Page 1

&,4,-64*&8&#36*%4#:-"&505%*&104-J/(30&1

3RVK *5$7,6)5((

0DDNMRX

WURXGDJ

XQLHN

7URXNRHNH

'LHYHUH PDDN GLHYRsO

+RHRPGLH JHVNLNWHWURXURN WHNLHV

ZDWEHWRZHU

6W\OYRO

PHWPLQ LGHHVHQQHLJLQJV

ZDWGLHVDNSDV


8žq8 vžs™8js—2jqq8aU ZZZPDUXODPRXQWDLQYLOODJHFR]D

<RXU6WRS:HGGLQJ9HQXH )RUWKH%HVW3DFNDJHV 3HUVRQDO6HUYLFHLQ/LPSRSR 0DULOL]H1LHXZHQKXL]HQ PDULOL]HQLHX#EHODQHWFR]D

%/$'6<

326+%58,'
%ULHI YDQGLH

UHGDNVLH Q+HHUOLNH SODDVOLNH

JHXU

+RHPHHUGDHKRHPHHUGLQJHOXLGLH VSUHHNZRRUG$VGLWHJWHUE\WURXEHSODQQLQJ NRPNDQPHQVGHHVGDHE\YRHJ +2(0((53/$11(+2(%(7(5 $VGLHYHUORRIULQJDDQGLHWRHNRPVWLJHEUXLGVH YLQJHUSU\NHQGLHMDZRRUGJHYUDLVLVGDDUGHHV GDHQLHZHUNOLNVW\ZHQHNUHsOVHQYRRUVNULIWHDVGLW E\EHSODQQLQJYLUGLHJURRWGDJNRPQLH .UHDWLHZHHQDOWHUQDWLHZHWURXXLWQRGLJLQJV WURXURNNHRQWKDDOSOHNNHVS\VNDDUWHHQVHUHPR QLHVLVRRNEHVOLVQLHQHWRPNRVWHVWHEHVSDDUQLH DOKRHZHOGLWPHWGLHEOHHNHNRQRPLH QVWHUNRRU ZHJLQJLV .UHDWLZLWHLWLVGLHZDJZRRUG+RHPHHU RRUVSURQNOLNHQDQGHUVKRHEHWHU :DWKLHUGLHE\ODHQDWXXUOLNDQGHUVPDDNDVQD VLRQDOHSXEOLNDVLHVYDQVR QDDUGLVMXLVGLHIHLWGDW GLHDGYHUWHQVLHVHQEHULJWH QRQPLVNHQEDUHSODDVOL NHJHXUKHW'LWLVMDDUOLNVYLU'LH3RVVSDQHHQYDQ GLHKRRJWHSXQWHRPDDQGLH3RVK%UXLGVE\ODHWHEH SODQDGYHUWHQVLHVWHZHUIHQDUWLNHOVWHVNU\I'LWLV DPSHUQHWVROHNNHUDVRPDDQ QWURXHWHEHSODQ 3HWUR*UHHIIHQ0DULD2EHUKRO]HUKHWGLHEH PDUNLQJJHGRHQ$GYHUWHQVLHVYLUGLHWURXE\ODHLV DOW\GPRRLHUHQPHHUNOHXUYRODVDQGHUDGYHUWHQ VLHVYHUDODV'LH3RVVHXLWOHJVSDQHHUVVRSDDU NOHXUYROOHVWUHSHPHWKXOOHWRZHUNZDVWHRRUGLHDG YHUWHQVLHPDWHULDDOJHYHUIKHW +LHUGLHMDDUKHWGLHUHGDNVLHVSDQZHUNOLNYHU JDDQVRHNRPOHNNHUSODDVOLNHVWRULHVXLWWHVQXIIHO $QGULHVYDQGHU+H\GHZDWVHOIHHUVGDDJVGLH VWURSRPGLHQHNNU\KHW0DUWKLHYDQ%HHNYDQ%H OD%HODJDDQXLWYUDRRUGLHNXQVYDQNRHNEDNHQ ²YHUVLHU6\NDQ QSHUIHNWHWURXNRHNEDNHQKDDU VXLNHUILJXXUWMLHVLVZ\GEHNHQG 'HQLVHYDQ%HUJHQKHWZHHUNUHDWLHZHHQEH

NRVWLJEDUHLGHHVYLUGLHWURXGDJJDDQVRHN2RN KRHGLHEUXLGVSDDUKXOOHQDDVWHIDPLOLHNDQEHWUHN RPWHKHOSEHSODQ 0DULHWMLH6WHHQNDPSKHWE\ QWDOHQWYROOHSODDV OLNHPRGHRQWZHUSHUZDWGHHOYDQKDDURSOHLGLQJ LQ,WDOLsRQGHUJDDQKHWJDDQDDQNORS&RULHWKD 6WHHQNDPSKHWVSHVLDDOYLUKLHUGLHE\ODH QSDDU PRGHVNHWVHYLUGLHSHUIHNWHWURXURNJHWHNHQHQV\ JHHRRNUDDGDDQEUXLGHRRUGLHNHXVHYDQ QWURX URN 0DUOHQH9HUPDDNZDWVHOIGHHVGDHPHW QYHU ORRIULQJDDQKDDUYLQJHUVSRJOLJWRHNRPVWLJH EUXLGVSDUHLQRRUGLHQXXWVWHWHQGHQVHHQJLHUHLQ GLHWURXEHGU\I $JWHUGLHVNHUPVZHUN'LH3RVVHSURHIOHVHU &RQQLH/DEXVFKDJQHNOLSKDUGRPWHVRUJGDWGLH WDDOJHEUXLNLQGLHNRHUDQWVHE\ODHVYDQKRRJVWDDQ GHJHKDOWHLV(ONHZRRUGHONHVLQHONHSDUDJUDDI ZRUGQRXNHXULJGHXUJHOHHVYRRUGDWV\WRHVWHP PLQJJHHGDWGLWJHUHHGLVYLUSXEOLNDVLH 1DGDWGLHEHPDUNLQJHQUHGDNVLHVSDQDOKXOOH DGYHUWHQVLHVIRWR VHQEHULJWHRSGLHWDIHOJHSODDV KHWVRUJ'LH3RVVHKRRIXLWOHJNXQVWHQDDU:LOOLH 1HOGDWGDDU QZRQGHUZHUNJHEHXUGHXUDOGLH OHJNDDUWVWXNNHVDDPWHYRHJLQGLHPRRLVWHE\ODH GHQNEDDU*HHQZRQGHUGDW1HODOGLHDIJHORSH WZHHMDDUGLHHHUVWHSU\VJHNU\KHWYLUV\E\ODHVE\ GLH/LPSRSR,QGHSHQGHQW1HZVSDSHUV /L1 VH WRHNHQQLQJVJHOHHQWKHLGQLH(QLQLVGDDUVSH VLILHNPHOGLQJJHPDDNYDQGLH3RVK%UXLGVE\ODH GHXUGLHEHRRUGHODDUV 'LH3RVVSDQVSUHHNGLHKRRSXLWGDWOHVHUV KRSHOHHVSUHWHQ²EHGHUIXLWKLHUGLHE\ODHVDOSXW

