Newspaper AMEA August 2011

Page 1

ΕΤΟΣ 7

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 91

ΟΤΚ ΑΝ ΛΑΒΔΗ΢ ΠΑΡΑ ΣΟΤ ΜΖ ΔΥΟΝΣΟ΢ Ή ΑΛΛΗΧ΢ ΠΗΟ ΛΑΗΚΑ

ΠΑΡ’ Σ’ ΑΤΓΟ ΚΑΗ ΚΟΤΡΔΤ’ ΣΟ Από ηε κία ε αθόξεηε δέζηε θαη απφ ηελ άιιε νη πεξηθνπέο, ηα ςαιηδίζκαηα, νη θνξνινγίεο, ε αλεξγία θαη φια καδί ηα παξάμελα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε ρψξα καο, έρνπλ κεηαηξέςεη ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο βησζηκφηεηαο, αλχπαξθηεο πξνο ην παξφλ. ΢αλ λα κελ θηάλνπλ φια ηα παξαπάλσ βάλαπζα κέηξα ιηηφηεηαο, ζαλ λα κελ θηάλεη δειαδή ε αγαλάθηεζε θαη ν μεζεθσκφο ηνπ ιανχ θαη νη θεληξηθέο θξαηηθέο ππεξεζίεο, ςάρλνπλ λα βξνπλ ηξφπνπο γηα λέεο θνξνινγίεο, γηα θαηλνχξηα κέηξα θαη πνιιά άιια ζθιεξά θαη απάλζξσπα λνκνζρέδηα πνπ εκείο (ν ιαφο) πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε θαη λα πιεξψζνπκε γηα ην θαιφ ηεο παηξίδαο φπσο καο ιέλε. Όηαλ έλαο απιφο άλζξσπνο φζν θαιφο παηξηψηεο θαη λα’ λαη, φηαλ ηνπ ηα έρνπλ πάξεη φια, πέζηε κνπ ηη άιιν κπνξεί λα δψζεη; ΟΤΚ ΑΝ ΛΑΒΔΗ΢ ΠΑΡΑ ΣΟΤ ΜΖ ΔΥΟΝΣΟ΢. Γειαδή, ΠΑΡ ’Σ’ ΑΤΓΟ ΚΑΗ ΚΟΤΡΔΤ’ ΣΟ θαη κε ην καιιί πνπ ζα πάξεηο πιήξσζέ ηνπο φινπο, κφλν πνπ ην καιιί ζα είλαη αφξαην θαη ζα ζπλερίζεη λα βξίζθεηαη θξπκκέλν πίζσ απφ αξηζκνχο, λνκνζρέδηα θαη πνιιά άιια ρσξίο πεξηερφκελν θαη ρσξίο θακία κα θακία απνηειεζκαηηθφηεηα. Απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ ν Έιιελαο αλήθεη ζηνπο πην ππεξήθαλνπο θαη ζηνπο πην πνιηηηζκέλνπο ιανχο ηνπ θφζκνπ. Δθηφο απφ ηελ ρψξα καο ζε πνιιά θξάηε ηνπ θφζκνπ, δηδάζθνπλ ηελ ηζηνξία καο γηα λα παξαδεηγκαηίδνπλ ηα παηδηά ηνπο. Δκείο, ζηε ρψξα καο ληψζνπκε μέλνη πξέπεη λα ςαρηνχκε θαιά γηα λα αλαθαιχςνπκε φηη είλαη δηθηά καο ε Διιάδα, θαη πξέπεη λα είκαζηε ππεξήθαλνη θαη φρη λα ληξεπφκαζηε γηα ηα ράιηα καο. Γ.Ρ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΜΑΘΑΗΝΟΤΝ ΟΣΗ ΕΟΤΝ……....................2 ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΣΟΤ ΒΟΖΘΖΜΑΣΟ΢ ΑΝΑΠΖΡΗΑ΢ ΚΑΗ ΘΑΝΑΣΟΤ....................3 ΟΓΖΓΗΔ΢ ΓΗΑ ΑΠΟΚΣΖ΢Ζ ΑΓΔΗΑ΢ ΟΓΖΓΖ΢Ζ΢…........3 ΓΗΝΔ ΢ΤΝΓΡΟΜΖΣΖ΢ – ΑΝΘΟΛΟΓΗΟ – ΣΟ ΓΔΝΣΡΟ ΣΟΤ ΔΡΧΣΑ………………...4

