Page 1

lietuva

5p.

Rin­ki­mų sko­los­ sle­gia ne tik par­ti­jas,­ bet ir at­ski­rus po­li­ti­kus.­ Tarp jų – ir Sei­mo­ pir­mi­nin­ką ­ V.Ged­vi­lą.

pasaulis

8p.

sportas

9p. Europos­ lengvosios atletikos­ komandų 2-osios lygos­ čempionate lietuvius­ egzaminuos tituluoti­ varžovai.

B.Oba­ma ­ Vo­kie­ti­jo­je ­ ne­be toks ­ my­li­mas ­ kaip ­ anks­čiau.

Pirmosios lietuviškos ­ bulvės į Kauno­ turgus atvežtos ­ iš Kėdainių­ ir Šilutės.

20p.

Trečiadienis birželio 19, 2013 Nr. 141 (20002) kaunodiena.lt

2014 m. prenumeratos akcija!

2 Lt

Tech­ni­nė ap­žiū­ra – lyg ne­skaid­ri lo­te­ri­ja?

Pre­zi­den­tė tik­rins ba­sei­ną Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Kau­no plau­ki­mo cent­ro „Girs­tu­ tis“ ati­da­ry­mo iš­kil­mė­se ry­toj ža­ da da­ly­vau­ti Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­ baus­kai­tė. Sta­ty­bų ran­go­vai prieš pat ati­da­ry­mą šiek tiek pa­dir­gi­no mies­to val­džios at­sto­vų ner­vus. Ža­da, kad bliz­gės

„Ar tik­rai vis­kas vyks sklan­džiai?“ – va­kar Kau­no sa­vi­val­dy­bės ko­ le­gi­jos po­sė­dy­je me­ras And­rius Kup­čins­kas pa­klau­sė sa­vi­val­dy­bės Kū­no kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Al­bi­no Grab­nic­ko. „Vis­kas bliz­gės“, – ža­dė­jo ve­dė­jas. Kau­no me­ro ne­ri­mas ne­bu­vo ne­pag­rįs­tas. Komp­lek­są re­konst­ ra­vu­si įmo­nė „Ka­mes­ta“ tik va­kar pra­dė­jo šil­dy­ti ba­sei­nų van­de­nį ir ati­da­vė sta­ty­bos dar­bų pa­bai­gi­mo ak­tą.

2014 m. prenumeratos akcija!

2

Dienos citata „At­vi­rai pa­sa­kius, man daž­nai už­duo­da klau­si­mų, ko­dėl su­ti­kau“, – „„Ginčai: tech­ni­nė au­to­mo­bi­lių ap­žiū­ra kom­piu­te­ri­zuo­ta, ta­čiau be žmo­gaus įsi­ki­ši­mo neap­siei­na­ma. 

Su pri­va­lo­ma tech­ni­ne au­to­mo­bi­lio ap­ žiū­ra šį mė­ne­sį su­si­dū­ręs kau­nie­tis ją pri­ ly­gi­no ko­rup­ci­ja at­si­duo­dan­čiai lo­te­ri­jai. Ap­žiū­ros cent­rų at­sto­vai ti­ki­na, kad reikš­ min­gos spe­cia­lis­tų klai­dos – la­bai re­tos, o pikt­nau­džia­vi­mui už­dė­tas apy­nas­ris. Miestas

2p.

Kovo 11-osios vaikai – bakalaurai

Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

Už­fik­sa­vo skir­tin­gus trū­ku­mus

„Pa­da­riau dvi ga­li­mas iš­va­das: ar­ ba kont­ro­lie­riai no­rė­jo ky­šio, ar­ba jiems nu­ro­dy­ta spe­cia­liai iš­si­gal­ vo­ti trū­ku­mų, kad vai­ruo­to­jai vėl at­va­žiuo­tų ir vėl mo­kė­tų už ap­žiū­ rą“, – pa­reiš­kė prieš po­rą sa­vai­čių sa­vo pen­ke­rių me­tų am­žiaus au­to­

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

mo­bi­lį per die­ną į du tech­ni­nės ap­ žiū­ros taš­kus nu­vai­ra­vęs kau­nie­tis Taut­vy­das (pa­šne­ko­vo tik­ra­sis var­ das ir pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­mi). Che­mi­jos g. esan­čia­me tech­ni­ nės ap­žiū­ros cent­re Taut­vy­do ma­ši­ ną ap­žiū­rė­jęs spe­cia­lis­tas pa­žy­mė­ jo, kad stip­riai pa­žeis­ta trans­por­to prie­mo­nės pa­dan­ga. Pa­ste­bė­ta, kad ne­tin­ka­mai su­re­gu­liuo­ti prie­ki­niai ži­bin­tai.

nau­ja­sis ūkio mi­nist­ras­ Eval­das Gus­tas, pa­si­ro­do, su­lau­kė­ nu­si­ste­bė­ji­mų, ko­dėl su­ti­ko­ užim­ti po­stą.

10

7p.

Miestas

4p.

Mokestis už šunį, kurio nebėra Liucijonas Rutkauskas dar balandį prarado savo keturkojį draugą Dikį, tačiau tuo nemalonumai nesibaigė. Iš iki tol sąžiningai mokesčius už šu­ nį mokėjusio vyro Gyvūnų registra­ vimo centre pareikalauta sumokė­ ti kur kas didesnę sumą ir net pagra­ sinta antstoliais. „Iš manęs pareikala­ vo 57 litų už keturis šių metų mėne­ sius, kol šuo buvo gyvas. Mokėdavau už keturkojį kas pusmetį arba kas me­ tus, tačiau metinė suma visada būda­ vo 60 litų“, – stebėjosi kaunietis.


2

Trečiadienis, birželio 19, 2013

Miestas

Oro kokybė Kaune 0

19

50mg/m3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,22

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

36

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Pre­zi­den­tė tik­rins „Ran­go­vai pra­šo di­des­ 1 nės su­mos už pa­pil­do­ mus dar­bus, bet to­kie są­ma­tos

pa­kei­ti­mai tu­ri bū­ti de­ri­na­mi tik Kau­no ta­ry­bo­je“, – tei­gė A.Kup­ čins­kas. „Kau­no die­na“ ra­šė, kad bir­že­lio pra­džio­je „Ka­mes­ta“ pra­šė sa­vi­ val­dy­bės pa­pil­do­mų 420 tūkst. li­ tų. Tiek kai­na­vo nu­si­lei­di­mo į van­ de­nį at­rak­cio­nas, ku­rį sa­vo lė­šo­mis ran­gos su­tar­ty­je įsi­pa­rei­go­jo įreng­ ti „Ka­mes­ta“. Vers­li­nin­kai aiš­ki­no, kad be­veik pu­sės mi­li­jo­no li­tų pra­ šo už ki­tus dar­bus. „„Pa­si­ren­gi­mas: M.Špo­ko tei­gi­mu, nors dar rei­kia ne­ma­žai in­ves­ti­ci­jų į

įvai­rią spor­to įran­gą, komp­lek­sas jau pa­si­ren­gęs priim­ti lan­ky­to­jus.

Jau ki­tą sa­vai­tę „Girs­tu­ty­je“ tre­ni­ ruo­sis ša­lies plau­ ki­kai. Ga­li bū­ti, kad čia pa­si­tre­ni­ruo­ti at­vyks ir plau­ki­kai iš Lat­vi­jos. Rei­kia lė­šų įran­gai

„„Seka: baseino vandens kokybė stebima kompiuterio ekrane.

Pa­bai­gus sta­ty­bos dar­bus dar teks ieš­ko­ti lė­šų įvai­riai spor­to cent­ ro įran­gai pirk­ti. Kau­no plau­ki­ mo cent­ro di­rek­to­rius Min­dau­gas Špo­kas sa­vi­val­dy­bės ko­le­gi­jos po­ sė­dy­je pri­sta­tė mi­ni­ma­lų bū­ti­niau­ sių daik­tų są­ra­šą ir kai­nas. Kol kas neį­reng­ta lan­ky­to­jų ap­skai­tos sis­ te­ma, ba­sei­no in­for­ma­ci­jos apie lai­ką, pa­tal­pos ir van­dens tem­pe­ ra­tū­rą švieslentė, tre­ni­ruo­čių laik­ ro­džių, plau­ki­mo ta­kų su­su­ki­mo ri­čių, ki­ta tre­ni­ruo­tėms ir plau­ki­

„„Suskubo: „Ka­mes­ta“ tik va­kar pra­dė­jo šil­dy­ti ba­sei­nų van­de­nį ir ati­da­vė

mo var­žy­boms rei­ka­lin­ga įran­ga. Tuš­čia te­bė­ra ir tre­ni­ruok­lių sa­lė. „Ji bū­ti­na ir spor­ti­nin­kams, ir pri­ trauk­ti lė­šų iš lan­ky­to­jų“, – tvir­ti­ no M.Špo­kas. Iš vi­so cent­rui rei­kė­ tų 260,7 tūkst. li­tų. Apie 70 tūkst. li­tų bus ga­li­ma skir­ti iš sa­vi­val­dy­bės Kū­no kul­tū­ ros ir spor­to sky­riui nu­ma­ty­tų lė­ šų, už ku­rias pla­nuo­ta vež­ti vai­kus į moks­lei­vių spar­ta­kia­dą Ka­na­do­ je. Ne­ga­vus pa­kvie­ti­mo į šį ren­

gi­nį, pi­ni­gus bus ga­li­ma per­duo­ti „Girs­tu­čiui“, kai lie­pą Kau­no ta­ ry­ba tiks­lins ir per­skirs­tys mies­to biu­dže­tą. Ga­li­my­bių pa­skir­ti li­ku­ sią su­mą ieš­kos ir Kau­no sa­vi­val­ dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja. Vyks moks­lei­vių var­žy­bos

Šian­dien „Girs­tu­ty­je“ su­si­rinks apie 300 mies­to mo­kyk­lų moks­ lei­vių, ku­rie pir­mie­ji iš­ban­dys di­ dį­jį 50 m ba­sei­ną ir pra­mo­gų zo­no­je

Ba­ka­lau­ro dip­lo­mai – pirmiesiems lais­ kyti teat­ro­lo­gi­jos srityje, ta­čiau mo­ky­da­ma­si ne­si­bai­dė ir ki­to­ kio dar­bo – pre­kia­vo kve­pian­čio­ mis žva­kė­mis. „Ne­rei­kia bi­jo­ti ir pa­pras­to dar­bo. Ma­nau, kad bet ko­kio dar­bo pa­tir­tis vė­liau la­bai pra­ver­čia“,  – įsi­ti­ki­nu­si L.Sta­ laus­kai­tė. Paš­ne­ko­vė pa­sa­ko­jo lais­vo nuo stu­di­jų lai­ko ras­da­vu­si ne tik dar­ bui, bet ir sa­va­no­riš­kai veik­lai jau­ ni­mo die­nos, šei­mos cent­ruo­se.

Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

Kau­ne pra­si­dė­jo dip­lo­mų įtei­ki­mo iš­kil­mių ma­ra­to­nas. Mies­te dvi sa­ vai­tes kle­gės pa­si­puo­šę man­ti­jo­ mis, ne­ši­ni gė­lė­mis jau­ni žmo­nės. Šie me­tai – iš­skir­ti­niai. Pir­mą kar­ tą ba­ka­lau­ro dip­lo­mai įtei­kia­mi ab­sol­ven­tams, gi­mu­siems Lie­tu­ vai at­ga­vus ne­prik­lau­so­my­bę. Už­val­dė šven­ti­nis jau­du­lys

Šį bir­že­lį pir­mie­ji dip­lo­mai Kau­ne įteik­ti Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­ te­to (VDU) Ka­ta­li­kų teo­lo­gi­jos fa­ kul­te­to ab­sol­ven­tams, ta­čiau tarp jų ne­su­ti­ko­me nė vie­no gi­mu­sio po 1990-ųjų ko­vo 11-osios – ba­ ka­lau­ro stu­di­jos čia trun­ka pen­ke­ rius me­tus.

Už­val­dy­ti šven­ ti­nio jau­du­lio ab­ sol­ven­tai ne­slė­pė ir ne­ri­mo dėl atei­ ties: kas to­liau?

Te­be­mąs­to stan­dar­tiš­kai

„„Pa­li­ki­mas: ab­sol­ven­tai pa­ste­bė­jo, kad jiems ir bend­raam­žiams te­bė­ra šiek tiek bū­din­ga so­vie­ti­nio stan­dar­

ti­nio mąs­ty­mo iner­ci­ja. 

Tin­ka­m ų pa­š ne­ko­v ų leng­vai ra­do­me per VDU Me­nų fa­kul­te­ to dip­lo­mų įtei­ki­mo šven­tę, ku­ri vy­ko ke­lio­mis va­lan­do­mis vė­liau nei re­li­gi­jos stu­di­jas pa­si­rin­ku­ siems jau­nuo­liams. Prieš iš­kil­ min­gą ce­re­mo­ni­ją lau­ke bū­ria­vę­si jau bu­vu­sie­ji stu­den­tai net ne­tu­

rė­jo min­čių apie šių me­tų iš­skir­ ti­nu­mą. Uni­ver­si­te­to bai­gi­mas jau sa­vai­me jiems yra svar­bus įvy­kis. Vis dėl­to už­val­dy­ti šven­ti­nio jau­ du­lio ab­sol­ven­tai ne­slė­pė ir ne­ri­ mo dėl atei­ties: kas to­liau? Apie ką sva­jo­ja šie ab­sol­ven­tai? Ko­kius sa­vo lai­dos pri­va­lu­mus ir trū­ku­mus įžvel­gia?

At­vi­res­ni ir drą­ses­ni

„Mes esa­me at­vi­res­ni, drą­ses­ ni“, – sa­vo kur­są su anks­tes­nių me­tų lai­do­mis ly­gi­no VDU Me­nų fa­kul­te­to ab­sol­ven­tė Lau­ra Sta­ laus­kai­tė. Kaip ji ver­ti­na ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­džiu­sius pa­ste­bė­ji­mus, esą jau­no­ji kar­ta ne­pa­si­žy­mi kant­ry­

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

be, o vis­ką ti­ki­si gau­ti leng­vai, čia ir da­bar? L.Sta­laus­kai­tė ti­ki­no vi­siš­kai nea­ti­tin­kan­ti to­kių tei­gi­nių. Ji sa­ kė nu­si­tei­ku­si var­gi­nan­čioms dar­ bo pa­gal spe­cia­ly­bę paieš­koms. „Ži­nau, kad dar­bo grei­tai ne­gau­ siu“, – kal­bė­jo mer­gi­na. Ji me­ no­ty­ros ži­nias pla­nuo­ja pritai­

Dip­l o­m ais va­ka­rykš­t ę po­p ie­t ę džiau­gė­si ir pir­mai­siais ne­prik­ lau­so­my­bės at­ga­vi­mo me­tais gi­ mu­sios Ag­nė Vai­naus­kai­tė, Si­ mo­na Lė­liu­tė ir Mil­da Gvergž­dy­tė. Mer­gi­nos sa­kė pa­ste­bė­ju­sios, kad jos ir jų bend­raam­žiai yra dar tik tar­pi­nis va­rian­tas, kal­bant apie nau­ją­ją kar­tą. „Mes kaž­ko jau no­ ri­me, bet dar ne­sa­me to­kie lais­ vi, ne­sa­me to­kie su­ga­din­ti ir pri­ pra­tę prie tech­no­lo­gi­jų kaip tre­jais ket­ve­riais me­tais už mus jau­nes­ ni žmo­nės“, – vie­na ki­tą pa­pil­dė VDU ab­sol­ven­tės. M.Gvergž­dy­tė ne­slė­pė, kad jos vien­me­čiams vis dėl­to dar daž­nai bū­din­gas stan­dar­ti­nis so­vie­ti­nis mąs­ty­mas: baig­ti mo­kyk­lą, sto­ti į uni­vers­te­tą, ga­vus dip­lo­mą ieš­ko­ti dar­bo ir jau ta­da kur­ti šei­mą. Anot mer­gi­nos, da­bar­ti­niai pir­ma­kur­ siai, pla­nuo­da­mi gy­ve­ni­mą, kur kas daž­niau lau­žo ste­reo­ti­pus. Pa­si­tei­ra­vo­me, kuo, pa­šne­ko­vių nuo­mo­ne, da­bar­ti­nių ab­sol­ven­


3

Trečiadienis, birželio 19, 2013

20-me­tė iki šiol neat­si­gau­na nuo bu­ši­do tur­ny­rų nu­ga­lė­to­jo smū­gio. kaunodiena.lt

ba­sei­ną

21

mln. litų

– tiek kainavo Kau­no plau­ki­mo cent­ro „Girs­tu­tis“ re­konst­ruk­ci­ja.

sta­ty­bos dar­bų ­bai­gi­mo ak­tą. 

esan­čius ba­sei­nė­lius. „Tai bus pir­ mas komp­lek­so iš­ban­dy­mas prieš iš­kil­min­gą ati­da­ry­mą ket­vir­ta­die­ nį. Ati­da­ry­mo pro­ga su­reng­si­me var­žy­bas, per ku­rias apie 160 vai­ kų iš įvai­rių mo­kyk­lų, su­si­skirs­tę į 20 ko­man­dų, plauks es­ta­fe­tę. Pla­ nuo­ja­me, kad atei­ty­je šios moks­ lei­vių var­žy­bos taps tra­di­ci­nės ir bus ren­gia­mos kiek­vie­nos va­sa­ ros pra­džio­je pa­žy­mint va­sa­ros ato­sto­gų pra­džią ir Vai­kų gy­ni­

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

mo die­ną“, – pla­na­vo M.Špo­kas. Į Kau­no plau­ki­mo cent­ro ati­da­ry­ mą ža­da at­vyk­ti ša­lies Pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė, mies­to val­džios at­sto­vai. Jau ki­tą sa­vai­tę „Girs­tu­ty­je“ tre­ni­ruo­sis ša­lies plau­ki­kai. „Ga­ li bū­ti, kad čia pa­si­tre­ni­ruo­ti at­ vyks ir plau­ki­kai iš Lat­vi­jos“, – sa­kė M.Špo­kas. Bir­že­lio 27–29 d. čia vyks Lie­ tu­vos plau­ki­mo čem­pio­na­tas. Nuo

lie­pos „Girs­tu­tis“ at­vers du­ris ir vi­suo­me­nei. Čia bus ren­gia­mos mo­ka­mos plau­ki­mo pa­mo­kos vai­ kams nuo 8 iki 14 me­tų am­žiaus. 10 die­nų mo­ky­mo cik­las tė­vams at­sieis 80 li­tų. Pra­leis­ti po­rą va­ lan­dų ba­sei­nų ir pir­čių komp­lek­ se lan­ky­to­jams va­sa­rą kai­nuos 20 li­tų, nuo ru­dens – 30 li­tų. Ma­ žes­nės ap­si­lan­ky­mo kai­nos bus tai­ko­mos per­kan­tie­siems abo­ne­ men­tus.

­vos Lie­tu­vos vai­kams tų sva­jo­nės ir pro­ble­mos sky­rė­ si nuo aukš­tą­sias mo­kyk­las bai­ gu­sių­jų prieš 20 me­tų. „Jiems dar­bo vie­tos bu­vo ga­ ran­tuo­tos. Ži­no­jo, kur juos pa­siųs dirb­ti. O mū­sų lau­kia ne­ži­no­my­ bė: tar­si esa­me iš­lei­džia­mi į tuš­ čią lau­ką“, – sa­kė S.Lė­liu­tė. Vis dėl­to mer­gi­nos pri­ta­rė, kad iš da­lies tai yra ge­rai: blaš­kan­tis ir ieš­kant dar­bo, pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­nio, ga­li­ma ras­ti tik­rą­jį sa­ vo ke­lią.

Švęs ir „Žal­gi­rio“ are­no­je „„Šie­met VDU bai­gė net 1 939 stu­

„„Sa­vai­tės pa­bai­go­je 90-ąją ab­sol­

den­tai – 1 270 ba­ka­lau­rų, 557 ma­gist­ rai ir 112 kva­li­fi­kuo­tų pe­da­go­gų.

ven­tų kar­tą iš­ly­dės Kau­no tech­no­ lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas.

„„Šiais me­tais 92 uni­ver­si­te­to ab­

„„Ki­tą sa­vai­tę dip­lo­mai bus įteik­ti ir

sol­ven­tai bai­gė ne tik pa­si­rink­tos pa­grin­di­nės spe­cia­ly­bės stu­di­jas, bet ir ant­rą­ją, gre­tu­ti­nę, stu­di­jų pro­ gra­mą.

Lie­tu­vos spor­to bei Lie­tu­vos svei­ka­ tos moks­lų uni­ver­si­te­to ab­sol­ven­ tams. Pas­ta­rie­siems šven­tė or­ga­ni­ zuo­ja­ma Kau­no „Žal­gi­rio“ are­no­je.

„„Džiaugsmas: VDU absolventai sulaukė galybės savo artimųjų sveikinimų.

Miestas


4

trečiadienis, birželio 19, 2013

miestas

Mo­kyk­los dūs­ta teis­muo­se Do­na­tas And­riu­šis še­še­rius me­tus dir­bo Vinco Ba­ce­vi­čiaus pra­di­nės mo­kyk­los pa­ va­duo­to­ju ūkio rei­ka­lams. Žie­mą dėl for­ ma­lu­mo ir be išanks­ti­nio per­spė­ji­mo vy­ ras bu­vo at­leis­tas iš pa­rei­gų. Jis nu­spren­ dė ne­ty­lė­ti ir lai­mė­jo by­lą prieš bu­vu­sią dar­bo­vie­tę.

Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Stai­ga neį­ti­ko

„Kau­no die­na“ ne­se­niai ra­šė apie tė­vus, teis­me dėl sa­vo vai­ko gar­bės ko­vo­jan­čius su Martyno Maž­vy­do pa­grin­di­ne mo­kyk­la, ku­rio­je jis bu­ vo su­ža­lo­tas. Mo­kyk­lai pa­reikš­tas pen­kia­ženk­lis ieš­ki­nys. Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai ti­ki­no, kad to­kie at­ve­jai, kai Kau­no mo­ky­kos pri­vers­tos by­li­nė­tis, yra re­te­ny­bė, ta­čiau val­di­nin­kai lin­kę nu­ty­lė­ti, jog to­kių si­tua­ci­jų dau­gė­ja. Vinco Ba­ce­vi­čiaus mo­kyk­los bu­vęs di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jas 69 me­tų Do­na­tas And­riu­šis bu­vo šo­ ki­ruo­tas, kai šių me­tų pra­džio­je iš­ gir­do ver­dik­tą – at­lei­džia­mas dėl kom­pe­ten­ci­jos sto­kos. „Prieš tai mo­kyk­lo­je bu­vo at­ lik­tas au­di­tas. Pas­ta­bo­se įra­šy­ta, kad rei­ka­lin­ga vyk­dy­ti vals­ty­bi­

15

tūkst. li­tų – tiek D.And­riu­šis pri­si­tei­ sė iš Vinco Ba­ce­vi­čiaus pra­di­nės mo­kyk­los.

nių pa­sta­tų prie­žiū­rą. Tai pri­va­ lu at­lik­ti kar­tą per sa­vai­tę, o kar­tą per me­tus – ir rim­tes­nę to­kių pa­ sta­tų prie­žiū­rą. Toks at­lei­di­mas be įspė­ji­mo bu­vo ne­ti­kė­tas“, – pa­sa­ ko­jo kau­nie­tis. D.And­riu­šis tvir­ti­no, kad jo iš­ si­la­vi­ni­mo kas­sa­vai­ti­nei prie­žiū­rai už­te­ko, ta­čiau vy­ras ne­tu­rė­jo tech­ ni­nės prie­žiū­ros ates­ta­to, ku­ris rei­ ka­lin­gas no­rint at­lik­ti kas­me­tę pa­ sta­to prie­žiū­rą. Kas­me­tės pa­sta­tų prie­žiū­ros ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku dar 2011 m. D.And­riu­šį pa­sky­rė jį vė­liau at­ lei­du­si mo­kyk­los di­rek­to­rė Jū­ra­tė Bi­jei­kie­nė. Vy­ras ne­tu­ri aukš­to­jo tech­ni­nio iš­si­la­vi­ni­mo, ta­čiau to­ kie rei­ka­la­vi­mai ne­sut­ruk­dė priim­ ti jo į dar­bą. Ba­lan­džio pa­bai­go­je Kau­no apy­ lin­kės teis­mas kons­ta­ta­vo, kad mo­ kyk­lą ir anks­čiau bu­vo tik­ri­nę sa­ vi­val­dy­bės au­di­to­riai, ta­čiau jo­kių pa­sta­bų vy­ro kva­li­fi­ka­ci­jai jie ne­tu­ rė­jo. Teis­mo iš­va­do­je taip pat pa­ra­ šy­ta, kad į jo pa­rei­gas kas­me­tė sta­ ti­nių prie­žiū­ra neįt­rauk­ta.

vie­nas spe­cia­lis­tas iš šim­to. Aš mo­ kyk­lą pa­da­viau į teis­mą ir by­lą lai­ mė­jau – ji man pri­va­lės su­mo­kė­ti 15 tūkst. li­tų“, – pa­reiš­kė D.And­riu­šis. Vy­ras už­si­mi­nė nu­jau­čian­tis, kad tik­ro­ji jo at­lei­di­mo iš pa­rei­gų prie­ žas­tis – ne­su­ta­ri­mai su di­rek­to­re. „Mo­kyk­lo­je in­for­ma­ci­nių tech­ no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tu įdar­bin­tas di­ rek­to­rės vy­ras, ku­rio nė kar­to per še­še­rius me­tus ne­ma­čiau dar­be. Kar­tą per me­tus jis at­nau­ji­na in­ ter­ne­ti­nę sve­tai­nę, o 600–700 li­tų jam mo­ka­ma kas mė­ne­sį iš mo­ki­nio krep­še­lio lė­šų“, – rė­žė vy­ras. Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir ug­dy­mo sky­riaus ve­dė­jas An­ta­nas Bag­do­nas pa­tvir­ti­no, kad apie konf­lik­tą Vin­ co Ba­ce­vi­čiaus pra­di­nė­je mo­kyk­ lo­je su­ži­no­jo tik ne­se­niai iš pa­ties D.And­riu­šio, nors teis­mo spren­di­ mas priim­tas ba­lan­džio pa­bai­go­je.

Švie­ti­mo sky­rius ne­ži­no­jo

Įtar­ti­ni vie­šie­ji pir­ki­mai

Teis­me by­lą lai­mė­jęs vy­ras į „Kau­ no die­ną“ krei­pė­si, kai su­ži­no­jo, kad Vinco Ba­ce­vi­čiaus mo­kyk­la šį fak­tą ban­do nu­slėp­ti nuo sa­vi­val­ dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos. „Ma­no ži­nio­mis, to­kį ates­ta­tą Kau­no pra­di­nė­se mo­kyk­lo­se tu­ri tik

„„Nuos­to­liai: konf­lik­tas tarp di­rek­to­rės ir pa­va­duo­to­jo Vinco Ba­ce­vi­čiaus mo­kyk­lo­je ki­lo dėl ne­tei­sė­to at­lei­

di­mo iš pa­rei­gų. 

D.And­riu­šis nu­ma­no, kad prie jo at­lei­di­mo ga­lė­jo pri­si­dė­ti ir, kaip įta­ria­ma, ne­skaid­rūs mo­kyk­los vie­ šie­ji pir­ki­mai. Bu­vęs pa­va­duo­to­jas pa­sa­ko­jo, kad jam bu­vo liep­ta pa­si­ ra­šy­ti praė­ju­sių me­tų mo­kyk­los in­ ven­to­riaus ak­tą. Čia jis pir­mą kar­

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

tą pa­ma­tė, kad yra nu­pirk­ti de­vy­ni ko­pi­ja­vi­mo apa­ra­tai, apie ku­riuos jis nie­ko ne­ži­no­jo. Pa­rei­ka­la­vęs iš bu­hal­te­ri­jos są­skai­tų-fak­tū­rų, jų ne­ga­vo, tad ant ak­to ne­pa­si­ra­šė. Ki­to­kios po­zi­ci­jos lai­kė­si mo­ kyk­los di­rek­to­rė J.Bi­jei­kie­nė. „Au­di­to­riai tik­ri­no vie­šuo­sius pir­ki­mus. D.And­riu­šis bu­vo at­sa­ kin­gas už juos ir ma­ne nuo­lat ti­kin­ da­vo, kad pas jį vis­kas ge­rai, ir aš bu­ vau ra­mi. Po pa­tik­ri­ni­mo paaiš­kė­jo, kad jis nie­ko ne­dir­bo, – do­ku­men­tai ne­tvar­kin­gi“, – bu­vu­sio pa­va­duo­to­ jo kal­ti­ni­mus at­rė­mė di­rek­to­rė. Ven­gė dar­bo?

Di­rek­to­rės tei­gi­mu, au­di­tas nu­ro­ dė, iki ka­da iš­tai­sy­ti trū­ku­mus, ta­ čiau D.And­riu­šis esą pa­reiš­kė, kad jis ne­dirbs ir nie­ko ne­tvar­kys. „Jis taip pat ne­su­ti­ko siek­ti rei­ka­ lin­go sta­ty­bos prie­žiū­ros ates­ta­to. Ka­dan­gi jis at­si­sa­kė bet ką dirb­ti, aš jį at­lei­dau“, – pa­reiš­kė di­rek­to­ rė. Ji tei­gė, kad ki­lo pro­ble­mų dėl D.And­riu­šio kom­piu­te­ri­nio raš­tin­ gu­mo, ta­čiau, vyks­tant teis­mui, ji pa­tvir­ti­no, kad vie­toj D.And­riu­šio į dar­bą priim­tas stu­den­tas taip pat ne­tu­ri rei­ka­lin­go ates­ta­to.

Komentarai An­ta­nas Bag­do­nas Sa­v i­val­dy­bės Švie­t i­mo ir ug­dy­mo sky­r iaus ve­dė­jas

T

o­k ių at­ve­jų, kai mo­k yk­la pra­lai­m i teis­mą, pa­sta­rai­ siais me­tais nė­ra daug. Sa­ ky­čiau, kad tai – be­ne vie­ nin­te­l is at­ve­jis Kau­ne. Per­da­viau šią in­for­ma­ci­ją sa­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­ nist­ra­ci­jai. Ne­no­rė­čiau pla­čiau ko­men­ tuo­ti, iš kur su­ra­si­me lė­šų šiam at­ve­jui. Kiek man te­ko aiš­kin­tis, tai yra as­mens by­li­nė­ji­ma­sis su sa­vi­val­dy­be, tad mo­ kė­ti teks mums.

Dai­nius Rat­ke­lis Sa­v i­val­dy­bės ad­m i­n ist­ra­ci­jos di­rek­to­r ius

P

i­n i­gai bus iš­skai­čiuo­ja­m i iš kas­me­č ių mo­k yk­lai skir­t ų asig­na­v i­mų. Tai – di­rek­to­ riaus at­sa­ko­my­bė, ku­ris to­kią su­mą tu­rės su­mo­kė­ti iš sa­vo biu­dže­ to. Gal mo­kyk­la šiais me­tais ne­pa­da­ rys pla­nuo­to re­mon­to, kaž­ko ne­nu­si­ pirks. To­kių at­ve­jų yra bu­vę, ta­čiau jie pa­vie­niai ir nė­ra la­bai skan­da­lin­gi.

Dėl ne­gy­vo šuns gra­si­na ant­sto­liais Man­tas La­pins­kas Kau­nie­tis Liu­ci­jo­nas Rut­kaus­kas pra­ra­do sa­vo ke­tur­ko­jį drau­gą Di­ kį, ta­čiau tuo ne­ma­lo­nu­mai ne­si­ bai­gė. Iš iki tol są­ži­nin­gai mo­kes­ čius už šu­nį mo­kė­ju­sio vy­ro Gy­vū­ nų re­gist­ra­vi­mo cent­re pa­rei­ka­lau­ ta su­mo­kė­ti kur kas di­des­nę su­mą ir net pa­gra­sin­ta ant­sto­liais.

„„Pinklės: są­ži­nin­gai mo­kes­čius už ke­tur­ko­jį mo­kė­jęs L.Rut­kaus­kas pa­

te­ko į ab­sur­diš­ką si­tua­ci­ją. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Pen­si­nin­kui L.Rut­kaus­kui miš­rū­ną Di­kį prieš aš­tuo­ne­rius me­tus pa­ do­va­no­jo vai­kai. „Kaip pa­rei­gin­gas kau­nie­tis, nu­ ne­šiau šu­nį už­re­gist­ruo­ti į Šv.Gert­ rū­dos g. esan­tį Gy­vū­nų re­gist­ra­vi­ mo cent­rą. Per me­tus už šu­niu­ką mo­kė­da­vau 60 li­tų. Ba­lan­džio pa­ bai­go­je ei­li­nį kar­tą au­gin­ti­niui iš­ trau­kiau er­kę, ta­čiau jau ki­tą die­ną gy­vū­nė­liui pa­ra­ly­žia­vo už­pa­ka­li­ nes, o vė­liau – ir prie­ki­nes ko­jas. Dar po die­nos jis už­ge­so ant ma­no ran­kų“, – pa­sa­ko­jo vy­ras. Už­su­kęs į Gy­vū­nų re­gist­ra­vi­mo cent­rą iš­re­gist­ruo­ti šuns, L.Rut­ kaus­kas pa­si­ju­to re­ke­tuo­ja­mas.

