AMEA Newspaper - March 2010

Page 1

∂º∏ª∂ƒπ¢∞ Δ√À ¶∞¡∂Àƒø¶∞´∫√À ™øª∞Δ∂π√À ∞¡∞¶∏ƒø¡ ∫∞π ∞Δ√ªø¡ ª∂ ∂π¢π∫∂™ ∞¡∞°∫∂™ “™À¡∂ƒ°∞™π∞ - ¢∏ªπ√Àƒ°π∞” ª∂§√™ Δ∏™ ∂.√.∫.∞. (∂£¡π∫∏ √ª√™¶√¡¢π∞ ∫π¡∏Δπ∫∞ ∞¡∞¶∏ƒø¡) ª∂§√™ Δ∏™ ∂.™.∞.ª∂.∞. (∂£¡π∫∏ ™À¡√ª√™¶√¡¢π∞ ∞Δ√ªø¡ ª∂ ∞¡∞¶∏ƒπ∞)

ETO™ 6

API£MO™ ºY§§OY 74Ô

MAPTIO™ 2010

TIMH 0,01 EYRO

ª∞ƒπ§π∑∞ •∂¡√°π∞¡¡∞∫√¶√À§√À, ÀÔ˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ η ª·ÚÈÏ›˙· •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ú·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ ÚÔÌËıÂÈÒÓ. ∂ÈϤÔÓ, ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÂÓÒ ÂÈ̤ÓÂÈ fiÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙËÓ ˘Á›·, ·Ú¿ ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ‰˘Û¯ÂÚ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ∫·È Ù¤ÏÔ˜ οÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÌfiÓÔ ·fi Ù· ÂÌ‚fiÏÈ· ηٿ Ù˘ ÁÚ›˘ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÚÂÏ‹ÊıËÛ·Ó, ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ıËÎ·Ó 80 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∫˘Ú›· ˘Ô˘ÚÁ¤, Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·! ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ ·˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë ·Ú¯‹ ÁÈ· ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÍÂΛÓËÌ·, Ô˘ ı· ÛÙ›ÏÂÈ ÙÔÓ Î¿ı ηÙÂÚÁ¿ÚË ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÁÈ·Ù› ÙÔ ı¤Ì· ÀÁ›· Î·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜, ÎÚ·ÙÈΤ˜ Î·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ·ÚÔ¯¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÌÔÚÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘. ŸÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÙÈ̈ÚËÛ›· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ٤ÙÔȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∞Ó fï˜, οÔÈÔÈ ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈο, ÙfiÙ ›Ûˆ˜ ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÔ˘Ì ÛÙ· ÙÂÓو̤ӷ Û¯ÔÈÓÈ¿ Ô˘ ÂÚ·Ù¿Ì ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·.

∂•∂Δ∞™∂π™ ∫∞π ∞Δ√ª∞ ª∂ ∞¡∞¶∏ƒπ∞ ™ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÙÚfiˆÓ ÂͤٷÛ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ·Ó·ËÚ›· Î·È Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÚÔ¯ÒÚËÛ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ Ë ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜, ¢È· μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, η ∂‡Ë ÃÚÈÛÙÔÊÈÏÔÔ‡ÏÔ˘. ΔÔ ı¤Ì· ·ÊÔÚ¿ ÙȘ «∂Ó‰ÔÛ¯ÔÏÈΤ˜ (ÚÔ·ÁˆÁÈΤ˜, Ù˘¯È·Î¤˜/·ÔÏ˘Ù‹ÚȘ) ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ÂӉȿÌÂÛ˜ ÁÚ·Ù¤˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÙÂÙÚ·Ì‹ÓˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ ∂.¶∞.§., ÙˆÓ ∂,¶∞.™. Ì ·Ó·ËÚ›· Î·È Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ», ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ¡.3699/2008 (º∂∫ 199 ∞’) Î·È ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÚÔÊÔÚÈο ‹ ÁÚ·Ù¿, ηٿ ÂÚ›Ùˆ-

ÛË, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·: ·) ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÚÔÊÔÚÈο, ηÙfiÈÓ ·›ÙËÛ˘ ÙÔ˘˜, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ÁÚ·Ù‹ ÂͤٷÛË, ÂÂȉ‹: i) Â›Ó·È Ù˘ÊÏÔ›, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¡. 958/79 (º∂∫ 191 ∞’) ‹ ¤¯Ô˘Ó ÔÛÔÛÙfi ·Ó·ËÚ›·˜ ÛÙËÓ fiÚ·ÛË ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 67% ‹ Â›Ó·È ·Ì‚χˆ˜ Ì ÔÛÔÛÙfi ·Ó·ËÚ›·˜ ÛÙËÓ fiÚ·ÛË ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 67%,

Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÂÏ.11

™Â ··ÓÙËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÙÙÈ΋˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∫ÈÓËÙÈο ∞Ó·‹ÚˆÓ Û ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Û ·Ú¿ÓÔ̘ ÛÙ·ı̇ÛÂȘ Î·È ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ı¤Ì· Ù˘ Â·ÈÙ›·˜, ·Ó·Ê¤ÚıËΠfiÙÈ: ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó 22.595 ·Ú·‚¿ÛÂȘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Û ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î·È Ú¿Ì˜ ∞ÌÂ∞, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ™Â٤̂ÚÈÔ – √ÎÙÒ‚ÚÈÔ – ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 289 ¿ÙÔÌ· ÁÈ· ∂·ÈÙ›·.

ñ ¶EZO¢POMIAKH . . . . . . . . . . . .2 ñ MA™ EN¢IAºEPOYN . . . . . . . . .4 ñ ∞ª∂∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 ñ FLASH NEWS . . . . . . . . . . . . . .6 ñ TEXNH & ¶O§ITI™MO™ . . . . . . .7 ñ ™Δ∞ƒ∞Δ∞ ∞§∞ °∞§§π∫∞ . . . . . .17 ñ ∏ ∑ø∏ ™∞™ ª∞™ ∫∂ƒ¢π∑∂π . . .12 ñ E§§A¢A . . . . . . . . . . . . . . .14-15 ñ ª∞ƒ°∞ƒπΔ∏™ °πøƒ°√™ . . . . . .16 ñ AN£O§O°IO . . . . . . . . . . . . . .18

°ÈÔÚÙÈÓfi ¶·˙¿ÚÈ AÁ¿˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÂÏ.11

T· ¯Ú¤Ë ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Î·È Ë ‰›·ÈÙ· ÙÔ˘ K·Ú·ÁÎÈfi˙Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ·

ÛÂÏ. 19

¢π∞μ∞™Δ∂ ª∞™ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∞

www.keana.gr - www.pressreader.gr ÛÂÏ. 1


… Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ

B

IO

°P A

º

IK

O

ŸÙ·Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ¤ÊÙ·Û· ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ë ˘Ô‰Ô¯‹ Ô˘ ¤ÁÈÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ·…ŒÓ·˜ ÎfiÌÔ˜ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi Ì ¤Ó· ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÛÊ›ÍÈÌÔ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ Ó· ÌÔ˘ Í·Ó·ı˘Ì›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔ‡Ú·ÛË Ô˘ ›¯· Î·È Ó· ÙËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ Û·Ó ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÚÔÛÂÚÓÒÓÙ·˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ηٷϿ‚·ÈÓ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ì ¿ÊËÓÂ Ô ÂÁˆÈÛÌfi˜ Ó· ·Ôηχ„ˆ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘. «∂›Ì·È Ôχ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜» ›· Î·È Í¿ψ۷ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÎÚ‚·ÙÈÔ‡. ¢ÂÓ ÎÔÈÌ‹ıËη ¿ÎÔ˘Û· fï˜ fiÏË ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ¤Î·Ó·Ó Î·È ÙfiÙ ηٿϷ‚· fiÙÈ Î·Ó¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È. ªÂ ÎÏÂÈÛÙ¿ Ù· Ì¿ÙÈ· ÁÈ· Ó· ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÎÔÈÌ¿Ì·È, ̿ψӷ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ Î·È ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ηٿ™ Ï·‚· fiÙÈ ÊÙ·›ˆ ÂÁÒ Î·È ÌfiÓÔ ÂÁÒ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÔÚıˆıÒ. Δ· ¤‚·Ï· Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÈÏ¿ˆ, H ·ÚÈÛÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌ· ÙÔÓ ÎÔÈÌÈṲ̂ÓÔ, ̤¯ÚÈ Ô˘ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· ÛËÎÒıËη Î·È ¯ˆM Ú›˜ η̛· ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ¿ÊËÛ· ›Ûˆ ÌÔ˘ ̤¯ÚÈ Î·È Ù· ÚÔÛˆÈο ÌÔ˘ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ∂›¯· ÌÂÚ‰¤„ÂÈ Ù· «ÓÈÒE ıˆ» Î·È Ù· «ı¤Ïˆ» ÌÔ˘ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ηٷϷ‚·›Óˆ ·Ó ÎÏ·›ˆ ‹ ÁÂÏ¿ˆ, ÂÚ·ÙÔ‡Û· ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ͤڈ ¿ÏÈ Ô˘ ¿ˆ ÁÈ· Ó· ÍÂʇÁˆ ·fi ÙȘ ·Ú¿ÍÂÓ˜ ÛΤ„ÂȘ Ô˘ ËÁ·ÈÓÔÂÚ¯fiÓÙÔ˘Û·Ó ·ÎfiI Ì· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ fiÙ·Ó Â›¯· ÊÙ¿ÛÂÈ ‹‰Ë ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫·Ú·˚ÛοÎË. ™ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ Ã›Ô˘ Î·È ¤ø ͈ ·fi ¤Ó· Ì·Á·˙› Ì Ô‰ÔÛÊ·ÈÚ¿ÎÈ·, Ô˘ ‹Ù·Ó ÙfiÙ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ›¯Â ‰‡Ô ÙÚ›· ÙÚ·Â˙¿ÎÈ· M Ì ηڤÎϘ Î·È fiÙ·Ó ¤ÊÙ·Û· οıÈÛ· Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÒ. ∞ÎÚÈ‚Ò˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÍÂÓԉԯ›Ô, Ô˘ ÙÔ ¤A ÏÂÁ·Ó ƒÈÙ˜ ·Ó ı˘Ì¿Ì·È ηϿ Î·È ÂΛ Ì·˙¢fiÓÙÔ˘Û·Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ Ì ÙȘ ·Ú·Ì¿Ó˜ (ηÚfiÙÛÈ·) Î·È ÙȘ Ú·Ì¿ÙÂȘ ÙÔ˘˜. √ ªÈ¯¿Ï˘ Ô °Ú¿„·˜, Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ‹Ù·Ó οÙÈ Û·Ó ·Ú¯ËÁfi˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÎÔ˘Ì·ÓÙ·‰fiÚÔ˜ ·ÊÔ‡ fiÏÔÈ ¤·ÈÚÓ·Ó ·fi ·˘ÙfiÓ ‰·ÓÂÈο ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· ÂÌÔÚ‡̷ٷ Ô˘ Ô˘ÏÔ‡Û·Ó Î·È fiÙ·Ó ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ·Ó ÙÔ˘ Ù· Â¤ÛÙÚÂÊ·Ó. ◊Ù·Ó ÙÔ «Û‡ÛÙËÌ·» Ù˘ Ìfi‰·˜ ÁÈ· fiANE•APTHTH ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·Ù›Úˉ˜ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ∞˘Ùfi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ¤ÁÈMHNIAIA EºHMEPI¢A Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ¤ÎÈ ÌÔ˘ Î·È ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ¿Ú¯ÈÛ· Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÌ·È Ì fiÙÈ Ì¿ı·ÈÓ· ÎÔTËÏ. 210 24.80.883 - 210 24.74.595 - 210 24.80.235 ÓÙ¿ ÙÔ˘˜. 6937 59 84 59 FAX: 210 24.70.341 Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È … e-mail: efimerida@dpwc.gr www.keana.gr Δ· ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ· Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘ I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô AÙfiÌˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÷ı‹Î·Ó ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ªÈ· ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ηÈÚfi ÙÔ ·ÓÙÚÈÎfi ÂÛÒ«™YNEP°A™IA - ¢HMIOYP°IA» ÚÔ˘¯Ô ÙÔ Ï¤Á·Ó ÛÒ‚Ú·ÎÔ Î·È ¤ÊÙ·Ó ̤∫·È ÂÁÒ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ¢ı‡Ó˘ EΉfiÙ˘: °ÂÒÚ. PÂı˘ÌȈٿ΢ ¯ÚÈ ÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ. ªÂÙ¿ ÙÔ Â›·Ó ÛÏÈ¿ÎÈ Î·È æ¿¯Óˆ ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÌÔ˘ Ó· ‚Úˆ Œ‰Ú·: KÚËÙÈÎÔ‡ ¶ÂÏ¿ÁÔ˘˜ 1, ¶¿ÚÎÔ ¶fiÏ˘

H ºøNH TøN A.M.E.A.

ÕÓˆ §ÈfiÛÈ·, Δ.∫. 133 41, Δ.£. 46015 Y‡ı˘ÓÔ˜ T˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ: PÂı˘ÌȈٿ΢ °ÈÒÚÁÔ˜, A˘ÏÒÓÔ˜ 1 - ÕÓˆ §ÈfiÛÈ· AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜: °. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ - °. PÂı˘ÌȈٿ΢ ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜: K. °ÈÒÚÁ·˜ - B. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ - °. ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓ¿Î˘ °. M·ÚÁ·Ú›Ù˘ - M·Ú›· §·Ì¿Ú· EÏ¢ı. ™˘ÚÈ·ÓÔ‡ - A. XÂÏÈÒÙ˘ ETH™IE™ ™YN¢POME™ ATOMA ME ANA¶HPIA ¢øPEAN ™Y§§O°OI, ¢HMOI, ETAIPIE™, OP°ANI™MOI, NO™OKOMEIA 200€ I¢IøTE™ 60€ AÚÈıÌfi˜ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ EıÓÈ΋˜ TÚ·¤˙˘: 074/480033-89 KYK§OºOPEI KAI ™E E§§HNIKE™ A¶OIKIE™ TOY E•øTEPIKOY OÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ A.M.E.A. ‹ fi¯È, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ·ÚıÚÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¤ÁÁÚ·ÊË ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. XÂÈÚfiÁÚ·Ê· ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó· ‹ fi¯È ‰ÂÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È. YÔÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ¿ÚıÚ· ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î·Ù’·Ó¿ÁÎË ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜

ÛÂÏ. 2

Ï›ÁÔ Ï›ÁÔ Îfi„ ·fi ‰Ò, Îfi„ ·fi ÂΛ, ÙÔ Î¿Ó·Ó ٿÓÁη. ∫·È ÙÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ Â›Ó·È fiÙÈ Á¤ÌÈÛÂ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˜ Ù¿ÓÁη Î·È ¯¿ıËÎ·Ó Ù· Û҂ڷη. ΔÒÚ· ı· ÌÔ˘ ›ÙÂ, ÔÈ· Â›Ó·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿; ∫¿ÔÙ „¿¯Ó·Ì ӷ ‚Úԇ̠ÙÔ Ô˘Ï› Ì·˜ ÛÙÔ ÛÒ‚Ú·ÎÔ, ÙÒÚ· „¿¯ÓÔ˘Ì ÙÔ ÛÒ‚Ú·ÎÔ. ΔÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ì ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ ’41. √ ÎfiÛÌÔ˜ ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ÏÂÊÙ¿, ÔÏÏ¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·, ÙÛÔ˘‚¿ÏÈ·, ̤¯ÚÈ Ô˘ Ù· ÛÎÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ¢ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó fï˜ ˘ÏÈο ·Á·ı¿ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ï‹ÚˆÓ fiÛÔ fiÛÔ ÁÈ· ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ „ˆÌ›. ™‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ÙfiÛË ÌÂÁ¿ÏË Â¿ÚÎÂÈ· ·Á·ıÒÓ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏÂÊÙ¿ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ô‡Ù ٷ ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë. ∂Ì›˜ ÔÈ ·ÁÎfiÛÌÈÔÈ Ï‚¤ÓÙ˜ Î·È ÊÈÏfiÙÈÌÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ˆ˜ ηٷÓÙ‹Û·Ì ¤ÙÛÈ; μ¿Ï·Ì ٷ ¯¤ÚÈ· Ì·˜ Î·È ‚Á¿Ï·Ì ٷ Ì¿ÙÈ· Ì·˜; ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ: Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Á·ı¿, Ì·˜ Ï›ÂÈ fï˜ ÁÓÒÛË, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ì ‰·ÓÂÈο Ó· ¿ÚÂÈ ‹ Ó· ‰ÒÛÂÈ. ¶ˆ˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È fiÛÔ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ·ÎfiÌ· …

÷ı‹Î·Ó ٷ ÎÂÎÙË̤ӷ ™Â Ï›ÁÔ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Êˆ˜ √ Ì·˘ÚÈṲ̂ÓÔ˜ Ô˘Ú·Ófi˜ Ì·˜ °›ÓÂÙ·È ‡Ô˘ÏÔ˜ ¯ıÚfi˜ KÔÛÌ¿Î˘ ¿ÂÈ ÎÈ ¤Ú¯ÂÙ·È K·Ó›˜ fï˜ Ó· ͤÚÂÈ ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ∏ ÌÔ›Ú· ÙÈ ı· ʤÚÂÈ; ¢È·‰ËÏÒÛÂȘ; Δ·Ú·¯¤˜; ¶ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ ¯¿Ô˜; ¡· ÌËÓ ·ÎÔ‡ÂÈ Ô ÌÈÎÚfi˜; ¡· Ï›ÂÈ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜; ¶fiÏÂÌÔ˜ Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹ ∫·È οı ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ Œ¯ÂÈ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ¡·’ Ó·È ÛÙË ÁË ÈfiÙ˘!!! °.P.


∫Àƒπ∂ ¶ƒø£À¶√Àƒ°∂!!! ∞Ó ı¤ÏÂÙ ¤ÚÁÔ, Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ¢ÒÛÙ ·ÚÔ¯¤˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÙ ÙȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ Û·Ù¿Ï˜ Ì ˘¤ÚÔÁη ÔÛ¿ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ª∫√, Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·. ∞Ó ı¤ÏÂÙ ¤ÚÁÔ, Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ‰Ô‡Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ηٿ̷ٷ. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÂÚ¿ÛÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ‰fiıËÎ·Ó ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ·Ó·ËÚÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, Ô˘ ‰ÂÓ ¤È·Û·Ó ÙfiÔ, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ·¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ë Ù·ÎÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ̛· οÛÙ· ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯ˆÓ Î·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘ ·‰ÈÎË̤ÓÔ (Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›·). ∞˘Ùfi Ô˘ ˙ËÙ¿ÌÂ Â›Ó·È Ë ¿ÌÂÛË ‰È·ÎÔ‹ ÙˆÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘˜ Ì ·ÚÔ¯¤˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ô˘ ı· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ·fi ÙÔ Î·ı’ ‡ÏËÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. ™·Ó ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Û·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙ· ÔÏÈÙÈο ÙÔ˘˜ ÁÚ·Ê›Ô, ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó ¿ÙÔÌ· ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ÙÔ ›‰ÈÔ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â› fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Î·È ÂÈϤÔÓ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞Ó ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ οı ÊÔÚ¤·, Ô˘ ı· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÙ fiÙÈ ·Ú¿ÁÂÈ ¤ÚÁÔ ¤ÛÙˆ Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi, ÔÈ ··Ú·›ÙËÙÔÈ ÎÚ·ÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ì ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÙÔ˘ ·Ó¿ÁΘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ú¿ÁÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂϤÁ¯ÂÈ Î·È Ó· ÎÚ›ÓÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ·. Δ· ‰‡ÛÎÔÏ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ·ÏfiÁÈÛÙË Û·Ù¿ÏË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, Ô‡Ù ÙÔÓ ˆ¯·‰ÂÚÊÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ Ì·˜ Î·È Â›Ó·È ÓÙÚÔ‹ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÊÈÏfiÙÈÌÔ Î·È ÙË Ï‚ÂÓÙÈ¿ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô˘ ÂÌ›˜ Â‰Ò ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì Ô˘ Î·È ˆ˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘ÌÂ.

ª∫√ ÙˆÓ 7.726,48 ÙËÓ Ë̤ڷ, οı ̤ڷ… À¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË; ª· ‚¤‚·È·. ∏ ∂ıÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›· Ë ÔÔ›· ›¯Â ¤ÍÔ‰· 8.460.497,25 ¢ÚÒ, ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 1/1/2006 ¤ˆ˜ 31/12/2008. ¢ËÏ·‰‹, 2.820.165,75 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‹ 7.726,48 ¢ÚÒ ÙËÓ Ë̤ڷ! ∞˘Ù¿ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿ Ô˘ ›¯·Ì ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜, Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 3.946.024,26 ¢ÚÒ! £· ÌÔ˘ ›Ù ÁÈ·Ù› Ù· ·Ó·Ê¤Úˆ ÙÒÚ·. ª· Ê˘ÛÈο ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ıËÙ›· Ù˘. ΔÔ Ì¤Á· ı¤Ì· ›ӷÈ, ÙÈ ¤ÚÁÔ ·Ú¿ÁÂÙ·È Ì ٤ÙÔÈÔ ·ÎÙˆÏfi ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, fiÙ·Ó Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ‰fiıËÎ·Ó Û ÂÈÏÂÎÙÈΤ˜ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ Î·È ‰ˆÚ¤˜, ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÌfiÏȘ ÛÙÔ 5,75%, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ٷ ¤ÁÁÚ·Ê· Ù˘. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë ∂™∞ÌÂ∞ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û fiϘ ÙȘ ÂÈÙÚÔ¤˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›·, ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ∂™¶∞, ˙ËÙÂ›Ù·È Ë Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË Ù˘ Â¿Ó ¤Ó·˜

Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ ÁÈ· ÎÈÓËÙÈο ·Ó·‹ÚÔ˘˜ Ù·Í›, ÎÏ. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ì ÙË ‚ԇϷ ÙÔ˘ ÓÔÌÔı¤ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÈ Â›¯Â ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ÂÚÒÙËÛË Â›Ó·È Ì›·. ¶Ô˘ ‹Á·Ó Î·È Ô˘ ¿Ó ٷ ÏÂÊÙ¿; ŸÙ·Ó Ë Û˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ‰ˆÚÂ¿Ó ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·‹ÚÔ˘˜. ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ·Ú¤¯ÂÈ Î·Ì›· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ‹ ˘ÏÈ΋ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Û ·˘ÙÔ‡˜. ŸÙ·Ó…, ÔÏÏ¿ fiÙ·Ó… ™Â ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î·Ù¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Û ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ÂÈ. ™ÙË ‰Â ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ‚Ô˘Ï‹˜ ÂÈÒıËÎ·Ó ·fiÚÈÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Ù›ÔÙ· Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜. ∞Ó Î¿ÓÔ˘Ì ϿıÔ˜, ·˜ Ì·˜ ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜. ∫·È ÁÈ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ̤ÙÚÔ Û‡ÁÎÚÈÛ˘, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο fiÙÈ, Ì ٷ ¤ÍÔ‰· 4 ËÌÂÚÒÓ Ù˘ ∂™∞ÌÂ∞, ¤Ó·˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ηχÙÂÈ fiÏ· Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÙÔ˘ ¤ÍÔ‰· Î·È ÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÂÓfi˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ¯ÚfiÓÔ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ¤ÚÁÔ! ¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜ ÌfiÓÔ ÙÔ ÚÔÎÏËÙÈÎfi ÔÛfi Ô˘ ¯Ù˘¿ ¿Û¯ËÌ· ·ÏÏ¿ Î·È Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÂÍ·ıÏȈ̤ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·Ó·‹ÚˆÓ, Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒ-