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

ΤΙΜΗ 0,01 EURO

ΜΑΝΩΛΖ΢ ΚΤΠΡΑΗΟ΢: ΓΛΤΣΧ΢Δ ΢ΣΟ ΚΟ΢ΟΒΟ, ΢ΣΖΝ ΠΑΛΑΗ΢ΣΗΝΖ, ΢ΣΖ ΝΗΓΖΡΗΑ ΚΑΗ ΔΥΑ΢Δ ΣΖΝ ΑΚΟΖ ΣΟΤ ΢ΣΖΝ ΠΛΑΣΔΗΑ ΢ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ΢…. ΢πλ. ΢ει.3

ΟΓΖΓΗΔ΢ ΓΗΑ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖ΢Ζ ΑΓΔΗΑ΢ ΟΓΖΓΖ΢Ζ΢ Όπωο όινη νη ππνςήθηνη νδεγνί, έηζη θαη έηζη θαη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο γηα λα εθδφζνπλ δίπισκα νδήγεζεο ζα πξέπεη πξψηα απφ φια λα απεπζπλζνχλ ζε θάπνηα ζρνιή νδήγεζεο, πνπ δηαζέηεη εηδηθά δηαζθεπαζκέλα απηνθίλεηα γηα άηνκα κε αλαπεξίεο.

΢πλ. ΢ει.3

ΟΗ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΣΟΤ ΒΟΖΘΖΜΑΣΟ΢ ΢πλ. ΢ει. 3 ΑΝΑΠΖΡΗΑ΢ ΚΑΗ ΘΑΝΑΣΟΤ ΢ηε ζύληαμε ιφγσ αλαπεξίαο αθνινπζνχηα πνζνζηά αλαπεξίαο ηνπ ΗΚΑ θαη ρνξεγνχληαη νη αληίζηνηρεο ζπληάμεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν αηηψλ δηθαηνχηαη πιήξε ζχληαμε κε αλαπεξία 80%, φπσο επίζεο θαη φηαλ έρεη αλαπεξία 67% θαη 6.000 εκέξεο εξγαζίαο. ΢πλ. ΢ει.3

ΦΟΡΟΗ ΢ΣΟ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ Αλεβαίλεη ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ απφ 15 Οθηψβξε..

΢πλ. ΢ει.3

ΣΔΛΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ΢ 2012 Απμάλνληαη ηα ηέιε θπθινθνξίαο θαηά 10%..

΢πλ. ΢ει.3

ΦΟΡΟΗ ΢ΣΑ ΑΚΗΝΖΣΑ

Ννέκβξην ή Γεθέκβξην ζα ζηαινχλ απφ ηελ εθνξία ηα εθθαζαξηζηηθά γηα ηνλ Φφξν Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο..

΢πλ. ΢ει.3

ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ΢ ΣΟΤΡΗ΢ΜΟ΢ Οινθιεξώζεθε ηθαλνπνηεηηθά θαη κε επηηπρία ην πξφγξακκα Κνηλσληθνχ Σνπξηζκνχ ζην Κέληξν Δξγαζίαο Αλαπήξσλ. 220 νηθνγέλεηεο - κέιε καο ζα θάλνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπο κε ηα δειηία θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ πνπ ηνπο πξνκεζεχζακε. Βέβαηα, θαιφ ζα ήηαλ νη αξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο πνπ αζρνινχληαη θαη πινπνηνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα λα γλσξίδνπλ φηη ηα άηνκα κε θηλεηηθή αλαπεξία, κε λνεηηθή ζηέξεζε, κε ηπθιφηεηα θαη πνιιά άιια έρνπλ αλάγθε απαξαηηήησο ην ζπλνδφ, δηαθνξεηηθά παίξλνπλ θάηη πνπ δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ αλ δελ βάινπλ θαη ην ρέξη ζηε ηζέπε βαζεηά. Με ηελ ειπίδα φηη ηνπ ρξφλνπ ηα πξάγκαηα ζα είλαη δηαθνξεηηθά θαη θαιχηεξα ζέινπκε λα επρεζνχκε θαιφ θαινθαίξη ζε φινπο, αξκφδηνπο θαη αλαξκφδηνπο, κε ηελ ειπίδα φηη θάζε ρξφλν αληί γηα ρεηξφηεξα εκείο πεξηκέλνπκε ηα θαιχηεξα.

