεο Ν. Γεώξγηνο

ΝΔΟ ΢ΥΔΓΗΟ ΣΤΠΟΤ „‟ΜΑΡ΢ΑΛ‟‟ Ζ ΛΤ΢Ζ ΓΗΑ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΡΔΟ΢ ΢ε ζπκθσλία γηα ηελ επίιπζε ηεο θξίζεο ρξένπο ζηελ Διιάδα, θαηέιεμαλ νη εγέηεο ηεο Δπξσδψλεο φπσο ηφληζε ν πξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Υ.Β. Ρνκπέη. Μεηά ην πέξαο ηεο ΢πλφδνπ Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο αλαθνηλψζεθε ε ζπκθσλία ηε δηάξθεηα θνηλήο ζπλέληεπμεο Σχπνπ πνπ έδσζαλ ν πξφεδξνο ηνπ Δπξσπατθνχ ΢πκβνπιίνπ, Υέξκαλ Βαλ Ρνκπέη, ν πξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, Ενδέ Μαλνπέι Μπαξφδν θαη ν Έιιελαο πξσζππνπξγφο, Γηψξγνο Παπαλδξένπ. «Σν ΓΝΣ ζα ζπκκεηέρεη ζην λέν δαλεηζκφ ηεο Διιάδαο. Έρνπκε ηε ζπκθσλία γηα ην λέν πξφγξακκα δαλεηζκνχ ηεο Διιάδαο γηα λα θαιπθζνχλ απνιχησο νη ειιεληθέο δαλεηαθέο αλάγθεο. Απηφ ην πξφγξακκα ζα ρξεκαηνδνηεζεί ζπγρξφλσο απφ ηελ ΔΔ θαη απφ ην ΓΝΣ», αλέθεξε ν πξφεδξνο Υέξκαλ Βαλ Ρνκπέη, ελψ ν πξφεδξνο ηεο Κνκηζηφλ έθαλε ιφγν γηα «επξσπατθφ ζρέδην Μάξζαι», ελψ αλαθέξζεθε ζε εζεινληηθή ζπκκεηνρή ηδησηψλ. Δπηπιένλ, κίιεζε γηα επηκήθπλζε δαλείσλ απφ 7,5 ζε 15-30 ρξφληα, κε πεξίνδν ράξηηνο δέθα εηψλ, ελψ αλέθεξε πσο παξαηείλνπκε ηελ σξίκαλζε ηνπ ππάξρνληνο κεραληζκνχ γηα ηελ Διιάδα. Ο πξσζππνπξγφο Γηψξγνο Παπαλδξένπ, ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο ΢πλφδνπ Κνξπθήο ηεο Δπξσδψλεο ηφληζε πσο «θαινδερφκαζηε ηε ζηήξημε γηα έλα λέν επξσπατθφ πξφγξακκα, γηα ηελ Διιάδα». ΢εκείσζε πσο έηζη ην ρξένο είλαη βηψζηκν θαη δήισζε πσο «είκαζηε απνθαζηζκέλνη λα εθαξκφζνπκε ην πξφγξακκα». Ζ επίζεκε αλαθνίλσζε θάλεη ιφγν γηα ζπλνιηθφ επίζεκν δαλεηζκφ χςνπο 109 δηζ. επξψ, ε σξίκαλζε ησλ δαλείσλ απφ 7,5 ρξφληα ζα θηάζεη ζε 15 (ην ιηγφηεξν) σο 30 έηε, κε πεξίνδν ράξηηνο ηα 10 ρξφληα, ελψ ην επηηφθην ζα κεησζεί ζε 3,5%. ΢ηα 37 δηζ. επξψ, ε «θαζαξή» ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Οι πιζηώηριες ηράπεζες ηης Ελλάδας ππνζρέζεθαλ λα ζπλεηζθέξνπλ κε πνζφ χςνπο 54 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ γηα πεξίνδν ηξηψλ εηψλ, θαη 135 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ γηα πεξίνδν δέθα εηψλ, ζε έλα λέν ζρέδην βνήζεηαο γηα ηεο ρψξα απηή, αλαθνίλσζε ην Γηεζλέο Υξεκαηνπηζησηηθφ Ηλζηηηνχην. Απηή ε έλσζε ηξαπεδψλ αλαθέξεη ζε αλαθνίλσζή ηεο πνπ θπθινθφξεζε ζηελ Οπάζηλγθηνλ φηη ζα θάλεη κηα πξνζθνξά γηα ηελ παξνρή ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ Αζήλα «54 δηζ. επξψ απφ ηα κέζα ηνπ 2011 έσο ηα κέζα ηνπ 2014, θαη ζπλνιηθά 135 δηζ. επξψ απφ ηα κέζα ηνπ 2011 έσο ην ηέινο ηνπ 2020». --------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 2-----------------------------------------------------------------------------------------


Δ.Δ – ΔΛΛΑΓΑ / ΠΑΡΟΥΔ΢ ΚΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Πνιιά αθνύγνληαη…Πην δχζθνια φκσο είλαη απηά πνπ δελ αθνχγνληαη. Ξέξεηε γηαηί; Ζ θνηλσληθή πνιηηηθή ζηε ρψξα καο είλαη έλα επηθίλδπλν ζπνξ γηα νξηζκέλνπο πνπ ζεζαπξίδνπλ βέβαηα βνεζψληαο ηνπο θαθνκνίξεδεο πνπ δεκηνπξγεί ε θάζε παξνρή ηεο πνιηηηθήο ηνπο. Γπζηπρψο πέξπζη, ζηελ δσξεάλ δηαλνκή ηξνθίκσλ ράζεθε ην ηπξί, θέηνο αλαβιήζεθε θαη παξαιίγν λα ραζεί ν θνηλσληθφο ηνπξηζκφο. Τπάξρνπλ πνιιά δπζηπρψο, έλαλ φκσο δηθαηνχρν πνπ λα ιέεη επηπρψο γηα θάηη παξαπάλσ πνπ πήξε, δελ ζπλαληήζπλαληήζακε αθφκα, θαη αλαξσηηφκαζηε: πνηνη θαη πσο ππνγξάθνπλ φηη νινθιεξψζεθε έλα πξφγξακκα, φπσο κε ην ηπξί αο πνχκε φηαλ γηα ηνλ νπνηνλδήπνηε ιφγν ην ηπξί ράλεηαη; Σν ηπξί κπνξεί λα είλαη έλα θαιφ νξεθηηθφ γηα ηνπο πνληηθνχο, ε θάθα φκσο ηεο Δ.Δ θαη ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ πνπ είλαη; Γηαηί δελ ηηκσξήζεθε αθφκα θαλέλαο; Ο θαλέλαο πνπ ηηκσξείηαη θαζεκεξηλψο (ν ιαφο δειαδή) δελ κπνξεί λα αληηδξάζεη θαη ην παξάινγν είλαη φηη αληί λα θνηηάμνπκε πσο ζα καδέςνπκε ην παξειζφλ, ζπλερίδνπκε κε θαηλνχξηα δαλεηθά λα ππνζεθεχνπκε ην κέιινλ Μήπσο εμνπιίδνληαο κε θαθνκνηξηά έλαλ ππεξήθαλν ιαφ, πνπ ζηνλ ηφπν ηνπ ζηγά ζηγά γίλεηαη μέλνο θαη δπζηπρηζκέλνο, θάλνπκε ιάζνο; Μελ κνπ θξχβεηο απηφ πνπ δελ κπνξείο λα κνπ δψζεηο, έιεγε ν ζνθφο Γηνγέλεο φηαλ ηνπ έθξπβαλ ηνλ ήιην. Μελ κνπ παίξλεηο απηφ πνπ δελ είλαη δηθφ ζνπ, θσλάδεη ν ιαφο ζήκεξα ζηνπο θιέθηεο, ςεχηεο θαη θάζε ινγήο ισπνδχηεο πνπ καο πεξηηξηγπξίδνπλ. Λάδη κπφιηθν, απφ ηεγαλίηεο φκσο, ηίπνηα…΢ηα δχζθνια ρξφληα πνπ δνχκε θαη ζηελ θαζεκεξηλή αγαλάθηεζε ηεο θνηλσλίαο καο, έπξεπε ηνπιάρηζηνλ θάπνηεο αξκφδηεο ππεξεζίεο λα αλαιχζνπλ ζηνλ θνζκάθε ηη θηαίεη θαη πσο θηάζακε εδψ ζήκεξα. Άιινη ιέλε φηη καδί ηα θάγακε, άιινη αληηδξνχλ θαη ιέλε φηη δελ έθαγαλ ηίπνηα θαη ν ρνξφο ζπλερίδεηαη κε ζθαλδαινινγίεο, κε ζπθνθαληίεο θαη κε δηάθνξα άιια ηερλάζκαηα πνπ θαηά βάζνο θξχβνπλ ηελ αιήζεηα. Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ παηξίδα καο απφ ηελ Δπξψπε, ήξζαλ ηφζα πνιιά δαλεηθά ρξήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θηηάμνπλ έλαλ φκνξθν παξάδεηζν. Γπζηπρψο φκσο, θαηαθέξακε θαη ραιάζακε αθφκα θαη απηά πνπ έθηηαμαλ νη παππνχδεο καο. Σα θάζε ινγήο πξνγξάκκαηα απεπζχλνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο. Καλέλαο δηθαηνχρνο φκσο δελ έρεη επξσπατθέο γλψζεηο θαη ρσξίο ηελ βνήζεηα ηεο θαηάιιειεο εηαηξείαο, δελ κπνξεί λα ηα πινπνηήζεη. Γειαδή, ρσξίο ηε ζπλεξγαζία, ηε βνήζεηα θαη ζην ηέινο ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ δηθαηνχρνπ δελ γίλεηαη ηίπνηα. Γηα λα θαηαιάβεηε ην κέγεζνο ηεο αδηθίαο πξέπεη λα ςάμεηε θαιά, πνιχ θαιά, γηαηί νη νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο επηζηήκεο είλαη ηφζν φκνξθεο θαη ηφζν θαιά νξγαλσκέλεο πνπ δχζθνια έλαο απιφο άλζξσπνο κπνξεί λα γιπηψζεη απφ ηα πινθάκηα ηνπο. Γ.Ρ

ΓΧΡΔΑΝ ΓΗΑΝΟΜΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Κ.Ε.Α.– ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ- Κ.Ε.Α.– ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΓΧΡΔΑΝ ΓΗΑΝΟΜΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Παξαθαινχληαη ηα κέιε καο Άηνκα κε Αλαπεξία εθφζνλ ην επηζπκνχλ, φπσο πξνζθνκίζνπλ άκεζα ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ δσξεάλ δηαλνκή ηξνθίκσλ. Ζ παξάδνζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γίλεηαη ζηα γξαθεία καο ζηελ νδφ Κξεηηθνχ Πειάγνπο 1, (Πάξθν Πφιεο), ΣΚ 13341, Φπιή (Άλσ Ληφζηα) θαη ψξεο 09:30 – 15:30 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηα ηει.: 210-2480235 θαη 210-2470341. ΠΡΟΤΠΟΘΔ΢ΔΗ΢ ΓΗΑ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ Α) Γλσκαηεχζεηο Α/βάζκησλ ή Β/βάζκησλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ή άιισλ Δπηηξνπψλ Αζθαιηζηηθψλ Φνξέσλ ή Δηδηθψλ Γηαγλσζηηθψλ Κέληξσλ ή Μνλάδσλ ηνπ Δ.΢.Τ. απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ παζήζεηο πνπ επηθέξνπλ αλαπεξία ίζε ή κεγαιχηεξε ηνπ 67% Β) Να κελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε άιιν ζσκαηείν – ζχιινγν ή θνξέα. Γ) Κάξηα κέινπο ΑκεΑ θαη Αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα (Φσηνηππία) Γ) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο Δ) Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο Δθνξίαο έηνπο 2010 κε εηήζην αηνκηθφ εηζφδεκα θάησ απφ 15.000. α) Παληξεκέλνο, πξνζαχμεζε 30% - β) Αλήιηθν παηδί, πξνζαχμεζε 20% ΑΠΟΡΔ΢ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΔ΢: Α) Αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα – Φσηνηππία Β) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο Γ) Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο Δθνξίαο 2010 ή ππεχζπλε δήισζε ζεσξεκέλε απφ Γ.Ο.Τ φηη δελ ππνβάιινπλ. ΠΡΟ΢ΟΥΖ: ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΔΓΓΡΑΦΟ ΔΠΗ΢ΖΜΟ Ή ΓΖΜΟ΢ΗΟ Ή ΛΟΓΑΡΗΑ΢ΜΟ ΢ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΔΣΑΗ Ο Α.Φ.Μ. ΚΑΗ ΣΧΝ ΓΤΟ ΢ΤΕΤΓΧΝ, ΟΣΑΝ ΔΥΟΤΝ ΑΤΣΟΣΔΛΔ΢ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΛΖΦΖ΢ ΣΧΝ ΠΑΡΟΥΧΝ. ΟΣΑΝ ΠΡΟΚΔΗΣΑΗ ΓΗΑ ΑΝΖΛΗΚΟ ΑΜΔΑ, ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΒΔΒΑΗΧ΢Ζ ΑΠΟΓΟ΢Ζ΢ ΑΦΜ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΦΟΡΗΑ ΓΗΑ ΣΟ Γ.΢ -------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 3------------------------------------------------------------------------------------------


΢ην ζηόραζηξν ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο κπαίλνπλ 60.000 αλάπεξνη φζνλ αθνξά ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ αλάπεξνη-κατκνχ θαη επειπηζηψληαο ζε εμνηθνλφκεζε 700 εθαη. επξψ έσο ην 2015. Αλακέλνληαη άκεζεο θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ρνξήγεζεο ησλ αλαπεξηθψλ ζπληάμεσλ, κε θχξην ζηφρν ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ απφ 14% ζε ηνπιάρηζηνλ 8%. Πξνθεηκέλνπ λα πείζεη ηελ Σξφηθα γηα ην κέγεζνο πνπ κπνξεί λα εμνηθνλνκεζεί, ε εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ παξέδσζε ζηνηρεία ηνπ ΗΚΑ πνπ αλαθέξνπλ φηη ην κέζν πνζνζηφ αλαπεξηθψλ ζπληάμεσλ ζηελ Αζήλα ήηαλ 8,9% θαη ζηνλ Ννκφ Ζξαθιείνπ 20,4%, ζηα Υαληά 19,8% θαη ζηα Γξεβελά 19,2%! Αληίζηνηρα, ζηνλ ΟΓΑ, πξσηαζιεηέο αλαπεξηθψλ ζπληάμεσλ αλαδεηθλχνληαη ηα Υαληά, κε πνζνζηφ 25,1% ζε ζρέζε κε ηη ππφινηπεο ζπληάμεηο, Ρέζπκλν κε 24,7% θαη Λεπθάδα κε 24,5%. Δπίζεο, βάζεη εθηηκήζεσλ απφ ηηο ζπλνιηθά 320.000 ζπληάμεηο πνπ θαηαβάιινληαη, νη 60.000 δίλνληαη ζε αλάπεξνπο πνπ δελ δηθαηνχληαη κε απνηέιεζκα λα δεκηψλεηαη ην Γεκφζην κε πνιιά εθαη. επξψ. Δθηφο απφ ηε δηαθνπή ηεο ζχληαμεο, αθνχ έρεη απνδεηρζεί ε απάηε, δελ απνθιείεηαη λα αζθνχληαη θαη δηψμεηο κε ηελ άκεζε επηζηξνθή ησλ θαηαβιεζέλησλ πνζψλ. --------------------------------------------------------------Κόβνληαη ζύκθσλα κε απόθαζε πνπ ππέγξαςε ν ππνπξγφο Πνιηηηζκφο Παχινο Γεξνπιάλνο απφ ηνλ Κνηλσληθφ Σνπξηζκφ ηα άλεξγα ηέθλα, ελψ δπζθνιίεο ζηε ρνξήγεζε ησλ εηζηηεξίσλ ζα αληηκεησπίζνπλ θαη ηα Άηνκα κε Αλαπεξία 67% θαη άλσ. Απ‟ ην θεηηλφ πξφγξακκα, εμαηξνχληαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο άηνκα πνπ απαζρνιήζεθαλ πέξπζη ή κε δηθαζηηθέο απνθάζεηο εμαθνινπζνχλ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη θέηνο κε πξνγξάκκαηα stage ηνπ ΟΑΔΓ. Γηα λα ρνξεγεζεί δειηίν ζε ζπλνδφ αλαπήξνπ, απφ θέηνο ζα ρξεηάδεηαη βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ελψ δε ζα κπνξνχλ λα πάλε δηαθνπέο κε ηνπο γνλείο ηνπο, σο πξνζηαηεπφκελα κέιε θαη φπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ, ηα άλεξγα ηέθλα ειηθίαο έσο 24 εηψλ εάλ δελ έρνπλ νχηε πηζηνπνηεηηθφ ζπνπδψλ αιιά θαη νχηε βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΓ πνπ λα πηζηνπνηεί πσο είλαη άλεξγνο/ε. Απηφ πνπ απνθαίλεηαη είλαη φηη ν ππνπξγφο ππνγξάθεη ηελ θαηά ηα άιια λέα απφθαζε ε νπνία είλαη ίδηα κε ηελ πεξζηλή αιιά κε ζηνηρεία πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ έληαμε ησλ δηθαηνχρσλ. ---------------------------------------------------------------΢ηελ θνηλσληθή πξνθαηάιεςε έρνπλ πεξηέιζεη απεμαξηεκέλα άηνκα ή απνθπιαθηζκέλνη ή αθφκα θαη Άηνκα κε Αλαπεξίεο θαη πνπ νη πφξηεο είλαη θιεηζηέο γη‟ απηνχο ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θάλνπλ γηα εχξεζε εξγαζίαο. Ο ΟΑΔΓ ζηνρεχεη εθηφο απ‟ ην λα άξεη νπνηαδήπνηε πξνθαηάιεςε ππάξρεη, λα αλνίμεη θαη ηηο πφξηεο απηέο, πξνζθέξνληαο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηηο εππαζείο θαη επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο. Σα δχν εηδηθά πξνγξάκκαηα αθνξνχλ: 1νλ) Ππόγπαμμα Δπισοπήγηζηρ 800 λέσλ Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ αλέξγσλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο, Απεμαξηεκέλσλ απφ εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο θαη Απνθπιαθηζκέλσλ αηφκσλ, θαζψο θαη Πξφγξακκα Δπηρνξήγεζεο 50 ζέζεσλ Δξγνλνκηθήο Γηεπζέηεζεο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο γηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο θαη 2νλ) Διδικό ηπιεηέρ Ππόγπαμμα ελίζρπζεο εξγνδνηψλ κε επηρνξήγεζε πνπ αληηζηνηρεί ζην χςνο ησλ ζπλνιηθψλ εηζθνξψλ γηα ηελ πξφζιεςε 2.300 αλέξγσλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο, Απεμαξηεκέσλ απφ εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο, Απνθπιαθηζκέλσλ, λεαξψλ Παξαβαηηθψλ Αηφκσλ ή Νεαξψλ Αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θνηλσληθφ θίλδπλν θαη Πξφγξακκα Δπηρνξήγεζεο 50 ζέζεσλ Δξγνλνκηθήο Γηεπζέηεζεο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο γηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο. --------------------------------------------------------------΢θιεξό ρηύπεκα δέρηεθαλ ηα Άηνκα κε Αλαπεξία, θαζψο ην ΗΚΑ κεηψλεη θαηά 50% ηε ρξεκαηνδφηεζε αλαπεξηθψλ εηδψλ. ΢ε κηα θίλεζε δηακαξηπξίαο, πεξίπνπ 100 άηνκα-κέιε ηεο θίλεζεο αηφκσλ κε αλαπεξία πξνρψξεζαλ θαη ζε θαηάιεςε ησλ γξαθείσλ ηνπ ΗΚΑ, εκπνδίδνληαο ηνπο ππαιιήινπο ηνπ

Ηδξχκαηνο λα κπνπλ ζην θηίξην, δεηψληαο ζπλάληεζε κε ηε Γηνίθεζε. Οη ζπγθεληξσκέλνη δηακαξηπξήζεθαλ γηα ηελ απζηεξνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ παξνρήο βνεζεκάησλ, φπσο είλαη ηα νξζνπεδηθά θαη νξζσηηθά είδε, ηα ηερλεηά κέιε θαη είδε φπσο αεξφζηξσκα, καμηιάξη θαηαθιίζεσλ αλαπεξηθφ ακαμίδην, θεδεκφλεο θιπ. Ο δηνηθεηήο ηνπ ΗΚΑ, αληί σο φθεηιε λα επαλεμεηάζεη ην ζέκα απηφ, έβγαιε αλαθνίλσζε ιέγνληαο: φηη «ην ξηδηθφ ρηχπεκα ηεο ζπαηάιεο θαη ησλ θπθισκάησλ πνπ ιπκαίλνληαη ηηο δαπάλεο Τγείαο δελ πξφθεηηαη λα αλαθνπεί»!. ---------------------------------------------------------------Έλα λέν ζεζκηθό πιαίζην πξφθεηηαη λα παξνπζηάζεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο πνπ ζα αθνξά ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ζεκάησλ Δηδηθήο Αγσγήο. Βαζηθέο αξρέο ηεο πνιηηηθήο απηήο ζα είλαη: 1νλ) Κανένα παιδί με αναπηπία ή ειδικέρ εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δελ ζα ζηεξείηαη ηνπ αγαζνχ ηεο εθπαίδεπζεο. Γηα ην ιφγν απηφλ θαηαγξάθνληαη φινη νη καζεηέο κε αλαπεξία, απνθηνχλ Αξηζκφ Μεηξψνπ Μαζεηή θαη αλήθνπλ ζην καζεηηθφ δπλακηθφ ηνπ ζρνιείνπ, 2ον) ΢ςγκποηήθηκε ειδική επιηποπή γηα ηελ ελαξκφληζε ηεο εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο κε ηε Γηεζλή ΢χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία ηνπ ΟΖΔ, αιιά θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΢πληάγκαηνο, έηζη ψζηε λα εμαιεηθζνχλ νη δηαθξίζεηο θαη νη απνθιεηζκνί ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, 3νλ) Θα αξιοποιηθεί όλο ηο εκπαιδεςηικό πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη εηδίθεπζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη απμεκέλεο αλάγθεο γηα εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο, 4νλ) Για ηην πποώθηζη και καθιέπωζη ηεο θπζηθήο θαη ειεθηξνληθήο πξνζβαζηκφηεηαο αλαπηχζζεηαη πιένλ θαη εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη 5νλ) Για ηα κωθά και ηςθλά παιδιά θαζηεξψλεηαη επίζεκε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ηεο επάξθεηαο ηεο Ννεκαηηθήο θαη δεκηνπξγνχληαη δνκέο πηζηνπνίεζεο ηεο κεζφδνπ Γξαθήο Braille. ---------------------------------------------------------------΢εκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο αλακέλεηαη λα επέιζνπλ ζην αθνξνιφγεην φξην ζηα πιαίζηα ηνπ εθαξκνζηηθνχ λφκνπ ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθνίλσζε ν ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Δπάγγεινο Βεληδέινο. Απαιιάζζνληαη απφ ηελ έθηαθηε εηζθνξά ηπθινί θαη αλάπεξνη θαη επεθηείλεηαη ε εηζθνξά 5% γηα βνπιεπηέο, αηξεηνχο ηεο Σ.Α., γ.γ θαη δηνηθεηέο νξγαληζκψλ. Ο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ άθεζε αλνηρηφ ην ελδερφκελν λα εμαηξεζνχλ απφ ην ηέινο επηηεδεχκαηνο θνξνινγνχκελνη πνπ εξγάδνληαη σο «κηζζσηνί» απνθιεηζηηθά ζε έλαλ εξγνδφηε κε ζχκβαζε έξγνπ ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ακείβνληαη κε «κπινθάθη» (δειηίν παξνρήο ππεξεζηψλ). Αλαιπηηθά: ΢χκθσλα κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο ην αθνξνιφγεην πνζφ ησλ 8.000 επξψ απμάλεηαη θαηά 2.000 επξψ (απφ 1.500 πνπ ίζρπε κέρξη ζήκεξα) εάλ θνξνινγνχκελνο έρεη έλα παηδί πνπ ηνλ βαξχλεη, θαηά 4.000 επξψ (απφ 3.000) εάλ έρεη δχν παηδηά θαη θαηά 12.500 επξψ (απφ 11.500) αλ έρεη ηξία παηδηά. Οη αιιαγέο απηέο ζα θέξλνπλ ιηγφηεξεο επηβαξχλζεηο απφ ηε κείσζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε επηβάξπλζε γηα θνξνινγνχκελν κε ηξία παηδηά πνπ έθηαλε κέρξη ηα 990 επξψ, πιένλ πέθηεη έσο ηα 750 επξψ. Με κηα άιιε αιιά θαη ζεκαληηθόηεξε πξνζζήθε, απαιιάζζνληαη από ηελ εηζθνξά νη ηπθινί θα νη αλάπεξνη κε πξνβιήκαηα θηλεηηθήο αλαπεξίαο άλσ ηνπ 80% γηα ηνλ κηζζό θαη ηε ζύληαμή ηνπο θαη όρη κόλν γηα ην επίδνκα αλαπεξίαο. Γηα ηνπο ππόινηπνπο αλαπήξνπο δελ ππνινγίδεηαη ζην εηζόδεκά ηνπο θαη άξα δελ επηβαξύλεηαη κε έθηαθηε εηζθνξά ην αλαπεξηθό επίδνκα. Δπίζεο, άιιαμε θαη ε εηζθνξά 5%ζηα επηδφκαηα βνπιεπηψλ, αηξεηψλ ηεο Σ.Α θαη γεληθψλ γξακκαηέσλ ππνπξγείσλ, θαζψο κε ηνλ ίδην ζπληειεζηή ζα θιεζνχλ λα πιεξψζνπλ εηζθνξά νη πξφεδξνη, νη δηνηθεηέο θαη νη ππνδηνηθεηέο ησλ ΝΠΓΓ θαη ησλ ΝΠΗΓ θαη γεληθά φισλ ησλ εηαηξεηψλ, νη δηνηθήζεηο ησλ νπνίσλ νξίδνληαη άκεζα ή έκκεζα απφ ην θξάηνο. ΢ηε ξχζκηζε εληάζζνληαη θαη νη δηνηθήζεηο ησλ Αλεμάξηεησλ θαη ησλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ.

