Page 1

PIRMAS miesto dienraĹĄtis

antradienis, gruodĹžio 10, 2013

www.kl.lt

285 (19 887)

.;A?.162;6@4?B<1 6<

9

RUBRIKA

`cRVXNaN-XYYa ?RQNXa\_Ă&#x203A; 2cRYV[NGR[XbaĂ&#x203A;

sveikata

Ĺ˝iemÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; maĹžiau

Sen­jo­rams vÄ&#x2014;l Ĺžadama jĹł pen­si­jas ir kom­pen­suo­ti, ir di­din­ti.

Lietuva 7p.

Tai­lan­do prem­je­rÄ&#x2014; pa­si­da­vÄ&#x2014; pro­tes­tuo­to­jĹł spau­di­mui.

Pasaulis 13p.

Mityba ĹžiemÄ&#x2026;: daugiau ­ karĹĄto maisto ir angliavandeniĹł.

Termometro stul peliui vis daĹžniau rodant neigiamÄ&#x2026; temperatĹŤrÄ&#x2026;, bĹŤtina atkreipti dÄ&#x2014;mesÄŻ, kokius maisto produktus vartojame. Patariama organizmÄ&#x2026; palepinti ĹĄiltu maistu ir nepamirĹĄ ti darĹžoviĹł bei vaisiĹł.

kavos ir pieno

Evelina ZenkutÄ&#x2014;

e.zenkute@kl.lt

Angliavandeniai

â&#x20AC;&#x201C; bĹŤtini

Kaip teigÄ&#x2014; KlaipÄ&#x2014; dos sveikatos biuro spe visuomenÄ&#x2014;s cialistai, galvodami apie tinka mÄ&#x2026; maistÄ&#x2026; ĹĄaltuoju metĹł laiku, daĹžniausiai ÄŻsivaizduojame dar ĹžoviĹł sriubas ar troĹĄkinius.

â&#x20AC;&#x17E;Kai oras nebelepi na ĹĄiluma, toks maistas tikrai yra idealiausias mĹŤsĹł organizmui. Na tĹŤralu, kad vasarÄ&#x2026; ir pavasarÄŻ mai tinamÄ&#x2014;s sveikiau, taÄ?iau sveikos gyven se tĹł pamirĹĄti ir ĹžiemÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, nos nevertÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x201C; sakÄ&#x2014; VisuomenÄ&#x2014;s sveikatos biu ro darbuotojai.

Ĺ˝iemÄ&#x2026; rekomen duojama vartoti ma Ĺžiau pieno produktĹł, nes dÄ&#x2014;l jĹł ima formuo tis gleivÄ&#x2014;s, kurios trukdo organizmui kovoti su virusais. Anot jĹł, mitybos specialistai rekomenduoja ĹžiemÄ&#x2026; daĹžniau vartoti ĹĄiltÄ&#x2026; arba karĹĄtÄ&#x2026; maistÄ&#x2026;, valgyti produktus, kuriuo se gausu angliavandeniĹł. Tei giama, kad ĹĄaltuoju metĹł laiku vertÄ&#x2014;tĹł gerti maď ŽTikslas: [Na Ĺžiau kavos â&#x20AC;&#x201C; moks Ă­_NYbXNQcN`N_ lininkĹł teigimu, Ă&#x2013;V_]NcN`N_Ă&#x;ZNV kofeinas skatina aV[NZĂ&#x203A;``cRVXVNbaN organizmÄ&#x2026; kaupĂ&#x2DC;VNb`cRVX\`TfcR[ ti riebalus. `R[\`[RcR_aĂ&#x203A;aĂş]N Sveika mityba Ĺžie ZV_aVV_ VRZĂ&#x2013; â&#x20AC;&#x17E;Be to, rekomenduo mÄ&#x2026;  @UbaaR_`a\PXÂ&#x2022;[b\ jama ĹžiemÄ&#x2026; a_ maĹžiau vartoti pie no produktĹł, nes ď Ž Valgyti kuo ÄŻvai dÄ&#x2014;l jĹł ima formuo resnÄŻ maistÄ&#x2026;. Energijos suteikia tis gleivÄ&#x2014;s, kurios ď Ž Kuo maĹžiau var trukdo organizmui toti cukraus ir salď Ž IĹĄlaikyti norma kovoti su viruď Ž Rinktis kuo ma lĹł kĹŤno svorÄŻ. dumynĹł. Ĺžiau perdirbtus prosais. NereikÄ&#x2014;tĹł or ganizmo apsunď Ž Rinktis maĹžai Obuoliai duktus (pavyzdĹžiui, ď Ž Kuo maĹžiau kinti sunkiai virĹĄki riebalĹł, ypaÄ? soÄ?iĹł vartoti valgomo natĹŤraliÄ&#x2026; mÄ&#x2014;sÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; jĹł, namu, greituoju sios ir cholesterolio tu druskos. Bananai maistuâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; patarÄ&#x2014; vietoj maltos ar kon rintÄŻ maistÄ&#x2026;. Klai servuotos). menÄ&#x2014;s sveikatos biu pÄ&#x2014;dos visuoJuodasis ĹĄokoladas ď Ž Kuo maĹžiau var ď Ž Kuo daugiau val ro toti alkoholio. ď Ž Per dienÄ&#x2026; iĹĄger gyti ÄŻvairiĹł darĹžoviĹł, specialistai. ti ne maĹžiau kaip MoliĹŤ gĹł sÄ&#x2014;k los ď Ž

Ĺ iandien priedas 10

Me­di­kĹł po­Şiō­ris ĹĄo­ki­ra­vo Uos­ta­mies­Ä?io ka­vi­ nÄ&#x2014;­je sÄ&#x2026;­mo­nÄ&#x2014;s ne­te­ ku­siÄ&#x2026; vy­res­nio am­ Ĺžiaus mo­te­rÄŻ pa­tys at­gai­vi­nÄ&#x2122; Ĺžmo­nÄ&#x2014;s bu­vo ĹĄo­ki­ruo­ti, kai iť­kvies­ti grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kai jos ne­no­rÄ&#x2014;­jo veŞ­ti ÄŻ li­go­ni­nÄ&#x2122;, esÄ&#x2026; ji yra ne­blai­vi. â&#x20AC;&#x17E;Pa­ke­lÄ&#x2014;­se gu­lin­Ä?ius be­na­mius su­ren­ka, o nor­ma­ liems Ĺžmo­nÄ&#x2014;ms pa­ dÄ&#x2014;­ti ne­sku­baâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; bai­ sÄ&#x2014;­jo­si klai­pÄ&#x2014;­die­Ä?iai.

vaisiĹł, uogĹł ir grĹŤ

diniĹł produktĹł.

Kasdien suvalgy ti ne maĹžiau kaip 5 vaisiĹł ir darĹžoviĹł porcijas.

stiklines vandens.

ď Ž Nepersivalgy

ti.

8

Morkos Salierai Avi ĹžinÄ&#x2014; koĹĄÄ&#x2014;

Kaina 1,30 Lt

â&#x20AC;&#x17E;Toks ÄŻspō­dis, kad STT sto­vi tarp Sci­lÄ&#x2014;s ir Cha­rib­dÄ&#x2014;s.â&#x20AC;&#x153; Su ko­rup­ci­ja vis be­si­kau­nan­tis Sei­mo na­rys Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las ĹĄÄŻ reiť­ki­nÄŻ pa­ly­gi­no su mis­ti­nÄ&#x2014;­mis se­nĹł lai­kĹł pa­bai­so­mis.

2p.

Ke­li­nin­kams pa­grō­mo­jo bau­do­mis Mil­da Ski­riu­tÄ&#x2014; m.skiriute@kl.lt

Po pir­mo gau­ses­nio snie­go gat­ viĹł va­ly­to­jams sa­vi­val­dy­bÄ&#x2014; pa­ŞÄ&#x2014;­ rÄ&#x2014; prie­kaiť­tĹł. Tei­gia­ma, kad ke­li­ nin­kai ne­su­sit­var­kÄ&#x2014; su sa­vo dar­ bu, to­dÄ&#x2014;l auk­lÄ&#x2014;­ti juos Ĺža­da­ma nuo­ bau­do­mis. Si­tua­ci­ja ne­bu­vo ge­ra

Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tÄ&#x2014; v.spuryte@kl.lt

Da­rÄ&#x2014; ĹĄir­dies ma­sa­ŞÄ&#x2026;

In­ci­den­tas ÄŻvy­ko ĹĄeť­ta­die­nio va­ ka­rÄ&#x2026; vie­no­je pie­ti­nÄ&#x2014;­je mies­to da­ly­ je esan­Ä?iĹł ka­vi­niĹł. Jo­je su ke­lio­mis drau­gÄ&#x2014;­mis links­mi­no­si ir pu­sam­ŞÄ&#x2014; klai­pÄ&#x2014;­die­tÄ&#x2014;. Liu­di­nin­kĹł tei­gi­mu, pa­ťo­ku­si ji at­si­sÄ&#x2014;­do prie sta­liu­ko ir stai­ga su­kniu­bo.

4

Â&#x201E;Â&#x201E;Tvar­ka: jei Ĺžmo­gui bō­ti­na sku­bi me­di­ci­nos pa­gal­ba, ji tu­ri bō­ti tei­kia­ma ir iť­gÄ&#x2014;­ru­siam, ir blai­viam. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Nak­tÄŻ ir sek­ma­die­nio ÄŻ pir­ma­die­ nÄŻ uos­ta­mies­ty­je iť­kri­to pir­ma­sis gau­ses­nis snie­gas. Lie­tu­vos hid­ro­ me­teo­ro­lo­gi­jos tar­ny­bos duo­me­ ni­mis, ry­te jo dan­ga sie­kÄ&#x2014; 8 cen­ti­ met­rus. Daug snie­go bu­vo ir Ĺ i­lu­tÄ&#x2014;­je, Ni­ do­je. Ke­lis kar­tus di­des­nÄ&#x2014; snie­go dan­ga bu­vo Lau­ku­vo­je â&#x20AC;&#x201C; 18, Tel­ ĹĄiuo­se â&#x20AC;&#x201C; 30 cen­ti­met­rĹł. â&#x20AC;&#x17E;Snie­go Klai­pÄ&#x2014;­do­je ne­bu­vo la­bai daug. Ka­dan­gi ne­bu­vo stip­raus vÄ&#x2014;­ jo, tai ne­pri­pus­tÄ&#x2014;. Ant­ra­die­nÄŻ pro­ gno­zuo­ja­ma ĹĄlapd­ri­ba, pe­rei­nan­ti ÄŻ lie­tĹł.

2


2

antradienis, gruodžio 10, 2013

miestas

Ke­li­nin­kams pa­grū­mo­jo bau­do­mis 1

Pra­si­dės pa­va­sa­ris“, – tvir­ti­no Lie­tu­vos hid­ ro­me­teo­ro­lo­gi­jos tar­ny­bos Jū­ri­nių pro­gno­zių sky­riaus ve­dė­jas Lion­ gi­nas Pakš­tys. Pir­ma­die­nio ry­tą, kaip nu­va­ly­tos gat­vės ir ša­li­gat­viai, ver­ti­no mies­to sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai. Mies­to tvar­ky­mo sky­riaus ve­dė­ ja Ire­na Ša­ka­lie­nė ke­li­nin­kų dar­bą įver­ti­no pra­stai. Ša­li­gat­vių va­ly­to­jų – šiek tiek ge­riau, bet pa­sta­bų yra ir jiems. „Gat­vių va­ly­to­jai ne­su­sit­var­kė. Ypač pra­sta si­tua­ci­ja bu­vo pie­ti­nė­je mies­to da­ly­je. Ry­te bu­vo nu­va­ly­tos tik pa­grin­di­nės mies­to gat­vės ir tai kaip pa­puo­la. Bu­vo at­ve­jų, kai vie­ na gat­vės pu­sės nu­va­ly­ta, o ki­ta ne. Ap­si­su­ki­muo­se, įva­žo­se bu­vo su­si­ kau­pęs snie­gas“, – dės­tė ve­dė­ja. Snie­gu už­py­lė pe­rė­jas

I.Ša­ka­lie­nė pa­brė­žė, kad ke­li­nin­ kams mo­ka­ma už bu­dė­ji­mą tam, kad jie su­rea­guo­tų lai­ku. Anot I.Ša­ka­lie­nės, ry­te bu­vo už­ fik­suo­ta ne­nu­va­ly­ta aikš­te­lė Šiau­ rės ra­ge, ša­li­gat­viai Nau­jo­jo­je Uos­ to, S.Nė­ries, S.Šim­kaus, Vil­ties gat­vė­se. „Ša­li­gat­viai va­lo­mi ne­ bu­vo taip ge­rai, kaip ti­kė­jo­mės“, – ap­gai­les­ta­vo ve­dė­ja. Snie­gu už­pil­tos ir kai ku­rios pe­ rė­jos. Tarp jų – esan­čios Lie­pų, Pries­to­čio gat­vė­se, ties At­gi­mi­mo aikš­te. Dar penk­ta­die­nį vy­ko pa­ si­ta­ri­mas su ke­li­nin­kais. Jų pra­šy­ ta va­lant gat­ves neuž­vers­ti nu­va­ly­ tų ša­li­gat­vių. „Lapk­ri­čio pa­bai­go­je ke­li­nin­ kai be rei­ka­lo bars­tė gat­ves, kai oro tem­pe­ra­tū­ra sie­kė apie nu­lį, gat­vės bu­vo sau­sos. Da­bar ke­li­nin­kų dar­ bas bu­vo ap­lai­dus. Jie ne­su­rea­ga­vo adek­va­čiai į su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją, dirb­ti iš­va­žia­vo ne lai­ku. Ne­tei­sin­ ga sa­ky­ti, kad sa­vi­val­dy­bė ko nors ne­lei­džia“, – pa­brė­žė I.Ša­ka­lie­nė.

„„Dar­bas: šiau­ri­nė mies­to da­lis nak­tį iš sek­ma­die­nio į pir­ma­die­nį bu­vo nu­va­ly­ta ir pa­bars­ty­ta tris kar­tus, pie­ti­nė – pa­bars­ty­ta tris, nu­va­ly­ta – du sy­kius. 

Pa­sak ve­dė­jos, ke­li­nin­kams už ap­lai­dų dar­bą bus skir­tos san­kci­jos. Bau­da už už­fik­suo­tą vie­ną ne­nu­va­ ly­tą at­ve­jį sie­kia 400 li­tų. Nuo­bau­ das ža­dė­ta skir­ti ir ša­li­gat­vių va­ly­ to­jams. Ti­kė­jo­si ge­res­nio vaiz­do

Pie­ti­nę uos­ta­mies­čio da­lį nuo Bal­ ti­jos pro­spek­to pri­žiū­rin­čios įmo­ nės va­do­vas Dai­nius Zo­kas tei­gė, jog pa­ts ne­sup­ran­ta, ko­dėl ry­te si­ tua­ci­ja ne­bu­vo ge­ra. „Pa­jė­gos bu­vo iš­leis­tos di­de­lės, me­džia­gų iš­pil­ta daug. Sten­gė­mės, dir­bo­me vi­są nak­tį, bet ry­te si­tua­ ci­ja ne­bu­vo ge­ra. Ant gat­vių telk­ šo­jo šla­pia ko­šė. Ne­ži­nau, ko­dėl

Iš­gu­jo ko­rup­ci­ją? As­ta Dy­ko­vie­nė a.dykoviene@kl.lt

Tarp­tau­ti­nė an­ti­ko­rup­ci­jos die­na Klai­pė­do­je va­kar pa­mi­nė­ta de­ko­ ra­ty­vi­niu ren­gi­niu, ku­ria­me val­ džios at­sto­vams vis dėl­to te­ko pri­pa­žin­ti, jog net 79 pro­c. Lie­tu­ vos gy­ven­to­jų ko­vą su ko­rup­ci­ ja mū­sų ša­ly­je ver­ti­na kaip nee­ fek­ty­vią.

Sa­vi­val­dy­bės kont­ro­lės ir an­ti­ ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Al­gir­das Grub­lys ti­ki­no, jog ko­ rup­ci­jos pre­ven­ci­ja Klai­pė­do­je pa­ kan­ka­ma. „Šiais me­tais per­žiū­rė­jo­me dau­ gu­mą tai­syk­lių, kad ne­bū­tų ga­li­ my­bių ko­rup­ci­nėms lan­doms sa­ vi­val­dy­bė­je, bet mū­sų ko­mi­si­ja juk nė­ra spe­cia­lio­ji tar­ny­ba. Nors, kai tik pra­dė­jo­me dirb­ti, skli­do kal­bos, kad sa­vi­val­dy­bė – gi­mi­nių liz­das“, – pa­sa­ko­jo A.Grub­lys. Ta­čiau pra­dė­jus tik­rin­ti in­for­ma­ ci­ją, ji esą ne­pa­sit­vir­ti­no. Pa­tik­rin­ tos dar­buo­to­jų ates­ta­vi­mo tai­syk­ lės, kad pa­ren­kant per­so­na­lą esą bū­tų dau­giau skaid­ru­mo. „Mes tik­rai ne­pras­tai at­ro­do­me. Ko­dėl vi­suo­me­nė gal­vo­ja, kad vi­ si ap­lin­kui va­gys? Gal ver­ti­na sa­vo

mas­te­liais. Nors, ži­no­ma, su­tin­ku, kad bui­ti­nės ko­rup­ci­jos ap­raiš­kų yra“, – tei­gė A.Grub­lys. Šiek tiek ki­to­kios nuo­mo­nės bu­ vo Sei­mo na­rys Eu­ge­ni­jus Gent­ vi­las. „Ma­nau, jog Klai­pė­do­je ne­pa­kan­ka­mai ko­vo­ja­ma su ko­ rup­ci­ja, vi­suo­me­nė lauk­tų dau­giau

Al­gir­das Grub­lys:

Mes tik­rai ne­pras­tai at­ro­do­me. Ko­dėl vi­ suo­me­nė gal­vo­ja, kad vi­si ap­lin­kui va­gys?

tei­sė­sau­gos ak­ty­vu­mo, o jo trūks­ta. Toks įspū­dis, kad Spe­cia­lių­jų ty­ri­ mų tar­ny­ba (STT) sto­vi tarp Sci­lės ir Cha­rib­dės – iš vie­nos pu­sės vi­ suo­me­nė su sa­vo lū­kes­čiais, iš ki­ tos – tei­sė­sau­ga su sa­vo in­ten­ci­jo­ mis ir ne­pa­kan­ka­mu fi­nan­sa­vi­mu“, – tei­gė par­la­men­ta­ras. STT Klai­pė­dos val­dy­bos vir­ši­ nin­kas Ar­vy­das Jur­šė­nas pri­pa­ži­ no, kad ini­cia­ty­vos ko­vo­je su ko­ rup­ci­jos ap­raiš­ko­mis ma­ty­ti, bet esą dar rei­kia pa­si­temp­ti.

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

taip išė­jo. Ti­kė­jau­si vi­siš­kai ki­to­kio vaiz­do“, – ko­men­ta­vo va­do­vas. Pa­sak jo, pie­ti­nę mies­to da­lį pra­ dė­ta va­ly­ti sek­ma­die­nį 19 val. Dirb­ ta be per­trau­kos. Per nak­tį pie­ti­nė mies­to da­lis bu­vo tris kar­tus pa­ bars­ty­ta ir du kar­tus nu­va­ly­ta. Dir­ bo aš­tuo­nios ma­ši­nos. D.Zo­kas svars­tė, kad dar­bo re­ zul­ta­tui įta­kos ga­lė­jo tu­rė­ti kas­ met pra­stė­jan­ti va­žiuo­ja­mo­sios da­lies būk­lė – su­si­da­riu­sios pro­vė­ žos. Ypač ne­ly­gi yra pir­mo­ji eis­mo juos­ta. Ši­lu­tės plen­te – ir ant­ro­ji. „Nuo ne­ly­gių pa­vir­šių la­bai sun­ ku nu­va­ly­ti snie­gą. Jis pa­ten­ka į pro­vė­žą ir vė­liau tos šla­pios ma­sės bū­na pil­nas ke­lias. Aiš­ku, tai nie­

kam neį­do­mu. Ieš­ko­si­me ki­tų dar­ bo me­to­dų. Gal dau­giau ber­si­me drus­kos“, – svars­tė va­do­vas. Įver­tins gy­ven­to­jai

Šiau­ri­nę mies­to da­lį pri­žiū­rin­čios įmo­nės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Lai­ mo­nas Že­mai­tis ne­su­ti­ko su sa­vi­ val­dy­bės prie­kaiš­tais. „Tik­rai ne­ga­li­me sa­ky­ti, kad ne­ su­sit­var­kė­me. Ne­su­sip­ra­ti­mų bu­ vo dėl ša­lu­ti­nių gat­vių, bet pa­grin­ di­nė­se vis­kas bu­vo ge­rai“, – dės­tė va­do­vas. Pa­sak L.Že­m ai­č io, šiau­r i­n ė mies­to da­lis bu­vo nu­va­ly­ta ir pa­ ber­ta 3 kar­tus. Dir­bo 8 ma­ši­nos. „Tiek tech­ni­kos tik­rai pa­ka­ko. Pir­

mas gau­ses­nis snie­gas vi­sa­da bū­ na komp­li­kuo­tes­nis, ta­čiau sa­ky­ ti, kad ne­su­sit­var­kė­me, ne­ga­li­ma. Pats va­ži­nė­ju į dar­bą iš Klai­pė­dos ra­jo­no. Įva­žia­vus į mies­to te­ri­to­ri­ ją eis­mo są­ly­gos bu­vo daug ge­res­ nės“, – ti­ki­no L.Že­mai­tis. Ša­li­gat­vius pri­žiū­rin­čios įmo­ nės va­do­vas Ge­di­mi­nas Va­la­ši­ nas pri­pa­ži­no, kad vie­na ki­ta gat­ ve­lė ga­lė­jo bū­ti nu­va­ly­ta ir vė­liau, nes pir­miau­sia va­lo­mos vie­tos, kur vaikš­to dau­giau­sia žmo­nių. „Gy­ven­to­jai įver­tins, ar bu­vo sli­ du. Dir­bo­me ir sa­vait­ga­lį. Ži­no­jo­ me, kad snigs, ir lau­kė­me“, – tei­gė va­do­vas. Ša­li­gat­vius mies­te va­lė 20 me­cha­niz­mų.

Val­di­nin­kei sky­rė bau­dą Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Ur­ba­nis­ti­ nės plėt­ros de­par­ta­men­to Že­mėt­ var­kos sky­riaus va­do­vė Rai­mon­ da Gru­žie­nė nu­teis­ta už ky­šio ėmi­ mą. Val­di­nin­kei skir­ta bau­da, me­ tus jai drau­džia­ma dirb­ti šio sky­ riaus ve­dė­ja.

Va­kar po pie­tų Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­me pa­skelb­tas spren­ di­mas, ku­riuo R.Gru­žie­nė pri­pa­ žin­ta kal­ta. 2010 me­tų gruo­džio pa­bai­go­je mo­te­ris paė­mė 200 li­tų at­ly­gį už dar­bą, ku­ris ap­mo­ka­mas darb­da­vio. Tai bu­vo at­ly­gis už vie­no pri­va­ taus že­mės skly­po Ply­ti­nės gat­vė­je do­ku­men­to su­tvar­ky­mą. Kal­ti­na­mo­jo­je iš­va­do­je teig­ ta abst­rak­čiai, ne­nu­ro­dant tiks­ lios da­tos, ka­da mo­te­ris ga­vo 200 li­tų ku­piū­rą. Mat vers­li­nin­kas, da­ vęs ky­šį, apie tai Spe­cia­lių­jų ty­ri­ mų tar­ny­bos pa­rei­gū­nams pa­pa­sa­ ko­jo po po­ros me­tų. Teis­mo spren­di­me tei­gia­ma, kad R.Gru­žie­nė pri­si­pa­ži­no kal­ta, nors ko­men­tuo­da­ma pa­reikš­tus kal­ti­ni­ mus ji lai­kė­si to­kios pat po­zi­ci­jos, kaip iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu, kai

„„ Nuos­ta­ta: ti­riant by­lą R.Gru­žie­nė ti­ki­no esan­ti ne­kal­ta, o teis­me, pa­

sa­ko­da­ma tas pa­čias ap­lin­ky­bes, pri­pa­ži­no kal­tę.

kal­tę nei­gė. Kal­ti­na­mo­sios gy­nė­ jas pra­šė at­leis­ti bau­džia­mą­ją nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės pa­gal jos su­tuok­ti­nio lai­da­vi­mą. Ta­čiau by­lą nag­ri­nė­ju­si tei­sė­ja įsi­ti­ki­nu­ si, kad ko­rup­ci­jos by­lo­se lai­da­vi­ mas ne­tu­rė­tų bū­ti tai­ko­mas. R.Gru­žie­nei skir­ta 2,6 tūkst. li­ tų bau­da, iš jos atim­ta tei­sė me­tus dirb­ti Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­ bės Že­mėt­var­kos sky­riaus ve­dė­ja.Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Val­di­nin­kė iki šiol ėjo šias pa­rei­ gas. Apie ko­rup­ci­jos at­ve­jį pra­ne­ šęs vers­li­nin­kas by­lo­je įvar­dy­tas liu­dy­to­ju. Per 20 die­nų nuo­spren­dį ga­li­ma ap­skųs­ti. Ar ra­šys skun­dą, R.Gru­žie­nės gy­nė­jas ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti. Jei­ gu nuo­spren­dis bus ap­skųs­tas, jo įsi­tei­sė­ji­mo ar­ba pa­nai­ki­ni­mo ga­li tek­ti lauk­ti dar apie me­tus.


3

antradienis, gruodžio 10, 2013

miestas Ku­ria­ma vi­zi­ja

Ap­lan­kė am­ba­sa­do­rė

Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bė žen­gia rea­ lius žings­nius jū­ros te­ra­pi­jos cent­ ro įkū­ri­mo link – ne­tru­kus bus pra­dė­ta reng­ti stu­di­ja, api­brė­šian­ ti bū­si­mo ob­jek­to vi­zi­ją. Vi­sus me­tus vei­kian­čio cent­ro sta­ty­ba nu­ma­ty­ta prie Ni­dos cent­ri­nio pa­ plū­di­mio. Pla­nuo­ja­ma re­konst­ruo­ ti ir jū­ros te­ra­pi­jos reik­mėms pri­ tai­ky­ti ne­baig­tą sta­ty­ti val­gyk­lą.

