2015 02 26 kur studijuoti

Page 28

elitas

Gim­na­zi­jo­je po­žiū­ri į moks­lą bu­vo rim­te Vie­nin­te­lis Lie­tu­vo­je ke­tu­ris šim­tu­kus per praė­ju­sių me­tų abi­tū­ros eg­za­mi­nus ga­ vęs kau­nie­tis Ma­tas Gri­ga­liū­nas, rink­da­ma­sis aukš­tą­ją mo­kyk­lą, nu­ste­bi­no dau­ge­ lį. Skir­tin­gai nei dau­ge­lis ta­len­tin­giau­sių ša­lies jau­nuo­lių, Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ ver­si­te­to (KTU) gim­na­zis­tas pa­si­rin­ko stu­di­jas Lie­tu­vo­je – nuo ru­dens bio­che­mi­jos moks­lus krem­ta Vil­niaus uni­ver­si­te­te.

Ma­rius Bag­do­nas Ma­tas nė iš to­lo ne­pri­me­na tų moks­liu­kų, apie ku­riuos ku­ ria­mos le­gen­dos. Bend­rau­jant su juo tik­rai ne­su­si­da­rys įspū­ dis, kad, be tiks­lių­jų moks­lų for­mu­lių ir teo­re­mų, šio jau­ no vy­ro nie­kas dau­giau ne­do­ mi­na. Nors M.Gri­ga­liū­nas ga­ li va­lan­dų va­lan­das en­tu­zias­ tin­gai kal­bė­ti apie fi­zi­kos dės­ nius, ma­te­ma­ti­kos pra­smę ir gam­to­je vyks­tan­čius pro­ce­ sus, ne ma­žiau jam svar­bu ir rea­li­zuo­ti sa­ve to­liau nuo la­ bo­ra­to­ri­jų ir au­di­to­ri­jų. M.Gri­ga­liū­nas per­nai lai­kė net še­šis vals­ty­bi­nius eg­za­ mi­nus. Ma­te­ma­ti­kos, fi­zi­kos, che­mi­jos ir lie­tu­vių kal­bos ži­nios bu­vo įver­tin­tos 100 ba­lų, ne ką pra­sčiau se­kė­si ir per bio­lo­gi­jos bei is­to­ri­jos eg­za­mi­nus – 94 ir 93 ba­lai. Ma­tas pui­kiai pa­žįs­ta­ mas pa­sta­rų­jų me­tų tiks­lių­ jų moks­lų olim­pia­dų da­ly­ viams, tad to­kie ma­te­ma­ti­kos ir che­mi­jos eg­za­mi­nų įver­ti­ ni­mai jo vi­siš­kai ne­nus­te­bi­ no. „Se­niai da­ly­vau­ju tarp­ 28

tau­ti­nė­se olim­pia­do­se, tad eg­za­mi­nams per­ne­lyg ruoš­tis ne­rei­kė­jo, ki­tus eg­za­mi­nus taip pat lai­kiau dėl smal­su­ mo – no­rė­jau pa­si­tik­rin­ti ži­ nias“, – kuk­liai pa­sa­ko­ja šim­ tu­ki­nin­kas. At­siė­męs dip­lo­mą M.Gri­ ga­liū­nas li­ko Lie­tu­vo­je. Kai dau­gu­ma ga­biau­sių ša­lies abi­tu­rien­tų nea­be­jo­da­mi rin­ ko­si stu­di­jas pres­ti­ži­niuo­ se pa­sau­lio uni­ver­si­te­tuo­se, kau­nie­tis nu­spren­dė iš­mė­ gin­ti vie­ti­nio aukš­to­jo moks­ lo ly­gį. Tie­sa, stu­di­jas Vil­niaus uni­ver­si­te­te M.Gri­ga­liū­nas pa­si­rin­ko, kai ne­pa­vy­ko įsto­ ti į pa­sau­ly­je ge­riau­siai ver­ ti­na­mą Ma­sa­ču­set­so tech­no­ lo­gi­jos ins­ti­tu­tą (MTI). „Ba­ ka­lau­rą grei­čiau­siai baig­siu Lie­tu­vo­je, o ma­gist­ran­tū­ros stu­di­jas gal­būt rink­siuo­si už­ sie­ny­je ir įgau­siu dar ki­to­ kios pa­tir­ties“, – sam­pro­ta­vo M.Gri­ga­liū­nas. – Ma­tai, kaip ver­ti­ni pir­ muo­sius me­tus uni­ver­si­te­ te? Ar ne­si­gai­li li­kęs tė­vy­

nė­je ir neiš­vy­kęs stu­di­juo­ ti į už­sie­nį? – pa­si­tei­ra­vo­me M.Gri­ga­liū­no.

Kal­bant apie moks­lo ko­ky­bę, ne­si­ti­kė­jau, kad ji Lie­tu­vo­je bus la­bai aukš­to ly­gio. Vi­sa tai pa­si­tvir­ti­no.

– Gai­lė­tis gal ir ne­si­gai­liu, ta­ čiau ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kad la­ bai džiau­giuo­si. Pa­si­li­kau Lie­tu­vo­je ne dėl ma­ne ten­ ki­nan­čios aukš­to­jo moks­lo ko­ky­bės. Ne­no­rė­jau im­ti pa­ sko­los ir bran­giai mo­kė­ti už stu­di­jas Di­džio­sios Bri­ta­ni­ jos uni­ver­si­te­tuo­se. Lie­tu­vo­ je stu­di­jos yra ne­mo­ka­mos, leng­viau ir pa­pras­čiau pra­gy­ ven­ti. Šie ma­no lū­kes­čiai iš­ si­pil­dė. Kal­bant apie moks­

lo ko­ky­bę, ne­si­ti­kė­jau, kad ji Lie­tu­vo­je bus la­bai aukš­ to ly­gio. Vi­sa tai pa­si­tvir­ti­ no. Pa­bend­rau­ju su bu­vu­siais bend­ra­moks­liais, ku­rie šiuo me­tu stu­di­juo­ja už­sie­ny­je, – at­ro­do, kad jie mo­ko­si šiek tiek rim­čiau. – Ko­dėl net ga­biau­siems ša­lies mo­ki­niams ne­pa­ vyks­ta įsto­ti į ge­riau­siai pa­sau­ly­je ver­ti­na­mą MTI? Kas su­truk­dė? – Lie­tu­vių, stu­di­juo­jan­ čių MTI, tik­rai yra. Sun­ku įvar­dy­ti konk­re­čias prie­ žas­tis, ko­dėl man ne­pa­si­se­ kė. Iš Jung­ti­nių Vals­ti­jų tie­ siog ga­vau pra­ne­ši­mą, kad ne­pa­te­kau. At­ran­ka į šią ge­ riau­siai pa­sau­ly­je ver­ti­na­ mą aukš­tą­ją mo­kyk­lą yra di­ džiu­lė. Kas­met į MTI prii­ ma­mi vos 2 pro­c. ki­tų ša­lių stu­den­tų. At­rink­da­mi kan­ di­da­tus MTI va­do­vai krei­pia dė­me­sį į daug skir­tin­gų as­ pek­tų. Čia ver­ti­na­mi ne tik moks­lo pa­sie­ki­mai. Ne ma­ žiau svar­bus yra ir kan­di­da­ to so­cia­li­nis įdir­bis. Pri­pa­