Page 1

www.budkovce.sk

Ročník: XII.

Číslo: 1/2011

Mojím pohľadom slovo má starosta obce Vážení spoluobčania, Dostáva sa vám do rúk nové vydanie našich novín, ktoré okrem nového vizuálneho vzhľadu by vám mali priniesť aj väčší okruh informácii zo života v obci, zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, z činnosti jednotlivých komisií ale i organizácii so sídlom v obci. Rozšíril sa počet členov redakčnej rady, nastala prirodzená výmena jej členov – to všetko by sa malo pozitívne prejaviť v činnosti redakčnej rady. Máme za sebou ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, máme za sebou prvé pracovné zasadnutie na ktorom sa schvaľovali okrem predsedov jednotlivých komisii aj ich členovia. Som rád, že opäť sa našli občania, ktorí sú ochotní svoj voľný čas venovať práci v tej- ktorej komisii v prospech obce. Osobne zastávam názor, že jednotlivé komisie sú nevyhnutnou zložkou v štruktúre obecných orgánov, sú súčasťou každodenného „života„ v obci, majú svoje aktivity v oblasti životného prostredia, kultúry, športu, napomáhajú riešiť ekonomické, sociálne, školské problémy, ale i problémy susedské a iné, ktoré prináša každodenný život v obci. Počet občanov, ktorí sú priamo zapojení do týchto aktivít sa pohybuje okolo 5O – 55, čo je pomerne veľký počet občanov, ktorí majú možnosť byť pri riadení života obce. Mrzí ma však, že aj v tomto volebnom období odmietol jeden poslanec byť predsedom niektorej z komisii, pretože práca poslanca podľa môjho názoru má byť každodenná, nie je to len účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zatiaľ nemáme predsedu komisie verejného poriadku. Iste mi dá za pravdu jej predošlý predseda, že táto komisia má svoje opodstatnenie a práce v priebehu roka bolo nadostač. Boli to zväčša „len „ susedské spory, ale ten kto ich má, vie čo to je za životná ťarcha. Počet komisií a ich zloženie si môžete prečítať na inom mieste v našich novinách. Vážení spoluobčania, blíži sa jar a s ňou aj jarné práce. Chcem vás požiadať, aby ste v rámci jarných prác využili možnosť štiepkovania konárov z orezov stromov. Potrebné je nahlásiť sa na obecnom úrade, kde vám následne oznámime termín, kedy vám tento drevný odpad zoštiepkujeme. Zároveň Vám dávam na vedomie, že v tomto čase sa vybudovalo obecné kompostovisko, ktoré nám bude slúžiť na uskladnenie zeleného odpadu (pokosenej trávy, zvyškov kukuričných stebiel- „ kenďeričanky“ a pod.,) Bude vypracovaný harmonogram zberu tohto zeleného odpadu v obci, ktorý sa bude zvážať prostredníctvom traktora s vlečkou. Celá táto aktivita bola uskutočnená v rámci projektu MIKADO a bude slúžiť združeniu obcí Laborecká niva, ktorej členom je aj naša obec. Projekt je realizovaný v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom. Dúfam že aj táto aktivita zlepší podmienky separovania odpadu a prispeje k lepšiemu životnému prostrediu v samotnej obci. S úctou starosta obce

Anketový lístok Váš názor nás zaujíma Pre ďalšie skvalitnenie našej práce pri vydávaní obecných novín Budkovčan Vás žiadame o účasť na tejto ankete. Vyplnené anketové lístky vhoďte prosím do poštovej schránky, ktorá je na budove obecného úradu, prípadne ho doručte na obecný úrad. Anketový lístok môžete vyplniť aj anonymne, avšak každý kto uvedie svoju adresu bude zaradený do zlosovania o zaujímavé ceny. Zlosovanie sa vykoná pri príležitosti tohoročných osláv obce (pravdepodobne 2 – 3 . júla 2011) Meno a adresa : ............................................................... Podpis ...........................................

Marec 2011

Rozhovor s Mgr. Marekom Pristašom Pán farár Mgr. Marek Pristaš je správcom farnosti Najsvätejšej Trojice v Budkovciach už piaty rok. Naša farnosť sa zviditeľňuje rôznymi aktivitami, spýtali sme sa teda práve jeho správcu: - Pán farár, ako sa Vám žije medzi Vašimi farníkmi a čo sa Vám najviac páči na tunajších ľuďoch? • Vždy hovorím, že farnosť Budkovce je dobrá farnosť. Netvrdím, že negatíva nie sú, ale dobré veci a vzťahy prevažujú. Žije sa mi tu veľmi dobre, cítim ústretovosť ľudí v mnohých, hlavne duchovných, ale aj spoločenských a športových udalostiach. A čo sa mi páči? Nuž aj dedinské ticho, pohoda, ale najmä vzájomná spolupráca s mnohými ľuďmi. - Ktoré z podujatí, ktoré ste spolu s ďalšími aktivistami pripravovali, vo Vás zanechalo najväčší dojem alebo na ktoré sa najviac tešíte a prečo? • Ani nie tak podujatie, ale najdlhšie si budem pamätať vzájomnú zomknutosť farníkov počas najhorúcejších chvíľ pred 4 rokmi. S odstupom času sa na to pozerá už len ako na spomienku, ale som presvedčený, že pravé tie časy naštartovali v našej farnosti najkrajšie veci. Verím tomu, že z obety vyrastajú veľké diela (príklad: množstvo modlitieb a pôstov za našu farnosť, ktoré pokračujú až doteraz). Ale aby som presnejšie odpovedal na otázku, s radosťou sa pozerám na veľa skutočnosti, ktoré tu fungujú: duchovné: obnovené a fungujúce ružencové spoločenstvo, biblické stretnutia vo všetkých dedinách (kostoloch), adorácie, mládežnícke a detské stretnutia, rozbiehajúci sa farský zbor... športové: letný a zimný futbalový turnaj (na toto sa tešíme hlavne my, chlapi) a iné...spoločenské: už každoročný farský ples, detský tábor na fare, pripravujeme majáles na farskom dvore... A to všetko sú aktivity nie moje, ale ľudí, ktorí chcú rozvíjať našu farnosť. - Čo by ste chceli zmeniť u nás v Budkovciach? • Moja najväčšia túžba: aby všetci katolíci boli prítomní na nedeľnej sv. omši (verím, že sa nad tým nesmejete). A v Budkovciach všeobecne vidím veľké rezervy v obnovovaní krásy dediny, ale aj obnovovanie vzťahov. - Čo hovoríte na naše deti a mládež, sú rovnakí ako inde, kde ste pôsobili, alebo majú nejaké odlišnosti? • Verím, že detí bude v Budkovciach čoraz viac. Len nostalgicky sa dá prezerať farská

strana 3 Otázka č. 1 : Ako ste spokojný(á) s obsahom našich obecných novín? Spokojný - čiastočne spokojný - nespokojný Otázka č. 2 : Ste pravidelným čitateľom našich novín ? áno – občas si ich prečítam - nie Otázka č. 3: Čo vám chýba v našich novinách ? ..................................................................................................... Otázka č. 4 : Ako známkou by ste ohodnotili naše noviny ( od 1 – 5 ) : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (Správne zakrúžkujte) Otázka č. 5 : Váš návrh na zlepšenie obsahu, formy a aktuálnosti novín ..................................................................................................... ....................................................................................................................


www.budkovce.skUznesenie č. 1 / 2011 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Budkovciach, 18. 2. 2011

