Page 1

107

OFFICE PARTITION SYSTEM

ÅÓÙÔÅÑÉÊÁ ×ÙÑÉÓÌÁÔÁ ÃÑÁÖÅÉÙÍ ×ùñßóìáôá ãñáöåßùí ðïõ óõíèÝôïõí áñìïíéêÜ Ýíá ëåéôïõñãéêü êáé ìïíôÝñíï åðáããåëìáôéêü ÷þñï. Åîáóöáëßæïõí ç÷ïìüíùóç, óõìâÜëëïíôáò óôç äçìéïõñãßá åíüò êáôÜëëçëïõ ðåñéâÜëëïíôïò åñãáóßáò. Ìå äõíáôüôçôá åðéëïãÞò ìåôáîý õáëïðéíÜêùí Þ ðÜíåë, ðüñôáò îýëéíçò Þ áëïõìéíßïõ êáèþò êáé ðåñóßäùí ìå ìç åìöáíÞ ìç÷áíéóìü. Ç óôÞñéîç ôùí õáëïðéíÜêùí ãßíåôáé ìå åíéáßï êïýìðùìá êáé ü÷é áðü äéáöïñåôéêÜ ðç÷Üêéá, äçìéïõñãþíôáò Ýíá ïìïéüìïñöï áéóèçôéêü áðïôÝëåóìá. Ç ìåãÜëç ãêÜìá óå ðñïößë êáé ç äõíáôüôçôá äéáöïñåôéêÞò áðü÷ñùóçò óå êÜèå üøç ôïõ ÷ùñßóìáôïò êáëýðôåé êÜèå éäÝá áñ÷éôåêôïíéêÞò Ýìðíåõóçò êáé äçìéïõñãßáò.

ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS

ÓÕÍÏÐÔÉÊÏÓ ÐÉÍÁÊÁÓ / SUMMARY..................3

ÐÑÏÖÉË / PROFILES............................................5

ÔÕÐÏËÏÃÉÁ / TYPOLOGY....................................9

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS...........................................11

ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ / ACCESSORIES........................21 OFFICE PARTITION SYSTEM Office partition walls that constitute a functional and modern working environment. The system provides sound insulation, essential for office use. Applicable in various dimensions of glazing and panel, wooden or aluminium doors, as well as adjustable blinds with non-visible mechanism. Glazing is supported by a single cap and not by multiple glazing beads. The variety of profiles as well as the option of choosing different colours, for each side of the partition, makes the system ideal for any architectural inspiration.

ÏÄÇÃÉÅÓ ÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇÓÇÓ ASSEMBLY INSTRUCTIONS .........................23