-------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 4------------------------------------------------------------------------------------------


Ο ΚΛΔΦΣΖ΢ ΚΑΗ Ο ΦΔΤΣΖ΢ ΣΟΝ ΠΡΧΣΟ ΥΡΟΝΟ ΥΑΗΡΔΣΑΗ ιέεη ν πξόεδξνο ηνπ Κέληξνπ Δξγαζίαο Αλαπήξσλ Γηώξγνο Ρεζπκησηάθεο κεηά ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο 8εο Ηνπλίνπ 2011 ΔΞΧΓΗΚΟ ΓΗΑ ΢ΤΚΟΦΑΝΣΗΚΖ ΓΤ΢ΦΖΜΗ΢Ζ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΟΤ Κ.Δ.Α Δ΢ΣΑΛΖ ΢ΣΟΝ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΒΑ΢. ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ. ΓΗΑ ΑΝΔΠΑΝΟΡΘΧΣΖ ΠΡΟ΢ΧΠΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΒΛΑΒΖ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ. Σα τελευταία χρόνια ςτον πρώθν διμο Άνω Λιοςίων και τώρα καλλικρατικό διμο 1.ΠΟΤ ΠΑΝΔΣΑ ΛΔΦΣΑ ΣΧΝ ΑΝΑΠΖΡΧΝ; 2. ΓΗΑΣΗ Ο ΓΖΜΟ΢ ΦΤΛΖ΢ ΓΔΝ ΢ΣΖΡΗΕΔΗ ΣΗ΢ ΠΡΟ΢ΠΑΘΔΗΔ΢, ΣΟΝ Φυλισ, είχε δθμιουργθκεί μια μαφρθ τρφπα ΚΟΠΟ ΑΛΛΑ ΚΑΗ ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΜΑ΢; που κατάπινε ότι ζβριςκε μπροςτά τθσ. 3. ΓΗΑΣΗ ΢ΤΝΔΡΓΑΕΔΣΑΗ ΔΝ ΚΡΤΠΣΧ ΜΔ ΑΛΛΟΤ΢ ΦΟΡΔΗ΢ Είδαν το φωσ τθσ δθμοςιότθτασ ελλείμματα ΔΝ ΑΓΝΟΗΑ ΟΛΧΝ ΜΑ΢; 4. ΓΗΑΣΗ ΓΔΝ ΣΗΜΧΡΔΗΣΑΗ ΚΑΝΔΝΑ΢ ΤΠΔΤΘΤΝΟ΢; πολλών εκατ. Ευρώ που δε ξζρει κανζνασ 5. ΓΗΑΣΗ ΓΔΝ ΦΑΥΝΟΝΣΑΗ ΚΑΗ ΓΔΝ ΑΝΑΡΧΣΟΤΝΣΑΗ ΑΤΣΟΗ που πιγαν. Μεταξφ αυτών ιταν και τα χριΠΟΤ ΞΔΡΟΤΝ ΚΑΗ ΒΛΔΠΟΤΝ. ΜΖΠΧ΢ ΜΔ ΣΟ ΠΟΘΔΝ Δ΢ΥΔ΢ ΟΡΗ΢ΜΔΝΧΝ ΒΡΔΘΔΗ ΚΑΗ ΣΟ ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΟ ΣΧΝ ματα των αναπιρων που κατά περίεργο ΑΝΑΠΖΡΧΝ ΠΟΤ ΔΗΠΧΘΖΚΔ ΢ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΢ΤΜΒΟΤΛΗΟ Ζο ΣΖ΢ 8 ΗΟΤΝΗΟΤ ΣΟΤ 2011 ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ τρόπο δεν ζφταςαν ποτζ ςτον προοριςμό ΒΑ΢ΗΛΖ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ τουσ. Έγιναν πολλζσ καταγγελίεσ ςτα κακ’ φλθν αρμόδια υπουργεία, ςτθν Ε.Ε και τζλοσ ζγιναν και τρεισ επερωτιςεισ ςτθ Βουλι των Ελλινων από διαφορετικά πολιτικά κόμματα που ηθτοφςαν τθν αποκατάςταςθ για τθν βλάβθ που μασ προκάλεςαν. ΑΠΟ΢ΠΑ΢ΜΑ ΑΠΑΝΣΗ΢Η΢ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ Ε΢ΩΣΕΡΙΚΩΝ

Ζνταςη επικράτηςε ςτο Δ.Σ. τησ 8ησ Ιουνίου και όπωσ φαίνεται θα έχει ςυνέχεια ΢ήκεξα, καο δειψλνπλ φηη καο έδσζαλ 1.000.000 επξψ θαη φηη ζα καο θέξνπλ φια ηα αλάινγα παξαζηαηηθά. Σφηε, ε απάληεζή ηνπο ήηαλ αξλεηηθή θαη ήξζε δηα κέζνπ ππνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ΋ια απηά ηα ρξφληα γηα λα θαιχςνπκε ηα θελά πνπ καο δεκηνχξγεζε ε Σ.Α αιιά θαη γηα λα ζπλερίζνπκε λα ιεηηνπξγνχκε πιεξψλνπκε ηα πάληα απφ ηελ ηζέπε καο κε ηειηθφ απνηέιεζκα λα ραζεί ζε πιεηζηεξηαζκφ ην ζπίηη ηνπ πξνέδξνπ Γ. Ρεζπκησηάθε γηα λα κε καο πάεη θπιαθή ην ΗΚΑ θαη νη απαξαίηεηεο ινηπέο ππνρξεψζεηο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ Φνξέα καο γηαηί φπσο βιέπεηε ζην απφζπαζκα ηεο απάληεζεο ηνπ Γήκνπ δηα κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ιέεη εθ ησλ πζηέξσλ αθνχ καο ρξέσζε πξψηα φηη δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη.

Δκείο αθάζεθηνη ζπλερίδνπκε ην έξγν καο, πιεξψλνληαο κε ηνλ ηδξψηα καο θαη απφ ην πζηέξεκά καο, χζηεξα απφ ηηο δειψζεηο ηνπ αληηδεκάξρνπ Βαζίιε Γεσξγηάδε πνπ φπσο ιέεη καο έδσζε 1.000.000 επξψ. Πνηνο μέξεη άξαγε, απηά ηα ρξήκαηα ησλ αλαπήξσλ πνπ θαηέιεμαλ. ΋πσο βιέπεηε ζηε θσηνγξαθία, ην ηειεπηαίν αλζνιφγην κε πλεπκαηηθέο ηδηνθηεζίεο, ηζηνξηθέο αθεγήζεηο, πνηήκαηα θαη δσγξαθηθέο είλαη δεκηνπξγήκαηα ησλ αλζξψπσλ πνπ έκαζαλ θνληά καο λα γξάθνπλ, λα δσγξαθίδνπλ, λα δηαβάδνπλ θηι. Γειαδή, ην έξγν καο φπσο δηαπηζηψλεηαη είλαη κεγαιχηεξν απφ ην κπφη καο θαη ηα έξγα καο ηαμηδεχνπλ παληνχ. Σψξα γηα ηα πηζηεχσ, ηα ηδαληθά θαη ηα φλεηξά καο, ηα γλσξίδνπλ φινη, κε ζηγνπξηά κπνξνχκε λα ζαο θαιέζνπκε λα θξίλεηε θαη λα ζπγθξίλεηε ηα ρξεκαηνδνηνχκελα απνηειέζκαηα ησλ πξνγξακκάησλ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηελ πεξηνρή καο θαη ηνπ θάζε επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηα δηθά καο. Σφηε κφλν, ζα θαηαιάβεηε γηαηί έραζε ν Ρεζπκησηάθεο ην ζπίηη ηνπ θαη πνπ πήγε φρη κφλν ην έλα εθαηνκκχξην πνπ ιέεη ν αληηδήκαξρνο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην αιιά θαη φια ηα εθαηνκκχξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηφηε κέρξη θαη ζήκεξα γηα ηνπο άπνξνπο, γηα ηνπο ΑκεΑ, γηα ηα Κ.Α.Π.Η θαη γηα θάζε ινγήο ζπαηάιεο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. ΋ηαλ φκσο πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα κε ηξίηνπο, φηαλ επηρνξεγνχλ θαη επηδνηνχλ ζσκαηεία θαη νξγαλψζεηο άιισλ δήκσλ ελ θξππηψ, ρσξίο λα καο ελεκεξψλνπλ ελψ είκαζηε νη πξαγκαηηθά δηθαηνχρνη θαη έρνπκε έλλνκν ζπκθέξνλ λα γλσξίδνπκε ηη γίλεηαη γηα καο, θαίλεηαη πσο ιεηηνπξγνχλ πίζσ απφ ηελ πιάηε καο ρσξίο εκάο. Απηφ απνδεηθλχνπλ νη πξάμεηο, ηα έξγα ηνπο θαη ε κέρξη ηψξα ζπκπεξηθνξά ηνπο. ------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 5-------------------------------------------------------------------------------------------


3.000 παηδηά κε αλαπεξία θηλδπλεχνπλ λα κε θάλνπλ θέηνο δηαθνπέο (έπεηηα απφ 27 ρξφληα αδηάιεηπηεο παξνπζίαο) εμαηηίαο ηεο ζθαλδαιψδνπο θσιπζηεξγίαο ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο. ΋πσο θαηαγγέιιεη ε Οκνζπνλδία γνλέσλ, ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο νη νπνίεο θαη ζα παξαθάκςνπλ ηε γξαθεηνθξαηία ηνπ Λνγηζηεξίνπ ηνπ θξάηνπο, ψζηε λα εθηακηεπηεί εγθαίξσο 1,5 εθαη. επξψ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζθελψζεσλ. Γηεθόπε από ηηο 2 Ηνπλίνπ θαη γηα δχν κήλεο (ρσξίο θακία πξνεηδνπνίεζε) ε θαηαβνιή αλαπεξηθψλ ζπληάμεσλ απφ ηα εηδηθά ηακεία πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ (φπσο ην ΣΑΠΟΣΔ), πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνλίζνπλ ηα κεραλνγξαθηθά ηνπο ζπζηήκαηα κε ην θεληξηθφ ζχζηεκα ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ. Ζ είδεζε ήξζε ζην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο έπεηηα απφ θαηαγγειίεο, ελψ ε αξκφδηα δηεχζπλζε αλαθνίλσζε φηη ζα επαλαρνξεγεζνχλ θαλνληθά (κε ηα αλαδξνκηθά) ζηηο 28 Ηνπιίνπ, δειαδή κε ηε ζχληαμε ηνπ κελφο Απγνχζηνπ. Μεηά από παξέκβαζε ηνπ ΢πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, αλαθαιέζηεθαλ ηα πξφζηηκα πνπ είρε επηβάιιεη ν ΟΑ΢Α ζε θαηφρνπο κεληαίαο θάξηαο απεξηνξίζησλ δηαδξνκψλ. Κάηνρνη ησλ θαξηψλ απηψλ είραλ θαηαγγείιεη ηελ απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ΟΑ΢Α, αθνχ είρε πξνεγεζεί ε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηεξεχλεζεο Παξαπφλσλ θαη Πξνζηίκσλ, πνπ εμαηξνχζε ηνπο θαηφρνπο απφ ηελ αλάθιεζε ή ηε κείσζε ησλ επηβιεζέληνο πξνζηίκσλ. Ο ΢πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε επεζήκαλε φηη ε κε ζπκπεξίιεςε ηεο κεληαίαο θάξηαο ζηελ αλσηέξα απφθαζε δελ ζηεξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο λνκηθέο δηαηάμεηο θαη δελ αηηηνινγείηαη εηδηθψο, ελψ γηα παξάδεηγκα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εηήζηα θάξηα. ΢ην βηβιίν Γθίλεο θαηάθεξαλ λα κπνπλ 84 άλζξσπνη κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα. Σν αμεπέξαζην πξαγκαηηθά επίηεπγκα ήηαλ λα ξπκνπιθήζνπλ θαη γηα 100 κέηξα ην πην βαξχ κεηαγσγηθφ αεξνζθάθνο πνπ θπθινθνξεί ζήκεξα ζηνπο αηζέξεο, έλα C-130 «Ζξαθιήο», ην νπνίν παξεκπηπηφλησο δπγίδεη 67 ηφλνπο. Σν επίηεπγκα βεβαίσο δελ έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο θαηάθεξαλ λα κεηαθηλήζνπλ ην κεγαζήξην, αιιά φηη ην θαηάθεξαλ απνθιεηζηηθά κε ηα ρέξηα ηνπο, ε νπνία ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο είλαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε, αθνχ πξφθεηηαη γηα θηλεηήξηνο δχλακε κε ηελ θπξηνιεθηηθή έλλνηα ηνπ φξνπ. Καηαξγείηαη ην πξσηνπόξν ζην είδνο ηνπ Φεζηηβάι «Emotion pictures – Νηνθηκαληέξ θαη Αλαπεξία». Σελ αλαθνίλσζε απηή ηελ εμέδσζε ε θαιιηηερληθή δηεπζχληξηα ηνπ Φεζηηβάι, Μαξία Υαηδεκηράιε – Παπαιηνχ, ακέζσο κφιηο ηειείσζαλ νη πξνβνιέο ζην πιαίζην ηνπ αθηεξψκαηνο πνπ επεθχιαμε ην Φεζηηβάι «Entre2 Marches», ζην «Emotion pictures». Σελ ππνζηήξημή ηνπο δήισζαλ άλζξσπνη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαζψο θαη ηα άιια θηλεκαηνγξαθηθά θεζηηβάι, ππνγξάθνληαο έλα θείκελν ζπκπαξάζηαζεο, πνπ έρεη ήδε ζπγθεληξψζεη ρίιηεο ππνγξαθέο θαη κελχκαηα απφ θαιιηηέρλεο θαη δηεζλείο πξνζσπηθφηεηεο φπσο ν Ρίηζαξλη Γθηξ, ν Νηάληει Νηε Ληνχηο, ν Βηκ Βέληεξο, ν Σδέηκο Αηβνξη, ν Νηάλη Μπφηι, ν Θφδσξνο Αγγειφπνπινο, ν Παηξίο Λεθφλη θαη πνιινί άιινη. Απζηεξόο έιεγρνο ζα μεθηλήζεη ζρεηηθά κε ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ αλαπεξηθψλ ζπληάμεσλ. Υσξίο λα έρνπλ δνζεί αθφκα νη απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο, ζηειέρε ησλ Σακείσλ εθηηκνχλ φιεο νη ζπληάμεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζα πεξάζνπλ απφ «κηθξνζθφπην» θαη ζε φπνηεο πεξηπηψζεηο ζεσξεζεί φηη δίλνληαη ρσξίο λα πιεξνχληαη ηα απαξαίηεηα θξηηήξηα ζα θνπνχλ. ΢ηφρνο ηνπ πιαηζίνπ απηνχ είλαη λα εμνηθνλνκεζνχλ 625 εθαηνκκχξηα επξψ απφ θέηνο θαη κέρξη ην 2015. Από ην Δηδηθό Κέληξν Πηζηνπνίεζεο ζα θαζνξίδεηαη πιένλ ην πνζνζηφ αλαπεξίαο θαη κ‟ απηή ηε βεβαίσζε ζα πξέπεη νη αζθαιηζκέλνη λα απεπζχλνληαη ζηα ηακεία ή ηηο άιιεο ππεξεζίεο γηα λα δηεθδηθήζνπλ ηηο φπνηεο παξνρέο. Με βάζε ηα ζηνηρεία απηά ζα δεκηνπξγεζεί Δζληθφ Μεηξψν Αλαπήξσλ, φπνπ θαη ζα θαηαγξάθνληαη φινη νη δηθαηνχρνη ησλ παξνρψλ (δηεπζχλζεηο, απνιαβέο, εηζνδήκαηα θ.α). Θα γίλνληαη δεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη ζε φζνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν, γηα λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρνπλ αλάπεξνη «κατκνχ». Να ζεκεησζεί πσο ζε επίπεδν λφκσλ παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο, κε ην πνζνζηφ ησλ αλαπεξηθψλ ζπληάμεσλ λα μεθηλά απφ ην 8,9% ζηελ Αζήλα θαη λα αγγίδεη ην 20,4% ζην Ζξάθιεην. Δπηδόηεζε ύςνπο από 15.000 έσο 400.000 επξψ αλακέλεηαη λα επηδνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο». ΢ην πξφγξακκα πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο, ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηα θίλεηξα ησλ ηνπξηζηψλ πνπ απεπζχλνληαη ζε εμεηδηθεπκέλν θνηλφ, ηεξψληαο ηηο αξρέο

ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ζπκβάιινληαο ζηελ άκβιπλζε ηεο επνρηθφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο. Αθόκα έλα ζπιιαιεηήξην δηνξγάλσζαλ ε ΢πληνληζηηθή Δπηηξνπή Αγψλα Αλαπήξσλ (΢ΔΑΑΝ), ην ΠΑΜΔ Τγείαο – Πξφλνηαο Αηηηθήο, ν Δληαίνο ΢χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ΑκεΑ Αηηηθήο θαη Νήζσλ, θαζψο θαη ηαμηθέο δπλάκεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ρψξνπ. ΢ην ζηφραζηξν κπήθε ε πνιηηηθή πνπ νπζηαζηηθά έρεη δηαιχζεη ηελ Πξφλνηα θαη ηελ Αγσγή. Αλάπεξνη, εθπαηδεπηηθνί, γνλείο θαη θεδεκφλεο ΑκεΑ θαη θνξείο εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν θαηήγγεηιαλ ηε ζηάζε πιεξσκψλ ηνπ θξάηνπο ζηελ Πξφλνηα θαη ηελ Δηδηθή Αγσγή. Δγθξίζεθε ε γξαπηή δήισζε ηνπ επξσβνπιεπηή θ. Κψζηα Πνππάθε ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ελφο ζπζηήκαηνο εηηθεηνζεζίαο ζε γξαθή Braille ζηηο ζπζθεπέο ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ. Ζ απφθαζε έγηλε δεθηή θαη πιαίζηα ηεο ΢πλφδνπ Οινκέιεηαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Βξπμέιιεο, ζπγθέληξσζε δε ηελ επξεία πιεηνςεθία ησλ επξσβνπιεπηψλ. ΢ηφρν έρεη ηελ ίζε πξφζβαζε ζηελ ελεκέξσζε (αξρηθά ζε εζεινληηθή βάζε) γηα ηα 30 εθαηνκκχξηα ηπθιψλ θαη αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζηελ Δπξψπε, θάλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε δσή ηνπο πην εχθνιε. Ζ απόθαζε ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο λα κεηψζεη ηα εμεηαζηηθά θέληξα γηα ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, ππάξρεη ζνβαξφ ελδερφκελν λα νδεγήζεη ηελ Διιάδα ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην. ΢ε ζρεηηθή εξψηεζε ηνπ επξσβνπιεπηή ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ Ν. Υνπληή, ε αξκφδηα επίηξνπνο θ. Reding, ηφληζε κεηαμχ άιισλ: «Γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ εξγαζία, απαγνξεχεη ηελ άκεζε ή έκκεζε επηβνιή δηαθξίζεσλ, ηδίσο κε βάζε ηελ πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε θαη εξγαζία, θαζψο θαη φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζε φια ηα είδε θαη επίπεδα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο». «Ζ επηηξνπή ζα επηθνηλσλήζεη κε ηηο εζληθέο αξκφδηεο αξρέο γηα λα δεηήζεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε απηή, θαζψο ηηο ζπλέπεηέο ηεο. Ζ ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ «Spiegel», εμαπέιπζε δξηκεία επίζεζε ζηελ δηνξγάλσζε ησλ Special Olympics πνπ έγηλαλ απφ 24 Ηνπλίνπ έσο 4 Ηνπιίνπ ζηελ Αζήλα. Με ηίηιν «Αλάγθε θαη Αγψλαο», αλαθέξεη ηα εμήο: «Ζ Διιάδα είλαη ζρεδφλ ρξενθνπεκέλε. Σψξα μεθηλά ζηελ Αζήλα κηα ηειεπηαία πνιχ αθξηβή γηνξηή. Με πεξίπνπ 79 εθαηνκκχξηα επξψ, ε ρψξα δηεμάγεη ηνπο αγψλεο γηα άηνκα κε δηαλνεηηθή αλαπεξία. ηελ ίδηα ψξα ε θαζεκεξηλή ηξνθνδνζία ησλ λνζνθνκείσλ βξίζθεηαη ζην θαηψηαην φξηφ ηεο». ΢ην ίδην θείκελν αλαθέξεηαη θαη ζηελ αηρκεξή αλαθνίλσζε ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Γνλέσλ Παηδηψλ κε Αλαπεξία. «Σελ ψξα πνπ ε παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο αλαπήξνπο κεηψλεηαη ζπλερψο, εκείο δηνξγαλψλνπκε έλα ππεξζέακα, ζην νπνίν άλζξσπνη απφ φιν ηνλ θφζκν ηξέθνληαη κε ηα ρξήκαηα ησλ θνξνινγνπκέλσλ», θαηαιήγεη ην άξζξν. Όπσο αλαθνίλσζαλ νη Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Πεηξαηψο θαη Νήζσλ, νη δηθαηνχρνη ησλ θαξηψλ απεξηνξίζησλ δηαδξνκψλ άηνκα κε αλαπεξίεο, ζα κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηηο θάξηεο απφ ηα ΚΔΠ ησλ Γήκσλ θαη ηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ. Γηθαηνχρνη ησλ θαξηψλ είλαη άηνκα κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ, εθφζνλ ην εηήζην ζπλνιηθφ αηνκηθφ ηνπο εηζφδεκα δελ είλαη κεγαιχηεξν ησλ 23.000 επξψ ή ην εηήζην ζπλνιηθφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δελ είλαη κεγαιχηεξν ησλ 29.000 επξψ. Έλα ξαδηόθσλν δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ζην ξαδηνθσληθφ γίγλεζζαη ηεο ρψξαο. Δίλαη δηαδηθηπαθφ, θαη πξνζθέξεη εθηφο απφ θαιή κνπζηθή θαη ελεκέξσζε πνπ αθνξά ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Σν ηδηαίηεξν ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη φηη φινη νη ζχιινγνη ζην ρψξν ησλ ΑκεΑ ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαθνηλψλνπλ ηα λέα ηνπο εληειψο δσξεάλ, κε έλα ηειεθψλεκα ζην 6974-644.003. Να ζεκεησζεί φηη ην ξαδηφθσλν είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηε ζειίδα ηνπ ameagreek ζε ζειίδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Facebook), φπνπ θαη ζπκκεηέρνπλ κέρξη ηψξα πεξίπνπ 1.200 άηνκα ή θνξείο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Γε ζα θνπνύλ νη νξηζηηθέο ζπληάμεηο θαζψο θαη φζεο έρνπλ απνλεκεζεί ιφγσ κφληκεο αληθαλφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ λέν αζθαιηζηηθφ λφκν. ΋πσο αλαθέξνπλ ζηειέρε ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζα ηζρχζεη πιήξσο γηα ηελ δηαδηθαζία επαλάθξηζεο ησλ αλαπεξηθψλ ζπληάμεσλ έηζη ψζηε λα πεξηνξηζηεί ν αξηζκφο ηνπο θαηά 55.000-60.000.

--------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 6-----------------------------------------------------------------------------------


ΔΣΖ΢ΗΑ ΔΚΓΖΛΧ΢Ζ ΠΑΡΑΓΟ΢ΗΑΚΧΝ ΥΟΡΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΧΝ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ - ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ Σελ εηήζηα εθδήισζή ηνπο πξαγκαηνπνίεζαλ ηα ηκήκαηα παξαδνζηαθψλ ρνξψλ ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ – Κακαηεξνχ. Ζ θεηηλή απηή γηνξηή πνπ δηνξγαλψζεθε ζην Κηλεκαηνζέαηξν «Οξθέαο» ζηηο 22 θαη 23 Ηνπλίνπ είρε ρξψκα θαη δσληάληα, κνπζηθή θαη ρνξφ, κε ηνλ θφζκν πνπ παξεπξέζεθε ζην ζέαηξν, λα ζπκκεηέρεη επηβξαβεχνληαο έηζη ηε δνπιεηά θαη ηελ πξνζπάζεηα φισλ ησλ παηδηψλ. Πήξαλ κέξνο φια ηα κέιε ησλ ηκεκάησλ πνπ παξαθνινχζεζαλ ηα καζήκαηα Παξαδνζηαθψλ Υνξψλ ηε ρξνληά πνπ πέξαζε ελψ Υνξεπηέο φισλ ησλ ειηθηψλ απφ λήπηα έσο κέιε ησλ ΚΑΠΖ, «φινη ζηνλ θχθιν ηνπ ρνξνχ» ζπλππήξμαλ αξκνληθά θάλνληαο πξαγκαηηθφηεηα «ηελ δηαηήξεζε θαη ηελ δηάδνζε ηεο παξάδνζεο». Οη νκάδεο παξνπζίαζαλ έλα πινχζην ξεπεξηφξην κε πνηθίινπο ρνξνχο απφ φιε ηελ Διιάδα. Οη ρνξνί δσληάλεςαλ κε ηηο πινχζηεο θνξεζηέο, αληηπξνζσπεπηηθέο απφ θάζε ηφπν εκπινπηίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο δχν κέξεο ηεο εθδήισζεο.

ΦΔ΢ΣΗΒΑΛ ΣΑΗΝΗΧΝ ΦΤΥΗΚΖ΢ ΤΓΔΗΑ΢ «΢ηα Πέξημ»

Με επηηπρία δηεμήρζε ην Δηήζην Φεζηηβάι Φπρηθήο Τγείαο «ζηα Πέξημ» πνπ δηνξγάλσζε ε Δηαηξεία αλάπηπμεο θνηλνηηθψλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο παηδηψλ θαη ελειίθσλ «Παλάθεηα» ζηε Ρφδν. Πξνβιήζεθαλ ηαηλίεο ζρεηηθέο κε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο (ςχρσζε, θαηάζιηςε, αγρψδεηο δηαηαξαρέο , εμαξηήζεηο, θνβίεο, δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο, λνεηηθή πζηέξεζε), θαζψο θαη ελεκεξσηηθά videos. Οη πξνβνιέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ λεζηνχ ψζηε λα ελεκεξσζνχλ νη θάηνηθνη πεξηνρψλ πνπ δελ είραλ πξφζβαζε ζηα πξνεγνχκελα θεζηηβάι ηαηληψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ζεξηλφ θηλεκαηνζέαηξν. ΢ηφρνο ηνπ θεζηηβάι είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζε ζέκαηα ςπρηθήο αζζέλεηαο θαη δηαηήξεζεο ηεο ςπρηθήο ηζνξξνπίαο. Βαζηζκέλνη ζε πξφζθαηε έξεπλα πνπ θαηέδεημε φηη έλαο ζηνπο ηέζζεξηο αλζξψπνπο πάζρεη απφ ζνβαξή ςπρηθή δηαηαξαρή, ζεσξνχκε ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θφζκνπ αλαγθαία θαη επηβεβιεκέλε. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θεζηηβάι ην πξνζσπηθφ ηεο "Παλάθεηα" πνπ απαξηηδφηαλ απφ εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ζπδήηεζε κε ην θνηλφ πξνζπαζψληαο λα επηιχζεη φπνηεο απνξίεο δεκηνπξγήζεθαλ. Πξνβιήζεθαλ νη ηαηλίεο «Trainspotting» ζηνλ θήπνο ηνπ πξνιεπηηθνχ θέληξνπ «Γίνδνο»( κέξνο ηνπ ρψξνπ ηεο Ρνδηαθήο Έπαπιεο) κε αθνξκή ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα θαηά ησλ Ναξθσηηθψλ, «Καιχηεξα δελ γίλεηαη - As good as it gets» ζηνλ πξναχιην ρψξνο ηνπ Γπκλαζίνπ Παξαδεηζίνπ, «Ζ θσιηά ηνπ θνχθνπ - One flew over the cuckoo‟ s nest» ζηνλ πξναχιην ρψξνο ηνπ 2νπ Γεκνηηθνχ ΢ρνιείνπ Αξραγγέινπ θαη ην « Patch Adams» ζηνλ ρψξν ηνπ Άγηνπ ΢νπιά, ζην πιαίζην ησλ εθδειψζεσλ ηνπ πνιηηηζηηθνχ ζπιιφγνπ «Ακπεξλάιιη» ΢νξσλήο.

