Page 1

นิตยสารฝึกปฏิบัติ MTE-417 Multimedia Design for Advertisement สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กันยายน 2558 ปีที่1 | ฉบับที่ 1 | แจกฟรี

MEN WOMEN หนุ่ม COOL สาว HOT

LIFE STYLE

เจาะลึ ก การใช้ ชี วิ ต หนุ ่ ม สาวมหาลั ย พร้ อ มข้ อ คิ ดโดนใจ

Fashion of the year เทรนด์ ส ี ป ระจำ� ปี ใส่ ส ี ไหนไม่ ให้เ อาท์

ACTIVITY เอาใจหนุ ่ ม สาว

LGBT คือ? INTERVIEW

Stat

พบกั บ สถิ ต ิ จ ากคำ�ถามยอดฮิต “คุ ณอยากเกิ ด เป็นเพศอะไร”

ตี แ ผ่ ความคิด ต่าง

Food

ร้ านอาหาร 2 สไตล์ สาวหวาน หนุ่ม เท่

PHOTO

เรื ่ อ งราวสุ ดชิ ค ผ่ านมุ ม มองตากล้ อง

SEPTEMBER 2015 | HALF

1


CONTENTS

WO

MEN &M EN

สารบัญ

จั ด ทำ � โดย | คณะนั ก ศึ ก ษารายวิ ชา MTE-417 ออกแบบสื ่ อ ประสมเพื ่ อ การโฆษณา คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ สาขาเทคโนโลยี มั ล ติ มี เดี ย

2

HALF | SEPTEMBER 2015

SEPTEMBER 2015 | HALF

3


EDITOR’S NOTE

บทบรรณาธิการ

ในปัจจุบันสังคมของเราจะมีหลายๆสิ่งที่เรามักจะมีมุมมองที่แตกต่างกันและมักจะนำ�มาเปรียบเทียบกันอยู่ เสมอ ไม่ว่าจะเป็น ลักษณะนิสัย การแต่งกาย สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ แต่สิ่งสำ�คัญที่ใช้แบ่งลักษณะความแตกต่างได้ มากที่สุดคือ “เพศ” ในแต่ละเพศก็มีมุมมอง ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งลักษณะนิสัยบางอย่างของแต่ละคนก็ ไม่ได้เป็นเองตามธรรมชาติ แต่เป็นเพราะสังคมหรือวัฒนธรรมที่ทำ�ให้เขาเป็นแบบนั้น ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อน หรือ แฟน นอกจากนี้ก็ยังมีอิทธิพลของสื่อต่างๆอีกด้วย เช่น ภาพยนตร์ นวนิยาย โฆษณา เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่างๆที่ได้กล่าว ไปนี้ล้วนสร้างภาพลักษณ์ที่แตกต่างระหว่างชายหญิงเป็นอย่างมาก หลายๆคนมักมองว่าผู้หญิงจะต้องเป็นคนรักสวย รักงาม สุภาพเรียบร้อย ส่วนผู้ชายจะต้องเป็นคนเข้มแข็ง มีความเป็นผู้นำ� ฉันเคยถามตัวเองอยู่หลายครั้งว่า อะไรคือสิ่งที่บ่งบอกถึงความแตกต่างทางเพศ ซึ่งคำ�ตอบที่ได้ ก็คงไม่พ้นคำ�ตอบเดิมๆเพราะสามารถมองได้แค่มุมมองของเพศหญิงเท่านั้น ฉะนั้น นิตยสาร Half จึงหยิบยกเรื่อง ราวความแตกต่างของเพศหญิงและชายมานำ�เสนอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย แฟชั่น การใช้ชีวิต กิจกรรม หรือมุมมองแนวคิดต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นถึงความแตกต่างที่น่าสนใจ ที่กลั่นออกมาจากความคิดทั้งเพศ หญิงและเพศชาย ให้เราได้รู้ชัดๆกันไปเลยว่าเพศตรงข้ามคิดอย่างไรกับเรา และไม่ต้องย้อนมาถามตัวเองอีกว่า อะไรคือ ความแตกต่างทางเพศ

ชฎาทิ พ ย์ EDITOR

4

HALF | SEPTEMBER 2015

SEPTEMBER 2015 | HALF

5


FOND OF FOOD

FOND OF FOOD

ของโปรด

ของโปรด

เรื ่ อ ง : วรเมธ ภาพ : ฤทธิ ก ุ ล

Tiny Cup Cafe

ปั จ จุ บั น เรื่ อ งของข้ า วปลาอาหารการกิ น เป็ น เรื่ อ งที่ ข าดกั น ไม่ ไ ด้ เ ลยที เ ดี ย ว ไม่ว่าจะเป็นเพศไหน วัยไหน ก็ชื่นชอบเรื่องอาหารกันทั้งนั้น และด้วยเหตุนี้เอง จึงทำ�ให้ หลายคนคิดที่จะเปิดร้านอาหาร แต่อะไรที่ทำ�ให้แต่ละร้านนั้นมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง โดดเด่น เป็นที่น่าสนใจของลูกค้า วันนี้ผมถึงหยิบร้านเด่น ที่เปิดมาเพื่อหนุ่มๆสาวๆโดย เฉพาะ มาเริ่มกันที่ Lady First ก่อนแล้วกันนะครับ

