Newspaper AMEA September 2011

Page 1

ΕΣΟ΢ 7

ΑΡΙΘΜΟ΢ ΦΤΛΛΟΤ 92

΢ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2011

_____ ΣΙΜΗ 0,01 EURO

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΖΘΔΗΑ ΢ΣΟ ΢ΠΗΣΗ"

Σν πξφγξακκα ‗‘Βνήζεηα ζην ΢πίηη‘‘, δελ είλαη κφλν ρξήζηκν θαη απαξαίηεην αιιά αληηπξνζσπεχεη πνιιαπιέο ππνρξεψζεηο ηεο πνιηηείαο πνπ δελ ζα έπξεπε λα πεξηκέλεη ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο επηδνηήζεηο ηεο Δ.Δ γηα λα ην ιεηηνπξγήζεη. Δίλαη ληξνπή λα ππάξρνπλ παξνπιηζκέλα ή θαη εγθαηαιειεηκκέλα απηνθίλεηα ή λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ νη αξκφδηνη γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, φπσο είλαη ληξνπή λα κελ γλσξίδνπλ ηηο αλάγθεο ηεο θάζε πεξηνρήο πνπ πξέπεη λα εμππεξεηήζνπλ. Έρεη ν θαηξφο γπξίζκαηα θαη θάπνηε φινη καο έρνπκε ηελ αλάγθε βνήζεηαο γηα πάξα πνιινχο ιφγνπο, φπσο αλαπεξία, γεξάκαηα θιπ. Καιφ ζα ήηαλ ινηπφλ λα αλαθαιχπηνπλ θαη λα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ ηφπνπ πξνηνχ βξεζνχλ ζηε δχζθνιε ζέζε ησλ ζεκεξηλψλ δηθαηνχρσλ.

ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΓΑ΢ΗΑ΢ ΑΝΑΠΖΡΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΣΗΚΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ Γ.Ρ Σν θαινθαίξη πέξαζε θαη είκαζηε πάιη φινη καδί γηα λα ζπλερίζνπκε λα ππάξρνπκε θαη λα ζπκίδνπκε ζε φινπο δπλακηθά φηη αλήθνπκε ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Ε.΢ Γελ πήγα δηαθνπέο θαη ήηαλ ην ρεηξφηεξν θαινθαίξη κνπ κεηά απφ 8 ρξφληα πνπ ήκνπλα θιεηζκέλνο ζην ζπίηη κνπ, ράξεθα πνιχ πνπ ήξζα ζην Κ.Δ.Α γλψξηζα θαη ηα άιια παηδηά θαη αξρίδσ λα αλνίγνκαη. Δ.Υ Ήζεια λα θχγεη ην θαινθαίξη γξήγνξα γηα λα έξζσ εδψ μαλά. Υ.΢ Σα πέξαζα θαιά ην θαινθαίξη, ζθεθηφκνπλα φκσο λα ήκνπλ εδψ γη‘ απηφ είκαη ραξνχκελε πνπ πέξαζαλ νη δηαθνπέο θαη μαλαήξζα. Ζ.Υ Γελ ηα πέξαζα θαιά ην θαινθαίξη, ήζεια λα πεξάζνπλ νη δηαθνπέο γξήγνξα γηα μαλαέξζσ εδψ. Γ.Λ Ήζεια λα πεξάζεη γξήγνξα ην θαινθαίξη γηα λα μαλαγπξίζσ πάιη εδψ. Μ.Ν Απηφο ν ρψξνο είλαη ζαλ ζπίηη κνπ θαη ζέισ λα είκαη ζπλέρεηα εδψ. Π.Π Γελ πήγα δηαθνπέο θαη φιν ην θαινθαίξη πεξλνχζα απφ ην ΢σκαηείν θαη πξφζερα ηνπο ρψξνπο ηνπ ιφγσ ησλ θινπψλ πνπ έγηλαλ εδψ. Π.Υ Σνπο έπαηξλα φιν ην θαινθαίξη ηειέθσλν κέρξη λα αλνίμνπλ νη πφξηεο θαη λα κπνχκε κέζα.

ΚΟΤΦΟΗ ΔΗ΢Α΢ΣΔ ΚΑΗ ΓΔΝ ΒΛΔΠΔΣΔ Ή ΣΤΦΛΟΗ ΚΑΗ ΓΔΝ ΑΚΟΤΣΔ;;; ΢ηνλ θόζκν ηνπ παξάινγνπ, θαίλνληαη πάληα νη κεγάιεο αιήζεηεο, αξθεί λα κελ βξάδνπκε όινη ζην ίδην θαδάλη. Κνηηάμηε γύξσ ζαο θαη ζα δείηε ηη θηαίεη γηα ηα ράιηα καο ζήκεξα. Καη κελ κνπ πείηε όηη δελ βιέπεηε γηαηί απηά πνπ πξέπεη λα δείηε, θαίλνληαη θαη κε θιεηζηά ηα κάηηα, αιιά από όηη θαηαιαβαίλσ ή θνπθνί είζαζηε θαη δελ βιέπεηε ή ηπθινί θαη δελ αθνύηε. Κάζε πνιηηηθό πξόζσπν πνπ ζηελ αξρή ή ζην ηέινο ηεο πνιηηηθήο ηνπ θαξηέξαο γίλεηαη επηρεηξεκαηίαο ή θάηη άιιν πνπ δελ ήηαλ ζην παξειζόλ ηνπ, πξέπεη λα ειέγρεηαη απζηεξά γηα ην πόζελ έζρεο, όρη κόλν από ηελ πνιηηεία αιιά θαη από ηνλ ιαό, ν νπνίνο είλαη πάληα ζην ηέινο αδηθεκέλνο.

Δπηηέινπο, έλαο Γήκαξρνο

ΔΘΝΗΚΖ ΟΜΟ΢ΠΟΝΓΗΑ ΚΗΝΖΣΗΚΑ ΑΝΑΠΖΡΧΝ (Δ.Ο.Κ.Α) ΠΑΡΑΣΤΠΖ ΚΑΗ ΤΠΟΠΣΖ Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ΢ ΔΘΝΗΚΖ΢ ΟΜΟ΢ΠΟΝΓΗΑ΢ ΚΗΝΖΣΗΚΑ ΑΝΑΠΖΡΧΝ ΑΠΟ ΣΗ΢ 22/05/2011 ΔΧ΢ ΚΑΗ ΢ΖΜΔΡΑ

΢πλ. ΢ει. 20

θαηαδηθάδεη, ηηκσξεί θαη αλαδεηθλχεη ηνπο αλίθαλνπο εθκεηαιιεπηέο ηεο αλζξψπηλεο αδπλακίαο. Δπεηδή ηα κεηαμσηά βξαθηά ζέινπλ επηδέμην……θαιφ ζα ήηαλ θαη άιινη δήκαξρνη θαη θξαηηθνί παξάγνληεο λα παξαδεηγκαηηζηνχλ θαη λα αθνινπζήζνπλ ηελ πνξεία ηνπ Γεκάξρνπ θ. Γ. Κακίλε. ΢πλ. ΢ει. 3

----------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 1-------------------------------------------------------------------------------


….΢πλέρεηα απ’ ην πξνεγνύκελν Γλψξηζα αλζξψπνπο λα θιαίλε ςεχηηθα θαη λα γειάλε πίζσ απφ ηελ πιάηε κνπ λνκίδνληαο φηη δελ ην θαηαιάβαηλα, φπσο γλψξηζα θη αλζξψπνπο πνπ πίζσ απ‘ ην ρακφγειν έθξπβαλ δξάκαηα. ΋ηαλ δελ είρα πνπ λα πάσ θη έκελα κφλνο ρσξίο ζπγγελείο θαη θίινπο, ρσξίο δνπιεηά θαη ρξήκαηα ην πεδνδξφκην κνπ έδηλε ιχζεηο. Πεξπαηψληαο αζηακάηεηα θαη ςάρλνληαο έβξηζθα φηη ήζεια. Έλαο απιφο άλζξσπνο ζηε πνιπηέιεηα κπνξεί λα ληψζεη παξάμελα ζπλαηζζήκαηα…απφ ληξνπή, κέρξη αεδία…απφ αλεπηζχκεηνο, κέρξη αξρεγφο. ΢ην πεδνδξφκην φκσο είκαζηε φινη ίδηνη. Ο πην θνληηλφο , ν πην θηιφμελνο θαη ν πην θαιφο θίινο ηεο ηαιαηπσξίαο είλαη ην πεδνδξφκην. ΋ια ηα αγαζά ηεο γεο θαη φιεο νη θπιέο ησλ αλζξψπσλ πνπ επηζθέπηνληαη, ρσξίο απηφ πνηέ λα αξλείηαη ηελ θηινμελία ηνπ ζε νπνηνλδήπνηε. Πάζαηλα θαη κάζαηλα ζηε δσή κνπ ζπλέρεηα θη αλαγθαζηηθά δελ έπξεπε λα ξσηάσ γηα λα κπνξψ λα θξίλσ κφλνο κνπ ηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Γηα ηηο δηθέο κνπ δπζθνιίεο, πνπ ηηο θξαηνχζα πάληα κέζα κνπ, είρα γξάςεη έλα ζηηράθη πνπ έιεγε: ‘’΢ηα δύζθνια ηνλ άλζξσπν νη θίινη ηνλ μερλάλε, ζαλ εθθιεζηά ζηελ έξεκν πνπ δελ ηε ιεηηνπξγάλε..’’ Πάληα ήκνπλ επραξηζηεκέλνο, θαη πνηέ δελ ήζεια πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ κνπ έδηλε ε δσή, κε θαηαθχγην πάληα ην πεδνδξφκην μεπεξλνχζα αθφκα θαη ηηο κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο. Πνηέ δελ πεξίκελα φηη κεηά απφ ηφζα ρξφληα θαη κεηά απφ ηφζα καζήκαηα, ζα έθηαλε ε ζηηγκή πνπ ζα ληξεπφκνπλα λα θπθινθνξήζσ ζηα ίδηα πεδνδξφκηα πνπ ηφηε κε έθαλαλ επηπρηζκέλν. ΢ήκεξα, ε θαθνκνηξηά θαη ε αλππαξμία ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο πνιηηείαο, πνιιαπιαζηάδεη ηε καπξίια ησλ αιινδαπψλ θαη εμαθαλίδεη ηε δεζηαζηά θαη ηε θηινμελία ηνπ παξειζφληνο. Κάζε ρξφλν θαη ρεηξφηεξα ιέεη ν ιαφο, ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη φινη έρνπλ ζηακαηήζεη λα ζθέθηνληαη ηα θαιχηεξα. Γηαηί άξαγε; Αγαπεηέ θίιε αλαγλψζηε, φζα έκαζεο θαη μέξεηο θαη φζα πξφθεηηαη λα κάζεηο, πξέπεη πξψηα λα ηελ πάζεηο, λα ηελ πάζεηο γηα λα κάζεηο θαη είλαη ηφζα πνιιά απηά πνπ πξέπεη λα κάζεηο, θαλεξά θαη θξπθά πνπ δε ζνπ αθήλνπλ πνιιά πεξηζψξηα, γη‘ απηφ θη εζχ, φπσο θη εγψ, πξέπεη θαη ζέινπκε λα κέλνπκε κεηεμεηαζηένη. Σίπνηα δελ κπνξεί λα ζηακαηήζεη ηελ αλζξψπηλε θαινζχλε λα ιεηηνπξγήζεη θαη αο ηελ πηάλνπλ θνξφηδν φπσο θαη ηελ αιήζεηα λα ιάκςεη. ΋ια είλαη ζέκα ρξφλνπ θαη ε δσή πιεξψλεη ηνπο αλζξψπνπο κε ην ίδην λφκηζκα. Άιινη ληψζνπλ ζηνλ εζσηεξηθφ ηνπο θφζκν, φηη ρξεηάδνληαη θαη θάπνηνη άιινη ςάρλνπλ θαη ςάρλνπλ θαη ςάρλνπλ θαη ςάρλνπλ θαη ζα ςάρλνπλ αηψληα... ΢πλερίδεηαη….

΢ΤΝΔΥΗΕΔΣΑΗ Ζ ΣΡΑΓΗΚΖ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ ΢ΣΑ ΝΟ΢ΟΚΟΜΔΗΑ Γελ έρεη ηειεησκό ην ράνο πνπ επηθξαηεί ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο. Τιηθά πξψηεο γξακκήο, φπσο βακβάθη, ιεπθνπιαζη θαη βειφλεο έρνπλ θαηαιήμεη λα ζεσξνχληαη είδνο πξνο εμαθάληζε εμαηηίαο ησλ θηλεηνπνηήζεσλ ησλ πξνκεζεπηψλ. Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα, ν ΢χιινγνο Πξνκεζεπηψλ Ηαηξηθψλ Δηδψλ έρεη θιείζεη ηε «ζηξφθηγγα» ησλ πξνκεζεηψλ ζε λνζνθνκεία ηεο Αζήλαο. Μέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ζπιιφγνπ ππνζηεξίδνπλ φηη πάλσ απφ 80 κηθξέο επηρεηξήζεηο ηηο νπνίεο εθπξνζσπεί ν ΠΑ΢ΤΠΗΔ, πνπ πξνκεζεχνπλ κε αλαιψζηκα πιηθά ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο, δελ έρνπλ πιεξσζεί ην 70% ησλ νθεηινκέλσλ ηνπ 2010, ελψ δελ έρνπλ εηζπξάμεη θαζφινπ ρξήκαηα γηα ηα πιηθά πνπ δηέζεζαλ ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2011. Σηο πξνκήζεηεο έθνςαλ θαη νη πξνκεζεπηέο εκθπηεχζηκνπ νξζνπεδηθνχ πιηθνχ, νη νπνίνη ελεκέξσζαλ φηη ζα ζηακαηήζνπλ θιηκαθσηά λα εθνδηάδνπλ ηα λνζνθνκεία. ΋πσο αλαθέξεη ν πξφεδξνο ηνπ ΠΑ΢ΤΠΟΤ θ. Γηνλχζεο ΢νξγέλεο, «Κνπβαιάκε δεκηέο απφ ηα πξνεγνχκελα έηε θαη κηα απνκείσζε πνπ αγγίδεη ην 50% γηα ηα παιηά ρξέε ησλ λνζνθνκείσλ». ΢ε πνιιά λνζνθνκεία έρεη γίλεη νξαηφο ν αληίθηππνο, θαζψο ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Διεπζίλαο «Θξηάζην», ν δηεπζπληήο ηνπ αλαηζζεζηνινγηθνχ ηκήκαηνο θνηλνπνίεζε ζηε δηνίθεζε αλαιπηηθφ θαηάινγν κε ηα αλεπαξθή πιηθά. (θαζεηήξεο, ζχξηγγεο, ξάκκαηα ρεηξνπξγείνπ, ηξαρεηνζσιήλεο θηι.) Ο πξφεδξνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην λνζνθνκείν «Δπαγγειηζκφο», θαξδηνιφγνο θ. Ζιίαο ΢ηψξαο απνθαιχπηεη πσο «Οη ειιείςεηο ζηα πιηθά είλαη ην ίδην ηξαγηθέο κε ηηο ειιείςεηο ζε ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ». Δλδεηθηηθφ ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί, ζην «Αηγηλήηεην-Αξεηαίν», απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο δχν εηδηθεπφκελνη γηαηξνί, δελ έρνπλ ιάβεη νχηε κηζφ επξψ γηα ηηο ψξεο ησλ εθεκεξηψλ ηνπο, ην λνζνθνκείν «Αιεμάλδξα», αλέζηεηιε ηηο εθεκεξίεο ηνπ ιφγσ ζνβαξψλ ειιείςεσλ ζε αλαιψζηκα πιηθά, ίδηα θαη αθφκα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα ζηελ έιιεηςε πιηθψλ, αληηκεησπίδνπλ θαη ηα λνζνθνκεία ηεο Θεζζαινλίθεο, κε ηνλ δηνηθεηή ηνπ λνζνθνκείνπ «Ηππνθξάηεην» θ. Γηψξγν Υξηζηηαλφπνπιν λα επειπηζηεί πσο ζχληνκα ην ππνπξγείν Τγείαο ζα πινπνηήζεη ηηο ξπζκίζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο, αμίδεη λα ζεκεησζεί ε πεξίπησζε ηνπ ΔΚΑΒ, θαζψο ην ππνπξγείν Τγείαο ελψ είρε ππνζρεζεί πσο ζα γίλεη θαλνληθά ε απνπιεξσκή ησλ ρξσζηνχκελσλ πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο, αζεηεί ζπλερψο ηηο δεζκεχζεηο ηεο. Οη ππνζρέζεηο πνπ έιαβαλ νη εξγαδφκελνη ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Άκεζεο Βνήζεηαο (ΔΚΑΒ) έπεζαλ ζην θελφ θαη γη‘ απηφ ην ιφγν πξνρψξεζαλ ζε επίζρεζε εξγαζίαο ζε φιε ηε ρψξα, αθνχ ε θαηαβνιή ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηνπο πνπ ήηαλ λα γίλεη κέρξη ηνλ Απξίιην, δελ έγηλε πνηέ. Έλα αθφκα ρηχπεκα ζηελ εληαία ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, θαζψο θαη ζηελ έιιεηςε ελφο πιαηζίνπ ειέγρνπ θαη απνδνηηθφηεηαο πνπ έρεη θέξεη ζηελ ηξαγηθή απηή θαηάζηαζε πνιιά λνζνθνκεία ηεο ρψξαο. ----------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 2---------------------------------------------------------------------------------


΢πλ. Απφ ΢ει. 1

Ο Γηάλλεο ΢θαθηαλάθεο, πξψελ πξφεδξνο ηνπ Κέληξνπ Τπνδνρήο Αζηέγσλ ζην Γήκν Αζελαίσλ ζπλειήθζε γηα ρξεκαηηζκφ θαη παξαπέκθζεθε ζηε δηθαηνζχλε καδί κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο κεηά απφ θαηαγγειία πνπ έθαλε δηεπζπληήο γλσζηήο εηαηξείαο πνπ ηξνθνδνηνχζε ην Κέληξν Αζηέγσλ ζην Γήκαξρν. Ο Γήκαξρνο Αζελαίσλ Γεψξγηνο Κακίλεο, αθνχ ελεκέξσζε ηνλ αξρεγφ ηεο ΔΛ.Α΢ Λ. Οηθνλφκνπ γηα ην ζέκα ηνλ πξνέηξεςε λα απνηαζεί ζηε δηθαηνζχλε, πξνθεηκέλνπ λα εξεπλεζεί ε θαηαγγειία. Λφγσ ηεο ζέζεο κνπ ζαλ εθδφηεο ηεο ΦΧΝΖ΢ ΣΧΝ ΑΜΔΑ αιιά θαη ζαλ πξφεδξνο ηνπ Παλεπξσπατθνχ ΢σκαηείνπ Αλαπήξσλ, γλσξίδσ φινπο ηνπο πξνεγνχκελνπο δεκάξρνπο ηνπιάρηζηνλ ηαεο ηειεπηαίαο εηθνζαεηίαο. ΢ην πξφζσπν ηνπ Γηψξγνπ Κακίλε είδα πξαγκαηηθά αλζξψπηλε κνξθή αιιά θαη ηελ ζέιεζε ηνπ γηα πξνζθνξά κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηνπο πνιίηεο. Μνπ έθαλε εληχπσζε ζε επίζθεςε πνπ πξαγκαηνπνίεζα ζην Γεκαξρηαθφ Μέγαξν, Ληνζίσλ 22, θαη ζπλαληήζεθα ηπραία καδί ηνπ, ζηελ πφξηα ηνπ αζαλζέξ ζηνλ έθην φξνθν ρσξίο λα μέξεη πνηνο είκαη, αληί λα ρξεζηκνπνηήζεη απηφο θαη ε παξέα ηνπ ην αζαλζέξ, κνπ έδσζε απφιπηε πξνηεξαηφηεηα. Γειαδή, δελ ήηαλ ζαλ ηνπο πξνεγνχκελνπο πνπ καο θνηηνχζαλ απφ πνιχ ςειά πξνο ηα θάησ ζαλ λα είκαζηε κπξκήγθηα. Κχξηε Γήκαξρε, ζε παξαδέρνκαη θαη ζε επραξηζηψ γηα ηελ πξνζθνξά ζνπ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ηδηαίηεξα ζηνλ θιάδν ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ζε παξαθαιψ λα ζπλερίζεηο ην έξγν ζνπ κε ηξφπν πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηα θάζε ινγήο επεξγεηήκαηα ηεο Σ.Α λα θηάλνπλ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο, ηηκσξψληαο φινπο ηνπο ΢θαθηαλάθεδεο πνπ επί ζεηξά εηψλ θαηαζπαξάδνπλ θαηαζηξέθνληαο φηη βξίζθνπλ κπξνζηά ηνπο.

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ΢ ΜΠΔΖ΢: "Κατά το παρελθόν υπήρχε πλήρης αδιαφορία για τις ηθικζς αξίες της αθηναϊκής κοινωνίας"

Ο πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ ΢πκβνπιίνπ Αζελαίσλ θ. Παλαγηψηεο Μπέεο ζε ζπλέληεπμή ηνπ ηνπνζεηήζεθε ζην ζέκα ησλ νηθνλνκηθψλ δηεξγαζηψλ ηνπ δήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ εμαθάληζε ζηνηρείσλ απφ απηέο. "΢ε θάζε πεξηβάιινλ ζην νπνίν ππάξρεη πνιηηηθή αδηαθνξία θαη θελφ ζεζκηθήο εμνπζίαο εθθνιάπηεηαη θάζε είδνπο «καθία» θαη ειπίδσ πσο ζα απνθεπρζνχλ αθξάηεηεο ζην ζπκβνχιην". "Με ηνλ Καιιηθξάηε έγηλε ην πξψην βήκα γηα λα απαιιαγνχκε απφ ην απαξραησκέλν πδξνθέθαιν πνιηηηθφ θαη δηνηθεηηθφ ζχζηεκα. Δκείο, εδψ ζηελ Αζήλα είκαζηε ε πξσηνπνξία απηήο ηεο κεηαξξχζκηζεο. Οη επηά δεκνηηθέο θνηλφηεηεο ηεο Αζήλαο ζα απνθηήζνπλ θαζεκία ηε δηθή ηεο απηνδηνίθεηε ηαπηφηεηα. Δίλαη εθθξαζκέλε βνχιεζε ηνπ δεκάξρνπ Γ. Κακίλε λα μαλαδσληαλέςεη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο. Μφλν έλα ιάζνο έρσ δηαθξίλεη ζ‘ απηφ. Σν γεγνλφο φηη άξγεζε θαη ηψξα πξέπεη λα πξνρσξάκε πην γξήγνξα γηα λα θεξδίζνπκε ηνλ ρακέλν ρξφλν. Απηφ πνπ παξαηεξνχζα θαηά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ήηαλ φηη ππήξραλ ιαλζαζκέλεο ελέξγεηεο ησλ πξνεγνχκελσλ δεκνηηθψλ αξρψλ, θαζψο αδηαθνξνχζαλ γηα ηηο εζηθέο αμίεο ηεο αζελατθήο θνηλσλίαο. Γε ζπκάκαη θάηη πνπ λα κε βξήθε απφιπηα ζχκθσλν ζε δηεξγαζίεο ησλ πξνεγνχκελσλ δεκνηηθψλ αξρψλ. Απνηειεί ινηπφλ χςηζηε ηηκή, κεγάιε επζχλε θαη αλζξψπηλε ζπγθίλεζε γηα κέλα ην φηη εθιέρζεθα λένο πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ ΢πκβνπιίνπ θαη ζα ήζεια λα πξνζζέζσ πσο πξψηε θνξά ζπκκεηέρνπλ επηά δεκνηηθέο παξαηάμεηο. Απηή ε πνιπρξσκία είλαη ην λέν ελδηαθέξνλ δπλακηθφ ζηνηρείν πνπ ζίγνπξα ζα θέξεη ελζνπζηαζκφ θαη λέεο πξνζδνθίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηεξαζηίσλ πξνβιεκάησλ πνπ δηαθαηέρνπλ ηελ θνηλσλία καο. Μέγα ζέκα απνηειεί θαη ε δηάξξεμε ζηε Γηεχζπλζε Πξνκεζεηψλ ηνπ δήκνπ. Δίλαη θαλεξφ φηη θάπνηνη ζέινπλ λα εμαθαλίζνπλ ζηνηρεία νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ κε ηε Γηθαηνζχλε λα έρεη επηιεθζεί ηνπ ζέκαηνο. Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα, θαζψο ηα νηθνλνκηθά ηνπ δήκνπ είλαη πνιχ άζρεκα, ελψ φζνλ αθνξά ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο ε ππφζεζε είλαη…πνιχ αθξηβή. Κάζε Αζελαία θαη Αζελαίνο έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ην νηθνλνκηθφ – εκπνξηθφ θαη ηνπξηζηηθφ – κέιινλ ηε πφιεο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ επηπέδνπ θαζαξηφηεηαο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ – πεδνδξφκην, πάξθα, άιζε - , γη‘ απηφ είκαη βέβαηνο φηη ε ππφζρεζε ηεο λέαο δεκνηηθήο αξρήο θαη πξνζσπηθά ηνπ δεκάξρνπ Γ. Κακίλε γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηεο πξσηεχνπζαο ζα θέξεη γξήγνξα θαη εκθαλή απνηειέζκαηα. Γεληθφηεξα, ν δήκνο Αζελαίσλ έρεη κεγάιε επζχλε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ, ζηελ νπνία γηλφκαζηε κάξηπξεο ζε θαζεκεξηλή πιένλ βάζε. Δάλ ππνζέζνπκε φηη έλαο δήκνο δελ έρεη επζχλεο γηα ηηο γεηηνληέο ηεο πφιεο θαη κάιηζηα γηα ην θέληξν, ηφηε δε βιέπσ ην ιφγν χπαξμεο ελφο ηέηνηνπ δήκνπ. Ζ λέα δεκνηηθή αξρή κπνξεί λα θάλεη πνιιά θαη θπξίσο λα μαλαδψζεη ζηηο Αζελαίεο θαη ζηνπο Αζελαίνπο ην δηθαίσκα ζηελ πφιε ηνπο. Δλ θαηαθιείδη, ε Αζήλα ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα ε Αζήλα έγηλε κηα δηεζλήο κεγαινχπνιε, κε φια ηα θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ νη κεγαινππφιεηο φινπ ηνπ θφζκνπ, βξεζήθακε απξνεηνίκαζηνη, νη εθάζηνηε δεκάξρνη κφλν γηα ηελ πνιηηηθή ηνπο θαξηέξα ελδηαθέξζεθαλ, εκείο νη θάηνηθνη αξγά θαη ζηαζεξά κεηαθνκίζακε ζηα πξνάζηηα θαη έηζη ε Αζήλα εγθαηαιείθζεθε! Καη ηψξα φινη θαηαιάβακε ηα ιάζε καο, πξέπεη λα μαλαθεξδίζνπκε ηελ Αζήλα. Δπηζηξνθή ζηελ πφιε είλαη ε επηζπκία ηνπ ζεκεξηλνχ Αζελαίνπ." Γηάβαδα ζην ηληεξλέη γηα ηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ. Άιινη πηζηεχνπλ φηη είλαη θαιή θαη δηαθζείξεηαη θαη άιινη πηζηεχνπλ φηη είλαη θαθή θαη απιά ην δείρλεη ζε θάζε επθαηξία. Απηφ ην δίιιεκα αλέθαζελ ηαιαηπσξνχζε θαη βαζάληδε θηιφζνθνπο, ηζηνξηθνχο αιιά θαη ζηξαηεγνχο. Καλείο δελ κπφξεζε λα δψζεη κηα επαξθή εμήγεζε, θαλείο δελ κπφξεζε λα εμεγήζεη ρσξίο λα βξεη ππέξκαρνπο ηεο αληίζεηεο άπνςεο γηαηί ν άλζξσπνο ηαιαηπσξεί ηνπο νκνίνπο ηνπ, ηνπο ζθνηψλεη, ηνπο βαζαλίδεη ή ηνπ πνιεκά. Κάπνηνη ιέλε φηη έρεη ζρέζε κε ην θεθάιαην θαη ηελ νηθνλνκία. Άιινη φηη έρεη ζρέζε κε ηελ αηκνβφξα θχζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηα πξσηφγνλα έλζηηθηά ηνπ πνπ δελ κπνξεί λα θαηεπλάζεη φζν ‗πνιηηηζκέλνο‘ θαη αλ γίλεη. Μεξηθνί πνιηηηθνινγνχλ θαη ζεσξεηηθνινγνχλ φζνλ αθνξά ην θέξδνο, ηα θφκκαηα θαη ηε θηψρηα. Καλείο φκσο δελ κπνξεί λα εμεγήζεη γηαηί έλαο άλζξσπνο, ρσξίο πξνθαλέο φθεινο, βαζαλίδεη παηδηά, δψα, αδχλακνπο θαη φζνπο ζεσξεί ‗ηνπ ρεξηνχ ηνπ‘. ΢ε απηέο ηηο πξάμεηο δελ ππάξρεη πξνθαλέο θέξδνο ή ζθνπηκφηεηα. Δδψ ζα αλαθέξεη έλαο άιινο φηη είλαη κηα ςπρνπαζνινγηθή ζπκπεξηθνξά. Ίζσο, αιιά είλαη ζε ηφζν κεγάιε θιίκαθα πνπ θηάλεη πιένλ ζηα φξηα ηεο νιηθήο επηθξάηεζεο, εθηφο θπζηθά εμαηξέζεσλ. Πφζνη δελ δερζήθαηε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά απφ αλζξψπνπο πνπ έρνπλ παξεμεγήζεη ηα ιφγηα ζαο ή κηα πξφηαζε γξακκέλε ζην Facebook, έλα email ή έλα blog; Πφζεο θνξέο δελ δηαπηζηψζαηε έλαλ άιινλ άλζξσπν θξπκκέλν κέζα ζε απηφλ πνπ λνκίδαηε φηη γλσξίδεηε; Καη πφζνη δελ βξεζήθαηε ζηε ζέζε λα πεξάζεη απφ ην κπαιφ ζαο λα θάλεηε θάηη ηέηνην, φπσο απηφ πνπ ζαο έθαλαλ; Ο πνιηηηθφο ξεαιηζκφο έρεη σο αξρή φηη ν άλζξσπνο είλαη θαθφο απφ ηε θχζε ηνπ θαη γη‘ απηφ επεθηείλεηαη θαη πξνζπαζεί λα θπξηαξρήζεη ηνπο άιινπο. Με ιίγα ιφγηα θαη φζν πην απιά κπνξψ λα ην πσ, ‗ν άλζξσπνο είλαη έλα δψν πνπ λνκίδεη φηη είλαη άλζξσπνο‘. Απηφο άιισζηε είλαη θαη ν ιφγνο δεκηνπξγίαο ζξεζθεηψλ, γηα λα θαηαδείμεη ηελ ‗ζετθή‘ θαηαγσγή ηνπ θαη ην πεξηνχζην πλεχκα ηνπ πνπ ηνλ θάλεη λα μερσξίδεη απφ ην ζθχιν ηνπ, ν νπνίνο αλ θαη ηξψεη μχιν δελ ηνλ δαγθψλεη… Αλ ν άλζξσπνο ήηαλ απφ ηε θχζε ηνπ θαιφο, δελ ζα ζπζζψξεπε ρξήκα ή πινχην πνπ δελ κπνξεί λα μνδέςεη ζε δέθα δσέο, κεξηθέο θνξέο. Γελ ζα εμαπαηνχζε ηνλ άιινλ γηα ην ιφγν απηφ θαη φηη ηνπ πεξίζζεπε ζα ην κνίξαδε ζηνπο ππφινηπνπο πνπ πεηλνχλ. Καλείο ζρεδφλ φκσο δελ ην θάλεη, αξθεί λα θνηηάμεηε ζην δηπιαλφ ζπίηη ή αθφκα θαη ζην δηθφ ζαο, ίζσο θαη κέζα ζαο νξηζκέλνη. Αλ ν άλζξσπνο ήηαλ θαιφο, δελ ζα καδεπφηαλ ζηα γήπεδα γηα λα ζθνησζεί ζην μχιν θαη λα εθηνλσζεί βγάδνληαο φηη ρεηξφηεξν έρεη κέζα ηνπ. Γελ ζα ηζαθσλφηαλ γηα ηα θφκκαηα θαη δελ ζα έθαλε θαλελφο είδνπο παξαλνκία, πιεκκειεκαηηθή ή θαθνπξγεκαηηθή. Γελ ζα ππήξρε ε εθθιεζία, αλεμαξηήησο ζξεζθείαο, γηα λα θαηεπλάζεη ηηο ελνρέο ηνπ θαη λα ηνπ δψζεη ζπγρψξεζε ή λα ηνπ πεη πψο λα είλαη θαιφο. Γελ ζα ππήξραλ νη πνιηηηθέο παξαηάμεηο γηα λα ηνπ πνπλ φηη ζαλ νπαδφο ηνπο ζα είλαη θαιχηεξνο απφ ηνπο άιινπο. Γελ ζα ππήξρε ιφγνο λα ραξαθηεξηζηεί ην δφζηκν ηνπ πιενλάζκαηνο σο θηιαλζξσπία. Αλ ν άλζξσπνο ήηαλ θαιφο, δελ ζα είρε γεκίζεη ε πθήιηνο απφ ελψζεηο γηα θαθνπνηεκέλα παηδηά, γπλαίθεο, παξίεο ηεο θνηλσλίαο θαη δσάθηα, γηαηί απιά, δελ ζα ππήξρε ιφγνο. Αλ ν άλζξσπνο ήηαλ θαιφο δελ ζα έγξαθα απηφ ην θείκελν, νχηε ζα ππήξραλ νη ζπδεηήζεηο πνπ κε νδήγεζαλ ζ‘ απηή ηελ πξάμε γηαηί απιά θαη πάιη δελ ζα ππήξρε ιφγνο, φπσο δελ ππάξρεη ιφγνο λα ζπδεηήζνπκε γηα ην αλ έλαο άλζξσπνο έρεη κπιε ή πξάζηλε επηδεξκίδα. Βαζίιεο Γεκεηξηάδεο --------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 3-------------------------------------------------------------------------------------


