Page 1

užribis Nusikaltėlių gaujos agonija: H.Daktaras likusį savo gyvenimą praleis kalėjime.

5p.

ekonomika

9p.

pasaulis

Kau­no ro­tu­šė­je dai­ni­nin­kė R.Ščio­go­le­vai­tė va­kar ta­po Da­mi­jo­nai­tie­ne.

10p.

Aukš­čiau­sio­jo ly­de­rio ver­dik­tas: chao­so Ira­ne dau­giau ne­bus.

Te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­vę „Om­ni­tel“ pa­li­ko 12 me­tų jai va­do­va­vęs A.Za­bu­lis.

32p.

Šeštadienio

Birželio 15, 2013 Nr. 138 (19999) kaunodiena.lt

2014 m. prenumeratos akcija!

2,50 Lt

Kaunas – kultūros sostinė: už ir prieš

Žmo­nių par­ti­jos sko­lų kupra Kai ku­rios po­li­ti­nės par­ti­jos – vis dar su sko­lų kup­ra, li­ku­sia nuo praė­ju­sių Sei­mo rin­ki­mų. Keb­ liau­sio­je pa­dė­ty­je, re­gis, at­si­dū­ru­ si žlu­gu­sio ban­ki­nin­ko Vla­di­mi­ro Ro­ma­no­vo Lie­tu­vos žmo­nių par­ ti­ja. Šios par­ti­jos sko­lų kup­ra – ke­li šim­tai tūks­tan­čių li­tų.

Jo­kio ak­ty­vaus vei­ki­mo ne­ro­dan­čio po­li­ti­nio da­ri­nio at­sto­vė, for­ma­ li par­ti­jos ly­de­rė Joa­na Ši­ma­naus­ kie­nė, dien­raš­čio žur­na­lis­tų skam­ bu­tį ir klau­si­mą apie par­ti­jos sko­las pa­si­ti­ko itin prie­šiš­kai. „Nu ir ką?!“ – už­si­mi­nus apie di­ de­les sko­las teiš­ta­rė J.Ši­ma­naus­ kie­nė. Ji pra­dė­jo aiš­kin­ti, kad sko­los – tai VRK, o ne žur­na­lis­tų rei­ka­las, ir numetė telefono ragelį.

2014 m. prenumeratos akcija!

lietuva

8p.

Dienos citata „Pap­ras­tai klu­bų sko­los yra skai­čiuo­ja­mos de­šim­ti­mis tūks­tan­čių, re­ta ku­ri ža­da pa­siek­ti šim­tą tūks­tan­čių“, – „„Skirtingai: idėja Kaunui siekti Europos kultūros sostinės vardo vertinama nevienareikšmiškai. 

Kau­no sa­vi­val­dy­bės ren­gia­mo­je kul­tū­ ros po­li­ti­kos stra­te­gi­jo­je įtvir­tin­tas tiks­ las 2022 m. tap­ti Eu­ro­pos kul­tū­ros sos­ti­ ne. Bet ar dar ne per­nai ir už­per­nai mies­to biu­dže­tas bu­vo tau­po­mas bū­tent kul­tū­ros są­skai­ta?

En­ri­ka Strio­gai­tė e.striogaite@kaunodiena.lt

Kul­tū­ra – ne stra­te­gi­ja ar di­rek­ty­ va. Tai – pro­ce­sas, ku­rio da­lis – ir mies­to me­ni­nin­kų kū­ry­bi­nės pa­ jė­gos (ge­ro­kai nu­krau­ja­vu­sios dėl emig­ra­ci­jos į Vil­nių), ir mies­tie­ čių kul­tū­ros po­rei­kiai. Tai­gi, kaip tą kul­tū­rą stai­ga im­ti ir iš­prio­ri­te­tin­ti?

Tomo Raginos nuotr., KD montažas

Su­reng­ti daug gran­dio­zi­nių Na­po­ leo­no kė­li­mo­si per Ne­mu­ną šven­ čių, kas­dien gro­ti, dai­nuo­ti, pieš­ti ir lip­dy­ti mies­to gat­vė­se, o ap­leis­ tus sta­ti­nius monst­rus ap­žel­din­ ti žo­le? Ki­ta ver­tus, idė­ja „Kau­nas – kul­ tū­ros sos­ti­nė“ – įkve­pian­tis iš­šū­ kis. Ko rei­kia, no­rint jį tin­ ka­mai priim­ti?

6

nau­ja­sis LKL pre­zi­den­tas Re­mi­gi­jus Mi­la­šius įsi­ti­ki­nęs, kad pro­ble­ma dėl sko­lų yra iš­pūs­ta.

14p.


2

šeštadienis, birželio 15, 2013

miestas

Oro kokybė Kaune 0

19

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,32

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

63

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Bė­gių ro­man­ti­ką pa­kei­tė Trau­ki­niais iš Kau­no vyks­ta­ma ir į dar­bą, ir į va­sa­ros re­zi­den­ci­ jas. Ke­lei­viai džiau­gia­si, kad trau­ki­niai ta­po daug kom­for­tiš­kes­ ni. Neat­pa­žįs­ta­mai iš­gra­žė­jo ir Kau­no ge­le­žin­ke­lio sto­ties pa­sta­ tas. Vis dėl­to jis ir pa­ste­bi­mai iš­tuš­tė­jo.

„„Tuščia: gy­ve­ni­mas stotyje suak­ty­vė­ja tik at­vyks­tant dviaukš­čiam trau­ki­niui.

Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

Atei­na alaus, ne ke­lio­nių

11 val. ry­to Kau­no ge­le­žin­ke­lio sto­ ty­je. Dar­bi­nin­kų dau­giau nei ke­lei­ vių. Ap­si­lan­kius „Kau­no die­nai“, šie

pe­ro­ne tai­sė pės­čių­jų zo­nos dan­gą, kaž­ką ka­sė, ta­rė­si, vėl dar­ba­vo­si. Ke­lei­vių pe­ro­ne ne­bu­vo nė kva­ po. Jų ra­do­me tik lau­ki­mo sa­lė­je – vie­ną. Stu­den­tiš­ko am­žiaus vai­ ki­nas kant­riai sė­dė­jo ir klau­sė­si mu­zi­kos, sklin­dan­čios iš au­si­nių.

Gy­vy­bę pe­ro­ne pa­lai­kė gre­ta sto­ ties esan­čio ba­riu­ko lan­ky­to­jai, net ne­pri­si­me­nan­tys, ka­da yra va­žia­vę trau­ki­niu. „Gal lau­kia­te trau­ki­nio?“ – pa­ si­tei­ra­vo­me lau­ke prie sta­liu­ko sė­ dė­ju­sių vy­rų. Pa­si­gir­do juo­kas:

„„Aist­ra: bu­vu­siam bė­gių ro­man­ti­kui, iš­vy­dus ge­le­žin­ke­lio so­tį, vi­sad su­vir

„Pa­ne­le, mū­sų trau­ki­nys jau nu­ va­žia­vo.“ Vy­rai čia atei­na pi­ges­nio alaus, su­si­tik­ti su drau­gais. Kiek to­lė­liau, bet ir­gi ne­to­li bė­ gių vei­kia dar du ba­rai. Jie taip pat re­tai ka­da bū­na tuš­ti, ta­čiau daž­ niau­si lan­ky­to­jai – vie­ti­niai alu­čio mė­gė­jai. Sto­ty­je pra­dė­jo vers­lą

Le­gen­di­niai ge­le­žin­ke­lio sto­čių bu­fe­tai su sar­de­lė­mis ir fan­tas­ti­ nio sal­du­mo ar­ba­ta, res­to­ra­nai su šam­pa­nu ir šo­kiais – jau praei­tis. Kau­no ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je vei­ kian­čio­je ka­vi­nė­je šian­dien – vi­sai ki­ta at­mos­fe­ra. „Čia įsi­kū­rė­me vos prieš tris mė­ne­sius. Anks­čiau šio­ se pa­tal­po­se bu­vo bai­su. Kiek čia vis­ko rei­kė­jo tvar­ky­ti!“ – pa­sa­ko­ jo ka­vi­nės sa­vi­nin­kė Ire­na Au­gus­ taus­kie­nė. Kol kas sa­vo spren­di­mo pra­dė­ ti vers­lą ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je ji ne­ si­gai­li. „Trau­ki­niai, ju­dė­ji­mas man

pri­me­na jau­nys­tę. Ta­da trau­ki­niu daž­nai va­ži­nė­da­vo­me į Mask­vą“, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris.

Sto­čių bu­fe­tai su sar­ de­lė­mis ir fan­tas­ti­ nio sal­du­mo ar­ba­ta, res­to­ra­nai su šam­ pa­nu ir šo­kiais – jau praei­tis. Pas­ku­ti­nį kar­tą trau­ki­niu ji va­ žia­vo prieš aš­tuo­ne­rius me­tus, bet bū­ti­nai no­rė­tų iš­ban­dy­ti nau­ją­jį dviaukš­tį trau­ki­nį, vyks­tan­tį į Vil­ nių. La­biau­siai įsi­mi­nęs klien­tas per tris veik­los mė­ne­sius – ge­le­žin­ke­ liu at­ke­lia­vęs mu­sul­mo­nas, pra­šęs pa­ga­min­ti pa­tie­ka­lą, ku­ria­me ne­ bū­tų nei mė­sos, nei kiau­ši­nių. „Jam

„„Rizika: I.Augustauskienė kol kas nesigaili stotyje pradėjusi verslą.


3

šeštadienis, birželio 15, 2013

Apie stu­di­jas Kau­no ko­le­gi­jo­je, jos rei­tin­gus ir par­tne­rys­tę su vers­lu. kaunodiena.lt

kom­for­tas „Nau­jie­ji trau­ki­niai la­bai pa­to­ gūs, juo­se ne­šal­ta, ne­karš­ta. La­bai pa­to­gu įlip­ti – trau­ki­niui su­sto­jus nu­lei­džia­mi spe­cia­lūs laip­te­liai. Bet kai va­žia­vau aną kar­tą, ma­ši­nis­tas jų ne­nu­lei­do. Net ba­riau­si: kar­tu su ma­ni­mi lau­kė mo­te­riš­kė su ra­men­ tais, se­nu­kas su laz­du­te“, – pik­ti­ no­si bu­vu­si kios­ki­nin­kė. O gal ke­liau­jant trau­ki­niu už­si­ mez­ga ir įdo­mių pa­žin­čių? „Kas ma­ne kal­bins įlin­du­sią į kry­žia­ žo­dį?“ – nu­si­juo­kė V.Mar­cin­ke­ vi­čie­nė.

Į sto­te­lė­je su­sto­ju­ sį trau­ki­nį įlip­da­ vo pre­kiau­to­jai ir vaikš­čio­da­mi po va­ go­nus siū­ly­da­vo ar­ bū­zų, ba­na­nų, vy­ nuo­gių. Trau­ki­niu – į dar­bą

r­pa šir­dis. 

ke­piau tri­jų sū­rių bly­ne­lius“, – pri­ si­mi­nė I.Au­gus­taus­kie­nė. Ji sa­kė, kad į ka­vi­nę už­su­ka ne tik ke­lei­viai, bet ir ge­le­žin­ke­li­nin­kai. Rei­kė­da­vo tu­rė­ti sa­vo puo­de­lį

Gy­ve­ni­mas sto­ty­je ste­bė­ti­nai at­ gy­ja at­vyks­tant nau­ja­jam dviaukš­ čiam trau­ki­niui iš Vil­niaus. Prie ka­sų nu­si­drie­kia ei­lės vyks­tan­čių­ jų į sos­ti­nę. Vi­dai Ku­kuš­ki­nai Vil­nius bus tik tar­pi­nė sto­te­lė. Ten ji sės į trau­ki­ nį, dar­dan­tį į Sankt Pe­ter­gur­gą. „O, trau­ki­niais va­ži­nė­ju jau 40 me­tų!“ – prieš ke­lio­nę na­mo į Ru­si­ją pa­sa­ ko­jo V.Ku­kuš­ki­na. Kas ke­liau­jant trau­ki­niais la­ biau­siai pa­si­kei­tę? „Da­bar pa­ly­ do­vai at­ne­ša ir ka­vos, ir ko tik no­ ri. O anks­čiau net sa­vo puo­de­lį ir ka­vos rei­kė­da­vo tu­rė­ti. Va­go­no ga­le bū­da­vo už­kai­čia­mas vir­du­lys ir ei­ da­vai per vi­są va­go­ną įsi­pil­ti karš­to van­dens“, – ly­gi­no V.Ku­kuš­ki­na. Ji

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

pa­si­džiau­gė ir tuo, kad ne­be­rei­kia pa­čiam vež­tis tua­le­ti­nio po­pie­ riaus. Sankt Pe­ter­bur­ge lie­tu­vė at­si­ dū­rė ne­ti­kė­tai. Jau­nys­tė­je pa­vi­lio­ ta ro­man­ti­kos, ji į sve­čią ša­lį iš­vy­ko dirb­ti kom­jau­nuo­liš­ko­se sta­ty­bo­se, ten įsi­my­lė­jo, su­si­tuo­kė ir li­ko gy­ ven­ti. Iš­ba­rė per­so­na­lą

Krep­šiais ap­si­sta­čiu­si Ve­ro­ni­ka Mar­cin­ke­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo grįž­ tan­ti į Jū­rę ap­lan­kiu­si Vil­ki­jo­je gy­ve­nan­čią ma­mą. Žie­mą ji ir pa­ ti gy­ve­nan­ti šia­me mies­te­ly­je, bet va­sa­rai iš­si­kraus­to į Jū­rę, kur tu­ ri so­dą. Kry­žia­žo­dį ke­lio­nei pa­si­ruo­šu­ si pen­si­nin­kė į trau­ki­nį li­pa du­kart per mė­ne­sį. To­kį ke­lia­vi­mo bū­dą ji va­di­no kom­for­tiš­ku, nors anks­tes­ nių lai­kų ke­lio­nės trau­ki­niu jai aso­ ci­juo­ja­si su šal­čiu žie­mą ir karš­čiu va­sa­rą.

Kris­ti­na Ma­me­do­va į ge­le­žin­ke­lio sto­tį at­sku­ba kas­dien: ry­te ir va­ ka­re. Mo­te­ris trau­ki­niu marš­ru­tu Kau­ nas–Kazlų Rū­da ke­liau­ja į dar­bą ir iš jo. Ke­lio­nei su­gaiš­ta apie 40 mi­ nu­čių. Par­da­vė­jai jos ne­prailgs­ta, ypač klau­san­tis mu­zi­kos. Kuo trau­ki­nys pra­na­šes­nis už au­ to­bu­są? „Au­to­bu­su iš Kaz­lų Rū­dos į Kau­ną nu­si­gau­ti neį­ma­no­ma“, – pa­grin­di­nę pa­si­rin­ki­mo prie­žas­tį įvar­di­jo K.Ma­me­do­va. Pa­si­gen­da nak­ti­nio rei­so

Rai­mon­das Kry­žio­kas, va­ka­rus ir nak­tis lei­džian­tis prie ge­le­žin­ke­lio sto­ties, sa­kė pa­si­gen­dąs iš Ka­li­ ning­ra­do nak­tį Kau­ną pa­siek­da­vu­ sio trau­ki­nio. Tak­si vai­ruo­jan­čiam vy­rui pa­tik­da­vo, kad iš jo pa­bir­da­ vo ne­ma­žai klien­tų. Jis pa­ts trau­ki­niu jau se­niai yra va­žia­vęs. Vos tik ga­vo vai­ruo­to­jo pažymėjimą, kaip sa­kė, per­sė­do į au­to­mo­bi­lį. Sma­giau­si jo pri­si­mi­ni­mai yra iš ke­lio­nių ge­le­žin­ke­liu vai­kys­tė­je. Jis su se­se­ri­mi ir tė­vais ne kar­tą yra vy­kęs į So­čį. „Į sto­te­lė­je su­sto­ju­sį trau­ki­nį įlip­da­vo pre­kiau­to­jai ir vaikš­čio­ da­mi po va­go­nus siū­ly­da­vo ar­bū­ zų, ba­na­nų, vy­nuo­gių“, – nos­tal­ giš­kai at­si­du­so vy­ras.

Pas­ta­to re­ne­san­sas Kau­no ge­le­ž in­ke­lio sto­ties pa­sta­to re­konst­ruk­ci­ja baig­ta prieš pen­ke­ rius me­tus. Dar­bai kai­na­vo 22 mln. li­tų ir tru­ko tre­jus me­tus. Bu­vo at­nau­jin­tas vi­sas 1952 m. sta­ ty­tos sto­ties vi­dus, sto­gas už­deng­ tas cin­k uo­tos skar­dos dan­ga, at­ kur­tos au­ten­t iš­kos in­ter­je­ro de­ta­ lės – gra­ni­to laip­tai, grin­dys, tu­rėk­ lai, puo­šy­bos ele­men­tai. Dėl re­mon­to bu­vo už­da­ry­tas ge­le­ žin­ke­l io tu­ne­l is. Jo re­konst­r uk­ci­ ja fi­nan­suo­ta ES plėt­ros fon­do lė­ šo­mis. „„Nau­da: be­lau­kiant at­si­ran­da lai­ko ap­mąs­ty­ti die­ną.

miestas


4

šeštADIENIS, birželio 15, 2013

miestas

Kuo abiturientus nustebino chemijos egzaminas? kaunodiena.lt

Dėl kū­di­kio mir­ties kal­ta tik slau­gy­to­ja? Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra per­ da­vė teis­mui bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je neat­sar­giu 11 mė­ne­sių kū­ di­kio nu­žu­dy­mu kal­ti­na­ma Kau­ no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės slau­gy­to­ja Val­da­re­za Be­leš­kie­nė.

„„Ger­bė­jai: no­rin­tys iš­girsti Jaz­zu kau­nie­čiai ne­pa­gai­lė­jo 50 li­tų už bi­

lie­tą. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Nė me­tų ne­su­lau­kęs Do­mas Drė­ zas mi­rė praė­ju­sių me­tų ba­lan­dį. „Ty­ri­mas už­tru­ko il­gai, nes te­ko aiš­kin­tis įvai­rias ap­lin­ky­bes, su­ rink­ti daug duo­me­nų, kad slau­ gy­to­ją V.Be­leš­kie­nę bū­tų ga­li­ma kal­tin­ti nu­si­kals­ta­mo­mis vei­ko­

mis“, – va­kar pra­ne­šė iki­teis­mi­ nį ty­ri­mą kont­ro­lia­vu­si pro­ku­ro­ rė Auk­sė Lip­ke­vi­čie­nė.

Ty­ri­mas už­tru­ko il­gai, nes te­ko aiš­kin­tis įvai­rias ap­lin­ky­bes.

Slau­gy­to­ja kal­ti­na­ma, kad neat­ li­ko sa­vo pa­rei­gų ir neat­sar­giu gy­ vy­bės atė­mi­mu sun­ki­nan­čio­mis ap­lin­ky­bė­mis. Už pa­sta­rą­jį nu­si­

Jaz­zu kon­cer­tas vė­la­vo valandą Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

Į Jus­tės Ar­laus­kai­tės-Jaz­zu kon­ cer­tą ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą „Žal­ gi­rio“ are­nos priei­go­se su­si­rin­ko apie 2 tūkst. žmo­nių. Jiems te­ko ap­si­šar­vuo­ti kant­ry­be, nes ren­gi­ nys ge­ro­kai vė­la­vo.

„Vis­kas ap­gal­vo­ta – vyks­tant kon­ cer­tui, ant ta­vęs ne­lis, per daug ne­švies sau­lė, vi­siems bus pa­ ruoš­ta erd­vi sė­di­ma zo­na, bus ką val­gy­ti ir ger­ti. Bus daug emo­ci­jų, daug ma­nęs, daug mu­zi­kos – ma­ no sie­los mu­zi­kos“, – skel­bė kon­ cer­to ren­gė­jai. Vis dėl­to po 50 li­tų už bi­lie­tą su­mo­kė­ję žmo­nės nu­ma­ty­tu lai­ ku sce­no­je Jaz­zu neiš­vy­do, nors

ji ir bu­vo už­ku­li­siuo­se. Kon­cer­ tas pra­si­dė­jo maž­daug va­lan­da vė­liau. „Bu­vo iš­ki­lę tech­ni­nių ne­sklan­ du­mų. Žiū­ro­vų už vė­la­vi­mą at­si­ pra­šė­me, vi­sų nuo­tai­ka ge­ra“, – te­ le­fo­nu sa­kė „Jaz­zu“ va­dy­bi­nin­kė. Kon­c er­to or­ga­n i­z a­to­r iaus bend­ro­vės „Nau­ti­lus“ va­dy­bi­ nin­kas Pau­lius po­rta­lui kau­no­die­ na.lt taip pat kal­bė­jo apie ki­lu­sias pro­ble­mas dėl tech­ni­nių są­ly­gų. „Jaz­zu va­dy­bi­nin­kė pa­sku­ti­nę mi­nu­tę no­rė­jo pa­keis­ti nu­ma­ty­ tas kon­cer­to tech­ni­nes są­ly­gas. Vis­kas bai­gė­si tuo, kad ra­do­me komp­ro­mi­są“, – tei­gė va­dy­bi­ nin­kas. Jis pa­ste­bė­jo, kad iki šiol te­ko or­ga­ni­zuo­ti sep­ty­nis Jaz­zu kon­cer­tus, bet jo­kių ne­sklan­du­ mų nė kar­to ne­ki­lo.

„„Din­go: V.Ka­koš­ki­nas ir A.Lip­ke­vi­čie­nė pa­tvir­ti­no, kad, kaip įta­ria­ma,

su­mai­šy­tų me­di­ka­men­tų bu­te­liu­kai ir švirkš­tai ne­bu­vo ras­ti.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

kal­ti­mą gre­sia lais­vės atė­mi­mo baus­mė iki aš­tuo­ne­rių me­tų. Įta­ria­ma, kad pa­ty­ru­si slau­gy­ to­ja V.Be­leš­kie­nė 11 mė­ne­sių kū­di­ kiui su­švirkš­tė ne tuos vais­tus. Per iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ne­pa­vy­ko ras­ ti bu­te­liu­kų, iš ku­rių bu­vo paim­ti vais­tai, ir švirkš­tų, ku­riais ma­žy­ liui su­leis­tas ne tas pre­pa­ra­tas. Jie lai­ko­mi din­gu­siais. Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­ jas Vla­di­mi­ras Ka­koš­ki­nas pa­brė­ žė, kad ši by­la iš­skir­ti­nė ne tik dėl vi­suo­me­nė­je ki­lu­sio re­zo­nan­so, bet ir dėl to, kad at­lie­ka­mi dar du ty­ ri­mai. Ti­ria­ma, kaip sa­vo pa­rei­gas at­ li­ko gy­dy­to­jai. Dar vie­nas ty­ri­ mas vyks­ta dėl po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų veiks­mų, ar jie tin­ka­mai at­li­ko sa­ vo pa­rei­gas. Nuo pat iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pra­džios sun­kiais nu­si­kal­ti­mais kal­ti­na­ma slau­gy­to­ja nei­gė sa­vo kal­tę. Mo­te­ris aiš­ki­no, kad ji ma­ žy­liui su­švirkš­tė gy­dy­to­jos pa­skir­ tus vais­tus. Įta­ria­ma, kad kū­di­kis mi­rė su­pai­nio­jus vais­tus – slau­ gytoja vie­toj pa­skir­to gliu­ko­zės tir­pa­lo vai­kui su­lei­do ka­lio chlo­ ri­do. Teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tai nu­ sta­tė, kad kū­di­kis 2012 m. ba­lan­ džio 6 d. mi­rė nuo jam įšvirkš­tos per di­de­lės ka­lio chlo­ri­do do­zės, su­sto­jus šir­džiai. Į gy­dy­mo įstai­ gą vai­kas at­vež­tas dėl vi­du­ria­vi­mo ir vė­mi­mo. Ma­ža­sis Do­mas po in­jek­ci­jos mi­ rė sa­vo mo­ti­nos Kris­ti­nos Drė­zie­ nės aky­se per ke­lio­li­ka se­kun­džių. Ka­lio nor­ma D.Drė­zo or­ga­niz­me pa­šo­ko du kar­tus ir pa­sie­kė mir­ti­ ną ri­bą – 7,4 mi­li­mo­lio lit­re.

Aleksoto kalno dru­ge­lis iš tūks­tan­čio gė­lių

„„Ati­da­ry­mas: Alek­so­to kal­no šlai­te va­kar ofi­cia­liai pri­sta­ty­tas iš 3 tūkst. gė­lių žie­dų su­kur­tas dru­ge­lis. Flo­ris­to

Ma­ri­jaus Gvil­džio me­ni­nė ins­ta­lia­ci­ja skir­ta S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no skry­džio per At­lan­tą ju­bi­lie­jui. Šie­met dru­ ge­lis ant kal­no at­gi­mė Kau­no pa­slau­gų vers­lo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro ini­cia­ty­va. Šlai­te iš gė­lių su­kur­tas ne tik dru­ge­lis, bet ir už­ra­šas „Li­tua­ni­cai – 80“. Me­ni­nė ins­ta­lia­ci­ja kau­nie­čius tu­rė­tų džiu­gin­ti iki vė­ly­vo ru­dens – spa­lio 31 d. Pir­mą kar­tą dru­ge­lis iš gė­lių ant Alek­so­to kal­no iš gė­lių so­din­tas 2006-ai­siais. Man­to La­pins­ko, To­mo Ra­gi­nos fo­to­re­por­ta­žas


5

šeštadienis, birželio 15, 2013

užribis

Dak­ta­rų gau­jos pa­bai­ga Vakar at­pil­do už žiau­rius nu­si­kal­ti­ mus sulaukė Kau­ no Dak­ta­rų gau­jos na­riai. Griež­čiau­ sia baus­mė skir­ ta 55-erių Hen­ri­kui Dak­ta­rui, kuris nu­ teis­tas ka­lė­ti iki gy­vos gal­vos.