Obecné zastupiteľstvo v Budkovciach sa uznieslo na tomto VZN obce: a., VZN č.1 / 2011 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni. b., VZN č.2 / 2011 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Budkovce. c., VZN č.3 / 2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Budkovce. A. Konštatuje že: a., že zvolený poslanec obecného zastupiteľstva Ján Adamčík zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. B., Berie na vedomie: a., ospravedlnenú neprítomnosť poslancov: Mgr. M. Wiczmandy b., informáciu o príprave projektu „Architektonicko – historický výskum kaštieľa a jeho zameranie“ c., informáciu Ing. Š. Čižmára, stavebný dozor – výstavba kanalizácie Budkovce d., informáciu o príprave projektu „ Architektonicko – historický výskum kaštieľa a jeho zameranie“ e., informáciu o aktualizácii PH a SR obce na roky 2011 - 2014 f., prehľad plnenia výnosu dane z príjmov FO od štátu za rok 2010 g., predložený prehľad účtov a ich konečné stavy k 31.12.2010 h., Správu kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2010 ch.,protokoly a záznamy kontrolóra obce za rok 2010 o vykonaných kontrolách i., informáciu o rozpočte obce na rok 2011 k., informáciu – Programový rozpočet obce na rok 2011 l., prípravu návrhu – Programový rozpočet obce na rok 2010 - 2012 m., prípravu návrhu – Programový rozpočet obce na rok 2011 - 2013 C., Schvaľuje: program zasadnutia OZ za zapisovateľku: Iveta Medvecová za overovateľov zápisnice: Ing. Ján Horňa; PaedDr. Otília Sabolová návrhovú komisiu v zložení: Štefan Šutaj; Ing. Ján Rimár CSc; Jozef Zausin komisiu na zabezpečenie prípravnej dokumentácie pre územne konanie stavby „ Kanalizácia Budkovce – II. stavba“ v zložení: Ing. J. Rimár CSc; Š. Šutaj; Ing. J. Horňak; Ing. J. Polačko a osoba zodpovedná za výberové konanie Marcel Molčányi f., štúdiu prípravy projektu „Revitalizácia verejného priestranstva v strede obce“ g., Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Budkovciach h., Poriadok odmeňovania zamestnancov obce a volených orgánov obce Budkovce ch., predložený návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2011: 18.2.2011, 29.4.2011, 24.6.2011, 14.10.2011, 9.12.2011 so začiatkom o 17. 30 hod. i., návrh na zmeny v rozpočte obce k 31.12. 2010 – Rozpočtové opatrenie č. 3/2010 j., PLÁN PRÁCE hlavného kontrolóra obce Budkovce na obdobie od 1.1.2011 do 30.6.2011 k., predložené žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce týmto žiadateľom: Klub dôchodcov ............................................................. 530 Eur OKsT Budkovce ............................................................. 995 Eur OŠK ................................................................................ 3.500 Eur a., b., c., d., e.,

ktorá bude poskytnutá až po vykonaní kontroly zúčtovania predchádzajúcej dotácie za rok 2010 v zmysle VZN obce o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce l, členov jednotlivých komisii s účinnosťou od 7. 3. 2011: komisie ŽP a PH - Š.Šimko; J.Ivan; J.Vaľo; M. Matte komisia stavebná - J.Lorinc;M.Baran; Ing. R.Pivarnik komisia športu - Š.Fedor; J.Jackulič; Ľ. Varga; P. Adam komisia kultúry - M.Šutajova; A. Janusková; A. Machová; Mgr. M. Wiczmándy; ZPOZ - M. Dzurová; A. Olexová; Mgr. A. Vaľová; Mgr. E. Vagaska; M.Šutajová, A. Janusková komisia školská - H. Petrová; J.Pavlovová komisia finančná – M. Bosaková; D.Dzuro; J. Janusková; I.Metvecová komisia pre rozvoj obce - Š.Bubenko; Bc.M.Uhrina; PaedDr.V.Vajsová; M.Baran; M.Adamová komisia pre Dolný les - M.Kanaloš; Cinkanič; Mgr. M. Wiczmandy komisia obchodná – J.Nadzam; J.Olexa; J.Ivan komisia pre budovanie Gazdovského domu – Š.Šimko; P.Harbulak; E.Steranková; J.Ivan; A.Harbulaková komisia na prípravu publikácie 90.výročia futbalu v obci – J.Harbulak;Š.Šimko;Š.Šutaj; Š.Vaško;A. Sabolová komisia pre poskytovanie sociálnej služby: V.Mrázová; M.Šutajová; A.Lorincová;MUDr. P.Urban; Bc.L. Mrázová komisia pre ochranu verejného záujmu: Ing. J. Rimár,CSc., M. Janusko, PaedDr. O. Sabolová, PaedDr. E. Pavlovová, Ing. J. Horňák, Mgr. M. Wiczmándy, J. Zausin, J. Adamčík, komisia inventarizačná: M. Bosaková; D.Dzuro; J. Janusková; I. Medvecová m., Dodatok č.1 / 2011 k DOHODE o dočasnom užívaní priestorov základnej školy n., Prílohu č. 1 / 2011 k VZN obce č.1 / 2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území Obce Budkovce o., žiadosť na prenájom priestorov v Dome služieb pre skúšky hudobnej skupiny za cenu 15 Eur paušálne na mesiac p., vypracovanie GP na zameranie prístupovej cesty do Dolného lesa r., venovať bezplatne knihu Monografia obce v počte 3 ks pre Rímskokatolícky farsky úrad Budkovce D., Deleguje: a., do Rady školy pri základnej škole Budkovce: Bc. M. Uhrina; M. Janusko E., Ukladá: a., Hlavnému kontrolórovi obce chronologicky číslovať protokoly a záznamy b., Hlavnému kontrolórovi obce zaradiť do plánu práce bod č. 7: Kontrola účelnosti a hospodárnosti finančných prostriedkov poskytnutých na originálne kompetencie v ZŠ a MŠ F., Doporučuje: a., OcÚ – aby venoval väčšiu pozornosť predkladaným dokladom, ktoré sú predložené obecnému úradu na zúčtovanie poskytnutej dotácie z rozpočtu obce a iných finančných operácií, tak aby nevznikali nedostatky pri ich zúčtovaní G., Neschvaľuje: a., žiadosť Dr. Molnára o finančný príspevok na vypracovanie publikácie s názvom Historické príbehy z obcí okresu Michalovce Bc. Marián Uhrina starosta
www.budkovce.sk