Αλαζηέιιεηαη θαηά ηξεηο κήλεο ε εγθχθιηνο 37/2011 πνπ αθνξά παξαπιεγηθνχο, ηεηξαπιεγηθνχο θαη αθξσηεξηαζκέλνπο. Με λέα επείγνπζα εγθχθιην ηνπ ΗΚΑ (αξ. 46, 14/7/2011, αξ.πξση.Π04/3/224), ζρεηηθά κε ηα Οξζνπεδηθά- Οξζσηηθά είδε θαη ηα ηερλεηά κέιε, αλαθνηλψλεηαη πσο νη ηηκέο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζηελ εγθχθιην 37/2011 ηζρχνπλ απφ 15/7/2011 γηα φια ηα αλαθεξφκελα ζ‘ απηή είδε ΔΚΣΟ΢ ησλ εηδψλ πνπ πεξηγξάθνληαη πην θάησ, γηα ηα νπνία αλαζηέιιεηαη ε ηζρχο γηα 3 κήλεο (έσο 14/10/2011), θαη εθφζνλ πξννξίδνληαη γηα αζθαιηζκέλνπο κε παξαπιεγία ή ηεηξαπιεγία πνπ είλαη δηθαηνχρνη ηνπ εμσηδξπκαηηθνχ επηδφκαηνο. Δπίζεο, αλαζηέιιεηαη ε ηζρχο ηεο 37/2011 γηα 3 κήλεο ζηηο πεξηπηψζεηο ρνξήγεζεο ηερλεηνχ κεινπο ζε φζνπο έρνπλ ππνβιεζεί ζε αθξσηεξηαζκφ θάησ άθξσλ θαη ρξήδνπλ θαηαζθεπήο ηερλεηνχ κέινπο γηα πξψηε θνξά ή θαηαζθεπήο λέαο πξφζεζεο εμαηηίαο βεβαησκέλεο νινζρεξνχο θαηαζηξνθήο ηνπ ήδε ρνξεγεζέληνο ηερλεηνχ κέινπο. Σα είδε πνπ εληάζζνληαη ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία είλαη ηα αθφινπζα: 1) Αλαπεξηθά ακαμίδηα γηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ ηεηξαπιεγία- παξαπιεγία, 2) Οξζνζηάηεο, 3) Ζιεθηξηθή ζπζθεπή αλχςσζεο (γεξαλάθη), 4) Δηδηθφ ειεθηξνληθφ πνδήιαην 5) Δηδηθά κεραλήκαηα νξζνζηάηηζεο θαη βάδηζεο, 6) Δηδηθφ παηδηθφ θάζηζκα γηα κπάλην- WC 7) Πεξηπαηεηνχξεο (κεηαιιηθή ηξνρήιαηε, κε θνπζθσηνχο ηξνρνχο θαη θξέλα, Μπνπζνπιίζηξα, Οξζνζηαηεπεξηπαηεηνχξα), 8) Δηδηθφ θάζηζκα κε ξφδεο θαη ηξαπέδη γηα εθπαίδεπζε θαη απαζρφιεζε ρεξηψλ 9) Καζίζκαηα απφ εηδηθφ θαη ειαθξχ πιηθφ θαηφπηλ ιήςεσο πξνπιάζκαηνο γηα ζηαζεξνπνίεζε θεθαιήο-θνξκνχ κε ή ρσξίο ηξνρήιαηε βάζε 10) ΢ηξψκα θπζηθνζεξαπείαο 11) Ρνιφ θπζηθνζεξαπείαο 12) Ννζνθνκεηαθφ θξεβάηη ρεηξνθίλεην, ηξνρήιαην θαη 13) Μαμηιάξηα. -----------------------------------------------------Σα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα ζθνπεχεη λα δηαζθαιίζεη ν ΢πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ ςπρηθά αζζελψλ κε αίηεκα πνπ απέζηεηιε ζηα ππνπξγεία Τγείαο θαη Γηθαηνζχλεο. Ζ πξφζθαηε θαηαδίθε ηεο Διιάδαο απφ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (ππφζεζε «Βεληφο θαηά Διιάδαο»), γηα αλαγθαζηηθφ εγθιεηζκφ αζζελνχο ζε ςπρηαηξηθή θιηληθή, επηβάιιεη ζηα ππνπξγεία Τγείαο θαη Γηθαηνζχλεο λα ιάβνπλ άκεζα κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ ςπρηθά αζζελψλ, ππνζηεξίδεη ν ΢πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε. Δπηπιένλ, ζεκεηψλεη ε αλεμάξηεηε αξρή, ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ιφγσ παξαβίαζεο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Δπξσπατθήο ΢χκβαζεο (πξνζσπηθή ειεπζεξία θαη αζθάιεηα) ζπληζηά πξφθιεζε γηα ηηο δηθαζηηθέο θαη εηζαγγειηθέο αξρέο ηεο ρψξαο. «Ζ θαηαδίθε απηή ππελζπκίδεη φηη ε πνιχπιεπξε πξνζηαζία ησλ αδχλακσλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο δελ είλαη θηιαλζξσπία αιιά δηεζλήο ππνρξέσζε θαη ε ηήξεζή ηεο απνηειεί ππιψλα ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη δείθηε αλζξσπηζκνχ», πξνζζέηεη ΋πσο αλαθέξεη ε αξρή, ζηελ απφθαζε ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2011 (ππφζεζε «Βεληφο θαηά Διιάδαο»), «ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ζεκεηψλεη φηη ν ςπρηαηξηθφο εγθιεηζκφο δηαηάζζεηαη ζηελ Διιάδα κφλν απφ ην Γηθαζηήξην ελψ φιε ε δηαδηθαζία, θαζψο θαη νη ελέξγεηεο ηνπ Δηζαγγειέα, ππφθεηληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίεο γηα ηελ απνηξνπή ηεο απζαηξεζίαο θαηά ηε ιήςε θξίζηκσλ γηα ηε δσή ηνπ αλζξψπνπ απνθάζεσλ (48 ψξεο γηα ηελ εμέηαζε, 3 εκέξεο γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ηνπ Δηζαγγειέα ζην δηθαζηήξην, 10 εκέξεο γηα ηελ εμέηαζε ηεο ππφζεζεο)». Χζηφζν, φπσο δηαπηζηψλεη ην Γηθαζηήξην, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ ηεξήζεθαλ νη απζηεξέο πξνζεζκίεο, πνπ νξίδνληαη ζην λφκν 2071/1992, θαη ζπλεπψο ε ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ αηφκνπ δελ έγηλε κε λφκηκα κέζα.

Έλα λέν ζεζκηθό πιαίζην πξφθεηηαη λα παξνπζηάζεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο πνπ ζα αθνξά ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ζεκάησλ Δηδηθήο Αγσγήο. Βαζηθέο αξρέο ηεο πνιηηηθήο απηήο ζα είλαη: 1νλ) Καλέλα παηδί κε αλαπεξ ία ή εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δελ ζα ζηεξείηαη ηνπ αγαζνχ ηεο εθπαίδεπζεο. Γηα ην ιφγν απηφλ θαηαγξάθνληαη φινη νη καζεηέο κε αλαπεξία, απνθηνχλ Αξηζκφ Μεηξψνπ Μαζεηή θαη αλήθνπλ ζην καζεηηθφ δπλακηθφ ηνπ ζρνιείνπ, 2νλ) ΢πγθξνηήζεθε εηδηθή επηηξνπή γηα ηελ ελαξκφληζε ηεο εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο κε ηε Γηεζλή ΢χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία ηνπ ΟΖΔ, αιιά θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΢πληάγκαηνο, έηζη ψζηε λα εμαιεηθζνχλ νη δηαθξίζεηο θαη νη απνθιεηζκνί ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, 3νλ) Θα αμηνπνηεζεί όιν ην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη εηδίθεπζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη απμεκέλεο αλάγθεο γηα εθπαηδεπηηθνχο Δηδηθήο Αγσγήο, 4νλ) Γηα ηελ πξνώζεζε θαη θαζηέξωζε ηεο θπζηθήο θαη ειεθηξνληθήο πξνζβαζηκφηεηαο αλαπηχζζεηαη πιένλ θαη εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη 5νλ) Γηα ηα θωθά θαη ηπθιά παηδηά θαζηεξψλεηαη επίζεκε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ηεο επάξθεηαο ηεο Ννεκαηηθήο θαη δεκηνπξγνχληαη δνκέο πηζηνπνίεζεο ηεο κεζφδνπ Γξαθήο Braille. ---------------------------------------------------΢εκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο αλακέλεηαη λα επέιζνπλ ζην αθνξνιφγεην φξην ζηα πιαίζηα ηνπ εθαξκνζηηθνχ λφκνπ ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθνίλσζε ν ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Δπάγγεινο Βεληδέινο. Απαιιάζζνληαη απφ ηελ έθηαθηε εηζθνξά ηπθινί θαη αλάπεξνη θαη επεθηείλεηαη ε εηζθνξά 5% γηα βνπιεπηέο, αηξεηνχο ηεο Σ.Α., γ.γ θαη δηνηθεηέο νξγαληζκψλ. Ο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ άθεζε αλνηρηφ ην ελδερφκελν λα εμαηξεζνχλ απφ ην ηέινο επηηεδεχκαηνο θνξνινγνχκελνη πνπ εξγάδνληαη σο «κηζζσηνί» απνθιεηζηηθά ζε έλαλ εξγνδφηε κε ζχκβαζε έξγνπ ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ακείβνληαη κε «κπινθάθη» (δειηίν παξνρήο ππεξεζηψλ). Αλαιπηηθά: ΢χκθσλα κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο ην αθνξνιφγεην πνζφ ησλ 8.000 επξψ απμάλεηαη θαηά 2.000 επξψ (απφ 1.500 πνπ ίζρπε κέρξη ζήκεξα) εάλ θνξνινγνχκελνο έρεη έλα παηδί πνπ ηνλ βαξχλεη, θαηά 4.000 επξψ (απφ 3.000) εάλ έρεη δχν παηδηά θαη θαηά 12.500 επξψ (απφ 11.500) αλ έρεη ηξία παηδηά. Οη αιιαγέο απηέο ζα θέξλνπλ ιηγφηεξεο επηβαξχλζεηο απφ ηε κείσζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε επηβάξπλζε γηα θνξνινγνχκελν κε ηξία παηδηά πνπ έθηαλε κέρξη ηα 990 επξψ, πιένλ πέθηεη έσο ηα 750 επξψ. Με κηα άιιε αιιά θαη ζεκαληηθόηεξε πξνζζήθε, απαιιάζζνληαη από ηελ εηζθνξά νη ηπθινί θα νη αλάπεξνη κε πξνβιήκαηα θηλεηηθήο αλαπεξίαο άλσ ηνπ 80% γηα ηνλ κηζζό θαη ηε ζύληαμή ηνπο θαη όρη κόλν γηα ην επίδνκα αλαπεξίαο. Γηα ηνπο ππόινηπνπο αλαπήξνπο δελ ππνινγίδεηαη ζην εηζόδεκά ηνπο θαη άξα δελ επηβαξύλεηαη κε έθηαθηε εηζθνξά ην αλαπεξηθό επίδνκα. Δπίζεο, άιιαμε θαη ε εηζθνξά 5%ζηα επηδφκαηα βνπιεπηψλ, αηξεηψλ ηεο Σ.Α θαη γεληθψλ γξακκαηέσλ ππνπξγείσλ, θαζψο κε ηνλ ίδην ζπληειεζηή ζα θιεζνχλ λα πιεξψζνπλ εηζθνξά νη πξφεδξνη, νη δηνηθεηέο θαη νη ππνδηνηθεηέο ησλ ΝΠΓΓ θαη ησλ ΝΠΗΓ θαη γεληθά φισλ ησλ εηαηξεηψλ, νη δηνηθήζεηο ησλ νπνίσλ νξίδνληαη άκεζα ή έκκεζα απφ ην θξάηνο. ΢ηε ξχζκηζε εληάζζνληαη θαη νη δηνηθήζεηο ησλ Αλεμάξηεησλ θαη ησλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ. ---------------------------------------------------΢θιεξό ρηύπεκα δέρηεθαλ ηα Άηνκα κε Αλαπεξία, θαζψο ην ΗΚΑ κεηψλεη θαηά 50% ηε ρξεκαηνδφηεζε αλαπεξηθψλ εηδψλ. ΢ε κηα θίλεζε δηακαξηπξίαο, πεξίπνπ 100 άηνκα-κέιε ηεο θίλεζεο αηφκσλ κε αλαπεξία πξνρψξεζαλ θαη ζε θαηάιεςε ησλ γξαθείσλ ηνπ ΗΚΑ, εκπνδίδνληαο ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Ηδξχκαηνο λα κπνπλ ζην θηίξην, δεηψληαο ζπλάληεζε κε ηε Γηνίθεζε. Οη ζπγθεληξσκέλνη δηακαξηπξήζεθαλ γηα ηελ απζηεξνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ παξνρήο βνεζεκάησλ, φπσο είλαη ηα νξζνπεδηθά θαη νξζσηηθά είδε, ηα ηερλεηά κέιε θαη είδε φπσο αεξφζηξσκα, καμηιάξη θαηαθιίζεσλ αλαπεξηθφ ακαμίδην, θεδεκφλεο θιπ. Ο δηνηθεηήο ηνπ ΗΚΑ, αληί σο φθεηιε λα επαλεμεηάζεη ην ζέκα απηφ, έβγαιε αλαθνίλσζε ιέγνληαο: φηη «ην ξηδηθφ ρηχπεκα ηεο ζπαηάιεο θαη ησλ θπθισκάησλ πνπ ιπκαίλνληαη ηηο δαπάλεο Τγείαο δελ πξφθεηηαη λα αλαθνπεί»!.

----------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 4-------------------------------------------------------------------------------------


Ζ θνξντδία ηνπ ΗΚΑ θαη νη ζηεκέλεο ζπλαληήζεηο ηνπ δηνηθεηή ηνπ κε εθπξνζώπνπο αλαπήξσλ!!! ΢ππξφπνπιε κε πνηνπο εθπξνζψπνπο ησλ αλαπήξσλ λνκίδεηο φηη κηιάο; Γηαβάζακε ην άξζξν πνπ ζέηνπκε ελ γλώζε ζαο παξαθάησ θαη αξρίζακε λα αλαξσηηόκαζηε ζε ηη θξάηνο δνύκε θαη πνηνη είλαη απηνί πνπ απνθαζίδνπλ γηα ηνπο αλαπήξνπο θαη ηηο παξνρέο ηνπο……… Αγαπεηέ θ. ΢ππξόπνπιε ην μέξεηο φηη θαη νη ηξεηο αλάπεξνη κε ηνπο νπνίνπο ζπλδηαιέγεζαη είλαη κέιε ηνπ ίδηνπ ζπιιφγνπ θαη δελ εθπξνζσπνχλ φινπο ηνπο θηλεηηθά αλαπήξνπο ηεο Διιάδαο κε ηνπο δεθάδεο ζπιιφγνπο ηνπο; Έρνπκε θαη ιέκε: 1. Ζ θ. Κνληνγεσξγάθε είλαη κέινο ηνπ Γ΢ ηνπ Παλειιελίνπ ΢πιιόγνπ Παξαπιεγηθώλ. 2. Ο θ. Υαξνθόπνο ζαλ εθπξόζσπνο ηεο Δζληθήο ΢πλνκνζπνλδίαο Αηόκσλ κε Αλαπεξία είλαη κέινο ηνπ Γ΢ ηνπ Παλειιελίνπ ΢πιιόγνπ Παξαπιεγηθώλ – παξάξηεκα Αραΐαο. 3. Ο θ. ΢θόλεο είλαη παξαηηεκέλνο πξόεδξνο ηεο Δζληθήο Οκνζπνλδίαο Κηλεηηθά Αλαπήξσλ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο ζηηο 22/5/2011 κεηά από κνκθή θαη από κελπηήξηα αλαθνξά πνπ έρεη θαηαηεζεί ελαληίνλ ηνπ ζηνλ εηζαγγειέα. Να επηζεκάλνπκε όηη είλαη κέινο ηνπ Παλειιελίνπ ΢πιιόγνπ Παξαπιεγηθώλ θαη απηόο θαη απιό κέινο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκνζπνλδίαο, ε νπνία εδώ θαη 2 ζρεδόλ κήλεο δελ έρεη αθόκα πξόεδξν θαη παξαλόκσο παξνπζηάδεηαη ν θύξηνο απηόο σο πξόεδξνο ηεο, δηόηη δελ εθπξνζσπεί θαλέλαλ! Γειαδή έλαο από ηνπο δεθάδεο ζπιιόγνπο αηόκσλ κε θηλεηηθή αλαπεξία θαλνλίδεη ηα ησλ παξνρώλ γηα όινπο, κέιε ηνπ ή κε; Σπραίν; Γηαηί δελ γλσξίδεη θαλείο ηη δεηήζεθε θαη κεηά από πνηα δηαδηθαζία απνθαζίζηεθαλ ηα δεηνύκελα; Πνηνο αλαγλώξηζε ηηο αλάγθεο ησλ αλαπήξσλ; 3 άλζξσπνη από ηνλ ίδην ζύιινγν πνπ θαηά ηύρε ππνζηεξίδνπλ ην ίδην θόκκα; Απηό είλαη ζθαλδαιώδεο γηα λα κελ πνύκε ηίπνηα άιιν… Γηαβάζηε ην παξαθάησ δεκνζίεπκα!!!

΢ύκπησζε απόςεσλ γηα ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ηεο εγθπθιίνπ πξνκήζεηαο αλαπεξηθώλ βνεζεκάησλ Ση ζπδεηήζεθε θαη απνθαζίζηεθε ζηελ πξώηε ζύζθεςε ηεο επηηξνπήο πνπ κειεηά ηηο αιιαγέο ΢ε κηα ζεηξά πξνηάζεσλ πξνο ηνλ δηνηθεηή ηνπ ΗΚΑ γηα αιιαγέο επί ηεο εγθπθιίνπ πνπ νξίδεη ηα απνδνηέα πνζά γηα πξνκήζεηα αλαπεξηθψλ ηερληθψλ βνεζεκάησλ θαηέιεμε ε πξψηε ζπλάληεζε κεηαμχ εθπξνζψπσλ ησλ θνξέσλ ΑκεΑ, ηεο δηνίθεζεο ηνπ ΗΚΑ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ ζε ζέκαηα αλαπεξηθψλ εηδψλ. Ζ ζπλάληεζε εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 10 Ηνπιίνπ. ΢πκκεηείραλ εθ κέξνπο ηνπ Ηδξχκαηνο νη θ. Ξέλνο θαη Βαθεηάδεο, απφ πιεπξάο Δ΢ΑκεΑ ν Α. Υαξνθφπνο, εθπξνζσπψληαο ηελ Δζληθή Οκνζπνλδία Κηλεηηθά Αλαπήξσλ ν Ν. ΢θφλεο θαη απφ πιεπξάο ηνπ Παλειιήληνπ ΢πιιφγνπ Παξαπιεγηθψλ ε Δ. Κνληνγησξγάθε. Καηέζεζαλ επίζεο ηηο πξνηάζεηο ηνπο ε Ξ. Μηραήι απφ ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Φπζηθήο Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο (ΔΔΦΗΑΠ) θαη ν Γ. Γέδεξεο απφ ηνπο ηερλνιφγνπο ηνπ θιάδνπ αλαπεξηθψλ εηδψλ. Οη δχν θπξηφηεξεο πξνηάζεηο επί ησλ νπνίσλ ππήξμε ζχκπησζε απφςεσλ ήηαλ: Πξψηνλ, ηα είδε απνθαηάζηαζεο γηα παξαπιεγηθνχο ηεηξαπιεγηθνχο ζα πξέπεη λα εμαθνινπζνχλ λα δίλνληαη κε ηελ ηηκή ηεο παιαηάο εγθπθιίνπ γηα έλα ηξίκελν. Δληφο ηνπ ηξηκήλνπ ζα θαηαηεζνχλ λέεο πξνδηαγξαθέο εηδψλ πνπ ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηελ δξαζηεξηφηεηα θαη ελεξγεηηθφηεηα ησλ αλαπήξσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζνπλ θξηηήξην ρνξήγεζεο ησλ θαηεγνξηψλ ησλ εηδψλ. Καη, δεχηεξνλ, ζε φηη αθνξά ηνπο λένπο αθξσηεξηαζκέλνπο αιιά θαη ηνπο παιαηνχο εθφζνλ ην παιαηφ κέινο έρεη ππνζηεί νινζρεξή θζνξά επηβάιιεηαη λα παξακείλνπλ νη ηηκέο ηεο παιαηάο εγθπθιίνπ. Δπηβάιιεηαη λα ζεκεησζεί θαη ε ζπκθσλία ζηελ πξφηαζε ηεο ΔΔΦΗΑΠ γηα ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο 46 επηηξνπψλ αλά ηελ επηθξάηεηα πνπ ζα εμεηάδνπλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αλαπήξνπ πνπ αηηείηαη αλαπεξηθφ είδνο. Απνκέλεη ν ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα λα κελ παξαπεκθζεί ζην αφξηζην κέιινλ ε πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο. Σέινο, ζε φηη αθνξά ηα λέα είδε πνπ θαηφπηλ ησλ απαηηήζεσλ ησλ εθπξφζσπσλ ησλ ΑκεΑ επηβάιιεηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ θαηάινγν θαη λα ρνξεγνχληαη, απηά είλαη ηα αθφινπζα: α) Δίδε κπάληνπ ( γηα παξαπιεγηθνχοηεηξαπιεγηθνχο). β) Μεραληθή πιαηθφξκα ή θαξέθια κεηαθνξάο ζε φξνθν ακαμηδίνπ ή αλαπήξνπ (γηα παξαπιεγηθνχο – ηεηξαπιεγηθνχο). γ) ΢χζηεκα θνξηνεθθφξησζεο αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ ζε απηνθίλεην (γηα παξαπιεγηθνχο –ηεηξαπιεγηθνχο).

ΑΝΑΠΖΡΗΑ – ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ - ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗ΢ΜΟ΢ Δθ πείξαο ινηπόλ εκείο νη θηλεηηθά αλάπεξνη πνπ γλσξίδνπκε ηηο πξαγκαηηθέο καο αλάγθεο αληηκεησπίδνπκε θαζεκεξηλά πνιύ ζνβαξά πξνβιήκαηα. Σψξα ηη γίλεηαη πίζσ απφ ηελ πιάηε καο κε ηηο παξνρέο ησλ ηερληθψλ βνεζεκάησλ θαη ησλ αλαισζίκσλ εηδψλ πνπ ρξεηαδφκαζηε…….; Πάληα θάπνηνη επηηήδεηνη θεδεκφλεο πνπ ζέινπλ λα καο βνεζήζνπλ ηνπο θαθνκνίξεδεο…ηη θαινί άλζξσπνη πνπ θάζε ηφζν φηαλ απνθαζίδνπλ γηα καο ρσξίο εκάο ηα θάλνπλ ζάιαζζα θαη ηελ πιεξψλνπκε πάληα εκείο. Θεσξνχκε πεξηηηφ λα αλαθεξζνχκε ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ αλά δηαζηήκαηα έρνπκε θαηαγγείιεη ζην ππνπξγείν Τγείαο αιιά θαη ζην ΗΚΑ φπσο επίζεο ζεσξνχκε γεινίνπο ηνπο ζπλδηθαιηζηέο πνπ πξνζπαζνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ ζπλδηθαιηζκφ γηα παηεξίηζεο ή εμαξηήκαηα ηεο αλαπεξίαο καο. Κχξηε ΢ππξφπνπιε, είλαη εζληθή αλάγθε ηα επεξγεηήκαηα ηεο θάζε ινγήο αλαπεξίαο λα θηάλνπλ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο. Δίλαη απαξαίηεηε κία επηηξνπή αμηνιφγεζεο πνπ ζα θξίλεη ζε επηηφπηα βάζε θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ δηθαηνχρνπ ηηο πξαγκαηηθέο ηνπ αλάγθεο γηαηί, φια ηα άιια πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ρψξν ηεο αλαπεξίαο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα ζπλαληηνχληαη. Αλαπεξνπαηέξεο, θεδεκφλεο, απαηεψλεο θαη δηάθνξνη άιινη παξαηξεράκελνη ζπλερίδνπλ λα ζπλδηθαιίδνληαη, λα πνιηηεχνληαη θαη λα ζεζαπξίδνπλ αθήλνληαο ηελ αλαπεξία, ηα πξνβιήκαηα θαη θάπνηα απνκεηλάξηα απφ ηα ςίρνπιά ηνπο γηα ηνπο θαθνκνίξεδεο. Ζ θάξηα αλαπεξίαο ζα κπνξνχζε λα ιχζεη πνιιά παξφκνηα πξνβιήκαηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ δελ πξνθχπηεη απφ ηηο ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο αξκνδην…αλαξκνδίσλ ζε ζπλεξγαζία κε χπνπηεο θαηεγνξίεο πνιηηψλ, ππεξεζηψλ ή θαη αλαπήξσλ ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα ηηκσξείηαη παξαδεηγκαηηθά θαη λα ιακβάλεη κεγάιε δεκνζηφηεηα νχησο ψζηε λα πξνζηαηεπηνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ αλαπήξσλ, ηεο πνιηηείαο θαη ελ γέλεη φισλ καο. Γ.Ρ. ----------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 5-------------------------------------------------------------------------------------


΢ην βηβιίν Γθίλεο θαηάθεξαλ λα κπνπλ 84 άλζξσπνη κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα. Σν αμεπέξαζην πξαγκαηηθά επίηεπγκα ήηαλ λα ξπκνπιθήζνπλ θαη γηα 100 κέηξα ην πην βαξχ κεηαγσγηθφ αεξνζθάθνο πνπ θπθινθνξεί ζήκεξα ζηνπο αηζέξεο, έλα C-130 «Ζξαθιήο», ην νπνίν παξεκπηπηφλησο δπγίδεη 67 ηφλνπο. Σν επίηεπγκα βεβαίσο δελ έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο θαηάθεξαλ λα κεηαθηλήζνπλ ην κεγαζήξην, αιιά φηη ην θαηάθεξαλ απνθιεηζηηθά κε ηα ρέξηα ηνπο, ε νπνία ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο είλαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε, αθνχ πξφθεηηαη γηα θηλεηήξηνο δχλακε κε ηελ θπξηνιεθηηθή έλλνηα ηνπ φξνπ. Απζηεξόο έιεγρνο ζα μεθηλήζεη ζρεηηθά κε ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ αλαπεξηθψλ ζπληάμεσλ. Υσξίο λα έρνπλ δνζεί αθφκα νη απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο, ζηειέρε ησλ Σακείσλ εθηηκνχλ φιεο νη ζπληάμεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζα πεξάζνπλ απφ «κηθξνζθφπην» θαη ζε φπνηεο πεξηπηψζεηο ζεσξεζεί φηη δίλνληαη ρσξίο λα πιεξνχληαη ηα απαξαίηεηα θξηηήξηα ζα θνπνχλ. ΢ηφρνο ηνπ πιαηζίνπ απηνχ είλαη λα εμνηθνλνκεζνχλ 625 εθαηνκκχξηα επξψ απφ θέηνο θαη κέρξη ην 2015. Από ην Δηδηθό Κέληξν Πηζηνπνίεζεο ζα θαζνξίδεηαη πιένλ ην πνζνζηφ αλαπεξίαο θαη κ‘ απηή ηε βεβαίσζε ζα πξέπεη νη αζθαιηζκέλνη λα απεπζχλνληαη ζηα ηακεία ή ηηο άιιεο ππεξεζίεο γηα λα δηεθδηθήζνπλ ηηο φπνηεο παξνρέο. Με βάζε ηα ζηνηρεία απηά ζα δεκηνπξγεζεί Δζληθφ Μεηξψν Αλαπήξσλ, φπνπ θαη ζα θαηαγξάθνληαη φινη νη δηθαηνχρνη ησλ παξνρψλ (δηεπζχλζεηο, απνιαβέο, εηζνδήκαηα θ.α). Θα γίλνληαη δεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη ζε φζνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν, γηα λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρνπλ αλάπεξνη «κατκνχ». Να ζεκεησζεί πσο ζε επίπεδν λφκσλ παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο, κε ην πνζνζηφ ησλ αλαπεξηθψλ ζπληάμεσλ λα μεθηλά απφ ην 8,9% ζηελ Αζήλα θαη λα αγγίδεη ην 20,4% ζην Ζξάθιεην. Δγθξίζεθε ε γξαπηή δήισζε ηνπ επξσβνπιεπηή θ. Κψζηα Πνππάθε ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ελφο ζπζηήκαηνο εηηθεηνζεζίαο ζε γξαθή Braille ζηηο ζπζθεπέο ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ. Ζ απφθαζε έγηλε δεθηή θαη πιαίζηα ηεο ΢πλφδνπ Οινκέιεηαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Βξπμέιιεο, ζπγθέληξσζε δε ηελ επξεία πιεηνςεθία ησλ επξσβνπιεπηψλ. ΢ηφρν έρεη ηελ ίζε πξφζβαζε ζηελ ελεκέξσζε (αξρηθά ζε εζεινληηθή βάζε) γηα ηα 30 εθαηνκκχξηα ηπθιψλ θαη αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζηελ Δπξψπε, θάλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε δσή ηνπο πην εχθνιε. Ζ απόθαζε ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο λα κεηψζεη ηα εμεηαζηηθά θέληξα γηα ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, ππάξρεη ζνβαξφ ελδερφκελν λα νδεγήζεη ηελ Διιάδα ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην. ΢ε ζρεηηθή εξψηεζε ηνπ επξσβνπιεπηή ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ Ν. Υνπληή, ε αξκφδηα επίηξνπνο θ. Reding, ηφληζε κεηαμχ άιισλ: «Γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ εξγαζία, απαγνξεχεη ηελ άκεζε ή έκκεζε επηβνιή δηαθξίζεσλ, ηδίσο κε βάζε ηελ πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε θαη εξγαζία, θαζψο θαη φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζε φια ηα είδε θαη επίπεδα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο». «Ζ επηηξνπή ζα επηθνηλσλήζεη κε ηηο εζληθέο αξκφδηεο αξρέο γηα λα δεηήζεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε απηή, θαζψο ηηο ζπλέπεηέο ηεο. Έλα ξαδηόθσλν δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ζην ξαδηνθσληθφ γίγλεζζαη ηεο ρψξαο. Δίλαη δηαδηθηπαθφ, θαη πξνζθέξεη εθηφο απφ θαιή κνπζηθή θαη ελεκέξσζε πνπ αθνξά ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Σν ηδηαίηεξν ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη φηη φινη νη ζχιινγνη ζην ρψξν ησλ ΑκεΑ ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαθνηλψλνπλ ηα λέα ηνπο εληειψο δσξεάλ, κε έλα ηειεθψλεκα ζην 6974-644.003. Να ζεκεησζεί φηη ην ξαδηφθσλν είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηε ζειίδα ηνπ ameagreek ζε ζειίδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Facebook), φπνπ θαη ζπκκεηέρνπλ κέρξη ηψξα πεξίπνπ 1.200 άηνκα ή θνξείο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Δίδνο πξνο εμαθάληζε ηείλνπλ λα γίλνπλ νη μελψλεο δηαβίσζεο γηα άηνκα κε απηηζκφ άλσ ησλ 25 εηψλ ζηελ Διιάδα, αθνχ ιεηηνπξγνχλ κφιηο 3 (ζε Νέα Μάθξε, Ησάλληλα θαη Λάξηζα) γηα 80.000 αλζξψπνπο κε δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο. «Γελ ππάξρεη ζε φιε ηε ρψξα νχηε κία κνλάδα αληηκεηψπηζεο παηδηψλ κε απηηζκφ ζε θξίζε κε εμεηδηθεπκέλν ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, φπσο ππνγξάκκηζε ν Πξφεδξνο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Πξνζηαζίαο Απηηζηηθψλ Αηφκσλ θ. Ζιίαο Παξίζεο.