--------------------------------------------------------------------------------------΢ΔΛΗΓΑ 1--------------------------------------------------------------------------------


Ζ Αλωηάηε Πεδνδξνκηαθή ζα ζπλερηζηεί από ην ηεύρνο ηνπ Οθηωβξίνπ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΤΙ ΖΟΥΝ ΕΑΝ το παιδί ηει μζςα ςτισ επικρίςεισ μακαίνει να κατθγορεί ΕΑΝ το παιδί ηει μζςα ςτθν εχκρικότθτα μακαίνει να τςακώνεται ΕΑΝ το παιδί ηει μζςα ςτον περίγελο μακαίνει να είναι ντροπαλό ΕΑΝ το παιδί ηει μζςα ςτθ ντροπι μακαίνει να αιςκάνεται ενοχι ΕΑΝ το παιδί ηει μζςα ςτθν ανοχι μακαίνει να είναι υπομονετικό ΕΑΝ το παιδί ηει μζςα ςτθν ενκάρρυνςθ μακαίνει να ζχει πεποίκθςθ ΕΑΝ το παιδί ηει με ζπαινο μακαίνει να εκτιμά ΕΑΝ το παιδί ηει με τιμιότθτα μακαίνει να είναι δίκαιο ΕΑΝ το παιδί ηει με αςφάλεια μακαίνει να ζχει πίςτθ ΕΑΝ το παιδί ηει με επιδοκιμαςία μακαίνει να αγαπάει τον εαυτό του ΕΑΝ το παιδί ηει με αποδοχι και φιλία μακαίνει να βρίςκει αγάπθ ςτον κόςμο

--------------------------------------------------------------------------------------΢ΔΛΗΓΑ 2---------------------------------------------------------------------------------------


΢πλ. απφ ζει.1

«Απηή ηε κέξα ζα ηε ζπκάκαη γηα πάληα. Παληνχ ρεκηθά, εθξήμεηο, μχιν, ήηαλ κηα εκπφιεκε δψλε. Σν κφλν πνπ έιεηπε ήηαλ νη ξηπέο ησλ φπισλ. Σα κάηηα ησλ ΜΑΣ πνπ ‘’γπάιηδαλ’’, απηφ ην βιέκκα ηνπ κίζνπο θαη ηεο επηζεηηθφηεηαο. Κάπνηα ζηηγκή μέζπαζε ζχειια…ν δηκνηξίηεο ησλ ΜΑΣ, βιέπνληαο ην… ‘’φπιν’’ κνπ, ηε θσηνγξαθηθή κεραλή κνπ, κνπ ιέεη: ‘’Ση θάλεηο εθεί ξε;’’ Καη ηνπ απαληψ πσο είκαη δεκνζηνγξάθνο δείρλνληαο ηελ ηαπηφηεηα ηεο Δ΢ΖΔΑ. ‘’Καιά α..α είζηε θη εζείο. ΢ε ρξφλν κεδέλ γπξίδεη ζε έλαλ άλδξα ηεο δηκνηξίαο ηνπ θαη ηνπ ιέεη: ‘’γ….ηνλ!’’. Γεπηεξφιεπηα κεηά ζηα 50 εθαηνζηά κπξνζηά κνπ θαη ελψ βξηζθφκνπλ ζηε ζηνά, εθξήγλπηαη ε ρεηξνβνκβίδα θξφηνπ ιάκςεο. Έλησζα πσο ήκνπλ λεθξφο. Άθξα αθίλεηα, θεθάιη ζην κάξκαξν θαη ζθνηάδη, απφιπην ζθνηάδη… Έπεηηα απφ ψξα θαηάιαβα ηη κνπ είρε ζπκβεί θαη αθνχ είρα θάλεη κπάλην απφ ηα λεξά πνπ κνπ έξηρλαλ γηα λα ζπλέιζσ. Απηφ πνπ θνβήζεθα αξρηθά ήηαλ ηα κάηηα κνπ επεηδή έβιεπα ζνιά. Γηα ηα απηηά έιεγα κέζα κνπ:’’ ζα πεξάζεη’’. Πνπ λα θαληαδφκνπλ ηη πξαγκαηηθά είρε γίλεη. ‘’Θπκάκαη θη άιια φκσο: ηνπο παξαθξαηηθνχο πνπ έβγαηλαλ πίζσ απφ ηα ΜΑΣ θαη μαλαέκπαηλαλ φηαλ ηνπο θπλεγνχζε ν θφζκνο. Σν μχιν πνπ δέρζεθε κηα κεζφθνπε γπλαίθα ζηε γσλία Ξελνθψληνο θαη Φηιειιήλσλ. Σν φηη πηάζηεθαλ ρέξη ρέξη φινη νη πνιίηεο θαη πξνρψξεζαλ κέζα απφ θαηαηγηζκφ ρεκηθψλ πξνο ηα ΜΑΣ ζην ΢χληαγκα θαη θσλάδνληαο ‘’Φσκί, Παηδεία, Διεπζεξία’’ ηνπο απψζεζαλ. Ση λα πξσηνζπκεζψ; Αλεπαλάιεπηεο εκέξεο δφμαο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ ήηαλ απηέο. Δπηπρψο πνπ έρσ απηέο ηηο εηθφλεο ζην κπαιφ κνπ θαη απαιχλνπλ ηνλ πφλν κνπ ζε απηέο ηηο αηέιεησηεο ψξεο ηεο ζησπήο».