Klai­pė­dos uni­ver­si­te­te sve­čia­vo­ si Šve­di­jos am­ba­sa­do­rė Ce­ci­lia Ruthström-Ruin. Vieš­nia, su­si­ti­ku­ si su mies­to me­ru Vy­tau­tu Grub­ liaus­ku ir uni­ver­si­te­to bend­ruo­ me­ne, dis­ku­ta­vo apie ad­ven­to pa­ pro­čius Lie­tu­vo­je bei Šve­di­jo­je. Vi­ zi­tu pra­si­dė­jo ren­gi­nių ma­ra­to­ nas, kvie­čian­tis šven­čių lauk­ti pa­ gal šve­diš­kas tra­di­ci­jas.

Dovana – šaldytuvas

Dienos telegrafas Sa­vi­val­dy­bė. Šian­dien 10.30 val. ro­ tu­šė­je vyks Kont­ro­lės ko­m i­te­to po­ sė­d is. Jo dar­b ot­var­kė­je nu­ma­t y­t a svars­t y­ta 2 klau­si­mus. 14 val. po­sė­ džiaus So­cia­l i­n ių rei­ka­lų ko­m i­te­to na­r iai. Jie svars­t ys 9 klau­si­mus. 16 val. rink­sis Sa­v i­val­dy­b ės tur­to ko­ mi­te­to na­r iai. Jie svars­t ys 4 klau­si­ mus. 15.30 val. sa­v i­val­dy­bė­je po­sė­ džiaus Jū­r i­nės kul­t ū­ros koor­d i­na­ci­ nė ta­ry­ba. Ad­ven­tas. Šian­d ien 18 val. Klai­p ė­ dos et­no­kul­tū­ros cent­re (Dar­ž ų g. 10) vyks teat­ro­lo­gės lė­l i­n in­kės Sa­lo­mė­ jos Bur­nei­kai­tės pa­skai­ta, ku­rio­je bus su­pa­žin­di­na­ma su liau­diš­kais ka­lė­di­ niais vai­di­ni­mais. Lie­tu­vo­je jie va­din­ ti „Šė­pos teat­ru“.

„„Pa­ra­ma: neį­ga­lių­jų bend­ri­ja „Klai­pė­dos vil­tis“ iš klai­pė­die­čio A.Pet­rai­čio do­va­nų ga­vo nau­ją šal­dy­tu­vą. As­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.

Dien­raš­čio „Klai­pė­da“ pro­jek­tas „Ge­ra da­ ry­ti ge­ra“ pa­ska­ti­na ir dau­giau žmo­nių da­ly­tis ir au­ko­ti. Pro­jek­te pri­sta­ty­ta neį­ ga­liuo­sius vie­ni­jan­ti bend­ri­ja „Klai­pė­dos vil­tis“ su­lau­kė klai­pė­die­čio do­va­nos. As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

Vers­li­nin­kas And­rius Pet­rai­tis, su­ži­no­jęs apie si­tua­ci­ją pro­to ne­ ga­lią tu­rin­čių klai­pė­die­čių bend­ ri­jo­je, nu­spren­dė įgy­ven­din­ti jų sva­jo­nę. „Bu­vo­me la­bai nu­ste­bę, kai su­ lau­kė­me And­riaus skam­bu­čio, o vė­liau ir pa­čios do­va­nos. Mums la­ bai rei­kė­jo šal­dy­tu­vo. Ir štai mes jį tu­ri­me“, – džiau­gė­si bend­ri­jos va­ do­vė Ja­ni­na Tu­la­bie­nė. Neį­ga­lie­siems šal­dy­tu­vo rei­kė­jo to­dėl, kad bend­rija gau­na pa­ra­mą mais­tu iš lab­da­rin­gos or­ga­ni­za­ci­

jos „Mais­to ban­kas“. „Mū­sų se­ no­jo šal­dy­tu­vo du­rys ge­rai neuž­ si­da­ry­da­vo. Mais­to gai­la. Tai

Klai­pė­die­tis ge­ra šir­di­mi da­li­ja­si ne kar­tą, jau bu­vo pa­ rė­męs pa­gal­bos pra­ šan­čiuo­sius. ne tik mū­sų die­nos gru­pei skir­ tas mais­tas, bet ir bend­ri­jos šei­ moms skir­ti pro­duk­tai. Mes jų ne­kau­pia­me, bet gau­na­me pie­no,

varš­kės, sū­re­lių, mė­sos“, – pa­sa­ ko­jo J.Tu­la­bie­nė. Bend­ri­ja „Klai­ pė­dos vil­tis“ pa­ra­mą gau­na kar­tą per sa­vai­tę. „Kai pa­ma­čiau, kaip la­bai jiems tas šal­dy­tu­vas bu­vo rei­ka­ lin­gas, dar džiu­giau šir­dy­je ta­po. Te­ko vi­sas bė­das ir džiaugs­mus iš­klau­sy­ti. Ir pa­čiam nuo­tai­ ka pa­ki­lo po to­kių gra­žių da­ly­ kų. Sup­ra­tau, kad to­kiems žmo­ nėms la­biau­siai rei­kia dė­me­sio“, – pa­sa­ko­jo vy­ras. Klai­pė­die­tis ge­ra šir­di­mi da­li­ja­si ne kar­tą, jau bu­vo pa­rė­męs pa­gal­ bos pra­šan­čiuo­sius. „Ža­du įgy­ven­din­ti ko­kio nors vai­ko sva­jo­nę. In­ter­ne­te ra­dau tink­la­la­pį, ku­ria­me vai­kai iš pro­ ble­mi­nių šei­mų da­li­ja­si sa­vo sva­ jo­nė­mis. Gra­ži ini­cia­ty­va tik­rai ne­liks ne­pas­te­bė­ta. Iš­si­rink­siu ko­kią nors is­to­ri­ją iš Klai­pė­dos ir įgy­ven­din­siu vai­ko pra­šy­mą“, – pri­si­pa­ži­no vy­ras. Klai­pė­die­tis atei­ty­je ža­da pri­si­ dė­ti prie ak­ci­jos ren­kant lė­šas vė­ žiu ser­gan­čių vai­kų gy­dy­mui.

Nuo via­du­ko ša­li­no vamz­džius As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

Po in­ci­den­to, kai nuo Her­kaus Man­to gat­vė­je esan­čio via­du­ko ant po juo va­žiuo­jan­čių au­to­mo­ bi­lių už­kri­to di­džiu­lis lie­taus nuo­ te­kų vamz­dis, su­si­zgrib­ta juos ša­ lin­ti nuo ki­tų via­du­kų. Va­kar to­kie dar­bai vi­rė prie Mo­kyk­los gat­vės via­du­ko.

Įmo­nės, ku­ri pri­žiū­ri Klai­pė­dos via­du­kus ir til­tus, at­sto­vas Ar­vy­

das Bie­se­vi­čius ti­ki­no, kad dar­bi­ nin­kai pa­gal su­tar­tį su sa­vi­val­dy­bė įpa­rei­go­ti at­lik­ti smul­kius re­mon­ to dar­bus. „Nie­ko iš­skir­ti­nio ne­nu­ti­ko. Tu­ ri­me nuo­lat pri­žiū­rė­ti ir iš­va­ly­ti lie­taus la­ta­kus. Ki­taip jų su­tvar­ky­ ti nei­šė­jo, to­dėl te­ko nu­pjau­ti ir pa­ ša­lin­ti. To­kių su­rū­di­ju­sių vamz­džių vi­daus jau ne­beį­ma­no­ma iš­va­ly­ti, nes jie pri­tvir­tin­ti prie pat til­to si­ jos. Ki­taip bū­tų rei­kė­ję nuim­ti ir si­ ją“, – pa­sa­ko­jo įmo­nės at­sto­vas. Paaiš­kė­jo, kad me­ta­li­niai vamz­

džiai nuo drėg­mės ir lai­ko jau yra vi­siš­kai su­si­dė­vė­ję. „Grės­mės praei­viams ir vai­ruo­ to­jams jie gal ir ne­kė­lė, ta­čiau nu­ spren­dė­me ge­riau juos pa­ša­lin­ti. Šian­dien nu­pjo­vė­me me­ta­li­nius, o ry­toj jų vie­to­je už­dė­si­me plas­ti­ki­ nius“, – aiš­ki­no A.Bie­se­vi­čius. Ar­ti­miau­siu me­tu bus pa­tik­rin­ti vi­si til­tai ir via­du­kai. „Dau­giau jo­kių ava­ri­nių si­tua­ci­jų neap­ti­ko­me. Po tru­pu­tį bus pa­tik­ rin­ti vi­si til­tai ir jų konst­ruk­ci­jos“, – tvir­ti­no įmo­nės at­sto­vas.

Su­si­ti­ki­mai. Šian­dien Klai­pė­dos vie­ šo­sios bib­l io­te­kos Pem­pi­n in­k ų fi­l ia­ le (Tai­kos pr. 79/81A) ir ket­v ir­ta­d ie­ nį „Kau­no at­ža­ly­no“ fi­l ia­le (Kau­no g. 49) vyks gy­ven­to­jų, įvai­r ių or­ga­ni­za­ ci­jų, vers­lo at­sto­v ų, se­niū­nai­čių su­si­ ti­ki­mai su po­li­ci­jos pa­rei­g ū­nais. Juos or­ga­ni­zuo­ja Bal­t i­jos vie­tos bend­ruo­ me­nės ta­r y­ba. Su­si­t i­k i­mų me­t u bus ap­tar­t i gy­ven­to­jams svar­būs klau­si­ mai: gy­vū­nų lai­ky­mas dau­gia­bu­čiuo­ se, smur­tas šei­mo­je, sau­gi kai­my­nys­ tė, sau­gu­mas gat­vė­se, kie­muo­se tam­ siu pa­ros me­t u, nau­jos gink­lų lai­k y­ mo, re­g ist­ra­v i­mo tai­syk­lės, te­le­fo­n i­ niai su­kčiai, suak­t y­vė­ju­sios va­g ys­ tės, ki­t i klau­s i­mai. Su­s i­t i­k i­mų pra­ džia – 17.30 val. Ak­ci­ja. Klai­pė­d ie­čiai kvie­čia­mi pri­ si­dė­ti prie ak­ci­jos „Kny­gų Ka­lė­dos“ ir pa­do­va­no­ti Klai­pė­dos re­gio­no mies­ te­l ių bei kai­mų bib­l io­te­koms kny­g ų. Spe­cia­l i dė­žė do­va­no­ja­moms kny­ goms yra Klai­p ė­dos vie­šo­jo­je I.Si­ mo­nai­t y­tės bib­l io­te­ko­je. Do­va­no­t i kny­gas ga­l i­ma iki kitų metų sau­sio 6 die­nos. Mir­tys. Va­kar Klai­pė­dos sa­v i­val­dy­ bės Ci­vi­l i­nės met­r i­ka­ci­jos ir re­g ist­ra­ ci­jos sky­r iu­je už­re­g ist­r uo­tos 6 klai­ pė­d ie­čių mir­t ys. Mi­rė Ele­na La­taus­ kie­nė (g. 1927 m.), Juo­zas Za­jan­čiaus­ kas (g. 1935 m.), Ka­zi­mie­ra Fi­lo­nen­kie­ nė (g. 1941 m.), Zo­fi­ja Mik­nie­nė (g. 1952 m.), Ste­pan Bog­da­nov (g. 1959 m.), Ser­ gej Ca­r iuk (g. 1973 m.). Lė­bar­tų ka­pi­nės. Šian­d ien lai­do­ja­ mi Mar­ga­r i­ta Kud­r iav­ce­va, Juo­zas Za­jan­čiaus­kas, Ka­z i­m ie­ra Fi­lo­nen­ kie­nė. Nau­ja­gi­miai. Per sta­t is­t i­nę pa­rą pa­ gim­dė 3 mo­te­rys. Gi­mė 3 ber­niu­kai. Grei­to­ji. Va­kar iki 17 val. grei­to­sios pa­gal­bos me­d i­kai su­lau­kė apie 60 iš­k vie­t i­mų. Klai­p ė­d ie­čiai dau­g iau­ sia skun­dė­s i krau­j o­t a­kos, šir­d ies rit­mo su­t ri­k i­mais, pil­vo ir gal­vos skaus­mais.


4

antradienis, gruodžio 10, 2013

miestas

Me­di­kų po­žiū­ris šo­ki­ra­vo „Mo­te­ris iš­ba­lo, jai su­ 1 sto­jo šir­dis, kvė­pa­vi­mą vos bu­vo ga­li­ma jus­ti. Iš vir­tu­vės

iš­puo­lė vi­rė­ja ir ėmė da­ry­ti dirb­ ti­nį šir­dies ma­sa­žą, o tuo me­tu aš lai­kiau jai gal­vą taip, kad ne­pri­si­ kąs­tų lie­žu­vio. Vaiz­das bu­vo toks bai­sus, at­ro­dė, kad mo­te­rį iš­ti­ko šir­dies prie­puo­lis“, – vis dar at­si­ gau­ti nuo su­krė­ti­mo ne­ga­lė­jo ka­vi­ nės bar­me­nė. Tuo me­tu, kol bu­vo gai­vi­na­ma mo­te­ris, ki­ti žmo­nės ėmė skam­ bin­ti Bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112, o ne­su­lau­kę at­vyks­tant grei­ to­sios pa­gal­bos me­di­kų, – tie­siai į Klai­pė­dos grei­to­sios me­di­ci­nos pa­ gal­bos sto­tį. „Iš­ties skam­bin­ta bu­vo tris kar­ tus, – va­kar pa­tiks­li­no Klai­pė­ dos grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­ bos sto­ties vy­riau­sio­jo gy­dy­to­jo pa­va­duo­to­ja Ni­jo­lė Damb­raus­ kie­nė. – Pir­mą kar­tą in­for­ma­ci­ ją ga­vo­me iš Bend­ro­jo pa­gal­bos cent­ro. Ta­čiau skam­bi­nu­sie­ji ne­ tiks­liai nu­ro­dė ad­re­są, kur rei­kia at­vyk­ti, to­dėl bri­ga­da at­va­žia­vo po 12 mi­nu­čių. Ir tai yra nor­ma­lu, nes mies­to ri­bo­se į sku­bų iš­kvie­ ti­mą tu­ri­me at­vyk­ti vė­liau­siai per 15 mi­nu­čių“. N.Damb­raus­kie­nė pa­ti­ki­no, jog kal­ti­ni­mai, kad grei­to­sios pa­gal­ bos me­di­kai į ka­vi­nę, ku­rio­je blo­ gai pa­si­ju­to mo­te­ris, at­vy­ko tik po pus­va­lan­džio, yra ne­pag­rįs­ti. „Fak­tas tas, kad žmo­nėms, ku­rie lau­kia, lai­kas prailgs­ta, to­dėl gal jiems ir pa­si­ro­dė, jog pa­gal­ba il­gai neat­vy­ko“, – pa­brė­žė N.Damb­ raus­kie­nė. „Ne­ga­li­ma nu­mo­ti į žmo­gų“

Pa­gal iš­kvie­ti­mą bu­vo iš­siųs­ta pri­ va­čios Vla­di­mi­ro Bu­da­no­vo grei­to­ sios me­di­ci­nos pa­gal­bos bri­ga­da. Ši

„„Truk­mė: nuo iš­kvie­ti­mo ga­vi­mo dis­pe­če­ri­nė­je iki bri­ga­dos at­vy­ki­mo į įvy­kio vie­tą mies­te tu­ri praei­ti ne dau­giau nei 15 mi­nu­čių.

pri­va­ti tar­ny­ba ap­tar­nau­ja pie­ti­nę mies­to da­lį. „Jo­kio kri­mi­na­lo ir nu­si­kal­ti­mo nė­ra. Pa­gal iš­kvie­ti­mą su­rea­guo­ta lai­ku, už­dels­ta ne­bu­vo“, – pa­ti­ki­ no ir grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos va­do­vas V.Bu­da­no­vas. Ta­čiau klai­pė­die­čius šo­ki­ra­vo tai, jog at­vy­kę me­di­kai, su­ne­ga­la­vu­sios mo­ters net ne­va do­rai neap­žiū­rė­ję, at­si­sa­kė ją vež­ti į li­go­ni­nę. Prie­žas­ tis – klai­pė­die­tė yra ne­blai­vi.

„Ji bu­vo ka­vi­nė­je šeš­ta­die­nio va­ ka­rą. Na­tū­ra­lu, kad var­to­jo svai­ga­ lus, ta­čiau tik­rai ne­bu­vo la­bai gir­ta. Kai me­di­kai at­vy­ko, ji el­gė­si ga­na nea­dek­va­čiai, bu­vo bal­ta lyg po­ pie­rius, bet tik to­dėl, jog bu­vo ne­ se­niai at­ga­vu­si są­mo­nę. Dar ne­ bu­vo­me ma­tę, kad žmo­nės, ku­rie tu­rė­tų teik­ti pa­gal­bą, su ki­tais el­ gia­si lyg su šu­ni­mis“, – bai­sė­jo­si įvy­kio liu­di­nin­kai.

Vla­di­mi­ras Bu­da­no­vas:

Bri­ga­da pa­da­rė vie­ ną klai­dą. Ko­kią? Ji su­kly­do to­dėl, kad tą mo­te­rį iš­ve­žė į li­go­ ni­nę. Jie me­di­kams ėmė da­ry­ti spau­ di­mą, kad tik mo­te­rį nu­vež­tų į li­ go­ni­nę – pra­dė­jo juos fo­tog­ra­fuo­ ti ir fil­muo­ti. „Mo­te­ris bu­vo iš­gė­ru­si, ir nie­kas to ne­gin­či­ja. Ta­čiau gal­būt al­ko­ho­ lis su­kė­lė šir­dies veik­los su­tri­ki­ mus, gal jai grė­sė rim­tas svei­ka­tos su­tri­ki­mas. Juk ne­ga­li­ma nu­mo­ ti ran­ka į žmo­gų, ku­ris iš­gė­rė kaž­ kiek svai­ga­lų. Ko­dėl tuo­met grei­to­ sios pa­gal­bos me­di­kai iš pa­kam­pių ren­ka ir į li­go­ni­nę ve­ža vi­so­kius gir­

tus aso­cia­lus?“ – re­to­riš­kai klau­sė bar­me­nė. Išk­vie­tė ir po­li­ci­ją

Ga­liau­siai į įvy­kio vie­tą bu­vo iš­ kvies­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Juos į pa­gal­bą esą iš­si­kvie­tė grei­to­sios me­di­kai. Ki­ta ver­si­ja – juos ne­va iš­kvie­tę ka­vi­nės klien­tai, nes to rei­ka­la­vo grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kai. „Taip ir pa­sa­kė: mo­ters ne­ve­ši­ me į li­go­ni­nę, kol neat­vyks po­li­ci­ja. Ta­čiau keis­ta bu­vo tai, kad jie su­ ne­ga­la­vu­sią klai­pė­die­tę ga­liau­siai pa­gul­dė ant ne­štu­vų, įkė­lė į au­to­ mo­bi­lį ir iš­ve­žė į li­go­ni­nę. Tik ta­da at­vy­ko po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Pa­sa­ kė: „La­bas va­ka­ras ir vi­so ge­ro“. Ir iš­va­žia­vo“, – pa­sa­ko­jo įvy­kio liu­ di­nin­kai. N.Damb­raus­kie­nė tei­gė, jog jei grei­to­sios me­di­kai iš­vyks­ta pa­gal sku­bų iš­kvie­ti­mą – žmo­gui bū­ti­ ną su­teik­ti pir­mą­ją pa­gal­bą, nie­ ka­da ne­ver­ti­na­ma, ar pa­cien­tas yra iš­gė­ręs. „Mums ne­svar­bu, kiek jis al­ko­ ho­lio su­var­to­jo. Svar­bu, ar jam bū­ ti­na su­teik­ti pa­gal­bą ir ko­kią“, – pa­brė­žė N.Damb­raus­kie­nė. Vež­ti į li­go­ni­nę – klai­da

„Bri­ga­da pa­da­rė vie­ną klai­dą. Ko­ kią? Ji su­kly­do to­dėl, kad tą mo­te­ rį iš­ve­žė į li­go­ni­nę. O iš­ve­žė tik dėl šven­tos ra­my­bės. Ji ne­bu­vo nei su­

Skai­čiai ir fak­tai „„Klai­pė­dos grei­to­sios pa­gal­bos me­di­ „„Klai­pė­dos grei­to­sios me­di­ci­nos pa­

Bilietai

Informuoja

Organizatorius

kai per­nai su­lau­kė 43 tūkst. 553 iš­kvie­ gal­bos sto­tis per­nai tei­kė bū­ti­ną­ją pa­ ti­mų. gal­bą Klai­pė­dos mies­to ir pa­gal su­tar­ tį iš da­lies Klai­pė­dos ra­jo­no gy­ven­to­ „„7 tūkst. 757 at­ve­jais pa­gal iš­kvie­ti­mus jams – iš vi­so 177 tūkst. 812 – mies­to ir ne­vyk­ta, nes bū­ti­no­sios pa­gal­bos ne­rei­ 4,9 tūkst. – kai­mo žmo­nėms. kė­jo. Pa­cien­tai kon­sul­tuo­ti te­le­fo­nu ar­ „„Klai­pė­dos grei­to­sios me­di­ci­nos pa­ ba nu­kreip­ti pas šei­mos gy­dy­to­ją. gal­bos sto­tis per­nai iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ „„Per­nai grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kų ka­tos drau­di­mo fon­do sa­vo veik­lai ga­ bri­ga­da per pa­rą vi­du­ti­niš­kai vy­ko pa­ vo 6 mln. 580 tūkst. li­tų, už­per­nai – 6 mln. 965 tūkst. li­tų. gal 10,8 iš­kvie­ti­mo.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

ža­lo­ta, jos svei­ka­tai joks pa­vo­jus ne­ grė­sė. Ji bu­vo tie­siog la­bai gir­ta ir la­ bai no­rė­jo mie­go. Ne vel­tui yra toks po­sa­kis – ge­ria iki są­mo­nės ne­te­ki­ mo“, – aiš­ki­no V.Bu­da­no­vas. Jis ti­ki­no, kad ir li­go­ni­nės priė­ mi­mo sky­riu­je bu­vo pa­tvir­tin­ta ta pa­ti diag­no­zė – gir­tu­mas. „Mo­te­ris per nak­tį iš­mie­go­jo, iš ry­to pa­si­ra­šė do­ku­men­tus, kad pa­ lie­ka li­go­ni­nę sa­vo no­ru. Ji ne­tu­ri jo­kio pa­grin­do skųs­tis, tai mes ga­ li­me skųs­tis. Grei­to­ji pa­gal­ba nė­ra tak­si, kad vi­sus gir­tus ve­žio­tų ten, kur jie no­ri. Jei im­tu­mė­mės šeš­ta­ die­nio va­ka­rą vi­sus gir­tus ve­žio­ti, tai rei­kė­tų 500 bri­ga­dų“, – sam­ pro­ta­vo pa­šne­ko­vas. Jam pik­čiau­sia šio­je si­tua­ci­jo­ je bu­vo ne tik dėl ne­va ne­pag­rįs­ tų kal­ti­ni­mų, jog me­di­kai ne­tin­ka­ mai at­li­ko sa­vo dar­bą, bet ir dėl to, kad, V.Bu­da­no­vo žo­džiais ta­riant, ap­tar­nau­ti vie­ną gir­tą mo­te­rį kai­ na­vo ne­ma­žai mo­kes­čių mo­kė­to­ jų pi­ni­gų. „Už­sie­ny­je ji bū­tų ga­vu­si to­kią są­skai­tą, kad praei­tų no­ras ger­ti. Ta­čiau čia – Lie­tu­va. To­dėl no­rė­tų­si dar kar­tą vi­siems pri­min­ti, kad al­ ko­ho­lį var­to­tų sai­kin­giau, at­sa­kin­ giau, ta­da ir ne­kil­tų to­kių pro­ble­ mų, žmo­nės ne­pra­ras­tų pro­to. Mes pa­da­rė­me vis­ką, kas pri­klau­so, o jei pa­gei­da­vo ma­sa­žų ar to, kad pa­ka­ sy­tu­me pė­das, tai jau ne mū­sų pro­ ble­mos“, – tei­gė V.Bu­da­no­vas.


5

antradienis, gruodžio 10, 2013

miestas

Gi­ru­liuo­se – II pa­sau­li­nio ka­ro tan­kas Gi­ru­liuo­se stūk­ so ame­ri­kie­čių tan­ ko „Sher­man“ ko­pi­ ja. Šio­mis ka­ro ma­ ši­no­mis są­jun­gi­nin­ kai, iš­si­lai­pi­nę Šiau­ rės Pran­cū­zi­jo­je, nu­ ka­ria­vo Vo­kie­ti­ją. „Sher­man“ mu­lia­žas Lie­tu­vos pa­jū­ry­je li­ko po ki­no juos­tos „Iš­gy­ven­ti die­ną-D“ („Sur­vi­ving D-Day“) fil­ma­vi­mo.

„„Pa­li­ko: po fil­mo „Iš­gy­ven­ti die­ną-D“ („Sur­vi­ving D-Day“) fil­ma­vi­mo

Lie­tu­vos pa­jū­ry­je kū­rė­jai tan­ko mu­lia­žą pa­li­ko Gi­ru­liuo­se. 

As­ta Dy­ko­vie­nė a.dykoviene@kl.lt

Fil­ma­vo­si klai­pė­die­čiai

2010-ųjų vi­są lie­pos mė­ne­sį Di­ džio­sios Bri­ta­ni­jos ki­no stu­di­ ja „Dan­ge­rous films“ ir Lie­tu­vos kom­pa­ni­ja „Bal­ti­jos fil­mų pa­slau­ gos“ Gi­ru­lių pa­plū­di­my­je ša­lia Juo­do­sios tvir­to­vės fil­ma­vo ka­ri­nės

Tan­ko mu­lia­žą pa­ga­mi­no ar­chi­tek­ tas iš Vil­niaus. Fil­ mo sta­ty­to­jams tai kai­na­vo apie 3 tūkst. eu­rų.

is­to­ri­nės juos­tos „Iš­gy­ven­ti D-die­ ną“ kau­ty­nių sce­nas. Pa­jū­ry­je bu­vo at­ku­ria­mi II pa­ sau­li­nio ka­ro di­džiau­sios de­san­ti­ nės ope­ra­ci­jos „Over­lord“ („Vieš­ pats“) pra­džios epi­zo­dai, kai są­jun­gi­nin­kai iš jū­ros ata­ka­vo Nor­ man­di­jos pa­kran­tė­je įsi­tvir­ti­nu­sias vo­kie­čių pa­jė­gas. Ne­ma­žai klai­pė­die­čių, Ka­ry­ bos klu­bo na­rių šia­me fil­me vai­ di­no ame­ri­kie­čių bei vo­kie­čių ka­ rius. Jiems kaip fil­mo tro­fė­jus ir li­ko „Sher­man“ tan­ko ko­pi­ja. Fil­ma­vi­mams tan­ko „Sher­man“ mu­lia­žas bu­vo pa­ga­min­tas be vikš­ rų, esą jis stūk­so­jo smė­ly­nuo­se ir fil­ma­vi­mui vikš­rų ne­pri­rei­kė. „Sher­man“ – la­bai po­pu­lia­rus ame­ri­kie­čių tan­kas, ypač II pa­ sau­li­nio ka­ro me­tais. Nors, ži­no­vų tei­gi­mu, jis esą tu­rė­jo sa­vo trū­ku­ mų, bu­vo šiek tiek per aukš­tas ir su ben­zi­ni­niu va­rik­liu.

