Page 1

PIRMAS miesto dienraĹĄtis

TREÄŒIADIENIS, BIRĹ˝ELIO 19, 2013

www.kl.lt

10 A?2š6.162;6@/6? 296< &

[NZNV-XYYa ?RQNXa\_Ă&#x203A; 9V[N/VRYVNb`XNVaĂ&#x203A;

namai

Ateities jĹŤrĹł laivas â&#x20AC;&#x201C; ne

Pas­kui Sei­mo va­do­vÄ&#x2026; V.Ged­vi­lÄ&#x2026; vel­ka­si sko­lĹł uo­de­ga.

Pre­zi­den­tas B.Oba­ma Vo­kie­ti­jo­je ne­be toks my­li­mas, kaip anks­Ä?iau.

Lietuva 7p.

Pasaulis 12p.

Di­zai­ne­riĹł aki­ra­ty­je â&#x20AC;&#x201C; ne tik bĹŤs­tai, bet ir lai­vai.

140 (19 743)

Nors iĹĄ esmÄ&#x2014;s dizainas Ĺžengia koja kojon su gamyba bei taikosi prie rinkos poreikiĹł ir technologijĹł, ne vienam kĹŤrÄ&#x2014;jui knieti perĹžengti dabarties ribas. Kad ir nedrÄ&#x2026;siai, ateities objektĹł koncepcijos gimsta ir Lietuvoje.

tik dizainerio svajose

Lina BieliauskaitÄ&#x2014;

l.bieliauskaite@kl.lt

Kol kas plaukia virtua

liai

GreitaeigÄ&#x2014;s motorinÄ&#x2014;s jĹŤ rinÄ&#x2014;s jachtos â&#x20AC;&#x17E;Yjot01â&#x20AC;&#x153; projektÄ&#x2026; pri staÄ?iusio dizainerio Tautvydo Kal tenio, ko gero, neturÄ&#x2014;tĹł stebinti klausimai, ar jis savo â&#x20AC;&#x17E;kĹŤdikÄŻâ&#x20AC;&#x153; regi realybÄ&#x2014;je. Tokius svarstymus pro vokuoja tiek fantastinius ďŹ lmus primenantis futuristinis objekto dizainas, tiek ÄŻ ateitÄŻ orientuoti techniniai sprendimai.

Padengus visÄ&#x2026; jachtos korpusÄ&#x2026; saulÄ&#x2014;s baterijomis, laivas galÄ&#x2014;tĹł tapti autonominiu energijos ĹĄaltiniu.

â&#x20AC;&#x17E;Jei iĹĄkyla klausimas, ar tai yra laivas ir ar jis plauks, atsakysiu â&#x20AC;&#x201C; taip. TaÄ?iau kadangi kal bame apie futurizmÄ&#x2026;, ĹžvilgsnÄŻ ÄŻ atei tÄŻ, tai nÄ&#x2014;ra pagrindinis dalykas â&#x20AC;&#x201C; sa vaime ku, kad ĹĄi jachta turi plauk aiĹĄti, nes tai laivas. Kol kas, Ĺžino ma, virtualiai plaukiantis laivasâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kalbÄ&#x2014;jo kĹŤrÄ&#x2014;jas. IĹĄ KlaipÄ&#x2014;dos kilÄ&#x2122;s, taÄ?iau didĹžiÄ&#x2026;jÄ&#x2026; gyvenimo dalÄŻ sostinÄ&#x2014; je praleidÄ&#x2122;s dizaineris neneigÄ&#x2014;, jog idÄ&#x2014; ja suprojektuoti jachtÄ&#x2026;, viena ver tus, gimÄ&#x2014; iĹĄ ilgesio jĹŤrai, ĹĄiam kraĹĄ tui.

Ĺ iandien priedas

Ĺ˝ai­dy­nÄ&#x2014;s ke­lia su­maiť­tÄŻ? 1,2 mln. li­tĹł â&#x20AC;&#x201C; tiek kai­ na­vo Klai­pÄ&#x2014;­do­je su­ reng­ti Pa­sau­lio lie­ tu­viĹł spor­to Ĺžai­dy­ nes, ku­rios pra­si­dÄ&#x2014;s jau po sa­vai­tÄ&#x2014;s. Ir nors mies­to val­dĹžia trykť­ta dĹžiaugs­mu dÄ&#x2014;l bō­si­mo gran­ dio­zi­nio ren­gi­nio, yra nuo­gÄ&#x2026;s­tau­jan­ Ä?ių­jĹł, kad prieĹĄ pa­ sau­lÄŻ teks ap­si­juok­ti, nes Ĺžai­dy­nÄ&#x2014;ms nÄ&#x2014;­ra tin­ka­mai pa­si­reng­ta.

ď ŽVizija: ]N`NXXĂ­_

Ă&#x203A;W\`cN_OVNb` ]N`VRXVNZNV\`QVR[\`aRPU VNÂ FW\aÂ&#x2022;WNPUa\`X\[PR]PVW\WRÂ&#x201C;`XbY]aĂ­ _V[Ă&#x203A;`S\_Z\`VQĂ&#x203A;WNSb [V[VNZ_RNYVgNcVZbV ab_\Y\TV[ 

Ă&#x203A;aRPU[\Y\TVWĂş]_\T[\ gĂ&#x203A;[RaWRVaNVV_[R

â&#x20AC;&#x17E;Bet tai simboliniai daly kai. Tie- â&#x20AC;&#x17E;poezijosâ&#x20AC;&#x153;. =_\WRXa\cVgbNYVgNPVW\` siog sutapo nemaĹžai fak to etapas, taÄ?iau iman toriĹł, ÄŻvyâ&#x20AC;&#x17E;Poetai kuria eilÄ&#x2014;raĹĄÄ?ius, tis ĹĄio dar- sprendimĹł kiĹł, kad Ä&#x2014;miausi ĹĄio pro o dizai- bo buvo sukaup paieĹĄkos sujungÄ&#x2014; keliĹł jektoâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; neriai gali ta nemaĹžai speci- pro sau susikurti kokÄŻ nors prisipaĹžino paĹĄnekovas. jekto iniciatoriĹł â&#x20AC;&#x201C; profe ďŹ niĹł ĹžiniĹł. sionaobjektÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; automobilÄŻ ar, liĹł dizaineriĹł, laivinin kaip ĹĄiuo Dizaineris konsultavosi kĹł, ÄŻvairiĹł atveju, â&#x20AC;&#x201C; jachtÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; vaiz su laivĹł sriÄ?iĹł specia Tikisi sudominti staty dĹžiai pa- statybos in tojus listĹł â&#x20AC;&#x201C; praktines ĹžiĹžinieriais bei konstruklygino paĹĄnekovas, ne Anot T.Kaltenio, kaip neigÄ&#x2122;s sie- toriais, nag nias. Taip vieno produk ir daugelis kio ĹĄiuo pro to kĹŤrime rinÄ&#x2014;jo vidaus vandenĹł jektu sudominti ir laidizaino atstovĹł, jis tu susibĹŤrÄ&#x2014; virtuali kĹŤrybi ri retÄ&#x2026; pra- vĹł staty laivus, atsiĹžvelgÄ&#x2014; tiek ÄŻ lai nÄ&#x2014; grupÄ&#x2014;, tojus. vininkys- turinti uni bangÄ&#x2026; dirbti ne pagal uĹž kaliĹł gebÄ&#x2014;jimĹł ir komtÄ&#x2014;s mÄ&#x2014;gÄ&#x2014;jĹł entuziastĹł, sakymus. Nors autorius tiek ÄŻ bu- petencijĹł. Tad kartais kasdieniame Tai inovatyvus darbo darbe, kad kol kas labiau pripaŞįsta, jog tai riuotojĹł patarimus. ir koks jis bĹŤtĹł kĹŤrybiĹĄ dizaino nei laivybos metodas pramoninio di kas, norisi problemas â&#x20AC;&#x17E;Pro jek tavi mo pro ce zaino srisas nuo tyje Lietuvos sprendĹžiantis projekmastuâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; ÄŻsitikinÄ&#x2122;s plas ti nÄ&#x2014;s idÄ&#x2014; jos iki tech ni niĹł kĹŤrÄ&#x2014;jas.

Kaina 1,30 Lt

â&#x20AC;&#x17E;Ne­tu­riu kÄ&#x2026; pri­dur­ti.â&#x20AC;&#x153; ÄŽ sÄ&#x2014;d­me­nis sa­vo Ĺžmo­nai spy­rÄ&#x2122;s Sei­mo na­rys Egi­di­jus Va­rei­kis pa­ju­to ÄŻsta­ty­mo, uĹž ku­rÄŻ pa­ts bal­sa­vo, jÄ&#x2014;­gÄ&#x2026;.

7p.

Bio­ni­nei ran­kai â&#x20AC;&#x201C; au­kĹł lie­tus As­ta Alek­sÄ&#x2014;­jō­nai­tÄ&#x2014; a.aleksejunaite@kl.lt

Klai­pÄ&#x2014;­die­Ä?iai ne­li­ko abe­jin­gi bio­ ni­nÄ&#x2014;s ran­kos lau­kian­Ä?io 20-me­Ä?io Mar­ty­no Gi­ru­lio is­to­ri­jai. Jō­ri­nin­kĹł pa­ra­ma fon­dui

Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tÄ&#x2014; v.spuryte@kl.lt

Dirbs ir sa­vait­ga­lį

â&#x20AC;&#x17E;Dar­bai vis dar vyks­ta be­veik vi­ so­se spor­to ba­zÄ&#x2014;­se, dar­bi­nin­kai krapť­to­si. At­si­ran­da ÄŻvai­riĹł ne­ nu­ma­ty­tĹł si­tua­ci­jĹł. Pa­vyz­dĹžiui, at­ve­ria sie­nÄ&#x2026;, o ten â&#x20AC;&#x201C; su­rō­di­ jÄ&#x2122;s vamz­dis, ku­rÄŻ rei­kia pa­keis­ti. Dar­bus pri­va­lu at­lik­ti ko­ky­biť­kai. Ta­Ä?iau 100 pro­c. ga­ran­tuo­ju, kad prieĹĄ pa­sau­lÄŻ neap­si­juok­si­me, vis­ kas bus su­tvar­ky­ta lai­ku. Dar­bi­ nin­kai pa­si­Şa­dÄ&#x2014;­jo, jei rei­kÄ&#x2014;s, dirb­ti ir nak­ti­mis, ir sa­vait­ ga­liais.

4

Â&#x201E;Â&#x201E;Tvar­ko: spor­to ba­zÄ&#x2014;­se dar­bi­nin­kai sku­ba kuo grei­Ä?iau pa­baig­ti re­mon­to dar­bus, kad Klai­pÄ&#x2014;­da neap­si­juok­

tų prieť pa­sau­lį. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Po dien­rať­Ä?io â&#x20AC;&#x17E;Klai­pÄ&#x2014;­daâ&#x20AC;&#x153; straips­ nio â&#x20AC;&#x17E;Sva­jo­nÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; bio­ni­nÄ&#x2014; ran­kaâ&#x20AC;&#x153; (2013 06 01) prie M.Gi­ru­lio ir jo tÄ&#x2014;­vĹł pa­stan­gĹł nu­spren­dÄ&#x2014; pri­si­dÄ&#x2014;­ti klai­pÄ&#x2014;­die­Ä?iĹł ÄŻmo­nÄ&#x2014; Jō­ri­nin­kĹł tre­ ni­ruo­Ä?iĹł cent­ras. â&#x20AC;&#x17E;Mus vi­sus su­jau­di­no ĹĄio ber­ niu­ko is­to­ri­ja. Gy­ven­ti be ran­kĹł yra la­bai sun­ku. To­dÄ&#x2014;l su­skau­do ĹĄir­dÄŻ skai­tant straips­nÄŻ. ÄŽmo­nÄ&#x2014;s di­ rek­to­rius Alek­sand­ras Chro­pen­ka taip pat no­rÄ&#x2014;­tĹł pri­si­dÄ&#x2014;­ti prie Mar­ ty­no sva­jo­nÄ&#x2014;s ÄŻgy­ven­di­ni­mo, to­dÄ&#x2014;l ir nu­sprÄ&#x2122;s­ta paau­ko­tiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pri­si­pa­Şi­ no ÄŻmo­nÄ&#x2014;s at­sto­vÄ&#x2014; Je­le­na Vo­rob­jo­ va. Ka­pi­to­nams, jō­ri­nin­kams ir lai­ va­ve­dĹžiams skir­tus spe­cia­li­zuo­tus mo­ky­mus ren­gian­ti ÄŻmo­nÄ&#x2014; M.Gi­ru­ lio pa­ra­mos fon­dui paau­ ko­jo 3,5 tĹŤkst. li­tĹł.

4


2

TREČIADIENIS, BIRŽELIO 19, 2013

miestas

Vie­na kor­te­lė tiks ir maistui, ir kelionei Nau­jie­ji moks­lo me­tai Liud­vi­ko Stul­pi­no pro­gim­na­zi­jos moks­lei­vius ir dar­buo­to­ jus pa­si­tiks nau­jo­vė­mis – rug­sė­jį įstai­go­je pra­dės veik­ti elekt­ro­ni­nės prie­mo­nės, ku­rios fik­suos, ka­da mokiniai atei­na į mo­kyk­lą.

„„Po­ky­čiai: Skulp­tū­rų par­kas ne­be­pa­pil­dys uos­ta­mies­ty­je pla­nuo­ja­mų ty­lių­jų vie­šų­jų zo­nų są­ra­šo. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Ty­lių­jų zo­nų bus mažiau Klai­pė­do­je pla­nuo­ja­mų nu­sta­ty­ ti vie­šų­jų ty­lių­jų zo­nų skai­čius su­ men­ko. Vie­toj ke­tu­rių vie­tų, ku­rio­ se bū­tų lei­džia­mas iki 50 de­ci­be­lų stip­ru­mo triukš­mas, liks tik trys. At­li­kus ty­ri­mus, at­si­sa­ky­ta ir ty­lių­ jų gam­tos bei ag­lo­me­ra­ci­jos zo­nų.

me­tu bus siū­lo­ma nu­sta­ty­ti tris ty­lią­sias vie­šą­sias zo­nas – Kau­no gy­ve­na­mo­jo ra­jo­no pės­čių­jų ta­ko, tarp Žar­di­nin­kų ir Vin­gio gy­ve­na­ mų­jų ra­jo­nų esan­čių pės­čių­jų ta­kų, Klai­pė­dos miš­ko da­lies nuo Va­sa­ ros est­ra­dos iki Lab­ren­ciš­kių gy­ve­ na­mo­jo ra­jo­no su pėsčiųjų–dvira­ čių ta­ku.

Neatitinka standartų

Viena zona jau yra

Eve­li­na Zen­ku­tė

„„Funk­cio­na­lu­mas: elekt­ro­ni­nis pa­žy­mė­ji­mas ne tik fik­suos moks­lei­vio

atė­ji­mą į mo­kyk­lą, bet ir leis at­si­skai­ty­ti val­gyk­lo­je, nau­do­tis trans­por­ tu ir bib­lio­te­kos pa­slau­go­mis. Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Eve­li­na Zen­ku­tė e.zenkute@kl.lt

Pi­lo­ti­nis pro­jek­tas, skir­tas elekt­ ro­ni­niam mo­ki­nių pa­žy­mė­ji­mui įdieg­ti, kol kas bus ban­do­mas vie­ nin­te­lė­je mo­kyk­lo­je. Ža­dė­ta nau­ jo­vė tu­rė­jo at­si­ras­ti ir Her­ma­no Zu­der­ma­no gim­na­zi­jo­je, ta­čiau, su pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mu ne­su­ ti­kus šios mo­kyk­los mais­tą tie­ kian­čiai įmo­nei, idė­jos te­ko at­si­ sa­ky­ti. Tei­gia­ma, kad pa­žy­mė­ji­mas veiks kaip „rak­tas“ į mo­kyk­lą. Įren­gus spe­cia­lius var­te­lius į pa­sta­tą pa­ mo­kų me­tu ga­lės pa­tek­ti tik įstai­ gos mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai, taip pat ap­tar­nau­jan­tis per­so­na­las. Per per­ trau­kas du­rys liks at­vi­ros. Pa­žy­mė­ji­mas bus su­sie­tas su elekt­ro­ni­niu die­ny­nu, to­dėl tė­ vams leis ope­ra­ty­viai ste­bė­ti mo­ ki­nių lan­ko­mu­mą – vai­ko at­vy­ki­mą į mo­kyk­lą ir pra­leis­tas pa­mo­kas. Klai­pė­dos mies­to Liud­vi­ko Stul­ pi­no pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Dia­ na Če­da­vi­čie­nė tei­gė, kad mo­kyk­ lo­je die­gia­ma nau­jo­vė ne tik su­teiks ga­li­my­bę ma­ty­ti įvai­rius moks­lei­ vio veiks­mus, bet bus nau­din­ga ir pa­pil­do­mo­mis pa­slau­go­mis. „Tė­vams pa­pil­džius pa­žy­mė­ji­ mus, vai­kams ne­be­rei­kės val­gyk­ lo­se at­si­skai­ty­ti gry­nai­siais pi­ni­ gais. Pro­gim­na­zi­jo­je pa­žy­mė­ji­mas veiks kaip mo­kyk­los skai­ty­to­jo bi­

8

– tiek litų kainuoja naujasis elektroninis pažymėjimas.

lie­tas. Kor­te­lę taip pat bus ga­li­ ma nau­do­ti kaip elekt­ro­ni­nį bi­lie­ tą vie­ša­ja­me mies­to trans­por­te“, – sa­kė di­rek­to­rė. Dar vie­nas nau­jo­vės pra­na­šu­ mas – pa­žy­mė­ji­mas mo­kyk­lo­je pa­ dės ap­skai­ty­ti, kiek kar­tų mo­ki­niai, tu­rin­tys tei­sę į ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­

Mo­kyk­lo­je die­gia­ ma nau­jo­vė ne tik su­ teiks ga­li­my­bę ma­ty­ ti įvai­rius moks­lei­vio veiks­mus, bet bus nau­din­ga ir pa­pil­do­ mo­mis pa­slau­go­mis.

mą, ja pa­si­nau­do­jo. Duo­me­nys iš kar­to pa­teks į ne­mo­ka­mo mai­ti­ni­ mo re­gist­ra­vi­mo žur­na­lą, o dėl šios prie­žas­ties su­ma­žės veik­los ir dar­ buo­to­jams. Pa­žy­mė­ji­mus tė­vai ga­li įsi­gy­ti sa­vi­kai­na – už 8,11 li­to. „Va­sa­rą bus mon­tuo­ja­ma įran­ga. Ti­ki­mės, kad da­lis vai­kų jau rug­sė­ jo 1-ąją tu­rės pa­žy­mė­ji­mus ir ga­ lės pra­dė­ti jais nau­do­tis. Kiek tiks­ liai mo­ki­nių tu­rės šias kor­te­les, dar nė­ra aiš­ku, nes į mo­kyk­lą, kaip ir kiek­vie­nais me­tais, at­vyks­ta nau­ jų vai­kų, ku­riems tik vė­liau ga­lė­si­ me pa­siū­ly­ti šią pa­slau­gą“, – kal­ bė­jo D.Če­da­vi­čie­nė. Anot jos, tik ma­ža da­lis tė­ve­ lių ma­no, kad to­kia ini­cia­ty­va nė­ra rei­ka­lin­ga. Di­rek­to­rė tei­gė, kad pri­ myg­ti­nai įsi­gy­ti pa­žy­mė­ji­mo ne­ rei­ka­lau­ja, ta­čiau siū­lo tė­vams iš­ ban­dy­ti šią nau­jo­vę. Pa­sak jos, dau­gu­ma tė­vų džiau­ gia­si, kad ga­lės ma­ty­ti vai­kų veiks­ mus mo­kyk­lo­je, o moks­lei­viams ne­rei­kės ne­šio­tis gry­nų pi­ni­gų.

Skulp­tū­rų par­kas ne­ten­ka ga­li­my­ bės tap­ti ty­lią­ja vie­šą­ja zo­na. Siū­ ly­mo at­si­sa­ko­ma dėl at­si­ran­dan­čių veik­los ap­ri­bo­ji­mų ša­lia esan­tiems vie­šo­sios pa­skir­ties ob­jek­tams. Tei­gia­ma, kad ša­lia par­ko esan­ tis Tau­ti­nių kul­tū­rų cent­ras, at­ vi­ros te­ni­so aikš­te­lės, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to Me­nų fa­kul­te­tas ir ki­ tos įstai­gos vyk­do veik­lą, ku­ri ga­ li nea­ti­tik­ti ty­lia­jai zo­nai ke­lia­mų gar­so stan­dar­tų. Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Svei­ka­ tos ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja Ja­ ni­na Asa­daus­kie­nė tei­gė, kad ar­ ti­miau­sio mies­to ta­ry­bos po­sė­džio

Klai­pė­do­je jau yra nu­sta­ty­ta vie­na ty­lio­ji zo­na, ku­ri bu­vo pa­tvir­tin­ta dar 2005 m. Tai – gy­ve­na­mų­jų na­ mų kvar­ta­las tarp Kau­no, Pa­ry­žiaus Ko­mu­nos gat­vių, Ši­lu­tės plen­to ir Tai­kos pro­spek­to. Ją siū­lo­ma nai­kin­ti, nes į nau­jai pa­reng­tą 6 ha bend­ro plo­to Kau­ no ra­jo­no pės­čių­jų ta­ko zo­ną ne­be­ pa­ten­ka gy­ve­na­mie­ji pa­sta­tai, vai­ kų ug­dy­mo įstai­gos ir ko­mer­ci­niai ob­jek­tai. Kaip tei­gė J.Asa­daus­kie­nė, ne­ bep­la­nuo­ja­ma nu­sta­ty­ti ir ty­lių­jų gam­tos bei ag­lo­me­ra­ci­jos zo­nų. At­ li­kus rei­kia­mus triukš­mo ty­ri­mus,

paaiš­kė­jo, kad zo­nų, ati­tin­kan­čių ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus, nė­ra. „Teo­riš­kai ty­lią­ja gam­tos zo­ na bū­tų ga­li­ma lai­ky­ti pa­sku­ti­nį treč­da­lį Vil­hel­mo ka­na­lo, bet ši te­ ri­to­ri­ja pri­skir­ta Klai­pė­dos mies­to 3-io­sios van­den­vie­tės griež­to re­ži­ mo sa­ni­ta­ri­nei ap­sau­gos zo­nai, ku­ rio­je lan­ky­to­jai ne­pa­gei­dau­ja­mi. Be to, „Klai­pė­dos van­duo“ šio­je vie­ to­je ke­ti­na sta­ty­ti vė­jo jė­gai­nes“, – tei­gė J.Asa­daus­kie­nė. Giruliams netinka

Ty­lią­ją ag­lo­me­ra­ci­jos zo­ną ga­li­ma nu­sta­ty­ti di­džia­jai da­liai Smil­ty­nės, jei tai bū­tų gy­ve­na­mo­ji te­ri­to­ri­ja. Ta­čiau jo­je gy­ve­na tik 37 gy­ven­to­ jai, iš jų – vi­si pa­dri­kai Smil­ty­nės gat­vė­je, ku­rio­je triukš­mo ro­dik­lis di­des­nis nei rei­ka­lau­ja­ma. At­siž­vel­giant į pro­jek­tuo­ja­mus ir įgy­ven­di­na­mus mies­to plėt­ros pla­ nus, ne­ga­li­ma siū­ly­ti ty­lių­jų ag­lo­ me­ra­ci­jos zo­nų nu­sta­ty­mo Gi­ru­ lių gy­ve­na­ma­ja­me ra­jo­ne ir Da­nės upės slė­ny­je.

Pės­čiųjų kelyje – ša­kų spąs­tai Mil­da Ski­riu­tė m.skiriute@kl.lt

Pės­tie­ji kai ku­rio­mis uos­ta­mies­čio gat­vė­mis po kiek lai­ko tu­rės ei­ti at­ si­tū­pę, mat me­džių ša­kos ga­li iš­ba­ dy­ti akis.

Ei­da­mi Lie­po­jos gat­vės ša­li­gat­ viu, žmo­nės pri­vers­ti ge­ro­kai pa­ si­lenk­ti, kad iš­veng­tų me­džių ša­ kų. To­kių vie­tų, kur ša­kos tam­pa kliū­ti­mi ne tik pės­tie­siems, bet ir dvi­ra­ti­nin­kams, uos­ta­mies­ty­je yra ir dau­giau. Pa­sak Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Mies­to ūkio de­par­ta­men­to di­rek­ to­riaus Liud­vi­ko Dū­dos, Lie­po­jos gat­vė­je me­džiai per­nai bu­vo ge­nė­ ti prie na­mų, kur yra įva­žia­vi­mai į kie­mus. Čia vis­kas bu­vo apau­gę aka­ci­jo­mis. Me­džiai, au­gan­tys prie Lie­po­jos gat­vės ša­li­gat­vio, ne­bu­vo ge­nė­ti. „Pa­tik­rin­si­me tą vie­tą. Jei bus pro­ble­mų, ge­nė­si­me ki­tais me­tais. Šie­met me­džių jau ne­be­ga­li­ma ge­ nė­ti“, – pa­brė­žė di­rek­to­rius.

