Page 1

CAO OÁC CAÊN HOÄ NGOÏC LAN PHÖÔØNG PHUÙ THUAÄN, QUAÄN 7, TP.HCM

Ñoàng chuû ñaàu tö

Vò trí ñaéc ñòa - kieán truùc hoaøn haûo


“Nhö moät ñoùa hoa ngaùt höông taïi trung taâm Quaän 7, Cao oác caên hoä Ngoïc Lan quy tuï moïi öu ñieåm veà vò trí, khoâng gian, kieán truùc, tieän ích ñeå trôû thaønh moät nôi an cö hoaøn haûo.”


CHỢ BẾN THÀNH

KHU CHẾ XUẤT TÂN THUẬN

QUẬN 2

QUẬN 1

4K

M

CẦU TÂN THUẬN

KÊNH TẺ

HUỲNH TẤN PHÁT

NGUYỄN THỊ THẬP

P CẦU

KHU NAM LONG

ĂN NV

Y

Ễ UY

NG

KHU BIỆT THỰ CAO CẤP

BV Q.7

FV HOSPITAL

NGUYỄN VĂN LINH

CHUNG CƯ NGỌC LAN

ận Phú Thu PHÚ THUẬN

ĐÔ THỊ PHÚ MỸ HƯNG 2 KM

THPT NGÔ QUYỀN

Đào Trí

Gò Ô Môi

INTERNATIONAL SCHOOL

MỸ

CÔNG VIÊN MŨI ĐÈN ĐỎ

Cao oác caên hoä Ngoïc Lan naèm trong quaàn theå caùc khu daân cö phöôøng Phuù Thuaän, Quaän 7, moät trong nhöõng khu vöïc coù toác ñoä ñoâ thò hoùa vaø phaùt trieån nhanh, ñeïp, beàn vöõng nhaát cuûa Thaønh phoá. Döï aùn lieàn keà vôùi khu ñoâ thò Phuù Myõ Höng, khu daân cö Phuù Myõ, khu bieät thöï Taán Tröôøng, khu Ñoâ thò thöông maïi dòch vuï Nam Long, taïo neân quaàn theå khu daân cö phaùt trieån vaø saàm uaát. Ngoaøi ra, döï aùn toïa laïc gaàn truïc ñöôøng Nguyeãn Vaên Linh, Huyønh Taán Phaùt neân vieäc giao thoâng ñi laïi ñeán caùc Quaän 1, Quaän 4, Quaän 5, Quaän 6, Quaän 8, Bình Chaùnh, Nhaø Beø raát thuaän tieän. Ñaëc bieät caàu Phuù Myõ vöøa hoaøn thaønh seõ laø maïch maùu kinh teá, giao thoâng quan troïng noái lieàn vôùi Trung taâm Ñoâ thò môùi Thuû Thieâm (quaän 2), quaän 9 vaø caùc khu vöïc kinh teá troïng ñieåm Ñoâng Nam Boä, môû ra nhieàu trieån voïng phaùt trieån kinh teá cho cö daân sinh soáng nôi ñaây.


VÒ TRÍ TIEÀM NAÊNG “Moät trong nhöõng yeáu toá quan troïng khi löïa choïn choã ôû laø vò trí.”

MOÂI TRÖÔØNG XANH

QUAÀN THEÅ ÑOÂ THÒ

GIAO THOÂNG THUAÄN LÔÏI


KIEÁN TRUÙC HIEÄN ÑAÏI - THOÂNG THOAÙNG Cao oác caên hoä Ngoïc Lan ñöôïc thieát keá thoâng thoaùng, ñaûm baûo khoâng gian xanh maùt.

Vieäc ñaûm baûo an toaøn cho daân cö sinh soáng luoân ñöôïc ñaët leân haøng ñaàu taïi Cao oác caên hoä Ngoïc Lan. Döï aùn ñöôïc thieát keá bôûi chuyeân gia nöôùc ngoaøi vôùi keát caáu coâng trình vöõng chaéc, öùng duïng coâng ngheä xaây döïng hieän ñaïi neân cao oác chòu ñöôïc ñoäng ñaát 7 ñoä richter. Ñaëc bieät, neàn moùng coâng trình do nhaø thaàu noåi tieáng cuûa Phaùp Bachy Soletance thi coâng. Ngoaøi ra, heä thoáng an toaøn chaùy noå, thoaùt hieåm ñöôïc thieát keá chuyeân nghieäp, ñaûm baûo an toaøn. Hình khoái kieán truùc cuûa cao oác caên hoä Ngoïc Lan coù theå haïn cheá aùnh saùng tröïc tieáp vaøo caên hoä nhöng laïi taän duïng ñöôïc nguoàn saùng töï nhieân vaøo moïi vò trí coâng trình. Hôn theá nöõa, cö daân Ngoïc Lan coøn ñöôïc taän höôûng caùc caûnh quan thieân nhieân trong laønh xung quanh nhö coâng vieân sinh thaùi Muõi Ñeøn Ñoû, doøng soâng Saøi Goøn thô moäng. Ñaây laø neùt ñaëc tröng noåi baät cuûa döï aùn Cao oác caên hoä Ngoïc Lan maø hieám khu daân cö naøo coù ñöôïc.