Realizácia projektu VEDMA Volíme edukáciu pre diferencované modely aktivít Naša základná škola vstupuje do druhého roka plnenia projektu VEDMA Volíme edukáciu pre diferencované modely aktivít, ktorý je spolufinancovaný z ES. V prvom roku sme začali viaceré aktivity a v súčasnosti pokračujeme v ich plnení. Sú to aktivity Tvorba nových učebných materiálov pre výchovný smer a ich overovanie v praxi, tvorba obsahu nového predmetu Škola pre život, príprava internej učebnej pomôcky Moja obec, činnosť školského divadla Sunny. Hlavnou náplňou týchto aktivít v tejto fáze plnenia projektu je pripravovať vhodný didaktický materiál, napr.: pracovné listy, nové časovo-tematické plány, powerpointové prezentácie, študijné materiály a pod. Niektoré aktivity sme v prvom roku začali a aj úspešne ukončili. Sú to Príprava materiálneho a technického zabezpečenia tried a zaškolenie pedagógov do práce s technikou. Výsledkom tejto aktivity je zriadenie a vybavenie 4 multifunkčných učební s IKT a jej využívanie na všetkých hodinách. Ďalšou úspešnou aktivitou bola Príprava a realizácia otvorených hodín. Spolu bolo v mimovyučovacom čase odučených 9 vzorových hodín z predmetov matematika, anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka, dejepis, informatika, hudobná výchova, nemecký jazyk. Výstupom okrem samotných hodín bol ich rozbor a živá diskusia pedagógov o spôsoboch využitia inovačných metód a foriem práce a využitia IKT pre efektívnejšiu prácu pedagógov a žiakov na hodinách. Pod vedením odborných radcov sa v januári úspešne ukončilo druhé vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy. Veríme, že pokračovanie nášho projektu bude aspoň také úspešné ako jeho realizácia doteraz. Mgr. Martina Bajužiková Z realizovaných aktivít :

predstavenie školského divadla Sunny Vianočný príbeh

Červená Čiapočka po zemplínsky

3.farský ples 12. 02. 2011 Zážitky nášho mládežníka z tohtoročných akcií v našej farnosti Ako jeden z mladých farnosti Budkovce, som sa zúčastnil 3. farského plesu, ktorý sa konal v Sliepkovciach. Zúčastnil som sa ho po prvýkrát. Celkom sa mi tento ples zapáčil, zabavil som sa dobre, aj keď pár vecí by som možno urobil trochu ináč. Každopádne zmysel akcie, teda spájať ľudí vo farnosti, určite splnil. Nálada bola fajn, jedlo takisto, no skúsim presvedčiť na ďalší ročník pána farára a pána kaplána, či neskúsime inú hudbu. Som rád, že sa takáto akcia koná každý rok, je vidieť, že sa spoločenstvo veriacich rado schádza aj inde ako v kostole.

Vysielanie Rádia Lumen o farnosti Budkovce 09. 02. 2011 o 20.30 hod. Aj ja som mal možnosť byť súčasťou interview, ktoré sa konalo na fare v Budkovciach. Ako mládežník som odpovedal na otázky, ktoré som dopredu nepoznal. Možno bolo počuť pár zaváhaní, no snažil som sa odpovedať najlepšie ako som vedel. Otázky boli celkom logické a myslím, že odpovede všetkých zúčastnených na interview podali pravý obraz farnosti. Teší ma, že aj takto som mohol pomôcťk zviditeľneniu nášho farského spoločenstva v Budkovciach. Daniel Dzuro ml.

pokračovanie rozhovoru s Mgr. Marekom Pristašom matrika, keď v Budkovciach bolo ročne okolo 50 krstov. Teraz nemáme ani 20. A to v celej farnosti, nielen v Budkovciach. Deti a mládež sú rovnakí všade. Už neplatí, že v mestách sú úplne odlišní. Aj keď rozdiel badať, ale je čoraz menší. Teraz je čudný čas, kedy ako keby nič nepotrebovali. Aj deti, aj mládež majú svoje záujmy doma: globálna komunikácia cez ICQ, Skype, ale momentálne najväčším zabijakom mládeže a detí je facebook. Na to, že Budkovce majú relatívne veľkú základňu mladých, len maličké percento z nich má ozajstný záujem o vnútorný, t.j. duchovný a intelektuálny rozvoj. Ale nevzdávame to a ponúkame im stretnutia „face to face“ namiesto anonymity internetu. - Zmena výzoru fary, kostola aj priestranstiev okolo týchto budov je zásluha Vaša aj ďalších veriacich ľudí. Ako hodnotíte túto zmenu? • Práca, zbierky, brigády odjakživa zbližovali ľudí. Cítim to aj tu. Nielen ja som spoznal mnohých cez prácu a stavebné rady, ale myslím, že aj ľudia sa viac spoznali. Isté je, že nie ja, ale ľudia všetkému dali fazónu. Keby sme na to nemali peniaze, neurobili by sme nič. Keby ľudia neprišli pomôcť v čomkoľvek, nevyzeralo by to tak pekne. Uznávam, že najviac vidno zmenu na farskom pozemku, teda farská budova, kostol, okolie. Ale všetci sa snažíme o zmeny v lepších životoch ľudí, v cítení s Cirkvou. Teším sa, že všetko čo sme urobili je NAŠE, nie moje. A to znamená, že aj zásluhy na tom nesieme spoločne. - Nie ste na všetko sám – pomáha vám kaplán Martin Gaľa – delíte si povinnosti spravodlivo alebo stále máte povinností viac Vy? • Na toto neviem odpovedať. Inú zodpovednosť má totiž kaplán, inú farár. Z toho vyplývajú aj povinnosti. Ale odkedy je v našej farnosti pán kaplán, pochopiteľne mám viac času, zmenšil sa mi balík povinností. Ale napriek tomu všetkému v Budkovciach na lenivosť nie je čas. Veľmi pozitívne pre mňa je, že všetko môžeme robiť pokojnejšie, máme čas na prípravu vecí, ktoré som spomenul vyššie. Dôležité je, že náš kaplán má rád farnosť, tunajších ľudí, má rád Cirkev, preto aj naša spolupráca je výborná. My si nič neprikazujeme, len sa dopĺňame. Duchovný otec, ďakujeme Vám za rozhovor a prajeme Vám veľa dobrých skúseností v našej farnosti. Otília Sabolová


www.budkovce.sk

Škola ako ju nepoznáte...

Čo nové majú škôlkari?

ZŠ Budkovce

Viete, že ..... .......motto nášho školského vzdelávacieho programu je Neučíme sa pre školu, ale pre život? .......že máme 9 tried na 1. stupni a 7 tried na 2. stupni? .......že máme krásnu novú učebňu dramatickej výchovy s menším pódiom? .......že máme 4 triedy s interaktívnou tabuľou? .......že okrem 5 učiteľov na našej škole všetci absolvovali školenie ECDL? .......že na malé výnimky všetci učitelia pracujú s výučbovými programami, dataprojektormi a tiež interaktívnou tabuľou? .......že z práve realizovaného projektu sme dali ušiť kostýmy na predstavenie Vianočný príbeh a Červená Čiapočka po zemplínsky? .......že na hodinách hudobnej výchovy žiaci VI.B zdramatizovali do podoby rozhlasovej hry text 1. slovenskej opery Krútňava od Eugena Suchoňa? .......že žiaci krúžku Muzikus 1 a Muzikus 2 sa pripravujú na divadelnú súťaž Supertrieda do Košíc? ...... že divadelné predstavenia sú ľahšie, lebo máme z projektu zakúpených 5 osobných mikrofónov? ......že na škole pracuje žiacky parlament a snaží sa zlepšiť prácu žiakov? ......že na školskej webovej stránke sú zverejnené školské noviny Slnečník?

Z diania v Základnej škole ZŠ Budkovce

- 21. 01. 2011 sa konal zápis žiakov do 1. ročníka v ďalšom školskom roku, ktoré zorganizovali učitelia 1. – 4. ročníka, - 26. – 29. 01. 2011 sa konalo školenie učiteľov z projektu Vedma - Volíme edukáciu pre diferencované modely aktivít, - 11. 02. 2011 sa na škole konalo vystúpenie ukrajinského cirkusu Jacko, ktoré malo u žiakov aj dospelých veľký úspech, - od 15. – 18. 02. 2011 bolo prerušené vyučovanie z dôvodu chrípky.