ΔΝΑ ΞΔΥΧΡΗ΢ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ΢ ΑΝΑΓΚΔ΢

΢ΤΝΑΤΛΗΑ ΢ΣΖ ΝΟΖΜΑΣΗΚΖ

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην βηβιίν ηεο Φσηεηλήο Κνηδηά πνπ έγξαςε γηα ηα Μηα ηδηαίηεξε ζπλαπιία παξνπζίαζαλ, ν πξνβιήκαηα ησλ Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο θαη ηελ πεξηθξφλεζή ηνπο θαη απφ ηελ πξσηνπφξνο ηεο ειεθηξνληθήο κνπζηθήο Βήηα θαη ν δηάζεκνο θσθφο Πνιηηεία αιιά θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν. Σν βηβιίν πνπ έρεη ηίηιν «Ο δηθφο κνπ ν Κσλζηαληίλνο κνπζηθφο απφ ηε Φηιαλδία Signmark. Ζ γείηνλαο» αληιεί ην ζέκα ηνπ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ζπλαπιίεο ζηε δπζθνιία έληαμήο ηνπο κέζα ζηελ θνηλσλία. ήηαλ κηα: θσθνί θαη αθνχνληεο αιιειεπίδξαζαλ «΋ια άξρηζαλ φηαλ κηα κέξα κνπ δεηήζεθε λα γξάςσ θάηη γηα έλα ζέκα πνπ αθνξνχζε ζπκκεηέρνληαο ηζφηηκα ζηε κνπζηθή απηή ηνπο γείηνλεο. Αθνξκή, έλα ζεκείσκά ηνπο (ην έγξαςε ε κάλα) γηα έλα πνιενδνκηθφ εκπεηξία. Ο Signmark έρεη επηιέμεη ην hipσο ην κνπζηθφ είδνο πνπ ηνπ ηαηξηάδεη. ζνβαξφ ζέκα. ΢πγθεθξηκέλα αλέθεξε φηη ζηελ πεξηνρή πνπ κέλνπλ, ιφγσ ηεο hop «Σξαγνπδά» ην ζηίρν ησλ ηξαγνπδηψλ ζηελ ηδηνκνξθίαο ηνπ εδάθνπο, ηελ κεγάιε πςνκεηξηθή δηαθνξά κε ηα κπξνζηηλά νηθφπεδα ακεξηθαληθή λνεκαηηθή γιψζζα, ελψ ζην θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο παιηάο πφιεο, φιεο νη νηθνδνκέο θαηαζθεπάδνληαη κε πιεπξφ ηνπ βξίζθεηαη πάληα ν hip-hop κνπζηθφο εκηππφγεην θαη δπν νξφθνπο. Δίλαη θηηζκέλεο έηζη ψζηε λα πξνζθέξνπλ ζέα πξνο ηελ Brandon(ε θσλή ηνπ Signmark) πνπ εξκελεχεη πφιε. Απηή ηε ζέα αθξηβνπιήξσζαλ νη γείηνλεο, αγνξάδνληαο έλα δηακέξηζκα 80 η.κ ζηνπο ζηίρνπο γηα ην θνηλφ πνπ αθνχεη. Ο γελλήζεθε θσθφο ζε έλαλ ζηνλ δεχηεξν φξνθν νηθνδνκήο θηηζκέλεο ζηελ πιαγηά ηνπ ιφθνπ ηεο παιηάο πφιεο. Signmark θφζκν φπνπ ε κνπζηθή αθνχγεηαη. Γελ Σν κηθξφ κπαιθφλη θαη ην παξάζπξν ηνπ παηδηθνχ δσκαηίνπ είλαη ηα κνλαδηθά ζεκεία πηνήζεθε φκσο θαη θάπνηα ζηηγκή θαηάθεξε ηνπ δηακεξίζκαηνο πνπ έρνπλ ζέα. ΢ην ελ ιφγσ δηακέξηζκα θαηνηθνχλ νη γείηνλεο κε ηα λα εθπιεξψζεη ην παηδηθφ ηνπ φλεηξν θαη λα ηξία παηδηά ηνπο, έληεθα, νθηψ θαη πέληε εηψλ. Σν ηειεπηαίν παηδί ηνπο, ν κηθξφο γίλεη κνπζηθφο, ν πξψηνο θσθφο ζηνλ θφζκν Βαζίιεο, γελλήζεθε κε κεγάιε αλαπεξία. εθηφο απφ λνεηηθή θαζπζηέξεζε, δελ κηιάεη, πνπ θαηάθεξε λα ππνγξάςεη ζπκβφιαην δηζθνγξαθηθή εηαηξεία. Υαξαθηεξηζηηθά δελ πεξπαηάεη, αλαθέξεη ε κάλα. Μνλαδηθή δηέμνδφο ηνπ ην κπαιθφλη ην θαινθαίξη, θαη κε ηεο κνπζηθήο ηνπ είλαη ηα ζθιεξά beats, ην παξάζπξν ηνπ παηδηθνχ δσκαηίνπ ηνλ ππφινηπν ρξφλν πνπ ηνλ κνηξάδεηαη κε ηα νη ρακειέο κνπζηθέο ζπρλφηεηεο θαη ε δχν αδειθάθηα ηνπ. Σα παηδηά θαη εηδηθά ν κηθξφο Βαζίιεο ιφγσ ηεο θαηάζηαζήο ηνπ, ρξήζε ηνπ κπάζνπ, ζηνηρεία πνπ πξνθαινχλ κέλεη πνιιέο ψξεο κέζα ζην ζπίηη, κε κνλαδηθή δηέμνδν ηε ζέα, ην θσο, ηνλ ήιην πνπ ηζρπξφηεξεο κνπζηθέο δνλήζεηο, επθνιφηεξα βιέπεη απφ ην παηδηθφ δσκάηην ή ην κηθξφ κπαιθφλη. ΋κσο κπξνζηά απφ ην αληηιεπηέο απφ ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο. Ο Κσλζηαληίλνο Βήηα απνηειεί δηακέξηζκά ηνπο, ζπλερίδεη ε γεηηφληζζα θαη κάλα ησλ παηδηψλ, ηνλ κεηξ ηνπ πεηξακαηηζκνχ, θαζψο απνηέιεζε θηίδεηαη νηθνδνκή κε εκηππφγεην θαη ηξεηο νξφθνπο, φρη δχν γηα πνιιά ρξφληα ηελ εγεηηθή κνξθή καδί νξφθνπο φπσο είλαη θηηζκέλε φιε ε πεξηνρή ηεο παιηάο κε ηνλ Μηράιε Γέιηα ζηνπο «΢ηέξεν Νφβα», ελψ εθηφο απφ ηα πξνζσπηθά παξαδνζηαθήο πφιεο. Σν απνηέιεζκα ζα είλαη ην ππεξβνιηθφ ηνπ άικπνπκ έρεη ζπλζέζεη κνπζηθή γηα χςνο ηεο αλεγεηξφκελεο νηθνδνκήο λα πεξηνξίζεη ζην έπαθξν ην ζέαηξν (‟‟2‟, «Μέζα») αιιά θαη ην ηελ νξαηφηεηα θαη ζέα απφ ην δηακέξηζκά ηνπο. Πεξηζζφηεξν cinema (Αγέιαζηνο Πέηξα). απφ φινπο ζα επεξεάζεη ηνλ Βαζίιε πνπ ε κνλαδηθή ηνπ επαθή κε ηνλ έμσ θφζκν ζα είλαη ηα «ληνπβάξηα» ηνπ ζπηηηνχ πνπ θηίδεηαη κπξνζηά ζην δηακέξηζκά ηνπο. Μπήθα ακέζσο ζηελ ζέζε ηνπ παηδηνχ ηνπο πνπ ήηαλ αλάπεξν (δελ κηιάεη, δελ πεξπαηάεη, ιέεη ε κάλα) θαη είλαη κφιηο πέληε εηψλ. Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ έκαζα φηη είρακε έλα κηθξφ παηδί ζηελ νηθνδνκή πνπ ήηαλ αλάπεξν. Δίλαη ηφζν βαξηά ε ιέμε πνπ δηζηάδσ λα ηελ ρξεζηκνπνηήζσ. Πξέπεη φκσο λα γξάςσ θάηη γηα λα ζηακαηήζεη κηα απζαίξεηε πξάμε, Δξγνιάβνπ Πνιενδνκίαο; Έλαο Θεφο μέξεη πνηνο έδσζε ηελ άδεηα ζηνλ εξγνιάβν λα θάλεη θινπβί ην ζπίηη ηνπ κηθξνχ Βαζίιε». -------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 7------------------------------------------------------------------------------------------


ΣΔΡΑ΢ΣΗΑ ΣΑ ΠΟ΢Α ΠΟΤ ΞΟΓΔΤΣΗΚΑΝ ΢ΣΟΤ΢ SPECIAL OLYMPICS

Πνιιά παξάμελα θαη «ζπκπησκαηηθά» εμειίρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ ησλ Special Olympics πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ 26 Ηνπλίνπ έσο 4 Ηνπιίνπ ζηελ Αζήλα. Μηα δηεζλήο δηνξγάλσζε, έλα ζπνπδαίν γεγνλφο πνπ αθνξά αλζξψπνπο πνπ επηδεηνχλ ηελ επαηζζεζία καο, αλαδείρζεθε ζε…νηθνγελεηαθή ππφζεζε, αθνχ ηα κέιε κηαο ζπγθεθξηκέλεο νηθνγέλεηαο έρνπλ θαηαιάβεη φια ηα θξίζηκα πφζηα. Ζ φιε δηαρείξηζε ηεο δηνξγάλσζεο είλαη ηέηνηα πνπ κπνξεί λα πξνζειθχζεη κέρξη θαη ην εηζαγγειηθφ ελδηαθέξνλ. Σν θφζηνο ησλ αγψλσλ άγγημε ηα 70 εθαηνκκχξηα επξψ, ελψ νη αληίζηνηρνη αγψλεο ζηε ΢αλγθάε θαη ζην Γνπβιίλν είραλ θνζηίζεη κφιηο ηα κηζά! ΢πγθεθξηκέλα ην θφζηνο ηεο ηειεηήο έλαξμεο ππνινγίδεηαη φηη ζηνίρηζε 7,7 εθαη. επξψ, ελψ ην «ρξεσθνπεκέλν» ειιεληθφ θξάηνο θαιείηαη λα ζπκβάιιεη κε 28,2 εθαη. επξψ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη κε ρνξεγίεο απφ θξαηηθά ειεγρφκελεο εηαηξείεο. Δθηφο δειαδή ησλ ακηγψλ θξαηηθψλ ρνξεγηψλ, ην Γεκφζην αλακέλεηαη λα «ζπλδξάκεη» κε επηπιένλ 40 εθαη. επξψ. ΋πσο αληηιακβάλεηαη θαλείο, απηφ έξρεηαη ζε απφιπηε αληίζεζε κε ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο καο θαη ηελ επηθξαηνχζα ινγηθή ησλ πεξηθνπψλ αθφκα θαη ησλ ρακειφηεξσλ κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ. Ζ νηθνγελεηνθξαηία ζ‟ απηή ηε ηφζν ζεκαληηθή δηνξγάλσζε, θαζψο θαη ε αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηφζν απφ ηελ Πξφεδξν ησλ Αγψλσλ, Γηάλλα Γεζπνηνπνχινπ, φζν θαη απφ ηνλ ζχδπγφ ηεο Βαζίιε Γεζπνηφπνπιν, πξφεδξν ηεο ΔΛΠΑ, είρε σο απνηέιεζκα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ηέηαξηνπ θαηά ζεηξά εθηειεζηηθνχ δηεπζπληή θαη ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ νη νπνίνη θαηά πσο θαίλεηαη εκπφδηδαλ ην έξγν ηνπο. ΢‟ απηή ηελ πεξίεξγε ζπγθπξία, εηζέξρεηαη θαη ν γηνο ηεο νηθνγέλεηαο ν νπνίνο εγήζεθε ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο κε ηνλ πςειφηεξν πξνυπνινγηζκφ ηεο δηνξγάλσζεο κε 10,8 εθαη. επξψ γηα πξνκήζεηεο, ελψ παξάιιεια δηνξγαλσλφηαλ έλα «νηθνγελεηαθφ» πάξηη γηα ηνπο θαιεζκέλνπο κε ζθνπφ κάιινλ λα γηνξηάζνπλ απηή ηε «ζπαηάιε»…Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ν πξνυπνινγηζκφο ησλ Αγψλσλ πνπ εγθξίζεθε ην 2008 θαη επί πξσζππνπξγίαο Κ. Καξακαλιή ήηαλ ηεο ηάμεσο ησλ 74,7 εθαη. επξψ. Σν πνζφ απηφ επί ΠΑ΢ΟΚ κεηψζεθε ζηα 68,9 εθαη. επξψ, παξέκελε σζηφζν ζε αξθεηά πςειά επίπεδα κε βάζε ηα φζα ζπλέβαηλαλ θαη ζπκβαίλνπλ ζηε ρψξα. Απφ απηά, ηα 26 εθαη. πξνήξζαλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνππνινγηζκφ θαη ηα 5 απφ ρνξεγίεο ζε κεηξεηά, ελψ πξνβιεπφηαλ θαη θάιπςε 27 θαη πιένλ εθαη. επξψ απφ ρνξεγίεο ζε είδνο. Δλδεηθηηθφ ηεο ζπαηάιεο πνπ δηαπηζηψζεθε γηα ην θφζηνο ησλ αγψλσλ θαη νη καξηπξίεο δχν γεξκαλψλ δεκνζηνγξάθσλ απφ ην πεξηνδηθφ «Spiegel», πνπ αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «Ζ Διιάδα είλαη ζρεδφλ ρξεσθνπεκέλε. Σψξα μεθηλά ζηελ Αζήλα κηα ηειεπηαία πνιχ αθξηβή γηνξηή. Με πεξίπνπ 70 εθαη. επξψ ε ρψξα δηεμάγεη ηνπο αγψλεο. Σελ ίδηα ψξα ε θαζεκεξηλή ηξνθνδνζία ησλ λνζνθνκείσλ βξίζθεηαη ζην θαηψηαην φξηφ ηεο». Ο θαζέλαο κπνξεί λα βγάιεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ…

ΚΑΛΠΑΕΔΗ Ζ ΑΓΖΛΧΣΖ ΔΡΓΑ΢ΗΑ ΢ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Αλνδηθή πνξεία θαηαιακβάλεη ν δείθηεο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα. Ζ αδήισηε εξγαζία παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα, θπξίσο γηα ηνπο αιινδαπνχο εξγαδνκέλνπο, φκσο εκθαλίδεη κείσζε θαηά θιάδνπο, απφ ην 35% θαη 38% ζην 26%. Οη ηαθηηθνί έιεγρνη νη νπνίνη δηελεξγνχληαη απφ ηα κεηθηά θιηκάθηα, ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Διέγρνπ Αζθάιηζεο (ΔΤΠΔΑ) ηνπ Η.Κ.Α. θαη ηνπ ΢ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο ήηαλ δεηγκαηνιεπηηθνί θαη ζηνρεπκέλνη ζηνπο θιάδνπο ηεο λπρηεξηλήο δηαζθέδαζεο ησλ Café bar, ηεο θαζαξηφηεηαο, ζηνπο θιάδνπο ησλ θαηαζθεπψλ ηεο εζηίαζεο θηινμελία θαη ζηηο ππεξεζίεο αζθαιείαο (security). Πξφθεηηαη γηα θιάδνπο, ζηνπο νπνίνπο παξαηεξνχληαη πςειά πνζνζηά αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο. Δκθαλίδεη πάλησο κείσζε θαηά θιάδνπο, κείσζε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, ηδηαίηεξα ησλ ζαλαηεθφξσλ, αχμεζε ησλ εξγαηηθψλ δηαθνξψλ θαη κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ κε αληίζηνηρε αχμεζε ησλ πνηληθψλ δηψμεσλ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα ζηνηρεία δξάζεο ηνπ ΢ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα ην α' πεληάκελν 2011. Οη Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπηζεψξεζεο πξαγκαηνπνίεζαλ ζπλνιηθά ζε φιε ηε ρψξα 11.077 ειέγρνπο θαη επέβαιαλ 4.050 θπξψζεηο (888 κελχζεηο, 1.138 κελπηήξηεο αλαθνξέο θαη 2.024 πξφζηηκα ζπλνιηθνχ χςνπο 4.281.955 επξψ). ΢ηελ ίδηα πεξίνδν, δηελεξγήζεθαλ 9.092 εξγαηηθέο δηαθνξέο, απφ ηηο νπνίεο επηιχζεθαλ νη 4.318 θαη θαηαβιήζεθαλ ζηνπο εξγαδφκελνπο 8.200.264 επξψ. Γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, δηελεξγεζήθαλ έιεγρνη ζε 7.085 επηρεηξήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 1% πεξίπνπ ησλ ζπλνιηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρψξα. Απφ ηνπο 24.350 εξγαδφκελνπο νη 7.133 ήηαλ αλαζθάιηζηνη. Οη 2.894 είλαη αιινδαπνί, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 39,26% ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ άιινδαπψλ εξγαδνκέλσλ, ν νπνίνο αλέξρεηαη ζηνπο 7.372 γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη έιεγρνη. Οη αλαζθάιηζηνη Έιιελεο είλαη 4.239, πνζνζηφ 24,97% ησλ 16.978 ζπλνιηθά εξγαδφκελσλ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ειέγρζεθαλ. Δπηβιήζεθαλ πξφζηηκα ηα νπνία αλέξρνληαη ζηα 4.263.500 επξψ, ρσξίο λα πεξηιακβάλνληαη πξφζηηκα γηα παξαβάζεηο ηεο Δξγαηηθήο λνκνζεζίαο.

ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ ΜΔ ΜΗ΢ΘΟΤ΢ 120.000 ΔΤΡΧ ΢ΣΗ΢ ΓΖΜΟΣΗΚΔ΢ ΔΠΗΥΔΗΡΖ΢ΔΗ΢ ΢άιν έρεη πξνθαιέζεη ε επηζηνιή ηνπ βνπιεπηή Καξδίηζαο ηνπ ΠΑ΢ΟΚ θ. Νηίλνπ Ρφβιηα πξνο φινπο ηνπο δεκάξρνπο ηεο ρψξαο θαη ζηελ νπνία αλαθέξεη φηη «ζηελ επνρή ηεο ζθιεξήο ιηηφηεηαο θαη ησλ κεηψζεσλ ζηνπο κηζζνχο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, ζε θάπνηεο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο , θπξίσο Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Όδξεπζεο Απνρέηεπζεο (ΓΔΤΑ), θάπνηνη ππάιιεινη πίλνπλ λεξφ κε…ρξπζά δηζθνπφηεξα, αθνχ νη κηζζνί ηνπο ην 2010 θηάλνπλ κέρξη θαη ηα 120.000 επξψ ηε ζηηγκή πνπ ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο έρεη απνδνρέο πεξίπνπ 100.000 επξψ. Δλδεηθηηθά: ΢ε δεκνηηθή επηρείξεζε χδξεπζεο απνρέηεπζεο, ΤΔ πδξαπιηθφο ιακβάλεη 38.000 επξψ, ππάιιεινο ΓΔ (πδξαπιηθφο) 41.000 επξψ, ππάιιεινο ΣΔ 55.000 επξψ θαη δηνηθεηηθφο ΠΔ 76.000 επξψ. Με ιίγα ιφγηα, νη κηζζνί ηνπο είλαη «βαζηιηθφηεξνη» ηνπ «βαζηιέσο» (δεκάξρνπ). Άιιν ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη θαη απηφ ηνπ γεληθνχ δηεπζπληή ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ν νπνίνο ιακβάλεη 84.000 επξψ εηεζίσο. ΢ηε ΓΔΤΑ Ναππάθηνπ δνπιεχνπλ 21 άηνκα πνπ θνζηίδνπλ ζηελ επηρείξεζε πεξίπνπ 730.000 επξψ (θαηά κέζν φξν 34.700 επξψ ην άηνκν). Γηα ηα 21 άηνκα, δηθαηνινγνχληαη έλαο γεληθφο δηεπζπληήο (52.000 επξψ), έλαο πξντζηάκελνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ (63.000 επξψ) θαη έλαο πξντζηάκελνο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (50.000 επξψ)! «Υξπζνχο» κηζζνχο δίλνπλ επίζεο ε ΓΔΤΑ Λάξηζαο θαη Βφινπ, ελψ ηα ίδηα θαηλφκελα παξαηεξνχληαη θαη ζε άιιεο ΓΔΤΑ Γήκσλ ηεο πεξηθέξεηαο θαη ζε δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο δήκσλ ηεο Αηηηθήο. ΢ρνιηάδνληαο ηνπο «παρπινχο» κηζζνχο ζε ππαιιήινπο ησλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ χδξεπζεο απνρέηεπζεο, ν πξφεδξνο ηεο ΔΓΔΤΑ θαη δήκαξρνο Ρεζχκλνπ Γηψξγνο Μαξηλάθεο επηζήκαλε πσο απηά ηα θαηλφκελα είλαη απαξάδεθηα θαη πσο ηέηνηεο κηζζνινγηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ δπζηπρψο ζην παξειζφλ, είλαη ιάζνο. -------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 8------------------------------------------------------------------------------------------


Δ΢ΣΗΑ΢Ζ ΢ΣΟΝ ΠΔΡΗΟΡΗ΢ΜΟ ΣΖ΢ ΔΚΣΟ΢ ΢ΥΔΓΗΟΤ ΓΟΜΖ΢Ζ΢ Πξόηαζε πνπ εζηηάδεη ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο, παξνπζίαζε ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη πνπ αθνξά ην Ρπζκηζηηθφ ΢ρέδην Αζήλαο/Αηηηθήο 2021. Ζ θαηάξγεζε ησλ παξεθθιίζεσλ αξηηφηεηαο ζε νηθφπεδα κηθξφηεξα ησλ ηεζζάξσλ ζηξεκκάησλ, θαζψο θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ παξεθθιίζεσλ ζηε δφκεζε, ζε φιεο ηηο εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο, φπσο ηζρχεη ήδε ζε κεγάιν κέξνο ηεο Αηηηθήο είλαη κία απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ λένπ Ρπζκηζηηθνχ ΢ρεδίνπ, πνπ ζα είλαη ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε κέρξη ηελ 1ε Ννεκβξίνπ. Απηφ πνπ ηζρχεη ζήκεξα είλαη φηη θαηά πεξίπησζε επηηξέπεηαη ε δφκεζε ζε νηθφπεδα έθηαζεο δχν ή ελφο ζηξέκκαηνο ή αθφκα θαη ζε εθηάζεηο κηθξφηεξεο ηνπ ελφο ζηξέκκαηνο. Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη λα ελζσκαησζεί ζην θφζηνο ηεο εθηφο ζρεδίνπ νηθνδφκεζεο ε επηβάξπλζε πνπ επηθέξεη ζε αζηηθέο ππνδνκέο θαη ην πεξηβάιινλ, κέζσ ηεο ζέζπηζεο αληηζηαζκηζηηθψλ νθειψλ θαη ηεο ελίζρπζεο ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ. Τπάξρνπλ παξφια απηά θαη δπλαηφηεηεο ελαιιαθηηθψλ ρξήζεσλ ζηελ εθηφο ζρεδίνπ γε, θπξίσο ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα. ΢ε πεξηβαιινληηθά ή ηνπηαθά πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, ή αγξνηηθή γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο ηνλίδεηαη ε αλάγθε απνθπγήο ηεο θαηαζθεπήο λέσλ αζηηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ απηνθηλεηνδξφκσλ, πνπ επηηείλνπλ ην θαηλφκελν ηεο αζηηθήο δηάρπζεο. Πξνβιέπνληαη εηδηθά κέηξα γηα ηελ ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο, φπσο ε θαηεδάθηζε απζαηξέησλ, αιιά θαη γηα ηελ απφδνζε κέξνπο ησλ εζφδσλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ απνδνηηθέο ρξήζεηο ζην Πξάζηλν Σακείν, ψζηε λα θαηαλεκεζνχλ ζε έξγα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ θπζηθψλ πεξηνρψλ θαη φια απηά ζην πιαίζην ησλ θαηεπζχλζεσλ πνιηηηθήο γηα ηνλ Παξάθηην Υψξν. Οη βαζηθνί ππιψλεο πνπ πξνσζνχληαη είλαη νη εμήο: 1νλ) Πεξηβάιινλ, σο ζεκαληηθφο πφξνο γηα φινπο, γηα ην κέιινλ ηεο θνηλσλίαο θαη σο άμνλαο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε, 2νλ) Παξαγσγή, σο πξνυπφζεζε θαη βαζηθφο κνριφο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο βησζηκφηεηαο, 3νλ) Πνιηηηζκφο, σο έλλνηα πνπ δηαπεξλά θαη πεξηέρεη φιεο ηηο επηκέξνπο εθθξάζεηο θαη ζπληζηψζεο ηεο θνηλσλίαο, 4νλ) Κνηλσληθή ζπλνρή, σο θαηεμνρήλ δεηνχκελν ζε πεξηφδνπο κεηάβαζεο/θξίζεο θαη 5νλ) Αζηηθή αλαδσνγφλεζε, κε νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο θαη αζηηθέο αλαπιάζεηο, σο κέζν γηα ηελ εμαζθάιηζε ζπλεθηηθήο αζηηθήο δνκήο, ηελ αλαβάζκηζε ηεο πφιεο, ηε κείσζε ηνπ νηθνινγηθνχ απνηππψκαηνο αιιά θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε ζηξνθή πξνο πεξηβαιινληηθά θηιηθέο θαη ελεξγεηαθά απνδνηηθέο θαηεπζχλζεηο.

ΝΑΤΣΗΛΗΑ – ΠΡΟΣΑ΢Ζ ΣΖ΢ Δ.Δ ΓΗΑ ΜΔΗΧ΢Ζ ΣΧΝ ΔΚΠΟΜΠΧΝ ΓΗΟΞΔΗΓΗΟΤ ΣΟΤ ΘΔΗΟΤ

Υάξε ζηηο πξνηάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηε κείσζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζείν ησλ θαπζίκσλ ησλ πινίσλ, μεθίλεζε ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα. Οη πξνηάζεηο αλακέλεηαη λα κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ θαηά πνζνζηφ έσο θαη 90%, θαη ηηο εθπνκπέο ιεπηψλ ζσκαηηδίσλ θαηά πνζνζηφ έσο θαη 80%. Αλακέλνληαη νθέιε πνπ ζα θπκαίλνληαη απφ 15 έσο θαη 34 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, μεπεξλψληαο θαηά πνιχ ην αλακελφκελν θφζηνο, ην νπνίν είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 2,6 έσο 11.000.000.000 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ. Με ζρεδφλ ην ήκηζπ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Δπξψπεο λα δεη ζε πεξηνρέο ζηηο νπνίεο δελ έρνπλ αθφκα εθπιεξσζεί νη θνηλνηηθνί ζηφρνη γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα, ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο πνιίηεο. «Ζ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε δελ ζηακαηά ζηα ζχλνξα. Οη ρεξζαίεο πεγέο ξχπαλζεο έρνπλ βξεζεί ζην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη έρεη έξζεη πιένλ ε ζηηγκή γηα ηνλ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ λα επσκηζζεί ην εχινγν κεξίδην πνπ ηνπ αλαινγεί, θαηά κείδνλα δε ιφγν ζην βαζκφ πνπ νη επηπηψζεηο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα γίλνληαη αηζζεηέο πνιχ πέξα απφ ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο. Ζ πξφηαζε απηή ζπληζηά ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηα εκπξφο ζηελ πνξεία γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ απφ ηνλ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ ν νπνίνο αλαπηχζζεηαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο. Θα βνεζήζεη λα επηιπζνχλ ηα δηαησληδφκελα πξνβιήκαηα πνηφηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα πνπ εμαθνινπζνχλ λα επεξεάδνπλ εθαηνκκχξηα Δπξσπαίνπο. Απνηειεί κέξνο ελφο ζεκαηνινγίνπ ξηδηθήο αλακφξθσζεο πνπ ζα πξνεηνηκάζεη ηνλ ηνκέα ψζηε λα αληηκεησπίζεη ηηο απξηαλέο πξνθιήζεηο», φπσο δήισζε ν αξκφδηνο γηα ην πεξηβάιινλ Δπίηξνπνο θχξηνο Janez Potočnik. ΢χκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ε κεγηζηε επηηξεπφκελε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζείν ησλ ζαιάζζησλ θαπζίκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επαίζζεηεο πεξηνρέο φπσο ε Βαιηηθή Θάιαζζα, ε Βφξεηα Θάιαζζα θαη ε Μάγρε ζα κεησζεί απφ ην πξνεγνχκελν επίπεδν ηνπ 1,5% ζην 0,1%,απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015. ΢ε άιινπο ηνκείο κπνξεί λα επηηεπρζεί αθφκε κεγαιχηεξε κείσζε, απφ 4,5% ζην 0,5%, απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2020.

ΔΘΝΗΚΟ ΠΑΡΚΟ ΢ΥΟΗΝΗΑ-ΜΑΡΑΘΧΝΑ

Δπείγνπζα ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ ΢ρνηληά - Μαξαζψλα απφ ην Πξάζηλν Σακείν γηα ηελ θάιπςε ησλ άκεζσλ αλαγθψλ ηνπ θαη ηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπ, ελέθξηλε ν ππνπξγφο Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ . Ζ απφθαζε, πνπ είρε πξναλαγγειζεί ζηε ζπλέληεπμε ηχπνπ ηνπ ππνπξγνχ, επηζπεχζηεθε κεηά ηε θσηηά πνπ μέζπαζε πξφζθαηα ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή δίρσο λα θηλδπλεχζεη, ράξε ζηελ άκεζε παξέκβαζε ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο. Ο Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ δήηεζε απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΔΚΑ λα επηηαρχλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο κέζσ ηνπ Δ΢ΠΑ, έσο ην 2015. Δπίζεο, γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ, πξνρσξά άκεζα ε Τπνπξγηθή Απφθαζε πνπ νξίδεη ηα λέα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ ηα νπνία είλαη εθπξφζσπνη ησλ ΟΣΑ, θαη ε επηινγή ηνπ λένπ πξνέδξνπ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο απνηειεί άκεζε πξνηεξαηφηεηα ηνπ ΤΠΔΚΑ, δεδνκέλεο ηεο ζεκαζίαο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ ΢ρνηληά - Μαξαζψλα, σο ππξήλα πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη πλεχκνλα πξαζίλνπ γηα ηνπο πνιίηεο. Σέινο, γηα ηε δαζηθή δηαρείξηζε θαη γηα λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ππξθαγηάο, ην ΤΠΔΚΑ έρεη εγθξίλεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Γαζαξρείνπ Καπαλδξηηίνπ, κέζσ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ, γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ δάζνπο θαη ηε ράξαμε πεξηεγεηηθψλ κνλνπαηηψλ κέζα ζην Δζληθφ Πάξθν.