8LWJHZHU

',(326 3RVEXV %HOD%HOD

7HO(SRV

GLHSRVPDULD#LFRQFR]D

*UDILNDHQ8LWOHJ

'UXNZHUN

SDDUOFROGVHW ZKHUHSULQWLQJLVSHUVRQDO

+HLGHOEHUJVWUDDW 3URGXFWLRQ3DUN &LW\'HHS 7HO

9ROJ'LH3RVRS

GLHSRVOLQPHGLDFR]D

:HEWXLVWH GLHSRVOLQPHGLDFR]D )DFHERRN 'LH3RV.RHUDQW 7ZLWWHU GLHSRV

',6&/$,0(5 :KLOVWHYHU\HIIRUWZDVPDGHWRHQVXUHWKHDFFXUDF\RIWKH LQIRUPDWLRQFRQWDLQHGLQWKLVSXEOLFDWLRQ8SIURQW(YHQWV7ZR&& FDQQRWEHKHOGUHVSRQVLEOHIRUDQ\LQDFFXUDFLHVRUFKDQJHVWKDWPD\ RFFXUGXULQJWKHFRXUVHRIWKH\HDU 7KH 3RVK%58,' VXSSOHPHQWLVIUHHDQGQRWIRUVDOH7KH UHSURGXFWLRQEURDGFDVWRUVWRULQJLQDUHWULHYDOV\VWHPZLWKRXW SHUPLVVLRQRIDQ\PDWHULDOSXEOLVKHGLQ 3RVK%58,' LVIRUELGGHQ DQGH[SUHVVO\UHVHUYHGWR8SIURQW(YHQWV7ZR&&XQGHUVHFWLRQ  RIWKH6RXWK$IULFDQ&RS\ULJKW$FWDQGDQ\DPHQGPHQW WKHUHRI

326+%58,'%/$'6<


&,4,-64*&8&#36*%4#:-"&505%*&104-J/(30&1

3RVK 

 :DWPDDNMRXWURXGDJ DQGHUV " 7URXNRHNHJHEDNPHWOLHIGH

,J\JVNW]X @NMMRWP ?NW^N

 6RYHHOPHHUDVQHWuQWURXURN 8LWRQVOHVHUVVHIRWRDOEXPV 6RUJYXOGLJHEHSODQQLQJZDWKHOS

 9UNT _JW QN[RWWN[RWP GLHSHUIHNWHYHQXHYLUMRXJURRWGDJ

+[^RM\ XYNMJP $,=h_\X%#$' #,-##´$*-##

?N[\TNRMNWQNRM ^R]\]JUUN[\ NW RMNN\ _R[ SX^ ][X^MJP 7HO ZZZFDVDPHQWRZHGGLQJVFR]D LQIR#FDVDPHQWRZHGGLQJVFR]D 7XVVHQ0RGLPROOH 1\OVWURRP

HQ%HOD%HOD

%/$'6<

326+%58,',GHHVZDW GLHVDNSDV


7(1'(16(

1XXWVWHPRGHJLHUH YLUWURXHV GHXU0DUOHQH9HUPDDN

%UXLGHZRQGHUGLNZHOVRRUGLH QXXWVWHWHQGHQVHZDQQHHUGLWE\ WURXHVNRP³ZDWWHUPRGHVLQ HQZDWWHUPRGHVXLWLV 'LH3RVKHWE\WZHHYDQ9DDOZDWHUVHWURX RQWKDDOSOHNNHJDDQXLWYLQGZDWGHHVGDHJHZLOG E\WURXHVLV 9ROJHQV6RQp0H\HUYDQ%XVKZD*DPH/RG JHPDDNWHJQRORJLHGHHVGDH QEHODQJULNHGHHOXLW YDQHONHWURXH³'LWLVDVRIGDDUPHWHONHWURXH LHWVQXXWE\JHNRPKHW´ 9ROJHQV0H\HULV,QVWDJUDPHHQYDQGLHJH ZLOGVWHGLQJHRPGHHVGDHE\WURXHVWHJHEUXLN ³,QVWDJUDPLV QSURJUDPZDWRS QVHOIRRQJHODDL NDQZRUGHQZDWPHQVHNDQJHEUXLNRPIRWR VWH UHGLJHHU ³'LHEUXLGHQEUXLGHJRPGLQNGDQDDQ Q ZRRUGHQGLHJDVWHJHEUXLNGLWDVKXOOHIRWR VRS ,QVWDJUDPRSODDL2SGLpPDQLHUVNHSGLWGDQGD GHOLN QVRRUWYDQWURXDOEXPYLUGLHSDDUWMLH´ 0H\HUVrGDWSOHNVGDDUYDQGDWGLHEUXLGVSDDU