MŠ Budkovce

Ani sme sa nenazdali a je tu rok 2011. My v škôlke sme sa so starým rokom rozlúčili ako sa patrí. Deti sa spolu s rodičmi zabavili pri zdobení perníkov (za ktoré veľmi pekne ďakujeme skvelej babke p. Sopkovej) a ochutnávke vlastnoručne napečených vianočných cukroviniek. Deti pobavili rodičov krátkym programom a šlo sa zdobiť. Zdobenie malo úspech nielen u detí, ale svoju kreativitu predviedli aj rodičia. A tie cukrovinky nemali chybu. O sladké prekvapenie ku kávičke sa postarala ďalšia skvelá babka, p. Mrázová – srdečná vďaka.

Pozor, pozor, bol tu bál... fašiangový karneval.... Dňa 21. 02. 2011 sme sa všetci stretli na obecnom úrade, aby sme sa spolu s deťmi vyšantili na karnevale. A veru sme sa aj poriadne vyšantili... Deti sa nám predstavili v krásnych kostýmoch zvieratiek, princezien, víl, nechýbali ani spidermani, pirát, šašo, čert, indián a samozrejme snehulienky. Ani pani učiteľky sa nedali zahanbiť, veď posúďte sami, ako nám to svedčalo. A zábava sa mohla začať... Všetci sme si pekne zatancovali, zasúťažili a len tak vybláznili sa. Naši milí rodičia sa deťom postarali o občerstvenie a sladkú odmenu. Odmenu si pre nich pripravila i teta Fedorová a kultúrna komisia, začo veľmi pekne ďakujeme. Zábava bola skvelá, detičkám sa ani domov nechcelo... Henrieta Petrová

Galéria najúspešnejších žiakov ZŠ Budkovce

- Tomáš Gajdušek - žiak IX.A triedy – trojnásobný majster okresu v plávaní, majster kraja v plávaní – 1. miesto znak, žiacke majstrovstvá Slovenska v plávaní – 5. miesto – 400 m, 7. miesto - 400 m – znak, 3. miesto - štafeta; - Gabriela Hurčíková – žiačka VI.B triedy – medzinárodné preteky v behu – Poľsko – Laszky – 1. miesto beh na 400m; - Matej Ščerbák – žiak IX.A triedy – atletika okresné kolo – 7. miesto - beh na 60 m; - Nicol Červeňáková – žiačka VI.B triedy – geografická olympiáda - 6. miesto. Pytagotiáda – okresné kolo – 9. miesto; - Ján Červeňák – žiak VII.B triedy – geografická olympiáda – okresné kolo – 8. miesto, Pytagoriáda – okresné kolo – 9. miesto; - Erik Čurma – žiak VI.B triedy – matematická olympiáda – okresné kolo – 10. miesto; - Marko Pavlov – žiak VI.B triedy – Pytagoriáda – okresné kolo – 20. miesto; - Šimon Hajtó – žiak VII.B triedy – Pytagoriáda – okresné kolo - - 20. miesto; - Anna Ďuríková – žiačka VIII.A triedy – atletika - okresné kolo; - Alexander Puškár – žiak VIII.A triedy – atletika - okresné kolo. Otília SabolováPríjemné stretnutie seniorov Klub dôchodcov Budkovce

Prvýkrát v tomto roku sa stretli 8. januára členovia klubu dôchodcov vo svojom klube. Pokračovali tak v tradícii - takýmto spôsobom vzdať hold a úctu uplynulému starému roku a spoločne pri vianočnom stromčeku s optimizmom a nádejou privítať nový rok. Navzájom si zaželať zdravie, Božie požehnanie, lásku a pokoru. Na stretnutí sa zišlo 39 členov klubu, ale mnohí, ktorí tiež mali o  stretnutie záujem, sa z objektívnych príčin ospravedlnili. Privítali medzi sebou aj starostu obce, ktorý s členmi klubu udržiava stály kontakt a tak je to dobre. V príjemnom prostredí a  po skromnom pohostení si niektorí členovia overili svoje pamäťové schopnosti a tí najlepší si odniesli aj sladké odmeny. Pri vyžrebovaní tomboly sa na výhercov usmialo šťastie a domov si odniesli pekné knihy. Bolo to pekné a príjemné stretnutie, z ktorého odchádzal každý spokojný a s nádejou, že v tejto tradícii budeme pokračovať aj v budúcich rokoch. Štefan Šimko
www.budkovce.sk

Výročná členská schôdza obvodnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Budkovciach Vážení športoví priatelia, výročná členská schôdza obvodnej organizácie budkovských rybárov sa konala 12. februára 2011 v priestoroch Domu služieb v Budkovciach za účasti 24 členov. Z výboru nadriadenej MsO SRZ Michalovce sa zúčastnili predseda MsO, pán Šaffa Vladimír, tajomník MUDr. Rudáš Anton a hospodár organizácie, pán Kačmarský Rastislav. V úvode schôdze predseda OO SRZ Budkovce, Andrej Seman, privítal členov výboru MsO SRZ Michalovce a členov OO SRZ Budkovce, zároveň privítal starostu obce, pána Uhrinu. Nasledovala správa OO SRZ za rok 2010, ktorú predniesol predseda OO SRZ pán Seman Andrej, v ktorej sa konštatovalo, že počas rybárskeho roka sa uskutočnilo na budkovských rybníkoch niekoľko pretekov: pri zahájení rybárskej sezóny v mesiaci máj, v júni o pohár starostu obce, v auguste 24-hodinový pretek. Na všetkých týchto pretekoch sa zúčastnili aj mladí športoví rybári. V pretekoch sa hodnotili zvlášť dospelí a osobitne mládež. Výbor OO SRZ sa riadil plánom práce, zasadal 11-krát a 2-krát mimoriadne v roku. Výbor sa zaoberal hlavne otravou vody na toku Duša, revír č: 4-0440-1-1. Dňa 15. 10. 2010 budkovskí rybári - pán Volovár a Kanaloš v odpoludňajších hodinách zbadali nepravidelný pohyb rýb, nahlásili to predsedovi OO SRZ, pánovi Semanovi a podpredsedovi OO SRZ, pánovi Vaľovi. Menovaní nehodu nahlásili na Obvodné oddelenie policajného zboru v Pavlovciach nad Uhom, kde bol spísaný prvotný zápis o úhyne rýb s pánom Vaľom, ktorý sa ukončil až na druhý deň vo večerných hodinách, keď našli členovia výboru OO SRZ - Seman Andrej, Puskajler Ladislav a Vaľo Ján miesto, kde sa začalo s vypúšťaním otravných látok pri obci Pozdišovce. Záver z tejto otravy rýb bol urobený na Okresnom riaditeľstve policajného zboru v Michalovciach. V záverečnej správe vypracovanej krajským ichtyológom bolo konštatované nasledovné: tok potoka Duša bol otrávený v dĺžke 23 km o vyše 20 ha, kde sa predpokladá, že úhyn rýb bol asi 2,5 ton v hodnote 40 tisíc eur. Otravu rýb spôsobil amoniak v množstve 535 mg/l, pričom rybu dokáže zabiť 0,1 až 1,5 mg/l amoniaku vo vode. Druh otrávených rýb: najviac šťuka, jalec tmavý, pleskáče, sumce, bolene, zubáče, kapry, dokonca podustva a pĺž. Uhynulo veľa druhov bielej ryby, ktoré boli expedované do kafilérie v Prešove. Po bližšom oboznámení s týmto októbrovým nešťastím VČS pokračovala v programe a k slovu sa prihlásili aj zástupcovia MsO SRZ z Michaloviec. Do diskusie sa zapojilo viacej rybárov, pán Vaľo upozornil rybárov na brigádnickú činnosť, a to hlavne pri revitalizácii potoka Duša uprostred dediny medzi mostmi do Sliepkoviec a stredom dediny. Záverečným vystúpením diskusiu uzavrel tajomník MsO SRZ z Michaloviec, pán MUDr. Rudáš Anton. Predseda OO SRZ, pán Seman, poďakoval prítomným za účasť na VČS rybárov a poprial im veľa šťastia v nastavajúcom roku. Ján Vaľo