„Iš ma­nęs pa­rei­ka­la­vo 57 li­tų už ke­tu­ris šių me­tų mė­ne­sius, kol šuo bu­vo gy­vas. Mo­kė­da­vau už ke­tur­ ko­jį kas pus­me­tį ar­ba kas me­tus, ta­čiau me­ti­nė su­ma vi­sa­da bū­da­ vo 60 li­tų. Tiek su­tau­py­da­vau per me­tus nuo šil­dy­mo. Ne­paaiš­ki­nu­ sios, ko­dėl su­si­da­rė to­kia di­de­lė su­ma, dar­buo­to­jos man ėmė gra­ sin­ti ant­sto­liais“, – ste­bė­jo­si kau­ nie­tis. Kad įstai­ga ne itin rū­pi­na­si sa­ vo klien­tais, pa­tvir­ti­no ir „Kau­no die­nos“ po­kal­bis su cent­ro at­sto­ ve Jur­gi­ta Gus­tai­tie­ne. „Kaip rei­kia mo­kė­ti, kai gy­vū­nas nugaišta? Tai paim­ki­te tai­syk­les ir pa­si­skai­ty­ki­te. Jei gy­vū­no ne­te­ko­ te, pri­va­lo­te pra­neš­ti per tris die­ nas mums – mo­ka­te tiek lai­ko, kiek tu­ri­te gy­vū­ną. Jei su­gal­vo­jo­te pra­ neš­ti po tre­jų me­tų, tai kas pa­tik­ rins, ka­da jū­sų gy­vū­nas nu­gai­šo?“ – rė­žė J.Gus­tai­tie­nė. Ji tei­gė, kad žmo­nės „mėgs­ta pri­ fan­ta­zuo­ti ir ne­klau­sy­ti spe­cia­lis­ tų“. Dėl L.Rut­kaus­ko at­ve­jo ji pa­ siū­lė kreip­tis į ki­tą dar­buo­to­ją.

At­sis­vei­kin­da­ma J.Gus­tai­tie­nė tar­si pa­tvir­ti­no kau­nie­čio žo­džius – pa­ra­gi­no pra­neš­ti, kad vi­sų, ne­ su­si­mo­kė­ju­sių už šu­niu­kus ir ka­ čiu­kus, lau­kia ant­sto­lių vi­zi­tai.

Jurgita Gustaitienė:

Kaip rei­kia mo­kė­ti, kai gy­vū­nas nugaišta? Tai paim­ki­te tai­syk­les ir pa­si­skai­ty­ki­te. To­liau pa­ban­džius aiš­kin­tis, ko­ dėl iš L.Rut­kaus­ko bu­vo rei­ka­lau­ ja­ma di­des­nio mo­kes­čio už šu­nį, ki­ta cent­ro spe­cia­lis­tė ėmė aiš­ kin­ti, kad „to­kią su­mą ro­dė duo­ me­nų ba­zė“. Ji ti­ki­no, kad vy­ras esą pa­ts su­ kė­lė konf­lik­ti­nę si­tua­ci­ją, nors jam bu­vo pa­siū­ly­ta atei­ti ki­tą die­ną, kai bus su duo­me­nų ba­ze dir­ban­ti spe­ cia­lis­tė, ir vis­ką iš­spręs­ti.


5

trečiadienis, birželio 19, 2013

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Dukart tren­kė, kartą spy­rė

Kan­di­da­tų sko­los po 2012 m. Sei­mo rin­ki­mų (tūkst. li­tų) 20

Vai­do­tas Ba­ce­vi­čius (TS-LKD)

17

Kęs­tu­tis Smir­no­vas (LiCS)

14

Dan­guo­lė Mar­tin­kie­nė (DP)

8

Sta­sys Šed­ba­ras (TS-LKD)

7

Jo­nas Ši­mė­nas (TS-LKD) Vi­das Ur­bo­na­vi­čius (TS-LKD)

6

Vy­das Ged­vi­las (DP)

6 Šal­ti­nis: VRK

Po rin­ki­mų – su sko­lų kup­ra

Sko­los sle­gia ne tik Sei­mo rin­ki­mus be­vil­tiš­kai pra­lai­mė­ju­sias par­ti­ jas, bet ir val­džios vir­šū­nė­je at­si­dū­ru­sius vei­kė­jus. Dau­giau­sia to­ kių – tarp kon­ser­va­to­rių ir Dar­bo par­ti­jos (leiboristų) (DP) at­sto­vų. Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Įk­lim­pęs ir V.Ged­vi­las

Sei­mo rin­ki­mai lai­mė­ti, ta­čiau sko­los kre­di­to­riams li­ko. Įvai­rių po­li­ti­nių par­ti­jų at­sto­vai – pa­te­kę ir ne­pa­te­kę į Sei­mą – li­ko sko­lin­ gi ne­ma­žai pi­ni­gų. Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pa­teik­ tais duo­me­ni­mis, sko­lo­se sken­ di ma­žiau­siai aš­tuo­nios par­ti­jos ir de­šim­tys įvai­rių po­li­ti­nių vei­kė­jų. Dau­giau­sia sko­lų tu­ri Sei­mo rin­ ki­mus lai­mė­ju­si val­dan­čio­ji DP – jos sie­kia dau­giau nei 1 mln. li­tų. Tarp sko­li­nin­kų – ir pa­vie­niai šios par­ti­jos Sei­mo na­riai, ir po­li­ti­kos už­ri­by­je li­kę vei­kė­jai. VRK ži­nio­mis, net pa­ts par­la­ men­to pir­mi­nin­kas, DP at­sto­vas Vy­das Ged­vi­las, lig šiol sko­lin­ gas dau­giau nei 6 tūkst. li­tų. Šios par­ti­jos na­rė, ne­sėk­min­gai į Sei­mą ban­džiu­si pa­tek­ti Šiau­lių vi­ce­me­rė Dan­guolė Mar­tin­kie­nė – be­veik 14 tūkst. li­tų, da­bar­ti­nis Vil­niaus ta­ ry­bos na­rys Ser­ge­jus Ur­su­las sko­ lin­gas apie 4 tūkst. li­tų.

tas, aiš­ki­no, kad par­ti­ja jam ne­pa­ de­da. Jis ti­ki­no da­lį sko­los jau su­ mo­kė­jęs, ta­čiau VRK ne­pra­ne­šė. „Ne­są­mo­nė, kad sko­lin­gas 20 tūkst. li­tų. Li­ko jau tik 10 tūkst. li­ tų. Pla­nuo­ju su­mo­kė­ti pa­gal ga­ li­my­bes, bet par­ti­ja man pa­dė­ ti ne­tu­rė­tų“, – trum­pai paaiš­ki­no V.Ba­ce­vi­čius, par­la­men­te dir­bęs praei­tą ka­den­ci­ją. Kal­bė­da­mas apie sko­las dū­sa­ vo ir kon­ser­va­to­rius, par­la­men­to na­rys Sta­sys Šed­ba­ras: „Iš al­ge­lės da­bar ati­da­vi­nė­ju. Ži­no­te, ji su­ ma­žin­ta. Tai taip po tru­pu­tį ir tru­ pi­nu. Par­ti­ja ne­pa­dė­jo, to­dėl taip lė­tai (tas pro­ce­sas – red. pa­st.) ir už­tru­ko.“ Į Sei­mą ne­pa­te­kęs Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­gos (LiCS) vei­kė­jas Kęs­tu­tis Smir­no­vas iš Ša­kių kal­bė­ jo la­bai pa­na­šiai. „Taip, daug pi­ni­gų iš­lei­dau. Neį­ma­no­ma to­kios su­mos greit grą­žin­ti. Kiek­vie­ną mė­ne­sį po tru­pu­tį grą­ži­nu. Gal pa­dės par­ti­ ja, bet da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­ se bu­vo ma­no pa­ties as­me­ni­nė ini­ cia­ty­va“, – dė­lio­jo K.Smir­no­vas. Gel­bė­jo do­ta­ci­jos

Sa­viš­kiai ne­pa­de­da

Vi­si sko­lin­gi po­li­ti­kai dau­giau ma­ žiau šne­ka vie­no­dai – tai, kad pi­ ni­gus grą­žins da­li­mis. Kai ku­ rie skun­džia­si, kad jiems to da­ry­ti ne­pa­de­da po­li­ti­nės par­ti­jos. An­tai Vai­dotas Ba­ce­vi­čius, į Sei­mą taip ir ne­pa­te­kęs kon­ser­va­to­rių kan­di­da­

VRK duo­me­ni­mis, lig šiol di­džiau­ sios sko­li­nin­kės – ke­tu­rios par­ti­ jos. DP, „Są­jun­ga TAIP“, Vals­tie­ čių liau­di­nin­kų ir ža­lių­jų są­jun­ga bei Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­ja. „Kai teis­mas at­lais­vins mū­sų do­ta­ci­ ją – ta­da vi­siems su­mo­kė­sim“, – paaiš­ki­no mi­li­jo­nie­rius vie­nas DP

ly­de­rių Vik­to­ras Us­pas­ki­chas. O Ra­mū­nas Kar­baus­kis, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ly­de­ris, pa­ti­ki­ no, kad vos ga­vu­si do­ta­ci­ją par­ti­ ja grą­ži­no vi­sas be­veik pu­sę mi­li­jo­ no li­tų sie­ku­sias sko­las, ta­čiau VRK apie tai ne­pra­ne­šė.

Siek­da­ma tin­ka­mos kons­ti­tu­ci­nių ver­ty­bių pu­siaus­vy­ros ir at­si­žvel­gu­ si į tai, kad dar nė­ra pa­si­bai­gu­si šių

me­tų bran­dos eg­za­mi­nų se­si­ja bei vyks­ta sto­ji­mo į aukš­tą­sias mo­kyk­ las pro­ce­sas, LVAT nu­sta­tė, jog gin­ čy­ta įsa­ky­mo nuo­sta­ta lai­ko­ma pa­ nai­kin­ta nuo šių me­tų rug­sė­jo 1 d. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro Dai­ niaus Pa­val­kio įsa­ky­mą, ku­riuo tau­ti­ nių ma­žu­mų mo­kyk­lų abi­tu­rien­tams pa­leng­vin­tas lie­tu­vių kal­bos bran­dos eg­za­mi­nas, ap­skun­dė opo­zi­ci­jai pri­ klau­san­tys par­la­men­ta­rai. Po LVAT spren­di­mo švie­ti­mo ir moks­lo mi­

Sei­mo lai­ki­no­ji ty­ri­mo ko­mi­si­ ja va­kar pa­siū­lė na­muo­se smur­ ta­vu­siam E.Va­rei­kiui pa­nai­kin­ti ne­lie­čia­my­bę. Re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tas Sei­ mui bus tei­kia­mas ket­vir­ta­die­nį. Tam, kad bū­tų pa­nai­kin­tas E.Va­ rei­kio imu­ni­te­tas, už re­zo­liu­ci­ ją tu­ri bal­suo­ti ne ma­žiau kaip 71 Sei­mo na­rys. Va­kar ko­mi­si­jai liu­di­ju­si by­lą ku­ruo­jan­ti Vil­niaus ra­jo­no apy­ lin­kės pro­ku­ro­rė Ie­va Kve­da­rai­tė sa­kė, kad yra pa­kan­ka­mai duo­me­ nų įtar­ti, jog bū­da­mas ne­blai­vus Sei­mo na­rys žmo­nai du­kart su­da­ vė per vei­dą ir vie­ną kar­tą spy­rė. „Su­rink­ta duo­me­nų, ku­rie lei­ džia pa­grįs­tai įtar­ti, kad E.Va­rei­ kis su­kė­lė fi­zi­nį skaus­mą smur­ tau­da­mas ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, tai yra kad ge­gu­žės 4 d. 20.30 val.

Iš al­ge­lės da­bar ati­da­ vi­nė­ju. Ži­no­te, ji su­ma­ žin­ta. Tai taip po tru­ pu­tį ir tru­pi­nu. Li­ku­sioms dviem par­ti­joms sko­ li­nin­kėms – kiek sun­kiau. Ar­tū­ro Zuo­ko „Są­jun­ga TAIP“ vis dar ne­ grą­ži­no apie 300 tūkst. li­tų. „Da­ lis sko­lų jau su­mo­kė­ta“, – aiš­ki­no par­ti­jos at­sa­kin­ga­sis sek­re­to­rius Ro­ber­tas Fi­lis­to­vi­čius. Į keb­liau­sią pa­dė­tį, re­gis, pa­te­ ko žlu­gu­sio ban­ki­nin­ko Vla­di­mi­ro Ro­ma­no­vo Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­ ja. Šios par­ti­jos sko­lų kup­ra – ke­li šim­tai tūks­tan­čių li­tų. Jo­kio ak­ty­ vaus vei­ki­mo ne­ro­dan­čio po­li­ti­nio da­ri­nio at­sto­vė, for­ma­li par­ti­jos ly­de­rė Joa­na Ši­ma­naus­kie­nė dien­ raš­čio žur­na­lis­tų skam­bu­tį ir klau­ si­mą apie par­ti­jos sko­las pa­si­ti­ko itin prie­šiš­kai. „Nu ir ką?!“ – už­ si­mi­nus apie di­de­les sko­las teiš­ta­rė J.Ši­ma­naus­kie­nė. Ji pra­dė­jo aiš­kin­ ti, kad sko­los – tai VRK, o ne žur­ na­lis­tų rei­ka­las.

Len­kams išim­čių ne­ga­li­ma tai­ky­ti Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nist­ra­ ci­nio teis­mo (LVAT) iš­plės­ti­nė tei­ sė­jų ko­le­gi­ja va­kar kons­ta­ta­vo, kad spren­di­mas dėl pa­leng­vin­to lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­no tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­lų abi­tu­rien­tams prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jo­je įtvir­ tin­tam ly­gy­bės prin­ci­pui.

Du smū­giai ran­ka ir dar spy­ris ko­ ja – taip, pa­sak pa­rei­gū­nų, Sei­mo na­rys kon­ser­va­to­rius Egi­di­jus Va­rei­kis (nuo­tr.) smur­ta­vo prieš žmo­ną. Ti­kė­ti­na, kad ry­toj Sei­me jam bus pa­nai­kin­ta tei­si­nė ne­lie­ čia­my­bė.

nist­ras D.Pa­val­kis pa­reiš­kė, kad tai pa­dės jį su­vie­no­din­ti vi­siems abi­tu­ rien­tams.„La­bai ge­ras spren­di­mas, man pa­dės, nes ši­tas spren­di­mas pa­ sa­ko dar kar­tą, už­tvir­ti­na tai, kas yra mū­sų stra­te­gi­nis tiks­las, – kad vi­si Lie­tu­vos jau­nie­ji pi­lie­čiai vals­ty­bi­nį lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­ną lai­ky­tų to­ kį pa­tį, kaip kad yra mū­sų ša­ly­se kai­ my­nė­se, kaip yra dau­gu­mo­je Eu­ro­ pos ša­lių“, – BNS sa­kė mi­nist­ras. KD, BNS inf.

bū­da­mas ap­svai­gęs nuo al­ko­ho­ lio sa­vo na­muo­se kai­rės ran­kos del­nu du kar­tus su­da­vė su­tuok­ ti­nei į vei­do de­ši­nę pu­sę ir vie­ną kar­tą spy­rė ko­ja į de­ši­nės pu­sės sėd­me­nis, taip jis su­kė­lė nu­ken­ tė­ju­sia­jai fi­zi­nį skaus­mą“, – ko­ mi­si­jos po­sė­dy­je E.Va­rei­kiui ink­ ri­mi­nuo­ja­mus veiks­mus pri­sta­tė pro­ku­ro­rė. Ko­mi­si­jos na­riai pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vės klau­sė, ar by­lo­je ga­li­ mas su­si­tai­ky­mas. E.Kve­da­rai­tė at­sa­kė tei­gia­mai, bet pa­brė­žė, kad to­kia by­los baig­tis ga­li­ma tik pa­ nai­ki­nus E.Va­rei­kio ne­lie­čia­my­bę, t. y. jam pa­tei­kus įta­ri­mus. Taip pat ji sa­kė, kad šio­je si­tua­ci­jo­je kol kas bū­tų ir per anks­ti svars­ ty­ti apie to­kią ga­li­my­bę, „nes kol kas yra per ma­žai duo­me­nų“. Ko­mi­si­jai liu­di­jęs Tė­vy­nės są­ jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­ mok­ra­tų frak­ci­jos at­sto­vas E.Va­ rei­kis sa­vo el­ge­sį va­di­no kvai­lys­te, ta­čiau taip pat tvir­ti­no, jog Ap­ sau­gos nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­ lin­ko­je įsta­ty­mas vei­kia blo­gai. „Ne­tu­riu ką pri­dur­ti, vis­kas bu­vo pa­sa­ky­ta, tai, kas ten su­ ra­šy­ta, su­ra­šy­ta tei­sin­gai, pri­pa­ žįs­tu sa­vo kal­tę. Dėl su­si­tai­ky­mo, ma­ne tik ste­bi­na, kad ant­ras mė­ nuo, kaip žmo­nėms ne­lei­džia­ma pa­gal­vo­ti apie su­si­tai­ky­mą. Tai at­ro­do tru­pu­tį keis­to­kai, bet ši­ to­kį įsta­ty­mą priė­mėm, ši­taip yra. Da­bar pa­ts sa­vo kai­liu pa­ju­ tau, kiek tas įsta­ty­mas yra, sa­ky­ sim, ne­ge­rai vei­kian­tis“, – ko­mi­ si­jos po­sė­dy­je sa­kė E.Va­rei­kis. „Pri­pa­žint pri­pa­žįs­tu, gai­liuo­ si, tai yra di­de­lė kvai­lys­tė iš ma­ nęs, nė­ra ko sa­vęs gin­ti“, – kal­ bė­jo Sei­mo na­rys. KD, BNS inf.

Ma­fi­jos tink­le – ir Lie­tu­va Gar­sio­sios Ita­li­jos ma­fij­ os čiup­ tu­vai pa­sie­kė ir Lie­tu­vą. Pa­rei­ gū­nai va­kar pra­ne­šė išaiš­ki­nę ša­ly­je vei­ku­sius pri­dė­ti­nės ver­ tės mo­kes­čio (PVM) grobs­ty­to­jų tarp­tau­ti­nio tink­lo vei­kė­jus.

Įta­ri­mų pa­rei­gū­nams su­kė­lė dvi Ita­li­jos pi­lie­čių Lie­tu­vo­je re­gist­ ruo­tos bend­ro­vės, ku­rios Lie­tu­ vo­je gry­ni­no di­de­les pi­ni­gų su­ mas. Įmo­nės bu­vo nu­ro­džiu­sios, kad pre­kiau­ja me­ta­lais, ta­čiau rea­liai šios veik­los ne­vyk­dė. Per ope­ra­ci­ją Lie­tu­vo­je su­lai­ky­ ti du Ita­li­jos pi­lie­čiai, ap­ri­bo­ta tei­ sė į dau­giau kaip 400 tūkst. eu­rų (apie 1,4 mln. li­tų) ver­tės nuo­sa­ vy­bę – są­skai­to­je bu­vu­sius pi­ni­ gus, ku­riuos įta­ria­mie­ji, ma­no­ma, ke­ti­no iš­gry­nin­ti ir iš­vež­ti iš Lie­ tu­vos. Ma­no­ma, kad dėl su­kčiau­ to­jų veiks­mų Lie­tu­vos biu­dže­tas ga­lė­jo pa­tir­ti 300 tūkst. li­tų ža­lą. Ty­ri­mas to­liau per­duo­tas Ita­li­ jos tei­sė­sau­gai. Pi­ni­gai bu­vo plau­na­mi pa­si­tel­ kiant va­di­na­mą­ją ka­ru­se­li­nio su­kčia­vi­mo sche­mą, ku­rios bend­ra san­do­rių įvai­rio­se Eu­ro­pos ša­ly­se ver­tė sie­kia 150 mln. eu­rų (be­veik

520 mln. li­tų), kaip tei­gia tei­sė­ sau­ga. Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos pa­ rei­gū­nai nu­sta­tė, kad tarp­tau­ti­ nę nu­si­kals­ta­mą sche­mą nau­do­ję as­me­nys Lie­tu­vo­je le­ga­li­za­vo 1,2 mln. eu­rų (4,14 mln. li­tų). Vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras Dai­ lis Al­fon­sas Ba­ra­kaus­kas tei­gė, kad at­lie­kant ty­ri­mą paaiš­kė­jo, jog Ita­li­jos pi­lie­čio va­do­vau­ja­ma or­ga­ni­zuo­ta nu­si­kals­ta­ma gru­pė taip pat vei­kė per įmo­nes, re­gist­ ruo­tas Ita­li­jo­je, Bul­ga­ri­jo­je, Ny­ der­lan­duo­se, Slo­vė­ni­jo­je ir Di­ džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je. „Yra įta­ri­mų, kad tai su­si­ję su vie­na gar­siau­sių pa­sau­lio ma­fi­jos gru­pių, bet aš tie­siog ne­no­rė­čiau var­dy­ti“, – žur­na­lis­tams va­kar sa­kė D.A.Ba­ra­kaus­kas. Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ ci­jos vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ar­ tū­ras Kle­raus­kas spau­dos kon­fe­ ren­ci­jo­je aiš­ki­no, kad ka­ru­se­li­niu va­di­na­mas su­kčia­vi­mas, kai „vie­ no­se ša­ly­se vie­ni PVM mo­kė­to­jai ne­su­mo­ka mo­kes­čio, o ki­to­se ša­ ly­se ap­gau­lin­gai su­for­muo­tą mo­ kes­čio per­mo­ką ban­do­ma su­si­ grą­žin­ti iš vals­ty­bių biu­dže­tų“. KD, BNS inf.


6

trečiadienis, birželio 19, 2013

nuomonės

Į Mar­ve­lę plūs­te­lės kro­vi­niai?

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Man­tas La­pins­kas

Vals­ty­bė jau su­kles­tė­jo?

Sau­lius Tvir­bu­tas

M

ū­sų vals­ty­bė­je vi­si gy­ven­to­jai pa­ten­k in­t i, ge­rai už­d ir­ba, be bai­mės su­lau­k ia žie­mos, nes už šil­dy­m ą ne­rei­k ia mo­kė­t i kos­mi­nių kai­nų. Esa­me stip­r i vals­ty­bė, iš ku­ rios nie­kas ne­no­r i emig­r uo­t i, o tik imig­r uo­ ti. Tai­gi ga­li­me sau leis­ti pra­ban­gą skir­ti daug lai­ko įsta­ty­mų pro­jek­tams ir dis­ku­si­joms apie gė­jų pa­ra­dus, abor­tų drau­di­mą, vai­k ų auk­lė­ ji­mą, pro­sti­tu­ci­jos le­ga­li­za­vi­mą. Kri­z ės lai­ko­t ar­piu Sei­me po­l i­t i­k ai il­g ai gai­ šo lai­k ą aiš­k in­d a­m ie­s i, kas yra tik­ro­j i šei­ ma. Gin­č ai dėl šei­m os kon­cep­c i­j os iš par­ la­m en­to ir ži­n iask­l ai­dos po ke­l e­r ių me­t ų per­s i­kė­lė į Kons­t i­t u­c i­n į Teis­m ą. Šis ga­l iau­ siai paaiš­k i­no, kad ši kon­cep­c i­j a yra nie­k i­ nė. Tai­g i lai­k as ren­g iant šį do­k u­men­t ą bu­ vo su­g aiš­t as vel­t ui.

Gau­su di­de­lio dė­me­sio pro­ble­moms, be ku­rių gvil­de­ni­mo ir spren­di­mų paieš­kų tik­rai įma­no­ma iš­gy­ven­ti. Šiuo me­t u vėl gau­s u di­de­l io dė­me­s io pro­ ble­moms, be ku­r ių gvil­de­n i­mo ir spren­d i­ mų paieš­k ų tik­rai įma­no­ma iš­g y­ven­t i. An­ tai kai ku­r iems po­l i­t i­k ams nie­k aip neat­s i­ bos­t a ko­vo­t i su gė­jais. Ir kaip ga­l i pa­b os­t i, jei tai tie­s iog to­bu­l ai pa­pras­t as ir už­t ik­r in­ tas bū­das at­k reip­t i į sa­ve dė­me­sį ir už­si­d irb­ ti pa­pil­do­mų ba­lų iš rin­kė­jų. Tai daug leng­ viau nei, pa­v yz­d žiui, su­pras­t i, ko­dėl ne­bu­ vo su­r ink­t a pla­nuo­t ų 400 mln. li­t ų PVM ir ak­c i­zo mo­kes­č ių į biu­d že­t ą ir kaip šią sky­ lę teks už­kam­šy­t i. O ką kal­b ė­t i apie spren­d i­ mų paieš­kas, kaip iš­t rauk­t i mi­l i­jar­dus li­t ų iš še­š ė­l i­nės eko­no­m i­kos, bent kiek su­ma­ž in­t i kont­ra­ban­dos mas­t us. Jau se­n iai iš po­l i­t i­k ų lau­k ia­me rea­l ių dar­bų ieš­kant bū­dų tap­t i kuo ma­ž iau ener­ge­t iš­kai pri­k lau­so­m iems nuo ki­t ų ša­l ių, sta­bi­l i­z uo­t i be­pro­tiš­kas ir skur­di­nan­čias šil­dy­mo kai­nas. Nie­kaip neap­sisp­ren­džia­ma, koks tu­ri bū­ti il­ ga­me­tis ša­l ies mo­kes­čių po­li­ti­kos mo­de­lis. Dar an­ti­k i­nės Ro­mos im­pe­ri­jos va­dai su­pra­ to, kad, no­r int nu­k reip­t i vi­suo­me­nės dė­me­ sį nuo su­dė­t in­g ų pro­ble­mų, rei­k ia pa­siū­ly­t i daug žai­d i­mų. Suk­les­tė­ju­sios pir­čių or­g i­jos, ma­siš­kai lie­ja­mas gla­dia­to­rių krau­jas už­gož­ da­vo val­džios ap­lai­du­mą. Ta­čiau atė­jo bar­ba­ rai, pa­si­bel­dė kuo­ko­mis į Ro­mos var­tus ir iš­ sklai­dė iliu­z i­jas apie įsi­vaiz­duo­ja­mą ga­ly­bę. Ar tuo ke­l iu ei­na­me ir mes? informacija:

302 250

m.lapinskas@kaunodiena.lt

S

kep­ti­kai, abe­jo­ję, kad Kau­ne iš­kils nau­ja kro­vi­ ni­ų prie­plau­ka, pri­vers­ ti pri­til­ti. Mar­ve­lė­je prie Ne­mu­no jau ga­li­ma ap­žiū­rė­ ti uos­tui sta­ty­ti pa­reng­tą aikš­te­ lę. Čia ve­ža­mos že­mės prie van­ dens ve­sian­čiai ram­pai, su­pil­tas pa­pil­do­mas pa­grin­das san­dė­ liams. Sta­ty­bos dar­bus pla­nuo­ja­ ma už­baig­ti iki 2014 m. ru­de­nio. Ža­da­ma, kad prie­plau­ko­je bus ga­li­ma per­krau­ti ir san­dė­liuo­ti at­pluk­dy­tas sta­ty­bi­nes me­džia­ gas, kon­tei­ne­rius, me­die­ną, di­ džia­ga­ba­ri­čius, sun­kias­vo­rius ir ki­tus kro­vi­nius. Tik ar jų tik­rai at­si­ras?

„„Pro­jek­tas: kai­ria­ja­me Ne­mu­no kran­te ky­la Mar­ve­lės kro­vi­ni­ų uos­tas. 

Gin­tau­tas La­ba­naus­kas

Vals­ty­bės įmo­nės Vi­daus van­dens ke­lių di­rek­ci­jos ge­ne­ra­l i­n is di­rek­to­r ius

Pir­mas eta­pas pa­ro­dys, ar mū­ sų kro­vi­nių srau­tai bus hi­po­te­ ti­niai, ar taps rea­lūs. Per me­tus Mar­ve­lės prie­plau­ko­je pla­nuo­ ja­me per­krau­ti apie pu­sę mi­li­ jo­no to­nų kro­vi­nių. Ma­nau, kad tai rea­lūs skai­čiai, nes jau da­bar vers­li­nin­kai ža­da kro­vi­nius ga­ ben­ti iš ki­tų ša­lies ra­jo­nų. Kro­ vi­nių Kau­ne ga­li­me su­lauk­ti ir iš Olan­di­jos, ir iš Vo­kie­ti­jos. Vie­ nin­te­lis da­ly­kas, ku­rio šian­dien trūks­ta, – mū­sų vi­daus van­de­nų prie­plau­kos in­teg­ra­ci­ja į in­ter­ mo­da­li­nę ke­lių lo­gis­ti­kos gran­ di­nę – ge­le­žin­ke­lį. Jis tu­rė­tų pa­ siek­ti prie­plau­ką. Esu op­ti­mis­tas ir ti­kiu, kad kro­vi­nių srau­tai tik­rai pa­sieks uos­tą, o ta­da ga­lė­si­me pa­gal­vo­ti ir apie ge­le­žin­ke­lio at­ša­kos tie­ si­mą. Tai, kas šian­dien at­ro­do uto­pi­ja, ry­toj ga­li tap­ti rea­ly­be. Kad žo­dis tap­tų kū­nu, Mar­ve­ lės kro­vi­ni­nei prie­plau­kai pri­rei­ kė 10 me­tų. Pir­mie­ji žings­niai bu­vo ženg­ti dar 2003 m. Ta­da pra­dė­jo­me kal­bė­ti apie tai, kad Kau­nui rei­kia kro­vi­ni­nės prie­ plau­kos ir bū­ti­na pa­reng­ti ga­ li­my­bių stu­di­ją. Bu­vo at­rink­tos sep­ty­nios vie­tos, ku­rio­se ga­lė­tų bū­ti prie­plau­ka. Įver­ti­nus vi­sus va­rian­tus, pa­si­rink­ta Mar­ve­lė. Ga­li­my­bių stu­di­ja taip pat pa­ ro­dė, jog rei­kė­tų su­vie­no­din­ti Ne­mu­no gy­lį nuo Kau­no iki Jur­ bar­ko, kad jis siek­tų pu­sant­ro met­ro. Tai leis­tų pa­di­din­ti vie­ nos bar­žos tal­pu­mą net 300 to­ nų kro­vi­nių, ta­čiau tai apy­tiks­liai kai­nuo­tų 100 mln. li­tų. Aiš­ku, apie to­kią plėt­rą ga­lė­si­me kal­bė­ ti, kai su­lauk­si­me pir­mų kro­vi­ reklamos skyrius:

302 230

nių srau­tų. Per ant­rą­jį Mar­ve­lės prie­plau­kos plėt­ros eta­pą kran­ ti­nę ža­da­me pail­gin­ti nuo 120 iki 200 m, įreng­ti te­ri­to­ri­jas san­dė­ lia­vi­mui, taip pat pa­ruoš­ti do­ku­ men­tus kon­ce­si­nin­ko paieš­kai. Vi­sa tai pla­nuo­ja­me pa­da­ry­ti iki ki­tų me­tų lie­pos. Be abe­jo, ant­ ro­jo eta­po vyk­dy­mas pri­klau­sys nuo kro­vi­nių srau­tų. Pail­gi­nus kran­ti­nę, prie jos kro­v i­n ius ga­l ė­t ų pa­s i­k rau­ ti ne vie­nas, o ke­li lai­vai. Pri­va­ tus in­ves­tuo­to­jas į prie­plau­kos inf­rast­ruk­tū­rą ir lai­vų kro­vos įren­gi­nių komp­lek­są bei ki­tus ob­jek­tus tu­rė­tų in­ves­tuo­ti apie 38 mln. li­tų. Už tai jam bū­tų su­ teik­ta tei­sė prie­plau­ką val­dy­ti ir eksp­loa­tuo­ti 25 me­tus.

lai­vy­bai at­gai­vin­ti. Vien tai, kad pro­jek­tui skir­tos lė­šos, ro­do, kad kro­vi­nių srau­to ne­tu­rė­tų trūk­ti. Svar­bu pa­nau­do­ti vi­sas trans­ por­to ga­li­my­bes, kad Kau­nas tap­tų di­džiu­liu lo­gis­ti­kos cent­ ru. Ma­to­me, ko­kia yra ant­že­ mi­nė lo­gis­ti­ka – per­krau­ta „Via Bal­ti­ca“, ku­ri grei­tai tik­rai nu­ si­dė­vės, nes ap­kro­vi­mai ne­ma­ žė­ja. Na­tū­ra­lu, kad vers­li­nin­kai to­kiu at­ve­ju ieš­kos ki­tų al­ter­ na­ty­vų. Jau da­bar to­kia prie­plau­ka do­mi­na vers­li­nin­kus – Ario­ga­ lo­je ga­mi­na­mi ne­di­de­li lai­ve­ liai, ku­riuos, pa­sak ga­min­to­jų, sun­ku trans­por­tuo­ti ma­gist­ra­ li­niais ke­liais. Van­dens ke­lias ga­lė­tų būti išei­ti­s. Jie, lai­vu at­ si­ve­žę da­lis, ga­lė­tų laivelius su­ rink­ti Kau­ne.

