Page 1

109 THERMAL BREAK OPENING SYSTEM

ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ ÌÅ ÈÅÑÌÏÄÉÁÊÏÐÇ

ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS

Óýóôçìá áíïéãüìåíùí êïõöùìÜôùí ìå èåñìïäéáêïðÞ, êáôÜëëçëï ãéá êáôáóêåõÝò õøçëþí ðñïäéáãñáöþí óå ðüñôåò,

ÓÕÍÏÐÔÉÊÏÓ ÐÉÍÁÊÁÓ / SUMMARY...................... 3

ðáñÜèõñá êáé âéôñßíåò êáôáóôçìÜôùí. ÓõíäõÜæåé ôï äéá÷ñïíéêü ó÷åäéáóìü ìå ôç

ÐÑÏÖÉË ÌÅÑÏÓ Á/ PROFILES PART A.................. 9

óýã÷ñïíç ôå÷íïëïãßá êáé ôï Üñôéï áéóèçôéêÜ áðïôÝëåóìá ìå ôá õøçëÜ standards êáôáóêåõÞò. Ôï óýóôçìá Albio 109 åßíáé

ÐÑÏÖÉË ÌÅÑÏÓ B/ PROFILES PART B.................39

åéäéêÜ ó÷åäéáóìÝíï ãéá íá ðñïóöÝñåé áðüëõôç ðñïóôáóßá áðü ôç æÝóôç, ôï êñýï êáé ôï èüñõâï. Ç ìüíùóç åðéôõã÷Üíåôáé ìå

ÔÏÌÅÓ MÅÑÏÓ Á / SECTIONS PART A.................49

ôñßá ëÜóôé÷á EPDM, Ýíá áðëü êáé äýï çìéóðïããþäç, ãéá êåíôñéêÞ, åóùôåñéêÞ êáé

ÔÏÌÅÓ MÅÑÏÓ B / SECTIONS PART B................72

åîùôåñéêÞ óôåãÜíùóç. THERMAL-BREAK OPENING SYSTEM

ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ / ACCESSORIES............................ 80

An opening, thermal-break system, suitable for high quality applications on doors, windows and shop fronts. The system

ÏÄÇÃÉÅÓ ÊÏÐÇÓ / CUTTING INSTRUCTIONS......90

combines classic design with new technology, as well as fine aesthetics with

ÐÑÅÓÁÊÉÁ / PRESS MACHINES..........................100

high construction standards. Albio 109 is specially designed to offer absolute heatcold protection and sound insulation. The air

ÕÁËÙÓÇ /GLAZING...............................................103

and water-tightness of the system are achieved with a central EPDM gasket and

ÓÔÁÔÉÊÅÓ ÔÉÌÅÓ / STATIC VALUES.....................104

special semi-foam gaskets for inner-outer sealing.

109

1


LICENCE Nr: 106 LICENCE Nr: 1503

ÁÑ. ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏÕ ÅÃÊÑÉÓÇÓ: 361287

2

109

QUALITY CERTIFICATES


ÌÅÑÏÓ Á (ÊÁÌÐÕËÁ ÐÑÏÖÉË) Part Á (Curved profiles)

ÓÕÍÏÐÔÉÊÏÓ ÐÉÍÁÊÁÓ / SUMMARY ÐÑÏÖÉË PROFILES

Ó×ÇÌÁ DRAWING

ÂÁÑÏÓ / ÌÇÊÏÓ WEIGHT / LENGTH

ÂÅÑÃÅÓ / ÄÅÌÁ BARS / BUNDLE

ÐÑÏÖÉË PROFILES

2

109-025

1305 gr/m 109-02

Ó×ÇÌÁ Ó×ÇÌÁ DRAWING DRAWING

ÂÁÑÏÓ / ÌÇÊÏÓ WEIGHT / LENGTH

ÂÅÑÃÅÓ / ÄÅÌÁ BARS / BUNDLE

331 gr/m

6m

10 6m

109-002 + 109-001

1607 gr/m

306 gr/m 2

109-06

10

109-026

6m

6m

109-006 + 109-005

1799 gr/m

339 gr/m 2

109-09

10

109-027

6m

6m

109-009 + 109-008

1527 gr/m

456 gr/m 2

109-12

8

109-028

6m

6m

109-012 + 109-011

305 gr/m

1434 gr/m 2

109-15

8

109-029

6m

6m 109-015 + 109-014

1436 gr/m

3397 gr/m 2

109-18

2

109-030

4,6 m

5m

109-018 + 109-017

1444 gr/m

3803 gr/m 2

109-20

2

109-031

6m

5m

109-020 + 109-019

1649 gr/m

2510 gr/m 2

109-22

2

109-032

6m

5m

109-022 + 109-021

2735 gr/m

1015 gr/m 1

109-24

6

109-033

6m

5m

109-024 + 109-023

SUMMARY

109

3


ÌÅÑÏÓ Á (ÊÁÌÐÕËÁ ÐÑÏÖÉË) Part Á (Curved profiles)

ÓÕÍÏÐÔÉÊÏÓ ÐÉÍÁÊÁÓ / SUMMARY ÐÑÏÖÉË PROFILES

Ó×ÇÌÁ DRAWING

ÂÁÑÏÓ / ÌÇÊÏÓ WEIGHT / LENGTH

ÂÅÑÃÅÓ / ÄÅÌÁ BARS / BUNDLE

ÐÑÏÖÉË PROFILES

6

109-050

Ó×ÇÌÁ Ó×ÇÌÁ DRAWING DRAWING

2 6m

5m

1530 gr/m

1312 gr/m 6

109-035

ÂÅÑÃÅÓ / ÄÅÌÁ BARS / BUNDLE

742 gr/m

1006 gr/m 109-034

ÂÁÑÏÓ / ÌÇÊÏÓ WEIGHT / LENGTH

2

109-51

6m

5m 109-043 + 109-037

1607 gr/m

1302 gr/m 6

109-036

109-66

2

6m

5m 109-006 + 109-011

379 gr/m

1552 gr/m 2

109-39

10

109-071

6m

6m 109-039 + 109-038

1330 gr/m

345 gr/m 2

109-41

8

109-072

6m

6m

109-041 + 109-001

1510 gr/m

1449 gr/m 2

109-43

2

109-79

6m

6m

109-043 + 109-001

109-079 + 109-007

1325 gr/m

1539 gr/m 2

109-44

2

109-81

6m

6m

109-002 + 109-037

109-080 + 109-081

1350 gr/m

1113 gr/m 2

109-46

2

109-83

6m

6m

109-041 + 109-037

109-082 + 109-083

2115 gr/m

1461 gr/m 2

109-49

2

109-85

6m

6m

109-049 + 109-048

4

109

109-085 + 109-084

SUMMARY


ÌÅÑÏÓ Á (ÊÁÌÐÕËÁ ÐÑÏÖÉË) Part Á (Curved profiles)

ÓÕÍÏÐÔÉÊÏÓ ÐÉÍÁÊÁÓ / SUMMARY ÐÑÏÖÉË PROFILES

Ó×ÇÌÁ DRAWING

ÂÁÑÏÓ / ÌÇÊÏÓ WEIGHT / LENGTH

ÂÅÑÃÅÓ / ÄÅÌÁ BARS / BUNDLE

ÐÑÏÖÉË PROFILES

2

109-201

Ó×ÇÌÁ Ó×ÇÌÁ DRAWING DRAWING

1454 gr/m 109-86

ÂÁÑÏÓ / ÌÇÊÏÓ WEIGHT / LENGTH

ÂÅÑÃÅÓ / ÄÅÌÁ BARS / BUNDLE

1672 gr/m 2

6m

6m

109-086 + 109-014

109-101 + 109-007

1771 gr/m

1407 gr/m 2

109-92

2

109-205

6m

6m

109-092 + 109-019

109-020 + 109-102

1553 gr/m

2345 gr/m 2

109-93

1

109-207

6m

6m

109-093 + 109-019

109-103 + 109-001

1625 gr/m

2365 gr/m 2

109-94

1

109-208

6m

6m

109-094 + 109-001

109-103 + 109-037

1645 gr/m

1674 gr/m 2

109-99

2

109-218

6m

6m

109-094 + 109-037

109-131 + 109-001

403 gr/m

1694 gr/m 10

109-138

2

109-219

6m

6m 109-131 + 109-037

473 gr/m

1525 gr/m 10

109-139

2

109-223

6m

6m 109-012 + 109-005

338 gr/m

1742 gr/m 10

109-147

2

109-227

6m

6m 109-146 + 109-001

1886 gr/m

1762 gr/m 2

109-200

2

109-228

6m

6m

109-100 + 109-099

109-146 + 109-037

SUMMARY

109

5


ÌÅÑÏÓ Á (ÊÁÌÐÕËÁ ÐÑÏÖÉË) Part Á (Curved profiles)

ÓÕÍÏÐÔÉÊÏÓ ÐÉÍÁÊÁÓ / SUMMARY ÐÑÏÖÉË PROFILES

Ó×ÇÌÁ DRAWING

ÂÁÑÏÓ / ÌÇÊÏÓ WEIGHT / LENGTH

ÂÅÑÃÅÓ / ÄÅÌÁ BARS / BUNDLE

ÐÑÏÖÉË PROFILES

4

101-078A

Ó×ÇÌÁ Ó×ÇÌÁ DRAWING DRAWING

990 gr/m 101-026B

12

4

101-079

6m

Ê Á C ÔÁ A Ñ N Ã C Ç EL È LE ÇÊ D Å

6m

963 gr/m

3208 gr/m

16 6m

3612 gr/m

289 gr/m 1

15

101-080

6m

248 gr/m 15

101-082

6m

12

Ê Á C ÔÁ A Ñ N Ã C Ç EL È LE ÇÊ D Å

310 gr/m 12

6m

6m

232 gr/m 12

Ê Á C ÔÁ A Ñ N Ã C Ç EL È LE ÇÊ D Å

109

15

101-116

6m

6m

6

12

101-083

373 gr/m

101-078

12 6m

335 gr/m

101-077A

12 6m

101-082A

6m

101-077

335 gr/m

367 gr/m

267 gr/m 101-076A

Ê Á C ÔÁ A Ñ N Ã C Ç EL È LE ÇÊ D Å

Ê Á C ÔÁ A Ñ N Ã C Ç EL È LE ÇÊ D Å

5m

101-076

16 6m

101-079A

5m

101-072

262 gr/m

301 gr/m 2

101-071

ÂÅÑÃÅÓ / ÄÅÌÁ BARS / BUNDLE

391 gr/m

6m

101-026C

ÂÁÑÏÓ / ÌÇÊÏÓ WEIGHT / LENGTH

274 gr/m

345 gr/m 12

12

101-119

6m

6m

SUMMARY


ÌÅÑÏÓ Á (ÊÁÌÐÕËÁ ÐÑÏÖÉË) Part Á (Curved profiles)

ÓÕÍÏÐÔÉÊÏÓ ÐÉÍÁÊÁÓ / SUMMARY ÐÑÏÖÉË PROFILES

Ó×ÇÌÁ DRAWING

ÂÁÑÏÓ / ÌÇÊÏÓ WEIGHT / LENGTH

ÂÅÑÃÅÓ / ÄÅÌÁ BARS / BUNDLE

ÐÑÏÖÉË PROFILES

12

623325A

Ó×ÇÌÁ Ó×ÇÌÁ DRAWING DRAWING

297 gr/m 101-120

12 6m

134 gr/m

298 gr/m 20

12

623341

6m

6m

1217 gr/m

205 gr/m 20

205-014

ÂÅÑÃÅÓ / ÄÅÌÁ BARS / BUNDLE

350 gr/m

6m

108-057

ÂÁÑÏÓ / ÌÇÊÏÓ WEIGHT / LENGTH

2

7075

6m

6m 705-041 + 705-041

606 gr/m

1109 gr/m 5

305-021A

2

7079

6m

6m 705-050 + 705-039

592 gr/m 5

305-022

6m

491 gr/m 5

305-023

6m

305-024

363 gr/m

5

6m

408 gr/m 305-028

5 6m

349 gr/m 16

EX-51

6m

SUMMARY

109

7


ÌÅÑÏÓ B (ÉÓÉÁ ÐÑÏÖÉË) Part Á (Flat profiles)

ÓÕÍÏÐÔÉÊÏÓ ÐÉÍÁÊÁÓ / SUMMARY ÐÑÏÖÉË PROFILES

Ó×ÇÌÁ DRAWING

ÂÁÑÏÓ / ÌÇÊÏÓ WEIGHT / LENGTH

ÂÅÑÃÅÓ / ÄÅÌÁ BARS / BUNDLE

ÐÑÏÖÉË PROFILES

2

109-312

Ó×ÇÌÁ Ó×ÇÌÁ DRAWING DRAWING

1295 gr/m 109-301

2 6m

109-106 + 109-001

109-116 + 109-115

772 gr/m

1315 gr/m 2

109-302

8

109-313

4,6 m

6m

Ê Ê Á Á C ÔÁ C ÔÁ A Ñ A Ñ N Ã N Ã C Ç C Ç EL È EL È LE ÇÊ LE ÇÊ D Å D Å

109-106 + 109-037

109-118 + 109-117

1614 gr/m

983 gr/m 2

2

109-314

6m

6m

109-107 + 109-011

109-306

ÂÅÑÃÅÓ / ÄÅÌÁ BARS / BUNDLE

1730 gr/m

6m

109-305

ÂÁÑÏÓ / ÌÇÊÏÓ WEIGHT / LENGTH

109-120 + 109-119

1874 gr/m

1612 gr/m 2

2

109-318

6m

6m

109-108 + 109-008

109-107 + 109-005

2037 gr/m

1475 gr/m 2

109-307

2

109-319

6m

6m

109-110 + 109-109

109-114 + 109-102

2046 gr/m

1395 gr/m 2

109-308

2

109-325

6m

6m 109-111 + 109-017

109-154 + 109-153

1589 gr/m

386 gr/m 2

109-309

12

705-051

6m

6m

109-112 + 109-019

1798 gr/m 2

109-310

Ôá ßóéá ðñïößë (MÝñïò B) óõíåñãÜæïíôáé ìüíï ìåôáîý ôïõò. The flat profiles (part B) match only together.