Posėdžiai truko dvejus metus „„Teis­mo pro­ce­sas Klai­pė­dos apy­

gar­dos teis­me už­tru­ko dvejus me­ tus ir mė­ne­sį. Į po­sė­džius pro­ce­so da­ly­viai rink­da­vo­si kar­tą per mė­ ne­sį tris die­nas iš ei­lės, „„Teis­mo pra­džio­je by­lą su­da­rė 73

to­mai, o pa­bai­go­je ji pa­di­dė­jo iki 94 to­mų. „„Nuosp­ren­džiui su­ra­šy­ti pri­rei­

kė 158 pus­la­pių. Šio­je by­lo­je bu­vo tei­sia­ma 16 as­me­nų, ta­čiau vie­nas jų pa­si­slė­pė. Pas­kelb­ta A.Ši­mė­no paieš­ka, o bau­džia­mo­ji by­la iš­skir­ ta į at­ski­rą by­lą. „„Nu­ken­tė­ju­siai­siais pri­pa­žin­ti 27

žmo­nės. „„ Iš pra­džių bu­vo nu­ma­ty­ta, kad

teis­m o po­s ė­d žiuo­s e bus iš­k lau­ sy­ti 135 liu­dy­to­jai, vė­liau ad­vo­ka­ tų pra­šy­mu šis są­ra­šas bu­vo pa­ pil­dy­tas. „„Ap­sau­ga: H.Dak­ta­ras teis­me de­monst­ra­vo kry­žius ant kak­lo. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@diena.lt

Pa­dė­ju­sie­siems tei­sė­sau­gai – švel­nes­nės baus­mės

Va­di­no sa­ve Die­vo ka­riu

„„ 56 me­t ų Egi­d i­j us Aba­r ius, va­d in­

„„Nors ir įvyk­dę ne­ma­žai sun­kių nu­

tas gau­jos ly­de­rio Hen­ri­ko Dak­ta­ro de­ši­nią­ja ran­ka, fi­nan­si­nin­ku ir gau­ jos smegenimis, teis­mo spren­di­mu nu­teis­tas ka­lė­ti 20 me­tų.

si­kal­ti­mų, ta­čiau su tei­sė­sau­ga bend­ ra­dar­bia­vę ki­ti gau­jos na­riai su­lau­kė švel­nes­nių baus­mių.

Va­kar po pie­tų prie Klai­pė­dos apy­ gar­dos teis­mo pa­sta­to iš­si­ri­kia­vo ke­lios ka­li­nius ve­žio­jan­čios po­li­ci­jos ma­ši­nos. Gat­vė­je sto­vi­nia­vo ryš­kiu ple­du ap­si­siau­tu­sios švie­siap­lau­kės mo­te­rys: H.Dak­ta­ro žmo­na Ra­mu­ tė, duk­ros ir gi­mi­nai­tės. Praei­viai smal­siai žval­gė­si į šią mar­gą mi­nią ir su­pra­to, kad teis­ me vyks­ta kaž­kas ypa­tin­go, nes iš po­li­ci­jos ženk­lais pa­žy­mė­tų au­to­ mo­bi­lių iš­šo­ko au­to­ma­tais gink­ luo­ti kau­kė­ti „Aro“ vy­rai. Pen­kias mi­nu­tes prieš pra­de­ dant skai­ty­ti teis­mo nuo­spren­dį, ži­niask­lai­dos at­sto­vams leis­ta fo­ tog­ra­fuo­ti ir fil­muo­ti kal­ti­na­muo­ sius Dak­ta­rų gau­jos na­rius. Tai bu­vo vie­nin­te­lis per vi­są pro­ ce­są at­ve­jis, kai fo­tog­ra­fuo­jan­tys ir fil­muo­jan­tys re­por­te­riai bu­vo įleis­ ti į teis­mo sa­lę. Taip elg­ta­si sau­gu­ mo su­me­ti­mais. Kol mirk­sė­jo blyks­tės ir švie­ tė fil­m a­v i­m o ka­m e­r ų lem­p os, H.Dak­ta­ras iš­nau­do­jo ga­li­my­bę pakalbėti. „Aš esu Die­vo ka­rys. Aš nie­ko blo­go ne­pa­da­riau. Tai jie žu­dė ir plė­šė, juos ir tu­ri teis­ti. Žiū­rė­ki­te, aš nie­ko ne­bi­jau, o jie sle­pia vei­ dus po kau­kė­mis“, – po­strin­ga­vo ryš­kiu spor­ti­niu kos­tiu­mu vil­kin­ tis, vė­ri­niu su dau­gy­be kry­žių pa­ si­puo­šęs ir il­gus plau­kus pa­si­lei­dęs H.Dak­ta­ras. Ran­ko­se jis lai­kė šven­ tų­jų pa­veiks­lą. Ki­ti slė­pė vei­dus

Dak­ta­rų gau­jos ly­de­ris aiš­ki­no, kad ka­lė­ji­me be teis­mo pra­lei­do ket­ve­ rius me­tus. „Mū­sų vi­sų li­ki­mas vie­no­das. Vi­si ten bū­si­me, – apie gy­ve­ni­mą, neiš­ven­gia­mai pa­si­bai­gian­tį mir­ti­ mi, kal­bė­jo H.Dak­ta­ras. – Pro­ku­ ro­rai ma­ne pa­lai­do­jo, bet mes dar pa­gy­ven­si­me. Ži­nau, jei aš bū­čiau ne Dak­ta­ras, nuo­spren­dis bū­tų vi­ sai ki­toks.“

„„Vir­gi­ni­jus Sil­vest­ra­vi­čius už gro­ „„Aki­vaiz­džiai aukš­tes­nę pa­dė­tį gau­

jo­je užė­mu­siam, ne kar­tą teis­tam ir sa­ vo kal­tės ne­pri­pa­ži­nu­siam Ro­lan­dui Za­vec­kui skir­ta 14 me­tų ir šešių mė­ne­ sių lais­vės atė­mi­mo baus­mė.

Kol H.Dak­ta­ras rė­žė kal­bą, ki­ ti tei­sia­mie­ji su­ko vei­dus slėp­da­ mie­si nuo ob­jek­ty­vų. Va­kar teis­me skai­ty­ta tik re­zo­liu­ ci­nė nuo­spren­džio da­lis, ta­čiau po­ sė­dis už­tru­ko pu­sant­ros va­lan­dos. Sau­sa­kim­šo­je sa­lė­je bu­vo vi­siš­kai ty­lu, kiek­vie­nas sten­gė­si iš­girs­ti be jo­kios įgar­si­ni­mo tech­ni­kos skai­to­ mą nuo­spren­dį.

Hen­ri­kas Dak­ta­ras:

Tai jie žu­dė ir plė­šė, juos ir tu­ri teis­ti. Žiū­ rė­ki­te, aš nie­ko ne­bi­ jau, o jie sle­pia vei­dus po kau­kė­mis. Teis­mas kon­fis­ka­vo kal­ti­na­mų­jų tur­to už 550 tūkst. li­tų, nu­ken­tė­ju­ sie­siems pri­tei­sė per 200 tūkst. li­ tų tur­ti­nės ir 450 tūkst. li­tų ne­tur­ ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo. Pa­žy­mė­ta, kad H.Dak­ta­ro ir E.Aba­riaus tur­to kon­fis­ka­vi­mo klau­si­mas tu­rė­tų bū­ti iš­spręs­tas ki­to­je by­lo­je, ku­rio­je at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ne­pag­rįs­ to pra­tur­tė­ji­mo. Sau­go­jo­si iš­puo­lių

„Kau­no die­na“ pa­žvel­gė, kas Klai­ pė­dos teis­me dė­jo­si dve­jus me­ tus, kai bu­vo nag­ri­nė­ja­ma Dak­ta­rų

tų pra­leis de­vy­ne­rius me­tus, Vai­das Van­se­vi­čius – aš­tuo­ne­rius me­tus, Sau­lius Vai­tu­kai­tis – ket­ve­rius, Rim­ vy­das Ži­lins­kas, ku­riam pro­ku­ro­ras pra­šė nea­tim­ti lais­vės, už gro­tų pra­

gau­jos by­la. Per pir­muo­sius teis­mo po­sė­džius bū­ta ne­ma­žai įtam­pos. Pat­ru­liai, bu­dė­ję teis­mo ko­ri­do­ riaus pra­džio­je, kruopš­čiai tik­ri­no kiek­vie­no į sa­lę ei­nan­čio­jo ran­ki­nių tu­ri­nį ir ak­lai klau­sė teis­mo po­sė­ džių sek­re­to­rės. To­dėl į sa­lę įleis­ da­vo tik tris žur­na­lis­tus. Tik po skun­dų teis­mo pir­mi­nin­kui, į sa­ lę pa­tek­da­vo vi­si ži­niask­lai­dos at­ sto­vai, jiems at­si­ras­da­vo ir pa­pil­ do­mų kė­džių. Kas­kart įei­da­mi į sa­lę žur­na­lis­tai bū­da­vo pri­vers­ti iš­vers­ti ran­ki­nes, ko­ri­do­riu­je pa­lik­ti skė­čius, dik­to­ fo­nus ir fo­toa­pa­ra­tus. Prieš pir­muo­sius po­sė­džius vals­ ty­bės sau­go­mi gau­jos na­riai bu­ vo sle­pia­mi ne tik kau­kė­mis, bet ir den­gia­mi ne­per­šau­na­mais sky­ dais. Vė­liau bai­mė šiek tiek at­slū­go, nes ta­po aiš­ku, kad ko­ri­do­riaus ga­le sto­vi­niuo­ja tik žur­na­lis­tai ir H.Dak­ta­ro šei­mos na­riai. Gy­nė du ad­vo­ka­tai

Šio­je by­lo­je kal­ti­ni­mą pa­lai­kė du pro­ku­ro­rai – Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­ tū­ros at­sto­vas Zdis­la­vas Tu­li­ševs­ kis ir Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ ro­ras Ai­das Gi­nio­tis. Jiems teko su­si­rem­ti su še­šio­li­kos kal­ti­na­mų­ jų ad­vo­ka­tų ar­mi­ja. Per pir­muo­sius po­sė­džius tei­ sė­jų ko­le­gi­jos pir­mi­nin­kas Zig­mas Po­cius ne kar­tą griež­tai rei­ka­la­vo neuž­duo­ti me­na­mų klau­si­mų, jų

leis tre­jus, Vid­man­tas Gu­dzins­kas – pen­ke­rius me­tus.

„„ Ni­k o­l a­j us Ar­c hi­p o­v as su­l au­k ė

„„Gi­męs ir au­gęs ka­lė­ji­me Rim­gau­

dve­j ų me­t ų ne­l ais­v ės baus­m ės, o Ka­z i­m ie­r ui Pet­r o­n iui skir­t a vos 45 pa­ros areš­to.

das Lan­tu­chas nu­teis­tas 13 me­tų lais­ vės atė­mi­mo baus­me.

„„Teis­mas nu­sta­tė, kad N.Ar­chi­po­vas,

„„Gy­tis Je­že­rys nu­teis­tas vie­nuo­li­kai,

R.Sta­nio­nis ir K.Pet­ro­nis ne­prik­lau­sė Dak­ta­rų gau­jai.

Aud­rius Gu­doms­kas – aš­tuo­ne­riems, Ra­mū­nas Sta­nio­nis – sep­ty­ne­riems su pu­se me­tų ne­lais­vės.

ne­kar­to­ti, ne­klaus­ti to, apie ką jau bu­vo kal­bė­ta, ir ne­ban­dy­ti vil­kin­ti teis­mo pro­ce­so. H.Dak­ta­rą teis­me gy­nė du ad­vo­ ka­tai. Vie­nas jų bei Egi­di­jaus Aba­ riaus ir Ro­lan­do Za­vec­ko gy­nė­jai bu­vo ak­ty­viau­si. Kai ku­rie ki­ti kar­ tais per il­gus po­sė­džius snūs­te­lė­ da­vo ir per vi­są pro­ce­są neuž­da­vė nė vie­no klau­si­mo. Bai­gęs skai­ty­ti nuo­spren­dį tei­ sė­jų ko­le­gi­jos pir­mi­nin­kas Zig­ mas Po­cius pa­dė­ko­jo pro­ce­so da­ ly­viams už są­ži­nin­gą pro­ce­są, už tai, kad nie­kas jo ne­vil­ki­no. At­vy­ko vi­sa šei­ma

R.Dak­ta­rie­nė da­ly­va­vo vi­suo­se teis­mo po­sė­džiuo­se. Nė vie­no ki­ to tei­sia­mo­jo šei­mos na­riai pro­ce­so ne­ste­bė­jo. Iš Kau­no į Klai­pė­dą mo­ te­ris at­va­žiuo­da­vo net tuo­met, kai pa­si­ma­ty­ti su su­tuok­ti­niu pa­vyk­ da­vo vos ke­lias aki­mir­kas, nes tei­ sė­jai svars­ty­da­vo tik suė­mi­mo pra­ tę­si­mo klau­si­mą. Kas­kart įei­da­ma į sa­lę ir išei­da­ ma iš jos mo­te­ris pa­bu­čiuo­da­vo su­tuok­ti­nį, o per trum­pas per­trau­ kė­les steng­da­vo­si pa­pa­sa­ko­ti nau­ jie­nas iš šei­mos gy­ve­ni­mo. „Jis vi­sa­da šyp­so­si. Mes at­va­ žiuo­ja­me jį pa­lai­ky­ti, bet išei­na prie­šin­gai. Tai jis, nors ir su­ra­kin­ tas ant­ran­kiais, sa­vo šyp­se­na ma­ne ver­čia bū­ti stip­rią“, – tei­gė R.Dak­ ta­rie­nė. Įpu­sė­jus teis­mo pro­ce­ sui Klai­pė­do­je mo­te­ris lan­kė­si pas

„„Re­nal­dui Ston­čiui bau­džia­mo­ji by­la

nu­trauk­ta suė­jus se­na­ties ter­mi­nui.

vie­tos ži­niuo­nę. Pra­na­šau­to­ja pa­ ži­no žy­miau­sio Lie­tu­vos ka­li­nio su­tuok­ti­nę ir su­tei­kė jai vil­čių, kad vis­kas baig­sis ge­rai. Kol kas šios pra­na­šys­tės neiš­si­pil­dė. Va­kar teis­mo nuo­spren­džio iš­ klau­sy­ti at­va­žia­vo ne tik H.Dak­ta­ ro žmo­na, bet ir trys duk­ros. Vie­na jų lau­kia­si kū­di­kio. Su jo­mis bu­vo ir jų su­tuok­ti­niai bei R.Dak­ta­rie­ nės se­suo. Pa­no­ru­si pa­bu­čiuo­ti tė­vą nėš­ čia nu­teis­to­jo duk­ra bu­vo at­stum­ ta nuo gro­tų. Tai su­kė­lė Dak­ta­rų šei­mos pa­si­pik­ti­ni­mą. Iš­gir­du­si, kad H.Dak­ta­rui skir­ta ka­lė­ti iki gy­vos gal­vos, R.Dak­ta­ rie­nė at­si­sė­do ir ban­dė su­si­tvar­dy­ti ne­pra­vir­ku­si. Vis dėl­to, pa­si­bai­gus teis­mo po­sė­džiui, aša­rų ji ne­su­ val­dė. Į la­vi­ną žur­na­lis­tų klau­si­ mų mo­te­ris at­sa­kė vie­nin­te­lį žo­dį: „Ne­si­ti­kė­jau.“

16

– tiek kaltinamųjų buvo vadinamojoje Daktarų byloje. 15 jų vakar išgirdo nuosprendį, o vienas iki šiol slapstosi.


6

šeštadienis, birželio 15, 2013

savaitė

Kitoks žvilgsnis

Me­di­nu­kai ir li­to vir­še­ny­bė

Kau­nas – kul­tū­ros sos­ti­nė: už ir prieš 1

mies­tui pe­le­nei prin­ce­sės spin­de­ sį. Ti­kė­tis, kad ko­kį nors ka­pi­ta­lą ga­li­ma su­si­krau­ti lo­te­ri­jo­je – pra­ sta ir skur­du. Jei­gu tu­ri­ma gal­vo­je kul­tū­ra – to­kia lo­te­ri­ja kve­pia dar ir neiš­ven­gia­mu ap­si­juo­ki­mu. Kul­tū­ra – lė­tas au­ga­las. Mies­ te jo neį­ma­no­ma išau­gin­ti stai­ga, net ir pa­si­tel­kus di­de­lius pi­ni­gus ir ūmią vi­suo­ti­nę dre­sū­rą. Bet ir ne­rei­kia. Su­ba­lan­suo­tas mies­ tas kul­tū­ros pa­pras­tai už­siau­gi­ na tiek, kiek jam pa­čiam no­ri­si ir rei­kia. Kai vie­nais me­tais iš kul­ tū­ri­nin­kų biu­dže­to iš­pjaus­to­ma dau­giau nei du treč­da­liai pra­šo­mų pi­ni­gų, o ki­tais jau Kau­no sa­vi­val­ dy­bė gra­si­na, kad pa­da­rys kul­tū­rą mies­to prio­ri­te­tu – aki­vaiz­du, kad ten kul­tū­ri­nė Kau­no tik­ro­vė nė­ra adek­va­čiai su­vo­kia­ma.

Al­bi­nas Vil­čins­kas Kau­no sa­v i­val­dy­bės Kul­t ū­ros ir tu­r iz­mo sky­r iaus ve­dė­jas

T Poetas Kęstutis Navakas

K

au­no ta­r y­bos na­r ys Po­v i­las Ma­ čiu­l is vie­na­me so­cia­li­nia­me tink­ le pa­klau­sė: ar nyks­tan­čią me­di­nę Kau­no ar­chi­tek­t ū­rą išgel­bė­t ų sa­ vi­val­dy­bės fi­nan­si­nė pa­ra­ma? Ko­men­ta­to­rių at­sa­ky­mai bu­vo įvai­rūs ir aiš­kiau­sias jų sa­ko pa­pras­tai: pi­g iau nu­g riau­ti. Se­kant to­k ia lo­g i­ ka, jei nu­g riau­tu­me Ar­k i­ka­ted­rą ir jos vie­to­ je pa­sta­t y­t u­me „Ak­ro­po­l į“, fi­nan­si­nė nau­da mies­tui bū­t ų di­des­nė. Jei jau li­to vir­še­ny­bė prieš ki­tus da­ly­kus yra to­k ia ab­so­liu­ti. Ža­lia­kal­nio (Pa­ne­mu­nės, Šan­čių etc.) me­di­nu­ kai yra la­bai di­de­lis mies­to tur­tas, to­dėl į juos ne­tu­rė­tų bū­ti žiū­ri­ma prin­ci­pu „ne ma­no kiau­ lė, ne ma­no ir pu­pos“. Tai yra vi­sų mū­sų, ne­svar­ bu, kad tie pa­sta­tai ju­ri­diš­kai „kaž­kie­no“. Kaip tas „kaž­kas“ su jais tvar­ko­si – ma­to­me. Griau­na (nes „pi­giau nu­griau­ti“), per­sta­to, su­ki­ša plas­ti­ki­nius

Tai, kas ga­li at­si­tik­ti Kau­no Ža­lia­kal­nyje, ga­li­me ge­rai ma­ty­ti Vil­niaus Žvė­ry­ne. lan­gus (taip pi­giau, šil­čiau, bet po kiek lai­ko įsi­ me­ta pe­lė­sis, be to, plas­ti­kas su me­džiu – tik­rai ne bro­liai), ar­ba pa­lie­ka trū­ny­ti, kol nu­grius sa­ vai­me. Jei kau­nie­čiai su­vok­tų, ko ne­ten­ka nyks­ tant mies­to me­di­nu­kams, ma­ny­čiau, pri­si­dė­tų ne tik pi­ni­gais, bet ir tal­ko­mis. Ža­lia­kal­nis kaž­ko­dėl ta­po la­bai de­gus. Šta ima šimt­me­tį iš­sto­vė­ję na­mai ir per nak­tį su­de­ga, o jų vie­to­je dygs­ta vie­na­die­nė pa­ke­ti­nio stik­lo ar­chi­tek­tū­ra, siū­lan­ti gra­žių ke­ra­mi­nių ply­te­ lių mū­sų tua­le­tams. Pa­na­šiai bu­vo ir Vil­niaus Šni­piš­kė­se, nes zuo­ko­rai­žiams ir­gi rei­kė­jo vie­ tos. Tai, kas ga­li at­si­tik­ti Kau­no Ža­lia­kal­nyje, ga­li­me ge­rai ma­ty­ti Vil­niaus Žvė­ry­ne, žvė­riš­ kai iš­plė­šy­ta­me. Pas mus dar kur kas ge­riau, bet pa­ts lai­kas im­tis pre­ven­ci­jos. Po­ten­cia­l i sa­vi­val­dy­bės pa­ra­ma Kau­no me­ di­nu­kams gel­bė­ti bū­tų itin svei­kin­ti­na. Ža­lia­ kal­ny­je yra 30–40 pa­mink­li­nę ver­tę tu­rin­čių na­mų (o ir fo­ni­niai yra šio to ver­ti). Po­vi­lo Ma­ čiu­lio nuo­mo­ne, kas­met bū­tų ga­li­ma pa­rem­ti 3–4 na­mų re­no­va­vi­mą. Ta­čiau ne vi­siems pri­ reik­tų di­de­l ių su­mų, tad rea­liai rem­tų ob­jek­ tų ga­lė­tų bū­ti ir dau­g iau, juk kai ku­riems pa­ kak­tų tik len­tų ir/ar da­žų. Svar­biau­sia čia pa­ts po­ž iū­r is į Kau­no me­d i­nę ar­chi­tek­t ū­rą, į na­ mą, ku­ris nė­ra „ma­ši­na gy­ven­ti“, o vie­nas uni­ ka­lių mies­to so­cio­kul­tū­ri­nių ele­men­tų. informacija:

302 250

am, kad kul­tū­ra tap­tų prio­ri­te­ti­ne sri­ti­mi, ren­ gia­mo­je stra­te­gi­jo­je ke­ ti­na­ma nu­ma­ty­ti Kau­no mies­to biu­dže­to da­lies, ski­ria­ mos kul­tū­rai, di­di­ni­mą, mo­kes­ čių ma­ži­ni­mą kū­ry­bi­nių in­dust­ ri­jų veik­loms, biu­dže­ti­nių įstai­gų op­ti­mi­za­vi­mą, vers­lo įtrau­ki­ mą į me­ce­na­vi­mo veik­lą, Kau­ no kul­tū­ros fon­do įkū­ri­mą. Išs­ kir­ti­nę reikš­mę stra­te­gi­jo­je tu­rės Kau­no tarp­tau­ti­nio pri­pa­ži­ni­mo pro­gra­mos. 2018 m. Kau­ne pla­ nuo­ja­ma reng­ti iš­skir­ti­nę šven­ tę, skir­tą Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­ my­bės 100-me­čiui. Tais pa­čiais me­tais ke­ti­na­ma siek­ti Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės var­do. Stra­ te­gi­jo­je taip pat bus nu­ma­ty­tas Kau­no sie­kis 2022 m. tap­ti Eu­ ro­pos kul­tū­ros sos­ti­ne.

Vir­gi­ni­ja Vit­kie­nė

Kau­no bie­na­lės va­do­vė

E

su di­de­lė Kau­no am­bi­ci­jų tap­ti kul­tū­ros sos­ti­ne ša­ li­nin­kė. Da­ly­va­vau Eu­ro­ pos ko­mi­si­jos kon­fe­ren­ ci­jo­je „Gy­vo­ji kul­tū­ra: Eu­ro­pos au­di­to­ri­jos 2020-ai­siais ir vė­ liau“. Vie­na jos die­na bu­vo skir­ta Eu­ro­pos kul­tū­ros sos­ti­nių 2020– 2030 m. stra­te­gi­joms. Tik iš pir­ mo žvilgs­nio to­kie ter­mi­nai at­ro­ do per­ne­lyg to­li­mi. Kon­kur­sas dėl var­do su­tei­ki­mo vyks­ta prieš še­ še­rius me­tus (tad 2020-ųjų kul­ tū­ros sos­ti­nės bus at­rink­tos jau ki­tą­met, o 2022-ųjų – 2016 m.). Prog­ra­ma ren­gia­ma ma­žiau­siai ke­le­rius me­tus, pir­miau­sia dis­ ku­tuo­jant apie pa­grin­di­nę me­tų pro­gra­mos te­mą, ak­tua­lią vi­sai Eu­ro­pai ir neat­sie­ja­mą nuo vie­ tos kon­teks­to. Tik ta­da pra­de­da­ ma reng­ti la­bai konk­re­ti pro­gra­ ma su tarp­tau­ti­nių par­tne­rys­čių su­tar­ti­mis ir pa­grin­di­niais ren­ gi­niais. 2020–2030 m. stra­te­ gi­ja orien­tuo­ta į re­gio­ni­nę kul­ tū­ros plėt­rą. Tai reiš­kia, kad bus bū­ti­na pro­gra­mą reng­ti ne vie­ nam mies­tui, o įtrauk­ti ir ap­lin­ ki­nius ma­žes­nius mies­tus. Kau­ no at­ve­ju rei­kė­tų kul­tū­ros veik­lą pla­nuo­ti ir Birš­to­ne, Prie­nuo­se, Kai­šia­do­ry­se, Kė­dai­niuo­se. Ko­dėl kon­kur­sas vyks­ta prieš še­še­rius me­tus? Kad lai­mė­jęs mies­tas tu­rė­tų lai­ko pa­ge­rin­ti kul­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos inf­ras­ truk­tū­rą. Tu­rint šį sta­tu­są at­ si­ve­ria daug di­des­nės tiks­li­nės struk­tū­ri­nių fon­dų tei­kia­mos ga­li­my­bės kul­tū­ros pa­vel­dui at­ reklamos skyrius:

302 230

„„Abe­jo­nės: ar gran­dio­zi­nės Na­po­leo­no kė­li­mo­si per Ne­mu­ną šven­

tės – tik­ro­ji Kau­no kul­tū­ra? 

nau­jin­ti ir pri­tai­ky­ti kul­tū­ros reik­mėms. Por­tu­ga­lų par­tne­rių kvie­ti­mu Kau­no bie­na­lė pri­sta­

Su­ba­lan­suo­tas mies­tas kul­tū­ros pa­pras­tai už­siau­ gi­na tiek, kiek jam pa­čiam no­ri­si ir rei­kia.

tė Lie­tu­vos me­no pa­ro­dą Gi­ma­ rain­se – vie­no­je per­nykš­čių Eu­ ro­pos kul­tū­ros sos­ti­nių. Šia­me Prie­nų dy­džio mies­te­ly­je man te­ko lan­ky­tis tris kar­tus – kai vy­ko in­ten­sy­vūs pa­si­ren­gi­mo dar­bai ir vi­sas mies­tas dūz­gė res­tau­ra­ci­jos šur­mu­ly­je bei ke­ lis kar­tus, kai pro­gra­ma jau bu­ vo įsi­bė­gė­ju­si. 2012-ųjų pa­va­sa­rį (gal­būt dėl vė­luo­jan­čių ter­mi­nų ir fi­nan­sų – nė vie­na Eu­ro­pos

Ar­vy­das Žal­pys

Ga­le­r i­jos „Me­no par­kas“ va­do­vas, dai­l i­n in­kas

AFP nuo­tr.

kul­tū­ros sos­ti­nė sun­ku­mų neiš­ ven­gia) mies­te­ly­je vis dar bu­ vo jus­ti sta­ty­bų karš­ti­nė. Bet jau vei­kė du nau­ji šiuo­lai­ki­nio me­ no cent­rai su pa­ro­dų sa­lė­mis ir „juo­do­sio­mis dė­žė­mis“ (sce­ no­mis, skir­to­mis šo­kiui ir teat­ rui), įkur­ti bu­vu­sio­se ga­myk­lo­se, ir bu­vo bai­gia­mas sta­ty­ti nau­jas mu­zie­jus. Tų pa­čių me­tų ru­de­ nį mies­tas jau švy­tė­jo at­si­nau­ji­ nęs, mu­zie­jus jau vei­kė, kul­tū­ra kun­ku­lia­vo kiek­vie­na­me mies­te­ lio skers­gat­vy­je.