Σν ππνπξγείν Τγείαο θαηήγγεηιε ε γεληθή γξακκαηέαο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Σπθιψλ θ. Παξαζθεπή Σζαβαιηά κηιψληαο ζε εηδηθή επηηξνπή ηεο Βνπιήο. ΢πγθεθξηκέλα: θαηαγγέιιεη σο «θαηάπηπζην» ην ππνπξγείν, αθνχ κε έγγξαθφ ηνπ απέθιεηζε ηνπο ηπθινχο θαηά 34% απφ ηα ΣΔΗ θαη θαηά 78% απφ ηα ΑΔΗ, φηη ην ππνπξγείν θαηήξγεζε ην ράξηηλν βηβιίν θαη ηε γξαθή ησλ ηπθιψλ Μπξέηγ επηβάιινληαο ην ειεθηξνληθφ βηβιίν, φηη ην Παλεπηζηήκην ηεο Πάηξαο ηνπο πιεξνθφξεζε φηη δελ κπνξεί λα εθπαηδεχζεη ηπθινχο ζηελ Πιεξνθνξηθή, πξνθαιψληαο ηελ αληίδξαζε γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ηνπ βνπιεπηή ηνπ ΠΑ΢ΟΚ Κ. Παλ. Κνπξνπκπιή, πνπ ηπθιφο θαη ν ίδηνο ππήξμε ηδξπκαηηθφ κέινο ηεο Δπξσπατθήο θαη ηεο Παγθφζκηαο Έλσζεο Σπθιψλ. Σα θίιηξα αηκνθάζαξζεο θόβεη ην ππνπξγείν Τγείαο, φπσο θαηαγγέιιεη ν Παλειιήληνο ΢χιινγνο Πξνκεζεπηψλ Τιηθψλ Σερλεηνχ Νεθξνχ θαη ΢ρεηηθψλ Τιηθψλ. Ο ΢χιινγνο φπσο αλαθέξεη δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνκεζεχζεη ηα κέιε ηνπ κε θίιηξα αηκνθάζαξζεο εμαηηίαο ησλ νθεηιψλ ηνπ ππνπξγείνπ. Σν πξφβιεκα αλακέλεηαη λα νμπλζεί, θαζψο ζα δεκηνπξγεζνχλ ειιείςεηο ζηηο κνλάδεο Σερλεηνχ Νεθξνχ, ελψ παξάιιεια νη λεθξνπαζείο ζα θιεζνχλ λα αλέβνπλ θη άιινλ έλαλ γνιγνζά, αθνχ ζα κπνπλ ζηε ιίζηα ησλ κε ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ, ζθεπάζκαηα πνπ έρνπλ ηνπηθή αλαηζζεηηθή δξάζε θαη πνπ είλαη απαξαίηεηα ζε κεγάιν αξηζκφ λεθξνπαζψλ γηα ηε ζεξαπεία ηνπο. Καηαξγνύληαη νη επλντθνί όξνη φζνλ αθνξά ηα δάλεηα πνπ ζα ζειήζνπλ λα πάξνπλ νη δεκφζηνη ππάιιεινη απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. Σν λνκνζρέδην ηεο θπβέξλεζεο πξνβιέπεη ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σακείνπ, δειαδή ησλ δαλεηνδνηήζεσλ θαη ησλ θαηαζέζεσλ, απφ ηε δεκφζηα δξαζηεξηφηεηα ηεο παξαθαηαζήθεο θαη απαγνξεχεη ηελ επηδφηεζε ησλ πξψησλ απφ ηε δεχηεξε φπσο γηλφηαλ κέρξη ηψξα. Σν Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ρνξεγεί ζήκεξα δάλεηα ζε δεκφζηνπο ππαιιήινπο κε επηηφθηα πεξίπνπ θαηά κηζή κνλάδα ρακειφηεξα απφ απηά ησλ άιισλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην δεθαπεληαεηέο ζηεγαζηηθφ ρνξεγείηαη κε επηηφθην 5,20%, φηαλ ζηελ αγνξά βξίζθεη θαλείο ηέηνηα δάλεηα κε επηηφθηα απφ 5,60% ‗έσο 7,10%. Αθφκα ρακειφηεξα είλαη ηα επηηφθηα δαλείσλ πνπ ρνξεγεί γηα παξακεζφξηεο πεξηνρέο φπσο θαη ζε πνιχηεθλεο θαη αλαπήξνπο. Δπίζεο, ην λνκνζρέδην πξνβιέπεη φηη ε δαλεηνδφηεζε ησλ Φνξέσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζα παξακείλεη ζην Σακείν, ιφγσ ηνπ θνηλσθεινχο ραξαθηήξα ηεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο γηα ηηο ΓΔΚΟ νξίδεη φηη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα επηά. ΢ε θάζε δεκφζηα επηρείξεζε ζπγθξνηείηαη επηηξνπή ειέγρνπ κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ ηνπο. Αλάζα απνηειεί γηα ηνπο γνλείο παηδηψλ κε λνεηηθή ζηέξεζε, ε ππνζηεξηδφκελε ζηέγε δηαβίσζεο πνπ ιεηηνπξγεί ζην Υαιάλδξη. Ζ πφξηα ηεο ΢ηέγεο Τπνζηεξηδφκελεο δαηβίσζεο ηνπ ΢πιιφγνπ «Πέηαγκα», είλαη ε είζνδνο ζε έλα κηθξφ, αιιά ζαπκαζηφ λέν θφζκν, ζ‘ έλα θφζκν κεγάινπ ζάξξνπο, πεγαίαο ραξάο, απιήο θαζαξήο ειπίδαο. Σν ζπίηη έρνπλ ζηήζεη θαη ιεηηνπξγνχλ γνλείο παηδηψλ κε λνεηηθή ζηέξεζε, άλζξσπνη πνπ παξά ηα ηεξάζηηα απνζέκαηα δχλακεο κέζα ηνπο, δνπλ κε έλαλ αζίγαζην θφβν: ηη ζα γίλνπλ ηα παηδηά φηαλ εθείλνη θχγνπλ. ΢ηφρνο ηεο δεκηνπξγίαο απηήο ηεο ΢ηέγεο, ε θνηλσληθνπνίεζε θαη ε θαηά ην δπλαηφλ αλεμαξηεηνπνίεζή απηψλ ησλ παηδηψλ. Ζ κνλάδα εληάρζεθε ηνλ Οθηψβξην ζην Δ΢ΠΑ εμαζθαιίδνληαο ρξεκαηνδφηεζε γηα δχν ρξφληα, δίλνληαο κηα αλάζα ζηνπο γνλείο πνπ είραλ επσκηζηεί εμ νινθιήξνπ ην κεγάιν νηθνλνκηθφ βάξνο. ΋πσο αλαθέξεη ε θ. Κξηαθή Ησάλλνπ, ηδξπηηθφ κέινο ηνπ ζπιιφγνπ: «Καλείο δε μέξεη ηη ζα γίλεη ζην κέιινλ, δεδνκέλσλ ησλ πεξηθνπψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε βησζηκφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα κπνξέζνπλ θαη άηνκα κε πεξηνξηζκέλεο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο λα ζπκκεηάζρνπλ, ζα πξέπεη κε θάπνην ηξφπν λα ρξεκαηνδνηεζεί. Γηαηί, γηα παξάδεηγκα δελ κπνξεί έλα κέξνο ησλ εμφδσλ λα θαιχπηεηαη απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, δεδνκέλνπ φηη πξνβιέπεηαη ζρεηηθφ θνλδχιη γηα ηα άζπια; Ζ βνήζεηα θαη απφ ηνπο νηθείνπο δήκνπο ζα ήηαλ επίζεο πνιχηηκε».

----------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 6-------------------------------------------------------------------------------------


ΘΔΑΣΡΟ ΑΜΔΑ ΑΥΑΡΝΧΝ – Ζ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΜΔ΢Α ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΔΥΝΖ

Μία από ηηο ειάρηζηεο ζηελ Διιάδα ζεαηξηθέο νκάδεο αηφκσλ κε θηλεηηθή αλαπεξία, ε νκάδα Θε.ακ.α. (Θέαηξν ΑκεΑ Αραξλψλ), παξνπζίαζε ηελ παξάζηαζε «Ήξσεο θαη Μχζνη» ζηελ «Σερλφπνιηο» ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαζψο θαη ζην παιαηφ Διαηνπξγείν ζηελ Διεπζίλα γηα ην «15ήκεξν ΢χγρξνλεο Θεαηξηθήο Γεκηνπξγίαο». Ζ παξάζηαζε απνηέιεζε ζπξξαθή απνζπαζκάησλ απφ θνξπθαία έξγα ηνπ ζεαηξηθνχ ζπγγξαθέα Σέλλεζζε Οπίιιηακο. Ήξσεο ήηαλ πξσηαγσληζηέο ηνπ ζήκεξα πνπ δνπλ παγηδεπκέλνη ζηελ άζιηα κνλαδηθφηεηά ηνπο. Σέιεηνη ζηελ ηφζε αηέιεηα κε κφλν θαηαθχγην ηελ ειπίδα. Πξνζσπηθή απνδνρή: Λχηξσζε θαη θαηάδίθε….Μνλφινγνη φπσο ηνπ Σνκ θαη ηεο Ακάληαο απφ ην έξγν «Γπάιηλνο Κφζκνο», ηεο Κάζξηλ απφ ην «Ξαθληθά Πέξζη ην Καινθαίξη», ηνπ θπξίνπ Σζάξιη απφ «Σν ηειεπηαίν απφ ηα νιφρξπζα ξνιφγηα κνπ», ηεο δεζπνηλίδνο Γθξέεο απφ «Σν θάηη πνπ δελ ιέγεηαη», αιιά θαη ηεο Γνπίιη απφ ην «Πξνο Καηεδάθηζελ», ζπλαληνχλ μερσξηζηά ν θαζέλαο ηνλ δηθφ ηνπ ήξσα, κέζα απφ κηα δηαδξνκή ζθηάο θαη εζσηεξηθήο αλαδήηεζεο. Φσλέο πνπ ελψλνληαη θαη κέζα απφ ηελ αιιεγνξία δίλνπλ κε κνλαδηθφ ηξφπν ζηε ζεαηξηθή ζθελή ην παξφλ, γηα ην δηθαίσκα ζην «ίζνλ» . ΢πκκεηείραλ νη Μαξία Μνπξειάηνπ, Καηεξίλα Παπαδνπνύινπ, Μαξίλα Μπεζίξε, Βαζίιεο Οηθνλόκνπ, Πάλνο Ενπξλαηδίδεο θαη Υξηζηίλα Σνύκπα, ηξαγνχδεζε θαη ε ΢νθία ΢ηαπξαθάθε. Ζ ζθελνζεζία ήηαλ ηνπ Βαζίιε Οηθνλφκνπ. Ζ νκάδα ΘΔ.ΑΜ.Α Απεπζχλεηαη θπξίσο ζηα άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη κε ηε παξάιιειε ιεηηνπξγία ζεαηξηθνχ εξγαζηεξίνπ θηινδνμεί ζηελ ίδξπζε ηεο πξψηεο Αλψηεξεο ΢ρνιήο Γξακαηηθήο Σέρλεο γηα άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα (ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη άιιεο παζήζεηο) ακθηζβεηψληαο κε ηνλ πην γφληκν ηξφπν ηελ πξνυπφζεζε ηεο αξηηκέιεηαο (ΠΓ 370/1983, Άξζξν 8, γ παξ.) σο βαζηθφ θξηηήξην πνπ έρεη ζεζπίζεη ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ γηα ηελ εηζαγσγή ζηηο Αλψηεξεο ΢ρνιέο Γξακαηηθήο Σέρλεο. Σα Α.κ.ε.α. μεπεξλνχλ ην 9 % ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο καο θαη ζίγνπξα σο κέιε ηεο θνηλσλίαο καο έρνπλ ίζεο ππνρξεψζεηο θαη ίζα δηθαηψκαηα. Γηθαίσκα αθφκα θαη ζην λα γίλνπλ επαγγεικαηίεο εζνπνηνί, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο πεξηζζφηεξεο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Καζφινπ πεξηηηή, αιιά επηηαθηηθή ε αλάγθε λα μεπεξάζεη πηα ε ειιεληθή θνηλσλία ηηο ―πξσηφγνλεο‖ θαη πάγηεο αληηιήςεηο ηνπ ρζεο γηα ηελ θνηλσληθά ελεξγή παξνπζία ησλ ΑκεΑ. Δκπλεπζηήο ηεο ηδέαο θαη ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ν Βαζίιεο Οηθνλφκνπ (Ζζνπνηφο Α.κε.Α.΢θελνζέηεο), ν νπνίνο αγλνψληαο ηνλ θαλφλα πεξί αξηηκέιεηαο έδσζε πξηλ ρξφληα ην παξφλ ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο Αλψηεξσλ ΢ρνιψλ ηεο Γξακαηηθήο Σέρλεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη κε ηελ επηηπρία ηνπ θαηφξζσζε λα πξνζθέξεη ηα πξψηα ςήγκαηα γφληκεο ακθηζβήηεζεο απηνχ ηνπ θαλνληζκνχ.

«ΔΦΤΓΔ» Ο ΢ΚΖΝΟΘΔΣΖ΢ ΜΗΥΑΛΖ΢ ΚΑΚΟΓΗΑΝΝΖ΢

ΚΔΚ-ΑΜΔΑ - ΓΗΟΡΣΖ ΢ΣΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ΢

Απνθαηάζηαζεο Ο Μηράιεο Καθνγηάλλεο νξακαηίζηεθε έλαλ μερσξηζηφ πνιηηηζηηθφ Σν Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο θνξέα πνπ ζχκθσλα κε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Ηδξχκαηνο Α.Μ.Δ.Α πξαγκαηνπνίεζε ηελ 17ε θαηά ζεηξά γηνξηή Καθνγηάλλε «δηαζέηεη εαπηφλ ζηε κειέηε, ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ηνπ. Ζ εθδήισζε έγηλε ζην Πνιηηηζηηθφ Πνιχθεληξν δηάδνζε ησλ παξαζηαηηθψλ ηερλψλ, εηδηθφηεξα ηνπ ζεάηξνπ θαη ηνπ Ζξαθιείνπ Αηηηθήο «Ζιέθηξα Απνζηφινπ». Σν ΚΔΚ – θηλεκαηνγξάθνπ», ησλ ηερλψλ, ηηο νπνίεο αγάπεζε θαη ππεξέηεζε ΑΜΔΑ είλαη έλα θηιαλζξσπηθφ, κε θεξδνζθνπηθφ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, γηα πεξηζζφηεξν απφ 50 ρξφληα. Ο ζσκαηείν πνπ ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ δηεζλήο δεκηνπξγφο ζπλέζηεζε ην θνηλσθειέο «Ίδξπκα Μηράιεο Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Καθνγηάλλεο» ζηα ηέιε ηνπ 2003, επηζπκψληαο λα δεκηνπξγήζεη έλαλ ζηεγάδεηαη ζηε Λπθφβξπζε. ΋πσο ζεκεηψλεηαη ζε θνξέα πνιηηηζκνχ πνπ ζα δηαζέηεη ζχγρξνλα κέζα, θαηλνηφκεο ηδέεο, ζρεηηθή αλαθνίλσζε «εμαηηίαο ηεο ειιηπνχο θηηξηαθήο αιιά θαη θαιιηηερληθή άπνςε αληηπξνζσπεπηηθή ηεο ζρέζεο ηνπ ίδηνπ ππνδνκήο πνπ παξνπζηάδεη ηελ παξνχζα ρξνληθή κε ηελ Σέρλε. Ο Μηράιεο Καθνγηάλλεο πίζηεπε πνιχ ζηνπο λένπο, ζην πεξίνδν ην ΚΔΑ – ΑΜΔΑ, ν Γήκνο Ζξαθιείνπ Αηηηθήο ηαιέλην ηνπο, ηηο πξννπηηθέο ηνπο θαη ηε δχλακή ηνπο, θαη ην Ίδξπκα κε ηελ παξαρψξεζε ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Πνιχθεληξνπ, ήηαλ ε έκπξαθηε απφδεημε απηήο ηεο αγάπεο. Πξσηνπφξνο ηνπ απέδεημε εκπξάθησο φηη γηα αθφκε κηα ρξνληά κεηαπνιεκηθνχ ειιεληθνχ ζηλεκά θαη ζηε ζπλέρεηα ζθελνζέηεο δηεζλψλ ππνζηεξίδεη εθδειψζεηο θνξέσλ πνπ επηδεηθλχνπλ επηηπρηψλ, ν παηέξαο ηεο «΢ηέιιαο» θαη ηνπ «Ενξκπά», αξλήζεθε ην Υφιπγνπλη γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ην ζέαηξν ηεο πνηφηεηαο. Έλα έληνλε αλζξσπηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, γεγνλφο ην νπνίν πινχζην θαιιηηερληθφ έξγν θαη έλα θνηλσθειέο ίδξπκα γηα ηε κειέηε θαη αλαγλψξηζε ζηε ζχληνκε ηνπνζέηεζε ηεο ε Γηεπζχληξηα δηάδνζε ησλ δχν ηερλψλ είλαη ε παξαθαηαζήθε, πνπ ν Μηράιεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Κέληξνπ Κσλζηαληίλα Λαηζψλα. Σε Καθνγηάλλεο ππεξέηεζε κε ιαηξεία θαη πάζνο. Ζ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο δεκνηηθή αξρή εθπξνζψπεζαλ ν πξφεδξνο ηνπ «Κπξηαθάηηθν μχπλεκα» ζηηο Κάλλεο θαη ε επηινγή λα αλνίμεη απηή ην Οξγαληζκνχ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Κνηλσληθήο θεζηηβάι ηνπ Δδηκβνχξγνπ έβαδαλ παξάιιεια ηηο βάζεηο γηα ηε δηεζλή Μέξηκλαο Γηψξγνο Οηθνλνκίδεο θαη ν πξφεδξνο ηεο Α θαξηέξα. Αθνινχζεζε ε «΢ηέιια» κε ηε Μειίλα, ηαηλία - κχζνο ζηελ βάζκηαο ζρνιηθήο επηηξνπήο Παζράιεο Γνλαηάο. Ο θ. Οηθνλνκίδεο απεπζπλφκελνο ζηνπο παξεπξηζθφκελνπο νπνία, φκσο, νη θξηηηθέο ηφηε δελ ραξίζηεθαλ εθ κέξνπο ηνπ Γεκάξρνπ Ζξαθιείνπ Αηηηθήο Παληειή (εηδηθά απφ ηελ Αξηζηεξά), φπσο δελ ραξίζηεΒιαζζφπνπινπ επηζήκαλε: θαλ ζην «Κνξίηζη κε ηα καχξα» κε ηε Λακπέηε, «Δίλαη ζεκαληηθφ εηδηθά ζήγηα ηελ νπνία φκσο ζην Λνλδίλν ην θνηλφ έθαλε νπξέο. Αξγφηεξα ήξζε ε «Ζιέθηξα» κε ηελ Δηξήλε κεξα, ζε κηα ηφζν δπζνίσλε Παπά, ηαηλία πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηε επνρή λα εθθξαδφκαζηε δεUnited Artists θαη ν «Ενξκπάο» κε ηνλ νπνίν κηνπξγηθά φινη καο κέζα απφ εδξαίσζε απφιπηα ηελ θαξηέξα ηνπ. Μεηά ηνλ πνιηηηζηηθέο δξάζεηο. ΋ινη καο, «Ενξκπά», αλ φρη φιεο, νη πεξηζζφηεξεο πφξηεο ήηαλ πηα αλνηρηέο γηα άλδξεο, γπλαίθεο, λένη, λέεο, ηνλ ζθελνζέηε πνπ άξρηζε λα εξγάδεηαη θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο ηνπ άηνκα κε αλαπεξία βξίζθνπκε Αηιαληηθνχ, ζηε Ακεξηθή θαη ηελ Δπξψπε, αλεβάδνληαο θιαζηθφ δηέμνδν ζηνλ πνιηηηζκφ ηφζν γηα ηε δηαζθέδαζε φζν θαη ξεπεξηφξην, φπεξα, αιιά ζπρλά θαη ηξαγσδίεο, εηδηθά ζηε Νέα Τφξθε. γηα ηελ θαιιηέξγεηά καο. Ο Γήκνο Ζξαθιείνπ είλαη αξσγφο Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη παξνπζίαζε γηα πξψηε θνξά ηηο «Σξσάδεο» ηέηνησλ πξνζπαζεηψλ κε ηηο δνκέο ηνπ δήκνπ φπσο ην ζην Φεζηηβάι ησλ Γχν Κφζκσλ ζην ΢πνιέην ηεο Ηηαιίαο γηα λα ηηο ΔΔΔΔΚ θαη ην Δηδηθφ ζρνιείν ηνπ Γήκνπ θαζψο φινη επαλαιάβεη ζηε Νέα Τφξθε, αιιά θαη ζην Παξίζη, πξηλ ηηο κεηαθέξεη καο έρνπκε ίζα δηθαηψκαηα θαη νη αλάγθεο καο είλαη θηλεκαηνγξαθηθά κε ηελ Κάζξηλ Υέπκπνξλ ζην ξφιν ηεο Δθάβεο. νιηζηηθέο, θαη απαηηνχλ ηίπνηα ιηγφηεξν απφ ην θαιχηεξν Κνξπθαία ζηηγκή ηεο θαξηέξαο ηνπ ππήξμε ην δξακαηνπνηεκέλν ληνθηκαληέξ «Αηηίιαο 1974». ΋πσο αθεγείην ν ίδηνο, κφιηο είρε ζηηο ππεξεζίεο θαη ηα αγαζά πνπ απνιακβάλνπκε». ΢ην ζθελνζεηήζεη «Οηδίπνδα Σχξαλλν» γηα ην Δζληθφ Θέαηξν ηεο πιαίζην ηεο εθδήισζεο νη θαηαξηηδφκελνη ηνπ ΚΔΑ Ηξιαλδίαο, φηαλ έκαζε γηα ηελ εηζβνιή. ΢ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ΑΜΔΑ παξνπζίαζαλ ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε «Οκήξνπ δηθηαηνξίαο ν Καθνγηάλλεο δελ είρε έξζεη ζηελ Διιάδα. Άιισζηε, ήηαλ Οδχζζεηα» ζε δηαζθεπή ηεο Κάξκελ Ρνπγγέξε. Σαπηφρξνλα απφ ηνπο πξψηνπο πνπ ηελ 21ε Απξηιίνπ ηνπ 1967 έθαλε δειψζεηο ζην ρψξν ηεο εθδήισζεο πξαγκαηνπνηήζεθε bazaar κε ζηα γαιιηθά ξαδηφθσλα, αιιά θαη απφ εθείλνπο πνπ ζπλεξγάζηεθαλ ηηο δεκηνπξγίεο ησλ ζπνπδαζηψλ ζε ρεηξνπνίεηα θνζκήκαηα, θεξηά, αγηνγξαθίεο θαη άιιεο ρεηξνηερλίεο. εηδηθά κε ηε Μειίλα ζηνλ αληηρνπληηθφ αγψλα. --------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 7-------------------------------------------------------------------------------------


ΦΟΡΟΚΑΡΣΑ – ΢Τ΢ΣΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΑΠΟΓΔΗΞΔΧΝ Γηα ηα κέζα ΢επηεκβξίνπ κεηαθέξεηαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ΢πζηήκαηνο ηεο ειεθηξνληθήο θάξηαο απνδείμεσλ. Ζ θνξν-θάξηα αλακελφηαλ λα ηεζεί ζε εθαξκνγή ζην ηέινο ηνπ Ηνπλίνπ. Χζηφζν, ε θαηάξγεζε ηνπ «κπφλνπο» 10% ηεο έθπησζεο δαπαλψλ κε βάζε ηηο απνδείμεηο νδεγεί ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ κέηξνπ. ΢θνπφο ηεο θάξηαο είλαη λα απαιιάμεη ηνπο θνξνινγνχκελνπο απφ ηε «ραξηνχξα» ησλ απνδείμεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα λα ζπγθεληξψλνπλ θαη λα κεηξνχλ ηηο απνδείμεηο απφ ηηο θάζε είδνπο ζπλαιιαγέο ηνπο. Ζ θάξηα απνδείμεσλ ζα θαηαγξάθεη απεπζείαο φιεο ηηο ζπλαιιαγέο ησλ θαηαλαισηψλ απαιιάζζνληάο ηνπο απφ ηελ ηαιαηπσξία ηεο ζπιινγήο απνδείμεσλ. Δίλαη αλψλπκε θαη ε ρξήζε ηεο πξναηξεηηθή. Οη θνξνινγνχκε λνη ζα ηελ παξαιακβάλνπλ δσξεάλ απφ ηηο ηξάπεδεο θαη ζα ηελ ελεξγνπνηνχλ κέζσ Internet ή κε SMS. Κάζε θνξνινγνχκελνο κπνξεί λα έρεη κέρξη θαη ηξεηο θάξηεο πνπ ζα αληηζηνηρνχλ ζηνλ ΑΦΜ ηνπ, ηηο νπνίεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζχδπγνο ή παηδηά. ΢ηελ θάξηα ζα «πεξλάλε» ηα ζηνηρεία ησλ απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ. Οη ζπλαιιαγέο ζα γίλνληαη είηε κε κεηξεηά είηε κε ηε ρξήζε πηζησηηθψλ θαη ρξεσζηηθψλ θαξηψλ θαη νη θνξνινγνχκελνη απιά ζα δίλνπλ ζηνπο θαηαζηεκαηάξρεο ηελ θάξηα απνδείμεσλ γηα λα ηελ πεξάζνπλ απφ ηα κεραλήκαηα ΡΟS πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα γηα ηηο πηζησηηθέο θάξηεο. ΢εκεηψλεηαη πσο κε ηηο αιιαγέο πνπ επέθεξε ν εθαξκνζηηθφο λφκνο ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ νη θνξνινγνχκελνη πξέπεη λα ζπιιέγνπλ πεξηζζφηεξεο απνδείμεηο, ήηνη ην 25% ηνπ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο ή έσο 15.000 επξψ ν θαζέλαο, γηα λα απνθχγνπλ ηελ «πνηλή» ηεο θαηαβνιήο επηπιένλ θφξνπ πνπ αλέξρεηαη ζην 10% επί ηεο δηαθνξάο.

800 ΔΚΑΣ. ΔΤΡΧ ΟΗ ΔΠΗ΢ΣΡΟΦΔ΢ ΦΟΡΟΤ ΑΠΟ ΣΗ΢ ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ΢ Σν πνζό ηνπ ελόο δηζ. επξώ πιεζηάδνπλ νη επηζηξνθέο θφξσλ απφ ηηο απνδείμεηο πνπ θαιείηαη λα θαηαβάιιεη ην Γεκφζην. Σν πνζφ ησλ επηζηξνθψλ φηαλ εθθαζαξηζηνχλ φιεο νη δειψζεηο εηζνδήκαηνο, ελδέρεηαη λα μεπεξάζεη αθφκε θαη ηα 1,7 δηο επξψ. ΢ε κία ηέηνηα πεξίπησζε νη θαζαξέο εηζπξάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ απφ ηηο θεηηλέο δειψζεηο ζα είλαη κεησκέλεο θαηά πεξίπνπ 800 εθαη. επξψ, ζε ζρέζε κε ην 2010. Άιισζηε ε θσιπζηεξγία πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ είζπξαμε ησλ εζφδσλ απφ ηηο απνδείμεηο ήηαλ ν βαζηθφο ιφγνο γηα ην νπνίν ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ απνθάζηζε λα θαηαξγήζεη ην 2012 ην ―κπφλνπο‖ ηεο επηζηξνθήο θφξνπ απφ ηε ζπγθέληξσζε απνδείμεσλ. ΢χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ππνπξγείνπ ππεξβαίλνπλ ηα 965 εθαη. επξψ νη επηζηξνθέο θφξνπ εηζνδήκαηνο ζηνπο πξψηνπο 1.098.588 θνξνινγνχκελνπο νη νπνίνη παξαιακβάλνπλ πηζησηηθά εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα γηα ηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ ππέβαιαλ θέηνο. Οη επηζηξνθέο θαη εδψ είλαη ην εληππσζηαθφ, πξνζεγγίδνπλ ην 1 δηο επξψ απφ ηελ εθθαζάξηζε ηνπ 50% πεξίπνπ ησλ δειψζεσλ πνπ ππνινγίδεηαη φηη ζα ππνβιεζνχλ θέηνο.