And­rius Kup­čins­kas Kau­no mies­to me­ras

Mar­ve­lės prie­plau­ka svar­bi ir mies­tui, ir re­gio­nui. Esa­me įtrau­kę šį pro­jek­tą į stra­te­gi­nius pla­nus, jam skir­tas fi­nan­sa­vi­ mas, šiuo me­tu de­ri­na­mi vi­ si de­ta­lie­ji pla­nai. Jo svar­ba pri­ lygs­ta Kau­no vie­ša­jam lo­gis­ti­kos cent­rui, tik mas­tai ir fi­nan­sa­vi­ mo su­mos čia kur kas ma­žes­nės. Lo­gis­ti­kos cent­rui skir­ta 90 mln. li­tų, o prie­plau­kai – 9 mln. li­tų. Dar­bai jau pra­si­dė­jo ir tai at­ve­ria nau­jų ga­li­my­bių. Kal­bant apie grės­mes, ma­ nau, kad Kau­ne lai­vy­ba pa­ju­dės, – tam yra vi­sos są­ly­gos. Ti­kiuo­ si, kad Vi­daus van­dens ke­lių di­ rek­ci­jos spe­cia­lis­tai tik­rai pa­si­ sten­gė ir ap­skai­čia­vo, ko rei­kia Platinimo tarnyba: 302

242

Vy­tau­tas Pet­ru­ž is

Kau­no lais­vo­sios eko­no­m i­nės zo­nos ge­ne­ra­l i­n is di­rek­to­r ius

Ne­se­niai bu­vo­me nu­vy­kę ap­ žiū­rė­ti Mar­ve­lės prie­plau­kos. Jau­čia­me, kad uos­tą su Lais­vą­ ja eko­no­mi­ne zo­na (LEZ) ga­li­ ma su­sie­ti tam tik­ros rū­šies lo­ gis­ti­ka. Bū­tų ga­li­ma ga­ben­ti tiek san­dė­liuo­ja­mas, tiek mū­sų ša­ly­ je ga­mi­na­mas pre­kes. Esa­me su­ lau­kę dvie­jų konk­re­čių pa­klau­si­ mų iš už­sie­nio vals­ty­bių. Vie­nas jų – vers­li­nin­kų iš Suo­mi­jos. Pre­kes jie ga­mi­na sa­vo ša­ly­je, o į Eu­ro­pą ve­ža bū­tent van­dens ke­liu. Vers­li­nin­kams su­rin­ko­ me ir pa­tei­kė­me duo­me­nis apie Ne­mu­no grimz­lės gy­lį, na­vi­ga­ Prenumeratos skyrius: 302

Artūro Morozovo nuotr.

ci­jos se­zo­no da­tas. Ant­ra­sis po­ ten­cia­lus krei­pi­ma­sis at­ke­lia­vo iš vie­nos di­džių­jų Va­ka­rų Eu­ro­ pos ša­lių. Čia, skir­tin­gai nei Lie­ tu­vo­je, la­bai iš­plė­to­tas van­dens ke­lių trans­por­tas, tad šį lo­gis­ti­ kos bū­dą nau­do­jan­tys vers­li­nin­ kai, tik ap­ti­kę nau­ją upių uos­tą, do­mi­si trans­por­ta­vi­mo ga­li­my­ bė­mis. Pa­gal jų už­klau­są Lie­tu­vo­je jie pla­nuo­tų tam tik­rą ga­my­bą, ku­ rios apim­tis bū­tų apie aš­tuo­ni kon­tei­ne­riai per die­ną. Pre­kės bū­tų trans­por­tuo­ja­mos iki Klai­ pė­dos uos­to, o vė­liau iš­pluk­do­ mos. Mū­sų bu­vo pa­klaus­ta, ar Kau­ne ga­li­me su­ras­ti upių van­ dens ke­lią ir trans­por­ta­vi­mo pa­slau­gas. Šiuo me­tu at­lie­ka­me skai­čia­vi­mus, ku­riuos pa­teik­si­ me sa­vo klien­tams. Ar van­dens trans­por­tas ga­lė­ tų su­da­ry­ti kon­ku­ren­ci­ją ant­ že­mi­niam? Sun­ku pa­sa­ky­ti, ta­ čiau ma­nau, kad van­dens ke­liu ga­lė­tų nau­do­tis tam tik­ras pre­ kių rū­šis ga­mi­nan­čios bend­ro­ vės. Ke­lio­nė bar­ža trun­ka il­gai, ta­čiau tai ne tik eko­lo­giš­ka, bet ir ge­ro­kai tal­pes­nė trans­por­to prie­mo­nė. Kal­bant apie tų pre­kių rū­šis, tai ga­lė­tų bū­ti bi­rios me­džia­gos – si­lo­sas, grū­dai. Tai su­da­ry­tų tar­si na­tū­ra­lų kon­ve­je­rį nuo au­ gin­to­jo, per­dir­bė­jo iki pir­kė­jo. LEZ Mar­ve­lės uos­tas at­vers dar vie­ną lo­gis­ti­kos ga­li­my­bę. Tie­sa, gai­la, kad prie uos­to ne­ ga­lės pri­va­žiuo­ti trau­ki­nys – čia nė­ra ge­le­žin­ke­lio. Lyg ty­čia tu­ rė­jo­me vie­ną po­ten­cia­lų klien­ tą iš Olan­di­jos, ku­ris do­mė­jo­ si Mar­ve­lės uos­tu. Jis ste­bė­jo­si, ko­dėl prie upės uos­to ne­ga­li va­ žiuo­ti trau­ki­nys – tai bu­vo vie­ na pa­grin­di­nių jo są­ly­gų in­ves­ tuo­ti Kau­ne.

244

http://www.kaunodiena.lt

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

2014 m. prenumeratos akcija – 198 Lt (fiziniams asmenims), 216 Lt (juridiniams asmenims). Akcija vyksta iki 2013 m. birželio 29 d.

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“, Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Žilvinė Petrauskaitė

„Kauno dienos“ redakcija, Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260 Jūratė Kuzmickaitė – 302 275

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė –

Vilniaus biuro vadovas Evaldas Labanauskas –  (8 5) 219 1372

TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA: Justinas Argustas – Eglė Šepetytė – Ekonomika: Lukas Miknevičius –

(8 5) 219 1381 (8 5) 219 1381 (8 5) 219 1372

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

SPORTAS: Romas Poderys – Marius Bagdonas –

302 258 302 259

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raidėmis

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1380 NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

trečiadienis, birželio 19, 2013

OMX Vilnius

+0,04 %

OMX Riga

+1,14 %

ekonomika

OMX Tallinn

+0,54 %

Lie­tu­viš­ką mė­są ­ ga­lės vež­ti į JAV

Vais­tais pre­kiaus tik vais­ti­nė­se

JAV eks­per­tai nu­spren­dė, kad lie­tu­viš­ka mė­sa yra tin­ka­ma eks­por­tuo­ti už At­lan­ to, ta­čiau vež­ti pro­duk­ci­ją bus ga­li­ma tik tuo­met, kai spren­di­mą priims JAV Kong­ re­sas. Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba praė­ju­sią sa­vai­tę ga­vo JAV že­ mės ūkio de­par­ta­men­to Mais­to sau­gos ir ins­pek­ta­vi­mo tar­ny­bos ata­skai­tą, ku­rio­je nu­ro­do­ma, kad Lie­tu­vos mė­sos kont­ro­ lės sis­te­ma ati­tin­ka Ame­ri­kos sis­te­mą.

Ne­re­cep­ti­nių vais­tų ir to­liau bus ga­li­ma įsi­gy­ti tik vais­ti­nė­se – Sei­mas ant­ra­die­ nį ne­lei­do to­kiais vais­tais pre­kiau­ti pre­ky­ bos cent­ruo­se. Sei­mas pri­ta­rė Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to siū­ly­mui ir at­me­tė Li­be­ ra­lų są­jū­džio at­sto­vų pa­tai­sas. Jo­mis siū­ ly­ta leis­ti ne­re­cep­ti­niais vais­tais, ku­rių są­ra­šą tvir­tin­tų svei­ka­tos ap­sau­gos mi­ nist­ras, be li­cen­ci­jos pre­kiau­ti bet ku­rio­ se maž­me­ni­nės pre­ky­bos vie­to­se.

Sau­gos bei in­ka­sa­vi­mo tar­ny­ ba „G4S Lie­tu­va“, ban­kai DNB ir „Swed­bank“, ku­riems teis­mas su­ma­ži­no Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ bos skir­tas bau­das, tik­riau­siai skųs to­kį spren­di­mą. To­kią pat ga­li­my­bę svars­to ir pa­ti Kon­ku­ ren­ci­jos ta­ry­ba.

„„Įta­ri­mai: ūkio mi­nist­ras E.Gus­tas pa­tvir­ti­no, kad ne­tin­ka­mai pa­nau­do­

ti lė­šas ga­lė­jo tiek „Vers­li Lie­tu­va“, tiek ir „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“. 

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vai­tės nuo­tr.

At­sar­ges­nis už pirm­ta­kę e.sepetyte@diena.lt

Ieš­kos, prie ko pri­kib­ti?

Šiuo me­tu opiau­sias klau­si­mas praė­ju­sią sa­vai­tę po­stą užė­mu­siam ūkio mi­nist­rui – ko­kie spren­di­ mai bus priim­ti dėl įmo­nių „Vers­ li Lie­tu­va“ ir „In­ves­tuok Lie­tu­vo­ je“ atei­ties. „Vers­lios Lie­tu­vos“ va­do­vas Pau­lius Lu­kaus­kas iš pa­rei­gų bu­vo pri­vers­tas pa­si­trauk­ti dar ge­gu­žės pra­džio­je, o vie­nas iš mo­ty­vų bu­vo ir tai, kad įmo­nė ga­lė­jo ne­skaid­riai pa­nau­do­ti ES lė­šas. Bu­vu­sios ūkio mi­nist­rės Bi­ru­tės Vė­sai­tės pa­siū­ly­ mo pa­lik­ti po­stą su­lau­kė ir „In­ves­ tuok Lie­tu­vo­je“ va­do­vė Mil­da Dar­ gu­žai­tė, ta­čiau ji po­ste li­ko.

Vie­nas iš ma­no su­ti­ ki­mo ei­ti ši­tas pa­rei­ gas mo­ty­vų ir bu­vo, kad aš ne­su su­si­jęs su jo­kio­mis vers­lo įmo­nė­mis. E.Gus­tas pa­tvir­ti­no, kad ne­tin­ ka­mai pa­nau­do­ti lė­šas ga­lė­jo abi įstai­gos. Ta­čiau su­mos mi­nist­ras neį­var­di­jo, taip pat ne­ko­men­ta­vo ir pre­li­mi­na­rių Vals­ty­bės kont­ro­ lės, at­lie­kan­čios šių įmo­nių fi­nan­ si­nį au­di­tą, iš­va­dų. „Yra pa­ste­bė­ji­mų dėl abie­jų įstai­ gų, bet mes pa­tei­kė­me pa­pil­do­mų klau­si­mų. <...> Tai yra ne iš­švais­ ty­mas, ne dar kas nors. Tai yra ne­

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 2,9748 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,0577 JAV do­le­ris 1 2,5896 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,5419 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9203 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,1405 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5052 Ru­si­jos rub­lis 100 8,1081 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,7976

pokytis

+0,0336 % –0,2483 % –0,0810 % –0,4114 % –0,0061 % –0,1227 % –0,5650 % –0,9456 % –0,1891 %

Komp­ro­mi­sas ne­ten­ki­na

Pir­mą­ją spau­dos kon­fe­ren­ci­ją su­ren­ gęs nau­ja­sis ūkio mi­nist­ras Eval­das Gus­tas įvar­di­jo sa­ vo veik­los prio­ri­te­ tus. Ta­čiau koks li­ ki­mas lau­kia „In­ ves­tuok Lie­tu­vo­ je“ ir „Vers­lios Lie­ tu­vos“, mi­nist­ras neatsk­lei­džia.

Eg­lė Še­pe­ty­tė

tin­ka­mai pa­nau­do­tos eu­ro­pi­nės lė­ šos“, – sa­kė E.Gus­tas. Ūkio mi­nist­ras pa­tvir­ti­no, kad, jei­gu įmo­nės iš tik­rų­jų bus pri­pa­ žin­tos ne­tin­ka­mai nau­do­ju­sio­mis pi­ni­gus, Lie­tu­va tu­rės grą­žin­ti ES pa­ra­mą. Ta­čiau apie šių įmo­nių su­ jun­gi­mą, pa­sak mi­nist­ro, da­bar ne­ be­kal­ba­ma. Įvar­di­jo prio­ri­te­tus

Pa­sak E.Gus­to, pir­ma­sis ir svar­ biau­sias jo už­da­vi­nys bus už­tik­rin­ti sėk­min­gą Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­ mą Eu­ro­pos kon­ku­ren­cin­gu­mo ta­ ry­bai. Mi­nist­ro tei­gi­mu, pir­mi­nin­ kau­da­ma Lie­tu­va kels klau­si­mą dėl vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių efek­ty­ vu­mo di­di­ni­mo, bus nag­ri­nė­ja­ma elekt­ro­ni­nio pir­ki­mo stra­te­gi­ja. „Ma­no pir­ma­sis ir pa­grin­di­nis tiks­las – šių me­tų ant­rą pus­me­tį sėk­min­gai pir­mi­nin­kau­ti Eu­ro­pos kon­ku­ren­cin­gu­mo ta­ry­bai“, – tei­ gė mi­nist­ras. Kaip ant­rą­jį už­da­vi­nį E.Gus­tas įvar­di­jo li­cen­ci­jų ir lei­di­ mų iš­da­vi­mo reg­la­men­ta­vi­mo ge­ ri­ni­mą. Pa­sak mi­nist­ro, gal­būt kai ku­rių jų bū­tų ga­li­ma at­si­sa­ky­ti. Tre­čia­sis ūkio mi­nist­ro pa­mi­nė­ tas veik­los prio­ri­te­tas – ino­va­ci­ jų ska­ti­ni­mas. Pa­sak E.Gus­to, bus sie­kia­ma su­kur­ti pa­trauk­lią sche­ mą ino­va­ty­vioms įmo­nėms kur­tis. Ne­sa­ko, ką ma­no apie elekt­ri­nę

Dėl ga­li­mo in­te­re­sų konf­lik­to iš ūkio mi­nist­ro po­sto pa­si­trau­ku­ si B.Vė­sai­tė ne­veng­da­vo at­skleis­ti sa­vo po­žiū­rio ener­ge­ti­kos klau­si­ mais ir dėl to yra su­lau­ku­si kri­ti­ kos. Ta­čiau nau­jo­jo mi­nist­ro toks

pa­vyz­dys, at­ro­do, neužk­rė­tė. Ką ma­no apie nau­jos ato­mi­nės elekt­ ri­nės Vi­sa­gi­ne pro­jek­tą, E.Gus­tas sa­kė kol kas neatsk­lei­sian­tis. „Kol kas no­rė­čiau sa­vo nuo­ mo­nės ne­reikš­ti, nes ener­ge­tikos klau­si­mai yra per­duo­ti Ener­ge­ti­ kos mi­nis­te­ri­jai, ener­ge­ti­kos mi­ nist­ras for­muo­ja po­li­ti­ką ši­to­je sri­ ty­je“, – tei­gė E.Gus­tas. Žur­na­lis­tų pa­klaus­tas, ką da­rys, kad jo neiš­ tik­tų „karš­to­sios“ ūkio mi­nist­ro kė­dės li­ki­mas (dėl in­te­re­sų su­pai­ nio­ji­mo jau yra at­si­sta­ty­di­nę ke­tu­ ri ūkio mi­nist­rai), E.Gus­tas ti­ki­no esąs ne­su­si­jęs su vers­lu, tad pro­ ble­mų kil­ti ne­tu­rė­tų. Tie­sa, anks­ čiau tą pa­tį tvir­ti­no ir B.Vė­sai­tė. „At­vi­rai pa­sa­kius, man daž­nai už­duo­da klau­si­mų, ko­dėl su­ti­kau (užim­ti ūkio mi­nist­ro po­stą – red. pa­st.). Vie­nas iš ma­no su­ti­ki­mo ei­ti ši­tas pa­rei­gas mo­ty­vų ir bu­vo, kad aš ne­su su­si­jęs su jo­kio­mis vers­lo įmo­nė­mis, aso­ci­juo­to­sio­mis įmo­ nė­mis, ir pa­si­steng­siu iš­lik­ti neut­ ra­lus bei iš­klau­sy­ti vi­sas pu­ses“, – sa­kė E.Gus­tas. Taip pat mi­nist­ras pa­tvir­ti­no į sa­vo ko­man­dą pa­si­kvie­sian­tis du bu­vu­sios mi­nist­rės B.Vė­sai­tės vi­ ce­mi­nist­rus, ta­čiau jų pa­var­džių ne­mi­nė­jo. B.Vė­sai­tės vi­ce­mi­nist­rų ko­man­ do­je dir­bo bu­vęs Tel­šių li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Kęs­tu­ tis Tre­čio­kas, bu­vęs Vil­niaus mies­ to sa­vi­val­dy­bės Vers­lo li­cen­ci­ja­ vi­mo ir lei­di­mų sky­riaus ve­dė­jas Ma­rius Ska­rups­kas ir bu­vęs vie­šo­ sios įstai­gos „Po­pu­lia­riau­sia pre­ kė“ va­do­vas Ma­rius Bu­si­las.

Bend­ro­vės „G4S Lie­tu­va“ ge­ne­ ra­li­nis di­rek­to­rius Sau­lius Tu­le­ vi­čius BNS sa­kė, kad pir­miau­sia su­si­pa­žins su Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo spren­di­ mu ir tuo­met bus spren­džia­ma dėl to­les­nių veiks­mų. Ta­čiau, anot jo, svars­to­ma apie ape­lia­ci­ją. „Ti­ki­my­bė, kad skų­si­me, yra di­ de­lė“, – BNS sa­kė S.Tu­le­vi­čius. „G4S Lie­tu­va“ lai­kė­si po­zi­ci­ jos, kad kon­ku­ren­ci­jos re­gu­lia­vi­ mo įmo­nė ne­pa­žei­dė, o at­lie­kant ty­ri­mą ji bend­ra­dar­bia­vo su Kon­ ku­ren­ci­jos ta­ry­ba. DNB ban­kas, ku­riam teis­mas bau­dą su­ma­ži­no 60 pro­c. – nuo 8,63 mln. iki 3,452 mln. li­tų, tei­ gia, jog taip pat ver­tins ga­li­my­bę skųs­ti spren­di­mą. „DNB ban­kas vi­suo­met lai­kė­si bei lai­ko­si są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ ci­jos prin­ci­pų ir nie­kuo­met ne­ da­ly­va­vo ko­kiuo­se nors drau­džia­ muo­se su­si­ta­ri­muo­se su ki­tais rin­kos da­ly­viais, to­dėl, su­si­pa­ži­ nę su teis­mo spren­di­mu, svars­ty­ si­me ga­li­my­bę pa­si­nau­do­ti tei­sės ak­tų su­tei­kia­ma tei­se skųs­ti teis­ mo spren­di­mą ir taip to­liau gin­ti sa­vo po­zi­ci­ją“, – BNS sa­kė ban­ko at­sto­vas And­rius Vil­kan­cas. „Swed­bank“ at­sto­vas spau­dai Sau­lius Ab­raš­ke­vi­čius tei­gė, kad ban­kas skųs teis­mo spren­di­mą. „Nors teis­mas ir su­ma­ži­no skir­ tą bau­dą, ta­čiau spren­di­mas, kad tarp „G4S Lie­tu­vos“ ir ban­kų su­ da­ry­tų su­tar­čių nuo­sta­tos pa­žei­ dė Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mą, pa­lik­ tas ga­lio­ti. Su tuo ne­su­tin­ka­me ir ke­ti­na­me per nu­sta­ty­tą 14 die­ nų lai­ko­tar­pį šį spren­di­mą skųs­ti

aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui“, – BNS sa­kė S.Ab­raš­ke­vi­čius. Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba, ku­ rios bau­das teis­mas su­ma­ži­no, taip pat svars­to, ar skųs­ti teis­mo spren­di­mą. „Ar tai bus da­ro­ma, paaiš­kės po to, kai Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos tei­ si­nin­kai iša­na­li­zuos pir­mos ins­ tan­ci­jos teis­mo spren­di­me pa­ teik­tus fak­tus, ar­gu­men­tus ir ki­tas ap­lin­ky­bes“, – BNS sa­kė ta­ry­bos at­sto­vė Ri­ma Kau­lė­nai­tė. Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ ra­ci­nis teis­mas va­kar iš da­lies pa­ten­ki­no ban­kų ir bend­ro­vės skun­dą dėl Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ bos skir­tų 57,1 mln. li­tų bau­dų už kon­ku­ren­ci­ją ri­bo­ju­sias su­tar­tis. Teis­mas 60 pro­c. su­ma­ži­ no bau­das ban­kams ir 10 pro­c. – „G4S Lie­tu­vai“. Ban­kai ir bend­ ro­vė teis­mo spren­di­mu tu­rė­tų su­mo­kė­ti iš vi­so 27,6 mln. li­tų bau­dų – per­pus ma­žiau, nei už kon­ku­ren­ci­jos pa­žei­di­mus jiems sky­rė Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba. SEB ban­kui bau­da su­ma­žin­ ta nuo 24,81 mln. iki 9,923 mln. li­tų, „Swed­bank“ – nuo 14,244 mln. iki 5,697 mln. li­tų, DNB – nuo 8,63 mln. iki 3,452 mln. li­tų, bend­ro­vei „G4S Lie­tu­va“ – nuo 9,438 mln. iki 8,494 mln. li­tų. Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba per­ nai gruo­dį ban­kus ir in­ka­sa­vi­mo bend­ro­vę nu­bau­dė už kon­ku­ ren­ci­jos ri­bo­ji­mą gry­nų­jų pi­ni­gų tvar­ky­mo bei in­ka­sa­vi­mo pa­slau­ gų rin­ko­se. KD, BNS inf.

60 proc.

– tiek teismas su­ma­ži­no bau­das ban­kams.

„„Skų­sis: teis­mas su­švel­ni­no Ša­rū­no Ke­se­raus­ko va­do­vau­ja­mos Kon­

ku­ren­ci­jos ta­ry­bos ban­kams ir bend­ro­vei „G4S Lie­tu­va“ skir­tas bau­ das, ta­čiau toks spren­di­mas ne­ten­ki­na nė vie­nos pu­sės. 

And­riaus Ufar­to / BFL nuo­tr.


8

trečiadienis, birželio 19, 2013

pasaulis Pe­rė­mė at­sa­ko­my­bę

Įšal­dė spren­di­mą

Ty­lus pro­tes­tas

Af­ga­nis­ta­no pa­jė­gos va­kar ofi­ cia­liai pe­rė­mė at­sa­ko­my­bę už sau­gu­mą vi­so­je vals­ty­bės te­ ri­to­ri­jo­je. Šis žings­nis at­ve­ ria ke­lią iš­ves­ti vi­sas koa­li­ci­ nes pa­jė­gas iš Af­ga­nis­ta­no per atei­nan­čius 18 mė­ne­sių. Af­ga­ nistaniečių sau­gu­mo pa­jė­gos iki šiol vyk­dė apie 90 pro­c. ka­ ri­nių ope­ra­ci­jų sa­vo ša­ly­je.

Grai­ki­jos aukš­čiau­sia­sis ad­mi­ nist­ra­ci­nis teis­mas įšal­dė vy­ riau­sy­bės spren­di­mą už­da­ry­ti vi­suo­me­ni­nį trans­liuo­to­ją ERT ir nu­ro­dė jam at­nau­jin­ti dar­ bą, kol bus įkur­ta nau­ja na­cio­ na­li­nė ži­niask­lai­dos ins­ti­tu­ci­ja. Ne­ti­kė­tas spren­di­mas su­kė­lė pa­si­pik­ti­ni­mą ša­ly­je ir su-­ ­si­lpni­no koa­li­ci­nę vy­riau­sy­bę.

Tur­ki­jos po­li­ci­ja po rei­dų areš­ ta­vo de­šim­tis žmo­nių, vyk­dy­ da­ma di­de­lio mas­to ope­ra­ci­ją, mal­ši­nant jau be­veik tris sa­ vai­tes vyks­tan­čius aud­rin­gus pro­tes­tus prieš vy­riau­sy­bę. O pro­tes­tuo­to­jai su­gal­vo­jo nau­ ją de­monst­ra­ci­jos for­mą – ra­ miai sto­vė­ti ty­lint, kad jų neiš­ vai­ky­tų po­li­ci­ja.

V.Pu­ti­no kova Di­džio­jo aš­tuo­ne­to (G8) su­si­ti­ki­ me Ru­si­jos bei JAV va­do­vai Vla­ di­mi­ras Pu­ti­nas ir Ba­rac­kas Oba­ ma rė­mė ie­tis dėl Si­ri­jos. Abu pa­ brė­žė, kad nuo­mo­nės ski­ria­si, ta­ čiau Že­ne­vos kon­fe­ren­ci­ją bū­ti­na su­reng­ti.

Pir­mą­syk po ga­na il­gos per­trau­kos G8 su­va­žia­vi­me da­ly­va­vęs V.Pu­ti­ nas, at­ro­do, ne­ke­ti­no nu­si­leis­ti dėl pa­ra­mos Si­ri­jos va­do­vo Bas­ha­ro al As­sa­do re­ži­mui. Lon­do­ne prieš su­ si­ti­ki­mą jis pa­reiš­kė, kad Ru­si­ja jo­ kių tarp­tau­ti­nių nor­mų ne­pa­žei­džia, o Va­ka­rus įspė­jo, kad su­ki­lė­lių ap­ gink­la­vi­mas – pra­stas spren­di­mas. Bri­tų prem­je­ras pa­reiš­kė, kad nuo­mo­nės dėl kai ku­rių klau­si­mų su­ta­po. Tai tvir­ti­no ir B.Oba­ma, kal­bė­da­mas apie po­li­ti­nes de­ry­bas tarp Si­ri­jos vy­riau­sy­bės ir opo­zi­ ci­jos, ta­čiau, kal­bant apie gink­lus, ku­riuos Ru­si­ja par­duo­da B.al As­sa­ dui, o Va­ka­rai pla­nuo­ja skir­ti su­ki­ lė­liams, komp­ro­mi­sas ne­bu­vo pa­ siek­tas. Ru­si­ja ir JAV ge­gu­žę su­si­ta­rė ieš­ ko­ti ga­li­my­bių nu­trauk­ti krau­jo lie­ ji­mą ir su­šau­kti Si­ri­jos tai­kos kon­ fe­ren­ci­ją. Ta­čiau per pa­sta­rą­sias ke­lias sa­vai­tes bu­vo di­de­lių ne­su­ ta­ri­mų. Pa­sak Mask­vos, JAV žval­gy­bos pa­reiš­ki­mai, kad B.al As­sa­do re­ ži­mas nau­do­jo che­mi­nius gink­lus, yra neį­ti­ki­na­mi. Ru­si­ja per­spė­ jo Va­šing­to­ną ne­da­ry­ti to­kios pat klai­dos kaip in­va­zi­ja į Ira­ką, ku­ ri bu­vo grin­džia­ma pa­reiš­ki­mais, jog tos ša­lies dik­ta­to­rius Sad­da­ mas Hus­sei­nas tu­ri ma­si­nio nai­ki­ ni­mo gink­lų. Pir­mą­ją vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo die­ ną Ru­si­ja griež­ti­no konf­ron­ta­ci­nę re­to­ri­ką sa­ky­da­ma, kad ne­leis Si­ri­ jo­je nu­sta­ty­ti ne­skrai­dy­mo zo­nos. Per B.Oba­mos ir V.Pu­ti­no su­si­ ti­ki­mą bu­vo jus­ti įtam­pa. O Ka­na­ dos prem­je­ras Step­he­nas Har­pe­ris žo­džių į va­tą ne­vy­nio­jo. „Kal­bė­kim tie­siai – štai kas tai yra: G7 plius vie­nas“, – pa­reiš­kė S.Har­pe­ris, tu­rė­da­mas ome­ny­je Ru­si­jos na­rys­tę šia­me iš­si­vys­čiu­ sių vals­ty­bių klu­be. Tie­sa, vie­nas Ru­si­jos at­sto­vas tuč­tuo­jau at­sa­kė, kad Ka­na­dos vy­riau­sy­bės va­do­vas ne­su­lai­kė emo­ci­jų. Be­je, Va­ka­rų ša­lys ir anks­čiau reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą, kad Ru­si­ ja ga­li bū­ti ne­ver­ta vie­tos G8 klu­ be, ku­rio na­re ji ta­po 1997 m., va­ do­vau­jant tuo­me­čiam pre­zi­den­tui Bo­ri­sui Jel­ci­nui. Praei­tais me­tais V.Pu­ti­nas nu­ spren­dė ne­vyk­ti į G8 vir­šū­nių su­ si­ti­ki­mą Kamp Dei­vi­de ir pir­ma­jam vi­zi­tui už­sie­ny­je per sa­vo nau­ją­ją ka­den­ci­ją pa­si­rin­ko kai­my­nę Bal­ ta­ru­si­ją. BNS, BBC, CNN inf.

„„Pri­si­mi­ni­mai: J.F.Ken­ne­dy į Va­ka­rų Ber­ly­ną at­ve­žė vil­tį, kad mies­tas ir ša­lis taps vie­nin­ga; B.Oba­ma, re­gis, ban­dys įro­dy­ti, kad Ame­ri­ka nuo

Vo­kie­ti­jos nenu­si­su­ko. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

Pra­ras­tas vo­kie­čių drau­gas B.Oba­ma? „Ar Ba­rac­kas Oba­ma mū­sų drau­gas?“ – klau­sia vo­kie­čių lei­di­nys „Der Spie­gel“. Ir, ma­tyt, to klau­sia ne tik vo­kie­čių ži­niask­lai­da. Ar B.Oba­mai pa­vyks kaip Joh­nui F.Ken­ne­dy įkvėp­ti Vo­kie­ti­ją? Pa­mir­šo vo­kie­čius?

Vo­kie­ti­ja ir JAV de­monst­ruo­ja, kad abie­jų ša­lių san­ty­kiai ge­ri. Ta­čiau po­li­ti­kų šyp­se­nos – vie­na, o štai žmo­nių nuo­mo­nė ga­li bū­ti vi­sai ki­to­kia. Ed­war­das Snow­de­nas, nu­te­ki­ nęs slap­tą in­for­ma­ci­ją apie ne itin ma­lo­nius sa­vo pri­va­tu­mą sau­gan­ tiems eu­ro­pie­čiams JAV žval­gy­bos dar­be­lius, su­kė­lė ne­ma­žą pa­si­pik­ ti­ni­mą Eu­ro­po­je. At­ro­do, kad ame­ri­kie­čiai lyg nie­kur nie­ko šni­pi­nė­jo ar bent jau teo­riš­kai tu­rė­jo ga­li­my­bę šni­pi­nė­ti eu­ro­pie­čių te­le­fo­ni­nius po­kal­bius ir tu­rė­jo priei­gą prie ki­tų pri­va­čių duo­me­nų vir­tua­lio­je erd­vė­je. Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­ kel pa­ža­dė­jo, kad su B.Oba­ma bū­ ti­nai ap­tars šni­pi­nė­ji­mo is­to­ri­ ją. Bet ar Vo­kie­ti­jos vy­riau­sy­bės va­do­vė iš­peš iš B.Oba­mos pa­ža­ dą, kad JAV gerbs Eu­ro­pos įsta­ ty­mus? Šis klau­si­mas da­bar, re­gis, ky­la ne vie­nam vo­kie­čiui. Ar B.Oba­ma, kaip ir jo pirm­ta­ kas J.F.Ken­ne­dy, iš tie­sų yra „ber­ ly­nie­tis“? „Ich bin ein Ber­li­ner“, – prieš 50 me­tų Vo­kie­ti­jos sos­ti­nės šir­dy­je prie Bran­den­bur­go var­tų iš­ta­rė J.F.Ken­ne­dy.

