Page 1

TAIKIKLYJE „MALTIEČIŲ SRIUBA“ PRADEDA SAVO AŠTUNTĄJĮ SEZONĄ

Nr. 39 2013 m.

Tiražas 33 790

PREMJERA Aistra ir Dievas projekte „Šok!“

KINO FOTELIS Lietuviškų filmų derlius

SKANAUS Juodasis auksas – pipirai

TV HEROJĖ

„LINKSMOSIOS KNYGOS“ KŪRĖJA


pjūvis PREM­JE­R A 1

3

UŽ KAD­RO

Aist­ra ir Die­vo paieš­kos Kam ves­tu­vės, kam sky­ry­bos L

RT te­le­vi­zi­jo­je pra­si­de­dan­tis na­ cio­na­li­nis šo­kio ta­len­tų kon­kur­ sas „Šok!“ žiū­ro­vams ruo­šia neį­ti­ki­ mą re­gi­nį. Pro­jek­tas, ku­rį ves Aud­ rius Gir­ža­das, nu­ste­bins ne tik daž­ nam žiū­ro­vui ne­ži­no­mais šo­kių sti­ liais, bet ir spal­vin­gais pro­jek­to da­ ly­viais. Sa­vo šo­kių stu­di­jo­je dir­ban­čią cho­reog­ra­fę ir šo­kė­ją 42 me­tų Ai­dą į te­le­vi­zi­ją at­ve­dė no­ras pri­ sta­ty­ti dau­ge­liui ne­ži­no­mą, o jai pa­čiai iš šir­dies gel­ mių iš­si­ver­žu­sį li­tur­gi­nį šo­

L

kį. Skau­dūs mei­lės iš­gy­ve­ni­mai dar stu­di­jų me­tais Ai­dą pa­stū­mė­jo ieš­ ko­ti Die­vo, do­mė­tis dva­si­niu pa­ sau­liu ir re­li­gi­ja. O 27-erių Sand­ra, su­si­rgu­si fla­ men­ko vi­ru­su, me­tė pres­ti­ži­nį dar­ bą Lie­tu­vo­je ir iš­vy­ko šio šo­kio mo­ky­tis į pres­ti­ži­nę fla­men­ko mo­ kyk­lą Mad­ri­de. Šios da­ly­vės ir ki­ti steng­sis sa­vo pa­si­ro­dy­mais už­bur­ti „Šok!“ tei­sė­ jų ket­ver­tą – Gy­tį Iva­naus­ką, Jū­ra­ tę So­dy­tę, Bi­ru­tę Le­tu­kai­tę ir Dai­ nių Žeb­raus­ką-Skruz­dė­liu­ką.

NK pro­jek­to „Lie­tu­vos bal­ sas“ mo­ky­to­jas dai­ni­nin­kas Do­na­tas Mont­vy­das žen­gė rim­ tą žings­nį sa­vo gy­ve­ni­me. Ant­ra­ die­nį vie­na­me sos­ti­nės vieš­bu­ čių jis ve­dė šo­kė­ją Ve­ro­ni­ką Bra­ sai­tę. Net­ru­kus tė­vais tap­sian­ti po­ra svar­bų gy­ve­ni­mo įvy­kį pa­ mi­nė­jo tik su ar­ti­mais žmo­nė­ mis. D.Mont­vy­das ir V.Bra­sai­tė su­si­pa­ži­no 2010-ai­siais, kai kar­ tu dir­bo mu­zi­ki­nia­me pro­jek­te, o su­si­ža­dė­jo šių me­tų ge­gu­žę Ja­po­ni­jo­je. Nau­ją gy­ve­ni­mo la­pą at­vers ir pra­mo­gi­nių ren­gi­nių bei LRT te­le­vi­zi­jos lai­dos „Auk­ si­nis bal­sas“ ve­dė­jas And­rius Ro­žic­kas. Tie­sa, vie­nas – po 12 me­tų san­tuo­kos vy­ras ski­ria­si su žmo­na Au­re­li­ja. Ieš­ki­nys dėl san­tuo­kos nu­trau­ki­mo abie­jų su­ tuok­ti­nių bend­ru su­ti­ki­mu teis­ me nag­ri­nė­tas tre­čia­die­nį.

„Šo rug­sė­jo k“ – 18.30 29 d. val.

AMP­LUA

PREM­JE­R A 2

Is­to­ri­jos apie is­to­ri­ją s­to­ri­nių pa­sa­ko­ji­mų ni­šą LRT te­ le­vi­zi­jo­je ima­si pil­dy­ti žur­na­lis­ tas, kul­tū­ros ant­ro­po­lo­gas Vir­gi­ ni­jus Sa­vu­ky­nas, jis pri­sta­to lai­dą „Is­to­ri­jos de­tek­ty­vai“. Tai – de­tek­ ty­vo prin­ci­pu pa­sa­ko­ja­mos is­to­ri­ jos apie... is­to­ri­ją. At­sa­ky­mų į se­ no­vės mįs­les ieš­ko­ma ne tik Lie­ tu­vo­je ar Vil­niu­je. Lai­do­je bus pa­tei­kia­ma fil­muo­tos me­džia­ gos iš Ru­si­jos, Len­ki­jos, Lat­vi­ jos. Is­to­ri­nes mink­les pa­dės įmin­ti ge­riau­si Lie­tu­ vos is­to­ri­kai, ar­cheo­lo­ gai, mi­to­lo­gai, kal­bi­ nin­kai. Žiū­ro­vai ma­tys ir is­to­ri­nes re­konst­ruk­ci­ jas, ku­rios pa­dės įsi­jaus­ti į praė­ju­ sių lai­kų dva­sią. Pir­mo­ji „Is­to­ri­jos

„Is­to de­tek­ty­ri­jos rug­sė­jo ­vai“ – 2 15 val. 9 d.

Hu­mo­ro imp­ro­vi­za­ci­jos uo ba­na­lių juo­ke­lių ir lėkš­to hu­mo­ro pa­var­gę žiū­ro­vai at­si­ gau­ti ga­lės žiū­rė­da­mi nau­ją LRT te­ le­vi­zi­jos lai­dą „Vi­si na­mie“. Sub­ti­ laus hu­mo­ro mė­gė­jams skir­tą lai­dą na­cio­na­li­nio trans­liuo­to­jo ete­ry­je pri­sta­to ži­no­mi Lie­tu­vos hu­mo­ris­ tai Ha­rol­das Mac­ke­vi­čius, Vy­tau­ tas Še­rė­nas ir Gin­ta­ras Rup­lė­nas, vi­siems pui­kiai ži­no­mi iš „Dvi­ra­čio šou“. Pag­rin­di­nius vaid­me­nis lai­do­ je kurs ak­to­riai Arū­nas Sa­ka­laus­kas

Lai­dos kū­rė­jų nuo­tr.

nis“. Gra­žuo­lė ti­ki­no, kad nie­ka­ e­ras sko­nis – tai da ne­si­lai­ko ypa­tin­gų die­tų, sa­ bet as, t ­ ne tik mais vęs ne­var­žo ir val­go tik tai, kas ir gy­ve­ni­mo džiaugs­ ska­nu. „Dau­giau­sia val­gau dar­ mas. Jei esi pa­ts sau žo­vių, at­ra­dau, kad tam tik­ri nuo­bo­dus, ir pa­tie­ prie­sko­niai pa­pras­tus pro­duk­tus as, k prės­ ka­las bus pa­tie­ka­lais, kad ir ko­kius moks­ pa­ver­čia ypa­tin­gais pri­si­pil­do iant š ruo­ juos ai lus bū­tum bai­gęs, – o na­m liū­gai, Mo­ o. t a­ m aro­ aus b ta­ s nuo­ taip sa­vo sko­nio fi­ bie­ru, im­ su ai n a­ ž a­ l bak­ os, j i­ n i­ k cu­ „Mi­ ė t lo­so­fi­ją dės­ sko­ prie­ ais k iš­ d ci­ber­žo­lė­mis, in­ sis Vi­sa­ta 2009“ spal­ is m o­ j nau­ a b kam­ s su­ Vai­da Ra­gė­nai­tė, da­ niais vo­mis...“ – to­kiais ir ki­to­kiais ly­vau­sian­ti ne­tru­kus vir­tu­vės džiaugs­mais „Sko­ny­je“ LNK e m ia­ č pra­si­dė­sian­ V.Ra­gė­nai­tė. ku­li­na­ri­nia­me šou „Sko­ ke­ti­na da­ly­tis

G

PREM­JE­R A 3

N

Gražuolės gyv­ e­ni­mo džiaugs­mas vir­tu­vė­je

de­tek­ty­vų“ lai­da bus skir­ta pir­mo­jo Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go dva­ ro pa­slap­tims.

ir Si­dab­ri­nės ger­vės sta­tu­lė­lę šie­ met pel­nęs Gied­rius Sa­vic­kas. „Vi­ si na­mie“ pro­diu­se­ris ir sce­na­ris­tas H.Mac­ke­vi­čius at­vi­ra­vo, kad įkvė­pi­ mo šiam pro­jek­tui sė­mė­si iš Eugè­ ne’o Io­nes­co, Sa­mue­lio Bec­ket­to ir Teo­fi­lio Til­vy­čio raš­tų. Te­le­vi­zi­ja at­ sklei­dė, kad vie­na pir­mų­jų lai­dos te­mų bus ve­ge­ta­ rės ir ve­ga­ „Vi­si na no ves­tu­vių ­mie“ – šeš­tad puo­ta. ­

ie­n 20 val. iais

LNK archyvo nuo­tr.

I

BFL nuo­tr.


4

Tv herojė

„Links­mo­sios kny­gos“ kū­r Kur­ti lai­das vai­kams yra per di­de­lė pra­ban­ga, jos ko­mer­ciš­kai neap­si­mo­ka, o au­di­to­ri­ja ma­ža – taip te­le­vi­zi­jos aiš­ki­na jų trū­ku­mo prie­žas­tį. Vis­gi šį se­zo­ną LRT te­le­ vi­zi­ja ryž­ta­si pri­sta­ty­ti „Links­mą­ją kny­gą“. Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė Nau­jo­ji edu­ka­ci­nė lai­da – jau tre­čia na­cio­na­li­nio trans­liuo­to­jo duok­lė ma­žie­siems žiū­ro­vams – jų taip pat lau­kia „Sa­vait­ga­liai su ani­ma­ci­ja“ ir „Gus­ta­vo en­cik­lo­pe­di­ja“. „Links­ mą­ją kny­gą“ su­da­rys net ke­lios skir­tin­gos rub­ri­kos – „Pieš­ki­me kar­tu“, „Ko­dėl­čius“, „Ma­ža­sis at­ra­ dė­jas“, „Šo­ku mo­ku po­ku“, o kar­tu kur­ti lai­dą vai­kus kvies šo­kė­ja, ak­ to­rė, tre­ne­rė Ind­rė Pi­vo­rai­tė-IN­dY. „Au­gau me­no pa­sau­ly­je – mu­zi­kos, šo­kių. Nuo vaikystės, jau dvylik­ tus metus, vedu teatralizuotą vai­ kų muzikos projektą „Mes – pasau­ lis“. Esu nuo­lat ap­sup­ta vai­kų, ve­ du jiems skir­tus ren­gi­nius ir man la­bai sma­gu bū­ti tarp jų, to­dėl mie­ lai priė­miau kvie­ti­mą ves­ti lai­dą vai­kams. Džiau­giuo­si, kad at­si­ran­ da dar vie­na lai­de­lė jiems, ku­pi­na nau­din­gos in­for­ma­ci­jos, o aš pa­ti ga­lė­siu pa­si­da­ly­ti sa­vo ži­nio­mis“, – „TV die­nai“ sa­kė „Links­mo­sios kny­ gos“ ve­dė­ja. – Ko­kia lai­da bus „Links­mo­ji kny­ga“? – Edu­ka­ci­nė lai­da, ku­rio­je vai­kai bus mo­ko­mi šok­ti hip­ho­pą, pieš­ti, da­ry­ti iš­ra­di­mus, su­ži­nos at­sa­ky­ mus į rū­pi­mus klau­si­mus, bus ska­ ti­na­mi do­mė­tis nau­jo­vė­mis. – Nuo­lat dir­ba­te su vai­kais – ve­da­te šo­kių pa­mo­kas, ren­gia­ te sto­vyk­las. Vis dar už­ten­ka kant­ry­bės? – Iš tie­sų kar­tais pa­ti ste­biuo­ si, kaip man jos už­ten­ka. Pra­dė­jau dirb­ti su vai­kais pa­ti bū­da­ma vai­ kas, tad man bu­vo tie­siog sma­gu, gra­žiai bend­rau­da­vo­me. Da­bar, ži­ no­ma, bū­na, kad vai­kai ne­klau­so, rei­kia juos su­draus­min­ti, bet yra dau­gy­bė bū­dų juos su­do­min­ti, tad pro­ble­mos iš­si­spren­džia. Jau­čiu, kad vai­kams pa­tin­ku, su­ran­da­me bend­rą kal­bą. – Ko­kiais bū­dais pa­ža­bo­ja­te ne­ klau­ža­das? – Vi­sų pir­ma, daug bend­rau­ju. Svar­ biau­sia – kuo šil­tes­nis bend­ra­vi­mas, ne­veid­mai­niau­ti, bū­ti to­kiai, ko­kia esi. Vis dėl­to rei­kia ne tik pa­glos­ty­ti gal­vą, bet ir pa­bar­ti. Kar­tais man ten­ ka ir pa­šūk­čio­ti – pa­ke­liu bal­są, kai vai­kas per­žen­gia ri­bas, kad jas pa­ro­ dy­čiau. Tė­vai juk ir­gi pa­ke­lia bal­są, kal­ba griež­čiau no­rė­da­mi ge­ro – kad vai­kas su­pras­tų, kaip de­ra ar ne­de­ ra elg­tis. – Koks vai­kas bu­vo­te jūs pa­ti? – Ak­ty­vi, smal­si, bet kar­tu la­bai ra­mi. Ty­liai at­si­ sė­du­si ste­bė­da­vau ap­lin­ką, neuž­da­ vi­nė­jau dau­gy­bės klau­si­mų, bet pa­ti

kaup­da­vau in­for­ma­ci­ją apie ma­ne do­mi­nan­ čius da­ly­kus. Vi­sa­ da bu­vau veik­li, no­rė­da­vau vi­sur da­ly­vau­ti ir iki šiol tu­riu daug dar­bų, sten­giuo­ si vis­ką su­spė­ti. – Ar su­si­du­ria­ te su vai­kų ne­pa­ gar­ba? – Su di­de­le ne­pa­gar­ba – ne. Bu­vo tik to­kių at­ve­jų, kai vai­kai ne­jaus­da­vo ri­bos tarp mo­ky­to­jo ir drau­go, – per­ne­lyg įsi­jaus­da­vo į drau­go vaid­me­nį, o tai pa­ kiš­da­vo ko­ją mo­kan­tis. Ži­ no­ma, šiuo at­ve­ju „su­žais­ da­vo“ am­žius – juk kai ku­rie mo­ki­niai už ma­ ne vos jau­nes­ni ar bend­ raam­žiai. Ta­čiau il­gai­ niui pa­vyk­da­vo tai iš­ spręs­ti – iš­siaiš­kin­da­ vo­me, kad pa­si­bai­gus pa­mo­koms ga­li­me bū­ ti drau­gai, iš­lai­kan­ tys pa­gar­bų at­stu­mą, o pa­mo­ko­se yra mo­ ky­to­jas ir mo­ki­niai. Šian­dien ne­ma­žai mo­ ki­nių į ma­ne krei­pia­si „jūs“, nors man – tik 22eji, ir man tai pa­tin­ka. – Ko­kia esa­te mo­ky­ to­ja? – Pa­mo­kas šo­kių stu­di­jo­je taip pat ve­da dvi ma­no se­ sės, ir vai­kai mums vi­soms tu­ri pri­sky­rę to­kius api­bū­ di­ni­mus: griež­to­ji mo­ky­to­ja, links­mo­ji mo­ky­to­ja ir mo­ky­ to­ja, su ku­ria ga­li­ma pa­ple­ pė­ti. Ta griež­to­ji esu aš. – Bai­gė­te smui­ko kla­sę, mo­kė­tės džia­zo vo­ka­lo. O kaip jū­sų gy­ve­ni­me at­si­ra­ do hip­ho­pas? – Mu­zi­kos nie­ka­da ne­pa­li­kau. Dai­nuo­ju, mo­kiau­si kla­si­kos ir dar, ma­tyt, mo­ky­siuo­si, nes man tai la­bai įdo­mu. Bet kiek sa­ve pri­ si­me­nu, la­bai mė­gau šok­ti, nors dar jo­kių bū­re­lių ne­lan­ kiau, – šok­da­vau vie­na na­ muo­se. Ma­ma ma­ne mo­ kė dai­nuo­ti, bet aš ne­la­bai no­rė­da­vau, la­biau pa­ti­ko ak­ty­ves­nė veik­la. Bū­da­ ma de­vy­ne­rių, pra­dė­ jau kur­ti cho­reog­ra­ fi­ją ma­mos po­pdai­na­vi­mo stu­di­jo­je. Vi­suo­met ža­vė­ jau­si pra­mo­gi­niais šo­kiais, bet, ma­tyt, dėl lai­ko sto­kos, – juk lan­kiau smui­ko, for­ te­pi­jo­no pa­mo­kas, dar pas

LRT, „Shutterstock“ nuo­tr.

gra­žiai pa­dė­tas, dul­ke­les tik pa­va­ lau. Prieš tre­jus me­tus bu­vau paė­ mu­si jį į ran­kas, pra­dė­jau gro­ti, nos­tal­gi­ja apė­mė, pa­gal­vo­jau – juk vi­sai ge­rai gro­jau, ga­lė­jau tęs­ti. Bet bu­vo lem­ta pa­si­rink­ti šo­kius.

Tik­rai ži­nau, kad sa­vo vai­ kams lei­siu rink­tis pa­tin­kan­ čius už­siė­mi­mus, nau­din­ gus, ge­rus, steng­siuo­si nu­ kreip­ti juos tei­sin­gu ke­liu. Kaip tai da­rė ma­no ma­ma.

ma­mą šo­kau su vai­kais, – nie­kas ir ne­nu­ ve­dė ma­ nęs į stu­ di­ją. Taip sva­jo­da­ ma apie pra­ mo­gi­nius šo­ kius vie­ną die­ ną nuė­jau šok­ti hip­ho­po. Ko­dėl – man ir pa­čiai klaus­tu­kas. Ma­tyt, pa­ju­tau šį tą ar­ti­mo, o ko­jos pa­čios nu­ne­ šė ten. – Ar šian­dien smui­kas te­bė­ra jū­sų gy­ve­ni­ me? – Yra... ma­ no kam­ ba­ry­je. Sau­ giai,

– O ko­kią vie­tą uži­ma ak­to­rys­ tė? – Šiuo me­tu jai skir­ta svar­biau­sia vie­ ta. Ak­to­rys­tė yra me­nas, ku­ria­me ga­ liu pa­ro­dy­ti vis­ką, ką esu su­kau­pu­si iki šiol, – mu­zi­kos, šo­kių pa­tir­tį, ku­ri čia la­bai svar­bi. Tai bus ma­no pro­fe­si­ ja – stu­di­juo­ti li­ko pa­sku­ti­niai me­tai. Pla­nuo­ju to­liau ei­ti šiuo ke­liu, tik dar ne­su ap­si­spren­du­si, ar tęs­ti ak­to­rys­ tės moks­lus, ar pa­suk­ti į re­ži­sū­rą. – Kur ma­to­te sa­ve – teat­re, ki­ ne? – Ki­ne. Bet pa­siū­ly­mų teat­re tik­rai neat­si­sa­ky­čiau. Ma­no gy­ve­ni­mas yra sce­na ir ji trau­kia bet kur. – Esa­te la­bai jau­na. Kaip ry­žo­ tės įkur­ti šo­kių stu­di­ją? – Klu­bą „IN­dY dance’SiNG“ įkū­rė­ me trys se­sės. Esa­me vi­sos la­bai skir­tin­gos, bet kar­tu ir pa­na­šios. Nuo ma­žens vi­sos kar­tu, ne­si­ski­ ria­me, kar­tu pra­dė­jo­me šok­ti hip­ ho­pą. Pir­ma su­si­bū­rė­me į gru­pę, o ta­da na­tū­ra­liai gi­mė šo­kių klu­bo idė­ja. Sun­ku­mų bu­vo, bet tik­rai ne­ nu­si­vy­lė­me spren­di­mu. – Nu­tin­ka, kad pra­de­da­ te šok­ti tie­siog gat­ vė­je? – Bū­na. Drau­gai, pa­ žįs­ta­mi mus vi­sas tris api­bū­di­na kaip vie­ to­je ne­nus­tygs­tan­čias mer­gi­nas, vis ju­dan­čias – ar sto­te­lė­je, ar par­duo­tu­ vės ka­so­je. Žmo­nių reak­ ci­ja bū­na la­bai įvai­ri: vie­ ni su­trin­ka, ki­ti net pyk­te­ li, nors, ro­dos, nie­ko blo­go ne­da­rai, tik šo­ki, tre­ti šyp­ so­si, pa­si­džiau­gia, kad jau­ni­mas veik­lus, o ne sė­di na­mie už­si­da­ręs.

– Daug bend­rau­da­ma su vai­kais iš­girs­ta­te ir apie jų pro­ble­mas. Ko jiems la­biau­siai trūks­ta, jū­ sų nuo­mo­ne? – At­vi­ru­mo. Jie bū­na per­ne­lyg už­ si­da­rę sa­vy, bi­jo iš­reikš­ti sa­ve, iš­ sa­ky­ti sa­vo no­rus. Jiems trūks­ta dia­lo­go su tė­vais. Pa­vyz­džiui, bū­ na, kad vai­kai už­si­de­gę šo­kiais, bet tė­vai už­drau­džia juos lan­ky­ ti, nes mo­kyk­lo­je su­pras­tė­ja pa­žy­ miai. Tė­vai pa­pras­tai kal­ti­na už­ kla­si­nes veik­las, bet iš sa­vo pa­tir­ ties ži­nau, kad jos moks­lui ir pa­ žy­miams ne­truk­do, jei vai­kas ži­ no, ko no­ri ir ko sie­kia. Va­di­na­si, su­pras­tė­ju­sių pa­žy­mių pro­ble­ma yra ki­ta. Tė­vams rei­kė­tų la­ biau steng­tis pa­žin­ti sa­vo vai­kus, daž­niau pa­bend­rau­ ti su jų mo­ky­to­jais, pa­si­do­ mė­ti už­kla­si­ne veik­la, ir rū­pes­čių bus ma­žiau. – Su kuo jums aso­ci­juo­ja­si žo­ dis „vai­kys­tė“? – Su ma­ma – žmo­gu­mi, ku­ri ma­ ni­mi vi­sa­da rū­pi­no­si, lei­do at­ras­ti sa­vą­jį ke­lią ir nu­krei­pė ei­ti juo, už tai esu jai la­bai dė­kin­ga. – Ką jums su­tei­kia šo­ kiai? – Vi­siš­ką lais­vę. Kad ir ko­kia bū­ tų nuo­tai­ka, – pyk­tis, džiaugs­mas, – vi­sa­da ga­liu iš­si­krau­ti šok­da­ma. – O ak­to­rys­tė? – Tai ma­no gy­ve­ni­mo iš­šū­kis. Bai­ gu­si mo­kyk­lą ne­bu­vau ap­si­spren­ du­si stu­di­juo­ti ak­to­rys­tės, tik pa­ sku­ti­nę mi­nu­tę su­ma­niau. Iki tol ne­bu­vau lan­kiu­si jo­kių dra­mos bū­ re­lių ir su ak­to­rys­te ne­tu­rė­ jau nie­ko bend­ro. Bet džiau­ giuo­si, kad da­bar pui­kiai se­ ka­si. – Ko iš­mo­ko­te iš sa­ vo mo­ki­nių? – Dau­gy­bės da­ly­kų, tarp jų – kaip ne­sut­rik­ti ir bend­ rau­ti. Vai­kai mėgs­ta už­duo­ ti įvai­riau­sių klau­si­mų, ir rei­ kia iš­mok­ti iš­si­suk­ti, kad ir at­ sa­ky­tum, ir vai­kas lik­tų pa­ten­ kin­tas. Mo­kau­si už­megz­ti ry­šį, šil­ tą bend­ra­vi­mą ir tap­ti dar ge­res­ne mo­ky­to­ja. – Koks yra jū­sų lais­va­lai­ kis? – La­bai mėgs­tu pa­si­


­rė­ja „Links­m kny­g oj­i šeš­ta­die a“ – n ­ 10 val iais .

vaikš­čio­ji­mus po gam­tą ir nak­ti­nį mies­tą, ku­ria­me bū­na la­bai ma­žai žmo­nių ir au­to­mo­bi­lių. Vi­są die­ną pra­lei­džiu šur­mu­ly­je, o nak­tį pa­si­ vaikš­tai vie­na, ra­mu, ty­lu. Ži­no­ma, vaikš­tau ten, kur ne­pa­vo­jin­ga, kar­ tais ir drau­gų pa­si­kvie­čiu. Taip pat tu­riu po­mė­gį mon­tuo­ti vaiz­do kli­ pus, fil­mu­kus, bet pa­ste­biu, kad šis lais­va­lai­kis pra­de­da virs­ti dar vie­na ma­no veik­la. – Ar, žvelg­da­ma į atei­tį, ma­to­te sa­ve kaip ma­mą? O gal už­teks pul­ko mo­ki­nių? – Šiuo me­tu dar tik­rai ne­gal­vo­ju apie vai­kus, bet atei­ ty­je no­rė­čiau tu­rė­ti bent du. Ir tik­rai ži­nau, kad jiems lei­siu rink­tis pa­tin­kan­ čius už­siė­mi­mus, nau­ din­gus, ge­rus, steng­ siuo­si nu­kreip­ti juos tei­sin­gu ke­liu. Kaip tai da­rė ma­no ma­ ma. Ne­ver­siu už­siim­ ti tuo, kas ne­mie­la šir­ džiai. Svar­biau­sia – kad vai­kai siek­tų tiks­lo, o aš pa­dė­siu, kuo ga­lė­siu.