΢πλ. απφ ζει.1

Ζ πξωηνβάζκηα Ηαηξηθή επηηξνπή πνπ εμεηάδεη ην ζχλνιν ησλ νδεγψλ παξαπέκπεη ηα άηνκα κε αλαπεξία ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ, φπνπ θξίλνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ή κε ηνπ ππφ εμέηαζε αηφκνπ. Χζηφζν, νη εηδηθφηεηεο ησλ γηαηξψλ ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, δελ είλαη πάληα ζπκβαηέο κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ κπνξεί λα θέξεη ην απηνθίλεηφ ηνπ. Απηφ ην θελφ θαιχπηεη ην Κέληξν Αμηνιφγεζεο Ηθαλφηεηαο θαη Πξνεηνηκαζίαο Οδήγεζεο γηα νδεγνχο κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, πνπ απνηεινχλ ηκήκα ηνπ Ηδξχκαηνο Αλαπήξσλ. Όζνη θαηαθεχγνπλ ζην θέληξν απηφ, αμηνινγνχληαη πξαθηηθά αλ είλαη ηθαλνί λα νδεγήζνπλ, ελψ παξάιιεια θαηαγξάθνληαη θαη νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα θέξνπλ ηα απηνθίλεηα ησλ εμεηαδφκελσλ. Μεηά απφ ηε γλσκνδφηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο, πξνθχπηεη αλ ν ππφ εμέηαζε ππνςήθηνο κπνξεί λα ιάβεη άδεηα ηθαλφηεηαο νδήγεζεο ή φρη. ΢ηελ πεξίπησζε πνπ ε απφθαζε είλαη ζεηηθή, ηφηε αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία έθδνζεο άδεηαο.

΢πλ. απφ ζει.1

Αθξηβόηεξα θαηά 5-6 ιεπηά ην ιίηξν ζα πσιείηαη απφ ηηο 15 Οθησβξίνπ ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα λνηθνθπξηά ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ ΔΦΚ Γελ είλαη βέβαην φηη ζα ιεηηνπξγήζεη κεραληζκφο επηζηξνθήο ηνπ απμεκέλνπ εηδηθνχ θφξνπ ζε εππαζείο νηθνλνκηθά νκάδεο (π.ρ άπνξνη ζε πεξηνρέο ηεο Βνξείνπ Διιάδαο θιπ.) Πάεη κάιινλ γηα ην 2013. Αθξηβφηεξα έσο 50 ιεπηά ζα πιεξψλνπλ απφ ηηο 15 Οθησβξίνπ ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαη νη επηρεηξήζεηο.

