Page 1

21.11.2012

JAVNE NEPREMIト君INSKE EVIDENCE (predavanje za zaposlene na MO Kranj)

mag. Marijana Vugrin Ljubljana, 20. november 2012

1


21.11.2012

Vsebina predavanja Javne nepremičninske evidence

• – –

Splošno o javnih nepremičninskih evidencah in povezave med njimi j Podporne evidence javnih nepremičninskih evidenc

Z ljiški k Zemljiški kataster t t

• – – – –

Podatki zemljiškega katastra Dejanska raba zemljišč in bonitete kot podatka vključena v izračun odškodnin p po ZKZ-D K D Javnost podatkov zemljiškega katastra Spreminjanje podatkov zemljiškega katastra

K t t stavb t b Kataster

• – – –

Podatki katastra stavb Javnost podatkov katastra stavb Spreminjanje podatkov katastra stavb

2


21.11.2012

Vsebina predavanja Zemljiška mj knjiga nj g

• – – –

Nova terminologija: Vsebina izpisov Osnove elektronskega vlaganja predlogov s posebnostmi

Register nepremičnin REN

• – – – –

Podatki registra nepremičnin Modeli vrednotenja in vrednost nepremičnine Javnost podatkov registra nepremičnin Spreminjanje podatkov registra nepremičnin

3


21.11.2012

Javne nepremičninske evidence Evidence in podatki Pri vseh podatkih, ki obravnavajo določene pojave, pravice, omejitve,.... se nam vedno zastavita dve vprašanji in sicer: •

kje v prostoru se ta pojav, pravica ali omejitev nahaja in

kdo je kd j llastnik t ik zemljišča, ljišč na katerem k t se ta t pojav j ali li omejitev nahaja.

Javne nepremičninske evidence

4


21.11.2012

Javne nepremičninske evidence .

•Zemljiški kataster •Kataster stavb •Register nepremičnin •Zbirni Zbi i k kataster t t gospodarske d k •javne infrastrukture

• Zemljiška knjiga

5


21.11.2012

Javne nepremičninske evidence Evidenci, ki se povezujeta z zemljiško knjigo, in to dvosmerno sta zemljiški kataster in kataster stavb.

Temeljni evidenci podatkov o zemljiščih in stavbah Obe imata opisni in grafični del

6


21.11.2012

Javne nepremičninske evidence • Register nepremičnin: •Podatki o vrednosti nepremičnine

•Podatki o sestavinah nepremičnine

•Podatki o lastnostih nepremičnin •!!!!Samo !!!!S atributni t ib t i podatki, d tki nii grafike!!! fik !!!

7


21.11.2012

Javne nepremičninske evidence

•Podatki Podatki o lastnostih nepremičnin

•LASTNIŠTVO NEPREMIČNINE •STAVBA •PARCELA PARCELA •DEL DEL STAVBE

8


21.11.2012

Javne nepremiÄ?ninske evidence • Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture

9


21.11.2012

.

Podporne evidence javnim nepremičninskim evidencam

• Centralni register prebivalstva • Poslovni register Slovenije • ………

• • • • •

Register prostorskih enot Evidenca trga nepremičnin p g načrti in karte Topografski Digitalni ortofoto Digitalni model reliefa – DMR

10


21.11.2012

.

Podporne evidence javnim nepremiÄ?ninskim evidencam

Register prostorskih enot

11


21.11.2012

.

Podporne evidence javnim nepremiÄ?ninskim evidencam Evidenca trga nepremiÄ?nin

Digitalni ortofoto

12


21.11.2012

.

Podporne evidence javnim nepremičninskim evidencam Topografski načrti in karte

Topografski načrt M1:5000

Topografska karta M1:25.000

Geodetski načrt ali posnetek

13


21.11.2012

Javne nepremičninske evidence Zemljiški j kataster ZK: • Identifikator parcele • Lastnosti parcele Kataster stavb KS: • Identifikator stavbe in dela stavbe • Lastnosti stavbe b in d delov l stavbe b

Zemljiški knjiga ZKNJ: • Lastništvo • Identifikator stavbne pravice • Pravice drugih oseb • Pravna dejstva

Register nepremičnin REN: • Dodatne lastnosti parcele, stavbe in dela stavbe • Model vrednotenja • Vrednost

14


21.11.2012

Kje nastane nepremičnina Vse nepremičnine, ki se vodijo kot nosilke pravic in pravnih dejstev v zemljiški knjigi, razen stavbne pravice nastanejo v geodetskih postopkih. Nepremičnine nastanejo z: •

delitvijo parcel,

združitvijo parcel,

vpisom stavbe in njenih delov v kataster stavb,

delitvijo delov stavb in

združitvijo delov stavb

15


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER

16


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER

Kaj je zemljiški kataster? •

»Zemljiški kataster je temeljna evidenca podatkov o zemljiščih. Zemljiški kataster se povezuje z zemljiško knjigo« (ZEN, 4. člen).

Je edina uradna evidenca, ki povezuje stvarne pravice na nepremičninah z lokacijo v prostoru – umesti lastnino v prostor oziroma prostor poveže z lastnikom. lastnikom

17


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER Pravne podlage: Zakon o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Ur. L. RS 47/2006) Odločba Ustavnega sodišča - U-I-98/11-17 (Ur. L. RS 79/2012) 1 Pravilnik o območjih in imenih katastrskih občin (Ur. 1.Pravilnik (Ur L L. RS 100/2006) 100/2006), 2.Uredba o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in 3.kataster stavb (Ur. L. RS 121/2006), 4.Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem ljišk k katastru (U (Ur. L L. RS 8/2007, 8/2007 26/2007) 26/2007), 5.Pravilnik o vrstah in vsebini potrdili iz zbirke geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Ur. L. RS 69/2012), 6.Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov (Ur. L. RS 25/2008, 10/2011), 7.Pravilnik o vzpostavitvi bonitet zemljišč (Ur. L. RS 35/2008) in 8.Pravilnik o določanju in vodenju bonitete zemljišč (Ur. L. RS 47/2008) . A. Zakon o geodetski dejavnosti – ZGeoD-1 (Ur. L. RS 77/2010) B. Pravilnik o geodetskem načrtu (Ur. L. RS 40/2004) C. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini - ZDoh-2H (Ur. L. RS 106/2010), 1 / 1 ) D. Zakona o spremembah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka ZUKD-1A (Ur. L. RS 42/2012)

18


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER Zemljiški kataster Opisni (atributni podatki)

Grafični podatki Zemljiško katastrski prikaz/načrt

19


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER Podatki, ki se vodijo v zemljiškem katastru so: • • • • • • • • • •

identifikacijska oznaka parcele (parcelna številka), status meje parcele in status parcele (urejena meja, urejena parcela), zemljiškoktastrske točke (identifikator, koordinate, metodo določitve, status), Za vse naštete površina parcele, podatke je p j zemljiški j d dejanska k raba parcele, l kataster izvorna vrsta rabe parcele evidenca, razen za podatek zemljišče pod stavbo, o lastniku parcele . boniteta zemljišča, lastnik in upravljavec.

Lastnik je prevzet podatek iz zemljiške k ji knjige, ki ki se izkazuje i k j samo pod posebnimi pogoji

20


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER Identifikacijska oznaka parcele (parcelna številka) Parcela je osnovna enota zemljiškega katastra. Leži znotraj ene katastrske občine. V zemljiškem katastru je evidentirana z mejo parcele in označena s parcelno številko.

“Osnovna enota zemljiškega katastra je zemljiška parcela (v

nadaljnjem besedilu besedilu: parcela). Parcela je strnjeno zemljišče, ki leži znotraj ene katastrske občine, ter je v zemljiškem katastru evidentirano z mejo in označeno z identifikacijsko oznako.”(16. člen ZEN)

“zemljiška parcela je prostorsko odmerjen del zemeljske površine skupaj z vsemi sestavinami”(1. člen ZZK-1C)

21


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER Identifikacijska oznaka parcele (parcelna številka) Enolično je parcelna številka določena s šifro katastrske občine in parcele.

2715 katastrskih občin (1 Hodoš,…, 2715 Morje)

22


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER Identifikacijska oznaka parcele (parcelna številka) V zemljiškem katastru se pojavlja v naslednjih oblikah: • 99.................zemljiška parcela brez poddelilke

161/6............zemljiška parcela s poddelilko

*115...............stavbna parcela brez poddelilke cca. 300.000 parcel z *

*194/1............stavbna p parcela z p poddelilko

23


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER

Stavbna parcela je v zemljiškem katastru označena z * npr.*115. (v zemljiški knjigi je bila do 1. maja 2011označena s .S, npr. 115.S)

Taka oznaka je ostanek oštevilčbe parcel iz preteklosti in je pomenila parcelo, ki je zajemala zemljišče pod stavbo (fundus) ali pa zemljišče z funkcionalnim zemljiščem (vrsta rabe stavbišče v katastru).

24


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER Kaj danes pomeni parcela označena z *.

“fundus stavbe”

“del fundus stavbe” “fundus stavbe in okoliško zemljišče”

25


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER Meje parcele in parcela (urejena meja, urejena parcela). Meja v naravi Je skupek linij, ki razmejujejo sosednja zemljišča v naravi. Urejena meja Je meja parcele, ki je v zemljiškem katastru evidentirana na podlagi dokončnega upravnega akta ali pravnomočne sodne odločbe. Točke ( (zemljiškokatastrske ljišk k t t k ttočke), čk ) ki jo j definirajo, d fi i j so d določene l č s predpisano d i natančnostjo . Urejena meja 1101 23 1102

24 22

25

26


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER Ali je meja urejena lahko vidimo na “Prikazu parcele” (mapna kopija) in v vpogledu v podatke o nepremičninah za registrirane uporabnike (PREG moduli). !!!V javnem vpogledu to ni vidno!!! Kdo lahko pripravi uradno potrdilo “Prikaz parcele”: •geodetska uprava, •upravne enote in •geodetska d t k podjetja. dj tj

27


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER Kako vemo katera meja je urejena?

Parcela, za katero je izdan “Prikaz parcele”

28


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER Meje parcele in parcela (urejena meja, urejena parcela). Urejena parcela Je parcela, ki ima urejeno parcelno mejo in na podlagi podatkov urejene meje izračunano površino. Pri urejeni parceli je površina parcele v naravi enaka površini podani v opisnem delu evidence zemljiškega katastra.