De­vy­nis kar­tus ap­si­lan­kęs Eu­ ro­po­je B.Oba­ma tik po dau­giau nei ket­ve­rių me­tų pir­mo­jo vals­ty­bi­nio vi­zi­to at­vy­ko į Vo­kie­ti­ją. B.Oba­ma – pir­ma­sis JAV pre­zi­ den­tas per pu­sę am­žiaus, neap­ lan­kęs Ber­ly­no (ar Bo­nos) per pir­ muo­sius ke­le­rius pre­zi­den­ta­vi­mo me­tus. Ar Vo­kie­ti­ja JAV – svar­bi? Oba­ma­ma­ni­ja iš­si­kvė­pė

Va­di­na­mo­ji oba­ma­ma­ni­ja – praei­ ties da­ly­kas Vo­kie­ti­jo­je. 2008 m. vie­nas di­džiau­sių Vo­kie­ti­jos lei­ di­nių „Der Spie­gel“ su pa­gar­ba B.Oba­mą va­di­no pa­sau­lio pre­zi­ den­tu, da­bar – pra­ras­tu drau­gu. Prieš rin­ki­mus ke­liau­da­mas po Eu­ro­pą B.Oba­ma ža­vė­jo eu­ro­ pie­čius, ku­rie bu­vo pa­var­gę nuo anks­tes­nio JAV va­do­vo George’o W.Bus­ho ka­pi­ta­liz­mo ir mi­li­ta­ riz­mo. Ta­čiau eu­ro­pie­čiams švel­nus B.Oba­mos to­ta­li­ta­riz­mas – taip pat ne­ką mie­les­nis. „Gal­būt dėl jo pa­ties, gal­būt dėl po­li­ti­nio kla­no, ta­čiau to, kas bu­ vo ypa­tin­ga tarp jo ir mū­sų, ne­li­ko. Nau­jau­sias skan­da­las dėl duo­me­ nų rin­ki­mo... Tu­riu gal­vo­je, vi­ suo­met įta­rė­me, kad kas nors pa­ na­šaus da­ro­ma, ta­čiau kai vis­kas

paaiš­kė­jo, tai šo­ki­ra­vo“, – sa­kė 38 me­tų vo­kie­tis Ha­ge­nas. Tie­sa, skir­tin­gai nei dau­ge­lis vo­kie­čių, A.Mer­kel ne­bu­vo pa­si­ da­vu­si oba­ma­ma­ni­jai, nors abu ly­ de­riai pa­lai­ko ge­rus san­ty­kius iki šiol. Bent taip sa­ko.

Nuo pat pra­džių kanc­le­rė ven­gė pa­ ro­dy­ti, kad B.Oba­ ma jai pa­li­ko di­de­lį įspū­dį. „Nuo pat pra­džių kanc­le­rė ven­ gė pa­ro­dy­ti, kad B.Oba­ma jai pa­li­ ko di­de­lį įspū­dį. Abu ly­de­riai įtvir­ ti­no, sa­ky­čiau, blai­vius drau­giš­kus san­ty­kius. Abu ži­no, kad jiems rei­ kia vie­nam ki­to. Nors B.Oba­mos po­li­ti­ko­je as­me­ni­niai ry­šiai su ki­tų ša­lių va­do­vais vai­di­na ge­ro­kai ma­ žes­nį vaid­me­nį, nei bu­vo jo pirm­ ta­ko G.W.Bus­ho me­tais, B.Oba­ma pa­ro­dė, kad lai­ko A.Mer­kel svar­ bia sa­vo są­jun­gi­nin­ke, 2011 m. įteik­da­mas jai gar­bin­gą Pre­zi­den­ to lais­vės me­da­lį“, – ko­men­ta­vo Jo­han­ne­sas Thim­mas, Vo­kie­ti­jos

tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir sau­gu­mo ins­ti­tu­to Ame­ri­kos eks­per­tas. Skan­da­las ne­nu­rims­ta

Šni­pi­nė­ji­mo skan­da­las siu­ti­na ne tik vo­kie­čius, ta­čiau ir ki­tų vals­ty­bių pi­lie­čius bei po­li­ti­kus. Ru­si­ja, Tur­ ki­ja ir Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­ka pa­ si­pik­ti­no pra­ne­ši­mais, esą bri­tai ir ame­ri­kie­čiai per Lon­do­ne 2009 m. vy­ku­sį Di­džio­jo dvi­de­šim­tu­ko (G20) su­si­ti­ki­mą šni­pi­nė­jo jų va­ do­vus. Tur­ki­jos vy­riau­sy­bė iš­kvie­tė pa­ siaiš­kin­ti bri­tų pa­siun­ti­nį, Mask­va iš­sa­kė su­si­rū­pi­ni­mą, kad JAV šni­ pai rin­ko in­for­ma­ci­ją apie tuo­me­ čio Ru­si­jos pre­zi­den­to Dmit­ri­jaus Med­ve­de­vo po­kal­bius, kai jis lan­ kė­si Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je. Tie­sa, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos prem­je­ras Da­vi­das Ca­me­ro­nas per Di­džio­jo aš­tuo­ne­to su­si­ti­ki­mą pa­ reiš­kė, kad ne­ko­men­tuos žval­gy­ bos rei­ka­lų. Ta­čiau bri­tų spau­da tvir­ti­na, kad Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos vy­riau­sy­bės ry­šių šta­bas, ku­ris vyk­do elekt­ro­ ni­nę žval­gy­bą, nau­do­jo „nau­jo­viš­ kas žval­gy­bos ga­li­my­bes“, rink­ da­mas in­for­ma­ci­ją apie pa­rei­gū­nų bend­ra­vi­mą per du G20 su­si­ti­ki­ mus. Bri­tų šni­pai esą klas­ta nu­kreip­ da­vo de­le­ga­tus į spe­cia­liai pa­reng­ tas in­ter­ne­to ka­vi­nes, ku­rių įran­ ga su­teik­da­vo ga­li­my­bę ste­bė­ti pa­rei­gū­nų kon­tak­tus ir sek­ti su­si­ ra­ši­nė­ji­mą elekt­ro­ni­niu pa­štu bei po­kal­bius iš­ma­niai­siais te­le­fo­nais „Black­Ber­ry“. „Der Spie­gel“, „Deuts­che Wel­le“, BNS inf.


9

trečiADIENIS, birželio 19, 2013

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

sportas

Kau­ne – leng­vaat­le­čių žvaigž­dy­nas Lie­tu­vos leng­vo­sios at­le­ti­kos rink­ti­nei Kau­ne vyk­sian­čia­me Eu­ro­pos ko­man­dų 2-osios ly­gos čem­pio­na­te ne­pa­dės du­kart olim­pi­nis čem­pio­nas Vir­gi­li­jus Alek­na, bet star­tuo­ti ren­gia­si Atė­nų žai­dy­nių vi­ce­čem­pio­nė Aust­ra Sku­jy­tė.

Ro­mas Po­de­rys

r.poderys@kaunodiena.lt

„„Ko­zi­ris: ru­tu­lio stū­mi­mas – vie­na sėk­min­giau­sių olim­pi­nės dau­gia­ko­

vės vi­ce­čem­pio­nės A.Sku­jy­tės rungčių.

AFP nuo­tr.

Bir­že­lio 22–23 d. S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no sta­dio­ne var­žy­sis aš­tuo­ nių ša­lių eki­pos. Mū­sų leng­vaat­ le­čių kon­ku­ren­tai bus Aust­ri­jos, Kroa­ti­jos, Kip­ro, Da­ni­jos, Iz­rae­ lio, Ser­bi­jos ir Slo­vė­ni­jos spor­ti­ nin­kai. Ke­lia­la­pius į aukš­tes­nę – 1-ąją – ly­gą iš­ko­vos 1–2 vie­tas užė­mu­sios rink­ti­nės, o dvi silp­niau­siai pa­si­ro­ džiu­sios iš­kris į 3-ią­ją ly­gą. Lie­tu­vos eki­pos su­dė­ty­je – be­ veik vi­si šiuo me­tu pa­jė­giau­si at­ le­tai, tarp jų – ša­lies re­kor­di­nin­ kai sprin­te­riai Li­na Grin­či­kai­tė, So­na­ta Ta­mo­šai­ty­tė, Ry­tis Sa­ka­ laus­kas, šį se­zo­ną Eu­ro­po­je sa­vo rung­čių ge­riau­sių­jų tris­de­šim­tu­ kuo­se vie­tas uži­man­čios bė­gi­kės Eg­lė Bal­čiū­nai­tė ir Na­ta­li­ja Pi­liu­ ši­na, dis­ko me­ti­kė Zi­nai­da Send­ riū­tė, šuo­li­nin­kas į aukš­tį Rai­vy­ das Sta­nys. „V.Alek­na at­si­gau­na po nu­ga­ros trau­mos, jo sa­vi­jau­ta spar­čiai ge­rė­ ja, ta­čiau šio­se var­žy­bo­se mū­sų ly­ de­ris dar ne­ga­lės da­ly­vau­ti“, – va­ kar „Kau­no die­nai“ sa­kė Lie­tu­vos leng­vo­sios at­le­ti­kos rink­ti­nės vy­ riau­sia­sis tre­ne­ris Kęs­tu­tis Je­zep­ či­kas. Vy­rų dis­ko me­ti­mo var­žy­bo­ se Lie­tu­vai at­sto­vaus 2010 m. pa­ sau­lio jau­ni­mo čem­pio­nas And­rius Gu­džius. Jo ge­riau­sias re­zul­ta­tas šį se­zo­ną – 61,80 m. Pag­rin­di­niai kau­nie­čio kon­ku­ren­tai bus 2007 m. uni­ver­sia­dos čem­pio­nas aust­ras Ger­har­das Maye­ris (65,16 m), Kip­ ro at­le­tas Apos­to­las Pa­rel­lis (62,48

Lie­tu­vos rink­ti­nė „„Mo­te­rys: L.Grin­či­kai­tė (100 ir 200

„„Vy­r ai: R.Sa­k a­l aus­k as (100 m),

m), A.Šerkš­nie­nė (400 m), E.Bal­čiū­ nai­tė (800 m), N.Pi­liu­ši­na (1 500 m), M.Juo­deš­kai­tė (3 000 m), V.Žū­si­nai­tė (5 000 m ir 3 000 m bė­gi­mas su kliū­ti­ mis), S.Ta­mo­šai­ty­tė (100 m bar­je­ri­nis bė­gi­mas), E.Stai­šiū­nai­tė (400 m bar­ je­ri­nis bė­gi­mas), A.Pal­šy­tė (šuo­liai į aukš­tį), R.Dem­čen­ko (šuo­liai su kar­ti­ mi), J.Pet­ro­kai­tė (šuo­liai į to­lį), A.Dauk­ šai­tė (tri­šuo­lis), A.Sku­jy­tė (ru­tu­lio stū­ mi­mas), Z.Send­riū­tė (dis­ko me­ti­mas), N.Gu­daus­kie­nė (kū­jo me­ti­mas), I.Ja­ ku­bai­ty­tė (ie­ties me­ti­mas), es­ta­fe­tės 4 po 100 m ko­man­da (L.Grin­či­kai­tė, S.Ta­mo­šai­ty­tė, A.Šerkš­nie­nė, M.J.Mo­ raus­kai­tė, K.De­liau­tai­tė), es­ta­fe­tės 4 po 400 m ko­man­da (A.Šerkš­nie­nė, E.Mi­siū­nai­tė, E.Bal­čiū­nai­tė, M.J.Mo­ raus­kai­tė, E.Stai­šiū­nai­tė).

E.Di­lys (200 m), M.Rai­nys (400 m), M.Strio­kas (800 m), P.Glie­bus (1 500 m), Š.Moc­kus (3 000 m), R.Kan­čys (5 000 m), J.Ber­žans­kis (3 000 m bė­gi­mas su kliū­ti­mis), A.Ja­naus­kas (110 m ir 400 m bar­je­ri­nis bė­gi­mas), R.Sta­nys (šuo­liai į aukš­tį), B.Kent­ra (šuo­liai su kar­ti­mi), M.Ru­dys (šuo­ liai į to­lį), A.Gri­ce­vi­čius (tri­šuo­lis), Š.Ba­n e­v i­č ius (ru­t u­l io stū­m i­m as), A.Gu­džius (dis­ko me­ti­mas), T.Juk­ ne­vi­čius (kū­jo me­ti­mas), M.Si­ma­ na­vi­čius (ie­ties me­ti­mas), es­ta­fe­tės 4 po 100 m ko­man­da (R.Sa­ka­laus­ kas, L.Gau­du­tis, E.Di­lys, K.Skra­bu­lis, D.Žal­ga, Ž.Glo­de­nis), es­ta­fe­tės 4 po 400 m ko­man­da (M.Rai­nys, G.Ku­ čins­kas, Ž.Ado­ma­vi­čius, A.Ja­naus­ kas, L.Gau­du­tis).

m), 2008 m. pa­sau­lio jau­ni­mo vi­ ce­čem­pio­nas kroa­tas Ma­ri­nas Pre­ me­rus (57,92 m).

Kęstutis Je­zep­či­kas:

Aust­ros meist­riš­ku­ mas yra to­kio ly­gio, kad, ko­vo­da­ma ne­tgi ne iš vi­sų jė­gų, ji ga­ li pa­siek­ti aukš­tų re­ zul­ta­tų. Mo­te­r ų gru­p ė­je Z.Send­r iū­t ę, ge­g u­ž ės 31 d. Kau­n e pa­s ie­k u­s ią as­me­ni­nį dis­ko me­ti­mo re­kor­dą (65,97 m), eg­za­m i­n uos 2012 m. Lon­d o­n o olim­p ia­d os ir du­kart Eu­ro­pos čem­pio­nė kroa­tė Sand­ ra Per­ko­vič (68,48 m) bei pa­ty­ ru­s i ser­b ė Dra­ga­n a To­m a­š e­v ič (63,04 m). A.Sku­j y­t ė da­l y­v aus ru­t u­ lio stū­m i­m o var­ž y­b o­s e. Šie­m et olim­p i­n ė vi­c e­č em­p io­n ė kol kas

jė­gas iš­m ė­g i­n o tik žie­m os se­ zo­n u – sau­s io 26-ąją Vil­n iu­ je lai­m ė­j o LLAF tau­r ės var­ž y­ bas (16,13 m). Kau­n e vie­n a šios rung­t ies fa­vo­r i­č ių bus kroa­t ė Va­l en­t i­n a Mu­ž a­r ič (17,52 m). „Aust­ros meist­riš­ku­mas yra to­ kio ly­gio, kad, ko­vo­da­ma ne­tgi ne iš vi­sų jė­gų, ji ga­li pa­siek­ti aukš­tų re­zul­ta­tų. Be to, A.Sku­jy­tė – šios rung­ties ly­de­rė Lie­tu­vo­je, džiau­ gia­mės, kad ji su­ti­ko pa­dė­ti rink­ti­ nei“, – kal­bė­jo K.Je­zep­či­kas. 2-osios ly­gos ko­man­dų čem­pio­ na­to Kau­ne žvaigž­džių ri­kiuo­tė­je bus ir 2008-ųjų olim­pia­dos čem­ pio­nas bei 2012-ųjų žai­dy­nių vi­ ce­čem­pio­nas, 2009 m. pa­sau­lio čem­pio­nas kū­jo me­ti­kas Pri­mo­ žas Koz­mu­sas (Slo­vė­ni­ja), šių me­ tų Eu­ro­pos už­da­rų­pa­tal­pų pir­me­ ny­bių auk­so me­da­lio lai­mė­to­jas ru­tu­lio stū­mi­kas As­mi­ras Ko­lo­ši­ na­cas (Ser­bi­ja) ir 2011 m. čem­pio­ na­to šuo­lių į to­lį var­žy­bų pri­zi­nin­ kas Mor­te­nas Jen­se­nas (Da­ni­ja), 2010 m. pa­sau­lio jau­nių vi­ce­čem­ pio­nė kū­jo me­ti­kė Bar­ba­ra Špi­ler (Slo­vė­ni­ja).

Ru­sės ži­no­jo, kaip iš­si­gel­bė­ti, bet ka­pi­tu­lia­vo Pran­cū­zi­jo­je vyks­tan­čia­me Eu­ro­ pos mo­te­rų krep­ši­nio čem­pio­na­ to fi­na­lo tur­ny­re ka­tast­ro­fą pa­ty­rė ne vien Lie­tu­vos rink­ti­nė – iš ko­vos dėl me­da­lių pa­si­trau­kė ir ti­tu­lą gy­ nu­si fa­vo­ri­tė Ru­si­jos ko­man­da.

Alf­re­do Vai­naus­ko tre­ni­ruo­ja­ ma 2003, 2007 ir 2011 m. Eu­ro­pos čem­pio­nė bei 2001, 2005 ir 2009 m. vi­ce­čem­pio­nė Ru­si­jos eki­pa ne­ su­ge­bė­jo įveik­ti pir­mo­jo eta­po bar­ je­ro – B gru­pė­je užė­mė pa­sku­ti­nę vie­tą ir bai­gė pa­si­ro­dy­mą. Le­mia­mo­se rung­ty­nė­se ru­sės 72:66 įvei­kė ita­les, ta­čiau A.Vai­ naus­ko ka­riau­na pri­va­lė­jo lai­ mė­ti ma­žiau­siai sep­ty­nių taš­kų skir­tu­mu – tik tuo­met bū­tų at­si­ vė­ru­sios du­rys į ki­tą eta­pą. Be to, Ru­si­jos rink­ti­nė ne­su­lau­kė gel­bė­ ji­mo ra­to iš Šve­di­jos ko­man­dos, ku­ri net 49:73 pra­lai­mė­jo Is­pa­ni­ jos eki­pai. Šve­di­jai, Ita­li­jai ir Ru­si­jai su­rin­ kus po ly­giai taš­kų, ant­rą vie­tą dėl ge­res­nių tar­pu­sa­vio rung­ty­nių re­ zul­ta­tų užė­mė šve­dės, tre­čią – ita­ lės, o ru­sės li­ko ket­vir­tos.

D gru­pė Komanda

1. Bal­ta­ru­si­ja 2. Če­ki­ja 3. Kroa­ti­ja 4. Lie­tu­va

Perg.

Pral.

Taškų sant.

2 2 1 1

1 1 2 3

184:154 183:179 200:208 200:226

Tai bu­vo pa­ts blo­giau­sias ru­sių pa­si­ro­dy­mas Eu­ro­pos pir­me­ny­bių is­to­ri­jo­je, po ku­rio A.Vai­naus­kas at­si­sta­ty­di­no iš uži­ma­mų pa­rei­gų. Ru­sės ne­da­ly­vaus ir 2014-ųjų pa­ sau­lio čem­pio­na­te.

Jev­ge­ni­jus Go­mels­kis:

Neį­ma­no­ma ženg­ti į prie­kį, jei­gu ne­pa­si­ ti­ki­ma na­cio­na­li­ne krep­ši­nio mo­kyk­la ir jos spe­cia­lis­tais. „Mes paaiš­ki­no­me žai­dė­joms, kad pri­va­lo­me įveik­ti ita­les bent 7 taš­kais ir bu­vo­me įgi­ję pa­kan­ka­mą

per­sva­rą, bet klai­dos per pa­sku­ti­ nes ata­kas vis­ką su­žlug­dė“, – tei­ si­no­si A.Vai­naus­kas. „Pa­dė­tis kas­met vis blo­gė­ja. Ko­ lek­ty­vo jau se­niai ne­bė­ra ir nei ša­ lies krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos va­do­vai, nei tre­ne­riai ne­ži­no, ką rei­kia da­ry­ ti“, – pa­reiš­kė bu­vu­si Ru­si­jos rink­ ti­nės žai­dė­ja, du­kart Eu­ro­pos čem­ pio­nė Svet­la­na Ab­ro­si­mo­va. „Ma­nau, šį kar­tą ne­rei­kia vi­sos kal­tės su­vers­ti tre­ne­riui. Var­žo­vės pro­gre­suo­ja, o mes te­bet­ryp­čio­ja­ me vie­to­je. Net jei rink­ti­nė bū­tų pra­si­bro­vu­si į ki­tą eta­pą, ja­me ir­ gi nie­ko ne­pa­siek­tų. Ka­muo­si­mės, kol neiš­mok­si­me žais­ti ra­cio­na­laus krep­ši­nio“, – tei­gė Ru­si­jos krep­ši­ nio fe­de­ra­ci­jos (RKF) pre­zi­den­tas Alek­sand­ras Kras­nen­ko­vas. „Tai – di­de­lė gė­da Ru­si­jos krep­ši­ niui. Neį­ma­no­ma ženg­ti į prie­kį, jei­gu ne­pa­si­ti­ki­ma na­cio­na­li­ne krep­ši­nio mo­kyk­la ir jos spe­cia­lis­tais. Vi­suo­se stip­riau­siuo­se Ru­si­jos klu­buo­se dir­ba už­sie­nie­čiai, dau­giau­sia žai­di­mo lai­ko ten­ka le­gio­nie­riams. Ko­dėl ig­no­ruo­ ja­mi ir į už­ri­bį nu­stum­ti mū­siš­kiai? Gal to­kia pa­dė­tis kam nors nau­din­

„„ Pa­dir­bė­jo: A.Vai­naus­ko kar­je­ra Ru­si­jos mo­te­rų krep­ši­nio rink­ti­nė­je

bai­gė­si. 

ga?“ – svars­tė Ru­si­jos nu­si­pel­nęs tre­ ne­ris Jev­ge­ni­jus Go­mels­kis. Pas­ku­ti­nia­me D gru­pės, ku­rio­je rung­ty­nia­vo Lie­tu­vos krep­ši­nin­kės, ma­če če­kės 74:68 nu­ga­lė­jo kroa­tes. Su lie­tu­vė­mis ir ru­sė­mis į na­ mus jau iš­vy­ko ir lat­vės bei uk­rai­

ga­ze­ta.ru nuo­tr.

nie­tės, o dėl ke­lia­la­pių į ket­virt­fi­ na­lį var­žy­sis: E gru­pė­je – Is­pa­ni­ja, Tur­ki­ja, Juod­kal­ni­ja, Ita­li­ja, Šve­ di­ja ir Slo­va­ki­ja, F gru­pė­je – Pran­ cū­zi­ja, Bal­ta­ru­si­ja, Če­ki­ja, Di­džio­ ji Bri­ta­ni­ja, Kroa­ti­ja ir Ser­bi­ja. KD inf.


10

trečiadienis, birželio 19, 2013

Daugiau naujienų skaitykite kaunodiena.lt

ratai

ratai@diena.lt Redaktorius Arūnas Andriuškevičius

Tech­ni­nė ap­žiū­ra – lyg ne­s

„„Rei­ka­la­vi­mai: nuo ko­vo vai­ro me­cha­niz­mui tech­ni­nės ap­žiū­ros cent­

ruo­se ski­ria­ma dar dau­giau dė­me­sio.

„„Sut­var­ko­ma: ne­tin­ka­mai su­re­gu­liuo­ti ži­bin­tai – vie­nas daž­niau­sių trū­ku­mų, ku­ris ne­re­tai pa­ša­li­na­mas at­lie­kant tech­ni­nę ap­žiū­rą. 

gos pa­ 1 Sužei­diš­i­vma­odane­dėlsu­pa­ti­kdęsan­Taut­ vy­

das nu­sku­bė­jo į tech­ni­nės ap­žiū­ros sto­tį, įsi­kū­ru­sią Vi­li­jam­po­lė­je, ku­ rio­je už­fik­suo­ta ki­to­kių pa­žei­di­mų: nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų nea­ti­tin­ka pa­dan­gos pro­tek­to­riaus gy­lis, kli­ ba sta­bi­li­za­to­rius. Dėl ži­bin­tų su­ re­gu­lia­vi­mo šio­je sto­ty­je esan­tis švie­sos fik­sa­vi­mo prie­tai­sas ne­tu­ rė­jo prie­kaiš­tų. „Va­di­na­si, tech­ni­nės ap­žiū­ros cent­ruo­se ne­ga­li­ma pa­si­ti­kė­ti nei žmo­nė­mis, nei prie­tai­sais. Gal ir ko­rup­ci­ja dvel­kia“, – svars­tė Taut­ vy­das. Tei­si­no dar­buo­to­jus

Kau­ne, Kė­dai­niuo­se, Jo­na­vo­je ir Kai­šia­do­ry­se esan­čius tech­ni­nės ap­žiū­ros taš­kus vie­ni­jan­čios bend­ ro­vės Kau­no tech­ni­nės ap­žiū­ros cent­ro di­rek­to­rius Gin­ta­ras Cie­gis ti­ki­no, kad ši is­to­ri­ja yra kur kas pa­pras­tes­nė, nei ga­li pa­si­ro­dy­ti. „Mes tu­ri­me nuo­trau­ką, ku­ri įro­do, kad pa­dan­gos šo­ne pro­tek­ to­rius nu­di­lęs, jo iš­vis nė­ra. Iki ko­ vo toks trū­ku­mas bu­vo įvar­di­ja­mas kaip pa­dan­gos pa­žei­di­mas. Tad ne­

keis­ta, kad dvie­jų cent­rų dar­buo­to­ jai tą pa­tį trū­ku­mą įvar­di­jo skir­tin­ gai. Svar­biau­sia, kad abiem at­ve­jais kal­ba­ma apie tą pa­čią pa­dan­gą“, – kal­bė­jo G.Cie­gis. Ma­ža to, Kau­no tech­ni­nės ap­žiū­ ros cent­ro di­rek­to­rius tei­gia ne­tu­ rin­tis dar­buo­to­jams prie­kaiš­tų ir dėl skir­tin­gai įver­tin­tos au­to­mo­ bi­lio pa­ka­bos būk­lės. „Tei­sūs jie abu. Pir­ma­sis įver­ti­ no, kad sta­bi­li­za­to­rius ne­ke­lia pa­ vo­jaus sau­gu­mui, ir apie pa­ste­bė­tą ne­di­de­lį trū­ku­mą in­for­ma­vo sa­vi­ nin­ką, bet šio trū­ku­mo neįt­rau­kė į ap­žiū­ros re­zul­ta­tų kor­te­lę. Jis to ne­pri­va­lė­jo da­ry­ti, nes iš­ties tai yra ne­reikš­min­gas trū­ku­mas. O ki­tas dar­buo­to­jas bu­vo tik­ras biu­rok­ra­ tas ir pa­žy­mė­jo vis­ką, kas įma­no­ ma“, – dės­tė G.Cie­gis. Žmo­gus – ne ro­bo­tas

Per au­to­mo­bi­lių tech­ni­nę ap­žiū­rą už­fik­suo­ti re­zul­ta­tai aki­mirks­niu ke­liau­ja į bend­rą sis­te­mą. Duo­me­ nys apie stab­džių būk­lę, ži­bin­tų su­ re­gu­lia­vi­mą, kenks­min­gų me­džia­gų iš­me­ti­mą duo­me­nų ba­zę pa­sie­ kia au­to­ma­tiš­kai, be jo­kio kont­ro­

Gin­tau­tas Šlė­de­ris:

Įta­ria­mų ky­ši­nin­kų su ky­šiu ne­pa­gau­na­ me, bet jie su­pran­ta, kad yra ste­bi­mi. lie­riaus įsi­ki­ši­mo, ta­čiau pa­ka­ba ir vi­zua­liai ma­to­mi trū­ku­mai pa­lik­ti žmo­gaus kom­pe­ten­ci­jai. Tech­ni­nės ap­žiū­ros sto­ty­se dir­ban­tys spe­cia­ lis­tai tu­ri įveik­ti spe­cia­lius mo­ky­ mus, ta­čiau kom­pe­ten­ci­jos ir pa­tir­ ties kar­tais ga­li pri­trūk­ti.

„Di­de­li trū­ku­mai pro akis ne­ pras­lys­ta, bet žmo­gus – ne ro­ bo­tas. Smul­kių trū­ku­mų jis ga­ li ir ne­pas­te­b ė­t i“, – pri­pa­ž i­n o G.Cie­gis. Su tech­ni­nę ap­žiū­rą at­lie­kan­ čių kont­ro­lie­rių dar­bu ne­re­tai su­ si­du­rian­tys spe­cia­lis­tai tei­gia, kad žmo­giš­ka­sis fak­to­rius iš­lie­ka daug svar­bes­nis, nei ga­li at­ro­dy­ti. „Žmo­giš­ka­sis fak­to­rius yra vie­ nas iš pa­grin­di­nių da­ly­kų. Gal ir per­de­du, bet ga­li­ma sa­ky­ti, kad jei kont­ro­lie­rius blo­gai mie­go­jo – sėk­ min­go tech­ni­nės ap­žiū­ros re­zul­ta­to ne­si­ti­kėk. Be­veik vi­so­se ma­ši­no­se ga­li­ma prie ko nors pri­si­ka­bin­ti“, – pa­ste­bė­jo „Au­to­kur­to“ leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ser­vi­so va­do­vas Lion­ gi­nas Gar­nys. Ka­l ib­r uo­ta tech­n i­ka tu­r ė­t ų veik­ti pa­ti­ki­mai, ta­čiau ji ga­li pa­ ro­dy­ti ne­tiks­lius re­zul­ta­tus, jei su apa­ra­tais ne­t in­ka­m ai el­g ia­m a­ si ar­ba ne­mo­ka­ma nau­do­tis. Pa­ vyz­džiui, iš­me­ta­mų­jų kenks­min­ gų me­džia­gų ma­ta­vi­mas tu­ri bū­ti at­lie­ka­mas va­rik­liui įši­lus iki tam tik­ros tem­pe­ra­tū­ros. Jei au­to­mo­ bi­lis žie­mą il­gai sto­vė­jo ei­lė­je prie

tech­ni­nės ap­žiū­ros cent­ro, ti­kė­ti­ na, kad iš­me­ta­mų­jų kenks­min­gų me­džia­gų ma­ta­vi­mas ga­li bū­ti ne­ tiks­lus. Sa­vo tei­su­mu įsi­ti­ki­nę vai­ruo­to­ jai tech­ni­nių ap­žiū­rų cent­rų duo­ me­nis ga­li skųs­ti Vals­ty­bi­nei ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­jai. Ži­bin­tai – gal­vos skaus­mas

L.Gar­nio ne­nus­te­bi­no ir pa­sa­ko­ji­ mas apie skir­tin­gai Taut­vy­do au­to­ mo­bi­lio ži­bin­tų sklei­džia­mos švie­ sos srau­tą ma­ta­vu­sius prie­tai­sus. „Apie tai gir­dė­jau ne kar­tą. Mums ir pa­tiems nu­ti­ko pa­na­ši is­to­ri­ ja. Dėl švie­sų tech­ni­nės ap­žiū­ros sto­ty­je už­kliu­vu­siam au­to­mo­bi­liui nie­ko ne­da­rė­me, nie­ko ne­re­gu­lia­ vo­me, o į tą pa­čią sto­tį nu­va­žia­vo­ me po va­lan­dos. Švie­sos neužk­liu­ vo“, – juo­kė­si L.Gar­nys. G.Cie­gis tei­gė ne­ga­lin­tis tiks­ liai paaiš­kin­ti, ko­dėl per pir­mą­ją tech­ni­nę ap­žiū­rą prie­tai­sai ro­dė, kad ži­bin­tai ne­su­re­gu­liuo­ti, o vė­ liau trū­ku­mų ne­pas­te­bė­ta. „Tai pri­klau­so nuo dau­gy­bės fak­to­rių: nuo oro slė­gio pa­dan­go­ se, amor­ti­za­to­rių dar­bo, vie­tos, kur


11

trečiadienis, birželio 19, 2013

ratai Grei­čio lenk­ty­nė­se – ­ dė­me­sys eis­mo sau­gu­mui

„Sau­lėje 777“ trium­fa­vo ­ V.Šve­do eki­pa­žas

Per lie­pos 10–13 d. Pa­lan­go­je vyk­sian­čias ke­tu­rio­lik­tą­sias 1 000 km lenk­ty­nes žiū­ro­vų lauks ir sau­gaus eis­mo prie­mo­nių ska­ti­ni­mo komp­lek­sas. Vi­si no­rin­tie­ji ga­lės iš­ban­dy­ti sau­gos dir­žų ir au­to­mo­bi­lio vir­ti­mo si­mu­lia­to­rius. Tra­sos priei­go­se bus įreng­ta spe­cia­li pa­la­pi­nė, ku­rio­je žiū­ro­vams bus de­monst­ ruo­ja­mi eis­mo sau­gu­mui skir­ti fil­mai ir kli­pai. Bus ga­li­ma su­si­ pa­žin­ti su čia eks­po­nuo­ja­mos vai­kiš­kos au­to­mo­bi­li­nės sau­gos kė­du­tės funk­ci­jo­mis ir pra­ktiš­ka jos nau­da. Be­ne dau­giau­sia dė­me­sio lenk­ty­nių die­no­mis Pa­lan­go­je bus ski­ria­ma sau­gaus eis­mo kla­sei, ar­ba elekt­ro­mo­bi­lių tra­sai ma­žie­siems.

Šeš­ta­die­nį Šiau­lių ir Kel­mės apy­lin­kė­se vy­ko ket­vir­tas Lie­ tu­vos ra­lio čem­pio­na­to eta­pas „Sau­lė 777“. Že­mai­ti­jo­je vy­ ku­sį ra­lį lai­mė­jo Vy­tau­tas Šve­das, 13.1 sek. ap­len­kęs ant­ro­ je po­zi­ci­jo­je li­ku­sį Do­mi­ny­ką But­vi­lą. Kaip ir ga­li­ma bu­vo nu­ spė­ti, pir­muo­se grei­čių ruo­žuo­se vy­ko at­kak­li ko­va dėl pir­ mų tri­jų po­zi­ci­jų. Čia tem­pą dik­ta­vo trys eki­pa­žai: V.Šve­do, D.But­vi­lo ir Dei­vi­do Jo­ciaus. Ant­ro­je ra­lio da­ly­je tarp ly­de­ rių si­tua­ci­ja ne­pa­si­kei­tė, ta­čiau pa­sku­ti­niuo­se grei­čio ruo­ žuo­se pra­si­dė­jo at­kak­li ko­va dėl pir­mos vie­tos, ku­rio­je ne­ pra­len­kia­mas bu­vo V.Šve­do ir Žil­vi­no Sa­ka­laus­ko tan­de­mas.

skaid­ri lo­te­ri­ja?

