Page 1

18.4.2012

WWW.INRE.SI

GEODETSKA STROKA IN ZVEtL

Mag. Marijana Vugrin, Digi data d.o.o, Ljubljana Ljubljana 17.4.2012

1


18.4.2012

WWW.INRE.SI

Vsebina: Evidence Geodetske uprave p Novela ZVEtL ZVEtL-a (in vloga geodetske stroke) Začetno stanje Pripadajoče zemljišče

2


18.4.2012

Evidence Geodetske uprave

WWW.INRE.SI

Evidence geodetske uprave, katerih podatki se uporabljajo v postopkih urejanja nepremičnin (tudi v povezavi z ZVEtL-om) •

Zemljiški kataster

Kataster stavb

Register nepremičnin

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture

Register prostorskih enot

Topografski načrti in karte

Digitalni ortofoto

3


18.4.2012

Evidence Geodetske uprave

WWW.INRE.SI

Spremembe podatkov se v evidencah izvedejo (zemljiški kataster in ) kataster stavb): •na podlagi zahteve stranke, •na podlagi dl pravnomočne č sodne d odločbe dl čb ali l sodne d poravnave (8.člen ( čl ZEN) in •po po uradni dolžnosti (9. (9 in 10 10. člen ZEN). ZEN)

Vedno je “priloga” elaborat za evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru ali katastru stavb

Elaborat “nastane” kot rezultat geodetske storitve storitve.

4


18.4.2012

Evidence Geodetske uprave

WWW.INRE.SI

Geodetske storitve, ki se izvajajo v povezavi z ZVEtL-om: •izdelava elaborata za vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb, •izdelava i d l elaborata l b t za spremembo sp m mb podatkov p d tk katastra k t st stavb, st b •izdelava elaborata za vpis zemljišča pod stavbo, stavbo izvedba postopkov za izdelavo elaboratov in •izvedba izdelava elaboratov parcelacije in

•izvedba postopkov za izdelavo elaboratov in izdelava elaboratov za izravnavo meje

5


18.4.2012

Evidence Geodetske uprave

WWW.INRE.SI

Podatki ki se spreminjajo: Podatki,

Kataster stavb identifikacijska oznaka (številka stavbe in dela stavbe) •identifikacijska •lega in oblika, •površina, j raba in •dejanska •številka stanovanja. Identifikacijska oznaka je sestavljena iz šifre katastrske občine, številke stavbe in številke dela stavbe - trodelni identifikator. Posamezen del št. 15 v stavbi št. 1942 k.o. 2631-Portorož 2631-1942-15

6


18.4.2012

Evidence Geodetske uprave

WWW.INRE.SI

Spreminjanje identifikacijske oznake stavbe: 88. člen ZEN Številka stavbe se lahko spremeni ob: 1. preoštevilčenju stavb; 2. združitvi ali delitvi stavb. Geodetska uprava po uradni dolžnosti lahko spremeni številko stavbe, če je to potrebno zaradi smotrnosti, urejenosti in lažje preglednosti katastra stavb. stavb O spremembi številke stavbe geodetska uprava izda potrdilo in ga vroči l lastniku ik stavbe b ali li dela d l stavbe. b O spremembi podatkov katastra stavb obvesti sodišče, ki vodi zemljiško knjigo – vloži ZK predlog (postopek 035 – vpis poočitve združitve posameznega dela , postopek 062 - vpis dokončanja etažne lastnine – posamezni deli so vpisani v katastru stavb )

7


18.4.2012

Evidence Geodetske uprave

WWW.INRE.SI

Spreminjanje identifikacijske oznake stavbe: Pri dozidavi ali nadzidavi stavbe se številka stavbe ne spremeni. (5. ostavek 74. člen ZEN)

Pri združitvi in delitvi stavbe se obstoječe številke stavbe ukinejo, ukinejo novim stavbam pa se določijo nove številke stavbe. Ukinjene številke stavb ali delov stavb se ne smejo znova uporabiti. (4. odstavek 74. člen ZEN)

8


18.4.2012

Evidence Geodetske uprave

WWW.INRE.SI

Spreminjanje identifikacijske oznake stavbe:

Ĺ tevilka stavbe ostane nespremenjena

9


18.4.2012

WWW.INRE.SI

Evidence Geodetske uprave 1

4206

3

4205 4207

Sprememba S b številke stavbe. 4501

2

1

10


18.4.2012

WWW.INRE.SI

Evidence Geodetske uprave Spreminjanje identifikacijske oznake dela stavbe: 88. člen ZEN Št ilk dela Številke d l stavbe t b se spremenijo, ij kadar k d se: 15 1. spremeni številka stavbe; 1 2 2. preoštevilčijo deli stavb v stavbi; 3 3. združijo ali delijo deli stavb. 4

2 15 1 2 3 4

15 15-1 15-2 15-3 15-4

10 20 30 40

15-10 15-20 15-30 15-40

15-1 15-2 15-3 15 4 15-4

1

1

15-2

5

6

3

3

4

4

2 3 4

1099-1 1099-2 1099-3 1099 4 1099-4

1 2 3 4

15

2

15

1099

15

1

3

1

15

1

15-2 15 2 15-3

15-5 15-6

15-5 5 4

11


18.4.2012

Evidence Geodetske uprave

WWW.INRE.SI

88. člen ZEN Geodetska uprava po uradni dolžnosti lahko spremeni številko dela stavbe, če je to potrebno zaradi smotrnosti, urejenosti in lažje preglednosti katastra stavb. O spremembi številke dela stavbe geodetska uprava izda potrdilo in ga vroči lastniku stavbe ali dela stavbe. O spremembi podatkov katastra stavb obvesti sodišče, ki vodi zemljiško knjigo – vloži ZK predlog (postopek 035 – vpis poočitve združitve posameznega dela,).

12


18.4.2012

Evidence Geodetske uprave

WWW.INRE.SI

74. člen ZEN Številka dela stavbe se določi v okviru posamezne stavbe. Pri združitvi in delitvi dela stavbe se obstoječe številke delov stavbe ukinejo, novim i d delom l stavbe t b pa se d določijo l čij nove številke št ilk delov d l stavbe. t b Ukinjene Uki j številke delov stavb se ne smejo znova uporabiti. O spremembi bi podatkov d tk k katastra t t stavb t b obvesti b ti sodišče, ki vodi zemljiško knjigo - vloži ZK predlog (postopek 035 – vpis poočitve združitve posameznega p g dela,, postopek p p 039 - vpis p p poočitve razdelitve posameznega dela − ni določitve deležev).

13


18.4.2012

Evidence Geodetske uprave Spreminjanje lege in oblike stavbe:

WWW.INRE.SI

v elaboratu

Lega in oblika stavbe se določita s: • tlorisom stavbe, • višino stavbe in • številom etaž. Tloris stavbe je navpična projekcija zunanjih obrisov stavbe na vodoravno ravnino, opredeljeno s točkami v državnem koordinatnem sistemu. sistemu

14


18.4.2012

Evidence Geodetske uprave

WWW.INRE.SI

Spreminjanje lege in oblike stavbe: Tloris stavbe

v evidenci KS

v evidenci ZK

15


18.4.2012

Evidence Geodetske uprave

WWW.INRE.SI

Spreminjanje lege in oblike stavbe: Višina stavbe je razlika med nadmorsko višino najvišje točke stavbe in nadmorsko višino najnižje točke stavbe. Število etaž se določi kot zaporedna številka od najnižje etaže v stavbi navzgor. Posebej se določi etaža, ki je pritličje.

v elaboratu

v elaboratu

21,98

v evidenci KS

16


18.4.2012

Evidence Geodetske uprave

WWW.INRE.SI

Spreminjanje lege in oblike stavbe: Lega stavbe je prikazana opisno tudi v sestavljenem izpisu iz ZKNJ

v ZKNJ

17


18.4.2012

Evidence Geodetske uprave

WWW.INRE.SI

Spreminjanje lege in oblike stavbe: Lega in oblika stavbe se spremenita, če se je spremenil: • tloris stavbe, • višina stavbe ali • število etaž v stavbi Lega in oblika stavbe se lahko spremenita tudi, če se vpisani podatki katastra stavb, ki določajo lego in obliko stavbe, stavbe določijo z večjo natančnostjo. natančnostjo