ΑΤΞΖ΢Ζ ΣΟΤ ΟΡΗΟΤ ΣΟΤ ΟΕΟΝΣΟ΢ ΢ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ

Αθνξά ηέζζεξεο πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ζηαζκφ Νέα ΢κχξλε, ζηηο 16:00, κε ηηκή 206 κg/m³, ζην ζηαζκφ Λπθφβξπζε, ζηηο 16:00, κε ηηκή 196 κg/m³, ζην ζηαζκφ Θξαθνκαθεδφλεο, ζηηο 16:00, κε ηηκή 225 κg/m³ θαη ζην ζηαζκφ Κνξσπί, ζηηο 16:00, κε ηηκή 185 κg/m³. Ζ ππέξβαζε ηνπ νξίνπ ελεκέξσζεο θνηλνχ ζηηο ηηκέο ηνπ φδνληνο παξαηεξήζεθε χζηεξα απφ ηνπ Γηθηχνπ Παξαθνινχζεζεο Αηκφζθαηξαο ηεο Αζήλαο. Γηα ην ιφγν απηφ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο παξέρνληαη νη αθφινπζεο νδεγίεο γηα ηελ πξνθχιαμε ηνπ πιεζπζκνχ: «Άηνκα κε αλαπλεπζηηθέο θαη θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο θαη γεληθφηεξα άηνκα επαίζζεηα ζηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε ζπλίζηαηαη λα παξακέλνπλ ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο θαη λα απνθεχγνπλ ηελ θπθινθνξία ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Δπίζεο, ζπλίζηαηαη ζηα παξαπάλσ άηνκα, θαζψο θαη ηα παηδηά λα απνθεχγνπλ ηελ έληνλε ζσκαηηθή άζθεζε, ε νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκφ ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνχ θαη λα νδεγήζεη ζε αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα». Σν φξην ελεκέξσζεο θνηλνχ είλαη ην 180 κg/m³ θαη ην φξην ζπλαγεξκνχ ην 240 κg/m³. -------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 9--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ΒΗΧ΢ΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑ ΠΟΗΟΣΗΚΔ΢ ΣΟΠΗΚΔ΢ ΚΟΗΝΧΝΗΔ΢

Οκηιία κε ζέκα ηε βηώζηκε αλάπηπμε πξαγκαηνπνίεζε ν βνπιεπηήο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ηνπ ΠΑ΢ΟΚ θ. Παληειήο Αζπξαδάθεο κε αθνξκή ην δηαθξαηηθφ ζπλέδξην πνπ δηνξγάλσζε ν Γήκνο Αραξλψλ γηα ηε Βηψζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε. «Ζ βηψζηκε αλάπηπμε, κε ηελ επξεία έλλνηα ηεο ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζε κηα αλαβαζκηζκέλε ηνπηθή θνηλσλία. Άιισζηε ε νηθνλνκηθή επεκεξία, ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ε πνηφηεηα δσήο θαη ην πςειφ επίπεδν αζηηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη αιιειέλδεηα θαη επηηπγράλνληαη κέζα απφ κηα πνηνηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε θνηλσληθή ηζνξξνπία, νηθνλνκηθή επεκεξία θ.ιπ.», ηφληζε ν βνπιεπηήο ζηελ αξρή ηεο νκηιίαο ηνπ. «Σα πξνβιήκαηα ησλ πφιεσλ, ηδηαίηεξα ησλ κεγαιχηεξσλ, ζέινπλ λέεο ηδέεο, πξσηνπνξηαθέο πξνηάζεηο θαη απνθαζηζηηθφηεηα ζε κηα ζεηξά θξίζηκσλ ζεκάησλ, πνπ αθφκε θαη ζήκεξα ε Διιάδα αδπλαηεί ή δπζθνιεχεηαη λα αληηκεησπίζεη. Θέκαηα γηα ηα νπνία θαη ε ειιεληθή θπβέξλεζε αιιά θαη πνιιέο δεκνηηθέο αξρέο έρνπλ μεθηλήζεη έλαλ ηηηάλην αγψλα γηα λα πεηχρνπλ γξήγνξα θαη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα». ΢ηε ζπλέρεηα θαηέγξαςε θάπνηνπο ηνκείο δξάζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ πην πνηνηηθή κηα ηνπηθή θνηλσλία θαη λα δψζνπλ λέεο πεγέο εζφδσλ ζηελ ηνπηθή Απηνδηνίθεζε πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ , φπσο ε ελεξγεηαθή απηνλνκία ησλ δήκσλ, νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, ε απνδνηηθή αλαθχθισζε, ε κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη πνιιά άιια δεκηνπξγνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, αλαβαζκίδνπλ ην πεξηβάιινλ, εμνηθνλνκνχλ ρξήκαηα θαη ηαπηφρξνλα πξνζζέηνπλ λέεο πεγέο εζφδσλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Ο βνπιεπηήο θιείλνληαο ηελ νκηιία ηνπ αλέδεημε ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα ζε πξσηαγσληζηή θάζε ηνπηθήο θνηλσλίαο ζε αξκνληθφ ζπλδπαζκφ κε ηελ βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε. «΢εκαληηθφ ζηα ρξφληα πνπ έξρνληαη, πέξα απφ ηε βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε, ζα απνηειέζεη θαηά ηε γλψκε κνπ έλα λέν πνηνηηθφ επίπεδν ζρέζεσλ ησλ αλζξψπσλ κεηαμχ ηνπο. Οη ηζρπξνί ζπλεθηηθνί δεζκνί ζα ζπκβάινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ ζα έξζνπλ ζε νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν, αλαδεηθλχνληαο ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα ζε αδηακθηζβήηεην πξσηαγσληζηή θάζε ηνπηθήο θνηλσλίαο».

«΢ΦΡΑΓΗ΢Ζ ΒΤΡ΢ΟΓΔΦΔΗΟΤ ΢ΣΟΝ Α΢ΠΡΟΠΤΡΓΟ»

Απόθαζε εμέδσζε ε Αληηπεξηθεξεηάξρεο Γπηηθήο Αηηηθήο θα ΢ηαπξνχια Γήκνπ δηα ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Γπηηθήο Αηηηθήο γηα ηελ δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ βπξζνδεςείνπ – εξγνζηαζίνπ επεμεξγαζίαο δεξκάησλ ηεο εηαηξείαο «Η. ΓΑΜΒΑΚΔΡΑΚΖ΢ & ΢ΗΑ Δ.Δ.» ζηε ζέζε «Εακπαρηίλη» ηνπ Γήκνπ Αζπξνπχξγνπ κε ηελ ζθξάγηζε ηνπ παξαγσγηθνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο επηρείξεζεο απφ θιηκάθην ππαιιήισλ ηεο Π.Δ.Γ.Α λα αθνινπζεί. Ζ επηβνιή ηνπ δηνηθεηηθνχ κέηξνπ ηεο ζθξάγηζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο πξνέθπςε θαηφπηλ πξφζθαηεο απηνςίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Δπηζεσξεηέο Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ζηελ ελ ιφγσ επηρείξεζε. Καηά ηελ απηνςία δηαπηζηψζεθε ε ιεηηνπξγία εξγνζηαζίνπ επεμεξγαζίαο δεξκάησλ ρσξίο απηφ λα δηαζέηεη άδεηα ιεηηνπξγίαο, έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη άδεηα δηάζεζεο πγξψλ απνβιήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαγσγηθή ηνπ δηαδηθαζία. Μεηά ηελ ελεκέξσζε ηεο Αληηπεξηθεξεηάξρε δφζεθε εληνιή απφ ηελ ίδηα γηα δηελέξγεηα λέαο απηνςίαο. Ζ απηνςία πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ππαιιήινπο ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο ηεο Π.Δ.Γ.Α. θαη ζηε ζπλέρεηα εθδφζεθε ε ζρεηηθή Απφθαζε ζθξάγηζεο. Απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο πξνέθπςε φηη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2008 είρε εθδνζεί Απφθαζε κε ηελ νπνία ηεο δηλφηαλ ηεηξάκελε πξνζεζκία γηα κεηεγθαηάζηαζήο ηεο ζε άιιε θαηάιιειε ζέζε, θαζψο ε ιεηηνπξγία ηεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία δελ ήηαλ ζπκβαηή κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηελ ηζρχνπζα ρξήζε γεο ηεο πεξηνρήο, φπνπ επηηξέπνληαη κφλν πεξίπηεξα αλαςπρήο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα πεξηνρή ραξαθηεξηζκέλε σο απφιπηεο πξνζηαζίαο ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ηνπ φξνπο Αηγάιεσ. Ζ εηαηξεία πνηέ δελ ζπκκνξθψζεθε, παξφηη ηεο δφζεθε εθ λένπ νθηάκελε παξάηαζε, ε νπνία έιεγε ηνλ Απξίιην ηνπ 2009, ελψ παξάιιεια ηεο επηδφζεθε πξφζθιεζε ψζηε λα ππνβάιιεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα αδεηνδφηεζή ηεο βάζεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ. Ζ θα Γήκνπ κεηά ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο ζθξάγηζεο ηεο εηαηξείαο δήισζε φηη είλαη απνθαζηζκέλε λα δψζεη ηέξκα ζηελ απζαηξεζία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ απηέο πξνθαινχλ. ΢εκείσζε φηη ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ζηεξίδεη ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή αιιά κε βαζηθή πξνυπφζεζε ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηελ απζηεξή ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, θαζψο θαη ηελ ηήξεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ησλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία.

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΧΝ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ - ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ Σν Κνηλσληθό Παληνπσιείν ζηήξημε ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο ζην Γήκν Αγίσλ Αλαξγχξσλ – Κακαηεξνχ θαηά ηελ Παζραιηλή πεξίνδν. Οη εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο ηνπ Γήκνπ Αγ. Αλαξγχξσλ – Κακαηεξνχ δέρζεθαλ ηελ ζηήξημε ηνπ επαηζζεηνπνηεκέλνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ, ν νπνίνο ζπγθέληξσζε έλαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ πξντφλησλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Κνηλσθεινχο Παληνπσιείνπ ηελ πεξίνδν ηνπ Πάζρα. ΢ε κία πεξίνδν πνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηα δπζρεξή απνηειέζκαηά ηεο απαζρνινχλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο ζπλαλζξψπνπο καο, νη δηθαηνχρνη ηνπ Παληνπσιείνπ δέρζεθαλ κε κεγάιε αλαθνχθηζε ηηο επγεληθέο πξνζθνξέο ζε ηξφθηκα θαη είδε πξψηεο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ θακπάληα ζπγθέληξσζεο πξντφλησλ. ΢ηελ θακπάληα ζπκκεηείραλ νη εηαηξείεο Δ.Η. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ΢ Α.Δ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΜΠΗ΢ΚΟΣΧΝ ΚΑΗ ΔΗΓΧΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ΢, ε ΠΡΟΚΣΔΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΔΛΛΑ΢ ΑΒΔΔ (P&G), ελψ νη εξγαδφκελνη ησλ εηαηξεηψλ INTERAMERICAN θαη κέινο ηνπ Οκίινπ EUREKO, θαζψο θαη ηεο MELLON INTERNATIONAL S.A, ζπγθέληξσζαλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο είδε πξψηεο αλάγθεο, φπσο ηξφθηκα δηαξθείαο (γάιαηα, δπκαξηθά, φζπξηα θηι.).

ΔΛΔΤ΢ΗΝΑ - ΢ΤΝΔΓΡΗΑ΢Ζ ΣΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΢ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ΢

΢ηελ ζπλεδξίαζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην Πεξηθεξεηαθφ ΢πκβνχιην Αηηηθήο ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ ΢πκβνπιίνπ Διεπζίλαο, ζπδεηήζεθαλ ηα παξαθάησ ζέκαηα Ζκεξεζίαο Γηάηαμεο: 1ν) Δπηθχξσζε πξαθηηθψλ 14εο θαη 15εο ζπλεδξίαζεο Πεξηθεξεηαθνχ ΢πκβνπιίνπ Αηηηθήο, 2ν) Δλεκέξσζε γηα ην Δ΢ΠΑ – ΠΔΠ Αηηηθήο 2007 – 2013, 3ν) Δλεκέξσζε γηα ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα Γπηηθήο Αηηηθήο, 4ν) Οξηζκφο εθπξνζψπνπ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη αλαπιεξσηή απηνχ γηα ζπκκεηνρή ζε Δπηηξνπή αξκφδηα γηα ζέκαηα ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο πεξηνρψλ δηθαηνδνζίαο Ληκελαξρείνπ Διεπζίλαο θαη 5ν )Μεηάβαζε Πεξηθεξεηαθνχ ΢πκβνχινπ ζην Δμσηεξηθφ. Από ηα ζέκαηα απηά ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ εθείλα πνπ αθνξνχλ ηελ ελεκέξσζε γηα ην Δ΢ΠΑ – ΠΔΠ Αηηηθήο 2007 – 2013, θαζψο ε Π.Δ.Γ.Α. αγσλίδεηαη λα δηαζθαιίζεη ηελ έληαμε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ έξγσλ ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο ζε απηφ, φπσο επίζεο θαη ε ελεκέξσζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα απφ ηελ Αληηπεξηθεξεηάξρε θα ΢ηαπξνχια Γήκνπ. Ζ θα Γήκνπ δήισζε φηη απνηειεί ηδηαίηεξε ηηκή γηα ηελ Γπηηθή Αηηηθή ε δηελέξγεηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ΢πκβνπιίνπ ζηελ Διεπζίλα. Δπηζήκαλε δε φηη θαηαδεηθλχεη ην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο θνπ Γηάλλε ΢γνπξνχ θαη ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ΢πκβνπιίνπ ζην ζχλνιφ ηνπ γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Γπηηθήο Αηηηθήο θαη ζεκαηνδνηεί ηελ νπζηαζηηθή παξέκβαζε ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ επίιπζε ρξφλησλ πξνβιεκάησλ ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη ηελ πινπνίεζε έξγσλ ππνδνκψλ θαη δηθηχσλ ζηελ Γπηηθή Αηηηθή.

---------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 10---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 11--------------------------------------------------------------------------------------


ΣΔΛΔΣΖ ΔΝΑΡΞΖ΢ ΑΓΧΝΧΝ

Παξά ηελ απνπζία ηνπ Πξσζππνπξγνχ απ‟ απηφ ην πνιχ ζεκαληηθφ γεγνλφο, ε θξάζε «Αζήλα 2011» πνπ θψηηζε ηνλ νπξαλφ πάλσ απφ ην Καιιηκάξκαξν ΢ηάδην, έδσζε ζηε δηνξγάλσζε ηνλ πνιηηηζκφ θαη ην κεγαιείν πνπ αξκφδεη ζε κηα ηφζν ηδηαίηεξε εθδήισζε. Απηή ησλ Special Olympics. Οη δε ηξηαθφζηεο είθνζη θιφγεο πνπ αλάβιπδαλ απφ ηνπο ππξζνχο ησλ εζεινληψλ θαη έθεξλαλ ην κήλπκα ηεο ιακπαδεδξνκίαο ζην ζηάδην παξάιιεια κε εθαηνληάδεο ππξνηερλήκαηα θαη ιακπεξέο παξνπζίεο, έδσζαλ έλα αθφκα πην δσληαλφ θαη θσηεηλφ ρξψκα κε ην νπνίν θαη νινθιεξψζεθε ε ηειεηή έλαξμεο ησλ αγψλσλ. ΢ηα ησλ αγψλσλ, ππνινγίδεηαη φηη ζπκκεηείραλ 10.000 αζιεηέο κε δηαλνεηηθή αλαπεξία απφ 183 ρψξεο, 2.500 πξνπνλεηέο, 3.000 ηερληθνί επίζεκνη, 3.000 εθπξφζσπνη ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη 25.000 εζεινληέο, ελψ πεξηζζφηεξα απφ 40.000 κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ αζιεηψλ ήιζαλ ζηελ Διιάδα, απφ θάζε γσληά ηνπ πιαλήηε γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ην κεγάιν ζαχκα ηνπ αζιεηηζκνχ. Ρίγε ζπγθίλεζεο ζηηο θεξθίδεο πξνθάιεζε ε ζηηγκή πνπ ηέζζεξηο αζιεηέο ησλ Special Olympics θαη ηέζζεξηο Έιιελεο Οιπκπηνλίθεο -ε ΢νθία Μπεθαηψξνπ, ν Βαζίιεο Πνιπκέξνο, ε Βνχια Παηνπιίδνπ θαη ν Μηράιεο Μνπξνχηζνο, ζπλνδεπφκελνη απφ ηελ ΋ιγα Βαζδέθε θαη ηελ Κιέιηα Παληαδή θξάηεζαλ ηελ ειιεληθή ζεκαία.Γχν αζιεηέο-ζξχινη κεηέθεξαλ ηελ ζεκαία ησλ Special Olympics.O Πχξξνο Γήκαο θαη ε Νάληηα Κνκαλέηζη. Ζ θιφγα ηεο Διπίδαο γηα ηελ ηειηθή ιακπαδεδξνκία άλαςε κε ηελ βνήζεηα ησλ Γεκνζζέλε Σακπάθνπ, παγθφζκηνπ πξσηαζιεηή ζηελ ελφξγαλε θαη ηνπ Ζξαθιή Κνληνχ, πξσηαζιεηή ηζηηνπινΐαο. ΢πγθηλεηηθή ήηαλ θαη ε ζηηγκή ηνπ αθηεξψκαηνο απφ ηελ Μαξία Μελνχλνο ζηελ ηδξχηξηα ησλ Special Olympics , Eunice Kennedy-Shriver πνπ έθπγε απφ ηελ δσή ην 2009.

΢ΠΟΤΓΑΗΔ΢ ΔΠΗΓΟ΢ΔΗ΢ ΑΠΟ ΣΟΤ΢ ΑΘΛΖΣΔ΢ ΜΑ΢

ΣΔΛΔΣΖ ΛΖΞΖ΢ ΑΓΧΝΧΝ

Ζ ηειεηή έλαξμεο ζπγθίλεζε, ε ηειεηή ιήμεο εληππσζίαζε.. Ζ Αζήλα απνραηξέηηζε ηνπο πεξίπνπ 7.000 αζιεηέο, ηνπο πξνπνλεηέο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, απφ 180 ρψξεο ηνπ θφζκνπ, πνπ κε ηε ζπκπαξάζηαζε 25.000 εζεινληψλ ζπκκεηείραλ ηηο ηειεπηαίεο δέθα εκέξεο ζηελ «επαλάζηαζε ηεο αμηνπξέπεηαο». Σελ ιήμε ησλ Αγψλσλ θήξπμε ν Γήκαξρνο Αζελαίσλ, θ. Γηψξγνο Κακίλεο, θαη αθνινχζεζε ε ππνζηνιή ηεο ζεκαίαο ησλ Special Olympics, ππφ ηνπο ήρνπο ηνπ χκλνπ ησλ Αγψλσλ πνπ ζπλέζεζε ν ΢ηέθαλνο Κνξθνιήο. «Ζ Διιάδα ππάξρεη. Ζ Διιάδα κπνξεί», δήισζε ε θα Άλλα Γεζπνηνπνχινπ, πξφεδξνο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο, θαη ζπκπιήξσζε: «Γελ ππάξρεη κφλν ζθνηάδη θαη απαηζηνδνμία. Τπάξρεη αηζηνδνμία, δχλακε θαη αλζξσπηά. Ο αγψλαο γηα κηα θνηλσλία πνπ ζα ζέβεηαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα, ζπλερίδεηαη». Αθνχ έδσζε ζπγραξεηήξηα ζε «φινπο φζνπο ζπλεηζέθεξαλ ζηε ζεκαληηθφηεξε αζιεηηθή θαη πνιηηηζηηθή δηνξγάλσζε», επεζήκαλε φηη ζα είλαη ζην πιεπξφ ηεο Κνξέαο, πνπ είλαη ε δηνξγαλψηξηα ρψξα ησλ Υεηκεξηλψλ Special Olympics ηνπ 2013. «Δπραξηζηνχκε Αζήλα, επραξηζηνχκε εζεινληέο, επραξηζηνχκε αζιεηέο», ηφληζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν Πξφεδξνο ηνπ παγθφζκηνπ θηλήκαηνο ησλ Special Olympics, Σίκνζη ΢ξάηβεξ. «Δίκαζηε φινη κέζα» αλαθψλεζε ζηα ειιεληθά θαη ζπλέρηζε θάλνληαο ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην έξγν ησλ εζεινληψλ: «Οη εζεινληέο έδεημαλ ην θαιχηεξν θνκκάηη ηεο Διιάδαο. Κιέςαηε ηηο θαξδηέο καο. Θα είκαζηε πάληα επγλψκνλεο. ΢αο επραξηζηνχκε» είπε θαη ζπκπιήξσζε: «Αθφκα θαη ζε δχζθνιεο επνρέο νη εζεινληέο δείρλνπλ ην δξφκν θαη εκείο ηνπο αθνινπζνχκε». ΢ηε ζπλέρεηα επραξηζηψληαο ηελ θα Γεζπνηνπνχινπ, ηεο δψξηζε κία θσηνγξαθία απ ηνλ Ηεξφ Βξάρν ηεο Αθξφπνιεο. «Γέθπξεο ρηίδνπκε, θξάγκαηα γθξεκίδνπκε» ηξαγνχδεζε ην ζπγθξφηεκα Αέξηθα ην νπνίν ζπλζέηνπλ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Οη Αέξηθα έρνπλ θάλεη πάλσ απφ 100 ζπλαπιίεο ζε φιε ηελ Διιάδα θαη κεηαδίδνπλ ην κήλπκα ηεο απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. ΢ηελ αξρή ηεο ηειεηήο, 300 θαη πιένλ κέιε απφ ηηο αληηπξνζσπίεο ησλ αζιεηψλ παξέιαζαλ ππφ ηνπο ήρνπο ηεο κνπζηθήο ησλ Οληξάκα, νη νπνίνη παξνπζίαζαλ έλα πνπ ξνθ ζέακα, ζπλδπαζκέλν κε αθξηθαληθνχο ήρνπο απφ ην ζπγθξφηεκα θξνπζηψλ Batala.

Σέζζεξα ρξπζά κεηάιιηα ράξηζε ζηελ Διιάδα ν Αιέμαλδξνο ΢ηνππάθεο, ν νπνίνο δηέπξεςε ζηελ θαηεγνξία 90θ. ζηε Γπλακηθή Αξζε Βαξψλ. Ο 18ρξνλνο αζιεηήο πέηπρε εμαηξεηηθέο επηδφζεηο κε 160θ. βαζχ θάζηζκα (squat), 102,5θ. πάγθν (bench), 170θ. δπλακηθή αξζε (dead lift) θαη 432,5θ. ζχλνιν. Αιιά ηέζζεξα κεηάιιηα, ζην ίδην αγψληζκα πήξε ν Υξήζηνο ΢νπβαιηψηεο. Ο „Διιελαο αζιεηήο θαηέθηεζε έλα ρξπζφ θαη ηξία ράιθηλα. To ρξπζφ ζην βαζχ θάζηζκα (squat) ΜΔΣΑΛΛΗΟ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΘΝΗΚΖ ζεθψλνληαο 125 θηιά, ελψ ηα ράιθηλα ήξζαλ ζηoλ πάγθν (bench press) κε 80 θηιά, ηε δπλακηθή άξζε (deadlift) κε 150 θηιά θαη ην ζχλνιν 355 θηιά. Μεγάιε επηηπρία ΟΜΑΓΑ ΠΟΓΟ΢ΦΑΗΡΟΤ ΓΤΝΑΗΚΧΝ γηα ηελ ειιεληθή νκάδα βόιετ, ε νπνία ζην κηθξφ ηειηθφ ηεο Division2 επηθξάηεζε Οη Διιελίδεο αζιήηξηεο πξαγκαηνπνίεζαλ 2-1 ζεη ηεο Ηαπσλίαο. Σν ειιεληθφ ζπγθξφηεκα θαηέθηεζε ηελ ηξίηε ζέζε, αλ θαη εμαηξεηηθέο εκθαλίζεηο αλεβαίλνληαο ζην δεχηεξν εηηήζεθε ζην πξψην ζεη κε 25-22. Με ην ίδην ζθνξ πήξε ην δεχηεξν, ελψ ζην ηάη ζθαιί ηνπ βάζξνπ θαηαθηψληαο ην αξγπξφ κπξέηθ έθαλε πεξίπαην αθνχ επηβιήζεθε κε 15-6. O ρνξφο ησλ κεηαιιίσλ κεηάιιην ζε κηα πνιχ ζπγθηλεηηθή ηειεηή πνπ ζπλερίζηεθε, κε ηελ ειιεληθή νκάδα ηεο ηππαζίαο, λα θαηαθηά ηέζζεξα έγηλε ζην γήπεδν ηνπ ζφθηκπνι. Ζ νκάδα καο απφ ηνπο ζεαηέο πνπ παξαθνινχζεζαλ κεηάιιηα (ζπλνιηθά ε ζπγθνκηδή γηα ηελ Διιάδα έθηαζε ηα 12 κεηάιιηα). Ο απνζεψζεθε ηηο απνλνκέο θαη πνιχο θφζκνο έζπεπζε λα Παλαγηώηεο Πνιίδεο πήξε ην ρξπζό ζηελ θαηεγνξία Working Trails CI_03. θσηνγξαθεζεί ηφζν κε ηηο αζιήηξηεο, φζν θαη Γεχηεξε ήηαλ ε Νηφβε Γξπκνχζε ζηελ θαηεγνξία Working Trails CS_2 θαη ν Νίθνο κε ηνλ νκνζπνλδηαθφ πξνπνλεηή, Φψηε Γξνχγθα, Παγάλεο ζηελ θαηεγνξία Working Trails CΗ_01. Σν ηέηαξην κεηάιιην ηεο κέξαο, ην ν νπνίνο ηηο νδήγεζε ζε απηήλ ηε κεγάιε θαηέθηεζε ε Υξπζάλζε Υαηδεεκκαλνπήι, ε νπνία θαηεηάγε ηξίηε ζηελ θαηεγνξία επηηπρία. Ο πξνπνλεηήο ηεο Δζληθήο, Φψηεο Working Trails CΗ_07. Ζ απιαία ησλ αγώλσλ ζην θάλνε θαγηάθ έπεζε κε ηνπο Γξνχγθαο, έκεηλε απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνο απφ Διιελεο λα παλεγπξίδνπλ έμη κεηάιιηα. ΢ην πξψην ζθαιί ηνπ βάζξνπ αλέβεθαλ νη ηε δηνξγάλσζε θαη επρήζεθε απηφ ην κεηάιιην Δμαξρφπνπινο-Σζηγάληεο (ΚΣ 200κ. doubles ειηθηψλ 16-23), ΢ηδέξε-Μαραίξα (ΚΣ λα είλαη ε αξρή γηα πεξηζζφηεξεο επηηπρίεο. 200κ doubles, ειηθηψλ 16-21), Ξππφιεηνο- Αξακπαηδίελ (ΚΣ 200κ.doubles, ειηθηψλ "Ήηαλ κηα άξηηα δηνξγάλσζε θαη θάλεθε απφ +30). Σν αζεκέλην κεηάιιην θαηέθηεζαλ νη Αλησληάλα Μαραίξα (ΚΣ 200κ. ηελ αληαπφθξηζε ηνπ θφζκνπ", είπε αξρηθά ζπλέρηζε: "Δπειπηζηψ φηη βάιακε ηα racesingles ειηθηψλ 16-21), ΢σηήξεο Ξππφιπηνο (KT200κ. racesingles ειηθηψλ +30), θαη ζεκέιηα γηα λα έξζνπλ θαη άιιεο επηηπρίεο". Μηράιεο Ρνχζζνο (ΚΣ 200κ. racesingles ειηθηψλ 16-21). Πποζπάθηζε, αλλά δεν ηα καηάθεπε η ελληνική ομάδα ποδοζθαίπος 11-a side. ΢ηνλ ηειηθφ εηηήζεθε 6-1 απφ κία πνιχ θαιχηεξε νκάδα, ηελ Βξαδηιία. Έλα ρξπζό θη έλα ράιθηλν κεηάιιην ήηαλ ν απνινγηζκόο ησλ Διιήλσλ θνιπκβεηώλ θαηά ηελ πξνηειεπηαία εκέξα ζην θιεηζηφ Οιπκπηαθφ θνιπκβεηήξην. Ζ Μαξία Μσξαΐηε αλέβεθε ζην ςειφηεξν ζθαιί ηνπ βάζξνπ ζηε θαηεγνξία (FO4) ζηα 100κ. πξφζζην γπλαηθψλ, ελψ ζηα 25 κ. ειεχζεξν ε Μηθαέια Κνξθίδε, θαηάθηεζε ην ράιθηλν κεηάιιην. Ο Γηνλύζεο Βνπθειάηνο θαηάθηεζε ην δεύηεξν ειιεληθό κεηάιιην ζην ηέληο (ράιθηλν), θαζψο επηθξάηεζε κεηά απφ ζπγθινληζηηθφ αγψλ α ηνπ Ακεξηθαλνχ, Λνχθαο Μπιάηει κε 2-1 (5-3, 2-4, 7-4). ----------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 12--------------------------------------------------------------------------------------------


ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΒΑ΢ΗΛΑΡΑ΢ ΒΑ΢ΗΛΖ΢ ΓΗΑΝΝΖ΢ ΕΟΤΓΑΝΔΛΖ΢:"Α΢ΘΕΝΗ΢ ΕΘΝΑΘ ΑΤΣΟ΢ ΠΟΤ ΕΥΑ΢Ε ΣΟ ΢ΘΕΝΟ΢ ΣΟΤ ΚΑΘ ΑΡΡΩ΢ΣΟ΢ ΑΤΣΟ΢ ΠΟΤ ΕΥΑ΢Ε ΣΗ ΡΩΜΗ ΣΟΤ" Ο Γηάλλεο Ενπγαλέιεο ζηέιλεη ην δηθφ ηνπ κήλπκα γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιάδα. Γλσζηφο γηα ηελ επαηζζεζία ηνπ, δελ καζάεη ηα ιφγηα ηνπ θαη δειψλεη: «Ενχκε ζε έλα θξάηνο πνπ δελ κεξηκλά γηα ηα πξνβιήκαηα πγείαο, πνπ δελ ηεξεί θαλ ηα απηνλφεηα. ΢ηελ Διιάδα έξηρλαλ ζηνλ Καηάδα ηα αζζεληθά βξέθε». Σα πξνβιήκαηα πγείαο ζχκθσλα κε ηνλ Γηάλλε Ενπγαλέιε πξνέξρνληαη απφ ηελ εηπκνινγία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, εμεγψληαο: «Αζζελήο είλαη απηφο πνπ έραζε ην ζζέλνο ηνπ θαη άξξσζηνο απηφο πνπ έραζε ηε ξψκε ηνπ. Ζ ειιεληθή γιψζζα ην ιέεη μεθάζαξα. Δλ δπλάκεη ινηπφλ είκαζηε φινη αζζελείο». Ζ ηζηνξία ηνπ Γηάλλε Ενπγαλέιε ρξήδεη πξνζνρήο, αθνχ ηα βηψκαηά ηνπ ηνλ έθαλαλ λα κεγαιψζεη ιίγν δηαθνξεηηθά απφ ηα ππφινηπα «θπζηνινγηθά» παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπ (Οη γνλείο ηνπ ήηαλ θσθάιαινη). ΋πσο αλαθέξεη: «Γελ ζα μεράζσ πνηέ πνπ ήκνπλ δπν ρξνλψλ. Ζ κακά ζπδεηνχζε κε ηνλ κπακπά κε λνήκαηα, έμσ θχζαγε δπλαηφο αέξαο, ε θνπξηίλα θάπνηα ζηηγκή παξέζπξε ην αλζνδνρείν, εθείλν έπεζε θάησ θαη έθαλε έλαλ εθθσθαληηθφ ήρν πνπ εκέλα κε ηξφκαμε, αιιά ε κακά θη ν κπακπάο ζπλέρηδαλ ζαλ λα κελ έηξερε ηίπνηα. Έθαλα ηα πάληα γηα λα ηνπο θάλσ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηη εζηί ήρνο». Δίλαη θαη ν ιφγνο πνπ νη θσθνί αλαπηχζζνπλ άιια ραξίζκαηα, αθνχ ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξεη, «Μπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία ησλ ζπρλνηήησλ. Γελ κπφξεζα λα θνξντδέςσ πνηέ ηε κάλα κνπ. Μνπ έιεγε, „‟ηη ψξα ζα έξζεηο‟‟, ηεο έιεγα „‟12.00‟‟, γχξλαγα 12.30 θαη κε ην πνπ έβαδα ην θιεηδί ζηελ πφξηα, ε κάλα κνπ μχπλαγε. Γελ άθνπγε, αιιά θαηαιάβαηλε απφ ηνλ παικφ, ελψ κηα κάλα πνπ ζα άθνπγε θαλνληθά, δελ ζα μχπλαγε πνηέ» θαη θαηαιήγεη αλαθεξφκελνο ζην ζήκεξα, «Σα θσθά παηδηά πεγαίλνπλ ζηα θιακπ θαη ζηηο ληίζθν, ζην ζεκείν φπνπ ππάξρεη ε κεγαιχηεξε έληαζε, γηα λα πηάζνπλ ην πάησκα λα ηξίδεη ή ην ηξαπέδη λα ηξέκεη, λα αληηιεθζνχλ ηνλ ξπζκφ θαη έηζη λα θνπλεζνχλ θαη απηά». ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ΢ ΠΑΠΑΓΑΚΖ΢: "Η ΕΓΚΕΦΑΛΘΚΗ ΜΟΤ ΠΑΡΑΛΤ΢Η ΔΕ ΢ΣΑΘΗΚΕ ΕΜΠΟΔΘΟ ΢ΣΗΝ ΕΠΘΔΘΩΞΗ ΜΟΤ ΝΑ ΖΗ΢Ω ΜΘΑ ΦΤ΢ΘΟΛΟΓΘΚΗ ΖΩΗ" Ζ δσή ηνπ Αιέμαλδξνπ Παπαδάθε, ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα κεηαθεξζεί θαη ζε θάπνην βηβιίν επππφιεπηνπο ζπγγξαθέα. Ζ εγθεθαιηθή ηνπ παξάιπζε δελ ηνλ εκπφδηζε λα αζρνιεζεί κε ηελ πνιηηηθή, παίξλνληαο κηα απφθαζε πνπ ιίγνη ζα είραλ ην ζάξξνο λα πάξνπλ εάλ είραλ παξφκνηα πάζεζε. Πξφζθαηα εθιέρζεθε αληηπξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Γηαβαηψλ Θεζζαινλίθεο θαη παξάιιεια θαηεηάγε 15νο ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε ηνπ Παξανιπκπηαθνχ αζιήκαηνο boccia, ζην νπνίν αλαδείρζεθε πξσηαζιεηήο Διιάδνο ζηελ θαηεγνξία BC2. Πάληα γεκάηνο δσληάληα θαη απνηειψληαο πεγή δχλακεο θαη ζέιεζεο, ζε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ιίγεο ψξεο κεηά ηελ αλάδεημή ηνπ ζε πξσηαζιεηή Διιάδαο αλέθεξε: «Ξεθίλεζα ηελ ελαζρφιεζή κνπ κε ηνλ αζιεηηζκφ θαηά ιάζνο! Σν 1996 ην αζθαιηζηηθφ ηακείν κνπ δελ κπνξνχζε λα πιεξψλεη άιιν ηηο θπζηνζεξαπείεο κνπ θαη έηζη ζηξάθεθα ζηνλ αζιεηηζκφ. Γξάθηεθα ζηελ νκάδα ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ Θεζζαινλίθεο θαη ζηα ηκήκαηα ηνπ κπάζθεη θαη ηελ θνιχκβεζεο ΑκεΑ. Καλέλα παφ ηα δχν δε κ‟ ελζνπζίαζε. Σφηε, ήξζα ζε επαθή κε ην boccia. Σν παηρλίδη απνηειεί παξανιπκπηαθφ άζιεκα, είλαη δειαδή, έλα απφ ηα ηξία αζιήκαηα ησλ Παξανιπκπηαθψλ Αγψλσλ πνπ δελ έρεη αληίζηνηρν νιπκπηαθφ άζιεκα. Έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα παίδεηαη απφ άηνκα κε εγθεθαιηθή παξάιπζε ή άιιε θηλεηηθή αλαπεξία, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ αλαπεξηθφ ακαμίδην. Παίδεηαη αηνκηθά, ζε δεπγάξηα ή ζε νκάδεο ηξηψλ. ΢θνπφο ηνπ παηρληδηνχ είλαη λα ξίμνπλ νη παίθηεο ηε δεξκάηηλε κπάια ηνπο (ρξψκαηνο θφθθηλνπ ή κπιε) φζν πην θνληά κπνξνχλ ζηε ιεπθή κπάια (ζηφρν πνπ θαιείηαη «Jack»). Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν Αιέμαλδξνο έρεη αλαδεηρζεί ηξεηο θνξέο πξσηαζιεηήο Διιάδαο (2008,2010.2011) ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε νκαδηθφ επίπεδν, 7νο ζην Παγθφζκην Κχπειιν ηνπ 2010, 15νο ζηελ Παγθφζκηα θαηάηαμε θαη αξρεγφο ηεο Δζληθήο boccia ζηηο θαηεγνξίεο BC1 θαη BC2. Απνηειεί κέινο ηνπ Αζιεηηθνχ ΢πιιφγνπ Αγίνπ Υξηζηνθφξνπ Παηαλίαο θαη ζπρλά θαηεβαίλεη ζηελ Αηηηθή γηα πεξηζζφηεξε πξνπφλεζε. Σνπ έρνπλ αλνίμεη παξάιιεια θαη θαηλνχξηνη νξίδνληεο, θαζψο ν δήκαξρνο Γέιηα, Νίθνο Γηνπηίθαο ηνπ έρεη αλαζέζεη ηνλ ηνκέα ησλ ΑκεΑ φινπ ηνπ δήκνπ θαη ήδε ν 45ρξνλνο επεμεξγάδεηαη ζρέδην γηα ηε δεκηνπξγία εηδηθψλ ξακπψλ γηα ηα ΑκεΑ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΡΑΦΑΖΛ ΠΑΣΡΧΝΗΓΖ΢: "ΣΟ ΜΟΝΟ ΠΟΤ ΘΔΛΩ ΝΑ ΠΩ ΓΙΑ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΚΙΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΣΑΛΑΒΟΤΝ ΟΙ ΓΟΝΔΙ΢ ΣΟΤ΢ ΠΩ΢ ΟΦΔΙΛΟΤΝ ΝΑ ΣΟΤ΢ ΓΩ΢ΟΤΝ ΣΗΝ ΔΤΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΓΡΑ΢ΣΗΡΙΟΠΟΗΘΟΤΝ" Ξερσξηζηή πεξίπησζε αλζξώπνπ απνηειεί ν 13ρξνλνο Ραθαήι Παηξσλίδεο, ν κηθξφηεξνο ηελίζηαο κε θαξφηζη ζηνλ θφζκν νπνίνο θεξδίδεη ηηο εληππψζεηο φπνπ αγσλίδεηαη. Ζ κεληγγνκπεινθήιε ζηελ ζπνλδπιηθή ηνπ ζηήιε δελ ζηάζεθε εκπφδην κπξνζηά ζηελ αγάπε ηνπ γηα ην ηέληο, θαζψο έρεη γπξίζεη φιν ηνλ θφζκν θαη έρεη θάλεη ηνπο πάληεο λα κηινχλ γη „ απηφλ. Πξηλ απφ ιίγνπο κήλεο πήξε κέξνο ζε Παγθφζκην Πξσηάζιεκα πνπ δηεμήρζε ζηε Νπξεκβέξγε ηεο Γεξκαλίαο θεξδίδνληαο ηελ 24 ε ζέζε ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε. Ηδνχ ηη εμνκνινγείηαη ν κηθξφο Ραθαήι: «Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο δσήο κνπ, ε νηθνγέλεηά κνπ αιιά θαη εγψ αγσληδφκαζηε γηα λα κπνξέζσ λα είκαη απηφλνκνο θαη ηζφηηκνο ζηε δσή κνπ. ΢ε ειηθία 7 εηψλ άξρηζα λα αζρνινχκαη κε ην ηέληο. Ήξζα ζε επαθή κε ην άζιεκα κέζσ ελφο πξνγξάκκαηνο γηα άηνκα κε αλαπεξία πνπ πινπνίεζε ν θ. Κψζηαο Βαδνχξαο, ν νπνίνο είλαη ζήκεξα ν πξνπνλεηήο κνπ. Με ηνλ πξνπνλεηή κνπ έρνπκε βάιεη ζηφρνπο πνπ είλαη θπξίσο λα γίλνκαη ζπλερψο θαιχηεξνο θαη ζην ζρνιείν θαη ζην ηέληο, πνπ κνπ αξέζεη, ψζηε φηαλ κεγαιψζσ λα κπνξέζσ λα έρσ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε παξανιπκπηαθνχο αγψλεο». Σα πξψηα ηνπ βήκαηα ζηελ αληηζθαίξηζε ηνπ ηα έκαζε ν πξνπνλεηήο ηνπ νπνίνπ ε δηθή ηνπ ηζηνξία απνηειεί κηα ηζηνξία ηδηαίηεξε θαη πεξίζζηνπ ζάξξνπο. Έρνληαο ππνζηεί αθξσηεξηαζκφ ζηα δχν θάησ άθξα, χζηεξα απφ έλα εξγαηηθφ αηχρεκα ην 1989 φηαλ ηαμίδεπε κε πινίν ηνπ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ, εκςπρψζεθε λα αζρνιεζεί μαλά κε ηνλ αζιεηηζκφ, ζε θέληξν απνθαηάζηαζε ζηελ Ακεξηθή. Μεηά ην αηχρεκά ηνπ, ην 1992 αζρνιήζεθε κε ην κπάζθεη, φπνπ θαη θέξδηζε αξθεηέο δηαθξίζεηο. ΢ηε ζπλέρεηα, ην 1999 ήξζε ζε επαθή κε ην ηέληο. Απφ ηφηε, κέρξη ζήκεξα έρεη ιάβεη κέξνο ζε παγθφζκηα πξσηαζιήκαηα, κε θαιέο επηδφζεηο. Σνλ Ραθαήι ηνλ αλέιαβε απφ ηελ ειηθία ησλ 8 εηψλ. Λέεη γηα ηνλ κηθξφ Ραθαήι: «Ο Ραθαήι είλαη έλα ιακπξφ παξάδεηγκα γηα φια ηα παηδηά κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, αιιά θαη ηνπο γνλείο πνπ πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη κέζσ ηνπ αζιεηηζκνχ κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ην ζεβαζκφ φισλ, κε φπνηεο δπζθνιίεο θαη αλ ζπλεπάγεηαη απηφ». Κνληά ζηνλ αγψλα ηνπ κηθξνχ Ραθαήι, ζηέθεηαη ε νηθνγέλεηά ηνπ. Ζ κεηέξα ηνπ ε θ. ΢νθία θαζεγήηξηα θηινινγίαο ζην Λχθεην Νίθαηαο, ν παηέξαο ηνπ θ. Γηψξγνο θαζψο θαη ε αδεξθή ηνπ Κσλζηαληίλα πνπ βξίζθεηαη ζην ηξίην έηνο ηεο Ννκηθήο ΢ρνιήο. Δλψ φκσο έρεη ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο, κε ζεκαληηθή βνήζεηα απφ ρνξεγνχο ππνζηεξηθηέο φπσο ν ΋κηινο Καξάηδεο, Jet Oil, Αξσγή ΑΔ, Γήκνο Κηιειέξ θαη Γξαθείν Σαμηδίσλ «Οξίδνληεο», δε ζπκβαίλεη ην ίδην θαη κε ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, αθνχ φπσο ιέεη ν παηέξαο ηνπ Γηψξγνο Παηξσλίδεο «Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ παξά ην γεγνλφο πσο είλαη ν κηθξφηεξνο ηελίζηαο ζηνλ θφζκν κε θαξφηζη δελ καο έρεη πάξεη νχηε έλα ηειέθσλν. Καλέλαο δελ έδεημε ην παξακηθξφ ελδηαθέξνλ. Οχηε κία θφξκα, νχηε έλα θαπέιν. Πεγαίλνπκε ζηα επξσπατθά ξαληεβνχ θαη βιέπνπκε πφζν νξγαλσκέλνη είλαη ηα ππφινηπα θξάηε θαη απηφ καο ζηελαρσξεί αθάληαζηα». -----------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 13-------------------------------------------------------------------------------------------


ΠΑΣΡΑ

1. Σξεηο αζιεηέο ηεο Δζληθήο Διιάδαο από ηνπο «Σηηάλεο Αραΐαο» ζπκκεηείραλ ζην Παγθφζκην Πξσηάζιεκα «Αληηζθαίξηζεο κε ακαμίδην» πνπ δηεμήρζε ζηελ Πξεηφξηα ηεο Νφηηαο Αθξηθήο. Πξφθεηηαη γηα κεγάιε επηηπρία γηα ην ζσκαηείν, θαζψο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηα αζιεηηθά δξψκελα κφιηο δχν ρξφληα, έρνληαο θαηαθέξεη λα θαηαθηήζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ αζιεηψλ αιιά θαη απνθηήζεη έλα πξσηεχνληα ξφιν ζηνλ ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ ησλ ΑκεΑ παλειιελίσο. Σελ απνζηνιή ζην παγθφζκην πξσηάζιεκα απνηέιεζαλ νη: Γηψξγνο Λαδαξίδεο, Αξηζηνκέλεο Νηθνιφπνπινο, Δπακεηλψλδαο ΢ηακάηεο θαη ν νκνζπνλδηαθφο πξνπνλεηήο Γηψξγνο Κφληνο. Δπίζεο, ν ΢χιινγνο δηαζέηεη νκάδα «Καιαζνζθαίξηζεο κε ακαμίδην», ελψ θαιιηεξγεί θαη αγσλίζκαηα ζηίβνπ φπνπ έρεη ρξπζέο δηαθξίζεηο. Έρεη αζιεηέο ζηελ επηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε, ζηελ άξζε βαξψλ επί πάγθνπ θαη ζηελ θνιχκβεζε φπνπ πξηλ ιίγν δηάζηεκα λεαξή αζιήηξηα θέξδηζε δχν ρξπζά κεηάιιηα. 2. Ζ δηνίθεζε ηεο ΓΔΤΑ Πάηξαο, κεηά απφ ηε δπλακηθή παξάζηαζε δηακαξηπξίαο πνπ νξγάλσζαλ αληηπξνζσπείεο ηεο Γξακκαηείαο Πάηξαο ηνπ ΠΑΜΔ, ηαμηθψλ ζπλδηθάησλ, ηεο Λατθήο Δπηηξνπήο Πξνζθπγηθψλ θαη ηεο «Λατθήο ΢πζπείξσζεο Πάηξαο», δεζκεχηεθε γηα ηελ επαλαζχλδεζε ηεο παξνρήο λεξνχ ζε γπλαίθα πνπ έρεη 100% αλαπεξία θαη ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο. Ζ δηνίθεζε ηεο ΓΔΤΑΠ (΢ΤΝ-ΠΑ΢ΟΚ) δελ ζεβάζηεθε ην γεγνλφο φηη κηα γπλαίθα έρεη 100% αλαπεξία, είλαη θαξθηλνπαζήο θαη έρεη θηλεηηθά πξνβιήκαηα. Εεη κε κηα αλαπεξηθή ζχληαμε 480 επξψ, απφ ηα νπνία ηα 300 ηα δίλεη γηα ηελ γπλαίθα πνπ ηελ πξνζέρεη, φπσο ηνλίδεη ζηελ αλαθνίλσζή ηεο ε Γξακκαηεία Πάηξαο ηνπ ΠΑΜΔ.

΢ΑΜΟ΢

Ο Δπηζηεκνληθόο ΢ύλδεζκνο Πξνζαξκνζκέλσλ Γξαζηεξηνηήησλ “Victor Artant – ΝΗΚΖ, δηνξγάλσζε πνιπήκεξν πξφγξακκα απηφλνκεο δηαβίσζεο απφ ηηο 26 Απξηιίνπ έσο ηηο 01 Μαΐνπ. Σν πξφγξακκα πνπ αθνξά άηνκα κε αλαπεξίεο, ζηήξημε ε Πεξηθέξεηα Δλφηεηα ΢άκνπ, ν δήκνο ΢άκνπ, ε Ηεξά Μεηξφπνιε ΢άκνπ, Ηθαξίαο θαη Φνχξλσλ, ην ΚΣΔΛ ΢άκνπ, ην μελνδνρείν «΢άκνο», ε ΚΑ‟ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ – Μνπζείν Ππζαγνξείνπ, ε Δ.Ο.΢ ΢άκνπ – Μνπζείν Οίλνπ θαη ην Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Αηγαίνπ-Παιαηνληνινγηθφ Μνπζείν Μπηηιεληψλ ΢άκνπ. ΢ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξνβνιή ησλ ηθαλνηήησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη ε ζαθήο δηεθδίθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ηζφηηκε έληαμε θαη θνηλσληθή απνδνρή, θάηη πνπ θαιιηεξγείηαη εληνλφηαηα κέζα απφ ηελ ζέζπηζε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ.

ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ

1. Ζκεξίδα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Γεκαξρηαθό Μέγαξν ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ νξγαλψζεθε απφ ηνλ θνξέα πγείαο EYClub ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Παλειιήλην ΢χιινγν Παξαπιεγηθψλ, ππφ ηελ αηγίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Σελ 1ε Ζκεξίδα «Ο ΓΡΟΜΟ΢ ΣΖ΢ ΑΠΟΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ΢», ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο νη εθπξφζσπνη ηνπ Παλαγηφηαηνπ Μεηξνπνιίηνπ Θεζζαινλίθεο θπξίνπ Άλζηκνπ, νη νπνίνη δηά ζηφκαηνο ηνπ Παλνζηνινγηνηάηνπ Παηξφο Δπζπκίνπ ελζάξξπλαλ ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ EYClub ζην ρψξν ηεο Τγείαο. ΢ην έξγν πνπ πξνζθέξεη ν θνξέαο ηεο πγείαο «EYClub» αλαθέξζεθε ν Πεξηθεξεηάξρεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο Παλαγηψηεο Φσκηάδεο, ηνλίδνληαο ηηο ζεκαληηθέο παξνρέο εμαζθάιηζεο πγείαο, ηελ ζέζε ηεο πνιηηείαο θαη ηελ ππνζηήξημε ζηηο αλάγθεο ησλ παξαπιεγηθψλ. Δπίζεο, ελεκεξψζεθαλ φια ηα κέιε ηνπ ΢πιιφγνπ Παξαπιεγηθψλ γηα ζέκαηα δσηηθήο ζεκαζίαο, ελψ παξνπζηάζηεθε θαη ην πξφγξακκα πνηνηηθψλ παξνρψλ πγείαο ηνπ «EYClub». 2. Ο ππεύζπλνο ηεο ηδέαο ίδξπζεο ηεο «Θαιπσξήο» θ. Θενδφζεο Υαηδεησαλλίδεο, αλαθέξζεθε ζηελ αλάγθε ηεο δσξεάλ θξνληίδαο γηα ηνπο ειηθησκέλνπο, ιέγνληαο «Με ηνπο αλζξψπνπο πνπ πξνζθέξνπκε θνηλσληθέο ππεξεζίεο δελφκαζηε ζε κεγάιν βαζκφ ηφζν εκείο φζν θαη νη ίδηνη θαη απηφ είλαη θάηη πνιχ φκνξθν» θαη ζπλερίδεη επηζεκαίλνληαο, «Ο ζηφρνο ηεο εηαηξείαο είλαη λα πξνζθέξνπκε θνηλσληθέο ππεξεζίεο δσξεάλ γηα ηνπο εμππεξεηνχκελνπο. Θέινπκε λα γίλνπκε ν λνχκεξν έλα θνηλσληθφο πάξνρνο ηεο ρψξαο. Γηα καο είλαη επηβξάβεπζε φηαλ βιέπνπκε ειηθησκέλνπο πνπ ηνπο πξνζθέξνπκε θνηλσληθέο ππεξεζίεο, λα πεξηκέλνπλ πσο θαη πσο θάζε θνξά λα ηνπο επηζθεθηνχκε». Γηα ηνπο αλζξψπνπο απηνχο ε «Θαιπσξή» έρεη ζπζηήζεη κηα νκάδα εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζε Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Κέξθπξα θαη Λάξηζα, νη νπνίνη είλαη ζηε δηάζεζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο παξέρνπλ κε εβδνκαδηαίεο επηζθέςεηο, ππεξεζίεο θαη‟ νίθνλ θνηλσληθήο κέξηκλαο, φπσο λνζειεπηηθήο Μέξηκλαο, Ηαηξηθήο Φξνληίδαο, Φπζηνζεξαπείαο, Φπρνινγηθήο΢πλαηζζεκαηηθήο ΢ηήξημεο θαη Γηεθπεξαίσζεο Οηθνγελεηαθψλ Θεκάησλ.

ΛΑΡΗ΢Α

1. Δπηζηνιή πξνο ηνλ ππνδηνηθεηή ηεο 5εο ΤΠΔ θαη πξνο ηελ πεξηθεξεηαθή δηεπζχληξηα εθπαίδεπζεο Θεζζαιίαο έζηεηιε ν ΢χιινγνο Γνλέσλ Μαζεηψλ Δηδηθψλ ΢ρνιείσλ θαη ΑκεΑ, κε αθνξκή ελδερφκελε κεηαζηέγαζε ησλ ζρνιείσλ εηδηθήο αγσγήο Λάξηζαο ζην ζεξαπεπηήξην ρξφλησλ παζήζεσλ ζηνλ Ακπειψλα. ΋πσο αλαθέξεη θνκκάηη ηεο αλαθνίλσζεο: «Με έθπιεμε πιεξνθνξεζήθακε φηη απνθαζίζαηε ηε κεηαθίλεζε κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, φπσο είλαη ην Δ.Δ.Δ.Δ.Κ Λάξηζαο πνπ εδξεχεη ζηε Λάξηζα, ζην ρψξν πνπ βξίζθεηαη ζηνλ Ακπειψλα Λάξηζαο 15 ρηιηφκεηξα απφ ηε Λάξηζα». «Οη γνλείο θαη ν καζεηέο πνπ εθπξνζσπεί ν ΢χιινγφο καο, αληηηίζεηαη πιήξσο κε ηελ απφθαζή ζαο, θαζψο δε ζπλάδεη κε ην εθπαηδεπηηθφ-παηδαγσγηθφ έξγν πνπ πξνζθέξεηαη ζηνπο καζεηέο ηνπ αλσηέξσ ζρνιείνπ». «Γελ έρεη θακία ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθφ-παηδαγσγηθφ έξγν πνπ επηηεινχλ νη ζρνιηθέο κνλάδεο φπσο ην Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Γελ είλαη δπλαηφλ καζεηέο ειηθίαο 14, 15, 16,…εηψλ πνπ θνηηνχλ ζην πξναλαθεξφκελν ζρνιείν, λα παξεπξίζθνληαη κε ηνπο ηξνθίκνπο ειηθησκέλνπο ρξφληα πάζρνληεο ηνπ πξνλνηαθνχ ηδξχκαηνο (Θ.Κ.Π) γηα φινπο ηνπο επλφεηνπο ιφγνπο». «Οη γνλείο δελ έζηεηιαλ ηα παηδηά ηνπο ζην Κ. Πξ. ΑκεΑ Γηάλλνπιεο «Ο Αξηζηεχο» πνπ πεξηζάιπεη-εθπαηδεχεη ΑκεΑ 5-25 εηψλ, πφζν κάιινλ ζε έλα ρψξν φπσο είλαη ην Θ.Υ.Π., κε ειηθησκέλνπο ρξφληα πάζρνληεο». «Δίκαζηε βέβαηνη φηη θαηαλνείηε ηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη ζα δψζεηε ιχζε ζην ππάξρνλ πξφβιεκα, πξνζπαζψληαο λα επηιέμεηε θαηάιιειν ζρνιηθφ θηίξην γηα ηε κεηαζηέγαζε ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ Λάξηζαο κέρξη λα νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο αλέγεξζεο ηνπ λένπ εηδηθνχ δηδαθηηξίνπ απφ ηνλ Οξγαληζκφ ΢ρνιηθψλ Κηηξίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο».

