AMEA - SEPTEMBER 2010

Page 1

∂º∏ª∂ƒπ¢∞ ∆√À ¶∞¡∂Àƒø¶∞´∫√À ™øª∞∆∂π√À ∞¡∞¶∏ƒø¡ ∫∞π ∞∆√ªø¡ ª∂ ∂π¢π∫∂™ ∞¡∞°∫∂™ “™À¡∂ƒ°∞™π∞ - ¢∏ªπ√Àƒ°π∞” ª∂§√™ ∆∏™ ∂.√.∫.∞. (∂£¡π∫∏ √ª√™¶√¡¢π∞ ∫π¡∏∆π∫∞ ∞¡∞¶∏ƒø¡) ª∂§√™ ∆∏™ ∂.™.∞.ª∂.∞. (∂£¡π∫∏ ™À¡√ª√™¶√¡¢π∞ ∞∆√ªø¡ ª∂ ∞¡∞¶∏ƒπ∞)

ETO™ 6 6 ΕΤΟΣ

API£MO™ ºY§§OY ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ75Ô 80ο

A¶ƒπ§π√™ 20102010 TIMH 0,01 EYRO ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΙΜΗ: 0,01 €

ΚΥΡΙΕ Π ΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ §∂øº√ƒ√™

ΜΑΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΑΤΕ; Ή ΣΑΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΑΝ;

£∞¡∞∆√À

Ολόκληρη η Ελλάδα περίμενε να υλοποιηθούν οι προ- αντιμετωπίζει ο λαός μας σήμερα. Και αναρωτιόμαστε πάλι, εκλογικές σημαντικές δεσμεύσεις και υποσχέσεις του πόσα σαλόνια πρέπει να γκρεμίσουμε για να φτιάξουμε μια ¶fiÛÔ ÌÔÚ› Ó· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Ë ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹ ηÈμας Ë ·Ó·ËÚ›· ΠΑΣΟΚ, για τα πολύ σοβαρά θέματα που απασχολούν τη Ελλάδα καλύτερη; Αν αγαπάμε τη χώρα και θέλουμε ÛÙË δεν ψÊfiÚÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ˙ÒÓ˘; του ¶ÔÈÔ˜ ÌÔχώρα μας. Σε καμία προεκλογική σας εκστρατεία μας ναı·Ó¿ÙÔ˘ γλυτώσει Ù˘ η λεβεντιά και η αξιοπρέπεια Έλληνα, θα είπατε για τις περικοπές των συντάξεων, τωνÚ› μισθών, και πρέπει να·˘Ù¤˜ στηρίξουμε την μεσαία και την τελευταία¤¯ÂÈ τάξη Ó· ÎÔÛÙÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ·Í›Â˜; ∏ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· της κατσαρόλας. Ο πολλαπλασιασμός της φορολογίας σε Â‰Ò ανθρώπων που πραγματικά είναι αγωνιστές ÍÂÛËΈı› Î·È Î·ÈÚfi, ·˘Ùfi ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fiκαι Ù·Έλληνες. ·Ófi σύγκριση με τις περικοπές και την ασθένεια της ανεργίας Γιατί στα σαλόνια κανένας δε ξέρει τι κρύβεται. Αρπαχτικά Ô˘ ›¯·Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÔÈ 3.000 οÙÔÈÎÔÈ. √ ·Û˘Ó›‰ËÙÔ˜ Ôείναι ότι χειρότερο θα μπορούσε να γίνει στη χώρα μας. και λαγωνικά υπάρχουν παντού, όπως γνωρίζουμε όλοι. ‰ËÁfi˜ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙÔ ı‡Ì· ÙÔ˘, ÙÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·Û˘ÓÂȉËÛ›· Αναρωτιόμαστε λοιπόν, τι μπορεί να συμβαίνει; Ποιος ή Τιμωρία όμως, υπάρχει άραγε ή αλληλοκατηγορούνται όλοι ÙˆÓ η·ÚÌÔ‰›ˆÓ, Ô˘ Ó· ıÚËÓԇ̠·ÎfiÌ·γλεντώντας ı‡Ì·Ù· τι φταίει; Στα μεγάλα σαλόνια εκεί που δε φτάνει φωνή μαζί και ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó το βράδυ στα μπουζούκια σχεδιάζουν ÛÙȘ ÌfiÓÈ̘ ı·Ó¿ÙÔ˘, ÙÈ την Ó· Ô‡ÌÂ; του λαού, κρύβονται όλες οι λύσεις των προβλημάτων που ·Á›‰Â˜ πως θα ξεφύγουμε από κρίση; ¶Ú¤ÂÈ fï˜ Ó·

Παρά τα συστήματα ασφαλείας

ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÂÌ¿˜ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÁÈ·Ù› ÔÈ ·Á›‰Â˜ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ‰È¿ÎÚÈÛË ÛÙ· ·ÍÈÒÌ·Ù·. √È ˘ÂÚÎÂÚ‰ÔÊfiÚ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ·ÔηıÈÛÙÔ‡Ó ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ‚Ï¿‚˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¿‰ÈÎÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ο ανασχηματισμός έγινε γρήγορα. Σε χρόνο που πιστεύαμε ότι οι υπουρ∆ÒÚ· ÔÈÔ˜ ı· ·Ô˙ËÌÈÒÛÂÈ ÙÔκαθένας Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı‡Ì· γοίÙÔ˘˜. θα είχαν μάθει τις ανάγκες του κόσμου ο στον τομέα του ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ó›˜. και θα ρύθμιζαν ανάλογα την πολιτική τους ο πρωθυπουργός άλλαξε το

Ο ανασχηματισμός έγινε γρήγορα

που το κρατος-πρόνοιας συνέστησε μεταπολεμικά για τους πολίτες οι τελευταίοι αισθάνονται σήμερα τα συστήματα Û˘Ó. ÛÂÏ. 13 κυβερνητικό σχήμα. Τώρα εκ νέου χρειάζεται και άλλη περίοδος προσαρασφαλείας να μην τους μογής για το νέο υπουργικό σχήμα με τους πολίτες να ζουν σε βαθύτατη δημιουργούν συναισθήκρίση. Οι αλλαγές σε πρόσωπα υπουργών που δεν τα πήγαιναν καλά ήταν ματα ασφάλειας παρά επιβεβλημένο να γίνει. Όμως το να αλλάζεις όλο το υπουργικό σχήμα απεναντίας συναισθήείναι δείγμα αποτυχημένης πολιτικής για τον πρωθυπουργό έως τώρα. ματα ανασφάλειας.Σε Βέβαια η θητεία κάθε κυβέρνησης είναι τετραετής και τότε μόνον κρίνεεποχή έντονης αναÛ˘Ó. ÛÂÏ. 18και ται ο πρωθυπουργός. Όμως ο κόσμος εν μέσω μεγάλης οικονομικής σφάλειας που ο κάθε κοινωνικής κρίσης δεν αντέχει πολλά πειράματα και μεταβολές. Τώρα πολίτης ή ασφαλίζεται πρέπει να καταλάβει ο κάθε υπουργός ότι κάθε μέρα πρέπει να εφαρμόζει σε ιδιωτικές εταιρείες ή απευθύνεται σε εταιρείες σεκιούριτι ή ακόμη βάζει πολιτική που θα ευνοεί όσο περισσότερο κόσμο. Οι υπουργοί οφείλουν συναγερμούς ασφαλείας δυστυχώς δεν αποκτά τον αέρα ασφάλειας αλλά να είναι υποστηρικτές των πολιτών σ’ ένα σωρό προβλήματα που αντιούτε φρέσκο αέρα δεν εξασφαλίζει γιατί και αυτός είναι μολυσμένος.Οι γονείς μετωπίζουν. Πρέπει να δίδουν λύσεις και οράματα σε προβλήματα και είναι διαρκώς φοβισμένοι για τα παιδιά τους και αυτός ο φόβος επιτείνεται προοπτικές των ΠοτέÙ˘ όμωςfiÏ˘ δεν είναιÕÓˆ αργά.§ÈÔÛ›ˆÓ, Ας καταλάβουν √ πολιτών. ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÃÚ‹- οι όσο τα δελτία ειδήσεων στην τηλεόραση θυμίζουν πολεμικά ανακοινωθέντα νέοι υπουργοί ότι κάθε μέρα θα πρέπει να κάνουν έργο για τον κόσμο και αφού είναι γεμάτο φόνους,ληστείες,βιασμούς.Η ασφάλεια έχει γίνει υπαρξιακή ÛÙÔ˜ ¶·Ô‡˜, ¤‰ˆÛ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ Ë̤όχι να τους βλέπουμε στην τηλεόραση στα τηλεοπτικά παράθυρα μόνον ανάγκη μ'αποτελεσμα οι ασφαλιστικές εταιρείες να έχουν γίνει τεράστιες ποÚ·˜, Ì ÙËÓ ÂÎÊÒÓËÛË ÙÔ˘ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎÔ‡, Âχωρίς ουσία πολιτικής. λυεθνικές εταιρείες.Ομως τα συστήματα ασφαλείας φυλακίζουν ψυχολογικά ÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ Ù· ‰È·¯ÚÔÓÈο ÌËӇ̷ٷ Ù˘ τον άνθρωπο γιατί γεννούν στο μυαλό των ασφαλισμένων έναν πρόσθετο ÂıÓÈ΋˜ τρόποι ÂÂÙ›Ԣ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘. διασκέδασης που αρχίζουν αργά την νύχτα φόβο που του γίνεται έμμονη ιδέα.Νοιώθει διαρκώς να του τραβούν το χαλί Ναρκωτικά και σύγχρονοι ανατροφή κάτω από τα πόδια.Αλλά και στις σχέσεις μεταξύ τους οι άνθρωποι είναι ξένοι και διαρκούν έως το πρωί κάνει τους γονείς παρά την καλή Û˘Ó. ÛÂÏ. που 8 όχι με την έννοια ότι δεν γνωρίζονται αλλά δεν σχετίζονται,ζούμε πολλοί με έχουν δώσει στα παιδιά τους ν'ανησυχούν.Αλλά και τα παιδιά με την ανεργία πολλούς αλλά ουσιαστικά είμαστε μόνοι.Τον νοιώθουμε τον διπλανό μας σαν να καλπάζει δεν νοιώθουν ηρεμία ούτε μια στιγμή.Ο ανταγωνισμός είναι ένα εν δυνάμει εχθρό μας παρά σαν άνθρωπο που θα μοιραστούμε μαζί του τα σκληρός.Ακμαίες επιχειρήσεις είναι δυνατόν από την μια στιγμή στην άλλη «¶¤Ú·Û· ‰ÂηÔÎÙÒ ÔÏfiÎÏËÚ· ¯Úfiπροβλήματα μας και τους φόβους μας.Η έλλειψη εμπιστοσύνης γεννά τον φόβο να μεταναστεύσουν και χιλιάδες πολίτες να μείνουν άνεργοι.Ετσι η διαρκής ÓÈ· ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô άνθρωÙÔ˘ ∏ÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ñ ¶EZO¢POMIAKH . . . . . . . . 2 ανησυχία προσφέρει τον πυρετό της δημιουργίας αλλά και την υπέρταση,το ανασφάλειας.Οι ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑΚΗ . . . . . . . . . . .™Ù·ıÌÔ‡, 2 ποι φθάνουν fiˆ˜στοÊ·›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙË νευρώσεις,τις καρδιοπάθειες,τα εγκεφαλικά όλες όσες ονομάζονται σημείο άγχος,τις ñ MA™ EN¢IAºEPOYN . . . . . . 4 ασθένειες προστάϤÂÈ Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ ƒÂ-του πολιτισμού.Και είναι φυσικό ο φόβος της αρρώστιας να γεννά ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ . . . . . . . . .ʈÙÔÁÚ·Ê›·», 4 να πληρώνουν την αρρώστια του φόβου.Υπάρχουν και οι οικονομικές αναταραχές στα τες.Αν υπήρχαν όμως τώρα ñ ∞ª∂∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ı˘ÌȈٿ΢, «Î·È ı˘Ì¿Ì·È Ì›· Ôχ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ . . . . . . . . . . . . . 5 σωστές ανθρώπινες σχέ- κράτη που κλονίζουν το κράτος-πρόνοιας. Απαιτείται ο σύγχρονος άνθρωπος fiÌÔÚÊË ÁÂÈÙÔÓÈ¿, Ì ˙ÂÛÙÔ‡˜ ·Óñ FLASH NEWS απαλλαγεί να ασκηθεί στο θάρρος και να μην το βάζει στα πόδια μπρος σ'ένα κίνδυνο FLASH NEWS . . .. . .. . . . .. . .. . . . .. 6 . . . .ıÚÒÔ˘˜. 6 σεις θα είχαμε ∑ˆ‹ Î·È ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·, ̤ڷ από φοβίες που έχουν ούτε να μεγενθύνουμε τα προβλήματα του καιρού μας. ñ TEXNH & ¶O§ITI™MO™ . . .. . . . .7 . . . Î·È ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 7 Ó‡¯Ù·, ÁÈ·Ù› ÙfiÙ ˘‹Ú¯Â ˙ˆ‹ fiΓ.Ν. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ εξελιχθεί σε ιδεοληψίες. ÏÔ ÙÔ ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚÔ…» ñ KATø ¶ATH™IA . . . . . .ΙΣΤΟΡΙΕΣ . . . . 12 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 8-9

ªÈ· ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ηÈÚfi ÛÙ· ∫¿Ùˆ ¶·Ù‹ÛÈ· …

ñ E§§A¢A .ΕΚΛΟΓΕΣ . . . . . . . . . . . .. 14-15 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ . . . . . 11 ΕΛΛΑΔΑ . . . ™TON . . . KO™MO . . . . . . . . . . . 16 . ñ TAYTOTHTA

14-15

ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ñ ™∆∞ƒ∞∆∞ ∞§∞ΔΑΚΤΥΛΙΘΡΩΝ °∞§§π∫∞ . . 17 . . 16 ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ . ¶AI¢IOY . . . . . . . . . .18 . . . 18 ñ H ºø§IA TOY ΤΟ ΙΚΑ, ΤΟΥ ΙΚΑ...Ω ΙΚΑ . . . . . . 20

KOINø¡π∫√™ ∆√Àƒπ™ª√™ 2010

∂£¡π∫∏ ∂¶∂∆∂π√™ 25∏™ ª∞ƒ∆π√À

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Û˘Ó. ÛÂÏ. 12

Στις 20 Σεπτεμβρίου θα γίνει η έναρξη της νέας σχολικής περιόδου στο Κ.Ε.Α Άνω Λιοσίων. Εγγραφές γίνονται καθημερινά και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή.

>

¢π∞µ∞™∆∂ ª∞™ ∏§∂∫∆ƒ√¡π∫∞

www.keana.gr ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΑΣ - www.pressreader.gr www.keana.gr www.pressreader.gr ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ÛÂÏ.Σελ.1 1


…συνέχεια από το προηγούμενο

B IO B ° IO P B °P Aº IO A I °Pº KO AIKO º IK O

… Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ …Ήθελα Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙÔÙÔÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ πολλά, έκανα όνειρα και πάντα προσπαθούσα να νιώθω με τα καλύτερα συναισθήματα, ακόμα και … Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ∆Ô ·ÊÂÓÙÈÎfi Ô˘ıÂÓ¿ Î·È Ù· ηÙÔÛÙ¿ÚÈη ÛÙË ÙÛ¤Ë ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Ì Á·ÚÁ·Ï¿Ó ÛÚÒ¯ÓÔÓÙ·˜ Ì ӷ ·στις μεγαλύτερες δυσκολίες μου. Ποτέ δεν τι θα συναντήσω. Ήξερα όμως πώς να το Το ∆Ô ·ÊÂÓÙÈÎfi Ô˘ıÂÓ¿ Î·È Ù· Î·È Î·ÙÔÛÙ¿ÚÈη ÛÙË ήξερα ÙÛ¤Ë ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Ì Á·ÚÁ·Ï¿Ó ÛÚÒ¯ÓÔÓÙ·˜ Ì αντιμετωπίσω. Ó· ·Ú·Ù‹Ûˆ ÙÔ Î·ÚfiÙÛÈ Ù· ÂÌÔÚ‡̷ٷ Î·È Ó· ʇÁˆ… ∂Âȉ‹ fiÙÈ ÎÈ ·Ó Û˘Ó¤‚·ÈÓ Á‡Úˆ ÌÔ˘, ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ÕÓÓ· Î·È ÛÙË ÛÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiαλατοπίπερο στη Î·È ζωή περισσότερους ανθρώπους, είναι ο ιδρώτας, η κούραση, χαρά η λύπη. Ú·Ù‹Ûˆ ÙÔ Ù·για ÂÌÔÚ‡̷ٷ ʇÁˆ… ∆Ô Î·ÚfiÙÛÈ ÊÈÏfiÙÈÌÔ fï˜ ηÈτους ·˘Ù¿ Ô˘ Î·È Â›¯·Ó·Ì¿ıÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ÛÙËÓ ·ÓˆÙ¿ÙË Â˙Ô‰ÚÔÌȷ΋ ‰ÂÓηÌÔ˘ ÙÔκαι Â¤ÙÚÂÙËÙ· Ù˘ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ˘, Ù˘ ·ÂÏÈÛ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˘ °ÔÏÁÔı¿ Ô˘ Ì ÂÚ›ÌÂÓÂ, ‰ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚· ˆ˜ Είναι και η κάθε φορά που τα καταφέρνει να ξεπεράσει το πρόβλημα του. Είναι η δύναμη και του ∆Ô ÊÈÏfiÙÈÌÔ fï˜ Î·È ·˘Ù¿ Ô˘ ›¯· Ì¿ıÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ÛÙËÓ ·ÓˆÙ¿ÙË Â˙Ô‰ÚÔÌȷ΋ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ÙÔ Â¤ÙÚ„·Ó Î·È ¤ÙÛÈ ÂÁÎψ‚›ÛÙËη ÛÙË ÁˆÓ›· °ÂÚ·Ó›Ô˘ Î·È ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¤Íˆ ·fi ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, δείχνει Ô˘ ¤Ú·ÛÂ Ë ÒÚ·. ◊Ù·Ó ‰˘fiÌÈÛË ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÂÁÒ Î·ıÈṲ̂ÓÔ˜ ·ÎfiÌ· ¤Íˆ ·fi ÙÔ Ì·Á·˙› ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ÙÔ˘ „·Ó Î·È ¤ÙÛÈ ÂÁÎψ‚›ÛÙËη ÛÙËζωή, ÁˆÓ›· °ÂÚ·Ó›Ô˘ ηÈÂȉÒÓ. ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¤Íˆ ·fi ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, Ô˘ τον δρόμο που οδηγεί στη στην ευτυχία και στον προορισμό του. Μικροπωλητής στο επάγγελμα Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∫È ·Ó ·ÎfiÌ· ‹ıÂÏ· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û· ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘ Ó· ÌÂ- και °Ú¿„· ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, fiÙ·Ó ¤Ê˘Á·Ó fiÏÔÈ, ¤ÎÏ·„· Ì ·Ú¿ÔÓÔ ÁÈ·Ù› ÂÓÒ Î¿ÙÈ Ì ¤ÛÚˆ¯ÓÂ, ÂÁÒ ‰ÂÓ Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈσαν ηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂȉÒÓ. ∫ÈÛÙÔ ·Ó ·ÎfiÌ· ‹ıÂÏ· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û· ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘ Ó· ˘‹Ú¯Â ÌÂ- και¤Íˆ Ù·ÎÈÓ‹Ûˆ ÙËÓ ·Ú·Ì¿Ó·. ŒÎ·ÙÛ· ÏÔÈfiÓ ÈÔ ÎÔÓÙÈÓfi ÛÙËÓ Ú·Ì¿ÙÂÈ· ÌÔ˘, ÙÚ·¤˙È Ô˘ ευτυχισμένος άνθρωπος που ανακάλυψε την ευτυχία στα πεζοδρόμια της οδού Γερανίου Αγίου ‹ıÂÏ· Ó· Á˘Ú›Ûˆ ›Ûˆ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ô˘ ›¯· ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ ÕÓÓ·. ∂ΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¤ÓȈ۷ ÙfiÛÔ ÌfiÓÔ˜ Î·È Ù·ÎÈÓ‹Ûˆ ÙËÓ ·Ú·Ì¿Ó·. ŒÎ·ÙÛ· ÏÔÈfiÓ ÛÙÔ ÈÔ ÎÔÓÙÈÓfi ÛÙËÓ Ú·Ì¿ÙÂÈ· ÌÔ˘, ÙÚ·¤˙È Ô˘ ˘‹Ú¯Â ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Î·È ·Ú‹ÁÁÂÈÏ· Ê·ÁËÙfi, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎÔ, ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi ÌÔ˘ ‰ËÏ·‰‹. ∫·Κωνσταντίνου στην Ομόνοια. Το μεροκάματο κάθε μέρα ήταν καλύτερο, αφού κάθε μέρα μάθαινα πώς να ÙfiÛÔ Í¤ÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ô˘ ‰ÂÓ Ì ›ڷÍ ηıfiÏÔ˘ Ë ÎÔ‡Ú·ÛË, Ë Ó‡ÛÙ· ‹ ÙÔ ÎÚ‡Ô. ™Î¤ÊÙËη fiÙÈ Î·™ ·fi ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Î·È ·Ú‹ÁÁÂÈÏ· Ê·ÁËÙfi, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎÔ, ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi ÌÔ˘ ‰ËÏ·‰‹. ∫·Ù¿ ÙȘ ÂÙ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÂÓÒ Â›¯· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Î¿ÙÈ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· ¤ÚıÂÈ, ÂÌÊ·Ó¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ̤ӷ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ì ‚ÔËı‹ÛÂÈ Î·È ÂÂȉ‹ ›ÛÙ¢· ·fi ·È‰› fiÙÈ ÔÈ ‰˘™ ™ H στολίζω την πραμάτειά μου και πώς να το πολλαπλασιάζω. Ήμουν ερωτευμένος με τη δουλειά και κάτι Ù¿ ÙȘ ÂÙ¿ ÙÔ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÂÓÒ Â›¯· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Î¿ÙÈ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ¤ÚıÂÈ, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠͷÊÓÈο̤۷ ¯·ÌÔÁÂÏÒÓÙ·˜ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ·, ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤ÁÈÓ ۯ‰fiÓ ¿‰ÂÈÔ Î·ÚfiÙÛÈ. ¶·Ú‹ÁÁÂÈÏ ·˘Ùfi˜ Ó·ÙfiÙËÙ˜ Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜, ·ÚΛ ÙȘ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ, ̿ψӷ ̉ÂÓ ÙÔÓı· ·˘Ùfi ÌÔ˘, ˙Ë-Î·È H H M μέσα μου, μου¯·ÌÔÁÂÏÒÓÙ·˜ έλεγε ότι μπορώ να πετύχω τα Ó· πάντα αντιμετωπίζοντας όλα ¶·Ú‹ÁÁÂÈÏ τα προβλήματα στην πορεία της Ó›ÛÙËΠͷÊÓÈο ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ·, ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔ Û¯Â‰fiÓ ¿‰ÂÈÔ Î·ÚfiÙÛÈ. Î·È ·˘Ùfi˜ Ê·ÁËÙfi Ó· ÌÔÚÒ Î¿ÓÔ˘Ì ÌÔ˘ ›Â. ∞ÊÔ‡ ÚÒÙ· ÙËÓÎ·È ·Í›· ÙÒÓÙ·˜ χÛÂÈ˜Î·È Ì ·Ú¯›Û·Ì ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ fiÙÈ Ó·ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi, Ù· ηٷʤڈ.fiˆ˜ √È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË ˙ˆ‹ ¤‚Á·ÏÂ Â›Ó·È ı¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘ ÁÈ·ÙˆÓ ÂÌÔζωής μου. Έφτανα πάντα πιο ψηλά από τοÙ·fiˆ˜ μπόι και τις ειδικές μου ικανότητες. Κοιτούσα MM E Ê·ÁËÙfi Î·È ·Ú¯›Û·Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi, ÌÔ˘ ›Â. ∞ÊÔ‡ ¤‚Á·Ï ÚÒÙ· ÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ̤ÙÚËÛ ˘fiÏÔÈ· ηÈλειτουργικές ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÌÔ˘ ›Â: «∆Ú›· ‰È·ÎfiÛÈ· ÌÈ- τη fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ËÔ˘Ï‹ıËηÓ, χÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· Ì·˜. ŸÙ·Ó οÔÈÔ˜ ‰·ÎÚ‡˙ÂÈ ·fi ·Ú¿ÔÓÔ ÌÔÚ› ÛÙÔ˘˜ ζωή στα μάτια και την αντιμετώπιζα λεβέντικα και δυναμικά, με πείσμα μέχρι να νικήσω. Ποτέ δεν ήθελα E E I ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ Ô˘Ï‹ıËηÓ, ̤ÙÚËÛ ٷ ˘fiÏÔÈ· Î·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÌÔ˘ ›Â: «∆Ú›· ‰È·ÎfiÛÈ· ÌÈÎÚ¤,Ù˘ ·›ÚÓÔ˘Ì ·fiÓ· ‰Âη¤ÍÈ Î·ÙÔÛÙ¿ÚÈη, ÂÓÙ¿ÍÂÈ; ∫·Ï¿ Ù·¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‹Á·Ì ۋÌÂÚ·. ∞‡ÚÈÔ ¿ÏÈ». ∂ÁÒ ¯Ù‡Ô˘˜ ηډȿ˜ ÙÔ˘ ‚ÚÂÈ ÙËÓ ÂÏ›‰·, Ô˘ Â›Ó·È fiÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ οÙÈ Ù¤ÙÔȘ ÛÙÈÁ̤˜. ŒÙÛÈ ‰ÂÓ ÂÚ›περισσότερα από είχα και ένιωθα ακόμα και για αυτά πουÙÔÓ δεν είχα ότι μου περισσεύουν. Πάντα ÎÚ¤, ·›ÚÓÔ˘Ì ·fi ότι ‰Âη¤ÍÈ Î·ÙÔÛÙ¿ÚÈη, ÂÓÙ¿ÍÂÈ; ∫·Ï¿ Û‹ÌÂÚ·. ∞‡ÚÈÔ ∂ÁÒ ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ· ‚¤‚·È· ÙfiÛ· ÏÂÊÙ¿ ÛÂηϿ Ì›· Î·È Ë̤ڷ ÂÂȉ‹Ù· ÙÔ‹Á·Ì ·ÁÒÈ Í˘Ó¿ÂÈ ·ÁˆÁÈ¿ÙË, fiˆ˜ ϤÂÈ Ô Ï·fi˜, ·fi Î·È ¤ÁÈÓÂ!!! •·ÊÓÈο ¤ÓȈ۷ ÙfiÛÔπάντα ÙfiÛÔÎ·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜, Ô˘ ÛÎÔ˘›˙ÔÓÙ·˜ Ù·¿ÏÈ». ‰¿ÎÚ˘· ÌÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ· I I ø ÌÂÓ· ‚¤‚·È· ÙfiÛ· ÏÂÊÙ¿ Û ̛· Ë̤ڷ Î·È ÂÂȉ‹ ÙÔ ·ÁÒÈ Í˘Ó¿ÂÈ ÙÔÓ ·ÁˆÁÈ¿ÙË, fiˆ˜ ϤÂÈ Ô Ï·fi˜, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú·με ÎÈfiÏ·˜ Úˆ› Úˆ› ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ì ÙڤϷ, ηÈπάντα fiÚÂÍË Ì¤¯ÚÈπερισσεύματα, Ô˘ ¤ÁÈÓ· ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ έδινα στους προτεραιότητα και μετά στον εαυτό μου και ηθικά Ó· ÁÂÏ¿ˆ …άλλους £˘Ì‹ıËη ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· (¡Ù·Ô‡ ¶ÂÓÙ¤ÏË) Î·È fiÏË ÙËÓÌÂÚ¿ÎÈ Ù·Ï·ÈˆÚ›· Ô˘είχα ›¯· ÂÚ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ó·υλικά, øø M ÙËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· ÎÈfiÏ·˜ Úˆ› Úˆ› ÛÙËÛÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ì ÙڤϷ, ÌÂÚ¿ÎÈ Î·È fiÚÂÍË ¤ÁÈÓ· ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ ηÈ̤¯ÚÈ Ù˘ Ô˘ √ÌfiÓÔÈ·˜. ∞fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ͇ÊÙ¿Ûˆ ¤Íˆ ·fi Ù·ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚ¿ÎÈ· ÛÙÔ ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô Î·È ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ·Ó ‹ÌÔ˘Ó ÂÁÒ ·˘Ùfi˜ και ατελείωτα. MM A ηχÙÂÚÔ˘˜ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ Î·È ËÙ˘ √ÌfiÓÔÈ·˜. ∞fi ÌÔ˘ ÙËÓ ÒÚ·ı· Ô˘ ͇Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ÎÏ·›ˆ ‹ÙÚfiÔ Ó·ÛÙËÓ ÁÂÏ¿ˆ Ì ٷ ηÙÔÚıÒÌ·Ù· ÌÔ˘. ◊Ù·Ó ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ £Âfi˜ ¤‰ˆÛ ‰‡Ó·Ó·Á·, ¤„·¯Ó· Ó·ÂÚÈÔ¯‹ ¿ˆ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂÔÓÔÈ¿˙ÂÈ ÙÈ ÒÚ· Û¯ÔÏ¿Ûˆ ‹ ·Ó Συνεχίζεται… AA Ó·Á·, ÙÚfiÔ ¿ˆ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ ÙÈ ÒÚ· ı· Û¯ÔÏ¿Ûˆ ‹ ·Ó ÌË Ó·¤„·¯Ó· ÍÂÂÚ¿Ûˆ ÙÔÓÓ· ·˘Ùfi ÌÔ˘!!! √È ÎÙ‡ÔÈ Ù˘ ηډȿ˜ ÌÔ˘ ¤ÌÔÈ·˙·Ó Ì ÂÏ›‰Â˜, ȉ·ÓÈο Î·È ‰‡Ó·ÌË!!! ı· ÎÔ˘Ú·ÛÙÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ·Ù› ›¯· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ fiÙÈ fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎÔ˘Ú·ÛÙ›˜ ı· ÎÔ˘Ú·ÛÙÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ·Ù› ›¯·ÛÙÔ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ fiÙÈηÙÔÚıÒÌ·Ù· fiÛÔ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎÔ˘Ú·ÛÙ›˜ÙË Û˘ÓÙ·ÕÚ¯ÈÛ ÛÙË Ó· ÍËÌÂÚÒÓÂÈ ·¤Ó·ÓÙÈ «ƒÈÙ˙»ÁÈ· ¤ÈÓ·Ó Î·Ê¤ ÚÒÙÔÈ ÂÏ¿Ù˜. ˙ˆ‹, ÙfiÛÔÎ·È ÈÔ fiÌÔÚÊ· ÓÈÒıÂȘ Ù· ÛÔ˘. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ™ËÎÒıËη Î·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜ fiÚÂÍË ‹Á· ÎÔÓÙ¿. ÛÙË ˙ˆ‹,Á‹ ÙfiÛÔ ÈÔ fiÌÔÚÊ· ÓÈÒıÂȘ ÁÈ· Ù· ηÙÔÚıÒÌ·Ù· ÛÔ˘. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÙË˙ˆ‹˜, Û˘ÓÙ·-·˘Ùfi Ô˘ Î·È ı· ηٷϿ‚ÂÙ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. ∆Ô ÎÂÚ·Û¿ÎÈ ÛÙËÓ ÙÔ‡ÚÙ· Ù˘ ›· ‰˘Ó·Ù¿ ÁÈ· Ó· ÙÔ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ Î·È Î¿ıÈÛ· ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜. ANE•APTHTH Á‹«∫·ÏË̤ڷ» Î·È ı·ÛÂÚ‚›ÚÂÙ·È Î·Ù·Ï¿‚ÂÙ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. ∆Ô ÎÂÚ·Û¿ÎÈ ÛÙËÓ ÙÔ‡ÚÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜, ·˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÛÙ· Û·ÏfiÓÈ· Â›Ó·È ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ô˘ ÂÁÒ ÚÔÛˆÈο ANE•APTHTH ∂Âȉ‹ Ë Î·Ï‹ ̤ڷ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ Úˆ›, ηٿ ˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÂΛÓÔ ÙÔ ÚˆÈÓfi Ú¤ÛÂÚ‚›ÚÂÙ·È ÛÙ· Û·ÏfiÓÈ· Â›Ó·È ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ô˘ ÂÁÒ ÚÔÛˆÈο ‰ÂÓ ı· ‰ÂÓ ÎÔ˘MHNIAIA EºHMEPI¢A ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ·Ó٤͈ ·Ó ‹ÌÔ˘Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜. ∞Ï›ÌÔÓÔ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ANE•APTHTH Η Ó· πρόνοια και Ù· η κοινωνική αλληλεγγύη, παιδιά της υγείας και του πολιτισμού κατά περίεργο ÂÈ ‹Ù·Ó ·fi ηχÙÂÚ· ÁÈ·Ù› ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ηÏË̤Ú˜, ÙȘ ÁÓˆÚÈ̛˜, Ù· ηMHNIAIA EºHMEPI¢A ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ·Ó٤͈ ·Ó ‹ÌÔ˘Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜. ∞Ï›ÌÔÓÔ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÎÔ˘TËÏ.MHNIAIA 210 24.80.883 - 210 24.74.595 - 210 24.80.235 Ú¿ÛÙËÎÂ, ‰ÂÓ Ù·Ï·ÈˆÚ‹ıËÎÂ Î·È ‰ÂÓ ‰ÔΛ̷Û fiϘ ÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· EºHMEPI¢A τρόπο και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, χάθηκαν στη διαδρομή από το μέγαρο Μαξίμου Ï·ÌÔ‡ÚÈ· fiϷοÔÈÔ˜ Ù· ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù·, ‰ÂÓ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ‰ÂÓ Î·È Ù·Ï·ÈˆÚ‹ıËΠηÈ˙ˆ‹ ‰ÂÓ ÙÔ˘. ‰ÔΛ̷Û fiϘ ÙȘÔ˘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· TËÏ. 210 24.80.8836937 - 21059 24.74.595 - 210210 24.80.235 84 59 FAX: 24.70.341 Ú¿ÛÙËÎÂ, Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙË μέχρι τη Βουλή. Επειδή είναι μικρά και απροστάτευτα παρακαλούμε όποιον τα εντοπίσει να τα ‚ÚÂÈ ÛÙ· Û·ÏfiÓÈ·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ Î·È ÂÚÁ·Û›·, ·ÊÔ‡ ̤TËÏ.6937 210 59 24.80.883 - 210 210 24.74.595 - 210 24.80.235 Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ 84 59 FAX: 24.70.341 e-mail: efimerida@dpwc.gr οÔÈÔ˜ ÌÔ˘ ÛÙË ÚÔÛʤڷÓ ˙ˆ‹ ÙÔ˘. Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È … επιστρέψει αμέσως στη μητέρα τους την υγεία η οποία μαζί με τον πατέρα τους τον πολιτισμό 6937 59efimerida@dpwc.gr 84 59 FAX: 210 24.70.341 Û· Û fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ·, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‹ıÂÏ·Ó Î·È ¤„·¯Ó·Ó ‚ÔËıfi. … e-mail: www.keana.gr Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È έχουν σπαράξει στο κλάμα γιατί τα παιδιά τους έχουν άμεση ανάγκη από σωστή άθληση και e-mail: efimerida@dpwc.gr www.keana.gr I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∞fi„ ·fi Ù· αναφέρουν Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ότι¤ÛÙ·Í οÔÈÔαπό ‰¿ÎÚ˘ www.keana.gr διατροφή. Πληροφορίες έχουν απαχθεί την άπληστη και κακούργα οικονοI‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô AÙfiÌˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ∫È ·ÓÙ› Ó· ÎÏ¿„ˆ Á¤Ï·Û·, £Â ÌÔ˘ ÙÈ Ó· ’¯ˆ ¿ıÂÈ μία με σκοπό την οριστική εξαφάνισή τους, γιατί ενοχλούσαν συνεχώς τον Ì·˜ ΙΚΑ και τους άλλους ∞Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· Ì·˜ ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‹ ÛÙËÓ ËI‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô AÙfïӫ™YNEP°A™IA Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ - ¢HMIOYP°IA» ∆· ¯Â›ÏË ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ ÌÈÏÔ‡Ó, Ë ÛΤ„Ë ÌÔ˘ ηÏ¿˙ÂÈ ασφαλιστικούς συγγενείς, ταμίες. Όλο το δράμα που εξελίχθηκε τις μεσονύχτιες ώρες επηρέασε AÙfiÌˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ∞Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· Ì·˜ ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ì·˜ ‹ ÛÙËÓ ËEΉfiÙ˘: «™YNEP°A™IA - ¢HMIOYP°IA» °ÂÒÚ. PÂı˘ÌȈٿ΢ ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Ì·˜ ÛÂÏ›‰· ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÙ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì·˜ ·ÁÔ«™YNEP°A™IA - ¢HMIOYP°IA» ∫·È ̘ Ê·ÓÙ·Û›· ÌÔ˘ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ì ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ και διατάραξε σεÙËÓ μεγάλο βαθμό την ατμόσφαιρα και ξαφνικά άρχισε ναÌ·˜ βρέχει. Λαγωνικά της EΉfiÙ˘: Œ‰Ú·: °ÂÒÚ. PÂı˘ÌȈٿ΢ KÚËÙÈÎÔ‡ ¶ÂÏ¿ÁÔ˘˜ 1, ¶¿ÚÎÔ ¶fiÏ˘ ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Ì·˜ ÛÂÏ›‰· ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÙ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ÂÚEΉfiÙ˘: °ÂÒÚ.∆.∫. PÂı˘ÌȈٿ΢ ºÔ‚¿Ì·È Ì‹ˆ˜ ÙÚÂÏ·ıÒ, ÌËτα ¯¿Ûˆ ÙÔγιατί Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Αριστοτέλους, αμοληθείτε και φέρτε πίσω παιδιά, της νύχτας τα καμώματα Œ‰Ú·: KÚËÙÈÎÔ‡ 1, ¶¿ÚÎÔ ÕÓˆ¶ÂÏ¿ÁÔ˘˜ §ÈfiÛÈ·, 133 41,¶fiÏ˘ ∆.£. 46015Ú¿˙ÔÓÙ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂÚ-τα βλέπει η Œ‰Ú·: KÚËÙÈÎÔ‡ ¶ÂÏ¿ÁÔ˘˜ 1, ¶¿ÚÎÔ ¶fiÏ˘ Á·Û›·˜ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›·. ∂›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ Y‡ı˘ÓÔ˜ T˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ: ÕÓˆ §ÈfiÛÈ·, ∆.∫. 133 41, ∆.£. 46015 Ó· ÎÏ·›ˆ ÂÁÒ ÁÂÏÒ ·’ ÙÔ ·Ú¿ÔÓÔ ÌÔ˘ νύχτα∞ÓÙ› και γελά.