ΦΤ΢ΗΚΟ ΑΔΡΗΟ – ΚΑΣΑΡΓΖ΢Ζ ΣΖ΢ ΔΚΠΣΧ΢Ζ΢ ΣΟΤ 18% ΢ΣΖΝ ΣΗΜΖ ΣΟΤ Καηαξγείηαη ε έθπησζε ηνπ 18% ζηελ ηηκή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηελ επφκελε ρεηκεξηλή πεξίνδν, ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. ΢χκθσλα κε ηε λέα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ αλαθνίλσζε ε Δηαηξεία Παξνρήο Αεξίνπ Αηηηθήο, ζα θαζνξίδεηαη κε βάζε ην θφζηνο αγνξάο ηνπ θαπζίκνπ απφ ηε ΓΔΠΑ, ζπλ ηνπο θφξνπο θαη ην πεξηζψξην θέξδνπο. Με ηα ησξηλά δεδνκέλα ησλ δηεζλψλ ηηκψλ, θαη κε ηελ αχμεζε ηεο θνξνινγίαο ηφζν ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο φζν θαη ζην θπζηθφ αέξην απφ ηνλ πξνζερή Οθηψβξην ε αιιαγή ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο νδεγεί ζε αχμεζε ηεο ηηκήο θαηαλαισηή θαηά 5 %. Δηδηθφηεξα, ελψ ε ηηκή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζήκεξα είλαη 59 επξψ αλά κεγαβαηψξα, κε ην λέν ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο, αλ εθαξκνδφηαλ ζήκεξα, θαη κε ηελ επηβνιή ηνπ Δηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο πνπ πξνβιέπεη ην κεζνπξφζεζκν πξφγξακκα απφ ηνλ πξνζερή Οθηψβξην, ην θπζηθφ αέξην ζα θφζηηδε 62,1 επξψ αλά κεγαβαηψξα. Ζ ηηκή πνπ ζα δηακνξθσζεί ηνλ Οθηψβξην ζα εμαξηεζεί απφ ηε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ ζηε δηεζλή αγνξά κέρξη ηφηε, θαζψο ε ηηκή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ παξαθνινπζεί ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο δηεζλνχο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ κε θαζπζηέξεζε ηξηψλ κελψλ. Παξνπζηάδνληαο ηε λέα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ν γεληθφο δηεπζπληήο ηεο ΔΠΑ θ. Υ. Μπαιάζθαο αλέθεξε φηη αλ εθαξκνδφηαλ ηνλ λέν ζχζηεκα ηελ πεξαζκέλε ρεηκεξηλή πεξίνδν, ε ηηκή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζα ήηαλ θζελφηεξε κεηαμχ 9% θαη 28% ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ. Ζ κέζε εμνηθνλφκεζε γηα ηνλ θαηαλαισηή ζα ήηαλ 16%, έλαληη 18% πνπ πξνβιέπεη ην ηζρχνλ ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο. Ο ίδηνο ππνζηήξημε φηη αλ δελ άιιαδε ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, θαη δηαηεξείην ε ζηαζεξή έθπησζε 18% ζε ζρέζε κε ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο, νη νηθηαθνί θαηαλαισηέο θπζηθνχ αεξίνπ ζα επηβαξχλνληαλ κε κεγάιεο απμήζεηο ηελ επφκελε δηεηία, θαζψο ην κεζνπξφζεζκν πξνβιέπεη ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ θφξνπ ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο, απφ 60 επξψ αλά ρηιηφιηηξν εθέηνο ζε 330 επξψ ην 2013. Γηα ηνπο επαγγεικαηίεο νη απμήζεηο ζα ήηαλ κεγαιχηεξεο (ηεο ηάμεο ηνπ 58%) θαη ζα ίζρπαλ άκεζα, απφ ην θεηηλφ Οθηψβξην, θαζψο ν λφκνο πξνβιέπεη εμίζσζε ησλ θφξσλ ζηα ληήδει θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε απφ ην θεηηλφ ρεηκψλα. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη επαγγεικαηίεο γηα ηε ζέξκαλζε ησλ ρψξσλ ηεο επηρείξεζεο ζα αγνξάδνπλ πεηξέιαην ζε ηηκή θνληά ζην 1,3 επξψ αλά ιίηξν. Ζ ΔΠΑ δελ εμέηαζε ην ελδερφκελν λα δηαηεξήζεη ηελ ηζρχνπζα ηηκνινγηαθή θφξκνπια θαη, εθφζνλ απμάλεηαη ιφγσ θνξνινγίαο ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, λα απμεζεί αλάινγα ην πνζνζηφ εθπησζεο γηα ηνπο θαηαλαισηέο αεξίνπ.΢εκεηψλεηαη φηη ε λέα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ζηελ Αηηηθή εθαξκφδεηαη ήδε ζηε Θεζζαινλίθε θαη ηε Θεζζαιία απφ ηηο αληίζηνηρεο ΔΠΑ, ήδε απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ζ ηηκή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Αηηηθή ηελ πεξαζκέλε ρεηκεξηλή πεξίνδν (απφ ην Ννέκβξην ηνπ 2010 σο ην Μάην ηνπ 2011) απμήζεθε θαηά 32 % (απφ 0,04677 ζε 0,061936 επξψ αλά θηινβαηψξα), αθνινπζψληαο ηηο απμήζεηο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. Ζ ηηκή ζήκεξα είλαη 0,05878 επξψ αλά θηινβαηψξα. Ο γεληθφο δηεπζπληήο ηεο ΔΠΑ αλέθεξε φηη θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ αεξίνπ παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ινγαξηαζκψλ θαζψο νη θαηαλαισηέο ιφγσ θξίζεο δπζθνιεχνληαη λα αληαπεμέιζνπλ ζηα έμνδα. --------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 8-------------------------------------------------------------------------------------


ΟΚΑΝΑ – ΔΞΑΛΔΗΦΖ ΣΖ΢ «ΛΗ΢ΣΑ΢ ΣΖ΢ ΝΣΡΟΠΖ΢» Όπσο δηαβεβαίσζε ν ππνπξγόο Τγείαο Αλδξέαο Λνβέξδνο ζηε Βνπιή, κέρξη ην Ννέκβξην ηνπ 2011 ζα έρεη θαηαξγεζεί ε «ιίζηα ληξνπήο» ηνπ ΟΚΑΝΑ. Ο θ. Λνβέξδνο κεηά απφ επίθαηξε εξψηεζε ηεο βνπιεπηνχ ηεο Ν.Γ, Έιελαο Ράπηε, ηφληζε φηη πξνζσπηθά γηα ηνλ ίδην ην ζέκα απηφ είλαη πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο. «΋ηαλ παξαιάβακε απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ Κψζηα Καξακαλιή, ζηε ιίζηα αλακνλήο ηνπ ΟΚΑΝΑ ήηαλ πεξίπνπ 5.000 άηνκα θαη πήγε ζηηο 7.000. Αζρνινχκαη πξνζσπηθά κε ην ζέκα, είλαη πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο γηα ην ππνπξγείν θαη ην Ννέκβξην ηνπ 2011 δελ ζα ππάξρεη ιίζηα», επεζήκαλε ραξαθηεξηζηηθά ν θ Λνβέξδνο. Αλαθνίλσζε αθφκα φηη ζα επαλεμεηαζηνχλ απφ ηελ αξρή φια ηα πξνγξάκκαηα ηνπ Δ΢ΠΑ πνπ πεγαίλνπλ ζε γηαηξνχο θαη ζε λνζνθνκεία. «΢ηακάηεζα φια ηα πξνγξάκκαηα ζην ππνπξγείν θαζψο δηαπηζηψζεθε «κεγάιε αληηδηθία, αληαγσληζκφο θαη χβξεηο κεηαμχ ησλ γηαηξψλ», ζεκείσζε ραξαθηεξηζηηθά ν θ. Λνβέδξνο πξνζζέηνληαο φηη ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθή νκάδα πνπ ζα επαλαμηνινγήζεη απφ ηελ αξρή φια ηα πξνγξάκκαηα.

ΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΢ΣΖΝ ΠΡΟ΢ΒΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΔΠΗΚΑΗΡΖ ΔΡΧΣΖ΢Ζ ΣΖ΢ ΒΟΤΛΔΤΣΖ ΛΑΡΗ΢Α΢ ΣΟΤ ΢ΤΡΗΕΑ ΖΡΧ ΓΗΧΣΖ Έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα ππεγξάθε ε Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ ππνπξγψλ Τγείαο θαη Οηθνλνκηθψλ ζρεηηθά κε ηελ ρνξήγεζε ησλ Γειηίσλ Μεηαθίλεζεο ΑκεΑ ηνπ έηνπο 2011. Καζπζηέξεζαλ κφιηο κεξηθνχο κήλεο(!!) θαη ελψ θνληεχεη λα βγεη ν ρξφλνο..Ζ απάληεζε δφζεθε απφ ηνλ ππνπξγφ Τγείαο Αλδξέα Λνβέξδν, κεηά απφ ζρεηηθή εξψηεζε ηεο βνπιεπηή Λάξηζαο ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ Ζξψ Γηψηε. Ο ππνπξγφο αλαθέξεη φηη ζα πξνρσξήζεη θαη ε απνπιεξσκή απφ ην ΗΚΑ ηεο β‘ δφζεο ηνπ θνλδπιίνπ γηα ηα δειηία κεηαθίλεζεο πξνο ηηο Παλειιαδηθέο Οκνζπνλδίεο Αζηηθψλ θαη Τπεξαζηηθψλ ΢πγθνηλσληψλ. Αλαιπηηθά ε εξψηεζε πνπ ηέζεθε απφ ηελ βνπιεπηή: «Ήηαλ επηβεβιεκέλν, έζησ θαη κε ηφζν κεγάιε θαζπζηέξεζε (δεδνκέλνπ φηη γηα ην 2010 δελ είρε ππνγξαθεί ζρεηηθή ΚΤΑ) λα μεθηλήζνπλ νη δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο ηνπ Γειηίνπ Μεηαθίλεζεο ΑκεΑ γηα ην 2011, αιιά θαη λα πιεξσζνχλ νη ΠΟΑ΢ θαη ΠΟΑΤ΢. Γπζηπρψο φκσο ν ππνπξγφο δε δηεπθξηλίδεη κε πνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θνξείο έρεη έξζεη ζε ζπκθσλία, δηφηη πέξζη κε ηελ ΣΡΑΗΝΟ΢Δ ππήξμε πξφβιεκα γηαηί δελ επηηεπρζεί ζπλεξγαζία, άξα νχηε θαη έθπησζε γηα ηα ΑκεΑ. Δπίζεο, δελ μεθαζάξηζε εάλ ππάξρεη πξφζεζε λα ππάξμεη λνκνζεηηθή παξέκβαζε ζε ζπλεξγαζία κε ην ππνπξγείν Τπνδνκψλ ψζηε λα ηξνπνπνηήζνπλ ή λα ζπκπιεξψζνπλ ην άξζξν 11 ηνπ Ν.3891/2010, πξνθεηκέλνπ λα δίδεηαη δηθαίσκα έθπησζεο ζηα ζηα άηνκα κε αλαπεξία ζηηο δηαδξνκέο ηνπ Ο΢Δ ζην εζσηεξηθφ φπσο πξνβιεπφηαλ παιαηφηεξα. Δίλαη θαζαξά ζέκα πνιηηηθήο βνχιεζεο». ΔΝΟΠΛΔ΢ ΓΤΝΑΜΔΗ΢ – ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΗ΢ ΔΤΠΑΘΔΗ΢ ΟΜΑΓΔ΢ Ζ ππνπξγηθή απόθαζε πνπ ππεγξάθε απφ ηνλ πξψελ ππνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο Δπάγγειν Βεληδέιν, πξνέβιεπε δηνηθεηηθά θαη άιια κέηξα γηα θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Ζ απφθαζε ξπζκίδεη ζέκαηα ζηέγαζεο, ζέκαηα ρνξήγεζεο απαιιαγψλ ζην ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ πνπ εθηειεί 24σξεο ππεξεζίεο θαη ζέκαηα εθηέιεζεο ππεξεζηψλ θαη αζθήζεσλ απφ ζηειέρε πνπ είλαη γνλείο ζε κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, πνιχηεθλνη ή πνπ πξνζηαηεχνπλ κέινο νηθνγέλεηαο πνπ είλαη ΑκεΑ. Ρπζκίδνληαη επίζεο ζέκαηα νηθνγελεηαθψλ δηεπθνιχλζεσλ (άδεηαο αλαηξνθήο ηέθλσλ, θχεζεοηνθεηνχ θα.) αιιά θαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε θνηηεηηθήο άδεηαο γηα ζηειέρε ησλ Δ.Γ πνπ θνηηνχλ ζε αλψηεξα ή αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα.

ΓΡΑ΢Ζ – ΔΝΑΡΜΟΝΗ΢Ζ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ΢ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ΢ ΕΧΖ΢ Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηηο 20/06 έσο θαη ηηο 11/07 πνπ αθνξνχζε ηελ «Τινπνίεζε Πξάμεσλ ζην πιαίζην ηεο δξάζεο ―Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο‖ (εληάζζεηαη ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Δ΢ΠΑ 2007– 2013 θαη δε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ»), πνπ απεπζχλεηαη ζηηο γπλαίθεο πνπ είλαη κεηέξεο βξεθψλ, λεπίσλ θαη παηδηψλ ή/θαη κεηέξεο λεπίσλ, παηδηψλ, εθήβσλ θαη αηφκσλ κε αλαπεξία», νη νπνίεο επηζπκνχλ λα εγγξάςνπλ ηα ηέθλα ηνπο ζε Βξεθηθνχο, Βξεθνλεπηαθνχο θαη Παηδηθνχο ΢ηαζκνχο, Βξεθνλεπηαθνχο ΢ηαζκνχο Οινθιεξσκέλεο Φξνληίδαο γηα παηδηά βξεθηθήο θαη πξνζρνιηθήο ειηθίαο, Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο (Κ.Γ.Α.Π.) γηα παηδηά απφ ηελ ειηθία εγγξαθήο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε έσο 12 εηψλ θαη παηδηά κε ειαθξάο κνξθήο θηλεηηθά ή αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα θαη Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ κε Αλαπεξία (Κ.Γ.Α.Π.ΜΔ.Α.) γηα παηδηά κε αλαπεξία, εθήβνπο, θαη άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε ή/θαη θηλεηηθή αλαπεξία. Γηα ηηο κεηέξεο πνπ επηζπκνχζαλ λα εγγξάςνπλ ηα ηέθλα ηνπο ζε Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ κε Αλαπεξία (ΚΓΑΠ-ΜΔΑ), θαζψο θαη ζηα Σκήκαηα ΑΜΔΑ ησλ Βξεθνλεπηαθψλ ΢ηαζκψλ Οινθιεξσκέλεο Φξνληίδαο, δελ ηέζεθε θακία απνιχησο πξνυπφζεζε. Μπνξνχζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ αλεμάξηεηα απφ ηελ εξγαζηαθή, θνηλσληθννηθνλνκηθή ή άιιε θαηάζηαζή ηνπο. Αθφκε θαη νη κεηέξεο πνπ είλαη ηαθηηθνί ππάιιεινη Γεκνζίνπ, ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ (α΄ θαη β΄ βαζκνχ) θαη νη νπνίεο επηζπκνχζαλ λα εγγξάςνπλ ηα ηέθλα ηνπο ζε Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ κε Αλαπεξία (ΚΓΑΠ - ΜΔΑ), θαζψο θαη ζηα Σκήκαηα ΑΜΔΑ ησλ Βξεθνλεπηαθψλ ΢ηαζκψλ Οινθιεξσκέλεο Φξνληίδαο, κπνξνχζαλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε βγαίλνληαο σθειεκέλεο απφ ηελ ελ ιφγσ Πξάμε. ΢ηελ ελ ιφγσ Πξφζθιεζε πξηκνδνηήζεθαλ ηφζν νη κεηέξεο (θαζψο θαη νη αλάδνρεο κεηέξεο) κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 35% θαη άλσ, φζν θαη νη κεηέξεο (θαζψο θαη νη αλάδνρεο κεηέξεο) πνπ είηε έρνπλ παηδηά κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 35% θαη άλσ, είηε ζχδπγν κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ.

ΠΡΟΝΟΗΑΚΑ ΔΠΗΓΟΜΑΣΑ ΢ΣΖΝ ΖΛΔΗΑ ΑΜΔ΢Ζ ΑΝΣΗΓΡΑ΢Ζ ΣΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ΢ ΟΜΟ΢ΠΟΝΓΗΑ΢

Σα όζα ζπκβαίλνπλ ζε ηνπηθό θαη θεληξηθφ επίπεδν κε απνθνξχθσκα ηηο δπζάξεζηεο εμειίμεηο θαη ηε κε θαηαβνιή ησλ Πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ αιιά θαη ην πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηηο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο θαη ηα άηνκα κε αλαπεξία, πξνθάιεζαλ ηελ άκεζε αληίδξαζε ηνπ γξακκαηέα ηεο Οκνζπνλδίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξία Γπηηθήο Διιάδαο θ. Παληειή Παπαλαγηψηνπ. «Έρνπκε θηάζεη θάησ απφ ην ζεκείν κεδέλ θαη ληξέπνκαη πνπ είκαη Έιιελαο, ληξέπνκαη πνπ είκαη Ζιείνο». Παξάιιεια έθαλε γλσζηφ φηη πνιιά παηδηά κε αλαπεξία πνπ δηακέλνπλ ζηελ επαξρία, δελ θαηάθεξαλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηηο ζρνιέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Γηα ηελ αθξίβεηα, ην δηθαίσκα απηφ ηνπο ην ζηέξεζε ην ππνπξγείν Παηδείαο, θαζψο φξηζε εμεηαζηηθά θέληξα κφλν ζε Αζήλα, Πεηξαηά θαη Θεζζαινλίθε, ελψ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα νξίδνληαλ εμεηαζηηθά θέληξα ζε φιεο ηηο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο. Καηά ζπλέπεηα, πνιινί καζεηέο κε αλαπεξία έκεηλαλ εθηφο εμεηάζεσλ, αθνχ ήηαλ αδχλαηε ε κεηαθνξά ηνπο θαη παξακνλή ηνπο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα».

--------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 9-------------------------------------------------------------------------------------


ΜΔΓΑΛΧΝΔΗ Ζ ΜΑΤΡΖ ΣΡΤΠΑ ΢ΣΟ Δ.΢.Τ Δπί ζεηξά εηώλ ζηηο νξζνπεδηθέο θιηληθέο ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ θαη κε ηε ζθξαγίδα ηνπ επίζεκνπ θξάηνπο, ζηελφηαλ ρνξφο εθαηνκκπξίσλ εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Γεκνζίνπ. Τπνινγίδεηαη πσο ηα ηειεπηαία 2 ρξφληα θαηαλαιψζεθαλ ζε λνζνθνκεία ηεο ρψξαο Οζηηθά Μνζρεχκαηα αμίαο 85.000.000 επξψ!! Σα λνζνθνκεία ηνπ Δ΢Τ αγφξαδαλ έσο θαη πξφζθαηα νζηηθά κνζρεχκαηα ζε ηηκέο δεθαπιάζηεο απφ ηηο ζεκεξηλέο «πην νξζνινγηθέο», αιιά θαη ζε πνζφηεηεο πνιιαπιάζηεο ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα; Έσο θαη ηνλ Μάην ηνπ 2010 ηα μεξά αλζξψπηλα νζηηθά κνζρεχκαηα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε νξζνπεδηθέο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, είραλ βγάιεη ΦΔΚ κηα ηηκή γηα φια ηα κεγέζε θαη ε νπνία αλεξρφηαλ ζε 4.560 επξψ. κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πιηθψλ αλάινγα θαη κε ην κέγεζφο ηνπο, έλα ζρεηηθφ κφζρεπκα ε αγνξά ηνπ νπνίνπ –κε βάζε ηα πξνεγνχκελα- ζα θφζηηδε 4.560 επξψ, πιένλ ζηνηρίδεη 470 επξψ. Αθφκα θαη ην πην «αθξηβφ κέγεζνο» απηψλ ησλ πιηθψλ θνζηνινγείηαη ζην κηζφ, δειαδή ζηηο 2.150 επξψ. ΋πσο αλαθέξεη ην δεκνζίεπκα ηεο «Καζεκεξηλήο», ζχκθσλα κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηνπ ππ. Τγείαο, ππάξρεη ε επρέξεηα πεξαηηέξσ κείσζεο απηψλ ησλ ηηκψλ. ζνβαξή ζπαηάιε θαηαγξάθεηαη θαη κέζα ζηα ρεηξνπξγεία. Δλδεηθηηθή ε πεξίπησζε νξζνπεδηθήο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ζην ΚΑΣ πνπ ζηνίρηζε 70.000 επξψ ιφγσ ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο πιηθψλ νζηενζχλζεζεο, φηαλ κε βάζε ηελ έλδεημε ηνπ πεξηζηαηηθνχ, ην ΗΚΑ δηθαηνινγνχζε 8.500 επξψ.

ΠΛΖΡΖ΢ ΑΝΑΓΗΑΣΑΞΖ ΢ΣΗ΢ ΜΟΝΑΓΔ΢ ΝΟ΢ΟΚΟΜΔΗΧΝ Πνιιέο δηνηθεηηθέο ζπγρσλεύζεηο, επηζηεκνληθέο ζπλεξγαζίεο θαη κείσζε ησλ θιηλψλ ζε αξθεηά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, ρσξίο παξάιιεια λα κπνπλ ινπθέηα ζε λνζνθνκεία, βξίζθνληαη ζην ηειηθφ ζρέδην αλαδηάηαμεο ηνπ Δ΢Τ, ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Αλδξέα Λνβέξδνπ. ΋πσο είπε, κε ηελ αλαδηάηαμε πξνζπαζεί λα δψζεη θαιχηεξεο ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο, νη νπνίνη πιεξψλνπλ 25 δηζ. επξψ ηνλ ρξφλν θαη εμαθνινπζνχλ λα δειψλνπλ φηη δελ έρνπλ θαιή πγεία. Με ηε θξάζε «ην αραλέο δελ δηνηθείηαη» ν θ. Λνβέξδνο αλαθνίλσζε ηε κείσζε ησλ δηνηθεηψλ απφ 131 ζε 77 ζηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα φιεο ηεο ρψξαο, ηελ κεηαηξνπή νθηψ πγεηνλνκηθψλ δνκψλ, ηελ επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία έμη λνζνθνκείσλ κε άιια θαη ηε κείσζε ησλ νξγαληθψλ θιηλψλ απφ 46.873 ζε 35.815. ζα γίλνπλ ιεπηνκεξείο αλαθνηλψζεηο θαη γηα ηηο ζπλελψζεηο ησλ θιηληθψλ θαη εμήγεζε φηη πξνζδνθά λα κεησζνχλ πεξηζζφηεξν νη θιίλεο ζηηο λέεο δνκέο, νη νπνίεο ζα είλαη πην επέιηθηεο θαη απνηειεζκαηηθέο. Δπίζεο, ζα γίλνπλ γλσζηέο νη νθηψ δνκέο, πνπ αιιάδνπλ ρξήζε. Οη έμη επηζηεκνληθέο ζπλεξγαζίεο αθνξνχλ: «Σν Χλάζεην κε ην Αηηηθφ, ην λνζνθνκείν Ρφδνπ κε απηφ ηεο Λέξνπ, ην Σδάλεην κε ην Μεηαμά, ην Γξεβελσλ κε απηφ ηεο Καζηνξηάο, ην ΢ηζκαλφγιεην ηεο Κνκνηελήο κε ην παλεπηζηεκηαθφ ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ην Παίδσλ Καξακαλδάλεην κε ην παλεπηζηεκηαθφ ηεο Πάηξαο». ΢ηελ 1ε ΤΠΔ πνπ αθνξά θπξίσο ηελ Αηηηθή, ζπλελψλνληαη δηνηθεηηθά κε ην ΢ηζκαλφγιεην ηα λνζνθνκεία Μειηζζίσλ θαη ην 1ν ΗΚΑ, ην νγθνινγηθφ Κεθηζηάο κε ην λνζνθνκείν Παηεζίσλ, ην Αγία Οιγα κε ην 7ν ΗΚΑ θαη ηελ Πακαθάξηζην, ν Άγηνο ΢άββαο κε ην 6ν νγθνινγηθφ ηνπ ΗΚΑ, ην Έιελα κε ην Αιεμάλδξα θαη ην ΢πειηνπνχιεην, ν Δπαγγειηζκφο κε ην Οθζαικηαηξείν, ηελ Πνιπθιηληθή θαη ην 3ν ΗΚΑ. Σν ΢σηεξία κε ην Γ.Κξαηηθφ Αζελψλ, ην Αξεηαίεην κε ην Αηγηλίηεην θαη ην Δπγελίδην, ηα Ννζνθνκεία Παίδσλ

21ν ΢ΤΝΔΓΡΗΟ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ΢ ΔΣΑΗΡΔΗΑ΢ ΤΠΔΡΣΑ΢Ζ΢

Οη μέλνη θαη έιιελεο νκηιεηέο νη νπνίνη παξεπξέζεζαλ ζην 21ν ΢πλέδξην ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξείαο Τπέξηαζεο είραλ ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπλ ηα λεφηεξα ζεξαπεπηηθά δεδνκέλα ζηελ ππέξηαζε, θαζψο θαη ηξφπνπο ζεξαπείαο ηεο λφζνπ. Αλαθέξζεθαλ επίζεο θαη ζηνλ ππνιεηπφκελν θαξδηαγγεηαθφ θίλδπλν θαη ηηο λέεο ηερληθέο αμηνιφγεζεο ηνπ, αιιά θαη ζε δεηήκαηα ζηεθαληαίαο λφζνπ. Παξνπζηάζηεθαλ επίζεο ζεκαληηθά ζέκαηα γηα ηελ ππέξηαζε ζε εγθχνπο, ζε ειηθησκέλνπο θαη ζε αζζελείο κε δηαβήηε. Ηδηαίηεξε αλαθνξά έγηλε ζηελ λέα πξννπηηθή θαη πξνζέγγηζε ζηε ζεξαπεία ηεο λφζνπ κε ηξηπιφ ζπλδπαζκφ θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή ζε ζρέζε κε ηε ζπκκφξθσζε θαη παξακνλή ηνπ αζζελνχο ζηε ζεξαπεία. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εηζήγεζεο ηνπ Καζεγεηή θ. ΢ηεξγίνπ κε ζέκα: «Σξηπιή ζεξαπεία: Νέα ζεξαπεία κε θαζηεξσκέλε αμία ή θαζηεξσκέλε ζεξαπεία κε λέα αμία;», ηα θχξηα κελχκαηα πνπ πξνέθπςαλ αλαθνξηθά κε ηνλ ηξηπιφ ζπλδπαζκφ ήηαλ ηα αθφινπζα: α) Σν 80% ησλ αζζελώλ, ζχκθσλα κε ηηο κεγάιεο κειέηεο, φπσο ε Renaal, ρξεηάδνληαη ηξηπιή αγσγή (ΑΤΑ, αληαγσληζηέο αζβεζηίνπ, δηνπξεηηθφ) γηα ηε ξχζκηζε ηεο ΑΠ. Δίλαη αθφκε απνδεδεηγκέλν φηη πάλσ απφ ην 40% ησλ ππεξηαζηθψλ αζζελψλ δηαθφπηεη ηελ αγσγή ηνπ απφ ην 1ν θηφιαο εμάκελν. Οη ζηαζεξνί ζπλδπαζκνί ινηπφλ, παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αχμεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ αζζελψλ θαη ζηελ θαιχηεξε ξχζκηζε ηνπο θαη β) ΢ηα Nice Guidelines, πνπ ηέζεθαλ γηα ζπδήηεζε ην Φεβξνπάξην 2011, πξνηείλεηαη ε έλαξμε κε ΑΤΑ, 2ν βήκα Αληαγσληζηήο Αζβεζηίνπ θαη 3ν βήκα Γηνπξεηηθφ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη νη λέεο θαηλνηφκεο ζεξαπείεο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππέξηαζεο, φπσο νη αλαζηνιείο ξελίλεο θαη ηα εμαηξεηηθά νθέιε ηνπο γηα ηνπο αζζελείο. Γηα ην ζέκα απηφ δηεμήρζε εηδηθφ «Γνξπθνξηθφ ζπκπφζην» κε ζέκα «Νέεο πξννπηηθέο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππέξηαζεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ αιηζθηξέλε». ΢ην πιαίζην ηνπ ζπκπνζίνπ νη θχξηνη νκηιεηέο θ. Μαλψιεο, Σζηνχθεο θαη Γνχκαο ζπδήηεζαλ γηα ηε ζεξαπεία έλαξμεο κε ηε λέα θαηεγνξία ησλ αλαζηνιέσλ ξελίλεο, ηηο δηαθνξέο κε ηηο ππάξρνπζεο ζεξαπείεο έλαξμεο, ην κεραληζκφ δξάζεο θαη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα απηψλ ζηελ θιηληθή πξάμε.

Α. ΢νθία, Α. Κπξηαθνχ θαη Π. Πεληέιεο, ζα έρνπλ θνηλή δηνίθεζε. ΢ηελ 2ε ΤΠΔ, πνπ αθνξά ηνλ Πεηξαηά θαη ηα λεζηά, ζα ζπλδηνηθνχληαη ην Σδάλεην κε ην Μεηαμά. Σν Θξηάζεην κε ην Αηηηθφ ην Αζθιεπηείν ηεο Βνχιαο θαη ην Χλάζεην. Σν Νίθαηαο κε ην Γπηηθήο Αηηηθήο «Α. Βαξβάξα». Σν Γαθλί κε ην Γξνκνθατηεην, ην λνζνθνκείν ΢χξνπ κε ην Νάμνπ, ην λνζνθνκείν Ρφδνπ κε απηφ ηεο Κσ θαη ην ζεξαπεπηή ξην Λέξνπ, ην λνζνθνκείν ΢άκνπ κε απηφ ηεο Ηθαξίαο θαη ην λνζνθνκείν ηεο Μπηηιήλεο κε απηφ ηεο Λήκλνπ. Αλαθεξφκελνο ζην εγρείξεκα ησλ ζπγρσλεχζεσλ ν Αλδξέαο Λνβέξδνο είπε φηη «κηα ζεκαληηθή εξγαζία θηάλεη ζην ηέινο ηεο θαη παξφηη κπνξεί λα έρνπλ γίλεη θάπνηα ιάζε, ην ζεκαληηθφ πνπ κέλεη είλαη φηη επηηέινπο ην ζχζηεκα πγείαο ζα κπνξεί λα κεηξάηαη». --------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 10-------------------------------------------------------------------------------------


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖ΢Ζ ΚΑΣ’ ΟΗΚΟΝ» Άξρηζαλ νη ηειεθσληθέο εηδνπνηήζεηο απφ ηηο ηξάπεδεο πξνο φζνπο έρνπλ πάξεη ηελ έγθξηζε λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε Καη‘ Οίθνλ», πξνθεηκέλνπ λα πεξάζνπλ λα ππνγξάςνπλ ηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο, αιιά θαη λα γίλεη ε εθηακίεπζε ηεο πξνθαηαβνιήο. πξφθεηηαη γηα ηνπιάρηζηνλ 2.215 αηηήζεηο πνπ έρνπλ κέρξη ζήκεξα εγθξηζεί θαη έρνπλ εληαρζεί ζην πξφγξακκα, ελψ ηα νλφκαηα ησλ σθεινχκελσλ κπνξεί λα ηα βξεη θαλείο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΣΔΑΝ ΑΔ, www.tempme.gr. ν κέγηζηνο ρξφλνο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ελεξγεηαθψλ παξεκβάζεσλ ζε έλα αθίλεην (θαηνηθία ή δηακέξηζκα) είλαη νη 4 κήλεο θαη απαηηείηαη ε δηελέξγεηα ηεο δεχηεξεο ελεξγεηαθήο επηζ εψξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα εθηακηεπηεί ην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. νη αηηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζηηο ηξάπεδεο ππεξβαίλεη ηηο 38.000, απφ ηηο νπνίεο νη 18.600 έρνπλ ιάβεη πξνέγθξηζε δαλείνπ, ελψ 8.000 αηηήζεηο απφ απηέο αθνξνχλ ζε νινθιεξσκέλνπο θαθέινπο πνπ βξίζθνληαη ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο. Ζ έληαμε ζην ελ ιφγσ πξφγξακκα αθoξά: 1ΟΝ) Γπλαηφηεηα έληαμεο θαη κεκνλσκέλσλ δηακεξηζκάησλ πνιπθαηνηθίαο, 2ΟΝ) Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε θαηά κία θαηεγνξία ή ελαιιαθηηθά 30% ηεο θαηαλάισζεο ηνπ θηηξίνπ αλαθνξάο θαη 3νλ) Γχν εηζνδεκαηηθέο θαηεγνξίεο σθεινπκέλσλ σο εμήο: Καηεγνξία Α: Σν αηνκηθφ ή νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα λα είλαη κέρξη 40.000 επξψ ή 60.000 επξψ αληίζηνηρα. Παξέρεηαη άηνθν δάλεην θαη επηρνξήγεζε χςνπο 35% θαη Καηεγνξία Β: Δληάζζνληαη φζνη έρνπλ αηνκηθφ ή νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κέρξη 60.000 επξψ ή 80.000 επξψ αληίζηνηρα. Παξέρεηαη άηνθν δάλεην θαη επηρνξήγεζε χςνπο 15%.