Vi­zi­ti­nė kor­te­lė Ind­rė Pi­vo­rai­t ė-IN­dY

„„Gi­mė 1991 m. bir­že­lio 13 d. „„Iš­si­la­vi­ni­mas. Bai­gė Vil­niaus „Min­ties“ gim­na­zi­ją, mo­kė­si Ka­ro­li­niš­kių mu­zi­kos mo­ kyk­lo­je (smui­ko kla­sė), Juo­zo Tal­lat-Kelp­šos kon­ser­va­to­ri­jo­je (džia­zo vo­ka­lo kla­sė), bai­gė šo­kių stu­di­jas Vo­kie­ti­jo­je. Stu­di­juo­ja Lie­tu­ vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­jo­je (Teat­ro ir ki­no fa­kul­te­tas, Vai­dy­bos ir re­ži­sū­ros ka­ted­ ra, spe­cia­ly­bė – ak­to­rė, šo­kė­ja). „„Veik­la. Įkū­rė klu­bą „IN­dY dance’SiNG“, ku­ria­me vei­kia šo­kių stu­di­ja „IN­dY Dan­ce“, dai­na­vi­mo stu­di­ja, ve­dė­jų stu­di­ja, mo­de­lių šo­kė­jų na­mai; šo­kių gru­pės „Just Try Me“ šo­kė­ja; gru­pės „Lady’Sisters“ at­li­kė­ja, pa­ grin­di­nis vo­ka­las, cho­reog­ra­fė, dai­nų au­ to­rė; įvai­rių fil­mų, kli­pų, spek­tak­lių ak­to­ rė; nuo 2002 m. vaikų ir jaunimo festiva­ lio „Mes – pasaulis“ vedėja. „„Pa­sie­ki­mai. Įvai­rių fes­ti­va­lių ir čem­ pio­na­tų lau­rea­tė, tarp jų – „Eu­ro­pos stre­ et dan­ce“ šo­k io čem­pio­n ė (Slo­va­k i­ja, 2007 m.), Lie­tu­vos hip­ho­po čem­pio­n ė (Kau­nas, 2008 m., 2010 m.), Bal­ti­jos ša­lių „Lat­via Open“ čem­pio­nė (Ry­ga, 2008 m.), Pa­sau­lio šo­k ių čem­pio­na­te Vo­k ie­ti­jo­je iš dau­giau nei 90 pa­sau­lio šo­kė­jų užė­mė 8 vie­tą, Lie­tu­vos hip­ho­po „Spring Cup 2013“ čem­pio­na­to si­dab­ro lai­mė­to­ja.

taikiklyje

„X fak­to­riaus“ gry­nuo­lių paieš­kos Kad bal­sin­gu­mu ga­li pa­ si­gir­ti daug lie­tu­vių, įsi­ ti­ki­no ne vie­no nau­jų žvaigž­džių ieš­kan­čio TV pro­jek­to žiū­ro­vai, ta­čiau va­di­na­mą­jį X fak­to­rių tu­ ri tik vie­ne­tai. Ir juos pa­ si­ry­žu­si su­ras­ti TV3 mu­ zi­ki­nio pro­jek­to ko­man­da. Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė „X fak­to­rius“ ant­rą­jį se­zo­ną pa­si­tin­ ka šiek tiek pa­si­kei­tęs. „X fak­to­riaus“ gre­to­se šiais me­tais, kaip ir per­nai, – tei­sė­jai Rū­ta Ščio­go­le­vai­tė, Sau­lius Ur­bo­na­vi­čius-Sa­mas, Sau­lius Prū­ sai­tis, o ana­pi­lin iš­ke­lia­vu­sį Vy­tau­ tą Šap­ra­naus­ką pa­kei­tė Ma­ri­jus Mi­ ku­ta­vi­čius. Per­nai jam te­ko pro­jek­ to ve­dė­jo vie­ta, o šie­met ją per­lei­ do žur­na­lis­tui, ke­liau­to­jui Mar­ty­nui Star­kui. Dar vie­nas pa­si­kei­ti­mas – at­ran­ko­se bu­vo lau­kia­mi tik ne ma­ žiau kaip 16 me­tų tu­rin­tys da­ly­viai. O vir­šu­ti­nė am­žiaus ri­ba ne­bu­vo nu­ brėž­ta, tai­gi gei­džia­miau­sios mu­zi­ kos mo­kyk­los du­ris pra­vė­rė net aš­ tun­tą de­šim­tį įpu­sė­ję sen­jo­rai.

5

„X fak ­t sek­ma o­rius“ – ­die­niais 19.30 val.

TV3 nuo­tr.

Įvai­rūs ta­len­tų pro­jek­tai – tik­ ras keis­tuo­lių, ne­že­miš­kais sa­vo ge­bė­ji­mais ti­kin­čių žmo­nių ar bet ko­kiu bū­du iš­gar­sė­ti no­rin­čių jau­ nuo­lių trau­kos cent­ras. „X fak­to­ rius“ – ne išim­tis. Iš anks­to at­skleis­ti, pri­sta­ty­ti pro­jek­to da­ly­vius drau­džia tai­syk­ lės, ta­čiau jo kū­rė­jai pa­ti­ki­na, kad tik­rai bus iš ko pa­si­juok­ti, kuo pa­si­ džiaug­ti, kuo nu­si­ste­bė­ti. Di­džiuo­ siuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se ti­kė­da­ mie­si pa­gau­ti sa­vo lai­mės paukš­tę (ir, ži­no­ma, pa­sau­li­nę šlo­vę) prie „X fak­to­riaus“ at­ran­kų var­tų lū­ku­ria­vo, ne­ri­ma­vo ir ne­kant­ra­vo itin spal­ vin­gi da­ly­viai: vos plunks­nuo­tis

pra­dė­ję jau­nuo­liai, bar­bių įvaiz­dį pa­si­rin­ku­sios mer­gi­nos, cyp­liai, ti­kį ga­lin­tys su­ža­vė­ti ne tik R.Ščio­go­le­ vai­tę, bet ir mi­nias mo­te­rų, at­si­ra­do gar­sių fut­bo­li­nin­kų bro­lių, bu­vu­ siu Sei­mo na­riu pri­si­sta­tęs gar­baus am­žiaus vy­ras, ku­rio bal­sas esą iš­ vai­ko stre­są, iš­lais­vi­na, spor­ti­nių kos­tiu­mų po­pu­lia­rin­to­jai ir kt. Auk­so ka­syk­la – ne žvy­ro kar­je­ ras, tad ir auk­si­nio bal­so paieš­kos už­trun­ka. „X fak­to­riaus“ kū­rė­jai ne­ tve­ria džiaugs­mu, kad vis dėl­to pa­ vy­ko ras­ti ke­le­tą gry­nuo­lių. Vie­nas jų tar­si nu­kri­to iš dan­ gaus. Pir­mą kar­tą „X fak­to­riaus“ is­ to­ri­jo­je Lie­tu­vo­je vai­ki­nas iš sa­lės

pa­te­ko tie­siai ant sce­nos. Kau­ne per fil­ma­vi­mo per­trau­ką ve­dė­jui kal­bi­ nant žiū­ro­vus, jis pa­si­siū­lė pa­dai­ nuo­ti į mik­ro­fo­ną ir už­dai­na­vo taip, kad tei­sė­jai jo pa­pra­šė bi­so sce­no­ je. O tuo­met vi­si su­tar­ti­nai vai­ki­nui su­šu­ko: „Taip!“ Tai reiš­kė, kad ne­ti­ kė­tai su­ži­bęs žiū­ro­vas tie­siai iš tei­ sė­jų ran­kų ga­vo ke­lia­la­pį į tre­čią­jį pro­jek­to eta­pą – į kū­ry­bi­nę sto­vyk­ lą. Klai­pė­do­je ko­mi­si­ją be ža­do pa­ li­ko eksp­rom­tu su­si­kū­ru­si mer­gi­nų gru­pė. Dar ke­le­tas da­ly­vių pri­ver­tė tei­sė­jus at­si­sto­ti, o pub­li­ką – gaus­ti ova­ci­jo­mis. To­kia pra­džia, o kaip fa­ vo­ri­tams sek­sis to­liau, TV žiū­ro­vai ga­lės ste­bė­ti sek­ma­die­niais.

Ge­ru­mo me­tas – ne tik per Ka­lė­das Ne­lau­ki­te Ka­lė­dų, kad pa­si­da­ly­tu­mė­te ge­ru­mu. Ne­lik­ti abe­jin­gus ir pri­si­dė­ti prie skur­de gy­ve­nan­čių se­no­lių gy­ve­ni­mo pra­skaid­ri­ni­mo kvie­čia aš­tun­tą­jį se­zo­ną pra­dė­ju­si lab­da­ros ak­ci­ja „Mal­tie­čių sriu­ba“. Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė Šie­met mal­tie­čių par­tne­ris, kaip ir praė­ju­siais me­tais, bus Lie­tu­ vos na­cio­na­li­nis ra­di­jas ir te­le­vi­zi­ ja (LRT), o ak­ci­jos glo­bė­jas – pre­zi­ den­tas Val­das Adam­kus. Ak­ci­ja vėl­gi sie­kia­ma at­kreip­ ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į vie­ną silp­ niau­sių vi­suo­me­nės gru­pių – vie­ ni­šus ar ar­ti­mų­jų pa­mirš­tus se­nus

Apie „Mal­tie­čių sriu­bą“ „Mal­t ie­č ių sriu­b a 2013“ šie­m et pra­ si­d e­d a re­p or­t a­ž ais per LRT apie mal­ tie­č ių glo­b o­ja­m us žmo­n es. Pas­k ui bus kon­c er­t as su ži­n o­m ais at­li­k ė­jais gruo­ džio pra­d žio­je, o prieš­k a­lė­d i­n iu lai­ ko­t ar­p iu bus or­g a­n i­z uo­ja­m i „Mal­t ie­ čių sriu­b os“ ren­g i­n iai vi­s o­je Lie­t u­v o­je, per ku­r iuos mies­t ų ir mies­t e­lių gy­v en­ to­jai bei sve­č iai bus kvie­č ia­m i pa­s i­vai­ šin­t i sriu­b a. Per ak­c i­ją „Mal­t ie­č ių sriu­b a 2012“ bu­vo paau­ko­t a 324 582 li­t ai. Iš jų už au­ko­ ji­m o lė­š ų su­r in­k i­m o pa­slau­gas bu­vo su­ mo­kė­t i 44 772 li­t ai. Tai­g i į Mal­t os or­di­ no pa­gal­b os tar­ny­b os są­skai­t ą bu­vo per­ ves­t a 278 516 li­t ų (aso­c ia­c i­ja iš au­ko­ji­ mo lė­š ų su­r in­k i­m o pa­slau­gas tei­k ian­č ių įmo­n ių kol kas ne­ga­vo 1294 li­t ų paau­ ko­t ų lė­š ų). Už ak­ci­jos me­tu su­rink­tus pi­ni­gus mal­tie­ čiai šiais me­tais jau nu­ve­ž ė 38 028 po­rci­ jas karš­to mais­to vie­ni­šiems se­nu­kams. Au­ko­ti ga­li­te Skam­bin­da­mi ar siųs­da­mi ži­nu­tę trum­puo­ ju nu­me­riu 1418 (au­ka 10 li­t ų).

žmo­nes. Ga­li­ma pa­si­džiaug­ti, kad per aš­tuo­ne­rius me­tus žmo­nės ta­ po jaut­res­ni, o kal­bas, kad dėl niū­ rios se­nat­vės sen­jo­rai tik­riau­siai pa­tys kal­ti, daž­niau kei­čia su­pra­ ti­mas, jog uba­go laz­dos nė vie­nas ne­tu­rė­tų iš­si­ža­dė­ti, ar pa­gar­ba se­ nat­vei ir pa­ra­ma tiems, ku­rie rū­pi­ na­si varg­šais.

Pir­ma­ja­me „Mal­tie­čių sriu­bai“ skir­ta­me LRT re­por­ta­že – su­si­ti­ki­ mas su Aukš­tad­va­rio mal­tie­čių glo­ bo­ja­mais žmo­nė­mis. Jį ver­tė­tų iš­ vys­ti tiems, ku­rie ma­no, jog lab­da­ ros ir pa­ra­mos or­ga­ni­za­ci­jų, kaip ir jų rė­mė­jų, yra pa­kan­ka­mai, kad bū­ tų pa­si­rū­pin­ta skur­džiai gy­ve­nan­ čiais žmo­nė­mis. Sen­jo­ras Juo­zas, ku­ rio et­nog­ra­fin ­ ė so­dy­ba ka­dai­se trau­ kė fil­mų kū­rė­jus – čia kur­ti net de­ vy­ni fil­mai, šian­dien gy­vas gra­žiais pri­si­mi­ni­mais ir tuo, ką ga­li nu­si­ pirk­ti už 326 li­tus, – tai jo mė­ne­sio pa­ja­mos. LRT žur­na­lis­tų pa­klaus­ tas, ką šian­dien val­gęs, vy­ras at­sa­ kė, kad po­mi­do­rų su ke­liais mal­tie­ čių do­va­no­tais sal­dai­niais. Pa­ra­dok­

sa­lu yra tai, kad dėl lė­šų sty­giaus Juo­zas ne­pa­ten­ka į pro­gra­mos „Mais­ tas ant ra­tų“ mai­ti­na­ mų žmo­nių są­ra­šus. O ka­dan­gi yra kuk­lus žmo­gus ir pa­si­ten­ki­na tuo, ką tu­ri, nė ne­drįs­ta pra­šy­ti sau pa­ gal­bos – pa­siū­lius ką nors paim­ti iš so­cia­li­nės pa­ra­mos se­no­lis sa­ko, kad gal ki­tiems la­biau rei­kia nei jam. Be Juo­zo, že­miau skur­do ri­bos Lie­tu­vo­ je gy­ve­na per 560 tūkst. žmo­nių. „Juk kiek­vie­nas esa­me kam nors sko­lin­gas neį­pil­tą lėkš­tę sriu­bos, dė­ me­sio ar klau­si­mą: kuo ga­lė­čiau pa­dė­ ti? Neieš­ko­ki­te il­gai at­sa­ky­mo ir pa­ dė­ki­te jiems“, – ra­gi­na LRT te­le­vi­zi­ja.


6

kino fotelis

Lie­tu­viš­kų

fil­mų der­lius Ru­de­nį skai­čiuo­ja­mi ne tik viš­čiu­kai. Ru­duo Lie­tu­vo­ je – tai ki­no fes­ti­va­lių me­tas, o šie­met – dar ir gau­ sus lie­tu­viš­kų ki­no prem­je­rų se­zo­nas. Ge­di­mi­nas Jan­kaus­kas

Daug int­ri­guo­jan­čių prem­je­rų Jau in­for­ma­vo­me, kad į „Nau­jų­ jų re­ži­sie­rių“ pro­gra­mą Is­pa­ni­jos mies­te San Se­bas­tia­ne pir­mą kar­ tą pa­te­ko fil­mas iš Bal­ti­jos ša­lių. Tai re­ži­sie­riaus Ig­no Jo­ny­no „Lo­šė­ jas“. Jis pa­sa­ko­ja ma­kab­riš­ką is­to­ ri­ją apie pra­si­lo­šu­sį grei­to­sios pa­ gal­bos gy­dy­to­ją Vin­cen­tą, ku­riam gims­ta idė­ja su­kur­ti su jo dar­bu su­ si­ju­sį ne­le­ga­lų žai­di­mą. Šio, anot fil­mo pla­tin­to­jų, ašt­raus siu­že­to fil­ mo su tri­le­rio ir me­lod­ra­mos ele­ men­tais dar tu­rė­si­me pa­lauk­ti iki lapk­ri­čio. Bet jau šį sa­vait­ga­lį pa­si­ ro­do net dvi lie­tu­viš­ko vai­dy­bi­nio ki­no prem­je­ros. Ir tai tik pra­džia. Nuo spa­lio 11-osios tu­rė­si­me ga­ li­my­bę įver­tin­ti, kaip skam­ba re­ ži­sie­rės Ag­nės Mar­cin­ke­vi­čiū­tės „Var­das tam­so­je“, su­kur­tas pa­gal be­stse­le­riu ta­pu­sią Re­na­tos Še­re­ly­ tės kny­gą. Ma­ža to, tai pir­mas lie­ tu­viš­kas de­tek­ty­vi­nio žan­ro fil­mas po dau­giau nei 25 me­tų per­trau­ kos. Jo au­to­riai ti­ki­na, kad tai bū­ siąs vie­nas iš ne­dau­ge­lio lie­tu­viš­ kų fil­mų, tu­rin­čių film noir žan­rui bū­din­gų ele­men­tų: su nu­si­kal­ti­mu su­si­ju­sį siu­že­tą, mo­ra­li­nį dvip­ras­ miš­ku­mą, sek­sua­li­nę mo­ty­va­ci­ją, grį­ži­mą į praei­tį, at­spin­džių, nu­fil­ muo­tų veid­ro­dy­je. Lapk­ri­čio pa­bai­go­je tu­rė­tų pasi­ rodyti ko­me­di­ja lie­tu­viš­kų se­ria­ lų ger­bė­jams ge­rai ži­no­mu pa­va­di­ ni­mu „Mo­te­rys me­luo­ja ge­riau“. O pa­sku­ti­nę gruo­džio de­ka­dą tra­di­ci­ nio šven­ti­nio šur­mu­lio da­li­mi ža­ da bū­ti dar du „pro­gi­niai“ fil­mai – „Nau­jie­ji me­tai po pa­du“ (rež. Si­ mo­nas Aš­ke­la­vi­čius) ir ke­le­tą kar­ tų ati­dė­lio­tas „San­ta“ (rež. Ma­rius Ivaš­ke­vi­čius).

No­ri bū­ti maiš­ti­nin­kas „Strei­ko“ re­ži­sie­rius Ro­mas Za­ba­ raus­kas dar be­si­mo­ky­da­mas vie­ na­me Pa­ry­žiaus uni­ver­si­te­te su­kū­ rė pil­na­met­ra­žį fil­mą pro­vo­kuo­ja­ mu pa­va­di­ni­mu „Por­no me­lod­ra­ ma“ (2011 m.). Jos prem­je­ra įvy­ko Ber­ly­no ki­no fes­ti­va­ly­je, pro­gra­mo­ je, skir­to­je fil­mams les­bie­čių, gė­jų, trans­sek­sua­lų te­mo­mis. Fil­me pa­sa­ ko­ja­ma apie gė­jų po­ros ir vie­no jų bu­vu­sios drau­gės mei­lės tri­kam­pį. Lie­tu­viš­kas tra­di­ci­jas lau­žan­čio maiš­ti­nin­ko re­pu­ta­ci­ją re­ži­sie­rius tę­sia ir „Strei­ke“. Jo he­ro­jus – juo­ dao­dis niu­jor­kie­tis di­džė­jus Liu­ kas – taip pat no­ri bū­ti maiš­ti­nin­ kas, bet vai­ki­ną iš­lai­ko jo tur­tin­gi tė­vai, to­dėl ši ap­lin­ky­bė ne­lei­džia Liu­kui jaus­tis vi­sa­ver­čiu maiš­ti­ nin­ku Ame­ri­ko­je. Vis­kas pa­si­kei­čia, kai Liu­kas at­vyks­ta į Vil­nių aiš­kin­ tis tė­vų nu­slėp­tos tie­sos apie ra­sis­ tę mo­čiu­tę. Ji taip ir ne­su­si­tai­kė su tuo, kad jos sū­nus (Liu­ko tė­vas) ve­ dė af­roa­me­ri­kie­tę. Da­bar, kai „Por­no me­lod­ra­mą“ jau ga­li­ma ly­gin­ti su „Strei­ku“, ima aiš­ kė­ti jau­no­jo re­ži­sie­riaus kū­ry­bi­niai prin­ci­pai. Anot kri­ti­kės Ži­vi­lės Pi­pi­ ny­tės, „Por­no me­lod­ra­ma“ yra „tik že­mo ly­gio mė­gė­jiš­kas fil­mu­kas, pri­mi­ty­viai kri­ti­kuo­jan­tis ho­mo­fo­ bi­nes lie­tu­vių nuo­tai­kas“. Pa­žiū­rė­ję „Strei­ką“ už­sie­nie­čiai įsi­ti­kins, kad lie­tu­viai yra dar ir ra­sis­tai.

Fan­to­mas virs­ta kū­nu Jau pen­ke­ri me­tai praė­jo nuo 2008-ųjų, kai tu­rė­jo įvyk­ti re­ži­sie­ rės Ine­sos Kurk­lie­ty­tės fil­mo „Si­ bi­ro Ma­do­na“ prem­je­ra. Šiuo fil­ mu ti­kė­ta­si pa­mi­nė­ti 60-ies me­tų, praė­ju­sių nuo di­džio­jo Lie­tu­vos in­ te­li­gen­tų trė­mi­mo 1948-ųjų ge­gu­

Pa­žiū­rė­ję „Strei­ką“ už­sie­nie­čiai įsi­ti­kins, kad lie­tu­viai yra dar ir ra­sis­tai.

Da­bar ek­ra­nuo­se pa­si­ro­dan­ti „Eks­kur­san­tė“ – dar vie­na trem­ties is­to­ri­ja – il­gai bu­vo va­di­na­ma fil­mu fan­to­mu.

Kadrai iš filmo

žę, su­kak­tį. Vil­ties ka­da nors su­ lauk­ti šio fil­mo ne­daug, to­dėl vis daž­niau „Si­bi­ro Ma­do­na“ va­di­na­ma fil­mu fan­to­mu. Da­bar ek­ra­nuo­se pa­si­ro­dan­ti „Eks­ kur­san­tė“ – dar vie­na trem­ties is­to­ ri­ja – taip pat il­gai bu­vo va­di­na­ma pa­na­šiai. Šį fil­mą iš pra­džių no­rė­ jo kur­ti re­ži­sie­rius Gy­tis Luk­šas, bet vė­liau jį pa­kei­tė Aud­rius Ju­zė­nas. „Eks­kur­san­tė“ su­kur­ta pa­gal tik­ rą vie­nuo­lik­me­tės lie­tu­vai­tės is­to­ ri­ją. Pa­bė­gu­si iš trem­ti­nių per­pil­ dy­to kro­vi­ni­nio trau­ki­nio, ve­žu­sio ją ir jos šei­mą į Si­bi­rą, ji įvei­kė 6 tūkst. ki­lo­met­rų ke­lią na­mo.

„Strei­kas“ („We Will Riot“) Dra­ma. Lie­tu­va, JAV, 2013 m. Rež. R.Za­ba­ raus­kas. Vai­di­na Ebe­nee­ ze­ris Nii So­wah, Bea­ta Tiš­ke­vič, Oli­ta Dau­tar­tai­tė, Sa­ka­las Už­da­vi­nys.

veiksmas

„Eks­kur­san­tė“ Dra­ma. Lie­tu­va, 2013 m. Rež. A.Ju­zė­nas. Vai­di­na Anas­ta­si­ja Mar­čen­kai­tė, Ne­lė Sa­vi­čen­ko, Da­rius Meš­kaus­kas, Ser­ge­jus Gar­ma­šas.

••• humoras

••• įtampa

••• erotika

•••

••• humoras

••• įtampa

••• erotika

•••

siaubas

siaubas

•••

•••

2

N-16 „Strei­kas“ Nuo 2013 09 27 Truk­mė 76 min.

veiksmas

4

N-7 „Eks­kur­san­tė“ Nuo 2013 09 27 Truk­mė 105 min.

Kino premjeros N-13

Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje – nuo rugsėjo 27 d.

N-7

Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje – nuo rugsėjo 27 d.

N-7

Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje – nuo rugsėjo 27 d.

Pokerio lošėjų paslaptys

ne tik „Metallicos“ gerbėjams

Kelionės laiku

Justinas Timberlake’as ir Benas Affleckas sugrįžta į didžiuosius ekranus filme „Bėgančios kortos“. Prinstono universiteto studentas Ričis – nepralenkiamas virtualaus pokerio žaidėjas. Kartą, kai atrodė, kad pergalė visai arti, jis viską pralošė. Ričis įsitikinęs, kad jį apmovė. Nieko nelaukęs jis skrenda į Kosta Riką susitikti su savo varžovu, pagrobusiu visą jo turtą. O čia jo laukia interneto pokerio magnatas Ivanas Blokas.

Visų grupės „Metallica“ gerbėjų laukia neeilinė šventė. Į didžiuosius ekranus atkeliauja vienos populiariausių pasaulio grupių įspūdingas dvejus metus kurtas naujos koncepcijos koncertinis-vaidybinis filmas „Through the Never“. Šio 3D filmo pagrindas – pernai rugpjūčio 24 d. Vankuveryje įvykęs grupės koncertas. Šou vaizdai filme supinti su vaidybiniu siužetu.

Filme „Laiko tiltas“ Timas netikėtai suvokia paveldėjęs tėvo dovaną – gebėjimą keliauti laiku. Vaikinas negali pakeisti istorijos įvykių, tačiau jam tampa pavaldūs asmeninio gyvenimo posūkiai, tad kodėl gi gyvenimo nepavertus smagesniu ir nesusiradus merginos? Netrukus į Timo širdį iš tiesų pasibeldžia meilė, tad norėdamas pakerėti svajonių merginą pirmąjį pasimatymą vaikinas pasiryžęs kartoti begalę kartų.


2013 09 28 21.15 LNK



21.15 TV3



„Ponas ir ponia gangsteriai“ („Killers“)

„Karibų piratai. Ant keistų bangų“ („Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides“)

Veiksmo komedija. JAV, 2010 m. Rež. Robertas Luketicius. Vaidina Ashtonas Kutcheris, Katherine Heigl.

Nuotykių filmas. JAV, 2011 m. Rež. Robas Marshallas. Vaidina Johnny Deppas, Penélope Cruz.

Praėjus trejiems metams nuo vedybų Spenseris Eimsas ir jo žmonelė Dženė staiga atsiduria beprotiškų nuotykių epicentre. Idilė baigiasi per Spenserio trisdešimtąjį gimtadienį, kai paaiškėja, jog už sukaktuvininko galvą kažkas pažadėjo penkis milijonus dolerių.

Ketvirtajame filme bus daug naujų personažų. Pavyzdžiui, pirato Juodabarzdžio dukra Andželika – temperamentinga, drąsi ir velniškai sukta. O labai margą ir ekscentrišką kompaniją sieja vienas bendras tikslas: visi trokšta surasti magišką Jaunystės fontaną.

6.00 Emigrantai (k). 7.00 Bėdų turgus (k). 7.45 Nacionalinė paieškų tarnyba (k). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 „Aivenhas“. 9.25 „Keliautojai – laiko valdovai“. 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 Linksmoji knyga. 10.30 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite. 11.30 Septynios Kauno dienos. 12.00 Pasaulio dokumentika. „Veidas. Visa tiesa apie botoksą“ (D.Britanija, 2011 m.). 13.00 Šeštadienio detektyvas. „Inspektorius Luisas“. 15.00 Durys atsidaro. 15.30 Pasaulio panorama. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų k.). Orai. 16.10 Sveikinimų koncertas. 18.30 Lyderių turnyras „Žinių riteriai ir damos“. 20.00 Visi namie. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Sportas. 20.55 Orai. 21.00 Muzikinis projektas „Auksinis balsas“. 23.00 F. „Tamsioji pusė“ (JAV, 1993 m.) (S). 1.20 Pasaulio dokumentika. „Veidas. Visa tiesa apie botoksą“ (D.Britanija, 2011 m.) (k).