เมื่อพูดถึง สตรอว์เบอร์รี่ชอร์ทเค้ก ฟรุ๊ตเค้ก ช็อกโกแลตเค้ก ของหวาน ต่างๆนานา ที่สาวๆทุกท่านต้องโปรดปราน คงต้องนึกถึงร้าน “Tiny Cup Cafe” ย่าน ทองหล่อ ซอย 411 / 2 ก่อนจะถึงคอนโดไอวี่ ร้านแห่งนี้เป็นร้านเล็กๆที่มีเมนูหลากหลาย เน้นไปทางขนมหวานและเครื่องดื่ม นอกจากนั้นยังมีเค้กมองบลังค์ที่ขึ้นชื่อของทางร้าน ซึ่งเป็นเค้กที่หากินได้ยากเพราะวัตถุดิบต้องนำ�เข้ามาจากญี่ปุ่นและการผลิตนั้นต้องใช้ ความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก มีบรรยากาศตกแต่งหวานๆอมชมพู สไตล์เมืองผู้ดี อังกฤษ เหมาะสำ�หรับสุภาพสตรีนั่งเม้าท์กับเพื่อนๆ พร้อมมีมุมน่ารักๆให้เซลฟี่อีกด้วย ร้ า นนี้ ถึ ง แม้ ว่ า จะเป็ น ร้ า นเล็ ก ๆแต่ ก็ มี ค วามโดดเด่ น ในเรื่ อ งของการตกแต่ ง บรรยากาศเพื่อดึงดูดลูกค้าด้วยการตกแต่งที่เรียบหรูมีสไตล์ จึงทำ�ให้ผู้ที่ชื่นชอบ บรรยากาศสบายๆมักเลือกที่จะมาที่นี่ นอกจากร้านนี้จะขึ้นชื่อเรื่องของหวานแล้วยัง มีบริการอาหารเช้าที่อร่อย ถูก แถมยังมีเมนูที่หลากหลายให้เลือกอีกด้วย โดยส่วนตัว ของผมแล้ว เมื่อมีเวลาว่างผมมักจะมานั่งที่ร้านนี้อยู่เป็นประจำ�เพราะบรรยากาศของ ร้านทำ�ให้ผมรู้สึกผ่อนคลาย สามารถนั่งชิลๆฆ่าเวลาพร้อมกับกินของอร่อยๆที่มีให้ เลือกอย่างมากมายอีกด้วย สามารถติดต่อร้านได้ทาง Facebook : Tiny Cup Cafe

{

}

ก้าวแรกที่เข้ามาในร้าน Tiny cup cafe สิ่งที่ทุกคนมองหาก่อนเป็นอันดับแรก ก็คงไม่พ้นกับเมนู “เค้กมองบลังค์” ที่ขึ้นชื่อของร้านนี้ ด้วยรสชาติที่หวานของเกาลัดและครีมด้านในที่ช่วยเพิ่มรสชาติให้อร่อยมากยิ่งขึ้นจากวัตถุดิบที่สดใหม่ จึงทำ�ให้เมนูนี้เป็นที่ขึ้นชื่อของร้าน และยังเป็นที่ถูกใจสำ�หรับคุณผู้หญิงอีกด้วย

6

HALF | SEPTEMBER 2015

SEPTEMBER 2015 | HALF

7


FOND OF FOOD

FOND OF FOOD

ของโปรด

ของโปรด

Craft

Daniel Thaiger หลังจากแนะนำ�ร้านเด่นให้กับเหล่าสาวๆกันแล้ว ก็มาถึงคิวของหนุ่มมาด แมนอย่างเราบ้างดีกว่า ถ้าพูดถึงร้านอาหารที่เหมาะสำ�หรับผู้ชายที่ชอบนั่งสังสรรค์ พูดคุย หรือ นั่งกินข้าวพร้อมจิบเบียร์สดแล้ว หลายๆคนคงนึกถึงร้าน “CRAFT BANGKOK” เป็นแน่ โดยร้านนี้ตั้งอยู่ที่ใจกลางสุขุมวิท 23 พร้อมกับบรรยากาศที่ตกแต่งอย่าง หรูหรา ภายในร้านนั้นถูกตกแต่งด้วยไม้และอิฐสไตล์ตะวันตก ให้ความรู้สึกคลาสสิก ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นชาวตะวันตกวัยกลางคนที่ชื่นชอบการดื่มเบียร์เป็น ชีวิตจิตใจ ซึ่งเบียร์คราฟนั้นทุกขั้นตอนการผลิต เกิดขึ้นภายในเมืองไทย มี หลากหลายรสชาติให้เลือกกว่า 30 แบบ นอกจากนั้นแล้วที่หน้าร้านจะมีรถขาย แฮมเบอร์เกอร์ชื่อ ”Daniel Thaiger” ที่นี่จะขายแฮมเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแท้ๆ มีทั้งเนื้อและหมูให้เลือก พร้อมทั้งเลือกระดับความสุกได้ ซึ่งก็เข้ากับรสชาติของ เบียร์คราฟได้เป็นอย่างดี ทำ�ให้ร้านนี้เป็นอีกร้านหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เหมาะกับคุณลูกค้าผู้ชายที่ชอบบรรยากาศชิลๆ สังสรรค์กับเพื่อนๆ โดยจะเปิดตั้งแต่ 5 โมงเย็นถึง 4 ทุ่มครึ่ง เป็นต้นไป สำ�หรับหนุ่มๆที่สนใจร้านนี้ ติดต่อได้ที่ เบอร์ 084-549-0995 หรือ Facebook Daniel Thaiger