QIRWRJUDDIPRHWEHWDDORPGLHKHOHDDQGRSGLH RQWKDDOURQGWHKDQJZRUGZHJJRRLEDUHNDPHUDV DVSODDVYHUYDQJHUVJHEUXLN³(ONHJDVZRUGGXV DV PHGHIRWRJUDDI DDQJHVWHOHQGLHYLQJHUVZRUG ZLWZDUPRSGLHNQRSSLHVVRRVZDW VHOILHV HQDQ GHUODZZHGLQJHRSILOPYDVJHOrZRUG´ 7ZHHDQGHURSVLHVLVGLHIRWRRIYLGHRKRNNLH ,QEHLGHJHYDOOHEHVOXLWGLHJDVWHVHOIRIKXOOHGHHO ZLOZHHVYDQGLHSUHWHQPHQVHZRUGQLHVRRVLQ GLHRXGDHLQWDIHOYHUEDQGJHURHSRPIRWR VWH QHHPQLH 0HW QYLGHRKRNNLHZRUG QGLJLWDOHKRsGHILQL VLHYLGHRNDPHUDRS QVWDDQGHUJHSODDVPHW Q VWRHOYRRUGLHNDPHUD*DVWHNDQGDQRSKXOOHHLH W\GYLUGLHJHOXNNLJHSDDUWMLH QERRGVNDSJDDQ ORV'LpERRGVNDSSLHVLVVRRV QODDVWHSUHVHQWZDW GLHSDDUWMLHNDQN\NZDQQHHUKXOOHWHUXJNHHUYDQ GLHZLWWHEURRGDI 9ROJHQV0H\HUPRHWGLHIRWRKRNNLHGHXU Q NUHDWLHZHSHUVRRQEHPDQZRUGZDWJDVWHNDQPR WLYHHURPOHNNHUODIWHZHHV6QDDNVHKRHGHSUXL NHEULOOHHQDQGHUXLWUXVWLQJVZRUGLQ QERNVJH SODDVHQJDVWHZRUGDDQJHPRHGLJRPLHWVDDQWH WUHNHQGDQYLU QIRWRWHSRVHHU³'LHIRWR VZRUG GDGHOLNXLWJHGUXNHQDDQGLHJDVWHJHJHH'LW

'LpODZZHEULOOH LV QDOJHPHQH JHVLJE\%XVKZD *DPH/RGJHRS 9DDOZDWHUW\GHQV WURXHV

ZRUGRRNODWHURS)DFHERRNJHODDLVRGDWDOPDO GDDUQDNDQN\NHQGDDURRUNDQJLJJHO´KHW0H\HU JHVr ³:DWGLHRSPDDNYDQGLHNDSHORINHUNEHWUHI LVGLHPHHVJHZLOGVWHLWHPVGHHVGDH QGRRGJHZR QHKRRLEDDO'LpZRUGGDQDVVWRHOHRIWDIHOVJH EUXLN*HZRRQOLNZRUGGDDU QODSRRUGLHPLGGHO JHJRRLRPVHNHUWHPDDNGDWGLHVWXNNLHVKRRL JDVWHQLHWHYHHOGUXNJHGXUHQGHGLHGLHQVQLH´ 9ROJHQV-HDQUH6FKHHSHUVYDQ0DVKXGX/RGJH RS9DDOZDWHULVVZDUWWDIHOGRHNHGHHVGDHJHZLOG HQLVGDDUPLQSDDUWMLHVZDWQRJZLWRSGLHWDIHOV ZLOKr³'LHSRSXOrUVWHNOHXUHYLUWDIHOYHUVLHULQJV LVSHUVHQVNDNHULQJVYDQSLHQN0HHVWHSDDUWMLHV JHEUXLNRRNIHHWMLHOLJJLHVHQNHUVHRP QKHHUOLNH DWPRVIHHULQGLHVDDOWHVNHS´ 6FKHHSHUVYHUWHOGDWKXOOHRRNEDLHYHUVRHNH YDQEUXLGVSDUHRQWYDQJZDWJUDDJDDQJHVWHHNWH ODQWHUQVLQGLHOXJZLORSVWXXUPDDURPGDWGLH YHOGLQGLH%RVYHOGVRPDNOLNEUDQGSUREHHUKXO OHGLWHHUGHUVRYHUDVPRRQWOLNYHUP\³2QVVWHO HHUGHU QDOWHUQDWLHIYRRUZDDUJDVWH QERRGVNDS

SLHRS QVWXNNLHSDSLHUVNU\IHQGLpZRUGGDQLQ

QEDOORQJHSODDV'LHEDOORQQHZRUGGDQPHWKH OLXPRSJHEODDVHQLQGLHOXJORVJHODDW´ 6FKHHSHUVVrGDWGLHDOJHPHHQVWHWHQGHQVWDQV QDZHHNWURXHVLV³0HHVWHYDQGLHQDDVWHIDPLOLH HQYULHQGHERHNUHHGVYDQGLH9U\GDJPLGGDJDI LQHQGDDUZRUGGDQJHNXLHUWRWGLH6RQGDJZDQ QHHUGLHQDZHHNPHW QRQWE\WDIJHVOXLWZRUG´ 2SEHLGH%XVKZDHQ0DVKXGXLVGLHOXXNVH WHQWYHUEO\I QJHZLOGHRSVLHYLUGLHEUXLGVSDDUVH HHUVWHQDJVDDPDVHJSDDU

