AMEA December 2012

Page 1

ΕΣΟ΢ 7

ΑΡΙΘΜΟ΢ ΦΤΛΛΟΤ 95

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2011

ΣΙΜΗ 0,01 EURO

ΔΘΝΗΚΟ ΘΔΜΑ - ΣΟ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΟΦΔΛΟ΢ ΠΡΟ΢ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Γελ πεξηκέλνπκε δόζεηο !!!! ηα πεξηκέλνπκε όια κία θη έμσ !!!!! Γελ πιεξώλνπκε αλ δελ ΜΑ΢ πιεξώζεηε !!!! Γελ είλαη επαηηεία είλαη απαίηεζε !! Σν Υξηζηνπγελληάηηθν δώξν ησλ Γεξκαλώλ ζηελ Διιάδα πξέπεη λα είλαη 575 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα !!!

Σνλ Οθηώβξην ηνπ 1940, ε Διιάδα ππνρξεώζεθε λα κπεη ζην Γεύηεξν Παγθόζκην Πόιεκν κε ηελ απξόθιεηε εηζβνιή ησλ ζηξαηεπκάησλ ηνπ Μνπζνιίλη ζηελ Ήπεηξν. Ο Υίηιεξ, γηα λα ζώζεη ηνλ Μνπζνιίλη από κία ηαπεηλσηηθή ήηηα, εηζέβαιε ζηελ Διιάδα ηνλ Απξίιην ηνπ 1941. Ζ Διιάδα ιεειαηήζεθε θαη εξεηπώζεθε από ηνπο Γεξκαλνύο όζν θακία άιιε ρώξα θάησ από ηελ θαηνρή ηνπο. ΢ύκθσλα κε ηνλ Γηεζλή Δξπζξό ΢ηαπξό, ηνπιάρηζηνλ 300.000 Έιιελεο πέζαλαλ από ηελ πείλα - άκεζν απνηέιεζκα ηεο Γεξκαληθήο ιεειαζίαο. Ο Μνπζνιίλη παξαπνλέζεθε ζηνλ Τπνπξγό ηνπ ησλ Δμσηεξηθώλ, Κόκε Σζηάλν, « Οη Γεξκαλνί έρνπλ αξπάμεη από ηνπο Έιιελεο αθόκε θαη ηα θνξδόληα ησλ παπνπηζηώλ ηνπο ». Ζ Γεξκαλία θαη ε Ηηαιία επέβαιαλ ζηελ Διιάδα όρη κόλν ππέξνγθεο δαπάλεο θαηνρήο, αιιά θαη έλα αλαγθαζηηθό δάλεην (θαηνρηθό δάλεην) ύςνπο 3,5 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Ο ίδηνο ν Υίηιεξ είρε αλαγλσξίζεη ηελ ππνρξέσζε ηεο Γεξκαλίαο λα πιεξώζεη απηό ην ρξένο θαη είρε δώζεη νδεγίεο λα αξρίζεη ε δηαδηθαζία πιεξσκήο ηνπ. … ΢πλ.ζει.2 ΚΑΣΑ΢ΠΑΣΑΛΖ΢Ζ ΣΟΤ ΓΖΜΟ΢ΗΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟ΢ ΑΠΟ ΠΑ΢ΟΚ ΚΑΗ ΝΓ Έθιεηζαλ ηελ έθζεζε ησλ ΢νθάξνπλ θαη πξνθαινύλ ηα ζηνηρεία πνπ βγήθαλ ζηε δεκνζηφηεηα θαη πνπ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ αθνξνχλ απφ ηε κία ηα ρξέε ησλ ΠΑ΢ΟΚ θαη ΝΓ θαη απ‟ ηελ άιιε ην ρνξφ νδφ Αηφινπ θαη ΢ηαδίνπ, εθαηνκκπξίσλ πνπ ζηήλεηαη κε ηε κνξθή επηρνξήγεζεο... ΢πλ.΢ει.3 θαηφπηλ παξεκβάζεσο ηνπ ηνπ γ.γ ηνπ Γήκνπ Θεφδσξνπ Ληβάληνπ πξηλ ηελ νινθιήξσζή ηεο. Ο ιφγνο πνπ απφΑΠΔΡΓΗΔ΢ ΓΗΑ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΓΖΜΟ΢ΗΟ" θάζηζε θαη δηέηαμε λα θχγνπλ ακέζσο θαη εληειψο «Ζ αλάπηπμε ζα απνηειέζεη ην κέηξν ηεο ηειηθήο καο απξνεηδνπνίεηα νη ζπκκεηέρνληεο δελ ήηαλ ηα επεηαπνηπρίαο ή επηηπρίαο θαη πξέπεη λα πξνρσξήζεη παξάιιεια ζφδηα πνπ πεξίκελαλ ιφγσ ηεο επεηείνπ ηνπ Γξεγνκε ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε». «Οη ζπλερείο αλαηαξαρέο ξφπνπινπ αιιά νη αληηδξάζεηο ησλ εθκεηαιιεπηψλ ηεο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη νη γεληθέο απεξγίεο έρνπλ θφςεη 2-3 κνλάδεο απφ θάζε επαίζζεηεο θαηεγνξίαο πνιηηψλ πνπ πξέπεη λα ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, δειαδή 5-7 δηζ. επξψ»... ΢πλ.΢ει.3 καο θεδεκνλεχνπλ. Κχξηε Γήκαξρε, ε δνκή, ε θαζαξηφηεηα, ε θχιαμε, ε ΣΔΛΔΤΣΑΗΔ΢ ΜΔΡΔ΢ ΣΟΤ ΔΤΡΧ; κεηαθνξά θαη ηα απξφβιεπηα έμνδα ηεο ζπγθεθξηκέΑΝΟΗΥΣΑ ΟΛΑ ΣΑ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΑ λεο δηαδηθαζίαο μεπεξλνχλ ηηο πξνζδνθίεο καο δελ Σν επξώ θηλδπλεύεη. Απηά ππνζηεξίδεη ζε έθζεζή θαιχπηνληαη θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα πιεξσζνχλ ηεο ε ειβεηηθή ηξάπεδα, Credit Suisse γηα ην κέιινλ ηνπ απφ ηηο ρεηξνηερλίεο ησλ αλαπήξσλ. επξψ ζεκεηψλνληαο ηελ αλάγθε ηεο δεκηνπξγίαο επξσνκνιφγνπ. ΢ηελ Εεηείηαη θαηεπεηγόλησο γηαηξόο λα γηαηξέςεη ηελ ελφηεηα "Ηδέα ηεο εκέξαο: νη ηειεπηαίεο κέξεο ηνπ επξψ", ε Credit Suisse Πξφλνηα, ηελ Τγεία θαη ηηο πεξηθνπέο ή ην θιάδεκα- αλαθέξεη φηη νη επφκελεο εκέξεο ζα είλαη θξίζηκεο γηα ην κέιινλ ηεο επξσδψλεο. θνχξεκα ή φπσο αιιηψο ην ιέλε, γηαηί ε αζζέλεηα Γηεπθξηλίδεη βέβαηα πσο απηφ δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα ηε δηάζπαζε ηεο επξσδψλεο, άιισζηε, φπσο εθηηκά, νη πηζαλφηεηεο «δηάζπαζεο» δελ είλαη ηεο αδηθίαο, άδεηαο ηζέπεο θαη ηεο θαηζαξφιαο πνιχ κεγάιεο αλ θαη ηίπνηα δελ απνθιείεηαη. «Σν πηζαλφηεξν είλαη φηη ε πνιιαπιαζηάδεηαη ζε βαζκφ επηθίλδπλν. επξσδψλε ζα αιιάμεη κνξθή, ε νπνία είλαη ήδε ππφ ζπδήηεζε».

"7 ΓΗ΢. ΔΤΡΧ ΚΟ΢ΣΗ΢ΑΝ ΟΗ

ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΑΚΖ.....................2 ΜΑ΢ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΤΝ...............4 ΚΑΗΝΟΤΡΗΑ ΦΑΡΜΑΚΔΗΑ ΠΑΝΣΟΤ....................................5 FLASH NEWS…………………..6 ΣΔΥΝΖ ΚΑΗ ΠΟΛΣΗ΢ΜΟ΢.........7 ΑΛΖΘΗΝΔ΢ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ΢ Η΢ΣΟΡΗΔ΢...................................8 ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ..............................9 ΑΜΔΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΑ............10 ΒΑ΢ΗΛΖ΢ ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ΢......12 ΑΞΗΕΔΗ ΣΟΝ ΚΟΠΟ.................13 ΔΛΛΑΓΑ.............................14-15 ΔΗΓΖ΢ΔΗ΢ ΓΗΑ ΑΜΔΑ..............17 ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ.........19 ΔΟΡΣΑ΢ΣΗΚΑ ΓΧΡΑ..............20

Ζ ΓΧΡΔΑΝ ΓΗΑΝΟΜΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΑΡΥΗ΢Δ ΜΔ ΣΗ΢ ΑΝΑΛΟΓΔ΢ ΠΔΡΗΚΟΠΔ΢

Με δόζεηο ζα δώζεη πάιη ε δηεύζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο ηε Γσξεάλ Γηαλνκή Σξνθίκσλ γηα ηε θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο. Μαο εηδνπνίεζαλ φηη ζηνπο δηθαηνχρνπο απφ άπνξεο νηθνγέλεηεο ζα δηαλέκνπκε ην ηπξί ζηηο 06/12. Σψξα, γηα ηα ππφινηπα ελ αλακνλή. Πέξπζη φκσο, ε δηαλνκή νινθιεξψζεθε ρσξίο ην ηπξί ελψ θέηνο δελ μέξνπκε ηη ζα ιείπεη απφ ηα πξνγξακκαηηζκέλα πξντφληα, κε ζηγνπξηά φκσο ιέκε φηη είλαη αδχλαηνλ λα θαηαπνιεκήζνπκε ηε θηψρεηα φηαλ ε δσξεάλ δηαλνκή ηξνθίκσλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα κφλν ζε έλα άηνκν (1) κηαο πνιπκεινχο νηθνγέλεηαο λα ζπκκεηέρεη θαη πξέπεη λα καιψζνπλ ν δηθαηνχρνο κε ηνπο κε δηθαηνχρνπο κηαο πνιπκεινχο νηθνγέλεηαο γηα ην πνηνο πξέπεη λα ηξψεη θαη πνηνο πξέπεη λα κέλεη λεζηηθφο. ΋ια απηά είλαη ηα θαηνξζψκαηα ησλ ειιεληθψλ δηθψλ καο ππεξεζηψλ πνπ μεθηλνχλ απφ ηα ππνπξγεία, ηηο πξφλνηεο θαη φιεο απηέο ηηο ππεξεζίεο πνπ αληί λα δηνξζψλνπλ, δεκηνπξγνχλ θαηλνχξηα πξνβιήκαηα κε ηηο ελέξγεηέο ηνπο. ΢ηελ Διιάδα ζπκβαίλεη ην εμήο παξάινγν: φηαλ ν θάζε πνιίηεο έρεη πξφβιεκα θαη ςάρλεη λα βξεη ιχζεηο πάληα δελ αθνχλε νη κηθξνί θαη ιείπνπλ νη κεγάινη, δελ ππάξρεη θαλέλαο ππεχζπλνο ζε θακία αξκφδηα ππεξεζία λα καο εμεγήζεη γηαηί αιιεινθνξνηδεπφκαζηε. Ζ ηαιαηπσξία θαη ηα έμνδα ησλ δηθαηνχρσλ θνζηίδνπλ πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ ηνπο δίλνπλ θαη ππνηίζεηαη φηη ζα θαηαπνιεκήζνπλ ηελ θηψρεηα. Αγαπεηνί αλαγλψζηεο απηά είλαη πνπ μέξνπκε θαη απηά κπνξνχκε λα ζαο πνχκε. Μήπσο φκσο απηά πνπ δελ μέξνπκε, πνπ δελ βιέπνπκε θαη πνπ δελ απνιακβάλνπκε πνηέ, είλαη θπιαθηζκέλα ζηα ζπξηάξηα ηεο ζεσξίαο πίζσ απφ ιακέ θνζηνχκηα θαη γπαιηζηεξέο γξαβάηεο νξηζκέλσλ απφ ηελ Διιάδα ή ηελ Δ.Δ πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηέηνηνπ είδνπο επεξγεηεκάησλ;


΢πλέρεηα από ην πξνεγνύκελν......

Δίλαη πξνηέξεκα λα δσγξαθίδεηο απηά πνπ ληψζεηο γηα λα κπνξείο λα ηα κεηαδφζεηο ζηνπο άιινπο φπσο αθξηβψο ηα θαληάζηεθεο. Πξέπεη λα μέξνπκε φκσο, φηη νη ρεηξφηεξνη άλζξσπνη είλαη ηα θαιχηεξα θαη πην αιεζηλά παξαδείγκαηα. Αλ θνηηάμεηο γχξσ ζνπ ζα δεηο ηα πάληα, απφ ηα κεγαιχηεξα φλεηξα κέρξη θαη ηελ ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα κεηακθηεζκέλε θάζε θνξά κε δηαθνξεηηθή κνξθή. Έλαο θφζκνο γεκάηνο αλζξψπηλα φληα, κνηάδνπλ ηφζν πνιχ κεηαμχ ηνπο, πνπ δελ κπνξείο λα μερσξίζεηο ηνπο αιεζηλνχο απφ ηνπο ςεχηηθνπο…. Σν πην ζπάλην είδνο ζηνλ πιαλήηε καο ζήκεξα είλαη ν αιεζηλφο άλζξσπνο πνπ αλ νη γχξσ ηνπ ηνλ θαηαιάβνπλ, ηνλ εθκεηαιιεχνληαη λνκίδνληαο φηη είλαη αθειήο ή φηη ηνλ θνξντδεχνπλ. Απηά πνπ ληψζεη φκσο, έλαο αιεζηλφο άλζξσπνο δελ κπνξνχλ λα ηα θαηαιάβνπλ φινη απηνί πνπ ζέινπλ θάηη λα ηνπ πάξνπλ. «Δθεί πνπ πνλάσ εγψ, εζχ δελ έρεηο πνλέζεη πνηέ», κνπ είπε ε κάλα κνπ φηαλ κε είδε λα θιαίσ κεηά απφ θάπνην ρεηξνπξγείν πνπ είρα θάλεη θαη πφλαγα. Γελ κπνξνχζα λα ην θαηαιάβσ ηφηε θαη άξγεζα πάξα πνιχ. Έπξεπε λα πεξηκέλσ λα κνπ ην εμεγήζεη ε ίδηα ε δσή κε ην δηθφ ηεο ηξφπν. ΋ιεο νη κάλεο ηνπ θφζκνπ αγαπάλε πνιχ ηα παηδηά ηνπο θαη θιαίλε ζην πφλν, ζηε δπζηπρία θαη ζε νηηδήπνηε κπνξεί λα ηνπο ζπκβαίλεη, φηαλ φκσο ην παηδί πέθηεη θάησ θαη ρηππάεη, κπνξεί λα θιαίεη ε θάζε κάλα, φκσο ην παηδί φπσο θαη ν θάζε πνλεκέλνο ζηνλ θφζκν καο πνλάεη πάληα πεξηζζφηεξν. ΢ηε δσή πξέπεη λα αληέρεηο φρη κφλν απηά πνπ κπνξείο αιιά αθφκα θαη απηά πνπ δελ κπνξείο γηα λα δεηο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ κφλν εζχ ζα ληψζεηο θαη ζα θαηαιαβαίλεηο πεξηζζφηεξν…. ΢πλερίδεηαη…. ΢πλ από ζει. 1

Μεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ, ε ΢πλδηάζθεςε ησλ Παξηζίσλ επηδίθαζε ζηελ Διιάδα 7,1 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα γηα πνιεκηθέο επαλνξζώζεηο έλαληη ηεο Διιεληθήο απαίηεζεο 14,0 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Ζ Ηηαιία πιήξσζε ζηελ Διιάδα ην κεξίδην ηεο από ην θαηνρηθό δάλεην. Ζ Ηηαιία θαη ε Βνπιγαξία πιήξσζαλ πνιεκηθέο επαλνξζώζεηο ζηελ Διιάδα, θαη ε Γεξκαλία πιήξσζε πνιεκηθέο επαλνξζώζεηο ζηελ Πνισλία ην 1956 θαη ζηελ Γηνπγθνζιαβία ην 1971. Ζ Διιάδα απαίηεζε από ηελ Γεξκαλία ηελ πιεξσκή ηνπ θαηνρηθνύ δαλείνπ ην 1945, 1946, 1947, 1964, 1965, 1966, 1974, 1987, θαη ην 1995. Παξά ηαύηα, ε Γεξκαλία αξλείηαη ζπζηεκαηηθά λα πιεξώζεη ζηελ Διιάδα ηηο ππνρξεώζεηο ηεο πνπ απνξξένπλ από ην θαηνρηθό δάλεην θαη ηηο πνιεκηθέο επαλνξζώζεηο. Σν 1964, ν Γεξκαλφο Καγθειάξηνο Erhard ππνζρέζεθε ηελ πιεξσκή ηνπ δαλείνπ κεηά ηελ ελνπνίεζε ηεο Γεξκαλίαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1990. Δλδεηθηηθό ηεο ζεκεξηλήο αμίαο ησλ Γεξκαληθώλ ππνρξεώζεσλ πξνο ζηελ Διιάδα είλαη ην αθόινπζν: εάλ ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ ηόθνο ν κέζνο ηόθνο ησλ Κξαηηθώλ Οκνιόγσλ ησλ ΖΠΑ από ην 1944 κέρξη ην 2010, πνπ είλαη πεξίπνπ 6%, ε ζεκεξηλή αμία ηνπ θαηνρηθνύ δαλείνπ αλέξρεηαη ζηα 163,8 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα θαη απηή ησλ πνιεκηθώλ επαλνξζώζεσλ ζηα 332 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα. ΢ηηο 2 Ηνπιίνπ 2011, ν Γάιινο νηθνλνκνιόγνο θαη ζύκβνπινο ηεο Γαιιηθήο θπβέξλεζεο Jacques Delpla δήισζε όηη νη νθεηιέο ηεο Γεξκαλίαο ζηελ Διιάδα γηα ην Γεύηεξν Παγθόζκην Πόιεκν αλέξρνληαη ζε 575 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα (Les Echos, Saturday, July 2, 2011). Ο Γεξκαλόο ηζηνξηθόο νηθνλνκνινγίαο Dr. Albrecht Ritschl ζπλέζηεζε ζηελ Γεξκαλία λα αθνινπζήζεη κία πεξηζζόηεξν κεηξηνπαζή πνιηηηθή ζηελ επξσθξίζε ηνπ 2008-2011, δηόηη ελδέρεηαη λα βξεζεί αληηκέησπε δηθαηνινγεκέλσλ απαηηήζεσλ γηα πνιεκηθέο επαλνξζώζεηο ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ (Der Spiegel, June 21, 2011, guardian.co.uk, June 21, 2011). Οη Γεξκαλνί δελ άξπαμαλ από ηνύο Έιιελεο κόλν «αθόκε θαη ηα θνξδόληα ησλ παπνπηζηώλ ηνπο». ΢ην Γεύηεξν Παγθόζκην Πόιεκν ε Διιάδα έραζε 13% ηνπ πιεζπζκνύ ηεο. Έλα κέξνο απηνύ ηνπ πιεζπζκνύ ράζεθε ζηελ κάρε, αιιά ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ράζεθε από ηελ πείλα θαη ηα εγθιήκαηα πνιέκνπ ησλ Γεξκαλώλ. Οη Γεξκαλνί δνινθόλεζαλ ηνύο θαηνίθνπο 89 Διιεληθώλ πόιεσλ θαη ρσξηώλ, έθαςαλ πεξηζζόηεξα από 1700 ρσξηά θαη εθηέιεζαλ πνιινύο από ηνπο θαηνίθνπο απηώλ ησλ ρσξηώλ. Μεηέηξεςαλ ηελ ρώξα ζε εξείπηα, θαη ιεειάηεζαλ ηνπο αξραηνινγηθνύο ηεο ζεζαπξνύο. Εεηνύκε από ηελ Γεξκαληθή Κπβέξλεζε λα εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο πξνο ηελ Διιάδα, πνύ εθθξεκνύλ γηα πνιιέο δεθαεηίεο, πιεξώλνληαο ην αλαγθαζηηθό θαηνρηθό δάλεην, θαη πνιεκηθέο επαλνξζώζεηο αλάινγεο ησλ πιηθώλ δεκηώλ, ησλ εγθιεκάησλ θαη ησλ ιεειαζηώλ πνπ δηέπξαμε ε πνιεκηθή κεραλή ησλ Γεξκαλώλ. Αγαπεηνί θίινη αλαγλψζηεο φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ απφ ην EΘΝΗΚΟ ΢ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΓΗΔΚΓΗΚΖ΢Ζ΢ ΣΧΝ ΟΦΔΗΛΧΝ ΣΖ΢ ΓΔΡΜΑΝΗΑ΢ ΠΡΟ΢ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: Απηέο ηηο κέξεο δηεμάγεηαη ε Γίθε ζην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο γηα ηα ζύκαηα ηνπ Ναδηζκνύ θαη ηηο Γεξκαληθέο απνδεκηώζεηο. Παξαθαινύκε δεηήζεηε από θίινπο θαη γλσζηνύο ζαο λα πάλε ζην http://www.greece.org/blogs/wwii/ θαη λα ππνγξάςνπλ ην Αίηεκα καο πνπ δεηά από ηελ Γεξκαληθή Κπβέξλεζε λα εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο πξνο ηελ Διιάδα, πνύ εθθξεκνύλ γηα πνιιέο δεθαεηίεο, πιεξώλνληαο ην αλαγθαζηηθό θαηνρηθό δάλεην θαη πνιεκηθέο επαλνξζώζεηο αλάινγεο ησλ πιηθώλ δεκηώλ, ησλ εγθιεκάησλ θαη ησλ ιεειαζηώλ, πνπ δηέπξαμε ε πνιεκηθή κεραλή ησλ Γεξκαλώλ... EΘΝΗΚΟ ΢ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΓΗΔΚΓΗΚΖ΢Ζ΢ ΣΧΝ ΟΦΔΗΛΧΝ ΣΖ΢ ΓΔΡΜΑΝΗΑ΢ ΠΡΟ΢ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ - Απηέο ηηο κέξεο δηεμάγεηαη ε δίθε ζην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο γηα ηα ζύκαηα ηνπ Ναδηζκνύ θαη ηηο Γεξκαληθέο απνδεκηώζεηο. Ζ δηθαίσζε ησλ Διιήλσλ ζπκάησλ ηνπ Ναδηζκνύ κέζσ ησλ Ηηαιηθώλ δηθαζηεξίσλ, έρεη νδεγήζεη ηελ ππόζεζε ζην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο, ζην νπνίν πξνζέθπγε ε Γεξκαλία γηα λα αθπξώζεη ηηο απνδεκηώζεηο θαη ην νπνίν μεθίλεζε ηε ζρεηηθή δηθαζηηθή δηαδηθαζία ηε Γεπηέξα 12/09. Σελ ίδηα ώξα, ήξζε θαη πάιη ζηελ επηθαηξόηεηα ην κέγα ζέκα ηνπ αλεμόθιεηνπ αλαγθαζηηθνύ Καηνρηθνύ Γαλείνπ ηεο ρώξαο καο πξνο ηε Γεξκαλία θαη ησλ γεξκαληθώλ επαλνξζώζεσλ γηα ηηο θαηνρηθέο θαηαζηξνθέο ζηε ρώξα καο, αθνύ ε Διιάδα είλαη ε κόλε ρώξα ε νπνία δελ έρεη ιάβεη σο απνδεκίσζε νύηε έλα επξώ. Ζ κέρξη ηώξα παζεηηθή, δπζηπρώο, ζηάζε όισλ ησλ ειιεληθώλ θπβεξλήζεσλ, ζην κέγηζην απηό Δζληθό ζέκα, ήξζε ε ώξα λα γίλεη ελεξγεηηθή. Δίλαη απόιπηε αλάγθε, από ζήκεξα, νη Τπνπξγνί Γηθαηνζύλεο, Δμσηεξηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ, ηνπιάρηζηνλ, λα παξαθνινπζήζνπλ απηή ηελ πνιπζήκαληε γηα ηα εζληθά καο ζπκθέξνληα δίθε ζηε Υάγε. Ζ παξνπζία ηνπο δελ ζα είλαη ηηκή κόλν, γηα ηα ζύκαηα ηνπ Ναδηζκνύ, αιιά, επηηέινπο ζα θαηαδείμεη ζηνπο Γηθαζηέο ηεο Υάγεο θαη ζηελ παγθόζκηα θνηλή γλώκε, ηελ απνθαζηζηηθόηεηα ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο λα ζηεξίμεη δπλακηθά ηηο δηεθδηθήζεηο ησλ ζπγγελώλ ησλ ειιήλσλ ζπκάησλ ηεο λαδηζηηθήο ζεξησδίαο γηα εζηθή θαη πιηθή απνδεκίσζε. Απηή ε δίθε ζην Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο, ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ην παξόλ θαη ην κέιινλ ηεο Παηξίδαο καο. ΑΠΟ ΜΑΡΑΤΗΑ ΝΑΚΟU AMXRISMA --------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 2-----------------------------------------------------------------------------------------


ΚΑΗΝΟΤΡΗΑ ΦΑΡΜΑΚΔΗΑ ΠΑΝΣΟΤ Αζζέλεηα ηεο ηζέπεο γηα ηνπο πνιίηεο ή επηδνηνύκελα πξνγξάκκαηα γηα ηηο θαξκαθνβηνκεραλίεο, ηνπο γηαηξνύο θαη ηνπο θαξκαθνπνηνύο; Σν δηθαίσκα ηεο ίδξπζεο θαξκαθείσλ θαίλεηαη φηη δε ζα ην έρνπλ κφλν νη θαξκαθνπνηνί θαζψο ζα κπνξνχλ λα γίλεη θαη απφ ηδηψηεο αιιά θαη απφ επηρεηξήζεηο. ΋πσο αλαθέξεηαη ζην λνκνζρέδην «ην επάγγεικα ηνπ θαξκαθνπνηνχ θαη ε ιήςε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαξκαθείνπ δελ ππφθεηηαη ζε θαλέλα πεξηνξηζκφ πιελ ησλ ζρεηηθψλ κε ηα πιεζπζκηαθά φξηα θαη ηελ πξνυπφζεζε ηήξεζεο ειαρίζησλ απνζηάζεσλ, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε ρσξνηαμηθά ηζφξξνπε δηαζπνξά ησλ θαξκαθείσλ ζηελ επηθξάηεηα. Σε ζηηγκή πνπ γίλνληαη εμαγγειίεο γηα κεηψζεηο ηηκψλ, ζηα αθξηβά θάξκαθα δελ απμάλεηαη κφλν ην θφζηνο αιιά θαη ην πεξηζψξην θέξδνπο γηα ηηο θαξκαθνβηνκεραλίεο. Απηφ πνπ ζπκβαίλεη κε ηα αθξηβά θάξκαθα, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο αδπλακίαο ηεο θπβέξλεζεο λα ηα βάιεη κε ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο. «Εεκηψλνληαη αζζελείο, αζθαιηζηηθά ηακεία, θαξκαθνπνηνί θαη θαξκαθαπνζήθεο γηα λα θεξδίζεη έλαο: νη θαξκαθνβηνκεραλίεο. Δίλαη ηφζν κεγαινθπέο ην ινγηζηηθφ ηέρλαζκα πνπ αζζελείο θαη αζθαιηζηηθά ηακεία έρνπλ πεηζηεί φηη βγήθαλ θεξδηζκέλνη», φπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Γηάλλεο Γαγξέο, κέινο ηνπ Γ.΢. ηνπ Φαξκαθεπηηθνχ ΢πιιφγνπ Αηηηθήο. Έλα παξάδεηγκα: Πέξπζη ηνλ ΢επηέκβξην, απφ έλα θάξκαθν πνπ έθαλε 100 επξψ ηα 60,30 επξψ πήγαηλαλ ζηε θαξκαθνβηνκεραλία, ηα 23,36 ζηνλ θαξκαθνπνηφ, ηα 5,34 ζηε θαξκαθαπνζήθε θαη 11 ζηνλ ΦΠΑ. Φέηνο ηνλ ΢επηέκβξην, απφ έλα θάξκαθν πνπ θάλεη 100 επξψ ε θαξκαθνβηνκεραλία παίξλεη ηα 73,35 επξψ, ν θαξκαθνπνηφο ηα 13,74, ε θαξκαθαπνζήθε ην 1,91 θαη 11 ζηνλ ΦΠΑ. Δθηφο φηη κεγάισζε ην κεξίδην ζηελ πίηα ησλ 89 θαξκάθσλ ησλ θαξκαθνβηνκεραληψλ, απμήζεθε θαη ην θέξδνο ηνπο. Έηζη, ηα θαξκαθεία θαη νη θαξκαθαπνζήθεο βγάδνπλ ιηγόηεξα, ην αζθαιηζηηθό ζύζηεκα θαη νη αζζελείο πιεξώλνπλ πεξηζζόηεξα θαη νη εηαηξείεο είλαη νη θεξδηζκέλεο. «Σα 89 θάξκαθα απνηεινχλ κφλν ην 6% ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. Κξάηεζαλ ζηαζεξέο ηηο ηηκέο ζε θάξκαθα πνπ θηλνχληαη πνιχ πεξηζζφηεξν δηφηη έηζη θη αιιηψο θέξλνπλ θέξδνο ζηηο θαξκαθνβηνκεραλίεο», αλαθέξεη ν Αλδξέαο Γαιαλφπνπινο, πξφεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο ΢πλεηαηξηζκψλ Φαξκαθνπνηψλ Διιάδαο (Ο΢ΦΔ). «Δίλαη κφλν ε αξρή. ΋ια γίλνληαη γηα λα απμήζεη ε βηνκεραλία ηα πνζνζηά είζπξαμεο ηνπ θέξδνπο ηεο ζην ζχλνιν ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαξκάθσλ. Σα 89 θάξκαθα είλαη ην ηξαληαρηφηεξν κέρξη ζηηγκήο παξάδεηγκα». Σα «αθξηβά θάξκαθα» δηαθηλνχληαη ζήκεξα απφ ηα θαξκαθεία θαη φρη ηα λνζνθνκεία. Οη θαξκαθνπνηνί, κε κεησκέλν πιένλ πνζνζηφ θέξδνπο, θαινχληαη λα εμνθινχλ ηηο θαξκαθνβηνκεραλίεο εληφο κελφο, ζε αληίζεζε κε ηα λνζνθνκεία πνπ ρξεηάδνληαλ 8 θαη πιένλ κήλεο. Αθόκε έλα ραηίξη ζηηο εηαηξείεο λα παίξλνπλ πην γξήγνξα ηα ρξήκαηά ηνπο, λα θαλεί όηη κεηώζεθε ε λνζνθνκεηαθή δαπάλε θαη λα αληηκεησπηζηεί ε κεγάιε απνζεκαηνπνίεζε θαξκάθσλ ζηα λνζνθνκεία πνπ ζην ηέινο πεηάγνληαλ ζηα ζθνππίδηα.