Urejena parcela

Urejena meja

29


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER Kako vemo katera parcela je urejena?

V javnem vpogledu imamo podatek o “urejeni parceli” – DA/NE.

30


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER Zemljiškoktastrske točke (identifikator, koordinate, metodo določitve, status). Zemljiškokatastrska točka – ZK točka Je točka, ki definira mejo parcele in ima koordinate v državnem koordinatnem sistemu. Zk točke koordinatneg a katastra

Zk točke grafičnega katastra

31


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER Površina parcele Je podana v m2 in je enaka seštevku površin posameznih delov parcele ( (posameznih h vrst rab), ) ki k sestavljajo l parcelo. l

32


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER Površina parcele Atributna površina ni vedno enaka grafični površini!

Pravno veljavna je vedno in samo atributna površina!

Atributna površina

Grafična površina

33


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER Zemljiško katastrski prikaz/načrt – razlika?

ZKP je enak ZKN

ZKP

Območja koordinatnega katastra vzdrževanega koordinatno (npr. merilo1:1000 – nove izmere)

ZKN

ZKP nii enak k ZKN Območja grafičnega katastra vzdrževanega d ž z vklopom (npr. merilo 1:2880

34


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER Z geodetskim načrtom poskušamo odpraviti zamik ZKP za območje, ki ga obravnavamo. Geodetski strokovnjak glede na: 1.

podatke meritev na terenu in p

2.

zamika ZK točk urejenih mej in parcel (predhodne meritve na terenu v okviru geodetskih postopkov)

umesti katastrske podatke na pravo lokacijo. !!!!!Vedno to ni mogoče!!!! – rešitev: 6. odstavek 8. člena Pravilnika o geodetskem načrtu (Ur. l. št. 40/2004)

!!!IZVEDBA POSTOPKA UREDITVE MEJE!!!!

35


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER Parcelno stanje v javnem vpogledu

Parcelno stanje v geodetskem načrtu

36


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER Kar naj K n j bi bil bilo lahko tudi že je

Kar je

Rab be prosstora

VRSTA RABE

• GURS • Zzkat (1974) • Ukinjeno spreminjanje (1.7.2012) • Ukinjeno izkazovanje (29.6.2013)

DEJANSKA RABA

NAMENSKA RABA

• MKGP GP • ZEN (2006), Zpnačrt (2007), Zkmet-1 (2008)

• OBČINA Č • Zpnačrt (2007)

• za kar se dejansko uporabljajo (5 skupin; 19+7 detajlnejših rab

• Določena s planskimi akti občin

• za kar se uporabljajo (37 vrst rab)

BONITETNE TOČKE Č Podatek za prvo nastavitev

37


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER Rabe za parcelo 310/5 v ko Kranj Vrsta rabe:

1.

Podatek viden: 1. Javni vpogled 2 Prikaz 2. P ik o parcele p l 3. ZKNJ izpisek (združen)

http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl !!!do 29. junij 2013!!!

38


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER Rabe za parcelo 310/5 v ko Kranj Dejanska raba – grafični prikaz

http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp

Dejanska j raba – opisni p podatki p (1.javni j vpogled,2.ZKNJ p g izpisek-združen) p

http://prostor3 gov si/javni/login jsp?jezik=sl http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl

39


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER Rabe za parcelo 310/5 v ko Kranj Namenska raba – grafični prikaz

Namenska raba – opisni podatki

40


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER Vrsta rabe parcele: do 21. aprila 2011 –ZEN do 30. 30 junij 2012 - ZDoh-2H ZDoh 2H Do 29. junij 2013 – samo izkazovanje, ni več možno spreminjanje

Imamo štiri skupine vrst rabe:

OSNOVA ZA IZRAČUN KD še do 29.7.2013

Kmetijska zemljišča

Zemljišča pod gradbenimi objekti

Zelene površine

Nerodovitna zemljišča

Vrstam rabe iz skupine kmetijskih zemljišč je bil pripisan tudi katastrski razred (od 1 do 8).

41


21.11.2012

ZEMLJIĹ KI KATASTER Vrsta rabe parcele: Skladnost o ĹĄtevilu delov vrst rabe v atributnih podatkih in v grafiki.

Parcela 161/6

42


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER

2

1

4

2

43


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER Zemljišče pod stavbo NI VRSTA RABE!!!!! Zemljišče l šč pod d stavbo je navpična č projekcija preseka stavbe z zemljiščem na ravnino.

44


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER

45


21.11.2012

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

NI samosto ojna parce ela

JE E samosto ojna parcela

ZEMLJIŠKI KATASTER

46


21.11.2012

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZEMLJIŠKI KATASTER

Dejanska raba parcele Dejanska j raba na MKGP (MKO) jje bila vzpostavljena p j leta 2002. Namen: administrativne kontrole in izdelava katastra trajnih nasadov. “Revizija” Revizija je bila opravljena v letu 2006 in se od takrat posodablja: • Na osnovi novih DOF – za širša območja (npr. 2011 –SZ Slovenija) • Po uradni dolžnosti (inšpektor, kontrole) • Predlogi uporabnikov podatkov

47


21.11.2012

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZEMLJIŠKI KATASTER

• • • • •

MKO vodi podrobnejše rabe, ki se združujejo v 5 osnovnih posplošenih rab, ki se kot atributni podatek vodijo p j na parcelo p v zemljiškem j katastru: Kmetijska zemljišča (od 1100 – 1800) Gozdna zemljišča (2000) Pozidana zemljišča (3000) Vodna zemljišča (4100,4210,4220,7000) Nerodovitna zemljišča (5000,6000)

http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp

48


21.11.2012

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZEMLJIŠKI KATASTER

Dejanska raba parcele Prva nastavitev v zemljiškem katastru je bila opravljena na podlagi podatkov MK p MKO..

Geodetska uprava prevzame podatke od MKO o dejanski rabi (na začetku 1x letno, sedaj na vsake 3 mesece – zadnja osvežitev 21. avgust – stanje DR 17. avgust 2012) P datke določi Podatke d l či s presekom presek m sl sloja ja rabe in ZKP (zamik!!!) in izvede korekcije. Parcele manjše od 5000m2 4% , 200m Parcela večja j od 5000 m2 2%, 400m

49


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER Pri preseku digitalnih podatkov dejanske rabe in ZKP zato prihaja do napak (posamezni parceli se določi napačna raba) in posledično tudi do nepravilnega izračuna odškodnin za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč.

50


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER Dejanska raba na parcelo ni pravilno določena zaradi “zamika ZKP”.

51


21.11.2012

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZEMLJIŠKI KATASTER

Dejanska raba zemljišč

Grafični prikaz dejanske rabe na MKGP http //rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp

52


21.11.2012

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZEMLJIŠKI KATASTER

Boniteta zemljišča Boniteta zemljišč je proizvodna sposobnost zemljišč v obliki bonitetnih točk . Vodi se na parcelo. Vodi se za zemljišča, zemljišča ki jih po dejanski rabi uvrščamo v kmetijska in gozdna zemljišča, parcele z drugimi dejanskimi rabami imajo boniteto nič (0). Boniteta B i zemljišč ljišč je j bil bila parcelam l d določena l č v postopku k prve nastavitve na podlagi podatka o: • dejanski rabi • vrsti rabe • katastrskem razredu • pripadnosti katastrskega okraja in • boniteti vzorčnih parcel.

53


21.11.2012

ZEMLJIĹ KI KATASTER Pomemben podatek za prvo nastavitev bonitet, podatek ZK

54


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER

55


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER

56


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER Boniteta zemljišča vpliva na:

izračun vrednosti zemljišča v postopku množičnega vrednotenja d j

57


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER

58


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER •

izračun odškodnine zaradi spremembe namebnosti kmetijskega zemljišča

Po ZKZ-C Parcela velikosti 3000 m2

Boniteta 65 tlorisna velikost stavbe na stiku z zemljiščem je 12m x 15m = 180m2 Odškodnina: Odšk d Odš. m2 x bon.t. x pov = 0,22 x 65 x 3000 = 42.900eurov

59


21.11.2012

Po ZKZ-D BONITETA ZEM LJIŠČA

ZEMLJIŠKI KATASTER

FAKTOR A (v EUR)

51-60

21 -OBJEKTI TRANSPORTNE INFRASTRUKTURE, 24 - DRUGI GRADBENI OBJEKTI 1

DRUGI OBJEKTI 4

61-75 76-100

3 5

12 20

Parcela velikosti 3000 m2, m2 v celoti kmetijska dejanska raba Boniteta 65 Tlorisna velikost stavbe na stiku z zemljiščem je 12m x 15m = 180m2 Odškodnina: Odšk d i Tlorisba velikost stavbe v m2 x faktor A= 180x 12 = 2.160 eurov

na katastrski dohodek – po 29.6.2013

“Katastrski dohodek se ugotovi na hektar zemljišča glede na vrsto dejanske rabe in

j , na podlagi p g kalkulacijj za ugotavljanje g j j katastrskega g dohodka za pridelke p boniteto zemljišča, glede na posamezne vrste dejanske rabe.” (6. člen ZUKD-1)

60


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER Zaradi odškodnine po ZKZ-D je spremenjena dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja: • Dopolnjena vsebina geodetskega načrta s podatki o dejanski rabi in boniteti (geodetski strokovnjak) • Dodani podatki o tlorisni velikost stavbe na stiku z zemljiščem (projektant)

objekt

vrsta dejanske rabe

k.o.

št. parcele

zemljišče pod stavbo

enost. hiša

kmetijsko zemljišče

2101

84/3

ne

53

150

dvorišče

kmetijsko zemljišče

2101

84/3

ne

53

0

boniteta

površina objekta za odmero (m2)

61


21.11.2012

Lastnik

ZEMLJIŠKI KATASTER

Podatki o lastniku so v zemljiškem katastru prevzeti iz zemljiške knjige.

Odločba Ustavnega s dišč !!!! sodišča!!!! Podatki se prevzemajo,vodijo, vendar se ne izkazujejo.

Podatek P d t ko lastniku, ki je fizična oseba ni jjaven!

