Εφημερίδα ΑΜΕΑ - Νοέμβριος 2010

Page 1

∂º∏ª∂ƒπ¢∞ ∆√À ¶∞¡∂Àƒø¶∞´∫√À ™øª∞∆∂π√À ∞¡∞¶∏ƒø¡ ∫∞π ∞∆√ªø¡ ª∂ ∂π¢π∫∂™ ∞¡∞°∫∂™ “™À¡∂ƒ°∞™π∞ - ¢∏ªπ√Àƒ°π∞” ª∂§√™ ∆∏™ ∂.√.∫.∞. (∂£¡π∫∏ √ª√™¶√¡¢π∞ ∫π¡∏∆π∫∞ ∞¡∞¶∏ƒø¡) ª∂§√™ ∆∏™ ∂.™.∞.ª∂.∞. (∂£¡π∫∏ ™À¡√ª√™¶√¡¢π∞ ∞∆√ªø¡ ª∂ ∞¡∞¶∏ƒπ∞)

ETO™6 6 ΕΤΟΣ

API£MO™ΦΥΛΛΟΥ ºY§§OY 82 75Ôο ΑΡΙΘΜΟΣ

A¶ƒπ§π√™ 2010 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

TIMH 0,01 EYRO ΤΙΜΗ: 0,01 €

§∂øº√ƒ√™ £∞¡∞∆√À

Ο Γιώργος Ρεθυμιωτάκης είναι άτομο με αναπηρία, ζει, αγωνίζεται και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στα Άνω Λιόσια όλη του τη ζωή. Μέσα από την κοινωνική του δραστηριότητα ως πρόεδρος του Πανευρωπαϊκού σωματείου ατόμων με αναπηρία αντιπροσωπεύει το 10% του πληθυσμού και ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων και με την ιδιότητα του ως εκδότης της εφημερίδος «Η φωνή των ΑμεΑ»,¶fiÛÔ που μοιράζεται σε δεκάδες χιλιάδες αντίτυπα μήνα, ÌÔÚ› Ó·δωρεάν ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Ë ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹ Î·È Ë κάθε ·Ó·ËÚ›· προσπαθεί και βοηθά τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και δίνει ζωή ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ ı·Ó¿ÙÔ˘ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ˙ÒÓ˘; ¶ÔÈÔ˜ ÌÔκαι απασχόληση σ’ ένα μεγάλο κομμάτι, ειδικά, της τοπικής κοινωνίας. Ú› Ó· ÎÔÛÙÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Í›Â˜; ∏ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ¤¯ÂÈ Η δραστηριότητα του επεκτείνεται και σε άλλους τομείς, με τη συνεργαÍÂÛËΈı› Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi Ù· ·Ófi σία του με φορείς πανελλαδικά και ·˘Ùfi στο εξωτερικό. Είναι ιδιαίτερα ευαιÔ˘ ›¯·Óκαι ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÔÈ 3.000 οÙÔÈÎÔÈ. √του ·Û˘Ó›‰ËÙÔ˜ Ôσθητοποιημένος έχει αφιερώσει την προσωπική ζωή στην προ‰ËÁfi˜ ı‡Ì· ÙÔ˘, ÙÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ από ·Û˘ÓÂȉËÛ›· σφορά προς τονÂÁη٤ÏÂÈ„Â συνάνθρωπο,ÙÔ που υποφέρει και ζει κάτω δύσκολες ·ÚÌÔ‰›ˆÓ, Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ıÚËÓԇ̠ı‡Ì·Ù· συνθήκες.ÙˆÓ Μπορεί, αντιλαμβάνεται και γνωρίζει τις ανάγκες·ÎfiÌ· των συνδημοτών του, είναι ακτιβιστής όχι τουÙÈκαναπέ. ÛÙȘενεργός ÌfiÓÈ̘ ·Á›‰Â˜ και ı·Ó¿ÙÔ˘, Ó· Ô‡ÌÂ; ¶Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· Ο Γιώργος κατεβαίνει υποψήφιος δημοτικός Σύμβουλος με το συνδυασμό ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÂÌ¿˜ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ«Νέα ÁÈ·Εποχή» τουÙ› υποψήφιου δημάρχου Φυλής, Χρήστου Παππού και αξίζει τον ÔÈ ·Á›‰Â˜ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ‰È¿ÎÚÈÛË ÛÙ· ·ÍÈÒÌ·Ù·. √È να ˘ÂÚστηρίξετε με την ψήφο σας για πολλούς λόγους: ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤1. Αποδεδειγμένα ενδιαφέρεται για τους μειονεκτούντες δημότες ¯Ô˘Ó ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ·ÔηıÈÛÙÔ‡Ó ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ‚Ï¿‚˜ και όσους έχουν άμεση ανάγκη. Î·È ÙÔ˘˜ ¿‰ÈÎÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 2. Επί σειρά ετών παλεύει με νύχια και με δόντια για τη βελÙÔ˘˜.τίωση ∆ÒÚ· ÔÈÔ˜ ı· ·Ô˙ËÌÈÒÛÂÈ ÙÔ υποβαθμισμένους Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı‡Ì· των συνθηκών ζωής στους πιο δή‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ μους της ηÓ›˜. Αττικής. Û˘Ó. ÛÂÏ. 13 3. Το όνειρό του είναι, μια προσβάσιμη πόλη, χωρίς εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία και τους υπερήλικες. 4. Είναι αντίθετος στην κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος. 5. Φροντίζει ώστε τα άτομα με αναπηρία να έχουν τη θέση που τους αξίζει και έχει δημιουργήσει τις κατάλληλες υποδομές γι’ αυτά στην περιοχή μας. Û˘Ó. ÛÂÏ. 18 6. Πρόσφερε τον εξοπλισμό για τη δημιουργία δημοτικού ιατρείου για τις εξετάσεις όσων έχουν άμεση ανάγκη. 7. Σαν επιχειρηματίας στηρίζει την ανάπτυξη της τοπικής αγοράς και των επιχειρηματιών. 8. Αντιστέκεται στην αναξιοκρατία και τη ρουσφετολογία των πολιτικών. 9. Με τηλεοπτικές εκπομπές, με παρεμβάσεις στην ευρωπαϊκή ένωση, με καταγγελίες στο ελληνικό δημόσιο και με πολλά δημοσιεύματα στα ΜΜΕ, προσπαθεί όπως γνωρίζουμε όλοι ο τόπος μας να είναι φιλικός, προσβάσιμος, καθαρός και δίκαιος για όλους. 10. Ζητάει την αξιοποίηση προς όφελος των δημοτών του φυσικού και περιβαλλοντικού της περιοχής, με δημιουργία πάρκων, χώ√ πλούτου ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ fiÏ˘ ÕÓˆ §ÈÔÛ›ˆÓ, ÃÚ‹ρων αναψυχής και πολιτιστικών και αθλητικών κέντρων και εκδηλώσεων. ÛÙÔ˜ ¶·Ô‡˜, ¤‰ˆÛ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ Ë̤11. Και το κυριότερο, δεν απογοητεύει, δεν καβαλάει το καλάμι όπως κάνουν άλλοι και θα μπορείτε να τον βρείτε για να του πείτε το πρόβληÚ·˜,τουÌ ÙËÓ ÂÎÊÒÓËÛË ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎÔ‡, Âμα σας ανά πάσα στιγμή, κάτι που μας έχει αποδείξει με την προσωπική και κοινωνική δραστηριότητα έως ÙÔ˘ τώρα. Ù· επομένη ‰È·¯ÚÔÓÈο ÌËӇ̷ٷ Η ψήφος σας στον Γιώργο Ρεθυμνιωτάκη θα πιάσει πράγματι τόπο, θα το διαπιστώσετεÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ μόνοι σας από την των εκλογών γιατίÙ˘ είναι ένας άνθρωπος της καθημερινότητας που αγωνίζεται όπως εσείς, χωρίς να περιμένει ανταλλάγματα. ÂıÓÈ΋˜ ÂÂÙ›Ԣ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘. Βασίλης Δημητριάδης Û˘Ó. ÛÂÏ. 8

ªÈ· ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ηÈÚfi ÛÙ· ∫¿Ùˆ ¶·Ù‹ÛÈ· …

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑΚΗ...... 2 ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ñ ¶EZO¢POMIAKH . . . . . . . . 2 ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ñ MA™ EN¢IAºEPOYN . . . . . . 4 ΑΛΕΠΟΥΔΩΝ............... 3 ñ ∞ª∂∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕ– ñ FLASH NEWS . . . . . . . . . . . 6

ñ TEXNH & ¶O§ITI™MO™ ....7 ΡΟΥΝ. ............................... 4

KOINø¡π∫√™ ∆√Àƒπ™ª√™ 2010

∂£¡π∫∏ ∂¶∂∆∂π√™ 25∏™ ª∞ƒ∆π√À

ΑΕΡΑΣ ΝΙΚΗΣ «¶¤Ú·Û· ‰ÂηÔÎÙÒ ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ∏ÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·», ϤÂÈ Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ ƒÂı˘ÌȈٿ΢, «Î·È ı˘Ì¿Ì·È Ì›· Ôχ fiÌÔÚÊË ÁÂÈÙÔÓÈ¿, Ì ˙ÂÛÙÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∑ˆ‹ Î·È ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·, ̤ڷ Î·È Ó‡¯Ù·, ÁÈ·Ù› ÙfiÙ ˘‹Ú¯Â ˙ˆ‹ fiÏÔ ÙÔ ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚÔ…»

ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ

ñ KATø ¶ATH™IA . . . . . . . . . 12 ΨΩΡΟΚΩΣΤΑΙΝΑ… Û˘Ó. ÛÂÏ. 12 ñ E§§A¢A . . . . . . . . . . . . 14-15 ΕΠΑΙΤΕΙΑ...................... 5 ñ TAYTOTHTA ™TON KO™MO . . . . . 16 FLASH NEWS.............. 6 ñ ™∆∞ƒ∞∆∞ ∞§∞ °∞§§π∫∞ΞΕΠΕΡΑΣΕ . . 17 ¢ π ∞ µΗ ∞ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ™∆∂ ª∞ ™ ΚΟΣΜΟΥ ∏ § ∂ ∫ΣΤΑ ∆ ƒΕΚΛΟΓΙΚΑ √¡π∫∞ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ ñ H ºø§IA . . 18 ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ TOY ¶AI¢IOY .ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.............. 7 ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ................. 8