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

pa­sta­ty­tas au­to­mo­bi­lis“, – dės­tė G.Cie­gis. Jo tei­gi­mu, ne kar­tą bu­vo įsi­ ti­kin­ta, kad kai ku­rie su­ge­bė­ji­mu tin­ka­mai su­re­gu­liuo­ti ži­bin­tus be­ si­gi­rian­tys au­to­ser­vi­sai tai da­ro ne­su­ka­lib­ruo­tais prie­tai­sais ar­ba to net ne­mo­ka da­ry­ti. Ne­su­re­gu­ liuo­ti ži­bin­tai – vie­nas daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čių ir ga­na daž­nai gin­čų su­ke­lian­čių trū­ku­mų. „To­d ėl daž­n iau­s iai mes pa­ tys pa­re­gu­liuo­ja­me švie­sas, nors to ir ne­pri­va­lo­me da­ry­ti“, – sa­kė G.Cie­gis. Pras­lys­ti vis sun­kiau

Tech­ni­nės ap­žiū­ros pro­ce­se iš­li­kęs ga­na sva­rus žmo­giš­ka­sis fak­to­rius vis dar pa­lie­ka ti­ki­my­bę, kad pa­ tik­ras įveiks ir to ne­ver­tos trans­ por­to prie­mo­nės. Per šiuos me­tus griež­tė­jo rei­ka­la­vi­mai ne tik au­to­ mo­bi­liams, bet ir kont­ro­lie­riams. Ke­tu­ris kar­tus di­de­lių trū­ku­mų ne­ pas­te­bė­jęs kont­ro­lie­rius tie­siog le­ kia iš dar­bo. Per ke­lis pa­sta­ruo­sius me­tus iš Kau­no tech­ni­nės ap­žiū­ ros cent­ro bu­vo at­leis­ti trys. Kal­ bas apie ne­di­de­liais ky­šiais ne­sun­

kiai įvei­kia­mą tech­ni­nę ap­žiū­rą ima keis­ti pa­sa­ko­ji­mai apie ne­priei­na­ mus kont­ro­lie­rius. „Pas­te­bė­jo­me, kad per pa­sta­ ruo­sius ke­le­rius me­tus tvar­ka la­ bai su­griež­tė­jo. Vis­ką kom­piu­te­ ri­za­vo, su­sta­tė vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ras, to­dėl kont­ro­lie­riai vi­sas pro­ce­dū­ras at­lie­ka vis for­ma­liau“, – pa­ste­bė­jo au­to­ser­vi­so „Ža­lia­kal­ nio žė­ru­tis“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­ to­jas Min­dau­gas Stun­džia. „Už pi­n i­g us ga­l i­m a pa­d a­ry­t i vis­ką. Nea­be­jo­ju, kad už juos ga­ li­ma įveik­ti ir tech­ni­nę ap­žiū­rą, ta­čiau da­bar jau rei­kia ge­rai pa­ži­ no­ti tuos žmo­nės, ku­rie tar­pi­nin­ kau­ja“, – kal­bė­jo pri­si­sta­ty­ti ne­ no­rė­jęs vie­no au­to­mo­bi­lių ser­vi­so va­do­vas.

tik tuo­met, kai ban­do at­spaus­din­ti tech­ni­nės ap­žiū­ros re­zul­ta­tų kor­ te­lę. Pir­mo kont­ro­lie­riaus dar­bą ne­del­siant tik­ri­nan­tis ki­tas kont­ ro­lie­rius taip pat ga­li bū­ti tik­ri­na­ mas, tad ri­zi­kuo­ti ga­li ban­dy­ti tik di­džiau­si pra­mušt­gal­viai. Į pa­kar­to­ti­nai pri­va­lo­mai tik­ri­ na­mų­jų są­ra­šą au­to­mo­bi­liai ga­li pa­tek­ti dėl įvai­rių prie­žas­čių. „Sis­te­ma mums lei­džia nau­do­ ti la­bai įvai­rius pjū­vius ir ma­ty­ti la­bai įdo­mias ten­den­ci­jas. Pa­vyz­ džiui, per šią sis­te­mą pa­ste­bė­jo­ me, kad kai ku­riuos tak­si au­to­mo­ bi­lius daug me­tų tik­ri­na tie pa­tys kont­ro­lie­riai. Jie kei­čia dar­bo vie­ tas, o au­to­mo­bi­liai se­ka iš pa­skos. Tai ne­ga­li bū­ti su­ta­pi­mas, to­dėl kai tos ma­ši­nos į tech­ni­nės ap­žiū­ ros cent­rą at­va­žiuos ki­tą kar­tą, sis­ te­ma au­to­ma­tiš­kai po pir­mos ap­ žiū­ros pra­neš apie bū­ti­ną ant­rą pa­tik­rą, ku­rią pri­va­lės at­lik­ti ki­tas kont­ro­lie­rius“, – aiš­ki­no Lie­tu­vos tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nių aso­cia­ ci­jos „Tran­seks­ta“ di­rek­to­rius Gin­ tau­tas Šlė­de­ris. Au­to­mo­bi­lis į juo­dą­jį są­ra­šą ga­ li pa­tek­ti vien dėl to, kad va­žiuo­ da­mas gat­ve ap­si­py­lė įtar­ti­nais dū­ mais, o tai pa­ste­bė­jo priė­ji­mą prie sis­te­mos tu­rin­tis spe­cia­lis­tas. „To au­to­mo­bi­lio vals­ty­bi­nis nu­ me­ris bus įtrauk­tas į duo­me­nų ba­ zę ir, vai­ruo­to­jui at­vy­kus į tech­ni­ nės ap­žiū­ros cent­rą, au­to­mo­bi­lis bus pa­tik­rin­tas du­kart“, – kal­bė­ jo G.Šlė­de­ris. „Mes į są­ra­šą įtrau­kia­me net tuos au­to­mo­bi­lius, ku­riais at­va­žia­ vę vai­ruo­to­jai el­gė­si įtar­ti­nai: il­gai try­nė­si, kaž­ko lau­kė, kaž­ką pra­lei­ do be ei­lės“, – pa­sa­ko­jo G.Cie­gis. Kont­ro­lės sis­te­mos at­kaps­ty­tų įtar­ti­nų ten­den­ci­jų epi­cent­re at­ si­dū­rę kont­ro­lie­riai su­lau­kia ates­ ta­ci­jų. „Įta­ria­mų ky­ši­nin­kų su ky­šiu ne­ pa­gau­na­me, bet jie su­pran­ta, kad yra ste­bi­mi“, – sa­kė G.Šlė­de­ris.

Dienos klausimas Kaip vertinate sugriežtėjusius automobilių techninės apžiūros reikalavimus? Nepastebėjau griežtesnių reikalavimų

19,23

At­ka­sa se­nus dar­be­lius

Vi­si ša­lies tech­ni­nės ap­žiū­ros cent­ rai šiuo me­tu nau­do­ja­si kont­ro­lie­ rius ky­ši­nin­kus į ne­vil­tį va­ran­čia sis­te­ma, ku­ri au­to­ma­tiš­kai pra­ne­ ša apie bū­ti­ną pa­kar­to­ti­nį įtar­ti­nos trans­por­to prie­mo­nės pa­tik­ri­ni­mą. Pir­mą­kart tik­ri­nęs kont­ro­lie­rius apie pa­kar­to­ti­nę re­vi­zi­ją su­ži­no

Kontrolieriai tapo pagrįstai griežtesni

10,77

% 70,00

kaunodiena.lt

Kontrolieriai per daug kabinėjasi prie smulkmenų

„„Apk­lau­sa: kaip jau­tė­tės pir­mą kar­tą sė­dę prie vai­ro? 

„Shutterstock“ nuotr.

No­ras vai­ruo­ti įvei­kia jau­du­lį Vie­ni iš mū­sų pir­mą kar­tą prie au­to­mo­bi­lio vai­ro sė­do anks­ty­ vo­je vai­kys­tė­je – ko­jo­mis ne­siek­ da­mi pe­da­lų, sė­dė­jo ant tė­čio ke­ lių ir ban­dė bent vai­rą pa­suk­ti. Ki­ti pir­mą kar­tą vai­ra­vo paaug­lys­tė­je, tre­ti – jau bū­da­mi pil­na­me­čiai, atė­ ję į vai­ra­vi­mo mo­kyk­lą mo­ky­tis.

Su ko­kiais įspū­džiais aso­ci­juo­ja­ si pir­mas vai­ra­vi­mas – bu­vo dau­ giau stre­so ar džiaugs­mo? Dau­ge­lį vai­ruo­ti iš­mo­kė tė­čiai – bū­tent su jais pir­mą kar­tą prie vai­ro sė­do 45 pro­c. trans­por­to po­rta­lo au­to­gi­das.lt res­pon­den­ tų. 19 pro­c. iš­mo­ko vai­ruo­ti vai­ ra­vi­mo mo­kyk­lo­je, 13 pro­c. mo­kė­ si sa­va­ran­kiš­kai, 7 pro­c. vai­ruo­ti iš­mo­kė ma­ma, 4 pro­c. – bro­lis, 8 pro­c. – ki­tas gi­mi­nai­tis, 4 pro­c. – drau­gė ar drau­gas, at­sklei­dė ap­ klau­sos re­zul­ta­tai. Įdo­mus fak­tas, kad nie­kas ne­nu­ro­dė, jog vai­ruo­ti mo­kė se­suo. Di­džio­ji da­lis res­pon­den­tų pir­ mą kar­tą vai­ra­vo dar ne­su­lau­kę 12 me­tų. Pir­mą kar­tą sė­dę prie vai­ro, dau­gu­ma ap­klau­sos da­ly­ vių va­žia­vo tik kai­mo ke­liu­kais (67 pro­c. res­pon­den­tų), kie­me ar aikš­te­lė­je (19 pro­c.). Li­ku­sie­ ji, pir­mą­kart at­si­sė­dę prie vai­ro, va­žia­vo mies­te ar­ba ma­gist­ra­li­ niu ke­liu. Pap­ra­šy­ti pri­si­min­ti, kaip se­ kė­si va­žiuo­ti pir­mą kar­tą, ko­kios nuo­tai­kos ar įspū­džiai iš­li­ko at­ min­ty­je, dau­gu­ma vai­ruo­to­jų tei­ gia, kad at­si­mi­ni­mai tei­gia­mi – nors ir bu­vo bai­su, no­ras vai­ruo­ti įvei­kė jau­du­lį. Pir­mą kar­tą sė­dus prie vai­ro, au­to­gi­das.lt res­pon­ den­tams sun­kiau­sia bu­vo pa­ju­dė­ ti iš vie­tos, su­pras­ti, ko­kia san­ka­ bos pa­skir­tis ir vei­ki­mo prin­ci­pas, o ir pe­da­lų at­ro­dė per daug. Ne vie­nas pri­pa­žįs­ta, kad au­to­mo­bi­ lis ne kar­tą už­ge­so, kai jie ban­dė

pa­va­žiuo­ti, ta­čiau tai ne­sut­ruk­dė ban­dy­ti dar ir dar kar­tą. Kai ku­rie res­pon­den­tai pri­si­ me­na, kaip ste­bė­jo­si, kad taip pa­ pras­tai ga­li­ma val­dy­ti au­to­mo­bi­ lį, kad, vos pri­si­lie­tus ir pa­su­kus vai­rą, jis pa­klūs­ta. Au­to­mo­bi­lis at­ro­dė pla­tus, vos tel­pan­tis ant ke­lio, o vai­ruo­ti va­žiuo­jant 20– 30 km/val. grei­čiu bu­vo neį­ti­ki­ mas iš­šū­kis; va­žiuo­jant įsi­jun­gus pir­mą bė­gį at­ro­dė, kad au­to­mo­ bi­lis skrie­te skrie­ja. Da­bar to­kie pri­si­mi­ni­mai ke­lia šyp­se­ną, pa­ sa­ko­jo au­to­gi­das.lt ap­klau­sos da­ly­viai. Tik vie­nas ki­tas vai­ruo­to­jas pri­pa­žįs­ta, kad pir­mą kar­tą sė­ dė­ti prie au­to­mo­bi­lio vai­ro bu­ vo la­bai bai­su, ta­čiau tai neatg­ra­ sė nuo no­ro iš­lai­ky­ti eg­za­mi­ną ir gau­ti vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą. Pir­mą kar­tą vai­ruo­ti dau­ge­lis pa­ban­dė ga­na anks­ti, ta­čiau tai ne­pa­dė­jo iš­kart iš­lai­ky­ti vai­ra­vi­ mo eg­za­mi­no – teo­ri­jos eg­za­mi­ ną iš pir­mo kar­to iš­lai­kė 86 pro­c. res­pon­den­tų, o pra­kti­nę vai­ra­vi­mo eg­za­mi­no da­lį – tik 68 pro­c. Li­ku­ sie­ji 15 pro­c. vai­ruo­to­jų pra­kti­nę da­lį iš­lai­kė iš ant­ro kar­to, 9 pro­c. – iš tre­čio kar­to, o 8 pro­c. te­ko lai­ ky­ti dau­giau nei tris kar­tus. KD, au­to­gi­das.lt inf.

45 proc.

– tiek ap­klau­sos da­ly­vių vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lį iš­mo­kė tė­čiai, o 7 pro­c. – ma­mos.


12 2

trečiadIENIS, birželio 19, 2013

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai�������������������������������� 12 Paslaugos� ���������������������������������������� 12, 13 Parduoda����������������������������������������� 13, 14 Perka���������������������������������������������������������� 14 Įvairūs������������������������������������������������ 14, 15 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 15 Pramogos, šventės, laisvalaikis���������������������������������������������� 15 Kviečia mokytis � ������������������������������� 15 Kviečia ����������������������������������������������������� 15 Rasta� ���������������������������������������������������������� 14 Pamesta��������������������������������������������������� 15 Informuoja�������������������������������������������� 15

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Kavinėje miesto centre reikalinga šaltų ir karštų patiekalų, picų ir banketų ruošimo virėja (-as). Patrauklus atlyginimas. Tel. 8 693 50 400.

DARBo skelbimai

1126479

REIKALINGAS

Kepyklai Kaune reikalingi cecho darbininkai. Darbas naktinėje pamainoje. Tel. 8 698 03 634. 1128478

Pardavimo vadybininkui (-ei) – darbas spausdintuvų kasečių didmeninės prekybos įmonėje. Būtina darbo lazerinių ir rašalinių kasečių prekybos srityje patirtis. Tel. 8 656 25 221, CV siųsti info@techlineproq.lt.

Fleksografinės spaudos technologas Kaune.

1128000

Tel. +370 5 259 6143 I –V 16:00 val. – 21:00 val. VI –VII 11:00 val. – 17:00 val.

Pervežimų kompanijai UAB „Hoptransa“ reikalingi tolimųjų reisų vairuotojai, turintys CE kat. Tel. 8 687 70 945. 1118178

Reikalinga modelių siuvėja. Įmonė gamina viršutinius vyriškus ir moteriškus drabužius (paltai, švarkai, suknelės). Taip pat reikalingos kvalifikuotos siuvėjos. Geros darbo sąlygos. Laiku mokamas atlyginimas. Visos socialinės garantijos. Tel. 8 674 10 014. 1126054

Reikalingas patyręs automobilių paruošėjas-dažytojas. Tel. 8 676 22 258. 1117341

Reikalingas vairuotojas, turintis C kat., maisto prekėms išvežioti. Tel. 341 368, 8 600 19 444. 1125872

Reikalingi vairuotojai, turintys D arba D1 kat., dirbti maršrutinių taksi vairuotojais Kauno mieste. Tel. 8 687 96 820.

1126774

Reikalingi vilkikų ir autovežių vairuotojai trumpiems reisams. Geros darbo sąlygos, laiku mokamas atlyginimas. Tel. 8 674 56 399. 1128700

Siūlo darbą AB „LYTAGRA“ reikalingas sandėlininkaskrovėjas. Pakrovimo, iškrovimo darbai metalinių vamzdžių sandėlyje. Kreiptis 8–17 val. Ateities pl. 50, tel. 8 612 76 214. 1127269

Besiplečiančiam 101 kepyklėlių tinklui reikalingi kepėjai-konditeriai. Turintiesiems patirties siūlome gerą atlyginimą. Nemokančius apmokome. Tel. 8 655 25 628. 1118862

Besiplečianti įmonė, gaminanti baldus eksportui, ieško: baldų apmušėjų, siuvėjų, porolono klijuotojų, čiužinių įvilkėjų, porolono pjovėjų. Atlyginimas 1300–2000 Lt. Pageidaujama darbo patirtis. Darbas viena pamaina. CV siųsti greta@agbaltic.lt. Tel. 8 614 02 417. 1126145

Dirbti Kaune reikalingi betonvežės vairuotojas ir krautuvo vairuotojas-mechanikas. Savo CV galite siųsti adresu kaunas@betonocentras.lt. 1126367

Dirbti kavinėje miesto centre reikalinga(-as) virėja(-as). Tel. 8 673 15 100. 1128192

Dirbti privačiame prekybos versle reikalingi žmonės, mokantys lietuvių ir rusų kalbas. Tel. 8 601 75 025.

1115098

Ieškome vairuotojų-ekspeditorių Kaune (šaldytų maisto produktų pervežimas Lietuvoje į prekybos vietas). Reikalinga: C ir/ar CE vairuotojo kategorijos pažymėjimas, panašaus darbo patirtis. Dėl darbo vietos teirautis tel. 8 612 14 978 arba siųsti gyvenimo aprašymą cv@nnl.lt. 1127876

Ieškome valytojų dirbti sporto klube Baltų pr., Kaune. Tel. 8 650 91 992, e. paštas info@svarosbiuras.lt. 1128867

Įmonė ieško šiluminių trasų suvirintojo, montuotojo-šaltkalvio ir pagalbinio darbininko. CV siųsti nep@plaza.lt arba skambinti tel. 8 615 22 208. 1127630

Restoranas, esantis PC „Akropolis“, ieško valytojos. Darbas nuo 6 val. ryto, slankusis grafikas. Daugiau inf. tel. 8 678 80 880 (skambinti darbo dienomis nuo 10 iki 18 val.). 1128275

Statybos įmonei UAB „Agentus” reikalingi: dažytojai, tinkuotojai, mūrininkai, betonuotojai, staliai bendrastatybiniams darbams, fasado sienų šiltintojai, plytelių klojėjai. Skambinti darbo valandomis tel. (8 37) 375 331.

Klinikoje „Jalvita“ dirba patyrusios ginekologės: gyd. V.Jauniškienė ir gyd. Z.Dubickienė. Gydo įvairias moters lytinių organų ligas. Echoskopija. Pašilės g. 124, tel. 338 625 I–V 9–19 val.

Transporto įmonė, sėkmingai dirbanti jau 17 metų, siūlo darbą tarptautinių reisų vairuotojams Vakarų Europoje su naujomis transporto priemonėmis („Volvo“ vilkikai su užuolaidinėmis puspriekabėmis). Reikalavimai: turėti E kategoriją; darbo patirtis ne mažiau kaip 2 m. ES šalyse; atsakingumas, pareigingumas. Tel. 8 682 45 800.

Medicinos centre „Neuromeda“ konsultuoja ir gydo aukščiausios kvalifikacijos vaikų ir suaugusiųjų neurologai, psichiatrai ir psichologai. Gydomos įvairios priklausomybės formos, kodavimas, išblaivinimas. Registracija tel. 8 613 42 780, 331 511. www.neuromeda.lt.

UAB „Heliopolis“ dirbti Kaune ieško sandėlio darbuotojo. Reikalavimai: darbo sandėlyje patirtis, el. krautuvo vairuotojo pažymėjimas. CV siųsti info@heliopolis.lt, tel. (8 5) 263 7002.

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“) teikia visas odontologijos paslaugas. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – tik 1000 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265.

1119526

1125843

1128687

UAB „Solotransa“ reikalingi CE kategorijos vairuotojai-ekspeditoriai dirbti maršrutais Lietuva–Rusija arba Europa–Rusija. Atlyginimas mokamas laiku. Tel. 8 685 10 705. 1125892

UAB „Solotransa“ reikalingi CE kategorijos vairuotojai-ekspeditoriai dirbti refrižeratoriumi maršrutu Europa–Rusija. Atlyginimas mokamas laiku. Tel. 8 685 10 705. 1126407

Ūkyje reikalingas darbininkė (-as). Suteikiamas visas išlaikymas. 5 km nuo Kauno. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 8 611 13 324. 1128355

Valymo kompanijai reikalingos valytojos, galimos dieninės arba naktinės pamainos, PC „Akropolis“. Tel. 8 656 20 016. 1128300

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 1107131

Želdinius prižiūrinčiai įmonei reikalingi žolės pjovėjai trimeriu. Tel. 796 732, 8 656 20 895. 1115280

Restorano-viešbučio administratoriui (-ei). Reikalavimai: 2 metų darbo patirtis restorane, anglų ir rusų kalbų mokėjimas. „Pažaislis Park hotel“. Išsamesnė darbo informacija www.svarstykles.eu – karjeros skiltyje. Tel. 8 698 80 130, e. paštas pphotel.danguole@hotmail.com. 1127650

Restoranui miesto centre reikalingas virėjas-mėsininkas. Pageidautina turintis darbo patirties. Tel. 8 614 33 779.

1127742

Siūlome darbą picų kepėjams, vyr. picų kepėjams ir virėjams Kaune. Pasiteirauti tel. 8 615 57 003, Marius.

Kavinei Vilijampolėje reikalinga (-as) virtuvės darbininkė (-as). Tel. 262 397, 8 619 73 822. 1128742

1128334

Skubiai reikalingas virėjas gaminti kinų maistą. Turinčius virėjo patirties kinų maistą gaminti apmokysime. Darbas Kaune, prie „Girstučio“. Siūlome visas soc. garantijas, gerą ir visada laiku mokamą atlyginimą (2500 Lt). Tel. 8 608 18 109. 1125208

Stabiliai dirbančiai įmonei „Klasikinė tekstilė” reikalingas audinių sandėlio darbininkas (krovikas). Darbas Kauno mieste, atlyginimas mokamas laiku. Tel. (8 37) 301 062, 8 610 36 804.

Statybininkas-plytelių klojėjas ieško darbo. Tel. 8 605 99 262.

1128743

Paslaugos Medikų

AKCIJA – iki birželio 30 d. 10 % nuolaidos. Gydytojas Ilja Seldinas, turintis 30-ies metų patirtį Lietuvos, Lenkijos, JAV klinikose, gydo stuburo, sąnarių ir galvos skausmus. Kaunas, Baltijos pr. 7 (Šilainių poliklinika), 351 kabinetas. Registracija tel. 8 662 25 881. 1120662

AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476. 1119805

Statybos mechanizmų nuomos įmonei reikalingas mechanizatorius-ekskavatorininkas. Galimas lankstus darbo grafikas. Tel. 8 611 26 363.

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt.

1128266

1120563

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 1121440

Statybos, remonto

1109618

Odontologijos paslaugos su nuolaidomis. Keramikai – 40 % nuolaida. Tik birželio mėn. konsultacija – nemokama. Registracija tel. 203 101, 8 672 44 348. Maironio g. 26A, Kaunas. 1127035

Pacientų gydymas jų namuose po ilgalaikio ALKOHOLIO vartojimo ir esant sunkiam PAGIRIŲ sindromui. Pagalba visą parą. www.isblaivinimas.lt. Tel. 8 699 28 234, 221 128. 1118891

Automobilininkams Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Dujų įranga automobiliams. Kompiuterinė diagnostika. Riešutų g. 30, tel. 8 600 24 966, dirbame I–VI. 1122017

Buitinės technikos remonto Remontuoju visas automatines skalbykles Kaune ir Kauno r. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900. Nebrangiai prijungiame skaitmeninę televiziją. Taisome televizorius, garso aparatūrą ir kitus el. prietaisus – su garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 751. 1120539

1119637

Statybos įmonei nuolat dirbti Kaune reikalingi: universalūs statybos darbininkai, apdailininkai, pagalbiniai darbininkai. Kreiptis tel. 8 614 81 433.

1126177

Taisome nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius. Atnaujiname NAVIGACIJAS. Suteikiame garantiją. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100.

Gyd. D.Bielskienė, J.Urbštienė konsultuoja ir gydo vaikus, suaugusiuosius, sergančius odos, alerginėmis, nagų ir plaukų ligomis. Šalina karpas, papilomas. Apgamai tiriami dermatoskopu. Konsultuoja dėl lytiškai plintančių ligų. Gedimino klinika, Gedimino g. 34. Tel. 207 396.

1128869

1118234

Kompiuterininkų

1125179

Ieško darbo

1119819

Siūlome darbą prekybos centre kvalifikuotai siuvėjai siūti ir taisyti drabužius. Geros darbo sąlygos, lankstus darbo grafikas, laiku mokamas atlyginimas. Tel. 8 609 29 745.

1118335

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

1124784

1111810

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 1114809

SNAIGĖS servisas (M.K.Čiurlionio g. 5). Visų šaldytuvų, skalbyklių remontas. Prekyba SNAIGĖS šaldytuvais, atsarginėmis dalimis. Tel. 341 876, 8 652 44 908. 1125910

Taisau televizorius, garso ir vaizdo techniką. Iškvietimas nemokamas. Suteikiu garantiją. Tel. 8 673 60 342. 1128360

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 1126722

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 1127778

TELEVIZORIŲ remontas – kliento namuose, tel. 8 634 69 625. Taisykla – P.Lukšio g. 66, tel. 8 676 92 322. 1126855

AKCIJA! „ALUPLAST“ profilio 5 kamerų langai – su 30 % nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stiklinimas. Ritininės užuolaidos. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt. 1128512

Akcija! Gaminame stogelius su permatoma danga virš durų, stogines, verandas. Greitai ir kokybiškai. Tel. 8 686 81 398, 533 223.

1127146

Apšiltiname namų fasadus, dedame struktūrinį tinką, naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Tel. 8 687 53 187. 1098861


13 3

trečiaDIENIS, birželio 19, 2013

klasifikuoti skelbimai Paslaugos Statybos, remonto

Dengiame šlaitinius stogus, rekonstruojame, skardiname. Komplektuojame medžiagas. Gaminame kaminų įdėklus ir juos valome. Tel. 8 612 82 740.

Nuomojame BOBCAT mini krautuvus, ekskavatorius. Kasame, lyginame, griauname, gręžiame pamatams skyles, iškrauname, pakrauname krovinius. Tel. 8 656 41 801.

PLISUOTOS ŽALIUZĖS, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ROMANETĖS – UAB „Eurivila“. K.Donelaičio g. 33, tel. 423 333. www.eurivila.lt.

1 kambario butą Žeimenos g., prie Kauno klinikų (5/3 a., vidinis, b. pl. 37 kv. m, balkonas, virtuvė 10 kv. m). 67 000 Lt. Tel. 8 658 85 398; sonata888888@gmail.com.

Dengiame šlaitinius stogus, restauruojame senus. Lankstome nestandartinius skardos gaminius. Tel. 8 687 75 804.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

Ritininės užuolaidos, žaliuzės, tinkleliai nuo vabzdžių. Kiekvienam pagal poreikį. Labai didelis audinių pasirinkimas – žemos kainos. Atvažiuojame į namus. Tel. 8 676 17 774.

12 a namų valdos sklypą prie Juragių, Tvarkiškiuose. Graži ir rami vieta. Pigiausiai Kauno rajone. Be tarpininkų. Tel. 8 684 74 312.

1127304

Akcija! Plastikiniai langai, šarvuotos durys, aliuminio balkonai. Gamintojo kainomis. 5 m. garantija. Apdailos darbai. Tel. 8 600 61 010, 8 617 56 746. 1126605

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, ritininės užuolaidos, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 1121938

Apdaila. Mansardų įrengimas ir šiltinimas. Įvairių grindų įrengimas (ir iš MDP), gipskartonio ir medžio drožlių plokščių montavimas. Tel. 8 630 40 405. 1128156

Atliekame buitinės ir lietaus kanalizacijos, vandentiekio, drenažo vamzdynų įrengimo, nuotekų valymo įrenginių montavimo darbus. Tel. 8 618 56 027. 1127293

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 1118595

Atliekame įvairius griovimo darbus. Statybinį laužą IŠSIVEŽAME PATYS. Tel. 8 655 66 061. 1118063

Atliekame laiptinių dažymą, dekoravimo, tinkavimo darbus. Tel. 8 614 38 759. 1128376

Atliekame parketo ir grindų šlifavimą be dulkių, lakavimą, poliravimą. Tel. 8 698 87 702, 264 557 (namų). 1128179

Atliekame privačių ir daugiabučių namų šiltinimą polistirenu, akmens vata. Dedame struktūrinį tinką. Ventiliuojami fasadai. Tel. 8 614 45 953. www.apsiltinime.lt. 1125314

Atliekame visus vidaus apdailos darbus: dedame gipskartonį, glaistome, dažome, klojame plyteles. Elektra ir santechnika. Suteikiame garantiją. Tel. 8 615 19 090. 1128809

Atlieku atsakingai griovimo darbus, griauname galinga įranga (kaminus, pamatus, namus, san. kabinas). Sąramų statymas. Praktiški patarimai. Tel. 8 670 48 327. 1128112

Atlieku dažymo darbus, klijuoju plyteles ir kt. Tel. 8 676 93 043. Kaunas.

1128256

Atlieku glaistymo, dažymo, tapetavimo, smulkius tinko (mozaikinis, faktūros) ir kitus statybinius darbus. Tel. 385 929, 8 641 65 207. 1128320

Atlieku visus santechnikos darbus. Katilų, šildomų grindų, šildymo, vandentiekio, nuotekų sistemų montavimas ir renovacija. Tel. 8 600 61 309. 1128411

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 624 02 954. 1123720

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 1109600

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

1121417

Be dulkių šlifuojame, lakuojame parketą. Tel. 8 679 13 494, 8 656 97 447.

1127890

Betonuojame grindis, atliekame paruošiamuosius darbus. Dirbame vokiška įranga BMS. Garažai, sandėliai. Garantija. Tel. 8 671 15 807. 1119964

Betonuojame grindis, ruošiame pagrindus. Klojame visų tipų grindų dangą. Ilgalaikė patirtis. Garantija. Tel. 8 686 44 993, 8 687 24 321. 1120484

Dažymas, tapetavimas, laminato, grindų dėjimas. Elektros darbai. Medžiagų pristatymas. Tel. 8 606 04 513. 1128364

Dengiame ir remontuojame plokščiuosius stogus ir garažus prilydomąja danga. Suteikiama garantija iki 15 m. Tel. 459 279, 8 676 34 684 kasdien 8–22 val. 1124227

Dengiame plokščius stogus prilydomąja danga. Skardiname, suteikiame garantiją. Tel. 8 687 94 355, 743 220. 1098570

1128901

Dengiame stogus, rekonstruojame, skardiname. Kaminų įdėklai, valymas. Karkasinių namų statymas. Tel. 8 601 77 895.

1127310

Gaminame iš metalo laiptus, laiptinės duris, vartus, stumdomuosius vartus, tvoras, kaltinius gaminius, prancūziškus balkonus. Tel. 8 675 16 865. 1128173

Gaminame iš metalo: duris garažams, sandėliukams. Tvoros, balkonai, grotos. Kalvystės darbai. Tel. 8 698 25 138. 1119928

Gipso montavimas, plytelių ir marmuro klijavimas, tapetuojame, dažome. Elektros montavimas, santechnikos prijungimas. Tel. 8 635 64 816.

1127013

Glaistome, dažome, tapetuojame, montuojame gipskartonį, klojame laminatą, kalame dailylentes, langokraščių taisymas. Tel. 8 607 66 993. 1128164

Griaunu pigiai, tvarkingai modernia įranga namus, kaminus, perdangas, betoną, sienas, pamatus, san. kabinas, įrengiu sąramas. Konsultuoju. Tel. 8 648 23 501.

1128110

GRINDŲ BETONAVIMAS (nuo 1 kv. m iki Jūsų pageidaujamo ploto) – butams, namams, biurams ir t.t. LIEJAME pamatus. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 618 20 971. 1123893

Griovimo, rekonstrukcijos darbai: montuojame sąramas. Atstatome griūvančias sienas. Nemokamai atvykstame, konsultuojame. Tel. 8 677 76 588. NEBRANGIAI, greitai. 1128875

Įvairūs remonto darbai. Betonuojame, mūrijame. Dengiame stogus, montuojame karkasines konstrukcijas. Šiltiname fasadus. Atliekame įvairius remonto darbus. Tel. 8 680 50 069. NEBRANGIAI. 1128879

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

1114463

Kaminų įdėklai, dūmtraukiai, nestandartiniai skardos gaminiai. Tel. 8 611 53 224, www.resikona.lt. 1120359

Kaminų skardinimas. Stogų remontas, dažymas, dengimas. Skardinimo darbai. Tel. 8 677 96 297. 1127589

Klojame plyteles, dedame grindis, kalame dailylentes. Atliekame kitus statybos darbus. Tel. 8 676 74 011, 8 608 00 840. 1121741

KLOJAME TRINKELES. Patirtis. Kokybė. Garantija. Tel. 8 685 00 577.