Do­mi­si ame­ri­kie­tiš­ka le­gen­da

„Sher­man“ – tan­kas le­gen­da. Tai bu­vo stan­dar­ti­nis, vi­du­ti­nio svo­ rio ame­ri­kie­čių tan­kas, nu­ka­ria­ vęs na­cis­ti­nę Vo­kie­ti­ją“, – pa­sa­ ko­jo klai­pė­die­tis, Ka­ry­bos klu­bo įkū­rė­jas Egi­di­jus Kaz­laus­kis, taip pat vai­di­nęs juos­to­je „Iš­gy­ven­ti D-die­ną“. Tan­ko mu­lia­žą pa­ga­mi­no ar­chi­ tek­tas iš Vil­niaus. Fil­mo sta­ty­to­ jams tai kai­na­vo apie 3 tūkst. eu­ rų. Tan­kas pa­ga­min­tas iš leng­vų me­džia­gų – po­lis­ti­ro­lo ir kar­to­no. Jis bu­vo nau­do­ja­mas ka­ro veiks­mų ins­ce­ni­za­ci­joms Gi­ru­lių pa­plū­di­ my­je. Kai fil­ma­vi­mas bu­vo baig­tas, jo sta­ty­to­jai mu­lia­žą pa­li­ko, nes šis ne­be­bu­vo rei­ka­lin­gas. Ka­dan­ gi mu­lia­žu nie­kas ne­su­si­do­mė­jo, Ka­ry­bos klu­bo vy­rai tan­ko mo­de­lį pa­tal­pi­no ba­te­ri­jos val­dy­mo bun­ ke­ry­je. „Žmo­nės mėgs­ta ap­žiū­rė­ti tą tan­ko mo­de­lį, ku­ris yra pa­ga­min­ tas pa­gal tik­rus pa­ra­met­rus. Ta­čiau kai su­ži­no, kad jis ne­tik­ras, nu­si­vi­ lia“, – pa­sa­ko­jo Ka­ry­bos klu­bo at­ sto­vas Ger­har­das. Vi­du­ti­nis tan­kas M4 „Sher­man“ bu­vo pa­grin­di­nis tan­kas, ku­rį per II pa­sau­li­nį ka­rą ga­mi­no ir nau­do­ jo JAV. Iš vi­so „Sher­man“ bu­vo pa­ ga­min­ta 50 tūkst. vie­ne­tų. Tan­ko va­žiuok­lė taip pat bu­vo nau­do­ja­ma tūks­tan­čiuo­se ki­tų ka­ro ma­ši­nų. Jung­ti­nė­je ka­ra­lys­tė­je M4 bu­vo pra­min­ti „Sher­man“ ge­ne­ro­ lo Wil­lia­mo Te­cum­se­ho Sher­ma­ no gar­bei, šis pa­va­di­ni­mas pri­gi­jo ir JAV, ku­rios šiuos tan­kus nau­do­ jo iki Ko­rė­jos ka­ro pa­bai­gos. Dau­ge­ly­je ki­tų ša­lių to­kie tan­kai bu­vo nau­do­ja­mi pra­ty­boms bei ko­ vi­nėms už­duo­tims iki pat XX a. pa­ bai­gos.

Pag­rin­di­nės „Sher­man“ cha­rak­te­ris­ti­kos: „„Įgu­la – 5 žmo­nės (va­das, šau­lys, už­

„„Svo­ris – 30,3 t;

tai­si­nė­to­jas, vai­ruo­to­jas ir at­sar­gi­nis vai­ruo­to­jas);

„„Šar­vų sto­ris – nuo 13 iki 76 mm;

„„Il­gis – 5,84 m;

„„Va­rik­lis – „Con­ti­nen­tal R975 C1“

„„Plo­tis – 2,62 m;

(400 ark­lio ga­lių (298 kW) ar­ba 350 ark­lio ga­lių (253 kW);

„„Aukš­tis – 2,74 m;

„„Grei­tis – 38,5 km/h.

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Ban­dė su­klai­din­ti prie­šus

Pa­ra­dok­sa­lu, bet tai – ne vie­nin­ te­lis ne­tik­ras „Sher­man“ tan­ kas. Ka­ro me­tais to­kių mu­lia­žų ne­ma­žai bu­vo sta­to­ma Ang­li­jos piet­ry­čiuo­se, sie­kiant su­klai­din­ ti vo­kie­čių žval­gy­bą, kad są­jun­gi­ nin­kų iš­si­lai­pi­ni­mas vyks Pas de

„„Ma­nev­ras: są­jun­gi­nin­kai, siek­da­mi su­klai­din­ti vo­kie­čių žval­gy­bą, kad

iš­si­lai­pi­ni­mas vyks Pas de Ca­lais, ne­tik­rus „Sher­man“ tan­kus sta­tė kaž­kur Ang­li­jos piet­ry­čiuo­se. ant­ra­sis­pa­sau­li­nis.net

Ca­lais, o ne Nor­man­di­jo­je. Nor­ man­di­jos ope­ra­ci­ja ar­ba ope­ra­ci­ja „Over­lord“ pra­si­dė­jo anks­ti ry­te 1944 me­tų bir­že­lio 6 d. ir tę­sė­ si iki 1944 me­tų rugp­jū­čio 31 d., kai są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gos – bri­tai, ame­ri­kie­čiai ir ka­na­die­čiai – kir­to Se­nos upę, iš­va­da­vo Pa­ry­žių ir tę­

sė puo­li­mą Vo­kie­ti­jos sie­nos link. Iš­si­lai­pi­ni­mas Nor­man­di­jo­je – di­džiau­sia jū­rų de­san­to ope­ra­ci­ja is­to­ri­jo­je. Ji dar ži­no­ma „D-Day“ pa­va­di­ni­mu. Jo­je da­ly­va­vo dau­giau kaip 3 mln. žmo­nių, ku­rie kir­to La­ man­šą iš Ang­li­jos pu­sės iš­si­lai­pin­ da­mi Nor­man­di­jo­je.


6

antradienis, gruodžio 10, 2013

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Vis­kam rei­kia lai­ko

Se­no­se nuo­trau­ko­se – šir­džiai mie­li žmo­nės

karštas telefonas telefonas@kl.lt

Do­va­nos ke­liau­ja į są­var­ty­ną

Da­bar jau vi­sus apė­mu­si Ka­lė­dų karš­ti­nė, vi­si kaip iš­pro­tė­ję laks­to ir ieš­ko do­va­nų, ku­rias po šven­čių be­veik 100 pro­cen­tų ap­do­va­no­tie­ ji iš­mes į šiukš­lių dė­žę. O taip yra to­dėl, kad žmo­nės per­ka vi­so­kius nie­ku­čius. Man at­ro­do, jog už­ ten­ka ge­ro žo­džio, o ne tų nie­kin­ gų do­va­nė­lių, ku­rios vis tiek nu­ke­ liau­ja į šiukš­ly­ną. Juk šiam rei­ka­lui iš­mė­to­mi tūks­tan­čiai li­tų. Ge­riau jau už tuos pi­ni­gus ko­kį nors alks­ tan­tį žmo­gų pa­mai­tin­tų, užuo­t juos taš­kę į ba­lą.

Va­len­ti­nas Ber­ž iū­nas

P

Dr. Ka­zys Gai­ga­las

o tra­ge­d i­jos Ry­go­je Lat­v i­jo­ je ki­lo pa­si­pik­t i­n i­mas „Ma­ xi­mos“ įmo­nės veiks­m ais. Kaip pri­p a­ž i­no kri­zės val­ dy­mo gru­p ės va­do­vas Ig­nas Staš­ke­ vi­čius, kri­zė Lat­vi­jo­je ap­nuo­g i­no įmo­ nės bė­das. Lat­vi­jos tau­tą tra­ge­di­ja su­krė­tė. Ne ma­ žiau su­krė­tė ir Lie­tu­vą. Dau­ge­lis bu­vo šo­k i­r uo­t i. Juk to­k io mas­to tra­ge­d i­jos Bal­t i­jos ša­ly­se ne­bu­vo nuo pat kel­to „Es­to­nia“ ava­ri­jos. Ra­šy­ti šia jaut­ria te­ma – sun­ku. Juo­lab kad daug kas jau bu­vo pa­ra­šy­ta. Daug kas ana­l i­z uo­ta. Ta­čiau no­rė­t ų­si šiek tiek ap­g in­t i tuos žmo­nes, ku­r ie daug dir­ba, kad ne­lai­mės pa­da­r i­n iai bū­t ų kiek įma­no­ma la­biau su­ma­ž in­ti. Vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tai, ti­kė­ti­na, yra tei­sūs – „Ma­xi­ma“ kri­zės pra­d žio­je pa­ da­rė ne­ma­žai klai­dų. Šį fak­tą pri­pa­ž i­ no ir įmo­nės va­do­vai. Ta­čiau iš­veng­ ti to­k ių ne­lai­m ių atei­t y­je ar­ba pa­dė­ ti pre­k y­bos cent­ro griū­t ies au­k ų ar­t i­ mie­siems nuo­la­t i­nė kri­t i­ka ne­pa­dės. Taip tik su­k u­r ia­ma įtam­pa, ku­r i truk­ do dirb­ti.

Bent jau da­bar prie­kaiš­ tau­ti, kad „Ma­xi­ma“ at­si­ri­ bo­jo nuo tra­ge­di­jos, ne­bū­ tų tei­sin­ga. Kad ir kaip bū­tų, au­kos, jų ar­ti­mie­ji, vai­ kai, ta­pę naš­lai­čiais, – svar­biau­sias vi­sų prio­ri­te­tas. Jais bū­ti­na pa­si­r ū­pin­ti. Sup­ran­ta­ma, kad lat­v ių tau­tą su­pyk­ dė kai ku­r ių „Ma­x i­mos“ va­do­v ų ko­ men­ta­rai po tra­ge­d i­jos. Ne­sant vie­šų­ jų ry­šių eks­per­t u, ky­la no­ras pa­sa­k y­ ti, kad efek­ty­viau bū­tų bu­vę ne­kal­bė­ ti iš vi­so. Ta­čiau įmo­nė sten­g ia­si, ban­do tai­sy­ ti pa­dė­t į. Tai yra svei­k in­t i­nas pro­ce­ sas. Ga­lų ga­le svar­bu tai, jog „Ma­xi­ma“ po tra­ge­di­jos pa­ža­dė­jo, kad keis si­tua­ ci­ją. Pri­pa­ž in­ta, jog yra pro­ble­mų, kad jos bus spren­d žia­mos... Var­g u ar „Ma­ xi­ma“ ir bet ko­kia ki­ta įmo­nė to­kio­je pa­ dė­ty­je ne­pa­da­ry­tų iš­va­dų. Sup­ran­ta­ma, boi­ko­t uo­t i šios įmo­nės pre­k y­b os cent­r us ar ne, spren­d i­mą prii­ma kiek­vie­nas žmo­gus, pri­k lau­so­ mai nuo jo įsi­ti­ki­ni­mų. Ne­ga­li­ma už tai žmo­n ių smerk­t i. Bent jau da­bar prie­ kaiš­tau­ti, kad „Ma­xi­ma“ at­si­ri­bo­jo nuo tra­ge­di­jos, ne­bū­tų tei­sin­ga. Grei­čiau­siai dau­ge­lis mė­gins įtar­ti, kad šis pa­mąs­ty­mas gal­būt pa­ra­šy­tas už at­ ly­g į. Taip tik­rai nė­ra. La­bai skau­du dėl tra­ge­di­jos. Nė­ra ar­ti­mes­nių mums nei lat­viai. Bū­da­mas Ry­go­je vi­suo­met jau­ tie­si kaip na­mie. Tik kiek­vie­nam rei­kė­ tų duo­ti lai­ko. Duo­ti ant­rą ga­li­my­bę.

Š

ioms mė­gė­jiš­koms nuo­trau­ koms jau še­šias­de­šimt me­tų. Po pri­va­lo­mo dau­gia­tūks­ tan­ti­nio mi­tin­go Ge­gu­žės 1-osios pro­ga 1953 me­tais Ir­kuts­ ko cent­ri­nė­je aikš­tė­je mus ke­tu­ris – Gra­ži­nu­tę Ru­čy­tę iš Anykš­čių, Onu­tę Lit­vi­nai­tę iš Čiu­te­lių dva­ re­lio Ši­lu­tės ra­jo­ne, Ru­dol­fą Jur­čių ir Ka­zį Gai­ga­lą – mies­to se­no­sio­ se ka­pi­nė­se, žy­dint aly­voms, fo­ toa­pa­ra­tu „Prak­ti­ka“ nu­fo­tog­ra­fa­ vo Onu­tės bro­lis Leo­nas. Paž­vel­gus į nuo­trau­kas, at­min­ ty­je iš­ny­ra dau­gy­bė šir­džiai mie­lų pri­si­mi­ni­mų apie trem­tį. „Mū­sų mer­gai­tės“ tuo­met mo­ kė­si Ir­kuts­ko aukš­tes­nio­jo­je mu­ zi­kos mo­kyk­lo­je, M.Ja­kov­le­vos for­te­pi­jo­no kla­sė­je. Jos sa­vo ap­ ran­ga, el­ge­siu mi­nio­je tik­rai at­ro­ dė ga­na eu­ro­pie­tiš­kai, nuo­lat ste­ bi­no si­bi­rie­tes bend­raam­žes ge­ra nuo­tai­ka. Mes, vy­rai, tuo­met ne­bu­vo­me to­kie links­mi: že­mai­tis Ru­dol­fas, iš­trem­tas iš Kau­no me­di­ci­nos ins­ ti­tu­to, tę­sė stu­di­jas Ir­kuts­ko me­di­ ci­nos ins­ti­tu­te, o aš, lin­ku­vis, bu­ vau pir­ma­sis Ir­kuts­ko uni­ver­si­te­to bio­lo­gi­jos fa­kul­te­to lie­tu­vių stu­ den­tas, tre­čia­kur­sis. Po žiau­rio­jo sta­lin­me­čio šeš­ta­ja­ me at­ši­li­mo de­šimt­me­ty­je su­grį­žę iš trem­ties į Lie­tu­vą, kiek­vie­nas kar­je­rą puo­se­lė­jo­me sa­vaip – „per as­pe­ra ad ast­ra“ (lot. „per kan­čias į žvaigž­des“), nu­ga­lė­da­mi vi­so­kias ne­drau­gų pink­les.

P

Informacija: 397 ISSN 1392-558X http://kl.lt © 2007 „Diena Media News“ A.Smetonos g. 5, Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“ El. paštas info@kl.lt Faksas (846) 397 700

Že­mes su­pirks stam­būs ūki­nin­kai

„„Kar­tu: G.Ru­čy­tė (kai­rė­je)

ir O.Lit­vi­nai­tė bu­vo įam­ žin­tos 1953-ių­jų pa­va­sa­rį.

„„Bi­čiu­liai: R.Jur­čius ir K.Gai­ga­las (de­ši­nė­

je) Ir­kuts­ke nu­si­fo­tog­ra­fa­vo tais pa­čiais me­tais. Ka­zio Gai­ga­lo as­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.

Gra­ži­nu­tę, įvei­ku­sią di­de­lius moks­lus Sverd­lovs­ko kon­ser­va­to­ ri­jo­je ir ta­pu­sia gar­sia mu­zi­kan­te, pa­si­ga­vo barz­do­tas ne trem­ti­nys Vy­tau­tas Lands­ber­gis, iš­si­sky­ręs su pir­mą­ja žmo­na Ri­ta, bu­vu­sia Ku­čins­kai­te.

Po žiau­rio­jo sta­lin­ me­čio šeš­ta­ja­me at­ ši­li­mo de­šimt­me­ty­ je su­grį­žę iš trem­ties į Lie­tu­vą, kiek­vie­nas kar­je­rą puo­se­lė­jo­me sa­vaip. Onu­tė po Si­bi­ro tę­sė stu­di­jas Vil­niaus kon­ser­va­to­ri­jo­je, iš­te­kė­ jo už moks­li­nin­ko geo­lo­go Vy­tau­ to Nar­bu­to ir, bė­gant me­tams, ta­po vi­suo­me­nės ger­bia­ma mu­zi­ko­lo­ge pa­trio­te.

Gy­dy­to­jas chi­rur­gas Ru­dol­fas po ke­lio­li­kos dar­bo me­tų bu­vo pa­lai­ do­tas Že­mai­ti­jos že­me­lė­je, ku­rią nuo vai­kys­tės la­bai my­lė­jo. Ka­zys, šių ei­lu­čių au­to­rius, ge­ro­kai įko­pęs į de­vin­tą­jį de­šimt­me­tį, nuo 1967ųjų pa­va­sa­rio su žmo­ne­le Bi­ru­ te „de­kab­ris­te“ te­be­gy­ve­na Rus­ nė­je ir „ga­no“ nyks­tan­čias Kur­šių ma­rių, Ne­mu­no ir Mi­ni­jos re­gio­no ver­tin­gą­sias žu­ve­les. Ret­kar­čiais jis pri­si­me­na Bai­ka­ lo eže­ro hid­ro­bio­lo­gi­jos ty­ri­nė­ji­mo eks­pe­di­ci­jas, ku­rioms anuo­met va­ do­va­vo pro­f. M.Ko­žo­vas. Pri­si­me­ na ir su­si­ti­ki­mą bei pa­bend­ra­vi­mą su jau­nais Bai­ka­lo „Ma­žo­sios jū­ ros“ žve­jais ir Ol­cho­no sa­los Chu­ ži­ro klu­be at­ras­tą Gra­ži­nu­tę, gro­ju­ sią iš Lie­tu­vos at­si­vež­tu akor­deo­nu per šo­kius, taip pat iš­klau­siu­sią ma­no pa­ta­ri­mą dėl ga­li­mo iš­vy­ki­ mo į moks­lus Ir­kuts­ke. Ti­kiuo­si vėl su­si­tik­ti su Gra­ži­nu­te, kai ji at­vyks va­sa­ras leis­ti į Bal­ti­jos pa­kran­tė­je sta­to­mą Ne­mir­se­tos vi­lą.

ve iš­tik­ti to­kia pat ne­sėk­mė. Tą ry­ tą dau­gu­ma vai­ruo­to­jų bu­vo iš­ties at­sar­gūs, bet, pa­va­žia­vus Šiū­pa­rių gy­ven­vie­tės link, stai­ga iš­ni­ro ir pra­lė­kė pro ša­lį vie­nas au­to­mo­bi­ lis, ki­tas. Tie­siog pra­skri­do taš­ky­ da­mi su­drė­ku­sį snie­gą į ša­lis ir taip už­lip­dy­da­mi ne tik ma­no, bet ir iš pa­skos va­žia­vu­sių ma­ši­nų lan­gus. Pa­si­ju­to­me kaip snie­go sū­ku­ry­ je. Ne­ju­čia klau­si sa­vęs ir pra­lė­ku­ sio ke­lių gai­de­lio: „Kur sku­bi? Gal vė­luo­ji į dar­bą? At­si­kelk anks­čiau ir va­žiuok nor­ma­liai“. Bet čia vy­ra­vo no­ras pa­si­ro­dy­ti, koks ga­lin­gas ir su­ma­nus vai­ruo­to­ jas, o vi­si ki­ti esą ir be žo­džių aiš­ku, ko­kie ne­vy­kė­liai.

Iš es­mės pri­ta­riu S.Po­ciaus min­ tims, iš­d ės­ty­toms straips­ny­ je „Prieš ES – įsi­ki­bę kaup­tu­ką“ („Klai­pė­da“, 2013 12 09). Pas­te­ bė­jau, kad pa­ra­šus re­fe­ren­du­mui dėl že­mės par­da­vi­mo už­sie­nie­ čiams dar­bo me­tu rin­ko dar­bin­go am­žiaus žmo­nės. Va­di­na­si, jie vei­ kiau­siai nie­kur ne­dir­ba ir gy­ve­na iš ne­ži­nia ko­kių pa­ja­mų. To­dėl, ma­ ny­čiau, yra pa­sa­ky­ta tei­sin­ga min­ tis, kad tam tik­ros tar­ny­bos pa­tik­ rin­tų, ar šiuo at­ve­ju ne­bu­vo ko­kių nors pikt­nau­džia­vi­mų. Tu­rė­tų bū­ ti vie­šai pa­skelb­ta, kas fi­nan­sa­vo vi­są šį pa­ra­šų rin­ki­mo va­jų, nes pa­ste­bė­jau, kad pa­ra­šai bu­vo ren­ ka­mi ir pre­ky­bos cent­ruo­se. Va­ di­na­si, bu­vo nuo­mo­ja­mas plo­tas. Ta­da ky­la klau­si­mas, kas ir iš ko­ kių lė­šų ap­mo­kė­jo vi­sa tai? Kaip ir tų pa­ra­šų rin­kė­jų ke­lio­nių ir ki­tas iš­lai­das. Vi­sai ne­nus­teb­čiau, kad ir už „dar­bą“ bu­vo ap­mo­kė­ta. Kas tie mo­kė­to­jai? Dar la­biau ne­nus­ teb­čiau, jei tai bū­tų stam­būs že­ mės sa­vi­nin­kai, ku­rie la­biau­siai suin­te­re­suo­ti, kad joks už­sie­nie­ tis ne­ga­lė­tų įkel­ti ko­jos į jų val­ das, kol jie dar li­ku­sių že­mių ne­ su­si­pir­ko iš nu­sku­ru­sių sa­vi­nin­kų ir vals­ty­bės. Kai su­si­pirks, plokš­ te­lė bus ap­vers­ta ir pa­si­girs ki­tos gies­mės. Ri­man­tė

Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ja – lie­tu­viams

Ne­tei­si­nu tų jau­nų skus­ta­gal­vių, nes jų pro­tas ska­ti­na ir to­kio­mis oro są­ly­go­mis pra­lenk­ti vė­ją. Tik ką sa­ky­ti taip be­siel­gian­čiam žmo­gui, su­lau­ku­siam ži­lo plau­ko? O laik­raš­čiai jau ra­šo apie skau­ džias pir­mą­sias žie­mos ne­lai­mes. Gal ne vi­si nu­trūkt­gal­viai per­skai­ tys šias ma­no min­tis, bet jei nors vie­nas toks ke­lių gai­de­lis įsi­gi­lins į šias laik­raš­čio ei­lu­tes ir su­si­mąs­ tys, kad jis ke­ly­je ne vie­nas ir kad tam­sus pa­ros lai­kas rei­ka­lau­ja ati­ du­mo, ta­da ne vel­tui bū­siu pri­sė­ dęs prie kom­piu­te­rio. Juk kiek­vie­ no žmo­gaus gy­ve­ni­mas yra la­bai bran­gus. Al­bi­nas Kli­zas

Vi­sa­da pir­ma­die­niais pai­mu laik­ raš­tį ir pa­skai­tau S.Po­ciaus ra­ ši­nius. Ta­čiau šį­syk nu­si­vy­liau šiuo au­to­riu­mi. Tu­riu gal­vo­je jo straips­nį „Prieš ES – įsi­ki­bę kaup­ tu­ką“. Jo­kiais bū­dais Lie­tu­vos že­ mės ne­ga­li­ma par­duo­ti už­sie­ nie­čiams. Tam ir ren­gia­mas šis re­fe­ren­du­mas. Kas bus, kai vi­ są ša­lies te­ri­to­ri­ją su­pirks at­vy­ kė­liai? Bus ant­ras Iz­rae­lis? Jo­kiais bū­dais ne­ga­li­ma par­duo­ti šven­tos že­me­lės ne lie­tu­viams. Ir ne dėl to, kad ne­bus kur au­gin­ti kiau­lių, kaip šai­po­si S.Po­cius, o to­dėl, kad tai yra di­džiau­sia ša­lies ver­ty­bė. Be te­ri­to­ri­jos ne­bus ir vals­ty­bės, tai juk vi­si su­pran­ta­me. Že­mė tu­ri bū­ti par­da­vi­nė­ja­ma tik tiems, ku­ rie čia nuo am­žių gy­ve­na. Pet­ras B. Pa­ren­gė Mil­da Ski­riu­tė

Pasisakymai, laiškai ir komentarai nebūtinai sutampa su dienraščio redakcijos pozicija

750

„Diena Media News“ Generalinis direktorius Laimutis Genys „Klaipėdos“ Vyriausiasis redaktorius Saulius Pocius

Visi kontaktai: http://kl.lt/dienrastis/redakcija

Vil­ma

Ke­lių gai­džiams ki­ti ne­rū­pi ir­ma­sis snie­gas mū­sų kraš­ te dar gruo­džio šeš­tą­ją iš pat anks­ty­vo ry­to su stip­raus vė­ jo ga­lin­gais gū­siais „uba­go dribs­niais“ lei­do­si ant pil­kų lau­kų. Ma­ši­nos va­ly­tu­vai vos spė­jo snai­ges stum­dy­ti į ša­lis, kad ma­ty­ tum jau bal­tu ta­pu­sį ke­lią, o čia dar aki­no prie­šais at­va­žiuo­jan­čių ma­ ši­nų ži­bin­tai. Apie jo­kius ki­tų au­ to­mo­bi­lių len­ki­mus ir grei­tį ne­tu­ rė­tų tą ry­tą kil­ti jo­kių min­čių. Nep­ri­va­žia­vus Ma­ciui­čių kai­mo, vie­na ma­ši­na jau riog­so­jo grio­vy­je, prie jos plu­šo pa­gal­bi­nin­kai ban­dy­ da­mi iš­stum­ti iš ne­di­de­lio grio­vio. Tai aki­vaiz­dus per­spė­ji­mas: vai­ ruo­to­jau, ne­sku­bėk, nes ga­li ir ta­

397 728

reklamos skyrius: 397

711, 397 715

Vyr. redaktoriaus pavaduotoja Asta Dykovienė – Virginija Spurytė – 397 706 Radvilė Zinkevičiūtė – Teisėtvarka: Administratorė Daiva Janauskaitė – Daiva Bendikienė – 397 750 Menas ir pramogos: Rita Bočiulytė – Miesto aktualijos: Asta Aleksėjūnaitė – 397 772 Sportas: Milda Skiriutė – 397 727 Česlovas Kavarza –

Platinimo tarnyba: 397 725 „Namai“, „Vakarė“: 397 705 Lina Bieliauskaitė –

397 713

Prenumeratos skyrius: 397

714

„TV diena“: 397 730 Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

Platinimo tarnyba – 397 713 Reklamos skyrius – 397 711, 397 715 faksas (8 46) 397 722 Fotokorespondentai: e. paštas reklama@kl.lt 397 770 „Sveikata“, „Atžalynas“: Vytautas Petrikas – 8 699 97 978 Skelbimų skyrius – 397 717 397 704 Vytautas Liaudanskis – 8 655 26 937 Evelina Zenkutė – e. paštas skelbimai@kl.lt 397 729 Užsakymų skyrius „Akropolyje“, Techninės redaktorės: Pasaulis: 8 655 26 930 Laima Laurišonienė – 397 737 Taikos pr. 61, tel. – 397 719 Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Jelena Jefišova e. paštas akropolis@kl.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Tiražas 7 500. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raidėmis

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti.