Odločba inf. pooblaščenke

62


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER Upravljavci državnega in lokalnega premoženja Vpis v ZK inKS se opravi na podlagi: •prijave prijavitelja ali •sklepa vlade - “državna nepremičnina” ali

•akta samoupravne lokalne skupnosti – “občinska nepremičnina”, s katerim k i so nepremičnine ič i podeljene d lj v upravljanje lj j upravljavcu. lj Vpis p upravljavca p j se izvede: • če je nepremičnina vpisana v zemljiški kataster ali kataster stavb, in •

če je upravljavec vpisan na Seznam upravljavcev nepremičnin.

63


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER Upravljavci državnega in lokalnega premoženja Če je upravljavec vpisan: na podlagi sklepa vlade ali akta občine, dobi status dokončnega upravljavca, na podlagi prijave ima status začasnega upravljavca.

64


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER Upravljavci državnega in lokalnega premoženja Množični vpis p upravljavcev p j pred p obveščanjem j GURS je skupaj z Ministrstvom za javno upravo pripravila Metodologijo za množični vpis upravljavcev za nepremičnine v državni lasti. Vpis je bil izveden na parcele in na dele stavb, ki še niso imeli vpisanega upravljavca: • na podlagi lastništva, vpisanega v zemljiškem katastru in katastru stavb • na podlagi vrste rabe parcel in • na podlagi podatka o javnem dobru. Upravljavci so za te nepremičnine pridobili status začasnega upravljavca.

65


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER Upravljavci državnega in lokalnega premoženja

Čudni vpisi

66


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER Spreminjanje podatkov zemljiškega katastra Podatki zemljiškega j g katrasta se lahko spreminjajo p j j samo na p podlagi g upravnih postopkov. Izjeme so: • podatek o lastniku, • podatek o upravljavcu in • dejanski rabi. podlaga g za spreminjanje p j j je j elaborat g geodetskega g Strokovna p postopka, ki je priloga, k vlogi za spremebo. Geodetski postopki v ZK so: • Ureditev meje parcele • Parcelacija • Komasacija (upravna in pogodbena) • Izravnava meje • Določitev zemljišča pod stavbo • Spreminjanje bonitete zemljišč l šč • Spreminjanje dejanske rabe (predhodna uskladitev z MKO)

67


21.11.2012

ZEMLJIŠKI KATASTER Spreminjanje podatkov zemljiškega katastra Podatek o lastniku – p poočitev sklep p ZKNJ: 1. Zemljiška knjiga po pravnomočnosti sklepa obvesti Glavni urad Geodetske uprave preko e pošte. 2 Glavni urad obvesti krajevno pristojne GP ali OGU. 2. OGU 3. Na GP ali OGU izvedejo “pravno spremembo” – spremembo lastništva. Podatki o dejanski rabi: A. B B. • •

Prevzem podatkov od MKO 3x letno Sprememba na podlagi zahteve stranke: Izvedba spremembe v evidenci MKO na prijavo stranke Prenos spremembe v zemljiški kataster

68


21.11.2012

KATASTER STAVB

69


21.11.2012

KATASTER STAVB Zakona o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot je uvedel NOVO JAVNO NEPREMIČNINSKO EVIDENCO Leta 2000 .

KATASTER STAVB

Leta 2006 je bil sprejet Zakon o evidentiranju nepremičnin, ki danes ureja j p področje j katastra stavb. Kaj je KATASTER STAVB? “Kataster stavb je evidenca o stavbah in o delih stavb.” (70. člen ZEN)

70


21.11.2012

Prenos v KS iz ZKNJ po uradni dolžnosti

KATASTER STAVB

Kataster stavb kot nova evidenca vsebuje podatke iz različnih časovnih in različno kvalitetnih virov: 1.

podatke iz posebne E zemljiške knjige

2.

podatke vpisane v zemljiško knjigo na podlagi Pravilnika o vodenju zemljiške knjige,

3.

podatke vpisane v zemljiško knjigo in kataster stavb po interventnem zakonu,

4 4.

podatke d k pridobljene d bl skozi k redne d postopke k k katastra stavb b in

5.

podatke pridobljene z množičnim zajemom iz različnih virov, ki obravnavajo b j st stavbe. b

71


21.11.2012

Vpis v E knjigo

1

KATASTER STAVB

72


21.11.2012

2

KATASTER STAVB

Podatki vpisani p n v zemljiško knjigo na podlagi Pravilnika o vodenju zemljiške knjige

73


21.11.2012

2

KATASTER STAVB

Nastavitev katastra stavb v skladu s 97. ト考enom ZENDMP (s 135. ト考enom ZEN)

74


21.11.2012

3

KATASTER STAVB

Podatki vpisani v zemljiško ljišk knjigo k ji in kataster stavb po interventnem zakonu Ureditev ostalih delov možna samo s prvim vpisom. (ponovno p vpis p celotne stavbe)

75


21.11.2012

KATASTER STAVB Kataster stavb je evidenca o stavbah in o delih stavb. j , v katerega g lahko človek vstopi, p , in ki je j namenjen j Stavba jje objekt, njegovemu stalnemu ali začasnemu prebivanju, opravljanju poslovne ali druge dejavnosti ali zaščiti ter ga ni mogoče prestaviti brez škode za njegovo substanco. Pravila za stavbo iz metodologije popisa nepremičnin: m • je visoka vsaj 2 m, • njena površina presega 4 m2, • je relativno trajna, • je pokrita s streho, streho • zasnovana je za določen name uporabe, • vanjo lahko vstopimo –lahko gremo v območje njenega tlorisa, tlorisa • je zaprta s treh strani vsaj v eni etaži (polno zaprta) in • ni nujno samostojna, lahko se dotika sosednje stavbe.

76


21.11.2012

KATASTER STAVB Kataster stavb je evidenca o stavbah in o delih stavb. j p Stavba ima en del ali več delov. Posamezni del stavbe je prostor oziroma skupina prostorov v stavbi, ki se lahko samostojno pravno ureja. Kot deli stavbe v katastru stavb se evidentirajo tudi njeni skupni deli, če so določeni. Stavba

Del stavbe

77


21.11.2012

KATASTER STAVB Podatki, ki se vodijo v katastru stavb so (ZEN, 73. člen): • identifikacijska oznaka (številka stavbe in dela stavbe ter šifra in ime k katastrske k občine) bči ) • upravljavec, • lega in oblika, • površina, površina • dejanska raba, • številka stanovanja ali poslovnega prostora, (voden vendar javno ni viden )), • lastnik (voden, • podatki o povezavi z registrom prostorskih enot, • podatki o povezavi z zemljiškim katastrom in podatki o povezavi p z zemljiško j knjigo. jg • p Lega stavbe je podana v grafičnem delu katastra stavb, ostali podatki se vodijo v atributnem delu.

78


21.11.2012

KATASTER STAVB Identifikacijska oznaka Identifikacijska oznaka je sestavljena iz šifre katastrske občine, občine številke stavbe in številke dela stavbe trodelni identifikator. XXXX-XXXX-XXX 2101-15-1

!!!!Opozorilo!!!! Naslov in številka stanovanja ali poslovnega prostora NISTA identifikatorja ampak samo podatek vezan na del stavbe identifikatorja, stavbe.

79


21.11.2012

KATASTER STAVB

St b Stavba

Lega in oblika EVIDENCA –ATRIBUTNI PODATKI

Del stavbe

80


21.11.2012

Lega in oblika EVIDENCA –ATRIBUTNI PODATKI

KATASTER STAVB

Del stavbe

Etaže

Nadstropja

6

mansarda

5

nadstropje

2

4

nadstropje

1

3

pritličje

2

klet

1

klet

81


21.11.2012

KATASTER STAVB Lega in oblika EVIDENCA – GRAFIČNI DEL

Stavba

82


21.11.2012

KATASTER STAVB

Stavba

Lega in oblika elaborat Del stavbe

83


21.11.2012

KATASTER STAVB D j Dejanska k raba b

Stavba Dejanska j raba stavbe jje stanovanjska j ali nestanovanjska j – glede na preteŞno rabo posameznih delov D l stavbe Del t b

84


21.11.2012

KATASTER STAVB D j Dejanska k raba b Del stavbe

85


21.11.2012

KATASTER STAVB D j Dejanska k raba b

7.novembra 2011 Nove rabe (27)

•Nove rabe

Rabe, ki se vsebinsko spreminjajo

Raba, ki se ukinja

13 - skupna raba

86


21.11.2012

Dejanska j raba

KATASTER STAVB

Del stavbe ima lahko le eno dejansko rabo. DoloÄ?i se glede na veljavno klasifikacijo, ki jo geodetska uprava objavi kot metodoloĹĄko navodilo na svojih spletnih straneh. straneh

(http://www.gu.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/materialni_predpisi/zen0/)

7 novembra 2011 7.novembra

87


21.11.2012

KATASTER STAVB

Številka stanovanja ali poslovnega prostora

Stanovanjske enote po stanovanjskem zakonu in poslovni prostori se oštevilčijo z zaporedno številko v okviru stavbe in fizično označijo pred vpisom stavbe ali dela stavbe v kataster stavb. (ZEN, 80. člen)

Številka dela stavbe jje enaka številki stanovanja. j

88


21.11.2012

KATASTER STAVB

Številka stanovanja ali poslovnega prostora

Številka dela stavbe ni enaka številki stanovanja.

89


21.11.2012

Lastnik

KATASTER STAVB

Če je lastnik fizična oseba se samo vodi in se ne izkazuje

Odločba Odl čb Ustavnega sodišča

90


21.11.2012

Lastnik A

KATASTER STAVB E

91


21.11.2012

KATASTER STAVB Upravljavec

“ČUDEN VPIS”

92


21.11.2012

KATASTER STAVB Podatki o povezavi z zemljiškim katastrom

93


21.11.2012

Podatki povezani z registrom prostorskih enot naslov KATASTER STAVB Naslov se ve탑e na del stavbe, ne na stavbo. Ponavadi imajo vsi deli stavbe v eni stavbi enak naslov.

94


21.11.2012

Podatki povezani z registrom prostorskih enot naslov KATASTER STAVB

Če imajo deli stavbe različne naslove (več vhodov) potem se na stavbo prikazuje več naslovov.

95


21.11.2012

Podatki povezani z registrom prostorskih enot naslov KATASTER STAVB EN NASLOV SE NE MORE VEZAT NA VEČ STAVB. Lahko pa obstajajo stavbe brez naslova.

96


21.11.2012

KATASTER STAVB Spreminjanje podatkov katastra stavb Podatki o stavbi in delu stavbe so katastrski (vpisani v evidenco KS na podlagi upravnega akta) ali registrski (vpisani v REN na podlagi izjave lastnika). Katastrski podatki so v javnem vpogledu obarvani belo, registrski pa zeleno.