6m 109-113 + 109-021

1502 gr/m 2

109-311

6m 109-114 + 109-019

8

109

SUMMARY


ÌÅÑÏÓ Á / Part A ÊÁÌÐÕËÁ ÐÑÏÖÉË / Curved profiles

ÐÑÏÖÉË / PROFILES

109

9


ÊÁÓÁ ÓÔÑÏÃÃÕËÇ / Curved frame

109-02 ÂÁÑÏÓ / Weight

ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

1305 gr/m

109-002 (5506)

219 (5255)

ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

3688 109-002

109-001

ÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ Mechanical joint corners

3688 (12 x 20 mm)

ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ ÓÅ ÅÎÁÑÔÇÌÁ Machine pressed joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

109-002 (5724)

219 (5757)

ÊÁÓÁ ÓÔÑÏÃÃÕËÇ / Curved frame

109-41 ÂÁÑÏÓ / Weight

ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

1330 gr/m

109-002 (5506)

219 (5255)

ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

3688 109-041

109-001

ÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ Mechanical joint corners

3688 (12 x 20 mm)

ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ ÓÅ ÅÎÁÑÔÇÌÁ Machine pressed joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

109-002 (5724)

219 (5757)

ÊÁÓÁ ÓÔÑÏÃÃÕËÇ ÌÅÃÁËÇ / Curved large frame

109-39 ÂÁÑÏÓ / Weight

ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

1552 gr/m

109-002 (5506)

219 (5255)

ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

3690 (12 x 37 mm)

3690

ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ ÓÅ ÅÎÁÑÔÇÌÁ Machine pressed joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

109-002 (5724)

109-007 (5807)

109-038

109-039

ÌÅÑÏÓ Á / Part A ÊÁÌÐÕËÁ ÐÑÏÖÉË / Curved profiles

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

10

ÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ Mechanical joint corners

109

ÐÑÏÖÉË / PROFILES


ÊÁÓÁ ÓÔÑÏÃÃÕËÇ / Curved frame ÌÏÍÏ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁ Only machine pressed

109-44 ÂÁÑÏÓ / Weight

ÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ Mechanical joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

1325 gr/m ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

3688 109-002

3688 (12 x 20 mm)

109-037

ÌÏÍÏ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁ Only machine pressed

ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ ÓÅ ÅÎÁÑÔÇÌÁ Machine pressed joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

109-002 (5724)

219 (5757)

ÊÁÓÁ ÓÔÑÏÃÃÕËÇ / Curved frame

109-46 ÂÁÑÏÓ / Weight

ÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ Mechanical joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

1350 gr/m ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

3688 109-041

3688 (12 x 20 mm)

109-037

ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ ÓÅ ÅÎÁÑÔÇÌÁ Machine pressed joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

109-002 (5724)

219 (5757)

ÊÁÓÁ ÓÔÑÏÃÃÕËÇ ÌÅÃÁËÇ / Curved large frame

109-79 ÂÁÑÏÓ / Weight

ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

1449 gr/m

109-002 (5506)

219 (5255)

ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

3689 109-079

ÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ Mechanical joint corners

3689 (12 x 25 mm)

ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ ÓÅ ÅÎÁÑÔÇÌÁ Machine pressed joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

109-002 (5724)

109-038 (5898)

109-007

ÌÅÑÏÓ Á / Part A ÊÁÌÐÕËÁ ÐÑÏÖÉË / Curved profiles

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

ÐÑÏÖÉË / PROFILES

109

11


ÌÅÑÏÓ Á / Part A ÊÁÌÐÕËÁ ÐÑÏÖÉË / Curved profiles

ÊÁÓÁ ÓÔÑÏÃÃÕËÇ / Curved frame

109-43

ÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ Mechanical joint corners

ÂÁÑÏÓ / Weight

ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

1510 gr/m

219 (5255)

219 (5255)

ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

3688 (12 x 20 mm)

ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ ÓÅ ÅÎÁÑÔÇÌÁ Machine pressed joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

109-043 (4102)

219 (5757)

3688 109-043

109-001

ÊÁÓÁ ÓÔÑÏÃÃÕËÇ / Curved frame

109-51 ÂÁÑÏÓ / Weight

ÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ Mechanical joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

1530 gr/m ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

3688 (12 x 20 mm)

ÌÏÍÏ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁ Only machine pressed

3688 109-043

109-037

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

12

109

ÐÑÏÖÉË / PROFILES

ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ ÓÅ ÅÎÁÑÔÇÌÁ Machine pressed joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

109-043 (4102)

219 (5757)


ÌÅÑÏÓ Á / Part A ÊÁÌÐÕËÁ ÐÑÏÖÉË / Curved profiles

ÊÁÓÁ ÓÔÑÏÃÃÕËÇ / Curved frame

109-201

ÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ Mechanical joint corners

ÂÁÑÏÓ / Weight

ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

1672 gr/m

219 (5255)

219 (5255)

ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ ÓÅ ÅÎÁÑÔÇÌÁ Machine pressed joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

3689 (12 x 25 mm)

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

109-038 (5898)

3689 109-101

109-007

ÊÁÓÁ ÓÔÑÏÃÃÕËÇ / Curved frame

109-85 ÂÁÑÏÓ / Weight

ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

1461 gr/m

109-009 (5504)

7000 (5198)

ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ ÓÅ ÅÎÁÑÔÇÌÁ Machine pressed joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

3688 109-085

ÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ Mechanical joint corners

109-084

3688 (12 x 20 mm)

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

109-009 (5725)

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

ÐÑÏÖÉË / PROFILES

109

13


ÊÁÓÁ ÓÔÑÏÃÃÕËÇ / Curved frame

ÌÅÑÏÓ Á / Part A ÊÁÌÐÕËÁ ÐÑÏÖÉË / Curved profiles

109-94

ÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ Mechanical joint corners

ÂÁÑÏÓ / Weight

ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

1625 gr/m

219 (5255)

219 (5255)

ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ ÓÅ ÅÎÁÑÔÇÌÁ Machine pressed joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

3688 (12 x 20 mm)

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

219 (5757)

3688 109-094

109-001

ÊÁÓÁ ÓÔÑÏÃÃÕËÇ / Curved frame

109-99 ÂÁÑÏÓ / Weight

ÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ Mechanical joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

1645 gr/m ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ ÓÅ ÅÎÁÑÔÇÌÁ Machine pressed joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

3688 (12 x 20 mm)

ÌÏÍÏ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁ Only machine pressed

3688 109-094

109-037

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

14

109

ÐÑÏÖÉË / PROFILES

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

219 (5757)


ÌÅÑÏÓ Á / Part A ÊÁÌÐÕËÁ ÐÑÏÖÉË / Curved profiles

ÊÁÓÁ ÅÍÉÁÉÁ / Frame for window with shutters

109-207

ÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ Mechanical joint corners

ÂÁÑÏÓ / Weight

ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

2345 gr/m

219 (5255)

219 (5255)

ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ ÓÅ ÅÎÁÑÔÇÌÁ Machine pressed joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

3688 (12 x 20 mm)

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

219 (5757)

109-103

3688 109-001

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

ÐÑÏÖÉË / PROFILES

109

15


ÌÅÑÏÓ Á / Part A ÊÁÌÐÕËÁ ÐÑÏÖÉË / Curved profiles

ÊÁÓÁ ÅÍÉÁÉÁ / Frame for window with shutters

109-208 ÂÁÑÏÓ / Weight

ÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ Mechanical joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

2365 gr/m ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ ÓÅ ÅÎÁÑÔÇÌÁ Machine pressed joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

109-103

3688 (12 x 20 mm)

3688 ÌÏÍÏ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁ Only machine pressed

109-037

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

16

109

ÐÑÏÖÉË / PROFILES

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

219 (5757)


ÊÁÓÁ ÌÅ ÐÁÔÏÕÑÁ ÃÉÁ ÓÇÔÁ ÑÏËÏ / Frame for roll-up sieve

ÌÅÑÏÓ Á / Part A ÊÁÌÐÕËÁ ÐÑÏÖÉË / Curved profiles

109-218

ÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ Mechanical joint corners

ÂÁÑÏÓ / Weight

ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

1674 gr/m

219 (5255)

219 (5255)

ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ ÓÅ ÅÎÁÑÔÇÌÁ Machine pressed joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

3688 (12 x 20 mm)

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

219 (5757)

3688 109-131

109-001

ÊÁÓÁ ÌÅ ÐÁÔÏÕÑÁ ÃÉÁ ÓÇÔÁ ÑÏËÏ / Frame for roll-up sieve

109-219 ÂÁÑÏÓ / Weight

ÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ Mechanical joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

1694 gr/m ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ ÓÅ ÅÎÁÑÔÇÌÁ Machine pressed joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

3688 (12 x 20 mm)

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

219 (5757)

ÌÏÍÏ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁ Only machine pressed

3688 109-131

109-037

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

ÐÑÏÖÉË / PROFILES

109

17


ÊÁÓÁ ÌÅ ÐÁÔÏÕÑÁ ÃÉÁ ÓÇÔÁ ÑÏËÏ / Frame for roll-up sieve

ÌÅÑÏÓ Á / Part A ÊÁÌÐÕËÁ ÐÑÏÖÉË / Curved profiles

109-227

ÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ Mechanical joint corners

ÂÁÑÏÓ / Weight

ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

1742 gr/m

219 (5255)

219 (5255)

ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ ÓÅ ÅÎÁÑÔÇÌÁ Machine pressed joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

3688 (12 x 20 mm)

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

219 (5757)

3688 109-146

109-001

ÊÁÓÁ ÌÅ ÐÁÔÏÕÑÁ ÃÉÁ ÓÇÔÁ ÑÏËÏ / Frame for roll-up sieve

109-228 ÂÁÑÏÓ / Weight

ÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ Mechanical joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

1762 gr/m ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ ÓÅ ÅÎÁÑÔÇÌÁ Machine pressed joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

3688 (12 x 20 mm)

ÌÏÍÏ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁ Only machine pressed

3688 109-146

109-037

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

18

109

ÐÑÏÖÉË / PROFILES

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

219 (5757)


ÖÕËËÏ ÊÁÌÐÕËÏ ÌÅÃÁËÏ / Curved large sash

109-09 ÂÁÑÏÓ / Weight

ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

1799 gr/m

109-013 (5505)

109-008 (5510)

ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

109-009

ÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ Mechanical joint corners

3690 3690 (12 x 37 mm)

ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ ÓÅ ÅÎÁÑÔÇÌÁ Machine pressed joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

109-013 (5726)

109-008 (5857)

109-008 ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÅ ÔÁ ‘’Ô’’ ÐÑÏÖÉË 109-20 , 109-22 Assembled with ‘’T’’ profile 109-20, 109-22

ÖÕËËÏ ÊÁÌÐÕËÏ / Curved sash

109-12

ÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ Mechanical joint corners

ÂÁÑÏÓ / Weight

ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

1527 gr/m

109-009 (5504)

109-011 (5298)

109-012 ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

3689 109-011

3689 (12 x 25 mm)

ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ ÓÅ ÅÎÁÑÔÇÌÁ Machine pressed joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

109-009 (5725)

109-011 (5755)

ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÅ ÔÁ ‘’Ô’’ ÐÑÏÖÉË 109-20 , 109-22 Assembled with ‘’T’’ profile 109-20, 109-22

ÌÅÑÏÓ Á / Part A ÊÁÌÐÕËÁ ÐÑÏÖÉË / Curved profiles

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

ÐÑÏÖÉË / PROFILES

109

19


ÌÏÍÏ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁ Only machine pressed ÖÕËËÏ ÊÁÌÐÕËÏ / Curved sash

109-15 ÂÁÑÏÓ / Weight

ÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ Mechanical joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

1434 gr/m

109-015

3688

ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

109-014 3688 (12 x 20 mm)

ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ ÓÅ ÅÎÁÑÔÇÌÁ Machine pressed joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

109-015 (5727)

109-014 (5756)

ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÅ ÔÁ ‘’Ô’’ ÐÑÏÖÉË 109-20 , 109-22 Assembled with ‘’T’’ profile 109-20, 109-22

ÖÕËËÏ ÊÁÌÐÕËÏ / Curved sash

109-86

ÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ Mechanical joint corners

ÂÁÑÏÓ / Weight

ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

1454 gr/m

109-009 (5504)

109-014(5703+5153)

109-086 ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

3688 109-014

3688 (12 x 20 mm)

ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ ÓÅ ÅÎÁÑÔÇÌÁ Machine pressed joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

109-009 (5725)

109-014 (5756)

ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÅ ÔÁ ‘’Ô’’ ÐÑÏÖÉË 109-20 , 109-22 Assembled with ‘’T’’ profile 109-20, 109-22

ÌÅÑÏÓ Á / Part A ÊÁÌÐÕËÁ ÐÑÏÖÉË / Curved profiles

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

20

109

ÐÑÏÖÉË / PROFILES


ÖÕËËÏ ÊÁÌÐÕËÏ / Curved sash

109-66

ÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ Mechanical joint corners

ÂÁÑÏÓ / Weight

ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

1607 gr/m

109-009 (5504)

109-011 (5702+5298)

109-006 ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

3689 109-011

3689 (12 x 25 mm)

ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ ÓÅ ÅÎÁÑÔÇÌÁ Machine pressed joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

109-009 (5725)

109-011 (5755)

ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÅ ÔÁ ‘’Ô’’ ÐÑÏÖÉË 109-20 , 109-22 Assembled with ‘’T’’ profile 109-20, 109-22