Ž

i­no­ma, idė­ja svei­kin­ti­na, bet tai, kas ra­šo­ma pra­ ne­ši­me, ke­lia nuo­bo­du­ lį ir abe­jo­nių. Ypač dėl kul­tū­ros stra­te­gi­jų. No­rė­tų­si pa­ klaus­ti, ar kas ana­li­za­vo, ver­ti­no anks­tes­nes stra­te­gi­jas ir – svar­ biau­sia – re­zul­ta­tus. Kiek pri­ si­me­nu, jau ku­riant pa­sku­ti­nę kul­tū­ros stra­te­gi­ją (te­ko ir man dirb­ti to­je gru­pė­je), bu­vo įvar­ dy­ta, kad kul­tū­ra – Kau­no prio­ ri­te­tas. „Prio­ri­te­to“ re­zul­ta­tus jau ma­to­me.

Aud­rys Ka­ra­lius

Ar­chi­tek­tas, įvai­r ių me­n i­n ių ak­ci­jų ren­gė­jas

Gin­tau­tas Vai­čys

Dai­l i­n in­k ų są­jun­gos Kau­no sky­r iaus pir­m i­n in­kas

T

ai, kad Kau­nas sku­ba tap­ti ko­kia nors sos­ti­ ne, ro­do ne ką nors ki­ ta, o vis la­biau ryš­kė­jan­tį pro­vin­cia­lu­mo komp­lek­są. Tar­si bū­ti vie­nin­te­liu pa­sau­ly­je Kau­nu ne­pa­kan­ka. Žūt­būt rei­kia ko­kios nors eti­ke­tės, ku­ri žai­bu su­teik­tų

P

Ko­dėl Kau­nas ver­tas bū­ti Eu­ro­pos kul­tū­ros sos­ti­ne? „„Dėl tur­tin­gos is­to­ri­jos ir kul­tū­ri­

„„Dėl sva­rios aka­de­mi­nės ter­pės:

ne“, „Jazz jung­tys“, Tarp­tau­ti­nis ki­ no fes­ti­va­lis, me­di­jų me­no fes­ti­va­ lis „Cent­ras“, per­for­man­sų fes­ti­va­ lis „Crea­tu­re“.

trys uni­ver­si­te­tai ren­gia me­no ir kul­tū­ros pro­fe­sio­na­lus.

„„Kau­nui rei­ka­lin­ga kryp­tin­ga kul­

„„Dėl tur­tin­gos tarp­tau­ti­nių fes­ti­

tū­ros plėt­ros vi­zi­ja, tad toks iš­šū­kis kon­so­li­duo­tų.

nio kon­teks­to.

va­lių tra­di­ci­jos – Kau­no bie­na­lė, „Kau­nas Pho­to“, Pa­žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­lis, „Kau­nas Jazz“, Šiuo­lai­ki­ nio me­no fes­ti­va­lis „Kau­nas me­

Platinimo tarnyba: 302

242

„„Kau­nui ypač bū­ti­nas res­pek­ta­

bi­lus šiuo­lai­ki­nio me­no cent­ras su rei­kia­ma inf­rast­ruk­tū­ra ir įran­ga.

Prenumeratos skyrius: 302

ui­ku yra tai, kad pa­ga­liau kul­tū­rą ke­ti­na­ma pa­da­ ry­ti prio­ri­te­ti­nę. Prieš tai že­mai len­kiu gal­vą. Ši sri­tis pri­va­lo bū­ti prio­ri­te­ti­nė ne dėl di­des­nių pi­ni­gų, bet dėl tau­ tos iš­li­ki­mo. Bū­ti at­vi­riems ki­ toms kul­tū­roms iš­šū­kis – pa­ tiems bū­ti stip­riems. Pir­miau­sia – pa­žin­ti sa­vo kul­tū­rą ir ją pa­ mil­ti. O kaip ją pa­mil­ti, kai ji pa­ sku­ti­nė­je vie­to­je? Kau­nas ne­tu­ri pa­ro­dų rū­mų, nes da­bar­ti­niai vir­to mu­zie­ju­mi. Gy­vi me­ni­nin­kai ir kla­si­kai ga­li emig­ ruo­ti ar ro­dy­tis ki­tuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se. Kai kas jau tai ne­grįž­ ta­mai pa­da­rė. Iki šiol bu­vo po­ žiū­ris – jo­kio po­žiū­rio. Kai Kau­ne at­si­ras eu­ro­pi­nė vė­žė, ką Eu­ro­pa pa­ma­tys? Be­si­pe­šan­čius dėl tur­to lie­tu­vius, vi­sai pa­mir­šu­sius kul­tū­ rą? Ti­kiu, kad vie­nas tiks­las kul­ tū­ros sri­ty­je ga­li su­vie­ny­ti lie­tu­ vius, vi­sai kaip prieš­ka­riu, ku­riuo da­bar no­ri­me pa­si­gir­ti.

244

http://www.kaunodiena.lt

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

2014 m. prenumeratos akcija – 198 Lt (fiziniams asmenims), 216 Lt (juridiniams asmenims). Akcija vyksta iki 2013 m. birželio 29 d.

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“, Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Žilvinė Petrauskaitė

„Kauno dienos“ redakcija, Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260 Jūratė Kuzmickaitė – 302 275

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė –

Vilniaus biuro vadovas Evaldas Labanauskas –  (8 5) 219 1372

TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA: Justinas Argustas – Eglė Šepetytė – Ekonomika: Lukas Miknevičius –

(8 5) 219 1381 (8 5) 219 1381 (8 5) 219 1372

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

SPORTAS: Romas Poderys – Marius Bagdonas –

302 258 302 259

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raidėmis

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1380 NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 22 290.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


8

šeštadienis, birželio 15, 2013

lietuva

12p.

Informacijos nutekintojas E.Snowdenas – didvyris ar išdavikas?

Par­ti­jos grą­ži­no ne vi­sas sko­las Kai ku­rios po­li­ti­nės par­ti­jos – vis dar su sko­lų kup­ra, ku­ri li­ko nuo praė­ju­sių Sei­ mo rin­ki­mų. Di­džio­sios par­ti­jos su jo­mis be­veik su­si­tvar­kė, o ma­žo­sios lig šiol pi­ ni­gus grą­žin­ti del­sia.

Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Lau­kia teis­mo spren­di­mo

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) duo­me­ni­mis, il­gą lai­ką di­ džiau­sios sko­li­nin­kės bu­vo ke­tu­rios par­ti­jos. Dar ba­lan­dį Dar­bo par­ti­ ja (lei­bo­ris­tai) tu­rė­jo 1,2 mln. li­tų sko­lų, „Są­jun­ga TAIP“ – apie 650 tūkst. li­tų, Vals­tie­čių liau­di­nin­kų ir ža­lių­jų są­jun­ga – 474 tūkst. li­tų, o Žmo­nių par­ti­ja – 265 tūkst. li­tų.

Joana Ši­ma­naus­kie­nė:

Nu ir ką? Ko jūs čia skam­bi­na­te, ko­dėl jums čia rū­pi? VRK spren­džia. Di­džiau­sios sko­li­nin­kės – Dar­ bo par­ti­jos (lei­bo­ris­tų) – at­sto­vai tei­gia, kad su kre­di­to­riais jau su­si­ tvar­kė. Vie­nas par­ti­jos ly­de­rių Vik­ to­ras Us­pas­ki­chas dien­raš­čiui aiš­ ki­no, kad di­džio­ji da­lis sko­lų jau grą­žin­ta. „O ka­da teis­mas at­lais­ vins mū­sų do­ta­ci­ją – tai vi­siem su­ mo­kė­sim“, – pri­dū­rė jis. Vy­tau­tas Gap­šys, ofi­cia­lus lei­bo­ ris­tų va­do­vas, tvir­ti­no kiek ki­taip. Esą par­ti­ja te­tu­ri 100 tūkst. li­tų sko­lą. „Su­tar­ty­se bu­vo mo­kė­ji­mo gra­fi­kai, at­si­skai­to­me lai­ku“, – in­ for­ma­vo V.Gap­šys.

Iš­gel­bė­jo do­ta­ci­jos

Par­ti­jų, iš biu­dže­to kas­met gau­ nan­čių do­ta­ci­jas, ly­de­riai pri­pa­ži­ no, kad iš­gel­bė­jo bū­tent jos. Ra­mū­ nas Kar­baus­kis, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ly­de­ris, pa­ti­ki­no, kad vos ga­vu­si do­ta­ci­ją par­ti­ja grą­ži­no vi­ sas veik pu­sę mi­li­jo­no li­tų sie­ku­ sias sko­las. „Taip ir bu­vom su­pla­na­vę. Li­ ko mo­kė­ti gal ko­kie 8 tūkst. li­tų. Ar­ti­miau­siu me­tu rink­si­me na­rio mo­kes­tį, tad gal­būt per sa­vai­tę ne­liks nė tų 8 tūkst. li­tų“, – op­ ti­mis­tiš­kai kal­bė­jo R.Kar­baus­kis. Li­ku­ sioms dviem par­ti­ joms sko­li­nin­kėms – kiek sun­kiau. Ar­tū­ro Zuo­ko „Są­ jun­ga TAIP“ vis dar ne­grą­ži­no apie 300 tūkst. li­tų. „Da­lis sko­lų jau su­ mo­kė­ta. Lapk­ri­čio vi­ du­ry iš 1 pro­c. gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio ti­ki­mės su­ rink­ti pi­ni­gų. Per­nai su­rin­ko­me 70 tūkst. li­tų. Tad iš tų pi­ni­gų grą­žin­ si­me“, – aiš­ki­no par­ti­jos at­sa­kin­ ga­sis sek­re­to­rius Ro­ber­tas Fi­lis­to­ vi­čius. Lau­kia pra­žū­tis?

Į keb­liau­są pa­dė­tį, re­gis, pate­ ko žlu­gu­sio ban­ki­nin­ko Vla­di­mi­ro Ro­ma­no­vo Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­ ja. Šios par­ti­jos sko­lų kup­ra – ke­li šim­tai tūks­tan­čių li­tų.

„„Pra­sis­ko­li­nę: į keb­liau­sią pa­dė­tį, re­gis, pateko žlu­gu­sio ban­ki­nin­ko V.Ro­ma­no­vo Lie­tu­vos žmo­nių par­ti­ja.

Šios par­ti­jos sko­lų kup­ra – ke­li šim­tai tūks­tan­čių li­tų, o par­ti­jos pir­mi­nin­kė J.Ši­ma­naus­kie­nė apie tai į kal­ bas ne­si­lei­džia.  To­mo Ra­gi­nos, Aliaus Koroliovo / BFL nuo­tr.

Jo­kio ak­ty­vaus vei­ki­mo ne­ro­ dan­čio po­li­ti­nio da­ri­nio at­sto­vė, for­ma­li par­ti­jos ly­de­rė Joa­na Ši­ ma­naus­kie­nė dien­raš­čio žur­na­ lis­tų skam­bu­tį ir klau­si­mą apie par­ti­jos sko­las pa­si­ti­ko itin prie­ šiš­kai. „Nu ir ką?!“ – už­si­mi­nus

apie di­de­les sko­las teiš­ta­rė J.Ši­ma­ naus­kie­nė. Ji pra­dė­jo aiš­kin­ti, kad sko­los – tai VRK, o ne žur­na­lis­tų rei­ka­las. „Ko jūs čia skam­bi­na­te, ko­dėl jums čia rū­pi? VRK spren­ džia“, – iš­ta­ru­si šios žo­džius J.Ši­ ma­naus­kie­nė pa­dė­jo te­le­fo­no ra­ge­

lį. Li­na Pet­ro­nie­nė, VRK Po­li­ti­nių par­ti­jų ir po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­ nan­sa­vi­mo kont­ro­lės sky­riaus ve­ dė­ja, pa­tvir­ti­no, kad li­ku­sios par­ ti­jos sko­lų be­veik ne­tu­ri. VRK kol kas ne­ga­li pa­teik­ti de­ta­lios in­for­ ma­ci­jos, nes ją vis dar ana­li­zuo­ja.

Ti­be­tas iš Lie­tu­vos tikisi už­ta­ri­mo Europoje Va­len­ti­nas Ber­ž iū­nas v.berziunas@diena.lt

„Lie­tu­va ir ki­tos Bal­ti­jos ša­lys įkve­ pia Ti­be­tą tęs­ti ko­vą už šio Ki­ni­jos re­gio­no ne­prik­lau­so­my­bę“, – sa­ kė Vil­niu­je ap­si­lan­kęs Ti­be­to vy­ riau­sy­bės trem­ty­je va­do­vas Lob­ sang San­gay (nuotr.). Jo ma­ny­mu, jei Bal­ti­jos ša­lys su­ge­bė­jo pa­siek­ti lais­vę, su­ge­bės ir Ti­be­tas. Li­ki­mo bro­liai

Lie­tu­va Hi­ma­la­jų kal­nuo­se esan­tį Ti­be­to re­gio­ną lai­ko Ki­ni­jos da­li­mi, ta­čiau kar­tu su ki­to­mis ES ša­li­mis pa­si­sa­ko už tai­kų Ki­ni­jos val­džios ir ti­be­tie­čių dva­si­nio ly­de­rio Da­lai La­mos bei jo at­sto­vų san­ty­kių su­ re­gu­lia­vi­mą. Pir­mą­syk lan­ky­da­ma­sis Lie­tu­vo­ je Lob­sang San­gay ak­cen­ta­vo, kad Lie­tu­vos ir ki­tų Bal­ti­jos ša­lių pa­ra­ ma Ti­be­tui la­bai svar­bi. Jo žo­džiais ta­riant, nie­kas ge­riau nei Bal­ti­jos ša­lys ne­sup­ras, ką pa­ti­ria Ti­be­ tas, nes Sovietų Są­jun­gos bu­vu­sios oku­puo­tos Lie­tu­vos ir Ki­ni­jos oku­ puo­to Ti­be­to pa­tir­tis – pa­na­ši.

Ti­be­to po­li­ti­nis ly­de­ris pa­brė­ žė, kad Ti­be­to at­žvil­giu vals­ty­ bėms rei­kia pa­si­rink­ti: sa­vo pa­ ra­mą šiam Ki­ni­jai pri­klau­san­čiam Hi­ma­la­jų re­gio­nui lai­ky­ti san­ty­kių su Ki­ni­ja blo­gi­ni­mu ar­ba sa­vo prin­ ci­pų lai­ky­mu­si. Ti­ki­si pa­ra­mos

Ti­be­to va­do­vas į Lie­tu­vą už­su­ko neat­si­tik­ti­nai. Lie­tu­vai pe­ri­mant ES štur­va­lą jis ti­ki­si, kad Lie­tu­ va ak­ty­viau kels Ti­be­to klau­si­mą Bend­ri­jo­je. Tai, pa­sak jo, ga­lė­tų pa­ ska­tin­ti įsi­trauk­ti į dis­ku­si­jas ki­tas ša­lis, ku­rios iki šiol ne­no­riai kal­ba apie Ti­be­to pro­ble­mą. Lob­sang San­gay pa­brė­žė, kad pir­mi­nin­ka­vi­mas – „svar­bi plat­

for­ma kal­bė­ti Eu­ro­pos bend­ruo­ me­nės, ir ypač Lie­tu­vos, var­du, pa­si­sa­ky­ti apie prin­ci­pus, ku­riais re­mia­si Lie­tu­va, pa­grin­di­nius Lie­ tu­vos pa­tir­ties prin­ci­pus“. Pas­ta­ruo­sius ke­le­rius me­tus Ti­ be­te vyks­ta tra­giš­kas pa­si­prie­ši­ ni­mas Pe­ki­no val­dy­mui. Lob­sang San­gay tei­gi­mu, nuo 2009 m. pro­ tes­tuo­da­mi pa­side­gė 119 ti­be­tie­čių, apie 100 jų mi­rė. Vis­gi jis pa­brė­žė, kad ti­be­tie­čiai už sa­vo lais­vę ko­vo­ ja tai­kiai. Šis prin­ci­pas, pa­sak jo, – svar­biau­sias. Bal­ti­jos ša­lys įkvė­pė

Dien­raš­tis Lob­sang San­gay pa­si­ tei­ra­vo apie jo vi­zi­to tiks­lą, si­tua­ ci­ją Ti­be­te ir jo dar­bą – ne­šti pa­ sau­liui ži­nią apie Ti­be­tą. – Koks jū­sų vi­zi­to tiks­las? Kuo Bal­ti­jos ša­lys ga­li pa­dė­ti Ti­be­ tui, be to, kad mū­sų is­to­ri­jos vin­giai pa­na­šūs? – Bal­ti­jos ša­lys bu­vo oku­puo­tos, oku­puo­tas yra Ti­be­tas. Mū­sų žmo­ nės ken­čia taip pat, kaip ka­dai­se ken­tė­jo Bal­ti­jos ša­lių gy­ven­to­jai. Ti­

be­to si­tua­ci­ja – ne­tei­sin­ga. Mes ti­ ki­mės, kad Bal­ti­jos ša­lys pir­mo­sios ES ims vis gar­siau kal­bė­ti apie Ti­be­ to pro­ble­mą. Gal­būt ta­da į šį rei­ka­lą įsi­trauks dau­giau vals­ty­bių. Lan­kau­si Lie­tu­vo­je jums svar­biu me­tu. Jū­sų ša­lis smar­kiai nu­ken­tė­ jo nuo ag­re­si­jos. Bal­ti­jos ša­lys ir jų pa­tir­tis įkve­pia. Kai ma­nęs klau­sia, ar jūs su­ge­bė­si­te mes­ti iš­šū­kį ga­lin­ gai Ki­ni­jai, vi­suo­met at­sa­kau, kad rei­kė­tų pa­žvelg­ti į Bal­ti­jos ša­lis. Jos su­ge­bė­jo, ga­li­me ir mes. – Ko­kia šiuo me­tu si­tua­ci­ja Ti­be­te ir ko­kie san­ty­kiai su Ki­ni­ja? – Ti­be­tas yra oku­puo­tas. Ša­lis pa­ ti­ria rep­re­si­jas, ža­lo­ja­ma gam­ta, vyk­do­ma pri­vers­ti­nė vie­tos žmo­nių asi­mi­lia­ci­ja. Vyks­ta re­li­gi­nis per­se­ kio­ji­mas, net jei tu­ri Da­lai La­mos pa­ veiks­lą, ga­li už­si­trauk­ti val­džios ne­ ma­lo­nę. Si­tua­ci­ja – la­bai įtemp­ta. – Ar ga­li­te pa­pa­sa­ko­ti apie sa­vo pa­rei­gas – ar su­dė­tin­ga pa­sau­ ly­je skleis­ti ži­nią apie Ti­be­tą? – Ke­liuo­si anks­ti, gu­luo­si vė­lai.

Ten­ka ke­liau­ti po įvai­rias ša­lis, taip pat In­di­ją, kur pa­bė­gė­lių sto­ vyk­lo­se gy­ve­na ne­ma­žai pa­bė­gė­lių iš Ti­be­to. Daž­nai bū­na sun­ku at­kreip­ti pa­ sau­lio dė­me­sį į Ti­be­tą, ta­čiau mums la­bai svar­bu, kad tu­rė­tu­me pa­lai­ ky­mą vals­ty­bių vi­suo­me­nė­se. Ma­no svar­biau­sias tiks­las – ne­leis­ti kal­ boms apie Ti­be­to pro­ble­mą nu­til­ti. Tu­riu kal­bė­ti gar­siai ir aiš­kiai. O kai ateis ne­prik­lau­so­my­bės die­na, mes bū­si­me tam pa­si­ruo­šę. Ži­no­ma, prieš akis – di­de­li iš­šū­ kiai. Ki­ni­ja tam­pa vis ga­lin­ges­ne pa­ sau­lio vals­ty­be. Tai­gi ir mes tu­ri­me kal­bė­ti gar­siau, kad žmo­nės pa­sau­ ly­je mus iš­girs­tų. Ti­kiu, kad ma­no vi­zi­tas Lie­tu­vo­je ne­li­ko ne­pas­te­bė­ tas Ki­ni­jos am­ba­sa­dos, ma­nau, jie da­bar tu­ri dar­bo. Tai reiš­kia, kad aš dir­bu ne vel­tui, tai reiš­kia, kad dir­ bu sa­vo dar­bą ge­rai. Ko­va už Ti­be­tą – nuo­la­ti­nė ko­ va. Rei­kia die­na iš die­nos kal­bė­ti apie Ti­be­to ne­prik­lau­so­my­bės idė­ ją, įti­kin­ti žmo­nes šią idė­ją rem­ti. Tai sun­ku. Vis­gi sa­vo ša­lies vė­lia­ vą tu­ri ne­šti aukš­tai.


9

šeštadienis, birželio 15, 2013

ekonomika

Nau­ją va­do­vą ra­do Šve­di­jo­je Skan­di­na­vi­jos te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­ vės „Te­lia­So­ne­ra“ val­do­mos bend­ro­vės „Om­ni­tel“ va­do­vy­bė­je po­ky­čiai – il­ga­me­tį bend­ro­vės pre­zi­den­tą An­ta­ną Za­bu­lį kei­ čia 55-erių šve­das Da­nas Strom­ber­gas. „Om­ni­tel“ pra­ne­šė, kad dau­giau kaip 20 me­tų „Te­lia­So­ne­rooje“ dir­ ban­tis D.Strom­ber­gas įmo­nės pre­ zi­den­tu pa­skir­tas penk­ta­die­nį. Pa­sak bend­ro­vės, jis tu­ri ge­ros pa­tir­ties, kaip pa­siek­ti re­zul­ta­tų su­dė­tin­go­mis rin­kos są­ly­go­mis, – 2009–2012 m. jis va­do­va­vo „Te­lia­ So­ne­ros“ fik­suo­to­jo ry­šio pa­da­li­nio bend­ro­vei Da­ni­jo­je ir pa­ver­tė nuo­ sto­lin­gą įmo­nę pel­nin­ga. D.Strom­ ber­gas taip pat tu­ri or­ga­ni­za­ci­jos kū­ri­mo, po­ky­čių ir su­si­jun­gi­mo val­dy­mo pa­tir­ties. „Lie­tu­vos mo­bi­lio­jo ry­šio rin­ka iš­gy­ve­na iš­šū­kių ku­pi­ną pe­rei­na­ mą­jį lai­ko­tar­pį. Mes pla­nuo­ja­me už­si­tik­rin­ti rin­kos ly­de­rio po­zi­ci­jas ir pa­di­din­ti pel­nin­gu­mą. „Om­ni­ tel“ įdiegs nau­ją vers­lo mo­de­lį, pa­ di­din­sian­tį duo­me­nų per­da­vi­mą ir su­ma­žin­sian­tį bal­so pa­slau­gų ma­

žė­ji­mą. Tę­si­me tink­lo mo­der­ni­za­ vi­mą, to­liau plė­si­me 4G LTE tink­lą ir di­din­si­me jo tal­pą“, – pra­ne­ši­me sa­kė „Te­lia­So­ne­ros“ Bal­ti­jos mo­bi­ lio­jo ry­šio pa­da­li­nio va­do­vas Ken­ ne­tas Rad­ne.