H ºøNH TøN A.M.E.A. H ºøNH TøN A.M.E.A. H ºøNH TøN A.M.E.A.

ΧΑΘΗΚΑΝ

ÕÓˆ §ÈfiÛÈ·, PÂı˘ÌȈٿ΢ ∆.∫. 133 41, ∆.£. 46015 Á·Û›·˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›·. Y‡ı˘ÓÔ˜ T˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ: °ÈÒÚÁÔ˜, ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ Ì·˜. ∂›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiԘۂȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ˘Ó¯›˙ÂÙ·È … Y‡ı˘ÓÔ˜ T˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ: PÂı˘ÌȈٿ΢ °ÈÒÚÁÔ˜, ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ Ì·˜. A˘ÏÒÓÔ˜ 1 ÕÓˆ §ÈfiÛÈ· PÂı˘ÌȈٿ΢ °ÈÒÚÁÔ˜, A˘ÏÒÓÔ˜ 1 - ÕÓˆ §ÈfiÛÈ· ∞Ó·ÍÈÔ·ıÔ‡ÓÙ˜ ηٷӷψ٤˜ ı· ·- ˘Á›·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Û˘Ó¯‹ ·ÚÔ¯‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ A˘ÏÒÓÔ˜ 1AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜: - ÕÓˆ §ÈfiÛÈ· AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜: °. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜: - °. PÂı˘ÌȈٿ΢·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÏËڈ̋ ·ÓÂÍfiÊÏË- ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û˘Û΢ÒÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ‹ °. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ - ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜: °. -PÂı˘ÌȈٿ΢ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ù˘ ¢∂∏, Û‡Ìʈӷ ÌÂ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ˙ˆÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ °. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ °. PÂı˘ÌȈٿ΢ ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜: K. °ÈÒÚÁ·˜ -™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜: B. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ - °. ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓ¿Î˘ ÙÔÓ- Ó¤Ô ÎÒ‰Èη ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ Â- (·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ Î·È Î·Ú‰È·Î‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ·ÈK. °ÈÒÚÁ·˜ B. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ °. ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓ¿Î˘ °. M·ÚÁ·Ú›Ù˘ M·Ú›· §·Ì¿Ú· K. °ÈÒÚÁ·˜ - B. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ - °. ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓ¿Î˘ - Ó¤ÚÁÂÈ·˜. ÌÔοı·ÚÛË Î.·.), 3ÔÓ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ °. M·ÚÁ·Ú›Ù˘ - M·Ú›· §·Ì¿Ú· - EÏ¢ı. - A. XÂÏÈÒÙ˘ °. M·ÚÁ·Ú›Ù˘ -™˘ÚÈ·ÓÔ‡ M·Ú›· §·Ì¿Ú· √ ÎÒ‰Èη˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ Ë ¿Óˆ ÙˆÓ 65 ÂÙÒÓ, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ EÏ¢ı. ™˘ÚÈ·ÓÔ‡ - A. -XÂÏÈÒÙ˘ EÏ¢ı. ™˘ÚÈ·ÓÔ‡ A. XÂÏÈÒÙ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜, ÙÚÔÔÔÈ› Û ‰ÂÓ Û˘ÓÔÈÎÔ‡Ó Ì ¿ÏÏÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ Ó· ÌËÓ ETH™IE™ ™YN¢POME™ Ποινική δίωξη , σε βαθμό κακουργήματος, για απι·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ›· ÙÔÓ ÈÛ¯‡ÔÓÙ·, ΢ڛˆ˜ Û fiÙÈ ¤- ¤¯ÂÈ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ fiÚÈÔ ·˘Ùfi, 4ÔÓ ÂÏ¿Ù˜ ETH™IE™ ™YN¢POME™ ETH™IE™ ™YN¢POME™ στία, ασκήθηκε σε βάρος του νομάρχη Θεσσαλονίκης ATOMA ME ANA¶HPIA ¢øPEAN ¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·- Ì ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜, fiˆ˜ ÔÙÈATOMA ME ANA¶HPIA ¢øPEAN ATOMA ME™Y§§O°OI, ANA¶HPIA ¢øPEAN Παναγιώτη Ψωμιάδη. Αφορά τις απευθείας αναθέσεις ¢HMOI, ETAIPIE™, ψÙÒÓ Î·È ÙȘ Âη٤ڈıÂÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ∞Ó·- ÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈο ‹ ÎÈÓËÛȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ‹ Ì ™Y§§O°OI, ¢HMOI, ETAIPIE™, σε τουριστικά γραφεία για την μεταφορά των μαθη™Y§§O°OI, ¢HMOI, ETAIPIE™, OP°ANI™MOI, NO™OKOMEIA 200€ - ÊÔÚÈο Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ÏÔ- ¿ÏÏË ÛÔ‚·Ú‹ ۈ̷ÙÈ΋ ‹ „˘¯È΋ ·Ó·ËÚ›·, OP°ANI™MOI, NO™OKOMEIA 200€ του‰ÂÓ νομού OP°ANI™MOI, NO™OKOMEIA 200€ - I¢IøTE™ 60€ Á·ÚÈ·ÛÌÒÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡, Ô ÎÒ‰Èη˜ ÂÚÈÁÚ¿- ÔÈτών ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È Θεσσαλονίκης. Û ı¤ÛË Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ‚ÈÔI¢IøTE™ 60€ I¢IøTE™ 60€ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ AÚÈıÌfi˜ ÊÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·- ÔÚÈÛÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·. ™ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ηÙËÁÔAÚÈıÌfi˜ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡074/480033-89 ÎÔÏÔ˘ı› Ô ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ- ڛ˜ Ô ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚ› AÚÈıÌfi˜ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ E£¡π∫∏™ ∆ƒ∞¶∂∑∏™: E£¡π∫∏™ ∆ƒ∞¶∂∑∏™: 074/480033-89 E£¡π∫∏™ ALPHA ∆ƒ∞¶∂∑∏™: 074/480033-89 BANK: 243 00 2002 000960 ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÙË ‰È·ÎÔ‹ Ó· ηٷÁÁ›ÏÂÈ Û‡Ì‚·ÛË ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ Î·È Ó· ALPHA BANK: 243 00 2002 000960 ALPHA BANK: 243 00 2002 000960 Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ÂÍfiÊÏËÛ˘ ‰È·Îfi„ÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ηٿ ÙÔ˘˜ ¶EIPAIø™: 5097-047200-590 ¶EIPAIø™: 5097-047200-590 ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡. øÛÙfiÛÔ, Ô Ó¤Ô˜ ÎÒ‰Èη˜ ÚÔ- Ì‹Ó˜ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ – ª¿ÚÙÈÔ Î·È πÔ‡ÏÈÔ – ∞‡KYK§OºOPEI KAI ™E E§§HNIKE™ KYK§OºOPEI KAI ™E E§§HNIKE™ ΑξίζειÂȉÈο τον κόπο ναÁÈ· μας«Â˘¿ÏˆÙÔ˘˜ επισκεφθείτε στουςÁÔ˘ÛÙÔ, χώ- ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜ ·fi ·‚ϤÂÈ Ì¤ÙÚ· ÂÏ¿KYK§OºOPEI KAI ™E E§§HNIKE™ ¶∞ƒ√π∫π∂™ TOY E•øTEPIKOY ¶APOIKIE™ TOY E•øTEPIKOY ρους μας ή στην ηλεκτρονική μας σελίδα για ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ηٷÛÙÔ‡Ó ˘ÂÙ˜». ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ÓÂÍfiÊÏËÙÔ˘˜ ¶∞ƒ√π∫π∂™ TOY E•øTEPIKOY OÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ OÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ A.M.E.A.A.M.E.A. ‹ fi¯È, ‰ÂÓ‹ fi¯È, ‰ÂÓ να στηρίξετε την προσπάθεια μας αγοράζοντας Ú‹ÌÂÚ˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·1ÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÛıÂÓ›˜ ÂÏ¿Ù˜, ‰ËÏ·‰‹ OÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ A.M.E.A. ‹ fi¯È, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ·ÚıÚÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ·ÊÈÏÔÎÂÚÂ›Ó·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ·ÚıÚÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ·ÊÈÏÔÎÂÚÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔÏ›· ‹ Ó¿ÁÎË ÌfiÓÈÌ˘ Ì˯·ÓÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ (·Ó·από εμάς Ô˘ πραγματικά έργα τέχνης, χειροποίητα A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È ÙÔ˘ ÂÚȯÔÌ¤Â›Ó·È ‰Ò˜. ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·ÈË ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ·ÚıÚÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¤ÁÁÚ·ÊË ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. Ó¢ÛÙÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ Î.Ï..), Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi, αποτελέσματα εργασίας ατόμων με αναπηρία. ‰Ò˜. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¤ÁÁÚ·ÊË ¿‰ÂÈ· ÂΉfiÙË. XÂÈÚfiÁÚ·Ê· ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó· ‹ ÂΉfiÙË. fi¯È ‰ÂÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È. 2ÔÓ ÂÏ¿Ù˜ Ô˘ ¯Ú‹˙Ô˘Ó Ì˯·ÓÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· Îfi„ÂÈ ÙÔ ËÏÂΕίναι ένας τρόπος βιωσιμότητας των εργαστηÓÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¤ÁÁÚ·ÊË ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ XÂÈÚfiÁÚ·Ê· ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó· ‹ fi¯È ‰ÂÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È. YÔÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ¿ÚıÚ· ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î·Ù’·Ó¿ÁÎË ÙȘ XÂÈÚfiÁÚ·Ê· ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó· fi¯È ‰ÂÓ ‰ÂÓÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È. ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î·Ù’·Ó¿ÁÎË ÚÈ͢. ÙȘρίωνÕÙÔÌ· μας. Ù· ÔÔ›· ÁÈ· ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÎÙÚÈÎfi fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ·fi„ÂȘYÔÁÂÁÚ·Ì̤ӷ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜‹¿ÚıÚ· YÔÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ¿ÚıÚ· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î·Ù’·Ó¿ÁÎË ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘‰ÂÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ·fi„ÂȘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜

Δίωξη για απιστία σε βαθμό κακουργήματος κατά του Π. Ψωμιάδη

4-5-6-7-8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ÛÂÏ. 2 Σελ. 2 ÛÂÏ.

ÛÂÏ. 2

2


Συνάντηση με εργαζόμενους 9/9/2010

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μίχας δήλωσε ότι «Οι εργαζόμενοι του Δήμου Πειραιά και γενικά το ανθρώπινο δυναμικό ενός φορέα αποτελεί το Είναι του. Είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο στη λειτουργία του. Στη Νομαρχία Πειραιά έχουμε επενδύσει στην υποστήριξη, στην καθημερινή, ανθρώπινη επαφή με τους υπαλλήλους μας και πολλές φορές είχα διατυπώσει δημόσια τις ευχαριστίες μου για τις προσπάθειές τους κάτω από αντίξοες είναι η αλήθεια πολλές φορές συνθήκες. Οι υπάλληλοι της Νομαρχίας ήταν οι δικοί μας άνθρωποι. Τον ίδιο σεβασμό, το ίδιο προσιτό και ανθρώπινο πρόσωπο θα επιδείξουμε και στον Δήμο Από εδώ και πέρα δεν πρέπει να κοιτάμε τους τίτλους και τα διπλώματα ούτε τα όμορφα ρούχα και τα καλά αυτοκίνητα που νομίζουν ορισμένοι ότι έχουν αξία, πρέπει να κοιτάμε να ψάχνουμε και να ανακαλύπτουμε τους ρόλους στα χέρια και κάθε λογής σημάδια που αφήνει η δουλειά και η αποτελεσματικότητα του κάθε ανθρώπου. Μετά από λίγα χρόνια η καινούρια γενιά έχει γεμίσει με επιστήμονες κάθε λογής και το πιο σπάνιο επάγγελμα θα είναι το επάγγελμα του εργάτη αυτό δηλαδή που σήμερα στη χώρα μας εξασκούν αλλοδαποί και μπράβο τους γιατί αυτοί πάνε μπροστά. Εμείς οι Έλληνες στο τέλος θα είμαστε διπλωματούχοι εργάτες στον τόπο μας γιατί τώρα είμαστε για άλλες δραστηριότητες, από διευθυντές και πάνω δηλαδή, που πολλές φορές παίρνουν δανεικά από τους εργάτες μέχρι να τους παραχωρήσουν την επιχείρηση. Έχει γεμίσει ο τόπος από αλλοδαπούς επιχειρηματίες τη στιγμή που οι Ελληνικές επιχειρήσεις εξαφανίζονται. Τυχαία βρέθηκα μετά από χρόνια στο κέντρο της

Πειραιά. Διότι δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι οι εργαζόμενοι είναι το Α και το Ω. Στο πρόσωπό μας θα βρουν έναν σύμμαχο και το κυριότερο θα συναντήσουν ανοικτές θύρες, χωρίς διακρίσεις και διαχωρισμούς. Μαζί όμως θα συνεργαστούμε ώστε να καταπολεμήσουμε και φαινόμενα παθογενειών και νοοτροπιών που δεν ανήκουν σε μια χρηστή και σύγχρονη διοίκηση. Είμαι βέβαιος ότι με την αποφασιστική συνδρομή και συμβολή των εργαζομένων μπορούμε να ανατρέψουμε την αρνητική εικόνα που έχει ο Δήμος σε ορισμένους τομείς, και ειδικά στην καθαριότητα, ώστε ο Πειραιάς να γίνει μια εύρυθμη, χρηστική, αισθητικά και λειτουργικά αναβαθμισμένη πόλη, με υπηρεσίες που θα χαίρονται και ο πολίτης που θα τις απολαμβάνει και ο εργαζόμενος που θα τις παρέχει». Τον κ. Μίχα στις συναντήσεις του με τους εργαζομένους συνόδευαν οι συνεργάτες του κ.κ. Λάζαρος Αλεξανδρίδης, Ρουμπίνη Ανδριοπούλου, Βασίλης Βαλσαμάκης, Σταύρος Μαρκάτος, Παύλος Τριανταφύλλου. Αθήνας και όπως κατέβαινα με το αυτοκίνητό μου την οδό Σοφοκλέους παγιδεύτηκα για 25 λεπτά γύρω στις 3 το μεσημέρι μέχρι να αδειάσουν τους κάδους μετά από το συσσίτιο των αστέγων. Ήταν η πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια στο κέντρο της Αθήνας που κατά περίεργο τρόπο χάθηκα και μεταξύ αστείου και σοβαρού ρωτάω τους αστυνομικούς των ΜΑΤ που ήταν στη γωνία Σοφοκλέους και Πειραιώς : « Για Ελλάδα καλά πηγαίνουμε κύριε Πόλισμαν;» «Τέταρτο στενό αριστερά», μας απαντάει και εμείς συνεχίζουμε την πορεία μας ξεχνώντας ότι έχουμε συναντήσει, χωρίς να μας νοιάζει τίποτα. Καλά να πάθουμε δηλαδή γιατί εμείς οι Έλληνες σε πολλά σημεία της Ελλάδας μας νοιώθουμε ξένοι και δεν αντιδρούμε, όχι εμείς οι αρχές και όταν λέω οι αρχές εννοώ ακόμα και ο στρατός αν χρειαστεί για να καταλάβουμε ότι είμαστε Έλληνες γιατί αλλιώς θα το ξεχάσουμε και θα προσαρμοστούμε σε εντελώς διαφορετικά από αυτά που μας ταιριάζουν έθιμα και νοοτροπίες.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., αστικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο την ανάπτυξη προγραμμάτων ιατρικής πρόληψης δια μέσου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οργανώνει, από 20 έως και 25 Σεπτεμβρίου 2010, την Εβδομάδα Δωρεάν Προληπτικού Ελέγχου για τον Καρκίνο του Προστάτη, με την επιστημονική υποστήριξη της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας και σε συνεργασία με τον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Η ενέργεια αυτή υλοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Προστάτη στις 15 Σεπτεμβρίου και απευθύνεται σε άνδρες ηλικίας 50-75 ετών, στους οποίους δίδεται η δυνατότητα να υποβληθούν δωρεάν στην προληπτική εξέταση μέτρησης του Ειδικού Προστατικού Αντιγόνου (PSA) στα διαγνωστικά κέντρα και τις κλινικές του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ σε Αττική και Θεσσαλονίκη, καθώς και σε συνεργαζόμενα κέντρα σε Πάτρα και Κρήτη. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ανταποκρίνεται στην ανάγκη για ενημέρωση, έλεγχο και έγκαιρη διάγνωση της νόσου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν με ένα τηλεφώνημα στο 210-99 75 555 για τη διαδικασία δωρεάν ελέγχου PSA, ο οποίος δεν απαιτεί προετοιμασία και γίνεται με μία απλή, ολιγόλεπτη αιμοληψία.