21.15 F. „Karibų piratai. Ant keistų bangų“ (JAV, 2011 m.). 0.05 F. „Aukštasis žmogus“ (JAV, Kanada, Prancūzija, 2012 m.). 2.05 F. „Geležinis žmogus“ (JAV, 2008 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Yra kaip yra (k). 8.00 Galileo. 8.30 Cukrus. 9.00 Nerealu! 9.30 Apie žūklę. 10.00 „Narutas. Viesulo kronikos“. 11.00 Galiūnų čempionų lygos etapas Portugalijoje. 12.00 „Žmogus prieš gamtą. Borneo džiunglės“ (2). 13.00 Dviračio šou (k). 14.00 Prajuokink mane (k). 15.00 „Jūrų velniai“. 16.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 17.00 „Svotai“ (2). 18.00 Ekstrasensų mūšis. 19.00 Savaitės kriminalai. 19.30 F. „Žandaras Niujorke“ (Italija, Prancūzija, 1965 m.). 21.40 F. „Miesto teisingumas“ (JAV, 2007 m.). 23.40 F. „Keliautojas“ (JAV). 1.35 Bamba TV.

6.30 „Pirmykštė žemė“ (7). 6.55 „Garfildas“. 7.20 „Policijos akademija“. 7.45 „Keista šeimynėlė“ (7). 8.10 „Ogis ir tarakonai“. 8.35 „Benas Tenas prieš ateivius. Lemiama kova“. 9.00 „Ponas Bynas“ (9) (k). 9.30 Padėkime augti. 10.00 F. „Beprotiškiausios melodijos. Nuotykiai tęsiasi“ (JAV, Vokietija, 2003 m.). 11.50 F. „Beveik didvyriai“ (JAV, 1998 m.). 13.40 Anim. f. „Kur aš jį mačiau?“ (Rusija). 13.50 Anim. f. „Kiaulė taupyklė“ (Rusija). 14.00 „Komisaras Aleksas“ (2). 15.00 „Didingasis amžius“ (7). 17.00 „Viešbutis „Grand Hotel“. 18.45 Žinios. Sportas. Orai. 19.00 Lietuvos balsas. 21.15 F. „Ponas ir ponia gangsteriai“ (JAV, 2010 m.). 23.20 F. „Bernis“ (JAV, 2011 m.). 1.25 F. „Aš esu legenda“ (JAV, 2007 m.) (k).

7.29 TV parduotuvė. 7.45 „Oskaro oazė“. 7.55 „Mokausi gaminti“. Kulinarinė laidelė vaikams. 8.15 Skonio reikalas (k). 9.15 TV pokštai. 10.00 Vasara su Asta. 11.00 Viskas bus gerai! Moterų gyvenimo būdo laida. Vedėjos R. Mikailionytė, E. Užaitė, R.Stanaitytė. 12.40 „Ilgai ir laimingai“. TV žaidimas. Vedėja L. Gradauskienė. 13.35 „Jurijus Gagarinas. Gyvenimas ir mirtis“. Dokumentinis f. N-7. 14.30 „Mis pasaulis 2013“. Grožio konkursas. Tiesioginė transliacija iš Džakartos (Indonezija). 17.00, 18.00, 21.00 Žinios. Orai. 17.10 „Ilgai ir laimingai“. 18.20 „Pora kaip tvora“. 19.00 LKL čempionatas. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Klaipėdos „Neptūnas“. Tiesioginė transliacija iš „Siemens“ arenos. 21.20 Kaimo diena. 21.23 Šeštadienio detektyvas. „Seržantas Džekas“. 23.25 Siaubo naktis. „Panikos mygtukas“ (D.Britanija, 2011 m.).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Beibleidai. Metalinė kova“. 7.30 „Bailus voveriukas“. 8.00 „Simpsonai“. 8.30 Sportuok su mumis. 9.00 Statybų TV. 9.30 Mamyčių klubas. 10.00 Svajonių sodai. 11.00 F. „Šnipė Harieta“ (JAV, 1996 m.). 13.05 F. „Šnipų vaikučiai 3. Žaidimo pabaiga“ (JAV, 2003 m.). 14.45 F. „Pasivaikščiojimas debesyse“ (JAV, Meksika, 1995 m.). 16.50 „Moderni šeima“. 17.20 „Kastlas“. 18.20 „Eurojackpot“. 18.30 TV3 žinios, sportas, orai. 19.00 Romeo ir Džuljeta.

8.05 „Namelis prerijose“. 9.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita (k). 9.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.) (k). 9.30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.) (k). 9.45 Kultūrų kryžkelė. Menora (k). 10.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis (k). 10.15 Krikščionio žodis (rusų k.) (k). 10.30 Kelias (evangelikams). 10.45 Šventadienio mintys. 11.10 Rytas su dainininku Egidijumi Sipavičiumi. 11.50 Skulptūrų pėdomis (3). 12.20 LRT aukso fondas. „Lietaus lašai“ (1) (1982 m.) (k).

13.40 Koncertas „Tik mylėk ir lauk“. Nijolė Tallat-Kelpšaitė. 14.10 Laiko ženklai. Juozapas Albinas Herbačiauskas. 15.00 „Detektyvė King“ (3) (N-7). 15.45 Liaudies kinas. „Priešaušrio broliai“ (1) (1987 m.) (k). 17.00 Europos vidury (k). 17.35 Režisieriaus Algimanto Galinio 80-osioms gimimo metinėms. Nebaigtas stebuklas (2). „Jogailaičiai“ (2001 m.). 18.15 Muzika gyvai. Muzikinė dvikova Kongresų rūmuose. Dalyvauja O.Kolobovaitė, Z.Levickis, A.Globys. 20.10 Laiko portretai. Vardas Sandra (2007 m.). 20.55 Lietuvos baleto žvaigždžių koncertas (1998 m.) (k). 21.30 Trileris „Apgaulė“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 23.00 Panorama (k). 23.20 Sportas. Orai (k). 23.30 LNOBT spektaklis. P.Čaikovskis. Baletas „Miegančioji gražuolė“ (k).

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Nepaprastoji istorija“. 8.40 „Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai“. 10.30 „Atgal į gamtą“. 11.00 „Didžioji gamtos knyga“. 11.30 „Dirbantys gyvūnai“. 12.00 „Penki ingredientai“. 12.30 F. „Riterio žvaigždė“ (JAV, 2001 m.). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 Alchemija XLIX. Gentys. VDU karta. 16.00 „Nuotakos siaubūnės“. 16.57 Žodis – ne žvirblis (k). 17.00 „Kas namie šeimininkas?“ 18.00 „Nekenčiu žvaigždės“. 19.00 Donnos Leon detektyvai. „Apgaulingas žavesys“ (Vokietija, 2012 m.). 21.00 F. „Rikis Bobis. Greičiausio kvailio legenda“ (JAV, 2006 m.). 23.10 F. „Midsomerio žmogžudystės XIV. Elnio naktis“ (D.Britanija, 2012 m.) (k). 1.15 „Nuotakos siaubūnės“.

8.45 Teleparduotuvė. 9.00 Vienam gale kablys. 9.30 Universitetai.lt. 10.00 „Ledo kelias“. 11.00 „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“ (3). 12.00 Adrenalinas. 12.30 J.Oliverio patiekalai per pusvalandį (9). 13.30 Jokių kliūčių! 14.45 Aukščiausia pavara. 16.20 Šuoliai į vandenį. 17.00 Jokių kliūčių! 18.00 „Naša Raša“. 19.00 F. „Oskaras“ (JAV). 21.05 „Pavojingiausias karys“. 22.00 „Pabudimas“. 23.00 „Paskutinis iš vyrų“. 0.00 „Konano nuotykiai“. 1.00 „Kovotojas nindzė“. 1.50 Šuoliai į vandenį. 2.20 „Kastlas“.

10.05 Beatos virtuvė. 11.00 Gyvenimas yra gražus. 11.30 Laikas keistis. 12.00 „Linksmieji draugai“. 13.00 „Meilės sūkuryje“. 15.00 „Frosto prisilietimas“. 19.05 Labanakt, vaikučiai. 20.00 F. „Lengva kaip pūkas meilė“ (Vokietija, 2008 m.).

21.40 F. „Mis Teksasas 2“ (Vokietija, 2005 m.).

7.20 F. „Biblijos kodas“ (1). 9.00 Žinios (k). 9.20 F. „Biblijos kodas“ (2). 10.55 Nuomonės (k). 11.40 Plyta prie plytos (k). 12.10 F. „Ko nori gyvūnai“. 13.45 Gyvenu čia (k). 14.15 „Lobių sala“ (1). 16.00 Telelaikraštis. 16.15 „Lobių sala“ (2). 18.00 Susitikimai (k). 18.50 F. „Mano pirmosios vestuvės“. 20.30 Kauno istorijos. 21.00 F. „Padavėjų varžybos“. 22.40 F. „Mums reikia pasikalbėti apie Keviną“. 0.30 F. „Amerikietis“.

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Pramoginė laida „Joe Zee mados pamokos“ (7). 10.15 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 10.45 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“. 11.45 „Senas geras faras“ (N-7). 13.45 Mūsų augintiniai. 14.15 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“. 14.45 Fantastinė nuotykių drama „Tiltas į Terabitiją“ (JAV, 2007 m.). 16.35 Romantinė komedija „Mergina vaikino kelnėse“ (JAV, Kanada). 18.30 Kelionių žurnalas „Svajonių kruizai“ (6). 19.30 TV šou „Maisto detektyvai“. 20.00 Klaipėdos savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. 20.30 „Lobių sala“ (2) (N-7). 22.20 Veiksmo f. „Patikima apsauga“ (JAV, Vokietija, Australija, 2007 m.) (N-14). 23.55 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 0.25 „Vienišų seselių klubas“ (N-7).

7.00 Fantastinė romantinė nuotykių komedija „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija“ (JAV, 2012 m.). 9.00 Fantastinė nuotykių drama „Daktaro Parnaso fantazariumas“ (D.Britanija, Kanada, 2009 m.). 11.00 Komedija „Dubleris“ (Rusija, 2013 m.). 13.00 Mistinis trileris „Aukštasis žmogus“ (JAV, Kanada, Prancūzija, 2012 m.) (N-7). 15.00 Melodrama „Meilė ir šokiai“ (JAV, 2009 m.). 17.00 Fantastinė romantinė drama „Jaunatis“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 19.05 Romantinė drama „Džeinė Eir“ (D.Britanija, JAV, 2011 m.). 21.00 Romantinė komedija „Subtilumas“ (Prancūzija, 2011 m.). 23.00 Kriminalinis veiksmo trileris „Be kompromisų“ (D.Britanija, Prancūzija, JAV, 2011 m.) (N-14). 1.00 Miuziklas „Užburtoji fleita“ (Prancūzija, D.Britanija, 2006 m.).

6.55 Veiksmo drama „Kovotojai“. 9.25 Kriminalinė drama „Įsibrovimas“.

11.10 Biografinė drama „Nuostabi malonė“. 13.20 Drama „Viktorija. Jaunoji karalienė“. 15.15 Trileris „Šalutinis efektas“. 17.20 Komiška drama „Tuštybių mugė“. 19.50 Drama „Babelis“. 22.30 Drama „Kovotojas“. 1.00 Romantinė komedija „Vidurnaktis Paryžiuje“.

7.00 Naujienos. 7.30 Grok, mano mylimas akordeone! 8.05 Animacija. Vaikų klubas. „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 8.10 Gudrutės ir gudručiai. 9.00, 11.00, 17.00 Naujienos. 9.15 Ganytojo žodis. 9.35 Skanėstas. 10.10 „Mėlynosios naktys“. 11.20 „Mėlynosios naktys“. 12.45 Detektyvas „Šerlokas Holmsas ir Daktaras Vatsonas“. 15.55 „Vanga“. 17.40 Kubas. 18.50 Šlovės minutė. Kelias į olimpą. 20.00 Laikas. 20.30 Ekstrasensų mūšis. Apokalipsė (subtitrai lietuvių k.). 23.10 Šiandien vakare. 0.50 Suspėti iki vidurnakčio. 1.20 F. „Nagi, mergaitės“. 2.45 F. „Šarka vagilė“. 4.00 F. „Patikėti generolui Nesterovui“. 5.20 Muzika.

7.00 „Vovačka“. 7.55 Kviestinė vakarienė. 8.45 Kviestinė vakarienė. 12.15 Mes ir nesapnavome. 14.50 Aktuali tema. 15.45 Keistenybės. 16.40 Slaptos teritorijos. 17.35 Paklydimų teritorija. 19.10 Žiūrėkite visi. 22.10 Komedija „Olimpinis kaimelis“. 23.35 Vakarinis Kijevas. 0.35 „Kareiviai“.

6.15 Moteriškas žvilgsnis. 7.20 Apžiūra. 7.55 Pagrindinis kelias. 8.25 Gaminame maistą. 9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 9.25 Rusiškas įdaras. 9.55 Kulinarų dvikova. 10.55 Būsto klausimas. 12.30 Aš lieknėju. 13.35 A.Žurbinas. Atmintinos melodijos. 14.15 „Muchtaro sugrįžimas“. 15.15 Pabaisų tėvai. 16.10 Mūsiškiai. 17.05 Tyrimą atliko... 18.00 Centrinė televizija. 18.50 „Karpovas“. 20.45 Sala. 22.15 Pokalbių šou. 23.10 Tu nepatikėsi. 0.05 S. „Dar ne vakaras“ (1, 2).

5.00 F. „Brangenybės“. 6.25, 7.15 F. „Gegužės lietus“. 7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 8.25 Anim. f. 8.45 Šunų planeta. 9.15 Šeštadienio talka. 10.25 Miestelis. 11.05 F. „Karininkai“. 13.30 Visa Rusija. 13.45 Sąžiningas detektyvas. 14.15 Tankų biatlonas. 15.20 F. „Namo valdytojas“.

Šeštadienis 18.50 NTV mir

7 

„Karpovas“ („Карпов“)

Detektyvinis serialas. Rusija, 1912 m. Rež. Igoris Romaščenka. Vaidina Vladislavas Kotliarskis, Nikolajus Kozakas.

Buvęs milicijos papulkininkis Stasas Karpovas dėl savo ūmaus būdo ir nekontroliuojamų pykčio protrūkių buvo pakliuvęs į psichiatrijos ligoninę. Iš jos išėjęs vyras įsidarbina apsauginiu sandėlyje. Tačiau kriminalinė praeitis jo ir čia niekaip nenori paleisti. 17.05 Šeštadienio vakaras. 19.45 Šokiai su žvaigždėmis. 23.20 F. „Gydomoji meilės galia“.

5.55 Džiazas. 10.30 Ch.Judeso baletas „Žizel“. Šoka Bordo nacionalinio operos teatro artistai. 12.20 M.Wainroto baletas „Chopin Numero uno“. 13.00, 21.00 Divertismentas. 13.05 Violončelininkų ansamblio koncertas. 14.30 Dok. f. „Kompozitoriaus H.Dutilleux portretas“. 15.05 H.Dutilleux ir P.Čaikovskio kūrinių koncertas. 16.30 H.Demarguette groja H.Dutilleux kūrinius. 17.30 Džiazas. N.Drake’o portretas. 18.15 Džiazas. Lotynų Amerikos džiazo žvaigždės koncertuoja Havanoje. 19.15 Friburgo baroko muzikos orkestro 25-erių metų jubiliejus. 20.30 M.Ravelio, R.Schumanno, B.Bartoko kūrinių koncertas Ciuriche. 22.00 G.Mahlerio IX simfonija. Diriguoja C.Abbado. 0.30 Pasaulio muzika. A.Sahmaoui.

9.00 Ryto programa. 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 Įdomiausios kelionės motociklu.

9.00 Ryto programa. 10.00 Kortų iliuzionistas. 11.00 Proto žaidimai. 11.30 Proto žaidimai. Tikėk tuo, ką matai. 12.00 Žmogaus proto galimybės. 12.30, 19.00 Žmogaus smegenų veikla. Melagiai. 13.00 Žmogbeždžionės. Poravimosi žaidimai. 14.00 Pavojingiausi Kosta Rikos gyvūnai. 15.00 J.M.Cocteau. Nuotykiai vandenyne. 16.00 Septintojo dešimtmečio automobilis. 17.00 Žmonių giminės raida. 18.00 Laukinė Amerikos gamta. 19.30 Proto žaidimai. Tikėk tuo, ką matai. 20.00, 21.00 Žmogaus proto galimybės. 20.30 Proto žaidimai. Melagiai. 22.00 „Illy“ kavos gamyba Italijoje. 23.00 NSO paieškos. 0.00 Skaičių žaidimas.

7.00 „Romą pastatė ne per dieną“. 8.00 „Time Team Y XIV“. 9.00 „Rusijos istorija“. 11.00 „Medicinos pionieriai“. 12.00 „Plaukas, pakeitęs istoriją“. 13.00 „Tuberkuliozė – baltoji mirtis“. 14.00 „Šventyklos kalnas“. 15.00 „Karolio Didžiojo mitas“. 16.00 „Paryžius. Sostinės istorija“. 17.00 „Gyvenimas Jėzaus laikais“. 18.00 „Aleksandrija – didingiausias miestas“. 19.00 „Oras, pakeitęs pasaulį“.

20.00 „Nindzės – nematomi kariai“. 21.00 „Mongolija. Čingischano šešėlyje“. 22.00 „Kapijongas“. 23.00 „Ginklai, pakeitę pasaulį“.

7.00 Surikatų namai. 7.25 Felinologija. 8.15, 11.00 Ekstremalai. 9.10 A.Stevensas. Pavojingiausi. 10.05 Susigiminiavę su beždžionėmis. Draugas arba priešas. 10.30 Beverli Hilso šunų mada. 11.55 Rūsčioji Arktika. Islandija: ledo ir ugnies žemė. 12.50 Indija. Taro dykuma. 13.45 Indija. Gangas – gyvybės upė. 14.40 Indija. Himalajai. 15.35 Nepaprasti Apalačai. Havajai. 17.25 Šiaurės Amerika. Nėra kur pasislėpti. 18.20 D.Monaganas ir laukiniai gyvūnai. 19.15 Ruudas ir jo vabalai. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 21.05 Rykliai nakties priedangoje. 22.00 Blogas šuo. 22.55 Mieliausi Amerikos augintiniai. 23.50 Laukiniai ir pavojingi. 0.45 Aligatorių tramdytojai.

9.30 „Paplūdimio tinklinio pasaulio taurės“ rungtynės. 11.45 Sporto kuriozai. 12.30 Europos spidvėjaus čempionato etapas Rusijoje. 14.15 „Renault“ automobilių lenktynės Prancūzijoje. 15.30 Šuolių nuo tramplino su slidėmis vasaros turnyras Alma-Atoje. 16.45 Dailiojo čiuožimo turnyras Vokietijoje. 20.00, 1.30 Europos spidvėjaus čempionato etapas Kroatijoje. 22.00 Dvikovos. „Superkombat“ turnyras. 1.00 Kroatijos ralis.

8.05 Krepšinis. Europos čempionatas. Rungtynės dėl trečios vietos. 10.00 Krepšinis. Europos čempionato finalas. 12.10 Ledo ritulys. KHL. „Amur“–Rygos „Dinamo“. 14.10 Futbolas. „Premier“ lygos apžvalga. 14.40 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Tottenham“–„Chelsea“. Tiesioginė transliacija. 16.55 Krepšinis. BBL. „Nevėžis“–„Prienai“. Tiesioginė transliacija. 18.55 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 19.25 Krepšinis. BBL. „Ventspils“–„Rock“. Tiesioginė transliacija. 21.25 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Swansea“–„Arsenal“. 23.15 Dviračių sportas. Pasaulio čempionatas. Moterų lenktynės. 3.00 Boksas. F.Mayweatheris ir C.Alvarezas. 4.00 Boksas. J.Cesaras Chavezas jaunesnysis ir B.Vera. Tiesioginė transliacija.


8

SEKMADIENIS 21.10 TV3

6.30 6.55 7.20 7.45 8.10 8.35 9.00 9.30 10.00 11.45 14.05 15.00 17.00 17.45 18.45 18.55 18.58 19.00 19.30

22.10 0.05 2.35

6.30 6.55 7.20 7.45 8.10 8.35 9.00 9.30 10.00 11.45 14.05 15.00 17.00 17.45 18.45 19.00 19.30

22.10 0.05 2.35

2013 09 29 

22.10 LNK



„Maksimali bausmė“ („Maximum Conviction“)

„Bjauri tiesa“ („The Ugly Truth“)

Veiksmo filmas. JAV, 2012 m. Rež. Keoni Waxmanas. Vaidina Stevenas Seagalas, Steve’as Austinas.

Romantinė komedija. JAV, 2009 m. Rež. Robertas Luketicius. Vaidina Katherine Heigl, Gerardas Butleris.

Buvę slapto operatyvinio kovinio padalinio smogikai Tomas Krosas ir jo porininkas Maningas gauna naują užduotį – dalyvauti seno kalėjimo uždarymo procedūroje ir užtikrinti dviejų pavojingų nusikaltėlių apsaugą. Netrukus kalėjimas tampa tikro karo zona.

TV laidą prodiusuojanti Ebė Richter stengiasi viską gyvenime daryti tobulai. Ne mažiau reikli ji yra ir būsimajam gyvenimo draugui. Pagrindiniai konfliktai užsimezga tada, kai TV vadovybės valia Ebės komandą papildo nepraustaburnis ir stačiokas Maikas Čedvėjus.

„Pirmykštė žemė“ (8). „Garfildas“. „Policijos akademija“. „Keista šeimynėlė“ (8). „Ogis ir tarakonai“. „Benas Tenas prieš ateivius. Lemiama kova“. Sveikatos ABC. Apie ūkį ir bites. F. „Kitokia Pelenės istorija“ (JAV, Kanada, 2008 m.). F. „Julie ir Julia“ (JAV, 2009 m.). „Komisaras Aleksas“ (3). „Didingasis amžius“ (8). Ne vienas kelyje. Teleloto. Žinios. Sportas. Orai. „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. Lietuvos komiko vakaras (2013 m.). Dalyvauja Raimondas Bingelis, Raimondas Šilanskas, Gintautas Kirkilas-Klarkas, Ambrozija, „Čilinam“, „Vairas“, „Išjunk šviesą“ ir kt. F. „Bjauri tiesa“ (JAV, 2009 m.). F. „Maverikas“ (JAV, 1994 m.). F. „Ponas ir ponia gangsteriai“ (JAV, 2010 m.) (k).

„Pirmykštė žemė“ (8). „Garfildas“. „Policijos akademija“. „Keista šeimynėlė“ (8). „Ogis ir tarakonai“. „Benas Tenas prieš ateivius. Lemiama kova“. Sveikatos ABC. Apie ūkį ir bites. F. „Kitokia Pelenės istorija“ (JAV, Kanada, 2008 m.). F. „Julie ir Julia“ (JAV, 2009 m.). „Komisaras Aleksas“ (3). „Didingasis amžius“ (8). Ne vienas kelyje. Teleloto. Žinios. Sportas. Orai. „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. Lietuvos komiko vakaras (2013 m.). Dalyvauja Raimondas Bingelis, Raimondas Šilanskas ir kt. F. „Bjauri tiesa“ (JAV, 2009 m.). F. „Maverikas“ (JAV, 1994 m.). F. „Ponas ir ponia gangsteriai“ (JAV, 2010 m.) (k).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Beibleidai. Metalinė kova“. 7.30 „Bailus voveriukas“. 8.00 „Simpsonai“. 8.30 Sportuok su mumis (2). 9.00 Mūsų gyvūnai. 9.30 Laikas keistis. 10.00 Beatos virtuvė. 11.00 F. „Ramona ir Bizė“ (JAV, 2010 m.). 13.05 F. „Armijoje“ (JAV, 1994 m.). 15.00 F. „Viliojimo menas“ (Airija, Vokietija, 2004 m.). 16.50 „Moderni šeima“. 17.20 „Kastlas“. 18.30 TV3 žinios. 18.50 TV3 sportas. 18.55 TV3 orai. 19.00 Savaitės komentarai. 19.30 „X faktorius“.

21.10 F. „Maksimali bausmė“ (JAV, 2012 m.). 23.20 F. „Pažintis su šmėklomis“ (JAV, 2012 m.). 1.05 F. „Pasivaikščiojimas debesyse“ (JAV, Meksika, 1995 m.).

6.00 „Joyce Mayer. Gyvenimas kupinas džiaugsmo“. 6.30 Televitrina. 7.00 Yra kaip yra (k). 8.00 Galileo. 8.30 Tauro ragas. 9.00 Autopilotas. 9.30 Krepšinio pasaulyje. 10.00 Sekmadienio rytas. 11.00 Sveikatos kodas. 12.00 „Plėšrūnai. Pavojingi susitikimai. Laukiniai Vakarai“ (5). 13.00 Nacionalinė loterija. 13.30 Dviračio šou (k). 14.00 Sveikinimai. 16.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 17.00 „Daktaras Tyrsa“. 18.00 Mistinės istorijos. 19.00 Rosamunde Pilcher. F. „Baltosios balandės paslaptis“ (Vokietija, 2012 m.). 21.00 F. „Miražas“ (Rusija, 2008 m.). 22.45 Biografinis f. „Popiežius Bordžija“ (Ispanija, 2006 m.). 1.40 Bamba TV.

7.29 TV parduotuvė. 7.45 „Oskaro oazė“. 7.55 „Mokausi gaminti“. Kulinarinė laidelė vaikams. 8.15 Skonio reikalas (k). 9.15 TV pokštai. 9.50 Namų daktaras. 10.25 Supernamai (k). 11.00 Šiandien kimba. 11.30 Girių takais. 12.05 „Ilgai ir laimingai“. 13.00 „Delikati byla. Išsiskyrimas“ (2). 15.00 „Pasaulio istorija“ (5). 16.15 TV pokštai. 17.00 Žinios. 17.08 Orai. 17.10 „Ilgai ir laimingai“. 18.00 Žinios. 18.18 Orai. 18.20 „Komisaras Megrė“. 20.25 „Pora kaip tvora“. 21.00 Žinios. 21.18 Orai. 21.20 „Kremlius 9. Mano draugas Leonidas Iljičius“. 22.30 Nuoga tiesa. 0.05 Šiandien kimba. 0.35 Girių takais.

8.05 „Aivenhas“. 8.30 „Keliautojai – laiko valdovai“. 8.55 „Aviukas Šonas“. 9.00 Vilniaus teatro „Lėlė“ 55-mečiui. J.Mačiukevičiaus „Bitė Maja“ (1990 m.). 9.40 Kultūra. Televizijos režisierė Galina Dauguvietytė. 10.05 Mūsų dienos – kaip šventė. 11.20 Mūsų miesteliai. Deltuva (2). 12.05 Režisieriaus Algimanto Galinio 80-osioms gimimo metinėms. TV spektaklis. A.Kolomijeco „Tėvas“. 14.45 Būtovės slėpiniai. Kėdainiai (k). 15.30 Šventadienio mintys. 16.00 „Inspektorius Luisas“ (N-7).