18


18.4.2012

Evidence Geodetske uprave

WWW.INRE.SI

Spreminjanje lege in oblike dela stavbe: Lego in obliko dela stavbe določata številka etaže in tloris dela stavbe. Tloris dela stavbe je navpična č projekcija zunanjih obrisov dela stavbe na vodoravno ravnino etaže. v elaboratu

v evidenci KS

19


18.4.2012

Evidence Geodetske uprave

WWW.INRE.SI

Spreminjanje lege in oblike dela stavbe: Lega dela stavbe je prikazana opisno tudi v sestavljenem izpisu iz ZKNJ v ZKNJ

20


18.4.2012

Evidence Geodetske uprave

WWW.INRE.SI

Spreminjanje lege l in oblike bl k dela d l stavbe: b

Lega in oblika dela stavbe se spremeni, če se je spremenil tloris dela stavbe ali številka etaže dela stavbe. stavbe 1 5

6

15-5 15-6 5

3 4

6

2

6

1 2 3 4

4 4

21


18.4.2012

Evidence Geodetske uprave

WWW.INRE.SI

Spreminjanje lege in oblike dela stavbe: Lega in oblika dela stavbe se lahko spremeni tudi, če se vpisani podatki katastra stavb, ki določajo č lego in obliko dela stavbe, določi č z večjo natančnostjo.

4 1

3

Prvi vpis p

6 2 5

Na delih 1 2 in 3 je 1,2 zveden vpis po ZPPLPS

22


18.4.2012

Evidence Geodetske uprave

WWW.INRE.SI

Spreminjanje površine stavbe Površina stavbe se spremeni, če se spremeni površina vsaj enega dela, ki pripada tej stavbi. stavbi Seštevek površin delov

23


18.4.2012

Evidence Geodetske uprave

WWW.INRE.SI

Spreminjanje površine dela stavbe

Površina dela stavbe (in posledično površina stavbe) se spremeni, če se je spremenila p oblika dela stavbe ali, če se jje p površina, vpisana p v kataster stavb, določila z večjo natančnostjo.

24


18.4.2012

Evidence Geodetske uprave

WWW.INRE.SI

Spreminjanje dejanske d k rabe b stavbe b

V katastru stavb se vodijo podatki o dejanski rabi stavbe. Dejanska raba se doloÄ?i glede na preteĹžni namen uporabe stavbe in lahko je je: 1. stanovanjska raba, 2. nestanovanjska raba in 3. skupna raba. (do. 7.novembra 2011)

Sprememba dejanske rabe stavbe je odvisna od dejanske rabe delov stavb v tej stavbi.

25


18.4.2012

Evidence Geodetske uprave

WWW.INRE.SI

Spreminjanje dejanske rabe dela stavbe Del stavbe ima lahko le eno dejansko rabo. DoloÄ?i se glede na veljavno klasifikacijo ki jo geodetska uprava objavi kot metodoloĹĄko navodilo na svojih klasifikacijo, spletnih straneh. (http://www.gu.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/materialni_predpisi/zen0/)

7.novembra 2011

26


18.4.2012

Evidence Geodetske uprave Spreminjanje dejanske rabe dela stavbe

WWW.INRE.SI

7.novembra 2011 Nove rabe (27) Rabe, ki se vsebinsko spreminjajo

Nove rabe

Raba, ki se ukinja

13 - skupna raba

27


18.4.2012

Evidence Geodetske uprave

WWW.INRE.SI

Spreminjanje dejanske rabe dela stavbe Za določitev določenega dela stavbe kot samostojnega dela v stavbi je osnovni pogoj ta, da želimo ustvariti samostojne enote za pravni promet in da ta ustreza pogojem, ki jih določajo drugi pravni akti (Stanovanjski zakon, Z k o poslovnih Zakon l ih stavbah b h in i poslovnih l ih prostorih,…). ih ) Z razdelitvijo na več delov poskušamo tudi ločevati rabe znotraj stavbe, ki so zelo različne, vendar je ta delitev, če se le da, podrejena osnovnemu pogoju. V večini primerov se torej odločimo za uporabo pravila pretežne rabe, za katerega pa je potrebno poudariti, da se prostori, ki jih uporabljamo d drugače, č kot k t je j osnovna sn n raba, b n ne iizločajo l č j iiz uporabne p bn p površine. šin

