Amea Dekemvrios 2010

Page 1

∂º∏ª∂ƒπ¢∞ ∆√À ¶∞¡∂Àƒø¶∞´∫√À ™øª∞∆∂π√À ∞¡∞¶∏ƒø¡ ∫∞π ∞∆√ªø¡ ª∂ ∂π¢π∫∂™ ∞¡∞°∫∂™ “™À¡∂ƒ°∞™π∞ - ¢∏ªπ√Àƒ°π∞” ª∂§√™ ∆∏™ ∂.√.∫.∞. (∂£¡π∫∏ √ª√™¶√¡¢π∞ ∫π¡∏∆π∫∞ ∞¡∞¶∏ƒø¡) ª∂§√™ ∆∏™ ∂.™.∞.ª∂.∞. (∂£¡π∫∏ ™À¡√ª√™¶√¡¢π∞ ∞∆√ªø¡ ª∂ ∞¡∞¶∏ƒπ∞)

ETO™ 6 6 ΕΤΟΣ

API£MO™ ºY§§OY ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ75Ô 83ο

A¶ƒπ§π√™ 2010 ΔEKEMBPIOΣ 2010

TIMH 0,01 EYRO ΤΙΜΗ: 0,01 €

§∂øº√ƒ√™ £∞¡∞∆√À

ΠΛHPH AΓNOIA NOMOY AΛΛA KAI TΩN KAΘHKONTΩN TOY Ο Γ.Γ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΠΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ!!! ΠΕΡΑΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ!!!!

Γ. ΡΕΘΥΜΙΩΤΑΚΗΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ Ε.Ο.Κ.Α

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τον Γ.Γ Πρόνοιας Γ.Κατριβάνο για καταγγελίες μελών του Δ.Σ της Εθνι¶fiÛÔ ÌÔÚ› Ó· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Ë ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹ Î·È Ë ·Ó·ËÚ›· ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ˙ÒÓ˘; ¶ÔÈÔ˜ ÌÔκής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων μεı·Ó¿ÙÔ˘ σκοπόÙ˘την Ú› Ó· ÎÔÛÙÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Í›Â˜; ∏ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ¤¯ÂÈ διαφάνεια, την νομιμότητα και την αξιολόγηση των ÍÂÛËΈı› Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi, ·˘Ùfi ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi Ù· ·Ófi χρηματοδοτήσεων που αφορούν φορείς Ô˘αναπηρικούς ›¯·Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÔÈ 3.000 οÙÔÈÎÔÈ. √ ·Û˘Ó›‰ËÙÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙÔ ı‡Ì· με αφορμή την πρόσφατη χρηματοδότηση χωρίς τις νό-ÙÔ˘, ÙÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·Û˘ÓÂȉËÛ›· ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ, Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ıÚËÓԇ̠·ÎfiÌ· ı‡Ì·Ù· μιμες διαδικασίες της προσβάσιμης παραλίας της ΒούÛÙȘ ÌfiÓÈ̘ ·Á›‰Â˜ ı·Ó¿ÙÔ˘, ÙÈ Ó· Ô‡ÌÂ; ¶Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· λας. Το δεύτερο θέμα συζητήσεως αφορούσε το Εθνικό ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÂÌ¿˜ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÁÈ·Γ. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ Ù› ÔÈ ·Á›‰Â˜ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ‰È¿ÎÚÈÛË ÛÙ· ·ÍÈÒÌ·Ù·. √È ˘ÂÚΊδρυμα Αποκαταστάσεως Αναπήρων (Ε.Ι.Α.Α.)

Γ.Γ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¤συνέχεια σελ.10 ¯Ô˘Ó ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ·ÔηıÈÛÙÔ‡Ó ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ‚Ï¿‚˜ ÙÔ˘˜ ¿‰ÈÎÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Η πολιτική πρέπει να είναι η υψηλότερηÎ·È έκφραση πολιτικής και οι πολιτικοί πρέπει ναÌ είναι οι πρώτοι ∆ÒÚ· ı·για ·Ô˙ËÌÈÒÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı‡Ì· παιδαγωγοί του λαού. Ο Δάντον είχε πει ÙÔ˘˜. ότι ύστερα απόÔÈÔ˜ το ψωμί τον λαό είναιÙÔ η παιδεία. Όλα αρχίζουν από την παιδεία και στην παιδεία τελειώνουν για την σωστή ‰ÂÓόλα ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ó›˜.διακυβέρνηση της Ελληνικής πολιτείας. Αν οι Û˘Ó.ναÛÂÏ. 13 πολιτικοί έχουν χρέος να μορφώνουν τον λαό, ο λαός έχει χρέος να αυτομορφώνεται συνεχώς για παράγει και να απαιτεί καλύτερη ποιότητα πολιτικής. Ανόρθωση της παιδείας σημαίνει ανόρθωση του νου και της ψυχής των πολιτών. Η ισχυρή παιδεία κάνει το κράτος ισχυρό. Η πολεμική θωράκιση μιας χώρας αρχίζει από το μυαλό. Η δημοκρατία σε τελευταία ανάλυση είναι γνώση. Ισχυρή οικονομία είναι μόρφωση. Ισχυρή στρατιωτική δύναμη είναι στρατός με μεγάλη πνευματική καλλιέργεια και πίστη στα εθνικά ιδεώδη. Ήρωας δεν είναι όποιος σκοτώνει αλλά αυτός που μορφώνει. Κανείς δεν διδάσκει καλύτερα από τον πολιτικό ηγέτη ο οποίος έχει υψηλά Û˘Ó. ÛÂÏ. 18 μορφωτικά ιδανικά. Πρέπει ο ηγέτης να είναι παράδειγμα ευγένειας, ευπρέπειας, λιτότητας, απλότητας και να έχει έρωτα παιδείας. Να μην είναι ψεύτης, κλέπτης υποκριτής, ευθυνόφοβος. Αλλά και οι πνευματικοί άνθρωποι δεν πρέπει να κλείνουν το πνεύμα στα βιβλία τους. Πρέπει να είναι εμπρός, να βλέπουν με τα μάτια της ψυχής ότι δεν βλέπουν οι άλλοι οδηγοί των πολιτών και των πολιτικών. Αν ο πολιτικός είναι ο δάσκαλος του λαού, ο πνευματικός ηγέτης πρέπει να είναι ο δάσκαλος των πολιτικών. Γ.Μ.

ªÈ· ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ηÈÚfi ÛÙ· ∫¿Ùˆ ¶·Ù‹ÛÈ· … Β. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ Ε.Ο.Κ.Α

ΚΛΟΠΗ

Επανειλημμένως μας έχουν κλέψει εργαλεία και διάφορα άλλα αντικείμενα από τον προαύλιο χώρο του Κ.Ε.Α. Άλλοι μας έσπασαν τζάμια και πόρτες για να κλέψουν μικροαντικείμενα, χειροτεχνίες των ΑμεΑ. Είναι ντροπή να προκαλούνε ανεπανόρθωτες λειτουργικές βλάβες στα ΑμεΑ για ένα μικρό αποτέλεσμα. ñτόσο ¶EZO¢POMIAKH ........2

KOINø¡π∫√™ ∆√Àƒπ™ª√™ 2010

∂£¡π∫∏ ∂¶∂∆∂π√™ 25∏™ ª∞ƒ∆π√À

√ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ fiÏ˘ ÕÓˆ §ÈÔÛ›ˆÓ, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·Ô‡˜, ¤‰ˆÛ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜, Ì ÙËÓκαι ÂÎÊÒÓËÛË ÙÔ˘ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎÔ‡, ÂΜεγάλη ήταν η αποχή στις αυτοδιοικητικές δημαρχιακές εκλογές, πολλά δε ήσαν τα λευκά και τα άκυρα. Θα λέγαμε έτσι απλά ότι οιÙ· κάλπες απέβαλλαν. Το πολιτικόÙ˘ μας ÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ‰È·¯ÚÔÓÈο ÌËӇ̷ٷ σύστημα σήμερα κράτησε πολλούς μακριά από τις κάλπες και κυρίως νέους. Το ίδιο ÂıÓÈ΋˜ ÂÂÙ›Ԣ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘.

ΑΠΟΧΗ: ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ – ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

διάστημα με τις εκλογές πολλοί εκκαλούντο στις εφορίες να πληρώσουν την πολιτική Û˘Ó. ÛÂÏ. 8 χρεοκοπία ενώ αντίθετα πολλοί πολιτικοί ύποπτοι με οικονομικές συναλλαγές μεγάλου τιμήματος συγκαλύπτονται. Η δημοκρατία μας κλονίσθηκε γιατί στην λειτουργία της αντί οι πολιτικοί της αντιπρόσωποι, αντιπρόσωποι του λαού να την αναβαθμίζουν «¶¤Ú·Û· ‰ÂηÔÎÙÒ ÔÏfiÎÏËÚ· ¯Úfi- ηθικά πρώτα και οικονομικά έπειτα. Μαγαζιά έκλεισαν μέρα με την μέρα την βύθισαν ÓÈ· ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘εκτοξεύθηκε ∏ÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ,η ανεργία ψηλά, το άγχος και η στενοχώρια τύλιξε τα νοικοκυριά αφού κανείςÊ·›ÓÂÙ·È πλέον δεν περιμένει ™Ù·ıÌÔ‡, fiˆ˜ Î·È ÛÙËτο αύριο με ελπίδα αλλά με απελπισία ,φόβο και κατάθλιψη. ΚαιϤÂÈ αυτόÔγιατί κυρίως οι πολιτικοί μας είναι ανεπαρκείς. Γ.Μ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·», °ÂÒÚÁÈÔ˜ ƒÂσυνέχεια σελ.3

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑΚΗ.....................2 ñ MA™ EN¢IAºEPOYN . . . . . . 4 ΨΩΡΟΚΩΣΤΑΙΝΑ......................3 ñΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ. ∞ª∂∞ . . . . . . ...............4 ..........5 ı˘ÌȈٿ΢, «Î·È ı˘Ì¿Ì·È Ì›· Ôχ ΜΑΣ ΛΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ............5 fiÌÔÚÊË ÁÂÈÙÔÓÈ¿, Ì ˙ÂÛÙÔ‡˜ ·Óñ FLASH NEWS . . . . . . . . . . . 6 FLASH NEWS...........................6 ıÚÒÔ˘˜. ∑ˆ‹ Î·È ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·, ̤ڷ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ & ¶O§ITI™MO™ . . . . 7 ñ TEXNH Î·È Ó‡¯Ù·, ÁÈ·Ù› ÙfiÙ ˘‹Ú¯Â ˙ˆ‹ fiΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ............................7 Μεταξύ των δεκάδων κοινωνικών προβλημάτων που μαστίζουν την κοινωνία μας είναι και ÏÔ ÙÔ ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚÔ…» ñ KATø ¶ATH™IA . . . 8. .-9. . . . 12 ΚΑΡΤΕΣ - ΔΩΡΑ. ................... η επαιτεία. Η επαιτεία είχε θεωρηθεί εθνικό επάγγελμα αφού οι κυβερνήσεις εφήρμοζαν την Û˘Ó. ÛÂÏ. 12 Η ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Α. . 10 πολιτική του ζητιάνου. Η Ελλάδα αποκαλείτο χλευαστικά ψωροκώσταινα από το όνομα μιας ñ E§§A¢A . . . . . . . . . . . . 14-15 ΣΤΑΡΑΤΑ ΑΛΑ ΓΑΛΛΙΚΑ.......12 ξακουστής ζητιάνας στα χρόνια της Επανάστασης. συνέχεια σελ.3 ñ TAYTOTHTA ™TON KO™MO . . . . . 16 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ...................13 ñ ™∆∞ƒ∞∆∞ ∞§∞ °∞§§π∫∞ . . 17 ΕΛΛΑΔΑ..............................14-15 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. .....16 . . . 18 ñ H ºø§IA TOY ¶AI¢IOY ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ..18-19

ΨΩΡΟΚΩΣΤΑΙΝΑ

>

¢ π ∞ µ ∞ ™ ∆ ∂ ª ∞ ™ ∏ § ∂ www.keana.gr ∫∆ƒ√¡π∫∞

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - www.pressreader.gr www.keana.gr www.pressreader.gr ÛÂÏ.Σελ.1 1


™ H M E I ø M A

IO

°P B Aº IO °P IKO A º IK O

™ H M E I ø M A

Η αγανάκτηση έγινε δύναμη και η ενέργεια που είχαν τα νιάτα τη διπλασίαζαν, γιατί ήθελα να αποδείξω ότι Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ήμουν … εντάξει στη ·fi δουλεία μου και ας αδικήθηκα. Ο εγωιστής Αποστολάκος όμως, δεν το κατάλαβε εγκαίρως … Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ∆Ôμε ·ÊÂÓÙÈÎfi Î·È Ù·στην ηÙÔÛÙ¿ÚÈη ÛÙË ÙÛ¤Ë ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó·που Ì Á·ÚÁ·Ï¿Ó ÛÚÒ¯ÓÔÓÙ·˜ Ì ·-είπε και όταν είδε με Ô˘ıÂÓ¿ άλλο καρότσι οδό Αθηνάς και Σοφοκλέους δούλευα, παρεξηγήθηκε καιÓ· μου ∆Ô Ô˘ıÂÓ¿ Î·È Ù· Î·È Î·ÙÔÛÙ¿ÚÈη ÛÙËθα ÙÛ¤Ë ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Ì Á·ÚÁ·Ï¿Ó ÛÚÒ¯ÓÔÓÙ·˜ Ì ӷ ·Ú·Ù‹Ûˆ ÙÔ Î·ÚfiÙÛÈ ÂÌÔÚ‡̷ٷ Î·È Ó· ʇÁˆ… ότι·ÊÂÓÙÈÎfi αφού μου έμαθε αυτός τη Ù· δουλειά δεν έπρεπε να δουλέψω με άλλο συνεργάτη ή ακόμα και μόνος μου Ú·Ù‹Ûˆ ÙÔ Î·È Ù· Μήπως ÂÌÔÚ‡̷ٷ Î·È Ê‡Áˆ… ∆Ô Î·ÚfiÙÛÈ ÊÈÏfiÙÈÌÔ fï˜ Î·È ·˘Ù¿ Ô˘πάλι ›¯·Ó· Ì¿ıÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ÛÙËÓ ·ÓˆÙ¿ÙË Â˙Ô‰ÚÔÌȷ΋ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ÙÔ Â¤ÙÚÂστο κέντρο της Αθήνας. είσαι μεθυσμένος κυρ Γιώργο,; τον ρώτησα. Αυτός, αντί να μου απαντήσει ∆Ô ÊÈÏfiÙÈÌÔ fï˜ Î·È ·˘Ù¿ Ô˘ ›¯· Ì¿ıÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ÛÙËÓ ·ÓˆÙ¿ÙË Â˙Ô‰ÚÔÌȷ΋ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ÙÔ Â¤ÙÚ„·Ó Î·È ¤ÙÛÈ ÂÁÎψ‚›ÛÙËη ÛÙË ÁˆÓ›· °ÂÚ·Ó›Ô˘ Î·È ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¤Íˆ ·fi ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, Ô˘ προσπάθησε να τουμπάρει το καρότσι με τα εμπορεύματα για να με τρομάξει και να φύγω από το συγκεκριμένο „·Ó Î·È ¤ÙÛÈ ÂÁÎψ‚›ÛÙËη ÛÙË ÁˆÓ›·ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ °ÂÚ·Ó›Ô˘ ηÈÂȉÒÓ. ∞Á›Ô˘∫È∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¤Íˆ ·fi ¤Ó· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·Ó ·ÎfiÌ· ‹ıÂÏ· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û· ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘ Ó· ÌÂσημείο, εγώ πάλι από εγωισμό και αγανάκτηση αντέδρασα τόσο δυναμικά αλλά και τόσο τίμια που ξαφνικά Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ·Ó ÈÔ ·ÎfiÌ· ‹ıÂÏ· ‰ÂÓÚ·Ì¿ÙÂÈ· ı· ÌÔÚÔ‡Û· ÌÔ˘Ô˘ Ó· ˘‹Ú¯Â ÌÂÙ·ÎÈÓ‹Ûˆ ÙËÓ ·Ú·Ì¿Ó·. ŒÎ·ÙÛ· ÂȉÒÓ. ÏÔÈfiÓ∫ÈÛÙÔ ÎÔÓÙÈÓfi ÛÙËÓ ÌÔ˘,ÌfiÓÔ˜ ÙÚ·¤˙È ¤Íˆ από παιδί ότι έγινα άντρας. Ήθελα να προστατεύσω όχι μόνο τα εμπορεύματα ήταν ξένα αλλά και Ù·ÎÈÓ‹Ûˆ ÙËÓένιωσα ·Ú·Ì¿Ó·. ŒÎ·ÙÛ· ÏÔÈfiÓ ÛÙÔ ÈÔ ÎÔÓÙÈÓfi ÛÙËÓ Ú·Ì¿ÙÂÈ· ÌÔ˘, ÙÚ·¤˙È Ô˘ που ˘‹Ú¯Â ·fi ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Î·È ·Ú‹ÁÁÂÈÏ· Ê·ÁËÙfi, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎÔ, ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi ÌÔ˘ ¤Íˆ ‰ËÏ·‰‹. ∫·τη δουλειά Σήκωσα λοιπόνÎ·È την πατερίτσα και Ó· επιτέθηκα στον Γιώργο τον Αποστολάκο, του να ·fi ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Î·È Ê·ÁËÙfi, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎÔ, ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi ÌÔ˘ ‰ËÏ·‰‹. ∫·- ÂÌÊ·Ù¿ ÙȘμου. ÂÙ¿ ÙÔ·Ú‹ÁÁÂÈÏ· ·fiÁÂ˘Ì· ÂÓÒ Â›¯· ·Ú¯›ÛÂÈ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Î¿ÙÈ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı·δίνοντας ¤ÚıÂÈ, ότι δεν έχει να κάνει με ένα ανάπηρο μικρό παιδί αλλά με έναν ολοκληρωμένο πλέον άντρα Ù¿καταλάβει ÙȘ ÂÙ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÂÓÒ Â›¯· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Î¿ÙÈ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· ¤ÚıÂÈ, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠͷÊÓÈο ¯·ÌÔÁÂÏÒÓÙ·˜ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ·, ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔ Û¯Â‰fiÓ ¿‰ÂÈÔ Î·ÚfiÙÛÈ. ¶·Ú‹ÁÁÂÈÏÂ Î·È ·˘Ùfi˜που διεκδικεί, αγωνίζεται και θέλει να ζήσειÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi, με αξιοπρέπεια. Το ήταν να κερδίσω τη μάχη και σιγά Ó›ÛÙËΠͷÊÓÈο ¯·ÌÔÁÂÏÒÓÙ·˜ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ·, ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔ Û¯Â‰fiÓ ¿‰ÂÈÔ Î·ÚfiÙÛÈ. ¶·Ú‹ÁÁÂÈÏÂ Î·È ·Í›· ·˘Ùfi˜ Ê·ÁËÙfi Î·È ·Ú¯›Û·Ì ӷ οÓÔ˘Ì fiˆ˜ ÌÔ˘αποτέλεσμα ›Â. ∞ÊÔ‡ ¤‚Á·Ï ÚÒÙ· ÙËÓ ÙˆÓ ÂÌÔÊ·ÁËÙfi ·Ú¯›Û·Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi, fiˆ˜ ÌÔ˘ ›Â. ∞ÊÔ‡ ¤‚Á·Ï ÚÒÙ· ÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ÂÌÔσιγά ναÎ·È αποκτήσω τα δικά μου καρότσια και τους δικούς μου πλέον συνεργάτες που μεταξύ τους ήταν ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ Ô˘Ï‹ıËηÓ, ̤ÙÚËÛ ٷ ˘fiÏÔÈ· Î·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÌÔ˘ ›Â: «∆Ú›· ‰È·ÎfiÛÈ· ÌÈ- και ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ Ô˘Ï‹ıËηÓ, ̤ÙÚËÛ ٷ ˘fiÏÔÈ· Î·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÌÔ˘ ›Â: «∆Ú›· ÌÈ-‰ÂÓ ÎÚ¤, ·›ÚÓÔ˘Ì ·fiπου ‰Âη¤ÍÈ Î·ÙÔÛÙ¿ÚÈη, ÂÓÙ¿ÍÂÈ; ∫·Ï¿ Ù· ‹Á·Ì ۋÌÂÚ·. ¿ÏÈ». ο Γιώργος Αποστολάκος από την αδυναμία του αλλά και την πλεοναξία του∞‡ÚÈÔ να τα‰È·ÎfiÛÈ· θέλει ∂ÁÒ όλα δικάÂÚ›του, τα ÎÚ¤, ·›ÚÓÔ˘Ì ·fi ‰Âη¤ÍÈ Î·ÙÔÛÙ¿ÚÈη, ÂÓÙ¿ÍÂÈ; ∫·Ï¿ Ù· ‹Á·Ì ۋÌÂÚ·. ∞‡ÚÈÔ ¿ÏÈ». ∂ÁÒ ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ·και ‚¤‚·È· ÏÂÊÙ¿ Û ̛· Ë̤ڷ Î·È ÂÂȉ‹ ÙÔÓ ·ÁˆÁÈ¿ÙË, fiˆ˜αρχή Ï¤ÂÈ Ôτης Ï·fi˜, ·fi έχασε όλα μετάÙfiÛ· από λίγο διάστημα δούλευε πλέον ÙÔ για·ÁÒÈ μένα͢Ó¿ÂÈ όπως δούλευα εγώ στην γνωριμίας ÌÂÓ· ÙfiÛ· ̤ڷ ÏÂÊÙ¿ÎÈfiÏ·˜ Û ̛·Úˆ› Ë̤ڷ ηÈÛÙË ÂÂȉ‹ ÙÔ ·ÁÒÈ Í˘Ó¿ÂÈ ÙÔÓ ·ÁˆÁÈ¿ÙË, Ï·fi˜, ·fi·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏË Úˆ› ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ì ÙڤϷ, ÌÂÚ¿ÎÈ Î·È fiÚÂÍËfiˆ˜ ̤¯ÚÈϤÂÈ Ô˘Ô¤ÁÈÓ· ¤Ó·˜ μας,‚¤‚·È· γι ÙËÓ αυτόν. ÙËÓ ¿ÏÏËηχÙÂÚÔ˘˜ ̤ڷ ÎÈfiÏ·˜ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ Úˆ› Úˆ› ÛÙËÛÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ì ÙڤϷ, ÌÂÚ¿ÎÈ Î·È fiÚÂÍË Ì¤¯ÚÈ Ô˘ ¤ÁÈÓ· ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ Î·È Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜. ∞fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ͇Συνεχίζεται…

B

ηχÙÂÚÔ˘˜ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ¤˜ ÛÙËÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ Î·È Ù˘ √ÌfiÓÔÈ·˜. ∞fi ÙËÓ ÒÚ·ı· Ô˘ ͇Ó·Á·, ¤„·¯Ó· ÙÚfiÔ Ó·ÂÚÈÔ¯‹ ¿ˆ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ ÙÈ ÒÚ· Û¯ÔÏ¿Ûˆ ‹ ·Ó Ó·Á·, ¤„·¯Ó· ÙÚfiÔ Ó· ¿ˆ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ ÙÈ ÒÚ· ı· Û¯ÔÏ¿Ûˆ ‹ ·Ó ı· ÎÔ˘Ú·ÛÙÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ·Ù› ›¯· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ fiÙÈ fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎÔ˘Ú·ÛÙ›˜ ı· ÎÔ˘Ú·ÛÙÒ Â›¯· ÓÈÒıÂȘ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ fiÙÈηÙÔÚıÒÌ·Ù· fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎÔ˘Ú·ÛÙ›˜ÙË Û˘ÓÙ·ÛÙËÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ˙ˆ‹, ÙfiÛÔ ÈÔÁÈ·Ù› fiÌÔÚÊ· ÁÈ· Ù· ÛÔ˘. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÛÙË ˙ˆ‹,Á‹ ÙfiÛÔ ÈÔ fiÌÔÚÊ· ÓÈÒıÂȘ ÁÈ· Ù· ηÙÔÚıÒÌ·Ù· ÛÔ˘. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÙË˙ˆ‹˜, Û˘ÓÙ·-·˘Ùfi Ô˘ Î·È ı· ηٷϿ‚ÂÙ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. ∆Ô ÎÂÚ·Û¿ÎÈ ÛÙËÓ ÙÔ‡ÚÙ· Ù˘ ANE•APTHTH Á‹ Î·È ı·ÛÂÚ‚›ÚÂÙ·È Î·Ù·Ï¿‚ÂÙ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. ∆Ô ÎÂÚ·Û¿ÎÈ ÛÙËÓ ÙÔ‡ÚÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜, ·˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÛÙ· Û·ÏfiÓÈ· Â›Ó·È ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ô˘ ÂÁÒ ÚÔÛˆÈο ANE•APTHTH ÛÙ· Û·ÏfiÓÈ· Â›Ó·È ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ô˘ ÂÁÒ ÚÔÛˆÈο ‰ÂÓ ı· ‰ÂÓ ÎÔ˘MHNIAIA EºHMEPI¢A ÛÂÚ‚›ÚÂÙ·È ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ·Ó٤͈ ·Ó ‹ÌÔ˘Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜. ∞Ï›ÌÔÓÔ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ MHNIAIA EºHMEPI¢A ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ·Ó٤͈ ·Ó ‹ÌÔ˘Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜. ∞Ï›ÌÔÓÔ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÎÔ˘TËÏ. 210 24.80.883 - 210 24.74.595 - 210 24.80.235 Ú¿ÛÙËÎÂ, ‰ÂÓ Ù·Ï·ÈˆÚ‹ıËÎÂ Î·È ‰ÂÓ ‰ÔΛ̷Û fiϘ ÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰ÂÓ Ù·Ï·ÈˆÚ‹ıËÎÂ Î·È ‰ÂÓβρεθηκε ‰ÔΛ̷ÛÂμέσα fiϘ στον ÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· TËÏ. 210 24.80.8836937 -ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 21059 24.74.595 - 210210 24.80.235 84 59 FAX: 24.70.341 Ú¿ÛÙËÎÂ, Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. Κανείς δεν γνωρίζει πως 6937 59 84 59 FAX: 24.70.341 e-mail:210 efimerida@dpwc.gr Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È … κάδο των σκουπιδιών. Άραγε αυτός ο άνθρωπος efimerida@dpwc.gr www.keana.gr Τηλ. 210 e-mail: 24.80.883 - 210 24.74.595 - 210 24.80.235 Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È … www.keana.gr 6937I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: 59 84 59 FAX: 210 24.70.341 ™ˆÌ·ÙÂ›Ô αναζήτησε στέγη μέσα στον κάδο των απορριμμά¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi των; Ήταν αυτό που έμελε να δώσει μοιραίο τέλος e-mail: efimerida@dpwc.gr I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘: ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô AÙfiÌˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ∞Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ì·˜ ‹ ÛÙËÓ Ëστη ζωή του ή κάτι άλλο;Ó· ΤοÌ·˜ τραγικό γεγονός έλαβε AÙfïӫ™YNEP°A™IA Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ - ¢HMIOYP°IA» www.keana.gr

H ºøNH TøN A.M.E.A. H ºøNH Η ΦΩΝΗTøN ΤΩΝA.M.E.A. Α.Μ.Ε.Α.