{

เป็นครั้งแรกที่สัมผัสได้ถึงความหอมของชีสที่ผสมผสานกับความนุ่มของเนื้อได้อย่างลงตัวทีต่อให้เป็นใครก็ไม่อาจอดใจที่ จะต้องลิ้มลองกับเมนูสุดพิเศษของร้าน CRAFT BANGKOK ด้วยลักษณะที่โดดเด่นน่ากินและปริมาณของชีสที่ได้ใส่ลงไป ทำ�ให้เมนูนี้เป็นตัวเลือกแรกๆที่เหล่าชายหนุ่มยอมเทใจให้เลยทีเดียว

8

HALF | SEPTEMBER 2015

SEPTEMBER 2015 | HALF

} 9


10 HALF | SEPTEMBER 2015

SEPTEMBER 2015 | HALF

11


HALFHION BY ทราย สไตล์ลิส

WOMEN fashion of the year 2015 for Women.

HALFHION BY ทราย สไตล์ลิส

เรื ่ อ ง : ธั น ย์ ชนก ภาพ : ภากร,ฤทธิ ก ุ ล

ณ ปัจจุบัน เครื่องแต่งกายมีบทบาทมากกว่าเครื่องปกปิดร่างกายเพื่อคลายหนาวเท่านั้นนะ แต่เป็นการบ่งบอก ถึงตัวตนและบุคลิกภาพของผู้สวมใส่ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิง ล้วนแต่มีการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไป ช่วงนี้หลายๆแบรนด์ดังทั่วโลกต่างงัดกลยุทธ์และคอลเลคชั่นเด็ดออกมาโชว์กันแบบจัดเต็ม ทั้งเสื้อ,กางเกง ,รองเท้า, กระเป๋า ซึ่งนิตยสาร Half ของเราก็คงไม่ยอมเอาท์ ได้หยิบเอาเทรนด์แฟชั่นประจำ�ปี 2015 มา mix & match สำ�หรับหนุ่มสาวทุกคน แล้ววันนี้ทรายก็มีเทรนด์การแต่งกายปี 2015 มาเอาใจขาว Half ด้วยการผสมผสานการแต่งกาย กับ Color of the year 2015 คือสี Marsala (ไวน์แดง) นั่นเอง

สาวๆ ที่ชื่นชอบการแต่งกายจะพลาดไม่ได้กับการเลือกหยิบสีโทนสีนี้มา Matchเข้ากับกางเกงยีนส์ตัวโปรด หรือจะหยิบหมวก หรือผ้าพันคอมาช่วย Mix ความจิ๊ด ให้กับสาวๆก็จะดูเท่ เก๋ไก๋ทันสมัยตามเทรนด์ปีนี้สุดๆ 12 HALF | SEPTEMBER 2015

SEPTEMBER 2015 | HALF 13


HALFHION BY ทราย สไตล์ลิส

MEN

HALFHION BY ทราย สไตล์ลิส

fashion of the year 2015 for men. ทางด้านผู้ชายก็ไม่แพ้กันนะจ๊ะ ยังสามารถเพิ่มความเท่ให้กับตัวเองด้วยโทนสี Marsala ได้เพียง mix & match เลือกเสื้อผ้า หรือของตกแต่งโทนสีไวน์แดง เพื่อเพิ่มเสน่ห์ ความน่าสนใจให้กับตัวเอง

หนุ่มๆ ที่กลัวตกเทรนด์แฟชั่นของปีนี้ ไม่ต้องกลัวค่ะ วันนี้ทรายจะพามาแนะนำ� การ mix&match เสื้อผ้าให้ตามทัน เทรนด์แฟชั่นของปีนี้นะ ตามไปดูกันเลยค่ะ 14 HALF | SEPTEMBER 2015

SEPTEMBER 2015 | HALF 15


ภาพ :

