Page 1

16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE PO SPREJETJU NOVELE ZAKONA O ZEMLJIŠKI KNJIGI IN PO ZAKLJUČKU OBVEŠČANJA

mag. Marijana Vugrin Ljubljana, 17.6.2011

Vsebina predavanja Zemljiška knjiga Javne nepremičninske evidence Geodetske uprave

Zemljiška knjiga • Nova terminologija • Vsebina izpisov – Iskanje podatkov o nepremičninah – Vrste javnih izpisov – Zaščiteni izpisi • Osnove elektronskega vlaganja predlogov

1


16.6.2011

Vsebina predavanja Javne nepremičninske evidence Geodetske uprave • Zemljiški kataster • Kataster stavb • Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture • Register nepremičnin – Osnovne značilnosti – Novosti po obveščanju • Povezava med evidencami

ZEMLJIŠKA KNJIGA Kaj je zemljiška knjiga? •

Zemljiška knjiga je javna knjiga, namenjena vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami. (ZZK_NPB_C, 1. člen).

Pravne podlage: Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) - (Ur. L. RS 53/2003, 45/2008, 28/2009, 25/2011) 1. Pravilnik o zemljiški knjigi (Ur. L. RS 30/2011) 2 Pravilnik o elektronski izmenjavi podatkov med zemljiško knjigo in 2. katastri (Ur. L. RS 30/2011) Stvarnopravni zakonik (SPZ) (Ur. L. RS 87/2002, 18/2007)

2


16.6.2011

ZEMLJIŠKA KNJIGA Domneva se, da je lastnica oziroma lastnik (v nadaljnjem besedilu: lastnik) nepremičnine tisti, ki je vpisan v zemljiško knjigo (SPZ, 11. člen). Kdor v pravnem prometu pošteno ravna in se zanese na podatke o pravicah, ki so vpisani v zemljiški knjigi, zaradi tega ne sme trpeti škodljivih posledic (SPZ, 10.člen). Obveznost vpisa v zemljiško knjigo???? • Zakon o zemljiški knjigi - ZZK_NPB_C 38.a člen – Pouk o vložitvi zemljiškoknjižnega ljišk k již predloga: dl –

“Ob sestavi notarskega zapisa ali overitvi podpisa na listini, ki vsebuje ZK dovolilo, mora notar stranke poučiti, da nemudoma vloži ZK predlog….”

Določila Stvarno pravnega zakonika (člen: 38, 49, 107, 141, 143, 148, 194, 215, 234, 251 in 257)

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Določila SPZ kdaj vpis v zemljiško knjigo pomeni nastanek ali učinkovanje pravice: •

Odkupna pravica učinkuje proti tretjim osebam, če je vpisana v zemljiško knjigo (38.člen);

Za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini s pravnim poslom se zahteva vpis v zemljiško knjigo (49.člen);

Etažna lastnina nastane na podlagi pravnega posla ali z odločbo sodišča in z vpisom v zemljiško knjigo (107.člen);

Za pridobitev hipoteke na podlagi pravnega posla se zahteva vpis v zemljiško knjigo (141.člen);

Hipoteka nastane na podlagi sodne odločbe z vpisom v zemljiško knjigo (143.člen);

Prenos hipoteke učinkuje šele z vpisom v zemljiško knjigo (148.člen);

3


16.6.2011

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Določila SPZ kdaj vpis v zemljiško knjigo pomeni nastanek ali učinkovanje pravice: • •

• •

Zemljiški dolg nastane na podlagi enostranskega pravnega posla, z vpisom v zemljiško knjigo in izstavitvijo zemljiškega pisma (194.člen); Za nastanek stvarne služnosti se poleg veljavnega pravnega posla, iz katerega izhaja obveznost ustanoviti služnost, zahteva še zemljiškoknjižno dovolilo in vpis v zemljiško knjigo (215.člen); Za pridobitev užitka na nepremičnini se zahteva zemljiškoknjižno dovolilo in vpis v zemljiško knjigo (234.člen); Z nastanek Za t k stvarnega t b bremena se poleg l veljavnega lj pravnega posla, l iz katerega izhaja obveznost ustanovitve, zahteva še zemljiškoknjižno dovolilo in vpis v zemljiško knjigo (251.člen) in Za nastanek stavbne pravice se zahteva poleg veljavnega pravnega posla, iz katerega izhaja obveznost ustanoviti stavbno pravico, še zemljiškoknjižno dovolilo in vpis v zemljiško knjigo. (257.člen).

ZEMLJIŠKA KNJIGA

NOVA TERMINOLOGIJA Podatki, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo: • Predmet stvarnih pravic (nepremičnine) • Pravice (stvarne in obligacijske pravice) • Pravna dejstva (zaznamba) • Imetniki pravic (fizične in pravne osebe) Nepremičnine, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo so: • Zemljiška parcela • Stavba zgrajena na podlagi stavbne pravice (tudi stavba z enim delom) • Stavba v etažni lastnini • Posamezni deli stavbe v etažni lastnini • Stavbna pravica

4


16.6.2011

ZEMLJIŠKA KNJIGA

NOVA TERMINOLOGIJA Pravice, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo so: • Stvarne pravice: – lastninska pravica, – hipoteka, – zemljiški dolg, – služnostna pravica, – pravica stvarnega bremena in – stavbna pravica. • Obligacijske pravice: – pravica prepovedi odtujitve oziroma obremenitve – zakupna in najemna pravica, – predkupna oziroma odkupna pravica, če je nastala na podlagi pravnega posla, – posebna pravica uporabe javnega dobra, – druge pravice, za katere zakon določa, da se vpišejo v zemljiško knjigo.

ZEMLJIŠKA KNJIGA

NOVA TERMINOLOGIJA Pravna dejstva, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo so: •

Zaznambe osebnih stanj – –

• • • • • •

Zaznambo začetka postopka za podaljšanje roditeljske pravice po polnoletnosti Zaznambo podaljšanja roditeljske pravice po polnoletnosti

Zaznamba Zaznamba Zaznamba Zaznamba Zaznamba Zaznamba – –

vrstnega reda odpoklica terjatve in zaznamba hipotekarne tožbe spora izvršbe neposredne izvršljivosti notarskega zapisa prepovedi odtujitve in obremenitve

Zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve Zaznamba prepovedi zaradi nedovoljene gradnje

5


16.6.2011

ZEMLJIŠKA KNJIGA

NOVA TERMINOLOGIJA

Pravna dejstva, dejstva ki se vpisujejo v zemljiško knjigo so: • •

Zaznamba izrednega pravnega sredstva Zaznamba pravnega dejstva o javnopravnih omejitvah – – – – –

• •

Zaznamba javnega dobra, Zaznamba nepremičnega spomenika, Zaznamba zavarovanega območja Zaznamba zaščitene kmetije in Zaznamba drugega pravnega dejstva, dejstva zaradi katerega se uporabljajo posebna pravila o javnopravnih omejitvah pri prometu z nepremičnino.

Zaznamba razlastitvenega postopka Zaznamba nadhipoteke

ZEMLJIŠKA KNJIGA

NOVA TERMINOLOGIJA

Imetniki pravic, pravic ki se vpisujejo v zemljiško knjigo so: • Fizične osebe: – ime in priimek, – enotna matična številka občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO), – naslov stalnega prebivališča. • Pravne osebe: – firma oziroma ime, – sedež in poslovni naslov, naslov na katerega se imetniku vročajo pisemske pošiljke, – enolična identifikacijska številka, ki jo določi upravljavec poslovnega registra.