97


21.11.2012

KATASTER STAVB Katastrski podatki se lahko v KS spreminjajo samo na podlagi upravnega akta (odločbe, sklepa) Za spremembo je potrebno izdelati elaborat geodetske storitve in vložiti zahtevo na Geodetsko upravo. Zaradi d usklajevanja kl podatkov d k zd dejanskim k stanjem je možno ž za spremembo določenih podatke tudi “prijava”, ki se na GURS izvede po uradni dolžnosti in GURS izda upravni akt. Tako lahko spreminjamo naslednje podatke: • uporabno površino dela stavbe, • obstoj in površino prostorov, ki pripadajo delu stavbe (balkon, shramba,… h b - prostori t i po namenu in i njihova jih površina) ši ) • dejansko rabo dela stavbe, Ni nujno da so vsi podatki • število etaž stavbe, katastrski. • številka etaže dela stavbe,, Razlog: različne pravna • številka pritlične etaže stavbe. podlaga na podlagi katere je bil izveden katastrski vpis

98


21.11.2012

KATASTER STAVB

ZEN ZENDMPE Vpis po Pravilniku o ZKNJ

Prenos iz E ZKNJ

99


21.11.2012

KATASTER STAVB

100


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

101


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Kaj je zemljiška knjiga?

Zemljiška knjiga je javna knjiga, knjiga namenjena vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami. (ZZK_NPB_C, 1. člen).

Pravne podlage:

Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) - (Ur. L. RS 53/2003, 45/2008, 28/2009, 25/2011) 1. Pravilnik o zemljiški knjigi (Ur. L. RS 30/2011) 2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zemljiški knjigi (Ur. L. RS 55/2011) 3. Pravilnik o elektronski izmenjavi podatkov med zemljiško knjigo in katastri (Ur. L. RS 30/2011) Stvarnopravni zakonik (SPZ) (Ur. (Ur L. L RS 87/2002, 87/2002 18/2007)

102


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Domneva se se, da je lastnica oziroma lastnik (v nadaljnjem besedilu: lastnik) nepremičnine tisti, ki je vpisan v zemljiško knjigo (SPZ, 11. člen).

Kdor v pravnem prometu pošteno ravna in se zanese na p d tk o pravicah, podatke pr vic h ki so s vpis vpisani ni v zemljiški z mljiški knji knjigi, i zaradi z r di tega ne sme trpeti škodljivih posledic (SPZ, 10.člen).

Obveznost vpisa v zemljiško knjigo????

103


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Obveznost vpisa v zemljiško knjigo???? • Zakon o zemljiški knjigi - ZZK_NPB_C ZZK NPB C 38.a 38 a člen – Pouk o vložitvi zemljiškoknjižnega predloga: –

“Ob Ob sestavi notarskega zapisa ali overitvi podpisa na listini, listini ki vsebuje ZK dovolilo, mora notar stranke poučiti, da nemudoma vloži ZK predlog….”

Določila Stvarno p pravnega g zakonika ((člen: 38,, 49,, 107,, 141,, 143, 148, 194, 215, 234, 251 in 257)

104


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA Določila SPZ kdaj vpis v zemljiško knjigo pomeni nastanek ali učinkovanje pravice: •

Odkupna pravica učinkuje proti tretjim osebam, če je vpisana v zemljiško knjigo (38.člen);

Za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini s pravnim poslom se zahteva vpis v zemljiško knjigo (49.člen);

Etažna lastnina nastane na podlagi pravnega posla ali z odločbo sodišča in z vpisom v zemljiško knjigo (107.člen); (107 člen);

Za p pridobitev hipoteke p na podlagi p g pravnega p g posla p se zahteva vpis v zemljiško knjigo (141.člen);

105


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA Določila SPZ kdaj vpis v zemljiško knjigo pomeni nastanek ali učinkovanje pravice: •

Hipoteka Hi t k nastane t na podlagi dl i sodne d odločbe dl čb z vpisom i v zemljiško knjigo (143.člen);

Prenos hipoteke učinkuje šele z vpisom v zemljiško knjigo (148.člen);

Zemljiški dolg nastane na podlagi enostranskega pravnega posla, z vpisom v zemljiško knjigo in izstavitvijo zemljiškega pisma (194.člen);

Za nastanek stvarne služnosti se poleg veljavnega pravnega posla iz katerega izhaja obveznost ustanoviti služnost posla, služnost, zahteva še zemljiškoknjižno dovolilo in vpis v zemljiško knjigo (215.člen);

106


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Določila SPZ kdajj vpis p v zemljiško j knjigo jg p pomeni nastanek ali učinkovanje pravice: •

Za pr pridobitev dob tev užitka na neprem nepremičnini čn n se zahteva zemljiškoknjižno dovolilo in vpis v zemljiško knjigo (234.člen);

Za nastanek stvarnega bremena se poleg veljavnega pravnega posla, iz katerega izhaja obveznost ustanovitve, zahteva še zemljiškoknjižno dovolilo in vpis v zemljiško knjigo (251.člen) in

Za nastanek stavbne pravice se zahteva poleg veljavnega pravnega posla, iz katerega izhaja obveznost ustanoviti stavbno t b pravico, i šše zemljiškoknjižno ljišk k již d dovolilo lil iin vpis i v zemljiško knjigo. (257.člen).

107


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Podatki, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo: • • • •

Predmet stvarnih pravic (nepremičnine) Pravice (stvarne in obligacijske pravice) Pravna dejstva (zaznamba) I t iki pravic Imetniki i (fizične (fi ič in i pravne osebe) b )

Nepremičnine, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo so: • Zemljiška parcela • Stavba zgrajena na podlagi stavbne pravice (tudi stavba z enim delom)) • Stavba v etažni lastnini (kot splošni skupni del stavbe v etažni lastnini • Posamezni deli stavbe v etažni lastnini • Stavbna pravica

108


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Nova nepremičnina (v smislu enote vodenja).

Stavba 355 Stavba 354 St b 356 Stavba Stavba 357 Vpis nepremičnine v ZKNJ

Parcela 209 Stavbna p pravica 209

Stavba 358 Stavba 359 St b 360 Stavba

109


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Pravice, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo so:

• Stvarne pravice: – – – – – –

lastninska pravica, hipoteka, zemljiški mj dolg, g, služnostna pravica, pravica stvarnega bremena in stavbna pravica.

• Obligacijske Obl k pravice:

– pravica prepovedi odtujitve oziroma obremenitve – zakupna in najemna pravica, – predkupna oziroma odkupna pravica, pravica če je nastala na podlagi pravnega posla, – posebna pravica uporabe javnega dobra, – druge pravice, za katere zakon določa, da se vpišejo v zemljiško k ji knjigo.

110


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Pravna dejstva, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo so so: •

Zaznambe osebnih stanj – –

• • • • • •

Zaznambo začetka p postopka p za podaljšanje p j j roditeljske j pravice p po p polnoletnosti p Zaznambo podaljšanja roditeljske pravice po polnoletnosti

Zaznamba Zaznamba Zaznamba Zaznamba Zaznamba Zaznamba – –

vrstnega reda odpoklica terjatve in zaznamba hipotekarne tožbe spora izvršbe neposredne izvršljivosti notarskega zapisa prepovedi odtujitve in obremenitve

Zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve Zaznamba prepovedi zaradi nedovoljene gradnje

111


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Pravna dejstva, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo so: • •

Zaznamba z m izrednega z g pravnega p g sredstva Zaznamba pravnega dejstva o javnopravnih omejitvah – – – – –

• •

Zaznamba javnega dobra, Zaznamba nepremičnega spomenika, Zaznamba zavarovanega območja Zaznamba zaščitene kmetije in Zaznamba drugega pravnega dejstva, zaradi katerega se uporabljajo posebna pravila o javnopravnih p j p omejitvah j pri p prometu p z nepremičnino. p

Zaznamba razlastitvenega postopka Zaznamba nadhipoteke

112


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA Imetniki pravic, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo so: • Fizične osebe: – ime in priimek, – enotna matična številka občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO), – naslov stalnega prebivališča. • Pravne osebe: – firma oziroma ime, – sedež in poslovni naslov, na katerega se imetniku vročajo pisemske pošiljke, – enolična identifikacijska številka, ki jo določi upravljavec poslovnega l registra. i t Javno dobro v lasti občine Javno dobro-javna železniška infrastruktura

113


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Povezava s podatki katastra stavb in zemljiškega katastra: • kataster je zemljiški kataster, kataster stavb ali druga evidenca o nepremičninah, ki je po zakonu, ki ureja evidentiranje id ti j nepremičnin, ič i ttemeljna lj evidenca id podatkov d tk o zemljiških parcelah ali stavbah in posameznih delih stavb, “Zemljiški kataster in kataster stavb sta temeljni evidenci podatkov o zemljiščih l šč h in stavbah. b h “(1. “(1 odstavek, d k 4 4. člena čl ZEN)

!!!!!Register nepremičnin ni temeljna evidenca!!!!! Je samo evidenca v kateri se tudi evidentirajo nepremičnine.

114


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Povezava s podatki katastra stavb in zemljiškega katastra: • zemljiška ljišk parcela l je j prostorsko t k odmerjen d j d dell zemeljske lj k površine skupaj z vsemi sestavinami, “Osnovna enota zemljiškega katastra je zemljiška parcela (v nadaljnjem

besedilu: d l parcela). l ) Parcela je strnjeno zemljišče, ki leži znotraj ene katastrske občine, ter je v zemljiškem katastru evidentirano z mejo in označeno z identifikacijsko oznako.”(16. člen ZEN)

• pojma stavba in posamezni del stavbe imata enak pomen kot po zakonu,, ki ureja p j evidentiranje j nepremičnin, p ,

115


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Povezava s p podatki katastra stavb in zemljiškega j g katastra: • identifikacijski znak zemljiške parcele je identifikacijska p v zemljiškem j katastru, oznaka, kot jje vpisana

Parcela r št.. *194/1 9 / ko 2615-Loka 6 L 2615-194/1-1 P Parcela l št. š 100 ko k 1001-Petrovče 1001 P č 1001-100/0-0

116


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA • identifikacijski znak stavbe ali njenega posameznega dela je identifikacijska oznaka, kot je vpisana v katastru stavb in

Stavba št št. 508 ko 2168-Podkoren 2168 Podkoren 2168-508

Posamezen del št št. 1 v stavbi št št. 508 ko 2168-Podkoren 2168-508 - 1

117


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Stavba v etažni lastnini jje stavba, katere deli so p predmet etažne lastnine.