ÛÔ˘Ó Ì ¤Ó· Â›‰ÔÌ·, fiÛÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ ·›ÚÓÔ˘Ó. ∏ ¢ı‡ÓË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ˘Á›·˜ Î·È ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Â› 18 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ Û˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î. μ·Ú‰·Î·ÛÙ¿ÓË Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ Î·È ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ Î·È Ó· ·Ó·ÚÙÔ‡Ó ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÂÍfi‰ˆÓ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ Ú¿ÍË, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ Î·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ fiÙÈ ı· Á›ÓÂÙ·È. ∂›Û˘, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ fiıÂÓ ¤Û¯Â˜ Û fiÏ· Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú‹Ì·, fiˆ˜ Î·È Ë ·Ó¿ÚÙËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È Ô ÎfiÛÌÔ˜. ∂ÓÙ¤ÏÂÈ Î‡ÚÈ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁ¤ ›¯·Ù ‰›ÎÈÔ. À¿Ú¯ÂÈ ÏÔ‡ÙÔ˜… μ·Û›Ï˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜

ÛÂÏ. 3


ª∞™ ∂¡¢π∞º∂ƒ√À¡ EÈÌÂÏÔ‡ÓÙ·È: ÕÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›· ÙÔ˘ KEA. ñ

∫·Ù¢ı‡ÓÛÂȘ ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Ù˘ÊÏÒÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤‰ˆÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ˙ËÙ¿ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· fiϘ ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ı· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙË ÌÂٷΛÓËÛË Ù˘ÊÏÒÓ ÛÙȘ ‰È·‚¿ÛÂȘ Â˙ÒÓ Û ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Ù˘ fiÏ˘. ñ ∏ ∂ıÓÈ΋ ∞ıÏËÙÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·Ëڛ˜ (∂∞√ª ∞ÌÂ∞) ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ¤ÓÙÔÓ· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÓËÛË Ù˘ °°∞ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙ· ۈ̷Ù›· ̤ÏË Ù˘ ÙȘ Ù·ÎÙÈΤ˜ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 2007-2008 Î·È ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÎÔÈÓ‹ ‰Ú¿ÛË. ™ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ-ÂÎÚfiÛˆÔÈ 20 ۈ̷Ù›ˆÓ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜. ™Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 14 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ô Î. ªÈÙÛ·Í‹˜ ˘ÔÛ¯¤ıËΠfiÙÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·, ÂÊfiÛÔÓ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ηٷı¤ÛÂÈ Ù· ‰ÂÏÙ›· ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Î·È Ù· ʇÏÏ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÙÚÈÂÙ›·˜. ªÔÏÔÓfiÙÈ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· Û˘ÌÌÔÚÊÒıËΠ̠ÙËÓ ··›ÙËÛË ·˘Ù‹, Ë °°∞ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ·ÎfiÌ· ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ÌË Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ˘ÔÛ¯¤ÛÂˆÓ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Á›ÓÂÈ ¿ÌÂÛ· ÌÈ· Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ÁÁ∞, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ı· ÂÈÛÎÂÊı› ÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ñ ªÂ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ï·ÊfiÓ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È ÔÈ ÎÏÈÓÈΤ˜ È·ÙÚÈο ˘ÏÈο Î·È ıÂÚ·¢ÙÈο ̤۷, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ı¤ÛÈÛË ÂÓÈ·›Ô˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ ÛÙË ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÀÁ›·˜, Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· 3,5 ‰È˜ ¢ÚÒ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË, Â›Ó·È Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ˘ÂÚÛ˘ÓÙ·ÁÔÁÚ¿ÊËÛ˘ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ·ÚfiÎÏËÙ˘ ˙‹ÙËÛ˘ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. Œ¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·ÔÛÙ·Ï› Û 263 Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ˙ËÙÂ›Ù·È Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÔÛÒÓ Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ÛÙ· Δ·Ì›· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Rebate. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÔÛfi 32 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ™Ù∂, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÈηȈı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ·Ó·‰ÚÔÌÈο ÂÚ›Ô˘ 300 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ñ ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜, ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÛÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË Â›Ó·È Ôχ ‚·ÛÈÎfi Î·È Ë ¶ÔÏÈÙ›· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘, ηıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ô˘ÛÈ҉˜ ‰Èη›ˆÌ· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ÌË ÂÍ¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ˘ÔÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· ∞ÌÂ∞ μ·Û›Ï˘ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ πÛfiÙËÙ·˜, ¡ÂÔÏ·›·˜ Î·È ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›· ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜. √ Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË Î·È ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ϤÔÓ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË ·ÊÂÓfi˜, Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ù›ÓÂÈ

ÛÂÏ. 4

ñ

ñ

ñ

ñ

ñ

Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË Ù˘ ÔÚı‹˜ ¿ÛÎËÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ. øÛÙfiÛÔ, Ê·ÓÂÚ¿ ÂÓÔ¯ÏË̤ÓÔ˜, Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜, Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °. ¡ÙfiÏÈÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó Î·È Â›¯Â ÎÏËı› ·Ô˘Û›·˙ ·fi ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ¯ˆÚ›˜ Î·Ó Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¤ÚıÂÈ, ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ·Ó·ËÚ›·. ÃÂÈÚfiÙÂÚ˜ Ë̤Ú˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÛÙ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο-·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο. Èڛ˜ ¢ı‡ÓË Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ª·Ù˙ÂÏ‹. ∞‡ÍËÛË Î·Ù¿ 1% ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÛÙÔÓ √°∞, ÂÚ›Ô˘ 500 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÙÚÈÂÙ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘. ∞‡ÍËÛË ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ËÏÈÎÈ·ÎÔ‡ ÔÚ›Ô˘ ÁÈ· ·ÁÚfiÙ˜ ÛÙÔ 62Ô ¤ÙÔ˜, Ì ‰Ú·ÛÙÈÎfi ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÚfiˆÚˆÓ Î·È ·Ó·ËÚÈÎÒÓ Û˘Óٿ͈Ó. ∞ÚÌfi‰ÈÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∞. §Ô‚¤Ú‰Ô˜. ™Â ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ë ∂ıÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›·, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Â¿Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ Û˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. Èڛ˜ ¤Ó· ¢ÚÒ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· Ì›ÓÔ˘Ó 20 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ∞ÌÂ∞ – ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÚÔÓÔÈ·ÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Î·È 12 ÊÈÏ·ÓıÚˆÈο ȉڇ̷ٷ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ πÔ‡ÓÈÔ, ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ «ÂÚÈÎÔÒÓ», fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÛÙÔ ÓÔ̷گȷÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚfiÓÔÈ·˜, ŒÊË μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ô˘. ΔÔ ÔÛfi ÙˆÓ 36.941,80 ¢ÚÒ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ 19 ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú›ÛÙ·Ó·Ó ÙÔ˘˜ Ù˘ÊÏÔ‡˜ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·˜ Û¯ÂÙÈÎfi Â›‰ÔÌ·. ΔËÓ ˘fiıÂÛË ··Î¿Ï˘„Â Ô ÓÔ̿گ˘ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ °È¿Ó˘ ª›¯·˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ηٷÁÁÂϛ˜ ÔÏÈÙÒÓ, ÂÓÒ Ë ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¶ÂÈÚ·È¿ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÂÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚ· ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ ·fi ÙÔ 2009, ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ Ó· ‚ÚÂÈ ÔÈÔÈ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·¿ÙË. √È Ï·ÛÙÔÁÚ·ÊË̤Ó˜ ˘ÔÁڷʤ˜ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ÛÙÂϯÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ „‡ÙÈΘ ÛÊÚ·Á›‰Â˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Δ˙¿ÓÂÈÔ, «∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜», «°. °ÂÓÓËÌ·Ù¿˜» Î·È ∞ÛÎÏËÈÂ›Ô μԇϷ˜ Î·È ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙ· ‰ÂÏÙ›· ·ÔÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ÊÏÒÓ. μ·ÛÈÎfi ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·Ëڛ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ÚÔÛÂÏ·ÛÈÌfiÙËÙ·, ηıÒ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÂÌfi‰È· Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó Ì ¿ÓÂÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, Ù˘ fiÏ˘. Δ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¶·˘Û›Ï˘Ô ·fi ÙÔ ÓÔ̷گȷÎfi ۈ̷ÙÂ›Ô ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·Ëڛ˜. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ ¿ÎÔ˘Û·Ó ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ fiÙ·Ó ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ‰ËÌÔÙÈο ÎÙ›ÚÈ· ‹ Ó· ‰È·Û¯›ÛÔ˘Ó ‰ÚfiÌÔ˘˜. ΔÔ π∫∞ ÚÔ΋ڢÍ 1.896 ı¤ÛÂȘ ÌÔÓ›ÌˆÓ È·ÙÚÒÓ ·fi ÙȘ 2.000 ı¤ÛÂȘ Ô˘ ›¯Â ·Ú¯Èο ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ, ηıÒ˜ 104 ı¤ÛÂȘ ›¯Â ÂÈ ÙÔ ∞™∂¶ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Û ∞ÌÂ∞. ΔȘ 104 ı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ· ¿ÙÔÌ· ‰ÂÓ ı· ÙȘ ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔ π∫∞, ·ÏÏ¿ Ô √∞∂¢ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ·fi ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ·, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔ΋ڢÍË ÁÈ· ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ· ¿ÙÔÌ· ÂΉfiıËΠÙÔ 2008 Î·È Ô ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·Ó¿ ‰ÈÂÙ›·.


∫ˆÌÈÎÔÙÚ·ÁÈÎfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙ· ∫·Ì›ÓÈ· ¶ÂÈÚ·È¿ ¡Ô 1! ΔÚÔ¯ÔÓfiÌÔ˜ ·ÚοÚÂÈ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘ Û Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ. ¶ÂÚ·ÛÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ οÓÂÈ ·Ú·Ù‹ÚËÛË. √È ‰˘Ô ¿ÓÙÚ˜ ÏÔÁÔÌ·¯Ô‡Ó. √ ·Ú·‚¿Ù˘ ·ÓÙ› Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û˘ÁÓÒÌË, ÙÚ¿‚ËÍ ÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi ÂÚ›ÛÙÚÔÊÔ Û·Ó … Ó· ¤‚Á·˙ ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘ ÙÔ ÌÏÔοÎÈ ÁÈ· Ó· ÁÚ¿„ÂÈ, ˆ˜ ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔ˜, οÔÈÔÓ Ô˘ ı· ›¯Â ·ÚοÚÂÈ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ! ∫ˆÌÈÎÔÙÚ·ÁÈÎfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙÔ §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ ¡Ô 2! °È· ı¤ÛË ·ÚηڛÛÌ·ÙÔ˜, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Î·È ÔÏ›Ù˘ ÏÔÁÔÌ¿¯ËÛ·Ó, Î·È Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÙÚ¿‚ËÍ … ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó, Ê·ÏÙÛ¤Ù·! ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› (Î·È ‰Ë ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔÈ), ·ÓÙ› Ó· χÛÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi ÙÔ˘˜ ηı‹ÎÔÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ, Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜! ∂‡ÏÔÁË Ë ·ÔÚ›· ÏÔÈfiÓ: ·Ó οÔÈÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ì ·Ó·ËÚ›· ÔÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó, ı· Û˘ÁÎÚ·ÙÈfiÓÙÔ˘Û·Ó Û ‰È¤ÓÂÍË ÁÈ· ı¤ÛË ·ÚηڛÛÌ·ÙÔ˜ Û ڿÌ· Â˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘ ÁÈ· ∞ÌÂ∞;;; ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› – ‰Ú¿ÛÙ˜ Ù¤ıËÎ·Ó Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·, Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó ‰ÈÎÔÁڷʛ˜ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·.

ªÂÏÂÙ¿Ù·È Ë ›‰Ú˘ÛË ∂ÓÈ·›Ô˘ Δ·Ì›Ԣ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÀÁ›·˜ ΔË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÁÈÁ·ÓÙÈ·›Ô˘ Ù·Ì›Ԣ ·ÚÔ¯ÒÓ ˘Á›·˜, Ô˘ ı· ηχ„ÂÈ Û¯Â‰fiÓ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜, ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘, Ë ÔÔ›· ÙÔ 2009 ¤ÊÙ·Û ÛÙ· 5 ‰È˜ ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ fiÚˆÓ ˘Á›·˜ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ˘ÂÚÙ·Ì›Ԣ ˘Á›·˜, Ô˘ ı· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ·Ú¯Èο ÙÔ 95% ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ı· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ∂ÓÈ·›Ô Δ·ÌÂ›Ô ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÀÁ›·˜ (∂Δ∞À). ™Â ·˘Ùfi ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÌÈÛıˆÙÔ›, ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ·ÁÚfiÙ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÌÔÚÔ‡Ó Î·È Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Ù·Ì›· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó, ÂÊfiÛÔÓ ÎÚ›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∂Δ∞À Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ·. √È fiÚÔÈ ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ ı· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÎÏ¿‰ˆÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÎÚ·ÙÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË. ΔÔ ∂Δ∞À ı· ·ÔÙÂÏ› ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÓÔÌÈÎfi ÚfiÛˆÔ ˘fi ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ù·Ì›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ì ÎÂÓÙÚÈ΋ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Â›Ó·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ë ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ˘Á›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ‰Ú·ÛÙÈÎfi ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ó·ËÚÈÎÒÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È Û Â·Ó¤ÓÙ·ÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ ·Ó·ËÚÈÒÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ô ‰Ú·ÛÙÈÎfi˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·Ó·ËÚÈÎÒÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ 18-19%.

ŒÓ·˜ Û·ÏÔ˜ ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ ¤Ú·!

ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÁÈ· … ∞ÌÂ∞ °È· ηӤӷ ·fi Ù· ‰›Î·È· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·Ó·‹ÚˆÓ, ÙˆÓ ÎˉÂÌfiÓˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∂ȉÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ· ‰Â ‰ÂÛ̇ÙËΠԢÛÈ·ÛÙÈο Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜. ∏ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÁÒÓ· ∞Ó·‹ÚˆÓ Î·È Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ºÔÚ¤ˆÓ Î·È ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ∞Ó·ËÚÈÎÔ‡ Î·È °ÔÓÂ˚ÎÔ‡ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ··ÈÙÒÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜, Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÛÙÔ˘˜ ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜. ∂›Û˘, ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ Û ·ÚÔ¯¤˜, ıÂÚ·›˜, Ê¿Ú̷η, Ù¯ÓÈο ‚ÔËı‹Ì·Ù· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Û ÂȉfiÌ·Ù·, Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î.·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ °. ∫·ÙÚÈ‚¿ÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· η›ÚÈ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘˜, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ › ˆ˜ Ì¿ÏÏÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÙˆÓ ·Ï‹ÚˆÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È ·˘Ùfi ı· ÙÔ ‰Ô˘Ó, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ.

«ª·ÁÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË» ÁÈ· ÙÔÓ ·˘ÙÈÛÌfi ·fi ∂ÏÏËÓ›‰· ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· ΔÔ «Ì·ÁÈÎfi» ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ÛÙË ıÂÚ·›· ÙÔ˘ ·˘ÙÈÛÌÔ‡ ·ÔηχÙÂÈ Ì ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ¤Ú¢ӷ ∂ÏÏËÓ›‰· ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜. ∏ ‰Ú ÿÚȘ ∫·ÚÓ¤˙Ë ÚfiÛÊ·Ù· ·ÚÔ˘Û›·Û ٷ ÔÚ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Û ‰ÈÂıÓ‹ Û˘Ó¤‰ÚÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ·˘ÙÈÛÌfi Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ™›‰ÓÂ˚ Î·È ÙË ªÂÏ‚Ô‡ÚÓË, fiÔ˘ ·Ó¤Ï˘Û ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘. °ÓˆÛÙÈÎfi ™˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÎfi ¢Ú¿Ì·. ∏ ›‰È· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ˘ Î·È Ù˘ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ, ÛÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Î·È ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÂȉÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÁÈ· οı ̤ÏÔ˜, fiˆ˜ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Êfi‚ˆÓ. ΔÔ °ÓˆÛÙÈÎfi ™˘ÌÂÚÈÊÔÚÈÎfi ¢Ú¿Ì· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Î¿ÔȘ ·fi ÙȘ ÈÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ·È‰È¿ Ì ·˘ÙÈÛÌfi, fiˆ˜ Ë ÁÓˆÛÙÈ΋ Î·È Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈ΋, Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘. ∏ ‰Ú ∫·ÚÓ¤˙Ë ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ϤÔÓ ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· Î·È ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, ÂÏ›˙ÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘. ∂fiÌÂÓÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ Â›Ó·È Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ Ù˘ Ó· ÂÍ·ψı› Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÚÔÛ‰ÔÎÒÓÙ·˜ ¿ÓÙ· ÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ∞˘Ùfi Ô˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˆ˜ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ë ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Ù¯ÓÈΤ˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È, Ë ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· Î·È ÔÈ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ οı ÔÌ¿‰·˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘, ÂÓÒ ÚÔÛˆÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÁÈ· ÙÔ Î¿ı ̤ÏÔ˜ Ù›ıÂÓÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ‰Ú ∫·ÚÓ¤˙Ë ı· ‚Ú›Ù ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.CBDmethod.com

∏ Stray Action – Pet Therapy Hellas Â›Ó·È Ì›· ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ȉڇıËΠ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÚÈÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Ù· ·È‰È¿ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û·ÏÔ˘˜, Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÚÁÔ Û ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ̤ۈ Ù˘ ıÂÚ·¢ÙÈ΋˜ Â·Ê‹˜ ÙÔ˘˜ Ì ˙Ò· Î·È Ó· ÚÔˆı› ÙȘ ˘ÈÔıÂۛ˜ ·‰¤ÛÔÙˆÓ ˙ÒˆÓ. √È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ù˘ SAPT, ·Ú¤· Ì ÙÔ˘˜ Û·ÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÓËÈ·ÁˆÁ›· Î·È Û¯ÔÏ›·, Ì ÛÎÔfi Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˘‡ı˘ÓË È‰ÈÔÎÙËÛ›· Û·ÏÔ˘, Ò˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ·‰¤ÛÔÙÔ Û·ÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ fiÙÈ ˆ˜ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÎˉÂÌfiÓ˜ Û·ÏÔ˘, fiÙ·Ó ÙÔÓ ËÁ·›ÓÔ˘Ì ‚fiÏÙ· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÏϤÁÔ˘Ì ÙȘ ·Î·ı·Úۛ˜ ÙÔ˘. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÊÈÏfi˙ˆÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜. ª›· ·ÎfiÌ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Ù˘ SAPT Â›Ó·È Ë ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ıÂÚ·›· ‰È· ̤ÛÔ˘ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ. ∏ÏÈÎȈ̤ÓÔÈ, ÂÓ‹ÏÈÎÔÈ Ì ·Ó·Ëڛ˜, ÚÒËÓ ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔÈ, ·ÛıÂÓ›˜ Ì ¯ÚfiÓȘ ·Ûı¤ÓÂȘ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÂΛÓÔÈ Ô˘ ‰È·‚ÈÔ‡Ó Ì¤Û· Û ȉڇ̷ٷ, ˙Ô˘Ó ÌÈ· ηıËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔ˘Ù›Ó·, ¯ˆÚ›˜ «·ÏÏ·Á‹ ·Ú·ÛÙ¿Ûˆӻ. ∏ ıÂÚ·¢ÙÈ΋ Â·Ê‹ Ì ˙Ò·, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙÔ˘˜ Û·ÏÔ˘˜, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÂÎ ÁÂÓÂÙ‹˜ ¯¿ÚÈÛÌ· Ó· ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔÚÁ‹, Â›Ó·È Â˘ÂÚÁÂÙÈ΋ ÁÈ· ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ Î·È „˘¯È΋ ÙÔ˘˜ ˘Á›·. ™˘Ó¤¯ÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Â›Ó·È Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂȉÈÎÒÓ ˘ÈÔıÂÛÈÒÓ Ù˘ SAPT, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ˘ÈÔıÂۛ˜ ÛÎ‡ÏˆÓ ·fi ÊÔÚ›˜ Ô˘ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·Ëڛ˜, ÔÈ ˘ÈÔıÂۛ˜ ·Ó¿ËÚˆÓ ÛÎ‡ÏˆÓ ·fi ȉÈÒÙ˜ Î·È ÔÈ ˘ÈÔıÂۛ˜ ÛÎ‡ÏˆÓ ·fi Û¯ÔÏ›·. ∏ SAPT Hellas ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÊÈÏÔÍÂÓ›· Û·ψÓ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ÂÚÈÛ˘ÏϤÁÂÈ Û·ÏÔ˘˜, ÂÎÙfi˜ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ó¿‰Ô¯Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ. Δ· ¤ÍÔ‰· Ù˘ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋˜ SAPT Hellas ηχÙÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ ›‰Ú˘Ì· «™Δ∞Àƒ√™ ¡π∞ƒÃ√™», ·ÚÈÔ ¯ÔÚËÁfi Î·È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÏËÎÙÚÔÏÔÁ‹ÛÙÂ: www.sapt.gr