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΟΤ ΢ΤΝΓΔ΢ΜΟΤ ΠΑΡΑΠΛΖΓΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΗΝΖΣΗΚΑ ΑΝΑΠΖΡΧΝ ΘΔΜΑ: ΦΧΝΖ ΑΠΟΓΝΧ΢Ζ΢ ΣΧΝ ΠΑΝΣΑΥΟΘΔΝ ΒΑΛΛΟΜΔΝΧΝ ΑκεΑ

Σν δηνηθεηηθό ΢πκβνύιην ηνπ Παλειιαδηθνύ ΢πλδέζκνπ Παξαπιεγηθώλ θαη Κηλεηηθά Αλαπήξσλ, κε αθνξκή ηηο θαηαγγειίεο ηεο Οκνζπνλδίαο Μεζνγεηαθήο Αλαηκίαο, γηα ηνλ θίλδπλν «Απψιεηαο ηεο πγείαο θαη ηεο ίδηαο ηεο δσήο ησλ αηκνξξνθηιηθψλ», ιφγσ ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πνζνζηνχ ηνπο θαηά ηε ζχληαμε ηνπ «Καλνληζκνχ Δθηίκεζεο Βαζκνχ Αλαπεξίαο – ΚΔΒΑ», έθαλε ηελ αθφινπζε δήισζε: Καηαγγέιινπκε ζην ζχλνιφ ηνπο, ηα αλάιγεηα, βάλαπζα θαη απάλζξσπα κλεκνληαθά κέηξα, πνπ θαη‟ επαλάιεςε επέβαιε ε απειζνχζα θπβέξλεζε ζε βάξνο ηεο πιένλ αδχλαηεο θαη επάισηεο θνηλσληθήο νκάδαο, «Σσλ Πνιηηψλ κε Αλαπεξία». Γπζηπρψο, κε αλεμήγεην πάζνο, ζπλέρηζε ηε δίσμή ηεο θαη ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ ηεο βίνπ, κε ζπλέπεηα, λα κελ απεηιείηαη κόλν ε πνηόηεηα δσήο ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία αιιά επηπιένλ ε πγεία ηνπο θαη ε ίδηα ε δσή ηνπο!. Δηδηθφηεξα θαηαγγέιινπκε: 1. Σν ππνπξγείν Δξγαζίαο, δηφηη ζην λέν «Καλνληζκφ Δθηίκεζεο ηνπ Βαζκνχ Αλαπεξίαο – ΚΔΒΑ», φξηζε σο πνζνζηφ Αλαπεξίαο ην 50% αληί ηνπ 67%, πνπ ίζρπε επί δεθαεηίεο γηα ηα άηνκα κε Μεζνγεηαθή Αλαηκία. Σν απνηέιεζκα ηνπ κέηξνπ απηνχ είλαη, νη πάζρνληεο απφ Μεζνγεηαθή Αλαηκία, λα πάςνπλ λα αλήθνπλ ζηα ΑκεΑ θαη λα απνιακβάλνπλ ηνπ επεξγεηηθνχ «πξνλνκίνπ», ηεο δσξεάλ πξφζβαζεο ζηελ παλάθξηβε πγεηνλνκηθή θαη θαξκαθεπηηθή ηνπο θξνληίδα γηα ηελ επηβίσζή ηνπο, δειαδή ηε δηαηήξεζή ηνπο ζηε δσή. „Έηζη ζε φινπο ηνπο αλαζθάιηζηνπο αηκνξξνθηιηθνχο, άλσ ησλ 26 εηψλ, πνπ είλαη ην 85% ηνπ ζπλφινπ ησλ αηκνξξνθηιηθψλ – ΓΔΝ παξέρεηαη ε δσξεάλ πγεηνλνκηθή θξνληίδα γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο ζηε δσή. ΋κσο, ε επηβαιιφκελε αιιαγή αίκαηνο 2 θνξέο ηνπιάρηζηνλ ην κήλα, έρεη θφζηνο 2.000,00 έσο 3.000,00 € αλά κήλα, πνπ νπδείο δηαζέηεη!. Δπνκέλσο, είλαη δήηεκα δσήο θαη ζαλάηνπ, φπσο ηνλίδεη ε Οκνζπνλδία ηνπο θαη επηβάιιεηαη φπσο ε Νέα Κπβέξλεζε, πξνβεί άκεζα, ζηελ ΑΝΗΡΔ΢Ζ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέηξνπ ζην ΚΔΒΑ, θαη ηελ ΔΠΑΝΑΦΟΡΑ ζην παιαηφ θαζεζηψο ηνπ Π.Α 67%, σο ΢ΣΟΗΥΔΗΧΓΔ΢ θαη ΔΠΗΣΑΚΣΗΚΟ ΣΖ΢ ΚΑΘΖΚΟΝ, κηαο θαη ν θ. Κνπηξνπκάλεο, ΓΔΝ επέδεημε κέρξη ζήκεξα, ηελ αλάινγε επαηζζεζία. 2. Δπίζεο, κε ηελ ππ‟ αξηζκ. Πξση. 46163 ΑΠΟΦΑ΢Ζ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ Δ΢ΧΣΔΡΗΚΧΝ, ηελ 3ε Ννεκβξίνπ 2011, αλαθνηλψζεθε φηη γηα ηνπο κήλεο ΢επηέκβξην – Οθηψβξην, ζα θαηαβιεζεί ΜΟΝΟ ην 40% ηεο παξνρήο ησλ πξνλνηαθώλ επηδνκάησλ ζηνπο δηθαηνύρνπο, κε πξνθαλείο επηπηψζεηο ζηελ επηβίσζή ηνπο θαη γη‟ απηφ, ζεσξνύκε πιήξσο απαξάδεθηε, ηελ αλαθεξφκελε απφθαζε, πνπ επεηγφλησο πξέπεη λα ΑΚΤΡΧΘΔΗ. 3. Σελ ίδηα ζηηγκή, αλαθνηλψλεηαη φηη γηα ηνπο εζθαικέλνπο ινγαξηαζκνχο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ην «ραξάηζη ησλ αθηλήησλ» ε εθνξία απαηηεί πξσηίζησο ηελ εμφθιεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο ΓΔΖ, θαη πζηεξφηεξα ην έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ησλ παξαζηαηηθψλ, γηα ηε κεξηθή – πεξηθνπή – απαιιαγή, ζηα Άηνκα κε Αλαπεξία κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 80% θαη άλσ, θαη ρσξίο ηε δπλαηφηεηα νηνπδήπνηε ζπκςεθηζκνχ. Απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο, γίλεηαη θαλεξή ε παξαβίαζε θάζε θαλόλνο δηθαίνπ θαη ηεο ηζφξξνπεο εθαξκνγήο, ησλ ακθίδξνκσλ ππνρξεώζεσλ κεηαμύ πνιηηώλ θαη πνιηηείαο. Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ζεσξνχκε απαξαίηεην, φπσο ε Νέα Κπβέξλεζε, επηδείμεη ην αλζξψπηλν πξφζσπφ ηεο θαη θαη‟ ειάρηζην θηλνχκελε ζηα πιαίζηα «ηεο πξνάζπηζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ», παξέκβεη άκεζα θαη νξίζεη φπσο: α. Πξνεγεζεί ν έιεγρνο ησλ παξαζηαηηθψλ γηα ηε λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνχρσλ κεξηθήο απαιιαγήο απφ ην «ραξάηζη ηνπ Σέινπο Αθηλήησλ», ρσξίο ηελ ππνρξέσζε πξνεγνύκελεο εμόθιεζεο ησλ εζθαικέλσλ ινγαξηαζκώλ ηεο ΓΔΖ, γηα ηνπο αλαπήξνπο κο Π.Α 80% θαη άλσ. Δπίζεο λα εμαηξεζνύλ ηεο δηαθνπήο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, σο απαξαηηήηνπ γηα ηε ιεηηνπξγία κεραλεκάησλ, αλαγθαίσλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ηνπο. β. Δπεθηαζεί ζε φινπο ηνπο αλάπεξνπο πνιίηεο κε Π.Α 675 θαη άλσ, ε πθηζηάκελε ζην Ν. 4024/2011, κεξηθή απαιιαγή ηνπ «Σέινπο Αθηλήησλ» κόλν γηα ηα ΑκεΑ, κε Π.Α 80% θαη άλσ. γ. Δπηηξαπεί ν ζπκςεθηζκόο, ηεο φπνηαο ππνρξέσζεο ησλ αλαπήξσλ πνιηηψλ πξνο ηηο εθνξίεο ηνπο, κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πνιηηείαο πξνο απηνχο, φπσο ηεο επηζηξνθήο θφξνπ θηι. Δίλαη απαξαίηεην, απνθεπρζνχλ θαη νη αλαίηηεο θαηαβνιέο, απφ αλέζηηνπο θαη άζηηνπο πνιίηεο, φπσο είλαη ηα ΑκεΑ. Δίλαη βέβαην φηη νη ξπζκίζεηο απηέο θαη ηνπο θαλφλεο δηθαίνπ ζα ππεξεηήζνπλ θαη ζα απνδείμνπλ φηη ε Νέα Κπβέξλεζε, αιιά θαη όια ηα πνιηηηθά θόκκαηα ζπκκεξίδνληαη ηε θσλή απόγλσζεο ησλ παληαρόζελ βαιιόκελσλ Πνιηηώλ κε Αλαπεξία θαη άκεζα ζα αληηδξάζνπλ. Γηαηί ηέινο, είλαη πξνθαλέο όηη, πιένλ δελ πιήηηεηαη κόλν ε πνηόηεηα δσήο ησλ ΑκεΑ, αιιά θαη ε ίδηα ε δσή ηνπο. Για ηο Δ.Σ: Ο Γενικός Γραμμαηέας, Γρηγόρης Μούζιος - Ο Πρόεδρος: Σπύρος Σηασριανόποσλος

΢πλ από ζει. 1

από ζει. 1 ...Σν 2010, ην ΠΑ΢ΟΚ έιαβε 20 εθαηνκκχξηα θαη 15,5 εθαη. επξψ ε ΝΓ. ΢πλ «Οη θαληαζηώζεηο πνπ θαιιηεξγνχκε σο θνηλσλία έρνπλ Σν πξψην ηξίκελν ηνπ 2011 ηα θφκκαηα έιαβαλ ζπλνιηθά 13,5 εθαη. απνδεηρζεί εζληθά εμαηξεηηθά επηθίλδπλεο, φπσο έγηλε ην επξψ, απφ ηα νπνία πεξίπνπ 12,5 εθαη. ήηαλ επηρνξήγεζε θαη 1,2 1922, ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 κε ηνπο ιενληαξηζκνχο ζηελ εθαη. ήηαλ ελίζρπζε γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. Τςειά, φκσο, είλαη θαη Κχπξν θαη κε ηελ εηζβνιή ην 1974. ΋ια απηά καο ζπκίδνπλ ηα ρξέε ησλ θνκκάησλ πξνο ηηο ηξάπεδεο εμαηηίαο ησλ ππέξνγθσλ δαλείσλ πνπ έρνπλ ιάβεη. ΠΑ΢ΟΚ θαη ΝΓ έρνπλ πάξεη απφ ηηο πνχ νδεγνχκαζηε φηαλ δελ κεηξηφκαζηε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηξάπεδεο δάλεηα ζπλνιηθνχ χςνπο 244,2 εθαη. επξψ, έρνληαο θαη ηηο δπλάκεηο καο» αλέθεξε ν ππνπξγφο Δζσηεξηθψλ, Σ. εθρσξήζεη σο εγγχεζε ηελ θξαηηθή επηρνξήγεζε έσο ην 2016. Γηαλλίηζεο, πξψελ πξφεδξνο ησλ Διιεληθψλ Πεηξειαίσλ Μάιηζηα, κεγαιχηεξνο νθεηιέηεο είλαη ε ΝΓ κε ρξέε ηεο ηάμεο ησλ 120 ζε νκηιία ηνπ ζην ζπλέδξην ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δλέξγεηαο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο (ΗΔΝΔ) γηα ηελ ελέξγεηα. εθαη. επξψ θαη αθνινπζεί ην ΠΑ΢ΟΚ, πνπ ρξσζηά 114 εθαη. επξψ. -------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 3------------------------------------------------------------------------------------------


δπλαηφηεηά ηνπο λα εθπιεξψζνπλ απηή ηε Γξακαηηθή αύμεζε ηεο αλεξγίαο παξαηεξείηαη ζηε ρψξα καο, θνξνινγηθή ηνπο ππνρξέσζε, δελ ην πξάθαζψο νη άλεξγνη θηάλνπλ πιένλ ην έλα εθαηνκκχξην. Σνλ ηηνπλ, παξηζηάλνληαο ηνπο αδχλακνπο, ζε Αχγνπζην έθηαζε ζην χςνο ξεθφξ ηνπ, 18,4% θαηά 6 θαη πιένλ φζνπο έρνπλ πξφβιεκα θαηαβνιήο ηεο δφκνλάδεο πςειφηεξα απφ ηνλ αληίζηνηρν κήλα πέξπζη. Πάλσ απφ ζεο ιφγσ κείσζεο ησλ απνδνρψλ ηνπο 20% ην πνζνζηφ ησλ άλεξγσλ γπλαηθψλ. Αθφκε, ν νηθνλνκηθά θαη επεηδή βαξχλνληαη κε ζηεγαζηηθφ δάκε ελεξγφο πιεζπζκφο μεπεξλά ηνλ αξηλεην, ζα γίλεη πξνζπάζεηα, ζε ζπλελλφεζε ζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ θαηά πεξίπνπ κε ηελ Έλσζε Διιεληθψλ Σξαπεδψλ θαη ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ 400.000 άηνκα, ελψ ε αλεξγία ζηνπο λέθαη Γαλείσλ, λα ππάξμνπλ δηεπθνιχλζεηο ζηνλ δηαθαλνληζκφ ησλ νπο αλήιζε ζην 43,5%. ΢χκθσλα κε ηελ δαλείσλ ηνπο ελψ ζα απνζηαινχλ ζηνπο δήκνπο ηα κεραλνγξαθεκέλα έξεπλα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο Διιεληζηνηρεία πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα αθίλεηα πξνθεηκέλνπ θαη απηνί κε θήο ΢ηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛ΢ΣΑΣ), ην πνηε ζεηξά ηνπο λα θαιέζνπλ ηνπο πνιίηεο λα δηνξζψζνπλ ιάζε ζνζηφ αλεξγίαο ηνλ Αχγνπζην εθέηνο αλήιζε ζε 18,4%, έλαληη 12,2% ηνλ Αχγνπζην 2010 θαη 16,5% ηνλ πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ζε ζρέζε κε ην εκβαδφλ, ηελ ηηκή δψλεο Ηνχιην 2011. Οη άλεξγνη αλήιζαλ ζε 907.953 άηνκα, ελψ ν ή ηελ παιαηφηεηα. --------------------------------------------------------------------------------νηθνλνκηθά κε ελεξγφο πιεζπζκφο αλήιζε ζε 4.403.503 άηνκα. Οη άλεξγνη απμήζεθαλ θαηά 294.845 άηνκα ζε ζρέζε κε ηνλ Σόζν ην πξόγξακκα όζν θαη ηα λνκνζΑχγνπζην πέξπζη (αχμεζε 48,1%) θαη θαηά 87.677 άηνκα ζε ρέδηα πνπ ςεθίζηεθαλ απφ ηελ θπβέξλενπνία ζπλδένληαη κε ηε ζπκθσλία ζρέζε κε ηνλ Ηνχιην εθέηνο (αχμεζε 10,7%). Σν ζχλνιν ησλ ζε ηα εο απαζρνινπκέλσλ εθηηκάηαη φηη αλήιζε ζε 4.034.537 άηνκα. Οη ηεο 27 Οθησβξίνπ, απνηεινχλ έλα κηθξφ απαζρνινχκελνη κεηψζεθαλ θαηά 364.353 άηνκα ζε ζρέζε κε Γνιγνζά πνπ ζα θιεζεί λα αλέβεη ε θπβέηνλ Αχγνπζην 2010 (κείσζε 8,3%) θαη θαηά 105.469 άηνκα ζε ξλεζε κε ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή εμπγίαλζε ζρέζε κε ηνλ Ηνχιην 2011 (κείσζε 2,5%). Ζ αλεξγία ζηηο ηεο ρψξαο. Σν πην ζεκαληηθφ βέβαηα είλαη γπλαίθεο ππεξέβε ην 20% (22,3% απφ 15,5% ηνλ Αχγνπζην φηη ε πνιηηηθή ιηηφηεηαο πνπ αθνινπζήζεθε πέξπζη), ελψ ζηνπο άλδξεο είλαη 15,5% (απφ 9,9% ηνλ Αχγνπζην φιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα δελ πξφθεηηαη λ‟ αιιάμεη θάηη πνπ 2010). Ζιηθηαθά, ε αλεξγία “καζηίδεη” ηνπο λένπο 15- 24 εηψλ δελ αθήλεη πεξηζψξηα αηζηνδνμίαο γηα θάηη θαιχηεξν απφ απηή ηε (43,5% απφ 30,8% ηνλ Αχγνπζην πέξπζη). Αθνινπζνχλ νη ειηθίεο «κεηαβαηηθή» θπβέξλεζε. Σα ηξία βαζηθά πεδία φπνπ ζα θιεζεί 25- 34 εηψλ (24,9% απφ 16,4%) θαη 35- 44 εηψλ (15,6% απφ λα ζηνρεχζεη ην λέν θπβεξλεηηθφ επηηειείν είλαη: Ζ νινθιήξσζε 10,2%). ΢ε επίπεδν πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, πνζνζηά αλεξγίαο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο δαλεηαθήο άλσ ηνπ 20% θαηαγξάθνληαη ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία (23,1% απφ ζχκβαζεο πνπ ζπλεπάγεηαη γλσζηά αιιά θαη λέα ζθιεξά κέηξα, 13,9% ηνλ Αχγνπζην πέξπζη), ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία (20,7% (ην ηίκεκα γηα ηελ εθηακίεπζε ηεο 6εο δφζεο, ην θνχξεκα 50% απφ 13,5%), ζηε Γπηηθή Διιάδα (20,6% απφ 12%) θαη ζηελ ηνπ ρξένπο θαη ην λέν δάλεην ησλ 130 δηζ. επξψ ζα παξακείλεη Αλαηνιηθή Μαθεδνλία – Θξάθε (20,4% απφ 13,5%). ΢ηνλ βαξχ γηα ηα κεζαία θαη ρακειά εηζνδήκαηα θαη ε κεηαβαηηθή αληίπνδα, πνζνζηά θάησ ηνπ 15% θαηαγξάθνληαη κφλνλ ζηηο θπβέξλεζε ζα δερζεί έληνλε πίεζε γηα δέζκεπζε ηεο θηλεηήο θαη πεξηθέξεηεο Ηνλίσλ Νήζσλ (12,8% απφ 5,6%) θαη Ζπείξνπ (13% αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ), ε θαηάζεζε ηνπ πξνζρεδίνπ απφ 10,5%). ΢ηελ Αηηηθή, φπνπ δηακέλνπλ ηα πεξίπνπ 2/3 ηνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2012 πξνο ςήθηζε αιιά θαη ηελ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, ε αλεξγία έθηαζε ζην 18,5% ηνλ νινθιήξσζε ηνπ λένπ κεζνπξφζεζκνπ θαη ηνπ λένπ κλεκνλίνπ. Πνπ ζεκαίλεη φηη ζα ππάξμνπλ λέα κέηξα πνπ ζα πιήμνπλ Αχγνπζην εθέηνο απφ 12,9% έλαλ ρξφλν πξηλ. κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, θνηλσληθέο παξνρέο θαη επηδφκαηα γηα ----------------------------------------------------------------------------------ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ε θαηάζεζε θαη ςήθηζε ηνπ Μεηά από απόθαζε ηνπ ππνπξγνχ Δξγαλένπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ζχκθσλα κε ηε ζίαο, Γηψξγνπ Κνπηξνπκάλε πεξηθνπέο ζην δέζκεπζε ηεο θπβέξλεζεο Παπαλδξένπ ζα πξέπεη λα έρεη πνζφ ησλ επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ ηεο ηάςεθηζηεί ην αξγφηεξν σο ην ηέινο Γεθεκβξίνπ. Πξφθεηηαη γηα μεσο ηνπ 15% έσο θαη 50%, αλακέλεηαη λα λνκνζρέδην «κακνχζ» φπνπ κε βάζε ηα φζα έρνπλ γίλεη γλσζηά δνπλ ρηιηάδεο ζπληαμηνχρνη. Σα ηακεία πνπ σο ζήκεξα πξνβιέπεη θαηάξγεζε κεγάινπ αξηζκνχ θνξναπαιιαγψλ αθνξνχλ ηηο ξπζκίζεηο απηέο είλαη ν θιάδνο γηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, θαηάξγεζε ηνπ αθνξνινγήηνπ αζθάιηζεο πξνζσπηθνχ ΓΔΖ-ΣΑΤΣΔΚΧ, επηθνπξηθή ηνπ ΣΑΤΣΔΚΧ (ΓΔΚΟ), ΣΔΑΠ-ΟΣΔ, ΣΔΑΠ-ΔΛΣΑ, θαη απηνηειή θνξνιφγεζε κε ζπληειεζηή 20% επί θαζαξψλ ΣΔΑΠ-ΔΣΒΑ, πνπ κεηψλεηαη θαηά 15%, ην επηθνπξηθφ ηνπ ΜΣΠΤ εηζνδεκάησλ, εθαξκνγή αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ πξνζδηνξηζκνχ (Μεηνρηθφ Σακείν Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ) κεηψλεηαη θαηά 20%, εηζνδεκάησλ, θαζηέξσζε ππνρξέσζεο αγξνηψλ λα ηεξνχλ αιιά γηα φζνπο ην πνζφ κεξίζκαηνο ππεξβαίλεη ηα 500 επξψ βηβιία, λα εθδίδνπλ θνξνινγηθά ζηνηρεία ψζηε λα θνξνινγνχληαη κεηψλεηαη θαηά 50%, ελψ απφ ηελ άιιε ζπληαμηνχρνη ηνπ ΔΣΔΑΜ απηνηειψο κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, κείσζε αθνξνινγήηνπ πνπ ιακβάλνπλ κφλν επηθνπξηθή ζχληαμε άλσ ησλ 150 επξψ ζα νξίνπ ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο απφ ηηο 12.000 ζηηο δνπλ κείσζε 30%. ΢ε πεξίπησζε πνπ γίλεηαη παξαθξάηεζε ηεο 5.000 επξψ θαη αχμεζε ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ ησλ αθηλήησλ. ---------------------------------------------------------------------------------Δηδηθήο Δηζθνξάο ΢πληαμηνχρσλ Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο θαη ε Ρπζκίζεηο πνπ αλαθνπθίδνπλ πεξίπνπ ζχληαμε μεπεξλά ηα 300 επξψ, ε αλσηέξσ κείσζε γίλεηαη επί 180.000 δεκνζίνπο ππαιιήινπο ζε φηη ηνπ αθαζάξηζηνπ πνζνχ ηεο κεληαίαο ζχληαμεο πνπ ελαπνκέλεη, αθνξά ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα πξφθεηηαη λα κε ην πνζφ ησλ 150 επξψ λα είλαη πάλησο ην ειάρηζην πνζφ αθνινπζήζεη ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ πνπ ζα ιακβάλεηαη, κεηά ηνλ ππνινγηζκφ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα θαη Γαλείσλ. Αλαιπηηθά πξνβιέπεηαη: ζπληαμηνχρνπο ηνπ ΔΣΑΣ. Πάγσκα ησλ δφζεσλ γηα 24 κήλεο, θαηά---------------------------------------------------------------------------------΢ε παξεκβάζεηο αλακέλεηαη λα πξνρσξήζεη ε θπβέξλεζε ζε βνιή ηνπ κηζνχ πνζνχ ηεο δφζεο σο θαη γηα πέληε ρξφληα, φηη αθνξά ηελ θαηαβνιή ηνπ εηδηθνχ ηέινπο αθηλήησλ κέζσ ησλ επηκήθπλζε απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ (πεξηζζφηεξνη θφξνη ινγαξηαζκψλ ηεο ΓΔΖ. Σα κέηξα πνπ αλακέλεηαη λα αλαθνπθίζνπλ αιιά κηθξφηεξε δφζε) σο θαη γηα κηα δεθαεηία, αλαζηνιή ηηο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο, πήξε ηελ απφθαζε λα ηα ιάβεη πιεξσκήο ησλ δφζεσλ γηα φζνπο είλαη ππφ ζχληαμε θαζψο θαη ε θπβέξλεζε κεηά απφ ηνλ παληθφ πνπ έρεη πξνθιεζεί απφ ηα επηκήθπλζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ζηα 85 ησλ δαλεηνιεπηψλ έηε. πξνβιήκαηα εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ (θνηλσληθέο νκάδεο πνπ δελ Αλάινγα δειαδή κε ην εηζφδεκα (ζα κπνπλ θξηηήξηα) ππάξρεη είραλ εμαηξεζεί, δπζθνιίεο πιεξσκήο απφ λνηθνθπξηά κε πιένλ δπλαηφηεηα ζε φπνηνλ αδπλαηεί λα πιεξψζεη γηα πέληε κεησκέλεο απνδνρέο θαη ζηεγαζηηθά δάλεηα, ιάζε ζηνπο ππνινγηζκνχο ρξφληα λα θαηαβάιεη ηε κηζή δφζε. Τπάξρεη θαη πξφβιεςε γηα ην θ.ιπ.). Πην ζπγθεθξηκέλα, Απνθαζίζηεθε λα εμαηξεζνχλ φινη φζνη 50% ηνπ πνζνχ λα κελ απνδεζκεχεηαη απφ ην εθάπαμ ή ηελ έρνπλ αλαπεξία 80% θαη άλσ, αλεμαξηήησο ηεο αηηηνινγίαο, απνδεκίσζε ιφγσ απφιπζεο αιιά λα θαηαβάιιεηαη ην πνζφ θαζψο θαη λα εμαηξεζνχλ φινη φζνη ηεινχλ ππφ θάζε είδνπο απφ ηνλ θνξέο. Αθφκε θαη αλ δελ είλαη αξθεηφ ην εθάπαμ γηα ηελ κεραληθή ππνζηήξημε, δειψλνληαο θάηη ηέηνην ακέζσο ζηε ΓΔΖ, απνπιεξσκή ππάξρεη δπλαηφηεηα ζηνλ δαλεηνιήπηε γηα λα εθφζνλ ππάξρνπλ εππαζείο νκάδεο ή αθφκα θαη αηνκηθέο εμνθιήζεη φιν ην πνζφ λα ην θάλεη ζε 48 άηνθεο δφζεηο ή έληνθα πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο ξεηά πξνβιεπφκελεο απφ κέρξη ηε ιήμε ηνπ δαλείνπ. Αλ θαη πάιη ν δαλεηνιήπηεο δελ ηνλ λφκν εμαηξέζεηο, ζα ππάξμεη ε δπλαηφηεηα έληαμήο ηνπο ζε κπνξεί λα πιεξψζεη ηφηε κε απφθαζε ηνπ Γ.΢. ηνπ ηακείνπ ζα απηέο κεηά απφ έιεγρν πνπ ζα δηελεξγείηαη επηηφπνπ απφ αλαζηέιιεηαη γηα 24 κήλεο ε απνπιεξσκή. ΋ζνη είλαη ζην θελφ ηξηκειείο επηηξνπέο, πνπ ζα ζπζηαζνχλ ακέζσο, απνθαζίζηεθε γηα ηνπο κήλεο πνπ πεξηκέλνπλ λα βγεη ε ζχληαμε έρνπλ ηε ε ΓΔΖ λα κε δηαθφπηεη ηελ παξνρή ξεχκαηνο ζε πξφζσπν πνπ δπλαηφηεηα λα κελ θαηαβάιινπλ δφζεηο. ΋ηαλ φκσο βγεη ε έρεη απνδεδεηγκέλε αδπλακία θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο, ελψ ζχληαμε ζα πξέπεη λα θαηαβάινπλ φιεο ηηο δφζεηο πνπ δελ πιήξσζαλ, άηνθα. αληίζεηα λα δηαθφπηεη άκεζα ην ξεχκα ζε απηνχο πνπ, παξά ηε -------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 4------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 5-------------------------------------------------------------------------------------------