-HDQUH6FKHHSHUVVWDDQ YRRU0DVKXGX/RGJHRS 9DDOZDWHUVHRQWKDDOVDDO

326+%58,'%/$'6<


0DUWKLHYDQ%HHN YDQ%HOD%HOD KHWRRUGLHMDUHGLH NXQVYDQNRHNEDNWRW QXZHKRRJWHVJHQHHP

%/$'6<

326+%58,'
%(63$5,1*HQ,'((6

%HNRVWLJEDUH

LGHHV YLUGLHJURRWGDJ GHXU'HQLVHYDQ%HUJHQ

+\KHWJHYUDHQM\KHW´MDµJHVr1RXOrGLHJURRWGDJYRRUPDDUGLpRRP EOLNYDQHNVWDVHOHLYLQQLJWRW QDQWLNOLPDNVYDQDQJVHQSDQLHNZDQWGLWLV G~~URPYDQGDJWHWURXHQM\ZRQGHULQKRSHORVHGHVSHUDDWKHLGRIM\WHYUH GHVDOPRHWZHHVRPVRPPHUYRRUGLHODQGGURVWHWURXHQGDDUQDYLUQDDV WHYULHQGHHQIDPLOLHNRIILHHQEHVNXLWMLHVE\GLHKXLVWHEHGLHQ 'LHDOWHUQDWLHILVRPWHN\NRI QSHUVRRQRSV\RI KDDUVNUDOHLQNRPVWHYLU QOHQLQJE\GLHEDQNVDO NZDOLILVHHUHQGDQYLUDOW\GGDDUDDQDIWHEHWDDO 5DDLZDW"0HW QELHWMLHYHUEHHOGLQJHQNUHDWLZL WHLWNDQpQLJLHPDQGKXOWURXGDJVSHVLDDOPDDN'LH JHKHLP"+RXGLWHHQYRXGLJ 'LH3RVKHW QELHWMLHJDDQURQGVQXIIHORPWHKHOS PHWRXOLNHLGHHVYLU QEHNRVWLJEDUHWURXH+LHULV Q SDDUEDVLHVHZHQNH :HQNHHQ1RRLQpWQDDVWHIDPLOLHHQYULHQGH² Q NOHLQHUWURXHLVVRPVEDLHPHHUSHUVRRQOLNHUHQGLH EUXLGVSDDUNDQW\GHQVGLHRQWKDDOVDDPPHWiOPDO NXLHUVRQGHURPLHPDQGWXVVHQGLHVNDUHPLVWHN\N RIDIWHVNHHS :HQNWZHH0DDNJHEUXLNYDQKXOSPLGGHOV 6SDQIDPLOLHHQYULHQGHLQRPWHKHOSZDDUKXOOH NDQ²RIGLWPHWGLHYRRUEHUHLGLQJYDQNRVLVRI RPGLHWURXURNWHPDDN :HQNGULH6SDQGHHUGLHPLQLPXPHQPDDN VR YHUPRRQWOLN JHEUXLNYDQZDWUHHGVLQEHVLWLVRP GLHNHUNHQRIWURXORNDDOWHYHUIUDDL

*HHVR QELHWMLHNDUDNWHUDDQ QHHQYRXGLJH WURXURNPHW QJURRWVWULNDJWHU

.\NQHWKRHVW\OYRONDQ QERQGHOJHGURRJGH NRULQJJDUHDVUXLNHUO\N

%/$'6<

326+%58,'/DDWJDVWHERRGVNDSSLHVRSURQGHNOLSSH VNU\IZDWLQJODVEDNNHJHErUHNDQZRUG

,GHHVRPWURXHVVSHVLDDO GRJEHNRVWLJEDDUWHPDDN Â&#x2021; Q(HQYRXGLJHVQLWYLU QWURXURNNDQQHWVRVW\OYRO O\N$NVHQWXHHUGLHURNPHWHHQGHWDLOZDWXLWVWDDQ VRRV QJURRWVWULNDJWHUDDQGLHURNRPNDUDNWHUWH JHHRI QEORPLQGLHKDUH Â&#x2021;*HEUXLN QERQGHOJHGURRJGHNRULQJJDUHRIYDUV YHOGEORPPH VDDPJHELQG DVUXLNHU Â&#x2021;+DQJERQGHOVNOHXUYROOHEORPPH PHWJUDVOLQWRI WRXVDDPJHELQG ODQJVHONHWZHHGHVWRHODOODQJVGLH SDDGMLHQDGLHNDQVHORIVWURRLURRVRIEORPEODUHDO ODQJVGLHSDDGMLHRPNOHXUWHJHH Â&#x2021;*HEUXLNU\VDVFRQIHWWL,QGLHRXGDHZDVGLWDOJH PHHQRPU\VYLUKLHUGLHGRHORRNWHJHEUXLN Â&#x2021;5DQJVNLNGURsYHOGEORPPHLQJODVERWWHOVDVWDIHO YHUVLHULQJVHQWHHNHUVLHVKLHUHQGDDURPOLJ HQ NOHXU DDQGLHWDIHOVWHJHH Â&#x2021;,QGLHSOHNYDQ QJDVWHUHJLVWHUODDWGLHJDVWH ERRGVNDSSLHVRSKRXWEORNNLHVRIURQGHNOLSSHVNU\I ZDWLQJODVYDVHRIEDNNHJHErUHHQHONHGDJJHVLHQ NDQZRUG Â&#x2021;.RVWDIHOVNDQNUHDWLHIJHGHNZRUGPHW QVPDDNOL NHYLQJHUHWHHQSRHGLQJGLWLVQLHQRGLJRPGXLVHQ GHUDQGHDDQNRVWHVSDQGHHURPDOPDOVHPDHYRO WHNU\QLH Â&#x2021; Q 3LHNQLHNRQWKDDO LV QEDLHRRUVSURQNOLNHLGHH YLU QEXLWHOXJWURXHPHWNRPEHUVHRQGHUGLHERPH RRUGLHJUDVSHUNRRSJHJRRLLQVWHGHYDQWDIHOVHQ