΢Τ΢ΚΔΦΖ ΢ΣΟ ΤΠΔΚΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗ΢Ζ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ ΑΣΣΗΚΖ΢

ΑΜΔ΢Ζ ΑΠΟ΢ΤΡ΢Ζ ΓΗΑΣΑΞΖ΢ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟΤ ΝΟΜΟ΢ΥΔΓΗΟΤ Με επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ ππνπξγφ Πεξηβάιινληνο Γηψξγν Παπαθσλζηαληίλνπ Ο ΢χλδεζκνο Δηαηξηψλ Φσηνβνιηατθψλ (΢ΔΦ) δεηά ηελ άκεζε απφζπξζε εηδηθήο δηάηαμεο πνπ πξνζηέζεθε ζην άξζξν 197 ηνπ ελεξγεηαθνχ λνκνζρεδίνπ βάζεη ηεο νπνίαο δηθαίσκα πξνηεξαηφηεηαο θαηά ηελ θαηαλνκή ηνπ Φνξηίνπ έρνπλ φιεο νη κνλάδεο ΢HΘYΑ αλεμαξηήησο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο. ζηελ ελ ιφγσ επηζηνιή αλαθέξεηαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε ζηξέθεηαη επζέσο ελαληίνλ ηεο βησζηκφηεηαο ησλ επελδχζεσλ ΑΠΔ, θαζψο φρη κφλν δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηα ξππνγφλα νξπθηά θαχζηκα έλαληη ησλ θαζαξψλ ΑΠΔ, αιιά επηβαξχλεη ηνπο θαηαλαισηέο κέζσ ηνπ Σέινπο ΑΠΔ, εκθαλίδνληαο ηηο, εκκέζσο, ππαίηηεο γηα ηελ επηβάξπλζε. ζπγθεθξηκέλα, φπσο αλαθέξεηαη κέζσ ηεο ελ ιφγσ ξχζκηζεο «θαηαξγείηαη ν απφ έηνπο 1999 πεξηνξηζκφο ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ησλ 35 MW πνπ έπξεπε λα έρνπλ νη Μνλάδεο ΢HΘYΑ, ψζηε ε παξαγφκελε ελέξγεηα ηνπο λα απνξξνθάηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα θαη λα ακείβεηαη κε εγγπεκέλε ηηκή». ν ΢ΔΦ θαηαγγέιεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε ηνπ λ/ζ αθελφο επλνεί απνθιεηζηηθά ειάρηζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο Οκίινπο πνπ έρνπλ επελδχζεη ζε κεγάινπο ζηαζκνχο ΢HΘYΑ, ελψ αθεηέξνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε ηερλνινγίεο νη νπνίεο δελ απνηεινχλ ΑΠΔ θαη βαζίδνληαη ζηα νξπθηά θαχζηκα λα απνιακβάλνπλ ηα πξνλφκηα ησλ ΑΠΔ.

ΖΛΗΟΘΔΡΜΗΚΟ ΠΑΡΚΟ ΢ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ – ΣΟ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ ΢ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ

Δγθξίζεθε από ηελ επηηξνπή Πεξηβάιινληνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ΢πκβνπιίνπ Κξήηεο ε κεγαιχηεξε ελεξγεηαθή επέλδπζε ζηελ Δπξψπε, ζηνλ ηνκέα ηεο ειηνζεξκηθήο ελέξγεηαο. Πξφθεηηαη γηα ην ειηνζεξκηθφ πάξθν πνπ ζα ζηεζεί δίπια ζηνλ Αζεξηλφιαθθν, ζε έθηαζε 1000 ζηξεκκάησλ θαη κε 21.000 θάηνπηξα ηα νπνία ζα δίλνπλ ξεχκα ηεο ηάμεσο ησλ 38 Μεγαβάη. Ζ επέλδπζε παξνπζηάζηεθε απφ ην δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θ. Μπνπηάξε θαη ζα αλέιζεη ζηα 141 εθαη. επξψ. Ο ειηνζεξκηθφο ζηαζκφο ηεο «NUR-MOH» είλαη απνηέιεζκα ηεο ζχκπξαμεο ησλ επηρεηξήζεσλ Βαξδηλνγηάλλε (Motor Oil Hellas) θαη ηεο Nur Energy πνπ ζπκκάρεζαλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα εγθαηάζηαζε πνπ ζα βνεζήζεη ηα κέγηζηα, φπσο επεν θ. Μπνπηάξεο, ζην ελεξγεηαθφ ηεο Κξήηεο. «Ο ειηνζεξκηθφο ζηαζκφο ρξεζηκνπνηεί ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία γηα λα παξάγεη αηκφ. Ο αηκφο κέζσ αηκνζηξφβηινπ πεξηζηξέθεη ειεθηξνγελλήηξηα θαη παξάγεηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα», εμήγεζε ν θ. Μπνπηάξεο ζηελ επηηξνπή πνπ θαηά πιεηνςεθία ελέθξηλε ην ζρέδην θαη ηελ επέλδπζε φζνλ αθνξά ην πεξηβαιινληηθφ ηεο κέξνο. «Δίλαη κηα κεγάιε επέλδπζε ζηελ νπνία δελ κπνξνχζακε αζθαιψο λα πνχκε φρη παξά ηηο επηκέξνπο ελζηάζεηο ή απνξίεο πνπ ππάξρνπλ», ηφληζε ν πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο, αληηπεξηθεξεηάξρεο θ. Νίθνο Καινγεξήο. ------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 11------------------------------------------------------------------------------------Δπξεία ζύζθεςε κε ζέκα ηε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ Αηηηθήο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλεξγείαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ππφ ηνλ Τπνπξγφ Γηψξγν Παπαθσλζηαληίλνπ. ΢ηε ζχζθεςε απνθαζίζηεθε ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ πξνθήξπμε ησλ έξγσλ ππνδνκήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ηεο Αηηηθήο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πεξηθεξεηαθφ ζρεδηαζκφ. Σν πξψην ζηάδην ηνπ δηεζλή αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ, ζα είλαη ε πξναλαγγειία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζηνλ δηεζλή Σχπν, θαη ζα πεξηιακβάλεη επξεία δηαβνχιεπζε ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα θαη ε ίζε κεηαρείξηζε φισλ ησλ ηερλνινγηψλ πνπ ππαθνχνπλ ζηνπο απζηεξνχο θαλφλεο ηεο επξσπατθήο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο. Ζ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ηεο Αηηηθήο, ζα βαζίδεηαη ζην ζπλδπαζκφ αλαθχθισζεο κε δηαινγή ζηελ πεγή επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ησλ απνξξηκκάησλ, κε αλνηθηέο θαη δφθηκεο ηερλνινγίεο πνπ έρνπλ ήδε εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ηέινο, αζθαινχο δηάζεζεο ησλ ππνιεηκκάησλ. ΢ηφρνο ηεο Κπβέξλεζεο είλαη ε πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, πνπ πξνζεγγίδνπλ ηα 400 εθ. επξψ, νη νπνίεο δηαζθαιίδνπλ ην βέιηηζην απνηέιεζκα γηα ηνπο πνιίηεο θαη δεκηνπξγνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, κε απφιπην ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο. ΢ηε ζχζθεςε ζπκκεηείραλ ν Τθππνπξγφο Δζσηεξηθψλ Πάξηο Κνπθνπιφπνπινο, ν Πεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο Γηάλλεο ΢γνπξφο θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζιίαο Ληαθφπνπινο.


Έλα πξαγκαηηθά πνιύ δύζθνιν εγρείξεκα έθεξε εηο πέξαο έλαο παξαπιεγηθφο. Ο ιφγνο γηα ηνλ Κξηο Γνπάληει, ειηθίαο 43 εηψλ πνπ αλέβεθε ζθαξθάισζε ζηελ θνξπθή ηνπ βνπλνχ Κηιηκάληδαξν θάλνληαο κφλν ρξήζε ηεο δχλακεο ησλ ρεξηψλ ηνπ. Ο Κξηο είρε κείλεη παξάιπηνο απφ ηε κέζε θαη θάησ έπεηηα απφ αηχρεκα πνπ είρε θάλνληαο ζθη πξηλ απφ 23 ρξφληα, αιιά δελ ην έβαιε θάησ θαη έβαιε ζαλ ζηφρν λα είλαη ν πξψηνο παξαπιεγηθφο πνπ ζα ζθαξθαιψζεη ζην Κηιηκάληδαξν.Σν φλεηξν ηνπ έγηλε πξαγκαηηθφηεηα ράξε ζε φρεκα ην νπνίν θηλνχζε απνθιεηζηηθά κε ηα ρέξηα ηνπ. Σν εληππσζηαθφηεξν φισλ είλαη ην γεγνλφο φηη νινθιήξσζε ηελ αλάβαζε ζε εμίκηζη εκέξεο. Νηνθηκαληέξ πνπ θαηαγξάθεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Κξηο βξαβεχηεθε ζε θεζηηβάι ηφζν ζηε Γελεχε φζν θαη ζην Μέκθηο.

ΠΡΟΣΤΠΟ Ζ Η΢ΠΑΝΗΚΖ ΠΟΛΖ ΑΒΗΛΑ ΓΗΑ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ Ζ ηζπαληθή πόιε Αβίια πνπ βξίζθεηαη ζηα δπηηθά ηεο Μαδξίηεο, απμάλεη δηθαησκαηηθά κε νινέλα αλαδπφκελν ξπζκφ ην κεξίδηφ ηεο ζηελ επξεία δηεζλή ηνπξηζηηθή αγνξά ησλ ΑκεΑ, θαζψο βξαβεχηεθε (1ν βξαβείν θηιηθήο πξνο ηα ΑκεΑ πφιεο – Access City Award) σο ε πιένλ πξνζβάζηκε επξσπατθή πφιε. Γελ βξαβεχηεθε επεηδή έγηλε ―απφ ηελ κηά κέξα ζηελ άιιε‖κηά πιήξσο πξνζβάζηκε πφιε/ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο, αιιά δηφηη νη πξνζπάζεηέο ηεο γηα βειηίσζε ήηαλ ζρεδηαζκέλεο, ζπλερείο, πξννδεπηηθέο. Ξεθίλεζαλ απφ ην 2002 ζε ζπλεξγαζία ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ κε νξγαλψζεηο ΑκεΑ θαη ειηθησκέλσλ εζηηάδνληαο θαηά θχξην ιφγν ζηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ δεκφζησλ θηηξίσλ θαη ζπλερίζηεθαλ αδηάθνπα φιε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. ΢ηελ δηαδηθαζία σξίκαλζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ, δφζεθαλ κειεηεκέλα θίλεηξα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα λα πινπνηήζεη αληίζηνηρεο βειηηψζεηο, ππήξμε ηδηαίηεξε εζηίαζε ζηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ηφπσλ ηδηαίηεξνπ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο (ε Άβηια είλαη γλσζηή γηα ηα κεζαησληθά ηεο ηείρε θαη ηνπο πνιινχο λανχο ηεο), παξάιιεια δε δεκηνπξγήζεθε ζεκαληηθφο αξηζκφο ζέζεσλ απαζρφιεζεο γηα ηνπο αλζξψπνπο κε αλαπεξία. Δπηγξακκαηηθά:

Δ.Δ / ΠΑΡΟΥΔ΢ - ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ Ο ηξόπνο ππνινγηζκνύ ησλ παξνρώλ αλαπεξίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε δηαθέξεη απφ κία ρψξα ζε άιιε. ΋ζνλ αθνξά ηηο δηαζπλνξηαθέο πεξηπηψζεηο, ππάξρνπλ δχν βαζηθέο κέζνδνη ππνινγηζκνχ. Οη κέζνδνη ππνινγηζκνχ: 1νλ) Οξηζκέλεο ρψξεο εθαξκφδνπλ ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ (λνκνζεζία ηχπνπ Α). ΢ηηο ρψξεο απηέο, ηα άηνκα κε αλαπεξία δηθαηνχληαη ηελ ίδηα ζχληαμε αλεμαξηήησο ησλ πεξηφδσλ αζθάιηζήο, αιιά πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλνη ηε ζηηγκή πνπ θαηάζηεζαλ αλάπεξνη. Ζ κέζνδνο απηή εθαξκφδεηαη κφλν ζε νξηζκέλα ζπζηήκαηα πνπ απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα VI ηνπ θαλνληζκνχ 883/2004, δει. ζηα ζπζηήκαηα ηεο Σζερηθήο Γεκνθξαηίαο, Δζζνλίαο, Ηξιαλδίαο, Διιάδαο, Λεηνλίαο, Φηλιαλδίαο, ΢νπεδίαο θαη Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. 2νλ) Οη ππφινηπεο ρψξεο εθαξκφδνπλ αλαινγηθή κέζνδν (λνκνζεζία ηχπνπ Β). ΢χκθσλα κε απηή ηε κέζνδν, ε ζχληαμε αλαπεξίαο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ αζθάιηζεο ζε θάζε ρψξα: φζν κεγαιχηεξν δηάζηεκα ήηαλ αζθαιηζκέλνη πξηλ θαηαζηνχλ αλάπεξνη, ηφζν πςειφηεξε ζα είλαη ε ζχληαμε. Αθφκα θη αλ δελ ήηαλ αζθαιηζκέλνη φηαλ θαηέζηεζαλ αλάπεξνη, εμαθνινπζνχλ λα δηθαηνχληαη ζχληαμε. Δάλ έρνπλ αζθαιηζηεί ζε δηάθνξεο ρψξεο πξηλ θαηαζηνχλ αλάπεξνη εκπίπηνπλ ζε κία απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο. Α) Δάλ έρνπλ αζθαιηζηεί κφλν ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηχπνπ Β, ζα ιάβνπλ μερσξηζηή ζχληαμε απφ θάζε ρψξα αλάινγα κε ηηο πεξηφδνπο αζθάιηζεο πνπ ζπκπιήξσζαλ εθεί, β) Αλ έρνπλ αζθαιηζηεί κφλνλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηχπνπ Α, θαη αλ απηή ε λνκνζεζία πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα VI ηνπ θαλνληζκνχ 883/2004, ζα ιάβνπλ ζχληαμε κφλν απφ ηε ρψξα ζηελ νπνία ήηαλ αζθαιηζκέλνη φηαλ θαηάζηεζαλ αλάπεξνη θαη γ) Δάλ έρνπλ αζθαιηζηεί ζχκθσλα κε δχν ή πεξηζζφηεξεο λνκνζεζίεο ηχπνπ Α θαη Β, ζα ιάβνπλ αλαινγηθή ζχληαμε απφ θάζε κία απφ απηέο ηηο ρψξεο.

Ζ Αβίια έιαβε ην πξψην βξαβείν δηφηη πξνζπάζεζε ζπζηεκαηηθά θαη επέλδπζε εηιηθξηλά ζηελ πξνζβαζηκφηεηα. Σν παξάδεηγκα ηεο Αβίια απνδεηθλχεη φηη ε αιεζήο – ζπζηεκαηηθή επέλδπζε ζηελ πξνζβαζηκφηεηα , απνθέξεη αμηνζεκείσηα θέξδε φρη κφλν γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία αιιά γηα ηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο πφιεο ζην ζχλνιφ ηεο. Σν βξαβείν - ζεζκφο Access City Award έρεη ζαλ ζηφρνπο, αθελφο λα αλαδείμεη ηηο πφιεηο πνπ επελδχνπλ ζηελ πξνζβαζηκφηεηα (πξσηνγελήο ζηφρνο) θαη αθεηέξνπ λα ζηείιεη ην κήλπκα ζηα εθαηνκκχξηα επξσπαίνπο (θαη φρη κφλν) κε αλαπεξίεο γηα ην ―αμηφπηζηφ‖ ηνπο σο ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. Γηα ην βξαβείν ηνπ 2010 είραλ ζέζεη ππνςεθηφηεηα 66 επξσπατθέο πφιεηο θαη είραλ ηειηθά επηιεγεί πέξαλ ηεο ληθήηξηαο, ε επίζεο ηζπαληθή Βαξθειψλε (θνπβαιψληαο ηελ πξνίθα ησλ πξν εηθνζαεηίαο νιπκπηαθψλ θαη παξανιπκπηαθψλ αγψλσλ), ε Κνισλία ηεο Γεξκαλίαο θαη ην θηλιαλδηθφ Σνχξθνπ. Ζ απνλνκή ηνπ βξαβείνπ έγηλε ζηηο Βξπμέιιεο ζην πιαίζην ησλ εθδειψζεσλ γηα ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα ΑκεΑ. Σν βξαβείν AccessCityAward, αλαγλσξίδεη ηελ πιεξφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ πξνζβαζηκφηεηαο κε βάζε ηέζζεξα θξίζηκα θαη αιιεινζπκπιεξνχκελα θξηηήξηα. Πξνζβαζηκφηεηα δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη δνκεκέλνπ ρψξνπ. Πξνζβαζηκφηεηα κεηαθνξψλ. Πξνζβαζηκφηεηα πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ. Πξνζβαζηκφηεηα δεκφζησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ ζπλχπαξμε ησλ ηεζζάξσλ θξηηεξίσλ είλαη ε κνλαδηθή ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ νιηζηηθή (δειαδή αιεζηλή) πξνζβαζηκφηεηα. Ζ κνλαδηθή πνπ αληαλαθιά ηελ ζπκθσλεκέλε γηα ζέκαηα ΑκεΑ επξσπατθή ζηξαηεγηθή ηεο πεξηφδνπ 2010 – 2020. Ζ επξσπατθή ζηξαηεγηθή 2010 – 2020 γηα ηα ΑκεΑ πξνσζεί δξάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ο ησλ ΑκεΑ ζηα θηίξηα, ζηα κέζα κεηαθνξψλ θαη άιιεο ππεξεζίεο, θαζψο θαη ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ. Αξλείηαη θάζεηα ηηο θηιαλζξσπηθέο επηδείμεηο κηαο αζαθνχο-παξσρεκέλεο θνηλσληθήο επαη— ε ζζεζίαο δίρσο πεξηερφκελν. ΢ηνλ αληίπνδα, ππεξεηεί ηελ αλάγθε εδξαίσζεο ελφο λένπ πξννδεπηηθνχ κνληέινπ αλάπηπμεο πνπ θάλεη πξάμε ηηο αξρέο ηνπ θαζνιηθνχ ζρεδηαζκνχ (΢ρεδηαζκφο γηα ΋ινπο) θαη ηελ ζπλαθφινπζε θαζνιηθή ζπκκεηνρή. Οη ρψξεο – κέιε θαη νη επξσπατθέο πφιεηο πνπ έγθαηξα ηελ ζπλεηδεηνπνηνχλ, είλαη απηέο πνπ ―θεξδίδνπλ‖ ήδε απφ ζήκεξα ην αλαπηπμηαθφ ζηνίρεκα ηνπ κέιινληνο. -----------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 12---------------------------------------------------------------------------------


ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΒΑ΢ΗΛΑΡΑ΢ ΒΑ΢ΗΛΖ΢ ΔΛΔΝΖ ΑΝΑ΢ΣΑ΢ΗΑΓΖ - ΓΗΚΖΓΟΡΟ΢: "Ο΢ΟΘ ΗΣΑΝ ΚΑΘ ΕΘΝΑΘ ΓΤΡΩ ΜΟΤ ΚΑΘ ΢ΣΗ ΖΩΗ ΜΟΤ ΜΕ ΒΛΕΠΟΤΝ ΚΑΘ ΜΕ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΖΟΤΝ Ω΢ ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΑ ΕΘΜΑΘ"

Αλ θαη κε κηα αίζζεζε ιηγφηεξε, αθνχ ε Διέλε Αλαζηαζηάδε γελλήζεθε θσθή (απφ θσθνχο γνλείο), θαηάθεξε θαη ζπνχδαζε λνκηθά, δεκηνχξγεζε κηα σξαία νηθνγέλεηα θαη πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζε θσθά παηδηά. Ηδνχ ε πξνζσπηθή ηεο καξηπξία: «Μεγάισζα ζε κηα νηθνγέλεηα κε πνιχ αγάπε θαη θαηαλφεζε γη‘ απηφ πνπ είκαη θαη γη‘ απηά πνπ ζέισ. Σν γεγνλφο φηη θαη νη δπν γνλείο κνπ είλαη θσθνί ζε ηίπνηα δελ ηνπο επέηξεςε απφ ην λα είλαη δπν ππέξνρνη άλζξσπνη, έηνηκνη πάληα λε κε ζηεξίδνπλ θαη λα κε ελζαξξχλνπλ ζηηο επηινγέο κνπ. Απφ πνιχ κηθξή, αγάπεζα ηα βηβιία θαη πεξλνχζα ψξεο αηειείσηεο θηηάρλνληαο εηθφλεο κε ην κπαιφ κνπ ηζηνξίεο πιεκκπξηζκέλεο απφ εηθφλεο θαη ήρνπο πνπ έθηηαρλα κε ηελ θαληαζία κνπ. Μνπ άξεζε λα γξάθσ θαη ε ίδηα ηα θείκελα θαη πνηήκαηα θαη θάπνηα ζηηγκή γχξσ ζηα 10 κνπ, είρα απνθαζίζεη πσο φηαλ κεγαιψζσ, ζα γίλσ ζπγγξαθέαο. Σειηθά ζηα 18 κνπ, απνθάζηζα λα γίλσ δηθεγφξνο θαη ε ζπγγξαθή παξέκεηλε έλα απφ ηα αγαπεκέλα κνπ ρφκπη γηα ηνλ ειεχζεξν ρξφλν κνπ. Σειείσζα ην παλεπηζηήκην, πηπρίν θαη κεηαπηπρηαθφ κε πνιχ πςειή βαζκνινγία θαη άξρηζα λα εξγάδνκαη σο αζθνχκελε ζε έλα δηθεγνξηθφ γξαθείν. Γε μέξσ αλ έρεη λα θάλεη κε ηνλ ηξφπν πνπ κεγάισζα, φκσο ην γεγνλφο φηη κνπ έιεηπε κηα αίζζεζε, ε αθνή, δελ κε έθαλε πνηέ λα ληψζσ φηη είκαη ζην πεξηζψξην ή φηη είκαη ιηγφηεξν ζεκαληηθή απφ ηνπο άιινπο. Γελ επέηξεςα πνηέ ζε θαλέλαλ λα κε θνηηάμεη σο…αμηνπεξίεξγν νλ ή κε νίθην. ΋ζνη ήηαλ θαη είλαη γχξσ κνπ θαη ζηε δσή κνπ κε βιέπνπλ θαη κε αληηκεησπίδνπλ σο απηφ πνπ πξαγκαηηθά είκαη. Ο ζχδπγνο κνπ πνπ δελ είλαη θσθφο, απνηειεί ηξαλφ παξάδεηγκα γηα ην πψο κπνξείο λα αγαπάο αιεζηλά θαη ζε βάζνο θάπνηνλ θαη λα είζαη πξαγκαηηθά ην άιιν κηζφ ηνπ. Ννκίδ σ ηειηθά , φηη απηφ πνπ κε έθαλε πξαγκαηηθά επηπρηζκέλε θαη θπζηνινγηθή, παξά ηε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδσ, ήηαλ ην φηη είρα ηε κεγάιε ηχρε λα έρσ ζην πιεπξφ κνπ αλζξψπνπο πνπ κνπ έδσζαλ απιφρεξα πνιχ αγάπε θαη πνιχ ελζάξξπλζε.

ΓΗΧΡΓΟ΢ ΥΡΖ΢ΣΑΚΖ΢ : "΢Δ ΣΔΣΟΗΔ΢ ΚΡΗ΢ΔΗ΢ ΢ΑΝ ΑΤΣΖ ΠΟΤ ΒΗΧΝΔΗ Ζ ΔΛΛΑΓΑ, ΟΗ ΔΤΠΑΘΔΗ΢ ΟΜΑΓΔ΢ ΔΗΝΑΗ ΑΤΣΔ΢ ΠΟΤ ΔΞΑΘΛΗΧΝΟΝΣΑΗ ΔΤΚΟΛΟΣΔΡΑ"

«Πξνρσξήζακε ζηελ θαηάιεςε ησλ γξαθείσλ ηνπ ΗΚΑ επεηδή ζέινπκε λα δήζνπκε κε αμηνπξέπεηα, ελψ ην ΗΚΑ φρη. Ζ εγθχθιηνο ζα νδεγνχζε ζηε θπζηθή εμφλησζε ησλ ΑκεΑ θαη ζηε δεκηνπξγία θξάηνπο «Διεχζεξνπ ΑκεΑ». Δάλ ην ΗΚΑ εκκείλεη ζηελ απφθαζή ηνπ, ην Ίδξπκα ζα παξακείλεη θιεηζηφ ή αο αιιάμεη αληηθείκελν ππεξεζηψλ αθνχ δελ είλαη ηθαλφ λα παξέρεη θνηλσληθή αζθάιηζε αιιά θνηλσληθή εμφλησζε. Σν θφζηνο δσήο ελφο αηφκνπ κε αλαπεξία είλαη ηξηπιάζην απφ απηφ ελφο κέζνπ αλζξψπνπ ρσξίο αλαπεξία, ιφγσ ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ πνπ επηβάιιεη ε ζπλζήθε ηεο αλαπεξίαο. Μφλν νη…πφξηεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ είλαη αλνηρηέο ζηα άηνκα κε αλαπεξία. Γηαηί πην κέζα φια ηα άιια, κπαιά, ψηα θαη ε θαληαζία παξακέλνπλ θιεηζηά επ‘ αφξηζηνλ – ή ρεηξφηεξα κε γλσξίδνληα κε εκεξνκελία ιήμεο. Ζ Κίλεζε Υεηξαθέηεζεο Αηφκσλ κε Αλαπεξία «Μεδεληθή Αλνρή» δεκηνπξγήζεθε γηαηί νη επηρεηξήζεηο αθηηβηζκνχ δξνπλ κε πην άκεζν, γξήγνξν θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, φηαλ ν ζπλδηθαιηζκφο θσιπζηεξγεί. Δηνηκφηεηα θαη ηαρχηεηα εθηέιεζεο, δηαπξαγκάηεπζε επί ίζνηο φξνηο θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. Αθηηβηζκφο-΢πλδηθαιηζκφο 5:1. Ο ζπλδηθαιηζκφο ζηνπο ζπιιφγνπο κε αλαπεξία ηείλεη ζε θάηη ην παξσρεκέλν, φζν ν πεξίπαηνο ηεο παρνπιήο θαη δπζθίλεηεο ζείαο Μεξφπεο ζε ζρέζε κε ην ζάιην ελφο πάλζεξα. Υξεηάδεηαη λα αιιάμνπλ πνιιά ζηνλ ζπλδηθαιηζκφ γηα λα είλαη αληαγσληζηηθφο θαη απνηειεζκαηηθφο φπνπ θαη φηαλ ρξεηάδεηαη. Ζ ηέρλε ζηελ απνδνρή ηεο αλαπεξίαο απνηειεί ηελ αηρκή ηνπ δφξαηνο. Ο ελαιιαθηηθφο, απζεληηθφο θαη δηαδξαζηηθφο ηξφπνο πνπ έρεη δηάξθεηα θαη πςεινχο πνηνηηθνχο δείθηεο. Οη ζεαηέο πνπ βιέπνπλ ηηο παξαζηάζεηο είλαη αλππνςίαζηνη, ηαρπθαξδία, εθίδξσζε, ζπγθίλεζε, ζαπκαζκφο, πξνβιεκαηηζκφο. Μεηά γίλνληαη ππνςηαζκέλνη. Τπάξρνπλ ραξαθηεξηζκνί πνπ είλαη απαμησηηθνί γηα ηνπο πνιίηεο κε αλαπεξία. Ραηζηζκφο, πξνθαηάιεςε, ζηεξεφηππα, νδεγνχλ ηε ιεθηηθή εθθνξά ζε νδπλεξέο θαη άζηνρεο νιηζζήζεηο. Ο Γηψξγνο Υξεζηάθεο είλαη ρνξνγξάθνο, ρνξεπηήο θαη κέινο ηεο ΚΗΝΖ΢Ζ΢ ΥΔΗΡΑΦΔΣΖ΢Ζ΢ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ « ΜΖΓΔΝΗΚΖ ΑΝΟΥΖ».