www.keana.gr - www.pressreader.gr

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

www.keana.gr ÛÂÏ. 1 www.pressreader.gr


… Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ

B

B I IO O° °P PA º A º I IK KO O

Ξαφνικά μεσημέρι, καμιά αιτία Γιώργος ο Αποστολάκος, ήρθε μεθυσμένος και άρχισε να ∂Âȉ‹ fiÙÈ ÎÈ ·Ó Û˘Ó¤‚·ÈÓ Á‡Úˆ ÌÔ˘,χωρίς ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ‹Ù·Óο·ÎfiÌË ÛÙËÓ ÕÓÓ· Î·È ÛÙË ÛÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi… Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙÔένα ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ βρίζει, λέγοντας ότι δεν προσέχω πράγματα°ÔÏÁÔı¿ και ότι τελευταία πήρα πολύ και πρέπει ÙËÙ· Ù˘ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ˘, Ù˘ ·ÂÏÈÛ›·˜ Î·È ÙÔ˘ τα ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˘ Ô˘ Ì ÂÚ›ÌÂÓÂ, ‰ÂÓαέρα ηٿϷ‚· ˆ˜ να βρω αλ∆Ô ·ÊÂÓÙÈÎfi Ô˘ıÂÓ¿ Î·È Ù·ÙÔηÙÔÛÙ¿ÚÈη ÛÙË ÙÛ¤Ë ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ì μέρα Á·ÚÁ·Ï¿Ó ÛÚÒ¯ÓÔÓÙ·˜ Ì ӷ λού δουλειά . <Γιατί φίλε Γιώργο> του είπα <δεν είμαιÓ· κάθε εδώ ;δεν κάνω ότι μπορώ για·τη δου¤Ú·ÛÂ Ë ÒÚ·. ◊Ù·Ó ‰˘fiÌÈÛË ‚Ú¿‰˘ Î·È ÂÁÒ Î·ıÈṲ̂ÓÔ˜ ·ÎfiÌ· ¤Íˆ ·fi ÙÔ Ì·Á·˙› ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ÙÔ˘ Ú·Ù‹Ûˆ ÙÔ Î·ÚfiÙÛÈ Î·È Ù· ÂÌÔÚ‡̷ٷ Î·È Ó· ʇÁˆ… λειά;> <το καρότσι μπορείςfiÏÔÈ, να το σπρώξεις;> μου λέειÁÈ·Ù› <δενÂÓÒ μπορείς γι’¤ÛÚˆ¯ÓÂ, αυτό άντε ÂÁÒ να βρεις °Ú¿„· ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, fiÙ·Ó ¤Ê˘Á·Ó ¤ÎÏ·„· Ì ·Ú¿ÔÓÔ Î¿ÙÈ Ì ‰ÂÓ κανά άλλο ∆Ô ÊÈÏfiÙÈÌÔ fï˜ Î·È ·˘Ù¿ Ô˘ ›¯· Ì¿ıÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÙfiÙ ÛÙËÓ ·ÓˆÙ¿ÙË Â˙Ô‰ÚÔÌȷ΋ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ÙÔÎ·È Â¤ÙÚÂμ…. να σε ταΐζει>. Ένοιωσα τόσο·Ê‹ÛÂÈ άσχημα που δεν∂ΛÓÔ πήρα ούτε το μεροκάματο .Είχα πάρει ένα μάθημα ‹ıÂÏ· Ó· Á˘Ú›Ûˆ ›Ûˆ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ô˘ ›¯· ÕÓÓ·. ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¤ÓȈ۷ ÙfiÛÔ ÌfiÓÔ˜ „·Ó Î·È ¤ÙÛÈ ÂÁÎψ‚›ÛÙËη ÛÙË ÁˆÓ›· °ÂÚ·Ó›Ô˘ Î·È ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¤Íˆ ·fi ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, Ô˘ να ÙfiÛÔ Í¤ÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ô˘ ‰ÂÓτην Ì αχαριστία ›ڷÍ ηıfiÏÔ˘ ÎÔ‡Ú·ÛË, Ó‡ÛÙ·,με ‹ ÙÔ fiÙÈ Î·ακόμα όμως, είδα στην πιοË φιλική τηςËμορφή τοÎÚ‡Ô. γάντι ™Î¤ÊÙËη που λένε .Είχα συνηθίσει Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂȉÒÓ. ∫È ·Ó ·ÎfiÌ· ‹ıÂÏ· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û· ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘ Ó· Ó¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ̤ӷ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ì ‚ÔËı‹ÛÂÈ Î·È ÂÂȉ‹ ›ÛÙ¢· ·fi ·È‰› fiÙÈ ÔÈ ‰˘κάνω κάθε μέρα μια καινούργια αρχή , είχα και γνωριμίες τώρα που ήξεραν τις δυνατότητεςÌÂμου και ™ Ù·ÎÈÓ‹Ûˆ ÙËÓ ÏÔÈfiÓ ÛÙÔ ÌÔ˘, Ô˘ ˘‹Ú¯Â Ó·ÙfiÙËÙ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ̤۷ ÛŒηÙÛ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜, ·ÚΛ Ó·ÈÔ ÙȘÎÔÓÙÈÓfi ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ, ̿ψӷ Ì ÙÚ·¤˙È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘, ˙Ëδεν·Ú·Ì¿Ó·. δυσκολεύτηκα να βρω άλλο συνεργάτη . ΑλλάÛÙËÓ τι ναÚ·Ì¿ÙÂÈ· το κάνεις το επάγγελμα μπροστά στον¤Íˆ ατίθασο H ·fi ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Î·È ενός ·Ú‹ÁÁÂÈÏ· ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎÔ, ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi ÌÔ˘ ‰ËÏ·‰‹. ∫·- ότι ÙÒÓÙ·˜ χÛÂȘ Ì ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ fiÙÈπαιδιού ÌÔÚÒ Ê·ÁËÙfi, Ó· Ù·μαθαίνει ηٷʤڈ. √Èστο ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË ˙ˆ‹ Â›Ó·È ı¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÁÈ· τρόπο χαρακτήρα που να ζει πεζοδρόμιο, αντιμετωπίζοντας με ανάλογο ™ ٿٷ ÙȘÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÙ¿συμβαίνει ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÂÓÒ Â›¯· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Î¿ÙÈ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· ¤ÚıÂÈ, ÂÌÊ·M fiÏ· Ë Ï‡ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· Ì·˜. ŸÙ·Ó οÔÈÔ˜ ‰·ÎÚ‡˙ÂÈ ·fi ·Ú¿ÔÓÔ ÌÔÚ› ÛÙÔ˘˜ γύρω του .Ο άνθρωπος γεννιέται, δεν γίνετε λένε και είναι αλήθεια, το παραδέχομαι ,ψήνεH Ó›ÛÙËΠͷÊÓÈο ¯·ÌÔÁÂÏÒÓÙ·˜ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ·, ÙÔ ζωής, ۯ‰fiÓ Î·ÚfiÙÛÈ. ¶·Ú‹ÁÁÂÈÏÂ Î·È ·˘Ùfi˜ ¯Ù‡Ô˘˜ Ù˘ ηډȿ˜ ÙÔ˘ ‚ÚÂÈ ÙËÓ ÂÏ›‰·, Ô˘‚ϤÔÓÙ·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔȘ ÛÙÈÁ̤˜. ŒÙÛÈ E ται όμως καιÓ· στη διαδρομή του μαγειρέματος της θα¿‰ÂÈÔ συναντήσει τόσο πολύ αλατοπίπερο που τις M Ê·ÁËÙfi Î·È ·Ú¯›Û·Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi, fiˆ˜ ÌÔ˘ ›Â. ∞ÊÔ‡ ¤‚Á·Ï ÚÒÙ· ÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ÂÌÔÎ·È ¤ÁÈÓÂ!!! •·ÊÓÈο ¤ÓȈ۷ ÙfiÛÔ Î·Ï¿ Î·È ÙfiÛÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜, Ô˘ ÛÎÔ˘›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ‰¿ÎÚ˘· ÌÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ· περισσότερες φορές χαλάει τη συνταγή και λέει, στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα . Άλλοι μετανιώI Ô˘ ̤ÙÚËÛ ٷ¶ÂÓÙ¤ÏË) ˘fiÏÔÈ· ÈηÓÔÔ›ËÛË Â›Â: «∆Ú›· ‰È·ÎfiÛÈ· Ó· ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÁÂÏ¿ˆ … £˘Ì‹ıËη ÙÔ πράξεις ÿ‰Ú˘Ì· (¡Ù·Ô‡ ηÈÎ·È fiÏË ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· Ô˘ ÌÔ˘ ›¯· δεν ÂÚ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· δενÌÈ-θα μενουνÔ˘Ï‹ıËηÓ, για τις τους και άλλοι θέλουν ναÁÂÌ¿ÙÔ˜ το ξανακάνουν. Ποτέ μου μετάνιωσα και øE ÊÙ¿Ûˆ ¤Íˆ ·fi Ù· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚ¿ÎÈ· ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô Î·È ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ·Ó ‹ÌÔ˘Ó ÂÁÒ ·˘Ùfi˜ ÎÚ¤, ·›ÚÓÔ˘Ì ·fi ‰Âη¤ÍÈ Î·ÙÔÛÙ¿ÚÈη, ÂÓÙ¿ÍÂÈ; ∫·Ï¿ Ù· ‹Á·Ì ۋÌÂÚ·. ∞‡ÚÈÔ ¿ÏÈ». ∂ÁÒ ‰ÂÓ ÂÚ›I τανιώσω …Θέλω να ζήσω ζωντανός. Συνεχίζεται… M Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ÎÏ·›ˆ ‹ Ó· ÁÂÏ¿ˆ ÌÂË̤ڷ Ù· ηÙÔÚıÒÌ·Ù· ÌÔ˘. ◊Ù·Ó Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô £Âfi˜ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ ‰‡Ó·ÌÂÓ· ‚¤‚·È· ÙfiÛ· ÏÂÊÙ¿ Û ̛· Î·È ÂÂȉ‹ ÙÔ ·ÁÒÈ Í˘Ó¿ÂÈ ÙÔÓ ·ÁˆÁÈ¿ÙË, fiˆ˜ ϤÂÈ Ô Ï·fi˜, ·fi Aø ÌËÙËÓ Ó· ÍÂÂÚ¿Ûˆ ·˘Ùfi ÌÔ˘!!! √È ÛÙË ÎÙ‡ÔÈ Ù˘ ηډȿ˜ ÌÔ˘ÌÂÚ¿ÎÈ ¤ÌÔÈ·˙·Ó ÂÏ›‰Â˜, ȉ·ÓÈο Î·È ‰‡Ó·ÌË!!! ¿ÏÏË Ì¤Ú·ÙÔÓ ÎÈfiÏ·˜ Úˆ› Úˆ› ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ì ÙڤϷ, ηÈÌ fiÚÂÍË Ì¤¯ÚÈ Ô˘ ¤ÁÈÓ· ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ M ÕÚ¯ÈÛ ӷ ÍËÌÂÚÒÓÂÈ Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ «ƒÈÙ˙» ¤ÈÓ·Ó Î·Ê¤ ÔÈ ÚÒÙÔÈ∞fi ÂÏ¿Ù˜. ηχÙÂÚÔ˘˜ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ Î·È Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜. ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ͇A ™ËÎÒıËη Î·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜ fiÚÂÍË ‹Á· ÎÔÓÙ¿. Ó·Á·, ¤„·¯Ó· ÙÚfiÔ Ó· ¿ˆ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ ÙÈ ÒÚ· ı· Û¯ÔÏ¿Ûˆ ‹ ·Ó «∫·ÏË̤ڷ» ›· ‰˘Ó·Ù¿ ÁÈ· Ó· ÙÔ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ Î·È fiÙÈ Î¿ıÈÛ· ÙÔ˘˜. ı· ÎÔ˘Ú·ÛÙÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ·Ù› ›¯· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ fiÛÔÎÔÓÙ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎÔ˘Ú·ÛÙ›˜ ∂Âȉ‹ Ë Î·Ï‹ ̤ڷ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ Úˆ›, ηٿ ˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÂΛÓÔ ÙÔ ÚˆÈÓfi Ú¤ÛÙË ˙ˆ‹, ÙfiÛÔ ÈÔ fiÌÔÚÊ· ÓÈÒıÂȘ ÁÈ· Ù· ηÙÔÚıÒÌ·Ù· ÛÔ˘. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÙË Û˘ÓÙ·ANE•APTHTH ÂÈ Á‹ Ó· Î·È ‹Ù·Óı· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÁÈ·Ù› ÂÎÙfi˜∆Ô ·fi ÙȘ ηÏË̤Ú˜, ÙȘ ÁÓˆÚÈ̛˜, Ù· ·˘Ùfi η- Ô˘ ηٷϿ‚ÂÙ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. ÎÂÚ·Û¿ÎÈ ÛÙËÓ ÙÔ‡ÚÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜, MHNIAIA EºHMEPI¢A Ï·ÌÔ‡ÚÈ· Î·È fiÏ· Ù· ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù·, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó·‰ÂÓ ANE•APTHTH Κάθε μέρα είναι νέα αρχή… όμως; Φυσικά και είναιÔ˘ αλλά μόνο για όσους έχουν ÛÂÚ‚›ÚÂÙ·È ÛÙ·μία Û·ÏfiÓÈ· Â›Ó·È είναι ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÂÁÒ ÚÔÛˆÈο ı· τη ‚ÚÂÈ ÛÙ· Û·ÏfiÓÈ·, ÌÔ˘ ÚÔÛʤڷÓ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ Î·È ÂÚÁ·Û›·, ·ÊÔ‡ ̤TËÏ. 210 24.80.883 210 24.74.595 210 24.80.235 MHNIAIA EºHMEPI¢A δυνατότητα τις ευκαιρίες να πραγματοποιήσουν τα όνειρα ÌÔÚÔ‡Û·και Ó· ·Ó٤͈ ·Ó ‹ÌÔ˘Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜. ∞Ï›ÌÔÓÔ ÛÙÔÓτους. ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÎÔ˘6937 59 84 59 FAX: 210 24.70.341 Û ποιοι fiÏÔ˘˜είναι ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ·, ÔÈείναι ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î·È ¤„·¯Ó·Ó ‚ÔËıfi. Μα όσοι δεν ναÙȘ σέρνουν τη βαριά με τη Ú¿ÛÙËÎÂ, ‰ÂÓ αυτοί; Ù·Ï·ÈˆÚ‹ıËÎÂ Î·È ‰ÂÓαναγκασμένοι ‰ÔΛ̷Û‹ıÂÏ·Ó fiϘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ô˘ αλυσίδα ÌÔÚ› Ó· TËÏ. 210 24.80.883 - 210 24.74.595 - 210 24.80.235Û·Και e-mail: efimerida@dpwc.gr 6937 59 84 59 FAX: 210 24.70.341 σιδερένια μπάλα στην άκρη, που τους έχει αναγκάσει να σέρνουν όλο το 24ωρο ένα ανάλγηÛ˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ∞fi„ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ ¤ÛÙ·Í οÔÈÔ ‰¿ÎÚ˘ www.keana.gr e-mail: efimerida@dpwc.gr το κράτος ή μίαÓ· απάνθρωπη κοινωνία. £Â Οι υπόλοιποι ανήκουν στην γνωστή κατηγορία…των Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ∫È ·ÓÙ› ÎÏ¿„ˆ Á¤Ï·Û·, ÌÔ˘ ÙÈ Ó· ’¯ˆ ¿ıÂÈ I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi www.keana.gr™ˆÌ·ÙÂ›Ô σκλάβων, που από την αρχαιότητα έως τις μέρες, μας έφτιαξαν αυτές τις δήθεν προοδευτι∆· ¯Â›ÏË ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ ÌÈÏÔ‡Ó, Ë ÛΤ„Ë ÌÔ˘ ηÏ¿˙ÂÈ AÙfiÌˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ κές κοινωνίες κι εδραίωσαν τις δημοκρατίες των ολίγων και «εκλεκτών». I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô «™YNEP°A™IA - ¢HMIOYP°IA» ∫·È ̘ ÙËÓ Ê·ÓÙ·Û›· ÌÔ˘ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ì ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ AÙfiÌˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Γιατί ºÔ‚¿Ì·È έχει κανείς Ì‹ˆ˜ την εντύπωση ότι τηνÌË ακρόπολη έφτιαξε οÌÔ˘ Περικλής ή ο Σωκράτης ή EΉfiÙ˘: °ÂÒÚ. PÂı˘ÌȈٿ΢ ÙÚÂÏ·ıÒ, ¯¿Ûˆ την ÙÔ Ì˘·Ïfi ∞Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ Ì·˜ ÂÈÛÎÂÊı›Ù ¯ÒÚÔ˘˜ Ì·˜ότι‹στις ÛÙËÓ Ë«™YNEP°A™IA - ¢HMIOYP°IA» κάποιος από αυτούς πουÓ· διαβάζουμε στα βιβλία; ΈχειÛÙÔ˘˜ κανείς την εντύπωση τριήρεις Œ‰Ú·: KÚËÙÈÎÔ‡ ¶ÂÏ¿ÁÔ˘˜ 1, ¶¿ÚÎÔ ¶fiÏ˘ ∞ÓÙ› Ó· ÎÏ·›ˆ ÂÁÒ ÁÂÏÒ ·’ ÙÔ ·Ú¿ÔÓÔ ÌÔ˘ EΉfiÙ˘: PÂı˘ÌȈٿ΢ ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋οι Ì·˜ ÛÂÏ›‰· ÁÈ· και Ó· οι ÛÙËÚ›ÍÂÙ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÕÓˆ §ÈfiÛÈ·, ∆.∫.°ÂÒÚ. 133 41, ∆.£. 46015 κωπηλατούσαν μεγάλοι στρατηγοί ναύαρχοι ήÙËÓ μήπως οι αρχαίοι θα Ì·˜ είχαν·ÁÔτο χρόŒ‰Ú·: Y‡ı˘ÓÔ˜ KÚËÙÈÎÔ‡ ¶ÂÏ¿ÁÔ˘˜ 1, ¶¿ÚÎÔ ¶fiÏ˘ νο Ú¿˙ÔÓÙ·˜ Û ˘ Ó Â ¯ › ˙  ٠· È … γιαÂÚT˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ: Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· για δημοκρατία, φιλοσοφία, επιστήμη και θέατρο αν δεν υπήρχαν οι σκλάβοι, τους ÕÓˆ PÂı˘ÌȈٿ΢ §ÈfiÛÈ·, ∆.∫. 133 41, ∆.£. 46015 °ÈÒÚÁÔ˜, οποίους δεν γίνεται ποτέ καμία αναφορά; Αυτά και άλλα πολλά, μας καθιέρωσαν ως το «λίÁ·Û›·˜ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›·. ∂›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ∞Ó·ÍÈÔ·ıÔ‡ÓÙ˜ ηٷӷψ٤˜ ı· ·- ˘Á›·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Û˘Ó¯‹ ·ÚÔ¯‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Y‡ı˘ÓÔ˜ T˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ: A˘ÏÒÓÔ˜ 1 - ÕÓˆ §ÈfiÛÈ· κνο» της δημοκρατίας και το παράδειγμα το χρησιμοποίησαν όλα τα σύγχρονα κράτη για ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÏËڈ̋ ·ÓÂÍfiÊÏËÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û˘Û΢ÒÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ‹ PÂı˘ÌȈٿ΢ °ÈÒÚÁÔ˜, ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ Ì·˜. AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜: να εδραιώσουν τη δική τους «δημοκρατία» και να απολαμβάνουν τα «αγαθά», φιλοσοφώÎ·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ˙ˆÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ù˘ ¢∂∏, Û‡Ìʈӷ Ì A˘ÏÒÓÔ˜ 1 -- ÕÓˆ §ÈfiÛÈ· °. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ °. PÂı˘ÌȈٿ΢ ντας πλάτες μας. AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜: ÙÔÓ Ó¤Ôστις ÎÒ‰Èη ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ Â- (·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ Î·È Î·Ú‰È·Î‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ·È™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜: Αγαπημένοι μου φίλοι, όσοι δεν έχουν την οικονομική και το χρόνο, δεν μπορούν K. °ÈÒÚÁ·˜ - B. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ - -°.°.∫·Ú·ÁÈ·ÓÓ¿Î˘ °. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ PÂı˘ÌȈٿ΢- Ó¤ÚÁÂÈ·˜. ÌÔοı·ÚÛË Î.·.), άνεση 3ÔÓ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ °. M·ÚÁ·Ú›Ù˘™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜: - M·Ú›· §·Ì¿Ú· ούτε να γευτούν τη δημοκρατία, ούτεËκαι¿Óˆ να αναπτύξουν ιδιαίτερες «φιλοσοφικές» √ ÎÒ‰Èη˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ ÙˆÓ 65 ÂÙÒÓ, κάποιες ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ EÏ¢ı. - A. XÂÏÈÒÙ˘ K. °ÈÒÚÁ·˜ - B.™˘ÚÈ·ÓÔ‡ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ - °. ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓ¿Î˘ -ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ικανότητες και∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜, όπως είπε,ÙÚÔÔÔÈ› ένας ΒΛΑΚΑΣ βουλευτής-κοπρόσκυλο, στην Ô˘ τηλεόραση, Û˘ÓÔÈÎÔ‡Ó Ì ¿ÏÏÔ ÚfiÛˆÔ Ó· ÌËÓ «η δημο∞Ú¯‹ Û ‰ÂÓ °. M·ÚÁ·Ú›Ù˘ - M·Ú›· §·Ì¿Ú· κρατία είναιÙÔÓ ακριβό σπορ». Το ίδιο και άλλοι ηλίθιοι κάποτε στην Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ fiÚÈÔ ·˘Ùfi,πλούσιοι 4ÔÓ ÂÏ¿Ù˜ ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ›· ÈÛ¯‡ÔÓÙ·, ΢ڛˆ˜ Û fiÙÈβεβαίως ¤- ¤¯ÂÈέλεγαν ETH™IE™ ™YN¢POME™ EÏ¢ı. ™˘ÚÈ·ÓÔ‡ - A. XÂÏÈÒÙ˘ Αγγλία. παρομοιάζοντας με σπορ το κυνήγι της αλεπούς. Έχει όμως δίκιο ο ΒΛΑΚΑΣ από μια Ì ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜, fiˆ˜ ÔÙȯÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ATOMA ME ANA¶HPIA ¢øPEAN ÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈο ‹ ÎÈÓËÛȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ‹ Ì ψÙÒÓ Î·Èγιατί ÙȘ Âη٤ڈıÂÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ∞Ó·μεριά, αυτό είμαστε για όλους αυτούς τους καθυστερημένους, από όλες τις απόψεις, ™Y§§O°OI, ¢HMOI, ETAIPIE™, ETH™IE™ ™YN¢POME™ ۈ̷ÙÈ΋ ‹ „˘¯È΋ ·Ó·ËÚ›·, ÊÔÚÈο Ì ÙÔ˘˜Μια fiÚÔ˘˜ ·ÔÏËڈ̋˜ ÏÔ- ¿ÏÏË πολιτικούς. αλεπού που τηνÙˆÓ κυνηγούν καιÛÔ‚·Ú‹ δεν ξέρει που και πώς να κρυφτεί. Μια αλεOP°ANI™MOI, 200€ ATOMA MENO™OKOMEIA ANA¶HPIA ¢øPEAN ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó Á·ÚÈ·ÛÌÒÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡, Ô ÎÒ‰Èη˜ ÂÚÈÁÚ¿πού που κυνηγιέται καθημερινά από 300 ηλίθιους κυνηγούς, που στο τέλος ‚ÈÔτου κυνηγιού I¢IøTE™ 60€ ETAIPIE™, ™Y§§O°OI, ¢HMOI, ÊÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ με ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·-κομματόσκυλα ÔÚÈÛÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·. ™ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ηÙËÁÔβάφονται το αίμα της και χιλιάδες που βρίσκουν τα ίχνη μας… AÚÈıÌfi˜ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ OP°ANI™MOI, NO™OKOMEIA 200€ - ÎÔÏÔ˘ı› Ô ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ- ڛ˜ Ô ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚ›Συν. Σελ. 3 E£¡π∫∏™ ∆ƒ∞¶∂∑∏™: ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÙË ‰È·ÎÔ‹ Ó· ηٷÁÁ›ÏÂÈ Û‡Ì‚·ÛË ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ Î·È Ó· I¢IøTE™ 074/480033-89 60€ ALPHA BANK: 243§ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ 00 2002 000960 Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ÂÍfiÊÏËÛ˘ ‰È·Îfi„ÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ηٿ ÙÔ˘˜ AÚÈıÌfi˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡. øÛÙfiÛÔ, Ô Ó¤Ô˜ ÎÒ‰Èη˜ ÚÔ- Ì‹Ó˜ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ – ª¿ÚÙÈÔ Î·È πÔ‡ÏÈÔ – ∞‡E£¡π∫∏™ ∆ƒ∞¶∂∑∏™: 074/480033-89 KYK§OºOPEI KAI ™E E§§HNIKE™ Μεταξύ των̤ÙÚ· δεκάδων κοινωνικώνÂÏ¿προβλημάτων που μαστίζουν την κοινωνία ÁÔ˘ÛÙÔ, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜ ·fi μας ·- είναι και ‚Ï¤ÂÈ ÂȉÈο ÁÈ· «Â˘¿ÏˆÙÔ˘˜ ALPHA BANK: 243 00 2002 000960 ¶APOIKIE™ TOY E•øTEPIKOY η επαιτεία. Η επαιτεία είχε θεωρηθεί εθνικό επάγγελμα αφού οι κυβερνήσεις εφήρμοζαν την Ù˜». ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ÓÂÍfiÊÏËÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ηٷÛÙÔ‡Ó ˘¶EIPAIø™: 5097-047200-590 πολιτική του ζητιάνου. Η Ελλάδα αποκαλείτο χλευαστικά ψωροκώσταινα από το όνομα μιας OÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ A.M.E.A. ‹ fi¯È, ‰ÂÓ 1ÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÛıÂÓ›˜ ÂÏ¿Ù˜, ‰ËÏ·‰‹ Ú‹ÌÂÚ˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·KYK§OºOPEI KAI ™E E§§HNIKE™ Â›Ó·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ·ÚıÚÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ·ÊÈÏÔÎÂÚξακουστής ζητιάνας στα χρόνια της Επανάστασης. Η Ì˯·ÓÈ΋˜ βιομηχανική επανάσταση ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ (·Ó·- που έφερε ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔÏ›· ‹ Ó¿ÁÎË ÌfiÓÈÌ˘ ‰Ò˜. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤¶∞ƒ√π∫π∂™ TOY E•øTEPIKOY χιλιάδες χωρικούς στις πόλεις έδωσε παράλληλα προς την οικονομία ώθηση προς ÓÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¤ÁÁÚ·ÊË ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi, Ó¢ÛÙÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ Î.Ï..), Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô την επαιOÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‹ fi¯È, ‰ÂÓ τεία. Η επαιτεία πήρε τρομοκρατικές διαστάσεις ιδίως η επαιτεία των παιδιών που επιτήXÂÈÚfiÁÚ·Ê· ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó· ‹ fi¯È ‰ÂÓ A.M.E.A. ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È. 2ÔÓ ÂÏ¿Ù˜ Ô˘ ¯Ú‹˙Ô˘Ó Ì˯·ÓÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹- ÚÔÌËıÂ˘Ù‹˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· Îfi„ÂÈ ÙÔ ËÏÂYÔÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ¿ÚıÚ· ‰ÂÓηÈÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î·Ù’·Ó¿ÁÎË ÙȘ Â›Ó·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ·ÚıÚÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ·ÊÈÏÔÎÂÚδειοιÕÙÔÌ· καταρτίζουν τα παιδιά στην Ù· ÔÔ›· επαγγελματικά ÁÈ· ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÎÙÚÈÎfi fiÏÔ ζητιανιά. ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. Πολλοί γονείς στρεβλώνουν τα ·fi„ÂȘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤- ÚÈ͢. ‰Ò˜. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È χέρια ή τα πόδια των παιδιών τους για να προκαλούν, λόγω αναπηρίας τον οίκτο των ανÓÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¤ÁÁÚ·ÊË ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. Συν. Σελ. 5 XÂÈÚfiÁÚ·Ê· ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó· ‹ fi¯È ‰ÂÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È. θρώπων. Η επαιτεία στη χώρα μας απαγορεύεται δια νόμου..