%LQG QVWULQJOHsEOLNNLHVDJWHUDDQGLHWURXNDU QHVKXOOHLQGLHRXGDHJHGRHQKHW VWRHOHHQ QSLHNQLHNPDQGMLHPHWHHWJRHGHQ QERW WHOZ\QRSHONHNRPEHUV Â&#x2021;1iGLHWURXHVDPHODOGLHIRWR VZDWJDVWHJH QHHPKHWLQHQPDDN QYUROLNHWURXDOEXPGDDUYDQ Â&#x2021;:DQQHHUGLHXLWQRGLJLQJVXLWJHVWXXUZRUGODDW Q O\QWMLHRQGHUDDQRRSYLU QOLHGMLHYHUVRHN6RGRHQGH NU\GLHEUXLGVSDDU QLGHHZDDUQDKXOJDVWHJUDDJZLO OXLVWHUHQGLHJDVWHVDORSJHZRQGHUDDNZDQQHHUGLp OLHGMLHVVSHHO Â&#x2021;:DQQHHUGLHKHLOGURQNLQJHVWHOZRUGSODDVPHON HQNRHNLHVRSGLHWDIHOVYLUGLHNLQGHUVRPVDDPRS WHNOLQN Â&#x2021;,HWVSUHWYLUJDVWHRPDDQWDIHOWHGRHQ/DDWKXOOH

QO\VLHYDQDGYLHVLQYXOVRRVE\YRRUEHHOG:DW PRHWRQVRQVNLQGHUVHHQGDJQRHP":DWLVGLH URPDQWLHVVWHSOHNRPWHEHVRHN":DWLVMRXDGYLHV YLU QJHOXNNLJHKXZHOLN":DWLVMRXPRRLVWHKHULQ QHULQJYDQRQV"


%DVLHVHVQLWWH YDQURNNH

-RQJRQWZHUSHU

JHHUDDGRRU

GHXU 0DULHWMLH 6WHHQNDPS

752852..( &RULHWKD6WHHQNDPSLV QMRQJPRGHRQWZHUSHU ZDWRS0RRNJRSKRQJZRRQDJWLJLV 'LH3RVKHWE\KDDUJDDQLQORHURPUDDG WHYUDRRUGLHWURXPRGHVYDQYDQGDJ

326+%58,'%/$'6<


752852. 6WHHQNDPSKHWLQLQ)ORUHQFH,WDOLs Q PRGHRQWZHUSNXUVXVE\3ROLPRGDYROWRRLHQLQ KDDU%DFFDODXUHXV$WULXP %$ JUDDGLQ PRGHRQWZHUSE\GLH'HVLJQ6FKRRO6RXWKHUQ $IULFDLQ3UHWRULDYHUZHUI6\HQ QYULHQGLQKHWLQ 0HLYDQMDDU QNXQVNDIHH)DVKLRQ$UW&RIIHH6WX GLRRS0RRNJRSKRQJJHRSHQZDDUV\NUHDWLHZH NXQVNODVVHDDQELHGHQKDDURQWZHUSHGRHQ 9ROJHQV6WHHQNDPSLVGDDUGHHVGDHQLHUHJWLJ PHHUEDLH³PRHWV´HQ³PRHQLHV´YLU QWURXHQLH HQVRRVGLH(QJHOVHJHVHJGHOXL³(YHU\WKLQJ JRHV´ ³'LHEHODQJULNVWHRPWHRQWKRXLVGDWDOPDO ZDWM\NHQGDDUJDDQZHHVHQM\ZLOQLHKrGDWWDQ QLH6DQQLHKHHOGDJMRXNRUWURNNLHPRHWDIWUHNRI YLUMRXZ\VGDWM\DOMRXEDWHVLQSOHNPRHWNU\ ZDQWDOOHVLVVLJEDDUQLH6yYRRUM\GDDUGLH

'LWLVJODGQLHYLUGLHEUXLGZDWDOGLHHNVWUDJH ZLJYRRUKDDUWURXHYHUORRUKHWQLH+LHUGLHURN Z\VHONHNXUZHYDQMRXO\I ³(PSLUHVW\O²KLHUGLHURNNHVHURPSNRPQHW RQGHUGLHERUVWHHQORRSYORHLHQGQDRQGHU'LWLV

QPHHULQIRUPHOHURNHQDVM\EHSODQRPLQ QWUR SLHVHRPJHZLQJWHWURXLVGLWSUHVLHVZDWVDO ZHUN*HEUXLNVDJWHYORHLHQGHODS ³9LQWDJHJHwQVSLUHHUGHWURXURNNH²GLWNDQ HQLJLHWVZHHVYDQWRWWZLQWLJMDDUYRRUQRX $VM\ QCVPHLVLHYDQKDUWLVNLHVGDQLHWV VRRVZDW*UDFH.HOO\JHGUDKHW²LHWVPHWEDLH NDQWZDWVW\OYROLVHQZDWDOW\GLQGLHPRGHVDO ZHHV ³0\ODDVWHZHQNLVRPPRRLWHEHVLQRRUGLH ODSZDWM\NLHV²ODSLVGXXUHQM\ZLOQLH QIRXW PDDNQLH.\NQDLHWVZDWUHHGVJHERUGXXULV

9ROJHQV6WHHQNDPSLVGDDUGHHVGDH QLHUHJWLJPHHUEDLH§PRHWV¨HQ §PRHQLHV¨YLU QWURXHQLHHQVRRV GLH(QJHOVHJHVHJGHOXL

´(YHU\WKLQJJRHVµ

+RZWR5HF\FOH DQG5HXVH<RXU :HGGLQJ*HDU $)7(5<285:('',1*<28 0,*+7:$1772.((3$)(: 63(&,$/,7(067+$7+$9( 6(17,0(17$/9$/8(72 <28%87$)7(5<28+$9( 63(177+286$1'621 7+52:,1*7+(3(5)(&7 :('',1*'$<:(7$.($ /22.$7+2:<28&$15( &<&/(255(86(620(2) <285:('',1**($5