28


18.4.2012

Evidence Geodetske uprave

WWW.INRE.SI

Spreminjanje številke š lk stanovanja

Stanovanjske enote po stanovanjskem zakonu in poslovni prostori se oštevilčijo z zaporedno številko v okviru stavbe. Številke stanovanj in poslovnih prostorov se evidentirajo za vse dele stavb, ki pripadajo stanovanjski enoti in poslovnemu prostoru.

161 ali - / 162 ali - / 161 ali - / 162 ali - / 160 ali - /

Številke stanovanj se lahko spremenijo: 1. zaradi boljše preglednosti in urejenosti označitve ali 2. zaradi spremembe l t išt d lastništva dela l stavbe, t b ki pripada posameznemu stanovanju Številka Š lk stanovanja ni vedno enaka številki dela stavbe.

29


18.4.2012

Evidence Geodetske uprave

WWW.INRE.SI

Ĺ tevilka stanovanja ni vedno enaka ĹĄtevilki dela stavbe.

30


18.4.2012

Evidence Geodetske uprave

WWW.INRE.SI

Podatki ki se spreminjajo: Podatki, Zemljiški kataster Zemljišče pod stavbo:

Zemljišče pod stavbo je navpična projekcija p j j p preseka stavbe z zemljiščem na ravnino. zemljišče pod stavbo

Zemljišče Z ljišč pod d stavbo t b se v zemljiškem ljišk katastru evidentira: s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu,, s površino zemljišča pod stavbo in z identifikacijsko oznako stavbe.

zunanji obris stavbe

stavba 96

parcela 11

parcela 12

parcela 18

31


18.4.2012

Evidence Geodetske uprave

WWW.INRE.SI

Podatki, ki se spreminjajo: Podatki Zemljišče pod stavbo:

Do ukinitve vrste rabe v zemljiškem katastru (predvidoma 30. junij 2012 ZDoh-2H, ZDoh 2H, po ZEN bi se že ukinile 21. aprila 2011) imamo namesto zemljišča pod stavbo navedene vrste rabe:

32


18.4.2012

Zemljišče j pod p stavbo JE samostojna parcela

Evidence Geodetske uprave

WWW.INRE.SI

Zemljišče pod stavbo NI samostojna parcela

33


18.4.2012

Evidence Geodetske uprave

WWW.INRE.SI

Z mljišč pod Zemljišče p d st stavbo b jje ssestavljeno st lj n lahko l hk iz i ene n p parcele l ali li več č parcel. p l

Enemu zemljišču pod stavbo lahko pripada samo ena stavba.

34


18.4.2012

WWW.INRE.SI

Obris stavbe 173

Evidence

2511

Geodetske uprave Eni stavbi lahko pripada p p več zemljišč pod stavbo. 2511

2511 173 j p pod stavbo Zemljišča

35


18.4.2012

Evidence Geodetske uprave

WWW.INRE.SI

Če zemljišče Č ljišč pod d stavbo t b v zemljiškem ljišk k katastru t t nii evidentirano, id ti mora vlagatelj poleg zahteve za vpis stavbe v kataster stavb vložiti zahtevo za evidentiranje zemljišča pod stavbo.

Če stavbi ni določena hišna številka, pa bi po predpisih o imenovanju in j naselij, j, ulic in stavb morala biti,, mora vlagatelj g jp poleg g evidentiranju zahteve za vpis stavbe v kataster stavb vložiti zahtevo za določitev hišne številke.