Αγιασμός με τους μαθητές των σχολείων του Πειραιά Αγιασμό με τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γενικού Πειραματικού Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά και του Ραλλείου Πειραματικού Γυμνασίου Θηλέων Πειραιά θα κάνει τη Δευτέρα 13/9, ημέρα έναρξης των μαθητών, στα σχολεία, ο Νομάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας, προκειμένου να τους ευχηθεί μια γόνιμη και ποιοτική σχολική χρονιά.

Η τελετή του αγιασμού στο σχολείο του Ραλλείου Πειραματικού Γυμνασίου Θηλέων Πειραιά που βρίσκεται επί της οδού Καραΐσκου 147 θα γίνει στις 8.30 το πρωί, ενώ της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά που βρίσκεται επί της οδού Σωτήρος Διός 17, έχει προγραμματιστεί για τις 9 π.μ

Ντόλιος προς ΟΤΑ:

Εφαρμόστε τις αποφάσεις για τους συμβασιούχους Nα εφαρμόζουν τις τελεσίδικες αποφάσεις του Αρείου Πάγου για υποθέσεις συμβασιούχων που αναγνωρίζονται ως αορίστου χρόνου, αφού πρώτα εξαντλούν τα ένδικα μέσα, ώστε να μην καθίστανται τελεσίδικες, ζητά από τους ΟΤΑ με εγκύκλιό του ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος Ντόλιος. Η αύξηση της εγκληματικότητας στην εποχή μας οφείλεται σε ηθικούς αυτουργούς που σε πολλές περιπτώσεις, όπως της SIEMENS, το Βατοπέδι, κτλ τους γνωρίζουμε. Παρ’ όλα τούτα τις περισσότερες φορές δεν τιμωρούνται και όχι μόνο δεν τιμωρούνται αλλά ωφελούνται κιόλας αφού ο πλούτος της χώρας δεν επιστρέφεται. Κάθε μέρα ακούμε στα δελτία ειδήσεων για κλοπές, ληστείες, εγκλήματα και διάφορες άλλες παρανομίες με λεία πενταροδεκάρες τις περισσότερες φορές και με εγκληματίες τους φτωχούς, τους ανέργους και τους αδικημένους. Στη χώρα μας δηλαδή, οι μεγαλοεπιχειρηματίες που κλέβουν μεγάλα ποσά όπως και τον ιδρώτα του λαού κατηγορούνται για υπεξαίρεση και τιμωρούνται με μικροκυρώσεις ενώ οι ψιλικατζήδες με αυστηρές ποινές για να σωφρονιστούν δήθεν από το δίκαιο πολιτικό μας σύστημα. Φέρτε πίσω τα κλεμμένα για να αποφύγουμε την φτώχεια και την εγκληματικότητα. Τιμωρείστε αυστηρά τους Βαρόνους και δώστε στο λαό ικανοποίηση. Σε όλα τα κράτη του κόσμου ακόμα και σε τριτοβάθμιες χώρες απολαμβάνουν μέρος των εσόδων της πολιτείας σαν ευεργετήματα όπως και πολλές άλλες απαραίτητες και επιτακτικές ανάγκες των πολιτών. Στη χώρα μας υπάρχει διαφορά αν ξεκινήσουμε από το Φ.Π.Α. που έφτασε στο ¼ των αξιών στις περισσότερες συναλλαγές μας και καταλήξουμε στις κάρτες και στους λογαριασμούς ΔΕΚΟ. Μας τα παίρνουν όλα και το σώβρακο και τα γεννητικά όργανα προκαλώντας την μεγαλύτερη ασθένεια που μπορεί να αντιμετωπίσει ο Έλληνας, την ανεργία και την κακομοιριά. Γ.Ρ

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:

Διάρκεια αναπηρίας επ’ αόριστον Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι: ‘’Με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3846/10 (ΦΕΚ 66Α/11-5-2010) καθορίστηκε επ’ αόριστον η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης που κρίνονται από τις αρμόδιες Υγειονομικές επιτροπές Αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 80% και πάσχουν από : α) Σύνδρομο Down - αυτισμό – υψηλού βαθμού νοητική στέρηση, β) ακρωτηριαστικές βλάβες άνω ή κάτω άκρων, γ) φωκομέλειες, δ) νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, ε) μεταμόσχευση νεφρών ή άλλων συμπαγών οργάνων, στ) τυφλότητα, ζ) παραπληγία – τετραπληγία, η) ινώδη κυστική νόσο’’. Σελ. 3


ª∞™ ∂¡¢π∞º∂ƒ√À¡ EÈÌÂÏÔ‡ÓÙ·È: ÕÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›· ÙÔ˘ KEA. ñ

∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ Ô˘ ı· ÚԂϤÂÈ ÌˉÂÓÈΤ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÌÂÈÒÛÂȘ ÁÈ· ηٷӷψ٤˜ Ì ¯·ÌËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹ΓΙΑΤΡΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΗΣ, Ì·Ù·, ¢·ı›˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, Èı·ÓÒ˜ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟ! ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Επιστολή-κόλαφος Παιδιατρικής κλινικής τουΝοσοË ËÁÂÛ›· της ÙÔ˘διευθύντριας ˘Ô˘ÚÁ›Ԣτης ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È κομείου∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ Χανίων Εύας Μπαλωμενά∞ÏÏ·Á‹˜, Ì ÈÛ¯‡ ·fi ʤÙÔ˜. ∆Ô ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¤¯ÂÈ κη αναφορικά με ‰ÂÎÙ‹ ταπροβλήματα Ó· οÓÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ που ÂÈÛ‹ÁËÛË Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÚfiÛÊ·Ù· αντιμετωπίζει η μονάδα∞Ú¯‹ νεογνών του Ë ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ ηı˘ÛÙÂÚ› ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ νοσοκομείου. ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ηıÒ˜ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÈÔ «ÊÈÏÔÏ·˚Îfi» ÙÔ Όπως δήλωσε πρωί ο διοικητής ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ̤ÙÚÔ, το Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ του νοσοκομείου, στον 10% τοπικό Î·È ÂÎÙÒÛÂȘ Â›τηλεÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ. ∂›Û˘, οπτικό σταθμό Τηλεόραση," η ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ"Νέα ÁÈ· οÔȘ ¢·ı›˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, fiˆ˜ ¿ΕΔΕ ανατέθηκε στον διευθυντή των ·Ó¿ÁΘ (∞ª∂∞), Ë Ì›ˆÛË Ó· ÓÂÚÁÔÈ Î·È ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ιατρικών υπηρεσιών του νοσοκοÂ›Ó·È 20%. ∂ȉÈÒÎÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔμείου Γιώργο Αρχοντάκη, που εντός ÊÔڛ˜, Ë ¤ÎÙˆÛË ÙÔ˘ 20%Ó· ÂÂÎÙ·ı› Î·È ÛÙÔ˘˜ ¯·ÌËδέκα ημερών θα πρέπει να υποβάλει ÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, fiÛÔ˘˜ ‰ËÏ·‰‹ ·›ÚÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ το πόρισμά του. ∂∫∞™ (∂›‰ÔÌ· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜). ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ ˆÊÂÏË̤ÓÔÈ ı· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜. Η συγχώνευση ΔΕΛΤΑ - ΜΕΒΓΑΛ Σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες θα είναι πελάτης της ενωμένης εταιñ ο ∆ËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂Î·È‰Â‡Ûˆ˜ Î·È ∞ÔηٷÛÙ¿Ûˆ˜ ∆˘ÊÏÒÓ, ÔÈ £·Ó¿Û˘ §Â‚¤ÓÙ˘, ºÒρείας που θα προκύψει απόÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó την προωθούμενη συγχώνευση των γαλαÙ˘ επιχειρήσεων..... ∫Ô˘‚¤Ï˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘ Î·È έναν °ÚËÁfiÚ˘ κτοκομικών ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα και ΜΕΒΓΑΛ, «γάμο» æ·ÚÈ·Ófi˜, ∫∂∞∆ ·fi ÙȘαπό 16 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÂÏ› ˘fi που αποτρέπει την ηıÒ˜ εξαγοράÙÔτης τελευταίας κάποιον πολυεθνικό ηٿÏË„Ë ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, Ï¢Úfi ÙÔ˘˜ ‚Ú›όμιλο,ÂÓÒ αλλάÛÙÔ καθιστά την ενιαία εταιÛÎÔÓÙ·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ∫¤ÓÙÚÔ˘, ™‡ÏÏÔρεία άκρωςÙÔ˘ δελεαστική γιαÔπολυεθνικές Î·È με «ζεστό χρήμα» που∂ÈÙÚÔ‹ δεν έχουν ÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ Ë ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ κρύψει το ενδιαφέρον τους για την ∞ÁÒÓ· ∞Ó·‹ÚˆÓ (˘Ô˘ÚÁ›· ¶·È‰Â›·˜, √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∂Ûˆεγχώρια γαλακτοκομική αγορά. ÙÂÚÈÎÒÓ, ÀÁ›·˜). ñ «¶Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, Ú¿Ì˜ ÁÈ· ∞ÌÂ∞, Ï·Ù›˜, ¯ÒÚÔÈ Ú·Û›ÓÔ˘, ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ·ÚÙËڛ˜, ÛÙ·ıÌÔ› ÌÂÙÚfi Î·È ÙÚ·Ì ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi ηٿÏË„Ë», ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∆ÚÔΑποτελέσματα εκκαθάρισης φορολογικών ¯·›· ∫·ÏÏÈı¤·˜ Î·È ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔδηλώσεων 2010, μέσω internet Ì›·˜, ∞Ó‰Ú¤· ¶··‰¿ÎË, ̤ÏË ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ «¶‹Á·ÛÔ˜» ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ∫fiÛÌÔ˘, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Προκειμένου να ενημερωθείτε με ταÛÙËÓ αποτελέÛÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜. ¡· ÛËÌÂȈσματα για την εκκαθάριση της φορολογικής σας ı› fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ δήλωσης για το οικονομικό έτος 2010, μέσω δι·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË αδικτύου, πατήστε το παρακάτω της Γενικής ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌËlink ÛÙ¿ıÌ¢ÛË. Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του ñ ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÙÚÔ‹ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙˆÓ Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. ·Ó·ËÚÈÎÒÓ Û˘Óٿ͈Ó, ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÙËÚËı› Η υπηρεσία αυτή αφορά στιςfiÔ˘ φορολογικές Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·¿Ù˘, ‰›ÓÔÓÙ·Èδηλώ·Ó·ËÚÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Û σεις των¿ÙÔÌ· πολιτών για το οικονομικό έτος 2010 Ë 2011 ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ˘ÁÈ‹. ∞fi ÙËÓ 1 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ (εισοδήματα 2009). ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ·Ó·ËÚ›·˜, ÂÓÒ Î·Ù·Ú‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ΠατήστεÁÔ‡ÓÙ·È είσοδοςfiϘ και μετά εισάγετε τον Αριθμό ÔÈ ¿ÏϘ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ·Ó·ËÚ›·˜. φορολογικού μητρώου που σας ενδιαφέρει για να ∂ÈϤÔÓ, Ì ÎÔÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÀÁ›·˜ Î·È μάθετε άμεσα το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης. ∂ÚÁ·Û›·˜ ηٷÚÙ›˙ÂÙ·È ªËÙÚÒÔ ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›·. ™ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ·Ó·ËÚ›·˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1993. Να μη δώσει ο ήλιος στη σχολή τυφλών... ñ ∏τυφλών ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ó¤ıÂÛÂ Η σχολή Θεσσαλονίκης, είναι ένα ιστορικό ίδρυμα που παρέχει ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂͤٷÛ˘ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, κοινωνικής προστασίας και Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ένταξης‰ËÌfiÛÈˆÓ σε άτομα ÎÙÈÚ›ˆÓ με προβλήματα όρασης.Û Λόγω όμως ÂÙ·ÈÚ›· της συνεχούς ÚÔ¯‹˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, Ô˘ Ô˘υποχρηματοδότησης το έλλειμμα έχει εκτοξευθεί με αποτέλεσμα να ‰ÂÌ›· Û¯¤ÛËστηρίζοντας ¤¯ÂÈ Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ¶·Ú¿Ïκινδυνεύει να ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË κλείσει. Η «Εποχή», την προσπάθεια όλων ÏËÏ·, ·¤ÚÚÈ„Â ˆ˜ για ·Ó¿‰Ô¯Ô ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ √ÌÔÛÔÓτων εμπλεκόμενων φορέων την συνέχιση της λειτουργίας της συ‰›·την ∞ÙfiÌˆÓ ∞Ó·ËÚ›·Πρόεδρο £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·Ú·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ζήτησε με ΕλένηÌ Καρυπίδου, της Περιφερειακής Ένωσης Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ Û˘Ó·Ê¤˜ ÚfiΠανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών ›¯Â Κεντρικής Μακεδονίας και με τον Î·È ‰È¤ıÂÙ ÂÂΓιώργο ÁÚ·ÌÌ· Μητρόπουλο γενιικό ÈÛÙÔÔÈË̤ÓË γραμματέα της Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·. ΠεριφερειακήςªÂ Ένωσης ÚÒÙËÛË ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓκαι ηÈβ’√ÈÎÔΠανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών Κεντρικής Μακεδονίας αντιÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∆ÛԇηÏ˘, ∏ÚÒ ¢ÈÒπρόεδροÓÔÌÈÎÒÓ της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών.¡. ‘’Δεν θέλουμε να εμπορευÙË Î·Èη∂.αναπηρία ¶·Û¯·Ï›‰Ô˘ ÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ «ÁÈ·Ù›» Ù˘ ·ματοποιείται μας, ˙ËÙÔ‡Ó να εκμεταλλεύονται κάποιοι τον οίκτο Ó¿ıÂÛ˘. του απλού ανθρώπου. Είναι όνειδος, μας ντροπιάζει κα προσβάλλει την ñ √ ¢‹ÌÔ˜μας. ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÁη٤ÛÙËÛ ÛÙËÓ Ï·˙ ∞Á. ∫ÔÛÌ¿ ÂÈπροσωπικότητά ‰ÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· ÁÈ· Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ÎÈÓËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fï˜ Ë ¯ÂÈ-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ÛÂÏ. 4 Σελ. 4

̈ÓÈ¿ÙÈÎË ı¿Ï·ÛÛ· ¤ÊıÂÈÚ ÙË Ú¿Ì· ÚfiÛ‚·Û˘ ÙˆÓ ∞ª∂∞ ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ∞Ϥ͢ ∆Û›Ú·˜ Î·È ÂÈΜειωμένα τέλη και φόροι για τα ΑμΕΑ Λακωνίας ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ‰Ôı› Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ Ï·˙ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, οı ÂÚÁ·Û›· ÂÈÛ΢‹˜ ıˆÚÂ›Ù·È ·Ú¿Έκπτωση δημοτικά τέλη ÙÔ και·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi το δημοτικόÙÌ‹Ì· φόρο στα ΑμΕΑ με ποσοÓÔÌË,στα ÂÓÒ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi στόÂÔÙÂ‡Ô˘Ó αναπηρίας 70% και άνω, ο Δήμος Ζάρακος, ÙÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ· προσφέρει Ó· ÌËÓ Û˘ÓÙËÚËı› Ë Ú¿Ì·κατόπιν (˘αποφάσεως ΔΣ του δήμου στις 25/6.ÀÁ›·˜). Ô˘ÚÁ›·του √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, έκπτωση, όπως αναφέρεται στην απόφαση υπ΄ αριθμ. ñΗ εν °È·λόγω ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÙÔ Î·ÏÔη›44/2010 Δημοτικού Συμβουλίου για τα μέλη του Σωματείου ΑμΕΑ ÚÈ ÙÔ˘του 2010 ·fi ÙË ªÔÓ¿‰· ¶ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ ºÔÈÙËÙÒÓ Ì Λακωνίας καιÙÔ˘ γενικότερα τα άτομα με αναπηρία, θα είναι£ÂÚÈÓ‹ της τάξης ∞Ó·ËÚ›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Ë 16Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ του™˘Ó¿ÓÙËÛË 40%. Û ı¤Ì·Ù· ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÁÈ· Ο κ. Θανάσης Μπούρας, βουλευτής Περιφέρειας Αττικής της Ν.Δ ¡¤Ô˘˜ Ì ∆‡ÊψÛË Î·È ªÂÚÈ΋ ŸÚ·ÛË (ICC2010), ÌÂ Û˘Ìκαι τ. Υφυπουργός συνυπέγραψε·fi επίκαιρη επερώτηση·fi στη 15 Βουλή ÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ προς τους Υπουργούς Οικονομικών και ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Υποδομών, Μεταφορών ¯ÒÚ˜ (www.icccamp.info). ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ›ӷÈ, και Δικτύων με θέμα τηνÙˆÓ παύση τουÌÂπρογράμματος δημοσίων ·ÊÂÓfi˜ Ë ÂÍÔÈΛˆÛË Ó¤ˆÓ ÙȘ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈΤ˜ ÙÂ- έργων με «πάγωμα» στις αναθέσεις ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ μελετών και στιςÎ·È δημοπρατήσεις ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÂÈÎÔÈÓˆέργων. ÓÈÒÓ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ë ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙˆÓ ‰È·-ÚÔÛˆÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. ∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ı· σχόλια ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ «ATExcelixi», Πολλά και συζητήσεις στο τραπεζικό παρασκήνιο έχει προÛÙÔ ∫·ÛÙÚ› ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ 2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. °È· Âκαλέσει η ξαφνική φυγή από την Alpha Bank του επί χρόνια Chief ÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ3·¢ı‡ÓÂÛÙÂ: Financial Officer (CFO) και υπ’ αριθμόν στην ιεραρχία ªÔÓ¿της τράπε¶ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ ºÔÈÙËÙÒÓ ∞Ó·ËÚ›·, ¶·ÓÂÈÛÙËζας, κ.‰· Μαρίνου Γιαννοπούλου, αλλά καιÌ διαφαινόμενη αντικατάστασή ÌÈfiÔÏË, ∫Ù›ÚÈÔ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, 15784, ∞ı‹Ó·: ∞Ó·ÛÙ·Û›· του από τον κ. Άρτεμη Θεοδωρίδη, που έδωσε αφορμή για «πιπεράτα» ™ÔÊÈ·ÓÔÔ‡ÏÔ˘, - email: πολιτικά σχόλια στους πÛÙÔı¤ÛË: παράγοντεςhttp://access.uoa.gr/icc/ του κλάδου. icc@uoa.gr – ÙËÏ: 2107277553, Ê·Í: 2107275193. ñ Το¶ÔχÙÈÌÔ Û‡ÌÌ·¯Ô ÁÈ· ÙȘΒιβλιοθήκη ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ΚΕΦΙΜ και η φιλελεύθερη διοργανώνουν, το ‰ÚfiΣάββατο ÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ù˘ÊÏÔ› ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ŒÓ· ÌÈ25/0/2010 στις 7.00 μμ στα νέα γραφεία της Φιλελεύθερης ΣυμμαχίÎÚfi ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÓÙ· Ì·˙› ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ‚Á·›ας (Πανεπιστημίου 64, 7ος όροφος, είσοδος από την στοά) ανοιχτή ÓÔ˘Ó πάνω ·fi ÙÔστο Û›ÙÈ, ÙÔ˘˜ ‚ÔËı¿ Ó·Χατζηφωτεινού ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ë¯ËÙÈο συζήτηση βιβλίο του Κωστή ‘’Νισάφι πια’’, Û‹Ì·Ù· ÛÙ· Ê·Ó¿ÚÈ· (˯ÔÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜) ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó με αρχική εισήγηση του Νίκου Χαραλάμπους. Ó· ‰È·Û¯›ÛÔ˘Ó Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙȘ ‰È·‚¿ÛÂȘ. ∆Ô ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ΑμΕΑ ·˘Ùfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, ηٿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ, Û·Ó Ì¿ÙÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ κινδυνεύουν να χάσουν επιδόματα Ù˘ÊÏÔ‡˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ˘˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙ ٷ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ¤¯Ô˘Ó ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı› Î·È κυρήξει… fiÙ ¤¯ÂÈπαύση ·Ó¿„ÂÈ Ú¿ÛÈÓÔαφού ÁÈ· ÙÔÓ Η επιτροπή έχει εργασιών απόÂ˙fi. το δυνα∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÔÈ Ë¯ÔÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ fiμικό απουσιάζει η γραμματέας Ù·ÓΖητείται ¿ÚÔ˘Óδιοικητικός ÙÔ Û‹Ì· ·fi ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Î·Èγραμματέα ÌfiÓÔ ÁÈ· της υπάλληλος για τη θέση του ‰‡ÔΠρωτοβάθμιας ·ÎÏÔ˘˜ Ê·Ó·ÚÈÒÓ. Υγειονομικής Επιτροπής Βόλου, προκειμένου ñ ™ÙËÓ ıÂÚ·›· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ˘Á›·,ατόναÂÓÙ·ÙÈ΋ μπορέσουν να εξυπηρετηθούν ταÓ· δεκάδες περιστατικά Î·ıÒ˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ê·Ó› Ù· ÚÒÙ· ÛËÌ¿‰È· ıÂÚ·›μων με αναπηρίες… Δεν πρόκειται για κάποιου είδους μικρή ·˜. αγγελία √È ÚÔÌ‹ıÂȘ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÂÍ·ÎÔσε στήλη˘ÏÈÎÒÓ εφημερίδας αλλά γιαÓÔÛÔÎÔÌ›· την πραγματική εικόνα ÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË Á¿ÁÁÚ·ÈÓ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì που αποδίδει σε όλο της το μεγαλείο τη…λειτουργία Δημόσιας ÙËÓ Διοίκησης. ˘ÂÚÎÔÛÙÔÏfiÁËÛË ˘ÏÈÎÒÓ ¤ˆ˜ Î·È 300% ¿Óˆ ·fi ÙȘ ÙÈ̤˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. Î·È Δεκάδες άτομα ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, με αναπηρίες,ÓÔÛÔÎÔÌ›· κινδυνεύουν να·ÛÊ·ÏÈÛÙÈχάσουν τα δίο Ù·Ì›· Ó· ¤¯Ô˘Ó «˘Ô·„ÂÈ» ÛÙÔÓ ˘ÚÂÙfi ˘¤ÚÔμηνα επιδόματα που λαμβάνουν κάθε δίμηνο,ÙˆÓ άλλοι τόσοι δεν ÁΈÓμπορούν ‰··ÓÒÓ Ô˘ «ÁÔÓ·Ù›˙Ô˘Ó» ÙÔ ∂™À. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ë να εξυπηρετηθούν για να καταθέσουν τα απαραίτητα ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÙÔ Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ, Ë ˘ÂÚ‹‰ËÛË Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ έγγραφα για τη χορήγηση αναπηρικών συντάξεων ή την προμήθεια ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÙˆÓ τον αναπηρικών καροτσιών…Η επιτροπή έχει κυρήξει παύση εργασιών ÙÚ›ÙˆÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈ΋. τελευταίο ένα μήνα, αφού από το δυναμικό απουσιάζει η γραμματέας ñ προετοιμάζει ∏ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Î·È Ë ‰ÈÂ-που που τις συνεδριάσεις και κρατά πρακτικά…Η θέση ıÓ‹˜ ˘·ÁfiÚ¢ÛË «ÛÎÏËÚÒÓ» ̤ÙÚˆÓ Î·Ù¿ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤καλύπτουν τα τελευταία δέκα χρόνια από αποσπασμένη από το κέντρο ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÌfiÓÔ Υγείας Ζαγοράς διαιτολόγο, έμεινεʤÚÓÔ˘Ó «ορφανή»fi¯È μετά την˘Ô‚¿ıÌÈÛË ανάκληση όλων ‰ÈηȈ̿وÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÓÔÌÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ‰Èων αποσπάσεων από το Διοικητή της ΥΠΕ Θεσσαλίας, κ. Τομάρα. ηÛÙËÚ›ˆÓ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ «ÛÊÈÎÙ‹» ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÚÔÓfiÌÈ·, Αργεί ηÈÛfiÙËÙ·˜ Πολιτεία, την «πληρώνουν» τα∂ÏÂÁÎÙÈΑμΕΑ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ê‡ÏˆÓ Î.Ï.. ∏ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ (∂™), ¤‚·Ï «ÊÚ¤ÓÔ» ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó ˘¤Ú ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ολόκληρο εισιτήριο καλούνται να καταβάλλουν από σήμερα τα άτομα Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙȘ ¿Á·Ì˜ ı˘Á·Ù¤Ú˜. ∆ËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂ- με με ειδικές ανάγκες που χρησιμοποιούν για τις μετακινήσεις τους Ù›· ÙÔ ∂™ ›¯Â ÎÚ›ÓÂÈ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· Ô˘ λεωφορεία του Αστικού ή και του Υπεραστικού ΚΤΕΛ.Σύμφωνα μεÂ-αναÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙȘ ¿Á·Ì˜ ÎfiÚ˜ Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ÙË Û‡ÓÙ·ÍË κοίνωση των Πανελλαδικών Ομοσπονδιών τόσο των αστικών όσο και ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘˜ (ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘˜), ÂÓÒ Úfi‚ÏÂ fiÙÈ των υπεραστκών συγκοινωνιών για την κατάσταση που θα δημιουργηθεί, ÔÈ ¿Á·ÌÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙËÓ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÂÊfiη είσπραξη ολόκληρου του εισιτηρίου οφείλεται αποκλειστικά και μόνο ÛÔÓ Â›Ó·È ·Ó‹ÏÈÎÔÈ Î·È συμφωνητικών ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓËÏÈΛˆÛË ÙÔ˘˜ με ÌfiÓÔ ÂÊfiστη μη υπογραφή των νέων μεταφοράς υπαιτιότητα ÛÔÓ Â›Ó·È ·Ó¿ËÚÔÈ Û ÔÛÔÛÙfi ¿Óˆ ÙÔ˘ 67%. των αρμόδιων υπουργείων και στη μη εξόφληση των οφειλομένων ποσών για τις μεταφορές του 2009. Οι δυο Ομοσπονδίες είχαν ζητήσει τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων μέχρι χθες και είχαν προειδοποιήσει πως μετά την παρέλευση της προθεσμίας, τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα καταβάλλουν ολόκληρο το εισιτήριο τους.