ÌÅÔÑÁ ÊÏÐÇÓ / CUTTING DIMENSIONS .......29

ÐÑÅÓÁÊÉ / PRESS MACHINE............................31 MACHINE

107

1


2

107

QUALITY CERTIFICATES


ÓÕÍÏÐÔÉÊÏÓ ÐÉÍÁÊÁÓ / SUMMARY ÐÑÏÖÉË PROFILES

Ó×ÇÌÁ DRAWING

ÂÁÑÏÓ / ÌÇÊÏÓ WEIGHT / LENGTH

ÂÅÑÃÅÓ / ÄÅÌÁ BARS / BUNDLE

ÐÑÏÖÉË PROFILES

4

107-010

878 gr/m 107-001

6m

478 gr/m

1038 gr/m 10

6m

300 gr/m

875 gr/m 12

6m

528 gr/m

1040 gr/m 10

6m

349 gr/m

1121 gr/m 8

2

107-015

6m

6m

349 gr/m

341 gr/m 8

8

107-016

6m

6m

354 gr/m

782 gr/m 8

Ö63

6m

2 5m

1209 gr/m

289 gr/m 2

107-009

2

107-014

6m

107-008

2

107-013

6m

107-007

2

107-012

6m

107-006

2

107-011

6m

107-005

2

1190 gr/m 10

107-004

ÂÅÑÃÅÓ / ÄÅÌÁ BARS / BUNDLE

6m

362 gr/m

107-003

ÂÁÑÏÓ / ÌÇÊÏÓ WEIGHT / LENGTH

1042 gr/m

6m

107-002

Ó×ÇÌÁ Ó×ÇÌÁ DRAWING DRAWING

12

101-080

6m

ÓÕÍÏÐÔÉÊÏÓ ÐÉÍÁÊÁÓ / SUMMARY

6m

107

3


ÓÕÍÏÐÔÉÊÏÓ ÐÉÍÁÊÁÓ / SUMMARY ÐÑÏÖÉË PROFILES

Ó×ÇÌÁ DRAWING

ÂÁÑÏÓ / ÌÇÊÏÓ WEIGHT / LENGTH

ÂÅÑÃÅÓ / ÄÅÌÁ BARS / BUNDLE

ÐÑÏÖÉË PROFILES

Ó×ÇÌÁ Ó×ÇÌÁ DRAWING DRAWING

235 gr/m 20

101-081

6m

335 gr/m 12

101-082

6m

310 gr/m 12

101-083

6m

924 gr/m 2

106-007

6m

297 gr/m 8

106-008

6m

4

205

ÓÕÍÏÐÔÉÊÏÓ ÐÉÍÁÊÁÓ / SUMMARY

ÂÁÑÏÓ / ÌÇÊÏÓ WEIGHT / LENGTH

ÂÅÑÃÅÓ / ÄÅÌÁ BARS / BUNDLE


ÊÏËÙÍÁ - ÔÑÁÂÅÑÓÁ Mullion - Trunsom

ÔÅËÅÉÙÌÁ ÊÏËÙÍÁÓ - ÔÑÁÂÅÑÓÁÓ Finising mullion - Transom profile

107-001

107-012

ÂÁÑÏÓ / Weight

ÂÁÑÏÓ / Weight

878 gr/m

1005 gr/m

ÔÅËÅÉÙÌÁ ÊÏËÙÍÁÓ ÌÅÔÁÂËÇÔÇÓ ÃÙÍÉÁÓ Finishing mullion for variable angle

ÊÕÊËÉÊÇ ÊÏËÙÍÁ Circular mullion

107-015

Ö63

ÂÁÑÏÓ / Weight

ÂÁÑÏÓ / Weight

1121 gr/m

782 gr/m

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

ÐÑÏÖÉË / PROFILES

107

5


ÊÁÐÁÊÉ Face cap

ÊÁÐÁÊÉ Face cap

107-002

107-003

ÂÁÑÏÓ / Weight

ÂÁÑÏÓ / Weight

362 gr/m

478 gr/m

ÊÁÐÁÊÉ Face cap ÐÇ×ÁÊÉ ×ÙÑÉÓÌÁÔÏÓ Partition bead

107-005 ÂÁÑÏÓ / Weight

107-004

528 gr/m

ÂÁÑÏÓ / Weight

300 gr/m ÐÁ×ÏÓ ÔÆÁÌÉÏÕ Glazing thickness

2 X 5 mm

ÐÇ×ÁÊÉ ×ÙÑÉÓÌÁÔÏÓ Partition bead

107-006 ÂÁÑÏÓ / Weight

349 gr/m ÐÁ×ÏÓ ÔÆÁÌÉÏÕ Glazing thickness

ÐÇ×ÁÊÉ ×ÙÑÉÓÌÁÔÏÓ Partition bead

349 gr/m ÐÁ×ÏÓ ÔÆÁÌÉÏÕ Glazing thickness

ÐÇ×ÁÊÉ ×ÙÑÉÓÌÁÔÏÓ Partition bead

107-008

107-016

ÂÁÑÏÓ / Weight

ÂÁÑÏÓ / Weight

354 gr/m

341 gr/m

ÐÁ×ÏÓ ÔÆÁÌÉÏÕ

ÐÁ×ÏÓ ÔÆÁÌÉÏÕ

20 mm

16 mm

Glazing thickness

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

107

107-007 ÂÁÑÏÓ / Weight

10 mm

5 mm

6

ÐÇ×ÁÊÉ ×ÙÑÉÓÌÁÔÏÓ Partition bead

ÐÑÏÖÉË / PROFILES

Glazing thickness


ÊÏËÙÍÁ”ÓÔÁÕÑÏÓ” Crossing mullion

O

ÊÏËÙÍÁ 90 ÃÉÁ ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ ÃÙÍÉÁ O Exterrnal corner mullion 90