ÖÕËËÏ ÅÎÙÔÅÑÉÊÁ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ / External opening sash

109-49 ÂÁÑÏÓ / Weight

ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

2115 gr/m

109-049 (4133)

109-002 (5506)

ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

109-048

3690 109-049

ÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ Mechanical joint corners

3690 (12 x 37 mm)

ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ ÓÅ ÅÎÁÑÔÇÌÁ Machine pressed joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

108-007 (5722)

109-002 (5724)

ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÅ ÔÁ ‘’Ô’’ ÐÑÏÖÉË 109-20 , 109-22 Assembled with ‘’T’’ profile 109-20, 109-22

ÌÅÑÏÓ Á / Part A ÊÁÌÐÕËÁ ÐÑÏÖÉË / Curved profiles

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

ÐÑÏÖÉË / PROFILES

109

21


ÖÕËËÏ ÊÁÌÐÕËÏ / Curved sash

109-06

ÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ Mechanical joint corners

ÂÁÑÏÓ / Weight

ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

1607 gr/m

109-009 (5504)

109-011 (5702+5298)

109-006 ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

3689 109-005

3689 (12 x 25 mm)

ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ ÓÅ ÅÎÁÑÔÇÌÁ Machine pressed joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

109-009 (5725)

109-011 (5755)

ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÅ ÔÏ ‘’Ô’’ ÐÑÏÖÉË 109-205 Assembled with ‘’T’’ profile 109-205

ÐÁ×ÏÓ ÕÁËÏÐÉÍÁÊÁ ÃÉÁ ÔÁ ÖÕËËÁ 109-06 &109223 Glazing thikness for sashes 109-06 & 109-223 ÐÇ×ÁÊÉ Glazing bead

ÐÁ×ÏÓ ÕÁËÏÐÉÍÁÊÁ Glazing thikness

101-077A 101-078A 623325A 101-082A 623341

21 mm 21 mm 23 mm 26 mm 26 mm

ÖÕËËÏ ÊÁÌÐÕËÏ / Curved sash

109-223

ÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ Mechanical joint corners

ÂÁÑÏÓ / Weight

ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

1525 gr/m

109-009 (5504)

109-011 (5702+5298)

109-012 ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

3689 109-005

3689 (12 x 25 mm)

ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ ÓÅ ÅÎÁÑÔÇÌÁ Machine pressed joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ Internal

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

109-009 (5725)

109-011 (5755)

ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÅ ÔÏ ‘’Ô’’ ÐÑÏÖÉË 109-205 Assembled with ‘’T’’ profile 109-205

ÌÅÑÏÓ Á / Part A ÊÁÌÐÕËÁ ÐÑÏÖÉË / Curved profiles

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

22

109

ÐÑÏÖÉË / PROFILES


ÖÕËËÏ ÌÅ ÐÁÔÏÕÑÁ ÃÉÁ 2Ï ÖÕËËÏ / Sash with base for 2ndsash

109-200

3688

ÂÁÑÏÓ / Weight

ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

1886 gr/m

109-013 (5505)

109-008 (5510)

ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

3689

ÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ Mechanical joint corners

3688 (12 x 20 mm) 3689 (12 x 25 mm)

ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ ÓÅ ÅÎÁÑÔÇÌÁ Machine pressed joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

109-013 (5726)

109-008 (5857)

ÌÐÉÍÉ ÊÁÌÐÕËÏ / Curved rabbet profile

109-18 ÂÁÑÏÓ / Weight 109-017

1436 gr/m

ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÅ ÔÇÍ ÔÁÐÁ ÌÐÉÍÉ 109-18 (5152) Assembled with rabbet seal plug 109-18 (5152)

3688 ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

109-018

3688 (12 x 20 mm)

ÌÅÑÏÓ Á / Part A ÊÁÌÐÕËÁ ÐÑÏÖÉË / Curved profiles

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

ÐÑÏÖÉË / PROFILES

109

23


‘’Ô’’ ÐÑÏÖÉË / ‘’T’’ Profile

109-20 ÂÁÑÏÓ / Weight

1444 gr/m 3688

ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

3688 (12 x 20 mm)

‘’Ô’’ ÐÑÏÖÉË / ‘’T’’ Profile

109-22 ÂÁÑÏÓ / Weight

1649 gr/m ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

3690 3690 (12 x 37 mm)

ÌÅÑÏÓ Á / Part A ÊÁÌÐÕËÁ ÐÑÏÖÉË / Curved profiles

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

24

109

ÐÑÏÖÉË / PROFILES


‘’Ô’’ ÐÑÏÖÉË / ‘’T’’ Profile

109-92 ÂÁÑÏÓ / Weight

109-092

1771 gr/m

3688

ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

109-019

3688 (12 x 20 mm)

‘’Ô’’ ÐÑÏÖÉË / ‘’T’’ Profile

109-93 ÂÁÑÏÓ / Weight

109-093

1553 gr/m 3688

ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

109-019

3688 (12 x 20 mm)

ÌÅÑÏÓ Á / Part A ÊÁÌÐÕËÁ ÐÑÏÖÉË / Curved profiles

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

ÐÑÏÖÉË / PROFILES

109

25


‘’Ô’’ ÐÑÏÖÉË / ‘’T’’ Profile

109-205 ÂÁÑÏÓ / Weight

109-020

1407 gr/m 3688

ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÏÍÏ ÌÅ ÔÁ ÖÕËËÁ 109-06 & 109-223 Assembled only with sash profiles 109-06 & 109-223

ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

109-102 3688 (12 x 20 mm)

ÍÅÑÏ×ÕÔÇÓ / Draining hole

109-071 ÂÁÑÏÓ / Weight

379 gr/m

ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÅ ÔÇÍ ÔÁÐÁ ÍÅÑÏ×ÕÔÇ 109-071 (5829) Assembled with rabbet seal plug draining hole 109-071 (5829)

ÊÁÔÙÊÁÓÉ / Threshold

109-072 ÂÁÑÏÓ / Weight

345 gr/m

ÌÅÑÏÓ Á / Part A ÊÁÌÐÕËÁ ÐÑÏÖÉË / Curved profiles

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

26

109

ÐÑÏÖÉË / PROFILES


ÁÑÌÏÊÁËÕÐÔÑÏ / Cover gap

109-025 ÂÁÑÏÓ / Weight

331 gr/m

3689

3689

ÔÁÌÐËÁÓ / Kick plate

3689

109-24 ÂÁÑÏÓ / Weight

2735 gr/m

3689

ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

ÁÑÌÏÊÁËÕÐÔÑÏ / Cover gap

109-026 ÂÁÑÏÓ / Weight

306 gr/m

3689 (12 x 25 mm) X4

ÊÏÕÌÐÙÌÁ / Clip

109-029 ÂÁÑÏÓ / Weight

305 gr/m

ÊÁÔÙÊÁÓÉ / Threshold

ÁÑÌÏÊÁËÕÐÔÑÏ / Cover gap

109-028

109-027

ÂÁÑÏÓ / Weight

ÂÁÑÏÓ / Weight

456 gr/m

339 gr/m

ÌÅÑÏÓ Á / Part A ÊÁÌÐÕËÁ ÐÑÏÖÉË / Curved profiles

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

ÐÑÏÖÉË / PROFILES

109

27


ÁÑÌÏÊÁËÕÐÔÑÏ / Cover gap

109-147 ÂÁÑÏÓ / Weight

338 gr/m

ÊÁÔÁËËÇËÏ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÔÉÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÊÏÕÖÙÌÁÔÙÍ Suitable for window replacement ÐËÁÓÔÉÊÇ ÃÙÍÉÁ ÅÕÈÕÃÑÁÌÌÉÓÇÓ 109 Plastic alignment square 109 (5046)

ÁÑÌÏÊÁËÕÐÔÑÏ / Cover gap

109-138 ÂÁÑÏÓ / Weight

403 gr/m

ÊÁÔÁËËÇËÏ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÔÉÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÊÏÕÖÙÌÁÔÙÍ Suitable for window replacement ÐËÁÓÔÉÊÇ ÃÙÍÉÁ ÅÕÈÕÃÑÁÌÌÉÓÇÓ 109 Plastic alignment square 109 (5046)

ÁÑÌÏÊÁËÕÐÔÑÏ / Cover gap

109-139 ÂÁÑÏÓ / Weight

473 gr/m

ÐËÁÓÔÉÊÇ ÃÙÍÉÁ ÅÕÈÕÃÑÁÌÌÉÓÇÓ 109 Plastic alignment square 109 (5046)

ÌÅÑÏÓ Á / Part A ÊÁÌÐÕËÁ ÐÑÏÖÉË / Curved profiles

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

28

ÊÁÔÁËËÇËÏ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÔÉÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÊÏÕÖÙÌÁÔÙÍ Suitable for window replacement

109

ÐÑÏÖÉË / PROFILES


ÍÅÑÏ×ÕÔÇÓ / Draining hole

109-050 ÂÁÑÏÓ / Weight

705-041

742 gr/m

ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÅ ÔÇÍ ÔÁÐÁ ÍÅÑÏ×ÕÔÇ 109-050 (Óåô) (5819) Assembled with rabbet seal plug draining hole 109-050 (set) (5819)

ÊÏËÙÍÁ ÌÅÔÁÂËÇÔÇÓ ÃÙÍÉÁÓ / Variable corner profile

7075 ÂÁÑÏÓ / Weight

705-041

1217 gr/m

ÐÑÏÓÈÅÔÏ ÃÉÁ ÌÅÔÁÂËÇÔÇ ÃÙÍÉÁ / Additional profile for variable corner

7079 ÂÁÑÏÓ / Weight

705-039

705-050

1109 gr/m

ÌÅÑÏÓ Á / Part A ÊÁÌÐÕËÁ ÐÑÏÖÉË / Curved profiles

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

ÐÑÏÖÉË / PROFILES

109

29


ÍÅÑÏ×ÕÔÇÓ / Draining hole

108-057 ÂÁÑÏÓ / Weight

134 gr/m

ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÅ ÔÇÍ ÔÁÐÁ ÍÅÑÏ×ÕÔÇ (3477) (ÆÅÕÃÏÓ) Assembled with rabbet seal plug draining hole (3477)

109-080

ÊÏËÙÍÁ 90Ï / Mullion 90O

109-81 36

90

ÂÁÑÏÓ / Weight

1539 gr/m ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

3690 (12 x 37 mm) 109-081

109-083

109-082

ÊÏËÙÍÁ 135Ï / Mullion 135O

109-83 8 368

ÂÁÑÏÓ / Weight

1113 gr/m ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

3688 (12 x 20 mm)

ÌÅÑÏÓ Á / Part A ÊÁÌÐÕËÁ ÐÑÏÖÉË / Curved profiles

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

30

109

ÐÑÏÖÉË / PROFILES


ÖÕËËÏ ÐÁÔÆÏÕÑÉÏÕ / Shatter profile

101-026B

ÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ Mechanical joint corners

ÂÁÑÏÓ / Weight

990 gr/m

4059 (5227)

ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ ÓÅ ÅÎÁÑÔÇÌÁ Machine pressed joint corners

ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÅ ÔÇÍ ÔÁÐÁ ÃÉÁ ÖÕËËÏ ÐÁÔÆÏÕÑÉÏÕ 101-026Â (3686). Assembled with rabbet seal plug for shutter profile 101-026Â (3686)

ÖÕËËÏ ÐÁÔÆÏÕÑÉÏÕ / Shatter profile

101-026C

ÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ Mechanical joint corners

ÂÁÑÏÓ / Weight

963 gr/m

4059 (5227)

ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ ÓÅ ÅÎÁÑÔÇÌÁ Machine pressed joint corners

ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÅ ÔÇÍ ÔÁÐÁ ÃÉÁ ÖÕËËÏ ÐÁÔÆÏÕÑÉÏÕ 101-026Â (3686). Assembled with rabbet seal plug for shutter profile 101-026Â (3686)

ÌÅÑÏÓ Á / Part A ÊÁÌÐÕËÁ ÐÑÏÖÉË / Curved profiles

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

ÐÑÏÖÉË / PROFILES

109

31


ÐÑÏÖÉË ÃÉÁ ÊÏÐÇ ÃÙÍÉÙÍ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ MACHINE PRESSED JOINT CORNER PROFILES

109-030 ÂÁÑÏÓ / Weight

3397 gr/m ÊÁÔÁËËÇËÏ ÃÉÁ ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ: For machine pressed joint corners:

109-011

109-038

109-031 ÂÁÑÏÓ / Weight

3803 gr/m ÊÁÔÁËËÇËÏ ÃÉÁ ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ: For machine pressed joint corners:

109-002

109-009

109-013

109-032 ÂÁÑÏÓ / Weight

2510 gr/m ÊÁÔÁËËÇËÏ ÃÉÁ ÃÙÍIA ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ: For machine pressed joint corner:

109-015

ÌÅÑÏÓ Á / Part A ÊÁÌÐÕËÁ ÐÑÏÖÉË / Curved profiles

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

32

109

ÐÑÏÖÉË / PROFILES


ÐÑÏÖÉË ÃÉÁ ÊÏÐÇ ÃÙÍÉÙÍ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ MACHINE PRESSED JOINT CORNER PROFILES

101-071 ÂÁÑÏÓ / Weight

3208 gr/m ÊÁÔÁËËÇËÏ ÃÉÁ ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ: For machine pressed joint corners:

219

109-014

101-072 ÂÁÑÏÓ / Weight

3612 gr/m ÊÁÔÁËËÇËÏ ÃÉÁ ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ: For machine pressed joint corners:

109-007

109-008

108-007

ÌÅÑÏÓ Á / Part A ÊÁÌÐÕËÁ ÐÑÏÖÉË / Curved profiles

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

ÐÑÏÖÉË / PROFILES

109

33


109-033 ÂÁÑÏÓ / Weight

1015 gr/m

109-034 ÂÁÑÏÓ / Weight

1006 gr/m

109-035 ÂÁÑÏÓ / Weight

1312 gr/m

109-036 ÂÁÑÏÓ / Weight

1302 gr/m

ÌÅÑÏÓ Á / Part A ÊÁÌÐÕËÁ ÐÑÏÖÉË / Curved profiles

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

34

109

ÐÑÏÖÉË / PROFILES


ÐÇ×ÁÊÉ ÓÔÑÏÃÃÕËÏ / Glazing bead Curved

ÂÁÑÏÓ / Weight

248 gr/m ÐÁ×ÏÓ ÕÁËÏÐÉÍÁÊÁ Glazing thikness

31 mm

101-076A

Ê Á C ÔÁ A Ñ N Ã C Ç EL È LE ÇÊ D Å

101-076

ÐÇ×ÁÊÉ ÓÔÑÏÃÃÕËÏ / Glazing bead Curved

ÂÁÑÏÓ / Weight

267 gr/m ÐÁ×ÏÓ ÕÁËÏÐÉÍÁÊÁ Glazing thikness

31 mm

ÐÇ×ÁÊÉ ÓÔÑÏÃÃÕËÏ / Glazing bead Curved

Ê Á C ÔÁ A Ñ N Ã C Ç EL È LE ÇÊ D Å

101-077

ÐÇ×ÁÊÉ ÓÔÑÏÃÃÕËÏ / Glazing bead Curved

ÂÁÑÏÓ / Weight

335 gr/m ÐÁ×ÏÓ ÕÁËÏÐÉÍÁÊÁ Glazing thikness

16 mm

Ê Á C ÔÁ A Ñ N Ã C Ç EL È LE ÇÊ D Å

101-078 345 gr/m ÐÁ×ÏÓ ÕÁËÏÐÉÍÁÊÁ Glazing thikness

16 mm

262 gr/m ÐÁ×ÏÓ ÕÁËÏÐÉÍÁÊÁ Glazing thikness

31 mm

ÐÁ×ÏÓ ÕÁËÏÐÉÍÁÊÁ Glazing thikness

16 mm

101-078A ÂÁÑÏÓ / Weight

391 gr/m ÐÁ×ÏÓ ÕÁËÏÐÉÍÁÊÁ Glazing thikness

16 mm

101-079A

Ê Á C ÔÁ A Ñ N Ã C Ç EL È LE ÇÊ D Å

ÂÁÑÏÓ / Weight

373 gr/m

ÐÇ×ÁÊÉ ÉÓÉÏ / Glazing bead flat

ÐÇ×ÁÊÉ ÉÓÉÏ / Glazing bead flat

101-079

ÂÁÑÏÓ / Weight

ÐÇ×ÁÊÉ ÉÓÉÏ / Glazing bead flat

ÐÇ×ÁÊÉ ÉÓÉÏ / Glazing bead flat

ÂÁÑÏÓ / Weight

101-077A

ÂÁÑÏÓ / Weight

301 gr/m ÐÁ×ÏÓ ÕÁËÏÐÉÍÁÊÁ Glazing thikness

31 mm

ÌÅÑÏÓ Á / Part A ÊÁÌÐÕËÁ ÐÑÏÖÉË / Curved profiles

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

ÐÑÏÖÉË / PROFILES

109

35


101-082 ÂÁÑÏÓ / Weight

335 gr/m ÐÁ×ÏÓ ÕÁËÏÐÉÍÁÊÁ Glazing thikness

21 mm

Ê Á C ÔÁ A Ñ N Ã C Ç EL È LE ÇÊ D Å

ÐÇ×ÁÊÉ ÉÓÉÏ / Glazing bead flat

ÐÇ×ÁÊÉ ÉÓÉÏ / Glazing bead flat

101-080

ÐÇ×ÁÊÉ ÉÓÉÏ / Glazing bead flat

101-082A ÂÁÑÏÓ / Weight

367 gr/m ÐÁ×ÏÓ ÕÁËÏÐÉÍÁÊÁ Glazing thikness

21 mm

ÐÇ×ÁÊÉ ÉÓÉÏ / Glazing bead flat

101-083

ÂÁÑÏÓ / Weight

ÂÁÑÏÓ / Weight

289 gr/m

310 gr/m

ÐÁ×ÏÓ ÕÁËÏÐÉÍÁÊÁ Glazing thikness

ÐÁ×ÏÓ ÕÁËÏÐÉÍÁÊÁ Glazing thikness

37 mm

25 mm

ÐÇ×ÁÊÉ ÓÔÑÏÃÃÕËÏ / Glazing bead Curved

ÐÇ×ÁÊÉ ÉÓÉÏ / Glazing bead flat

623341

623325A

ÂÁÑÏÓ / Weight

ÂÁÑÏÓ / Weight

298 gr/m

350 gr/m

ÐÁ×ÏÓ ÕÁËÏÐÉÍÁÊÁ Glazing thikness

ÐÁ×ÏÓ ÕÁËÏÐÉÍÁÊÁ Glazing thikness

21 mm

18 mm

ÐÇ×ÁÊÉ ÓÔÑÏÃÃÕËÏ / Glazing bead Curved

ÐÇ×ÁÊÉ ÓÔÑÏÃÃÕËÏ / Glazing bead Curved

101-116

101-119

ÂÁÑÏÓ / Weight

ÂÁÑÏÓ / Weight

232 gr/m

274 gr/m

ÐÁ×ÏÓ ÕÁËÏÐÉÍÁÊÁ Glazing thikness

ÐÁ×ÏÓ ÕÁËÏÐÉÍÁÊÁ Glazing thikness

31 mm

21 mm

ÌÅÑÏÓ Á / Part A ÊÁÌÐÕËÁ ÐÑÏÖÉË / Curved profiles

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

36

109

ÐÑÏÖÉË / PROFILES


ÐÇ×ÁÊÉ ÓÔÑÏÃÃÕËÏ / Glazing bead Curved

ÊÏÕÌÐÙÌÁ ÃÉÁ ÏÂÁËÉÍÁ EX - 51 / Clip for fixed louver EX- 51

101-120

205-014

ÂÁÑÏÓ / Weight

ÂÁÑÏÓ / Weight

297 gr/m

205 gr/m

ÐÁ×ÏÓ ÕÁËÏÐÉÍÁÊÁ Glazing thikness

16 mm

ÐÇ×ÁÊÉ Glazing bead

ÐÁ×ÏÓ ÕÁËÏÐÉÍÁÊÁ Glazing thikness

101-077A 101-078A 623325A 101-082A 623341

21 mm 21 mm 23 mm 26 mm 26 mm

101-076Á

109-02

ÐÁ×ÏÓ ÕÁËÏÐÉÍÁÊÁ ÃÉÁ ÔÁ ÖÕËËÁ 109-06 &109223 Glazing thikness for sashes 109-06 & 109-223

109-09 109-12 109-15 109-49 109-66 109-86

101-076Á

101-076Á

ÐÑÏÓÏ×Ç / CAUTION

109-06 109-223

ÌÅÑÏÓ Á / Part A ÊÁÌÐÕËÁ ÐÑÏÖÉË / Curved profiles

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

ÐÑÏÖÉË / PROFILES

109

37


ÖÕËËÁÑÁÊÉ ÐÁÔÆÏÕÑÉÏÕ / Fixed louver

305-021A

ÖÕËËÁÑÁÊÉ ÐÁÔÆÏÕÑÉÏÕ / Fixed louver

ÖÕËËÁÑÁÊÉ ÐÁÔÆÏÕÑÉÏÕ / Fixed louver

305-022

305-023

ÂÁÑÏÓ / Weight

ÂÁÑÏÓ / Weight

ÂÁÑÏÓ / Weight

606 gr/m

592 gr/m

491 gr/m

ÖÕËËÁÑÁÊÉ ÐÁÔÆÏÕÑÉÏÕ / Fixed louver

ÖÕËËÁÑÁÊÉ ÐÁÔÆÏÕÑÉÏÕ / Fixed louver

ÖÕËËÁÑÁÊÉ ‘’ÏÂÁËÉÍÁ’’ / Fixed louver

305-024

305-028

EX - 51

ÂÁÑÏÓ / Weight

ÂÁÑÏÓ / Weight

ÂÁÑÏÓ / Weight

363 gr/m

408 gr/m

349 gr/m

ÌÅÑÏÓ Á / Part A ÊÁÌÐÕËÁ ÐÑÏÖÉË / Curved profiles

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

38

109

ÐÑÏÖÉË / PROFILES


ÌÅÑÏÓ Â / Part B ÉÓÉÁ ÐÑÏÖÉË / Flat profiles

Ôá ßóéá ðñïößë (MÝñïò B) óõíåñãÜæïíôáé ìüíï ìåôáîý ôïõò. The flat profiles (part B) match only together.

ÐÑÏÖÉË / PROFILES

109

39


ÊÁÓÁ ÉÓÉÁ / Flat frame ÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ Mechanical joint corners

109-301 ÂÁÑÏÓ / Weight

ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

1295 gr/m

109-013 (5505)

219 (5255)

ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

3688 109-106

109-001

3688 (12 x 20 mm)

ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ ÓÅ ÅÎÁÑÔÇÌÁ Machine pressed joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

109-013 (5726)

219 (5757)

ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÅ ÔÁ ‘’Ô’’ ÐÑÏÖÉË 109-309 , 109-310 Assembled with ‘’T’’ profile 109-309, 109-310

ÊÁÓÁ ÉÓÉÁ / Flat frame ÌÏÍÏ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁ Only machine pressed

ÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ Mechanical joint corners

109-302

ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÂÁÑÏÓ / Weight

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

1315 gr/m ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

3688 109-106

109-037

3688 (12 x 20 mm)

ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ ÓÅ ÅÎÁÑÔÇÌÁ Machine pressed joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

109-013 (5726)

219 (5757)

ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÅ ÔÁ ‘’Ô’’ ÐÑÏÖÉË 109-309 , 109-310 Assembled with ‘’T’’ profile 109-309, 109-310

ÌÅÑÏÓ Â / Part B ÉÓÉÁ ÐÑÏÖÉË / Flat profiles

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

40

109

ÐÑÏÖÉË / PROFILES


109-107

Ê Á C ÔÁ A Ñ N Ã C Ç EL È LE ÇÊ D Å

ÖÕËËÏ ÉÓÉÏ / Flat sash ÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ Mechanical joint corners

109-305 ÂÁÑÏÓ / Weight

ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

1614 gr/m

109-002 (5506)

109-011 (5702+5298)

ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

3689

109-011 3689 (12 x 25 mm)

ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ ÓÅ ÅÎÁÑÔÇÌÁ Machine pressed joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

109-002 (5724)

109-011 (5755)

ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÅ ÔÏ ‘’Ô’’ ÐÑÏÖÉË 109-311. Assembled with ‘’T’’ profile 109-311

109-108

Ê Á C ÔÁ A Ñ N Ã C Ç EL È LE ÇÊ D Å

ÖÕËËÏ ÉÓÉÏ ÌÅÃÁËÏ / Flat large sash ÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ Mechanical joint corners

109-306 ÂÁÑÏÓ / Weight

ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

1874 gr/m

109-002 (5506)

109-008 (5510)

ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

3690

3690 (12 x 37 mm)

ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ ÓÅ ÅÎÁÑÔÇÌÁ Machine pressed joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

109-002 (5724)

109-008 (5757)

109-008 ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÅ ÔÏ ‘’Ô’’ ÐÑÏÖÉË 109-311. Assembled with ‘’T’’ profile 109-311

ÌÅÑÏÓ Â / Part B ÉÓÉÁ ÐÑÏÖÉË / Flat profiles

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

ÐÑÏÖÉË / PROFILES

109

41


ÖÕËËÏ ÉÓÉÏ ÅÎÙÔÅÑÉÊÁ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ / External opening flat sash

ÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ Mechanical joint corners

109-307 ÂÁÑÏÓ / Weight

ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

2037 gr/m

109-008 (5510)

109-002 (5506)

ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

3690

3690 (12 x 37 mm)

ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ ÓÅ ÅÎÁÑÔÇÌÁ Machine pressed joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

109-008 (5857)

109-002 (5724)

109-110

109-109

ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÅ ÔÏ ‘’Ô’’ ÐÑÏÖÉË 109-311. Assembled with ‘’T’’ profile 109-311

ÌÐÉÍÉ ÉÓÉÏ / Flat rabbet profile

109-308 109-017 109-111

3688

ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÅ ÔÇÍ ÔÁÐÁ ÌÐÉÍÉ 109-308 (3501) Assembled with rabbet seal plug 109-308 (3501)

ÂÁÑÏÓ / Weight

1395 gr/m ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

3688 (12 x 20 mm)

ÌÅÑÏÓ Â / Part B ÉÓÉÁ ÐÑÏÖÉË / Flat profiles

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

42

109

ÐÑÏÖÉË / PROFILES


ÖÕËËÏ ÉÓÉÏ / Flat sash ÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ Mechanical joint corners

109-318 ÂÁÑÏÓ / Weight

ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

1612 gr/m

109-002 (5506)

109-011 (5702+5298)

109-107 ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

3689 109-005

3689 (12 x 25 mm)

ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ ÓÅ ÅÎÁÑÔÇÌÁ Machine pressed joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

109-002 (5724)

109-011 (5755)

ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÅ ÔÏ ‘’Ô’’ ÐÑÏÖÉË 109-319. Assembled with ‘’T’’ profile 109-319.

