Page 1


• Jure GNILŠEK Geodetski zavod Celje d.o.o.

• Matjaž GRILC Digi data d.o.o.

PROSTORSKI PODATKI kot podpora ENERGETSKO UČINKOVITI GRADNJI


stavbe prispevajo približno 30-40% skupne porabe vse energije, stavbe pridelajo 30% vseh toplogrednih plinov in 25-40% vseh trdih odpadkov na svetu, 10-20% energije, se uporabi pri izdelavi materialov za graditev, izgradnji in rušenju stavb, ostala energija se v glavnem porabi za obratovanje stavbe - za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, osvetlitev, delovanje naprav… DEJSTVA ....


PRIHRANKE ENERGIJE LAHKO DOSEŽEMO Z NASLEDNJIMI UKREPI:

inteligentno načrtovanje, izboljšana izolacija stavbe in uporaba izolativno kvalitetnejših materialov in opreme – okna, vrata, uporaba nizkoenergetskih aparatov in naprav, uporaba alternativnih virov ogrevanja dvigovanje zavesti o bolj varčnem bivanju.... KAKO LAHKO VARČUJEMO ....


Z UPORABO PROSTORSKIH PODATKOV PRI NAČRTOVANJU lahko brez bistvenih dodatnih stroškov umeščamo objekte v prostor energetsko bolj kvalitetno

CILJ:

Načrtna uporaba naravnih danosti sebi v prid !

INTELIGENTNO NAČRTOVANJE ....


PAMETNA HIŠA izkorišča toploto in svetlobo sonca z enostavnimi rešitvami !

INTELIGENTNO NAČRTOVANJE ....


Poznavanje natančnega prostorskega položaja objekta, ki ga načrtujemo

Predpostavka o stavbi na praznem prostoru in ravnini preveč poenostavlja realnost in ne omogoča simulacije energetske učinkovitosti objekta Vsak objekt je v interakciji z okoliškim grajenim okoljem !

KATERI DEJAVNIKI VPLIVAJO NA PRAVILNO UMEŠČANJE OBJEKTA V PROSTOR ?

INTELIGENTNO NAČRTOVANJE ....


 Podatke za energetsko analizo objekta pridobivamo s prostorskimi preseki različnih slojev prostorskih podatkov, ki so danes na voljo.

 Prostorske podatke zbiramo v Prostorskih Informacijskih Sistemih (PIS), ki omogočajo pregledovanje prostorskih podatkov, geoinformacijske analize in izdelavo tematskih poročil oz. kart.

INTELIGENTNO NAČRTOVANJE ....


PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEMI.....


HIŠNE ŠTEVILKE Prostorski informacijski sistemi vsebujejo večje število različnih DEMOGRAFSKI PODATKI geolociranih podatkovnih zbirk OBRISI STAVB PODATKI O PORABI ENERGIJE

Prostorski informacijski sistemi so več kot zgolj tematski prikazi PODATKI O INFRASTRUKTURI – so relacijske baze podatkov povezane s prostorskimi DIGITALNI MODEL RELIEFA lastnostmi, ki nudijo uporabnikom boljši prikaz medsebojnih ORTOFOTO PRIKAZ TERENA TOPOGRAFSKI PODATKI (ceste, reke...) razmerij med različnimi podatki Vzorci, ki so med številkami pogosto skriti, so v prostorskih prikazih velikokrat zelo nazorni !

Prostorski Informacijski Sistemi ....


Obstajajo kompleksne in drage rešitve in Brezplačne odprtokodne rešitve na spletu, kjer si uporabnik sam oblikuje uporabniški vmesnik in sestavi podatkovno bazo, ki zadovoljuje njegove potrebe Primer aplikacije, ki je javno dostopna na spletu.....

PIS - aplikacije ....


PROSTORSKI PODATKI.....


V Sloveniji imamo na voljo veliko količino prostorskih podatkov, ki nam lahko s pridom služijo pri umeščanju objektov v prostor Kar nekaj stalnih zbirk podatkov je v pristojnosti javnih služb Največ prostorskih podatkovnih zbirk ima Geodetska uprava RS Ostali nosilci različnih podatkovnih zbirk so še: Statistični urad RS ARSO Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ministrstvo za okolje in prostor Ministrstvo za obrambo Podatki distributerjev energije in upravnikov stavb ...