+DYHD&DWFK8S2YHU&DNH ,I\RXKDYHEHHQOHIWZLWKPRUHVOLFHV RIZHGGLQJFDNHRUZHGGLQJFXS FDNHVWKDQ\RXFDQLPDJLQHZK\QRW XVHLWDVWKHSHUIHFWH[FXVHWRKDYHD FDWFKXSZLWKWKRVHIDPLO\DQG IULHQGVWKDW\RXPD\KDYHQHJOHFWHGD OLWWOHLQWKHUXQXSWR\RXUZHGGLQJ GD\

*LYH<RXU:HGGLQJ'UHVV D0DNHRYHU :K\QRWKDYH\RXUZHGGLQJGUHVV VKRUWHQHGWRJLYHLWDZKROHQHZ OHDVHRIOLIH2ULI\RXFDQ WEHDUWKH WKRXJKWRIFXWWLQJ\RXUSHUIHFWGUHVV ZK\QRWVDYHLWWRKDQGGRZQWR\RXU IXWXUHGDXJKWHUVRWKDWVKHFDQZHDU LWWRKHURZQZHGGLQJ

'\H<RXU6KRHV 2QHRIWKHHDVLHVWLWHPVWRUHXVHLV \RXUZHGGLQJVKRHV,I\RXFKRVHWR KDYHLYRU\RUZKLWHVKRHVWKHQWKHVH FDQHDVLO\EHG\HGWRDQ\FRORXU\RX OLNH

6HOO<RXU'HFRU &RULHWKD6WHHQNDPSVHNUHDWLHZHYLQJHUVVWXLWYLUJHHQXLWGDJLQJQLH

 VURNNLHVHSUHQWMLHJDDQDIVWRIKLHULV Q SDDUZHQNH ³*DDQGRHQHHUVWHQVQDYRUVLQJYRRUGDWM\RS

QURNRISDWURRQEHVOXLW.\NHHUVZDWWHUVLOKRHsW MRXGLHEHVWHVDOSDV ³%DOURN²KLHUGLHSDWURRQKHW QEDLHYROZ\H URPSHQSDVJHZRRQOLNPHHVWHYURXHEHKDOZHDV M\EDLHNRUWHQNOHLQJHERXLVGLWPDJMRXGDONOH ZHQGLJLQVOXN'LH$O\Q QRXSDVVHQGHERO\ILH PHW QURPSZDW QNOHLQELHWMLHXLWNORNYDQDIGLH PLGGHORP Q$O\QYRUPWHJHHZHUNJRHGYLU HQLJHILJXXUYHUDODVM\GDDUGLHKHXSHHQEHQHZLO ZHJVWHHN ³6NHGHURN³VKHDWK´²KLHUGLHVW\OLVYLULH PDQGZDWEDLHVODQNLVHQJODGQLHVNDDPLVQLH

NDQWFKLIIRQHQGDQEHODQJULN²GLHNOHXU ³'LHRPJHZLQJHQRPVWDQGLJKHGHJHNRPEL QHHUPHWMRXVPDDNVDOEHSDOHQGZHHVYDQMRX NHXVHV9LU QEDLHIRUPHOHWURXHVDOYORHUOHQJWH JHSDVZHHV0HHULQIRUPHHO QNRUWHUURNVRQGHU

QVOHHS$VM\LQGLHZLQWHUWURXPRHWOLHIVQLHGLH NDDOVWHOLJVWHODSNRRSQLH²GLHNDQVGDWM\JDDQ YHUNOXLPLVJRHG ³9LUWUDGLVLRQHOHWURXHVLVGLWPDDUJHZRRQOLN

QZLWWURXURNPDDULQYDQGDJVHW\GLVGLWJODG QLH QPRHWQLH-\NDQHQLJHDQGHUNOHXUNLHVZDW MRXYHONOHXUVDONRPSOLPHQWHHU*HZLOGHNOHXUH YLUKHGHQGDDJVHWURXHVLVZLWURRPOLJWHURRV SLHQNMDNDUDQGDSHUVNUXLVHPHQWJURHQLYRRU VDOPVDJWHEUXLQHHQSDVWHOOH´

'R\RXUHDOO\QHHGJODVVYDVHV" :K\QRWVHOOVRPHRI\RXUZHGGLQJ GHFRURQOLQHDQGOHWVRPHRQHHOVH XVHLWWRFUHDWHWKHLURZQGUHDP ZHGGLQJ

0DNHWKH0RVWRI<RXU %ULGDO-HZHOOHU\ *HW\RXUPRQLHVZRUWKIURP\RXU EULGDOMHZHOOHU\E\ZHDULQJLWRQ VSHFLDORFFDVLRQV,W·VHDV\WRHQGXS SXWWLQJLWDZD\IRUVDIHNHHSLQJDQG IRUJHWWLQJDERXWLWVRPDNHD FRQVFLRXVHIIRUWWRZHDULWRQVSHFLDO RFFDVLRQVDQGPD\EHHYHQDQQL YHUVDULHV ZZZKLWFKHGFR]D

%/$'6<

326+%58,'
7528DOEXP

'LHPRRLVWHGDJ 3RVK%UXLGKHWELHWMLHLQ·QSDDUQXXWJHWURXGH SDDUWMLHVVHWURXDOEXPVJDDQURQGNUDS HQRSKLHUGLHSUDJWLJHIRWR VDIJHNRP

2XG:DUULH1DQ GRHQ1DVWDVMD 2EHUKROVWHULVRS 6DWHUGDJ 0DDUWRSGLH SODDV9ODNODDJWH EXLWH%HOD%HOD GHXU:HVVHO+DUW PDQQJHWURXG'LH HJSDDUVHWURXH ZDV QNODVVLHNH SODDVWURXHPHWGLH VHUHPRQLHZDWLQ GLHERVJHKRXLVHQ GLHRQWKDDOLQ Q VWRRU'LHHJSDDU YHVWLJKXOOHRS %HOD%HOD