ΑΣΤΕΓΟΙ - ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ Ή ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ

ÙÔÓ ÎfiÔ Ó·ΗÌ·˜ ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ì·˜ ‹ ÛÙËÓ ËEΉfiÙ˘: «™YNEP°A™IA - ¢HMIOYP°IA» °ÂÒÚ. PÂı˘ÌȈٿ΢ ∞Í›˙ÂÈ ÛÂÏ›‰· ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÙ χώρα ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ στον Ταύρο. Ì·˜ αστυνομία ανέφερε πως προ- ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì·˜ ·ÁÔΙδιοκτήτης: Πανευρωπαϊκό Σωματείο EΉfiÙ˘: Œ‰Ú·: KÚËÙÈÎÔ‡ °ÂÒÚ. PÂı˘ÌȈٿ΢ ¶ÂÏ¿ÁÔ˘˜ 1, ¶¿ÚÎÔ ¶fiÏ˘ ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Ì·˜ ÛÂÏ›‰· ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÙ ÙËÓ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì·˜ ·ÁÔÚ·ÁÌ·ÙÈο Ù¤¯Ó˘, ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂÚφανώςÚ¿˙ÔÓÙ·˜ κοιμόταν μέσα σε αυτόν¤ÚÁ· προσπαθώντας να Ατόμων με ειδικές Œ‰Ú·: KÚËÙÈÎÔ‡ 1, ανάγκες ¶¿ÚÎÔ ÕÓˆ¶ÂÏ¿ÁÔ˘˜ §ÈfiÛÈ·, ∆.∫. 133 41,¶fiÏ˘ ∆.£. 46015Ú¿˙ÔÓÙ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›·. ∂›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» προστατευθεί από το τσουχτερό κρύο. Άνθρωποι Y‡ı˘ÓÔ˜ T˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ: ÕÓˆ §ÈfiÛÈ·, ∆.∫. 133 41, ∆.£. 46015 Á·Û›·˜ ·ÙfiÌˆÓ Ì ·Ó·ËÚ›·. ∂›Ó·È Ô 21ο ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ Εκδότης: Γεωρ. Ρεθυμνιωτάκης Y‡ı˘ÓÔ˜ T˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ: PÂı˘ÌȈٿ΢ °ÈÒÚÁÔ˜, ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ Ì·˜. και σκουπίδια έχουν την ίδια αξία στον αιώνα Έδρα:PÂı˘ÌȈٿ΢ ΚρητικούA˘ÏÒÓÔ˜ Πελάγους Πόλης °ÈÒÚÁÔ˜, ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ Ì·˜. 11,-Πάρκο ÕÓˆ §ÈfiÛÈ· του πολιτισμού και της κοινωνικής πολιτικής, ίσως AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜: A˘ÏÒÓÔ˜ - ÕÓˆ Άνω Λιόσια,1Τ.Κ. 133 §ÈfiÛÈ· 41, Τ.Θ. 46015 AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜: °.Υπεύθυνος ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ - °. PÂı˘ÌȈٿ΢ αυτός είναι και ο λόγος που δεν άκουσε το απορΤυπογραφείου: ριμματοφόρο ο άστεγος και την κραυγή απελπισίας °. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ - ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜: °. Γιώργος, PÂı˘ÌȈٿ΢ Ρεθυμνιωτάκης ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜: K. °ÈÒÚÁ·˜ - B.1¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ - η κοινωνία μας. Σκεφτείτε πόσα εγκαταλελειμμένα κτίρια στο κέντρο των ΑθηΑυλώνος - Άνω Λιόσια - °. ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓ¿Î˘του K. °ÈÒÚÁ·˜ - B. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ °. ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓ¿Î˘ °. M·ÚÁ·Ú›Ù˘ M·Ú›· §·Ì¿Ú· Αρχισυντάκτες: νών θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των αστέγων, και να ομορφύνει °. M·ÚÁ·Ú›Ù˘ - M·Ú›· §·Ì¿Ú· EÏ¢ı. ™˘ÚÈ·ÓÔ‡ - A. XÂÏÈÒÙ˘ Β. Δημητριάδης - Γ. Ρεθυμνιωτάκης η πόλη αλλά και για να προστατευτούν οι άστεγοι και η χώρα μας από όλο αυτό το EÏ¢ı. ™˘ÚÈ·ÓÔ‡ - A. XÂÏÈÒÙ˘ Συνεργάτες: ETH™IE™ ™YN¢POME™ χάλι του ωχαδερφισμού της κοινωνίας και του απορριμματοφόρου που πλησιάζει Κ. Γιώργας - ATOMA Π. Καραγιαννάκης - Γ. Μαργαρίτης ETH™IE™ ™YN¢POME™ ME ANA¶HPIA ¢øPEAN για την καθημερινή αποκομιδή των κάθε λογής σκουπιδιών που θα συναντήσει στο Μαρία Λαμπάρα - Ελευθ. Συριανού - Α. Χελιώτης ATOMA ME™Y§§O°OI, ANA¶HPIA ¢øPEAN ¢HMOI, ETAIPIE™, δρόμο του. Δυστυχώς αυτά τα απορριμματοφόρα δεν έχουν συναισθήματα και δεν ™Y§§O°OI, ¢HMOI, NO™OKOMEIA ETAIPIE™, OP°ANI™MOI, 200€ - άκουσαν τη φωνή του άτυχου άνδρα που προσπάθησαν να βοηθήσουν σταματώντας ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ OP°ANI™MOI, NO™OKOMEIA 200€ I¢IøTE™ 60€ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΔΩΡΕΑΝ το μηχάνημα και καλώντας αμέσως σε βοήθεια. Πυροσβεστικό όχημα κατέφθασε I¢IøTE™ 60€ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ AÚÈıÌfi˜ ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΔΗΜΟΙ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, στην περιοχή και κατάφερε να απεγκλωβίσει τον άνδρα που όμως λίγο αργότερα AÚÈıÌfi˜ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ E£¡π∫∏™ ∆ƒ∞¶∂∑∏™: 074/480033-89 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 200€ - ΙΔΙΩΤΕΣ 60€ E£¡π∫∏™ ALPHA ∆ƒ∞¶∂∑∏™: 074/480033-89 243 00 2002 000960 υπέκυψε στα τραύματά του. Από εξέταση DNA θα διαπιστωθεί η ταυτότητα του και ΑριθμόςBANK: Λογαριασμού ALPHA BANK: 243 00 2002 000960 ¶EIPAIø™: 5097-047200-590 τα προβλήματα υγείας που πιθανά τον ταλαιπωρούσαν. Το άτομο ήταν γνωστό στην ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ: 074/480033-89 ¶EIPAIø™: 5097-047200-590 KYK§OºOPEI KAI ™E E§§HNIKE™ περιοχή. Ζούσε και εργαζόταν εκεί τα τελευταία 5-6 χρόνια, όμως δεν γνώριζαν αν ALPHA BANK: 243 00 2002 000960 KYK§OºOPEI KAI ™E E§§HNIKE™ ¶∞ƒ√π∫π∂™ TOY E•øTEPIKOY είχε οικογένεια ή από πού ερχόταν. Οι κάτοικοι της περιοχής φρόντιζαν να έχει ένα ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ¶∞ƒ√π∫π∂™ TOY E•øTEPIKOY OÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ̤ÏË ÙÔ˘ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ A.M.E.A. ‹ fi¯È, ‰ÂÓπιάτο φαγητό αλλά εκείνος δεν το δεχόταν, ντρεπόταν ,προτιμούσε να αναζητήσει ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ OÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ A.M.E.A. ‹ fi¯È, ‰ÂÓ ·ÊÈÏÔÎÂÚ›ӷÈΠΑΡΟΙΚΙΕΣ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ·ÚıÚÔÁÚ·ÊÔ‡Ó Â›Ó·ÈΟι συνεργάτες ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ·ÚıÚÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ και ÂÚȯÔ̤-τροφή στα σκουπίδια. Οι ίδιο εικάζουν πως είτε έπεσε μέσα στον κάδο προσπαθώμέλη του συλλόγου Α.Μ.Ε.Α. ή όχι, δεν είναι δημοσιογράφοι αρθρογραφούν αφιλοκερδώς. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου ντας να βρει τροφή ή κάποιες κούτες για να κοιμηθεί, είτε χτύπησε το κεφάλι του ‰Ò˜. A·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¤ÁÁÚ·ÊË ¿‰ÂÈ· ÂΉfiÙË. την έγγραφη άδεια του εκδότη. ÓÔ˘χωρίς ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¤ÁÁÚ·ÊËή όχι¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. XÂÈÚfiÁÚ·Ê· ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó· ‹ fi¯È ‰ÂÓάρθρα ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È. και λιποθύμησε. Μόνο ο Θεός μπορεί να ξέρει, να κρίνει και να ξεκουράσει αυτό Χειρόγραφα δημοσιευμένα δεν επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα δεν εκφράζουν κατ΄ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας. XÂÈÚfiÁÚ·Ê· ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó· ‹¿ÚıÚ· fi¯È ‰ÂÓ YÔÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ‰ÂÓÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È. ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î·Ù’·Ó¿ÁÎË ÙȘτον ταλαίπωρο άνθρωπο… YÔÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ¿ÚıÚ· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î·Ù’·Ó¿ÁÎË ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘‰ÂÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ·fi„ÂȘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Σελ. 2

ÛÂÏ. 2

ÛÂÏ. 2


ΑΠΟΧΗ: ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ - ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Η κοινωνία μας γέμισε αδιέξοδα αντί για αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια αλλά και προοπτικές ανάπτυξης. Οι νέοι μας σπουδάζουν και δεν υπάρχουν δουλειές να τους απορροφήσουν. Το κράτος με την υψηλή φορολογία έχει στρέψει όλες τις επικερδείς εταιρείες στο εξωτερικό. Οι συνταξιούχοι βλέπουν τις συντάξεις τους να μειώνονται αφού τα βασικά αγαθά είδη διατροφής στα ράφια των καταστημάτων μέρα την μέρα αυξάνονται. Ταξίδια, ψυχαγωγία έχουν γίνει είδη πολυτελείας για τον λαό αφού και το εισόδημα δεν επαρκεί αλλά και γιατί το αύριο έγινε άγχος και αγωνία για τυχόν ανεργία και χρεοκοπία του κράτους.Οι εκλεγμένοι δήμαρχοι και περιφερειάρχες οφείλουν τώρα να δουλέψουν συνεργαζόμενοι με την πολιτεία να βοηθήσουν τους πολίτες στην καθημερινότητα τους αλλά και στην αισθητική και ποιοτική αναβάθμιση των πόλεων.Ο λαός βρίσκεται στο πάτο και οφείλουν οικονομικά, ηθικά, ψυχολογικά να τον φέρουν στην επιφάνεια. Ο λαός διψά για καλύτερες ημέρες.Τα προβλήματα παράλληλα πρέπει όλα να αντιμετωπισθούν. Παιδεία, υγεία, οικονομία, πρόνοια είναι τομείς που πρέπει να βάλουμε στέρεα και βαθιά θεμέλια και να μην αφήνουμε διαφθορείς είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό να τα διαφθείρουν.Ο πολιτισμός μας και οι λαϊκές μας παραδόσεις μπορούν διαφυλάττοντας τις να μας τονώνουν ψυχικά και ηθικά. Στροφή στον συνάνθρωπο είτε είναι πλούσιος είτε φτωχός πρέπει να δείξουμε όλοι μας αφού μόνος κανείς είναι αδύνατον στην κοινωνία να σταθεί. Όσον αφορά το μεταναστευτικό μπορούμε σε πολλούς να δώσουμε βοήθεια και να τους εντάξουμε στην κοινωνία μας, δεν μπορούμε όμως να τους βολέψουμε όλους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει πολλοί να γυρίσουν πίσω στη χώρα τους και αυτό επειδή μπορεί ως πρόβλημα να το αντιμετωπίσουν και άλλες χώρες να ληφθεί κοινή απόφαση να γυρίζουν στη χώρα τους όσοι είναι υπεράριθμοι. Γ.Μ.

συνέχεια σελ.1

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Οι αρμοδιότητες του ΟΑΕΔ είναι η εξεύρεση μιας κατάλληλης θέσης εργασίας, με εύλογο μισθό και αρμόζουσα εξέλιξη για κάθε άνεργο. Γι αυτό και υφίσταται ο οργανισμός. Για να διασφαλίζει τους ανέργους ώστε αυτοί να μη μένουν ξεκρέμαστοι στο χάος. Ξέρουμε ότι η κοινωνία μας έχει τα μέσα να οικοδομήσει ένα δίχτυ ασφαλείας, ώστε η απώλεια της εργασίας ή η αναζήτησή της να είναι προσωρινά και η μεσολαβούσα ανεργία να είναι μόνο «τριβής» και όχι ανεργία οικονομικής κρίσης. Ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να προσφύγει πλέον στον ΟΑΕΔ και να ζητήσει τη βοήθειά του στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σχετικά με την εργασία του και τον βιοπορισμό του για μπορέσει να καταπολεμηθεί η φοβερή κοινωνική αρρώστια που ακούει στο όνομα ανεργία…

Ψ Ω Ρ Ο Κ Ω Σ Τ Α Ι Ν Α

Η βιομηχανική επανάσταση που έφερε χιλιάδες χωρικούς στις πόλεις έδωσε παράλληλα προς την οικονομία ώθηση προς την επαιτεία. Η επαιτεία πήρε τρομοκρατικές διαστάσεις ιδίως η επαιτεία των παιδιών που επιτήδειοι καταρτίζουν επαγγελματικά τα παιδιά στην ζητιανιά. Πολλοί γονείς στρεβλώνουν τα χέρια ή τα πόδια των παιδιών τους για να προκαλούν, λόγω αναπηρίας τον οίκτο των ανθρώπων. Η επαιτεία στη χώρα μας απαγορεύεται δια νόμου. Ο εμφύλιος πόλεμος ήταν εκείνος που δημιούργησε τέτοιο κύμα δυστυχίας που αύξησε την επαιτεία. Στις δεκαετίες 70-80 και 80-90 η επαιτεία χάρη στην οικονομική ανάπτυξη σχεδόν εξαφανίσθηκε ακόμη και μεταξύ των Αθιγγάνων. Μετά το 90 όμως η επαιτεία άρχισε ξανά να παίρνει διαστάσεις χιονοστιβάδας. Κύρια αιτία της η κοινωνική και οικονομική δυστυχία λόγω ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού και άνισης κατανομής πλούτου, η φτώχια έσπρωξε πολλούς στην επαιτεία. Πρόσφατη έκθεση του ΟΗΕ απεκάλυψε ότι 400 περίπου άνθρωποι έχουν περισσότερο πλούτο από το μισό πληθυσμό της Γης. Στη χώρα μας κατά μεγάλο βαθμό η επαιτεία είναι εισαγόμενη. Πρόσφυγες από κάθε γωνιά του κόσμου έχουν καταφύγει στη χώρα μας και ζητούν εργασία την ώρα που η χώρα μας πλήττεται από ανεργία. Είναι δύσκολο να εξασφαλίσεις δουλειά σ’ ένα περίπου εκατομμύριο, πρόσφυγες. Όσοι δεν βγάζουν το ψωμί τους με κάποια εργασία το βγάζουν με την επαιτεία ή στην χειρότερη περίπτωση με κλοπές, ληστείες και οι γυναίκες με την πορνεία. Άλλοι λόγοι για επαιτεία είναι τα ναρκωτικά και το AIDS Γίνονται πολλοί επαίτες για να εξασφαλίσουν τη δόση τους ή γίνονται λόγω της φοβερής νόσου μη μπορώντας να εργασθούν λόγω αδυναμίας ή λόγω απροθυμίας της κοινωνίας να τους δώσει δουλειά. Επίσης, απόφοιτοι φυλακών ή αναμορφωτηρίων δεν βρίσκουν δουλειά και επαιτούν. Η κοινωνία έχει πάψει να είναι πλούσια σε συναισθήματα και μεταξύ των μελών της έχει πάψει η αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια. Οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων ψυχράθηκαν. Υπάρχει όμως και η αισθητική πλευρά του θέματος. Δημιουργεί ή επαιτεί μία άσχημη εικόνα στις πόλεις, μια εικόνα αθλιότητας. Για να εξαλειφθεί η επαιτεία απαιτείται ένας γενικός σχεδιασμός. Πρώτα περίθαλψη των ανικάνων για εργασία, στέγη, ένδυση, φαγητό, ιατρική φροντίδα. Για την παιδική επαιτεία πρέπει να παταχθούν αμείλικτα τα κυκλώματα επαιτείας, να τιμωρηθούν οι προστάτες και οι ασυνείδητοι γονείς. Πρέπει να εφαρμοσθεί το σχέδιο ‘’κανένα παιδί στο δρόμο’’. Επειδή μεγάλος αριθμός επαιτών είναι ξένοι που έχει φορτωθεί η χώρα μας, πρέπει να στραφούμε προς διεθνείς οργανισμούς και να μοιρασθούν τα βάρη για την συντήρηση και την περίθαλψη τους. Κυριότερα πρέπει να αναπτυχθεί η ανθρωπιά σε παγκόσμια κλίμακα… Γ.Μ Σελ. 3


ª∞™ ∂¡¢π∞º∂ƒ√À¡ EÈÌÂÏÔ‡ÓÙ·È: ÕÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›· ÙÔ˘ KEA. ñ

∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ Ô˘ ı· ÚԂϤÂÈ ÌˉÂÓÈΤ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ Κοινωνικό Παντοπωλείο στους Αγίους Αναργύρους, στην οδό ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÌÂÈÒÛÂȘ ÁÈ· ηٷӷψ٤˜ Ì ¯·ÌËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Χίου και Καλύμνου. Είναι μια λειτουργία που υλοποιείται με Ì·Ù·, ¢·ı›˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, Èı·ÓÒ˜ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· τη συνεργασία της κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίων ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Αναργύρων και του κοινωνικού συνεταιρισμού Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È «ΕΔΡΑ» και σκοπό έχει, σύμφωνα με τη δέσμευση ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜, Ì ÈÛ¯‡ ·fi ʤÙÔ˜. ∆Ô ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¤¯ÂÈ του Δημάρχου Νίκου Σαράντη, «Να μην υπάρχει οÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛ‹ÁËÛË Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÚfiÛÊ·Ù· δημότηςÓ·που να στερείται τα απλά και καθημερινά Ë ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ ηı˘ÛÙÂÚ› ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ αγαθά που χρειάζεται για την επιβίωσή του». Μέσα ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ηıÒ˜ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÈÔ «ÊÈÏÔÏ·˚Îfi» ÙÔ από το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα εξυπηρετούνται ̤ÙÚÔ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ όσοι δημότες βρίσκονται στο φάσμα της φτώχειας, Î·È ÂÎÙÒÛÂȘ 10% Â› ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ. ∂›Û˘, με την τακτική επιχορήγηση σε τρόφιμα και είδη ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÁÈ· οÔȘ ¢·ı›˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, fiˆ˜ ¿πρώτης ανάγκης είτε εντελώς δωρεάν είτε με μεγάλη έκπτωση για όσους ÓÂÚÁÔÈ Î·È ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ (∞ª∂∞), Ë Ì›ˆÛË Ó· έχουν μικρά εισοδήματα. Βασικό μέλημα του Δήμου ήταν και είναι ›ӷÈκαι 20%. ∂ȉÈÒÎÂÈ διαδικασία Ì¿ÏÈÛÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘόλων ›‰È˜των ÏËÚÔη διαφανής αξιοκρατική αξιολόγησης αιτηÊÔڛ˜, Ë ¤ÎÙˆÛË ÙÔ˘ 20%Ó· ÂÂÎÙ·ı› Î·È ÛÙÔ˘˜ ¯·ÌËμάτων , ώστε να μπορέσει να καλύψει όλους όσους έχουν πραγματικά ÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, fiÛÔ˘˜ ‰ËÏ·‰‹ ·›ÚÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ μεγάλη ανάγκη. ∂∫∞™ (∂›‰ÔÌ· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜). ™Â οı ÂÚ›Κατατέθηκε από το υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής ¯ÈÏÈ¿ΑσφάÙˆÛË ÔÈ ˆÊÂÏË̤ÓÔÈ ı· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¤˜και ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ λισης ‰Â˜. νομοσχέδιο για την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων, ορίτις προϋποθέσεις που οι∂Î·È‰Â‡Ûˆ˜ επιχειρησιακέςÎ·È συμβάσεις θα ñ ζοντας ∆ËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞ÔηٷμπορούνÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó να αποκλίνουν όχι μόνο από την εκάστοτε ÛÙ¿Ûˆ˜ ∆˘ÊÏÒÓ, ÔÈ £·Ó¿Û˘ §Â‚¤ÓÙ˘, ºÒισχύουσα κλαδική¶··‰ËÌÔ‡Ï˘ σύμβαση εργασίας, και από Ù˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Î·È αλλά °ÚËÁfiÚ˘ Εθνική Γενική Συλλογική ΣύμβασηÙÂÏ› Εργασίας. æ·ÚÈ·Ófi˜, την ηıÒ˜ ÙÔ ∫∂∞∆ ·fi ÙȘ 16 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ˘fi Έως ÙÔ˘˜ τότε ηÌ·ıËÙ¤˜, υπογραφήÂÓÒ επιχειρησιακών ηٿÏË„Ë ·fi ÛÙÔ Ï¢Úfi συμβάσεων ÙÔ˘˜ ‚Ú›είναι ελεύθερη από οποιαδήποτε επιχείρηση. Ακόμη, ÛÎÔÓÙ·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘, Ô ™‡ÏÏÔως το τέλος έτους να κατατεθούν από ÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓαναμένεται Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ Î·È του Ë ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ την ηγεσία του υπουργείου, νομοσχέδια ∞ÁÒÓ· ∞Ó·‹ÚˆÓ (˘Ô˘ÚÁ›· ¶·È‰Â›·˜, τέσσερα √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∂Ûˆπου θα αφορούν τον εκσυγχρονισμό του ΣΕΠΕ, το ÙÂÚÈÎÒÓ, ÀÁ›·˜). οποίο περιλαμβάνειÚ¿Ì˜ και σειρά για το¯ÒÚÔÈ ασφαλιστικό, την ñ θ᫶Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, ÁÈ·τροπολογιών ∞ÌÂ∞, Ï·Ù›˜, Ú·Û›ÓÔ˘, προστασία του καταναλωτή, επαναρρύθμιση τουÙÚ·Ì πλαισίου για ΑμεΑ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ·ÚÙËڛ˜,την ÛÙ·ıÌÔ› ÌÂÙÚfi Î·È ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi καθώς και την κοινωνική οικονομία. ηٿÏË„Ë», ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∆ÚÔ¯·›· ∫·ÏÏÈı¤·˜ Î·È ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô 213.000 θέσεις εργασίας ανοίγουν με τα ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ∞Ó‰Ú¤· ¶··‰¿ÎË, ̤ÏË ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ τέσσερα επιδοτούμενα προγράμματα ™˘ÏÏfiÁÔ˘ «¶‹Á·ÛÔ˜» ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ∫fiÛÌÔ˘, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ του ΟΑΕΔ. Οι προϋποθέσεις συμμετοÛÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜. ¡· ÛËÌÂȈχής όσον αφορά τα 17 προγράμματα είναι: ı› fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ 10.000 άνεργοι οι οποίοι και θα αποκτήσουν Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË εργασιακή εμπειρία, 800 που ανήκουν σε ΕυÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË. αίσθητες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) και που ñ ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÙÚÔ‹ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔπου ηıÂÛÙÒ˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙˆÓ θα προωθηθούν στην απασχόληση, 2.300 ·Ó·ËÚÈÎÒÓ Û˘Óٿ͈Ó, ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÙËÚËı› επίσης ανήκουν στις ΕΚΟ και που θα τοποθετηθούν σε επιχειρήσεις, ενώ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·¿Ù˘, fiÔ˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ·Ó·ËÚÈΤ˜ Û θα επιχορηγηθούν 200.000 θέσεις πλήρους απασχόλησηςÛ˘ÓÙ¿ÍÂȘ και 100 ακόμα Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ¿ÙÔÌ· ˘ÁÈ‹. ∞fi ÙËÓ 1 θέσεις οι οποίες και θα δημιουργηθούν για την εργονομική διευθέτηση ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ·Ó·ËÚ›·˜, ÂÓÒ Î·Ù·Úτου χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρία. ÁÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ ¿ÏϘ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ·Ó·ËÚ›·˜. Κατώτατος - Με το 80% του ÙˆÓ κατώτατου μισθούÀÁ›·˜ θα αμείβο∂ÈϤÔÓ,μισθός Ì ÎÔÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È νται νέοι ηλικίας έως 24 ετών που θα προσλαμβάνονται σε επιχο∂ÚÁ·Û›·˜ ηٷÚÙ›˙ÂÙ·È ªËÙÚÒÔ ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›·. ™ÙÔ ρηγούμενες από τον ΟΑΕΔ θέσεις σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ τομέα. Θα επιχορηγεί εισφορές για αμοιβή 591 ευρώ έναντι 739 που Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ·Ó·ËÚ›·˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1993. προβλέπει η εθνική σύμβαση. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι εργοδότες ñ ∏ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ó¤ıÂÛ μπορούν να συνάπτουν με τους ανέργους αυτούς, συμβάσεις απόκτησης ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂͤٷÛ˘ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ εργασιακής εμπειρίας, οι οποίες δεν μπορεί να είναι διάρκειας μικρότερης ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û ÂÌÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ·των έξι (6) μηνών και μεγαλύτερης των δώδεκα (12) μηνών στη διάρκεια ÚÔ¯‹˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, Ô˘ Ô˘των οποίων καταβάλλουν μισθό ίσο με το 80% του κατώτατου βασικού ‰ÂÌ›· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û¯¤ÛË ¤¯ÂÈ Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ¶·Ú¿Ïμισθού ή ημερομίσθιου, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΓΣΣΕ. ÏËÏ·, ·¤ÚÚÈ„Â ˆ˜ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›· £ÂÛÛ·Ï›·˜, fiÙÈ Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ. Δεν έχει ρεύμα ·Ú·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ η ΔΕΗ και τα κοινωνικά Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ ›¯Â ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ Û˘Ó·Ê¤˜ για Úfiοικιακά τιμολόγια που εξαγγελθήκαν από την κυβέρνηση τις ÁÚ·ÌÌ· ομάδες Î·È ‰È¤ıÂÙ ÈÛÙÔÔÈË̤ÓË Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·. ªÂόνειρο ÂÂευπαθείς του πληθυσμού μας, φαίνεται ότι είναι ÚÒÙËÛË ÚÔ˜ομάδες ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È √ÈÎÔαπατηλό. Οι ÙÔ˘˜ ευπαθείς δεν είναι αφελείς και οι 10.000 αιτήÓÔÌÈÎÒÓ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ένταξη ™Àƒπ∑∞ ¡.είχαν ∆ÛԇηÏ˘, ∏ÚÒ ¢ÈÒσεις για που κατατεθεί σε σχέση ÙË Î·È ∂. ¶·Û¯·Ï›‰Ô˘ ˙ËÙÔ‡Óπολίτες ÂÈÛÙÈο ÙÔ «ÁÈ·Ù›»ηÙ˘ ·με 1.200.000 πουÁÈ· ανακοίνωσε κυβέρÓ¿ıÂÛ˘. νηση, δεν ωφελούνται γιατί τα έξοδα και η ταñ √ ¢‹ÌÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÁη٤ÛÙËÛ ÛÙËÓ Ï·˙ ∞Á.οφέλη. ∫ÔÛÌ¿ ÂÈλαιπωρία είναι διπλάσια από τα Εκτός ‰ÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· ÁÈ· Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó Î·È Ó·είναι ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·fiέκπτωση ÙË ı¿τούτου αξιοσημείωτο ότι όποια Ï·ÛÛ· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ÎÈÓËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ë ¯ÂÈτης ΔΕΗ δεν αφορά τα δημοτικάfï˜ τέλη και την ΕΡΤ που τις περισσότερες φορές είναι το 50% του λογαριασμού άλλα μόνο στην κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος.