΢πλ. απφ ζει.1

Απμεκέλα ηέιε θπθινθνξίαο θαηά 10% γηα ην έηνο 2012 ζα θιεζνχλ λα πιεξψζνπλ ζην δίκελν Ννεκβξίνπ – Γεθεκβξίνπ 2011 φινη νη θάηνρνη νρεκάησλ. Δπηπιένλ, ηνλ Γεθέκβξην ζα θαηαθηάλεη θαη φπνηα άιιε ιππεηεξή θαζπζηέξεζε, «ράζεθε ζην δξφκν» ή…. πξνέθπςε μαθληθά, πξνθεηκέλνπ λα εηζπξαρζεί πξηλ απφ ηνλ Γεθέκβξην θαη λα κεηψζεη ην θξαηηθφ έιιεηκκα, θνληά ζηνλ ζηφρν πνπ δεζκεχηεθε ε θπβέξλεζε. Απφ ην 2012 ζα επηβάιιεηαη πιένλ θάζε άιινο θφξνο, εθθαζαξηζηηθφ εηζνδήκαηνο ηνπ 2011 ή κείσζε ηνπ κηζζνχ ή ζπληάμεσο, φπσο πξνβιέπεηαη γηα ηα έηε 2012-2015. Δπίζεο ζα απμάλνληαη φξηα ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο ζα απνθιείνληαη φζνη καθξνρξφληα άλεξγνη πήξαλ «πξφζθαηα» επίδνκα αλεξγίαο, ζα θφβνληαη αλαπεξηθέο ζπληάμεηο έπεηηα απφ επαλέιεγρν θαη ζα ςαιηδίδεηαη ην ΔΚΑ΢.

΢πλ. απφ ζει.1

΢πλ. απφ ζει.1

Γηα ηε δηθαίωζε ζύληαμε αλαπεξίαο ν κηζζσηφο πξέπεη λα πεξάζεη απφ απφ πγεηνλνκηθή επηηξνπή ηνπ ΗΚΑ. Δθφζνλ ιάβεη ην επηζπκεηφ πνζνζην αλαπεξίαο, πξέπεη λα πξνζζθνκίζεη ζην ΣΔΑΤΝΣΠ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 1) Αίηεζε – ππεχζπλε δήισζε, 2) Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, 3) Φσηνηππίεο βηβιηαξίσλ ελζήκσλ ή απνζπάζκαηνο αηνκηθνχ ινγαξηαζκνχ αζθάιηζεο ζην ΗΚΑ, 4) Δθθαζαξηζηηθφ εθνξίαο, 5) Καηαγγειία ζχκβαζεο εξγαζίαο ή ππεχζπλε δήισζε ηνπ εξγνδφηε, 6) ΢πληαμηνδνηηθή απφθαζε ΗΚΑ (πξσηφηππε ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν) φηαλ απηή εθδνζεί, 7) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απφ ηνλ Γήκν, 8) Λεμηαξρηθή πξάμε γάκνπ, 9) Πηζηνπνηεηηθφ ΢ηξαηνινγίαο ηχπνπ Α θαη ηνλ αξηζκφ ΢ηξαηησηηθνχ Μεηξψνπ (Α΢Μ) ζε πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ επηζπκεί ηελ εμαγνξά ζηξαηησηηθήο ζεηείαο. ΢ηνπο ζπληαμηνχρνπο ιφγσ ζαλάηνπ ρνξεγείηαη ην 70% ηεο βαζηθήο ζχληαμεο ηνπ ζαλφληνο. Αλ ππάξρνπλ θαη παηδηά, ηφηε ε ζχληαμε ρσξίδεηαη ζηε κέζε, ψζηε ε/ν ρήξα/-νο λα πάξεη ην κηζφ θαη ηα παηδηά λα κνηξαζηνχλ ην άιιν κηζφ. ΢ηνπο δηπινζπληαμηνχρνπο δελ ρνξεγνχληαη θαηψηαηα φξηα. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο, νη ρήξεο/-νη ιακβάλνπλ γηα κηα ηξηεηία ηε ζχληαμε ρσξίο πξνυπνζέζεηο. Ύζηεξα απφ ηξία ρξφληα ηίζεληαη εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα. Δθφζνλ ν δηθαηνχρνο εξγάδεηαη ή ιακβάλεη άιιε ζχληαμε, ηφηε ε ζχληαμε ηνπ ζαλφληνο πεξηθφπηεηαη θαηά 50% κέρξη ν δηθαηνχρνο ζπκπιεξψζεη ηα 65, νπφηε θαη θαηαβάιιεηαη κεησκέλε θαηά 30%. Δμαηξνχληαη νξηζκέλεο θαηεγνξίεο, φπσο νη αλάπεξνη άλσ ηνπ 67%, φζνη ιακβάλνπλ πνιεκηθή ζχληαμε ή ζχληαμε παζφληνο ζηελ ππεξεζία ιφγσ απμεκέλνπ θηλδχλνπ ή ηξνκνθξαηηθήο ελέξγεηαο θ.α. ρνξεγνχληαη θαη έμνδα θεδείαο γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη ζπληαμηνχρνπο ιφγσ γήξαηνο θαη αλαπεξίαο, ηα εθάζηνηε πξνβιεπφκελα απφ ην ΗΚΑ. Γηα ηε ρνξήγεζε ζχληαμεο ζαλάηνπ απαηηνχληαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 1) Αίηεζε – ππεχζπλε δήισζε, 2) Πηζηνπνηεηηθφ πιεζηέζηεξσλ ζπγγελψλ απφ ηνλ Γήκν, 3) Πηζηνπνηεηηθφ απφ Πξσηνδηθείν φηη δελ δηαιχζεθε θαη δελ αθπξψζεθε ν γάκνο απφ δηθαζηήξην, 4) Δθθαζαξηζηηθφ εθνξίαο, 5) Βεβαίσζε ηειεπηαίνπ εξγνδφηε, 6) ΢πληαμηνδνηηθή απφθαζε ΗΚΑ (πξσηφηππε ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν) φηαλ απηή εθδνζεί, 7) Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ, 8) Λεμηαξρηθή πξάμε γάκνπ θαη 9) Πηζηνπνηεηηθφ ΢ηξαηνινγίαο ηχπνπ Α θαη ν αξηζκφο ΢ηξαηησηηθνχ Μεηξψνπ (Α΢Μ) ζε πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ επηζπκεί ηελ εμαγνξά ζηξαηησηηθήο ζεηείαο.