ΓΗΧΡΓΟ΢ ΑΛΔΞΑΚΖ΢:

"Ο αζιεηηζκόο είλαη κηα δηέμνδνο γηα κέλα θαη ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη ην ίδην γηα όινπο" Ο Γηώξγνο Αιεμάθεο, πξσηαζιεηήο μηθαζθίαο ζε ακαμίδην απνηειεί έλαλ αγσληζηή ηεο δσήο. Σν 1998 ππέζηε αθξσηεξηαζκφ ζην αξηζηεξφ ηνπ πφδη ιφγσ νζηενζαξθψκαηνο αιιά δελ ην έβαιε θάησ. Γηέμνδφο ηνπ είλαη ν αζιεηηζκφο. Πξψηα έπαημε βφιετ θαη κεηά ην 2007 αζρνιήζεθε κε ηελ μηθαζθία ζε ακαμίδην φπνπ αλαθάιπςε φηη δηέζεηε ηαιέλην. Μέζα ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα έγηλε κέινο ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ καο ζπγθξνηήκαηνο κε απνθνξχθσκα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνπο Παξανιπκπηαθνχο ηνπ Πεθίλνπ. Σψξα ηνλ πεξηκέλεη κηα ζεηξά δηεζλψλ αγψλσλ, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ην κεγάιν ηνπ ζηφρν, πνπ είλαη νη Παξανιπκπηαθνί αγψλεο ηνπ 2012 ζην Λνλδίλν. Χζηφζν, εμαηηίαο νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ είλαη ακθίβνιε ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε φιεο απηέο ηηο δηνξγαλψζεηο. «Ο αζιεηηζκφο είλαη κηα δηέμνδνο γηα κέλα θαη ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ην ίδην γηα φινπο. Πνιινί άλζξσπνη έρνπλ δπλαηφηεηεο, αιιά αθφκε δελ ην γλσξίδνπλ νχηε νη ίδηνη. Γη‘ απηφ αμίδεη ηνλ θφπν λα δνθηκάδνπλ δηάθνξα πξάγκαηα. Ζ μηθαζθία απαηηεί ηαρχηεηα, ηερληθή, ηαθηηθή θαη εξεκία. Δίλαη έλα ζπλαξπαζηηθφ άζιεκα, ην νπνίν αγαπψ θαη απηή ε αγάπε κνπ δίλεη θνπξάγην λα ζπλερίδσ ηελ πξνζπάζεηά καο. Σαπηφρξνλα έρσ θαη ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε απφ ηνλ πξνπνλεηή κνπ, ηνλ θ. Γεκήηξε Κάδαγιε, ν νπνίνο θάλεη ηα πάληα γηα ην θαιφ ηνπ αζιήκαηνο ζηελ Διιάδα, πνπ κεηά ην 2004 δηαγξάθεη αλνδηθή πνξεία. Μεγάινο κνπ ζηφρνο είλαη νη Παξανιπκπηαθνί ηνπ Λνλδίλνπ θαη κέρξη ζηηγκήο βξίζθνκαη εληφο ζηφρσλ. Θα πξέπεη λα ιάβσ κέξνο ζε κηα ζεηξά δηεζλψλ αγψλσλ γηα λα ζπγθεληξψζσ ηε βαζκνινγία πνπ απαηηείηαη. Χζηφζν νη επηρνξεγήζεηο απφ ηελ Πνιηηεία έρνπλ ζηακαηήζεη, ελψ εμαηηίαο ηεο αιιαγήο ηεο λνκνζεζίαο νη ηδησηηθέο εηαηξείεο δελ έρνπλ πηα ην θίλεηξν γηα λα θάλνπλ ρνξεγίεο. Μάιηζηα, ζην ηειεπηαίν Παγθφζκην Κχπειιν ζηνλ Καλαδά, φπνπ κεηείρα, αλαγθάζηεθα λα βάισ ρξήκαηα απφ ηελ ηζέπε κνπ. Δπειπηζηψ λα ππάξμεη πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ αζιεηηζκφ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Παξήγνξν, απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ αξηηκειψλ απέλαληί καο έρεη βειηησζεί ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. Πιένλ καο βιέπνπλ ζαλ ίζνπο. Πξνζσπηθά ζηνλ Πηειεφ νη ζπκπνιίηεο κνπ, κνπ θέξνληαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. Μ‘ έρνπλ αγθαιηάζεη θαη κε βνεζνπλ κε φιεο ηνπο ηηο δπλάκεηο. Απηφ κνπ δίλεη θνπξάγην λα ζπλερίζσ ηελ πξνζπάζεηά καο θαη παξά ηηο δπζθνιίεο είκαη αηζηφδνμνο πσο ζα θαηαθέξσ λα ζπκκεηάζρσ γηα δεχηεξε θνξα ζε Παξανιπκπηαθνχο Αγψλεο. ---------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 13-----------------------------------------------------------------------------------


ΚΑΛΑΜΑΣΑ

Γηεζλέο Φεζηηβάι Υνξνύ (17ν) πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Ακθηζέαηξν Κάζηξνπ θαη ζην Γπκλαζηήξην Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ηεο κεζζεληαθήο πξσηεχνπζαο. Παξνπζηάζηεθαλ ζε νθηψ ζπλνιηθά παξαζηάζεηο. Έμη παξαγσγέο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ δεκηνπξγνί θαη ζρήκαηα απφ πέληε ρψξεο (Γαιιία, Βξεηαλία, Βέιγην, Οιιαλδία θαη Διιάδα). Ζ δηνξγάλσζε- φπσο άιισζηε επεζήκαλε θαη ε θαιιηηερληθή δηεπζχληξηα θπξία Βίθπ Μαξαγθνπνχινπ θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο- απφ ηελ πεξπζηλή θηφιαο ρξνληά ιακβάλεη ππφςε ηεο ηε δχζθνιε γηα ηε ρψξα ζπγθπξία ηφζν ζε φ,ηη αθνξά πξαθηηθά δεηήκαηα (κείσζε ησλ εκεξψλ δηάξθεηαο, κείσζε ησλ ρψξσλ δηεμαγσγήο ησλ παξαζηάζεσλ,αλ θαη απφ ηελ επφκελε ρξνληά αλακέλεηαη θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Μεγάξνπ Υνξνχ,ζπγθξάηεζε ησλ ηηκψλ ησλ εηζηηεξίσλ) φζν θαη σο πξνο ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Μέζα απφ απηφ ην πξίζκα εθέηνο παξνπζηάζηεθαλ δχν ζεκαληηθέο παξαζηάζεηο πνπ αλέβεθαλ εθέηνο ζηηο δηεζλείο ζθελέο θαη αλαθέξνληαλ ζηελ πνιηηηθνθνηλσληθή θαηάζηαζε ηελ νπνία βηψλεη απηή ηε ζηηγκή ν δπηηθφο θφζκνο: ν ιφγνο γηα ην «Βabel (words)» ησλ Βέιγσλ ΢ίληη Λάξκπη Σζεξθάνπη θαη Νηακηάλ Εαιέ (14 θαη 15/7, Ακθηζέαηξν Κάζηξνπ) θαη ην «Ρolitical Μother» ηνπ Ηζξαειηλνχ Υφθεο ΢έρηεξ (21/7, Ακθηζέαηξν Κάζηξνπ). Σε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ ρξφλν εμεξεχλεζαλ εμάιινπ, δχν άιιεο παξαζηάζεηο ηνπ Φεζηηβάι: ην «b.c.,janvier 1545,Fontainebleau» ηνπ ΓάιινπΚξηζηηάλ Ρηδφ(20/7, Γπκλαζηήξην Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ) θαη ην «Ρlaying ensemble again and again» ηεο ΚξνάηηζζαοΗβάλα Μίιεξ(15 θαη 16/7, Γπκλαζηήξην Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ). ΢εκαληηθή ζέζε ζην εθεηηλφ πξφγξακκα έιαβαλ γηα αθφκε κία ρξνληά θαη νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ νη παξάιιειεο εθδειψζεηο πεξηιάκβαλαλ ζπλαπιίεο, πξνβνιέο, αθεγήζεηο, δηαιέμεηο θαη ζπδεηήζεηο.

ΖΛΔΗΑ ΢πλερίδεηαη ε ρξήζε ηκάλησλ γηα παηδηά κε αλαπεξία πνπ θηινμελνχληαη ζην ΚΔΠΔΠ Λεραηλψλ, παξά ηα επρνιφγηα θαη ηηο δεζκεχζεηο ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο. ΢ηελ πνιηηηθή ηνπ ηκάληα θαη ηεο βίαηεο θαζήισζεο θαίλεηαη φηη επηκέλεη ε δηνίθεζε ηνπ ΚΔΠΔ Λεραηλψλ Ζιείαο, παξά ηηο δεζκεχζεηο ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο. Ζ απνθάιπςε ηνλ πεξαζκέλν Φεβξνπάξην ησλ ζπλζεθψλ πεξίζαιςεο παηδηψλ κε αλαπεξία, ζην ζπγθεθξηκέλν ίδξπκα είρε πξνθαιέζεη ζχειια αληηδξάζεσλ ζε φιε ηε ρψξα. Ο ππνπξγφο Τγείαο Αλδξέαο Λνβέξδνο, είρε πξνβεί ζε δειψζεηο πεξί δηφξζσζεο ηεο θαηάζηαζεο, σζηφζν γηα άιιε κηα θνξά κέλεη ζηα ιφγηα. Ζ δηνίθεζε ηνπ ηδξχκαηνο, φρη κφλν δελ θαηαξγεί ηα δεζκά θαη ηα θινπβηά (!), αιιά πξνρψξεζε θαη ζηελ πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα λέσλ ηκάλησλ, γηα λα ζπλερίζνπλ ηηο απάλζξσπεο πξαθηηθέο ηνπο. ΢χκθσλα κε επίζεκα έγγξαθα, ηα νπνία έρνπλ αλαξηεζεί ε δηνίθεζε ηνπ ηδξχκαηνο πξνθήξπμε επαλαιεπηηθφ δηαγσληζκφ γηα πξνκήζεηα ηκάλησλ κε πξνυπνινγηζκφ 3.000 επξψ. Δλληά εκέξεο αξγφηεξα θαη ελψ είρε απνθαιπθζεί ην ηη ζπλέβαηλε ζην ίδξπκα-θνιαζηήξην, ε δηνηθήηξηα ππέγξαςε ζχκβαζε κε εηαηξία ε νπνία πξνκήζεπζε κε ηκάληεο θαξπψλ γηα αθηλεηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε ζην θξεβάηη, εηδηθνχο ηκάληεο καγλήηε θαξπψλ θαη εηδηθνχο ηκάληεο γηα αθηλεηνπνίεζε ζην θξεβάηη κε καγλήηε γηα πφδηα.

ΚΤΚΛΑΓΔ΢ Tξηήκεξε επίζθεςε ζηελ Άλδξν πξαγκαηνπνίεζε ηo Κ.Δ.Κ.Τ.Κ.Α.ΜΔΑ. Κπθιάδσλ θαη ε Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Άλδξνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δπέθηαζε ηεο δξάζεο ηνπ Κ.Δ.Κ.Τ.Κ.Α.ΜΔΑ. ζηα λεζηά». ΢θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ, ε αμηνιφγεζε, ε ζπκβνπιεπηηθή θαη ε παξέκβαζε ζηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο. Σν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ ζπκκεηείρε απνηεινχληαλ απφ 1 Δξγνζεξαπεχηξηα, 1 Φπζηθνζεξαπεχηξηα, 1 Λνγνζεξαπεχηξηα, 1 Ννζειεχηξηα, 1 Δπηζθέπηξηα Τγείαο θαη 1 Οδεγφ. ΢πληνλίζηξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζπλνδφο ζηελ Άλδξν ήηαλ ε Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.΢. ηνπ Κ.Δ.Κ.Τ.Κ.Α.ΜΔΑ. Κπθιάδσλ θ. Αηθαηεξίλε Μπαληή. ΢ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Αγσγήο Τγείαο «Πξφιεςε ηεο ηπθιφηεηαο» εμεηάζηεθαλ κε ην εηδηθφ ηεζη νπηηθήο νμχηεηαο (Dr. N. KOZEIS) 47 καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηα Νεπηαγσγεία θαη ηα Γεκνηηθά ζρνιεία ηνπ λεζηνχ. Σν 8,5% ησλ παηδηψλ (ζπλνιηθφο αξηζκφο 4) παξαπέκθζεθαλ ζηνλ νθζαικίαηξν γηα πεξαηηέξσ εμέηαζε. ΢ην πξφγξακκα «Πξφιεςε ηνπ ΢αθραξψδνπο Γηαβήηε» ζπκκεηείραλ 84 άηνκα (παηδηά θαη ελήιηθεο), ηα νπνία εμεηάζηεθαλ κε κεηξεηή ζαθράξνπ αίκαηνο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο δηαπηζηψζεθε φηη ην 4,7% (4 άηνκα) ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ παξαθνινχζεζε δηφηη παξνπζίαζαλ απμεκέλεο ηηκέο ζαθράξνπ. Γφζεθαλ νη θαηάιιειεο νδεγίεο γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ΢αθραξψδνπο Γηαβήηε θαζψο θαη ζπκβνπιέο δηαηξνθήο θαη άζθεζεο φπνπ θξίζεθε αλαγθαίν. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ην ππεξεζηαθφ απηνθίλεην 4 θαη‘ νίθνλ επηζθέςεηο ζε Άηνκα κε Αλαπεξίεο πνπ δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο ζηα ζρνιεία, ζηηο πεξηνρέο: Κνξζίνπ, Απξνβάηνπ, Μεζζαξηάο θαη Γαπξίνπ. Έγηλε ιήςε ηνπ ηζηνξηθνχ θαη εθηίκεζε ησλ αηνκηθψλ αλαγθψλ. Δπηπιένλ έγηλε αμηνιφγεζε θαη δφζεθαλ νδεγίεο θαηά πεξίπησζε γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο. Απφ ηα άηνκα απηά παξαπέκθζεθαλ γηα ςπρνινγηθή ππνζηήξημε 2 πεξηπηψζεηο. ΢ε κηα πεξίπησζε ζα ρξεηαζηεί κεηαθνξά ηνπ αζζελνχο ζε λνζνθνκείν. ΢ε έλα άηνκν πξνηάζεθε ε θηινμελία ηνπ ζην Κ.Δ.Κ.Τ.Κ.Α.ΜΔΑ. Κπθιάδσλ πξνθεηκέλνπ λα κπεη ζε νινθιεξσκέλν πξφγξακκα απνθαηάζηαζεο.

ΠΤΡΓΟ΢ ΢πλάληεζε κε ηνλ κε ηνλ Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Διιάδαο πξαγκαηνπνίεζε ε Πεξηθεξεηαθή Οκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξία. ΢ηε ζπλάληεζε πνπ είρε σο ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο, παξεπξέζεθαλ ν θ. Γηψξγνο Παλαγησηφπνπινο, Γηεπζπληήο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Διιάδαο, ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ ηεο Οκνζπνλδίαο θ. Αληψλεο Υαξνθφπνο, ν ηακίαο Αλδξέαο Λίβαλνο θαη ν πξφεδξνο ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ Παηξψλ θ. Πεξηθιήο Ρνγθάιαο. ΢ηελ ελ ιφγσ ζπλεξγαζίαο ζπδεηήζεθαλ νη δηνξηζκνί γηα ην εηδηθφ θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ παξέρεη έξγν ζηα Δηδηθά ΢ρνιεία, νη δηνξηζκνί εθπαηδεπηηθψλ κε εηδηθέο αλάγθεο, νη ζπλελψζεηο ησλ ζρνιείσλ θαη ε εθαξκνγή ηνπ «Καιιηθξάηε» ζε απηά θαζψο θαη ε ζηέγαζε ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Παηξψλ.

ΕΑΚΤΝΘΟ΢ Αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο έρεη πάξεη πιένλ ην ζέκα ησλ ηπθιψλ «κατκνχ», αθνχ ζην λεζί δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρνπλ 700 άηνκα ηα νπνία δηεθδηθνχλ θαη ιακβάλνπλ παξάλνκα επίδνκα αλαπεξίαο! Έηζη, ν αζπλήζηζηα πςειφο απηφο αξηζκφο κπήθε ζην κηθξνζθφπην ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο, αθνχ κπνξεί ν πιεζπζκφο ηεο Εαθχλζνπ λα είλαη γχξσ ζηηο κφιηο 35.000 άηνκα, αιιά νη ζηεξνχκελνη ηελ φξαζή ηνπο θαίλεηαη λα θηάλνπλ ηηο αξθεηέο εθαηνληάδεο. Ζ χπαξμε θαη ην κέγεζνο ηνπ δηαθαηλνκέλνπ ζθαλδάινπ ζεσξείηαη απφ ηα κεγαιχηεξα πνπ έρεη γλσξίζεη ην λεζί, θάηη πνιχ ινγηθφ αλ αλαινγηζηεί θάπνηνο πσο νχηε ιίγν νχηε πνιχ κεπιέθεη ην 2% ησλ ζπλνιηθψλ θαηνίθσλ. Σν ηξαγειαθηθφ ζηελ φιε ππφζεζε είλαη πσο πνιινί απφ ηνπο δήζελ ηπθινχο έραζαλ ην θσο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα πξνεθινγηθψλ πεξηφδσλ θαη πάληα κεηά απφ γλσκάηεπζε πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο πνπ είρε νξηζηεί απφ πνιηηηθά πξφζσπα…

ΜΤΣΗΛΖΝΖ

Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα Erasmus θαη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα άηνκα κε αλαπεξία, εμέδσζε ε Πεξηθεξεηαθή Οκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξία πνπ θαηνηθνχλ ζηελ Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ. Ο ηξφπνο αίηεζεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζα δίλνληαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην Η.Κ.Τ (Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ) ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα θάζε θνηηεηή, θαζεγεηή, ππάιιειν ΑΔΗ κε αλαπεξία γηα πεξίνδν ζπνπδψλ Erasmus ή πεξίνδν εμάζθεζεο ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ην πνζφ ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο γηα θνηηεηέο ή θαζεγεηέο / πξνζσπηθφ αλά κήλα ή εβδνκάδα αληίζηνηρα αλάινγα κε ηε ρψξα πξννξηζκνχ, φπσο νξίδεηαη ζηα παξαξηήκαηα ηεο ΢χκβαζεο Δπηρνξήγεζεο γηα θηλεηηθφηεηα Erasmus 2011/12. -----------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 14---------------------------------------------------------------------------------


ΚΑΒΑΛΑ Ο νξγαληζκόο Ληκέλα Καβάιαο πξφθεηηαη λα εθαξκφζεη ζεηξά κέηξσλ ηα νπνία ζα έρνπλ ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηεο θίλεζεο ησλ αηφκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη αλαπεξίεο ζε φιε ηελ παξαιηαθή δψλε ηεο πφιεο. Σα κέηξα απηά πεξηιακβάλνπλ: ηελ νξηνζέηεζε θαη ηε ζήκαλζε δψλεο θίλεζεο ΑκεΑ, ειεχζεξεο απφ εκπφδηα φπσο ηξαπεδνθαζίζκαηα, γιάζηξεο, πηλαθίδεο θηι., πιάηνπο 1 κέηξνπ θαη 60 εθαηνζηψλ, ζην βφξεην ηκήκα ηεο νδνχ Δζληθήο Αληίζηαζεο θαη ζηελ νδφ Αβέξσθ, ηε δεκηνπξγία δηαβάζεσλ πνπ ζα δηαζρίδνπλ ηηο νδνχο Δζληθήο Αληίζηαζεο θαη Αβέξσθ πξνο ηα απέλαληη παξαιηαθά πεδνδξφκηα, ηε δεκηνπξγία δηαβάζεσλ ζηνπο θάζεηνπο δξφκνπο πξνο ηελ νδφ Δζληθήο Αληίζηαζεο θαη ηε δεκηνπξγία δηαβάζεσλ πνπ ζα ζπλδένπλ ηελ θπθιηθή λεζίδα κε ηα πεδνδξφκηα ησλ νδψλ Αβέξσθ θαη Δξπζξνχ ΢ηαπξνχ. ΋ιεο νη παξαπάλσ δηαβάζεηο ζα θαηαιήγνπλ ζε θεθιηκέλα επίπεδα πνπ ζα νξηνζεηνχληαη κε πιαζηηθά θνισλάθηα.

ΜΑΝΓΖ΢ΗΑ Γηνξηή γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία πξαγκαηνπνίεζε ν Γεκνηηθφο Οξγαληζκφο Τγείαο θαη Κνηλσληθψλ ζεκάησλ (ΓΟΤΚ) κε ηε ιήμε ησλ δξάζεψλ ηνπ λα βξίζθεη πέληε άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηα πξνγξάκκαηα, έηνηκα λα αλνίμνπλ ηα θηεξά ηνπο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αλεμαξηεηνπνηεζνχλ. ΢πγθεθξηκέλα, ηα πέληε παηδηά ζπκκεηείραλ ζην ηκήκα καγεηξηθήο πνπ μεθίλεζε ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν ζηνλ ΓΟΤΚ θαη έδσζαλ ηα θαιχηεξα δείγκαηα δνπιεηάο. ΢χκθσλα κε ηελ πξφεδξν ηνπ ΓΟΤΚ θα Καηεξίλα Μπαξκπνπδάθε ηα πέληε απηά παηδηά είλαη ηα πξψηα πνπ απηνλνκεζνχλ θαη ζα κείλνπλ ζηνλ Ξελψλα Απηφλνκεο Γηαβίσζεο πνπ ιεηηνπξγεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΚΔ΢ΑΑΜ. Ήδε εξγάδνληαη ζηνπο ΢πλεηαηξηζκνχο Αξγψ θαη Ζιηνηξφπην, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθηλνχληαη κε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, λα ζπλαιιάζζνληαη κε ρξήκαηα, ελψ έρνπλ δεκηνπξγήζεη θαη θηιηθέο παξέεο. Βαζηθφ βέβαηα θξηηήξην γηα ηελ αλεμαξηεηνπνίεζή ηνπο ήηαλ πσο κπνξνχλ λα θξνληίζνπλ κφλνη ηνπο ηνλ εαπηφ ηνπο θαη απνηεινχλ έλα δπλακηθφ θαη άμην θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο.

ΚΤΚΛΑΓΔ΢ Έσο ηηο 20 ΢επηέκβξε ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα νη δεκνηηθέο αξρέο ζηα 27 θξάηε – κέιε ηεο Δ.Δ γηα λα ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην επξσπατθφ βξαβείν Access City Award 2012, πνπ πξφθεηηαη λα δνζεί ζηηο πφιεηο πνπ παξέρνπλ πξφζβαζε ζε άηνκα κε αλαπεξίεο. Οη ζπκκεηέρνληεο πφιεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ πιεζπζκφ ηνπιάρηζηνλ 50.000 θαηνίθνπο θαη γηα λα ιεθζνχλ ππφςε, νη πξσηνβνπιίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ πινπνηεζεί θαηά ηα πέληε ηειεπηαία ρξφληα. Ζ απνλνκή απηή ζα είλαη ε δεχηεξε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βξαβείνπ, κε ζηφρν ηνπ ηελ αλάδεημε θαη επηβξάβεπζε ησλ πφιεσλ πνπ ιακβάλνπλ ππνδεηγκαηηθά κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζε βαζηθέο πηπρέο ηεο αζηηθήο δηαβίσζεο. Ζ επηινγή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δχν ζηάδηα: κηα πξνθαηαξθηηθή επηινγή ζε εζληθφ επίπεδν θαη θαηφπηλ ε ηειηθή επηινγή ζε επξσπατθφ επίπεδν. ΢ην ζηάδην ηνπ επξσπατθνχ δηαγσληζκνχ, κηα θξηηηθή επηηξνπή πνπ ζα απνηειείηαη απφ εκπεηξνγλψκνλεο ζε δεηήκαηα πξνζβαζηκφηεηαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη εθπξφζσπνη ηνπ European Disability Forum, ζα επηιέμεη απφ ηνπο εζληθνχο ππνςεθίνπο ηέζζεξηο θηλαιίζη νη νπνίνη ζα παξεπξεζνχλ ζηελ ηειεηή απνλνκήο ζηηο Βξπμέιιεο. Ζ ηειεηή ζπκπίπηεη κε ην ΢πλέδξην γηα ηελ Δπξσπατθή Ζκέξα Αηφκσλ κε Αλαπεξία πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 1-2 Γεθεκβξίνπ 2011. Ο ληθεηήο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα ιάβεη ηνλ ηίηιν ηνπ «Νηθεηή ηνπ βξαβείνπ Access City Award 2012».

ΚΡΖΣΖ Δηδηθή ξάκπα γηα άηνκα κε αλαπεξία ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ζηελ παξαιία ηνπ Αικπξνχ ηεο Ακκνπδάξαο Ζξαθιείνπ απφ ηελ Γεκνηηθή Αξρή Μαιεβηδίνπ. Ζ εγθαηάζηαζε απνηειείηαη απφ ρψξν ζηάζκεπζεο. Δηδηθά απνδπηήξηα, δηάδξνκν πνπ νδεγεί ζηε ζάιαζζα θαη έλα εηδηθφ πισηφ ακαμίδην ην νπνίν επηηξέπεη ζηα ΑκεΑ λα κπαίλνπλ κε απηφ κέζα ζην λεξφ. Παξάιιεια, έρεη ζεκαηνπνηεζεί θαηάιιεια ε δηαδξνκή πξφζβαζεο ζηελ παξαιία, ηφζν απφ ηελ θαηεχζπλζε ηνπ Ζξαθιείνπ φζν θαη απφ ηελ δπηηθή πιεπξά ησλ Ληλνπεξακάησλ. Ζ εηδηθή θαηαζθεπή πνπ ζα επηηξέπεη ζηα άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα λα ραίξνληαη κε αζθάιεηα ηε ζάιαζζα εγθαηληάζηεθε κε ηελ παξνπζία ηνπ δεκάξρνπ Μαιεβηδίνπ Κ. Μακνπιάθε, ηνπ πξνέδξνπ ηεο Μνλνκεηνρηθήο Αλψλπκεο Δηαηξείαο δήκνπ Μαιεβηδίνπ (ΜΑΔΓΖΜ) Dr Κ. Γσληαλάθε, ηνπ πξσηαζιεηή πνδειαζίαο (ρεηξήιαην) Γ. ΢εθάθε, κειψλ ζσκαηείσλ ΑκεΑ, ηνπξηζηηθψλ παξαγφλησλ θαη δηεπζπληψλ μελνδνρείσλ ηεο Ακκνπδάξαο.

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖ΢Ο΢ Έξγν ρξεκαηνδνηνύκελν από ην Δ΢ΠΑ, πξνλνηαθήο ππνδνκήο γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αηησιναθαξλαλίαο θαη κε πξνυπνινγηζκφ 1.410.000 επξψ, παίξλεη ζάξθα θαη νζηά, ηθαλνπνηψληαο έλα πνιχρξνλν αίηεκα ησλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο. ΢πγθεθξηκέλα, δεκνπξαηήζεθε ζην Μεζνιφγγη ην έξγν ηεο αλέγεξζεο ζηέγεο ππνζηεξηδφκελεο δηαβίσζεο – Οηθνηξνθείνπ ηνπ Δξγαζηεξίνπ «Παλαγία Διενχζα», ζηε ζέζε Φεινγέθπξν ηνπ δήκνπ Αγξηλίνπ. Πξφθεηηαη γηα ηελ θαηαζθεπή δηψξνθνπ θηηξίνπ (κε ππφγεην) ζην νπνίν ζα θηινμελνχληαη άηνκα κε αλαπεξία. Σν νηθφπεδν ζην νπνίν ζα αλεγεξζεί ην θηίξην ηνπ Οηθνηξνθείνπ έρεη εκβαδφλ 8.468 ηεηξαγσληθά κέηξα. Σν έξγν αθνξά ηελ αλέγεξζε ηνπ θηηξίνπ, ηελ πεξίθξαμε ηνπ νηθνπέδνπ θαη ηελ δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ.

ΥΑΝΗΑ

΢ε κηα πξνζπάζεηα ζηήξημεο ηνπ Κέληξνπ Ζκεξήζηαο Φξηληίδαο Απαζρφιεζεο Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο (ΚΖΦΑΑΜΔΑ), ν Γηψξγνο Πεξξάθεο επηρείξεζε λα θάλεη ην γχξν ηεο Κξήηεο κε θαλφ-θαγηάθ, ζέινληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα δείμεη ηηο δπζθνιίεο ησλ νηθνγελεηψλ ησλ Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο πνπ «ηξαβνχλ» ην δηθφ ηνπο θνππί. "Σα κφλα κνπ φπια είλαη ην ζθάθνο θαη ην θνππί κνπ. Σν είρα πνιχ θαηξφ σο ηδέα", θαιψληαο ηνλ θφζκν λα ζηεξίμεη ην Κέληξν θαζψο φπσο αλέθεξε: "Σν θξάηνο μερλάεη." ΢χκκαρνο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ, ε θαιή ηνπ θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε θαζψο είλαη κέινο ηνπ Οξεηβαηηθνχ αιιά θπξίσο ν ζθνπφο ηνπ, πνπ είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ Ηδξχκαηνο. ΢πγθηλεκέλε γηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ θσπειάηε ε θα Νίθε Βειεγξάθε ηνλ επραξίζηεζε γηα ηνλ αγψλα ηνπ "Να πξνβάιιεη ηελ πξνζπάζεηα πνπ θάλνπκε εκείο νη γνλείο θαη φινη νη Υαληψηεο κε εκάο λα έρνπλ έλα πην αμηνπξεπέο κέιινλ ζην λέν καο ζπίηη ζηελ Υαξαπγή."

ΠΔΛΛΑ

΢ε εληαίν Οξγαληζκό πνπ ζα εδξεχεη ζηελ Έδεζζα ζα ππαρζεί ην Κέληξν Δθπαίδεπζεο Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο Αηφκσλ κε Αλαπεξία Ν. Πέιιαο. ΢ηφρνο ηεο εγεζίαο ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο κεηά ηελ απφθαζή ηνπ γηα ελνπνίεζε δεκνζίσλ θνξέσλ πξφλνηαο ζε φιε ηε ρψξα, ε επίηεπμε νηθνλνκίαο θιίκαθαο, ε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ε δηεθπεξαίσζε νκνίσλ εξγαζηψλ κε ηαρχηεξεο δηαδηθαζίεο, ε θαιχηεξε αμηνπνίεζε πξνζσπηθνχ θαη πφξσλ, θαζψο θαη νη θαιχηεξεο ππεξεζίεο ζηνπο εμππεξεηνχκελνπο ρσξίο ηα ζηεγαλά θάζε κηθξνχ θνξέα. ΢ε θάζε Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα ζα ππάξρεη έλαο Οξγαληζκφο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο γηα Άηνκα κε Αλαπεξία θαη έλαο Οξγαληζκφο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο γηα ην Παηδί θαη ηελ Οηθνγέλεηα. ΢πλνιηθά, ζε φιε ηε ρψξα ζπλελψλνληαη 92 Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο ζε 22 Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο. Οη πθηζηάκελεο Μνλάδεο ζα εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ σο παξαξηήκαηα ηνπ εληαίνπ Οξγαληζκνχ κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν. Οη πθηζηάκελεο ζέζεηο απαζρφιεζεο ελζσκαηψλνληαη ζην λέν θνξέα.

ΛΑΡΗ΢Α

Σελ αλαγθαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ξακπψλ ζηα παξάιηα ηνπ Γήκνπ Σεκπψλ, επεζήκαλε κε επηζηνιή ηνπ ν θ. Αληψλεο Μπακπαιηνχηαο. "Πέξαζε ν πξψηνο κήλαο ηνπ θαινθαηξηνχ θαη ε Γεκνηηθή Αξρή λενζχζηαηνπ θαη δηεπξπκέλνπ Γήκνπ Σεκπψλ, φπνπ ππάγνληαη πιένλ ηα Μεζάγγαια, ην Καζηξί – Λνπηξφ θαη ε παξαιία ηεο θνπινχξαο, δελ θξφληηζε γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. ΢πγθεθξηκέλα, ζηελ παξαιία ησλ Μεζαγγάισλ δελ έρνπλ ηνπνζεηεζεί κέρξη ηψξα νη εηδηθέο ξάκπεο, ψζηε λα κπνξνχλ νη ζπλνδνί ησλ ΑκεΑ λα ηνπο κεηαθέξνπλ κε ην εηδηθφ φρεκα κέρξη ηε ζάιαζζα", αλέθεξε ζηελ επηζηνιή ν θ. Μπακπαιηνχηαο. -----------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 15---------------------------------------------------------------------------------


Δγθξίζεθε από ηηο αξκόδηεο Αξρέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έλα λέν αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο γηα άηνκα κε κεησκέλε αθνπζηηθή ηθαλφηεηα Μάιηζηα, ην αθνπζηηθφ δελ ηνπνζεηείηαη ζην απηί, αιιά ζην... δφληη. Ζ ζπζθεπή, πνπ νλνκάδεηαη Sound Bite, κεηαδίδεη ηνλ ήρν ζηνλ έζσ νπ (απηί) δηα κέζσ ηεο γλάζνπ. Σνπνζεηείηαη ζηνλ άλσ δεμηφ ή αξηζηεξφ θξνληκίηε θαη ην κέγεζνο θαη ζρήκα δεκηνπξγείηαη ψζηε λα ηαηξηάδεη ζηνλ θάζε αζζελή μερσξηζηά. Δληνχηνηο, ην Βαζηιηθφ Ίδξπκα Κσθψλ ηεο Βξεηαλίαο επηζεκαίλεη φηη ππάξρεη πεξίπησζε λα κελ έρεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ζε φινπο φζνπο έρνπλ πξνβιήκαηα αθνήο. Αγσγηκφηεηα νζηνχ. Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ αθνπζηηθνχ βαζίδεηαη ζηελ αγσγηκφηεηα (δηάδνζε) ηνπ ήρνπ κέζσ ηνπ νζηνχ θαη φρη κέζσ ηνπ αέξα, φπσο δειαδή ιεηηνπξγνχλ ηα αθνπζηηθά βαξεθνΐαο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην απηί. Έλα ζχζηεκα κίλη κηθξνθψλσλ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηε ζπζθεπή κεηαδίδνπλ ηηο δνλήζεηο απφ ην δφληη θαη ηα νζηά κε ηε βνήζεηα ελφο κηθξνθψλνπ ζην ιαβχξηλζν ηνπ απηηνχ. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο εηαηξείαο Sonitus Medical, πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε ζπζθεπή ηνπ είδνπο ηεο πνπ δελ ρξεηάδεηαη ρεηξνπξγείν γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηεο.