17.35 Režisieriaus Algimanto Galinio 80-osioms gimimo metinėms. Nebaigtas stebuklas (3). „Saulės užtemimas“ (2001 m.). 18.15 „Tėvas Stanislovas. Stotis tyloje“ (1998 m.) (k). 19.00 Beatričės 100-asis jubiliejus (2011 m.). 20.30 Posūkiai su Viktoru Gerulaičiu. 21.00 Durys atsidaro. 21.30 Pasaulio panorama (k). 22.00 Renkasi geriausieji. „Žagarės vyšnių festivalis 2013“. Koncertuoja Klaipėdos kamerinis orkestras, solistai Ieva Prudnikovaitė, Asta Krikščiūnaitė, Dainius Puišys, kamerinis choras „Brevis“. 23.00 Panorama (k). 23.10 Sportas (k). 23.13 Orai (k). 23.15 Pasaulio dokumentika. Afrika (3). „Kongas“ (D.Britanija, 2013 m.) (subtitrai). 0.05 F. „Tamsioji pusė“ (JAV, 1993 m.).

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Nepaprastoji istorija“. 8.40 „Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai“. 10.30 „Atgal į gamtą“. 11.00 „Didžioji gamtos knyga“. 11.30 „Dirbantys gyvūnai“. 12.00 „Penki ingredientai“. 12.30 „Pasaulio virtuvė“. 13.00 F. „Madėjos šeimos susitikimas“ (JAV, 2006 m.). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 Pasivaikščiojimai su Reinu Raudu. VDU karta (k). 16.00 „Nuotakos siaubūnės“. 17.00 Iš Katie Fforde kolekcijos. „Velniop Davidą“ (Vokietija, 2011 m.). 18.57 Žodis – ne žvirblis (k). 19.00 Paslaptingos istorijos. „Nemirtingumo kaina“ (Rusija, 2008 m.). 20.00 „Magijos paslaptys“. 21.00 F. „Tagartas XXII. Įstatymas“ (D.Britanija, 2006 m.). 22.35 Donnos Leon detektyvai. „Apgaulingas žavesys“ (Vokietija, 2012 m.) (k). 0.25 „Nuotakos siaubūnės“.

8.45 9.00 9.30 10.00 11.00 12.00 12.30 13.30 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 21.30 22.00 23.00 0.00 1.00

Teleparduotuvė. Tavo augintinis. Vienam gale kablys. J.Oliverio patiekalai per pusvalandį. „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“ (4). Adrenalinas. „Kovotojas nindzė“. Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. Jokių kliūčių! „Ledo kelias“. Šuoliai į vandenį. Jokių kliūčių! „Naša Raša“. F. „Sachara“ (JAV, Ispanija, Vokietija, 2005 m.). „Klivlando šou“. „Pabudimas“. „Paskutinis iš vyrų“. „Konano nuotykiai“. „Krokodilų gaudytojo dienoraštis“ (3).

10.05 Svajonių sodai. 11.00 Mamyčių klubas.

11.30 12.00 13.00 15.00 19.05 20.00

Mūsų gyvūnai. „Linksmieji draugai“. „Meilės sūkuryje“. „Frosto prisilietimas“. Labanakt, vaikučiai. F. „Svajonių viešbutis. Pietų Afrika“ (Vokietija, 2007 m.). 21.40 F. „Lengva kaip pūkas meilė“ (Vokietija, 2008 m.).

7.15 F. „Neadekvatūs žmonės“. 9.00 Gyvoji kalba. 9.30 Anim. f. „Elijas ir Karališka Jachta“. 10.50 Radvilų Biržai (k). 11.30 F. „Šokis hiphopo ritmu 3“. 13.20 Vasaros tvarkaraštis Druskininkuose (k). 13.50 F. „Suvokimas“. 15.50 Telelaikraštis. 16.00 Kertinis akmuo. 16.30 F. „Prisimink mane“. 18.20 Kauno istorijos (k). 18.50 F. „Laris Kraunas“. 20.30 Melomano pusvalandis. 21.00 F. „Džeinė Eir“. 23.00 F. „Barbarosa“. 1.05 F. „Įkalinta pragare“.

9.00 Klaipėdos savaitė. Savaitės įvykių apžvalga (k). 9.30 TV šou „Maisto detektyvai“. 10.00 Mūsų augintiniai. 10.30 Kelionių žurnalas „Svajonių kruizai“ (6). 11.30 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 12.00 „Advokatė Lovinski“. 14.00 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 14.30 Romantinė komedija „Ko nori gyvūnai“ (Vokietija, 2012 m.). 16.15 Kriminalinė veiksmo komedija „Kurjeris“ (Prancūzija, 2010 m.) (N-7). 18.00 „GSG 9. Elitinis būrys“ (N-7). 19.00 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“. 20.00 Pramoginė laida „Joe Zee mados pamokos“ (8). 21.00 VIP seansas. „Išpirka“ (D.Britanija, Kanada, JAV, 2007 m.) (N-14). 22.40 Klaipėdos savaitė. Savaitės įvykių apžvalga (k). 23.10 „Vienišų seselių klubas“ (N-7). 0.10 „Misija: išteisinti!“ (N-7).

7.00 Psichologinis trileris „Pikokas“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 9.00 Romantinė komedija „Kažkas skolinto“ (JAV, 2011 m.). 11.00 Trileris „Sandėris“ (Kanada, JAV, 2005 m.) (N-7). 13.00 Romantinė drama „Saugus prieglobstis“ (JAV, 2013 m.) (N-7). 15.00 Drama „Riedėk!“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 17.00 Fantastinė romantinė drama „Užtemimas“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 19.00 Kriminalinė romantinė veiksmo komedija „Daug vargo dėl pinigų“ (JAV, 2012 m.) (N-7). 21.00 Fantastinė drama „Melancholija“ (Danija, Švedija, Prancūzija, 2011 m.) (N-7).

23.10 Fantastinis siaubo trileris „Bepročiai“ (JAV, Jungtiniai Arabų Emyratai, 2010 m.) (N-7). 1.00 Fantastinis siaubo trileris „Pandorum“ (Vokietija, D.Britanija, 2009 m.) (N-14).

7.00 Romantinė komedija „Vidurnaktis Paryžiuje“. 9.00 Drama „Babelis“. 11.30 Trileris „Šalutinis efektas“. 13.55 Komiška drama „Tuštybių mugė“. 16.30 Romantinė drama „Meilės riba“. 19.00 Anim. komedija „Namas monstras“. 21.00 Dramatinis trileris „Skiriamoji juosta“. 23.00 Trileris „Laiškas“. 1.00 Komedija „Protingi žmonės“.

6.05 Naujienos. 6.20 Genijai ir vagys. 7.00 „Visas pasaulis“. Pagalba nukentėjusiems nuo potvynio. 17.00 „Ledynmetis“. 20.00 Laikas. 21.10 Linksmųjų ir išradingųjų klubas. 23.40 F. „Jėgeris“. 1.25 F. „Vieni niekai“. 3.10 F. „Geri laikai praeityje“. 4.45 F. „Nebuvo liūdesio“.

7.00 8.00 8.55 11.15 12.05 13.00 13.50

14.40 18.05 23.15 0.55

„Vovačka“. Jaunystės eliksyras. „Tyrėjai“. Švarus darbas. Įsivaizduokite. Rusų raganos. Ir sukūrė Dievas moterį... Moteris – aštuntasis pasaulio stebuklas. S. „Širdies plakimas“ (1–4). S. „Mes iš ateities“ (1–4). Karinė paslaptis. „Kareiviai“.

7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Vaikų rytas. 7.50 Jų papročiai. 8.25 Pirmoji pavara. 9.20 Valgome namie! 9.55 Technikos stebuklas. 10.25 Vasarnamiai. 11.25 Aukso dulkės. 12.25 „Gluchariovas“. 17.00 Akistata. 18.50 „Karpovas“. 22.25 Liaudies priešai. 23.15 Vaid. f. „Rusų tigras“. 0.10 „Dar ne vakaras“.

4.50 7.55 8.40 9.20, 10.20 10.50 11.25 13.20 15.10 17.05 20.30 22.15 0.00

F. „Likimo bučinys“. Pats sau režisierius. Ryto paštas. 13.00, 19.00 Žinios. Juoko panorama. Gyvūnų pasaulyje. Linksmasis A.Inino jubiliejus. F. „Tai mano šuo“. Šventinis koncertas. Juoktis leidžiama. Mūsų pasirodymas. Sekmadienio vakaras. F. „Šeimos reikalai“.

5.15 Džiazas.



23.40 1 BALTIJOS

„Jėgeris“ („Егерь“)

Veiksmo filmas. Rusija, 2004 m. Rež. Aleksandras Cacujevas. Vaidina Igoris Lifanovas, Andrejus Fedorcevas.

Namelyje miško pakrašty gyvena jėgeriu tapęs karo dalyvis kapitonas Vasilijus Klincovas. Kartą gretimo miestelio vadovai nusprendžia suorganizuoti šerno medžioklę įtakingam Vokietijos verslininkui. O tuo metu iš kalėjimo pabėga pavojingas nusikaltėlis. 10.30 G.F.Hendelio oratorija „Saliamonas“. Diriguoja P.McCreeshas. 13.15 Prancūzijos nacionalinės šventės koncertas. 14.00 Divertismentas. 15.00 Ambronės muzikos festivalyje. M.A.Falvetti kūrinių koncertas. 16.30 Džiazas. R.Bonos koncertas Rumunijoje. 17.00 Divertismentas. 18.00 H.Berliozo opera „Fausto pasmerkimas“. Dainuoja Niujorko „Metropoliten“ operos artistai. 21.00 Divertismentas. 21.30 Ph.Jaroussky koncertas Versalyje. 22.45 A.Caldaros „Užmirštos arijos“. Dainuoja Ph.Jaroussky. 0.35 Džiazas. Koncertuoja R.Galliano, B.Lagrène’as, D.Lockwoodas. 1.30 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 22.00 Ant bangų. 23.00 Prabangūs traukiniai. 0.00 Kryptis. Indonezija. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Žmogaus smegenų veikla. 11.00 Skaičių žaidimas. Lemtis. 12.00 Žmogbeždžionės. Vyraujantis patinas. 13.00 Proto žaidimai. Melagis. 14.00 Pavojingiausi jūros gelmių gyvūnai. 15.00 J.M.Cocteau. Nuotykiai vandenyne. 16.00 Proto žaidimai. 17.00 Žmogaus proto galimybės. 18.00 Žmogbeždžionės. Vyraujantis patinas. 19.00 Skaičių žaidimas. Lemtis. 20.00 Automobilių atsarginės dalys. 21.00 Džipų atsarginės detalės. 22.00 „Lamborghini“ automobilių gamykla. 23.00 NSO paieškos. Svetimi džiunglėse. 0.00 Automobilių atsarginės dalys. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Gyvenimas Jėzaus laikais“. 8.00 „Time Team Y XIV“. 9.00 „Azijos monarchijos“. 10.00 „Paryžius. Sostinės istorija“. 11.00 „Karolio Didžiojo mitas“. 12.00 „Nepalankiausios profesijos D.Britanijoje“. 13.00 „Praeities atspindžiai. Šeimos“. 14.00 „Didžiosios kelionės kontinentiniu geležinkeliu“. 15.00 „Mongolija. Čingischano šešėlyje“. 16.00 „Oras, pakeitęs pasaulį“. 17.00 „Seniai pamirštos dietos“. 18.00 „Time Team Y XIV“. 19.00 „Didžiosios kelionės kontinentiniu geležinkeliu“. 20.00 „Seniai pamirštos dietos“. 21.00 „Amerikos indėnai. Geronimo“.

22.30 „Oras, pakeitęs pasaulį“. 23.00 „Ginklai, pakeitę pasaulį“. 0.00 Nakties programa.

7.00 7.25 8.15, 9.10 10.05 10.30 11.55 12.50 17.25 18.20 19.15 20.10 21.05 22.00 22.55 23.50 0.45

Surikatų namai. Felinologija. 11.00 Ekstremalai. A.Stevensas. Pavojingiausi. Pamirškime, kas buvo. Dikas ir Domas skuba į pagalbą. Žemės tyrinėjimas su J.Corwinu. Pragariška katė. Mieliausi Amerikos augintiniai. Tramdytojas pagal iškvietimą. Siaubingas pitonas. Vertėjas iš šunų kalbos. Ryklių užpuolimo bylos. Šiaurės Amerika. 60 pavojingiausių būtybių. Filipinai. Rumunija. Laukiniai ir pavojingi. Netikėta grėsmė. Aligatorių tramdytojai.

9.30 Sporto kuriozai. 9.45 Berlyno maratonas. 12.30 Europos spidvėjaus čempionato etapas Kroatijoje. 14.30 Šuolių nuo tramplino su slidėmis vasaros turnyras Alma-Atoje. 16.45 Berlyno maratonas. 18.00 Paplūdimio futbolo pasaulio čempionato finalas. 19.00, 1.45 Šuolių nuo tramplino su slidėmis vasaros turnyras. 20.00 Europos spidvėjaus čempionato etapas. 23.00 Motociklų žiedinės lenktynės JAV. 1.00 „Renault“ automobilių lenktynės Prancūzijoje. 1.30 Automobilių sporto žurnalas.

7.05 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Tottenham“–„Chelsea“. 8.55 Ledo ritulys. KHL. „Admiral“–Rygos „Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 11.30 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos žurnalas. 11.55 Motosportas. „Aragono didžiojo prizo“ Moto3 lenktynės. Tiesioginė transliacija. 13.10 Krepšinis. „BBL taurė“. Rungtynės dėl trečios vietos. Tiesioginė transliacija. 15.10 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 15.40 Krepšinis. „BBL taurės“ finalas. Tiesioginė transliacija. 17.55 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Sunderland“– „Liverpool“. Tiesioginė transliacija. 20.00 Ledo ritulys. KHL. „Admiral“–Rygos „Dinamo“. 22.00 Ledo ritulys. KHL. „Ak Bars“–„Lokomotiv“. 0.00 Motosportas. „Aragono didžiojo prizo“ Moto2 lenktynės. Tiesioginė transliacija. 1.10 Motosportas. „Aragono didžiojo prizo“ lenktynės.


2013 09 30 16.40 NTV mir



22.00 LNK



pirmadienis 23.30 TV6

9 

„Gydytojų sprendimas“ („Дело врачей“)

„Džona Heksas“ („Jonah Hex“)

„Akis“ („The Eye“)

Medicininis serialas. Rusija, 2013 m. Rež. Kazbekas Meretukovas. Vaidina Jana Aršavskaja, Viačeslavas Ščeninas.

Vesternas. JAV, 2010 m. Rež. Jimmy Haywardas. Vaidina Joshas Brolinas, Johnas Malkovichius.

Siaubo trileris. JAV, 2008 m. Rež. Davidas Moreau, Xavier Paludas. Vaidina Jessica Alba, Alessandro Nivola.

Jie neturi policijos įgaliojimų ir valdžios, tačiau sugeba puikiai išnarplioti sudėtingas bylas, išsiaiškina pacientus kankinančias paslaptis ir dar jie gelbėja gyvybes. Nors visas ligoninės personalas turi savo gyvenimus, darbas jiems yra pats svarbiausias.

Kaubojus Džona Heksas į kiną atėjo iš amerikietiško komikso. Atrodo, kad šiam randų išvagotam galvų medžiotojui pavyko apgauti pačią mirtį. Kartą kariškiai patiki jam ypatingą misiją – pagauti gyvą ar mirusį Kventiną Ternbalą, kurį saugo negyvėlių kariauna.

Akla smuikininkė Sidnė vaikystėje prarado regėjimą. Kai pasitaiko proga, mergina be jokios baimės ryžtasi dvigubai akių transplantacijai. Tačiau vos atgavusi regėjimą ji vis dažniau pastebi nepažįstamus veidus veidrodyje. Siaubai neapleidžia jos nė minutės.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Visi namie. Sveiko humoro laida (k). 10.30 Lyderių turnyras „Žinių riteriai ir damos“ (k). 12.00 „Namelis prerijose“. 13.00 Stilius (k). 13.55, 14.10 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 Žinios. Orai. 15.30 Žinios. Sportas. Orai. 15.50 „Viena byla dviem“ (N-7). 17.00 „Kobra 11“ (N-7). 18.00 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.05 Verslas. Kultūra. 18.15 Sportas. Orai. 18.25 Krepšinis. Draugiškos rungtynės. Kauno „Žalgiris“–Kazanės „Unics“. Tiesioginė transliacija iš Kauno. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Sportas. Orai. 21.00 Dėmesio centre. 21.30, 22.05 Teisė žinoti. Tiesioginė politinių debatų laida. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.30 Vakaro žinios. 22.45 Užsienio naujienos. 22.50 Sportas. Orai. 23.00 Dokumentinio kino vakaras. Premjera. „Tylos skraistė“ (Pakistanas, 2011 m.) (N-7). 0.00 „Viena byla dviem“ (N-7) (k). 1.15 Dėmesio centre (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“ (k). 7.20 „Na, palauk!“ 7.35 Anim. f. „Beždžionėlės ir plėšikai“ (Rusija). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 8.45 F. „Julie ir Julia“ (JAV, 2009 m.) (N-7) (k). 11.10 F. „Kitokia Pelenės istorija“ (JAV, Kanada, 2008 m.) (N-7) (k). 12.55 „Tomas ir Džeris“. 13.25 „Nickelodeon“ valanda. „Nugalėtoja“ (2). 13.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (6). 14.25 „Na, palauk!“ 14.50 Anim. f. „Beždžionėlės operoje“ (Rusija). 15.00 „Uždrausta meilė“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 18.00 „Namai, kur širdis“. 18.45, 21.21 Žinios. Kriminalai. Sportas. Orai. 19.30 KK2. 20.20 Nuo... Iki.... 21.00 Kriminalinė Lietuva. 22.00 F. „Džona Heksas“ (JAV, 2010 m.) (N-14). 23.35 „Havajai 5.0“ (N-7). 0.30 „Taikinys“ (5) (N-7). 1.25 „Išrinktieji“ (3) (N-14).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Slibinų dresuotojai“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Meilės triumfas“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 F. „Armijoje“ (JAV, 1994 m.). 12.55 „Maksas Stilas“. 13.30 „Ragai ir kanopos sugrįžta“ (7). 14.00 „Slibinų dresuotojai“ (12). 14.30 „Simpsonai“ (11). 15.00 „Natalija“. 16.00 „Nepaklusni širdis“. 17.00 TV pagalba.

17.55 Kvieskite daktarą! 18.30 TV3 žinios. 19.20 TV3 sportas. 19.25 TV3 orai. 19.30 „Moterų laimė“ (15). 20.00 Gyvenimas yra gražus. 20.30 Farai. 21.00 „Pasmerkti 2“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.55 TV3 sportas. 21.58 TV3 orai. 22.00 „Kerštas“. 23.00 Specialioji jūrų policijos tarnyba. 0.00 „Las Vegasas“ (9). 1.00 „Daktaras Hausas“ (10). 1.55 „Kaltės kaina“ (4). 2.50 „Lujis“ (4).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.03 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Ekstrasensų mūšis (k). 9.00 Rosamunde Pilcher. F. „Baltosios balandės paslaptis“ (Vokietija, 2012 m.) (N-7) (k). 11.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 12.00 Kalbame ir rodome. 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 15.00 „Narutas. Viesulo kronikos“. 15.30 „Tikri pabaisos“. 16.00 „Pragaro virtuvė“. 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.30 Žinios. 20.00 Dviračio šou. 20.30 Prajuokink mane. 21.30 F. „Kai sutiksi aukštą tamsiaplaukį“ (Ispanija, JAV, 2010 m.) (N-14). 23.35 „Sostų karai“ (3) (N-14). 0.35 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 1.35 Kalbame ir rodome. 2.30 Bamba TV.

6.44 TV parduotuvė. 7.00 Žinios. 7.20 „Kremlius 9. Asmens sargybinio užrašai“ (N-7). 8.30 Supernamai (k). 9.00 Girių takais. 9.30 Šiandien kimba. 10.05 „Klounas“ (N-7). 11.10 Skonio reikalas (k). 12.05 Viskas bus gerai! (k). 13.45 TV parduotuvė. 14.15 „Pora kaip tvora“. 15.00 „Klounas“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 16.20 Supernamai (k). 17.20 TV pokštai. 18.25 Lietuva tiesiogiai. 18.55 Premjera. Dok. f. „Magdaos Goebbels auka“ (N-7). 20.05 „Ilgai ir laimingai“. 21.00, 1.15 Reporteris. Orai. 21.30 „Žinių naujienos“. 21.40 „Kartą Odesoje...“ (9) (N-7). 23.00 „Mirtis rojuje“ (2/8) (N-7). 0.10 „Klounas“ (N-7). 1.45 „Žinių naujienos“.

8.05 „Nuotykiai elfų šalyje“. 8.30 „Keliautojai – laiko valdovai“. 8.55 „Aviukas Šonas“. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Septynios Kauno dienos. 12.00 Muzika gyvai. 13.50 Brolių Grimmų pasakos. „Batuotas katinas“ (Vokietija, 2009 m.). 14.50 Europos vidury (k). 15.25 Savaitė (k).

15.50 Posūkiai su Viktoru Gerulaičiu. 16.20 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 18.15 Mūsų miesteliai. Deltuva (2) (k). 19.00 LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2013“. Gedimino Kulikausko knygos „Tarpukario Lietuva“ pristatymas. 19.50 OKT spektaklis „Įstabioji ir graudžioji Romeo ir Džuljetos istorija“. 22.55 Kultūros metraščiai. Tragiškoji Vytauto Mačernio karta (1988 m.). 0.00 Panorama. Sportas. Orai (k). 0.30 Renkasi geriausieji. „Žagarės vyšnių festivalis 2013“. Koncertuoja Klaipėdos kamerinis orkestras, solistai Ieva Prudnikovaitė, Asta Krikščiūnaitė, Dainius Puišys, kamerinis choras „Brevis“ (k).

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Laukinis gyvenimas“ (N-7). 8.45 „Mentalistas“ (N-7). 9.40 „Mano tėtis kalba „š...“ 10.10 Juokas juokais (k). 10.35 „Juokingiausi netyčiukai“. 11.05 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“ (N-7). 11.30 „Betmeno nuotykiai“. 11.55 „Drakonų kova Z“ (N-7). 12.20 „Čakas“ (N-7). 13.10 „Karališkos kančios“ (N-7). 14.00 „Marijos širdis“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 16.00 „Laukinis gyvenimas“ (N-7). 17.00 „Mano tėtis kalba „š...“ 17.30 Juokas juokais. 18.00 „Mentalistas“ (N-7). 18.55 Žodis – ne žvirblis (2013 m.). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). 21.00 NemaRUS kinas. Drama „Kokoko“ (Rusija, 2012 m.). 22.45 „Nuotakos siaubūnės“ (N-7). 23.45 „Sėsk ir tylėk“ (N-14). 0.15 Sveikatos ABC. 0.45 „Čakas“ (N-7).

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Universitetai.lt. 10.00 „Beverli Hilsas 90210“. 11.00 „Kobra 11“. 12.00 „Trečias luitas už Saulės“. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Paskutinis iš vyrų“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 Topmodeliai. 16.00 „Beverli Hilsas 90210“. 17.00 „Kobra 11“. 18.00 „Kastlas“. 19.00 „CSI Niujorkas“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.00 „Rezidentai“. 21.30 „Naša Raša“. 23.30 F. „Akis“ (JAV, 2008 m.). 1.30 „CSI Niujorkas“. 2.20 „Kastlas“.

9.50 „Linksmieji draugai“. 10.15 Senoji animacija. 10.55 Drama „Svajonių viešbutis“ (P.Afrika, Vokietija, 2007 m.). 12.35 Ekstremalūs namų pokyčiai.

3.30, 19.00 „Marimar“. 1 14.30 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 Mano vaikas. 18.00 „Vienintelė“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.05 Drama „Mano paveldėta šeima“ (Vokietija, 2010 m.). 22.40 „Vienintelė“. 23.40 Mano vaikas.

9.00 Fotografijos istorija (k). 9.30 F. „Džeinė Eir“ (N-7). 11.30 Melomano pusvalandis (k). 12.00 F. „Laris Kraunas“ (N-7). 13.40 Telelaikraštis. 15.30 F. „Suvokimas“ (N-7). 17.30 Kauno istorijos (k). 18.00, 21.00 Žinios. 18.20 Gyvenu čia. 19.00 F. „Didysis Ausio ir Tedo nuotykis“ (N-7). 20.30 Mūsų praeities beieškant. 21.20 F. „Agora“ (N-7). 23.25 Žinios (k). 23.45 F. „Kažkas skolinto“ (N-7). 1.35 F. „Viena diena“ (N-7).

9.00, 17.00 Klaipėdos savaitė. Savaitės įvykių apžvalga (k). 9.30 Aukščiausia klasė. 10.30 „Karamelė“. 11.30 „Vienišų seselių klubas“. 12.00 „Misija: išteisinti!“. 13.00, 14.45 F. „Jūrų vilkas“ (1, 2) (Vokietija, 2008 m.) (N-7). 16.30 „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 17.30 Svajonių kruizai. 18.30 „Vaiduokliškos istorijos“. 19.00 „Karamelė“. 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „GSG 9. Elitinis būrys“. 21.15 Kino akademija. „Apgaulinga aistra“ (JAV, 2012 m.) (N-7). 23.10 „Balticum TV“ žinios. 23.25 „Vienišų seselių klubas“. 23.55 F. „Vėlyvas žydėjimas“ (Prancūzija, Belgija, D.Britanija, 2011 m.) (N-7).

7.00 Drama „Broliai“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 9.00 Fantastinis veiksmo trileris „Išrinktųjų medžioklė“ (JAV, Kanada, 2009 m.) (N-7). 11.00 Komiška drama „Suaugusi dukra, arba Tėvo išbandymas“ (Rusija, 2010 m.) (N-7). 13.00 Romantinė drama „Sugrįžimas į Braidshedą“ (D.Britanija, 2008 m.) (N-7). 15.10 Fantastinė romantinė komedija „Penelopė“ (D.Britanija, JAV, 2006 m.). 17.00 Muz. romantinė drama „Tapti žvaigžde“ (JAV, 2009 m.). 19.00 Istorinė drama „Agora“ (Ispanija, 2009 m.) (N-7). 21.05 Kriminalinė veiksmo komedija „Ateini čia arba gausi į dūdą!“ (D.Britanija, JAV, 2010 m.) (N-7). 23.00 Fantastinė drama „Kelias“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 1.00 Politinis trileris „Sąžiningas žaidimas“ (JAV, Jungtiniai Arabų Emyratai, 2010 m.) (N-7).

7.00 Dramatinis trileris „Skiriamoji juosta“. 9.00 Komiška drama „Skrebutis“. 11.00 Romantinė drama „Meilės riba“. 13.00 Anim. komedija „Namas monstras“. 15.00 Trileris „Laiškas“. 17.00 Fantastinis trileris „Mergina vandenyje“. 19.00 Veiksmo f. „13-osios nuovados apgultis“. 21.00 Komiška drama „Skrebutis“. 23.00 Siaubo f. „Žinau, ką padarei aną vasarą“. 0.50 Dramatinis vesternas „Tie žavūs žirgai“.