H ºøNH TøN A.M.E.A.

H ºøNH TøN A.M.E.A.

ÛÂÏ.YÔÁÂÁÚ·Ì̤ӷ 2 ¿ÚıÚ· ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î·Ù’·Ó¿ÁÎË ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜

Σελ. 2

ÛÂÏ. 2

Το κυνήγι των ανθρώπινων αλεπούδων


Οι γονείς μας συχνά μας παροτρύνουν ,προκείμενου να συναντήσουμε κάποιον καθηγητή μας ,διευθυντή ,υψηλόβαθμο στέλεχος της πολιτείας ή γενικά κάποιον επίσημο ,να είμεθα ενδεδυμένοι καλά . Να εκφράζουμε ευπρεπώς σύντομα και καλά τα αιτήματα μας . Να επιμένουμε όταν έχουμε δίκιο , να μην εγκαταλείπουμε εύκολα τον αγώνα μας ,στα όρια πάντα καλής συμπεριφοράς. Η αξία των καλών φοιτητών φαίνεται όταν με τους καθηγητές τους σε στρογγυλά τραπέζια ,εκφράζουν καλά τα αιτήματα των, συζητούν τα προβλήματα των ,διατυπώνουν λύσεις που τους ευνοούν, αλλά είναι και δυνατές και βέβαια ,σε εκπροσώπους της πολιτείας ,να προσέχουν περισσότερο και να τους σέβονται. Βέβαια αν σκεφτούμε και τα επεισόδια που γίνονται στις φοιτητικές πορείες από τους αναρχικούς και τις ζημιές στις περιουσίες συμπολιτών μας , μιλάμε τουλάχιστον για αντικοινωνική συμπεριφορά και καλούμε τον καθένα στη πόλη μας να αναλάβει τις ευθύνες του. ΣΥΝ.ΣΕΛ. 5 Γ.Μ

Η απέλπιδα προσπάθεια του προέδρου της ΕΟΚΑ, για την σωτηρία του… Τώρα ποιος έχει την παραπληγία δεν γνωρίζουμε, το σκυλάκι ή ο άνθρωπος στη φωτογραφία; Φανταστείτε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πρόεδρος της Ε.Ο.Κ.Α, μέλος του Συλλόγου Παραπληγικών και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ορθοπεδικής εταιρείας εκμετάλλευσης αναπηρικών εξαρτημάτων και αναπήρων του συλλόγου του και πρέπει να αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα και τα προβλήματα των κινητικά αναπήρων στη χώρα μας. το σκυλάκι του μαιμουδοφέρνει κατά πως φαίνεται. Τι να συμβαίνει άραγε; Αν αυτός ο άνθρωπος κατάφερε να μας ξεγελάσει όλους και να γίνει πρόεδρος της μεγαλύτερης ομοσπονδίας αναπήρων στην Ελλάδα, είμαστε άξιοι της τύχης μας. Φανταστείτε λοιπόν τι γίνεται στους υπόλοιπους συλλόγους που δεν υπάρχουν άνθρωποι σαν εμάς να τους ελέγξουν αλλά και την ανυπαρξία του κράτους ως προς την αξιολόγηση ανθρώπων, υπηρεσιών, διαδικασιών, αξιολόγηση κτλ.. Πως μπορεί ένας άνθρωπος που χρησιμοποίει το αναπηρικό καροτσάκι μόνο για τις εμφανίσεις του ως πρόεδρος της ΕΟΚΑ να καταλάβει έναν παραπληγικό που του εγκρίνουν μόνο 205 ευρώ για καρότσι, που του δίνουν καρότσι κάθε 10 χρόνια όπως γίνεται με το ΝΑΤ ή που του κόβουν τα μαξιλάρια για τις κατακλίσεις; Από ότι φαίνεται ήρθε η ώρα να καταγγείλουμε μόνοι μας τους ανάπηρους μαϊμούδες που έγιναν τόσοι πολλοί ώστε έφτασαν στο σημείο να αναλαμβάνουν τα ηνία των οργανώσεών μας, όταν οι αναπηρικές παροχές και τα ευεργετήματα μοιράζονται σε ολόκληρο ζωολογικό κήπο και στις τσίτες του Ταρζάν που να μείνουν χρήματα για τους πραγματικά δικαιούχους αναπήρους. Στις 21/10/2010 και μετά την παραδοχή του προέδρου ης Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων κ. Σκόνη Νικόλαου -στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο της- ότι δεν είναι ικανός να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του και ότι έχει κάνει πολλά λάθη που την έχουν φέρει σε δεινή θέση, αναγκαστήκαμε να δεχτούμε μετά από τις έντονες παρακλήσεις του και τα επίμονα τηλεφωνήματα του, μια συνάντηση στα γραφεία του συλλόγου μας. Στη συνάντηση αυτή παρευρέθησαν οι Μούσιος Γρηγόρης Α! Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΑ και οι κ. Ρεθυμιωτάκης Γεώργιος και Δημητριάδης Βασίλειος, μέλη του ΔΣ της ΕΟΚΑ. Σκοπός της συνάντησης ήταν, όπως είχε ζητηθεί από τον κ. Σκόνη, η εξεύρεση λύσης, για τη σωτηρία πλέον της ΕΟΚΑ, μετά από μόλις ενάμιση χρόνο διοίκησης του, ενώ είχε παραλάβει ένα συνδικαλιστικό όργανο, εύρωστο, χωρίς χρέη, με απόθεμα χρημάτων και λειτουργικό. Στην πορεία της συζήτησης αποκαλύφθηκε ότι ο εν λόγω κύριος, που πριν λίγες μέρες μας έλεγε ότι ήταν στην εντατική με την καρδιά του, δεν ενδιαφερόταν για τη σωτηρία της ομοσπονδίας αλλά τη δική του, προσπαθώντας να αποφύγει την αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση που του έχει κατατεθεί από τους κ. Ρεθυμιωτάκη Γεώργιο και Δημητριάδη Βασίλειο και την επικείμενη μήνυση στον εισαγγελέα και τα ασφαλιστικά μέτρα που θα κατατεθούν σύντομα, όσον αφορά τα οικονομικά της ομοσπονδίας και την καταστρατήγηση του καταστατικού της, με σωρεία παρανόμων και παράτυπων πράξεων του προεδρείου, που έχουν αναφερθεί με επιστολές τους και προφορικά στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο. Αποδείχθηκε για άλλη μία φορά ότι έχει γαντζωθεί στην καρέκλα του και προτιμά να βουλιάξει την ΕΟΚΑ που με τόσο κόπο δημιουργήσαμε, προκειμένου να ικανοποιήσει την προσωπική του ματαιοδοξία, φοβούμενος ότι εάν πάει σε πρόωρες εκλογές δεν θα τον στηρίξει ούτε ο σύλλογος του. για τον οποίο αναφερόταν με διάφορα κοσμητικά «επίθετα», στις τηλεφωνικές επικοινωνίες πριν τη συνάντηση. Δυστυχώς οι 550.000 κινητικά ανάπηροι βρίσκονται έρμαια της άθλιας επιλογής ορισμένων που θέλουν να ονομάζονται αυτόκλητοι σωτήρες και δεν μπορούν να σώσουν ούτε τον εαυτό τους, σε μία εποχή, που αντί να κερδίζουμε πράγματα, χάνουμε καθημερινά, χωρίς να μπορεί κανείς να φανεί ικανός να τα υπερασπιστεί, εκτός από ορισμένους. Η μοίρα μας έταξε να βγάλουμε πολλά φίδια από την τρύπα τους και να είστε σίγουροι ότι θα το κάνουμε!

Το κυνήγι των ανθρώπινων αλεπούδων ΣΥΝ.ΑΠΟ ΣΕΛ. 2 Και κάθε τέσσερα χρόνια όλοι αυτοί σταματούν και μας καλοπιάνουν, μας ταΐζουν και μας χαϊδεύουν, όπως έκαναν με τους αιχμαλώτους οι Μάγια πριν την εκτέλεση και το γδάρσιμο τους. Και ξανά μετά, κυνήγι, βάψιμο με αίμα και γδάρσιμο, σε μια αέναη κολασμένη πραγματικότητα, λες και ζούμε στον χειρότερο εφιάλτη μας. Οι ευγενείς όμως παραμένουν ευγενείς, οι σκλάβοι σκλάβοι κι οι αλεπούδες αλεπούδες. Έτσι η «δημοκρατία» των ολίγων συνεχίζει να υπάρχει, όπως θα συνεχίσουν να υπάρχουν και να φτιάχνονται, ακροπόλεις, αγάλματα της ελευθερίας και αψίδες του θριάμβου.