16 HALF | SEPTEMBER 2015

SEPTEMBER 2015 | HALF 17


ACTIVITY

ACTIVITY

ที่ชอบ

ที่ชอบ

YOGA

เรื ่ อ ง : บวรลั ก ษณ์ ภาพ : ชฎาทิ พ ย์ , สหรั ต น์

โยคะ ถือว่าเป็นกีฬาที่มีมาเพื่อสาวๆจริงๆ เหมาะสำ�หรับคุณผู้หญิงที่ ต้องการออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพ ทั้งยังได้ฝึกจิตให้ผ่อนคลาย ฝึกสมดุลและฝึก สมาธิควบคู่ไป ที่สำ�คัญยังทำ�ให้รูปร่างสวยงาม ผิวพรรณดีอีกด้วย เป็นกีฬาที่เปรียบเหมือนการนั่งสมาธิ ทำ�จิตใจให้สงบ กำ�หนดลม หายใจเข้าออก การฝึกนั้นจะต้องมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่กำ�ลังทำ�อยู่ โยคะจึงมีส่วนทำ�ให้เราเป็น คนใจเย็นขึ้น มีสมาธิมากขึ้น เพราะได้ฝึกสมาธิ และช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นเพราะหายใจถูกวิธี มีร่างกายที่แข็งแรง อีกทั้ง โยคะ เป็นกีฬาที่ช่วยให้คุณผู้หญิงมีรูปร่าง ผิวพรรณที่ดีได้อีกด้วย

โยคะ

ข้อห้ามของโยคะ สำ�หรับคนที่มีโรคประจำ�ตัวหรือ มีการอักเสบของกล้ามเนื้อควร ปรึกษาแพทย์ก่อนทำ�การฝึก เพราะอาจทำ�ให้เกิดอันตรายได้ ควรฝึกในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก สงบ และที่สำ�คัญควรฝึกตอนท้องว่าง หรือหลังจากทานมื้อหนักตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป หรือมื้อ เบาตั้งแต่ 2 ชั่วโมงขึ้นไป

ติดตามการสอนเล่นโยคะ และหาเทรนเนอร์ ได้ที่ www.yogahousebangkok.com 18 HALF | SEPTEMBER 2015

Free Running

Free Running เป็นกีฬาที่เอาใจคุณผู้ชายที่รักความท้าทาย ตื่นเต้น เร้าใจ ผู้เล่นต้อง อาศัยความแข็งแรงของร่ายกาย สมดุล และความกล้าในการเล่นเป็นอย่างมาก เพราะฟรีรันนิ่งนั้น เป็นกีฬาที่ผาดโผนมาก เน้นการวิ่งจากฟากหนึ่งไปอีกฟากหนึ่ง ปีนกำ�แพง และตีลังกา

หลายๆคนอาจสงสัยว่า Free Running กับ Parkour นั้นต่างกันอย่างไร กีฬา ทั้งสองนี้ต่างกันแค่นิดเดียวตรงที่ Free Running นั้นมีการกระโดดเข้ามาร่วมด้วย แต่ Parkour นั้นจะเน้นความคล่องตัว การปีนป่าย ไม่เน้นกระโดด หากพูดถึงความยากของกีฬาชนิดนี้ ทางทฤษฎีแล้วไม่ได้มีส่วนยากเลย ที่ยากคือ คุณต้องมีความกล้า กล้าที่จะโดด กล้าที่จะตีลังกา คุณจะต้องมีใจรัก มีความอดทน ฝึกฝน ให้มากๆ ทำ�ให้พลาดน้อยที่สุด ใช้ใจของคุณกระโจนไปสู่ความท้าทาย

ติดตามการเล่น Free running ของผู้รักความท้าทายทาง Facebook Thai Freerunning Club SEPTEMBER 2015 | HALF 19


LIFE STYLE BETTER HALF วิถีชีวิต

LIFE STYLE BETTER HALF วิถีชีวิต

เรื ่ อ ง : ธนั ต ถ์ ภาพ : ชฎาทิ พ ย์ , ฤทธิ ก ุ ล

เมื่อกล่าวถึงในรูปแบบ lifestyle ของผู้ชายในมหาลัย ในมุมมองคนส่วนใหญ่มักจะมองเป็นที่มีบุคลิกและนิสัย ค่อนข้างติดเกม เป็นเด็ก เรียน ติดเที่ยวกลางคืน เจ้าระเบียบ แต่สำ�หรับ”ปาย”หรือ”สหรัตน์ ศิรภาพ”หนุ่มหล่อสุดมั่นแห่งสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ไม่ได้เป็นเช่นนั้น หลัง จากผมได้ ทำ�การสัมภาษณ์เกี่ยวกับ lifestyle ของคุณ”สหรัตน์ ศิรภาพ”

“ผมเป็นคนที่มี lifestyle แบบสบายๆเรียบง่าย โดยส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวเป็นพิเศษเพราะผมชอบที่จะ ผจญภัยในสถานที่ต่างๆและเล่นกิจกรรมโลดโผนมากๆ ส่วนในเวลาว่างผมเลือกที่จะดูหนัง ฟังเพลง อ่านนิยายและหาดูรีวิวหนัง ตามเว็บต่างๆเป็นส่วนใหญ่ แล้วก็พยายามจะเรียนให้จบภายใน 4 ปี ครับ”