ΠΔΡΗΚΟΠΔ΢ ΚΑΗ ΢ΣΟΤ΢ ΓΗΑΒΖΣΗΚΟΤ΢

…από ηελ θπβέξλεζε πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκεζνχλ θαη Ννέκβξην ή Γεθέκβξην ζα ζηείιεη αλ πξνιάβεη ε Δθνξία θαη ηα εθάιια ρξήκαηα γηα ηε ζσηεξία ηεο ρψξαο. Έηζη, πεξηθφπηνληαη ηα θαζαξηζηηθά γηα ηνλ Φφξν Αθίλεηεο Πεξηαπνδνηέα πνζά ζηηο ηαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ ζηα άηνκα κε νπζίαο. Λφγσ ηεο κείσζεο ησλ αθνξνιφδηαβήηε, ηα παπζίπνλα θαη ηα αληηζεπηηθά ζηα άηνκα κε ησλ νξίσλ, ζα πιεξψζνπλ 200 επξψ πεΘαιαζζαηκία θαη ηα πξνζζεηηθά κέιε ζε φζνπο αληηκεησπίδνπλ ξηζζφηεξα φζνη πιήξσλαλ ήδε κέρξη ζήθηλεηηθά πξνβιήκαηα. «Με πνηα ινγηθή ιακβάλνληαη απνθάζεηο κεξα Φ.Α.Π. Δληάζζνληαη φκσο πιένλ νη νπνίεο είλαη παξάλνκεο, δελ ηζρχνπλ ζε θαλέλα ‘άιιν επξσπατθφ θξάηνο θαη ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ ρξνλίσο ζηνλ θφξν θαη φζνη είραλ αθίλεηα αμίαο παζρφλησλ;» αλαξσηηέηαη δηθαίσο ε Πξφεδξνο ηεο ΠΟ΢΢Α΢ΓΗΑ απφ 200.000 έσο 400.000 επξψ. Απηνί ζα θ. Αζαλαζία Καξνχλνπ. πιεξψζνπλ απφ 1 έσο θαη 200 επξψ. -------------------------------------------------------------------------------------΢ΔΛΗΓΑ 3--------------------------------------------------------------------------------------------------