„„Ne­pa­to­gu­mai: Lie­po­jos gat­vė­je me­džių ša­kos truk­do pės­tie­siems. 

L.Dū­dos tei­gi­mu, žel­di­niams tvar­ky­ti trūks­ta lė­šų. No­rint nu­ ge­nė­ti vi­sus me­džius mies­te, rei­ kė­tų ma­žiau­siai mi­li­jo­no li­tų, o per me­tus tam ski­ria­ma nuo 100

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

tūkst. iki 150 tūkst. li­tų. „Ka­dan­gi tiek pi­ni­gų ne­tu­ri­me, dar­bus at­lie­ ka­me zo­no­mis. Nuo­lat me­džiai ge­ ni­mi tik cent­ri­nė­se mies­to gat­vė­ se“, – paaiš­ki­no di­rek­to­rius.


3

TREČIADIENIS, BIRŽELIO 19, 2013

miestas Ati­da­rys cent­rą

Jau­ni­mui – pro­jek­tas

Vyks dvi­ra­čiais

Klai­pė­dos uni­ver­si­te­te ry­toj bus ati­da­ro­mas mo­der­nus Psi­cho­ lo­gi­nio kon­sul­ta­vi­mo cent­ras. Bend­ra nau­jo­jo cent­ro mo­der­ nios įran­gos kai­na – be­veik 700 tūkst. li­tų. Už juos įreng­ta Psi­ cho­fi­zio­lo­gi­jos la­bo­ra­to­ri­ja ir Psi­ cho­lo­gi­nio kon­sul­ta­vi­mo cent­ ras. Ja­me bus tei­kia­ma psi­cho­ lo­gi­nė ir psi­cho­te­ra­pi­nė pa­gal­ba.

Klai­pė­dos jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­ jų aso­cia­ci­ja „Apsk­ri­ta­sis sta­ las“ pra­dė­jo pro­jek­tą „Klai­pė­dos mies­to, ra­jo­no, Ne­rin­gos ir Ši­lu­tės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių jau­ni­mo po­ li­ti­kos stip­ri­ni­mas“. Juo sie­kia­ma pa­ska­tin­ti šių sa­vi­val­dy­bių jau­ni­ mą už­megz­ti ry­šius su vie­tos po­ li­ti­kais, kar­tu ieš­ko­ti jau­ni­mo pro­ ble­mų spren­di­mo bū­dų.

Ne­for­ma­li jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­ja „Ge­ru­mo ir vil­ties am­ba­sa­do­riai“ ren­gia pi­lig­ri­mi­nę ke­lio­nę vai­kams į Kau­ną, kur vyks Lie­tu­vos jau­ni­ mo die­nos. Ke­lio­nės dvi­ra­čiais me­ tu jau­nuo­liai pa­ke­liui už­suks pa­si­ gro­žė­ti pa­ne­mu­nės apy­lin­kė­mis. Iš Klai­pė­dos iš­vyks­ta­ma bir­že­lio 24 d. 8 val. nuo Kris­taus Ka­ra­liaus baž­ny­čios (Bokš­tų g. 10).

Kapinėse – nau­jas ko­lum­ba­riu­mas Lė­bar­tų ka­pi­nė­se pla­nuo­ja­ma sta­ty­ti nau­ją ko­lum­ba­riu­ mą. Jis tu­rė­tų at­si­ ras­ti aikš­te­lė­je prie pa­grin­di­nio ta­ko, ne­to­li pir­mų­jų mies­ te ko­lum­ba­riu­mų, ku­rie jau ke­le­rius me­tus yra už­pil­dy­ti. Mil­da Ski­riu­tė

Dienos telegrafas Pa­s ie­n is. Va­kar Ka­l i­n ing­ra­do sri­t y­ je iš­k il­m in­g ai ati­d a­r y­t as tarp­t au­t i­ nis upių pa­sie­n io kont­ro­lės punk­tas Ry­b a­č ij (Ra­s y­tė), at­ver­s ian­t is van­ dens ke­l ius Lie­t u­vos ir Ru­si­jos upei­ viams ir lei­s ian­t is ak­t y­v iau plė­to­ ti van­dens tu­r iz­mą. Lie­t u­vos ir Ru­ si­jos at­sto­vai pa­t vir­t i­no sie­nos kir­t i­ mo tvar­k ą spor­t i­n iams ir pra­mo­g i­ niams lai­vams, Kur­šių ma­r io­se plau­ kian­t iems su abie­jų ša­l ių vė­l ia­vo­m is. Šiais lai­vais ga­lės plauk­t i ir tre­č ių­jų ša­l ių pi­l ie­č iai. Tarp­tau­t i­n is upių pa­ sie­n io kont­ro­lės punk­t as Nida–Ry­ bačij bus se­zo­n i­n is ir veiks kiek­v ie­ ną die­ną nuo 9 iki 21 val. Ati­da­r ius šį punk­tą ir pa­t vir­t i­nus sie­nos kir­t i­mo tvar­ką, bus pra­dė­tas įgy­ven­d in­t i su­ si­ta­r i­mas dėl lai­v y­bos Kur­šių ma­r io­ se bei Lie­t u­vos ir Ru­si­jos Ka­l i­n ing­ra­ do sri­t ies van­de­nų ke­l iais.

m.skiriute@kl.lt

Uos­ta­mies­čio val­džia se­niai svars­ tė apie nau­jo ko­lum­ba­riu­mo įren­ gi­mą. Nusp­ręs­ta, kad jis tu­rė­tų at­si­ras­ti Lė­bar­tų ka­pi­nė­se ne­to­ li pa­grin­di­nio ta­ko esan­čio­je aikš­ te­lė­je. Kas sta­tys ko­lum­ba­riu­mą – kol kas neaiš­ku. Anot Klai­pė­dos sa­ vi­val­dy­bės Tur­to sky­riaus ve­dė­jos Ge­no­vai­tės Pau­li­kie­nės, bus skel­ bia­mas vie­šas kon­kur­sas sta­ty­to­ jui iš­rink­ti. „At­si­ra­dus nau­jam ko­lum­ba­riu­ mui bus su­da­ry­ta kon­ku­ren­ci­ja pri­ va­ti­nin­kui“, – pro­gno­za­vo ve­dė­ja.

„„Pak­lau­sa: prieš pen­ke­rius me­tus įreng­ta­me ko­lum­ba­riu­me Lė­bar­tų ka­pi­nė­se vie­tos grei­tai bu­vo iš­graibs­

ty­tos. 

Nu­ga­lė­to­jas tu­rės ne tik įreng­ ti ko­lum­ba­riu­mą, bet ir su­tvar­ky­ti ap­lin­ką: dan­gą, ap­švie­ti­mą. Kon­ kur­są, ku­rio me­tu bus iš­rink­tas ko­ lum­ba­riu­mo sta­ty­to­jas, ke­ti­na­ma pa­skelb­ti dar šią va­sa­rą. Kiek vie­tų bū­tų ko­lum­ba­riu­mas, dar nė­ra aiš­ku. Pa­sak G.Pau­li­kie­ nės, šiuo me­tu ren­gia­mos są­ly­gos. „Kai bus pa­skelb­tas kon­kur­sas, vis­kas bus aiš­kiau“, – tei­gė ve­dė­ja. Šiuo me­tu Klai­pė­do­je yra du ko­

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

lum­ba­riu­mai. Vie­nas jų Lė­bar­tų ka­pi­nė­se įreng­tas prieš pen­ke­rius me­tus. Ja­me yra 168 vie­tos. Pas­ta­ro­sios bu­vo iš­graibs­ty­tos la­bai grei­tai – per pu­sant­rų me­tų. Už vie­tą, ku­rio­je sau­go­mi mi­ru­ sio­jo pa­lai­kai, čia ne­rei­kia mo­kė­ti. Ant­ras – pri­va­tus ko­lum­ba­ riu­mas yra Jo­niš­kės ka­pi­nė­se. Jis įreng­tas prieš be­veik dve­jus me­ tus. Pri­va­čia­me ko­lum­ba­riu­me

Kon­kur­są, ku­rio me­ tu bus iš­rink­tas ko­ lum­ba­riu­mo sta­ty­ to­jas, ke­ti­na­ma pa­ skelb­ti dar šią va­sa­rą. vie­ta de­šim­čiai me­tų kai­nuo­ja per 4 tūkst. li­tų. Per mė­ne­sį rei­kia mo­ kė­ti apie 36 li­tus.

Griu­ve­nų vie­toje atsiras nau­ji skly­pai Mil­da Ski­riu­tė Uos­ta­mies­čio val­džia no­ri at­si­kra­ ty­ti griu­ve­nų. Į pla­nuo­ja­mų nu­ griau­ti ob­jek­tų są­ra­šą įtrauk­tas ir poil­siau­to­jams akis ba­dan­tis tua­ le­tas, esan­tis Ant­ro­sios Meln­ra­gės pa­plū­di­mio priei­go­je.

Šis sta­ti­nys jau se­niai ne­be­nau­do­ ja­mas. Jo sie­nos iš­griu­vu­sios. Tua­ le­tas yra pri­pa­žin­tas ava­ri­nės būk­ lės pastatu. Į ob­jek­tų, ku­riuos rei­kia nu­griau­ ti, są­ra­šą įtrauk­ti ap­leis­ti sta­ti­niai Bi­ru­tės gat­vė­je, kur anks­čiau bu­ vo šau­dyk­la. Pas­ta­ro­ji jau yra nu­ griau­ta. Pa­sak Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Tur­to sky­riaus ve­dė­jos Ge­no­vai­ tės Pau­li­kie­nės, šiuos sta­ti­nius sa­

vi­val­dy­bei yra per­da­vu­si vals­ty­bė. Nug­riau­ti siū­lo­ma ir gy­ve­na­mą­ jį na­mą Ari­mų g. 14. Anks­čiau sa­ vi­val­dy­bė jį nuo­mo­jo kaip so­cia­li­ nį būs­tą. Ta­čiau vė­liau jo gy­ven­to­jams pa­ siū­ly­tas ki­tas būs­tas. Šia­me pa­sta­te bu­vo ki­lęs gais­ras. G.Pau­li­kie­nės tei­gi­mu, vi­si ob­ jek­tai, ku­riuos siū­lo­ma nu­griau­ ti, yra ava­ri­nės būk­lės. Skai­čiuo­ ja­ma, kad dar­bai at­siei­tų apie 205 tūkst. li­tų. Bran­giau­siai kai­nuo­tų sta­ti­nių Ari­mų gat­vė­je nu­grio­vi­mas. Mies­to ta­ry­bos Sa­vi­val­dy­bės tur­to ko­mi­te­to na­riai pri­ta­rė mi­ nė­tų ob­jek­tų nu­grio­vi­mui. Ga­lu­ti­ nį žo­dį tars mies­to ta­ry­ba. Nug­rio­vus pa­sta­tus, šio­se vie­to­ se bū­tų su­for­muo­ti nau­ji skly­pai.

Eg­za­mi­nas. Va­kar abi­t u­r ien­tai lai­kė prieš­pas­k u­t i­n į – vo­k ie­čių kal­bos eg­ za­mi­ną. Jį lai­ky­ti bu­vo už­si­re­g ist­ra­vę 43 kan­di­da­tai. 3 iš jų ne­pa­si­ro­dė. Šian­ dien įvyks pa­sku­t i­ny­sis vals­t y­bi­nės bran­dos eg­za­m i­nų se­si­jos ži­n ių pa­ tik­r i­n i­mas – abi­t u­r ien­tai lai­k ys in­for­ ma­ci­nių tech­no­lo­g i­jų eg­za­mi­ną. Fo­ru­mas. Šian­d ien 17.30 val. Klai­pė­ dos vie­šo­sios bib­lio­te­kos Gi­ru­lių fi­lia­ le (Šlai­to g. 10A) fo­r u­mas. Jo me­tu vi­ si kvie­čia­mi kar­tu su is­to­ri­kais dis­ku­ tuo­t i apie Klai­pė­dos kraš­to pri­jun­g i­ mo prie Lie­t u­vos svar­bą. Prieš fo­r u­ mą nuo 16.30 val. ka­ro is­to­r i­jos teat­ ra­l i­z uo­t ų ren­g i­n ių klu­bas „Gre­na­d ie­ rius“ pa­ro­dys 1923 m. Klai­pė­dos su­k i­ li­mo ins­ce­ni­za­ci­ją, pa­de­monst­ruos to me­to pran­cū­z ų ir lie­tu­vių ka­r iuo­me­ nių amu­ni­ci­ją ir gink­luo­tę. Me­ni­nin­kų klu­bas „Gy­vas pie­ši­mas“ įam­ž ins ren­ gi­nio da­ly­vius ir sve­čius pie­ši­niuo­se. Ren­g i­nys ne­mo­ka­mas. Mir­tys. Va­kar Klai­p ė­dos sa­v i­val­dy­ bės Ci­v i­l i­nės met­r i­ka­ci­jos ir re­g ist­ra­ ci­jos sky­riu­je už­re­g ist­ruo­tos 4 klai­pė­ die­čių mir­tys. Mi­rė Bro­nė Bar­čie­nė (g. 1920 m.), Pet­ro­nė­lė Prel­gaus­k ie­nė (g. 1923 m.), Pra­nas Smul­k is (g. 1927 m.), Pra­nas Lu­ko­še­vi­čius (g. 1931 m.). Lė­bar­t ų ka­pi­nės. Šian­d ien lai­do­ja­ mos Li­di­ja Ša­tie­nė, Bro­nė Bar­čie­nė. Nau­ja­g i­miai. Per sta­t is­t i­nę pa­rą pa­ gim­dė 8 mo­te­rys. Gi­mė 6 mer­gai­tės ir 2 ber­niu­kai.

„„Pa­siū­ly­mas: tua­le­tą, esan­tį Ant­ro­sios Meln­ra­gės pa­plū­di­mio priei­go­

je, siū­lo­ma nu­griau­ti, nes jo būk­lė ava­ri­nė.

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Grei­to­j i. Va­kar iki 18 val. grei­to­sios pa­gal­bos me­d i­kai su­lau­kė 51 iš­k vie­ ti­mo.


4

trečiadienis, birželio 19, 2013

miestas

Žai­dy­nės ke­lia su­maiš­tį? 1

Be to, dar tu­ri­me sa­vai­ tę“, – tvir­ti­no Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės Spor­to ir kū­no kul­tū­ ros sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­ tas Ig­nas Po­cius. Be­ne di­džiau­sios apim­ties dar­bai ver­da Leng­vo­sios at­le­ti­kos ma­nie­že. Ja­me tvar­ko­mos dra­bu­ži­nės, du­šų pa­tal­pos, neį­ga­lie­siems įren­gi­nė­ja­ ma spe­cia­li pa­ky­la, pri­tai­ko­ma dra­ bu­ži­nė pir­ma­me aukš­te, be to, rei­kia su­tvar­ky­ti ir ak­re­di­ta­ci­jos sa­lę. Leng­vo­sios at­le­ti­kos ma­nie­ že vyks dau­gy­bė Pa­sau­lio lie­tu­vių spor­to žai­dy­nių var­žy­bų.

Ig­nas Po­cius:

100 pro­c. ga­ran­tuo­ ju, kad prieš pa­sau­lį neap­si­juok­si­me, vis­ kas bus su­tvar­ky­ta lai­ku. Dar­bi­nin­kai pa­ si­ža­dė­jo dirb­ti ir nak­ ti­mis, ir sa­vait­ga­liais. Ne­ri­mo ne­be­jau­čia

„Praė­ju­sią sa­vai­tę bu­vo la­bai ne­ra­ mu, o da­bar tur­būt ne­ri­mo ne­be­jau­ čiu. Kal­bė­jau­si ir su ran­go­vų dar­bų va­do­vu, ir di­rek­to­riu­mi. Ma­ne pa­ti­ ki­no, kad vis­kas bus pa­da­ry­ta lai­ku. Pa­ve­di­mas ran­go­vams bus pa­da­ry­tas tik tuo­met, kai bus at­lik­ta bent pu­ sė vi­sų pro­jek­te nu­ma­ty­tų dar­bų“, – aiš­ki­no Klai­pė­dos spor­to cent­ ro, ku­ris ir val­do Leng­vo­sios at­le­ti­ kos ma­nie­žą, di­rek­to­rius Ri­man­tas Vit­kus. Leng­vo­sios at­le­ti­kos ma­nie­ že re­mon­tą at­lie­ka bend­ro­vė „Vo­ja­ va“, nors ji ne­bu­vo ta, ku­ri kon­kur­ se pa­siū­lė ma­žiau­sią kai­ną. „Dar­bai pui­kiai se­ka­si, nors už dar­bi­nin­kus ir ne­ga­liu ga­ran­tuo­ti. Kol kas nuo gra­fi­ko nei at­si­lie­ka­ ma, nei jis yra len­kia­mas“, – tei­gė Leng­vo­sios at­le­ti­kos ma­nie­žo va­ do­vas Al­gis Kaz­laus­kas. „Vo­ja­vos“ di­rek­to­rius Si­gi­tas Ga­len­tas taip pat pa­ti­ki­no, jog vi­

si dar­bai Leng­vo­sios at­le­ti­kos ma­ nie­že bus baig­ti iki da­tos, nu­ma­ty­ tos ran­gos su­tar­ty­je.

„„Dirb­ti­nės dan­gos aikš­ty­no įren­gi­

mo ko­fi­nan­sa­vi­mas – 500 tūkst. Lt. „„Cent­ri­nio sta­dio­no dra­bu­ži­nėms,

du­ši­nėms su­tvar­ky­ti, pa­tal­pų kos­me­ ti­niam re­mon­tui – 50 tūkst. Lt.

Pa­ša­li­no iš kon­kur­so

Ma­žiau­sią kai­ną Leng­vo­sios at­le­ti­ kos ma­nie­že nu­ma­ty­tiems re­mon­ to dar­bams at­lik­ti pa­siū­liu­si įmo­ nė „Emb­ri­tas“ iš kon­kur­so bu­vo pa­ša­lin­ta, nes ne­pa­tei­kė vi­sų rei­ ka­lin­gų do­ku­men­tų. Anot R.Vit­ kaus, „Emb­ri­to“ pa­siū­ly­ta kai­na bu­vo maž­daug 10 tūkst. li­tų ma­ žes­nė nei „Vo­ja­vos“, ku­ri dar­bus Leng­vo­sios at­le­ti­kos ma­nie­že at­ liks už 122 tūkst. li­tų. „Nep­ris­ta­tė­me dvie­jų do­ku­men­ tų – lo­ka­li­nės dar­bų są­ma­tos ir pa­ žy­mos iš Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos, kad ne­sa­me jai sko­lin­gi. Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jai sa­kiau, kad jei tin­ka mū­ sų pa­siū­ly­ta dar­bų kai­na, tai tuos du po­pie­rius ga­liu at­vež­ti per 15 mi­nu­ čių. Bet pa­sa­kė, kad ne­be­rei­kia. Jo­ kių pre­ten­zi­jų ne­reiš­kė­me, nes tie­ siog pa­tys su­kly­do­me, ne­pa­da­rė­me na­mų dar­bų. Be to, be dar­bo ir taip ne­sė­di­me“, – tei­gė „Emb­ri­to“ di­ rek­to­rius Jor­da­nas Vyš­niaus­kas. Jis ap­gai­les­ta­vo, jog dėl dvie­jų do­ku­men­tų nie­kais nuė­jo ne­ma­žai mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų. Di­rek­ to­rius pra­si­ta­rė ir tai, jog jau­tė nei­ gia­mą po­žiū­rį į įmo­nę. „Tik­rai ju­tau ne­pa­si­ten­ki­ni­mą mū­sų siū­lo­mais pro­jek­tais. Ma­ tyt, kaž­kas tu­ri di­des­nės įta­kos“, – svars­tė J.Vyš­niaus­kas. I.Po­cius pa­tvir­ti­no, kad vie­šų­ jų pir­ki­mų kon­kur­sas iš­rink­ti ran­ go­vą leng­vo­sios at­le­ti­kos ma­nie­že nu­ma­ty­tiems dar­bams at­lik­ti tik­rai bu­vo skaid­rus. Jis pa­ts ja­me da­ly­ va­vo kaip eks­per­tas. „Ma­nau, kad vi­si vie­šie­ji pir­ki­ mai bu­vo skaid­rūs, nes per juos pa­ vy­ko su­tau­py­ti apie 20 tūkst. li­tų“, – ti­ki­no I.Po­cius. Bus 4 tūkst. sve­čių

Va­kar mies­to val­džia pa­ti­ki­no, jog IX pa­sau­lio lie­tu­vių žai­dy­nėms, ku­rios vyks bir­že­lio 27–30 die­no­mis, yra

Žai­dy­nėms iš­leis­ti pi­ni­gai

„„Cent­ri­nio sta­dio­no dis­ko me­ti­mo

sek­to­riui su­tvar­ky­ti – 21 tūkst. Lt. „„Smil­ty­nės spor­to ba­zės kos­me­ti­

niam re­mon­tui – 10 tūkst. Lt. „„Spor­to rū­mų dra­bu­ži­nėms ir du­ši­

nėms su­tvar­ky­ti – 18 tūkst. Lt. „„Spor­to sa­lės Tai­kos per. 61A kos­

me­ti­niam re­mon­tui – 33 tūkst. Lt. „„Leng­vo­sios at­le­ti­kos ma­nie­žo dra­

„„Marš­ki­nė­liai: uos­ta­mies­čio spor­to pa­triar­chas Al­gir­das Plun­gė de­

monst­ra­vo, kad jau pa­siū­ta spe­cia­li ap­ran­ga žai­dy­nių da­ly­viais be­si­ rū­pi­nan­čiam per­so­na­lui. Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

pa­si­reng­ta. „Klai­pė­dai te­ko iš­skir­ti­ nė gar­bė ir ne­men­kas iš­šū­kis. Tik­rai esa­me po sa­vai­tės pa­si­ren­gę priim­ti ir spor­ti­nin­kus, ir juos ly­din­čias de­ le­ga­ci­jas“, – tei­gė Klai­pė­dos me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas. Da­ly­vau­ti spor­to žai­dy­nė­se už­si­ re­gist­ra­vo 2 520 at­le­tų iš 20 pa­sau­ lio vals­ty­bių. Skai­čiuo­ja­ma, jog su jais ly­ din­čiais as­me­ni­mis Klai­pė­da ki­ tą sa­vait­ga­lį su­lauks apie 4 tūkst. sve­čių. Vi­si jie bus ap­gy­ven­din­ ti vieš­bu­čiuo­se – jų užim­tu­mas sieks 90 pro­c. Spor­to žai­dy­nių da­ ly­viams tal­kins apie 80 sa­va­no­rių. „Tik me­ras skel­bia, kad žai­dy­ nėms pa­si­ruoš­ta. O iš tik­rų­jų ne­ gau­na­me nė cen­to, eik­vo­ja­me sa­ vo mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų są­skai­tas, pa­tys už­duo­da­me klau­si­mus, ieš­ ko­me spor­to ša­kų va­do­vų, nie­kas nie­ko ne­ži­no, nie­kas ne­ga­li at­sa­ ky­ti, kaip bus mai­ti­na­mi sa­va­no­ riai, da­ly­viai, ko­kio­se erd­vė­se, ka­da ko­kios de­le­ga­ci­jos at­vyks­ta. Or­ga­ ni­za­ci­ja – vi­siš­kas nu­lis“, – tei­gė ano­ni­me no­rė­ju­si iš­lik­ti vie­na žai­ dy­nių vyk­dy­to­jų.