●Σν ίδξπκα «Γηθαίσκα ζηε Εσή», ην νπνίν έρεη ππφ ηελ κπνξνχλ λα αζιεζνχλ νη άλζξσπνη απηνί, δήισζε κεηαμχ αηγίδα ηνπ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο επηζθέθηεθε ε πνδνζθαηξηθή άιισλ ελψ ν πξφεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο ππνγξάκκηζε: «Με ηα νκάδα ηνπ Οιπκπηαθνχ. Αληηπξνζσπεία ηεο νκάδαο κε επηθεθαιή λέα κέηξα ε Οκνζπνλδία έρεη αλαζηείιεη θάζε αζιεηηθή ηνλ Σάζν Μεηξφπνπιν θαη ηνπο Γηάλλε Μψξαιε, Νηάξθν δξαζηεξηφηεηα θαη είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ζηνπο Παξανιπκπηαθνχο Κνβάζεβηηο, Γηψξγν Κνθνιάθε, Γηψξγν Ακαλαηίδε θαη Γηψξγν Αγψλεο δε ζα κπνξέζνπκε λα ζπκκεηάζρνπκε. Ζ Οκνζπνλδία Παχινπ πξαγκαηνπνίεζαλ δσξεά 5.000 επξψ, ελψ παξάιιεια είλαη ρξεσκέλε γηαηί αλαίηηα θαη ζην ηέινο ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ θαη ελψ είρακε βγάιεη ην πξφγξακκα, καο αλαθνίλσζαλ κνίξαζαλ δψξα ζηα παηδηά πνπ θηινμελνχληαη ζην ίδξπκα. ●Σν θνιπκβεηήξην ησλ θνκάληνο ζην Μεγάιν Πεχθν ζα πεξηθνπή ηνπ 51% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ καο. Έρνπκε θηάζεη λα ρξσζηάκε ζε ηξίηνπο πάλσ απφ 600.000 επξψ θαη θηλδπλεχνπκε δηαηίζεηαη πιένλ θαη παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ ζα παξαρσξείηαη κε θαηαζρέζεηο θαη θπιαθή. Ο κνλαδηθφο δξφκνο είλαη ηνπ απφ ηνλ ΢ηξαηφ Ξεξάο θάζε ΢αββαηνθχξηαθν. Ζ ρξήζε ηνπ αγψλα», θαηέιεμε. θνιπκβεηεξίνπ ησλ Δηδηθψλ Γπλάκεσλ απφ ηα παηδηά κε εηδηθέο ● Ύζηεξα από δπλακηθή παξέκβαζε πνπ έγηλε ζην αλάγθεο ζα γίλεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ζπλνδεχνληαη ππνθαηάζηεκα ηεο ΓΔΖ ζην Μελίδη, ε Λατθή Δπηηξνπή Μεληδίνπ απφ ηνπο γνλείο ή εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν είηε γηα ςπραγσγηθνχο κε ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ απφ ΢πλδηθάην Οηθνδφκσλ ιφγνπο. Μεληδίνπ, ηνπ ΢σκαηείνπ Καζεγεηψλ «΢σθξάηεο», ηνπ ΢πιιφγνπ ● Οη δηθαηνύρνη ηνπ κεησκέλνπ Κνηλσληθνχ Οηθηαθνχ Σηκνινγίνπ Γπλαηθψλ Μεληδίνπ θαζψο θαη ηνπ ΢σκαηείνπ ησλ ΔΒΔ, Ρεχκαηνο (άλεξγνη, ηξίηεθλνη, ΑκεΑ, άηνκα κε ρακειφ εηζφδεκα) θαηάθεξε θαη επαλαζχλδεζε ηελ παξνρή ηνπ ξεχκαηνο ζην ζα κπνξνχλ κέρξη θαη ηηο 15 Γεθεκβξίνπ λα ππνβάιινπλ ηηο ζπίηη ελφο εξγαδνκέλνπ θαη Αηφκνπ κε Δηδηθέο Αλάγθεο αιιά κηαο αηηήζεηο ηνπο γηα ηε ρνξήγεζή ηνπ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ θαη άλεξγεο κεηέξαο. Αληηπξνζσπεία ησλ ζπγθεληξσκέλσλ ζπλαληήζεθε γηα φιν ην 2012. ΋ζνη ππνβάιινπλ αηηήζεηο πέξαλ ηεο 15εο κε ηελ πξντζηακέλε ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο θαη απαίηεζε Γεθεκβξίνπ, ζα εληαρζνχλ ζην Κνηλσληθφ Οηθηαθφ Σηκνιφγην ακέζσο λα γίλεη επαλαζχλδεζε ηνπ ξεχκαηνο ζηα ζπίηηα ησλ Ρεχκαηνο αιιά αξγφηεξα θαη πάλησο κέζα ζην 2012 απφ ηελ δχν αλζξψπσλ ρσξίο θακία επηβάξπλζε, θαζψο απηή ηε ζηηγκή εκέξα πνπ ζα ειεγρζνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο. ΢εκεηψλεηαη αδπλαηνχλ λα πιεξψζνπλ έζησ θαη έλα επξψ πξνθεηκέλνπ ε πσο φζνη ιακβάλνπλ ήδε ην κεησκέλν Σηκνιφγην δελ ρξεηάδεηαη ΓΔΖ λα πξνρσξήζεη ζε επαλαζχλδεζε ηνπ ξεχκαηνο. ● Με ζηόρν λα επηζηξέςεη φζν ην δπλαηφλ πην δπλαηφο, ν λα ππνβάιινπλ λέεο αηηήζεηο γηα ην 2012, εθηφο αλ έρνπλ Γηάλλεο Κσζηάθεο, ν νπνίνο κεηά ην Παλεπξσπατθφ πξσηάζιεκα αιιάμεη ηα δεδνκέλα θαη δελ είλαη πιένλ δηθαηνχρνη. ●Σα πξνγξάκκαηα πνπ δεκηνύξγεζε ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ Κνιχκβεζεο αζιεηψλ κε αλαπεξία είρε ζνβαξφ αηχρεκα κε ην αλαπεξηθφ ηνπ θαξνηζάθη, πξνεηνηκάδεηαη πιένλ ψζηε λα θαη ζπγθεθξηκέλα ην Δξγαζηήξην Φσλήο θαη Πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ θαηαθέξεη λα ιάβεη κέξνο ζηνπο Παξανιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο αθνξνχλ άηνκα κε αλαπεξίεο θαη Λνλδίλνπ. «Πεξηκέλσ ηελ εκέξα πνπ ζα κπσ θαη πάιη ζηε πεξηέρεη ζπγθεληξσκέλα φια ηα ππάξρνληα ειεχζεξα ή πηζίλα. Έρσ αθήζεη πίζσ κνπ φια φζα ζπλέβεζαλ ζην Βεξνιίλν αλνηθηνχ θψδηθα ινγηζκηθά, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο βνεζήκαηα θαη πιένλ ζπγθεληξψλνκαη γηα ηνλ κεγάιν κνπ ζηφρν: ηνπο γηα ηελ αχμεζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηε ρξήζε ππνινγηζηψλ, Παξανιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ Λνλδίλνπ. Έρσ πεηζκψζεη θαη ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, κε εηδηθέο αλάγθεο ή απιψο θάλσ αθφκε πεξηζζφηεξε πξνζπάζεηα γηα λα επαλέιζσ ζηηο ειηθησκέλνπο. Άλζξσπνη κε ηχθισζε ή ρακειή φξαζε, κε πηζίλεο ζηελ ίδηα ή θαη ζε θαιχηεξε αγσληζηηθή θαηάζηαζε απφ θηλεηηθή αλαπεξία, κε απψιεηα αθνήο, κε αλαπεξία ιφγνπ θαη απηή πνπ ήκνπλ πξηλ απφ ην αηχρεκα», ήηαλ κεηαμχ άιισλ άιινη κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ απηά ηα πξνγξάκκαηα θαη λα απηά πνπ δήισζε ν Γηάλλεο Κσζηάθεο. δηεπθνιχλνπλ ηελ θνηλσληθή έληαμή ηνπο. Σα πξνγξάκκαηα απηά ● Πξόγξακκα ζην νπνίν έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζε πέληε άηνκα βνεζνχλ ηνπο ρξήζηεο λα αιιειεπηδξνχλ κε ηνλ ππνινγηζηή λα εξγαζηνχλ γηα θνηλσθειή κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ ηεο ηνπο θαη λα απνθηνχλ πξφζβαζε ζε πεξηερφκελν πνπ εμαηηίαο επηινγήο ηνπο, πξαγκαηνπνίεζε ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο δελ είλαη θηιηθφ, νχηε θαλ εθηθηφ. ηεο Vodafone. Σν πξφγξακκα κε νλνκαζία «Vodafone World of ● ΢ε δέζκεπζε κε ηελ νπνία πξνβιέπεη ζπληαμηνδφηεζε κε Difference» απνηέιεζε έλα πξσηνπνξηαθφ πξφγξακκα Δηαηξηθήο 25εηία θαζψο θαη πξνζηαζία απφ ηελ εξγαζηαθή εθεδξεία ζε Τπεπζπλφηεηαο θαη απεπζπλφηαλ ζε άηνκα κε φξακα θαη πάζνο γνλείο αηφκσλ κε αλαπεξία πξνρψξεζε ν ππνπξγφο Γ. πνπ ζέιεζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην φλεηξφ ηνπο θαη λα Κνπηξνπκάλεο ζηελ Παλειιήληα Οκνζπνλδία Γνλέσλ Αηφκσλ πξνζθέξνπλ ζπγθεθξηκέλν θνηλσθειέο έξγν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί κε Αλαπεξία. Ο ππνπξγφο δεζκεχηεθε φηη ζηνλ πξψην λφκν πσο ε Vodafone ζα θαιχπηεη ηνλ κηζζφ θαη έμνδα πνπ ηπρφλ ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο πνπ ζα κπεη γηα ςήθηζε ζηε Βνπιή απαηηεί ην έξγν ηνπο, σο ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 38.000 επξψ. ζα ζπκπεξηιεθζεί δηάηαμε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ξεηώο Μέρξη θαη ζήκεξα, ην πξφγξακκα απηφ, ε Vodafone ην φηη: «Γηα φζνπο γνλείο έρνπλ ππνβάιιεη δηθαηνινγεηηθά γηα εθαξκφδεη ζε ζπλνιηθά 21 ρψξεο, θάλνληαο νπζηαζηηθά ηε ζπληαμηνδφηεζε κέρξη θαη ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 3996/2011 θαη δελ δηαθνξά ηφζν ζε κε κηα πξσηφηππε πξσηνβνπιία, φζν θαη σο έρνπλ βγεη νξηζηηθέο απνθάζεηο ζπληαμηνδφηεζεο, ν θάθεινο ζα πξαθηηθή πνπ έδσζε ηελ επθαηξία ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 1.500 εμεηαζηεί κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαηά ηελ ππνβνιή ησλ επηηπρφληεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα λα εξγαζηνχλ γηα ηνλ δηθαηνινγεηηθψλ», ελψ γηα ηελ εξγαζηαθή εθεδξεία ζεκείσζε θνηλσθειή νξγαληζκφ ηεο επηινγήο ηνπο. πσο: «Σν ππνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο ζα πξνβεί ζηηο ● «Αλάιγεηε θαη ξαηζηζηηθή» ραξαθηήξηζε ηε θπβέξλεζε ν απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνζηαζίαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία πξφεδξνο ηεο Αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο θαη ησλ γνλέσλ ηνπο, ψζηε λα πξνζηαηεπζνχλ απφ ηελ έληαμε (ΔΑΟΜ-ΑκεΑ) θ. Γηψξγνο Φνπληνπιάθεο ζε ζπλάληεζε θνξέσλ ζηελ εξγαζηαθή εθεδξεία. ●Σνλ πξνβιεκαηηζκό ηεο γηα ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Οκνζπνλδία ζην Καπηαληδφγιεην γηα ηα ΑκεΑ θαη ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ καζηίδνπλ ην ρψξν ΢ηάδην. Αθνξκή ζηάζεθε ε ππφζρεζε ηνπ ππνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ ηνπ ιεγφκελνπ εηδηθνχ αζιεηηζκνχ, εμέθξαζε ε Γ.Γ ηεο ΚΔ ηνπ λα δνζνχλ γηα ηελ νιπκπηαθή πξνεηνηκαζία 5 εθαη. επξψ, ηε ΚΚΔ Αιέθα Παπαξήγα ζηε ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηνλ Πξφεδξν ζηηγκή πνπ δελ έρεη δνζεί νχηε έλα επξψ. «Ζ αλαιγεζία θαη ν ηεο Διιεληθήο Παξανιπκπηαθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Αζιεηηθήο ξαηζηζκφο ηνπ ππνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη ηνπ ππνπξγείνπ Οκνζπνλδίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (ΔΑΟΜ-ΑΜΔΑ) θ. Γηψξγν Οηθνλνκηθψλ πξνο ην Παξανιπκπηαθφ θίλεκα είλαη αλ κε ηη Φνπληνπιάθε. ΋πσο δήισζε ε Αιέθα Παπαξήγα κεηά ηε άιιν θάηη πξσηφγλσξν γηα φινπο εκάο. Παξά ηηο ζπλερηδφκελεο ζπλάληεζε: «Δίλαη δεδνκέλε ε ζπκπαξάζηαζή καο θαη ε νριήζεηο καο, δελ έρεη δνζεί νχηε έλα επξψ απφ ηελ ΟΠΑΠ Α.Δ δηακαξηπξία καο γηα ην γεγνλφο φηη ε θπβέξλεζε, ζηα πιαίζηα ηε ζηηγκή πνπ έρεη ππνζρεζεί πέληε εθαη. επξψ γηα ηελ βεβαίσο ηνπ κλεκνλίνπ θαη φισλ ησλ επφκελσλ ζπκθσληψλ νιπκπηαθή πξνεηνηκαζία. Πξσηφγλσξε γηα εκάο είλαη ηφζν ε έθηαζε λα θφςεη ζεκαληηθά πνζά απφ ηελ Οκνζπνλδία πνπ αδηαθνξία φζν θαη ν θπληζκφο πνπ ππάξρεη απφ ην ππνπξγείν αζρνιείηαη κε ηα Παξανιπκπηαθά Αζιήκαηα. Κάηη πνπ ζεκαίλεη Δζσηεξηθψλ, ην νπνίν εμαληιεί ηελ απζηεξφηεηά ηνπ ζην θαζεζηψο ησλ αδεηψλ ζηνπο θνξπθαίνπο αζιεηέο κε αλαπεξία. φηη ππάξρεη πιένλ ν θίλδπλνο λα θιείζνπλ ζχιινγνη θαη λα κε -------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 6------------------------------------------------------------------------------------------


ΜΔΓΑΡΟ ΜΟΤ΢ΗΚΖ΢ ΑΘΖΝΧΝ ΔΗΓΗΚΔ΢ ΣΗΜΔ΢ ΢Δ ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΔΤΠΑΘΔΗ΢ ΟΜΑΓΔ΢ Αλαθνίλσζε πνπ αθνξνύλ λένπο έσο 25 εηψλ, αλέξγνπο αιιά θαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, εμέδσζε ην Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελψλ θαη αθνξά ζηηο ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ γηα ηηο πξνζερείο παξαζηάζεηο. ΋ια ηα εηζηηήξηα γηα ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ζα θπκαίλνληαη απφ 5 έσο 10 επξψ κε γλψκνλα φηη «θαλείο δελ πξέπεη λα απνθιείεηαη απφ ην αγαζφ ηνπ πνιηηηζκνχ ηδηαίηεξα ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε». ΢χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Μεγάξνπ Μνπζηθήο, νη πξνζθνξέο απηέο ζα ηζρχνπλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 θαη αθνξνχλ φιεο ηηο παξαγσγέο ηνπ, κε εμαίξεζε ηελ φπεξα. Παξάιιεια, εηδηθέο ξπζκίζεηο ζα ππάξμνπλ γηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο θαη πνιχηεθλνπο κε ηηο ηηκέο λα θπκαίλνληαη κεηαμχ 8-15 επξψ. ΋πσο αλαθέξεη ν πξφεδξνο ηνπ Μεγάξνπ Μνπζηθήο Αζελψλ, Ησάλλεο Μάλνο, «Σν Μέγαξν Μνπζηθήο αλνίαλνίγεηαη ζηνλ θφζκν κε δηεζλείο ζπλεξγαζίεο, θηινμελψληαο θαιιηηερληθά γεγνλφηα παγθφζκηαο εκβέιεηαο πξνσζψληαο ζπγρξφλσο ηελ ειιεληθή πνιηηηζηηθή δεκηνπξγία εδψ θαη ζην εμσηεξηθφ». «Παξάιιεια αλνίγεηαη ζηελ πφιε θαη ηελ θνηλσλία φπνπ πέξα απφ πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη εθηφο Μεγάξνπ, θαζηεξψλνληαη εηδηθέο ηηκέο γηα ηνπο λένπο έσο 25 εηψλ, γηα ηνπο αλέξγνπο, γηα ηελ ηξίηε ειηθία, ηνπο αλζξψπνπο κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ηνπο πνιχηεθλνπο, ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα παξαθνινπζνχλ ηηο εθδειψζεηο ηνπ Μεγάξνπ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνη πνπ αληηκεησπίδνπλ ηηο ζεκεξηλέο δπζθνιίεο».

ΦΖΦΗΑΚΟ ΑΡΥΔΗΟ ΔΡΣ – ΓΗΔΤΚΟΛΤΝ΢ΔΗ΢ ΓΗΑ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΔ΢

ΣΟ ΠΡΧΣΟ ΖΥΟ – ΒΗΒΛΗΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ΢ ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ΢ Έλα ηδηαίηεξν βηβιίν πνπ απνηειεί ην πξψην ειιεληθφ «ερν – βηβιίν» θαη πνπ είλαη ηδαληθφ γηα άηνκα κε δηαθνξεηηθέο αλαπεξίεο παξνπζηάζηεθε ζε εθδήισζε πνπ θηινμελήζεθε ζην Δπγελίδεην Ίδξπκα. Σελ εθδήισζε ηεο πνιπκεζηθήο παξνπζίαζεο ηνπ βηβιίνπ «Ο δξφκνο ηνπ θεγγαξηνχ» άλνημε ε performance «Γέεζηο» ελψ αθνινχζεζε ελεκέξσζε απφ πάλει νκηιεηψλ, νη νπνίνη αλαθέξζεθαλ ζηελ ζεκαζία ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο εθηθηήο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ερν - βηβιίσλ ζε άηνκα κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο αλαπεξίαο φπσο θηλεηηθά πξνβιήκαηα, πξνβιήκαηα φξαζεο αιιά θαη ειηθησκέλσλ. Με βάζε ηελ αξρή φηη ε αλαπεξία πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο δψζα εκπεηξία θαη φρη σο αζζέλεηα έγηλε ιφγνο γηα ηελ αλαγθαία πξνζβαζηκφηεηα ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζε βηβιηνπσιεία, βηβιηνζήθεο αθφκα θαη ζε ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο. ΢εκεηψζεθε αθφκε φηη ε ρψξα καο πξέπεη λα θάλεη πνιιά βήκαηα αθφκε ψζηε λα απνθηήζεη κηα ηθαλνπνηεηηθή βηβιηνζήθε αθνπζηηθψλ βηβιίσλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο δηαηίζεληαη πεξηζζφηεξα απφ έλα εθαηνκκχξην ςεθηαθά, πξνζβάζηκα, βηβιία φηαλ ζηελ Διιάδα δελ μεπεξλνχλ ηα δηαθφζηα.

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΤ΢ΔΗΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ΢ – ΟΗ ΠΡΟΓΟΝΟΗ ΣΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗ΢ΣΧΝ Ζ πεξηήγεζε ζην Διιεληθό Μνπζείν Πιεξνθνξηθήο απνηειεί κηα μερσξηζηή θαη κνλαδηθή εκπεηξία γηα λα κπνξέζνπκε λα αληηιεθζνχκε ηελ εμέιημε ησλ ππνινγηζηψλ. Πηέδνπκε ην θνπκπί «On» θαη εάλ ην κεράλεκα είλαη πνιχ παιηφ κπνξεί λα δνχκε θαη ην ζπηλζήξα. Σν κεράλεκα αξρίδεη θαη μεθπζάεη ζαλ λα έρεη άζζκα. Οη ζπγθερπκέλνη θαη έληνλνη ήρνη απφ ηα πεπαιαησκέλα θηλεηά ηνπ κέξε ζαλ λα ζε εθιηπαξνχλ: «Άθεζε κε ζβεζκέλν». Αλάβνπκε θαη ηελ νζφλε ηνπ, πάκε λα θηηάμνπκε θαθέ, θαη φηαλ επηζηξέςνπκε ιίγα ιεπηά κεηά, ν ππνινγηζηήο ζα είλαη επηηέινπο έηνηκνο γηα ρξήζε. «Θέισ λα δσ ηα mail κνπ, λα πεξάζσ θσηνγξαθίεο, λα αθνχζσ κνπζηθή θαη λα παίμσ παηρλίδηα». Κάπσο έηζη μεθηλάεη ε πεξηήγεζε θαη ν εκπλεπζηήο θαη κεηέπεηηα ηδξπηήο ηνπ Διιεληθνχ Μνπζείνπ Πιεξνθνξηθήο (ΔΛΜΠ), Γηψξγνο Σζεθνχξαο, αλαθέξεη: «ηα κφληεκ πξνζηέζεθαλ πνιχ αξγφηεξα» νπφηε μερλάκε ην ζεξθάξηζκα. Γηα αλαπαξαγσγή κνπζηθήο, «αθφκα θαη λα ππήξραλ ερεία, ηελ επνρή εθείλε έπαηδαλ κφλν ήρνπο midi. Απινχο ειεθηξνληθνχο ήρνπο δειαδή, κνλνθσληθνχο γηα λα είκαζηε αθξηβείο». «Απνηεινχζε γηα κέλα πξνζσπηθφ φλεηξν» ιέεη ν θ. Σζεθνχξαο γηα ηελ ηδέα δεκηνπξγίαο ηνπ ΔΛΜΠ ε νπνία γελλήζεθε ην 2008 «Ήζεια πνιχ λα ην δσ λα πξαγκαηνπνηείηαη. Πέξα απφ ηε κηδέξηα πνπ καο επηβάιινπλ, λα νχκε λα γίλεηαη θαη θάηη θαιφ. Να κπνξέζεη λα κάζεη ε λέα γεληά απφ πνχ μεθίλεζε ε ςεθηαθή επνρή. Πψο μεθίλεζαλ νη ππνινγηζηέο πνπ πιένλ ρσξάλε ζηελ παιάκε ηνπ ελφο ρεξηνχ ηνπο. Να κάζνπλ ηελ ηζηνξία πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ ηνπο ππεξζχγρξνλνπο ππνινγηζηέο ηνπο». «΢ε απηά ηα κεραλήκαηα εθηφο απφ ηα ιίγα απαξραησκέλα data (δεδνκέλα) πνπ θνπβαιάλε κέζα ηνπο, θνπβαιάλε θαη πνιιέο αλακλήζεηο». Ζ δηαξθήο εμέιημε ησλ ππνινγηζηψλ, «ζέηεη πνιχ γξήγνξα ηηο ζπζθεπέο ζην ρξνλνληνχιαπν ηεο ηζηνξίαο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη καο επηηξέπεη λα ζεσξνχκε κνπζεηαθφ είδνο αληηθείκελα πνπ παξνπιίδνληαη πνιχ γξήγνξα εμαηηίαο ηεο ηαρχηαηεο αλάπηπμήο ηεο» θαηαιήγεη.

Σε δεκηνπξγία θαηάιιειεο ππνδνκήο γηα ηελ ςεθηαθή αξρεηνζέηεζε, θαζψο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πεξηερνκέλνπ πξνγξακκάησλ ηεο ΔΡΣ γηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο, κέζα απφ ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Αξρείνπ ηεο ΔΡΣ www.ert-archives.gr, παξνπζίαζε ν Γηεπζχλσλ ΢χκβνπινο ηεο ΔΡΣ Α.Δ. θ. Λάκπεο Σαγκαηάξρεο ζε ζπλέληεπμε ηχπνπ. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε, πνπ απνηειεί θαηλνηνκία ζηνλ ρψξν ησλ ΜΜΔ, ν θ. Σαγκαηάξρεο αλέθεξε πσο «ε δξάζε απηή απνηειεί πξσηνπνξία γηα ηα επξσπατθά ηειενπηηθά δεδνκέλα. ΢ηφρνο ηεο δεκφζηαο ξαδηνηειεφξαζεο είλαη ε πιήξεο δηάρπζε ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ ηεο πινχηνπ ζηελ θνηλσλία, ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη εμαηξέζεηο. Ζ αλάιεςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίαο, ζηελ ηδηαίηεξα δχζθνιε ζπγθπξία γηα ηε ρψξα θαη γηα ηε δεκφζηα ξαδηνηειεφξαζε, εληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ πνιχπιεπξσλ δξάζεσλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο ΔΡΣ». «Ζ ΔΡΣ πξνζαλαηνιίδεηαη ζε δηεχξπλζε ησλ ππεξεζηψλ γηα ΑκΔΑ. Απηφ δελ είλαη δψξν, είλαη ππνρξέσζε ηεο ΔΡΣ πξνο ηνπο πνιίηεο κε αλαπεξία», ελψ ν ζπλεξγάηεο ηνπ αξρείνπ ηεο ΔΡΣ θ. Βαγγέιεο Αλαγλσζηφπνπινο έθαλε ιφγν γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηζηνζειίδαο κε θαηάιιειε ππνδνκή γηα ΑκΔΑ. ΢ηε ζπλέληεπμε Σχπνπ παξέζηεζαλ νη εθπξφζσπνη θνξέσλ ΑκΔΑ θ. Γηάλλεο Λπκβαίνο απφ ηελ Δζληθή ΢πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξία (Δ΢ΑκεΑ), θπξία ΋ιγα Μπνχηνβα απφ ηελ Παλειιήληα Οκνζπνλδία ΢σκαηείσλ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (ΠΟ΢ΓΚΑκεΑ), θ. Κψζηαο Γαξγάιεο, πξφεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο Κσθψλ Διιάδνο θαη ν θ. Ζιίαο Μαξγηφιαο, πξφεδξνο ηνπ Παλειιελίνπ ΢πλδέζκνπ Σπθιψλ. -------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 7------------------------------------------------------------------------------------------


Οη Δπρεηήξηεο Κάξηεο θαη ηα Γψξα (ρεηξνηερλίεο) πνπ απεηθνλίδνληαη, είλαη απνηέιεζκα εξγαζίαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία!! Δίλαη κηα κεγάιε πξνζπάζεηα ηνπ ζσκαηείνπ καο θαη απεπζχλεηαη ζε φινπο εζάο πνπ πηζηεχνπκε φηη ζέιεηε λα ζηεξίμεηε ηε πξνζπάζεηα καο ,έηζη θαη εκείο ζα ληψζνπκε ρξήζηκνη θαη εζείο ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο πξνζθνξάο ζαο ζην έξγν καο. Έλα απφ ηα θαιχηεξα θάξκαθα πνπ γηαηξεχεη φιεο ηηο αδπλακίεο θαη ηηο αλαπεξίεο ηνπ θφζκνπ ,είλαη ε εξγαζία. Γελ δεηάκε ινηπφλ ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ εξγαζηεξίσλ καο θαη απηφ εμαξηάηαη απφ εζάο .΢ε ηέηνηεο πξνζπάζεηεο, έρνπκε ππνρξέσζε λα ζπκκεηέρνπκε φινη. Έηζη δίλνπκε ηε δπλαηφηεηα ζηα ΑκΔΑ λα ζπκκεηέρνπλ ζηα θνηλά θαη ηα σζνχκε ζηε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε απνθεχγνληαο ην καξαζκφ θαη ηε πεξηζσξηνπνίεζε ηνπο. Υαξά καο ζα είλαη λα καο επηζθεθηείηε ζηα εξγαζηήξηα καο ή ζηελ ειεθηξνληθή καο δηεχζπλζε www.efimerida@dpwc.gr ή κε έλα ηειέθσλν ζην 210-2480235 θαη 210-2470341. Δίκαζηε πάληα ζηε δηάζεζή ζαο. Δπραξηζηνχκε πνιχ -------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 8------------------------------------------------------------------------------------------


΢ΣΑ ΤΦΖ ΣΟ ΥΡΔΟ΢ ΣΧΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΧΝ

΢ηα 114,5 δηζ. επξώ δηακνξθώζεθε ην ρξένο ησλ λνηθνθπξηψλ παξνπζηάδνληαο πεξαηηέξσ επηβξάδπλζε ηεο πηζησηηθήο επέθηαζε ζε επηρεηξήζεηο θαη λνηθνθπξηά ην ΢επηέκβξην θαζψο δηακνξθψζεθε ζην -2,2% απφ -1,3% πνπ ήηαλ ηνλ Αχγνπζην. ΢χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο ηνλ Αχγνπζην παξαηεξήζεθε αξλεηηθή θαζαξή ξνή ρξεκαηνδφηεζε (νη απφ πιεξσκέο δαλείσλ μεπέξαζαλ ηηο λέεο εθηακηεχζεηο) χςνπο 1,05 δηζ. επξψ. Ζ εμέιημε απηή είρε σο απνηέιεζκα ην ζπλνιηθφ ρξένο επηρεηξήζεσλ θαη λνηθνθπξηψλ πξνο ηηο ηξάπεδεο λα ππνρσξήζεη ζηα 252,9 δηζ. επξψ απφ 257,8 δηζ. επξψ πνπ ήηαλ ζην ηέινο ηνπ 2010. ΢ηηο επηρεηξήζεηο ν εηήζηνο ξπζκφο πηζησηηθήο επέθηαζεο ππνρψξεζε ζην -0,9% απφ 0,5% πνπ ήηαλ ηνλ Αχγνπζην. Σν ΢επηέκβξην ε θαζαξή ξνή ρξεκαηνδφηεζεο ήηαλ αξλεηηθή χςνπο 584 εθαη. επξψ. Σν ρξένο ησλ λνηθνθπξηψλ ππνρψξεζε ζηα 114,5 δηζ. επξψ ζην ηέινο ΢επηεκβξίνπ απφ 118,1 δηζ. επξψ πνπ ήηαλ ζην ηέινο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Σν ΢επηέκβξην θαηαγξάθεθε αξλεηηθή ξνή 108 εθαη. επξψ κε απνηέιεζκα ν ξπζκφο ρξεκαηνδφηεζεο ζε εηήζηα βάζε λα ππνρσξήζεη ζην -3,1% απφ -2,9% πνπ ήηαλ ηνλ Αχγνπζην. Δηδηθφηεξα, ζηα ζηεγαζηηθά δάλεηα παξαηεξήζεθε αξλεηηθή ξνή χςνπο 119 εθαη. επξψ κε απνηέιεζκα ν εηήζηνο ξπζκφο ρξεκαηνδφηεζεο λα παξακείλεη ζην -2,1% (φζν ήηαλ θαη ηνλ πξνεγνχκελν κήλα). ΢ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα θαηαγξάθεθε επίζεο αξλεηηθή ξνή χςνπο 132 εθαη. επξψ κε απνηέιεζκα ν εηήζηνο ξπζκφο λα ππνρσξήζεη ζην -6,5%.