36


18.4.2012

Novela ZVEtL ZVEtL-a

WWW.INRE.SI

Kdo od geodetskih strokovnjakov in kdaj je “povezan” z ZVEtL-om? Geodetska uprava (po zakonu pristojni upravni organ) • •

Posredovanje d podatkov d k sodišču d šč za ugotovitev identifikacijskih d fk k h oznak k in pripadajočega zemljišča Vpis sprememb v KS in ZK (iz elaborata, na podlagi zahteve sodišča)

I Izvedenec d geodetske d t k stroke t k • •

Pomoč sodišču (tolmačenje geodetskih podatkov, priprava mnenj in izvidov, priprava “predloga “ za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi) Izdelava elaboratov KS in ZK

Geodetsko oz. projektivno podjetje( z izkušnjami!!) – ODGOVORNI GEODET • • •

Izdelava elaboratov KS in ZK Pomoč sodišču (tolmačenje geodetskih podatkov, ..) Pomoč strankam (pr (priprava prava vloge za postopke B in n C)

37


18.4.2012

Novela ZVEtL ZVEtL-a

WWW.INRE.SI

Zahteva za katastrski vpis v postopku pripravljalnih del sodišča pri pristojnem upravnem organu zahteva vpis stavbe in posameznih delov, če stavba in njeni posamezni deli v kataster stavb še niso vpisani, oziroma zahteva izvedbo postopka za spremembo podatkov v katastru stavb,, če ugotovi, g , da ne odražajo j v postopku p p ugotovljenega g j g dejanskega stanja. Staro stanje: 4 deli v EL (A,B,C in D) in SSD 7

A 1

2

3

C

4

SSD 6

5

D

10 12

B

12”začasnih delov” (A,1.2,3,4,5,6,7,8.9,10,11,12)

8 9 11

Novo stanje: 4 deli v EL (A1,B1,C1 in D1) in SSD1 A1=A+1+3+7 B1=8 C1=2+4+5 D1=10+11+12 SSD1=6+9

38


18.4.2012

Novela ZVEtL ZVEtL-a

WWW.INRE.SI

Če bi se zadeva reševala dogovorno: 1 Izmera novega stanja 1. 2. Primerjava z obstoječim stanjem v evidencah (KS in ZKNJ) 3 Izdelava elaborata za delitev delov stavb v katastru stavb (13 3. novih delov) –enake lastniške enote 4. Vložitev zahtevka in izvedba postopka delitve v katastru stavb 5. Poočitba delitve brez določitve deležev na skupnih prostorih – ZKNJ predlog s stani GURS (postopek 039 - vpis poočitve razdelitve posameznega dela – ni določitve deležev) – v našem primeru 4 predlogi 6. Rezervacija novih številk delov stavb po združitvi pri GURS

V primeru da so deli stavb bremena prosti

39


18.4.2012

Novela ZVEtL ZVEtL-a

WWW.INRE.SI

7. Izdelava aneksa k sporazumu o ustanovitvi etažne lastnine z zemljiškoknjižnim dovolilom (ki lahko vsebuje vse, kar se znotraj hiše »dogaja«, lahko pa je vsebina razdeljena na več aneksov k sporazumu in na več pogodb o prenosu lastništva )), ki vsebuje: • Razdelitev deležev na skupnih prostorih za novo nastale dele po delitvi; • Spremembo delov v etažni lastnini v skupne dele in obratno (deli 4,3,11 in 13 iz SSD v EL in del 9 iz EL v SSD ); • Prenos lastništva (za dele 1,3,4,5,7,10,11 in 13) po združitvi na novo • Določitev deležev delov v etažni lastnini p nastalih skupnih delih(po združitvi). 8. Odmera davka na promet V primeru da so deli stavb bremena prosti

40


18.4.2012

Novela ZVEtL ZVEtL-a

WWW.INRE.SI

9. Vložitev ZK predlog za določitev deležev posameznih na novo nastalih delih p po p poočitbi delitve ((trenutno se to lahko izvaja j samo s postopkom 062 - vpis dokončanja etažne lastnine – posamezni deli so vpisani v katastru stavb; priloga procesnega dejanja je aneks k sporazumu z zemljiškoknjižnim dovolilom) 10. Vložitev ZK predlogov za spremembo iz EL v SSD in iz SSD v EL ter določitev deležev na skupnih prostorih (postopek 036 vpis spremembe osnovnega pravnega položaja posameznega dela ( vknjižene (iz k ž llastninske k pravice v splošni l š ali l posebni b skupni k del d l stavbe v etažni lastnini ali obratno; priloga procesnega dejanja je aneks k sporazumu z zemljiškoknjižnim dovolilom) – v našem primeru 5 predlogov 11. Vložitev ZK predlogov za prenos lastninske pravice (postopek 112 – vknjižba lastninske pravice; priloga procesnega dejanja je aneks k sporazumu z zemljiškoknjižnim dovolilom) – v našem primeru 8 predlogov V primeru da so deli stavb bremena prosti