7

antradienis, gruodžio 10, 2013

lietuva Teis už akių

No­ri dirb­ti il­giau

Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas va­kar nu­ spren­dė, kad Ru­si­jo­je be­si­slaps­tan­tys bu­ vę so­vie­tų Spe­cia­lio­sios pa­skir­ties mi­li­ci­ jos bū­rio (OMON) Vil­niu­je va­dai ga­lės bū­ ti tei­sia­mi už akių, nors jiems ir ne­pa­vy­ ko įteik­ti kal­ti­na­mų­jų ak­tų nuo­ra­šų. Bu­vę Vil­niaus OMON va­dai Bo­les­lo­vas Ma­ku­ty­ no­vi­čius (nuo­tr.) ir Vla­di­mi­ras Raz­vo­do­ vas kal­ti­na­mi 1991 m. vyk­dę nu­si­kal­ti­mus žmo­giš­ku­mui bei ka­ro nu­si­kal­ti­mus.

Sei­mo bus pra­šo­ma vėl pra­tęs­ti lai­ki­no­ sios ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos, ku­ri aiš­ki­na­ si bu­vu­sios Vy­riau­sy­bės pra­dė­tus stra­te­ gi­nius ener­ge­ti­kos pro­jek­tus, dar­bą. Kaip BNS sa­kė ko­mi­si­jos va­do­vas so­cial­de­ mok­ra­tas Ar­tū­ras Skar­džius, ko­mi­si­jai iš­ ki­lo nau­jų klau­si­mų, į ku­riuos bū­ti­na at­ sa­ky­ti. Jis taip pat tei­gia, kad dar ne­gau­ta pa­kan­ka­mai in­for­ma­ci­jos ir į iki šiol ko­mi­ si­jos ana­li­zuo­tus klau­si­mus.

143

– tiek gy­vy­bių per šių me­tų 11 mė­ne­sių nu­si­ne­šė 10,6 tūkst. gais­rų.

Jau po sa­vai­tės pla­ nuo­ja­ma pri­sta­ty­ti pen­si­jų kom­pen­sa­ vi­mo me­cha­niz­mą, o ne­to­li­mo­je atei­ty­ je ke­ti­na­ma steig­ti ir ins­ti­tu­ci­ją emig­ ra­ci­jos rei­ka­lams spręs­ti – šiems „Tvar­kos ir tei­sin­ gu­mo“ (TT) pa­siū­ly­ mams pir­ma­die­nį pri­ta­rė val­dan­čių­jų po­li­ti­nė ta­ry­ba.

„„Pla­nas: jei val­dan­tie­ji ne­per­si­gal­vos dėl R.Pak­so pla­no, jau ne­tru­kus ge­rų ži­nių su­lauks sen­jo­rai, bus stip­ri­na­mos pa­jė­gos ir ko­vo­jant su emig­ra­ci­ja. 

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vai­tės nuo­tr.

Priminė emig­ran­tus ir pen­si­nin­kus Ig­nas Ja­čaus­kas i.jacauskas@diena.lt

Grą­žins ir di­dins

Va­kar val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos po­li­ ti­nė ta­ry­ba pri­ta­rė TT at­sto­vų siū­ ly­mams nu­ma­ty­ti konk­re­tų pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo ir di­di­ni­mo pla­ną, taip pat su­kur­ti ins­ti­tu­ci­ją, ku­ri in­ten­sy­viau rū­pin­tų­si, kaip spręs­ ti vis dar di­dė­jan­čios emig­ra­ci­jos pro­ble­mą. „Bu­vo du svar­būs da­ly­kai, ku­ riuos siū­lė „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“, ir la­bai džiau­giuo­si, kad tie pa­siū­ ly­mai su­lau­kė pri­ta­ri­mo po­li­ti­nė­je ta­ry­bo­je. Pir­miau­sia, dėl emig­ra­ci­ jos rei­ka­lų ir for­mos, kaip tai bū­ tų ga­li­ma spręs­ti. Tad ar­ti­miau­ siu me­tu, pa­si­ta­rus su frak­ci­jo­mis, bus pa­siū­ly­ta ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri tie­ sio­giai už­siims emig­ra­ci­jos stab­ dy­mu“, – va­kar po val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos ta­ry­bos po­sė­džio pra­ne­ šė R.Pak­sas. Pa­sak jo, taip pat pri­tar­ta „Tvar­ kos ir tei­sin­gu­mo“ ini­cia­ty­vai ne tik nu­sta­ty­ti konk­re­čius per kri­zę su­ma­žin­tų pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo ter­mi­nus, bet ir nu­ma­ty­ti pen­si­jas pa­di­din­ti. „Ki­tas da­ly­kas – koa­li­ci­jos ta­ ry­ba kons­ta­tuo­ja bū­ti­ny­bę at­kur­ti pen­si­jas. Pen­si­jos tu­ri bū­ti at­kur­ tos, pri­va­lo bū­ti nu­ma­ty­ta, ka­da tai bus pa­da­ry­ta. Ir ne tik at­kur­ tos, bet ir tu­ri bū­ti nu­ma­to­ma, ka­ da tos pen­si­jos bus ke­lia­mos jau šio­je Vy­riau­sy­bės ka­den­ci­jo­je“, – sa­kė R.Pak­sas.

Ter­mi­nus pri­sta­tys ne­tru­kus

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius pa­tvir­ti­no, kad jau per ki­tą val­ dan­čio­sios dau­gu­mos ta­ry­bos po­ sė­dį bus pri­sta­ty­tas ir konk­re­tes­ nis pla­nas.

Pen­si­jos tu­ri bū­ti ne tik at­kur­tos, bet ir tu­ri bū­ti nu­ma­to­ma, ka­da jos bus ke­lia­ mos jau šią Vy­riau­ sy­bės ka­den­ci­ją. „Duo­ta už­duo­tis fi­nan­sų mi­nist­ rui bei so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­ bo mi­nist­rei pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją, ko­kia yra si­tua­ci­ja „Sod­ros“ biu­ dže­te, ko­kie yra nu­ma­ty­ti pla­nai 2014 m., at­si­žvel­giant į fis­ka­li­nį de­fi­ci­tą, „Sod­ros“ biu­dže­to įplau­ kų au­gi­mą, taip pat nu­brėž­ti kryp­ tis, kaip au­gant biu­dže­to pa­ja­moms tą prieau­gį pa­skirs­ty­ti kom­pen­sa­ ci­joms, sko­lai deng­ti ar pen­si­joms di­din­ti“, – sa­kė prem­je­ras. A.But­ke­vi­čius pri­pa­ži­no, kad kom­pen­sa­ci­joms rei­kė­tų apie 1 mlrd. li­tų, ku­rių ki­tų me­tų „Sod­ros“ biu­dže­to pro­jek­te ne­nu­ma­ty­ta. „Ne­sa­ko­me, kad tą mi­li­jar­dą iš­ mo­kė­si­me jau ry­toj. Bet mes sa­ko­ me tai, jog šiai Vy­riau­sy­bei ati­te­ko to­kia da­lia, kad tu­ri­me praė­ju­sios Vy­riau­sy­bės klai­das iš­tai­sy­ti, tad tik­rai ruo­šia­mės su­ma­žin­tas pen­ si­jas fi­nan­suo­ti per mū­sų Vy­riau­

sy­bės ka­den­ci­jos lai­ko­tar­pį. Ka­da? Kai leis fi­nan­si­nės ga­li­my­bės“, – tvir­ti­no A.But­ke­vi­čius. „Mi­nist­rai pa­teiks skai­čia­vi­mus, gra­fi­kus ir la­bai konk­re­čiai bus ma­ ty­ti pa­gal fi­nan­si­nę si­tua­ci­ją, ka­da – ku­rį ket­vir­tį ar mė­ne­sį – bus pra­ dė­tas pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mas“, – pri­dū­rė Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė. Teks per­žiū­rė­ti biu­dže­tą?

Sei­mas praė­ju­sią sa­vai­tę at­si­sa­kė priim­ti opo­zi­ci­jos ini­ci­juo­tą re­zo­ liu­ci­ją, ku­ria siū­ly­ta įpa­rei­go­ti Vy­ riau­sy­bę dar kar­tą ap­svars­ty­ti per kri­zę su­ma­žin­tų pen­si­jų kom­pen­sa­ vi­mo ga­li­my­bes ir tam nu­ma­ty­ti lė­ šų ki­tų me­tų biu­dže­te. Fi­nan­sų mi­ nist­ras Ri­man­tas Ša­džius tei­gė, kad, no­rint ki­tais me­tais kom­pen­suo­ ti su­ma­žin­tas pen­si­jas, rei­kės tiks­ lin­ti biu­dže­tą. Jis bū­tų per­žiū­ri­mas, su­rin­kus viršp­la­ni­nių pa­ja­mų. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja iki ki­tų me­tų ge­gu­žės Vy­riau­sy­bei ža­da pa­teik­ ti siū­ly­mus, kaip grą­žin­ti 2010 m. su­ma­žin­tas pen­si­jas. Mi­nist­ras anks­čiau yra sa­kęs, kad kol kas neaiš­ku, ar bus at­si­žvelg­ta į Sei­mo siū­ly­mą kom­pen­suo­ti pen­si­jas nuo ki­tų me­tų vi­du­rio. Stab­dys emig­ra­ci­ją

Pak­laus­tas, gal­būt val­dan­tie­ji ren­ gia­si stab­dy­ti iš ša­lies iš­skren­ dan­čius lėk­tu­vus su emig­ran­tais, R.Pak­sas po­kštą priė­mė su šyp­se­na. Jis pa­tvir­ti­no, kad ke­ti­na­ma steig­ti nau­ją su emig­ra­ci­ja ko­vo­jan­čią ins­

ti­tu­ci­ją, ta­čiau kol kas dar neap­sisp­ ręs­ta, ar tai ga­lė­tų bū­ti ir ne­prik­ lau­so­ma, ar ku­riai nors mi­nis­te­ri­jai pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja, ar Sei­mo ko­mi­ te­tas, ar bū­tų stip­ri­na­ma ku­ri nors šiuo me­tu vei­kian­ti ins­ti­tu­ci­ja. „Si­tua­ci­ja ne­pa­lan­ki – mes blo­ gą­ja pra­sme pir­mau­ja­me vi­so­je ES pa­gal pa­lie­kan­čių ša­lį pi­lie­čių skai­ čių. Tad, aš ma­nau, ins­ti­tu­ci­ja, ku­ ri po­li­ti­niu lyg­me­niu nu­brėš gai­res,

ke­lius, pa­rei­ka­laus ins­ti­tu­ci­jų at­sa­ ko­my­bės, sua­ku­mu­liuos lė­šas, iden­ ti­fi­kuos pro­ble­mas, yra rei­ka­lin­ga ir aš džiau­giuo­si, kad tai pa­lai­kė koa­li­ ci­jos par­tne­riai“, – sa­kė R.Pak­sas. „Jei si­tua­ci­ja kai kam yra ge­ra, tai tuo­met rei­kė­tų nie­ko ne­da­ry­ ti. Mes esa­me įsi­ti­ki­nę, kad ji nė­ ra ge­ra“, – į klau­si­mą, ar tik­rai rei­ kia dar vie­nos ins­ti­tu­ci­jos, at­sa­kė R.Pak­sas.

Emig­ra­ci­ja – mil­ži­niš­ka Lie­tu­vos sta­t is­t i­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, 2008–2012 m. iš Lie­tu­ vos į už­sie­nio vals­ty­bes emig­ra­vo 225 tūkst. pi­lie­čių. Tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu į ša­lį nuo­lat gy­ ven­ti ar­ba ne trum­piau kaip 12 mė­ne­ sių grį­žo 46,7 tūkst. pi­lie­čių.

Per­nai 41 pro­c. vi­sų emig­ran­tų su­da­rė 20–29 me­tų gy­ven­to­jai, 12 pro­c. – 30– 34 me­tų (2011 m. – ati­tin­ka­mai 43 pro­c. ir 13 pro­c.).

Emig­ra­vę vai­kai iki 15 me­tų su­da­rė 13 pro­c., pa­gy­ve­nę (65 me­tų ir vy­res­ni) gy­ven­to­jai – tik 1 pro­c. vi­sų emig­ran­tų Per­nai 75 pro­c. 15 me­tų ir vy­res­nio (2011 m. – ati­tin­ka­mai 10 pro­c. ir 0,8 pro­c.). am­žiaus emig­ran­tų prieš iš­vyk­da­mi Lie­tu­va tarp dvi­de­šimt aš­tuo­nių ES ša­ iš ša­lies ne­dir­bo vie­nus me­tus ir il­giau lių pir­mau­ja pa­gal mig­ra­ci­jos nuo­sto­ (2011 m. – 82 pro­c.). lius ir nei­gia­mą na­tū­ra­lų prieau­gį.


8

antradienis, gruodžio 10, 2013

užribis Įsib­ro­vė ­ ne­pas­te­bė­ti

Nut­vė­rė su ­ mil­te­liais

Gel­bė­to­jai li­po per bal­ko­ną

Sek­ma­die­nį iš ry­to uos­ta­mies­ čio Ro­kiš­kio g. gy­ven­to­ja pa­ste­ bė­jo, kad jos na­me bu­vo ap­si­ lan­kę va­gys. Ne­aišku, kaip nu­ si­kal­tė­liai pa­te­ko į vi­dų, nes įsi­ lau­ži­mo pėd­sa­kų ne­ras­ta. Din­ go ke­lios ran­ki­nės, bran­ges­ni dra­bu­žiai, ava­ly­nė, do­ku­men­tai, ban­ko kor­te­lės ir ne­ma­žai ki­tų daik­tų. Ža­la – 23 tūkst. li­tų.

Sek­ma­die­nį ry­te po­li­ci­nin­kai Pi­ lies g. su­lai­kė 23 m. klai­pė­die­tį Vi­ta­li­jų. Jis tu­rė­jo du pa­ke­tė­lius su bal­tais mil­te­liais. Esa­ma pa­ grįs­tų įta­ri­mų, kad tai yra nar­ ko­ti­kai. Vai­ki­nas po­li­ci­jos ko­mi­ sa­ria­te ap­klaus­tas, vė­liau iš­leis­ tas. Po­li­ci­ja aiš­ki­na­si, kas vai­ ki­nui par­da­vė kvai­ša­lus ir ar jis juos bū­tų var­to­jęs pa­ts.

Pir­ma­die­nį vie­na­me uos­ta­mies­ čio dau­gia­bu­čių na­mų pa­gal­bos rei­kė­jo se­ny­vam žmo­gui. Už­sit­ren­kus jo bu­to du­rims, gel­bė­ to­jai tu­rė­jo pa­tek­ti į bu­tą. Ka­ dan­gi pri­va­žiuo­ti prie na­mo kel­ tu­vu ne­bu­vo įma­no­ma, gel­bė­ to­jai nu­si­lei­do nuo na­mo sto­go, pa­te­ko į penk­to­jo aukš­to bal­ko­ ną ir ati­da­rė bu­to du­ris.

La­vo­nų ka­re – nau­jos sal­vės Or­ga­ni­zuo­to nu­si­ kals­ta­mu­mo ty­ri­mo biu­ro pa­rei­gū­nai at­li­ko kra­tas Val­do Če­po­nio ri­tua­li­nių pa­slau­gų įmo­nė­ je „Am­žiaus var­tai“, įmo­nės sa­vi­nin­kas su­lai­ky­tas dviem pa­roms.

„„Ty­ri­mas: V.Če­po­nio val­do­se ša­lia ga­ra­žo po at­vi­ru dan­gu­mi stūk­so

„„Šal­dy­tu­vas: po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, at­li­kę kra­tą ga­ra­že, ra­do du mi­ru­sių­

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Po­li­ci­jos nuo­tr.

kars­tai ir ki­tas ri­tua­li­nių pa­slau­gų in­ven­to­rius.

As­ta Alek­sė­jū­nai­tė a.aleksejunaite@kl.lt

Ra­do du ne­gy­vė­lius

Pa­rei­gū­nai va­kar nuo anks­ty­vo ry­ to krė­tė Tau­ra­lau­ky­je esan­tį V.Če­ po­niui pri­klau­san­tį an­ga­rą. Ap­ žiū­rint pa­tal­pas pa­rei­gū­nai vi­sus veiks­mus fil­ma­vo. Ne­pat­vir­tin­tais duo­me­ni­mis, šiau­ri­nė­je mies­to da­ly­je Ak­me­ nų gat­vė­je esan­čio­se V.Če­po­nio val­do­se ONTB pa­rei­gū­nai ap­ti­ ko du mi­ru­sių­jų kū­nus, ku­rie bu­ vo lai­ko­mi tam ne­pri­tai­ky­to­se są­ ly­go­se. Mi­ru­sie­ji esą pir­ma­die­nio ry­ tą per­ga­ben­ti į Vals­ty­bi­nės teis­ mo me­di­ci­nos tar­ny­bos Klai­pė­dos sky­rių. Sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Pau­ li­kas pa­tvir­ti­no, kad va­kar ry­te įmo­nės „Am­žiaus var­tai“ au­to­mo­ bi­liu at­ga­ben­ti du kū­nai. „Taip, mes ga­vo­me du mi­ru­siuo­ sius, bet su už­duo­ti­mi ty­ri­mui“, – aiš­ki­no G.Pau­li­kas. Ne pir­mas su­lai­ky­mas

Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ ri­mo biu­ro vir­ši­nin­kas Val­das Na­ ru­ta­vi­čius pa­tvir­ti­no, kad pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

„Taip, bu­vo at­lie­ka­mi tam tik­ ri veiks­mai“, – aiš­ki­no V.Na­ru­ta­ vi­čius. Prieš du mė­ne­sius nu­skam­bė­ju­ sia­me ty­ri­me, kai STT pa­rei­gū­nai su­lai­kė ko­rup­ci­ja įta­ria­mą teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tą Vid­man­tą Ar­ mo­ną, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai į areš­ ti­nę bu­vo už­da­rę ri­tua­li­nių pa­slau­ gų įmo­nės va­do­vą Liu­dą Stat­kų, jo su­gy­ven­ti­nės sū­nų bei dar du su šiuo vers­li­nin­ku su­si­ju­sius vy­rus. Ri­tua­li­nių pa­slau­gų įmo­nės va­ do­vas su pa­val­di­niais įtar­tas or­ga­ ni­za­vęs V.Če­po­nio mik­roau­to­bu­ so, dvie­jų au­to­mo­bi­lių ir na­me­lio ant ra­tų pa­de­gi­mu. Šis ty­ri­mas te­ be­vyks­ta, po ap­klau­sų įta­ria­mie­ji bu­vo iš­leis­ti iš areš­ti­nės. Pak­laus­tas, ar ga­lė­jo bū­ti šio pir­ ma­die­nio įvy­kiai sie­ti­ni su kon­ku­ ren­ci­ne dvie­jų įmo­nių sa­vi­nin­kų ko­va, V.Na­ru­tav­čius pa­nei­gė. „Mums neį­do­mi vers­lo kon­ku­ ren­ci­ja. Mums rū­pi, kad žmo­nės lai­ky­tų­si įsta­ty­mų. Į tai, kas vyks­ ta lai­do­ji­mo vers­le, tu­rė­jo­me at­ kreip­ti dė­me­sį po įvyk­dy­tų pa­de­ gi­mų. Te­ko pa­si­gi­lin­ti į si­tua­ci­ją. Prieš po­rą mė­ne­sių pra­dė­tas ty­ri­ mas yra tik vie­na da­lis šios is­to­ri­ jos. Da­bar vyks­ta ki­tas ty­ri­mas“, – aiš­ki­no V.Na­ru­ta­vi­čius.

Pikt­nau­džiau­ta tar­ny­ba?

Ty­ri­mą ku­ruo­jan­tis Klai­pė­dos apy­ gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras Ai­das Gi­nio­tis pa­tvir­ti­no, kad šiuo me­tu iš­ties at­lie­ka­mas at­ski­ras ty­ ri­mas nuo spa­lį pra­dė­to ki­to.

Vy­te­nis La­ba­naus­kas:

Be kars­to net nė­ra įma­no­ma kre­muo­ti pa­lai­kų, nes ne­bus kaip pa­dė­ti kū­no ant pa­kė­li­mo me­ cha­niz­mo.

„Bus pa­teik­ti įta­ri­mai dėl to, kad, ne­tu­rė­da­mas lei­di­mo, įmo­nės va­ do­vas ne­tei­sė­tai ver­tė­si ūki­ne veik­ la, t. y. ne­tei­sė­tai tei­kė vie­šas pa­ slau­gas lai­do­ji­mo ir kre­ma­vi­mo sri­ty­je bei pikt­nau­džia­vo tar­ny­bi­ ne pa­dė­ti­mi“, – tei­gė pro­ku­ro­ras. Už ne­tei­sė­tą ver­ti­mą­si ūki­ne, ko­mer­ci­ne, fi­nan­si­ne ar pro­fe­si­ ne veik­la bau­džia­ma vie­šai­siais dar­bais ar­ba bau­da, lais­vės ap­ri­ bo­ji­mu ar­ba lais­vės atė­mi­mu iki 4 me­tų. Už pikt­nau­džia­vi­mą nu­ma­

jų kū­nus. 

to­ma bau­da ar­ba lais­vės atė­mi­mas iki 7 me­tų. Lei­di­mo ne­ga­vo

Šal­ti­nių tei­gi­mu, V.Če­po­nis tei­ sė­sau­gi­nin­kų dė­me­sio su­lau­kė dėl to, kad Ak­me­nų gat­vė­je esan­čia­me an­ga­re esą bu­vo įkur­tas ne­le­ga­lus mor­gas. Ne­va V.Če­po­nis mė­gi­no kreip­ tis į Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­rą ir gau­ti lei­di­mus to­kiai veik­lai, ta­ čiau jam bu­vo at­sa­ky­ta, kad mū­ri­ nia­me ga­ra­že mi­ru­sių­jų kū­nai ne­ ga­li bū­ti tvar­ko­mi ir lai­ko­mi. V.Če­po­nio įmo­nė Klai­pė­do­je yra lai­mė­ju­si kon­kur­są mi­ru­sių­jų pa­ lai­kų iš įvy­kio vie­tos per­ve­ži­mui bei vie­ni­šų ir neat­pa­žin­tų as­me­nų lai­do­ji­mui. Aiš­kin­sis, ar kre­ma­vo be kars­to

Kal­ba­ma, kad V.Če­po­niui te­ko tei­ sė­sau­gi­nin­kams aiš­kin­tis ir dėl įta­ ri­mų, esą į Kė­dai­nių kre­ma­to­riu­mą bu­vo ga­be­na­mi mi­ru­sie­ji ne kars­ tuo­se, o mai­šuo­se. Kė­dai­nių kre­ma­to­riu­mo di­rek­ to­rius Vy­te­nis La­ba­naus­kas ti­ki­ no, kad įmo­nės „Am­žiaus var­tai“ dar­buo­to­jai iš tie­sų bu­vo at­ga­ be­nę vie­ną kū­ną kre­ma­vi­mui be kars­to.

„Tai bu­vo vie­nas ar po­ra at­ve­jų, kai mi­ru­sy­sis bu­vo at­vež­tas kre­ muo­ti be kars­to. Bet nė­ra tie­sa, kad ši įmo­nė tai da­ro nuo­lat. Be kars­ to net nė­ra įma­no­ma kre­muo­ti pa­ lai­kų, nes ne­bus kaip pa­dė­ti kū­no ant pa­kė­li­mo me­cha­niz­mo, jis ne­ si­lai­kys. Tuo­met mes nau­do­ja­me spe­cia­lius pa­dėk­lus ar plokš­tes“, – aiš­ki­no V.La­ba­naus­kas. Kre­ma­to­riu­mo di­rek­to­rius ti­ki­ no, kad įmo­nė pa­tei­kė mi­ru­sio­jo ar­ti­mų­jų pra­šy­mą kre­muo­ti ve­lio­ nį be kars­to. „Įs­ta­ty­mai lei­džia ir pa­čioms įmo­nėms pa­teik­ti to­kią pa­raiš­ ką. Jei pra­šy­mą kre­muo­ti be kars­ to ra­šo ar­ti­mie­ji, įmo­nės dar­buo­to­ jai pa­tik­ri­na as­mens do­ku­men­tus“, – tvar­ką aiš­ki­no kre­ma­to­riu­mo va­ do­vas. V.La­ba­naus­kas ti­ki­no, kad jei ki­lo įta­ri­mų dėl ko­kių nors ap­lin­ky­bių, kre­ma­to­riu­me yra fil­muo­ta me­ džia­ga, kas at­ve­žė ve­lio­nį kre­muo­ ti, bei sau­go­mi vi­si do­ku­men­tai. „Toks ne­su­sip­ra­ti­mas jau bu­vo ki­lęs. Bu­vo at­vy­kę ar­ti­mie­ji, ku­ rie bu­vo įsi­ti­ki­nę, kad jų ve­lio­ nis su­de­gin­tas be kars­to. Kai bu­ vo per­žiū­rė­ta vi­sa me­džia­ga, jiems klau­si­mų ne­be­ki­lo“, – pa­sa­ko­jo V.La­ba­naus­kas.

Me­džiok­lė­je pa­šo­vė drau­gą Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Sek­ma­die­nį Ši­lu­tės ra­jo­ne šer­nų me­džiok­lės me­tu su­žeis­tas vie­ nas me­džio­to­jų. Vy­ras pa­kliu­vo į li­go­ni­nę.