΢ΤΝΔΥΗΕΔΣΑΗ Ο ΚΑΣΑΗΓΗ΢ΜΟ΢ ΣΧΝ ΦΟΡΧΝ Ζ λέα κεηαβαηηθή θπβέξλεζε αλακέλεηαη λα αθνινπζήζεη ηελ πξνθάηνρφ ηεο φζνλ αθνξά ηα κέηξα πνπ έρνπλ ήδε απνθαζηζηεί, θαζψο έσο θαη πέληε ραξάηζηα αλά κήλα ζα θιεζνχλ λα πιεξψζνπλ κηζζσηνί θαη ζπληαμηνχρνη έσο ην Γεθέκβξην ηνπ 2012 φπσο πξνβιέπνληαη άιισζηε απφ ην κεζνπξφζεζκν. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη, κέζα ζηνπο επφκελνπο 14 κήλεο, ζα πξέπεη λα εηζπξαρζνχλ 20 δηαθνξεηηθνχ θφξνη, ηέιε θαη εηζθνξέο, πνπ νη πνιίηεο ζα θαηαβάινπλ ζε 47 δηαθνξεηηθέο πιεξσκέο. Γειαδή, ζε θάζε κήλα αληηζηνηρνχλ κεζνζηαζκηθά ηνπιάρηζηνλ 3,3 θνξν - αθαηκάμεηο. Σν νηθνλνκηθφ επηηειείν ηεο θπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα νινθιεξψζεη κέρξη ην Φεβξνπάξην ηνπ 2012 ηελ είζπξαμε ηεο εηζθνξάο αιιειεγγχεο γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ 2010, ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο ηνπ 2010 θαη ηεο εηζθνξάο γηα απηνθίλεηα πνιπηειείαο, πηζίλεο θαη ζθάθε. Παξάιιεια, κέρξη ην Φεβξνπάξην 2012 ζα πξέπεη λα εηζπξαρζεί κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο ΓΔΖ ε εηζθνξά αθηλήησλ γηα ην 2011, ελψ ζα αθνινπζήζεη θαη ην ίδην ραξάηζη γηα ην 2012. Απφ ηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ 2012 ζα ππάξμεη θαη λέα αχμεζε ηεο παξαθξάηεζεο θφξνπ ιφγσ ηεο λέαο θνξνινγηθήο θιίκαθαο. Μέζα ζην πξψην εμάκελν ηνπ 2012 ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί ε πιεξσκή ηνπ ΔΣΑΚ έηνπο 2009(!), ε θαηαβνιή ηνπ ΦΜΑΠ έηνπο 2010, ε θαηαβνιή ηνπ ΦΑΠ 2011 θαη ελ ζπλερεία ε πιεξσκή ηνπ ΦΑΠ έηνπο 2012. Έζνδα αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ ζηα θξαηηθά ηακεία θαη απφ ηελ αχμεζε ησλ ηειψλ θπθινθνξίαο ζηα Η.Υ, πνπ ην 2012 δελ απνθιείεηαη λα απμεζνχλ πεξαηηέξσ απφ ην 10% ηεο θεηηλήο αλαπξνζαξκνγήο, ελψ ζην ηέινο ηνπ 2012, ππάξρεη ε κεγάιε επηβάξπλζε απφ ηελ αχμεζε ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαη ζα αθνινπζήζνπλ αλαπξνζαξκνγέο ζηηο ηηκέο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ.

ΣΔΡΑ΢ΣΗΔ΢ ΚΑΣΑΘΔ΢ΔΗ΢ ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΧΝ ΔΤΡΧ ΢ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΑΠΟ ΑΝΔΡΓΟΤ΢!!! ΢ηνηρεία κε ηα νλόκαηα ησλ κεγαιννθεηιεηώλ αιιά θαη εθείλσλ πνπ «πηάζηεθαλ» λα κεηαθέξνπλ ηεξάζηηα πνζά ζην εμσηεξηθφ δίρσο λα κπνξνχλ λα ηα δηθαηνινγήζνπλ θαηέζεζε ν ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Δπάγγεινο Βεληδέινο ζηε Βνπιή απφ ζρεηηθή εξψηεζε ηνπ βνπιεπηή Κπθιάδσλ ΠΑ΢ΟΚ θ. Παλαγηψηε Ρήγα. Ο ππνπξγφο θαηέζεζε δπν ιίζηεο, κηα κε 750 άηνκα ηα νπνία ην 2009 κεηέθεξαλ ζην εμσηεξηθφ πνζά έσο θαη 18 εθαηνκκχξηα επξψ ηα νπνία φκσο δελ δηθαηνινγνχληαη κε βάζε ηηο θνξνινγηθέο ηνπο δειψζεηο θαη κηα δεχηεξε κε 1.700 θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία νθείινπλ ζην δεκφζην απφ 1.000.000 επξψ θαη πάλσ! ΢ηελ ζπγθεθξηκέλε ιίζηα ππάξρνπλ θαη ηα νλφκαηα ηεζζάξσλ ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ νη νπνίνη δηνρέηεπζαλ ζε ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ πνζά απφ 200 έσο 500 ρηιηάδεο επξψ. Δπηπξνζζέησο ππάξρνπλ θαη 18 άηνκα ηα νπνία ηελ ψξα πνπ έζηειλαλ εκβάζκαηα αξθεηψλ εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ επξψ, ιάκβαλαλ επίδνκα αλεξγίαο απφ ην ηακείν ηνπ ΟΑΔΓ. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα άηνκα έρνπλ θαηαγσγή απφ βαιθαληθέο ρψξεο ή ηνπ πξψελ αλαηνιηθνχ κπινθ θαη εθηηκάηαη φηη εκπιέθνληαη ζε θπθιψκαηα καζηξνπείαο, πνξλείαο θιπ. Πάλησο, ζηελ ιίζηα δελ ππάξρνπλ νλφκαηα πνιηηηθψλ, βνπιεπηψλ, πξψελ ή λπλ ππνπξγψλ νχηε γλσζηψλ επηρεηξεκαηηψλ ή θαιιηηερλψλ κε απνηέιεζκα νη βνπιεπηέο πνπ ηελ κειέηεζαλ λα κηινχλ γηα «έιιελεο θξνίζνπο ηεο δηπιαλήο πφξηαο». Σα πνζά πάλησο, εηδηθά ζηηο πξψηεο ζέζεηο ηηο ιίζηαο θφβνπλ ηελ αλάζα θαζψο νη πξψηνη 14 ζπκπνιίηεο ρξσζηνχλ πάλσ απφ 100.000.000 επξψ ελψ ν πξψηνο νθείιεη 636.366.239 επξψ!

΢ΣΟ ΔΠΗΚΔΝΣΡΟ ΞΑΝΑ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΧΝ ΑΠΟΚΡΑΣΗΚΟΠΟΗΖ΢ΔΧΝ

΢ε αλαηξνπέο νδεγείηαη γηα αθφκα κηα θνξά ην πξφγξακκα ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, θαζψο νη εθηηκήζεηο γηα ην 2011 αθνξνχλ πιένλ ζε έζνδα 2,5 -3 δηζ. επξψ ζρέζε κε ηα 5 δηζ. επξψ πνπ ππνινγηδφηαλ αξρηθά. Με αθνξκή ηελ θαηάξηηζε κλεκνλίνπ πνπ ζα ζπλνδεχεη ηελ λέα δαλεηαθή ζχβαζε ηεο Διιάδαο απφ ηελ ηξφηθα ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ιφγσ θαη ηεο δπζκελνχο ρξεκαηηζηεξηαθήο ζπγθπξίαο αλαζεσξεί Παξά ηελ άλνδν ηνπ κέζνπ γεληθνχ δείθηε θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθξαηηθνπνηήκείσζε παξαηεξείηαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο ηεο κεηαπνίεζεο. ΢πγθεθξηκέλα ν ζεσλ: ΢εκαληηθά έζνδα αλακέλνληαη απφ ηελ πψιεζε κέζνο γεληθφο δείθηεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ δηθαησκάησλ ηνπ δεκνζίνπ ζηα ΔΛΠΔ, ζηνλ Ηππφδξνκν ηεο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο εκθάληζε άλν(ΟΓΗΔ), ζηα θξαηηθά ιαρεία. Πεξίπνπ 1 δηζ. ζα πξνέιζνπλ δν θαηά 8,4% θαηά ην δσδεθάκελν ΢επηεκβαπφ ηελ λέα ζπκθσλία ηνπ Γεκνζίνπ κε ηνλ ΟΠΑΠ γηα ην ξίνπ 2010 - Απγνχζηνπ 2011, σζηφζν ζε 17 απφ ηνπο 245 θιάδνπο πξνλφκην πξψηεο πξνηίκεζεο ζηα λέα παηρλίδηα. ΢ηα ηέιε θαηαγξάθεηαη κείσζε ησλ εζφδσλ. Ζ αχμεζε ηνπ γεληθνχ δείθηε ηεο ρξνληάο ζα δηαηεζεί ην 55% απφ ην 65% πνπ θαηέρεη ην νθείιεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εζφδσλ δεκφζην ζηε ΓΔΠΑ (κε αλνηρηφ ην δήηεκα ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ θιάδσλ παξαγψγσλ πεηξειαίνπ (+28,4%) θαη βαζηθψλ κεηάιισλ πξναίξεζεο πνπ έρεη ε ΓΔΖ) θαη ηνλ Ννέκβξην ζα (+24,9%), φπνπ ζεκεηψζεθε άλνδνο ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ. Δηδηθφηεξα ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2011, ζε ζρέζε κε ηνλ Αχγνπζην ηνπ μεθαζαξίζεη ην ηνπίν γηα ηηο ξαδηνζπρλφηεηεο θαη ηηο άδεηο 2010, θαηεγξάθε κείσζε εζφδσλ ζε 20 απφ ηνπο 24 θιάδνπο. θηλεηήο ηειεθσλίαο. ------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 9-------------------------------------------------------------------------------------------


Αγαπεηνί θύξηνη, είκαη 40 εηψλ θαη έρσ ζνβαξφ πξνβιεκα θηλεηηθφηεηαο. Δίκαζηε κία ηεηξακειήο νηθνγέλεηα κε πξνβιήκαηα πγείαο θαη ηα ηέζζεξα κέιε. Γελ εξγάδεηαη θαλείο απφ εκάο. Ζ αδεξθή κνπ είλαη 36 εηψλ ε νπνία επίζεο έρεη θηλεηηθά πξνβιήκαηα. Γε κπνξψ εγψ πξνζσπηθά λα θάλσ ηίπνηα κφλνο κνπ ρσξίο ηε βνήζεηα θάπνηνπ αλζξψπνπ. Οη γνλείο κνπ, κεηά απφ ηφζα ρξφληα πνπ θξνληίδνπλ εκέλα απφ ηα 18 θαη ηελ αδεξθή κνπ απφ ηα 16, φπσο θαηαιαβαίλεηε ε ζσκαηηθή ηνπο ηθαλφηεηα δελ αληέρεη. Έρνπκε κεγάιε αλάγθε απφ ην πξφγξακκα Βνήζεηα ζην ΢πίηη. Μπνξείηε λα δηαπηζηψζεηε φια φζα ζαο αλαθέξσ θάλνληαο κία επίζθεςε ζην ζπίηη καο, πνπ βξίζθεηαη ζην Γήκν ησλ Άλσ Ληνζίσλ ζηνλ νηθηζκφ Γελλεκαηά. Κάπνηε ήκαζηαλ θη εκείο πγηείο φπσο θη εζείο (θαη ζαο εχρνκαη λα έρεηε πάληα πγεία νιφςπρα). Ζ κνίξα φκσο καο έπαημε νηθνγελεηαθψο άζρεκα παηρλίδηα, καο δήιεςε... ΢ηα 18 κνπ ρξφληα είρα έλα αηχρεκα θη έραζα ην δεμί κνπ ρέξη. Πξνζπάζεζα, πάιεςα θαη ην ζπλήζηζα...΋κσο μέραζα λα ζαο αλαθέξσ φηη ηφζν εγψ φζν θαη ε αδεξθή κνπ έρνπκε θιεξνλνκηθή κπνπάζεηα. Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ εγψ θαζειψζεθα ζε αλαπεξηθή θαξέθια. Κάηη αληίζηνηρν έρεη γίλεη θαη κε ηελ ΢νθία ηελ αδεξθή κνπ. Κχξηνη, ζα ζαο παξαθαινχζα λα καο βνεζήζεηε εληάζζνληάο καο ζην πξφγξακκα Βνήζεηα ζην ΢πίηη. Γε κπνξεί ε κεηέξα κνπ κε ην πξφβιεκα ζηε κέζε ηεο, νχηε κπάλην λα κε θάλεη αιιά νχηε θαη λα θαζαξίζεη ην ζπίηη. Πξνζπαζεί αιιά ππνθέξεη. Ο παηέξαο κνπ βνεζάεη φζν κπνξεί αιιά ηα πξνβιήκαηα πγείαο (θαξδηά αλαπλεπζηηθφ) δε ηνλ βνεζνχλ. Σα πφδηα ηνπ απφ έλα αηχρεκα πνπ είρε ηνλ έρνπλ πξνδψζεη. Πξνζπαζήζακε θαη κέρξη ζήκεξα ηα έρνπκε θαηαθέξεη αιιά ηα θνπξάγηα θαη νη αληνρέο ηειείσζαλ...Ζ ςπρή πξφζπκε αιιά ην ζψκα δελ αληέρεη. Έρνπκε φια ηα ραξηηά πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο καο. Φπζηθά φια απηά θαίλνληαη θαη κε γπκλφ κάηη θαη κε κηα καηηά ζα θαηαιάβεηε φηη είκαη εηιηθξηλήο. Έλαλ άλζξσπν ζέισ λα κε βνεζά λα θάλσ κπάλην. Να ζπγπξίδεη ιίγν ην ζπίηη καο, λα απιψλεη ηα ξνχρα καο, λα βνεζά ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηα θάξκαθα απφ ην ΗΚΑ, λα ηα γξάθεη θαη λα ηα αγνξάδεη δειαδή. Έρσ πξφβιεκα αλαπλεπζηηθφ θαη θάζε ηξεηο κήλεο πξέπεη λα θάλσ εμεηάζεηο θαη λα κε παξαθνινπζεί γηαηξφο, δελ έρσ φκσο άλζξσπν νχηε ζην γηαηξφ ηνπ λνζνθνκείνπ λα κε πάεη, νχηε λα είλαη καδί κνπ, νχηε λα κνπ θιείζεη ξαληεβνχ.. Αλ πάιη είλαη δχζθνιν θαη δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα έληαμήο καο ζην πξφγξακκα δελ πεηξάδεη...Να έρεηε πγεία.. ΢αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ Με εθηίκεζε, ΢άκνο Εαραξίαο

ΚΔΝΣΡΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΘΔΡΑΠΔΗΧΝ "ΠΑΗΓΗΚΟ ΥΑΜΟΓΔΛΟ" ΚΑΤΑΘΛΘΨΗ: Η ΠΑΘΗΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣΤΘΖΕΘ ΤΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ

΢ΤΕΖΣΔΗΣΑΗ ΚΑΣΑΡΓΖ΢Ζ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΣΧΝ ΘΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΖΡΧΝ ΠΟΛΔΜΟΤ!! ΢ύκθσλα κε ηνλ γελ. γξακκαηέα ηεο ΢πλνκνζπνλδίαο Αλαπήξσλ ζπδεηείηαη ε θαηάξγεζε Σακείνπ Αξσγήο Αλαπήξσλ θαη Θπκάησλ Πνιέκνπ κε ζηφρν ηα 35 εθαη. επξψ απνζεκαηηθφ ηνπ Σακείνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν ηακείν Δμππεξεηεί 2.500 αλάπεξνπο θαη 12.500 ζχκαηα πνιέκνπ φπσο αλαθέξεη θ. Κψζηαο Ρίδνο. Με ην απνζεκαηηθφ ηνπ Σακείνπ ρνξεγείηαη ζηα κέιε ηνπ εηήζηα νηθνλνκηθή αξσγή (520 επξψ) ην θαινθαίξη θαη ρίιηα επξψ γηα έμνδα θεδείαο. Σν απνζεκαηηθφ, ζε πεξίπησζε θαηάξγεζεο ή ζπγρψλεπζεο, ζα απνξξνθεζεί απφ ην ππ. Άκπλαο κε απνηέιεζκα λα ραζνχλ νη παξαπάλσ παξνρέο. Γηθαηνχρνη ηνπ Σακείνπ είλαη νη επηδψληεο ησλ πνιέκσλ (ρήξεο θαη νξθαλά) ηνπ 1940, ηνλ εκθχιην, ηνλ πφιεκν ηεο Κνξέαο θαη ηα γεγνλφηα ηεο Κχπξνπ ην 1974. Σν ζπγθεθξηκέλν Σακείν ζπζηάζεθε ην 1949 βάζεη ηνπ άξ. 21 ηνπ ΢πληάγκαηνο, θξίλνληαο φηη νη αλάπεξνη ρξήδνπλ εηδηθήο θξνληίδαο. ΢χκθσλα κε έγγξαθν ησλ ππαιιήισλ «ζην Σακείν δελ ππάξρεη πιενλάδνλ πξνζσπηθφ θαζ' φηη ππεξεηνχλ νθηψ κφληκνη ππάιιεινη έλαληη 19 ζέζεσλ πνπ πξνβιέπεη ν νξγαληζκφο ηνπ, ελψ ζηεγάδεηαη ζε ηδηφθηεην θηίξην». Πξφζθαηε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπ ζπκβνπιίνπ αλαθέξεη φηη δηαζέηεη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, δελ επηβαξχλεη ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ε πεξηνπζία ηνπ πξνέξρεηαη θαηά 81% απφ θξαηήζεηο 2% επί ησλ ζπληάμεσλ ησλ αλαπήξσλ θαη ζπκάησλ πνιέκνπ, απφ ηα πεξίπηεξα πνπ δηθαηνχληαη θάπνηα κέιε ηνπ θαη 2% απφ ην θξαηηθφ ιαρείν. Γη' απηφ θαη ζηελ απφθαζή ηνπο νη εθπξφζσπνη ηνπ δ.ζ. δειψλνπλ φηη «ζε πεξίπησζε ηπρφλ θαηάξγεζεο ηνπ Σακείνπ, νη αλάπεξνη θαη ηα ζχκαηα ζα επηιέμνπλ, φπσο δηθαηνχληαη άιισζηε, λα δηαθφςνπλ ηελ θξάηεζε 2% επί ησλ ζπληάμεψλ ηνπο θαη λα δηεθδηθήζνπλ ηελ επηζηξνθή ηνπ απνζεκαηηθνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ θξαηήζεηο» ΢εκεηψλνπλ επίζεο φηη άιια 70 απηνηειή Ννκηθά Πξνζψπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (φπσο ην ΣΑΑΘΠ) δηαηεξνχληαη αλαγλσξίδνληαο ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο, ην εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελφ ηνπο θαη ηελ θαηαμίσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο. ζρέζεηο θαη αδπλακία λα αληέμνπλ έζησ θαη κηθξέο καηαηψζεηο θαη γ) Φπρνζσκαηηθά ζπκπηψκαηα φπσο θνηιηαθά άιγε, θεθαιαιγίεο, εγθφπξηζε. ΢ηελ ειηθία απηή ηα παηδηά κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ζε κηθξφ βαζκφ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. Πην ζπρλά αλαθέξνπλ φηη αηζζάλνληαη πιήμε, φηη βαξηνχληαη θαη δελ έρνπλ ελδηαθέξνλ λα θάλνπλ πξάγκαηα. Σέηνηα ζπκπηψκαηα κπνξεί έκκεζα λα ππνδειψλνπλ θαηάζιηςε. ΢πρλά ε θαηάζιηςε ζπλππάξρεη κε άιιεο θαηαζηάζεηο φπσο δηαηαξαρέο δηαγσγήο, καζεζηαθέο δπζθνιίεο, άξλεζε γηα ζρνιείν/ζρνιηθή θνβία, ππεξθηλεηηθφηεηα. Ζ χπαξμε ηεο θαηάζιηςεο, ζηα παηδηά φπσο θαη ζηνπο ελήιηθεο, είλαη ζπρλά ζπλδεδεκέλε κε ηελ εκπεηξία ηεο απψιεηαο. Τπάξρνπλ ειάρηζηεο ελδείμεηο φηη ηα αληηθαηαζιηπηηθά είλαη απνηειεζκαηηθά ζην παηδί. Πξνηείλνληαη ςπρνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο ζην παηδί, ζπκβνπιεπηηθή γνλέσλ θαη ζπζηεκαηηθή ζεξαπεία κε ηελ νηθνγέλεηα.

Όπσο αλαθέξεηαη από ηνπο ππεπζχλνπο ηνπ Κέληξνπ Δηδηθνχ Θεξαπεηψλ "Δηδηθφ Υακφγειν": Ζ θαηάζιηςε ζηα παηδηά πνιχ ζπρλά μεθεχγεη απφ ηε δηάγλσζε. Σα παηδηά δελ κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο θαη αλη‟απηνχ παξνπζηάδνπλ ζπλερψο ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα (θφπσζε, εμαλζήκαηα, πφλνη π.ρ ζηε θνηιηά), επεξεζηζηφηεηα, απνκφλσζε θ.α. Σν θαηαζιηπηηθφ παηδί αληηκεησπίδεηαη ζπρλά σο ελνριεηηθφ, ηεκπέιηθν ή άηαθην. Έρεη ππνινγηζζεί φηη 2-4 % ησλ παηδηψλ πάζρνπλ απφ θαηάζιηςε. Σν πνζνζηφ απηφ απμάλεηαη κε ηελ ειηθία θαη θηάλεη πεξίπνπ ζην 13 % γηα ηα παηδηά ησλ 10 εηψλ θαη 20-30% ζηνπο εθήβνπο. Ζ δηάγλσζε ηεο θαηάζιηςεο έρεη σο βαζηθφ θξηηήξην ηελ χπαξμε κηαο δηαηαξαρήο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο κε ηε κνξθή ηεο δπζθνξηθήο δηάζεζεο. Παξάιιεια κε απηφ ππάξρεη ζπλήζσο ε αίζζεζε ηεο απψιεηαο ηεο επραξίζηεζεο απφ ηε δσή (αλεδνλία). Σα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο Ακεξηθάληθεο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο (DSM IV) αλαθέξνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά ζηε πεξίπησζε ηνπ κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ: 1ν) Γηαηαξαρέο ηεο φξεμεο. 2ν) Αυπλία ή ππεξχπληα. 3ν) Φπρνθηλεηηθή αλεζπρία. 4ν) Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο ή επραξίζηεζεο απφ ηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο θαη 5ν) Γπζθνιία ζπγθέληξσζεο θαη επαλαιακβαλφκελεο ηδέεο απηνθηνλίαο. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε δηάγλσζε, είλαη απαξαίηεηε ε ζπλέληεπμε ηνπ παηδηνχ ρσξίο ηε παξνπζία ηνπ γνλέα. Υξήζηκεο είλαη νη πιεξνθνξίεο απφ ην ζρνιείν θαη ηνπο δαζθάινπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην παηδί. Καηά ηε ζρνιηθή ειηθία ε θαηάζιηςε παξνπζηάδεη ηα εμήο ζπκπηψκαηα: α) ΢ρνιηθή απνηπρία κε δπζθνιία ζηε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο. β) Δπεξεζηζηφηεηα, δπζθνιία ζηηο θνηλσληθέο -------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 10--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ΔΘΝΗΚΖ ΟΜΟ΢ΠΟΝΓΗΑ ΣΤΦΛΧΝ ΢εηξά από πξνζηαηεπηηθά θαη δηαθξηηά κέηξα ψζηε ε θνηλφηεηα ησλ Σπθιψλ λα κπνξεί λα δεη κε αμηνπξέπεηα δεηά κε έθθιεζε πξνο ηελ θπβέξλεζε ε Δζληθή Οκνζπνλδία Σπθιψλ. Βάζεη απηνχ, ε Οκνζπνλδία ζεσξεί φηη πξέπεη λα εμαηξεζεί απφ ην θνξνινγηθφ βάξνο γηα λα κπνξέζεη λα θαιχςεη ην θφζηνο δηαβίσζήο ηεο. ΋πσο δήισζε ν πξφεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο θ. Νηθφιανο Γηαιινχξεο: «Δίκαζηε κηα θνηλφηεηα 25.000 αηφκσλ θαη ζην Γεκφζην απαζρνινχληαη κφλν 200 ηπθινί. Οη πξνζιήςεηο ησλ ηπθιψλ θαη ηνλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο έρνπλ πιένλ ζηακαηήζεη θαη κε ηα λέα κέηξα, φζνη αθφκα εξγάδνληαη ζε ππεξεζίεο ζα δερηνχλ κεγάιεο πεξηθνπέο ζηνπο κηζζνχο ηνπο πνπ δελ ζα κπνξέζνπλ λα επηβηψζνπλ. Γελ αληέρνπκε άιιεο πεξηθνπέο θαη κεηψζεηο. Πιεξψλνπκε φια απηά ηα κέηξα, αιιά έρνπκε έλα αθφκα βάξνο, απηφ ησλ πξφζζεησλ αλαγθψλ πνπ καο δεκηνπξγεί ε αλαπεξία καο. Έρνπκε πιήξε επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο ζηε ρψξα καο, αιιά απηφ πνπ δεηάκε έρεη ειάρηζην δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο γηα ηελ θπβέξλεζε. Απφ ηελ άιιε, αλ επηηεπρζεί, ζα ζηακαηήζεη ε θαηαδίθε ησλ ηπθιψλ ζηελ αλεξγία θαη ηελ αλαζθάιεηα».

΢ΤΕΖΣΖ΢Ζ ΢ΣΖ ΒΟΤΛΖ ΓΗΑ ΣΗ΢ ΓΤ΢ΚΟΛΗΔ΢ ΠΟΤ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΕΔΗ ΣΟ ΚΔΑΣ (ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ΢ ΣΤΦΛΧΝ) «Γελ πξόθεηηαη λα πξνζιάβνπκε θαλέλαλ θαη δελ πξφθεηηαη λα κνληκνπνηήζνπκε θαλέλαλ» δήισζε ν ππνπξγφο Τγείαο Α. Λνβέξδνο, κε αθνξκή επίθαηξε εξψηεζε ηεο βνπιεπηνχ ηνπ ΚΚΔ ζηε Βνπιή θ. Βέξαο Νηθνιαΐδνπ, ππνζηεξίδνληαο φηη ην ΚΔΑΣ «ιεηηνπξγεί» θαη ρξεκαηνδνηείηαη, αθνχ «έρνπκε απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ απηήλ ηε ζηηγκή ήδε πάξεη γηα ην ΚΔΑΣ 630.000 επξψ». Ζ αληίδξαζε ηεο θ. Νηθνιαίδνπ ήηαλ άκεζε: «Παξνπζηάζαηε κία εηθφλα ιεο θαη κηιάκε γηα θάπνην άιιν ίδξπκα φηαλ ιέηε φηη ην ΚΔΑΣ ιεηηνπξγεί θαη ζα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί. ΢αο δηαβεβαηψλσ, εθηφο αλ δελ ζαο ελεκεξψλνπλ ζσζηά νη ζχκβνπινί ζαο, φηη απηή ηε ζηηγκή δελ ιεηηνπξγεί» θαη ζπλέρηζε ιέγνληαο φηη «νη ζπκβαζηνχρνη, πνπ είλαη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κφληκνπο εξγαδφκελνπο, είλαη ζε επίζρεζε εξγαζίαο. Γηα πνηα ιεηηνπξγία κηιάηε; Σα απνγεπκαηηλά ηκήκαηα, πνπ ππνηίζεηαη θαιχπηνπλ ην θελφ ηεο έιιεηςεο ηνπ Δηδηθνχ ΢ρνιείνπ, δελ ιεηηνπξγνχλ». Δπίζεο δήισζε φηη «παξακέλνπλ απιήξσηνη νη ζπκβαζηνχρνη γηα ελλέα κήλεο θαη έξρεζηε θαη ιέηε γηα ην πξνζσπηθφ: "θακία πξφζιεςε, θακία κνληκνπνίεζε". Μα, ηη ζαο δεηάλε απηνί πνπ δνπιεχνπλ ηψξα ελλέα κήλεο; Σν απηνλφεην. Δίλαη πνιχ απάλζξσπν λα ζπδεηάηε θαη λα κελ απαληάηε αλ ζα δψζεηε ηα δεδνπιεπκέλα απηψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαδνκέλσλ». Σέινο είπε πσο «δελ ιεηηνπξγεί θακία ρξεκαηνδφηεζε. Θέιεηε λα ζαο πσ ηη ιεηηνπξγεί; Γίλεηε πεξηζζφηεξα ρξήκαηα ζε ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο θαη ζε Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, αθξηβψο γηαηί ζπκθσλνχλ κε ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή»! Καη φια απηά, ηελ ζηηγκή πνπ ζπλερίδνληαη νη ζπγθεληξψζεηο δηακαξηπξίαο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη ΢χιινγνη Δξγαδνκέλσλ, Γνλέσλ θαη ε ΢πληνληζηηθή Δπηηξνπή Αγψλα Αλαπήξσλ, κε ηε ζπκκεηνρή θνηηεηψλ θαη καδηθψλ θνξέσλ ηεο Καιιηζέαο.