“ผมอยากลองใช้ชีวิตแบบเศรษฐีบ้าง เพราะไม่จำ�เป็น ต้องทำ�งานหนักมาก จริงๆคือผมขี้เกียจนั่นแหละครับ ฮ่าๆ(หัวเราะ) อยากมีเงินเก็บไว้ใช้ชื้อทุกอย่างที่อยากได้ ท่องเที่ยวหาประสบการณ์ ใหม่ๆอย่างไม่ต้องห่วงเรื่องอะไร มันน่าสนุกดีครับ”

จากที่ผมได้พูดคุยกับ คุณ”ปาย”ทำ�ให้ผมได้รู้ว่าเขามีบุคลิก และ lifestyle ที่แตกต่างจากนักศึกษาชายทั่วไป และเป็นที่น่าสนใจเพราะมีสไตล์การ ใช้ชีวิตในแบบของตนเอง

Lifestyle ในแบบของผู้หญิงในรั้วมหาลัย คนส่วนใหญ่มักจะเห็น แต่ในมุมมองที่เสียๆหายๆตามสื่อต่างๆ ทำ�ให้เกิดภาพลบเวลาที่พูดถึงสาวใน มหาลัย บางข่าวก็เป็นความจริง บางข่าวก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาทำ�ให้ผู้คน เชื่อไปตามๆกัน ผมเลยจะนำ�เสนอมุมมองในด้านดีๆ ในเรื่อง lifestyle ของสาว ในมหาลัย ผมได้ทำ�การสัมภาษณ์กับ คุณ”บิ้ว” สาวสุดสวยแห่งสถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น ในเรื่องของความเป็นอยู่และ lifestyle ของคุณบิ้ว

“บิ้วคิดว่าผู้หญิงในมหาลัยนั้นเก่งนะคะ ฉลาด และ ดู กระตือรือร้นอยู่เสมอค่ะ พูดสั้นๆก็คือ สวย เริ่ด เชิด เก่งมั้งคะ ฮาๆ(ยิ้ม)”

“ถ้าถามว่า lifestyle ควรเป็นแบบไหนบิ้วคงตอบให้ไม่ได้เพราะ มันไม่ใช่ของตายตัว มันขึ้นอยู่กับแต่ละคน แต่บิ้วคิดว่าเราไม่ควรตัดสินคน จากวิธีการใช้ชีวิตของเขา เพราะเขาอาจจะไม่ใช่คนอย่างที่คุณคิดเสมอไป อย่างผู้หญิงบางคนเขาอาจชอบเที่ยวกลางคืน แต่จริงๆแล้วเขาอาจเป็น คนที่ขยันเรียนเป็นคนดีชอบทำ�บุญก็เป็นได้ค่ะ สาวมหาลัยคนที่นิสัยดีๆก็มี เยอะค่ะ แต่บางคนเขาไม่ค่อยแสดงออก เราก็เลยไม่ได้เห็นตัวตนจริงๆ ของเขาค่ะ “

“ส่วนในเรื่อง lifestyle ของบิ้ว บิ้วเป็นคนที่สนใจในเรื่องของแฟชั่นการแต่งตัวในรูป แบบต่างๆตามเทรนด์ เป็นคนเฮฮาสนุกสนาน ชื่นชอบดอกไม้ ธรรมชาติ และร้องเพลงค่ะ ส่วนในเรื่องการเรียนก็คงไม่ต่างจากนักศึกษาคนอื่นสักเท่าไหร่ค่ะ”

20 HALF | SEPTEMBER 2015

จากที่ผมได้พูดคุยกับคุณบิ้ว ทำ�ให้ได้เห็นมุมมองน่ารักสดใสในแบบของสาวมหาลัย และยังได้แง่คิดดีๆในอีกหลายๆเรื่อง ว่าคนเราไม่ควรตัตสินคนจากภายนอกหรือเชื่อข่าวลือต่างๆจนเกินไป เพราะมันอาจเปลี่ยนมุมมองของเราเลยก็เป็นได้

SEPTEMBER 2015 | HALF 21


ภาพ : 22 HALF | SEPTEMBER 2015

SEPTEMBER 2015 | HALF 23


ภาพ : ชฎาทิพย์ , ภากร

24 HALF | SEPTEMBER 2015

SEPTEMBER 2015 | HALF 25


INTERVIEW ALL WAES

INTERVIEW ALL WAES

เสวนา

เสวนา

Q : คิดว่าผู้ชายมีข้อดีอะไรบ้าง ? A : ดูเขาไม่ค่อยคิดอะไรมากนะ จะอะไรก็ได้หมด มีความเป็น ผู้นำ�และก็สามารถดูแลคนอื่นได้ Q : ข้อดีก็มีเยอะเหมือนกันแฮะ แล้วข้อเสียล่ะ ? A : ติดเกมส์สิคะ ไม่กระตือรือร้นโดยเฉพาะเรื่องเรียน ไม่ค่อย ใส่ใจรายละเอียดด้วย