Pla­nų, be abe­jo­nės, tu­riu, nes aš ne­bu­ vau toks sės­lus, kad, sa­ky­kim, gu­liu tik vie­no­je vie­to­je. 51-ų A.Za­bu­lis „Om­ni­tel“ va­do­ va­vo nuo 2000-ųjų spa­lio. „Kar­tu su bend­ro­ve nuė­jau il­gą ir po­ky­čių pil­ną ke­lią, nuo Juo­zo Pet­ro Ka­zic­ko ir Vik­to­ro Ge­di­mi­no Gruo­džio įsteig­tos pir­mo­sios Lie­

„„Kar­je­ra: nuo 2000 m. „Om­ni­tel“ va­do­va­vęs A.Za­bu­lis kol kas neatsk­lei­džia, ką veiks pa­si­trau­kęs iš šios te­

le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­vės. 

tu­vos mo­bi­lio­jo ry­šio bend­ro­vės iki tarp­tau­ti­nės „Te­lia­So­ne­ros“ gru­pės na­rės, nuo bal­so pa­slau­gų iki duo­ me­nų per­da­vi­mo bend­ro­vės“, – pra­ne­ši­me tei­gė A.Za­bu­lis. Vė­liau 51-ų A.Za­bu­lis žur­na­ lis­tams tei­gė, kad jo išė­ji­mas po 12 va­do­va­vi­mo me­tų bu­vo or­ga­ niš­kas. „Ma­ny­čiau, kad čia vis­kas vy­ko or­ga­niš­kai. Ne­rei­kia pa­mirš­ti, kad bend­ro­vė­je dirb­ta 10–12 me­tų, tai vie­nas as­pek­tas. Ki­tas as­pek­tas – bend­ro­vė tu­ri sa­vo fa­zes, įsi­kū­ri­ mo, au­gi­mo, pa­skui – va­di­na­mą­ją su­bren­di­mo fa­zę. Vis tiek te­le­ko­ mu­ni­ka­ci­jų rin­ko­je ma­to­mi ne­ma­ži po­ky­čiai, ir re­gu­lia­vi­mo, ir tai, kad

pe­rei­na­ma nuo bal­so bend­ro­vės prie duo­me­nų bend­ro­vės. Yra tam tik­ros fa­zės, ir lai­kas po tų dešim­ ties–dvylikos me­tų bent jau pa­ gal­vo­ti apie tai, kad rei­kia ko nors nau­ja“, – BNS sa­kė A.Za­bu­lis. Jis tei­gė tu­rin­tis pla­nų, ku­riuos ke­ti­na įgy­ven­din­ti, ta­čiau pir­miau­ sia sa­kė no­rin­tis su­si­dė­lio­ti prio­ri­ te­tus. „Pla­nų, be abe­jo­nės, tu­riu, nes aš ne­bu­vau toks sės­lus, kad, sa­ky­kim, gu­liu tik vie­no­je vie­to­je. Tar­ki­me, šian­dien esu ir Vals­ty­bės pa­žan­ gos ta­ry­bos na­rys, ir ke­le­to įmo­nių ar ins­ti­tu­ci­jų ta­ry­bos na­rys, ši­to­je sri­ty­je, ma­nau, ir to­liau dirb­siu. O dėl tie­sio­gi­nės veik­los – taip, pla­

And­riaus Ufar­to / BFL nuo­tr.

nų yra ne­ma­žai, ir, ma­nau, rei­kia vis­ką gra­žiai su­si­dė­lio­ti, nes iš tie­ sų dar­bo me­tu tas tem­pas – ypač te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų sek­to­riu­je – yra la­bai la­bai di­de­lis. Tad la­bai ge­rai su­ma­žin­ti tą tem­pą ir vis­ką gra­žiai su­si­sty­guo­ti, su­dė­lio­ti pla­nus, ku­ rie bu­vo, ku­rie yra, ir grei­tu lai­ku ga­lė­siu jais pa­si­da­ly­ti“, – BNS sa­ kė A.Za­bu­lis. Anot jo, „Om­ni­tel“ pa­vy­ko ne­ ma­žai pa­siek­ti per dvy­li­ka jo va­ do­va­vi­mo me­tų. „Aš ma­nau, kad tie dešimt–dvy­ lika me­tų bend­ro­vei praė­jo la­bai sėk­min­gai, nu­veik­ta tik­rai ne­ma­ žai“, – pri­dū­rė A.Za­bu­lis. KD, BNS inf.


10

šeštadienis, birželio 15, 2013

13p.

Mag­na­to san­tuo­ka žlu­go.

pasaulis@diena.lt Redaktorius Julijanas Gališanskis

pasaulis

Aukš­čiau­sio­jo ly­de­rio ver­dik­t Spren­di­mas ne­leis­ti Ak­ba­rui Has­he­mi Raf­san­ja­ni da­ly­vau­ti Ira­no pre­zi­den­to rin­ ki­muo­se ne­ti­kė­tas, nors jo bu­vo ga­li­ma lauk­ti. Ar aukš­čiau­sia­sis ly­de­ris Ali Kha­ me­nei tel­kia ga­lią sa­vo ran­ko­se?

Va­len­ti­nas Ber­ž iū­nas v.berziunas@diena.lt

Ne­ti­kė­tas posūkis

Ge­gu­žės 22 d. Ira­no kons­ti­tu­ci­jos ser­gė­to­jų ta­ry­ba pa­skel­bė, kad du kan­di­da­tai – bu­vęs ša­lies va­do­vas A.H.Raf­san­ja­ni ir Es­fan­dia­ras Ra­ hi­mas Mas­haei – rin­ki­muo­se ne­ da­ly­vaus. Spren­di­mas – ne­ti­kė­tas. A.H.Raf­san­ja­ni nea­be­jo­ti­nai bu­vo la­bai stip­rus kan­di­da­tas, gal­būt net ga­ lė­jęs lai­mė­ti rin­ki­mus. A.H.Raf­san­ja­ni dvi ka­den­ci­ jas va­do­va­vo Ira­nui – nuo 1989 iki 1997 m. Ta­čiau 2005 m. pra­lai­mė­ jo da­bar­ti­niam pre­zi­den­tui Mah­ mou­dui Ah­ma­di­ne­ja­dui. Nuo to lai­ko abu po­li­ti­niai ly­de­riai iš skir­ tin­gų po­li­ti­nių sto­vyk­lų ne­su­ta­rė tar­pu­sa­vy­je. A.H.Raf­san­ja­ni ne­ven­gė kri­ti­ kuo­ti įpė­di­nio po­li­ti­kos, tuo pa­ čiu daž­nai at­sa­kė ir M.Ah­ma­di­ne­ ja­das. Nors A.H.Raf­san­ja­ni bu­vo už­ kirs­tas ke­lias į šių me­tų rin­ki­mus, jis nea­be­jo­ti­nai te­bė­ra vie­nas įta­ kin­giau­sių po­li­ti­nių vei­kė­jų Ira­ne. Be to, jis – vie­nas tur­tin­giau­sių. A.H.Raf­san­ja­ni tur­tas ver­ti­na­mas dau­giau nei mi­li­jar­du do­le­rių. Re­vo­l iu­c i­j os Ira­n e me­tais A.H.Raf­san­ja­ni bu­vo vie­nas ar­ ti­miau­sių bu­vu­sio aukš­čiau­sio­ jo va­do­vo aja­to­los Ru­hol­lah Kho­ mei­ni są­jun­gi­nin­kų. Pir­mai­siais me­tais po re­vo­liu­ci­ jos bū­tent jis pri­klau­sė svar­biau­ siems Ira­no re­vo­liu­ci­nės ta­ry­bos na­riams, ku­rie iš es­mės pa­dė­jo pa­ grin­dus da­bar­ti­nei san­tvar­kai. Ka­ ro su Ira­ku me­tais vy­riau­sia­sis va­ das bu­vo pa­sky­ręs A.H.Raf­san­ja­ni ka­riuo­me­nės va­do­vu. A.H.Raf­san­ja­ni lai­ko­mas nuo­ sai­kiu Ira­no po­li­ti­ku, pa­si­sa­kan­ čiu už eko­no­mi­kos li­be­ra­li­za­ci­ją. Pre­zi­den­ta­vi­mo me­tais jis sten­gė­ si per­tvar­ky­ti eko­no­mi­ką, tad pa­ si­sa­kė už pri­va­ti­za­ci­ją, lais­vo­sios rin­kos kū­ri­mą, tech­no­lo­gi­jų plė­ to­ji­mą. „Pa­sau­lis kei­čia­si, to­dėl mes tu­ri­me pri­si­tai­ky­ti prie są­ly­gų ir priim­ti spren­di­mus, ku­rie pri­ klau­so nuo ap­lin­ky­bių“, – yra sa­ kęs A.H.Raf­san­ja­ni.

Taip pat A.H.Raf­san­ja­ni vi­suo­ met pa­si­sa­kė už švel­nes­nius san­ ty­kius su Va­ka­rais ir Iz­rae­liu, ge­rus san­ty­kius su ki­to­mis Ara­bų ša­li­mis, vals­ty­bė­mis Cent­ri­nė­je Azi­jo­je bei Kau­ka­ze. Tie­sa, kal­bė­da­mas apie Ira­no bran­duo­li­nę pro­gra­mą, A.H.Raf­ san­ja­ni reiš­kė pa­ra­mą pro­jek­tui, ta­čiau pa­brė­žė, kad ma­si­nio nai­ ki­ni­mo gink­lų ga­my­ba ker­ta­si su Ira­no kul­tū­ra.

Šį at­ve­jį nag­ri­nė­siu su aukš­čiau­siuo­ju ly­de­riu iki pa­sku­ti­ nės aki­mir­kos ir ti­ kiuo­si, kad pro­ble­ ma bus iš­spręs­ta. Ne­su­tai­ko­mi prie­ši­nin­kai

Jei bū­tų buvęs iš­rink­tas, var­gu ar A.H.Raf­san­ja­ni būtų tęsęs griež­tą da­bar­ti­nio ša­lies va­do­vo M.Ah­ma­ di­ne­ja­do po­li­ti­ką, ku­ri pa­stū­mė­jo šii­tiš­ką vals­ty­bę į izo­lia­ci­ją. A.H.Raf­san­ja­ni vi­suo­met bu­ vo la­biau lin­kęs de­rė­tis su ki­to­mis vals­ty­bė­mis, nei užim­ti ka­te­go­riš­ ką po­zi­ci­ją. Ne­nuos­ta­bu, kad jis tu­ri ne­ma­ žai są­jun­gi­nin­kų ša­lies vi­du­je, ku­ rie daž­niau­siai api­bū­di­na­mi kaip re­for­mis­tai, su­si­tel­kę apie „Ira­no kū­ri­mo tar­nau­to­jų“ par­ti­ją. Prieš ket­ve­rius me­tus re­for­mis­tai me­tė rim­tą iš­šū­kį kon­ser­va­to­riams, kai ki­lo va­di­na­ma­sis ža­lia­sis ju­dė­ji­ mas. Ta­da Ira­ne ki­lo pro­tes­tų ban­ga prieš M.Ah­ma­di­ne­ja­do per­ga­lę rin­ ki­muo­se, o A.H.Raf­san­ja­ni ak­ty­viai pa­lai­kė M.Ah­ma­di­ne­ja­do opo­nen­tą Mi­rą Hos­sei­ną Mou­sa­vi. Re­for­mis­tų opo­nen­tai – M.Ah­ ma­di­ne­ja­do kon­ser­va­ty­vu­sis spar­ nas – dau­giau­sia re­mia­mi sau­gu­ mo ir ka­riš­kių. Tie­sa, M.Ah­ma­di­ne­ja­das, at­ro­ do, spė­jo per sa­vo val­dy­mo me­tus su­si­pyk­ti ne tik su re­for­mis­tais, bet ir su aukš­čiau­siuo­ju ly­de­riu aja­to­la A.Kha­me­nei. Šį pa­pik­ti­no M.Ah­ma­di­ne­ja­do ban­dy­mai į aukš­tus po­stus vals­ty­ bė­je stum­ti sa­vo ap­lin­kos as­me­nis

„„Spren­di­mas: kur du pe­ša­si, tre­čias lai­mi, – aukš­čiau­sia­sis Ira­no ly­de­ris A.Kha­me­nei (nuotr.), at­ro­do, ne­no­rėjo

pre­zi­den­to rin­ki­muo­se. 

ir taip pa­ša­lin­ti re­li­gi­nius vei­kė­jus, ar­ti­mus A.Kha­me­nei. Nors var­gin­giau gy­ve­nan­tys sluoks­niai pa­lai­ko M.Ah­ma­di­ne­ ja­dą ir jo so­cia­liai orien­tuo­tą po­li­ ti­ką, de­ry­bų me­no šis ly­de­ris, re­ gis, neiš­ma­no. Va­ka­rų at­žvil­giu M.Ah­ma­di­ne­ ja­das net ne­ban­do elg­tis dip­lo­ma­ tiš­kai, nors eko­no­mi­nės san­kci­jos Ira­nui kas­met griež­tė­ja, to­dėl Te­ he­ra­nas vie­ną die­ną bus pri­vers­tas il­gam sės­ti prie de­ry­bų su Va­ka­rais sta­lo. Prie­šin­gu at­ve­ju ga­li­mas ir eko­no­mi­kos žlu­gi­mas. Pre­zi­den­tas įsiu­to

Rea­guo­da­mas į spren­di­mą ne­leis­ ti A.H.Raf­san­ja­ni ir E.R.Mas­haei da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se M.Ah­ma­di­ ne­ja­das ne­gai­lė­jo kri­ti­kos Ser­gė­to­ jų ta­ry­bai. Ša­lies va­do­vui ne­pa­ti­ko, kad jo pa­dė­jė­jas ir bu­vęs ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas E.R.Mas­haei neįt­rauk­tas į aš­tuo­nių pa­tvir­tin­tų kan­di­da­tų da­ly­vau­ti bir­že­lio 14 d. rin­ki­muo­ se są­ra­šą. Jis net pa­rei­ka­la­vo, kad

aukš­čiau­sia­sis ly­de­ris per­svars­ty­ tų spren­di­mą. „Šį at­ve­jį nag­ri­nė­siu su aukš­ čiau­siuo­ju ly­de­riu iki pa­sku­ti­nės aki­mir­kos ir ti­kiuo­si, kad pro­ble­ma bus iš­spręs­ta, – ža­dė­jo M.Ah­ma­di­ ne­ja­das. – Aš ver­ti­nu Mas­haei kaip iš­ti­ki­mą, tei­sin­gą bei nau­din­gą ša­ liai ir pa­rė­miau jį at­si­žvelg­da­mas į šiuos ge­bė­ji­mus bei sa­vy­bes. Bet jis ta­po ne­tei­sin­gu­mo au­ka.“ E.R.Mas­haei pa­reiš­kė, kad sieks at­šauk­ti spren­di­mą dėl pa­ša­li­ni­mo iš są­ra­šo. „Ma­nau, kad ma­no pa­ša­li­ni­mas ne­tei­sin­gas. Aš siek­siu tai iš­spręs­ti iki pat (aukš­čiau­sio­jo ly­de­rio aja­to­ los Ali – red. pa­st.) Kha­me­nei. Die­ vui pa­no­rė­jus, tai bus iš­spręs­ta“, – kal­bė­jo bu­vęs kan­di­da­tas. E.R.Mas­haei lai­ko­mas ar­ti­miau­ siu M.Ah­ma­di­ne­ja­do są­jun­gi­nin­ ku. Ta­čiau Ira­ne E.R.Mas­haei kal­ ti­na­mas įva­ręs ne­su­ta­ri­mo pleiš­tą tarp M.Ah­ma­di­ne­ja­do ir A.Kha­ me­nei. A.H.Raf­san­ja­ni sto­vyk­lo­je nuo­ tai­kos bu­vo vi­sai ki­to­kios. Po­li­ti­kas

pa­reiš­kė, kad ne­ke­ti­na kves­tio­nuo­ ti Kons­ti­tu­ci­jos ser­gė­to­jų ta­ry­bos nu­ta­ri­mo. Ta­ry­ba ne­pa­tiks­li­no, ko­kios prie­ žas­tys lė­mė dvie­jų įta­kin­gų kan­di­ da­tų iš­me­ti­mą iš rin­ki­mų ko­vos. Tie­sa, Ser­gė­to­jų ta­ry­bos at­sto­vas Ab­ba­sa­li Kadk­ho­dai pra­si­ta­rė, kad veiks­niai pa­ša­li­nant kai ku­riuos kan­di­da­tus bu­vo silp­na svei­ka­ta ir se­ny­vas am­žius, nors neį­var­di­ jo 79-erių A.H.Raf­san­ja­ni. Vis­gi var­gu ar tai bu­vo svar­biau­ sia prie­žas­tis. Dvasinio va­do­vo žo­dis?

La­bai ti­kė­ti­na, kad spren­di­mui pa­ ša­lin­ti iš rin­ki­mų ko­vos po vie­ną abie­jų ne­su­ta­rian­čių sto­vyk­lų at­ sto­vą pri­ta­rė A.Kha­me­nei. Ar tai reiš­kia, kad val­džią į sa­vo ran­kas Ira­ne pe­rims dva­si­nis va­do­ vas? Ar Ira­no lau­kia val­džios cent­ ra­li­za­ci­jos pro­ce­sas? Anks­čiau Ira­ne aiš­kiai iš­si­sky­rė trys ga­lios cent­rai – A.H.Raf­san­ ja­ni re­for­mis­tai, M.Ah­ma­di­ne­ ja­do kon­ser­va­to­riai ir A.Kha­me­


11

šeštadienis, birželio 15, 2013

pasaulis Kli­ba ­ kė­dė

Prem­je­ras ­ nu­si­lei­do

Per­žen­gė ­ ri­bas

Če­ki­jos opo­zi­ci­ja ža­da su­ reng­ti bal­sa­vi­mą dėl ne­pa­si­ ti­kė­ji­mo vy­riau­sy­be, jei­gu mi­ nist­ras pir­mi­nin­kas Pet­ras Ne­ča­sas neat­sis­ta­ty­dins po di­de­lio mas­to po­li­ci­jos rei­dų vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų bei pri­ va­čių įmo­nių biu­ruo­se ir ke­ lių jam ar­ti­mų po­li­ti­nių vei­kė­ jų areš­to.

Tur­ki­jos vy­riau­sy­bė va­kar su­ ti­ko su­stab­dy­ti Stam­bu­lo Tak­si­mo par­ko per­tvar­ky­mo pla­nus, ku­rie pa­kurs­tė jau dvi sa­vai­tes vyks­tan­čius pro­tes­ tus prieš vy­riau­sy­bę. Ar sta­ ty­bos par­ko te­ri­to­ri­jo­je yra tei­sė­tos, spręs teis­mas, o vė­ liau šis klau­si­mas ga­li bū­ti iš­ kel­tas re­fe­ren­du­me.

Jung­ti­nės Vals­ti­jos ket­vir­ta­ die­nį ap­kal­ti­no Si­ri­ją nau­do­ jant che­mi­nius gink­lus prieš su­ki­lė­lius ir ši­taip per­žen­gus rau­do­ną­ją li­ni­ją šia­me konf­ lik­te. Va­šing­to­nas pa­skel­ bė, kad su­teiks ka­ri­nę pa­gal­ bą pa­jė­goms, ko­vo­jan­čio­ms prieš pre­zi­den­tą Bas­ha­rą al As­sa­dą.

tas: chao­so ne­bus Komentaras

Ie­va Ko­rei­vai­tė

VU TSPMI Ira­no eks­per­tė

I

ra­no Is­la­mo Res­pub­l i­kos par­la­ men­to rin­k i­mai 2004 m. sig­na­ li­za­vo apie tai, kad yra priim­tas spren­di­mas stab­dy­ti re­for­mas ša­ ly­je ir keis­ti už­sie­nio po­li­ti­kos kryp­tį, t. y. ne­nuo­lai­d žiau­ti Va­ka­r ų spau­di­mui su­stab­dy­ti bran­duo­li­nę pro­gra­mą. Po 2004 m. rin­k i­mų dau­gu­mą vie­tų par­ la­men­te užė­mė kon­ser­va­ty­vių pa­žiū­ rų kan­di­da­tai. Tuo me­tu net 2,5 tūkst. re­for­m is­t i­n ių pa­ž iū­r ų kan­d i­da­t ų bu­ vo ne­leis­ta kan­d i­da­t uo­t i (Ser­gė­to­jų ta­r y­ba pa­tvir­t i­na ar­ba at­me­ta kan­d i­ da­tus). 2005 m. pre­z i­den­to rin­k i­mus taip pat lai­mė­jo kon­ser­va­ty­vių pa­ž iū­ rų M.Ah­ma­di­ne­ja­das.

A.H.Raf­san­ja­ni, Ali La­ri­ja­ni yra tie po­li­ ti­kai, ku­rie pa­lai­ko dia­lo­go su Va­ka­rais po­li­ti­ką ir yra nuo­sai­kių pa­žiū­rų. To­kia jų po­zi­ci­ja, ti­kė­ti­na, ne­priim­ti­na aukš­ čiau­sia­jam ly­de­riui. Ant­ras da­ly­kas, re­ ži­mo va­do­vai vis dar at­si­me­na 2009 m. po rin­ki­mų ki­lu­sius pro­tes­tus, va­di­na­ mus Ža­lią­ja re­vo­liu­ci­ja, ir bai­mi­na­si jų. Da­lis rin­kė­jų ti­kė­jo, kad rin­ki­mų re­zul­ ta­tai bu­vo su­klas­to­ti, taip pre­zi­den­tu ant­rai ka­den­ci­jai bu­vo iš­rink­tas M.Ah­ ma­di­ne­ja­das, o re­for­mis­ti­nių pa­žiū­rų kan­di­da­tas M.H.Mou­sa­vi pra­lai­mė­jo. Už­sie­nio ži­niask­lai­da daž­nai svars­to, kad, rem­da­ma­si 2009 m. pa­tir­ti­mi, Ira­ no va­do­vy­bė nu­spren­dė, jog ma­žiau pa­vo­jin­ga ne­leis­ti re­for­mis­ti­nių ir nuo­ sai­kių pa­žiū­rų kan­di­da­tams da­ly­vau­ ti rin­ki­muo­se, nei vė­liau ban­dy­ti keis­ti rin­ki­mų re­zul­ta­tus. Tai tik prie­lai­da, ko ga­lė­tų bi­jo­ti ir kaip ban­do ap­si­sau­go­ti Ira­no re­ži­mas. Tvir­tai ga­li­ma teig­ti tik tai, kad aukš­čiau­sio­jo ly­de­rio po­zi­ci­ja yra ne­leis­ti re­for­mis­ti­nių pa­žiū­rų po­ li­ti­kų į val­džią ir A.H.Raf­san­ja­ni kan­di­ da­tū­ros at­me­ti­mas tai pa­tvir­ti­na.

Ku­rie kan­di­da­tai var­žė­si? Ser­gė­to­jų ta­r y­ba šį kar­t ą pa­t vir­t i­ no tik aš­tuo­nis kan­di­da­tus – pen­kis A.Kha­me­nei ar­ti­mus kon­ser­va­to­rius, du nuo­sai­kių pa­žiū­rų po­li­ti­kus ir vie­ ną re­for­ma­to­rių. „„Mo­ham­ma­das Ba­qe­ras Qa­li­ba­

fas – kon­ser­va­ty­vio­jo spar­no Te­he­ ra­no me­ras.

o ma­ty­ti A.H.Raf­san­ja­ni ir E.R.Mas­haei AFP nuo­tr.

nei. Da­bar, re­gis, su­si­da­ro įspū­dis, kad ga­lios cent­ras – vie­nas. Tai – A.Kha­me­nei, ku­riam lo­ja­lūs po­li­ ti­kai, be­je, do­mi­nuo­ja ir kan­di­da­ tų į pre­zi­den­tus są­ra­še. Gal­būt taip sie­kia­ma su­ma­žin­ ti ti­ki­my­bę, kad po rin­ki­mų ša­ly­ je kils ne­ra­mu­mų, kai nė vie­na iš kon­ku­ruo­jan­čių eli­to pu­sių ne­nu­ si­leis, kaip tai bu­vo 2009 m.? Tai­gi po ta­ry­bos spren­di­mo rin­ ki­mų int­ri­ga bliūkš­ta. At­ro­do, A.Kha­me­nei no­ri sau ar­ti­mes­nio po­li­ti­ko ša­lies va­do­vo po­ste. Dau­ge­lis ana­li­ti­kų pa­ste­bi, kad var­gu ar aukš­čiau­sia­sis ly­de­ris im­tų ir at­šauk­tų ta­ry­bos spren­di­ mą, nors ga­li tai pa­da­ry­ti spe­cia­ liu dek­re­tu. „Aki­vaiz­du, jog A.Kha­me­nei pa­ siun­tė ži­nią Ser­gė­to­jų ta­ry­bai, kad jis ne­no­ri rin­ki­muo­se ma­ty­ti nei A.H.Raf­san­ja­ni, nei E.R.Mas­haei. Jis no­ri lanks­taus ša­lies va­do­vo ir ra­mių rin­ki­mų“, – ko­men­ta­vo Clif­ fas Kup­cha­nas, po­li­ti­kos ana­li­ti­kas iš bend­ro­vės „Eu­ra­sia Group“. O Yas­mi­nas Ale­mas, Ira­no eks­per­tas

„„ Ali Ak­ba­ras Ve­laya­ti – bu­vęs už­

sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras.

Sank­ci­jos luo­ši­na eko­no­mi­ką Inf­lia­ci­ja, ne­dar­bas ir eko­no­mi­ kos re­ce­si­ja. Nau­ja­jam Ira­no pre­ zi­den­tui, be jokios abejonės, bus apie ką pa­mąs­ty­ti.