ΔΠΗ΢ΣΟΛΖ ΠΡΟ΢ ΣΟΝ ΤΠ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΖ΢ ΓΔΡΜΑΝΗΑ΢ ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ ΢Ο'Η'ΜΠΛΔ ΓΗΑ ΣΗ΢ ΑΝΑΠΖΡΗΚΔ΢ ΢ΤΝΣΑΞΔΗ΢

Ζ καξηπξία κέζσ ηεο επηζηνιήο ηεο θ. Η.Υ πξνο ηνλ θ. ΢όηκπιε θαηαδεηθλχεη ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο ζην ζέκα ηεο θαηαβνιήο ησλ αλαπεξηθψλ ζπληάμεσλ. Ζ θ. Η. Υ. δηακέλεη ζε κία πνιπθαηνηθία ζηε Νέα ΢κχξλε, καδί κε ηελ αλάπεξε αδειθή ηεο πνπ είλαη παξαπιεγηθή κεηά έλα ηξνραίν αηχρεκα ζε θάπνην λνκφ ηεο Κεληξηθήο Διιάδαο, ην 1978. «Μεηαθξάζακε ηα πηζηνπνηεηηθά απφ ηε Γαιιία, φπνπ λνζειεχζεθε ε αδειθή κνπ θαη ηα δψζακε ζηελ επηηξνπή πνπ γλσκάηεπζε αλαπεξία πάλσ απφ 75%. Απνθάζηζα λα γξάςσ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αξρηθά θαη ζηνλ Γεξκαλφ ππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Βφιθγθαλγθ ΢φηκπιε πξηλ απφ ιίγν θαηξφ, δηφηη αλεζπρνχζα, θαζψο, φζν πεξλνχζαλ ηα ρξφληα, έβιεπα λα μεθπηξψλνπλ γχξσ κνπ δεθάδεο αλάπεξνη κατκνχδεο. Ζ δηαδηθαζία ηνπ ζηεζίκαηνο πνπ αθνινπζείηαη είλαη απιή. Μεηά ην 1981, φιεο νη γλσζηέο κνπ πήγαηλαλ ζηελ Β. (πξψελ ζηέιερνο ηνπ ΠΑ΢ΟΚ ζηηο γπλαηθείεο νξγαλψζεηο). ΢ηε ζπλέρεηα έβαδαλ κία παιηά πηδάκα, πήγαηλαλ ζην Αζθιεπηείν ηεο Βνχιαο νη γηαηξνί ήηαλ «κηιεκέλνη», έδηλαλ 500.000 - 700.000 δξαρκέο θαη λα ε ζχληαμε. Ζ γλσζηή κνπ Σ. παίξλεη ηε κατκνχ - ζχληαμε ηνπ άληξα ηεο, πνπ θαη απηφο ηελ έπαηξλε γηα 10 ρξφληα ρσξίο λα είλαη αλάπεξνο...». «Πξνζπάζεζα λα επηθνηλσλήζσ κε ην γξαθείν ηεο ππνπξγνχ Δξγαζίαο θ. Φάλεο Πάιιε - Πεηξαιηά γηα λα ηεο εμεγήζσ ην πξφβιεκα κε ηηο κατκνχδεο - αλαπεξηθέο ζπληάμεηο, πνπ είραλ αξρίζεη λα παίξλνπλ δηαζηάζεηο κάζηηγαο αιιά θαλείο δελ ήζειε λα αθνχζεη». «Λίγν αξγφηεξα αλαθάιπςα πσο ε γεηηφληζζά κνπ ζηελ ίδηα πνιπθαηνηθία Π. έπαηξλε δχν ζπληάμεηο, εθ ησλ νπνίσλ κία αλαπεξηθή. Μέλσ ζηνλ 4ν φξνθν, απηή ζηνλ 3ν. Έπεηηα, ξσηψληαο, αλαθάιπςα φηη ζηελ απέλαληη πνιπθαηνηθία ε Σ. είρε θάλεη καζηεθηνκή, εμαηηίαο ελφο φγθνπ θαη είρε αλαπεξηθή ζχληαμε, ελψ αθξηβψο απφ θάησ ν Σ., κε θαξδηαθφ πξφβιεκα, είρε θη εθείλνο αλαπεξηθή ζχληαμε. ΢ε κία κηθξή αθηίλα, δειαδή, δχν πνιπθαηνηθηψλ, γχξσ απφ κία πξαγκαηηθή αλάπεξε ππήξραλ ηέζζεξηο αθφκα «κατκνχδεο. Σφηε θαηάιαβα. Ή έηζη λφκηδα. Μεηά ήξζε ε θξίζε. Δλ ησ κεηαμχ, είρε θζαξεί ην αλαπεξηθφ ακαμίδην ηεο αδειθήο κνπ. Καηάιαβα φηη ζα ήηαλ πνιχ δχζθνιν λα εμππεξεηεζψ αλ θαη εθπξνζσπψ πξαγκαηηθή αλάπεξε. Σφηε θαηάιαβα φηη ή εκείο ή απηνί. Άξρηζα λα πξνζπαζψ λα επηθνηλσλήζσ κε ηνπο ππνπξγνχο ηεο λέαο θπβέξλεζεο. Οπδείο ήζειε λα αθνχζεη γηα ην πξφβιεκα, φινη σζηφζν ην γλψξηδαλ. Οη ζπληάμεηο ήηαλ ν ηξφπνο κε ηνπο νπνίνπο αγφξαδαλ ηελ ςήθν ηνπο. Αλήθσ ζηε Ν.Γ., ηελ ςήθηζα, αιιά μέξσ θαιά πεξηνρέο φπνπ δνπλ δεθάδεο άλζξσπνη πνπ παξηζηάλνπλ ηνπο αλάπεξνπο θαη παίξλνπλ ζπληάμεηο ράξε ζηε βνήζεηα αλζξψπσλ απφ ην θφκκα πνπ ςήθηζα, ηξψλε θαη πίλνπλ ζηελ πγεία ησλ θνξφηδσλ πνπ ηνπο πιεξψλνπκε…».

ΔΠΗΓΔΗΝΧΝΔΣΑΗ Ζ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ ΢ΣΗ΢ ΓΟΜΔ΢ ΣΖ΢ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ΢ ΠΡΟΝΟΗΑ΢

Ζ πξόζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε επηδείλσζε αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ θαηάζηαζε ζηηο δνκέο ηεο ςπρηθήο πγείαο. Οη πεξηθνπέο θαηά 45% ζηνλ ήδε ςεθηζκέλν πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ ςπρηθή πγεία πνπ επέβαιε ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ απφ 1εο ΢επηεκβξίνπ έρνπλ νδεγήζεη ηνπο θνξείο ζε αδηέμνδν. Σέζζεξηο δνκέο έρνπλ ήδε δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, νη πξνκεζεπηέο αξλνχληαη λα ρνξεγήζνπλ ηξφθηκα θαη θαξκαθεπηηθφ πιηθφ επί πηζηψζεη θαη αζζελείο θηλδπλεχνπλ λα επηζηξέςνπλ ζηα ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία. Οη εξγαδφκελνη είλαη ήδε απιήξσηνη απφ ηνλ Ηνχιην φπσο δήισζε ν θ. Παλαγηψηεο Υνλδξφο, γξακκαηέαο ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ηνπ Γηθηχνπ Αξγψο θαη Πξφεδξνο Γ΢ ηεο Δηαηξείαο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Φπρηθήο Τγείαο (ΔΠΑΦΤ), «Αληί λα θξνληίδνπκε γηα ηελ αχμεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ αλέξγσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ζε θξίζε, ε ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε ζηε ρψξα καο πεξλά ηε ρεηξφηεξε θξίζε πνπ έρεη αληηκεησπίζεη πνηέ, νδεγψληαο ηηο 210 δνκέο ηνπ πξνγξάκκαηνο »Φπραξγψο» ζε νξηζηηθφ θιείζηκν». Δλδεηθηηθήο ηεο θαηάζηαζεο πνπ έρεη δηακνξθσζεί απνηεινχλ νη αξηζκνί: 1.500 αζζελείο εμππεξεηνχληαη ζηηο ζηεγαζηηθέο δνκέο θαη αθφκε 35.000 ζηα θέληξα εκέξαο θαη ηηο θηλεηέο ςπρηαηξηθέο κνλάδεο. Τπάξρνπλ φκσο θαη άιιεο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, φπσο ε απεμάξηεζε θαη ε εηδηθή αγσγή πνπ νδεγνχληαη ζηελ εμαζιίσζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε επηρνξήγεζε γηα ηα «ζηεγλά» πξνγξάκκαηα ηνπ ΚΔ.Θ.Δ.Α. κεηψζεθε θαηά 11,73 εθαη. επξψ ή αιιηψο θαηά 51%. Καηά 49% κεηψζεθε ε επηρνξήγεζε ζηνλ Ο.ΚΑ.ΝΑ. (κείσζε 19 εθαη. ζηελ αξρηθή πίζησζε ησλ 30,4 εθαη. επξψ). Πξνβιήκαηα ππνρξεκαηνδφηεζεο έρεη θαη ην Ηλζηηηνχην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ, πνπ έρεη «δεη» ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ λα πθίζηαηαη πεξηθνπή πεξί ην 60%. Οη εξγαδφκελνη ζε ςπρηθή πγεία θαη θξάηνο πξφλνηαο, πάλησο, έρνπλ αξρίζεη ήδε λα ζπζπεηξψλνληαη γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ιαίιαπα πνπ αληηκεησπίδεη ν θιάδνο ηνπο.

---------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 11---------------------------------------------------------------------------------------


ΟΗ ΣΔΛΔΤΣΑΗΔ΢ ΜΔΡΔ΢ ΣΖ΢ ΔΛΛΑΓΗΑ΢ Δίρα έλα θίιν ζηε δνπιεηά πνπ έιεγε θνξντδεπηηθά ηελ Διιάδα, «Διιαδία». Σψξα πνπ ην ζθέπηνκαη, κεηά ηα ζεκεξηλά επεηζφδηα, κάιινλ είρε δίθην. Γηαηί έηζη έρνπλ θαηαληήζεη νη πνιηηηθνί ηελ Διιάδα. Σελ έρνπλ θάλεη Διιαδία, θάηη ζαλ ηελ Πνκπεία ηελ επνρή ηεο παξαθκήο ηεο. ΋ρη απιά κηα ζπξξηθλσκέλε κηα ρψξα αιιά κηα παξεθκαζκέλε πφιε φπνπ θπξηαξρνχζαλ ηχξαλλνη απηνθξάηνξεο, ινπθνχιιεηα γεχκαηα, δηαθζνξά, επηβνιή ηεο δηθήο ηνπο πξνζσπηθήο «ηάμεο» κε ην δφξη, ζθφξπηζκα ρξεκάησλ δεμηά θαη αξηζηεξά θαη άιια πνιιά. Μ‟ φια απηά πνπ γίλνληαη ράλνληαη ηα ιφγηα καο, δελ κπνξνχκε λα κηιήζνπκε, λα εθθξαζηνχκε πηα. Αθνχγεηαη φιν θαη πην ζπρλά φηη έρνπκε ρνχληα, φπσο επίζεο απμάλνληαη θαη νη ππνζηεξηθηέο ηνπ Παπαδφπνπινπ. Απηφ δείρλεη φηη ν θφζκνο είλαη πιένλ πειαγσκέλνο θαη ςάρλεη λα βξεη απφ θάπνπ λα θξαηεζεί. Πξνζσπηθά εκέλα δελ κε ελδηαθέξνπλ νχηε ηα θφκκαηα, νχηε ηα απνθφκκαηα, νχηε νη θζαξκέλεο ή κε ηδενινγίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ λαξθσηηθφ γηα ηνλ πεξηζζφηεξν θφζκν, νχηε νη ρνχληεο, νχηε νη θνχληεο. Με ελδηαθέξεη φκσο ε πνηφηεηα δσήο θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλσλίαο πνπ δσ θαη απηφ βιέπσ λα πεγαίλεη απφ ην θαθφ ζην ρεηξφηεξν. Φπζηθά θαη φινη νη αγαλαθηηζκέλνη δελ αμίδνπλ λα αγαλαθηνχλ, γηαηί πηζαλφλ ν δηπιαλφο ζνπ ζε κία δηαδήισζε κπνξεί λα είλαη ν ηαμηηδήο πνπ ζε έθιεςε ηνλ πξνεγνχκελν κήλα ή ν ππάιιεινο πνπ ηνλ έθιεςεο Δ΢Τ γηα λα γιπηψζεηο ην θφξν θαη ηελ εηζθνξά ή ηδάκπα εξγαζία θαη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ λα έρεη θιέςεη έλαλ πειάηε ηνπ καγαδηνχ πνπ έθιεςε έλαλ άιινλ, θνθ. Γηθαηνχρνη ή κε φκσο ηεο εξγαζηαθήο θαη θνξνινγηθήο αγαλάθηεζεο φινη έρνπλ ην δηθαίσκα θαη ηελ ππνρξέσζε λα αγαλαθηνχλ γηα έλα θαιχηεξν επίπεδν δσήο θαη ηελ κε θινπή ησλ θφξσλ απφ ηνπο θεξαηάδεο πνπ ςεθίδνπκε, αλεμαξηήησο θφκκαηνο, γηαηί φινη κεδελφο εμαηξνπκέλνπ επηδνηνχληαη απφ ηα δηθά καο γηα λα έρνπλ βαζηάδνπο, απηνθηλεηάξεο θαη γξαθεηάξεο, κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή πεξίζαιςε, ελψ εκείο δηθαηνχρνη ή κε ηεο αγαλάθηεζεο αλ πάκε ζ‟ έλα λνζνθνκείν ζα ςνθήζνπκε ζαλ ηα ζθπιηά, ηίκηνη θαη κε. Καη δελ είλαη κφλν απηφ. ΋ζα θαη λα πιεξψζνπκε δελ ζα δνχκε πνηέ ηελ πνηφηεηα δσήο πνπ δηθαηνχκαζηε, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ ππφινηπε Δπξψπε. Έηζη ν Έιιελαο αγαλαθηεί αθφκα πεξηζζφηεξν θαη κάιηζηα φηαλ θφβνληαη ηα ιηγνζηά ρξήκαηα πνπ παίξλεη θαη δηαιχεηαη ε αγνξά. Κιέθηεο ή κε αγαλαθηεί γηαηί, αθνχ ηνλ εμαπάηεζαλ κε ηα δήζελ ΢εκηηηθά πεξί «ηζρπξήο νηθνλνκίαο», ηα Καξακαλιηθά πεξί «επαλίδξπζεο ηνπ θξάηνπο» θαη ηα Παπαλδξετζηηθα «ιεθηά ππάξρνπλ», ηψξα έξρνληαη λα ηνπ πνπλ φηη είλαη καιάθαο, αθνχ ηνπο εκπηζηεχζεθε, ρσξίο επηπιένλ λα ηηκσξνχλ θαλέλαλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ησλ αγαλαθηηζκέλσλ βξίζθνληαη νη παξαθξαηηθνί ηεο αζηπλνκίαο, νη κηζζνθφξνη ησλ θνκκάησλ πνπ πεξηθξνπξνχλ ηε βνπιή θαη φινη φζνη ηνπο ιέλε λα είλαη «θαινί δηαδεισηέο» κε «θαιή ζπκπεξηθνξά» επεηδή θνβνχληαη ην έλζηηθην ηνπ φρινπ αιιά θαη φζνη θαπειεχνληαη ηηο απζφξκεηεο δηαδειψζεηο. Οη αλνχζηεο παξαηηήζεηο ζαλ ηεο Καηζέιε, ηνπ Ρνκπφπνπινπ ή ηα πηζσγπξίζκαηα ζηπι Βνχξνπ δελ έρνπλ θακία ζεκαζία ηψξα πηα, απφ ηελ ψξα πνπ φινη ηνπο ζηήξημαλ απηή ηε κπφρα ηεο βνπιήο ςεθάδνληαο ηελ επάλσ καο. Δίκαη 43 ρξφλσλ θαη είλαη ε πξψηε θνξά πνπ βιέπσ απηφ ην ράιη ζηελ Διιάδα πνπ ηελ έθαλαλ Διιαδία γηα λα κπνξνχλ λα αζειγνχλ ζην αλήκπνξν θνξκί ηεο εθβηάδνληαο. Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ ηφζν μεδηάληξνπα γίλεηαη απηφ ην πιηάηζηθν, ρσξίο θαλέλαλ ελδνηαζκφ. Δίλαη ε ηειεπηαία θνξά ειπίδσ πνπ ζα δήζνπκε ηφζν άζρεκεο κέξεο. Διπίδσ φηη ν θφζκνο ζα μππλήζεη θαη ζα δήζνπκε ηηο ηειεπηαίεο κέξεο ηεο Διιαδίαο θαη ηνπ εμεπηειηζκνχ ηεο απφ ηνπο πνιηηηθνχο. ΋ηαλ βιέπεηο ην ρέξη ηνπ Νέξσλα λα βάδεη θσηηά ζηε ρψξα θαη είζαη θξνπξφο δίπια ηνπ, απιά θφθηνπ ην! Βαζίιεο Γεκεηξηάδεο Μελ πεξηκέλεηο λα δεηο θαη ηε γπλαίθα ζνπ θαη ηα παηδηά ζνπ κπνπξιφην, ΒΛΑΚΑ! http://blog.dimitriadis.biz Σν παηρλίδη κε ηνπο Δπξσπαίνπο, ηηο αγνξέο, ηελ νηθνλνκία, ηα ρξέε ηα δπζβάζηαθηα ηεο Διιάδαο πξνο ηνπο Δπξσπαίνπο θαη ηηο απαμησηηθέο δειψζεηο ησλ μέλσλ γηα ηελ Διιάδα πξέπεη λα ηειείσζε άκεζα. Απηφ γηαηί ε ρψξα καο πιήηηεηαη απφ κέηξα πνπ παίξλνπλ νη πνιηηηθνί καο ππφ ηελ ππφδεημε μέλσλ άδηθα γηα ηνλ ιαφ, κέηξα πνπ νδεγνχλ ζε απφγλσζε λνηθνθπξηά πνπ δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζ' απηά, αλεξγία, χθεζε θαη ζε πην ηξαγηθφ ζεκείν πνιινί λα θζάλνπλ θαη ζε απηνθηνλίεο. Οη πνιηηηθνί καο πξέπεη λα αληηιεθζνχλ επηηέινπο φηη ηα πξάγκαηα έθζαζαλ ζην έζραην ζεκείν εμ' αηηίαο ησλ είηε απηφ ιέγεηαη νιηγσξία είηε ιέγεηαη πιήξε αληθαλφηεηα δηθή ηνπο πέξα γηα πέξα. Ο ιαφο δελ θηαίεη ζε ηίπνηα λα πιεξψλεη ζπζζσξεπκέλα πνιηηηθά ιάζε δεθαεηηψλ. Οη θφξνη, ε εξγαζηαθή εθεδξεία, ηα ινπθέηα ζηα καγαδηά δελ είλαη κέηξα ηα νπνία αθήλνπλ ζηνπο Έιιελεο πεξηζψξηα λα θνηκνχληαη ήζπρα, λα είλαη ήξεκνη θαη λα ειπίδνπλ ζε έλα θαιχηεξν αχξην. Αιιά θαη νη εηαίξνη καο ζηελ Δπξψπε δελ δείρλνπλ αιιειεγγχε αλάινγε κε ην πξφβιεκα ηεο ρψξαο καο φκσο αθφκε πεξηζζφηεξν πξνηάζζνπλ ην ζπκθέξνλ ηνπο έλαληη ηεο αλάγθεο πνπ έρεη ε ρψξαο καο λα αλαθάκςεη θαη καο επηβάιινπλ κέηξα θάησ απφ επηηήξεζε αθπξψλνληαο έηζη θάζε πξσηνβνπιία απφ ηνπο πνιηηηθνχο καο. Σα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα λα απαιιαγεί ε ρψξα καο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη φηη ηελ ζπλνδεχεη πξέπεη λα κελ είλαη επψδπλα νχηε γηα ηνλ πινχζην Έιιελα νχηε γηα ηνλ θησρφ. Οη ιχζεηο κεηψλνπκε ηηο δαπάλεο άθξηηα πφηε απνιχνληαο δεκφζηνπο ππαιιήινπο πφηε κεηψλνληαο ηηο δαπάλεο ζηελ πγεία είηε ζηελ παηδεία θάλνπλ ηνπο Έιιελεο λα αηζζάλνληαη αλαζθάιεηα θαη έηζη θαη νηθνλνκηθά λα κελ ηξνθνδνηνχλ ηελ αγνξά, νη λένη καο λα κελ εθνδηάδνληαη κε ηελ γλψζε πνπ άιια θξάηε ηελ έρνπλ θαη ηελ πξνζθέξνπλ θαη ζε μέλνπο θαη ςπρηθά ην έζλνο λα είλαη ζε θαηάζιηςε δηαξθείαο. Αλ γηα λα ιπζεί ην πξφβιεκα ηνπ ρξένπο ε αλάπηπμε είλαη ε ιχζε απφ εκάο ,πξέπεη λα πάξνπκε ηελ ηχρε καο ζηα ρέξηα έζησ μαλαγπξίδνληαο ζηε δξαρκή. Γηαηί ρξέε πξνυπνζέηνπλ ρξήκαηα θαη άκα δελ ππάξρνπλ εθαξκφδνληαη επψδπλα κέηξα ζην ιαφ καο κε αθεληηθά μέλνπο. Γνπιεηέο ράλνληαη θαη μέλεο εηαηξείεο έξρνληαη ζηε ρψξα καο κε θζελφ εξγαηηθφ θφζηνο αθνχ ηα κεξνθάκαηα είλαη πείλαο θαη βέβαηα ράλεηαη θαη θάζε εζληθή αμηνπξέπεηα αθνχ γηλφκαζηε ππάιιεινη ησλ μέλσλ ζηελ ρψξα καο. Καιχηεξα ινηπφλ ζηε δξαρκή, αλαζχληαμε ησλ δπλάκεσλ καο, αμηνπνίεζε ηνπ πινχηνπ ηεο ρψξαο καο φπνπ κπνξνχκε θαη φρη μεπνπιήκαηα κε απνθξαηηθνπνηήζεηο φζν φζν θαη βέβαηα νχηε θνξνδηαθπγή απφ εδψ θαη πέξα νχηε έμνδνο ησλ ρξεκάησλ ζην εμσηεξηθφ ζε μέλεο ηξάπεδεο. ΋ηαλ ζπλέιζνπκε απφ ηηο δηθέο καο πξνζπάζεηεο κπνξνχκε πάιη λα ρηππήζνπκε ηελ πφξηα ηεο Δπξψπεο αλ ππάξρεη .....ελσκέλε. Χο Έιιελαο έλνησζα ληξνπή φηαλ νη Δπξσπαίνη έδεημαλ ζηάζε πέξα γηα πέξα απαμησηηθή θαη αγελέζηαηε πξνο ηνλ πξσζππνπξγφ ηεο ρψξαο καο. Έλαο πξσζππνπξγφο αληηπξνζσπεχεη έλα ιαφ θαη φηαλ γπξίδνπλ νη εηαίξνη καο ηελ πιάηε ζηελ πνιηηηθή καο εγεζία αληί λα δείρλνπλ αιιειεγγχε αθφκε θαη ζε ιάζε εθθξάδνληαο κφλν άπνςε θαη φρη εληνιέο ελ ίδεη ηειεζηγξάθνπ αγελέζηαηα ιφγσ ηεο δχλακήο ηνπο ηφηε ην ιηγφηεξν πνπ έρσ λα πσ είλαη ΝΣΡΟΠΖ ΣΟΤ΢. Ναη ζηε θηψρεηα κε αμηνπξέπεηα θαη φρη ζηελ εμάξηεζε κε φξνπο θαθνχο απφ ηελ Δπξψπε. Σέινο νη πνιηηηθνί καο λα αληηιεθζνχλ ην ζπκθέξνλ φινπ ηνπ ιανχ θαη ελσκέλνη λα δψζνπκε ηελ απάληεζε φηη κπνξνχκε θαη κφλνη απφ ην λα παίξλνπκε γξακκέο απφ ηνπο μέλνπο θαη λα θέξλνπκε ζχγρπζε θαη δηραζκφ ζηνλ ιαφ καο. ΓΔΧΡΓΗΟ΢ Ν. ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ΢ -------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 12--------------------------------------------------------------------------------------


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑ΢ΙΛΑΡΑ΢ ΒΑ΢ΙΛΗ΢ ΥΡΖ΢ΣΟ΢ ΚΑΠΔΛΑ΢:" Δεν ζηλεύω ηοσς ανθρώποσς με δύο πόδια. Μπορώ και περπαηάω καλύηερα. Δεν με ζηαμαηάει ηίποηα". «Βηδώλσ ην ζίδεξν ζηελ θάιηζα ζηιηθφλεο θαη ζεθψλνκαη απφ ην θξεβάηη. Γψδεθα ρξφληα ηψξα. Κάζε πξσί. Πνηέ δε ζα εμνηθεησζψ κε ην ςεχηηθν κέινο. Δμνηθεηψλεζαη κε ην πφλν, αιιά φρη κε ην πφδη. Γελ είλαη θίινο κνπ, είλαη απιψο ην εξγαιείν κνπ. Έθπγα ηέζζεξα κέηξα καθξηά, ην πφδη κνπ έκεηλε ζην δέληξν πνπ έπεζε πάλσ ηνπ ε κεραλή. Δίλαη γξαθηφ ζηελ νηθνγέλεηα, θαίλεηαη. Ο παηέξαο κνπ ζθνηψζεθε κε κεραλή φηαλ ήκνπλ επηά. Γη‟ απηφ θαη απφ πνιχ κηθξή ειηθία θιήζεθα καδί κε ηνλ αδεξθφ κνπ λα απαληήζνπκε ζηε κεηέξα καο ζην δίιιεκα ζρνιείν ή δνπιεηά». «΢θέθηεθα ηε ιχζε πνπ ιέγεηαη «ηερλεηφ άθξν». Γελ ήζεια λα δηαιέμσ ηε ιχζε «αλαπεξηθφ θαξνηζάθη» θαη λα ήκνπλ άρξεζηνο γηα κηα δσή. Σν λα θάηζσ ζε θαξέθια θαη λα παίξλσ 400 επξψ αλαπεξηθή ζχληαμε είλαη ζάλαηνο. Δίζαη δσληαλφο λεθξφο. Βέβαηα, ππήξρε θαη ε ιχζε ηνπ κνζρεχκαηνο αιιά δε ζα ην δηαθηλδχλεπα πνηέ. Τπάξρνπλ ζνβαξέο πεξηπηψζεηο λα κελ ην δερηεί νξγαληζκφο, λα πάζεηο κφιπλζε θαη λα ρξεηαζηεί λα ζνπ θφςνπλ ην πφδη απφ πην ςειά. Απηφο είλαη θαη ν κεγαιχηεξφο κνπ θφβνο. Να πάζσ κφιπλζε θαη λα ράζσ θαη άιιν θνκκάηη. Πνηέ δε ζα πήγαηλα ελάληηα ζηε θχζε. Δίκαη θαιχηεξα έηζη». «Σν ςεχηηθν πφδη θνζηίδεη πνιιά ρξήκαηα θαη ε βνήζεηα απφ ην θξάηνο ήηαλ ήδε κεδακηλή θαη πιένλ καο ηελ έθνςαλ ηειείσο. Γε ζνπ πιεξψλνπλ θαξφηζη γηαηί ηζρπξίδνληαη φηη δελ ην ρξεηάδεζαη. Δίλαη θξίκα γηαηί φινη εκείο, ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, δε δεηήζακε πνηέ ηίπνηα. Γπζηπρψο ράζακε θαη απηά πνπ είρακε. Ξέξσ φηη ε βνήζεηα ηνπ θξάηνπο πιένλ ιείπεη απφ θάζε άλζξσπν – αξηηκειή ή κε. Καθά ηα ςέκαηα, ζηε δηθή καο πεξίπησζε είλαη ιίγν δηαθνξεηηθά. Με έλαλ λφκν πνπ ςεθίζηεθε καο έθνςαλ ηα ηερλεηά κέιε. ΋κσο, νη άλζξσπνη κε εηδηθέο αλάγθεο δε κπνξνχλ λα θάλνπλ νηηδήπνηε ρσξίο απηφ. Γελ ηνπο έρνπκε θάλεη θάηη θαθφ. Έηπρε θαη ην πάζακε. Γελ ην επηδηψμακε, νχηε ελνριήζακε θαλέλαλ. Σν θξάηνο ην κφλν πνπ κνπ έρεη πξνζθέξεη είλαη ε θνξναπαιιαγή. Μνπ έρεη βγάιεη πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη δε πιεξψλσ ην απηνθίλεην πνπ έρσ». Ο ζηίβνο κε βνήζεζε λα κάζσ λα πεξπαηάσ, λα ηξέρσ, λα ζθιεξχλεη ην πφδη κνπ, λα απνθηήζσ θάπνηνπο κχεο. Απηφ είλαη ην θαιφ θνκκάηη. Απφ ηελ άιιε, κε ζαθάηεςε. Κνχξαζα ην «θαιφ», ην δεμί πφδη θαη ηαιαηπψξεζα ην ηξαπκαηηζκέλν. Δίλαη δχζθνιε ε πξνπφλεζε θαη βγάδεη δεκηέο. Ο ζηίβνο ζεκαίλεη θαη πνιιέο ζηεξήζεηο, βέβαηα, κα πάλσ απφ φια είλαη γηα κέλα κία κεγάιε πφξηα. Αλ πάξεηο θάπνηα δηάθξηζε ζε ζεκαληηθνχο αγψλεο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη Οιπκπηαθνί, κεηά απφ ρξφληα παίξλεηο θάπνην κπφλνπο. Απφ ηηο δηαθξίζεηο ζνπ καδεχεηο κφξηα γηα λα κπεηο ζε θάπνηα δεκφζηα ππεξεζία. Υξεηάδνκαη ηα ρξήκαηα. ΢ηνρεχσ λα πεηχρσ . Έρσ πξνζπαζήζεη πνιχ γηα λα ην πεηχρσ. «Έρσ πάξεη δηαθξίζεηο σο αζιεηήο ηνπ χςνπο. Δίρα θάλεη παλεπξσπατθφ ξεθφξ ην 2007. Σφηε, θαηέζεζα θαη ηα ραξηηά κνπ γηα ην δεκφζην, ρσξίο φκσο λα έρεη απνηέιεζκα. Απφ φηη έκαζα, ην ξεθφξ κνπ ην θαηέξξηςε έλα παηδί ην 2010. Έρσ βγεη ηξίηνο ζην παγθφζκην πξσηάζιεκα. Έρσ φια ηα παλειιήληα ξεθφξ εδψ ζηελ Διιάδα. ΢ην άικα εηο χςνο είκαζηε πέληε άηνκα ζηνλ θφζκν ρσξίο πφδη. Ννκίδσ είκαη ν κνλαδηθφο ζηελ Διιάδα. Τπάξρνπλ θαη έμη ή επηά ρσξίο ρέξη. Μαο έρνπλ φινπο ζηελ ίδηα θαηεγνξία. Γε κπνξψ λα ηξέμσ κε έλαλ αζιεηή πνπ έρεη θνκκέλν ρέξη απφ ην θαξπφ θαη θάησ. ΢ίγνπξα απηφο ζα θάλεη θαιχηεξν ξεθφξ απφ εκέλα πνπ κνπ ιείπεη ην πφδη. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ απνθάζηζα λα αιιάμσ άζιεκα. Πιένλ αγσλίδνκαη ζην κήθνο. Δθεί ηα πξάγκαηα είλαη ίζα γηα φινπο. ΋ινη ζηελ θαηεγνξία κνπ έρνπλ έλα θάησ άθξν. Γε γλσξίδσ πφζνη είλαη νη αζιεηέο. Ξέξσ φηη ην παγθφζκην ξεθφξ είλαη 7.05 κέηξα». Αθφκα θαη ζήκεξα νδεγψ κεραλάθη. Αλ κπνξνχζα λα αληαπεμέιζσ νηθνλνκηθά δε αθνχκπαγα μαλά πνηέ κεραλάθη, αιιά είλαη ε αλάγθε πνπ κε θάλεη λα ην ρξεζηκνπνηψ. Γηα λα έξρνκαη ζηε δνπιεηά κε ην απηνθίλεην, ρξεηάδνκαη 300 επξψ βελδίλε ην κήλα. Γελ έρσ ηφζα ρξήκαηα… ΋κσο, πάληα ζα ειπίδσ…

ΚΡΑΤΓΖ ΑΓΧΝΗΑ΢ ΑΠΟ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ Πέληε άλζξσπνη θαηαζέηνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έρεη θάλεη αθφκα πην δχζθνιε ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. «Να βγνχκε απφ ην θαβνχθη καο θαη λα δηεθδηθήζνπκε δπλακηθά απηά πνπ ρξφληα καο θιέβνπλ». «Θα καο θνξνινγήζνπλ θαη ην θαηνχξεκα» αλαθέξεη ν Παληειήο Καιόγεξνο από ηνλ Παγρηαθό ΢ύιινγν Αηόκσλ κε Αλαπεξία.