ΚΑΤΑΓΓΕΛ ΙΑ

Αθήνα, 06/09/2010 Προς Υπουργό Υγείας Άθλησης και Διατροφής κ. Λοβέρδο Υφυπουργό Υγείας Άθλησης και Διατροφής κ. Τιμοσίδη

Κύριε υπουργέ, Κύριε υφυπουργέ, Με την επιστολή μας αυτή θέλουμε να καταγγείλουμε ως μέλη του Δ.Σ., την αντικαταστατική και παράνομη λειτουργία της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων - Ε.Ο.Κ.Α. όσον αφορά τη διαχείριση δημοσίου χρήματος αλλά και τις δράσεις της, για τις οποίες δυστυχώς ενημερωνόμαστε από τρίτους ή από το διαδίκτυο, όπως συνέβη με το δημοσίευμα της online έκδοσης της Ελευθεροτυπίας της 14/6/2010 με τίτλο «Η νέα εποχή της πρότυπης παραλίας στο ΚΑΑΠ Βούλας». Εσείς όμως ως υπουργείο, είναι αδιανόητο να δίνετε 90.000 ευρώ για την διαχείριση της προσβάσιμης παραλίας του ΚΑΑΠ Βούλας στην Ε.Ο.Κ.Α μέσω της ΕΣΑΜΕΑ χωρίς να έχετε αντίστοιχη απόφαση αποδοχής από το Δ.Σ της Ε.Ο.Κ.Α. Πέραν αυτού δεν ήμασταν ενημερωμένοι ούτε καν γα τις προσλήψεις με τα συγκεκριμένα χρήματα, μεταξύ αυτών και του γιου του προέδρου της Ε.Ο.Κ.Α κυρίου Νικολάου Σκόνη, όπως και για τον ξυλοδαρμό παραπληγικού λουόμενου από τον αρτιμελή αδερφό πάλι του προέδρου της Ε.Ο.Κ.Α κυρίου Νικολάου Σκόνη. Θεωρούμε ότι η ευθύνη βαραίνει πρώτιστα την ηγεσία του υπουργείου για τις επιλογές του και τις παραλείψεις του, όπως και την ΕΣΑΜΕΑ και τον πρόεδρο της Ε.Ο.Κ.Α κύριο Σκόνη Νικόλαο, που είναι και ο υπεύθυνος. Επίσης σοβαρή ευθύνη φέρει και η διοικήτρια του ΚΑΑΠ Βούλας κυρία Χαλβατζά που σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μας δήλωσε άγνοια για τα τόσο σοβαρά επεισόδια που προέκυψαν. Αναμένουμε άμεσα εξηγήσεις και την τιμωρία των υπευθύνων-ανεύθυνων που αμαυρώνουν το αναπηρικό κίνημα με τις πράξεις των ιδίων ή των συγγενών τους γιατί το θέμα θα λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Για τους παραπάνω λόγους σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας πολύ σοβαρά το περιεχόμενο της επιστολής μας που αντιπροσωπεύει την άποψη εκατοντάδων αναπήρων που εκπροσωπούμε ως φορείς αλλά και για το κύρος και την αξιοπρέπεια του αναπηρικού κινήματος, όπως και την δίκαιη και διαφανή κατανομή αλλά και διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Μετά τιμής, Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων – Ε.Ο.Κ.Α.

Άλλοι δημιουργούν

την ευτυχία στον πλούτο, άλλοι στην εξουσία και άλλοι στην ολιγαρκή αυτάρκεια. Είναι παράλογο να πιστεύουμε πως οι μεγάλες πόρτες των τραπεζών και των χρηματιστηρίων ανοίγουν τις πύλες της επίγειας ευτυχίας. Όσα πιο πολλά αποκτά κάποιος τόσο και τα προβλήματα του πολλαπλασιάζονται. Η ανασφάλεια είναι εκείνη που μας ωθεί στη συγκέντρωση όλο και περισσοτέρων αγαθών. Αγαθά υπάρχουν πολλά είναι εκείνα που μπαίνουν στο χρηματοκιβώτιο και άλλα που μπαίνουν στο πνεύμα και στην ψυχή. Ο ευτυχής είναι σίγουρα πλούσιος γιατί του αρκεί η ευτυχία του. Ο πλούσιος όμως είναι μονίμως γκρινιάρης γιατί δεν του αρκεί ο πλούτος του. Η ευτυχία καθορίζεται με δικά του μέτρα για τον καθένα. Και είναι πολλά και διαφορετικά τα μέτρα ή τα αγαθά για να είναι κανείς ευτυχής. Όμως υπάρχουν ορισμένες σταθερές που είναι υπαρκτές για την ευτυχία μας όπως είναι η υγεία και η εργασία. Η ευτυχία για να έχει αξία απαιτεί κάποια διάρκεια. Και η διάρκεια της ευτυχίας θεμελιώνεται με σωστές επιλογές. Η μεταπολεμική κοινωνία αναζήτησε την ευτυχία στην υλική ευμάρεια και η κοινωνία μας μεταβλήθηκε σε καταναλωτική κοινωνία με αποτέλεσμα πολλών νόσων του πολιτισμού να γεμίζουν το κορμί μας με λίπος, τις αρτηρίες με θρόμβους και την καρδιά με βεβαρημένο ιστορικό μητρώο. Για να διατηρηθεί η ευτυχία και να έχει αξία

πρέπει ο αγώνας για τις ανάγκες του κορμιού μας, του πνεύματος μας και της ψυχής να είναι σε ισορροπία.

Το κλίμα με τις καθημερινές παρανομίες

στις γειτονιές Αθήνας-Θεσσαλονίκης αλλά και στις επαρχίες της Ελλάδας και οι αποδράσεις κακοποιών από φυλακές δημιουργούν ένα άσχημο κλίμα στην κοινωνία μας. Τα προβλήματα παρανομίας για να εξαλειφθούν απαιτούν από την πολιτεία αυστηρότατες ποινές και συχνές περιπολίες της αστυνομίας στις γειτονιές. Αυτό διότι ο φόβος και η ταραχή από τους πολίτες είναι μεγάλος αλλά δημιουργείται ανασφάλεια και η καχυποψία μεταξύ των πολιτών με αποτέλεσμα να χάσουν και την εμπιστοσύνη τους έναντι των πολιτικών και των κομμάτων. Για την Τοπική Αυτοδιοίκηση οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώνουν ανεξάρτητοι χωρίς την στήριξή τους από πολιτικά κόμματα, παρά οι πολίτες να ψηφίζουν τον καλύτερο. Μετά το έντονο φαγοπότι από ορισμένους πολιτικούς, τη λαϊκή δυσαρέσκεια λόγω των αυστηρών οικονομικών μέτρων και την ανασφάλεια από τις ληστείες που αναστατώνουν την ζωή των πολιτών οι πολίτες επιθυμούν από τους νέους δημάρχους με την στρατηγική τους να συμβάλλουν επιλύοντας προβλήματα που θα είναι στην αρμοδιότητά τους και θα μειώσουν την λαϊκή δυσαρέσκεια και θα επαναφέρουν την ηρεμία και την εμπιστοσύνη στις σχέσεις των πολιτών.

Την υποψηφιότητα του δημοσιογράφου ΑμΕΑ Γιώργου Καραγιαννάκη, με το ψηφοδέλτιο της Κίνησης «ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολίτες», ανακοίνωσε επίσημα ο υποψήφιος Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός. «Η υποψηφιότητα του Γιώργου Καραγιαννάκη εκφράζει τη βούληση της παράταξής μας να αντι…ταχθούμε στον κοινωνικό αποκλεισμό και να δώσουμε σε όλους τους συνανθρώπους μας τη δυνατότητα να προφέρουν στην κοινωνία ανάλογα με τις ικανότητές τους αλλά και να διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν. Οι άνθρωποι με αναπηρία αποτελούν πολύτιμο δυναμικό που η κοινωνία δεν έχει την πολυτέλεια να μην αξιοποιεί. Ο Γιώργος Καραγιανννάκης είναι ένας αξιόλογος νέος άνθρωπος με μεγάλη εμπειρία στα θέματα ΑΜΕΑ και φιλοδοξούμε να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο της παράταξής μας με τη συγκεκριμένη κοινωνική «ομάδα», τόνισε ο Γιάννης Κασσαβός.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Ο Δήμος Άνω Λιοσίων, εδώ και αρκετά χρόνια, προσφέρει της κοινωνικές υπηρεσίες του σε ανθρώπους της πόλης μας με στόχο τη στήριξή τους στις δύσκολες στιγμές τους. Γνωρίζοντας ότι ο εθελοντισμός είναι μια μορφή ενεργού συμμετοχής του πολίτη και ότι με τη συμβολή του μπορούν να αντιμετωπιστούν ανάγκες καθημερινής ζωής καλεί τους συμπολίτες μας να

δώσουν μήνυμα πρόληψης και ελπίδας, συμμετέχοντας στην 31η Εθελοντική Αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 & Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010, από τις 9:30 π.μ. έως 13:00 μ.μ. στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» (Δημαρχείο). Κάθε υγιής άνδρας και γυναίκα, ηλικίας από 18 έως 60 ετών, καλείται να στηρίξει την προ-

σπάθεια αυτή και να χαρίσει λίγα λεπτά από το χρόνο του, για να σωθεί ένας συνάνθρωπος που κινδυνεύει. Ας μην ξεχνάμε πως η αιμοδοσία είναι μια ευγενική πράξη, αφού το αίμα δεν παράγεται, ούτε αντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται! Σελ. 5


FLASH NEWS ªÂ ÂÈÙ˘¯›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ µÚ˘Í¤ÏϘ ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Emotion Pictures – ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¡ÙÔÎÈÌ·ΈναÓÙ¤Ú βήμα κοντά στη διαβίωσης. Ο Σύλλογος Φίλων ΑτόηÈπιο ∞Ó·ËÚ›·, Ô˘μονάδα ʤÙÔ˜ ÌÂÙÚ¿ 4 ¯ÚfiÓÈ· ÔÚ›·˜ Ì ηÏÏÈÙÂμων¯ÓÈ΋ με Σύνδρομο με ανακοίνωσή του ευχαριστεί τοηٿÌ«Ζω στη ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·Down ÙË ª·›ÚË Ã·Ù˙ËÌȯ¿ÏË-¶··ÏÈÔ‡. ™Â ÌÈ· Θεσσαλονίκη» και όσους στο πλευρό ‚Ú·‚Â˘Ì¤Ó˜ του στην προÛÙË ·›ıÔ˘Û·,αλλά ÚÔ‚Ï‹ıËÎ·Ó Î·Èστάθηκαν ηٷ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ıËÎ·Ó σπάθεια επιτυχία·ÚÔ˘Û›· της καλοκαιρινής του εκδήλωσης στο ÎfiKiwi Ù·Èӛ˜για ÙÔ˘την ºÂÛÙÈ‚¿Ï, 500 ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÛÌÔ Î·È ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Garden, τα ÂÎÚÔÛÒˆÓ έσοδα της οποίας θα διατεθούν για την ανέγερση μονάδας ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È αυτόνομης διαβίωσης για τα άτομα με σύνδρομο Down. Û ÔÏϤ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. Αυτοσχέδιες ράμπες για την πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες∂ÈÎfiÓ˜ εγκατέστησαν στουςÙˆÓ χώρους τουÙ· Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ÊÏÒÓ, fiÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÂΘεσσαλονίκης φοιτητές, έχοντας ως σύνθημαÛÙÔ :«Η προσβασιμότητα ÊÈ¿ÏÙ˜ ÙÔ˘˜οιÌÂÙ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ «¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜» Mega. √ ™Ù·‡ÚÔ˜ είναι δικαίωμα για όχιÙ·Í›‰Â„ φιλανθρωπία». £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ Î·È Ëόλους, ÂÎÔÌ‹ ÁÈ· ÙÚÂȘ ̤Ú˜ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ∆˘ΑπόÊÏÒÓ τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώθηκε ότι ªÈ· με την παρ. 1 του £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ë ÔÔ›· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ. Ú·ÁÌ·ÙÈο άρθρου 16 του Ν. 3846/10 66Α/11-5-2010) καθορίστηκε επ΄ ηٷÏËÎÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ô˘(ΦΕΚ Û˘ÁΛÓËÛÂ, ÂÓÒ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ οÓÂÈ Ì¤ÛÔ fiÚÔ 19,7%, ÂÓÒ ¤ÊÙ·Û 23,8%. των ασφαλισμένων όλων των αόριστον η διάρκεια της ̤¯ÚÈ αναπηρίας ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου και ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·Εργασίας ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Κοινωνικής Ασφάλισης που ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ κρίνονται απόÙ˘ τις √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ αρμόδιες Υγειονομικές ¶¿ÓÔ˘ ªÈÙÛ·Í‹ Ì ÙÔ˘˜ ∫ˆÊÒÓ, Επιτροπές Αναπηρίας ποσοστό αναπηρίας 80%. 7, ›¯·Ó Û˘ÁÎÂοو ·fi Ù· ÁÚ·Ê›·μεÙ˘ °°∞ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ËÊÈÛ›·˜ Συντάξεις. Ο νέος νόμος καθιερώνει δύο είδη ∫ˆÊÔ› σύνταξης. Τη βασική ÓÙÚˆı› ÂÚ›Ô˘ 400 ¿ÙÔÌ·, ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ·ıÏËÙ¤˜, ÚÔκαι ÎÂÈ̤ÓÔ˘ την αναλογική. Για τηνÌÂβασική νέος νόμοςÙÔ˘˜ προσδιορίζει Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ¤ÓÙÔÓÔσύνταξη ÙÚfiÔ ÙËο‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· ÙËÓ εννοιολογικά ότιÔ˘ ως ˘¿Ú¯ÂÈ βασική σύνταξη λογίζεται ÙˆÓ το ποσό της σύνταξης ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Deaflympics 2013 πουÎ·È δεν σχετίζεται με ασφαλιστικές εισφορές χρόνιαÙ˘ ασφάλισης. Ë ÔÔ›· ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙ‹ ÛÙÔ Î›ÓËÌ· ∫ˆÊÒÓ και ˆ˜ ¿ÚÓËÛË ÂÏÏËÓȶÔÏÈÙ›·˜ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙË2015 ¯ÒÚ·.και ορίσθηκε σε τιΘα ΋˜ αρχίσει να καταβάλλεται από∞ÁÒÓ˜ το έτος μέςŒÂÈÙ· του 2010 σε 360 ευρώ επί 12 μήνες το Το ποσό αυτόÓ·θα ·fi 80 ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ÔÈ ÎˆÊÔ› ı·έτος. ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ·˘ÙÔ› αναπροσαρμόζεται ένα συντελεστή που ∫˘¤ÏÏÔ˘. θα διαμορφώνεται κατά ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜με ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∏ FIFA ı· ÌÂ50% από τη μεταβολή και κατά 50% τη μεταβολή του Ù·‰›‰ÂÈ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ siteτου Ù˘ΑΕΠ Ù· ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· Î·È από ÙˆÓ 64 ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ ΔΤΚ. Για τηνÙ˘ αναλογική σύνταξη περικοπές που επέρχονται στο ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ¡fiÙÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜ ηÈοιÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ποσό της σύνταξης σε όσους θα καταστούν συνταξιούχοι την ¢ηÈÚ›· Û ¿Óˆ ·fi 70 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜ Ó·μετά ÌÔ˘Ó 1-1-2015, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση είναι ÛÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘του ÁÈÔÚÙ‹˜. πολλών επιπέδων. Ξεκινά ο νέος νόμος με την αλλαγή του τρόπου ª¿ıËÌ· ·ÓıÚˆÈ¿˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ô ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ¡›ÓÔ ÁÈ·Ù› ‰¤¯ÙËΠӷ εξεύρεσης του συντάξιμου και ολοκληρώνεται τον καÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ μισθού Û ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙÔμε∞ÁÚ›ÓÈÔ, θορισμό των ποσοστών σύνταξης επ΄ αυτών. Αλλαγές παρατηρούÙ· ¤ÛÔ‰· Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ νται, σε σχέση με το∑·Ê›ÚË, ισχύοντα το στάδιο απονομής της 22¯ÚÔÓÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ Ô˘τόσο Â‰Ò κατά Î·È ÂÓÓ¤· ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È Î·ıËψαρχικής όσο ηÚÔÙÛ¿ÎÈ. και τη διάρκεια της ζωής του·˘Ù‹˜ συνταξιούχου ̤ÓÔ˜σύνταξης Û ·Ó·ËÚÈÎfi ∏ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ Û˘όταν ανακύπτει θέμα αναπροσαρμογής της fiÙ·Ó σύνταξης απόÌ·˙› έτος Ó·˘Ï›·˜ ·Á¿˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ ¤ÁÈÓ ‰˘Ó·Ù‹, Ô Ó·Úfi˜ ÌÂσε έτος. των σχετικών αλλαγών‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ είναι ότι∞ÈÙˆÏԷηÚσε αμφότερα ÙËÓΓνώρισμα ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·όλων ÙÔ˘ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô τα ως άνωÙ˘ στάδια ορισμένα από τα συντελούντα στοÔÈπροσδιορισμό Ó·Ó›·˜ ¡.¢. ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ τουÙÔ˘ ποσού της στοιχεία είναι άγνωστα εκ των προτέρων ‹Úı·Ó ÛÂσύνταξης Â·Ê‹ Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ (π.χ.Ì›· συντελεστής Βασικό το γεγονός Û˘Ó·˘Ï›·, Ù·ωρίμανσης). ¤ÛÔ‰· Ù˘ ÔÔ›·˜ ı·στοιχείο ‰›‰ÔÓÙ·Ó αποτελεί ÛÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ. ªfiÏȘ ¡›ÓÔ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ¯ˆότι Ôγια τον προσδιορισμό της αναλογικής σύνταξης σε πρόσωπα ÛΤ„Ë Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ·˘Ù‹αδιαφόρως ÙËÓ ÂΉ‹πουÚ›˜ θα‰Â‡ÙÂÚË καταστούν συνταξιούχοι από·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ 1-1-2015 καιÛÂμετά, ψÛË. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ‹Ù·Ó Î·È Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ημερομηνίας αρχικής υπαγωγής στην ασφάλιση πριν ή ¶·Ú·‚fiÏ·˜, μετά την 1-1·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÙÔ˘ µ·Û›ÏË ∫·¤Ú‰·, Ô˘ ¤ıÂÛÂθα 2012, για τον προσδιορισμό του αναλογικού ποσού της σύνταξης ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· αναλαμβάνεται υπόψη όλος ο χρόνος ασφάλισης που θα διανύθηκε ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο fiÏÔÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ή θα διανυθεί στην ασφάλιση. Πλασματικός ασφάλισης. ΕκτόςËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ από το χρόνο˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ της υποχρε™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·Èχρόνος Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ωτικής ασφάλισης σε κάθε φορέαÛ που επέρχεται αυτοδίκαια όταν Ô˘ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ô ‰‹ÌÔ˜ ¶ÔÏ›¯Ó˘ ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·Ëڛ˜. ∆· Ì·ı‹Ì·Ù· ›ӷÈοι‰ˆÚÂ¿Ó Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ νόμοι ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ¶ÏËÚÔσυντρέχουν προς τούτο προϋποθέσεις, ειδικοί ή τα κατασταÌ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ προβλέψει ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ τικάÊÔÚÈ΋˜ διαφόρων ταμείων είχαν και την αναγνώριση στην ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘. ασφάλιση κάποιων περιόδων για τις οποίες δεν υφίστατο υποχρέωση στην ασφάλιση. Τάξη στο επιχειρήθηκε με το ν. ™ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘θέμα √∞∫∞ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë 2084/92 ∆ÂÏÂÙ‹ αρθρ. 40. Η διάταξη προσδιόρισε περιοριστικά ότι2011». υπό αναγνώριση ŒÓ·Ú͢ ÙˆÓ ¢ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎÒÓ ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ «∞ı‹Ó· ™ÙËÓ ÂΉ‹τελούν χρόνοςÌÂٷ͇ στρατιωτικής υπηρεσίας, ο χρόνος γονικής άδειας ψÛËο ‹Ú·Ó, ¿ÏψÓ, ̤ÚÔ˜ ÔÈ ºˆÎ¿˜ ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ανατροφής παιδιών, ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών ∫·Ô˘Ù˙›‰Ë˜, £¿ÏÂÈ· ¶ÚÔÎÔ›Ô˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∫ÔÚÎÔÏ‹˜ Î·È ∂ÏÂÔÓÒÚ· και∑Ô˘Á·Ó¤ÏË. μέχρι δύο √È ετών, ο χρόνος ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ασθενείας ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È και τακτικής ανεργίας ανά Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ÂıÂÏÔÓÙÈο ÚÔÓ· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÙÔαπό ¯ÒÚÔ 300ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ΗΕ εφόσον εμπίπτουν στην τελευταία 10ετία πριν τοÙ˘ έτος ‰È·ÓÔËÙÈ΋˜ Ô˘σύνταξη ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜. υποβολής της ·Ó·ËÚ›·˜ αίτησης για και οÔÙ¤ χρόνος κατά τον οποίο ο ασφαλισμένος έλαβε σύνταξη αναπηρίας. ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ ∂ıÂÏÔÓÙÈ∆ËÓ 9Ë Û˘Ó¯fiÌÂÓË Συναυλία-Αφιέρωμα Βαμβακάρη, και Καλδάρα πραγμαÛÌÔ‡ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ Ëσε∫›ÓËÛË ºÔÚ¤ˆÓΤσιτσάνη ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹τοποιήθηκε στο Αμαλείο Ο Κώστας Καλδάρας παρουσίασε τους τρεις Μεγάλους Λαϊκούς Συνθέτες Μάρκο Βαμβακάρη, Βασίλη Τσιτσάνη ÛÂÏ. 6 και Απόστολο Καλδάρα σε μια συναυλία – αφιέρωμα. Μία συναυλία - χρέος, όπως είπε ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής των Καλοκαιρινών Σελ. 6

ıËΠÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ÛÙÔ £ËÛ›Ô. µ·ÛÈÎfi Û‡ÓıËÌ· ʤÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ¤Í˘ÓÔ ÛÏfiÁÎ·Ó «∞Ó·-ÙÈÌ‹ÛÙ ÙÔÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi». ∏ ÁÈÔÚÙ‹Πολιτισμού ‹Ù·Ó ˘·›ıÚÈ· Î·È ·ÓÔȯً ÚÔ˜ ÙÔ ÎÔÈÓfi fiÏˆÓ ÙˆÓ"Σημαντικό ËΒραδιών συνθέτης Γιάννης Μαρκόπουλος. ÏÈÎÈÒÓ Î·È ÂӉȷÊÂÚfiÓÙˆÓ. √È ÂÈÛΤÙ˜ ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Ì¿Αφιέρωμα σε τρεις μεγάλους που άφησαν το αποτύπωμά τους στο ıÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÂıÂÏÔÓÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËσύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το αφιέρωμα ÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔÌ›˜, Ì ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi, ÚÔ‚ÔϤ˜ επειδή ένας άξιος συνεχιστής του πατέρα του ο Κώστας Καλδάρας, Ù·ÈÓÈÒÓ, ı·ÙÚÈο ‰ÚÒÌÂÓ·, ‰È·‰Ú·ÛÙÈο ·È¯Ó›‰È· Î.·. ∆Ô Û‡ÓıËÌ· είχε την καλλιτεχνική επιμέλεια της βραδιάς, αφήνοντας πίσω του Î·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ ʤÚÓÔ˘Ó ¤Ó· ÂÓÂÚÁfi Ì‹Ó˘όλες του τις αντιθέσεις. Μια συναυλία σε υψηλό σύγχρονο πολιτιÌ· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ˙ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜, ·ÓÙÈÌÂστικό επίπεδο ακριβώς ταιριάζει στο σήμερα και το αύριο του Ùˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÎÚ›ÛÈÌ· όπως ÔÈÎÔÏÔÁÈο, ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Αμαρουσίου. Ù·. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏË ÊÔÚ¿, ÔÈ È‰¤Â˜ ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ Î·È τελικό του προορισμό το πιο θετικό tour ÛÙÔÈ¯Â›Ô του καλοκαιριού, Ù˘ Στον ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ έφτασε Â›ÎÂÓÙÚÔ ˆ˜ ··Ú·›ÙËÙÔ γνωστό και ως «Amita Motion Tour»-‘’Ημέρα Θετικής Ενέργειας’’ ÁÈ· ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ˙ˆÓÙ·Ó‹, ˘ÁÈ‹ Î·È ÂÍÂÏÈÛÛfiÌÂÓË. ™ÙË ÁÈÔÚÙ‹ Û˘ÌÌÂτο οποίο κορυφώθηκε μια εκδήλωση ΟΑΚΑ αντίστοιχες Ù¤¯Ô˘Ó ‰Âο‰Â˜ ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜με ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ fiˆ˜ στο Unisef, Fair με Trade εκδηλώσεις να∂ÏÏËÓÈÎfi˜ έχουν γίνει με επιτυχία στην Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη Hellas, HELMSIC, ∂Ú˘ıÚfi˜ ™Ù·˘Úfi˜, ™ÒÌ· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ και το Ηράκλειο Κρήτης. Πρωτότυπα παιχνίδια και διασκεδαστικά ¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ∫¿Ó ÌÈ· ¢¯‹, ÕÓÈÌ·, happenings ήταν μερικές από τις£ÂfiÊÈÏÔ˜, εκπλήξειςÃ∂¡, που∆√™À¡ περίμεναν ŒÏÈÍ, ∂Ù·ÈÚ›· ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ™·ÛÙÈÎÒÓ, Î·È όσους ‰Âο‰Â˜ ¿ÏÏÔÈ ÊÔÚ›˜. βρέθηκαν στο event, ενώ οι Νίνο, DeNiro, Onirama, Tamta, Νίκος Μίχας, Stereo Mike,Î·È Shaya, Decibell, Professional Sinnerz έκαναν H «Coca-cola Company» Ù· Special Olympics Hellas ·Ó·ÎÔÈÓÒτην ατμόσφαιρα της βραδιάς εκρηκτική! Guest Star ο διεθνούς ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ·ıÏËÙ‹ ª·ÓÒÏË ∆·Ì·Î¿ÎË, Ôήταν ÔÔ›Ô˜ φήμης τραγουδιστής Akon, ο οποίος ταξίδεψε για πρώτη φορά στην ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ, Ì·˙› Ì ıÚ‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ελλάδα,ÛÙÔÓ ενώ παρουσιαστής της εκδήλωσης Θέμης ΓεωργαÛËÌfiÙËÙ˜ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈÔ ·ÁÒÓ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ήταν ÙÔ˘ ο«Special ντάς. Unity Cup», Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ì ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Olympics pop star Ρουβάς δήλωσε δυναμικά Î·È Ο ÙËÓκορυφαίος ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍËΈλληνας Ù˘ Coca-Cola, ÛÙȘΣάκης 3 πÔ˘Ï›Ô˘, ÛÙÔ ∫¤È ∆¿Ô˘Ó στον πρώτο Πανευρωπαϊκό Μουσικό EuroVoice Ù˘ παρών ¡fiÙÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜, ·ÚÔ˘Û›· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ Ô·‰ÒÓ ·fiΔιαγωνισμό fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, πραγματοποιήθηκε στοÌÂÙ¿ ΟΑΚΑ. Σάκης Ρουβάς, ο πιο δημοφιλής ÛÙÔ που ÛÙ¿‰ÈÔ fiÔ˘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜ ı· Ο ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎfiΈλληνας ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ FIFA. πλέον αναγνωρίσιμους εκτός τραγουδιστής και από τους συνόρων, ήταν από τους πρώτους που τον Ë Û˘Ó¯‹ ∏ Vodafone ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÁÈ· 4 ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔαγκάλιασαν www.blind.gr, ÙÔÓΠανευρωπαϊκό ÚˆΜουσικό Διαγωνισμό EuroVoice. Γι’ αυτό και όταν προτάθηκε ÙÔÔÚÈ·Îfi, ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, ÔÏ˘ÌÔÚÊÈÎfi ÎfiÌ‚Ô του ÂÈÎÔÈαπό την Οργανωτική Επιτροπή να συμμετάσχει στους Τελικούς της ÓˆÓ›·˜ Î·È ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fiÚ·Û˘. ∆Ô Αθήνας, με χαρά δήλωσε τη στήριξη και τη συμμετοχή του, τόσο στο ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚÒwww.blind.gr event όσο και ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ στους νέους πÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ, καλλιτέχνες Ì από την Ευρώπη που ÙÔ ∆ËÏ·ӷÁÓÒÛÙË ÙËÓόλη ÂÁηٿÛÙ·ÛË στη διοργάνωση. Στο υψηλών τεχνικών προδιαγραφών Ù˘ συμμετέχουν Ï·ÙÊfiÚÌ·˜ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ ÏÔ‹ÁËÛ˘ RSS WebRhetor Feed. ∆Ô show της·ÔÙÂÏ› 23ης Σεπτεμβρίου είχαμε λοιπόν∆¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ τη χαρά να απολαύσουμε Ì›· ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Ó¿www.blind.gr Ù˘Í˘ ∏ Ó¤· ˘ËÚÂÛ›· ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ‚ÂÏÙ›ˆÛËτην ·- Pamela μαζί∆˘ÊÏÒÓ με τους(™∆∞∆). πρώτους διαγωνιζόμενους, τηνÙËÓ Anastacia, ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ʈÓËÙÈ΋˜ ‡Ï˘ ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘, Ô˘ ··ÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÙ·Anderson και τον Σάκη Ρουβά. ıÂÚfi ÙËϤʈÓÔ 210-5226600, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·Ë- είναι η Μια παράσταση διαφορετική, με έναν ÛÙ· θίασο διαφορετικό, Ú›· Λάμια, ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ ·fi ÔÏÏ·Ϥ˜ ËÁ¤˜. το θεατρικό τηςÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Λίνας Αμπντελχαμίντ, που παρουσιάστηκε √ ∆ËÏ·ӷÁÓÒÛÙ˘ οÓÂÈ, Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ, ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ Âστο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκÚȯÔ̤ÓÔ˘ ·fi ÂÓËÌÂÚˆÙÈο portals, ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, blogs Î·È ¿ÏϘ Èδηλώσεων του δήμου Αχαρνών «Αριστοφάνεια».Τι το «διαφορετικό» ÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜, ̤ۈ ÙȘ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ ʈÓËÙÈ΋˜ Û Ï‹ÚË είχε η ομάδα «Θέαμα» που ανέβασε τηνÏÔ‹ÁËÛ˘ συγκεκριμένη παράσταση; ΛÌÂÓ·. Η ομάδα, που το όνομά της προέρχεται από τα αρχικά του τίτλου 2010Αχαρνών, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ ÂΉ‹ÏˆÛËεπαγγελματικές ÁÈ· ¿∆ËÓ Θέατρο 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘ ΑμΕΑ είναι μια ÛÙ· από÷ÓÈ¿ τις ελάχιστες ÙÔÌ·ομάδες Ì ·Ó·ËÚ›· ÛÙÔγια ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ™Ù¤Îș٤ÎÈ ανάγκες ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ θεάτρου άτομα με ειδικές και ÷ӛˆÓ λειτουργεί στο (÷Ù˙ËÌȯ¿ÏË ¡Ù·ÏÈ¿ÓË 5) fiÔ˘ Επιχείρησης ÚÔ‚Ï‹ıËΠËΠολιτισμού ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ πλαίσιο της Κοινωφελούς καιÙ·ÈÓ›· Εκπαίδευσης «°ÈÁ¿ÓÙÈÔÈ ‚ËÌ·ÙÈÛÌÔ›: ∂ÈÚ‹ÓË της ª·˘ÚÔÌ·Ù¿ÎË – ∏ και Ù¤¯ÓË Ù˘θεατρικού ∑ˆ‹˜, του δήμου. Εμπνευστής ομάδας, αλλά του εργα¢‹ÌÔ˜ °ÈÁ·ÓÙ¿Î˘ – ∫¿ı ¶fiÓÙÔ˜ ÂÓfi˜ µ·ÛÈÏÈ¿» ÙÔ˘ ËıÔÔÈÔ‡ σκηνοθέτης ªÈστηρίου που λειτουργεί παράλληλα, είναι ο αρχαιολόγος, ¯¿ÏËκαι ∆·Ìԇη ı¤Ì· ‰‡Ô ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù˘με ÛÎËÓ‹˜ ηθοποιόςÌÂΒασίλης Οικονόμου. Ένας άνθρωπος, κινητικά προÎ·È Ù˘ ÔıfiÓ˘ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ Ó·ÓÈÛÌfi. ∏ ÔÏ˘Ù¿Ï·ÓÙË ∂Èβλήματα ο ίδιος, που πριν από χρόνια αμφισβήτησε έμπρακτα τον Ú‹ÓË ª·˘ÚÔÌ·Ù¿ÎË, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ·ÙÂÚ›ÙÛ˜ ÏfiÁˆ ۈ̷Ùfiπερί αρτιμέλειας όρο που τίθεται για τη συμμετοχή στις εισαγωγικές Ù˘Ô˘ ·fi ·ÙÂÏ‹ ÔÛÙÂÔÁ¤ÓÂÛË, ›ӷÈτου ηÈυπουργείου ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¯ÔÚÔ‡δίνοντας εξετάσεις δραματικών σχολών Πολιτισμού, «∏ÓÂÌfiÂȘ» Ù˘ ª·Ú›·˜ ªÂÓÙ¤˙. ™ÙË ÛÎËÓ‹ ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚτο παρών με μεγάλη επιτυχία. Καθώς τα άτομα με ειδικές ανάγκες ÊÒÓÂÙ·È Í‰ÈÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÏ˘Û¯È‰¤˜ ٷϤÓÙÔ Ù˘, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔαποτελούν σχεδόν το ένα δέκατο του πληθυσμού, η αντίληψη που ÓÙ·˜ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· release technique, contact improvisation Î·È ÌÔ‡ÙÔ θέλει τον αποκλεισμό τους από το επάγγελμα του ηθοποιού, από το Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ηıËÁËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∆ÔÓ δικαίωμα, εντέλει,ÛÙËÓ στην∂Ï·ÛÛfiÓ· αυτοπραγμάτωση, δεν¯ÔÚÔı·ÙÚÈ΋ μπορεί παρά να ηχεί ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ §¿ÚÈÛ·˜, ÛÙË ως μια αντίληψη αφόρητα ξεπερασμένη. Το κείμενο, που έγραψε η ·Ú¿ÛÙ·ÛË «ŸÓÂÈÚ·» ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˘ ·fi ÙËÓ ∂Ï·Ûηθοποιός και μέλος της ομάδας Λίνα Αμπντελχαμίντ, υπό ÛfiÓ· §ÂˆÓ›‰· ªÂ˙›ÏË, Ô ÔÔ›Ô˜ ˙ÂÈ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, Ë ∂È-τη μορφή παραλογής, αφηγήθηκε την ιστορία της πριγκίπισσας από τη Λιβύη Ú‹ÓË ª·˘ÚÔÌ·Ù¿ÎË ¤Î·Ó ȉȷ›ÙÂÚË ·›ÛıËÛË – fiˆ˜ Î·È Ë ·Ú¿ÛÙ·που ερωτεύεται ο Δίας και, για εκδίκηση, η Ήρα σκοτώνει ÛË, Ù· ¤ÛÔ‰· Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ ∂ȉÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô °·Ï·Ófi- το παιδί της. ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜. Στην παράσταση, που σκηνοθέτησε ο Βασίλης Οικονόμου, έλαβαν ‚Ú˘Û˘ μέρος επίσης οι ηθοποιοί Σάββας Παπαδόπουλος, Αντιγόνη Σπανού, Έλενα Μωραΐτη, Μάνος Τριανταφυλλάκης, καθώς και η χορεύτρια και χορογράφος Έλενα Αϊναλή. Τη μουσική επιμελήθηκαν οι Βασίλης Χούντας και Φώτης Καρατασάκης.


∆∂á∏ ∫∞π ¶√§π∆π™ª√™ Ερώτηση προς ÙËÓ την ∆¤¯ÓË κα Υπουργό Παιδείας, ñ ∏ ¶·È‰Â›· Û˘Ó¿ÓÙËÛÂ Î·È Ë ∆¤¯ÓË Û˘Ó¿ñ ∂Ï¢ıÂÚ›· ∫ÚÈΤÏË «∞fi ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ... Û Συναυλία του Συλλόγου γονέων και ÓÙËÛ ÙËÓ ∂Ï›‰· ÛÙËÓ Μάθησης ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ηıËÁËÙÒÓ Δια Βίου και Θρησκευμάτων ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ» κηδεμόνων παιδιών με αναπηρία ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ·fi ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ÊÈÏÔͤÓËΕορδαίας με τον Κώστα Μακεδόνα. Θέμα: Ενίσχυση του εκπαιδευτικού τομέα Ειδικής Αγωγής H Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ÛÂ Ô ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ «∞fiÏψӻ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ¶ÂÈÚ·È¿ Η σχολική χρονιά αρχίζει για τα Ειδικά Σχολεία με σύνθετα, χρονίζοντα προβλήματα, παρά το Με αρκετά μεγάλη επιτυχία πραγματοποι-

ÁÓˆÛÙ‹ ·Ó·-λειτουργεί στη χώρα μας οργανωμένα εδώ και πάνω από γεγονός∆Ș ότι ÂÈηÛÙÈΤ˜ η ειδική αγωγή τριάντα ÁÈ·ÙÚfi˜ ήθηκε η συναυλία του Κώστα Μακεδόνα ˙ËÙ‹ÛÂȘ, fiÛˆÓτο ‰È‰¿∂Ï¢ıÂÚ›· χρόνια και μολονότι ενδιαφέρον για τις δομές ειδικής αγωγής αυξάνεται ραγδαία: Κατά το ∫ÚÈΤÏË, στο γήπεδο Πτολεμαίδας. Την συναυλία ÛÎÔ˘Ó ∆¤¯ÓË οÛÙ· σχολικό έτοςÙËÓ 2009-2010 αριθμός των μαθητών με ειδικές ανάγκες ανήλθε στους 30.006, διοργάνωσε ο Σύλλογος γονέων και κηδε›ӷÈσημει·ÊÈÂڈ̤ÓË Û¯ÔÏ›·, ÙˆÓ 90% ηıËÁËÙÒÓ ώνοντας αύξηση συγκριτικά με το σχολικό έτος 2002-2004. Εκτιμάται, ωστόσο, ότι πέρυσι, Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· μόνων ÛÙË παιδιών με αναπηρία, με στόχο τη πολλά παιδιά με ειδικές δεν κατάφεραν να φοιτήσουν σε Σχολεία Ειδικής Αγωγής, είτε συγκέντρωση χρημάτων προκειμένου να παηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÛÙ· ανάγκες °˘‰È¿‰ÔÛË Ù˘ ȉ¤·˜ εξαιτίας τηςÎ·È αδυναμίας των εν λόγων Σχολείων, είτε λόγω έλλειψης ενημέρωσης ραμείνει σε λειτουργία στην Πτολεμαίδα το ÌÓ¿ÛÈ· §‡ÎÂÈ· λειτουργίας Ù˘ Ù˘ανάγκες ¢ˆÚ¿˜ √ÚÁ¿των¯ÒÚ·˜ γονέων Ì·˜, σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου ένα παιδί με ειδικές κέντρο φροντίδας παιδιών με αναπηρία. Η ·ÚÔ˘Û›·να Û·Ó ενταχθεί στην εκπαιδευτικής ÓˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. διοργάνωση της μοναδικής μουσικής παράÛ ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋, fi- διαδικασία. έγινε με την υποστήριξη της ΤΕΔΚ ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ στασης, ∞fi ÛÔ Î·È Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ¤ÎıÂκαι των Δήμων Πτολεμαίδας, Μουρικίου Καλεσμα του Θ. Γκορίλα για συνεργασία όσον αφορά ÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ¡ÔÌ·Ú∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ... Û ∞‡και Αγίας Παρασκευής. ¯›· ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ŒÓˆÛË τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. ÁÔ˘ÛÙÔ ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÈ ∫·ıËÁËÙÒÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ÁÈ· Ó· Την Τρίτη 7 ΣεΝαι στις∂Î·›‰Â˘Û˘ νέες δομές,(∂.∫.∫.ª.ª.∂.) αν είναι οργανωμένες. ÎÒÓ ª·ıËÌ¿ÙˆÓ ª¤Û˘ ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ πτεμβρίου 2010 ı˘Ì›ÛÂÈ Û fiÏÔ˘˜ Αυτό είναι το κάλεσμα που απευθύνει μέσω της «Π» ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ο πρόεδρος του Συλλόγου Υγείας «∞fiÏψӻ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ¶ÂÈÚ·È¿. ∏ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ¤ÊÂÚ Ψυχικής στην αίθουσα καιÙÔÓ Εκπαίδευσης του Παιδιού και∂Ï›‰·» του Εφήβου με Αυτισμό ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ν. Αχαίας Θωμάς Γκορίλας με fiÙÈ αφορÌ·˜ Ë ÂÏ›‰· ›ٛÙÏÔ «¶·È‰Â›·, ∆¤¯ÓË, ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ·fi «Φώτη Κόντομή το θέμα που έθεσε με ανοιχτή επιστολή της η δημοτική σύμβουλος Τασία Μανωλοπούλου, Ó·È ¿ÓÙ· ‰Ò. ∆Ô 150 ¤ÚÁ· 90 ηıËÁËÙÒÓ ·fi ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¤ÚÁ· ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ γλου» του Πνευμααναφερόμενη σε παρασκηνιακές σκοπιμότητες πίσω από τη δημιουργία δεύτερου Κέντρου Δη‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·Ï‰ÈÎfi Ù˘ Ù·Í›‰È ÛÙË τικού Κέντρου του μιουργικής Απασχόλησης παιδιών με αναπηρίες στην Αγυιά Ì¤ÚÔ˜ και τις Ù˘ απαντήσεις που δόθηκαν Αθηναίων ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ˘ËαπόÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ την πλευρά του ¤ÌÓ¢Û˘ Δήμου. Ο κ.Î·È Γκορίλας ανήκει στους ÛÙËÓ γονείς·ÓÒÙ·ÙË που χρόνια τώρα δίνουν μάχη ˙ˆ‹, ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ· Ù˘, ÙËÓΔήμου ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿. ªÂέγιναν τα εγκαίνια γιαÚÂÛ›· να αποδοθούν στα άτομαÙ˘ με αναπηρίες αυτά Ó¤Ô˘˜ που τους οφείλει ο Δήμος και η πολιτεία. Ù˘ ¢È‰·Ûηϛ·˜ ∆¤¯Ó˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·Ê‹ÓÔÙ¿ ÙÔ ¯Ù‡ËÌ· ÙÔ˘ ÊÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁΤϷ‰Ô˘ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ της έκθεσης αφιÓÙ·˜ Û˘¯Ó¿ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÂÈηÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÏÈÍË ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ. ∆· 1953, ÙfiÙ Ô˘ Ì·˙› Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛ σών της Unesco Τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου ξεκίνησε στους ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ 16 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙÔÓ ÂÎ-υπαίθριους χώγια πρώτη φορά στην Ελλάδα σε ολοκληρωÙÔ ÓËÛ› Î·È Ì·˙› ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ Ù˘ ∂Ï‚›Ú·. ∆Ô 1970 Ì·˙› Ì ρους του Ζαππείου, ένας πολυσήμαντος θεσμός στα δρώμενα της ıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÌÔÚÊÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ μένη μορφή. Την έκθεση οργανώνει ο πόλεως των Αθηνών, το 39ο Φεστιβάλ Βιβλίου, που οργανώνεται ÙÔ ¡›ÎÔ, ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ™ÙȘ Δήμος 19 ∞˘¶ÂÈÚ·È¿ «¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ∞fiÏψӻ ·fi ÙÔÓ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ¶ÂÈÚ·È¿ °È¿ÓÓË ª›Αθηναίων και ο Πολιτισμικός Οργανισμός από τον Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β.), με συνδιοργανωτές ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ˘ 1974 ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ· ¯· Î·È ÙËÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂.∫.∫.ª.ª.∂. ∑ˆ‹ ÷Ù˙‹. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë ÎÈσε συνεργασία με τον Ομιλο Unesco για τον τον Πολιτισμικό Οργανισμό και το Ιστορικό Αρχείο του Δήμου ΑθηÓËÙÈÎfiÙËÙ·, Ô ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi˜ Î·È Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ∆¤¯Ó˘ fi¯È ˆ˜ ÌÔ˘Ù˘, ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËΠολιτισμό ˙ˆ‹ Ù˘ ÙÔ ıÂ˚Îfi ‰ÒÚÔ, Ô °È¿ÓÓ˘ τηςÚÒÙÔ Ειρήνης. Ο Οργανισμός Ηνωναίων, ενώ έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού ÛÂÈ·Îfi ÚÔ˚fiÓ, ·ÏÏ¿ ˆ˜ και ˙ÒÛ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, Û˘ÌÏËÚÒıËÎ·Ó ·fi ÙȘ Ôμένων ΕθνώνÙËÓ για την Εκπαίδευση, την ΕπιÙ˘.στον ¢‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Â˘Ù˘¯›· ı· Τουρισμού. Το φετινό Φεστιβάλ Βιβλίου είναι αφιερωμένο Ì·‰ÈΤ˜ Î·È ·ÙÔÌÈΤ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ Ù˘ Αυτοδιοίκησης ÂÈηÛÙÈ΋˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ Î·È Πολιτισμό [UNESCO] είναι «Ρόλο της Τοπικής στη σύγχρονη κοινωνίαÛ˘ÌÏËÚÒÛÂÈ και τον Ôστήμη ÌÈÎÚfi˜και Ù˘τον ÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜. 23 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ηÎ·È ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÔÈ Ô- της UNICEF, ένας από τους κυριότερους ειδικούς οργανιπολιτισμό».Συμμετέχουν Ελληνική Εθνική Επιτροπή 1995, Ô 21 ÂÙÒÓ °È¿ÓÓ˘ Û˘ÓÂ‹˜ ÛÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ˘ Ì ÙË σμούς του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών Ô›ÔÈ ‰ÈηȈ̷ÙÈο η٤ÎÙËÛ·Ó ÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Î·Èτης ÂÁηı›το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου«∞fiÏψӻ και το Ίδρυμα Βουλής των Ελλήνων ÌÔ›Ú·, ·Ó·¯ˆÚ› ÁÈ· ÙË «ΦΩΤΗ µÔÛÙÒÓË. ∏ Ì¿Ó· ∂Ï¢ıÂÚ›· ∫ÚÈΑίθουσα ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ» Ώρα 20.00 τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία πρόγραμμα του 39ου ‰Ú˘Û·Ó ÛÙ· ∫·Ì›ÓÈ· ÙÔ˘για ¶ÂÈÚ·È¿ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ª·ıËÙÈÎfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi Εγκαίνια της Unesco από την ΤÏË ·Ô¯·ÈÚÂÙ¿ ÙÔ ÁÈfiέκθεσης Ù˘ ÛÙÔαφισών ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ Φεστιβάλ Βιβλίου σας προσκαλεί σε ένα πλήθος εκδηλώσεων, οι ™›ÙÈ. ίδρυση της μέχρι σήμερα. Διάρκεια έκθεσης: οποίες έχουν προγραμματισθεί από τον Πολιτισμικό Οργανισμό 2004, Ë Á˘Ó·›Î· ∂Ï¢ıÂÚ›· ∫ÚÈΤÏË Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ 7-18 Σεπτεμβρίου 2010. Ώρες λειτουργίας: Κακαι το Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Αθηναίων, το Εθνικό Κέντρο Ù˘ ÛÙË ƒ·Ê‹Ó· ÙËÓ ÕÓÓ·. ∏ ÕÓÓ· ÚÔÛ·ı› Ó· Ù˘ Âñ και «¶ÂÚ·ÙÒ ÂȘ ÛÙÔ Εκδοτών ‰¿- Βιβλίου. Στο 39o Φεστιβάλ Βιβλίου, που διεξάγεται θημερινά 10.00-20.00 – Κυριακή 10.00-14.00. Βιβλίου φυσικά τον Σύνδεσμο ÚÈÁÚ¿„ÂÈ Ë 10Κέντρο ÂÙÒÓ Δήμου ÎfiÚË Ù˘ ÃÚ‡ÛˆΑκαδηÛ ÌÈ· Πνευματικό Αθηναίων. στους υπαίθριους χώρους του Ζαππείου σε ˆ˜ ¯¿ıËΠÛÔ˜» - £Â·ÙÚÈÎfi Ú·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· (3 - 19 Σεπτεμβρίου 2010), 160, περίπου, εκδότες μίας 50 Τηλ.210.3621601-3630706. ‰È¿‚·ÛË Â˙ÒÓ ÛÙË §ÂÌÂÛfi. ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2009, Ë ÁÈ·ÙÚfi˜ 130 περίπτερα παρουσιάζουν τη σύγχρονη εκδοτική παραγωγή με περισσότερους από 50.000 ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·˜ Ê›ÏÔ˘˜. τίτλους. Ημέρες & Ώρες Λειτουργίας του Φεστιβάλ Βιβλίου. Δευτέρα- Πέμπτη: 6:00 μ.μ. - 10:30 ∫ÚÈΤÏË, ÛÙË ª.∂.£ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ô˘ ÂÚ∂Ï¢ıÂÚ›· ŒÓ· ı·ÙÚÈÎfi Ù˘ ™Ù¤ÏÏ·˜ μ.μ., Παρασκευή & ¤ÚÁÔ Σάββατο:6:00 μ.μ. - 11:00 μ.μ., Κυριακή:11:00 π.μ. - 10:30 μ.μ. Με την έναρξη του Á¿˙ÂÙ·È, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰›Ï· ÛÙÔ Ó·Úfi ¡ÙÔ˘˙fiÓ ∑¿ÌÈ. ™Ù· 19 ªÈ¯·ËÏ›‰Ô˘ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi Φθινοπώρου ξεκίνησε ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙË ÎÏ·ÛÈο ·Ú·Ì‡ıÈ·,Η Ì ٛÙÏÔ Κωμωδία « η νέα έβδομη σεζόν Πολιτική του Αριστοφάνη, «Αχαρνής» από το Κρατικό στο Νέο ¶ÂÚ·ÙÒ ÂȘ ÙÔ ‰¿ÛÔ˜», ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ. √ °È¿ÓÓ˘, Ô προβολών ¡ÙÔ˘˙fiÓ Î·È Ë ÃÚ‡Θέατρο·ÚÔ˘Βορείου Ελλάδος - σε μετάφραση Κ.Χ. Μύρη και σκηνοθεσία Ψηφιακό Πλανητάριο Û›·Û ÙÔ £Â·ÙÚÈÎfiΣωτήρη ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Χατζάκη - παρουσιάστηκε στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού. Ûˆ... Â›Ó·È ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ̤του Ιδρύματος Ευγενι∞ÓËÏ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘Τους ª¿Ó‰Ú·˜. ∏ πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμήνευσαν: Δικαιόπολις: Σταμάτης Û· ·fiΚρα¤Ó· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi «·È¯Ó›‰È» Û˘ÌÙÒÛÂˆÓ ÂÓÒÓÔδίου Οι θεατές μπο«ÚÂÌȤڷ» ÁÈ· ÙÔ˘˜ουνάκης, ÌÈÎÚÔ‡˜ ËΛάμαχος: Γρηγόρης Βαλτινός, Μεγαρίτης: Κώστας Βουτσάς.Η ρούν να απολαύσουν μία ή και τις τρεις ψηφιακές ÓÙ·È Ì ÙÚfiÔ Ì·ÁÈÎfi ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ Î·È Ì¿ıÔÔÈÔ‡˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠΥπόθεση του έργου: Βρισκόμαστε στον έκτο χρόνο του πολέμου μεταξύ πλανηταριακές παραστάσεις. Τα 7 θαύματα του Ù˘τον ÁÈ·ÙÚÔ‡ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ∫ÚÈΤÏË. ∆· ÙÚ›· ÚfiÛˆ·, Αθήνας και∫ÈΣπάρτης. Οι συνέπειες του πολέμου πλήττουν Ó·˜: καίρια ÛÙȘ 24 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi κόσμου, ο θάνατος των άστρων και η Μεγάλη fiÏ· τειχών, ÙÔ˘˜ Ó¤· ·È‰È¿, Ô˘Οι ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÙ¤. ∆· fiÚαγροτικό πληθυσμό, ο οποίος, αναγκασμένος να ζει εντός των ÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ «∞ÛÙÚÔÓ». ∆Ô περιπέτεια. παραστάσεις θα διαρκέσουν όλο τον Σεπτέμβριο και όλο τον Δεκέμβριο τρέβλέπει τη γη του να καταστρέφεται. Ο Αθηναίος αγρότης Δικαιόπολις απογοητευμένος από τους Á·Ó¿ ÙÔ˘˜, fï˜, ¯¿ÚÈÛ·Ó ˙ˆ‹ ÛÂ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜τουÙÔ˘˜. «¶ÂÚ·ÙÒ ÂȘ ÙÔ ‰¿ÛÔ˜» Â›Ó·È ¤χοντος έτους. συμπολίτες του που αδρανούν και αγανακτισμένος με τους πολιτικούς που αδιαφορούνŒÓ· για το κοι- ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ Ó· Ì˘ËÙÈÎfi Ù·Í›‰È Ô˘ οÓÂÈ Î¿ı ‚È‚Ï›Ô ÛÙËÓ ÂÏ›‰·: Ë ∂Ï¢ıÂÚ›· ∫ÚÈΤνό συμφέρον και οδηγούν την πόλη στην καταστροφή αποφασίζει να κλείσει συνθήκη «ιδιωτική» ·È‰› ÛÙË ˙ˆ‹ ÁÈ· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È σταÙ˘ Αισχύλεια. έκθεση που έχει ÏË Â¤ÏÂÍ ٷΕικαστική Î‡ÙÙ·Ú·Έκθεση ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ °È¿ÓÓËΗÓ· ÌË ÛÙ·Ì·ειρήνης τη Σπάρτη για τον ίδιο την οικογένειά του. Εξοργισμένοι οι ÙËÓ καρβουνιάρηδες του τίτλο «Ελευσίς 2010» εγκαινιάστηκε τη Δευτέρα 6 ÙÔÓ με ÎfiÛÌÔ. ∏ ÛÎËÓÔıÂÛ›· ηÈκαι Ë ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ÚfiÏˆÓ ¤ÁÈÓ ·fi Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· ˙Ô˘Ó ÂÂȉ‹ ÙÔ ‰È¿ÏÂÍÂ Ë ÌÔ›Ú·. ∂¤ÏÂÍ δήμου των Αχαρνών, το πληροφορούνται, τον «προδότη» γιᶤνα τον τιμωρήσουν. Ο Σεπτεμβρίου 2010 και θα διαρκέσει μέχριfiˆ˜ και τις ÛÎËÓÔı¤Ùȉ· – μόλις ‰·ÛοϷ ÙÔ˘ £Â·ÙÚÈÎÔ‡κυνηγούν ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ Î. ŒÏÂÓ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë ›‰È· ϤÂÈ Ó· «‰ˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ ¢ÒÚÔ Ù˘», Δικαιόπολις θα ζητήσει τη βοήθεια Ευριπίδη∫ÒÛÙ·˜ για να τους αντιμετωπίσει, θα μεταχειριστεί κάθε 23 Σεπτεμβρίου 2010. Πραγματοποιείται στην¿Ïτο·, ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ¤ÁÚ·„Â Ô Î.του µfiÌ‚ÔÏÔ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯ÔÈ ÙˆÓ μέσοÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ για να επιβάλει την ειρήνη του και δεν θα διστάσει να τα βάλει ακόμη και με τον φιλοπόλεμο ποθεσίαÂı·›ÓÔ˘Ó «Ελαιουργείο-Σαπωνοποιείο ΒΟΤΡΥΣ στην ψÛÙ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Í¯·ÛÙÔ‡Ó. ∆Ô ¤ÁÚ·„Â Ë ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î. ™Ù¤ÏÏ· ªÈ¯·ËÏ›‰Ô˘. ∆· Ελευσίνα και η είσοδος είναι ελεύθερη. στρατηγό, Λάμαχο, τον πιο ισχυρό υπερασπιστή του πολέμου. ‚È‚Ï›Ô ÚÔÏÔÁ›˙ÂÈ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ·Î·‰ËÌ·˚Îfi˜ π¿ÎˆÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔ˘ÛÙÔ˘ÌÈÒÓ ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛ·Ó ÔÈ Î.Î. ª·Ú›Ó· ∆ÂÚ˙‹ Î·È «Απª·Ú›· το λιμάνι στο πέλαγος», είναι ο τίτλος του χειροποίητου φωτογραφικού λευκώΡασσιά κατά τη διάρκεια χρονι-∆ÂÚ¤˙· ∆˙ÂÏÂ¿ÎË. ¶ÔχÙÈÌË Â›Ó·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô‚Ô˜ ∫·Ì·Ó¤Ï˘. ∆·της ¤ÛÔ‰· ·fi Ù· Û˘ÁÁÚ·ÊÈο ‰ÈηÈÒÌ·τηςÌ¤ÓˆÓ έκθεσης φωτογραφίας του Βαγγέλη ματος σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο κής περιόδου 1983-2010 και εκδίδεÙÔ˘ ∂ÚÁÔÙ·Í›Ô˘ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ô˘ ηٷÛ··Û·Ó Ù· ÛÎËÓÈο, fiÙ· ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ˘ÔÙÚÔÊ›·˜ «πˆ¿ÓÓ˘ Ρασσιά τα εμπορικά – επιβατηγά - πο- «ΑΠΑΡΣΙΣ» και την καλλιτεχνική επιμέλεια ται σε 333 αριθμημένα χειροποίητα ˆ˜γιαÂ›Û˘ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔ MIT. λεμικά πλοία και αποσπασματικά μέρη των –οργάνωση της πολιτιστικής εταιρίας «ΣΥΝ και∫ÚÈΤÏ˘» υπογεγραμμένα αντίτυπα από ÛÙÔÏÒÓ Ù˘ ∫∂¢∏ª, ÔÈ Ôԛ˜ ¤Ú·„·Ó 60 ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·καραβιών που εγκαινιάστηκε στον Ι.Ο.Π. ΑΘΗΝΑ…».Το λεύκωμα περιλαμβάνει 33 τον ίδιο τον δημιουργό. Η έκδοση Ú¿ÛÙ·ÛË!Όμιλος Πειραιά).Η έκθεση φωτογραφίες, αναλογικές και ψηφιακές, του λευκώματος αποτελεί εκδοτικό (Ιστιοπλοϊκός πραγματοποιήθηκε με αφορμή την έκδοση

από τη δουλειά 27 χρόνων του Βαγγέλη

γεγονός στα Ελληνικά χρονικά.