6


16.6.2011

ZEMLJIŠKA KNJIGA

NOVA TERMINOLOGIJA Povezava s podatki katastra stavb in zemljiškega katastra: • kataster je zemljiški kataster, kataster stavb ali druga evidenca o nepremičninah, ki je po zakonu, ki ureja evidentiranje nepremičnin, temeljna evidenca podatkov o zemljiških parcelah ali stavbah in posameznih delih stavb, • zemljiška parcela je prostorsko odmerjen del zemeljske površine skupaj z vsemi sestavinami, • pojma stavba in posamezni del stavbe imata enak pomen kot po zakonu, ki ureja evidentiranje nepremičnin,

ZEMLJIŠKA KNJIGA

NOVA TERMINOLOGIJA Povezava s podatki katastra stavb in zemljiškega katastra: • identifikacijski znak zemljiške parcele je identifikacijska oznaka kot je vpisana v zemljiškem katastru oznaka, katastru, Parcela št. *194/1 ko 2615-Loka 2651-194/1-1

• identifikacijski znak stavbe ali njenega posameznega dela je identifikacijska oznaka, kot je vpisana v katastru stavb in Stavba št. 15 ko 2101-Rupa 2101-15

• geodetska uprava je državni organ, ki je po zakonu, ki ureja evidentiranje nepremičnin, pristojen za vodenje in vzdrževanje katastra.

7


16.6.2011

ZEMLJIŠKA KNJIGA

NOVA TERMINOLOGIJA Stavba v etažni lastnini j st je stavba, b k katere t d li so deli s predmet d t etažne t ž llastnine. t i Posamezni del v etažni lastnini je posamezni del stavbe v etažni lastnini, ki je predmet lastninske pravice v dobro določene osebe ali oseb (v nadaljnjem besedilu: etažni lastnik), vključene v etažno lastnino. Splošni skupni del stavbe v etažni lastnini je zemljiška parcela ali posamezni del stavbe, ki je predmet solastnine,vključene v etažno lastnino v dobro vsakokratnih etažnih lastnikov vseh posameznih delov v etažni lastnini v posamezni stavbi v etažni lastnini.

ZEMLJIŠKA KNJIGA

NOVA TERMINOLOGIJA Posebni skupni del stavbe v etažni lastnini j zemljiška je ljišk parcela l ali li posameznii del d l stavbe, t b ki je j predmet d t solastnine,vključene v etažno lastnino v dobro vsakokratnih etažnih lastnikov enega ali več, vendar ne vseh posameznih delov v etažni lastnini v posamezni stavbi v etažni lastnini. Osnovni pravni položaj nepremičnine je lastništvo nad nepremičnino in pravno dejstvo, da je nepremičnina ič i splošni l š i ali li posebni b i skupni k i d dell stavbe t b v etažni t ž i lastnini ter pravno dejstvo, da je stavba zgrajena na podlagi stavbne pravice. !!!Vsaka nepremičnina, ki je vpisana v zemljiško knjigo ima osnovni pravni položaj!!!!

8


16.6.2011

ZEMLJIŠKA KNJIGA

NOVA TERMINOLOGIJA Osnovni pravni položaj nepremičnine

ZEMLJIŠKA KNJIGA

NOVA TERMINOLOGIJA Širši pravni položaj nepremičnine je sestavljen iz osnovnega pravnega položaja in vseh pravic in pravnih dejstev ki omejujejo ali izključujejo vknjižbo lastninske pravice. pravice

9


16.6.2011

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

10


16.6.2011

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

Prva prijava

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

Prva prijava

11


16.6.2011

Vsaka naslednja prijava

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

12


16.6.2011

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

13


16.6.2011

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV Javne izpiske iz zemljiške knjige pridobivamo na podlagi: • id identifikatorjev tifik t j nepremičnin mič i (t (termin mi v ZKNJ jje ID znak) k) kakor so določeni v evidencah GURS: – šifra ko in številka parcele, – šifra ko in številka stavbe ter – šifra ko, številka stavbe in številka dela stavbe.

• identifikatorjev nepremičnin č ZKNJ (termin v ZKNJ je ID), • dnevne številke in • številke ZKV (samo za izpiske na stanje 30.4.2011).

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV Vrste zemljiškoknjižnih izpiskov: ID znak, ID ID znak, ID ID ID znak, ID ID znak, ID ID znak, ZKV ID znak, ZKV ID DN številka ID znak, ID

14


16.6.2011

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV ID znak in ID parcele

ID znak ID

ID znak

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

!!!!Opozorili!!!! Parcelna številka se vedno piše v obliki s poddelilko, npr. parcelno številko šte lko 155 55 moramo vnesti nest kot 155/0. Stavbna parcela, ki je bila sedaj vpisana v zemljiški knjigi v obliki XX.S (52.S) se vpisuje b brez .S, S v polje lj dodatni atribut pa se vpiše vrednost 1. Na izpisih se izpisuje v obliki kot jo pozna zem. kataster:*52.

15


16.6.2011

ZEMLJIŠKA KNJIGA

ID znak

VSEBINA IZPISOV

ID znak

VSEBINA IZPISOV

ZEMLJIŠKA KNJIGA

16


16.6.2011

ZEMLJIŠKA KNJIGA

ID znak

VSEBINA IZPISOV

ID znak

VSEBINA IZPISOV

ZEMLJIŠKA KNJIGA

17


16.6.2011

ID znak

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

Ne razpolagam s primerom!

ID znak

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

18


16.6.2011

Redni izpisek iz zemljiške knjige 03-001 :

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

parcela

1 2 3

Redni izpisek iz zemljiške knjige 03-001 :

Nepremičnina ima širši pravni položaj enak kot je osnovni pravni položaj. Redni izpisek je sestavljen iz treh delov: 1. nepremičnina 2. plombe 3. osnovni pravni položaj

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

parcela

Širši pravni položaj NI ENAK kot je osnovni pravni položaj – npr. vsebuje podatke o “poočidbah”.

19


16.6.2011

Redni izpisek iz zemljiške knjige 03-001 :

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

parcela

Širši pravni položaj vsebuje podatke o izvedenih pravicah in zaznambah.

Redni izpisek iz zemljiške knjige 03-001 :

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

1

stavba 1. nepremičnina č 2. plombe 3. splošni skupni deli 4. posebni skupni deli 5. osnovni pravni položaj

2 3

4 5

20


16.6.2011

Redni izpisek iz zemljiške knjige 03-001 :

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV Del stavbe

1 2 3

1. nepremičnina č 2. plombe 3. ”poočidbe” 4. osnovni pravni položaj

4

Redni izpisek iz zemljiške knjige 03-001 :

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV Del stavbe – splošni skupni del

1

2 3

1. nepremičnina 2. plombe 3. osnovni pravni položaj

21


16.6.2011

Redni izpisek iz zemljiške knjige 03-001 :

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

1 1. nepremičnina 2 plombe 2. l b 3. osnovni pravni položaj

2 3

3

Redni izpisek iz zemljiške knjige 03-001 :

Del stavbe – poseben skupen del

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV Del stavbe – nerazdeljeni posamezni del

1

1. nepremičnina č 2. plombe 3. ”poočidbe” 4. osnovni pravni položaj

2 3

4

22


16.6.2011

Redni izpisek iz zemljiške knjige 03-001 :

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

Stavbna pravica

1 2 1. nepremičnina 2. plombe 3. osnovni pravni položaj

3

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

Stavbna pravica Zgodovinski izpis iz zemljiške knjige 03-002

23


16.6.2011

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

Stavbna pravica

Zgodovinski izpis iz zemljiške knjige 03-002

Zgodovinski izpis se razlikuje od rednega izpisa potem, da ima na koncu izpiska dodan seznam ZK postopkov po vpisu nepremičnine v ZKNJ po maju 2004 ( prvi elektronski dostop do ZKNJ). Več o postopku lahko uporabnik izve iz izpisa po DN številki – vidi ZK predlog ali sklep –za postopke po 30.4.2011.

