Page 1


GHIIJKLH

 $ F $

U V W W N X Y Z V [ Y \ Y ] V T 456789:;<5;7<=>?@5AB7^_MN`OXTaPVbQRST TcY\TUXU\]]X`\TbVZa_YZ\dXWV ' CD 00-''

0'3'12 ' ' 22' E D*2D0 0 /.*'2' 1.* 12'

0123452678

1478 838 

833223 

5812834 

54836248 87786 48386 4545823 552474 2163326 4838 0 85286 62726 ! 456248 " #48568 $% &6126 $$ ' 8638 $ '3856248 (1872 672 3562852) $! '3858 8 $" '385546248 % *6+45634524 *6454 8 476 *83356 ,84526 ,83414 (12 3124) $ -655658 ! .5626248 " /85 46726248 ! 06248 ! 064534 016324 !! 0283858 % 1286 13634 8 476 $ 13124 ! 2847428 (48) 28 36723 " 286 " 3673658 48388 " 36736248 81 65812834 " 36736248 02852832 +2+7245622 $


-.1/0112 -

  !"#$ %&'(&&)"*"&)$+,')''"'$

3

454678946:;6<96=>?@46A<9@4B6C56@>?D89>6E89F>G9:9@>H6;8=>6;86<9:6I4=:J849> A>?F49:5>B6KL4=>9@>HM689I>=>M6N6I4=:O4546A>?6;8?>6=P864A>?:6896<9:6F8@<:J849> ;>7898@:6;:694?D>6>65>GG86=P>6=4F@8@<8F=4946856F8F@>D:69:J849:5>6;868F@?<J849> ;>55>6F=<45>6F@:@:586>6A:?8@:?8>QR8FA>@@46:6STUVWTXTYVM689;8=:678G<?:6A?47>FF849:5> =P>64GG86F86?8@8>9>6=P>6:AA:?@>9G:6:55Z:DO8@46;>865:I4?:@4?86;>55:6=494F=>9J:6>6F8: ?8F4?F:6<D:9:6?8FA>@@46:;6<946FA>=878=46A?4G>@@46>;<=:@8I469>55Z:DO8@46;>55>68F@8[ @<J84986;>55Z>;<=:J849>674?D:5>B \4?F>6:6]<:5=P>65>@@4?>6]<>F@:6;8F@89J849>6F:6;86O8J:9@898FD4B6C96I>?8@^65:6;8F@89[ J849>6N6G?:I8;:6;86FA<9@86=4F_689@>?>FF:9@86=P>:OO8:D46;>=8F46;8689@8@45:?>6]<>F@4 9<D>?46E`ab6c6;>55Z89F>G9:9@>H6d9496E;>56;4=>9@>HeB fZ`abM6=P>6A?>F>9@8:D4M6N6=:@:54G46;86F>G98M6;86A:?45>M6;86<96:G8?>6>;<=:@8I46:A[ A:FF849:@46;86<96F4GG>@@46=49F:A>I45>6;>55:6F<:6gSUUShTd>6]<89;86:9=P>6;>55:6F<: ihjXYShTeB6EkXlmXnhoXlplqTXlUhnYXlrSlsXUVtlrSluhTrXgVTYhlVUSUYVTvSXoVlrVooVljhUVtlVlwqSTrSt UVlThSljhgSTjSXghlXrlqUXnVloVlmXnhoVlSTlghrhljXUqXoVtloVlmXnhoVlThTlUhoYXTYhlUgVYYhThlrS UiVoXnVloVljhUVljxVlrVUSWTXThtlgXlXrrSnSYYqnXljhgSTjSXThlXlTXUjhTrVnVloVljhUVlXSlThUYnS hjjxSH6dyB6z:F:{@89:eB |O8>@@8I46;86]<>F@469<D>?46N6:8<@:?>6:6F<A>?:?