ΘΔ΢΢ΑΛΗΑ

Σν ΢ρέδην Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηηο Γνκέο Βξεθηθψλ, Παηδηθψλ Βξεθνλεπηαθψλ ΢ηαζκψλ, Κέληξσλ Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ – ΚΓΑΠ θαη Κέληξσλ Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ κε Αλαπεξία – ΚΓΑΠ-ΜΔΑ πνπ ηέζεθε ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε, ζηάζεθε ε αθνξκή γηα ηελ έθδνζε αλαθνίλσζεο ηεο Οκνζπνλδίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (ΠΟΜΑκεΑ) ε νπνία βξίζθεηαη κέζα ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «Δλαξκφληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο». Ζ αλαθνίλσζε (απφζπαζκα) αλαθέξεη: «Με ηδηαίηεξε έθπιεμε δηαπηζηψζακε φηη ην αλψηαην πνζφ πξνζθνξάο, πνπ κπνξεί λα δηαηεζεί αλά σθεινχκελν γηα Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ κε Αλαπεξία, ΚΓΑΠ-ΜΔΑ, κεηψζεθε πξνθιεηηθά θαηά 42%, δειαδή ελψ γηα ηελ πξνεγνχκελε ζρνιηθή ρξνληά ην πνζφ αλεξρφηαλ ζηηο 7.000 επξψ, απηφ ζχκθσλα κε ην ΢ρέδην Πξφζθιεζεο κεηψζεθε θαηά 3.000 επξψ θαη ην ηειηθφ πνζφ δηακνξθψζεθε ζηηο 4.000 επξψ. Σα νμχκσξν είλαη φηη παξά ηε κείσζε, παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηά 76.020.000 επξψ». «Θεσξνχκε φηη ζηελ ελ ιφγσ δξάζε ζα πξέπεη λα εληαρζνχλ, αλεμαξηήησο ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο ή άιιεο θαηάζηαζήο ηνπο, ν κεηέξεο κε αλαπεξία, παηέξεο κε αλαπεξία ή θαη άληξεο λφκηκνη θεδεκφλεο πνπ είλαη άηνκα κε αλαπεξία ή νη ζπγγελείο (άληξεο θαη γπλαίθεο) παηδηψλ/αηφκσλ κε αλαπεξία πνπ έρνπλ νξηζηεί σο λφκηκνη θεδεκφλεο απηψλ ή νη αλάδνρνη γνλείο βξεθψλ / λεπίσλ / παηδηψλ / αηφκσλ κε αλαπεξία».

ΟΡΔ΢ΣΗΑΓΑ

Από ηελ ππνβάζκηζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ εμαηηίαο ηεο πνιηηηθήο ιηηφηεηαο θαη ησλ πξνυπνινγηζκψλ θηψρεηαο δε γηλφηαλ λα εμαηξεζεί θαη ην Κ.Δ.Κ.Τ.ΚΑκεΑ ηεο Οξεζηηάδαο. Σν Κ.ΔΚ.Τ.ΚΑκεΑ, φπσο θαη ηα πεξηζζφηεξα θέληξα απηνχ ηνπ ηχπνπ, εγθαηλίαζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ην 2003 γηα λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηα ΑκεΑ ηεο πεξηνρήο, ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο, ζεξαπείαο, απνθαηάζηαζεο. Απηή ηε ζηηγκή ιεηηνπξγεί ρσξίο γηαηξνχο, θπζηθνζεξαπεπηή, ςπρνιφγν, ινγνζεξαπεπηή θαη κε ειιηπέζηαην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ. Δλδεηθηηθά, απφ ηηο 24 ζέζεηο πνπ πξνβιέπεη ην νξγαλφγξακκα ζήκεξα θαιχπηνληαη κφλν 10. Δμαηηίαο ηεο ππνρξεκαηνδφηεζεο (κέζα ζην 2011 δελ έρεη εηζπξάμεη νχηε έλα επξψ) θαη ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθνχ δε ιεηηνπξγεί νχηε ε ζεξαπεπηηθή πηζίλα. -----------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 14-------------------------------------------------------------------------------------------


ΚΑΒΑΛΑ

΢ην επξσπατθό πξόγξακκα «ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ ΢Δ ΓΡΑ΢Ζ - ΑΝΣΑΛΛΑΓΔ΢ ΝΔΧΝ», ζπκκεηείρε ε νκάδα λέσλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο ηνπ Κ.Δ.Κ.Τ.ΚΑκεΑ Υξπζνχπνιεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηηο 4 έσο ηηο 11 Μαΐνπ. Σν πξφγξακκα ήηαλ δηκεξέο θαη πεξηιάκβαλε ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο νκάδαο λέσλ ηνπ Κέληξνπ κε θνξέα απφ ηελ Κχπξν, ελψ θηινμέλεζε ηελ αληίζηνηρε νκάδα λέσλ απφ ην ΢ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟΤ ΔΘΔΛΟΝΣΗ΢ΜΟΤ ΠΔΛΔΝΓΡΗΟΤ ηεο Λεκεζνχ Κχπξνπ. Θέκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ: «Ζ νκαιή έληαμή καο ζηνλ πνιηηηζκφ ελφο ζχγρξνλνπ θφζκνπ», ΜΔΡΟ΢ 2. ΋πσο αλαθέξνπλ νη ππεχζπλνη ηνπ πξνγξάκκαηνο θα Υαηδεειεπζεξηάδνπ Μαξία θαη θνο Εαηδεειεπζεξηάδεο ΢ηάζεο, «Θα πινπνηήζνπκε ην πξφγξακκά καο κε κηα κεγάιε θηινδνμία: λα πξνζθέξνπκε ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ίζεο επθαηξίεο, γλψζεηο θαη εκπεηξίεο, θάηη πνπ ζηεξνχληαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Οη θνηλέο εξγαζίεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα έρνπλ θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ, ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα, πξνζαξκνζκέλεο ζε ΑκεΑ θαζψο θαη ε πξαθηηθή ελαζρφιεζή ηνπο ζε δηάθνξα πξάγκαηα, ζα δψζνπλ ηελ επθαηξία ζηα άηνκα απηά λα δηεπξχλνπλ ηνπο πεξηνξηζκέλνπο νξίδνληέο ηνπο, λα απνθηήζνπλ λένπο θίινπο, λα βειηηψζνπλ ηελ εηθφλα ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο αιιά θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο. ΢αλ ππεχζπλνη ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα θαηαβάιινπκε θάζε πξνζπάζεηα ζην κέιινλ γηα αλάιεςε παξφκνησλ πξσηνβνπιηψλ θαη ζπκκεηνρή ζε αλάινγα πξνγξάκκαηα πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο λένπο καο γηα απφθηεζε πεξαηηέξσ επηκφξθσζεο θαη εκπεηξηψλ.

ΚΡΖΣΖ

1. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθά ζέκαηα ζπδεηήζεθαλ κεηαμχ ηνπ δεκνηηθνχ ζχκβνπινπ θαη ππεχζπλνπ ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο Γηάλλε Κνπλδνπξάθε θαη ησλ κειψλ ηνπ Γ.΢ ηνπ ΢σκαηείνπ ΑκεΑ Ρεζχκλνπ. Σα ζέκαηα αθνξνχζαλ ηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ κε βαξηά αλαπεξία ζε πεξίπησζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. Γηα ηνλ άκεζν εληνπηζκφ θαη δηάζσζή ηνπο απνθαζίζηεθε λα δνζνχλ απφ ην ζσκαηείν θαη ηελ Πξφλνηα νη δηεπζχλζεηο ησλ αλζξψπσλ απηψλ, ψζηε λα γλσξίδνπλ νη αξκφδηεο νκάδεο δηάζσζεο ηα αθξηβή ζεκεία παξέκβαζήο ηνπο. ΢ρεηηθά κε ηηο ζέζεηο πάξθηλγθ νρεκάησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, ηα κέιε ηνπ ΢σκαηείνπ παξέδσζαλ ζηνλ θ. Κνπλδνπξάθε ηνλ ζρεηηθφ λφκν, ν νπνίνο πξνζδηνξίδεη ηνπο δηθαηνχρνπο ρξήζεο ησλ ελ ιφγσ ζέζεσλ θαη ηα θξηηήξηα ρνξήγεζεο ησλ θαξηψλ πνπ εθδίδεη ε δηεχζπλζε κεηαθνξψλ. Οη θάξηεο απηέο πνπ θέξνπλ ηε θσηνγξαθία θαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαηφρνπ, θαζψο επίζεο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ νρήκαηνο απνηεινχλ ην εληαίν επξσπατθφ ζήκα αλαγλψξηζεο ησλ νρεκάησλ απηψλ. Ο θ. Κνπλδνπξάθεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ δεζκεχηεθε φηη ζα εθαξκνζηεί θαηά γξάκκα ν λφκνο. 2. ΢πλάληεζε κε ηνλ δήκαξρν Ρεζύκλνπ θ. Γηψξγν Μαξηλάθε είρε ν λένο πξφεδξνο ηνπ Κ.Δ.Κ.Τ.ΚΑκεΑ θαη ε δηεπζχληξηα θα Αζελά Αλδξεάδε κε ηνλ θ. Νίθνο Νηαθάθεο. Μηιψληαο ζε ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ ηεο πφιεο, ν θ. Νηαθάθεο αλαθέξζεθε ζην κεγάιν πξφβιεκα ηνπ πξνζσπηθνχ, ζεκεηψλνληαο πσο κε βάζε ηνλ νξγαληζκφ ιεηηνπξγίαο πξνβιέπεηαη ε απαζρφιεζε έληεθα κφληκσλ εξγαδνκέλσλ. Απηή ηε ζηηγκή ζην Κ.Δ.Κ.Τ.ΚΑκεΑ απαζρνινχληαη κφιηο ηέζζεξηο. Παξάιιεια, ν ίδηνο δελ έθξπςε ηε απνγνήηεπζή ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ζηνλ νξγαληζκφ δελ πξνβιέπεηαη νχηε ζέζε νδεγνχ – ελψ απηνθίλεην ζην θέληξν ππάξρεη – αιιά θαη νχηε ζέζε ζπληεξεηή. Ο θ. Μαξηλάθεο εμέθξαζε ηελ ζπκπαξάζηαζή ηνπ ζην πξνζσπηθφ θαη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Κέληξνπ θαη δήισζε φηη, παξφηη αλαξκφδηνο αθνχ ην Κ.Δ.Κ.Τ.ΚΑκεΑ ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο, είλαη πξφζπκνο λα βνεζήζεη ν δήκνο Ρεζχκλνπ, ψζηε λα βειηησζεί ε θαηάζηαζε. Έηζη, πξνζθέξζεθε νη ππεξεζίεο ηεο δεκνηηθήο αξρήο λα βνεζήζνπλ ζηελ ζπληήξεζε ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ ηνπ θέληξνπ κε ηε πεξηπνίεζε ησλ θήπσλ απφ ηε ππεξεζία πξαζίλνπ, ελψ ζε φηη αθνξά ζηε ζηειέρσζε ζα γίλεη πξνζπάζεηα ππνζηήξημεο ηεο κνλάδαο κέζσ πξνγξακκάησλ ζηήξημεο ηεο εξγαζίαο, ηνπ Σνπηθνχ Οινθιεξσκέλνπ Πξνγξάκκαηνο Απαζρφιεζεο Κξήηεο, πνπ πξφθεηηαη λα μεθηλήζεη λα πινπνηείηαη ηνπο επφκελνπο κήλεο.

ΝΑΤΠΛΗΟ

Πξόηαζε γηα ζπδήηεζε ζηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Ναππιίνπ θαηέζεζε εδψ θαη κήλεο « Ζ ΑΛΛΖ ΠΡΟΣΑ΢Ζ» κέζσ ηεο ηνπηθήο ηεο ζπκβνχινπ Δ. Μειηζζηλνχ γηα ην ζέκα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο. Σν πξόβιεκα ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία ζηα δεκφζηα θηίξηα φιεο ηεο Διιάδαο, ήηαλ έλα ζέκα πνπ βγήθε ζην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο πξηλ απφ ιίγν θαηξφ. Σα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθεθαλ απφ ην ΢ψκα Δπηζεσξεηψλ – Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο έδεημαλ φηη ηα θηίξηα πνπ ζηεγάδνπλ δεκφζηεο ππεξεζίεο κφλν ζε πνζνζηφ 9% είλαη πιήξσο πξνζβάζηκα ζηα ΑκεΑ θαη 40% κεξηθψο πξνζβάζηκα. Ο δήκνο ηνπ Ναππιίνπ ν νπνίνο βξίζθεηαη κέζα ζην άξζξν απηφ, θαηέρεη απφ ηα κηθξφηεξα πνζνζηά ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην Ναχπιην είλαη πξνζβάζηκα ην 21% ησλ θηηξίσλ, ζηελ Καιακάηα ην 34% ησλ θηηξίσλ, ζηελ Σξίπνιε ην 40% ησλ θηηξίσλ θαη ζηελ ΢πάξηε ην 42% ησλ θηηξίσλ. Σν πξφβιεκα έρεη αλαδεηρζεί επαλεηιεκκέλα θαη έρεη αλαθεξφηαλ φρη κφλν ζηα δεκφζηα θηίξηα (ην Βνπιεπηηθφ, ηα ΢ρνιεία, ε Κνηλσληθή Πξφλνηα, νη πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο ηεο Ννκαξρίαο, ην ίδην ην Γεκαξρείν θιπ.) αιιά θαη ζε φια ηα θηίξηα ζπλαιιαγήο κε ην θνηλφ (Σξάπεδεο, ΓΔΖ, Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θιπ.).

ΗΧΑΝΝΗΝΑ

Παηδηά από ηελ Κύπξν θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Κέληξνπ «Απφζηνινο Παχινο» Ληνπεηξίνπ θηινμέλεζε ν ΢χιινγνο Γνλέσλ ΑκεΑ Ησαλλίλσλ ζηα πιαίζηα πξνγξάκκαηνο ηεο Δ.Δ. ηα παηδηά είραλ ηελ επθαηξία λα επηζθεθηνχλ ηα αμηνζέαηα ηεο πφιεο ελψ πεξηεγήζεθαλ θαη ζην «Θενγέθπξν» Ληζίλνπ. Αθνινχζεζε γεχκα ηνπ Πνιηηηζηηθνχ ΢πιιφγνπ Πξσηφπαπαο ν νπνίνο θαη δηνξγάλσζε πινχζην ςπραγσγηθφ πξφγξακκα κε ρνξνχο θαη ηξαγνχδηα ζπλνδείαο ιατθψλ νξγάλσλ. Να ζεκεησζεί φηη ην πξφγξακκα, κε ηελ επσλπκία «Κνηλσληθή Πξνζαξκνγή – Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο θαη Απνθαηάζηαζε», επηρνξεγείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Νέα Γεληά ζε Γξάζε).

ΚΟΜΟΣΖΝΖ

Γηα ηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζε πξνζσπηθνχ θαη πφξσλ θαζψο θαη θαιχηεξεο ππεξεζίεο ζηνπο εμππεξεηνχκελνπο, ην ππνπξγείν Τγείαο πξνηίζεηαη λα ελνπνηήζεη ην Κ.Δ.Κ.Τ.ΚΑκεΑ Ρνδφπεο κε ην ζεξαπεπηήξην ρξφλησλ παζήζεσλ παίδσλ Κνκνηελήο. ΢ε θάζε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ζα ππάξρνπλ έλαο νξγαληζκφο θνηλσληθήο θξνληίδαο γηα άηνκα κε αλαπεξία θαη έλαο νξγαληζκφο θνηλσληθήο θξνληίδαο γηα ην παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηα.

ΠΗΔΡΗΑ

Παηδηά κε βαξηέο αλαπεξίεο θηινμέλεζε κε πξσηνβνπιία ησλ εθεκέξησλ π. Γεψξγηνπ Βέηζνπ Γαλνρψξαο θαη π. Νηθνιάνπ Αγίνπ Παληειεήκνλα Θεζζαινλίθεο ζηελ ελνξία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. Οξγαλψζεθε εθδξνκή κε επηζθέςεηο ζην Μνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ Γηνλπζίνπ ηνπ ελ Οιχκπσ θαζψο θαη ζην Μνλαζηήξη ηνπ Οζίνπ Δθξαίκ ζηελ Κνληαξηψηηζζα. ΢ηελ αίζνπζα ηνπ Νανχ ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γεχκα πνπ εηνίκαζαλ θπξίεο ηνπ ρσξηνχ, ελψ πξνζθέξζεθε θαη γιπθφ. ΋ια ζρεδφλ ηα άηνκα πνπ πήγαλ ζηε Γαλνρψξα ήηαλ θαζεισκέλα ζε αλαπεξηθά θαξνηζάθηα, ελψ ηνπο δφζεθε ε επθαηξία γηα ζπδήηεζε, αληαιιαγή ζθέςεσλ, γηα αζηεία, αλέθδνηα θιπ. ΢ηε ζπλάληεζε ήηαλ παξνχζα θαη ε πξφεδξνο ηνπ ζπιιφγνπ πνιπηέθλσλ, θα Αζεκίλα Πνχιηνπ, ε νπνία ηφληζε: «Σν κεγάιν δίδαγκα γηα φιεο ηηο θπξίεο πνπ παξαβξέζεθαλ ζ‟ απηή ηε δηαθνλία ήηαλ φηη αλ πξέπεη λα κηιάκε γηα πξνβιήκαηα ηεο δσήο, απηέο νη αλαπεξίεο είλαη πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα θαη φρη θάπνηα αλνχζηα πνπ επηθαινχκαζηε ζαλ δήζελ πξνβιήκαηα ζηε δσή καο. Δπρφκαζηε λα γίλνληαη παξφκνηεο ζπλαληήζεηο, φπσο επίζεο επρφκαζηε λα παξαθηλνχληαη θη άιινη θνξείο ηεο θνηλσλίαο καο θαη λα πξνζθέξνπλ θηινμελία, αγάπε θαη ραξά ζ‟ απηά ηα παηδηά πνπ είλαη θαζεισκέλα ζηα αλαπεξηθά ηνπο θαξνηζάθηα».

ΚΔΡΚΤΡΑ

Σελ δηακαξηπξία ηνπ Ννκαξρηαθνύ ΢πιιόγνπ ΑκεΑ πξνθάιεζε ε απφθαζε ηνπ ΗΚΑ, κε ηελ νπνία επαλαθαζνξίδνληαη ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ θαηαβάιιεη ην ίδξπκα ζηνπο αζθαιηζκέλνπο κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο γηα νξζνπεδηθά είδε θαη ηερλεηά βνεζήκαηα. «Ζ δηνίθεζε ηνπ ΗΚΑ ρσξίο θακία αηηηνιφγεζε, κε ηξφπν δηθηαηνξηθφ πξνρψξεζε ζηνλ επαλαθαζνξηζκφ ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ γηα είδε άθξσο απαξαίηεηα γηα ηελ απηνλνκία θαη ηελ αχμεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο, ρσξίο θακία εκπεξηζηαησκέλε κειέηε», αλέθεξε ν πξφεδξνο ηνπ ΢πιιφγνπ Αλαπήξσλ, θνο Α. ΢θνχπνπξαο.

ΚΑΛΑΜΑΣΑ

Δθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Δηδηθφ ΢ρνιείν Καιακάηαο απφ ην ηνπηθφ ηκήκα ηεο ΑΥΔΠΑ «Παπαθιέζζαο». Θέκα ηεο ήηαλ ε «Αλαπεξία θαη ν Αζιεηηζκφο», ελψ κίιεζαλ εθπξφζσπνη ηεο Δζληθήο Αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΔΑΟΜ) θαη ζπγθεθξηκέλα, νη Δπάγγεινο ΢κπξάνο θαζεγεηήο θπζηθήο αγσγήο, Γεκήηξεο Παηαηνχθαο γηαηξφο θαη επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηεο Οκνζπνλδίαο, θαζψο θαη ν Γεψξγηνο Κφληνο νκνζπνλδηαθφο πξνπνλεηήο ηεο αληηζθαίξηζεο. -------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 15--------------------------------------------------------------------------------------------------------


ΓΤΝΑΗΚΔ΢ ΑΜΔΑ – ΑΠΟΚΛΔΗ΢ΜΟ΢ ΚΑΗ ΓΗΑΚΡΗ΢ΔΗ΢ ΛΟΓΧ ΦΤΛΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΠΖΡΗΑ΢

Δμαθνινπζνύλ λα είλαη ππνθείκελα πνιιαπιψλ ε βεβαξεκέλσλ κνξθψλ δηάθξηζεο, παξά ηηο επηκέξνπο βειηηψζεηο πνπ επέθεξαλ νη πνιηηηθέο γηα ηελ έληαμε θαη πξνζηαζία ηεο αλαπεξίαο ζηελ θνηλσλία θαη παξά ηηο εμαγγειίεο ζην πιαίζην ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ. ΢χκθσλα κε έξεπλεο, νη γπλαίθεο κε αλαπεξία εμαθνινπζνχλ λα αληηκεησπίδνπλ: δπζθνιία έληαμεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, δπζθνιία γηα απηνλνκία θαη αλεμαξηεζία, δπζθνιία έληαμεο ζηα θνηλσληθννηθνλνκηθά δξψκελα ηεο θνηλσλίαο, δπζθνιία ελεξγνχο έληαμεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηηο πνιηηηθέο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ ηηο αθνξνχλ άκεζα, ζηε δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο, απεηινχληαη ζπρλφηεξα απφ ηελ θηψρεηα θαη ηελ εμαζιίσζε, βηψλνπλ θαθή ελαξκφληζε ηδησηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο, ελψ δηαηξέρνπλ ζπρλά κεγαιχηεξν θίλδπλν λα ππνζηνχλ βία, θαθνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε. ΢χκθσλα κε έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζηελ Δπξψπε, ζηελ Απζηξαιία θαη ηηο ΖΠΑ, δηαπηζηψλεηαη φηη πεξηζζφηεξν απφ ην ½ ηνπ αξηζκνχ ησλ γπλαηθψλ κε αλαπεξία, έρνπλ ππνζηεί ζσκαηηθή θαθνπνίεζε, ζε ζχγθξηζε κε ην 1/3 ησλ γπλαηθψλ πνπ δελ έρνπλ αλαπεξία. Οη γπλαίθεο ΑκεΑ πνπ δηαβηψλνπλ ζε θιεηζηέο ηδξπκαηηθέο δνκέο, θέξνληαη λα είλαη ηδηαίηεξα επάισηεο ζηε βία θαη ηε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε. Δπίζεο, έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ γπλαηθψλ ΑκεΑ δελ παξαθνινπζείηαη απφ γηαηξνχο θαη δελ πξαγκαηνπνηνχλ πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο. ΢ε αξθεηέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο κάιηζηα, ζχκθσλα κε θαηαγγειίεο ηνπ Δπξσπατθνχ Φφξνπκ Αηφκσλ κε Αλαπεξία, ππάξρνπλ ζαθείο ελδείμεηο φηη πξαγκαηνπνηείηαη αλαγθαζηηθή ζηείξσζε ζε πνιιά άηνκα κε λνεηηθέο ή ςπρνθνηλσληθέο αλαπεξίεο κε ην πξφζρεκα ηεο θαιχηεξεο δσήο ηνπ αηφκνπ. Δμαηηίαο ησλ ζηεξενηχπσλ παξαηεξείηαη έιιεηςε απνδνρήο ηεο κεηξφηεηαο ησλ γπλαηθψλ κε αλαπεξία, ελψ γη‟ απηέο πνπ απνθηνχλ παηδηά, ε αλαηξνθή θαηαιήγεη λα είλαη δχζθνιν έξγν. Οη δπλαηφηεηεο ησλ γπλαηθψλ κε αλαπεξία αιιά θαη ησλ κεηέξσλ παηδηψλ κε αλαπεξία λα ζπλδπάζνπλ ηε κεηξφηεηα κε ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία, πεξηνξίδνληαη ζην ειάρηζην, θαζψο ε πνιηηεία δελ έρεη θαηαθέξεη λα παξέρεη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ηεο νηθνγέλεηαο.

ΠΔΗΡΑΗΑ΢ – ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟ΢ΒΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ

Σα κέηξα ηεο πξνζβαζηκόηεηαο γηα ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ πφιε ηνπ Πεηξαηά ήηαλ ν ιφγνο ηεο ηειεπηαίαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ ΢πκβνπιίνπ, ην νπνίν θαη έζημε ν επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο Γηάλλεο Μίραο. ΢ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ, ν θ. Μίραο ηφληζε φηη ε πφιε ηνπ Πεηξαηά είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αθηιφμελε ζε νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ έρνπλ πξφβιεκα θηλεηηθφηεηαο. Αθφκε θαη ηα πεδνδξφκηα ηνπ Γήκνπ ζηα πην θεληξηθά ζεκεία ηεο πφιεο είλαη αδηάβαηα ηφζν γηα ηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο φζν θαη γηα επαίζζεηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, φπσο είλαη κεηέξεο κε θαξνηζάθηα. ΢πγθεθξηκέλα αλαθέξεη: «Απζαίξεηεο επεκβάζεηο ηδησηψλ, θαηάιεςε ξακπψλ απφ απηνθίλεηα, παξθαξηζκέλα κεραλάθηα παληνχ, ζπληζηνχλ ηελ πην ζπλεζηζκέλε εηθφλα ησλ δξφκσλ κηαο πφιεο πνπ ελψ αμίδεη λα ηελ πεξπαηήζεη θαλείο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ κπνξεί. Δηδηθά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ ε θαηάζηαζε είλαη αθφξεηε», θιείλνληαο παξαζέηνλη αο ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: 1νλ) Σε δεκηνπξγία Γξαθείνπ ΑκεΑ ππαγφκελν απεπζείαο ζηνλ Γήκαξρν. Σν Γξαθείν ζα δεκηνπξγεί βάζε δεδνκέλσλ κε αλάπηπμε ζε θάζε Γηακέξηζκα θαη ζα ζπλεξγάδεηαη κε ην Γξαθείν Πξνζβαζηκφηεηαο θαη ινηπφλ δηεπθνιχλζεσλ ΑκεΑ γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα, κε ηα πνιενδνκηθά γξαθεία γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ κε θνξείο θαη νξγαλψζεηο γηα ηελ νκαιή έληαμε ζηελ θνηλσληθή δσή ησλ ζπκπνιηηψλ καο κε εηδηθέο αλάγθεο, 2νλ) Σελ πξαγκαηνπνίεζε παξεκβάζεσλ ζε θηίξηα ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πξφζβαζε ΑκεΑ, 3νλ) Σε δεκηνπξγία ζέζεσλ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ αηφκσλ κε αλαπεξία κε εηδηθή δηαγξάκκηζε έμσ απφ Γεκνηηθέο θαη Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη ζε άιινπο ρψξνπο, 4νλ) Σελ πξνψζεζε έξγσλ θαη δξάζεσλ πξνζβαζηκφηεηαο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία ζηηο παηδηθέο ραξέο, 5νλ) Σελ εληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ απφ ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία, εηδηθά ζηνλ θεληξηθφ Πεηξαηά ηηο εκπνξηθέο ψξεο θαη 6νλ) Σελ πξαγκαηνπνίεζε ζρεηηθήο θακπάληαο κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ.