Zgodovinski izpis iz zemljiške knjige 03-002

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

Stavbna pravica Zemljiško knjižni postopki na nepremičninah po maju 2004 in pred 1.5.2011 so vpisani če v kolikor v trenutku prenosa podatkov zadeva še ni bila končana.

Zemljiško knjižni postopki na nepremičninah po 30.4.2011 30 4 2011 .

24


16.6.2011

Zgodovinski izpis iz zemljiške knjige 03-002

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

Stavbna pravica

Poočidba pod Dn 8000001399/2011

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

Redni izpis Stavbna pravica izvedene pravice/pravnega dejstva 03 003 03-003

25


16.6.2011

Redni izpis izvedene pravice/pravnega dejstva 03-003

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

Stavbna pravica

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

Sestavljen za Stavbna izpis pravica parcelo iz ZKNJ in zemljiškega katastra 03 004 03-004

26


16.6.2011

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

Sestavljen za Stavbna izpis pravica parcelo iz ZKNJ in zemljiškega katastra 03 004 03-004

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

Sestavljen za Stavbna izpis pravica stavbo/del stavbe iz ZKNJ in katastra stavb 03 005 03-005

27


16.6.2011

Sestavljen izpis za stavbo/del stavbe iz ZKNJ in katastra stavb 03-005

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

Stavbna pravica

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

Stavbna pravica Izpis iz zemljiške knjige – stanje 30. april 2011 03-011

28


16.6.2011

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

Stavbna pravica Izpis iz zemljiške knjige – stanje 30. april 2011 03-011 3

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

Stavbna pravica Zgodovinski izpis iz zemljiške knjige – stanje 30. april 2011 03-012

29


16.6.2011

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

Stavbna pravica

Zgodovinski izpis iz zemljiške knjige – stanje 30. april 2011 03-012

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

Stavbna pravica Zgodovinski izpis iz izvedene pravice/pravnega dejstva 03-013

Zgodovinski izpis se razlikuje od rednega izpisa potem, da ima na koncu izpiska dodan seznam ZK postopkov po vpisu nepremičnine v ZKNJ po maju 2004 ( prvi elektronski dostop do ZKNJ). Več o postopku lahko uporabnik izve iz izpisa po DN številki – poglej ZK predlog ali sklep

30


16.6.2011

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

Stavbna pravica Zgodovinski izpis iz izvedene pravice/pravnega dejstva 03-013

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

Stavbna pravica Izpis po DN zadevi 03-101

31


16.6.2011

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

Stavbna pravica Izpis po DN zadevi 03-101

Izpis po DN zadevi 03-101

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

Stavbna pravica

32


16.6.2011

Izpis po DN zadevi 03-101

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

Stavbna pravica

Izpis po DN zadevi 03-101

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

Stavbna pravica

33


16.6.2011

Izpis po DN zadevi 03-101

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

Stavbna pravica

Sklep stran 1

Izpis po DN zadevi 03-101

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

Stavbna pravica

Sklep stran 2

34


16.6.2011

Objave oklicev v eZK-postopkih 03-301

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

Stavbna pravica

PREJ : SEDAJ

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV PREJ

Podatki o parceli in podatki o gospodujoči parceli

SEDAJ

35


16.6.2011

PREJ : SEDAJ

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

Stavbna pravica PREJ

SEDAJ

Podatki o lastništvu

PREJ ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

PREJ : SEDAJ

Podatki o osebni ali nepravi stvarni služnosti

SEDAJ

36


16.6.2011

PREJ ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

PREJ : SEDAJ

Podatki o stvarni služnosti SEDAJ

PREJ : SEDAJ

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

Podatki o parceli, ki pripada stavbi v etažni lastnini in podatki o stavbi v etažni lastnini.

PREJ

SEDAJ

37


16.6.2011

PREJ : SEDAJ PREJ

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

Podatki o splošnih skupnih in posebnih skupnih delih pri stavbi v etažni lastnini

SEDAJ

PREJ

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

PREJ : SEDAJ

Na izpisku za parcelo Na izpisku za stavbo

SEDAJ Podatki o lastništvu parcele in stavbe pri stavbi v etažni lastnini

38


16.6.2011

PREJ : SEDAJ

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV PREJ

Podatki o delu stavbe.

SEDAJ

PREJ : SEDAJ

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV PREJ

Podan tudi podatek o solastnini na skupnih in posebnih delih Podatki o lastništvu dela

SEDAJ

39


16.6.2011

PREJ : SEDAJ

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

PREJ

Vpis stavbne pravice

PREJ : SEDAJ

SEDAJ

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

PREJ

Vpis plombe

SEDAJ

Možen pregled ZK predloga preko Dn številke

40


16.6.2011

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV Termin zaščiteni izpis uvaja novela Zakona v zemljiški knjigi v 3. odstavku 198 člena uvaja termin ZAŠČITEN IZPIS. Definicija je podana v 8. členu Pravilnika o zemljiški knjigi: “izpis podatkov iz prvega odstavka 198. člena zakona, v

katerem zadnjih šest števil EMŠO fizične osebe ni prikritih (v nadaljnjem besedilu: zaščiteni izpis).”

Zaščitene izpise lahko izdajajo/uporabljajo izdajajo/uporabljajo: • sodišča, če podatke o EMŠO potrebuje v postopkih, ki jih vodijo in • notarji, če podatke o EMŠO potrebuje za preveritev, ali je določena oseba imetnik pravice, vpisane v zemljiški knjigi

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV

Pri obravnavanju zaščitenih zapisov, je potrebno opredeliti še naslednje vsebine: 1 dostopa 1. d t d do podatkov, d tk ali li je j d določena l č oseba b lastnik l t ik oziroma i iimetnik t ik drugih pravic na katerikoli nepremičnini in 2. spletne storitve za posredovanje podatkov, ki omogočajo elektronsko posredovanje teh podatkov. Dostop do podatkov pod točko 1, je omogočen (pod posebnimi pogoji): • upnikom, • državnim organom, organom • notarjem in • imetnikom pravic glede pravic, ki so v njegovo korist vpisane v zemljiško knjigo.

41


16.6.2011

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV Spletne storitve pod točko 2, so omogočene (pod posebnimi pogoji) •

imetniku, v korist katerega so vknjižene pravice ali vpisana pravna dejstva

upravniku večstanovanjske stavbe,

državnim organom,

lokalnim skupnostim in

Nosilcem javnih pooblastil.

!!!Omejitve!!!: • Samo za tiste nepremičnine in pravna dejstva, kjer je lastnik nepremičnine ali imetnik pravice v ZKNJ vpisan z EMŠO ali MŠ. MŠ • Upravnik samo za lastnike delov stavb, kjer vrši naloge upravljanja • EMŠO ne sme biti izpisan ampak samo rojstni datum. Določila so začela veljati že z 1. majem 2011, vendar bo za operativno izvajanje verjetno potrebno počakati do izdaje “Pravilnika o..” in določitve tarif.