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Metas pietauti! 10.45 Tiesa kažkur šalia. 11.00 Naujienos. 11.30 Pokalbių laida. „Už ir prieš“. 12.40 Lauk manęs. 13.40 Kitos naujienos. 14.00, 17.00 Naujienos. 14.20 „Namų šeimininkė“. 15.00 Mano vyras gali. 15.55 Mados nuosprendis. 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00, 23.10, 5.50 Laikas. Lietuvos laikas. 21.05 „Žvalgės“. 23.25 Vakarinis Urgantas. 0.00 Naujienos. 0.15 „Pėdsakas“. 0.50 F. „Sąžiningas detektyvas, arba Operacija „Kooperacija“. 2.15 Mados nuosprendis. 4.00 Mano vyras gali. 4.45 Muzika.

7.00 Anim. f. 7.10 Ir sukūrė Dievas moterį... Didžioji mūza. 8.05, 16.30 Nuteisk mane. 9.00, 17.25 Nemeluok man! 9.50, 18.20 Šeimos dramos. 10.45, 19.20 Patikima priemonė. 11.40, 20.20 Kviestinė vakarienė. 12.35 Žiūrėkite visi! 14.50 Paklydimų teritorija. 19.15, 20.15, 21.15 Naujienos. 21.25 Humoro festivalis „Jūrmala“. 22.50 Vakarinis Kijevas. 23.55 „Turistai“.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 A.Žurbinas. Atmintinos melodijos. 10.05 Tu nepatikėsi! 11.00 Pokalbių šou „DNR“. 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 Gydytojų sprendimas. 18.30 Prokurorų patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Maskva. Trys stotys“. 22.40 „Mentų karai“. 0.35 „Medžiotojas“.

5.00 Rusijos rytas. 9.00 „Jefrosinija“. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“.

14.00 Ypatingas atsitikimas. 15.00, 16.35 „Kelininkai“. 17.30 Tiesioginis eteris. 19.50 „Paprastas gyvenimas“. 21.40 „Teisė žinoti tiesą“. 22.45 Mūsų armija. 23.40 S. „Aiškiaregys Volfas Mesingas“ (1). 0.40 Merginos. 1.15 F. „Skardis“ (1).

4.35 Džiazas. 10.30 M.Ravelio kūrinių koncertas. 12.05 C.Debussy, M.Ravlio ir L.van Beethoveno kūrinių koncertas. 13.30 Divertismentas. 14.30 Baletas „Brangakmeniai“. Šoka Paryžiaus nacionalinės operos baleto artistai. 15.00 R.Wagnerio opera „Zigfridas“. Diriguoja D.Bareinboimas. 17.30 Divertismentas. 21.30 Y.Wang koncertas Verbjė muzikos festivalyje. 23.00 K.Buniatišvili groja F.Liszto. P.Zavaro. F.Chopino, I.Stravinskio kūrinius. 0.30 Džiazas. J.Zorno „Angelų knyga“.

9.00 Ryto programa. 10.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 11.00 Amerikietiški kalneliai. 12.00 Pietų Afrikos šašlykų meistrai. 13.00 Amerikos maistas. Las Vegasas. 14.00 Naujo būsto paieška. Australija. 14.30 Naujo būsto paieška. Italija. 15.00 Naujo būsto paieška. Meksika. 15.30 Naujo būsto paieška. Čilė. 16.00 Išgelbėkite mano verslą! „The Vermont Inn“ viešbutis. 17.00 Vestuvės Filipinuose. 17.30 Vestuvės Taivane. 18.00 Pietų Afrikos šašlykų meistrai. 19.00 Amerikos maistas. Las Vegasas. 20.00 Naujo būsto paieška. Australija. 20.30 Naujo būsto paieška. Italija. 21.00 Įdomiausios kelionės motociklu. Pietų Afrika. 22.00 Mano namai su ratais. 23.00 Majamio tarptautinis oro uostas. 0.00 Amerikietiški kalneliai.

9.00 Ryto programa. 10.00 Kongo gorilų žudikai. 11.00 „Illy“ kavos gamyba Italijoje. 12.00 Greitkelis per Kanadą. Audra. 13.00 Žvejybos karaliai. 15.00 Šamų žvejybos turnyras. 16.00 Nesugaunamas ernis. 17.00 Antrasis pasaulinis karas. 18.00 Greitkelis per JAV. 19.00 Dubajaus tarptautinis oro uostas. 21.00 Kalintys užsienyje. 22.00 Kalintys užsienyje. 23.00 Bėgliai iš Indiana-River kalėjimo. 0.00 Dubajaus tarptautinis oro uostas.

7.00 „Gyvenimas Jėzaus laikais“. 8.00 „Laiko komanda“.

9.00 „Napoleonas“. 10.00 „Žmonijos kelionė“. 11.00 „Mongolija. Čingischano šešėlyje“. 12.00 „Seniai pamirštos dietos“. 13.00, 17.00 „Gyvenimas Jėzaus laikais“. 14.00 „Tintino pėdsakais“. 15.00 „Laiko komanda“. 16.00 „Žmonijos kelionė“. 18.00 „Didžiosios kelionės geležinkeliu po Europą“. 19.00 „Laiko komanda“. 20.00 „Visa tiesa apie J.Gagariną“. 21.00 „Oras, pakeitęs pasaulį“. 22.00 „1066-ieji“. 23.00 „Kroatijos karaliai“.

7.00, 16.00, 19.15 Beždžionių gyvenimas. 7.25, 9.10 Pragariška katė. 8.15, 16.30 Ekstremalai. 10.05 Etiopijos vilkas. 11.00 Gelbėkite mane! 11.55 Žvėrių kovos laukai. 12.20, 19.40 Tramdytojas pagal iškvietimą. 12.50 Greitoji veterinarų pagalba. 13.45 Dideli ir baisūs. Tigrai. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 B.Bailey ir povai. 17.25 Viskas apie šunis. 18.20 Nuostabūs nuotykiai vandenyne. Atlanto ryklys. 21.05 Drakonų irštvoje. 22.00 Mieliausi Amerikos augintiniai. 22.55 Blogas šuo. 23.50 Hiustono policijos Gyvūnų apsaugos skyrius. Kačiukas variklyje. 0.45 Supergyvatė žmogėdra. 1.35 Laukiniai ir pavojingi. Lokys spąstuose.

9.30 Automobilių sporto žurnalas. 9.45 Šuolių nuo tramplino su slidėmis vasaros turnyras. 10.45 Motociklų žiedinės lenktynės JAV. 11.45 Europos spidvėjaus čempionato etapas. 13.45, 19.15, 23.30 Šuolių nuo tramplino su slidėmis vasaros turnyras. 14.45 Berlyno maratonas. 15.45 Motociklų žiedinės lenktynės JAV. 16.45 Europos spidvėjaus čempionato etapas. 18.30 Europos futbolo apžvalga. 20.45 Smiginio turnyras Sidnėjuje. 21.45 Sporto kuriozai. 22.00 Amerikietiškosios imtynės. 0.30 Europos futbolo apžvalga. 1.15 Berlyno maratonas.

10.40 Dviračių sportas. Pasaulio čempionatas. 17.45 Boksas. J.C.Chavezas jaunesnysis ir B.Vera. 18.55 Ledo ritulys. KHL. „Donbass“–„Avangard“. Tiesioginė transliacija. 21.30 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 21.55 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Everton“–„Newcastle“. Tiesioginė transliacija. 0.00 Pokeris. „The Big Game “turnyras. 1.00 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos apžvalga.


10

antradienis 20.55 NTV mir

2013 10 01 



21.30 BTV



22.00 LNK

„Maskva. Trys stotys“ („Москва. Три вокзала“)

„Marko miuziklas“ („Marc Pease Experience“)

„Jokių stabdžių!“ („Fast Track: No Limits“)

Veiksmo serialas. Rusija, 2012 m. Rež. Nikolajus Denisovas. Vaidina Maksimas Konovalovas, Andrejus Frolovas.

Komedija. JAV, 2009 m. Rež. Toddas Louiso. Vaidina Jasonas Schwartzmanas, Benas Stilleris.

Veiksmo trileris. Vokietija, 2008 m. Rež. Alexas Sandas. Vaidina Erin Cahill, Andrew W.Walkeris.

Serijoje „Molinė galva“ stotyje aptinkamas vyriškio lavonas. Netrukus panašių mirčių padaugėja. Visi miršta išgėrę užnuodyto alkoholio. Serijoje „Aukso karštligė“ kažkas nužudo aukso kasyklos darbininkų brigadininką, kuris turėjo sutikti nelegalią aukso partiją.

Praėjus aštuoneriems metams nuo mokyklos baigimo miuziklų žvaigždė Markas Peisas tebegyvena prisiminimais apie jaunystės šlovę. Bet kaip tik dabar jam pasitaiko puiki galimybė kartu su buvusiais mokyklos draugais realizuoti savo didžiausią svajonę.

Keturiems Vokietijoje gyvenantiems draugams Ketei, Maikui, Nikolei ir Erikui greitis yra vienintelis būdas patirti gyvenimo skonį. Tačiau tokia ekstremali būsena turi savo kainą. Kartais lenktynininkams tenka sumokėti krauju, paaukoti svajones ar netgi gyvybę.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 „Auksinis balsas“ (k). 12.00 „Namelis prerijose“. 13.00 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika (k). 13.55, 14.10 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 Žinios. Orai. 15.30 Žinios. Sportas. Orai. 15.50 „Viena byla dviem“ (N-7). 17.00 „Kobra 11“ (N-7). 18.00 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.25 Verslas. Kultūra. 18.35, 20.50 Sportas. Orai. 18.45 Keliai. Mašinos. Žmonės. 18.55 „Rojus Lietuvoj“. 19.30 Emigrantai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Dėmesio centre. 21.3, 22.05 Pinigų karta. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.30 Vakaro žinios. Užsienio naujienos. Sportas. Orai. 23.00 „Prisikėlęs faras“ (9) (N-7). 0.00 „Viena byla dviem“ (N-7) (k). 1.15 Dėmesio centre (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“ (k). 7.20 „Na, palauk!“ 7.35 Anim. f. „Beždžionėlės operoje“ (Rusija). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 8.50 „Komisaras Aleksas“ (N-7) (k). 10.45 Lietuvos balsas (k). 12.55 „Tomas ir Džeris“. 13.25 „Nickelodeon“ valanda. „Nugalėtoja“ (3). 13.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (7). 14.25 „Na, palauk!“ 14.40 Anim. f. „Pelenė“ (Rusija, 1979 m.). 15.00 „Uždrausta meilė“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 18.00 „Namai, kur širdis“. 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. Orai. 19.30 KK2. 20.20 „K11. Komisarai tiria. Asmens sargybinis“. 21.00 Kriminalinė Lietuva. 21.21 Žinios. Verslas. 21.54 Sportas. Orai. 22.00 F. „Jokių stabdžių!“ (Vokietija, 2008 m.) (N-14). 0.10 „Havajai 5.0“ (N-7). 1.05 „Taikinys“ (6) (N-7). 2.00 „Išrinktieji“ (4) (N-14).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Slibinų dresuotojai“ (12). 7.25 „Simpsonai“ (11). 7.55 „Meilės triumfas“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Kvieskite daktarą! 11.30 TV pagalba. 12.24 „Didvyrių draugužiai“. 12.55 „Maksas Stilas“. 13.30 „Ragai ir kanopos sugrįžta“ (8). 14.00 „Slibinų dresuotojai“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“. 16.00 „Nepaklusni širdis“ (9). 17.00 TV pagalba. 17.55 Kvieskite daktarą! 18.30, 21.35 TV3 žinios, sportas, orai. 19.30 „Moterų laimė“. 20.00 Prieš srovę. 21.00 „Pasmerkti 2“.

22.00 „Transporteris“ (5). 23.00 „CSI kriminalistai“ (5). 0.00 „Las Vegasas“ (10). 1.00 „Daktaras Hausas“. 2.00 „Kaltės kaina“ (5). 2.50 „Lujis“ (5, 6).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.03 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Mistinės istorijos. 9.00 F. „Žandaras Niujorke“ (Italija, Prancūzija, 1965 m.) (N-7) (k). 11.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 12.00 Kalbame ir rodome. 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 15.00 „Narutas. Viesulo kronikos“. 15.30 „Tikri pabaisos“ (JAV, 1994 m.). 16.00 „Pragaro virtuvė“. 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00, 19.30 Žinios. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 20.00 Dviračio šou. 20.30 Yra kaip yra. 21.30 F. „Marko miuziklas“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 23.15 „Gyvi numirėliai“ (3) (N-14). 0.15 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 1.15 Kalbame ir rodome (N-7). 2.10 Bamba TV (S).

6.44 TV parduotuvė. 7.00 Reporteris. 7.35 „Žinių naujienos“. 7.45 Lietuva tiesiogiai. 8.20 „Kartą Odesoje...“ (7) (N-7). 9.30 Supernamai (k). 10.05 „Klounas“ (N-7). 11.05 Skonio reikalas (k). 12.00 Reporteris. 12.30 „Žinių naujienos“. 12.40 „Ilgai ir laimingai“. 13.35 TV parduotuvė. 14.00 Super L.T. (k). 15.00 „Klounas“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 16.17 16.20 Supernamai (k). 17.20 TV pokštai. 18.25 Lietuva tiesiogiai. 18.55 Dok. f. „Mirties stovykla Treblinka. Išlikusiųjų istorijos“ (N-7). 20.30 Eurolygos atrankos turnyras. „Lietuvos rytas“ (Lietuva)–VEF (Latvija). Tiesioginė transliacija iš Vilniaus. 22.30 „Kartą Odesoje...“ (N-7). 23.45 „Klounas“ (N-7). 1.00 Super L.T. (k).

8.05 „Namelis prerijose“. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Durys atsidaro. 12.00 Mūsų miesteliai. Deltuva (2) (k). 12.45 OKT spektaklis „Įstabioji ir graudžioji Romeo ir Džiuljetos istorija“. 15.50 Skulptūrų pėdomis (4). 16.20 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 18.15 Gimtoji žemė. 18.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 19.55 Septynios Kauno dienos. 20.20 Visi namie. 20.45 LRT aukso fondas. „Lietaus lašai“ (2). 22.25 Legendos. Dok. apybraižų ciklas. 23.15 Pasaulio dokumentika. „Striomsio viloje“ (5).

0.00 Panorama. Sportas. Orai (k). 0.30 Dok. kino vakaras. „Tylos skraistė“ (Pakistanas, 2011 m.) (N-7).

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Laukinis gyvenimas“ (N-7). 8.45 „Mentalistas“ (N-7). 9.40 „Mano tėtis kalba „š...“ 10.10 Juokas juokais (k). 10.35 „Juokingiausi netyčiukai“. 11.05 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“ (N-7). 11.30 „Betmeno nuotykiai“. 11.55 „Drakonų kova Z“ (N-7). 12.20 „Čakas“ (N-7). 13.10 „Karališkos kančios“ (N-7). 14.00 „Marijos širdis“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 16.00 „Laukinis gyvenimas“ (N-7). 17.00 „Mano tėtis kalba „š...“ 17.30 Juokas juokais. 18.00 „Mentalistas“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). 21.00 F. „Žinau, ką veikei aną vasarą“ (JAV, 1997 m.) (N-14). 23.05 „Nuotakos siaubūnės“ (N-7). 1.05 „F. T. Budrioji akis“.

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Tavo augintinis. 10.00 „Beverli Hilsas 90210“. 11.00 „Kobra 11“. 12.00 „Trečias luitas už Saulės“. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Rezidentai“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 S. „Robinas iš Šervudo“ (1) (D.Britanija, 1984 m.). 16.00 „Beverli Hilsas 90210“. 17.00 „Kobra 11“. 18.00 „Kastlas“. 19.00 „CSI Niujorkas“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.00 „Rezidentai“. 21.35 UEFA čempionų lygos rungtynės. „Borussia Dortmund“– „Olympique de Marseille“. Tiesioginė transliacija. 23.40 „CSI Niujorkas“. 0.40 „Kastlas“. 1.30 UEFA čempionų lygos apžvalga 1.45 Šuoliai į vandenį.

9.50 „Linksmieji draugai“. 10.25 Senoji animacija. 11.00 Drama „Mano paveldėta šeima“ (Vokietija, 2010 m.). 12.35 Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.30, 19.00 „Marimar“. 14.30 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 Mano vaikas. 18.00 „Vienintelė“. 19.30 Drama „Marija iš lūšnyno“ (1) (Meksika, 1995 m.). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.05 Drama „Keisti ryšiai“ (JAV, 2001 m.). 23.00 „Vienintelė“. 0.00 Mano vaikas.

9.00 Žinios (k). 9.20 F. „Agora“ (N-7). 11.25 Mūsų praeities beieškant (k). 11.55 F. „Kažkas skolinto“ (N-7).

13.45 F. „Viena diena“ (N-7). 15.30 Telelaikraštis. 15.55 F. „Laisvė bet kokia kaina!“ (1) (N-7). 17.30 Aš ir augintinis. 18.00 Žinios. 18.20 Susitikimai. 19.00 F. „Laisvė bet kokia kaina!“ (2) (N-7). 20.30 Plyta prie plytos. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 F. „Žudikas manyje“ (N-14). 23.10 Žinios (k). 23.30 F. „Rifas“ (N-14). 1.00 F. „Samdomų žudikų valdžia“ (N-14).

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „Vaiduokliškos istorijos“. 9.45 „Karamelė“. 10.45 „Vienišų seselių klubas“. 11.15 „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 11.45 Svajonių kruizai. 12.45 F. „Maištingoji Džeinė“ (D.Britanija, 2007 m.). 14.50 F. „Dėkui, kad rūkote“ (JAV, 2005 m.) (N-7). 16.30 Joe Zee mados pamokos. 17.30 „GSG 9. Elitinis būrys“. 18.30 „Maisto detektyvai“. 19.00 „Karamelė“. 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 Eismo įvykių kronika. 20.45 „Patriarchė“ (3). 22.25 „Balticum TV“ žinios. 22.40 „Vienišų seselių klubas“. 23.10 Aukščiausia klasė. 0.10 „Misija: išteisinti!“.

7.00 Fantastinė romantinė komedija „Penelopė“ (D.Britanija, JAV, 2006 m.). 9.00 Muz. romantinė drama „Tapti žvaigžde“ (JAV, 2009 m.). 11.00 Kriminalinė veiksmo komedija „Karštas taikinys“ (D.Britanija, Prancūzija, 2010 m.). 13.00 Romantinė drama „Žiedo istorija“ (D.Britanija, Kanada, JAV, 2007 m.) (N-7). 15.00 Muz. melodrama „Šokis hiphopo ritmu 3“ (JAV, 2010 m.). 17.00 Anim. f. „Astro vaikis“ (Honkongas, JAV, Japonija, 2009 m.). 19.00 Karinis veiksmo trileris „Nenugalimieji. Narsos įstatymas“ (JAV, 2012 m.) (N-7). 21.00 Vesternas „Traukinys į Jumą“ (JAV, 2007 m.). 23.00 Romantinė drama „Paskutinis šansas įsimylėti“ (JAV, 2008 m.). 1.00 Fantastinis veiksmo trileris „Išeities kodas“ (JAV, 2011 m.) (N-7).

7.05 Drama „Nevykėlio prisiminimai“. 9.00 Veiksmo f. „13-osios nuovados apgultis“. 11.00 Fantastinis trileris „Mergina vandenyje“. 13.00 Drama „Nevykėlio prisiminimai“. 15.00 Trileris „Narkozė“. 17.00 Muz. drama „8 mylia“. 19.00 Nuotykių komedija „Broliai Grimai“. 21.05 Romantinė komedija „Staiga trisdešimties“. 23.00 Kriminalinė drama „Įsibrovimas“. 1.00 Siaubo f. „Žinau, ką padarei aną vasarą“.

6.00 Labas rytas.

9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Metas pietauti! 10.45 Tiesa kažkur šalia. 11.00 Naujienos. 11.30 Mūsų laikais. 12.40 „Jasmin“. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.20 „Namų šeimininkė“. 15.00 Mano vyras gali. 15.55 Mados nuosprendis. 17.00 Naujienos. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.05 „Žvalgės“. 23.10 Lietuvos laikas (liet. k.). 23.20 Vakarinis Urgantas. 23.50 Naujienos. 0.05 „Pėdsakas“. 0.40 F. „Dailininko žmonos portretas“. 2.05 Mados nuosprendis. 3.50 Mano vyras gali. 4.35 Muzika. 5.50 Lietuvos laikas. Sporto naujienos. Orų prognozė (liet. k.)

7.00 Anim. f. 7.10, 10.45, 19.20 Patikima priemonė. 8.05, 16.30 Nuteisk mane. 9.00, 17.25 Nemeluok man! 9.50, 18.20 Šeimos dramos. 10.50, 19.20 Patikima priemonė. 11.40, 20.20 Kviestinė vakarienė. 12.35 Aktuali tema. 13.30 Skubus iškvietimas. 14.00 Vakarinis Kijevas. 15.05 Humoro festivalis „Jūrmala“. 19.15, 20.15, 21.15 Naujienos. 21.25 Ekstrasensų mūšis. 23.15 Slaptas jūsų namų ginklas. 0.05 Senovės gražuolių paslaptys. 0.55 „Turistai“.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Kulinarų dvikova. 10.25 Rusiškas įdaras. 11.00 „Demonai“. 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 Gydytojų sprendimas. 18.50 Prokurorų patikra. 20.00 Kalbame ir rodome. 20.55 „Maskva. Trys stotys“. 22.50 „Mentų karai“. 0.45 „Medžiotojas“.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 „Jefrosinija“. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 14.00 Ypatingas atsitikimas. 15.00, 16.35 „Kelininkai“. 17.30 Tiesioginis eteris. 19.50 „Paprastas gyvenimas“. 21.40 „Teisė žinoti tiesą“. 22.45 Specialusis korespondentas. 23.50 „Aiškiaregys Volfas Mesingas“. 0.45 Sąžiningas detektyvas. 1.15 F. „Skardis“ (2).

4.35 Džiazas. 10.30 T.Gheorghiu rečitalis. 11.30 L.Petitgirard’as diriguoja Maskvos miesto orkestrui.

12.55 Bordo kvartetų festivalyje. 13.30 Divertismentas. 14.30 Ph.Jaroussky koncertas Venecijos „La Fenice“ teatre. 15.30 Ph.Jaroussky ir M.N.Lemieux koncertas Baden Badene. 17.30 Divertismentas. 18.00 G.F.Händelio opera „Rinaldas“. 20.55 Divertismentas. 21.30 G.Verdi opera „Aida“. Pagrindines partijas atlieka R.Alagna ir V.Urmana. 0.30 Džiazas. K.Gorsevas ir svečias.

9.00 Ryto programa. 10.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 11.00 Amerikietiški kalneliai. 11.30 Pramogos vandenyje. 12.00 Barbekiu meistrai. 13.00 Amerikos maistas. 14.00 Naujo būsto paieška. Meksika. 15.00 Naujo būsto paieška. Anglija. 15.30 Naujo būsto paieška. Ispanija. 16.00 Išgelbėkite mano verslą! „The Dream Inn“ viešbutis. 17.00 Vestuvės Tailande. 17.30 Vestuvės Indonezijoje. 18.00 Pietų Afrikos šašlykų meistrai. 19.00 Amerikos maistas. Misisipės delta. 20.00 Naujo būsto paieška. Meksika. 21.00 Mobili užkandinė. Oklando biurgeriai ir viščiukas. 22.00 Amerikos maistas. Portlandas. 23.00 Majamio tarptautinis oro uostas. Pavojaus ženklai. 0.00 Pramogos vandenyje. Abu Dabis.

9.00 Ryto programa. 10.00 Žmogbeždžionės. 11.00 Žmogaus kilmė. 12.00 Greitkelis per Kanadą. 13.00 Dubajaus tarptautinis oro uostas. 14.00 Kalintys užsienyje. 16.00 Japonijos paslaptys. 15.00 Šamų žvejybos turnyras. 17.00 Mūšiai dėl Atlanto. 18.00 Greitkelis per JAV. 19.00 Žmogaus smegenų veikla. 19.30 Proto žaidimai. 20.00 Žmogaus smegenų veikla. 20.30 Proto žaidimai. 22.00 Skaičių žaidimas. 23.00 Kalniai, išardę stogą. 0.00 Žmogaus smegenų veikla. 1.00 Proto žaidimai.

7.00 „Romą pastatė ne per dieną“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Napoleonas“. 10.00 „Žmonijos kelionė“. 11.00 „Oras, pakeitęs pasaulį“. 12.00 „Kapijongas“. 13.00 „Projektas „Mandela“. 14.00 „Tintino pėdsakais“. 15.00 „Laiko komanda“. 16.00 „Žmonijos kelionė“. 17.00 „Romą pastatė ne per dieną“. 18.00 „Oras, pakeitęs pasaulį“. 19.00 „Laiko komanda“. 20.00 „Paryžius. Sostinės istorija“. 21.00 „778-ieji. Rolando giesmė“. 22.00 „Karolio Didžiojo mitas“.

23.00 „Kroatijos karaliai“.

7.00, 16.00, 19.15 Beždžionių gyvenimas. 7.25 Baltasis ryklys. 8.15, 16.30 Ekstremalai. 9.10 Viskas apie šunis. 10.05 Drakonų irštvoje. 11.00 Išnykę, bet neužmiršti. 11.55 Žvėrių kovos laukai. Pievos. 12.20, 19.40 Tramdytojas pagal iškvietimą. 12.50 Liūto riaumojimas. 13.45 Neįtikimi N.Bakerio gyvūnai. Driežas, verkiantis kruvinomis ašaromis. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Gepardų karalystė. 17.25 Jūsų numylėtiniui patiks! 18.20 Mieliausi Amerikos augintiniai. 21.05 „Didžiojo penketo“ iššūkis. Pažinties diena. 22.00 Veterinaras. 22.55 Greitoji veterinarų pagalba. 23.50 Hiustono policijos Gyvūnų apsaugos skyrius. Kumeliukas nugalėtojas. 0.45 Gyvųjų numirėlių įkandimai. 1.35 Laukiniai ir pavojingi. Banginių patrulis.

9.30 Sporto kuriozai. 9.45 Paplūdimio futbolo pasaulio čempionato finalas. 10.45 Sporto kuriozai. 11.45, 16.00 Europos futbolo apžvalga. 12.30 Berlyno maratonas. 14.00 Europos spidvėjaus čempionato etapas. 16.45 Šuolių nuo tramplino su slidėmis vasaros turnyras. 18.30 Berlyno maratonas. 20.00 Sporto kuriozai. 21.00 Profesionalų boksas. S.Kovaliovas (Rusija)– K.Vaitas (JAV). 22.00 Profesionalų boksas. 23.05 Motociklų sporto apžvalga. 0.15 Ralio apžvalga. 0.45 „Renault“ automobilių lenktynės. 1.15 Motociklų žiedinės lenktynės JAV. 2.00 Motociklų sporto apžvalga.