118


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Posamezni del v etažni lastnini je posamezni del stavbe v etažni lastnini, ki je predmet lastninske pravice v dobro določene osebe ali oseb (v nadaljnjem besedilu: etažni lastnik), lastnik) vključene v etažn etažno lastnin lastnino.

119


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Splošni skupni del stavbe v etažni lastnini je zemljiška parcela ali posamezni del stavbe, ki je predmet l t i klj č t ž lastnino l t i v dobro d b vsakokratnih k k t ih solastnine,vključene v etažno etažnih lastnikov vseh posameznih delov v etažni lastnini v posamezni stavbi v etažni lastnini.

120


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Posebni skupni del stavbe v etažni lastnini je zemljiška parcela ali posamezni del stavbe, ki je predmet solastnine,vključene v etažno lastnino v dobro vsakokratnih etažnih lastnikov enega ali več, več vendar ne vseh posameznih delov v etažni lastnini v posamezni stavbi v etažni lastnini. zemljiška parcela

1/1

121


21.11.2012

ZEMLJIĹ KA KNJIGA posamezni del stavbe

122


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA 1

1

1

2

2

2

3

3

3

4 5 6 7 8

4 5 6 7 8

1 2 3 2 3 1

2

1

11

Stanovanje j in prostori po namenu

10

9

11

Stanovanje, j , garaža g in shramba svoja dela

9

Stanovanje, j , garaža g in shramba svoja dela 1 EL

1 EL

1 EL

10

2PSD

2 EL

1 del stavbe – 1 x EL 3 deli stavbe – 3 x EL

3 EL

3PSD

3 deli stavbe 1 x EL, 2x PSD

123


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA Osnovni pravni položaj nepremičnine • je lastništvo nad nepremičnino in pravno n dejstvo, j , • pr – –

da je nepremičnina splošni skupni del stavbe v etažni lastnini da je nepremičnina posebni skupni del stavbe v etažni lastnini

pravno dejstvo dejstvo, da je stavba zgrajena na podlagi stavbne pravice. !!!Vsaka nepremičnina, ki je vpisana v zemljiško knjigo ima osnovnii p pravnii p položaj!!!! l ž j!!!!

Ločimo več vrst osnovnega pravnega položaja. V st osnovnega Vrsta sn n pravnega p n položaja p l ž j je j izpisana i pis n pri p i podatku p d tk o imetniku lastninske pravice.

124


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA Širši pravni položaj nepremičnine je sestavljen iz osnovnega pravnega položaja in vseh pravic in pravnih dejstev, dejstev ki omejujejo ali izključujejo vknjižbo lastninske pravice.

125


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Kdaj imata dve nepremičnini enak osnovni pravni položaj? Parceli imata enak osnovni pravni položaj, če so lastniki parcel iste osebe, ki imajo enake deleže na obeh parcelah ter je vrsta osnovnega pravnega položaja p j enaka npr. p 101 – vknjižba j lastninske p pravice.

Osnovni pravni položaj parcel 161/6 in 161/9 v k.o. k o Rupa je enak. enak Na obeh parcelah so lastniki: • Marija Černe, Franc Černe in Marijana Vugrin vsak do 1/3 in vrsta osnovnega pravnega položaja je na obeh parcelah: • 101 – vknjižba lastninske pravice.

126


21.11.2012

Parceli z enakim osnovnim pravnim polo탑ajem

127


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Kdaj imata dve nepremičnini enak širši pravni položaj? • Parceli imata enak širši pravni položaj, položaj če so lastniki parcel iste osebe, osebe ki imajo enake deleže na obeh parcelah ter je vrsta osnovnega pravnega položaja enaka npr. 101 – vknjižba lastninske pravice. • Poleg g tega g pa p morata obe p parceli ali pa p nobena imeti vknjižene j iste izvedene pravice (sta pod isto hipoteko, imata isti preužitek, sta obe gospodujoči nad isto parcelo) in • zaznamovano isto pravno dejstvo (npr. zaznamba javnega dobra n st l nastalega z istim aktom) kt m) Širši pravni položaj parcel 425/1 in 419 v k.o. Podčetrtek je enak. • Na N obeh b h parcelah l h sta t lastnika: l t ik R.Žin R Ži A A.Ž Ž vsak k d do 1/2 iin • vrsta osnovnega pravnega položaja je na obeh parcelah:101 – vknjižba lastninske pravice. • Obe parceli sta obremenjeni z istim užitkom (ID 11088935). 11088935)

128


21.11.2012

Parceli z enakim ki ši širšim ši pravnim položajem

129


21.11.2012

ZEMLJIĹ KA KNJIGA

htt // l i https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html di i/ d t /i d ht l

130


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

131


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Kvalificirani uporabniki

Registrirani uporabniki

132


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

ID znak in ID parcele

ID znak ID

133


21.11.2012

ID znak

ZEMLJIŠKA KNJIGA

134


21.11.2012

ID znak

ZEMLJIŠKA KNJIGA

135


21.11.2012

ID znak

ZEMLJIŠKA KNJIGA

136


21.11.2012

ID znak

ZEMLJIŠKA KNJIGA

137


21.11.2012

ID znak

ZEMLJIĹ KA KNJIGA

Ne razpolagam s primerom!

138


21.11.2012

ID znak

ZEMLJIŠKA KNJIGA

139


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Redni izpisek iz zemljiške knjige 03-001 : parcela

1 2 3

Nepremičnina i ima ši ši širši pravni položaj enak kot je osnovni p pravni položaj. Redni izpisek je sestavljen iz treh delov: 1. nepremičnina 2. plombe 3. osnovni pravni položaj

140


21.11.2012

Redni izpisek iz zemljiške knjige 03 001 : 03-001

ZEMLJIŠKA KNJIGA

parcela

Širši pravni položaj NI EN K kot ENAK k je j osnovnii pravni položaj – npr. vsebuje podatke o “poočitbah”.

141


21.11.2012

Redni izpisek iz zemljiške knjige 03 001 : 03-001

ZEMLJIŠKA KNJIGA

parcela

Širši pravni položaj vsebuje podatke o i izvedenih d ih pravicah i h iin zaznambah.

142


21.11.2012

Redni izpisek iz zemljiške knjige 03 001 : 03-001

ZEMLJIŠKA KNJIGA

stavba

1

1. nepremičnina 2. plombe 3 splošni skupni 3. deli 4. posebni skupni deli 5. osnovni pravni položaj

2 3 4 5

143


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

1

Del stavbe

2

3

4

1. nepremičnina 2. plombe 3 delež na skupnih 3. prostorih in pripadnost posebnih skupnih delov z deležem 4. osnovni pravni položaj

Redni izpisek p iz zemljiške knjige 03-001 :

144


21.11.2012

Redni izpisek iz zemljiške knjige 03 001 : 03-001

ZEMLJIŠKA KNJIGA Del stavbe – splošni skupni del

1

2 3

1. nepremičnina 2 pl 2. plombe mb 3. osnovni pravni položaj

145


21.11.2012

Redni izpisek iz zemljiške knjige 03 001 : 03-001

ZEMLJIŠKA KNJIGA

1 1. nepremičnina 2. plombe 3. osnovni pravni položaj

2 3 3

Del stavbe – poseben skupen del

3

146


21.11.2012

Redni izpisek iz zemljiške knjige 03 001 : 03-001

ZEMLJIŠKA KNJIGA Stavbna pravica

1 2 1. nepremičnina 2. plombe 3 osnovni pravni 3. položaj

3

147


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA Stavbna pravica Zgodovinski izpis iz zemljiške knjige 03-002

148


21.11.2012

ZEMLJIĹ KA KNJIGA Stavbna pravica

Zgodovinski izpis iz zemljiĹĄke knjige 03-002

Zgodovinski izpis se razlikuje od rednega izpisa potem, da ima na koncu izpiska dodan seznam ZK postopkov, ki so bili izvedeni v glavno knjigo po 1 5 2011 1.5.2011.

149


21.11.2012

Zgodovinski izpis iz zemljiške knjige 03 002 03-002

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Stavbna pravica Zemljiško knjižni postopki na nepremičninah pred 1.5.2011 so vpisani, p , v kolikor v trenutku u u prenosa p podatkov p zadeva z še ni bila končana..

V kolikor po 1.5. ni bilo nobenega postopka je podano samo opozorilo.

150


21.11.2012

Zgodovinski izpis iz zemljiške knjige 03 002 03-002

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Zemljiško knjižni postopki na nepremičninah po 30.4.2011 in pred 1.1.2012 .

Zemljiško knjižni postopki na nepremičninah po 1.1.2012

151


21.11.2012

Zgodovinski izpis iz zemljiške knjige 03-002 03 002

ZEMLJIŠKA KNJIGA Stavbna pravica

Zgodovinski izpis je možno pridobiti tudi za vse parcele ukinjene po 30.4.2011.

152


21.11.2012

ZEMLJIĹ KA KNJIGA Redni izpis Stavbna pravica izvedene pravice/pravnega dejstva 03-003

153


21.11.2012

Redni izpis izvedene pravice/pravnega dejstva 03-003

ZEMLJIĹ KA KNJIGA Stavbna pravica

154


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA Sestavljen za Stavbna izpis pravica parcelo iz ZKNJ in zemljiškega katastra 03-004

155


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA Sestavljen za Stavbna izpis pravica parcelo iz ZKNJ in zemljiškega katastra 03-004

156


21.11.2012

ZEMLJIĹ KA KNJIGA Sestavljen za Stavbna izpis pravica stavbo/del stavbe iz ZKNJ in katastra stavb 03-005

157


21.11.2012

Sestavljen izpis za stavbo/del stavbe iz ZKNJ in katastra t b stavb 03-005

ZEMLJIĹ KA KNJIGA Stavbna pravica

158


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA »Sestavljen izpis za stavbo/del stavbe«v nekaterih primerih Stavbna obstaja, pravica v drugih pa ne, čeprav stavba in deli stavb obstaja tako v ZKNJ in KS? Pri nepremičnini je poleg tipa nepremičnine in ID znaka (identifikator stavbe oziroma dela stavbe) vpisan tudi vir identifikatorja. • zemljiški kataster za parcele • kataster stavb za stavbe in dele stavb • določi VS (določi vrhovno sodišče) za stavbe in dele stavb, za stavbno pravica viseča stavba, nerazdeljen posamezen del

159


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA Kadar je kot vir naveden »kataster stavb« JE MOŽNOStavbna pridobiti pravica »Sestavljen izpis za stavbo/ del stavbe« , če pa je za vir naveden »določi VS« izpisa p NI MOŽNO p pridobiti. Kdaj nastopa kot vir »določi VS«? To so stavbe, stavbe ki so bile vpisane v zemljiško knjigo: • po letu 1976 v posebno E knjigo (do leta 1995), • prvi vpisi od 1995 do leta 2000 (ZENDMPP) po Pravilniku o zemljiški j knjigi, jg • po interventnem zakonu (ZPPLPS) od 1999 do 2004 in • vpis etažne lastnine na denacionaliziranih zgradbah v zemljiško knjigo.