TIEÄN ÍCH VÖÔÏT TROÄI Khoâng gian soáng tieän lôïi, phuïc vuï ñaéc löïc cho cuoäc soáng vaø coâng vieäc cuûa moãi ngöôøi.

COÂNG VIEÂN

TRÖÔØNG HOÏC - NHAØ TREÛ

HOÀ BÔI - SAÂN THEÅ THAO

Cao oác caên hoä Ngoïc Lan ñöôïc xaây döïng vôùi nhöõng tieän ích ñaûm baûo moâi tröôøng soáng phong phuù vaø thuaän tieän nhaát. Döï aùn coù khoâng gian daønh cho khu vöïc sinh hoaït coäng ñoàng, nôi vui chôi mua saém coâng coäng nhö hoà bôi, nhaø haøng, trung taâm theû ATM… Beân caïnh ñoù, caên hoä döï aùn Ngoïc Lan coøn ñöôïc taän höôûng nhieàu tieän ích hieän ñaïi töø khu vöïc laân caän nhö tröôøng hoïc caáp I/II/III, nhaø treû, Beänh vieän Quaän 7, Beänh vieän Phaùp Vieät, Ñaïi hoïc RMIT, coâng vieân, ngaân haøng, khu nghæ döôõng, caùc khu ñoâ thò môùi… Cö daân Ngoïc Lan seõ caûm nhaän ñöôïc moät khoâng gian soáng tieän lôïi, phuïc vuï ñaéc löïc cho cuoäc soáng vaø coâng vieäc cuûa moãi ngöôøi.


Khu giaûi trí

5

Hoà bôi Nhaø haøng Quaày bar & Hoà Bôi Khu göûi xe Khu bieät thöï cao caáp Tröôøng maãu giaùo

5

Tröôøng tieåu hoïc


CUOÄC SOÁNG AN TOAØN - TIEÄN NGHI

Ngoïc Lan naâng niu töøng khoaûnh khaéc cuoäc soáng vôùi nhöõng tieän nghi toái öu ñeå baïn caûm nhaän ñöôïc giaù trò cuoäc soáng hoaøn haûo trong töøng phuùt giaây.

Khoâng chæ an taâm veà möùc ñoä an toaøn, cö daân Cao oác caên hoä Ngoïc Lan coøn ñöôïc taän höôûng heä thoáng thieát bò tieän nghi vaø chuyeân nghieäp. Toaøn boä Cao oác caên hoä ñöôïc trang bò heä thoáng 5 thang maùy toác ñoä cao, heä thoáng theû töø nhaän dieän, heä thoáng camera, wifi…, taïo khoâng gian soáng tieän nghi vaø hieän ñaïi.


NOÄI THAÁT SANG TROÏNG Nôi gaëp gôõ thaân tình Cao oác caên hoä Ngoïc Lan khaúng ñònh giaù trò vöôït troäi vôùi heä thoáng caên hoä ñöôïc boá trí tieän nghi vaø sang troïng. Chung cö coù caùc loaïi caên hoä 1 phoøng nguû, 2 phoøng nguû, 3 phoøng nguû vaø penthouse vôùi dieän tích töø 53 – 204 m2, ñaùp öùng nhu caàu ña daïng cuûa khaùch haøng. Noäi thaát caên hoä ñöôïc thieát keá haøi hoøa, baøi trí tieän nghi, theå hieän söï sang troïng vaø hieän ñaïi ôû taát caû caùc phoøng. Chuû nhaø coù theå töï haøo khi troø chuyeän vôùi baïn beø, ngöôøi thaân trong phoøng khaùch lòch laõm cuûa caên hoä Ngoïc Lan.


KHOÂNG GIAN NOÀNG AÁM Nôi quaây quaàn haïnh phuùc Caên hoä Ngoïc Lan luoân chuù troïng tôùi nhu caàu thieát thöïc vaø söï tieän duïng cuûa chuû hoä. Khoâng gian beáp thoaùng maùt cuøng noäi thaát phoøng beáp tieän nghi goùp theâm höông vò ñaàm aám cho böõa côm gia ñình.

Hình aûnh chæ mang tính minh hoïa, chi tieát thöïc teá seõ ghi chuù cuï theå trong hôïp ñoàng. Hoå trôï thieát keá noäi thaát vaø trang bò saûn phaåm ñoà goã cho caùc caên hoä.


THÖ GIAÕN TUYEÄT ÑOÁI Nôi giaác nguû bình yeân Duø ôû thôøi khaéc naøo trong ngaøy, cö daân Cao oác caên hoä Ngoïc Lan ñeàu traûi nghieäm moät khoâng gian soáng thö thaùi. Caùch boá trí phoøng nguû trang nhaõ,aám aùp vaø thoâng thoaùng giuùp caû gia ñình coù theå hoaøn toaøn thö giaõn vaø nghæ ngôi, mang laïi tinh thaàn saûng khoaùi cho ngaøy môùi.