ÛÂÏ. 5


FLASH NEWS ∞fi ÙȘ 27 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ô ÓfiÌÔ˜ Ô˘ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ì ·Ó·ËÚ›· ¿Óˆ ÙÔ˘ 67%, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› Ë ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ı· ηıÔÚ›˙ÂÈ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÚÙÈÛÙ› Ô‡Ù ÔÈ ›Ó·Î˜ ηٿٷ͢ Ì ‚¿ÛË Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·˘Ù¿. √ ÓfiÌÔ˜ ÌÔÚ› Ó· „ËÊ›ÛÙËÎÂ Î·È Ó· ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙÔ º∂∫ 156/∞/4-9-2009, ·ÏÏ¿ Ë ÚfiÛÎÏËÛË ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ ¤ÁÈÓ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙȘ 11-12-2009. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 250, fiÓÙˆ˜ η٤ıÂÛ·Ó ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Ô‡Ù ʈӋ Ô‡Ù ·ÎÚfi·ÛË. ¢ËÌÔÛȇıËΠÛÙÔ º∂∫, Ù‡¯Ô˜ μ 2617/31-12-2009 ∫ÔÈÓ‹ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÁÎÚ›ÓÂÙ·È Ë Û‡Ó·„Ë Û‡Ì‚·Û˘ Ì›ÛıˆÛ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û 28 ¿ÙÔÌ· ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ¤ˆ˜ 1 ¤ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ∫ˆÊÒÓ (∂π∫), ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ «§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∫¤ÓÙÚˆÓ ¶ÚÒÈÌ˘ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘» Î·È «§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∫¤ÓÙÚˆÓ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¡ÔËÌ·ÙÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜». ∞fi ÙȘ 12 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ηı›ÛÙ·Ù·È ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi˜ ÛÙË °·ÏÏ›· Ô ˘ÔÙÈÙÏÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ÙˆÓ 7 ÌÂÁ¿ÏˆÓ ηӷÏÈÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÒÛÙ ٷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘˜ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙ¿ Î·È ·fi Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ·ÎÔ˘ÛÙÈΤ˜ ‰È‰·Ûηϛ˜. √ ˘ÔÙÈÙÏÈÛÌfi˜ ÛÙË Á·ÏÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ˜ Û fiϘ ÙȘ ‚ÈÓÙÂÔÛÎÔË̤Ó˜ „˘¯·ÁˆÁÈΤ˜ Î·È ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ÂÎÔÌ¤˜, ÂÓÒ Ù· ·ÌÈÁÒ˜ ÂÓËÌÂÚˆÙÈο ηӿÏÈ· ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó 3 ˘ÔÙÈÙÏÈṲ̂ӷ ‰ÂÏÙ›· ÙËÓ Ë̤ڷ. ™Ù· ηӿÏÈ· ›¯Â ‰Ôı› ÚÔıÂÛÌ›· 5 ¯ÚfiÓˆÓ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÔÚʈıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ÓfiÌÔ Ô˘ ›¯Â „ËÊÈÛÙ› ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2005 ÂÚ› «ÈÛfiÙËÙ·˜ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›·». ¶¿ÁˆÛÂ Ë ˘fiıÂÛË ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ù˘ ∂ƒΔ ÌfiÏȘ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ηٿϷ‚·Ó ˆ˜ ÔÈ ÂÎÔÌ¤˜ ÛÙË ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋ ‰›‰ÔÓÙ·Ó Û·ÛÙ¿, Û ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙˆÓ ·¢ı›·˜ ·Ó·ı¤ÛˆÓ. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ‹Ù·Ó Ë ÂÍ‹˜: οÔȘ ·fi ÙȘ ÂÎÔÌ¤˜ Ù˘ ERT WORLD ‰ÂÓ ·Ó·ı¤ÙÔÓÙ·Ó Û˘ÓÔÏÈο Ì ‚¿ÛË ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ·fi ÂÙ·Èڛ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ‹ Û οÔÈ· ¿ÏÏË ÚÔ΋ڢÍË ÁÈ· ·Ó¿ıÂÛË ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ∫¿ÔȘ ÂÎÔÌ¤˜ ·fi ÙÔ ¢™ Ù˘ ∂ƒΔ Ì ÂÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ οı ÙÚ›ÌËÓÔ, ·Ó¿ ‰¤Î· ÂÎÔÌ¤˜ Î·È Ì ÎfiÛÙÔ˜ οو ·fi 800.000 ¢ÚÒ. ŒÙÛÈ, ‰ÂÓ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·Ó Ó· Á›ÓÂÈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÔÛfiÓ ‹Ù·Ó ÌÈÎÚfi. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ, fiˆ˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ·Ú·ÁˆÁÔ›, ÛÙËÓ ERT WORLD ¤‚Á·ÈÓ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÎfiÛÙÔ˘˜ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜, ¯ˆÚ›˜ ÔÈ ¿ÏϘ ÂÙ·Èڛ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÚfiÔ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·Ó·ı¤ÛˆÓ. ∏ ÚÔ΋ڢÍË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 2009 ÁÈ· ÙÔ ¶Ú›ÛÌ·+, ÙÔ „ËÊÈ·Îfi ηӿÏÈ ÙˆÓ ∞ÌÂ∞, Ô˘ ··ÈÙÔ‡Û ÂȉÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ·Ú·ÁˆÁ¤˜ ·fi 26 ÂÙ·Èڛ˜, ‹Ù·Ó Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ 16 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ¶Ú·ÎÙÈο, fiˆ˜ ϤÓ ÔÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÂÙ·Èڛ˜ Û‹ÌÂÚ·, ›¯Â ‚ÚÂı› ÙÚfiÔ˜ ·Ú¿Î·Ì„˘ Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∫È ¤ÙÛÈ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ERT WORLD Û ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ· ÙˆÓ ‰¤Î· ÂÎÔÌÒÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ Î·Ó›˜. ΔËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÂÚ› ¿ÚÓËÛ˘ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔÓ ÓfiÌÔ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ √Δ∞ ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÈÙ¤ÚˆÓ (¡.3648/08, ¿ÚıÚÔ 3) ·ÓÙÈÎÚÔ‡ÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ §¿˙·ÚÔ˜ ∫˘Ú›˙ÔÁÏÔ˘. ∞ÈÙÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘, Ô Î. ∫˘Ú›˙ÔÁÏÔ˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÚfiÛÊ·ÙË ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ, Ô˘ ·¤ÚÚÈ„Â ·›ÙËÌ· Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ‰‡Ô ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÈ-

ÛÂÏ. 6

Ù¤ÚˆÓ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ¯ÒÚÔ˘. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Â›Ó·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi˜ fiÛÔ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ·Ó·ËÚ›·. ø˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, Î·È ÌÂÈÒÛÂȘ 50% ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÊˆÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ì ·Ó·ËÚ›· Ô˘ Â›Ó·È È‰ÈÔÎً٘ ‹ ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ¤˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. °È· ÙËÓ «ÂΉ›ˆÍË» ÙÔ˘˜ ·fi Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Î·È ÙÔ˘˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ∫fiÛÌÔ˘ ÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÛÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜. ΔË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó Ô ∞ıÏËÙÈÎfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ë ∫›ÓËÛË ¶ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· Ù· ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ¶Â˙ÒÓ ¶∂∑∏. ™ÙËÓ ÔÚ›· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ, ̤¯ÚÈ ÙË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫·ÛÔÌÔ‡ÏË, ÌÔ›Ú·˙·Ó ÂÓËÌÂÚˆÙÈο Ê˘ÏÏ¿‰È· ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜. √ÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠Â¤Ó‰˘ÛË 2 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ë ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ «Anatolia» ÛÙËÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹, ÌÈ·˜ ÌÔÓ¿‰·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ΔÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ·Ú·‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó ·fi ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÛÙËÚ›¯ıËÎÂ Ë ·Ó·Î·›ÓÈÛË Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙ· 53, ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó 3 ÛÔ˘›Ù˜ Î·È ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·Ëڛ˜, ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙȘ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜. ™Ù· ÂÁη›ÓÈ· ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜, ÂÓÒ Î·Ï¤˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ¢¯‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ £Ú¿Î˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ÷Ù˙ËΈÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Î·È Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ™Ô‡Ï· ÃÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ô ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ Î·È ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi, ¿Óˆ ·fi fiÏ· Â›Ó·È Ë „˘¯‹ Î·È Ë ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ¿ÓÙ· ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ûηϛ ÙÔ˘ ‚¿ıÚÔ˘. √È «ΔÈÙ¿Ó˜ ∞¯·˝·˜» Â›Ó·È ¤Ó· ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ۈ̷ÙÂ›Ô ∞ÌÂ∞, Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ· Î·È Î·Ï‡ÙÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ∞¯·˝·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ fiÌÔÚˆÓ ‰‹ÌˆÓ. √È «ΔÈÙ¿Ó˜» ÛÎÔfi ¤¯Ô˘Ó Ó· ʤÚÔ˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¿ÙÔÌ· Ì ÎÈÓËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÔÚıÔ‰ÈΤ˜ ‚Ï¿‚˜, Ó¢ÚÔÌ˘˚Τ˜ ·ı‹ÛÂȘ, ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Î·È ¿ÏÏ· Û¯ÂÙÈο, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi, ̤۷ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÔÏÏ¿, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. Δ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Â›Ó·È Ì¿ÛÎÂÙ Û ·ÌÍ›‰ÈÔ, Ù¤ÓȘ Û ·Ì·Í›‰ÈÔ, ¿ÚÛË ‚·ÚÒÓ Û ¿ÁÎÔ, ÔÌ¿‰· ÛÙ›‚Ô˘ Ì ÙÔ ¿ıÏËÌ· ÙˆÓ Ú›„ÂˆÓ Î·È ÂÈÙÚ·¤˙È· ·ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛË. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 2610-521732 ∫¿ÓÔÓÙ·˜ Ú¿ÍË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›· Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿, ÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ÚÈÔ St. Catherine’s British Embassy School ˘ÏÔÔ›ËÛ ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Û ȉڇ̷ٷ Î·È ÛˆÌ·Ù›· ·ÛıÂÓÒÓ, ̤۷ ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÎÏ·ÛÈÎfi Ì·Ú·ıÒÓÈÔ. ΔÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ, ‰¿ÛηÏÔÈ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔÓ 27Ô ∫Ï·ÛÈÎfi ª·Ú·ıÒÓÈÔ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· οı ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Ô˘ ‰È¤Ó˘Û·Ó, ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÁÈ· ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì Ó¢ÚÔÌ˘˚Τ˜ ·ı‹ÛÂȘ – MDA ∂ÏÏ¿‰·˜ (Muscular Dystrophy Association) Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ·Ó‡·ÓÙÚˆÓ ÂÁ·ˆÓ, ÛÙÔ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ›‰Ú˘Ì· HOPE. ™Â ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ÚÈÔ St. Catherine’s British Embassy School ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘, Ô μÚÂÙ·Ófi˜ ڤۂ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‰Ú. ¡Ù¤È‚ÈÓÙ §¿ÓÙÛÌ·Ó, Ù›ÌËÛ ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ·˘Ù‹, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·˜ Î·È ·Ú¤‰ˆÛ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÈÙ·Á¤˜ ÛÙ· ‰‡Ô ȉڇ̷ٷ.


Δ∂á∏ ∫∞π ¶√§πΔπ™ª√™ ñ ªÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ› «ΔÔ ˘ÂÚ¤Ú·Ó Â›Ó·È Â‰Ò» ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· ΔÛ›Ë √È «™ÎËÓÔ‚¿Ù˜» ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ʤÚÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ·˘Ù‹ ÙËÓ ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ı·ÙÚfiÊÈÏˆÓ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ 15 ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜ ÎÔÌÂÓÙ› «ΔÔ ˘ÂÚ¤Ú·Ó Â›Ó·È Â‰Ò» ÙÔ˘ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘ ·fi ÙÔ À¶¶√, §ÂˆÓ›‰· ΔÛ›Ë ÛÙÔ ∞ÓÙÈı¤·ÙÚÔ ª·Ú›·˜ •ÂÓÔ˘‰¿ÎË. ¢È¿ÊÔÚÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› (ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ, ÔÏ˘Ù¤ÎÓÔÈ, ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÎÏ) Î·È ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ÂÈı˘Ì›, ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÎÚ¿ÙËÛË 20 ı¤ÛÂˆÓ ‰ˆÚÂ¿Ó ÁÈ· οı ·Ú¿ÛÙ·ÛË ¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋, ·fi ÙȘ 26 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 28 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010. ∞·Ú·›ÙËÙË Ë ¤ÁηÈÚË ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÎÚ¿ÙËÛË ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ: 6972678611. ™ÙfiÚÈ ¤ÚÁÔ˘: ¶Ò˜ ı· Û·˜ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ·Ó ¤Ó·˜ Û˘ÁοÙÔÈÎÔ˜ ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ¿ Û·˜ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÓÂÎÚfi˜; £· ÙÔÓ ÈÛÙ‡·ÙÂ; £· ÙÔÓ ıˆÚÔ‡Û·Ù „˘¯·ÛıÂÓ‹; ◊ ı· ηÏÔ‡Û·Ù ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÓÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÙÂ; √È «™ÎËÓÔ‚¿Ù˜» Û·˜ ··ÓÙÔ‡Ó, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ £¤·ÙÚÔ ª˘ÛÙËÚ›Ô˘ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ 2006 Ì ÙËÓ Ôχ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, «ÎÂÓÙÚ›˙ÔÓÙ·˜» ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÁÈ· ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ì ۯÂÙÈ΋ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·. Info: ™ˆÌ·ÙÂ›Ô Δ¯ÓÒÓ & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ «™ÎËÓÔ‚¿Ù˜» / ∞ÓÙÈı¤·ÙÚÔ, ªÔÛ¯ÔÓËÛ›ˆÓ 36 ¶Ï·Ù›· ∞ÌÂÚÈ΋˜ / ΔËϤʈÓÔ: 6972678611 / flÚ˜ Î·È Ë̤Ú˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ: ¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 21:00 / ¢È¿ÚÎÂÈ· ·Ú¿ÛÙ·Û˘: 1.10’ / ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘: 18 ¢ÚÒ Î·È 15 ¢ÚÒ (ÊÔÈÙËÙÈÎfi).

ñ ∂ÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ Ù·ÈÓ›· … ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «æ˘¯fi‰Ú·Ì·» Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› ÙÔ ∫∂∫À∫∞ª∂∞ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, ÂÓÙ›ÓÂÙ·È Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘, ̤ۈ Á˘ÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘˜ Ù·ÈÓ›·˜, Ë ÔÔ›· Î·È ı· ÚÔ‚ÏËı› ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Ù·ÈÓÈÒÓ ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ì¤Ú· ÙˆÓ Á˘ÚÈÛÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ËıÔÔÈÔ› η٤ÁÚ·„·Ó ÙȘ ÛÎËÓ¤˜ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÛÙÔ Î·Ê¤ «∫√Àƒ™∞ƒ√™» ÛÙÔ ∫·Ù¿ÎÔÏÔ, ˘fi ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË Î·È ËıÔÔÈÔ‡ ÃÚ˘ÛԇϷ˜ ∞ÏÂ͛Ԣ. √È ˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ∫∂∫À∫∞ª∂∞ Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ËıÔÔÈ›· Ì „˘¯ÔıÂÚ·›·.

ñ ¶Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Ó‡̷ ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË – ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ ·fi ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ ÔÈËÙ‹ ∫ÒÛÙ· °. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ¶Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË- ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ ·fi ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ ÔÈËÙ‹ ∫ÒÛÙ· °. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ 22/02/10 ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ «∞fiÏψӻ, Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ¶ÂÈÚ·È¿. ΔËÓ ‚Ú·‰È¿ ¿ÓÔÈÍ Ì ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘, Ô ¡Ô̿گ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ °È¿ÓÓ˘ ª›¯·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ̠ıÂÚÌ¿ ÏfiÁÈ· ÛÙÔÓ ÙÈÌÒÌÂÓÔ ÔÈËÙ‹, ÂÍ·›ÚÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ Î·È ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ Ô›ËÛ˘ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹.

ñ ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘ «∂Ì›˜ ÙË Ï¤Ì ÙË ˙ˆ‹» ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô – Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ˙ˆ‹˜, Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈ΋˜ ªÔÓ¿‰·˜ ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∂ȉÈΤ˜ ∞Ó¿ÁΘ (ÛÙÔ °.¡. ∞ÛÎÏËÈÂ›Ô μԇϷ˜), ÂΉfiıËΠÚfiÛÊ·Ù· ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ∞ÚÌfi˜. Δ›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ «∂Ì›˜ ÙË Ï¤Ì ÙË ˙ˆ‹» Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜ ‰Ú. ª·ÚÈ¿ÓıË ∂. ªÂÛÛ‹ÓË. ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËΠ̠·Á¿Ë ÁÈ· Ù· ÕÙÔÌ· Ì ∂ȉÈΤ˜ ∞Ó¿ÁΘ Î·È Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Î¿ı ·ÚÌfi‰ÈÔ ÒÛÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ¿ÏÏˆÓ √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎÒÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ – ∂ȉÈÎÒÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ ∞ÌÂ∞. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Â›Ó·È Ì›· ηϷ›ÛıËÙË ¤Î‰ÔÛË Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ·Ê’ ÂÓfi˜ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ηÙ‚ϋıËÛ·Ó ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ, ÚÈÓ 14 ¯ÚfiÓÈ·, Ë ∂ȉÈ΋ ªÔÓ¿‰· √‰ÔÓÙÔıÂÚ·›·˜ ˘fi ÁÂÓÈ΋ ·Ó·ÈÛıËÛ›· Û ÂÓ‹ÏÈη ∞ÌÂ∞ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ Ì·˜. fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ Ë ‰Ú. ª·ÚÈ¿ÓıË ∂. ªÂÛÛ‹ÓË, ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ª¿ÈÔ˜ 1995 – ª¿ÚÙÈÔ˜ 2006 ‰¤¯ıËÎ·Ó ÙËÓ ÊÚÔÓÙ›‰· ÛÙ· Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›· ÂÚ›Ô˘ 23.000 ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· Ô‰ÔÓÙÔıÂÚ·›· ˘fi ÁÂÓÈ΋ ·Ó·ÈÛıËÛ›· 1269 ∞ÌÂ∞.

ÛÂÏ. 7


2 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΛ ™ÙȘ 25 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÎÏ›۷Ì ·ÎÚÈ‚Ò˜ 2 ¯ÚfiÓÈ· Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÛÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô Ì·˜! ¢‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ· ÔÔ›· ̤۷ ·fi ·ÁÒÓ· Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÔÎÙ‹Û·Ì ÔχÙÈ̘ ÁÓÒÛÂȘ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·ÌÂ Î·È ÚÔÛʤڷÌ ηٷʤÚÓÔÓÙ·˜ Ú¿ÁÌ·Ù·, Ô˘ Ô‡ÙÂ Î·Ó Ê·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ·Ú¯Èο! ¶¿Óˆ ·’fiÏ· fï˜ ÂÚ¿Û·Ì ηϿ Î·È ÓÈÒÛ·Ì ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ· ·˘Ù¿ Ô˘ Ì¿ı·ÌÂ. °È· ·˘Ùfi Î·È Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ÂÂÙ›Ԣ Ì·˜ ÙÔ ÁÈÔÚÙ¿Û·Ì ·Ó¿ÏÔÁ·! °È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙÔ Î¿„·ÌÂ! ª·Ú›· §Ô˘˝˙· ¶··‰¿ÎË ∂Î·È‰Â‡ÙÚÈ·

2 ¯ÚfiÓÈ· Ì·ı‹Ì·Ù· ™ÙȘ 25 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÎÏ›۷Ì ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ∫.∂.∞. Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÁÈ· fiÏ· Ù· ·È‰È¿ Î·È Î¿ÙÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ. °È· ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Ì¤Ú· οӷÌ ÌÈ· ÁÈÔÚÙԇϷ ʤÚÓÔÓÙ·˜ fiÏ· Ù· ·È‰È¿ ·fi οÙÈ, ‚¿Ï·Ì ÌÔ˘ÛÈ΋, ¯ÔÚ¤„·ÌÂ Î·È ‰È·ÛΉ¿Û·Ì fiÏÔÈ. ∂ÁÒ ¤¯ˆ ‚ÔËıËı› ¿Ú· Ôχ ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÛÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î¿Ó·Ì ̿ıËÌ· ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È Ú·ÎÙÈ΋ Û ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ‰ÂÓ Â›¯· ÙfiÛÔ Î·Ï‹ Â›‰ÔÛË fiÛÔ ¤¯ˆ ÙÒÚ·. ΔÔ Ì¿ıËÌ· Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ Î·È ÌÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ¢¯¿ÚÈÛÙÔ. Œ¯Ô˘Ì ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È ¤¯Ô˘Ì ̿ıÂÈ Î·È ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ›ÓÙÂÚÓÂÙ, fiÔ˘ ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘ÏϤÁÔ˘Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· fiÙÈ ‰‹ÔÙ ıÂÏ‹ÛÔ˘ÌÂ. £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔÓ Î. °ÈÒÚÁÔ Ô˘ ¤‚·Ï ٷ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È ÙËÓ ‰·ÛοϷ Ì·˜ ÙËÓ §Ô˘›˙· Ô˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ¿Ú· Ôχ. ∞ÚÁ˘ÚÒ ª·Ï‹

∂ÁÒ Â›Ì·È 16 Ì‹Ó˜ ÛÙ· ÕÓˆ §ÈfiÛÈ· Ô˘ οӈ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ Î·È Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ Áڿʈ fiÙÈ ÌÔ˘ ‰›ÓÂÈ Ë ª·Ú›· §Ô˘˝˙· ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ·Ú·Áڿʈ ΛÌÂÓ· Î·È ¤Ì·ı· Ó· Ì·›Óˆ ÛÙÔ πÓÙÂÚÓ¤Ù Ó· ‚Ú›ÛΈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÓËÛÈ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· fiÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ Ó· ÛÙ¤ÏÓˆ ÌËӇ̷ٷ ¤¯ˆ Ï›Á· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∫¿ı ¢Â˘Ù¤Ú·, ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹ ¤¯ˆ Ó· οӈ ·Û΋ÛÂȘ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ∞ÓÙÒÓ˘ §Â‚ÂÛÎ Î·È ¤Ì·ı· Ó· Ï·Ì‚¿Óˆ ÌËӇ̷ٷ. 2 ÊÔÚ¤˜ ‹Á· Ì ¯·Ú¿ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ô˘ Ì·˜ οÏÂÛÂ Ë Û¯ÔÏ‹ Î·È Ì’·ÚÂÛÂ. ™ÙÔ ÈÓÙÂÚÓ¤Ù ·ÎÔ‡ˆ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÈÔ ÔÏÏ¿ ͤӷ. ™ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ·ÎÔ‡Û·Ì ÂÏÏËÓÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ‹È·Ì ·Ó·„˘ÎÙÈο, Ê¿Á·Ì ηڷ̤Ϙ Î·È ÙÛÈ˜ Î·È Ô ÎÔÚÓ Ì fiÏ· Ù· ·È‰È¿. ÛÂÏ. 8

ŒÌ·ı· ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·: ¤Ì·ı· Ó· Áڿʈ, ¤Ì·ı· Ó· ‰È·‚¿˙ˆ, ¤Ì·ı· Ó· ÂÚÓ¿ˆ ʈÙÔÁڷʛ˜, ¤Ì·ı· Ó· ·›˙ˆ ¯·ÚÙÈ¿ ¤Ì·ı· Ó· Áڿʈ ÛÙÔ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ, ¤Ì·ı· Ó· ÛÙ¤ÏÓˆ ÌËӇ̷ٷ ¤Ì·ı· Ó· ·›ÚÓˆ ÌËӇ̷ٷ, ¤Ì·ı· Ó· ‚Ú›ÛΈ ÛÂÏ›‰Â˜ ÛÙÔ ÈÓÙÂÚÓ¤Ù. Œ¯ˆ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ô˘ Ì·ı·›Óˆ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ

ÃÚ˘ÛԇϷ ™ÙÂÚÁÈÔÔ‡ÏÔ˘ ∫¿Ó·Ì ÁÈÔÚÙ‹ ÙË ·Ú·Û΢‹ ‚Á¿Ï·Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ ÂÚ¿Û·Ì Ôχ ηϿ!

∂‰Ò Ì ·Ú¤ÛÂÈ Ô˘ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ˆ, Ô˘ οÓÔ˘Ì ̿ıËÌ·, ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÎÔ˘Ì·Ú¿‰Â˜ Î·È ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ‚¿˙·. ¶¿Ì ÂΉÚÔÌ‹ Ì ÙÔ Ô‡ÏÌ·Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· οÓÔ˘Ì Ì¿ÓÈÔ Î·È ÙÚÒÌ ʷ› Î·È Ê‡ÁÔ˘Ì Ì ÙÔ Ô‡ÏÌ·Ó. ∫·È ı¤Ïˆ Ó· οӈ Ì¿ıËÌ· Ì ÙËÓ ∫‡ÚÈ· §Ô˘˝˙· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ì·ı·›Óˆ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ.

∂ϤÓË ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ô˘


ΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ I would like to take this opportunity as we come to celebrate of the two years since we started the classes with this union. First I want to say that this school has been a great help to all of us. Before I joined the school, I was very lonely and bored at home but since i joined the school it has been keeping us busy and we have learned a lot. I want to thank the director of the union MR GEORGE for opening the door for all Off us regardless of our backgrounds, race, beliefs etc. This is a good experience meeting different people. Also I would like to thank our Teacher MISS LUISA for her great job! She is always pa-

tience with us and coupe with Us in many ways. Thank you very much. Last but not least, my fellow students for your Cooperation and the love you have shown to each one of us, Truly we are friend and i Pray that we will continue in that spirit. Finally, I hope that this union will continue with It’s wonderful work and the union becomes a channel for many to benefit from it. Thank From JOHN KIMANI It was a party and half !! We all enjoyed very much. We hope Avery thing continue Like that.