160


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA Stavbna pravica Izpis plomb za novo nepremičnino 03 006 03-006

S tem izpiskom lahko pridobimo podatke o plombah na novo nastalih nepremičninah za katere je bil že vložen ZK predlog za vpis, nepremičninah, vpis zadeva pa še ni bila vpisana v glavno knjigo.

161


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Nova nepremičnina v zemljiški knjigi nastane z:

Stavbna pravica

poočitbo čitb d delitve lit parcele l – predlog dl GURS GURS,

poočitbo združitve parcele - predlog GURS,

poočitbo delitve dela stavbe - predlog GURS, GURS

poočitbo združitve delov stavb - predlog GURS,

vzpostavitvijo etažne lastnine, lastnine

ustanovitvijo stavbne pravice in

vpisom p stavbe zgrajene g j na p podlagi g stavbne pravice.

Izpis plomb za novo nepremičnino 03-006

162


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA Stavbna pravica

Izpis plomb za novo nepremičnino 03 006 03-006

163


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA Stavbna pravica Izpis plomb za novo nepremičnino 03 006 03-006

164


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA Stavbna pravica Izpis iz zemljiške knjige – stanje 30. april 2011 03-011

165


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA Stavbna pravica Izpis iz zemljiške knjige – stanje 30 april 2011 30. 03-011

166


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA Stavbna pravica Izpis iz zemljiške knjige – stanje 30 april 30. p il 2011 03-011

167


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA Stavbna pravica Zgodovinski izpis iz zemljiške knjige – stanje t j 30 30. april p il 2011 03-012

168


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Zgodovinski izpis iz zemljiške knjige – stanje t j 30 30. april il 2011 03-012

169


21.11.2012

ZEMLJIĹ KA KNJIGA Stavbna pravica Zgodovinski izpis iz izvedene p pravice/pravnega i /p dejstva 03-013

Zgodovinski izpis se razlikuje od rednega izpisa potem, da ima na koncu izpiska dodan seznam ZK postopkov.

170


21.11.2012

ZEMLJIĹ KA KNJIGA Stavbna pravica Zgodovinski izpis iz izvedene p pravice/pravnega i /p dejstva 03-013

171


21.11.2012

Izpis po DN zadevi 03-101 03 101

ZEMLJIŠKA KNJIGA Stavbna pravica

Možno samo do vpisa spremembe v glavno knjigo

172


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Možno samo do vpisa spremembe v glavno l knjigo k

Stavbna pravica Izpis po DN zadevi 03 101 03-101

173


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA Stavbna pravica Izpis po DN zadevi 03 101 03-101

174


21.11.2012

Izpis po DN zadevi 03-101

ZEMLJIŠKA KNJIGA Stavbna pravica

175


21.11.2012

Izpis po DN zadevi 03-101

ZEMLJIŠKA KNJIGA Stavbna pravica

176


21.11.2012

Izpis po DN zadevi 03-101

ZEMLJIŠKA KNJIGA Stavbna pravica

177


21.11.2012

Izpis po DN zadevi 03-101

ZEMLJIĹ KA KNJIGA Stavbna pravica

Sklep p stran 1

178


21.11.2012

Izpis po DN zadevi 03-101

ZEMLJIĹ KA KNJIGA Stavbna pravica

Sklep stran 2

179


21.11.2012

Objave oklicev v eZK-postopkih 03-301

ZEMLJIĹ KA KNJIGA Stavbna pravica

180


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Zemljiškoknjižni izpisek je sestavljen iz več vsebinskih delov: 1. Nepremičnina

1 2

2. Plombe

3

3. V korist vsakokratnega lastnika 4. Osnovni pravni položaj

4

5. Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah

5

181


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

1 Nepremičnina V tem t delu d l se nahaja h j podatek d t k o tipu ti (vrsti) ( ti) nepremičnine, ič i identifikatorju nepremičnine in podatek, kje je bil določen identifikator n f r terr lahko tudi u dodatni n opis. p parcela

stavba

182


21.11.2012

ZEMLJIĹ KA KNJIGA

EL, PSD, SSD del stavbe

1 nerazdeljeni del

183


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

1

stavbna t b pravica i

Plomba V tem delu se nahaja podatek ali je z nepremičnino povezana kakšna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno. Če plombe ni, imamo izpis:

2

184


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

2012

Po 1.5.2011

2

Pred 1.5.2011

185


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

V korist vsakokratnega lastnika V tem delu se nahaja podatek: •

ali je parcela gospodujoča

o solastnini na splošnih skupnih delih stavbe

o lastnini na posebnih skupnih delih

3

parcela

del stavbe

186


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Osnovni pravni položaj V tem delu se nahaja podatek o vrsti osnovnega pravnega položaja, imetniku, deležu ter seznam izvedenih pravic in zaznamb. 4

187


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Vrste osnovnega pravnega položaja Osnovni pravni položaj je lahko vezan na osebo ali na nepremičnino. Vrsta osnovnega pravnega položaja: 000 – pravni položaj nep. ni usklajen z ročno vodeno zemljiško knjigo 4

Vezan na osebo

188


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Vezan na nepremičnino

4

189


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Delež Predstavlja delež lastnine (solastnine) ali skupno lastnino. Pri deležu lastnine ali solastnine je lastnik ena oseba.

4

Pri skupni lastnini sta/so lastnik dve ali več oseb. Ali gre za solastnino ali skupno lastnino ni nikjer eksplicitno izpisano!!!

Lastnina

190


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

4

Solastnina

191


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Skupna lastnina

4

192


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

4

Solastniški delež

Skupna k llastnina i na solastniškem l išk deležu d l ž

193


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Imetnik Podaja EMŠO ali MŠ, naziv lastnika, naslov lastnika in začetek učinkovanja vpisa imetnika. Pri fizičnih č osebah je v javnem izpisu izpisan namesto EMŠO Š

4

datum rojstva.Osebe, ki so bile vpisane v zemljiško knjigo pred sprejetjem ZZK ZZK-1 1 (2003) so vpisane brez EMŠO ali brez MŠ.

Lastnina fizične osebe

Lastnina pravne osebe Vpisana MŠ/EMŠO

194


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

4 Brez MŠ/EMŠO

Lastnina fizične osebe

Lastnina pravne osebe

195


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

4 Brez MŠ/EMŠO

Lastnina ???pravne osebe

Lastnina ???pravne osebe

196


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Začetek učinkovanja vpisa Podatek od kdaj je oseba vpisana kot lastnik v zemljiško knjigo. Imamo dve možnosti: 01.01.1849 00:00:00 z parcele, za p rc l ki so s pr prešle šl v llast st lastnika l stnik pred pr d lletom t m 2002 (prva (prv nastavitev elektronske zem. knjige) je podan datum 1.1.1849 letnica cesarskega g patenta, p na podlagi p g katerega g so bila ustanovljena j nova sodišča, ki so bila pristojna tudi za zemljiško knjigo 25.08.2011 11:23:13 za parcele, ki so prešle v last lastnika po letom 2002 (prva nastavitev elektronske zem. knjige) 4

197


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Začetek Z č k učinkovanja či k j pred 2002

4

Začetek učinkovanja po 2002

198


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Seznam izvedenih pravic in zaznamb V seznamu izvedenih pravic so podani osnovni podatki izvedene pravice, ki se veže na lastnino posamezne osebe. Podani so podatki: •

ID omejitve

čas začetka učinkovanja

vrsta omejitve

4

ID omejitve je enolična oznaka omejitve ali pravice. Pri času učinkovanja veljajo enaka pravila kot pri učinkovanju vpisa.

199


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

4

Vrste omejitve

200


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Podrobni podatki o izvedenih pravicah in zaznambah V tem delu se nahajajo podrobni podatki o vseh izvedenih pravicah in zaznambah, ki so naštete v tabeli pri osnovnem pravnem položaju.

5

201


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Opis omejitve

5

202


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Termin zaščiteni izpis uvaja novela Zakona v zemljiški knjigi v 3. odstavku 198 člena termin ZAŠČITEN ŠČ IZPIS. Definicija je podana v 8. členu Pravilnika o zemljiški knjigi knjigi: “izpis podatkov iz prvega odstavka 198. člena zakona, v

katerem zadnjih šest števil EMŠO fizične osebe ni prikritih (v j j besedilu: zaščiteni izpis).” p nadaljnjem

Zaščitene izpise lahko izdajajo/uporabljajo: • sodišča, sodišča če podatke o EMŠO potrebuje v postopkih postopkih, ki jih vodijo in • notarji, če podatke o EMŠO potrebuje za preveritev, ali je določena oseba imetnik pravice pravice, vpisane v zemljiški knjigi

203


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Pri obravnavanju zaščitenih zapisov, je potrebno opredeliti še naslednje vsebine: bi 1. dostopa do podatkov, ali je določena oseba lastnik oziroma imetnik drugih pravic na katerikoli nepremičnini in 2 spletne storitve za posredovanje podatkov, 2. podatkov ki omogočajo elektronsko posredovanje teh podatkov. Dostop do podatkov pod točko 11, je omogočen (pod posebnimi pogoji): • upnikom, • državnim organom, • notarjem in • imetnikom pravic glede pravic, ki so v njegovo korist vpisane v zemljiško knjigo.

204


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Spletne storitve pod točko 2, so omogočene (pod posebnimi pogoji) •

imetniku, v korist katerega so vknjižene pravice ali vpisana pravna dejstva

upravniku večstanovanjske stavbe,

državnim m organom, g m,

lokalnim skupnostim in

Nosilcem javnih pooblastil.