At­vyks V.Adam­kus

I.Po­cius pa­brė­žė, jog žai­dy­nių da­ ly­viai var­žy­sis 27 spor­to ša­ko­se, ke­tu­rios jų – neį­ga­lių­jų. „Žai­dy­nių ak­cen­tas – nuo­šir­dus šven­tiš­kas bend­ra­vi­mas, to­dėl žai­ dy­nė­se da­ly­vaus tik mė­gė­jai, o ne pro­fe­sio­na­lūs spor­ti­nin­kai. Aiš­ku, jie ko­vos dėl me­da­lių, ta­čiau to­ kios įtam­pos kaip per Eu­ro­pos ar pa­sau­lio čem­pio­na­tus tik­rai ne­ bus“, – bū­si­mą at­mos­fe­rą įvar­di­ jo I.Po­cius. „Mies­te tik­rai ne­trūks nei spor­ to, nei kul­tū­ri­nių ren­gi­nių, to­dėl ti­kiuo­si, kad sve­čiai iš­si­veš tik pa­ čius ge­riau­sius įspū­džius“, – vy­lė­ si V.Grub­liaus­kas. Žai­dy­nių ati­da­ry­mo iš­kil­mės bir­že­lio 28 d. vyks „Švy­tu­rio“ are­ no­je. Pla­nuo­ja­ma, jog žai­dy­nių ati­ da­ry­mo iš­kil­mė­se da­ly­vaus ir pre­ zi­den­tas Val­das Adam­kus. „Šven­tė, žai­dy­nės tu­ri dar daug pa­slap­čių, ku­rių kol kas ne­no­ri­ me at­skleis­ti“, – int­ri­ga­vo Klai­pė­ dos sa­vi­val­dy­bės Ug­dy­mo ir kul­tū­ ros de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Ni­jo­lė Lau­ži­kie­nė.

bu­ži­nių, du­ši­nių su­tvar­ky­mas, vie­ nos dra­bu­ži­nės pir­ma­me aukš­te pri­ tai­ky­mas neį­ga­lie­siems, ak­re­di­ta­ci­ jos sa­lės re­mon­tas – 130 tūkst. Lt. „„Te­ni­si­tas (grun­tas) dviem te­ni­so aikš­ty­nams – apie 5 tūkst. Lt. „„Įsi­gy­ti 5 šiuo­lai­kiš­ki bad­min­to­no kor­tai – 57 tūkst. Lt. „„Įsi­gy­ti šau­dy­mo iš lan­ko tai­ki­niai –

4 tūkst. Lt. „„Įsi­gy­ti 5 komp­lek­tai nau­jų sta­lo te­

ni­so sta­lų – 9,5 tūkst. Lt. „„Įsi­gy­tos mo­bi­lios tri­bū­nos žiū­ro­

vams (167 sė­di­mos vie­tos), pa­la­pi­nės, bokš­te­liai tei­sė­jams te­ni­se ir plia­žo tink­li­ny­je, jo sto­vai, sta­lai, kė­dės, ma­ žo­jo fut­bo­lo var­tai, ki­tas smul­kus in­ ven­to­rius – 34 tūkst. Lt. „„Kul­tū­ri­nės pro­gra­mos or­ga­ni­za­vi­

mas – 200 tūkst. Lt.

Pa­sau­lio lie­tu­vių žai­dy­nių da­ly­ viai pa­gei­da­vo, jog už­da­ry­mo ren­ gi­ny­je kon­cer­tuo­tų Vir­gis Sta­kė­nas. Kul­tū­ri­ne pro­gra­ma be­si­rū­pi­nan­ čios vie­šo­sios įstai­gos „Klai­pė­dos šven­tės“ di­rek­to­rius Ro­man­das Žiub­rys ti­ki­no, kad la­bai steng­sis šį pa­gei­da­vi­mą iš­pil­dy­ti. Pa­sau­lio lie­tu­vių spor­to žai­dy­nių or­ga­ni­za­vi­mui 880 tūkst. li­tų skir­ ta iš Spor­to ir kū­no kul­tū­ros de­par­ ta­men­to, nors bu­vo ža­dė­tas mi­li­ jo­nas. Pa­ti sa­vi­val­dy­bė pri­dė­jo dar 300 tūkst. li­tų. Už da­ly­vių ap­gy­ven­di­ni­mą ir mai­ti­ni­mą bus mo­ka­ma at­ski­rai – ne iš šios su­mos.

Bio­ni­nei ran­kai – au­kų lie­tus 1

„Bū­tų džiu­gu, kad prie vai­ki­no sva­jo­nės įgy­ven­ di­ni­mo pri­si­dė­tų ir ki­ti jū­ri­nin­kai“, – vil­ti­mi da­li­jo­si J.Vo­rob­jo­va. Au­ka net – 17,5 tūkst. li­tų

Ki­tos au­kos vai­ki­nas su­lau­kė iš Gargž­dų. Sta­ty­bos įmo­nę tu­rin­tis Pra­nas Kem­pė prieš tris sa­vai­tes paau­ko­jo itin ne­ma­žą su­mą M.Gi­ ru­lio fon­dui. „Vie­ną ry­tą su­lau­kiau ma­ža­ kal­bio vy­riš­kio iš Gargž­dų skam­ bu­čio. Te­pa­sa­kė, kad no­ri pa­dė­ti sū­nui ir pa­klau­sė, kur ga­lė­tų per­ ves­ti pi­ni­gų. Vi­si bu­vo­me la­bai su­ jau­din­ti, kai iš­vy­do­me, kad gargž­ diš­kis paau­ko­jo di­džiau­sią su­mą – net 17,5 tūkst. li­tų. Sun­ku pa­sa­ ky­ti, kaip esa­me dė­kin­gi“, – pri­si­ pa­ži­no Mar­ty­no ma­ma Dan­guo­lė. Pats P.Kem­pė ti­ki­no, kad ne­dve­ jo­da­mas pa­si­ry­žo pa­dė­ti vai­ki­nui. „Aš pa­ts de­vin­tus me­tus gy­ve­nu su sve­ti­mo žmo­gaus inks­tu. Nors tu­riu tik 20 pro­cen­tų dar­bin­gu­mo, ta­čiau tu­riu dvi įmo­nes ir dir­bu kiek tik ga­liu“, – kal­bė­jo P.Kem­pė.

Pa­ra­ma – 30 dė­žių

„Ne pir­ma ir ne pa­sku­ti­nė au­ka. Po ke­lis tūks­tan­čius daž­nai paau­ ko­ju mū­sų kraš­te gy­ve­nan­čioms šei­moms, ku­rios ko­vo­ja su rim­ to­mis bė­do­mis“, – pri­si­pa­ži­no gargž­diš­kis. Vy­ras per Ka­lė­das pa­ts su­ruo­šia 30 dė­žių su mais­to pro­duk­tais ir po po­rą šim­tų li­tų skurs­tan­čioms šei­ moms. „Kai žmo­gus pa­ts ka­bi­na­si į gy­ ve­ni­mą ir sten­gia­si, kaip jam ne­ pa­dė­si? Ki­tas skun­džia­si gy­ve­ ni­mu, o su­ge­ba tik ran­ką prie tau­re­lės iš­ties­ti. O šiai šei­mai, ku­ ri taip sten­gia­si, man ne­gai­la au­ ko­ti“, – ti­ki­no gargž­diš­kis. Me­di­kų iš­va­da – lem­tin­ga

M.Gi­ru­lio ma­ma Dan­guo­lė ti­ki­ no, kad bir­že­lio pra­džio­je vy­ku­ si aust­rų gy­dy­to­jų ap­žiū­ra su­tei­kė vil­ties, kad sū­nus tik­rai tu­rės bio­ ni­nę ran­ką. „Me­di­kai tik­rai ge­rai įver­ti­ no si­tua­ci­ją, rau­me­nų per­so­di­ni­ mo ope­ra­ci­ja yra pa­vy­ku­si. Mar­

ty­nui da­bar rei­kia tre­ni­ruo­tis, jam teks iš­mok­ti sme­ge­ni­mis val­dy­ti ran­kos ner­vus ir rau­me­nis. Vis­kas pri­klau­so nuo jo pa­stan­gų, bet ste­ buk­lai vyks­ta. Po ope­ra­ci­jos vis­kas pui­kiai su­gi­jo“, – kal­bė­jo Mar­ty­no ma­ma Dan­guo­lė. Aust­ri­jos kli­ni­ko­je šį ru­de­nį pla­ nuo­ja­ma at­lik­ti Mar­ty­no ran­kos am­pu­ta­ci­ją. „Rei­kės už­sa­ky­ti bio­ni­nę ran­ką ir įneš­ti rank­pi­ni­gius už pro­te­zą. Lau­kia­me ope­ra­ci­jos, ku­rios me­tu virš al­kū­nės sū­nui bus įmon­tuo­tas sve­tim­kū­nis kau­las. Prie jo ir bus tvir­ti­na­ma bio­ni­nė ran­ka“, – pa­ sa­ko­jo ma­ma. Ar Lie­tu­va pri­si­dės prie vai­ki­no ko­vos už ga­li­my­bę tu­rė­ti bio­ni­nę ran­ką, paaiš­kės lie­pą, kai įvyks me­ di­kų kon­si­liu­mas. Jo iš­va­das tu­rės svars­ty­ti Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­ nis­te­ri­ja. Mi­n is­te­r i­jos Far­m a­koe­ko­n o­ mi­kos ir vais­tų kai­no­da­ros sky­ riaus spe­cia­lis­tas Vid­man­tas Ei­ ge­lis aiš­ki­no, kad sa­vo jė­go­mis iki aust­rų gy­dy­to­jų pri­si­bro­vu­sį M.Gi­

„„Vil­tis: M.Gi­ru­lio ma­ma Dan­guo­lė skai­čiuo­ja sū­naus ran­dus, li­ku­sius po

dvie­jų Aust­ri­jos chi­rur­gų at­lik­tų ope­ra­ci­jų.

ru­lį ap­žiū­rės neu­ro­chi­rur­gai ir ki­ ti gy­dy­to­jai. „Tuo­met mė­gin­si­me su­ruoš­ti do­ ku­men­tus. Me­di­kų iš­va­do­je tu­rė­tų bū­ti pa­ra­šy­ta, kad Lie­tu­vo­je nė­ra ga­ li­my­bės vai­ki­nui pa­dė­ti, to­dėl jis tu­ ri bū­ti siun­čia­mas gy­dy­tis į už­sie­nį. Šį siun­ti­mą iš­duo­da spe­cia­li ko­mi­ si­ja“, – aiš­ki­no V.Ei­ge­lis. Mi­nis­te­ri­

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

jos at­sto­vas tvir­ti­no, kad Mar­ty­nas yra vie­nas iš dau­ge­lio, ku­ris lau­kia bio­ni­nės ran­kos pro­te­zo. „Ta­čiau jis yra vie­nin­te­lis, ku­ris pa­ts tiek daug pri­si­dė­jo ir in­ves­ta­ vo į ran­kos įgi­ji­mo pro­ce­dū­rą. To­ dėl ma­nau, kad rei­kė­tų in­di­vi­dua­ laus tei­sės ak­to šiam konk­re­čiam pa­cien­tui“, – kal­bė­jo V.Ei­ge­lis.


5

TREČIADIENIS, BIRŽELIO 19, 2013

miestas

„„Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija pavasarį.

„„Gimnazijai – 30! Paroda ir madų šou Menininkų kiemelyje.

Mokykla, kurią globoja mūzos Mokykla, kurioje karaliauja mūzos, pasitiko ypatingą pavasarį. Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija švenčia trisdešimtąjį savo gimtadienį. Jubiliejinės datos įpareigoja trumpam stabtelėti, prisiminti, kas esame, ką nuveikėme, kur link einame...

Ilona Vaitulionytė

Šilta galinga banga nuvilnijo gimnazijos trisdešimtmečio renginiai: poezijos pavasaris, mokyklinis gimtadienis, kur savo išradingas dovanas pristatė gimnazijos moksleiviai, solistų, orkestro, choro koncertai, madų šou ir paroda Menininkų kiemelyje, mišios šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje. Pirmą kartą gimnazijos istorijoje vyko Šeimų kūrybinis vakaras koncertas ir „Vieno darbo“ paroda, kur apsigyveno maži ir dideli mūsų mokyklos moksleivių tėvų, senelių kūrybiniai džiaugsmai, pomėgiai, mintys. Tarsi naujo etapo pradžia –  gimnazijoje vėl suskambo vargonai. Gimnazijos bendruomenės dėka vienas iš Mažvydo alėjos suolų pasipuoš skulptoriaus G.Jonkaus skulptūra „Raktas“. Grožis, menas, muzika yra neatsiejama mūsų kasdienybės dalis, kurią su džiaugsmu dalijame kitiems... Prieš 32 metus gimė iniciatyva Klaipėdoje įkurti savarankišką meno mokyklą (idėjos autorystė priskiriama tuometiniam Klaipėdos vykdomojo komiteto pirmininkui, šviesaus atminimo Alfonsui Žaliui). O gražus Gedminų dvaras su priestatu ir įrengtomis klasėmis duris atvėrė 1983 m. sausį. Pirmieji mokiniai – 25 berniukai. Pirmieji mokytojai – Marija Katilienė, Nina Katkova, Donata Ūsaitė. Mokyklai vadovavo  direktorius Albertas Rožė. Pirmoji ir kol kas vienintelė Vakarų Lietuvoje menų gimnazija 1985 m. buvo pavadinta kompozitoriaus Eduardo Balsio vardu. Tais pačiais metais gimnazijoje įsikūrė ir dailės skyrius. Mokykloje, pasak pirmųjų pedagogų, buvo ypatinga atmosfera: nedidelė mokykla gyveno kaip viena šeima, švelniai vadinama „rožynu“...

Dabar mergaičių gimnazijoje dauguma. Gausėjant mokinių ir mokytojų skaičiui formavosi naujos tradicijos, daugėjo pasiekimų. Šiuo metu gimnazijoje 526 „balsiukai“ iš Klaipėdos miesto, apskrities, kitų Lietuvos vietų. Neklaipėdiečiai gyvena gimnazijos bendrabutyje. Čia auklėtojos rūpinasi jų namų ruoša, maitinimu, laisvalaikiu. Mokslus mažieji menininkai pradeda 6 – 10 metų – meninio ugdymo studijoje. Muzikos skyriuje mokiniai mokosi nuo pirmos klasės, o nuo penktos – mokosi jaunieji dailininkai. Mokykloje yra ir „Mažųjų talentų mokyklėlė“, kur muzikos pamokėles vaikai lanko nuo dvejų metukų kartu su tėveliais.

„„E.Balsio oratorijos „Nelieskite mėlyno gaublio“ atlikimas Klaipėdos koncertų salėje.

kiniai, ir mokytojai. Kūrybinga ir iniciatyvi gimnazijos mokinių savivalda: kasmet parlamento organizuojami ir visų mėgstami Talentų šou, Balsio apdovanojimai, Kino naktys, Mokytojų diena; muziejaus organizuojamos Trys meno dienos, Šokio diena; dailininkų Madų šou, nuolatos vykstančios mokinių ir svečių parodos. Gražų ir prasmingą mokyklos „balsiukų“ gyvenimą atspindi ir Čia dirba mokytojai pasiekimai. Esame nuolatiniai resne tik atsidavę kaspublikinių, tarptautinių konkursų laureatai, festivalių „Jaunieji tadieniam darbui, bet lentai“, „Muzika be sienų“, Plunir nuolatos kuriangės Oginskio festivalių dalyviai. tys patys. Šiais jubiliejiniais metais 103 gimnazijos mokiniai tapo respublikinių ir tarptautinių konkursų Gimnazijos vidinis gyvenimas laureatais, diplomantais bendrojo virte verda. Pamokos užima di- lavinimo ir meno srityse. Muzikos ir dailės srityje jau sedžiąją dienos dalį: bendrojo lavinimo, muzikos, dailės užsiėmimų niai esame tapę Klaipėdos miesto tvarkaraštis išsidėlioja nuo ryto iki kultūros dalimi: „Skambanti banvakaro, dailininkų darbų peržiū- ga“, „Žaismingos muzikos orkesros, muzikantų atsiskaitymai, pri- tras“,  „Dainuojanti siena“, „Turvalomi koncertų ir parodų lanky- gaus naktis“, „Motinos diena“ mai, meistriškumo pamokos... Bet – tik maža dalis tęstinių projektų, mūsų gimnazija tai ne tik akademi- kurių aktyvūs dalyviai esame pastaraisiais metais. Kūrybiniai monių žinių tvirtovė. Esame ypatingi, nes garsai ir kinių darbai keliauja ne tik į Klaispalvos , nuolatinė kūryba –  mūsų  pėdos menines erdves, bet ir po mokinių kasdienybė, kurioje rei- Lietuvą, pasaulį. Poreikis savo darklus ir mylintis  mokytojo žvilgsnis bus pristatyti visuomenei rodo čia rodo kryptį ir padeda siekti tikslo. dirbančių ir besimokančių iniciaČia dirba mokytojai ne tik atsida- tyvumą ir  brandą. Mūsų absolventai šiuo metu stuvę kasdieniam darbui, bet ir nuodijuoja 13 užsienio šalių, 10 Lietulatos kuriantys patys. Išradingos ir įspūdingos mū- vos aukštųjų mokyklų. Įspūdinsų mokyklinės šventės, koncertai, ga mūsų mokyklos Šlovės galerija renginiai, kuriuos rengia ir mo- (buvusių mokinių), kurioje pui-

kuojasi žymūs Lietuvoje ir užsienyje kuriantys menininkai, koncertuojantys atlikėjai, menotyrininkai, profesoriai. Džiaugiamės ir dėkojame mūsų ilgalaikiams draugams, rėmėjams, partneriams: Klaipėdos Rotary klubui „Maris“, „Aditė“, Klaipėdos koncertų salei, Muzikiniam teatrui, KU Me-

nų fakultetui, Lietuvos jūrų muziejui, A. Brako dailės mokyklai, S. Daukanto(Vilnius), Kekavos (Latvija) Saue (Estija) gimnazijoms. Dėkojame mūsų mokinių tėveliams ir visiems tiems, kas myli mūsų gimnaziją. Kartu visada galime daugiau!...


6

trečiadienis, birželio 19, 2013

nuomonės

Ke­lio­nė dvi­ra­čiu – su­dė­tin­ga

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

karštas telefonas

397 728

telefonas@kl.lt

Vals­ty­bė jau su­kles­tė­jo?

Grei­čiau re­mon­tuo­ki­te bu­tą

Gy­ve­nu vie­na­me Rum­piš­kės gat­ vė­je esan­čių dau­gia­bu­čių na­mų. Jau dau­giau nei mė­ne­sį kiek­vie­ ną mie­lą die­ną ten­ka kęs­ti kai­my­ nų te­ro­rą. Nuo pat anks­ty­vo ry­ to jie pra­de­da gręž­ti sie­nas, kaž­ką dau­žy­ti, griau­ti. Kiek ga­li­ma? Ka­ da gi pa­si­baigs vi­sa tai? Sup­ran­tu, jei žmo­nės re­mon­tą at­lie­ka dar­bo die­no­mis, bet sa­vait­ga­liais ir­gi tas pa­ts vyks­ta. Grei­čiau re­mon­tuo­ki­ tės bu­tą, nes ki­tu at­ve­ju kreip­siuo­ si į po­li­ci­ją.

Sau­lius Tvir­bu­tas

M

ū­sų vals­ty­bė­je vi­si gy­ven­ to­jai pa­ten­k in­t i, ge­rai už­ dir­ba, be bai­mės su­lau­kia žie­mos, nes už šil­dy­mą ne­rei­kia mo­kė­ti kos­mi­nių kai­nų. Esa­me stip­r i vals­t y­bė, iš ku­r ios nie­kas ne­no­r i emig­r uo­t i, o tik imig­r uo­t i. Tai­g i ga­l i­me sau leis­ti pra­ban­gą skir­ti daug lai­ko įsta­ ty­mų pro­jek­tams ir dis­ku­si­joms apie gė­ jų pa­ra­dus, abor­tų drau­di­mą, vai­kų auk­ lė­ji­mą, pro­sti­tu­ci­jos le­ga­li­za­vi­mą. Kri­zės lai­ko­tar­piu Sei­me po­l i­t i­kai il­gai gai­šo lai­ką aiš­k in­da­m ie­si, kas yra tik­ ro­ji šei­ma. Gin­čai dėl šei­mos kon­cep­ci­ jos iš par­la­men­to ir ži­niask­lai­dos po ke­

Gau­su dė­me­sio pro­ble­ moms, be ku­rių gvil­ de­ni­mo ir spren­di­mų paieš­kų tik­rai įma­no­ ma iš­gy­ven­ti. le­rių me­tų per­si­kė­lė į Kons­ti­tu­ci­n į Teis­ mą. Šis ga­liau­siai paaiš­ki­no, kad ši kon­ cep­ci­ja yra nie­ki­nė. Tai­gi lai­kas ren­giant šį do­ku­men­tą bu­vo su­gaiš­tas vel­tui. Šiuo me­t u vėl gau­su dė­me­sio pro­ble­ moms, be ku­rių gvil­de­ni­mo ir spren­di­mų paieš­kų tik­rai įma­no­ma iš­gy­ven­ti. An­tai kai ku­r iems po­l i­t i­kams nie­kaip neat­si­ bos­ta ko­vo­ti su gė­jais. Ir kaip ga­li pa­bos­ti, jei tai tie­siog to­bu­lai pa­pras­tas ir už­tik­rin­ tas bū­das at­kreip­ti į sa­ve dė­me­sį ir už­si­ dirb­ti pa­pil­do­mų ba­lų iš rin­kė­jų. Tai daug leng­viau nei, pa­vyz­džiui, su­pras­ti, ko­dėl ne­bu­vo su­rink­ta pla­nuo­tų 400 mln. li­tų PVM ir ak­ci­zo mo­kes­čių į biu­dže­tą ir kaip šią sky­lę teks už­kam­šy­ti. O ką kal­bė­ti apie spren­d i­mų paieš­kas, kaip iš­t rauk­t i mi­l i­ jar­dus li­tų iš še­šė­li­nės eko­no­mi­kos, bent kiek su­ma­ž in­ti kont­ra­ban­dos mas­tus. Jau se­n iai iš po­l i­t i­k ų lau­k ia­me rea­l ių dar­bų ieš­kant bū­dų tap­t i kuo ma­ž iau ener­ge­t iš­kai pri­k lau­so­m iems nuo ki­t ų ša­lių, sta­bi­li­zuo­ti be­pro­tiš­kas ir skur­di­ nan­čias šil­dy­mo kai­nas. Nie­kaip neap­ sisp­ren­džia­ma, koks tu­ri bū­ti il­ga­me­tis ša­lies mo­kes­čių po­li­ti­kos mo­de­lis. Dar an­ti­ki­nės Ro­mos im­pe­ri­jos va­dai su­ pra­to, kad, no­rint nu­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį nuo su­dė­tin­gų pro­ble­mų, rei­kia pa­siū­ly­t i daug žai­d i­mų. Suk­les­tė­ju­sios pir­čių or­g i­jos, upė­m is lie­ja­mas gla­d ia­ to­r ių krau­jas už­gož­da­vo val­d žios ap­ lai­du­mą. Ta­čiau atė­jo bar­ba­rai, pa­si­bel­ dė kuo­ko­mis į Ro­mos var­tus ir iš­sklai­dė iliu­zi­jas apie įsi­vaiz­duo­ja­mą ga­ly­bę. Ar tuo ke­liu ei­na­me ir mes?

Ro­jus „„Li­ku­čiai: dvi­ra­čių ta­kų ženk­lai

daug kur nu­si­try­nę.

ten, kur ve­ša krū­mokš­niai.