¶¤Ú·Û·Ó Ù· ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ fiÙÈ ÙÂÏÈο Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ¤Ê˘Á ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·. £˘Ì¿Ì·È ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Î·Ó Ó· ·Óԛ͈ ÙÔ email ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Ù· ηٿÊÂÚ· Ó· Ì¿ıˆ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÁÈ· ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜ ÎÈ fiÏ· ·˘Ù¿ ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Î·È ˘ÔÌÔÓÂÙÈ΋ ‰·ÛοϷ Ì·˜ ÙËÓ §Ô˘˚˙· ¶··‰¿ÎË… ∂Ï›˙ˆ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ·˘Ùfi ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ, ÁÈ· Ó· ÌË Ì›ÓÔ˘Ì ¯ˆÚ›˜ Ú¿ÍÂȘ Î·È ·ÔÌÔÓÒÛÂȘ, ·ÓÙ› Ó· ›̷ÛÙ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ› Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, Ó· ·ÏÏËÏÔ‚ÔËıԇ̷ÛÙÂ, Ó· ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ PC Ì·˜. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫˘ÚȷΛ‰Ë˜ ∫∞π ª∂Δ∞ Δ√ ƒπ•∞ª∂ ™Δ∞ ª¶√À∑√À∫π∞!!!!!!!!!!!!!!!!!!

∂¢ø ¶√À ∂ƒÃ√ª∞π ª∞£∞π¡ø ¡∞ ∫∞¡ø ¶√§§∞ øƒ∞π∞ ¶ƒ∞ª∞Δ∞ ∫∞π ∂πª∞π ∞¶√§ÀΔ∞ ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ª∂¡√™. μ§∂¶ø ∞¶√ ™∞™ √Δπ ŒÃ∂Δ∂ À¶√ª√¡∏ ª∞∑π ª√À ¡∞ ∫∞¡ø √Δπ °π¡∂Δ∞π ∂¢ø. ¶π™Δ∂Àø √Δπ ™∂ §π°∞ Ã√¡π∞ £∞ °π¡ø ∂¢ø ª∂™∞ √ ∫∞§ÀΔ∂ƒ√™ ª∞£∏Δ∏™. ª√¡√ ¶√À £∞ ∏£∂§∞ ∞¶√ ™∞™ ¡∞ ∫∞¡ø ∫∞Δπ ∫∞§√ √¶ø™ ¡∞ ∞™Ã√§√Àª∞™Δ∂ ª∂ ∫∞Δπ ¢π∞º√ƒ∂Δπ∫√. ¡∞ ∂πª∞π ™∂ ∂¡∞ ™π°√Àƒ√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ . Δ∏¡ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∫§∂π¡ø ∂¢ø 1 Ã√¡√ ∂™Δø ∫π ∞¡ ∂ƒÃ√ª∞π ∫∞ªπ∞ º√ƒ∞ £∂§ø ¡∞ ∂πª∞π ∂¢ø ™À¡∂Ã∂π∞ ∞§§∞¢∂¡ ¶∂πƒ∞∑∂π .∂Ãø ∫π ∂°ø Δ∞ ¢π∫∞ ª√À ¶ƒ√μ§∏ª∞Δ∞ . ¶∏°∞π¡ø ™Δ∏ ¢√À§∂π∞ ΔƒπΔ∏ ∫∞π ¶∂ª¶Δ∏ Δøƒ∞ ∂π¡∞π √Δπ Δ∏ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¶∏°∞π¡ø ™Δ√ ºøΔ∏ ∑∏∫√ °π∞ ™À∑∏Δ∏™∏ ∫∞π °π∞ ∞ÀΔ√ ª∂ Ã∞¡∂Δ∂ . ∞¶√ ¢ø ∫∞π ¶∂ƒ∞ £∞ ∂πª∞π ™À¡∂Ã∂π∞ ª∞∑π ™∞™ ∂∫Δ√™ ∞¶√ Δ∏ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ª√¡√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ ∫∞π ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. πø™∏º ª¶∂μ∂ƒ∞Δ√™

∫Ï›۷Ì ÛÙȘ 25 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 Ù· ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ Ì¿ıËÌ· ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ, Î·È ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ οӈ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÌÔ˘. ΔÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÌÔ˘ Áڿʈ, ÁÈ· Ó· Ì·›Óˆ ÛÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ÁÈ· ÓËÛÈ¿, ÙȘ ·ÔÎÚȤ˜ Î·È ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ª¿ıËÌ· ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú·, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË , Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, Ô˘ Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ‰È¿ÊÔÚ·. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ οӷÌ ÙËÓ ÁÈÔÚÙ‹ ¯ÔÚ¤„·Ì ̤¯ÚÈ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù· ÂÚ¿Û·Ì ˆÚ·›· Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· ›̷ÛÙ ηϿ Ó· ͷӷοÓÔ˘Ó ÙËÓ ÁÈÔÚÙ‹. ∞Ì·Ï›· ™˘Úȉ¿ÎÔ˘

ÛÂÏ. 9


¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏfiÁÈ· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ∞ÓıÔÏÔÁ›Ô˘ Ì·˜. ∏ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, Ù· ΛÌÂÓ· Î·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ô˘ ÌfiÓÔ ÂÌ›˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘ÌÂ. ŸÏ· Â›Ó·È ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ȉÈÔÎÙËۛ˜ ·ÙfiÌˆÓ Ì ÂȉÈο ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜, ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ Û ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›, fi¯È ÌfiÓÔ Û·Ó ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ‰ÒÚ· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ù ӷ ÚÔÛʤÚÂÙÂ, ·ÏÏ¿ Î·È Û·Ó ¤Ó· Ì¿ıËÌ· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ Ì·˜.

ÛÂÏ. 10


Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÛÂÏ.1 ii) ¤¯Ô˘Ó ÎÈÓËÙÈ΋ ·Ó·ËÚ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 67% ÌfiÓÈÌË ‹ ÚÔÛˆÚÈÓ‹, Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ٷ ¿Óˆ ¿ÎÚ·, iii) ¿Û¯Ô˘Ó ·fi Û·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ¿Óˆ ¿ÎÚˆÓ, iv) ¿Û¯Ô˘Ó ·fi οٷÁÌ· ‹ ¿ÏÏË ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‚Ï¿‚Ë ÙˆÓ ¿Óˆ ¿ÎÚˆÓ, Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ·‰‡Ó·ÙË ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÁÚ·Ê‹, v) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÂȉÈΤ˜ Ì·ıËÛȷΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ fiˆ˜ ‰˘ÛÏÂÍ›·, ‰˘ÛÁÚ·Ê›·, ‰˘Û·ÚÈıÌËÛ›·, ‰˘Û·Ó·ÁÓˆÛ›·, ‰˘ÛÔÚıÔÁÚ·Ê›·. ŸÙ·Ó Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ ÂÚ›ÙˆÛ˘ ·˘Ù‹˜ ÂÈı˘Ì› Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Î·È ÁÚ·Ù¿ Û οÔÈ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, ·˘Ù¿ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‚·ıÌÔÏfiÁËÛË, ‚) ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ʿÛÌ· ·˘ÙÈÛÌÔ‡ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È: i) ÁÚ·Ù¿ ‹ ii) ÚÔÊÔÚÈο, Á) ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÁÚ·Ù¿ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÎÔ‹˜ (ΈÊÔ›, ‚·Ú‹ÎÔÔÈ) Û ÔÛÔÛÙfi 67% Î·È ¿Óˆ Î·È fiÛÔÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏfiÁÔ˘ Î·È ÔÌÈÏ›·˜ (‰˘Û·ÚıÚ›·, ÙÚ·˘ÏÈÛÌfi˜) ηıÒ˜ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÈÏË„›·˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ‹ÛÂȘ, Ë ·fiÊ·ÛË ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÚÙË̤ÓË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜: www.ypeth.gr

°ÈÔÚÙÈÓfi ¶·˙¿ÚÈ ∞Á¿˘ 25 – 26 – 27 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010

∏ ÊÂÙÈÓ‹ Ì·˜ ¤ÎıÂÛË Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ì·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 25 - 26 Î·È 27 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ METRO ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ì·˜ ı· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂÚÁ·ÛÈÔıÂÚ·›·˜ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›· ÊÙÈ·Á̤ӷ fiÏ· ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ì·˜, fiˆ˜ ·Û¯·ÏÈÓ¿ ‰ÒÚ·, Ï·Ì¿‰Â˜, ·Û¯·ÏÈÓ¿ ·˘Á¿, ÎÔ˘Ì·Ú¿‰Â˜, ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ·, Úfi‰È·, ›Ó·Î˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÙÔ ∞ÓıÔÏfiÁÈÔ Ì ÙȘ ∞ÏËıÈÓ¤˜ ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ πÛÙÔڛ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ÂÚÁfi¯ÂÈÚ·. ∂Λ ı· ·Ú·‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È Î¿ÔÈ· ·fi Ù· ̤ÏË Ì·˜, Ô˘ Ì Ôχ ÎfiÔ Î·È ÌÂÚ¿ÎÈ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ηÏÏÈÙ¯Ӌ̷ٷ. £· ¤¯ÂÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙÔ˘˜ ÁÓˆÚ›ÛÂÙÂ, Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÂÙ ̷˙› ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙ›Ù ̷˙› Ì·˜ ·fi„ÂȘ, ȉ¤Â˜ Î·È ÁÓÒ̘ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·, Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Ì·˜ ‰‡Ó·ÌË, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÁηÏÈ¿ÛÂÙ ̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘, Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ô ·ÁÒÓ·˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ‚Ú·‚‡ÛÔ˘ÌÂ. ∂Âȉ‹ Ë ÂÚÁ·Û›· ÁÈ·ÙÚ‡ÂÈ fiϘ ÙȘ ·Ó·Ëڛ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ¯·Ú¿ Ì·˜ ı· Â›Ó·È Ó· ·Ú·‚Ú›Ù ÛÙÔ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ì ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÙÂ Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÙ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ì·˜.

∂Ï¿Ù Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ˆÚ·›· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ ·fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ì·˜ ∫Ô˘Ì ·Ú¿‰Â˜, ÂÈÎfiÓ˜, ËÌÂÚÔÏfiÁÈ·, ÈӿΘ ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ı· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ·Û¯·ÏÈÓ¿! ∂ϤÓË ÃÚ˘ÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ô˘

EÏ›˙ˆ ʤÙÔ˜ ÙÔ ¶¿Û¯·, Ó· ÌÔÚÒ Ó· ¿ˆ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÛÙËÓ Ó¤· ¤ÎıÂÛË Ì·˜, Ô˘ ı· Ô˘Ï¿Ì Ú¿ÁÌ·Ù· Ì·˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· ÎÂÚ·ÌÈο, Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ÔÈ ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ˜ ηٷÛ΢¤˜ Ì·˜. ¶¤Ú˘ÛÈ ÙÔ 2009 ‹Á ¿Ú· Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ fiˆ˜ ¿ÎÔ˘Û· Î·È ÂÏ›˙ˆ ÙÔ 2010 Ó· Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ·. ª¤¯ÚÈ ÙfiÙ ¤¯Ô˘Ì ÙË ÌfiÓÈÌË ¤ÎıÂÛË ÛÙË ÛÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô Ì·˜, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÎÂÚ·ÌÈο, ›Ó·Î˜ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤Ú¯ÂÛÙ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ̤¯ÚÈ ¶·Ú·Û΢‹. ∞ÓÙÒÓ˘ §Â‚¤ÛÎ

ÛÂÏ. 11


∏ ∑ø∏ ™∞™, ª∞™ ∫∂ƒ¢π∑∂π ∂›Ó·È ÌÈ· ·Ó·Óˆ̤ÓË ÛÂÏ›‰· ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜ Ô˘ ÈÔ ·ÏÈ¿ Ì ٛÙÏÔ ∏ ™∂§π¢∞ Δ∏™ ∑ø∏™ ª∞™ ›¯Â ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ì·˜. ¶ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ·Ó·Óˆ̤Ó˘ ·˘Ù‹˜ ÛÂÏ›‰·˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜ Ô˘ Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜, ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ì ·Á·‹ÛÂÈ. Δ· ·ÈÛı‹Ì·Ù· Ì·˜ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Èı·Ófiٷٷ Ó· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÂÈı˘Ì›· Ó· ÙÔ˘˜ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ηχÙÂÚ·. √È ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ì·˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·¢ı‡ÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ë Ô˘Û›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ Ì·˜ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È Á›ÓÔ˘Ó ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Î·È ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ Ì ÂÈÏÔÁ¤˜ Ì·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ηχÙÂÚ˜.

μπ√°ƒ∞ºπ∫√ APH ¶A¶A£ANA™IOY ∞ƒ∏™ ¶∞¶∞£∞¡∞™π√À!!! √ ∞¡£ƒø¶√™ ¶√À ∏ æÀÃ∏ Δ√À ∂π¡∞π Δ√ ™øª∞, ∏ ∞°∞¶∏, ª∂ ª√¡√ Δ√ μ§∂ªª∞ Δ√À §∂∂π ™∞™ £∂§ø ¡∞ À¶∏ƒ∂Δ∏™∂Δ∂ Δ∏¡ Δ∞•∏ ∞§§∞ ∫∞π Δ∏ ∑ø∏ ™∞™ ¡∞ Δ∏ º∂ƒ∂Δ∂ ª∂Δ∞ ∞¶√ ∫∞£∂ ∞¶√™Δ√§∏ ™ø∞. ∂ª¶ƒ√™ §∂∂π Δ√ μ§∂ªª∞ ∫∞π Δ∏ æÀÃ∏ ™∞™ ¡∞ ª∏ Δ∏¡ º∞∂π ∞¶√ ∫∞¡∂¡∞ ∏ ™º∞πƒ∞…

™À¡∂¡Δ∂À•∏ ™Δ∏¡ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞ «∏ ºø¡∏ Δø¡ ∞ª∂∞» Δ· ·È‰Èο ÌÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó… ‰‡ÛÎÔÏ·. ªÂÁ¿ÏˆÛ· ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹. ŒÈÓ· ÓÂÚfi ·fi ÙÔ ‚Ú¿¯Ô ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi ÙÔÓ ∫›Û·‚Ô. ™ÙËÓ ∞’ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ‹ÌÔ˘Ó Ôχ ηÏfi˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÙÔ 1948 ı˘Ì¿Ì·È Ì ÌÈ· ÙÛ¿ÓÙ·, ÌÂÏ·ÓÔ‰Ô¯Â›Ô Î·È ÙË ¤Ó· (ÙÔ ÎÔÓ‰˘ÏÔÊfiÚÔ) fiˆ˜ ÙÔ Ï¤Á·Ì ÙfiÙÂ Î·È ·˜ ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙfiÙ ÌÈÛfi˜ ·ÈÒÓ·˜. ŸÏ· ËÁ·›Ó·Ó ÌÈ· ¯·Ú¿, ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ›ӷ ÁÈ·Ù› ›¯·Ì ÙÔ Î‹Ô Ì ÙȘ ÂÏȤ˜, ÙÔ ·Ì¤ÏÈ, ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ fiÔ˘ ÙÔ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡Û·ÌÂ, ›¯·Ì ٷ ηÙÔÈΛ‰È· fiˆ˜ .¯. ÙÔ ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ Ô˘ οı ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ¤ÛÊ·˙Â Ô Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘ Ô ∫ÏÂÔ̤Ó˘ Î·È Ì·Á›ÚÂ˘Â Ë πÊÈÁ¤ÓÂÈ· Ë Ì·Ì¿ ÌÔ˘. ¢ÂÓ Â›¯·Ì ËÏÂÎÙÚÈÎfi Î·È ÛÙÔ Ì·Í¤ ›¯·Ì ÙË Á¿ÛÙÚ· Î·È ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Ì ͇Ϸ ·fi ·Ì¤ÏÈ ·ÌÂÏfi‚ÂÚÁ˜. ™·Ó ÙÒÚ· ÌÔ˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÌÔ˘. ŸÏ· Óˆ¿ Î·È ‰ÂÓ Í¯ÓÒ ÔÙ¤. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÌÔ˘… ◊Ù·Ó Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· ¯ÚfiÓÈ·. ªÂÙ¿ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÛÙ· 12 ÌÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂı· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi. ¶ÚÒÙÔ˜ Ì·ıËÙ‹˜ ¤‰ˆÛ· ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ¶·Ó/ÌÈÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ, ¡ÔÌÈ΋, £ÂÔÏÔÁÈ΋. ∑Ô‡Û· ÛÙÔ ÔÈÎÔÙÚÔÊÂ›Ô Ë ∑ø∏ fiÔ˘ Ì ‰¤¯ıËÎ·Ó ÌÂ Û˘ÛÙ·ÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·fi ÙÔÓ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË §·Ú›Û˘ Ô˘ η›ÙÔÈ Â›¯· ηϋ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÌÂÛ›Ù¢Û ÛÙÔ fiÙÈ Â›¯· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ͯˆÚÈÛÙ¿ ÁÈ· ÙË ÊÔ›ÙËÛË ÌÔ˘. ∂ÈÙ˘Á¯¿Óˆ Î·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ Û¯ÔϤ˜ Ì ÂÈÏÔÁ‹ ÌÔ˘ ÙËÓ ¶¿ÓÙÂÈÔ. ¢È·Êˆ-

ÛÂÏ. 12

ÓÒ Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘‰ÒÓ ÌÔ˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌÔ˘ Îfi„ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÁÈ· Ó· ÛÔ˘‰¿Ûˆ ¤Î·Ó· ‰‡Ô ‰Ô˘ÏÂȤ˜, Ì›· ÛÙÔ ÔÈÎÔÙÚÔÊÂ›Ô Ó· Ϥӈ η˙¿ÓÈ· Î·È È¿Ù· ÁÈ· ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÌÔ˘ Î·È Û˘ÓÔ‰fi˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶·È‰Â›· (‰ËÌÔÙÈÎfi) Úˆ›. •·ÊÓÈο ÙÔ ÔÈÎÔÙÚÔÊÂ›Ô ¯ˆÚ›ÛıËΠÛÙ· ‰‡Ô. ™ÙË ∑ø∏ Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔÓ ™øΔ∏ƒ∞ ¯ˆÚ›˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈο Ó· Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Î·È ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ó· ÂΉ›‰Ô˘Ó ‰‡Ô ¤ÓÙ˘· Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ∑ø∏ ∫∞π ™øΔ∏ƒ∞™. ∏ ∑ø∏ ‹Ù·Ó ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÌfi˜. √ ™øΔ∏ƒ∞™ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ı¤Ï·Ó ÙÔÓ Î·ıÔÏÈÎÈÛÌfi. ∂ÁÒ ·ÎÔÏÔ˘ıÒ ÙÔÓ ™øΔ∏ƒ∞ ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ‹Ù·Ó Ô ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜ ÌÔ˘ ·Ù¤Ú·˜ Ô ·Ù‹Ú πˆ¿ÓÓ˘ Î·È Ô Î. ª¿ÛÙ·˜ Ô ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÙÚÔÊ›Ԣ. ∞ÊÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¯ˆÚÈÛÌfi Ô‡Ù ÂÚÁ·Û›·, Ô‡Ù ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ· ¤Ó· Úˆ› fiÙÈ ı· ¤Ê¢Á· ÁÈ· Ó· „¿Íˆ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËڛ͈ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÌÔ˘. ™' ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘ 17 ‹ 18 ÂÙÒÓ Ô ·Ù‹Ú ∂ÈÚËÓ·›Ô˜ ÌÔ˘ ‰›ÓÂÈ Û˘ÛÙ·ÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÒÛÙ ӷ ‚Úˆ ¤Ó· Î·Ù¿Ï˘Ì· ̤¯ÚÈ Ó· ‚Úˆ ÂÚÁ·Û›·. °È· ·Ó‡ÚÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ‰È·‚¿˙ˆ ÙËÓ ¤Á΢ÚË ÂÊËÌÂÚ›‰· Δ∞ ¡∂∞ fiÔ˘ ÛÙȘ ·ÁÁÂϛ˜ ‚Ú›ÛΈ ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ∂§∞Δ√™ ÛÙË μ¿ÚÎÈ˙·. ∫·È ¤ÙÛÈ Û˘Ó¯›˙ˆ ·fi ÙË ÌÈ· ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÌÔ˘ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ‚Á·›Óˆ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÈ· Ó· ‚Úˆ ¯Ú‹Ì·Ù·. ŸÏ· ËÁ·›Ó·Ó ÌÈ· ¯·Ú¿.

£˘Ì¿Ì·È ¤ÓÙÔÓ· ÛÙËÓ ÂÊ˂›· ÌÔ˘… ÙËÓ Ù·‚ÂÚÓԇϷ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÈÛfiÁÂÈ· ›¯Â Î·È Ì›· ÛοϷ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û Û ÛÂ·Ú¤. ŒÓ· Úˆ› ÚÔۤϷ‚ ÌÈ· η̷ÚȤڷ Ô˘ fiÙ·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· Ì·˜ ¤È·ÛÂ Ù˘¯·›· Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Ó· ›̷ÛÙ ·ÁηÏÈ¿ Ì·˜ ·¤Ï˘ÛÂ. ªÂÙ¿ ‹Á· Û ÌÈ· ¿ÏÏË Ù·‚¤ÚÓ· ÛÙÔ ¶˘ÚÔÊ¿ÓÈ. ∞fi ÂΛ η٤ÏËÍ· ÛÙÔ King Palace ‚’ ÚÂÛ„ÈÔÓ›ÛÙ Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙË ™·ÚˆÓ›‰·. ∂›¯· Á›ÓÂÈ ÂÚÈ˙‹ÙËÙÔ˜. ÃfiÌÈ ÌÔ˘ ›ӷȅ Ó· οӈ Ì¿ÓÈÔ Î·È Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿Óˆ ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘ ÙËÓ Ï·˙ ·fi ¤Ó· ‚Ú¿¯Ô. ªÂ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ… ÙÔ ‰¤ÛÈÌÔ ÌÔ˘ Ì ÙË Ê‡ÛË Î·È ÌfiÓÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ÎfiÛÌÔ. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÌ·È Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ… ¢ÂÓ ÂÈı˘ÌÒ ÔÙ¤ Ù· ‡ÎÔÏ·, ÂÈı˘ÌÒ Ù· ‰‡ÛÎÔÏ·. √ÚÁ·ÓÒÓˆ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÌÔ˘… ¿ÓÙ·. π‰È·›ÙÂÚË ÈηÓfiÙËÙ· ¤¯ˆ… ÛÙ· ¿ÓÙ·. ™Ùfi¯Ô˜ ÌÔ˘ ›ӷȅ Ë ˙ˆ‹ ·Ï¿. £· ·¤ÙÚÂ· οÔÈÔÓ ÛÙÔ… Ó· ÌË Ì ÂÓԯϛ ËÏ›ıÈ·. £· ÚÔ¤ÙÚÂ· οÔÈÔÓ ÛÙÔ… Ó· Â›Ó·È Î·ı·Úfi˜. ¶ÚÒÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Î·È ÌÂÙ¿ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·… ¡·È. ∂‡ÎÔÏÔ Ó· Ù·ÈÚÈ¿ÍÂÈ Î·ÚȤڷ Ì ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·… ∞Ó¿ÏÔÁ· 50%-50%. √ ÚÒÙÔ˜ ¤ÚˆÙ·˜… ‰ÂÓ Í¯ÓÈ¤Ù·È ÔÙ¤. £· Ù·Í›‰Â˘· ¿ÏÈ… ∞§∂-ƒ∂Δ√Àƒ. £ÂˆÚÒ Ù·ÌÔ‡… ¢ÂÓ ¤¯ˆ Ù·ÌÔ‡. ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÓˆ οÙÈ… ÓÔÈÒıˆ ¯·Ú¿.