!!!Omejitve!!!: • Samo za tiste nepremičnine in pravna dejstva, kjer je lastnik nepremičnine ali imetnik pravice v ZKNJ vpisan z EMŠO ali MŠ. • Upravnik samo za lastnike delov stavb, kjer vrši naloge upravljanja • EMŠO ne sme biti izpisan ampak samo rojstni datum. Določila so začela veljati že z 1. 1 majem 2011, 2011 vendar bo za operativno izvajanje verjetno potrebno počakati do izdaje “Pravilnika o..” in določitve tarif.

205


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

V zaščitene izpise štejemo:

Izpisi vsebine listin, listin ki so podlaga za zahtevani vpis v ZKNJ postopku, ki še ni končan

Dostop in izpis do listin, listin vključenih v informatizirano zbirko listin

206


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Iskanje po imetniku je možno: • po EMŠO,, p • po MŠ, • po imenu osebe in • po nazivu firme. p f

Izpis zp je j m možen ž n v p pdf f obliki ali xml m obliki..

V izpisu dobimo podatke o • osnovnih pravnih položajev (lastništvo) izbrane osebe • izvedene pravice, pri katerih je izbrana oseba vpisana kot imetnik.

207


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Dostop do izpisa seznama svojih nepremičnin brezplačno P Pogoja: j : • status kvalificiranega uporabnika, – –

certifikat z davčno številko varni arn pr predal a

nepremičnine vpisane v zknj z pravim MŠ

p je j možen m v pdf p f obliki ali xml m obliki.. Izpis

xml oblika

208


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Xml oblika uvožena v Excel!

209


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Pdf oblika

210


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

211


21.11.2012

ZEMLJIĹ KA KNJIGA

https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

212


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Kdo lahko nastopa kot zunanji kvalificiran uporabnik? 1. notarji, 2. odvetniki, 3. Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, 4. nepremičninske družbe, 5 občinska 5. bči k pravobranilstva, b il t 6. stranke – pravne osebe 7. stranke – fizične osebe in 8 državni organi in organi lokalnih skupnosti 8. skupnosti. Kdo lahko vlaga predloge za druge osebe? 1. Notarji – “brezpogojno” brezpogojno in brez pooblastila za vse 2. Odvetniki – pogojno in brez pooblastila za vse 3. Državno pravobranilstvo Republike Slovenije - za državne organe brez pooblastila 4. nepremičninske č k d družbe žb – pogojno in s pooblastilom bl l 5. občinska pravobranilstva – za občine brez pooblastila

213


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Za elektronsko vlaganje ZK predlogov potrebujemo: • certifikat (kvalificirano digitalno potrdilo) z davčne številke, številke

varni elektronski predal enega od kvalificiranih ponudnikov s strani centra za informatiko: • Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor – http://moja.posta.si/ • EIUS d.o.o.,, Vrtna ulica 22,, 1000 Ljubljana j j – http://www.eius.si/

214


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Certifikati:

215


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

216


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

217


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Koraki: 1. Izbira vrste postopka (eZK opravila) 2. Vpis predlagatelja 3. Izbira nepremičnine 4. Vnos novih deležev in imetnikov

5. Pripenjanje prilog 6. Sodne takse 7. Predogled 8. Podpis in oddaja predloga

218


21.11.2012

ZEMLJIĹ KA KNJIGA

Izbira vrste postopka (eZK opravila)

219


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Vpis predlagatelja

220


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Izbira nepremičnine

221


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Izbira nepremičnine

222


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Vnos novih deležev in imetnikov

223


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

224


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

225


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Pripenjanje prilog

226


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Sodne takse

227


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Sodne takse

228


21.11.2012

Predogled

ZEMLJIŠKA KNJIGA

229


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Predogled

230


21.11.2012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Podpis in oddaja predloga

231


21.11.2012

REGISTER NEPREMIČNIN Č REN

232


21.11.2012

REN VR Registru ist n nepremičnin p mičnin se s vodijo dij p podatki d tki o:: zemljiščih (parcelah)

stavbah in njihovih delih

!Vsaka stavba ima vsaj en del! Na podlagi lastništva parcel in delov stavb se tvorijo nepremičnine, nepremičnine ki se jim izračuna vrednost po postopkih MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA. Nepremičnina je torej sestavljena iz sestavin. Sestavine nepremične p so: •zemljišča – parcele in •deli stavb (s podatki o stavbi)

233


21.11.2012

REN Imamo naslednje možnosti sestavljanja nepremičnin • nepremičnino sestavlja samo parcela

nepremičnino p sestavlja j p parcela in del stavbe

234


21.11.2012

REN •

nepremičnino sestavlja parcela in več delov stavb

235


21.11.2012

REN •

nepremičnino sestavlja več parcel in del stavbe (izjemoma)

nepremičnino sestavlja samo del stavbe

236


21.11.2012

REN V registru nepremičnin se podatki vodijo na sestavino nepremičnine. Podatki, ki se vodijo na parcelo: 1. katastrska občina, 2. parcelna številka, 3. centroid 4. površina parcele, 5. dejanska raba zemljišča, 6. delež površine dejanske rabe, 7. namenska raba, 8 delež površine namenske rabe, 8. rabe 9. zemljišče za gradnjo, 10. delež površine zemljišča za gradnjo, g j , 11. boniteta zemljišča,

12. stavbe, ki stojijo na parceli, 13 površina zemljišča pod 13. stavbo, 14. odprtost zemljišča in 15 rastiščni koeficient. 15. koeficient 16. vplivno območje, 17. lastnik 18 upravljavec, 18. upravljavec 19. model vrednotenja, 20.delež modela, 21 vrednostna raven, 21. raven 22.vrednost po modelu in 23.posebna nepremičnina.

237


21.11.2012

REN 1 Javni vpogled

2 4 12 5

7, 9

11 14,15

?

16

Podatek o centroidu in vplivnem obmoÄ?ju ter lastnikih ni viden Dejanska raba in namenska raba sta podani s povrĹĄino, ne z deleĹžem.

238


21.11.2012

REN Model vrednotenja (19), dele탑 modela (20) in vrednostna raven (21) se vodijo v bazi REN, vendar podatek je viden samo na obvestilu ( v jjavnem vpogledu, (ne l d ne v vpogledu l d v REN za registrirane i t i uporabnike, ne v izvoznih datotekah ).

20

19

21

Vrednost po modelu za posamezno sestavino (22) se samo vodi v bazi REN in ni viden. 14,15

239


21.11.2012

REN Podatki, ki se vodijo za vse stavbe:

1. katastrska občina, 2. številka stavbe, 3. centroid, 4. parcele, na katerih stoji stavba, 5. površina zemljišča pod stavbo, 6. dejanska raba stavbe, 7. tip stavbe, 8 leto izgradnje stavbe, 8. stavbe 9. leto obnove fasade, 10. leto obnove strehe,

11. številka pritlične etaže, 12. število etaž, 13. število poslovnih prostorov, 14. število stanovanj, 15. material nosilne konstrukcije, 16. elektrika, 17. kanalizacija, 18 vodovod in 18. 19. vrsta ogrevanja.

240


21.11.2012

1

Javni vpogled

Podatek o številu stanovanj in poslovnih prostorov, o centroidu in podatek o parceli ni viden. viden

REN

2 5

6

12 11

8

10

9 19 18 17

15 16

7

241


21.11.2012

REN

Podatki, ki se vodijo za stavbo, ki ima vsaj en del stanovanjski: •

dvigalo dvigalo,

kabelska TV in

vplivno območje.

242


21.11.2012

REN Podatki, ki se vodijo za stavbo, ki ima vsaj en del industrijski: •

industrijski tok,

komprimiran zrak,

način temeljenja,

plin plin,

posebna kanalizacija ali čistilna naprava in

tehnološki plin.

243


21.11.2012

REN

Podatki, ki se vodijo za vse dele stavb: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

katastrska občina, številka stavbe, številka dela stavbe, številka stanovanja ali poslovnega prostora, p naslov dela stavbe, dejanska raba dela stavbe, neto tlorisna p površina,, uporabna površina, lega dela stavbe v stavbi,

10. številka etaže, 11. številka nadstropja, 12. leto obnove instalacij, 13. leto obnove oken, 14. vrsta najema. j 15. lastnik 16. upravljavec, 17. upravnik, p 18. model vrednotenja, 19. vrednostna raven in 20.vrednost p po modelu.

244


21.11.2012

1

2

3

REN

5

4

Javni vpogled

6

17 10

19

11

18

8 13 12

14

9

7

Podatek P d t ko modelu vrednotenja, vrednostni ravnii in i vrednosti po modelu ni viden. Ravno t k ni viden tako id n podatek o lastniku.Â

245


21.11.2012

REN

4

4

4

246


21.11.2012

REN M d l vrednotenja Model d t j (18) iin vrednostna d t raven (19) se vodita v bazi REN, vendar podatek je viden samo na obvestilu ((ne v jjavnem vpogledu, p g , ne v vpogledu p g v REN za registrirane g uporabnike, ne v izvoznih datotekah ).

18

19

Vrednost po modelu za posamezno sestavino (20) se samo vodi v bazi REN in ni viden.

247


21.11.2012

REN Podatki ki se vodijo za del stavbe s Podatki,

stanovanjsko rabo: • • • • • • • • • • • • • •

Za prostore stanovanja se uporabljata izraza d drugi i p prostori t i ali li prostori po namenu.

dve ali več etaž, klima, kopalnica, kuhinja, opravljanje dejavnosti, parkirni prostor, počitniški namen stanovanja, površina prostora, površina, namenjena za opravljanje dejavnosti, prostori stanovanja, stranišče, število parkirnih mest, število sob in število sob za opravljanje dejavnosti.

248


21.11.2012

REN Dodani podatki se vodijo še za dela stavb z: •

gostinsko rabo (vhod iz ulice, klima,..),

t trgovsko k in i rabo b d druge storitveno t it d dejavnost j t (i (izložbeno l žb okno, stenske obloge, talne obloge….) ter

prometno rabo ali izvajanje p j j elektronskih komunikacijj (prostornina, izolacija,…).

249


21.11.2012

REN Podatek, ki se vodijo za nepremičnino je VREDNOST. Vpogled v REN – Registrirani uporabniki

Javni vpogled

Obvestilo

Spletna aplikacija REN

250


21.11.2012

REN Od kje pridejo podatki v REN?

