Page 1

Sukupuolisensitiivisen näkökulman mukaan sukupuoli on lapsen ja nuoren identiteetin tärkeä osa, jota ei saa piilottaa.

kuva: plugi

ottamista, mikä kaikilla yhteiskunnan tasoilla on todellisen sukupuolten välisen tasa-arvon edellytys. Käytännössä se on tasaarvoisten mahdollisuuksien luomista, sukupuolikäsitysten tunnistamista ja kriittistä arviointia. Tyttöjen Taloilla korostetaan sitä, että tyttöjen kasvun kipukohdat ovat monin tavoin sukupuolisidonnaisia. Tyttötyö on toimintaa, jossa huomioidaan tyttöjen tarpeet, erityiskysymykset ja kehityksen ominaispiirteet, jotka yhdistävät tyttöjä. Samalla sukupuolisensitiivinen tyttötyö nostaa esiin tyttöjen välisiä eroja ja erilaisia tapoja olla tyttö. Tyttöjen Taloilla sukupuolisensitiivisen työotteen avulla tuetaan nuorta löytämään omannäköinen naiseutensa tai miehisyytensä moninaisten mallien ja vaihtoehtojen joukosta. Tyttöjen Taloilla tähdennetään, että naiseus on moniulotteista ja ristiriitaistakin, eikä ole olemassa yhtä ”oikeaa” naiseutta. Paneutuminen naiseksi kasvamisen erityisyyteen ja siihen liittyvien kipukohtien tunnistaminen mahdollistaa tyttöjen kokonaisvaltaisen tukemisen yhä monimutkaisemmaksi käyvässä oman identiteetin rakentamisessa, selvennetään Suomen Setlementti ry:n ylläpitämillä sukupuolisensitiivisen tyttötyön ja Tyttöjen Talojen yhteisellä verkkosivustolla.

Mutta liittyykö sukupuolisensitiiviseen näkökulmaan toisaalta myös sisäänrakennettu paradoksi. Voiko naiseksi kasvamisen erityispiirteiden korostaminen tuoda sivutuotteena vahingossa sen, että samalla tuotetaan ja uusinnetaan sukupuolieroa? ”Vain sillä tavallahan me saadaan arvostus vastakkaiseen sukupuoleen, että me ensin arvostetaan omaa sukupuoltamme. Tuemme tyttöjä siinä, että he uskaltaisivat olla omia monenlaisia itsejään ja testata perinteisiä sukupuolirajoja, ja samalla olla kuitenkin ylpeitä omasta sukupuolestaan”, selventää Pietilä. Tärkeässä tasa-arvotaistossa tulisi muistaa, että sukupuolten ei tarvitse kuitenkaan olla samanlaisia ollakseen samanarvoisia.

Kaiken takana on nainen, ja naistutkimus Tyttöjen Taloilla tehtävän työ perustuu tiedollisesti naistutkimukseen. Naistutkimuksessa on Suomessa jo 1980-luvulta saakka nostettu esiin sukupuolen merkitys kaikessa ihmisten kanssakäymisessä ja heidän elämänvalinnoissaan. Esimerkiksi Tyttöjen Talojen pyrkimykset tehdä tyttö näkyväksi itselleen ja muille, luoda tytöille oma tila sekä tavoite auttaa häntä löytämään oma ”äänensä” ja paikkansa hänelle tärkeissä yhteisöissä, kumpuavat naistutkimuksen keskeisistä peruskysymyksistä.

17

asennetta_17  

Kaiken takana on nainen, ja naistutkimus kuva: plugi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you