41


18.4.2012

Novela ZVEtL ZVEtL-a

WWW.INRE.SI

12 Izdelava elaborata za združitev delov stavb v katastru stavb 12. (iz 13 delov v 5) 13. Vložitev zahtevka in izvedba postopka združitve v katastru stavb 14. Poočitba združitve – ZKNJ predlog s stani GURS - (postopek 035 - vpis poočitve združitve posameznega dela – ni določitve d l ž ) – v našem deležev) š primeru i 4 predlogi dl i 15. V primeru določitve novih deležev na skupnih prostorih še vložitev ZK predlog za določitev deležev posameznih na novo nastalih l h delih d l h po poočitbi č b združitve d ž ( (trenutno se to lahko l hk izvaja samo s postopkom 062 - vpis dokončanja etažne lastnine – posamezni deli so vpisani v katastru stavb; priloga procesnega dejanja je aneks k sporazumu z zemljiškoknjižnim dovolilom) V primeru da so deli stavb bremena prosti

42


18.4.2012

Novela ZVEtL ZVEtL-a

WWW.INRE.SI

Izvajanje katastrskega vpisa – nov člen (23.a): •

uporaba določil ZEN

izvajajo sodni izvedenci ali strokovnjaki po določilih ZEN

( d (odgovorni i geodet) d t) •

udeleženci morajo dovoliti vstop v prostore

ocenjeni podatki

seznanitev stranki na sodišču, ne na kraju samem

za izvedbo katastrskega vpisa izda sklep sodišče

pritožba je dopustna le iz razloga, če odrejeni katastrski vpis

ni skladen z zahtevo sodišča

43


18.4.2012

Novela ZVEtL ZVEtL-a

WWW.INRE.SI

OCENJENI PODATEK Praviloma: Površina stavbe in dela stavbe se izračuna iz merskih podatkov. Površina se izrazi v m2 in zaokroži na dve decimalni mesti. Izjeme (dopušča ZVEtL in podzakonski akti ZEN-a): “Podatki o delih stavbe, v katere ni bil omogočen vstop, se v strokovni podlagi za katastrski vpis določijo glede na zunanje obrise stavbe in primerjajoče podatke o drugih delih stavbe, podatke iz registra nepremičnin ter druge razpoložljive podatke” – 4. odstavek 23a. Člena ZVEtL

“Se lahko neto tlorisna ppovršina stavbe in dela stavbe izračuna iz merskih ppodatkov zemljišča pod stavbo in tlorisa stavbe ob upoštevanju debelin zunanjih zidov stavbe in števila etaž, če naročnik elaborata, ki je podlaga za vpis stavbe in delov stavbe v k t st st kataster stavb, b s ttem soglaša.” s l š ” – 9. 9 odstavek dst k 3 3. člena čl Pravilnika P il ik o vpisih isih v KS

44


18.4.2012

Novela ZVEtL ZVEtL-a

WWW.INRE.SI

Kje je odstopanje od rednih postopkov po ZEN? •

Vlagatelj zahteve na geodetsko upravo (GU) je sodišče

“Združen p postopek”, p , ki uredi tako vpis p v ZK, K, KS K in zemljiško mj

knjigo (Zknj) – parcele¸ stavbe in deli stavb •

Sodišče poskrbi za zagotovitev vseh predpostavk za vpis

etažne lastnine (EL) in pripadajočega zemljišča k stavbi •

Sodelovanje izvedencev

“odpustki” (23a. Člen)

45


18.4.2012

Novela ZVEtL ZVEtL-a

WWW.INRE.SI

Kaj je rezultat urejanja po ZVEtL •

V KS (in ZKnj) vpisana cela stavba (vsi deli stavbe - ni

evidentiranje posameznega stanovanja) •

Ob Obvezna d določitev l čit minimalnega i i l pripadajočega i d j č zemljišča ljišč •