Σελ. 7

ÛÂÏ. 7


Σελ. 8

Θ Η Λ

Κ Τ Α ΙΚΕΣ ΙΣ Δ Ι Δ Σ Ε ΤΟ ΙΝ

ΡΙΕ

Σ

Α

Έμαθαν να γράφουν και να διαβάζουν πολλά μέλη μας (άτομα με αναπηρία) εντελώς αναλφάβητα και κατάφεραν να εκδώσουν το πρώτο ανθολόγιο με δικές τους αληθινές διδακτικές ιστορίες, με δική τους ζωγραφική, με πολύ μεράκι και με τεράστιες συναισθηματικές αξίες. Στη μικρή γιορτή που πραγματοποιήσαμε ήταν κοντά μας ο δήμαρχος Άνω Λιοσίων Χρήστος Παππούς, αγκαλιάζοντας τα όνειρα και τις προσπάθειες των μελών του φορέα μας και συγχαίροντας μας για τα αποτελέσματα.


ª∞£∏ª∞ ∑ø∏™ ∫∞π ∞¶√∆∂§∂™ª∞ ∂ƒ°∞™π∞™ ∞∆√ªø¡ ª∂ ∞¡∞¶∏ƒπ∞ Ãøƒπ™ Ã∏ª∞∆√¢√∆∏™∂π™ ∫∞π ∂Àƒø¶∞´∫∞ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞∆∞

¡∂∞ ∂∫¢√™∏

ªÂ ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·Ï¿‚ÂÙ ÙÔ ·ÓıÔÏfiÁÈfi Ì·˜. ∂›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰ÒÚÔ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ¤Ó· ‰ÒÚÔ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ·Í›Â˜ Î·È È‰·ÓÈο ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË, ·ÏÏ¿ Î·È Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›·, ÂÈ‚Ú·‚‡ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙȘ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È ÎfiÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∆¤ÙÔÈ· ¯Ú‹ÛÈÌ· ¤ÚÁ· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ·Ú·‰ÂÈÁÌ·Ù›˙Ô˘Ó fiÏÔ˘˜ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‚ÔËıÔ‡Ó ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ¤Ó· ‰›‰·ÁÌ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Á‹Î ̤۷ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›· Î·È Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ Ì ‰È΋ Ì·˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, Ì ‰Èο Ì·˜ ¤ÍÔ‰· Ì Ôχ ÌÂÚ¿ÎÈ Î·È ·Á¿Ë. ∞Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ ÏÔÈfiÓ Ó· ·ÁηÏÈ¿ÛÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ, Ô˘ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›·. (∆Ô ∞ÓıÔÏfiÁÈÔ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 230 ¤Á¯ÚˆÌ˜ ÛÂÏ›‰Â˜, ·Ú›ÛÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, ¤¯ÂÈ Ï·ÛÙÈÎÔÔÈË̤ÓÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Î·È Ë ·Í›· ÙÔ˘ Â›Ó·È 12 ¢ÚÒ. ªÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ·Ú·Ï¿‚ÂÙ ٷ¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ¤Ó· ·Ïfi ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ‹ Ó· Ì·˜ ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ì·˜, ∫ÚËÙÈÎÔ‡ ¶ÂÏ¿ÁÔ˘˜ 1, ¶¿ÚÎÔ ¶fiÏ˘, ÕÓˆ §ÈfiÛÈ·. ∆ËÏ. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 210-2480235). Σελ. 9

ÛÂÏ. 9


Που να κρύβονται άραγε? Γιατί τα λεφτά και τα ψάρια ο Έλληνας μια ζωή τα έτρωγε φρέσκα. Τώρα, δεν υπάρχουν ούτε μπαγιάτικα, γιατί αυτοί που τα κρύβουν φοβούνται τη φωνή και την οργή του λαού που περιμένει κάτι να ρίξει στην κατσαρόλα για να ξεγελάσει τις μεγάλες δυσκολίες της εποχής μας. Δεν έχει σημασία ποιους ή τι θα ρίξει στην κατσαρόλα, που σιγοβράζει περιμένοντας στη φωτιά. Και κάτι άλλο. Το πιο βρώμικο και το πιο επικίνδυνο είδος που δεν τρώγεται και δεν μαγειρεύεται, είναι τα λεφτά. Προσέξτε λοιπόν, όλοι εσείς οι έχοντες και κατέχοντες να μην πάθετε και καμιά δηλητηρίαση δηλαδή. Εμείς για το καλό σας το λέμε. Ευχαριστώ.

Υπουργείο δίαιτας Μνημόσυνο για κείνους που χάθηκαν από το φονικό και κοινωνικής εξάντλησης σεισμό της Πάρνηθας Πέρασαν 11 χρόνια Συμπληρώθηκαν 11 χρόνια από τον φονικό σεισμό της Πάρνηθας και ο Δήμος Άνω Λιοσίων δεν ξέχασε… Όπως κάθε χρόνο, από κείνη την αποφράδα μέρα της 7ης Σεπτεμβρίου του 1999, που μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα χάθηκαν ανθρώπινες ζωές και ο μόχθος τριών γενεών, έτσι και φέτος τελέστηκε το καθιερωμένο μνημόσυνο. Η σεμνή τελετή ξεκίνησε στις 3 παρά 10 το μεσημέρι της Τρίτης 7 Σεπτεμβρίου, στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στη συνέχεια ο κόσμος κινήθηκε προς την κεντρική πλατεία και στάθηκε στο απέριττο μνημείο που βρίσκεται μπροστά στο Δημαρχείο Άνω Λιοσίων. Τα λόγια που είναι χαραγμένα σε αυτό, προκαλούν ρίγη συγκίνησης... «Σ’ αυτούς που χάθηκαν, υπέφεραν και πόνεσαν από τον φονικό σεισμό» γράφει. Λέξεις, που δεν χάραξε κάποιος γλύπτης, αλλά οι μνήμες μιας πόλης ολόκληρης. Απάνω σ’ αυτή την πέτρα, άφησαν λίγα λουλούδια ο Δήμαρχος Άνω Λιοσίων Χρήστος Παππούς, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Γιώργος Βλάχος και η Νομαρχιακή Σύμβουλος Έλλη Κατσανού. Στο σύντομο μήνυμά του, ο Δήμαρχος Άνω Λιοσίων Χρήστος Παππούς, ευχήθηκε η πόλη να μην ξαναζήσει πότε τέτοιες στιγμές, τονίζοντας πως για να επουλωθούν οι πληγές του σεισμού, ένωσαν τις δυνάμεις τους όλοι όσοι πέρασαν από τις διοικήσεις του Δήμου, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η σύμπνοια και η συνεργασία θα συνεχιστεί και για την ανάπτυξη του Καλλικρατικού πλέον, Δήμου. Ο Δήμαρχος έκλεισε τη σύντομη ομιλία του, με την υπόσχεση, η πόλη των Άνω Λιοσίων να μην ξεχάσει ποτέ τα θύματα του φονικού σεισμού. Το παρών στην σεμνή τελετή, έδωσαν οι συγγενείς των θυμάτων, επίσημοι και αρκετός κόσμος.

Ένα «νέο» υπουργείο ήρθε να μας κάνει παρέα μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό, το υπουργείο υγείας, διατροφής και άθλησης. Απ’ ότι φαίνεται στην Ελλάδα λύσαμε όλα τα άλλα προβλήματα και ήρθε η ώρα για δια(σ)τροφή και άθληση, καταργώντας ουσιαστικά την πρόνοια ή την κοινωνική αλληλεγγύη. Γιατί ποιος τα χρειάζεται αυτά σήμερα στην Ελλάδα; Ποιος υπουργός ή πρωθυπουργός θέλει να βλέπει «αντιαισθητικούς» αναπήρους ή γέρους και να φροντίζει γι’ αυτούς; «Όχι κύριοι, εσείς που τα χρειάζεστε αυτά να πάτε να πέσετε στον καιάδα. Εμείς θέλουμε μόνο όμορφες κοπέλες με αθλητικά κορμιά και νέους που ασχολούνται με την άθληση. Τίποτα άλλο. Αφού να σκεφτείτε θα φτιάξουμε και υπουργείο μόδας, αξεσουάρ και ενδυμασίας. Οι υπόλοιποι να πάτε να πνιγείτε. Όλοι μαζί. Μπορεί προεκλογικά να φωνάζαμε για τους μετανάστες, τους ανάπηρους, τις κακοποιημένες γυναίκες, τους ηλικιωμένους και άλλους αλλά τώρα δεν σας χρειαζόμαστε, γιατί μας χαλάτε την αισθητική. Δεν μπορεί ο πρωθυπουργός να είναι ποδηλάτης, άσχετα αν πέφτει από το ποδήλατο κάθε τρεις και λίγο και ο προηγούμενος να ήταν ποδοσφαιριστής, άσχετα αν σε κάθε προπόνηση πάθαινε μηνίσκο αλλά είναι ‘αθλητές’. Αν μπορείτε κι εσείς βρωμοανάπηροι κάντε τα», εννοούσε ο νομοθέτης… Κι έτσι έγινε. Το υπουργείο υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης μετονομάστηκε, για να συνάδει με τα πρότυπα της Αρείας φυλής, που καλείται να σώσει τη χώρα των εκλεκτών απατεώνων. Φυσικά καλούνται και τα «μιάσματα» να την σώσουν, εμείς δηλαδή με τα καροτσάκια, τις πατερίτσες και τα λευκά μπαστούνια. Γιατί μπορεί να μην μας θεωρούν ικανούς για τίποτα αλλά μας θεωρούν κατάλληλους για αφαίμαξη. Μπορεί να μην μας δίνουν καρότσια γιατί στοιχίζουν αλλά μας ζητούν φόρους. Μπορεί να μην θέλουν να μας ακούν και να μας βλέπουν αλλά θέλουν να βλέπουν τα λεφτά μας. Το μόνο που μένει τώρα είναι να κάνουν και μια προσβάσιμη φυτεία, να μας βάψουν μαύρους και να μας βάλουν σε μία γραμμή παραγωγής αλλά μακριά από τα σαλόνια της άθλησης και της διατροφής γιατί όπως είπαμε χαλάμε την εικόνα του υγιούς, αρτιμελή και εύρωστου νέου που προσπαθεί η κυβέρνηση να επιβάλει ακόμα και με την επιλογή των κυβερνητικών στελεχών, εκτός μία δύο εξαιρέσεων που με τον καιρό θα τις φτιάξει. Ίσως αν δεν είχαμε αναπηρία και είχαμε κάνει και μία ξεβράκωτη φωτογράφιση στο playboy να ήμασταν κατάλληλοι για θέση συμβούλου ή ακόμα καλύτερη, αλλά όπως βλέπετε ο δικός μας κώλος δεν πουλάει. Όπως και να έχει, όποια ονομασία και να δώσουν, αυτό το υπουργείο όπως και πολλά άλλα δεν θα πάψουν να είναι για τους αναπήρους υπουργεία αναγκαστικής δίαιτας, εξάντλησης και καταστροφής. Άντε βρε παλιόπαιδα και εις ανώτερα !!! Βασίλης Δημητριάδης

Σελ. 10


ΓΚ

Π Ο Λ Α

Δ Η ΜΟΤΙ ΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΥΤΙ ΚΗ ΑΤΤΙ ΚΗ

Σε γκάλοπ που πραγματοποιήθηκε από την εφημερίδα μας σε δήμους της Δυτικής Αττικής, ανακαλύψαμε ότι είναι πολύ βαρύ το φορτίο για τους δημότες που θα έπρεπε να έχουν ωφεληθεί όχι μόνο από την κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος αλλά και από αυτά που λείπουνε από τα ταμεία και τα χρωστάνε οι δήμοι.Χρέη παντού, μισθοί απλήρωτοι-ασφαλιστικά ταμεία- Δ.Ε.Κ.Ο – προμηθευτές- συνεργάτες κτλ. Όλες αυτές οι εκκρεμότητες που βαραίνουν την Τ.Α, θα πληρωθούν βέβαια και σίγουρα από την πλάτη και τον ιδρώτα του δημότη. Δηλαδή αυτά που λείπουν απ’ ταμεία χάθηκαν. Αυτά που χρωστάνε όμως τα δημοτικά ταμεία, αν τα φορτώσουμε στην πλάτη του πολίτη, η αναλογία είναι δραματική-υπερβολική αλλά και δυστυχώς εντελώς διαφορετική για τον κάθε δημότη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αλλά και απαντήσεις Δημάρχων απεικονίζουν τη θλιβερή σκανδαλώδες και πρωτοφανή αδικία της Τ.Α. προς τον πολίτη. Κύριοι-κύριοι υποψήφιοι δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, κανένας μα κανένας από ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ όλους εσάς δεν λέει ποτέ την αλήθεια σε καμία προεκλογική ΣΑΜΑΡΑΣ εκστρατεία. Άλλωστε αν ήξεραν ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ την αλήθεια δε θα μπορούσαν να είναι πολιτικά πρόσωπα. Η αναλογία λοιπόν, των Δήμων της Δυτικής Αττικής που απεικονίζεται παρακάτω μαρτυράει πόσο είναι χρεωμένος ο κάθε δημότης σε αναλογία με τα χρέη της περιοχής του. Όσο και να ψάξαμε βέβαια, γι’ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ αυτά που λείπουν και χρωστάει η Τ.Α. στον δημότη, δεν τα βρήκαμε ΠΑΠΑΡΗΓΑ πουθενά.

ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ; ΤΣΙΠΡΑΣ

ΣΗΜΙΤΗΣ

ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ Θέλει αλλά... δεν μπορεί!

ΜΑΝΤΕΛΗΣ

Ευτυχώς που Λερναία Ύδρα χωράει στην καρέκλα, γιατί αλλιώς τι θα κάναμε!

Η Λερναία Ύδρα χωράει να κάτσει σε μια καρέκλα, ευτυχώς δηλαδή γιατί θα είχαμε πρόβλημα με τόσους ενδιαφερόμενους. Ο Ηρακλής ρε παιδιά που είναι; Γιατί δεν φαίνεται πουθενά μήπως γλυτώσουμε, γιατί στο τέλος θα μας φάνε. Γλυκιά μου πατρίδα Ελλάδα, τι έπαθες; Τι σου κάνανε; Όλα τα όνειρα σου και ότι απόμεινε μετά από τόσο και τόσα που σου τάξανε, είναι μια καρέκλα. Τώρα, η Λερναία Ύδρα σε μορφή Καλλικράτης προσπαθεί να αρπάξει την τελευταία καρέκλα και μετά τις εκλογές, μη την είδατε. θα μου πείτε ότι τα κεφάλια της Λερναίας Ύδρας φυτρώνουν ασταμάτητα. Ο Ηρακλής όμως βρήκε τρόπο, τώρα εμείς να δούμε πως θα το αντιμετωπίσουμε. Κοντά στο νου κι η γνώση… Σελ. 11


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Στις 4 – 5 – 6 – 7 και 8 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί φθινοπωρινό παζάρι αγάπης, με σκοπό την προβολή και προώθηση του ανθολογίου με τις αληθινές ιστορίες αλλά και την πώληση προϊόντων χειροτεχνίας των ατόμων με αναπηρία του Κ.Ε.Α Άνω Λιοσίων. Δεν πρέπει να λείψει κανείς γιατί όλα τα είδη στο παζάρι αγάπης αφορούν αποτελέσματα των ατόμων με αναπηρία. Η κυρία Θεοδώρα λέει: ‘’Η εργασία που βλέπετε, μου δίνει τη δύναμη να υπάρχω, να ζω και να νιώθω ότι είμαι χρήσιμος άνθρωπος’’.

7,7 εκατ. ευρώ από τη Νομαρχία Πειραιά για την αναβάθμιση της εσωτερικής και ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας της Αίγινας Δύο πολύ σημαντικά έργα που αφορούν στην αναβάθμιση του κεντρικού οδικού δικτύου αλλά και της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας του νησιού της Αίγινας, των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός ανήλθε στα 7,7 εκατ. €, ολοκλήρωσε η Νομαρχία Πειραιά. Πρόκειται συγκεκριμένα για τα έργα της βελτίωσης και συμπλήρωσης του βασικού οδικού άξονα που συνδέει την πόλη της Αίγινας με το τουριστικό θέρετρο της Αγίας Μαρίνας συνολικού μήκους 12,3 χιλιομέτρων και της

Σελ. 12

αποκατάστασης των σημαντικών φθορών που είχαν παρατηρηθεί στο λιμάνι του νησιού, που μέρος του κινδύνευε με κατάρρευση. Στο πλαίσιο του πρώτου έργου, ο προϋπολογισμός του οποίου ανήλθε στα 6,8 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση από το Γ΄ΚΠΣ, αλλά και από ίδια έσοδα της Νομαρχίας, υλοποιήθηκαν σημαντικές εργασίες οδοποιίας σε όλο το μήκος του δρόμου που συνδέει την Αίγινα με την Αγ. Μαρίνα και διαπερνά σημαντικούς οικισμούς του νησιού, όπως ο Μεσαγρός και οι Άγιοι Ασώματοι αλλά και δημοφιλείς τόπους προορισμού, όπως είναι το μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου στο οποίο προσέρχεται καθημερινά μεγάλο πλήθος προσκυνητών. Στον δρόμο, πραγματοποιήθηκε τοποθέτηση νέου ασφαλτοτάπητα επί μήκους περίπου 9,30 χιλιομέτρων, κατασκευάστηκαν κράσπεδα, πεζοδρόμια και ενισχύθηκε ο ηλεκτροφωτισμός στην περιοχή του Μεσαγρού, ενώ σε όλο το μήκος της οδού έγινε οριζόντια (διαγράμμιση) και κατακόρυφη σήμανση (πινακίδες, στηθαία ασφαλείας). Πέραν των ανωτέρω, εκτελέσθηκαν εργασίες για την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης που περνά κατά μήκος του δρόμου. Και αυτό διότι κατά τη διάρκεια των εκσκαφών διαπιστώθηκε ότι το υδροδοτικό δίκτυο έφερε σημαντικές φθορές εξαιτίας της παλαιότητάς του. Το κόστος των επιπρόσθετων αυτών εργασιών που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη, ανέλαβε εξ ολοκλήρου από τα ίδια έσοδά της η Νομαρχία Πειραιά και ξεπέρασε το 1 εκ. €. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεων, αναβαθμίστηκε σημαντικά το επίπεδο της εσωτερικής μετακίνησης στην Αίγινα, ενώ η βελτίωση της προσβασιμότητας και η άρση της επικινδυνότητας του οδικού άξονα Αίγινα-Αγία Μαρίνα θα ωφελήσει το εμπόριο, τις μεταφορές, τον τουρισμό του τόπου και θα προσφέρει νέες αναπτυξιακές προοπτικές στους οικισμούς που εξυπηρετεί. Την ίδια στιγμή, λύση δόθηκε και στο τεράστιο πρόβλημα που αντιμετώπιζε το λιμάνι της Αίγινας εξαιτίας σημαντικών φθορών που παρουσίαζε τόσο στα θεμέλια όσο και στην ανωδομή του. Η Νομαρχία Πειραιά ανταποκρινόμενη στα αγωνιώδη αιτήματα του Δήμου Αίγινας, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και του τοπικού Λιμεναρχείου, εκπόνησε τη σχετική μελέτη και χρηματοδότησε τις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης των βλαβών με κονδύλι ύψους 800.000 € μπροστά στον ορατό κίνδυνο το λιμάνι να καταστεί επικίνδυνο για τη σύνδεση των πλοίων και την ασφάλεια των αποεπιβιβαζόμενων πολιτών. Οι εργασίες αποκατάστασης της θεμελίωσης του λιμανιού αλλά και της ανωδομής του, περιλάμβαναν μεταξύ άλλων και την τοποθέτηση νέων εξαρτημάτων πρόσθεσης των πλοίων και αποκατάστασης των υπαρχόντων ραμπών, με γνώμονα το λιμάνι της Αίγινας να είναι απόλυτα ασφαλές για πλοία και επιβάτες. Σε δηλώσεις του ο Νομάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας τόνισε ότι «Το έργο της βελτίωσης του οδικού άξονα Αίγινα – Αγία Μαρίνα που εξυπηρετεί δημοφιλείς προορισμούς του νησιού και οι εργασίες αποκατάστασης των σημαντικών φθορών που παρουσίαζε το λιμάνι, αποτελούν κορυφαίους σταθμούς της δυναμικής αναπτυξιακής πορείας που από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων μας ακολουθούμε για την Αίγινα, όπως και για το σύνολο των νησιών μας, με οδηγό τις ανάγκες συμπολιτών μας. Ειδικότερα στο νησί της Αφαίας, από το 2003 μέχρι σήμερα, έχουμε ολοκληρώσει 13 έργα πνοής, συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 10 εκατ. ευρώ, αποδεικνύοντας ότι τα χρήματα που οδεύουν στην αυτοδιοίκηση πιάνουν τόπο, καθώς επιστρέφουν εξ’ ολοκλήρου στον πολίτη με έργα και παρεμβάσεις προς όφελος της ποιότητας της ζωής του».


Μέτρα για τη λειτουργία του ανταγωνισμού και την αντιμετώπιση του πληθωρισμού αναμένει η Κομισιόν από την ελληνική κυβέρνηση Τι απαντά ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Όλι Ρεν στην Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρόδη Κράτσα για τα καρτέλ που διατηρούν στα ύψη τις τιμές για τους καταναλωτές Συγκεκριμένες δράσεις για την απελευθέρωση των αγορών και τη μείωση των τιμών στους καταναλωτές προτάσσει η Κομισιόν, όπως προκύπτει από την απάντηση που έδωσε σε ερώτηση της Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κυρία Ρόδη Κράτσα ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Όλι Ρεν. Η κ. Κράτσα στην ερώτησή της σημειώνει ότι οι πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλές τιμές κυρίως λόγω της δράσης μεσαζόντων και ολιγοπωλίων, που δραστηριοποιούνται σε όλα τα στάδια της παραγωγής, «Σύμφωνα με τα οικονομικά μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης τα οποία περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο έχουν περικοπεί οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων και τα εισοδήματα των συνταξιούχων. Στα μέτρα αυτά, που μειώνουν την αγοραστική δύναμη των πολιτών, με σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες, προστίθενται νέα βάρη από τις τιμές των βασικών αγαθών και υπηρεσιών, οι οποίες στην Ελλάδα παραμένουν κατά πολύ υψηλότερες από τις αντίστοιχες μέσες ευρωπαϊκές τιμές» τονίζει στην ερώτησή της η κ. Κράτσα που ζητεί να ενημερωθεί από την Κομισιόν για το εάν θα προτείνει συμπληρωματικά μέτρα ώστε να αντιμετωπισθούν οι στρεβλώσεις στην αγορά.

Ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων κ. Όλι Ρεν σημείωσε ότι το μνημόνιο προβλέπει διάφορα μέτρα για την αύξηση του ανταγωνισμού τα οποία έχουν ως στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση των ανταγωνιστικών αγορών. «Παράλληλα, θα πρέπει να θεσπισθεί νομοθεσία ώστε να περιοριστεί το κόστος έκδοσης αδειών καθώς και άλλα κόστη της βιομηχανίας. Το 2010 πρόκειται να ληφθούν σημαντικά μέτρα βάσει της οδηγίας της Ε.Ε. για τις υπηρεσίες, ιδίως σε τομείς προτεραιότητας όπως ο τουρισμός, η εκπαίδευση και το λιανικό εμπόριο. Το 2011, προβλέπεται να ανοίξουν τα κλειστά επαγγέλματα με την μείωση των πάγιων χρεώσεων και των λοιπών περιορισμών όσον αφορά τους δικηγόρους, τους φαρμακοποιούς, τους συμβολαιογράφους, τους μηχανικούς, τους αρχιτέκτονες, τους οδικούς μεταφορείς και τους λογιστές», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Ρεν. Ο ίδιος επισημαίνει την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενώ και το δίκτυο των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας θα πρέπει να απελευθερωθεί σταδιακά, ιδίως μάλιστα οι τομείς των μεταφορών και της ενέργειας, με παράλληλη ενίσχυση των αντίστοιχων κανονιστικών φορέων σύμφωνα με τις πολιτικές της Ε.Ε.

Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ Τους τελευταίους μήνες ζούμε μία άνευ προηγουμένου επίθεση στα πενιχρά εισοδήματα των ηλικιωμένων και των αναπήρων διαπιστώνοντας ότι είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στην ιστορία της Ελλάδας. Είναι η πρώτη φορά που μία κυβέρνηση εμφανιζόμενη σαν «σοσιαλιστική» φέρεται με εντελώς στυγνά καπιταλιστικά ή μάλλον φεουδαρχικά κριτήρια, που βασίζονται στην αρχή του «αν είσαι γερός και δυνατός δούλεψε σαν σκλάβος - αν βρεις δουλειά αλλιώς ψόφα σαν το σκυλί στ’ αμπέλι!». Έτσι όλοι οι συνταξιούχοι που δεν μπορούν να δουλέψουν στη ζούλα - γιατί τα συνταξιούχα κομματόσκυλα είναι πάντα βολεμένα - καλούνται να ζήσουν με ψίχουλα έως ότου δεν μπορούν άλλο. Ακόμα πιο δραματική κατάσταση επικρατεί στο χώρο των βαριά κινητικά αναπήρων στον οποίο υπάρχει 95% ανεργία και οι περισσότεροι από αυτούς καλούνται να ζήσουν με 600 ευρώ το μήνα και με την οικονομική αλλά και σωματική βοήθεια της οικογένειάς τους γιατί δεν έχουν λεφτά ώστε να προσλάβουν έναν άνθρωπο να τους βοηθά να φάνε, να ντυθούν, να πλυθούν και να μην σέρνονται σαν τα σκουλήκια στο πάτωμα! Το λυπηρό είναι ότι ΚΑΝΕΝΑ κόμμα δεν μιλάει γι’ αυτό λες και αυτή η κοινωνική ομάδα δεν υπάρχει. Και ίσως να θέλουν να μην υπάρχει για να μην είναι αναγκασμένοι να την βλέπουν. Δεν καταλαβαίνουν όμως ότι ανάπηρος γίνεσαι από τη μία μέρα στην άλλη, όπως συνέβη στο κοριτσάκι από το Αφγανιστάν που έσκασε η βόμβα μπροστά στα ματάκια του ή το 15χρονο που έπεσε το δέντρο πάνω του το Δεκαπενταύγουστο. Από την αναπηρία δεν γλύτωσε ούτε η Κουτσίκου, ούτε ο Εμ-

φιετζόγλου, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου που υποβαλλόταν σε αιμοκάθαρση. Άρα δε γλυτώνουν ούτε οι κύριοι και οι κυρίες των κυβερνήσεων που επιχειρούν μία γενοκτονία των ανώνυμων αναπήρων και φτωχών ηλικιωμένων συνταξιούχων. Βέβαια όλοι στη βουλή ψήφισαν νόμο με τον οποίο οι ανάπηροι βουλευτές τσιμπάνε συντάξεις στα δύο χρόνια «ανιδιοτελούς και άδολης προσφοράς» αλλά και όσοι «χαρακτηρίστηκαν ανάπηροι». Περίεργο το τελευταίο. Τόσοι ανάπηροι στη βουλή; Ας μας πουν πόσοι από τους βουλευτές παίρνουν συντάξεις σαν ανάπηροι και ας μας πουν οι πρώην και οι νυν ανάπηροι βουλευτές ΤΙ ΣΚΑΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ!!! Γι’ αυτό έκαναν προεκλογικές συγκεντρώσεις και μας μάζευαν; Για να τους βοηθήσουμε να μαζεύουν φράγκα και να μην μιλούν καθόλου για τους ανθρώπους που ζουν σαν σκουπίδια σε μυθιστόρημα του Βίκτωρος Ουγκώ; Παραδέχομαι πάντως ότι αυτός είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος γενοκτονικής μείωσης των συνταξιούχων και των αναπήρων για την ελάφρυνση των ταμείων, αφού κανείς κλέφτης πολιτικός, υπουργός, πρωθυπουργός ή πρόεδρος ταμείου δεν έχει πάει φυλακή. Κανονικά δεν έπρεπε να πηγαίνουν οι ανάπηροι στην Τήνο για να γίνουν καλά, αλλά με ομαδικό γκρουπ τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο όλοι οι βουλευτές μπας και ξεβλακωθούν, μαζί με τα κομματικά αναπηροπατερίστικα τσιράκια τους! Σταματώ εδώ για να μην πω τίποτα χειρότερο... Τα υπόλοιπα το Σεπτέμβρη με τα νέα μέτρα! Βασίλης Δημητριάδης Σελ. 13


ΛΛ ΕΕ Λ ΛΑ ΑΔΔΑΑ ΚΟΖΑΝΗ

ΒΟΛΟΣ

A. Ο Σύλλογος «Ηλιαχτίδα» ενημέρωσε τους γονείς για την σεξουαλικότητα των παιδιών με αναπηρία. Η παροχή αντικειμενικής πληροφόρησης συμβάλει στην πρόληψη πολλών δυσμενών καταστάσεων και συγχρόνως βοηθάει με πολλούς τρόπους το παιδί αφού:

Τελικά σ’ αυτή τη χώρα τίποτα δε θα πρέπει να μας φαίνεται απίθανο! Άτομα με ειδικές ανάγκες κινδυνεύουν να χάσουν από την πρόνοια το επίδομα των 300 ευρώ που δικαιούνται λόγω τ’ ότι δεν υπάρχει η ειδική γραμματέας της υγειονομικής επιτροπής που απαιτείται για την συγκεκριμένη υπηρεσία της Διεύθυνσης Υγείας!

1. Ενισχύεται η θέση του στην κοινωνία 2. Ενισχύεται ο προσδιορισμός του φύλου του 3. Συμβάλει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας μέσω της δημιουργίας στάσεων. (στάσεις μπορεί να είναι η σωστή εκμάθηση υγιών σεξουαλικών προτύπων κτλ.)

ΤΡΙΚΑΛΑ Με θρησκευτική ευλάβεια και τους παραδοσιακούς ανασασμούς πραγματοποιήθηκε από το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στον πρόεδρο του Σωματείου κ. Αναγνωστόπουλο που αν και με μειωμένη την όρασή του, έψαλλε με ζήλο, αφοσίωση αλλά και με το σωστό ύφος «τραγούδια του Θεού» περνώντας τα θεία μηνύματα.

B. Η προτροπή του προέδρου του νομαρχιακού συλλόγου αναπήρων κ. Μιχάλη Μήγγου προς όλα τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), είναι να ανέβει ο τόνος της φωνής τους απέναντι στην αναλγησία που χαρακτηρίζει εδώ και χρόνια τα αρμόδια όργανα του κράτους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ΑΜΕΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ είναι το ποσοστό της ανεργίας που έχει φτάσει στο 80% και που κάνει δύσκολη την επιβίωση τους με 1. Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας και ΚΕΚΚΥΚΑμεα επισκέκύρια ευθύνη της πολιτείας και μετά του ΟΑΕΔ, καφτηκε ο διοικητής του Γ.Ν Καλαμάτας, Γεώργιος Μπέθώς δεν συμπεριλαμβάνονται στις 2μηνες και 8μηνες ζος, όπου συζήτησε με τον υπεύθυνο γιατρό κ. Ανδρέα συμβάσεις. Τι θα πρέπει να κάνουν για να αποκτήσουν Υφαντή σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει το δικαίωμα στην εργασία αυτά τα άτομα; Ας ελπίσουμε κέντρο στην κοινότητα. ότι θα βρεθεί μια λύση… 2. Ως πότε οι αρχές των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων αυτής της χώρας, θα αδιαφορούν για τους ανθρώπους με ΠΥΡΓΟΣ αναπηρία; Η πρόσβαση στις παραλίες είναι απροσπέλαστη. Δεν υπάρχει καμία απολύτως υποδομή, καμία Η Ραδιοφωνική ομάδα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ του Ν. Ηλείας απομέριμνα για να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί χαιρέτησε την εκπομπή «Είμαστε στον αέρα» διοργανώνα μην έχουμε όλοι την ίδια ευχέρεια να χαιρόμαστε νοντας μια πολύ ευχάριστη βραδιά από την οποία πέρασε τον ήλιο, τη θάλασσα και τον πλούτο που παρέχει αυτή ένα πολύ σημαντικό μήνυμα: ‘’Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΙΝΑΙ η χώρα; ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ!’’. 3. Έκπτωση στα δημοτικά τέλη και τον δημοτικό φόρο, παΕυτυχώς που υπάρχουν τέτοιες εκπομπές για να μπορέσει ρέχει ο Δήμος Ζάρακα στα μέλη του σωματείου ΑΜΕΑ όλος ο κόσμος να καταλάβει ότι όλοι είμαστε άνθρωποι, Λακωνίας. Αυτό βέβαια συμβαίνει και σε άλλους δήμους χωρίς διαφορές και προνόμια. στη χώρα μας. Χρειάζεται όμως και η ανάλογη ευαισθησία των Δημάρχων και του Δ.Σ. Ας παραδειγματιστούν ΕΔΕΣΣΑ λοιπόν ορισμένοι που νομίζουν ότι οι παροχές της Τ.Α πρέπει να μένουν στα συρτάρια και ας αποδώσουν σε Το κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες τα δικαιώματα και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία του Ν. Πέλλας πραγευεργετήματα που τους ανήκουν. ματοποίησε με φορείς υγείας στο χώρο του κέντρου, 4. Μπράβο στις αρμόδιες υπηρεσίες για την μετακίνηση επίσκεψη διαφόρων ειδικοτήτων όπως κοινωνικοί λειτων ΑΜΕΑ από τα ΚΤΕΛ. Ανοχή από τα ΚΤΕΛ Μεστουργοί , επισκέπτες υγείας, φυσιοθεραπευτές από τα σηνίας για την μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία. νοσοκομεία Έδεσσας και Γιαννιτσών που στόχο είχε μια Εκτός ημερησίας διάταξης ο κ. Καφαντάρης ενημέρωσε ανοιχτή συνάντηση εργασίας του προσωπικού των τριτα μέλη της επιτροπής για το πρόβλημα που έχει προών υπηρεσιών, παρουσία του προέδρου του Κέντρου κ. κύψει με τις μετακινήσεις των ΑΜΕΑ με τις αστικές Κωνσταντίνου Μουσμούτη και του μέλους του Δ.Σ., κ. συγκοινωνίες. Σημείωσε, επίσης ότι είχε επικοινωνία Στράτου Αγγελάκη. με τον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ στο νομό μας, ζητώντας να Σελ. 14


υπάρξει μικρή ανοχή και να συνεχίσουν να γίνονται δεκτές οι κάρτες, αφού έχει παρέμβει με εντολή του ο πρόεδρος της ΕΝΑΕ και νομάρχης Μεσσηνίας Δημήτρης Δράκος προς τα αρμόδια υπουργεία για επίλυση του ζητήματος. Όλα τα μέλη της επιτροπής συμφώνησαν πως πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος ώστε τα ΑΜΕΑ να συνεχίσουν να μετακινούνται με μειωμένο εισιτήριο.

ΡΕΘΥΜΝΟ Βροντερό ΟΧΙ φώναξε το Σωματείο Αμεα για να εμποδιστεί επιτέλους η εμπορία όπου διενεργείται κάθε χρόνο από επαίτες που καταρρακώνουν την αξιοπρέπεια των Ατόμων αυτών. Να ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας για να σταματήσουμε τους εκμεταλλευτές αυτής της κατάστασης που το μόνο που κάνουν είναι να μας γυρίζουν πολλά χρόνια πίσω.

ΚΙΛΚΙΣ Υλοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων με αναπηρία ‘’Βηματίζω’’ με αφορμή το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς. Το σημαντικότερο αποτέλεσμα που βγήκε ήταν η ικανοποίηση των ατόμων αυτών από το χειροκρότημα που εισέπραξαν από τους συνανθρώπους τους.

ΚΡΗΤΗ Τέλος η δωρεάν μετακίνηση για τα άτομα με αναπηρία. Δε θα δέχονται τα λεωφορεία του αστικού ΚΤΕΛ Χανίων την δωρεάν μετακίνηση ή το μειωμένο εισιτήριο που δικαιούνται τα άτομα με αναπηρία. Τα ίδιο συνέβη και στο ΚΤΕΛ Ρεθύμνου που δεν γίνονται πλέον δωρεάν μετακινήσεις των ατόμων με αναπηρία.

ΑΡΓΟΛΙΔΑ Στο κέντρο εκπαίδευσης κοινωνικής και κατάρτισης ατόμων με αναπηρία, έγινε απόπειρα διάρρηξης. Τι να κλέψουν άραγε από τον εξοπλισμό του Κ.Ε.Κ.Υ.Κ. Αμεα; Τα θεραπευτικά μηχανήματα για την αποκατάσταση της υγείας των αναπήρων; Σε τι κόσμο ζούμε;

ΚΟΡΙΝΘΙΑ Η Κατερίνα Φαρμάκη, βουλευτής ΠΑΣΟΚ νομού Κορινθίας, ήρθε σε επαφή με τη διοίκηση των ΚΤΕΛ, προκειμένου να πληροφορηθεί τους λόγους για τους οποίους δεν γίνεται δωρεάν μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία στα ΚΤΕΛ. Από την επικοινωνία της με τα αρμόδια Υπουργεία Υγείας και Οικονομικών, προέκυψε ότι η καταβολή των ποσών για την έκδοση των συγκεκριμένων καρτών δεν έγινε για το 2009. Παρόλα ταύτα έχει καθοριστεί προϋπολογισμός ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ που θα αφορά την κάλυψη των ανα-

γκών μετακίνησης των ΑΜΕΑ σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς για το 2010.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ Στο γραφείο του Νομάρχη Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου προσήλθαν ο πρόεδρος του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Καρδίτσας κος Τύμπας Σταύρος και ο πρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ Καρδίτσας κος Παππάς Παναγιώτης, προκειμένου να τον ενημερώσουν σχετικά με το πρόβλημα που έχει προκύψει όσον αφορά στη μετακίνηση των Ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) με τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ Α.Ε και ΚΤΕΛ.

ΘΡΑΚΗ Οι περικοπές στα επιδόματα και τις παροχές έχουν οδηγήσει σε απόγνωση τα άτομα με αναπηρία της Θράκης. Προβλήματα, προβλήματα, προβλήματα και διαμαρτυρίες παντού. Πώς να μην διαμαρτύρονται άραγε όταν για παράδειγμα μερικές από τις περικοπές είναι: 1. Περικοπή 20% από τα επιδόματα παραπληγίας των εργαζομένων στους Δήμους. 2. Μείωση σε 3 από 12 μήνες τον χρόνο του αριθμού των φυσικοθεραπευτών που καλύπτει το κράτος 3. Περικοπή 40% της χρηματοδότησης για τις καθημερινές ιατρικές ανάγκες των παραπληγικών 4. Περικοπή 20% στους μισθούς των εργαζομένων ΑΜΕΑ στο δημόσιο 5. Ορισμός του επιδόματος αδείας στα 200 ευρώ για τα ΑΜΕΑ που εργάζονται στο δημόσιο.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1.090 παιδιά που φιλοξενούνται σε ιδρύματα της Θεσσαλονίκης κινδυνεύουν να μείνουν στο δρόμο ή να επιστρέψουν στα σπίτια τους, καθώς και λόγω διακοπής της χρηματοδότησης δεν θα υπάρχει προσωπικό να τα φροντίσει. Τα φιλανθρωπικά ιδρύματα που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας λόγω μη χρηματοδότησης για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο είναι: το Σωματείο Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής ΑΜΕΑ ‘’Ο Σωτήρας’’ (150 παιδιά), το Ορφανοτροφείο ‘’ Μέλισσα’’ (30 παιδιά), το Άσυλο του παιδιού (συνολικά με τα σχολεία 600 παιδιά), το Κέντρο Ειδικής Αγωγής (80 παιδιά), το ίδρυμα παίδων ‘’Η Ελπίς’’ (40-50 παιδιά), η ‘’Μέριμνα Παιδιού’’ (50 παιδιά), η Αγροτική Παιδική Φωλιά (60 παιδιά) και η σχολή Τυφλών ‘’ Ο ‘Ήλιος’’ (70 παιδιά).

ΚΡΗΤΗ Την έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής των παιδιών του προγράμματος ΑΜΕΑ εγκαινίασε η Νομάρχης του νομού Ηρακλείου κ. Βαγγελιώ Σχοιναράκη. Αξίζει τον κόπο όλοι μαζί να στηρίζουμε τα αποτελέσματα των ατόμων με αναπηρία δίνοντάς τους τη δυνατότητα της παραγωγικής διαδικασίας. Σελ. 15


Συνάντησε Μπατζελή, Μαγκριώτη, Κ α τ σ ι φ ά ρ α , Τι μ ο σ ί δ η , Γκερέκου και Μίχα ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: «ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΕΙ» ΕΝΑΝ – ΕΝΑΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Και νέο μήνυμα: «Οι περιφερειάρχες θα είναι πιο ουσιαστικοί από τους υπουργούς»

Νέο μήνυμα σε όσους υπουργούς αρνούνται να μετακινηθούν στην Αυτοδιοίκηση ότι «οι περιφερειάρχες θα είναι ισότιμοι, αν όχι και πιο ουσιαστικοί από τους ίδιους» έστειλε, μιλώντας στην συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί ότι όποιο αρνηθούν θα επιστρατευθούν.

Kαλλικράτης-2 (άρθρο του Δημήτρη Σταύρου, μέλους της κίνησης πολιτών «Ωρωπός-Πόλη του Μέλλοντος», dstavrou.blogspot.com) Σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη, ο Δήμαρχος Ωρωπίων δήλωσε ότι «ο Καλλικράτης δεν προάγει τη δημοκρατική λύση των προβλημάτων στις τοπικές κοινωνίες» και δεν είχε άδικο. Όσο πλησιάζουν οι Δημοτικές Εκλογές του Νοεμβρίου και όσο περισσότερο μελετούμε τη Διοικητική Μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη», οδηγούμαστε ολοένα και περισσότερο στη διαπίστωση ότι δε θα αργήσει η στιγμή που όλοι θα ζητούν επιτακτικά τον «Καλλικράτη-2», μια νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση δηλαδή, αφού η υπάρχουσα δε φαίνεται να προάγει τη δημοκρατική ελευθερία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η εκκωφαντική απουσία ελεύθερης χάραξης πολιτικών από τους ίδιους τους Δήμους, η απαγόρευση, ουσιαστικά, στους Δήμους να ρυθμίσουν μόνοι τους τις τοπικές υποθέσεις και ο έντονος κρατικοπαρεμβατισμός είναι τα μεγάλα εμπόδια που θα ορθώνονται μπροστά σε δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους όταν εκείνοι θα προσπαθούν να πραγματοποιήσουν το έργο τους. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα υπάρχει μόνο κατ’ ευφημισμόν, διότι πάντα αποτελούσε το μακρύ χέρι του κεντρικού γραφειοκρατικού

κράτους. Τι είδους «αυτοδιοίκηση» είναι αυτή όταν ο Δήμαρχος δεν έχει λόγο στις εργασιακές σχέσεις των υπαλλήλων του ; Γιατί δεν επιτρέπει ο κεντρικός κρατικός σχεδιασμός την αυτόνομη διαχείριση των απορριμμάτων ; Πώς θα καλύψει ένας Δήμος τις ανάγκες του πχ. σε γυμναστές, όταν δεν του επιτρέπει ο νόμος να τους δώσει οικονομικό κίνητρο προκειμένου να τον προτιμήσουν ; Ακόμα και τις ανάγκες για προμήθειες αναλώσιμων υλικών θεωρεί ότι γνωρίζει καλύτερα ο κεντρικός κρατικός σχεδιασμός… Μπορεί ο «Καλλικράτης» να επιτρέπει τη διαφοροποίηση στην άσκηση κάποιων, οικονομικών κυρίως, πολιτικών σε επίπεδο Περιφέρειας, ή μεταφορά κάποιων αρμοδιοτήτων στους Δήμους, αλλά τις βασικές αγκυλώσεις σε «σκληρά» θέματα δεν τις άγγιξε. Οι Δήμαρχοι πρέπει να αντιδράσουν και να ζητήσουν το αυτονόητο. Να τους δοθεί δηλ. η ελευθερία να διαχειρίζονται μόνοι τους (με τους συμβούλους τους) τα του Δήμου τους. Χωρίς γραφειοκρατικές αρτηριοσκληρώσεις, χωρίς δεκάδες σφραγίδες από υπουργεία και περιφέρειες, χωρίς παρακάλια στον κάθε δημόσιο υπάλληλο. Σε διαφορετική περίπτωση, γιατί να μιλάμε για αυτοδιοίκηση;

Ο άρχοντας των δαχτυληθρών

Η Ελλάδα είναι η χώρα των μύθων και των παραμυθιών κι έτσι δεν θα μπορούσε να λείπει κι ένα παραμύθι από το χώρο των αναπήρων. Αυτός είναι ο μύθος του «άρχοντα των δαχτυληθρών», του ψωνισμένου «βασιλιά» των αναπήρων που νομίζει ότι μπορεί να κουμαντάρει τα πάντα κουνώντας το δάχτυλο με τη δαχτυλήθρα που πήρε από τον προηγούμενο μόδιστρο και την οποία σκοπεύει να παραδώσει στο νέο. Δυστυχώς όμως το ότι δεν υπάρχει δαχτυλίδι που να παραδοθεί παρά μόνο μια παλιά σκουριασμένη δαχτυλήθρα που έχει κολλήσει στο χέρι του εδώ και δεκαετίες αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα, γιατί όπως καταλαβαίνετε δαχτυλήθρα φορούν μόνο όσοι τα έχουν όλα κομμένα και ραμμένα στα μέτρα τους. Έτσι παρόλο που ο «άρχοντας» θέλει να πηδήξει από την άμαξα του και να μεταβιβάσει την παραπαίουσα «εξουσία» του και την προβληματική πλέον επιχείρηση του, επιδιώκοντας την κληροδότηση του δαχτυλιδιού που κανείς δεν του δίνει, αντιλαμβάνεται ότι κανείς δεν θέλει να αναλάβει και να φορέσει το βαρύ και ψεύτικο κουστούμι που έχει φτιάξει ο ίδιος και είναι πολύ μεγαλύτερο από το ανάστημα του. Ο ράφτης που ψωνίστηκε και αυτοπροσδιορίστηκε ως «βασιλέας» των αναπήρων έχει δημιουργήσει ένα τόσο χρυσοποίκιλτο, προκλητικό και βαρύ ένδυμα που ενώ θα έπρεπε να ανήκει σε έναν αυτοκράτορα, ενδύει έναν λούμπεν τύπο της συμφοράς, προσπαθώντας να κρύψει την γύμνια του και την ανικανότητά του, ώστε να καταφέρει να μπει στα μεγάλα σαλόνια, τα οποία λιμπίζεται. Η δαχτυλήθρα αυτή που κληρονόμησε πολύ καιρό πριν και που προσπαθεί να την παρουσιάσει ως αδαμάντινο δαχτυλίδι δεν έχει καμία αξία μιας και η περίοδος των ραφτάδων έχει τελειώσει. Οι πελάτες είναι πλέον ανύπαρκτοι και το μαγαζί πολυέξοδο και έτοιμο να χρεΣελ. 16

οκοπήσει μιας και είναι βασισμένο στις επιδοτήσεις που έδινε το κράτος σε όλες τις προβληματικές επιχειρήσεις που ντύνουν τον κόσμο με ομοιόμορφες στολές και χωρίς ενδυματικές αποκλίσεις. Οι καιροί όμως άλλαξαν και οι παλιοί πελάτες είτε πέθαναν είτε αποφάσισαν να ακολουθήσουν τις προτάσεις των νέων, αφήνοντας τα κουστούμια στις ντουλάπες. Τώρα όλοι προτιμούν να ντύνονται ελεύθερα χωρίς να ακούν τις προσταγές των ιδιοτελών μόδιστρων, που προσπαθούν να έχουν μια καταλυτική επιρροή επάνω τους λέγοντας ότι αυτοί τους κατευθύνουν στις προσταγές της μόδας. Σορτσάκια, βερμούδες, μίνι και άλλα αντικατέστησαν τις κατεστημένες και πανομοιότυπες ενδυμασίες. Κι όπως φυσικά όλα τα παραμύθια έχουν ένα τέλος και αυτό θα έχει ένα, χωρίς να είναι υποχρεωτικά καλό. Ο ραφτάκος θα επιστρέψει με τη μπάζα του ξεβράκωτος στο νησί απ’ όπου και όπως ξεκίνησε, δηλαδή με μηδέν εξουσία στα χέρια του. Το χειρότερο είναι όμως ότι επειδή έχει εξαπατήσει πολλούς με την κάλπικη εμφάνισή του προσπαθώντας να παραστήσει τον μεγαλοσχήμονα και μετέπειτα τον «βασιλιά» κανείς δεν θα του δίνει σημασία κι έτσι θα αρκεστεί στο να σκαλίζει τα λάχανα στον τεράστιο κήπο του και να λέει ιστορίες στα εγγόνια του, από ξένες χώρες και τη συναναστροφή του με τους κυβερνήτες. Καημένε, άθλιε και ματαιόδοξε ραφτάκο, που όλο απειλούσες και έταζες… το πρώτο που έπρεπε να κάνεις πριν προσπαθήσεις να φτάσεις τ’ άστρα πατώντας πάνω στις πλάτες των ανυποψίαστων «πελατών» σου, ήταν να μπαλώσεις το τρύπιο σώβρακο που σου κρατούσε ζεστό τον πισινό σου, όταν ξεκίνησες με το δισάκι από το χωριό σου… Κι εμείς ζήσαμε καλά και αυτός χειρότερα… Βασίλης Δημητριάδης


Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ΔΕΗ και στις τρίτεκνες οικογένειες Η εφαρμογή του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ΔΕΗ αποτελεί αδιαμφισβήτητα σημαντική προστασία στα νοικοκυριά που πλήττονται έντονα από την οικονομική κρίση. Ο Παντελής Ασπραδάκης, βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ. Περιφέρειας Αττικής, κατέθεσε ερώτηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής προτρέποντας να συμπεριληφθούν στην υπό κατάθεση υπουργική απόφαση με τους δικαιούχους του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου και οι οικογένειες με τρία παιδιά και άνω-που αρχικά δεν προβλεπόταν. Εν τέλει, στις 6 Αυγούστου ανακοινώθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο ότι τίθεται σε ισχύ το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ μετά από Υπουργική απόφαση ΑΠΔ5-/Λ/Β/Φ29/16027-06/08/10 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής. Δικαιούχοι είναι άτομα με εισόδημα κάτω του αφορολόγητου ορίου, οι μακροχρόνια άνεργοι, γονείς με τρία παιδιά και τα άτομα με αναπηρία καλύπτοντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις κατανάλωσης. Στην υπό κατάθεση ερώτηση ο Παντελής Ασπραδάκης ανέφερε: «Η θέσπιση του κοινωνικού κράτους αποτελείται από την λήψη μέτρων που ευνοούν τις ευπαθείς ομάδες. Σύμφωνα με το υπό κατάθεση σχέδιο Υπουργικής Απόφασης δεν προβλέπεται ευνοϊκή ρύθμιση για τις οικογένειες με τρία παιδιά και άνω. Δεδομένου ότι το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι έντονο και η ενίσχυση των πολυμελών οικογενειών θα συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος αποτελώντας κίνητρο για την αύξηση του πληθυσμού: 1. Προτίθεστε να εντάξετε τις οικογένειες με τρία τέκνα και άνω στις

ειδικές ευπαθείς ομάδες καταναλωτών προκειμένου να δικαιούνται μειωμένο τιμολόγιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις (όπως έχουν περιγραφεί στο σχέδιο νόμου); 2. Προτίθεστε να επανακαθορίσετε την ελάχιστη κατανάλωση και να την αυξήσετε στην περίπτωση των οικογενειών με τρία τέκνα και άνω λόγω των προφανών αυξημένων ενεργειακών αναγκών που έχουν;» Ο Παντελής Ασπραδάκης έχει τοποθετηθεί πολλές φορές υπέρ της προάσπισης των δικαιωμάτων τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών σε νομοσχέδια και ρυθμίσεις. Ενώ στο παρελθόν είχε καταθέσει ερώτηση στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τον χαρακτηρισμό γονέων με τρία τέκνα ως πολύτεκνοι. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Σήμερα, μέσα σε μια πρωτοφανή οικονομική κρίση ουσιαστικά κλονίζεται ο οικογενειακός προγραμματισμός 250.000 τρίτεκνων οικογενειών πανελληνίως. Στα πλαίσια της προσπάθειας και της ανάγκης για άσκηση μιας ισόρροπης δημογραφικής πολιτικής με γνώμονα την αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος της υπογεννητικότητας και της παράλληλης γήρανσης του πληθυσμού της πατρίδας μας, ερωτάστε: Σκέφτεστε το ενδεχόμενο χαρακτηρισμού των γονέων με τρία τέκνα ως πολυτέκνων και την ένταξή τους, έστω και μερικώς, στις διατάξεις των νόμων περί πολυτεκνίας;» Ο Παντελής Ασπραδάκης δήλωσε: «Η θέσπιση μέτρων και ρυθμίσεων για τα τρίτεκνα νοικοκυριά αναδεικνύουν τον κοινωνικό χαρακτήρα της Κυβέρνησης και τη θέληση για προστασία των ευπαθών ομάδων όπως αποδεικνύεται έμπρακτα και από το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ».

ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Ανοίγει ο δρόμος από τα Άνω Λιόσια προς την Ιερά Μονή της Ντάρδιζας

Καλλικρατικού Δήμου, είναι ο ένας από τους δύο σημαντικούς λόγους που μας ώθησαν να αγωνιστούμε προκειμένου αυτό το όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Ο κυρίαρχος είναι, πως με τη διάνοιξη αυτού του δρόμου, η προστασία του ιστορικού αυτού κομματιού της Πάρνηθας ισχυροποιείται , αφού οι είσοδοι πυροπροστασίας και πυρόσβεσης είναι πλέον δύο. Για μας, το έργο αυτό ήταν ένα όνειρο ζωής και φέτος ο εορτασμός της Μονής της Ντάρδιζας που πλησιάζει, θα είναι ξεχωριστός» δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Άνω Λιοσίων Χρήστος Παππούς, που πριν λίγες μέρες βρέθηκε στο σημείο των εργασιών.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ένα όνειρο δεκαετιών έγινε πραγματικότητα, με την διάνοιξη δρόμου από τα Άνω Λιόσια στη Μονή της Ντάρδιζας,, που για τους πιστούς των Άνω Λιοσίων και της ευρύτερης περιοχής, αποτελεί τόπο προσευχής και θρησκευτικής κατάνυξης. Ωστόσο αν και το Μοναστήρι της Παναγίας ανήκει γεωγραφικά στο Δήμο Άνω Λιοσίων, για να ανηφορίσουν ως εκεί οι Δημότες των Άνω Λιοσίων και της Φυλής, έπρεπε ως σήμερα, να διασχίσουν τον γειτονικό Δήμο Αχαρνών, καθώς μόνο από εκεί υπήρχε πρόσβαση. Από τούδε και στο εξής δεν θα χρειάζεται, καθώς μετά από αγαστή συνεργασία Δήμου – Νομαρχίας Δυτικής Αττικής και Δασαρχείου Πάρνηθος ολοκληρώθηκε η μελέτη και εκδόθηκε η σχετική άδεια. Εν συνεχεία, τα συνεργεία δούλεψαν σκληρά όλο τον Αύγουστο και ο δρόμος, μήκους ενός περίπου χιλιομέτρου, που ξεκινάει από το τέρμα της οδού Καραϊσκάκη (πολεοδομική ενότητα Πανοράματος Άνω Λιοσίων) και φτάνει ως το Μοναστήρι της Πάρνηθας, είναι πλέον ανοιχτός. «Η ικανοποίηση του θρησκευτικού συναισθήματος των συνδημοτών μας, και όταν λέμε συνδημότες , εννοούμε όλους τους κατοίκους του

«Επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης στους αγρότες, ύψους 160 εκατ ευρώ» Yπεγράφη και έχει ήδη αποσταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία καθορίζονται για το έτος 2010 οι διαδικασίες επιστροφής στους αγρότες του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου που χρησιμοποιείται στη γεωργία. Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ (ενεργοί και συνταξιούχοι) κατά κύριο επάγγελμα αγρότες τα στοιχεία των οποίων είναι καταχωρημένα στη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με τις αιτήσεις τους για την ενιαία ενίσχυση. Το πόσο της επιστροφής θα είναι διαθέσιμο στους λογαριασμούς των δικαιούχων την επόμενη εβδομάδα ενώ το συνολικά επιστρεφόμενο πόσο του ειδικού φόρου θα ανέλθει στα 160,00 εκατ. ευρώ . Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία η Κυβέρνηση, μετά την υλοποίηση της δέσμευσης της για αύξηση του ποσοστού επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες από 7% σε 11%, ενισχύει και πάλι τον έλληνα αγρότη αυξάνοντας το συνολικό ποσό επιστροφής του ΕΦΚ κατά 40 περίπου εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος . Σελ. 17


Το παραεμπόριο μέσω των μεταναστών στη χώρα μας ανθεί πλήττοντας καίρια τους Έλληνες εμπόρους. Είναι η οικονομική, κρίση εάν προσθέσεις το παραεμπόριο, την κρίση στα μαγαζιά, την ανεργία και το γεγονός ότι χιλιάδες μετανάστες πρέπει και αυτοί να επιβιώσουν με τρόπο τίμιο, το πρόβλημα μεγαλώνει. Το κράτος πρέπει να ενισχύσει τους επιχειρηματίες, μεγάλους και μικρούς και να μη τους φορολογεί συνεχώς. Πολλές απολύσεις προσωπικού έγιναν το τελευταίο διάστημα αλλά και κλείσιμο επιχειρήσεων λόγω οικονομικής δυσπραγίας. Η ανεργία διογκώθηκε στην ελληνική αγορά γιατί το κράτος δεν βρήκε τρόπους επιβίωσης των επιχειρήσεων. Η ιδιωτική πρωτοβουλία πρέπει να συμβαδίζει με την κρατική παρέμβαση όπου υπάρχουν προβλήματα. Χωρίς να ρίχνουμε όλα τα βάρη στους μετανάστες οφείλει η πολιτεία να παγώσει τα τιμολόγια των πάγιων εξόδων (φως-νερό-τηλέφωνο), να ελέγξει τις τιμές των αγαθών στα ράφια των σούπερ-μάρκετ εμποδίζοντας συνεχείς αυξήσεις. Να μη μειώσει συντάξεις και μισθούς αφού συγκρινόμενοι με εκείνους της Ε.Ε είναι αισθητά μικρότεροι. Όπου όμως υπάρχει σπατάλη μεγάλη, το κράτος οφείλει να παρέμβει

δραστικά. Για τους μετανάστες το κράτος πρέπει να τους ελέγξει και να φροντίσει για την επιβίωση τους οργανώνοντας παζάρια σε συγκεκριμένους χώρους, μακριά από μαγαζιά όπου θα πωλούν τις πραμάτειες τους χωρίς να εμποδίζουν τους Έλληνες εμπόρους. Το κράτος οφείλει να κάνει βαθιές τομές και μεγάλες μεταρρυθμίσεις και να συμβάλλει ώστε να ελέγξει και να αλλάξει το δυσμενές κλίμα που υπάρχει στην αγορά. Η ιδιωτική πρωτοβουλία πρέπει να δέχεται τον κρατικό έλεγχο όπου απαιτείται. Οι επιχειρηματίες πρέπει σε στενή σχέση με την πολιτεία να την ενημερώνουν για τα προβλήματά τους πριν οδηγηθούν σε λουκέτο των επιχειρήσεών τους. ο κόσμος αγωνίζεται γιατί πρέπει να επιβιώσει, όμως σ’ αυτή την προσπάθεια έχει την ανάγκη να πιαστεί από σταθερά στηρίγματα που η πολιτεία θα του δίνει. Η οικονομική κρίση που πλήττει σήμερα τον κόσμο όλο πρέπει να γίνει η αφετηρία μεταρρυθμίσεων που θα μας οδηγήσουν όλους σε λογικές ενέργειες με σύνεση και όχι σε ρίσκα για το κέρδος. Αλλά και οι χώρες μεταξύ τους πρέπει να σταθούν αλληλέγγυες σε εκείνες που έχουν ανάγκη. Γ.Ν ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Α) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορμή την ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Χώρας εκφράζουμε τα συγχαρητήριά μας στους επιτυχόντες και τούς ευχόμαστε δημιουργικό ακαδημαϊκό βίο και πρόοδο. Ωστόσο, το παράδοξο να συγκαταλέγονται στους επιτυχόντες υποψήφιοι που παρέδωσαν λευκά ‘’γραπτά’’ δημιουργεί χαώδεις κοινωνικές αδικίες, υποβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και, ασφαλώς, ισχυρό αντικίνητρο ενάντια στη ‘’ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ’’ που ευαγγελίζεται το Υπουργείο. Είναι αδιανόητο σε μια εποχή που η Ελλάδα αναζητεί υποστηλώματα, προκειμένου να ορθώσει το διαβρωμένο σώμα της, να μετατρέπουμε την ανωτέρα και ανωτάτη εκπαίδευσή μας σε ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ. Όλα αυτά τα χρόνια η Παιδεία –εσκεμμένα έως ενός σημείου– παραμελήθηκε και τής δόθηκε ο ρόλος της προετοιμασίας για την επαγγελματική δραστηριότητα των ατόμων. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν μερίμνησε να διαμορφώσει παιδευμένους, μορφωμένους πολίτες, που θα εξυψώσουν απ’ όποια θέση κι αν βρεθούν το ανάστημα της Χώρας. Και σήμερα τ’’ αποτελέσματα αυτής της φιλοσοφίας φαίνονται όσο ποτέ άλλοτε. Το όραμα για την Παιδεία που εκφράζει τους ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥΣ, αλλά και πολλούς Έλληνες πολίτες που διψούν να δουν την πατρίδα τους στην αρμόζουσα θέση, είναι να δημιουργήσουμε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που θα λειτουργούν ως Παγκόσμια Κέντρα Διαφωτισμού , Ερευνητικά Κέντρα, που θα προσελκύουν φοιτητές και καθηγητές από το εξωτερικό για το υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης και θα φιλοξενούν κορυφαία επιστημονικά φόρα, συνέδρια και σεμινάρια απ’ όλο τον κόσμο. Αντί του οράματος, βιώνουμε σήμερα το μέγιστο του δράματος… Με φοιτητές του μηδενός ο δρόμος θα είναι πολύ σκοτεινός!

Β) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΈΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑΤΟΣ Το νέο σχέδιο του αναπτυξιακού νόμου επιβεβαιώνει την έλλειψη οράματος και μιας συνολικής αναπτυξιακής αντίληψης . Ερχεται από το παρελθόν και ακολουθεί τήν ίδια προσέγγιση με οριακές βελτιώσεις οι οποίες από μόνες τους αδυνατούν να καλύψουν το αναπτυξιακό έλλειμμα από το οποίο πάσχει συστηματικά η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Το σχέδιο αναπαράγει τον ίδιο πολύπλοκο, άκαμπτο και γραφειοκρατικό μηχανισμό εγκρίσεως επενδυτικών προτάσεων που ίσχυε τις προηγούμενες περιόδους και που βασίζεται σε πολυάριθμες επιτροπές πολλαπλών επιπέδων, το έργο των οποίων θα περιγράφεται από Προεδρικά Διατάγματα και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που θα εκδοθούν στο μέλλον. Αδυνατούμε να αντιληφθούμε γιατί ένας νόμος χρειάζεται επί πλέον Διατάγματα & Κ.Υ.Α ώστε να καταστεί ενεργός και όλοι γνωρίζουμε πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για την έκδοσή τους άνευ των οποίων ο νόμος θα είναι ανενεργός. Ο Εθνικός Χωροταξικός σχεδιασμός , με απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης εγκαταστάσεως και λειτουργίας, σε συνδιασμό με τη ύπαρξη σύγχρονων υποδομών και δικτύων, σε ένα με ξεκάθαρο φορολογικό πλαίσιο είναι τα προαπαιτούμενα για την ανάπτυξη . Διαφορετικά κίνητρα θα πρέπει να ισχύουν ανάλογα με την κατηγορία της επένδυσης ανάλογα αν έιναι εντάσεως εργασίας ή εντάσεως κεφαλαίων και τεχνολογίας. Επί πλέον, θα πρέπει να υπάρξουν ειδικά κίνητρα και δράσεις για στοχευμένες επενδύσεις σε τομείς ειδικού ενδιαφέροντος όπου η χώρα παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ενέργεια, Ναυτιλία, Περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης (ΠΟΤΑ), Μεταλλεύματα, Ορυκτά, Υπηρεσίες, Υψηλή Τεχνολογία, Εκπαίδευση, Πολιτισμός & Βαλκάνια είναι ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναπτυχθούν με συγκεκριμένες πολιτικές. Οι Δημοκρατικοί πιστεύουν ότι μόνον η ανάπτυξη θα οδηγήσει τη χώρα έξω από την κρίση και δυστυχώς το προτεινόμενο σχέδιο νόμου δεν συμβάλλει καθόλου προς αυτήν την κατεύθυνση. Με φοιτητές του μηδενός ο δρόμος θα είναι πολύ σκοτεινός!

ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ Σελ. 18


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Α. ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Ποσειδώνος 14-16 Ταχ. Κωδ: 155 31 Τηλέφωνο: 210 4148474 Fax: 210 4120196 Website: www.nomarhiapeiraia.gr Email: press@nomarhiapeiraia.gr

SOS Νομάρχη Πειραιά για τον Ελληνικό Νηογνώμονα Την παρέμβαση της Πολιτείας για να αποτραπεί επικείμενο ναυάγιο του Ελληνικού Νηογνώμονα που θα συμπαρασύρει στην ανεργία δεκάδες εργαζόμενους αλλά και θα κλονίσει το χώρο της ελληνικής ναυτιλίας, ζητά με σημερινή επιστολή του ο Νομάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας από τους αρμόδιους Υπουργούς, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και Απασχόλησης Ανδρέα Λοβέρδο. Στην επιστολή του, που εστάλη με αφορμή την από 1/9/2010 αναστολή λειτουργίας της εταιρείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έκρινε ότι ο Ελληνικός Νηογνώμονας δεν καλύπτει τις προδιαγραφές που απαιτούνται για να εκδίδει πιστοποιητικά για τα Ελληνικά πλοία αλλά και για τα πλοία που είναι εγγεγραμμένα στα κοινοτικά νηολόγια ο Νομάρχης Πειραιά εκπέμπει σήμα κινδύνου για την αρνητική αυτή εξέλιξη. Το πλήρες κείμενο της επιστολής του Νομάρχη Πειραιά έχει ως εξής: «Πληροφορηθήκαμε ότι ο Ελληνικός Νηογνώμονας, η ιστορική αυτή ελληνική εταιρεία με την πολυετή και πολύτιμη προσφορά στο χώρο της ναυτιλίας που έχει έδρα της τον Πειραιά, απειλείται με διακοπή λειτουργίας, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι δεν καλύπτει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά και τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για να εκδίδει πιστοποιητικά για τα Ελληνικά πλοία αλλά και για τα πλοία που είναι εγγεγραμμένα στα κοινοτικά νηολόγια. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί σε όλους μας έντονη ανησυχία για το ντόμινο των δυσμενών επιπτώσεων που θα επιφέρει τόσο στην απασχόληση, δεδομένου ότι ο νηογνώμονας αριθμεί πέραν των 120 εργαζομένων και μεγάλο δίκτυο συνεργαζομένων με αυτόν, όσο και στην εύρυθμη λειτουργία των υπό ελληνική σημαία ποντοπόρων πλοίων αλλά και πολλών ακτοπλοϊκών εταιρειών, οι οποίες παρακολουθούνται από τον Ελληνικό Νηογνώμονα και πλέον θα είναι υποχρεωμένες να αναζητήσουν νέο, προκειμένου να τους επιτραπεί ο απόπλους και η εκτέλεση ναύλων, ακολουθώντας μια διαδικασία αρκετά χρονοβόρα και με υψηλό κόστος. Πιστεύουμε ότι δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε ιδιαίτερα για την επιτακτική αναγκαιότητα να αποτραπεί αυτό το ναυάγιο για την ελληνική ναυτιλία, με προεκτάσεις στην εθνική μας οικονομία. Ο Ελληνικός νηογνώμονας πρέπει να συνεχίσει τη λειτουργία του, δεδομένου ότι αποτελεί βασικό στοιχείο της ναυτιλιακής υποδομής της χώρας. Ήδη άλλωστε, όπως γνωρίζουμε, η εταιρεία, έχει συμμορφωθεί με τις 15 από τις 18 παρατηρήσεις που της είχαν γίνει από τις κοινοτικές υπηρεσίες και ολοκληρώνει την εναρμόνισή της με τους ευρωπαϊκούς κανόνες λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Νηογνωμόνων. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εξαντλήσετε κάθε δυνατό περιθώριο παρέμβασης, ώστε να διασφαλιστούν οι δεκάδες θέσεις εργασίας και να αποτραπούν δυσμενείς εξελίξεις για τη ναυτιλία της χώρας μας».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ν.Δ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΩΣΤΑ ΤΣΟΚΛΗ Οι θέσεις του ζωγράφου, κ. Κώστα Τσόκλη, σχετικά με τον βιασμό, που αναμεταδόθηκαν, προσφάτως, από τη ΝΕΤ, είναι καταδικαστέες. Πρόκειται για αναπαραγωγή έμφυλων στερεοτύπων, που ‘’νομιμοποιούν’’ την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, κατακριτέα θεωρείται και η απόφαση του καναλιού να προβάλει τις σεξιστικές αυτές απόψεις. Η Γραμματέας Κατ. Παπακώστa

Η Αναπ. Γραμματέας Χαρά Καραγιαννοπούλου

Α. Δερμετζόπουλος και Ε. Τσιαούση κατέθεσαν ερωτήσεις στη Βουλή Ζητούν να λυθεί το θέμα των δωρεάν μετακινήσεων για τα ΑμΕΑ Το θέμα έχει προκύψει με τις οφειλές του κράτους προς το ΚΤΕΛ που είχε σαν αποτέλεσμα να περικοπούν οι δωρεάν αστικές και υπεραστικές μετακινήσεις για τα ΑμΕΑ έχει ενεργοποιήσει τους Εβρίτες βουλευτές των δυο μεγάλων κομμάτων (ΝΔ και ΠΑΣΟΚ). Τόσο ο βουλευτής Ν.Δ. Έβρου κ. Αλέξανδρος Δερμετζόπουλος όσο και η βουλευτής ΠΑΣΟΚ Έβρου κ. Ελένη Τσιαούση κατέθεσαν ερωτήσεις ο μεν βουλευτής της ΝΔ προς τους υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η δε βουλευτής ΠΑΣΟΚ προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Και οι δυο βουλευτές ζητούσαν με τις τοποθετήσεις τους να δοθεί άμεση λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και ταλαιπωρεί ένα μεγάλο αριθμό πολιτών της Θράκης. Ως πότε οι αρχές των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων αυτής της χώρας, θα αδιαφορούν για τους ανθρώπους με αναπηρία; Η πρόσβαση στις παραλίες είναι απροσπέλαστη. Δεν υπάρχει καμία απολύτως υποδομή, καμία μέριμνα για να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί να μην έχουμε όλοι την ίδια ευχέρεια να χαιρόμαστε τον ήλιο, τη θάλασσα και τον πλούτο που παρέχει αυτή η χώρα;

Απαγόρευση εισόδου στη χώρα σε 24,6 τόνους ακατάλληλα για κατανάλωση λεμόνια από την Νότια Αφρική Ακόμη ένα φορτίο ακατάλληλων για κατανάλωση τροφίμων φυτικής προέλευσης μπλόκαραν στα Τελωνεία του Πειραιά οι γεωπόνοι της Νομαρχίας Πειραιά, που συνεχίζουν με αμείωτους ρυθμούς τη μάχη των ελέγχων σε όλα τα σημεία εμπορίας και διακίνησης τροφίμων για την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Ειδικότερα, μετά από έλεγχο στο Ε’ Τελωνείο, οι γεωπόνοι της Διεύθυνσης Γεωργίας της Νομαρχίας απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα σε πάνω από 24,6 τόνους λεμόνια προέλευσης Νοτίου Αφρικής. Το προϊόν που έφτασε στην

χώρα μας αποθηκευμένο σε ένα κοντέινερ και εντός 1.600 χαρτοκιβωτίων, κρίθηκε ακατάλληλο για κατανάλωση σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, καθώς βρέθηκε με καρπούς σε προχωρημένο στάδιο σήψης. Ανάλογης ποσότητας φορτίο, ιδίας προέλευσης, είχε εντοπιστεί στο Ε’ Τελωνείο του Πειραιά πριν από περίπου μια εβδομάδα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα, οι γεωπόνοι της Νομαρχίας Πειραιά έχουν απαγορεύσει την είσοδο στην χώρα σε 11 φορτία συνολικού βάρους 340,2 τόνων. Για την υπόθεση η Νομαρχία Πειραιά ενημέρω-

σε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Πειραιά. Σε δηλώσεις του ο Νομάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας επεσήμανε ότι «Οι έλεγχοι μας για την προστασία της δημόσιας υγείας, ειδικά στις πύλες εισόδου της χώρας που είναι τα τελωνεία στο λιμάνι του Πειραιά είναι συνεχείς και εντατικοί. Για την αποτελεσματικότητα της προσπάθειάς μας αρκούν οι αριθμοί, αφού μόνο τα τελευταία τρία χρόνια οι γεωπόνοι της Νομαρχίας έχουν μπλοκάρει περισσότερα από 2,5 εκατ. κιλά ακατάλληλων για κατανάλωση τροφίμων». Σελ. 19


Το ΙΚΑ, του ΙΚΑ… ω ΙΚΑ! Κι ενώ έχω ετοιμάσει και στείλει όλα τα χαρτιά μου για συνταξιοδότηση, έχω περάσει επιτροπή, έχω βάλει δικηγόρο μπας και βγάλει κάποια άκρη μ’ αυτό το σαθρό σύστημα και περιμένω το φάκελο από τη δουλειά μου, Πέμπτη πρωίπρωί, με το πουρνό που λένε, μου έρχεται η κεραμίδα. Το ΙΚΑ μου ζητά βεβαίωση απογραφής από το ΙΚΑ! Ω ναι! Το ΙΚΑ θέλει να κάνω αίτηση στο ΙΚΑ της περιοχής μου και να πάω αντίγραφο της αίτησης απογραφής μου στο ΙΚΑ, γιατί αν και έχω αριθμό μητρώου του ΙΚΑ δεν ξέρει αν έχω αριθμό μητρώου, παρόλο που τον βρίσκει! Βγάλατε άκρη; Πάντως εγώ και η δικηγόρος μου που ασχολείται με τα εργασιακά δεν βγάλαμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ζητά την βεβαίωση υπηρεσιακά, ούτε γιατί το ΙΚΑ δεν αναγνωρίζει το ΙΚΑ. Χώρια που για την αίτηση συνταξιοδότησης ζήτησαν εκκαθαριστικό εφορίας, ενημερότητα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, απόφαση επιτροπής, χαρτιά από νοσοκομεία για την απόφαση της επιτροπής κι άλλα τόσα που δεν τα θυμάμαι. Εκτός αυτού μου ζητούν και τα ένσημα από την προηγούμενη δουλειά, ενώ τους έχω κάνει γνωστό στην αίτηση εγγράφως ότι δεν υπάρχουν, γιατί δεν υπήρχε προηγούμενη δουλειά. Ντε και καλά πρέπει να είχα και άλλη δουλειά πριν από την τελευταία και ντε και καλά ίσως να μην έχω απογραφεί και να δούλευα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, απλά έτσι… Ως παράνομος Έλληνας μετανάστης! Τη μία δεν σε πιστεύουν ότι έχεις μία σοβαρή αναπηρία ενώ έχεις περάσει 1000 φορές επιτροπή από τον ίδιο φορέα, την άλλη δεν πιστεύει το ΙΚΑ ότι έχεις αριθμό μητρώου ΙΚΑ, ενώ τον έχεις…! Παράλογο !!! που θα έλεγε κι ο Λαζόπουλος. Και μετά θέλουν να εντάξουν και τους μετανάστες στο εργατικό δυναμικό της χώρας. Μπάχαλο θα γίνει όταν έρθει η ώρα της συνταξιοδότησης τους ! Εκτός κι αν το κάνουν μόνο σ’ εμάς για να μας διώξουν… Τώρα ανέλαβε κι ο Σπυρόπουλος… άστα. Μας έφαγε το opengon και η ανοιχτή διακυβέρνηση. Δεν κοιτάζουμε τα χάλια μας που πρέπει να βάλεις 20 νοματαίους να τρέχουν για πάρτι σου γιατί το εν λόγω ταμείο δεν έχει πρόσβαση πουθενά αλλά και γιατί δεν γνωρίζει η αριστερά τι ποιεί η δεξιά ή μάλλον δεν αναγνωρίζει η αριστερά τι ποιεί η δεξιά, λες και ένα από τα δύο χέρια είναι σε άλλο σώμα… Αυτές είναι οι ξευτίλες της χώρας μας που μας έχουν φέρει σ’ αυτό το χάλι. Εργατοώρες χαμένες, άνθρωποι να τρέχουν δεξιά κι αριστερά για το τίποτα, υπάλληλοι άσχετοι και βλάκες με IQ ραδικιού που δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν μια απλή αλληλογραφία κι ένα σύστημα, νευρικό και μη, σε απόγνωση. Ντόρος να γίνεται, να ‘χουμε να περνάμε την ώρα. Αυτή η χώρα δεν πρόκειται να μαζευτεί αν δεν μαζέψουν όλη αυτή τη γραφειοκρατία και δεν διώξουν τους κρετίνους του συστήματος που παραπαίει. Αλλά απ’ ότι φαίνεται κανείς δεν θέλει να το κάνει γιατί προφανώς όλους τους βολεύει. Στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται. Εδώ όμως δεν μιλάμε για αναμπουμπούλα αλλά για μια χώρα που βρίσκεται μονίμως σε μία άτακτη υποχώρηση και από τον πανικό της και την ανοργανωσιά, πέφτει πάλι και πάλι και πάλι πάνω στον εχθρό, σε μία μόνιμα επαναλαμβανόμενη σκηνή, λες και παρακολουθείς τον χειρότερο εφιάλτη της ζωής σου ! Και μέσα σ’ όλα αυτά, έχεις τους ιδιοκτήτες βολεμένους φορτηγατζήδες να ζητούν να διατηρηθεί η κλίκα του «κλειστού» επαγγέλματος, τους βενζινάδες το ίδιο, κοκ. Για να μην αναφέρω και την αίτηση για αναπηρικό αμαξίδιο που περιμένει τουλάχιστον 4 μήνες κάποιον άλλον σοφό ν’ αποφασίσει… Και όλα αυτά μέσα στον Ιούλιο που καίει και ζεματάει. Εντέλει, έχουμε όλες τις προδιαγραφές για ένταξη στην αφρικανική ένωση, κάτι σαν το Ισραήλ στην Ευρώπη. Στο κάτω-κάτω η Λιβύη δίπλα μας είναι, αλλά σίγουρα από πάνω μας… Βασίλης Δημητριάδης

Σελ. 20