„Pre­ky­bos cent­rai ne­tru­kus at­ro­ dys taip, kaip ka­ro me­tais. Už­sie­ nio pro­duk­tai dings­ta nuo pre­kys­ ta­lių, o šie blun­ka sau­lė­je“, – ga­na liūd­ną vaiz­dą api­bū­di­no 43-ejų Ira­no vers­li­nin­kas Kam­ra­nas. Jis Ira­ne ne­bu­vo pa­sta­ruo­sius tris mė­ne­sius ir pir­mie­ji įspū­džiai jį šo­ki­ra­vo. Ira­no na­cio­na­li­nė va­liu­ta ria­las per pa­sta­ruo­sius me­tus nu­ver­tė­ jo dau­giau nei per­pus. Ypač daug ža­los eko­no­mi­kai pri­da­rė tarp­tau­ ti­nės san­kci­jos prieš ša­lies ban­kus ir ener­ge­ti­kos sek­to­rių, ku­rias pa­ skel­bė ES ir JAV. Ofi­cia­liai skel­bia­ma, kad Ira­ne inf­lia­ci­ja sie­kia 32,3 pro­c., ta­čiau eks­per­tai sa­ko, jog rea­lus skai­čius ga­li bū­ti ge­ro­kai di­des­nis – gal­būt net 40 pro­c. „Dau­giau­sia nuo­sto­lių pa­ti­ria že­mo­ji ir vi­du­ri­nė kla­sė. Jų tiks­ las da­bar – iš­gy­ven­ti“, – kons­ta­ ta­vo liūd­ną pa­dė­tį Bi­ja­nas Kha­ jeh­pou­ras, eks­per­tas iš Vie­no­je esan­čio ty­ri­mų ins­ti­tu­to. Pa­sak jo, jei Ira­no re­ži­mas sie­ kia, kad tau­ta jį rem­tų, vy­riau­sy­ bei teks pa­suk­ti gal­vą, ką da­ry­ti su ša­lies eko­no­mi­ka. Spren­di­mai ga­li bū­ti ir ra­di­ka­ lūs, pa­vyz­džiui, kaip ka­ro su Ira­ ku me­tais. 1980–1988 m. Ira­ no val­džia ri­bo­jo svar­bių mais­to pro­duk­tų, to­kių kaip mė­sa, ry­žiai ir cuk­rus, par­da­vi­mą žmo­nėms. Nes tuo me­tu smar­kiai kri­to pa­ sau­li­nės naf­tos kai­nos ir im­por­to apim­tis smar­kiai su­men­ko. Ira­no vy­riau­sy­bė vis gar­siau kal­ba, kad grą­žins va­di­na­mą­ją

ku­po­nų sis­te­mą, tie­sa, vie­toj po­ pie­ri­nių bus nau­do­ja­mi elekt­ro­ ni­niai. Vers­li­nin­kas Kam­ra­nas pa­sa­ ko­jo, kad jo at­sto­vau­ja­ma vie­na Eu­ro­pos įmo­nė Ira­ne nu­spren­dė nu­trauk­ti dar­bą, nes vers­las ne­ si­se­kė. Blo­ga pa­dė­tis Ira­no ener­ ge­ti­kos sek­to­riu­je ir ga­my­bos sek­to­riaus pro­ble­mos pa­stū­mė­jo eko­no­mi­ką į re­ce­si­ją. Tie­sa, vie­ tos ga­min­to­jams im­por­to apim­ ties su­ma­žė­ji­mas – ge­ras da­ly­kas, bet ga­my­ba Ira­ne strin­ga.

Dau­giau­sia nuo­sto­ lių pa­ti­ria že­mo­ji ir vi­du­ri­nė kla­sė. Jų tiks­las da­bar – iš­gy­ ven­ti. To­dėl pro­duk­ci­jos kai­nos smar­ kiai išau­go. Žmo­nės gau­na iš vy­ riau­sy­bės kom­pen­sa­ci­jas, ku­ rio­mis ga­li su­ma­žin­ti nei­gia­mus kai­nų šuo­lių pa­da­ri­nius, ta­čiau vie­tos įmo­nės yra pri­vers­tos verž­ tis dir­žus, nes jų są­skai­tos die­na iš die­nos au­ga. Pa­sak Tarp­tau­ti­nio va­liu­tos fon­do, 2013 m. ša­lies BVP smu­ ko 1,3 pro­c. „Sank­ci­jos kas­met vis griež­tė­ja ir smar­kiai ken­kia Ira­no pre­ky­bai bei pra­mo­nei, – pa­brė­žė Na­de­ras Ha­bi­bi, Ira­no eko­no­mis­tas, dir­ ban­tis vie­na­me JAV uni­ver­si­te­te. – Vis dėl­to tu­rė­tu­me tu­rė­ti gal­vo­ je ir ne­ra­cio­na­lų bei ne vi­suo­met iš­min­tin­gą eko­no­mi­kos val­dy­mą, ku­ris taip pat tu­ri nei­gia­mos įta­ kos vers­lo kli­ma­tui ir pri­va­tiems in­ves­tuo­to­jams.“ BBC inf.

„„ Saee­das Ja­li­li pašalinus mi­nė­tus

įta­kin­gus kan­di­da­tus uži­ma tvir­tą po­zi­ci­ją rin­ki­mų są­ra­še. Jis lai­ko­mas A.Kha­me­nei ar­ti­mu žmo­gu­mi, ži­no­ mu dėl sa­vo ne­pa­len­kia­mos po­zi­ci­ jos de­ry­bo­se dėl Ira­no bran­duo­li­nių „„Ha­sa­nas Rou­ha­ni – nuo­sai­kiu kon­ am­bi­ci­jų su ga­lin­go­sio­mis pa­sau­lio ser­va­to­riu­mi lai­ko­mas bu­vęs de­ry­bi­ vals­ty­bė­mis. nin­kas bran­duo­li­niais klau­si­mais.

iš JAV, pa­brė­žė, jog M.Ah­ma­di­ne­ ja­das ne­la­bai ga­li ką pa­da­ry­ti, kad jo są­jun­gi­nin­kas grįž­tų į rin­ki­mų ko­vą. „Sver­tai, ku­riuos tu­ri aukš­čiau­ sia­sis ly­de­ris ir jo są­jun­gi­nin­kai, nu­svers vis­ką, ką M.Ah­ma­di­ne­ja­ das ir jo ko­man­da tu­ri sa­vo ran­ko­ se, – sa­kė eks­per­tas. – Po 2009 m. bu­vo iš­mok­tos kai ku­rios pa­mo­kos. Vi­sa tai bus pri­tai­ky­ta šiuo­se rin­ ki­muo­se. Tie, kas abe­jos, ga­li bū­ ti įvar­dy­ti kaip prie­šai.“

1

mlrd. dolerių vertinamas A.H.Raf­san­ja­ni turtas.

„„Prob­le­mos: Ira­nas dėl tarp­tau­ti­nių san­kci­jų kas­met pa­ti­ria di­de­lių

nuo­sto­lių. 

„Reu­ters“ nuo­tr.


12

šeštadienis, birželio 15, 2013

pasaulis

E.Snow­de­nas – did­vy­ris ar iš Di­džiu­lio mas­to JAV šni­pi­nė­ji­mo pro­gra­mą at­sklei­dęs Ed­war­das Snow­de­nas paau­ko­jo ra­mų gy­ve­ni­mą ir pa­do­rų at­ ly­gi­ni­mą dėl to, ką lai­ko tei­sy­be. Koks li­ ki­mas jo lau­kia: šlo­vė, ka­lė­ji­mas ar prie­ globs­tis, pa­vyz­džiui, Ru­si­jo­je? Ka­rei­vio kar­je­ra ne­pa­si­se­kė

Tiks­liai ne­nu­ro­do­mo­je vie­to­je su E.Snow­de­nu su­si­ti­kę laik­raš­čio „The Guar­dian“ žur­na­lis­tai api­ bū­di­no jį kaip ty­lų ir pro­tin­gą vy­ riš­kį, leng­vai bend­rau­jan­tį ir kuk­ lios lai­ky­se­nos, pui­kiai iš­ma­nan­tį kom­piu­te­rius. Jis gi­mė ir užau­go Eli­za­bet Si­ty­ je Šiau­rės Ka­ro­li­nos vals­ti­jo­je, vė­ liau per­si­kė­lė į Me­ri­lan­dą, ar­čiau Na­cio­na­li­nės sau­gu­mo agen­tū­ros (NSA) Fort Mi­de. Me­ri­lan­do ko­le­dže jau­nuo­lis stu­ di­ja­vo in­for­ma­ti­ką, kad su­rink­tų pa­kan­ka­mai ba­lų aukš­to­jo iš­si­la­ vi­ni­mo dip­lo­mui gau­ti, bet stu­di­ jų taip ir ne­bai­gė. Kaip sa­kė pa­ts, moks­lai jam se­kė­si pra­stai. 2003 m. E.Snow­d e­n as sto­ jo į ar­mi­ją ir pra­dė­jo lan­ky­ti spe­ cia­lių­jų pa­jė­gų pa­ren­gia­muo­sius kur­sus ti­kė­da­ma­sis iš­vyk­ti tar­ nau­ti į Ira­ką. Bet kur­sus te­ko mes­ ti, kai per tre­ni­ruo­tes jis su­si­lau­ žė abi ko­jas. Dirb­ti NSA jis pra­dė­jo kaip ap­ sau­gi­nin­kas vie­na­me Me­ri­lan­do uni­ver­si­te­to slap­ta­me ob­jek­te. Vė­ liau jis dir­bo Cent­ri­nės žval­gy­bos val­dy­bos (CŽV) In­for­ma­ci­nio sau­ gu­mo tar­ny­bo­je. Nors ne­tu­rė­jo dip­lo­mo, kom­piu­ te­rių iš­ma­ny­mas pa­dė­jo E.Snow­ de­nui grei­tai kop­ti kar­je­ros laip­ tais. 2007 m. jis jau dir­bo CŽV Že­ne­vo­je, tu­rė­da­mas dip­lo­ma­ti­nę prie­dan­gą. B.Oba­ma nie­ko ne­pa­kei­tė

„Daug iš to, ką pa­ma­čiau ir su­ži­no­ jau Že­ne­vo­je apie sa­vo vy­riau­sy­bę ir jos vaid­me­nį pa­sau­ly­je, ma­ne nu­ vy­lė. Sup­ra­tau, kad esu da­lis to, kas duo­da dau­giau ža­los ne­gu nau­dos“,

– vė­liau laik­raš­čiui „The Guar­dian“ pri­si­pa­ži­no E.Snow­de­nas. Jis sa­kė, kad no­rė­jo tap­ti in­for­ ma­to­riu­mi dar anks­čiau, bet nu­ spren­dė pa­lauk­ti ir pa­žiū­rė­ti, ar 2008 m. JAV pre­zi­den­to rin­ki­mai ir Ba­rac­ko Oba­mos per­ga­lė pa­keis ša­lies po­li­ti­ką. „B.Oba­ma pra­tę­sė sa­vo pirm­ta­ kų po­li­ti­ką“, – įsi­ti­ki­nęs E.Snow­ de­nas.

La­biau­siai bi­jau, kad jie ateis ma­no šei­ mos, ma­no drau­gų, drau­gės – vi­sų, su kuo aš bend­rau­ju.

2009 m. jis išė­jo iš CŽV ir pra­ dė­jo bend­ra­dar­biau­ti su NSA kaip įvai­r ių išo­r i­n ių su­tar­t i­n in­k ių, įskai­tant bend­ro­ves „Dell“ ir „Bo­ oz Al­len“, dar­buo­to­jas. Pas­ta­ro­jo­je bend­ro­vė­je jis ir ga­lė­jo priei­ti prie itin slap­tų do­ku­men­tų. „Pra­ne­ši­mai apie tai, kad šis žmo­gus or­ga­ni­za­vo slap­tos in­for­ ma­ci­jos nu­te­ki­ni­mą, šo­ki­ruo­ja. Ir jei­gu tai ati­tin­ka tik­ro­vę, to­kie veiks­mai sun­kiai pa­žei­džia mū­ sų bend­ro­vės dar­buo­to­jų el­ge­sio ko­dek­są ir ver­ty­bes“, – tei­gia­ma „Booz Al­len“ pa­reiš­ki­me. Pra­ne­ ša­ma, kad E.Snow­de­no me­ti­nis at­ ly­gi­ni­mas sie­kė 200 tūkst. do­le­rių (520 tūkst. li­tų). Na­mų pa­ma­ty­ti ne­be­si­ti­ki

Ge­gu­žės 1 d. E.Snow­de­nas su mer­ gi­na su­si­rin­ko vi­sus daik­tus ir pa­ li­ko na­mus Ha­va­juo­se. Kai­my­

„„In­for­ma­to­rius: E.Snow­de­no pa­vie­šin­ti fak­tai – di­de­lis smū­gis B.Oba­mos ad­mi­nist­ra­ci­jai. 

nai pa­sa­ko­jo, kad jų du­rys nuo­lat bu­vo už­da­ry­tos, užuo­lai­dos už­ trauk­tos. Ga­ra­žas esą bu­vo pri­ krau­tas gau­sy­bės dė­žių, bet da­bar yra tuš­čias. „Jie su nie­kuo čia per­ne­lyg ne­ bend­ra­vo“, – sa­kė vie­nas kai­my­nų. E.Snow­de­no mer­gi­na, tink­la­raš­ čio nuo­trau­ko­se ma­to­ma šo­kan­ti ap­link stie­bą, iš­vy­ko pas drau­gus į JAV Va­ka­rų pa­kran­tę. „Ma­ne pa­li­ko pa­si­kly­du­sią jū­ro­ je be kom­pa­so“, – tink­la­raš­ty­je ra­ šė mer­gi­na. Bai­min­da­ma­sis dėl jų sau­gu­mo, in­for­ma­to­rius nu­trau­kė vi­sus ry­ šius su ar­ti­mai­siais. „Ma­no šei­ma ne­ži­no apie tai, kas vyks­ta. La­biau­siai bi­jau, kad jie ateis ma­n o šei­m os, ma­n o drau­gų, drau­gės – vi­sų, su kuo aš bend­rau­ju, – „The Guar­dian“ sa­ kė E.Snow­de­nas. – Man teks su tuo gy­ven­ti vi­są li­ku­sį gy­ve­ni­mą. Ne­ga­lė­siu dau­giau su jais bend­ rau­ti. Val­džia griež­tai elg­sis su vi­sais, kas ma­ne pa­žįs­ta. Tai ne­

pasaulis per savaitę

Bau­džia­ma­sis ty­ri­mas

Did­vy­ris ar iš­da­vi­kas? Šiuo klau­si­ mu da­bar karš­tai dis­ku­tuo­ja ame­ ri­kie­čiai, su­ži­no­ję, kad vy­riau­sy­bė vyk­do slap­tą šni­pi­nė­ji­mo pro­gra­mą PRISM ir se­ka juos in­ter­ne­te. Ke­ lios de­šim­tys žmo­nių jau pa­si­ra­šė pe­ti­ci­ją, ku­ri rei­ka­lau­ja E.Snow­de­ nui vi­siš­kos am­nes­ti­jos. Ta­čiau JAV val­džia pra­dė­jo bau­džia­mą­jį ty­ri­mą ir pa­reiš­kė, jog ima­ma­si „vi­sų bū­ ti­nų žings­nių“, kad E.Snow­de­nas bū­tų pa­trauk­tas at­sa­ko­my­bėn. Il­giau nei de­šimt­me­tį Federali­ niam tyrimų biūrui va­do­va­vęs Ro­ ber­tas Muel­le­ris, ku­ris ar­ti­miau­siu lai­ku ke­ti­na pa­lik­ti šį po­stą, tei­si­ no JAV vyk­do­mą di­džiu­lio mas­ to duo­me­nų apie te­le­fo­ni­nius po­

kal­bius ir as­me­nų veik­lą in­ter­ne­te rin­ki­mą kaip gy­vy­biš­kai svar­bias prie­mo­nes, ku­rios bū­tų ga­lė­ju­sios už­kirs­ti ke­lią 2001 m. rug­sė­jo 11osios te­ro­ro ata­koms Ame­ri­ko­je, jei­gu bū­tų tuo me­tu vei­ku­sios. „Tie pa­vie­ši­ni­mai pa­da­rė reikš­ min­gą ža­lą mū­sų vals­ty­bei ir mū­ sų sau­gu­mui“, – R.Muel­le­ris sa­ kė įsta­ty­mų lei­dė­jams per Ats­to­vų Rū­mų tei­sės ko­mi­te­to po­sė­dį. Ta­čiau dau­ge­lis įsta­ty­mų lei­ dė­jų šiuos pa­reiš­ki­mus te­be­ver­ti­ na skep­tiš­kai. De­mok­ra­tas Joh­nas Co­nyer­sas būgš­ta­vo dėl ste­bė­ji­mo pro­gra­mos mas­to ir slap­tu­mo, sa­ ky­da­mas: „Bi­jau, kad ne­tru­kus ga­ li­me tap­ti se­ki­mo vals­ty­be.“ E.Snow­de­nas šiuo me­tu yra Hon­kon­ge – pu­siau au­to­no­mi­nė­ je Ki­ni­jos te­ri­to­ri­jo­je, kur jis pa­ža­ dė­jo už­gin­čy­ti teis­me ti­kė­ti­ną JAV or­de­rį jo ekst­ra­di­ci­jai. O Ru­si­ja pa­skel­bė, kad svars­ty­ tų E.Snow­de­no prie­globs­čio pra­ šy­mą, jei­gu to­kį gau­tų. Pa­ren­gė Ju­li­ja­nas Ga­li­šans­kis

2013 06 08 2013 06 14

Šeš­ta­die­nis

Pir­ma­die­nis

Veng­ri­ja pra­dė­jo eva­ kuo­ti kai­mų gy­ven­to­ jus ir stip­ri­no van­de­nį lei­džian­čius py­li­mus pa­lei tvins­tan­tį Du­no­ jų, kai di­džiau­sia per il­ges­nį nei de­šimt­ me­čio lai­ko­tar­pį Vi­du­rio Eu­ro­pos po­tvy­ nių ban­ga pa­sie­kė Bu­da­peš­tą. Pot­vy­niai jau nu­si­ne­šė bent 19 žmo­nių gy­vy­bę, pri­ver­tė pa­lik­ti sa­vo na­mus tūks­

Su pro­ble­mo­mis be­ si­gru­mian­tys I t a ­l i ­j o s cent­ro kai­ rie­ji lai­mė­jo Ro­mos me­ro rin­ki­mus, taip pat ge­rai pa­si­ro­dė ki­tuo­se mies­tuo­se ir su­tei­kė po­stū­mį prem­je­rui En­ri­co Let­tai, ku­ris sten­ gia­si su­val­dy­ti ne­ sma­gią koa­li­ci­ją su tra­di­ci­niais prie­ši­nin­ kais de­ši­niai­siais. Cent­ro kai­rių­jų kan­di­da­ tas, bu­vęs chi­rur­gas Ig­na­zio Ma­ri­ no (nuo­tr.), ant­ra­ja­me rin­ki­mų ra­te ko­ vo­je dėl Ro­mos me­ro po­sto ga­vo 63,8 pro­c. bal­sų ir įvei­kė da­bar­ti­nį me­rą Gian­

tan­čius gy­ven­to­jų ir pa­da­rė mi­li­jar­dais eu­rų ver­ti­na­mos ža­los sa­vo ke­ly­je per Aust­ri­ją, Vo­kie­ti­ją, Če­ki­ją ir Slo­va­ki­ją. Bu­da­peš­te van­duo ap­sė­mė pau­pio gat­ves. Sos­ti­nės me­ras Istvá­nas Tarló­ sas pa­pra­šė gy­ven­to­jų kiek įma­no­ma ma­žiau va­ži­nė­ti au­to­mo­bi­liais, nu­ro­dė už­da­ry­ti plau­ki­mo ba­sei­nus ir nu­sta­ tė nau­jus ap­ri­bo­ji­mus dėl au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo.

lei­džia man nak­ti­mis už­mig­ti.“ Vy­ras pri­pa­žįs­ta, kad jam ga­li grės­ti ka­lė­ji­mas: „Jei­gu jie pa­no­rės jus pa­ siek­ti, lai­kui bė­gant jie tai pa­da­rys. Ne­tu­riu su­pra­ti­mo, kas ma­nęs lau­ kia atei­ty­je. Bet ne­si­ti­kiu pa­ma­ty­ti na­mų, nors la­bai to no­rė­čiau.“

„Reu­ters“ nuo­tr.

Ant­ra­die­nis ni Ale­man­no, ga­vu­sį 36,2 pro­c. bal­sų. Šie vie­tos rin­ki­mai, ku­riuo­se bal­sa­vi­mo tei­sę tu­rė­ jo maž­daug 6 mln. žmo­nių, bu­vo pir­ mas rim­tas ita­ lų nuo­t ai­k ų pa­tik­ri­ni­mas po to, kai ba­ lan­d į bu­vo su­f or­m uo­t a E.Let­tos vy­ riau­sy­bė. Ta­ čiau vi­suo­me­ nės nu­si­vy­li­mą Ita­li­jos par­ti­jo­mis aki­ vaiz­džiai pa­ro­dė re­kor­di­ nis rin­kė­jų ak­ty­vu­mo su­ma­žė­ji­ mas sos­ti­nė­je – iki 45 pro­c. 2008 m., kai G.Ale­man­no bu­vo iš­rink­tas me­ru, rin­kė­ jų ak­ty­vu­mas bu­vo 63 pro­c.

Ki­ni­ja pra­dė­jo iki šiol il­ giau­sią sa­vo va­do­vau­ ja­mą kos­mi­nę mi­si­ ją – kos­mi­nis lai­vas „Shenz­hou 10“ star­ta­ vo iš Dziu­čiua­no kos­mi­nio cent­ro Go­bio dy­ ku­mo­je. Trys šio kos­mi­nio lai­vo, ku­rio pa­va­ di­ni­mas reiš­kia „die­viš­ka­sis lai­vas“, įgu­los na­riai, tarp jų – ant­ro­ji į kos­mo­są pa­ki­lu­si Ki­ni­jos kos­mo­nau­tė Wang Ya­ping, or­bi­to­je tu­rė­tų pra­leis­ti 15 die­nų. Ši mi­si­ja yra la­bai svar­bus žings­nis Ki­ni­jai sie­kiant pa­sta­ty­ ti vi­sa­pu­siš­kai funk­cio­nuo­jan­čią kos­mo­so sto­tį, ku­rio­je kos­mo­nau­tai ga­lė­tų gy­ven­ti il­gą lai­ką. Ki­ni­ja sa­vo pir­mą­jį kos­mo­nau­tą į kos­mo­są pa­siun­tė tik 2003 m. ir jos pa­jė­ gu­mai šio­je sri­ty­je vis dar at­si­lie­ka nuo JAV bei Ru­si­jos, ta­čiau ki­nai tu­ri la­bai am­bi­cin­ gą pro­gra­mą, ku­rio­je yra ir pla­nai iš­lai­pin­ ti žmo­gų Mė­nu­ly­je, o iki 2020 m. pa­sta­ty­ti or­bi­ta ap­link Že­mę skrie­jan­čią sto­tį.


13

šeštadienis, birželio 15, 2013

pasaulis kaunodiena.lt/naujienos/uzsienis

š­da­vi­kas? Nu­te­kin­to­jai ir jų li­ki­mai JAV ka­riuo­me­nės ei­li­nis Brad­ley Man­nin­gas, pa­si­nau­dodamas tu­ri­ ma priei­ga prie slap­tos me­džia­gos, per­da­vė tink­la­la­piui „Wi­k i­Leaks“ dau­giau nei 700 tūkst. slap­tų do­ku­ men­tų – tai bu­vo di­džiau­sias in­for­ ma­ci­jos nu­te­ki­ni­mas per JAV is­to­ri­ ją. Ka­rei­vis bu­vo suim­tas ir šį mė­ne­ sį sto­jo prieš teis­mą. Jam pa­teik­tas 21 kal­ti­ni­mas, tarp jų – pa­gal­ba prie­ šui. Už tai gre­sia ka­lė­ji­mas iki gy­vos gal­vos. 2010 m. tink­la­la­pio „Wi­ki­Leaks“ įkū­ rė­jas Ju­lia­nas Assange’as pa­vie­ši­ no 390 tūkst. slap­tų JAV ka­riuo­me­ nės do­ku­men­tų apie ka­rą Ira­ke. Do­ ku­men­tai per ži­niask­lai­dą ap­skrie­jo vi­są pa­sau­lį. Šve­di­jo­je ap­kal­tin­tas iš­ ža­gi­ni­mu, jis ga­vo prie­globs­tį Ek­va­ do­ro am­ba­sa­do­je Lon­do­ne, kur na­ mų areš­to są­ly­go­mis gy­ve­na jau be­ veik me­tus. J.Assange’as bai­mi­na­si, kad iš­siųs­tas į Šve­di­ją jis ga­liau­siai bus per­duo­tas Jung­ti­nėms Vals­ti­ joms ir nu­teis­tas. 2004 m. pa­sau­lį pa­šiur­pi­no nuo­ trau­kos iš Ira­ko Abu Grai­bo ka­lė­ji­ mo, ku­rio­se ma­to­ma, kaip ame­ri­ kie­čiai pri­žiū­rė­to­jai ty­čio­ja­si iš ka­ li­nių ir juos kan­ki­na. Šias nuo­trau­ kas tar­ny­bos drau­go ka­me­ro­je ra­ do ka­rei­vis Joe Dar­by. Il­gai svars­ tęs, jis vis­gi nu­spren­dė jas pa­vie­šin­ ti. Ke­li kan­kin­to­jai bu­vo nu­teis­ti ka­ lė­ti, ki­ti ne­te­ko ran­gų, o teis­muo­se liu­di­jęs J.Dar­by dėl sau­gu­mo su­me­ ti­mų su šei­ma per­si­kraus­tė gy­ven­ti į ki­tą mies­tą. Ta­čiau jis tvir­ti­no ne­si­ gai­lin­tis dėl sa­vo poel­gio. 2003 m. bu­vęs JAV am­ba­sa­do­rius Jo­sep­has Ch.Wil­so­nas laik­raš­ty­ je „The New York Ti­mes“ ap­kal­ti­no Bal­tuo­sius rū­mus, kad jų pre­teks­ tas pra­dė­ti ka­rą Ira­ke yra me­la­gin­ gas. Net­ru­kus į vie­šu­mą pa­te­ko in­ for­ma­ci­ja, jog dip­lo­ma­to žmo­na Va­ le­rie Pla­me yra slap­toji žval­gy­bos agen­tė. Ty­ri­mas at­sklei­dė, kad ši in­ for­ma­ci­ja bu­vo nu­te­kin­ta iš pre­zi­ den­to George’o W.Bus­ho ad­mi­nist­ ra­ci­jos. Dėl to 30 mė­ne­sių ka­lė­ti bu­ vo nu­teis­tas res­pub­li­ko­nas po­li­ti­ kas Le­wi­sas Lib­by (nuo­tr.), bet pre­ zi­den­tas su­švel­ni­no jam baus­mę.