>65:6=:F<:58@^M6?8>9@?:9;46896A4FF>FF4 ;>55>6I>?8@^6=P>6=86F4946F@:@>689F>G9:@>M6;>@@>6>6:OO8:D46A?4I:@46:6I>?878=:?9>685 F>9F4B6}<>F@46EFA>=8:5>6:OO>=>;:?84H6N6<9689I8@46:;6:OO:9;49:?>65Z4II8>@^6>65Z89>?[ J8:69>55Z<F46;86=>?@>6A:?45>6d<9:6=89]<:9@89:e6@?:6]<>55>6=P>6;8=8:D4646F>9@8:D4 A8~6FA>FF469>55:6F=<45:6>6F<55>6=4F>6;86F=<45:B6 4??>DD46=P>65>6A:?45>6rVooX>6TVooXF=<45:69496;8I>9@8946D:8689I45<=?8M6@>G<D>9@8 >F@>?986=P>69496F45@:9@469496?8I>5:9465:6?>:5@^M6D:6:56=49@?:?846=868DA>;8F=4946;8 =494F=>?5:6>M6]<89;8M6=86=49;:99:946:;6<9:6;8;:@@8=:68??>FA49F:O85>B6€>?6]<>F@4685 94F@?46E`ab6cH69496N6<96;8J849:?84M6@:9@4D>946<9Z>9=8=54A>;8:B66<96@>9@:@8I4 ;86G<:?;:?>6>6;8?>65>6=4F>6<F:9;465:6?:G849>6896D4;46?>FA49F:O85>M6=84N6=:A:=>6;8 ?8FA49;>?>6:55:6@4@:58@^6;>56?>:5>6>6:55:6;8G98@^6;>55:6A>?F49:B ‚496F8:D46:9;:@86;8>@?46:55:6=:==8:6;86A:?45>6>6:55:6?8=>?=:6;86@<@@868654?46F8G9878=:@8 d5>FF8=:58M6>FA>?8>9J8:58M6A?:@8=86>6@>4?8=8e6=P>6F86D45@8A58=:946F>DA?>6;86A8~6?8[ F=P8:9;465:6O:O>5>6589G<8F@8=:B6b86F8:D46F477>?D:@86F<86F8G9878=:@86=P>65Z>FA>?8>9J: =86>I8;>9J8:68964?8JJ49@86;86F>9F46A8~6G?:9;8B C565>@@4?>6A>?@:9@469496@?4I>?^6D:G:?86<9:6A?>=8F849>M6<9:6F=8>9@878=8@^6>6<9:6=4D[ A8<@>JJ:6;86;8F=4?F4B6‚ƒ6F86:FA>@@8689;8=:J84986A>?6<9:6?8=>@@:M6A>?6<9:6EA?:@8=:H6> E=49=?>@:H6@?:;<J849>6;86A:?45>68967:@@8B C5694F@?46N6>5>9=468964?;89>6:57:O>@8=46;86A:?45>M6;86=<86:OO8:D46A?4I:@46:6;>F=?8[ I>?>M69:??:?>6d:6I45@>eM6=4DD>9@:?>6856F>9F4M6F>9J:69:F=49;>?>65:6A:FF849>6=P>6=8 D<4I>M6F>9J:69>G:?>6=P>6F8:D4689F>G9:9@86=49F:A>I4586=P>685694F@?46:G8?>6N6G>F@4M E:@@46;86:D4?>6>6;86A:?45:HM6;8?>OO>6f>9:B6E6kVlmXnhoVlxXTThlUVTUhlUhohlUVlUhThlmhnYXYV rXlqTlXghnVljxVlxXlrXYhlohnhlqTlUVTUhEM6?8=4?;:6\B6L45@4B6b86:OO8:D46A?4I:@46:6=:@:[ 54G:?5>M6D>;8@:?5>6>6=49;8I8;>?5>6=496]<>F@:6=49F:A>I45>JJ:B6„69496I4??>DD467>?[ D:?=86]<8B6C9I8@8:D46A>?@:9@46@<@@86:6D>@@>?F86:55Z4A>?:689F8>D>6:69486F8:6A>? ?8F=?8I>?5>6d>I>9@<:5D>9@>e6F8:6A>?6:GG8<9G>?9>6:5@?>…65Z6`ab6c6;>55Z89F>G9:9@>6N F4546:55Z898J84B6†

0

13456789 6 

78 6 7645 974 00


ž žŸ ¡¢£¤¢¥¦¢

 !"