„„Šūvis: pa­rei­gū­nai aiš­ki­na­si, kaip švie­sų ry­tą me­džio­to­jas ga­lė­jo su­žeis­

ti bū­re­lio drau­gą. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas pra­ne­šė, kad ne­lai­mė ne­to­li Švėkš­nos, su­ ny­ku­sio Po­cių kai­mo ri­bo­se, įvy­ ko apie 10 val. ry­to. Čia me­džiok­ lės me­tu lauk­da­mas pa­si­ro­dan­čių

žvė­rių į bū­re­lio drau­gą iš­šo­vė 48erių S.G. Pra­ne­ši­me tei­gia­ma, kad su­žeis­ ta­sis yra po­rą me­tų vy­res­nis to pa­ ties me­džio­to­jų bū­re­lio na­rys S.K. Jam šra­tai pa­tai­kė į krū­ti­nę. Vy­ras sku­biai iš­ga­ben­tas į uos­ta­ mies­čio li­go­ni­nę. Va­kar Ši­lu­tės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te bu­vo ap­klaus­tas žmo­ gų su­žei­dęs as­muo. Jis me­džio­ jo ly­gia­vamz­džiu šau­tu­vu. Pir­ mi­niais duo­me­ni­mis, ga­lė­jo bū­ti,

kad ko­le­ga pa­ju­dė­jo iš sa­vo po­zi­ ci­jos ir ne­ty­čia at­si­dū­rė pa­vo­jin­ go­je zo­no­je. „Vi­sos įvy­kio ap­lin­ky­bės bus tiks­li­na­mos, nė vie­na ver­si­ja ne­bus priim­ta be­są­ly­giš­kai jos ne­pat­vir­ ti­nus ki­tais duo­me­ni­mis. Kol kas tiks­liai pa­sa­ky­ti, kaip vis­kas at­si­ ti­ko, ne­ga­li­me“, – tei­gė Ši­lu­tės ra­ jo­no po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas Si­gi­tas Mi­ku­ta­vi­čius. Po­li­ci­jai ži­no­ma, kad įvy­kio me­ tu abu vy­rai bu­vo blai­vūs.


9

antradienis, gruodžio 10, 2013

rubrika

sveikata

sveikata@kl.lt Redaktorė Evelina Zenkutė

Žie­mą – ma­žiau ka­vos ir pie­no Ter­mo­met­ro stul­pe­ liui vis daž­niau ro­ dant nei­gia­mą tem­ pe­ra­tū­rą, bū­ti­na at­ kreip­ti dė­me­sį, ko­ kius mais­to pro­duk­ tus var­to­ja­me. Pa­ ta­ria­ma or­ga­niz­ mą pa­le­pin­ti šil­tu mais­tu ir ne­pa­mirš­ti dar­žo­vių bei vai­sių.

Eve­li­na Zen­ku­tė e.zenkute@kl.lt

Ang­lia­van­de­niai – bū­ti­ni

Kaip tei­gė Klai­pė­dos vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tai, gal­ vo­da­mi apie tin­ka­mą mais­tą šal­ tuo­ju me­tų lai­ku, daž­niau­siai įsi­ vaiz­duo­ja­me dar­žo­vių sriu­bas ar troš­ki­nius. „Kai oras ne­be­le­pi­na ši­lu­ma, toks mais­tas tik­rai yra idea­liau­sias mū­ sų or­ga­niz­mui. Na­tū­ra­lu, kad va­sa­ rą ir pa­va­sa­rį mai­ti­na­mės svei­kiau, ta­čiau svei­kos gy­ven­se­nos ne­ver­tė­ tų pa­mirš­ti ir žie­mą“, – sa­kė Vi­suo­ me­nės svei­ka­tos biu­ro dar­buo­to­jai.

Žie­mą re­ko­men­duo­ ja­ma var­to­ti ma­žiau pie­no pro­duk­tų, nes dėl jų ima for­muo­tis glei­vės, ku­rios truk­ do or­ga­niz­mui ko­ vo­ti su vi­ru­sais.

Anot jų, mi­ty­bos spe­cia­lis­tai re­ ko­men­duo­ja žie­mą daž­niau var­to­ ti šil­tą ar­ba karš­tą mais­tą, val­gy­ti pro­duk­tus, ku­riuo­se gau­su ang­ lia­van­de­nių. Tei­gia­ma, kad šal­ tuo­ju me­tų lai­ku ver­tė­tų ger­ti ma­ žiau ka­vos – moks­li­nin­kų tei­gi­mu, ko­fei­nas ska­ti­na or­ga­niz­mą kaup­ ti rie­ba­lus. „Be to, re­ko­men­duo­ja­ma žie­mą ma­žiau var­to­ti pie­no pro­duk­tų, nes dėl jų ima for­muo­tis glei­vės, ku­rios truk­do or­ga­niz­mui ko­vo­ti su vi­ru­ sais. Ne­rei­kė­tų or­ga­niz­mo ap­sun­ kin­ti sun­kiai virš­ki­na­mu, grei­tuo­ju mais­tu“, – pa­ta­rė Klai­pė­dos vi­suo­ me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tai.

10

„„Tiks­las: na­tū­ra­lu, kad va­sa­rą ir pa­va­sa­rį mai­ti­na­mės svei­kiau, ta­čiau svei­kos gy­ven­se­nos ne­ver­tė­tų pa­mirš­ti ir žie­mą.

Svei­ka mi­ty­ba žie­mą „„Val­gy­ti kuo įvai­res­nį mais­tą. „„Iš­lai­ky­ti nor­ma­lų kū­no svo­rį. „„Rink­tis ma­žai rie­ba­lų, ypač so­čių­jų,„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Ener­gi­jos su­tei­kia „„Kuo ma­žiau var­to­ti cuk­raus ir sal­

„„Rink­tis kuo ma­žiau per­dirb­tus pro­

du­my­nų.

duk­tus (pa­vyz­džiui, na­tū­ra­lią mė­są –

„„Kuo ma­žiau var­to­ti val­go­mo­sios

vie­toj mal­tos ar kon­ser­vuo­tos).

drus­kos.

ir cho­les­te­ro­lio tu­rin­tį mais­tą.

„„Kuo ma­žiau var­to­ti al­ko­ho­lio.

„„Kuo dau­giau val­gy­ti įvai­rių dar­žo­vių,

„„Kas­dien su­val­gy­ti ne ma­žiau kaip 5

vai­sių, uo­gų ir grū­di­nių pro­duk­tų.

vai­sių ir dar­žo­vių po­rci­jas.

„„Per die­ną iš­ger­ti ne ma­žiau kaip 8

stik­li­nes van­dens. „„Ne­per­si­val­gy­ti.

Obuo­liai Ba­na­nai Juo­da­sis šo­ko­la­das Mo­liū­g ų sėk­los Mor­kos Sa­lie­rai Avi­ž i­nė ko­šė


10

antradienis, gruodžio 10, 2013

rubrika sveikata

Va­tos die­ta – rim­tas pa­vo­jus Pa­sau­ly­je spar­čiai po­pu­lia­rė­ja itin keis­ ta ir pa­vo­jų svei­ka­ tai ke­lian­ti mer­gi­ nų die­ta. Dai­lio­sios ly­ties at­sto­vės, no­ rė­da­mos pa­gra­ žin­ti kū­no for­ mas, val­go va­tos gniu­žu­ lė­lius.

„„Ri­zi­ka: va­tos val­gy­mas no­rint nu­mes­ti svo­rio – pa­vo­jin­gas žai­di­mas, ga­lin­tis baig­tis li­go­ni­nė­je. 

Ne­re­tai mer­gi­nos vie­toj mais­to ren­ka­si pre­ky­bos cent­ruo­se par­ duo­da­mus va­tos skri­tu­lė­lius, skir­ tus ma­kia­žui va­ly­ti. Tei­gia­ma, kad to­kia ri­zi­kin­ ga die­ta su­gal­vo­ta dar penk­ta­ja­ me de­šimt­me­ty­je. Mo­te­rys va­tą val­gy­da­vo no­rė­da­mos il­ges­nį lai­ ką jaus­tis so­čios. Esą šis pro­duk­ tas virš­ki­na­mas la­bai il­gai, to­dėl į sme­ge­nis siun­čia­mas so­tu­mo sig­ na­las ir žmo­gus ne­be­jau­čia po­rei­ kio tik­ram mais­tui. Ne­re­tai mer­gi­nos va­tą val­go no­ rė­da­mos su­ma­žin­ti su­var­to­ja­mo mais­to kie­kį, ki­tos – ap­skri­tai at­ si­sa­ky­da­mos mais­to. No­rė­da­mos leng­viau nu­ry­ti va­tą, mer­gi­nos jos ga­ba­lė­lius mir­ko sul­ ty­se, gai­viuo­siuo­se gė­ri­muo­se ar trin­tų vai­sių kok­tei­liuo­se. Pa­sau­ ly­je jau ži­no­mi at­ve­jai, kai mo­te­ rys su­val­go di­de­lį kie­kį va­tos ir dėl

už­si­kim­šu­sio skran­džio pa­puo­ la į li­go­ni­nę. Pap­ras­tai po­pu­lia­rią, ta­čiau la­bai pa­vo­jin­gą die­tą be­si­ ren­kan­čios jau­nos mer­gi­nos su­val­

No­rė­da­mos leng­viau nu­ry­ti va­tą, mer­gi­ nos jos ga­ba­lė­lius mir­ko sul­ty­se, gai­ viuo­siuo­se gė­ri­muo­ se ar trin­tų vai­sių kok­tei­liuo­se.

go iki pen­kių va­tos gniu­žu­lė­lių. Va­tos val­gy­mas ga­li su­kel­ti dau­ gy­bę svei­ka­tos su­tri­ki­mų. Spe­cia­ lis­tai per­spė­ja, kad par­duo­tu­vė­ se par­duo­da­ma va­ta nė­ra na­tū­ra­li.

Žie­mą – ma­žiau ka­vos ir pie­no 9

Vai­siai su­tei­kia ener­gi­jos

Jų tei­gi­mu, žie­mą ver­tė­ tų veng­ti al­ko­ho­lio, nes jis ple­čia krau­ja­gys­les ir ma­ži­na kū­no tem­ pe­ra­tū­rą. Sten­ki­tės neuž­si­sė­dė­ti na­muo­se, dau­giau bū­ki­te gry­na­ me ore, ypač ry­tą, kai pa­te­ka sau­ lė. Na­tū­ra­li švie­sa vei­kia or­ga­niz­mą kaip ry­ti­nis ka­vos puo­de­lis ir pa­de­ da su­telk­ti jė­gas. „Vai­siai – pui­kus ener­gi­jos ir vi­ ta­mi­nų šal­ti­nis žie­mą. Spe­cia­lis­ tai re­ko­men­duo­ja šal­tuo­ju me­tų lai­ku val­gy­ti kuo dau­giau per­si­ mo­nų, gra­na­tų, span­guo­lių, įvai­ rių oran­ži­nių vai­sų. Šie vai­siai yra ži­no­mi dėl sa­vo an­ti­bak­te­ri­nių sa­ vy­bių, to­dėl pui­kiai tin­ka žie­mą ir ru­de­nį, kai siau­tė­ja įvai­rios per­ša­ li­mo li­gos, gri­pas. Jie taip pat grei­ ti­na me­džia­gų apy­kai­tą ir pa­de­da ta­da, kai no­ri­me at­si­kra­ty­ti ne­pa­ gei­dau­ti­nų ki­log­ra­mų. Vi­ta­mi­nas C stip­ri­na imu­ni­nę sis­te­mą ir ma­ži­na cho­les­te­ro­lio kie­kį krau­jy­je“, – tei­ gė klai­pė­die­čių svei­ka­ta be­si­rū­pi­

nan­tys Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ ro dar­buo­to­jai. Ankš­ti­niai au­ga­lai – nau­din­gi

Mi­ty­bos eks­per­tai taip pat siū­lo žie­mą val­gy­ti kuo dau­giau grū­di­nių kul­tū­rų, dar­žo­vių – mo­liū­gų, pa­ star­no­kų, ro­pių, bul­vių, bro­ko­lių. Šio ti­po dar­žo­vės yra pra­tur­tin­ tos vi­ta­mi­nu A ir C – tai su­stip­ri­ na imu­ni­nę sis­te­mą ir pa­de­da iš­ veng­ti per­ša­li­mo li­gų. Vi­siems ži­no­ma, kad žie­mą nie­ kas ne­ga­li pri­lyg­ti čes­na­kui – jis ne­pa­mai­no­mas pa­ju­tus pir­muo­sius gri­po simp­to­mus ar esant gerk­lės in­fek­ci­jai. Ankš­ti­niai au­ga­lai ne­re­tai yra va­ di­na­mi idea­liu mais­tu svei­ka­tai ge­ rin­ti. Jie ne­tu­ri daug rie­ba­lų, juo­se yra gau­su pro­tei­no, ang­lia­van­de­ nių ir skai­du­lų. Ankš­ti­nius au­ga­ lus pa­tar­ti­na dė­ti į sriu­bas, troš­ ki­nius ar­ba nau­do­ti sa­lo­to­se. Tai ne­pa­kei­čia­mas vi­ta­mi­nų šal­ti­nis ve­ga­nams ir ve­ge­ta­rams.

Daž­niau­siai pre­ky­bos cent­ruo­se ran­da­mos va­tos su­dė­ty­je yra ba­ lin­to po­lies­te­rio ir ki­tų sin­te­ti­nių me­džia­gų. Anot jų, va­tos val­gy­ mas ga­li nuo­dy­ti or­ga­niz­mą. Mer­gi­noms, be­si­ren­kan­čioms šią dras­tiš­ką die­tą, pa­si­reiš­kia virš­ki­ni­mo su­tri­ki­mai, ali­na­mas skran­dis, pa­ken­kia­ma žar­ny­nui. Va­ta nė­ra mais­to pro­duk­tas, to­ dėl žmo­gus val­gy­da­mas ją ne­ gau­na ab­so­liu­čiai jo­kių jam bū­ti­nų mais­tin­gų me­džia­gų: vi­ta­mi­nų, ang­lia­van­de­nių, mi­ne­ra­lų, bal­ty­ mų ar rie­ba­lų. Spe­cia­lis­tai tei­gia, kad už­kan­ džiau­jant tik va­ta pra­de­da­mas jaus­ti ener­gi­jos trū­ku­mas, nuo­ var­gis ir silp­nu­mas. Ga­li su­trik­ti orien­ta­ci­ja, iš­si­vys­to ane­mi­ja, iš­ sau­sė­ja oda, pra­de­da slink­ti plau­ kai, su­trin­ka vi­daus or­ga­nų veik­la. Pa­ren­gė Eve­li­na Zen­ku­tė

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Keis­čiau­sios die­tos „„Kas­pi­nuo­čių die­ta. 1920 me­tais bu­

vo pra­dė­ta kal­bė­ti, kad kir­mė­lės ga­ li pa­dė­ti nu­mes­ti svo­rio. Dau­giau­sia dė­me­sio su­lau­kė ope­ros dai­ni­nin­kė Ma­ria Cal­las. Bu­vo tei­gia­ma, jog iš­gė­ ru­si pi­liu­lę, ku­rio­je bu­vo kas­pi­nuo­čio kiau­ši­nė­lis, sce­nos le­gen­da nu­me­tė 27 ki­log­ra­mus. „„Mie­gan­čio­sios gra­žuo­lės die­ta. Die­

ta ža­da, jog jūs ga­li­te „iš­mie­go­ti“ pa­pil­ do­mus ki­log­ra­mus ir at­si­kel­ti bū­da­mi liek­nes­ni. Šios die­tos se­kė­jai var­to­ja stip­rius mig­do­muo­sius ir mie­ga, kol su­ liek­nė­ja. Ži­no­ma, svo­ris kren­ta, ta­čiau tai la­bai ne­svei­kas lie­sė­ji­mo bū­das. „„Mais­tas pro no­sį. Gy­dy­to­jas iš JAV

Oli­ver di Piet­ro siū­lo esą grei­tą bū­dą kū­no svo­riui ma­žin­ti – die­tą „K-E di­

et“. Lai­kan­tis šios die­tos vi­sas mais­ tas (tir­pa­lo pa­vi­da­lu) į or­ga­niz­mą pa­ ten­ka tik per no­sies-skran­džio vamz­ de­lį. Mi­nė­ta­me tir­pa­le yra spe­cia­lus bal­ty­mų ir rie­ba­lų mi­ši­nys, ku­ria­me tik 800 ka­lo­ri­jų. Tie, kas no­ri pa­siek­ ti mak­si­ma­lų re­zul­ta­tą, pri­va­lo vi­sur su sa­vi­mi ne­šio­tis to­kį mi­ši­nį ir die­tos me­tu nie­ko ki­to ne­val­gy­ti. „„Skaus­min­gas lo­pas ant lie­žu­vio.

Trokš­tan­tiems su­liek­nė­ti chi­rur­gas Ni­ko­las Chu­gaj siū­lo itin skaus­min­ gą „die­tą“. Ant lie­žu­vio chi­rur­gi­niu bū­ du pri­siu­va­mas ne­di­de­lis po­lie­ti­le­no tink­le­lis, su ku­riuo kie­tą mais­tą val­gy­ ti tam­pa skaus­min­ga, tad žmo­nės pri­ ver­čia­mi ap­si­ri­bo­ti pa­ly­gin­ti ma­žai ka­lo­ri­jų tu­rin­čiu skys­tu mais­tu.

Ar jūs viską žinote apie savo sveikatą? Apie blogėjančią gyventojų svei­ katą liudija nemažėjančios eilės prie gydytojų kabinetų, žymiai padidėjęs blogai besijaučian­ čių jaunų žmonių skaičius, išse­ kę nuo streso darbingo amžiaus žmonių veidai.

Šie rodikliai verčia susimąstyti ir pradėti rūpintis ligų profilaktika. Tačiau norint nuodugniai išsitir­ ti sveikatą nepakanka pasima­ tuoti kraujospūdžio, pasidaryti širdies kardiogramos ar bioche­ minių kraujo tyrimų. Todėl, no­ rint žinoti išsamią sveikatos bū­ klę, reikia atlikti ir kompiuterinę funkcinės sveikatos diagnostiką, kuri atskleidžia visus užslėptus, ūmius ir lėtinius procesus. Kompiuterinę funkcinės svei­ katos diagnostiką jau septyne­ rius metus atlieka Kauno Natū­ ralios Medicinos konsultacijų ir diagnostikos centras „Žolių Sa­ lonas“. Šia paslauga naudojasi žmonės iš įvairių Lietuvos miestų, užsienyje gyvenantys lietuviai.

Kompiuterinė funkcinės svei­ katos diagnostika: kas tai? Pirmą kartą skaitantiems norė­ tume pabrėžti, kad šios diagnos­ tikos metu yra matoma kiekvie­ no organo ir visų sistemų veikla. Pateikiama informacija, kokiose kūno vietose yra sutrikimų, vys­ tosi ligos, vyksta uždegiminiai procesai, audinių pakitimai. Vi­ si sveikatos duomenys yra mato­ mi judesyje. Stebima, kaip funkcionuo­ ja smegenys, skrandis, plaučiai, skydliaukė, inkstai, širdis, žar­ nynas, kokia stuburo ir sąnarių būklė, hormoninės sistemos vei­ kla, ar yra kirminų, virusų, kurie sukelia lėtines ligas, alergijas ir chronišką nuovargį. Tikrinama, ar neatsirado organizme nesvei­ kų, išsigimusių ląstelių ir t.t. Didelis kompiuterinės funkcinės sveikatos diagnostikos privalumas, palyginti su kitomis diagnostinė­ mis programomis, yra tas, kad or­ ganizme vykstantys pakitimai fik­ suojami jau ankstyvoje stadijoje,

kai dar nieko neskauda. O sudė­ tingais atvejais, kai žmogų vargina skausmai ir ne viena liga, taikant šią diagnostiką galima greičiau nustatyti negalavimo priežastis ir skirti efektyvesnį gydymo būdą ar negaištant laiko nukreipti pas rei­ kalingą specialistą konsultuotis. Todėl ir profilaktiškai, ir įsisenė­ jusių negalavimų atveju funkci­ nė diagnostika atneš neabejotinos naudos kiekvienam. Tad kviečia­ me visus – mažus ir didelius dau­ giau sužinoti apie save. Atkreipiame dėmesį, kad gruodžio 17–18 d. kompiuterinė funkcinė sveikatos diagnostika bus atliekama Klaipėdoje, DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO CENTRE „MEDIKANA“ (III a.), Daukanto g. 22. Priimami tik iš anksto užsiregistravusieji telefonu: mob. (8 682) 40857 darbo dienomis 9.30-19.00 val. Iki pasimatymo! Užs. 1183561


11

antradienis, gruodžio 10, 2013

sveikata Ro­dik­liai ge­rė­ja

Trau­mų se­zo­nas

Skai­čius au­ga

Šie­met – ly­giai de­vy­ne­ri me­tai, kai Lie­tu­vo­je pra­dė­ta įgy­ven­ din­ti Gim­dos kak­le­lio vė­žio pre­ ven­ci­nė pro­gra­ma. Mo­te­rų mir­ tin­gu­mo ro­dik­liai dėl šios li­gos per de­vy­ne­rius me­tus su­ma­žė­ jo be­veik treč­da­liu. Be to, joms vis daž­niau diag­no­zuo­ja­mas dar neišp­li­tęs anks­ty­vo­sios sta­ di­jos vė­žys.

Gy­ven­to­jai ra­gi­na­mi bū­ti at­sar­ gūs ir iš­veng­ti trau­mų, ku­rios pa­ti­ria­mos at­ša­lus orams. Pa­ gal gy­dy­mo įstai­gų pa­teik­tus duo­me­nis praė­ju­sio žie­mos se­ zo­no me­tu dėl „snie­go ir le­do trau­mų“ į po­lik­li­ni­kas ir li­go­ni­ nes krei­pė­si 4 224 žmo­nės. Jų gy­dy­mas kai­na­vo dau­giau kaip 3,5 mln. li­tų.

Žmo­nių, ser­gan­čių silp­nap­ro­tys­ te, skai­čius vi­sa­me pa­sau­ly­je per ar­ti­miau­sius de­šimt­me­čius, po­ pu­lia­ci­jai sens­tant, tu­ri smar­kiai išaug­ti ir iki 2050 m. pa­tri­gu­bės. Su šia li­ga jau gy­ve­na 44 mln. žmo­nių, sa­ko­ma Alz­hei­me­rio li­ gos aso­cia­ci­jų fe­de­ra­ci­jos „Alz­ hei­mer’s Di­sea­se In­ter­na­tio­nal“ ata­skai­to­je.

Po­pu­lia­rė­ja pri­va­tūs me­di­kai

At­lik­ti eks­pe­ri­ men­tai ro­do, jog net ta­da, kai vai­di­ na­me esan­ tys lai­min­ gi ir dirbti­ nai šyp­so­ mės, mūsų or­ga­niz­me vyks­ta tei­gia­mi po­ky­čiai.

At­lik­ti ty­ri­mai ro­do, kad be­veik pu­sė ša­lies gy­ven­to­jų yra nau­do­ ję­si pri­va­čios me­di­ci­nos pa­slau­ go­mis. Ga­li­my­bę plė­to­ti pri­va­čios me­di­ci­nos pa­slau­gas ša­ly­je pa­tvir­ ti­na tai, kad dau­giau kaip pu­sė gy­ ven­to­jų su­tik­tų mo­kė­ti už šei­mos gy­dy­to­jo ap­si­lan­ky­mą na­muo­se. Pak­lau­sa au­ga

„„Nau­da: juo­kian­tis suak­ty­vė­ja krau­jo apy­ta­ka ir stip­rė­ja krau­ja­gys­lės. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Juo­kas ge­ri­na svei­ka­tą Žmo­gui pa­si­jaus­ti ge­riau ga­li pa­dė­ti juo­kas. Ty­ri­mai at­sklei­dė, kad hu­mo­ras tu­ri daug dau­giau tei­gia­mos įta­kos, nei ga­lė­tu­me įsi­vaiz­duo­ti. Eve­li­na Zen­ku­tė e.zenkute@kl.lt

At­lik­ti eks­pe­ri­men­tai ro­do, jog net ta­da, kai vai­di­na­me esan­tys lai­min­gi ir dirbtinai šyp­somės, mūsų or­ga­niz­me vyks­ta tei­gia­ mi po­ky­čiai. Pa­si­ro­do, mū­sų kū­nas ne­ski­ria dirb­ti­nio ir nuo­šir­daus juo­ko, tai­ gi, vi­sai ne­svar­bu, ar juo­kia­ma­si iš anek­do­to, ar „tre­ni­ruo­tė­je“ – po­ vei­kis or­ga­niz­mui ir svei­ka­tai yra toks pat. Juo­kian­tis suak­ty­vė­ja krau­ jo apy­ta­ka ir stip­rė­ja krau­ja­gys­lės. Dėl šios prie­žas­ties su­ma­ži­na­ma šir­dies prie­puo­lių ir ki­tų kar­dio­lo­ gi­nių li­gų ri­zi­ka. Me­ri­lan­do uni­ver­si­te­to Me­di­ ci­nos mo­kyk­los at­lik­tas ty­ri­mas pa­ro­dė, jog kas­die­nės 15 mi­nu­čių juo­ko šir­džiai yra to­kios pat svar­ bios, kaip ir pus­va­lan­džio truk­ mės tre­ni­ruo­tės tris­kart per sa­ vai­tę.