ÛÂÏ. 4

Σελ. 4

̈ÓÈ¿ÙÈÎË ı¿Ï·ÛÛ· ¤ÊıÂÈÚ ÙË Ú¿Ì· ÚfiÛ‚·Û˘ ÙˆÓ Οι γιατροί που ορκίζονται στον Ιπποκράτη ∞ª∂∞ ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, Ô ∞Ϥ͢ και όχι στο ΠΑΣΟΚ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ή το Διεθνές Ταμείο,∆Û›Ú·˜ Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ‰Ôı› πρέπει να είναι άνθρωποι δίκαιοι και ει-Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ Ï·˙ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, οı ÂÚÁ·Û›· ÂÈÛ΢‹˜ ıˆÚÂ›Ù·È ·Ú¿λικρινείς. Το τελευταίο διάστημα σε όλα τα ÓÔÌË, ÂÓÒ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ΜΜΕ ακούμε για περικοπές συντάξεων, για αδικίες Î·È ÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi ÂÔÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Û˘ÓÙËÚËı› Ë Ú¿Ì· (˘σα ποσοστά αναπηρίας, για περικοπές αναλώσιμων Ô˘ÚÁ›· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÀÁ›·˜). και απαραίτητων ιατρικών ειδών κλπ. Στην πατρίδα ñ °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÙÔ Î·ÏÔη›μας έχουμε πάρα πολλούς ανάπηρους από τροχαία, ÚÈ ÙÔ˘ 2010 ·fi ÙË ªÔÓ¿‰· ¶ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ ºÔÈÙËÙÒÓ Ì από εργατικά ατυχήματα, από βαριά νοσήματα αλλά Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ £ÂÚÈÓ‹ ∞Ó·ËÚ›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Ë 16 και ψυχικές ασθένειες. Το ύψος της αναπηρικής σύ™˘Ó¿ÓÙËÛË Û ı¤Ì·Ù· ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÁÈ· νταξης δεν καλύπτει ούτε ένα μικρό ποσοστό των ¡¤Ô˘˜ Ì ∆‡ÊψÛË Î·È ªÂÚÈ΋ ŸÚ·ÛË (ICC2010), ÌÂ Û˘Ìβασικών αναγκών ενός ΑμεΑ αλλά και αν το συγκρίÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi νουμεÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ με την αναπηρική σύνταξη της Ευρώπης δεν έχει καμία μα15 καμία ¯ÒÚ˜ (www.icccamp.info). ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ›ӷÈ, σχέση. Στη χώρα μας η αναπηρία κουβαλάει μαζί της, την κακομοιριά ·ÊÂÓfi˜ Ë ÂÍÔÈΛˆÛË κάθε ÙˆÓ αξιοπρέπεια Ó¤ˆÓ Ì ÙȘτων ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈΤ˜ ÙÂ-που και τον οίκτο, εξαφανίζοντας ΑμεΑ την στιγμή ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Î·È ÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆπρέπει να πάρει από κάποια επιτροπή τοπ ποσοστό αναπηρίας που του ÓÈÒÓ Φαίνεται Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ë ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, Û˘αναλογεί. πως στην πατρίδα μας θέλουν τους ΑμεΑÙ˘ σε συνεχή ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙˆÓ ‰È·-ÚÔÛˆÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. ∏ ‰ÈÔÚÁ¿Óˆομηρία με ένα μόνο δικαίωμα: τον οίκτο και τον ωχαδερφισμό που κάθε ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ «ATExcelixi», τόσο ÛË προσφέρουν. ÛÙÔ ∫·ÛÙÚ› ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ 2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. °È· ÂΑλλαγές μέχρι τα Χριστούγεννα –Η είναι γνωστή ÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷκατάσταση ·¢ı‡ÓÂÛÙÂ: ªÔÓ¿και όχι αδιάφορη στις πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ. Το σύνθημά ‰· ¶ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ ºÔÈÙËÙÒÓ Ì ∞Ó·ËÚ›·, ¶·ÓÂÈÛÙËτους σύμφωνα με την αντιπρύτανη ακαδημαϊκών υποθέσεων ÌÈfiÔÏË, ∫Ù›ÚÈÔ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, 15784, ∞ı‹Ó·: ∞Ó·ÛÙ·Û›· Δέσποινα Λιάλιου είναι προτεραιότητα στην ™ÔÊÈ·ÓÔÔ‡ÏÔ˘, πÛÙÔı¤ÛË: http://access.uoa.gr/icc/ - email: πρόσβαση, προτεραιότητα στη γνώση. Ήδη icc@uoa.gr – ÙËÏ: 2107277553, Ê·Í:έχουν 2107275193. αποφασίσει να συστήσουν ειδική επιτροπή, ñ ¶ÔχÙÈÌÔ Û‡ÌÌ·¯Ô ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘη ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiοποίαÌÔ˘˜ θα μελετήσει την κατάσταση καιÛÙË θα υποÙ˘ fiÏ˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ù˘ÊÏÔ› £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ŒÓ· ÌÈβάλλειÎÚfi προτάσεις για την απρόσκοπτη πρόσβαση ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÓÙ· Ì·˙› ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ‚Á·›των ατόμων με αναπηρίες στην‚ÔËı¿ πανεπιστημιούÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ Û›ÙÈ, ÙÔ˘˜ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ë¯ËÙÈο πολη.Û‹Ì·Ù· Τα πορίσματα θα είναι έτοιμα μέχρι τα Χριστούγεννα, ÛÙ· Ê·Ó¿ÚÈ· (˯ÔÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜) ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó καθώς τα προβλήματα χρήζουν άμεσης επίλυσης.’’ Έχουν γίνει κάποιες Ó· ‰È·Û¯›ÛÔ˘Ó Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙȘ ‰È·‚¿ÛÂȘ. ∆Ô ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹παρεμβάσεις από τις διοικήσεις των σχολών. Όμως αποτελούν μόνο το ÚÈÔ ·˘Ùfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, ηٿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ, Û·Ó Ì¿ÙÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ 10% των αναγκαίων παρεμβάσεων. Επιπλέον πρέπει να υπάρξει συνοÙ˘ÊÏÔ‡˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ˘˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙ ٷ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ¤¯Ô˘Ó λική προσέγγιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı› Î·È fiÙ ¤¯ÂÈ ·Ó¿„ÂÈ Ú¿ÛÈÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ Â˙fi. αναπηρίες., ώστε οι παρεμβάσεις να έχουν συνοχή., τόνισε η κ. Λιάλιου. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÔÈ Ë¯ÔÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ fiΠαράλληλα υποστήριξε πως προσωπικό της στοίχημα είναι να καθιερωÙ·Ó ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ Û‹Ì· ·fi ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· θεί η αναλογικότητα και στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. ‰‡Ô ·ÎÏÔ˘˜ Ê·Ó·ÚÈÒÓ. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ Ó· ως τροπολογία κατατεθεί ñ ™ÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈ΋ ıÂÚ·›· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ëθα˘Á›·, στην Βουλή με ‰ÂÓ σκοπό να βοηθηθούν συνταξιούχοι που ıÂÚ·›έχουν χαμηλό ηıÒ˜ ·ÎfiÌË ¤¯Ô˘Ó Ê·Ó› Ù·οιÚÒÙ· ÛËÌ¿‰È· εισόδημα. Η ενίσχυση αυτήÛÙ· αφορά συνταξιούχους ηλικίας 60 ετών ·˜. √È ÚÔÌ‹ıÂȘ ˘ÏÈÎÒÓ ‰ËÌfiÛÈ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÂÍ·ÎÔκαι άνω και που έχουν εισόδημαÌ μέχρι ÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· δικαιούνται ·ÔÙÂÏÔ‡Óτα ÙËάτομα Á¿ÁÁÚ·ÈÓ· ÙÔ˘ετήσιο Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ 7.000 ÙËÓ ευρώ˘ÂÚÎÔÛÙÔÏfiÁËÛË και οικογενειακό εισόδημα μέχρι ευρώ. Το επίδομα ˘ÏÈÎÒÓ ¤ˆ˜12.000 Î·È 300% ¿Óˆ ·fiτων ÙȘ 200 ευρώ συνταξιούχοιÓÔÛÔÎÔÌ›· με ετήσιο εισόδημα από 7.000 μέÙÈ̤˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈχρι 8.500 ευρώ και οικογενειακό μέχρι ευρώ. ο Ù·Ì›· Ó· ¤¯Ô˘Ó «˘Ô·„ÂÈ» ÛÙÔÓ ˘ÚÂÙfi ÙˆÓ14.500 ˘¤ÚÔΤο επίδομα των 100 ευρώ συνταξιούχοι με ατομικό ÁÎˆÓ ‰··ÓÒÓ Ô˘ «ÁÔÓ·Ù›˙Ô˘Ó» ÙÔ ∂™À. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ë εισόδημα από 8.500 μέχρι 10.500 ευρώ και οικογε·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÙÔ Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ, Ë ˘ÂÚ‹‰ËÛË Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ νειακό μέχρι 16.500 ευρώ. Το επίδομα δικαιούνται ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÙˆÓ και κατηγορίες κάτω των 60 ετών, όπως χήρες που ÙÚ›ÙˆÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈ΋. συνταξιοδοτούνται λόγω θανάτου του συζύγου, τέκνα ñ ∏ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Î·È Ë ‰ÈÂ18 και έως 24 ετών που σπουδάζουν και λαμβάνουν ıÓ‹˜ ˘·ÁfiÚ¢ÛËτη«ÛÎÏËÚÒÓ» ηٿ ÙˆÓκαι ÂÚÁ·˙Ô̤σύνταξη του̤ÙÚˆÓ θανόντος πατέρα συνταξιούχοι ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ʤÚÓÔ˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË με αναπηρία 67% και άνω. ‰ÈηȈ̿وÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÓÔÌÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ‰ÈΜικρές χωματερές έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή γύρω από το ηÛÙËÚ›ˆÓ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ «ÛÊÈÎÙ‹» ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÚÔÓfiÌÈ·, ΣΕΦ. Ο χώρος εδώ και μήνες βρίσκεται υπό εγκατάλειψη με τα σκου˙ËÙ‹Ì·Ù· ÈÛfiÙËÙ·˜ Ê‡ÏˆÓ Î.Ï.. ∏ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈπίδια σε κάθε γωνιά, ημιθανές πράσινο και αυτοκίνητα παρκαριÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ (∂™), ¤‚·Ï «ÊÚ¤ÓÔ» ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Âσμένα επάνω στα πεζοδρόμια να συνιστούν την αποκαρδιωτική ÂÎÙ·ıÔ‡Ó ˘¤Ú ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ αυτή εικόνα. Κάτω από τη γέφυρα του τραμ, σκόνη, σκουπίδια, ψοφίμια Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙȘ ¿Á·Ì˜ ı˘Á·Ù¤Ú˜. ∆ËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂκαι γκράφιτι κάνουν την εμφάνισή τους. Την παρακμιακή διάβαση των ÙÔ ∂™ ›¯Â ÎÚ›ÓÂÈ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· Ô˘ ÂπεζώνÙ›· διασχίζουν ανά τακτά διαστήματα και μοτοσικλέτες, προκειμένου ÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙȘ ¿Á·Ì˜ ÎfiÚ˜ Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ÙË Û‡ÓÙ·ÍË να αποφύγουν την αναμονή στον φωτεινό σηματοδότη…Στη μικρή λίμνη ÙˆÓ απ’ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘˜ (ÌÂÙ¿αυτοκίνητα ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ σταθμευμένα ÙÔ˘˜), ÂÓÒ Úfi‚ÏÂ μπροστά το ΣΕΦ, δεκάδες επάνω σταfiÙÈ πεζοÔÈ ¿Á·ÌÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙËÓ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÂÊfiδρόμια, καλύπτοντας τις ράγες των τυφλών, Â›Ó·È ·Ó‹ÏÈÎÔÈ Î·È στις ÌÂÙ¿ράμπες ÙËÓ ÂÓËÏÈΛˆÛË ÙÔ˘˜ ÌfiÓÔ ÂÊfiμέσα ÛÔÓ στα παρτέρια, μπροστά των ÛÔÓ Â›Ó·È ·Ó¿ËÚÔÈ Û ÔÛÔÛÙfi ¿Óˆ ÙÔ˘ 67%. ΑΜΕΑ. Η κατάσταση χειροτερεύει κάθε φορά που αγωνίζεται στο παρακείμενο γήπεδο Καραισκάκη ο Ολυμπιακός. Εικόνες ντροπής που αμαυρώνουν για ακόμα μια φορά την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό..


ΛΑ’Ι’ΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΛΑ’Ι’ΚΗΣ ΨΥΧΗΣ

Ο λαϊκός πολιτισμός είναι η έκφραση της λαϊκής ψυχής, η νοοτροπία, ο χαρακτήρας και η ιδιοσυγκρασία μιας κοινότητας ανθρώπων που διαμορφώνεται και συνεχώς αναμορφώνεται μέσα στους αιώνες. Η ελληνική ψυχή βρίσκεται στο δημοτικό τραγούδι, στο λαϊκό χορό, στο μοιρολόι, στα έργα χειροτεχνίας, στα εργαλεία, στις παροιμίες, στα έθιμα, στις γιορτές, στην κατασκευή σπιτιού και στην οργάνωση του νοικοκυριού. Οι λαοί σε παγκόσμια κλίμακα έχουν τη λαϊκότητα τους και τα ιδιαίτερα εθνικά χαρακτηριστικά τους ως συστατικά. Σήμερα δεν είναι ο λαός που γεννά και αναγεννά τον εαυτό του, αλλά οι πολυεθνικές, που δίνουν στη λαϊκότητα μια ψευδή οικουμενικότητα και μια επίπλαστη λαϊκότητα που ονομάζεται λαϊκισμός. Ο λαϊκισμός είναι μια λαϊκίζουσα τάση που υποκαθιστά το λαϊκό με μια επίφαση λαϊκότητας. Διότι όποιος είναι πραγματικά λαϊκός δεν έχει κανένα λόγο να υποκρίνεται τον λαϊκό. Η λαϊκότητα είναι γνησιότητα, όχι μίμηση και πολύ περισσότερο χυδαιότητα. Η Ευρώπη που πάντα ήταν πολιτιστικά ενωμένη, γιατί ο πολιτισμός δεν αναγνωρίζει σύνορα ούτε χρειάζεται διαβατήριο για να διαδοθεί, τείνει να ενωθεί οικονομικά και πολιτικά. Πολλοί εκφράζουν φόβους μήπως αυτή η ένωση παρά τα πολιτικά και οικονομικά κέρδη που και γι’ αυτά εκφράζονται επιφυλάξεις προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στους λαϊκούς πολιτισμούς όλων των χωρών της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να φταίει γι’ αυτό η ένωση θα λειτουργήσει σαν ένα χωνευτήρι λαών και πολιτισμών όχι για την παραγωγή ενός ανωτέρου πολιτισμού και την προαγωγή και ανάδειξη μιας νέας λαϊκότητας αλλά για τη δημιουργία μαζών χωρίς πολιτιστική προσωπικότητα Μία ένωση που δεν θα είναι μόνο οικονομική αλλά και πολιτική απαιτεί κάποιες θυσίες. Αυτός που θα πληρώσει βαρύτερο τίμημα είναι ο λαϊκός πολιτισμός κάθε χώρας. Ήδη το πληρώνει και χωρίς ένωση. Η λαϊκή παράδοση θα κινδυνέψει να χάσει την υπαρξιακή υπόσταση της για να αντικατασταθεί από μια κουλτούρα βιομηχανικού χαρακτήρα. Οι λαοί της Ευρώπης εν ονόματι της πολυθρύλητης σύγκλισης καλούνται να εξοβελίσουν παραδόσεις αρχές και μορφές ζωής και να τα θυσιάσουν όλα στο βωμό ενός βιομηχανικού πολιτισμού που προωθεί σαν ιδανικό το πιο σκληρό ναρκωτικό το χρώμα του χρήματος. Το χρήμα έλεγε ο Βεσπασιανός δεν έχει οσμή. Άοσμοι θα είναι και οι λαοί που θα το υπηρετούν γιατί όλα τα στοιχεία που συνθέτουν το λαϊκό πολιτισμό θα υποκατασταθούν από τα σύμβολα από τα σήματα των πολυεθνικών εταιρειών. Ο λαός ήταν πάντα η πηγή των πολιτιστικών εκφράσεων και εξάρσεων. Διότι συστατικό του λαού είναι το συναίσθημα. Οι άρχουσες τάξεις ήσαν πάντα συναισθηματικά αναλφάβητες. Απολαμβάνουν πολιτισμό αλλά δεν γεννούν πολιτισμό. Άρα η εξαφάνιση του λαϊκού πολιτισμού των χωρών της Ευρώπης θα σημάνει το τέλος του πολιτισμού. Όμως οι λαοί μπορεί να δολοφονούνται δεν αυτοκτονούν. Αγωνίζονται. Ίσως εδώ υπάρχει μια ακτίνα ελπίδας. Όσο για την Ελλάδα παρά τα κρούσματα ξενομανίας δεν είναι αποφασισμένη να χαθεί. Γ. Μαργαρίτης

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΩΡΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ Ασφαλιστικό νομοσχέδιο κατατίθεται στο τέλος του μήνα όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας Γ. Κουτρουμάνης που αφορά την επιστροφή των δώρων στους παραπληγικούς, αφού ‘’η κατάργηση του οφείλεται σε παραδρομή και θα επανέλθει η 13η και 14η σύνταξη’’. Αυτή η κατηγορία ασφαλισμένων μέχρι τα τέλη του χρόνου δικαιούται σύνταξη με 37 έτη χωρίς όριο ηλικίας.

Υπάρχουν άνθρωποι

ΘΕΜΑ: Ευχαριστήρια επιστολή

Κύριε Ρεθυμιωτάκη, Με εγκάρδιες ευχές σας χαιρετούμε και ελπίζουμε το έργο σας να ευοδωθεί. Οι ανθρώπινες αξίες όπως η Αγάπη ,ο πόνος για τον πόνο του συνανθρώπου μας και η χαρά για τη χαρά του, την προσπάθεια του, την επιτυχία του, τείνουν να εκλείψουν. Μέσα σε αυτό το κυκεώνα ψευδών αντιλήψεων όπου επικρατεί ο υλικός πλούτος , το πάθος για την εξουσία, τα ψεύτικα συναισθήματα καλείσθε να αποδείξετε το αυτονόητο: Ότι είσθε ανώτεροι ψυχικά και αυτό τα λέει όλα ,από τους <δήθεν> του κόσμου αυτού που πλημμυρίζουν τα μέσα ενημέρωσης προσπαθώντας να μας πείσουν ότι οι ανθρώπινες αξίες μετριούνται με άλλα μέτρα και σταθμά από αυτές στις οποίες αισθάνεται ψυχική ανάταση και γαλήνη, η καρδιά μας και όλο μας το είναι. Έχουμε βρεθεί όλοι μας κάποιες φορές στη θέση να χρειαζόμαστε τη βοήθεια του συνανθρώπου μας για κάτι που οι ίδιοι αδυνατούμε να κάνουμε. Η γυναίκα στη κύηση, ο άνθρωπος που χάνει τον άνθρωπο του ή το παιδί του, ο ασθενείς, το μικρό παιδί , ο ηλικιωμένος ,η χήρα , ο <μαγκούφης> άνθρωπος είναι κατηγορίες ανθρώπων μέσα στις οποίες έχουμε υπάρξει εμείς ,τα μέλη της οικογένειάς μας ,φίλοι καρδιακοί. Ο Θεός μόνο ξέρει πάνω από όλους την αγνότητα της ψυχής των ανθρώπων που δοκιμάζονται .Εκείνος στέλνει τις δοκιμασίες ,Εκείνος θα δώσει και το Χρυσό Στέφανο. Ο σύζυγος μου και εγώ σας δίνουμε Συγχαρητήρια για τις προσπάθειες σας , τις καθημερινές και αέναες. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά σε αυτά που εσείς κάνετε καθημερινά.

Προς κυρία Ευγενία και κύριο Αναστάσιο, Θέλω να σας ευχαριστήσω για τα όμορφα λόγια σας και να σας γνωστοποιήσω ότι με τον ιατρικό εξοπλισμό που μας παραχωρήσατε, θα λειτουργήσει σύντομα συνοικιακό ιατρείο στην περιοχή της Ζωφριάς ,στα Άνω Λιόσια που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των ευπαθών ομάδων, ΑμΕΑ αλλά και των ηλικιωμένων ατόμων της περιοχής. Το καλύτερο δώρο που έχω λάβει μέχρι σήμερα και που η αξία του δεν μπορεί να μετρηθεί με ύλη, ήταν η επιστολή σας .Πράγματι ,στους δύσκολους καιρούς που ζούμε ,η αληθινή αγάπη και η πραγματική προσφορά στο συνάνθρωπο έχει πολύ μεγάλη αξία και αυτό το γνωρίζουν μόνο όσοι νιώθουν ότι είναι αληθινά άνθρωποι .Αυτά που νιώθουμε ‘όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και το κατάλαβα από την επιστολή σας ,είναι χίλιες φορές περισσότερα από αυτά που βλέπουμε και η αξία τους είναι ανεκτίμητη. Αυτό το γνωρίζουν μόνο όσοι πραγματικά θέλουν να προσφέρουν . Επειδή δεν ανήκουμε στους δήθεν του κόσμου ούτε θέλουμε δημοσιότητα για το έργο μας όπως και εσείς ,είμαστε αποτελεσματικοί και σίγουροι ότι οι πράξεις και τα έργα μας θα ευδοκιμήσουν και θα ωφελήσουν όσους το έχουν ανάγκη. Σας αποστέλλουμε ένα βιβλίο-ανθολόγιο που είναι δημιουργία της τελευταίας μαθητικής περιόδου στο φορέα μας και είναι γεμάτο παραδείγματα ,αξίες αγάπη αλλά και προτερήματα ανθρώπων που έκαναν τη αδυναμία τους δύναμη και το αφιερώνουν με όλη τους την αγάπη σε σας.

Το κέντρο Εργασίας Αναπήρων και τα μέλη του, ευχαριστούν τους ανώνυμους δωρητές του ιατρικού εξοπλισμού και ενημερώνουν τους κατοίκους της Ζωφριάς ότι στα εγκαίνια του Ιατρικού Κέντρου θα παραβρεθούν για να τους τιμήσουμε αναλόγως. Σελ. 5


FLASH NEWS ªÂ ÂÈÙ˘¯›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ µÚ˘Í¤ÏϘ ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Emotion Pictures – ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¡ÙÔÎÈÌ·ΜιαÓÙ¤Ú νέα ιστοσελίδα είναιÔ˘ έτοιμη να δεχθεί παραλείψεων που αφοÎ·È ∞Ó·ËÚ›·, ʤÙÔ˜ ÌÂÙÚ¿καταγγελίες 4 ¯ÚfiÓÈ· ÔÚ›·˜ Ì ηÏÏÈÙÂρούν τα άτομα με αναπηρίες και έχουν να κάνουν με τη καθημερινή τους ζωή. ¯ÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙË ª·›ÚË Ã·Ù˙ËÌȯ¿ÏË-¶··ÏÈÔ‡. ™Â ÌÈ· ηٿÌÂΦανάρια για τυφλούς, ράμπες, ασανσέρ που δεν δουλεύουν και ένα σωρό άλλες ÛÙË ·›ıÔ˘Û·, ÚÔ‚Ï‹ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ıËÎ·Ó ‚Ú·‚Â˘Ì¤Ó˜ παραλείψεις και προβλήματα. Στην www.amea.eu., οι πολίτες θα μπορούν να Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï, ·ÚÔ˘Û›· ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ Îfiσυγκεντρώσουν τις παρατηρήσεις τους,500 και έτσι αυτές θα γίνονται πιο γρήγορα ÛÌÔ Î·È ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, γνωστές στους αρμόδιους φορείς και θα αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα. ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘στην ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Û ÔÏΟι καταγγελίες μπορούν να <ανέβουν> ιστοσελίδα Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È σε μορφή φωτογραφείων, βίντεο γραπτών κείμενων. ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. Ϥ˜και fiÏÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ειδικό τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ Ù˘ÊÏÒÓ, Ù· fiÓÂÈÚ¿ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Âστο ∂ÈÎfiÓ˜ ύψος των·fi συνολικών ασφαλιστικών εισφορών γιαÙÔ˘˜ την πρόσληψη ανέργων ÊÈ¿ÏÙ˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ «¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜» ÛÙÔ Mega. √ ™Ù·‡ÚÔ˜ ΑΜΕΑ, απεξαρτημένων από τοξικές ή άλλες ουσίες, αποφυλακισμένων ‘η νεαρών£ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο. Το ̤Ú˜ πρόγραμμα αφορά ∆˘2.300 Î·È Ë ÂÎÔÌ‹ Ù·Í›‰Â„ ÁÈ· ÙÚÂȘ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ δικαιούχους και η υποβολή αιτήσεων ξεκινά μέσα στον Οκτώβριο. Το κόστος ÊÏÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ë ÔÔ›· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ. ªÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈο εφαρμογής ανέρχεται σε 30.500.000 ευρώ. ÂÓÒ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ οÓÂÈ Ì¤ÛÔ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ô˘ Û˘ÁΛÓËÛÂ, Πρόγραμμα επιχορήγησης θέσεων εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργαfiÚÔ 19,7%, ÂÓÒ ¤ÊÙ·Û ̤¯ÚÈ 23,8%. σίας για άτομα με αναπηρίες. Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά εντός του Οκτωβρίου και ∫·Ù¿ αφοράÙË50 δικαιούχους, ενώ το κόστος εφαρμογής του φτάνει τα 150.000 ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ευρώ. ¶¿ÓÔ˘ ªÈÙÛ·Í‹ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∫ˆÊÒÓ, Πρόγραμμα επιχορήγησης Ελεύθερων Επαγγελματιών ΑΜΕΑ, οو ·fi Ù· ÁÚ·Ê›·Νέων Ù˘ °°∞ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ËÊÈÛ›·˜ 7,ανέργων ›¯·Ó Û˘ÁÎÂαπεξαρτημένων από τοξικές ουσίες και αποφυλακισμένων. Το πρόγραμμα αφορά ÓÙÚˆı› ÂÚ›Ô˘ 400 ¿ÙÔÌ·, ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ∫ˆÊÔ› ·ıÏËÙ¤˜, ÚÔ800 δικαιούχους και η δαπάνη εφαρμογής του ανέρχεται στα 22.400.000 ευρώ. ÎÂÈ̤ÓÔ˘αιτήσεων Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó Ì ¤ÓÙÔÓÔ ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Η υποβολή ξεκινά μέσα στον ÙÚfiÔ Οκτώβριο. ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ Deaflympics 2013 Συνάντηση πραγματοποίησε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Απόστολος ΠαÎ·È Ë ÔÔ›· ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙ‹ ÛÙÔ ∫ˆÊÒÓ ˆ˜ ¿ÚÓËÛË Ù˘Ατόμων ÂÏÏËÓÈ-με πατόλιας με τους εκπροσώπους της ΛÓËÌ· Περιφερειακής Ομοσπονδίας Αναπηρία Θεσσαλίας, με τους οποίους είχε μακρά συζήτηση προκειμένου να ΋˜ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ∞ÁÒÓ˜ ÛÙË ¯ÒÚ·. δημιουργηθεί ένα Δίκτυο κοινωνικής προστασίας για τα Άτομα με Αναπηρία. ŒÂÈÙ· ·fi 80Παπατόλιας ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ΈÊÔ› ı· ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ·˘ÙÔ› ζητήÓ· Συγκεκριμένα ο κ. ανέφερεÔÈότι ένα από τα σημαντικότερα ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘. ∏ FIFA το ı· οποίο ÌÂματα για τα Άτομα με Αναπηρία είναι αυτό της προσβασιμότητας, ÙÔ˘ site Ù˘ Ù· ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· Î·È οδηγεί ÙˆÓ 64αναπόφευκτα ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘σε και Ù·‰›‰ÂÈ αποτελεί̤ۈ το μεγαλύτερο πρόβλημά τους και που συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό να αντιμετωπιστεί ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È ÛÙËπρέπει ÓÔËÌ·ÙÈ΋, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈαφενός ÙËÓ με παρεμβάσεις που θα αφορούν τις υπάρχουσες υποδομέςÌ·˜ ώστε ¢ηÈÚ›· Û ¿Óˆ ·fi 70 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· αυτές ÌÔ˘Óνα καταστούν προσβάσιμες και ÁÈÔÚÙ‹˜. αφετέρου με την υιοθέτηση οριζόντιας πολιτικής ÛÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ διασφάλισης πλήρους προσβασιμότητας, δηλαδή πλήρης προσβασιμότητα, που ª¿ıËÌ· ·ÓıÚˆÈ¿˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ôμόνο ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ¡›ÓÔαλλά ÁÈ·Ù›αυτή ‰¤¯ÙËΠӷνα σημαίνει ότι δεν αρκεί η παρέμβαση στις υποδομές πρέπει επεκταθεί και στις·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ υπηρεσίες. ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ Û ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙÔ ∞ÁÚ›ÓÈÔ, Το Διεθνές μίτινγκ κολύμβησης και στίβου το οποίο και διεξήχθη στο Ρίο Ù· ¤ÛÔ‰· Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, είχε ως απολογισμό τωνÂÓÓ¤· Ελλήνων αθλητών, δύο χρυσά, 22¯ÚÔÓÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ∑·Ê›ÚË, Ô˘ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È Î·ıËψτέσσερα ασημένια και δύο χάλκινα μετάλλια. Πρώτευσαν οι Αριστείδης Μα̤ÓÔ˜ Û (50 ·Ó·ËÚÈÎfi ηÚÔÙÛ¿ÎÈ. ∏ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘κροδημήτρης μέτρα ελεύθερο κατηγορίας S2, 1.13.88) και Νίκος Τσότρας Ó·˘Ï›·˜ ·Á¿˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ ¤ÁÈÓ ‰˘Ó·Ù‹, fiÙ·Ó Ô Ó·Úfi˜ Ì·˙› Ì (100 μέτρα ελεύθερο, 1.10.90). ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∞ÈÙˆÏԷηÚΤο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης πραγματοποίησε εκδήλωση στην Ó·Ó›·˜ Ù˘ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË. ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Τεχνόπολη του¡.¢. Δήμου Αθηναίων με θέμα√‘’ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Μαθήματα Î·È Νοηματικής ‘’ με τη συμμετοχή συγκροτημάτων Schoolwave Την ‘’Ημέρα Διαφορετικότητας’’ ÙÔ˘ ‹Úı·Ó Û Â·Ê‹ ÌÂτου ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ διοργάνωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Ì›· Û˘Ó·˘Ï›·, Ù· ¤ÛÔ‰· Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ‰›‰ÔÓÙ·Ó ÛÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ. ªfiÏȘμε συμμετοχή του Συνηγόρου του Πολίτη, της ΜΚΟ Praksis κ.α. Αξίζει Ô ¡›ÓÔ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂνα ¯ˆ-σημειωθεί πως ένας στους δύο Ευρωπαίους (52%) δεν γνωρίζει τα δικαιώματά ‰Â‡ÙÂÚË ÛΤ„Ë Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓστη ÂΉ‹του Ú›˜ σε περίπτωση που υποστεί διακρίσεις·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ ή παρενόχληση. Πρώτες λίστα ψÛË. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ‹Ù·Ó Î·È Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ¶·Ú·‚fiÏ·˜, έρχονται οι διακρίσεις βάσει εθνοτικής καταγωγής (61% το 2009), ηλικίας (58%), ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÙÔ˘ µ·Û›ÏË ∫·¤Ú‰·, Ô˘ ¤ıÂÛ αναπηρίας (53%), σεξουαλικού προσανατολισμού (47%). Ασφαλιστικά με αναπηρία..Μετά τοÛ˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ΙΚΑ και τα Ì διαβητικά παπούτσια ÙÔ ˙‹ÙËÌ·Ταμεία ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· πουÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó κρίθηκαν από κάποιους πως·˘Ù‹ κοστίζουν περισσότερο στο Ταμείο απ’ ότι ο ÔÈÎÔÓÔÌÈο fiÏÔÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ακρωτηριασμός, σειρά έχει ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ù· πληρώσει Ì·ı‹Ì·Ù·στους ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ (ΟΠΑΔ), που έχει να ασφαλισμένους με αναπηρία και χρόνιες Ô˘ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ô ‰‹ÌÔ˜ ¶ÔÏ›¯Ó˘ ÛÂευρώ ¿ÙÔÌ· ÌÂάτομο, ·Ó·Ëڛ˜. ∆·Αύγουστο Ì·ı‹παθήσεις οφειλές, που ξεπερνούν τα 1.000 κατ’ από τον του Ì·Ù· 2009.Â›Ó·È Με επιστολή απέστειλε η Εθνική Συνομοσπονδία ‰ˆÚÂ¿Ó που Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈΑτόμων ¶ÏËÚÔ-με Αναπηρία στον του Οργανισμού, Κυριάκο Σουλιώτη, ζήτησε να εκκαθαÊÔÚÈ΋˜ ÌÂδιοικητή ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ριστούν άμεσα οι οφειλές, καθώς για κάποιες παθήσεις ο χρόνος είναι αμείλικτος ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘. και πλέον το πρόβλημα αρχίζει και γίνεται επικίνδυνο για την υγεία τους. ™ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi της ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ∆ÂÏÂÙ‹ Κατά τη διάρκεια προεκλογικής του√∞∫∞ εκστρατείας ο δήμαρχος Αθηναίων είχε ανακοινώσει έλλειμμα του¢ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ραδιοφωνικού σταθμού 9,84 ανέρχεται στα 4 ŒÓ·Ú͢πως ÙˆÓ το ¢ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎÒÓ «∞ı‹Ó· 2011». ™ÙËÓ ÂΉ‹εκατομμύρια ευρώ,ÌÂٷ͇ σημειώνοντας παράλληλα πως τα έσοδα από διαφημίσεις ψÛË ‹Ú·Ó, ¿ÏψÓ, ̤ÚÔ˜ ÔÈ ºˆÎ¿˜ ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ήταν∫·Ô˘Ù˙›‰Ë˜, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ο σταθμός όμως σε δικό του ρεπορτάζ αποκάλυψε £¿ÏÂÈ· ¶ÚÔÎÔ›Ô˘, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∫ÔÚÎÔÏ‹˜ Î·È ∂ÏÂÔÓÒÚ· ότι οι ετήσιες δαπάνες του σταθμού είναι τα τελευταία χρόνια 10 εκατομμύρια ∑Ô˘Á·Ó¤ÏË. √È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÂıÂÏÔÓÙÈο ÚÔευρώ. Άρα το έλλειμμα δεν είναι αυτό που δηλώνει ο κ. Κακλαμάνης, αφού ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ξεπερνάει τα 8Ó·εκατομμύρια ευρώ. Τα συμπεράσματα δικά σας… ‰È·ÓÔËÙÈ΋˜ ·Ó·ËÚ›·˜ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜. Χιλιάδες παιδιά με αναπηρίαÔ˘ που¤¯ÂÈ φοιτούν στα ÔÙ¤ σχολεία Ειδικής Αγωγής αντιμετωπίζουν προβλήματα. Γι’ αυτό το λόγο ο βουλευτής του ΚΚΕ Παπακων∆ËÓ 9Ë Û˘Ó¯fiÌÂÓË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜Ν.∂ıÂÏÔÓÙÈσταντίνου κατέθεσε στη Βουλή Επίκαιρη ερώτηση καταγγέλλοντας πως η καÛÌÔ‡ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ∫›ÓËÛË ºÔÚ¤ˆÓ ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹τάσταση επιδεινώνεται συνεχώς λόγω των περικοπών που γίνονται στο όνομα του εξορθολογισμού και είναι χαρακτηριστικό όπως είπε ότι τα ειδικά σχολεία λειτουργούν χωρίς πλήρη προγράμματα, με κενά προσωπικού, με συμβασιούÛÂÏ.και6σε ακατάλληλα κτίρια, εκ των οποίων κάποια στεγάζονται στον 3ο ή χους 4ο όροφο, πράγμα αδιανόητο για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Σελ. 6

ıËΠÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ÛÙÔ £ËÛ›Ô. µ·ÛÈÎfi Û‡ÓıËÌ· ʤÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ¤Í˘ÓÔ ÛÏfiÁÎ·Ó «∞Ó·-ÙÈÌ‹ÛÙ ÙÔÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi». ∏ ÁÈÔÚÙ‹ ‹Ù·Ó ˘·›ıÚÈ· ηÈτων ·ÓÔȯً ÚÔ˜ ÙÔ ÎÔÈÓfi fiÏˆÓ Ë- αγοραΤέλος στην περιπέτεια εξαιτίας ανεύθυνων χειρισμών των ÙˆÓ επίδοξων ÏÈÎÈÒÓ Î·Èτης ÂӉȷÊÂÚfiÓÙˆÓ. √È έβαλε ÂÈÛΤÙ˜ ›¯·Óτης ÙËÓπόλης ¢ηÈÚ›· Ó· Ì¿-Πατούλης, στών ΚΑΕ Αμαρουσίου ο δήμαρχος κ. Γιώργος ıÔ˘Óκαθώς ÁÈ· ÙȘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËμε‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ παρέμβασή του ÂıÂÏÔÓÙÈÎÒÓ και με συντονισμένες ενέργειες διαχειρίζοντας ο ίδιος προσωπικά το θέμα, έδωσε Πλέον, η ομάδα Αμαρουσίου, που ÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔÌ›˜, ÌÂλύση. ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi,του ÚÔ‚ÔϤ˜ έχει χαρίσει τόσες χαρές στον φίλαθλο κόσμο, θα μπορεί να αφοσιωθεί Ù·ÈÓÈÒÓ, ı·ÙÚÈο ‰ÚÒÌÂÓ·, ‰È·‰Ú·ÛÙÈο ·È¯Ó›‰È· Î.·. ∆Ôπλέον Û‡ÓıËÌ· στους στόχους που έχει ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ βάλει, φιλοδοξώντας να παραμείνει σε Î·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ ʤÚÓÔ˘Ó ¤Ó· ÂÓÂÚÁfiανταγωνιστική Ì‹Ó˘υψηλό επίπεδο. Ì· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ÛÙȘ του ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜προβλέπει Ô˘ ˙ÂÈ Ëο¯ÒÚ· Ì·˜, ·ÓÙÈÌÂΤην κατάρρευση ‘’Καλλικράτη’’ κ. Νικόλας Βαφειάδης αφού Ùˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÎÚ›ÛÈÌ· ÔÈÎÔÏÔÁÈο, ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο όπως τονίζει η κυβέρνηση δεν κατέχει στοιχειώδη γνώσηÚÔ‚Ï‹Ì·διοικητικής θεωρίας, Ù·. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fiοποία, οı όταν ¿ÏÏËμεταβιβάζεις ÊÔÚ¿, ÔÈ È‰¤Â˜ ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ σύμφωνα με την εξουσία από το κέντροÎ·È προς την τοκαι περιφερειακή αυτοδιοίκηση, πρέπει μεταβιβάζειςÛÙÔÈ¯Â›Ô και οικονομικούς Ù˘ πική ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ˆ˜να ··Ú·›ÙËÙÔ πόρους. Ανέφερε μάλιστα καιÎ·È παράδειγμα λέγοντας εάν Û˘ÌÌÂη κυβέρνηση δεν ÁÈ· ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ˙ˆÓÙ·Ó‹, ˘ÁÈ‹ ÂÍÂÏÈÛÛfiÌÂÓË. ™ÙËπως ÁÈÔÚÙ‹ περιέκοπτε 45 ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ εκατομμύρια ευρώ ετησίως fiˆ˜ από τιςUnisef, τακτικέςFair επιχορηγήσεις προς Ù¤¯Ô˘Ó ‰Âο‰Â˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Trade την τοπική αυτοδιοίκηση, Αθηναίων, με την δημοσιονομική Hellas, HELMSIC, ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ο δήμος ∂Ú˘ıÚfi˜ ™Ù·˘Úfi˜, ™ÒÌ· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ πολιτική που ακολουθούσε, θα είχε τη δυνατότητα να αποσβέσει ολόκληρο το χρέος μέσα ¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ∫¿Ó ÌÈ· ¢¯‹, ÕÓÈÌ·, στην επόμενη τριετία.. ŒÏÈÍ, ∂Ù·ÈÚ›· ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ™·ÛÙÈÎÒÓ, £ÂfiÊÈÏÔ˜, Ã∂¡, ∆√™À¡ Î·È Συνάντηση με τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη είχαν τα άτομα με αναπηρία που ‰Âο‰Â˜ ¿ÏÏÔÈ στο ÊÔÚ›˜. εργάζονται δήμο Γλυφάδας, καθώς διεκδικούν τα δεδουλευμένα τους και τον προσδιορισμό της εργασιακής τους σχέσης, έχοντας ξεκινήσει παράλληλα H «Coca-cola Company» Î·È Ù· Special Olympics Hellas ·Ó·ÎÔÈÓÒδικαστικό αγώνα. Από την πλευρά του ο Μ. Βαρβιτσιώτης, συμμεριζόμενος ÓÔ˘Óτην ÙËÓαγωνία ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘τους ŒÏÏËÓ· ·ıÏËÙ‹ ª·ÓÒÏË ∆·Ì·Î¿ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ τους, διαβεβαίωσε ότι βρίσκεται στο πλευρό τους και ότι θα ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ, ÌÂτην ıÚ‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘δυνατή Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È ¿ÏϘ ‰È·- όλα τα επιχειρήσει ναÌ·˙› δώσει καλύτερη βιώσιμη λύση, εξαντλώντας ÛËÌfiÙËÙ˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ «Special περιθώρια που ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈÔ παρέχει ο νόμος. Πιλοτικό πρόγραμμα έλαβε στη Μαρίνα Φλοίσβου, πλησίον της στάσης Olympics Unity Cup», Ô˘ ı·χώρα Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ì ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Τροκαντερό,Ù˘ πουCoca-Cola, αφορούσε ÛÙȘ δωρεάν διάθεσηÛÙÔ ποδηλάτων, στο πλαίσιο Î·È τραμ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË 3 πÔ˘Ï›Ô˘, ∫¤È ∆¿Ô˘Ó του οικολογικού χαρακτήρα μέσου.·fi Οι επιβάτες το Ù˘ προβολής ¡fiÙÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜, ·ÚÔ˘Û›· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓτου Ô·‰ÒÓ fiÏÔ ÙÔÓ επιδεικνύοντας ÎfiÛÌÔ, ακυρωμένο ενιαίο εισιτήριο της ίδιας μέρας μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ fiÔ˘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔËÌÈÙÂδωρεάν ένα ποδήλατο για 2 ώρες. Το πρόγραμμα προβλέπεται να λειτουργήσει ÏÈÎfiκαι ·ÁÒÓ· ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ FIFA. πάλι ÙÔ˘ τον Μάιο του 2011.

ΞεκίνησεÛÙËÚ›˙ÂÈ να λειτουργεί νέα υπηρεσία συνοδών, οι οποίοι επιβιβάζονται ∏ Vodafone ÁÈ· 4Ëμια Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ www.blind.gr, ÙÔÓθαÚˆστα οχήματα, παρέχοντας πληροφορίες και βοήθεια στους επιβάτες ÙÔÔÚÈ·Îfi, ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, ÔÏ˘ÌÔÚÊÈÎfi ÎfiÌ‚Ô ÂÈÎÔÈ- και συγχρόνως θα συμβάλλουν στην καταπολέμηση της λαθρεπιβίβασης. Θα κάνουν ÓˆÓ›·˜ Î·È ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fiÚ·Û˘. ∆Ô έλεγχο εισιτηρίων και θα έχουν το δικαίωμα καταγραφής προστίμων, όπως οι ÂÂÎÙ›ÓÂÈΕπιπλέον ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÚÒ-και φθορές www.blind.gr ελεγκτές εισιτηρίων. επιβλέπουν την υποδομή γιαÙÔÓ βλάβες ÙÔ ∆ËÏ·ӷÁÓÒÛÙË ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ πÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ, Ì ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË και στο μέλλον θα εφοδιαστούν με εισιτήρια προς πώληση, σε περίπτωση που Ù˘ κάποιο Ï·ÙÊfiÚÌ·˜ RSS WebRhetor Feed. ∆Ô από ταÙËÏÂʈÓÈ΋˜ μηχανήματα ÏÔ‹ÁËÛ˘ έκδοσης εισιτηρίων παρουσιάζει βλάβη. Νέο νομοσχέδιο εφαρμόζει η κυβέρνηση. Αφορά την κατάργηση ·ÔÙÂÏ› Ì›· ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∆¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∞Ó¿-των μειωwww.blind.gr μένων εισιτηρίων των αναπήρων και¤¯ÂÈ τωνÛÙfi¯Ô συνοδών των μαθητών και Ù˘Í˘ ∆˘ÊÏÒÓ (™∆∞∆). ∏ Ó¤· ˘ËÚÂÛ›· ÙËÓ τους, ‚ÂÏÙ›ˆÛË ·φοιτητών, των πολυτέκνων κλπ χωρίς να το επιβάλλει το Μνημόνιο, το οποίο ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ʈÓËÙÈ΋˜ ‡Ï˘ ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘, Ô˘ ··ÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÙ·αναφέρει απλώς πως πρέπει να γίνει μόνο αύξηση τιμών και γενικότερα να ıÂÚfi ÙËϤʈÓÔ 210-5226600, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·Ëυπάρξει κερδοφορία. Ú›· Άνοιξε ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ ·fi ÔÏÏ·Ϥ˜ ËÁ¤˜. πρόγραμμα για τιςÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ μικρομεσαίες επιχειρήσεις (1 έως 49 ατόμων) οι √ ∆ËÏ·ӷÁÓÒÛÙ˘ οÓÂÈ, Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ, ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ οποίες και θα λάβουν τη μερίδα του λέοντος των επιδοτήσεων τωνÂεργοδοτικών ÚȯÔ̤ÓÔ˘ ·fi portals, ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, blogs Î·È ¿ÏϘ πρόγραμμα Èεισφορών γιαÂÓËÌÂÚˆÙÈο τη διατήρηση θέσεων εργασίας. Το συγκεκριμένο δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις αυτές να διεκδικήσουν έως και το 80% ÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜, ̤ۈ ÙȘ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ ʈÓËÙÈ΋˜ ÏÔ‹ÁËÛ˘ Û Ï‹ÚË των θέσεων (160.000 σε σύνολο 200.000). Πιο αναλυτικά: Το 50% των θέσεων ΛÌÂÓ·. (100.000) θα καλυφθούν από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ÷ÓÈ¿θαÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ¿- τις μικρές ∆ËÓ από 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘ 2 έως 92010 άτομα. Το 30% των θέσεωνÛÙ· (60.000) καλυφθούν από πουÛÙÔ απασχολούν 10 έως 49ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ άτομα και το ÷ӛˆÓ 20% των θέσεων ÙÔÌ·επιχειρήσεις Ì ·Ó·ËÚ›· ∫ÔÈÓˆÓÈÎfiαπό ™Ù¤Îș٤ÎÈ (40.000) θα¡Ù·ÏÈ¿ÓË καλυφθούν από τις επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 άτομα (÷Ù˙ËÌȯ¿ÏË 5) fiÔ˘ ÚÔ‚Ï‹ıËÎÂ Ë ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ Ù·ÈÓ›· και άνω. «°ÈÁ¿ÓÙÈÔÈ ‚ËÌ·ÙÈÛÌÔ›: ∂ÈÚ‹ÓË ª·˘ÚÔÌ·Ù¿ÎË – ∏ Ù¤¯ÓË Ù˘ ∑ˆ‹˜, Συνάντηση πραγματοποίησαν οι ÂÓfi˜ εκπρόσωποι της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυ¢‹ÌÔ˜ °ÈÁ·ÓÙ¿Î˘ – ∫¿ı ¶fiÓÙÔ˜ µ·ÛÈÏÈ¿» ÙÔ˘ ËıÔÔÈÔ‡ ªÈφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών με τον υπουργό οικονομικών ¯¿ÏËΓ. ∆·Ìԇη Ì ı¤Ì· Συζήτησαν ‰‡Ô ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù˘ ÛÎËÓ‹˜ Παπακωνσταντίνου. την κατάργηση της περικοπής των δώρων Î·È Ù˘ ÔıfiÓ˘ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ Ó·ÓÈÛÌfi. ∏ ÔÏ˘Ù¿Ï·ÓÙË ∂È- από οικοΧριστουγέννων και Πάσχα στους τυφλούς συνταξιούχους, εξαίρεση Ú‹ÓË ª·˘ÚÔÌ·Ù¿ÎË, Ô˘κοινωνικές ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ·ÙÂÚ›ÙÛ˜ ۈ̷Ùfiνομικά κριτήρια στις παροχές προς τουςÏfiÁˆ τυφλούς και αύξηση του προνοιακού επιδόματος για τους ανασφάλιστους έμμεσα¯ÔÚÔ‡ ασφαλισμένους Ù˘Ô˘ ·fi ·ÙÂÏ‹ ÔÛÙÂÔÁ¤ÓÂÛË, Â›Ó·È Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘και ÔÌ¿‰·˜ τυφλούςÙ˘ στα ª·Ú›·˜ 25 ημερομίσθια εργάτη. υπουργός από την «∏ÓÂÌfiÂȘ» ªÂÓÙ¤˙. του ™ÙË ανειδίκευτου ÛÎËÓ‹ ηٷʤÚÓÂÈ Ó·ΟÌÂÙ·ÌÔÚπλευρά του δέχθηκε να μελετήσει τα αιτήματα και να τα αντιμετωπίσει σε συÊÒÓÂÙ·È Í‰ÈÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÏ˘Û¯È‰¤˜ ٷϤÓÙÔ Ù˘, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔμε τα αρμόδια υπουργεία. ÓÙ·˜νεργασία ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· release technique, contact improvisation Î·È ÌÔ‡ÙÔ Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ. Γνωστοποιήθηκε από το υπουργείο Οικονομικών Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ηıËÁËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔπου Â͈ÙÂÚÈÎfi. με την υπ’ αριθμόν ΠΟΛ. 1142/15.10.2010 εγκύκλιο αναφέρει ∆ÔÓ πως η παροχή ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÛÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ· §¿ÚÈÛ·˜, ÛÙË ¯ÔÚÔı·ÙÚÈ΋ υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών που συνδέονται στενά με την κοινωνική ·Ú¿ÛÙ·ÛË «ŸÓÂÈÚ·» ÙÔ˘ καθώς ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ·fiπαιδιών ÙËÓ ∂Ï·Ûπρόνοια και ασφάλιση, και την¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˘ προστασία των και των νέων, που πραγματοποιούνται από ˙ÂÈ νομικά πρόσωπα ÛÙÔ δημοσίου δικαίου, ÛfiÓ· §ÂˆÓ›‰· ªÂ˙›ÏË, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È §ÔÓ‰›ÓÔ, Ë ∂È- ή άλλους οργανισμούς ή ιδρύματα, αναγνωρισμένα το κράτος, απαλλάσσονται από Ú‹ÓË ª·˘ÚÔÌ·Ù¿ÎË ¤Î·Ó ȉȷ›ÙÂÚË ·›ÛıËÛËαπό – fiˆ˜ Î·È Ë ·Ú¿ÛÙ·το ΦΠΑ. ÛË, Ù· ¤ÛÔ‰· Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ ∂ȉÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô °·Ï·ÓfiΠολυδύναμο κέντρο ΑμεΑ εγκαινιάστηκε από τον κ. Νικήτα Κακλαμάνη και από ‚Ú˘Û˘ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜.

τον πρόεδρο του Κ.Υ.Α.Δ.Α Ελευθέριο Σκιαδά, παρουσία και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου. Στόχος του Κέντρου αυτού είναι η υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία μαζί με τη σωστή, μεθοδευμένη και με σύγχρονα μέσα ενίσχυση και υποστήριξη της κοινωνικής ένταξής τους.


∆∂á∏ ∫∞π ¶√§π∆π™ª√™ ñ ∏ ¶·È‰Â›· Û˘Ó¿ÓÙËÛÂ Î·È Ë ∆¤¯ÓË Û˘Ó¿‘’Το ÙËÓ βιβλίο∆¤¯ÓË αυτό αντιπροσωπεύει Για δεύτερη στο Mall Athens ñ φορά∂Ï¢ıÂÚ›· ∫ÚÈΤÏË «∞fi ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ... Û μόνο αληθινά γεγονότα, χωρίς παπραγματοποιήθηκε το bazaar του ÓÙËÛ ÙËÓ ∂Ï›‰· ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ηıËÁËÙÒÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ» ραλλαγές μυθομανίες, ΠανελλήνιουΣυλλόγου Γονέων, ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ·fi ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓκαι ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ παÊÈÏÔͤÓËραμερίζοντας τον εγωισμό και και Φίλων Ατόμων με H Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ÛÂ Ô ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ «∞fiÏψӻ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ¶ÂÈÚ·È¿ Κηδεμόνων

οποιοδήποτε άλλο ελάττωμα που Προβλήματα ΌρασηςÁÈ·ÙÚfi˜ και ΠρόσθεÁÓˆÛÙ‹ ∆Ș ÂÈηÛÙÈΤ˜ ·Ó·θα εμπόδιζε να γράψω την αλήτες Αναπηρίες, Αμυμώνη. Στο ειδι˙ËÙ‹ÛÂȘ, fiÛˆÓ ‰È‰¿∂Ï¢ıÂÚ›· ∫ÚÈΤÏË, θεια. Επειδή όμως όλα φαίνονται κό διαμορφωμένο περίπτερο ÛÎÔ˘Ó ÙËÓ ∆¤¯ÓË ÛÙ· Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË του τόσο μακρινά, θα προσπαθήσω συλλόγου, το bazaar συνδυάστηκε Û¯ÔÏ›·, ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË συγκεντρώνοντας τις εμπειρίες ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÛÙ· °˘με την ενέργεια του The Mall Athens, Fashion Show Bazaar, δη‰È¿‰ÔÛË Ù˘ ȉ¤·˜ ÌÓ¿ÛÈ· ηÈσημαντικά §‡ÎÂÈ· Ù˘ μου στα πιο γεγονότα της τελευταίας εικοσαετίας της λώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη στήριξη τους στους σκοπούς του Ù˘ ¢ˆÚ¿˜ √ÚÁ¿¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ·ÚÔ˘Û›·ζωής μου και πριν από όλα θα περιγράψω με λίγα λόγια, τη σημερινή συλλόγου. Τα έσοδα συγκεντρώθηκαν για να βοηθήσουν το σύνολο ÓˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. Û·Óπροσωπικότητα, Û ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋, fi- να θέλω να περιαυτολογήσω. Είμαι 50 μου χωρίς των παιδιών της Αμυμώνης. ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ∞fi ÛÔ Î·È Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ¤ÎıÂετών, σαράντα τέσσερα κιλά και στο σώμα μου έχω 37 εγχειρήσεις. ÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ¡ÔÌ·Ú∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ... Û ∞‡Κινούμαι με αναπηρικές πατερίτσες. Έχω δημιουργήσει οικογένεια ¯›· ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ŒÓˆÛË ÁÔ˘ÛÙÔ ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÈ με μία κοπέλα που τη λατρεύω και είμαι υπερήφανος για τα πέντε Ένα πρωτοποριακό site δημιουρ∫·ıËÁËÙÒÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ÁÈ· Ó· παιδιά μου, τον Νικόλαο, την Αφροδίτη, τον Δημήτρη, τον Βασίλη γήθηκε για να εξυπηρετήσει πολίÎÒÓ ª·ıËÌ¿ÙˆÓ ª¤Û˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ (∂.∫.∫.ª.ª.∂.) ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ και τη Μαρία’’. Γ.Ρ. ı˘Ì›ÛÂÈ Û fiÏÔ˘˜ τες οι οποίοι έχοντας καταγράψει «∞fiÏψӻ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ¶ÂÈÚ·È¿. ∏ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ô˘ ¤ÊÂÚ παραβάσεις που συμβαίνουν στις Ì·˜ fiÙÈ Ë ÂÏ›‰· ›ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «¶·È‰Â›·, ∆¤¯ÓË, ∂Ï›‰·» ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi προβληματικές υποδομές πρόσβαÓ·È ¿ÓÙ· ‰Ò. ∆Ô 150 ¤ÚÁ· 90 ηıËÁËÙÒÓ ·fi ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¤ÚÁ· ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ Το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Οικολογικών σης, θα μπορούν να τις καταγγεί‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ηωÈÎfi Ù˘ Ù·Í›‰È ÛÙË Ταινιών που πραγματοποιήθηκε στο λουν στις διαδικτυακές ÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ¤ÌÓ¢Û˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ˘Ë˙ˆ‹, ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ· Ù˘,ειδικές ÙËÓ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿. ªÂσυνεδριακό κέντρο «Σάβα»,στο Βελι- ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·Ê‹ÓÔπλατφόρμες. Το site www.amea. ÚÂÛ›· Ù˘ ¢È‰·Ûηϛ·˜ Ù˘ ∆¤¯Ó˘ Ù¿ ÙÔ ¯Ù‡ËÌ· ÙÔ˘ ÊÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁΤϷ‰Ô˘ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ γράδι, και πουÙËÓ προβλήθηκαν ÓÙ·˜ Û˘¯Ó¿ ÚÔÛˆÈ΋συνολικά ÂÈηÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÏÈÍË ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ. ∆· eu στοχεύει στην γενικότερη ενημέρωση όλων των πολιτών και που 1953, ÙfiÙ Ô˘ Ì·˙› Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ·Ô¯·ÈÚ¤ÙËÛ 50 ταινίες Ù˘ μικρού μήκουςÚ·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó και ερασιτεÂÁη›ÓÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ÛÙȘ 16 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙÔÓ ÂÎμε τη συμμετοχή τους θα εμπλουτίζουν συστηματικά τη λίστα με ÙÔ ÓËÛ› Î·È Ì·˙› ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ Ù˘ ∂Ï‚›Ú·. ∆Ô 1970 Ì·˙› Ì ıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÌÔÚÊÈÎÔ‡ χνικές δημιουργίες μαζί με ένα ειδικό Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ τις ελλείψεις πρόσβασης που υπάρχουν στους δημόσιους χώρους ÙÔ ¡›ÎÔ, ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ™ÙȘ 19 ∞˘¶ÂÈÚ·È¿ «¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ∞fiÏψӻ ·fi ÙÔÓ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ¶ÂÈÚ·È¿ °È¿ÓÓË ª›πρόγραμμα, με θέμα «Κλίμα, κουλτούρα, για άτομα με αναπηρία. ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ˘ 1974 ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ· ¯· Î·È ÙËÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘την ∂.∫.∫.ª.ª.∂. ÷Ù˙‹. Ë ÎÈαλλαγές», είχε σαν σκοπό προσοχή του∑ˆ‹ κοινού στα ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ· αρνητικά ÓËÙÈÎfiÙËÙ·, ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi˜ Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ∆¤¯Ó˘ fi¯È ˆ˜ ÌÔ˘Ù˘, ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ÙÔ ÚÒÙÔ ıÂ˚Îfi ‰ÒÚÔ, Ô °È¿ÓÓ˘ πράγματα πουÔ συμβαίνουν στηÎ·È φύση και συγκεκριμένα να αφυαφορμή ÛÂÈ·ÎfiτηÚÔ˚fiÓ, ·ÏÏ¿ ˆ˜πολιτών ˙ÒÛ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, Û˘ÌÏËÚÒıËÎ·Ó Ô- μουσείο πνίσει συνείδηση των στο ζήτημα της προστασίας του·fi ÙȘ Το Ù˘.Αφής, ¢‡Ô με ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Â˘Ù˘¯›· ı· την Διεθνή Ημέρα Λευκού Ì·‰ÈΤ˜ Î·È ·ÙÔÌÈΤ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÈηÛÙÈ΋˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ Î·È περιβάλλοντος. Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ Ô ÌÈÎÚfi˜ Ù˘ ÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜. 23 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÔÈ Μπαστουνιού Ôπου γίνεται 1995, Ô 21 ÂÙÒÓ °È¿ÓÓ˘ Û˘ÓÂ‹˜ ÛÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ˘ Ì ÙË Ô›ÔÈ ‰ÈηȈ̷ÙÈο η٤ÎÙËÛ·Ó ÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ «∞fiÏψӻ Î·È ÂÁηı›κάθε χρόνο στις 15 ΟκτωβρίÌÔ›Ú·, ·Ó·¯ˆÚ› ÁÈ· ÙË µÔÛÙÒÓË. ∏ Ì¿Ó· ∂Ï¢ıÂÚ›· ∫ÚÈ‰Ú˘Û·Ó ÛÙ· ∫·Ì›ÓÈ· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ª·ıËÙÈÎfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ου, παρουσίασε εκθέματα Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, με ΤÏË ·Ô¯·ÈÚÂÙ¿ ÙÔ ÁÈfi Ù˘ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ ™›ÙÈ. γλυπτικής τα οποία και μεεπικεφαλή τον καλλιτεχνικό διευθυντή ΣωË Á˘Ó·›Î·στο ∂Ï¢ıÂÚ›· ∫ÚÈΤÏË Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ χρι τώρα2004, ήταν άγνωστα τήρη Χατζάκη παρουσίασε σε μια κατάμεÙ˘ ÛÙË ƒ·Ê‹Ó· ÙËÓ στηñαίθουσα 200 ατόμων πάνω‰¿από 60 ευρύ κοινό. Άνθρωποι όλων ÕÓÓ·. ∏ ÕÓÓ· ÚÔÛ·ı› Ó· Ù˘ «¶ÂÚ·ÙÒ ÂȘμεÛÙÔ ÚÈÁÚ¿„ÂÈ ¯¿ıËÎÂ Ë 10 ÂÙÒÓ ÎfiÚË Ù˘ ÃÚ‡Ûˆ Û ÌÈ· αναπηρικά αμαξίδια, παράσταση οποία των ηλικιών, είχανˆ˜ την ευκαιÛÔ˜» - £Â·ÙÚÈÎfi Ú·ÓÙ‚ԇ ηÁÈ· υμνεί την αγάπη και τον έρωτα για τους ‰È¿‚·ÛË Â˙ÒÓ ÛÙË §ÂÌÂÛfi. ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2009, Ë ÁÈ·ÙÚfi˜ ρία να αγγίξουν τα εκθέματα ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·˜ Ê›ÏÔ˘˜. συνανθρώπους μας αλλά και την ίδια τη ∂Ï¢ıÂÚ›· ∫ÚÈΤÏË, ÛÙË ª.∂.£ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ô˘του ÂÚπρος… αποτροπιασμό κάθε συντηρητικού εφόρου…Η πρόεδρος ŒÓ· ¤ÚÁÔ αλλά Ù˘ ™Ù¤ÏÏ·˜ ζωή. Μεı·ÙÚÈÎfi πηγαίο χιούμορ και με δράση, Φάρου Τυφλών Δήμητρα ‰›Ï· Ασιδέρη είναι ∑¿ÌÈ. τυφλή,™Ù· προÁ¿˙ÂÙ·È,κ.‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔπαρόλο Ó·Úfiπου ¡ÙÔ˘˙fiÓ 19 ªÈ¯·ËÏ›‰Ô˘ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ μέσα από επιλεγμένα σπονδυλωτά·fi κείμενα από το κλασικό και το σπαθεί να «αγγίξει» κάθε έργο, εμβαθύνοντας στο περιεχόμενό του ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙË ÎÏ·ÛÈορεπερτόριο, ·Ú·Ì‡ıÈ·, Ì ٛÙÏÔ « σύγχρονο οι ηθοποιοί μίλησαν στις καρδιές των θεατών καλύτερα και από ανθρώπους που βλέπουν κανονικά. Βασικός στόχος ÂȘ ÙÔ ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ. √ °È¿ÓÓ˘, Ô ¡ÙÔ˘˙fiÓ Î·È Ë ÃÚ‡και¶ÂÚ·ÙÒ τραγούδησαν μαζί‰¿ÛÔ˜», τους για·ÚÔ˘την καταπολέμηση της παραίτησης της κ. Ασιδέρη και του μουσείου, μέσα από την Û›·Û ÙÔ £Â·ÙÚÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Ûˆ... Â›Ó·È ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿ÏÔÈ είναι ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘περιήγηση, ˙ˆ‹˜ Ô˘ να ̤και για την εναντίωση στην περιθωριοποίηση. Στη συνέχεια, οι ∞ÓËÏ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ª¿Ó‰Ú·˜. ∏ ενημερωθούν τα παιδιά για το πώς εκπαιδεύεται ένα τυφλό Û· ·fi ¤Ó· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi «·È¯Ó›‰È» Û˘ÌÙÒÛÂˆÓ άτομο, ÂÓÒÓÔ«Εκείνος κι Εκείνος», δίδαξαν τους τρόπους εξόδου από τα αδιέξοÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ëέτσι ώστε να είναι ανεξάρτητο, και να μάθουν όλοι να το αντιμεδα«ÚÂÌȤڷ» της ζοφερής,ÁÈ· καταθλιπτικήςπραγματικότητας που πνίγουν την ÓÙ·È Ì ÙÚfiÔ Ì·ÁÈÎfi ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ Î·È Ì¿ıÔÔÈÔ‡˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠτωπίζουν ισότιμα. σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Ó·˜: Ù˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ∫ÚÈΤÏË. ∆· ÙÚ›· ÚfiÛˆ·, ÛÙȘ 24 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi ∫ÈfiÏ· ÙÔ˘˜ Ó¤· ·È‰È¿, Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÙ¤. ∆· fiÚÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ «∞ÛÙÚÔÓ». ∆Ô Á·Ó¿ ÙÔ˘˜, fï˜, ¯¿ÚÈÛ·Ó ˙ˆ‹ ÛÂ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜. «¶ÂÚ·ÙÒ ÙÔ ‰¿ÛÔ˜» Â›Ó·È ¤Έκθεση για το ÂȘ περιβάλλον Δύο συναυλίες έδωσε η Κρατική Ορχήστρα Ó· Ì˘ËÙÈÎfi Ù·Í›‰È Ô˘ οÓÂÈ Î¿ı ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙËÓ ÂÏ›‰·: Ë ∂Ï¢ıÂÚ›· ∫ÚÈΤΠραγματοποιείται στο αεροδρόμιο ΕλευΘεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του Γε·È‰› ÛÙË ˙ˆ‹ ÁÈ· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È ÏË Â¤ÏÂÍ ٷ ·ÙÙ·Ú· ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ Ù˘ °È¿ÓÓË Ó· ÌË ÛÙ·Ì·θέριος Βενιζέλος. Σε συνεργασία με την ωργίου Βράνου για ταπαιδιά της διπλανής ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∏ ÛÎËÓÔıÂÛ›· Ë ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ÚfiÏˆÓ ¤ÁÈÓ ·fi ÙËÓ οργάνωση «Ελλάδα Καθαρή», οÎ·È ΔιεθνήςΑÙ‹ÛÔ˘Ó Ó· ˙Ô˘Ó ÂÂȉ‹ ÙÔ ‰È¿ÏÂÍÂ Ë ÌÔ›Ú·. ∂¤ÏÂÍ fiˆ˜ πόρτας. Οι παραστάσεις ήταν αφιερωμένες ÛÎËÓÔı¤Ùȉ· – ‰·ÛοϷ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ Î. ŒÏÂÓ· ¶¤ερολιμένας Αθηνών φιλοξενείÙÔ˘ την£Â·ÙÚÈÎÔ‡ έκθεση ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë ›‰È·λιγότερο ϤÂÈ Ó· τυ«‰ˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ ¢ÒÚÔ Ù˘», ¿Ïστα παιδιά αυτά που στάθηκαν ·, ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ¤ÁÚ·„Â Ô Î. µfiÌ‚ÔÏÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯ÔÈ ÙˆÓ «Ο Μαραθωνοδρόμος του Κόσμου – Το ψÛÙ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Í¯·ÛÙÔ‡Ó. ∆Ô χερά στηζωή τους.Με σύνθημαÂı·›ÓÔ˘Ó «η μουσική ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ¤ÁÚ·„Â Ë ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î. ™Ù¤ÏÏ· ªÈ¯·ËÏ›‰Ô˘. ∆· ταξίδι της Χάρτινης Σακούλας» που γίνε‚È‚Ï›Ô ÚÔÏÔÁ›˙ÂÈ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔ˘ÛÙÔ˘ÌÈÒÓ ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛ·Ó ÔÈ Î.Î. ª·Ú›Ó· ∆ÂÚ˙‹ Î·È τέχνη μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως Î·È ·Î·‰ËÌ·˚Îfi˜ π¿Îˆται με αφορμή τα 2.500 χρόνια από τη Μάχη του Μαραθώνα. Η ª·Ú›· -∆ÂÚ¤˙· ∆˙ÂÏÂ¿ÎË. ¶ÔχÙÈÌË Â›Ó·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô‚Ô˜ ∫·Ì·Ó¤Ï˘. ∆·η¤ÛÔ‰· ·fi Ù· Û˘ÁÁÚ·ÊÈο ‰ÈηÈÒÌ·μοχλός ψυχικής ανάτασης», ΚΟΘ πραγέκθεση έχει στόχο την αφύπνιση της περιβαλλοντικής συνείδησης, Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ∂ÚÁÔÙ·Í›Ô˘ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ô˘ ηٷÛ··Û·Ó Ù· ÛÎËÓÈο, ματοποίησε fiÙ· ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ˘ÔÙÚÔÊ›·˜ «πˆ¿ÓÓ˘ την πρώτη συναυλία στις 18 Νοεμβρίου στο «Χαμόγελο μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ζωγραφιές παιδιών από όλο ˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ του Παιδιού» στο Φοίνικα (στις 19:00) και τη δεύτερη στις 19 Νο∫ÚÈΤÏ˘» ÛÙÔ MIT. τονÛÙÔÏÒÓ κόσμο, πάνω σε μια χάρτινη σακούλα, στέλνουν το δικό τους Ù˘ ∫∂¢∏ª, ÔÈ Ôԛ˜ ¤Ú·„·Ó 60 ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·εμβρίου στο Παιδικό Χωριό SOS στο Πλαγιάρι της Θεσσαλονίκης μήνυμα και αποτυπώνουν συναισθήματα και παιδικές ανησυχίες Ú¿ÛÙ·ÛË! (στις 20:00). για το περιβάλλον και το μέλλον του πλανήτη. Σελ. 7