V 1. fazi se kot bodoče pripadajoče zemljišče k stavbi v ZK evidentira le

parcela, na kateri stoji stavba; če pa je več stavb na parceli ali spor, pa le “stavbišče” = zemljišče pod stavbo; •

2. Faza – če je predlog , po ustanovitvi EL odločitev tudi o ostalem

pripadajočem zemljišču (Nepravdni postopek B B, C)

46


18.4.2012

Začetno stanje

WWW.INRE.SI

Celotna stavba z vsemi deli vpisana v KS (po ZENDMPE, ZEN) ni vzpostavljena etažna lastnina. 1

47


18.4.2012

Začetno stanje

WWW.INRE.SI

Celotna stavba z vsemi deli vpisana v KS (po ZENDMPE, ZEN) ni vzpostavljena etažna lastnina. 1

48


18.4.2012

Začetno stanje

WWW.INRE.SI

Celotna stavba z vsemi deli vpisana v KS (po ZENDMPE, ZEN) ni vzpostavljena etažna lastnina. Vl Vloga geodetske d t k stroke: t k

1

Posredovanje podatkov sodišču za ugotovitev identifikacijskih oznak in pripadajočega pr padajočega zemljišča zemlj šča (Geodetska uprava) Pomoč sodišču (izvedenec)

49


18.4.2012

Začetno stanje

WWW.INRE.SI

Samo posamezni deli vpisana v KS in Zknj (ZPPLPS, …)

2

50


18.4.2012

Začetno stanje

WWW.INRE.SI

2

51


18.4.2012

Začetno stanje

WWW.INRE.SI

Samo posamezni deli vpisana v KS in Zknj (ZPPLPS, …) 2

52


18.4.2012

Začetno stanje

WWW.INRE.SI

Samo posamezni deli vpisana v KS in Zknj (ZPPLPS, …) 2

Vloga geodetske stroke: Posredovanje podatkov sodišču za ugotovitev identifikacijskih oznak in pripadajočega zemljišča (Geodetska uprava) Pomoč sodišču (izvedenec) Izdelava elaboratov KS in ZK (izvedenec ali odgovorni geodet) Vpis p sprememb p v KS in ZK (Geodetska ( uprava) p )

53


18.4.2012

Začetno stanje

WWW.INRE.SI

Stavba z deli evidentirana samo v REN (obveščanje, popis, “tehnični-začasni” zajem podatkov, registrski zajem podatkov) 3

54


18.4.2012

Začetno stanje

WWW.INRE.SI

Stavba z deli evidentirana samo v REN (obveščanje, popis, “tehnični-začasni” zajem podatkov, registrski zajem podatkov)

3

55


18.4.2012

Začetno stanje

WWW.INRE.SI

Stavba z deli evidentirana samo v REN (obveščanje, popis, “tehnični-začasni” zajem podatkov, registrski zajem podatkov) 3

56


18.4.2012

Začetno stanje

WWW.INRE.SI

Stavba z deli evidentirana samo v REN (obveščanje, popis, “tehnični-začasni” zajem podatkov, registrski zajem podatkov) Vloga geodetske stroke: Posredovanje podatkov sodišču za ugotovitev identifikacijskih oznak in pripadajočega zemljišča (Geodetska uprava)

3

Pomoč sodišču (izvedenec) Izdelava elaboratov KS in ZK (izvedenec ali odgovorni geodet) Vpis sprememb v KS in ZK (Geodetska uprava)

57


18.4.2012

ZaÄ?etno stanje

WWW.INRE.SI

Stavbi doloÄ?ena samo identifikacijska oznaka (in centroid) 4

58


18.4.2012

ZaÄ?etno stanje

WWW.INRE.SI

Stavbi doloÄ?ena samo identifikacijska oznaka (in centroid)

4

59


18.4.2012

Začetno stanje

WWW.INRE.SI

Stavbi določena samo identifikacijska oznaka (in centroid) 4

Vloga geodetske stroke: Posredovanje podatkov sodišču za ugotovitev identifikacijskih oznak in pripadajočega zemljišča (Geodetska uprava) Pomoč sodišču (izvedenec) Izdelava elaboratov KS in ZK (izvedenec ali odgovorni geodet) Vpis sprememb v KS in ZK (Geodetska uprava)