-DQHW0D\QHVGRJ WHUYDQ'RQDOGHQ $GULH0D\QHVLV RS6DWHUGDJ 0DDUWLQGLHKX ZHOLNEHYHVWLJPHW $OIUHG-RUGDDQ VHXQYDQ&RUULHHQ (XQLFH-RUGDDQHQ NOHLQVHXQYDQ $OIUHG-RUGDDQYDQ 7XLQWXLVWHRS%HOD %HOD'LHHJSDDU YHVWLJKXOOHLQ3UH WRULD

-DFRHQ,VDEHOOD /RXZLVRS6DWHU GDJ0HLE\GLH (XSKRULD JKROIODQGJRHGEXL WH0RRNJRSKRQJ JHWURXG'LHVDQ JHU5LFN\)DEHU KHWE\KXOWURXHJH VLQJ+\LVGLH EURHUYDQ,VDEHOOD ,VDEHOODLVYDQ 9DDOZDWHUDINRP VWLJHQ-DFRYDQDI 5RHGWDQ'LHHJ SDDUYHVWLJKXOOH RS9DDOZDWHU

326+%58,'%/$'6<


%HSODQQLQJ YLUMRXVSHVLDOHGDJ

PDDQGHYRRUDI 'HHOGLHQXXVYDQMXOYHUORZLQJPHWIDPLOLHHQYULHQGH %HVOXLWRSWURXGDWXP %HVOXLWZDWMRXEHJURWLQJLV

'RHQGLWVHOIEHJURWLQJ %HVNU\ZLQJ 2179$1*6 .RV 'UDQN 7URXNRHN +XXUYDQSHUVHHO 'LHQVIRRL +XXUYDQHHWJHUHLHQV 'HNRU 0XVLHN *HVNHQNHYLUJDVWH $QGHU

%HVSUHHNSOHNYLUVHUHPRQLH %HVSUHHNSOHNYLURQWKDDO +XXUWURXEHSODQQHU %HVSUHHNGLHJDVWHO\V .LHVWHPDYLUEUXLORI 6S\VHQLHULQJ )RWRJUDDI 9LGHRJUDDI %ORHPLVWH *ULPHULQJHQKDDUVWLOHULQJ 0XVLNDQWHYLUVHUHPRQLHHQRQWKDDO %HVWHOWURXURNVOXLHUVNRHQHHQE\EHKRUH

PDDQGHYRRUDI %HVWHOSDUW\WMLHGUDJHQVWURRLMRQNHUXLWUXVWLQJV %HVSUHHNHQLJHKXXUWRHUXVWLQJ %HVWHOGLHWURXNRHN %HVWHOVNU\IEHKRHIWHVHQYHUVLHULQJVYLUWURXGDJ %HVSUHHNSOHNYLUZLWWHEURRG

'5$* 7URXURN 6OXLHUNRSVWXNHQV -XZHOLHUVZDUH 6NRHQH .RXVEDQG %\NRPVWLJKHGH 6WURRLPHLVLHV 6WURRLMRQNHUV %ORPPHPHLVLHV $QGHU

%HVSUHHNYHUYRHUQDNHUNHQRQWKDDO %HVSUHHNDNNRPPRGDVLHYLUJDVWH +HULQQHUJDVWHYURHJW\GLJYDQGLHWURXGDJ

PDDQGHYRRUDI

)272*5$),( )RWRJUDDI 9LGHRJUDDI $OEXP $QGHU

)LQDOLVHHUGLHJDVWHO\V 6(5(021,( .HUN.DSHO )RRLYLUWURXEHSODQQHU 0XVLHN 6NU\IEHKRHIWHVYHUVLHULQJV %ORPPH &RQIHWWL +XXUYDQWURXPRWRU $QGHU

)LQDOLVHHUGLHVS\VNDDUW )LQDOLVHHUGHNRU )LQDOHDDQSDVYDQWURXURN 6NU\IWURXEHORIWHVQHHU .RRSJHVNHQNHYLUJDVWH .RRSWURXULQJH 3RVGLHWURXXLWQRGLJLQJV

PDDQGYRRUDI 0DDNVHNHUYDQHQLJHSHUPLWWH .RRSJHVNHQNHYLUPHNDDU %HVOXLWRSJDVWHERHN )LQDOLVHHUWURXSURJUDP +DUHHQJULPHHUSURHIORSLH

)LQDOHZHNHYRRUWURXGDJ +DDOYDQWURXURN +DDOYDQVWURRLPHLVLHHQVWURRLMRQNHUXLWUXVWLQJV )LQDOLVHHUJDVWHO\V 6NU\IWRHVSUDNH 'UXNHQXLWJHHYDQVNHGXOHVYLUWURXGDJ

%/$'6<

326+%58,'$/*(0((1 7URXULQJH *HVNHQNYLUEUXLG *HVNHQNYLUEUXLGHJRP *HVNHQNHYLUVWURRLPHLVLHV *HVNHQNHYLUVWURRLMRQNHUV :LWWHEURRG $QGHU 6.221+(,' *ULPHULQJYDQEUXLG 0DQLNXXU3HGLNXXU 0DVVHULQJ +DUH $QGHU

*HVNDWWH EHJURWLQJ

:DUH EHJURWLQJ


)DUPVWHDG  %(/$%(/$

“¡Š——Ž¤¡œ¦‹Žšœ“‘’ŽŽထ ‹—œ˜˜ŽŠ£œœ– ¨Ž¡’¦¡“š‘¨Šš¤ŠŽ—œŽ–Žထ £¤œŽ—œœ¡¤¡Ž–£Ž—£ŽšœšŽ¡‹œ¡Ž