1123925

Kvalifikuoti meistrai atlieka visus vidaus ir lauko apdailos bei remonto darbus. Daugiau inf. tel. 8 603 55 179, 8 651 87 033, e. paštas arunas.statyba@gmail.com. 1126634

Kvalifikuotų specialistų komanda dažo namus, sodybas, tvoras, stogus, laiptines ir kitokios paskirties patalpas. Darbus atliekame kokybiškai ir laiku. Tel. 8 633 60 837. 1128305

Meistro pagalba: santechnika, elektra, apdailos darbai, tvirtinimai ir t.t. Išsikvieskite meistrą tel. 8 618 00 700. 1118650

Mini ekskavatoriumi atliekame gręžimo, kasimo darbus. Statome ir betonuojame tvoros stulpus.Tel. 8 653 66 987.

1126815

Mini krautuvo BOBCAT nuoma. Grunto kasimo, lyginimo, stumdymo, krovimo darbai. Tel. 8 600 72 223.

1127792

Montuojame gipskartonį. Glaistome, dažome, tapetuojame. Remontuojame ir butus. Galime pristatyti medžiagas. Tel. 8 615 95 044. 1123758

Santechnikas atlieka visus darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 1126588

Naujų stogų dengimas, senų renovavimas. Taip pat atliekame vidaus apdailos darbus. GPK montavimas, dažymas, grindų klojimas. Tel. 8 647 15 176, 8 670 74 341. 1127095

Nestandartiniai metalo gaminiai iš juodojo ir nerūdijančio plieno: turėklai, laiptai, kiemo vartai. Aliuminio konstrukcijos, suvirinimas. www.wellding.lt. Tel. 8 636 19 730. 1128576

1105899

1118567

Plastikiniai langai, balkonų stiklinimas, durys. Gaminiams ir darbams – garantija. Senus langus išvežame. Galima išsimokėtinai. www.languera.lt. Tel. 8 609 77 366. 1112649

Plytelių, mozaikos klijavimas, dušų padų, sūkurinių vonių mūrijimas, betonavimas. Staliaus darbai. Darbai atliekami kokybiškai ir greitai. Tel. 8 675 51 048. 1128771

Profesionalus gipskartonio montavimas: sienos, lubos, figūrinis, 3D gipso plokščių montavimas. Sukomplektuojame medžiagas. Nedidelės darbų kainos. Tel. 8 653 94 097. 1127319

Santechnikas atlieka radiatorių, vamzdynų, maišytuvų, gyvatukų, WC keitimo ir remonto darbus. Katilų keitimas, suvirinimo darbai. Tel. (8 37) 709 419. 1116097

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 1126968

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 1127086

Santechnikas nebrangiai atlieka visus smulkius santechnikos darbus. Keičia kanalizacijos, vandentiekio vamzdyną. Valo kanalizaciją praplovimo būdu. Atvyksta greitai. Tel. 8 680 50 069.

1118011

1124195

Baldžių Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904. 1123871

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 1119905

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 1127850

Nebrangiai gaminame korpusinius baldus: virtuvės, spintas, jaunuolio kambario ir kt. Vasaros NUOLAIDOS! Tel. 8 614 36 447, 8 698 81 318. www.rimvydobaldai.lt. 1124762

Teisinės paslaugos

1126137

Skardos lankstinių gamyba. Lietaus nubėgimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456. 1123499

Staliaus darbai. Gaminame laiptus, porankius, duris, lauko baldus, pavėsines, kubilus ir t.t. Tel. 8 610 31 210, 8 612 75 320. 1117119

Statyba, remontas. Glaistymas, dažymas, tapetavimas. Gipskartonis. Grindų, plytelių klojimas. Smulkūs elektros, santechnikos darbai. Tel. 8 616 23 924. 1128182

Statybos brigada, turinti didelę patirtį ir galinti pasiūlyti prieinamas kainas, siūlo šiuos darbus: mūrijimo, tinkavimo, griovimo, grindų betonavimo, gipskartonio klojimo ir kitus statybos darbus Kaune ir jo rajone. Tel. 8 648 42 561. 1126866

Stogai. Naujų stogų dengimas, senų – tvarkymas. Tel. 8 600 92 790. 1128811

Trinkelių klojimas, bortų statymas, pagrindų ruošimas. Naudojame savo arba užsakovo medžiagas. Dedame ir trinkeles ant kapų (užsakovo medžiagos). Tel. 8 609 42 554. 1127383

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortus, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448. 1116322

Tvarkingai mūrija, betonuoja, tinkuoja. Įrengia pamatus, tvoras. Dažo laiptines, stogus, fasadus. Stogų remontas. Pastatų šiltinimas. Tel. 8 670 48 327. 1128096

Visi griovimo darbai: griauname namus, pamatus, sienas, WC ir vonios kabinas, pjauname angas. Statome sąramas. Išvežame statybinį laužą. Tel. 8 608 17 131. 1127771

Visos elektriko paslaugos Kaune ir Kauno r. Mažos kainos. Tel. 8 678 49 083, 440 803.

1128361

Vokiški plastikiniai langai, šarvuotos durys. Balkonų stiklinimas. Langų remontas. Tel. 8 688 87 055, 8 687 82 361.

1128378

Vidaus įrangos Gaminame filingines, faneruotas duris, staktas. Faneruojame senas užsakovo duris. Įstikliname balkonus. Tel. 313 167, 8 699 13 442, 706 482. 1127222

LAIPTŲ gamyba. Iš sausos ąžuolo, uosio medienos gaminame laiptus, palanges. Tel. 8 612 12 003, 392 244.

1123996

1127783

2 a. mūrinį namą Raudondvaryje su ūkiniu pastatu (visos komunikacijos, grįstas kiemas, tvora, aliumininis šiltnamis). Be tarpininkų. Kaina 310 000 Lt. Tel. 8 616 06 420. 1127204

2 kambarių butą Žiegždriuose (4/1 a., šiuolaikiškas kapitalinis remontas, šarvo durys, pakeisti santechnikos ir elektros įvadai, grotuotas balkonas). Tel. 8 600 51 904.

1124238

3 kambarių butą Petrašiūnuose, Naglio g. (bendr. pl. 61 kv. m, blokinis namas, signalizacija, kondicionieriai, kameros). 105 000 Lt. Tel. 8 600 19 444. 1125880

4,7 a namų valdos sklypą Aleksote, prie Seniavos pl., 3 km iki miesto centro. Galima pirkti ir sklypą šalia. Visos miesto komunikacijos. Tel. 8 656 88 200. 1127660

5 kambarių butą Vytauto pr. (5/4 a., b. pl. 95 kv. m, plytinis, šiltas, renovuotas, plastikiniai langai, rakinama laiptinė, vidinis kiemas). Tel. 8 674 37 073. 1128262

Išparduodamas bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turtas. Visa informacija – www.adminbiuras.lt. 1062241

Kvalifikuotas teisininkas konsultuoja civilinės, administracinės ir baudžiamosios teisės klausimais. Rašo ieškinius, prašymus teismui, parengia dokumentus Strasbūro teismui. Rašo sąskaitas. Tel. 8 620 68 448. 1117161

1128877

SANTECHNIKOS darbai. Keičiame vandentiekio, kanalizacijos sistemas. Statome radiatorius, vonias, kriaukles, WC. Dirbame greitai ir kokybiškai. Tel. 8 674 96 271.

1128178

Kitos

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt. 1115879

Išparduodu: butus, namus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas. Padedu parduoti, nupirkti. Tel. 8 646 46 366, 8 618 84 422, (8 37) 333 555. www.simokusilas.lt. 1122090

Namą Lapėse, SB „Šatijai“ (6 a, visos komunikacijos). Kaina 86 000 Lt. Turiu daugiau sodų GEROMIS kainomis Vaišvydavoje, Andriuškonyse ir kt. Tel. 8 678 00 678. 1119507

„ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 1117781

Aplinkos projektavimas, alpinariumų, gėlynų, vejos įrengimas. Aplinkos, kapų priežiūros darbai. Pavėsinės, terasos, tvoros, sodinukai. Tel. 8 685 18 588. 1128546

Lombardo paslaugos, vertingų daiktų supirkimas. Lombardai: K.Petrausko g. 6, Žaliakalnis (PC „Express market“), P.Lukšio g. 70, Eiguliai (PC „Norfa“), A.Juozapavičiaus pr. 84A, Ž. Šančiai. Tel. 8 690 63 600. 1108606

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 607 38 000, 799 681.

1127201

Parduodu tujas „Smaragd“, pušies žievės mulčą. Įrengiu alpinariumus, apželdinu ir sutvarkau kapavietes. Tel. 8 616 42 833. 1127654

Pigiai išsiurbiame fekalijų šulinius, pasikrauname ir išvežame šakas, šiukšles, statybines atliekas, birius krovinius. Tel. 380 853, 8 685 30 321. 1124639

Žemės kasimo, lyginimo, trinkelių, plytelių klojimo darbai, tvorų, bortų statymas, pagrindų ruošimas. Tel. 8 654 89 956. 1115785

Žolės pjovimas trimeriais, žoliapjovėmis. Medžių pjovimo, genėjimo darbai (autobokšteliu ir be jo), gyvatvorių karpymas. Tel. 8 611 45 542. 1128168

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone „NT unija“ padės Jums greitai parduoti, pirkti ar išnuomoti nekilnojamąjį turtą. Turime daug pirkėjų, ieškančių butų, namų, sklypų, sodų, sodybų. Tel. 8 678 00 678. 1119090

19 a namų valdos sklypus Domeikavoje. Šalia miesto komunikacijos, vaizdinga vieta, miškas. Yra 10 a sklypų su pradėtais statyti 110 kv. m namais. Tel. 8 612 23 323. 1128257

Namų valdos 30 a sklypą su namo projektu ir leidimu statybai Raudondvario apylinkėje, ant Nevėžio upės šlaito. Be tarpininkų. Kaina 51 000 Lt. Tel. 8 663 61 708. 1127205

Padedame parduoti Jūsų butą, namą, sodą, žemės sklypą ir sutvarkyti visus dokumentus. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 412 960 d. d. 9–18 val. 1118430

Parduodamas 2 aukštų pastatas (605,52 kv. m) Baltijos g. 106/Prūsų g. 1, Kaune, su 26 arų žemės sklypu. Pastatas ramioje vietoje, tinka gydymo įstaigai, vaikų darželiui, viešbučiui ir kt. (reikalingas remontas). Kontaktai tel. 8 698 22 457. 1128626

Pirkčiau arba nuomočiausi butą arba namą Kaune. Tel. 8 613 27 075 (Lukas). 1108710

Sodą Ežerėlyje (tvarkingas medinis namas, vaismedžiai, vanduo prie namo). Kaina 32 000 Lt. Tel. 8 677 47 949. 1121303

Žemės ūkio paskirties 89 a sklypą 4 km nuo Kauno (140 m ribojasi su Nevėžio upe). Galimas paskirties keitimas. Be tarpininkų. Kaina 35 000 Lt. Tel. 8 611 51 337. 1127203

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose, naujame kvartale, prie pušynėlio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923. 8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose, naujame kvartale (elektros dėžutė, kelias). Tel. 8 676 22 944. Naujos statybos kotedžą Giraitėje (2 a. namas, visos komunikacijos, pigus autonominis šildymas). Tel. 302 530, 8 600 27 072. KNTPA. 2 k. butą su atskirais patogumais Lapėse (2/2 a., b. pl. 46 kv. m, pakeisti langai, šildymas autonominis, žemė daržui). Tel. 8 687 70 827. KNTPA. 9 a sklypą Jonučiuose, Versmės g. (miesto komunikacijos šalia, matmenys 29x31 m, aplink gyvenamieji namai). Tel. 8 614 22 030. KNTPA. 3 k. butą Žaliakalnyje, Molėtų g. (2/2 a., medinis, b. pl. 60 kv. m, balkonas, šildymas dujomis ir malkomis). Tel. 302 530, 8 676 22 955. KNTPA. 2 k. butą Kovo 11-osios g. (5/2 a., renovuotame name, b. pl. 45 kv. m, WC ir vonia kartu, balkonas, bendrija, už renovaciją atsiskaityta). Tel. 8 676 22 529. KNTPA.

Nukelta į 14 p.


14 2

trečiadIENIS, birželio 19, 2013

klasifikuoti skelbimai Atvežame malkų miškavežiu. Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 604 96 454.

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

1123276

4 k. butą Dainavoje, V.Krėvės pr. (9/8 a., b. pl. 83 kv. m, vidinis, šarvo durys, 2 įstiklinti balkonai, tvarkingas). Tel. 302 530, 8 640 61 199. KNTPA. 2 aukštų namą Garliavoje, Gedimino g. (b. pl. 180 kv. m, sklypas 6 arų, apšildoma kietuoju kuru ir dujomis, su baldais ir buitine technika). Tel. 8 614 23 050. KNTPA. 3 k. butą Šilainiuose, Vėtrungės g. (9/1 a., b. pl. 62 kv. m, plastikiniai langai, parketas, WC ir vonia atskirai). Tel. 300 914, 8 609 96 653. KNTPA. 1128770

Namų valdos sklypą Sargėnuose, Vejuonos g. (8,85 a žemės, miesto vandentiekis ir kanalizacija, elektra, dujos, kelias). Tel. 8 699 85 923. 2 k. butą Vilijampolėje, Sąjungos a. (4/1 a. plytinis, b. pl. 42 kv. m, be balkono, kaina 62000 Lt). Tel. 8 614 21 023. KNTPA.

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus, baltarusiškus durpių briketus ir granules. VASAROS KAINOS. Tel. 8 677 44 884. 1115770

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Tel. 8 608 64 784. 1122721

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999.

1123305

Parduodame medienos atraižas ir įvairias malkas: dvimetriais, trinkelėmis ir skaldytas. Atvežame. Parduodame statybinę medieną, pjauname pagal užsakymus. Atvežame. Tel. 8 699 35 992, 8 614 08 432. 1125231

Pigiai geras ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrias malkas – trinkelėmis ir skaldytas. Turime sausų. Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 1124304

Pigiai parduodu įvairių rūšių malkas ir ąžuolo bei juodalksnio atraižas. Tel. 8 688 55 419. Pigiai skaldytos beržo, juodalksnio, ąžuolo, uosio malkos. 6,5 m kaina 650 Lt. Tel. 8 681 41 485.

2 k. butą Dainavoje, K.Baršausko g. (4/2 a., b. pl. 57 kv. m, kambariai dideli 19, 20 kv. m, suremontuotas). Kaina 124000 Lt. Tel. 8 600 27 072. KNTPA.

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Tel. (8 37) 746 419, 8 612 63 246.

1128723

1128773

1 k. butą Kalniečiuose, Geležinio Vilko g. (5/1 a., b. pl. 38 kv. m, plastikiniai langai, WC ir vonia atskirai, tvarkingas). Tel. 302 530, 8 600 41 775. KNTPA. 2 k. butą Dainavoje, V.Krėvės pr. (5/2 a., b. pl. 45 kv. m, vidinis, tvarkingas). Tel. 302 530, 8 614 21 015. KNTPA. Sklypą Garliavoje, Ireniškių g. (10 a, namų valda, elektra yra, vandentiekis – miesto, kanalizacija). Tel. 302 530, 8 614 22 030. KNTPA.

1128772

Nekilnojamasis turtas kitose vietose Labai gražioje vietoje, apsuptoje mišku, parduodamas 8 arų sklypas Prienų r., SB „Dūmiškiai“. Kaina 10 000 Lt. Tel. 8 653 27 611. 1128176

Parduodamas naujos statybos butas (145000 Lt) Palangoje. Tel. 8 686 97 865. 1128709

Buitinė technika

1123065

Vežame malkas po 10 kub. m, skaldytas. Turime beržo, alksnio, sausos pušies. Atvežimas – nemokamai. Tel. 8 629 00 708.

1128313

1110799

Nauja, nukainota buitinė technika. A+++ šaldytuvai, A+++ skalbyklės. AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 1119549

Statybinės medžiagos

Perka

1116187

Parduodame naudotas šaligatvių plyteles (250 vnt., 40x40x5). Tel. 8 631 87 218. 1128284

Kitos prekės Aleksote, Kalvarijų g. 7, prekiaujame ąžuolo, juodalksnio ir mišrių pjuvenų briketais. Taip pat durpių briketais. Atvežame. Tel. 8 683 54 559. 1122799

Atvešime malkų: ąžuolinių, beržinių, alksninių, uosinių ir kt. (skaldytos, trinkelėmis, rąstais). Pristatome nemokamai. Tel. 8 674 02 104.

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681; www.metrampa.lt. 1110609

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 17.30 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001.

1124877

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

Mikroautobusu iki 1,5 t pervežame įvairius krovinius, statybines medžiagas, gipso plokštes, baldus, buitinę techniką, dviračius. Tel. 8 677 80 090.

1127353

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384.

1125429

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 1125773

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 601 17 935. 1125353

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 1125647

Pigus krovinių ir baldų pervežimas. Tel. 8 606 53 447. 1109985

Savivarčiu su hidromanipuliatoriumi vežame žvyrą, smėlį, skaldą, žemes ir kt. iki 5 kubinių metrų. Atvežame, iškrauname, pakrauname. Tel. 8 656 21 251.

1118763

Mišką. Moka iki 40000 Lt už ha. Tel. 8 686 06 994. 1121480

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1118557

Perkame elektros variklius, generatorius, starterius. Didesnį kiekį pasiimame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1120956

PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516.

1065640

Perkame žemės ūkio paskirties žemę Jurbarko r. Tel. 8 643 75 526. 1122320

Perku butą, namą, sodą, žemės sklypą, gali būti įkeistas, apleistas, su skolomis. Siūlyti įvairius variantus. „Aujama“, tel. 311 208 d. d. 9-18 val.

1118452

Perku žemės grąžinimo dokumentus, taip pat nesutvarkytus paveldėjimo teisės liudijimus. Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 684 94 670.

1112095

1126765

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259.

1124328

Pigiai pervežame buitinę techniką, baldus ir kitus krovinius. Vežame visoje Lietuvoje. Tel. 8 614 43 798.

1118782

Superkame juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, senus automobilius (utilizavimo pažymos). Pasiimame savo transportu. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 698 41 681, 441 088.

1125503

1128123

Pigiai atvežame nuo 1 iki 25 kub. m žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio. Savikroviais – trinkelių, blokelių, perdengimo plokščių. Tel. 8 688 12 000.

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989.

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496.

1104389

1121005

1117960

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444.

1114918

1122383

1126753

1127181

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 675 55 671.

Atvežu savivarčiu su kranu juodžemio, durpių, žvyro, skaldos, organinių trąšų. Pasikraunu žvyrą, žemes ir t. t. Tel. 8 687 73 505.

1127686

1122300

1125705

Gaminame įvairių matmenų statybinę medieną, lauko ir vidaus dailylentes, terasines lentas. Transporto paslaugos. Tel. 8 618 16 298, 8 614 55 029, 384 131. Romainių g. 29A, Kaunas.

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752.

Perkame žemės ūkio paskirties žemę visoje Lietuvoje. Tel. 8 673 19 696.

1125580

Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328.

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, durpių briketų, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127.

1127409

3 k. butą Vilijampolėje, Sąjungos a. (3/2 a., b. pl. 61 kv. m. Išdidinta virtuvė, 2 balkonai, tvarkingas, aukštos lubos). Tel. 8 687 70 827. KNTPA.

3 k. butą Aleksote, Antanavos g. (5 a. plytinio namo 1 a., b. pl. 65 kv. m, plastikiniai langai, didelė žalioji zona). Tel. 302 530, 8 614 21 015. KNTPA.

Automobilių įmonė perka nevažiuojančius, važiuojančius, su ar be TA, daužtus automobilius iki 3000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615 87 008.

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 1119320

UAB „Skreperis“ brangiai ir greitai nupirks nenaudojamą transporto priemonę. Atsiskaitome iš karto. Atvykstame savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymą. Tel. 8 610 38 888. 1120002

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

1121054

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose, Šilainiuose. Tel. 8 609 96 653, 8 614 23 050. Perku trijų, keturių kambarių butą arba dalį namo Kaune ar netoli Kauno (su miesto patogumais). Tel. 8 600 40 550, 8 614 20 820. Namą, dalį namo, kotedžą arba namų valdos sklypą Kaune ar šalia Kauno. Tel. 8 614 22 030, 8 614 21 015. 1127636

UAB EUROFOREST 2 Nuolat visoje Lietuvoje

PERKAME MIŠKĄ

ĩ Brangiai mokame ĩ Atsiskaitome iš karto ĩ Perkame ir nebrandžius bei kirstus miškus ĩ Domina įvairaus dydžio valdos Tel. 8 656 65 074, e. paštas euroforest2@gmail.com.

Įvairūs

1126099

Išsinuomoja

Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399.

AB „Volfas Engelman“ ieško išsinuomoti sandėlio Kauno regione, plotas apie 6000 kv. m, šildomas, su rampomis. Tel. 8 630 08 486, Alvija. 1127514

1124997

Vežame žmones, siuntas, krovinius, automobilius iš/į Angliją, Vokietiją, Olandiją, Belgiją, Prancūziją. Tel. 8 645 45 799, e. paštas Mariukaas@yahoo.com.

1114558

VEŽAME žvyrą, skaldą (nuo 1 iki 10 kub. m). Tel. 8 618 20 971.

Gabenimai

1123908

„MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 8–9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374. 1126521

0–24 val. atvežame iki 9 kub. m žvyro, smėlio, juodžemio, mėšlo, atsijų, asfalto skaldos. Savikroviu išvežame žemes, statybinį laužą. Tel. 8 686 92 900. 1125977

0–24 val. atvežame juodžemio, žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, durpių. Savikroviu išvežame gruntą, statybinį laužą, šakas. Rašome sąskaitas. Tel. 8 640 10 444. 1123705

Atvešiu akmenų, atsijų, juodžemio, žvyro, skaldos. Išvežame statybinį laužą. Transporto nuoma. Rašome sąskaitas. Tel. 8 614 88 448. 1126235

Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio. Išvežame, atvežame statybinį laužą. BOBCAT paslaugos. Tel. 8 698 07 749.

Kelionės „Vikra“ kasdien veža poilsiautojus į Palangą ir Šventąją. Keleivių draudimas. Keleivius paimame prie namų. Tel. 352 368, 8 613 97 061; www.vikra.lt.

1118922

G.Babensko įmonė kasdien veža poilsiautojus į (iš) Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paima iš sutartos vietos. Tel. (8 37) 365 573, 8 610 64 270. 1123525

Įvairioms progoms nuomojame „Mercedes“ autobusiuką (8 vietų). www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399 1124976

Vežame į (iš) Klaipėdą, Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paimame iš vietos. Tel. 553 191, 8 651 35 980. A.Vainorienės firma. 1123953

1124679

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, betono nuo 1 iki 5 kub. m. BOBCAT paslaugos. IŠRAŠOME SĄSKAITAS. Tel. 8 699 30 078. 1127551

Atvežu nuo 1 iki 4 kub. m smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, smulkaus žvirgždo, žemės, juodžemio. Išvežame statybines atliekas, baldus. Tel. 8 676 75 341. 1128117

Nukelta į 15 p.

RASTA TAKSI au­to­mo­bi­ly­je ras­ta as­mens ta­pa­ty­ bės kor­te­lė, pri­klau­san­ti Edu­ar­dui. Tel. 8 687 85 101.


15 3

trečiaDIENIS, birželio 19, 2013

klasifikuoti skelbimai Įvairūs

Pramogos, šventės, laisvalaikis

Paskolos

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Mokymai Kalbos centras „Gloria lingua“. Užsienio kalbų mokymas grupėse ir individualūs kursai. Anglų, vokiečių, rusų, prancūzų, is­ panų, italų kalbų kursai. Rengiame mokymus įmonėse. Pasiren­ gimas abitūros egzaminams, IELTS, TOEFL. Savanorių pr. 3–1, tel. 209 008, 8 600 82 843; www.glorialingua.lt.

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

1125086

Pramogos Šventėms ir laisvalaikio kelionėms nuomojame „Mercedes Benz“ 16 vietų mikroautobusus. Patyrę ir mandagūs vairuo­ tojai užtikrins Jums gerą, šventinę nuotaiką bei malonų ap­ tarnavimą. Vežame žmonių grupes užsakomaisiais reisais Lietuvoje ir užsienyje. Kainos sutartinės. Tel. 8 612 19 930; nuoma.litaksa@gmail.com.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. 1118542

Paskolos nuo 3000 Lt, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – nekilnojamasis turtas, au­ tomobilis. Visų dokumentų tvarkymas, kon­ sultacijos. Tel. 315 599. 1118520

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užsta­ tą), perkreditavimai, konsultacijos, visų do­ kumentų tvarkymas. Firma „Aujama-cre­ dit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960.

1109304

Kviečia mokytis Kviečiame suaugusiuosius ir šeimas į Koučingo ir lyderystės vasaros stovyklas nuo liepos 8 d. Daugiau informacijos tel. 8 656 23 723, e. paštas info@tla.lt.

1126886

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt PASIŪLYMAS ILGAJAM JONINIŲ SAVAITGALIUI! Ilgiausia šventė trumpiausią vasaros naktį! KRUIZO RYGA–STOKHOLMAS–RYGA KAINA NUO 120 Lt

Kelionių AgentūrA „Delta-Interservis“

1118692

Skubi paskola nuo 5000 Lt už mažiausias palūkanas. Užstatas – automobilis, nekil­ nojamasis turtas. Konsultacijos, visų doku­ mentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 1118488

Kviečia Kviečia Palanga! Pušyne, prie Birutės parko, mediniame vasarnamyje poilsiui nuomojami 1, 2, 3, 4 vietų kambariai. Tel. 8 612 83 010. 1126419

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekil­ nojamasis turtas arba automobiliai. Konsul­ tuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 1116341

Greita paskola be užstato! www.creditor.lt.

1108691

Laisvės al. 89, Kaunas, tel. (8 37) 424 211, e. paštas kaunas@delta-interservis.lt PPC „Akropolis“, tel. (8 37) 214 701, e. paštas akropolis@delta-interservis.lt www.deltakeliones.lt Iki 50 % nuolaida „Novaturo“ 2013– 2014 m. žiemos sezono kelionėms: Egiptas – nuo 1099 Lt, Italija (slidinėjimas) – nuo 1399 Lt, Prancūzija (slidinėjimas) – nuo 1669 Lt, Tenerifė – nuo 1899 Lt,

Kiti Visiems suinteresuotiems asmenims. Informuojame, kad Biržų g. 5, Kaune, ruošiamas žemės sklypo kadastrinis matavimas bei naudojimosi tvarkos šiuo žemės sklypu tarp bendraturčių nustatymas. Raginame Jono Rakausko įpėdinius ne vėliau kaip iki 2013 m. liepos 1 dienos atvykti adresu Biržų g. 5–3, Kaune, ir pasirašyti ant žemės sklypo riboženklių akto bei planų. Priešingu atveju būsime priversti kreiptis į teismą dėl sutikimo gavimo už akių.

informuoja Šv. Gertrūdos g. 21, Kaunas. Tel. (8 37) 222 260; e. paštas info@rmtravel.lt.

SVEIKATOS PUSDIENIS Bir­že­lio 19 d. 17 val. kvie­čia­me į žy­gį DUBRAVOS REZERVATINIU APYRUBĖS APŽVALGOS TAKU. Su­si­pa­žin­si­me su au­ga­lais, pa­ si­gro­žė­si­me pel­kės vaiz­dais, pa­klau­sy­si­me paukš­te­lių. Pa­si­mo­ky­si­me re­cep­tų iš gam­ tos. Žy­gis apie 4–5 km. Apa­vas ne­per­šlam­ pa­mas. Ga­li­te ei­ti su šiau­rie­tiš­ko­mis laz­ do­mis. Šiuo me­tu pel­kė­je žy­di nuo­sta­būs au­ga­lai. Pa­si­džiaug­si­me jų žie­dais. Ren­ka­mės Vaiš­vy­da­vo­je, ga­li­nė­je 40-ojo mikroau­to­bu­so sto­te­lė­je, aikš­te­lė­je prie Par­ko di­rek­ci­jos. Pa­si­tei­rau­ti tel. 8 615 72 600, Da­nu­tė.

Poilsinės kelionės. 7 nakvynių trukmės kelionės: Kosas – 926 Lt (asm.),

Rodas – 928 Lt (asm.), Kreta – 993 Lt (asm.). Aviabilietai mažiausia kaina: Oslas, Stokholmas – 106 Lt (asm.), Roma – 159 Lt (asm.), Paryžius – 187 Lt (asm.). Taip pat galima įsigyti: keltų, autobusų bilietus; vizas, kelionių draudimą. Kelionių ir bilietų skaičius ribotas.

UAB „MŪSŲ ODISĖJA“

MAŽASIS LEKTORIUMAS Du­jo­tie­kio g. 26A, tel. 8 652 24 646 Bir­že­lio 21 d. 17 val. – pa­skai­ta-su­si­ti­ki­mas su žo­li­nin­ke iš Lat­vi­jos Il­ze Jan­so­ne.

Tel. 207 879, 8 698 03 091 M.Valančiaus g. 19 (darbo laikas nuo 8 iki 21 val.) E. p. info@turinfo.lt, www.musuodiseja.lt

NEMOKAMA EKSKURSIJA Bir­že­lio 22 d. 12 val. MŪSŲ ODISĖJOS gi­ dų kur­sų ab­sol­ven­tės ves ne­mo­ka­mą eks­ kur­si­ją „Pri­mirš­tų as­me­ny­bių pėd­sa­kai Se­ na­mies­čio grin­di­ny­je”. Eks­kur­si­jos me­tu su­ži­no­si­te tai, ko tik­rai ne­gir­dė­jo­te apie vys­ ku­pą Mo­tie­jų Va­lan­čių, ko­dėl jė­zui­tų baž­ny­ čia at­ro­do ki­taip, nei bu­vo su­ma­ny­ta, ir kaip iš­peš­ti nau­dos iš be­vil­tiš­kų si­tu­ac­ i­jų... Ren­ka­mės prie Se­mi­na­ri­jos baž­ny­čios du­rų. Bū­ti­na iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja. In­for­ma­ci­ja M.Va­lan­čiaus g. 19, Kau­ nas. Tel. (8 37) 207 879, 8 698 03 091, www.mu­suo­di­se­ja.lt, in­fo@tu­rin­fo.lt.

06 22 – „Žvaigždėta kelionė“, 67 Lt. Etnokosmologijos muziejus, senovinė

dangaus šviesulių stebykla, Mindū­ nai, žuvienė. 06 29 – „Panemuniais į Lietuvos Ve­ neciją“, 102 Lt. Raudonė, Vytėnai, Ve­ liuona, Mingės kaimas, pasiplaukioji­ mas laivu, žuvienė. 07 06 – „Karališka kelionė“ + kon­ certas ant Molavėnų piliakalnio, 62 Lt. Raseiniai, Nemakščiai, Molavėnai. GIDŲ kursai PALANGOJE: I pamaina – liepos 5 d.; II pamaina – rugpjūčio 12 d.

Kelionių organizatorius „kelionių centras“

Šiauliai, tel. 8 642 19 000, (8 41) 399 544, www.travelcentre.lt

Pamesta Dingusį mokinio pažymėjimą TM1489 MPNR1625866, išduotą Saugirdui Rudžiui, laikyti negaliojančiu. 1128983

Pamestą brandos atestatą Nr. 065119 laiky­ ti negaliojančiu. 1128793

1128181

Goa (Indija), Dubajus – nuo 3399 Lt, Tailandas – nuo 3699 Lt. Kelionės užsakymo metu mokėti reikia tik 199 Lt (asm.)! WE TRAVEL pažintinės kelionės su grupe: Islandija (7 d., išvykimas 2013 07 24, 08 07) – 7399 Lt, Iranas (7 d., išvykimas 2013 10 22) – 7399 Lt, Kinija (11 d., išvykimas 2013 10 19) – 5499 Lt, Vietnamas (13 d., 2013 10 19) – 6399 Lt. Akcija! Šri Lanka (13 d., išvykimas 2013 10 19) – tik 5999 Lt*. *Kaina galioja perkant šią kelionę iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. Vėliau kaina 6299 Lt.

Kelionių AgentūrA „RM travel“

1128741

Pamestą UAB „Likurgas“ darbo pažymėjimą Nr. 554, išduotą Algimantui Urbanavičiui, laikyti negaliojančiu.