Výročná členská schôdza Klubu dôchodcov Klub dôchodcov Budkovce

V nedeľu 20. februára 2011 členovia Klubu dôchodcov bilancovali svoju činnosť za rok 2010. Rokovanie prebiehalo v pekne upravenej miestnosti Klubu za účasti prevažnej väčšiny počtu členov klubu a za prítomnosti starostu obce. Program rokovania predložil a jeho priebeh viedol predseda klubu Ing. Bréda. Podrobnú správu o činnosti za uplynulé obdobie predložil p. Astrab. Zhodnotil jej klady a nedostatky, ktorých sa bude potrebné v budúcnosti vyvarovať. Ďalej bola prítomným predložená správa o hospodárení, správa revíznej komisie a plán činnosti klubu na rok 2011. Po málo aktívnej diskusii bolo nakoniec prijate uznesenie VČS a plán činnosti , ktorým sa bude klub v tomto roku riadiť. Po oficiálnej časti programu VČS nasledovalo malé pohostenie a priateľská výmena názorov. Všetci členovia majú záujem, aby činnosť klubu sa vyvíjala aktívne aj naďalej v prospech každého jej člena a celej obce. Členovia klubu to považujú za svoju povinnosť. Š. Šimko – člen výboru KD.

Šťastný rybár Kam sa ponáhľaš rybár usmievajúci sa a sám ? Za tichom, krásnou prírodou a čistou priezračnou vodou. Nás, rybárov samotárov to do prírody tiahne, ku priezračnej čistej vode, v ktorej si plave rybka na slobode. Kto však neľúbi prírodu, čat čaká, že nájde života prameň, že mu spadne zo srdca kameň. Vypije zo desať pív a je s ním amen. My, rybári, však nie do hospody, radšej chodíme do prírody. Pretože v našej čistej prírode velebné ticho a krásno je, Snáď sa na nás aj šťastie v podobe zlatej rybky usmeje. Ján Vaľo


www.budkovce.sk

Prečo komisie?

SCHVÁLENÉ KOMISIE, PREDSEDOVIA A ICH ČLENOVIA :

Na tomto mieste vás budeme pravidelne informovať o práci a dianí v komisiách. Pri svojej práci ako poslanec Obecného zastupiteľstva som sa niekoľkokrát stretol s otázkami ako: načo sú nám komisie , aké majú postavenie, čo je ich prínosom? Čo je komisia? Zjednodušene je komisia poradným orgánom Obecného zastupiteľstva, zriadená za účelom riešenia problémov v určitej oblasti ( kultúra, šport, financie, atď.), alebo zriadená pre riešenie určitej konkrétnej úlohy (verejné obstarávanie, monografia). Práca v komisii umožňuje širšiemu počtu občanov zúčastňovať sa aktívneho diania v obci v oblastiach svojich skúseností a vzdelania, presadzovať svoje potreby pri miestnom obecnom rozvoji. V prvej reportáži vám chcem predstaviť organizačnú štruktúru fungovania Obecného úradu, pomenovať jednotlivé komisie, ktoré pracujú v miestnej samospráve ako aj predstaviť ľudí ktorí tam pracujú. ORGANIZAČNÁ SCHÉMA FUNGOVANIA OBECNÝCH ÚRADOV

OCÚ

POSLANCI

RADA

Komisia ŽP a PH (životného prostredia a poľnohospodárstva): Predseda: Rimár Členovia: Š.Šimko, J.Vaľo, J.Ivan, M.Mate Komisia stavebná: Predseda: Š.Šutaj Členovia: J.Lorinc, M.Baran, Ing.R.Pivarník Komisia športu: Predseda: M.Janusko Členovia: Š.Fedor, J.Jackulič, Ľ.Varga,P.Adam Komisia kultúry: Predseda: O.Sabolová Členovia: M.Šutajová, A.Janusková, A.Machová, M.Wiczmándy ZPOZ ( zbor pre občianske záležitosti ): Predseda: Sabolová Členovia: M.Dzurová, A.Olexová, A.Vaľová, E.Vagaská, A.Janusková,M.Šutajová Komisia školská: Predseda:E. Pavlovová Členovia: H.Petrová, J.Pavlovová Komisia finančná Predseda. J. Horňák Členovia: M. Bosáková, D.Dzuro, J.Janusková, I.Medvecová

OBČAN

STAROSTAKOMISIE

KONTROLÓR

Komisia pre rozvoj obce: Predseda: M. Wiczmándy Členovia: Š.Bubenko, M.Baran, M.Uhrina, V.Vajsová, M.Adamová Komisia pre Dolný Les: Predseda: M. Kanaloš Členovia: Cinkanič, M. Wiczmandy Komisia obchodná: Predseda: J. Zausin Členovia: J. Nadzam, J. Olexa, J. Ivan Komisia pre budovanie gazdovského domu: Predseda: J. Rimár Členovia: Š. Šimko, P.Harbuľák, E.Stennková, A. Harbuľáková, J. Ivan

ZLOŽKY ÚRADU

Z výročnej členskej schôdze Jednoty SD Jednosta SD Budkovce

Dňa 13. 02. 2011 sa konala výročná členská schôdza Jednoty Spotrebné družstvo Budkovce. Jej členovia hodnotili svoju činnosť za rok 2010 a prijali plán činností na rok 2011. Treba pripomenúť, že členská základňa pozostáva z 85 členov. Vzhľadom však na vysoký vek niektorých jej členov, jej stabilná základňa je pohyblivá. Je zarážajúce, že pomerne dosť veľa členov sa z neospravedlniteľných príčin na schôdzi nezúčastnilo. Jej činnosť za uplynulé obdobie riadil dozorný výbor v zložení: Nadzam Štefan, Kuchta Štefan a Poľakovský Peter. Členovia Jednoty sa v minulom roku okrem iných aktivít zúčastnili aj na úprave okolia pri predajni potravín. Je však zarážajúce, že niektorí občania vynášajú smeti, ba aj uhynuté zvieratá v igelitových vreciach do okolia predajne. Dozorný výbor v uplynulom roku vykonal štyrikrát kontrolu v samotnej predajni a postaral sa o nápravu chýb, ktoré boli zistené. V tejto kontrolnej činnosti bude pokračovať aj v budúcnosti. Aj v budúcom roku budú členovia pracovať na skrášľovaní okolia predajne a usporiadajú športový deň – memoriál Jozefa Nadzama. Výbor má záujem aby naši občania boli so službami Jednoty čo najviac spokojní, a preto akékoľvek nedostatky a sťažnosti podávajte jednotlivým členom výboru. Výročná členská schôdza jednohlasne prijala uznesenie, návrh rozpočtu a plán činností na rok 2011. Do dozorného výboru boli na ďalšie obdobie r. 2011 – 2016 znovu zvolení Štefan Nadzam, Štefan Kuchta a Peter Poľakovský. Občania, ktorí majú záujem stať sa členmi Jednoty, sa môžu kedykoľvek prihlásiť u jednotlivých členov výboru. Štefan Nadzam-predseda DV – JSD Budkovce