Hình aûnh chæ mang tính minh hoïa, chi tieát thöïc teá seõ ghi chuù cuï theå trong hôïp ñoàng Hoå trôï thieát keá noäi thaát vaø trang bò saûn phaåm ñoà goã cho caùc caên hoä


MAËT BAÈNG CAÊN HOÄ ÑIEÅN HÌNH MAËT BAÈNG TAÀNG ÑIEÅN HÌNH B1

98 m2

B2

B3

96 m2

C2

97 m2

96 m2

Caên hoä moät phoøng nguû

C1

88 m2

Caên hoä hai phoøng nguû Caên hoä ba phoøng nguû B4

93 m2

Caàu thang boä - thang maùy

A1

53 m2

B11

99 m2

B10

96 m2

B9

96 m2

A2

A4

53 m2

53 m2

B5

96 m2

A3

53 m2

C3

B8

136 m2

93 m2

ÂNG

ÑO

ÉC

BA

ÂY TA

M

NA

C4

97 m2

B7

96 m2

B6

96 m2


CAÊN HOÄ LOAÏI A 1 PHOØNG NGUÛ

Caên hoä 1 phoøng nguû coù dieän tích 53 m2 • 01 phoøng nguû + 01 WC • Phoøng khaùch • Phoøng aên • Phoøng beáp


MAËT BAÈNG CAÊN HOÄ CAÊN HOÄ LOAÏI B 2 PHOØNG NGUÛ

Caên hoä 2 phoøng nguû coù dieän tích töø 93m2 ñeán 99m2 • 02 phoøng nguû+ 02 WC • Phoøng khaùch • Phoøng aên • Phoøng beáp • Phoøng giaët - saân phôi


CAÊN HOÄ LOAÏI C 3 PHOØNG NGUÛ

Caên hoä 3 phoøng nguû coù dieän tích töø 88m2 ñeán 136m2 • 03 phoøng nguû + 02 WC • Phoøng khaùch • Phoøng aên • Phoøng beáp • Phoøng giaët - saân phôi


MAËT BAÈNG CAÊN HOÄ CAÊN HOÄ PENTHOUSE Caên hoä penthouse coù dieän tích töø 158m2 ñeán 204m2 • 03 phoøng nguû + 04 WC • Phoøng khaùch • Phoøng aên • Phoøng beáp • Saân vöôøn • Phoøng giaët - saân phôi


Giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát soá: A0 722635 06/05/2009 cuûa Sôû Taøi Nguyeân & Moâi tröôøng Quyeát ñònh duyeät döï aùn ñaàu tö soá 157/QÑ-SXD-PTN ngaøy 16/12/2008 cuûa Sôû Xaây döïng

Ñoàng chuû ñaàu tö

CTY CP HÔÏP TAÙC KINH TEÁ & XUAÁT NHAÄP KHAÅU SAVIMEX 194 Nguyeãn Coâng Tröù, Phöôøng Nguyeãn Thaùi Bình, Quaän 1, TP.HCM ÑT: (84.8) 3829.2806 - 38 211 750 Fax: (84.8) 3829.9642 Email: info@savimex.com - www.savimex.com

COÂNG TY COÅ PHAÀN BAÁT ÑOÄNG SAÛN ÑIEÄN LÖÏC SAØI GOØN VINA 202A Lyù Chính Thaéng, Phöôøng 9, Quaän 3, TP.HCM ÑT: (84-8) 3526.4292 - 3526.2938 Fax: (84-8) 3526.2524 Email: info@evnlandsaigon.vn - www.evnlandsaigon.vn

Ñôn vò thieát keá

Nhaø thaàu thi coâng moùng

COÂNG TY TNHH THIEÁT KEÁ TÖ VAÁN XAÂY DÖÏNG MIA 205A ñöôøng D2, Phöôøng 25, Quaän Bình Thaïnh, TP.HCM ÑT: (84-8) 3512.4391 - 3512.4392 Fax: (84-8) 5445.6595 COÂNG TY BACHY SOLETANCHE VIEÄT NAM Khu Coâng nghieäp Bình Chieåu, Quaän Thuû Ñöùc, TP.HCM ÑT: (84-8) 3930.5782


SAØN GIAO DÒCH EVN LAND SAIGON

VAÊN PHOØNG GIAO DÒCH SAVIMEX

202A Lyù Chính Thaéng, Phöôøng 9, Q.3, TP. Hoà Chí Minh ÑT: (84-8) 3526.4292 - 3526.2938 Fax: (84-8) 3526.2524 Email: sgd@evnlandsaigon.vn Website: www.evnlandsaigon.vn

194 Nguyeãn Coâng Tröù, Phöôøng Nguyeãn Thaùi Bình, Q.1, TP. Hoà Chí Minh ÑT: (84.8) 38 292 806 - 38 211 750 Fax: (84.8) 38 299 642 E-mail: info@savimex.com Website: www.savimex.com

Can Ho Ngoc Lan  

Can Ho Cao Cap Ngoc Lan