107-009

107-010

ÂÁÑÏÓ / Weight

ÂÁÑÏÓ / Weight

1209 gr/m

1042 gr/m

ÊÏËÙÍÁ”ÔÁÖ” T-mullion

107-011 ÂÁÑÏÓ / Weight

1190 gr/m

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

ÐÑÏÖÉË / PROFILES

107

7


ÊÁÓÁ Frame

ÌÐÉÍÉ

107-013

Adjoining profile

ÂÁÑÏÓ / Weight

106-008

875 gr/m

ÂÁÑÏÓ / Weight

297 gr/m

ÐÇ×ÁÊÉ Glazing bead

101-080 ÂÁÑÏÓ / Weight

289 gr/m ÐÁ×ÏÓ ÔÆÁÌÉÏÕ Glazing thickness

19 mm ÖÕËËÏ Sash

107-014

ÐÇ×ÁÊÉ Glazing bead

ÂÁÑÏÓ / Weight

101-081

1040 gr/m

ÂÁÑÏÓ / Weight

235 gr/m ÐÁ×ÏÓ ÔÆÁÌÉÏÕ Glazing thickness

25 mm

ÐÇ×ÁÊÉ Glazing bead

101-082 ÂÁÑÏÓ / Weight

335 gr/m ÐÁ×ÏÓ ÔÆÁÌÉÏÕ ×ÙÑÉÓÌÁ ÖÕËËÏÕ Sash partition

Glazing thickness

4 mm

106-007 ÂÁÑÏÓ / Weight

924 gr/m

ÐÇ×ÁÊÉ Glazing bead

101-083 ÂÁÑÏÓ / Weight

310 gr/m ÐÁ×ÏÓ ÔÆÁÌÉÏÕ Glazing thickness

7 mm Êëßìáêá / scale = 1 : 1

8

107

ÐÑÏÖÉË / PROFILES


×ÙÑÉÓÌÁÔÁ ÃÑÁÖÅÉÏÕ OFFICE PARTITION WALLS

1 , 1b , 1c

2

3

1 , 1b , 1c ÔïìÞ 1 - 1 ÔïìÞ 1b - 1b ÔïìÞ 1c - 1c ÔïìÞ 2 - 2 ÔïìÞ 3

óåëßäá 11 óåëßäá 13 óåëßäá 14 óåëßäá 15 óåëßäá 16

2 Section Section Section Section Section

1 - 1 1b - 1b 1c - 1c 2 - 2 3

page 11 page 13 page 14 page 15 page 16

Section 1b - 1b

page 12

1a

1a ÔïìÞ 1a - 1a , óåëßäá 12

ÔÕÐÏËÏÃÉÁ / TYPOLOGY

107

9


×ÙÑÉÓÌÁÔÁ ÃÑÁÖÅÉÏÕ OFFICE PARTITION WALLS

6

5

7 4

ÔïìÞ 4 ÔïìÞ 5 ÔïìÞ 6 ÔïìÞ 7

10

óåëßäá 17 óåëßäá 18 óåëßäá 19 óåëßäá 20

107

Section Section Section Section

4 5 6 7

page 17 page 18 page 19 page 20

ÔÕÐÏËÏÃÉÁ / TYPOLOGY


×ÙÑÉÓÌÁÔÁ ÃÑÁÖÅÉÏÕ OFFICE PARTITION WALLS

ÔïìÞ 1 - 1 Section 1 - 1

1

1

ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ Inner space

ÐÜíåë 49,2 mm Panel 49,2 mm

Êëßìáêá / scale = free

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS

107

11


×ÙÑÉÓÌÁÔÁ ÃÑÁÖÅÉÏÕ OFFICE PARTITION WALLS

ÔïìÞ 1a - 1a Section 1a - 1a

1a Ðåñóßäá Adjustable louvers

1a

ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ Inner space

Ìåëáìßíç ðá÷ïýò 10 mm Melamine 10 mm

Êëßìáêá / scale = free

12

107

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS


×ÙÑÉÓÌÁÔÁ ÃÑÁÖÅÉÏÕ OFFICE PARTITION WALLS

ÔïìÞ 1b - 1b Section 1b - 1b

1b

1b

ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ Inner space

Ìåëáìßíç ðá÷ïýò 10 mm Melamine 10 mm

Êëßìáêá / scale = free

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS

107

13


×ÙÑÉÓÌÁÔÁ ÃÑÁÖÅÉÏÕ OFFICE PARTITION WALLS

ÔïìÞ 1c - 1c Section 1c - 1c

1c

1c

ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ Inner space

Ìåëáìßíç ðá÷ïýò 16 mm Melamine 16 mm

Êëßìáêá / scale = free

14

107

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS


×ÙÑÉÓÌÁÔÁ ÃÑÁÖÅÉÏÕ OFFICE PARTITION WALLS

ÔïìÞ 2 - 2 Section 2 - 2

2

2

ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ Inner space

ÂïõñôóÜêé Íï 10 Brush Íï 10

Êëßìáêá / scale = free

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS

107

15


×ÙÑÉÓÌÁÔÁ ÃÑÁÖÅÉÏÕ OFFICE PARTITION WALLS

ÔïìÞ 3 Section 3

3

ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ Inner space

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

16

107

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS


×ÙÑÉÓÌÁÔÁ ÃÑÁÖÅÉÏÕ OFFICE PARTITION WALLS

4

ÔïìÞ 4 Section 4

Ìåëáìßíç ðá÷ïýò 10 mm Melamine 10 mm

ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ Inner space

Ìåëáìßíç ðá÷ïýò 10 mm Melamine 10 mm

Êëßìáêá / scale = 1 : 1

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS

107

17


×ÙÑÉÓÌÁÔÁ ÃÑÁÖÅÉÏÕ OFFICE PARTITION WALLS

5

ÔïìÞ 5 Section 5

ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ Inner space

Ìåëáìßíç ðá÷ïýò 10 mm Melamine 10 mm

ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ Inner space

Ìåëáìßíç ðá÷ïýò 10 mm Melamine 10 mm

Êëßìáêá / scale = free

18

107

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS


×ÙÑÉÓÌÁÔÁ ÃÑÁÖÅÉÏÕ OFFICE PARTITION WALLS

6

ÔïìÞ 6 Section 6

Ìåëáìßíç ðá÷ïýò 10 mm Melamine 10 mm

Ìåëáìßíç ðá÷ïýò 10 mm Melamine 10 mm

Êëßìáêá / scale = free

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS

107

19


×ÙÑÉÓÌÁÔÁ ÃÑÁÖÅÉÏÕ OFFICE PARTITION WALLS

7

ÔïìÞ 7 Section 7

Ìåëáìßíç ðá÷ïýò 10 mm Melamine 10 mm

ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ Inner space

Ìåëáìßíç ðá÷ïýò 10 mm Melamine 10 mm

Êëßìáêá / scale = free

20

107

ÔÏÌÅÓ / SECTIONS


ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ / ACCESSORIES

5786

ÃÙÍÉÁ ÄÉÁ×ÙÑÉÓÔÉÊÏÕ

Connector corner

5787

ÑÏÆÅÔÁ ÄÉÁ×ÙÑÉÓÔÉÊÏÕ

Knick knock

ÌÅÍÔÅÓÅÓ ÖÕÓÏÕÍÁÓ

Folding system hinge

ËÅÕÊÏÓ - ÌÁÕÑÏÓ

White - Black

ÃÙÍÉÁ ÓÕÍÄÅÓÅÙÓ No 108-007

Connection corner No 108-007

(Öýëëï 107-014)