Komisia pre prípravu publikácie 90.výročia futbalu v obci: Predseda: J. Rimár Členovia: J. Harbuľák, Š. Šimko, Š.Šutaj,Š.Vaško,A.Sabolová Komisia pre poskytovanie sociálnej služby: Predseda: V. Mrázová Členovia: M. Šutajová, A.Lorincová, P.Urban, L.Mrázová Komisia inventarizačná: Predseda. J. Horňák Členovia: M. Bosáková, D.Dzuro, J.Janusková, I.Medvecová Komisia pre ochranu verejného záujmu: Členovia komisie sú všetci poslanci obecného zastupiteľstva Kontaktné údaje na predsedov jednotlivých komisií nájdete na web stránke www. budkovce.sk. V nasledujúcich číslach Budkovčana sa dozviete ako komisie pracujú, aké majú plány práce. Prinesieme vám pohľad na prácu jednotlivých predsedov a členov, ako aj pohľad občanov ako vnímajú ich prácu. Zároveň Vás pozývame, aby ste sa aj touto formou zúčastnili na dianí v našej obci práve prácou ako člen komisie, osobne rád privítam každého nového člena komisie ktorej predsedám. -MW-

Dňa 17. 10. 2010 bola vydaná monografia Budkovce historické a súčasné... Náhodným čitateľom sme položili otázku „Ako ste spokojní s obsahom, kvalitou, grafickou úpravou a cenou monografie „Budkovce historické a súčasné“? Tu sú odpovede: Stanislav – 62 rokov: Knihu som si zakúpil hneď po jej vydaní. Jej obsahom, kvalitou, grafickou úpravou aj cenou som spokojný. Prečítal som ju už dvakrát, som rád, že som spoznal históriu svojej obce a odporúčam každému si ju zakúpiť a prečítať, ale venovať ju aj ako historický dar svojim blízkym a známym. Július – 68 rokov: Zdá sa, že obsah, kvalita aj grafická úprava monografie je v poriadku. Cena by mala byť vyššia – 20,- eur.
www.budkovce.sk

Michal – 64 rokov: Kniha Budkovce historické a súčasné je na vysokej úrovni . Treba pochváliť ľudí, ktorí prišli na tento nápad. Ďalšie generácie, ktoré prídu po nás, si budú môcť zaspomínať na svojich predchodcov a nájdu si v tejto knihe aj svojich predkov, babky, atď. Je to unikátne. Anna – 67 rokov: Kniha sa mi páči. Zaujala ma časť histórie - obdobie po 2. svetovej vojne, ale aj jej usporadúvanie a tvorba. Ďakujem jej tvorcom aj obecnému úradu. Cena je primeraná. Anna – 69 rokov: Kniha sa mi páči. Cena by mohla byť aj nižšia, ale chápem, že všetko niečo stojí a dobrá kniha zvlášť. Zaujala najmä historická časť knihy a obdobie po 2. svetovej vojne. Ďakujem tvorcom – autorom tejto publikácie. Štefan- 69 rokov: Tak ako to v živote býva, všetko, čo existuje, má svoje kladné, ale aj záporné stránky. Sú občania, ktorí túto knihu prijali s veľkou úctou a láskou. Sú však aj takí, ktorých jej vydanie „zrazilo na kolená“. Tí prví občania majú radi svoju obec a jej históriu, sú na ňu právom hrdí a záleží im na jej súčasnosti a budúcnosti. Tí druhí by najradšej popreli, že sú Budkovčania a nemajú záujem o rozvoj obce a jej budúcnosť. Táto kniha mi prirástla k srdcu, som jej vďačný za všetko, čo mi dala a úžasným spôsobom zviditeľnila našu obec širokej verejnosti aj ďaleko za hranice našej obce. Štefan – 72 rokov s manželkou: Pred pár rokmi sme dostali ako darček monografie okresných miest Trebišova a Humenného od našich súrodencov, ktorí tam žijú. V porovnaní s týmito sa tá naša budkovská môže považovať za rovnocennú, ba v niektorých oblastiach aj lepšiu. Už samotní autori, ktorí ju zostavovali sú svojím vzdelaním garantmi, že všetko dostupné sa dostalo aj do našej monografie. My, aj naše deti, ktorí si ju prezerali, sme ňou nadšení. Spokojní sme s jej obsahom, kvalitou aj grafickou úpravou. Monografia našej obce je naozaj kvalitnou knihou dejín nám najbližších a ceny kvalitných kníh sú vždy im primerané. Mária 58 rokov s manželom: Myslíme si, že to bol výborný nápad vydať takúto monografiu. Je spracovaná na ozaj vysokej odbornej úrovni a veľké poďakovanie za tú mravčiu prácu pri zbieraní historických materiálov patrí všetkým, ktorí sa na jej vydaní podieľali. Táto monografia by nemala chýbať v žiadnej rodine obce a môže poslúžiť najmä mladej generácii študentov pri čerpaní podkladových materiálov pre rôzne školské zadania o histórii obce. Tiež môže poslúžiť ako výborný prezentačný materiál pre vzácne návštevy. Jej cena je v porovnaní s podobnými publikáciami primeraná. Mohla však obsahovať viac dokumentov zo staršieho obdobia a niektoré state sa v nej viackrát opakujú. Jozef Milan - 68 rokov: Do rúk sa nám dostala dlho sľubovaná a dlho očakávaná monografia obce Budkovce. Ako neodborník, chcel by som ju laickým pohľadom stručne zhodnotiť po stránke obsahovej, kvalitatívnej a grafickej. Monografiu zostavovali odborníci zo svojich odborov, čo je vidno na jednotlivých kapitolách a nie je mi hodno ich hodnotiť ako laikovi, ale sú dostatočne široko a  dosť podrobne rozpísané a pochopiteľné aj pre laika. V týchto kapitolách mi chýba viacej fotografií, mapových podkladov, čo samozrejme súvisí s  ich existenciou a dostupnosťou. Týka sa to najmä kapitol „Na prahu novoveku 1526 – 1711“ až po kapitolu„Budkovce v  Československej republike 1918 – 1939“. V kapitole „Spomienky na časy minulé“ sú veľmi výstižne a zábavne opísané aj moje detské časy, na ktoré som si po prečítaní knihy spomenul. Aj keď sú v tejto kapitole v  niektorých častiach určité nepresnosti, neznižujú jej hodnotu ani o trocha a autor v tejto časti si zaslúži odo mňa veľké uznanie. V tejto kapitole by som sa odvolal na časť „Úvodné slovo“ druhý odsek, kde je to pochopiteľne zdôvodnené. Niektoré nepresnosti sa nachádzajú aj v obrazovej prílohe a popisoch fotografií, čo tiež neznižuje ich hodnotu a je priam neuveriteľné, aké staré fotografie sa ešte v našich domácnostiach nachádzajú. Celkové zhodnotenie kvality monografie je veľmi pozitívne. Hodnotím ju najmä po stránke obsahovej, grafickej, ale najmä kvalitou tlače a kvalitou papiera, čo hodnotím veľmi vysoko. Aj keď každé dielo má malé nedostatky, napr. chýba mi tu niekoľko piesní „z valala“, autori tejto publikácie sa zhostili svojej práce veľmi poctivo a veľmi dobre. Ich voľné chvíle, ktoré strávili pri zostavovaní tohto diela pre každého, ale najmä pre mladšiu generáciu, si zaslúžia naše poďakovanie. Vieme, že množstvo, rozsah, ale aj kvalita je podmienená finančnou čiastkou a ja si myslím, že tu bolo dodržané skoro všetko a  že cena knihy 15 eur je primeraná jej hodnote. šš Poznámka: Záujemcovia si monografiu môžu zakúpiť každý pracovný deň na obecnom úrade, cena 15,- eur.