Mag­na­to san­tuo­ka žlu­go Ži­niask­lai­dos kor­po­ra­ci­jos „News Corp.“ va­do­vas Ru­per­tas Mur­do­ chas ket­vir­ta­die­nį pa­da­vė do­ku­ men­tus skir­tis su tre­čią­ja žmo­na Wen­di Deng ir kaip prie­žas­tį nu­ ro­dė tai, jog san­tuo­ka su 38 me­ tais už jį jau­nes­ne mo­te­ri­mi ne­ be­pa­tai­so­mai žlu­go. Žmo­na tig­rė

82 me­tų ži­niask­lai­dos mag­na­ to žmo­na, ku­ri yra gi­mu­si Ki­ni­ jo­je, tur­būt la­biau­siai gar­sė­ja tuo, jog 2011 m. šo­ko gin­ti sa­vo vy­ro ir skė­lė pro­tes­tuo­to­jui, ku­ris ren­gė­ si į jį mes­ti tor­tą. Dėl to in­ci­den­to per Di­džio­ sios Bri­ta­ni­jos par­la­men­te vy­ku­sį klau­sy­mą dėl te­le­fo­ni­nio šni­pi­nė­ ji­mo, į ku­rį įsi­vė­lė ke­le­tas R.Mur­ do­cho ži­niask­lai­dos im­pe­ri­jos laik­raš­čių, žur­na­lis­tai ją pra­mi­nė žmo­na tig­re. „Ga­liu pa­tvir­tin­ti, <...> kad Ru­ per­tas Niu­jor­ko vals­ti­jos Aukš­ čiau­sia­ja­me teis­me pa­da­vė sky­ry­ bų do­ku­men­tus, – sa­kė jo at­sto­vas Ste­ve­nas Ru­bens­tei­nas. – Do­ ku­men­tuo­se sa­ko­ma, kad „po­no Mur­do­cho ir Wen­di san­ty­kiai ne­ be­pa­tai­so­mai nu­trū­ko“.“ Iki­ve­dy­bi­nė su­tar­tis

„News Corp.“ ar­ti­mas šal­ti­nis, ne­no­rė­jęs skelb­ti sa­vo pa­var­dės, sa­kė, kad po­ra yra pa­si­ra­šiu­si iki­

ve­dy­bi­nę su­tar­tį, bet pla­čiau ne­ ko­men­ta­vo. Jis pri­dū­rė, jog šios sky­ry­bos ne­pa­veiks to, kaip val­do­ma ži­ niask­lai­dos im­pe­ri­ja, nes Wen­di Deng ne­tu­ri „News Corp.“ ak­ci­ jų ar bal­sa­vi­mo tei­sių. Anot šal­ti­nio, ke­tu­ri vy­riau­si R.Mur­do­cho vai­kai iš anks­tes­nių san­tuo­kų tu­ri bal­sa­vi­mo tei­sę. 44 me­tų Wen­di Deng už R.Mur­ do­cho iš­te­kė­jo 1999 m. pri­va­čio­je jach­to­je, ku­rią jis, kaip pra­neš­ta, nu­si­pir­ko pen­si­jai. Juo­du tu­ri dvi duk­te­ris, Gra­ce ir Chloe. Su ant­rą­ja žmo­na An­na Torv R.Mur­do­chas iš­si­sky­rė li­kus mė­ ne­siui iki ves­tu­vių su Wen­di Deng, o su pir­mą­ja žmo­na Pat­ri­cia Boo­ ker ne­be­gy­ve­no nuo 1967-ųjų. Skal­dys im­pe­ri­ją

To­kios nau­jie­nos pa­si­ro­dė dvi die­ nos po to, kai „News Corp.“ ak­ci­ nin­kai pri­ta­rė pla­nui bir­že­lio 28 d. pa­da­ly­ti R.Mur­do­cho va­do­vau­ja­ mą kong­lo­me­ra­tą į dvi ne­prik­lau­ so­mas fir­mas. Per tą pa­da­li­ji­mą bus su­kur­ta bend­ro­vė, di­džiau­sią dė­me­sį ski­ rian­ti nau­jie­noms bei lei­dy­bai, ir ki­ta įmo­nė, ku­ri kon­cent­ruo­sis į te­le­vi­zi­ją ir fil­mus. R.Mur­do­chas liks va­do­vau­ti abiem fir­moms, kaip į pra­mo­gas orien­tuo­tos „21st Cen­tu­ry Fox“

val­dy­bos pir­mi­nin­kas bei ge­ne­ra­ li­nis di­rek­to­rius ir kaip nau­jo lei­ dy­bos pa­da­li­nio „News Cor­po­ra­ tion“ vyk­do­ma­sis pir­mi­nin­kas. Su­si­pa­ži­no dar­be

Wen­di Deng su R.Mur­do­chu su­ si­pa­ži­no dirb­da­ma jo bend­ro­vė­ je „Star Te­le­vi­sion“ Hon­kon­ge, kur bu­vę ko­le­gos ją va­di­na pa­ty­ ru­sia spe­cia­lis­te, tu­rin­čia di­de­lių am­bi­ci­jų. 1968 m. – per kul­tū­ri­nės re­vo­liu­ ci­jos pi­ką – Ki­ni­jos ry­tuo­se esan­ čia­me Su­džou gi­mu­si Wen­di Deng bū­da­ma 19-os iš­vy­ko stu­di­juo­ti į Jung­ti­nes Vals­ti­jas. 1996-ai­siais ji bai­gė Jei­lio va­dy­bos mo­kyk­lą. R.Mur­do­chas vi­są gy­ve­ni­mą kū­rė sa­vo „News Corp.“ im­pe­ri­ją – pra­ dė­jęs nuo vie­nin­te­lio aust­ra­lų laik­ raš­čio, ku­rį pa­vel­dė­jo. Jis per­si­kraus­tė į Lon­do­ną, ten 1969-ai­siais įsi­gi­jęs sa­vait­raš­tį „News of the World“ ra­do at­ra­mą Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos rin­ko­je. Vė­liau jis nu­si­pir­ko dien­raš­tį „The Sun“ ir jį pa­ver­tė po­pu­lia­riu bul­va­ri­niu lei­di­niu. Lon­do­ne lei­džia­mų jo laik­raš­čių sėk­mė pa­dė­jo fi­nan­suo­ti 1981 m. pres­ti­ži­nius pir­ki­nius „The Ti­ mes“ ir „Sun­day Ti­mes“, nors dėl to įsi­gi­ji­mo la­bai prie­ši­no­si bri­tų is­teb­liš­men­to da­lis. BNS inf.

44 me­tų Wen­di Deng už R.Mur­do­ cho iš­te­kė­jo 1999 m. pri­ va­čio­je jach­ to­je, ku­rią jis, kaip pra­ neš­ta, nu­si­ pir­ko pen­si­ jai.

„„Sie­na: Wen­di Deng la­biau­siai gar­sė­ja tuo, kad 2011 m. šo­ko gin­ti sa­vo vy­ro ir skė­

lė pro­tes­tuo­to­jui, ku­ris ren­gė­si į jį mes­ti tor­tą. 

Tre­čia­die­nis

Ket­vir­ta­die­nis

Ke­li tūks­tan­čiai žmo­ nių da­l y­va­vo de­ monst­ra­ci­jo­je Mask­ vo­je reikš­da­mi pa­ra­mą su­lai­ky­tiems ar ka­li­na­ miems pro­tes­tuo­to­jams – ki­tą die­ną po to, kai pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas ap­kal­ti­no Va­šing­to­ną re­miant pro­tes­tų prieš jį ju­dė­ji­mą. Ko­vos su ko­rup­ci­ja ak­ty­vis­to, tink­la­ raš­ti­nin­ko ir teisininko Alek­se­jaus Na­ val­no va­do­vau­ja­mos pro­tes­to ak­ci­jos „Mar­šas prieš bu­de­lius“ tiks­las bu­ vo pa­rem­ti 12 ak­ty­vis­tų, ku­rie bu­vo­ ap­kal­tin­ti smur­tu per opo­zi­ci­jos mi­tin­ gą praė­ju­siais me­tais, ir ka­li­na­mus ak­ ty­vis­tus. Žy­giuo­da­mi per Mask­vos cent­rą pro­ tes­tuo­to­jai skan­da­vo „Viens, du, trys, Pu­ti­nai, išeik!“, „Ru­si­ja be Pu­ti­no!“, „Na­ val­ną – į me­rus!“.

Strei­kuo­jan­tys dar­ buo­to­jai Pran­cū­zi­jo­je už­da­rė dau­giau kaip pu­sę ša­lies ge­le­žin­ke­ lių li­ni­jų po to, kai dėl skry­džių kont­ro­lie­rių strei­ko šią sa­vai­tę bu­vo at­šauk­ta tūks­tan­čiai skry­džių. Grei­tų­jų TGV ir re­gio­ni­nė­mis li­ni­jo­mis va­ži­nė­jo tik maž­daug 40 pro­c. trau­ki­nių. Dar­bi­nin­kai strei­kuo­ja dėl pla­nų rest­ruk­ tū­ri­zuo­ti vals­ty­bi­nę ge­le­žin­ke­lių bend­ro­vę SNCF. Be to, strei­ku sie­kia­ma pa­spaus­ti va­do­vy­bę prieš de­ry­bas dėl at­ly­gi­ni­mų, ku­rios pra­si­dė­jo va­kar. Ge­le­žin­ke­li­nin­kų strei­kas vy­ko po dvi die­nas tru­ku­sio skry­džių su­tri­ki­mo dėl kont­ro­lie­rių pro­tes­to prieš pla­nus kur­ti bend­rą Eu­ro­pos oro erd­vę. Trečiadienį buvo atšaukta iki trijų ketvirtadalių skrydžių iš Paryžiaus Orly ir Charles’io de Gaulle’io oro uostų.

„Reu­ters“ nuo­tr.


14

šeštadienis, birželio 15, 2013

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt sportas@diena.lt Redaktorius Marius Bagdonas

???? ??

???? ??

???? ??

????„ ??

????„ ??

sportas

????„ ??

Nau­jai LKL va­do­vy­bei teks rai­to­t Ka­ra­lius mi­rė, te­gy­vuo­ja ka­ra­lius! Va­kar Vil­niu­je vy­ku­sia­me Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) vi­suo­ti­nia­me su­si­rin­ki­me iš­ rink­tas nau­ja­sis ly­gos pre­zi­den­tas. Juo ta­po 55-erių vers­li­nin­kas Re­mi­gi­jus Mi­la­ šius, ku­ris po­ste pa­keis de­šimt­me­tį ly­gai va­do­va­vu­sį Ša­rū­ną Klio­kį. Ma­rius Bag­do­nas, Er­len­das Dia­gi­le­vas Lai­mė­jo ne­sun­kiai

IDW įmo­nių gru­pės ge­ne­ra­li­nis di­ rek­to­rius R.Mi­la­šius, kaip ir ti­kė­ta­ si, grum­ty­nė­se dėl LKL va­do­vo kė­ dės nu­run­gė bu­vu­sį Anykš­čių me­rą Da­rių Gu­de­lį ir „Top Sport“ la­žy­bų bend­ro­vės sa­vi­nin­ką Gin­ta­rą Sta­ niu­lį. Nau­ją­jį pre­zi­den­tą pa­lai­kė ir iš po­sto pa­si­trau­kian­tis Š.Klio­kys. R.Mi­la­šius ne­tu­ri skam­bes­nių lai­mė­ji­mų krep­ši­nio sri­ty­je, ta­čiau vers­le jo pa­sie­ki­mai ži­no­mi ir už­ sie­ny­je. Išs­kir­ti­nius pre­ky­bos vie­ tų bal­dus ga­mi­nan­ti „Me­ta­wood“ ir ma­ne­ke­nus ku­rian­ti IDW – so­ li­džios bend­ro­vės ne tik ša­ly­je, ta­ čiau ir už­sie­ny­je. Įmo­nių gru­pė­je dir­ba apie 1 tūkst. dar­buo­to­jų, o ji tu­ri at­sto­vy­bes Vo­kie­ti­jo­je, Da­ni­jo­ je ir Pran­cū­zi­jo­je. Nau­jai be­si­ku­rian­čios va­do­vy­ bės lau­kia itin su­dė­tin­gas dar­bas – pri­kel­ti ly­gą nau­jam gy­ve­ni­mui ir su­kur­ti ko­ky­bės stan­dar­tą, ku­ ris ati­tik­tų krep­ši­nio ša­lies įvaiz­ dį. Per­mai­nos aukš­čiau­sio­je ša­lies krep­ši­nio di­vi­zio­no va­do­vy­bė­je bren­do ke­le­tą pa­sta­rų­jų me­tų. Ly­gos pre­zi­den­tas Š.Klio­kys ir

ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Li­nas Gi­lys ne kar­tą kal­tin­ti ne­veik­lu­mu, o LKL klu­bai ir žai­dė­jai bu­vo įsi­pai­nio­ję į ne vie­ną skan­da­lą.

Nau­jai be­si­ku­rian­ čios va­do­vy­bės lau­ kia itin su­dė­tin­gas dar­bas – pri­kel­ti ly­gą nau­jam gy­ve­ni­mui ir su­kur­ti ko­ky­bės stan­dar­tą.

„Ly­gai rei­kia nau­jų idė­jų, su­dė­ tin­gų spren­di­mų. Ma­nau, kad atė­ jo lai­kas per­mai­noms, dėl to pa­ si­trau­kiu. Per ma­no va­do­va­vi­mo me­tus LKL su­stip­rė­jo, ta­po Eu­ro­ pos krep­ši­nio ly­gų są­jun­gos (ULEB) na­re, iš­si­ko­vo­jo tarp­tau­ti­nes po­zi­ ci­jas. Čem­pio­na­tas vi­sa­da bu­vo int­ri­guo­jan­tis“, – at­si­svei­kin­da­ mas su pa­rei­go­mis sa­kė Š.Klio­kys. Sko­los iš­pūs­tos?

„Pir­ma­sis ma­no prio­ri­te­tas ta­pus pre­zi­den­tu – pil­nos žiū­ro­vų sa­

„„Kontrastai: LKL grandų dvikovos kasmet tampa gražia krepšinio ša-

lies puošmena, tačiau lygos kasdienybė yra gerokai skurdesnė.  

Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.

„„Ved­lys: LKL tu­ri nau­ją va­do­vą – vers­li­nin­ką R.Mi­la­šių. 

lės Eu­ro­ly­gos, VTB ly­gos ir Bal­ti­jos tau­rės var­žy­bo­se. Žmo­nės tu­ri ži­ no­ti, kur ir ka­da vyks­ta rung­ty­nės, jie tu­ri atei­ti pa­lai­ky­ti sa­vo ko­man­ dos. Ki­tas prio­ri­te­tas, ku­rį nu­si­sta­ čiau, – tai fi­nan­si­nių įsi­pa­rei­go­ji­ mų vyk­dy­mas iš klu­bų pu­sės. Lai­ko yra iki va­sa­ros pa­bai­gos ir su tam tik­ro­mis sko­lo­mis, ku­rias tu­ri klu­ bai, jie tu­rės su­si­tvar­ky­ti. Jie ieš­ ko bū­dų, kaip tai pa­da­ry­ti, ir nuo to pri­klau­sys atei­nan­tis se­zo­nas, o bū­tent – kur žais šią va­sa­rą LKL su­ti­kę klu­bai, ko­vą dėl ku­rios tau­ rės jie pra­dės ru­de­nį“, – kal­bė­jo nau­ja­sis LKL va­do­vas. R.Mi­la­šiaus tei­gi­mu, pro­ble­ma dėl sko­lų ga­li bū­ti iš­pūs­ta. „Pap­ ras­tai klu­bų sko­los yra skai­čiuo­ ja­mos de­šim­ti­mis tūks­tan­čių, re­ta ku­ri ža­da pa­siek­ti šim­tą tūks­tan­ čių. Svar­biau­sia šiuo me­tu yra at­si­ skai­ty­ti su žai­dė­jais ir ad­mi­nist­ra­ ci­ja – tie­siog iš­mo­kė­ti vė­luo­jan­čias al­gas“, – ti­ki­no LKL pre­zi­den­tas. R.Mi­la­šius pri­si­pa­ži­no, kad nė­ ra įsi­gi­li­nęs į konk­re­čius skai­čius, su­si­ju­sius su at­ski­rų klu­bų fi­nan­ sais, to­dėl grei­tai su­lau­kė pri­mi­ ni­mo apie Vil­niaus „Sa­ka­lų“ sko­ lą, ku­ri, kai ku­riais duo­me­ni­mis, sie­kia du mi­li­jo­nus li­tų. Pak­laus­ tas, ar tai, jo ma­ny­mu, taip pat yra

ne­di­de­lė sko­lų pro­ble­ma, nau­ja­sis LKL pre­zi­den­tas per­da­vė „Sa­ka­lų“ klu­bo val­dy­bos at­sto­vų žo­džius, ku­rie šią sko­los su­mą ar­gu­men­ta­ vo tuo, kad tai – bu­hal­te­ri­nė klai­ da. „Ti­kė­ti ar ne­ti­kė­ti tuo – at­ ski­ras klau­si­mas, ta­čiau po­sė­dy­je iš­gir­dau bū­tent tai. Dėl ga­li­mo ap­ si­skai­čia­vi­mo sko­la, kaip tei­gia­ma, pa­di­dė­jo ly­giai mi­li­jo­nu“, – sa­kė R.Mi­la­šius. Smū­gis NKL čem­pio­nams

Val­dy­bos po­sė­dy­je taip pat nu­ spręs­ta į LKL ne­priim­ti praė­ju­sio Na­cio­na­li­nės krep­ši­nio ly­gos (NKL) nu­ga­lė­to­jo – „Ma­žei­kių“ klu­bo. LKL val­dy­bai klu­bas neį­ti­ko dėl to, kad ne­tu­ri tin­ka­mos sa­lės. Krep­ši­nio ku­lua­ruo­se jau anks­ čiau sklan­dė gan­dai, kad bu­vęs Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ va­do­vas Jo­nas Vai­naus­kas, praė­ju­sį se­zo­ną pra­dė­jęs glo­bo­ti Aly­taus „Dzū­ki­ jos“ eki­pą, vi­so­mis iš­ga­lė­mis sieks, kad dzū­kų klu­bas gau­tų vie­tą eli­ti­ nė­je ly­go­je. Aly­tu­je vy­ku­sia­me NKL fi­na­ le „Dzū­ki­ja“ bu­vo lai­ko­ma aiš­kia fa­vo­ri­te, ta­čiau nu­si­lei­do „Ma­ žei­kiams“ 65:78, ku­riems ir ati­te­ ko vie­nin­te­lis ke­lia­la­pis į aukš­tes­ nį eše­lo­ną.

Vy­gin­to Skaraičio / BFL nuo­tr.

Nors ma­žei­kiš­kiai na­mų rung­ ty­n es žais­d a­vo se­n u­t ė­l ė­je nuo 1997 m. ne­re­m on­t uo­to­je, Ma­ žei­kių Ven­tos vi­du­ri­nės mo­kyk­ los spor­to sa­lė­je, klu­bo di­rek­to­ rius Gied­rius Pet­ru­le­vi­čius bu­vo įsi­ti­ki­nęs, kad, re­no­va­vus spor­ to ba­zę, že­mai­čiai pra­vers LKL du­ris. Tuo­me­tis Ma­žei­kių „Naf­ tos“ klu­bas LKL čem­pio­na­te žai­ dė 2001–2004 m. Vis dėl­to „Ma­žei­kiai“ LKL va­do­ vy­bės neį­ti­ki­no – už klu­bo pra­šy­ mo at­me­ti­mą bal­sa­vo de­šimt vi­ suo­ti­nio su­si­rin­ki­mo na­rių. Priė­mus to­kį spren­di­mą, ne­ti­ kė­tai vil­tis su­ži­bo vi­sas 20 rung­ ty­nių praė­ju­sį se­zo­ną pra­lai­mė­ ju­siai „Pa­lan­gos“ ko­man­dai. LKL nuo­sta­tai skel­bia, kad pa­sku­ti­nę vie­tą re­gu­lia­ria­me se­zo­ne užė­mu­ si ko­man­da į NKL kren­ta tik tuo at­ve­ju, jei že­mes­nės ly­gos čem­ pio­nė ati­tin­ka LKL ke­lia­mus are­ nos bei biu­dže­to rei­ka­la­vi­mus. Vis dėl­to LKL va­do­vai pa­lan­giš­kiams ma­lo­nės ne­su­tei­kė – jų neį­ti­ki­no pa­lan­giš­kių ar­gu­men­tai, kad iki lapk­ri­čio 1 d. Pa­lan­go­je du­ris at­ vers nau­ja are­na. „Ma­žei­kių“ ir „Pa­lan­gos“ ko­man­dos ki­tą se­zo­ną vei­kiau­siai rung­ty­niaus NKL čem­ pio­na­te.


15

šeštadienis, birželio 15, 2013

sportas Nu­si­lei­do ­ ru­sams

Iš­ly­gi­no ­ se­ri­ją

Lai­mė­jo ­ či­ka­gie­čiai

Drus­ki­nin­kuo­se dar vie­nas kont­ro­li­nes rung­ty­nes su­žai­dė pa­sau­lio jau­ni­mo (iki 19 me­ tų) čem­pio­na­tui be­si­ren­gian­ ti Lie­tu­vos rink­ti­nė. To­mo Ma­ siu­lio auk­lė­ti­niai tu­rė­jo pri­pa­ žin­ti me­tais vy­res­nių Ru­si­jos krep­ši­nin­kų pra­na­šu­mą re­zul­ ta­tu 67:76 (18:19, 16:12, 21:27, 12:18).

Ket­vir­to­sio­se NBA ly­gos fi­ na­lo rung­ty­nė­se re­gu­lia­raus se­zo­no nu­ga­lė­to­jas ir čem­ pio­nų ti­tu­lą gi­nan­tis Ma­ja­ mio „Heat“ klu­bas sve­čiuo­ se 109:93 nu­ga­lė­jo San An­ to­ni­jaus „Spurs“ krep­ši­nin­ kus ir vėl iš­ly­gi­no se­ri­jos iki ke­tu­rių per­ga­lių re­zul­ta­ tą 2:2.

Pir­mo­sio­se NHL Sten­lio tau­ rės var­žy­bų fi­na­lo se­ri­jos iki ke­tu­rių per­ga­lių rung­ty­nė­ se re­gu­lia­raus se­zo­no nu­ga­lė­ to­jas ir Va­ka­rų kon­fe­ren­ci­jos čem­pio­nas Či­ka­gos „Black­ hawks“ klu­bas na­muo­se tik po tri­jų pra­tę­si­mų 4:3 įvei­kė Ry­tų kon­fe­ren­ci­jos čem­pio­nę Bos­to­no „Bruins“.

o­tis ran­ko­ves Iš­šū­kiai nau­jai LKL val­džiai „„Ju­bi­lie­ji­nia­me 20-ąjį LKL se­zo­ną įsi­

se­nė­ju­sios opos at­si­vė­rė vi­su gra­žu­ mu. Eks­per­tų iš­juok­ta ly­gos var­žy­bų sis­te­ma, daug me­tų ne­spren­džia­mos klu­bų li­cen­ci­ja­vi­mo pro­ble­mos, iš ba­ do aikš­tė­je alps­tan­tys žai­dė­jai. Tai tik žie­de­liai, ku­rie puo­šė aukš­čiau­sią ša­ lies krep­ši­nio ly­gą. „„Ar vi­siš­kai ne­mo­kus Vil­niaus „Sa­ka­

lų“ klu­bas ir to­liau su­da­rys su­tar­tis su per­spek­ty­viais žai­dė­jais, o šie šal­to­je „Ekins­tos“ sa­lė­je pa­tirs trau­mas, ku­ rios lau­žys to­les­nę jų kar­je­rą? Sos­ti­ nės klu­bo sko­los sie­kia apie 2 mln. li­ tų sko­lų, ta­čiau klu­bo pre­zi­den­tas Vy­ tau­tas Kiau­šas ne­ža­da jų nai­kin­ti. Ne­ se­niai vers­li­nin­kas ne­su­ti­ko per­leis­ ti eki­pos po­ten­cia­liems in­ves­tuo­to­ jams, to­dėl jos atei­tis at­si­dū­rė ne­ži­nio­ je. Ke­li krep­ši­nin­kai ir ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai jau yra krei­pę­si į ant­sto­ lius su pra­šy­mu išieš­ko­ti teis­mo pri­ teis­tus neiš­mo­kė­tus at­ly­gi­ni­mus. „„Ar to­kie klu­bai kaip tu­zi­ną le­gio­

nie­rių pa­kei­tu­si, bet vi­sas 20 rung­ty­

nių pra­lai­mė­ju­si Pa­lan­gos „Pa­lan­ga“ iš tie­sų ati­tin­ka bent mi­ni­ma­lius ly­ gos stan­dar­tus? Prieš po­rą me­tų ku­ ror­ti­nio mies­te­lio žai­dė­jai ne­si­dro­vė­ da­mi la­žy­bų kon­to­ro­se sta­tė ne­men­ kas pi­ni­gų su­mas už sa­vos ko­man­ dos pra­lai­mė­ji­mą. Sa­ve ger­bian­ti ly­ ga to­kį klu­bą bū­tų ne tik nu­bloš­ku­ si į še­šio­lik­tas pa­gal ran­gą pir­me­ny­ bes, bet ir ga­ran­ta­vu­si kos­mi­nio dy­ džio bau­das. „„Tik la­bai ma­ža da­lis LKL ko­man­dų

praė­ju­sį se­zo­ną bai­gė ne­tu­rė­da­mos sko­lų. Kal­ba­ma, kad šią pro­ble­mą ga­ lė­tų iš­spręs­ti li­cen­ci­ja­vi­mas. Sko­lų tu­ rin­čios ko­man­dos tu­rė­tų pa­teik­ti do­ ku­men­tus, kur yra pa­siek­tos tai­kos su­tar­tys ir su­da­ry­ti gra­fi­kai, kaip bus grą­ži­na­mos sko­los. „„LKL ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riumi dir­

bęs Li­nas Gi­lys ke­le­tą pa­sta­rų­jų me­ tų bu­vo kal­ti­n a­mas neveiklumu. No­rint at­kur­ti tei­gia­mą įvaiz­dį nau­ jiems va­do­vams kaip rei­kiant teks pa­plu­šė­ti.