(Sash 107-014)

5016

ÃÙÍÉÁ ÅÕÈÕÃÑÁÌÌÉÓÇÓ 4000

Alignment square No 4000

5599

ÃÙÍÉÁ ÅÕÈÕÃÑÁÌÌÉÓÇÓ INOX No 4000

Stainless steel alignment corner No 4000

5320

ÊËÅÉÄÁÑÉÁ 30mm

30mm Lock

5037

ÊÕËÉÍÄÑÏÓ 75mm

75mm Cylinder

5517

ÐÏÌÏËÏ ÐÏÑÔÁÓ ÄÉÐËÏ

Double french handle for door

5520

5525

ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ / ACCESSORIES

107

21


ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ / ACCESSORIES

22

5800

ËÁÓÔÉ×Ï ÓÔÇÑÉÎÇÓ ÔÆÁÌÉÏÕ Íï 42 (EPDM)

EPDM glazing gasket Íï 42

5800

ËÁÓÔÉ×Ï ÓÔÇÑÉÎÇÓ ÔÆÁÌÉÏÕ Íï 43 (EPDM)

EPDM glazing gasket Íï 43

5119

ËÁÓÔÉ×Ï Íï4 (EPDM)

Bubble gasket No4 (EPDM)

5688

ËÁÓÔÉ×Ï Íï50 (EPDM)

Bubble gasket No50 (EPDM)

5178

TAKAKI ÔÆÁÌÉÏÕ ËÁÓÔÉ×Ï Íï 40 (EPDM)

Glazing spacer No 40 (EPDM)

5456

ÂÏÕÑÔÓÁÊÉ 10mm

Strip-brush 10mm

5041

ÐÑÅÓÁÊÉ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÙÍ ÓÅÉÑÙÍ

Opening systems press-machine

5229

ÐÑÅÓÁÊÉ ÓÕÑÏÌÅÍÙÍ ÓÅÉÑÙÍ

Sliding systems press-machine

107

ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ / ACCESSORIES


ÏÄÇÃÉÅÓ ÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇÓÇÓ ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ÊÏËÙÍÁ - ÔÑÁÂÅÑÓÁ Mullion - Trunsom

107-001

Á

ÊÁÐÁÊÉ Face cap

Á

ÊÏËÙÍÁ - ÔÑÁÂÅÑÓÁ Mullion - Trunsom

17

10

ÏÑÉÆÏÍÔÉÁ ÔÏÌÇ HORIZONTAL SECTION

ÏÄÇÃÉÅÓ ÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇÓÇÓ / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

107

23


ÏÄÇÃÉÅÓ ÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇÓÇÓ ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ÊÏËÙÍÁ - ÔÑÁÂÅÑÓÁ Mullion - Trunsom

107-001

Ãùíßá äéá÷ùñéóôéêïý Connection corner

ÊÏËÙÍÁ - ÔÑÁÂÅÑÓÁ Mullion - Trunsom

107-001

Ãùíßá äéá÷ùñéóôéêïý Connection corner

24

107

ÏÄÇÃÉÅÓ ÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇÓÇÓ / ASSEMBLY INSTRUCTIONS


ÏÄÇÃÉÅÓ ÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇÓÇÓ ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ÊÁÐÁÊÉ Face cap

ÊÏËÙÍÁ - ÔÑÁÂÅÑÓÁ Mullion - Trunsom

107-003

107-001

ÊÁÐÁÊÉ Face cap

107-002

ÊÏËÙÍÁ - ÔÑÁÂÅÑÓÁ Mullion - Trunsom

107-001

ÑïæÝôá äéá÷ùñéóôéêïý Knick knock

ÏÄÇÃÉÅÓ ÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇÓÇÓ / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

107

25


ÏÄÇÃÉÅÓ ÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇÓÇÓ ASSEMBLY INSTRUCTIONS ÊÁÐÁÊÉ Face cap