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΢ΠΑ΢ΣΗΚΧΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ΢

Μεηώλεηαη θαηά 70% ε θξαηηθή επηρνξήγεζε κε ηελ νπνία θαιχπηεηαη ην 30% ηεο ιεηηνπξγηθήο δαπάλεο ζηελ Δηαηξεία ΢παζηηθψλ Βνξείνπ Διιάδνο, κε ζπλέπεηα λα νδεγείηαη ζε θιείζηκν. Απνηέιεζκα απηήο ηεο θαηάζηαζεο, ήηαλ νη εξγαδφκελνη, ηα παηδηά θαη νη γνλείο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο έμσ απφ ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. ΢χκθσλα κε ηνλ δηεπζπληή ηεο Δ.΢.Β.Δ, θ. Μφζρν Γεκίξε, ν θίλδπλνο λα θιείζεη ν θνξέαο πνπ εμππεξεηεί 70 άηνκα κε βαξηέο θηλεηηθέο αλαπεξίεο είλαη πην νξαηφο απφ πνηέ. ΋πσο αλέθεξε, ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο παξακέλεη άγλσζην. Δλψ αξρηθά είρε γίλεη γλσζηφ φηη ε θεηηλή θξαηηθή επηρνξήγεζε ζα είλαη κεησκέλε θαηά 30% ην κφλν λεφηεξν είλαη φηη ε πεξηθνπή ηειηθά ζα θηάζεη ζην 70%. Οη 44 εξγαδφκελνη παξακέλνπλ απιήξσηνη εδψ θαη 2,5 κήλεο θαη πξφθεηηαη γη‟ απηνχο πνπ θέξνπλ εηο πέξαο ηα πξνγξάκκαηα γηα ηα 70 άηνκα κε βαξηέο αλαπεξίεο πνπ εμππεξεηεί ε Δ΢ΒΔ.

5ν ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΛΖ ΟΦΖ» Γηα πέκπηε ζπλερόκελε ρξνληά ην κε Κεξδνζθνπηθφ ΢σκαηείν «Άιιε ΋ςε» δηνξγάλσζε ην κνλαδηθφ γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Δπξφθεηην γηα αλζξψπνπο κε ηεηξαπιεγία ή παξαπιεγία ιφγσ βιάβεο ζην λσηηαίν κπειφ θαη αλζξψπνπο κε Αθξσηεξηαζκφ πνπ δηεμήρζε ζην Αζιεηηθφ Κέληξν Γήκνπ Κνιίλδξνπ. Απφ φιεο ηηο γσληέο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κχπξνπ ζπκκεηείραλ άηνκα κε θηλεηηθή αλαπεξία νη νπνίνη ζπλαληήζεθαλ γηα άιιε κηα θνξά κε ηνπο Δθπαηδεπηέο ηεο Άιιεο ΋ςεο, αληαιιάζζνληαο απφςεηο θαη εκπεηξίεο γηα ζέκαηα απηνλνκίαο. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ εθπαηδεπηέο κε αλαπεξία. Οη ζπκκεηέρνληεο είραλ ηελ επθαηξία λα εμαζθεζνχλ ζε ηερληθέο ρεηξηζκνχ ηνπ αλα πεξηθνχ ηνπο θαζίζκαηνο, λα δνθηκάζνπλ θαη λα κάζνπλ λέα θφιπα γηα λα γίλνπλ πην απηφλνκνη ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο αλάγθεο, λα δνθηκάζνπλ λέεο δξαζηεξηφηεηεο θαη αζιήκαηα, θαζψο θαη λα ζπδεηήζνπλ αληαιιάζζνληαο απφςεηο θαη εκπεηξίεο κε εθπαηδεπηέο κε παξφκνην είδνο αλαπεξίαο.

ΓΖΜΟ΢ ΓΛΤΦΑΓΑ΢ – ΓΗΚΑΗΧ΢Ζ ΤΠΔΡ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ Απόθαζε πνπ απνηειεί λνκηθφ έξεηζκα γηα φινπο ηνπο ζπκβαζηνχρνπο εξγαδνκέλνπο κε αλαπεξία ζην ζηελφ θαη επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, πάξζεθε απφ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ κεηαηξνπή ησλ ζπκβάζεσλ 13 αλζξψπσλ κε αλαπεξία απφ νξηζκέλνπ ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ. Πξφθεηηαη γηα άηνκα πνπ εξγάδνληαλ ζην Γήκν Γιπθάδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Οξγαληζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε πξφγξακκα ηνπ ΟΑΔΓ γηα ηξία ζπλ έλα ρξφληα θαη ελψ έιεγε ε ζχκβαζή ηνπο, ην δηθαζηήξην απνθάζηζε ηε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ησλ ζπκβάζεψλ ηνπο απφ νξηζκέλνπ ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη κεηά απφ ηελ πξνζθπγή πνπ έθαλαλ γηα ηελ αλαλέσζή ηνπο. Σν πξσηνδηθείν αλαγλψξηζε φηη ην άξζξν 21 παξάγξαθνο 6νπ ΢πληάγκαηνο πνπ αλαθέξεη φηη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο έρνπλ δηθαίσκα λα απνιακβάλνπλ κέηξσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ απηνλνκία, ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο, είλαη πην εηδηθή δηάηαμε θαη ππεξηζρχεη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 103 παξ. 7,8 πνπ πξνβιέπεη ηελ απαγφξεπζε ηεο κεηαηξνπήο ζπκβάζεσλ απφ νξηζκέλνπ ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ ζην δεκφζην ηνκέα.

--------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 16-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ – ΔΓΚΑΗΝΗΑ ΠΑΗΓΗΚΟΤ ΥΧΡΗΟΤ SOS Τπό ηελ παξνπζία ηεο ζπδχγνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο Μαίε Παπνχιηα εγθαηληάζηεθε ην παηδηθφ ρσξηφ SOS ζην Αξίζηεηλν Θεζζαινλίθεο. Πξφθεηηαη γηα ην ηξίην ρσξηφ S.O.S πνπ δεκηνπξγείηαη ζηε ρψξα καο θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πεξίζαιςε ησλ παηδηψλ πνπ είλαη νξθαλά ή αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θαθνπνίεζεο. ΋πσο ηφληζε ν πξφεδξνο ηνπ Γ.΢ ηνπ Παηδηθνχ Υσξηνχ, θ. Γεκήηξεο Βάηεο, ην ζπγθξφηεκα δεκηνπξγήζεθε ζε έθηαζε 15 ζηξεκκάησλ πνπ παξαρψξεζαλ ην 2002 ε Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο θαη ε Ννκαξρία Έβξνπ, ελψ απνηειείηαη απφ έμη ζπίηηα νηθνγελεηψλ S.O.S κε αληίζηνηρνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπ θαη γξαθεία. Γηαζέηεη επίζεο έλα Κέληξν ΢ηήξημεο Παηδηνχ θαη Οηθνγέλεηαο, έλα Κέληξν Ζκέξαο γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, ελψ γηα πξψηε θνξά ζπλδπάδεηαη ην πξφγξακκα καθξφρξνλεο θηινμελίαο παηδηψλ κε ηελ παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ πξνιεπηηθνχ ραξαθηήξα ζε νηθνγέλεηεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. ΢ην Παηδηθφ Υσξηφ S.O.S Θξάθεο, πνπ νη θηηξηαθέο ηνπ εγθαηαζηάζεηο θαηαιακβάλνπλ έθηαζε 2.500 η.κ ζα απαζρνινχληαη 40 άηνκα επηζηεκνληθφ, παηδαγσγηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ.

ΠΡΟΣΑ΢Ζ ΣΖ΢ ΒΟΤΛΔΤΣΟΤ ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ΢ ΣΖ΢ Ν.Γ ΔΤΓΔΝΗΑ΢ Σ΢ΟΤΜΑΝΖ ΓΗΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖ΢Ζ ΢ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ΢ ΔΗ΢ΦΟΡΑ΢ ΣΧΝ ΒΟΤΛΔΤΣΧΝ ΢Δ ΦΟΡΔΗ΢ ΑΝΑΠΖΡΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ

Με επίθαηξε εξώηεζε πξνο ηε Βνπιή, ε βνπιεπηήο δήηεζε ηελ θαηαβνιή ησλ νθεηινκέλσλ ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ, ηελ πξφβιεςε θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ, ηελ εθπφλεζε Δζληθνχ ΢ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ απφ ην Δ΢ΠΑ. Αθνξκή ζηάζεθαλ ηα πξνβιήκαηα νηθνλνκηθήο επηβίσζεο ηξηάληα ελφο θνξέσλ πνπ πεξηζάιπνπλ πεξηζζφηεξα απφ 15.000 παηδηά κε αλαπεξίεο, θνηλσληθά θαη ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα θαη ζνβαξέο παζήζεηο. Ζ βνπιεπηήο δήηεζε λα πιεξνθνξεζεί εάλ θαη πφηε ζα θαηαβιεζνχλ νη νθεηιφκελεο ηαθηηθέο επηρνξεγήζεηο γηα ηα έηε 2010 νη νπνίεο έρνπλ πεξηθνπεί απφ 30% έσο 70% θαη εάλ ζα ππάξμεη δπλαηφηεηα ζπκςεθηζκνχ κεηαμχ ησλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ απεηινπκέλσλ κε θιείζηκν θνξέσλ θαη ησλ νθεηιψλ ηνπ Γεκνζίνπ πξνο απηνχο, φπσο είλαη ηα λνζήιηα θαη ηα ηξνθεία πνπ θαηαβάιινληαη απφ ζπκβαιιφκελα αζθαιηζηηθά ηακεία. Δπίζεο, εάλ πξφθεηηαη λα ππάξμεη εηζήγεζε πξνο ηνλ ππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ γηα ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί θνξνιφγεζεο ησλ δσξεψλ πξνο ηα θνηλσθειή ζσκαηεία, δηαηάμεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο αληηθίλεηξν γηα φινπο φζνη επηζπκνχλ λα εληζρχζνπλ νηθνλνκηθά ηνπο θνξείο θαη πνπ νδήγεζαλ ζε κείσζε ησλ δσξεψλ θαηά 40% ην 2011. Παξάιιεια επηζήκαλε ηελ αλάγθε αμηνπνίεζε πφξσλ ηνπ Δ΢ΠΑ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θνηλσληθήο κέξηκλαο θαη δε παηδηθήο θξνληίδαο, θαη θαηαιήγνληαο αλέθεξε φηη ήδε ππάξρνπλ αδηάζεηα 25 εθαηνκκχξηα επξψ ζην Δ.Π «Αλζξψπηλν Γπλακηθφ» ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο, εηδηθά γηα ηηο ΢ηέγεο Τπνζηεξηθηηθήο Γηαβίσζεο.

ΓΗΟΓΚΧΝΟΝΣΑΗ ΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΢ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ΢ ΑΝΑΠΖΡΧΝ

Παξέκβαζε από αληηπξνζσπεία ηνπ ΠΑΜΔ Τγείαο – Πξφλνηαο Αηηηθήο, ηεο ΢πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο Αγψλα Αλαπήξσλ θαη ηνπ Δληαίνπ ΢πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ΑκεΑ Αηηηθήο θαη Νήζσλ ζηνλ δηνηθεηή ηνπ Ηδξχκαηνο έγηλαλ χζηεξα απφ θαηαγγειίεο. Οη θαηαγγειίεο αθνξνχζαλ ηνπο ζαιάκνπο ησλ αζζελψλ, ζηνπο νπνίνπο κπήθαλ νη ζεθηνπξηηάδεο ηνπ Ηδξχκαηνο θαη κε εληνιή ηνπ δηνηθεηή έιεγραλ ηα ραξηηά ησλ ζπλνδψλ θαη ζε φζνπο ήηαλ κεηαλάζηεο θαη δελ είραλ ραξηηά, ηνπο δηακήλπαλ φηη απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ηνπο ζην Ίδξπκα θαη λα είλαη ζπλνδνί αζζελψλ. Ζ αληηπξνζσπεία θαηήγγεηιε ην απαξάδεθην γεγνλφο ηνλίδνληαο φηη νη ζεθηνπξηηάδεο δελ έρνπλ θαλέλα δηθαίσκα θαη αξκνδηφηεηα λα ειέγρνπλ πνηνη είλαη δίπια ζηνπο αζζελείο. Δπίζεο φηη είλαη απαξάδεθην λα δηψθνληαη κεηαλάζηξηεο πνπ είλαη ζπλνδνί αζζελψλ, ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη ηεξάζηηα έιιεηςε πξνζσπηθνχ ζην Δ.Η.Α.Α. Ζ αληηπξνζσπεία ηφληζε επίζεο φηη ε θπβέξλεζε κε ηελ ππνρξεκαηνδφηεζε ηεο Τγείαο θαη ην πάγσκα ησλ πξνζιήςεσλ έρεη αλαγθάζεη ηνπο αζζελείο, γηα λα κπνξνχλ ζηνηρεησδψο λα εμαζθαιίζνπλ κηα αμηνπξεπή πεξίζαιςε ή λα έρνπλ εθεί φιν ην 24σξν λα ηνπο βνεζάεη θάπνην ζπγγελή ή λα πιεξψλνπλ ζε 24σξε βάζε απνθιεηζηηθέο λνζνθφκεο.

ΚΡΑΤΓΖ ΑΓΧΝΗΑ΢ ΑΠΟ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΔ΢

Σελ ηξαγηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρνπλ πεξηέιζεη ηα άηνκα κε αλαπεξία, πεξηγξάθεη ν ΢ΣΟ ΔΛΔΟ΢ ΣΟΤ ΘΔΟΤ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΢ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ 48ρξνλνο Αζαλάζηνο Σζηθξηθψλεο καδί κε άιιεο παξφκνηεο πεξηπηψζεηο κε απνηέιεζκα ηελ ζπγθέληξσζε …θαη κε απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζε κηα λχρηα θαη ρσξίο λα εθηηκεζνχλ νη ζεξαπεπηηθέο αλάγθεο ησλ παζρφλησλ, αλαθέξεη ε Παλειιήληα Οκνζπνλδία δηακαξηπξίαο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζην θέληξν ΢σκαηείσλ – ΢πιιφγσλ αηφκσλ κε ζαθραξψδε δηαβήηε (ΠΟ΢΢Α΢ΓΗΑ) θαζψο ζχκθσλα ηεο Θεζζαινλίθεο δεηψληαο ηζφηεηα θαη φρη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ηνπ ππνπξγείνπ ειεεκνζχλε. «Εσ κε αθξσηεξηαζκέλν πφδη εδψ Δξγαζίαο, απμάλεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ αζθαιηζκέλσλ γηα ηελ αγνξά ησλ ηαηληψλ θαη έμη ρξφληα. ΢ην ζπίηη κέλσ κφλνο θαη θάλσ ν κέηξεζεο ζαθράξνπ. Αθνξκή ζηάζεθε θαηαγγειία απφ ηλζνπιηλνεμαξηψκελνπ αηφκνπ κε ίδηνο ηηο δνπιεηέο. Πξφζθαηα πήγα ζην ΗΚΑ Νεάδηαβήηε ζην ηακείν Ννκηθψλ πνπ αθνξνχζε ηε κείσζε ηεο απνδνηέαο δαπάλεο γηα πνιεο θαη κνπ είπαλ ηελ αγνξά ησλ ηαηληψλ κέηξεζεο ζαθράξνπ. Οη εθπξφζσπνη ηεο ΠΟ΢΢Α΢ΓΗΑ φηη έρεη θνπεί ε ρνξεθαη ηεο Δ΢ΑκεΑ ζπλαληήζεθαλ κε ηε Γηεπζχληξηα ηνπ γξαθείνπ ηεο Γεληθήο γία ηνπ ΗΚΑ γηα ην αλπΓξακκαηείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θα Γξέηηα, ε νπνία ελεκέξσζε φηη ςσηηθφ θαξνηζάθη πνπ πιένλ νη ηηκέο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη απνδίδνπλ ρξεηάδνκαη. Σν θφζηνο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο, θαζνξίδνληαη απφ ην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηνπ ππνπξγείνπ ηνπ είλαη 4.800 επξψ, Τγείαο. Βάζεη απηνχ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ θαη ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ αιιά δελ κπνξψ λα Ν. 3846, ην πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη ζην Παξαηεξεηήξην ηηκψλ είλαη 6,50 επξψ πιεξψζσ απηά ηα ρξήνη 100 ηαηλίεο, νη νπνίεο ζεκεησηέσλ είλαη ηαηλίεο καηα. Γηα κέλα είλαη αλαγθαίν, δηφηη ζα κπνξψ λα ζε εηδηθή ζπζθεπαζία ε νπνία δελ ππάξρεη ζην καγεηξεχσ θαη λα πιέλσ ηα πηάηα. Γηαθνξεηηθά εκπφξην θαη δηαηίζεληαη κφλν ζηα Ννζνθνκεία είκαη αλαγθαζκέλνο λα πάσ ζε ίδξπκα γηα λα κε επαξθνχλ κφλν γηα ηηο εζσηεξηθέο ηνπο αλάγθεο. θξνληίδνπλ άιινη, θάηη πνπ δελ ζέισ. Γε δεηηαλεχσ. Οη ηηκέο ζηελ ειεχζεξε αγνξά απ‟ φπνπ πξνκεΘέισ λα κνπ θέξνληαη σο ηζφηηκν πνιίηε», φπσο ζεχνληαη ηηο ηαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ ηα άηναλέθεξε ν 48ρξνλνο. Απηή θαη άιιεο παξφκνηεο κα κε δηαβήηε θπκαίλνληαη απφ 35 έσο θαη 40 πεξηπηψζεηο αλζξψπσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ επξψ πεξίπνπ ην θνπηί, πεξηεθηηθφηεηαο 50 ηαηπνιχ ζνβαξά πξνβιήκαηα αθφκα θαη επηβίσζεο, ληψλ. Οη ηαηλίεο δε, πνπ ρξεηάδεηαη έλαο ηλζνπδπζηπρψο παξακέλνπλ ζην πεξηζψξην κε κπνξψληαο ιηλνεμαξηψκελνο γηα ηε ζσζηή ιήςε ηλζνπιίλεο θαη ηε ξχζκηζε γιπθφδεο ηνπ λα εληαρζνχλ σο ηζφηηκα κέιε ηεο θνηλσλίαο καο. είλαη 4 ηνπιάρηζηνλ ηαηλίεο θαζεκεξηλά. ----------------------------------------------------------------------------------------- ----ΣΕΛΙΔΑ 17--------------------------------------------------------------------------------------


PIERCING – Ζ ΜΔΘΟΓΟ΢ ΠΟΤ ΓΗΝΔΗ ΢ΣΟΤ΢ ΑΝΑΠΖΡΟΤ΢ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΚΗΝΖ΢ΔΧΝ

Μηα ηδηαίηεξε επαλαζηαηηθή κέζνδνο, απηή ηνπ piercing, δειαδή ηνπ ηξππήκαηνο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο αιιά θαη ηνπ θεθαιηνχ πνπ βνεζάεη άηνκα κε αλαπεξίεο ζηε κεηαθίλεζε αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ, αλαθάιπςαλ εξεπλεηέο ηεο Ηαηξηθήο ΢ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ννξζγνπέζηεξλ ζην ΢ηθάγν. Πξφθεηηαη γηα ηελ εηζαγσγή κέζσ ηνπ piercing ζηε γιψζζα, φπνπ ν εθάζηνηε αζζελήο κπνξεί λα κεηαθηλεί ην αλαπεξηθφ ηνπ θαξνηζάθη, ζηξέθνληαο ηνλ καγλήηε δίλνληάο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα θηλεζεί πξνο ηα εκπξφο ή πξνο ηα πίζσ, αξηζηεξά ή δεμηά. Αμίδεη λα αλαθεξζεί ε ηζηνξία ηνπ Μάξηηλ Μηξέιεο απφ ην ΢ηθάγν, φπνπ φπσο εμνκνινγήζεθε, ε κεηέξα ηνπ δελ ήηαλ θαζφινπ επραξηζηεκέλε πνπ έβαιε ζθνπιαξίθη ζηε γιψζζα. Κη απηφ γηαηί δελ ηαίξηαδε κε ηελ εηθφλα ηνπ σο πξψελ θαζνδεγεηήο ηεο λενιαίαο ζηελ εθθιεζία. Σν έθαλε φκσο γηα εξεπλεηηθνχο ιφγνπο. Έκεηλε παξάιπηνο απφ ηξαπκαηηζκφ ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε, φηαλ πξηλ απφ είθνζη ρξφληα ηνλ ππξνβφιεζαλ ζηνλ απρέλα. Πξφζθαηα απέθηεζε έλα καγλεηηθφ ζθνπιαξίθη ζηε γιψζζα, ην νπνίν ηνπ επηηξέπεη λα νδεγεί ην αλαπεξηθφ ηνπ θαξνηζάθη. Ο 37ρξνλνο θ. Μηξέιεο δνθίκαζε ηνλ εμνπιηζκφ θάπνην πξφζθαην απφγεπκα, νδεγψληαο ην θαξνηζάθη ηνπ ζε κηα δηαδξνκή κεη‟ εκπνδίσλ θη έρνληαο ην ζηφκα ηνπ θιεηζηφ, θαηάθεξε λα κεηαθηλήζεη ην αλαπεξηθφ ηνπ ακαμίδην πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. Οη εξεπλεηέο απνθάζηζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε γιψζζα ζέινληαο λα εθκεηαιιεπηνχλ νξηζκέλεο απφ ηηο ελαπνκείλαληεο ιεηηνπξγίεο ησλ αηφκσλ κε βαξηά αλαπεξία. Ζ γιψζζα, φπσο επηζεκαίλνπλ, δελ θνπξάδεηαη εχθνια θαη ζπλήζσο δελ επεξεάδεηαη απφ ηνπο ηξαπκαηηζκνχο ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε, επεηδή ζπλδέεηαη απεπζείαο κε ηνλ εγθέθαιν κέζσ ελφο θξαληαθνχ λεχξνπ. ΢ηελ αξρή απιψο θνιινχζαλ ζηε γιψζζα ηνπ ρξήζηε ην καγλήηε, απηφο φκσο μεθφιιεζε χζηεξα απφ ιίγεο ψξεο. Ζ ηδέα λα ηξππήζνπλ ηε γιψζζα αλήθεη ζηε δξα Αλ Λφκαλ, αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα δεξκαηνινγίαο ζην Ννξζγνπέζηεξλ, ε νπνία έρεη αζρνιεζεί κε ηελ ηέρλε ηνπ ζψκαηνο. Ζ Αλ Καξίαο, κηα αλάπεξε εζειφληξηα, ε νπνία δέρζεθε λα ηξππήζεη ηε γιψζζα ηεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, αλαθέξεη φηη ε γιψζζα ηεο πνλνχζε γηα κεξηθέο κέξεο αιιά επνπιψζεθε πνιχ γξεγνξφηεξα απ‟ φηη θαληαδφηαλ. Δπηζεκαίλεη φηη φηαλ δνθίκαζε ηελ αλαπεξηθή θαξέθια, φζν πεξηζζφηεξν ηε ρξεζηκνπνηνχζε ηφζν επθνιφηεξν ήηαλ λα ηελ θαζνδεγήζεη.

ΜΑΝΟ΢ ΑΘΖΝΑΗΟ΢ – ΝΗΚΟ΢ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΟΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΔ΢ ΠΟΤ ΔΞΔΛΗ΢΢ΟΤΝ ΢Τ΢ΚΔΤΔ΢ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΟΡΑ΢Ζ΢ ΚΑΗ ΑΚΟΖ΢

Οη δπν απηνί επηρεηξεκαηίεο ζθνπεχνπλ λα βνεζήζνπλ ηνπο αλζξψπνπο κε πξνβιήκαηα φξαζεο θαη αθνήο λα αληηιακβάλνληαη θαιχηεξα ην πεξηβάιινλ ηνπο. Έρνπλ ζρεδφλ έηνηκε ηελ πξψηε ηνπο ζπζθεπή, θαηαζθεπαζκέλε απνθιεηζηηθά απφ ηνπο ίδηνπο θαη νξακαηίδνληαη κηα ζπλεξγαζία αλζξψπνπ θαη κεραλήο ε νπνία ζα βειηηψλεη ηε δσή φζσλ έρνπλ αηζζεηεξηαθέο δπζθνιίεο. Σν πξψην βξαβείν πνπ θέξδηζαλ ζηνλ επξσπατθφ δηαγσληζκφ γηα ην ζπγθεθξηκέλν business plan ήηαλ κφλν ε αξρή. Ο ζθνπφο ηνπο είλαη λα θηηάμνπλ κηα θνξεηή ειεθηξνληθή ζπζθεπή ζε ζρήκα κπξαζειέ, πνπ ζα βνεζά ηνπο αλζξψπνπο απηνχο λα αλαγλσξίζνπλ ρψξνπο θαη αληηθείκελα κέζσ αθνπζηηθψλ ζεκάησλ. Σν πην δχζθνιν ζεκείν ζην εγρείξεκά ηνπο είλαη ε έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο, ε απεηξία θαη ην γεγνλφο πσο αθφκα δελ έρνπλ έζνδα απ„ απηήλ ηελ ηδέα. ΋πσο αλαθέξνπλ: «Σελ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο ηελ αληηιακβαλφκαζηε κε ηελ επξεία ηεο έλλνηα. Μπνξείο λα θαηλνηνκήζεηο παληνχ. ΢ην business plan ζνπ, ζηνλ ηξφπν πξνψζεζεο, ζηελ ίδηα ηελ ηδέα, ζηελ ηερλνινγία, παληνχ». «Ζ ηερλνινγία θαη νηηδήπνηε πξνθχπηεη απφ ηηο ζεηηθέο θαηεπζχλζεηο είλαη πην άκεζα εθαξκφζηκν, γη‟ απηφ θαη ηα απνηειέζκαηα θαίλνληαη, είλαη ρεηξνπηαζηά (έλα πξφγξακκα ππνινγηζηή, κηα ζπζθεπή, έλα ηαηξηθφ κεράλεκα). ΋κσο θαη νη θνηλσληθέο επηζηήκεο, ηδέεο φπσο ε δεκνθξαηία θαη ε ηζφηεηα πάλε κπξνζηά ζηνλ θφζκν, ίζσο φρη ηφζν άκεζα, αιιά εμίζνπ απνηειεζκαηηθφηεηα. "Μαθαίνειρ μόνο αν ‘’μαηώζειρ’’. Αν ηα καηαθέπειρ με ηην ππώηη, μππάβο ζος, αλλά δεν θα έσειρ πποσωπήζει και πάπα πολύ από ηην αθεηηπία".

ΝΗΚΟ΢ ΢ΣΔΡΓΗΟΤ – Ο ΔΠΗ΢ΣΖΜΟΝΑ΢ ΠΟΤ ΔΠΗΝΟΔΗ ΠΑΣΔΝΣΔ΢ ΓΗΑ Α΢ΘΔΝΔΗ΢ ΜΔ ΚΗΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ Ο θαζεγεηήο Νίθνο ΢ηεξγίνπ θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ θαηάθεξαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζεξαπείεο γηα αζζελείο πνπ έρνπλ πάζεη εγθεθαιηθά, πάζρνπλ απφ ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, Πάξθηλζνλ, αθφκα θαη γηα κσξά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε. «΢ε θάζε πεξίπησζε θνηλφο παξνλνκαζηήο ησλ εξεπλψλ καο είλαη ε κεηαβιεηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο θίλεζεο. Σα βήκαηα πνπ θάλνπκε δελ είλαη ίδηα κεηαμχ ηνπο, φηαλ παίδνπκε βειάθηα δελ πεηπραίλνπκε ην θέληξν ηνπ ζηφρνπ. Τπάξρεη κηα κεηαβιεηφηεηα πνπ αλ εμεηαζηεί κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζηηο αηηίεο πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ θίλεζε, ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, αθφκα θαη ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζπλνιηθή αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ αζζελεηψλ φπσο ην Πάξθηλζνλ», φπσο αλαθέξεη ν ίδηνο. Ζ πξψηε επαθή ηνπ Νίθνπ ΢ηεξγίνπ κε ηελ εκβηνκεραληθή ήξζε ζην ηέινο ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζηα ΣΔΦΑΑ. «Έθαλα κηα εξγαζία γηα ην αζιεηηθφ παπνχηζη. Αζρνιήζεθα κε ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζην ζψκα θαη ην πφδη, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηξέρνπκε ή κπνξνχκε λα απνθχγνπκε ηξαπκαηηζκνχο. Απφ κηθξφο αγαπνχζα ηνλ αζιεηηζκφ θαη κε ελδηέθεξαλ νη επηζηήκεο ηεο πγείαο, ε εκβηνκεραληθή ζπλδχαδε θαη ηα δχν».