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV V zaščitene izpise štejemo:

Izpisi vsebine listin, ki so podlaga za zahtevani vpis v ZKNJ postopku, ki še ni končan

Dostop in izpis do listin, vključenih v informatizirano zbirko listin

42


16.6.2011

ZEMLJIŠKA KNJIGA

VSEBINA IZPISOV Iskanje po imetniku je možno: • po EMŠO, • po MŠ,, p • po imenu osebe in • po nazivu firme.

Izpis je možen v pdf obliki ali xml obliku.

V izpisu dobimo podatke o • osnovnih pravnih položajev (lastništvo) izbrane osebe • izvedene pravice, pri katerih je izbrana oseba vpisana kot imetnik.

ZEMLJIŠKA KNJIGA

ELEKTRONSKO VLAGANJE

https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

43


16.6.2011

ZEMLJIŠKA KNJIGA

ELEKTRONSKO VLAGANJE Kdo lahko nastopa kot zunanji kvalificiran uporabnik? 1. notarji, 2. odvetniki, 3. Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, 4. nepremičninske družbe, 5. občinska pravobranilstva, 6. stranke – pravne osebe 7. stranke – fizične osebe in 8. državni organi in organi lokalnih skupnosti. Kdo lahko vlaga predloge za druge osebe? 1. Notarji – “brezpogojno” in brez pooblastila za vse 2. Odvetniki – pogojno in brez pooblastila za vse 3. Državno pravobranilstvo Republike Slovenije - za državne ogane brez pooblastila 4. nepremičninske družbe – pogojno in s pooblastilom 5. občinska pravobranilstva – za občine brez pooblastila

ZEMLJIŠKA KNJIGA

ELEKTRONSKO VLAGANJE Za elektronsko vlaganje ZK predlogov potrebujemo: • certifikat (kvalificirano digitalno potrdilo) z davčne številke,

• varni elektronski predal enega od kvalificiranih ponudnikov s strani centra za informatiko: • Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor – http://moja.posta.si/ • EIUS d.o.o., Vrtna ulica 22, 1000 Ljubljana – http://www.eius.si/

44


16.6.2011

ZEMLJIŠKA KNJIGA

ELEKTRONSKO VLAGANJE Certifikati:

ZEMLJIŠKA KNJIGA

ELEKTRONSKO VLAGANJE

45


16.6.2011

Internet Explorer

ZEMLJIŠKA KNJIGA

ELEKTRONSKO VLAGANJE

ZEMLJIŠKA KNJIGA

ELEKTRONSKO VLAGANJE Mozila Firefox

46


16.6.2011

http://www.vep.si/vep-web

ZEMLJIŠKA KNJIGA

ELEKTRONSKO VLAGANJE

http://moja.posta.si/

ZEMLJIŠKA KNJIGA

ELEKTRONSKO VLAGANJE

47


16.6.2011

ZEMLJIŠKA KNJIGA

ELEKTRONSKO VLAGANJE

takojj

ZEMLJIŠKA KNJIGA

ELEKTRONSKO VLAGANJE

48


16.6.2011

ZEMLJIŠKA KNJIGA

ELEKTRONSKO VLAGANJE

ZEMLJIŠKA KNJIGA

ELEKTRONSKO VLAGANJE

49


16.6.2011

ZEMLJIŠKA KNJIGA

ELEKTRONSKO VLAGANJE

ZEMLJIŠKA KNJIGA

ELEKTRONSKO VLAGANJE

Deklariranih imamo 16 podskupin ZK opravil in znotraj njih 62 vrst vpisov ali eZK opravil.

50


16.6.2011

ZEMLJIŠKA KNJIGA

ELEKTRONSKO VLAGANJE Izsek iz priloge Pravilnika o zemljiški knjigi

Izsek iz priloge Pravilnika o zemljiški knjigi

Izsek iz šifranta v aplikaciji

ZEMLJIŠKA KNJIGA

ELEKTRONSKO VLAGANJE Koraki: 1 Izbira vrste postopka (eZK opravila) 1. 2. Vpis predlagatelja 3. Izbira nepremičnine 4. Vnos novih deležev in imetnikov

5. Pripenjanje prilog 6 Sodne takse 6. 7. Predogled 8. Podpis in oddaja predloga

51


16.6.2011

ZEMLJIŠKA KNJIGA

ELEKTRONSKO VLAGANJE

Izbira vrste postopka (eZK opravila)

ZEMLJIŠKA KNJIGA

ELEKTRONSKO VLAGANJE

Vpis predlagatelja

52


16.6.2011

ZEMLJIŠKA KNJIGA

ELEKTRONSKO VLAGANJE Izbira nepremičnine

ZEMLJIŠKA KNJIGA

ELEKTRONSKO VLAGANJE

Izbira nepremičnine

53


16.6.2011

ZEMLJIŠKA KNJIGA

ELEKTRONSKO VLAGANJE Vnos novih deležev in imetnikov

ZEMLJIŠKA KNJIGA

ELEKTRONSKO VLAGANJE

54


16.6.2011

ZEMLJIŠKA KNJIGA

ELEKTRONSKO VLAGANJE

ZEMLJIŠKA KNJIGA

ELEKTRONSKO VLAGANJE

Pripenjanje prilog

55


16.6.2011

ZEMLJIŠKA KNJIGA

ELEKTRONSKO VLAGANJE Sodne takse

ZEMLJIŠKA KNJIGA

ELEKTRONSKO VLAGANJE Sodne takse

56


16.6.2011

Predogled

ZEMLJIŠKA KNJIGA

ELEKTRONSKO VLAGANJE

ZEMLJIŠKA KNJIGA

ELEKTRONSKO VLAGANJE Predogled

57


16.6.2011

ZEMLJIŠKA KNJIGA

ELEKTRONSKO VLAGANJE Podpis in oddaja predloga

ZEMLJIŠKA KNJIGA

ELEKTRONSKO VLAGANJE

58


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZEMLJIŠKI KATASTER

Kaj je zemljiški kataster? •

»Zemljiški kataster je temeljna evidenca podatkov o zemljiščih. Zemljiški kataster se povezuje z zemljiško knjigo« (ZEN, 4. člen).

Je edina uradna evidenca, ki povezuje stvarne pravice na nepremičninah z lokacijo v prostoru – umesti lastnino v prostor oziroma prostor poveže z lastnikom.

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZEMLJIŠKI KATASTER

Pravne podlage: Zakon o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Ur. L. RS 47/2006) 1.Pravilnik o območjih in imenih katastrskih občin (Ur. L. RS 100/2006), 2 Uredba o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in 2.Uredba 3.kataster stavb (Ur. L. RS 121/2006), 4.Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru (Ur. L. RS 8/2007, 26/2007), 5.Pravilnik o vrstah in vsebini potrdili iz zbirke geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Ur. L. RS 22/2007, 33/2009), 6.Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov (Ur. L. RS 25/2008), 7.Pravilnik o vzpostavitvi bonitet zemljišč (Ur. L. RS 35/2008) in 8.Pravilnik o določanju in vodenju bonitete zemljišč (Ur. L. RS 47/2008) . A. Zakon o geodetski dejavnosti – ZGeoD-1(Ur. L. RS 77/2010) B.Pravilnik o geodetskem načrtu (Ur. L. RS 40/2004) C.Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini - ZDoh-2H (Ur. L. RS 106/2010),

59


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZEMLJIŠKI KATASTER

Podatki, ki se vodijo v zemljiškem katastru so: • • • • • • • • • •

identifikacijska id ntifik ijsk oznaka n k p parcele l (p (parcelna ln št številka), ilk ) status meje parcele in status parcele (urejena meja, urejena parcela), zemljiškoktastrske točke (identifikator, koordinate, metodo določitve, status), Za vse naštete podatke površina parcele, je zemljiški kataster dejanska raba parcele, izvorna evidenca, razen vrsta rabe parcele (do 21. 21 aprila 2011), 2011) za podatek d k zemljišče pod stavbo, o lastniku parcele. boniteta zemljišča, Lastnik je prevzet lastnik in podatek iz zemljiške upravljavec. knjige.