A

tši­lus orams ir pa­gau­sė­ jus dvi­ra­ti­nin­kų srau­tui, iš­lin­do vi­sos pikt­žaiz­dės. Daž­niau­siai verkš­le­na­ma, kad esą nė­ra dvi­ra­čių ta­kų. Ta­čiau aš nuo dvi­ra­čio nu­li­pu tik iš­kri­tus snie­gui. Vi­sus ke­liu­kus ir bor­diū­rus ži­nau min­ti­nai, tad nu­ tuo­kiu, ko­kius ke­lius pa­si­rink­ti – nu­sto­jau dėl to ner­vin­tis. Bet aš ne­ga­liu ty­lė­ti, kai ne­mo­ ka­me puo­se­lė­ti to, ką tu­ri­me. Ne­ pa­tin­gė­jau nu­fo­tog­ra­fuo­ti esa­mos ne­tvar­kos. Pas­te­bė­jau, kad nau­jai nu­ties­tas ta­kas – už­žė­lė, to­dėl jis ne­be­nau­ do­ja­mas. Taip yra pa­lei so­dus Kre­ tin­gos gat­vė­je. Šiau­rės pro­spek­te iš Lie­pų gat­ vės iki LCC uni­ver­si­te­to – pa­ts ge­ riau­sias mies­to ta­kas dvi­ra­čiams, bet at­si­vė­ru­sios smeg­duo­bės lau­ kia sa­vo au­kų. Kai žmo­nės nu­ken­

„sle­pia“ įmes­ta pa­dan­ga.

tės, ta­da laik­raš­čiai ra­šys liūd­nas nau­jie­nas, bet bus per vė­lu. Kau­no gat­vės par­ke la­bai gau­su pen­si­nin­kų su šu­niu­kais ir anū­kais. Šie va­ži­nė­ja tri­ra­čiais dvi­ra­tu­kais, to­dėl nė­ra ab­so­liu­čiai jo­kios žy­mės, kur dvi­ra­čių, o kur bo­bu­čių val­dos. Oi, kaip pa­sta­ro­sios pyks­ta ant tų rie­dan­čių svei­kuo­lių. La­bai bu­vau nu­ste­bin­ta su­ži­no­ ju­si, kad Klai­pė­da – svei­ka­tin­gu­mo mies­tas. Re­ko­men­duo­ja­me vi­siems ju­dė­ti, į dar­bą ge­ru oru vyk­ti dvi­ra­ čiais, bet gal kas nors ban­dė tai pa­ da­ry­ti Ši­lu­tės plen­te? Pa­ban­dy­ki­te, sa­vi­val­dy­bės at­ sto­vai, ta­čiau to­li ne­nu­va­žiuo­si­ te – bor­diū­rai pa­sto­ja vi­sur ke­lią – tik­ra ko­va su vė­jo ma­lū­nais. Te­gul kler­kai ne­ver­kia, kad ne­tu­ ri bal­tų da­žų ir tra­fa­re­to su dvi­ra­čio lo­go­ti­pu. Ir neuž­ten­ka tų at­vaiz­dų „nu­tėkš­ti“ ke­lio pra­džio­je ir pa­bai­

Ga­li su­si­ža­lo­ti

go­je, juos rei­kia tan­kiai su­žy­mė­ti. Taip pat rei­kė­tų tru­pu­čio ce­men­ to nuo­ly­džiams pa­da­ry­ti. Bet val­di­nin­kai daž­niau­siai nė ne­bū­na išė­ję iš sa­vo ka­bi­ne­tų ir nie­ko ne­pa­ma­tę, to­dėl į nu­si­skun­ di­mus ne­ga­li rea­guo­ti ir tuo la­biau jų ko­men­tuo­ti. Gal rei­kė­tų iš­da­ly­ti da­lį ša­li­gat­ vio, at­skir­to bal­ta juos­ta ir pa­va­din­ to dvi­ra­čių ta­ku, fir­moms, ga­myk­ loms, pre­ky­bos cent­rams? Ta­da jie juos tvar­ky­tų, pri­žiū­rė­tų, nes ant ta­ ko bū­tų jų rek­la­ma. Te­gul ta pir­ki­nių sos­ti­nė gau­na nu­ro­dy­mą iš mies­to val­džios, dir­ban­čios sa­vo žmo­nėms, nu­ties­ti ta­ką, kad di­des­nis dvi­ra­ti­ nin­kų srau­tas at­vyk­tų į jų taip rek­ la­muo­ja­mą pre­ky­bos cent­rą. Pik­tin­tis ga­li pra­de­dan­ty­sis dvi­ ra­ti­nin­kas, bet aš no­riu tik pa­tar­ti, kaip gy­ven­ti ge­riau ir svei­kiau. Ri­ta

Šu­nų aikš­te­lei – ma­žai dė­me­sio

Š

u­nų pa­lik­tos „do­va­nė­lės“ tik­rai jau se­niai ke­lia daug dis­ku­si­jų. Bet su­rin­kus au­ gin­ti­nių „krū­ve­les“, ky­ la klau­si­mas, kur jas dė­ti: į bend­ rą kon­tei­ne­rį ar į at­ski­rą? O ir už na­mi­nius gy­vū­nė­ lius su­rink­tas lė­šas kam pa­ nau­do­ja­me? Kal­bė­siu dau­ giau apie šu­nis. Ofi­cia­liai skel­bia­ma, kad už tas lė­ šas įren­gia­mos šu­nų ve­ džio­ji­mo aikš­te­lės. Pas­ta­ ruo­ju me­tu or­ga­ni­zuo­ja­ma ga­na daug rei­dų, draus­mi­nan­ čių „ne­ge­rie­čius“, ve­ džio­jan­čius gy­vū­nus „ne ten“ ir „ne taip“. Skel­bia­ma ir apie bau­das šu­nų šei­ mi­nin­kams. Mie­li rei­dų ren­ gė­jai, ry­toj pat ap­si­lan­ky­ki­te I.Si­ mo­nai­ty­tės par­ke­ly­je esan­čio­ je šu­nų ve­džio­ji­mo aikš­te­lė­je. Žo­lė se­niai ap­link ją nu­šie­nau­ta, o pa­ čio­je aikš­te­lė­je ve­ši kaip nie­ka­da.

Informacija: 397 ISSN 1392-558X http://kl.lt © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, „Klaipėdos“ laikraščio redakcija Naujojo Sodo g. 1A, „K centras“ El. paštas info@kl.lt Faksas (846) 397 700

„„Kliū­tys: ne­la­bai ma­lo­nu va­žiuo­ti „„Iš­mo­nė: mil­ži­niš­ką duo­bę gat­vė­je

Fa­bi­ja

Bū­si­me be ra­tų

Dar kar­tą įsi­ti­ki­nau, jog Klai­pė­ do­je ke­lių būk­lė yra ap­gai­lė­ti­na. Va­žiuo­jant au­to­mo­bi­liu ga­li­ma ir ra­tus pa­mes­ti. Vie­ną va­ka­rą te­ ko va­žiuo­ti per Deb­re­ce­no gat­vė­ je esan­čius dau­gia­bu­čių na­mų kie­ mus. Vos ra­tų neiš­si­lau­žiau. Vie­na duo­bė po ki­tos. Te­gu val­di­nin­kai grei­čiau gau­na lė­šų ir tvar­ko kie­ muo­se esan­čias duo­bes, nes ne­tru­ kus vie­toj au­to­mo­bi­lio rei­kės ark­lį įkin­ky­ti su ve­ži­mu. Ve­ži­mo eksp­ loa­ta­ci­ja kai­nuos kur kas pi­giau nei au­to­mo­bi­lio re­mon­tas po kiek­vie­ no to­kio va­žia­vi­mo tarp dau­gia­bu­ čių na­mų. Vol­ke­ris

Deg­tu­kai už 59 cen­tus

nis ve­džio­ja ne aikš­te­lė­je, o ap­link ją? Kiek te­ko ma­ty­ti, prie­žiū­ros to­ je vie­to­je tik­rai yra per ma­žai.

Kur ma­ty­ta, kad deg­tu­kų kai­na siek­tų 59 cen­tus? Ne bet kur ki­tur, o spau­dos kios­kuo­se. Man pri­rei­ kė ug­nies ci­ga­re­tei už­si­deg­ti, o ar­ti­miau­sia pre­ky­vie­tė – kios­ke­ lis. No­rė­jau nu­si­pirk­ti žieb­tu­vė­lį, o par­da­vė­ja pa­reiš­kė, kad pi­giau­ sias – 2,5 li­to. Ta­da pa­ma­niau, jog ge­riau nu­si­pirk­siu deg­tu­kų. Par­ da­vė­ja rė­žė, kad jų kai­na – 59 cen­ tai. Man akys ant kak­tos iš­šo­ko. Kas čia per ant­kai­niai? Te­ko nu­ si­pirk­ti tuos deg­tu­kus. Keiks­no­ da­ma­sis da­viau tą su­mą, o par­da­ vė­ja dar siū­lo šo­ko­la­di­nį ba­to­nė­lį. Iš­va­da: kios­kai plė­šia pi­ni­gus.

Skai­ty­to­ja

Ruk­lis

And­riaus Del­tu­vos ka­ri­ka­tū­ra

Jei­gu net žmo­gui iki pu­siau­jo žo­ lė že­lia, tai kaip ten tą „krū­ve­lę“ rei­kė­tų su­ras­ti? Ko­dėl to­kiu at­ve­ ju ste­bi­ma­si, kad šei­mi­nin­kai šu­

Pasisakymai, laiškai ir komentarai nebūtinai sutampa su dienraščio redakcijos pozicija

750

„Diena Media News“ Generalinis direktorius Laimutis Genys „Klaipėdos“ Vyriausiasis redaktorius Saulius Pocius

Visi kontaktai: http://kl.lt/dienrastis/redakcija

Tie­siog siau­bas. Kol sto­te­lė­je lau­ kiau au­to­bu­so, pie­ti­nė­je mies­to da­ ly­je te­ko ma­ty­ti bau­gi­nan­tį vaiz­dą. Ne­ži­nau, ko­kiu tiks­lu šia­me ra­jo­ne yra pa­lik­ti van­den­tie­kio ar nuo­te­kų vamz­džiai, ta­čiau bet ku­rią aki­mir­ ką čia ga­li įvyk­ti ne­lai­mė, ka­dan­ gi ten gy­ve­nan­tys vai­kai su­si­ra­do pra­mo­gą – šo­ki­nė­ji­mą nuo vamz­ džio ant vamz­džio. Kas nu­tiks, jei vamz­dis pa­ju­dės ir pri­spaus ko­ją? Kas bus, jei vai­kas pa­slys ir kris­ da­mas su­si­ža­los? Vėl bus ieš­ko­ mi kal­ti as­me­nys teis­muo­se? Rei­ kė­tų tuos vamz­džius kuo grei­čiau iš­vež­ti ar kaip nors juos pa­ša­lin­ ti, nes bet ku­rią aki­mir­ką ten ga­li įvyk­ti ne­lai­mė.

reklamos skyrius: 397 Vyr. redaktoriaus pavaduotoja Jolanta Juškevičienė Administratorė Daiva Pavliukovaitė – Miesto aktualijos: Asta Aleksėjūnaitė – Milda Skiriutė –

397 750 397 772 397 727

711, 397 715

Platinimo tarnyba:

Virginija Spurytė – Asta Dykovienė –

397 706 397 725

Teisėtvarka: Daiva Janauskaitė –

397 770

Menas ir pramogos: Rita Bočiulytė –

397 729

Sportas: Česlovas Kavarza –

397 713

„Namai“: Lina Bieliauskaitė – 397 730 „Sveikata“: 397 705 Evelina Zenkutė – Pasaulis: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391

„TV diena“: 397 719 Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1388

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Tiražas 7 500. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raidėm

Pa­ren­gė An­ta­nas Sta­niu­lis Prenumeratos skyrius: 397

Fotokorespondentai: Vytautas Petrikas – 8 699 97 978 Vytautas Liaudanskis – 8 655 26 937 Techninė redaktorė: Laima Laurišonienė – Platinimo tarnyba –

714

Reklamos skyrius – 397 711, 397 715 faksas (8 46) 397 722 e. paštas reklama@kl.lt Skelbimų skyrius – 397 717 e. paštas skelbimai@kl.lt

397 737 Užsakymų skyrius „Akropolyje“, Taikos pr. 61, tel. – 8 655 26 930 e. paštas akropolis@kl.lt 397 713

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti.


7

trečiadienis, birželio 19, 2013

lietuva kl.lt/naujienos/lietuva

Dukart tren­kė, kartą spy­rė

Kan­di­da­tų sko­los po 2012 m. Sei­mo rin­ki­mų (tūkst. li­tų) 20

Vai­do­tas Ba­ce­vi­čius (TS-LKD)

17

Kęs­tu­tis Smir­no­vas (LiCS)

14

Dan­guo­lė Mar­tin­kie­nė (DP)

8

Sta­sys Šed­ba­ras (TS-LKD)

7

Jo­nas Ši­mė­nas (TS-LKD) Vi­das Ur­bo­na­vi­čius (TS-LKD)

6

Vy­das Ged­vi­las (DP)

6 Šal­ti­nis: VRK

Po rin­ki­mų – su sko­lų kup­ra Sko­los sle­gia ne tik Sei­mo rin­ki­mus be­vil­tiš­kai pra­lai­mė­ju­sias par­ti­jas, bet ir val­džios vir­šū­nė­je at­si­dū­ru­sius vei­kė­jus. Dau­ giau­sia to­kių – tarp kon­ser­va­to­rių ir Dar­bo par­ti­jos (leiboristų) (DP) at­sto­vų. Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Įk­lim­pęs ir V.Ged­vi­las

Sei­mo rin­ki­mai lai­mė­ti, ta­čiau sko­los kre­di­to­riams li­ko. Įvai­rių po­li­ti­nių par­ti­jų at­sto­vai – pa­te­kę ir ne­pa­te­kę į Sei­mą – li­ko sko­lin­ gi ne­ma­žai pi­ni­gų. Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pa­teik­ tais duo­me­ni­mis, sko­lo­se sken­ di ma­žiau­siai aš­tuo­nios par­ti­jos ir de­šim­tys įvai­rių po­li­ti­nių vei­kė­jų. Dau­giau­sia sko­lų tu­ri Sei­mo rin­ ki­mus lai­mė­ju­si val­dan­čio­ji DP – jos sie­kia dau­giau nei 1 mln. li­tų. Tarp sko­li­nin­kų – ir pa­vie­niai šios par­ti­jos Sei­mo na­riai, ir po­li­ti­kos už­ri­by­je li­kę vei­kė­jai. VRK ži­nio­mis, net pa­ts par­la­ men­to pir­mi­nin­kas, DP at­sto­vas Vy­das Ged­vi­las, lig šiol sko­lin­ gas dau­giau nei 6 tūkst. li­tų. Šios par­ti­jos na­rė, ne­sėk­min­gai į Sei­mą ban­džiu­si pa­tek­ti Šiau­lių vi­ce­me­rė Dan­gu­olė Mar­tin­kie­nė – be­veik 14 tūkst. li­tų, da­bar­ti­nis Vil­niaus ta­ ry­bos na­rys Ser­ge­jus Ur­su­las sko­ lin­gas apie 4 tūkst. li­tų.

tas, aiš­ki­no, kad par­ti­ja jam ne­pa­ de­da. Jis ti­ki­no da­lį sko­los jau su­ mo­kė­jęs, ta­čiau VRK ne­pra­ne­šė. „Ne­są­mo­nė, kad sko­lin­gas 20 tūkst. li­tų. Li­ko jau tik 10 tūkst. li­ tų. Pla­nuo­ju su­mo­kė­ti pa­gal ga­ li­my­bes, bet par­ti­ja man pa­dė­ ti ne­tu­rė­tų“, – trum­pai paaiš­ki­no V.Ba­ce­vi­čius, par­la­men­te dir­bęs praei­tą ka­den­ci­ją. Kal­bė­da­mas apie sko­las dū­sa­ vo ir kon­ser­va­to­rius, par­la­men­to na­rys Sta­sys Šed­ba­ras: „Iš al­ge­lės da­bar ati­da­vi­nė­ju. Ži­no­te, ji su­ ma­žin­ta. Tai taip po tru­pu­tį ir tru­ pi­nu. Par­ti­ja ne­pa­dė­jo, to­dėl taip lė­tai (tas pro­ce­sas – red. pa­st.) ir už­tru­ko.“ Į Sei­mą ne­pa­te­kęs Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­gos (LiCS) vei­kė­jas Kęs­tu­tis Smir­no­vas iš Ša­kių kal­bė­ jo la­bai pa­na­šiai. „Taip, daug pi­ni­gų iš­lei­dau. Neį­ma­no­ma to­kios su­mos greit grą­žin­ti. Kiek­vie­ną mė­ne­sį po tru­pu­tį grą­ži­nu. Gal pa­dės par­ti­ ja, bet da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­ se bu­vo ma­no pa­ties as­me­ni­nė ini­ cia­ty­va“, – dė­lio­jo K.Smir­no­vas. Gel­bė­jo do­ta­ci­jos

Sa­viš­kiai ne­pa­de­da

Vi­si sko­lin­gi po­li­ti­kai dau­giau ma­ žiau šne­ka vie­no­dai – tai, kad pi­ ni­gus grą­žins da­li­mis. Kai ku­ rie skun­džia­si, kad jiems to da­ry­ti ne­pa­de­da po­li­ti­nės par­ti­jos. An­tai Vai­dotas Ba­ce­vi­čius, į Sei­mą taip ir ne­pa­te­kęs kon­ser­va­to­rių kan­di­da­

VRK duo­me­ni­mis, lig šiol di­džiau­ sios sko­li­nin­kės – ke­tu­rios par­ti­ jos: DP, „Są­jun­ga TAIP“, Vals­tie­ čių liau­di­nin­kų ir ža­lių­jų są­jun­ga bei Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­ja. „Kai teis­mas at­lais­vins mū­sų do­ta­ci­ ją – ta­da vi­siems su­mo­kė­sim“, – paaiš­ki­no mi­li­jo­nie­rius vie­nas DP

ly­de­rių Vik­to­ras Us­pas­ki­chas. O Ra­mū­nas Kar­baus­kis, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ly­de­ris, pa­ti­ki­ no, kad vos ga­vu­si do­ta­ci­ją par­ti­ ja grą­ži­no vi­sas be­veik pu­sę mi­li­jo­ no li­tų sie­ku­sias sko­las, ta­čiau VRK apie tai ne­pra­ne­šė.

Siek­da­ma tin­ka­mos kons­ti­tu­ci­nių ver­ty­bių pu­siaus­vy­ros ir at­si­žvel­gu­ si į tai, kad dar nė­ra pa­si­bai­gu­si šių me­tų bran­dos eg­za­mi­nų se­si­ja bei vyks­ta sto­ji­mo į aukš­tą­sias mo­kyk­ las pro­ce­sas, LVAT nu­sta­tė, jog gin­ čy­ta įsa­ky­mo nuo­sta­ta lai­ko­ma pa­ nai­kin­ta nuo šių me­tų rug­sė­jo 1 d.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro Dai­ niaus Pa­val­kio įsa­ky­mą, ku­riuo tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­lų abi­tu­ rien­tams pa­leng­vin­tas lie­tu­vių kal­ bos bran­dos eg­za­mi­nas, ap­skun­dė opo­zi­ci­jai pri­klau­san­tys par­la­men­ ta­rai. „Mi­nist­rui tin­ka­mai ne­pag­rin­ dus skir­tin­gų eg­za­mi­no už­duo­čių tau­ti­nių ma­žu­mų kal­ba ir lie­tu­vių kal­ba be­si­mo­kan­tiems mo­ki­niams nu­sta­ty­mo, by­lą nag­ri­nė­ju­si LVAT iš­plės­ti­nė tei­sė­jų ko­le­gi­ja kons­ta­ ta­vo, kad bu­vo pa­žeis­tas Kons­ti­tu­ ci­jos 29 straips­ny­je įtvir­tin­tas vi­sų as­me­nų ly­gy­bės prin­ci­pas“, – pa­ skel­bė teis­mas.

Sei­mo lai­ki­no­ji ty­ri­mo ko­mi­si­ ja va­kar pa­siū­lė na­muo­se smur­ ta­vu­siam E.Va­rei­kiui pa­nai­kin­ti ne­lie­čia­my­bę. Re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tas Sei­ mui bus tei­kia­mas ket­vir­ta­die­nį. Tam, kad bū­tų pa­nai­kin­tas E.Va­ rei­kio imu­ni­te­tas, už re­zo­liu­ci­ ją tu­ri bal­suo­ti ne ma­žiau kaip 71 Sei­mo na­rys. Va­kar ko­mi­si­jai liu­di­ju­si by­lą ku­ruo­jan­ti Vil­niaus ra­jo­no apy­ lin­kės pro­ku­ro­rė Ie­va Kve­da­rai­tė sa­kė, kad yra pa­kan­ka­mai duo­me­ nų įtar­ti, jog bū­da­mas ne­blai­vus Sei­mo na­rys žmo­nai du­kart su­da­ vė per vei­dą ir vie­ną kar­tą spy­rė. „Su­rink­ta duo­me­nų, ku­rie lei­ džia pa­grįs­tai įtar­ti, kad E.Va­rei­ kis su­kė­lė fi­zi­nį skaus­mą smur­ tau­da­mas ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, tai yra kad ge­gu­žės 4 d. 20.30 val.

Iš al­ge­lės da­bar ati­da­ vi­nė­ju. Ži­no­te, ji su­ma­ žin­ta. Tai taip po tru­ pu­tį ir tru­pi­nu.

bū­da­mas ap­svai­gęs nuo al­ko­ho­ lio sa­vo na­muo­se kai­rės ran­kos del­nu du kar­tus su­da­vė su­tuok­ ti­nei į vei­do de­ši­nę pu­sę ir vie­ną kar­tą spy­rė ko­ja į de­ši­nės pu­sės sėd­me­nis, taip jis su­kė­lė nu­ken­ tė­ju­sia­jai fi­zi­nį skaus­mą“, – ko­ mi­si­jos po­sė­dy­je E.Va­rei­kiui ink­ ri­mi­nuo­ja­mus veiks­mus pri­sta­tė pro­ku­ro­rė. Ko­mi­si­jos na­riai pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vės klau­sė, ar by­lo­je ga­li­ mas su­si­tai­ky­mas. E.Kve­da­rai­tė at­sa­kė tei­gia­mai, bet pa­brė­žė, kad to­kia by­los baig­tis ga­li­ma tik pa­ nai­ki­nus E.Va­rei­kio ne­lie­čia­my­bę, t. y. jam pa­tei­kus įta­ri­mus. Taip pat ji sa­kė, kad šio­je si­tua­ci­jo­je kol kas bū­tų ir per anks­ti svars­ ty­ti apie to­kią ga­li­my­bę, „nes kol kas yra per ma­žai duo­me­nų“. Ko­mi­si­jai liu­di­jęs Tė­vy­nės są­ jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­ mok­ra­tų frak­ci­jos at­sto­vas E.Va­ rei­kis sa­vo el­ge­sį va­di­no kvai­lys­te, ta­čiau taip pat tvir­ti­no, jog Ap­ sau­gos nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­ lin­ko­je įsta­ty­mas vei­kia blo­gai. „Ne­tu­riu ką pri­dur­ti, vis­kas bu­vo pa­sa­ky­ta, tai, kas ten su­ ra­šy­ta, su­ra­šy­ta tei­sin­gai, pri­pa­ žįs­tu sa­vo kal­tę. Dėl su­si­tai­ky­mo, ma­ne tik ste­bi­na, kad ant­ras mė­ nuo, kaip žmo­nėms ne­lei­džia­ma pa­gal­vo­ti apie su­si­tai­ky­mą. Tai at­ro­do tru­pu­tį keis­to­kai, bet ši­ to­kį įsta­ty­mą priė­mėm, ši­taip yra. Da­bar pa­ts sa­vo kai­liu pa­ju­ tau, kiek tas įsta­ty­mas yra, sa­ky­ sim, ne­ge­rai vei­kian­tis“, – ko­mi­ si­jos po­sė­dy­je sa­kė E.Va­rei­kis. „Pri­pa­žint pri­pa­žįs­tu, gai­liuo­ si, tai yra di­de­lė kvai­lys­tė iš ma­ nęs, nė­ra ko sa­vęs gin­ti“, – kal­ bė­jo Sei­mo na­rys. „Klai­pė­dos“, BNS inf.

Li­ku­sioms dviem par­ti­joms sko­ li­nin­kėms – kiek sun­kiau. Ar­tū­ro Zuo­ko „Są­jun­ga TAIP“ vis dar ne­ grą­ži­no apie 300 tūkst. li­tų. „Da­ lis sko­lų jau su­mo­kė­ta“, – aiš­ki­no par­ti­jos at­sa­kin­ga­sis sek­re­to­rius Ro­ber­tas Fi­lis­to­vi­čius. Į keb­liau­sią pa­dė­tį, re­gis, pa­te­ ko žlu­gu­sio ban­ki­nin­ko Vla­di­mi­ro Ro­ma­no­vo Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­ ja. Šios par­ti­jos sko­lų kup­ra – ke­li šim­tai tūks­tan­čių li­tų. Jo­kio ak­ty­ vaus vei­ki­mo ne­ro­dan­čio po­li­ti­nio da­ri­nio at­sto­vė, for­ma­li par­ti­jos ly­de­rė Joa­na Ši­ma­naus­kie­nė dien­ raš­čio žur­na­lis­tų skam­bu­tį ir klau­ si­mą apie par­ti­jos sko­las pa­si­ti­ko itin prie­šiš­kai. „Nu ir ką?!“ – už­ si­mi­nus apie di­de­les sko­las teiš­ta­rė J.Ši­ma­naus­kie­nė. Ji pra­dė­jo aiš­kin­ ti, kad sko­los – tai VRK, o ne žur­ na­lis­tų rei­ka­las.

Len­kams išim­čių ne­ga­li­ma tai­ky­ti Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nist­ra­ci­ nio teis­mo (LVAT) iš­plės­ti­nė tei­sė­ jų ko­le­gi­ja va­kar kons­ta­ta­vo, kad spren­di­mas dėl pa­leng­vin­to lie­ tu­vių kal­bos eg­za­mi­no tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­lų abi­tu­rien­tams prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jo­je įtvir­ tin­tam ly­gy­bės prin­ci­pui.

Du smū­giai ran­ka ir dar spy­ris ko­ ja – taip, pa­sak pa­rei­gū­nų, Sei­mo na­rys kon­ser­va­to­rius Egi­di­jus Va­rei­kis (nuo­tr.) smur­ta­vo prieš žmo­ną. Ti­kė­ti­na, kad ry­toj Sei­me jam bus pa­nai­kin­ta tei­si­nė ne­lie­ čia­my­bė.