Μία πξσηνπνξηαθή ζπζθεπή ζα κπνξνχζε λα ραξίζεη ζε άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο θαη πάιη ην θσο ηνπο. Πξφθεηηαη γηα έλα πξσηνπνξηαθφ δεπγάξη γπαιηψλ κε ελζσκαησκέλεο ζηεξενζθνπηθέο θάκεξεο, παξφκνηεο κε εθείλεο πνπ εληνπίδνληαη ζηα θηλεηά ηειέθσλα θαη ζηηο ζχγρξνλεο θνλζφιεο ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ. Ζ λέα απηή ηερλνινγία έξρεηαη απφ εηδηθνχο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ομθφξδεο, νη νπνίνη ζρεδίαζαλ κηα πξνζζεηηθή νπηηθή ζπζθεπή πνπ ζα επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα «βιέπεη» άηνκα ή αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ νπηηθνχ ηνπ πεδίνπ. Σφζν ην έμππλν ινγηζκηθφ, φζν θαη νη πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ βηνληθψλ γπαιηψλ, παξαπέκπνπλ ζε smartphones ή θνλζφιεο ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, φπνπ νη ζηεξενζθνπηθέο θάκεξεο έρνπλ σο ζηφρν ηελ αλίρλεπζε ησλ θηλήζεσλ ηνπ παίθηε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, εμεγεί ν δξ. ΢ηήβελ Υηθο θαη ζπλερίδεη ιέγνληαο «Οη κηθξνζθνπηθέο ελζσκαησκέλεο ζηεξενζθνπηθέο θάκεξεο ιεηηνπξγνχλ απινπνηψληαο ηηο εηθφλεο πνπ θαηαγξάθνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηέιλνπλ ζήκα ζηηο ζεηξέο θσηνδηφδσλ (LED) πνπ επελδχνπλ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ θαθνχ ησλ γπαιηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, θαηά ηνπο εηδηθνχο, φηαλ ν αζζελήο ζα θνηηάδεη κέζα απφ ηνπο εηδηθνχο θαθνχο ζα κπνξεί λα δηαθξίλεη κε κεγαιχηεξε επθνιία αληηθείκελα ηα νπνία ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ζα ηνπ ήηαλ δπζδηάθξηηα». «Καλείο δελ ζέιεη λα θνξά κηα νγθψδε θάκεξα ή ηεξάζηηα αθνπζηηθά ζην θεθάιη ηνπ. Τπνζηεξίδνπκε ζζελαξά φηη νη ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίεο ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζηηέο απφ πιεπξάο θφζηνπο ζην επξχ θνηλφ. Καη είλαη πξαγκαηηθά ηθαλνπνηεηηθφ ην γεγνλφο φηη ην ρακειφ θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ ησλ γπαιηψλ ζα κπνξνχζε λα ηα κεηαηξέςεη ζε έλα νηθνλνκηθφ εξγαιείν γηα φζνπο ηα έρνπλ πξαγκαηηθά αλάγθε».

Δθαξκνγή πνπ επηηξέπεη ζε ηπθινύο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηνπ Facebook, δεκηνχξγεζαλ θνηηεηέο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ζπγθεθξηκέλα νη Φίιηππνο Πξσηνγεξίδεο, Γεµήηξεο ΢ηξηπέιεο θαη Αιέμεο Σδαλεηφπνπινο. Ζ δηαδηθηπαθή εθαξκνγή επηηξέπεη ζηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζην Facebook θαη λα ην ρξεζηκνπνηνχλ κε ηξφπν ζπκβαηφ πξνο ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο. Σν παξνπζίαζαλ ζε δηαγσληζκνχο πιεξνθνξηθήο θεξδίδνληαο δηαθξίζεηο θαη άλνημαλ ηα θηεξά ηνπο πξνο λέα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα, φπσο ε αλάπηπμε κηαο αληίζηνηρεο εθαξκνγήο γηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ αλαπεξία ζηα ρέξηα. Σε ζηηγκή πνπ πνιινί ηνπνζεηνχλ ηέηνηνπ είδνπο πξσηνβνπιίεο ζηελ θαηεγνξία ηεο «ειεεκνζχλεο», νη ηξεηο θνηηεηέο ηνλίδνπλ φηη πξφθεηηαη γηα επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο ηηο νπνίεο ε ειιεληθή αγνξά ζα φθεηιε λα αληηκεησπίζεη κε κεγαιχηεξε ζνβαξφηεηα. «Γελ πξφθεηηαη πεξί ειεεκνζχλεο. Δίλαη κηα επηρεηξεκαηηθή ηδέα πνπ θαιχπηεη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο. Απηφ αθελφο ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα βνεζήζεη κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα αλζξψπσλ, ζπλεπψο αληαπνθξίλεηαη ζε αλζξσπηζηηθά θίλεηξα. Αθεηέξνπ δε ζπλεπάγεηαη ηε δπλαηφηεηα γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηεο ηδέαο. Γηφηη θάζε πξντφλ πνπ θαιχπηεη αλάγθεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επελδχζεηο», ηνλίδεη ν Αιέμεο. Πξνζζέηεη, άιισζηε, φηη ζηνλ ηνκέα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα αλαπεξίεο ην θξάηνο ιάκπεη δηα ηεο απνπζίαο ηνπ θαη ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία είλαη κάιινλ ζπγθξαηεκέλε. «Γηαηί δελ αλέπηπμε θαλείο σο ηψξα κηα ηέηνηα εθαξκνγή; Γηαηί δελ ηελ έθηηαμε ην ίδην ην Facebook; Ο ηνκέαο ηεο ηερλνινγίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε αλαπεξίεο πξέπεη λα εηδσζεί απφ ηε ζθνπηά ελφο θιάδνπ πνιιά ππνζρφκελνπ, φπνπ άλζξσπνη κε κεξάθη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο θαη ηαπηφρξνλα λα αλαπηχμνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηά ηνπο», πξνζζέηεη. Γηα ηνπο λένπο πξνγξακκαηηζηέο ην ίληεξλεη απφηειεί ηε κνλαδηθή δηέμνδν πξνο ηελ αγνξά θαη ηηο επελδχζεηο. «Δίλαη ε κφλε καο ειπίδα. ΢ηηο κέξεο καο είλαη αδχλαην γηα έλαλ λέν λα δεκηνπξγήζεη κία εηαηξία κε ηελ "παξαδνζηαθή" ελλνηα ηνπ φξνπ - λα λνηθηάζεη γξαθεία, λα πξνζιάβε η πξνζσπηθφ, λα ζπγθεληξψζεη θεθάιαην. Πιένλ έρνπκε κφλν ηηο ηδέεο καο, ην κεξάθη θαη ηε ζθιεξή δνπιεηά», αλαθέξεη ν Αιέμεο Σδαλεηφπνπινο. Οια μεθίλεζαλ απφ κηα ηδηαίηεξε ζρέζε δαζθάινπ - καζεηή. Δλ πξνθεηκέλσ, ν δάζθαινο ήηαλ ν… 23ρξνλνο Αιέμεο Σδαλεηόπνπινο, θνηηεηήο πιεξνθνξηθήο ζηελ Α΢ΟΔΔ, θαη καζεηήο ν 12ρξνλνο Βαζίιεο, ν νπνίνο πάζρεη απφ πξνβιήκαηα φξαζεο θαη επηζπκνχζε λα κάζεη λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ ππνινγηζηή. «Ξεθηλήζακε από απιέο εθαξκνγέο, όπωο ην λα κάζεη ν Βαζίιεο λα δεκηνπξγεί έγγξαθα ζην word, λα βξίζθεη αξρεία ζηνλ ζθιεξό δίζθν, λα αθνύεη κνπζηθή ζην θνκπηνύηεξ. ΢ηε ζπλέρεηα πξνρωξήζακε ζηε ρξήζε ηνπ ίληεξλεη θαη ζηελ πινήγεζε κέζα από ζπγθεθξηκέλα ζάηη», ιέεη ζην «Βήκα» ν Αιέμεο. Ζηαλ ζέκα ρξφλνπ γηα ην 12ρξνλν Βαζίιε λα δεηήζεη απφ ηνλ δάζθαιφ ηνπ λα ηνπ δηδάμεη πψο λα ρξεζηκνπνηεί ην πξφγξακκα πνπ έρεη θαζειψζεη εθαηνκκχξηα ρξήζηεο ζε φιν ηνλ θφζκν: ην Facebook. Χζηφζν, φπσο εμεγεί ν Αιέμεο, απηφ δελ ήηαλ θαζφινπ απιή ππφζεζε. «Οη ηπθινί ρξεζηκνπνηνύλ ην θνκπηνύηεξ κέζω ελόο εηδηθνύ αλαγλώζηε νζόλεο, ν νπνίνο δηαβάδεη θάζε ζηηγκή ν, ηη αλαγξάθεηαη ζηελ νζόλε. Ο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ, εμαηηίαο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ, αιιειεπηδξά πνιύ δύζθνια κε ην Facebook. Αξθεί λα αλαθέξω όηη γηα λα δηαβάζεη ηηο αλαξηήζεηο ηωλ θίιωλ ηνπ ζηνλ "ηνίρν" (wall) έλαο ηπθιόο ρξήζηεο έπξεπε λα παηήζεη… 25 θνξέο ην πιήθηξν Tab!» πξνζζέηεη ν ίδηνο. Δπφκελν βήκα ε δεκηνπξγία αληίζηνηρεο πιαηθφξκαο γηα άηνκα κε αλαπεξία ζηα ρέξηα. Απηφ πνπ απαηηείηαη, σζηφζν, είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ νη πιαηθφξκεο πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηνπο λένπο λα παξνπζηάζνπλ θαη λα αλαδείμνπλ ην έξγν ηνπο. Δλ πξνθεηκέλσ, νη ηξεηο θνηηεηέο αμηνπνίεζαλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο δηαγσληζκνχο πιεξνθνξηθήο γηα λα αλαδείμνπλ ην έξγν ηνπο. Χζηφζν, απαηηείηαη απηνί λα ζπλδεζνχλ κε ηελ αγνξά ψζηε λα νδεγήζνπλ ζε επελδπηηθέο πξνηάζεηο. «Οη δηαγσληζκνί καο επηηξέπνπλ λα παξνπζηάδνπκε ην έξγν καο θαη κέζα απφ ηα ζρφιηα θαη ηηο θξηηηθέο λα ην βειηηψλνπκε δηαξθψο. Δπφκελν βήκα είλαη ε εκπνξηθή ηνπ εθκεηάιιεπζε ζε ζπλεξγαζία κε θάπνηα εηαηξία πνπ δηαζέηεη ην απαξαίηεην θεθάιαην», θαηαιήγνπλ. -----------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 16-----------------------------------------------------------------------------------


Δθδειώζεηο απνραηξεηηζηήξηεο πξαγκαηνπνίεζαλ ηα Φπρνπαηδαγσγηθά Κέληξα ηεο Κ.΢.Γ.Δ.Ο «ΔΓΡΑ» γηα ηα παηδηά. Με αθνξκή ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ηα παηδηά γηφξηαζαλ κε ηελ ςπρή ηνπο: ζην Μνπζείν Μπνπδηάλε ζηελ Γάθ λε θαη ζην Κ.Τ.Β.Δ Πεξηζηεξίνπ. 200 πεξίπνπ απφ ηα παηδηά πνπ εμππεξεηνχλ ηα Φπρνπαηδαγσγηθά Κέληξα ηνπ θνξέα Κ.΢.Γ.Δ.Ο. «ΔΓΡΑ» ζπκκεηείραλ ζε κηα κεγάιε γηνξηή κε αξθεηέο εθπιήμεηο: Μνπζηθή, ρνξφ, παηρλίδη κε ηνλ θιφνπλ ΢νχηε, δψξα, θαγεηφ θαη πνιχ θέθη! Καηά ηελ έλαξμε ηεο εθδήισζεο απεχζπλε ραηξεηηζκφ ε Πξφεδξνο ηνπ θνξέα, θα. Κεξαζόγινπ Μαξία, επραξηζηψληαο ηνπο γνλείο γηα ηελ έκπξαθηε εκπηζηνζχλε πνπ δείρλνπλ ζην έξγν ηεο «ΔΓΡΑ΢», εγγξάθνληαο ηα παηδηά ηνπο ζηα Φπρνπαηδαγσγηθά Κέληξα ηνπ θνξέα. Σελ εθδήισζε ηίκεζε κε ηελ παξνπζία ηνπ ν Αληηδήκαξρνο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ Αγ.Αλαξγχξσλ-Κακαηεξνχ, θ. Κακαξηλόπνπινο ΢σηήξεο. Σα Φπρνπαηδαγσγηθά Κέληξα ηεο Κ.΢.Γ.Δ.Ο. «ΔΓΡΑ», ζε Πεξηζηέξη, Ίιηνλ, Αγίνπο Αλαξγχξνπο-Κακαηεξφ, Βχξσλα θαη Γάθλε εμππεξεηνχλ παηδηά 3-17 εηώλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, παξέρνληαο εηδηθέο ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, ινγνζεξαπείαο, εξγνζεξαπείαο, εηδηθήο δηαπαηδαγψγεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο νηθνγέλεηαο. Σα Κέληξα ζηειερψλνληαη απφ δηεπηζηεκνληθέο νκάδεο, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο: ςπρνιφγνπο, εηδηθνχο παηδαγσγνχο, ινγνζεξαπεπηέο, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο θαη εξγνζεξαπεπηέο. Σν έξγν πνπ δηαηειείηε είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ θαη ζπάλην αθνχ νη ππεξεζίεο παξέρνληαη ΓΧΡΔΑΝ πξνο ηα εμππεξεηνχκελα κέιε θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, κε ηελ θάιπςε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. Σα Φπρνπαηδαγσγηθά Κέληξα εμππεξεηνχλ ζπλνιηθά 350 παηδηά θαη ιεηηνπξγνχλ ζηηο αθφινπζεο δηεπζχλζεηο: Ζ ιεηηνπξγία ησλ Φπρνπαηδαγσγηθψλ Κέληξσλ εληάζζεηαη ζηηο επξχηεξεο δξάζεηο ηνπ θνξέα Κ.΢. Γ.Δ.Ο. ΔΓΡΑ. Ζ «ΔΓΡΑ» είλαη έλαο Κνηλσληθφο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο επνπηεπφκελνο απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο Φπρηθήο Τγείαο θαη Ννεηηθήο Τζηέξεζεο απφ ην 2001, κε ζηφρν ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο, ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εππαζψλ θαη κε επλνεκέλσλ νκάδσλ, ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε. Ο Οξγαληζκφο ιεηηνπξγεί δχν Μνλάδεο Φπρνθνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο ζηα πιαίζηα ηεο απναζπινπνίεζεο, ΢ηέγε Τπνζηεξηδφκελεο Γηαβίσζεο, Κέληξν Δλαιιαθηηθήο Απαζρφιεζεο θαη Θεξαπεπηηθψλ Γξάζεσλ αλνηρηφ πξνο ηελ θνηλφηεηα, έμη Φπρνπαηδαγσγηθά Κέληξα γηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Πεξηζηέξη, Ίιηνλ, Άγηνη Αλάξγπξνη-Κακαηεξφ, Βχξσλα, Γάθλε), Παηδηθή Πνιηηηζηηθή Λέζρε & ΛΔ΢ΥΖ ΑΜΔΑ ζην Γήκν Ηιίνπ, Κνηλσθειέο Παληνπσιείν ζην Γήκν Αγ. Αλαξγχξσλ-Κακαηεξνχ, Κέληξν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ζην Πεξηζηέξη θαη ην Πξφγξακκα "Βνήζεηα ζην ζπίηη "(Πεξηζηέξη, Βφιν, Σξίθαια, Πάηξα). Παξάιιεια, εθδίδεη ηελ FreePress Δθεκεξίδα "ΑΛΜΑ ΤΓΔΗΑ΢'" πινπνηεί εζεινληηθά πξνγξάκκαηα, ην Γηεζλέο θεζηηβάι ηέρλεο ART4MORE, ηελ Παλαηηηθή αζιεηηθή δηνξγάλσζε ΑκΔΑ θ.ά.

Κάιεζκα πξνο όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο – ζπιιφγνπο γνλέσλ, αλαπεξηθά ζσκαηεία, ζπιιφγνπο εθπαηδεπηηθψλ, ΓΟΔ – απεχζπλαλ νη ζχιινγνη απνθνίησλ εηδηθήο αγσγήο Θεζζαιίαο θαη Μαθεδνλίαο, δεηψληαο ηελ ζπζηξάηεπζή ηνπο ελάληηα ζηα θαη‘ φλνκα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα Παξάιιειεο ΢ηήξημεο πνπ πινπνηνχληαη ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν κέζσ Δ΢ΠΑ θαη φρη κφλν. Ζ λέα γεληά εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο ηνλίδεη φηη "Απαηηείηαη ζπιινγηθή δξάζε θαη θαζνιηθή ζπζηξάηεπζε". Οη δχν ζχιινγνη πνπ εθπξνζσπνχλ ηηο λέεο γεληέο εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο δείρλνπλ ακεηαθίλεηνη ζηελ απφθαζή ηνπο λα ―πνιεκήζνπλ‖ ελάληηα ζηηο κέζσ Δ΢ΠΑ δηαδηθαζίεο εθθπιηζκνχ ηεο εηδηθήο αγσγήο , ηηο νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ ―κεζφδεπζε αλάινγε κε ηα ιεγφκελα ζεκηλάξηα ηεο «ληξνπήο» ησλ 400 σξψλ‖. ―Δίκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα θηάζνπκε σο ηα άθξα‖ ηνλίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά. ―Χο εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Αγσγήο δε δερφκαζηε φηη κπνξεί λα θαηαξγεζεί ν θιάδνο καο κέζα απφ έλα ζεκηλάξην θάπνησλ σξψλ ή απφ έλαλ ρξφλν πξνυπεξεζία ζηελ Δηδηθή Αγσγή (ρσξίο θαλέλα ηππηθφ πξνζφλ, κε κηα επηκφξθσζε 70 σξψλ πνπ κάιηζηα δελ έγηλε, φπσο ην παξαδέρεηαη θαη ην ίδην ην ππνπξγείν). Δίκαζηε θάζεηα αληίζεηνη κε ην Δ΢ΠΑ, ζε φιεο ηνπ ηηο δηαζηάζεηο, ακθηζβεηνχκε θάζεηα σο παηδαγσγηθά απαξάδεθην λα «ζηεξίδεηαη» έλαο καζεηήο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απφ κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ‖. Αλαθνξηθά κε ηνλ Α΢ΔΠ Δηδηθήο Αγσγήο πνπ εδψ θαη κήλεο αλακέλεηαη, ε λέα γεληά εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο αξλείηαη λα δερηεί ην ηππηθφ πηλγθ πνλγθ επζπλψλ (ην ππνπξγείν παηδείαο ηνπο δηαβεβαίσζε φηη απφ πιεπξάο ηνπ έγηλαλ φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, φκσο ν δηαγσληζκφο Α΢ΔΠ πάγσζε απφ ην ππνπξγείν εζσηεξηθψλ). ―Αθνχζακε αθξηβψο απηφ πνπ πεξηκέλακε‖ ζρνιηάδεη ζθσπηηθά ην ―ζπληνληζηηθφ‖ ησλ ζπιιφγσλ Θεζζαιίαο θαη Μαθεδνλίαο. Ζ αδηέμνδε ινγηθή, άιισζηε, ηεο ππνπξγηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο είλαη απηαπφδεηθηε. Γηφηη: Σν ίδην ππνπξγείν (παηδείαο) πνπ επηξξίπηεη ηελ επζχλε γηα ηε κε δηεμαγσγή ηνπ Α΢ΔΠ ζην ππνπξγείν εζσηεξηθψλ, αξλείηαη παξάιιεια λα θάλεη δηνξηζκνχο κε βάζε ηελ αησλφβηα πξνππεξεζία (θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ θιείζεη έσο θαη 70κελν!) επηθαινχκελν ηελ κε δηελέξγεηα Α΢ΔΠ Μνλά - δπγά δηθά ηνπο, παξαπνκπή ηεο φπνηαο πηζαλφηεηαο δηνξηζκνχ ζην δηελεθέο. Οη απφθνηηνη εηδηθήο αγσγήο Θεζζαιίαο θαη Μαθεδνλίαο δελ δείρλνπλ δηαηεζεηκέλνη λα ―θαηαζέζνπλ ηα φπια‖. Σν αληίζεην. ―΢ηελ δηάξθεηα ησλ δηήκεξσλ θηλεηνπνηήζεψλ καο 18 θαη 19 Μαΐνπ, βηψζακε θιίκα θαζνιηθήο ζπκπαξάζηαζεο, ηα ζρεηηθά κελχκαηα πνπ ιάβακε ήηαλ δεθάδεο‖ ηνλίδνπλ . Καη απεπζπλφκελνη ζην ππνπξγείν δηακελχνπλ κε έληνλε απηνπεπνίζεζε: ―Θέινπκε λα θαηαζηήζνπκε ζαθέο φηη «ήξζακε γηα λα κείλνπκε». Οη θηλεηνπνηήζεηο καο δείρλνπλ φηη κηα λέα γεληά εθπαηδεπηηθψλ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο έρεη «κπεη ζην παηρλίδη». Απηφ αο ην ιάβνπλ πνιχ ζνβαξά ππφςε‖.

΢πδήηεζε κε ζέκα «Ζ Δγθύθιηνο 37/2011 ηνπ Ηδξχκαηνο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ηα ρνξεγνχκελα απφ ηνλ Φνξέα Οξζνπεδηθά, Οξζσηηθά Δίδε θαη Σερλεηά Μέιε πξνρψξεζε ε Κίλεζε Υεηξαθέηεζεο ΑκεΑ – Μεδεληθή Αλνρή. Ζ Κίλεζε Υεηξαθέηεζεο ΑκεΑ, σο κία ΢πιινγηθφηεηα Δλεξγνπνηεκέλσλ Πνιηηψλ/ηζψλ πξαγκαηνπνίεζε απηή ηελ εθδήισζε ζην ΢πλεδξηαθφ Κέληξν ηνπ Ηδξχκαηνο Δπγελίδνπ (Λ. ΢πγγξνχ 387, Παι. Φάιεξν- είζνδνο απφ Πεληέιεο 11) κε ζέκα ηελ Δγθχθιην 37/2011 ηνπ Ηδξχκαηνο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ηελ ρνξήγεζε Οξζνπεδηθψλ, Οξζσηηθψλ Δηδψλ θαη Σερλεηψλ Μειψλ ζηνπο/ζηηο Αζθαιηζκέλνπο/εο κε Αλαπεξία θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απνδνηέσλ πνζψλ, ηνλ αληίθηππν ηεο ζηελ δηαβίσζε ηνπο θαη ηηο πξννπηηθέο ζσξάθηζεο ησλ ζεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηνπο ζηελ Τγεία, ζηελ Απνθαηάζηαζε θαη ζηελ Κνηλσληθή Πξνζηαζία. ΢θνπφο ηεο αλνηρηήο απηήο ζπδήηεζεο ήηαλ ε εηζθνξά θαη θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ φισλ ησλ κεξψλ, νκάδσλ πίεζεο, πνιηηηθψλ, πνιηηεηαθψλ παξαγφλησλ , επηζηεκφλσλ, επαγγεικαηηψλ απνθαηάζηαζεο θαη ελδηαθεξνκέλσλ Πνιηηψλ/ηζψλ, γχξσ απφ ηηο πξννπηηθέο, πνπ ζπλεπηθέξεη ε επίκαρε Δγθχθιηνο. Σν θάιεζκα ηεο Κίλεζεο ζπληζηά έλα νπζηψδεο άλνηγκα ζηελ Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ/ηζψλ, ην νπνίν θαη πξαγκαηψλεηαη κέζσ ηεο ζέζεσο ησλ βάζεσλ γηα ηελ δηεμαγσγή ελφο δηαιφγνπ νιφπιεπξεο πξνζέγγηζεο, απηνχ ηνπ δεηήκαηνο πξψηεο γξακκήο γηα ηελ Αμηνπξεπή Εσή φισλ ησλ Αλζξψπσλ κε Αλαπεξία. -----------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 17-----------------------------------------------------------------------------------


Γηα αδηέμνδν ζε ό,ηη αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ Αηηηθή θάλεη ιφγν ν πεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο Γηάλλεο ΢γνπξφο, γηα ην νπνίν αθήλεη ζαθείο αηρκέο θαηά ηεο θπβέξλεζεο. Με ηε ρσκαηεξή ζηε Φπιή λα κελ κπνξεί λα δερηεί νχηε έλα θηιφ ζθνππηδηψλ έπεηηα απφ δχν ρξφληα θαη ηνλ πεξηθεξεηαθφ ζρεδηαζκφ πνπ είρε θαηαθέξεη λα πεξάζεη κε ρίιηεο δπν αληηδξάζεηο ην 2003 ε ηφηε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑ΢ΟΚ ζηνλ αέξα, ν πεξηθεξεηάξρεο ππνγξακκίδεη φηη εμαθνινπζεί λα κελ ππάξρεη αμηφπηζηε ιχζε γηα ηα ζθνππίδηα ηεο Αζήλαο. Ο θ. ΢γνπξφο επηξξίπηεη ζαθψο επζχλεο γηα ην αδηέμνδν ζηνπο εκπιεθφκελνπο ππνπξγνχο, ηνπο νπνίνπο εγθαιεί γηα κε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, ελψ, φπσο ιέεη ραξαθηεξηζηηθά, «δηα αιιεινγξαθίαο δελ ιχλνληαη ηα πξνβιήκαηα ζην θαη πέληε». Ζ επίζεζε ΢γνπξνχ ζηελ θπβέξλεζε δελ αθνξά κφλν ηελ θαηάζηαζε κε ηα ζθνππίδηα, αιιά θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ «Καιιηθξάηε» θαη ηελ απνγνεηεπηηθή θαηάζηαζε ζην ηζηνξηθφ – εκπνξηθφ Κέληξν ηεο Αζήλαο. Γηα ην πξψην ηνλίδεη πσο, ελψ ε πεξηθέξεηα έρεη ηα θνλδχιηα γηα λα ηξέμεη ην Δ΢ΠΑ, ιείπεη ε ζηήξημε ζε ηερλνγλσζία θαη δηνηθεηηθά κέζα. Γηα ην ηζηνξηθφ Κέληξν ηεο Αζήλαο ππνγξακκίδεη ζε αηρκεξή γιψζζα: «Δκείο έρνπκε ζρέδην, αο ην βξνπλ θαη νη εθπξφζσπνη ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο αληί λα βπζίδνληαη ζηε ρσκαηεξή ησλ ζπλαξκνδηνηήησλ». Ζ δηαρείξηζε ησλ ζθνππηδηψλ ζηελ Αηηηθή απνηειεί δηαρξνληθφ πξφβιεκα ηα ηειεπηαία 25 ρξφληα θαη παξακέλεη ρσξίο αμηφπηζηε ιχζε. Γηα πξψηε θνξά ζηελ Αηηηθή, έπεηηα απφ φζα έρνπλ ζπκβεί, πξνδηαγξάθεηαη αδηέμνδν. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ κειέηεο, επηιέρζεθαλ ρψξνη, θαηαγξάθεθαλ αληηδξάζεηο, θιήζεθαλ επηζηήκνλεο, δηνξγαλψζεθαλ εκεξίδεο, αιιά ηειηθά πνχ βξηζθφκαζηε; Να έρνπκε κία ρσκαηεξή ζηνλ Γήκν Φπιήο, ε νπνία ζε δχν ρξφληα πξνβιέπεηαη λα κελ κπνξεί λα δερηεί νχηε έλα θηιφ ζθνππίδηα θαη λα θιείζεη. Ο πεξηθεξεηαθφο ζρεδηαζκφο είλαη ην κφλν εξγαιείν πνπ έρνπκε ζηα ρέξηα καο. Δίλαη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία. Πξέπεη λα ηνλ εθαξκφζνπκε αθνινπζψληαο φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη, ηφζν αλαθνξηθά κε ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία φζν θαη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο, νη νπνίνη απαηηνχληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ. Σν θξάηνο δελ θαηάθεξε λα εθαξκφζεη ηε δηαδηθαζία πνπ ην ίδην έρεη νξίζεη κε ηνλ πεξηθεξεηαθφ ζρεδηαζκφ ηνπ 2003. Ζ πξφζθαηε απφθαζε ηνπ Διεγθηηθνχ ΢πλεδξίνπ αλάβεη θφθθηλν ζηε ζχκβαζε γηα ηε δεκηνπξγία ηεζζάξσλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο απνξξηκκάησλ. Ζ επζχλε, φπσο αθξηβψο θαη ην πξφβιεκα, είλαη δηαρξνληθή θαη αθνπκπά φιεο ηηο θπβεξλήζεηο. Απφ ην 1975 κέρξη ζήκεξα κεηξάκε πεξίπνπ 34 ππνπξγνχο Δζσηεξηθψλ, πεξίπνπ 14 ππνπξγνχο Πεξηβάιινληνο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ. Πνην είλαη ην απνηέιεζκα ζήκεξα; Να αλαξσηηφκαζηε γηα ηα απηνλφεηα. Με φια φζα ζπλέβεζαλ, ε εμέιημε ήηαλ αλακελφκελε, ήδε απφ ηφηε πνπ αλέιαβα ηα θαζήθνληά κνπ σο πξψηνο αηξεηφο πεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο ζηε δπζθνιφηεξε ζηηγκή ηεο Νενειιεληθήο Ηζηνξίαο. Απαηηείηαη ε άκεζε, πιήξεο θαη ζπλερήο ζπλεξγαζία κεηαμχ ππνπξγείσλ, Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, δήκσλ, θνξέσλ θαη Απνθεληξσκέλεο Απηνδηνίθεζεο, θπξίσο ηψξα πνπ ηα ρξνληθά πεξηζψξηα είλαη αζθπθηηθά ζηελά. Γηά αιιεινγξαθίαο δελ ιχλνληαη ηα πξνβιήκαηα ζην θαη πέληε. Γελ γίλνληαη ζαχκαηα κε ηα ζθνππίδηα, νχηε ππάξρνπλ καγηθά εξγνζηάζηα ή κέζνδνη πνπ λα θαηαβξνρζίδνπλ ηα ζθνππίδηα. Ο ζπλδπαζκφο θαη ε εθαξκνγή φισλ ησλ παξερφκελσλ ηερλνινγηψλ θαη γλψζεσλ, θαζψο θαη ε εθαξκνγή ησλ λφκσλ είλαη ε κφλε ιχζε. Ζ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, δειαδή θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο πξφιεςε – επαλαρξεζηκνπνίεζε – αλαθχθισζε – αλάθηεζε – ηειηθή δηάζεζε. Πηζαλά ζα πξέπεη λα δνζεί βάξνο ζηε ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ, πνπ απφ φ,ηη θαίλεηαη είλαη ε ζεκεξηλή θαη κειινληηθή ηάζε, θαηαιήγνληαο.