§¨©ª«¬­®¯°±ª²«©³ ¯¨´©°®µµ©³ª¶®¯·©ª¯ ­©¸¹®©ª®ºª«®·¨®´®» ­©°¬ª¼®ª²¨©ª¶©½¬º© ¶¯½ª¸¯·º®¬ª¯«¶½®» ¸¯½¯ª­®¾ª­¿¯ ¶½¬À©³ª­®¾ª­¿¯ À®À¯Áª'¸¹º¯¸©°®­¬ ®ºª­©«¬ª¼®ªÂ©¼¬º¯» «­¯¨µ©Ã³ª®¨ª²¨ ¸¬¨¼¬ª¼®ª¶¯½«¬¨¯ ­¿¯ª¨¬¨ªÀ¬·º®¬¨¬ ¶®Äª­½¯«­¯½¯Á

#$%&'()'*+'

,

-./01234156789:;<;7;=679>?>@:>6A;6B-./012.<C>6?;D@;E;<86?:86<9>?<>@A=56F6G@678<;E;<= H>II86<C>6;@A;<86;H6E>@=I>@=6A>HH86<9>?<;:856A=7=6<C>6H=6?J;HG77=6A>H6K8IK;@=6F68JL J>@G:=M6NJJ>9=6A=7=6;H698DD;G@D;I>@:=6A>HH867GK>9:O56<=@6H86I8:G98P;=@>6@>H6<=97= A>;6<898::>9;6?>??G8H;Q6H86<=I789?86A>;6<898::>9;6?>??G8H;6?><=@A89;6>6?=798::G::=6<=@6H86<878<;:O 9;79=AG::;J8M RSTSUVWXUTYZU[\Y]^_]S`UTS\ST]^a^V]A8H6I=I>@:=6<C>6Hb;@A;J;AG=5698DD;G@:86H86I8:G9;:O6?>?L ?G8H>5678??86@>HH86<=@A;P;=@>6A;68AGH:=M6c;6A;?:;@DG>56?>II8;56:986D;=J8@>68AGH:=6>68AGH:=6I8L :G9=M6c<9;J>6dC=@6e>GK8G>96;@6,-./01204fBghi4g-0g1i32/0gjkllmn6<C>6Hb>@E8?;6?GHHb8A=H>?<>@P8 <=I>6>7=<86<9G<;8H>6F6<=?869><>@:>567>96oG8@:=6;H6H>II86?;868@:;<=M6p;@=68HHbN::=<>@:=6;H6K;L ?=D@=6A;6I>::>9>6;@69;?8H:=6;H67>9;=A=6A;678<;E;<868::>?86:986Hb8JJ>@G:86I8:G9;:O6K;=H=D;<86> Hb>?>9<;P;=6>EE>::;J=6A;6G@69G=H=6?=<;8H>68AGH:=6q6oG;@A;679=AG::;J=6>6<=HH>D8:=68HH867=??;K;H;:O A;6;@:>9J>@;9>6@>;679=<>??;6A><;?;=@8H;6A>HH86<=IG@;:O6;@6<G;6?;6J;J>6q6@=@6>9868EE8::=68JJ>9:;:=M r@<C>686H;J>HH=6>?:>9;=9>6A;?:;@DG>9>6G@6D;=J8@>6A86G@68AGH:=6A8HHb8KK;DH;8I>@:=6@=@6>9868EL E8::=6;II>A;8:=567>9<CF6;H6D;=J8@>6J>?:;J86DH;6?:>??;678@@;6A>HHb8AGH:=56?=H=67;s6I;@G:;M6t86?=L ?:8@P;8H>6;A>@:;:O6A>HHb8KK;DH;8I>@:=679>?;D@;E;<8J86G@86?=?:8@P;8H>6;A>@:;:O6A>HH>6<=I7>:>@P> <C>6A86Hu6867=<=68@<C>6;H6D;=J8@>68J9>KK>6>?>9<;:8:=686E;8@<=6A>HHb8AGH:=6>6<C>6;@6789:>6D;O6>?>9L <;:8J86A8HHb>:O6;@E8@:;H>6J>@>@A=679><=<>I>@:>6;@D8DD;8:=6@>H6H8J=9=6A>;6<8I7;56A>HHb89:;D;8@8:= >6@>HH86<G986A=I>?:;<8M6p;@=686oG>H67>9;=A=67=;68@<C>6H=6?J;HG77=6K;=H=D;<=6?;689I=@;PP8J8 ?