107-002 ÊÁÐÁÊÉ Face cap

ÊÏËÙÍÁ - ÔÑÁÂÅÑÓÁ Mullion - Trunsom

107-003

107-001

ÊÁÐÁÊÉ Face cap

107-002

ÊÁÐÁÊÉ Face cap

107-002

ÊÏËÙÍÁ - ÔÑÁÂÅÑÓÁ Mullion - Trunsom

107-001

26

107

ÏÄÇÃÉÅÓ ÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇÓÇÓ / ASSEMBLY INSTRUCTIONS


ÏÄÇÃÉÅÓ ÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇÓÇÓ ASSEMBLY INSTRUCTIONS ÊÁÐÁÊÉ Face cap

107-002 ÊÁÐÁÊÉ Face cap

ÊÏËÙÍÁ - ÔÑÁÂÅÑÓÁ Mullion - Trunsom

107-005

107-001

ÊÁÐÁÊÉ Face cap

107-002

ÊÁÐÁÊÉ Face cap

107-003

ÊÏËÙÍÁ - ÔÑÁÂÅÑÓÁ Mullion - Trunsom

107-001

ÏÄÇÃÉÅÓ ÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇÓÇÓ / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

107

27


ÏÄÇÃÉÅÓ ÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇÓÇÓ ASSEMBLY INSTRUCTIONS ÊÁÐÁÊÉ Face cap

107-002 ÊÁÐÁÊÉ Face cap

ÊÏËÙÍÁ - ÔÑÁÂÅÑÓÁ Mullion - Trunsom

107-002

107-001

ÊÁÐÁÊÉ Face cap

107-002

ÊÁÐÁÊÉ Face cap

107-002

ÊÏËÙÍÁ - ÔÑÁÂÅÑÓÁ Mullion - Trunsom

107-001

ÏÄÇÃÉÅÓ ÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇÓÇÓ / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

107

28


ÌÅÔÑÁ ÊÏÐÇÓ CUTTING DIMENSIONS

WOUT

(ÐëÜôïò êÜóáò åîùôåñéêÜ)

WIN (ÐëÜôïò êÜóáò åóùôåñéêÜ) SW (ÐëÜôïò öýëëïõ)) 107-014

107-014

( Ó÷Þìá 1 ) ( Figure 1 )

107-013

107-013 107-013

ÐÏÑÔÁ ÌÏÍÏÖÕËËÇ Single-sash door ÏÄÇÃÉÅÓ ÊÏÐÇÓ ÖÕËËÙÍ (ÅÓÙÔÅÑÉÊÁ ÌÅÔÑÁ) ÐËÁÔÏÓ: ÌåôñÜìå ôçí êÜóá ÌÅÓÁ-ÌÅÓÁ (âëÝðå ó÷Þìá 1) êáé áöáéñïýìå 14 mm.

ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ Height of sash

SW = HIN - 14 mm

ÏÄÇÃÉÅÓ ÊÏÐÇÓ ÖÕËËÙÍ (ÅÎÙÔÅÑÉÊÁ ÌÅÔÑÁ) ÐËÁÔÏÓ: ÌåôñÜìå ôçí êÜóá ÅÎÙ-ÅÎÙ (âëÝðå ó÷Þìá 1) êáé áöáéñïýìå 58 mm. ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ Width of sash

SH = WOUT - 58 mm

SH(¾øïò öýëëïõ)

ÕØÏÓ: ÌåôñÜìå ôçí êÜóá ÌÅÓÁ-ÌÅÓÁ (âëÝðå ó÷Þìá 2) êáé áöáéñïýìå 14 mm.