«Ήδε ην ΗΚΑ έρεη βάιεη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο λα πιεξψλνπλ γηα ηα πξφζζεηα βνεζήκαηα φπσο αλαπεξηθά ακαμίδηα, παηεξίηζεο θιπ κηαο θαη θαιχπηεη πιένλ κφλν ην 50% ηεο δαπάλεο», αλαθέξεη ε ΢νθία Μηράια.

«Ζ δχλακε είλαη ζηα ρέξηα καο ζε έλαλ αγψλα πνπ έρεη ζπκκάρνπο, γηαηί ηα κέηξα ρηππνχλ ηνπο πάληεο..», ζρνιηάδεη ν Νέζηνξαο Ξπιάο, κέινο ηνπ Παγρηαθνύ ΢πιιόγνπ Αηόκσλ κε Αλαπεξία, θαη ζπλερίδεη ιέγνληαο φηη: «Γελ πξέπεη λα ράζνπκε άιιν ρξφλν. Ζ θα ηάζηαζε δελ ζα θαιπηεξέςεη..Πξέπεη λα έρνπκε πξνσζεκέλα αηηήκαηα γηαηί θαη λα πάξεηο ην επίδνκα ηψξα, ζε έλαλ κε δπν κήλεο ζα είλαη ππφ αίξεζε..»

Αλαθεξφκελνο ζηελ ειιηπή ζηειέρσζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ζην θηηξηαθφ πνπ έρε θνιιήζεη, ν Γηώξγνο ΋πσο αλαθέξεη ραξαθηεξηΠαξαδείζεο, πξόεδξνο ηνπ ΢πιιόγνπ Γνλέσλ ηνπ Δηδηθνύ ΢ρνιείνπ, αλαθέξεηαη ζηα πξνβιήκαηα θά ε θ. Ν. Ννκηθνύ: «Οη αλάπνπ ππάξρνπλ θαη ζην ρψξν ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο. «Έρνπκε 25 παηδηά ζην ζρνιείν κε 3 δαζθάινπο πεξνη είλαη θαηαζθεπάζθαη πεξηκέλνπκε ηνπο ππφινηπνπο λα έξζνπλ, γηαηί δελ ζπλεδξίαζε αθφκα ην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην καηα ησλ θνκκάησλ εμνπγηα λα βγάιεη ηηο ζέζεηο ησλ εηδηθνηήησλ. Σψξα ήξζαλ νη αλαπιεξσηέο θαη θηάζακε ζηνπο 6 εθπαηδεπηηθνχο». «Μαο θνξντδεχνπλ γηα ην λέν εηδηθφ ζρνιείν. Σψξα ππάξρεη ην πξφβιεκα κε ηελ ζίαο» θαη ζπλερίδεη ιέγνλθαηάξγεζε ηνπ Ο΢Κ..Αλ ήηαλ άιιν ζρνιείν ζα είραλ μεθηλήζεη νη εξγαζίεο. ΢ην εηδηθφ ηα παηδηά είλαη ηαο: «Δγψ δελ έρσ γλσξίδελ είλαη 50, ελψ ζε άιια ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα». ΢εκεηψλεη επίζεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ κε ηε ζεη θαλέλαλ αλάπεξν-κατζηάζε πιεξσκψλ απφ ηνλ ΟΠΑΓ, αθνχ φληαο αζθαιηζκέλνο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θνξέα έρεη 11 κήλεο κνχ, μέξσ φκσο πνιινχο λα πιεξσζεί γηα παξαθιηληθέο εμεηάζεηο θιπ., πνπ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο γίλνληαη κε κεγάιε πνπ ελψ είλαη αλάπεξνη ζπρλφηεηα, επηβαξχλνληαο πεξηζζφηεξν ηνπο νηθνγελεηαθνχο πξνυπνινγηζκνχο, ζε κηα πεξίνδν πνπ ηα εηζνδήκαηα ζπξξηθλψλνληαη. «Γελ πξέπεη λα ράζνπκε άιιν ρξφλν. Ζ θαηάζηαζε δελ ζα θαη δηθαηνχληαη επηδφκαηα θαιπηεξέςεη. Πξέπεη λα έρνπκε πξνσζεκέλα αηηήκαηα γηαηί θαη λα πάξεηο ην επίδνκα ηψξα ζε έλαλ θ.α δελ ην γλσξίδνπλ..» δπν κήλεο ζα είλαη ππφ αίξεζε» θαηαιήγνληαο. ----------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 13--------------------------------------------------------------------------------------------


ΖΛΔΗΑ

1. Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζεί ζηελ Ζιεία. Μέρξη ηε ζηηγκή πνπ γξάθνληαλ απηέο νη γξακκέο, θνξείο πνπ εθπξνζσπνχλ ηα Άηνκα κε αλαπεξία είραλ ζπλάληεζε κε ηνλ πθππνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θ. Γηάλλε Κνπηζνχθν κε ζέκα ζπδήηεζεο ηα πξνβιήκαηα ησλ ΑκεΑ ζην ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ Πχξγνπ. ΋πσο δήισζε ν πθππνπξγφο «ζηφρνο ησλ θέληξσλ απηψλ δελ είλαη ε ηαιαηπσξία ησλ πξαγκαηηθά αλαπήξσλ αιιά ε απνθαηάζηαζε ηεο δηθαηνζχλεο ζην ρψξν απηφ». ΢πγθεθξηκέλα γηα ην ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ δήισζε πσο «νη δνκέο απηέο ζα εληαρζνχλ ζχληνκα ζηα λνζνθνκεία, φπνπ δελ ζα ραζεί ν ηδηαίηεξνο ραξαθηήξαο ηνπ ηδξχκαηνο θαη ζα ππάξμεη ππνδηνηθεηήο ζηε δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ γηα απηφ ην ζθνπφ κε θαηάξηηζε θαη μερσξηζηνχ δηαγσληζκνχ. Δπίζεο, ζα ζπδεηεζεί θαη ν λφκνο 2643 πνπ αθνξά ηηο πξνζιήςεηο πξνζηαηεπφκελσλ αηφκσλ ζηνλ ηδησηηθφ θαη Γεκφζην ηνκέα. Θέκα ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη θαη σο βαιησκέλν, θαζψο άηνκα πνπ έθαλαλ αηηήζεηο δελ βξήθαλ θακία αληαπφθξηζε, ελψ ράζεθαλ νη ζέζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 2. Σε ΢ρνιή Ηππαζίαο Πάηξαο επηζθέθηεθε ην ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ ζπλνδεπφκελνη απφ ηνπο γνλείο ηνπο θαη απφ ην πξνζσπηθφ ηεο Μνλάδαο. ΢ηφρνο ηεο επίζθεςεο απηήο ήηαλ ηα παηδηά απηά λα σθειεζνχλ παίξλνληαο κέξνο ζηελ αλαγλσξηζηηθή ζπλεδξία θαη εθηφο απηνχ λα γίλεη δηεξεχλεζε ζε ελδερφκελε ζπλεξγαζία ηεο Μνλάδαο κε ηνπο ππεχζπλνπο ηεο ζρνιήο, ψζηε ζην κέιινλ λα νξγαλσζεί θαη πινπνηεζεί έλαο θχθινο ζπλεδξηψλ ζεξαπεπηηθήο ηππαζίαο ζην λνκφ ηεο Ζιείαο. Απφ ηηο αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζε απηή ηε ζπλεδξία, δηαπηζηψζεθε πσο ήηαλ ηδηαίηεξε ζεκαληηθή απηή ε εκπεηξία θαζψο ζην παξειζφλ θαλέλαο δελ είρε πξαγκαηνπνηήζεη θάηη παξφκνην. Ζ πξφεδξνο ηνπ ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ θα Εσή Βνπξινχκε επραξίζηεζε ηδηαίηεξα ηελ ππεχζπλε ηεο ΢ρνιήο Ηππαζίαο θα. Αιεμάλδξα ΢αθειιαξίνπ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο γηα ηελ άκεζε αληαπφθξηζε ζην αίηεκα ηνπ ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ γηα ηελ εκπεηξία πνπ βίσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπλεδξία.

ΘΡΑΚΖ

1. Σε δπζαξέζθεηά ηνπο εμέθξαζαλ ε δηνίθεζε θαη νη εξγαδφκελνη ηνπ ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ Ξάλζεο ζηελ πξννπηηθή έληαμήο ηνπο ζηα θαηά ηφπνπο λνζνθνκεία. Σν ζρέδην λφκνπ πνπ θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή «εληζρχεη» ηελ πξνζπάζεηα πνπ θάλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε Πνιηηεία ψζηε λα απνηηλάμεη απφ ηε κέξηκλά ηεο θάζε έλλνηα πξφλνηαο θαη θνηλσληθψλ παξνρψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. Γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ ζα πξέπεη λα παγησζνχλ νξηζκέλεο ζέζεηο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο, φπσο ε άξηηα ζηειέρσζή ηνπο κε ην θαηάιιειν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ψζηε λα παξέρνληαη φισλ ησλ εηδψλ θαη αλψηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζίεο, ε ζηειέρσζή ηνπο κε δηνηθεηηθφ δηεπζπληή γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο θαη ε θαηάιιειε επηινγή ελφο ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ αλά πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα ην νπνίν ζα δηαηεξεζεί σο Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη ζην νπνίν ζα αλήθνπλ ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ πνπ αλήθνπλ ζηα φξηα ηεο ίδηαο πεξηθέξεηαο κε απηφ, κε ζηφρν ηε δηνηθεηηθή ζπλέλσζή ηνπο θαη ηελ επίηεπμε νηθνλνκηθψλ θιίκαθαο. ΋πσο ηνλίδεη ν πξφεδξνο θαη δηθεγφξνο ηνπ ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ Ξάλζεο θ. Βαζίιεο Βειθφπνπινο, «ε κνξθή κε ηελ νπνία ππάξρνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ ηα ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ ζήκεξα, δειαδή έρνληαο δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, ζα πάςεη λα ππάξρεη, ζα ππαρζνχλ πιένλ ζηα θαηά ηφπνπο λνζνθνκεία θαη ζα ιεηηνπξγνχλ σο θέληξα θπζηθήο θαη ηαηξηθήο απνθαηάζηαζεο» θαη θαηαιήγνληαο αλαθέξεη «Ακέζσο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη βγαίλεη ην θνηλσληθφ ζηνηρείν πνπ έληνλα ηνλίδεηαη ζηελ επσλπκία ησλ ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ, ηα πνιιά θάπα δειαδή θαη πεγαίλνπκε πιένλ ζε κηα άιιε κνξθή ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ θέληξσλ, πεξηζζφηεξν ζε επίπεδν ηαηξηθήο θξνληίδαο, δειαδή παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο εμππεξεηνχκελνπο απφ ηα θέληξα».

ΚΟΡΗΝΘΟ΢

Κνηλσληθό Παληνπσιείν ζηελ Κόξηλζν δεκηνπξγήζεθε κέζσ ηεο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο ηνπ δήκνπ κε ζθνπφ λα παξάζρεη βνήζεηα ζε πνιίηεο πνπ ηε ρξεηάδνληαη. Οη νηθνγέλεηεο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν επηιέγνληαη απφ ηελ θνηλσληθή ππεξεζία, βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ακεξφιεπηε θαη δίθαηε θαηαλνκή ηνπο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ην απφξξεην ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. Απφ πιεπξάο δήκνπ, αλαθέξεηαη φηη ην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν ζηνρεχεη απνθιεηζηηθά ζηελ θάιπςε πξσηνγελψλ αλαγθψλ επηβίσζεο ησλ πξαγκαηηθά απφξσλ νηθνγελεηψλ ηνπ δήκνπ, ελψ δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ πνιηηψλ πνπ πξνζθεχγνπλ ζ' απηφ. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο θνηλσθεινχο εξγαζίαο θαη ηελ πξφζιεςε ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ, ε ζεκαληηθή απηή δξαζηεξηφηεηα ηνπ δήκνπ ζα επεθηαζεί πνιχ πεξηζζφηεξν, βνεζψληαο νπζηαζηηθά πεξηζζφηεξνπο πνιίηεο πνπ βξίζθνληαη ζε πξαγκαηηθή αλάγθε.

ΚΡΖΣΖ

Βαξύο αλακέλεηαη ν ρεηκώλαο φρη κφλν ζηε Κξήηε θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Ζξάθιεην φπνπ παξαηεξείηαη κείσζε ζηε δήηεζε πεηξειαίνπ θαηά 70% αιιά θαη ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα. «Απηή ηε ζηηγκή, απφ ηε ζηηγκή πνπ επαλήιζε ν θαιφο θαηξφο ζην Ζξάθιεην, ε δήηεζε ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο είλαη κεδεληθή» αλαθέξεη ν πξφεδξνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Πξαηεξηνχρσλ Δκπφξσλ Καπζίκσλ Υάξεο Μαπξάθεο. «Σηο πξνεγνχκελεο εκέξεο, κε ην ζρεηηθφ θξχν πνπ έθαλε πνιχ ζηγά θηλήζεθε θάπσο ε αγνξά, αιιά φρη ηδηαίηεξα. Ζ δήηεζε είλαη ζην 30 % ζε ζρέζε κε πέξζη» πξφζζεζε ν θ. Μαπξάθεο. Ζ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ πνπ έρεη εθηνμεπηεί ζηα χςε αλαγθάδεη ηνπο Έιιελεο λα ζηξέθνληαη ζε άιιεο κεζφδνπο ζέξκαλζεο φπσο νη ζφκπεο, ηα αεξφζεξκα θαη ηα θιηκαηηζηηθά. Οη θαηαλαισηέο εκθαλίδνληαη εληειψο απξφζπκνη λα πξνρσξήζνπλ ζε αγνξά πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, κε ηε δήηεζε λα αγγίδεη ηζηνξηθά ρακειά πνζνζηά. Σν θφζηνο ρξήζεο βέβαηα ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ δελ είλαη ρακειφηεξν απφ ηνπ πεηξειαίνπ, σζηφζν δελ είλαη άκεζα αληηιεπηφ ζην πνξηνθφιη ησλ θαηαλαισηψλ, αθνχ έξρεηαη κε ην ινγαξηαζκφ ηεο ΓΔΖ.

ΑΜΦΗΛΟΥΗΑ

Φαίλεηαη πσο ηα παξάινγα ζηνλ ζ‟ απηή ηε ρψξα ζα ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ ηνλ θαλφλα θαη φρη ηελ εμαίξεζή ηνπ! ΢ε κηα ελέξγεηα πνπ έρεη ινγηθή κφλν σο πξνο ηε κία πιεπξά, ε Γεκνηηθή Αξρή ηνπ ΠΑ΢ΟΚ ζηελ Ακθηινρία (πεξί νπ ν ιφγνο) δηέθνςε ηελ παξνρή ηνπ λεξνχ ζην Κέληξν Απνζεξαπείαο Φπζηθήο θαη Κνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο (ΚΑΦΚΑ). Ζ δεκνηηθή επηρείξεζε χδξεπζεο απνρέηεπζεο ιφγσ νθεηιψλ απφ ην 2009 ηεο ηάμεο ησλ 28.000, πξνρψξεζε ζε απηή ηε θίλεζε πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα κπνπλ εκπφδηα ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη θηλεηηθά πξνβιήκαηα. ΢πλέπεηα φισλ απηψλ; Ζ ππνβάζκηζε θαη ε απαμίσζε ησλ ππεξεζηψλ Τγείαο ζε άηνκα πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο θξνληίδαο θαη κέξηκλαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο. Πξηλ απφ ιίγν θαηξφ πξνζιήθζεθαλ θάπνηνη θπζηθνζεξαπεπηέο θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ κε ιεμηπξφζεζκεο ζπκβάζεηο, φπσο ήηαλ θαη φιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δνχιεπε εθεί. Απνηέιεζκα απηψλ ησλ ειιείςεσλ θαη ηεο πνιχ δχζθνιεο θαηάζηαζεο πνπ έρεη δηακνξθσζεί, είλαη δεθάδεο αζζελείο πνπ έρνπλ αλάγθε λα κελ κπνξνχλ λα δηαλπθηεξεχζνπλ, ελψ ζχγρξνλα κεραλήκαηα κέλνπλ θαηαρσληαζκέλα ζηηο απνζήθεο.

ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ

Με εξώηεζε πνπ θαηέζεζαλ ζηε Βνπιή νη βνπιεπηέο ηνπ ΚΚΔ Γηάλλεο Εηψγαο, Θεφδσξνο Ηγλαηηάδεο θαη ΢νθία Καιαληίδνπ θαη απεπζπλφκελνη πξνο ηελ ππνπξγφ Παηδείαο Άλλα Γηακαληνπνχινπ, αλέθεξαλ ηηο ηεξάζηηεο ειιείςεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζε πξνζσπηθφ θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή ζηελ πιεηνςεθία ησλ Δηδηθψλ Δξγαζηεξίσλ Δθπαίδεπζεο θαη Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ 1νπ ΔΔΔΔΚ Ππιαίαο Ν. Θεζζαινλίθεο, φπνπ απφ ηνπο 36 εθπαηδεπηηθνχο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί κφιηο 10, ελψ απφ ηξεηο θξνληηζηέο πνπ ρξεηάδνληαη δελ έρεη (κέρξη ηελ ψξα πνπ γξάθνληαλ απηέο νη γξακκέο) ηνπνζεηεζεί αθφκα θαλέλαο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη νη 39 απφ ηνπο 51 καζεηέο πνπ έρνπλ εγγξαθεί λα παξακέλνπλ αθφκε ζην ζπίηη, θαζψο ζην ζρνιείν δελ ππάξρεη πξνζσπηθφ θξνληίδαο γηα λα αλαιάβεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηε ζίηηζή ηνπο. Οη γνλείο ησλ καζεηψλ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξφηαηεο δπζθνιίεο, θαζψο πεξηκέλνληαο λα μεθηλήζνπλ ηα παηδηά ηνπο θαλνληθά ηε θνίηεζή ηνπο πξέπεη λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα ηεο θχιαμεο θαη ηεο θξνληίδαο ηνπο, νπφηε αλαγθάδνληαη λα πξνζιάβνπλ θαη‟ νίθνλ θξνληηζηέο ή αθφκε θαη λα εγθαηαιείςνπλ ηελ εξγαζία ηνπο. Καη ξσηνχλ: «Ση κέηξα πξνηίζεηαη λα ιάβεη πξνθεηκέλνπ άκεζα λα θαιπθζνχλ φια ηα θελά ζε εθπαηδεπηηθφ θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ζε φιεο ηηο ΢ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο, λα μεπεξαζηνχλ νη πνιχ ζνβαξέο ειιείςεηο ζε πιηθνηερληθή ππνδνκή ζηα εηδηθά ζρνιεία θαη λα έρνπλ φινη νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δσξεάλ πξφζβαζε ζην εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ρξεηάδνληαη; Ση κέηξα πξνηίζεηαη λα ιάβεη ψζηε λα ιπζεί άκεζα ην πξφβιεκα ηεο κεηαθίλεζεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα εηδηθά ζρνιεία»; -------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 14--------------------------------------------------------------------------------------------------------


ΚΤΚΛΑΓΔ΢

Σε δπζθνξία ηνπ θαηέδεημε ν ππεχζπλνο πξνγξάκκαηνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θ. Σξηαληάθπιινο Σξηαληαθπιιίδεο γηα ηηο Κπθιάδεο ζην ζέκα ησλ δνκψλ ησλ ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ θαη ην κέιινλ ηνπο. «Σελ ίδηα ψξα πνπ ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑ΢ΟΚ κεηψλεη ζπληάμεηο, κηζζνχο, εηνηκάδεηαη λα απνιχζεη δεθάδεο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, ηελ ίδηα ψξα πνπ επηβάιιεη ην ραξάηζη ζηα αθίλεηα πνπ νπζηαζηηθά ζεκαίλεη θαηαιήζηεπζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, εηνηκάδεηαη λα θαηαθέξεη ρηχπεκα ελαληίνλ ησλ ΑκεΑ.». «Ζ θπβέξλεζε ηνπ ΠΑ΢ΟΚ ρσξίο λα ξσηήζεη θαλέλαλ πξνσζεί ηελ θαηάξγεζε ησλ ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηα λνζνθνκεία. Αλ ζπκβεί απηφ ζα απνηειεί ρηχπεκα γηα φζνπο εμππεξεηνχληαη ζε ηέηνηα Κέληξα Απνθαηάζηαζεο, δηφηη ζα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ ζεξαπεηψλ ηνπο». «Δπί δηαθπβέξλεζεο ηεο ΝΓ έγηλε ζηειέρσζε ηνπ ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ Κπθιάδσλ κε αξθεηφ αξηζκφ ππαιιήισλ, θαζηεξψζεθε ε δσξεάλ κεηαθνξά ησλ εμππεξεηνχκελσλ κε φρεκα ηνπ Κέληξνπ, θαηαζθεπάζηεθε παηδηθή ραξά γηα ΑκεΑ, ελψ ζηνπο μελψλεο ηνπ θηηξίνπ θηινμελνχληαη ΑκεΑ απφ άιια Κπθιαδνλήζηα. Δδψ βέβαηα πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε ην κέρξη θαη ζήκεξα εμαηξεηηθφ έξγν πνπ πξνζθέξνπλ νη εξγαδφκελνη. Ζ Ν.Γ θαιεί ηελ θπβέξλεζε ηνπ ΠΑ΢ΟΚ πξηλ πάξεη νπνηαδήπνηε απφθαζε γηα ην κέιινλ ησλ ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ λα θάλεη δηάινγν κε ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηα ζπγθεθξηκέλα θέληξα. Σέινο, ε Ν.Γ δεζκεχεηαη σο απξηαλή θπβέξλεζε φηη ζα είλαη ζην πιεπξφ ησλ ΑκεΑ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, απηφ δελ απνηειεί απιά ππφζρεζε αιιά δέζκεπζή καο απέλαληη ζηνπο Αλαπήξνπο φινπ ηνπ λνκνχ Κπθιάδσλ», είπε θαηαιήγνληαο.

ΚΟΕΑΝΖ

Δπηζηνιή θαηά ηελ νπνία αλαδείθλπε ηελ «αθηινμελία» ηεο πφιεο ηεο Κνδάλεο γηα ηνπο αλάπεξνπο, είρε απνζηείιεη πξηλ απφ θαηξφ ν ΢χιινγνο Αηφκσλ κε Αλαπεξία ζηνπο ππεχζπλνπο ζρεηηθά ηελ κέξηκλα πνπ έπξεπε θαη πξέπεη λα ιεθζεί ζην ζέκα ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο ζηνλ Γήκν Δνξδαίαο. Απάληεζε αθφκα δελ έρεη ιάβεη γηα ηνλ αλ πξφθεηηαη λα γίλεη θάηη, νπφηε μαλαέζηεηιε ην ίδην έγγξαθν ζηελ αξκφδηα δεκνηηθή Αξρή, δεηψληαο ην απηνλφεην: ηελ άκεζε ιχζε ζην ρξφλην πξφβιεκα ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο ζην δήκν Δνξδαίαο. Μεηαμχ άιισλ, ε επηζηνιή αλαθέξεη: «Αλ δελ θαηαιάβεηε, κηιάκε γηα ην ρξφλην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα Άηνκα κε Αλαπεξία εηδηθά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο απφ ηελ αλαξρία πνπ επηθξαηεί ζηελ θαηάιεςε ησλ πεδνδξνκίσλ, ξακπψλ, πιαηεηψλ, πεδνδξφκσλ απφ ηξαπεδνθαζίζκαηα, απηνθίλεηα θαη κεραλάθηα θαζψο θαη φπνηνο ζέιεη λα παξθάξεη ζην πεδνδξφκην βγάδεη ηνπο θψλνπο θαη παξθάξεη αλεμέιεγθηα πάλσ ζην πεδνδξφκην θαζψο θαη ζηελ Κεληξηθή Πιαηεία ηεο Πηνιεκαΐδαο. Να κελ πνχκε θαη γηα ηνπο πεδφδξνκνπο πνπ παξθάξνπλ απηνθίλεηα. Σνπιάρηζηνλ αο ηνπο θάλνπλ δξφκνπο θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη φρη πεδψλ». «Οη ξάκπεο ζπλερψο είλαη θαηεηιεκκέλεο ιφγσ έιιεηςεο νξηνζέηεζεο. Γεκφζηνη ρψξνη θαη Τπεξεζίεο πσο αδεηνδνηνχληαη ρσξίο λα ππάξρεη ε αλάινγε κέξηκλα γηα ηελ πξφζβαζε ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία; Γηαηί φια απηά ηα ρξφληα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα δελ επηιχνληαη ελψ ν λνκνζέηεο ηα πξνβιέπεη; ΢αο παξαθαινχκε λα κεξηκλήζεηε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ φπνπ είζηε ππεχζπλνη.

ΘΔ΢΢ΑΛΗΑ

Γε ζα εμαηξεζνύλ ηειηθά απφ ηελ εθεδξεία ηα Άηνκα πνπ έρνπλ πνζνζηφ αλαπεξίαο 50% θαη 60%. Απηφ αλαθνίλσζε ε Πεξηθεξεηαθή Οκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο Θεζζαιίαο, κε αθνξκή ην λνκνζρέδην γηα ην λέν κηζζνιφγην. Αλαθέξεη πσο: «Αηζζαλζήθακε δπζάξεζηε έθπιεμε θαηά ηελ αλάγλσζε ηνπ ΢ρεδίνπ Νφκνπ πεξί "΢πληαμηνδνηηθέο Ρπζκίζεηο, Δληαίν Μηζζνιφγην, Δξγαζηαθή Δθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ΢ηξαηεγηθήο 2012-2015" ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ, Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Μέζα ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ κεηαμχ άιισλ αλαθέξεηαη φηη άηνκα κε αλαπεξία κε πνζνζηφ απφ 67% θαη άλσ, θαζψο θαη ζχδπγνη θαη γνλείο πνπ ζπλνηθνχλ θαη βαξχλνληαη θνξνινγηθά απφ άηνκν κε αλαπεξία, εμαηξνχληαη απφ ηελ εξγαζηαθή εθεδξεία. ΋κσο, θακία πξφβιεςε δελ ιακβάλεηαη γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, πνπ έρνπλ πνζνζηφ αλαπεξίαο κεηαμχ 50% θαη 66%, παξφηη ηα άηνκα απηά θαιχπηνληαη απφ ηνλ λφκν 2643/98». «Καινχκε ηνπο αξκνδίνπο έζησ θαη ηελ χζηαηε ψξα λα απνηξέςνπλ ηε δεκηνπξγία ελφο εξγαζηαθνχ θαηάδα γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία ηεο ρψξαο, ν νπνίνο ζα έρεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνπο αλαπήξνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο», αλαθέξεη κέξνο ηεο αλαθνίλσζεο.

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

22 Πξνλνηαθά Ηδξύκαηα θηλδπλεχνπλ λα βάινπλ ινπθέην ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζχκαηα θαη απηά ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ έρεη επηβιεζεί κέζσ ηνπ κλεκνλίνπ απφ ηελ θπβέξλεζε. Ζ κνλάδα απηηζηηθνχ αηφκνπ «Διπίδα», ε Δηαηξεία ΢παζηηθψλ Βνξείνπ Διιάδνο, ην Κέληξν Απνθαηάζηαζεο Κνηλσληθήο Απαζρφιεζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο «Ο ΢σηήξ», ην Κέληξν Δηδηθήο Αγσγήο θ.α. είλαη κεξηθά απφ απηά. Σν «ςαιίδηζκα» ζηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο άξρηζε απφ ην 2010. Αξρηθά ηα 14 πξνλνηαθά ηδξχκαηα ΝΠΗΓ ζην Ννκφ Θεζζαινλίθεο ζα ιάκβαλαλ σο επηρνξήγεζε 4,5 εθαη. επξψ. Απηφ ην πνζφ φκσο ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ, κεηψζεθε θαηά 500.000 επξψ θαη ηειηθά, ζηα ηακεία ησλ ηδξπκάησλ θαηέιεμαλ πεξί ηα 4 εθαη. επξψ. «Ζ θαηάζηαζε είλαη πιένλ εθηαιηηθή. Δίκαη ζίγνπξε θαη ιππάκαη πνπ ην ιέσ, φηη κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ ζα κπνπλ ινπθέηα πνπ ζα πξνθαιέζνπλ ζσξεία πξνβιεκάησλ. Ζ πξφλνηα έρεη ήδε κπεη ζε εθεδξεία ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία. Μέρξη ζήκεξα, γηα ηα 22 πιένλ ηδξχκαηα ΝΠΗΓ νιφθιεξεο ηεο Πεξηθέξεηάο καο έρνπλ δηαηεζεί κφιηο δχν ηξηκεληαίεο δφζεηο ησλ 437.000 επξψ. Απηφ ζεκαίλεη φηη θαινχληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ κε 874.000 επξψ, φηαλ πέξπζη, γηα ηα 14 ηδξχκαηα ηνπ Ννκνχ, είραλ δηαηεζεί 4 εθαη. επξψ, Αληηιακβάλεζηε, φηη θάησ απφ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο, πνιιά απφ απηά ζα αλαγθαζηνχλ, αξγά ή γξήγνξα λα θιείζνπλ», αλαθέξεη ε πεξηθεξεηαθή ζχκβνπινο θα Έθε Βαζηιεηάδνπ, αξκφδηα γηα ζέκαηα πξφλνηαο.