Spren­di­mas yra ga­lu­ti­nis ir ne­ skun­džia­mas. Po LVAT spren­di­mo švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras D.Pa­val­kis pa­ reiš­kė, kad tai pa­dės jį su­vie­no­din­ ti vi­siems abi­tu­rien­tams. „La­bai ge­ras spren­di­mas, man pa­dės, nes ši­tas spren­di­mas pa­sa­ ko dar kar­tą, už­tvir­ti­na tai, kas yra mū­sų stra­te­gi­nis tiks­las, – kad vi­si Lie­tu­vos jau­nie­ji pi­lie­čiai vals­ty­bi­ nį lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­ną lai­ky­tų to­kį pa­tį, kaip kad yra mū­sų ša­ly­ se kai­my­nė­se, kaip yra dau­gu­mo­ je Eu­ro­pos ša­lių“, – BNS sa­kė mi­ nist­ras. „Klai­pė­dos“, BNS inf.

Ma­fi­jos tink­le – ir Lie­tu­va Gar­sio­sios Ita­li­jos ma­fij­ os čiup­ tu­vai pa­sie­kė ir Lie­tu­vą. Pa­rei­ gū­nai va­kar pra­ne­šė išaiš­ki­nę ša­ly­je vei­ku­sius pri­dė­ti­nės ver­ tės mo­kes­čio (PVM) grobs­ty­to­jų tarp­tau­ti­nio tink­lo vei­kė­jus.

Įta­ri­mų pa­rei­gū­nams su­kė­lė dvi Ita­li­jos pi­lie­čių Lie­tu­vo­je re­gist­ ruo­tos bend­ro­vės, ku­rios Lie­tu­ vo­je gry­ni­no di­de­les pi­ni­gų su­ mas. Įmo­nės bu­vo nu­ro­džiu­sios, kad pre­kiau­ja me­ta­lais, ta­čiau rea­liai šios veik­los ne­vyk­dė. Per ope­ra­ci­ją Lie­tu­vo­je su­lai­ky­ ti du Ita­li­jos pi­lie­čiai, ap­ri­bo­ta tei­ sė į dau­giau kaip 400 tūkst. eu­rų (apie 1,4 mln. li­tų) ver­tės nuo­sa­ vy­bę – są­skai­to­je bu­vu­sius pi­ni­ gus, ku­riuos įta­ria­mie­ji, ma­no­ma, ke­ti­no iš­gry­nin­ti ir iš­vež­ti iš Lie­ tu­vos. Ma­no­ma, kad dėl su­kčiau­ to­jų veiks­mų Lie­tu­vos biu­dže­tas ga­lė­jo pa­tir­ti 300 tūkst. li­tų ža­lą. Ty­ri­mas to­liau per­duo­tas Ita­li­ jos tei­sė­sau­gai. Pi­ni­gai bu­vo plau­na­mi pa­si­tel­ kiant va­di­na­mą­ją ka­ru­se­li­nio su­kčia­vi­mo sche­mą, ku­rios bend­ra san­do­rių įvai­rio­se Eu­ro­pos ša­ly­se ver­tė sie­kia 150 mln. eu­rų (be­veik 520 mln. li­tų), kaip tei­gia tei­sė­ sau­ga. Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos pa­ rei­gū­nai nu­sta­tė, kad tarp­tau­ti­ nę nu­si­kals­ta­mą sche­mą nau­do­ję as­me­nys Lie­tu­vo­je le­ga­li­za­vo 1,2 mln. eu­rų (4,14 mln. li­tų). Vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras Dai­ lis Al­fon­sas Ba­ra­kaus­kas tei­gė, kad at­lie­kant ty­ri­mą paaiš­kė­jo,

jog Ita­li­jos pi­lie­čio va­do­vau­ja­ma or­ga­ni­zuo­ta nu­si­kals­ta­ma gru­pė taip pat vei­kė per įmo­nes, re­gist­ ruo­tas Ita­li­jo­je, Bul­ga­ri­jo­je, Ny­ der­lan­duo­se, Slo­vė­ni­jo­je ir Di­ džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je. „Yra įta­ri­mų, kad tai su­si­ję su vie­na gar­siau­sių pa­sau­lio ma­fi­jos gru­pių, bet aš tie­siog ne­no­rė­čiau var­dy­ti“, – žur­na­lis­tams va­kar sa­kė D.A.Ba­ra­kaus­kas. Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ ci­jos vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ar­ tū­ras Kle­raus­kas spau­dos kon­fe­ ren­ci­jo­je aiš­ki­no, kad ka­ru­se­li­niu va­di­na­mas su­kčia­vi­mas, kai „vie­ no­se ša­ly­se vie­ni PVM mo­kė­to­jai ne­su­mo­ka mo­kes­čio, o ki­to­se ša­ ly­se ap­gau­lin­gai su­for­muo­tą mo­ kes­čio per­mo­ką ban­do­ma su­si­ grą­žin­ti iš vals­ty­bių biu­dže­tų“. Šio iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­ džia­ga iš vi­so su­da­ro 52 to­mus. Mi­nė­ti du Lie­tu­vo­je vei­kę ita­lai įta­ria­mi tarp­tau­ti­nio mas­to su­kčia­vi­mu, pi­ni­gų plo­vi­mu ir do­ku­ men­tų klas­to­ji­mu. „Klai­pė­dos“, BNS inf.

1,2

mln. eu­rų

įta­ria­mie­ji le­ga­li­za­vo Lie­tu­vo­je.


8

trečiadienis, birželio 19, 2013

užribis Va­da­vo įstri­gu­sį vai­ką

Pa­vo­gė veid­ro­dė­lius

Ieš­ko din­gu­sio vy­ro

Pir­ma­die­nį po pie­tų ug­nia­ge­ siai sku­bė­jo prie Tai­kos pr. 115 na­mo. Pa­gal­bos rei­kė­jo še­še­rių me­tų vai­kui. Čia lie­taus nu­bė­ gi­mo grio­ve­ly­je įstri­go jo ko­ja. Grio­ve­lis bu­vo be ap­sau­gi­nių gro­te­lių. Ug­nia­ge­siai pa­nau­do­ jo hid­rau­li­nę įran­gą, pra­plė­tė lo­ve­lį ir iš­va­da­vo vai­ką. Ma­žy­lis per­duo­tas me­di­kams.

Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Žo­ly­nų g. gy­ven­to­jas ra­do Neį­ga­lių­jų pa­ plū­di­mio au­to­mo­bi­lių aikš­te­lė­je ap­vog­tą sa­vo bran­gų BMW X6. Grį­žęs prie au­to­mo­bi­lio 22.30 val. klai­pė­die­tis pa­si­ge­do veid­ ro­dė­lių. Juos sa­vi­nin­kas įver­ti­ no 7 tūkst. li­tų. Apie nu­si­kal­ti­ mą ma­ši­nos šei­mi­nin­kas pra­ ne­šė pir­ma­die­nį.

Bir­že­lio pra­džio­je iš na­mų Kau­ no g. išė­jo ir be ži­nios din­go 51 m. Bro­nius Sa­ba­liaus­kas. Jis yra 164 cm ūgio, lie­so kū­no su­ dė­ji­mo, pil­kų akių, žils­te­lė­ju­ sių trum­pų plau­kų, tu­ri ūsus. Ką nors ži­nan­čius apie šio vy­ ro bu­vi­mo vie­tą pra­šo­ma pa­ skam­bin­ti po­li­ci­jos ty­rė­jai tel. 354 163, 354 161 ar­ba 112.

Din­gu­sių­jų li­ki­mai skir­tin­gi Iš­gąs­tis dėl ne­ži­nia kur din­gu­sio ar­ti­mo žmo­gaus ne vi­sa­da tu­ri rim­tą pa­grin­dą. Nors di­des­nė da­lis po­li­ci­jos ieš­ko­mų žmo­nių at­si­ran­da gy­vi, ne­ži­nios jaus­mą iš­gy­ve­nę jų ar­ti­mie­ji to­kios pa­tir­ties ne­lin­ kė­tų nie­kam.

Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@kl.lt

Nu­ty­lė­jo apie iš­ky­lą

Po­rą die­nų jo­kios ži­nios iš drau­ go ne­su­lau­kę 17-me­čio klai­pė­die­ čio drau­gai ne juo­kais su­si­rū­pi­no. Jų bai­mę dėl bi­čiu­lio li­ki­mo su­ stip­ri­no ži­nia, kad vai­ki­nas nea­tė­ jo į tre­ni­ruo­tę, nors ne­tru­kus tu­rė­ jo va­žiuo­ti į var­žy­bas. Skam­bu­čiai į jo mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­ną by­lo­jo, kad apa­ra­tas iš­si­kro­vęs. Į ki­tą Lie­tu­vos ga­lą pas gi­mi­ nes iš­va­žia­vu­si vai­ki­no ma­ma lie­ jo aša­ras ir mal­da­vo sū­naus drau­gų kaip nors pa­tek­ti į šei­mos bu­tą. Pa­ de­da­mi po­li­ci­jos ir rak­tų spe­cia­lis­ to jie įvei­kė šar­vuo­tas du­ris, ta­čiau paaug­lio vi­du­je ne­ra­do. Vi­siems pa­leng­vė­jo, nes at­si­ra­ do vil­tis, kad vai­ki­nas gy­vas, ta­čiau ne­ži­nia iki ki­tos die­nos kan­ki­no jo tė­vus, bū­rį drau­gų, kai­my­nus bei gi­mi­nai­čius. Po po­ros die­nų paaug­lys grį­žo na­mo ir nu­ste­bo, kad dėl jo bu­vo ki­lę tiek triukš­mo. Pa­si­ro­do, užuo­t va­žia­vęs į var­žy­bas, nie­kam nie­ko ne­sa­kęs jis su kla­sės drau­gais iš­vy­ ko į žy­gį.

ra­lys­tė­je, pra­ne­šė tė­vams grįž­tąs na­mo ir jau esąs Len­ki­jo­je. Po pa­ sku­ti­nio skam­bu­čio praė­jo ne­ma­ žai lai­ko, ta­čiau na­miš­kiai vai­ki­no ne­su­lau­kė ir pra­dė­jo ne­ri­mau­ti. Iš­ si­gan­dę, kad bus at­si­ti­kę kas nors blo­ga, tė­vai krei­pė­si į po­li­ci­ją. Praė­jo dar šiek tiek lai­ko, ir vai­ ki­nas at­si­lie­pė te­le­fo­nu. Paaiš­kė­jo, kad apie ke­lio­nę na­mo jis me­la­vo, o bai­min­da­ma­sis pa­sa­ky­ti tie­są nu­ trau­kė bend­ra­vi­mą su tė­vais. Šiuo me­tu Klai­pė­dos po­li­ci­jos As­me­nų paieš­kos po­sky­rio pa­rei­ gū­nai tu­ri po­rą ty­ri­mų dėl ne­ži­nia kur esan­čių jau­nų žmo­nių. Vie­nas jų din­go už­sie­ny­je. Pa­rei­gū­nai ti­ki­no, kad jau­ni as­ me­nys kur kas re­čiau dings­ta be pėd­sa­ko. Daž­niau­siai jie at­si­ran­ da gy­vi ir svei­ki, bet jei tam­pa ne­ lai­mės ar nu­si­kal­ti­mo au­ko­mis, jų kū­nai re­tai il­gai ne­ran­da­mi.

Jau­ni as­me­nys kur kas re­čiau dings­ ta be pėd­sa­ko. Daž­ niau­siai jie at­si­ran­ da gy­vi ir svei­ki.

Di­džiau­sia bė­da – aist­ra loš­ti

Tai vie­na iš dau­gy­bės lai­min­gai pa­si­bai­gu­sių is­to­ri­jų. Pa­na­šių į šią uos­ta­mies­čio po­li­ci­jos As­me­nų paieš­kos po­sky­rio pa­rei­gū­nai ga­ lė­tų pa­pa­sa­ko­ti dau­gy­bę. Dar dau­giau bai­mės dėl ki­to vai­ ki­no li­ki­mo tu­rė­ję jo ar­ti­mie­ji ne­ be­si­ti­kė­jo jo ras­ti gy­vo. Mat išei­ da­mas iš na­mų jau­nuo­lis pa­li­ko at­si­svei­ki­ni­mo laiš­ką. Var­gu ar to­kio laiš­ko au­to­rius bent įsi­vaiz­da­vo, ką te­ko pa­tir­ti jo tė­vams. Po ke­lių die­nų par­si­ra­dęs na­mo jis ne­si­jau­tė kal­tas, o po­kal­bio su pa­rei­gū­nais me­tu dar ir bu­vo įžū­ lus. Vai­ki­nas ti­ki­no esąs li­go­nis – tu­rįs pri­klau­so­my­bę nuo lo­ši­mo. Bi­jo­jo pra­si­tar­ti apie ne­sėk­mes

Ki­tas jau­nas klai­pė­die­tis, jau ku­ rį lai­ką gy­ve­nan­tis Jung­ti­nė­je Ka­

Pas­lap­tis išaiš­kė­jo po 2 me­tų

Kur kas daž­niau pa­slap­tin­go­mis ap­lin­ky­bė­mis dings­ta pa­gy­ve­nę žmo­nės. Kai ku­rių iš jų ne­pa­vyks­ta ras­ti, o jų mir­tį ap­gau­bia nei­šaiš­ki­ na­ma pa­slap­tis. Prieš po­rą me­tų iš Di­tu­vos so­dų bend­ri­jos į li­go­ni­nę bu­vo at­ga­ben­ta 60-me­tė mo­te­ris. Ji bu­vo su­si­ža­ lo­ju­si rie­šus. Su­tei­kus pir­mą­ją pa­ gal­bą pa­cien­tė nu­vež­ta į li­go­ni­nę Ban­gų gat­vė­je, o iš čia iš­leis­ta na­ mo, nes me­di­kams pa­si­ro­dė, kad sa­vi­žu­dy­bę ji tik imi­ta­vo. Kur din­go iš gy­dy­mo įstai­ gos mies­to cent­re išė­ju­si di­tu­viš­ kė, ne­ži­no­ta po­rą me­tų. Nors apie jos paieš­kas bu­vo ne kar­tą skelb­ta spau­do­je, ma­čiu­sių ją neat­si­ra­do. Ka­dan­gi mo­te­ris ne­tu­rė­jo nė cen­to, ma­ny­ta, kad ji ga­lė­jo ei­ ti pas Miš­ko kvar­ta­le gy­ve­nan­čią

Kiau­lie­na iš­ga­ra­vo iš uos­to Dai­va Ja­naus­kai­tė Jū­rų uos­to po­li­ci­ja aiš­ki­na­si, kur iš mū­sų uos­to din­go vi­sa pusp­rie­ka­ bė šal­dy­tos da­niš­kos kiau­lie­nos, skir­tos lat­vių rin­kai.

Trans­por­ta­vi­mo bend­ro­vės at­sto­ vai krei­pė­si į uos­ta­mies­čio po­li­ci­ją pra­šy­da­mi ras­ti din­gu­sį 21,5 to­nos šal­dy­tos mė­sos kro­vi­nį. Lai­vu iš Karls­ham­no uos­to pusp­ rie­ka­bė-šal­dy­tu­vas į Klai­pė­dą at­ plau­kė ge­gu­žės pa­bai­go­je. Čia kro­vi­nį tu­rė­jo pe­rim­ti ir į Lat­vi­ją nu­ga­ben­ti vie­na eks­pe­di­to­ rių bend­ro­vė. Ta­čiau ten, kur tu­rė­jo bū­ti kro­vi­nys, pusp­rie­ka­bės ve­žė­jai ne­ra­do. Pa­rei­gū­nai aiš­ki­na­si, kur din­go da­niš­ka kiau­lie­na ir kaip tai ga­lė­jo at­si­tik­ti. Kol kas Jū­rų uos­to po­li­ci­ja ne­tei­kia jo­kių ži­nių apie šį įvy­kį, iš­sky­rus tai, kad po­li­ci­nin­kų lau­kia rim­tas ty­ri­mas. Ga­li bū­ti, kad Jū­rų uos­to po­li­ ci­jai įvy­kį pa­dės tir­ti ki­tų tar­ny­bų pa­rei­gū­nai.

Po smurto – žaiz­da pil­ve „„Pa­gal­bi­nin­kai: ne­re­tai ieš­kant din­gu­sių­jų tal­ki­na ki­no­lo­gai. Klai­pė­dos

po­li­ci­jo­je dir­ban­tis Egi­di­jus Šle­ko­nis sa­vo au­gin­ti­nį Zo­ro yra iš­mo­kęs ieš­ko­ti žmo­nių. Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

se­se­rį pa­si­sko­lin­ti pi­ni­gų. Pra­žu­ vė­lės ieš­ko­jo di­džiu­lės pa­rei­gū­nų pa­jė­gos, ta­čiau pa­slap­tis išaiš­kė­ jo tik ne­se­niai, kai Jo­niš­kės gat­vė­je krū­muo­se, už ku­rių yra tvo­ra, bu­ vo ap­tik­ti smar­kiai sui­rę pa­si­ko­ru­ sio žmo­gaus pa­lai­kai. Tik iš dan­tų bei ne­blo­gai iš­si­lai­ kiu­sių rū­bų ga­li­ma spė­ti, kad tai vei­kiau­siai 2011 m. ieš­ko­tos mo­ters kū­nas. Šį spė­ji­mą tu­rė­tų pa­tvir­tin­ti ar­ba pa­neig­ti DNR ty­ri­mas. Boc­ma­no žval­gė­si ma­rio­se

Vis dar neaiš­ku, kas at­si­ti­ko Ru­si­ jos lai­vo boc­ma­nui Alek­se­jui Sle­ po­vui, ku­rio mū­sų uos­te pa­si­ges­ ta dau­giau nei prieš tris mė­ne­sius. Spė­ja­ma, kad ko­vo 8-ąją su Ru­si­jos vė­lia­va plau­kio­jan­čio lai­vo „At­lan­ ti­ka“ jū­rei­viai gir­ta­vo. 1947 m. gi­mu­sio šio lai­vo boc­ ma­no pa­si­ges­ta po to, kai jis nuė­ jo į gre­ti­mą lai­vą. Lai­vas sto­vė­jo kran­ti­nė­je ne­to­ li Šiau­rės ra­go. Pa­rei­gū­nai svars­to, gal vy­ras ga­lė­jo nu­kris­ti nuo til­te­ lio į van­de­nį. Na­rų ban­dy­mai ras­ti sken­duo­lį bu­vo be­vai­siai. Din­gu­sių žmo­nių ieš­kan­tys pa­ rei­gū­nai iš pa­tir­ties spė­ja, kad

sken­duo­lis ga­li bū­ti su­mai­to­tas lai­vų sraig­tų. Prieš dau­go­kai me­tų pa­na­šio­mis ap­lin­ky­bė­mis din­gęs žmo­gus po daug lai­ko bu­vo at­pa­ žin­tas iš vie­no kau­lo ir rū­bų drais­ ka­nų. Iden­ti­fi­kuo­ti kū­no lie­ka­nas pa­vy­ko pa­si­tel­kus DNR ty­ri­mą. Te­beieš­ko mo­ters kū­no

Nors dau­gu­ma pa­slap­tin­gai din­ gu­sių anks­čiau ar vė­liau su­ran­da­ mi, kai ku­rie dings­ta be jo­kio pėd­ sa­ko. Pag­rįs­tai ma­no­ma, kad kai ku­rie ne­paaiš­ki­na­mai ne­ži­nia kur din­gę žmo­nės yra ta­pę nu­si­kal­ti­ mo au­ko­mis. Per­nai pa­sku­ti­nę lie­pos die­ną iš dar­bo Gi­ru­liuo­se esan­čia­me dar­že­ ly­je „Gi­liu­kas“ išė­jo ir iki šiol ne­ži­ nia kur yra 55 me­tų Li­na Bal­čai­tie­ nė. Po po­ros mė­ne­sių paieš­kų šios klai­pė­die­tės din­gi­mo is­to­ri­ją narp­ lio­ti ėmė­si smur­ti­nius nu­si­kal­ti­ mus ti­rian­tys pa­rei­gū­nai. Jie tu­ri vi­siš­kai rea­lią ver­si­ją, kas ir kaip at­si­kra­tė šios mo­ters, ta­čiau kol kas ne­pa­vyks­ta ras­ti jos kū­no bei įro­dy­ti įta­ria­mo­jo kal­tės. Ti­ ki­ma­si, kad anks­čiau ar vė­liau tik­ ro­ji tie­sa išaiš­kės, o kal­ti­nin­kas su­ lauks at­pil­do.

Dai­va Ja­naus­kai­tė Šei­mų konf­lik­tuo­se švais­to­ma­si pei­liais, na­miš­kiams gra­si­na­ma nu­žu­dy­mu, smur­tau­ja­ma psi­cho­ lo­giš­kai. Pir­ma­die­nį to­kio konf­lik­ to me­tu pei­liu į pil­vą su­žeis­tas vy­ ras pa­te­ko į li­go­ni­nę.

Apie smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je pra­ne­ša­ma kas­dien, ir tai jau nie­ ko ne­bes­te­bi­na. Pa­na­šu, kad ir pa­ tys smur­tau­to­jai ne­be­bi­jo bū­ti už­ da­ry­ti į areš­ti­nę. Uos­ta­mies­ty­je esan­čio­je Dar­že­lio gat­vė­je konf­lik­ta­vo 38 me­tų su­gy­ ven­ti­niai. Gir­tas su­gy­ven­ti­nis mu­ šė mo­te­rį ir gra­si­no pei­liu. Konf­lik­tas bai­gė­si skam­bu­čiu į grei­to­sios pa­gal­bos tar­ny­bą. Me­ di­kai pei­liu su­ža­lo­tą vy­rą nu­ve­žė į li­go­ni­nę. Nors su­ža­lo­ji­mas nė­ra sun­kus, me­di­kai pa­li­ko su­žeis­tą­jį ste­bė­ti sta­cio­na­re. Vy­ras tvir­ti­no, kad su­si­ža­lo­jo pa­ ts, ta­čiau pa­na­šių si­tua­ci­jų bū­ta ne kar­tą. Me­di­kai įsi­ti­ki­nę, jog pa­ts žmo­ gus taip su­si­ža­lo­ti ne­ga­li, jų pa­tir­ tis by­lo­ja: 99 pro­c. pa­na­šiai kal­ ban­čių­jų taip tik dangs­to mo­te­ris, ku­rios gy­nė­si su pei­liu ran­ko­je. Pir­ma­die­nį dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je pa­rei­gū­nai į areš­ti­nę už­ da­rė tris klai­pė­die­čius.


9

trečiadienis, birželio 19, 2013

OMX Vilnius

+0,04 %

OMX Riga

+1,14 %

ekonomika

OMX Tallinn

+0,54 %

Lie­tu­viš­ką mė­są ­ ga­lės vež­ti į JAV

Vais­tais pre­kiaus tik vais­ti­nė­se

JAV eks­per­tai nu­spren­dė, kad lie­tu­viš­ka mė­sa yra tin­ka­ma eks­por­tuo­ti už At­lan­ to, ta­čiau vež­ti pro­duk­ci­ją bus ga­li­ma tik tuo­met, kai spren­di­mą priims JAV Kong­ re­sas. Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba praė­ju­sią sa­vai­tę ga­vo JAV že­ mės ūkio de­par­ta­men­to Mais­to sau­gos ir ins­pek­ta­vi­mo tar­ny­bos ata­skai­tą, ku­rio­je nu­ro­do­ma, kad Lie­tu­vos mė­sos kont­ro­ lės sis­te­ma ati­tin­ka Ame­ri­kos sis­te­mą.

Ne­re­cep­ti­nių vais­tų ir to­liau bus ga­li­ma įsi­gy­ti tik vais­ti­nė­se – Sei­mas ant­ra­die­ nį ne­lei­do to­kiais vais­tais pre­kiau­ti pre­ky­ bos cent­ruo­se. Sei­mas pri­ta­rė Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to siū­ly­mui ir at­me­tė Li­be­ ra­lų są­jū­džio at­sto­vų pa­tai­sas. Jo­mis siū­ ly­ta leis­ti ne­re­cep­ti­niais vais­tais, ku­rių są­ra­šą tvir­tin­tų svei­ka­tos ap­sau­gos mi­ nist­ras, be li­cen­ci­jos pre­kiau­ti bet ku­rio­ se maž­me­ni­nės pre­ky­bos vie­to­se.

Sau­gos bei in­ka­sa­vi­mo tar­ny­ ba „G4S Lie­tu­va“, ban­kai DNB ir „Swed­bank“, ku­riems teis­mas su­ma­ži­no Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ bos skir­tas bau­das, tik­riau­siai skųs to­kį spren­di­mą. To­kią pat ga­li­my­bę svars­to ir pa­ti Kon­ku­ ren­ci­jos ta­ry­ba.