>@P86><<>??;J>6A;EE;<=H:O6<=@6H>6<=@?G>:GA;@;6?=<;8H;6J;?:=6<C>6G@8698D8PP86>@:98J86@>HHb>:O A>H6I8:9;I=@;=6D;O6A8;6?G=;6kvL6kw68@@;6>6G@698D8PP=6A8;6kx6=67=<=67;sM6tb>@:989>6;@6<9;?;6A; oG>?:=6?:8:=6A;6E8::=6AG98:=6I=H:;6?><=H;56@>H6oG8H>6@=@6F67=??;K;H>6:98<<;89>6G@86J>986>679=79;8 H;@>86A;6A>I89<8P;=@>6:986Hb>:O68@:;<856D9><86>69=I8@856I868@<C>6>K98;<86>A6898K856>6oG>HH86I>L A;>J8H>6>67=;679>LI=A>9@856;@;P;868A6>??>9>69;@:98<<;8K;H>6@>HH>6K;=D98E;>6A;67>9?=@8DD;6;HHG?:9; ?=H=68DH;6;@;P;6A>H6?><=H=6yzy{M6c=9>@6|;>9}>D889A6jk~kwLk~xxn6@>H6;89;=6jk~w€Lk~xxn A>?<9;J>6<=@6:=@;6A98II8:;<;6;H6?G=68KK;DH;8I>@:=6;@E8@:;H>6<=?u6?;I;H>686oG>HH=6A>H678A9>68@L P;8@=g‚ƒ„0g…B/i42.4iB†g,42„0g‡ˆ01‰BghB2204-Bg-0ig…i0igŠB4‰B/.4i‹g-ig2ˆig1ig3ghB‰‰.g‰B4‰.g2„iB11.‹g„B ˆ4Bg‰Œi1‰0g‡ˆB1ig1i…Ž./i2B†g2.44011i.40g2.4g/Bg…B/i42.4iBg-0//Bg…iBgi‰B‘g’g“g022„igŠ.Œ‰B4.gi ŠB4‰B/.4igŠi”g2.Œ‰ig…04‰Œ0gig•i.B4ig‰04-.4.gB-gB4-BŒ0gB‰‰i//B‰i‹g1Š02iB/…04‰0gB//0g•B…Ž0‘g‘g–—i4˜ h0/i2i‰™gh.4-B…04‰B/0g-0//Bg…iBgi‰B‹g2i.3g2„0gi.‹gŽ042„šgŽB…Ži4.‹gh.11ig12B…ŽiB‰.gŠ0Œgˆ4g022„i.‹g/Bg1i 0-0BgB42„0g-B/g…i.g….-.g-ig01‰iŒ0‘g›i2.Œ-.g…./‰.gŽ040g‡ˆB4‰.g…igŒ010g‰Œi1‰0g’g-.0ŒgŠ.Œ‰BŒ0 B42„—i.g‡ˆ0igŠB4‰B/.4ig2.Œ‰iœ‘gpG6oG>?:86>?7>9;>@P86<C>6H=67=9:68A68A=::89>6G@68KK;DH;8I>@:= ><<>@:9;<=56@=@67;s6;@E8@:;H>6I86@>77G9>68AGH:=56?>D@=6A;6G@86<>?G9868JJ>@G:86@>H6I=I>@:= A;678??8DD;=6A8H6D;=J8@>68HHb8AGH:=M6|;>9}>D889A6@=@6I=A;E;<=6I8;6Hb><<>@:9;<;:O6A>H679=79;= 8KK;DH;8I>@:=569>?=6E8I=?=6A868H<G@>6J;D@>::>6?8:;9;<C>6A;6<G;6;H6E;H=?=E=6A8@>?>6EG6=DD>::=

0

0134536708901 4 6 66 6 4 67

ÅÅÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÇÎÆÏÊÎÐÑÒÓÑÆÐÓÇÇÉÆÊÌÔÌÐËÉ

Libertà di Educazione n. 31-32  

Libertà di Educazione, n. 31-32

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you