ÖÕËËÏ ÉÓÉÏ ÌÅÃÁËÏ / Flat large sash ÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ Mechanical joint corners

109-325 3688

ÂÁÑÏÓ / Weight

ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

2046 gr/m

109-002 (5506)

109-008 (5510)

ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

109-153

3688 (12 x 20 mm) 3689 (12 x 25 mm)

3689 109-153

ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ ÓÅ ÅÎÁÑÔÇÌÁ Machine pressed joint corners ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

109-002 (5724)

109-008 (5857)

ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÅ ÔÏ ‘’Ô’’ ÐÑÏÖÉË 109-319. Assembled with ‘’T’’ profile 109-319.

ÌÅÑÏÓ Â / Part B ÉÓÉÁ ÐÑÏÖÉË / Flat profiles

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

ÐÑÏÖÉË / PROFILES

109

43


‘’Ô’’ ÐÑÏÖÉË / ‘’T’’ Profile

109-309

ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÅ ÔÉÓ ÊÁÓÅÓ 109-301 & 109-302. Assembled with frames 109-301 & 109-302.

ÂÁÑÏÓ / Weight

109-112

1589 gr/m 3688

109-019

ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

3688 (12 x 20 mm)

‘’Ô’’ ÐÑÏÖÉË / ‘’T’’ Profile

109-310

ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÅ ÔÉÓ ÊÁÓÅÓ 109-301 & 109-302. Assembled with frames 109-301 & 109-302.

ÂÁÑÏÓ / Weight

1798 gr/m

109-113

ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

3690

109-021

3690 (12 x 37 mm)

ÌÅÑÏÓ Â / Part B ÉÓÉÁ ÐÑÏÖÉË / Flat profiles

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

44

109

ÐÑÏÖÉË / PROFILES


‘’Ô’’ ÐÑÏÖÉË / ‘’T’’ Profile

109-311

ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÅ ÔÁ ÖÕËËÁ 109-305 & 109-306. Assembled with sashes 109-305 & 109-306.

ÂÁÑÏÓ / Weight

109-114

1502 gr/m 3688

109-019 ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

3688 (12 x 20 mm)

‘’Ô’’ ÐÑÏÖÉË / ‘’T’’ Profile

109-319

ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÅ ÔÏ ÖÕËËÏ 109-318. Assembled with sash 109-318.

ÂÁÑÏÓ / Weight

109-114

1475 gr/m 3688

ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

109-102 3688 (12 x 20 mm)

ÌÅÑÏÓ Â / Part B ÉÓÉÁ ÐÑÏÖÉË / Flat profiles

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

ÐÑÏÖÉË / PROFILES

109

45


ÊÁÓÁ ÉÓÉÁ / Flat frame ÌÇ×ÁÍÉÊÅÓ ÃÙÍÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ Mechanical joint corners

109-312 ÂÁÑÏÓ / Weight

ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

1730 gr/m

109-002 (5506)

109-002 (5506)

ÃÙÍÉÅÓ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ ÓÅ ÅÎÁÑÔÇÌÁ Machine pressed joint corners

ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ External

ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ Internal

109-002 (5724)

109-002 (5724)

109-071

ÊÁÔÙÊÁÓÉ / Threshold

109-313 ÂÁÑÏÓ / Weight

772 gr/m

109-118

109-117

ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ / Adaptor profile 109-119

109-314

ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ ÅÍÙÓÇÓ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏÕ 109 ÓÔÏ ÕÁËÏÐÅÔÁÓÌÁ 130 Adaptor profile for 109 frames to curtain wall 130

ÂÁÑÏÓ / Weight

109-120

983 gr/m ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ Insulating bar

ÌÅÑÏÓ Â / Part B ÉÓÉÁ ÐÑÏÖÉË / Flat profiles

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

46

109

ÐÑÏÖÉË / PROFILES


ÐÇ×ÁÊÉ ÉÓÉÏ / Glazing bead flat

ÐÇ×ÁÊÉ ÉÓÉÏ / Glazing bead flat

101-078A

101-079A

ÂÁÑÏÓ / Weight

ÂÁÑÏÓ / Weight

391 gr/m

301 gr/m

ÐÁ×ÏÓ ÕÁËÏÐÉÍÁÊÁ Glazing thikness

ÐÁ×ÏÓ ÕÁËÏÐÉÍÁÊÁ Glazing thikness

ÖÕËËÏÕ / Sash : ÊÁÓÁÓ / Frame :

30 mm 19 mm

ÖÕËËÏÕ / Sash : ÊÁÓÁÓ / Frame :

ÐÇ×ÁÊÉ ÉÓÉÏ / Glazing bead flat

46 mm 34 mm

ÐÇ×ÁÊÉ ÉÓÉÏ / Glazing bead flat

101-082A

101-083

ÂÁÑÏÓ / Weight

ÂÁÑÏÓ / Weight

367 gr/m

310 gr/m

ÐÁ×ÏÓ ÕÁËÏÐÉÍÁÊÁ Glazing thikness

ÐÁ×ÏÓ ÕÁËÏÐÉÍÁÊÁ Glazing thikness

ÖÕËËÏÕ / Sash : ÊÁÓÁÓ / Frame :

36 mm 25 mm

ÖÕËËÏÕ / Sash : ÊÁÓÁÓ / Frame :

40 mm 28 mm

ÐÇ×ÁÊÉ ÉÓÉÏ / Glazing bead flat

ÐÇ×ÁÊÉ ÉÓÉÏ / Glazing bead flat

623325A

705-051

ÂÁÑÏÓ / Weight

ÂÁÑÏÓ / Weight

350 gr/m

386 gr/m

ÐÁ×ÏÓ ÕÁËÏÐÉÍÁÊÁ Glazing thikness

ÐÁ×ÏÓ ÕÁËÏÐÉÍÁÊÁ Glazing thikness

ÖÕËËÏÕ / Sash :

33 mm 21 mm

ÖÕËËÏÕ / Sash :

24 mm

ÊÁÓÁÓ / Frame :

101-082Á

101-082Á

ÊÁÓÁÓ / Frame :

109-301 109-302

109-318 109-325

ÌÅÑÏÓ Â / Part B ÉÓÉÁ ÐÑÏÖÉË / Flat profiles

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

ÐÑÏÖÉË / PROFILES

109

47


48

109

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS


ÌÅÑÏÓ Á / Part A ÊÁÌÐÕËÁ ÐÑÏÖÉË / Curved profiles

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS

109

49


ÐÁÑÁÈÕÑÏ ÓÔÁÈÅÑÏ FIXED WINDOW Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square Èåñìïìïíùôéêü õëéêü High insulation material ÔÜðá íåñï÷ýôç Plastic cover for draining holes

1.

1 , 1a

109-002

219

3688

Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square Èåñìïìïíùôéêü õëéêü High insulation material ÔÜðá íåñï÷ýôç Plastic cover for draining holes

1a.

109-007 109-002

3690

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

50

109

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS


ÐÁÑÁÈÕÑÏ ÌÏÍÏÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ-ÁÍÁÊËÉÍÏÌÅÍÏ SINGLE-SASH TILT & TURN WINDOW

2

Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square Èåñìïìïíùôéêü õëéêü High insulation material

109-015 109-014

Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square

3688

ÐëáóôéêÞ ãùíßá åõèõãñáììßóåùò 109 Plastic alignment square 109

ÔÜðá íåñï÷ýôç Plastic cover for draining holes

2.

109-002

219

3688

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS

109

51


ÐÁÑÁÈÕÑÏ ÄÉÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ-ÁÍÁÊËÉÍÏÌÅÍÏ DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW

3

Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square

Èåñìïìïíùôéêü õëéêü High insulation material

109-009

109-011 Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square

3689

ÐëáóôéêÞ ãùíßá åõèõãñáììßóåùò 109 Plastic alignment square 109

ÔÜðá íåñï÷ýôç Plastic cover for draining holes

3. 109-002

219

3688

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

52

109

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS


ÐÁÑÁÈÕÑÏ ÄÉÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ-ÁÍÁÊËÉÍÏÌÅÍÏ DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW

4

Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square Èåñìïìïíùôéêü õëéêü High insulation material

109-009

109-011

3689 ÐëáóôéêÞ ãùíßá åõèõãñáììßóåùò 109 Plastic alignment square 109

4.

3688

ÐëáóôéêÞ ãùíßá åõèõãñáììßóåùò 109 Plastic alignment square 109

109-011 109-009

3689

Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS

109

53


ÐÁÑÁÈÕÑÏ ÄÉÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ-ÁÍÁÊËÉÍÏÌÅÍÏ DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW

5

Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square

Èåñìïìïíùôéêü õëéêü High insulation material

109-009

109-011 Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square

3689 ÐëáóôéêÞ ãùíßá åõèõãñáììßóåùò 109 Plastic alignment square 109

ÔÜðá íåñï÷ýôç Plastic cover for draining holes

5.

109-002

219

3688

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

54

109

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS


ÐÁÑÁÈÕÑÏ ÄÉÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ-ÁÍÁÊËÉÍÏÌÅÍÏ DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW

6

Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square

Èåñìïìïíùôéêü õëéêü High insulation material

109-009

109-011

3689 ÐëáóôéêÞ ãùíßá åõèõãñáììßóåùò 109 Plastic alignment square 109

6.

3688 ÐëáóôéêÞ ãùíßá åõèõãñáììßóåùò 109 Plastic alignment square 109

109-011 109-009

3689

Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS

109

55


ÐÁÑÁÈÕÑÏ ÄÉÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ-ÁÍÁÊËÉÍÏÌÅÍÏ DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW

7

Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square

Èåñìïìïíùôéêü õëéêü High insulation material

109-009

109-011 Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square

3689

Èåñìïìïíùôéêü õëéêü High insulation material

ÐëáóôéêÞ ãùíßá åõèõãñáììßóåùò 109 Plastic alignment square 109

7. ÔÜðá íåñï÷ýôç Plastic cover for draining holes

109-002

219

3688

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

56

109

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS


ÐÁÑÁÈÕÑÏ ÄÉÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ-ÁÍÁÊËÉÍÏÌÅÍÏ DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW

8

Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square

Èåñìïìïíùôéêü õëéêü High insulation material

109-009

109-011

3689 ÐëáóôéêÞ ãùíßá åõèõãñáììßóåùò 109 Plastic alignment square 109

8.

3688

ÐëáóôéêÞ ãùíßá åõèõãñáììßóåùò 109 Plastic alignment square 109

109-011 109-009

3689

Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS

109

57


ÓÕÍÄÕÁÓÌÏÓ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏÕ-ÁÍÁÊËÉÍOÌÅÍÏÕ ÐÁÑÁÈÕÑÏÕ ÌÅ ÓÔÁÈÅÑÏ CONBINATION OF TILT & TURN AND FIXED WINDOW

9

9.

Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square

Èåñìïìïíùôéêü õëéêü High insulation material

109-009

3688 3689

109-011

ÐëáóôéêÞ ãùíßá åõèõãñáììßóåùò 109 Plastic alignment square 109

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

58

109

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS


ÓÕÍÄÕÁÓÌÏÓ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏÕ-ÁÍÁÊËÉÍOÌÅÍÏÕ ÐÁÑÁÈÕÑÏÕ ÌÅ ÓÔÁÈÅÑÏ ÕÐÏ ÃÙÍÉÁ 90Ï CONBINATION OF TILT & TURN WINDOW FORMING 90OANGLE WITH FIXED WINDOW

10 Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square

Èåñìïìïíùôéêü õëéêü High insulation material

90

O

109-009

109-011 Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square

3689 ÐëáóôéêÞ ãùíßá åõèõãñáììßóåùò 109 Plastic alignment square 109

109-002

219

3688

219

36

90

10.

3688

Èåñìïìïíùôéêü õëéêü High insulation material

109-002

Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS

109

59


ÃÙÍÉÁ ÔÏÐÏÈÅÔÇÓÇÓ 135Ï APLLICATION ANGLE 135O

11

135 Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square

Èåñìïìïíùôéêü õëéêü High insulation material

109-002

219

3688

11.

8

219

109-002

36

88

368

Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

60

109

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS

Ï


ÃÙÍÉÁ ÔÏÐÏÈÅÔÇÓÇÓ ÁÐÏ 90Ï ÅÙÓ 200Ï APLLICATION ANGLE 90O ÅÙÓ 200O

12

Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square

Èåñìïìïíùôéêü õëéêü High insulation material

O

90 - 200 109-002

Ï

219

3688

219

36

Èåñìïìïíùôéêü õëéêü High insulation material

88

12. 109-002

Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS

109

61


ÐÁÑÁÈÕÑÏ ÌÅ ÅÍÉÁÉÁ ÊÁÓÁ UNIFORM FRAME WINDOW

13

ÐÑÏÓÏ×Ç! Ç ÊÁÓÁ 109-207 ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÏÍÏ ÌÅ ÔÁ ÖÕËËÁ ÐÁÔÆÏÕÑÉÏÕ 101-026 101-026 101-026C 101-027.

13.

Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square Èåñìïìïíùôéêü õëéêü High insulation material

109-009

101-075

109-011 Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square

3689

Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square ÔÜðá íåñï÷ýôç Plastic cover for draining holes

3688

Ìç÷áíéêÞ ãùíßá óõíäÝóåùò êÜóáò 219 Mechanical joint corner No 219 for frame

Êëßìáêá / scale = free

62

109

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS

ÐëáóôéêÞ ãùíßá åõèõãñáììßóåùò 109 Plastic alignment square 109


ÐÁÑÁÈÕÑÏ ÌÅ ÅÍÉÁÉÁ ÊÁÓÁ UNIFORM FRAME WINDOW

ÐÑÏÓÏ×Ç! Ç ÊÁÓÁ 109-208 ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ÌÏÍÏ ÌÅ ÔÁ ÖÕËËÁ ÐÁÔÆÏÕÑÉÏÕ 101-026 101-026 101-026C 101-027.

13

14.

Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square Èåñìïìïíùôéêü õëéêü High insulation material

109-009

101-075

109-011 Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square

3689

Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square ÔÜðá íåñï÷ýôç Plastic cover for draining holes

3688

ÐëáóôéêÞ ãùíßá åõèõãñáììßóåùò 109 Plastic alignment square 109

Êëßìáêá / scale = free

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS

109

63


ÐÏÑÔÁ ÌÏÍÏÖÕËËÇ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÇ SINGLE-SASH OPENING DOOR

15

15.

109-043 (4102)

219 (5757)

3688

ÐëáóôéêÞ ãùíßá åõèõãñáììßóåùò 109 Plastic alignment square 109

Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square

109-008 (5857)

109-013 (5726)

3690 Èåñìïìïíùôéêü õëéêü High insulation material

Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

64

109

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS


ÐÏÑÔÁ ÌÏÍÏÖÕËËÇ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÇ SINGLE-SASH OPENING DOOR

Èåñìïìïíùôéêü õëéêü High insulation material

16 , 17

16. 3688

Èåñìïìïíùôéêü õëéêü High insulation material

17. 3690

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS

109

65


ÐÏÑÔÁ ÌÏÍÏÖÕËËÇ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÇ SINGLE-SASH OPENING DOOR

ÔÜðá íåñï÷ýôç Plastic cover for draining holes Èåñìïìïíùôéêü õëéêü High insulation material

18

3689

18.

3689

3689

ÂïõñôóÜêé Íï 8 Strip brush No 8

3689

ÂïõñôóÜêé Íï 8 Strip brush No 8

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

66

109

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS


ÐÏÑÔÁ ÌÏÍÏÖÕËËÇ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÇ SINGLE-SASH OPENING DOOR

14

14.

Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square

109-043 (4102)

109-013 (5726)

3688

3690

219 (5757) 109-008 (5857)

ÐëáóôéêÞ ãùíßá åõèõãñáììßóåùò 109 Plastic alignment square 109

Èåñìïìïíùôéêü õëéêü High insulation material

ÌåíôåóÝò 4019 Hinge 4019

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS

109

67


ÐÏÑÔÁ ÄÉÖÕËËÇ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÇ DOUBLE-SASH OPENING DOOR

Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square

15

Èåñìïìïíùôéêü õëéêü High insulation material

109-013 (5726)

109-008

3690 ÐëáóôéêÞ ãùíßá åõèõãñáììßóåùò 109 Plastic alignment square 109

15.

3688

ÐëáóôéêÞ ãùíßá åõèõãñáììßóåùò 109 Plastic alignment square 109

109-008 (5857)

109-013 (5726)

3690

Èåñìïìïíùôéêü õëéêü High insulation material

Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

68

109

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS


ÐÏÑÔÁ ÌÏÍÏÖÕËËÇ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÇ ÅÎÙÔÅÑÉÊÁ OUTWARD OPENING SINGLE-SASH DOOR

16

16. ÐëáóôéêÞ ãùíßá åõèõãñÜììéóåùò 109 Plastic alignment square 109

219 (5757)

109-043 (4102)

3688

Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square

108-007 (5722)

109-002 95724)

ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ Inner space 3690 Èåñìïìïíùôéêü õëéêü High insulation material

Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS

109

69


ÐÏÑÔÁ ÄÉÖÕËËÇ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÇ ÅÎÙÔÅÑÉÊÁ OUTWARD OPENING DOUBLE-SASH DOOR

17

Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square Èåñìïìïíùôéêü õëéêü High insulation material

109-002 95724)

108-007 (5722) 3690 ÐëáóôéêÞ ãùíßá åõèõãñáììßóåùò 109 Plastic alignment square 109

17. 3688

ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ Inner space

ÐëáóôéêÞ ãùíßá åõèõãñáììßóåùò 109 Plastic alignment square 109

108-007 (5722)

109-002 95724)

3690

Èåñìïìïíùôéêü õëéêü High insulation material

Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square

Êëßìáêá / scale = free

70

109

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS


ÐÁÑÁÈÕÑÏ ÌÏÍÏÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ-ÁÍÁÊËÉÍÏÌÅÍÏ SINGLE-SASH TILT & TURN WINDOW

18 Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square Èåñìïìïíùôéêü õëéêü High insulation material

109-009 (5725) 109-011 (5755)

3689

Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square

ÐëáóôéêÞ ãùíßá åõèõãñáììßóåùò 109 Plastic alignment square 109

18. 109-009 (5725)

3688

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS

109

71


72

109

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS


ÌÅÑÏÓ Â / Part B ÉÓÉÁ ÐÑÏÖÉË / Flat profiles

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS

109

73


ÐÁÑÁÈÕÑÏ ÓÔÁÈÅÑÏ FIXED WINDOW Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square Èåñìïìïíùôéêü õëéêü High insulation material ÔÜðá íåñï÷ýôç Plastic cover for draining holes

1.

1,2

109-013 (5726)

219 (5757)

3688

Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square Èåñìïìïíùôéêü õëéêü High insulation material ÔÜðá íåñï÷ýôç Plastic cover for draining holes

2.

109-013 (5726)

219 (5757)

3688

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

74

109

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS


ÐÁÑÁÈÕÑÏ ÓÔÁÈÅÑÏ ÌÅ ×ÙÑÉÓÌÁTA FIXED WINDOW WITH PARTITIONS

3 , 4.

3. 3688 Èåñìïìïíùôéêü õëéêü High insulation material

4.

Èåñìïìïíùôéêü õëéêü High insulation material

3690

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS

109

75


ÐÁÑÁÈÕÑÏ ÌÏÍÏÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ-ÁÍÁÊËÉÍÏÌÅÍÏ SINGLE-SASH TILT & TURN WINDOW

3

Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square Èåñìïìïíùôéêü õëéêü High insulation material

3. 109-002 (5724) 109-011 (5755)

Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square

3689 ÐëáóôéêÞ ãùíßá åõèõãñáììßóåùò 109 Plastic alignment square 109 ÔÜðá íåñï÷ýôç Plastic cover for draining holes

109-013 (5726)

219 (5757)

3688

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

76

109

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS


ÐÁÑÁÈÕÑÏ ÌÏÍÏÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ-ÁÍÁÊËÉÍÏÌÅÍÏ SINGLE-SASH TILT & TURN WINDOW

4

Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square

Èåñìïìïíùôéêü õëéêü High insulation material

4.

109-002 (5724) 109-011 (5755)

Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square

3689

ÔÜðá íåñï÷ýôç Plastic cover for draining holes

ÐëáóôéêÞ ãùíßá åõèõãñáììßóåùò 109 Plastic alignment square 109

109-013 (5726)

219 (5757)

3688

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS

109

77


ÐÁÑÁÈÕÑÏ ÄÉÖÕËËÏ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ-ÁÍÁÊËÉÍÏÌÅÍÏ DOUBLE-SASH TILT & TURN WINDOW

5

Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square

Èåñìïìïíùôéêü õëéêü High insulation material

109-002 (5724) 109-011 (5755)

3689 ÐëáóôéêÞ ãùíßá åõèõãñáììßóåùò 109 Plastic alignment square 109

5. 3688 ÐëáóôéêÞ ãùíßá åõèõãñáììßóåùò 109 Plastic alignment square 109

109-011 (5755) 109-002 (5724)

ÔÜðá ìðéíß 109-308 Plastic end cap 109-308

3689

Ãùíßá åõèõãñáììßóåùò INOX INOX alignment square

Ìðéíß 109-308 Adjoining profile 109-308

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

78

109

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS


ÐÏÑÔÁ ÌÏÍÏÖÕËËÇ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÇ SINGLE-SASH OPENING DOOR

6

6.

Èåñìïìïíùôéêü õëéêü High insulation material

3688

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

80

109

/ SECTIONS ÔÏÌÅÓÔÏÌÅÓ / SECTIONS

109

79


ÔÁÐÁ ÌÐÉÍÉ 109-18 PLASTIC END CAP 109-18

ÔÜðá ìðéíß 109-18

Âßäá 8×1

1/ 2”

109-18

109-18

Êëßìáêá / scale = 1 : 2

80

109

ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ / ACCESSORIES


ÐËÁÓÔÉÊÇ ÔÁÐÁ ÃÉÁ ÐÑÏÖÉË ÍÅÑÏ×ÕÔÇ 109-071 PLASTIC PLUG FOR DRAINIG PROFILE 109-071

109-09

109-071 ÔÜðá íåñï÷ýôç 109-071

Âßäá 8×1

1/ 4”

109-071

ÔÜðá íåñï÷ýôç 109-071

Êëßìáêá / scale = 1 : 2

ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ / ACCESSORIES

109

81


ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ / ACCESSORIES

ÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ No 109002

Mechanical aluminium joint corner No 109002

5506 For profiles: 109-02, 109-39, 109-41, 109-79, 109-305, 109-306, 109-318, 109-325

ÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ No 109008

Mechanical aluminium joint corner No 109008

5510 For profiles: 109-09, 109-200, 109-306, 109-307, 109-325

ÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ No 109009

Mechanical aluminium joint corner No 109009

5504 For profiles: 109-06, 109-12, 109-66, 109-85, 109-86, 109-223

5702

ÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ No 109011

Mechanical aluminium joint corner No 109011

5298

ÐÑÏÓÈÇÊÇ ÃÙÍÉÁÓ 109011

Additional part for joint corner 109011 Þ

ÊÙÄÉÊÏÓ 5246

Þ

ÊÙÄÉÊÏÓ 5314

For profiles: 109-06, 109-12, 109-66, 109-223, 109-305, 109-318

ÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ No 109013

Mechanical aluminium joint corner No 109013

5505 For profiles: 109-09, 109-200, 109-301, 109-302

5703

ÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ No 109014

Mechanical aluminium joint corner No 109014

5153

ÐÑÏÓÈÇÊÇ ÃÙÍÉÁÓ 109014

Additional part for joint corner 109014

For profiles: 109-86

82

109

ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ / ACCESSORIES


ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ / ACCESSORIES

ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ ÖÕËËÏÕ Íï 7000

Aluminium joint corner for sash No 7000

5198 For profiles: 109-85

5255

ÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ ÊÁÓÁÓ 219

Mechanical joint corner No 219 for frame

ÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ No 109-049

Mechanical aluminium joint corner No 109-049

4133 For profiles: 109-49

5599

ÃÙÍÉÁ ÅÕÈÕÃÑÁÌÌÉÓÇÓ ÉÍÏ×

INOX alignment square

5046

ÐËÁÓÔÉÊÇ ÃÙÍÉÁ ÅÕÈÕÃÑÁÌÌÉÓÇÓ 109

Plastic alignment square 109

ÃÙÍÉÁ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ No 109002

Extruded aluminium press corner No 109002

5724 For profiles: 109-02, 109-39, 109-41, 109-79, 109-305, 109-306, 109-318, 109-325

ÃÙÍÉÁ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ No 109-007

Mechanical aluminium press corner No 109-007

5897 For profiles: 109-39

ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ / ACCESSORIES

109

83


ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ / ACCESSORIES

ÃÙÍÉÁ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ No 109008

Extruded aluminium press corner No 109008

5857 For profiles: 109-09, 109-200, 109-306, 109-307, 109-325

ÃÙÍÉÁ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ No 109009

Extruded aluminium press corner No 109009

5725 For profiles: 109-06, 109-12, 109-66, 109-85, 109-86, 109-223

ÃÙÍÉÁ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ No 109011

Extruded aluminium press corner No 109011

5755 For profiles: 109-06, 109-12, 109-66, 109-223, 109-305, 109-318

ÃÙÍÉÁ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ No 109013

Extruded aluminium press corner No 109013

5726 For profiles: 109-09, 109-200, 109-301, 109-302

ÃÙÍÉÁ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ No 109014

Extruded aluminium press corner No 109014

5756 For profiles: 109-15, 109-86

ÃÙÍÉÁ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ No 109015

Mechanical aluminium press corner No 109015

5727 For profiles: 109-15

ÃÙÍÉÁ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ No 109-038

Mechanical aluminium press corner No 109-038

5898 For profiles: 109-79, 109-201

84

109

ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ / ACCESSORIES


ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ / ACCESSORIES

ÃÙÍÉÁ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ No 219

Mechanical aluminium press corner No 219

5757 For profiles: 109-02, 109-41,109-43, 109-44, 109-46, 109-51, 109-94, 109-99, 109-207, 109-208, 109-218, 109-219, 109-227, 109-228, 109-301, 109-302

ÃÙÍÉÁ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ No 108-007

Extruded aluminium press corner No 108-007

5722 For profiles: 109-49

4102 4102

ÃÙÍÉÁ ÃÙÍÉÁÓÔÑÁÓ No 109-043 (ÃÉÁ ÊÁÓÁ 109-51)

Mechanical aluminium press corner No 109-043 (for frame 109-051)

5819

ÔÁÐÁ No 109-050

Plug 109-050

3686

ÔÁÐÁ ÃÉÁ ÖÕËËÏ ÐÁÍÔÆÏÕÑÉÏÕ No 101-026Â

Plastic plug for shutter profile No 109-026B

5152

ÔÁÐÁ ÃÉÁ ÌÐÉÍÉ No 109-18

Rabbet sealing plug No 109-18

5829

ÔÁÐÁ ÍÅÑÏ×ÕÔÇ 109-071

Plastic plug for profile 109-071

ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ / ACCESSORIES

109

85


ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ / ACCESSORIES

86

5017

ÍÅÑÏ×ÕÔÇÓ ÐËÁÓÔÉÊÏÓ ÊÁÓÁÓ

Plastic cover for draining holes

5319

ÊËÉÐ ÃÉÁ ÐÇ×ÁÊÉ

Glazing bead clip

ÌÅÍÔÅÓÅÓ 4019

Hinge 4019

5070

ËÅÕÊÏÓ

White

5243

ÌÁÕÑÏÓ

Black

5019

ÊÁÖÅ

Brown

ÌÁÓÊÏÕËÏ ALBIO

ALBIO Pivot-type Hinge

5219

Íï 9

Íï 9

5223

Íï 13

Íï 13

5184

Íï 15

Íï 15

ÌÁÓÊÏÕËÏ ÌÅÍÔÅÓÅÓ ËÅÕÊÏÓ - ÌÁÕÑÏÓ

Pivot-type Hinge White - Black

5516

18 cm

18 cm

5557

14 cm

14 cm

5513

10 cm

10 cm

ÁÅÑÏÐËÁÍÁÊÉ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ

Aluminium latch for transom

5622

ËÅÕÊÏ

White

5623

ÌÁÕÑÏ

Black

ÃÙÍÉÁ ÃÉÁ ÐÇ×ÁÊÉ 4183/4169

Aluminium corner for glazing bead 4183/4169

5140

ËÅÕÊÇ

White

5121

ÁÍÏÄÉÙÌÅÍÇ ËÅÕÊÇ

Anodised white

109

ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ / ACCESSORIES


ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ / ACCESSORIES

ÔÁÐÅÓ ÍÅÑÏ×ÕÔÇ (ÆÅÕÃÏÓ)