Juo­kian­tis iš plau­čių iš­va­ro­ma dau­giau oro nei įpras­tai, to­dėl pa­ ge­rė­ja jų veik­la. Juo­kas itin nau­din­ gas ser­gan­tie­siems ast­ma ar tu­rin­ tie­siems su kvė­pa­vi­mu su­si­ju­sių ne­ga­la­vi­mų. Juo­kas su­ma­ži­na krau­jo spau­di­ mą. Tie­sa, juo­kian­tis spau­di­mas šiek tiek pa­ky­la, ta­čiau nu­ri­mus jis

Iš vi­sų ap­klaus­tų­jų 6 pro­c. nau­do­ jo­si tik pri­va­čių gy­dy­mo įstai­gų pa­ slau­go­mis, o 38 pro­c. – ir pri­va­čių, ir vals­ty­bi­nių įstai­gų. Pri­va­č io­se gy­dy­m o įstai­go­ se gy­ven­to­jai daž­niau­siai lan­ko­si pas odon­to­lo­gi­jos (59 pro­c.), šei­ mos me­di­ci­nos ar pe­diat­ri­jos (46 pro­c.), ginekologijos–akušerijos (31 pro­c.), akių li­gų (20 pro­c.) ir šir­dies li­gų (18 pro­c.) spe­cia­lis­tus. „Pri­va­čių gy­dy­mo įstai­gų pa­ slau­go­mis nau­do­ja­si kas ant­ras Lie­tu­vos gy­ven­to­jas, o per pa­sta­ ruo­sius dve­jus me­tus jų po­rei­kis išau­go net ke­liais pro­cen­tais. Tai įro­do, kad pri­va­čios me­di­ci­nos įstai­gos ta­po ypač reikš­min­ga svei­ ka­tos sis­te­mos da­li­mi, – sa­kė vie­ nos pri­va­čios li­go­ni­nės ir po­lik­ li­ni­kos ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas par­da­vi­mui ir rin­ko­ da­rai And­rius Jo­nu­tis. Ne­no­ri lauk­ti

Jo įsi­ti­ki­ni­mu, ver­ti­nant tai, pas ko­kių me­di­ci­nos sri­čių spe­cia­lis­ tus gy­ven­to­jai lan­ko­si daž­niau­siai, ga­li­ma da­ry­ti iš­va­dą, kad pri­va­ ti me­di­ci­na gy­ven­to­jams rei­ka­lin­ ga ne tik dėl spe­ci­fi­nių pa­slau­gų, ta­čiau ir dėl to­kių, ku­rių pri­rei­kia

pa­kan­ka­mai daž­nai. Pa­sak A.Jo­nu­ čio, ly­gi­nant su 2012 m., pa­grin­di­ nės ap­lin­ky­bės, dėl ko pa­si­ren­ka­ mos pri­va­čios me­di­ci­nos įstai­gos, ne­pa­si­kei­tė, ta­čiau jos ta­po svar­ bes­nės. 47 pro­c. gy­ven­to­jų ren­ka­si pri­ va­čios me­di­ci­nos įstai­gą, kai yra po­rei­kis grei­tai pa­tek­ti pas gy­dy­ to­ją spe­cia­lis­tą, 39 pro­c. – kai yra po­rei­kis grei­tai at­lik­ti ty­ri­mus, su­ ži­no­ti ne­ga­la­vi­mo prie­žas­tį ir gau­ti gy­dy­mą bei kai yra po­rei­kis at­lik­ti ty­ri­mus, ku­rių vals­ty­bi­nė­se įstai­ go­se rei­kė­tų il­gai lauk­ti. Pa­ly­gin­ti su 2012 m., la­biau­ siai au­go (6 pro­c.) po­rei­kio pa­tek­ti pas aukš­tos kva­li­fik ­ a­ci­jos gy­dy­to­ją svar­ba pa­cien­tams. Ga­lė­tų su­mo­kė­ti

A.Jo­nu­čio tei­gi­mu, pri­va­čios me­ di­ci­nos įstai­gos pa­slau­gų ko­ky­be ir orien­ta­ci­ja į pa­cien­tą už­si­tar­na­ vo jų pa­si­ti­kė­ji­mą, o tai ga­li lem­ ti pri­va­čios me­di­ci­nos pa­slau­gų plėt­rą. Kaip ro­do ty­ri­mas, dau­giau kaip pu­sė gy­ven­to­jų su­tik­tų mo­kė­ti už šei­mos gy­dy­to­jo ap­si­lan­ky­mą na­ muo­se. Vi­du­ti­niš­kai dau­giau (48,72 Lt) su­tik­tų mo­kė­ti tie, ku­rie nau­ do­ja­si tik pri­va­čių gy­dy­mo įstai­gų pa­slau­go­mis. Tie, ku­rie nau­do­ja­si ir vals­ty­ bi­nių, ir pri­va­čių gy­dy­mo įstai­gų pa­slau­go­mis, vi­du­ti­niš­kai su­tik­tų mo­kė­ti 40,27 Lt. Tuo me­tu be­si­nau­do­jan­tie­ji tik vals­ty­bi­nių gy­dy­mo įstai­gų pa­slau­ go­mis ga­lė­tų skir­ti 29,89 Lt. „Klai­pė­dos“ inf.

tam­pa ma­žes­nis, nei bu­vo prieš tai. Tei­gia­ma, kad juo­kian­tis or­ga­ niz­me dau­gi­na­si an­ti­kū­nus ga­ mi­nan­tys bal­tie­ji krau­jo kū­ne­liai: kuo dau­giau žmo­gus juo­kia­si – tuo dau­giau pa­ga­mi­na­ma „prieš­ nuo­džių“ į or­ga­niz­mą be­si­skver­ bian­tiems įvai­riems vi­ru­sams ir bak­te­ri­joms.

Juoko nauda Fi­z i­niam kū­nui

„„Iš­moks­ta­ma leng­viau su­si­do­ro­ti su

„„Pa­di­dė­ja en­dor­fi­nų ir do­pa­mi­no

stre­su.

kie­kis or­ga­niz­me.

Emo­ci­joms

„„Iš­moks­ta­ma leng­viau at­si­pa­lai­duo­ti.

„„Pa­ke­lia nuo­tai­ką ir pa­si­ten­ki­ni­mo

„„Su­ma­žė­ja skaus­mas.

jaus­mą.

„„Su­ma­žė­ja stre­sas.

„„Su­ma­ži­na dep­re­si­ją, ne­ri­mą ir įtam­pą.

Mąs­ty­mui

„„Pa­de­da pa­di­din­ti pa­si­ti­kė­ji­mą sa­

„„Pa­di­dė­ja kū­ry­biš­ku­mas.

vi­mi.

„„Ge­ba­ma leng­viau spręs­ti pro­ble­

„„Su­tei­kia vil­ties, op­ti­miz­mo, ener­gi­

mas.

jos ir gy­vy­bin­gu­mo.

„„Po­žiū­ris: dau­giau kaip pu­sė gy­ven­to­jų su­tik­tų mo­kė­ti už šei­mos gy­

dy­to­jo ap­si­lan­ky­mą na­muo­se. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.


12

antradienis, gruodžio 10, 2013

ekonomika

Prieš „For­tum“ – pro­tes­tų ban­ga „For­tum“ šiukš­lių de­gi­ni­mo ga­myk­loms Vil­niu­je ir Kau­ne be­si­prie­ši­nan­tys gy­ven­ to­jai šau­kia­si Vy­riau­sy­bės na­rių ir Sei­ mo pa­gal­bos. Po pro­tes­tų Kau­ne va­kar įvy­ko dar vie­nas Vil­niu­je. Ga­bi­ja Sa­ba­liaus­kai­tė g.sabaliauskaite@diena.lt

Bi­jo šiukš­lių im­por­to

Smilks­tan­čių šiukš­lių kai­my­nys­ tė­je gy­ven­ti ne­no­rin­čių Elekt­rė­nų, Klai­pė­dos ir Tra­kų Vo­kės bend­ ruo­me­nių at­sto­vai vakar pi­ke­te prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ ri­jos rei­ka­la­vo už­draus­ti ko­mu­na­ li­nių at­lie­kų im­por­tą iš už­sie­nio ir ne­leis­ti įmo­nei „For­tum“ sta­ty­ti nau­jų at­lie­kų de­gi­ni­mo ga­myk­lų. Ini­cia­ty­vi­nės gru­pės „Elekt­rė­ nai – ne Vil­niaus są­var­ty­nas“ va­ do­vas Da­nas Damb­raus­kas pa­brė­ žė, esą „For­tum“ pla­nuo­ja sta­ty­ti dvi­gu­bai di­des­nę ga­myk­lą ir jo­ je de­gin­ti iš už­sie­nio ve­ža­mas at­ lie­kas. Gy­ven­to­jai jau­čia­si ap­gau­ti, nes toks sce­na­ri­jus vi­siš­kai nea­ti­ tin­ka jų lū­kes­čių ir griau­na pa­si­ ti­kė­ji­mą at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­ ma ap­skri­tai. Dėl at­lie­kų de­gi­ni­mo ga­myk­lų stei­gi­mo, anot jo, pailgės ir per­pil­dy­to Ka­zo­kiš­kių są­var­ty­no už­da­ry­mas. „Rei­kia už­tik­rin­ti tik Vil­niaus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mą, o „For­ tum“ pla­nai nea­ti­tin­ka gy­ven­to­ jų pa­si­ti­kė­ji­mo, nes anks­čiau bu­vo kal­ba­ma, kad įmo­nė sta­tys kom­ pak­ti­nę ga­myk­lą, ten­ki­nan­čią jų po­rei­kius. O da­bar ma­to­me, kad „For­tum“ pla­nuo­ja sta­ty­ti daug ga­lin­ges­nę ga­myk­lą, to­kią kaip Klai­pė­do­je“, – gy­ven­to­jų pro­ble­ mas dės­tė D.Damb­raus­kas. Im­sis mi­nist­ras

Į pi­ke­tuo­to­jų pla­ka­tus „V.And­riu­ kai­ti, gink Lie­tu­vos žmo­nių svei­ ka­tą nuo For­tum!“ su­rea­ga­vo ir svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras, su­

si­ruo­šęs vyk­ti į Vy­riau­sy­bės po­sė­ dį. Jis sa­kė, kad „For­tum“ pla­nai yra „rim­ta te­ma“, o Lie­tu­va tam­pa „šiukš­lių de­gi­ni­mo ša­li­mi“. Svei­ka­ tos ap­sau­gos mi­nist­ras pa­ti­ki­no, jog šiuo me­tu kaip tik ruo­šia­mos įsta­ ty­mų pa­tai­sos, kad ūki­nė veik­la bū­ tų ver­ti­na­ma sau­gant ne tik ap­lin­ ką, bet ir gy­ven­to­jų svei­ka­tą.

V.P.And­riu­kai­tis:

Pas mus pri­si­den­ giant vers­lo li­be­ra­li­ za­vi­mu prii­ma­mi to­ kie spren­di­mai, kad da­bar rei­kia gal­vo­ti, kaip Lie­tu­va tam­pa at­ve­ža­mų šiukš­lių de­gi­ni­mo ša­li­mi. „Prieš po­rą me­tų bu­vo pa­nai­ kin­ta tei­si­nė ga­li­my­bė rei­ka­lau­ ti iš ūkio su­bjek­tų, kad vyk­dy­da­mi sa­vo veik­lą jie pir­miau­sia pa­teik­ tų po­vei­kio vi­suo­me­nės svei­ka­tai ver­ti­ni­mą. Pa­vyz­džiui, kai Lat­vi­ jo­je pa­nai­ki­no Vals­ty­bi­nę sta­ty­bų ins­pek­ci­ją ir tra­giš­kas pa­da­ri­nys pa­rei­ka­la­vo per pen­kias­de­šim­ties gy­vy­bių, vi­si su­si­grie­bė už gal­vos, ko­dėl ne­bu­vo kont­ro­lės. O pas mus pri­si­den­giant vers­lo li­be­ra­li­za­vi­mu prii­ma­mi to­kie spren­di­mai, kad da­bar rei­kia gal­vo­ti, kaip Lie­tu­va tam­pa at­ve­ža­mų šiukš­lių de­gi­ni­ mo ša­li­mi“, – ap­sup­tas bū­re­lio pi­ ke­tuo­to­jų svars­tė mi­nist­ras Vy­te­ nis Po­vi­las And­riu­kai­tis.

„„Iš­gir­do: gy­ven­to­jų pro­tes­tas prieš „For­tum“ su­lau­kė ir svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro dė­me­sio. 

Jis sa­kė, kad Lie­tu­va „ne­ga­li ne­ rea­guo­ti į tai, kad čia de­gi­na­mos bet ko­kios at­lie­kos“. „Ža­la ne­pa­ma­tuo­ja­ma“

Sei­mo na­rys Al­gis Strel­čiū­nas sa­ kė, kad svar­būs ob­jek­tai „tu­ri bū­ti svars­to­mi aukš­čiau­siu ly­giu“, to­dėl rei­kia su­da­ry­ti spe­cia­lią ko­mi­si­ją. „Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­ nas pa­si­ry­žęs at­sto­vau­ti gy­ven­to­ jams ir įver­tin­ti si­tua­ci­ją, kaip ga­ myk­lų veik­la ga­li pa­veik­ti gy­ven­to­jų svei­ka­tą. Jei per me­tus ga­myk­lo­ je su­de­gi­na­ma 250 tūkst. t šiukš­lių, va­di­na­si, per pa­rą pro jų na­mus pra­ va­žiuo­tų 300 sunk­ve­ži­mių“, – skai­ čia­vo A.Strel­čiū­nas. Nors at­lie­kų iš už­sie­nio įvež­ti kol kas ne­ga­li­ma, A.Strel­čiū­nas neat­me­tė ga­li­my­bės, kad il­gai­niui bend­ro­vės ras­tų bū­dų, kaip gau­ti šiukš­lių ki­tur. „For­tum“ ga­myk­lai Klai­pė­do­je neuž­ten­ka šiukš­lių, to­dėl jie dai­ro­si at­lie­kų ki­tuo­se re­gio­nuo­se. Jei jie pa­ sta­tys 250 tūkst. t šiukš­lių per me­tus

Vy­gin­to Ska­rai­čio / BFL nuo­tr.

su­de­gi­nan­čią ga­myk­lą, sa­vai­me aiš­ ku, ieš­kos bū­dų, iš kur jų įvež­ti. Ma­ tau eko­no­mi­nes są­sa­jas, su­tin­ku, kad ap­si­mo­ka sta­ty­ti to­kią ga­myk­lą ša­ lia ter­mo­fi­ka­ci­nės elekt­ri­nės, ta­čiau kal­bant apie žmo­nių svei­ka­tą, ža­la yra ne­pa­ma­tuo­ja­ma“, – sa­kė jis. Ak­ty­vis­tai ruo­šia­si įteik­ti pi­ke­to re­zo­liu­ci­ją. Jo­je rei­ka­laus ne­leis­ ti įmo­nei „For­tum“ sta­ty­ti at­lie­kų de­gi­ni­mo ga­myk­los Vo­kės hid­rog­ ra­fin ­ ia­me draus­ti­ny­je Tra­kų Vo­kė­ je; už­draus­ti ko­mu­na­li­nių at­lie­kų im­por­tą iš už­sie­nio ša­lių, nes jei pel­no sie­kian­čio­se at­lie­kų de­gi­ni­ mo ga­myk­lo­se bus pra­dė­tos de­gin­ti bran­ges­nės už­sie­nio at­lie­kos, Lie­ tu­vos šiukš­lės ir to­liau bus ve­ža­mos į Lie­tu­vos są­var­ty­nus; už­kar­dy­ ti „For­tum“ pla­nus per di­de­lia­me at­lie­kų fab­ri­ke Klai­pė­do­je de­gin­ ti ki­tų Lie­tu­vos re­gio­nų šiukš­les ir im­por­tuo­ti at­lie­kas lai­vais. Pa­sa­kiš­ki skai­čiai

„For­tum“ at­sto­vas spau­dai And­rius Kas­pa­ra­vi­čius sa­kė, kad gy­ven­to­jų

nuo­gąs­ta­vi­mus lė­mė „pa­sa­kos“, ku­rias jie iš­gir­do iš suin­te­re­suo­ tų gru­pių. To­dėl esą ge­riau­sia kal­ bė­ti „skai­čių kal­ba“, ku­ri dik­tuo­ja, kad Lie­tu­vo­je per me­tus su­si­kau­ pia maž­daug 1,5 mln. t at­lie­kų, to­ dėl net ir pa­sta­čius 10 at­lie­kų per­ dir­bi­mo ga­myk­lų ge­riau­siu at­ve­ju dar lik­tų 600–700 tūkst. at­lie­kų, ku­rias rei­kėtų ar­ba su­de­gin­ti, ar­ba iš­vež­ti į są­var­ty­ną. „O mes no­ri­me jas de­gin­ti ir gau­ti ener­gi­ją – ši­lu­mą ar elekt­ rą. Mū­sų ga­myk­la Klai­pė­do­je per me­tus ge­riau­siu at­ve­ju su­de­gi­na 200 tūkst. t at­lie­kų, tai­gi, Kau­ nui, Klai­pė­dai ir Vil­niui rei­kia ga­ myk­lų, ku­rios per me­tus su­de­gin­ tų 600–700 tūkst. t. at­lie­kų, nes vež­ti jas į są­var­ty­nus yra nee­ko­ lo­giš­ka“, – sa­vo skai­čius pa­tei­kė A.Kas­pa­ra­vi­čius. Anot „For­tum“ at­sto­vo A.Kas­ pa­ra­vi­čiaus, Lie­tu­vo­je ir taip per daug at­lie­kų, to­dėl pro­gno­zės, kad šiukš­lių rei­kės įvež­ti iš už­sie­nio, neiš­si­pil­dys dar bent 15–20 me­tų.

Ar jau iš­siun­tė­te svei­ki­ni­mus? Pas­ku­bė­ki­te Ka­ro­lis Mont­vi­la k.montvila@diena.lt

Nors iki Ka­lė­dų ir Nau­jų­jų me­tų dar, re­gis, daug lai­ko, ta­čiau reik­ tų pa­sku­bė­ti no­rin­tiems, kad jų svei­ki­ni­mas ar­ba siun­ti­nys lai­ ku pa­siek­tų ar­ti­muo­sius ar drau­ gus. Šven­ti­niu lai­ko­tar­piu siun­tų ir svei­ki­ni­mų skai­čius išau­ga ke­ lis kar­tus. Gruo­dis – pa­ts dar­by­me­tis

„„ Ne­lau­ki­te: kad laiš­kai ir siun­ti­niai

šven­ti­niu lai­ko­tar­piu grei­čiau pa­ siek­tų ga­vė­jus, re­ko­men­duo­ja­ma juos iš­siųs­ti kiek anks­čiau. 

Andriaus Ufarto / BFL nuo­tr.

Iki di­džių­jų me­tų šven­čių li­kus kiek ma­žiau nei mė­ne­siui Lie­tu­vos pa­štas jau kvie­čia rū­pin­tis ka­lė­di­nių svei­ki­ni­mų siun­ti­mu. „Gruo­dis – pa­ties dar­by­me­čio pa­šte mė­nuo. Šį mė­ne­sį siun­tų pa­gau­ sė­ja ke­lis kar­tus, to­dėl šven­ti­niam lai­ko­tar­piui tra­di­ciš­kai pra­de­da­ me ruoš­tis dar lapk­ri­tį. Pa­pil­do­mai įdar­bi­no­me apie 20 žmo­nių, ku­rie gruodžio–sausio mė­ne­siais pa­dės skirs­ty­ti siun­tas. Dar tiek pat dar­ buo­to­jų pla­nuo­ja­me įdar­bin­ti ar­ ti­miau­siu me­tu“, – sa­kė Lie­tu­vos

pa­što Paš­to ope­ra­ci­jų tar­ny­bos di­ rek­to­rius Ro­ber­tas Gu­da­vi­čius. Kad laiš­kai ir siun­ti­niai šven­ti­niu lai­ko­tar­piu grei­čiau pa­siek­tų ga­vė­ jus, re­ko­men­duo­ja­ma juos iš­siųs­ti kiek anks­čiau – li­kus bent sa­vai­tei iki šven­čių, o ge­riau­sia – dviem.

Ro­ber­tas Gu­da­vi­čius:

Šį mė­ne­sį siun­tų pa­ gau­sė­ja ke­lis kar­tus, to­dėl šven­ti­niam lai­ ko­tar­piui tra­di­ciš­kai pra­de­da­me ruoš­tis dar lapk­ri­tį.

Fe­jer­ver­kų ne­ga­li­ma

Siun­tė­jai tu­rė­tų įver­tin­ti ir at­stu­mą iki ga­vė­jo ša­lies. Jei laiš­kas siun­čia­ mas, pa­vyz­džiui, į Pie­tų Ame­ri­kos ša­lis ar Ki­ni­ją, jį re­ko­men­duo­ja­ma iš­siųs­ti dar anks­čiau – gruo­džio

pra­džio­je. Svar­bu ne­pa­mirš­ti, kad Ka­lė­dos ir Nau­jie­ji me­tai šven­čia­ mi vi­sa­me pa­sau­ly­je. Dar­bo krū­vis ke­lis kar­tus išau­ga ne tik Lie­tu­vos, bet ir ki­tų ša­lių pa­štuo­se. R.Gu­da­vi­čius at­krei­pė dė­me­sį, kad šven­ti­niu lai­ko­tar­piu pa­dau­ gė­ja siun­tų su drau­džia­mais siųs­ ti daik­tais, to­kiais kaip fe­jer­ver­kai, šal­to­sios ug­ne­lės, įvai­rūs ae­ro­zo­liai ir pan. Mui­ti­nin­kų ap­tik­ta siun­ta su drau­džia­mais siųs­ti daik­tais ga­li bū­ ti kon­fis­kuo­ta, to­dėl prieš siun­čiant įvai­rius daik­tus re­ko­men­duo­ja­ma pa­si­tik­rin­ti, ar juos ga­li­ma siųs­ti. Tik tiks­lūs duo­me­nys

Kad siun­ta bū­tų pri­sta­ty­ta ko­ky­ biš­kai, itin svar­bus tai­syk­lin­gai už­ra­šy­tas ad­re­sas. Siun­čiant siun­ tą į už­sie­nio ša­lį ga­vė­jo ad­re­są rei­ kė­tų ra­šy­ti pa­gal tos ša­lies rei­ka­ la­vi­mus, to­dėl siun­tė­jas tu­rė­tų pa­pra­šy­ti siun­tos ga­vė­jo pa­teik­ ti tiks­lų ad­re­są, kad skirs­tant į už­ sie­nio ša­lis ad­re­suo­tas siun­tas neį­ si­vel­tų klai­dų.

Ad­re­s uo­jant siun­t ą tu­r i bū­ ti aiš­kiai nu­ro­dy­tas siun­tos ga­vė­ jo var­das, pa­var­dė, tiks­lus ga­vė­ jo ad­re­sas su pa­što ko­du, o ga­vė­jo ša­lies pa­va­di­ni­mas tu­ri bū­ti už­ ra­šy­tas spaus­din­ti­nė­mis rai­dė­ mis tos ša­lies ar­ba ang­lų ar pran­ cū­zų kal­ba.

Kur pa­si­tei­rau­ti? Dau­g iau in­for­ma­ci­jos apie tai­syk­ lin­gą ad­re­s a­v i­mą, pa­š to ko­dus, drau­d žia­mų siųs­t i daik­t ų są­ra­š ą ir kt. ga­li­ma ras­ti Lie­tu­vos pa­što in­ ter­ne­to tink­la­la­py­je www.lie­tu­vos­ pas­tas.lt ar­ba su­ži­no­ti in­for­ma­ci­jos te­le­fo­nu 8 700 55 400. Ak­ci­nė bend­ro­vė Lie­tu­vos pa­štas – tan­kiau­sią pa­što pa­slau­gų tei­ki­mo vie­t ų tink­lą tu­r in­t i bend­ro­vė Lie­ tu­vo­je. Lie­tu­vos pa­štas tei­kia pa­što, lo­gis­ti­ kos bei fi­nan­si­nio tar­pi­nin­ka­vi­mo pa­slau­gas.


13

antradienis, gruodžio 10, 2013

pasaulis Ži­niask­lai­dos per­tvar­ka

Šni­pe­liai šve­dai

Nu­bau­dė dė­dę

Krem­lius pa­reiš­kė, kad Ru­si­ jos nau­jie­nų agen­tū­ros „RIA No­vos­ti“ ir ki­tų vals­ty­bi­nių ži­ niask­lai­dos ka­na­lų per­tvar­ ka at­lie­ka­ma sie­kiant di­din­ ti veiks­min­gu­mą ir taupyti lė­ šas. „RIA No­vos­ti“ pa­grin­du bus ku­ria­ma nau­jie­nų agen­tū­ ra „Ros­si­ja se­god­nia“ („Ru­si­ja šian­dien“).

Šve­di­jos te­le­vi­zi­ja (SVT) pa­ skel­bė, kad Šve­di­jos žval­gy­ bos agen­tū­ra FRA šni­pi­nė­jo ne vien Ru­si­jos po­li­ti­nę va­do­ vy­bę, bet ir Bal­ti­jos ša­lis, taip pat Ru­si­jos ener­ge­ti­kos sek­to­ rių. FRA, pa­sak te­le­vi­zi­jos, su­ rink­ta in­for­ma­ci­ja vė­liau da­li­ ja­si su JAV, ku­rios la­bai ver­ti­ na šve­dų agen­tū­ros in­dė­lį.

Šiau­rės Ko­rė­ja pa­tvir­ti­no, kad įta­kin­gas jau­no­jo ša­lies ly­de­ rio Kim Jong-uno (nuotr.) dė­ dė Jang Sung-tae­kas bu­vo pa­ ša­lin­tas iš ei­na­mų aukš­tų pa­ rei­gų dėl ko­rup­ci­jos, nar­ko­ti­ kų var­to­ji­mo ir ne­leis­ti­nų ro­ ma­nų. Ana­li­ti­kai spė­lio­ja, kad toks žings­nis dar la­biau įtvir­ tins ša­lies va­do­vo au­to­ri­te­tą.

Tai­lan­das li­ko be vy­riau­sy­bės Tai­lan­dą iš­ti­ko nau­ja po­li­ti­nė kri­zė. Ša­lies prem­je­rė pa­lei­do par­la­men­tą ir pa­skel­ bė pir­ma­lai­kius rin­ki­mus. Ar tai su­ma­žins įtam­pą? Gal­būt. Kru­vi­ni pro­tes­tai

Po­li­ti­nė kri­zė ša­ly­je ki­lo po to, kai pro­tes­tuo­to­jai ėmė pik­tin­tis mi­ nist­rų ka­bi­ne­to, va­do­vau­ja­mo Ying­luck Shi­na­wat­ros, dar­bu. Pro­tes­tai tę­sė­si il­giau nei mė­ ne­sį, neiš­veng­ta krau­jo pra­lie­ji­mo. Žu­vo ma­žiau­siai pen­ki žmo­nės, dar bent 289 bu­vo su­žeis­ti. Sek­ma­die­nį pa­grin­di­nė opo­zi­ ci­nė De­mok­ra­ti­nė par­ti­ja nu­ta­rė, kad at­šauks sa­vo na­rius iš Tai­lan­ do par­la­men­to, jei mi­nist­rė pir­mi­ nin­kė ne­pa­sit­rauks.

Kiek ži­nau, šiau­ri­nė­je ša­lies da­ly­je žmo­nės pa­lai­ko prem­je­rę. Pa­sak par­ti­jos ly­de­rio Cha­va­ non­do In­ta­ra­ko­ma­lya­su­to, jo va­do­ vau­ja­ma par­ti­ja ne­ga­li dirb­ti įsta­ ty­mų lei­džia­ma­ja­me or­ga­ne, ku­rio „žmo­nės ne­bep­rii­ma“. Iš vi­so 159 de­mok­ra­tai at­si­sta­ ty­di­no iš 500 vie­tų že­mų­jų par­ la­men­to rū­mų. Ži­no­ma, di­de­lės reikš­mės pa­si­trau­ki­mas ne­tu­rė­jo, ta­čiau prem­je­rė Y.Shi­na­wat­ra ne­ si­ry­žo to­liau di­din­ti įtam­pos. Ki­ta ver­tus, de­mok­ra­tai nė­ra lai­ mė­ję par­la­men­to rin­ki­mų jau be­veik du de­šimt­me­čius, o pir­ma­lai­kių rin­ ki­mų lai­mė­to­ja vei­kiau­siai bus bū­ tent Y.Shi­na­wat­ra. Ji 2011 m. triuš­ ki­na­mai lai­mė­jo rin­ki­mus. Jos par­ti­ja „Pheu Thai“ ga­vo ab­so­liu­čią dau­gu­ mą – 265 vie­tas. Par­ti­ją ypač pa­lai­ko kai­miš­kieji ša­lies re­gio­nai.