Į kelionės kainą įskaičiuota: • Kruizinė kelionė pasirinktos klasės ka­ jutėje. • Uosto ir kuro mokestis. • De Luxe, Junior Suite ir Suite klasių kaju­ tėse – putojantis vynas, gaivieji gėrimai ir vaisiai kajutėje, pusryčiai à la carte resto­ rane į abi puses kiekvienam keleiviui. • Pramoginė ir poilsinė programa laive: gyva muzika, šokiai, diskoteka, viktorinos ir galimybė laimėti nuostabias dovanas ir „Tallink“ kelioninius dovanų kuponus, naktinė šou programa! Pasiūlymas galioja kruizams iš Rygos 2013 m. birželio 19–23 d. Daugiau informacijos www.krantas.lt

„Kauno dienos“ skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt

Kelionės, ekskursijos, kruizai 06 22 – Kroatija, 12 d./11 n., 6 vaka­ rienės, 2010 Lt. 06 22, 07 19, 08 16 – Velička–Kroku­ va–Čenstakava, 3 d./2 n., 355 Lt. 07 19, 08 16 – Krokuva–Osvencimas– Čenstakava, 3 d./2 n., 355 Lt. 06 22, 07 05, 07 26 – Gdanskas–So­

potas–Gdynia–Malborkas, 3 d./2 n., 340 Lt. 07 05, 08 16 – Torunė–Stary Liche­ nas–Varšuva, 3 d./2 n., 355 Lt. 07 13 – Torunė–Griunvaldas–Vilko guolis-Šv. Lipka, 3 d./2 n., 340 Lt. 07 06, 08 03 – Olštynas–Malborkas– Gdanskas–Šv.Lipka–Vilko guolis–Vy­ griai, 2 d./1 n., 280 Lt. 06 29, 08 03 – Seinai–Vygriai–Augus­ tavas (plaukimas kanalais), 80 Lt. 07 20, 08 10, 09 07 – Varšuva, 2 d./1 n., 250 Lt. 07 11, 08 08, 09 18 – Slovakija, 4 d./3 n., 485 Lt. Išvykimas iš Kauno.


16

trečiadienis, birželio 19, 2013

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

teatras KAUNO MAŽASIS TEATRAS

Bendradarbę Jolantą KUBERTAVIČIENĘ, mirus tėveliui, nuoširdžiai užjaučia Kauno NDNT teritorinių skyrių darbuotojai. VšĮ Kauno Šilainių poliklinikos administracija ir darbuotojai nuoširdžiai užjaučia Konsultacijų centro Specialistų konsultantų skyriaus LOR kabineto bendrosios praktikos slaugytoją Ritą MARTINONIENĘ dėl tėvelio mirties. Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai seseriai, nuoširdžiai užjaučiame kolegę Audronę MINDERIENĘ. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos kolektyvas Alfredą SUJETĄ skaudžią netekties valandą, mirus mamai, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi UAB „Kauno vandenys” kolektyvas.

Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslau­ gos. Laidojimo paslaugų biuras ANAPILIS teikia visas laidojimo, kremavimo paslaugas. Platus karstų, rūbų, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salių nuoma. Kapų priežiūros paslau­ gos. Pensininkus ir neįgaliuosius laidojame valstybės lėšomis. PIGUS KREMAVIMAS. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.anapilis.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. TAIKOMOS DIDELĖS NUOLAIDOS.

M. Dauk­šos g. 34

Bir­že­lio 19 d. 19 val. – PREMJERA! Gin­ta­ras Gra­jaus­kas. REZERVATAS. Rež. Alius Ve­vers­ kis. N-16

KAUNO KAMERINIS TEATRAS Kęstučio g. 74A

Birželio 20 d. 18 val. – Moljeras. ŠYKŠ­ TUOLIS arba MELO MOKYKLA. Komedija su pertrauka. Režisierius A.Pociūnas. Birželio 21 d. 18 val. – D.Čepauskaitė. KAVINĖ „PAS BLEZĄ”. Pasimatymas po dvi­ dešimties metų. Režisierius S.Rubinovas.

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO TEATRAS S.Dau­kan­to g. 27

Bir­že­lio 20 d. 19 val. – Premjera. Kat­ja Hun­sin­ger. MIŠKO VIDURY. Re­ži­sie­rius Je­an-Cy­ril Va­di (Pran­cū­zi­ja). Vai­di­na: Jū­ra­tė Onai­ty­tė, Ali­ce Le Strat (Pran­cū­zi­ja), Al­bi­ nas Bud­ni­kas, Jo­nas Ka­taus­kis. Mu­zi­ki­nės im­pro­vi­za­ci­jos – Ge­di­mi­no Ka­li­no. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 454 480 www.girs­tu­tis.lt

DOMINO TEATRAS Bir­že­lio 20 d. 18 val. – PRIMADONOS. Brod­vė­jaus ko­me­di­ja. Re­ži­sie­rius Ole­gas Ša­pošni­ko­vas.

renginiai KAUNO KULTŪROS CENTRAS „TAUTOS NAMAI“ Vy­tau­to pr. 79/Kęstu­čio g. 1, 201 kab.

Bir­že­lio 19, 26 d. 10–11.30 val. vyks ne­mo­ ka­mi už­si­ė­mi­mai ŠEIMOS ETNORYTMETYS. „Šei­mos et­no­ryt­me­tys” – tai ke­tu­ris kar­tus per mė­ne­sį (tre­čia­die­niais) vyks­tan­tys už­si­ė­mi­mai, skir­ti tė­ve­liams ir ma­my­tėms, tu­rin­tiems ma­žų vai­kų ar­ba jų dar tik be­si­ lau­kian­tiems. Už­si­ė­mi­mų me­tu se­ka­mos pa­sa­kos, dai­nuo­ja­mos lop­ši­nės, vai­kų, šei­mos, ka­len­do­ri­nės lie­tu­vių liau­dies dai­ nos, žai­džia­mi įvai­rūs žai­di­mai, ska­ti­na­ma ma­žy­lių ir jų tė­ve­lių fan­ta­zi­ja bei sa­vi­raiš­ka. Už­si­ė­mi­mus ve­da fol­klo­ro an­sam­blio „Vie­ šia” va­do­vė, pe­da­go­gė Jo­lan­ta Bal­ny­tė. Pa­si­tei­rau­ti tel. (8 37) 204 417. Už­si­ė­mi­mai ne­mo­ka­mi.

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA Ra­das­tų g. 2, IV a. fo­jė

Bir­že­lio 19 d. 17 val. ati­da­ro­ma fo­to­gra­fės Eg­lės Or­lo­vie­nės dar­bų pa­ro­da. Ke­lių per­ so­na­li­nių pa­ro­dų au­to­rė šį kar­tą pri­sta­to fo­to­gra­fi­jas iš pra­ėju­siais me­tais Mask­vos re­gio­ne įvy­ku­sio gran­dio­zi­nio ren­gi­nio – Bo­ro­di­no mū­šio re­konst­ruk­ci­jos. 1812 m. rug­sė­jo 7 d. Bo­ro­di­no lau­ke, 120 km į va­ka­rus nuo Mask­vos, su­si­ko­vė Pran­cū­zi­jos im­pe­ra­to­riaus Na­po­le­o­no ir ru­sų kar­ve­džio Mi­chai­lo Ku­tu­zo­vo va­do­ vau­ja­mos ka­riuo­me­nės. 2012 m., mi­nint 200-ąsias mū­šio me­ti­nes, bu­vo su­reng­ta įspū­din­ga mū­šio re­konst­ruk­ci­ja. Jo­je da­ly­ va­vo gau­sy­bė is­to­ri­jos en­tu­zias­tų, ai­dė­jo šū­viai, orą dre­bi­no dau­giau nei 50 ar­ti­le­ri­ jos pa­būk­lų ka­no­na­dos, vi­rė įnir­tin­ga ko­va. Dra­bu­žiai, gin­klai, ka­va­le­ri­jos, ar­ti­le­ri­jos ir pės­ti­nin­kų pa­jė­gų iš­si­dės­ty­mas – vi­sa pre­ ci­ziš­kai at­kar­to­ta pa­gal kro­ni­ko­se ap­ra­šy­tą Na­po­le­o­no in­va­zi­ją į Ru­si­ją ir gar­siau­sią 1812 m. ka­ro mū­šį. Nors jis at­ku­ria­mas kas­met, ta­čiau 2012 m. re­konst­ruk­ci­ja bu­ vo itin įspū­din­ga, ją ste­bė­jo dau­giau nei 100 000 žiū­ro­vų.

1104421

PAMINKLAI – kalame raides, graviruojame portretus. Tvorelės, kapaviečių uždengimas akmens plokštėmis, senų paminklų per­ dirbimas, kapaviečių užpylimas skaldele. Teirautis Jonavos g. 248, Kaunas, tel. (8 37) 330 364, 8 656 28 129. 1103630

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes gra­ nito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pama­ tus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame viso­ je Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; Ramybės g. 7, Garliava. Laidojimo reikmenys, paslau­ gos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 1120851

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skalde­ le, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapaviečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akme­ nų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: gaminame įvai­ rius paminklus iš kokybiško suomiško akmens. Liejame pamatus. Tel. 8 648 55 567, (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt. Visą birželio mėn. – 15 % nuolaida senų kapaviečių restauravimo darbams. 1115251

kviečia

Birželio 21 d., penktadienį, 18 val.

Birželio 23 d., sekmadienį, 17 val.

Birželio 24 d., pirmadienį, 19 val.

Žmogus orkestras

Kamerinis ansamblis VILNIAUS ARSENALAS Laima Šulskutė (fleita) Rolandas Romoslauskas (altas) Sergejus Okruško (klavesinas)

Tarmių metams paminėti

Solistas LIUDAS MIKALAUSKAS (bosas)

KAUNO VALSTYBINIS CHORAS Meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis

Kauno valstybinėje filharmonijoje

SERGEJ MALOV (smuikas, altas, Rusija) INDRĖ BAIKŠTYTĖ (fortepijonas) Johannes Brahms, Maurice Ravel ir įvairių šalių liaudies bei klasikinė muzika solo smuikui ir altui Bilietų kaina: 10, 15 Lt

Taujėnų dvare

Carl Philipp Emanuel Bach, Georg Friedrich Händel, Jonas Tamulionis, Zita Bružaitė, Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini Bilieto kaina 20 Lt. Bilietų skaičius ribotas.

Babtyno-Žemaitkiemio dvare

Premjera! Vidmantas Bartulis – MŪSŲ LIETUVA (tarmiškos linksmybės)

PETRAS VYŠNIAUSKAS (saksofonai, klarnetas) VERONIKA POVILIONIENĖ (dainos, šnekos) SIGITAS MECELICA (šnekos, pokštai) KAZYS STONKUS (akordeonas, armonika) EUGENIJA BENDORIŪTĖ (aktorė) Dirigentas PETRAS BINGELIS Bilieto kaina 15 Lt

S.Malov

V.Bartulis

Bilietų galima įsigyti visose bilietų platinimo bendrovės „Tiketa“ kasose, internetu www.tiketa.lt ar užsakyti telefonu 1588 (2 Lt/min.), paslaugos mokestis 3 Lt/bilietui imtinai; užsakymo mokestis 5 Lt/bilietui, užsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose. Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val. (paslaugos mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas), birželio 23, 24 d. 1 val. prieš koncertą renginio vietoje. Į koncertą, vyksiantį Babtyno–Žemaitkiemio dvare, nuo Filharmonijos klausytojus nuveš ir parveš autobusas, išvykimas 17.30 val., autobuso bilieto kaina 5 Lt, vietų skaičius ribotas. Filharmonijoje veikia Zenono Varnausko dailės darbų paroda. Festivalio rengėjai turi teisę keisti programą.

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt.


17

trečiadienis, birželio 19, 2013

kas, kur, kada KAUNO MIESTO MUZIEJUS M.Va­lan­čiaus g. 6

Bir­že­lio 22 d. – MERGINŲ ŠEŠTADIENIS. Kvie­čia­me mer­gi­nas nuo 18 m. ir vy­res­nes da­ly­vau­ti edu­ka­ci­nė­je pro­gra­mo­je SMETONIŠKI KURSAI PANELĖMS IR PONIOMS. Edu­ka­ci­nės pro­gra­mos me­tu su­ži­no­si­te, kaip tu­ri elg­tis, tvar­ky­tis ir at­ro­dy­ti ide­a­li žmo­na, pa­si­puo­ši­te tar­pu­ka­rio lai­kų ak­se­ su­a­rais, gau­si­te kur­sų bai­gi­mo pa­žy­mė­ji­ mą ir „Ide­a­lios žmo­nos at­min­ti­nę”. Pra­leis­ki­te lai­ką su drau­gė­mis įdo­miau – iš anks­to re­gist­ruo­ki­tės NEMOKAMAI (kai­ nuos tik mu­zie­jaus bi­lie­tas) edu­ka­ci­jai nuo 12 ar­ba 14 val. tel. (8 37) 208 220, e. p. edu­ka­ci­ja.kmm@gmail.com ar­ba Kau­no mies­to mu­zie­ju­je. Įsi­gi­jus mu­zie­jaus lan­ky­mo bi­lie­tą, kvie­ čia­me pa­ma­ty­ti pa­ro­das: „Kau­no po­nios ir po­nai: XX a. 3–4 de­šimt­me­čio sti­lius”, Va­len­ti­no Se­liu­gi­no me­džio dar­bų pa­ro­dą „Is­to­ri­ja me­dy­je”, KTU fo­to­stu­di­jos na­rių fo­to­gra­fi­jų pa­ro­dą „Tirps­tan­ti be­ga­ly­bė” ir eks­po­zi­ci­ją „Kau­nas lai­ko žen­kluo­se”.

V.KUDIRKOS VIEŠOJI BIBLIOTEKA Lais­vės al. 57

Jut­tos No­ak (Vait­kie­nės) kū­ry­bos va­ka­ras GYVENIMAS – EKSPERIMENTAS perkeliamas į birželio 25 d.

NACIONALINIS M.K.ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS V.Put­vins­kio g. 55

Iki liepos 7 d. veikia Al­do­nos Ke­tu­ra­kie­nės pa­ro­da KONTRASTAI. A.Ke­tu­ra­kie­nės per­ so­na­li­nė­je pa­ro­do­je pri­sta­to­mi ne­įpras­to – kau­li­nio por­ce­lia­no dir­bi­niai. Kiek­vie­nas jos kū­ri­nys tu­ri sa­vo is­to­ri­ją. Ga­li­ma jus­ti me­ni­nin­kės pri­si­mi­ni­mus ir pa­tir­tis, ku­rios kar­tu su por­ce­lia­no ma­se virs­ta me­no kū­ri­ niais. Me­ni­nin­kė ga­li pa­pa­sa­ko­ti vi­sų sa­lė­je eks­po­nuo­ja­mų kū­ri­nių at­si­ra­di­mo ap­lin­ ky­bes, ta­čiau žiū­ro­vui už­ten­ka tik ma­ty­ti kū­ri­nį – sa­vą­ją is­to­ri­ją jis ku­ria pats.

VELNIŲ MUZIEJUS V.Put­vins­kio g. 64

Iki rug­sė­jo 13 d. pra­tę­sia­ma di­de­lio po­pu­ lia­ru­mo su­lau­ku­si bri­tų me­ni­nin­ko Ste­ve­no Mit­chel­lo pa­ro­da DEVILS. Kvie­čia­me dar kar­tą ap­si­lan­ky­ti Vel­nių mu­ zie­ju­je, ku­ria­me eks­po­nuo­ja­mi pen­ki nau­ji me­ni­nin­ko dar­bai. Vie­nas iš jų – „Ker­na­vės ra­ga­na” in­tri­guo­ja sa­vo siu­že­tu ir at­si­ra­di­ mo is­to­ri­ja. S.V.Mit­chel­las ku­ria fan­tas­ma­go­riš­ką šiuo­ lai­ki­nį koš­ma­rų pa­sau­lį, ku­ria­me gy­ve­na de­mo­nai, mis­ti­nės bū­ty­bės, ken­čian­čios sie­los, o vel­nias – ka­ra­lius. Dirb­da­mas tik nak­ti­mis, gi­lin­da­ma­sis į ša­ma­niš­kus ri­tu­ a­lus, ma­giš­kas in­vo­ka­ci­jas au­to­rius sa­vo kū­ry­ba ne­pa­lie­ka abe­jin­gų. „Ma­ne įkve­pia tai, kas mis­tiš­ka. Ta­py­da­mas aš iš­ei­nu į „ki­to­kį” pa­sau­lį – tarp tam­sos ir sim­bo­lių”, – tei­gia pats me­ni­nin­kas.

VDU MENŲ GALERIJA „101“ Laisvės al. 53

Iki birželio 21 d. veikia Auksės Miliukaitės paroda „8 ½. Sapnas”. Auksė Miliukaitė – jauniausios kartos menininkė, baigusi tapybos (Vilniaus dailės akademija) ir fotografijos studijas (Londono menų universitetas). Naujoje parodoje pristatytos jos fotografijos – sapniškos kasdienių ir nekasdienių patirčių nuotrupos, besijungiančios į alogiško pasakojimo grandinę. Taip pat videokūrinys „Gallery film” (2012), kuriame į vieną istoriją jungiami reprodukuoti vaizdai iš skirtingose galerijose rodytų filmų. Pasak Miliukaitės, parodos „8 ½ sapnas” pavadinimas – „tai nuoroda į fotografijų ciklo jutiminį aspektą.

kinas „CINAMON“ PLC „Me­ga“ tel. 8 700 70 111

„Praktikantai“ – iki 20 d. 11, 13.30, 16.15, 18.45, 21.15 val. „Apgaulės meistrai“ – iki 20 d. 19.15, 21.55 val. „Mano mama dinozaurė“ 3D (liet. k.) – iki 20 d. 12.45 val. „Mano mama dinozaurė“ (liet. k.) – iki 20 d. 11.30, 13.20, 15.15 val. „Žemė – nauja pradžia“ – iki 20 d. 10.45, 13, 15.30, 17.45, 20* val. (*išsk. 19 d.). „Kolibrio efektas“ – 19 d. 20 val. „Pagirios 3: velniai žino kur“ – iki 20 d. 17.15, 19.30, 22.15 val.

„Paslaptinga karalystė“ 3D (liet. k.) – iki 20 d. 10.30, 14.45, 17 val. „Paslaptinga karalystė“ (liet. k.) – iki 20 d. 11.45, 14, 16 val.; 20 d. 18.10 val. „Greiti ir įsiutę 6“ – iki 20 d. 18.10*, 21.45 val. (*išsk. 20 d.). „Didysis Getsbis“ – iki 20 d. 20.50 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Apgaulės meistrai“ (premjera, N-13) – iki 20 d. 11, 13.45, 16.15, 18.15, 21.15 val.; 20 d. 23.50 val. „Mano mama dinozaurė“ 3D (premjera, liet. k., V) – iki 20 d. 13, 15.30 val. „Mano mama dinozaurė“ (premjera, liet. k., V) – iki 20 d. 10.30 val. „Praktikantai“ (premjera, N-13) – iki 20 d. 10.45, 13.15, 16.45, 17.45, 20.30 val.; 20 d. 23.15 val. IŠANKSTINIAI SEANSAI. „Didžiosios vestuvės“ – 20 d. 18.50, 23 val. „Paslaptinga karalystė“ (liet. k., V) – iki 20 d. 11.45, 14.15, 16.30, 18.50 (seansas nevyks 20 d.) val. „Paslaptinga karalystė“ 3D (liet. k., V) – iki 20 d. 10.15, 12.45, 15.15 val. „Pagirios 3: velniai žino kur“ (N-16) – iki 20 d. 15.45, 18, 20.15 val.; 20 d. 22.30 val. „Greiti ir įsiutę 6“ (N-13) – iki 20 d. 16, 19, 21.45 val. „Žemė – nauja pradžia“ (N-13) – iki 20 d. 11.30, 19.15, 21.30 val.; 20 d. 23.40 val. „Kolibrio efektas“ (N-16) – iki 20 d. 18.40 val. „Didysis Getsbis“ (N-13) – iki 20 d. 21 val. „Nuodėminga aistra“ (N-16) – iki 20 d. 20.50 val. „Tolyn į tamsą. Žvaigždžių kelias“ 3D (N-7) – iki 20 d. 14 val. „Krudžiai“ (liet. k., V) – iki 20 d. 13.30 val. VASAROS AKCIJA VAIKAMS. „Legendos susivienija“ (liet. k., V) – iki 20 d. 11.15 val. Bilieto kaina 6 Lt.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Lais­vės al. 54

Bir­že­lio 19 d. 17 val. – „Ta­bu” (dra­ma, Por­tu­ga­li­ja, Vo­kie­ti­ja, Bra­zi­li­ja, Pran­cū­zi­ ja, 2012 m.). 19 val. – „Au­ro­ra” (moks­li­nė dra­ma, Lie­tu­va, 2011 m., N-18). Bir­že­lio 20 d. 19 val. – spek­tak­lis SMETONA. PREMJERA (re­ži­sie­rius Vy­tau­tas Bal­sys, vai­di­na Ra­mū­nas Ši­mu­kaus­kas, Re­mi­gi­jus En­driu­kai­tis ir ki­ti). Bi­lie­tus ga­li­ma įsi­gy­ti ki­no te­at­ro ka­so­je III–V 16–19 val., VI–VII 2 val. iki vyks­tan­čių ren­gi­nių pra­džios ar­ba www.bi­lie­tu­pa­sau­lis.lt. 20.30 val. – ne­mo­ka­mų ren­gi­nių cik­las „Ro­mu­vos pa­sa­žas”. BALTASIS KIRAS ir The Oran­ge Tree (PL). Bir­že­lio 21 d. 17 val. – „Niu­jor­ko še­šė­ly­je” (kri­mi­na­li­nė dra­ma, JAV, 2013 m.). 19 val. – PREMJERA! „Vi­ra­mun­do” (do­ku­men­ti­nis, Pran­cū­zi­ja, 2013 m.). Bir­že­lio 22 d. 14 val. – „Il­gai ir lai­min­gai 2. Nau­jie­ji Snie­guo­lės nuo­ty­kiai” (ani­ma­ci­ja, nuo­ty­kiai, vi­sai šei­mai, JAV, Vo­kie­ti­ja, 2009 m.). 16 val. – PREMJERA! „Vi­ra­mun­do” (do­ku­men­ti­nis, Pran­cū­zi­ja, 2013 m.). 18 val. – „Sap­nuo­ju, kad ei­nu” (do­ku­men­ ti­nis, Lie­tu­va, 2012 m.). Bir­že­lio 23 d. 14 val. – „Sap­nuo­ju, kad ei­nu” (do­ku­men­ti­nis, Lie­tu­va, 2012 m.). 16 val. – „Niu­jor­ko še­šė­ly­je” (kri­mi­na­li­nė dra­ma, JAV, 2013 m.). 18 val. – PREMJERA! „Vi­ra­mun­do” (do­ku­men­ti­nis, Pran­cū­zi­ja, 2013 m.). Birže­lio 26 d. 17 val. – „Au­ro­ra” (moks­li­nė dra­ma, Lie­tu­va, 2011 m., N-18). 19 val. – „Vi­ra­mun­do” (do­ku­men­ti­nis, Pran­cū­zi­ja, 2013 m.). Bir­že­lio 27 d. 17 val. – „Vi­ra­mun­do” (do­ku­ men­ti­nis, Pran­cū­zi­ja, 2013 m.). 20.30 val. – ne­mo­ka­mų ren­gi­nių cik­las „Ro­mu­vos pa­sa­žas”. Bir­že­lio 28 d. 17 val. – „Niu­jor­ko še­šė­ly­je” (kri­mi­na­li­nė dra­ma, JAV, 2013 m.). 19 val. – „Vi­ra­mun­do” (do­ku­men­ti­nis, Pran­cū­zi­ja, 2013 m.). Bir­že­lio 29 d. 14 val. – „Il­gai ir lai­min­gai 2. Nau­jie­ji Snie­guo­lės nuo­ty­kiai” (ani­ma­ci­ja, nuo­ty­kiai, vi­sai šei­mai, JAV, Vo­kie­ti­ja, 2009 m.). 16 val. – „Vi­ra­mun­do” (do­ku­men­ti­nis, Pran­cū­zi­ja, 2013 m.). 18 val. – „Sap­nuo­ju, kad ei­nu” (do­ku­men­ti­nis, Lie­tu­va, 2012 m.). Bir­že­lio 30 d. 14 val. – „Sap­nuo­ju, kad ei­ nu” (do­ku­men­ti­nis, Lie­tu­va, 2012 m.). 16 val. – „Au­ro­ra” (moks­li­nė dra­ma, Lie­tu­ va, 2011 m., N-18). 18 val. – „Vi­ra­mun­do” (do­ku­men­ti­nis, Pran­cū­zi­ja, 2013 m.). Dau­giau in­for­ma­ci­jos ga­li­te ras­ti http://ktro­mu­va.lt/re­per­tu­a­ras/

TV programa 6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 „Apokalipsės grėsmė“ (2) (N-7) (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė laida. 12.00 „Namelis prerijose“. 12.45 Klausimėlis.lt. 13.00 Bėdų turgus (k). 14.00 Žinios. Sportas. Orai. 14.20 Laba diena, Lietuva. 15.00 LRT radijo žinios. 15.05 Orai. 15.10 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7). 17.15 „Kobra 11“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. Orai. 18.45 Premjera. „Apokalipsės grėsmė“ (N-7). 19.40 Stilius. Namai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Sportas. Orai. 21.00 Teisė žinoti. 21.30 „FIFA konfederacijų taurės“ turnyro apžvalga. 21.45 Futbolas moterų akimis. 21.50 Loterija „Perlas“. 21.55 „FIFA konfederacijų taurė“. Brazilija– Meksika. Tiesioginė transliacija iš Brazilijos. 23.55 Vakaro žinios. Sportas. Orai. 0.10 Dok. f. ciklas „Šiaurietiškas būdas“. „Latvija. 2009–2012 m.“ (1) (k). 0.55 „FIFA konfederacijų taurė“. Italija–Japonija. Tiesioginė transliacija iš Brazilijos.

6.10 „Namai, kur širdis“ (k). 6.50 „Nickelodeon“ pristato. „Žuviukai burbuliukai“ (7). 7.20 „Mažieji Tomas ir Džeris I“ (5) (k). 7.50 „Agentas Šunytis“ (k). 8.20 „Auklė“ (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Tikras gyvenimas. „Nuomininkės“ (k). 10.45 „Saldi nuodėmė“ (N-7) (k). 11.40 Plikis ir ponia (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.25 „Agentas Šunytis“. 13.55 „Mažieji Tomas ir Džeris I“ (6). 14.25 „Auklė“. 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. Sportas. Orai. 19.20 „Namai, kur širdis“. 20.05 Tikras gyvenimas. „Guodėja“. 21.00 Farai (N-14). 22.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Veiksmo trileris „Grobis“ (JAV, P.Afrika, 2007 m.) (N-14). 0.20 „Farų šeima“ (2) (N-7). 1.15 „Vampyro dienoraščiai“ (N-14).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Drakonų medžiotojai“. 7.30 „Simpsonai“. 8.00 „Meilės triumfas“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Be namų“. 10.55 „Virtuvė“. 11.30 Žiūrėk! Geras! 12.35 „S dalelių paslaptys“. 13.10 „Monsunas“. 13.40 „Drakonų medžiotojai“. 14.10 „Meškiukai Gamiai“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Natalija“. 16.40 „Ašarų karalienė“. 17.40 Žvaigždė policininkas. 18.45 TV3 žinios. TV3 sportas. TV3 orai. 19.15 „Virtuvė“. 19.50 Žiūrėk! Geras! 21.00 Pasirink mane. 21.40 TV3 vakaro žinios. TV3 sportas. TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Ryšys“. 23.05 Trileris „Gamtos šėlsmas. Žemės drebėjimas“ (Kanada, Lietuva, D.Britanija, 2005 m.). 1.00 „Eureka“. 1.50 „Choras“. 2.45 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“. 3.40 „Firma“.

6.30 7.00 7.05 8.00 9.00

Televitrina. Nacionalinė loterija. „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). Prajuokink mane (N-7). Žmogus prieš gamtą. Sibiro platybėse (1) (N-7). 10.00 „Svotai“ (N-7) (k). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7).

12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7) (k). 15.00 „Mentai“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Milijonieriai“. 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 20.25 Sąmokslo teorija. Tiesioginė diskusijų laida (N-7). 21.25 Drama „Rimtas vyrukas“ (JAV, D.Britanija, Prancūzija, 2010 m.) (N-14). 23.25 Karo vilkai. „Desantininkai“ (N-14). 0.35 „Sostų karai“ (N-14). 1.45 „Tikras kraujas“ (N-14). 2.50 Bamba (S).

8.00 „Tara Dankan“. 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Pasaulio dokumentika. „Gamtos formos“ (k). 12.30 Fotografijos istorija arba istorija fotografijoje (1). Vilnius ir jo fotografai (k). 13.00 „Apie teisę“ (k). 13.15 „Šnipai“ (N-7) (k). 14.10 Septynios Kauno dienos. 14.50 Poeto Donaldo Kajoko jubiliejui. D.Kajoko knygos „Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys“ sutiktuvės Rašytojų klube (k). 16.00 Prisiminkime. Skambina B.Dvarionas. 16.15 Žinios (k). 16.35 Laba diena, Lietuva (k). 17.15 Laiko portretai. Vaikštūnas Ro Ra. 18.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 18.15 Girių horizontai. 18.45 Emigrantai. 19.30 Lyderiai. 20.15 Liaudies kinas. Vaidybinis f. „Žydrasis horizontas“ (1957 m.). 21.20 Dar širdyje – ne sutema. 22.00 Elito kinas. Romantinė drama „Švytinti žvaigždė“ (JAV, Australija, Prancūzija, 2009 m.) (N-7). 0.00 Panorama. Sportas. Orai (k). 0.30 LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2013“. Aistės Kisarauskaitės knygos „39 salto mortale“ pristatymas (k).

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Adrenalinas. 10.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 11.00 „Dingusiųjų paieškos grupė“. 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Univeras“. 14.00 Nenugalimas banzuke. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 17.00 „Dingusiųjų paieškos grupė“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Univeras“. 21.00 „Tikri bičai“. 22.00 Komedija „Mėsainių karas“ (JAV, 1997 m.). 0.00 Europos pokerio turas. 1.05 „CSI Majamis“. 1.50 „Tikri bičai“. 2.15 Nenugalimas banzuke.

9.25 Anim. s. „Linksmieji draugai“ (1) (Kanada, JAV, 2004 m.). 9.55 Senoji animacija. 10.25 Melodrama „Vėjas virš upės“ (Vokietija, 2001 m.). 12.05 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.05 „Marija Mersedes“. 14.00 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Pasikeisk! 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 Drama „Marimar“ (1, 2) (Meksika, 1994 m.). 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.30 Drama „Ilgas kelias į pergalę“ (JAV, 2004 m.). 23.25 „Mano likimo šeimininkė“.

6.29 TV parduotuvė. 6.45 Reporteris. 7.25 Lietuva tiesiogiai. 8.00 „Čiapajevas. Aistra gyventi“ (N-7). 9.15 Namų daktaras. 9.50 Skonio reikalas (k). 10.55 „Rossas Kempas. Piratai“ (1) (N-7). 12.05 Reporteris. 12.40 „Gongo gangas“. 13.35 TV parduotuvė. 14.00 Vasara su Asta (k). 15.00 Žinios. Orai.

15.15 TV pokštai (N-7). 15.45 „Čiapajevas. Aistra gyventi“ (N-7). 17.00 Žinios. Orai. 17.20 TV pokštai (N-7). 18.00 Žinios. Orai. 18.25 Lietuva tiesiogiai. 19.00 Premjera. „Pasaulio istorija“ (7) (N-7). 20.10 „Gongo gangas“. 21.00 Reporteris. Aktyvi Lietuva. Orai. 21.35 „Čiapajevas. Aistra gyventi“ (N-7). 23.00 Vasara su Asta. 0.05 Reporteris. 0.32 Aktyvi Lietuva. 0.37 Orai. 0.40 Lietuva tiesiogiai. 1.15 „Gongo gangas“.

9.00 Žinios (k). 9.20 Istorinė drama „Mes esame viena tauta!“ (1). 11.00 „Susitikimai“ (k). 11.45 Veiksmo komedija „Ponas ir ponia Gangsteriai“ (N-7). 13.30 Telelaikraštis. 15.45 Nuotykių f. „Lobių sala“ (1) (N-7). 17.30 Sveikatos šaltiniai (k). 18.00 Žinios. 18.20 Plyta prie plytos. 19.00 „Ženklai ant skydo“. 19.30 „Naisių vasara 2“ (N-7). 20.30 Jėga, grožis, sveikata. 21.00 Žinios.Orai. 21.20 Istorinė drama „Mes esame viena tauta!“ (2). 23.00 Žinios (k). 23.20 Komedija „Padavėjų varžybos“ (N-7). 1.00 Nuotykių f. „Lobių sala“ (2) (N-7).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis. 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 8.00 Kitokia Lietuva. 9.00 Kultūros alėja. 9.30 Muzika. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Tautos ženklai. 19.30 Muzika. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis. 20.30 Kur Nemunėlis teka. 21.00 OTV muzika.