ΡΟΓΟ΢

Έλα αμηόινγν έξγν αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ. Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ΢πκβνπιίνπ έπεηηα απφ ηελ πξφηαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ΢ρεδηαζκνχ θ. Σδψξηδε Μαθξπσλίηε θαη πνπ εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο αιιά θαη ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, ηνκείο πνπ απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ, αλακέλεηαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζηηο παξαιίεο ζπζηήκαηα πξνζβαζηκφηεηαο ζε άηνκα κε αλαπεξία. Πην ζπγθεθξηκέλα, θάζε κία απφ ηηο 20 παξαιίεο ζε 17 λεζηά ηεο Πεξηθέξεηαο, πξφθεηηαη λα εμνπιηζηεί κε δπν ακθίβηα ακαμίδηα, εηδηθφ δηάδξνκν γηα ηελ θίλεζε ηνπ ακαμηδίνπ θαη ηελ πξφζβαζε ηνπ ινπφκελνπ ζηε ζάιαζζα, ηηο νκπξέιεο θαη ηα απνδπηήξηα, θαζψο θαη εηδηθφ ρψξν (θακπίλα) Απνδπηεξίσλ – Απνρσξεηεξίσλ. ΋πσο δήισζε ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο: "Δίλαη θαζήθνλ φισλ καο λα ζηεξίμνπκε ηελ πξνζπάζεηα θαη λα επαλαπξνζδηνξίζνπκε ηε ζέζε ησλ αηφκσλ απηψλ ζηελ θνηλσλία".

ΚΔΡΚΤΡΑ

΢ηε ζύζθεςε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ θαη Νήζσλ ζηελ Κέξθπξα ππφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Η.Ν θ. ΢ππξίδσλα ΢πχξνπ, ζπδεηήζεθε εθηφο απφ ην ζέκα ηνπ Κέληξνπ ΢ηήξημεο ΑκεΑ θαη ε έληαμε ζην Δ΢ΠΑ ηεο αλαβάζκηζεο ησλ Κέληξσλ Τγείαο ζε φια ηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ θαζψο απνηειεί άκεζε πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ 6ε ΓΤΠΔ. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξζεθε ζηα Κέληξα Τγείαο ε πξνκήζεηα ηεο νπνίαο θηάλεη ηα 760.000 επξψ, ζηελ Κεθαινληά, κε πξνκήζεηα 380.000 επξψ θαη ζηε Λεπθάδα κε πξνκήζεηα 190.000 επξψ θαζψο θαη πξνκήζεηα 5 αζζελνθφξσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ. ΢ηε ζπδήηεζε εθηφο απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε, παξεπξέζεθαλ ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο θ. Υξήζηνο ΢θνχξηεο, ν ππνδηνηθεηήο ηεο 6εο ΓΤΠΔ θ. Γηάλλεο Λανπδηάο, ν Γηνηθεηήο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Κέξθπξαο θ. Κψζηαο Γξεγνξφπνπινο, ν Τπνδηνηθεηήο θ. Γηάλλεο Αιακάλνο θαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο Αλάπηπμεο ηεο Π.Η.Ν θ. Νηθήηαο Καξαιήο.

ΜΑΓΝΖ΢ΗΑ

Γύζθνιε απνδεηθλύεηαη ε θαζεκεξηλφηεηα γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία φζνλ αθνξά ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ηηο ππνδνκέο ζηελ πφιε ηνπ Βφινπ. Οη παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία είλαη αλαγθαίεο θαζψο φπσο ζεκεηψλεη ν πξφεδξνο ηνπ ΢σκαηείνπ "Μαγλήηεο Σπθινί" θ. Λάκπξνο Παξαζθεπάο, «εθηφο φηη ζηα πεξηζζφηεξα θηίξηα δελ ππάξρεη πξφζβαζε γηα άηνκα κε αλαπεξία, παξαηεξνχληαη θαη εκπφδηα ζην θνκκάηη ηεο δηνηθεηηθήο εμππεξέηεζεο. Γηα παξάδεηγκα ζηα πεξηζζφηεξα ΚΔΠ, φρη ζε φια, πξέπεη λα ην δηεπθξηλίζσ απηφ, νη ππάιιεινη είλαη απξφζπκνη λα καο εμππεξεηήζνπλ θαη ηε κία καο ιέλε φηη δελ είλαη ππεχζπλνη, είηε φηη ηνπο ιείπνπλ ραξηηά, είηα νπνηαδήπνηε άιιε δηθαηνινγία». «Καηαιαβαίλνπκε φηη δελ ππάξρνπλ ρξήκαηα θαη δελ δεηάκε ππεξβνιηθά πξάγκαηα. Εεηάκε κε κηα-δπν παξεκβάζεηο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ρσξίο θαλέλα θφζηνο, σζηφζν εκάο ζα δηεπθνιχλνπλ ηε δσή καο». -------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 15--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Πξόηαζε γηα Δπηζηξνθή πξνζηίκσλ θαη λνκηκνπνίεζε απζαηξέησλ γηα ηνπο εθηφο ζρεδίνπ νηθηζκνχο γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρνπλ έρνπλ εθδνζεί δαζηθνί ράξηεο θαηέζεζε κε εξψηεζή ηνπ πξνο ηνλ Τπνπξγφ ΠΔΚΑ ν Παληειήο Αζπξαδάθεο, βνπιεπηήο ΠΑ.΢Ο.Κ. Αηηηθήο κεηά απφ ην αίηεκα ηεο Οκνζπνλδίαο ΢πιιφγσλ Νέαο Μάθξεο γηα ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ δεκηνπξγείηαη γηα πεξηνρέο ηεο Νέαο Μάθξεο (Μάηη, Ενχκπεξη, Αγία Μαξίλα θιπ) αιιά αθνξά θαη άιιεο πεξηνρέο ζηελ Διιάδα πνπ αληηκεησπίδνπλ παξφκνην πξφβιεκα. Μεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηε λνκηκνπνίζε ησλ απζαηξέησλ πνιινί ζχιινγνη αιιά θαη πνιίηεο ηεο Αλαηνιηθήο, Βφξεηαο θαη Γπηηθήο Αηηηθήο αιιά θαη ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα ζέινπλ λα πξνρσξήζνπλ ζε λνκηκνπνίεζε ησλ θηηζκάησλ ηνπο. ΋κσο ην άξζξν 23 εμαηξεί απφ ηε ξχζκηζε ηα θηίζκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε δαζηθέο εθηάζεηο. Σαπηφρξνλα αλακέλνληαη νη ηειηθνί δαζηθνί ράξηεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ελζηάζεσλ ζε ζρέζε κε απηνχο, έηζη ψζηε λα μεθαζαξίζεη ην ηνπίν γηα ην πνηεο πεξηνρέο είλαη ηειηθά δαζηθέο θαη πνηεο φρη. «Πνιίηεο πνπ ηα ζπίηηα ηνπο βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο πνπ δελ ππάξρνπλ νξηζηηθνί δαζηθνί ράξηεο, δεηνχλ φζνη ηειηθά ζπκκεηάζρνπλ ζηε ξχζκηζε -θαηαβάιινληαο ηα ζρεηηθά πξφζηηκα-, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα θξηζνχλ νη πεξηνρέο ηνπο δαζηθέο, λα ηνπο επηζηξαθνχλ ηα θαηαβιεζέληα πνζά άκεζα. ΢ε αληίζεηε πεξίπησζε, αλ δειαδή απνηππσζεί φηη δελ βξίζθνληαη ηα θηίζκαηά ηνπο ζε δαζηθέο πεξηνρέο, λα πξνρσξήζεη θαλνληθά ε ξχζκηζε φπσο θαη ησλ ππνινίπσλ» θαη πξνηείλεη λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν «λα ππάξμεη ηξνπνινγία, πξνθεηκέλνπ ζηνπο ηδηνθηήηεο θηηζκάησλ πνπ πξνρσξνχλ ζε λνκηκνπνίεζε θαη πιεξψζνπλ πξφζηηκα, αλ ηειηθά θαηαγξαθεί φηη βξίζθνληαη ζε δαζηθέο πεξηνρέο, λα επηζηξέθνληαη ηα θαηαβιεζέληα πνζά άκεζα». Ζ εξψηεζε αθνξά ην αλ ζθέθηεηαη ν ππνπξγφο ην ελδερφκελν λα ππάξμεη ηξνπνινγία, πξνθεηκέλνπ ζηνπο ηδηνθηήηεο θηηζκάησλ πνπ πξνρσξνχλ ζε λνκηκνπνίεζε θαη πιεξψζνπλ πξφζηηκα, αλ ηειηθά θαηαγξαθεί φηη βξίζθνληαη ζε δαζηθέο πεξηνρέο, λα επηζηξέθνληαη ηα θαηαβιεζέληα πνζά άκεζα.

ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ΢Ζ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΡΤΘΜΗ΢ΣΗΚΟΤ ΢ΥΔΓΗΟΤ ΑΘΖΝΑ΢ ΢ηε ζύζθεςε πνπ ζπγθάιεζε ε Αληηπεξηθεξεηάξρεο Γπηηθήο Αηηηθήο θα ΢ηαπξνχια Γήκνπ, κε ζθνπφ ηε δηαβνχιεπζε θαη ηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ην λέν Ρπζκηζηηθφ ΢ρέδην Αζήλαο, πξνζθεθιεκέλε πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζεη ην ζέκα ήηαλ ε θα Γαλάε Αλησλάθνπ (Αληηπξφεδξνο Γ.΢. Οξγαληζκνχ Ρπζκηζηηθνχ ΢ρεδίνπ Αζήλαο Ο.Ρ.΢.Α.), ε νπνία αλέπηπμε αξρηθά ηελ θεληξηθή ηδέα θαη θηινζνθία ηνπ λένπ ξπζκηζηηθνχ ζρεδίνπ, ελψ ζηε ζπλέρεηα εηζήξζε ζε επηκέξνπο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχζαλ απνθιεηζηηθά ζηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο. ΢πκκεηείραλ ε Αληηπεξηθεξεηάξρεο Γπηηθήο Αηηηθήο θα ΢ηαπξνχια Γήκνπ, νη δήκαξρνη θ.θ. Μειεηίνπ Νηθφιανο (Αζπξφππξγνο), Μπνπξαΐκεο Γεκήηξηνο (Φπιήο), Γξίθνο Γεψξγηνο (Μάλδξαο – Δηδπιιίαο), Μαξηλάθεο Ησάλλεο (Μεγάξσλ) θαη εθ κέξνπο ηνπ Γεκάξρνπ Διεπζίλαο ν Αληηδήκαξρνο θ. Ληλάξδνο Παλαγηψηεο θαζψο επίζεο ζχκβνπινη θαη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο ησλ δήκσλ θαη ηεο Π.Δ.Γ.Α. ΢ηε δηαδηθαζία ηεο ζπδήηεζεο, επηζεκάλζεθαλ ηφζν απφ ηελ Αληηπεξηθεξεηάξρε, φζν θαη απφ ηνπο Γεκάξρνπο ζεκεία θαη ζέκαηα ηα νπνία παξαιείπνληαη ή δε δηεπθξηλίδνληαη κε ζαθήλεηα ζην λέν Ρ.΢. Ηδηαίηεξν βάξνο δφζεθε ζηα κεγάια έξγα πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ ζηε Γπηηθή Αηηηθή ηφζν ζε νδηθφ θαη ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, φζν θαη ζε επίπεδν πεξηβάιινληνο θαη πσο απηά ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε, ελψ παξάιιεια ζα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ ζηελ πεξηνρή. Ζ αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο κέζσ έξγσλ, αιιά θαη ηεο δίθαηα θαηαλεκεκέλεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζε φιε ηελ Αηηηθή, απνηέιεζε επίζεο έλα ηεξάζηην ζέκα ζπδήηεζεο. Έγηλαλ αθφκα δεθάδεο πξνηάζεηο γηα δξάζεηο αμηνπνίεζεο ηεο πινχζηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο, θαζψο επίζεο θαη ηεο ηνπξηζηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ νξεηλψλ φγθσλ θαη ησλ κεγάισλ ζε έθηαζε αθηψλ.

Με ηνλ ππνπξγό Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θ. Παπαθσλζηαληίλνπ ζπλαληήζεθε Αλαθνίλσζε θαηά ηελ νπνία παξέρεη ηελ νπνηαδήπνηε λνκηθή θάιπςε ζε ν βνπιεπηήο Αηηηθήο θ. Παληειήο Αζπξαδάθεο κεηά φζνπο δεκφηεο αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ πιεξσκή ηνπ εηδηθνχ απφ πξσηνβνπιία ηνπ ηδίνπ. Σν ζέκα πνπ ζπδεηήζεθε ηέινπο πνπ αθνξά ηα αθίλεηα (κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο Γ.Δ.Ζ, έβγαιε ε αθνξνχζε έλα έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα Γεκνηηθή Αξρή ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ – Κακαηεξνχ κέζσ ηνπ Γεκάξρνπ ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, ηελ έιιεηςε απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ. Ο βνπιεπηήο ελεκέξσζε ηνλ ππνπξγφ γηα ην θ. Νίθνπ Α. ΢αξάληε. Αλαιπηηθά ε αλαθνίλσζε: ρξφλην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο απνρέηεπζεο, ηηο «Αγαπεηνί ζπκπνιίηεο, ν Γήκνο Αγίσλ Αλαξγχξσλ – Κακαηεξνχ αλαγλσπξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ξίδεη φηη κέζα ζηελ πεξίνδν απηή ηεο βαξχηαηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ππάξγηα ηελ πξνψζεζε ηνπ έξγνπ αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα ρνπλ θάηνηθνη ηεο πφιεο, ηδίσο άλεξγνη θαη ρακεινζπληαμηνχρνη, πνπ πνπ πξνθχπηνπλ ζην πεξηβάιινλ. Σαπηφρξνλα αληηθεηκεληθά αδπλαηνχλ λα πιεξψζνπλ ην εηδηθφ ηέινο αθηλήησλ πνπ αλέδεημε ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηελ επαηζζεζία εηζπξάηηεηαη κέζσ ηεο ΓΔΖ. Πξέπεη φκσο λα θάλνπκε ηελ αλαγθαία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα έλα κεγάιν έξγν πνπ ζα δηάθξηζε αλάκεζα ζ‟ απηνχο ηνπο πνιίηεο θαη ζ‟ εθείλνπο πνπ ηπρφλ πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ζχγρξνλεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο απνθεχγνπλ λα πιεξψζνπλ ην ηέινο αθηλήησλ, ελψ δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη κε κεδεληθέο επηπηψζεηο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αδπλακίαο, αθνχ ε θνξνδηαθπγή ζηελ θνηλσλία καο ηειηθά επηβαξχλεη πνιηηψλ. Καηφπηλ νη εθπξφζσπνη ηνπ δήκνπ ΢πάησλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ν δήκαξρνο θ. Μάξθνπ θαη νη αθφκε πεξηζζφηεξν ηε ζέζε ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ. ΋ζνλ αθνξά αληηδήκαξρνη θ.θ. Μάξθνπ θαη Μαξγέηεο εμέζεζαλ ηα ινηπφλ ηνπο απνδεδεηγκέλα αδπλαηνχληεο ζπκπνιίηεο καο, ν Γήκνο Αγίσλ αηηήκαηά ηνπο γηα ην ΚΔΛ Βνξείσλ Μεζνγείσλ πνπ λαη Αλαξγχξσλ – Κακαηεξνχ θαιεί ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζε ζπλεξγαζία κελ ζα επηιχεη ην πξφβιεκα ηεο απνρέηεπζεο γηα ηελ κε ηε ΓΔΖ λα αλαδεηήζεη ηνπο πξαθηηθνχο ηξφπνπο γηα ηελ αλαγθαία επξχηεξε πεξηνρή αιιά ζα δηαζθαιίδεη πεξηβαιινληηθά ειάθξπλζε ηνπο. Δκείο απφ ηελ πιεπξά καο σο Γήκνο, θαηαλνψληαο ην θαη ιεηηνπξγηθά ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Απφ ηε κεξηά ηνπ κεγάιν θνηλσληθφ πξφβιεκα πνπ απεηιείηαη λα δεκηνπξγεζεί, είκαζηε ν ππνπξγφο εθδήισζε ηε δηάζεζή ηνπ λα πξνσζεζεί ην απνθαζηζκέλνη λα ζηαζνχκε αιιειέγγπνη ζε φζνπο ζπκπνιίηεο καο, επεηδή έξγν. Εήηεζε λα ππάξμνπλ πεξαηηέξσ ζπλαληήζεηο κε αδπλαηνχλ γηα αληηθεηκεληθά απνδεηθλπφκελνπο ιφγνπο λα πιεξψζνπλ ην ζπλεξγάηεο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα εξεπλεζνχλ θαη λα εμεπξεζνχλ ηξφπνη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απνρέηεπζεο εηδηθφ ηέινο, επηιέγνπλ κε δηθή ηνπο επζχλε λα κελ ην πιεξψζνπλ. ΢ηνπο πνπ ζα ζπληειέζεη απνθαζηζηηθά ζηελ πξνζηαζία ηνπ ζπκπνιίηεο καο απηνχο ζα παξάζρνπκε λνκηθή ππνζηήξημε εθφζνλ ηε πεξηβάιινληνο γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο δεηήζνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γηθεγνξηθφ ΢χιινγν Αζελψλ». Αηηηθήο. --------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 16----------------------------------------------------------------------------------------

ΓΖΜΟ΢ ΑΓΗΧΝ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ – ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ


ΔΚΣΑΚΣΖ ΔΗ΢ΦΟΡΑ – "ΡΑΒΑ΢ΑΚΗ" ΚΑΗ ΢Δ ΝΔΦΡΟΠΑΘΖ ΜΔ 85% ΑΝΑΠΖΡΗΑ! «Φορολογούν ακόμα και ηην αναπηπική ζύνηαξη και ηο επίδομα απολύηος ανικανόηηηαρ, ηο οποίο ξεκινάει από 15 εςπώ και θηάνει ηα 420 εςπώ ηο μήνα. Εγώ μεηά από 32 σπόνια δοςλειάρ παίπνυ αναπηπική ζύνηαξη 1.100 εςπώ μικηά και μος ζηηάνε να πληπώζυ θόπο "αλληλεγγύηρ" 530 εςπώ! Να ζημειυθεί όηι ήδη έσοςν κότει και ηιρ επικοςπικέρ ζςνηάξειρ ζηοςρ ανάπηποςρ, ζε μένα ζςγκεκπιμένα καηά 4%, δηλαδή καηά 387 εςπώ», φπσο αλαθέξεη ν πξφεδξνο ηνπ ΢πιιφγνπ Νεθξνπαζψλ Λεηβαδηάο θ. Γηάλλεο ΢ερξεκέιεο ν νπνίνο πάζρεη απφ λεθξηθή αλεπάξθεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ θαη έρεη αλαπεξία 85%. «Όλη η οικογένεια ηος νεθποπαθή είναι επί ποδόρ. Σημαίνει όηι μποπεί να σάνοςν ζςσνά μεποκάμαηα για να μαρ ζςνοδεύοςν ζηην αιμοκάθαπζη. Παρ για αιμοκάθαπζη και δεν ξέπειρ πώρ θα γςπίζειρ. Χπειαζόμαζηε διαπκή θπονηίδα, ηην οποία θςζικά δεν έσοςμε από ηο κπάηορ. Επιπλέον, ππέπει να κάνοςμε καλή διαηποθή. Εγώ κάνυ γύπυ ζηα 15 σπόνια αιμοκάθαπζη και ηοςλάσιζηον ηο 1/3 ηος σπόνος ηο πεπνάμε ζηο νοζοκομείο. Την ίδια ζηιγμή, η αιμοκάθαπζη ζος πποζθέηει και άλλερ αζθένειερ, όπυρ καπδιαγγειακά νοζήμαηα, ζάσαπο, πεςμαηοειδείρ απθπίηιδερ. Αςηό ζημαίνει επιπλέον έξοδα, ηαλαιπυπία και θπονηίδα για ηοςρ αζθενείρ», ζεκεηψλεη. ΢ε φιε ηελ Διιάδα νη λεθξνπαζείο ηειηθνχ ζηαδίνπ ππνινγίδνληαη ζηηο 12.000. Πξφθεηηαη γηα κηα ηδηαίηεξα εππαζή θνηλσληθή νκάδα, αζζελείο πνπ ηαιαηπσξνχληαη θαη ζπξψρλνληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, πξνθεηκέλνπ λα γιηηψζνπλ ηελ ίδηα ηνπο ηε δσή.

ΤΓΔΗΑ – ΠΡΟΝΟΗΑ: ΠΟΤ ΟΓΖΓΟΤΝΣΑΗ;;; Μέξα κε ηε κέξα αλαδεηθλύνληαη νη ηξαγηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνπο ςπρηθά αζζελείο, γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, απνηέιεζκα ησλ πεξηθνπψλ ζε Τγεία – Πξφλνηα. Δξγαδφκελνη απνιχνληαη, δνκέο θιείλνπλ ή ιεηηνπξγνχλ κφλν «ζηα ραξηηά» θαη φζνη έρνπλ αλάγθε κέλνπλ «μεθξέκαζηνη», ρσξίο θξνληίδα, γπξίδνπλ ζπίηη ηνπο ή θαη ζηα ςπρηαηξεία. Κη ελψ νη πεξηθνπέο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δνκψλ ςπρηθήο πγείαο θαη ζηα πξνλνηαθά ηδξχκαηα αγγίδνπλ κέρξη θαη ην 50%, ην ειάρηζην πξνζσπηθφ απηψλ ησλ δνκψλ ζπξξηθλψλεηαη επηπιένλ απφ ην θαζεζηψο ηεο «εξγαζηαθήο εθεδξείαο». Πξηλ απφ ιίγν θαηξφ ην Διιεληθφ Κέληξν Φπρηθήο Τγηεηλήο θαη Δξεπλψλ (ζ.ζ. ΝΠΗΓ, επηρνξεγνχκελν θαη επνπηεπφκελν απφ ην ππνπξγείν Τγείαο) απέιπζε 63 εξγαδφκελνπο, ςπρίαηξνπο, παηδνςπρίαηξνπο, ςπρνιφγνπο, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, λνζειεπηέο, εηδηθνχο παηδαγσγνχο θ.ά. νη νπνίνη εξγάδνληαλ κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, έξγνπ, κπινθάθηα θιπ. ΋πσο δήισζε ε Γέζπνηλα Δκπένγινπ, ςπρνιφγνο πνπ εξγαδφηαλ ζε δνκή ηνπ ΔΚΔΦΤΔ, «Ζ απφθαζε απηή πιήηηεη ηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο δνκέο απηέο, φπνπ εμππεξεηνχζαλ επί πνιιά έηε ηηο πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ησλ αζζελψλ ζε απηέο, ρσξίο λα ηνπο αλαγλσξίδεηαη επηζήκσο ην εξγαζηαθφ ηνπο θαζεζηψο. Πιήηηνληαη φκσο θπξίσο νη ιήπηεο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ, ησξηλνί θαη κειινληηθνί, πνπ ζηεξνχληαη ηηο ππεξεζίεο». Δξγαδφκελνη απνιχζεθαλ απφ ηηο ζηεγαζηηθέο δνκέο ςπρηθά παζρφλησλ ζηηο νπνίεο δνχιεπαλ, ελψ ην ίδην έγηλε θαη ζην εηδηθφ ζρνιείν «΢ηνππάζεην», ζηε Θεξαπεπηηθή Μνλάδα γηα απηηζηηθά παηδηά, ζε Κέληξα Ζκέξαο γηα ςπρηθά πάζρνληεο, ζηε Μνλάδα Δθήβσλ Πάηξαο, ζε Ηαηξνπαηδαγσγηθά ηκήκαηα ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο ρψξαο θαζψο θαη ζε ΢πκβνπιεπηηθά Δλειίθσλ.

«ΔΚΣΖ ΑΗ΢ΘΖ΢Ζ» - Ζ ΔΚΠΟΜΠΖ ΠΟΤ Α΢ΥΟΛΔΗΣΑΗ ΜΔ ΘΔΜΑΣΑ ΑΝΑΠΖΡΗΑ΢

Όπσο πξναλήγγεηιε ν πθππνπξγόο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Μ. Μπφιαξεο αλακέλεηαη λα αλνίμνπλ 446 θιίλεο ζηα Κέληξα Απνζεξαπείαο Φπζηθήο Θα επξόθεηην γηα έλα απιό ζέκα (εηδηθά απ‟ ηε ζηηθαη Κνηλσληθήο Απνθαγκή πνπ κηιάκε γηα ηελ ηειεφξαζε θαη ην θάζκα ησλ ηάζηαζεο (ΚΑΦΚΑ) θαη εθπνκπψλ πνπ ηε δηαθαηέρεη) αλ δελ ήηαλ ηφζν αμηφζηα Κέληξα Δθπαίδεπινγε ε παξνπζία θαη κφλν ηνπ κνλαδηθνχ ηπθινχ παζεο Κνηλσληθήο Τπνζηήξνπζηαζηή ζηελ Δπξψπε ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ΔΣ3. Απνηειεί πεξίηξαξημεο θαη Καηάξηηζεο Αηφλε απφδεημε φηη ηα άηνκα πνπ έρνπλ θάπνηεο ζσκαηηκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο θέο αδπλακίεο φρη κφλν δελ παχνπλ λα δνπλ, αιιά πα(ΚΔΚΤΜΔΑ). Ο πθππνπξγφο κηιψληαο ζην ζπλέδξην ξαδίδνπλ θαη καζήκαηα αηζηνδνμίαο ζηνπο ππνινίπνπο. Insurance Money Conference 2011 ζεκείσζε Απηφ είλαη άιισζηε θαη ην κήλπκα ηεο εθπνκπήο ηνπ πσο ε παξαπάλσ απφθαζε εληάζζεηαη ζην «Δθηε αίζζεζε», κεηξά επηά ρξφληα ζηνλ ηειενπηηθφ αέξα ηεο ΔΣ3, απνηειψληαο πιαίζην ηεο αλαζπγθξφηεζεο ησλ θνξέσλ ηε κνλαδηθή εθπνκπή πνπ αζρνιείηαη κε δεηήκαηα αλαπεξίαο, φρη απνδεηψληαο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ ηνλ νίθην αιιά κε νδεγφ ηελ αμηνπξέπεηα. Ο παξνπζηαζηήο ηεο Γηψξγνο σο ππεξεζίεο ηεηαξηνβάζκηαο πγείαο θαη λα Μπειίξεο, ηπθιφο εθ γελεηήο, είλαη ε απηή απφδεημε φηη ην δηθαίσκα ζηε ππεξεηήζνπλ ηε δεκφζηα πνιηηηθή γηα ηελ δηαθνξεηηθφηεηα δελ αθαηξείηαη θαη φινη φρη κφλνλ αμίδνπλ ίζεο επθαηξίεο, αιιά απνθαηάζηαζε. «Ζ βαζηθή κέξηκλα ηνπ Τπνπξγείνπ φηαλ ηνπο δνζνχλ κπνξνχλ θαη λα ηηο αμηνπνηήζνπλ. Ο ίδηνο είλαη δηθεγφξνο θαη Τγείαο είλαη ε εμάιεηςε ησλ θαηλνκέλσλ ζπλαιιαγήο δεκνζηνγξάθνο. Έρεη ζπνπδάζεη θιαζηθφ πηάλν, ζπλζέηεη, κηιά αγγιηθά, γεξκαληθά, θαη ζπαηάιεο, κε επαλαζρεδηαζκφ ηνπ δηθηχνπ ηζπαληθά θαη ηηαιηθά. «Γελ επηζπκνχκε λα πξνβάινπκε ηελ αλαπεξία σο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη ηε δηαζχλδεζή ηνπ πξφβιεκα. Πάληα ππάξρεη θαη ε αηζηφδνμε πιεπξά. Δπηδηψθνπκε λα παξνπζηάζνπκε άηνκα πνπ θάλνπλ απηφ πνπ ηα εθθξάδεη θαη θαηαμηψλνληαη ζηνλ ρψξν ηνπο. Θα κε ηηο ππεξεζίεο πγείαο». Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηαμηδέςνπκε ζηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα αλαδεηψληαο θνξείο πνπ παξάγνπλ ν ΢πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή θ. Δπάγγεινο έξγν. Οη αλάπεξνη δελ παχνπκε λα δνχκε. Ζ εθπνκπή θέηνο εληάζζεη λέεο Εεξβέαο ηφληζε ηελ αλάγθε απνθαηάζηαζεο ησλ ελφηεηεο γηα ηηο πξψηεο βνήζεηεο θαη ηελ πξφιεςε αλαπεξηψλ, ζέκαηα πξνβιεκάησλ πνπ εληνπίδνληαη ζηα ζπκβφιαηα ηερλνινγίαο, λνκνζεζίαο, έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηελ ηαηξηθή θαη πνιηηηζηηθή πνπ πεξηέρνπλ φξνπο νη νπνίνη είλαη παξειθπζηηθνί αηδέληα». Ζ «Δθηε αίζζεζε» μεθίλεζε ην 2003 κε αθνξκή ηνπο Παξανιπκπηαθνχο ή θαηαρξεζηηθνί θαη νδεγνχλ ηνπο θαηαλαισηέο Αγψλεο ηνπ 2004 θαη ζηε ζπλέρεηα απνηέιεζε νκπξέια γηα ηνπο αλαπήξνπο. ζε εζθαικέλεο εληππψζεηο κε ζπλέπεηα λα Μάιηζηα, έρεη ζηελή ζπλεξγαζία θαη ζπλερή ελεκέξσζε γηα ηελ επξσπατθή θαηαθεχγνπλ ζε θαηαγγειίεο, ελψ ν γεληθφο λνκνζεζία, ηε δενληνινγία θαη ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ αηφκσλ κε γξακκαηέαο Καηαλαισηή, Γεκήηξεο ΢ππξάθνο αλαπεξία κε ην BBC αιιά θαη ηε γεξκαληθή θξαηηθή ηειεφξαζε ZDF. «΢χκθσλα κε ζεκείσζε πσο «Ζ δηαβνχιεπζε γηα ην λνκνζρέδην ηα ζηνηρεία πνπ δφζεθαλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011 απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ πεξί δηαθάλεηαο νινθιεξψζεθε θαη ζχληνκα ζα Τγείαο ην 15% θάζε ρψξαο απνηειείηαη απφ άηνκα κε αλαπεξία. Δλάκηζη εθαηνκκχξην θαηαηεζεί ζην Kνηλνβνχιην πξνο έγθξηζε».. Σν ζπκπνιίηεο καο ζηελ Διιάδα είλαη αλάπεξνη. Αλ, φκσο, θπθινθνξήζεηο ζηνλ δξφκν, λνκίδεηο φηη απιά δελ ππάξρνπλ, θη απηφ γηαηί δελ ηνπο παξέρεηαη λνκνζρέδην απηφ θέξλεη λέα δεδνκέλα ζηελ πξνζβαζηκφηεηα. Δίλαη δηθαίσκα ησλ αλαπήξσλ λα θπθινθνξνχλ δίπια καο. Ζ αζθαιηζηηθή αγνξά θαη νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θνηλσλία δελ ηνπο θάλεη ράξε» ζεκεηψλεη ν ζθελνζέηεο ηεο Βαζίιεο Αγηαλίδεο. πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο. ----------------------------------------------------------------------------------------- ----ΣΕΛΙΔΑ 17--------------------------------------------------------------------------------------