11.10 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos apžvalga. 12.10 Motociklų sportas. „Nascar“ 400 mylių lenktynių apžvalga. 13.10 Krepšinis. BBL. „Nevežis“–„Prienai“. 14.55 Ledo ritulys. KHL. „Sibir“–Rygos „Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 17.45 Motociklų sportas. „Aragono didžiojo prizo“ lenktynės. 18.55 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Zenit“–„Austria“. Tiesioginė transliacija. 21.10 „Futbol Mundial“ žurnalas. 21.35 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Arsenal“–„Napoli“. Tiesioginė transliacija. 23.45 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Borussia“–„Marseille“. 1.35 Futbolas. UEFA čempionų lygos dienos apžvalga.


2013 10 02 21.45 LRT KULTŪRA



22.00 LNK



„Karališkas romanas“ („En kongelig affære“)

„Miestas“ („The Town“)

Drama. Danija, Švedija, Vokietija, 2012 m. Rež. Nikolajus Arcelis. Vaidina Madsas Mikkelsenas, Alicia Vikander.

Kriminalinis trileris. JAV, 2010 m. Rež. Benas Affleckas. Vaidina B.Affleckas, Rebecca Hall.

XVIII a. Danija. Silpnapročiu laikomas šalies karalius Kristijonas VII veda anglę Karoliną Matildą. Atvykusi į jai svetimą šalį moteris netrukus pagimdo sosto įpėdinį, bet vis labiau nekenčia savo vyro, dievinančio prostitutes ir tarsi marionetė valdomo ministrų.

Kartu su trimis įžūliais bendrininkais Dagas Makrėjus Bostone apiplėšia banką. Kai paleidžiama įkaitė – banko vadybininkė Klerė – nusikaltėliams iškyla grėsmė. Nors per operaciją užpuolikai dėvėjo kaukes, lieka tikimybė, kad plėšikai gali būti atpažinti iš balsų.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 „Šok“ (k). 12.00 „Namelis prerijose“. 13.00 Emigrantai (k). 13.55, 14.10 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00, 15.30 Žinios. Orai. 15.50 „Viena byla dviem“ (N-7). 17.00 „Kobra 11“ (N-7). 18.00 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.25 Verslas. Kultūra. 18.35 Sportas. Orai. 18.45 Keliai. Mašinos. Žmonės. 18.55 „Rojus Lietuvoj“. 19.30 Bėdų turgus. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Sportas. Orai. 21.00 Dėmesio centre. 21.30, 22.05 Lietuva gali. Verslo dokumentika. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.30 Vakaro žinios. 22.45 Užsienio naujienos. 22.50 Sportas. Orai. 23.00 „Prisikėlęs faras“ (N-7). 0.00 „Viena byla dviem“ (N-7). 1.15 Dėmesio centre (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“ (k). 7.20 „Na, palauk!“ 7.30 Anim. f. „Pelenė“ (Rusija, 1979 m.). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 8.50 Lietuvos komiko vakaras (k). 11.30 KK2 penktadienis (k). 12.55 „Tomas ir Džeris“. 13.25 „Nickelodeon“ valanda. „Nugalėtoja“ (4). 13.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (8). 14.25 „Na, palauk!“ 14.45 Anim. f. „Kaip liūtukas ir vėžlys dainą dainavo“ (Rusija). 15.00 „Uždrausta meilė“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 18.00 „Namai, kur širdis“. 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. Orai. 19.30 KK2. 20.20 „K11. Komisarai tiria. Žudikas su rožėmis“. 21.00 Kriminalinė Lietuva. 21.21 Žinios. Verslas. 21.35 Renkamės Europą. 21.54 Sportas. Orai. 22.00 F. „Miestas“ (JAV, 2010 m.) (N-14). 0.30 „Taikinys“ (7) (N-7). 1.25 „Išrinktieji“ (5) (N-14).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Slibinų dresuotojai“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Meilės triumfas“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Kvieskite daktarą! 11.30 TV pagalba. 12.24 „Didvyrių draugužiai“. 12.55 „Maksas Stilas“. 13.30 „Ragai ir kanopos sugrįžta“ (9). 14.00 „Slibinų dresuotojai“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“. 16.00 „Nepaklusni širdis“. 17.00 TV pagalba. 17.55 Kvieskite daktarą! 18.30 TV3 žinios, sportas, orai. 19.30 Koncertas, skirtas Lietuvos policijos 95-osioms metinėms paminėti. 21.30 TV3 vakaro žinios. 21.55 TV3 sportas.

21.58 TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Elementaru“ (3). 23.05 „CSI Niujorkas“ (2). 0.05 „Las Vegasas“. 1.05 „Daktaras Hausas“. 2.00 „Kaltės kaina“ (6). 2.55 „Lujis“ (7, 8).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.03 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Yra kaip yra (k). 9.00 F. „Meilė ir kitos nelaimės“ (D.Britanija, Prancūzija, 2006 m.) (N-7) (k). 11.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 12.00 Kalbame ir rodome. 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 15.00 „Narutas. Viesulo kronikos“. 15.30 „Tikri pabaisos“. 16.00 „Pragaro virtuvė“. 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00, 19.30 Žinios. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 20.00 Dviračio šou. 20.30 Yra kaip yra. 21.30 F. „Largo Vinčas“ (Belgija, Prancūzija, 2008 m.) (N-7). 23.50 „Bordžijos“ (1) (Airija, Kanada, Vengrija, 2011 m.) (N-14). 0.50 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 1.50 Kalbame ir rodome. 2.45 Bamba TV.

6.59 TV parduotuvė. 7.15 Žinios. 7.45 Lietuva tiesiogiai. 8.20 „Kartą Odesoje...“ (8) (N-7). 9.30 Namų daktaras. 10.05 „Klounas“ (N-7). 11.05 Skonio reikalas (k). 12.00 Žinios. 12.25 TV pokštai. 12.40 „Ilgai ir laimingai“. 13.35 TV parduotuvė. 14.00 Super L.T. (k). 15.00 „Klounas“ (N-7). 16.00, 17.00,18.00 Žinios. 16.20 Supernamai (k). 17.20 TV pokštai. 18.25 Lietuva tiesiogiai. 18.55 Dok. f. „Nužudyti Staliną“ (N-7). 19.50 Dok. f. „Kartą Odesoje...“ (Rusija, 2011 m.) (N-7). 21.00 Reporteris. 21.22 Įdomi Lietuva. Orai. 21.30 Žinių naujienos. 21.40 „Kartą Odesoje...“ (N-7). 22.55 S. „Praeities šešėliai“ (1) (D.Britanija, 2009 m.) (N-14). 0.10 „Klounas“ (N-7). 1.15 Reporteris. Pažangi Lietuva. Orai. 1.45 Žinių naujienos.

8.05 „Namelis prerijose“. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Gimtoji žemė. 12.00 Pasaulio dokumentika. „Striomsio viloje“ (5) (k). 12.40 Lietuvos tūkstantmečio vaikai (k). 13.45 „Prisikėlęs faras“ (9) (N-7). 14.30 Laiko ženklai. Juozapas Albinas Herbačiauskas (k). 15.15 Filsosfo A.Juozaičio knygos „Ryga – niekieno civilizacija“ pristatymas Rašytojų klube. 16.20 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 18.15 Girių horizontai.

18.45 Estrados klasikos vakaras. 19.50 Istorijos detektyvai. 20.35 Liaudies kinas. „Priešaušrio broliai“ (2). 21.45 Elito kinas. Drama „Karališkas romanas“ (Danija, Švedija, Vokietija, 2012 m.) (N-7). 0.00 Panorama. Sportas. Orai (k). 0.30 LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2013“. Gedimino Kulikausko knygos „Tarpukario Lietuva“ pristatymas (k).

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Laukinis gyvenimas“ (N-7). 8.45 „Mentalistas“ (N-7). 9.40 „Mano tėtis kalba „š...“ 10.10 Juokas juokais (k). 10.35 „Juokingiausi netyčiukai“. 11.05 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“ (N-7). 11.30 „Betmeno nuotykiai“. 11.55 „Drakonų kova Z“ (N-7). 12.20 „Čakas“ (N-7). 13.10 „Karališkos kančios“ (N-7). 14.00 „Marijos širdis“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 16.00 „Laukinis gyvenimas“ (N-7). 17.00 „Mano tėtis kalba „š...“ 17.30 Juokas juokais. 18.00 „Mentalistas“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). 21.00 F. „57 keleivis“ (JAV, 1992 m.) (N-7). 22.40 „Nuotakos siaubūnės“ (N-7). 23.40 „Čakas“ (N-7). 0.35 „F. T. Budrioji akis“.

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Adrenalinas. 10.00 „Beverli Hilsas 90210“. 11.00 „Kobra 11“. 12.00 „Trečias luitas už Saulės“. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Rezidentai“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Robinas iš Šervudo“ (2). 16.00 „Beverli Hilsas 90210“. 17.00 „Kobra 11“. 18.00 „Kastlas“. 19.00 „CSI Niujorkas“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.00 „Rezidentai“. 21.35 UEFA čempionų lygos rungtynės. „FK Šachtar Doneck“– „Manchester United FC“. Tiesioginė transliacija. 23.40 Europos pokerio turas 0.40 „CSI Niujorkas“. 1.30 „Kastlas“.

9.35 „Linksmieji draugai“. 10.05 Senoji animacija (42). 10.35 Drama „Keisti ryšiai“ (JAV, 2001 m.). 12.35 Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.30 „Marimar“. 14.00 „Marija iš lūšnyno“ (1). 14.30 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 „Daktarės Zaicevos dienoraštis“ (1) (Rusija, 2011 m.). 18.00 „Vienintelė“. 19.00 „Marija iš lūšnyno“ (2, 3). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“.

21.05 Dok. f. „Diana. Širdžių karalienė“ (D.Britanija, 1998 m.). 22.45 „Vienintelė“. 23.45 „Daktarės Zaicevos dienoraštis“ (1).

9.00 Žinios (k). 9.20 F. „Laisvė bet kokia kaina!“ (1) (N-7). 10.55 Susitikimai (k). 11.40 F. „Laisvė bet kokia kaina!“ (2) (N-7). 13.15 F. „Toras. Asgardo legendos“ (N-7). 14.35 Telelaikraštis. 15.55 F. „Daug vargo dėl pinigų“ (N-7). 17.30 Gyvenu čia. 18.00, 21.00 Žinios. 18.20 Radvilų Biržai. 18.55 F. „Zodiakas“ (3) (N-7). 20.30 Sodams ir namams. 21.20 F. „Zodiakas“ (4) (N-7). 22.55 Žinios (k). 23.15 F. „Tamsos pakraštys“ (N-14). 1.15 F. „JCVD“ (N-14).

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 9.45 „Karamelė“. 10.45 „Vienišų seselių klubas“. 11.15 Joe Zee mados pamokos. 12.15 „Maisto detektyvai“. 12.45 „Vaiduokliškos istorijos“. 13.15, 14.55 F. „Ozo šalies raganos“ (1, 2) (JAV, 2012 m.). 16.30 Aukščiausia klasė. 17.30 „Misija: išteisinti!“. 18.30 Įspūdingiausių interjerų dešimtukas. 19.00 „Karamelė“. 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Advokatė Lovinski“. 21.15 „Senas geras faras“. 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 „Vienišų seselių klubas“. 23.00 „Užtemimas. Prisiminti pavojinga“. 0.00 „GSG 9. Elitinis būrys“.

7.00 Muz. melodrama „Šokis hiphopo ritmu 3“ (JAV, 2010 m.). 9.00 Anim. f. „Astro vaikis“ (Honkongas, JAV, Japonija, 2009 m.). 11.00 Trileris „Dvylika“ (JAV, Prancūzija, 2010 m.) (N-7). 13.00 Istorinė karinė drama „Raudonoji uola“ (Kinija, 2008 m.) (N-7). 15.25 Anim. nuotykių komedija „Peliuko Perio nuotykiai“ (Argentina, Ispanija, 2006 m.). 17.00 Anim. nuotykių komedija „Peliuko Perio nuotykiai 2“ (Argentina, Ispanija, 2008 m.). 19.00 Fantastinė drama „Melancholija“ (Danija, Švedija, Prancūzija, 2011 m.) (N-7). 21.10 Romantinė komedija „Poniutė kaime“ (JAV, Kanada, 2009 m.). 23.00 Romantinė veiksmo komedija „Ponas ir ponia gangsteriai“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 1.00 Biografinė drama „Septynios dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ (D.Britanija, JAV, 2011 m.) (N-7).

5.00 Drama „Nevykėlio prisiminimai“. 7.00 Nuotykių komedija „Broliai Grimai“.

9.05 Muz. drama „8 mylia“. 11.00 Trileris „Narkozė“. 13.00 Romantinė komedija „Staiga trisdešimties“. 14.45 Nuotykių komedija „Broliai Grimai“. 16.50 Kriminalinis trileris „Nepalaužiama drąsa“. 19.00 Nuotykių f. „Žmogus Voras 2“. 21.15 Nuotykių f. „Žmogus Voras 3“. 23.45 Romantinė drama „Aistros žaidimas“. 1.10 Drama „Marija Antuanetė“.

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Metas pietauti! 10.45 Tiesa kažkur šalia. 11.00, 14.00, 17.00, 23.55 Naujienos. 11.30 Mūsų laikais. 12.45 „Jasmin“. 13.40 Kitos naujienos. 14.20 „Namų šeimininkė“. 15.00 Mano vyras gali. 15.55 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.05 „Žvalgės“. 23.10, 5.50 Lietuvos laikas (liet. k.). 23.20 Vakarinis Urgantas. 0.05 „Pėdsakas“. 0.40 Muzikinė komedija „Alio, Varšuva“. 2.00 Mados nuosprendis. 3.45 Mano vyras gali. 4.30 Muzika.

7.00 Anim. f. 7.10, 10.45, 19.20 Patikima priemonė. 8.05, 16.30 Nuteisk mane. 8.55, 17.25 Nemeluok man! 9.50, 18.20 Šeimos dramos. 11.40, 20.20 Kviestinė vakarienė. 12.30 Senovės gražuolių paslaptys. 13.25 Skubus iškvietimas. 14.40 Ekstrasensų mūšis. 19.15, 20.15, 21.15 Naujienos. 21.25 Mes nė nesapnavom. 0.00 Dievų maistas. 0.50 „Turistai“.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Būsto klausimas. 10.30 Važiuojame valgyti! 11.00 „Demonai“. 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 Gydytojų sprendimas. 18.30 Prokurorų patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Maskva. Trys stotys“. 22.40 „Mentų karai“. 0.35 „Medžiotojas“.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 „Jefrosinija“. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 14.00 Ypatingas atsitikimas. 15.00, 16.35 „Kelininkai“. 17.30 Tiesioginis eteris. 19.50 „Paprastas gyvenimas“. 21.40 „Teisė žinoti tiesą“. 22.45 Vanduo. Naujas matavimas. 23.55 „Aiškiaregys Volfas Mesingas“.

trečiadienis

11 

22.40 NTV mir

„Mentų karai“ („Mентовские войны“)

Detektyvinis serialas. Rusija, 2012 m. Rež. Pavelas Malkovas. Vaidina Aleksandras Ustiugovas, Kirilas Taskinas.

Šio vakaro serijoje „Pildantis troškimus“ tiriama rezonansinio nusikaltimo byla. Nužudytas universiteto profesorius Ananjevas. Žudikas savo darbą atliko slapta patekęs į laboratoriją. Jį atsitiktinai mačiusi studentė paliudijo, kad velionis turėjo daug priešų. 1.55 F. „Mielas, brangus, mylimas, vienintelis“.

4.30 Džiazas. 10.30 Dok. f. „G.Balanchine’as Paryžiuje“. 15.30 G.Balanchine’o baletas „Vasarvidžio nakties sapnas“. 13.30 Divertismentas. 14.30 J.S.Bacho ir J.D.Zelenkos kūrinių koncertas. 16.00 J.S.Bacho kolegijos orkestro koncertas. 17.35, 20.50 Divertismentas. 18.00 G.Donizetti opera „Meilės eliksyras“. Dainuoja Lozanos operos teatro solistai. 21.30 F.J.Haydno oratorija „Pasaulio sukūrimas“. Diriguoja J.Nelsonas. 23.15 Prahos filharmonijos orkestras groja D.Šostakovičiaus kūrinius. 0.50 Koncertuoja S.Copelandas ir S.Clarke’as.

9.00 Ryto programa. 10.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 11.00, 0.00 Pramogos vandenyje. Veilas. 11.30 Pramogos vandenyje. 12.00 Barbekiu meistrai. 13.00, 19.00 Amerikos maistas. Portlandas. 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 20.30 Naujo būsto paieška. Hondūras. Švedija. Australija. Ispanija. 16.00 Išgelbėkite mano verslą! 17.00 Vestuvės Malaizijoje. 17.30 Vestuvės Singapūre. 18.00 Barbekiu meistrai. 21.00 Ryklių įlanka. 22.00 Kryptis. Australija. 23.00 Majamio tarptautinis oro uostas. 0.30 Pramogos vandenyje. Luiziana.

9.00 Ryto programa. 10.00 Žmogbeždžionės. 11.00 Po atostogų – į kalėjimą. 12.00 Greitkelis per Kanadą. 13.00, 19.00 Žmogaus smegenų veikla. 13.30, 19.30 Proto žaidimai. 15.00 Chaosas, kurį kelia kengūros. 16.00 Šamų žvejybos turnyras. 17.00 Mūšiai dėl Atlanto. 18.00 Greitkelis per JAV. 20.00 Skaičių žaidimas. 22.00 Žmogaus proto galimybės. 23.00 Po atostogų – į kalėjimą. 0.00 Skaičių žaidimas.

7.00 „Senovės pasauliai“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Napoleonas“. 10.00 „Žmonijos kelionė“. 11.00 „Paryžius. Sostinės istorija“. 12.00 „Didžiosios kelionės geležinkeliu po Europą“. 13.00 „Visa tiesa apie J.Gagariną“. 14.00 „Tintino pėdsakais“. 15.00 „Laiko komanda“. 16.00 „Žmonijos kelionė“. 17.00 „Senovės pasauliai“. 18.00 „Paryžius. Sostinės istorija“. 19.00 „Laiko komanda“. 20.00 „Trumbo“. 21.40 „J.Cardiffas. Gyvenimas anapus kameros“. 23.15 „Kroatijos karaliai“. 0.05 Nakties programa.

7.00, 16.00, 19.15 Beždžionių gyvenimas. 7.25 Veterinaras. 8.15, 16.30 Ekstremalai. 9.10 Jūsų numylėtiniui patiks! 10.05 „Didžiojo penketo“ iššūkis. Pažinties diena. 11.00 Susirėmimas šunų prieglaudoje. 11.55 Žvėrių kovos laukai. Užšalusios jūros. 12.20, 19.40 Tramdytojas pagal iškvietimą. 12.50 Kova dėl laukinių gyvūnų gelbėjimo. 13.45 Bangininis ryklys. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 B.Bailey ir povai. 17.25 Pakalbėkime su gyvūnais. 18.20 Kinologija. 21.05 „Didžiojo penketo“ iššūkis. Dramblio diena. 22.00 Amazonė. 22.55 Mekongas – sielos upė. Kambodža. 23.50 Hiustono policijos Gyvūnų apsaugos skyrius. 0.45 Laukinis kriminalas.

9.30 Motociklų sporto apžvalga. 10.00 „Renault“ automobilių lenktynės Prancūzijoje. 10.30 Paplūdimio futbolo pasaulio čempionato finalas. 11.30 Sporto kuriozai. 12.30 Šuolių nuo tramplino su slidėmis vasaros turnyras. 15.45 Futbolas. Čempionų lyga. „Manchester United“–Lėverkuzeno „Bayer“. 16.45 Futbolas. Čempionų lyga. „Manchester City“–Miuncheno „Bayern“. 19.00 Šuolių nuo tramplino su slidėmis vasaros turnyras. 21.00 Sporto kuriozai. 22.00 Paplūdimio futbolo pasaulio čempionato finalas. 22.45 Sporto apžvalga. 22.50 Jojimo turnyrai. 23.00 Golfas. 23.50 Buriavimo apžvalga. 0.30 Futbolas. Čempionų lyga. 1.30 Šuolių nuo tramplino su slidėmis vasaros turnyras.

11.00 Futbolas. UEFA čempionų lygos dienos apžvalga. 11.20 Krepšinis. BBL. „Ventspils“–„Rock“. 13.05 Krepšinis. „BBL taurės“ finalas. 15.05 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Borussia“–„Marseille“. 16.55 Ledo ritulys. KHL. „Sibir“–Rygos „Dinamo“. 18.55 Ledo ritulys. KHL. CSKA–„Viktoria“. Tiesioginė transliacija. 21.10 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos žurnalas. 21.35 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Manchester City“–„Bayern“. Tiesioginė transliacija. 23.45 Ledo ritulys. KHL. „Medvescak“– „Avangard“. 1.45 Futbolas. UEFA čempionų lygos dienos apžvalga.


12

KETVIRTADIENIS 21.05 1 BALTIJOS

14.00 14.30 15.00



21.30 TV6



„Ženklai“ („Signs“)

Karinis serialas. Rusija, 2013 m. Rež. Feliksas Gerčikovas. Vaidina Svetlana Ivanova, Svetlana Ustinova.

Drama. JAV, 2005 m. Rež. George’as Clooney. Vaidina Davidas Strathairnas, G.Clooney.

Fantastinis trileris. JAV, 2002 m. Rež. M.Nightas Shyamalanas. Vaidina Melas Gibsonas, Joaquinas Phoenixas.

Inteligentų šeimoje užaugusi Arina Prozorovskaja ir atsitiktinai į nusikaltėlių aplinką pakliuvusi kaimo mergina Zoja Veličko prieš prasidedant karui atsiduria žvalgų mokykloje. Iš pradžių merginos nekenčia viena kitos, bet bendras darbas paverčia jas tandemu.

1953-iaisiais Jungtines Valstijas sudrebino vadinamoji raganų medžioklė. Senatorius Džozefas Makartis pakilo į kryžiaus žygį prieš komunizmo idėjas ir privertė ryškiausius politikos bei meno atstovus liudyti specialioje senato komisijoje ir skųsti savo kolegas.

Nuošaliame Pensilvanijos kaime gyvenantis fermeris našlys Grehemas Hesas savo laukuose aptinka keistus didžiulius apskritimus, sujungtus mistiškomis linijomis. Kas tai – kieno nors pokštas ar ateivių palikti ženklai? Hesas pasiryžęs atskleisti šią paslaptį.

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“ (k). 7.20 „Na, palauk!“ 7.35 Anim. f. „Kaip liūtukas ir vėžlys dainą dainavo“ (Rusija). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 8.50 „Didingasis amžius“ (7) (N-7) (k). 10.55 Nuo... Iki... (k). 11.35 „K11. Komisarai tiria. Asmens sargybinis“ (k). 12.15 „K11. Komisarai tiria. Žudikas su rožėmis“ (k). 12.55 „Tomas ir Džeris“. 13.25 „Nickelodeon“ valanda. „Nugalėtoja“ (5). 13.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (9). 14.25 Anim. f. „Apie begemotą, kuris bijojo skiepų“ (Rusija, 1966 m.). 14.45 Anim. f. „Ežiukas rūke“ (Rusija, 1975 m.). 15.00 „Uždrausta meilė“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 18.00 „Namai, kur širdis“. 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. Orai. 19.30 Valanda su Rūta. 21.00 Kriminalinė Lietuva. 21.21 Žinios. Verslas. 21.54 Sportas. Orai. 22.00 „Judantis objektas“ (9) (N-7). 23.00 „Paskutinė tvirtovė“ (8) (N-7). 0.00 „Havajai 5.0“ (N-7). 0.55 „Ties riba“ (N-14). 1.50 Sveikatos ABC (k).

11.00 11.30 12.25 12.55 13.30

21.30 BTV

„Labanakt ir sėkmės“ („Good Night, and Good Luck“)

Labas rytas, Lietuva. „Kobra 11“ (N-7) (k). „Rojus Lietuvoj“ (k). Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (k). 11.00 Pinigų karta (k). 12.00 „Namelis prerijose“. 13.00 Bėdų turgus (k). 13.55, 14.10 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00, 15.30 Žinios. Sportas. Orai. 15.50 „Viena byla dviem“ (N-7). 17.00 „Kobra 11“ (N-7). 18.00 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.25 Verslas. Kultūra. 18.35 Sportas. Orai. 18.45 Keliai. Mašinos. Žmonės. 18.55 „Rojus Lietuvoj“. 19.30 Klaidos kaina (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Sportas. Orai. 21.00 Dėmesio centre. 21.30, 22.05 Specialus tyrimas. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.30 Vakaro žinios. Užsienio naujienos. Sportas. Orai. 23.00 F. „Doroti“ (Prancūzija, Airija, 2008 m.) (N-14). 1.00 „Viena byla dviem“ (N-7) (k). 2.15 Dėmesio centre (k).

Teleparduotuvė. „Slibinų dresuotojai“. „Simpsonai“. „Meilės triumfas“. „Meilės sūkuryje“. „Moterys meluoja geriau“. Kvieskite daktarą! TV pagalba. „Didvyrių draugužiai“. „Maksas Stilas“. „Ragai ir kanopos sugrįžta“. „Slibinų dresuotojai“. „Simpsonai“. „Natalija“.



„Žvalgės“ („Разведчицы“)

6.00 9.00 10.00 10.30

6.40 6.55 7.25 7.55 8.55 10.00

2013 10 03

16.00 17.00 17.55 18.30 19.20 19.25 19.30 20.00 21.00 21.35 21.55 21.58 22.00 23.05 0.05 1.05 2.00 3.00

„Nepaklusni širdis“. TV pagalba. Kvieskite daktarą! TV3 žinios. TV3 sportas. TV3 orai. „Moterų laimė“. Humoro grandų šou. „Pasmerkti 2“. TV3 vakaro žinios. TV3 sportas. TV3 orai. „Kobra 11“ (3). „Kaulai“ (3). „Las Vegasas“. „Daktaras Hausas“. „Kaltės kaina“. „Lujis“.

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.03 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Yra kaip yra (k). 9.00 „Pavojingi susitikimai“ (5) (k). 10.00 Mistinės istorijos (k). 11.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 12.00 Kalbame ir rodome. 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 15.00 „Narutas. Viesulo kronikos“. 15.30 „Tikri pabaisos“. 16.00 „Pragaro virtuvė“. 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 18.00, 19.30 Žinios. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 20.00 Dviračio šou. 20.30 Yra kaip yra. 21.30 F. „Labanakt ir sėkmės“ (JAV, 2005 m.) (N-7). 23.20 „Karo vilkai. Likvidatoriai 2“ (3) (N-14). 0.20 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 1.20 Kalbame ir rodome. 2.15 Bamba TV.