เรื่อ ง : จั ก รพงษ์ ภาพ : ภากร “Art ตัวพ่อ”สมญานามที่ใครๆก็ตั้งให้กับเหล่าผู้ชายเลือดร้อนผู้ไม่เคยยอมแพ้ ใคร พวกเขาชอบความท้าทาย ปากแข็ง ไม่สนใจเรื่องเล็กเกร็ดน้อยและเจ้าสำ�ราญ กับพวกเธอ เหล่าหญิงสาวผู้น่ารักอ่อนโยน ละเอียดรอบคอบในทุกๆสิ่ง เจ้าแห่ง ความขี้งอนและประชดประชัน หรือใครๆรู้จักในนาม “ Art ตัวแม่ “ เมื่อพวกเขาเจอกันเรื่องราวของ 2 ขั้วความคิดจะเป็นอย่างไร จะมีสักเรื่อง ไหมที่พวกเขาคิดเหมือนกัน มาฟังจากความคิดเห็นของพวกเขากันเลยดีกว่า

ไข่มุก (21) : นักศึกษา

Q : อยากให้ผู้ชายและผู้หญิงแก้นิสัยอะไรบ้าง ? A : ก็อยากให้ผู้ชายเลิกติดเที่ยวกลางคืน Q : แล้วถ้าเป็นผู้หญิงล่ะ ? A : ก็คงต้องเน้นให้เลิกจุกจิกขี้บ่นนั่นแหละ พี่เล็ก (42) : ธุรกิจส่วนตัว

Q : คิดอย่างไรกับผู้หญิงที่เข้าหาผู้ชายก่อน ? A : ส่วนตัวพี่ไม่ชอบนะ มันดูขัดกับประเพณีไทยน่ะ ที่ต้องรัก นวลสงวนตัว เราไม่ได้มีประเพณีเหมือนกับฝรั่งเขาที่ไม่ว่าจะ ชายหรือหญิงก็สามารถเดินเข้าไปจีบใครก่อนก็ได้ พี่ศรี (43) : ออร์แกไนเซอร์

26 HALF | SEPTEMBER 2015

Q : คิดอย่างไรกับผู้หญิงที่เข้าหาผู้ชายก่อน ? A : มันก็ไม่ผิดนะ มันเป็นสิทธิของเขาที่จะรักใครชอบใคร แล้ว เขาอยากที่จะเข้าหาก่อน เพราะสังคมสมัยนี้มันก็เปลี่ยนไปแล้ว ต๋อย (20) : นักศึกษา

Q : มีสเปคหนุ่มในฝันหรือเปล่า ? A : ชอบผู้ชายที่เล่นกล้ามค่ะ รู้สึกปลอดภัยดี Q : เขาต้องมีนิสัยเป็นแบบไหน ? A : ต้องเป็นคนมีความเป็นผู้นำ� เฟรนลี่แบบมีขอบเขตไม่ใช่กับ ทุกคน ให้เกียรติผู้หญิงและที่สำ�คัญไม่เจ้าชู้ค่ะ ปุ๊กปิ๊ก (19) : นักศึกษา

SEPTEMBER 2015 | HALF 27


INTERVIEW ALL WAES

INTERVIEW ALL WAES

เสวนา

เสวนา

Q : แล้วเพศของเราล่ะมีข้อดีมีข้อเสียอะไร ? A : ข้อดีของผู้ชายก็มีความเป็นผู้นำ�สามารถเลี้ยงดูครอบครัว ได้ ส่วนข้อเสียเท่าที่คิดออกก็น่าจะเป็นเรื่องติดเที่ยวกับติดผู้ หญิงนะ เกมส์ (20) : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

Q : มีสเปคผู้หญิงที่ชอบไหม ? A : ชอบผู้หญิงตัวเล็ก ใส่แว่นผมสั้นๆนะ ดูน่ารักดี แต่บาง ทีสเปคก็ไม่เกี่ยงนะ 555 Q : แล้วนิสัยของเขาต้องเป็นยังไง ? A : ชอบคนที่คุยด้วยแล้วสนุก พูดมากหน่อย เพราะเราก็ เป็นคนพูดมากไง ไม่ต้องเรียบร้อยมาก สามารถทำ�อะไร ต่างๆด้วยตัวเองไม่ต้องมาคอยให้เราทำ�ให้ตลอด โบนัส (21) : นักศึกษา

Q : คิดว่าผู้หญิงมีอะไรที่เหนือกว่าผู้ชายบ้าง ? A : ผู้หญิงเก่งที่สุดเลยในเรื่องของความอดทน มีความพยายามมากกว่าผู้ชาย สามารถแบกรับภาระได้มากกว่าผู้ชาย Q : ข้อดีเยอะขนาดนี้แสดงว่าเราไม่มีข้อเสียอะไรเลยหรือเปล่า ? A : บางทีเราก็ใช้แต่อารมณ์ตัดสิน ก็เลยไม่ค่อยมีเหตุผลสักเท่าไร พี่ปุ้ก (58) : ธุรกิจส่วนตัว

Q : คิดว่าผู้หญิงมีข้อดีอะไรบ้าง ? A : พี่คิดว่าผู้หญิงเป็นเพศที่สุภาพเรียบร้อยนะ แถมอดทน เก่งอีกด้วย Q : แล้วข้อเสียของผู้หญิงล่ะ? A : พูดสั้นๆก็ จู้จี้ขี้บ่น นี่แหละ พี่อ้น (36) : ธุรกิจส่วนตัว