ΡΟΜΠΟΣΗΚΔ΢ ΢ΣΟΛΔ΢ ΓΗΑ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ Κίλεζε αιιά θαη ππεξάλζξσπε δχλακε ζα πξνζθέξνπλ εηδηθέο ξνκπνηηθέο ζηνιέο ζε αλζξψπνπο κε παξαπιεγία θαη πνπ ζα δνθηκαζηνχλ γηα πξψηε θνξά ζηελ Δπξψπε, δεκηνχξγεζε ε ηαπσληθή εηαηξεία “Cyberdyne”. Δξεπλεηέο απφ ηελ θιηληθή Germannsheil ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μπφρνπκ αλέιαβαλ λα δηαπηζηψζνπλ θαηά πφζν απηέο νη ζηνιέο είλαη ζε ζέζε λα βνεζήζνπλ αλαπήξνπο θαη φρη κφλν, λα θηλεζνχλ. Οη ελ ιφγσ ζηνιέο έρνπλ απνδεηρζεί απνηειεζκαηηθέο ζε πεξηζζφηεξεο απφ εβδνκήληα πέληε θιηληθέο θαη θέληξα απνθαηάζηαζε φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. ΢ηφρνο απηψλ ησλ ζηνιψλ, είλαη λα βνεζήζνπλ φρη κφλν παξαπιεγηθνχο αιιά ειηθησκέλνπο θαη ζχκαηα αηπρεκάησλ λα αλαθηήζνπλ γξήγνξα θίλεζε πιήξνπο εκβέιεηαο. Οη εξεπλεηέο ειπίδνπλ φηη νη ζηνιέο απηέο ζα επηηξέςνπλ ζηνπο αζζελείο λα επαλεθπαηδεπηνχλ πην απνηειεζκαηηθά ζε ζπγθεθξηκέλεο αιιεινπρίεο θηλήζεσλ θαη ηειηθά λα ηνπο βνεζήζνπλ θάπνηα ζηηγκή λα κπνξέζνπλ λα ην θάλνπλ θαη ρσξίο λα θνξνχλ ηηο ζηνιέο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο, βαζίδεηαη ζηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζηα λεπξηθά ζήκαηα ηνπ ζψκαηνο πνπ δηνρεηεχνληαη ζηνλ ππνινγηζηή ηεο ζηνιήο θαη κεηαηξέπνληαη ζε ειεθηξηθά ζήκαηα. ΋ηαλ ν εγθέθαινο ζηέιλεη εληνιή γηα ηε κεηαθίλεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κέινπο ηνπ ζψκαηνο, ην αληίζηνηρν κέινο ηεο ζηνιήο αληηδξά.

------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 18------------------------------------------------------------------------------------------


ΚΟΒΟΤΝ ΣΟ ΥΑΜΟΓΔΛΟ ΢ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΔ΢

Ζ θξίζε έρεη επεξεάζεη ηνπο πάληεο θαη ν αληίθηππνο θαίλεηαη πεξηζζφηεξν λα αγγίδεη θαη ηηο επαίζζεηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ καο. Σα φλεηξα ησλ παηδηψλ γηα έλα μέγλνηαζην θαινθαίξη κε άθζνλν παηρλίδη κε ηνπο θίινπο ηνπο, ςαιηδίζηεθαλ αθνχ νη πεξηθνπέο ζηα θαηαζθελσηηθά πξνγξάκκαηα έθηαζαλ ην 50% γηα παηδηά κε αλαπεξίεο θαη γηα παηδηά απφξσλ νηθνγελεηψλ. ΢ηνπο επηά λνκνχο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ κφιηο δχν θαηαζθελψζεηο Κνηλσληθήο Μέξηκλαο, ελψ «εζψθιεηζηνη» ζα κείλνπλ αλαγθαζηηθά πεξί ηα 1.500 παηδηά. Άγλσζην παξακέλεη θαη αλ ηειηθά ιεηηνπξγήζνπλ θη απηέο, δεδνκέλνπ φηη ην ππνπξγείν Τγείαο δελ έρεη δηαζθαιίζεη αθφκα ην πνζφ πνπ απαηηείηαη γηα ηνπο ζπλνδνχο ησλ παηδηψλ. Σν κφλν πνπ έρεη δηαζθαιηζηεί είλαη ην θιείζηκν δεθάδσλ θαηαζθελψζεσλ Κνηλσληθήο Μέξηκλαο (πξψελ Πξφλνηαο) ζηεξψληαο απφ ηα παηδηά απηά ην δηθαίσκα λα επραξηζηεζνχλ ηνλ ήιην θαη ηε ζάιαζζα, παίδνληαο κε ηνπο θίινπο ηνπο. ΋πσο αλαθέξεη ε εληεηαικέλε πεξηθεξεηαθή ζχκβνπινο ζε ζέκαηα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θ. Έθε Βαζηιεηάδνπ, «Ζ πεξηθνπή απηε θηάλεη ην 60% ηφζν ζε δηαζέζηκα θνλδχιηα, φζν θαη ζε θαηαζθελσηηθνχο ρψξνπο, θαη είλαη ληξνπή γηα ηελ πνιηηεία λα θηάλεη ζε ζεκείν λα ζηεξεί ηε ραξά θαη ηελ ςπραγσγία απ‟ απηά ηα παηδηά». Σελ αλεζπρία ηεο εμέθξαζε θαη ε Πξφεδξνο ηεο Δηαηξείαο ΢παζηηθψλ Βνξείνπ Διιάδνο θ. Διέλε ΢ηπιηαλνχ, ιέγνληαο: «Γελ μέξσ πφζα παηδηά ηειηθά ζα επηιεγνχλ, γηαηί ηελ θαηαζθήλσζε ηελ πεξηκέλνπλ πσο θαη πσο φινη. Δίλαη κεγάιε ε ραξά ησλ παηδηψλ θαη ε μεθνχξαζε ησλ γνλέσλ, πνπ δελ έρνπλ ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ γηα ιίγεο κέξεο. Ήδε καο ξσηνχλ θάζε κέξα πφηε μεθηλά ε θαηαζθήλσζε, γηαηί μέξνπλ φηη ν θαηξφο πιεζηάδεη..»

ΜΝΖΜΟΝΗΟ ΢ΤΝΔΡΓΑ΢ΗΑ΢ ΜΔΣΑΞΤ UNISEF ΚΑΗ SPECIAL OLYMPICS

ΓΡΤΜΗΑ ΔΠΗΘΔ΢Ζ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΖ΢ ΠΑΡΑΟΛΤΜΠΗΑΚΖ΢ ΔΠΗΣΡΟΠΖ΢ ΚΑΣΑ ΣΖ΢ ΚΤΒΔΡΝΖ΢Ζ΢

Ππξά θαηά ηεο θπβέξλεζεο εμαπέιπζε ν πξφεδξνο ηεο Διιεληθήο Παξανιπκπηαθήο Δπηηξνπήο θ. Γηψξγνο Φνπληνπιάθεο γηα ηελ άληζε κεηαρείξηζε ρξεκάησλ απφ ηελ Πνιηηεία ζην ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, δειψλνληαο: «Γφζεθαλ ζε θαηξνχο ραιεπνχο 28 εθαηνκκχξηα επξψ γηα ηε δηνξγάλσζε ησλ Special Olympics πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ αζιεηηζκφ, αιιά πξφθεηηαη γηα κηα ζπνπδαία γηνξηή. Σελ ίδηα ψξα, έρνπκε αλαγθαζηεί λα αλαβάιινπκε επ‟ αφξηζηνλ φια ηα Παλειιήληα Πξσηαζιήκαηα Αηφκσλ κε Αλαπεξία, ελψ αθαηξέζεθαλ απφ ηε ρψξα καο νη Μεζνγεηαθνί Αγψλεο, ιφγσ δπζβάζηαρησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ. Ζ έιιεηςε ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο είλαη ηνπιάρηζηνλ εκθαλήο». Αθνξκή γηα ην μέζπαζκα απηφ ζηάζεθε ην ηειεζίγξαθν πνπ έιαβε απφ ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή ηνπ Δπξσπαηθνχ Πξσηαζιήκαηνο Κνιχκβεζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ην νπνίν θαη δηεμήρζε θαλνληθά θαη κε ηε ζπκκεηνρή επηπρψο θαη ηεο Διιεληθήο απνζηνιήο) ιίγεο κέξεο πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ, πνπ έιεγε πσο αλ κέρξη ηελ 15ε ηνπ Ηνχλε δελ ζηείιεη ηα απαξαίηεηα ρξήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ θάιπςε ηεο απνζηνιήο, νη αζιεηέο δελ ζα κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηε δηνξγάλσζε. «Δίκαη απνγνεηεπκέλνο γηαηί αλαγθάζηεθα λα δεηήζσ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνιπκβεηέο λα βάινπλ ην ρέξη ζηε ηζέπε γηα λα πιεξψζνπλ ηα εηζηηήξηα, ηε δηαηξνθή θαη ηελ παξακνλή ηνπο, γηα λα κε ζηεξεζνχλ ηε ραξά ηεο ζπκκεηνρήο ζε έλα κεγάιν ζεζκφ», ηφληζε ν θ. Φνπληνπιάθεο. Να ζεκεησζεί φηη ε απνζηνιή ηεο Διιεληθήο Οκάδαο έθεξε ζηε ρψξα καο ζηελ 12ε ζέζε κεηαμχ 39 ρσξψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζην Δπξσπατθφ πξσηάζιεκα θνιχκβεζεο αζιεηψλ κε αλαπεξίεο ηνπ Βεξνιίλνπ, κε απνινγηζκφ έλα ρξπζφ, νθηψ αζεκέληα, δχν ράιθηλα κεηάιιηα αιιά θαη ζπλνιηθά 17 παλειιήληα ξεθφξ, ε ειιεληθή νκάδα έζηεηιε ελζαξξπληηθά κελχκαηα ελφςεη ησλ Παξανιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ Λνλδίλνπ ην 2012.

΢θνπόο ηνπ κλεκνλίνπ είλαη ε ελίζρπζε ηεο θνηλήο ηνπο δέζκεπζεο λα πξνζηαηεχζνπλ ηα δηθαηψκαηα, ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο. ΢ε εηδηθή ηειεηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην μελνδνρείν Athens Hilton, ν Dr. Timothy Shriver, Πξφεδξνο θαη CEO ησλ Special Olympics θαη ν Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο ηεο UNISEF, θ Anthony Lake, δεζκέπηεθαλ λα εκβαζχλνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο, ζπλεξγαδφκελνη αθφκα πην ζηελά απφ θνηλνχ ψζηε λα θαηαπνιεκήζνπλ λνκνζεηηθά, θνηλσληθά θαη θπζηθά εκπφδηα πνπ απνθιείνπλ ηα παηδηά κε αλαπεξία απφ ηελ πιήξε ηνπο ζπκκεηνρή. Ο πξφεδξνο ηεο Διιεληθήο Δζληθήο Δπηηξνπήο ηεο UNISEF θ. Λάκπξνο Καλειιφπνπινο, θαισζφξηζε ηνπο επηθεθαιήο ησλ δπν δηεζλψλ νξγαληζκψλ, ηνλίδνληαο ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο πξνο φθεινο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο ζηελ Διιάδα θαη ζηνλ θφζκν. ΋πσο δήισζε ν Anthony Lake: «Σα παηδηά κε αλαπεξίεο έρνπλ ηηο ίδηεο ειπίδεο θαη φλεηξα φπσο φια ηα παηδηά θαη ην ίδην δηθαίσκα λα εθκεηαιιεπηνχλ ζην κέγηζην ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο», πξνζζέηνληαο, «Ζ ζηέξεζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο είλαη κηα απψιεηα φρη κφλν γηα ηα παηδηά απηά αιιά θαη γηα ηηο θνηλσλίεο καο. Απηφ είλαη πέξα απφ θάζε εζηθή. Δληζρχνληαο ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ Special Olympics θαη UNISEF ζα βνεζήζνπκε λα πξνζηαηεχζνπκε ην δηθαίσκα απηφ γηα πεξηζζφηεξα παηδηά κε αλαπεξίεο θαη πξάηηνληαο έηζη, ζα ηνπο επηηξέςνπκε λα ζπλεηζθέξνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ζηηο θνηλφηεηεο θαη ζηηο ρψξεο ηνπο». Απφ ην 2007 ε UNISEF θαη ηα SPECIAL OLYMPICS έρνπλ εξγαζηεί καδί γηα λα απμεζεί ε επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία, γηα ηελ αιιαγή ησλ αληηιήςεσλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε αξλεηηθψλ ζηάζεσλ. Μαδί, νη δχν νξγαληζκνί πξνσζνχλ ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ παηδηψλ κε δηαλνεηηθή αλαπεξία θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο ζε φιν ηνλ θφζκν θαη πξνζπαζνχλ λα νηθνδνκήζνπλ ηελ απηνδπλακία, ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηηο ηθαλφηεηεο ζπλεγνξίαο ηνπο, κέζσ ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ζρεηηθψλ πγεηνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε UNISEF θαη ηα Special Olympics ζπλεξγάζηεθαλ γηα ηελ ίδξπζε ησλ πξψησλ Γηθηχσλ Οηθνγελεηαθήο Τπνζηήξημεο γηα νηθνγέλεηεο κε παηδηά κε δηαλνεηηθέο αλαπεξίεο ζηελ Κακπφηδε, ψζηε λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα Πξνγξάκκαηα Νέσλ Αζιεηψλ, θαζψο θαη παξέρνληαο ηαηξηθέο εμεηάζεηο θαη παξνζπκβνπιψλ ζρεηηθά κε ηε δηαηξνθή θαη ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ νηθνγελεηαθή πγεία, ζε δηάθνξα ζεκεία ζε φιν ην Καδαθζηάλ. «Γηα κέλα, ε ΢πκκεηνρή ζηελ Παγθφζκηα ΢χλνδν Νενιαίαο είλαη κηα κεγάιε επθαηξία λα κάζσ ηη βηψλνπλ νη αζιεηέο ησλ Special Olympics ζε φιν ηνλ θφζκν. Πηζηεχσ πσο καδεχνληαο φιεο ηηο ηδέεο καο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο λα θαηαιήμνπκε ζε ιχζεηο πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηνπο αζιεηέο θαη ν έλαο ηνλ άιιν», είπε ν Wai Tsun «Hazel» Law, έλαο 15ρξνλνο απφ ην Υνλγθ Κνλγθ πνπ ζπκκεηέρεη. «Σφηε, κπνξνχκε λα θέξνπκε πίζσ ζην ζρνιείν, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα πξνρσξήζνπκε κπξνζηά καδί θαη λα δηαδψζνπκε ην κήλπκα ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο απνδνρήο ζε νιφθιεξε ηελ θνηλφηεηα», θαηέιεμε. ------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 19------------------------------------------------------------------------------------------


ΦΧΝΖ ΑΓΧΝΗΑ΢ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ΢ ΣΤΦΛΧΝ (ΚΔΑΣ) Δδώ θαη 2,5 ρξόληα δε θαίλεηαη ε θσλή αγσλίαο λα εηζαθνχγεηαη απφ ην ππνπξγείν Τγείαο, θαζψο δε κπνξεί λα θαιχςεη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ κνλαδηθνχ ζηε ρψξα καο δεκφζηνπ Κέληξνπ Δθπαίδεπζεο θαη Απνθαηάζηαζεο Σπθιψλ, ελψ νη εξγαδφκελνη παξακέλνπλ εδψ θαη 5 κήλεο απιήξσηνη. Σν ΚΔΑΣ πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζε 59 άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο, ειηθίαο 4 έσο 18 εηψλ. Δπίζεο, ιεηηνπξγεί εηδηθφ λεπηαγσγείν θαη δεκνηηθφ γηα ηπθιά παηδηά πνπ επνπηεχνληαη απφ ην ππνπξγείν, θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή ππεξεζία, νηθνηξνθείν, βηβιηνζήθε, πξνλεπηαθφο ζηαζκφο, ηκήκα ηπθινθσθψλ, ελψ παξέρεη θαη εληζρπηηθή δηδαζθαιία ζε ηπθινχο καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ, αθνχ ζε φιε ηε ρψξα ηε ρψξα δελ ππάξρεη νχηε έλα έλα εηδηθφ Γπκλάζην-Λχθεην γηα ηπθινχο καζεηέο, παξφηη ηα αλήιηθα άηνκα κε νιηθή ηχθισζε ππνινγίδνληαη παλειιαδηθά ζηα 1.500-2.000 άηνκα. Οη εξγαδφκελνη ηνπ ΚΔΑΣ αλαθέξνπλ κε αίηεκά ηνπο ηφζν ηελ θαηαβνιή ησλ δεδνπιεπκέλσλ ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο φζν θαη ηε κνληκνπνίεζή ηνπο ρσξίο θακία πξνυπφζεζε, χζηεξα απφ ηφζα ρξφληα πνπ απαζρνινχληαη κε «θαζεζηψο νκεξίαο».

΢ΤΓΥΧΝΔΤ΢ΔΗ΢ ΝΟ΢ΟΚΟΜΔΗΧΝ – ΧΡΑ ΜΖΓΔΝ! Δμνηθνλόκεζε ηνπιάρηζηνλ 150 εθαη. επξώ απνζθνπνχλ νη αλαθνηλψζεηο ηνπ ππνπξγνχ Τγείαο Αλδξέα Λνβέξδνπ ζρεηηθά κε ηηο ζπγρσλεχζεηο κνλάδσλ πγείαο ηνπ Δ΢Τ. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2014 ην άλσζελ πνζφ ζα πξέπεη λα εηζξεχζεη ζηα ηακεία ηνπ δεκνζίνπ νη νπνίεο ζα αθνξνχλ ζε πξψηε θάζε δηνηθεηηθέο θαη εζσηεξηθέο ζπλελψζεηο ζηα λνζνθνκεία. (6 κε 12 εθαη. επξψ εηεζίσο ζα πξέπεη λα εμνηθνλνκεζνχλ αλά πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα). Απφ 131 δεκφζηα λνζνθνκεία (ζπλ 5 πνπ ζπλελψζεθαλ πξηλ απφ ιίγν θαηξφ κε ην Δ΢Τ) δηνηθεηέο θαη δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ζα έρνπλ ζην εμήο κφλν ηα 83, ηα νπνία ζα ζεσξνχληαη βαζηθνί ππιψλεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα ππφινηπα ζα έρνπλ έλαλ αλαπιεξσηή δηνηθεηή, ν νπνίνο θαη ζα αλαθέξεηαη ζηνλ θεληξηθφ δηνηθεηή ηεο πεξηνρήο ηνπ. ΋πσο πξνθχπηεη, απφ ηνπο 175 δηνηθεηέο θαη αλαπιεξσηέο δηνηθεηέο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα, ζα κείλνπλ κέρξη ηνλ ΢επηέκβξην 144. ΢ρεηηθά κε ηηο θιίλεο, ζήκεξα ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζε φιε ηε ρψξα 46.000 νξγαληθέο θιίλεο, απφ ηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ νη 36.000 κε θάιπςε 70%. Με ηελ λέα θαηάζηαζε πνπ ζα δεκηνπξγεζεί, νη θιίλεο ζα κεησζνχλ θαηά 10%, πνπ ζεκαίλεη φηη ζα κείλνπλ πεξίπνπ 32.000 νη νπνίεο ζα έρνπλ θάιπςε 80%. Οκνίσο, απφ ηηο 1.950 θιηληθέο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα κέζα ζηα λνζνθνκεία, ηα ζπλελσζνχλ 330 κε απνηέιεζκα 600 γηαηξνί κφληκνη ππάιιεινη ηνπ Δ΢Τ λα αλαγθαζηνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε άιιεο κνλάδεο, εληφο ηνπ λνκνχ ηνπο, θαη θάπνηνη δηεπζπληέο λνζνθνκείσλ λα «θεχγνπλ» απφ ηε ζέζε ηνπ ζπληνληζηή δηεπζπληή, κε θξηηήξηα πνπ δελ αλαθέξζεθαλ αιιά είλαη ζίγνπξν φηη ζα αθνξνχλ θαη ζηελ θνκκαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα.

ΤΠΔΡΣΗΜΟΛΟΓΖ΢ΔΗ΢ ΤΛΗΚΧΝ ΢ΤΝΔΥΔΗΑ΢ ΢ΣΟ ΢Τ΢ΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ΢ Από ην 1999 ηνπιάρηζηνλ κέρξη θαη ην 2008 ζην ΗΚΑ θπθινθνξνχζαλ εγθχθιηνη γηα ηελ ηηκνιφγεζε εηδηθψλ πιηθψλ θαη βνεζεκάησλ πνπ απνδεκίσλε ην Ίδξπκα, κε θσδηθνχο πνπ πεξηείραλ ηε λ νλνκαηνινγία ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ ηνπ ρψξνπ. Σν 2008 ην ΗΚΑ επαλέξρεηαη κε λέα εγθχθιην απφ ηελ νπνία απηή ηε θνξά έρνπλ αθαηξεζεί νη ζπγθεθξηκέλεο νλνκαηνινγίεο, αιιά νη θσδηθνί παξαπέκπνπλ θαη πάιη ζε ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείεο θαη ην πάξηη ζπλερίδεηαη..Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ ππεξηηκνινγήζεσλ, έλα εμεηδηθεπκέλν θάζηζκα απφ εηδηθφ ειαθξχ πιηθφ ην νπνίν θνζηνινγείηαη ζηα 4.100 επξψ ζπλ Φ.Π.Α. Σν εμεηδηθεπκέλν φκσο απηφ θάζηζκα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη έλα ηππνπνηεκέλν θάζηζκα γεπέδνπ, ζην νπνίν έρεη ηνπνζεηεζεί αθξνιέμ, έρεη θαιπθζεί κε χθαζκα θαη ζηελ πιάηε κε κνθέηα θαη απιψο έρεη ζπξξαθηεί. Μεδεληθφ θφζηνο απφ ηελ ηηκή ηεο εγθπθιίνπ. Έλα αθφκα πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο θαηαζπαηάιεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο, απνηειεί κηα παιηφηεξε εγθχθιηνο ηνπ ΗΚΑ (2003) ε νπνία απνδεκίσλε ην βνεζεηηθφ κπαζηνχλη γηα ηνπο ηπθινχο κε 4.500 επξψ επεηδή δηέζεηε laser. Σν ζπγθεθξηκέλν κπαζηνχλη, δεδειαδή, είρε έλα laser απφ απηά πνπ θπθινθνξνχλ ζηα πάξηη, ζε ζπλαπιίεο θαη πσινχληαη απφ πιαλφδηνπο 5 κε 10 επξψ. Φαίλεηαη φκσο φηη ην «ζίθνπει» κε ηηο εγθπθιίνπο ζπλερίδεηαη αθνχ ην ΗΚΑ επαλήιζε κε λέα εγθχθιην πνπ αθνξά ηα πεξηζζφηεξα πιηθά θαη ηελ νξηδφληηα κείσζε θαηά 50% πνπ έρνπλ ππνζηεί. Σν πεξίεξγν είλαη ελψ ζηα πεξηζζφηεξα είδε έγηλε κείσζε θαηά 50% ζε θάπνηα άιια, ηα νπνία εληειψο ηπραία είλαη ήδε καδηθήο παξαγσγήο θαη πξνσζνχληαη απφ ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίεο, νη κεηψζεηο είλαη αζήκαληεο. Γηα παξάδεηγκα, ε λέα εγθχθιηνο πξνβιέπεη γηα ην θνπζθσηφ γηιέθν 1.124,80 επξψ απφ 1.520, γηα δψλε νζθχνο κε ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ 81,40 απφ 110,00, γηα λάξζεθα νζηεναξζξίηηδαο 492,10 απφ 665, γηα λάξζεθα γφλαηνο ηεζζάξσλ ζεκείσλ 440 επξψ απφ 660 θ.α. ΋πσο αλαθέξνπλ ζηειέρε ηεο αγνξάο εάλ ε εγθχθιηνο εθαξκνζηεί, ζα ζέζεη εθηφο πνηνηηθά πξντφληα θαη ζα επλνήζεη εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν εηζάγνληαο πξντφληα απφ ηελ Κίλα.

ΔΣΟ΢ ΜΔΣΑΜΟ΢ΥΔΤ΢ΔΧ΢ ΣΑ ΔΣΖ 2011 ΚΑΗ 2012

Με ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ην ηη ζεκαίλεη κεηακφζρεπζε, ηα έηε 2011 θαη 2012 νξίζηεθαλ απφ ην ππνπξγείν Τγείαο σο έηε κεηακνζρεχζεσλ. ΢χκθσλα κε ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο, Αλδξέα Λνβέξδν νη πνιηηηθέο ελεκέξσζεο ζα πεξάζνπλ κέζα απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ηελ εθθιεζία θαζψο θαη απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε επηζεκαίλνληαο φηη ε Διιάδα δελ πάζρεη απφ λνκνζεζία αιιά ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη «ζνβαξή πξνζπάζεηα απφ φινπο», φπσο ραξαθηεξηζηηθά δήισζε ν ίδηνο. Μάιηζηα, ν θ. Λνβέξδνο ηφληζε πσο ζα δνζεί έκθαζε ζηε ζσζηή ελεκέξσζε ηνπ ζέκαηνο θαη ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ ζπληνληζηψλ θαη ησλ νκάδσλ ηνπο, ησλ γηαηξψλ, αιιά θαη φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ λνζνθνκείσλ. Αλαθεξφκελνο ζηελ πξσηηά ηεο Ηζπαλίαο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ν ππνπξγφο δήισζε πσο ε απάληεζε βξίζθεηαη ζε ηξία ζεκεία: Πξψηνλ, νη ζπληνληζηέο είλαη ην άιθα θαη ην σκέγα. Γεχηεξνλ, νπδέπνηε ακθηζβεηήζεθε ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα ε ιίζηα αλακνλήο ησλ αλζξψπσλ, πνπ έρνπλ αλάγθε γηα κφζρεπκα. ΢ηε ζπλέρεηα αθνχ επεζήκαλε: « Ζ ζεηξά δελ ζα αλαηξαπεί γηα θαλέλαλ ιφγν», εμήγεζε πνηνη είλαη νη ζπληνληζηέο θαη πνηνο ν ξφινο ηνπο. Δμήγεζε φηη νη Σνπηθνί ΢πληνληζηέο Μεηακνζρεχζεσλ (Σ΢Μ) απνηεινχλ ζπλδέζκνπο θαη πνιχηηκνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΟΜ κε φια ηα λνζνθνκεία θαη ηηο θιηληθέο, απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ νη δφηεο. Δίλαη γηαηξνί ή λνζειεπηέο νη νπνίνη είλαη αξκφδηνη γηα ην ΢πληνληζκφ ηεο Γσξεάο Οξγάλσλ, φπνηε πξνθχπηεη δφηεο. Δηδηθφηεξα, νη Σ΢Μ: Φξνληίδνπλ γηα ηελ αλαδήηεζε, ηνλ εληνπηζκφ, ηνλ έιεγρν θαη ηελ θιηληθή ππνζηήξημε ησλ δπλεηηθψλ δνηψλ ζε θάζε θιηληθή ηνπ λνζνθνκείνπ ηνπο απ' φπνπ κπνξεί λα πξνθχςεη δφηεο. Δλεκεξψλνπλ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ δπλεηηθνχ δφηε, ηεο πξνηείλνπλ ηε δπλαηφηεηα δσξεάο θαη ηελ ππνζηεξίδνπλ ςπρνινγηθά. ΢πληνλίδνπλ ζε ηνπηθφ επίπεδν ηε δηαδηθαζία δσξεάο νξγάλσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΟΜ. Οξγαλψλνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΟΜ, ηελ πξνψζεζε ηεο ηδέαο ηεο δσξεάο νξγάλσλ εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ ηνπο, αιιά θαη ζην επξχ θνηλφ ηεο πεξηνρήο ηνπο.

-------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 20-----------------------------------------------------------------------------------------