Θα συνεχίσουν να υπάρχουν 300 και πλέον γαλαζοαίματοι της δημοκρατίας που θα τρώνε από τους σκλάβους των φέουδων τους και οι σκλάβοι που θα συντηρούν όλα αυτά, όπως και αλεπούδες πρόθυμες για κυνήγι, όταν οι αφέντες μας δεν έχουν τι να κάνουν…Τις λίγες προεκλογικές μέρες που σας μένουν χωρίς αλυσίδα, χωρίς κυνήγι και χωρίς γδάρσιμο, αναλογιστείτε τις ευκαιρίες που έχετε και δαγκώστε το βρώμικο και άθλιο χέρι που σας ταΐζει, γιατί αυτό το χέρι αύριο θα σας σφάξει ή στην καλύτερη περίπτωση θα σας κακοποιήσει βάναυσα! Βασίλης Δημητριάδης

Σελ. 3


ª∞™ ∂¡¢π∞º∂ƒ√À¡ EÈÌÂÏÔ‡ÓÙ·È: ÕÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›· ÙÔ˘ KEA. ñ

∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ Ô˘ ı· ÚԂϤÂÈ ÌˉÂÓÈΤ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ΣεÌÂÈÒÛÂȘ απεργίαÁÈ· προχώρησαν οι εργαζόμενοι του κοι‹ ·ÎfiÌË Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Ì ¯·ÌËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹νωνικού προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» καÌ·Ù·, ¢·ı›˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, Èı·ÓÒ˜ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· θώς παραμένουν απλήρωτοι και εγκλωβισμένοι, ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ αποτέλεσμα ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, οι 110.000 ηλικιωμένοι οι οποίË ËÁÂÛ›· ÙÔ˘με˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È οι εξυπηρετούνται από το πρόγραμμα να μένουν ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜, Ì ÈÛ¯‡ ·fi ʤÙÔ˜. ∆Ô ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¤¯ÂÈ ουσιαστικά χωρίς βοήθεια, αφού η πλειονότητά Ó· οÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛ‹ÁËÛË Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÚfiÛÊ·Ù· τους αφορά άτομα και·ÏÏ¿ ανήμπορα καθώς άτομα Ë ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹μοναχικά ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜, ηı˘ÛÙÂÚ› ÙȘκαι ÙÂÏÈΤ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ηıÒ˜ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÈÔ «ÊÈÏÔÏ·˚Îfi» ÙÔ με κινητικές δυσλειτουργίες. ̤ÙÚÔ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Έγγραφο το οποίο καταδεικνύει το πώς λειτουργούν οι δηÎ·È ÂÎÙÒÛÂȘμόσιες 10% Â› ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ. ∂›Û˘, υπηρεσίες και συγκεκριμένα το Ι.Κ.Α, βγήÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÁÈ· οÔȘ ¢·ı›˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜,ότι fiˆ˜ ¿κε στην επιφάνεια και που αναφέρει καλύτεÓÂÚÁÔÈ Î·È ¿ÙÔÌ· Ì κόστους ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ (∞ª∂∞), Ë Ì›ˆÛË Ó· ρα λόγω να γίνει ακρωτηριασμός σε διαÂ›Ó·È 20%. ∂ȉÈÒÎÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔβητικό ασθενή παρά να του χορηγηθούν τα ειδιÊÔڛ˜, Ë ¤ÎÙˆÛË ÙÔ˘ 20%Ó· ÂÂÎÙ·ı› Î·È ÛÙÔ˘˜ κά παπούτσια. Η ουσία του πράγματος έχει¯·ÌËνα κάÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, fiÛÔ˘˜ ‰ËÏ·‰‹ ·›ÚÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· νει με την πιθανή παράταση που μπορεί να ÙÔ πά∂∫∞™ (∂›‰ÔÌ· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜). εάν ™Â Î¿ı ÂÚ›ρει ένας πιθανός ακρωτηριασμός χορηγηθούν ÙˆÛËτα ÔÈ ˆÊÂÏË̤ÓÔÈ ı·ειδικά Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿στον ασθενή συγκεκριμένα παπούτσια… Σε ένα ‰Â˜. σημαντικό εργαστηριακό πείραμα προχώρησαν αμερικανοί ñ ∆ËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ∫¤ÓÙÚÔ˘ Î·È ∞ÔηٷεπιστήμονεςÙÔ˘ σχετικά με το∂Î·È‰Â‡Ûˆ˜ ενδεχόμενο παράλυτοι άνθρωÛÙ¿Ûˆ˜ ∆˘ÊÏÒÓ, §Â‚¤ÓÙ˘, ºÒποι ναÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó μπορέσουν ÔÈ να £·Ó¿Û˘ περπατήσουν ξανά. Εκτός Ù˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘, ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘ Î·È υποβλήθηκε °ÚËÁfiÚ˘ απ’ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ τον συγκεκριμένο ασθενή που æ·ÚÈ·Ófi˜, ηıÒ˜ ÙÔ ∫∂∞∆ ·fi ÙȘ 16 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÂÏ› ˘fi στην κλινική δοκιμή οι συμμετέχοντες θα πρέπει ηٿÏË„Ë ·fi ÙÔ˘˜ τραυματιστεί Ì·ıËÙ¤˜, ÂÓÒπρόσφατα ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘˜ ‚Ú›να έχουν και να υποβληÛÎÔÓÙ·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘σε ∫¤ÓÙÚÔ˘, Ô μικρότ噇ÏÏÔθούν στην∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ GRNOPC1 μέσα διάστημα ÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ηÈπείραμα Ë ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ροÎ·È των∫ˉÂÌfiÓˆÓ 14 ημερών. Το αυτό ήταν το πρώτο ∞ÁÒÓ· ∞Ó·‹ÚˆÓ (˘Ô˘ÚÁ›· ¶·È‰Â›·˜, √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, που έγινε σε άνθρωπο και τελικός στόχος της∂ÛˆδοκιÙÂÚÈÎÒÓ, ÀÁ›·˜). μής είναι να εγχυθούν σε παράλυτους εθελοντές κύτταρα που θα προñ «¶Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, Ú¿Ì˜ ÁÈ· ∞ÌÂ∞, Ï·Ù›˜, ¯ÒÚÔÈ Ú·Û›ÓÔ˘, έρχονται από ανθρώπινα βλαστοκύτταρα με την ελπίδα ότι θα αναÎÂÓÙÚÈΤ˜ ·ÚÙËڛ˜, ÛÙ·ıÌÔ› ÌÂÙÚfi Î·È ÙÚ·Ì ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi γεννηθούν τα τραυματισμένα νευρικά κύτταρα και, τελικά, θα μπορέηٿÏË„Ë», ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∆ÚÔσουν οι ασθενείς να ανακτήσουν τη δυνατότητα κίνησης και αίσθησης. ¯·›· ∫·ÏÏÈı¤·˜ ηÈκινητοποίηση ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Δυναμική από¢ËÌÔÙÈ΋˜ γονείς και∞ÛÙ˘ÓÔμαθητές Ì›·˜, ∞Ó‰Ú¤· ¶··‰¿ÎË, ̤ÏË ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ πραγματοποιήθηκε έξω από το υπουρ™˘ÏÏfiÁÔ˘ «¶‹Á·ÛÔ˜» ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ∫fiÛÌÔ˘, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ γείο εργασίας, προκειμένου να διαμαρÛÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜. ¡· ÛËÌÂȈτυρηθούν για τη μη λειτουργία του Κέı› fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Γαλατσίου με τη συμπαράσταση της ΣυÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË. ντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων ñ ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÙÚÔ‹ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙˆÓ (ΣΕΕΑΝ), τον Ενιαίο Σύλλογο Γονέων και ·Ó·ËÚÈÎÒÓ Û˘Óٿ͈Ó, ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÙËÚËı› Κηδεμόνων ΑμεΑ Αττικής και Νήσων και Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·¿Ù˘, fiÔ˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ·Ó·ËÚÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Û τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των ¿ÙÔÌ· ˘ÁÈ‹. ∞fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë μαθητών του ΚΕΑΤ. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ·Ó·ËÚ›·˜, ÂÓÒ Î·Ù·Ú«Κλείνετε σχολές, φτώχεια, ανεργία…Μέτωπο ÁÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ ¿ÏϘ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ·Ó·ËÚ›·˜. και αγώνα στην πλουτοκρατία» ήταν το μήνυμα που θέλησαν να στεί∂ÈϤÔÓ, Ì ÎÔÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÀÁ›·˜ Î·È λουν στα αρμόδια όργανα, εμποδίζοντας τα σχέδια διάλυσης συρ∂ÚÁ·Û›·˜ ηٷÚÙ›˙ÂÙ·È ªËÙÚÒÔ ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›·.ή ™ÙÔ ρίκνωσης της σχολής, της μοναδικής επαγγελματικής σχολής γιαÙȘτα ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ΑμεΑ που λειτουργεί σε ολόκληρη την Αττική. Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ·Ó·ËÚ›·˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1993. Μεñαφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής £ÂÛÛ·Ï›·˜ Υγείας που ·Ó¤ıÂÛ γιορτάζε∏ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ται κάθεÚfiÁÚ·ÌÌ· χρόνο στις 10 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε έρευνα σχετιÂͤٷÛ˘ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ κά με τους ανθρώπους που πάσχουν από κατάθλιψη. Περισσότεροι ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û ÂÌÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ·από 154.000.000 οι πάσχοντες, ενώ το 2020ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, θα αποτελέσει την ÚÔ¯‹˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘δεύτεÔ˘ρη αιτία‰ÂÌ›· θανάτου παγκοσμίως. Οι πάσχοντες από σχιζοφρένεια είναι ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û¯¤ÛË ¤¯ÂÈ Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ¶·Ú¿Ï25 εκατομμύρια, ενώ 95 εκατομμύρια από διαταραχές σχεÏËÏ·, ·¤ÚÚÈ„Â ˆ˜ ·Ó¿‰Ô¯Ôυποφέρουν ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ √ÌÔÛÔÓτιζόμενες με κατάχρηση αλκοόλ. Οι πιο συνηθισμένες ψυχικές διατቛ· ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·Ú·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ραχές στην ΕΕ είναι ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ οι φοβίες και›¯Â η κατάθλιψη, η αντιμετώπιση των Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ Û˘Ó·Ê¤˜ Úfiοποίων ÁÚ·ÌÌ· παρουσιάζει σημαντικές διαφορές τόσο μεταξύ των κρατών μεÎ·È ‰È¤ıÂÙ ÈÛÙÔÔÈË̤ÓË Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·. ªÂ ÂÂλών, όσοÚÒÙËÛË και στο ÙÔ˘˜ εσωτερικό της κάθε χώρας, ενώ οι πρωτοβουλίες που ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È √ÈÎÔαναλαμβάνονται είναι συχνά μεμονωμένες. αφορά την Ελλάδα, ÓÔÌÈÎÒÓ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ¡.Όσον ∆ÛԇηÏ˘, ∏ÚÒ ¢ÈÒμόλις το 80% όσων πάσχουν από κατάθλιψη ÙË Î·È ∂. ¶·Û¯·Ï›‰Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ «ÁÈ·Ù›» Ù˘ ·αναζητούν βοήθεια και λιγότερο από το 50% Ó¿ıÂÛ˘. προσφεύγει στη στήριξη του ∞Á. γιατρού. ΈναÂÈ-10 ñ √ ¢‹ÌÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÁη٤ÛÙËÛ ÛÙËÓ Ï·˙ ∫ÔÛÌ¿ με 12% του συνόλου του πληθυσμού ‰ÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· ÁÈ· Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙË όλων ı¿από ψυχικές Ï·ÛÛ· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈτων Ì ηλικιών ÎÈÓËÙÈοπάσχει ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fï˜ασθένειË ¯ÂÈες. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι πανελλαδικώς υπάρχουν 3.000 ψυχικά ασθενείς σε ξενώνες και οικοτροφεία, ενώ περίπου ÛÂÏ. 4 6.000 παραμένουν σε ιδρύματα. Σελ. 4

̈ÓÈ¿ÙÈÎË ı¿Ï·ÛÛ· ¤ÊıÂÈÚ ÙË Ú¿Ì· ÚfiÛ‚·Û˘ ÙˆÓ Σε δύσκολη έχει περιέλθει το Ταμείο Πρόνοιας ∞ª∂∞ θέση ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ∞Ϥ͢ ∆Û›Ú·˜ Î·È ÂÈκαθώς χιλιάδες υπάλληλοι πολιορκούν τα ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË γραφεία ‰Ôı› Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ της υπηρεσίας την έκρηξη απόıˆÚÂ›Ù·È ·Ú¿Ï·˙ ÛÙÔ καθημερινά, ¢‹ÌÔ, οı μετά ÂÚÁ·Û›· ÂÈÛ΢‹˜ αιτήσεις γιαÂÓÒ συνταξιοδότηση 35.000 εργαÓÔÌË, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔαπό ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· Î·È ÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi ζομένους του Ταμείου (αύξηση σεÛ˘ÓÙËÚËı› σχέση ÂÔÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ· 250% Ó· ÌËÓ Ë Ú¿Ì· (˘με το Ô˘ÚÁ›· 2009) καθώς θα απαιτούνται αρκετά χρόνια √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÀÁ›·˜). προκειμένου να λάβει συνταξιούχος του Δημοσίου ñ °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ένας ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘Το 2010 ·fi για ÙË ªÔÓ¿‰· ¶ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ ºÔÈÙËÙÒÓ το εφάπαξ. κόστος το Ταμείο αναμένεται να ξεπεράσει τοÌ ∞Ó·ËÚ›· ÙÔ˘μέχρι ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ë 16Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ £ÂÚÈÓ‹ 1,3 δισ. ευρώ, ενώ το 2015 το ∞ıËÓÒÓ ποσό αναμένεται να έχει διπλασιÎ·È ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÁÈ· εραστεί.™˘Ó¿ÓÙËÛË Τα επόμεναÛÂ10ı¤Ì·Ù· έτη με∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ την συνταξιοδότηση ακόμα 120.000 ¡¤Ô˘˜ ηÌÂκατάσταση ∆‡ÊψÛË θα ηÈγίνει ªÂÚÈ΋ ŸÚ·ÛË (ICC2010), ÌÂ Û˘Ìγαζομένων, ακόμα πιο δύσκολη.. ÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜Μια Ô˘καινούρια ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi από 15 το ιστοσελίδα δημιουργήθηκε ¯ÒÚ˜ (www.icccamp.info). ™Ùfi¯Ô˜ Τιμών Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Παρατηρητήριο της Γενικής›ӷÈ, Γραμμα·ÊÂÓfi˜ Ë ÂÍÔÈΛˆÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÌÂκαι ÙȘπου ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈΤ˜ ÙÂτείας Εμπορίου αφορά συγκρινόμε¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜προϊόντων. Î·È ÂÈÎÔÈÓˆνες τιμές καταναλωτικών Οι ποÓÈÒÓ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘λίτες Ë ÚÔÒıËÛË Ù˘στη ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ù˘ Û˘μπαίνοντας σελίδα (www.e-prices. ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙˆÓgr/search), ‰È·-ÚÔÛˆÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. ∏ ‰ÈÔÚÁ¿Óˆθα μπορούν να συγκρίνουν τιμές ÛË ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙÔδιαφορετικών ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ «ATExcelixi», 1.500 προϊόντων που βρίσκοÛÙÔ1.000 ∫·ÛÙÚ› ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ 2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. Âνται σε σημεία πώλησης, επιλέγοντας με βάση την °È· κατηγορία ÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ó· ·¢ı‡ÓÂÛÙÂ: του προϊόντος, τοÏËÚÔÊÔڛ˜ είδος του και ÌÔÚ›Ù την τιμή του (το εύρος της ªÔÓ¿τιμής, δη¶ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ ºÔÈÙËÙÒÓκαι Ì να ∞Ó·ËÚ›·, λαδή ‰· η μικρότερη και η μεγαλύτερη) φτιάξει το¶·ÓÂÈÛÙËδικό του «κα∫Ù›ÚÈÔ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, 15784, ∞ı‹Ó·: ∞Ó·ÛÙ·Û›· λάθι»ÌÈfiÔÏË, προϊόντων. Αν κάποιος δε διαθέτει Internet, μπορεί με ένα τη™ÔÊÈ·ÓÔÔ‡ÏÔ˘, http://access.uoa.gr/icc/ - email: λεφώνημα στο 1511 ναπÛÙÔı¤ÛË: ενημερώνεται για οποιαδήποτε πληροφορία icc@uoa.gr – ÙËÏ: 2107277553, σχετικά με τις συγκρινόμενες τιμές. Ê·Í: 2107275193. ñ ¶ÔχÙÈÌÔ Û‡ÌÌ·¯Ô Ένα ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ‰Úfiπολύ σημαντικόÙÔ˘˜ έργο και συγκεκριμέÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ù˘ÊÏÔ› ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ŒÓ· να το πρώτο Ογκολογικό ΝοσοκομείοÌÈ-ΠαίÎÚfi ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ, Ô˘Μαριάνα ¤¯Ô˘Ó ¿ÓÙ· Ì·˙› ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ‚Á·›-στην δων Βαρδινογιάννη-Ελπίδα ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ Û›ÙÈ, ÙÔ˘˜ ‚ÔËı¿ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ελλάδα εγκαινίασε ο Πρόεδρος˯ËÙÈο της ΔημοÛ‹Ì·Ù· ÛÙ· Ê·Ó¿ÚÈ· (˯ÔÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜) ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó κρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας. ΧρηματοδόÓ· ‰È·Û¯›ÛÔ˘Ó Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙȘ ‰È·‚¿ÛÂȘ. ∆Ô ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹της του έργου είναι η κυρία Μαριάνα ΒαρÚÈÔ ·˘Ùfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›,δινογιάννη ηٿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ, Û·Ó Ì¿ÙÈθελήσεως ÁÈ· ÙÔ˘˜ της (πρέσβειρα καλής Ù˘ÊÏÔ‡˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ˘˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙ ٷ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ¤¯Ô˘Ó Unesco), η οποία και χρηματοδότησε τον ιατρικό και νοσοκομειακό ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı› Î·È fiÙ ¤¯ÂÈ ·Ó¿„ÂÈ Ú¿ÛÈÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ Â˙fi. εξοπλισμό και μεγάλο μέρος του κόστους ανέγερσης του κτιρίου. Το ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÔÈ Ë¯ÔÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ fiνοσοκομείο έχει 138 κλίνες και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ΜονάÙ·Ó ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ Û‹Ì· ·fi ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· δα μεταμόσχευσης μυελού των οστών, ογκολογικές και αιματολογικές ‰‡Ô ·ÎÏÔ˘˜ Ê·Ó·ÚÈÒÓ. νοσηλευτικές μονάδες, 24 κλίνες ημερήσιας νοσηλείας, πέντε κλίνες ñ ™ÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈ΋ ıÂÚ·›· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ˘Á›·, ημερήσιας νοσηλείας μεταμόσχευσης μυελού των οστών, ιατρείο πόηıÒ˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ê·Ó› Ù· ÚÒÙ· ÛËÌ¿‰È· ıÂÚ·›νου, μονάδα ραδιενεργού θεραπείας, διαγνωστικό τμήμα PET, Κέντρο ·˜. √È ÚÔÌ‹ıÂȘ ˘ÏÈÎÒÓ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÂÍ·ÎÔΑιμοδοσίας, τακτικά εξωτερικά ιατρεία, σχολείο, δύο παιδικές χαρές, ÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË Á¿ÁÁÚ·ÈÓ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ξενώνα και αμφιθέατρο. ÙËÓ ˘ÂÚÎÔÛÙÔÏfiÁËÛË ˘ÏÈÎÒÓ ¤ˆ˜ Î·È 300% ¿Óˆ ·fi ÙȘ Η υπουργός Εργασίας Λούκα Κατσέλη παρουσίασε το σύστημα της ÙÈ̤˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈηλεκτρονικής συνταγογράφησης με κύριο στόχο την ο Ù·Ì›· Ó· ¤¯Ô˘Ó «˘Ô·„ÂÈ» ÛÙÔÓ ˘ÚÂÙfi ÙˆÓ ˘¤ÚÔεξοικονόμηση 2 δισεκατομμυρίων ευρώ έως ÁÎˆÓ ‰··ÓÒÓ Ô˘ «ÁÔÓ·Ù›˙Ô˘Ó» ÙÔ το ∂™À. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ë τέλος ·ÚÔ¯‹ του 2011, μέσω μείωσης της πολυφαρμα˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÙÔ Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ, Ë ˘ÂÚ‹‰ËÛË Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ κίας και της κατευθυνόμενης συνταγογράφη·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÙˆÓ σης. Η εφαρμογή του θα γίνει πρώτα στον Ορ- ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈ΋. ÙÚ›ÙˆÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ γανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών ñ ∏ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Î·È Ë ‰ÈÂ(ΟΑΕΕ) και ˘·ÁfiÚ¢ÛË στην συνέχεια«ÛÎÏËÚÒÓ» θα εφαρμοστεί στο ΙΚΑ ıÓ‹˜ ̤ÙÚˆÓ Î·Ù¿ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤και τον ΟΓΑ. “Η εξυγίανση και ο εκσυγχρονισμός των οργανισμών ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ʤÚÓÔ˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ ˘Ô‚¿ıÌÈÛËΚοινωνικής Ασφάλισης αποτελούν προτεραιότητες για τη χορήγηση ‰ÈηȈ̿وÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÓÔÌÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ‰È-αξιοπρεπών συντάξεων”, τα λεγόμενα της κ. Κατσέλη. Στο ίδιο μήκος κύμαηÛÙËÚ›ˆÓ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ «ÛÊÈÎÙ‹» ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÚÔÓfiÌÈ·, τος και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, επισημαίνοντας ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÈÛfiÙËÙ·˜ Ê‡ÏˆÓ Î.Ï.. ∏ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈ-πως «πρέπει διασφαλιστεί η συμβατότητα του ÛÙË συστήματος με τοÓ· λογισμιÎÔ‡να™˘Ó‰ڛԢ (∂™), ¤‚·Ï «ÊÚ¤ÓÔ» ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Âκό των φαρμακείων και το απόρρητο της συνταγής». ÂÎÙ·ıÔ‡Ó ˘¤Ú ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Σε μια σημαντική πρωτοβουλία ο δήμαρχος της ΑθήÔ˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙȘ ¿Á·Ì˜ προχώρησε ı˘Á·Ù¤Ú˜. ∆ËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂνας Νικήτας Κακλαμάνης, καθώς μαζί με τον πρόεδρο του Ù›· ÙÔ ∂™ ›¯Â ÎÚ›ÓÂÈ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· Ô˘ ÂΚ.Υ.Α.Δ.Α Ελευθέριο Σκιαδά,ÎfiÚ˜ εγκαινίασαν το νέο πολυδύÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙȘ ¿Á·Ì˜ Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ναμο ÙˆÓ κέντρο για άτομα με ειδικές ανάγκες στο ανακαινιÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘˜ (ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘˜), ÂÓÒ Úfi‚ÏÂ fiÙÈ σμένοÔÈκτίριο του¿Ó‰Ú˜ παλιούÌÔÚÔ‡Ó Βουστασίου στην Κολοκυνθού,ÌfiÓÔ ÂÊfi¿Á·ÌÔÈ Ó· ÙËÓ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó στη συμβολή των οδών Χατζηαποστόλου και ΤριανταÛÔÓ Â›Ó·È ·Ó‹ÏÈÎÔÈ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓËÏÈΛˆÛË ÙÔ˘˜ ÌfiÓÔ ÂÊfiφυλλοπούλου. Κύρια χαρακτηριστικά της δράσης είναι ÛÔÓ Â›Ó·È ·Ó¿ËÚÔÈ Û ÔÛÔÛÙfi ¿Óˆ ÙÔ˘ 67%. η ηλικιακή ομάδα που καλείται να εξυπηρετήσει (15-30 ετών), τα νέα προγράμματα, η καθημερινή λειτουργία, ο ψυχαγωγικός και επιμορφωτικός χαρακτήρας, η ανοικτή πρόσβαση, η ελεύθερη επιλογή προγραμμάτων για το σύνολο των Α.με.Α. και το εξειδικευμένο προσωπικό.


ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Οι νέοι είναι η ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού της γης. Είναι η διαμορφούμενη κοινωνία που παραλα-μβάνει τη σκυτάλη της ζωής και με τη δική της δύναμη και ορμή τη προωθεί όσο υψηλότερα , γρηγορότερα και σωστότερα μπορεί. Οι νέοι ,εκμεταλλευόμενοι την πείρα και τα επιτεύγματα του παρελθόντος , διαμορφώ-νουν νέες και περισσότερο προοδευτικές ιδέες . Σε μια κοινωνία που είναι μια μορφή συλλογικής έκφρασης και ζωής πολλών ατόμων ,όλων των ηλικιών ,μπαίνουν οι νέοι αυθόρμητοι ,ενθουσιώδεις που πείθονται και παρασύρονται εύκολα. Παρατηρείται το φαινόμενο ,πολλοί νέοι να παρουσιάζουν μια αντικοινωνική συμπερι-φορά, να εκδηλώνουν μια εχθρότητα προς το σύνολο, να αδιαφορούν για τους σκοπούς,αξίες,επιδιώξεις που τους προβάλλονται για μίμηση από τους μεγαλύτερους. Η οικογένεια παίζει καθοριστικό ρόλο στη συμπεριφο-ρά των νέων. Η κοινωνία παραλαμβάνει τους νέους όπως τους δίδει η οικογένεια. Καλή οικογενειακή συμπερι-φορά, θα μεταφερθεί και στη κοινωνία. Κακή ανατροφή, θα γίνει αντικοινωνική στη κοινωνία. Η οικογένεια βέβαια, είναι ασπίδα, όχι όμως άθραυστη. Πολλές είναι οι παγίδες που ελλοχεύουν έξω από κάθε σπίτι στο περιβάλλον της κοινωνίας . Νέοι με οικογενειακά προβλήματα ,όταν στη κοινωνία διαπιστώνουν την ανισότητα ,την αδικία ,την απόρριψη ,το ψεύδος ,την ιδιοτέλεια ,τον πλούτο ,τη φτώχια ,δεν τα αποδέχονται ,επαναστατούν. Έτσι γίνονται αντικοινωνική και περιθωριοποιημένοι νέοι. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, έχουν δημιουργήσει ένα ενιαίο περιβάλλον ,έτσι που η κοινωνία μας σήμερα ,με τα είδωλα που προβάλλονται και πρότυπα ξένα που μπαίνουν σπίτι μας από τη τηλεόραση, να ταυτίζονται με το παγκόσμιο περιβάλλον .Επιτεύγματα του τεχνοοικονομικού πολιτισμού, γίνονται πόλοι κατακτήσεις από τους νέους, όσο γίνεται νωρίτερα ,ευκολότερα ,αδάπανα και άκοπα. Έτσι γίνονται κλοπές, ληστείες απαγωγές ,βιασμοί διαρρήξεις και όλα αυτά αποτελούν αντικοινωνική συμπεριφορά , που μεγάλη ευθύνη έχει η παιδεία. Παιδεία ,που έχει να κάνει με την ευρύτερη καλλιέργεια του νου και της ψυχής .Να σχηματίσουμε μια καλύτερη κοινωνία με ανθρωπισμό και συνεργασία . Η πολιτεία θα πρέπει να μεριμνά για την εργασία των νέων και γενικά να προσέχει της ακρότητες , γιατί όπου πολύς πλούτος και μεγάλη φτώχια ,επιφέρουν μια παραφροσύνη. Έλλειψη αξιών ,ιδανικών ,κλονισμός θεσμών και εθνικών παραδόσεων ,οδηγούν τους νέους στο περιθώριο. Στην κοινωνία μας πρέπει να καταμερίζουμε τις ευθύνες ,ώστε ο κάθε ένας να καταμερίζει τις ευθύνες και να φροντίζει να τις αντιμετωπίσει, αλλά και οι νέοι με αντικοινωνική συμπεριφορά ,με μια αυτοκριτική να μη δρουν αντικοινωνικά. ΣΥΝ.ΑΠΟ ΣΕΛ 3. Ο ΗΡΩΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κάποια συγκεκριμένη στιγμή καλείται ο καθένας μας να δώσει εξετάσεις για το ήθος, την γενναιότητα του, την αποφασιστικότητα του και η στιγμή αυτή να στιγματίσει ολόκληρη την προηγούμενη ζωή του. Πολλοί άνθρωποι δείχνοντας θάρρος, αυτοθυσία ή αυταπάρνηση σε μια συγκεκριμένη και περιορισμένη στιγμή κατάφεραν να διαγράψουν κάθε προηγούμενο σφάλμα ή αμάρτημα τους π.χ .Παπαφλεσσας, Γ.Καραισκάκης. Η στιγμή του ηρωισμού είναι κατά κάποιο τρόπο μια στιγμή εξαγνισμού. Ομως δεν είναι σωστό να στηρίζει κανείς την μετέπειτα ζωή του σ'έναν ηρωισμό δίχως συνέχεια. Η ηρωική πράξη πρέπει να έχει συνέχεια όχι για συνεχείς ηρωικές πράξεις αλλά για πράξεις που δεν θα κηλιδώνουν την ηρωική πράξη. Άνθρωποι που κατάφεραν κάτι σπουδαίο οφείλουν να φροντίσουν στο εξής η καινούργια πλευρά της ζωής τους να είναι πιο έντονη και πιο δημιουργική. Ηρωες αναδεικνύονται καθημερινά στον αγώνα που λέγεται βιοπάλη. Ο άνθρωπος δίνει εξετάσεις ηρωισμού σ' όλη του τη ζωή. Η ζωή είναι μια ατελείωτη σειρά από μικρές Θερμοπύλες. Οι νέοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ο πιο μεγάλος ηρωισμός δε θέλει παλικαριά, θέλει πρωτίστως δουλειά. Ο ηρωισμός αρχίζει από την εργασία Ο ηρωισμός μπορούμε τελικά να πούμε ότι είναι το τελευταίο σκαλί μιας πολύ υψηλής σκάλας που όποιος φθάσει σ' αυτό δεν πρέπει να κατέβει χαμηλότερα. Γ.Μ

ΣΥΝ.ΑΠΟ ΣΕΛ.2

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Τα ΑΜΕΑ έχει διαπιστωθεί ότι έχουν καλύτερη και μεγαλύτερη ποιοτική και ποσοτική απόδοση στην εργασία τους αν αντιμετωπισθούν και εκπαιδευθούν σωστά. Με ευαισθησία, χάρη και ανθρωπιά προσφέρουν παραγωγική δουλειά στην κοινωνία μας. Κοινωνία με απάθεια στα ΑΜΕΑ είναι κοινωνία με ειδικές ανάγκες, ανάπηρη ηθικά. Από τα μαθητικά του χρόνια ο άνθρωπος πρέπει να στραφεί στα ΑΜΕΑ προσφέροντας κάθε είδους βοήθεια δείχνοντας το δρόμο συνεργασίας μαζί τους και καλού λόγου που γίνεται θαλπωρή και βάλσαμο στη ψυχή κάθε πονεμένου. Όταν προσφέρει κάποιος αγάπη και βοήθεια στα ΑΜΕΑ το ανταποδίδουν σε μεγάλο βαθμό σε φιλία και αφοσίωση. Φυσικά το πλησίασμα στα ΑΜΕΑ πρέπει να γίνεται με διακριτικότητα χωρίς να πληγώνουν την ευαισθησία τους και την υπερηφάνεια τους και χωρίς οίκτο που όταν δείχνεται πληγώνει όσο και η αδιαφορία. Γι' αυτό πρέπει να φερόμεθα στα ΑΜΕΑ όπως σ' όλους τους άλλους. Πρέπει να συμβάλλουμε στις μετακινήσεις των ΑΜΕΑ που έχουν κινητικά προβλήματα προσφέροντας κάθε είδους διευκολύνσεις στις πόλεις όπως ειδικές αναπηρικές πολυθρόνες που κινούνται σε κάθε είδους έδαφος, σε ειδικά σημεία του δρόμου κεκλιμένα επίπεδα κ.α. Τα σχολεία για αρτιμελείς πρέπει να είναι ανοικτά και στα ΑΜΕΑ για να μη νιώθουν μειονεκτικά. Τα ΑΜΕΑ είναι καλό να ζουν και να δραστηριοποιούνται όχι σε άσυλα και ιδρύματα αλλά σε οικογένειες και όσοι δεν έχουν να τους παρέχεται στοργή και αγάπη από όσους θα ήθελαν εθελοντικά να βοηθήσουν. Δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι η βοήθεια των ΑΜΕΑ είναι υπόθεση του κράτους και όχι δική μας. Τα ΑΜΕΑ έχουν ανάγκη από την ανθρωπιά μας και όχι από το απρόσωπο κράτος. Το κράτος συνεισφέρει ο πολίτης προσφέρει…

ΨΩΡΟΚΩΣΤΑΙΝΑ……. ΕΠΑΙΤΕΙΑ……

Γ.Μ

Ο εμφύλιος πόλεμος ήταν εκείνος που δημιούργησε τέτοιο κύμα δυστυχίας που αύξησε την επαιτεία. Στις δεκαετίες 70-80 και 80-90 η επαιτεία χάρη στην οικονομική ανάπτυξη σχεδόν εξαφανίσθηκε ακόμη και μεταξύ των Αθιγγάνων. Μετά το 90 όμως η επαιτεία άρχισε ξανά να παίρνει διαστάσεις χιονοστιβάδας. Κύρια αιτία της η κοινωνική και οικονομική δυστυχία λόγω ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού και άνισης κατανομής πλούτου, η φτώχια έσπρωξε πολλούς στην επαιτεία. Πρόσφατη έκθεση του ΟΗΕ απεκάλυψε ότι 400 περίπου άνθρωποι έχουν περισσότερο πλούτο από το μισό πληθυσμό της Γης. Στη χώρα μας κατά μεγάλο βαθμό η επαιτεία είναι εισαγόμενη. Πρόσφυγες από κάθε γωνιά του κόσμου έχουν καταφύγει στη χώρα μας και ζητούν εργασία την ώρα που η χώρα μας πλήττεται από ανεργία. Είναι δύσκολο να εξασφαλίσεις δουλειά σ’ ένα περίπου εκατομμύριο, πρόσφυγες. Όσοι δεν βγάζουν το ψωμί τους με κάποια εργασία το βγάζουν με την επαιτεία ή στην χειρότερη περίπτωση με κλοπές, ληστείες και οι γυναίκες με την πορνεία. Άλλοι λόγοι για επαιτεία είναι τα ναρκωτικά και το AIDS Γίνονται πολλοί επαίτες για να εξασφαλίσουν τη δόση τους ή γίνονται λόγω της φοβερής νόσου μη μπορώντας να εργασθούν λόγω αδυναμίας ή λόγω απροθυμίας της κοινωνίας να τους δώσει δουλειά. Επίσης, απόφοιτοι φυλακών ή αναμορφωτηρίων δεν βρίσκουν δουλειά και επαιτούν. Η κοινωνία έχει πάψει να είναι πλούσια σε συναισθήματα και μεταξύ των μελών της έχει πάψει η αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια. Οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων ψυχράθηκαν. Υπάρχει όμως και η αισθητική πλευρά του θέματος. Δημιουργεί ή επαιτεί μία άσχημη εικόνα στις πόλεις, μια εικόνα αθλιότητας. Για να εξαλειφθεί η επαιτεία απαιτείται ένας γενικός σχεδιασμός. Πρώτα περίθαλψη των ανικάνων για εργασία, στέγη, ένδυση, φαγητό, ιατρική φροντίδα. Για την παιδική επαιτεία πρέπει να παταχθούν αμείλικτα τα κυκλώματα επαιτείας, να τιμωρηθούν οι προστάτες και οι ασυνείδητοι γονείς. Πρέπει να εφαρμοσθεί το σχέδιο ‘’κανένα παιδί στο δρόμο’’. Επειδή μεγάλος αριθμός επαιτών είναι ξένοι που έχει φορτωθεί η χώρα μας, πρέπει να στραφούμε προς διεθνείς οργανισμούς και να μοιρασθούν τα βάρη για την συντήρηση και την περίθαλψη τους. Κυριότερα πρέπει να αναπτυχθεί η ανθρωπιά σε παγκόσμια κλίμακα… Σελ. 5