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZEMLJIŠKI KATASTER

Identifikacijska oznaka parcele (parcelna številka) Parcela je osnovna enota zemljiškega katastra. Leži znotraj ene katastrske občine. V zemljiškem katastru je evidentirana z mejo parcele in označena s parcelno številko. Enolično je parcelna številka določena s šifro katastrske občine in parcele.

60


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZEMLJIŠKI KATASTER

Identifikacijska oznaka parcele (parcelna številka) V zemljiškem katastru se pojavlja v naslednjih oblikah: • 99.................zemljiška parcela brez poddelilke

161/6............zemljiška parcela s poddelilko

*115...............stavbna parcela brez poddelilke

*194/1............stavbna parcela z poddelilko

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZEMLJIŠKI KATASTER

Stavbna parcela je v zemljiškem katastru označena z *. Taka oznaka je ostanek oštevilčbe parcel iz preteklosti in je pomenila parcelo, ki je zajemala zemljišče pod stavbo (fundus) ali pa zemljišče z funkcionalnim zemljiščem j ((vrsta rabe stavbišče v katastru). )

61


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZEMLJIŠKI KATASTER

Meje parcele in parcela (urejena meja, urejena parcela). Urejena U j n m meja j Je meja parcele, ki je v zemljiškem katastru evidentirana na podlagi dokončnega upravnega akta ali pravnomočne sodne odločbe. Točke (zemljiškokatastrske točke), ki jo definirajo, so določene s predpisano natančnostjo . Urejena meja 1101

Meja v naravi Je skupek p linij, j, ki razmejujejo j j j sosednja zemljišča v naravi.

23 1102

24 22

25

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZEMLJIŠKI KATASTER

Meje parcele in parcela (urejena meja, urejena parcela). Urejena parcela Je parcela, ki ima urejeno parcelno mejo in na podlagi podatkov urejene meje izračunano površino.

Urejena parcela

62


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZEMLJIŠKI KATASTER

Zemljiškoktastrske točke (identifikator, koordinate, metodo določitve, status). Zemljiškokatastrska j točka – ZK točka Je točka, ki definira mejo parcele in ima koordinate v državnem koordinatnem sistemu. Zk točke koordinatneg a katastra

Zk točke grafičnega katastra

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZEMLJIŠKI KATASTER

Površina parcele Je podana v m2 in je enaka seštevku površin posameznih delov parcele (posameznih vrst rab), ki sestavljajo parcelo. Atributna površina ni vedno enaka grafični površini!

Pravno veljavna je vedno in samo atributna površina!

Atributna površina

Grafična površina

63


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZEMLJIŠKI KATASTER

Dejanska raba parcele Prva nastavitev je bila opravljena na podlagi podatkov MKGP. MKGP

Podatki so bili pridobljeni na podlagi fotointerpretacije aeroposnetkov. V zemljiškem katastru vodimo pet dejanskih rab: • Kmetijska zemljišča • Gozdna zemljišča • Pozidana zemljišča • Vodna zemljišča • Nerodovitna zemljišča

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZEMLJIŠKI KATASTER

Dejanska raba parcele

64


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZEMLJIŠKI KATASTER

Dejanska raba parcele

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZEMLJIŠKI KATASTER

Dejanska raba zemljišč

Grafični prikaz dejanske rabe na MKGP http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp

65


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZEMLJIŠKI KATASTER

Vrsta rabe parcele: do 21. aprila 2011 –ZEN d 30 do 30. jjunij ij 2012 - ZDoh-2H ZD h 2H Imamo štiri skupine vrst rabe:

OSNOVA ZA IZRAČUN KD

Kmetijska zemljišča

Zemljišča pod gradbenimi objekti

Zelene površine

Nerodovitna zemljišča

Vrstam rabe iz skupine kmetijskih zemljišč je bil pripisan tudi katastrski razred (od 1 do 8).

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZEMLJIŠKI KATASTER

Vrsta rabe parcele: Skladnost o številu delov vrst rabe v atributnih podatkih in v grafiki.

Parcela 161/6

66


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZEMLJIŠKI KATASTER

1

2

4

2

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZEMLJIŠKI KATASTER

Zemljišče pod stavbo Zemljišče pod stavbo je navpična projekcija preseka stavbe z zemljiščem na ravnino.

67


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZEMLJIŠKI KATASTER

JE sa amostojna parcela

NI samostojna pa arcela JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZEMLJIŠKI KATASTER

Boniteta zemljišča Boniteta zemljišč je proizvodna sposobnost zemljišč v obliki b it t ih ttočk bonitetnih čk . Vodi V di se na parcelo. l Vodi se za zemljišča, ki jih po dejanski rabi uvrščamo v kmetijska in gozdna zemljišča, parcele z drugimi dejanskimi rabami imajo boniteto nič (0). Boniteta zemljišč je bila parcelam določena v postopku prve nastavitve na podlagi podatka o: • dejanski rabi • vrsti rabe • katastrskem razredu • pripadnosti katastrskega okraja in • boniteti vzorčnih parcel.

68


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

Boniteta zemljišča

ZEMLJIŠKI KATASTER

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZEMLJIŠKI KATASTER

Boniteta zemljišča

69


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

Lastnik

ZEMLJIŠKI KATASTER

Podatki o lastniku so v zemljiškem katastru prevzeti iz zemljiške knjige.

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZEMLJIŠKI KATASTER

Upravljavci državnega in lokalnega premoženja Vpis podatka o upravljavcu nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb se opravi na podlagi prijave prijavitelja ali sklepa vlade s katerim so nepremičnine podeljene v upravljanje upravljavcu. Vpis upravljavca se izvede: • če je nepremičnina vpisana v zemljiški kataster ali kataster stavb, in • če je upravljavec vpisan na Seznam upravljavcev nepremičnin. nepremičnin Če je upravljavec vpisan na podlagi sklepa vlade, dobi status dokončnega upravljavca, če pa na podlagi prijave ima status začasnega upravljavca.

70


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZEMLJIŠKI KATASTER

Upravljavci državnega in lokalnega premoženja Množični vpis upravljavcev pred obveščanjem GURS je skupaj z Ministrstvom za javno upravo pripravila Metodologijo za množični vpis upravljavcev za nepremičnine v državni lasti. Vpis je bil izveden na parcele in na dele stavb, ki še niso imeli vpisanega upravljavca: • na podlagi lastništva, vpisanega v zemljiškem katastru in katastru stavb • na podlagi vrste rabe parcel in • na podlagi podatka o javnem dobru. Upravljavci so za te nepremičnine pridobili status začasnega upravljavca. upravljavca V okviru te akcije je prišlo tudi do nekaj napak. Sestavine nepremičnin posameznih subjektov, katerih naziv vsebuje besedo Republika Slovenija in so kot zemljiškoknjižni lastniki naenkrat postali še državni upravljavci. Občine pa so postale poleg lastnikov še upravljavci.