PIS - podatki ....


GEODETSKA UPRAVA RS Zemljiški kataster Kataster stavb Register prostorskih enot

PIS - podatki ....


GEODETSKA UPRAVA RS Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture

PIS - podatki ....


GEODETSKA UPRAVA RS Digitalni model reliefa ORTOFOTO načrti Topografski načrti

PIS - podatki ....


MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO.... Dejanska raba zemljišča Kmetijska Gozdna Pozidana Neplodna Vodna Komasacije Melioracije ...

PIS - podatki ....


MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR... Okoljske zbirke podatkov NATURA 2000 Ekološko pomembna območja Zavarovana območja Naravne vrednote Območje potresov Območje plazov Območje poplav Kvaliteta zraka Geologija Meteo karte ......

PIS - podatki ....


Odločanje v fazi načrtovanja mora biti podkrepljeno s tematskimi prikazi in vizualizacijo na osnovi prostorskih podatkov Uspešno realiziran energetsko varčen objekt je plod medsebojnega sodelovanja in koordinacije vseh akterjev v fazi načrtovanja. Praksa žal govori drugače....nazoren primer je sodelovanje projektanta in geodeta....

PIS - podatki ....


Praksa žal govori drugače....nazoren primer je lahko “ne”sodelovanje projektanta in geodeta.... Obvezna vsebina geodetskega načrta ne vsebuje višin sosednjih objektov in vegetacije, ki vplivajo na termične lastnosti mikrolokacije Predpisano območje geodetskega načrta je 25 m pas okrog območja gradnje Uporaba različnih tehnik zajema podatkov (daljinsko zaznavanje) za znižanje stroškov izdelave geodetskega načrta ....

PIS - podatki ....


VREDNOST NEPREMIト君INE.....


Podlaga za obdavčenje nepremičnin je predhodno določena vrednost nepremičnine Na vrednost nepremičnine vpliva lokacija, oddaljenost od infrastrukturnih objektov, lastnosti in oprema objekta, ki pa so pri energetsko varčnih objektih praviloma nadstandardni (debelina fasade, okna, toplotne črpalke, fotovoltaika...) Količina sredstev, ki jih je investitor vložil v tak objekt je večja, posledično pa je tudi VREDNOST takega energetsko varčnega objekta VEČJA !

VREDNOST NEPREMIČNINE ....


Logična posledica: VEČJA VREDNOST nepremičnine = VEČJI DAVEK na nepremičnino. Zakon o davku na nepremičnine mora vsebovati OLAJŠAVE za energetsko varčne objekte, kar naj se končno pozna na višini davka na nepremičnine Subvencije pristojnega ministrstva za IZGRADNJO, OBNOVO in SANACIJO energetsko potratnih objektov prostorski podatki kot osnova za simulacijo potencialov za obnovo prostorski podatki kot osnova za optimalno umeščanje objektov prostorski podatki kot osnova za simulacijo “kaj če” scenarijev....

VREDNOST NEPREMIČNINE ....


 Slovenija ima na razpolago veliko število prostorskih podatkov, ki nam lahko s pridom služijo na celotnem teritoriju države tudi za potrebe energetske učinkovitosti stavb

Predpogoji za uporabo teh podatkov so: poznavanje možnosti pridobivanja teh podatkov Poznavanje vsebine – kako podatke s pridom uporabiti Tesno sodelovanje različnih strokovnjakov med seboj Osveščanje uporabnikov – projektantov in vodij projektov

ZA KONEC ....


Prostorski podatki so torej osnova za: simulacijo potencialov za obnovo optimalno umeščanje objektov simulacijo “kaj če” scenarijev....

ZA KONEC ....


HVALA ZA POZORNOST ! Matjaž GRILC Digi data d.o.o. matjaz@digidata.si

ZAKLJUČEK ....

Prostorski podatki kotpodpora energetskoučinkoviti gradnji ppt  
Prostorski podatki kotpodpora energetskoučinkoviti gradnji ppt  

Prostorski podatki kot podpora energetsko učinkoviti gradnji

Advertisement