6.44 7.00 7.35 7.45 8.20

TV parduotuvė. Reporteris. „Žinių naujienos“. Lietuva tiesiogiai. „Kartą Odesoje...“ (9) (N-7). 9.30 „Pora kaip tvora“. 10.05 „Klounas“ (N-7). 11.05 Skonio reikalas (k). 12.00 Reporteris. 12.30 Žinių naujienos. 12.40 „Ilgai ir laimingai“. 13.35 TV parduotuvė. 14.00 Super L.T. (k). 15.00 „Klounas“ (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.20 Supernamai (k). 17.00 Žinios. Orai. 17.20, 20.30 TV pokštai. 18.00 Žinios. Orai. 18.30* Numatomas Eurolygos atrankos turnyras. Pirmasis pusfinalis. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus. 18.22 Orai. 18.25 Lietuva tiesiogiai. 18.55 Dok. f. „Rubliovka“ (N-7). 20.05 „Ilgai ir laimingai“. 21.00 Reporteris. 21.22 Aktyvi Lietuva. Orai. 21.30 Žinių naujienos. 21.40 „Kartą Odesoje...“ (N-7). 22.55 „Praeities šešėliai“ (2) (N-14). 0.10 „Klounas“ (N-7). 1.15 Reporteris. 1.37 Aktyvi Lietuva. Orai. 1.45 Žinių naujienos.

8.05 9.00 11.30 12.00

„Namelis prerijose“. Labas rytas, Lietuva (k). Girių horizontai. LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2013“. Gedimino Kulikausko knygos „Tarpukario Lietuva“ pristatymas (k).

12.48 Renkasi geriausieji. „Žagarės vyšnių festivalis 2013“. Koncertuoja Klaipėdos kamerinis orkestras, solistai Ieva Prudnikovaitė, Asta Krikščiūnaitė, Dainius Puišys, kamerinis choras „Brevis“ (k). 13.45 „Prisikėlęs faras“ (N-7). 14.30 Būtovės slėpiniai. Daugiataučiai Kėdainiai. 15.15 Kultūros metraščiai. Tragiškoji Vytauto Mačernio karta (1988 m.) (k). 16.20 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 18.15 Kaimo akademija. 18.45 Lyderių turnyras „Žinių riteriai ir damos“. 19.55 Durys atsidaro. 20.25 Dok. f. „Stirna. Izabelė Vilimaitė“ (2005 m.). 21.25 LNOBT spektaklis. Bronius Kutavičius. Opera-baletas „Ugnis ir tikėjimas“. 23.00 Lietuvių dokumentika. „Šaltasis karas – baimės šešėlis“ (2). 0.00 Panorama. Sportas. Orai (k). 0.30 Liaudies kinas. „Priešaušrio broliai“ (2) (k).

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Laukinis gyvenimas“ (N-7). 8.45 „Mentalistas“ (N-7). 9.40 „Mano tėtis kalba „š...“ 10.10 Juokas juokais (k). 10.35 „Juokingiausi netyčiukai“. 11.05 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“ (N-7). 11.30 „Betmeno nuotykiai“. 11.55 „Drakonų kova Z“ (N-7). 12.20 „Čakas“ (N-7). 13.10 „Karališkos kančios“ (N-7). 14.00 „Marijos širdis“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 16.00 „Laukinis gyvenimas“ (N-7). 17.00 „Mano tėtis kalba „š...“ 17.30 Juokas juokais. 18.00 „Mentalistas“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). 21.00 „Komisarė Lindholm. Pasakų miškas“ (2003 m.). 22.50 „Gyvenimas pagal Harietą“ (N-7). 23.50 „Farų šeima“ (N-7). 0.45 „F. T. Budrioji akis“.

9.15 9.30 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.30 23.50 0.45 1.35

Teleparduotuvė. Vienam gale kablys. „Beverli Hilsas 90210“. „Kobra 11“. „Trečias luitas už Saulės“. „Vedęs ir turi vaikų“. „Rezidentai“. Teleparduotuvė. „Robinas iš Šervudo“ (3). „Beverli Hilsas 90210“. „Kobra 11“. „Kastlas“. „CSI Niujorkas“. „Vedęs ir turi vaikų“. „Rezidentai“. F. „Ženklai“ (JAV, 2002 m.). „CSI Niujorkas“. „Kastlas“. Šuoliai į vandenį.

9.50 „Linksmieji draugai“. 10.20 Senoji animacija. 10.55 „Diana. Širdžių karalienė“. 12.35 Ekstremalūs namų pokyčiai.

13.30 14.30 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.35 21.05

22.40 23.40

9.00 9.20 10.55 11.30 13.00 14.25 16.05 17.30 18.00 18.20 19.00 20.00 20.30 21.00 21.20 23.00 23.20 0.55

„Marija iš lūšnyno“ (2, 3). „Naisių vasara“. „Žavūs ir drąsūs“. Ekstremalūs namų pokyčiai. „Daktarės Zaicevos dienoraštis“ (2). „Vienintelė“. „Marija iš lūšnyno“ (4, 5). Labanakt, vaikučiai. „Naisių vasara“. Romantinė komedija „Džeinė skuba į pasimatymą“ (JAV, Kanada, 2003 m.). „Vienintelė“. „Daktarės Zaicevos dienoraštis“ (2).

Žinios (k). F. „Zodiakas“ (4) (N-7). Radvilų Biržai (k). F. „Paskutinis šansas įsimylėti“ (N-7). Dok. f. „Tvirtovės apgultis“ (N-7). Telelaikraštis. Anim. f. „Daktaras Streindžas“ (N-7). Melomano pusvalandis (k). Žinios. Mūsų praeities beieškant. Nuomonės. Dok. f. „Tiškevičiai“. Fotografijos istorija. Žinios. Orai. F. „Geresnis gyvenimas“ (N-7). Žinios (k). F. „Sesers vestuvinėje suknelėje“ (N-7). F. „Susipynę išgyvenimai“ (N-14).

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Įspūdingiausių interjerų dešimtukas. 9.45 „Karamelė“. 10.45 „Vienišų seselių klubas“. 11.15 „Advokatė Lovinski“. 12.15 „Senas geras faras“. 13.15 „GSG 9. Elitinis būrys“. 14.15 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 14.45 F. „Ko nori gyvūnai“ (Vokietija, 2012 m.). 16.30 „Advokatė Lovinski“. 17.30 „Senas geras faras“. 18.30 Mūsų augintiniai. 19.00 „Karamelė“. 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Advokatė Lovinski“. 21.15 „Senas geras faras“. 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 „Vienišų seselių klubas“. 23.00 „Užtemimas. Prisiminti pavojinga“. 0.00 Svajonių kruizai.

7.00 Fantastinė drama „Melancholija“ (Danija, Švedija, Prancūzija, 2011 m.) (N-7). 9.10 Romantinė komedija „Poniutė kaime“ (JAV, Kanada, 2009 m.). 11.00 Romantinė drama „Laiškai Džuljetai“ (JAV, 2010 m.). 13.00 Romantinė komedija „Gera kompanija“ (JAV, 2004 m.). 15.00 Nuotykių komedija „Lobių sala“ (Prancūzija, D.Britanija, Vengrija, 2007 m.) (N-7). 17.00 Romantinė komedija „Denas tikrame gyvenime“ (JAV, 2007 m.). 19.00 Romantinė komedija „Subtilumas“ (Prancūzija, 2011 m.). 21.00 Istorinė kriminalinė drama „Konspiratorė“ (JAV, 2010 m.) (N-7).

23.00 Fantastinis siaubo trileris „Pandorum“ (Vokietija, D.Britanija, 2009 m.) (N-14). 1.00 Komedija „Vudstokas“ (JAV, 2009 m.) (N-7).

7.10 Komedija „Pagauk ir paleisk“. 9.10 Kriminalinis trileris „Nepalaužiama drąsa“. 11.20 Drama „Kovotojas“. 13.20 Romantinė drama „Aistros žaidimas“. 14.55 Nuotykių f. „Žmogus Voras 2“. 17.15 Nuotykių f. „Žmogus Voras 3“. 19.45 Drama „Marija Antuanetė“. 21.55 Komedija „Pagauk ir paleisk“. 23.55 Fantastinis nuotykių f. „Mano gyvenimo žuvis“. 2.00 Kriminalinis trileris „Neįtariamasis“.

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Metas pietauti! 10.40 Tiesa kažkur šalia. 11.00, 14.00, 17.00, 0.20 Naujienos. 11.30 Mūsų laikais. 12.40 „Jasmin“. 13.40 Kitos naujienos. 14.20 „Namų šeimininkė“. 15.00, 4.20 Mano vyras gali. 15.55, 2.35 Mados nuosprendis. 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.05 „Žvalgės“. 23.05, 5.50 Lietuvos laikas (liet. k.). 23.20 „1993. Ruduo ugnyje“. 0.30 „Pėdsakas“. 1.05 Žvaigždėlaivis. 1.20 Melodrama „Atvira širdis“. 5.05 Muzika.

7.00 Anim. f. 7.10, 10.45, 19.20 Patikima priemonė. 8.05, 16.30 Nuteisk mane. 9.00, 17.25 Nemeluok man! 9.50, 18.20 Šeimos dramos. 11.40, 20.20 Kviestinė vakarienė. 12.30 Skubus iškvietimas. 13.00 Dievų maistas. 13.55 Mes nė nesapnavom. 19.15, 20.15, 21.15 Naujienos. 21.25 Trileris „1408“. 23.10 Kokie žmonės! 0.05 Įsivaizduokite. 0.55 „Turistai“.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Vasarnamiai. 10.30 Medicinos paslaptys. 11.00 „Demonai“. 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 Gydytojų sprendimas. 18.50 Prokurorų patikra. 20.00 Kalbame ir rodome. 20.55 „Maskva. Trys stotys“. 22.20 „Mentų karai“. 1.15 „Medžiotojas“.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 „Jefrosinija“. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia.

12.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 14.00 Ypatingas atsitikimas. 15.00, 16.35 „Kelininkai“. 17.30 Tiesioginis eteris. 19.50 „Paprastas gyvenimas“. 21.40 „Teisė žinoti tiesą“. 22.40 Dvikova. 0.10 Vieningoji Vokietija. 1.15 F. „Asmeninis teisėjos Ivanovos gyvenimas“.

4.35 Džiazas. 10.30 M.Robidoux groja P.Fevriero kūrinius. 11.30 Freiburgo baroko muzikos orkestro 25-ių metų jubiliejus. 15.55 Freiburgo baroko muzikos orkestras groja J.S.Bacho siuitas. 13.30 Divertismentas. 14.30 M.Plessleris groja pasaulio muzikos klasikos kūrinius. 16.00 C.Francko simfoninė poema „Psichė“. 16.55 E.Pahudo koncertas Jeruzalės kamerinės muzikos festivalyje. 17.25 Divertismentas. 18.00 G.Verdi opera „Otelas“. Dainuoja Barselonos licėjaus teatro solistai. 20.30 Divertismentas. 21.30 Džiazas. Koncertas S.Becheto atminimui. 22.30 Dok. f. „S.Becheto jubiliejaus klubas“. 23.30 Džiazas. Koncertuoja M.Collignonas. 0.35 Džiazas. 1.30 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 11.00 Pramogos vandenyje. Finiksas. Brazilija. 12.00 Maisto ruošimas kempinguose. 13.00, 19.00 Amerikos maistas. Denveris. 14.00 Naujo būsto paieška. Australija. Prancūzija. Australija. Kolumbija. 16.00 Išgelbėkite mano verslą! „Caribe Playa Beach“ viešbutis. 17.00 Vestuvės Filipinuose. 17.30 Vestuvės Taivane. 18.00 Maisto ruošimas kempinguose. 20.00 Naujo būsto paieška. Australija. Prancūzija. 21.00, 23.00 Majamio tarptautinis oro uostas. Pilnatis. 22.00 Neįmintos mįslės. Vampyrai, monetos, Bruklino tiltas. 0.00 Pramogos vandenyje. Finiksas. Brazilija.

8.00 Ryto programa. 10.00 Žmonių giminė. 11.00 Kalėjimas, kurį valdo „Motina“. 12.00 Greitkelis per Kanadą. 13.00 Skaičių žaidimas. 15.00 Paskutinė liūtė. 16.00 Tunų žvejyba. 17.00 Mūšiai dėl Atlanto. 18.00 Greitkelis per JAV. 19.00 Skaičių žaidimas. Lemtis. 20.00 Tikroviškai apie Rusiją. 21.00 Gelbėtojų būrys. Į ugnį. 22.00 Paskutinės Trečiojo reicho paslaptys. 23.00 Kalėjimas, kurį valdo „Motina“. 0.00 Tikroviškai apie Rusiją.

7.00 „Karvedžiai“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Napoleonas“.

10.00 „Žmonijos kelionė“. 11.00 „778-ieji. Rolando giesmė“. 12.00 „Azijos monarchijos“. 13.00 „Karolio Didžiojo mitas“. 14.00 „Tintino pėdsakais“. 15.00 „Laiko komanda“. 16.00 „Žmonijos kelionė“. 17.00 „Karvedžiai“. 18.00 „Azijos monarchijos“. 19.00 „Laiko komanda“. 21.10 „Mėnulio šešėlyje“. 23.00 „Kroatijos karaliai“.

7.00, 16.00, 19.15 Beždžionių gyvenimas. 7.25 Pandemoniumas. Sveiki atvykę į Volongą. 8.15, 16.30 Ekstremalai. 9.10 Kinologija. 10.05 „Didžiojo penketo“ iššūkis. Dramblio diena. 11.00 Apalūza. 11.55 Žvėrių kovos laukai. Džiunglės. 12.20, 19.40 Tramdytojas pagal iškvietimą. 12.50 Pelkynų gyventojai. 13.45 Neįtikimi N.Bakerio gyvūnai. Rožinis šarvuotis. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 B.Bailey ir povai. 17.25 Nepaprasti šunys. 18.20 Mažylių planeta. Motinos instinktas. 21.05 Kaip išmaitinti liūtą. 22.00 Žvėrių žemė su D.Salmoni. Drambliai žudikai. 22.55 S.Backshallas: plaukimas su pabaisomis. Ryklys. Hipopotamas. 0.45 Aš gyvas. Išsigelbėjimas. 1.35 Laukiniai ir pavojingi. Poliarinio lokio užpuolimas.

9.30 Šaudymas iš lanko. „Pasaulio taurė“. 10.00, 14.00 Futbolas. Čempionų lyga. 11.30 Šuolių nuo tramplino su slidėmis vasaros turnyrai. 15.30 Šuolių nuo tramplino su slidėmis vasaros turnyras. 18.15 Sporto kuriozai. 19.15 Futbolas. Čempionų lyga. „Manchester City“–Miuncheno „Bayern“. 20.15 Šuolių nuo tramplino su slidėmis vasaros turnyras Klingentalyje. 21.00 Kovos menas. „Superkombat“. 22.00 Kovos menas. 23.00 Šuolių nuo tramplino su slidėmis vasaros turnyras. 24.00 Futbolas. Čempionų lyga. 1.30 Šuolių nuo tramplino su slidėmis vasaros turnyras.

7.30 Tenisas. „China Open“ turnyro aštuntfinalis. Tiesioginė transliacija. 14.55 Ledo ritulys. KHL. „Metallurg“–Rygos „Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 17.30 Tenisas. „China Open“ turnyro aštuntfinalis. 19.55 Futbolas. UEFA Europos lyga. „Legia“–„Apollon“. Tiesioginė transliacija. 22.00 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Manchester City“–„Bayern“. 0.00 „Futbol Mundial“ žurnalas.


2013 10 04 20.00 BTV



21.50 TV3



„Kvaila teorija“ („The Jerk Theory“)

„Geležinis žmogus 2“ („Iron Man 2“)

Komedija. JAV, 2009 m. Rež. Scottas S.Andersonas. Vaidina Joshas Hendersonas, Jenna Dewan-Tatum.

Fantastinis nuotykių filmas. JAV, 2010 m. Rež. Jonas Favreau. Vaidina Robertas Downey jaunesnysis, Scarlett Johansson.

Kai pradedantį gitaristą ir dainininką Adamą Dainsą jo mergina iškeičia į mokyklos chuliganą, vaikinas nusprendžia tapti tokiu pat blogiuku. Kurį laiką įvaizdį pakeitusiam Adamui iš tikrųjų sekasi. Bet netrukus jis sutinka Molę, kuriai kaip tik patinka geri vaikinai.

Milijardieriaus Tonio Starko išradimais susidomi kariškiai. Bet ne tik jie. Ir politikai, ir žiniasklaida, ir aktyvesni visuomenės atstovai nekantrauja sužinoti geležinio žmogaus paslaptis. Todėl kovoje už pasaulio saugumą vėl teks griebtis titaniškų pastangų.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 „Rojus Lietuvoj“ (k). 11.00 Specialus tyrimas (k). 12.00 „Namelis prerijose“. 13.00 Klaidos kaina (N-7) (k). 13.55, 14.10 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 Žinios. Orai. 15.30 Žinios. Sportas. Orai. 15.50 „Viena byla dviem“ (N-7). 17.00 „Kobra 11“ (N-7). 18.00 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.25 Verslas. Kultūra. 18.35 Sportas. Orai. 18.45 Keliai. Mašinos. Žmonės. 19.00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Žinių konkursas. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Sportas. Orai. 21.00, 22.05 Duokim garo! 22.00 Loterija „Perlas“. 23.00 „Detektyvė King“ (4) (N-7). 0.00 „Viena byla dviem“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“ (k). 7.20 Anim. f. „Apie begemotą, kuris bijojo skiepų“ (Rusija, 1966 m.). 7.40 Anim. f. „Ežiukas rūke“ (Rusija, 1975 m.). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 8.50 „Didingasis amžius“ (8) (N-7) (k). 10.55 „Judantis objektas“ (9) (N-7) (k). 11.55 „Paskutinė tvirtovė“ (8) (N-7) (k). 12.55 „Tomas ir Džeris“. 13.25 „Nickelodeon“ valanda. „Nugalėtoja“ (6). 13.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (10). 14.25 Anim. f. „Riki Tiki Tavi“ (Rusija, 1966 m.). 15.00 „Uždrausta meilė“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 18.00 „Ponas Bynas“ (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. rai. 19.30 KK2 penktadienis. 21.00 F. „Aš esu legenda“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 22.55 F. „Košmaras Guobų gatvėje“ (JAV, 2010 m.) (N-14). 0.50 F. „Grįžimas namo“ (JAV, 2009 m.) (N-14).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 „Slibinų dresuotojai“. 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Meilės triumfas“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Moterys meluoja geriau“. 11.00 Kvieskite daktarą! 11.30 TV pagalba. 12.25 „Didvyrių draugužiai“. 12.55 „Maksas Stilas“. 13.30 „Ragai ir kanopos sugrįžta“ (11). 14.00 „Slibinų dresuotojai“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“. 16.00 „Nepaklusni širdis“. 17.00 TV pagalba. 17.55 Žvaigždžių dešimtukas. 18.30 TV3 žinios. 19.20 TV3 sportas. 19.25 TV3 orai. 19.30 „Pirk dramblį“. Socialinės atsakomybės projekto paramos koncertas.

21.50 F. „Geležinis žmogus 2“ (JAV, 2010 m.). 0.20 F. „Aš, kitas aš ir Irena“ (JAV, 2000 m.). 2.30 „Elementaru“ (3). 3.20 „CSI Niujorkas“ (2).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.03 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Yra kaip yra (k). 9.00 Prajuokink mane (k). 10.00 Ekstrasensų mūšis (k). 11.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 12.00 Kalbame ir rodome. 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 15.00 „Narutas. Viesulo kronikos“. 15.30 „Tikri pabaisos“ (JAV, 1994 m.). 16.00 „Pragaro virtuvė“. 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.30 Žinios. 20.00 F. „Kvaila teorija“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 22.05 Amerikietiškosios imtynės (N-14). 23.05 F. „Ugnies ringas“ (JAV, 1991 m.) (N-14). 1.05 F. „Largo Vinčas“ (Belgija, Prancūzija, 2008 m.) (N-7) (k). 3.10 Bamba TV.

6.44 TV parduotuvė. 7.00 Reporteris. 7.35 Žinių naujienos. 7.45 Namų daktaras. 8.20 „Kartą Odesoje...“ (N-7). 9.30 „Pora kaip tvora“. 10.05 „Klounas“ (N-7). 11.05 Skonio reikalas (k). 12.00 Reporteris. 12.30 Žinių naujienos. 12.40 „Ilgai ir laimingai“. 13.35 TV parduotuvė. 14.00 Super L.T. (k). 15.00 „Klounas“ (N-7). 16.00 Žinios. 16.17 Orai. 16.20 Supernamai (k). 17.00 Žinios. 17.17 Orai. 17.20 TV pokštai. 18.00 Žinios. 18.22 Orai. 18.25 Pašėlę TV pokštai. 18.55 Dok. f. „Josifo Stalino ragana“ (N-7). 20.30 Eurolygos atrankos turnyras. Finalas. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus. 22.30 F. „Narkotikų skyriaus agentas“ (JAV, Kanada, 2002 m.) (N-7).

8.05 „Namelis prerijose“. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Kaimo akademija. 12.00 LNOBT spektaklis. Bronius Kutavičius. Opera-baletas „Ugnis ir tikėjimas“ (k). 13.35 Lyderių turnyras „Žinių riteriai ir damos“ (k). 14.40 Mūsų dienos – kaip šventė. 15.55 Visi namie (k). 16.20 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 18.15 Europos vidury. 18.45 Lietuvių dokumentika. „Šaltasis karas – baimės šešėlis“ (2) (k). 19.45 G.Verdi 200-osioms gimimo metinėms. LNOBT spektaklis. Opera „Aida“.

22.10 Kultūros metraščiai. Kelionė į Kražius (1988 m.). 22.55 Džiazo vakaras. 0.00 Panorama. Sportas. Orai (k). 0.30 Estrados klasikos vakaras (k).

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Laukinis gyvenimas“ (N-7). 8.45 „Mentalistas“ (N-7). 9.40 „Mano tėtis kalba „š...“ 10.10 Juokas juokais (k). 10.35 „Juokingiausi netyčiukai“. 11.05 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“ (N-7). 11.30 „Betmeno nuotykiai“. 11.55 „Drakonų kova Z“ (N-7). 12.20 „Čakas“ (N-7). 13.10 „Karališkos kančios“ (N-7). 14.00 „Marijos širdis“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 16.00 „Laukinis gyvenimas“ (N-7). 17.00 Juokas juokais. 18.00 „Mentalistas“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). 21.00 F. „Midsomerio žmogžudystės XIV. Šventas tikėjimas“ (D.Britanija, 2012 m.) (N-14). 23.10 Snobo kinas. Kriminalinė drama „Nuomininkas“ (JAV, 2009 m.). 1.00 „F. T. Budrioji akis“.

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Statybų TV Laida 10.00 „Beverli Hilsas 90210“. 11.00 „Kobra 11“. 12.00 „Trečias luitas už Saulės“. 13.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 „Rezidentai“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Robinas iš Šervudo“ (4). 16.00 „Beverli Hilsas 90210“. 17.00 „Kobra 11“. 18.00 „Kastlas“. 19.00 „CSI Niujorkas“. 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 21.00 „6 kadrai“. 23.00 „Daugiau nei draugai“ (1, 2) (JAV, 2011 m.). 0.00 „Konano nuotykiai“. 1.00 Aukščiausia pavara. 2.20 „CSI Niujorkas“.

9.55 „Linksmieji draugai“. 10.25 Senoji animacija (42). 11.00 „Džeinė skuba į pasimatymą“. 12.35 Ekstremalūs namų pokyčiai. 13.30 „Marija iš lūšnyno“. 14.30 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 17.00 „Daktarės Zaicevos dienoraštis“ (3). 18.00 „Vienintelė“. 19.00 „Marija iš lūšnyno“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.05 Drama „Vėlyva kelionė namo“ (JAV, 1999 m.). 22.55 Chorų karai. 1.45 „Vienintelė“.

9.00 Žinios (k). 9.20 F. „Geresnis gyvenimas“ (N-7). 11.00 Nuomonės (k). 11.50 F. „Sesers vestuvinėje suknelėje“ (N-7).

13.25 F. „Ikaras“ (N-7). 14.55 Telelaikraštis. 15.55 F. „Atpirkimo ožys“ (N-7). 17.30 Radvilų Biržai (k). 18.00 Žinios. 18.20 Gyvoji kalba. 18.55 F. „Velniop tą Neuilį!“ (N-7). 20.30 Laida „Gyvenu čia“. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 F. „Tobulas jausmas“ (N-14). 22.55 Žinios (k). 23.15 F. „Klastingi namai“ (N-14). 1.00 F. „Mačetė“ (N-14).

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Mūsų augintiniai. 9.45 „Karamelė“. 10.45 „Vienišų seselių klubas“. 11.15 „Advokatė Lovinski“. 12.15 „Senas geras faras“. 13.15 Aukščiausia klasė. 14.15 Įspūdingiausių interjerų dešimtukas. 14.45 F. „Kurjeris“ (Prancūzija, 2010 m.) (N-7). 16.30 „Advokatė Lovinski“. 17.30 „Senas geras faras“. 18.30 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 19.00 „Karamelė“. 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Misija: išteisinti!“ 21.15 „Dangaus tiltas“ (2). 23.05 „Balticum TV“ žinios. 23.20 „Vienišų seselių klubas“. 23.50 F. „Avarija“ (JAV, Vokietija, 2004 m.) (N-14).

7.00 Romantinė komedija „Denas tikrame gyvenime“ (JAV, 2007 m.). 9.00 Romantinė komedija „Subtilumas“ (Prancūzija, 2011 m.). 11.00 Miuziklas „Užburtoji fleita“ (Prancūzija, D.Britanija, 2006 m.). 13.15 Komedija „Dubleris“ (Rusija, 2013 m.). 15.00 Fantastinė nuotykių drama „Daktaro Parnaso fantazariumas“ (D.Britanija, Kanada, 2009 m.). 17.00 Psichologinis trileris „Pikokas“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 19.00 Fantastinė romantinė komedija „Veidrodėli, veidrodėli... Snieguolės istorija“ (JAV, 2012 m.). 21.00 Istorinis veiksmo trileris „Pabėgimas“ (Norvegija, 2012 m.) (N-7). 23.00 Kriminalinis veiksmo trileris „Be kompromisų“ (D.Britanija, Prancūzija, JAV, 2011 m.) (N-14). 1.00 Fantastinis siaubo trileris „Bepročiai“ (JAV, Jungtiniai Arabų Emyratai, 2010 m.) (N-7).

7.15 Nuotykių f. „Saksana“. 9.00 Drama „Kovotojas“. 11.05 Kriminalinis trileris „Neįtariamasis“. 13.00 Fantastinis nuotykių f. „Mano gyvenimo žuvis“. 15.10 Drama „Didžioji scena“. 17.15 Siaubo f. „Merės Šeli Frankenšteinas“. 19.30 Drama „Aš suviliojau Andy Warholą“. 21.00 Nuotykių drama „Naujasis pasaulis“. 23.45 Komedija „Genialus tėtis“. 1.40 Drama „Aš suviliojau Andy Warholą“.