28 HALF | SEPTEMBER 2015

Q : แล้วคนที่เป็นแฟนกันโดยที่อายุห่างกันมากๆล่ะ ? A : ส่วนตัวอายุไม่ค่อยมีผลเท่าไรนะ ถ้าอายุมากกว่าเราก็อาจจะได้แฟน ที่มีความเป็นผู้นำ� ความคิดและมุมมองต่างจากเรา สามารถให้คำ�ปรึกษา ได้ดีมากขึ้น พลอย (20) : นักศึกษา

Q : แล้วคนที่เป็นแฟนกันโดยที่อายุห่างกันมากๆล่ะ ? A : ผมว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดว่าเขายังอยู่ในช่วงสังคมใกล้ๆกัน อย่ า งเช่ น เราเป็ น เด็ ก มหาลั ย แต่ มี แ ฟนเป็ น เด็ ก มั ธ ยมหรื อ คนวั ย ทำ�งานก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องมุมมองความคิดเพราะว่าเราอยู่ใน ช่วงสังคมที่แตกต่างกันออกไป แต่ถ้าช่วงของมันอยู่ใกล้ๆกันก็ น่าจะเข้าใจกันได้ง่ายมากกว่า อาร์ต (21) : นักศึกษา

SEPTEMBER 2015 | HALF 29


TELLING STORIES WITH PHOTOS

ตากล้อง

TELLING STORIES WITH PHOTOS

ตากล้อง

เรื่อง : ภากร ภาพ : ภากร

เชื่อว่าหลาย ๆ คนเมื่อได้เห็นภาพนี้คงรู้สึกถึงความอ่อนโยนของผู้หญิง ความรักของผู้ที่เป็นแม่ ที่ถูกส่งผ่านออกมาจากภาพ ภาพนี้ถูกบันทึกเก็บไว้โดยพ่อของผมเองครับ ย้อนกลับไปตอน เด็กก็ไม่ได้สนใจจะดูภาพพวกนี้มากหรอกครับ แต่พอโตขึ้นรูปภาพพวกนี้ก็ทำ�ให้ผมนึกถึงเรื่อง ราวในอดีตนึกถึงความรักความใจดีของท่าน บางครั้งแค่มองดูภาพ ๆ นึง มันก็บอกอะไรเราได้ มากมายเลยครับ

30 HALF | SEPTEMBER 2015

SEPTEMBER 2015 | HALF 31


TELLING STORIES WITH PHOTOS

TELLING STORIES WITH PHOTOS

ตากล้อง

ตากล้อง

เพศชายเป็นเพศที่ดูแล้วให้ความรู้สึกอุ่นใจเป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัว สามารถปกป้องคนอื่น ได้ ภาพของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่กำ�ลังยิ้มขณะที่มองผู้คนรอบ ๆกำ�ลังมีความสุข คงทำ�ให้หลาย ๆคนรู้สึกว่า ภาพของชายในเครื่องแบบที่คอยดูแลความปลอดภัยและให้ความ ช่วยเหลือผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมานั้นดูแล้วก็รู้สึกปลอดภัยเวลาไปไหนมาไหนใช่ไหมครับ

32 HALF | SEPTEMBER 2015

SEPTEMBER 2015 | HALF 33


ภาพ :

ภาพ :

34 HALF | SEPTEMBER 2015

SEPTEMBER 2015 | HALF 35


STAT

สถิติ

STAT

สถิติ

ผู้หญิง

คงหนีไม่ ขึ้นชื่อว่า พ้ น เรื่ อ งความเยอะขนาดที่ ผู้ ห ญิ ง ด้วยกันเองยังออกปากบ่น โดย เฉพาะเรื่ อ งความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด นี่ ล่ ะ ที่ ทำ�ให้เพศหญิงแตกต่างจากเพศชาย อย่างชัดเจนด้วยความ”คิดเยอะ”ที่ เป็นเอกลักษณ์ของเพศหญิง กับ ความ”คิ ด น้ อ ย”ที่ ฝั ง ลึ ก อยู่ ใ นตั ว ทำ�ให้ผู้ชายและผู้หญิงอยู่ด้วยกันได้ บางครั้ ง เมื่ อ มาอยู่ ด้ ว ยกั น มั ก จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง เล็ ก ๆที่ อ าจจะเป็ น ปั ญ หาบ้ า ง แต่ บ่ อ ยครั้ ง ที่ ต่ า งฝ่ า ยต่ า งก็ ต้ อ ง พึ่ ง พาความคิ ด ของกั น และกั น อยู่ เสมอ ทำ�ให้เกิดเป็นความลงตัวที่