ÛÂÏ. 7


! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" #$%&'()"&* +,)'&* -." '. /0). (%&")1'&%23&*) 41$ .4&"-123512'.", &32." .41'67&8µ. &)9.83.* ':2 .';µ:2 µ& .2.4<)3.!! #32." µ". µ&9,7< 4)184,=&". '1$ 8:µ.'&31$ µ.* -." .4&$=>2&'." 8& ;71$* &8,* 41$ 4"8'&>1$µ& ;'" =67&'& 2. 8'<)3?&'& '< 4)184,=&". µ.*, 6'8" -." &µ&3* =. 2"0=1$µ& %)(8"µ1" -." &8&3* '<2 "-.21413<8< '<* 8$µµ&'1%(* -." '<* 4)18@1),* 8.* 8'1 6)91 µ.*. A2. .4; '. -.7>'&). @,)µ.-. 41$ 9".')&>&" ;7&* '"* .B$2.µ3&* -." '"* .2.4<)3&* '1$ -;8µ1$ ,&32." < &)9.83.. /&2 5<',µ& 71"4;2 '341'. 4&)"88;'&)1 .4; '< 7&"'1$)9"-;'<'. -." '< C":8"µ;'<'. ':2 &)9.8'<)3:2 µ.* -." .$'; &?.)','." .4; &8,* . D& '6'1"&* 4)184,=&"&*, 6%1$µ& $41%)6:8< 2. 8$µµ&'6%1$µ& ;71". A'8" B321$µ& '< B$2.';'<'. 8'. E'1µ. µ& .2.4<)3. 2. 8$µµ&'6%1$2 8'. -1"2, -." '. :=1>µ& 8'< B<µ"1$)9"-( .4.8%;7<8< .41@&>912'.* '1 µ.).8µ; -." '<2 4&)"=:)"1413<8< '1$*, F.), µ.* =. &32." 2. µ.* &4"8-&@'&3'& 8'. &)9.8'()". µ.* ( 8'<2 <7&-')12"-( µ.* B"&>=$28< www.efimerida@dpwc.gr ( µ& 62. '<76@:21 8'. 210-2480235 -." 210-2470341. #3µ.8'& 4,2'. 8'< B",=&8( 8.*. #$%.)"8'1>µ& 417> ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Σελ. 8


ΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠ Μ Σ Ε Λ Ε Τ Ο Π Α Α Κ Ι Τ Α ΗΡΙΑ ΠΡΑΓΜ " , , " ! " . " .

$ " %" "#

!$ !

" # # ( $ ! " !" " !" ! )

! % ! ! – #! ! !$

# #

% ! # !" $

% !" $ " ( )

.

" " " 230 $ % ! ! !, !" ! " " !, $ !" % # " # 12 # %. " " " " $# %! ! " " % ! ! " " !" #! $% #! !, " # #! 1, !, % !

Σελ. 9


Συν. Από σελ. 1

Ο κύριος Κατριβάνος γενικός γραμματέας Πρόνοιας μας απέδειξε την αναπηρία του πολιτικού μας συστήματος, την προσωπική του αλαζονεία και αδιαφορία αλλά και την άγνοια νόμου που έχει σε ότι αφορά τις νόμιμες διαδικασίες χρηματοδοτήσεων προσπαθώντας να καλύψει τις παράνομες ενέργειές του. Ο γ.γ Πρόνοιας μας παρότρυνε συνεχώς να πάμε στον εισαγγελέα, θέλοντας να αποφύγει τις ευθύνες που έχει φορτώνοντάς τα όλα στις υπηρεσίες του υπουργείου και της Συνομοσπονδίας αλλά και της ομοσπονδίας κινητικά αναπήρων με τις οποίες περιέργως αλλά και παρανόμως συναλλάσσεται. Η αναπηρία του πολιτικού μας συστήματος καθημερινώς πολλαπλασιάζεται, πολλαπλασιάζοντας και τις ανάγκες των πραγματικά δικαιούχων και δημιουργώντας προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Εκτός τούτου θα πρέπει να ξέρει ο γ.γ Πρόνοιας ότι δεν απολαμβάνει της πολιτικής ασυλίας που έχουν οι υφυπουργοί και οι υπουργοί απέναντι στο νόμο και ως εκ τούτου θα βρεθεί κατηγορούμενος όπως και οι συνεργάτες του. κύριε υπουργέ Υγείας, τα γνωρίζετε αυτά; Αλλά και αν δεν τα γνωρίζετε, τώρα που σας ενημερώνουμε δημοσίως, τι θα κάνετε; Εμείς έχουμε όλα τα στοιχεία στη διάθεσή σας, όπως και επίσημες καταγγελίες που έχουμε καταθέσει στο υπουργείο. Για περαιτέρω διευκρινίσεις και για κάθε νόμιμη διαδικασία είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Το δεύτερο θέμα που συζητήθηκε αφορά το Εθνικό Ίδρυμα Αποκαταστάσεως Αναπήρων. Το σημερινό άσυλο που θα έπρεπε να είναι ένα σύγχρονο κέντρο αποκατάστασης δυστυχώς εκθέτει και εξευτελίζει κάθε προσπάθεια των ατόμων με αναπηρία για επανένταξη. Το χάλι του ιδρύματος συνεχίζει να υφίσταται ακόμα και σήμερα και οι κάθε λογής Κατριβάνοι δεν ενδιαφέρονται γιατί δεν γνωρίζουν την αναπηρία και όπως φαίνεται δεν θέλουν να τη μάθουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η καταγγελία μας στον κυύριο Κατριβάνο όσον αφορά τη δημιουργία επιτροπής για τον νέο οργανισμό του ιδρύματος ώστε να μπει στο ΕΣΥ, στην οποία όπως μας είπε επί λέξει δεν τον ενδιαφέρει ακόμα και αν η διοίκηση του ιδρύματος βάλει μέσα στην επιτροπή αυτή ακόμα και τις καθαρίστριες ως μέλη της. ( κύριε Λοβέρδο για όλα τα λεγόμενά μας υπάρχουν πάντα αποδεικτικά στοιχεία). Μετά τιμής αλλά και με μεγάλη μας λύπη για όλα αυτά τα παράξενα κι όμως ελληνικά που συμβαίνουν στη χώρα μας.

Η εξαθλίωση του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ίσως και δεκαετίες, το Εθνικό Ίδρυμα Αποκαταστάσεως Αναπήρων στο Ίλιον καρκινοβατεί και βρίσκεται στα όρια της σήψης και της αποσύνθεσης. Εγκαταλελειμμένοι χώροι σε άθλια κατάσταση, καταγγελίες από εργαζομένους και ασθενείς και μία κατάσταση που θυμίζει περισσότερο Νιγηρία παρά χώρα της Ευρώπης. Με λίγα λόγια είναι μια ντροπή για τους αναπήρους αλλά και την χώρα μας στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η επιλογές του υπουργείου υγείας τον τελευταίο χρόνο, όσον αφορά την επιλογή διοίκησης, χωρίς τα απαραίτητα προσόντα μάνατζμεντ και εξορθολογισμού των δαπανών αλλά και περαιτέρω υποβάθμισης του, το έχουν φέρει σε ακόμα πιο δεινή κατάσταση. Η αδυναμία του διοικητή να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες των αναπήρων αλλά και οι «φιλικές» τοποθετήσεις εκπροσώπων τους από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία συμπληρώνουν την εικόνα μιας παρέας που περισσότερο παίζει και περνά την ώρα της κάνοντας δημόσιες σχέσεις παρά διοικεί. Με την αλλαγή της κυβέρνησης διάφοροι επιτήδειοι περίμεναν την ώρα και τη στιγμή που θα «πετάξουν» τους προηγούμενους, αναλαμβάνοντας το χάος οι ίδιοι ώστε να δημιουργήσουν τα δικά τους «πηγαδάκια», ποτέ εις όφελος των αναπήρων. Τις τελευταίες μέρες ακούσαμε ότι ο πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων κ. Σκόνης Νίκος αυτοπροτείνει τον εαυτό του ως εκπρόσωπο των αναπήρων με αναπληρώτρια αυτοπροτεινόμενη την κ. Ανδριοπούλου Αντωνία πρόεδρο της ελεγκτικής της επιτροπής. Μας κάνει εντύπωση πως αυτά γίνονται χωρίς αποφάσεις τους διοικητικού της συμβουλίου και πως τα δέχεται ο διοικητής του ΕΙΑΑ κ. Τσιούμπος Γιώργος-κοινωνιολόγος! Είναι απαράδεκτο άνθρωποι που είναι υπόλογοι, όχι μόνο στο διοικητικό της ομοσπονδίας για την παράνομη διαχείριση της, βουλιάζοντας την, και που μια ζωή επικαλούνταν ψυχολογικά προβλήματα για την μη ανάληψη των ευθυνών τους, να αυτοπροτείνονται για μια τόσο σοβαρή εκπροσώπηση. Φαίνεται ότι οι κομματικές επιλογές ζουν και βασιλεύουν και δεν δίνουν λόγο ούτε στη νομιμότητα ούτε και στις διαδικασίες που απορρέουν από αυτή. Λόγο επίσης πρέπει να δώσει και ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ κ. Βαρδακαστάνης Γιάννης, για την μόνιμη έως τώρα επιλογή του κ. Κλεισιώτη Θωμά ως μόνιμου αντιπροσώπου του στο ΕΙΑΑ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ο οποίος είναι συμμέτοχος σε αυτή την κατάσταση. Δεχθήκαμε την ανυπαρξία διοικητικών προσόντων και την απειρία σας κύριε Τσιούμπο και περιμέναμε να δείξετε αν μπορείτε να διοικήσετε αλλά δεν δεχόμαστε πλέον εσείς και κάποιοι άλλοι να παίζετε παιχνίδια κομματικά και μη εις βάρος των αναπήρων. Σας δηλώνουμε ευθαρσώς ότι θα είμαστε ακόμα πιο κοντά στο ΕΙΑΑ και τους νοσηλευόμενους και σε οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή περαιτέρω υποβάθμιση του θα βρεθείτε υπόλογοι. Τελεία και παύλα.-

Σελ. 10


Ο ρατσισμός της προοδευτικής διανόησης. Απαίτηση για Άρια φοιτητική φυλή; Κι ενώ ακούω τόσα περί προοδευτισμού και διανόησης τα τελευταία χρόνια και του πόσο καλό μας κάνουν αυτοί οι «τύποι» και το πόσο μας έχουν σώσει από δεινά και το πόσο αντιρατσιστές είναι και το πόσο φιλοσοφημένοι και πόσα πολλά ακόμα, διαβάζω στα «ΝΕΑ» περί απόφασης αυτών των «τύπων» για αποκλεισμό των αναπήρων από σχολές, όπως της φιλοσοφικής, της ιστορίας, της εθνολογίας και των πολιτικών μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (φαντάσου να μην ήταν και Μετσόβιο…) και σκέφτομαι «ΜΠΡΑΒΟ ΚΥΡΙΟΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ, ΒΡΗΚΑΤΕ ΤΟΝ ΕΝΟΧΟ ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΣΑΣ !!!» Γιατί στο πολυτεχνείο μπορούν να μπαίνουν αναρχικοί και κοπρίτες και να τα σπάνε όλα αλλά ανάπηρος δεν μπορεί να μπει γιατί θα μαγαρίσει τις σπουδές, σύμφωνα με την απόφαση της πρυτανείας των ανωτέρω. Καλά που τα είδατε αυτά ρε απίθανοι βλάκες της εκπαίδευσης; Ούτε ο Χίτλερ δεν έκανε τέτοιους αποκλεισμούς. Ακόμα και ο Γκέμπελ που επικαλείστε ως κακό παράδειγμα και ήταν δεξί χέρι του Χίτλερ ήταν ανάπηρος. Πότε; Εκείνη την εποχή… όπως εκείνη την εποχή ο Ρούσβελτ διεύθυνε τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο από αναπηρικό καροτσάκι… και σήμερα ο Χόκινγκ δημιουργεί θεωρίες χωρίς να κινεί ούτε τη μύτη του, που εσείς δεν μπορείτε ούτε καν να φανταστείτε, βρε κρατικοδίαιτοι χαραμοφάηδες κοπρίτες, που δεν έχετε ένα ένσημο στη ζωή σας, όπως έχουν πολλοί ανάπηροι. Για να μην πω για τον Σόιμπλε, τον υπουργό οικονομικών της Γερμανίας που είναι παραπληγικός και από τον οποίο περιμένετε κονδύλια για την πληρωμή σας και τις έρευνες σας, για να κάνετε ακόμα μεγαλύτερες κοιλάρες. Για κοιτάξτε να κόψετε αυτά τα ρατσιστικά της Άριας φυλής των φοιτητών και ασχοληθείτε με την εκπαίδευση, που έχετε κάνει τσιφλίκι και χανείο και δεν δέχεστε να σας αξιολογεί κανείς. Για κοιτάξτε να συμμαζευτείτε λιγάκι γιατί εσείς με τις ηλιθιότητες σας τόσα χρόνια έχετε φέρει αυτή τη χώρα στο χείλος του γκρεμού. Ναι, εσείς οι πανεπιστημιακοί και όχι οι νέοι άνεργοι, οι εργάτες, οι μανάβηδες ή οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κι αν δεν μπορείτε να το κάνετε πάρτε τα σφυροδρέπανα σας που δήθεν υπερασπίζεστε, τους ήλιους σας, τους δαυλούς σας ή τα εμπριμέ χρωματάκια σας και κόψτε το λαιμό σας, καείτε ή πηδήξτε στον Καιάδα γιατί σας αξίζει και μαζί σας και οι κυβερνητικοί ή άλλοι πολιτικοί που σας στηρίζουν. Εγώ προσωπικά σας έχω χεσμένους αλλά τα νέα παιδιά με σοβαρές αναπηρίες και όχι οι μονόρχιδες, που βάλατε στο νόμο δήθεν ως ανάπηρους, έχουν ανάγκη της μόρφωσης και όχι του αποκλεισμού σας, που ούτως ή άλλων τον βιώνουν στην υπόλοιπη ζωή τους. Γιατί ακόμα κι αν κάποιοι έχουν τα χρήματα για φροντιστήρια, που έχετε επιβάλλει λόγω της ανικανότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, σίγουρα δεν έχουν τα χρήματα για ιδιαίτερα, γιατί τα προλεγόμενα φροντιστήρια δεν είναι προσβάσιμα. Κι όσο για το κλαψούρισμα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και τη δήθεν διαμαρτυρία της ΤΩΡΑ, να θυμίσουμε σε όλους ότι συμμετέχει, με γνωστά σε μας άτομα, στις επιτροπές του υπουργείου παιδείας για να μην υπάρχουν αυτά φαινόμενα και ως επίσημος συνομιλητής του κράτους οι ευθύνες της είναι τεράστιες και ισάξιες. Κυρία Διαμαντοπούλου μάζεψε τους όλους ΑΜΕΣΑ, αλλιώς ο κόσμος θα μαζέψει εσένα στις επόμενες εκλογές, όπως έχει κάνει και με άλλους στο παρελθόν, χωρίς να μπορέσει να τους σώσει κανένας συνομιλητής τους. DE FACTO και DE JURE Παράδοση σημαίνει να παραδώσεις αυτό που παρέλαβες αφού το πλουτίσεις, το τροποποιήσεις, το αλλάξεις χωρίς να το χαλάσεις ή να το αλλοιώσεις βάζοντας και τη δική σου σφραγίδα δίδοντας συνέχεια. Εξέλιξη είναι η διαρκής σύγκρουση ανάμεσα στο παλαιό και το νέο. Η παράδοση είναι φορέας ζωής που πρέπει να δίνεται με τη ζωή. Είναι η φλόγα του χθες που φωτίζει τον δρόμο του σήμερα στη πορεία στο μέλλον. Τα στοιχεία που είναι παραδοσιακά είναι κυρίως τα ήθη και τα έθιμα ,οι γνώσεις, οι ιδέες, η θρησκεία, η γλώσσα, η τέχνη ,η τεχνική. Είναι σε γενικές γραμμές ο πολιτισμός. Η παράδοση δεν είναι μια στατική αλλά δυναμική έννοια που αποσκοπεί στη διατήρηση του υπάρχοντος αλλά με την μορφή της συνέχειας σε συνεχή εξέλιξη. Με την παράδοση δεν χάνουμε την εθνική μας φυσιογνωμία. Παράδοση είναι το ζωντανό στοιχείο του χθες στη ψυχή του παρόντος. Λαός που αγνοεί το παρελθόν του είναι λαός χωρίς μνήμη, ένας μετέωρος λαός που μοιάζει με άνθρωπο που πάσχει από αμνησία.. Γ.Μ

Βασίλης Δημητριάδης Η Πορεία της Διοργάνωσης των Παγκοσμίων Αγώνων Special Olympics 2011 και που θα διεξαχθούν στην Αθήνα από τις 25 Ιουνίου έως και τις 4 Ιουλίου ήταν το θέμα που συζητήθηκε μεταξύ του υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας κ. Γιάννη Διαμαντίδη και της Προέδρου των Special Olympics Ελλάς κ. Ιωάννας Δεσποτοπούλου. Ο κ. Διαμαντίδης ενημερώθηκε για τις εξελίξεις γύρω από το θέμα αυτό, διαβεβαιώνοντας πως το υπουργείο θα συνδράμει με όποιον τρόπο μπορεί στην αρτιότερη προετοιμασία και διεξαγωγή των Αγώνων σε όλα τα επίπεδα. Με αυτόν τον τρόπο όπως τόνισε χαρακτηριστικά, θέλει να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για παροχή ίσων ευκαιριών στους αθλητές με ειδικές ικανότητες, διεκδικώντας μέσω του αθλητισμού την αξιοπρέπεια ,το σεβασμό και την ένταξή τους στις δραστηριότητες της κοινωνίας. Εκτός όλων των παραπάνω, προβάλλεται η χώρα μας και αναβαθμίζεται το κύρος της σε μια εποχή δύσκολη και κρίσιμη οικονομικά συγκυρία για την Ελλάδα.

Σελ. 11


Ποτέ δεν θα πεθάνουμε κου…. Νεκροθάφτη Μετά από καιρό σας χαιρετώ όλους, φίλους μου και εχθρούς μου!!! Ότι δεν μας σκοτώνει μας κάνει πιο δυνατούς;;; Έτσι λένε!!!Κι εγώ μαζί τους όταν ο εχθρός είναι απέναντι. Όταν όμως είναι δίπλα σου; όταν σου κτυπά τη πλάτη; όταν πίνεις καφέ, κρασί μαζί του; Όταν τον εμπιστεύεσαι; όταν τον ψηφίζεις; τότε ο εχθρός είναι δίπλα σου, είναι μέσα στο κάστρο. Άρα τα κάστρα δεν πέφτουν με κανονιές αλλά με προδοσία από μέσα!!!Κι ο φταίχτης είσαι εσύ ,εγώ ,οι άλλοι ,όλοι μας, που δεν κάναμε επιλογές στους φίλους ,στους συντρόφους, στους συνεργάτες, στους συμπολεμιστές…στους προδότες!!!Τι δεν ξέραμε; Ο Εφιάλτης τι ήταν; Ο Πίλιο Γούσης ;Ποιος άνοιξε την κεκρόπορτα στο Βυζάντιο; Ένας Πρόεδρος Δημοκρατίας είχε πει, πως είμαστε Έθνος Ανάδελφο. Συμμαχίες ναι, αλλά με τι αντίκρισμα; Τη χειρότερη κατοχή; Απλά τον εχθρό τον λέμε σύμμαχο, συνέταιρο. Δουλειά εμείς ,αφέντης αυτός. Ιστορία όλοι ξέρουμε και όσοι την αγνοούν, κακό του κεφαλιού τους. Κάποτε είχα γράψει για το Βεζίρη και τη πρόταση του στο Σουλτάνο για την εξόντωση των Ελλήνων <Κόψιμο των ηθών και των εθίμων, τα τραγούδια και τη γλώσσα>. Κάτι δρομολόγησε αλλά λειτούργησαν τα Κρυφά Σχολειά. Ένας άλλος Δημοκράτης είπε για την Ελλάδα <τραγούδι και Γλώσσα .. Ιστορία ,αν καταργηθούν ,τότε η Ελλάδα θα πάψει να υπάρχει σε 2-3 γενιές>. Και τώρα όπως είπα παραπάνω, ο Εχθρός εκ των έσω. Η Ιστορία μας καταργείται και εισβάλει στα Λύκεια, στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ιστορία. Το 2007 στο φόρουμ Μπιτελμπέρκ, μεταξύ

των εισηγητών και συνέδρων ,ο Δημοκράτης.!!! <Άνω, ως προς την άλυση της Ελληνικής ύπαρξης> Χένρι Κίσιγγκερ και η αξιόλογη κατά τα αλλά κ. Διαμαντοπούλου. Λες να πήρε γραμμή; Γιατί το Συμβούλιο των 6 ,το θυμάται κανείς; την δεκαετία του 80-90; Ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι ένας εξ αυτών. Αυτό το συμβούλιο υπάρχει; Ποιοι ήταν οι άλλοι 5; Γιατί διαλύθηκαν ή μήπως τους διέλυσαν εκ των έσω; Και τώρα το ΔΝΤ!!! Φαντάζετε κανείς, κυβέρνηση Δεξιά ή ΔΝΤ; Περικοπές μισθών και συντάξεων; ούτε πεζοδρόμιο ούτε ρουθούνι θα μείνει.. αλλά ο Γιώργος είναι Σοσιαληστής ,κυβερνά ακόμα ένα διεφθαρμένο λαό, γιαυτό, για να βοηθήσει την οικονομία ,έρχονται τα φρουτάκια ,η πόκα ,για να κονομήσουμε ,για το καλό μας. Νέο βραβείο βλέπω από τους εταίρους μας… Εταιρία τη σημαίνει; Εγώ δεν ξέρω, αλλά οι παλιοί μου λέγαν πρόσεχε με ποιον –α κάνεις παρέα!!! Εγώ δεν τα πάω καλά με τα φυτά , ποιος όμως ήταν αυτός που είπε ότι μια γλάστρα με κάνναβη, δεν θεωρείτε παράνομη; Τώρα τους ενοχλεί το τσιγάρο. Ναι, μαζί τους και εγώ, αλλά όχι αποφασίζουμε και διατάζουμε. Δημοκρατία έχουμε άσε το λαό να επιλέξει που θα πιεί το κρασί και το καφέ του και τα καταστήματα αναψυχής να τα επιλέξει και αυτά αναλόγως. Αλλά είπαμε ότι δεν μας σκοτώνει μας κάνει πιο δυνατούς !!!Και μάθε το για να το ξέρεις … Ποτέ δεν θα πεθάνουμε κου…. Νεκροθάφτη!!! Η ζωή συνεχίζετε και θα ρθει η Λευτεριά!!!Ο Έλληνας ξέρει ,υπομονή κάνει, δεν σκύβει ούτε το σβέρκο , ούτε σπάει τη μέση .Λάθη δεν επιτρέπονται στον αγώνα τούτο. Έξω το ΔΝΤ, Ελευθερία. <Τα κάστρα πέφτουν εκ των Έσω>