HIN (¾øïò êÜóáò åóùôåñéêÜ)

SW = WIN - 14 mm

HOUT (¾øïò êÜóáò åîùôåñéêÜ)

ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ Width of sash

107-014

( Ó÷Þìá 2 ) ( Figure 2 )

ÕØÏÓ: ÌåôñÜìå ôçí êÜóá ÅÎÙ-ÅÎÙ (âëÝðå ó÷Þìá 2) êáé áöáéñïýìå 36 mm. ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ Height of sash

SW = HOUT - 36 mm

ÌÅÔÑÁ ÊÏÐÇÓ / CUTTING DIMENSIONS

107-014

107

29


ÌÅÔÑÁ ÊÏÐÇÓ CUTTING DIMENSIONS

WOUT

(ÐëÜôïò êÜóáò åîùôåñéêÜ)

WIN (ÐëÜôïò êÜóáò åóùôåñéêÜ) SW (ÐëÜôïò öýëëïõ)) 107-014

107-014

107-013

106-008

107-014

107-014

107-013

( Ó÷Þìá 1 ) ( Figure 1 )

107-013

ÐÏÑÔÁ ÄÉÖÕËËÇ Double-sash door ÏÄÇÃÉÅÓ ÊÏÐÇÓ ÖÕËËÙÍ (ÅÓÙÔÅÑÉÊÁ ÌÅÔÑÁ) ÐËÁÔÏÓ: ÌåôñÜìå ôçí êÜóá ÌÅÓÁ-ÌÅÓÁ (âëÝðå ó÷Þìá 1), áöáéñïýìå 24 mm êáé äéáéñïýìå äéá 2.

ÕØÏÓ: ÌåôñÜìå ôçí êÜóá ÌÅÓÁ-ÌÅÓÁ (âëÝðå ó÷Þìá 2) êáé áöáéñïýìå 14 mm. ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ Height of sash

SW = HIN - 14 mm

ÏÄÇÃÉÅÓ ÊÏÐÇÓ ÖÕËËÙÍ (ÅÎÙÔÅÑÉÊÁ ÌÅÔÑÁ) ÐËÁÔÏÓ: ÌåôñÜìå ôçí êÜóá ÅÎÙ-ÅÎÙ (âëÝðå ó÷Þìá 1), áöáéñïýìå 68 mm êáé äéáéñïýìå äéá 2. ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ Width of sash

SW =

WOUT - 68 mm 2

SH(¾øïò öýëëïõ)

WIN - 24 mm 2

HIN (¾øïò êÜóáò åóùôåñéêÜ)

SW =

HOUT (¾øïò êÜóáò åîùôåñéêÜ)

ÐËÁÔÏÓ ÖÕËËÏÕ Width of sash

107-014

( Ó÷Þìá 2 ) ( Figure 2 )

ÕØÏÓ: ÌåôñÜìå ôçí êÜóá ÅÎÙ-ÅÎÙ (âëÝðå ó÷Þìá 2) êáé áöáéñïýìå 36 mm. ÕØÏÓ ÖÕËËÏÕ Height of sash

30

107

SW = HOUT - 36 mm

ÌÅÔÑÁ ÊÏÐÇÓ / CUTTING DIMENSIONS

107-014


ÐÑÅÓÁ PRESS MACHINE

ÐÑÅÓÁÊÉ ÁÍÏÉÃÏÌÅÍÙÍ ÓÅÉÑÙÍ PRESS MACHINE FOR OPENING SYSTEMS

1

2 ÐÑÅÓÁÊÉ ÓÕÑÏÌÅÍÙÍ ÓÅÉÑÙÍ PRESS MACHINE FOR SLIDING SYSTEMS

3

ËÅÉÔÏÕÑÃÉÅÓ - FUNCTIONS 1. Ôñýðçìá öýëëïõ ãéá ãùíßåò óõíäÝóåùò ìå ðõñÜêé Íï 5000.

Sash profile piercing for mechanical joint corner with nails No 5000

2. Îåíý÷éáóìá öýëëïõ ãéá ôçí ôïðïèÝôçóç ôçò ëÜìáò ôïõ ìåíôåóÝ. Profile edge-cropping for inserting the steel-plate of the hinge.

3. Ôñýðçìá êÜóáò ãéá ãùíßá óõíäÝóåùò Íï 4022

Frame profile piercing for extruded aluminium joint corner No 4022

ÐÑÅÓÅÓ / PRESS MACHINES

107

31

albio107  

albio107 exalco

Advertisement