Stengtasi perimti NBA patirtį 1993 m. ba­lan­d žio 22 d. Vil­niaus „Ša­ rū­no“ vieš­bu­ty­je su­si­rin­kę Lie­tu­vos klu­bų ir Ša­r ū­no Mar­čiu­l io­n io krep­ ši­n io fon­do at­sto­vai įkū­rė Lie­tu­vos krep­ši­n io aso­cia­ci­ją (LKA). Jos stei­ gė­jai bu­vo Kau­no „Žal­g i­r is“, Kau­no „At­le­t as“, Kau­no „Dro­b ė“, Vil­n iaus „Sta­ty­ba“, Plun­gės „Olim­pas“, „Ši­lu­tė“, Pa­ne­vė­ž io „Liet­ka­be­lis“ ir Klai­pė­dos „Nep­tū­nas“. Pa­va­sa­r į LKA per­var­dy­ta Lie­t u­vos krep­ši­n io ly­ga (LKL), prie aš­t uo­n ių stei­gė­jų pri­si­dė­jo dar du klu­bai iš Kau­no – „La­ve­ra“ ir NE­CA.

Stei­g iant ly­g ą bu­vo sten­g ia­m a­s i pe­r im­t i geriausią Šiau­rės Ame­r i­ kos Na­c io­n a­l i­nės krep­š i­n io aso­c ia­ ci­jos (NBA) pa­t ir­t į, ka­dan­g i stip­r iau­ sio­je pla­ne­tos ly­go­je rung­t y­n ia­vęs Š.Mar­č iu­l io­n is la­b ai do­mė­jo­s i ir or­ ga­n i­za­ci­n iais klau­si­mais, va­dy­ba ir rin­ko­da­ra. Bū­tent Š.Mar­čiu­l io­n is buvo iš­r ink­ tas pir­muo­ju LKL pre­zi­den­tu. Ly­gos ge­ne­ra­l i­n iu di­rek­to­r iu­m i tąkart ta­ po Š.Mar­čiu­l io­n io fon­do įga­l io­t i­n is, ar­t i­mas jo bend­ra­ž y­g is Al­g i­man­tas Li­žai­tis.

Š.Marčiulionis pasitraukė 2002 m. rug­sė­jo 25 d. ta­me pa­čia­ me „Ša­r ū­no“ vieš­bu­t y­je įvy­k u­s ia­ me LKL vi­suo­t i­n ia­me su­si­r in­k i­me 10 me­t ų ly­gai va­do­va­vęs Š.Mar­čiu­ lio­n is nu­spren­dė pa­si­t rauk­t i. Sa­vo spren­d i­mą le­gen­d i­n is gy­nė­jas tuo­ met mo­ty­va­vo užim­tu­mu „FI­BA Eu­ ro­pe“ struk­tū­ro­se. „Nuo LKL įkū­r i­mo su klu­bų va­do­ vais, tre­ne­r iais, rė­mė­jais, spor­to or­ ga­ni­za­to­r iais, vi­sais, ku­r ie nea­be­jin­ gi krep­ši­n iui, pa­v y­ko pa­siek­t i, kad pir­mo­ji pro­fe­sio­na­l i spor­to or­ga­n i­ za­c i­ja sėk­m in­gai funk­c io­nuo­t ų ir tap­tų vie­na iš eli­ti­nių krep­ši­nio ly­g ų

Eu­ro­po­je. Bu­vo vis­ko, nes ėjo­me ne­ pra­min­tu ke­liu, įgy­ven­din­da­mi nau­ jus su­ma­ny­mus ir idė­jas, keis­da­m i mąs­ty­mą ir san­ty­k ius tarp žmo­nių. Ti­k iu, kad per de­v y­n is se­zo­nus su­ bur­tas ini­cia­ty­vių, kū­ry­bin­g ų krep­ ši­nio en­tu­zias­tų bū­rys ir to­liau sėk­ min­gai or­ga­ni­zuos LKL dar­bą“, – tuo­ met kal­bė­jo Š.Mar­čiu­lio­nis. Sa­vo įpė­d i­n iu krep­š i­n in­k as pa­s iū­ lė tuo­met te­le­ko­mu­n i­k a­c i­j ų bend­ ro­vės „Om­n i­t el“ vi­c ep­r e­z i­d en­t u dir­bu­s į Ša­r ū­n ą Klio­k į. Jis nau­j uo­ ju pre­z i­den­t u bu­vo iš­r ink­t as vien­ bal­s iai.

„„Sėk­mė: M.Stan­ke­vi­čiaus (dešinėje) ir Vai­dos Grik­šai­tės-Čes­naus­kie­nės ran­kos lie­tu­viams lė­mė ypač

grės­min­gus prie­ši­nin­kus. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Šei­mi­nin­kai pa­siųs­ti į mir­ti­nin­kų gru­pę Ma­rius Bag­do­nas

m.bagdonas@kaunodiena.lt

Bur­tas mes­tas. Lie­tu­va yra pa­si­ ren­gu­si priim­ti di­džiau­sią iki šiol fut­bo­lo fies­tą. Ki­tą mė­ne­sį Kau­ne, Ma­ri­jam­po­lė­je ir Aly­tu­je vyks Eu­ ro­pos jau­ni­mo (iki 19 me­tų) eli­to gru­pės pir­me­ny­bės. An­ta­no Vin­ gi­lio auk­lė­ti­nių lau­kia sunkus iš­ bandymas.

grei­čiau­siai bus Is­pa­ni­ja ir Por­ tu­ga­li­ja. Is­pa­nai gins prieš me­ tus iš­ko­vo­tą ti­tu­lą, o po­rtu­ga­ lai la­bai ga­lin­gai at­ro­dė at­ran­kos var­žy­bo­se, kur lai­mė­jo vi­sus tris ma­čus. Tai pa­ro­do jų meist­riš­ ku­mą ir pa­jė­gu­mą. Ta­čiau žais­ ti prieš pa­jė­gius var­žo­vus kaip tik yra įdo­miau“, – gink­lų su­dė­ ti ne­ke­ti­no Lie­tu­vos de­vy­nio­lik­ me­čių rink­ti­nės tre­ne­ris A.Vin­ gi­lys.

Bur­tai ne­dė­kin­gi

Va­kar Kau­no ro­tu­šė­je ofi­cia­liai bu­vo iš­trauk­ti bur­tai. UE­FA Jau­ ni­mo ir Mė­gė­jų fut­bo­lo ko­mi­te­to va­do­vas Ji­mas Boy­ce’as bei čem­ pio­na­to am­ba­sa­do­riai Ma­rius Stan­ke­vi­čius ir Vai­da Grik­šai­tėČes­naus­kie­nė aš­tuo­nis fi­na­li­nin­ kus su­skirs­tė į dvi gru­pes. Šei­mi­nin­kams bur­tai bu­vo ypač ne­pa­ran­kūs – lie­tu­viams A gru­ pė­je teks kau­tis su fa­vo­ri­tė­mis lai­ ko­mo­mis Ny­der­lan­dų, Is­pa­ni­jos ir Por­tu­ga­li­jos eki­po­mis. Ki­ta gru­p ė iš pir­m o žvilgs­n io at­ro­do ge­ro­kai silp­nes­nė – Ser­ bi­ja, Tur­ki­ja, Gru­zi­ja ir Pran­cū­ zi­ja.„Bur­tai yra bur­tai. Bet ko­kie var­žo­vai yra ge­ri. Silp­nų ko­man­ dų šia­me tur­ny­re tik­rai ne­bus. Gal­būt ga­lė­jo tek­ti ir pa­ran­kes­ ni var­žo­vai, ta­čiau prie­ši­nin­kų ne­pa­si­rink­si. Gru­pės fa­vo­ri­tės

Ma­no nuo­mo­ne, jau­niems žai­dė­jams ko­vo­ti su to­kio­mis nuo­sta­bio­mis rink­ti­nė­mis bus sva­jo­nių iš­si­pil­dy­mas.

A gru­pė „„Lie­tu­va „„Ny­der­lan­dai „„Is­pa­ni­ja „„Por­tu­ga­li­ja

B gru­pė „„Ser­bi­ja „„Tur­ki­ja „„Gru­zi­ja „„Pran­cū­zi­ja

Tvar­ka­raš­tis „„Lie­pos 20 d. Lietuva–Nyderlan-

dai, Ispanija–Portugalija, Serbija– Turkija, Gruzija–Prancūzija. „„Lie­pos 23 d. Lietuva–Ispanija,

Sa­vo ran­ka lie­tu­vius į mir­ti­ nin­kų gru­pę pa­siun­tęs Lie­tu­ vos rink­ti­nės il­ga­me­tis gy­nė­jas M.Stan­ke­vi­čius si­tua­ci­jos taip pat ne­dra­ma­ti­za­vo. „Bur­tus ver­ti­nu la­bai ge­rai. Ma­ no nuo­mo­ne, jau­niems žai­dė­jams ko­vo­ti su to­kio­mis nuo­sta­bio­mis rink­ti­nė­mis bus sva­jo­ nių iš­si­pil­dy­mas.

16

Nyderlandai–Portugalija, Serbija– Gruzija, Turkija–Prancūzija. „„Lie­pos 28 d. Portugalija–Lietu-

va, Nyderlandai–Ispanija, Prancūzija–Serbija, Turkija–Gruzija. „„Lie­pos 29 d. pus­fi­na­liai. „„Rugp­jū­čio 1 d. fi­na­las.


16

šeštadienis, birželio 15, 2013

sportas

Šei­mi­nin­kai pa­siųs­ti į mir­ti­nin­kų gru­pę dien Is­pa­ni­ja, Por­ 15 Šian­ tu­ga­li­ja ir Ny­der­lan­dai

yra fa­vo­ri­tai, ta­čiau ne­ga­li ži­no­ti, kas bus ry­toj. Be to, pa­si­žiū­rė­ti, kaip mū­siš­kiai žais su Eu­ro­pos fut­bo­lo gran­dais su­si­rinks daug dau­giau žiū­ro­vų. Tai dar vie­nas pri­va­lu­mas“, – nea­ be­jo­jo Ro­mos „La­zio“ gy­nė­jas. Jo nuo­mo­ne, jau­ni­mo Eu­ro­pos čem­pio­nas Lie­tu­vo­je ga­lė­tų bū­ ti rim­tas im­pul­sas vi­sam mū­sų ša­ lies fut­bo­lui. Tri­juo­se mies­tuo­se

Čem­pio­na­tas vyks tri­juo­se Lie­tu­ vos sta­dio­nuo­se – Aly­taus (3 748 vie­tų), Kau­no S.Da­riaus ir S.Gi­rė­ no (9 180) ir Ma­ri­jam­po­lės „Ar­vi“ fut­bo­lo are­no­je (6 250). „Kar­tu su UE­FA at­sto­vais, ku­rie lan­kė­si Lie­tu­vo­je, su­ta­rė­me, kur gy­vens čem­pio­na­to da­ly­viai, kur vyks tre­ni­ruo­tės ir var­žy­bos, – sa­ kė čem­pio­na­to di­rek­to­rius Min­ dau­gas Ver­bic­kas. – Šio čem­pio­na­ to or­ga­ni­za­vi­mas yra di­de­lis iš­šū­kis mums. Tai taip pat yra įver­ti­ni­mas to dar­bo ir pa­tir­ties, ku­ri su­kaup­ta per il­gus me­tus mū­sų ša­ly­je or­ga­ ni­zuo­jant įvai­rius ma­žes­nius tur­ny­rus.“ Dar vi­ sai ne­se­ niai ša­lies ži­n iask­l ai­ da tri­mi­ta­vo apie S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no sta­dio­ no ap­švie­ti­mo stul­pų ava­ri­nę būk­lę, ta­čiau čem­pio­na­to di­rek­ to­rius įsi­ti­ki­nęs, kad čem­pio­na­to die­ną are­na bus pa­reng­ta tin­ ka­mai. „Vyks­ta pa­sku­ti­niai pa­ren­gia­mie­ji dar­bai. Aly­ tu­je ir Ma­ri­jam­po­lė­je tu­ri­ me pra­ktiš­kai nau­jus sta­dio­ nus, tad juo­se dar­bų ma­žiau. Kau­no sta­dio­nas se­nes­nis, ta­ čiau iki čem­pio­na­to jis taip pat ati­tiks vi­sus Eu­ro­pos fut­bo­lo aso­cia­ci­jų są­jun­gos (UE­FA) ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus“, – ža­dė­jo M.Ver­bic­kas. Spe­cia­liai čem­pio­ na­tui lie­tu­viai su­ kū­rė pri­sta­to­mą­jį siu­že­tą. Ja­me nu­ si­fil­ma­vo ži­no­mi žmo­nės iš mies­tų, ku­riuo­se vyks pir­me­ny­bės: ma­ri­jam­po­lie­tė dai­ ni­nin­kė Irū­na Pu­za­rai­tė, kau­nie­tis krep­ši­nin­kas Ta­das Kli­ma­vi­čius, aly­tiš­kis fut­bo­lo ko­men­ta­to­rius ir tre­ne­ris Žyd­rū­nas Gru­dzins­kas.

„„Čem­pio­nai: nu­ga­lė­to­jų ti­tu­lą Lie­tu­vo­je gins Is­pa­ni­jos de­vy­nio­lik­me­čiai. 

vas Clau­dio Neg­ro­ni, čem­pio­na­to di­rek­to­ rius Min­dau­gas Ver­ bic­kas ir LFF ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ed­vi­nas Ei­ mon­tas. Su­si­rin­ki­me bu­vo iš­trauk­ ti tre­ni­ruo­čių aikš­čių bur­tai. Aš­tuo­nių ša­lių ko­man­dos tre­ ni­ruo­sis aikš­tė­se Kau­ne, Jo­ na­vo­je ir Prie­nuo­se. Va­kar ry­te UE­FA ir ko­man­dų at­sto­vai ap­ lan­kė vi­sus aikš­ty­nus. Ren­gia­mos kas­met

Šios am­žiaus gru­pės že­ my­no var­žy­bos pir­mą kar­tą pra­dė­tos or­ga­ ni­zuo­ti dar 1948 m.

Bur­tai yra bur­tai. Bet ko­kie var­žo­vai yra ge­ri. Silp­nų ko­ man­dų šia­me tur­ny­ re tik­rai ne­bus. Nuo to lai­ko daž­nai kei­tė­si pir­me­ ny­bių for­ma­tas ir da­ly­vau­jan­čių ko­man­dų skai­čius. Lie­tu­vo­je vyk­ sian­tis čem­pio­na­tas bus 12-asis, kai de­vy­nio­lik­me­čiai var­žo­si bū­ tent to­kio for­ma­to čem­pio­na­te. Or­ga­ni­za­to­rių gai­re­lę lie­tu­viai pe­rė­mė iš šiau­ri­nių sa­vo bro­lių es­ tų. Per­nai šios ša­lies tri­juo­se mies­

tuo­se (Ta­li­ne, Hap­sa­lu ir Rak­ve­rė­je) vy­ku­sio­se pir­me­ny­bė­se trium­fa­vo is­pa­nai, fi­na­le 1:0 įvei­kę Grai­ki­jos bend­raam­žius. Šei­mi­nin­kai pra­lai­ mė­jo vi­sas tris gru­pės dvi­ko­vas ir li­ ko pa­sku­ti­niai. Lie­tu­viai ti­ki­si, kad ši is­to­ri­ja šią va­sa­rą ne­pa­si­kar­tos. „La­bai lin­kiu sėk­mės lie­tu­viams ir pir­mą kar­tą šia­me čem­pio­na­te taip pat žai­sian­tiems gru­zi­nams. Ma­nau, kad šių dvie­jų ša­lių fut­ bo­li­nin­kams čem­pio­na­tas bus iš­ skir­ti­nis“, – tei­gė UE­FA Jau­ni­mo ir mė­gė­jų fut­bo­lo ko­mi­te­to va­do­ vas J.Boy­ce’as. Ki­tą­met de­vy­nio­lik­me­čių že­ my­no pir­me­ny­bės vyks Veng­ri­jo­ je, 2015 m. – Grai­ki­jo­je, 2016 m. – Vo­kie­ti­jo­je.

AFP nuo­tr.

Du de­biu­tan­tai Be šei­mi­nin­kų lie­tu­vių, to­kio ran­go var­ž y­bo­se taip pat de­biu­tuos Gru­ zi­jos ko­man­da. Ki­tų ša­lių rink­ti­nės jau tu­r i pa­t ir­t ies žais­da­mos šios am­ž iaus gru­pės eli­t i­n ia­me tur­ny­ re. Nuo 2002-ųjų, kai pra­dė­ti reng­ti to­kio for­ma­to tur­ny­rai, Is­pa­ni­ja yra da­ly­va­v u­si čem­pio­na­tuo­se de­v y­ nis kar­tus, Pran­cū­zi­ja – še­šis, Ser­bi­ ja ir Por­tu­ga­li­ja – po pen­kis, Tur­ki­ja – ke­tu­ris, Ny­der­lan­dai – kar­tą.

Ti­tu­luo­čiau­si Jau­n i­mo (iki 19 me­t ų) Eu­ro­p os čem­pio­nais dau­g iau­siai kar­tų – po de­vy­nis – yra ta­pę Ang­li­jos ir Is­pa­ ni­jos rink­ti­nės. Sep­ty­nis ti­tu­lus sa­ vo ko­lek­ci­jo­je tu­ri pran­cū­zai, še­šis – tuo­me­tė So­vie­tų Są­jun­gos rink­ti­ nė, po tris – Por­tu­ga­li­ja, Ita­li­ja, Bul­ ga­ri­ja, Ry­tų Vo­k ie­ti­ja ir Veng­ri­ja.

Lan­kė­si ir įžy­my­bės

Bur­tų trau­ki­mo iš­va­ka­rė­se čem­ pio­na­to da­ly­vėms bu­vo pri­sta­ty­ ti bū­si­mų var­žy­bų or­ga­ni­za­ci­niai kon­tū­rai: sta­dio­nai, tre­ni­ruo­čių aikš­ty­nai, ki­ti su var­žy­bo­mis su­si­ ję niuan­sai. Kiek­vie­na čem­pio­na­ te da­ly­vau­sian­ti ša­lis į Lie­tu­vą at­ siun­tė po vie­ną ar du de­le­ga­tus. Tarp sve­čių bu­vo ir bent vie­ nas ge­rai fut­bo­lo pa­sau­ly­je ži­no­ mas vei­das. Pran­cū­zų rei­ka­lus de­ ri­na bu­vęs šios ša­lies rink­ti­nės ir Miun­che­no „Bayern“ gy­nė­jas Wil­ ly Sag­no­lis. Jis Pran­cū­zi­jos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je šiuo me­tu dir­ba jau­ni­ mo rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi. Su ko­man­dų at­sto­vais ket­vir­ta­ die­nio va­ka­re su­si­ti­ko UE­FA Jau­ ni­mo ir Mė­gė­jų ko­mi­te­to va­do­

Ap­len­kė 7 kon­ku­ren­tus Lie­pos 20–rugpjūčio 1 d. tri­juo­se ša­l ies mies­t uo­se vyk­sian­t is čem­ pio­na­t as – jau 62-osios šios am­ žiaus gru­pės pir­me­ny­bės is­to­r i­jo­ je. No­rą su­reng­t i šias pir­me­ny­bes ro­dė aš­tuo­n ių ša­l ių fe­de­ra­ci­jos, iš jų UE­FA iš­rin­ko ke­tu­rias kan­di­da­ tū­ras – Lie­t u­vos, Vo­k ie­t i­jos, Veng­ ri­jos ir Slo­vė­n i­jos. 2010 m. spa­l io 4 d. Bal­ta­r u­si­jos sos­t i­nė­je Mins­ke pir­me­ny­bių šei­m i­n in­ko sta­t u­s as ofi­cia­liai su­teik­tas Lie­tu­vai. „„Ceremonija: traukiant burtus netrūko tautinių motyvų. 

Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.


17

šeštadienis, birželio 15, 2013

20p.

aukštyn žemyn

Kuo pribloškia Karibų baseino povandeninis pasaulis.

aukstynzemyn@diena.lt Redaktorė Jūratė Kuzmickaitė

„„Prio­ri­te­tai: „Li­kau žur­na­lis­tas, o ra­šy­to­jo dar­bas – ho­bis“, – paaiš­ki­no po­pu­lia­rių kri­mi­na­li­nių ro­ma­nų au­to­rius A.Kons­tan­ti­no­vas. 

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vai­tės nuo­tr.

Ke­lią į populiarumą tie­sė Sankt Pe­ter­bur­go ban­di­tai Pa­gal jo kny­gas pa­sta­ty­ti se­ria­lai „Tu­riu gar­bės“, „Sa­vas – sve­ti­mas“, „Ru­siš­kas ver­ti­ mas“, o kri­mi­na­li­nių se­ria­lų hi­tu ta­po fil­ mas „Pe­ter­bur­go ban­di­tai“. Lai­ma Že­mu­lie­nė l.zemuliene@diena.lt

„Pe­ter­bur­go ban­di­tų“ he­ro­jaus – žur­na­lis­to And­re­jaus Ob­nors­kio (Se­rio­gi­no) – pa­veiks­lą po­pu­lia­rus ru­sų žur­na­lis­tas ir ra­šy­to­jas And­ re­jus Kons­tan­ti­no­vas kū­rė rem­da­ ma­sis sa­vo pa­tir­ti­mi. As­me­ni­nė pa­ties A.Kons­tan­ti­ no­vo pa­tir­tis ir­gi įspū­din­ga: ara­ bų kraš­tų stu­di­jos Sankt Pe­ter­

bur­go uni­ver­si­te­te ir sep­ty­ne­rius me­tus tru­ku­si ka­ri­nė tar­ny­ba Ar­ ti­mų­jų Ry­tų ša­ly­se, straips­niai laik­raš­ty­je „Sme­na“ kri­mi­na­li­nė­ mis te­mo­mis ir iš­skir­ti­niai in­ter­ viu su ban­di­tais, dau­giau kaip 40 do­ku­men­ti­nių kny­gų ir kri­mi­na­ li­nių ro­ma­nų, stul­bi­na­mi ho­no­ ra­rai ir ne­ti­kė­tai už­griu­vęs po­pu­ lia­ru­mas. 49 me­tų A.Kons­tan­ti­no­vo in­ter­ viu – apie jo sėk­mės for­mu­lę.

– Jūs – žur­na­lis­tas iki kau­lų sme­ge­nų. Kaip nu­ti­ko, kad ta­ po­te ra­šy­to­ju? – Aš ne­lai­kau sa­vęs ra­šy­to­ju. Aš – žur­na­lis­tas. Kny­gas ra­šau lais­vu nuo dar­bo me­tu. Ra­šiau to­dėl, kad man tai pa­pras­čiau­siai pa­tin­ka. Net­gi ne vi­sai tai bu­vo ma­no pa­ si­rin­ki­mas. Taip nu­ti­ko, kad ma­ne stum­te­lė­jo. – Kas stum­te­lė­jo? – Juo­kin­ga is­to­ri­ja – ma­no pir­ mo­ji kny­ga „Nu­si­kals­ta­mas Ru­si­ jos pa­sau­lis“ išė­jo ne ru­sų kal­ba, o šve­dų. Dir­bau žur­na­lis­tu laik­raš­ ty­je „Sme­na“, ra­šiau kri­mi­na­li­nė­ mis te­mo­mis. Tai bu­vo prieš 20 me­ tų. Iš Šve­di­jos at­va­žia­vo Mal­col­mas Dix­el­ ius – ži­no­mas šve­dų te­le­vi­zi­ jos žur­na­lis­tas. Jie su­ko fil­mą „Ru­

sų ma­fi­ja“ ir jiems rei­kė­jo pa­gal­bi­ nin­ko – pro­diu­se­rio iš ru­sų pu­sės. Jie pa­kvie­tė ma­ne. Fil­mas su di­de­ liu pa­si­se­ki­mu bu­vo pa­ro­dy­tas Va­ ka­rų Eu­ro­po­je. Ta­d a šve­d ų lei­d ė­j ai pa­s iū­ lė Mal­col­mui pa­ra­šy­ti kny­gą. Jis ma­n e pa­k vie­t ė bend­ra­d ar­b iau­t i. Mes iš­va­žia­vo­me į Šve­di­ją ir apie mė­ne­sį dir­bo­me kar­tu. Jis pui­kiai kal­ba ru­s iš­kai, to­d ėl mums bu­ vo leng­va bend­rau­t i – tar­d a­vo­ mės ru­s iš­kai, o jis vis­k ą iš kar­ to už­ra­š y­d a­vo šve­d iš­kai. Pas­k ui Ru­si­jo­je kny­gą ver­tė į ru­sų kal­bą. Ver­ti­mas – ne­la­bai ge­ras, ne­la­ bai li­te­ra­tū­ri­nis. Už­tat ki­lo di­de­ lis su­si­do­mė­ji­mas ta te­ma – kny­ gos ti­ra­žas bu­vo di­džiu­lis. Sankt Pe­ter­bur­go lei­dė­jai man ėmė siū­ly­ti – gal dar ką nors pa­

20 mln.

– tiek yra iš­leis­ta A.Kons­tan­ti­no­vo kny­gų.

ra­š y­s i. Taip aš pra­d ė­jau ra­š y­t i do­ku­men­ti­nę kny­gą „Pe­ter­bur­go ban­di­tai“. Nuo ta­da tas ra­šy­mas tę­sia­si – pa­ra­šiau per 40 kny­gų. Bend­ras jų ti­ra­žas per tuos 20 me­ tų – dau­giau kaip 20 mln. eg­zemp­lio­rių.