Ζήτω η Ελλάδα το Έθνος - Γι α π ά ν τ α Ε λ ε ύ θ ε ρ ο ι Οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες ,είπε ο Τσόρτσιλ. Σε κάποια στιγμή αλήθειας ,οι Έλληνες είπαν ΟΧΙ στο ζυγό του άξονα ,χύθηκε αίμα πολύ για να είμαστε ελεύθεροι. Τότε υπήρχαν άντρες που δε έσκυβαν το κεφάλι και η μέση δε λυγούσε .Τιμή και Δόξα στους ήρωες .Δεν τους ξεχνούμε ποτέ. Θα συγκινούμε με το χθες και λυπούμε με το Σήμερα. Τότε ,αυτοί οι ήρωες ,έχυσαν το αίμα τους για μας και ενώ είχαμε όνειρα για την Ελλάδα μας ,εμείς τους προδώσαμε …με τη Πολιτική της αρπαχτής της ρεμούλας ,της λαμογιάς και τέλος της ανάγκης για παράδοση άνευ όρων της Πατρίδας μας. Τώρα μπορεί να μη βροντά το κανόνι ή το λιανοντούφεκο του 40 και να νομίζουμε πως ζούμε με Λευτεριά, μα τα δεσμά και η κατοχή ,είναι αόρατα και γερά δεμένα, με υπογραφές και βούλες .Αυτή τη δόση, η συνταγή της κατάκτησης πέτυχε, ήταν αθόρυβη ύπουλη και το κάστρο έπεσε. Από μέσα .Τον προδότη τον ξέρει κανείς ; εγώ όχι . Ίσως να είναι ο διπλανός μου. Γιαυτό παιδιά πάρτε τα όπλα …της ψυχής λίγο κουράγιο και ξανά φωνάξτε Αέρα. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει ,δεν τη σκιάζει φοβέρα καμιά. Άιντε παιδιά ,καλό βόλι… οι ήρωες τόλμησαν και τολμάνε πάλι …Καλή λευτεριά!!! Οι Συνδικαλιστές τώρα που είναι; περιμένουν τι θα πει το κόμμα; όταν καίγεσαι δεν κοιτάς τα αγκάθια και τώρα καίγεται η Ελλάδα. Μια σημαία ,μια φωνή Ελληνική. Λευτεριά….Αέρα! Αναστάσιος Χελιώτης Σελ. 12


Παρατηρητήριο της διαπλοκής Ένα άρθρο στην εφημερίδα «ΑΥΓΗ» με τίτλο «Παρατηρητήριο της διαπλοκής για τα άτομα με αναπηρία», αναφερόμενο στο «παρατηρητήριο για τα άτομα με αναπηρία», μας θύμισε την παλιά και άθλια ιστορία ενός ακόμα αποτυχημένου οργάνου, ιδρυόμενου τις τελευταίες μέρες του ΠΑΣΟΚ το 2003, το οποίο μετά από 7 χρόνια και χωρίς να έχει επιτελέσει κανένα έργο, θεώρησε ότι πρέπει να το διαλύσει, αφού πρώτα εκταμιεύθηκαν κονδύλια επί κονδυλίων, πληρώθηκαν αρκετοί για να δουλεύουν όλη μέρα με την «ξύστρα» και κάποιοι συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να πληρώνονται από ελληνικά και κοινοτικά κονδύλια και να απορροφούν έργα που τους ανατέθηκαν, όπως αναφέρεται στη συγκεκριμένη εφημερίδα, έξι μήνες πριν τη διάλυση του. Ποτέ δεν καταλάβαμε τι έκανε αυτή η σαχλαμάρα που δημιουργήθηκε. Φυσικά καταλαβαίνουμε την απορρόφηση κονδυλίων, το βόλεμα υμετέρων και τις αρπαχτές ιδρυμάτων και φορέων χωρίς παραγωγή έργου και σχετικότητα με τους αναπήρους αλλά όχι το λόγο ύπαρξης του και την επταετή λειτουργία του, ο θεός να την κάνει. Εντύπωση δε, μας κάνει η υπογραφή σύμβασης για μελέτη, μεταξύ Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και ιδρύματος Τσάτσου, για την τρίτη επανίδρυση του παρατηρητηρίου, λίγο πριν το κλείσιμο του και άλλα πολλά περί ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που αναφέρονται στο άρθρο.Τι γίνεται εδώ; Είμαστε τόσο βλάκες και δεν το ξέρουμε; Μας θεωρούν τόσο βλάκες και δεν το ξέρουμε; Είναι τόσο βλάκες και δεν το ξέρουν; Κάποιοι πάντως χρησιμοποιούν τη βλακεία ορισμένων για να εκταμιεύουν τεράστια ποσά και να κάνουν ζωή χαρισάμενη, αλλιώς δεν εξηγείται ! Για να επανέλθουμε όμως στην ιστορία αυτού του «οργάνου», θα θέλαμε να ρωτήσουμε: 1. Ποιοι οι ετήσιοι οικονομικοί και διοικητικοί απολογισμοί του και τι οφέλη αποκομίσαμε όλα αυτά τα χρόνια; 2. Πόσοι και ποιοι το στελέχωναν και τι ακριβώς έκαναν; 3. Γιατί επανιδρύθηκε τρεις φορές, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα; 4. Γιατί τέλος καταργήθηκε; 5. Πόσα τσάκωσε και διαχειρίστηκε από το ελληνικό κράτος και κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προγράμματα, μελέτες και άλλα; 6. Έγινε εκκαθάριση πριν το κλείσιμο του ή χάριν οικονομίας το «πηδήξαμε» κι αυτό; 7. Πήρε κανείς ανάπηρος χαμπάρι πόσο άλλαξε η ζωή του επειδή τον παρατηρούσαν σαν πουλί τόσα χρόνια; Αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα θα λέγαμε ότι «βασανίζουν» τα μυαλά των ατόμων με αναπηρία, αν δεν ήξεραν όλοι ή δεν οσφραίνονταν τουλάχιστον το παρασκήνιο… Δεν περιμένουμε από αυτή την κυβέρνηση να δώσει λύση σε τέτοια προβλήματα που η ίδια έχει δημιουργήσει και με την ανοχή της προηγούμενης τα έχει μεταγάγει στο διηνεκές. Περιμένουμε όμως από αυτή την κυβέρνηση να απολογηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα λεφτά που εισπράχθηκαν χωρίς έργο και τον πρόσφατο διορισμό ορισμένων κολληταριών της με χλωμό παρελθόν στις Βρυξέλλες, αν υπάρχουν…Μα τι νομίζατε βρε κουτά ότι θα σας αφήναμε ή θα σας αφήσουμε έτσι; Να μην σας ταράξουμε κι εμείς λιγάκι όπως μας ταράζετε κάθε μέρα τόσα χρόνια; Δεν θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεβρακωθείτε ορισμένοι μπροστά στον κόσμο και να πείτε πως ζείτε τόσα χρόνια πλουσιοπάροχα, όταν αυτοί πεινάνε; Και όσο για τους καλοθελητές που προσπαθούν να διαδώσουν ότι λόγω πολιτικού μέσου κάποιοι τη γλυτώνουν, να τους ενημερώσουμε ότι οι διαδικασίες παίρνουν χρόνο και μερικά πράγματα θα ακολουθούν και θα κυνηγούν ορισμένους, μέχρι τα μαύρα γεράματα τους… πολιτικούς ή μη… Ο Γιοσάκης, όπως και πολλοί άλλοι, να δείτε τι μέσον είχαν αλλά… Βασίλης Δημητριάδης

Ο άνθρωπος είναι προϊόν κοινωνικών σχέσεων. Μέσα από τη συμβίωση κατ’ ομάδες αναδύθηκε ως μία σύνθετη πνευματική οντότητα ο κοινωνικός άνθρωπος. Στα πολύβουα αστικά κέντρα οι συναντήσεις και οι επαφές είναι πολλές αλλά η συνεννόηση λίγη. Στις κοινωνίες σήμερα έχει ανατραπεί το σύστημα αξιών. Στη κορυφή της πυραμίδας αξιών δε βρίσκεται ο άνθρωπος αλλά το χρήμα. Ο καθένας λειτουργεί για τον εαυτό του, η παρουσία του άλλου ενοχλεί, άξονας της ζωής είναι το εγώ, η φιλία έχει αντικατασταθεί από την συμφεροντολογία. Χωρίς φιλία ο άνθρωπος αρρωσταίνει. Ο φίλος είναι ότι το καλύτερο. Η έλλειψη επικοινωνίας παγώνει και έχει ως μόνιμη διέξοδο τον ψυχίατρο. Η σημερινή μοναξιά φέρνει στενοχώρια, ο άνθρωπος νιώθει να μη τον χωρά ο κόσμος, νιώθει επίσης συναισθήματα δυσφορίας και αντιπάθειας. Η έλλειψη συντροφικού συναισθήματος καταπνίγει το κοινωνικό ενδιαφέρον. Καμιά φορά έχουμε φθάσει σ’ ένα ακραίο όριο απανθρωπιάς όπου η παρουσία του άλλου ενοχλεί. Είναι χρέος του πνευματικού ανθρώπου να σπάσει την αυτάρεσκη μόνωση του να έλθει σε επαφή με τη ζωή, γιατί η ζωή τον χρειάζεται αλλά και αυτός χρειάζεται τη ζωή.. Γιώργος Μαργαρίτης Σελ. 13


ΛΛ ΕΕ Λ ΛΑ ΑΔΔΑΑ ΑΓΡΙΝΙΟ

Θύμα ληστείας και ξυλοδαρμού έπεσε ένας 59χρονος άνδρας που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα. Τέσσερα άτομα, δύο γυναίκες και δύο άνδρες Ρομά, εισέβαλαν στο σπίτι που διαμένει ο 59χρονος και αφού τον χτύπησαν, έψαξαν τους χώρους, άρπαξαν 13.000 ευρώ και έφυγαν ανενόχλητοι. Η άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας μετά την καταγγελία του 59χρονου έφερε «καρπούς». Οι δράστες εντοπίστηκαν μισή ώρα μετά τη ληστεία σε μπλόκο που είχαν στήσει οι αστυνομικοί. Τα χρήματα ωστόσο που είχαν αφαιρέσει από το σπίτι του θύματος δεν βρέθηκαν.

ΝΑΟΥΣΑ

Κλειστές πόρτες κι αλλαγμένες τις κλειδαριές στο εργαστήριό όπου στεγάζονταν βρήκαν παραολυμπιονίκες των Αγώνων της Κίνας μαζί με ακόμα 30 ΑμεΑ, καθώς ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε), αποφάσισε με προεδρεύοντα τον κ. Σπυρίδων Στάμου, να τους «πετάξει» στο δρόμο. Στο εργαστήριο αυτό τα άτομα με αναπηρία και με ελαφρά νοητική στέρηση, διδάσκονται κέντημα και οικοκυρικά, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στα έξοδά του καθώς και στην ομαλή λειτουργία του.

ΣΕΡΡΕΣ

Α) Η εύκολη και ασφαλή μετακίνηση ,είναι δικαίωμα όλων. Έχοντας αυτό ως αρχή ο σύλλογος ‘Διάβαση Πεζών’, ζητά τη στήριξη του Δήμου για την αγορά του λεγόμενου <Λευκού> Ταξί ,που θα επιτρέπει στα άτομα με κινητικά προβλήματα να καταφέρουν να βγουν έξω από τα στενά όρια του σπιτιού τους αφού η ανεπάρκεια μέσων μαζικής μεταφοράς και οι απροσπέλαστοι δρόμοι ,τους κρατούν καθηλωμένους και όχι το πρόβλημα τους. Β) Συζήτηση πραγματοποιήθηκε με στόχο την αναγνώριση των ιδιαίτερων εκείνων στοιχείων που θα βελτιώσουν τη καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρίες του Δήμου. Η ανέγερση κτιρίου ημιαυτόνομης διαβίωσης για τα άτομα με νοητική υστέρηση σε χώρο που θα παραχωρηθεί από το Δήμο, και η παρασκευή και λειτουργία πισίνας με θεραπευτικούς σκοπούς για άτομα με αναπηρίες κρίνονται μεγάλης σπουδαιότητας. Με αυτό τον τρόπο ασκείται έντονη ανθρωπιστική και κοινωνική παρέμβαση και θα επισημανθεί ότι τα δικαιώματα είναι ίσα για όλους. Γ) Μεριμνώντας για τους φοιτητές με αναπηρίες που πληρούν τις προϋποθέσεις, εγκρίθηκαν επιπλέον υποτροφίες για να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στις γραμματείες των σχολών που φοιτούν. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα να χορηγηθεί ειδική οικονομική ενίσχυση σε άτομα με σοβαρή αναπηρία που λόγο της δυσκολίας της μετακίνησης τους, συνιστούν μεγάλο οικονομικό κόστος.

ΡΕΘΥΜΝΟ

Είναι κρίμα στις μέρες μας να υπάρχουν σχολεία για παιδιά με ειδικές ανάγκες και να μην υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε αυτά, αφού δεν υπάρχουν συνοδοί για εξασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά τους. Το σωματείο ΑμΕΑ Ρεθύμνου διαμαρτυρήθηκε έντονα για την απουσία συνοδού κατά τη μετάβαση των μαθητών, από και προς τα σχολεία αλλά και για την απουσία ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων που θα εξασφαλίζουν την ομαλή μετακίνηση τους’ αντί για αυτό, μισθωμένα οχήματα όπως λεωφορεία ΚΤΕΛ και ΤΑΧΙ μετακινούν τους ασυνόδευτους μαθητές.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Σε αποσπάσεις και μεταθέσεις προωθούν εκπαιδευτικούς με αναπηρία, ακόμα και με ποσοστό πάνω από 67% . Η κίνηση αυτή χαρακτηρίζεται παράλογη και οι ίδιοι ζητούν τη μόνιμη παραμονή τους στη πόλη της κατοικίας τους. Η λογική και η ηθική επιβάλλει την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών με το σεβασμό που τους αρμόζει. Σελ. 14

ΗΛΕΙΑ

Α) Απειλείται με κλείσιμο το Κέντρο Εκπαίδευσης , Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης ΑμΕΑ Ηλείας αφού το υπουργείο αρνείται να ανανεώσει τη σύμβαση με το Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων ΑμΕΑ Ηλείας. Η κίνηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία του κέντρου να ανταποκριθεί στις ανάγκες του και να υποβαθμιστεί η φήμη του, αφήνοντας ουσιαστικά στο δρόμο συμπολίτες μας ,που αποτελούν το 7% του πληθυσμού του νομού. Β) Παιδιά με διανοητική υστέρηση θα δείξουν για ακόμα μια φορά τη δύναμη ψυχής και τη θέληση τους λαμβάνοντας μέρος σε ένα δικό τους μαραθώνιο. Την προσπάθεια τους θα στηρίξουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς ,τόσο ηθικά όσο και οικονομικά .Στόχος τους είναι η συλλογή χρημάτων για την ανέγερση σπιτιού για άτομα με διανοητική υστέρηση. Γ) Η δημιουργική φύση όλων των ΑμΕΑ Ηλείας βρήκαν διέξοδο .Το πρόγραμμα ξεκίνησε με σκοπό την ενίσχυση των γνωστικών, κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων των ατόμων .Πρόκειται για τη λεγόμενη art therapy ,στα πλαίσια της οποίας, μέσα από τα εικαστικά, τα άτομα μαθαίνουν την ιστορία της τέχνης και βλέπουν έργα μοντέρνων καλλιτεχνών. Δ) Τα μέλη του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ηλείας βραβεύτηκαν στη Βιέννη για τα έργα ζωγραφικής τους .Η προσπάθεια τους απέδωσε καρπούς και τώρα τα παιδιά απολαμβάνουν τη διάκριση. Ξεκινώντας με δειλά βήματα κατάφεραν να καταπλήξουν όλη την Ευρώπη με τις δημιουργίες τους αποδεικνύοντας πως η τέχνη βγαίνει από μέσα μας και πως τα άτομα αυτά έχουν μπορούν να δημιουργήσουν πραγματικά θαύματα! Ε) Προκήρυξη που ορίζει θέσεις εργασίας ανακοινώθηκε από την διοίκηση του Ο.Α.Ε.Δ και που αναφέρει πως στις συγκεκριμένες θέσεις τοποθετούνται βάσει νόμου άτομα με ειδικές ανάγκες, πολύτεκνοι, ανάπηροι πολέμου και αγωνιστές της εθνικής αντίστασης. Οι θέσεις αφορούν προς το παρόν τον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα αφού στον ιδιωτικό υπάρχουν ακόμα αξεπέραστες δυσκολίες.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Α) Σύγχυση έχει αρχίσει να δημιουργείται στη Θεσ/νίκη. Τεράστιος είναι ο αριθμός παιδιών με αναπηρίες που άρχισαν να κάνουν εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά σε σχολεία που μέχρι πριν 3-4 χρόνια είχαν κρατήσει τις πόρτες τους κλειστές για τους μαθητές. Θεωρούν ότι η μεγάλη αυτή στροφή προς τις σχολικές τάξεις οφείλεται στο γεγονός ότι οι γονείς έχουν πειστεί να στείλουν τα παιδιά τους στα σχολεία και να μην τα κρατούν πια σπίτι. Η προηγούμενη στάση των γονέων είχε οδηγήσει στη μόρφωση μόνο του 20% των παιδιών με αναπηρία όταν πέρυσι το ίδιο ποσοστό έφτανε μόλις στο 16% . Στη Θεσ/νίκη εκτιμάτε ότι φοιτούν 600 παιδιά στη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η αύξηση του αριθμού των εκπαιδευομένων αυξάνει τα προβλήματα υποδομών και την έλλειψη ειδικών εκπαιδευτικών. Η στάση της απέναντι σε αυτά τα ξεχωριστά άτομα η πολιτεία, φαίνεται από την αποχή της Σχολής Τυφλών της Θες/νίκης από τον αγιασμό στις 13 Σεπτεμβρίου ,λόγω οικονομικών προβλημάτων… Πρέπει να τονιστεί η σημασία των τμημάτων ένταξης των ατόμων με αναπηρία και ατόμων με εκπαιδευτικές ανάγκες και να μην υποβιβάζεται ως υποδεέστερη. Είναι το πρώτο βήμα για μια εκπαίδευση χωρίς όρια. Β) Ο σύλλογος γονέων ,κηδεμόνων και φίλων ατόμων με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες στη Θεσ/νίκη ,δημιουργήθηκε από γονείς που αγωνιούσαν για το μέλλον των παιδιών τους. Λειτούργησε για να εφαρμοστεί το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα πρόγραμμα ‘Πρώιμη Παρέμβαση’ για παιδιά με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες. Η εκπαίδευση του παιδιού ξεκινά από τη γέννηση του ως και τη σχολική ηλικία ,στο σπίτι ,με τη συμμετοχή των γονέων. Στην εκπαίδευση συμμετέχουν μία ψυχολόγος και μια γυμνάστρια με γνώσεις ειδικής αγωγής .Υπό φυσιολογικές συνθήκες το πρόγραμμα διαρκεί ως τα 7 έτη του παιδιού .Στην Ελλάδα όμως λόγω της έλλειψης υποδομών καλό θα ήταν η εκπαίδευση


να κρατά ως και το 15 έτος του ατόμου. Ο σύλλογος <Αμυμώνη> στηρίζει αυτή τη δύσκολη προσπάθεια. Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος <Προσπέλασις>, μελετάτε ποιες θα πρέπει να είναι η παρεμβάσεις ώστε να γίνουν προσπελάσιμα τα βυζαντινά και όχι μόνο, μνημεία της πόλης. Η μελέτη γίνεται από την ερευνητική ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς του Α.Π.Θ. και αφορά ,τα απαραίτητα μηχανήματα –συστήματα που θα διευκολύνουν την προσπέλαση των ατόμων με αναπηρίες στους μνημειακούς χώρους αλλά και ποια θα πρέπει να είναι η συμπεριφορά των υπαλλήλων τους απέναντι στα προαναφερθέντα άτομα.

ΚΡΗΤΗ

Προσφυγή κατέθεσε η Ε.Σ.Α με Α. κατά του Μνημονίου στο ΣΤΕ .Κατηγορηματικά και σε έντονο τόνο καταδίκασε τη μείωση των συντάξεων ,των δώρων των εορτών αλλά και τα εξω-ιδρυτικά επιδόματα από πολίτες που το περίσσευμα τους τους επιτρέπει να ενισχύσουν οικονομικά τα ΑμΕΑ σε αυτούς τους δύσκολους και χαλεπούς καιρούς. Το εθνικό αναπηρικό κίνημα λοιπόν στρέφεται στην ανώτατη νομοθετική και εκτελεστική εξουσία για να διαφυλάξει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων με αναπηρία, που καταπατώνται .

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Σε μια συναυλία στο Κάστρο Καλαμάτας φάνηκε ότι υπάρχουν ακόμα φορείς και καλλιτέχνες που ενδιαφέρονται για το συνάνθρωπό τους. Αφιλοκερδώς δέχτηκαν να εμφανιστούν συνθέτης και τραγουδιστές με σκοπό τα έσοδα να διατεθούν στο ΚΕΚΥΚΑμεΑ Μεσσηνίας. Μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις ενισχύεται η ενσωμάτωση στη κοινωνία με ισότιμους όρους των ατόμων με αναπηρία και ενισχύεται το δικαίωμα όλων να συμμετάσχουν σε γεγονότα που ενδυναμώνουν τα άτομα ψυχικά και κοινωνικά.

ΚΙΛΚΙΣ

Το πρόγραμμα <Innovative Technologies in Learning Disabilities> , πραγματοποιήθηκε στο Κιλκίς και θα διαρκέσει για τα επόμενα 2 χρόνια. Η Ελλάδα ,μαζί με τη Ρουμανία, την Ιταλία και τη Γερμανία θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα που έχει ως αντικείμενο τη πραγμάτωση των τεχνολογικών εξελίξεων στις μαθησιακές δυσκολίες. Πρώτα θα εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί και έπειτα οι εκπαιδευόμενοι. Συνολικά θα συμμετάσχουν 8 εκπαιδευτές και 25 εκπαιδευόμενοι.

ΚΟΖΑΝΗ

Αφού δεν αξιώθηκαν οι δημοτικές αρχές να ασχοληθούν ,τα ΑμΕΑ βρήκαν το δρόμο μόνα τους. Αντιμετωπίζοντας τη δυσλειτουργία του δημοτικού συστήματος , ο σύλλογος ΑμΕΑ Κοζάνης επισκεύασε μόνος του τις ράμπες που αντί για να διευκολύνουν, δυσκόλευαν τη μετακίνηση των ΑμΕΑ στη πόλη. Δυστυχώς ίδια κρούσματα αδιαφορίας παρατηρούνται σε όλη τη χώρα. Τα ΑμΕΑ ζητούν πλατύτερα πεζοδρόμια ,εύκολη πρόσβαση σε δημόσια κτήρια ,εξασφάλιση της μετακίνησης τους ακόμα και όταν γίνονται έργα, ράμπες σε αρκετά σημεία της πόλης, και τέλος πάταξη των ασυνείδητων που παραβιάζουν τη φυσιολογική κίνηση των ΑμΕΑ.

ΡΟΔΟΣ

Α) Έκλεισαν τα δύο Κέντρα Δημιουργικής απασχόλησης στη Ρόδο. Αιτία η επίσχεση εργασίας που έκαναν οι εργαζόμενοι που είχαν μείνει απλήρωτοι 4 μήνες. Οι γονείς στράφηκαν οι ίδιοι προς το Δήμαρχο και ζήτησαν να δει την αλήθεια κατάματα. Τα παιδιά μέσα από τα προγράμματά αυτά, είχαν την ευκαιρία να λειτουργήσουν δημιουργικά και να ενταχθούν στη κοινωνία . Οι γονείς δηλώνουν έτοιμοι να αγωνιστούν ,διεκδικώντας τα δικαιώματα των παιδιών τους. Β) Τα παιδιά της ‘Ελπίδας’ έδειξαν για ακόμα μια φορά τις δυνατότητες και τις ικανότητες τους. Το Κέντρο Ατόμων με Αναπηρία Ελπίδα ξεκινά τη νέα σχολική χρονιά με πλήθος δραστηριοτήτων, εκδρομές ,εκδηλώσεις και αθλητικές διοργανώσεις. Πλήθος επιτυχιών σε αθλητικούς αγώνες για τα παιδιά του Δωδεκανησιακού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων- Κέντρο Ελπίδα. Γ) Ο δήμος Ρόδου μεριμνώντας για τους δημότες με αναπηρίες , διαμόρφωσε την παραλία Γενναδίου. Με τη συμμετοχή όχι μόνο του Δήμου αλλά και ιδιωτών ,αποκτήθηκε ο κατάλληλος εξοπλισμός ώστε τα άτομα με αναπηρίες, να απολαμβάνουν το μπάνιο τους όπως όλοι.

ΠΥΡΓΟΣ

Αγώνα κάνει μητέρα 7 παιδιών και ενός ακόμα με βαριά αναπηρία να λάβει αναδρομικά το επίδομα 6 μηνών της Πρόνοιας. Ενώ ακολούθησε τη νόμιμη διαδικασία δεν μπόρεσε να βρει έγκαιρα την επιτροπή ελέγχου με αποτέλεσμα το επίδομα να διακοπή. Το παιδί ενώ πέρασε κανονικά από έλεγχο που αποδεικνύει την αναπηρία του, του κατεβλήθησαν οι 2 από τους 6 μήνες του επιδόματος και οι υπόλοιποι 4 μήνες καθυστερούν αδικαιολόγητα. Η μητέρα θα συνεχίσει να αγωνίζεται διεκδικώντας τα δικαιώματα του παιδιού της .

ΕΔΕΣΣΑ

Τα λουλούδια φτιάχνουν λουλούδια. Σε έκταση 1 στρέμματος παραχωρημένο από το δήμο ,τα παιδιά φυτεύουν λουλούδια ,τα φροντίζουν και τα βλέπουν να μεγαλώνουν. Με το μόχθο τους ,πολλά σημεία της Έδεσσας έχουν λαμπρύνει και ομορφύνει.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Έγινε αυτοψία σε 203 δημόσια κτήρια στη Περιφέρεια Θεσσαλίας. Σκοπός είναι η εξέταση της προσβασιμότητας των ΑμΕΑ σε αυτά. Η εξέταση σχετίζεται με τη πρόσβαση στο χώρο υποδοχής ,την είσοδο του κτηρίου και τον απαραίτητο εξοπλισμό .Στόχος είναι να ληφθούν υπόψη της Β’ φάσης της Πράξης που σχετίζεται με τη σύνταξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Περιφέρειας για τη βελτίωση της μετακίνησης ατόμων με αναπηρίες σε απαραίτητα ,για τη καθημερινή ζωή, σημεία της πόλης.

ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Α) Νέο κτήριο διαμορφώθηκε ειδικά στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου καθώς και του περιβάλλοντα χώρου ,για τα άτομα με αναπηρίες. Το συνολικό εμβαδό του σταθμού ανέρχεται σε 8.924,14 τ.μ. με πλήρες ηλεκτρομηχανικές εγκαταστάσεις. Ο αεροσταθμός καλύπτει τις ανάγκες της Θεσσαλίας καθώς και της ευρύτερης περιοχής. Ο σχεδιασμός έχει γίνει κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα και αποσκοπεί στην εύκολη πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης, στο κτήριο του αεροσταθμού και στα πεζοδρόμια. Β) Ιδιαίτερη φροντίδα φαίνεται πως δείχνουν στους ηλικιωμένους και στα άτομα με ειδικές ανάγκες στο Δήμο Μηλέων. Λόγο του μεγάλου αριθμό γερόντων που μετρά η ελληνική ύπαιθρος ,το πρόγραμμα ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ κρίνεται καταλυτικής σημασίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ηλικιωμένους και σε άτομα με ειδικές ανάγκες που δεν μπορούν να καλύψουν εξολοκλήρου τις ανάγκες τους αλλά χρειάζονται φροντίδα νοσηλευτική, οικογενειακή βοήθεια καθώς και παροχή κοινωνικής εργασίας . Η κοινωνική εργασία προβλέπει ψυχολογική στήριξη σε χρόνιες παθήσεις, συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη των ηλικιωμένων, επαφή με τη τοπική κοινωνία κ.α. Η οικογενειακή βοήθεια προβλέπει καθαριότητα σπιτιού , συντροφιά ,διάφορες εξωτερικές εργασίες και ατομική καθαριότητα .Τέλος, η νοσηλευτική φροντίδα προβλέπει μέτρηση πίεσης ,διατροφικές συμβουλές ,πρωτοβάθμια νοσηλευτική φροντίδα , ιατρική υποστήριξη κ.α.

ΒΟΙΩΤΙΑ

Οι παραπληγικοί, έχοντας στο πλευρό τους τη στήριξη της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και το εθνικό αναπηρικό κίνημα, διαμαρτυρήθηκαν για τη κατάφορη οικονομική επίθεση που δέχονται από τη Κυβέρνηση ,με τα νέα οικονομικά μέτρα. Ζητούν την κατάργηση της περικοπής των δώρων Χριστουγέννων ,Πάσχα και επιδομάτων αδείας καθώς και εξωιδρυματικών επιδομάτων.