เพศชาย

นอกจากด้ า นความคิ ด แล้ ว ลั ก ษณะทางกายภาพและ ลักษณะนิสัยของแต่ละฝ่ายก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกความแตกต่างของ ทั้งคู่เช่นกัน โดยเพศหญิงมักจะมีความรู้สึกอิจฉาเพศชายอยู่ลึกๆ ไม่ ว่ า จะทางด้ า นร่ า งกายหรื อ โอกาสหลายๆอย่ า งที่ ทำ � ให้ เ จ้ า ตั ว รู้สึกถึงความไม่ยุติธรรม แต่ใช่ว่าจะเสียเปรียบเสียทีเดียว เพราะ สัญชาตญาณภายในตัวเพศชายยังคงมีความรู้สึกว่าผู้หญิงเป็น เพศที่ต้องปกป้องดูแล และมักจะโอนอ่อนผ่อนตามให้กับเพศหญิง เสมอ อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำ�ให้ผู้ชายมักจะเป็นฝ่ายง้อมากกว่า ฝ่ายงอนนั่นเอง อย่างไรก็ตามจากผลสำ�รวจทั้งชายและหญิงมีความชอบ ที่จะเลือกเกิดเป็นเพศชายมากกว่าทั้งคู่ ทำ�ให้ตีความได้ว่าเพศชาย ยังคงเป็นเพศที่มีข้อดีมากกว่าเพศหญิงไม่มากก็น้อย เรื่อง : วิภ าว ี 36 HALF | SEPTEMBER 2015

SEPTEMBER 2015 | HALF 37


SAY BYE MY HALF

SAY BYE MY HALF

ทิ้งท้าย

ทิ้งท้าย

เมื่อไม่นานมานี้ได้มีกระแสเปลี่ยนภาพ Profile ของ Facebook ตัวเองให้กลายเป็นสีรุ้ง จนทำ�ให้หลายๆคนถึง กับสงสัยกันเลยทีเดียวว่าเปลี่ยนกันทำ�ไม? มันเกิดเรื่อง อะไรขึ้นล่ะ ? ที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่า พวกเขาสนับสนุนที่ ศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถ แต่งงานกันได้ทุกรัฐในสหรัฐอเมริกาแล้วเมื่อ 26 มิถุนายน 2558 นี่เอง ซึ่งการที่เราเปลี่ยนรูป Profile Facebook ของเราก็เป็นสิ่งที่แสดงว่าเราเห็นด้วยกับกฏหมายใหม่นี้

แล้วทำ�ไมต้องเป็นสีรุ้งล่ะ “

?

สีรุ้งเป็นสีประจำ�ธงสัญลักษณ์ของกลุ่ม LGBT ซึ่งย่อมาจาก Lesbian Gay Bisexual and Transgender นั่นเอง โดยลักษณะแต่ละเพศนี้ก็จะมีข้อแตกต่างกัน ออกไป เช่น Lesbian หมายถึง ผู้หญิงที่สนใจในเพศหญิง , Gay หมายถึง ผู้ชายที่สนใจในเพศชาย , Biesexual หมายถึง ผู้ชายหรือผู้หญิงที่สนใจทั้งในเพศเดียวกัน และต่างเพศด้วย , Transgender หมายถึง คนที่เกิดมาเป็น เพศชายหรือเพศหญิง แต่ใจและความต้องการเป็นเพศตรงข้าม ก็จะมีแยกย่อยไปอีก 2 แบบคือ T-Boyz, Transmen ก็คือเกิดมาเป็นเพศหญิง แต่ใจและความต้องการเป็นเพศชาย และ อีกแบบคือ T-Girl, Transwomen ก็จะตรงกันข้ามกับเมื่อกี้คือ เกิดมาเป็นเพศชาย แต่ก็อยากจะเป็นผู้หญิงนั่นเอง นอกจากที่บอกมานี้ก็ยังมีเพศต่างๆยิบย่อยอีกเยอะแยะเลยทีเดียว และที่สำ�คัญแต่ละเพศก็มีธงของเพศตัวเองด้วยอีกนะคะคุณ

เรื ่ อ ง : ชฎาทิ พย์

38 HALF | SEPTEMBER 2015

{

ท่ามกลางสังคมที่แตกต่างกัน การให้ความเคารพและยอมรับในความแตกต่าง ถือเป็นสิ่ง ที่สำ�คัญอันดับแรกๆ ไม่มีใครที่สามารถกำ�หนดได้ว่าสังคมนี้ต้องเป็นแบบไหนหรือถ้ากำ�หนด มันได้ สเน่ห์ของความเป็นสังคมก็จะลดหายลงไปไม่มีอะไรใหม่ๆ ทำ�ให้เรายืนอยู่กับที่ ไม่ใช่ ว่าการที่เราแตกต่างทำ�ให้เราดูไม่ดี ดูประหลาด ตราบใดที่เรายังให้ความเคารพยอมรับซึ่งกัน และกันอยู่ สิ่งนั้นจะทำ�ให้สังคมของเรา “น่าอยู่” มากยิ่งขึ้น

{

SEPTEMBER 2015 | HALF 39


40 HALF | SEPTEMBER 2015

Half Magazine ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  

นิตยสารฝึกปฏิบัติ MTE-417 Multimedia Design for Advertisement สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Half Magazine ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  

นิตยสารฝึกปฏิบัติ MTE-417 Multimedia Design for Advertisement สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Advertisement