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZEMLJIŠKI KATASTER

Upravljavci državnega in lokalnega premoženja Začasni upravljavec – pravilen vpis

71


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZEMLJIŠKI KATASTER

Upravljavci državnega in lokalnega premoženja

Čudni vpisi

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZEMLJIŠKI KATASTER

Grafične podatke zemljiškega katastra ločimo na: • zemljiškokatastrski prikaz in • zemljiškokatastrski načrt.

prikaz

načrt

72


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZEMLJIŠKI KATASTER

Definiranje zemljiškokatastrskega prikaza (ZKP) ZEN 19. člen točka 7 (meja in površina parcele) Meje M j parcell s parcelnimi l i i št številkami ilk i iin zemljišči ljišči pod d stavbo t b na območju b čj Republike Slovenije so grafično prikazane v ZEMLJIŠKOKATASTRSKEM PRIKAZU. Zemljiškokatastrski prikaz je slika oblike in medsebojne lege parcel. Geodetska uprava ga po potrebi lahko spremeni zaradi lokacijsko boljše predstavitve mej. Ta sprememba ne vpliva na stvarnopravne pravice lastnikov parcel in geodetska uprava ne obvešča o njej lastnikov parcel. Zemljiškokatastrski prikaz se ne sme neposredno uporabljati za ugotavljanje poteka meje po podatkih zemljiškega katastra, lahko pa se uporablja za prikaz drugih podatkov, v geografskih informacijskih sistemih ali za druge podobne namene z opozorilom, da je prikaz mej informativen..

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZEMLJIŠKI KATASTER

Definiranje zemljiškokatastrskega načrta (ZKN) ZEN 19. člen točka 8 (meja in površina parcele) Meje parcel in zemljišča pod stavbo, ki so evidentirani s koordinatami zemljiškokatastrskih točk s predpisano natančnostjo v državnem koordinatnem sistemu, ter parcelne številke se grafično prikažejo v ZEMLJIŠKOKATASTRSKEM NAČRTU.

Zemljiškokatastrski prikaz pokriva celotno območje države in predstavlja sliko oblike in medsebojne lege parcel. Zemljiškokatastrski načrt NE pokriva celotnega območja države,, ampak obstoja samo za območja, kjer se nahajajo parcele, katerih meje so evidentirane s koordinatami zemljiškokatastrskih točk s predpisano natančnostjo.

73


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZEMLJIŠKI KATASTER

ZKP je enak ZKN

ZKP

Območja koordinatnega katastra vzdrževanega koordinatno (npr. merilo1:1000 – nove izmere)

ZKN

ZKP ni enak ZKN Območja grafičnega katastra vzdrževanega z vklopom (npr. merilo 1:2880

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

KATASTER STAVB

Želje po ureditvi etažne lastnine, torej po uvedbi fizičnega dela stavbe kot ene izmed osnovnih enot v prometu z nepremičninami in njeno evidentiranje v javnih evidencah lahko zasledimo na ozemlju naše države že v komentarjih Občega avstrijskega državljanskega zakona iz leta 1912. Del stavbe se je potem pojavljal v različnih oblikah v zemljiški knjigi, dokler ni prišlo do uvedbe interventnega zakona leta 1999. Interventni zakon je pomenil prvi korak do povezave zemljiške knjige in geodetske uprave na področju etažne lastnine (ZPPLPS- UPB1, 4. člen, 13.točka). Predpogoj za vpis v zemljiško knjigo po tem zakonu so bile izvedeni določeni postopki na strani geodetske stroke,

74


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

KATASTER STAVB

Z uvedbo Zakona o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot je bil uveden kataster stavb. Leta 2006 je bil sprejet Zakon o evidentiranju nepremičnin, ki danes ureja področje katastra stavb. t b Kataster stavb kot nova evidenca vsebuje podatke iz različnih časovnih in različno kvalitetnih virov, npr.:     

podatke iz posebne E zemljiške knjige, podatke vpisane v zemljiško knjigo na podlagi Pravilnika o vodenju j knjige, jg zemljiške podatke vpisane v zemljiško knjigo in kataster stavb po interventnem zakonu, podatke pridobljene skozi redne postopke katastra stavb in podatke pridobljene z množičnim zajemom iz različnih virov, ki obravnavajo stavbe.

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

KATASTER STAVB

Podatke iz posebne E zemljiške knjige in podatke vpisane v zemljiško knjigo na podlagi Pravilnika o vodenju zemljiške knjige SE JE in SE v kataster stavb preneslo po uradni dolžnosti: • •

ZENDMPE, 97. člen in ZEN, 135. člen.

75


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

KATASTER STAVB

Podatki vpisani v zemljiško knjigo na podlagi P il ik o Pravilnika vodenju zemljiške knjige

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

KATASTER STAVB

Nastavitev katastra stavb v skladu s 97. členom ZENDMP

76


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

KATASTER STAVB

Pravne podlage:

Zakon o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Ur. L. RS 47/2006))

1. 2. 3. 4.

Pravilnik o območjih in imenih katastrskih občin (Ur. L. RS 100/2006), Uredba o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb (Ur. L. RS 121/2006), Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov (Ur. L. RS 63/2006), 5. Pravilnik o vrstah in vsebini potrdili iz zbirke geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Ur. L. RS 22/2007, 33/2009), 6. Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov (Ur. (Ur L. L RS 25/2008), 25/2008) 7. Pravilnik o katastru stavb (Ur. L. RS 22/2007, 32/2009) in A. Zakon o določanju območij ter o imenovanju naselij, ulic in stavb – ZDOIONUS (Ur. L. RS 25/2008) B. Stanovanjski zakon - SZ-1 (Ur. L. RS 69/2003, 57/2008)

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

KATASTER STAVB

Kataster stavb je evidenca o stavbah in o delih stavb. Stavba je objekt, v katerega lahko človek vstopi, in ki je namenjen njegovemu stalnemu ali začasnemu prebivanju, opravljanju poslovne ali druge dejavnosti ali zaščiti ter ga ni mogoče prestaviti brez škode za njegovo substanco. Stavba ima en del ali več delov. Posamezni del stavbe je prostor oziroma skupina prostorov v stavbi, ki se lahko samostojno pravno ureja. Kot deli stavbe v katastru stavb se evidentirajo tudi njeni skupni deli, če so določeni. St b Stavba

Del stavbe

77


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

KATASTER STAVB

Podatki, ki se vodijo v katastru stavb so (ZEN, 73. člen): • identifikacijska oznaka (številka stavbe in dela stavbe ter šifra in ime katastrske občine) • upravljavec, lj • lega in oblika, • površina, • dejanska raba, • številka stanovanja ali poslovnega prostora, • lastnik (prevzet podatek iz zemljiške knjige), • podatki o povezavi z registrom prostorskih enot, • p podatki o povezavi p z zemljiškim j katastrom in • podatki o povezavi z zemljiško knjigo. Lega stavbe je podana v grafičnem delu katastra stavb, ostali podatki se vodijo v atributnem delu.