6.00 „Mano kelias“. Irenos Starošaitės jubiliejinis koncertas. 7.55 „Liuks!“ muzika. 9.00 I.Jankauskaitės ir Č.Gabalio albumo „Pa da ba da“ pristatymo koncertas. 10.40 Miesto fiesta. 12.00 „Mano kelias“. Irenos Starošaitės jubiliejinis koncertas (k). 13.55 „Liuks!“ muzika. 15.00 I.Jankauskaitės ir Č.Gabalio albumo „Pa da ba da“ pristatymo koncertas (k). 16.40 Miesto fiesta (k). 18.00 „Mano kelias“. Irenos Starošaitės jubiliejinis koncertas (k). 19.55 „Liuks!“ muzika. 21.00 I.Jankauskaitės ir Č.Gabalio albumo „Pa da ba da“ pristatymo koncertas (k). 22.40 Miesto fiesta (k). 0.00 „Mano kelias“. Irenos Starošaitės jubiliejinis koncertas (k). 1.55 „Liuks!“ muzika. 3.00 I.Jankauskaitės ir Č.Gabalio albumo „Pa da ba da“ pristatymo koncertas (k). 4.40 Miesto fiesta (k).

12.00 Televitrina. 13.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 14.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“– Kauno „Žalgiris“. 16.30 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“– Maskvos CSKA. 18.15 Slambolas. 19.15 Klubų karaliai. Londono „Chelsea“. 19.45 Vimbldono legendos. J.McEnroe. 20.45 Futbolo dievai. Garrincha. 21.15 Automoto. 21.45 Golfo pradžiamokslis. 22.45 Vimbldono legendos. B.Borgas ir J.McEnroe (1980 m.).


18

trečiadienis, birželio 19, 2013

menas ir pramogos

Ta­py­bos lai­do­tu­vė­mis nė Pa­sak, kau­nie­tės ta­py­to­jos, ku­ ri sa­vo kū­ry­bo­je be­ne la­biau­siai yra iš­sau­go­ju­si tra­di­ci­nės ta­py­bos raiš­ką, to­kios pa­ro­dos kaip ši, ku­ rio­je da­ly­vau­ja ir daug dai­li­nin­kų iš už­sie­nio, me­ni­nin­kui vi­sa­da la­ bai nau­din­gos, nes ga­li­ma sa­vo kū­ ri­nius pa­ly­gin­ti su ki­tų me­ni­nin­kų kū­ri­niais. Taip sa­vo­tiš­kai už­mez­ ga­mas vir­tua­lus dia­lo­gas, o svar­ biau­sia, kad to­kia pa­ro­da – tai ga­ li­my­bė ne­tap­ti lo­ka­liu, vien sa­vo kie­mo dai­li­nin­ku ir iš­girs­ti žiū­ro­ vo nuo­mo­nę. Vis dėl­to kur sly­pi ta­py­bos kai­ tos ir gy­va­vi­mo prie­žas­tys? Ir koks šian­die­nės ta­py­bos san­ty­kis su nau­jo­sio­mis me­no me­di­jo­mis? „Vis­kas – ir gy­va­vi­mas, ir kai­ta – gy­ve­ni­me, žmo­gaus in­tui­ci­jo­je, pro­te, san­ty­ky­je su vi­sa­ta. Taip pat kaip ir vi­sų ki­tų iš­ra­di­mų, moks­ lo, žmo­ni­jos pa­sie­ki­mų, – svars­tė A.Barz­du­kai­tė-Vait­kū­nie­nė. – Ta­ py­ba nė­ra iš­skir­ti­nė sri­tis, o san­ty­ kis su nau­jo­sio­mis me­di­jo­mis man įdo­mus, nes, ma­no gal­va, tai – na­ tū­ra­lus pro­ce­sas, ku­ris gal­būt kaž­ ka­da sin­te­zuo­sis į uni­ver­sa­lią me­no for­mą. Pas­ta­ruo­ju me­tu man at­ ro­do, kad prie­mo­nės me­nui kur­ ti ne­bė­ra to­kios svar­bios, kaip ak­ cen­tuo­ja­ma. Juk pa­vei­kų ta­py­bos kū­ri­nį ga­li­ma su­kur­ti ir spal­vo­tais pieš­tu­kais.“ Pei­za­žas su atei­viais

„„Aki­vaiz­du: spal­vų al­che­mi­ke daž­nai va­di­na­mą A.Barz­du­kai­tę-Vait­kū­nie­nę vi­sa­da do­mi­na ne­nuo­bo­di, įtai­gi ir ak­tua­li ta­py­bos tra­di­ci­ja. 

Tomo Raginos nuotr.

Šiuo­lai­ki­nio me­no cent­re vyks­tan­ti XV tarp­tau­ti­nė Vil­niaus ta­py­bos trie­na­lė „Ta­ py­bos kon­teks­tai“ šie­met at­si­grę­žė į tra­ di­ci­ją, su ku­ria ly­gi­nant sie­kia­ma at­sa­ky­ti į šian­dien ak­tua­lų klau­si­mą: kur link ei­na ta­py­ba? En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

ar abst­rak­tus mąs­ty­mas, koks šios dai­lės sri­ties san­ty­kis su nau­jo­sio­ mis me­di­jo­mis.“

Nuo tra­di­ci­jos iki nau­jo­vių

Šiuo­lai­ki­nio me­no įvai­ria­pu­siš­ ku­mo, uni­ver­sa­lu­mo ir vi­sa api­ man­čios kū­ry­bi­nės sa­vi­rea­li­za­ ci­jos kon­teks­te ne­re­tai at­ro­do, kad ta­py­ba pra­ra­do sa­vo ak­tua­lu­ mą. Prieš ke­le­rius me­tus su­reng­ ta ret­ros­pek­ty­vi­nė pa­ro­da „Lie­tu­ vos dai­lė 2000–2010“ įsi­mi­nė tuo, kad jo­je pri­sta­ty­ta vos vie­nos me­ ni­nin­kės ta­py­ba. Vi­są ki­tą erd­vę oku­pa­vo kon­cep­tua­lios ins­ta­lia­ci­ jos, vi­deo­fil­mai, fo­tog­ra­fi­jos, do­ku­ men­tai, ma­ni­fes­tai. Ką tik ati­da­ry­ ta XV tarp­tau­ti­nė Vil­niaus ta­py­bos trie­na­lė „Ta­py­bos kon­teks­tai“ siū­ lo sa­vo žvilgs­nį vėl nu­kreip­ti į ta­ py­bą. „Šių me­tų trie­na­lė nag­ri­nė­ja tra­di­ci­jų ir nau­jų­jų me­ni­nių idė­ jų kon­teks­tus, stra­te­gi­jas ir kai­tą, – tei­gia ta­py­bos trie­na­lės ku­ra­to­ rė Ni­jo­lė Nev­če­saus­kie­nė. – Ban­ do­ma api­bū­din­ti šiuo­lai­ki­nės ta­ py­bos si­tua­ci­ją, brėž­ti jos plėt­ros kon­tū­rus. Sten­gia­ma­si tir­ti, kur link ei­na ta­py­ba, kiek šiuo­lai­ki­nei ta­py­bai ak­tua­lios tra­di­ci­nės raiš­kos prie­mo­nės, kiek ak­tua­lus fi­gū­ri­nis

Da­ly­vau­ja ke­tu­ri kau­nie­čiai

Tarp­tau­ti­nės Vil­niaus ta­py­bos trie­ na­lės „Ta­py­bos kon­teks­tai“ eks­ po­zi­ci­ja su­for­muo­ta at­sklei­džiant skir­tin­gus kon­teks­tus: tra­di­ci­jų ir nau­jų idė­jų ins­pi­ra­ci­jų kon­teks­te

ga­li­ma gre­tin­ti prieš­ka­rio ta­py­bos, Kau­no me­no mo­kyk­los mo­ky­to­ jų ir mo­ki­nių, „Ars“ na­rių An­ta­ no Sa­muo­lio, Vik­to­ro Viz­gir­dos, An­ta­no Gu­dai­čio, Ado­mo Gal­di­ ko, Vla­do Ei­du­ke­vi­čiaus ta­py­bos kū­ri­nius su šių die­nų kū­rė­jų dar­ bais. Taip pat pa­ban­dy­ta iš­ryš­kin­ti šian­die­nės ta­py­bos kon­teks­tus: nuo vie­šu­mai skir­tų kū­ri­nių iki kas­die­ ny­bės pe­ri­fe­ri­jos ref­lek­si­jų ir kul­ tū­ri­nių ins­pi­ra­ci­jų. Tai­gi taip pla­ čiai už­si­mo­jus pri­sta­to­mi Lie­tu­vos ir Bal­ti­jos ša­lių skir­tin­gų kar­tų, re­ gio­nų ta­py­bos kon­teks­tai, at­spin­ din­tys tra­di­ci­jų ir šian­die­nos me­no po­ky­čius bei nau­jo­vių paieš­kas. Trie­na­lė­je da­ly­vau­ja 42 Lie­tu­vos me­ni­nin­kai ir 14 ta­py­to­jų iš Da­ni­jos, Suo­mi­jos, Šve­di­jos, Lat­vi­jos, Es­ti­ jos, Len­ki­jos, Vo­kie­ti­jos. Jo­je su sa­vo kū­ri­niais pri­si­sta­to ir ke­tu­ri kau­nie­ čiai ta­py­to­jai: Auš­ra Barz­du­kai­tė-

A.Ob­cars­kas. Akriliniai rašmenys-V

Vait­kū­nie­nė, An­ta­nas Ob­cars­kas, Aud­ro­nė Pet­ra­šiū­nai­tė, Žid­ri­ja Ja­ nu­šai­tė. Ta­py­bos gy­vy­bė – gy­ve­ni­me

Ta­py­to­ja A.Barz­du­kai­tė-Vait­kū­nie­ nė pa­ste­bi, kad šių­me­tė Vil­niaus ta­ py­bos trie­na­lė siū­lo tei­sin­gą žvilgs­ nį į ta­py­bą – jau pa­va­di­ni­mu nu­sa­ko pa­ro­dos es­mę. „Prieš ke­le­tą me­tų su­reng­to­je pa­ro­do­je „Lie­tu­vos dai­ lė 2000–2010“ no­rė­ta pri­sta­ty­ti ne vien ta­py­bą, o tai, kas Lie­tu­vos vi­ zua­lio­jo me­no sce­no­je įvy­ko per de­ šimt­me­tį, – aiš­ki­no A.Barz­du­kai­ tė-Vait­kū­nie­nė. – Tuo­met gal kiek klai­di­no pa­ro­dos pa­va­di­ni­mas, nes dai­lė api­ma siau­ras vaiz­duo­ja­mo­ jo me­no sri­tis – gra­fi­ką, skulp­tū­rą, ta­py­bą. O juk šiuo­lai­ki­nis vi­zua­ lus me­nas yra pra­ra­dęs griež­tas ri­ bas tarp šių sri­čių. Tai­gi la­bai svar­bu tei­sin­gai įvar­dy­ti pa­ro­dos po­bū­dį.“

„Ta­py­bos gy­vy­bė sly­pi jau pa­čia­ me san­ty­ky­je su dro­be ir da­žais, me­ni­nin­ko – san­ty­ky­je su pa­sau­ liu, – at­sa­ko ki­ta XV tarp­tau­ti­nės Vil­niaus trie­na­lės da­ly­vė ta­py­to­ja A.Pet­ra­šiū­nai­tė. – Ne­ga­li­me neig­ti, kad esa­me šiuo­lai­ki­niai žmo­nės, net da­žų šian­dien yra įvai­riau­sių, ką jau kal­bė­ti apie me­di­jas, ku­rios na­tū­ra­ liai tam­pa kū­ry­bos prie­mo­nė­mis.“ A.Pet­ra­šiū­nai­tė ne­tu­ri kom­piu­ te­rio, in­ter­ne­to, bet pa­brė­žia, kad ji jo­kiu bū­du neat­si­ri­bo­ja nuo in­for­ ma­ci­jos, moks­lo pa­sie­ki­mų, nau­ jų tech­no­lo­gi­jų. Ga­li­ma teig­ti, kad ne­di­de­lia­me Vi­ša­kio Rū­dos mies­ te­ly­je gy­ve­nan­ti dai­li­nin­kė itin gy­ vai rea­guo­ja į šiuo­lai­ki­nio pa­sau­lio ma­das ir iš­šū­kius – te­rei­kia pri­si­ min­ti ta­py­to­jos su­kur­tą „La­dy Ga­ gos“ cik­lą. Me­ni­nin­kė pri­pa­žįs­ta, kad ta­py­bos kal­ba pra­bil­ti apie šių die­nų ak­tua­li­jas nė­ra leng­va, nes tra­di­ci­nė, va­di­na­mo­ji tik­ro­ji, ta­ py­ba sa­vo es­me yra įdė­mi, gi­li, jo­ je ma­žai so­ciu­mo, li­te­ra­tū­ros. Per­ for­man­sais, ins­ta­lia­ci­jo­mis ga­li­ma

A. Petrašiūnaitė. Susitapatinimas su Lady Gaga 3


19

trečiadienis, birželio 19, 2013

menas ir pramogos

iš to­lo ne­dvelkia pa­sa­ky­ti grei­tai ir efek­tin­gai, bet vis dėl­to tai – la­biau teat­ro sri­tis. „Ta­py­bos kon­teks­tus su­vo­kiant is­to­riš­kai, ži­no­ma, ta­py­ba yra pa­ si­kei­tu­si, – sa­ko A.Pet­ra­šiū­nai­ tė. – Ki­ta ver­tus, tai – na­tū­ra­lus pro­ce­sas, ir ge­rai, kad ji kin­ta. Ir aš pa­ti taip ne­be­ta­pau, kaip, tar­ ki­me, Ar­vy­do Šal­te­nio kar­ta. Ma­ no pa­veiks­lai, nu­ta­py­ti prieš 20 ar 30 me­tų, ne­ga­lė­tų da­ly­vau­ti šio­je trie­na­lės pa­ro­do­je, nes aš jau ta­ pau ki­taip, tai neiš­ven­gia­ma.“ Pa­sak A.Pet­ra­šiū­nai­tės, nau­ ja kar­ta ir pa­sau­lį ma­to bei jau­ čia ki­taip. „Tik­riau­siai ir pei­za­žą ji ma­to bei su­vo­kia ki­taip, – svars­to dai­li­nin­kė. – Pa­vyz­džiui, šių­me­tė­ je trie­na­lės pa­ro­do­je Da­ni­jos dai­li­ nin­ko nu­ta­py­ta­me pei­za­že žmo­nės at­ro­do lyg atei­viai.“ Tai­gi ne­ga­li ap­si­mes­ti, kad nie­ko neį­vy­ko, o ir gam­ta – ne­bū­ti­nai tra­di­ciš­kai su­ vo­kia­mas pei­za­žas, tai ga­li bū­ti ir san­ty­kis su moks­lu, me­di­jo­mis, in­ for­ma­ci­ne sklai­da.

kryžiažodis Šią savaitę laimėkite vitaminus „Cardio-Vit Super“ bei Gedimino Stanišausko psichologinį trilerį „Laikrodininkas“. Laikraščio žurnalistas gauna paslaptingą laišką, kuriame užduodamas vienintelis klausimas. Siekdamas sužinoti atsakymą, jis virtualioje erdvėje užmezga pažintį su charizmatiškąja Berta. Juk santykiai namuose vis vien pašliję. Veiksmas įgyja pagreitį, kai žurnalistas tampa sąmokslo Europoje liudininku. Vidinių prieštaravimų kamuojamas pagrindinis herojus mėgina nuslopinti jausmus Bertai, bet ar jam pavyks? Ką jis pasirinks: aistringąją Bertą ar laiko išbandytą sielą, kantriai jo laukiančią namuose.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, birželio 25 d.

Spal­va te­bė­ra svar­bi

Tai­gi, kad ir ko­kios bū­tų gar­sios kal­ bos apie gry­no­sios ta­py­bos mir­ tį, plo­ny­tes, veik iš­si­try­nu­sias ri­bas tarp ta­py­bos ir ne­ta­py­bos, XV tarp­ tautinėje Vil­niaus trie­na­lė­je ta­py­bos yra la­bai daug. „Vil­niaus ta­py­bos trie­na­lė­se ta­ py­bos ne­trūks­ta, – pa­brė­žė A.Ob­ cars­kas. – Ši trie­na­lė iš­si­ski­ria tuo, kad jo­je aiš­kiai de­monst­ruo­ ja­ma tra­di­ci­nės ta­py­bos jung­tis su šiuo­lai­ki­ne Lie­tu­vos ta­py­ba. Ka­ dan­gi trie­na­lės ku­ra­to­rė N.Nev­ če­saus­kie­nė tu­ri di­de­lę mu­zie­ji­ nin­kės pa­tir­tį, ji at­sky­rė dvi erd­ves nuo pa­grin­di­nės pa­ro­dos erd­vės ir jo­se eks­po­nuo­ja tar­pu­ka­rio mo­der­ nis­tų kū­ry­bą: A.Sa­muo­lio, A.Gal­ di­ko, A.Gu­dai­čio, V.Viz­gir­dos kū­ri­ nius ir po­ka­rio ta­py­to­jų kū­ri­nius iš Lie­tu­vos mu­zie­jų ko­lek­ci­jų. Nors, tie­są sa­kant, as­me­niš­kai aš dėl tam tik­rų is­to­ri­nių ir kon­cep­tua­ lių prie­žas­čių ge­riau jau­čiuo­si Vo­ kie­ti­jos ar­ba Olan­di­jos, o ne Lie­

tu­vos ta­py­bos kon­teks­te.“ Pa­sak A.Ob­cars­ko, ta­py­ba kei­čia­si pa­ gal vie­tą, ku­rio­je ji ku­ria­ma. Kei­

An­ta­nas Ob­cars­kas:

Man nė­ra įdo­mūs dai­li­nin­kai, ku­rie nuo stu­di­jų lai­kų vi­ siš­kai ne­si­kei­čia.

čia­si vi­suo­me­nės nuo­tai­ka, gy­ve­ ni­mo ko­ky­bė, so­cia­li­nis, po­li­ti­nis kon­teks­tas, nuo šių da­ly­kų neat­ si­lie­ka ir ta­py­ba. Ji tie­siog pri­va­ lo keis­tis, ženg­ti kar­tu, nes kar­tais se­no­sios ta­py­bos for­mos ne­bea­ti­ tin­ka tu­ri­nio. „Man net nė­ra įdo­ mūs tie dai­li­nin­kai, ku­rie nuo stu­ di­jų bai­gi­mo vi­siš­kai ne­si­kei­čia“, – ko­le­gai pri­ta­rė ta­py­to­ja A.Pet­ ra­šiū­nai­tė. Api­bend­ri­nant ga­li­ma teig­ti: kad ir koks bū­tų vir­tua­lus, grei­tas, iš­ si­šok­ti ska­ti­nan­tis (kad bū­tum pa­ ma­ty­tas ir iš­girs­tas), dau­ge­lį pa­ ma­ti­nių ver­ty­bių ni­ve­liuo­jan­tis šių die­nų pa­sau­lis, vis dėl­to ta­py­bos lai­do­tu­vė­mis ne­dvelkia. Spal­va, po­tė­pis te­bė­ra ak­tua­lūs (kas kad jie kiek ki­to­kie). Erd­vė – taip pat (kas kad ta­py­bos kū­ri­ny­je ji ki­taip trak­tuo­ja­ma ar jos vi­sai at­si­sa­ko­ ma). Ir kas, kad kū­ri­ny­je su­si­pi­na tik­ro­vės, į kū­ri­nį įžen­gia me­di­jos – vi­sa tai tik ro­do gy­vą ta­py­bos al­ sa­vi­mą.

DATOS (birželio 19 d.) 1862 m. JAV Kongresas uždraudė vergiją Amerikos teritorijoje. 1867 m. gimė kompozitorius, vargonininkas, choro dirigentas Česlovas Sasnauskas. 1885 m. garsioji Laisvės statula atgabenta iš Prancūzijos į Niujorką (JAV). 1904 m. gimė Balys Dvarionas, kompozitorius, dirigentas, pianistas. 1963 m. Sovietų Sąjungos kosmonautė Valentina Tereškova, pirmoji moteris, išskridusi į kosmosą, sugrįžo į Žemę erdvėlaiviu „Vostok 6“. 2010 m. Švedijos sostinėje Stokholme įvyko vienos ištaigingiausių vestuvių ceremonijų Europos karališkųjų šeimų istorijoje – švedų mylima sosto įpėdinė Victoria ištekėjo už savo išrinktojo nekilmingo Danielio Westlingo.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Bus sunku rasti bendrą kalbą su kolegomis ir vadovais, galite likti nesuprastas ir netgi įsivelti į ginčą. Verčiau patylėkite, o jei netinginiausite, diena bus tikrai puiki. Jautis (04 21–05 20). Labai sėkminga diena. Jausitės laimingas, pajusite meilę ir dėkingumą aplinkiniams, galbūt net įsimylėsite. Tik nepasiduokite euforijai. Dvyniai (05 21–06 21). Puikus metas, viskas seksis lengvai ir greitai. Bet būkite objektyvus, nepasiduokite euforijai, o svarbiausia – nedalykite pažadų, kurių nesiruošiate vykdyti. Vėžys (06 22–07 22). Palanki diena ieškoti naujų idėjų. Galimas malonus bendravimas su mylimais žmonėmis. Vakarop tapsite irzlus, imsite nepasitikėti savimi, bet truputis poilsio greitai pašalins įtampą. Liūtas (07 23–08 23). Trūks aplinkinių pritarimo. Galite susipykti su artimu žmogumi, todėl patirsite stresą. Jei sugebėsite suprasti, kad tokia būsena greitai praeis ir laikai pagerės, ši diena smarkiai jums nepakenks. Mergelė (08 24–09 23). Seksis bendrauti su vaikais, jaunais žmonėmis. Jausite jų supratimą ir palaikymą. Jiems taip pat reikalingas jūsų nuoširdus palaikymas, ypač jei norite iš tiesų pagerinti savo aplinką. Svarstyklės (09 24–10 23). Patyrinėkite savo veiksmus ir apmąstykite gyvenimą. Jums bus suprantamos aplinkinių emocijos. Tik nutylėkite savo spėliones, kad neįžeistumėte artimo žmogaus. Skorpionas (10 24–11 22). Palanki diena daugiau laiko praleisti su draugais. Teigiamai vertinsite savo padėtį, bus malonu padėti aplinkiniams. Pasikliaukite savo jėgomis ir sugebėjimais. Šaulys (11 23–12 21). Jūsų ketinimams ar projektams kas nors tyčia trukdys, dėl to jausitės suirzęs. Gali kilti nesutarimų su vyresniu žmogumi. Ožiaragis (12 22–01 20). Galite nesugebėti paaiškinti savo ketinimų, todėl kils įvairių nesusipratimų. Nesiginčykite ir nebandykite spaudimu pasiekti savo. Vandenis (01 21–02 19). Jūs įžengėte į sėkmės kelią, tad pasistenkite tuo pasinaudoti. Stenkitės įveikti pesimistines nuotaikas. Žuvys (02 20–03 20). Nepatiks kažkieno nerealus požiūris į situaciją, todėl gali kilti konfliktas. Jo galite išvengti, jei pasistengsite išgirsti aplinkinius, įsiklausyti į jų nuomonę.


Orai

Artimiausiomis dienomis bus šilta, debesuota su pragiedruliais, vietomis gali šiek tiek palyti. Šiandien oras sušils iki 21–24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį gali palyti pajūryje, bus 10– 12 laipsnių šilumos. Dieną dangus išliks debesuotas, temperatūra vietomis pakils iki 27 laipsnių šilumos. Panašūs orai prognozuojami ir savaitgalį.

Šiandien, birželio 19 d.

+21

+21

Telšiai

+24

Šiauliai

Klaipėda

+23

Panevėžys

+22

Saulė teka 4.41 Saulė leidžiasi 21.59 Dienos ilgumas 17.18 Mėnulis (priešpilnis) teka 16.57 Mėnulis leidžiasi 1.53 170-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 195 dienos. Saulė Dvynių ženkle.

Utena

+21

Tauragė

+24

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +34 Berlynas +33 Brazilija +27 Briuselis  +31 Dublinas  +19 Kairas +35 Keiptaunas  +16 Kopenhaga +22

Londonas +27 Madridas  +21 Maskva +22 Minskas +23 Niujorkas +25 Oslas  +21 Paryžius +30 Pekinas +32

orai kaune šiandien

+24

+23

Praha +32 Ryga  +21 Roma  +31 Sidnėjus  +15 Talinas  +19 Tel Avivas +30 Tokijas +27 Varšuva +26

Vėjas

1–4 m/s

Marijampolė

Vilnius

+22

Alytus

Vardai Deodatas, Dovilas, Julijona, Ramunė, Romas, Romualdas, Svaigeda.

Nu­siau­bė liū­tys

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+17

+24

+22

+11

1

+20

+27

+25

+19

3

+23

+29

+26

+20

3

rytoj

poryt

In­d i­jos šiau­r i­n ius ra­jo­nus nu­siau­bė smar­kios liū­tys, nusinešusios dau­giau kaip 50 žmo­nių gy­vy­bių. Šie­met mu­so­ ni­nių liū­čių se­zo­nas pra­si­dė­jo dviem sa­vai­tė­mis anks­čiau nei įpras­ta. Pa­sak In­di­jos ži­niask­lai­dos, žu­vu­sių­jų Uta­ra­ chan­do vals­ti­jo­je yra 30. Dar pra­ne­ša­ ma apie 15 žu­vu­sių­jų per po­tvy­nį Utar Pra­de­šo vals­ti­jo­je, ir 10 – Hi­ma­čal Pra­ de­še, kur po­tvy­niai su­kė­lė nuo­šliau­žų. Ne­ti­kė­tai už­klu­pu­sios liū­tys sa­vait­ga­lį tvin­dė ir sos­ti­nę De­lį, van­duo už­lie­jo vie­tos ir tarp­tau­ti­nių oro uos­tų at­vy­ki­ mo sa­les, kai ku­rio­se mies­to da­ly­se dėl van­dens su­tri­ko trans­por­to eis­mas. BNS inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

Vokiečių eg­za­mi­ną lai­kė 12 abi­tu­rien­tų

„„Tvar­k a: V.Fran­kaus­kas lai­ky­

ti eg­za­mi­no at­vy­ko iš Jo­na­vos į Kau­ną. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

Vo­kie­čių kal­bos vals­ty­bi­nį eg­za­mi­ ną Kau­ne va­kar lai­kė dvy­li­ka abi­tu­ rien­tų. Prie bū­re­lio kau­nie­čių, at­ sku­bė­ju­sių pa­si­tik­rin­ti kal­bos ži­nių į S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no gim­na­zi­ją, pri­si­jun­gė ke­li abi­tu­rien­tai iš Jo­na­ vos, nes juos ir­gi nu­spręs­ta eg­za­ mi­nuo­ti Kau­ne. Pas­te­bė­ta, kad iš už­sie­nio kal­bų moks­lei­viai itin no­riai ren­ka­si tik ang­lų kalbos eg­za­mi­ną. Štai per­ nai vo­kie­čių kal­bos eg­za­mi­ną lai­kė

51 Kau­no abi­tu­rien­tas, šie­met – pen­kis kar­tus ma­žiau. „Per ke­le­rius me­tus la­bai su­ ma­žė­jo moks­lei­vių, ku­rie ren­ ka­si ki­tų už­sie­nio kal­bų eg­za­ mi­nus. Pa­vyz­džiui, pran­cū­zų kal­bos eg­za­mi­ną šį­met lai­kė vos du abi­tu­rien­tai“, – sa­kė Kau­no sa­vi­val­dy­bės For­ma­lio­jo švie­ti­ mo po­sky­rio ve­dė­ja Vi­li­ja Adaš­ ke­vi­čie­nė. Po eg­za­mi­no Šan­čių vi­du­ri­ nės mo­kyk­los abi­tu­rien­tė Rū­ ta Šip­kaus­kai­tė ne­sto­ko­jo ge­ros nuo­tai­kos. „Tai bu­vo pa­sku­ti­nis ma­no eg­za­mi­nas. Ma­nau, se­kė­ si ne­blo­gai, nes už­duo­tys bu­vo ne­sun­kios“, – džiū­ga­vo moks­ lei­vė. Mer­gi­na at­sklei­dė, kad ruo­ šia­si stu­di­juo­ti Vo­kie­ti­jo­je, be to, šią va­sa­rą iš­vyks­ta į šią ša­ lį pa­dir­bė­ti. „Ži­nau, kad stu­di­juo­siu už­sie­ nio kal­bą, bet ku­rią – dar neap­ sisp­ren­džiau. La­biau­siai ma­ne ža­vi ki­nų kal­ba“, – sa­kė R.Šip­ kaus­kai­tė. Jo­na­vos Se­na­mies­čio gim­na­ zi­jos dvy­lik­to­kas Vi­das Fran­ kaus­kas ti­ki­no nea­be­jo­jan­tis, kad eg­za­mi­ną iš­lai­kys pui­kiai. „Tik­rai ne­si­ruo­šiu stu­di­juo­ti vo­kie­čių kal­bos, bet la­bai no­rė­ jau pa­si­tik­rin­ti, ar ge­rai mo­kyk­ lo­je iš­mo­kau šią kal­bą“, – pa­sa­ ko­jo abi­tu­rien­tas. Vo­kie­čių kal­bos eg­za­mi­ne moks­lei­viai tu­rė­jo at­lik­ti klau­ sy­mo, skai­ty­mo, gra­ma­ti­kos už­ duo­tis, pa­ra­šy­ti laiš­ką. Vi­so­je Lie­tu­vo­je šie­met vo­ kie­čių kal­bos eg­za­mi­ną lai­kė vos 256 abi­tu­rien­tai. Šie­met vi­ du­ri­nę mo­kyk­lą bai­gia be­veik 40 tūkst. ša­lies moks­lei­vių.

„„Są­ly­gos: dėl šal­to pa­va­sa­rio savaite pa­vė­la­vo ir bulvių, ir agur­kų der­lius. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Švie­žios lie­tu­viš­kos bul­vės – pi­ges­nės nei per­nai Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Šie­me­tės va­sa­ros der­lius jau pa­ si­pil­dė švie­žio­mis lie­tu­viš­ko­ mis bul­vė­mis ir agur­kais. Pir­kė­jai džiau­gia­si, kad šių dar­žo­vių kai­ nos ma­žes­nės nei per­nai. Kau­no sto­ties tur­ga­vie­tė­je ūki­ nin­kai lie­tu­viš­ko­mis bul­vė­mis pra­ dė­jo pre­kiau­ti penk­ta­die­nį.

„Bul­vės už­de­rė­jo dar tik dvie­ juo­se ša­lies re­gio­nuo­se – Ši­lu­tė­je ir Kė­dai­niuo­se, tad ga­li­te ras­ti bul­vių tik iš šių ra­jo­nų ūki­nin­kų“, – „Kau­ no die­nai“ sa­kė tur­gu­je pre­kia­vęs Val­das. Iš tie­sų švie­žias bul­ves ūki­ nin­kai jau ka­sa ir Dzū­ki­jo­je. Pre­kiau­to­jo Vi­do tei­gi­mu, šie­ met bul­vių der­lius vė­luo­ja sa­vai­ tę, nes pa­va­sa­ris bu­vo la­bai drėg­ nas, vė­sus.

„„Džiu­gu: ga­na gau­siai už­de­rė­ju­sių braš­kių kai­na krin­ta kiek­vie­ną die­ną.

Už ki­log­ra­mą švie­žių bul­vių šiuo me­tu teks pa­klo­ti nuo pust­re­čio iki ke­tu­rių li­tų. Kai­na pri­klau­so nuo bul­vių dy­džio. „Šie­met pir­mo­sios lie­tu­viš­kos bul­vės pi­ges­nės nei per­nai – di­ de­lės bul­vės prieš me­tus kai­na­vo pen­kis li­tus, šį­met li­tu pi­giau“, – sa­kė Val­das. Ūki­nin­kai pir­kė­jus vi­lio­ja ir gai­ viai kve­pian­čiais švie­žiais agur­ kais, ku­rių ki­log­ra­mas kai­nuo­ja tris li­tus. Lie­tu­viš­ki agur­kai pi­ges­ni nei len­ kiš­ki – už at­vež­ti­nių agur­kų ki­log­ ra­mą par­da­vė­jai pra­šo ke­tu­rių li­tų. Prieš dvi sa­vai­tes tur­ga­vie­tė­ se pa­si­ro­džiu­sios lie­tu­viš­kos braš­ kės pir­kė­jus gąs­di­no kai­na – tuo­ met ki­log­ra­mas jų kai­na­vo 24 li­tus. Šian­dien šių uo­gų ki­log­ra­mas at­pi­ gęs ke­tu­ris kar­tus – iki 5–7 li­tų. „Lie­tu­viš­kų braš­kių tu­ri jau vi­si ūki­nin­kai, to­dėl kai­na taip ir kri­to. Ne­nus­teb­čiau, jei šian­dien ji dar su­ma­žė­tų“, – aiš­ki­no ūki­nin­kė iš Vil­ki­jos Rai­mon­da Ja­naus­kie­nė.

2013 06 19 kauno diena  
2013 06 19 kauno diena  
Advertisement