Plastic plugs for draining profile

* ÃÉÁ ÐÑÏÖÉË 108-057

FOR PROFILE 108-057

ÊËÅÉÄÁÑÉÁ

Lock

5550

30 mm

30 mm

5549

35 mm

35 mm

ÊËÅÉÄÁÑÉÁ ÌÅ ÌÐÉËÉÁ

Roller lock

5558

30 mm

30 mm

5559

35 mm

35 mm

5548

ÊËÅÉÄÁÑÉÁ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÔÑÉÙÍ ÓÇÌÅÉÙÍ

3-point safety lock

5482

ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ ÔÑÉÙÍ ÓÇÌÅÉÙÍ

3-point safety lock accessories

5327

ÐÁÔÆÏÕÑÏÂÅÑÃÁ 1.40 m

Shutter bar 1.40 m (Kit)

5328

ÐÁÔÆÏÕÑÏÂÅÑÃÁ 2.20 m

Shutter bar 2.20 m (Kit)

5194

ÓÕÑÔÇÓ ÐËÁÓÔÉÊÏÓ (ÓÅÔ)

Plastic bolt (Set)

ÐÅÑÓÉÄÁ NACO (ÄÉÁÖÏÑÙÍ ÄÉÁÓÔÁÓÅÙÍ)

NACO BLINDS (Various dimensions)

732mm ùò 1380mm

732mm to 1380mm

3477

5269 => 5281

ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ / ACCESSORIES

109

87


ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ / ACCESSORIES

88

5018

ÐËÁÓÔÉÊÁ ÐÅÑÓÉÄÁÓ ÁÑÉÓÔÅÑÁ-ÄÅÎÉÁ

Plastic plugs for blinds Left - Right

5648

ËÁÓÔÉ×Ï ÊÅÍÔÑÉÊÏ Íï 60 A (EPDM)

Central gasket Íï 60 A (EPDM)

5632

ÃÙÍÉÁ ÃÉÁ ËÁÓÔÉ×Ï Íï 60 (EPDM)

Gasket corner Íï 60 (EPDM)

5004

ËÁÓÔÉ×Ï ÓÔÇÑÉÎÇÓ ÔÆÁÌÉÏÕ Íï 42 (EPDM)

Glazing gasket Íï 42 (EPDM)

5004

ËÁÓÔÉ×Ï ÓÔÇÑÉÎÇÓ ÔÆÁÌÉÏÕ Íï 43 (EPDM)

Glazing gasket Íï 43 (EPDM)

5004

ËÁÓÔÉ×Ï ÓÔÇÑÉÎÇÓ ÔÆÁÌÉÏÕ Íï 43A (EPDM)

Glazing gasket Íï 43A (EPDM)

5119

ËÁÓÔÉ×Ï Íï 4 (EPDM)

Bubble gasket Íï 4 (EPDM)

109

ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ / ACCESSORIES


ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ / ACCESSORIES

5577 5254

ËÁÓÔÉ×Ï Íï 70 (EPDM)

5254

ÂÏÕÑÔÓÁÊÉ ÓÔÅÃÁÍÙÓÇÓ Íï8

3688

3689

Gasket Íï 70 (EPDM)

Strip brush No8

ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ (2m) (12 X 20 mm)

ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ (2m) (12 X 25 mm)

High insulating bar (2m) (12 X 20 mm) 3688

High insulating bar (2m) (12 X 25 mm) 3689

3690

ÈÅÑÌÏÌÏÍÙÔÉÊÇ ÂÅÑÃÁ (2m) (12 X 37 mm)

High insulating bar (2m) (12 X 37 mm)

ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ / ACCESSORIES

3690

109

89


ÌÅÔÑÁ ÊÏÐÇÓ (ÅÓÙÔÅÑÉÊÁ) CUTTING DIMENSIONS (INNER)

ÐÁÑÁÈÕÑÏ ÌÏÍÏÖÕËËÏ Single - sash window ÏÄÇÃÉÅÓ ÊÏÐÇÓ ÖÕËËÏÕ ÕØÏÓ: ÌåôñÜìå ôçí êÜóá ÌÅÓÁ-ÌÅÓÁ êáé ðñïóèÝôïõìå 11 mm.

ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ Height of sash

= H + 10 mm

ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ Width of sash

= L + 10 mm

H

ÐËÁÔÏÓ: ÌåôñÜìå ôçí êÜóá ÌÅÓÁ-ÌÅÓÁ êáé ðñïóèÝôïõìå 11 mm.

ÐÁÑÁÈÕÑÏ ÄÉÖÕËËÏ Double - sash window ÏÄÇÃÉÅÓ ÊÏÐÇÓ ÖÕËËÙÍ ÕØÏÓ: ÌåôñÜìå ôçí êÜóá ÌÅÓÁ-ÌÅÓÁ êáé ðñïóèÝôïõìå 11 mm. ÐËÁÔÏÓ: ÌåôñÜìå ôçí êÜóá ÌÅÓÁ-ÌÅÓÁ ,ðñïóèÝôïõìå 4 mm êáé äéáéñïýìå äéá 2. ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ Height of sash ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ Width of sash

= H + 10 mm =

L+4 2

mm

L

90

109

ÌÅÔÑÁ ÊÏÐÇÓ / CUTTING DIMENSIONS


ÌÅÔÑÁ ÊÏÐÇÓ (ÅÎÙÔÅÑÉÊÁ) CUTTING DIMENSIONS (OUTER)

ÐÁÑÁÈÕÑÏ ÌÏÍÏÖÕËËÏ Single - sash window ÌÅÔÑÁ ÊÏÐÇÓ ÃÉÁ ÊÁÓÅÓ Cutting dimensions for frames 109-02 109-43 109-46 109-94 109-207 109-218 109-41 109-44 109-51 109-99 109-208 109-219

109-227 109-301 109-228 109-302

ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ Height of sash

S = H - 50 mm

ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ Width of sash

W = L - 50 mm

ÌÅÔÑÁ ÊÏÐÇÓ ÃÉÁ ÊÁÓÅÓ Cutting dimensions for frames

S = H - 58 mm

ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ Width of sash

W = L - 58 mm

S

ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ Height of sash

H

109-85

ÌÅÔÑÁ ÊÏÐÇÓ ÃÉÁ ÊÁÓÅÓ Cutting dimensions for frames

109-79 109-201 ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ Height of sash

S = H - 67 mm

ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ Width of sash

W = L - 67 mm

ÌÅÔÑÁ ÊÏÐÇÓ ÃÉÁ ÊÁÓÅÓ Cutting dimensions for frames

109-39 ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ Height of sash

S = H - 84 mm

ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ Width of sash

W = L - 84 mm

L W

ÌÅÔÑÁ ÊÏÐÇÓ / CUTTING DIMENSIONS

109

91


ÌÅÔÑÁ ÊÏÐÇÓ (ÅÎÙÔÅÑÉÊÁ) CUTTING DIMENSIONS (OUTER)

ÐÁÑÁÈÕÑÏ ÄÉÖÕËËÏ Double - sash window ÌÅÔÑÁ ÊÏÐÇÓ ÃÉÁ ÊÁÓÅÓ Cutting dimensions for frames 109-02 109-43 109-46 109-94 109-207 109-218 109-41 109-44 109-51 109-99 109-208 109-219 ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ Height of sash

109-227 109-301 109-228 109-302

S = H - 50 mm

ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ Width of sash

W =

L - 56 mm 2

ÌÅÔÑÁ ÊÏÐÇÓ ÃÉÁ ÊÁÓÅÓ Cutting dimensions for frames

109-85 ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ Height of sash

W =

L - 64 mm 2

S

ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ Width of sash

H

S = H - 58 mm

ÌÅÔÑÁ ÊÏÐÇÓ ÃÉÁ ÊÁÓÅÓ Cutting dimensions for frames

109-79 109-201 ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ Height of sash

S = H - 67 mm

ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ Width of sash

W =

L - 73 mm 2

ÌÅÔÑÁ ÊÏÐÇÓ ÃÉÁ ÊÁÓÅÓ Cutting dimensions for frames

109-39 ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ Height of sash

S = H - 84 mm

ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ Width of sash

W =

ÕØÏÓ ÌÐÉÍÉ Height of Adjoining Profile

L - 90 mm 2

S - 73 mm

L w

92

109

w

ÐÑÅÓÁ / PRESS MACHINE


ÌÅÔÑÁ ÊÏÐÇÓ (ÅÓÙÔÅÑÉÊÁ) CUTTING DIMENSIONS (INNER)

ÐÁÔÆÏÕÑÉ ÄÉÖÕËËÏ / Double-sash shutter

ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ Height of sash

= H + 11 mm

ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ Width of sash

=

L+4 2

H

ÏÄÇÃÉÅÓ ÊÏÐÇÓ ÖÕËËÏÕ ÕØÏÓ: ÌåôñÜìå ôçí êÜóá ÌÅÓÁ-ÌÅÓÁ êáé ðñïóèÝôïõìå 11 mm. ÐËÁÔÏÓ: ÌåôñÜìå ôçí êÜóá ÌÅÓÁ-ÌÅÓÁ, ðñïóèÝôïõìå 4 mm êáé äéáéñïýìå äéÜ 2. SASH CUTTING INSTRUCTIONS HEIGHT: Measure the inner frame distance and add 11mm. WIDTH: Measure the inner frame distance ,add 4mm and then divide by 2.

mm

ÐÁÔÆÏÕÑÉ ÔÑÉÖÕËËÏ / Triple-sash shutter ÏÄÇÃÉÅÓ ÊÏÐÇÓ ÖÕËËÏÕ ÕØÏÓ: ÌåôñÜìå ôçí êÜóá ÌÅÓÁ-ÌÅÓÁ êáé ðñïóèÝôïõìå 11 mm. ÐËÁÔÏÓ: ÌåôñÜìå ôçí êÜóá ÌÅÓÁ-ÌÅÓÁ, ðñïóèÝôïõìå 37 mm, äéáéñïýìå äéÜ 3 (êáé ôï ìåóáßï öýëëï -40 mm). SASH CUTTING INSTRUCTIONS HEIGHT: Measure the inner frame distance and add 11mm. WIDTH: Measure the inner frame distance,add 37mm and then divide by 3, (from the middle sash subtract 40mm). ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ Height of sash

= H + 11 mm

ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ Width of sash

=

L + 37 mm 3

ÐÁÔÆÏÕÑÉ ÔÅÔÑÁÖÕËËÏ / Four-sash shutter ÏÄÇÃÉÅÓ ÊÏÐÇÓ ÖÕËËÏÕ ÕØÏÓ: ÌåôñÜìå ôçí êÜóá ÌÅÓÁ-ÌÅÓÁ êáé ðñïóèÝôïõìå 11 mm. ÐËÁÔÏÓ: ÌåôñÜìå ôçí êÜóá ÌÅÓÁ-ÌÅÓÁ, ðñïóèÝôïõìå 72 mm, äéáéñïýìå äéÜ 4 (Ãéá êáèÝíá áðü ôá äõï ìåóáßá öýëëá áöáéñïýìå -40 mm). SASH CUTTING INSTRUCTIONS HEIGHT: Measure the inner frame distance and add 11mm. WIDTH: Measure the inner frame distance, add 72mm and then divide by 4, (for each one of the two middle sashes subtract 40mm). ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ Height of sash

= H + 11 mm

ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ Width of sash

=

L + 72 mm 4

L

ÌÅÔÑÁ ÊÏÐÇÓ / CUTTING DIMENSIONS

109

93


ÌÅÔÑÁ ÊÏÐÇÓ (ÅÎÙÔÅÑÉÊÁ) CUTTING DIMENSIONS (OUTER)

ÐÁÔÆÏÕÑÉ ÄÉÖÕËËÏ / Double-sash shutter ÌÅÔÑÁ ÊÏÐÇÓ ÃÉÁ ÊÁÓÅÓ Cutting dimensions for frames

S

ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ Height of sash ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ Width of sash

S = H - 49

mm

L - 56 2

mm

W =

w

w L

94

109

ÌÅÔÑÁ ÊÏÐÇÓ / CUTTING DIMENSIONS

H

109-207 109-208


ÌÅÔÑÁ ÊÏÐÇÓ (ÅÎÙÔÅÑÉÊÁ) CUTTING DIMENSIONS (OUTER)

ÐÁÔÆÏÕÑÉ ÔÑÉÖÕËËÏ / Triple-sash shutter ÌÅÔÑÁ ÊÏÐÇÓ ÃÉÁ ÊÁÓÅÓ Cutting dimensions for frames

109-207 109-208

S

ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ Height of sash

S =

H - 49

mm

ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ width of sash

W=

L - 22 3

mm

W

W - 40 mm

H

ÏÄÇÃÉÅÓ ÊÏÐÇÓ ÖÕËËÏÕ ÕØÏÓ: ÌåôñÜìå ôçí êÜóá ÅÎÙ-ÅÎÙ êáé áöáéñïýìå 49 mm. ÐËÁÔÏÓ: ÌåôñÜìå ôçí êÜóá ÅÎÙ-ÅÎÙ, áöáéñïýìå 22 mm, êáé äéáéñïýìå äéÜ 3 ( Ôï ìåóáßï öýëëï -40 mm). SASH CUTTING INSTRUCTIONS HEIGHT: Measure the outer frame distance and subtract 49mm. WIDTH: Measure the outer frame distance, subtract 22mm and then divide by 3, (from the middle sash subtract 40mm).