FLASH NEWS ªÂ ÂÈÙ˘¯›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ µÚ˘Í¤ÏϘ ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ ÙˆÓ Σταμάτησε η προμήθεια υλικού στα νοσοκομεία, καθώς τα χρήÙ·ÈÓÈÒÓ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Emotion Pictures – ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¡ÙÔÎÈÌ·ματα που τους οφείλονται ξεπερνούν τα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ ÓÙ¤Ú Î·È ∞Ó·ËÚ›·, Ô˘ ʤÙÔ˜ ÌÂÙÚ¿ 4 ¯ÚfiÓÈ· ÔÚ›·˜ Ì ηÏÏÈÙÂνοσοκομειακοί γιατροί έκαναν λόγο για μεγάλες ελλείψεις υλικού ¯ÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙË ª·›ÚË Ã·Ù˙ËÌȯ¿ÏË-¶··ÏÈÔ‡. ™Â ÌÈ· ηٿÌÂπουÛÙË καταγράφονται ήδη στα δημόσια νοσοκομεία και κάνουν έκ·›ıÔ˘Û·, ÚÔ‚Ï‹ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ıËÎ·Ó ‚Ú·‚Â˘Ì¤Ó˜ κληση προς τους υπευθύνους προκειμένου να μην οξυνθεί το πρόÙ·Èӛ˜ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï, ·ÚÔ˘Û›· 500 ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ Îfiβλημα. επισημαίνει ακόμη ότι από την αρχή ™ÙËÓ του έτους τα ÛÌÔ Ο Î·ÈΣΕΠ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘. ∂ÏÏ¿‰·, νοσοκομεία έχουν εξοφλήσει προς τους προμηθευτές μόνο το 4,6% ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Û ÔÏτωνϤ˜ υλικών, οποία έχουνÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ήδη παραλάβει και χρησιμοποιήσει. fiÏÂȘταÙ˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Υπεγράφη από την υπουργό Περιβάλλοντος Τίνα·ÏÏ¿ Μπιρμπίλη ∂ÈÎfiÓ˜ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ Ù˘ÊÏÒÓ, Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Â-η χρηματοδότηση για το Σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση πράÊÈ¿ÏÙ˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ «¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜» ÛÙÔ Mega. √ ™Ù·‡ÚÔ˜ σινων προμηθειών δημόσιο τομέα. του ÛÙË έργου είναι £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ Î·È Ëστο ÂÎÔÌ‹ Ù·Í›‰Â„ ÁÈ·Σκοπός ÙÚÂȘ ̤Ú˜ ™¯ÔÏ‹ ∆˘-ο σχεδιασμός ανάπτυξηςËτων κατάλληλων διαδικασιών την προÊÏÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÔÔ›· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ. ªÈ·για Ú·ÁÌ·ÙÈο ώθηση των πράσινων οικολογικών - προϊόντων στη λειτουργία του ηٷÏËÎÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ô˘ Û˘ÁΛÓËÛÂ, ÂÓÒ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ οÓÂÈ Ì¤ÛÔ δημόσιου τομέα. fiÚÔ 19,7%, ÂÓÒ ¤ÊÙ·Û ̤¯ÚÈ 23,8%. Σεμινάριο με θέμαÙ˘ τον 5ο Εκπαιδευτικό Κύκλο για την∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ εφαρμογή ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· του ¶¿ÓÔ˘ εκπαιδευτικού υλικού πρόληψης και αγωγής υγείας ªÈÙÛ·Í‹ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜“Στηρίζο∫ˆÊÒÓ, μαι οو στα πόδια μου” θα πραγματοποιηθεί στις 26-27 Νοεμβρίου και ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ °°∞ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ËÊÈÛ›·˜ 7, ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ·, ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ∫ˆÊÔ› ·ıÏËÙ¤˜, ÚÔ3-4 ÓÙÚˆı› Δεκεμβρίου στο400 Κέντρο Πρόληψης του Δήμου Περιστερίου. Το ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó·υλικό ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó Ì ¤ÓÙÔÓÔστα ÙÚfiÔ ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· ÙËÓ εκπαιδευτικό “Στηρίζομαι πόδια μου” είναι ÙÔ˘˜ σχεδιασμέηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ εκπαίδευσης, ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ Deaflympics νο για μαθητές δευτεροβάθμιας στοχεύει στην 2013 πρόηÈτης Ë ÔÔ›· ¤ÁÈÓÂεξαρτησιογόνων ·ÓÙÈÏËÙ‹ ÛÙÔ Î›ÓËÌ· ∫ˆÊÒÓ ˆ˜από ¿ÚÓËÛË ÂÏÏËÓÈληψη χρήσης ουσιών μέσα τηνÙ˘ ανάπτυξη ¶ÔÏÈÙ›·˜ Ó· κοινωνικών ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜δεξιοτήτων ∞ÁÒÓ˜ ÛÙË των ¯ÒÚ·.έφηβων μαθητών, των΋˜ ατομικών και είναι εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο καιÎ·È εφαρμόζεŒÂÈÙ· ·fi 80 ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ÔÈ ÎˆÊÔ› ı· ÌÔÚÔ‡Ó ·˘ÙÔ› Ó· ται στα πλαίσια προγραμμάτων Αγωγής Υγείας από καθηγητές της ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘. ∏ FIFA ı· ÌÂΔευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν εκπαιδευτεί από το ÙÔ˘ ΚέÙ·‰›‰ÂÈ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ site Ù˘ Ù· που ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· Î·È ÙˆÓ 64 ·ÁÒÓˆÓ ντροªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Πρόληψης χωρίζεται πέντε θεματικές ενότητες: ΤαυτόÙ˘ και ¡fiÙÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜σεÎ·È ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ Û ¿Óˆ ·fi 70 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜ Ó· ÌÔ˘Ó τητα¢ηÈÚ›· και Αυτοεκτίμηση, Κατανόηση των επιρροών, ΑυτοπεποίθηÛÙÔ Αποφασιστικότητα, Îϛ̷ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÁÈÔÚÙ‹˜. ση και Συναισθήματα και Λήψη αποφάσεων.. ο Απλήρωτοι για 14 μήνα παραμένουν οι εργαζόμενοι στον δήμο ª¿ıËÌ· ·ÓıÚˆÈ¿˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ô ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ¡›ÓÔ ÁÈ·Ù› ‰¤¯ÙËΠӷ ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ Û ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙÔ ∞ÁÚ›ÓÈÔ, του ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ Πειραιά, καλώντας τον εισαγγελέα να παρέμβει για την καταÙ·των ¤ÛÔ‰· Ù˘ ÔÔ›·˜ ı·τους. ‰ÔıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ βολή δεδουλευμένων Η αγανάκτησή τους γίνεται ακόμα 22¯ÚÔÓÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ∑·Ê›ÚË, Ô˘ ‰Òο Î·È ÂÓÓ¤·ενέκρινε ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È Î·ıËψμεγαλύτερη, αφού την ίδια στιγμή δήμος επιχορήγη̤ÓÔ˜ Û ·Ó·ËÚÈÎfi ∏ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹˜ Û˘ση ύψους 430.000 ευρώηÚÔÙÛ¿ÎÈ. προς το δημοτικό ραδιόφωνο της Ù˘ πόλης. Ó·˘Ï›·˜ ·Á¿˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ ¤ÁÈÓ ‰˘Ó·Ù‹, fiÙ·Ó Ô Ó·Úfi˜ Ì·˙› Ì Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών η εγκύκλιος ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∞ÈÙˆÏԷηÚόσον αφορά την αποστολή των αποδείξεων προς τις εφορίες. ΕνÓ·Ó›·˜ Ù˘ ¡.¢. ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ δεικτικά, οι φορολογούμενοι μαζί με τις φορολογικές τους δηλώÙÔ˘ ‹Úı·Ó Û Â·Ê‹ Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ σειςÌ›· θαÛ˘Ó·˘Ï›·, αποστέλλουν στιςÙ˘ εφορίες με όλες αποδείξεις Ù· ¤ÛÔ‰· ÔÔ›·˜φάκελο ı· ‰›‰ÔÓÙ·Ó ÛÙÔÓτις ¶¤ÙÚÔ. ªfiÏȘ δαπανών τους, στον οποίο θα αναγράφεται το συνολικό ποσό ¯ˆκαι Ô ¡›ÓÔ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ο αριθμός τους. Σύμφωνα με το νέο νόμο δικαιούνται το αφορολόÚ›˜ ‰Â‡ÙÂÚË ÛΤ„Ë Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂΉ‹γητοψÛË. ποσό,™ËÌ·ÓÙÈ΋ χωρίς να‹Ù·Ó προσκομίσουν αποδείξεις: Î·È Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ¶·Ú·‚fiÏ·˜, Î·È ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÙÔ˘ µ·Û›ÏË Ô˘β)¤ıÂÛ α) οι·ÏÏ¿ δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην∫·¤Ú‰·, αλλοδαπή, όσοι ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ì ӷ διαμένουν σε ÙÔ˘ οίκﶤÙÚÔ˘ ευγηρίας, γ) οι φυλακισμένοι και·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· δ) οι κάτοικοι ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο fiÏÔÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην ΕλλάδαÙ· πλέον του ενενήντα τοιςËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ εκατό (90%)˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ του συνολι™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ κούÔ˘ εισοδήματός τους. ·Ú·‰›‰ÂÈ Ô ‰‹ÌÔ˜ ¶ÔÏ›¯Ó˘ Û ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·Ëڛ˜. ∆· Ì·ı‹Â›Ó·Èζημιογόνες ‰ˆÚÂ¿Ó Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ παρουσίασε ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ¶ÏËÚÔΤις Ì·Ù· 11 πιο Δ.Ε.Κ.Ο για το 2009 η ΓεÌ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ νικήÊÔÚÈ΋˜ Γραμματεία ΔημόσιωνÙÔ˘ Επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία,ÙÔ˘ τቋÌÔ˘. συνολικά έσοδα των έντεκα πιο ζημιογόνων ΔΕΚΟ το 2009 ανήλθαν σε 1.500.526.914 ευρώ, μειωμένα κατά 6,8% σε σχέση με ™ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ √∞∫∞ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ∆ÂÏÂÙ‹ το 2008 (1.609.586.416 ευρώ). Τα έσοδα γα το 2007 ανήλθαν σε ŒÓ·Ú͢ ÙˆÓ ¢ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎÒÓ ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ «∞ı‹Ó· 2011». ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ‹Ú·Ó, ÌÂٷ͇ ÔÈ ºˆÎ¿˜ ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜, °ÈÒÚÁÔ˜ 1.603.525.927ευρώ. Οι ¿ÏψÓ, ζημιές ̤ÚÔ˜ των έντεκα ΔΕΚΟ, από το 2007 στο ∫·Ô˘Ù˙›‰Ë˜, £¿ÏÂÈ· ¶ÚÔÎÔ›Ô˘, Î·È ∂ÏÂÔÓÒÚ· 2009, έχουν αυξηθεί κατά 31% και™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ανήλθαν ∫ÔÚÎÔÏ‹˜ σε 1.711.311.680 ευρώ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÚÔγια ∑Ô˘Á·Ó¤ÏË. το 2009. Η√Èπιο ζημιογόναηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ επιχείρηση πάντως,ÂıÂÏÔÓÙÈο όπως προκύÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙË οÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ πτειÎÂÈ̤ÓÔ˘ από τα Ó· στοιχεία είναι Οργανισμός ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Σιδηροδρόμων Ελλάδος ‰È·ÓÔËÙÈ΋˜ ·Ó·ËÚ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ¯ÒÚ·του Ì·˜. ΑΕ (ΟΣΕ ΑΕ) που αποτελεί και τον μεγάλοÔÙ¤ «βραχνά» δημοσίου. ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ ∂ıÂÏÔÓÙÈ∆ËÓ23χρονος 9Ë Û˘Ó¯fiÌÂÓË Ένας Κινέζος απέδειξε ÙÔ˘ πωςıÂÛÌÔ‡ όταν έχεις ψυχή, μπορείς να ÛÌÔ‡ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ∫›ÓËÛËτοºÔÚ¤ˆÓ ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹καταφέρεις τα πάντα. Κέρδισε “Κίνα έχεις ταλέντο” παίζοντας πιάνο με τα δάχτυλα των ποδιών του και εκτελώντας με εκπληκτική ερμηνεία το τραγούδι που είχε επιλέξει. Αξίζει να σημειωθεί πως σε ηλικία 10 ÛÂÏ. 6 ετών είχε χάσει και τα δυο του χέρια όταν τον χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα. Σελ. 6

ıËΠÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ÛÙÔ £ËÛ›Ô. µ·ÛÈÎfi Ερευνητές πανεπιστημίων ανακάλυψαν έναν νέο Û‡ÓıËÌ· ʤÙÔ˜βρετανικών ‹Ù·Ó ÙÔ ¤Í˘ÓÔ ÛÏfiÁÎ·Ó «∞Ó·-ÙÈÌ‹ÛÙ ÙÔÓ ÂıÂÏÔÓÙÈορμονικό μηχανισμό του οργανισμού πουÙÔ προκαλεί τηνÙˆÓ υψηλή ÛÌfi». ∏ ÁÈÔÚÙ‹ ‹Ù·Ó ˘·›ıÚÈ· Î·È ·ÓÔȯً ÚÔ˜ ÎÔÈÓfi fiÏˆÓ Ë- πίεση του παρέχοντας ελπίδες›¯·Ó για νέες ÏÈÎÈÒÓ Î·È αίματος, ÂӉȷÊÂÚfiÓÙˆÓ. √È ÂÈÛΤÙ˜ ÙËÓ θεραπείες ¢ηÈÚ›· Ó·της Ì¿-υπέρıÔ˘Ó ÁÈ·και ÙȘ της ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÂıÂÏÔÓÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËτασης προεκλαμψίας. Οι επιστήμονες, ελπίζουν πως με φάρÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÔÏÏÔ‡˜ Ì ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi,που ÚÔ‚ÔϤ˜ μακα θα μπορέσουν ναÙÔÌ›˜, αποτρέψουν τις διαταραχές προκαλούν Ù·ÈÓÈÒÓ, ı·ÙÚÈο από ‰ÚÒÌÂÓ·, ‰È·‰Ú·ÛÙÈο ·È¯Ó›‰È· ∆Ô Û‡ÓıËÌ· την υπέρταση, την οποία πάσχουν πολλά Î.·. εκατομμύρια άνθρωÎ·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ ʤÚÓÔ˘Ó βασική ¤Ó· ÂÓÂÚÁfi Ì‹Ó˘ποι σε όλο Ù˘ τον °ÈÔÚÙ‹˜ κόσμο και η οποία αποτελεί αιτία πρόκληÌ· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ˙ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜, ·ÓÙÈÌÂσης εμφράγματος ή εγκεφαλικού. Ùˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÎÚ›ÛÈÌ· ÔÈÎÔÏÔÁÈο, ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ένας κωφός τραγουδιστής που κατακτά τον κόσμο…Ναι, καλά Ù·. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏË ÊÔÚ¿, ÔÈ È‰¤Â˜ ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ Î·È διαβάσατε. O φιλανδικής καταγωγής Signmark ή κατά κόσμων Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ˆ˜ ··Ú·›ÙËÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Marko Vuoriheimo, είναι πρώτος ερμηνευτής που τραγουδά ÁÈ· ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ˙ˆÓÙ·Ó‹, ˘ÁÈ‹οÎ·È ÂÍÂÏÈÛÛfiÌÂÓË. ™ÙË ÁÈÔÚÙ‹ Û˘ÌÌÂ- στη νοηματική γλώσσα! Από τη Δανία ως την Ολλανδία και από την Ù¤¯Ô˘Ó ‰Âο‰Â˜ ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ fiˆ˜ Unisef, Fair Trade ΑθήναHELMSIC, ως την Αιθιοπία μιλούν για το νέο που™ÒÌ· τραγουδά χιπ-χοπ Hellas, ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ∂Ú˘ıÚfi˜ ™Ù·˘Úfi˜, ∂ÏÏ‹ÓˆÓ στη νοηματική. ξεκίνησαν όταν άρχισε ¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ™ÒÌ·Όλα ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ∫¿Ó να ÌÈ·μεταφράζει ¢¯‹, ÕÓÈÌ·,,σε μικρή ∂Ù·ÈÚ›· ηλικία ,στη νοηματική γλώσσα£ÂfiÊÈÏÔ˜, χριστουγεννιάτικα τραγούδια ŒÏÈÍ, ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ™·ÛÙÈÎÒÓ, Ã∂¡, ∆√™À¡ Î·È και να ¿ÏÏÔÈ αποτελεί ο σύνδεσμος ανάμεσα στους κωφούς γονείς του ‰Âο‰Â˜ ÊÔÚ›˜. και στους ακούοντες παππούδες του. Εξομολογείται ότι όπου και H «Coca-cola Company» Î·È Ù· Special Olympics Hellas ·Ó·ÎÔÈÓÒαν εκμυστηρευόταν το όνειρό του να γίνει μουσικός τον κοιτούσαν ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ·ıÏËÙ‹ ª·ÓÒÏË ∆·Ì·Î¿ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ περιφρόνηση και μαζίÔ‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ του, Όμως να ήρθε ı·μεÛ˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ, Ì·˙› ÌÂγελούσαν ıÚ‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ηÈπου ¿ÏϘ ‰È·-η ώρα και οι κόποι του απέδωσαν καρπούς και έγινε ο πρώτος κωφός ÛËÌfiÙËÙ˜ ÛÙÔÓ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈÔ ·ÁÒÓ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ «Special τραγουδοποιός πουÔ˘ κατάφερε να κλείσει συμβόλαιο με μεγάλη διOlympics Unity Cup», ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ì ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· σκογραφική εταιρεία. Καταφέρνει να3αντιλαμβάνεται το∆¿Ô˘Ó παλμό της Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Coca-Cola, ÛÙȘ πÔ˘Ï›Ô˘, ÛÙÔ ∫¤È μουσικής ,μέσα από τις χαμηλές και δυνατές αλλά και Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜, ·ÚÔ˘Û›· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ Ô·‰ÒÓ ·fiσυχνότητες fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, τα ÛÙ¿‰ÈÔ μπάσα.fiÔ˘ Στο Ù¤ÛÛÂÚȘ πλάι τουÒÚ˜ είναιÌÂÙ¿ ο τραγουδιστής group, ΜπράÛÙÔ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ του ÙÔÓ ÚÔËÌÈÙÂντον, για ÙÔ˘ τους¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ακούοντες ∫˘¤ÏÏÔ˘ θαυμαστέςFIFA. του. Ο νέος αυτός καλλιτέχνης ÏÈÎfi ·ÁÒÓ· διδάσκει σε όλους μαςËτην αξία του να ακολουθούμε τους στόχους ∏ Vodafone ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÁÈ· 4 Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ www.blind.gr, ÙÔÓ Úˆκαι τα όνειρα μας και να μην σκοντάφτουν σε κανόνες περιοριÙÔÔÚÈ·Îfi, ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, ÔÏ˘ÌÔÚÊÈÎfi ÎfiÌ‚Ô και ÂÈÎÔÈσμούς ,γιατί η αγάπη και το μεράκι μας δεν έχει καλούπια και ÓˆÓ›·˜ Î·È ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fiÚ·Û˘. ∆Ô όρια.

Η δίψα για μόρφωση δε περιορίζεται και αυτό ÙÔÓ γίνεται ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÚÒ-κραυwww.blind.gr αντιληπτό ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ από τον τεράστιο αριθμόÌ εισακτέων στο Ανοιχτό ÙÔγαλέα ∆ËÏ·ӷÁÓÒÛÙË πÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ, ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ Ï·ÙÊfiÚÌ·˜ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ ÏÔ‹ÁËÛ˘ RSS WebRhetor Feed. ∆Ô ΣυΠανεπιστήμιο .8.300 φοιτητές σε 32 διαφορετικές ειδικότητες. Ì›·που ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∆¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ www.blind.gr γκεκριμένα ·ÔÙÂÏ› 210 άτομα ανήκουν στη κατηγορία ΑμΕΑ∞Ó¿θα διοχεÙ˘Í˘ ∆˘ÊÏÒÓ (™∆∞∆). ∏ Ó¤·σπουδές ˘ËÚÂÛ›·, ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ·τευτούν σε προπτυχιακές 7.700 σε προπτυχιακές και μεÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ʈÓËÙÈ΋˜ ‡Ï˘ ÎfiÌ‚Ô˘, Ô˘ ··ÓÙ¿ ÛÙÔαποφοίτων ÛÙ·ταπτυχιακές σπουδές, και 350ÙÔ˘ θέσεις για μεταπτυχιακά ıÂÚfi 210-5226600, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËΤΕΙ.ÙËϤʈÓÔ Οι φοιτητές καλούνται να ολοκληρώσουν τον κύκλο 12 θεμαÚ›· ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘τουλάχιστον, ¿ÌÂÛ˘ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ·fi ÔÏÏ·Ϥ˜ ËÁ¤˜. τους. τικών ενοτήτων για να αποκομίσουν το πτυχίο √Όποιοι ∆ËÏ·ӷÁÓÒÛÙ˘ οÓÂÈ, Û ¯ÚfiÓÔ,τους ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ Â-Πανεολοκληρώσουν το Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi κύκλο σπουδών στο Ανοικτό ÚȯÔ̤ÓÔ˘ ·fi ÂÓËÌÂÚˆÙÈο portals, ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, blogs Î·È ¿ÏϘ πιστήμιο με επιτυχία, θα λαμβάνουν αντίστοιχα, το πτυχίο È-τους , ÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜, ̤ۈδιπλώματα ÙȘ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ ʈÓËÙÈ΋˜ ÏÔ‹ÁËÛ˘διπλώματα Û Ï‹ÚË ,πιμεταπτυχιακά ειδίκευσης ,διδακτορικά Î›ÌÂÓ·. στοποιητικά παρακολούθησης θεματικών ενοτήτων ,διδακτορικά Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ÷ÓÈ¿ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ¿∆ËÓ 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘ 2010επιμόρφωσης μεταπτυχιακής , και ÛÙ· πιστοποιητικά προπτυχιακής ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›·Επιπλέον ÛÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ™Ù¤ÎÈ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ã·Ó›ˆÓ να επιμόρφωσης. είναι ™Ù¤ÎÈανταγωνιστικοί καθώς μπορούν (÷Ù˙ËÌȯ¿ÏË ¡Ù·ÏÈ¿ÓË fiÔ˘ ÚÔ‚Ï‹ıËΠÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ Ù·ÈÓ›· διεκδικήσουν θέσεις 5) στο δημόσιο ,στουςË κλάδους ΠΕ Διοικητικού «°ÈÁ¿ÓÙÈÔÈ ‚ËÌ·ÙÈÛÌÔ›: ∂ÈÚ‹ÓË ª·˘ÚÔÌ·Ù¿ÎË – ∏ Ù¤¯ÓË Ù˘ ∑ˆ‹˜, ή Οικονομικού τομέα. ¢‹ÌÔ˜ °ÈÁ·ÓÙ¿Î˘ – ∫¿ı ¶fiÓÙÔ˜ ÂÓfi˜ µ·ÛÈÏÈ¿» ÙÔ˘ ËıÔÔÈÔ‡ ªÈΤο θράσος κάποιων ανθρώπων δεν έχει όριο ,αν βέβαια μπο¯¿ÏË ∆·Ìԇη Ì ı¤Ì· ‰‡Ô ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù˘ ÛÎËÓ‹˜ ρείς τους χαρακτηρίσεις Απολύονται εκπαιδευμένοι Î·È Ù˘να ÔıfiÓ˘ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡έτσι. Ù‡Ô˘ Ó·ÓÈÛÌfi. ∏ειδικά ÔÏ˘Ù¿Ï·ÓÙË ∂Èδάσκαλοι του ΚΕΑΤ ,για άτομα με μερική ή ολική τύφλωση. Ú‹ÓË ª·˘ÚÔÌ·Ù¿ÎË, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ·ÙÂÚ›ÙÛ˜ ÏfiÁˆ ۈ̷Ùfi-Σε διάστημα ημερών ,έχουν απολυθεί συνολικά άτομα έκ Ù˘Ô˘ ·fiμόλις ·ÙÂÏ‹15 ÔÛÙÂÔÁ¤ÓÂÛË, Â›Ó·È Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜25 ¯ÔÚÔ‡ των και έγκυες γυναίκες κατά τη διάρκεια της άδειας λοχείας «∏ÓÂÌfiÂȘ» Ù˘ ª·Ú›·˜ ªÂÓÙ¤˙. ™ÙË ÛÎËÓ‹ ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚ- τους . Μετά Í‰ÈÏÒÓÔÓÙ·˜ από παρέμβαση σωματείου εργαζομένων του ΚΕΑΤ , η ÊÒÓÂÙ·È ÙÔ του ÔÏ˘Û¯È‰¤˜ ٷϤÓÙÔ Ù˘, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔπαράνομη απόλυση των γυναικών, ανακλήθηκε προσωρινά ÓÙ·˜ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· release technique, contact improvisation Î·È ÌÔ‡ÙÔ λόγω εγκυμοσύνης. Και η ·fi κοροϊδία δε σταματά αφού απολύθηÌÂτης ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ εδώ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∆ÔÓ καν άλλα 11 άτομα, ÛÙËÓ που μάλιστα να πληρωθούν τους τελευÂÚ·Ṳ̂ÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ∂Ï·ÛÛfiÓ·είχαν §¿ÚÈÛ·˜, ÛÙË ¯ÔÚÔı·ÙÚÈ΋ ταίους 5 μήνες! ·Ú¿ÛÙ·ÛË «ŸÓÂÈÚ·» ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˘ ·fi ÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ· §ÂˆÓ›‰· Ô ÔÔ›Ô˜ ˙ÂÈ τον Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È §ÔÓ‰›ÓÔ, Ë ∂È-ΔημήΝέα Υόρκη.ªÂ˙›ÏË, Υπεγράφη από υπουργόÛÙÔ εξωτερικών Ú‹ÓË ª·˘ÚÔÌ·Ù¿ÎË ¤Î·Ó ȉȷ›ÙÂÚË ·›ÛıËÛË – fiˆ˜ Î·È τριο Δρούτσα το προαιρετικό πρωτόκολλο το οποίοË ·Ú¿ÛÙ·προβλέπει στο ÛË, Ù· ¤ÛÔ‰·των Ù˘ατομικών ÔÔ›·˜ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ ∂ȉÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô °·Ï·Ófiδικαίωμα συλλογικών προσφυγών σε άτομα με ανα‚Ú˘Û˘ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜. πηρίες και τους συλλόγους τους. Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο έχει υπογραφεί και από ακόμα 89 κράτη – μέλη του ΟΗΕ.


∆∂á∏ ∫∞π ¶√§π∆π™ª√™ ñ ∏ ¶·È‰Â›· Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÙËÓ ∆¤¯ÓË Î·È Ë ∆¤¯ÓË Û˘Ó¿ñ ∂Ï¢ıÂÚ›· ∫ÚÈΤÏË «∞fi ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ... Û ÓÙËÛ ÙËÓ ∂Ï›‰· ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ηıËÁËÙÒÓ Μια όμορφη και δροσερή παράΜε επιτυχία πραγματοποι∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ» ήθηκε το 4ο Διεθνές·fi Φεστι-ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ÊÈÏÔͤÓËσταση είχαν την ευκαιρία να αποηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ βάλ For More’’ στις παρευρέθηκαν H Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È στο Û ‘’Art Ô ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ «∞fiÏψӻ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ¶ÂÈÚ·È¿ λαύσουν όσοι