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

KATASTER STAVB

Identifikacijska oznaka Identifikacijska oznaka je sestavljena iz šifre katastrske občine, številke stavbe in številke dela stavbe trodelni identifikator. XXXX-XXXX-XXX 2101-15-1

78


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

KATASTER STAVB

Upravljavec

“ČUDEN VPIS”

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

KATASTER STAVB

Stavba

Lega in oblika EVIDENCA –ATRIBUTNI PODATKI

Del stavbe

79


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

KATASTER STAVB

Stavba Lega in oblika EVIDENCA – GRAFIČNI DEL

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

KATASTER STAVB

Stavba

Lega in oblika elaborat Del stavbe

80


16.6.2011

JAVNE NEPREMIト君INSKE EVIDENCE GURS

Dejanska raba

KATASTER STAVB

Stavba

Del stavbe

JAVNE NEPREMIト君INSKE EVIDENCE GURS

Dejanska raba

KATASTER STAVB

Del stavbe

81


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

KATASTER STAVB

Številka stanovanja ali poslovnega prostora

Stanovanjske enote po stanovanjskem zakonu in poslovni prostori se oštevilčijo z zaporedno številko v okviru stavbe in fizično označijo pred vpisom stavbe ali dela stavbe v kataster stavb. (ZEN, 80. člen)

Številka dela stavbe je enaka številki stanovanja.

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

KATASTER STAVB

Številka stanovanja ali poslovnega prostora

Številka dela stavbe ni enaka številki stanovanja.

82


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

KATASTER STAVB Lastnik

Lastnik dela stavbe je prevzet podatek iz zemljiške knjige, v kolikor JE bil izveden vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo.

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

Lastnik

KATASTER STAVB

Lastnik dela stavbe v KS

Lastnik parcele

83


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

KATASTER STAVB

Lastnik

Lastnik dela stavbe je enak lastniku zemljišča v kolikor NI bil izveden vpis etažne lastnine v zemljiško. j

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

KATASTER STAVB

Podatki o povezavi z zemljiškim katastrom

84


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

KATASTER STAVB

Podatki o povezavi z zemljiškim katastrom

1204

Stavba 1204 leži na parceli 101.

37

Stavba 37 leži na parceli 102.

Stavba 2744 leži na parceli 102.

2744

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

KATASTER STAVB

V grafičnem delu katastra stavb je podan maksimalen obseg stavbe in ne presek stavbe s terenom. Presek stavbe s terenom je podan v zemljiškem katastru kot • meje j zemljišča ljišč pod d stavbo b ali li • kot vrsta rabe stanovanjska stavba, poslovna stavba, gospodarsko poslopje, garaža, funkcionalni objekt, porušen objekt, stanovanjska stavba – stavbišče in včasih stavbišče (stavbišče lahko pomeni tudi stavbo z funkcionalnim zemljiščem).

KS – maksimalni obseg

ZK – zemljišče pod stavbo

KS +ZK

85


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZBIRNI KATASTER GJI

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture predstavlja temeljno

nepremičninsko

evidenco

v

Sloveniji,

v

kateri

se

evidentirajo objekti gospodarske javne infrastrukture. V zbirnem katastru se vodijo podatki o: 1. prometni infrastrukturi, 2. energetski infrastrukturi, 3. komunalni infrastrukturi, 4 vodni infrastrukturi, 4. infrastrukturi 5. infrastrukturi za gospodarjenje z naravnim bogastvom, 6. infrastrukturi za varstvo okolja, 7. elektronskih komunikacijah in 8. drugi objekti v javni rabi.

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZBIRNI KATASTER GJI

Objekti in omrežja GJI, razen v primerih ko jih lahko definiramo kot zemljišče ali stavbo niso predmet vpisa v zemljiško knjigo. Tako v tem trenutku ne obstaja evidenca, ki bi imela status javne lastniške knjige na področju GJI. V evidenci zbirnega katastra GJI je vpisan podatek o lastniku in upravljavcu objektov in omrežij GJI, ki pa za enkrat nima pravno formalnega značaja.

86


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZBIRNI KATASTER GJI

Zaradi objektov in omrežja GJI se v zemljiški knjigi le omejuje lastninska pravica lastnikov zemljišč, na katerih se nahajajo le-ti. Zaradi postavitve, vzdrževanja in dostopa do omrežij in objektov se vpisujejo p sujejo v zemljiško zemlj ško knjigo: knj go Služnosti in Stavbne pravice

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZBIRNI KATASTER GJI

V zbirnem katastru se za omrežja in objekte gospodarske javne infrastrukture vodijo naslednji podatki: 1. lokacija omrežja ali objekta gospodarske javne infrastrukture, infrastrukture 2. identifikacijska številka omrežja ali objekta gospodarske javne infrastrukture, 3. dolžina omrežja ali površina objekta gospodarske javne infrastrukture, 4. vrsta omrežja ali objekta gospodarske javne infrastrukture, 5. natančnost določitve položaja omrežja ali objekta gospodarske javne infrastrukture in 6. povezava s katastrom gospodarske javne infrastrukture.

87


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZBIRNI KATASTER GJI

Lokacija omrežja ali objekta gospodarske javne infrastrukture. Prometna infrastruktura

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZBIRNI KATASTER GJI

Lokacija omrežja ali objekta gospodarske javne infrastrukture. Prometna infrastruktura:

Informativen nabor parcel , pridobljen s presekom parcel in sloja osi cest. V “naravi” cesta poteka samo po parcelah 756/16 ko Kranj in 161/5 ko Rupa – napaka lokacije nastopa zaradi zamika ZKP in napake pri lociranju osi ceste v prostor.

88


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZBIRNI KATASTER GJI

Identifikacijska številka omrežja ali objekta gospodarske javne infrastrukture je enolična identifikacijska številka objekta v sistemu zbirnega katastra GJI. Prometna infrastruktura Prometna infrastruktura

Dodeli ga Geodetska uprava ob prvem vpisu. ID pri atributnih podatkih mora biti identičen ID-ju lokacijskih podatkov istega objekta! Dolžina D lži omrežja žj ali li površina ši objekta bj kt gospodarske d k jjavne infrastrukture: i f t kt Prometna infrastruktura

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZBIRNI KATASTER GJI

Vrsta omrežja ali objekta gospodarske javne infrastrukture Prometna infrastruktura

89


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZBIRNI KATASTER GJI

Natančnost določitve položaja omrežja ali objekta gospodarske javne infrastrukture. Prometna infrastruktura:

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

ZBIRNI KATASTER GJI

Prometna infrastruktura: Povezava s katastrom gospodarske javne infrastrukture Povezovalni atributi: • Matična M ič številka š ilk llastnika ik objekta bj k • Matična številka upravljavca na objektu • Enolična identifikacijska številka objekta v sistemu katastra lastnika.

90


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

REGISTER NEPREMIČNIN

Zemljiški kataster, kataster stavb in zbirni kataster gospodarske infrastrukture vsebujeta vse podatke d tk o sestavinah t i h nepremičnin, ič i zemljiška knjiga pa podatke o pravicah na teh nepremičninah. Torej se postavlja vprašanje, zakaj potrebujemo novo evidenco? Odgovor na to vprašanje je: ker zgoraj naštete evidence ne prikazujejo dejanskega stanja na področju nepremičnin in ker podatki, ki jih vodimo v teh evidencah prikazujejo posamezne sestavine nepremičnine in ne nepremičnino kot celoto.

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

REGISTER NEPREMIČNIN

Register nepremičnin je definiran kot »večnamenska zbirka podatkov o nepremičninah na območju Republike Slovenije, ki se nastavi in vodi zaradi zagotavljanja podatkov, ki odražajo ž dejansko stanje nepremičnin v naravi« (ZEN, 96. člen). Vsebuje podatke: •

zemljiščih evidentiranih v zemljiškem katastru,

stavbah in delih stavb evidentirani v katastru stavb,

lastnikih (posredno prevzeti iz zemljiške knjige)

vseh ostalih nepremičninah, ki še niso evidentirane v zemljiškem katastru in katastru stavb.