∞fi ¿Óˆ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿: ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∫¿ÚηÏ˘ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ πƒ∞ πˆ¿ÓÓ˘ ∫·Ú··Ù¿Î˘ Úfi‰ÚÔ˜ ΔÔÈ΋˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∞ıËÓÒÓ

°ÂÒÚÁÈÔ˜ ƒÂı˘ÌȈٿ΢ ÂΉfiÙ˘ Ù˘ «ºø¡∏™ Δø¡ ∞ª∂∞», Úfi‰ÚÔ˜ ∫∂∞ ™‡ÚÔ˜ ∞ÛËÌ·ÎԇϷ˜ ÂȉÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Δ∂∞∂Δ¢∂∞

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ŒÓˆÛ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ì ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È ‰È¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ∞ÓıÔÏÔÁ›Ô˘ Ì ÙȘ ∞ÏËıÈÓ¤˜ ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ πÛÙÔڛ˜ ÙˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›·. ∏ ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÓˆÛË ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ (πƒ∞) Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ª.∫.√. ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ οÓÔ˘ÌÂ, Û‡ÛÛˆÌÔ ÙÔ ¢.™. ÙˆÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Â›Ó·È ‰›Ï· Ì·˜ ËıÈο Î·È ˘ÏÈο, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ Ì·˜ ηıËÌÂÚÈÓÒ˜ fiÙÈ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰ÂÓ ÚÔÛٷهÂÈ ÌfiÓÔ ÙË ˙ˆ‹, ÙËÓ ÙÈÌ‹ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ÊÈÏ›·˜, ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ›ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û‹ÌÂÚ· Ë ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÏËÚfiÙËÙ·. ∫¿ÔÙ ÔÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ÁÂÓȤ˜ ÔÏÂÌÔ‡Û·Ó ÁÈ· ¤Ó· ȉ·ÓÈÎfi. ™‹ÌÂÚ· ·fi ÙËÓ „˘¯‹ Ì·˜ Ï›Ô˘Ó Ù· ÚfiÙ˘· Ô˘ Ó· Ì·˜ ÂÌÓ¤Ô˘Ó Î·È Ó· Ì·˜ ·Ú·‰ÂÈÁÌ·Ù›˙Ô˘Ó. ¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ˙Ô‡ÌÂ, ͤÚÔ˘Ì fï˜ ηϿ ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ·‰È¿ÊÔÚÔ˘, ÙÔ˘ ·ÙÔÌÈÛÙ‹, ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› οı ̤ÛÔ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÂÈ. Œ¯Ô˘Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ·ÊıÔÓ›·˜ Î·È ¤Ó· Ì˯·ÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi ηÙ‰·Ê›˙ÔÓÙ·˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ·Í›Â˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÛÙ· ·È‰È¿ Ì·˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÎÔÏÔÛÛÔ‡˜ Ó· ‚ÔÌ‚·Ú‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÓÂÔÏ·›· Ì·˜ Ì ηٷӷψÙÈο ȉ·ÓÈο. ŒÙÛÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ ·‡Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ¤˜ Î·È ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜, ·‡Ô˘Ó Ó· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ¿ÏÔÁÔ ÁÈ· Ó· ηÏ¿ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÌfiÓÔÓ ı¤ÛË Ó· ηı›ÛÔ˘Ó. ∑Ô˘Ó ¯ˆÚ›˜ ËıÈο ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Û ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÈ fiÏ· Ù· ˘ÏÈο ·Á·ı¿ ·ÏÏ¿ ¤Ó· Ù›ÔÙ· Û ȉ·ÓÈο. √È ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È ÔÈ ÔχÏÔΘ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈΤ˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›˜ ˆıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘˜ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË „˘¯Èο Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈο ·ÔÍËڷ̤ÓÔ˘˜ ·fi ·Í›Â˜, ÚfiÙ˘·, ȉ·ÓÈο ·ÊÔ‡ ·˘Ù¿ ÛÙË ˙ˆ‹

§

∂¡∞ƒ•∏ §∂πΔ√Àƒ°π∞™ ∂π¢π∫√À ¢∏ª√Δπ∫√À-¡∏¶π∞°ø°∂π√À ™Δ√ ∑∂ºÀƒπ ∂ÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÙÔ Ó¤Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ «∂ȉÈÎfi ¢ËÌÔÙÈÎfi ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ի ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∑ÂÊ˘Ú›Ô˘, ÌÂÙ¿ ·fi 16 ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜. ÕÏψÛÙ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ™·ÚÚ‹ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Î·ıfiÏÔ˘. ∂› ¢ËÌ·Ú¯›·˜ Ù˘ Î. ºˆÙÂÈÓ‹˜ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÙÔ ∑ÂʇÚÈ ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È ¤ÚÁ· ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜, Ô˘ ·Ó·‚·ıÌ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, fiˆ˜ ÙÔ ∂ȉÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ∫∞¶∏, Ô˘ ı· ·Ú·‰Ôı› ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ¢¯Ëıԇ̠ηϋ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Û·˜, Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∑ÂÊ˘Ú›Ô˘ Î·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÚÁ·Û›·˜ ∞Ó·‹ÚˆÓ Î·È Ë ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜ ı· Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ Û·˜ Û fiϘ ÙȘ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ οÓÂÙÂ.

Ô‡Ù ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ô‡Ù ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È. √ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂÓÒ ¤¯ÂÈ fiϘ ÙȘ ·Ó¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ·‰È·ÊÔÚ›· ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹, ÓÈÒıÂÈ ‚·ÚÂÌ¿Ú· ÏfiÁˆ Ù˘ ËıÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜ Ô˘ ÊÔ‚¿Ù·È ÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÚ›ÌÈ ÙË ÊˆÙÈ¿. √È ·˘ÙÔÎÙÔӛ˜, Ù· Ó·ÚΈÙÈο, ÙÔ ·ÏÎÔfiÏ, Ô Ù˙fiÁÔ˜, Ô ·ÓÒÌ·ÏÔ˜ ÂÚˆÙÈÛÌfi˜ ¤ÁÈÓ·Ó Û˘ÚÌfi˜. °È·Ù› fiÏ· Â›Ó·È ÂÈÊ·ÓÂȷο, ‚È·ÛÙÈο, Úfi¯ÂÈÚ· ÌÈ· Î·È ÔÈ Ó¤ÔÈ Ù· ’¯Ô˘Ó ۯ‰fiÓ fiÏ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ Ó· ÌÔ¯ı‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜ Ó· ÛÎÂÊı›. ∫˘Úȷگ› ÛÙË ÛΤ„Ë ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ· Ë ˘ÏÈ΋ ·fiÏ·˘ÛË Î·È Ë ·Ú¯‹ ¿Óˆ ·fi fiÏ· Ô Â·˘Ùfi˜ ÌÔ˘. ∏ ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÈ· Ó· ÎÚ‡„ÂÈ ÙËÓ ÛÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ ¿ÎÚ·ÙÔ ÂÁˆÈÛÌfi ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ı¤ÏÂÈ Ó¤Ô˘˜ ·ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛÙÔ˘˜ Î·È ·ÔÓÂ˘Ì·ÙÔÔÈË̤ÓÔ˘˜. ∏ ÎÔÈÓˆÓ›· Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ˆ˜ ¤Ó· ΢ÎÏÈÎfi ÙÔ›¯Ô˜ Ô˘ Ê˘Ï·Î›˙ÂÈ Î·È Ó›ÁÂÈ Ù· Ó·ÓÈο fiÓÂÈÚ· Î·È ¤¯ÂÈ ·˘ÙÈ¿ ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ fiÛ· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ, Î·È Ó· ÌË ·ÎÔ‡ÂÈ fiÛ· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ. √È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· Î·È Ó· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙˆÓ Ó¤ˆÓ. ª¤Û· ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ë ÎÚ›ÛË ÛÙË ÎÔÈÓˆÓ›· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛı› fiÙ·Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ì ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÚfiÔ‰Ô Î·ıÈÂÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚfiÙ˘· ‰›‰ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¤ÙÛÈ ÊÙÂÚ¿ Ì ˘ÔÌÔÓ‹, ÂÈÌÔÓ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·Ú΋ ı¤ÏËÛË Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. √È Ó¤ÔÈ Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· Û˘ÌÌÔÚʈıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔÈÌ›·: ∞ÓÙ› Ó· ·Ú·ÔÓÈ¤Û·È ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ¿Ó·„ ÙÔ ÎÂÚ›. ∞ÚΛ ÂÌ›˜ ˆ˜ ÁÔÓ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔ Û›ÚÙÔ. °. ¡. ª∞ƒ°∞ƒπΔ∏™

∞¡∞∫√π¡ø™∏ ∑ËÙÔ‡ÓÙ·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ (¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ˜) ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 210-2480235, 210-2474595, 210-2470341 ÛÂÏ. 13


∂§§∞¢∞ ª∂™™∏¡π∞ ∫ÔÈÓ‹ ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¢È· μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ ÁÈ· ÙË ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ – ˆÚÔÌÈÛı›ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, Ì ÔÛÔÛÙfi ·Ó·ËÚ›·˜ 67% Î·È ¿Óˆ, η٤ıÂÛ·Ó Ë ªÂÛÛ‹ÓÈ· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ¡¿ÓÙÈ· °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ô Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ Ù˘ ªÈ¯¿Ï˘ ∫·ÙÚ›Ó˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ‰‡Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜: «™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 39 ÙÔ˘ ¡. 3794/2009, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ËÚ›· ¿Óˆ ÙÔ˘ 67% Î·È ÌÂ Û˘ÌÏËڈ̤ÓË ‰ˆ‰ÂοÌËÓË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÚÔ¸ËÚÂÛ›·, ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û ı¤ÛÂȘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 2009 – 2010. ∂ÓÒ ÏÔÈfiÓ, ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‹‰Ë ÙÔ Ó¤Ô Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ı· ηıÔÚÈÛÙ› Ô ·ÎÚÈ‚‹˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Ó¿ ÎÏ¿‰Ô Î·È ÂȉÈÎfiÙËÙ·, ηıÒ˜ Î·È Ë Û¯ÂÙÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi». ∫·È ÂÚˆÙ¿Ù·È Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜: -¶fiÙ ı· ÂΉÔıÔ‡Ó ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ô ÓfiÌÔ˜ Î·È Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ì ·Ó·ËÚ›· ¿Óˆ ÙÔ˘ 67%. -°È·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÂÈχÂÙ·È ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ì ·Ó·ËÚ›· ¿Óˆ ÙÔ˘ 67%;

¶∞Δƒ∞ ™˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ô˘Û›·˜ ›¯·Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›· ¢˘ÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ÙÔÓ °ÂÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Δ¿ÛÔ ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ °. °Ú·ÌÌ·Ù¤· Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ¤‰ÂÈÍ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ù· ∞ÌÂ∞. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î·È ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ¶·ÙÚÒÓ ∞ÓÙÒÓ˘ ÷ÚÔÎfiÔ˘ÏÔ˜, Ô °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ¶··Ó·ÁÈÒÙÔ˘ Î·È ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ÙˆÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ∞ÌÂ∞ «∏Ï›˜» ∏Ï›·˜ °È¿ÓÓ˘ ¶··‰¿ÙÔ˜, «∞Ï΢ÒÓ˘» ¡·˘¿ÎÙÔ˘ ∂ϤÓË ¶·Ó·ÁÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ «™√æÀ» ¶·ÙÚÒÓ ∞ÁÁÂÏÈ΋ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ̤ÏË Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ù¤ıËÎ·Ó fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ∞ÌÂ∞ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û ‚·ÛÈο ı¤Ì·Ù· ˘Á›·˜, ÚfiÓÔÈ·˜, ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, ÂͤÊÚ·Û·Ó Î·È ÙÔ ·Ú¿ÔÓÔ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙ· ∞ÌÂ∞ Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 80% ÂÓÒ ˙‹ÙËÛ·Ó Î·È ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ÒÛÙ ٷ ∞ÌÂ∞ Î·È Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔÓ √°∞ Ì ÌÈÎÚfi ÎÏ‹ÚÔ, Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î¿ÚÙ· ·ÓÂÚÁ›·˜. √ °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ·fi ÎÔÓÙ¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÓÒ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ‰ÂÛ̇ÙËΠÂ›Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË – ·Ó Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi – ¯ÒÚÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ – ÛÙ¤Á·Û˘ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜.

§∂Ã∞π¡∞ ΔËÓ ˘ÔÎÚÈÛ›· Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ∞ÌÂ∞ ·Ó¤‰ÂÈÍ ͷӿ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ·ÎfiÌË ÂÓfi˜ ÙÚÔÊ›ÌÔ˘ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙËÓ ·Ôı‹ÎË ·È‰ÈÎÒÓ „˘¯ÒÓ ÙÔ˘ ∫∂¶∂¶ §Â¯·ÈÓÒÓ ∏Ï›·˜. √ 31¯ÚÔÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ô˘ ÓÔÛËÏ¢fiÙ·Ó ·fi ÙÔ 1995 ÛÙÔ ›‰Ú˘Ì· Ì ÛÔ‚·Úfiٷٷ ÓÔËÙÈο Î·È ÎÈÓËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ‚Ú¤ıËΠÓÂÎÚfi˜ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÙÔ˘ ·fi ÙË ÓÔÛËχÙÚÈ· Ô˘ ‹Á ӷ ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ π·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶·ÙÚÒÓ ∞ÁÁÂÏÈ΋ Δ˙ÈfiÏ·, Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ÓÂÎÚÔ„›·-ÓÂÎÚÔÙÔÌ‹, Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 31¯ÚÔÓÔ˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ·ıÔÏÔÁÈο ·›ÙÈ·. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ∫∂¶∂¶ §Â¯·ÈÓÒÓ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ Ó¤Ô ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ı·Ó¿ÙÔ˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ›‰Ú˘Ì· ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ¤¯ÂÈ ·ÊÂı› ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ¯ˆÚ›˜ È·ÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Ì ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜. ∞ӷʤÚÔ˘Ó Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÙË Ó‡¯Ù· Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ì ÙÔÓ 31¯ÚÔÓÔ, ˘‹Ú¯·Ó Û ˘ËÚÂÛ›· ÌfiÏȘ ÙÚÂȘ ‚ÔËıÔ› ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ Î·È Ì›· ÓÔÛËχÙÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ı·Ï„Ë Û˘ÓÔÏÈο 85 ·È‰ÈÒÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ÂÓÒ ÛÙÔ ›‰Ú˘Ì·

ÛÂÏ. 14

‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÁÈ·ÙÚfi˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ ÛÙÔÓ ÓÔÛËÏ¢fiÌÂÓÔ. ∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÙ·È Â›Û˘ fiÙÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ·fi ÙËÓ 1/2/2010 ¤‰ˆÛ·Ó ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÁÈ·ÙÚfi ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙȘ ÂÙ¿ ÂÊËÌÂڛ˜ ·Ó¿ Ì‹Ó· fi¯È ÛÙÔ ∫∂¶∂¶ §Â¯·ÈÓÒÓ, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ °·ÛÙÔ‡Ó˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙÔ 1998 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ∫∂¶∂¶ §Â¯·ÈÓÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› ¿Óˆ ·fi ÙÚÈ¿ÓÙ· ı¿Ó·ÙÔÈ ·È‰ÈÒÓ Ì ÓÔËÙÈο Î·È ÎÈÓËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.

¶Àƒ°√™ ΔË ÌË ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¶‡ÚÁÔ˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘, ̤۷ ·fi ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ Î·È ∞ÌÂ∞ «◊ÏȘ», Î·È ÂÈϤÔÓ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ¿ÌÂÛË ÚfiÛÏË„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛˆÛÙ‹ Î·È ¿ÚÙÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ΔËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ∂ȉÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó 15 ÂÚ›Ô˘ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û Ì 11 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÂȉÈÎfi ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÙÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ∂ȉÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ. ∞fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÎÈfiÏ·˜ Ì‹Ó˜ fï˜, fiˆ˜ ÂÍËÁÔ‡Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ù· ÚÒÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fiÙ·Ó ·ÔÊ·Û›ÛıËÎÂ Ë ÌÂÙ¿ıÂÛË Ù˘ ÓÔÛËχÙÚÈ·˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ó¤‚Ë Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔ ÂȉÈÎfi ‚ÔËıËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi. ™‹ÌÂÚ·, 5 Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ Î·È ÌfiÏȘ 4 ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË Î·È ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÛÙÔ ∂ȉÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÛÏËÊı› ÚÔÛˆÈÎfi, ·ÏÏ¿ ϤÔÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·È ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ηıÒ˜ ÌÂٷ٤ıËΠÛÙËÓ ¶¿ÙÚ· ˆ˜ ™¯ÔÏÈ΋ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∂ȉÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ 5Ë ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·.

™∞ª√™ Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›· Û ™¿ÌÔ, ÛÔ, §¤Û‚Ô, §‹ÌÓÔ Î·È πηڛ·, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ∫·ÚÏfi‚·ÛÈ ™¿ÌÔ˘, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∞ÌÂ∞ μ. ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›· Î·È Ì¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘Ì ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›·, °È¿ÓÓË μ·Ú‰·Î·ÛÙ¿ÓË. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Ù˘ §¤Û‚Ô˘, Ã›Ô˘, §‹ÌÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ «›Î·ÚÔ˜» Ù˘ ™¿ÌÔ˘, ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ·Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›·. √ Î. μ·Ú‰·Î·ÛÙ¿Ó˘ ·Ó¤Ï˘Û ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∞ÌÂ∞. ∞ӷʤÚıËΠÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ Û˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÂÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜, Ô˘ ı· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›· ›ÛË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜.

∫∂ƒ∫Àƒ∞ ΔËÓ ¿ÌÂÛË ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ›‰Ú˘Û˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ™Ù‹ÚÈ͢ ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›· ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ˙ËÙ› Ì ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ Ô ÓÔ̿گ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ¶Ô˘ÏË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ª·ÚÈÏ›˙· •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ì ‰Â‡ÙÂÚÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ Ô ÓÔ̿گ˘ ˙ËÙ› ·fi ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ 6˘ À¶∂ ¶·Ó·ÁÈÒÙË °Îԇ̷ ÙËÓ ÚÔÒıËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÚfiÙ·Û˘ ÛÙÔ ¶∂¶ ÙÔ˘ ∂™¶∞ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ¶Ú‚ÂÓÙÔÚ›Ô˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÂΛ Ó· ÛÙÂÁ·ÛÙ› ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ™Ù‹ÚÈ͢ ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›·. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÔÌfiʈÓ˘ ·fiÊ·Û˘, Ë ÔÔ›· ›¯Â ÏËÊı› ÛÙȘ 2 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Û ¢Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ÓÔÌ¿Ú¯Ë Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ·Ó·ËÚÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ¢À¶∂ π. ¡‹ÛˆÓ ™‡ÚÔ˘ ™‡ÚÔ˘ Î·È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ù˘ ÓÔÌ·Ú¯›·˜. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ¶Ú‚ÂÓÙÔÚ›Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ·Ôχو˜ ÒÚÈÌÔ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÛÙÔ ∂™¶∞ ηıÒ˜ ‹‰Ë ÔÈ ÌÂϤÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ·.


ΔËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ∂ÈÌÔÚʈÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫ˆÊÒÓ Î·È μ·ÚËÎfiˆÓ §¿ÚÈÛ·˜ Û ÌÈ· ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ú¢ڤıËÛ·Ó ÂÚ›Ô˘ ÂηÙfi ¿ÙÔÌ·. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §∞√™ Î. ƒÔÓÙÔ‡Ï˘, Ô Î. ƒ¿ÏÏ˘, Ô Î. §¤ÙÛÈÔ˜, Ô Î. ¶·ÙÛÈÔ‡Ú·˜ Î.·. ΔÔ ÊÏÔ˘Ú› Ù˘ ›Ù·˜ ΤډÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫ˆÊÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ °ÎÔ˘ÓÙ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜. °Ï¤ÓÙ· Û ÎÔÛÌÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· ‰È·ÛΤ‰·Û ٤ÏÔ˜ Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘.

ӤϷ‚·Ó ÁÈ’ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ô ÓÔ̿گ˘ ∏Ì·ı›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú··Ó·ÁȈٛ‰Ë˜ Î·È Ë ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μ¤ÚÔÈ·˜ ÷ÚԇϷ √˘ÛÔ˘ÏÙ˙fiÁÏÔ˘, ÂÓÒ ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó Î·È Ô ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ §¿˙·ÚÔ˜ ΔÛ·‚‰·Ú›‰Ë˜, Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ √Ï˘Ì›· π·Îˆ‚›‰Ô˘ Î·È Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶·‡ÏÔ˜ ¶·˘Ï›‰Ë˜. ΔÔ ÊÏÔ˘Ú› Ù˘ ›Ù·˜ ·Ó¤‰ÂÈÍÂ Ù˘¯ÂÚ‹ ÙË ‰‹Ì·Ú¯Ô μ¤ÚÔÈ·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ª¤ÚÈÌÓ·˜ Î. ªÂϛӷ ¢·ÌÈ·Ó›‰Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ ¤Ó· ·ÛË̤ÓÈÔ ÁÔ‡ÚÈ, ÂÓÒ ÙÔ ÊÏÔ˘Ú› ·fi Ù· ·ÙÔÌÈο ÙÛÔ˘ÚÂοÎÈ· ¤Ù˘¯Â Ë ÔÏ˘ÌÈÔӛ΢ ÙˆÓ ÃÂÈÌÂÚÈÓÒÓ Special Olympics ƒ¿ÓÈ· ¡¿ÎË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÛʤÚıËΠ¤Ó·˜ ·ÛË̤ÓÈÔ˜ ÛÙ·˘Úfi˜.

Δƒπ∫∞§∞

∫π§∫π™

§∞ƒπ™∞

™ÔÎ ¤¯ÂÈ ÚÔÎÏËı› ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ ¢ÈÔÙ¿ÌÔ˘ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·fi ÙȘ ʋ̘ Ô˘ ÔÚÁÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ı¤ÏÔ˘Ó ¤Ó· 14¯ÚÔÓÔ ·È‰› Ó· ¤¯ÂÈ ‚È·ÛÙ› ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ ·Ù¤Ú·. ∏ ˘fiıÂÛË ¿ÓÔÈÍ fiÙ·Ó ÙÔ ·È‰› ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÚ›ÂÚÁË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÂȉÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô fiÔ˘ ÊÔÈÙ¿. √È Î·ıËÁËÙ¤˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛ·Ó ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘, ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘. √È Î·ıËÁËÙ¤˜, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì›ÏËÛ·Ó Ì ÙÔÓ 14¯ÚÔÓÔ Ì·ıËÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÌ˘ÛÙËÚ‡ÙËΠfiÙÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ·ÛÂÏÁÔ‡Û ¿Óˆ ÙÔ˘. ™˘ÁÎÏÔÓÈṲ̂ÓÔÈ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ ıÂÒÚËÛ·Ó ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘˜ Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙȘ ∞Ú¯¤˜ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi, ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› ÙÔ ı¤Ì·. ∏ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ¤ÛÙÂÈÏ ÎÏ‹ÛË ÂͤٷÛ˘ ÛÙËÓ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ‰ÂηÙÂÙÚ¿¯ÚÔÓÔ˘ ·˘ÙÈÛÙÈÎÔ‡ ·È‰ÈÔ‡. √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ·Ó‹ÏÈÎÔ˘ ‰È¤„¢Û ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘, ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÚ›ÂÚÁË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ «ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ Ê·ÓÙ¿ÛÙËλ ÛÙÔ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ˘Á›·˜ ÙÔ˘. øÛÙfiÛÔ, fiÙ·Ó ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, ÂΛÓË ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ ÚÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ô Û‡˙˘ÁÔ˜ Ù˘ ›¯Â ·ÛÂÏÁ‹ÛÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ 14¯ÚÔÓÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ÌfiÏȘ 6 ÂÙÒÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÁÈÔ ÙÔ˘˜, Â›Û˘ ·˘ÙÈÛÙÈÎfi. ŸÙ·Ó ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ·Ù› ÙfiÙ ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷÁÁ›ÏÂÈ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi, ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ Ô Û‡˙˘ÁÔ˜ ›¯Â ÌÂÙ·ÓÈÒÛÂÈ Î·È Ù˘ ›¯Â ˘ÔÛ¯Âı› fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Û˘Ì‚Â› ÔÙ¤ Í·Ó¿. ∏ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Ô˘ ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙËÓ ˘fiıÂÛË ¤¯ÂÈ ÔÚ›ÛÂÈ È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋ ÂͤٷÛË.