9 και Οκτωβρίου·Ó·που θεατράκι ‘’Κοκκινόπουλου’’ στους ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ·ÙÚfi˜ ∆Ș10ÂÈηÛÙÈΤ˜ ήταν αφιερωμένο στην Αγίους Αναργύρους. Ο Αρχοντο˙ËÙ‹ÛÂȘ, fiÛˆÓ ‰È‰¿∂Ï¢ıÂÚ›· ∫ÚÈΤÏË, Παγκόσμια χωριάτης του Μολιέρου που ανέÛÎÔ˘Ó ÙËÓ Ημέρα ∆¤¯ÓËΨυχιÛÙ· ·ÊÈÂڈ̤ÓË κής Υγείας.ÙˆÓ Το φεστιβάλ διβηκε από Â›Ó·È την ομάδα του ΤΕΙ ΑθήÛ¯ÔÏ›·, ηıËÁËÙÒÓ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË εξάγεται εδώ και τέσσερα ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÛÙ· °˘-χρόνια φιλοξενώντας κάθε χρόνο σύγχρο- νας «το τρίτο κουδούνι» και σε ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ ȉ¤·˜ να διεθνήÎ·È έργα με θέμα την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώμα- σκηνοθεσία Παναγιώτη ΣπηλιόÌÓ¿ÛÈ· §‡ÎÂÈ· Ù˘ τα. Η έκθεση του κοινωνικού design που έγινε είχε αφιέρωμα στην πουλου, έδωσε στους θεατές μια παράσταση αν μη τι άλλο επίκαιÙ˘ ¢ˆÚ¿˜ √ÚÁ¿¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ·ÚÔ˘Û›·Luba Lukova, η οποία θεωρείται μια από τις πιο ξεχωριστές σχερη, αν σκεφτεί κανείς πως νεοπλουτισμός και μικροαστισμός, επιÓˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. Û·Ó Û ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋, fiδιάστριες που υπάρχουν σήμερα, στον Πορτογάλο designer Nuno δειξιμανία και μεγαλομανία είναι προϊόντα της εποχής μας, όπως ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ∞fi ÛÔ Î·È Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ¤ÎıÂCoelho, λέκτορα γραφιστικής στο πανεπιστήμιο της Coimbra, με αναφέρουν και οι συντελεστές του έργου. Με λιτά σκηνικά αλλά ÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ¡ÔÌ·Ú∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ... Û ∞‡ομιλία του ιδίου, στα Δημιουργικά Κύματα της Ένωσης Γραφιστών πλούσια κουστούμια, οι νεαροί ηθοποιοί έπαιξαν με πολύ κέφι και ¯›· ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ŒÓˆÛË ÁÔ˘ÛÙÔ ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÈ Ελλάδος με ανεξάρτητες συμμετοχές καθώς και στους οργανισμούς δικαίως καταχειροκροτήθηκαν από τον κόσμο. ∫·ıËÁËÙÒÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ÁÈ· Ó· Τhinkpublik της Αγγλίας Ιdentitades(∂.∫.∫.ª.ª.∂.) του Μεξικού που ειδικεύÎÒÓ ª·ıËÌ¿ÙˆÓ ª¤Û˘και ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Με απόλυτη επιτυχία υλοποιήθηκε το αφιı˘Ì›ÛÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ονται στις υπηρεσίες κοινωνικού design. «∞fiÏψӻ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ¶ÂÈÚ·È¿. ∏ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ô˘ ¤ÊÂÚ έρωμα στον Ρούντολφ Νουρέγιεφ στο ΗρώÌ·˜ ήταν fiÙÈ Ë το ÂÏ›‰· ›- που θα μποÙÔÓΚέντρο Ù›ÙÏÔ Αποθεραπείας «¶·È‰Â›·, ∆¤¯ÓË, ∂Ï›‰·» ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Το και Αποκατάδειο, και που ελάχιστο ∆Ô αυτός ο πολύ 150 ¤ÚÁ· 90 ηıËÁËÙÒÓ ÔÏfiÎÏËÚË στασης «Ανάπλαση» στην·fi Αθήνα επι- ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¤ÚÁ· ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ρούσε να Ó·È γίνει¿ÓÙ· για να‰Ò. τιμηθεί ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ηωÈÎfi Ù˘ Ù·Í›‰È ÛÙË χορευτής. Το σκέφτηκε το Κ.Θ.Β.Ε ύστερα από πρόμεγάλος (ίσως ο μεγαλύτερος) ÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¤ÌÓ¢Û˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ˘Ëσκληση πουÙÔ˘˜ δέχτηκε, δίνοντας μια παπρόγραμμα που παρουσιάστηκε συνδύασε ˙ˆ‹, ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ· Ù˘, ÙËÓ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿. ªÂÚÂÛ›· Ù˘διαφορετική ¢È‰·Ûηϛ·˜από Ù˘τις ∆¤¯Ó˘ ράσταση άλλες.ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·Ê‹ÓÔέργα και χορογραφίες από την παραδοσιαÙ¿ ÙÔ ¯Ù‡ËÌ· ÙÔ˘ ÊÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁΤϷ‰Ô˘ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ ÓÙ·˜ Û˘¯Ó¿ ÚÔÛˆÈ΋ ÂÈηÛÙÈ΋ ∆·- ρομαντική - κλασική ιστορικότητα με Ασθενείς τηςÙËÓ Ανάπλασης είχαν τη δυ- ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÏÈÍË ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ.κή 1953, ÙfiÙ Ô˘ Ì·˙› Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛ ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ 16 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙÔÓ εκείνα ÂÎνατότητα να ακούσουν αποσπάσματα του νεοκλασικού θαυμαστού στυλ ÙÔ ÓËÛ› Î·È Ì·˙› ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ Ù˘ ∂Ï‚›Ú·. ∆Ô 1970 Ì·˙› Ì ıÂÛÈ·Îfi έργων ¯ÒÚÔ από ÙÔ˘ το ÔÏ˘ÌÔÚÊÈÎÔ‡ γνωστών κλασικό και τοÛ˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ του 20ού αιώναφτάνοντας στις πρωτότυÙÔ ¡›ÎÔ, ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÙË ξεφεύγουν ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ™ÙȘ 19 ∞˘¶ÂÈÚ·È¿ «¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ∞fiÏψӻ ª›- νέες εκφάνσεις σύγχρονο ρεπερτόριο, καθώς και ·fi διη- ÙÔÓ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ¶ÂÈÚ·È¿ °È¿ÓÓË πες έργων που… ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ˘ 1974 ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ¯· Î·È ÙËÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂.∫.∫.ª.ª.∂. ∑ˆ‹ ÷Ù˙‹. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë ÎÈγήματα σύγχρονων συγγραφέων. Τη συαπό τον Ρούντυ και περνούν στον 21ο Ô˘ αι- ¤Î·Ó ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÓËÙÈÎfiÙËÙ·, Ô ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi˜ Î·È Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ∆¤¯Ó˘ fi¯È ˆ˜ ÌÔ˘Ù˘,βήμα ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË να ˙ˆ‹βάφεται Ù˘ ÙÔ ÚÒÙÔ ıÂ˚Îfiσου”, ‰ÒÚÔ, Ô °È¿ÓÓ˘ γκινητική αυτή βραδιά παρακολούθηώνα. “Κάθε πρέπει με το αίμα όπως συνήÛÂÈ·Îfi ÚÔ˚fiÓ, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ˙ÒÛ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, ·fi ÙȘθιζε Ô- να λέει σαν πάνω από 200 άτομα και πάνω από 60 Û˘ÌÏËÚÒıËÎ·Ó αναπηρικά αμαξίδια. Ù˘.ο ίδιος… ¢‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Â˘Ù˘¯›· ı· Ì·‰ÈΤ˜ ·ÙÔÌÈΤ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ÂÈηÛÙÈ΋˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ Το κέντροÎ·È ‘’ανάπλαση’’ είναι το πρώτο Ù˘ Κέντρο Αποθεραπείας και Î·È Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ Ô ÌÈÎÚfi˜ Ù˘ ÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜. 23 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιÙ˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ÙˆÓΕλλάδα Û¯ÔÏ›ˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, Αποκατάστασης που‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ιδρύθηκε στην αλλάÎ·È η οποία συνδυά- ÔÈ Ô1995, Ô 21 ÂÙÒÓΕυρωπαϊκού °È¿ÓÓ˘ Û˘ÓÂ‹˜ ÛÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ˘ Ì ÙË ήθηκε το 23ο Πανόραμα Ô›ÔÈ ‰ÈηȈ̷ÙÈο η٤ÎÙËÛ·Ó ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ «∞fiÏψӻ Î·È ÂÁηı›ζει Κλειστή Νοσηλεία, Ημερήσια ÙÔÓ Νοσηλεία και Ημερήσια ΦροντίΚινηματογράφου στο οποίο ο καλÌÔ›Ú·, ·Ó·¯ˆÚ› ÁÈ· ÙË µÔÛÙÒÓË. ∏ Ì¿Ó· ∂Ï¢ıÂÚ›· ∫ÚÈ‰Ú˘Û·Ó ÛÙ· ∫·Ì›ÓÈ· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ª·ıËÙÈÎfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi δα για ασθενείς με μόνιμη ή παροδική ανικανότητα. λιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ ΤÏË ·Ô¯·ÈÚÂÙ¿ ÙÔ ÁÈfi Ù˘ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ ™›ÙÈ. Αφιέρωμα - συναυλία στον Μάριο Τόκα με την συμμετοχή πολλών και κριτικός του Ë κινηματογράφου Νί- ∫ÚÈΤÏË Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ 2004, Á˘Ó·›Î· ∂Ï¢ıÂÚ›· και γνωστών καλλιτεχνών πραγνος Φενέκ Μικελίδης, με παρόντα τον Ù˘ ÛÙË ƒ·Ê‹Ó· ÙËÓ ÕÓÓ·. ∏ ÕÓÓ· ÚÔÛ·ı› Ó· Ù˘ Âñ «¶ÂÚ·ÙÒ ÛÙÔ ‰¿ματοποίησε ο Δήμος ÂȘ Αθηναίων πρόεδρο του Πολιτιστικού ΟργανιÚÈÁÚ¿„ÂÈ ˆ˜ ¯¿ıËΠ10 ÂÙÒÓ ÎfiÚË Ù˘ ÃÚ‡Ûˆ Û ÌÈ· στην Τεχνόπολη στο Ú·ÓÙ‚ԇ Γκάζι, προ- ÁÈ· σμού Δήμου Αθηναίων ΆγγελοËΜοÛÔ˜» - £Â·ÙÚÈÎfi ‰È¿‚·ÛË Â˙ÒÓ ÛÙË §ÂÌÂÛfi. ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ κειμένου με αυτόνÌ·˜ τον Ê›ÏÔ˘˜. τρόπο να σχονά, προλόγισαν ένα πλήθος από καλές ταινίες,2009, όπωςËηÁÈ·ÙÚfi˜ ελληνιÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ∂Ï¢ıÂÚ›· ∫ÚÈΤÏË, ÛÙË ª.∂.£ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ô˘ ÂÚτιμήσουν το μνήμη του. Θέμης κή «Ανταρσία της κόκκινης Μαρίας», τελευταία ταινία του Κώστα ŒÓ· ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘ ™Ù¤ÏÏ·˜ Αδαμαντίδης, Στέλιος ΔιονυσίΖάπα, το «Μέλι» του Σεμίχ Καπλάνογλου, (Χρυσή Άρκτος Φεστιβάλ Á¿˙ÂÙ·È, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰›Ï· ÛÙÔ Ó·Úfi ¡ÙÔ˘˙fiÓ ∑¿ÌÈ. ™Ù· 19 ªÈ¯·ËÏ›‰Ô˘ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi ου, Νάντια·Ú·Ì‡ıÈ·, Καραγιάννη,ÌÂΓιώτα ΒερολίνουÙÔ˘ 2010), το «Somewhere», της∞˘ÛÙÚ·Ï›· Σοφίας Κόπολα ( Χρυσό λιο¯ÚfiÓÈ· ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙËÓ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙË ÎÏ·ÛÈο Ù›ÙÏÔ « Νέγκα, Έφη Καπάταη, Μπάμπης ντάρι της Βενετίας 2010), και άλλες. Με ειδικό αφιέρωμα, το 23ο ¶ÂÚ·ÙÒ ÂȘ ÙÔ ‰¿ÛÔ˜», ·ÚÔ˘ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ. √ °È¿ÓÓ˘, Ô ¡ÙÔ˘˙fiÓ Î·È Ë ÃÚ‡Τσέρτος, Μπάσης, Τζίπανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, συμμετείχε στον εορταÛ›·Û Δημήτρης ÙÔ £Â·ÙÚÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Ûˆ... Â›Ó·È ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ̤να∞ÓËÏ›ÎˆÓ Καλομοίρη Παύλος Καπορδίνης, ερμήνευσαν αγαπημένα σμό των 50 χρόνων της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο οποίο προÙÔ˘και ‰‹ÌÔ˘ ª¿Ó‰Ú·˜. ∏ Û· ·fi ¤Ó· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi «·È¯Ó›‰È» Û˘ÌÙÒÛÂˆÓ ÂÓÒÓÔτραγούδια του ÁÈ· δημιουργού τα οποία «ÚÂÌȤڷ» ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ë- σηματοδότησαν την πολυετή βλήθηκαν μεταξύ άλλων τα ντοκιμαντέρ «Λεηλατώντας μια ματωÓÙ·Èτου Ì Τάκη ÙÚfiÔΠαπαγιαννίδη Ì·ÁÈÎfi ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Á˘Ó·›Î·˜ Î·È Ì¿και πλούσια μουσική διαδρομή του, με την συμμετοχή της Έντε- μένη χώρα» (2009) ÌÈ·˜ και την μαρτυρία του ıÔÔÈÔ‡˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠӷ˜: Ù˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ∫ÚÈΤÏË. ∆· ÙÚ›· ÚfiÛˆ·, χνης Ορχήστρας και της χορωδίας του Πολιτιστικού Κέντρου. συγγραφέα Βασίλη Βασιλικού στις καταστροφές της πολιτιστικής ÛÙȘ 24 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi ∫Èκληρονομιάς fiÏ· της ÙÔ˘˜Κύπρου. Ó¤· ·È‰È¿, Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÙ¤. ∆· fiÚÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Ανακοινώθηκε από «∞ÛÙÚÔÓ». την σουηδι- ∆Ô Á·Ó¿ ÙÔ˘˜, fï˜, ¯¿ÚÈÛ·Ó ˙ˆ‹ ÛÂ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ÙÔ ‰¿ÛÔ˜» Â›Ó·È ¤κή«¶ÂÚ·ÙÒ ακαδημία ÂȘ το όνομα του νικηΣε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία Ì˘ËÙÈÎfi Ù·Í›‰È Ô˘ ΛογοτεοÓÂÈ Î¿ı ŒÓ·ο ‚È‚Ï›Ô ÛÙËÓ ÂÏ›‰·: Ë ∂Ï¢ıÂÚ›· ∫ÚÈΤτήÓ· του βραβείου Νόμπελ προχώρησε Δήμος·ÊÈÂڈ̤ÓÔ Αθηναίων, κα·È‰›για ÛÙË ÁÈ· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ θώς Î·È μετονόμασε χνίας το ˙ˆ‹ 2010. Πρόκειται για το θέατρο του ΚολωÏË Â¤ÏÂÍ ٷ ·ÙÙ·Ú· ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ Ù˘ °È¿ÓÓË Ó· ÌË ÛÙ·Ì·ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∏ ÛÎËÓÔıÂÛ›· Î·È Ë ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ÚfiÏˆÓ ¤ÁÈÓ ·fi ÙËÓ τον λατινοαμερικάνο Μάριο Βάρνού, σε Θέατρο ΚωνσταÙ‹ÛÔ˘Ó «Λάμπρος Ó· ˙Ô˘Ó ÂÂȉ‹ ÙÔ ‰È¿ÏÂÍÂ Ë ÌÔ›Ú·. ∂¤ÏÂÍ fiˆ˜ ÛÎËÓÔı¤Ùȉ· – ‰·ÛοϷ ÙÔ˘ £Â·ÙÚÈÎÔ‡ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ Î. ŒÏÂÓ· ¶¤γκας Γιόσα, έναν από τους σημαντάρας - Γιάννης Γκιωνάκης», θέλο¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë ›‰È· ϤÂÈ Ó· «‰ˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ ¢ÒÚÔ Ù˘», ¿Ï·, ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ¤ÁÚ·„Â Ô Î. µfiÌ‚ÔÏÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯ÔÈ ÙˆÓ ντικότερους μυθιστοριογράφους ντας να τιμήσει δύο από τα πρόσωπα ψÛÙ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Âı·›ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Í¯·ÛÙÔ‡Ó. ∆Ô ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ¤ÁÚ·„ ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î. ™Ù¤ÏÏ· ªÈ¯·ËÏ›‰Ô˘. που ∆· στιγμάτισαν και δοκιμιογράφους τηςËΛατινιτην πορεία του θεά‚È‚Ï›Ô ÚÔÏÔÁ›˙ÂÈ Ô χαρίζοÛ˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ·Î·‰ËÌ·˚Îfi˜ π¿ÎˆÛÎËÓÈο Î·È Ù· Î·È και του κής Αμερικής καιÎÔ˘ÛÙÔ˘ÌÈÒÓ από τους πιοÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛ·Ó ÔÈ Î.Î. ª·Ú›Ó· ∆ÂÚ˙‹ τρου κινηματογράφου ª·Ú›· -∆ÂÚ¤˙·συγγραφείς ∆˙ÂÏÂ¿ÎË.της ¶ÔχÙÈÌË Â›Ó·ÈΤο Ë λογοτεχνικό Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓτου ÂÚÁ·˙Ô‚Ô˜ ∫·Ì·Ó¤Ï˘. ¤ÛÔ‰·Πρόκειται ·fi Ù· Û˘ÁÁÚ·ÊÈο ‰ÈηÈÒÌ·διακεκριμένους γενιάς του. ντας μας αμέτρητες στιγμές∆· γέλιου. για μια πρωτοβουλία Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ∂ÚÁÔÙ·Í›Ô˘ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ô˘ ηٷÛ··Û·Ó Ù· ÛÎËÓÈο,που fi- επιβάλλεται Ù· ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙË˜μ’˘ÔÙÚÔÊ›·˜ «πˆ¿ÓÓ˘ έργο περιλαμβάνει κωμωδίες, αστυνομικά, ιστορικά και πολιτικά να συνεχιστεί, τιμώντας αυτόν τον τρόπο και ˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ μυθιστορήματα ενώÙˆÓ πολλά από αυτά μεταφέρθηκαν στον¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ κινημα- άλλους σπουδαίους ηθοποιούς που άφησαν τεράστια παρακαταθή∫ÚÈΤÏ˘» ÛÙÔ MIT. ÛÙÔÏÒÓΥπήρξε Ù˘ ∫∂¢∏ª, Ôԛ˜ στο ¤Ú·„·Ó 60 ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·τογράφο. πολιτικάÔÈενεργός μεγαλύτερο μέρος της ποκη στο θεατρικό και όχι μόνο οικοδόμημα και που με την θέληση, Ú¿ÛÙ·ÛË! ρείας του, καθώς ήταν υποψήφιος πρόεδρος του Περού το 1990 με το μεράκι και το ταλέντο που διέθεταν, μπόρεσαν να πλαισιώσουν την ήδη πλούσια πολιτιστική κληρονομιά που έχει η χώρα μας… το κεντροδεξιό κόμμα Δημοκρατικό Μέτωπο (FREDEMO) Σελ. 7

ÛÂÏ. 7


Σελ. 8

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

ΑΕΡΑΣ ΝΙΚΗΣ

Χρήστος Παππούς: «Τα 79 έργα υποδομής και το τέλος της ομηρίας των εργαζομένων είναι αυτά που πετύχαμε μέσα σε 4 χρόνια. Έξω από κόμματα και χρώματα δουλέψαμε μαζί με τους ανθρώπους και των τριών πόλεων για να ετοιμάσουμε την αναπτυξιακή πρόταση της Νέας Εποχής για τον Καλλικρατικό Δήμο Φυλής και σήμερα από το Κέντρο του Καλλικρατικού Δήμου στέλνουμε μήνυμα ενότητας σε Ζεφύρι και Φυλή. Συγκρίνοντας οι δημότες του νέου Δήμου τα έργα που έχουμε κάνει, κρίνουν το αποτέλεσμα με την παρουσία τους σε όλες τις μεγαλειώδης συγκεντρώσεις της παράταξης μας, λέει ο Χρήστο Παππούς.