W

L

ÌÅÔÑÁ ÊÏÐÇÓ / CUTTING DIMENSIONS

109

95


ÌÅÔÑÁ ÊÏÐÇÓ (ÅÎÙÔÅÑÉÊÁ) CUTTING DIMENSIONS (OUTER)

ÐÁÔÆÏÕÑÉ ÔÅÔÑÁÖÕËËÏ / Four-sash shutter ÌÅÔÑÁ ÊÏÐÇÓ ÃÉÁ ÊÁÓÅÓ Cutting dimensions for frames

109-207 109-208

ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ Height of sash ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ width of sash

W

S

S = H - 49 mm W =

L + 12 mm 4

W

W

L

96

109

ÌÅÔÑÁ ÊÏÐÇÓ / CUTTING DIMENSIONS

W

H

ÏÄÇÃÉÅÓ ÊÏÐÇÓ ÖÕËËÏÕ ÕØÏÓ: ÌåôñÜìå ôçí êÜóá ÅÎÙ-ÅÎÙ êáé áöáéñïýìå 49 mm. ÐËÁÔÏÓ: ÌåôñÜìå ôçí êÜóá ÅÎÙ-ÅÎÙ, ðñïóèÝôïõìå 12 mm, êáé äéáéñïýìå äéÜ 4 ( Ôá äõï ìåóáßá öýëëá -40 mm). SASH CUTTING INSTRUCTIONS HEIGHT: Measure the outer frame distance and subtract 56mm. WIDTH: Measure the outer frame distance, add 12mm and then divide by 4, (for each one of the two middle sashes subtract 40mm).


ÌÅÔÑÁ ÊÏÐÇÓ CUTTING DIMENSIONS

ÕØÏÓ: ÌåôñÜìå ôçí êÜóá ÌÅÓÁ-ÌÅÓÁ êáé áöáéñïýìå 9 mm.

ÌÅÔÑÁ ÊÏÐÇÓ / CUTTING DIMENSIONS

H

H - 9 mm

109-24

ÊÏÐÇ ÖÕËËÏÕ ÐÏÑÔÁÓ ÌÅ ÔÁÌÐËÁ 109-24

109

97


ÌÅÔÑÁ ÊÏÐÇÓ CUTTING DIMENSIONS

ÊÏÐÇ ÖÕËËÏÕ ÐÏÑÔÁÓ ÌÅ ÊÏÕÌÐÙÌÁ 109-050 ÕØÏÓ: ÌåôñÜìå ôçí êÜóá ÌÅÓÁ-ÌÅÓÁ êáé áöáéñïýìå 8 mm.

109-050

H

H - 8 mm

98

109

ÌÅÔÑÁ ÊÏÐÇÓ / CUTTING DIMENSIONS


ÌÅÔÑÁ ÊÏÐÇÓ CUTTING DIMENSIONS

ÌÅÔÑÁ ÊÏÐÇÓ ÖÕÓÏÕÍÁÓ ÃÉÁ ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏ ROTO ÖÕÓÏÕÍÁ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÇ ÏÄÇÃÉÅÓ ÊÏÐÇÓ ÖÕËËÙÍ

ÖÕËËÁ

ÐËÁÔÏÓ: ÌåôñÜìå ôçí êÜóá ÌÅÓÁ-ÌÅÓÁ, êáé ðñïóèÝôïõìå 3,6 åê. / 2 (ôï äåýôåñï öýëëï -3,3 åê. ìéêñüôåñï).

3

ÐËÁÔÏÓ: ÌåôñÜìå ôçí êÜóá ÌÅÓÁ-ÌÅÓÁ, êáé ðñïóèÝôïõìå 5,75 åê. / 3 (ôï äåýôåñï öýëëï -6,25 åê. ìéêñüôåñï).

4

ÐËÁÔÏÓ: ÌåôñÜìå ôçí êÜóá ÌÅÓÁ-ÌÅÓÁ, êáé ðñïóèÝôïõìå 8,25 åê. / 4 (ôï äåýôåñï öýëëï -6,25 åê. & ôï ôÝôáñôï öýëëï -3,3 åê. ìéêñüôåñá).

5

ÐËÁÔÏÓ: ÌåôñÜìå ôçí êÜóá ÌÅÓÁ-ÌÅÓÁ, êáé ðñïóèÝôïõìå 10,40 åê. / 5 (ôï äåýôåñï êáé ôÝôáñôï öýëëï -6,25 åê. ìéêñüôåñá).

6

ÐËÁÔÏÓ: ÌåôñÜìå ôçí êÜóá ÌÅÓÁ-ÌÅÓÁ, êáé ðñïóèÝôïõìå 12,9 åê. / 6 (ôï äåýôåñï êáé ôÝôáñôï öýëëï -6,25 åê. & ôï Ýêôï öýëëï -3.3 åê. ìéêñüôåñá).

70mm

2

70mm

ÕØÏÓ: ÌåôñÜìå ôçí êÜóá ÌÅÓÁ-ÌÅÓÁ, êáé ðñïóèÝôïõìå 10,0 åê.

ÌÅÔÑÁ ÊÏÐÇÓ / CUTTING DIMENSIONS

109

99


ÐÑÅÓÁÊÉ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÙÍ ÓÅÉÑÙÍ PRESS MACHINE FOR OPENING SYSTEMS

5

3 1 2 6

ËÅÉÔÏÕÑÃÉÅÓ - FUNCTIONS 1. Ôñýðçìá öýëëïõ ãéá ãùíßá óõíäÝóåùò 109008.

Sash profile piercing for mechanical joint corner 109008

2. Ôñýðçìá öýëëïõ ãéá ãùíßá óõíäÝóåùò 109011 Þ 109014.

Sash profile piercing for mechanical joint corner 109011 or 109014

3. ÔñõðÞìáôá öýëëïõ ãéá ôïðïèÝôçóç ôáìðëÜ. (2 åíÝñãåéåò) Sash profile piercing for kickplate placing (2 steps function)

4. Îåíý÷éáóìá öýëëïõ ãéá ôïðïèÝôçóç íôßæáò.

Profile edge-cropping for inserting the rod in the profile.

5. Ôñýðçìá öýëëïõ ãéá ôïðïèÝôçóç ëáâÞò.

Sash profile piercing for placing of the handle.

6. Ôñýðçìá ðñïößë íôßæáò 101-063

Piercing of the rod profile 1010-063.

100

109

ÐÑÅÓÁ / PRESS MACHINE

4


ÐÑÅÓÁÊÉ ÓÕÑÏÌÅÍÙÍ ÓÅÉÑÙÍ PRESS MACHINE FOR SLIDING SYSTEMS

7

ËÅÉÔÏÕÑÃÉÅÓ - FUNCTIONS 7. Ôñýðçìá êÜóáò ãéá ãùíßá óõíäÝóåùò 219 Frame profile piercing for mechanical joint corner 219

ÐÑÅÓÁ / PRESS MACHINE

109

101


ÐÑÅÓÁÊÉ ÍÅÑÏ×ÕÔÙÍ PRESS MACHINE FOR DRAINING HOLES

8

10

9

11

ËÅÉÔÏÕÑÃÉÅÓ - FUNCTIONS 8 & 9. Ôñýðçìá íåñï÷ýôç ãéá êÜóåò ìå èÜëáìï.

Piercing draining hole on frame profiles with chamber.

10. Ôñýðçìá íåñï÷ýôç ãéá êÜóåò ÷ùñßò èÜëáìï.

Piercing draining hole on frame profiles without chamber.

11. Ôñýðçìá êÜóáò êáé öýëëïõ ãéá ãùíßåò óõíäÝóåùò 109002, 109009, 109013. Frame and sash profile piercing for joint corners 109002, 109009, 109013.

102

109

ÐÑÅÓÁ / PRESS MACHINE


ÔÁÊÁÑÉÓÌÁ ÕÁËÏÐÉÍÁÊÙÍ GLAZING APPLICATION

T

Aa

T T

T

T

T

T

T

T T

T

T

T

T

Aa

ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ Opening

ÓÔÁÈÅÑÏ Fixed

T

T

T

T T

ÁÍÁÊËÉÍÏÌÅÍÏ Tilt

T

T

T

T

T

T

T T

T

T

ÐÑÏÂÁËËÏÌÅÍÏ Projected

T

ÐÅÑÉÓÔÑÅÖÏÌÅÍÏ ÏÑÉÆÏÍÔÉÁ Rotating horizontally

T

T

ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÏ / ÁÍÁÊËÉÍÏÌÅÍÏ Tilt and turn

T T

T

T

T

ÐÅÑÉÓÔÑÅÖÏÌÅÍÏ ÊÁÔÁÊÏÑÕÖÁ Rotating vertically

ÕÁËÏÐÉÍÁÊÅÓ / GLAZING

109

103


104

109

19,25 31,30 17,90 12,57 43,20 19,30 13,53 34,51 17,73 16,62

Wy (cm3)

ÑïðÞ Áíôßóôáóçò

Moment of Resistance

X

Y

Wy (cm3)

ÑïðÞ Áíôßóôáóçò

Wx (cm3)

10,50 6,50 4,40 3,30 8,30 4,50 3,50 6,90 4,30 3,35

6,10 7,80 6,10 9,60 6,30 6,40 9,85 7,10 7,12 12,00 12,15 11,10 28,00 29,10 11,60 11,80 11,70 9,40 6,00 6,20 7,40

Ó÷Þìá Figure

Moment of Resistance

Wx (cm3)

ÑïðÞ Áíôßóôáóçò

Moment of Resistance

ÑïðÞ Áíôßóôáóçò

Éy (cm4)

39,80 44,40 36,80 34,25 51,00 39,30 34,16 44,64 37,14 41,61

2,55 4,80 2,70 3,80 2,60 2,80 3,85 3,60 2,92 4,80 4,80 5,20 6,40 6,50 2,50 2,50 3,10 4,30 2,70 2,80 5,60

Moment of Resistance

Éy (cm4)

ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò Moment of Inertia

1607 1799 1527 1434 2115 1607 1454 1886 1525 1614

25,40 31,90 25,60 48,00 26,00 26,30 49,20 29,20 29,70 72,60 74,26 55,90 270,50 275,40 80,20 81,94 80,14 37,14 24,40 25,10 29,52

ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò Moment of Inertia

109-06 109-09 109-12 109-15 109-49 109-66 109-86 109-200 109-223 109-305

Éx (cm4)

Ðñïößë Profile

8,21 19,60 8,70 12,00 8,50 9,00 12,30 13,20 10,17 14,80 15,10 18,54 13,30 20,24 8,70 8,31 10,57 17,73 9,00 9,32 25,94

Éx (cm4)

1305 1552 1330 1510 1325 1350 1530 1449 1461 1625 1645 1672 2345 2365 1674 1694 1742 1762 1295 1315 1730

ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò Moment of Inertia

ÂÜñïò Weight (gr)

109-02 109-39 109-41 109-43 109-44 109-46 109-51 109-79 109-85 109-94 109-99 109-201 109-207 109-208 109-218 109-219 109-227 109-228 109-301 109-302 109-312

ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò Moment of Inertia

Ðñïößë Profile

ÂÜñïò Weight (gr)

ÑÏÐÅÓ ÁÄÑÁÍÅÉÁÓ - MOMENTS OF INERTIA

4,85 11,55 9,40 8,80 11,60 10,30 8,80 11,70 9,40 10,50

STATIC VALUES

X

Y


30,30 41,63 16,59 41,14

49,84 51,64 42,12 54,38

6,20 7,80 3,90 7,63

Wy (cm3)

ÑïðÞ Áíôßóôáóçò

Moment of Resistance

Wx (cm3)

ÑïðÞ Áíôßóôáóçò

Moment of Resistance

Éy (cm4)

ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò Moment of Inertia

1874 2037 1612 2046

Éx (cm4)

109-306 109-307 109-318 109-325

ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò Moment of Inertia

Ðñïößë Profile

ÂÜñïò Weight (gr)

ÑÏÐÅÓ ÁÄÑÁÍÅÉÁÓ - MOMENTS OF INERTIA

Ó÷Þìá Figure

12,60 11,90 10,60 13,80 X

11,40 22,20 20,66 14,73 11,48 17,83 31,34 11,73 11,87

23,50 28,00 46,67 29,23 28,13 31,12 36,18 32,35 37,65

3,10 5,00 5,55 4,00 3,00 4,50 6,70 3,15 3,20

STATIC VALUES

Wy (cm3)

ÑïðÞ Áíôßóôáóçò

Moment of Resistance

Wx (cm3)

ÑïðÞ Áíôßóôáóçò

Moment of Resistance

Éy (cm4)

ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò Moment of Inertia

1444 1649 1771 1553 1407 1589 1798 1502 1475

Éx (cm4)

109-20 109-22 109-92 109-93 109-205 109-309 109-310 109-311 109-319

ÑïðÞ ÁäñÜíåéáò Moment of Inertia

Ðñïößë Profile

ÂÜñïò Weight (gr)

Y

6,40 6,40 9,85 7,90 10,00 7,50 8,80 7,90 8,40

X

Y

109

105

albio 109  

albio 109 exalco

albio 109  

albio 109 exalco

Advertisement