∂¢∂™™∞ √ ΔÔ̤·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ∫∂∫À∫∞ÌÂ∞ ¶¤ÏÏ·˜, Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÂÍÔÈΛˆÛ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ¢’ Ù¿Í˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ Œ‰ÂÛÛ·˜ Ì ÙȘ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·Ó·ËÚ›·˜. ΔËÓ ΔÚ›ÙË 26 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›·, ∂ϤÓË ¶·ÛÏ·ÌÔ‡Ûη Î·È πÔÚ‰¿Ó· ∫ÈÎÈÏ›Áη ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ¢’ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 5Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙfiÛÔ ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ÛÙ¿Û˘ ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ·Ó·ËÚ›·, ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ, ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È Û˘˙‹ÙËÛË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ·Ê‹ÁËÛË ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜, Û˘˙‹ÙËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙÔ˘˜ Î·È ÏËÚÔÊfiÚËÛË Ì¤Û· ·fi ‰È·ÓÔÌ‹ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ¤ÓÙ˘Ô˘ ˘ÏÈÎÔ‡. ∂›Û˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ˘ÁÈÔ‡˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘, ÚÔÛˆÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ Î·È ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙ· ·È‰È¿. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ¿ÏϘ ¤ÍÈ ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ‰‡Ô ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ˆÚÒÓ, ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜.

μ∂ƒ√π∞ ™Â ȉȷ›ÙÂÚ· ˙ÂÛÙ‹ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË ÎÔ‹ Ù˘ ‚·ÛÈÏfiÈÙ·˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ª¤ÚÈÌÓ·˜ ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∂ȉÈΤ˜ ∞Ó¿ÁΘ ÛÙÔÓ ¶ÚÔÌËı¤·. ™ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ·˘Ù‹ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Ê›ÏÔÈ Î·È ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Î·È ÔÈ ∞Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, Ô˘ ı¤ÏËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ ª¤ÚÈÌÓ·˜. ΔË ‚·ÛÈÏfiÈÙ· ¢ÏfiÁËÛÂ Î·È ¤ÎÔ„Â Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ μÂÚÔ›·˜ ¡·Ô‡Û˘ Î·È ∫·Ì·Ó›·˜ Î. ¶·ÓÙÂÏ‹̈Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔ›Ú·Û ¢¯¤˜ ÛÙ· ·È‰È¿, ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ΔËÓ ·Á¿Ë Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ Ù· ·È‰È¿ Â·-

∞) ΔËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ‚·ÛÈÏfiÈÙ· ÙÔ˘ ¤ÎÔ„Â ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›· ÓÔÌÔ‡ ∫ÈÏΛ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ «£¤·ÙÚÔ» ÙÔ˘ ∫ÈÏΛ˜. ΔËÓ ›Ù· ¢ÏfiÁËÛÂ Ô Û‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔ˜ ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¶ÔÏ˘·Ó‹˜ Î·È ∫ÈÏÎÈÛ›Ô˘ ÎÎ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï, ÂÓÒ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ¡›ÎÔ˜ ∞‚Ú·Ì›‰Ë˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú¤ÛÙË Î·È ·ˇı˘Ó ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∞ÌÂ∞ °È¿ÓÓ˘ μ·Ú‰·Î·ÛÙ¿Ó˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ Î·Ù·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÚÔÛ¿ıÂȘ ÒÛÙÂ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ó· ¤¯ÂÈ ÙȘ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙ· ∞ÌÂ∞. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÔÈ ÙÚÂȘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ °ÈÒÚÁÔ˜ ºÏˆÚ›‰Ë˜, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶·Ú·ÛÙ·Ù›‰Ë˜ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫ÈÏÙ›‰Ë˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∫ÒÛÙ·˜ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ¿ÏÏˆÓ ∞Ú¯ÒÓ Î·È ºÔÚ¤ˆÓ Î·È Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘. μ) ŸÛÔÈ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ «∫›ÙÚÈÓÔ˜ Δ‡Ô˜» ÙÔ˘ ª¿ÎË ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˘, ÛÙÔÓ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ALTER, Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ 1/2/2010, Ì ¤Ó· ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ·˘Ùfi Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ∫Δ∂§-¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ∫ÈÏΛ˜ Ì ٷ ‰ÂÏÙ›· ΛÓËÛ˘ ∞ÌÂ∞, ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ «You Tube». ¶ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ ·ÚΛ Ó· ÏËÎÙÚÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ ¡√ª∞ƒÃπ∞-∫Δ∂§ ∫π§∫π™.

∫√ƒπ¡£√™ ∞) ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ ¤ÁÈÓÂ Ë ÂÙ‹ÛÈ· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›· Î·È Ë ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜. Δ›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô ·Ó·‹ÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÎÔ˜ ªÂÁÏ›Ù˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ÔÈ ÎÎ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ª·ÓˆÏ¿Î˘ ÕÁÁÂÏÔ˜, º·ÚÌ¿ÎË ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ÔÚÈÓı›ˆÓ Î. ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ Î·È ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ ÎÎ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ Ô ∞ȉÂÛ. ª·˘Ú·Á¿ÓÓ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ Ì ÁÚ·Ùfi ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Î·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÎÔ˜ ∫fiÏÏÈ·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÎÔ˜ ª·˘ÚÔÎÔÚ›‰Ë˜ ™ˆÎÚ¿Ù˘ ·ÊÔ‡ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ ¤‰ˆÛ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ Â›ÛËÌÔ˘˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜. ∫·ÙfiÈÓ ¤Î·Ó ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2009 Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ fiÔ˘ ·ÎÔ˘ÛÙ‹Î·Ó ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ› Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi Ù· ̤ÏË. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜ Ì ÙȘ ¢¯¤˜ ÁÈ· ¢fi‰ˆÛË ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Î·È ÙÔ˘ ∞Ó·ËÚÈÎÔ‡ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. μ) ™Â ·fiÁÓˆÛË ÁÔÓ›˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙÔ ÂȉÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ∫ÔÚ›ÓıÔ˘, ·ÊÔ‡ 5 Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·Ï˘Êı› Ù· ÎÂÓ¿ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ó· ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È Ó· Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ÁÔÓ›˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜. √È ÁÔÓ›˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Ôχ ˘ÔÌÔÓ‹ ˆ˜ ÙÒÚ· Î·È fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ‚ÚÂı› χÛË ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ŒÎÎÏËÛË ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘ ¤Î·ÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ¶. ∫¿·˜.

μ√§√™ ΔË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂȉÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ parking Û ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘ Î·È Û ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÁÈ· Ù· ∞ÌÂ∞ ˙ËÙ¿ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∫˘ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÀÁ›·˜ §ÂˆÓ›‰·˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ∞ÌÂ∞ ¤¯Ô˘Ó ÏÂÈÛÙ¿ÎȘ ÂÈÛËÌ·Óı› Î·È Î·Ïfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÎÈ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘.

ÛÂÏ. 15


∏ ÔÏÈÙÈ΋ Â›Ó·È Ë Ù¤¯ÓË Ó· οÓÔ˘Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ¶ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ ÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˜ ÚÒÙ· Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÛÙË ÏËıÒÚ· ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ó· ÙÔÓ ÚˆÙ‹ÛÂÈ ·Ó ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Ì fiÔÈÔ Ù›ÌËÌ· ›Ù ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÛÙ¤ÚËÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ¿ÏÏÔÙ ·ÊȤڈÓ ÁÈ· Ôχ „˘¯·ÁˆÁ›·, ›Ù ·ÊÈÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ°Ú¿ÊÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙÔ˘ Û ·¡. ª·ÚÁ·Ú›Ù˘ Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ‹ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ¿ÌÂÛ· ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ·Ó·‚È‚¿˙ÂÈÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È fi¯È ÙÔ˘ ηٷ‚È‚¿˙ÂÈÓ ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ Ì¿˙·˜, Ù˘ ·Á¤Ï˘. ¶ÔÏÈÙÈ΋ Â›Ó·È ˘fiÛ¯ÂÛË fiÙÈ fiÔÈÔ˜ ÌÂÈ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ı· ÙËÓ ·Û΋ÛÂÈ Ù›ÌÈ· Î·È Â˘Û˘Ó›‰ËÙ·. √ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ‹˜ Î·È Ó· ÎÔÈÙ¿ ¤Ú· ·fi Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ¶ÔÏÈÙÈ΋ ¯ˆÚ›˜ ËıÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÓÂÚfiÌ˘ÏÔ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¯ˆÚ›˜ ÓÂÚfi. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÛÙËÚ›¯ıËΠÛÙȘ ÎÔÌ›Ó˜, ÙȘ Ï·ıÚÔ¯ÂÈڛ˜, ÙȘ ›ÓÙÚÈÁΘ Î·È ÙȘ ÏÔ‚ÈÙÔ‡Ú˜ ›¯Â ÊÔ‚ÂÚfi ÎfiÛÙÔ˜. °È’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÚΛ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÊıÔÚ¿˜ Î·È ‰ÔÏÈÔÊıÔÚ¿˜ ËıÒÓ Î·È ·ÍÈÒÓ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ¤ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· ʈٛ˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ Ôχ ÛÎÔÙ¿‰È Î·È ÙÔ Êˆ˜ Â›Ó·È Ï›ÁÔ. ¡· οÓÔ˘Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ï¤ÂÈ Ô Ã¿‚ÂÏ. ∞˘Ùfi ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ ÓÔËÙfi ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÈfiÓÙ·È ÔÈ ÚÔÛˆÈΤ˜ Ì·˜ ÂȉÈÒÍÂȘ Ì ÙȘ ÂȉÈÒÍÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘. ∂›Ó·È ıÏÈ‚ÂÚfi ·ÓÙ› Û ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ȉÂÒÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Û ıˆÚËÙÈÎfi Î·È Ú·ÎÙÈÎfi Â›Â‰Ô Ù· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· Ó· ÂÚ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ‹ÛÛÔÓÔ˜ ÛËÌ·Û›·˜ ı¤Ì·Ù·. √ ª. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ›¯Â ‰È‰¿ÍÂÈ ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ·Ú¿‰ÔÛË ·˜ ÌË ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ì ÎfiÏ·ÛË. ¶¿ÓÙ· ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÂÎÏÔÁÒÓ ÂÈÎÚ·Ù› ÓÙfiÚÔ˜, ËÏÂÎÙÚÈṲ̂ÓÔ Îϛ̷, ˘ÚÂÙfi˜ ˘ÔÛ¯¤ÛˆÓ. ªÂÙ¿ fiϘ ÔÈ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÏËÛÌÔÓÔ‡ÓÙ·È. √È ÔÏÈÙÈÎÔ› Ì·˜ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ̤ÓÔ˘Ó ›Ûˆ. √È Ê›ÏÔÈ Ì·˜ Â˘Úˆ·›ÔÈ Â˘Î·ÈÚ›· ˙ËÙÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ÎÚ›ÓÔ˘Ó ·˘ÛÙËÚ¿ Ì ÙÔ ÙÚfiÔ Ô˘ ·ıÒ· ‚¤‚·È· ÙÔ˘˜ ·ÛÎԇ̠ÎÚÈÙÈ΋ Î·È ÂÌ›˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ‚·ÚÈ¿ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜. Δ· ·ÏÈ¿ ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·, ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, ÊÈÏÔÙÈÌ›·, ÙÈÌÈfiÙËÙ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· fï˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ. ∫˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ÚÂÌԇϘ Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ Û ÔÏÏ¿ οÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ. ∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¿ÂÈ ÁÈ· Ôχ. ŸÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛÙڷ̤ÓË ÙË ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÓ fi„ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ‰›ÓÔ˘Ì ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. °È· Ó· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ôχ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∏ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È Ë ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Ô˘ ÂÓ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÙÈÌÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Í›ˆÛË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú˘ıÌ›· Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜. ΔÔ fiÚ·Ì· Ù˘ ∂ӈ̤Ó˘ ∂˘ÚÒ˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Ì›· ÈÛfiÙÈÌË ·ÚÔ˘Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÌÈ· ·Ê‡ÓÈÛË Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË Î¿ı „˘¯ÈÎÔ‡ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î¿ı ¯ÒÚ·. ªÂ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ∂.∂. Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë Â‡ÚÂÛË ÂÓfi˜ ÎÔÈÓÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ fiÔ˘ ÔÈ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ› ÔÏÈÙÈÛÌÔ› ı· Û˘ÌÔÚ‡ÔÓÙ·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÒÓÙ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ηı¤Ó·˜ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ∏ ∂ÏÏ¿˜ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È Ó· Â›Ó·È Û Â·Ú΋ ‚·ıÌfi ¿ÍÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ú¤ÂÈ, ÙË ÓÔÔÙÚÔ›· ÙÔ˘ ·ÙÔÌÈÛÌÔ‡, ÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfiÓ Û˘ÌʤÚÔÓ, ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔÓ, ÙËÓ ·ÔÎfiÌÈÛË fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ˆÊÂÏÂÈÒÓ Ì ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÙËÓ Ù¿ÛË Ó' ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ¿ÏÏÔÙ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ¯·Ú¿ ‰È¿ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ ¯·Ú¿ ‰È¿ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜, Ó· ÌË ·Ê‹ÛÂÈ Ó· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó Û Á¿ÁÁÚ·ÈÓ· Ô˘ ı· ÌÔχÓÂÈ ÙÔÓ ˘ÁÈ‹ ÂıÓÈÎfi ÎÔÚÌfi. ∞·ÈÙÂ›Ù·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ÔÚıfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜, ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È Ó· Ï¿ÌÂÈ ¿ÓÙ· Ë ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ›ÌÂı· ¿ÍÈ· ̤۷ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∏ ÂÈ‚›ˆÛË Ì·˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂıÔ‰È΋ ÂÚÁ·Û›·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â˘Ê˘˝· Î·È ¿Óˆ ·fi fiÏ· ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·.

ÛÂÏ. 16

™ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠̠·ÓËÛ˘¯›· ÙËÓ ¤Î‰ËÏË ·ÁˆÓ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ô˘ ÌË ÌÔÚÒÓÙ·˜ Ù· 2 ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ÙËÓ ÔÈÛÙÚËÏ·Ù‹ÛÔ˘Ó, ‰ÚÔ˘Ó Î·È ÂȉÚÔ‡Ó ‰˘Ó·ÌÈο 2 ·ÓÙ›ÚÚÔ˜ Î·È ÎÂÓÙÚfiÊ˘Á˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ: ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÔ› Ì ʷۛ˙Ô˘Û˜ ÂıÓÈÎÈÛÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚÈÛÙ¤˜ Ì ·Ó·Ú¯›˙Ô˘Û˜ ‹ ÌˉÂÓÈÛÙÈΤ˜ Î·È ‰ÈÂıÓÈÛÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ. ΔÔ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Û·Ó Âȯ›ÚËÌ· fi¯È ÙÔ Ì˘·Ïfi ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÁÚÔıÈ¿. √ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÓ¤ÂÈ ¿ÁÓÔÈ·. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÌÈ· ÊÚ·ÛÂÔÏÔÁ›· Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Î·Ù¢ı›·Ó ÛÙÔÓ ∂ÌʇÏÈÔ. ªÈÏÔ‡Ó ÁÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˙‹ÛÂÈ Û·Ó Ó· Ù· ¤¯Ô˘Ó ˙‹ÛÂÈ. √ Ó¤Ô˜ ı¤ÏÁÂÙ·È Ì ·˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ. ∏ ¿ÁÓÔÈ· ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÁÂÓÓ¿ ¤ÙÛÈ ÌÈ· ÊÈÏÔÔÏÂÌÈ΋ „‡¯ˆÛË. ™' ¤Ó·Ó ÂÌʇÏÈÔ fiÏÂÌÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ÂÔ˘ÏÒÓÔÓÙ·È ÔÈ „˘¯ÈΤ˜ ÏËÁ¤˜, ‰ÂÓ Â˘ÓÔÂ›Ù·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ·ÏÏËÏÔηٷÓfiËÛ˘, Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Û˘Ó‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, ÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È ÂÈΛӉ˘Ó·, Û¿Ó ÔÈ Û˘ÓÂÎÙÈÎÔ› ‰ÂÛÌÔ› fiˆ˜ ϤÂÈ Ô ™ÔψÌfi˜ ÚÔ‚¿ÏÂÈ Ë ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ‰ÔÏÂÚ‹˜ ‰È¯fiÓÔÈ·˜. ™Â ηٿÛÙ·ÛË ÂÌÊ˘ÏÈÔÔÏÂÌÈ΋˜ „‡¯ˆÛ˘ ÂˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ¿ÓÙ· ÔÈ Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ¯ıÚÔ›. πÛ¯‡˜ ÂÓ ÙË ÂÓÒÛÂÈ ı· ‘ÚÂ ¿ÓÙ· Ó· Â›Ó·È ¤Ì‚ÏËÌ· Ì·˜ ÛÙË ˙ˆ‹. ΔÔ ·›Ì· Ô˘ ¯‡ıËΠÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÌʇÏÈÔ fiÏÂÌÔ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â·Ê‹˜ Î·È fi¯È ‰È·›ÚÂÛ˘.

√ ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤¯ÂÈ ¤ÌÊ˘ÙË ÙË Ù¿ÛË Ó· ÎÚ›ÓÂÈ Î·È Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ· Á‡Úˆ ÙÔ˘. ™˘ÁÎÚ›ÓÂÈ, ·ÔÚÚ›ÙÂÈ, ·Ô‰¤¯ÂÙ·È. ∏ ÎÚÈÙÈ΋ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙÔ‡ Î·È Á›ÓÂÙ·È Ì ÔÈΛÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜. ª·˜ ˆÊÂÏ› fï˜ Ó· ÎÚ›ÓÔ˘Ì ‹ Ì·˜ ‚Ï¿ÙÂÈ; ∏ ÎÚÈÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ˘„ËÏfiÙÂÚË ‰È·ÓÔËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, Â›Ó·È Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜. øʤÏÈÌË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ Ë ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ, Ë ıÂÙÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋. ∂›Ó·È ˆÊ¤ÏÈÌË ÂÍ ›ÛÔ˘ Î·È Ë ·ÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÂÈÎÚ›ÓÂÈ Î·È Î·Ù·ÎÚ›ÓÂÈ. ∞·Ú·›ÙËÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·˘ÙÔÁÓˆÛ›· ‰ÈfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ù· ‚¤ÏË Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·˜. √ ÎÚÈÙÈÎfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÂÏ¢ıÂڈ̤ÓÔ˜ ·fi ÚÔηٷϋ„ÂȘ, ÂÌ¿ıÂȘ, Ê·Ó·ÙÈÛÌÔ‡˜, Ó· ¤¯ÂÈ Â˘Ú˘¯ˆÚ›· Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È „˘¯‹˜, Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏ˘ÚÈÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ó· ÌË ‚ϤÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi ÌÈ· ÛÎÔÈ¿, Ó· ÌËÓ ÂÚÌËÓ‡ÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ٷ ‰Èο ÙÔ˘ ̤ÙÚ·, ÁÈ·Ù› Ô Î¿ı ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÓÔÔÙÚÔ›·, Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ÙÚfiÔ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. 줂·È· ¿ÓÙ· Ë ÎÚÈÙÈ΋ ·ÔÙÂÏ› Û‡ÓıÂÛË ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈÔÏÔÁ›·˜. ∫·Ó¤Ó·˜ ÎÚÈÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂΉÈΛ ÙÔ ·Ï¿ıËÙÔ Î·È Ó· ÙÔÓ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ‰È·ÓÔËÙÈ΋ ¤·ÚÛË. ∏ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÔÏÏÒÓ Î·È ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜. ΔËÓ ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÙËÓ ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ì ÂÌ›˜ ÛÙË ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È fi¯È Ì ÓfiÌÔ˘˜ Ë ÔÏÈÙ›·. ∞ÚΛ Ó· ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ÚfiÔ‰Ô, Ó· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ì ÙÔ Î·Ïfi, ÙÔ ˆÚ·›Ô, ÙÔ ˆÊ¤ÏÈÌÔ Î·È Ó· ηٷÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÔ Î·Îfi ,ÙÔ ¿Û¯ËÌÔ, ÙÔ ÂÈ‚Ï·‚¤˜. ∂Ï¢ıÂÚ›·, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Â›Ó·È ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÎÚÈÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ fiÙ·Ó Â˘¯¿ÚÈÛÙ· ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ‡‚ÚÂȘ. ™ÙË ÎÔÈÓˆÓ›· Ô ÛˆÛÙfi˜ ÎÚÈÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚfi˜ ·ÏÏ¿ Ô Î·Úfi˜ ÙÔ˘ ÁÏ˘Îfi˜ ·Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Û·›ÛÂÈ Î·È ÙÂÏÌ·Ùˆı›. √ ÎÚÈÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÊˆÓ‹ Û˘Ó›‰ËÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó· Ì·˜ Î·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÁÈ· ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙ· Û‚·ÛÙfi. ™ÙȘ ÎÚ›ÛÂȘ ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙÔ‡ÌÂ, Ó· ÔÓ¤ÛÔ˘Ì fï˜ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ì ¿ÓÙ· ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ô˘ Â›Ó·È Ë ÂÌÂÈÚ›·. ŸÛÔ ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ÂÈÛÙÈο ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ô ÎÚÈÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È Î·È ˙ˆÔÁÔÓÂ›Ù·È Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·… ∫¿ÙÈ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÂÈ Ô ÎÚÈÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Ì ¢ÎÔÏ›· Ó· Á›ÓÂÙ·È ÎÚÈÙ‹˜ ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ Ì ٷ ›‰È· ̤ÙÚ· Î·È ÛÙ·ıÌ¿. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÙË ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ô˘ÛÈ҉˜, ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È fiÙ·Ó Î·Ù·ÎÚ›ÓÂÈ Ó· ÌË ¯Ù˘¿ ÙÔ ÌÈÎÚfi Î·È ·‰‡Ó·ÌÔ ·ÏÏ¿ Ó· ÂÚÂ˘Ó¿ ÙË Ú›˙· ÙÔ˘ ηÎÔ‡. ∏ ÌfiÚʈÛË, Ë „˘¯È΋ ¢ڢ¯ˆÚ›·, Ë ·ÓÂÙ˘Á̤ÓË ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ˆÚ·›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÙfiÏÌË Â›Ó·È È‰ÈfiÙËÙ˜ ÂÓfi˜ ‰›Î·ÈÔ˘ ÎÚÈÙÈÎÔ‡.