WRORYH DQG WRFKHULVK

WLOOGHDWKGRXVSDUW

WDQ\DPRWN 0$18)$&785,1*-(:(//(56 dĞů͗ϬϭϰϳϯϲϱϴϳϮͬ^Ğů͗ϬϴϯϳϱϬϬϳϲϬ͘ͲƉŽƐ͗ƚĂŶLJĂŵŽƚŬΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

326+%58,'%/$'6<


:HHVJHUXV9DNDQVLHRRUG'DPODSD 0RGLPROOH 1\OVWURRP

.RPEHVRHNRQV'$0/$3$HQEHOHHIGLHZDUPDWPRVIHHUZDWGLWXLWVWUDDOPHWYULHQGHOLNH SHUVRQHHOHQELOOLNHNRVWHVZDWGLWGLHLGHDOHORNDDOYLUXVSHVLDOHGDJPDDN

3$..(75SHUYROZDVVHQHZDWGLHYROJHQGHLQVOXLW Â&#x2021;JDQJPDDOW\GÂ&#x2021;WDIHOVÂ&#x2021;VWRHOHÂ&#x2021;WDIHOGRHNHÂ&#x2021;VWRHORRUWUHNVHOVÂ&#x2021;HHWJHUHL

'DPODSDKXXU5

6SHVLDOHDDQERGYLU-XQLH6HSWHPEHU %(635((.87528(,1',e7<'3(5.(1.5<$)6/$* 23',(+8859$1'$0/$3$(1$)6/$*238(7(

2QWKRXD V GLpDGYHUWVHEOLHIRP WRRQPHWE HQVLHWH RPWHNZ HVSUHNLQJ GLHVSHVLDDOLILVHHUYLU OHDDQERG 7HUPHVHQYRRUZDDUGHVJHOG

.RQWDN&RUDYLUYULHQGHOLNHHQRQGHUVWHXQHQGHGLHQVLYPXWURXUHsOLQJVE\

0SJHJOBMMZBGJMNTFU /FFUIMJOHTQMBDFXBTCVJMUBTBCVTIWFMEUSBJOJOHGBDJMJUZGPS%S,PCVT/FFUIMJOH BOEUIF4PVUI"GSJDBO$SFBUJWJUZ'PVOEBUJPOBOEIBTCFFOGVMMZPQFSBUJPOBMTJODFUIFNJET 0WFSUIFZFBSTXFIBWFCFFOCPNCBSEFECZQPTJUJWFBOEFODPVSBHJOH DPNNFOUTGSPNPVSWJTJUPSTBOEEFMFHBUFTSFHBSEJOHUIFOBUVSBMCFBVUZ USBORVJMTFUUJOHBOENBHOJGJDFOUWJFXTTPXFGJOBMMZEFDJEFEUPUSBOTGPSN PVSMJUUMFTVCUSPQJDBMXPOEFSJOUPBWFOVFGPSPUIFSTUPFOKPZ 8FTQFDJBMJTFJOIPTUJOHCFBVUJGVMCVTIWFMEXFEEJOHTGPSVQUP QFPQMFBOEPGGFSPOTJUFBDDPNNPEBUJPOGPSQFPQMF SPPNT 

1MFBTFDPOUBDUVTGPSBOJOEFQUIEPDVNFOUXJUIQSJDFTBOEEFUBJMFEJOGPSNBUJPO /XFLQGD1HHWKOLQJ&HOO2IILFH(PDLOOXFLQGDQHHWKOLQJ#JPDLOFRPZZZQHHWKOLQJVSODFHFRP

%/$'6<

326+%58,'
1 3 0 ' & 4 4 * 0 / " -

+$,5&$5( 0$.(83

/"*-#&"65:

4611-*&4

352)(66,21$/ 1$,/ %($87< 6833/,(6 /XQD5RDG %HOD%HOD 7(/

(XJHQH6WHUFN[ 5RQD5RRV 352)(66,21$/

(.14'6*# 5 %ORPPHYLUVSHVLDOHJHOHHQWKHGH .RQWDNRQVJHUXV

12:,1%(/$%(/$

5HWKD3ULQVORR 5HWKD2RVWKXL]HQ UHWKDSULQVORR#JPDLOFRP

:LOM\LQRQVYROJHQGHXLWJDZH

&857$,16Â&#x2021;%/,1'6Â&#x2021;$:1,1*6

&GEQVKSWG+PVGTKQTɬ Â&#x2021;*RUG\QH Â&#x2021;%OLQGHUV$OXPLQLXPKRXW YHUWLNDOHHQUROEOLQGHUV Â&#x2021;6RQVNHUPV$ZQLQJV $OXPLQLXPHQPDWHULDDO Â&#x2021;9HLOLJKHLGVGHXUH Â&#x2021;6WRIIHULQJ Â&#x2021;%HGGHJRHGGHXUJHVWLNWHGHNHQV EHGNRSVWXNNHHQYHOHPHHU &KULVWHOOH6Q\PDQ VRVFRXQWU\#DEVDPDLOFR]D

DGYHUWHHU" +HWM\GLHUHJWHSURGXNRIEHVLJKHLG ZDWVDOEDDWYLQGE\3RVK%UXLG" $GYHUWHHUMRXGLHQVWHRISURGXNWHLQKLpUGLp XQLHNHE\ODHZDWVSHVLILHNPLNRSDOOHSDDUWMLHV ZDWGLHNQRRSELQQHNRUWJDDQGHXUKDDN

3RVK%UXLGVHYHUVSUHLGLQJGHN QZ\HJHELHGYDQ GLH:DWHUEHUJVWUHHNHQZRUGRRNYHUVSUHLGHXU GLH/L1JURHS .RQWDN0DULD2EHUKRO]HU 'LH3RV

 HSRVGLHSRVPDULD#LFRQFR]D

326+%58,'%/$'6<


PoshBruid 2014  

PoshBruid 2014: die pos,the beat,nuus,news,misdaad,crime,sport,skool,schools,vaalwater,naboomspruit,mookgophong,nylstroom,modimolle,warmbad,...

Advertisement