ΙΛΙΟΝ

Εγκαινιάστηκε στην περιοχή του Ιλίου Κέντρο Ατόμων με Αναπηρία, το οποίο με τη βοήθεια του δήμου και εθελοντικών φορέων πραγματοποιήθηκε ένα πολύ σημαντικό έργο. Στόχοι αυτού του έργου είναι η κοινωνική υποστήριξη, η ανάπτυξη των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου καθώς και η ψυχαγωγία των ανθρώπων με κινητικά προβλήματα. Τέρμα οι συμβάσεις. Μετά τα ΚΑΠΗ μπαίνουν κοινωνικοί επιστήμονες, νοσηλευτές και οικιακοί βοηθοί στη σειρά οι οποίοι στελεχώνουν το πρόγραμμα ( βοήθεια στο σπίτι ). Όλοι είναι είναι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου, με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι και κατά προέκταση και τα προγράμματα που υλοποιούν να είναι στον αέρα. Θα μου πείτε χειμώνας είναι και οι κάθε λογής κακοκαιρίες χτυπάνε τους φτωχούς, ανήμπορους και ταλαιπωρημένους ανθρώπους στη χώρα μας.

Σελ. 15


ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στην αγορά 2,5 δις. ευρώ με 17 προγράμματα απασχόλησης Κάλυψη έως και 100 % των ασφαλιστικών εισφορών για διατήρηση 400.000 θέσεων εργασίας Προϋπόθεση να μην απολύσουν το τελευταίο τρίμηνο. Πακέτο μέτρων για την ενίσχυση της απασχόλησης, ύψος 2,5 δις. ευρώ, μέσω 17 προγραμμάτων, τα οποία χρηματοδοτούνται από τον ΟΑΕΔ, το ΙΚΑ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ανακοίνωσε ο Γιώργος Παπανδρέου. Από τα μέτρα αυτά μπορούν να ωφεληθούν 667.000 εργαζόμενοι εάν οι επιχειρήσεις αξιοποιήσουν τα προγράμματα.

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την κοινωνικήενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία είναι η δημιουργία ενός προσβάσιμου περιβάλλοντος.Κι αυτό γιατί τα εμπόδια που υπάρχουν στο περιβάλλον και στα μέσα μαζικής μεταφοράς δυσχεραίνουν και αποτρέπουν τα άτομα με αναπηρία από την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή. Στα πλαίσια αυτά το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και συγκεκριμένα ο υφυπουργός κ. Σπύρος Βούγιας, έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την άμεση κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος παρεμβάσεων για την εξασφάλιση στα ΑμεΑ ίσων ευκαιριών διακίνησης, μεταφοράς, επικοινωνίας και πρόσβασης των κτιρίων με τους υπόλοιπους πολίτες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: α) Στην κτιριακή υποδομή και τον εξοπλισμό των μέσων μαζικής μεταφοράς, με την περαιτέρω ανάπτυξη του υφιστάμενου συστήματος διαδρόμων κίνησης τυφλών, την επέκταση της χρήσης ειδικού εξοπλισμού όπου αυτό είναι εφικτό, την κατασκευή πεζογεφυρών με ράμπες πρόσβασης κ.α. β) Στα ίδια τα Μ.Μ.Μ, με την διασφάλιση της ύπαρξης ζωνών ασφαλείας και συστημάτων συγκράτησης αναπηρικών αμαξιδίων στα οχήματα, την καλύτερη αξιοποίηση της τηλεματικής για την πληροφόρηση μέσα στα οχήματα και τις στάσεις των ατόμων με προβλήματα όρασης όσο και των κωφών και βαρήκοων κτλ. γ) Στους χώρους διακίνησης πεζών, με μέτρα όπως η διαπλάτυνση πεζοδρομίων και στάσεων λεωφορείων, η επέκταση των υποδομών προσέγγισης (ράμπες-εξέδρες) στα πεζοδρόμια, η τοποθέτηση ειδικού εξοπλισμού σε διασταυρώσεις για την διευκόλυνση της πρόσβασης ατόμων με αναπηρία κτλ.. Σελ. 16

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ 160 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

Πολλά τα λεφτά ρε παιδιά. τώρα, που, πως, τι; Κανένας δεν ξέρει. Θα έλεγα ότι το ποσό των περίπου 160 εκατ. ευρώ που κατανέμεται σους δήμους και τις κοινότητες της χώρας μας ως τακτική επιχορήγηση ύστερα από απόφαση του υπουργείου εσωτερικών που υπογράφει ο υφυπουργός Γιώργος Ντόλιος, ότι επιτέλους πρέπει να πιάσει τόπο. Από το παραπάνω ποσό θα πρέπει να εξοφληθούν ολικώς ή μερικώς, οι υποχρεώσεις των ΟΤΑ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται μισθοδοσίες του προσωπικού, των παιδικών βρεφονηπιακών σταθμών, των χώρων άθλησης και οι δαπάνες μισθοδοσίας των κατατασσόμενων σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σχολικών, φυλάκων και εργαζομένων σε προγράμματα βοήθειας στο σπίτι, κοινωνική μέριμνα και για ΑμεΑ. Ο Θεός λοιπόν, ας βάλει το χέρι του να καταλάβουν ορισμένοι χαραμοφάηδες ότι και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αμείβονται για τον κόπο τους αλλά και οι οργανισμοί κοινής ωφελείας να είναι βιώσιμοι.


Γ. ΡΕΘΥΜΙΩΤΑΚΗΣ Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας ευχαριστώ για την στήριξη που μου δείξατε στις και σας ενημερώνω ότι θα συνεχίσω τον αγώνα μου από όπου και όπως και αν βρίσκομαι, όπως κάνω τόσα χρόνια. Η κοινωνική προσφορά μου στα προβλήματα του τόπου είναι γνωστή, η πορεία μου προκαθορισμένη και η ελπίδα μου, είναι ένα καλύτερο αύριο γιατί αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Το μνημόνιο ήρθε και θα μείνει για πολλά χρόνια, τουλάχιστον για μια δεκαετία, με πρόχειρους υπολογισμούς. Και μαζί με αυτό και τα νέα μέτρα που θ’ αρχίσουν να τα «καταλαβαίνουμε» από εδώ και πέρα. Παρά τις διαψεύσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου (άλλωστε είναι ένα από τα καθήκοντά του) και τις συνεχείς σφραγίδες αξιοπιστίας που βάζουν στο μνημόνιο τόσο ο πρωθυπουργός, όσο και ο υπουργός οικονομικών, τα νέα μέτρα που θα ακολουθήσουν έρχονται και θα ακόμα πιο επώδυνα για τον ελληνικό λαό. Κι έρχεται από την άλλη ο υπουργός οικονομικών, τη μία ώρα να διαβεβαιώνει πως αν ληφθούν νέα μέτρα θα θεωρήσει τον εαυτό του αποτυχόντα, την άλλη ώρα να αφήνει ανοιχτή την πόρτα, για να επανέλθει στην Τρίτη και φαρμακερή διαβεβαιώνοντας πως δεν θα πρέπει να ανησυχούμε διότι δεν προτίθεται να βάλει πιο βαθειά το χέρι στις τσέπες μας. Χαρακτηριστικό της αναλγησίας που επικρατεί σε αυτή τη χώρα, η ιστορία με την απόφαση του ΙΚΑ που έκρινε ως οικονομικότερη επιλογή τον ακρωτηριασμό των διαβητικών από το να τους δοθούν τα σωτήρια ειδικά θεραπευτικά υποδήματα. Σε μια χώρα όπου κάθε χρόνο 2.500 έως 3.000 πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη υφίστανται ακρωτηριασμό του ενός ή και των δύο ποδιών. Το ίδιο ισχύει και με χιλιάδες βαρέως ή χρονίως ασθενείς, καρκινοπαθείς, άτομα με αναπηρίες ή νεοπλασματικές ασθένειες , οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν από την τσέπη τους τις περικοπές των ασφαλιστικών ταμείων. Επιπλέον, χιλιάδες νοικοκυριά, τώρα που αρχίζουν οι προμήθειες του πετρελαίου θέρμανσης βρίσκονται σε ένα δίλημμα: να ζεσταθούν με τα καλοριφέρ τους και με πετρέλαιο θέρμανσης πληρώνοντάς το σα να πρόκειται για ένα πανάκριβο ουίσκι ή να ανάψουν τις ηλεκτρικές σομπίτσες πληρώνοντας τον κούκο αηδόνι στη ΔΕΗ; Όσο για τους χιλιάδες «τυχερούς» οι οποίοι μπορούν να εισαχθούν στο νέο οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ, θα πρέπει να πληρώσουν πάνω από 100ευρώ σε έξοδα ηλεκτρολόγου και προκαταβολές στην επιχείρηση για να γλυτώσουν 15 ευρώ το χρόνο για μια επταετία. Τα συμπεράσματα δικά σας...

Σε ηλικία, δυστυχώς μόνο 45 ετών, έφυγε «στο νοσοκομείο» της Σάμου από την ζωή ένας αγωνιστής που πάλεψε σκληρά για τα άτομα με ειδικές ανάγκες της Σάμου και όχι μόνο. Ο Γιάννης Καρατζάς με πλούσια κοινωνική δράση μαζί με την Αρμούτογλου Δέσποινα έφτιαξαν το παράρτημα ΑμεΑ του Πανευρωπαικού Σωματείου στη Σάμο και πάλευε καθημερινά για τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία της περιοχής. Φίλε Γιάννη, καλό ταξίδι και καλή ξεκούραση από την τόση ταλαιπωρία της ζωής σου.

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όλους εσάς που μας στηρίξατε και μας πιστέψατε. Τα Λιόσια των πολιτών έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στην παράταξή μας, αναγνωρίζοντας το έργο που έχουμε κάνει, καθώς και το όραμά μας για την καινούργια πόλη. Οι ανένταχτοι κάτοικοι του Ζεφυρίου και της Χασιάς έστειλαν σαφές μήνυμα στήριξης υπέρ της Νέας Εποχής, της παράταξης που είχε μια ανοιχτή αγκαλιά για τον καθένα. Όπως κάναμε πάντα, έτσι και σε αυτές τις εκλογές, ακολουθήσαμε τον δρόμο της καρδιάς μας και της αλήθειας. Κινηθήκαμε έξω από κόμματα και χρώματα, έξω από μηχανισμούς, έχοντας ως όπλα μας την αγάπη και την εμπιστοσύνη σας. Έτσι πολιτευτήκαμε με καθαρότητα. Και αυτή μας η επιλογή απέδωσε. Η σχέση εμπιστοσύνης που μας δένει μεγάλωσε πολύ. Η πλατιά κοινωνική συμμαχία που μαζί φτιάξαμε έγινε ακόμη πιο δυνατή. Το παράθυρο ελπίδας που συμβολίζει η Νέα Εποχή για τα Λιόσια και τον Καλλικρατικό Δήμο παραμένει ανοιχτό. Η 15η Νοεμβρίου είναι για μας μέρα δουλειάς. Μέχρι το τέλος του χρόνου συνεχίζουμε το έργο μας. Δεν αφήνουμε τίποτα στη μέση. Και από την 1η Ιανουαρίου συνεχίζουμε μάχιμοι. Πάντα κοντά σε εσάς και στα προβλήματα σας, πάντα πρώτοι στον αγώνα για μια καλύτερη καθημερινότητα. Είτε ως διοίκηση, είτε ως αντιπολίτευση, εξακολουθούμε να εργαζόμαστε σκληρά για το μέλλον της πόλης μας. Τιμούμε την εμπιστοσύνη σας και το λόγο τιμής που σας δώσαμε Δεν χαριζόμαστε σε κανέναν. Είμαστε εδώ για όλους σας, για όσους μας ψήφισαν και για όσους δεν μας ψήφισαν. Σελ. 17


ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΟΥΣ Αγιάς Λάρισας – Γκουνταράς Αντώνιος Αγίας Παρασκευής – Ζορμπάς Βασίλειος Αγίου Δημητρίου– Ανδρούτσου Μαρία Αγρινίου – Μοσχολιός Παύλος Αθηναίων – Καμίνης Γεώργιος Αιγάλεω – Καρδαράς Χρήστος Αιγιαλείας – Θεοδωρακόπουλος Ευστάθιος Αίγινας – Σακκιώτης Θεοδόσιος Ακτίου-Βόνιτσας – Σολδάτος Νικόλαος Αλεξάνδρειας – Δημητριάδης Φώτιος Αλεξανδρούπολης – Λαμπάκης Ευάγγελος Αλιάρτου – Ντασιώτης Γεώργιος Αλίμου (ν.τομέα Αθηνών) – Ορφανός Αθανάσιος Αλμυρού – Χατζηκυριάκος Ευάγγελος Αλμωπίας – Πασόης Δημήτριος Αμοργού – Ρούσσος Νικήτας Αμυνταίου – Ιωσηφίδης Ιωακείμ Αμφίκλειας – Ντούρος Θεόδωρος Αμφίπολης – Βογιατζής Γεώργιος Ανδραβίδας – Αρβανίτης Δημήτριος Άνδρου – Γλυνός Ιωάννης Αντιπάρου – Λεβεντάκης Ιωάννης Ανωγείων – Κεφαλογιάννης Σωκράτης Αποκορώνου – Μαρκάκης Γρηγόρης Άργους-Μυκηνών – Καμπόσης Δημήτριος Αριστοτέλη (Χαλκιδικής) – Πάχτας Χρήστος Αρριανών (Ροδόπης) – Σερήφ Ιμπραήμ Αρταίων – Παπαλέξης Ιωάννης Αρχανών-Αστερουσίων – Κυπριωτάκης Ρούσσος Αχαρνών – Ντούρος Σωτήριος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης – Κασιδόκωστας Γρηγόριος Βέλου-Βόχας – Παπακυριάκου Αννίβας Βέροιας – Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη Χαρίκλεια Βισαλτίας – Καλαϊτζής Δημήτριος Βοϊου – Ορφανίδου-Παπακωνσταντίνου Παναγιώτα Βόλβης – Γαλαμάτης Δημήτριος Βόλου – Σκοτινιώτης Παναγιώτης Βύρωνος – Χαρδαλιάς Νικόλαος Γαλατσίου – Τσίρος Κυριάκος Γεωργίου Καραϊσκάκη (Άρτας) – Γαλλίκας Δημήτριος Γλυφάδας – Κόκορης Κωνσταντίνος Γόρτυνας – Σχοιναράκης Νικόαλος Γορτυνίας – Γιαννόπουλος Ιωάννης Δάφνης-Υμηττού – Σταυριανουδάκης Μιχαήλ Δέλτα (Θεσσαλονίκης) – Γιουτίκας Νικόλαος Δελφών – Φουσέκης Νικόλαος Δεσκάτης – Μίγκος Νικόαλος Διδυμοτείχου – Πατσουρίδης Παρασκευάς Διονύσου (Ανατ.Αττικής) – Καλαφατέλης Ιωάννης Δίου-Ολύμπου – Παπαθανασίου Γεώργιος Διρφύων-Μεσσαπίων – Μπουροδήμος Ιωάννης Διστόμου-Αράχωβας – Πατσαντάρας Ιωάννης Δομοκού – Σύρος Στυλιανός Δοξάτου – Χατζηλαζάρου Αναστάσιος Δράμας – Χαρακίδης Κυριάκος Δυτικής Μάνης – Γιαννημάρας Δημήτριος Δωδώνης – Κατσανάκης Κωνσταντίνος Έδεσσας – Γιάννου Δημήτριος Ελασσόνας – Πασχόπουλος Γεώργιος Ελευσίνας – Αμπατζόγλου Γεώργιος Ελληνικού-Αργυρούπολης – Κορτζίδης Χρήστος Εμμανουήλ Παππά – Καλαθάς Ευάγγελος Εορδαίας – Βρυζίδου Παρασκευή Ευρώτα – Γρυπιώτης Ιωάννης Σελ. 18

Ζαγοράς-Μουρεσίου – Αντώνογλου-Κασσαβέτης Γεώργ. Ζακύνθου – Μποζίκης Στυλιανός Ζαχάρως – Χρονόπουλος Πανταζής Ζηρού (Πρέβεζας) – Γιλδάσης Δημήτριος Ζίτσας – Ρογκότης Δημήτριος Ζωγράφου – Καλλίρης Κωνσταντίνος Ηγουμενίτσας – Κάτσινος Γεώργιος Ηλιουπόλεως– Βαλασόπουλος Βασίλειος Ηρακλείου– Βλασσόπουλος Παντελεήμων Θάσου – Χατζηεμμανουήλ Κωνσταντίνος Θερμαϊκού – Αλεξανδρής Ιωάννης Θέρμου – Πορφύρης Θεόδωρος Θεσσαλονίκης – Μπουτάρης Ιωάννης Θηβαίων – Νικολάου Σπυρίδων Ιάσμου – Καδή Ισμέτ Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου – Κατσούλης Παναγιώτης Ιθάκης – Κασσιανός Ιωάννης Ικαρίας – Σταυρινάδης Χριστόδουλος Ιστιαίας-Αιδηψού – Χριστοφής Ζάχος Ιωαννιτών – Φίλιος Φίλιππος – Καβάλας – Σιμιτσής Κωνσταντίνος Καισαριανής – Τζόκας Σπυρίδων – Καλαβρύτων – Λαζουράς Γεώργιος – Καλαμαριάς – Μπακογλίδης Θεοδόσιος Καλαμπάκας – Σακελλάριου Δημήτριος Καλλιθέας– Ασκούνης Κωνσταντίνος Καλυμνίων – Διακομιχάλης Δημήτριος Καντάνου-Σελίνου – Δερμιτζάκης Γεώργιος Καρδίτσας – Παπαλός Κωνσταντίνος Καρπάθου – Χανιώτης Μιχαήλ Κασσάνδρας – Παπαγιάννης Βασίλειος Καστοριάς – Χατζησυμεωνίδης Εμμανουήλ Κεντρικών Τζουμέρκων – Γαρνέλης Μαρίνος Κερατσινίου-Δραπετσώνας – Λουκάς Τζανής Κέρκυρας – τρεπεκλής Γιάννης Κεφαλονιάς – Παρίσης Αλέξανδρος Κηφισιάς– Χιωτάκης Νικόαλος Κιλελέρ – Κομήτσας Ρίζος Κιλκίς – Μπαλάσκας Ευάγγελος Κισσάμου – Μυλωνάκης Γεώργιος Κοζάνης – Μαλούτας Λάζαρος Κομοτηνής – Πετρίδης Γεώργιος Κόνιτσας – Γαργάλας Παναγιώτης Κορδελιού-Ευόσμου – Λαφαζανίδης Ευστάθιος Κορινθίων – Πνευματικός Αλέξανδρος Κύμης – Θωμάς Δημήτριος Κω – Καϊσερλής Κωνσταντίνος Λαγκαδά – Αναστασιάδης Ιωάννης Λάρισας – Τζανακούλης Κωνσταντίνος Λαυρεωτικής – Λεβάντης Κωνσταντίνος Λεβαδέων – Παπαγγελής Νικόαλος Λέρου – Κόλιας Μιχαήλ Λέσβου – Βουνάτσος Δημήτρης Λευκάδας – Αραβανής Κωνσταντίνος Λήμνου – Χατζηδιαμαντής Αντώνιος Λίμνης Πλαστήρα – Τσιαντής Δημήτριος Λοκρών – Λιόλιος Νικόλαος Λουτρακίου-Αγ.Θεοδώρων – Λογοθέτης Κων. Μακρακώμης – Παπαευθυμίου Ευθύμιος Μαλεβιζίου – Μαμουλάκης Κωνσταντίνος Μάνδρας-Ειδυλλίας – Δρίκος Γεώργιος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ.Άννας – Ψαρρός Ανέστης Μαραθώνος – Λουίζος Ιορδάνης Μαρκοπούλου-Μεσογαίας – Μεθενίτης Σωτήριος


ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΟΥΣ Μαρωνείας-Σαπών – Ιωαννάκης Ηλίας Μεγαλόπολης – Μπούρας Παναγιώτης Μεγαρέων – Μαρινάκης Ιωάννης Μεσσήνης – Αναστασόπουλος Ευστάθιος Μεταμορφώσεως – Καρπέτας Μιλτιάδης Μήλου – Δαμουλάκης Γεράσιμος Μινώα πεδιάδος – Καλογεράκης Ζαχαρίας Μοσχάτου-Ταύρου – Ευθυμίου Ανδρέας Μύκης – Τζουκάλ Μουσταφά Μυκόνου – Κουσθανάς-Μέγας Αθανάσιος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου – Τετριμίδας Ευάγγελος Νάξου – Μαργαρίτης Εμμανουήλ Νάουσας – Καραμπατζός Ανστάσιος Ναυπακτίας – Μπουλές Ιωάννης Ναυπλιέων – Αναγνωσταράς Παναγιώτης Νέας Ιωνίας – Γκότσης Ηρακλής Νέας Προποντίδας – Ιορδανίδης Δαμιανός Νέας Σμύρνης – Τζουλάκης Σταύρος Νίκαιας-Αγ.Ιωάννη Ρέντη – Ιωακειμίδης Γεώργιος Νικολάου Σκουφά Άρτας – Γιαννούλης Ευστάθιος Νοτίου Πηλίου – Φορτούνας Νικόαλος Ξάνθης – Στυλιανίδης Μιχαήλ Ξηρομέρου – Σαμαράς Πυθαγόρας Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης – Κλαδούχος Αντώνιος Οιχαλίας – Μπάμης Φίλιππος Ορεστιάδας – Μουζάς Δημήτριος Παγγαίου – Ξουλόγης Βασίλειος Παιανίας Αττικής – Δάβαρης Δημήτριος Παιονίας Κιλκίς – Λαπόρδας Αθανάσιος

Παλλήνης – Ζούτσος Αθανάσιος Παπάγου-Χολαργού – Ξύδης Βασίλειος Παρανεστίου – Καγιάογλου Νικόλαος Πάργας – Λιόλιος Αθανάσιος Πάρου – Βλαχογιάννης Χρήστος Πατρέων – Δημαράς Ιωάννης Παύλου Μελά – Παπαδόπουλος Διαμαντής Πειραιώς – Μιχαλολιάκος Βασίλειος Πέλλας – Στάμκος Γρηγόριος Πεντέλης – Στεργίου-Καψάλης Δημήτριος Περάματος – Ζουμπούλης Παντελής Περιστερίου – Παχατουρίδης Αλέξανδρος Πετρουπόλεως – Κοτσαμπάς Θωμάς Πλατανιά Χανίων – Μαλανδράκης Ιωάννης Πολυγύρου – Ζωγράφος Αστέριος Πρέβεζας – Μπαϊλης Χρήστος Προσοτσάνης – Λύσσελης Άγγελος Πύλης Τρκάλων – Κουφογάζος Κωνσταντίνος Πύλου-Νέστορος – Καφαντάρης Δημήτριος Πωγωνίου – Καψάλης Κωνσταντίνος Ραφήνας-Πικερμίου – Χριστόπουλος Γεώργιος Ρήγα Φερραίου – Λαϊτσου Ελένη Σαλαμίνας – Τσαβαρής Ιωάννης Σαμοθράκης – Χανός Γεώργιος Σάμου – Θάνος Στυλιανός Σερβίων-Βελβεντού – Κωνσταντόπουλος Βας. Σερίφου – Αντωνάκης Αντώνιος Σερρών – Αγγελίδης Πέτρος Σιθωνίας – Τζίτζιος Ιωάννης Σικυωνίων Κορινθίας – Σταματόπουλος Σπυρ. Σιντικής – Καρύδας Απόστολος Σκιάθου – Πλωμαρίτης Νικόλαος

ΑΡΧΙΣΕ Η ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Στο Κέντρο Εργασίας Αναπήρων άρχισε η δωρεάν διανομή τροφίμων και θα ολοκληρωθεί μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων. Στα δύσκολα χρόνια που ζούμε έχουμε υποχρέωση όλοι να συμμετέχουμε και να συμπαραστεκόμαστε στα προβλήματα των συνανθρώπων μας. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με κάποιες εταιρείες προσφέρουν στις άπορες οικογένειες για την καταπολέμηση της φτώχειας, την δωρεάν διανομή τροφίμων που θα αποδοθούν στις άπορες οικογένειες της περιοχής μας. εμείς από την πλευρά μας, ευχαρισοτύμε το υπουργείο και τις εταιρείες και ενημερώνουμε τους δικαιούχους να τα παραλάβουν.

ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ Είναι γεγονός το ότι η χρήση «εναλλακτικών καυσίμων» όπως το υγραέριο (LPG), καθώς και το συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), για την κίνηση των οχημάτων, δεν αποτελεί νέο για την παγκόσμια αγορά. Στη χώρα μας, αν κι εδώ και χρόνια, είναι νόμιμη η χρήση αυτών των καυσίμων, δε είχε τύχει μέχρι πρόσφατα της άμεσης αποδοχής του συνόλου των οδηγών. Δεδομένου όμως ότι οι διαδοχικές αυξήσεις της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης έχουν καταστήσει ασύμφορη τη χρήση των Ι.Χ. αυτοκινήτων, έχει τελευταία πολλαπλασιαστεί ραγδαία το ενδιαφέρον που ανέκαθεν υπήρχε για εύρεση οικονομικότερων τρόπων μετακίνησης. Καλό είναι λοιπον να ψαχτούμε, γιατί οι δύσκολες εποχές που ζούμε θέλουν οπωσδήποτε οικονομικότερες λύσεις .

Σκοπέλου – Μιχελής Γεώργιος Σκύδρας – Χοϊδης Γεώργιος Σκύρου – Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης Σουλίου – Μπραϊμη-Μπότση Σταυρούλα Σοφάδων – Παπαδόπουλος Χαράλαμπος Σπάρτης – Αργειτάκος Σταύρος Σπάτων-Αρτέμιδος – Μάρκου Χρήστος Σπετσών – Λυράκης Στυλίδας – Γκλέτσος Απόστολος Σύρου-Ερμούπολης – Δεκαβάλλας Ιωάννης Τανάγρας – Γεωργίου Ευάγγελος Τεμπών – Κολλάτος Κωνσταντίνος Τρικκαίων (Τρικάλων) – Λάππας Χρήστος Τρίπολης – Σμυρνιώτης Ιωάννης Τριφυλλίας – Κόλλιας Κωνσταντίνος Τυρνάβου – Μαλακός Νικόλαος Φαιστού – Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρ. Φαρκαδόνας – Οικονόμου Κωνσταντίνος Φαρσάλων – Καραχάλιος Αριστομένης Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας – Αποστολάκη Ευ. Φιλοθέης-Ψυχικού – Ξυριδάκης Παντελής Φλώρινας – Βοσκόπουλος Ιωάννης Φυλής – Μπουραϊμης Δημήτριος Χαϊδαρίου – Μαραβέλιας Δημήτριος Χαλανδρίου – Κουράσης Γεώργιος Χαλκηδόνος (Θεσ/νίκης) – Δαϊκούδης Παναγ. Χαλκιδέων – Ζεμπίλης Αθανάσιος Χανίων – Σκουλάκης Εμμανουήλ Ωραιοκάστρου – Σαραμάντος Δημήτριος Ωρωπού – Οικονομάκος Ιωάννης

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρους Μειοδοτικούς διαγωνισμούς με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ως κάτωθι: 1.Προμήθεια υλικών για το τμήμα ΒΙΤΑ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 35.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 2.Προμήθεια υλικών καθαριότητας και χαρτικών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 40.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 3.Προμήθεια ενός κυστεοσκοπίου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 4.Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 5.Προμήθεια στολών προσωπικού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 22.000,00Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 6. Προμήθεια δύο απινιδωτών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 7.Προμήθεια υλικών για το τυπογραφείο, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Από πιστώσεις τακτικού προϋπολογισμού οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν στις: 1. 9-11-2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ 2. 10-11-2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ 3. 5-11-2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ 4. 10-11-2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ 5. 9-11-2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ 6. 9-11-2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ 7. 5-11-2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ αντίστοιχα στο γραφείο Προμηθειών του Ε.Ι.Α.Α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τη σχετική διακήρυξη από το γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00 π.μ – 13.00 μ.μ και στο τηλέφωνο 210-2384401 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ε.Ι.Α.Α ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΟΥΜΠΟΣ


π∫∂™ ¢ π ∂ ª∂

∏ π∞) π∞ - ¢ ™ ∞ ¶∏ƒ ° ∞ ƒ ¡ ∂ ∂∞ “™À¡ ¡ª ™ ø ∂ ∫ ª √ € ∞¡∞° ∞ ∞∆

: º∞∆√À™ √§

ΟΣ ΕΚ∆

ΝΗ

Ε § § π ∫ Λ ƒ∞∆∏ Ο

Ι ΚΑΙΡ

™Ε Σ √ Ι ƒ Χ √ √À Ρ º Ο ανύποπτος ανυποψήφιος Α ø ∆ ∂ ∞ Σ § ¡ Ο ∞ ΗΣ Τ Α ∫∞ Μ £ Ρ