Αγνξάδνληαο ηηο ρεηξνηερλίεο ησλ ΑκεΑ, απνδεηθλχεηε έκπξαθηα πσο ζηεξίδεηε ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ θαιχηεξε έληαμή ηνπο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, δεκηνπξγψληαο εθηφο απφ ηζρπξφηεξα θίλεηξα γηα ηελ δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο, εληζρχνληαο παξάιιεια ηελ ζέιεζή ηνπο γηα αθφκα πην παξαγσγηθή εξγαζία. Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζε θαζεκεξηλφ επίπεδν είλαη πνιιέο. Σηο δπζθνιίεο φκσο απηέο, κπνξείηε κε ηνλ απιφ ηξφπν ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο, λα ηηο ειαρηζηνπνηήζεηε ηνπνζεηψληαο έλα ιηζαξάθη ζην νηθνδφκεκα ηεο θνηλσληθήο έληαμεο πνπ ρηίδνπλ ζηγά ζηγά κε κνλαδηθφ εθφδην ηελ φξεμε θαη ηελ θαιή ηνπο ζέιεζε. ΢ην Αλζνιόγην, φπσο καξηπξά θαη ν ηίηινο ηνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ηζηνξίεο θαζεκεξηλέο ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο, πνπ ζθνπφ έρνπλ λα καο δηδάμνπλ πξάγκαηα πνπ ζεσξνχκε απηνλφεηα, πνπ φκσο έρνπκε θαηαζηξαηεγήζεη κε δηθή καο ππαηηηφηεηα, κε ηα ΑκεΑ λα καο ηα ππελζπκίδνπλ κε θάζε εκθαλή θαη δπλαηφ ηξφπν. Πξάγκαηα απιά, αγλά, φκνξθα ζπλνδεπφκελα απφ εηθφλεο φπνπ αληηθαηνπηξίδνπλ απφιπηα ηνλ ςπρηζκφ ησλ παηδηψλ απηψλ. Με ηελ ζπλδξνκή ηωλ γηαηξώλ ζηελ εθεκεξίδα καο θαζψο θαη ησλ ηαηξηθψλ ιεηηνπξγψλ ζε ζέκαηα πγείαο, εθηφο απφ ηελ ελίζρπζε ηνπ πξνθίι ηνπο ζην θνηλσληθφ ππφβαζξν, βνεζά ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ γηα λα ζπλερίζεη ρσξίο πξνβιήκαηα ε βησζηκφηεηά ηνπ. Σν Κέληξν Δξγαζίαο Αλαπήξσλ απνηειεί εδψ θαη ρξφληα πεγή δχλακεο θαη αηζηνδνμίαο γηα έλα θαιχηεξν αχξην, ηα κφλα έζνδα φκσο πξνέξρνληαη απφ θάπνηεο κεκνλσκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ρνξεγίεο νη νπνίεο δελ επαξθνχλ γηα ηα θαζεκεξηλά έμνδά ηνπ. Απεπζπλφκαζηε ινηπφλ ζε εζάο, ειπίδνληαο πσο κε ηε ζηήξημή ζαο ζα κπνξέζνπκε λα ζπλερίζνπκε λα δνπιεχνπκε γηα φζνπο καο έρνπλ πξαγκαηηθά αλάγθε.

ΣΟ ΓΔΝΣΡΟ ΣΟΤ ΔΡΧΣΑ

ΜΔΛΑΓΥΟΛΗΑ

ΚΔΡΑΤΝΟΒΟΛΟ΢

ΠΑΝΣΑ ΜΑΕΗ

Ο έξσηαο έρεη πνιιέο κνξθέο πνπ κπνξείηε λα βξείηε κέζα ζαο φπσο θαη ηα ρξψκαηα ηεο δσήο. Γειαδή ν έξσηαο, είλαη κηα αγάπε πνπ γλσξίδνπκε φινη αθνχ φκσο πξψηα έρνπκε γλσξίζεη ηελ αγάπε ηεο κάλαο, ηνπ αδειθνχ, ηνπ θίινπ θηι. Δκείο εδψ, φινη καδί πξνζπαζήζακε κε ηνλ δηθφ καο ηξφπν λα ζρεδηάζνπκε ηελ κνξθή ηεο αγάπεο ζε δηάθνξεο παξαζηάζεηο θαη ρξψκαηα γηα φια ηα γνχζηα. Όια φκσο μεθηλάλε απφ κηα πέηξα πνπ κνηάδεη κε ηηο θαξδηέο ησλ αλζξψπσλ ηνπ 21νπ αηψλα θαη ςάρλνπκε λα βξνχκε αλζξψπνπο κε αηζζήκαηα γηα λα πνιιαπιαζηάζνπκε φηη καο ιείπεη θαη λα ην πξνζζέζνπκε ζηνλ θφζκν καο ζήκεξα. Όπνηνο ζέιεη λα πξνκεζεπηεί απηά ηα δεληξάθηα, θαζώο θαη δηάθνξεο άιιεο ρεηξνηερλίεο, κπνξεί λα επηθνηλωλήζεη ζηα ηειέθωλα 210 24 80 235 θαη 210 24 70 341 θαη ζηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε www.keana.gr . ------------------------------------------------------------------------------------΢ΔΛΗΓΑ 4----------------------------------------------------------------------------------------------------