Ne­ra­mu­mų Tai­lan­de chro­no­lo­gi­ja „„2006 m. rug­sė­jis. Ro­ja­lis­tų pa­lai­

ko­ma ka­riuo­me­nė nu­ver­tė prem­ je­ro Th.Shi­na­wat­ros vy­riau­sy­bę ir per­ra­šė kons­ti­tu­ci­ją.

Tai­lan­de gy­ve­nan­ti lie­tu­vė Kris­ ti­na sa­kė, kad šiau­ri­nė­je ša­lies da­ ly­je, ku­r gy­ve­na ji, Y.Shi­na­wat­ra yra la­bai po­pu­lia­ri. Y.Shi­na­wat­rą pa­lai­kan­čios par­ ti­jos il­giau nei de­šimt­me­tį lai­mė­ da­vo kiek­vie­nus rin­ki­mus. „Apie įvy­kius, ku­rie vyks­ta Ban­ ko­ke, ži­nau iš te­le­vi­zi­jos. Kiek man te­ko gir­dė­ti, šiau­ri­nė­je ša­lies da­ly­ je žmo­nės pa­lai­ko prem­je­rę. Tai­gi, dau­ge­lis yra la­bai nu­liū­dę, kad pa­ lei­džia­mas par­la­men­tas“, – pa­sa­ ko­jo Kris­ti­na.

„„2007 m. gruo­dis. Th.Shi­na­wat­ ros re­mia­ma Liau­dies par­ti­ja lai­ mė­jo rin­ki­mus į par­la­men­tą. „„2008 m. rugp­jū­tis. Th.Shi­na­wat­

ra pa­bė­go iš ša­lies. Jam Tai­lan­de bu­vo mes­ti kal­ti­ni­mai ko­rup­ci­ja. „„2008 m. gruo­dis. Ban­ko­ke ki­

lo ro­ja­lis­tų pro­tes­tai. Kons­ti­tu­ci­nis teis­mas pa­skel­bė, kad Liau­dies par­ ti­ja at­ri­bo­ja­ma nuo val­džios. Prem­ je­ru ta­po Ab­hi­si­tas Vej­ja­ji­va. „„2010 m. kovas–gegužė. Tūks­tan­ čiai Th.Shi­na­wat­ros rė­mė­jų pro­tes­ ta­vo sos­ti­nė­je Ban­ko­ke. Ka­riuo­me­ nė iš­vai­kė de­monst­ra­ci­jas, žu­vo de­ šim­tys žmo­nių.

Lai­ko po­li­ti­ne ma­rio­ne­te

Sos­ti­nė­je sa­vait­ga­lį pro­tes­ta­vo apie 100 tūkst. žmo­nių. De­monst­ran­tai sie­kė, kad ša­lis at­si­sa­ky­tų de­mok­ ra­ti­jos ir kad val­džia bū­tų per­duo­ta ne­ren­ka­mai „liau­dies ta­ry­bai“. Neat­lai­kiu­si spau­di­mo va­kar Tai­ lan­do prem­je­rė pa­reiš­kė, kad par­la­ men­tas pa­lei­džia­mas. Drau­ge Y.Shi­ na­wat­ra, ku­ri yra nu­vers­to ly­de­rio Thak­si­no Shi­na­wat­ros se­suo, pa­ža­ dė­jo, kad „kiek įma­no­ma anks­čiau“ su­rengs vi­suo­ti­nius rin­ki­mus. „Vy­riau­sy­bė ne­no­ri jo­kių žū­čių“, – krei­pė­si į tau­tą po­li­ti­kė. Ma­no­ma, kad rin­ki­mai ga­lė­tų bū­ ti su­reng­ti ki­tų me­tų va­sa­rio 2 d. Ta­čiau ju­dė­ji­mo prieš vy­riau­sy­bę ly­de­riai sa­kė ne­san­tys pa­ten­kin­ ti nau­jais rin­ki­mais. Jie pa­ža­dė­jo už­tik­rin­ti, kad Tai­lan­das ne­pa­tir­ tų jo­kios Th.Shi­na­wat­ros – prem­ je­ro po­stą užė­mu­sio vers­lo mag­ na­to, ku­rį prieš sep­ty­ne­rius me­tus nu­ver­tė ge­ne­ro­lai ro­ja­lis­tai, – įta­ kos. Th.Shi­na­wat­ra ta­da bu­vo pri­

„„2011 m. ge­gu­žė. Y.Shi­na­wat­ros

va­do­vau­ja­ma „Pheu Thai“ par­ti­ja lai­mė­jo rin­ki­mus į par­la­men­tą. „„2013 m. lapk­ri­tis. Sos­ti­nė­je ir ki­

tuo­se ša­lies re­gio­nuo­se pra­si­dė­ jo prieš vy­riau­sy­bę nu­kreip­tos de­ monst­ra­ci­jos. „„Kri­ti­ka: prem­je­rė Y.Shi­na­wat­ra pro­tes­tuo­to­jų va­di­na­ma sa­vo bro­lio

Th.Shi­na­wat­ros ma­rio­ne­te. 

vers­tas spruk­ti iš ša­lies. Iki šiol jis gy­ve­na už­sie­ny­je. „Ju­dė­ji­mas tęs ko­vą. Mū­sų tiks­ las – su šak­ni­mis iš­rau­ti Thak­si­no re­ži­mą. Nors par­la­men­tas pa­leis­ tas ir bus nau­ji rin­ki­mai, Thak­si­no re­ži­mas te­be­gy­vuo­ja, – pik­ti­no­si pro­tes­tų ly­de­ris Sut­he­pas Thaug­ su­ba­nas. – Ma­no žmo­nės no­ri ne vien par­la­men­to pa­lei­di­mo. Jie pa­ si­ry­žę at­gau­ti sa­vo val­džią.“ Pro­ tes­tuo­to­jai prieš re­ži­mą Tai­lan­de

„Reu­ters“ nuo­tr.

tei­gė, kad, nors prem­je­ro po­stą užė­ mė Th.Shi­na­wat­ros se­suo, fak­tiš­kai ša­liai va­do­va­vo jos bro­lis – vie­nas įta­kin­giau­sių ša­lies as­me­nų. Pats jis sa­vo se­se­rį yra pa­va­di­ nęs klo­nu. Ka­ra­liaus kal­ba

Tai­lan­do ka­ra­lius Bhu­mi­bo­las Adu­lya­de­jas ra­gi­no vi­sas opo­nuo­ jan­čias pu­ses su­si­tar­ti, kad ša­ly­je bū­tų sta­bi­lu.

Kijeve prasidėjo barikadų šturmas Ki­je­ve va­kar ki­lo su­maiš­tis. Mi­li­ ci­jai bu­vo leis­ta prieš pro­tes­tuo­ to­jus nau­do­ti jė­gą. Im­ta­si or­ga­ni­ zuo­ti gy­vą­sias gran­di­nes. Mo­te­ rims ir vai­kams nu­ro­dy­ta skirs­ty­ tis. Pra­neš­ta apie už­mi­nuo­tą met­ ro­po­li­te­ną.

Pa­sak pa­skli­du­sio gan­do, mi­li­ci­jai bu­vo leis­ta nau­do­ti jė­gą. Be to, link mies­to ju­dan­čius ka­rius su­lai­kė gy­ vo­ji pro­tes­tuo­to­jų gran­di­nė, ta­čiau ji bu­vo sku­biai iš­vai­ky­ta. Opo­zi­ci­ja tvir­ti­no, jog val­džia ban­do įbau­gin­ti žmo­nes, kad šie skirs­ty­tų­si. Taip pat opo­zi­ci­jos na­riai ra­mi­no, kad Vik­to­ras Ja­

nu­ko­vy­čius ne­siims jė­ga mal­šin­ ti pro­tes­tų, nes si­tua­ci­ją Uk­rai­no­je aky­lai se­ka ES. Uk­rai­nos opo­zi­ci­nės par­ti­jos „Bat­kivš­či­na“ („Tė­vy­nė“) par­la­ men­ti­nės frak­ci­jos ly­de­ris Ar­se­ni­ jus Ja­ce­niu­kas pa­ra­gi­no pro­tes­to ak­ci­jos Nep­rik­lau­so­my­bės aikš­tė­ je da­ly­vius lai­ky­tis tvar­kos ir rim­ ties. Par­ti­jos UDAR va­do­vas Vi­ta­li­ jus Klyč­ko pa­ra­gi­no de­monst­ran­ tus kuo sku­biau su­si­telk­ti Nep­ rik­lau­so­my­bės aikš­tė­je ir ne­bi­jo­ti, esą vi­daus tar­ny­bos ka­rių vyk­do­ma aikš­tės ap­siaus­tis yra psi­cho­lo­gi­nis spau­di­mas mi­tin­guo­to­jams.

Tie­sa, pro­tes­tuo­to­jai ga­li­mo jė­ gos nau­do­ji­mo iš­si­gan­do. Iš Ki­je­ vo mies­to ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­to iš­ves­ti be­veik vi­si pro­tes­tuo­to­jai. Me­ri­jo­je li­ko dau­giau­sia na­cio­na­ li­nio pa­si­prie­ši­ni­mo šta­bo ap­sau­ gos na­riai ir žur­na­lis­tai. Dau­ge­lis opo­zi­ci­jos sa­vi­gy­nos bū­rių na­rių dė­vi šal­mus, ke­lių ir ran­kų ap­sau­ gas, vei­dus pri­si­den­gę raiš­čiais. Kai ku­rie jų gink­luo­ti me­di­nė­mis laz­ do­mis, pa­si­da­ry­to­mis iš su­lau­žy­tų kė­džių ko­jų. Gan­das, kad ke­ti­na­ma jė­ga su­ si­do­ro­ti su pro­tes­tuo­to­jais, pa­ skli­do po to, kai pre­zi­den­tas ry­ te bu­vo su­si­ti­kęs su gink­luo­tą­sias

pa­jė­gas kont­ro­liuo­jan­čių mi­nis­ te­ri­jų ir ži­ny­bų va­do­vais. Pa­si­ta­ ri­me taip pat da­ly­va­vo prem­je­ras My­ko­la Aza­ro­vas. Tie­sa, ne­ži­no­ ma, koks tiks­liai spren­di­mas bu­ vo priim­tas, nors ži­niask­lai­da tei­ gia, kad spren­di­mas – už­baig­ti de­monst­ra­ci­jas. Ta­čiau vy­riau­sy­bė ke­lis sy­kius rei­ka­la­vo, kad pro­tes­tuo­to­jai iš­si­ skirs­ty­tų, ir gra­si­no prie­šin­gu at­ ve­ju im­tis griež­tų prie­mo­nių. Va­kar pra­neš­ta, kad ga­li bū­ti už­ mi­nuo­tos kai ku­rios Ki­je­vo met­ro sto­tys. Jas ne­to­li Nep­rik­lau­so­my­bės aikš­tės blo­ka­vo pro­tes­tuo­to­jai. „In­ter­fax“, „Kiev Post“, BNS inf.

„„2013 m. gruo­dis. Y.Shi­na­wat­ra pa­skel­bė, kad pa­lei­džia par­la­men­ tą ir su­šauks nau­jus rin­ki­mus.

Ka­ra­liaus gim­ta­die­nis šiek tiek su­ma­ži­no įtam­pą. Nuo praė­ju­sio tre­čia­die­nio pro­tes­tuo­to­jai bu­vo pa­skel­bę pa­liau­bas. Ša­lies ka­ra­lių dau­ge­lis tai­lan­die­čių lai­ko pri­lygs­ tan­čiu die­vy­bei. Tad bet ko­kie po­ li­ti­niai veiks­mai ar­ba smur­tas per jo gim­ta­die­nį bū­tų lai­ko­mi itin di­ de­lės ne­pa­gar­bos ženk­lu. Va­kar pro­tes­tuo­to­jai, tie­sa, tai­kiai pa­te­ko į ša­lies vy­riau­sy­bės pa­sta­tą. „Klaipėdos“, BBC, BNS inf.


14

antradienis, gruodžio 10, 2013

sportas At­sis­vei­ki­no su le­gio­nie­riu­mi

Bal­ti­jos tau­rė – lat­viams

Įvei­kė ­ bal­ta­ru­sius

Klai­pė­dos „Nep­tū­nas“ at­si­svei­ ki­no su le­gio­nie­riu­mi Da­vi­du McClu­re’u. Ame­ri­kie­tis nuo šiol at­sto­vaus „Šiau­lių“ eki­pai. Su­ tar­tis su „Nep­tū­nu“ nu­trauk­ ta abie­jų ša­lių su­ta­ri­mu. „Nep­ tū­nas“ lai­ki­nai ne­te­ko ir Vy­tau­to Ša­ra­kaus­ko, ku­riam bus ope­ruo­ ja­ma no­sis. Jis ne­žais ar­ti­miau­ sio­se Eu­ro­pos tau­rės var­žy­bo­se.

Po tre­jų me­tų per­trau­kos su­ reng­tą tre­čią­jį sa­lės fut­bo­lo Bal­ ti­jos tau­rės tur­ny­rą vėl lai­mė­jo Lat­vi­jos rink­ti­nė, 4:0 su­triuš­ki­ nu­si Lie­tu­vos eki­pą ir 5:5 su­žai­ du­si su es­tais. Mū­sų ša­lies fut­ bo­li­nin­kai Es­ti­jos ko­man­dą įvei­ kė 2:1. Ge­riau­siu tur­ny­ro var­ti­ nin­ku pri­pa­žin­tas lie­tu­vis Ai­das Ske­ve­rys.

Bal­ti­jos ly­go­je svar­bias var­žy­ bas lai­mė­jo Klai­pė­dos „Dra­ gū­no“ ran­ki­nin­kai. Jie iš­vy­ko­ je įvei­kė Mins­ko HC „Vi­tyaz“ ko­ man­dą re­zul­ta­tu 31:20 (14:13). Re­zul­ta­ty­viau­siai žai­dė Ka­ro­lis Stro­pus, pel­nęs 8 įvar­čius. Po šios per­ga­lės „Dra­gū­nas“ pa­ki­lo į ket­vir­tą­ją Bal­ti­jos ly­gos tur­ny­ ri­nės len­te­lės vie­tą.

„Nep­tū­nas“ vėl kū­rė dra­mą

„„Trū­ku­mas: R.Mei­lu­ty­tė sa­vo spor­ti­nių tro­fė­jų ko­lek­ci­jo­je kol kas ne­

tu­ri nė vie­no Eu­ro­pos suau­gu­sių­jų čem­pio­na­to me­da­lio. Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.R.Mei­lu­ty­tė ti­ki­si re­kor­di­nių grei­čių Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Rū­ta Mei­lu­ty­tė pa­si­ren­gu­si pa­ sku­ti­niam 2013-ųjų tarp­tau­ti­niam iš­ban­dy­mui – po­ryt Da­ni­jos va­ka­ ruo­se esan­čia­me Her­nin­ge pra­si­ dės Eu­ro­pos plau­ki­mo 25 m ba­sei­ ne čem­pio­na­tas, ku­ria­me ge­riau­ sios Lie­tu­vos plau­ki­kės lau­kia ke­ tu­rios rung­tys.

Nuo 1991-ųjų, kai Eu­ro­pos van­ dens spor­to ša­kų fe­de­ra­ci­ja (LEN) pra­dė­jo or­ga­ni­zuo­ti že­my­no čem­ pio­na­tus trum­pa­me (25 m) ba­sei­ ne, mū­sų ša­lies spor­ti­nin­kai yra iš­ko­vo­ję 7 si­dab­ro ir 6 bron­zos me­ da­lius. Nea­be­jo­ja­ma, kad šią sa­vai­ tę Lie­tu­va me­da­lių ko­lek­ci­jo­je tu­ rės ir pa­čios aukš­čiau­sios pra­bos lai­mi­kį. Ko­vi­nę spor­ti­nę for­mą R.Mei­ lu­ty­tė iš­lai­kė iki pat me­tų pa­bai­ gos, tad Her­nin­go ba­sei­ne vėl bus sun­kiai ap­len­kia­ma pa­grin­di­nėms kon­ku­ren­tėms, tarp jų – ru­sei Ju­ li­jai Je­fi­mo­vai ir da­nei Ri­kei Moel­ ler Pe­der­sen. „Gal pa­vyks plauk­ti ge­riau nei Mask­vo­je (pa­sau­lio tau­rės eta­pe, kur bu­vo pa­siek­tas 100 m pla­ne­ tos re­kor­das – M.B.). Da­bar esu ge­riau pa­si­ruo­šu­si. Ma­nau, bus la­bai įdo­mu pa­si­var­žy­ti su Ju­li­ja.

Ji pa­ge­ri­no pa­sau­lio 50 m krū­ti­ ne re­kor­dą. Žiū­rė­si­me, gal pa­vyks jį pe­rim­ti“, – „Ži­nių ra­di­jo“ lai­ do­je „Ak­tua­lio­ji va­lan­da“ kal­bė­ jo R.Mei­lu­ty­tė. Ke­tu­rias die­nas truk­sian­čio­se var­žy­bo­se da­ly­vaus 559 plau­ki­kai iš 42 Eu­ro­pos vals­ty­bių. Lie­tu­vai at­sto­vaus 11 spor­ti­nin­kų: su ly­de­ re R.Mei­lu­ty­te bus ir Ug­nė Ma­žu­ tai­ty­tė, Gied­rius Ti­te­nis, Min­dau­ gas Sa­daus­kas, Igo­ris Koz­lovs­kis, Si­mo­nas Bi­lis, Da­nas Rap­šys, Po­ vi­las Straz­das, Ta­das Duš­ki­nas, Dei­vi­das Mar­ge­vi­čius ir Jev­ge­ni­jus Ro­go­ži­nas. Anot Lie­tu­vos plau­ki­mo fe­de­ ra­ci­jos (LPF) di­rek­to­riaus Emi­ lio Vait­kai­čio, rink­ti­nės pa­grin­ dą su­da­rys tarp­tau­ti­nė­se are­no­se jau pri­pa­žin­ti plau­ki­kai bei va­sa­rą Eu­ro­pos ir pa­sau­lio jau­ni­mo čem­ pio­na­tuo­se me­da­lius sky­nę jau­ nuo­liai. Aš­tuo­niems Da­ni­jo­je star­tuo­ sian­tiems Lie­tu­vos plau­ki­kams tė­ ra 20 me­tų ar ma­žiau. Vy­riau­sias iš lie­tu­vių bus 24-erių G.Ti­te­nis, jau­ niau­sia – 16-me­tė R.Mei­lu­ty­tė. Po var­žy­bų Da­ni­jo­je pa­jė­giau­si ša­lies plau­ki­kai, tarp jų – ir R.Mei­ lu­ty­tė, gruo­džio 19–21 d. su­si­tiks Anykš­čiuo­se, kur vyks at­vi­ras Lie­ tu­vos plau­ki­mo 25 m ba­sei­ne čem­ pio­na­tas.

R.Mei­lu­ty­tės star­tai Da­ni­jo­je 50 m krū­ti­ne: gruo­džio 12 d. 10 val. – at­ 100 m krū­ti­ne: 14 d. 10.30 val. – at­ran­ ran­ka, 17.30 val. – pus­fi­na­lis ir fi­na­las. ka, 17.30 val. – pus­fi­na­lis, 15 d. 17.30 val. – fi­na­las. 100 m komp­lek­si­nis plau­ki­mas: 13 d. 10.30 val. – at­ran­ka, 17.30 val. – pus­fi­na­ 50 m lais­vuo­ju sti­liu­mi: 15 d. 10.30 val. – at­ran­ka, 17.30 val. – pus­fi­na­lis ir fi­na­las. lis, 14 d. 17.30 val. – fi­na­las.

Klai­pė­dos „Nep­tū­ no“ žai­dė­jai ir Lie­tu­ vos krep­ši­nio ly­go­ je pri­tai­kė tarp­tau­ ti­niuo­se tur­ny­ruo­ se jau įgy­tą pra­kti­ ką – var­žy­bas lai­ mė­ti pa­sku­ti­nė­mis jų se­kun­dė­mis. Ša­ lies čem­pio­na­te po il­gos per­trau­kos žai­ dę klai­pė­die­čiai iš­ vy­ko­je Kė­dai­niuo­ se re­zul­ta­tu 69:68 įvei­kė „Ne­vė­žio“ ko­ man­dą. „„Ly­de­ris: klai­pė­die­čių ko­man­dą į prie­kį ve­dė at­sa­kin­gais mo­men­tais

pui­kiai žai­dęs ka­pi­to­nas M.Ma­žei­ka.

Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@kl.lt

Skir­tu­mas – 14 taš­kų

„Nep­tū­no“ ko­man­dą nuo pra­lai­ mė­ji­mo iš­gel­bė­jo pui­kiai su­žais­tas pir­ma­sis kė­li­nys. Ja­me su­si­krau­ tą pra­na­šu­mą klai­pė­die­čiai bars­tė per vi­sas var­žy­bas, ta­čiau le­mia­mu mo­men­tu vie­ną taš­ką iš­sau­go­jo. Ka­zio Maks­vy­čio auk­lė­ti­niai rung­ty­nes pra­dė­jo ge­riau ir pir­ ma­ja­me kė­li­ny­je po Si­mo Gal­di­ko taik­lių bau­dų įgi­jo dvi­ženk­lę per­ sva­rą – 19:9. Ant­ro­jo kė­li­nio vi­du­ry­je po Jus­to Si­ni­cos taik­laus tri­taš­kio skir­tu­mas šok­te­lė­jo ir iki 14 taš­kų – 40:26, ta­čiau ne­tru­kus klai­pė­die­čiai ėmė daž­niau klys­ti, van­giau gin­tis. Tuo pa­si­nau­do­jo šei­mi­nin­kai, su­žai­dė kė­li­nio da­lį re­zul­ta­tu 11:2 ir prieš pat di­džią­ją per­trau­ką priar­tė­jo iki 5 taš­kų – 37:42. Įtam­pa – iki pa­bai­gos

Tre­čio­jo kė­li­nio pa­bai­go­je „Ne­vė­ žio“ žai­dė­jas Vi­das Gi­ne­vi­čius iš­ ly­gi­no re­zul­ta­tą – 52:52. Tai tar­ si pa­ža­di­no klai­pė­die­čius, ku­rie po Ma­riaus Run­kaus­ko ir Min­dau­ go Gir­džiū­no taik­lių ata­kų vėl iš­si­ ver­žė į prie­kį – 56:52. Iki ket­vir­to­jo kė­li­nio pa­bai­gos li­kus žais­ti pust­re­čios mi­nu­tės re­ zul­ta­tas vėl bu­vo ly­gus – 63:63. Ta­čiau ne­tru­kus „Nep­tū­no“ ko­ man­dos ka­pi­to­nas Mar­ty­nas Ma­ žei­ka smei­gė tri­taš­kį, o ki­to­je ata­ ko­je pri­ver­tė var­žo­vus pra­si­ženg­ti bei pel­nė vie­ną iš dvie­jų bau­dų me­ ti­mų – 67:63.

Ne­pai­sant to, iki ket­vir­to­jo kė­li­ nio pa­bai­gos li­kus žais­ti pu­sant­ros mi­nu­tės tri­taš­kį pa­tai­kė bei „Ne­ vė­žį“ į prie­kį iš­ve­dė Ar­vy­das Šikš­ nius – 68:67. Per ki­tą ata­ką klai­pė­die­tis Vy­tau­ tas Ša­ra­kaus­kas ne­pa­tai­kė to­li­mo me­ti­no, ta­čiau „Nep­tū­nui“ pa­vy­ko ap­si­gin­ti, o var­žo­vai ne­leis­ti­nai su­ stab­dė M.Ma­žei­ką. Jis pa­tai­kė abu bau­dos me­ti­mus ir „Nep­tū­nas“ vėl prie­ky­je – 69:68. Šei­mi­nin­kai dar tu­rė­jo 31 se­kun­ dę per­sver­ti re­zul­ta­tą, ta­čiau klai­ pė­die­čiai pui­kiai ap­si­gy­nė ir iš­plė­ šė per­ga­lę. Pri­pa­ži­no pa­tir­tį

„Vis­kas dėl žiū­ro­vų, žai­dė­me, kad jiems bū­tų įdo­miau ste­bė­ti krep­ ši­nį“, – po rung­ty­nių juo­ka­vo „Nep­tū­no“ vy­riau­sia­sis tre­ne­ris K.Maks­vy­tis. Su­rim­tė­jęs jis pa­si­džiau­gė per­ga­le prieš pa­jė­gią eki­pą. „Is­to­ri­jo­je iš­liks tai, kad mes lai­mė­jo­me, o skir­tu­ mas ne toks jau ir svar­bus. „Ne­vė­ žio“ eki­pa – tik­rai ga­lin­ga, tu­rin­ti ge­rų žai­dė­jų, su­bu­rian­ti į tri­bū­nas daug sir­ga­lių. Šio­se rung­ty­nė­se ga­ lė­jo bū­ti vis­ko, ta­čiau gal­būt pa­tir­ tis tarp­tau­ti­nė­se are­no­se ir daž­nos pa­sku­ti­nių se­kun­džių įtemp­tos ko­ vos mus už­grū­di­no. Šį­kart jau krep­ ši­nio for­tū­na bu­vo mū­sų pu­sė­je“, – ko­men­ta­vo K.Maks­vy­tis. „Ne­vė­žio“ vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Gin­ta­ras Leo­na­vi­čius po pra­lai­mė­ ji­mo ne­slė­pė ap­mau­do ir pri­pa­ži­ no „Nep­tū­no“ pa­tir­tį tarp­tau­ti­nė­ se are­no­se. „Esu la­bai nu­si­vy­lęs. Tik­rai liūd­na na­muo­se pra­lai­mė­

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Rungtynių statistika „Ne­vė­žis“ - „Nep­tū­nas“ 68:69 (16:24, 21:18, 15:14, 16:13). „Ne­vė­ž is“: Tai­ro­nas Bra­zel­to­nas ir Ar­vy­das Šikš­nius – po 17, Val­das Dab­ kus – 16 (10 atk. kam.), Gin­ta­ras Leo­ na­vi­čius – 11 taš­k ų. „Nep­tū­nas“: Mar­ty­nas Ma­žei­ka – 13, Ed­ga­ras Ula­no­vas – 12, Ma­rius Run­ kaus­kas ir Vy­tau­tas Ša­ra­kaus­kas (7 atl. kam.) – po 10, Val­das Va­sy­l ius – 8, Jus­tas Si­n i­ca – 5, Min­dau­gas Gir­ džiū­nas – 4, Ar­v y­das Ei­t u­ta­v i­čius – 3 taš­kai.