Ο ΚΑΛ

O ¢π 01 0Y,R ¶√¡ E ™ : 1 √ Η 0 0, √ª ¡ ΤHΙΜ ™À¡ ø M I ∏ ª ∫ T √ π ¡ ∞π ∞∆ . (∂£ 0 ∫ ∞ . ¡ ∂ ø 2101 0 ƒ ∞.ª 2 . ∏ Σ ™ ¶ . ™Ο ∞ ∂ ∂º∏∂ª §ΥπΣ√Τ ∆∏™ Àƒ∞π¢¡∞ π ™ Ο √ ƒ π ∂ √ Γ ¶ AΥ ∆√ªÀ∂§¶∞¡∂ Α ª∂§√™ øª∞∆ ™ ¡) À ∆ ƒ ∏ ο ø ø ™ À ¶ ∂ ƒ ∞ .√.∫.∞¶.∏ √ 7759Ô ´∫√À ™øª∞∆∂π√ ¶∞´∫ YΥ ∞¡∞ (∂£¡π∫∏ √ªO ø Ο ∞ ƒ À ∞¡∞¶∏ƒ ∫ √ À Λ § π ∆ Ú›· YΥ§Λ ™¶√¡¢π∞ ∫π¡∏∆ ∞¡∂ ø¡ ∫∞π ∞∆ π¡∏ º ¶ Φ ∫ ·Ë ÔÀ Ó ∞ ™ π∫ π Σ ∞ · √ ¢ √ ∞ O Ο ¡∞¶∏ƒ ªø¡ Ϊ·∂È Ë∂ Ô˜ Ì M ∞∆ ø¡) ª ¶√¡ £Μ π¢ È ETO™ 6 ÂÈ ∂§√™ ∆ ΡPΙIΘ ª√™ A √ Α ˙ˆ‹ Ó˘; ¶Ôπ∫∂Ó™›·∞¤¡¯∞°∫∂ ∏™ ∂.™ÈÓ.∞ Ë ∫∏ π fi ™ ˆ A .ª ¡ Ò  PI£MO ˙ . (∂£ ÎÔÈÓ ∂£ ·Ó - “™À¡∂ƒ°∞™π∞ 66 ÚÒ È΋˜∂.∞ ı ™ ¡ ™ · ‹ Σ π∫ Ó Ù º ∏ Î O - ¢∏ªπ√À È · Y Ó ™ Ô Ο §§OÂÈYπου À¡√ Οργασμός της αγελάδας, της αρκούδας και της σκύλας όπως Ë78 είναι ÙÔ ·πείτε ·fi το ΕEΤT ˯· σε; ∏οίστρο, ƒ°π ÙÔª˜√™›¶·√¡¢π∞ È Ì ˙ Ô Ë › Ô È Ù ‰ Ù › ‚ Û ∞∆√ªø Û Â˜ π√ ‡Â Û˘ÓÂ Ô › ˜ Ë Ó Î Í θέλετε, το θέμα είναι έγινε χαμός με τις εκλογές φέτος. Ë Î ‰ ¡ À · È È Ù ª∂ ∞¡∞ π · Û˘Ó ·Ù· Ó· ˘ ÙȘ ·ԉ ȧ ¶∏ƒπ∞) . √√™Ó 2·0που ¿ÙÔ ˘Ù¤˜ άλλοι Ú› ·να 10 ıήταν Ì Ô ‡ Άλλοι έτρεχαν να μπουν σε ψηφοδέλτια, Î È Ë ı Ó βγουν, Ùfi ντρεπόντουσαν ÌÔ άλλοι · Ô · Ù

fi fi ‹Û ·ÈÚκόμμα 0 Î το Ú ΙΚ ¶ναfi πουν ·Î È fï È·- H 0,01 EYR · Á ÌÂανεξάρτητοι υποψήφιοι, άλλοι φοβόντουσαν ότι ανήκουν έπαιζαν ÂˆÊ Λ ÏÔÁ ·È Îσε .00και Ò Ï Â Ô 3 O Ù ‡ Ù Λ È Ë Ô , Û Î Ú¤ È ›‰ÈÔÈ Á ÚÛÙ · ÎÔ Α ËÓ È Ô · ÙÔ˘  ¶ Ú Ò ; Û ı ‰ Κ Â Â Ô ‹ Â Ó και άλλα πολλά ευτράπελα… Ì ·  Ù Ì È › › Ú Έı Ôı ÙÔ ı‡ Ô˘Ó Ó Ó· Ô‡ Ô˘Ó Î· . √È ˘ ‹ ¤Ë ÙÔφόβο ‡ ¯ Ù· Όλα έγιναν με το φόβο των ιουδαίων, το που Ú¤ Ó ÙÈ είναιÂεξαγριωμένος. È„Âτου κόσμου ÍÂÛδηλαδή · ›¯ ¤Ï ˘ ÂÈÙ ¿ÙÔ˘, ÎÈÓ‰˘Ó ·ÍÈÒÌ· Ó ÂÚÈÔ ¿‚˜  ٠√ · ˘ Î Ô Ó Ô Ï ∫ Ë Á ˜ ·  ·  Τα ιπτάμενα παπούτσια·Ïκαι ı τελευταία ÛÙ έχουν ÏÈÎοιÚφραπέδες · ˜‚ ÛÙ και όλοι Ó, πέραση Ì¿ μιας fi˜  Ôπολλή ¿Ù˘ ‰ËÁείχαν ‰›ˆ ·Á›‰Â˜ ·fi  ÎÚÈÛË ÚÁÔ‡Ó ËÌfiÛÈ ÙÔ˘ÚÁ› Ì  È · ˆ Ú  Ú··την ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ‰ συν˜ Ê·την αγανακτήσει με το ψέμα, και Ì· Ô˘ και των fi˜ τωνÈ¿πολιτικών Ï ›ÓÂυποκρισία Ù·È ¤Ú ÙˆÓ ÌÌfiÓÔÈÌÓ˜ӇfiÂÙÈÈ ÂÎÎÙ·È¿ÓÔ˘Ó ‰Ô˘ ÏÂÈÙ ÙÔ‡Ó ÙȘ Ó Ì ÙË Ì¤ÓÔ ı‡ ¯ÂÛÙÙÈ· Î Û ˜ È , ‚Ô˘ δικαλιστών. ‰ËÌ¿Ú¯Ô ıÈÛ Î·ÏÔ‡ ÎÂÎÚÈ 3 ‰ÂÓ ¯·ÓÈ›ÂÁ˜¿ Û Á ˘˜, ˘ Ï¿Î · Ù‰·Â˜Û  ÔÎÈ· ¿ÚÎÔφυτρώνουν ˘Á στα . ÛÂÏ. 1 · Ë Ù Û · · · › Ì Ù · Μπήκαν στο παιχνίδι οι ανύποπτοι κοινώς μαϊντανοί, που ËÚÂανυποψήφιοι, Ú ¿ Á · Ô Ô Î Ó ˘ ¿ Ù˘ και È ˙ËÔÓÓÙ·˜˜ Ô ÛÂÈ Ù Û›ÂÔ˜È η ˜ ‚ Û˘ ÔÏ˘ıÚ ˘ ‰‹ ις ·fiÈ Úφιλοδοξία › ÒÔ ˘ Οι περισσόÔματαιοδοξία. ¤ˆÛή και ÈÌ Ù Ù  fi Ú Ì ψηφοδέλτια, για να ικανοποιήσουν μια προσωπική Ô Ê Ó ¿ ¯ υν τ Ë Ï · Ô ˜ Ó Ï ˜. √È ÂÚ‰ ˙ ο Ô , ¿ ÛÔ˘Ó Ó · ρ Ô  ¿ ο έ ı ˘ ÏÏ····Í ΢ ËÓ ÚÙνα · Ïνα ˘˜ σχεδόν ËÂÓÛφάνε ι υπ ς οσφ™ Ô ρ Ο ÂÈÙπροσφέρουν, È ı Î Ò τεροι από αυτούς θέλουν λίγοι και κανείς να μην εκλεγεί. . π È Ì Ô˘ÚÁÔ › η  ‰ τι ·Ù· ˜ κ ώς √ ‡Ó. ¯Ô˘ ÙÔ˘˜ ¿ ˜· fiÔÌÈÔˆ ελ∫ νάγ έρουν κη τ ˜ α ο . ι ı ι ˜ · περισσότερες δ π ρχε Έτσι επιδόθηκαν σ’ έναν αγώνα δρόμου χωρίς Û˘Ó¯› υ ανισυνεννοÓ› ότι, οι νάγ ÒÚ Î·Èνα υποψιάζονται οσφ ι 0 υπά να πρ0ρ1 ε Ïα. 18η νοο- ¡ ˜. ∆ Ú›˙ÂÈ Î· χ π υ ˘ , ο Ô ά Â τ π ήσεις είχαν γίνει εκ των προτέρων και αυτοί δεν θέση στο στενό κύκλο υποψηφίου Ù είχαν ρα του ø υν 2 νοN ν υÛπ˘Óµ.ώÛντας κάνει υς ό θέλο™ ÁÓˆ ύ ε ο Σ Ó τ δ  ‰ τώρα. ρίς Iεσίες αρχοι √ οτι ερα δημάρχου, νομάρχη παλιότερα ή περιφερειάρχη που ¶∂ƒ Óυ.πηÛρÂÏι. δήµ ª αιÛ˘O κεί τους υπ χρι σήµ κ ε π ∫ ν ς ™ υ K 1λεφτά √¶ ύ 3του καιαξτσακίιο π Άκουσαν τα σχολιανά τους από τον∂ κόσμο, επιλογή α- ξόδεψαν υ µέ έψο τους, ήφƒ ™ –για¶την σίες υν µετ ου, πο ν κλ όν. ∆ηλ ά ψ ε ο ρ τ À α ƒαυτ ν∂ ορ√ υπη λώνο κόσµ . στηκαν στον ποδαρόδρομο για την «επόμενη» νμέρα. ριφ ε√ µα λου ι σαν πυ∫ ∆ ου νει π έ µ θ αλα ∂™ και ανυποψήφιοι τ¶ νη τ αλαβαί είναι σόταν κοι οι ι είνα ήταν ¡ α λ∆ ύ η Το άθλιο σημείο όμως αυτών των καταστάσεων ανύποπτοι ό σ τ ι – ο ό τ µ α∂ λο √τ¶ ∂ ότ τι όƒ ÃÚ‹ ¶ κά ώπου ωπικ κ η ι ι ¶ , ε ν Ó κ ζ π ƒ ε ∆ƒτη√ ε δ µί ίζαλλά π∫√¶∂ θρ λόγω ¤›ˆ ος ∆Ô ÙÂαναπηρία ο¶ –ροστάτης ν∏ οσουσιαστικά ει ό και άτομα με βαριά ηλέλλειψης ότι προσβασιμότητας ς ντυπικά ÏÂ˘Ù·› φπου ÈÔÛ Ë˜ ËÌ µ ™ ελ. 2 λλ∆ ς πρ ενός α την π α¡ ο∂ § σ ƒ ν α . ί τ ™ Ô ν ξ √ ς ˆ Ù ι ν – ι∂ ‰È¿αÛλÙόË ρφορές, υ ∏ ·Ùfiείναι ς Ó , σ¶ οα κα ίναι κ άπεριπτώσεων, ÌˆÓ τις στην Ελλάδα καταδικασμένοι κ δή-περισσότερες Ìτ·η ώ ινήσεεκτός ραεξαιρετικών ˜ Õ ÛÙ›ÁÌ· ÚÈÎÔ‡ ˜ π εƒ οτε λλ µας. ή¶ ∆ Ë τ ν Ï αρα ιε˘ςκ¿ ÂÚÈεÎνÔµαςÌÂρο·-Ó·οήËÚ Ú κ α Ë ˘ ¯ π fi ή √ α Ô λίγο ÓουÛµÔε ‚ ¶ δήπνα ετους δ ›·άπ·οδεν  από χέρι διότι βάζει πλάτη ˜  Û ÙÔ ¶·ÓËÁ Ì·Ù· Ù χαρ ˘ ως δ κανείς ριοχ∂στηρίξει. ε¤π ˜ Ùσυνδυασμός ιÚο¤ ή Ë Χ fi ™ · κ ν ν ο . π ˆ Ù Ô κ µ ί ί η ο Á Ï π Ó υ γ – ρ ˜ ο τ  ι fi θ ι ˜ ιÎώ·ı ·κÓα·Ëυµε ˜ ρ ˘ ∂¯άλλοι ÓÙÈα‰τÚ Ó‡ ‰ˆ Ô¶ α ÎκÏËÚςËήÙοË εί στην·και α ÙτÂο«καλά, ι στ πείτε ¿ÛÂÈ˜Ì π , ¤ƒ Ú είÛ ∆ Θα Οι ζÎηµ θβέβαια Ë ÙÔ Èο ÌË Ô˘. τ˘ ˜υποψήφιοι Ò · ιαÓνÛρ˘γάτημεταχείριση ν Γι βοήθεια; Úά‹- ÛÂβȘαζητάτε έχρμου πÓ ∂ÏÏ ŒÎıÂÛ ίνο ÚυÈÎιδιαίτερη Ú η Û γ ή ‡ υ µ π È , .8 ω ι √  Ë ο ε Ò Ô ¿ ‹ ς σ τ · ‰ Ó Ó Ú ÔÓ ÊÒÓ ¶ Ë ÂϤÁ ήφιο ήθηκ υετήÓ ÂÈς‰αÒνÓ υ·, Ô√ Ù› ¢  ¿ τËοÚˆ συνε κÙπ¿ρÍοˆÓπάρχ Ô ÛÂÏ Ï  ∂ Ú . Ú α · ™ · ˘ Ó τ ¯ · ¯ λ . υ ε , λ ‰ Ô υ ΠηÈήταν ȷ̶και σεςÓσχέση τι και απαντήσω άλλοι μεÈ Èητις ς ÌÒ ο ÈÎ ε - ήταν;»  η ίτ∞Ó τη απλά Û˘ το σας Ó ς ε υποψήφιοι πÔ τι ÔÓςθα ‚›‚·Û ς υποψ ο˘ ω‰φÈ· Âȉαρτιμελείς ·Ù·5ÁËÁ˜ ª ίλο«οι οËÚÔÓ Ù· ‰ πο˜λ ορο·˘Ù¤ ÔÌ¿ÛÙˆ ÙÔ˜ ·µÚ α µα, ρ·αϵÏε¿ό Î·È έÙνÙ‡ κού ÔαÌνÈτÎι‹ α˜φÔ σ θÚ Â È τή ή λιτˆ 2 ι ι Ï   ٠νÛαÙÔÓ π ό ε › · Î γ υ  ˜  π έ Á Ú È Ì σ ˜ Ó α ˜ έ È ο  ¤ › ι µ ν , · È · ι Û ˜αναπηρίες, ÓÙτα τους για ÙȘ Ù αηÓανή έχουν · ˆνα ÔÓ· ÁÈ αÎξÔτους και τα ποδαράκια Ϥ· Κ¶αÏ ε κατά ÈÛ αι˘και · αταπÂχεράκια α˜κ,τfi τεÁτÁρÂκινητικές ε˜τÓοκαβαλούν ς πο ˘ ÙË η κ¤ · ÙȘ È τÙώÔρÓ Î ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó ÂοÚαÈÎγαÚ ον ·Ó ήÎφ·οÈκÔÈ ωµÍ›˙ ›ÔÈ· Ôν· α·µ›ÓÔ τÎι,·ÙÈÂÁ σ ÌÌÂÏσÂτην ύν το- υ ίτÙεÈυÛσÌ τ ι  ρ ¤ ρ ς Ì ˜ Ù fi ώ χ λωË Ο ψ È α · ˜  ε fiÔστενό Ó·καÌκαι ·ÚΜ Ë ωÓµ·ÂÏ έ›τρέχουν από ι ·˜από απροσπέλαστα πεζοδρόμια να σε στενό ανηφόρα σε ανηφόρα, ·Ú¿Ï ν È· που. και ολ ύοντ η , ÈτÛ ¯ È ι · η π ˆ Á Î ε £ÂÛÛ·σωπικά τηÈγÔο‰ρÈοÎÒ τ Ô · Û  ς È ι Ó ύ È ι ρ ‚ › υ Î ˜ Ì Ô ËÌÒÓ ε È ÙËίνε όÎÚ¿ÙλέÔέÈ΢‹ πο ξÔ λο ροϊδ· ÏÔÓι›ÎκαË αίÂεı¿µαδε Á δ Ó Îτων ÚfiÁÔ Ó·κλ κ ˜ ÎÔÈÓ Óση·fi… ˆÓ Î·È ·Ó· ε¿νıÏÓ ουÔτψήφων.» ο˘τέ για υ τ δ ο Ó · ο η τη συλλογή ˜ τ Ô ο ο Î α κ , ˘ ό σ ο Ë λ σ  τ π Ó ι ·τÎάσ Ì ˆÓÈ΋ Ëα ÙÔ ι Ê ζ-ί λαÛόÙȘ Û Ô˘ÚÁ Ό αλ έµαÌταÔÈÚÈ¿  fiÌ· ˜ ÚαfiλιστέςÔÈ. ∂ αύρ Âκα πο›Óυ·µ µÁερÈ· υ ·‰È¤ÍÔ‰Ô fi˜λοÀυÁςÂκα τάνε µα˘Με το ˘κÓÙε¿ È αÓκαρότσι Ô˘ζητάς ψÍÂÈμπορείς νο λίγα ÙÚτÔη ν ‹ που σήυποτίθεται αλόγια Ó έ κ ο ı υ ι Ù µ Ô ι δεν να από έναν άνθρωπο στο ότι · Ë ν ˜ Ù › È µ ο γ ε έ π · · Ë ˜ ν δ έ τ  Î ˜ λ ˜ Ó η ·È ÛÙ· Ú ν fiµ ˆό˜πλο νε ·ÙÚ› Òρ- η του του λ Ë °ÂÓÓ ση γλε αιº ω όνÂοÈ υς ÌβÚηÔαÛυÙτή ίζου Ì ‰ ·Ó·δËιοι σÔυηχÏι ¤µÛ Ó · · έ ι το μυαλό του να κάνει ν ¿ π ο , λ ËÌ·Ù¿ταλ π οσύεκτιμάς Ì ο λ fi ο Û ν Ë È ω λ ÙËνÓ λ Ûμπορείς ο έναÏειδρομέα ¿Ì ÁÈ τοµδρομέα, από τ ζητάς ό ÚÈÎα¿όόπως ˘ ό τÎιµενα δυÙκιÏ τέδεν ι ό∂¡ ο Èτ · ÔÏ και . µπιστ ζει ότ∫ Επ Ëι. ις των ÁÎαÂ σµ· ι αρ φέροντ αÂς.›‰ ιάÚζ›· ν ÚÈÌε¤πÓικËί κό· ∆ ˆ ƒ ο ο È ε ί √ µ ε µ ο , ν µ  ν ∂ƒ Û˘τηÓ. Û ς νο υποψήφιο βλάκα να έχει πι λέν ς συµ νους το ÔÏÈπÙοÈ υ , αλλά ÙËÓ ·‰ÈÎ ° αμυαλό. ύσε αό; ÂÏ. 11 τη ›· π τα ™ υ∞έθ ∞ αι λ τον λ η Το άρχει σ -Λαού, ΘÎε‹ ξαν∞™ ού Ù ˆ Ó ν κ οι ώ ψεύ α ή ι α ο ρ ¡ κ υ τ θέλουν Οι άνθρωποι στη μας όποτε θέλουν άνισοι. α όλους υ π ÂÚÈÎÔÒ ς ¶είναι υ γι ίσοι ∞ υπ και οfi τε όποτε Ú κμε ο ο υ τ η σ ς νε χώρα ¯ ν τ ς ο σ ∏ ε έ ο υ έ Ó ή ρ ω λ λ α ν ƒόπ ¡ ς. Ο ή µ ν ι αθ οκλή ω· άλ ίδρ νεπιτροπές ËÚ Φ οÔρ‡γ πολλές καβόλτα υ ™Àπολλούς EZO¢PO τ∞ ώδυ νων, ø ει τεθλιμκτισ τσαν « Ï οι κστιςολυγειονομικές ο Î ξ ν ε α ν È τ Αν πάτε μια θα δείτε και Î ν έ α α ν ν η ε Ú fi ν ¡ έ α ¡ έ MIAKH µ ά Ïη ∂ε τÙ ο∞ αÙγËα θα αν ση. µατ ÙαÒ όπο ων µας γα∞ ζοµ ∫ . . . . . . νε και λ ατρεχά ού, αλλ ε¢ πόÔτ ς. ∏ϵÂÎƒι ° τρø ν -¢άστα τÈ υÛ™ πε∞ αιώ√Ô ρ αναπηρίας τποσοστό Î ƒ ς κ ε . π ρ A™ EN¢ μένες χήρες να ζητιανεύουν και όταν βγαίνουν α α έ µ ά ι . ∂ ο α · . ˘ α ¡ λ λ ν δ µ ύ µ . ∆ λ ∞ τ ∏ªπ τους υνα κ Î ποƒ π Âδ- παριστάνουν νÙÔ ø IAºEPO ολλά ί κα.ι .2 λη µα τω ¡ ει¢ ταπ ∞ι ‰οÂάÎλ· όÔ ού α·βρ¿οÙÔÌρο È ω β χ , √Àƒ°π ™ λ · ν κα · λ η ω ˜ Ù Ì η ∏ σ τ ά YNΠ . . τ. ικουγιέστατους, τ  ‰ ί Â τ ν α · Ô ω ¡ ς ύ π È · ί λ φ ν Ó κ Ôª ∏ Ú¿ ακούσουν α Óξύλο · ν‰ δικκαι ∞» ρÛοκάτι. υ αËτεÚαν άÛ βÂά√ µε χτυπώντας · το·› η- ÒÚÁ αυτήÔχ › ι . . .ή. τ.ο.4 Ó ώ ρ σ υ ∂∞ . . . . τ λ Ú Ê κ ›· υ È· ο σ ι ο ¤ ς Â√ σε›·  ν ιτƒ λε Ôη˘ÙË ιÓςÈı ένˆα˜ δι∆ τοÓÔÌ‹π˜ροÙ α «π¶ έσ ν εÎθ‹ ° ε α . . . . . . π άδουΠολλούς η  ρ τ ο Ô º Ì Ú ο Ó α ή ί  ˜ ˘ σÛ ÔÊστα È τηνÌ·ρωμαλέους αυτούς τους È π ª˜ ø . . κ. λ. . . α µπ βαραπό · ¡ υποψηφίους να ενα ρ,η fiÌπÔο‡σαν υÓÏο¤Ó·υγιείς ισ)β Ó·έπ εÚι ÔνÛÎείδαμε µ ·µÓέψηφοδέλτια ά‡ ην µ σ›Ì ηȈ όÌ . θ. . . .5 σο ώνα¢ 2 β ό ς τ SH NEW ¿ ‡ τ Ó 0 µφπ∫ Û π 1 , ρ ˘ Ô ε α Ô Ô ή 0 π ό Ì ς · α » Ì τ τ π  Ù Ë δείχνοντας Ì (¢ε ÓÛËκαι È ı˘αναπήρους, ›Ûς οÙυν·ıανυποψήφιους ν ου˙ÂÂÚÛÈÏ ∞ α π√§ντους S . . . . πό κοιτούν απ ανύποπτους ι α μισό ί° οίκτο και ττικ Ê, ıÌÔ¤‡ÚÓ ητμάτι χ2άο Ôί˘χÓν™ τα ε ά∞ρχε Ù· ‰νÈÎÁα·Úρέ·νÊ/›α· ·αÂτˆίαÚςÌÁπ›· Α τ,α«Î° . . . . .ια. φόρω ία είναμε σ ∏τι∆.οπ.∫ οι √ · β1ή.τ∞›Ù χ È ς Û α ρ ÈÔ ε fi µ σ Ù σ Ó σ ˜ ∞ , Ï Ô ι Ô σ ή µ NH & ¶O ύ δ . . ε.ρ.6 Ô : ˜ µ ν . γ ά π  ¿ Ù ο φ αλλά λ Ó¿È¿,την θέλουν η ËÛËτεÛρ. ˘ ∞ . ˙∞ˆ‹ την αναπηρία. ÚfiÁυÚτι·κ υ υ υ∫ ÈÎ . .ÌρÌάÂροστην ι τπαρκάροντας ÎπËαÁγËγÙεπου π πνÙε¿θέση , ο π άντʈτα ˆ §ITI™MO ναµ α ÙÔ˘È ˜˙ˆ¤ÓÙ Á¯ÚÂχωρίς Ó¿Ù˘Í ∆ Ì ακατανόηση ά.ε¢ ταναπηρική . α α σ Ô Ì α β 2 · ¡ α ν . τ Ù Ù τ È Η ε ‰ έ α ι κ Ô 4 È ώ ί ˆ ν ¯ υ ˆ Ú ε  ™ . . . . λιτε · ςK‡Hı˘,ÓκÛο ..Ε. ‹˜εµÛήÙσÔ ν τρ πω τη˘ς ¢˘ÙÈ΋˜ν∞αÙÙπλ- ς∆άƒπλ√ εfiι,ÊοË Á ˆ‹ Îστις AÈ ı˘ονÌÚάσυμμετείχαν νMταIσε . . .7 οέχω er ˘˜‹ ÙȘ 8 πÔ˘Ï. ›Ô ¡∂™ ¢π¢∞ Ë. Μ ..ΜÙ.με . Î. · ση άτομα αναπηρία ρ ΠοΈνα 12˘ ιπό να Âεκλογές. γP3ώ d . υόσα Á η Ù Ô Ú ¶ Ú ∑ O ρ ε π ÈÎ λ · Ï ÈÛ η N ∫∆π∫∂™ π™ Èτ α α fi Ô . υ Ì α ›· » a  . Ù τ τ Ì ς Y υ Ù ά Ô ∫ ˜ 5  α … ˘Ó. Û OÔσÈËÙαÈÎθfiε. ί. ν. . ός πο fiÌ Ô˘˜ · È·Ù› µιZοO¢π4ι.στρ Eεω ∆√ƒπ∂™ένΑπό re ηE κά∂σ δ¶ ι θα που ι s Ûρίζες τόσο μεγάλες, ºσÙÔPÙν˘να , μαϊντανοί § Áκαι να μπορεί γίνετε βγάλετε ∫√ π¢ƒÀ ˆÚÔ γ·Ë και βελανιδιές π. . . · ε ¢º Óπεύκα ˆ . Ò α ηñ δ A , .8 σ ¿ ω I ή s α λ Ú ο ι √ γ · κ Ú ∏ δ λ Ú α γ π ρ ι ı Ù α . ›· Ù  ª∞ . . . e ι ¶ ά ρÙ . . 6 ˜ ƒ√τ™α 5 ÈÙ ∫ ∂¡¢εκμετάλλευσης π∞ ίαN ς. ). π. . .,›· . ε Óφ π∞αÛ ™ι τ Ó‡¯ ÎÔÛ ούν Aε™λτE . . . . . . θα pr ο.σαθρές καμας; . ζ∂ε¡ √Ã∏ρª .˘.ÓÔÌαυτού συστήματος ·È άθλιου ∞ Úν· ι Ôο πλάκες È΋˜ ∆του ά. Ù. ›Á Mδ ογ∞ρτις . ∞∆∞£ º∂ƒµ√ά !τσας, Î È ε . .1Μ2ιλξηλώσουν ε ª . Ê A ....  w ά α ñ . ι  · Τ . Ùπει . . . . Îηı·Ú. . 7 ˘ÙÔfiÙÔËÙ οÀ¡ ∆∞ . √Φ έª¶√ƒ√ ww ν. ...... ∆√À™ ∂ε™τ√ οσ6 ∂ι.∞¶οÈÛ ∂π∞Δημητριάδης υ ÔÔ ·˜ . ÈÛ Ï . . . . .14 λο ς (δη∞µª ª α ς ∆ ¢π∫ √¡√ Βασίλης δ α fi OÔ™ÈÎ.ÔÁ Ù2ÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ ά -15 τή ñο λα°όπς∞πH¶N∂EƒWS ÈËÙIÈΙM ™ ∆∏∆∞ ™∆ π√§√ -À¡ ¡∞ Œµ γ ø™ ∆ 2 ς υ ∞  0 1 π Ó r °∏ ™ 1 ο  ο √¡ ∫√™ ο S 0 ™ ι T π . ! È· ™ ΋˜ η ίδµ ΤΕa!8!.πg .. LA¢√ ∫ ¶υOντ§√ ήI ρ∆∂ƒ∂. ™ √À§π ∆π∫∞ µıπˆÚË̵¤πεÓρ∞ ª√ . . .1 άλλη ñ F√ .¶ . Ù¿ÛÙ· √À Η ƒ Ô § & ∏ λ . ∏ n Α ∞ ∞§∞ ° 6 ∆ Û˘ φη ¢ 15√º√ƒπ∂ √ Μa 24E8X0σN2τHο π π∫ A .À. ¶∂§.∞. 14-ƒ ∞§§π∫∞ Ρ ε I e ™ 3 ™ Ο ς ς T 8 H ª k ε ° . √À™6 1 ηƒ π∆∂ουw ¶τ√ . . . . .17 ñάτ ς . A&T 210 . . . ...... Οι γ ¡∞ ∞¶ λ . . 1 – ∞¡ø §π√ ∂ό Tø ¶ . . . -.2. 4. 70341. ,. .ø w A ...... K ∂À£À¡ ƒ∂™ 09 ñ . . . . . .1 γ™ιπα∞w ◊ ™∆ A. ™MO £ 7 :0 ÛÔ

ÂÈ

√¶ø™ §∂ª∂

, ·˘

¿Ù

È·

fiÌ·

˜ Ó TIM

Η

Π

ÚÔ

√! !À™!

! Α Ρ Ο Ν Υ Σ ™ ΙΣ √ π Ρ ∂ ∆ ∂ Χ Ω Úfi ∂¶ ∆π√À È Ι ∏ · Ο π∫ ª∞ƒ Î ¡ Ó Χ £ ∏™ · ∂ … Ρ Ó ¤ · 5 Α È È 2 Î Û Μ ¿ Ù‹ … Η Ú · α Ô ∆ È· Ê Ùˆ ¶ ν γµέ ª

¿ ∫ ÛÙ·

τ ε Μ

α τ ώ αφ

α τ σ νυ

… α τ πλυ

ά ’ τ α µέν

ρω ε λ Τα

¢∏ª∏∆

ƒπ∞¢∏™ Σελ. 20

8 . . . . .19

∂ 0 – 16: ∞ ∆∏§ .1 KO §A¢ 00 ∂ºø¡ π∆∂ ™∆∏¡ ∞ . ™TON ∫ π ñ E§ ¢ ∞ A § : 210T § H °∞ . . 18 YTOT π ∞∞µ ∞∞ . A § ™ T Y ∆IO ∂ ª ñww ∞∆∞ ∞™ ∏ ¶AI¢ ∞ƒw.ke Y ∆ ™ O §∂∫∆ T ana. ñ A I § g r ƒ√ ºø