Page 1

Com són les unitats didàctiques Mobilitzem els coneixements previs Cada apartat dels llibres de text multimèdia de Primària té una finalitat didàctica ben definida. L’objectiu és que, un cop finalitzada cada unitat, l’alumnat hagi assolit els continguts i les diferents competències que es marquen en els objectius inicials.

Portada A la portada de les unitats didàctiques hi apareix l’índex, els objectius d’aprenentatge de la unitat i un recull de preguntes dirigides a l’alumnat a mode d’autoavaluació inicial.

Per començar L’apartat «Per començar» presenta una situació inicial en la qual intervenen els continguts de la unitat. Aquest exemple té una alta càrrega visual per tal de captar l’atenció de l’alumnat. S’hi poden trobar vídeos, seqüències animades, còmics o fotografies. Juntament amb aquesta presentació, es planteja una activitat inicial que permetrà a l’alumnat mobilitzar els coneixements previs i us oferirà als i les mestres una valoració del nivell de partida del vostre grup classe.


Construïm el coneixement Un cop finalitzada l’activitat inicial és el moment de començar a construir el nou coneixement.

Explorem A l’apartat «Explorem», l’alumnat s’acosta als continguts que es volen introduir a la unitat didàctica mitjançant una activitat dirigida i atractiva, que pot ser de resposta oberta o autocorrectiva. Al final d’aquesta activitat hi ha un text breu que recapitula allò que s’ha fet intuïtivament i que és una introducció dels conceptes que es treballaran de manera més formal a l’apartat «Coneixem».


Com són les unitats didàctiques Coneixem «Coneixem» és l’apartat on es dóna nom als continguts a què l’alumnat ha arribat de manera guiada: se’n fa l’abstracció i es relacionen amb la resta de coneixements. Mitjançant les eines i recursos digitals, que us ajudaran en l’exposició, es van presentant de manera dosificada els continguts que conformen la unitat didàctica. En aquestes pàgines de teoria hi trobareu vinculades activitats per exercitar els conceptes i els procediments presentats. A més, aquestes activitats estan agrupades al «Menú d’activitats».


Consolidem allò après Després de l’explicació formal dels continguts, arriba el moment de posar en pràctica tot allò après.

Apliquem A l’apartat «Apliquem» es proposa una activitat en què es treballen de manera integrada els conceptes, els procediments i les actituds que s’han introduït durant la unitat didàctica. Aquesta activitat proposa una situació real diferent de la de l’activitat inicial, amb l’objectiu que l’alumnat relacioni el concepte amb diferents contextos.


Com són les unitats didàctiques L’alumnat ha estudiat els continguts i els ha practicat, així que ara caldrà comprovar què és allò que ha après.

Per acabar A l’apartat «Per acabar» es recuperen els objectius del començament de la unitat didàctica i es plantegen de nou a l’alumnat les preguntes d’autoavaluació inicials perquè comprovi si ha assolit els coneixements esperats. D’aquesta manera pren consciència del que sabia, del que no sabia, del que ha après i de com ho ha après.


Recopilem totes les activitats Les unitats didàctiques disposen d’un menú que recull totes les activitats que han aparegut vinculades a les pantalles de l’apartat «Coneixem». Cada activitat conté informació i està classificada segons les característiques següents: œœ La funció didàctica: si són exercicis, problemes, anàlisis, etc. œœ La correcció: si són activitats autocorrectives o de resposta oberta. œœ La dificultat: si són de dificultat baixa, mitja o alta. œœ El lloc de realització: si es fan a l’aula, al laboratori, a la biblioteca, etc. œœ El material de suport: si s’ofereixen textos, imatges, gràfics, àudios, vídeos o materials interactius. œœ La pàgina de la unitat a la qual va associada. Totes les activitats estan pensades per ser realitzades tant a la pissarra digital interactiva com a l’ordinador, i es complementen amb els exercicis autocorrectius del Quadern d’exercicis digitals.

Recorregut Unitat Didàctica  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you