ΠΡΟ΢ ΦΖΦΗ΢Ζ Ζ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖ΢Ζ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΗ΢ΜΟΤ Δ΢ΧΣΔΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔ΢ΗΧΝ ΣΖ΢ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ΢ ΑΣΣΗΚΖ΢

Ο Πεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο Γηάλλεο ΢γνπξφο επεζήκαλε ζηελ εηζήγεζή ηνπ: «Ο πξνο ςήθηζε Οξγαληζκόο πεξηιακβάλεη απηφ πνπ ζεσξνχκε φηη ζα είλαη ιεηηνπξγηθφηεξν γηα ην πξψην κεηαβαηηθφ ζηάδην ζπλέλσζεο ησλ ηεζζάξσλ πξψελ Ννκαξρηψλ, ηεο Τπεξλνκαξρίαο θαη ησλ κεηαθεξφκελσλ Γηεπζχλζεσλ απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε θαη ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ. Δίλαη έλαο Οξγαληζκφο κε νξίδνληα εμακήλνπ. Σίζεηαη άκεζα ζε αμηνιφγεζε πξνθεηκέλνπ ε αλαζεψξεζή ηνπ ηνλ Ηαλνπάξην, λα είλαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο κείσζεο Γηνηθεηηθψλ δνκψλ (Γηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ) πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πην επέιηθηνο θαη ζην πλεχκα ηεο επνρήο, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηηο πξνηάζεηο ησλ Παξαηάμεσλ πνπ ηέζεθαλ ππφςε καο, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπκε ην θαιχηεξν απνηέιεζκα. Να δνχκε πψο θαη πφηε ζα έξζνπλ νη λέεο Γηεπζχλζεηο, κε ηη αξκνδηφηεηεο, ηη έξγα ζα εθηεινχλ θαη πφζν πξνζσπηθφ, θαη κφιηο βγάινπκε ηα πξψηα ζπκπεξάζκαηα, ζα μεθηλήζνπκε ζπιινγηθά, ηε ζπδήηεζε γηα ηηο αλαγθαίεο ζπγρσλεχζεηο θαη ζπλελψζεηο. Γηα λα θάλνπκε έλα ζρήκα ζπλεθηηθφ, ιεηηνπξγηθφ θαη κε ζαθή νξηνζέηεζε ξφισλ θαη αξκνδηνηήησλ. Πξνηάζεηο θαη ππνδείμεηο απφ ηελ Αμησκαηηθή Αληηπνιίηεπζε θαη ηηο άιιεο παξαηάμεηο έρνπλ θαηαηεζεί ή ζα θαηαηεζνχλ ηηο πξνζερείο εκέξεο. Σηο θαηαγξάθνπκε, ηηο ιακβάλνπκε ζνβαξά ππφςε θαη ζηελ επφκελε ηξνπνπνίεζε ηνπ νξγαληζκνχ, πνπ δελ ζα αξγήζεη, ζα ηεζνχλ ζην ηξαπέδη ηνπ δηαιφγνπ, ρσξίο παξσπίδεο, αγθπιψζεηο θαη θνκκαηηθέο δεζκεχζεηο. Γεζκεχνκαη φηη εθφζνλ θηλνχληαη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο κείσζεο ησλ δαπαλψλ, ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζα ελζσκαησζνχλ πιήξσο ζην λέν Οξγαληζκφ. Απηφ πνπ δεηψ είλαη λα ςεθίζνπκε ην ζρέδην ηνπ Οξγαληζκνχ σο έρεη, πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαησζνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ νη κεηαθεξφκελεο ππεξεζίεο, θαη λα εληαρζνχλ νξγαληθά ζηηο ζέζεηο ηνπο νη λένη ππάιιεινη, θαη εδψ ζα είκαζηε ζε ιίγνπο κήλεο, ηνλ πξνζερή Ηαλνπάξην, λα θάλνπκε ηελ πξψηε απνηίκεζή καο, θαη λα ζπδεηήζνπκε ζε βάζνο γηα ηηο αιιαγέο πνπ καδί ζα ζπκθσλήζνπκε, θαη πάληα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο κείσζεο θαηά ην δπλαηφ ηνπ νξγαλσηηθνχ κνληέινπ, κε ζθνπφ ηελ ζπλνρή θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ».Ο Πεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο δεζκεχηεθε επί ησλ πξνηάζεσλ, γηα ηελ άκεζε ζχζηαζε νκάδα εξγαζίαο πνπ ζα απνηειείηαη απφ Πεξηθεξεηαθνχο ΢πκβνχινπο θαη εξγαδφκελνπο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ε νπνία ζα επεμεξγαζηεί ην λέν ζρέδην ηξνπνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ κε ρξνληθφ νξίδνληα ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2012 ελψ παξάιιεια επραξίζηεζε ην ΢ψκα γηα ην θιίκα ζπλαίλεζεο θαη ηελ σξηκφηεηα ησλ ηνπνζεηήζεσλ. Σφληζε δε πψο « ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο παξά ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο αληημνφηεηεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζπλερίδεη ην δξφκν ησλ αιιαγψλ θαη ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ,γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ καο θαη ηελ πιήξε εθαξκνγή ζηελ πξάμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ΢». ΢ηε ζπλέρεηα ην Πεξηθεξεηαθφ ΢πκβνχιην Αηηηθήο απνθάζηζε θαηά πιεηνςεθία ηελ αλαβνιή ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο "Μλεκφληα ΢πλεξγαζίαο κε ελδηαθεξφκελνπο θνξείο γηα ην Πξφγξακκα Κνηλσθεινχο Δξγαζίαο - Γεκηνπξγία Θέζεσλ Απαζρφιεζεο κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο ραξαθηήξα ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο" θαζψο θαη ηε ζχζηαζε δηαπαξαηαμηαθήο επηηξνπήο ε νπνία ζα ρεηξηζηεί φιεο ηηο πηπρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. --------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 18---------------------------------------------------------------------------------


Αθνινπζεί απόζπαζκα από ηελ νκηιία ηεο Άλλαο Νηαιάξα πνπ αθνξά ζην ΢ρέδην Νφκνπ Αλακφξθσζε ΢ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, Ρπζκίζεηο ζεκάησλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο. «Πξψην κέιεκά καο πξέπεη λα είλαη θαη είλαη ε δηακφξθσζε ελφο δηθηχνπ γηα ηε κέγηζηε δπλαηή πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ. ΢ηε ζπγθπξία πνπ δηαλχεη ε ρψξα καο θαη πνπ πιήηηεη πξψηα απ‘ φια ηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο, πξψην κέιεκά καο πξέπεη λα είλαη θαη είλαη ε δηακφξθσζε ελφο δηθηχνπ γηα ηε κέγηζηε δπλαηή πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ. Γπζηπρψο, ζηε ρψξα καο παξά ηελ επί πνιιά ρξφληα απζηεξή εξγαζηαθή λνκνζεζία, παξαηεξνχληαη δηαρξνληθά πνιιέο παξαβηάζεηο ηεο. Μάιηζηα, κε πξφζρεκα ηελ θξίζε απφ πνιινχο αζπλείδεηνπο εξγνδφηεο, νη παξαβηάζεηο απηέο πνιιαπιαζηάδνληαη. Έηζη, θαζίζηαηαη εληνλφηεξε ε αλάγθε ελίζρπζεο ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ, ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ πξνζηαηεχεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο εξγαδφκελνπο απφ απζαηξεζίεο, ελψ ηαπηφρξνλα δηαζθαιίδεη, κε ηελ εθαξκνγή εληαίσλ θαλφλσλ, ηνλ πγηή αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ κέζα θη απφ ηελ πάηαμε ηεο καχξεο εξγαζίαο. ΢ην πιαίζην απηφ κε ην ζρέδην λφκνπ γηα ην λέν ΢ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, θηινδνμνχκε ην ΢ψκα λα απνηειέζεη έλα επέιηθην κεραληζκφ πνπ ζα: Παξεκβαίλεη άκεζα ζηνλ έιεγρν θαηαγγειηψλ, Θα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζα ιεηηνπξγεί πξνιεπηηθά γηα ηελ απνηξνπή παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, Θα δξα ζπκθηιησηηθά γηα ηελ επίιπζε αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ δηαθνξψλ, Θα ζπλδξάκεη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο ζηελ ππνγξαθή ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ, Θα επηβάιιεη θπξψζεηο κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα πνπ νδεγνχλ ζηε ζπκκφξθσζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ εδξαίσζε ηεο πεπνίζεζεο φηη νη θαλφλεο δηθαίνπ είλαη εληαίνη θαη εθαξκφδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε φινπο». «Πξψηνο ζηφρνο γηα καο είλαη λα αλαβαζκίζνπκε ην ΢ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ψζηε λα απνηειέζεη ηνλ βαζηθφ βξαρίνλα γηα λα αληηκεησπίζνπκε ηε καχξε εξγαζία, ε νπνία νδεγεί ζε ειιείκκαηα πνπ ζην ηέινο επηβαξχλνπλ φινπο εκάο. Γπζηπρψο, παξά ηελ απηαπάξλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ΢ΔΠΔ, ην ΢ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ζήκεξα έρεη ζνβαξφηαηα πξνβιήκαηα ηα νπνία θη εγψ έδεζα απφ πξψην ρέξη θαηά ηε ζεηεία κνπ σο Τθππνπξγφο. Απαηηείηαη ινηπφλ ε ζπλνιηθή αλακφξθσζε θαη αλαβάζκηζή ηνπ. Γη‘ απηφ κε ην ζρέδην λφκνπ: Πξνρσξάκε ζε πεξηθεξεηαθή δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ, θαιχπηνληαο φιε ηελ επηθξάηεηα. Γηαζθαιίδνπκε ηελ παξνπζία, ηνλ έιεγρν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΢ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, φπνπ ππάξρεη επηρεηξεζηαθή δξαζηεξηφηεηα, κε ηνλ έιεγρν κάιηζηα πιένλ ηνπ πξσηνγελνχο, δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Αλαδηνξγαλψλνπκε ηε δνκή ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ Τπεξεζηψλ θαη ζπγρξφλσο λα γίλεηαη δηαθξηηφο ν ξφινο, νη επζχλεο θαη νη αξκνδηφηεηεο θάζε ππεξεζίαο». «Θα ήζεια λα ζηαζψ εδψ ζην ζέκα ηνπ «Απνηειεζκαηηθνχ Διέγρνπ» πνπ γηα καο είλαη πξψηνο ζηφρνο ψζηε λα πεξηνξίζνπκε ηηο παξαβηάζεηο ηεο εξγαζηαθήο λνκνζεζίαο, αιιά θαη ηελ αδήισηε εξγαζία. Καη πψο γίλεηαη απηφ; Αλαθέξσ ελδεηθηηθά: 1. Με ηελ ειεθηξνληθή δηαζχλδεζε ηνπ ΢.ΔΠ.Δ. θαη ηε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο φκνξνπο νξγαληζκνχο (Η.Κ.Α., Ο.Α.Δ.Γ.) αιιά θαη ηνπο άιινπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο. Έηζη, ε ζεζκνζέηεζε ηεο θάξηαο εξγαζίαο κε ηελ νπνία απεηθνλίδεηαη ε ψξα πξνζέιεπζεο θαη απνρψξεζεο ηνπ εξγαδφκελνπ, θαζψο θαη ην σξάξην εξγαζίαο ζα ζπλδξάκεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αδήισηεο εξγαζίαο. 2.Με ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία θέληξνπ επηρεηξήζεσλ πνπ ππνδέρεηαη θαη αμηνινγεί ηηο θαηαγγειίεο θαη νκάδα εηνηκφηεηαο πνπ παξεκβαίλεη άκεζα γηα ηνλ έιεγρν θαη ιεηηνπξγεί κε ηελ θαηάιιειε ελαιιαγή ησλ Δπηζεσξεηψλ ζε 24σξε βάζε. 3. Με ηελ αληηθεηκεληθνπνίεζε, αιιά θαη απζηεξνπνίεζε ησλ θπξψζεσλ, πνπ θζάλνπλ κέρξη θαη ηελ νξηζηηθή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απφ Γεκφζηνπο Γηαγσληζκνχο». ΢πγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηα απζαίξεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο έθαλε ν Παληειήο Αζπξαδάθεο, Βνπιεπηήο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ηνπ ΠΑ.΢Ο.Κ. ζηνλ Κνηλνβνπιεπηηθφ Σνκέα Δξγαζίαο Πεξηβάιινληνο ηνπ ΠΑ.΢Ο.Κ. (21/07/2011), παξνπζία ηνπ ππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θ. Παπαθσλζηαληίλνπ. Αλαδεηθλχνληαο ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο, ηδηαίηεξα γηα ηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ε νπνία είλαη κηα κεγάιε πεξηνρή κε άιπηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, φπσο ηε κφιπλζε ηνπ Αζσπνχ ζηα Βφξεηα, ηελ έιιεηςε απνρέηεπζεο ζηα αλαηνιηθά, ηε κφιπλζε θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ πνιηηψλ ζηε δπηηθή Αηηηθή θαη ην Θξηάζην, αιιά θαη γεληθφηεξα ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, ηελ απνθαηάζηαζε ιαηνκείσλ, ηηο αλαδαζψζεηο θ.ά. δήηεζε κε αθνξκή ηηο ξπζκίζεηο γηα ηα απζαίξεηα ηα εμήο: Πξψηνλ, λα ιεθζνχλ νπζηαζηηθά θαη εθαξκφζηκα κέηξα, πιαηζησκέλα κε ζπγθεθξηκέλνπο κεραληζκνχο, ψζηε λα κελ ππάξμεη ζην κέιινλ λέα γεληά απζαηξέησλ θαη λα ηεζεί νξηζηηθά κηα θφθθηλε γξακκή ζε απηφ ην ζεκαληηθφ γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία πξφβιεκα. Γεχηεξνλ, θαη ζε φηη αθνξά ηα πνζά πνπ ζα θιεζνχλ λα πιεξψζνπλ νη πνιίηεο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε, απηά λα θαζνξίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά θξηηήξηα, ψζηε λα είλαη δίθαηα θαη αλάινγα ηεο νηθνλνκηθήο δπλαηφηεηαο ησλ πνιηηψλ. Με ζηφρν ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε, λα πξνρσξήζνπλ κε γξήγνξεο δηαδηθαζίεο νη ψξηκεο πνιενδνκηθέο κειέηεο πνπ εθθξεκνχλ, αξθεηέο απ' απηέο εδψ θαη πνιιά ρξφληα. Δπίζεο δήηεζε ηε λνκηκνπνίεζε ή θαη ηελ έληαμή ηνπο ζην ζρέδην πφιεο ησλ δηακνξθσκέλσλ εδψ θαη δεθαεηίεο νηθηζκψλ πνπ πιεξνχλ θπζηθά ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο. Σέινο δήηεζε λα δνζεί επθαηξία εθ λένπ γηα παξνρή λεξνχ θαη ξεχκαηνο ζε φζνπο πνιίηεο δελ είραλ απηή ηε δπλαηφηεηα κε ηελ πξνεγνχκελε ξχζκηζε γηα ηα απζαίξεηα ηνπ 2003. Κιείλνληαο ν Παληειήο Αζπξαδάθεο αλέδεημε ην ζέκα ησλ δαζηθψλ ραξηψλ θαη ηελ αλάγθε λα νινθιεξσζνχλ κε γξήγνξεο δηαδηθαζίεο αιιά θαη λα απνηππψλεηαη ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ψζηε λα κελ ηαιαηπσξνχληαη νη πνιίηεο. Καη επηζήκαλε ηελ αλάγθε νη φπνηεο ξπζκίζεηο ππάξμνπλ λα ζπλνδεπηνχλ θαη κε επηπιένλ κέηξα κε ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο αιιά θαη γηα φιε ηε ρψξα. ------------------------------------------------Με αθνξκή ην δηαθξαηηθό ζπλέδξην πνπ δηνξγάλσζε ν Γήκνο Αραξλψλ γηα ηε Βηψζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε, ν βνπιεπηήο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ηνπ ΠΑ΢ΟΚ θ. Παληειήο Αζπξαδάθεο πξαγκαηνπνίεζε ζχληνκε νκηιία κε ζέκα ηε βηψζηκε αλάπηπμε «Ζ βηψζηκε αλάπηπμε, κε ηελ επξεία έλλνηα ηεο ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζε κηα αλαβαζκηζκέλε ηνπηθή θνηλσλία. Άιισζηε ε νηθνλνκηθή επεκεξία, ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ε πνηφηεηα δσήο θαη ην πςειφ επίπεδν αζηηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη αιιειέλδεηα θαη επηηπγράλνληαη κέζα απφ κηα πνηνηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε θνηλσληθή ηζνξξνπία, νηθνλνκηθή επεκεξία θ.ιπ.», ηφληζε ν βνπιεπηήο ζηελ αξρή ηεο νκηιίαο ηνπ. «Σα πξνβιήκαηα ησλ πφιεσλ, ηδηαίηεξα ησλ κεγαιχηεξσλ, ζέινπλ λέεο ηδέεο, πξσηνπνξηαθέο πξνηάζεηο θαη απνθαζηζηηθφηεηα ζε κηα ζεηξά θξίζηκσλ ζεκάησλ, πνπ αθφκε θαη ζήκεξα ε Διιάδα αδπλαηεί ή δπζθνιεχεηαη λα αληηκεησπίζεη. Θέκαηα γηα ηα νπνία θαη ε ειιεληθή θπβέξλεζε αιιά θαη πνιιέο δεκνηηθέο αξρέο έρνπλ μεθηλήζεη έλαλ ηηηάλην αγψλα γηα λα πεηχρνπλ γξήγνξα θαη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα». ΢ηε ζπλέρεηα θαηέγξαςε θάπνηνπο ηνκείο δξάζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ πην πνηνηηθή κηα ηνπηθή θνηλσλία θαη λα δψζνπλ λέεο πεγέο εζφδσλ ζηελ ηνπηθή Απηνδηνίθεζε πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ , φπσο ε ελεξγεηαθή απηνλνκία ησλ δήκσλ, νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, ε απνδνηηθή αλαθχθισζε, ε κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη πνιιά άιια δεκηνπξγνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, αλαβαζκίδνπλ ην πεξηβάιινλ, εμνηθνλνκνχλ ρξήκαηα θαη ηαπηφρξνλα πξνζζέηνπλ λέεο πεγέο εζφδσλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Ο βνπιεπηήο θιείλνληαο ηελ νκηιία ηνπ αλέδεημε ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα ζε πξσηαγσληζηή θάζε ηνπηθήο θνηλσλίαο ζε αξκνληθφ ζπλδπαζκφ κε ηελ βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε. «΢εκαληηθφ ζηα ρξφληα πνπ έξρνληαη, πέξα απφ ηε βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε, ζα απνηειέζεη θαηά ηε γλψκε κνπ έλα λέν πνηνηηθφ επίπεδν ζρέζεσλ ησλ αλζξψπσλ κεηαμχ ηνπο. Οη ηζρπξνί ζπλεθηηθνί δεζκνί ζα ζπκβάινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ ζα έξζνπλ ζε νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν, αλαδεηθλχνληαο ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα ζε αδηακθηζβήηεην πξσηαγσληζηή θάζε ηνπηθήο θνηλσλίαο». --------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 19---------------------------------------------------------------------------------


ΓΡΑΦΔ ΑΛΛΛΟΗΜΟΝΟ ΜΔ ΣΡΗΑ ΛΑΜΓΑ… ΚΑΗ Ζ ΕΧΖ ΢ΤΝΔΥΗΕΔΣΑΗ… Βιέπνληαο έλα βίληεν πνπ δεκνζίεπζε έλαο θίινο ζην Facebook θαη αθνξνχζε κηα πνιηηηθή εθδήισζε, άξρηζα λα πηζηεχσ φηη, είηε πξέπεη λα ππάξρεη κεραλή ηνπ ρξφλνπ θαη λα κελ καο ην έρνπλ πεη είηε θάπνηνη ηχπνη είλαη θξπκκέλνη ζε ληνπιάπεο καδί κε λαθζαιίλε θαη θαηά δηαζηήκαηα βγαίλνπλ ζαλ βξηθφιαθεο γηα λα καο ζηνηρεηψζνπλ. Παξαηήξεζα έλαλ πεξίεξγν κε καιιί-ραίηε δεθαεηίαο 70 θαη αξρέο 80, κε ην αλάινγν ληχζηκν, δειαδή αλνηρηφ πνπθάκηζν, ηξίρεο ζψξαθα θφξα παξηίδα θαη πεξπάηεκα αλαζηελάξε, λα επηηίζεηαη ‗δεκνθξαηηθά‘ ζ‘ έλα λεψηεξν γηαηί δελ ηνπ άξεζε ε νκηιία ηνπ. Ζρεηηθφ ππφβαζξν κηα κεζήιηθε θαξαθάμα λα ηζηξίδεη ζην λεαξφ «θάηζε θάησ βξε! Γελ βνιεχηεθεο θαη ηα ιεο…» θαη άιια ηέηνηα φκνξθα θαη επγεληθά ιφγηα. Ζ αιήζεηα είλαη φηη κνπ ήξζε ακέζσο ζην κπαιφ ε εηθφλα ηνπ Greek Kamaki κε ηε ζηρακέλε θακπάλα θαη ηηο ηξηρσηέο θνηηήηξηεο εθείλσλ ησλ επνρψλ πνπ θακία ζρέζε δελ έρνπλ κε ηε λέα γεληά. Σφηε ήηαλ πνπ ζθέθηεθα ηε κεραλή ηνπ ρξφλνπ. Γηαηί ή ππάξρεη θξπκκέλε θάπνπ ή θάπνηνο καο θάλεη πιάθα ή ηέινο κεξηθνί άλζξσπνη γηνξηάδνπλ ηηο απνθξηέο φιν ην ρξφλν… Δίλαη δπλαηφλ φηαλ ε ζεκεξηλή λενιαία θνληεχεη λα λνηθηάζεη δηαζηεκφπινην γηα δηαθνπέο ζηνλ Άξε λα εκθαλίδνληαη ηέηνηνη άλζξσπνη ζαλ θιεηδνθξάηνξεο ησλ ηπρψλ ηνπο; Μα πνπ δνχκε; Πνηνο είλαη απηφο πνπ ζα θαηαιάβεη ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ζα θξνληίζεη λα βξεη ιχζεηο, ηελ ψξα πνπ φια ηξέρνπλ κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ θσηφο θαη θάπνηνη κε ην ηξίθπθιν ηνπ Γηαθνπκή; Σν πξφβιεκα ζηε ρψξα καο, θαηά ηελ ηαπεηλή κνπ άπνςε, δελ είλαη κφλν ην νηθνλνκηθφ. Δίλαη θαη ην αηζζεηηθφ πνπ επεξεάδεη ςπρή, ζψκα θαη ηξφπν δηαβίσζεο. Θα πνπλ νξηζκέλνη «εδψ ν θφζκνο θαίγεηαη θη απηφο κε ην ραβά ηνπ». Δγψ ζα ηνπο απαληήζσ κε ηε ζεηξά κνπ. ΋ρη θίινη, δελ είκαη βνιεκέλνο θαη ηα απερζή νηθνλνκηθά κέηξα κε πιήηηνπλ άκεζα. Δπίζεο, δελ είκαη θνκκαηηθνπνηεκέλνο θαη δελ κε απαζρνιεί ηη γίλεηαη ζην εζσηεξηθφ ησλ θνκκάησλ. Γελ κε απαζρνινχλ αθφκα ηα ησλ ηδενινγηψλ, ζξεζθεηψλ θαη νηηδήπνηε άιιν. Δίκαη φκσο πνιίηεο απηήο ηεο ρψξαο θαη δελ αληέρσ πηα απηνχο πνπ ζέινπλ ην πηζσγχξηζκα θαη πξνζπαζνχλ λα ην θέξνπλ κε θάζε ηξφπν. Γελ αληέρσ λα μαλαδψ ηελ θπξά Καηίλα, Μαξίθα ή φπσο αιιηψο ζέιεηε πείηε ηελ, λα πεηά ηα κπνπγαδφλεξα ζην πεδνδξφκην. Γελ αληέρσ άιιν ηε δήζελ ιατθή νξγή ηνπ βνιεκέλνπ πνπ μεζπά κε κίζνο πάλσ ζ‘ απηφλ πνπ δελ έρεη γιχςεη θαλέλαλ, φηαλ έρεη πηάζεη κηα ζέζε. Γελ αληέρσ άιιν ηνπο ρηκπαηδήδεο θακάθεδεο, ηηο θακπάλεο ηνπο θαη ηα ιατθίζηηθα γνχζηα ηνπο. Γελ ζέισ λα βιέπσ λα ηξψγνληαη δηζεθαηνκκχξηα φιεο απηέο ηηο δεθαεηίεο, αθφκα θαη ζήκεξα, θαη νη ειιεληθέο πφιεηο λα είλαη έλα κεγάιν …ραλείν. Γελ αληέρσ λα βιέπσ ηε κάλα κε ην θαξνηζάθη, ηνλ γέξν θαη ηνλ αλάπεξν λα κελ κπνξνχλ λα βγνπλ βφιηα γηαηί δελ ππάξρνπλ πεδνδξφκηα, αθνχ έθαγαλ ηα ιεθηά γηα ηελ θαηαζθεπή απηψλ θαη ησλ ξακπψλ ηνπο νη θπβεξλψληεο ή επεηδή θάπνηνο νπξαθνηάγθνο λενέιιελαο ή παιηνέιιελαο έρεη παξθάξεη ηε κεραλάξα ηνπ ή ηελ απηνθηλεηάξα ηνπ επάλσ ηνπο. Έρνπκε θαηαληήζεη απηή ηε ρψξα έλα κεγάιν δσνινγηθφ θήπν ρσξίο θινπβηά, ζηνλ νπνίν γίλεηαη ηεο θαθνκνίξαο θαη ν έλαο ρέδεη εθεί πνπ ηξψεη ν άιινο. Ήδε αθνχσ θάπνηεο θσλέο λα κνπ ιέλε ‗αλ δελ γνπζηάξεηο λα παο ζε άιιε ρψξα!‘ Καη ήδε αθνχσ ηελ απάληεζε κνπ, λα θχγεηε θχξηνη εζείο, λα πάηε απφ εθεί πνπ ήξζαηε, έιιελεο ή αιινδαπνί, αλ ζέιεηε λα καο θάλεηε φινπο ζαλ ηα κνχηξα ζαο. Αξθεηνχο δηψμαηε θαη ζάςαηε κε ηε ζπκπεξηθνξά ζαο, ην ξνπζθέηη ζαο θαη ηελ αλαμηνθξαηία ζαο, απφ φπνηνλ πνιηηηθφ ρψξν θαη αλ πξνέξρεζηε! Γηαηί αλ αλήθαηε εδψ, δελ ζα βξσκίδαηε ηνπο πάληεο θαη ηα πάληα κε ηελ αηζζεηηθή ζαο θαη ζα είραηε θαζαξίζεη ηηο ληνπιάπεο ζαο απφ ηα ζθνξνθαγσκέλα αλζξσπάξηα ζαο…

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ

ΠΑΡΑΝΟΜΔ΢ ΠΡΑΞΔΗ΢ ΚΑΗ ΢ΤΚΟΦΑΝΣΗΚΔ΢ ΓΤ΢ΦΖΜΗ΢ΔΗ΢ ΑΠΟ ΣΖΝ Δ.Ο.Κ.Α

Με έθπιεμε δηαβάζακε ζην ελεκεξσηηθό έληππν (νξίδνληαο) ηνπ ζπιιόγνπ παξαπιεγηθώλ ηε ζξαζύηεηε ζπλέληεπμε ηνπ παξαηηεζέληα από ηνλ Μάην πξνέδξνπ ηεο Δζληθήο Οκνζπνλδίαο Κηλεηηθά Αλαπήξσλ (Δ.Ο.Κ.Α), θπξίνπ Νηθνιάνπ ΢θόλε ν νπνίνο όρη κόλν έρεη πξνβεί ζε παξάλνκεο πξάμεηο θαη ζπθνθαληηθέο δπζθεκίζεηο γηα ηηο νπνίεο ζα απνινγεζεί ζηνλ εηζαγγειέα αιιά ζπλερίδεη λα πξνεδξεύεη θαηαζπαηαιώληαο δεκόζηα ρξήκαηα εηο βάξνο ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ θαη ησλ αλαπήξσλ όπσο έθαλε θαη κε ηα απνηακηεπκέλα ρξήκαηα πνπ ηνπ άθεζε ε πξνεγνύκελε δηνίθεζε. Απφ ηνλ αξκφδην δηθεγφξν ηεο λνκηθήο ππεξεζίαο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θ. Πνληηθφ ελεκεξσζήθακε φηη ν θάθεινο ηεο Δ.Ο.Κ.Α (Αξ. Φαθ. 97361) ζηε λνκηθή ππεξεζία ηεο ηξάπεδαο ελεκεξψζεθε ηελ 01/07 ηνπ 2011 γηα ηελ ζχλζεζε ηνπ αλχπαξθηνπ θαη παξάλνκνπ Γ.΢. πξνθεηκέλνπ λα εηζπξάηηεη ν παξαηηεζείο πξφεδξνο ρξήκαηα. Πέξα ηεο πιαζηνπξνζσπίαο παξηζηάλνληαο ηνλ πξφεδξν, εηζπξάηηεη 7.000 επξψ κεληαίσο ρσξίο λα γλσξίδνπκε επαθξηβψο πνπ πεγαίλνπλ, ππνγξάθεη θαη δηάθνξα έγγξαθα ρσξίο λα έρεη θαλέλα πιένλ δηθαίσκα απφ ηεο 22 Μάηνπ πνπ παξαηηήζεθε νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα ελψπησλ ηεο Γ.΢.. Δθηφο ηνχηνπ, καο εκθαλίδεηαη ζαλ ζσηήξαο ησλ θηλεηηθά αλαπήξσλ καδί κε ηελ θιίθα ηνπ ζην Γ.΢ ηεο Δ.Ο.Κ.Α, φηαλ δελ κπφξεζε λα ειέγμεη ηε κατκνχ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ 25 αηφκσλ πνπ κεζφδεπζε ν ίδηνο θαη ζηελ νπνία δελ βξέζεθε νχηε έλαο λα ηνλ ππεξαζπηζηεί ηελ ψξα ηεο παξαίηεζήο ηνπ. Αο ηνπ ππελζπκίζνπκε φκσο φπσο θαη ζηνλ Β‘ Αληηπξφεδξν θχξην Ακνηξίδε Κσλζηαληίλνπ αιιά θαη ηελ πξφεδξν ηεο ειεγθηηθήο επηηξνπήο θπξία Αλησλία Αλδξηνπνύινπ πνπ παξαλνκνχλ καδί ηνπ φηη δελ έρνπλ ζπγθαιέζεη Γ.΢, σο φθεηιαλ απφ ην θαηαζηαηηθφ γηα ηελ αλαπιήξσζε ηνπ πξνέδξνπ θαη δελ έρνπλ δψζεη επαξθείο αηηηνινγήζεηο γηα ηελ θαηαζπαηάιεζε πνιιψλ δεθάδσλ ρηιηάδσλ επξψ απφ ηνλ πξψελ πξφεδξν θ. ΢θφλε θαη ηνλ ηακία ηνπ θ. Γειεγηάλλε Παλαγηψηε, κε ηελ αλνρή θαη ηελ ζπγθάιπςε ηεο πξνέδξνπ ηεο ειεγθηηθήο επηηξνπήο θπξία Αλησλία Αλδξηνπνύινπ. Πνηνο μέξεη άξαγε γηαηί ε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο Οκνζπνλδίαο δελ κπήθε ζην ΗΝΣΔΡΝΔΣ; Καη γηαηί δελ ιεηηνπξγεί ηίπνηα άιιν ζηελ Δ.Ο.Κ.Α φπσο θαη ε ελεκέξσζε ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο Δ.Ο.Κ.Α. ζην ΗΝΣΔΡΝΔΣ αο πνχκε, ππάξρεη ελδηαθέξνλ κφλν γηα ηα νηθνλνκηθά; Πεξηκέλνπκε ην ππνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο επηηέινπο λα ιάβεη κέηξα εάλ πξαγκαηηθά ηζρύνπλ νη δειώζεηο ηνπ ππνπξγνύ θ. Λνβέξδνπ πεξί θάζαξζεο. Γηα ηα ππφινηπα ζα κηιήζεη ε δηθαηνζχλε. --------------------------------------------------------------------------------------ΣΕΛΙΔΑ 20---------------------------------------------------------------------------------