Veľká noc a hra „Na šiňaki“ Zo spomienok pani Márie Sabolovej, rod. Maďarovej /nar. 1922/ na časy pred 2. svetovou vojnou. Zo spomienok pani Márie Sabolovej, rod. Maďarovej / nar. 1922/ na časy pred 2. svetovou vojnou. Na veľkonočné sviatky sa každý tešil a pripravoval tradične so všetkými zvyklosťami v dedine a so všetkou parádou. Všetci potrebovali do novej jari načerpať vôľu a chuť do roboty na poli a na gazdovstve, ktorá ich po týchto sviatkoch čakala. Na „ Novim valaľe“ na Veľkú noc dievčatá sa zabávali a hrali hru „ Na šiňaki“. To však len v pondelok a utorok, lebo to boli ešte sviatočné dni a to po „večurňi u kosceľe“. Vopred sa dohodli, kde si svoje šiňaky , ktoré už boli v domácnosti nepotrebné – staré a obité krčahy na mlieko pripravia a poskrývajú. Niektoré si ich dali aj pod Vajsov mostík na Hradskej, teraz je to mostík pred domom Pivarníkových. Obchodník Vajs mal tam kúpený pozemok s veľkým mostíkom, čo poskytovalo mládeži plochu na hry , tanec a spev. Na začiatku si vytvorili sprievod tzv. „ bursu“. Skupina dievčat sa držali po tri – štyri ako do karičky a išli od „Bati“ – od gaštanov a spievali až po Vajsov mostík. Ej, fendi, fendi, fendija, Hej, išol tamac pan stari, jak še mi šumňe rozvija. pital vinočka na dari. Dze dzivki šidaju, Ňedam ci vinočka vinočki vijaju ja s ňima. ja mlada dzivočka ti stari. Spievali aj iné pesničky i takúto : Kadzi pavička ľecela, EJ , hrajce že mi vešeľe, zlati piročko, dokeľ muj vinok, zlati piročko stracila. zlati perscenok na sceňe. Ľecela vona pres huri, gu svojej milej roztomiľenej maceri.

Jak ja še vinka pozbudu, ňigda, preňigda taka vešela nebudu.

Tam jej vešelo stojalo, dvanac trubačov, šejs muzikantov jej hralo. Dievčatá spievali, tancovali karičku a parobci stali pri plote a pozerali po dievčatách. Posudzovali ktorej pasuje šiňak do ruky, či je šikovná. Všetko toto sa odohrávalo na „Vajsovim mosciku“, ktorý bol najväčší. Mária Sabolová spomína, že hra začína takto: „U karičkoj perši pošpivaľi, pokruciľi še, potancovaľi. Zastaľi a začaľi po jednim šiňakoj metac, jedna dzivka naproci gu druhej dzivkoj, dokedi šiňak ňespadnul a še ňerozbil. Tak še cešiľi a kľapkaľi. A kec šiňak spadnul a čerepi še rozľeceľi po trave, tak nadavaľi jedna druhej, aľe ľem tak s figľom. Ti taka ňešikovna, co ňeznaš ňič aňi ulapic, maš dzirave ruki, ti ňesposobna, jake maš ruki slute“ . Tej, ktorej vypadol šiňak , musela dať svoj ďalší šiňak a hrali sa ďalej, pokiaľ mali šiňaki. Črepiny dievčatá nohami poposúvali – poskrývali pod mostík do šancu, lebo bol hlboký a široký. Chceme upozorniť, že v texte sú dva výrazy, ktoré pochádzajú z čias, keď u nás„bačovali“ Turci. Sú to fendi, fendija – je to od slova efendi – pán . Ďalšie slovo „bursa“ – keď išli tureckí vojaci v skupine tak sa hovorilo, že „idze bursa – turka“. Bolo vžité, že keď išli parobci po ulici v skupinách, tak staré ženy, tak ako to počuli od svojich starých materí hovorili, že „idze bursa – turka“. V záhrade za Kaštieľom bol vysadený grófsky park so vzácnymi drevinami. Aj gaštany okolo plota pri kostole sú z toho obdobia. Sluhovia z Kaštieľa hovorili podľa spomienok starých sluhov, že tieto gaštany „ gestiňe“ napestovali u nás Turci. Spracovala Anna Sabolová

Takéto hlinené džbány sa používali pri hre “ na šiňaki”.


www.budkovce.sk

Majstrovstvá ObFZ Michalovce

Správa zo zelených stolov

II.B TRIEDA –MUŹI JESENNÁ ČASŤ A-mužstvo - po jesennej časti 1. kolo: 8.8.2010 o 16.30 hod. BUDKOVCE – RAKOVEC 1:1 (0:0) 2. kolo: 15.8.2010 o 16.30 hod. VOJANY - BUDKOVCE 3:3 (0:2) 3. kolo: 22.8.2010 o 16.00 hod BUDKOVCE - P. ČEMERNÉ 1:1 (0:1) 4. kolo: 29.8.2010 o 16.00 hod K. KĽAČANY – BUDKOVCE 2:3 (2:2) 5. kolo: 5.9.2010 o 15.30 hod BUDKOVCE - KRÁSNOVCE 4:0 (3:0) 6. kolo: 12.9.2010 o 15.30 hod MORAVANY – BUDKOVCE 2:0 (1:0) 7. kolo: 19.9.2010 o 15.00 hod BUDKOVCE – BEŠA 4:0 (1:0) 8. kolo: 26. 9. 2010 o 15.00 hod BÁNOVCE n/o - BUDKOVCE 3:1 (0:0) 9. kolo: 3.10.2010 o 14.30 hod BUDKOVCE – ŽBINCE 1:2 (1:1) 10. kolo: 10.10.2010 o 14.30 hod BRACOVCE - BUDKOVCE 2:0 (2:0) 11. kolo: 17.10.2010 o 14.00 hod BUDKOVCE - V. SLEMENCE 4:2 (2:2) 12. kolo: 23.10.2010 o 14.00 hod TRHOVIŠTE - BUDKOVCE 3:3 (1:0) 13. kolo: 30.10.2010 o 14.00 hod BUDKOVCE - POZDIŠOVCE 3:1 (2:1) O 28 gólov domácich hráčov sa podelilo týchto 10 hráčov: PEŠTA 7, ŠVAJKA 5, KOČERHA 4, BODNÁR 3, SOPKO 3, NOVOTŇÁK 2, HALÁSZ 1, VAĽO 1, DANKO 1, PAĽO 1 Žlté karty obdržalo v 13. kolách týchto 6. hráčov: PEŠTA 4, NOVOTŇÁK 2, SOPKO 2, BODNÁR 1, ADAM 1, IVANKO 1. Červenú kartu dostal jediný hráč –SOPKO, v 6. kole Údaje čerpané zo zápisov jednotlivých stretnutí spracoval predseda športovej komisie M. Janusko Aktuálna tabuľka po jesennej časti

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Žbince Bracovce Krásnovce Trhovište Pozdišovce Rakovec nad Ondavou Budkovce Moravany Pusté Čemerné Beša Bánovce nad Ondavou Kapušianske Kľačany Vojany Veľké Slemence