°Ú¿ÊÂÈ Ô ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ÃÂÏÈÒÙ˘

Δøƒ∞ Δ∞ ∫∂º∞§π∞ ª∂™∞. ∏ ¶ƒ∞°ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ ∂π¡∞π ∂¢ø. √È fiÚÔÈ Â›Ó·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÎÈ fi¯È ·fi ÙÔ ÛÙÚ·ÁÁ¿ÏÈÛÌ·. ∞‡ÍËÛË ÛÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ; ¢ÂÓ Û·˜ ¤ÊÙ·Ó ÙÔ 10%, ¿ÚÙ ÙÒÚ· ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÛÔ˘Û¿ÌÈ ÙÒÚ·. ¢ÂÓ ¯¿ÓÂÈ ÔÙ¤ Ô ¤¯ˆÓ ͤÚÂÈ ÎÈ ¿ÏÏÔ ‰ÚfiÌÔ. √fiÙ Ô˘ ı· Ù· ‚ÚÂȘ, ı· Ó›ÍÂÈ ÙÔÓ ÊÙˆ¯fi, Â̤ӷ ÎÈ ÂÛ¤Ó·. ΔÂÎÌ‹ÚÈÔ ÛÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜; ΔÂÎÌ‹ÚÈÔ ÛÙ· ¤ÍÔ‰·, ÛÙȘ οÚÙ˜, ÛÙÔ Ê·›, Û ϛÁÔ Î·È ÛÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù· Î·È ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Ì·˜, Û ϛÁÔ Î·È ‰Èfi‰È· ÎÔ˘˙›Ó·˜ –ÎÚ‚·ÙÔο̷ڷ˜. ∞fi ÙÔÓ ¿‰ÂÈÔ ÎÔ˘‚¿ ·›ÚÓÂȘ ÌfiÓÔ ÙÔÓ ¿ÙÔ. ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó Ù· Û‡ÓÔÚ·. À¿Ú¯ÂÈ ‹ ∂Ï‚ÂÙ›· ‹ ∫‡ÚÔ˜, ¡fiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋! ™›ÙÈ ÎÈ Â‰Ò ÎÈ ÂΛ. ∞Ï› ·fi ̤ӷ Î·È ÂÛ¤Ó· ÊÙˆ¯ÔÌ·Ù›ÚË. ¶¿ÂÈ Î·È ÙÔ ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù˘Ú›. ª‹ˆ˜ ‹ÚıÂ Ô Î·ÈÚfi˜ ÌÂÙ¿ Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ ÙÔÓ ÂÚÛÈÓfi ¢ÂΤ̂ÚË Ó· ‚Áԇ̠ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜; ∂ÌÚfi˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Ì·˜ ‰Â›Í·Ó Ù· ·È‰È¿ Ì·˜! °È·Ù› ·˘ÙÔ› Ô˘ ı· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÁÈ· Ì·˜ Â›Ó·È ÈÔ ¤Í˘ÓÔÈ ·fi ÂÌ¿˜ ‹ ÈÔ ÔÓËÚÔ›; ∫fi‚Ô˘Ó ·fi Ì·˜ ÁÈ· Ó· Ê¿Ó ÂΛÓÔÈ; ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·›ÚÓÂÈ ‰¤Î· ·fi ÂÌ¿˜ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ˆ˜ ·ÓÙ·fi‰ÔÛË Ù¤ÛÛÂÚ·. Δ· ¿ÏÏ· ¤ÍÈ Ù· ·›ÚÓÔ˘Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó. ∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ Â›Ó·È Î·È Ë ÌfiÓÈÌË ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. √È ÌfiÓÈÌÔÈ Í‡ÓÔÓÙ·È Î·È ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ. Àfi„Ë, ÌfiÏȘ Á›ÓÔ˘Ó ÌfiÓÈÌÔÈ ·˘ÙÔ› ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÚfiÙ· ÎÈ ·˘ÙÔ›. ∂›Ó·È Ó· ÌË ÙÔ˘ ‰ÒÛÂȘ ÌÔÓÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ·, ¤¯ÂÈ ‰È‰·¯ı› ÙÔ Í‡ÛÈÌÔ Î·È ÙÔ ·Ú·Ï›ÎÈ. ∂ÁÒ Â›Ì·È ÌfiÓÈÌÔ˜, ÙÈ ı· ÌÔ˘ οÓÔ˘Ó;!!! ¶Ô˘ Â›Û·È ‚Ú ∞ÓÙÚ¤·! ªÂ È¿ÓÔ˘Ó Ù· ÎÏ¿Ì·Ù· Ì ÙÔ Ô˘ ı˘Ì¿Ì·È: ΔÛÔ‚fiÏ· ‰ÒÛÙ· fiÏ·. ¶¿Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÔ¯¤˜ … ‰ÂÓ Í·Ó¿Ú¯ÔÓÙ·È ¿ÏÈ. ΔÒÚ·; ºfiÚÔÈ, ÙÂÎÌ‹ÚÈ· Î·È Ë ˙ˆÛÙ‹Ú· ÛÊ›ÍÈÌÔ ÛÙË Ì¤ÛË. ¢›·ÈÙ· Î·È ‰fiÍ· ÙÔ £Âfi. ª¿ÏÏÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙÔ ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ ÚfiÙ˘Ô. ÃÙ˜ Ú‡˙È ÁÈ· ¯fiÚÙ·ÛË Î·È Û‹ÌÂÚ· Ú‡˙È ÁÈ· ‰›·ÈÙ· Î·È ™· ÁÈ· ·‰˘Ó¿ÙÈÛÌ·. ΔÔ Î·Ïfi Ì·˜ ı¤ÏÔ˘ÓÂ. ∞ÏÏ¿ Ô‡ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Ô ŒÏÏËÓ·˜! ∂‰Ò ʤڷÓÂ Î·È ÙÔ˘˜ ∫ÈÓ¤˙Ô˘˜ ˆÏËÙ¤˜ Ì ÊÙˆ¯¿ ÚÔ˚fiÓÙ·. ΔÈ Ù· ı˜ Ù· ·ÎÚÈ‚¿; ¶fiÛÔ ı· ˙‹ÛÂȘ; ¶fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ı· ÙÔ ÊÔÚ¤ÛÂȘ ¤Ó· ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ, ¤Ó· ·ÓÙÂÏfiÓÈ, ¤Ó· Ô˘Î¿ÌÈÛÔ; ªfiÏȘ ÙÔ ÊÔÚ¤ÛÂȘ ¿ÏȈÛÂ, ¤Ú·ÛÂ Ë Ìfi‰· ÙÔ˘. ¡·, ‚ϤÂȘ Ô˘ ÛÔ˘ Ϥˆ; °È· ÙÔ Î·Ïfi Ì·˜ ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È fiÏÔÈ ·˘ÙÔ›. ∂Û‡ ‰ÂÓ ÙÔ Î·Ù¿Ï·‚˜ ·ÎfiÌË; ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ›·ÓÂ, ÙÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ó· οӈ ÁÈ· Ó· ‚Á¿Ïˆ Ù· Ï›Á· ÏÂÊÙ¿ Ô˘ ı¤Ïˆ Ó· „ˆÓ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ∫ÈÓ¤˙Ô!!!

¶√π√™ ∫√ƒ√´¢∂À∂π ¶√π√¡;!!! ªπ∞ ∞§À™π¢∞ √§∞!!!

Δπ ¶∏ƒ∞ª∂, Δπ ¢ø™∞ª∂. Δπ ª∞™ ∂ª∂π¡∂;;; •À¶¡∞Δ∂!!!

¢ÂÓ ÌÈÏ¿ÂÈ Ô Ï·fi˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ‹ ÌÔ˘ÁÁ¿ıËÎÂ, ·Ï¿ ÁÈ·Ù› ÔÈ ¤¯ÔÓÙ˜ οÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘˜. ¶Ï‹ÚˆÛ ηÓ›˜ ÁÈ· ÙËÓ Ê¤Ù· Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ ‹ Ù· ̷ηÚfiÓÈ· ‹ ÙÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ, ÙË ÊÔ‡ÛÙ· Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ, ÚÔηٷ‚ÔÏÈο ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÚÈÓ; §ÔÁÈο fi¯È. Δ· Δ¤ÏË ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÁÈ·Ù›; ΔÔ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ Î·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ·Ù› ÙÔ ¤Ó·ÓÙÈ; ¶ÚÒÙ· ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ì ٷ Ù˘ÚÈ¿, ˙‡ÁÈ Î·È ÌÂÙ¿ Ù·Ì›Ô. ∂‰Ò ÁÈ·Ù› ÚÔηٷ‚ÔÏÈο; ΔÈ Ó· ÛÔ˘ ‰ÒÛˆ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂȘ ÙËÓ Ê¤Ù· Î·È Ó· ÌÔ˘ Ô˘Ï‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘; £· ÌÔ˘ ÂȘ ı· „Ëı› Ë Ê¤Ù·, Ó·È! ΔÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ fï˜ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Ë Ìfi‰· Î·È ‰ÂÓ ı· ÊÔÚȤٷÈ. ŒÙÛÈ Î·È Ù· Ù¤ÏË, ÙÔÓ ª¿ÚÙË ı· Ùڷοڈ, ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ı· ÙÔ ‰ÒÛˆ ÁÈ· ·ÏÈÔÛ›‰ÂÚ·. ΔÈ ı· ÌÔ˘ ‰ÒÛÂȘ ›Ûˆ; ∫È ·Ó ÙÔ Ô˘Ï‹Ûˆ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ ¿ÏÈ Ô ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ ı· ÏËÚÒÛÂÈ fiÏÔ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, Ô˘ ›¯· ÏËÚÒÛÂÈ ÂÁÒ. ¢ËÏ·‰‹ Î·È Ì·Ï¿Ù· Î·È Á·Ï¿Ù·, fiÏ· ‰Èο ÛÔ˘. ∫‡ÚÈ ∫Ú¿ÙÔ˜, ÂÛ‡ Ì¿Áη˜ Î·È ÂÁÒ Ì·Î¿Î·˜. ª·Ù·Í‹˜ ÂÛ‡, ËÏ›ıÈÔ˜ ÂÁÒ. °È·Ù›; ¢Â›Í ÌÔ˘ ÂÛ‡ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ó· ÂÚ·Ù‹Ûˆ, Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÛÔ˘ Â›Ó·È ÛÙÚ·‚fi˜, ÛÙÚ·‚¿ ı· ¿ˆ. ∞ÌÔÈ‚·›· ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ›ÛÈ· ÏfiÁÈ·, ›ÛÈ· ¤ÚÁ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ Â›ÔÚÎÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ›!!! ∂Û›˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·ÙÂ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û›ÚÂȘ ÛÙ¿ÚÈ Î·È Ó· ‚ÁÂÈ Î·Ï·ÌfiÎÈ. ŒÛÂÈÚ˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜, ıÂÚ›˙ÂȘ ı‡ÂÏϘ. ∫·È ÌË ÌÈÏ¿˜, Ì·˜ ·ÎÔ‡ÓÂ. ∞! Î·È Î¿ÙÈ Ô˘ ¯ˆÚ¿ÂÈ Â‰Ò. ¶·ÓÙÔ‡ ·ÎÔ‡ˆ: ÚÔÛÊÔÚ¤˜, ÂÎÙÒÛÂȘ, ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜. °È· ÔÈfiÙËÙ· ÔÈÔ˜ ı· ÂÈ ÌÈ· ÊÔÚ¿; ¶ÔÈfiÙËÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ù· ‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, Ô‡Ù ÌfiÓÔ ·˘Ù¿ Ô˘ ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ∫ÔψӿÎÈ Î·È Ù· «in» ΤÓÙÚ·. ¶ÔÈfiÙËÙ· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ›‰Ë, ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Ù· ÂϤÁÍÂÈ Î·È Ó· Ù· ÎÔÛÙÔÏÔÁ‹ÛÂÈ; À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ Ô Î·ı¤Ó·˜, Ô‡ ÂÈÓ¿ÂÈ. ∞! ‰ÂÓ ÙÔ Í¤ÚÂÙÂ. °È’ ·˘Ùfi Î·È ¿Ì ηٿ ‰È·fiÏÔ˘. ∫·È Ô˘ Â›Û·È ·ÎfiÌ·. ŸÛÔÈ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Î·È ·ÓÙ¤¯Ô˘Ì ÛÙ˘ÏÒÛÙ ٷ fi‰È·, ÔÈ ¿ÏÏÔÈ; º¿Ù Ï·ÛÙÈΤ˜ ÙÚÔʤ˜, ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ӷ ·ÁÁÔ˘Ú¿ÎÈ·, Ì‹Ï·, Ï¿¯·Ó· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ – ∞ÈÁ‡ÙÔ˘. ∫·È ͯ¿ÛÙ ÙȘ ·Ù¿Ù˜ ¢Ú¿Ì·˜, Ù· Ê·ÛfiÏÈ· ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ΔÔ˘ÚΛ·˜. ∂! Î·È ÙÈ ¤ÁÈÓÂ! √ ∫·ÛÙÔÚÈ·Ófi˜ fï˜ ÂÈÓ¿ÂÈ, ı· ¤ÚıÂÈ Î·È ı· ÛÔ˘ ¿ÚÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÁÈ· Ó· Ù·˝ÛÂÈ ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘. √ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÂÈÏÔÔÈfi˜ ı· ÙÔ ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Î·È ı· Á›ÓÂÈ ÎÏËÙ‹Ú·˜. ∂Û‡ fï˜! ¢ÂÓ ı· ¿ÚÂȘ ÔÙ¤ ¤Ó· ηÏfi ¤ÈÏÔ, Ì· ηʿÛÈ ÁÈ· Ù· È¿Ù·, ÙÂÏ¿ÚÔ ÁÈ· οıÈÛÌ· Î·È Î·ÛfiÓÈ ·ÓÙ› ÁÈ· Û·ÏfiÓÈ. ∫·È ÙÔ ·È‰› ÛÔ˘ Ô‡Ù ٤¯ÓË ı· Ì¿ıÂÈ, Ô‡Ù ÎÏËÙ‹Ú·˜ ı· ¿ÂÈ ÁÈ·Ù› Ë ı¤ÛË Î·ÙÂÏ‹ÊıË ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË Ô˘ ÙÚ‡ˆÛÂ. °Î¤Î ‹ ÓÔ‡ÎÔ˘ ÁΤÎÂ!

¶¿ÏÈ ÁÎÚ›ÓÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ͷӿ Ì·Ó¿ Ù· ›‰È·. ™·˜ ˙¿ÏÈÛ·; ∂! Ù· … ∂ÁÒ ı· ʈӿ˙ˆ, Î·È ÙÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Ì·Î¿Î· Î·È ÙÔÓ ··Á¿ÏÔ, ·Ó ı¤ÏÂÙ ÌËÓ Ì ·ÎÔ‡ÛÂÙÂ, ηÎfi ÙÔ˘ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡ Û·˜. ŒÙÛÈ ·Ï¿ ı· Û·˜ ÚˆÙ‹Ûˆ! ¶fiÛ· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ¤¯Ô˘Ì ÛÙ· ÕÓˆ §ÈfiÛÈ·; ¶fiÛ· ·fi ·˘Ù¿ Ù· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÔ›Ù˘ Ì·˜; ¶fiÛÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ·˘Ù¿; Δ· ÏÂÊÙ¿ Û·˜ Ô‡ ¿ÓÂ; ª¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ ‹ ¿Ó οÔ˘ ·ÏÏÔ‡; ¶ÔÈÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ı· ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ; ∫È ·Ó fi¯È, ·˜ Á›ÓÂÈ Ì›· ÂÙ·ÈÚ›· ‹ ÔÏÏ¿ Ì·˙› Û ¤Ó·Ó ÂÓÈ·›Ô ¯ÒÚÔ. ªÂ ›‰Ë ÔÈfiÙËÙ·˜ ÎÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÊıËÓfiÙÂÚ·. ∞ÚΛ ·˘Ùfi˜ Ô˘ Â›Ó·È Ì¤Û· ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ó· Â›Ó·È ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. Ÿ¯È Ô Î‡ÚÈÔ˜ Ù¿‰Â, Ô‡ÙÂ Ô ‰Â›Ó· ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ Ã, Ì· Ô °È¿ÓÓ˘, Ô £·Ó¿Û˘, Ë ∫·ÙÂÚ›Ó·, Ë ™ÔÊ›·, Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ÎÈ Ë ª·ÚÈÒ. °È·Ù› ÙÒÚ· Â›Ó·È ·ÚfiÛˆÔ ÙÔ Î¿ı ̷Á·˙›. ∫·È ˆ˜ ·ÚfiÛˆÔ Ê¤ÚÂÙ·È Ì ¢Á¤ÓÂÈ·, ‰Â Ϥˆ! ∞ÏÏ¿ ÙÈ ÙÔÓ ÓÔÈ¿˙ÂÈ ·Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Â›Ó·È ÔÈfiÙËÙ·˜ ÎÈ ·Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ ÛÔ˘ ı· È¿ÛÔ˘Ó ÙfiÔ; ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ·˜ Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Î·È ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜, ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· fiÏˆÓ ÔÏÏ¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ‰ÂÓ ‹Úı·Ó ÁÈ·Ù› Ì·˜ ·Á·¿ÓÂ. °È· ÙËÓ Û·ÎԇϷ ‹Úı·Ó. ∫·È ÌÂÙ¿; ∞Ó ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ÂÙ ¿ÚÂÈ ¯·Ì¿ÚÈ, fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÙÔ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, ÙÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ Î·È Ì·˜ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ÙÔ ÛÒ‚Ú·ÎÔ Î·È Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó Ù·˝ÛÂÈ Î·È ÂÁÒ ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ! •˘Ó¿Ù ı· Ì·˜ ¿ÚÔ˘Ó ÎÈ ·˘Ùfi … Î·È Û˘ÎȤ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó È· …∫·È Ô˘ ı· ‚Úԇ̠ʇÏÏ·!!! ÛÂÏ. 17


«∏ ÁÓÒÛË Î·È Ë ·ÚÂÙ‹ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ·Ú¤·. ∞˘Ù¿ ‰È‰¿ÛΈ Î·È ÂÁÒ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔ˘. ªÚ¿‚Ô ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ··Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ fiÌÔÚÊÔ ∞ÓıÔÏfiÁÈÔ Ô˘ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ Ì ·ÏËıÈÓ¿ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ÙÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó. √ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·Ô‡˜ ı· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÎÔÓÙ¿ Û·˜. ÕÏψÛÙ ÙÔ ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ºÔÚ¤· Û·˜». √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ ∞¡ø §π√™πø¡ Ã∏™Δ√™ ¶∞¶¶√À™

¢∏ª∞ƒÃ√™ ∞¡ø §π√™πø¡ Ã∏™Δ√™ ¶∞¶¶√À™

¢∏ª∞ƒÃ√™ ª∞°√À§∞™ £∂√ºπ§√™ ƒ√∫∞™

¢∏ª∞ƒÃ√™ ª∂°∞ƒ∂ø¡ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ™Δƒ∞ΔπøΔ∏™

«§¤ÁÔÓÙ·˜ ¢‡Ó·ÌË „˘¯‹˜ ÂÓÓÔԇ̠οÙÈ Í¯ˆÚÈÛÙfi Î·È ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi ÁÈ· οı ¿ÙÔÌÔ. ÕÏψÛÙÂ, ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÓÒÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Â›Ó·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó. £· ÌÔ˘ ÂÈÙÚ¤„ÂÙ ӷ ˆ fiÙÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ¤¯ˆ ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ Ì·˜, Ù˘ ‰ÈÏ·Ó‹˜ fiÚÙ·˜ Ì ÂȉÈο ¯·Ú›ÛÌ·Ù·, Ô˘ Ì·˜ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÙÔ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‰‡Ó·ÌË „˘¯‹˜ Î·È ı¤ÏËÛ˘ ‰ÈfiÙÈ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ ·fiÚ·ÙÔ Î·È ·ı¿Ó·ÙÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤Û· Ì·˜.

«Ã·ÈÚÂÙ›˙ˆ ÙȘ ·ÍȤ·ÈÓ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Û·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙ› ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ˙‹ÏÔ. √ ¢‹ÌÔ˜ ªÂÁ·Ú¤ˆÓ Î·È Ô ªÂÁ·ÚÈÎfi˜ §·fi˜ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Û·˜ ÒÛÙ ·˘Ù¤˜ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÌÈ· ¢ڇÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·‹¯ËÛË Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ·ÚÌÔÓÈ΋˜ ¤ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ Û˘-

∞˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Á‡Úˆ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ó·ÌË Î·È ı¤ÏËÛË Ô˘ Ì·˜ ÂÎÏ‹ÛÛÔ˘Ó, Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎÔ›, ȉȷ›ÙÂÚÔÈ, ͯˆÚÈÛÙÔ› Î·È ÂÁÒ ÚÔÛˆÈο ‰ÂÓ ÓÈÒıˆ Ô‡Ù ÙfiÛÔ Í¯ˆÚÈÛÙfi˜ Ô‡Ù ‰È·ı¤Ùˆ Ù¤ÙÔÈ· ‰‡Ó·ÌË „˘¯‹˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤Ûˆ Ó· ÛÙ·ıÒ ÈÛ¿ÍÈÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÚÔÏÔÁ›Ûˆ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο fï˜ ÙÔ˘˜ ˙Ëχˆ Î·È ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ, ÁÈ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ Ì·˜ ·Ú·‰›‰Ô˘Ó ηıËÌÂÚÈÓ¿». ªÂ ÂÎÙ›ÌËÛË √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ ª∞°√À§∞™ £∂√ºπ§√™ ƒ√∫∞™ ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚ˜ ·Ó¿ÁΘ ·ÏÏ¿ Î·È ÈηÓfiÙËÙ˜. ™·˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ÔÏfi„˘¯· οı ÂÈÙ˘¯›· Û οı ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘». √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ ª∂°∞ƒ∂ø¡ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ™Δƒ∞ΔπøΔ∏™

«∫‡ÚÈ ¶Úfi‰ÚÂ, Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ∞ª∂∞ ÕÓˆ §ÈÔÛ›ˆÓ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «∞ÏËıÈÓ¤˜ πÛÙÔڛ˜», Ì·˜ ‰›ÓÂÈ Ì ·ÊÔÏÈÛÙÈ΋ ·ÌÂÛfiÙËÙ· Î·È Ê·ÓÙ·Û›· ÙË ‰‡Ó·ÌË „˘¯‹˜ ÙˆÓ ∞ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·ÙfiÌˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È fi¯È ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·ÙfiÌˆÓ Ì ۈ̷ÙÈ΋ ·Ó·ËÚ›·. πÛÙÔڛ˜ ÁÚ·Ì̤Ó˜ ·fi ·È‰È¿ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ì ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ‹¯Ô˘˜ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ʤÚÓÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÌ· ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ‰‡Ó·ÌË, ı¤ÏËÛË Î·È ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. ªÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙ ̷˙› ÙÔ˘˜ ¤Ó· Ôχ¯ÚˆÌÔ fiÓÂÈÚÔ Ô˘ ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÁÈ· ·Á¿Ë ÛÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆfi Ì·˜. ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ì Ôχ ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ÙÚfiÔ ÛÙÔ fiÛÔ ÌÔÚÔ‡Ó ÌÈÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ· Î·È ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ӷ, οو ·fi ¢ÓÔ˚Τ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. πÛÙÔڛ˜ ÁÚ·Ì̤Ó˜ Ì ÛÈÓıËÚÔ‚fiÏÔ Ó‡̷ ¿ÏÏÔÙ ÛÎÏËÚ¤˜, ¿ÏÏÔÙÂ Û˘ÁÎÈÓËÙÈΤ˜, ¿ÓÙÔÙ fï˜ ‚·ıÈ¿ ·ÓıÚÒÈÓ˜, ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Î·È ÎÚ·ÙÔ‡Ó ·Ì›ˆÙÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘. ∏ ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÓˆÛË ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∞ª∂∞ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ∞ª∂∞ ÕÓˆ §ÈÔÛ›ˆÓ Î·È Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÌÂÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ÙÔÓ ·ÎÔ‡Ú·ÛÙÔ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Î. ƒÂı˘ÌȈٿÎË °ÂÒÚÁÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·˘Ù‹. ªÂ ÙË ÛΤ„Ë ÛÙÚ·Ì̤ÓË ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ÎÚ‡‚Ô˘Ó Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜, ¢¯fiÌ·ÛÙ ηϋ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË».

√ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ.¢.∞£∏¡ø¡/¢∂∞ ∫∞ƒ∞¶∞Δ∞∫∏™ πø∞¡¡∏™

ªÂ ÂÎÙ›ÌËÛË √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ.¢.∞£∏¡ø¡/¢∂∞ ∫∞ƒ∞¶∞Δ∞∫∏™ πø∞¡¡∏™

«ŸÛÔ „ËÏ¿ Î·È ·Ó ÂÙ¿˜, fiÛÔ ·ÂÙfi˜ ÎÈ ·Ó ›۷È, ·Ó ‰ÂÓ ÎÔÈÙ¿ÍÂȘ ¯·ÌËÏ¿, ÔÙ¤ „ËÏ¿ ‰ÂÓ Â›Û·È» ÛÂÏ. 18


ΔÔ ‰Ú¿Ì· Ù˘ «ªÂÁ›ÛÙ˘» ¿ÁÓÔÈ·˜ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ· Ë ¿ÁÓÔÈ· ηÙËÁÔÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: «∞Ï‹» fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ·ÁÓÔ› οÙÈ Î·È ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ·ÁÓÔ›, «¢ÈÏ‹» fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ Î·È ·ÁÓÔ› οÙÈ Î·È ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ·ÁÓÔ›, «ªÂÁ›ÛÙË» fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î¿ÙÈ Î·È ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ·ÁÓÔ› ·ÏÏ¿ ‰È·ÙËÚ› ÂÛÎÂÌ̤ӷ ÙËÓ ¿ÁÓÔÈ· ÙÔ˘ ÂÌ̤ÓÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘, «™ÔÊÈÛÙÈ΋» fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ·ÁÓÔ› οÙÈ Î·È ÚÔÛ·ı› Ì Èı·ÓÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ·ÌÂÏÔÊÈÏÔÛÔʛ˜ Ó· ÙËÓ Î·Ï‡„ÂÈ. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ˆ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ¿ÁÓÔÈ·˜. ∫˘Ú›ˆ˜ fï˜, ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ Âȉ‹ÌÔÓ˜ Î·È «·ÙÂÚÔ‡Ïˉ˜» Î·È ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ı¤ÛÂȘ, ÂÍ··ÙÒÓÙ·˜ Ì ÙË «™ÔÊÈÛÙÈ΋» ¿ÁÓÔÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ Â¤ÏÂÍ·Ó. ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ fï˜ Î·È ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ Â›‰Ô˜ ¿ÁÓÔÈ·˜ Ô˘ ¤¯ˆ ‰ÂÈ, Â›Ó·È ·˘Ùfi Ù˘ «ªÂÁ›ÛÙ˘» ¿ÁÓÔÈ·˜, Ô˘ ‰È·Î·Ù¤¯ÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜, Û fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ·ÍÈÒÌ·Ù·. ∂›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Î·È È‰›ˆ˜ Ì ÙȘ ¢·ı›˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›·. ∞·ÓÙÒÓÙ·È ‰Â Û fiϘ ÙȘ ‚·ıÌ›‰Â˜ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÔÏÈÙÈÎfi, Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi, ·ıÏËÙÈÎfi, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi. ªË¯·ÓÈÎÔ› ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ˘Á›·, ÊÈÏfiÏÔÁÔÈ ÁÈ· È·ÙÚÈ΋, Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ› ÁÈ· ·Ó·ËÚ›·, ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÁÈ· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹, ÎÔÎ. ŒÙÛÈ Î·Ù·ÓÙԇ̠ӷ ›̷ÛÙ fiÏÔÈ «ÌÈ· ˆÚ·›· Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿» Ô˘ ·ÌÂÏÔÊÈÏÔÛÔÊ› Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ Ô˘ıÂÓ¿ ·ÏÏ¿ ÛÙÚ‚ÏÒÓÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÈÔ ¿¯ÚËÛÙÔ Î·È ·Ó›Î·ÓÔ ˘¿Ú¯ÂÈ

ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∞‰˘Ó·Ùԇ̠ӷ ηٷϿ‚Ô˘Ì fiÙÈ, ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ ÈηÓÔ› ÁÈ· fiÏ·, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ›̷ÛÙ ¿ÌÂÛÔÈ ‹ ¤ÌÌÂÛÔÈ ·Ô‰¤ÎÙ˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ÕÓıÚˆÔÈ Ì ηıfiÏÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ‹ ¿Û¯ÂÙ˜ Ì ÙÔ ı¤Ì·, ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ, Ì ÌfiÓÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ·Ó·ËÚ›· ÙÔ˘˜ ‹ fiÙÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ̛· ı¤ÛË «Â˘ı‡Ó˘» Ì ÎÔÌÌ·ÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ŒÙÛÈ Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ì ¿ÓÙ· Î·È Ì ̷ıËÌ·ÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÙˆÓ Û˘Ó¯ÒÓ Ï·ıÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰Ú·Ì·ÙÈÎÒÓ ÂÍÂϛ͈Ó. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙfi Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· οÓÔ˘Ì ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· ÌÈÎÙfi Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ·ÓıÚˆ›ÓÔ˘˜ ·ÚÈıÌËÙ¤˜ Ì ÙÔÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·Ú·ÓÔÌ·ÛÙ‹ ¿ÁÓÔÈ·˜, ÁÈ·Ù› fiÙ·Ó ¤¯ÂȘ Ó· οÓÂȘ Ì „˘¯¤˜ Î·È fi¯È Ì ¿„˘¯Ô˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜, ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ú›ÛÎÔ Î·È Ù‡¯Ë Ú¤ÂÈ Û¯Â‰fiÓ Ó· ÌˉÂÓ›˙ÔÓÙ·È. ¶Ôχ ÊÔ‚¿Ì·È fï˜ fiÙÈ, ÌÂÚÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÙˆÓ ·Ó·‹ÚˆÓ, Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·˘ÏÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ «¿Û¯Ô˘Ó» ·fi «ªÂÁ›ÛÙË» ¿ÁÓÔÈ· Î·È ÂıÂÏÔÙ˘ÊÏÔ‡Ó. ∫·È Ϥˆ «¿Û¯Ô˘Ó» ÁÈ·Ù› ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ù¤ÙÔȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, Ô˘ ÌfiÓÔ Ì›· ·Ó‰ËÌ›· ¿ÁÓÔÈ·˜ ÙÔ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›. ΔÔ Î·Îfi fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÌ‚fiÏÈÔ. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ÛÒÛÂÈ Â›Ó·È Ù· ÛˆÛÙ¿ ̤ÙÚ· ÚÔʇϷ͢… fiÙ·Ó ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ Û «Â·Ê‹» Ì·˙› ÙÔ˘˜… μ·Û›Ï˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜

Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÛÂÏ. 1

T· ¯Ú¤Ë ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Î·È Ë ‰›·ÈÙ· ÙÔ˘ K·Ú·ÁÎÈfi˙Ë Δ¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ‰ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È ϤÔÓ fiÛ˜ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ 100 ÚÒÙ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ˘Á›· Ô˘ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ˘ÏÒÓ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ì›·˜ ÔÏÈÙÈṲ̂Ó˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¤ÚÌ·ÈÔ ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiˆÓ Î·È Ù˘ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˘ ÊıÔÚ¿˜ Î·È ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Ù˘. ∞’ fiÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È ˙ԇ̛̠۠· ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ªÂÍÈοÓÈÎË ÛȤÛÙ· Ë ÔÔ›· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ Ó‡̷ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ŸÏ· ÚÔÛ¯ˆÚÔ‡Ó ·ÚÁ¿, Ϙ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜, ·ÏÏ¿ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ·˘ÙÔ› Ô˘ ‚·Ú¿Ó ÙÔ Ù‡Ì·ÓÔ ÛÙË Á·Ï¤Ú·, Ì·˜ ϤÓ ӷ οÓÔ˘Ì ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ì›· ηٿÛÙ·ÛË Î·È ¤Ó· Îϛ̷ Ô˘ ¯Ú‹˙ÂÈ „˘¯È·ÙÚÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘. ∫È ÂÓÒ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ˙ÔÚ›˙ÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· οÓÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÈÙ›· Î·È ÙËÓ ·ÙÚ›‰·, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘ËÚÂۛ˜ ˘Á›·˜ ÁÈ·Ù› Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ, η̛· ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ηıfiÏÔ˘ ˘ÏÈο, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù›ÔÙ·. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Â›Ó·È ¯Ú¤Ë, ¯Ú¤Ë, ¯Ú¤Ë… ΔÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ fï˜ ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ù·Ï·›ˆÚÔ˘˜ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È ¿ÏÈ Ó· ÙÚ·‚‹ÍÔ˘Ó ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÎÔ˘› Î·È Ì ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ê·ÁËÙfi ÁÈ·Ù› ÙÔ ÏÔ›Ô ¤ÂÛ ı‡Ì· «ÂÈÚ·Ù›·˜», ÔÈÔ Â›Ó·È; ∂›Ó·È Ì‹ˆ˜ Ë ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘ Ì ÙÔ ‚Ô‡Ú‰Ô˘Ï·, ÙÔ˘ ηÂÙ¿ÓÈÔ˘ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·ÙÚ¯¿ÌÂÓˆÓ ÙÔ˘ Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤ÚÌ· ‹ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È ÈÔ ·ÓıÚÒÈÓË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ·˘-

ÙÒÓ Ô˘ ˘ÔʤÚÔ˘Ó ÒÛÙ ӷ ÙÔ˘˜ ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÓÙÈÓfiÙÂÚË ÛÙÂÚÈ¿, Ô˘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Î·Ó ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·; ∞Ó ‰ÂÓ Î·Ù·Ï¿‚ÂÙ ·ÚÈÔÈ Ù˘ fiÔÈ·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ fiÙÈ ÔÈ ÎˆËÏ¿Ù˜ Â›Ó·È Ë ÎÈÓËÙ‹ÚÈÔ˜ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ Î·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯ÂÙ ÙÚÔÊ‹ Î·È ÂÚ›ı·Ï„Ë, ı· Ì›ÓÂÙ ÌÂÛÔ¤Ï·Á· Ó· ÎÔÈÙ¿ÙÂ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ. ªÂ ÙfiÛÔ ÛÔ‚·Ú¿ ı¤Ì·Ù· fiˆ˜ ·˘Ùfi Ù˘ ˘Á›·˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·›˙ÂÙ fiˆ˜ οӷÙ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ·Ù› Ù· Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· ÎfiÛÙË ı· Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·fi Ù· ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓ· ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌ· ÔʤÏË. «∏ ÊÙ‹ÓÈ· ÙÚÒÂÈ ÙÔÓ ·Ú¿» Î·È ·Ú¿ Ù· fiÔÈ· ·ı‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ӷ ¿ÚÂÈ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·. μ¿ÏÙ ̿ӷÙ˙ÂÚ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ÚfiÓÔÈ·˜ Î·È ·Ê‹ÛÙ ٷ ÎfiÏ·, ÙÔ˘˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, ÁÈ·Ù› Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ÂȉÈο ÛÙ· ȉڇ̷ٷ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È… Î·È ı· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÔÊ·Û›ÛÂÙ ӷ ÛÔ‚·Ú¢Ù›ÙÂ. ¢ÂÓ ¤¯ÂÙ ¯Ú¤Ô˜ ÌfiÓÔ ÚÔ˜ Ù· ¯Ú¤Ë ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔ˜ ÙÔÓ Î·Ù·Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi Ï·fi, Ô˘ ˘ÔʤÚÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÓÈηÓfiÙËÙ· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·fi ÂÛ¿˜. √È ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ˜ ·˘Ù¤˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ì ۈÛÙ¤˜ ˘ËÚÂۛ˜ ˘Á›·˜ Î·È Ù· ‰˘ÛıÂÒÚËÙ· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Î·È ¯Ú¤Ë Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙË ÁÈÁ¿ÓÙˆÛË ÙÔ˘˜, Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ fiÏÔÈ Î·Ïԇ̷ÛÙ ӷ οÓÔ˘Ì ÙË ‰›·ÈÙ· ÙÔ˘ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë, «ı· Ê¿Ì ı· ÈÔ‡ÌÂ Î·È ÓËÛÙÈÎÔ› ı· ÎÔÈÌËıԇ̻.

™ H T

H M O

P

¢ N Y

™ E N

°I

¶∞°∫√™ªπ∂™ ∏ª∂ƒ∂™ º∂μƒ√À∞ƒπ√À 8 ª∞ƒΔπ√À – ¢π∂£¡∏™ ∏ª∂ƒ∞ Δ∏™ °À¡∞π∫∞™ / ¶∞°∫√™ªπ∞ ∏ª∂ƒ∞ ¡∂ºƒ√À 13 ª∞ƒΔπ√À – ¶∞°∫√™ªπ∞ ∏ª∂ƒ∞ ¢ƒ∞™∏™ Δø¡ ™π¢∏ƒ√¢ƒ√ªπ∫ø¡ 14 ª∞ƒΔπ√À – ¶∞°∫√™ªπ∞ ∏ª∂ƒ∞ ª¶ƒπ∑√§∞™ 15 ª∞ƒΔπ√À – ¶∞°∫√™ªπ∞ ∏ª∂ƒ∞ ∫∞Δ∞¡∞§øΔ∏ / ¶∞°∫√™ªπ∞ ∏ª∂ƒ∞ ∫∞Δ∞ Δ∏™ ∞™ΔÀ¡√ªπ∫∏™ μ∞ƒμ∞ƒ√Δ∏Δ∞™ 18 ª∞ƒΔπ√À – ¢π∂£¡∏™ ∏ª∂ƒ∞ ∫π¡∏Δ√¶√π∏™∂ø¡ ∫∞Δ∞ Δ∏™ ∫∞Δ√Ã∏™ Δ√À πƒ∞∫ 20 ª∞ƒΔπ√À – ¢π∂£¡∏™ ∏ª∂ƒ∞ Δ∏™ °∏™ / ¶∞°∫√™ªπ∞ ∏ª∂ƒ∞ ∞¶√Ã∏™ ∞¶√ Δ√ ∫ƒ∂∞™ / ¢π∂£¡∏™ ∏ª∂ƒ∞ ∞™Δƒ√§√°π∞™ / ¶∞°∫√™ªπ∞ ∏ª∂ƒ∞ £∂∞Δƒ√À °π∞ Δ∞ ¶∞π¢π∞ ∫∞π Δ√À™ ¡∂√À™ / ¢π∂£¡∏™ ∏ª∂ƒ∞ °∞§§√ºø¡π∞™ 21 ª∞ƒΔπ√À – ¶∞°∫√™ªπ∞ ∏ª∂ƒ∞ ∫∞Δ∞ Δ√À ƒ∞Δ™π™ª√À / ¶∞°∫√™ªπ∞ ∏ª∂ƒ∞ ¢∞™√¶√¡π∞™ / ¶∞°∫√™ªπ∞ ∏ª∂ƒ∞ ¶√π∏™∏™ / ¶∞°∫√™ªπ∞ ∏ª∂ƒ∞ À¶¡√À / ¶∞°∫√™ªπ∞ ∏ª∂ƒ∞ °π∞ Δ√ ™À¡¢ƒ√ª√ DOWN 22 ª∞ƒΔπ√À – ¶∞°∫√™ªπ∞ ∏ª∂ƒ∞ °π∞ Δ√ ¡∂ƒ√ 23 ª∞ƒΔπ√À – ¶∞°∫√™ªπ∞ ∏ª∂ƒ∞ ª∂Δ∂øƒ√§√°π∞™ 24 ª∞ƒΔπ√À – ¶∞°∫√™ªπ∞ ∏ª∂ƒ∞ ∫∞Δ∞ Δ∏™ ºÀª∞Δπø™∏™ 27 ª∞ƒΔπ√À – ¶∞°∫√™ªπ∞ ∏ª∂ƒ∞ £∂∞Δƒ√À / ¢π∂£¡∏™ ∏ª∂ƒ∞ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∂ƒ°∞™π∞™ 30 ª∞ƒΔπ√À – ¶∞°∫√™ªπ∞ ∏ª∂ƒ∞ ∞¡Δπ™À§§∏æ∏™

μ·Û›Ï˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜

ÛÂÏ. 19


∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·ÙÛÈÊ¿Ú·˜, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ √Úıfi‰ÔÍÔ˘ ™˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, Ô ÚÒËÓ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Èԇʷ˜, Ë ÚÒËÓ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÕÓÓ· æ·ÚÔ‡‰· ªÂÓ¿ÎË.

¢∂§Δπ√ ΔÀ¶√À ªÂ ·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›· Î·È ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ï‹ıÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÌÂÁ¿ÏË ∏ÌÂÚ›‰· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë μÔ˘Ï‹ Î·È Ë ∂ÈÙÚÔ‹ πÛfiÙËÙ·˜, ¡ÂÔÏ·›·˜ Î·È ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÁÈ· ÙËÓ ∏̤ڷ Ù˘ °˘Ó·›Î·˜. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ πÛfiÙËÙ·˜, μ·Û›ÏË √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ¯·ÈÚÂÙ›ÛÙËΠ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙËÓ ∏ÌÂÚ›‰· ηıÒ˜ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ë μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ÍÂʇÁÂÈ Ù˘ ·ÓËÁ˘ÚÈ΋˜ ÔÏÔ̤ÏÂÈ·˜ Î·È Û˘˙ËÙ¿ÂÈ Û ‚¿ıÔ˜ οÔÈ· Ôχ ÛÔ‚·Ú¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È Ë ‚›· ηٿ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ‰È·‚ԇϢÛË ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ·fi fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù·, ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Á˘Ó·ÈΛ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È Ôϛ٘. ™ÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ πÛfiÙËÙ·˜, ¡ÂÔÏ·›·˜ Î·È ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘, Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, μ·Û›ÏË √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó Î·È ¯·ÈÚ¤ÙËÛ·Ó ÙËÓ ∏ÌÂÚ›‰· Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, º›ÏÈÔ˜ ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜, Ë μ’ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈηȈ̿وÓ,

™ÙËÓ ∏ÌÂÚ›‰· ˆ˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó Â›Û˘ Ë ÀÔ˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜, ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, Ë μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢, ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, Ë μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §∞√™, √˘Ú·Ó›· ¶··‰¿ÎË – ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È Ô μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ °˘Ó·ÈΛˆÓ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ·Î·‰ËÌ·˚΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ∞›ÛıËÛË ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ πÛfiÙËÙ·˜, ¡ÂÔÏ·›·˜ Î·È ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ η٤ıÂÛ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË – ÂÈÛ‹ÁËÛË ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û˘˙‹ÙËÛ ÛÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ Ù˘ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ‚›· ηٿ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÂÓÒ ‰ÂÛ̇ÙËΠ‰È¿ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μ·Û›ÏË √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ fiÙÈ ÙfiÛÔ Ë ŒÎıÂÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ fiÛÔ Î·È Ù· Ú·ÎÙÈο Ù˘ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ∏ÌÂÚ›‰·˜ ı· ÂȉÔıÔ‡Ó ÛÙËÓ μÔ˘Ï‹, ÛÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ıÂÛÌÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ÂÈÏ‡Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ı· ÚÔˆıÔ‡Ó ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ʇψÓ. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ πÛfiÙËÙ·˜, ¡ÂÔÏ·›·˜ Î·È ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, μ·Û›Ï˘ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ÙfiÓÈÛ Â›Û˘ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ fiÙÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ‰‡ÛÎÔÏË ÂÔ¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Â›Ó·È ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÏËÙÙfiÌÂÓË ÏËı˘ÛÌȷ΋ ÔÌ¿‰· Î·È Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ó· ÂÚÁ·ÛÙԇ̠ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ˘ÈÔı¤ÙËÛ˘ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ı· ÚÔˆıÔ‡Ó ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰‡Ô ʇψÓ, ı· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ·fi ÙÔ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ı‡Ì·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ı· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÒÛÙÂ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜ Ó· Â›Ó·È ÈÔ ‰›Î·ÈË, ÈÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Î·È ÈÔ ÔÏÈÙÈṲ̂ÓË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ··ÈÙÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ˘ÈÔıÂÙËıÔ‡Ó Î·È ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¯ÚÔÓÈ΋ Û˘Á΢ڛ·.

¡¤Ô˜ ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô «£ÚÈ¿ÛÈÔ» ¢˘ÙÈ΋˜ ∞ÙÙÈ΋˜ Ô ÕÁÁÂÏÔ˜ §ÈfiÛ˘, ÚÒËÓ ∞ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ Î·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∞ÙÙÈ΋˜. ΔÔ˘ ¢¯fiÌ·ÛÙ ‰‡Ó·ÌË Î·È Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. ΔÔ £ÚÈ¿ÛÈÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·Ï‡ÙÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ¢·›ÛıËÙ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¢˘ÙÈ΋˜ ∞ÙÙÈ΋˜, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, Ô˘ Ô Î. ÕÁÁÂÏÔ˜ §ÈfiÛ˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ï¿.

¶∞¡∂Àƒø¶∞´∫√ - ™øª∞Δ∂π√ - ∞¡∞¶∏ƒø¡ ∫∞π ∞Δ√ªø¡ ª∂ ∂π¢π∫∂™ ∞¡∞°∫∂™ « ™À¡∂ƒ°∞™π∞-¢∏ªπ√Àƒ°π∞ » ¶∞ƒ∞ƒΔ∏ª∞ ∫∞ƒ§√μ∞™π ™∞ª√À

¢∂§Δπ√ ΔÀ¶√À ¶ÚÔ˜ ª.ª.∂. ∏ ºø¡∏ Δø¡ ∞.ª.∂.∞. ΔÔÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ™ÙȘ 30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ «™˘ÓÂÚÁ·Û›·-¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·» ·Ú¿ÚÙËÌ· ™¿ÌÔ˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫·ÚÏÔ‚·Û›ˆÓ. ¶·Ú¢ڤıËΠÏ‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘, Î·È ÙÔ πÂÚ·ÙÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘ ¢ÏfiÁËÛ ÙËÓ ›Ù·. ∂Π̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·Ú¢ڤıËÎ·Ó ÔÈ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ™ÈÙ˙›Ì˘ (Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ¯·ÈÚ¤ÙËÛ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË), Î·È ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜ °ÂÚ·Û›ÌÔ˘, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ª·Ú·ıÔοÌÔ˘ Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÔ‰fiÓÙ˘ Ô˘ ¯·ÈÚÂÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ fiˆ˜ Â›Û˘ Ì›ÏËÛÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ·fi ÂȉÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ fiˆ˜ Î·È Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›·. ∞fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫·ÚÏÔ‚·Û›ˆÓ Ë Î. ¡›ÎË §ÂÚ›‰Ô˘ Î·È Ô Î. ¶¤ÙÚÔ˜ ¶·ÚÈ·Ófi˜.√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÓÒÛˆ˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Î.

°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∞‚Ú·Ì›‰Ë˜ ¤ÛÙÂÈÏ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È¿‚·ÛÂ Ë æ˘¯ÔÏfiÁÔ˜ Î. °È¿ÓÓ· ÷Ù˙ËΈÓÛÙ·ÓÙ‹ Ë ÔÔ›· ÚÔÛʤÚÂÈ ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ÁÈ· „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ. ¶·Ú¢ڤıËÎ·Ó Â›Û˘ Ô ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ √ÚıÔ‰È΋˜ ÎÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ™¿ÌÔ˘ Î. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ΔÛÂÚ¤˜ Î·È Ë π·ÙÚfi˜ ¢È·‚ËÙÔÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ∫.À. ∫·ÚÏÔ‚¿ÛÔ˘ Î. ∞ÓıԇϷ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ Ë ÔÔ›· Î·È ·Ó¤Ï˘Û ı¤Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ıÂÚ·›· ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Î·È ÁÈ· ÙÔ ¢È·‚ËÙÈÎfi fi‰È. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÚÔÏfiÁÈÛÂ Ë Î. ¢¤ÛÔÈÓ· ∞ÚÌÔ‡ÙÔÁÏÔ˘ Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔÓ Î. πˆ¿ÓÓË ∫·Ú·Ù˙¿ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ÛÙÔ ÓÔÌfi Ì·˜. °È· ÙÔ ¢.™. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ·.·. πˆ¿ÓÓ˘ ∫·Ú·Ù˙¿˜ À.°. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·¢ı‡ÓÂÛÙ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6948587458 - 6944897320