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Metas pietauti! 10.45 Tiesa kažkur šalia. 11.00 Naujienos. 11.30 Mūsų laikais. 12.40 „Jasmin“. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.20 „Namų šeimininkė“. 15.00 Mano vyras gali. 15.55 Mados nuosprendis. 17.00 Naujienos. 18.00 „Už ir prieš“. Pokalbių laida. 18.55 Žmogus ir įstatymas. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.05 Stebuklų laukas. 22.10 Melodrama „Leiskite jus pabučiuoti... vėl“. 0.20 Vakarinis Urgantas. 1.05 Pavojingas šuolis. 2.55 „Pasaka apie tai, kaip caras Petras Arapą tuokė“. 4.30 Mados nuosprendis. 6.10 Mano vyras gali. 6.55 Muzika.

7.00 Anim. f. 7.15, 10.45, 19.15 Patikima priemonė. 8.05, 16.30 Nuteisk mane. 8.55, 17.25 Nemeluok man! 9.50, 18.20 Šeimos dramos. 11.40, 20.10 Kviestinė vakarienė. 12.30 Skubus iškvietimas. 12.55 Įsivaizduokite. 13.50 Trileris „1408“. 15.40 Kokie žmonės! 21.05 Slaptos teritorijos. 22.00 Keistenybės. Dievų planeta. 22.50 Aktuali tema. 23.45 Pasaulio paslaptys. Penktasis elementas. 0.40 „KGB su smokingais“.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 9.25 Akistata. 10.25 Gelbėtojai. 11.00 „Demonai“. 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 Gydytojų sprendimas. 18.35 Prokurorų patikra. 19.45 Kalbame ir rodome. 20.40 F. „Baltas namas, juodi dūmai“. 22.40 J.Aizenšpiso benefisas. 0.30 „Medžiotojas“.

5.00 Rusijos rytas. 9.05 „Jefrosinija“. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 Visa Rusija. 10.45 1000 smulkmenų. 11.20 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 13.15 Sočio dienoraštis 2014. 14.00 Ypatingas atsitikimas. 15.00, 16.35 „Kelininkai“. 17.30 Tiesioginis eteris. 19.50 F. „Padovanok man truputį šilumos“. 21.40 F. „Stipri santuoka“. 23.30 F. „Muzikanto dukra“. 1.20 F. „Atleisk“.

5.55 Džiazas. 10.30 N.Jarvi diriguoja A.Dvoráko ir C.Saint-Saënso kūrinių koncertą.

penktadienis 22.10 1 Baltijos

13 

„Leiskite jus pabučiuoti… vėl“ („Разрешите тебя поцеловать... снова“) Melodrama. Rusija, 2012 m. Rež. Jurijus Morozovas. Vaidina Marija Kulikova, Igoris Lifanovas.

Tarp majoro Grigorijaus Vlasovo ir jo žmonos Natalijos prasideda nesantaika. Kaip tik tada Grigorijus perkeliamas į kitą dalinį, o jame naujoką ima gundyti kursantė Jevgenija Fedotova. Sutuoktiniai dar labiau susipyksta, bet juos taikyti imasi jųdviejų dukra. 12.00 S.Prokofjevo ir M.Musorgskio kūrinių koncertas. 13.30 Divertismentas. 14.30 Džiazas. Koncertuoja „Bueno Vista Social Club“ orkestras ir O.Portuondo. 15.30 Džiazas. R.Bonos „Mandekan cubano“ Vienoje. 16.30 F.Herschas koncertuoja Sent Emilijono džiazo festivalyje. 17.25 Divertismentas. 18.00 H.Berliozo opera „Fausto pasmerkimas“. Dainuoja Niujorko „Metropolitan“ operos artistai. 20.45 Divertismentas. 21.30 Th.Malandaino baletas „Don Žuanas. Žvilgsnis iš šalies“. 22.20 Th.Malandaino baletas „Magifique“. 23.40 Dok. f. „Beje, apie „Magifigue...“ 0.15 Th.Malandaino baletas „Fauno popietė“. 0.30 Džiazas. 1.30 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Įdomiausios kelionės motociklu. 11.00 Pramogos vandenyje. Italija. 11.30 Pramogos vandenyje. Vokietija. 12.00 Kaimo žmonių pramogos. 13.00 Amerikos maistas. Kalifornija. 14.00 Naujo būsto paieška. Anglija. 14.30 Naujo būsto paieška. Meksika. 15.00 Naujo būsto paieška. Australija. 15.30 Naujo būsto paieška. Prancūzija. 16.00 Išgelbėkite mano verslą! „Triangle T“ viešbutis. 17.00 Ramybės ieškotojai. Indija. 18.00 Kaimo žmonių pramogos. 19.00 Amerikos maistas. Kalifornija. 20.00 Naujo būsto paieška. Anglija. 20.30 Naujo būsto paieška. Meksika. 21.00 Mano namai su ratais. Tai bent vakarėlis! 22.00 Keliautojas. Los Andželas. 23.00 Majamio tarptautinis oro uostas. Saugumo tarnyba. 0.00 Pramogos vandenyje. Italija. 0.30 Pramogos vandenyje. Vokietija. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Kortų iliuzionistas. 11.00 Prisiekusiųjų teismo sprendimas. 12.00 Greitkelis per Kanadą. 13.00 Tikroviškai apie Rusiją. 14.00 Gelbėtojų būrys. 15.00 Komodo salos varanai. 16.00 Tunų žvejyba. 17.00 Mūšiai dėl Atlanto. 18.00 Greitkelis per JAV. 19.00 Tunų žvejyba. 20.00 Žvejybos karaliai. 22.00 Šamų žvejybos turnyras. 23.00 Prisiekusiųjų teismo sprendimas. 0.00 Žvejybos karaliai. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Didysis Aleksandro mūšis“.

8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Napoleonas“. 10.00 „Žmonijos kelionė“. 12.10 „Mėnulio šešėlyje“. 14.00 „Tintino pėdsakais“. 15.00 „Laiko komanda“. 16.00 „Žmonijos kelionė“. 17.00 „Didysis Aleksandro mūšis“. 18.00 „Gyvenimas Jėzaus laikais“. 19.00 „Laiko komanda“. 20.00 „Senovės pasauliai“. 21.00 „Didžiosios kelionės geležinkeliu po Europą“. 22.00 „Oras, pakeitęs pasaulį“. 23.00 „Kroatijos karaliai“. 0.00 Nakties programa.

7.00, 16.00, 19.15 Beždžionių gyvenimas. 7.25 Mažylių planeta. Motinos instinktas. 8.15, 16.30 Ekstremalai. 9.10 Nepaprasti šunys. 10.05, 21.05 „Didžiojo penketo“ iššūkis. Raganosio diena. 11.00 Šaunus karys. 11.55 Žvėrių kovos laukai. Pakrantės. 12.20, 19.40 Tramdytojas pagal iškvietimą. 12.50 Veterinaras. 13.45 Neįtikimi N.Bakerio gyvūnai. Marsietiškas krokodilas. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 B.Bailey ir povai. 17.25 Pragariška katė. 22.00 Rykliai akvariume. 22.55 Pelkynų gyventojai. 23.50 Prieglaudos užpuolimas. 0.45 Monstrai mano viduje. Slaptieji agentai. 1.35 Laukiniai ir pavojingi. Dramblio užpuolimas.

9.30 Šuolių nuo tramplino su slidėmis vasaros turnyras. 10.30 Angliškojo biliardo turnyras Diuseldorfe (1). 22.30 Sporto kuriozai. 23.30 Automobilių sporto žurnalas. 23.45 Boulingo turnyras JAV. 0.45 Angliškojo biliardo turnyras Diuseldorfe.

4.00 „Formulė-1“. „P.Korėjos didžiojo prizo“ treniruotė (1). Tiesioginė transliacija. 5.35 Tenisas. „China Open“ turnyro aštuntfinalis. 8.00 „Formulė-1“. „P.Korėjos didžiojo prizo“ treniruotė (2). Tiesioginė transliacija. 9.35 Tenisas. „China Open“ turnyro ketvirtfinalis. Tiesioginė transliacija. 16.30 Tenisas. „China Open“ turnyro ketvirtfinalis. 20.30 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 21.00 Ledo ritulys. KHL. „Metallurg“–Rygos „Dinamo“. 23.00 Futbolas. UEFA Europos lyga. „Legia“–„Apollon“. 0.50 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Arsenal“–„Napoli“. 2.40 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Šachtar“–„Manchester United“. 4.30 Futbolas. „Premier“ lygos apžvalga. 4.55 „Formulė-1“. „P.Korėjos didžiojo prizo“ treniruotė (3). Tiesioginė transliacija.


14

skanaus

Vir­tu­vė­je – juo­da­sis auk­sas Ka­dai­se pa­gar­din­ti mais­ tą pi­pi­rais ga­lė­jo tik tur­ tuo­liai, nes šis prie­sko­nis va­din­tas juo­duo­ju auk­su ir daž­nai nau­do­tas kaip va­liu­ta. Šian­dien ši pri­vi­ le­gi­ja su­teik­ta ko­ne kiek­ vie­nai vir­tu­vei. Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė

Ge­riau­siai pa­žįs­ta­me ir dau­giau­sia var­to­ja­ me juo­duo­sius pi­pi­rus, ta­čiau par­duo­tu­vė­se ga­ li­ma pa­ste­bė­ti di­de­lę pi­pi­rų įvai­ro­vę: bal­tuo­sius, rau­svuo­sius, ža­liuo­sius, kvap­niuo­sius, Viet­ na­mo, Bra­zi­li­jos, In­di­jos, pi­pi­rų mi­ši­nius ir t. t. Kaip ne­pa­sik­lys­ ti šio­je įvai­ro­vė­je ir at­ras­ti aro­ ma­tin­gą pi­pi­rų pa­sau­lį, „TV die­ nos“ skai­ty­to­jams pa­ta­ria ku­li­na­ ras ir prie­sko­nių eks­per­tas Ar­tū­ ras Bras­laus­kas. – Juo­die­ji pi­pi­rai – pui­kiai pa­ žįs­ta­mas prie­sko­nis, o į ki­ to­kius, „eg­zo­tiš­kus“, pi­pi­ rus ne­re­tas tik pa­si­žiū­ri ir nu­si­per­ka sau įpras­tų. Kuo ski­ria­si pi­pi­rų rū­šys, kuo jos ypa­tin­gos? – Juo­die­ji, bal­tie­ji, ža­lie­ji pi­pi­rai yra to pa­ties au­ga­lo – žo­li­nės lia­ nos pi­per nig­rum – vai­siai. Šis au­ ga­las au­ga su­btro­pi­nio kli­ma­to ša­ ly­se. Kaip tos pa­čios rū­šies ka­va au­gi­na­ma skir­tin­go­se ša­ly­se, taip

„Shutterstock“ nuotr.

ir pi­pi­rai. O jų sa­vy­bės taip pat pri­ klau­so nuo kli­ma­to są­ly­gų – kuo jos ge­res­nės, tuo vai­siai di­des­ni, aro­ma­tin­ges­ni, der­lius bū­na ge­ras ir sa­vai­me bran­ges­nis. Bet ki­tais me­tais der­lius ga­li bū­ti pra­stas, ga­ li ura­ga­nas pa­kil­ti, po­tvy­nis plan­ ta­ci­jas su­nai­kin­ti. Ge­riau­si pi­pi­rai su­bran­di­na­mi In­di­jos Te­li­če­rio re­ gio­ne. Lie­tu­viai daž­nai nau­do­ja rau­ svuo­sius pi­pi­rus, ta­čiau šie ne­tu­ ri nie­ko bend­ro su pi­per nig­rum pi­pi­rais, tai tro­pi­nio me­džio schi­ nus vai­siai. Nie­ko bend­ro ne­tu­ri ir kva­pie­ji pi­pi­rai, ku­rie yra mir­ti­nių šei­mos au­ga­las. So­vie­ti­niais lai­kais pi­pi­rai nau­do­ti dėl kar­tu­mo – tuo­ met iš vai­sių bū­da­vo iš­trau­ kia­mi ete­ri­niai alie­jai, ku­rie bu­vo nau­do­ja­mi kos­me­ti­ko­

je, far­ma­ci­jo­je, o kas lik­da­vo, bū­ da­vo su­ma­la­ma ir de­da­ma ant sta­ lo. Kar­tu­mas iš­lik­da­vo, o aro­ma­ to – jo­kio. O pi­pi­rai ver­ti­na­mi bū­ tent pa­gal aro­ma­tą. Juo­die­ji pi­pi­rai yra su­no­ku­sios uo­gos, jie iš­si­ski­ria stip­riu, in­ten­sy­viu aro­ma­tu. Bal­ tie­ji pi­pi­rai švel­nes­ni, nes uo­gos ski­na­mos be­veik su­no­ku­sios ir lai­ ko­mos te­kan­čia­me van­de­ny­je, kad iš­tirp­tų vai­siaus luo­be­lė. Ža­lie­ji pi­ pi­rai – ne­pri­no­ku­sios uo­gos, ku­rios nu­skin­tos kon­ser­vuo­ja­mos silp­na­ me vy­no ac­to tir­pa­le ar­ba už­šal­ do­mos. – Kaip skir­tin­gų rū­šių pi­pi­rai le­mia pa­tie­ka­lo sko­nį? – Šian­dien tai­syk­lių nė­ra, vir­tu­vės še­fai ar na­mų šei­mi­nin­kės drą­siai eks­ pe­ri­men­tuo­ja. O anks­čiau

juo­die­ji pi­pi­rai dau­giau­sia nau­do­ ti tam­siai mė­sai, bal­tie­ji – švie­siai mė­sai, žu­viai, ža­lie­ji – pa­da­žams, sriu­boms ga­min­ti ir pan. Siū­ly­čiau pa­tiems pa­da­ry­ti eks­pe­ri­men­tą – ga­min­ti to­kios pa­čios rū­šies mė­sos, žu­vies ga­ba­lė­lius, bet juos pa­bars­ ty­ti skir­tin­gais pi­pi­rais ir pa­ra­gau­ti. – Kaip iš­si­rink­ti ko­ky­biš­kus pi­ pi­rus? Į ką rei­kia at­kreip­ti dė­ me­sį? – Yra trys ver­ti­ni­mo bū­dai. Pir­ma, rei­kia iš­mok­ti per­skai­ty­ti prie­sko­ nių eti­ke­tę, ku­rio­je iš­ties daug in­ for­ma­ci­jos. Ant­ra, ap­žiū­rė­ti pro­duk­ tą – per skaid­rią pa­kuo­tę, bu­te­liu­ką, ma­lū­nė­lį ma­ty­ti, ar pi­pi­rai vie­no­do dy­džio, ar ne­pa­kei­tę spal­ vos, ar ne­su­lū­ži­nė­ję ir t. t. Tre­čia, sko­nio sa­vy­bės. Ga­li­ma leis­ti sau pa­da­ry­

ti ban­dy­mą: nu­si­pirk­ti skir­tin­gų ga­ min­to­jų pi­pi­rų, į vie­no­dus in­de­lius pri­pil­ti grie­ti­nės, ją, su­mai­šy­tą su skir­tin­gų rū­šių pi­pi­rais, nak­čiai pa­ lik­ti šal­dy­tu­ve, o ry­te pa­ra­gau­ti ir įver­tin­ti – jun­ta­mas pi­pi­rų aro­ma­tas ar tik kar­tu­mas. Ko­ky­biš­kes­niais, ska­nes­niais lai­ko­mi ne jau su­mal­ti pi­pi­rai, o pi­pi­rai ma­lū­nė­liuo­se, ku­ rie tu­rė­ję ma­žiau są­vei­kos su oru, o grū­de su­si­kon­cent­ra­vę jų ete­ri­niai alie­jai ge­riau iš­lai­ko sa­vy­bes.

Pi­pi­rai nau­do­ja­mi kvė­pa­vi­ mo ta­kų li­goms gy­dy­ti, pa­ de­da nuo per­ša­li­mo, tei­ gia­ma, kad jie ge­ri­na virš­ ki­ni­mą, tu­ri an­ti­bak­te­ri­nių sa­vy­bių, de­gi­na tok­si­nus. – Kaip tin­ka­mai nau­do­ti pi­pi­rus ruo­šiant mais­tą? – Kai žmo­nės su nuo­sta­ba sa­ko, jog prie­sko­niai da­ro ste­buk­lus, at­sa­ kau, kad jo­kių ste­buk­lų nė­ra. Sko­ nis pri­klau­so nuo ko­ky­biš­kų ža­lia­ vų ir tin­ka­mo mais­to ga­mi­ni­mo. Jei ver­da­me pa­pras­tą sriu­bą ir pi­pi­ rus be­ria­me iš­kart, pi­pi­rų aro­ma­tas iš­ke­liaus su ga­rais. Tiek pi­pi­rus, tiek ža­lu­my­nus re­ko­men­duo­ju dė­ti į mais­to ga­mi­ni­mo pa­bai­gą, o kon­ ser­vuo­jant nau­do­ti žir­ne­lius. Pi­pi­ rų sa­vy­bes blo­gi­na ir ne­tin­ka­mos lai­ky­mo są­ly­gos, ypač jei jie lai­ko­ mi ša­lia vi­ryk­lės, kur gau­ su drėg­mės, sau­lės švie­so­ je, ne­san­da­rio­se pa­kuo­tė­ se, šal­dy­tu­ve. – Ar pi­pi­rų ga­li­ma už­siau­gin­ti pa­tiems? – Be abe­jo, šiais lai­kais vis­kas įma­ no­ma. Lie­tu­vo­je ir ka­na­pių užau­gi­ na. Bet pi­pi­rai ver­ti­na­mi pa­ gal aro­ma­tą, sko­nį, ete­ri­ nius alie­jus, o tai le­mian­ čių kli­ma­to są­ly­gų su­kur­ ti neį­ma­no­ma. – Ko­kia pi­pi­rų nau­da svei­ka­tai? – Liau­dies me­di­ci­nai pi­pi­rai – ne nau­jie­na. Jie nau­do­ja­mi kvė­pa­vi­ mo ta­kų li­goms gy­dy­ti, pa­de­da nuo per­ša­li­mo, tei­gia­ma, kad jie ge­ri­na virš­ki­ni­mą, tu­ri an­ti­bak­te­ri­nių sa­ vy­bių, de­gi­na tok­si­nus.


ar žinojai?

Jen­ni­fer Anis­ton

★★Gi­mė 1969 m. va­sa­rio 11 d. Ka­ li­for­ni­jo­je, JAV. Tė­vas – grai­kų kil­mės ame­ri­kie­tis, ku­rio gi­mi­ mo var­das bu­vo Yan­nis Anas­tas­ sa­kis, o mo­ti­na Nan­cy – ita­lų bei ško­tų kil­mės. Juo­du iš­si­sky­rė, kai Jen­ni­fer bu­vo 9-erių. Da­lį lai­ko ji leis­da­vo Grai­ki­jo­je su tė­vu, ki­tą – Niu­jor­ke su ma­ma. ★★11-me­tės J.Anis­ton pie­ši­nys bu­ vo eks­po­nuo­ja­mas Met­ro­po­ li­te­no me­no mu­zie­ju­je. ★★Jen­ni­fer iki ją iš­gar­si­nu­ sio se­ria­lo „Drau­gai“ te­ko vai­din­ti tik ne­sėk­min­guo­se pro­jek­tuo­se. Rei­čel vaid­muo „Drau­guo­se“ ak­to­rei pel­nė „Em­my“, „Auk­si­nio gaub­lio“ ir Ek­ra­no ak­to­rių gil­di­jos ap­ do­va­no­ji­mus. ★★2004 m. įra­šy­ta į Guin­nes­so re­kor­dų kny­gą – še­ši pa­grin­ di­niai „drau­gai“ už se­ri­ją ta­da gau­da­vo po mi­li­jo­ną do­le­rių. ★★J.Anis­ton lai­ko­ma dau­giau­sia sėk­mės su­lau­ku­sia „Drau­gų“ ak­to­re – jos vie­nin­te­lės kar­je­ ra po se­ria­lo spin­dė­jo. J.Anis­ton fil­mog­ra­fi­jo­je – to­kie fil­mai kaip „Ge­ra mer­gai­tė“, „Briu­sas Vi­sa­ ga­lis“, „Ir štai atė­jo Po­li“, „Mar­ lis ir aš“, „Kaip at­si­kra­ty­ti bo­so?“, „Su­vai­dink ma­no žmo­ną“, „Ne­pa­ gei­dau­ja­mi ge­nai“, „La­bas, mes Mi­le­riai“ ir kt. ★★2000-ai­siais iš­te­kė­jo už Ho­li­vu­do žvaigž­dės Bra­do Pit­to. Po­ra bu­vo lai­ko­ma vie­na pa­vyz­din­giau­sių,

„Scanpix“ nuotr.

ta­čiau po pen­ke­rių me­tų iš­si­sky­ rė. O J.Anis­ton su­de­gi­no ves­tu­vi­ nę su­kne­lę. ★★Po ke­le­to ne­vy­ku­sių mei­lės ban­ dy­mų ku­ria san­ty­kius su ak­to­riu­ mi Jus­ti­nu The­roux. Per­nai juo­du pa­skel­bė apie su­ža­dė­tu­ves, už 22 mln. do­le­rių nu­si­pir­ko na­mą Los An­dže­le, bet ves­tu­vių var­pai dar ne­nus­kam­bė­jo.

★★ Jau­nys­tė­je bu­vo di­de­lė gru­pės „Du­ran Du­ran“ ger­bė­ja, ne­si­bo­din­ti lauk­ti jos ly­de­rio Si­ mo­no Le Bo­no prie vieš­bu­čio vi­ są nak­tį ar vi­są die­ną lū­ku­riuo­ti jo prie par­duo­tu­vės su ro­že ran­ ko­je bei vil­ti­mi gau­ti au­tog­ra­fą. ★★Spau­dai tvir­ti­na, kad gro­žio prie­ mo­nėms per mė­ne­sį iš­lei­džia vos 70 do­le­rių. Vis­gi aky­li žur­na­lis­tai

Mieli skaitytojai, išsprendę kryžiažodį šią savaitę galite laimėti Johno Maxwello Coetzee knygą „Barbarų belaukiant“.

15

tei­gia, kad ak­to­rės gro­žio prie­ mo­nės (kre­mai, los­jo­nai), spe­cia­ lūs pre­pa­ra­tai, die­ti­niai pa­pil­ dai, pri­va­čios jo­gos pa­mo­kos ir kar­diot­re­ni­ruo­tės at­siei­na apie 8 tūkst. do­le­rių per mė­ne­sį. ★★Atsk­lei­dė, kad ne­prie­kaiš­tin­gą šu­kuo­se­ną, ku­rią ko­pi­ja­vo mi­li­jo­ nai mo­te­rų, pa­dė­jo su­kur­ti priau­ gi­na­mos plau­kų sruo­gos. ★★Tu­ri vie­nin­te­lę ta­tui­ruo­tę ant de­ ši­nio­sios ko­jos. „Nor­man“– šis už­ra­šas skir­tas my­li­mo šuns, iš­ gy­ve­nu­sio 15 me­tų, at­mi­ni­mui. ★★Vie­na gra­žiau­sių pa­sau­lio mo­te­ rų tu­ri to­kių pa­čių rū­pes­čių kaip ir mes – ji taip pat lin­ku­si pil­nė­ ti ir nuo­lat ko­vo­ja su ne­rei­ka­lin­ gais ki­log­ra­mais. Paaug­lys­tė­je Jen­ni­fer bu­vo sto­ru­liu­kė ir pa­vy­ dė­jo sa­vo ma­mai ma­ne­ke­nei. Be­ veik pu­sę jos val­gia­raš­čio su­da­ ro vai­siai ir dar­žo­vės, treč­da­lį – lie­sa jau­tie­na ir ne­rie­bi viš­tie­na ar­ba ka­la­ku­tie­na. Vi­sa ki­ta – au­ ga­li­niai rie­ba­lai, įskai­čiuo­jant ir aly­vuo­gių alie­jų. Pa­dė­ti iš­lai­ky­ ti fi­gū­rą J.Anis­ton pa­de­da spe­cia­ li­zuo­tas vir­tu­vės še­fas, ku­riam ji mo­ka 3500 JAV do­le­rių per mė­ ne­sį. ★★Vi­siš­kai ne­var­to­ja al­ko­ho­lio, ke­ pi­nių, ma­ka­ro­nų, ko­fei­no, ry­žių, bul­vių ir kon­ser­vuo­to mais­to, per die­ną iš­ge­ria 2 l van­dens. ★★Ak­to­rė tu­ri bai­mę skrai­dy­ti lėk­ tu­vu, bet dėl kar­je­ros su ja ten­ka nuo­lat ko­vo­ti.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Praėjusią savaitę spausdinto kryžiažodžio atsakymai Vertikaliai: Arakas. Karas. Las. Ragas. Anas. Mama. Rabadas. Ta. TG. Na. Baris. Afera. Ketas. Skolas. Oka. “Sas”. Skara. Ik. Sks. Utena. Mata. Parana. Dama. Osa. Mara. Tanakas. Ibiza. Asana. Aso. LR. Sasanidai. Sas.

Romano „Barbarų belaukiant“ pasakotojas, lojalus neįvardytos Imperijos pareigūnas, tarnaujantis mažame pasienio mieste, gyvena ramų gyvenimą, kolekcionuoja akmenis, kasinėja griuvėsius dykumoje ir šifruoja paslaptingus rašmenis ant tuopos skalų. Bet kartą mieste pasirodo pulkininkas Džolas ir stoja į žūtbūtinę kovą su barbarais, kurie laikomi pavojingais Imperijai. Suvokęs, kaip žiauriai ir neteisingai elgiamasi su belaisviais, miestelio teisėjas pajunta užuojautą aukoms ir įvykdęs protesto aktą pats tampa Imperijos priešu. Būdamas paprastas žmogus, graužiamas sąžinės tolimais laikais nežinomoje šalyje, jis tarytum įkūnija visus žmones, kurie gyvena totalitarinėse valstybėse, nepripažįstančiose teisingumo ir padorumo.

Horizontaliai: Arabeskas. Rabatas. Air. Agaras. Kadis. Amis. Pasas. Uraza. Staras. Skena. Katakana. “AN”. Anafora. Si. Bra. Ela. Tad. “Astra”. Dana. Gas. Manai. “Rama”. Lando. Takas. Lama. “KIA”. Asa. SA. Rak. Ąsos. Pažymėtuose langeliuose: Barbaras.

Norėdami laimėti atsakymus siųskite: Kęstučio g. 86, Kaunas, Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda, A.Smetonos g. 5, Vilnius arba e. p. tvdiena@diena.lt (prašome nurodyti miestą). Išrinksime tris laimėtojus. Praėjusios savaitės prizą laimėjo Pelagija Marcinkevičienė iš Kauno, Arvydas Markevičius iš Klaipėdos ir Rimantas Vaišnoras iš Vilniaus.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Dėl prizų prašome kreiptis: Kaune – tel. (8 37) 302 250, Klaipėdoje – tel. (8 46) 397 713, Vilniuje – tel. (8 5) 261 3653.


2013 09 26 tv diena