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

11 9 8 5 6 6 5 6 4 4 5 3 3 0

2 0 3 5 2 2 4 0 4 4 0 2 1 3

0 4 2 3 5 5 4 7 5 5 8 8 9 10

66:14 35:23 34:24 38:30 24:21 24:21 28:22 28:29 22:22 28:34 15:40 25:39 18:43 17:39OKST Budkovce ObSTZ Michalovce a ŠKST Michalovce v sobotu 22. januára zorganizovali v stolnotenisovej herni v Michalovciach stolnotenisový turnaj Majstrovstvách MI-SO oblasti dospelých pre rok 2011. Turnaja sa zúčastnilo 43 hráčov z 11-tich klubov. OKST reprezentovali títo hráči: M. Bréda, J. Horňák, T. Sabolčík, M. Tkáč, D. Halecký a M. Sabovčík.. Výsledky z turnaja v kategóriách: Majstrom MI-SO oblasti sa stal D. Šinkar (ŠKST Michalovce), Majstrom MI-SO oblasti – nad 50 rokov sa stal M. Kostovčík (ŠKST Michalovce) a Majstrom MI-SO oblasti – 5.liga sa stal J. Hospodár (STO Lúčky). OKST Budkovce v spolupráci s ObSTZ Michalovce v sobotu 5. februára zorganizovali v telocvični miestnej ZŠ stolnotenisový turnaj Majstrovstvá MI-SO oblasti mládeže pre rok 2011. Turnaja sa zúčastnilo 36 hráčov z 16-tich oddielov. OKST reprezentovali títo hráči: M. Tkáč, D. Halecký, M. Sabovčík, M. Kiškaš, Š. Tkáč, R. Leško a F. Daňko. Výsledky z turnaja v kategóriách: Starší žiaci: 1.miesto P. Viňanský (Vinné), 2.miesto P. Králik (Vinné), 3.miesto Mart. Duhaň (STO Falkušovce/Bracovce) a M. Kiškaš (OKST Budkovce) Staršie žiačky: 1.miesto M. Godočíková (Husák), 2.miesto L. Lendačová (Hlivištia), 3.miesto J. Dzelinská (TJ Čečehov) a D. Šinkarová (ŠKST Michalovce) Mladší žiaci: 1.miesto D. Halecký (OKST Budkovce), 2.miesto Š. Treščo (STO Falkušovce/ Bracovce), 3.miesto D. Havrila (TTC Vojany) a M. Kočerha (Hlivištia).

35 27 27 20 20 20 19 18 16 16 15 11 10 3

Atletický klub pri OŠK – Budkovce Bežecká sezóna pokračovala dňa 11.9.2010 vo V. Kapušanoch - ,,Beh kapušianskou pláňavou.“ trať dlhá 15 km preteku sa zúčastnilo 71 pretekárov J. Švagrovský skončil na 21. mieste celkovo v kategórii ,,C“ na 5. mieste časom 1.01.16. - Dňa 15.9.2010 sa J. Švagrovský zúčastnil preteku ,,Michalovská hodinovka“ preteku sa zúčastnilo 55 pretekárov J. Švagrovský skončil na 15. mieste celkovo v kategórii ,,C“ na 2. výkonom 14750 m. - Dňa 3.10.2010 sa J. Švagrovský zúčastnil preteku ,,MMM – Košice 42.195 km - preteku sa zúčastnilo 773 pretekárov J. Švagrovský skončil na 214. mieste celkovo v kategórii ,,C“ na 41 mieste časom 3.26.01. - Dňa 24.10.2010 sa J. Švagrovský zúčastnil preteku ,,Žipovská 10“ - preteku sa zúčastnilo 90 pretekárov J. Švagrovský skončil na 27. mieste celkovo v kategórii ,,C“ na 6. mieste časom 40.07. - Dňa 7.11.2010 sa J. Švagrovský zúčastnil preteku ,,Beh oslobodenia mesta Strážské“ preteku sa zúčastnilo 93 pretekárov J. Švagrovský skončil na 29. mieste celkovo v kategórii ,,C“ na 7. mieste časom 25.19 - Záver roka a vyhodnotenie Oblastnej bežeckej ligy bolo už tradične na ,,Horovskej desiatke“ 31.12.2010. preteku sa zúčastnilo 105 pretekárov J. Švagrovský skončil na 29. mieste celkovo v kategórii ,,C“ na 7. mieste a J. Adamčik skončil na 79. mieste celkovo v kategórii ,,C“ na 14. mieste. - V Oblastnej bežeckej lige .J. .Švagrovský skončil celkovo na 6.mieste v kategórii ,,C“ na 2. mieste J. .Adamčik skončil celkovo na 27.mieste v kategórii ,,C“ na 8. mieste. - Vo VVCV čo je krajská súťaž J.Švagrovský skončil celkovo na 17.mieste v kategórii ,,C“ na 7.mieste. Švagrovský Ján

Najmladší žiaci: 1.miesto M. Levický (ŠK Porostov), 2.miesto J. Sokologorský (STO Lúčky), 3.miesto M. Popeľáš (ŠK Stretavka) a F. Daňko (OKST Budkovce). Víťaz kategórie mladších žiakov Dominik Halecký hráč OKST Budkovce sa zúčastní Majstrovstiev kraja vo svojej kategórií dňa 12.marca 2011 vo Svidníku. Družstvo mužov OKST Budkovce „A“ hrajúceho v krajskej súťaži 4.lige Zemplínskej sa po 1-vej časti t.j. 11.kolách umiestnilo na 8.mieste a preto budú hrať v skupine o zostup. V  2-hej časti po 4.kole im patrí 7.miesto avšak do konca súťaže je potrebné odohrať ešte 6 kôl. Naše „B“ družstvo, ktoré hrá oblastnú 5.ligu obsadilo po 1-vej časti 12.miesto z 14-tich a preto sa OKST rozhodlo pre zmenu na pozícií vedúceho B družstva, aby sa výsledky zlepšili. Po 19.kole súťaže B družstvu patrí 9.miesto, ktoré si ešte môže vylepšiť, pretože do konca súťaže ostáva odohrať 7 kôl. Do C družstva boli na súpisku doplnení dvaja noví mladí hráči, aby postupne získavali herné skúsenosti do budúcnosti. R. PIVARNÍK

Oznam:

V priebehu mesiaca marec OKST v spolupráci so ZŠ Budkovce zorganizuje stolnotenisový turnaj 4. ročník o Pohár riaditeľa ZŠ pre miestnych žiakov. V sobotu 16. apríla sa uskutoční 9.ročník stolnotenisového turnaja o Putovný pohár starostu obce v telocvični ZŠ so začiatkom o 9 hod., na ktorí majú právo štartu len pozvané kluby resp. hráči ako aj občania našej obce.

Obecné noviny „Budkovčan“. Vydáva obec Budkovce. Vychádzajú ako občasník. Šéfredaktor: Bc. Marián Uhrina, starosta obce. Redakčná rada: Ing. J.Rimár.CSc, PaedDr. O. Sabolová, Mgr. M.Wiczmándy, M. Janusko, J. Vaľo,Š. Šimko. Adresa redakcie: Obecný úrad Budkovce, 072 15 Budkovce, e-mail: ocu.budkovce@stonline.sk. Redakcia nevyžiadané rukopisy nevracia a vyhradzuje si právo na úpravu rukopisov. Uverejnené názory čitateľov a dopisovateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Tlač: Tlačiareň Adrián Buraľ, Jovsa, tel.: 056/69 821 80. Registrované Ministerstvom kultúry SR, evid. č. 3890/09. Vydané pre interné potreby obce Budkovce. Príspevky neprešli jazykovou úpravou. Nepredajné.

Budkovčan  

2. korektura