Page 1

‫החזון שםנו הוא המצפן‬ ‫שםכל‬ ‫פגישת עבודה ועדת חינוך גםי יל – נציגי עירית נתניה‬ ‫ערכה ורד נםע‬

‫‪24.8.11‬‬


‫צ‬ ‫ו‬

‫שכונת גםי יל ממוקמת םאורך צוקי היל היפיל בארץ ומהווה‬ ‫מקול מגוריל ייחודי ומושך‪ .‬שכונת גםי יל מתפתחת בקצב מהיר‬ ‫מאחר וחםקה נמצא בקו ראשון םיל ‪.‬עם מנת םעמוד בקצב הגידום‬ ‫המהיר שם האוכםונייה עם העירייה םפתח תשתיות בקצב מהיר יותר‬ ‫כדי םנפק את הצרכיל םתושביל‪.‬‬ ‫בראש מעיינהל שם התושביל עומד החינוך‪.‬‬ ‫חינוך מעצב ויעצב את עתיד יםדינו‪.‬‬ ‫החינוך חייב םהיות החשוב ביותר עבורכל אדריכםי העיר בזמן‬ ‫שהקמתל ופיתחתל את השכונה ‪.‬‬ ‫צר םנו שבמהםך השניל התרענו‪,‬ביקשנו‪ ,‬כתבתנו ‪,‬‬ ‫עם העתיד םהגיע וםקרות ‪........‬והנה זה בא‬

‫ל‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ך‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫מ‬ ‫ת‬

‫י‬ ‫ם‬ ‫ג‬ ‫ל‬ ‫י‬

‫ש‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ת‬


‫אצםנו בשכונה‬ ‫םהםן תוצאות חמורות שנגרמו מכך‪:‬‬ ‫•קצב אכםונ השכונה מהיר יותר‪.‬‬ ‫•בנייניל רביל צומחיל םגובה ואמוריל םהתאכםנ בחודשיל הקרוביל‪.‬‬ ‫•קצב בניית גניל וכיתות םימוד בבית הנפר איטית מאוד!!!!!‬ ‫•היכן התחנכו היםדיל החדשיל?‬ ‫•הרחבת בית נפר איםן רמון םא תפתור שבוע הבא את הצפיפות בכיתות‪.‬‬ ‫•מצוקת גני היםדיל גורמת םכך שבני שםוש נשםחיל םשכונת אזוריל‪.‬המרחק ארוך םא‬ ‫םכוםל שני רכביל םיד הבית‪.‬‬ ‫•עדיין ואין מבנה ייחודי םמתנ"נ גםי יל‪.‬‬ ‫םאור הצרכיל ההוםכיל וגדםיל םתרבות פנאי אנו מבקשיל פעל נונפת םהיענות םכםם‬ ‫האוכםונייה בתוך השכונה ‪.‬‬ ‫םצערנו עד היול םא הייתה הענות םבקשות במשך שניל‪.‬‬


‫נתוניל דמוגרפיל עתידייל םגםי יל‬

‫‪450‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2015‬‬

‫גיל ‪6- 5‬‬

‫גיל ‪ 4‬ל ‪ 5 -‬גיל ‪ 3‬ל ‪ 4 -‬עד גיל ‪3‬‬


‫יחד םב אם םב‬ ‫ועד השכונה מביע אי שביעות התושבים מהתכנון הלקוי‬ ‫של אכלוס בית הספר שהוביל לצפיפות קשה‪,‬תנאי‬ ‫לימוד בלתי אפשריים בכיתות ‪,‬ביטול פרויקטים חינוכיים‬ ‫וחשובים‪.‬גלי ים הינה שכונה צומחת‪ ,‬מתפתחת ולא חלק‬ ‫או המשך שכונת אזורים‪.‬העירייה צריכה וחייבת לספק‬ ‫לנו שירותי חינוך בכמות ואיכות ראויה‪ .‬מתוך הנתונים‬ ‫הדמוגרפיים שערכנו יש להיערך מיידית לבינוי גני ילדים‬ ‫נוספים בית ספר נוסף ותכנון והקמת בית ספר תיכון‬ ‫המהווה תהליך ארוך אך פה והיום אפשר להניח את אבן‬ ‫הפינה‪.‬‬


‫בית נפר איםן רמון‬

‫את המנגינה הזו אי אפשר םהפניק‬ ‫מיקול‬ ‫גודם כיתות‬ ‫חונר כיתות‬ ‫גודם מקםט‬ ‫העדר אוםל נפורט‬ ‫חניה ודרכי גישה‬ ‫מגרש הנפורט‬ ‫העדר מקול ו\או כיתות םימוד‬


‫בית ספר תיכון טשרניחובסקי‬

‫הסעות ונגישות‬ ‫אפשרות לפתוח בפני התושבים את כל בתי‬ ‫הספר התיכוניים‬


‫שטחיל חומיל בשכונת גםי יל‬


Our Vision - Your Compass  

Our Vision - Your Compass Edited by Vered Sela