„„Įta­ri­mai: ūkio mi­nist­ras E.Gus­tas pa­tvir­ti­no, kad ne­tin­ka­mai pa­nau­do­

ti lė­šas ga­lė­jo tiek „Vers­li Lie­tu­va“, tiek ir „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“. 

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vai­tės nuo­tr.

At­sar­ges­nis už pirm­ta­kę e.sepetyte@diena.lt

Ieš­kos, prie ko pri­kib­ti?

Šiuo me­tu opiau­sias klau­si­mas praė­ju­sią sa­vai­tę po­stą užė­mu­siam ūkio mi­nist­rui – ko­kie spren­di­ mai bus priim­ti dėl įmo­nių „Vers­ li Lie­tu­va“ ir „In­ves­tuok Lie­tu­vo­ je“ atei­ties. „Vers­lios Lie­tu­vos“ va­do­vas Pau­lius Lu­kaus­kas iš pa­rei­gų bu­vo pri­vers­tas pa­si­trauk­ti dar ge­gu­žės pra­džio­je, o vie­nas iš mo­ty­vų bu­vo ir tai, kad įmo­nė ga­lė­jo ne­skaid­riai pa­nau­do­ti ES lė­šas. Bu­vu­sios ūkio mi­nist­rės Bi­ru­tės Vė­sai­tės pa­siū­ly­ mo pa­lik­ti po­stą su­lau­kė ir „In­ves­ tuok Lie­tu­vo­je“ va­do­vė Mil­da Dar­ gu­žai­tė, ta­čiau ji po­ste li­ko.

Vie­nas iš ma­no su­ti­ ki­mo ei­ti ši­tas pa­rei­ gas mo­ty­vų ir bu­vo, kad aš ne­su su­si­jęs su jo­kio­mis vers­lo įmo­nė­mis. E.Gus­tas pa­tvir­ti­no, kad ne­tin­ ka­mai pa­nau­do­ti lė­šas ga­lė­jo abi įstai­gos. Ta­čiau su­mos mi­nist­ras neį­var­di­jo, taip pat ne­ko­men­ta­vo ir pre­li­mi­na­rių Vals­ty­bės kont­ro­ lės, at­lie­kan­čios šių įmo­nių fi­nan­ si­nį au­di­tą, iš­va­dų. „Yra pa­ste­bė­ji­mų dėl abie­jų įstai­ gų, bet mes pa­tei­kė­me pa­pil­do­mų klau­si­mų. <...> Tai yra ne iš­švais­ ty­mas, ne dar kas nors. Tai yra ne­

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 2,9748 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,0577 JAV do­le­ris 1 2,5896 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,5419 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9203 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,1405 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5052 Ru­si­jos rub­lis 100 8,1081 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,7976

pokytis

+0,0336 % –0,2483 % –0,0810 % –0,4114 % –0,0061 % –0,1227 % –0,5650 % –0,9456 % –0,1891 %

Komp­ro­mi­sas ne­ten­ki­na

Pir­mą­ją spau­dos kon­fe­ren­ci­ją su­ren­ gęs nau­ja­sis ūkio mi­nist­ras Eval­das Gus­tas įvar­di­jo sa­ vo veik­los prio­ri­te­ tus. Ta­čiau koks li­ ki­mas lau­kia „In­ ves­tuok Lie­tu­vo­ je“ ir „Vers­lios Lie­ tu­vos“, mi­nist­ras neatsk­lei­džia.

Eg­lė Še­pe­ty­tė

tin­ka­mai pa­nau­do­tos eu­ro­pi­nės lė­ šos“, – sa­kė E.Gus­tas. Ūkio mi­nist­ras pa­tvir­ti­no, kad, jei­gu įmo­nės iš tik­rų­jų bus pri­pa­ žin­tos ne­tin­ka­mai nau­do­ju­sio­mis pi­ni­gus, Lie­tu­va tu­rės grą­žin­ti ES pa­ra­mą. Ta­čiau apie šių įmo­nių su­ jun­gi­mą, pa­sak mi­nist­ro, da­bar ne­ be­kal­ba­ma. Įvar­di­jo prio­ri­te­tus

Pa­sak E.Gus­to, pir­ma­sis ir svar­ biau­sias jo už­da­vi­nys bus už­tik­rin­ti sėk­min­gą Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­ mą Eu­ro­pos kon­ku­ren­cin­gu­mo ta­ ry­bai. Mi­nist­ro tei­gi­mu, pir­mi­nin­ kau­da­ma Lie­tu­va kels klau­si­mą dėl vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių efek­ty­ vu­mo di­di­ni­mo, bus nag­ri­nė­ja­ma elekt­ro­ni­nio pir­ki­mo stra­te­gi­ja. „Ma­no pir­ma­sis ir pa­grin­di­nis tiks­las – šių me­tų ant­rą pus­me­tį sėk­min­gai pir­mi­nin­kau­ti Eu­ro­pos kon­ku­ren­cin­gu­mo ta­ry­bai“, – tei­ gė mi­nist­ras. Kaip ant­rą­jį už­da­vi­nį E.Gus­tas įvar­di­jo li­cen­ci­jų ir lei­di­ mų iš­da­vi­mo reg­la­men­ta­vi­mo ge­ ri­ni­mą. Pa­sak mi­nist­ro, gal­būt kai ku­rių jų bū­tų ga­li­ma at­si­sa­ky­ti. Tre­čia­sis ūkio mi­nist­ro pa­mi­nė­ tas veik­los prio­ri­te­tas – ino­va­ci­ jų ska­ti­ni­mas. Pa­sak E.Gus­to, bus sie­kia­ma su­kur­ti pa­trauk­lią sche­ mą ino­va­ty­vioms įmo­nėms kur­tis. Ne­sa­ko, ką ma­no apie elekt­ri­nę

Dėl ga­li­mo in­te­re­sų konf­lik­to iš ūkio mi­nist­ro po­sto pa­si­trau­ku­ si B.Vė­sai­tė ne­veng­da­vo at­skleis­ti sa­vo po­žiū­rio ener­ge­ti­kos klau­si­ mais ir dėl to yra su­lau­ku­si kri­ti­ kos. Ta­čiau nau­jo­jo mi­nist­ro toks

pa­vyz­dys, at­ro­do, neužk­rė­tė. Ką ma­no apie nau­jos ato­mi­nės elekt­ ri­nės Vi­sa­gi­ne pro­jek­tą, E.Gus­tas sa­kė kol kas neatsk­lei­sian­tis. „Kol kas no­rė­čiau sa­vo nuo­ mo­nės ne­reikš­ti, nes ener­ge­tikos klau­si­mai yra per­duo­ti Ener­ge­ti­ kos mi­nis­te­ri­jai, ener­ge­ti­kos mi­ nist­ras for­muo­ja po­li­ti­ką ši­to­je sri­ ty­je“, – tei­gė E.Gus­tas. Žur­na­lis­tų pa­klaus­tas, ką da­rys, kad jo neiš­ tik­tų „karš­to­sios“ ūkio mi­nist­ro kė­dės li­ki­mas (dėl in­te­re­sų su­pai­ nio­ji­mo jau yra at­si­sta­ty­di­nę ke­tu­ ri ūkio mi­nist­rai), E.Gus­tas ti­ki­no esąs ne­su­si­jęs su vers­lu, tad pro­ ble­mų kil­ti ne­tu­rė­tų. Tie­sa, anks­ čiau tą pa­tį tvir­ti­no ir B.Vė­sai­tė. „At­vi­rai pa­sa­kius, man daž­nai už­duo­da klau­si­mų, ko­dėl su­ti­kau (užim­ti ūkio mi­nist­ro po­stą – red. pa­st.). Vie­nas iš ma­no su­ti­ki­mo ei­ti ši­tas pa­rei­gas mo­ty­vų ir bu­vo, kad aš ne­su su­si­jęs su jo­kio­mis vers­lo įmo­nė­mis, aso­ci­juo­to­sio­mis įmo­ nė­mis, ir pa­si­steng­siu iš­lik­ti neut­ ra­lus bei iš­klau­sy­ti vi­sas pu­ses“, – sa­kė E.Gus­tas. Taip pat mi­nist­ras pa­tvir­ti­no į sa­vo ko­man­dą pa­si­kvie­sian­tis du bu­vu­sios mi­nist­rės B.Vė­sai­tės vi­ ce­mi­nist­rus, ta­čiau jų pa­var­džių ne­mi­nė­jo. B.Vė­sai­tės vi­ce­mi­nist­rų ko­man­ do­je dir­bo bu­vęs Tel­šių li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Kęs­tu­ tis Tre­čio­kas, bu­vęs Vil­niaus mies­ to sa­vi­val­dy­bės Vers­lo li­cen­ci­ja­ vi­mo ir lei­di­mų sky­riaus ve­dė­jas Ma­rius Ska­rups­kas ir bu­vęs vie­šo­ sios įstai­gos „Po­pu­lia­riau­sia pre­ kė“ va­do­vas Ma­rius Bu­si­las.

Bend­ro­vės „G4S Lie­tu­va“ ge­ne­ ra­li­nis di­rek­to­rius Sau­lius Tu­le­ vi­čius BNS sa­kė, kad pir­miau­sia su­si­pa­žins su Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo spren­di­ mu ir tuo­met bus spren­džia­ma dėl to­les­nių veiks­mų. Ta­čiau, anot jo, svars­to­ma apie ape­lia­ci­ją. „Ti­ki­my­bė, kad skų­si­me, yra di­ de­lė“, – BNS sa­kė S.Tu­le­vi­čius. „G4S Lie­tu­va“ lai­kė­si po­zi­ci­ jos, kad kon­ku­ren­ci­jos re­gu­lia­vi­ mo įmo­nė ne­pa­žei­dė, o at­lie­kant ty­ri­mą ji bend­ra­dar­bia­vo su Kon­ ku­ren­ci­jos ta­ry­ba. DNB ban­kas, ku­riam teis­mas bau­dą su­ma­ži­no 60 pro­c. – nuo 8,63 mln. iki 3,452 mln. li­tų, tei­ gia, jog taip pat ver­tins ga­li­my­bę skųs­ti spren­di­mą. „DNB ban­kas vi­suo­met lai­kė­si bei lai­ko­si są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ ci­jos prin­ci­pų ir nie­kuo­met ne­ da­ly­va­vo ko­kiuo­se nors drau­džia­ muo­se su­si­ta­ri­muo­se su ki­tais rin­kos da­ly­viais, to­dėl, su­si­pa­ži­ nę su teis­mo spren­di­mu, svars­ty­ si­me ga­li­my­bę pa­si­nau­do­ti tei­sės ak­tų su­tei­kia­ma tei­se skųs­ti teis­ mo spren­di­mą ir taip to­liau gin­ti sa­vo po­zi­ci­ją“, – BNS sa­kė ban­ko at­sto­vas And­rius Vil­kan­cas. „Swed­bank“ at­sto­vas spau­dai Sau­lius Ab­raš­ke­vi­čius tei­gė, kad ban­kas skųs teis­mo spren­di­mą. „Nors teis­mas ir su­ma­ži­no skir­ tą bau­dą, ta­čiau spren­di­mas, kad tarp „G4S Lie­tu­vos“ ir ban­kų su­ da­ry­tų su­tar­čių nuo­sta­tos pa­žei­ dė Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mą, pa­lik­ tas ga­lio­ti. Su tuo ne­su­tin­ka­me ir ke­ti­na­me per nu­sta­ty­tą 14 die­ nų lai­ko­tar­pį šį spren­di­mą skųs­ti

aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui“, – BNS sa­kė S.Ab­raš­ke­vi­čius. Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba, ku­ rios bau­das teis­mas su­ma­ži­no, taip pat svars­to, ar skųs­ti teis­mo spren­di­mą. „Ar tai bus da­ro­ma, paaiš­kės po to, kai Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos tei­ si­nin­kai iša­na­li­zuos pir­mos ins­ tan­ci­jos teis­mo spren­di­me pa­ teik­tus fak­tus, ar­gu­men­tus ir ki­tas ap­lin­ky­bes“, – BNS sa­kė ta­ry­bos at­sto­vė Ri­ma Kau­lė­nai­tė. Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ ra­ci­nis teis­mas va­kar iš da­lies pa­ten­ki­no ban­kų ir bend­ro­vės skun­dą dėl Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ bos skir­tų 57,1 mln. li­tų bau­dų už kon­ku­ren­ci­ją ri­bo­ju­sias su­tar­tis. Teis­mas 60 pro­c. su­ma­ži­ no bau­das ban­kams ir 10 pro­c. – „G4S Lie­tu­vai“. Ban­kai ir bend­ ro­vė teis­mo spren­di­mu tu­rė­tų su­mo­kė­ti iš vi­so 27,6 mln. li­tų bau­dų – per­pus ma­žiau, nei už kon­ku­ren­ci­jos pa­žei­di­mus jiems sky­rė Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba. SEB ban­kui bau­da su­ma­žin­ ta nuo 24,81 mln. iki 9,923 mln. li­tų, „Swed­bank“ – nuo 14,244 mln. iki 5,697 mln. li­tų, DNB – nuo 8,63 mln. iki 3,452 mln. li­tų, bend­ro­vei „G4S Lie­tu­va“ – nuo 9,438 mln. iki 8,494 mln. li­tų. Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba per­ nai gruo­dį ban­kus ir in­ka­sa­vi­mo bend­ro­vę nu­bau­dė už kon­ku­ ren­ci­jos ri­bo­ji­mą gry­nų­jų pi­ni­gų tvar­ky­mo bei in­ka­sa­vi­mo pa­slau­ gų rin­ko­se. „Klaipėdos“, BNS inf.

60 proc.

– tiek teismas su­ma­ži­no bau­das ban­kams.

„„Skų­sis: teis­mas su­švel­ni­no Ša­rū­no Ke­se­raus­ko va­do­vau­ja­mos Kon­

ku­ren­ci­jos ta­ry­bos ban­kams ir bend­ro­vei „G4S Lie­tu­va“ skir­tas bau­ das, ta­čiau toks spren­di­mas ne­ten­ki­na nė vie­nos pu­sės. 

And­riaus Ufar­to / BFL nuo­tr.


10

trečiadienis, BIRŽELIO 19, 2013

namai

namai@kl.lt Redaktorė Lina Bieliauskaitė

Atei­ties jūrų laivas – ne tik diz Nors iš es­mės di­zai­ nas žen­gia ko­ja ko­ jon su ga­my­ba bei tai­ko­si prie rin­kos po­rei­kių ir tech­no­ lo­gi­jų, ne vie­nam kū­rė­jui knie­ti per­ ženg­ti da­bar­ties ri­ bas. Kad ir ne­drą­ siai, atei­ties ob­jek­tų kon­cep­ci­jos gims­ta ir Lie­tu­vo­je.

Li­na Bie­liaus­kai­tė l.bieliauskaite@kl.lt

Kol kas plau­kia vir­tua­liai

Grei­taei­gės mo­to­ri­nės jū­ri­nės jach­ tos „Yjot01“ pro­jek­tą pri­sta­čiu­sio di­zai­ne­rio Taut­vy­do Kal­te­nio, ko ge­ro, ne­tu­rė­tų ste­bin­ti klau­si­mai, ar jis sa­vo „kū­di­kį“ re­gi rea­ly­bė­je. To­kius svars­ty­mus pro­vo­kuo­ja tiek fan­tas­ti­nius fil­mus pri­me­nan­ tis fu­tu­ris­ti­nis ob­jek­to di­zai­nas, tiek į atei­tį orien­tuo­ti tech­ni­niai spren­di­mai.

Pa­den­gus vi­są jach­ tos kor­pu­są sau­lės ba­te­ri­jo­mis, lai­vas ga­lė­tų tap­ti au­to­no­ mi­niu ener­gi­jos šal­ti­niu.

„Jei iš­ky­la klau­si­mas, ar tai yra lai­vas ir ar jis plauks, at­sa­ky­siu – taip. Ta­čiau ka­dan­gi kal­ba­me apie fu­tu­riz­mą, žvilgs­nį į atei­tį, tai nė­ra pa­grin­di­nis da­ly­kas – sa­vai­me aiš­ ku, kad ši jach­ta tu­ri plauk­ti, nes tai lai­vas. Kol kas, ži­no­ma, vir­tua­ liai plau­kian­tis lai­vas“, – kal­bė­ jo kū­rė­jas. Iš Klai­pė­dos ki­lęs, ta­čiau di­džią­ją gy­ve­ni­mo da­lį sos­ti­nė­je pra­lei­dęs di­zai­ne­ris ne­nei­gė, jog idė­ja su­pro­ jek­tuo­ti jach­tą, vie­na ver­tus, gi­mė iš il­ge­sio jū­rai, šiam kraš­tui.

„„Vi­zi­ja: pa­sak kū­rė­jo, svar­biau­sia „Yjot01“ jach­tos kon­cep­ci­jo­je – skulp­tū­ri­nės for­mos idė­ja, fu­tu­ro­lo­gi­nė tech­no­lo­gi­jų pro­gno­zė, net jei tai ir ne­

pa­sie­kia­ma šios die­nos tech­ni­niam rea­li­za­vi­mui. 

„Bet tai sim­bo­li­niai da­ly­kai. Tie­ siog su­ta­po ne­ma­žai fak­to­rių, įvy­ kių, kad ėmiau­si šio pro­jek­to“, – pri­si­pa­ži­no pa­šne­ko­vas. Ti­ki­si su­do­min­ti sta­ty­to­jus

Anot T.Kal­te­nio, kaip ir dau­ge­lis di­ zai­no at­sto­vų, jis tu­ri re­tą pra­ban­gą dirb­ti ne pa­gal už­sa­ky­mus. Tad kar­ tais kas­die­nia­me dar­be, kad ir koks jis bū­tų kū­ry­biš­kas, no­ri­si „poe­zi­jos“.

„Poe­tai ku­ria ei­lė­raš­čius, o di­zai­ ne­riai ga­li sau su­si­kur­ti ko­kį nors ob­jek­tą – au­to­mo­bi­lį ar, kaip šiuo at­ve­ju, – jach­tą“, – vaiz­džiai pa­ ly­gi­no pa­šne­ko­vas, ne­nei­gęs sie­ kio šiuo pro­jek­tu su­do­min­ti ir lai­ vų sta­ty­to­jus. Nors au­to­rius pri­pa­žįs­ta, jog tai kol kas la­biau di­zai­no nei lai­vy­bos pro­ble­mas spren­džian­tis pro­jek­ to eta­pas, ta­čiau iman­tis šio dar­

Pro­jek­to vi­zua­li­za­ci­jos

bo bu­vo su­kaup­ta ne­ma­žai spe­ci­ fi­nių ži­nių. Di­zai­n e­r is kon­s ul­ta­vo­s i su lai­v ų sta­ty­b os in­ž i­n ie­r iais bei konst­r uk­to­r iais, nag­r i­n ė­jo vi­ daus van­de­nų lai­vus, at­si­žvel­gė tiek į lai­vi­nin­kys­tės mė­gė­jų en­ tu­zias­tų, tiek į bu­riuo­to­jų pa­ta­ ri­mus. „Pro­jek­ta­v i­m o pro­ce­sas nuo plas­t i­n ės idė­jos iki tech­n i­n ių

spren­di­mų paieš­kos su­jun­gė ke­lių pro­jek­to ini­cia­to­rių – pro­fe­sio­na­ lių di­zai­ne­rių, lai­vi­nin­kų, įvai­rių sri­čių spe­cia­lis­tų – pra­kti­nes ži­ nias. Taip vie­no pro­duk­to kū­ri­me su­si­bū­rė vir­tua­li kū­ry­bi­nė gru­pė, tu­rin­ti uni­ka­lių ge­bė­ji­mų ir kom­ pe­ten­ci­jų. Tai ino­va­ty­vus dar­bo me­to­das pra­mo­ni­nio di­zai­no sri­ ty­je Lie­tu­vos mas­tu“, – įsi­ti­ki­nęs kū­rė­jas.


11

trečiadienis, BIRŽELIO 19, 2013

namai

zainerio sva­jo­se Poe­tai ku­ria ei­lė­raš­čius, o di­zai­ne­riai ga­li sau su­ si­kur­ti ko­kį nors ob­jek­tą – au­to­mo­bi­lį ar, kaip šiuo at­ ve­ju, – jach­tą.

Tęsiasi renginių ciklas „Klaipėdos architektūra“ Renginių ciklas „Klaipėdos archi­ tektūra“ moksleivius ir ne tik juos artėjantį penktadienį ir šeštadienį pakvies į kūrybinius užsiėmimus bei paskaitas.

Birželio 21 dieną 17 val. architektas Dominas Pulokas, savo darbuose pasitelkiantis eksperimentinę architektūrą ir instaliacijas, pristatys kūrybines dirbtuves „Įtemptos konstrukcijos“. Renginio temos – tensegrity (įtemptų konstrukcijų) sistemų ieškojimai ir jų neriboti panaudojimo būdai: nuo lengvos aitvaro konstrukcijos iki armuoto betoninio bokšto. Modulinės sistemos plačiai naudotos ne tik architektūroje, bet ir skulptūroje.

Kūrybinių dirbtuvių dalyviai turės galimybę susipažinti su tensegrity principais bei pasigaminti modulį, kuris vėliau galės būti įpintas į bendrą kūrybinį objektą. Į renginį kviečiami visi, kuriems artimi ieškojimas, kūryba bei atradimas. Birželio 22-ąją 13 val. prie paskaitos „Architekto kūrybos principai“, skaitytos Lietuvos mokyklose AKIM (aukštosios kultūros impulsai mokykloms) projekto metu, sugrįš architektas Mantas Daukšys. Renginiai vyks KKKC Parodų rūmuose. Daugiau informacijos www.architektams.lt, www.kkkc.lt. „Klaipėdos“ inf.

Jei su­du­žo tau­pio­ji lem­pu­tė „„Rin­ka: T.Kal­te­nis pri­pa­žįs­ta, jog Lie­tu­vo­je kal­bė­ti apie to­kį žan­rą kaip di­zai­no

kon­cep­tai dar anks­to­ka. 