60


18.4.2012

ZaÄ?etno stanje

WWW.INRE.SI

O stavbi nimamo nobenega podatka

5

61


18.4.2012

Začetno stanje

WWW.INRE.SI

O stavbi nimamo nobenega podatka

Vloga geodetske stroke: Posredovanje podatkov sodišču za ugotovitev identifikacijskih oznak in pripadajočega zemljišča (Geodetska uprava)

5

Pomoč sodišču (izvedenec) Izdelava elaboratov KS in ZK (izvedenec ali odgovorni geodet) Vpis sprememb v KS in ZK (Geodetska uprava)

62


18.4.2012

Pripadajoče zemljišče

WWW.INRE.SI

ZVEtl je zapolnil pravno praznino na področju zemljišč, ki so potrebna za redno uporabo stavbe funkcionalno zemljišče

pripadajoče

gradbena parcela

zemljišče

Možnosti po po ZVEtL •

določitev ob vzpostavitvi EL po ZVEtL (7. Člen – pravne domneve)

določitev po izvedbi vpisa EL po ZVEtL (26..člen – nepravdni postopek)

d l čit za stavbe določitev t b zgrajene j pred d 1.1.2003-SPZ 1 1 2003 SPZ (30.in (30 i 7.člen) 7 čl ) - vzpostavitev EL ni pogoj

63


18.4.2012

Pripadajoče zemljišče

WWW.INRE.SI

Prikaz analize na območju občine Trbovlje – naselje Trbovlje Vzorec: 720 parcel in 155 večstanovanjskih stavb

64


18.4.2012

Pripadajoče zemljišče

WWW.INRE.SI

65


18.4.2012

Pripadajoče zemljišče

WWW.INRE.SI

66


18.4.2012

Pripadajoče zemljišče

WWW.INRE.SI

67


18.4.2012

Pripadajoče zemljišče

WWW.INRE.SI

Priprava podatkov za zač t začetek postopka po ZVEtL-u za določitev stavbi pripadajočega zemljišča – ELABORAT ZA DOLOČITEV PRIPADAJOČEGA ZEMLJIŠČA

Pomoč strankam (priprava vloge za postopke B in C)

68


18.4.2012

Pripadajoče zemljišče

WWW.INRE.SI

1. Določili smo širše območje obdelave in pridobili pr o po podatke at ssedanjega anj ga stanja iz javnih evidenc.

2. Lastniško stanje parcel

69


18.4.2012

Pripadajoče zemljišče

WWW.INRE.SI

3. Pregled stanja stavb

70


18.4.2012

Pripadajoče zemljišče

WWW.INRE.SI

4. Pregled poteka objektov GJI

71


18.4.2012

Pripadajoče zemljišče

WWW.INRE.SI

4. Pregled g “obremenitev”

72


18.4.2012

Pripadajoče zemljišče

WWW.INRE.SI

6. Podatki o določilih planskih aktov v času gradnje p j stavb

73


18.4.2012

Pripadajoče zemljišče

WWW.INRE.SI

7. Podatki o individualnih aktih- lokacijsko dovoljenje, gradbeno dovoljenje, odločbe o določitvi funkc. zemljišč

74


18.4.2012

Pripadajoče zemljišče

WWW.INRE.SI

8. Vzpostavitev stanja v času izdaje gradbenega dovoljenja

75


18.4.2012

Pripadajoče zemljišče

WWW.INRE.SI

9. Terenski ogled

10 Predlog rešitev 10.

76


18.4.2012

WWW.INRE.SI

PRIJETNO JE BILO PREŽIVETI ČAS Z VAMI! Hvala!

Elektronski naslov: marijana@digidata.si

Marijana

p g http://www.digidata.si/ http://www.facebook.com/UREJANJE.NEPREMICNIN

77

zvetel  

Evidence geodetske uprave, katerih podatki se uporabljajo v postopkih urejanja nepremičnin (tudi v povezavi z ZVEtL-om)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you