LKL tur­ny­ri­nė len­te­lė Ko­man­da

1. „Lie­tu­vos ry­tas“ 2. „To­ny­Bet“ 3. „Žal­gi­ris“ 4. „Ne­vė­žis“ 5.„Pie­no žvaigž­dės“ 6. „Nep­tū­nas“ 7. „Ju­ven­tus“ 8. „Šiau­liai“ 9. „Dzū­ki­ja“ 10. „LSU-At­le­tas“ 11. „Liet­ka­be­lis“

Per­g.

3 10 5 7 8 4 4 4 3 3 2

Pra­l. San­ty­kis (pro­c.)

0 2 2 3 4 2 7 8 7 9 9

100 83 71 70 67 67 36 33 30 25 18

ti vie­nu taš­ku. Man ne­pa­ti­ko, kaip bu­vo su­žais­ta ma­čo pa­bai­ga. Be abe­jo, „Nep­tū­nui“ pa­dė­jo ir pa­ tir­tis Eu­ro­pos tau­rės tur­ny­re bei VTB Vie­nin­go­joje ly­go­je. Jie to­kių at­kak­lių rung­ty­nių jau yra žai­dę ne vie­ne­rias. Su kiek­vie­na to­kia ma­ čo pa­bai­ga „Nep­tū­nas“ vis di­di­ no pa­tir­ties ba­ga­žą“, – kons­ta­ta­ vo G.Leo­na­vi­čius.


19

antradienis, gruodžio 10, 2013

įvairenybės kryžiažodis

horoskopai

„Klaipėdos“ skaitytojams savaitės prizą įsteigė „PRINT IT“ spaustuvė –

Teisingai išsprendusiems kryžiažodį dovanojame D.(ExMemel) Viršilo knygą „Tikras turtas II“.

D.(ExMemel) Viršilas. „Tikras turtas II“. Ši knyga – tai tikro gyvenimo istorija. Dalius per 10 metų patyrė daugiau kaip 10 krizių, tačiau liko gyvas ir viskas jam išėjo į naudą, nes KRIZĖ – tai GALIMYBĖ (pakeisti gyvenimo kryptį). Dalius yra šeimos verslo Memelex bei viešosios įstaigos Ekovalstybė įkūrėjas, gyvenimo transformatorius. Jo misija – pagerinti žmonių gyvenimą bei nurodyti kryptį dvasinio tobulėjimo link.

Praėjusios savaitės teisingi atsakymai: pirmadienis – Pasiansas antradienis – Atgaila trečiadienis – Duonos minkalas ketvirtadienis – Ar tekėti už italo penktadienis – Paskutinis rodeo Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

kinas Forum cinemas „Moterys meluoja geriau. Kristina“ (N13, lietuvių k.) – 10.15, 13, 15.45, 18.45, 21.45 val. „Bjaurusis aš 2“ (V, lietuvių k.) – 10.30 val. „Ogis ir tarakonai“ (V, lietuvių k.) – 10.30, 12.45, 14.45 val. „Kalakutai: atgal į ateitį“ (V, anglų k.) – 10.45 val. 13.30 (3D), 16 (3D) val. „Debesuota, numatoma mėsos kukulių kruša 2“ (V, 3D, lietuvių k.) – 11 val. „Lenktynės“ (N16) – 11.15, 14, 18.30, 21.15 val. „Monstrų universitetas“ (V, lietuvių k.) – 13 val. „Turbo“ (V, 3D, lietuvių k.) – 13.15 val. „Toras 2. Tamsos pasaulis“ (N13) – 15.30 (3D), 19.15 val. „Stalingradas“ (N13, rusų k.) – 16.30, 18, 21 val. „Anoniminis tėtis“ (N13) – 17, 21.50 val. „Bado žaidynės. Ugnies medžioklė“ (N13) – 17.15, 20.30 val. „Meilei nereikia žodžių“ (N7) – 19.30, 21.35 val.

Praėjusios savaitės laimėtoja – Vanda Stonienė.

parodos Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras (Didžioji Vandens g. 2) PARODOS Iki gruodžio 31 d. šeštoji, baigiamoji, šiuolaikinio meno projekto „Pažadas. Pirma triuko dalis“ paroda/epizodas „Praeitą kartą“. Parodos autoriai N.Černiauskaitė ir U.Gelguda. EDUKACIJA Kiekvieną šeštadienį – kūrybiniai užsiėmimai šeimoms: Gruodžio 14 d. 12 val. – šeimų savaitgalis „Piešimas parodoje“. Gruodžio 21 d. 12 val. – šeimų savaitgalis „Kalėdinė dekoracija – snaigė“. Gruodžio 28 d. 12 val. – šeimų savaitgalis „Kalėdinė eglutė“. Užsiėmimai mokami. Būtina iš anksto registruotis virginija@kkkc.lt, tel. 313 691.

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės laimėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusiųjų. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 16 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite DIENA

Klaipėdos galerijos filialas „Herkaus“ mados ir verslo centras (Herkaus Manto g. 22) Iki gruodžio 11 d. Jono Varnausko akmens skulptūros paroda „Prakalbintas akmuo“.

Baroti galerija (Aukštoji g. 1) Iki gruodžio 31 d. kalėdinė Lietuvos dailininkų paroda.

LDM Prano Domšaičio galerija (Liepų g. 33) Gruodžio 12 d. 16 val. – Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos moksleivių diplominių darbų paroda „Evoliucija. Proveržis. Perspektyvos“. Kiekvieną antradienį nuo 17 val. veikia dailės studija suaugusiesiems.

(tarpas) KL (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz., diena kl klaipėda (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Klaipėdos“ redakciją Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda. Šios savaitės laimėtoją ir teisingus atsakymus paskelbsime antradienį, gruodžio 17 d.

Galerija „si:said“ (Galinio Pylimo g. 28, IV 17–19 val. arba apsilankymas pagal susitarimą tel. 8 600 39 972) Iki gruodžio 11 d. V.Dambrauskaitės komiksų paroda „X Y Z“. Gruodžio 13 d. 19 val. atidaroma G.Radvilavičiūtės skulptūrų paroda „Šalia“.

bibliotekos Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka RENGINIAI Jaunimo skyrius (Tilžės g. 9) – gruodžio 11 d. 16 val. renginys jaunimui „Pasimatuok profesiją“. Organizatorius – Jaunimo darbo centras. Renginyje jaunimas formuos savęs pažinimo įgūdžius, išmoks atskleisti stipriąsias bei tobulintinas asmens puses, atliks profesijos tinkamumo testus. Bus pristatytos užimtumo galimybės, aptarti

Avinas (03 21–04 20). Palanki diena daugeliui veiklos sričių, ypač popietė žada būti produktyvi. Spręskite su nekilnojamuoju turtu susijusius klausimus, pasirūpinkite namų jaukumu, keliaukite, bendraukite. Jautis (04 21–05 20). Pamėginkite atrasti jus dominančią sritį – apskritai bet kokios naujovių paieškos bus sėkmingos. Energijos nestigs, tad neleiskite laiko veltui. Vakare gali apnikti niūresnės nuotaikos. Dvyniai (05 21–06 21). Sėkmingas metas spręsti finansiniams reikalams, pasirūpinti buitimi, galiausiai skirti dėmesio savo kūnui, garderobo atnaujinimui. Ne visi prisiimti įsipareigojimai šiuo metu džiugins, tačiau suvoksite, kad jūs puikiai juos vykdote. Vėžys (06 22–07 22). Būsite kiek išsiblaškę. Nerūpestinga nuotaika užkrėsite ir kolegas. Visgi teks atlikti jums patikėtą užduotį, kuri gali užimti visą pusdienį. Neskubėkite, įsigilinkite į kiekvieną smulkmeną. Liūtas (07 23–08 23). Mėginkite įgyvendinti kokį sumanymą, kad ir koks beprotiškas šis jums atrodytų. Pirmas žmogus, į kurį kreipsitės pagalbos, galbūt netrykš entuziazmu, tačiau neabejokite – bendraminčių rasite. Mergelė (08 24–09 23). Produktyvi, sėkminga diena – seksis bendradarbiauti, priimti rimtus susitarimus. Kolektyvinė veikla bus taip pat sėkminga, tad imkitės bendrų sumanymų. Asmeniniame gyvenime laukia daug nepamirštamų akimirkų. Svarstyklės (09 24–10 23). Būsite puikiai nusiteikę, aktyvūs, kūrybingi. Drąsiai skirkite rimtus susitikimus, planuokite veiklos plėtrą. Nebijokite imtis vadovavimo. Skorpionas (10 24–11 22). Palanki diena naudingoms pažintims megzti, stiprinti esamus ryšius. Visame kame stenkitės laikytis aukso vidurio – bet kokie kraštutinumai šiandien jus išbalansuotų. Šaulys (11 23–12 21). Jei turite idėjų, pats laikas jomis pasidalyti su žmonėmis, kurie gali jus suprasti ir tinkamai įvertinti. Jūsų sumanymai įkvėps kolegas, sutvirtinsite autoritetą. Ožiaragis (12 22–01 20). Akivaizdu, kad jūsų gyvenime artėja permainos. Gali būti, kad atsikratysite ar bent jau nuspręsite atsikratyti kai kurių blogų įpročių ar suprasite, jog jumis bandoma pasinaudoti. Vandenis (01 21–02 19). Viena iš sėkmingesnių dienų pastaruoju metu. Esate kupinas energijos ir idėjų, kurios vienaip ar kitaip tiesiog privalo būti realizuotos. Lengvai seksis bendrauti su žmonėmis. Žuvys (02 20–03 20). Atsivers naujos galimybės – turėsite progos atskleisti savo sumanymus ir sudominti jais valdžią. Užmegzti ryšiai klostysis sėkmingai, jūsų idėjos bus sutiktos geranoriškai ir prielankiai.

tikslų formulavimo principai. Dalyviai pasirengs individualius veiksmų planus. „Pempininkų“ filialas (Taikos pr. 79/81A) – gruodžio 10 d. 17.30 val. ir „Kauno atžalyno“ filialas (Kauno g. 49) – gruodžio 12 d. 17.30 val. Klaipėdos Baltijos vietos bendruomenės taryba organizuoja susitikimus su Klaipėdos aps. VPK pareigūnais, Baltijos vietos bendruomenės gyventojais bei įvairių organizacijų, verslo atstovais, seniūnaičiais.

Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centras (K.Donelaičio g. 6B) Gruodžio 10 d. 15 val. Pabaltijo ukrainiečių asociacija. Poezijos vakaras „Žiemos ornamentai“. Nemokamai. Gruodžio 13 d. 17 val. baltarusių bendruomenė „Krynica“. Baltarusių kino dienos. Filmas „Aniutos kelias“. Nemokamai.


Orai

Nuo trečiadienio orai Lietuvoje ims šilti. Šiandien bus 2-–8 laipsniai šalčio, trumpi krituliai numatomi vakariniuose rajonuose. Trečiadienio naktį bus 2–10 laipsnių šalčio, dieną – nuo nulio iki 6 laipsnių šilumos. Naktį prognozuojamas sniegas ir šlapdriba, dieną visoje Lietuvoje numatomas nedidelis lietus, išskyrus Vilniaus regioną, kur kris šlapdriba.

Šiandien, gruodžio 10 d.

–5

–2

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (priešpilnis)

–5

Telšiai

Šiauliai

–7

Klaipėda

Panevėžys

–6

Utena

–4

8.53 16.03 7.10

344-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 21 diena. Saulė Šaulio ženkle.

Tauragė

–6Pasaulyje Atėnai +16 Berlynas +8 Brazilija +26 Briuselis +8 Dublinas +12 Kairas +18 Keiptaunas +27 Kopenhaga +7

kokteilis Dar ne lai­kas „Kok­tei­lio“ agen­tė, iš­ra­din­go­ji po­nia Dai­ va, vis ste­bi­si, ko­dėl mū­sų sen­jo­rai dar neat­ra­do Vo­kie­ti­jo­je jau se­no­kai taip po­ pu­lia­rios „auk­so gys­los“ – pa­gy­ven­ti kie­ no nors na­muo­se ir juos pa­sau­go­ti, kol šei­mi­n in­kai yra iš­vy­kę. Ži­no­ma, ap­si­ gy­ve­na­ma su na­mo sa­vi­n in­k ų su­t i­k i­ mu. Už sau­go­ji­mą pa­pras­tai mo­ka­mas at­ly­gis, ki­taip ta­riant, ši­taip pen­si­nin­kai pri­si­du­ria prie pen­si­jos. Tad štai Dai­va klau­sė, o kur jai su­ras­ti to­kią mo­te­riš­kai­ tę, ku­ri ga­lė­tų pa­ser­gė­ti jos na­mus, kol ji su vy­ru bus iš­vy­ku­si. Nea­be­jo­ja­me, kad vos pa­skel­bus pa­gei­da­vi­mą iš­syk at­si­ ras­tų bent 97 te­tu­lės ir 43 se­no­liai į vie­ ną vie­tą. Ta­čiau jo­kių ga­ran­ti­jų nė­ra, kad grį­žu­si iš sa­vo „vo­ja­žų“ Dai­va ras na­mus, kaip pa­li­ku­si: ne­nu­siaub­tus ir neišg­robs­ ty­tus. Pas mus ki­tos tra­di­ci­jos.

Kaunas Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas 

+9 +11 –9 –7 +2 +2 +6 +7

Praha +9 Ryga –1 Roma +13 Sidnėjus +28 Talinas +4 Tel Avivas +17 Tokijas +16 Varšuva –1

Vėjas

Marijampolė

3–8 m/s

orai klaipėdoje Šiandien

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

-5

-1

+2

+5

8

+5

+5

+5

+5

7

rytoj

ketvirtadienį

+6

Vilnius

–6

Alytus

+5

+5

7

1798 m. Vil­n iu­je mi­rė ar­c hi­tek­t as kla­s i­c is­t as Lau­r y­n as Stuo­k a-Gu­ ce­vi­čius, su­pro­jek­ta­vęs Vil­n iaus ro­tu­šę bei Vil­ niaus ka­ted­rą. 1843 m. gi­mė vo­k ie­čių gy­dy­to­jas ir bak­te­r io­lo­ gas Ro­b er­t as Ko­c has, at­ra­dęs juod­l i­gės, tu­ ber­k u­l io­zės ir cho­le­ros ba­ci­las. 1868 m. Lon­do­ne, prie Par­la­men­to aikš­tės, pra­ dė­jo veik­ti pir­ma­sis pa­ sau­ly­je švie­so­fo­ras.

ri va­lios sau­go­ti sū­rio par­duo­tu­vę.

Skir­tin­ga pa­sa­kų pa­bai­ga Olan­d iš­ko­se pa­sa­ko­se – gė­ris vi­sa­da su­rū­ko blo­gį. In­d iš­ko­se pa­sa­ko­se – gė­r is ei­na dai­ nuo­ti ir šok­ti su blo­giu. Ame­r i­k ie­t iš­ko­se pa­sa­ko­se – gė­r is vi­ sa­da su­mu­ša blo­g į de­ši­nią­ja Chuc­ko Nor­ri­so ko­ja. Af­ri­kie­tiš­ko­se pa­sa­ko­se – blo­gis vi­sa­ da bal­tas. Es­tiš­ko­se pa­sa­ko­se – blo­gis su­spė­ja pa­ sen­ti ir nu­mir­ti, kol gė­ris su­si­ruo­šia jį nu­ga­lė­ti. Žy­diš­ko­se pa­sa­ko­se – gė­ris vi­sa­da par­ duo­da blo­gį. Šve­diš­ko­se pa­sa­ko­se – ga­lų ga­le gė­ris ir blo­gis pra­de­da kar­tu gy­ven­ti. Ita­l iš­ko­se pa­sa­ko­se – gė­ris ga­l iau­siai su­ži­no, kad blo­gis – jo mo­ti­na. Mek­si­kie­tiš­ko­se pa­sa­ko­se – gė­ris tūks­ tan­ty­je se­ri­jų lie­žu­vau­ja su blo­giu, kol jam grįž­ta at­min­tis. Lie­tu­viš­ko­se pa­sa­ko­se – gė­ris su blo­ giu pa­sii­ma alaus ir ei­na kar­tu žiū­rė­ti, kaip de­ga kai­my­nų na­mas. Ru­siš­ko­se pa­sa­ko­se – vi­sa­da lai­m i kvai­lys, bet nei jis ge­ras, nei jis blo­gas, gir­tas, ir tiek. Čes­kos sek­re­to­rė (397 725, spor­ti­nin­kas: nuė­jo vy­ras į par­duo­tu­vę „Vis­kas fut­bo­lui“ ir nu­si­pir­ko alaus, ci­ga­re­čių bei te­le­vi­zo­rių)

Ener­ge­ti­kos ir re­gio­ni­nės plėt­ros mi­nist­ras Sil­va­nas Sha­lo­mas sa­ kė ar­mi­jos ra­di­jui, kad pa­gal su­si­ ta­ri­mą, ku­ris pa­si­ra­šy­tas Pa­sau­lio ban­ko būs­ti­nė­je Va­šing­to­ne, van­ duo bus ima­mas iš Aka­bos įlan­ kos Rau­do­no­sios jū­ros šiau­ri­nia­ me ga­le. Da­lis to van­dens bus gė­li­na­mas ir pa­skirs­to­mas Iz­rae­liui, Jor­da­ni­ jai bei pa­les­ti­nie­čiams. Li­ku­si da­ lis bus ke­tu­riais vamz­dy­nais pum­ puo­ja­ma į Ne­gy­vą­ją jū­rą, ku­riai gre­sia pa­vo­jus vi­siš­kai iš­džiū­ti iki 2050 me­tų.

Sap­ni­nin­kas Sap­nuo­ti, kad esa­te tei­sia­mas, reiš­

„„Tra­di­ci­ja: va­di­na­mo­ji di­džiau­sia pa­sau­ly­je eg­lė Ita­li­jo­je įžie­bia­ma jau

dau­giau nei tris de­šimt­me­čius. 

„Eg­lę“ su­da­ro maž­daug tūks­tan­ tis spal­vo­tų lem­pu­čių kal­vos šlai­te. Ins­ta­lia­ci­jos aukš­tis yra 750 met­rų, o plo­tis – 450 met­rų. Žvaigž­dę vir­ šū­nė­je su­da­ro 250 lem­pu­čių.

te­so­rot­rea­su­res.wordp­ress.com nuo­tr.

Mies­te­lis, ku­ris is­to­riš­kai taip pat yra su­si­jęs su šv.Pran­ciš­ku­mi Asy­žie­čiu, šią ins­ta­lia­ci­ją pra­dė­jo 1981 me­tais. „Klai­pė­dos“ ir BNS inf.

Su­tar­ta at­gai­vin­ti Ne­gy­vą­ją jū­rą Iz­rae­lio, Jor­da­ni­jos ir pa­les­ti­nie­čių at­sto­vai pa­si­ra­šė „is­to­ri­nę“ su­tar­tį at­gai­vin­ti sen­kan­čią Ne­gy­vą­ją jū­rą van­de­niu, ku­ris bus pum­puo­ja­mas iš Rau­do­no­sios jū­ros, pra­ne­šė vie­ nas žy­dų vals­ty­bės mi­nist­ras.

2009 m. ei­da­mas 83 me­tus mi­rė gar­sus Lie­ tu­vos kom­po­zi­to­rius ir pe­da­go­gas, ope­ros „Pi­ lė­nai“ au­to­r ius Vy­tau­ tas Klo­va.

Ką šią­nakt sap­na­vo­te?

Vaiz­din­ga­me vi­ du­ram­žių mies­te­ ly­je Šiau­rės Ita­li­jo­ je įžieb­ta di­džiu­ lė švie­sos ins­ta­lia­ ci­ja, va­di­na­ma di­ džiau­sia pa­sau­ly­je Ka­lė­dų eg­le.

„„Iš­min­tis: ne kiek­vie­nas pe­liu­kas tu­

Angelina, Eidimtas, Ilma, Loreta, Rimas.

1901 m. praė­jus pen­ke­ riems me­tams po di­na­ mi­to iš­ra­dė­jo Alf­re­do No­be­l io mir­t ies, pir­mą kar­tą pra­dė­tos teik­ti No­ be­lio pre­mi­jos. 1904 m. Pa­ry­ž iu­je 6 ša­ lys (Pran­cū­z i­ja, Bel­g i­ja, Olan­di­ja, Da­ni­ja, Šve­di­ja ir Švei­ca­ri­ja) įkū­rė Tarp­ tau­ti­nę fut­bo­lo fe­de­ra­ci­ ją – FI­FA. 1904 m. Vil­niu­je pra­dė­ tas leis­t i pir­ma­sis lie­tu­ vių dien­raš­t is „Vil­n iaus ži­nios“.

Įžie­bė di­džiau­sią Ka­lė­dų eg­lę

Šim­tai su­si­rin­ku­sių žmo­nių, tarp ku­rių bu­vo daug su­ža­vė­tų vai­kų, ste­bė­jo, kaip ku­ni­gas, pa­si­nau­ do­da­mas plan­še­ti­niu kom­piu­te­ riu, įjun­gė įspū­din­gą ins­ta­lia­ci­ją ant kal­vos prie Gu­bi­jaus mies­te­lio Umb­ri­jos re­gio­ne.

Vardai

gruodžiO 10-ąją

Rytas

+6

–8

–5

S.Sha­lo­mas pa­žy­mė­jo šio pro­jek­to eko­no­mi­nius as­pek­tus – kai­my­ni­ nės ša­lys bus ap­rū­pi­na­mos pi­giu gė­ lin­tu van­de­niu. Jis taip pat at­krei­pė dė­me­sį į su­si­ta­ri­mo ap­lin­ko­sau­gi­nę da­lį, tu­rin­čia pa­dė­ti „iš­gel­bė­ti Ne­ gy­vą­ją jū­rą“. Ši su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta tuo me­tu, kai strin­ga tai­kos de­ry­bos tarp Iz­rae­lio ir pa­les­ti­nie­čių. „Tai pro­ver­žis po dau­ge­lį me­ tų tru­ku­sių pa­stan­gų, – sa­kė mi­ nist­ras. – Tai ne kas ki­ta, o is­to­ri­ nis žings­nis.“ Kaip ra­šo po­pu­lia­rus dien­raš­ tis „Ye­diot Aha­ro­not“, su­si­ta­ri­mą tu­rė­jo pa­si­ra­šy­ti S.Sha­lo­mas, Pa­ les­ti­nos Au­to­no­mi­jos van­dent­var­ kos mi­nist­ras Shad­da­das At­ti­lis ir Jor­da­ni­jos van­dens mi­nist­ras Ha­ ze­mas Nas­se­ras. S.Sha­lo­mas sa­kė, kad po su­tar­ ties pa­si­ra­šy­mo „bus pa­skelb­tas

tarp­tau­ti­nis kon­kur­sas vi­sam pro­ jek­tui įgy­ven­din­ti: pa­sta­ty­ti gė­li­ni­ mo įmo­nę Aka­bo­je ir nu­ties­ti pir­ mą­jį iš ke­tu­rių vamz­dy­nų“. Apie pla­nuo­ja­mą su­si­ta­ri­mą pir­ ma­sis pa­skel­bęs „Ye­diot Aha­ro­not“ ra­šo, kad šis pro­jek­tas bu­vo su­ma­ ny­tas dar 1994 me­tais, kai bu­vo pa­si­ra­šy­ta tai­kos su­tar­tis tarp Iz­ rae­lio ir Jor­da­ni­jos. Pa­sau­lio ban­ kas 2012 me­tais pa­skel­bė šio pro­ jek­to ren­ta­bi­lu­mo stu­di­ją. Ta­čiau ža­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jos „Že­ mės drau­gai“ pa­da­li­nys Ar­ti­muo­ siuo­se Ry­tuo­se ir ki­tos gru­pės per­ spė­jo, jog di­de­lis kie­kis van­dens iš Rau­do­no­sios jū­ros ga­li ra­di­ka­liai pa­keis­ti tra­pią Ne­gy­vo­sios jū­ros eko­sis­te­mą, ska­tin­ti gip­so kris­ta­lų for­ma­vi­mą­si ir rau­don­dumb­lių su­ ke­lia­mą van­dens žy­dė­ji­mą. „Klai­pė­dos“ ir BNS inf.

kia, kad pa­kenks at­sa­ko­my­bės ven­g i­ mas, ypač as­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me. Sap­ne ma­ty­ti de­gan­tį teis­mą – lem­ tin­gas iš­si­va­da­vi­mas. Sap­ne sto­vė­ti prieš teis­mo pa­sta­tą reiš­kia ak­ty­vu­mą vers­le. Jei sap­nuo­ja­te, kad ei­na­te į teis­mą, va­di­na­si, rei­kia ap­gal­vo­ti sa­vo poel­gius ir at­si­sa­ky­ti abe­jo­ti­nų me­to­dų. Sap­ne bū­ti teis­mo pro­ce­se – įspė­ ji­mas, kad prie­š ai spen­d žia jums pink­les. Jei sap­nuo­ja­te, kad teis­mo pro­ce­sas yra ne­tei­sin­gas, va­di­na­si, gre­sia to­kia si­ tua­ci­ja, ku­rio­je pa­sielg­si­te ne­gar­bin­gai. Sap­nuo­ti ge­rą by­los baig­tį – pa­si­se­ki­ mas, blo­gą – neiš­si­pil­dys jū­sų sie­kiai. Jei jau­na mo­te­ris sap­ne re­gi teis­mo pro­ce­są, va­di­na­si, ji bus ap­šmeiž­ta, nuo jos nu­si­suks drau­gai. Sap­nuo­ti tei­sė­ją – ne­ra­mi są­ži­nė. Jei sap­ne jus pa­sky­rė teis­mo pa­rei­ gū­nu ar­ba jūs do­mi­tės šia tar­ny­ba, reiš­ kia, kad da­ly­vau­si­te kaž­ko­kiuo­se rei­ka­ luo­se, ku­rie ne­duos nau­dos ir ne­su­teiks gar­bės. Sap­ne re­gė­ti Pas­ku­ti­nio­jo teis­mo die­ ną reiš­kia, kad sėk­min­gai baig­si­te ge­rai su­pla­nuo­tą dar­bą tik tuo­met, jei­gu ne­ bū­si­te dro­vūs ir nuo­lan­kūs. Sap­nuo­ti, kad esa­te teis­mo pri­sie­ku­ sių­jų gre­to­se, – ne­pa­si­ten­ki­ni­mas dar­ bu. Jūs ieš­ko­si­te bū­dų, kaip pa­ge­r in­t i sa­vo ma­te­ria­li­nę pa­dė­tį. Sap­nuo­ti, kad jus nu­tei­sė, reiš­kia, jog ne­tek­si­te tur­to ir gar­bės.

2013 12 10 klaipeda internetas  
2013 12 10 klaipeda internetas  
Advertisement