Elekt­ri­nė ant van­dens

Pa­sak kū­rė­jo, „Yjot01“ pro­jek­tu siek­ta su­jung­ti tai, kas da­bar ži­no­ ma apie atei­nan­čią­sias tech­no­lo­gi­ jas, ku­rios dar ne­tai­ko­mos pa­na­ šiems ob­jek­tams, ta­čiau apie jas jau gal­vo­ja­ma. Pa­vyz­džiui, pa­den­gus vi­są jach­tos kor­pu­są sau­lės ba­te­ri­ jo­mis (ce­lė­mis), lai­vas ga­lė­tų tap­ti au­to­no­mi­niu ener­gi­jos šal­ti­niu. Ta­čiau esą kol kas tai tik teo­ri­ nė ga­li­my­bė, nes dar ne­su­gal­vo­ta, kaip tai bū­tų ga­li­ma įgy­ven­din­ti. Be to, pa­gal šios die­nos pa­sie­ki­mus to­kia sau­lės elekt­ri­nė ne­su­kaup­tų rei­kia­mo ener­gi­jos kie­kio. „Kad ir tie pa­tys po­van­de­ni­niai spar­nai – jie se­niai iš­ras­ti, nau­do­ ja­mi, lyg ir ne­ke­lia klau­si­mų, ar tai vei­kia, ar ne. Su jais jach­ta lėk­tų van­dens pa­vir­šiu­mi, fak­tiš­kai ne­pa­ tir­da­ma pa­si­prie­ši­ni­mo. Ap­gal­vo­ ta ir ati­tin­ka­ma lai­vo prie­kio, ku­ris „nu­pjau­tų“ di­de­les ban­gas, for­ma. Ta­čiau ar šių po­van­de­ni­nių spar­nų rei­kia to­kiam lai­vui, tu­ri bū­ti at­lie­ ka­mi ty­ri­mai, čia tu­rė­tų dar­bo in­ ži­nie­riai, konst­ruk­to­riai. Di­zai­ne­ris jau pa­sa­kė sa­vo nuo­mo­nę ir ga­lė­tų ko­re­guo­ti for­mą pa­gal spe­cia­lis­tų at­lik­tus ty­ri­mus, skai­čia­vi­mus“, – kal­bė­jo pa­šne­ko­vas. Pa­si­ren­gę kon­ku­ruo­ti

Kū­rė­jas ne­nei­gė, jog kai nė­ra konk­ re­taus už­sa­ky­mo, pro­jek­to to­bu­li­

As­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.

ni­mas, ieš­ko­ji­mai ga­li nu­si­tęs­ti iki be­ga­ly­bės. Ta­č iau šiuo at­ve­j u di­zai­n e­ rį dis­c ip­l i­n a­vo sie­k is jach­tos „Yjot01“ di­zai­no kon­cep­ci­ją pa­ reng­t i Ki­n i­jo­je vy­k u­s iai kas­m e­ tei Kul­tū­ri­nių in­dust­ri­jų pa­ro­dai (Shenz­hen In­ter­na­tio­nal Cul­tu­ ral In­dust­ries Fair). Nors sten­de bu­vo pri­sta­to­ma vir­tua­li Lie­tu­vos in­dust­ri­nio di­ zai­no pa­sie­ki­mų eks­po­zi­ci­ja, anot T.Kal­te­nio, no­rė­jo­si, kad tarp jau su­kur­tų ir ga­mi­na­mų ob­jek­tų bū­ tų ma­to­ma ir į atei­tį nu­kreip­ta di­ zai­no vi­zi­ja. „Pa­ma­niau, kad į pa­ro­dą rei­kė­ tų nu­si­vež­ti ko­kį nors fi­zi­nį mo­de­ lį, pro­jek­tą, ku­ris de­monst­ruo­tų fu­tu­ris­ti­nį žvilgs­nį ir kal­bė­tų apie mū­sų pa­sie­ki­mus, apie tai, kad esa­me pa­si­ren­gę kon­ku­ruo­ti glo­ ba­lio­je rin­ko­je, mo­ka­me sva­jo­ti ir ge­ba­me sva­jo­nes vers­ti rea­ly­be“, – tei­gė pa­šne­ko­vas. Jau­čia­si jau tu­rįs lai­vą

Pa­sak di­zai­n e­r io, reng­d a­m a­s is pa­ro­dai tu­rė­jo ne­daž­nai pa­si­tai­ kan­čią ga­li­my­bę pa­reng­ti ir pil­ną pro­duk­to pri­sta­ty­mą, pra­de­dant ženk­lu ir bai­giant rep­re­zen­ta­ci­ niu fil­mu. „Bent jau pas mus tai dar kol kas ne­pa­sie­kia­ma už­sa­ky­muo­se. Įp­ras­ tai už­sa­ko­vui rei­kia kaž­ko­kio daik­

to „ga­ba­liu­ko“, jei tai nau­jas pro­ duk­tas, jo pro­jek­tas bai­gia­si tie­siog su di­zai­nu, o jau kaž­kas ki­tas pe­ri­ ma to­les­nį įfor­mi­ni­mą. O juk pa­ ts daik­tas iš es­mės nė­ra už­baig­tas, rei­kia jį api­pa­vi­da­lin­ti, „aran­žuo­ ti“, – aiš­ki­no kū­rė­jas. Paš­ne­ko­vo ma­ny­mu, Lie­tu­vo­je ap­skri­tai dar anks­to­ka kal­bė­ti apie to­kį žan­rą kaip di­zai­no kon­cep­tai. „Mū­sų di­zai­no rin­ka tam per sek­li. Ob­jek­to kū­ri­mui, pro­to­ti­ pa­vi­mui rei­kia la­bai di­de­lių lė­šų, jei ne­dir­ba­ma su ga­min­to­ju, pro­ ce­sas ga­li už­truk­ti me­tų me­tus, – pri­pa­ži­no T.Kal­te­nis. – Ta­čiau vi­ sa­da no­ri­si žiū­rė­ti tru­pu­tį į prie­kį, pa­prog­no­zuo­ti. Taip, pa­vyz­džiui, da­ro vi­si di­die­ji au­to­mo­bi­lių ga­ min­to­jai, ku­rian­tys ne­ma­žai kon­ cep­tų.“ Į klau­si­mą, ar pa­ts no­rė­tų tu­rė­ti sa­vo su­kur­tą atei­ties jach­tą, kū­rė­ jas at­sa­ko fi­lo­so­fiš­kai – esą į šį pro­ jek­tą in­ves­ta­vęs tiek daug ener­gi­ jos, lai­ko, min­čių, kad jau tar­si jau­čia­si tu­rįs ir pa­tį lai­vą. „Iš es­mės tai yra pra­ban­gos ob­ jek­tas, skir­tas žmo­nėms, ku­rie ga­ li sau tai leis­ti. Kol kas ne­spė­jo­ me priei­ti iki in­ter­je­ro, vi­daus, kur taip pat bū­tų ga­li­ma pri­tai­ky­ti įvai­ rių tech­no­lo­gi­nių ino­va­ci­jų. Ta­čiau jei šis pro­jek­tas plė­to­sis kaip kon­ cep­ci­ja, to­bu­lės, vi­sa tai dar lau­kia atei­ty­je“, – neat­me­tė kū­rė­jas.

Vis la­biau bui­ty­je po­pu­lia­rė­jan­čios elekt­ros ener­gi­ją tau­pan­čios lem­ pu­tės su­du­žu­sios ga­li pri­da­ry­ ti rū­pes­čių – ne­de­rė­tų už­ mirš­ti, kad joms ga­min­ ti nau­do­ja­mas gyv­si­ dab­ris.

Šu­k ė­m is pa­ž i­r us 20-čiai to­kių lem­ pu­čių, į ap­lin­ką ga­li pa­tek­ti 100 mg gyv­si­dab­rio – toks jo kie­kis jau yra pa­vo­ jin­gas svei­ka­tai, o 60-čiai – tris­ kart dau­giau gyv­si­dab­rio, o dėl to­ kio kie­kio jau ga­li net kil­ti grės­mė gy­vy­bei. Tad, spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, su šiais ga­mi­niais rei­kia elg­tis taip pat at­ sar­giai, kaip ir su me­di­ci­ni­niais gyv­si­dab­rio ter­mo­met­rais. Su­du­žus elekt­ros ener­gi­ją tau­ pan­čiai lem­pu­tei, pir­miau­sia pa­ ta­ria­ma ati­da­ry­ti pa­tal­pos lan­ gus, kad pa­tek­tų gry­no oro, ir bent 15 min. ją pra­vė­din­ti. Šu­kių jo­kiu bū­du ne­ga­li­ma siurb­ti dul­kių

siurb­liu, o rei­kė­tų su­rink­ti drėg­ nu sku­du­rė­liu. Jas pa­ta­ria­ma su­ dė­ti į san­da­rų stik­lai­nį ir jį už­suk­ ti dang­te­liu. Stik­lai­nį su šu­kė­mis rei­kė­tų nu­neš­ti į bet ku­rią lem­ pu­čių su­rin­ki­mo vie­tą. Su­du­žu­ sių tau­pių­jų lem­pu­čių ne­ga­li­ma mes­ti su ki­to­mis ko­mu­na­li­nė­mis at­lie­ko­mis. 46 Lie­tu­vos mies­tuo­se vei­kia dau­giau nei 150 punk­tų, ku­riuo­se prii­ma­mos šios lem­pu­tės. Spe­ cia­lių joms skir­tų dė­žu­čių ga­li­ ma ras­ti ir kai ku­riuo­se pre­ky­bos cent­ruo­se. Šal­ti­nis: „Ekoš­vie­sa“.

Kaina

nuo

3 400LT/kv.m

Mob. 8 657 92 020 8 657 99 000 www.tauralaukioslenis.lt


12

trečiadienis, birželio 19, 2013

pasaulis Pe­rė­mė at­sa­ko­my­bę

Įšal­dė spren­di­mą

Ty­lus pro­tes­tas

Af­ga­nis­ta­no pa­jė­gos va­kar ofi­ cia­liai pe­rė­mė at­sa­ko­my­bę už sau­gu­mą vi­so­je vals­ty­bės te­ ri­to­ri­jo­je. Šis žings­nis at­ve­ ria ke­lią iš­ves­ti vi­sas koa­li­ci­ nes pa­jė­gas iš Af­ga­nis­ta­no per atei­nan­čius 18 mė­ne­sių. Af­ga­ nistaniečių sau­gu­mo pa­jė­gos iki šiol vyk­dė apie 90 pro­c. ka­ ri­nių ope­ra­ci­jų sa­vo ša­ly­je.

Grai­ki­jos aukš­čiau­sia­sis ad­mi­ nist­ra­ci­nis teis­mas įšal­dė vy­ riau­sy­bės spren­di­mą už­da­ry­ti vi­suo­me­ni­nį trans­liuo­to­ją ERT ir nu­ro­dė jam at­nau­jin­ti dar­ bą, kol bus įkur­ta nau­ja na­cio­ na­li­nė ži­niask­lai­dos ins­ti­tu­ci­ja. Ne­ti­kė­tas spren­di­mas su­kė­lė pa­si­pik­ti­ni­mą ša­ly­je ir su-­ ­si­lpni­no koa­li­ci­nę vy­riau­sy­bę.

Tur­ki­jos po­li­ci­ja po rei­dų areš­ ta­vo de­šim­tis žmo­nių, vyk­dy­ da­ma di­de­lio mas­to ope­ra­ci­ją, mal­ši­nant jau be­veik tris sa­ vai­tes vyks­tan­čius aud­rin­gus pro­tes­tus prieš vy­riau­sy­bę. O pro­tes­tuo­to­jai su­gal­vo­jo nau­ ją de­monst­ra­ci­jos for­mą – ra­ miai sto­vė­ti ty­lint, kad jų neiš­ vai­ky­tų po­li­ci­ja.

V.Pu­ti­no kova Di­džio­jo aš­tuo­ne­to (G8) su­si­ti­ki­ me Ru­si­jos bei JAV va­do­vai Vla­ di­mi­ras Pu­ti­nas ir Ba­rac­kas Oba­ ma rė­mė ie­tis dėl Si­ri­jos. Abu pa­ brė­žė, kad nuo­mo­nės ski­ria­si, ta­ čiau Že­ne­vos kon­fe­ren­ci­ją bū­ti­na su­reng­ti.

Pir­mą­syk po ga­na il­gos per­trau­kos G8 su­va­žia­vi­me da­ly­va­vęs V.Pu­ti­ nas, at­ro­do, ne­ke­ti­no nu­si­leis­ti dėl pa­ra­mos Si­ri­jos va­do­vo Bas­ha­ro al As­sa­do re­ži­mui. Lon­do­ne prieš su­ si­ti­ki­mą jis pa­reiš­kė, kad Ru­si­ja jo­ kių tarp­tau­ti­nių nor­mų ne­pa­žei­džia, o Va­ka­rus įspė­jo, kad su­ki­lė­lių ap­ gink­la­vi­mas – pra­stas spren­di­mas. Bri­tų prem­je­ras pa­reiš­kė, kad nuo­mo­nės dėl kai ku­rių klau­si­mų su­ta­po. Tai tvir­ti­no ir B.Oba­ma, kal­bė­da­mas apie po­li­ti­nes de­ry­bas tarp Si­ri­jos vy­riau­sy­bės ir opo­zi­ ci­jos, ta­čiau, kal­bant apie gink­lus, ku­riuos Ru­si­ja par­duo­da B.al As­sa­ dui, o Va­ka­rai pla­nuo­ja skir­ti su­ki­ lė­liams, komp­ro­mi­sas ne­bu­vo pa­ siek­tas. Ru­si­ja ir JAV ge­gu­žę su­si­ta­rė ieš­ ko­ti ga­li­my­bių nu­trauk­ti krau­jo lie­ ji­mą ir su­šau­kti Si­ri­jos tai­kos kon­ fe­ren­ci­ją. Ta­čiau per pa­sta­rą­sias ke­lias sa­vai­tes bu­vo di­de­lių ne­su­ ta­ri­mų. Pa­sak Mask­vos, JAV žval­gy­bos pa­reiš­ki­mai, kad B.al As­sa­do re­ ži­mas nau­do­jo che­mi­nius gink­lus, yra neį­ti­ki­na­mi. Ru­si­ja per­spė­ jo Va­šing­to­ną ne­da­ry­ti to­kios pat klai­dos kaip in­va­zi­ja į Ira­ką, ku­ ri bu­vo grin­džia­ma pa­reiš­ki­mais, jog tos ša­lies dik­ta­to­rius Sad­da­ mas Hus­sei­nas tu­ri ma­si­nio nai­ki­ ni­mo gink­lų. Pir­mą­ją vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo die­ ną Ru­si­ja griež­ti­no konf­ron­ta­ci­nę re­to­ri­ką sa­ky­da­ma, kad ne­leis Si­ri­ jo­je nu­sta­ty­ti ne­skrai­dy­mo zo­nos. Per B.Oba­mos ir V.Pu­ti­no su­si­ ti­ki­mą bu­vo jus­ti įtam­pa. O Ka­na­ dos prem­je­ras Step­he­nas Har­pe­ris žo­džių į va­tą ne­vy­nio­jo. „Kal­bė­kim tie­siai – štai kas tai yra: G7 plius vie­nas“, – pa­reiš­kė S.Har­pe­ris, tu­rė­da­mas ome­ny­je Ru­si­jos na­rys­tę šia­me iš­si­vys­čiu­ sių vals­ty­bių klu­be. Tie­sa, vie­nas Ru­si­jos at­sto­vas tuč­tuo­jau at­sa­kė, kad Ka­na­dos vy­riau­sy­bės va­do­vas ne­su­lai­kė emo­ci­jų. Be­je, Va­ka­rų ša­lys ir anks­čiau reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą, kad Ru­si­ ja ga­li bū­ti ne­ver­ta vie­tos G8 klu­ be, ku­rio na­re ji ta­po 1997 m., va­ do­vau­jant tuo­me­čiam pre­zi­den­tui Bo­ri­sui Jel­ci­nui. Praei­tais me­tais V.Pu­ti­nas nu­ spren­dė ne­vyk­ti į G8 vir­šū­nių su­ si­ti­ki­mą Kamp Dei­vi­de ir pir­ma­jam vi­zi­tui už­sie­ny­je per sa­vo nau­ją­ją ka­den­ci­ją pa­si­rin­ko kai­my­nę Bal­ ta­ru­si­ją. BNS, BBC, CNN inf.

„„Pri­si­mi­ni­mai: J.F.Ken­ne­dy į Va­ka­rų Ber­ly­ną at­ve­žė vil­tį, kad mies­tas ir ša­lis taps vie­nin­ga; B.Oba­ma, re­gis, ban­dys įro­dy­ti, kad Ame­ri­ka nuo

Vo­kie­ti­jos nenu­si­su­ko. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

Pra­ras­tas vo­kie­čių drau­gas B.Oba­ma? „Ar Ba­rac­kas Oba­ma mū­sų drau­gas?“ – klau­sia vo­kie­čių lei­di­nys „Der Spie­gel“. Ir, ma­tyt, to klau­sia ne tik vo­kie­čių ži­niask­lai­da. Ar B.Oba­mai pa­vyks kaip Joh­nui F.Ken­ne­dy įkvėp­ti Vo­kie­ti­ją? Pa­mir­šo vo­kie­čius?

Vo­kie­ti­ja ir JAV de­monst­ruo­ja, kad abie­jų ša­lių san­ty­kiai ge­ri. Ta­čiau po­li­ti­kų šyp­se­nos – vie­na, o štai žmo­nių nuo­mo­nė ga­li bū­ti vi­sai ki­to­kia. Ed­war­das Snow­de­nas, nu­te­ki­ nęs slap­tą in­for­ma­ci­ją apie ne itin ma­lo­nius sa­vo pri­va­tu­mą sau­gan­ tiems eu­ro­pie­čiams JAV žval­gy­bos dar­be­lius, su­kė­lė ne­ma­žą pa­si­pik­ ti­ni­mą Eu­ro­po­je. At­ro­do, kad ame­ri­kie­čiai lyg nie­kur nie­ko šni­pi­nė­jo ar bent jau teo­riš­kai tu­rė­jo ga­li­my­bę šni­pi­nė­ti eu­ro­pie­čių te­le­fo­ni­nius po­kal­bius ir tu­rė­jo priei­gą prie ki­tų pri­va­čių duo­me­nų vir­tua­lio­je erd­vė­je. Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­ kel pa­ža­dė­jo, kad su B.Oba­ma bū­ ti­nai ap­tars šni­pi­nė­ji­mo is­to­ri­ ją. Bet ar Vo­kie­ti­jos vy­riau­sy­bės va­do­vė iš­peš iš B.Oba­mos pa­ža­ dą, kad JAV gerbs Eu­ro­pos įsta­ ty­mus? Šis klau­si­mas da­bar, re­gis, ky­la ne vie­nam vo­kie­čiui. Ar B.Oba­ma, kaip ir jo pirm­ta­ kas J.F.Ken­ne­dy, iš tie­sų yra „ber­ ly­nie­tis“? „Ich bin ein Ber­li­ner“, – prieš 50 me­tų Vo­kie­ti­jos sos­ti­nės šir­dy­je prie Bran­den­bur­go var­tų iš­ta­rė J.F.Ken­ne­dy.

De­vy­nis kar­tus ap­si­lan­kęs Eu­ ro­po­je B.Oba­ma tik po dau­giau nei ket­ve­rių me­tų pir­mo­jo vals­ty­bi­nio vi­zi­to at­vy­ko į Vo­kie­ti­ją. B.Oba­ma – pir­ma­sis JAV pre­zi­ den­tas per pu­sę am­žiaus, neap­ lan­kęs Ber­ly­no (ar Bo­nos) per pir­ muo­sius ke­le­rius pre­zi­den­ta­vi­mo me­tus. Ar Vo­kie­ti­ja JAV – svar­bi? Oba­ma­ma­ni­ja iš­si­kvė­pė

Va­di­na­mo­ji oba­ma­ma­ni­ja – praei­ ties da­ly­kas Vo­kie­ti­jo­je. 2008 m. vie­nas di­džiau­sių Vo­kie­ti­jos lei­ di­nių „Der Spie­gel“ su pa­gar­ba B.Oba­mą va­di­no pa­sau­lio pre­zi­ den­tu, da­bar – pra­ras­tu drau­gu. Prieš rin­ki­mus ke­liau­da­mas po Eu­ro­pą B.Oba­ma ža­vė­jo eu­ro­ pie­čius, ku­rie bu­vo pa­var­gę nuo anks­tes­nio JAV va­do­vo George’o W.Bus­ho ka­pi­ta­liz­mo ir mi­li­ta­ riz­mo. Ta­čiau eu­ro­pie­čiams švel­nus B.Oba­mos to­ta­li­ta­riz­mas – taip pat ne­ką mie­les­nis. „Gal­būt dėl jo pa­ties, gal­būt dėl po­li­ti­nio kla­no, ta­čiau to, kas bu­ vo ypa­tin­ga tarp jo ir mū­sų, ne­li­ko. Nau­jau­sias skan­da­las dėl duo­me­ nų rin­ki­mo... Tu­riu gal­vo­je, vi­ suo­met įta­rė­me, kad kas nors pa­ na­šaus da­ro­ma, ta­čiau kai vis­kas

paaiš­kė­jo, tai šo­ki­ra­vo“, – sa­kė 38 me­tų vo­kie­tis Ha­ge­nas. Tie­sa, skir­tin­gai nei dau­ge­lis vo­kie­čių, A.Mer­kel ne­bu­vo pa­si­ da­vu­si oba­ma­ma­ni­jai, nors abu ly­ de­riai pa­lai­ko ge­rus san­ty­kius iki šiol. Bent taip sa­ko.

Nuo pat pra­džių kanc­le­rė ven­gė pa­ ro­dy­ti, kad B.Oba­ ma jai pa­li­ko di­de­lį įspū­dį. „Nuo pat pra­džių kanc­le­rė ven­ gė pa­ro­dy­ti, kad B.Oba­ma jai pa­li­ ko di­de­lį įspū­dį. Abu ly­de­riai įtvir­ ti­no, sa­ky­čiau, blai­vius drau­giš­kus san­ty­kius. Abu ži­no, kad jiems rei­ kia vie­nam ki­to. Nors B.Oba­mos po­li­ti­ko­je as­me­ni­niai ry­šiai su ki­tų ša­lių va­do­vais vai­di­na ge­ro­kai ma­ žes­nį vaid­me­nį, nei bu­vo jo pirm­ ta­ko G.W.Bus­ho me­tais, B.Oba­ma pa­ro­dė, kad lai­ko A.Mer­kel svar­ bia sa­vo są­jun­gi­nin­ke, 2011 m. įteik­da­mas jai gar­bin­gą Pre­zi­den­ to lais­vės me­da­lį“, – ko­men­ta­vo Jo­han­ne­sas Thim­mas, Vo­kie­ti­jos

tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir sau­gu­mo ins­ti­tu­to Ame­ri­kos eks­per­tas. Skan­da­las ne­nu­rims­ta

Šni­pi­nė­ji­mo skan­da­las siu­ti­na ne tik vo­kie­čius, ta­čiau ir ki­tų vals­ty­bių pi­lie­čius bei po­li­ti­kus. Ru­si­ja, Tur­ ki­ja ir Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­ka pa­ si­pik­ti­no pra­ne­ši­mais, esą bri­tai ir ame­ri­kie­čiai per Lon­do­ne 2009 m. vy­ku­sį Di­džio­jo dvi­de­šim­tu­ko (G20) su­si­ti­ki­mą šni­pi­nė­jo jų va­ do­vus. Tur­ki­jos vy­riau­sy­bė iš­kvie­tė pa­ siaiš­kin­ti bri­tų pa­siun­ti­nį, Mask­va iš­sa­kė su­si­rū­pi­ni­mą, kad JAV šni­ pai rin­ko in­for­ma­ci­ją apie tuo­me­ čio Ru­si­jos pre­zi­den­to Dmit­ri­jaus Med­ve­de­vo po­kal­bius, kai jis lan­ kė­si Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je. Tie­sa, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos prem­je­ras Da­vi­das Ca­me­ro­nas per Di­džio­jo aš­tuo­ne­to su­si­ti­ki­mą pa­ reiš­kė, kad ne­ko­men­tuos žval­gy­ bos rei­ka­lų. Ta­čiau bri­tų spau­da tvir­ti­na, kad Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos vy­riau­sy­bės ry­šių šta­bas, ku­ris vyk­do elekt­ro­ ni­nę žval­gy­bą, nau­do­jo „nau­jo­viš­ kas žval­gy­bos ga­li­my­bes“, rink­ da­mas in­for­ma­ci­ją apie pa­rei­gū­nų bend­ra­vi­mą per du G20 su­si­ti­ki­ mus. Bri­tų šni­pai esą klas­ta nu­kreip­ da­vo de­le­ga­tus į spe­cia­liai pa­reng­ tas in­ter­ne­to ka­vi­nes, ku­rių įran­ ga su­teik­da­vo ga­li­my­bę ste­bė­ti pa­rei­gū­nų kon­tak­tus ir sek­ti su­si­ ra­ši­nė­ji­mą elekt­ro­ni­niu pa­štu bei po­kal­bius iš­ma­niai­siais te­le­fo­nais „Black­Ber­ry“. „Der Spie­gel“, „Deuts­che Wel­le“, BNS inf.


13

trečiadienis, birželio 19, 2013

sportas Lietuvis ves „Trefl“ klubą

Nepasigailėjo Taičio ekipos

Prancūzo antausis

Darius Maskoliūnas antradienį tapo Sopoto „Trefl“ klubo treneriu. Su 42-ejų lietuviu, kuris 1999–2005 metais žaidė šiame klube, pasirašyta metų sutartis. Krepšininko karjeroje D.Maskoliūnas šešis kartus tapo Lietuvos čempionu, dusyk – Lenkijos, o su Kauno „Žalgiriu“ 1999 m. laimėjo Eurolygos varžybas.

Brazilijoje vykstančio aštuonių komandų Konfederacijų taurės futbolo turnyre Nigerijos rinktinė 6:1 (3:0) įveikė Taičio ekipą. Tris įvarčius nugalėtojams pelnė Nnamdis Oduamadis, du – Uwa Echiejile. Taičio žaidėjas Jonathanas Tehau pasižymėjo du kartus, pasiuntęs kamuolį į savo ir į varžovų vartus.

Olandijoje, vyrų teniso turnyre, kurio bendrą prizų fondą sudaro 650 tūkst. eurų, nesėkmę pirmajame rate patyrė 22-ejų Ričardas Berankis. 69-ąją vietą planetos žaidėjų reitinge užimantis lietuvis vos po 66 min. kovos 1:6, 4:6 pralaimėjo 31-erių prancūzui Nicolasui Mahutui, kuris ATP reitinge yra vos 240-as.

Auksas – A.Saboniui Česlovas Kavarza c.kavarza@kl.lt

Klaipėdoje surengtose Lietuvos vaikų ir jaunučių teniso reitinginėse varžybose jėgas bandė 82 žaidėjai iš mūsų šalies ir Rusijos.

„„Pasiuntiniai: plaukikai

R.Pociuvienė, L.Zemlienė, A.Vagonis, A.Lamauskas ir A.Gardžiulienė garbingai atstovavo Klaipėdai.