Zemljiška knjiga

Dejanska raba MKO (MKGP)

Zemljiški kataster

Kataster stavb

Namenska raba iz planov občin

Podatki Z Zavoda d za gozdove

Popis nepremičnin

Spremembe podatkov REN

REN

251


21.11.2012

REN Od kje pridejo podatki v REN? Zemljiška knjiga lastniki parcel in delov stav stav, ki so v etažni lastnini Dejanska raba MKO (MKGP) dejanska raba zemljišča (parcela) Namenska raba iz planov občin namenska raba zemljišča j (p (parcela)) Podatki Zavoda za gozdove odprtost zemljišča rastiščni koeficient Zemljiški kataster vsi si ostali st li podatki p d tki o parceli p li

252


21.11.2012

REN Od kje pridejo podatki v REN? Kataster stavb za vse stavbe:

katastrska k t st sk občina, bčin številka stavbe, številka dela stavbe in naslov dela stavbe.

za katastrsko k t t k vpisane i stavbe: t b številka stanovanja centroid, parcele, na katerih stoji stavba, d j dejanska k raba b stavbe, b številka pritlične etaže, število etaž, dejanska raba dela stavbe, neto t tl tlorisna i površina, ši uporabna površina*, številka etaže in prostori stanovanja*.

Popis nepremičnin Spremembe podatkov REN ostali podatki o stavbi REN Model vrednotenja Vrednostna raven Vrednost

253


21.11.2012

REN Kje lahko dostopamo do podatkov, ki se nahajajo v Registru nepremičnin? 1. V javnem vpogledu v podatke o nepremičninah, 2. V vpogledu za registrirane uporabnike – PREG MODULI 3. V osebnem vpogledu v REN (bivši OVN) 4 V prenosnih datotekah iz REN 4.

1

2

3

254


21.11.2012

REN Kaj je vrednost nepremičnine po množičnem vrednotenju? Vrednost nepremičnin po tem zakonu je posplošena tržna vrednost “Vrednost določena s postopki in metodami množičnega vrednotenja nepremičnin.” (3. člen ZMVN) Kot postopka množičnega vrednotenja obravnavamo: 1. Generalno vrednotenje 2. Pripis vrednosti posamezni nepremičnini glede na njene lastnosti podatki podani o nepremičnini v REN

Generalno vrednotenje je postopek določevanja modelov vrednotenja.

255


21.11.2012

REN Kaj so modeli vrednotenja? “Modeli vrednotenja nepremičnin opredeljujejo vpliv lastnosti p m na vrednost nepremičnin p m glede na ponudbo g p in povpraševanje p p j nepremičnin na trgu nepremičnin” (1. odstavek 7. člena ZMVN)

256


21.11.2012

Kaj je vrednost nepremičnine po množičnem vrednotenju?

REN

Vsak model ima določene cone. Cone so zaključena območja, kjer imajo istovrstne nepremičnine enako osnovno vrednost.

Vsaki coni znotraj modela je določena raven. raven Raven je  “vrednostni razred” posamezne cone znotraj modela modela”

257


21.11.2012

REN

258


21.11.2012

REN

Vrednost nepremičnie po množičnem vrednotenju je torej vrednost, ki se nepremičnini pripiše glede na njene lastnosti podane v REN.

1. Posamezne lastnosti nepremičnine določajo v kateri model se bo uvrstila nepremičnina. Te lastnosti so: •

dejanska raba dela stavbe,

namenska ali dejanska raba zemljišča in

uvrstitev tit nepremičnine ič i v posebne b nepremičnine. ič i

2. Posamezne lastnosti nepremičnine določajo v katero raven znotraj modela se bo uvrstila nepremičnina. nepremičnina Ta lastnost je: •

lokacija (centroid parcele ali stavbe)

259


21.11.2012

REN 3. Posamezne lastnosti nepremičnine določajo njeno izhodiščno (osnovno) vrednost. Te lastnosti so: •

leto izgradnje

leta obnov in

površina (neto tlorisna ali uporabna)

4. Posamezne lastnosti nepremičnine določajo korekcijske faktorje izhodiščne vrednosti. Te lastnosti so: •

dejanska raba dela stavbe,

vezanost stavbe na GJI,

razmerje med uporabno in netot lorisno površino

boniteta zemljišča,

….,

260


21.11.2012

REN N Nepremičnine ič i uvrščamo šč v 21 modelov, d l iin sicer: i •

12 modelov za izračun vrednosti delov stavb,

5 modelov za izračun vrednosti zemljišč in

4 modeli za izračun vrednosti posebnih nepremičnin (del stavbe in zemljišče). zemljišče)

Posamezni modeli se delijo na podmodele. Podmodeli uporabljajo isto vrednostno tabelo, razlika nastopa samo v tem, kateri podatki se upoštevajo pri korekcijskih faktorjih.

261


21.11.2012

REN 12 modelov za izračun vrednosti delov stavb:

model d l vrednotenja d t j za stanovanja t j (STA) (STA),

model d l vrednotenja d t j za hiš hiše (HIS) (HIS),

model d l vrednotenja d t j za garaže ž (GAR) (GAR),

model d l vrednotenja d t j za llokale k l (PPL) (PPL),

262


21.11.2012

REN 12 modelov za izračun vrednosti delov stavb: •

model d l vrednotenja d t j za pisarne i (PPP) (PPP),

model d l vrednotenja d t j za iindustrijske d t ij k stavbe t b (IND) (IND),

model d l vrednotenja d t j za stavbe t b s ttežko žk iindustrijo d t ij (INP) (INP),

model d l vrednotenja d j za zidanice id i (PKZ) (PKZ),

263


21.11.2012

REN 12 modelov za izračun vrednosti delov stavb:

model vrednotenja za kmetijske stavbe (PKO),

model vrednotenja za stavbe za javno rabo (PNJ),

model vrednotenja za druge stavbe (PND) in

model vrednotenja za posebne nepremičnine (PPN).

264


21.11.2012

REN 5 modelov za izračun vrednosti zemljišč :

model vrednotenja za zemljišča za gradnjo stavb (ZGS),

model vrednotenja za pozidana zemljišča (PSZ),

model vrednotenja za kmetijska zemljišča (KME),

model vrednotenja za gozdna zemljišča (GOZ) in

model vrednotenja za druga zemljišča (ZDR).

265


21.11.2012

REN 4 modeli za izračun vrednosti posebnih nepremičnin (del stavbe in zemljišče): •

model vrednotenja za elektrarne (PNE),

model vrednotenja za rudnike (PNM),

model vrednotenja za pristanišča (PNP) in

model vrednotenja za črpalke (PNB).

266


21.11.2012

Primer: Model vrednotenja za pisarne (PPP) Model ima 20 ravni. Model ima tri podmodele : •

PPP 1 poslovni prostori PPP-1-

PPP-2 – banke, veleposlaništva

PPP-3 – vsi ostali, ki se uvrščajo v model PPP

REN

Pov.: 30m2, leto izgradnje med 1975 - 1984

267


21.11.2012

Primer: Model vrednotenja za pisarne (PPP)

REN

Model se uporablja za določevanje vrednosti delov stavb, ki imajo naslednje rabe Vrsta podmodela, rabe, ki se uvrščajo v podmodel 3 so brez oznake 2

1 1

2 2

1

Vrednost Vr n z zemljišča mj pod stavbo in ob stavbi (do velikosti 2x fundusa) že upoštevana v vrednosti dela stavbe.

268


21.11.2012

Primer: Model vrednotenja za zemljišča za gradnjo (ZGS) Model ima 20 ravni.

REN Pov.: 600m2

Model se uporablja za določevanje vrednosti zemljišč, ki so v skladu s prostorskimi akti namenjeno za gradnjo stavb. V d Vrednost t m2 2 zemljišča ljišč jje razdeljena d lj na: - Z1 – zemljišče od 0 do 2400 m2 - Z2 – zemljišče nad 2400 m2

269


21.11.2012

REN ZMVN v 5. odstavku 7. člena določa:

“Namenska raba zemljišč je namenska raba, kot je določena v občinskih prostorskih aktih, v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, razen za zemljišča za gradnjo stavb. stavb Zemljišča za gradnjo stavb so zemljišča, zemljišča na katerih je gradnja stavb dejansko možna in jih določi občina. Način določitve namenske rabe zemljišč za gradnjo stavb po tem zakonu predpiše minister, pristojen za okolje in prostor.” Pravilnik v medresorski obravnavi!

Zemljišče za gradnjo po REN

Zemljišče za gradnjo v planskih aktih

Zemljišče za gradnjo po REN

Zemljišče za gradnjo v planskih aktih

ZGS po planu ZGS v REN

ZGS po planu NI ZGS v REN !!To je odločitev občine, bč ne GURS!!!

270


21.11.2012

REN Predlog g Pravilnika o določanju j zemljišč j za gradnjo g j Kaj je zemljišč za gradnjo stavb za namene množičnega vrednotenja nepremičnin? Zemljišča za gradnjo stavb so stavbna zemljišča, določena v občinskem prostorskem načrtu, oziroma stavbna zemljišča v okviru ureditvenih območij naselij, določenih v prostorskih sestavinah dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov, na katerih je gradnja stavb dejansko možna in jih določi občina.

Kako se določajo zemljišča za gradnjo? Po metodi izločanja – določijo se zemljišča, zemljišča na katerih gradnja ni možna – ostanek so zemljišča za gradnjo.

271


21.11.2012

REN P d tki R Podatki Registra ist n nepremičnin p mičnin se s sp spreminjajo minj j v odvisnosti d isn sti od d vira. i Površina parcele Dejanska raba

Sprememba v ZK Sprememba

Sprememba v REN Sprememba v ZK

Sprememba v REN

dej. rabi MKO Namenska raba

p Sprememba

Sprememba p v REN

nam.r v LS Priključek na elektriko Stanovanje v najemu

Sprememba v REN

………. Spremembe, ki niso posledica geodetskih postopkov ali prevzema podatkov drugih evidenc, je potrebo sporočiti na Geodetsko upravo.

272


21.11.2012

REN

273


21.11.2012

PRIJETNO JE BILO PREŽIVETI ČAS Z VAMI! MARIJANA

274

javne nepremičninske evidence mok  

Vsebina izobraževanja: Javne nepremičninske evidence Zemljiški kataster Kataster stavb Zemljiška knjiga Register nepremičnin REN

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you