ΠΧ΢ ΜΠΟΡΔΗ Ο ΑΝΘΡΧΠΟ΢ ΝΑ ΠΡΟΟΓΔΤ΢ΔΗ ΜΔ ΣΖ ΓΝΧ΢Ζ;

Ζ κεγαιύηεξε πεξηνπζία πνπ κπνξεί λα απνθηήζεη ν άλζξσπνο ζηε δσή ηνπ είλαη νη γλψζεηο, είλαη ην κφλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ δελ πνπιηέηαη, δελ αγνξάδεηαη, δελ κεηαβηβάδεηαη θαη έρεη ηφζν κεγάιε αμία φζν δελ έρεη φιν ην ρξπζάθη ηνπ θφζκνπ. Μφλν κε ηηο γλψζεηο κπνξεί ν άλζξσπνο λα πξννδεχζεη βάδνληαο ηα ζεκέιηα γηα κηα δσή κε αμηνπξέπεηα, αληηκεησπίδνληαο ηηο φπνηεο δπζθνιίεο ηνπ παξνπζηαζηνχλ ζην δξφκν ηνπ κε επζχλε θαη ινγηθή. Δίλαη ε θξάζε ηνπ ηέηνηα ψζηε λα αληέρεη θάησ απφ ηηο πην δχζθνιεο ζπλζήθεο θαη λα κπνξεί λα ζπλππάξρεη εηξεληθά ζε έλαλ θφζκν πνπ αλέθαζελ ηαιαληδφηαλ απφ πνιέκνπο θαη πξνβιήκαηα πάζεο θχζεσο. Έρνπλ γξαθηεί δνθίκηα θαη ζπγγξαθηθά ζεκεηψκαηα πνπ αλαθέξνπλ πσο ε γλψζε είλαη ηειηθά απηή πνπ ζα καο νδεγήζεη λα θαηαιάβνπκε πνηνο ηειηθά είλαη ν ζθνπφο ηνπ θάζε αλζξψπνπ ζην δχζθνιν κνλνπάηη πνπ έρνπκε θιεζεί λα δηαβνχκε. Γπζηπρψο, ε θαζεκεξηλφηεηα κε ηηο θαθνπρίεο πνπ ζπλαληά ν θάζε έλαο απφ εκάο, δε δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζνπκε ζην ζεκείν πνπ ζα ζέιακε ηηο αζηείξεπηεο γλψζεηο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε ίδηα ε δσή. Πξέπεη ινηπφλ (θαη είλαη ζην ρέξη καο) λα δεκηνπξγήζνπκε έλα πεξηβάιινλ νηθείν φρη κφλν γηα ηνπο ίδην ηνλ εαπηφ καο αιιά θαη γηα ηνλ ζπλάλζξσπφ καο, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα αμηνινγήζνπκε ηα πξάγκαηα ζε θαζεκεξηλφ επίπεδν απφθεχγνληαο θφληξεο θαη δηρνγλσκίεο πνπ δελ έρνπλ θαλέλα νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα. Δλ θαηαθιείδη, ν φξνο «γλψζε» πξνέξρεηαη απφ ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ πξαγκάησλ λα δνχκε βαζχηεξα ηα πξάγκαηα θαη λα αλαδεηήζνπκε ηξφπνπο πνπ ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο καο. Γηαθξίλεηαη ζηελ εμσηεξηθή πνπ αθνξά ην πεδίν ησλ πέληε αηζζήζεσλ θαη ζηελ εζσηεξηθή ην πεδίν εθείλν πνπ είλαη πέξαλ ησλ πέληε αηζζήζεσλ. H εζσηεξηθή γλψζε ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο ηεο βαζχηεξεο χπαξμεο ησλ πξαγκάησλ, δειαδή ζε εθείλν, πνπ δελ θαίλεηαη ή πνπ δελ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηηο πέληε αηζζήζεηο. Δηδηθφηεξα, ε εζσηεξηθή γλψζε βαζίδεηαη ζηε πνιπδηάζηαηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ θαη ηεο λφεζεο. Αο πξνζηαηεχζνπκε ινηπφλ απηφ ην αγαζφ πνπ νλνκάδεηαη γλψζε... ΒΑ΢ΗΛΑΡΑ΢ ΒΑ΢ΗΛΖ΢

ΑΤΞΑΝΔΣΑΗ Ζ ΑΠΑΗ΢ΗΟΓΟΞΗΑ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ΢ ΔΛΛΑΓΑ΢ ΢ε πνζνζηό 85% από 75% ην πξνεγνύκελν δίκελν απμήζεθε ε απαηζηνδνμία ησλ πνιηηψλ γηα ηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαηαδεηθλχνληαο κε εκθαλή πιένλ ηξφπν ηνλ θφβν θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ δηαθαηέρεη κέξα κε ηε κέξα ηνπο Έιιελεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ ηέηαξηε θαηά ζεηξά πνζνηηθή έξεπλα κε ηίηιν «Οηθνλνκηθφ Βαξφκεηξν», ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη αλά δίκελν θαη‟ εληνιή ηνπ ΔΒΔΑ απφ ηελ εηαηξία ALCO, ελψ ηα επξήκαηα ηεο επεμεξγάδνληαη απφ ην Κέληξν Μειεηψλ θαη Έξεπλαο ηνπ ΔΒΔΑ. Παξφκνηα επηδείλσζε ραξαθηεξίδεη θαη ηνλ δείθηε απαηζηνδνμίαο γηα ηα πξνζσπηθά θαη νηθνγελεηαθά νηθνλνκηθά ησλ πνιηηψλ, κε ην πνζνζηφ λα απμάλεηαη θαηά 12 πνζνζηηαίεο κνλάδεο απφ ην ηξίην δίκελν ηνπ 2011, ζπγθεληξψλνληαο ην πνζνζηφ ηνπ 83%. Δπηπιένλ, ην πνζνζηφ εθείλσλ ησλ πνιηηψλ πνπ αμηνινγνχλ αξλεηηθά ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ε θπβέξλεζε δηαηήξεζε ηελ αλνδηθή πνξεία πνπ δηαγξάθεη απφ ην δεχηεξν δίκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, αλεξρφκελν ζην πνζνζηφ ηνπ 85%, κε ηελ θπξηφηεξε δπλακηθή επηξξνή ζηελ επηδείλσζε ηεο αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο θαη ηελ δηαθσλία ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή πνιηηηθή λα θαηέρνπλ νη ζπλερηδφκελεο θαη αηειέζθνξεο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο, θαζψο θαη νη έθηαθηεο θαη αλαπάληερεο εηζθνξέο θαη νη επηπξφζζεηεο πεξηθνπέο κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ. Ζ ελ ιφγσ έξεπλα ζπκπεξηιακβάλεη εξσηήζεηο γηα επίθαηξα δεηήκαηα, φπσο ε ζπκβνιή ησλ λέσλ θφξσλ θαη ηειψλ ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ Διιεληθνχ ρξένπο, ζηελ νπνία ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε αξλεηηθά ζε πνζνζηφ 86%, θαζψο θαη γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε δεκνζίσλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ κε δεδνκέλε ηελ παξνχζα ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, φπνπ παξαηεξείηαη δηρνγλσκία. Ο πξφεδξνο ηνπ ΔΒΔΑ θ. Κσλζηαληίλνο Μίραινο δήισζε κε αθνξκή ηελ έξεπλα: «Ζ θνηλή γλψκε θαηαδηθάδεη, ζηε ζπληξηπηηθή ηεο πιεηνςεθία, πνπ θηάλεη ην 85%, ηηο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο ζηελ νηθνλνκία. Μάιηζηα, φπσο απνηππψλεηαη θαη ζην νηθνλνκηθφ βαξφκεηξν ηνπ ΔΒΔΑ, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο έληαζεο ησλ αξλεηηθψλ θξίζεσλ είλαη ην γεγνλφο φηη αξλεηηθά θξίλνπλ ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη νη ηξεηο ζηνπο ηέζζεξηο απ΄ φζνπο ην 2009 επέιεμαλ λα ςεθίζνπλ ην θπβεξλψλ θφκκα. Ζ θαηάζηαζε απηή δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί. Απαηηείηαη αιιαγή ηνπ κείγκαηνο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ νδεγεί ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζηελ θαηαζηξνθή θαη έρεη θαηαβαξαζξψζεη ηελ ςπρνινγία ζηελ αγνξά».

EUROSTAT: ΣΑ ΢ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ΢ ΓΗΑΒΗΧ΢Ζ΢ ΜΑ΢ ΣΟ 2004 ΢Δ ΢ΥΔ΢Ζ ΜΔ ΣΟ ΢ΖΜΔΡΑ

Με αθνξκή ηε δήισζε ηνπ ππνπξγνύ Οηθνλνκηθψλ Δπάγγεινπ Βεληδέινπ φηη ζα επηζηξέςνπκε ζε επίπεδα δηαβίσζεο ηνπ 2004, ηα ζηνηρεία πνπ δίλεη ε Eurostat είλαη ραξαθηεξηζηηθά. Σν 2004 ην Γεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ήηαλ ζην 7,5% ηνπ ΑΔΠ, ην Γεκφζην Υξένο ζην 98,6% ηνπ ΑΔΠ δειαδή ζηα 201,2 δηο επξψ, ε αλεξγία ήηαλ ζην 10.5% θαη ε αλάπη πμε είρε ζεηηθφ πξφζεκν +4.9%. Σν 2011, ην Γεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα είλαη ζην 9,5% ηνπ ΑΔΠ, ην Γεκφζην ρξένο ζην 157,7% ηνπ ΑΔΠ δειαδή ζηα 358,3 δηο επξψ, ε αλεξγία είλαη θνληά ζην 20% θαη ε αλάπηπμε έρεη αξλεηηθφ πξφζεκν -5.5%. Ο βαζηθφο κηζζφο ην 2004 κπνξεί λα ήηαλ ζηα 560 επξψ ελψ ζήκεξα είλαη ζηα 740 επξψ φκσο ν ππνπξγφο παξέιεηςε λα ππνινγίζεη φηη ηα πάληα γχξσ καο έρνπλ αθξηβχλεη θαη νη θφξνη έρνπλ γίλεη δπζβάζηαρηνη. ΋πσο δήισζε ν πξφεδξνο ηεο Δ΢ΔΔ Βαζίιεο Κνξθίδεο «ε δήισζε ηνπ θπξίνπ Βεληδέινπ θαλνληθά ζα έπξεπε λα καο ραξνπνηεί γηαηί ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθέο νη ζπλζήθεο. Δίρακε αλεξγία κφιηο 10%, είρακε βαζηθφ κηζζφ 540 επξψ θαη κε ηελ αχμεζε πνπ δφζεθε ηελ ίδηα ρξνληά πήγε ζηα 560 επξψ. Βεβαίσο νη ηηκέο ήηαλ πνιχ ρακειφηεξεο θαη ην θπξηφηεξν είρακε 4.325.000 ελεξγνχο πνιίηεο, δειαδή εξγαδφκελνπο. Οη άλεξγνη ην 2004 ήηαλ ιηγφηεξνη θαη απφ 600.000. Ζ δε αλάπηπμε δελ είρε θακία ζρέζε βεβαίσο κε ηε ζεκεξηλή, ήηαλ κε ζεηηθφ έσο πνιχ ζεηηθφ πξφζεκν. ΢ήκεξα έρνπκε 808.000 άλεξγνπο, επηζήκσο ελψ ε πξαγκαηηθή αλεξγία μεπεξλά ην 20% δειαδή ν ελεξγφο καο πιεζπζκφο είλαη 4.150 ρηιηάδεο. Ο βαζηθφο κηζζφο είλαη 740 επξψ θαη θαίλεηαη πσο νη απαηηήζεηο ηεο ηξφηθαο είλαη λα ξίμνπλ ηνλ βαζηθφ κηζζφ ζηα επίπεδα ηνπ 2004 αδηαθνξψληαο γηα ην ππφινηπν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη βεβαίσο ε αλάπηπμε καο είλαη αξλεηηθή ζην - 5.5%. Δάλ απηά ηα 2 έρνπλ θάπνηα ζρέζε κπνξνχκε λα βγάινπκε ηα ζπκπεξάζκαηά καο γηαηί ζέιεη ν ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ λα καο γπξίζεη ζην 2004» θαη ζπλερίδεη: «Τπάξρεη ηξνκαθηηθή αχμεζε ζηηο ηηκέο ηδηαίηεξα ζηα ηξφθηκα θαη ζηα βαζηθά αγαζά, ζε απηφ πνπ ιέκε ην θαιάζη ηεο λνηθνθπξάο. 'Έρνπλ γίλεη 3 απαλσηέο απμήζεηο ζην ΦΠΑ πνπ εθηίλαμαλ ηηο ηηκέο, θέηνο ηνλ Αχγνπζην κφλν ζε 250 πξντφληα επξείαο θαηαλάισζεο ππήξμαλ απμήζεηο ζηα ξάθηα ησλ ζνππεξ - κάξθεη θαη ζε άιια 30 πξντφληα ηνλ ΢επηέκβξην. Απηφ είλαη απαξάδεθην ζε κηα πεξίνδν πνπ ην εηζφδεκα κεηψλεηαη λα απμάλνληαη νη ηηκέο. Βαζηθή είλαη θαη ε αχμεζε ζηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ θαη ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. Γηα λα δεζηαζνχκε θέηνο ζα πιεξψλνπκε 1 επξψ ην ιίηξν. Θεσξψ πσο φινη απηνί νη θφξνη πνπ επηβιήζεθαλ σο εηδηθά ηέιε, σο έθηαθηεο εηζθνξέο θαη σο έθηαθηνη θφξνη επηβαξχλνπλ απηή ηε ζηηγκή ηα ειιεληθά λνηθνθπξηά κε απνηέιεζκα 7 ζηα 10 λνηθνθπξηά λα κε κπνξεί ζήκεξα λα αγνξάζεη ηα απαξαίηεηα. Δίλαη ηφζν αλεδαθηθφ λα καο ιέλε φηη ζα γπξίζνπκε ζηελ επίπεδα δηαβίσζεο ηνπ 2004 φζν φηη ζα μαλαθάλνπκε Οιπκπηάδα ην 2011». ------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 18--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ΢ ΑΝΑΓΚΔ΢" Ή "ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ;" ΓΗΔΤΚΡΗΝΗ΢Ζ Ο΢ΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΖ ΢ΤΓΥΤ΢Ζ ΠΟΤ ΓΖΜΗΟΤΡΓΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖ ΓΔΝΗΚΔΤΜΔΝΖ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΖ΢ ΤΠΔΡΟΥΖ΢ ΣΖ΢ ΠΡΧΣΖ΢ ΟΡΟΛΟΓΗΑ΢ Ο όξνο άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο δελ απνηειεί ζσζηή έλλνηα. Ζ επηθξάηεζε επί ζεηξά εηψλ ηνπ φξνπ παξέπεκπε ζηελ αδπλακία/αληθαλφηεηα ηεο πνιηηείαο λα δεκηνπξγήζεη / εμαζθαιίζεη πξφζβαζε ζε ζεκειηψδε θνηλσληθά δηθαηψκαηα θαη αγαζά γηα ηνπο αλζξψπνπο κε αλαπεξία. Βαπηίδνληαλ ινηπφλ “εηδηθέο” νη ζεκειηψδεηο/γεληθέο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ κε αλαπεξία (ζηελ εθπαίδεπζε, εξγαζία θ.ν.θ.) επεηδή ε πνιηηεία δελ ηηο θάιππηε, σο εθ ηεο βαζηθήο πεξί ηζφηεηαο αξρήο ηνπ ζπληάγκαηνο φθεηιε θαη νθείιεη. Ζ εκκνλή ζηελ αλαπαξαγσγή ηνπ φξνπ “άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο” παξαπέκπεη ζηηο επνρέο επηθξάηεζεο ηεο άζθεζεο πνιηηηθήο γηα ηελ αλαπεξία θαη δηεπθνιχλεη επηθνηλσληαθά ηελ ζπλέρηζε ησλ ζπληαγκαηηθψλ παξαβηάζεσλ έλαληη ησλ αλζξψπσλ κε αλαπεξία ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο. Αθφκα θαη εάλ, φκσο, θάπνηνη δελ δηαζέηνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζνπλ ην παξαπάλσ ζθεπηηθφ, ππάξρεη έλα επηρείξεκα αθφκα πην “απηνλφεην” εχθνια αληηιεπηφ. Οη ίδηνη νη άλζξσπνη κε αλαπεξία ινηπφλ, δηά ησλ επηζήκσλ θνξέσλ ηνπο, έρνπλ νξίζεη σο παξσρεκέλν θαη αληηδξαζηηθφ ηνλ φξν “άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο” θαη ηνλ έρνπλ αληηθαηαζηήζεη κε ηνλ φξν “άηνκα κε αλαπεξία” εδψ θαη κηα δεθαεηία. ΢πλεπψο, ε επηκνλή ζηελ ρξήζε ηνπ αληηδξαζηηθνχ φξνπ ζπλεηδεηά ζεκαίλεη επζεία αγλφεζε ησλ αλζξψπσλ κε αλαπεξία, άξλεζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο ζηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ, θάζεηε ελαληίνλ ηνπο πξνζβνιή πνπ παξαπέκπεη ζε μεθάζαξεο θαη ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο. Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ «άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο» έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ φξν «άηνκα κε αλαπεξία» κε ηελ Οκφθσλε Απφθαζε ηεο 22εο Μαΐνπ 2001 φισλ ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο, ε νπνία ζηελ 54ε Γηάζθεςε ηεο πξνέβε ζηελ ξηδηθή αλακφξθσζε ηνπ ελ ιφγσ νξηζκνχ ζπκπεξηιακβάλνληαο ζην πεξηερφκελν ηνπ θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ηπρψλ ηηζέκελσλ εκπνδίσλ, ζηξέθνληαο ην ελδηαθέξνλ ηεο Παγθφζκηαο Κνηλφηεηαο απφ ηελ βιάβε ζηελ έληαμε, ζηελ ηζφηεηα πξφζβαζεο θαη ελ ηέιεη ζηνλ πξνζεηαηξηζκφ ζε φια ηα επίπεδα κε φξνπο αμηνπξέπεηαο.

ΜΔΗΧΝΔΣΑΗ ΢ΣΑ 26 ΥΡΟΝΗΑ ΣΟ ΠΡΟ΢ΓΟΚΗΜΟ ΕΧΖ΢ ΢ΣΟΤ΢ ΘΑΛΑ΢΢ΑΗΜΗΚΟΤ΢

ΑΠΟΓΤΝΑΜΧΝΔΗ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ Α΢ΦΑΛΗ΢Ζ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑ΢ΗΑ΢

΢ηεξείηαη ην δηθαίσκα ζηηο κεηαγγίζεηο θαη ηελ ρνξήγεζε θαξκάθσλ γηα ηνπο εθαηνληάδεο Έιιελεο ζαιαζζαηκηθνχο κεηά ηε κείσζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο ζηα 26 ρξφληα. Οη πξνηεηλφκελεο απφ ηελ γεληθή γξακκαηεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηνπ Καλνληζκνχ Δθηίκεζεο Βαζκνχ Αλαπεξίαο (ΚΔΒΑ) ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ην πνζνζηφ αλαπεξίαο γηα ηνπο ζαιαζζαηκηθνχο (άηνκα κε κεζνγεηαθή αλαηκία) πνπ νη πξνηάζεηο πξνβιέπνπλ είλαη 50% ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ κέρξη ζήκεξα ηζρχνληνο 67%. Γηα ηελ ηζφβηα αζθάιηζε κεηά ηα 26 ρξφληα ζε θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο απαηηείηαη πνζνζηφ 67% θαη άλσ. Απηφ πνιχ απιά ζεκαίλεη φηη κεηά ηα 26 ηνπο νη Έιιελεο ζαιαζζαηκηθνί δελ δηθαηνχληαη πιένλ βηβιηάξην αζζελείαο γηα ηηο κεηαγγίζεηο θαη ηα πςεινχ θφζηνπο (πνιιέο εθαηνληάδεο επξψ κεληαίσο) θάξκαθά ηνπο (απνζηήξσζεο θ.ν.θ.) πνπ είλαη θάηη παξαπάλσ απφ αλαγθαία γηα θαζεαπηή ηελ επηβίσζή ηνπο. ΋ζνη δελ έρνπλ λα δηαζέζνπλ θάλα δχν κηζζνχο κεληαίσο πξαθηηθά πξνγξάθνληαη. φπσο αλαθέξεηαη ζε δειηίν ηχπνπ ηεο ε εζληθή νκνζπνλδία ησλ ζαιαζζαηκηθψλ (ΔΟΘΑ), “Απηφ είλαη ην ηέινο καο”, κέλνληαο άλαπδε έλαληη ηεο αλαιγεζίαο ηεο θπβέξλεζεο.

Σελ θνηλσληθή αζθάιηζε εηνηκάδεηαη λα «απνηειεηψζεη» «απνηειεηψζεη» ε θπβέξλεζε θφβνληαο ηνπιάρηζηνλ 55 απφ ηα 77 θνηλσληθά επηδφκαηα πνπ ππάξρνπλ. Σν ππνπξγείν Δξγαζίαο θαη κε αθνξκή έθζεζε ηνπ ΟΑΔΓ, πξνρσξεί ζε δξαζηηθέο πεξηθνπέο, αθφκα θαη ζε θαηαξγήζεηο επηδνκάησλ. ΢ηελ πξψην πιάλν βξίζθνληαη ηα επηδφκαηα γήξαηνο, αλαπεξίαο θαη αλεξγίαο, πνπ επαλεμεηάδνληαη απφ κεδεληθή βάζε, φπσο επίζεο θαη εθείλα φπνπ έσο ηψξα δελ ρξεηαδφηαλ λα ππάξρεη θάπνην εηζνδεκαηηθφ ή πεξηνπζηαθφ θξηηήξην, φπσο ηα επηδφκαηα ζε ηπθινχο θαη θσθαιάινπο. ΋πσο γίλεηαη αληηιεπηφ ην ππνπξγείν Δξγαζίαο επηδηψθεη λα ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκα ηεο ηξφηθαο φπσο έρεη απνηππσζεί ζην Μεζνπξφζεζκν Πξφγξακκα, γηα κείσζε ζηα θνλδχιηα ησλ θνηλσληθψλ επηδνκάησλ, πνπ θηάλεη ηελ εξρφκελε δηεηία (2012 θαη 2013) ζηα 550.000.000 επξψ. Έσο ην 2015 ε κείσζε αγγίδεη ηα 660.000.000 επξψ. ΢ηελ έθζεζε γίλεηαη ιφγνο γηα αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ θνηλσληθή πξνζηαζία, αθνχ παξαηεξείηαη θαηαθεξκαηηζκφο παξνρψλ, γξαθεηνθξαηία θαη χπαξμε πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ δηθαηνχρσλ.

ΔΠΗ΢ΣΟΛΖ ΣΖ΢ ΔΑΟΜ - ΑΜΔΑ ΢ΣΟΝ ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΟΤ

Σελ αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγία ηεο θαη λα βγεη ζηνπο δξφκνπο γηα λα δηεθδηθήζεη ίζε κεηαρείξηζε απφ ηελ Πνιηηεία θαη ηνπο θνξείο πνπ ηελ ρξεκαηνδνηνχλ, φπσο θαη ηηο ππφινηπεο νκνζπνλδίεο, απνθάζηζε δέθα κήλεο πξηλ απφ ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ Λνλδίλνπ ε Δζληθή Αζιεηηθή Οκνζπνλδία ΑκεΑ, βιέπνληαο ηελ παξανιπκπηαθή νκάδα ηεο Διιάδαο κέλεη «μεθξέκαζηε». Με επηζηνιέο πνπ απέζηεηιε ηφζν ζηνλ Τπνπξγφ ΠνιηηηζκνχΣνπξηζκνχ, θ. Παχιν Γεξνπιάλν, αιιά θαη ζηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Φίιηππν ΢αρηλίδε δηακαξηπξφκελε γηα ην ςαιίδηζκα ζηηο επηρνξεγήζεηο ηελ ψξα πνπ ε πξνεηνηκαζία ησλ 18 παξανιπκπηαθψλ αζιεκάησλ ζα έπξεπε λα βξίζθεηαη ζε θνπι ξπζκνχο, 10 κήλεο πξηλ απφ ηνπο Αγψλεο ηνπ Λνλδίλνπ, αλαθέξεη: «Με έθπιεμε είδακε πξφζθαηα, ηελ ΟΠΑΠ Α.Δ λα αλαθνηλψλεη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ, κε πνζφ χςνπο πέληε εθαηνκκπξίσλ επξψ. Πνζφ πνπ αθνξά ζηελ Οιπκπηαθή πξνεηνηκαζία θαη ην νπνίν έρνπλ ιάβεη ήδε (ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ήκηζπ) φιεο νη νκνζπνλδίεο. Σελ ίδηα ζηηγκή, ν αζιεηηθφο παξανιπκπηαθφο αζιεηηζκφο, παξακέλεη παγηδεπκέλνο ζηε δίλε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ, ρσξίο λα ππάξρεη θσο ζην ηνχλει. Ζ αλαζηνιή ησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζα έρεη σο απψηεξν ηίκεκα λα ράζνπκε ζέζεηο γηα ηνπο Αγψλεο ηεο επφκελεο ρξνληάο θαη απηφ δελ κπνξεί λα ην ρξεσζνχκε κφλν εκείο. ΢πλέλνρνη ζην «έγθιεκα» πνπ βιέπνπκε λα ζπληειείηαη, ζα είλαη φινη φζνη καο αγλννχλ θαη επηδεηνχλ (εκκέζσο πιελ ζαθψο) ηελ ππνβάζκηζε έσο θαη ηνλ πιήξε αθαληζκφ ηνπ αζιεηηθνχ παξανιπκπηαθνχ αζιεηηζκνχ» αλαθέξεηαη κεηαμχ άιισλ ζηελ επηζηνιή πξνο ηνλ θ. Γεξνπιάλν. «Οδεγνχκαζηε ζε κία θαηάζηαζε, νινζρεξνχο δηάιπζεο, φπνπ ειινρεχεη ν θίλδπλνο ηα κέιε ηνπ Γ΢ ηεο ΔΑΟΜ-ΑκεΑ λα βξεζνχλ αθφκε θαη ζηε θπιαθή, ιφγσ ρξεψλ πξνο ηξίηνπο. Φπζηθά απηφ δε ζα ην επηηξέςνπκε ζε θακία πεξίπησζε, αθφκε θη αλ ρξεηαζηεί λα «καηψζνπκε» γηα λα αλαζηξέςνπκε ηελ θαηάζηαζε. Ζ ΔΑΟΜ-ΑκεΑ βξίζθεηαη ζηε ρεηξφηεξε ζέζε ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ. Σν κφλν πνπ καο απνκέλεη είλαη λα θαηεβάζνπκε ξνιά, λα μεθηλήζνπκε θηλεηνπνηήζεηο θαη λα ςάμνπκε ην δίθην καο βγαίλνληαο ζην δξφκν», αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ ε επηζηνιή ηεο ΔΑΟΜ-ΑκεΑ πξνο ηνλ θ. ΢αρηλίδε, φπνπ ηνλίδεηαη ε αλάγθε γηα δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ηνπ παξανιπκπηαθνχ αζιεηηθνχ θηλήκαηνο. «Θεσξνχκε φηη ην θαζεζηψο πνπ ππάξρεη γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο (ΑκεΑ), κε ηελ εμαίξεζή ηνπο απφ θάπνηα επψδπλα κέηξα, ζα πξέπεη λα έρεη ηζρχ θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ παξανιπκπηαθνχ αζιεηηζκνχ. Να ιάβεη ππφςε ηνπ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα αιιά θαη ην ζεκαληηθφ έξγν ηεο ΔΑΟΜ-ΑκεΑ, ψζηε λα ιπζνχλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηα λέα κέηξα πξνο ηηο αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο. Γηαηί ε ΔΑΟΜ-ΑκεΑ εθπξνζσπεί φρη έλα, νχηε δχν αιιά ζπλνιηθά 18 παξανιπκπηαθά αζιήκαηα, κε θνξπθαίνπο εθπξνζψπνπο, νη νπνίνη αλακέλεηαη λα ιάκςνπλ αγσληζηηθά θαη ζηνπο Παξανιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ Λνλδίλνπ, θάλνληαο γηα αθφκε κηα θνξά πεξήθαλε ηελ Διιάδα» θαηαιήγεη ε επηζηνιή πξνο Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. ------------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 19------------------------------------------------------------------------------------------