Senjorų plaukikų pergalės Latvijoje Česlovas Kavarza Klaipėdos „Nendrės“ senjorų plaukimo klubo nariai Latvijoje vykusiose tarptautinėse šešių valstybių atstovų varžybose prisiminė jaunas dienas.

Ypač jaunatviškai Valmieros baseine rungtyniavo Rasa Pociuvienė, pagerinusi jai pačiai priklausiusį 45–49 metų moterų Lietuvos rekordą. Klaipėdietė 200 m krūtine nuplaukė per 3 min. 51,48 sek. Prieš tai – vasario 16–ąją ji šią distanciją buvo įveikusi per 3 min. 52,17 sek. Rekordininkė nebuvo tokia greita rungtyniaudama keturiskart trumpesnėje rungtyje, užėmusi trečiąją vietą – 49,85 sek. Daugiausia medalių tarp „Nendrės“ narių iškovojo Aušra Gardžiulienė (40–44 metų dalyvių grupė), pergalių siekusi plaukdama įvairiais stiliais, Andrius Lamauskas (45–49 m.), rungtyniavęs nugara ir peteliške, bei Lolita Zemlienė (50–54 m.), visas prizines vietas užėmusi kovodama laisvu stiliumi. Geriausiai A.Gardžiulienei sekėsi varžytis 200 m krūtine rung-

tyje, kurioje buvo greičiausia – 3 min. 18,02 sek. 50 m laisvu stiliumi ir peteliške klaipėdietė nuplaukė antra – 32,79 sek. ir 36,11 sek. L.Zemlienė nepralenkiama buvo ilgiausioje – 400 m – distancijoje – 7 min. 46,20 sek. 50 ir 100 m rungtyse mūsų senjorė užėmė antrąsias vietas – 43,69 sek. ir 1 min. 38,48 sek. A.Lamauskas visus tris sykius buvo antrasis – 50 m (39,74 sek.) ir 200 m (3 min. 21,74 sek.) nugara bei 50 m peteliške (34,27sek.). Dvi prizines vietas – pirmąją ir trečiąją – užėmė Antanas Vagonis (70–74 m.). „Nendrės“ plaukikas buvo greičiausias plaukdamas 50 m laisvu stiliumi – 1 min. 14,82 sek. 50 m nugara nuotolį uostamiesčio senjoras nuplaukė trečias – 1 min. 17,92 sek. Anot „Nendrės“ prezidentės Astos Dirgėlienės, dėl prizų varžėsi 77 dalyviai iš Latvijos, Lietuvos, Estijos, Baltarusijos, Suomijos ir Švedijos. „Nendrei“ atstovavo vos penki klubo nariai. Likusieji telkė jėgas 9–osioms pasaulio lietuvių sporto žaidynėms ir „Vilties plaukimo–2013“ varžyboms, vyksiančioms birželio 28–29 d. Klaipėdos „Gintaro“ baseine.

Tarp 14-mečių nugalėjo Klaipėdos teniso akademijos auklėtinis palangiškis Arnas Sabonis. Du uostamiesčio jaunieji tenisininkai užėmė prizines vietas. Tarp 10-mečių ir jaunesnių berniukų vicečempionu tapo Edas Butvilas. Jis finale nusileido panevėžiečiui Ainiui Sabaliauskui. Tarp to paties amžiaus mergaičių bronzos medalį laimėjo Liepa Mockutė. Šioje grupėje penktą vietą užėmė Aistė Daugytė, o paguodos prizą laimėjo Emilija Valachavičiūtė. Geriausiai sekėsi vilniečiams – keturi sostinės žaidėjai tapo prizininkais. Medalius taip pat laimėjo po tris panevėžiečius ir šiauliečius, po du kauniečius ir kaliningradiečius (Rusija). Liepos 6–7 d. Klaipėdoje vėl vyks reitinginės varžybos. Kovos jaunučiai iki 12 ir 14 metų.

„„Nugalėtojas: A.Sabonis buvo stipriausias tarp vyriausių dalyvių.

Laimėtojai „„Iki 10 metų: Patricija Paukštytė (Kaunas), Ainius Sabaliauskas (Panevėžys). „„Iki 12 metų: Marija Tumanovičiūtė (Vilnius), Matas Vasiliauskas (Panevėžys). „„Iki 14 metų: Benita Lileikytė (Vilnius), Arnas Sabonis (Palanga).


19

trečiadienis, birželio 19, 2013

įvairenybės kryžiažodis

horoskopai

„Klaipėdos“ skaitytojams savaitės prizą įsteigė „PRINT IT“ spaustuvė kartu su leidykla „Gimtasis žodis“ –

Teisingai išsprendusiems kryžiažodį dovanojame Claudijos Frieser knygą „Oskaras ir vaikų gaujos paslaptis“.

C.Frieser. „Oskaras ir vaikų gaujos paslaptis“. Smalsusis nuotykių mėgėjas Oskaras ryžtasi keliauti laiko mašina į praeitį, kad tik nereikėtų šeštadienį mokytis lotynų kalbos. Atsidūręs viduramžių Niurnberge, jis pakliūva į miestą, pilną raupsuotųjų. Su savo senuoju bičiuliu Albrechtu (su juo susipažino per pirmąją kelionę praeitin) Oskaras patiria šiurpių nuotykių. Berniukai vos išneša sveiką kailį, stengdamiesi į dienos šviesą ištraukti mieste siaučiančių plėšikų gaują ir jų vadeivą.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės laimėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusiųjų. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 17 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę

rašykite DIENA (tarpas) KL (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz., diena kl klaipėda (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu atneškite į „Klaipėdos“ redakciją Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda. Šios savaitės laimėtoją paskelbsime antradienį, birželio 25 d.

Avinas (03 21–04 20). Bus sunku rasti bendrą kalbą su kolegomis ir vadovais, galite likti nesuprastas ir netgi įsivelti į ginčą. Todėl verčiau patylėkite, o jei netinginiausite, diena bus tikrai puiki. Jautis (04 21–05 20). Labai sėkminga diena. Jausitės laimingas, pajusite meilę ir dėkingumą aplinkiniams, galbūt net įsimylėsite. Tik nepasiduokite euforijai ir nežadėkite daugiau negu galite įvykdyti. Dvyniai (05 21–06 21). Puikus metas, viskas seksis lengvai ir greitai. Bet būkite objektyvus, nepasiduokite euforijai, o svarbiausia, nedalykite pažadų, kurių nesiruošiate vykdyti. Vėžys (06 22–07 22). Palanki diena ieškoti naujų idėjų. Galimas malonus bendravimas su mylimais žmonėmis. Vakarop tapsite irzlus, imsite nepasitikėti savimi, bet truputis poilsio greitai pašalins įtampą. Liūtas (07 23–08 23). Trūks aplinkinių pritarimo. Galite susipykti su artimu žmogumi, todėl patirsite stresą. Bet jei sugebėsite suprasti, kad tokia būsena greitai praeis ir laikai pagerės, ši diena smarkiai jums nepakenks. Mergelė (08 24–09 23). Seksis bendrauti su vaikais, jaunais žmonėmis. Jausite jų supratimą ir palaikymą. Bet jiems taip pat reikalingas jūsų nuoširdus palaikymas, ypač jei norite iš tiesų pagerinti savo aplinką. Svarstyklės (09 24–10 23). Patyrinėkite savo veiksmus ir apmąstykite gyvenimą. Jums bus suprantamos aplinkinių emocijos. Tik nutylėkite savo spėliones, kad neįžeistumėte artimo žmogaus. Skorpionas (10 24–11 22). Palanki diena daugiau laiko praleisti su draugais. Teigiamai vertinsite savo padėtį, bus malonu padėti aplinkiniams. Pasikliaukite savo jėgomis ir sugebėjimais. Šaulys (11 23–12 21). Jūsų ketinimams ar projektams kas nors tyčia trukdys, dėl to jausitės suirzęs. Gali kilti nesutarimų su vyresniu žmogumi. Elkitės išmintingai, kad neatrodytumėte kaip niurzglys ir užsispyrėlis. Ožiaragis (12 22–01 20). Galite nesugebėti paaiškinti savo ketinimų, todėl kils įvairių nesusipratimų. Nesiginčykite ir nebandykite spaudimu pasiekti savo, nes vėliau tam neprireiks jokių pastangų. Vandenis (01 21–02 19). Jūs įžengėte į sėkmės kelią, tad pasistenkite tuo pasinaudoti. Pasistenkite įveikti pesimistines nuotaikas. O jeigu nepasiseks, nesijaudinkite – tai ne paskutinė galimybė. Žuvys (02 20–03 20). Nepatiks kažkieno nerealus požiūris į situaciją, todėl gali kilti konfliktas. Jo galite išvengti, jei pasistengsite išgirsti aplinkinius, įsiklausyti į jų nuomonę.

Baroti galerijoje – A.Petrašiūnaitės „Atminties paveikslai“ Rytoj 18 val. Baroti galerijoje atidaroma žymios tapytojos Audronės Petrašiūnaitės (Kauno raj.) tapybos darbų paroda „Atminties paveikslai“, veiksianti iki liepos 17 d.

A.Petrašiūnaitė – Lietuvos tapytoja, kurios puoselėjamas kolorizmas atsispindi visuose jos paveiksluose. Jų autorė gimė 1954 m. Kazlų Rūdoje. 1982 m. baigė tuometį Lietuvos dailės institutą Vilniuje. Nuo 1988 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Dailės parodose dalyvauja nuo 1982 m., surengė dešimtis individualių parodų šalyje ir

užsienyje, daug metų dėstė tapybą S.Žuko taikomosios dailės technikume, Kauno J.Naujalio vidurinėje meno mokykloje, VDA Kauno dailės institute (docentė). Jos kūrinių turi Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis M. K.Čiurlionio dailės muziejus, privatūs kolekcininkai Lietuvoje ir kitur. Motyvų savo kūrybai A. Petrašiūnaitė semiasi iš aplinkos, savo kuklaus gyvenimo būdo kaimo troboje, labai arti gamtos. Dailininkės teigimu, geriausios temos tapybai – žmonių veidai, dirvo-

nai, lietus, atminties peizažai, o kartais visai paprastas vaizdas pro langą, ruduo žmogaus veide ir veidas šviesoje. Jos paveiksluose kartais aštriai juntamas skausmas ir vienuma – kaip neišvengiama gyvenimo dalis. Dailėtyrininkas Algis Uždavinys yra pastebėjęs, kad „A.Petrašiūnaitė pasaulį stebi tarsi per miglą, kontempliuodama ne aiškiai apibrėžtus daiktus, bet vaiduokliškus jų atitikmenis – širdimi suvoktą sielos haliucinaciją, kurios nereikia filosofiškai paaiškinti – užtenka išgyventi, pajusti, nuspėti. Visa A.Petrašiūnaitės

kūryba yra interjero drama, lyg nerišlus poteriavimas, kurį lydi tylus nepadarytų nuodėmių išpažinimas“. „Aš paveikslų nedarau, aš jais gyvenu. Balta drobė – mano akistata su pasauliu. Naujas ciklas, nutapytas praėjusią vasarą, – „Atminties paveikslai“, atspindintys užplūdusias emocijas, vartant senas fotografijas, kuriose ieškojau ramybe dvelkiančių gražiausių vaikystės akimirkų. Jomis ir norėjau pasidalyti“, – sakė A.Petrašiūnaitė. „Klaipėdos“ inf.

„„A.Petrašiūnaitė. Sukinys I, 2012.


Orai

Artimiausiomis dienomis bus šilta, debesuota su pragiedruliais, vietomis gali šiek tiek palyti. Šiandien oras sušils iki 21–24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį gali palyti pajūryje, bus 10– 12 laipsnių šilumos. Dieną dangus išliks debesuotas, temperatūra vietomis pakils iki 27 laipsnių šilumos. Panašūs orai prognozuojami ir savaitgalį.

Šiandien, birželio 19 d.

+21

+20

Telšiai

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (priešpilnis)

+24

Šiauliai

Klaipėda

+23

Panevėžys

+22

Utena

+21

4.41 22.23 17.32

170-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 195 dienos. Saulė Dvynių ženkle.

Tauragė

+24

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +34 Berlynas +33 Brazilija +27 Briuselis +31 Dublinas +19 Kairas +35 Keiptaunas +16 Kopenhaga +22

kokteilis Gro­žy­bės – lyg pa­ro­do­je Šmaikš­t uo­lę ir ne­nuo­bo­daus žo­d žio puo­se­lė­to­ją Vio­le­tą va­kar vėl ap­lan­ kė min­t is: „Žiū­r iu aš į jau­nas pa­ne­les ir pa­v y­d žiu joms drą­sos. Tie­siog per Lie­tu­vą drie­k ia­si drą­sos ke­lias – ei­na jos at­la­po­to­m is krū­t i­nė­m is, o krū­t ų dy­d į ga­l i nu­sta­t y­t i net pu­siau ak­las. Ko­jos, ran­kos, pil­vas, nu­ga­ra – vis­kas pa­teik­ta lyg pa­ro­do­je. Varg­šams vai­ki­ nu­kams ne­l ie­ka dar­bo įžan­gai“. Vio­le­ta pri­si­mi­nė sa­ve stu­den­tę, kai jai tuo me­tu la­bai pa­ti­ko vie­nas ber­nai­tis, tu­rė­jęs atei­ti pas ją pa­si­sko­lin­ti už­ra­šų. „Kaip aš tam ruo­šiau­si! Su­ma­niau, kad kai pa­si­bels, ap­si­me­siu mie­gan­ti, – at­vi­ ra­vo mo­te­ris. – Ap­nuo­g i­nau vie­ną pe­t į. Gal­vo­ju, ateis, pa­ma­tys, ne­su­si­lai­kys ir po to kaž­kas tu­rė­tų bū­ti. Gu­lė­ti bu­vo la­ bai ne­pa­to­g u. Ran­ka nu­t ir­po, bet ken­ tė­jau ir lau­k iau. Vi­du­r y nak­t ies su­lau­ kiau. Atė­jo ty­liai, pa­siė­mė už­ra­šus nuo sta­lo, ap­k lo­jo nuo­gą ma­no pe­t į ir išė­jo. Vel­nia­va, ta­da pa­ma­niau. O da­bar šyp­ sau­si pri­si­min­da­ma, kaip bu­vo gra­ž u.“

Londonas +27 Madridas +21 Maskva +22 Minskas +23 Niujorkas +25 Oslas +21 Paryžius +30 Pekinas +32

Praha +32 Ryga +21 Roma +31 Sidnėjus +15 Talinas +19 Tel Avivas +30 Tokijas +27 Varšuva +26

Vėjas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+15

+20

+19

+17

2

+19

+20

+22

+19

3

rytoj

penktadienį

+25

+23

+18

6

Sap­ni­nin­kas

Lai­kai kei­čia­si Anks­č iau, kad pa­ma­t y­t um sėd­me­ nis, rei­kė­jo nu­vilk­ti apa­ti­nes kel­nai­tes, šian­dien, kad pa­ma­ty­tu­mei kel­nai­tes, rei­k ia pra­skės­ti už­pa­ka­l į.

Ką šią­nakt sap­na­vo­te?

Jei sap­nuo­ja­te da­ly­bas, tai per­spė­ji­ mas, kad esa­te per­ne­lyg iš­lai­dus. Jei sap­ne nu­trau­kia­te da­ly­bas, dar tą pa­t į pus­me­tį pra­dės alin­ti pa­vy­das, kad ki­ tiems se­ka­si ge­riau. Bū­ti da­ly­bų ini­cia­ to­riu­mi – pa­pil­do­mas dar­bas ne­pa­tei­ sins lū­kes­čių. Jei sap­nuo­ja­te, kad da­ ly­bos vyks­ta jū­sų nau­dai, reiš­k ia, jog

Vilnius

+22

Alytus

Vardai Deodatas, Dovilas, Julijona, Ramunė, Romas, Romualdas, Svaigeda.

birželio 19-ąją

Rytas

+21

Marijampolė

1–4 m/s

orai klaipėdoje Šiandien

+24

+23

lau­k ia sėk­min­ga kar­je­ra po pri­vers­ti­ nio, ali­nan­čio, že­mi­nan­čio są­stin­g io. Jei­gu sap­nuo­ja­te se­ną ko­mo­dą – ge­ riau ne­su­da­r i­nė­k i­te san­do­r ių su par­ tne­riais, ku­rių ge­rai ne­pa­ž įs­ta­te. Sap­ ne su­dė­t i daik­t us į ko­mo­dą – blo­ga nuo­jau­ta ir lau­k i­mas. Jei­g u sap­nuo­ ja­te, kad ko­mo­do­je daik­tai tvar­k in­gai su­dė­t i – lau­k i­te pa­lan­k ių ap­l in­k y­bių ko­mer­ci­jai. Sap­ne ko­mo­do­je ieš­ko­t i ko­k ių nors daik­t ų reiš­k ia neap­gal­vo­ tus poel­gius, ku­rie pa­kenks jū­sų re­pu­ ta­ci­jai. Sap­nuo­ti, kad per­ka­te ko­mo­dą – nau­jos, nau­din­gos pa­ž in­tys su pa­si­ tu­rin­čiais žmo­nė­mis.  Dan­go­rai­žis sap­ne ro­do ne­ža­bo­tą gar­bės troš­k i­mą, no­rą iš­si­skir­ti ir pra­ tur­tė­t i, kar­tais ga­l i ro­dy­t i ne­t gi sa­vo­ tiš­ką pa­si­kė­l i­mą, iš tik­r ų­jų toks sap­ nas ro­do, kad jū­sų lau­k ia gar­bė.

1819 m. į Li­ver­pu­lį (Ang­ li­j a) at­plau­kė pir­m a­ sis At­l an­to van­de­ny­ ną įvei­kęs gar­lai­vis „Sa­ van­nah“. 1831 m. Lie­tu­vos ir Len­ ki­jos su­k i­lė­l ių ka­r iuo­ me­nė sto­jo į mū­šį su ge­ ro­kai gau­ses­ne ca­ro ka­ riuo­me­ne. Mū­šis bu­vo pra­lai­mė­tas ir tai nu­lė­ mė vi­so su­k i­l i­mo baig­ tį. Žlu­go pa­sku­t i­n is su­ ki­lė­lių ban­dy­mas užim­ ti Vil­nių.

1885 m. gar­sio­ji Lais­ vės sta­tu­la at­ga­ben­ta iš Pran­cū­zi­jos į Niu­jor­ ką (JAV).

1904 m. gi­mė Ba­lys Dva­ rio­nas, kom­p o­z i­to­r ius, di­ri­gen­tas, pia­nis­tas. Mi­ rė 1972 m. 1953 m. JAV įvyk­dy­ta mir­ties baus­mė su­tuok­ ti­niams Džu­li­jui ir Ete­lei Ro­zen­ber­gams, nu­teis­ tiems už šni­pi­nė­ji­mą so­ vie­tų nau­dai. 1963 m. Ta­r y­bų Są­jun­ gos kos­mo­nau­tė Va­len­ ti­na Te­reš­ko­va, pir­mo­ji mo­te­ris iš­skri­du­si į kos­ mo­s ą, su­g rį­žo į Že­mę erd­vė­lai­viu „Vos­tok 6“.

Folk­lo­ro šven­tė­je – ypa­tin­gos Jo­ni­nės

„„Tra­di­ci­ja: vie­na gra­žiau­sių Jo­ni­nių Ni­do­je aki­mir­kų – ei­ty­nės su fa­ke­

lais nuo smė­lio pus­to­mos Par­ni­džio ko­pos iki prie­plau­kos. 

„„Drą­sa: jau­no­sios kar­tos at­sto­vės

ne­si­var­žo – šlais­to­si pus­nuo­gės.

Vy­rų juo­ke­liai Ne­ga­l i pa­r ink­ti rak­to mo­ters šir­d žiai? Pa­ban­dy­k i­te pa­r ink­ti ki­tai vie­tai.

Tarp mū­sų, mer­gai­čių Mo­te­rims, no­rin­čioms pa­slėp­ti ne­to­bu­ las for­mas, ga­li­ma rink­tis kla­si­ki­nio sti­ liaus, tam­sios spal­vos dra­bu­ž ius. Juo­ das megz­t i­n is ar su­k ne­lė pui­k iai pa­ slėps kū­no trū­k u­mus. Vi­siems ži­no­ mas fak­tas, kad tam­sūs dra­bu­žiai žmo­ gų liek­ni­na, o švie­sūs – sto­ri­na, išim­tis – „pe­rei­na­mų­jų“ spal­v ų dra­bu­ž iai. Švie­ sus rū­bo vir­šus, pa­leng­va tam­sė­jan­tis link apa­čios, pa­dės op­tiš­kai su­ma­ž in­ti pil­vą ir su­siau­rin­ti klu­bus.

Links­mie­ji tirš­čiai Au­to­bu­su va­ž ia­vo mer­g i­na su vai­k i­ nu. Vai­k i­nas nie­kaip ne­pa­tai­kė bi­l ie­ to į kom­pos­te­r į. Au­to­bu­sui su­sto­jus, mer­g i­na pa­ra­g i­no: „Pet­rai, grei­č iau kišk, kol sto­vi!“ Čes­ka (397 719; už­da­ras ra­tas: mei­lė pa­de­da už­muš­ti lai­ką, lai­kas pa­de­da už­muš­ti mei­lę)

Pa­par­čio žie­das la­biau­siai į va­ka­ rus nu­to­lu­sia­me kraš­te – Ne­rin­go­ je šiais me­tais žy­dės tris nak­tis. Išs­ kir­ti­nę šven­ti­nę nuo­tai­ką uni­ka­lia­ me Kur­šių ne­ri­jos kraš­to­vaiz­dy­je bir­že­lio 21–23 die­no­mis kurs Ne­ rin­gos ku­ror­te vyks­tan­ti folk­lo­ro šven­tė „Tek sau­lu­žė ant ma­ra­čių“.

Pen­kio­lik­tą­jį kar­tą vyk­sian­tis fes­ti­ va­lis bus skir­tas šie­met mi­ni­miems Tar­mių me­tams. Į fes­ti­va­lio or­ga­ ni­za­to­rių kvie­ti­mą trum­piau­sią me­tų nak­tį su­si­tik­ti Ne­rin­go­je at­ si­lie­pė sve­čiai iš Nor­ve­gi­jos, Es­ti­ jos, Aust­ri­jos, Bal­ta­ru­si­jos bei dvi de­šim­tys folk­lo­ro ko­lek­ty­vų iš vi­ sų Lie­tu­vos re­gio­nų. Pir­mą­ją fes­ti­va­lio die­ną – bir­ že­lio 21-ąją – du­ris at­vers Ni­dos cent­ri­nė­je da­ly­je šur­mu­lį kur­sian­ ti Tau­to­dai­lės, ama­tų ir ku­li­na­ri­jos pa­vel­do mu­gė. Bir­že­lio 22-ąją fes­ti­va­lio da­ly­viai pa­birs po įvai­rias Ni­dos gy­ven­vie­ tės erd­ves. Žve­jo et­nog­ra­fin ­ ės so­ dy­bos kie­me­ly­je bus skai­to­mos

Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bės nuo­tr.

pa­sa­kos, dai­nuo­ja­mos su­tar­ti­nės. Vė­ly­vą ant­ro­sios die­nos po­pie­tę Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bės aikš­tė bus skir­ta šo­kiams ir ku­li­na­ri­nio pa­ vel­do pri­sta­ty­mui. Jo­ni­nių iš­va­ka­rė­se – bir­že­lio 23ią­ją – šo­kių ir dai­nų taip pat ne­ trūks. Šią die­ną bus pa­gerb­ti „Auk­ so paukš­tės“ no­mi­na­ci­jos lau­rea­tai, tę­sis su­tar­ti­nių mo­kyk­lė­lės pa­mo­ kos, bus pri­sta­to­mas ku­ror­to folk­ lo­ro an­samb­lio „Gied­ru­žė“ fil­mas „Ten ant ma­ra­čių“. Ku­po­lių (Ra­sų) šven­tės tra­di­ci­ jos at­gis Par­ni­džio ko­pos pa­pė­dė­je ply­tin­čia­me Ty­los slė­ny­je. Čia bus žo­liau­ja­ma, pi­na­mi vai­ni­kai, dai­ nuo­ja­mos Jo­ni­nių dai­nos. Pas­ku­ti­ niuo­sius sau­lės spin­du­lius su­rink­ ti bus ga­li­ma apei­gų prie Sau­lės laik­ro­džio me­tu. Vie­na gra­žiau­ sių sa­vait­ga­lio šven­ti­nių aki­mir­kų – ei­ty­nės su fa­ke­lais nuo smė­lio pus­to­mos Par­ni­džio ko­pos iki Ni­ dos prie­plau­kos, kur vyks Jo­ni­nių kon­cer­tas „Už­te­ka sau­lu­žė“. „Klai­pė­dos“ inf.

2013 06 19 klaipeda