91


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

REGISTER NEPREMIČNIN

Podatki so torej prevzeti iz zemljiškega katastra in katastra stavb ter dopolnjeni s podatki popisa nepremičnin, centralnega registra prebivalstva in poslovnega registra. Dodani so še podatki o namenski rabi (občine) in o spravilu lesa (Zavod za gozdove).

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

REGISTER NEPREMIČNIN

Sestavine nepremičnine so parcele in deli stavb. Imamo naslednje možnosti: • nepremičnino ič i sestavlja t lj samo parcela l • nepremičnino sestavlja parcela in del stavbe • nepremičnino sestavlja parcela in več delov stavb • nepremičnino sestavlja več parcel in del stavbe (izjemoma) • nepremičnino sestavlja samo del stavbe

92


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

REGISTER NEPREMIČNIN

Vrednost nepremičnine = vsota vrednosti sestavin (parcela, del stavbe). Na obvestilih in v aplikaciji je prikazana samo vrednost nepremičnine in ne vrednost sestavin. 312.382,00

Vrednost nepremičnine je določena na podlagi stanja modelov vrednotenja na dan 1.7.2010 in podatkov REN 15.4.2010

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

REGISTER NEPREMIČNIN

Delno temeljijo j j na podatkih pridobljenih od občin

93


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

REGISTER NEPREMIČNIN

Vrednostna raven izraža vrednost tipične nepremičnine po posameznih vrstah nepremičnin. Za posamezen model vrednotenja je zaradi vpliva lokacije na vrednost določenih več razredov ravni (največkrat približno 20). Območja, v katerih imajo podobne nepremičnine približno enake vrednosti, so vrednostne d t cone. Vsaka vrednostna cona ima eno samo vrednostno raven.

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

REGISTER NEPREMIČNIN

PODATKI O STAVBI V REN STAVBA NIMA KATASTRSKEGA VPISA

PODATKI O STAVBI V REN STAVBA JE KATASTRSKEGA VPISA

94


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

REGISTER NEPREMIČNIN

Je katastrski vpis Ni katastrski vpis

PODATKI O DELU STAVBE V REN

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

REGISTER NEPREMIČNIN

PODATKI O ZEMLJIŠČU V REN

95


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

REGISTER NEPREMIČNIN

PODATKI O ZEMLJIŠČU V REN

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

REGISTER NEPREMIČNIN

Podatkov na obvestilih je bilo 84.000.000. 6.098.698 6 098 698 nepremičnin, ič i ki so jih sestavljale t lj l naslednje l d j sestavine: • 1.161.966 stavb • 1.793.956 delov stavb • 5.373.218 parcel Lastnikov nepremičnin je bilo 1.180.059. Do 30.1.2011 so bile podane pripombe in spremenjeni podatki na 545.079 nepremičninah (9% vseh nepremičnin).

96


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

REGISTER NEPREMIČNIN

Kako naprej? 15.7.2011 bo GURS spletno stran www.obvescanje.si in e-naslov obvescanje.gu@gov.si ukinil. Aplikacija, s katero bo možno spreminjati podatke registra nepremičnin bo od tega datuma naprej bo dostopna preko portala prostor na http://e‐prostor.gov.si/ . Za uporabo te aplikacije bo potreben certifikat in sicer bo možen dostop s certifikati SIGEN-CA inSIGOV –CA.

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

REGISTER NEPREMIČNIN

Kaj se nam še obeta? V javnem pogledu in v PREG modulih bodo vidni spremenjeni podatki pridobljeni p j z obveščanjem j nekje j sredi p poletja. j Nove vrednosti bodo vidne za posameznika samo skozi aplikacijo na http://e‐prostor.gov.si/ . Geodetski izvajalci ne bodo več posredovali podatkov v REN na obrazcih, ampak preko aplikacije – jesen 2011. Obljubljena so izobraževanja o uporabi aplikacije s strani GURS.

97


16.6.2011

JAVNE NEPREMIト君INSKE EVIDENCE GURS

POVEZAVA MED EVIDENCAMI

JAVNE NEPREMIト君INSKE EVIDENCE GURS

POVEZAVA MED EVIDENCAMI

98


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

POVEZAVA MED EVIDENCAMI Če bi imeli oblikovana »območij enake stopnje zaupanja« ali enakih pogojev za lociranje lastnine v prostor, bi lahko vedeli, ali se lahko zanesemo na povezavo pojavov in omejitev z lastnino ali ne. !!!!!!Vedeli bi, ali smo v predhodnem postopku dobili pravi rezultat!!!!! Kvaliteto podatkov zemljiškokatastrskega prikaza nam poda stopnja zaupanja. Stopnja zaupanja je odvisna od: 1. vrste katastra (koordinatni, grafični, numerično grafični), 2 načina izmere - metode določitve zemljiškokatastrskih točk 2. (polarna, fotogrametrična,...) 3. izvornega merila katastrskega načrta (1:2880, 1:1440, 1:1000) 4. metode vzdrževanja (koordinatna, metoda vzdrževanja z vklopom) 5. velikosti odstopanj med lokacijo zemljiškokatastrske točke na terenu in načrtu

1

2 3 JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

POVEZAVA MED EVIDENCAMI

4

5

99


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

POVEZAVA MED EVIDENCAMI Stopnja zaupanja v lociranje pravic v prostor na osnovi ZKP Območja z enako stopnjo zaupanja združujemo v zaključene celote. •maksimalna stopnja zaupanja, •visoka stopnja zaupanja •sprejemljiva stopnja zaupanja •nizka stopnja zaupanja •nesprejemljiva stopnja zaupanja

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

POVEZAVA MED EVIDENCAMI

• •

• • •

VELIKA STOPNJA ZAUPANJA parcele se nahajajo na območju koordinatnega katastra, katastra metoda določitve koordinat je polarna (če gre za točke pred uvedbo meritev v novem koordinatnem sistemu - GK koordinate) ali metoda terenske meritve z numeričnimi koordinatami (če gre za točke po uvedbi meritev v novem koordinatnem sistemu – ETRS89/TM ali D48/GK), D48/GK) izvorno merilo je 1:500, 1:1000 ali 1:2000, metoda vzdrževanja je koordinatna in odstopanja med lokacijo ZK točke na terenu in načrtu ni.

MINIMALNA STOPNJA ZAUPANJA • • • • •

parcele se nahajajo na območju grafičnega katastra, katastra metoda določitve koordinat ortogonalna, presek ali ni znana, izvorno merilo je 1:1440, 1:2880 ali 1: 5760, metoda vzdrževanja z vklopom in odstopanja med lokacijo zemljiškokatastrske točke na terenu in načrtu znašajo 15m in več.

100


16.6.2011

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE GURS

POVEZAVA MED EVIDENCAMI Če prikazujemo podatke »na parcelo natančno« ali umeščamo lastnino v realni prostori moramo za vsako posamezno parcelo pregledati ta odstopanja. Koordinate točke na terenu

Koordinate točke na načrtu

PRIJETNO JE BILO PREŽIVETI ČAS Z VAMI! HVALA! Marijana

101

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE  
JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE  

JAVNE NEPREMIČNINSKE EVIDENCE PO SPREJETJU NOVELE ZAKONA O ZEMLJIŠKI KNJIGI IN PO ZAKLJUČKU OBVEŠČANJA

Advertisement