18


18

šeštadienis, birželio 15, 2013

aukštyn žemyn

Ke­lią į populiarumą tie­sė Sa – Kny­go­je svar­biau­sia 17 – is­to­ri­ja. Is­to­ri­ja yra – ir kny­ga yra. Is­to­ri­jos nė­ra –

ir kny­gos nė­ra. Kaip ma­no­te? – Su­tin­ku. Ma­no kny­gų is­to­ri­jos – iš po­li­ci­nin­kų dar­bo ir gy­ve­ni­mo.

– Kiek lai­ko ati­ma kny­gos ra­ šy­mas? Pir­miau­sia tur­būt, kaip sa­ko žur­na­lis­tai, ren­ka­te me­ džia­gą, pa­skui pa­si­da­ro­te ap­ ma­tus, o ta­da sė­da­tės ra­šy­ti? – Vi­saip bū­na. Nau­jau­sią kny­gą „Jei­gu kas nors ma­ne gir­di“ ra­šiau dve­jus me­tus. Bet ji la­bai sun­ki, la­ bai su­dė­tin­ga, ne iš kar­to su­pra­ tau, kaip su­dė­lio­ti jos kom­po­zi­ci­ją. Ta kny­ga – apie ka­ri­nius ver­tė­jus, apie bai­sius 1985 m. įvy­kius ka­ri­ nė­je tvir­to­vė­je Pa­kis­ta­no ir Af­ga­ nis­ta­no pa­sie­ny­je. Pap­ras­tai vis­ką da­rau grei­tai, iš anks­to ži­nau, kaip kas bus, – gal­ vo­je vis­kas jau bū­na su­si­dė­lio­ję, tad aš tik už­ra­šau. Dir­bu be juod­raš­čių, ta­čiau ra­šau ran­ka, ne kom­piu­te­ riu. Aš ap­skri­tai ne­si­nau­do­ju kom­ piu­te­riu. Kny­gą pa­ra­šau vi­du­ti­niš­kai per 45 die­nas. No­rė­da­mas ra­šy­ti, tu­riu bū­ti­nai kur nors iš­va­žiuo­ti. Tai­gi imu 10 die­nų ato­sto­gų ir va­žiuo­ju, pa­vyz­džiui, į Kip­rą. Ar­ba į Mal­dy­ vus, Grai­ki­ją – tai ma­no mėgs­ta­ mos vie­tos. Ten ge­ra jū­ra. Kip­re įsi­ku­riu vieš­bu­ty­je „Le Me­ri­dien“, kur man la­bai pa­tin­

ka. Ry­tą iš­si­mau­dau, ta­da – pus­ ry­čiai, dar kar­tą iš­si­mau­dau ir sė­du dirb­ti. Dir­bu iki 17–18 val. Po to – į spor­to sa­lę, į jū­rą ir va­ka­rie­nės. To­ kia die­not­var­kė bū­na vi­sas 10 die­ nų. Taip pa­ra­šau ne­men­ką kny­gos da­lį. Po mė­ne­sio vėl lei­džiuo­si į to­ kią ke­lio­nę.

– Kiek vie­nai kny­gai pa­ra­šy­ti rei­kia to­kių ko­man­di­ruo­čių? – Maž­daug ke­tu­rių. Jei per me­tus išei­na ke­tu­rios kny­gos, ku­rias ra­ šau tik­tai aš vie­nas, va­di­na­si, bu­ vo apie 16 to­kių ke­lio­nių. – Kny­gos ra­šy­mo iš­lai­dos (tu­ riu ome­ny­je tas ko­man­di­ruo­ tes) pa­čiam ra­šy­to­jui kai­nuo­ja di­de­lius pi­ni­gus? – Taip. Bet ga­na di­de­li ma­no ho­no­ ra­rai už tas kny­gas. Vis dėl­to pa­ grin­di­niai ho­no­ra­rai – ne už kny­ gas, o už au­to­ri­nes jų ek­ra­ni­za­vi­mo tei­ses. Be­veik vi­sų ma­no kny­gų au­ to­ri­nės tei­sės Ru­si­jo­je par­duo­tos. Pa­gal jas nu­fil­muo­ta 13 ar 14 se­ria­lų ir to­liau fil­muo­ja­ma. Už tai kur kas di­des­ni ho­no­ra­rai nei už kny­gas. – Koks jū­sų, pa­vyz­džiui, ho­no­ ra­ras už kny­gą ir koks už ek­ra­ ni­za­ci­jai par­duo­tas au­to­ri­nes tei­ses? – Už kny­gą mo­ka avan­są, o pa­ skui – nuo par­duo­to ti­ra­žo. Dėl ti­ ra­žo – pro­ble­mos. Tik išei­na kny­ga,

Plunks­nos tai­kik­ly­je – ty­ri­mai „„ Nuo 1998 m. va­s a­r io A.Kons­t an­

„„Nuo 1993 m. pra­dė­tos leis­ti jo do­ku­

ti­no­vas va­do­vau­ja pa­ties įkur­tam ži­n iask­l ai­d os hol­d in­g ui „Žur­n a­l is­ ti­n ių ty­r i­m ų agen­t ū­r a“ – yra jo ge­ ne­r a­l i­n is di­r ek­t o­r ius ir vy­r iau­s ia­ sis re­d ak­t o­r ius. Hol­d in­g as lei­d žia sa­v ait­r aš­č ius „Vaš tai­n yj so­v et­ nik“, „MK v Pi­te­re“, žur­n a­lą „Go­rod 812“, in­ter­ne­ti­nį laik­raš­tį „Fon­tan­ka. ru“ ir „47 No­vos­tej iz Le­ning­rads­koj ob­l as­ti“.

men­ti­kos kny­gos ir kri­mi­na­li­niai ro­ ma­nai. Jų su­kur­ta per 40, o bend­ras ti­ ra­žas – dau­giau kaip 20 mln. eg­zemp­ lio­rių. Ro­ma­nai „Ad­vo­ka­tas“ ir „Ad­vo­ ka­tas 2“ iš­vers­ti į lie­tu­vių kal­bą. „„Sankt Pe­ter­bur­go uni­ver­si­te­to Žur­

na­lis­ti­kos fa­kul­te­te A.Kons­tan­ti­no­ vas dės­to spe­cia­lų kur­są „Žur­na­lis­ti­ nio ty­ri­mo me­to­di­ka ir pra­kti­ka“.

o po dvie­jų die­nų pi­ra­tai ją jau įde­ da in­ter­ne­te. Už tai pi­ni­gų ne­gau­si. Avan­sas už kny­gą, ne­ly­gu, koks lei­ dė­jas, bū­na apie 15 tūkst. JAV do­le­ rių (apie 39,6 tūkst. li­tų). O au­to­ri­ nės tei­sės ek­ra­ni­za­ci­jai ga­li bū­ti 10 kar­tų bran­ges­nės. Va­di­na­si, kai per­ ka tei­ses ek­ra­ni­za­ci­jai, ga­li su­mo­kė­ti 150 tūkst. do­le­rių (396 tūkst. li­tų).

– Bet kai ra­šo­te kny­gą, tur­būt apie ho­no­ra­rą ne­gal­vo­ja­te? – Ne­gal­vo­ju. Esu dar ir ži­niask­lai­ dos hol­din­go „Žur­na­lis­ti­nių ty­ri­mų agen­tū­ra“ vie­nas sa­vi­nin­kų. Dėl to aš – ne­ti­piš­kas au­to­rius Ru­si­jo­ je. Ti­piš­kas ra­šy­to­jas gy­ve­na tik­ tai iš ho­no­ra­rų, ku­riuos gau­na už kny­gas. O aš dar vaikš­tau į dar­ bą, ir tas dar­bas duo­da ga­na di­de­ lio pel­no. – Ta­da, kaip jūs ga­li­te im­ti ato­ sto­gų ke­tu­ris kar­tus per me­tus, kaž­kur va­žiuo­ti, jei tu­ri­te dar­ bą? Kaip vir­ši­nin­kas nau­do­ja­ tės sa­vo pa­dė­ti­mi? – Ne, sa­vo pa­dė­ti­mi aš ne­si­nau­ do­ju. Jei rei­ka­lai klos­to­si taip, kad bū­ti­nas ir ma­no da­ly­va­vi­mas juos tvar­kant, nie­ka­da neiš­va­žiuo­siu. O jei vis­kas klos­to­si ki­taip, pa­lie­ku sa­vo drau­gą. Mes esa­me ke­tu­ri to hol­din­go sa­vi­nin­kai. Aš – pa­grin­ di­nis, o jie trys – ma­no pa­va­duo­to­ jai. Ir dar – mes vi­si ke­tu­ri drau­gai. Se­ni drau­gai – jau 20 me­tų. – Ar­gi šiais lai­kais dar bū­na drau­gų, kai su­ka­si di­de­li pi­ni­ gai? Ne­su­si­py­ko­te nei dėl šla­ man­čių­jų, nei dėl mo­te­rų? – Ne. Su vie­nu jų mo­kiau­si dar uni­ ver­si­te­te, vie­no­je gru­pė­je. Esa­me pa­žįs­ta­mi 33 me­tus. Su ki­tu pra­ dė­jo­me drau­ge dirb­ti žur­na­lis­ti­ko­ je 1991 m. – tai­gi esa­me pa­žįs­ta­mi 22 me­tus. Ir tik­tai tre­čią­jį pa­žįs­tu ma­žiau­siai už ki­tus, apie 17 me­tų. Ir vi­są lai­ką gy­ve­no­me la­bai drau­giš­ kai. Jei­gu iš tik­rų­jų mes pyk­tu­mė­ mės, iš­si­vaikš­čio­tu­me kas sau, ta­da

nie­ko ne­bū­tų. Mū­sų sėk­mės re­cep­ tas – mū­sų žmo­giš­ki san­ty­kiai. Mes tu­rė­jo­me daug ga­li­my­bių su­si­pyk­ti, bet taip neį­vy­ko. Ži­no­te, mes sa­ve lai­ko­me dau­ giau žur­na­lis­tais nei vers­li­nin­kais. Ir sten­gė­mės ma­žiau gal­vo­ti apie pi­ni­gus, o dau­giau – apie tai, kaip su­kur­ti tą sa­vo hol­din­gą. Ir mes jį įkū­rė­me prieš 17 me­tų.

Tarp mū­sų or­ga­ni­ zuo­tų nu­si­kal­tė­ lių bu­vo la­bai daug žmo­nių su aukš­ tuo­ju išsilavinimu. Kai ku­rie bu­vo net moks­lų kan­di­da­tai.

– Sankt Pe­ter­bur­go uni­ver­si­te­ te bai­gė­te Ry­tų fa­kul­te­tą, įgi­ jo­te ara­bų kraš­tų is­to­ri­ko kva­ li­fi­ka­ci­ją. Sep­ty­ne­rius me­tus Gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jos sis­te­mo­ je dir­bo­te ver­tė­ju Ar­ti­mų­jų Ry­ tų ša­ly­se. Tur­būt kū­ry­bo­je pra­ ver­tė ir ta pa­tir­tis? – Tai bu­vo dar So­vie­tų Są­jun­gos lai­kais. Aš bu­vau ka­ri­nis ver­tė­jas – dir­bau Pie­tų Je­me­ne, ga­vau ten lei­ te­nan­to laips­nį. Pas­kui grį­žau, nes rei­kė­jo baig­ti penk­tą Pe­ter­bur­go uni­ver­si­te­to kur­są. Bet ma­ne vėl pa­ šau­kė į ar­mi­ją – dve­jus me­tus pra­ lei­dau Kras­no­da­re, spe­cia­lių­jų mo­ ky­mų cent­re. Pas­kui tre­jus me­tus tar­na­vau Li­bi­jo­je, Af­ri­ko­je. Taip pat bu­vau ver­tė­jas iš ara­bų kal­bos. Vis­ kas taip su­si­klos­tė. Il­giau lik­ti tar­ nau­ti ar­mi­jo­je ne­no­rė­jau. 1991 m. iš jos pa­si­trau­kiau, atė­ jau dirb­ti žur­na­lis­tu į Le­ning­ra­do laik­raš­tį „Sme­na“. Ta­da, kai pra­ si­dė­jo tie bai­sūs ban­di­tiz­mo lai­kai. Ten ir įkū­riau kri­mi­na­lis­ti­kos sky­ rių. Sup­ra­tau, kad čia – dau­gy­bė įdo­mių te­mų.

Stu­den­to A.M.Bra­zaus­ ko mankš­tą A.Zi­ka­rai­tė su drau­gė­mis kar­tais ste­ bė­da­vo pro sa­vo na­mų lan­gus.

Vie­ną ro­ma­ną – „Žur­na­lis­tas“ – pa­sky­riau ka­ri­niams ver­tė­jams. Dau­ ge­liu po­žiū­rių tai – au­to­biog­ra­fi­nis ro­ma­nas. Pa­gal jį su­suk­tas po­pu­lia­ rus se­ria­las.

– Ra­šy­to­ju ta­po­te dėl žur­na­lis­ ti­nio dar­bo? – Ži­no­ma. Sa­ky­čiau taip: aš li­kau žur­na­lis­tas, o ra­šy­to­jo dar­bas – ho­bis. – Rei­kia­mu lai­ku at­si­ra­do­te rei­ kia­mo­je vie­to­je ir pa­stvė­rė­te po­pu­lia­rią te­mą? – Tai ir bu­vo vie­nas sėk­mės ele­ men­tų. Be to, vis­ką, ką da­riau, da­ riau iš šir­dies. To­je sri­ty­je aš bu­vau vie­nas pir­mų­jų. Tuo me­tu žmo­nės tie­siog jau­tė to­kių te­mų al­kį, – juk So­vie­tų Są­jun­go­je „ne­bu­vo“ nu­si­ kal­ti­mų, ban­di­tų, pro­sti­tu­ci­jos. – Ar sun­ku bu­vo tar­tis su ban­ di­tais dėl in­ter­viu? – Kai grį­žau iš Li­bi­jos, Sankt Peter­ burge jau bu­vo pra­si­dė­ję ban­di­tiz­ mo lai­kai. Dau­ge­lis tų, ku­riuos pa­ ži­no­jau kaip nor­ma­lius vai­ki­nus, ta­po ban­di­tais. Ta­čiau drau­ge su jais ga­lė­jo­me ka­vos iš­ger­ti, pa­si­ kal­bė­ti. Jie sa­kė: „Ateik pas mus.“ „Ne“, – at­sa­ky­da­vau. Nie­ka­da su jais ne­tu­rė­jau kaž­ ko­kių pro­ble­mų – dau­ge­lį pa­ži­no­ jau. Kai mo­kiau­si uni­ver­si­te­te, kai ku­rie jų taip pat ten mo­kė­si. Ta­ da spor­ta­vau – bu­vau uni­ver­si­te­to dziu­do rink­ti­nė­je. Dau­ge­lis spor­ti­ nin­kų tais lai­kais taip pat pa­su­ko į ban­di­tiz­mą. Ru­si­jos or­ga­ni­zuo­ti nu­si­kal­tė­ liai tuo ir sky­rė­si, pa­vyz­džiui, nuo Ita­li­jos ma­fij­ os, – ten re­te­ny­bė bu­vo žmo­nės su aukš­tuo­ju moks­lu. Tarp mū­sų or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­tė­lių bu­ vo la­bai daug žmo­nių su aukš­tuo­ ju išsilavinimu. Kai ku­rie bu­vo net moks­lų kan­di­da­tai. – Ra­šy­ti to­kio­mis te­mo­mis ta­da bu­vo pa­vo­jin­ga – vi­so­je Ru­si­jo­

Mu­zie­ju­je Vir­gi­ni­ja Sku­čai­tė

v.skucaite@kaunodiena.lt

Vie­n as di­d žiau­s ių ne­t i­k ė­t u­m ų, už­su­kus į pir­mo mū­sų pro­fe­sio­ na­laus skulp­to­riaus Juo­zo Zi­ka­ ro mu­zie­jų Kau­ne – pre­zi­den­to Al­gir­do My­ko­lo Bra­zaus­ko nuo­ trau­k os, pa­k a­b in­t os ant sie­n os tarp ki­tų kū­rė­jo ir jo šei­mos fo­ tog­ra­fi­jų. Ne­ti­piš­ki eks­po­na­tai

„„Stu­den­tas: gy­ven­da­mas J.Zi­ka­ro na­me, A.M.Bra­zaus­kas daž­nai mankš­ti­no­si lau­ke. Juozo Zi­ka­ro mu­zie­jaus nuo­tr.

Be­siž­val­gant po J.Zi­ka­ro mu­zie­jų, ste­bi­na vie­nas ne­ti­piš­kas nuo­trau­kų he­ro­jus – Al­gir­das My­ko­las Bra­zaus­ kas, ypač – bu­vu­sio ša­lies va­do­vo ir prem­je­ro ap­ran­ga, po­zos, drau­giš­kas bu­vi­mas pre­zi­den­tū­ro­je ša­lia J.Zi­ ka­ro duk­ters Aly­tės. Kas ga­lė­jo sie­ti J.Zi­ka­ro na­mus ir skulp­to­riaus pa­li­ kuo­nę su A.M.Bra­zaus­ku? Į šį klau­si­mą leng­vai at­sa­kė M.K.Čiur­lio­nio mu­zie­jaus rin­ki­ nių sau­go­to­ja Ra­sa Rui­bie­nė, va­ do­vau­jan­ti J.Zi­ka­ro mu­zie­jui. „Po sun­kių iš­gy­ve­ni­mų, – pa­ sa­ko­jo ji, – ku­riuos 1944 m. pa­ty­ rė skulp­to­riaus žmo­na Ane­lė Tū­ be­ly­tė-Zi­ka­rie­nė, pa­si­trau­kus jam


19

šeštadienis, birželio 15, 2013

aukštyn žemyn

ankt Pe­ter­bur­go ban­di­tai je vy­ko ma­fi­jos tar­pu­sa­vio ka­ rai. Ar ne­bi­jo­da­vo­te? – Ta­da mies­te vi­siems bu­vo pa­vo­ jin­ga, ne tik man. In­ter­viu su ban­ di­tais bu­vo di­džiu­lė re­te­ny­bė. In­ ter­viu jie duo­da­vo re­tai – su­tik­da­vo pa­pras­čiau­siai pa­si­kal­bė­ti. Ta­da ką nors su­ži­nai, pa­nau­do­ji straips­ niuo­se. Da­riau in­ter­viu su pa­grin­di­niu Sankt Pe­ter­bur­go ban­di­tu, Tam­ bo­vo nu­si­kal­tė­lių gru­puo­tės ly­de­ riu. Da­bar jis sė­di ka­lė­ji­me. Tos gru­puo­tės nė­ra, o bu­vo ji ga­lin­ga. Duo­ti in­ter­viu jis su­ti­ko ne iš kar­ to. O pa­skui bu­vo iš­ti­sa pro­ce­dū­ ra: jis prieš­ta­ra­vo, kad bū­tų įjung­ tas dik­to­fo­nas, to­dėl vis­ką tu­rė­jau už­ra­ši­nė­ti ran­ka. Pas­kui teks­tą at­ spaus­di­nau – jis paė­mė vie­ną eg­ zemp­lio­rių, ant kiek­vie­no la­po tu­ rė­jau pa­si­ra­šy­ti. Man li­ko ki­tas eg­zemp­lio­rius, ten pa­si­ra­šė jis. Jis kaž­ko­dėl ne­pa­si­ti­kė­jo, ma­nė, kad ga­liu ką nors pa­keis­ti. Pas­kui tas in­ter­viu bu­vo įtrauk­tas į sto­rą do­ ku­men­ti­nę kny­gą. Vie­nas su­ti­ko duo­ti in­ter­viu, ka­dan­gi mer­dė­jo ka­lė­ji­mo li­go­ni­ nė­je nuo plau­čių vė­žio. Jis jau bu­vo se­nas – no­rė­jo iš­pa­sa­ko­ti sa­vo gy­ ve­ni­mą. Įdo­mus jo li­ki­mas. Jo tė­vą, kaip liau­dies prie­šą, Sta­li­no lai­kais su­šau­dė, mo­ti­na pa­puo­lė į ka­lė­ji­mą, o jį paė­mė į vai­kų na­mus. Taip vai­ ki­nas iš pa­do­rios šei­mos ta­po pro­ fe­sio­na­liu nu­si­kal­tė­liu. Bu­vo ir ki­to­kių da­ly­kų – su hol­ din­go vai­ki­nais pir­ma nei po­li­ci­ ja su­čiu­po­me sam­do­mą žu­di­ką. Jis da­ly­va­vo de­pu­ta­to Vik­to­ro No­vo­ sio­lo­vo žu­dy­nė­se. Pa­da­rė­me su juo in­ter­viu, pa­skui jį per­da­vė­me po­li­ ci­jai. – Ar jū­sų žmo­na ak­to­rė Na­ta­li­ ja Krug­lo­va vai­di­na jū­sų ro­ma­ nų ek­ra­ni­za­ci­jo­se? – Kai ku­rio­se. Šiuo me­tu per 1-ąjį Ru­si­jos te­le­vi­zi­jos ka­na­lą ro­do­ mas se­ria­las apie po­li­ci­nin­kus pa­ gal ma­no kny­gą, ji ten vai­di­na vie­

ną pa­grin­di­nių vaid­me­nų. O pa­tį pa­grin­di­nį at­lie­ka lie­tu­vių kil­mės ak­to­rius Ser­ge­jus Pus­ke­pa­lis. Jis ta­po la­bai ži­no­mas, kai nu­si­fil­ma­ vo juos­to­je „Kaip aš pra­lei­dau šią va­sa­rą“. Už pa­grin­di­nį vaid­me­nį ta­me fil­me Ber­ly­no ki­no fes­ti­va­ly­ je jis lai­mė­jo Si­dab­ri­nį lo­kį. Da­bar jis – žvaigž­dė. Gy­ve­na Ja­ros­lav­ly­ je, yra vy­riau­sia­sis dra­mos teat­ro re­ži­sie­rius. Ma­no žmo­na yra Sankt Pe­ter­ bur­go teat­ro „Na Va­sil­jevs­kom“ ak­to­rė. Tu­ri­me du vai­kus: sū­nui – 11, duk­rai – 10 me­tų.

– Ar Sankt Pe­ter­bur­go gat­vė­ se žmo­nės jus at­pa­žįs­ta, svei­ ki­na­si? – Ap­gai­les­tau­ju, bet taip. Bū­na ne­ la­bai pa­to­gu ka­vi­nė­se, res­to­ra­nuo­ se – jau­ti į ta­ve įrem­tus žvilgs­nius, kuž­de­sį: „Pa­žiū­rėk...“ Pa­vyz­džiui, ge­ri su bi­čiu­liu ka­vą, priei­na kaž­ koks žmo­gus ir sa­ko: „Ga­li­ma? No­ rė­čiau už­duo­ti jums klau­si­mą.“ – Sankt Peterburge jūs po­pu­lia­ res­nis už sa­vo žmo­ną? – Ne. Ją la­bai daž­nai ro­do per te­le­ vi­zo­rių, ma­ne – re­čiau. Ją žmo­nės taip pat mėgs­ta už­kal­bin­ti. At­va­ žiuo­ja, pa­vyz­džiui, į de­ga­li­nę, o ten klau­sia: „Ar jus va­kar ro­dė per te­ le­vi­zo­rių se­ria­le?“ Nuei­na į tur­gų, o ten vėl klau­si­nė­ja. Ji tu­ri net sa­vo ger­bė­jų klu­bą in­ter­ne­te to­kio­se ne­ ti­kė­to­se vie­to­se kaip Če­lia­bins­kas. Če­lia­bins­ke ji nė­ra net bu­vu­si. – Ko­kių tu­ri­te po­mė­gių? – La­bai mėgs­tu skai­ty­ti. La­bai mėgs­tu žiū­rė­ti se­ria­lus. Bet ne ru­ siš­kus – ru­siš­ki se­ria­lai man ne­ la­bai pa­tin­ka. Da­bar la­bai ge­ri ame­ri­kie­čių, da­nų, šve­dų se­ria­lai. Da­bar ge­rų se­ria­lų dau­giau nei ge­ ro ki­no. Jie įdo­mes­ni už tai, ką da­ro Ho­li­vu­das. Dar mėgs­tu klu­be žais­ ti bi­liar­dą. Už­tat ne­mėgs­tu ekst­re­ ma­lių spor­to ša­kų – man už­ten­ka ad­re­na­li­no gy­ve­ni­me.

„„Komandiruotės: „No­rė­da­mas ra­šy­ti tu­riu bū­ti­nai kur nors iš­va­žiuo­ti. Tai­gi imu 10 die­nų ato­sto­gų ir va­žiuo­

ju, pa­vyz­džiui, į Kip­rą. Ar­ba į Mal­dy­vus, Grai­ki­ją“, – pasakojo A.Kons­tan­ti­no­vas.

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vai­tės nuo­tr.

– ir be­si­mankš­ti­nan­čio A.M.Bra­zaus­ko nuo­trau­kos iš gy­ve­ni­mo, mo­te­riai vie­nai rei­kė­ jo iš­lai­ky­ti na­mą ir duk­rą. A.Zi­ka­ rie­nė pa­ma­žu pra­dė­jo iš­par­da­vi­ nė­ti daik­tus, nuo­mo­ti kam­ba­rius stu­den­tams.“ „Pra­bė­gu­sio am­žiaus vi­du­ry­ je, kai A.M.Bra­zaus­kas su bro­liu Ge­rar­du 1951–1956 m. stu­di­ja­vo anuo­me­čia­me Kau­no po­li­tech­ni­

kos ins­ti­tu­te, jie iš­si­nuo­mo­jo J.Zi­ ka­ro na­me bu­vu­sią skulp­to­riaus šei­mos sve­tai­nę“, – aiš­ki­no mu­ zie­ji­nin­kė R.Rui­bie­nė. Va­sa­rio 16-ąją ne­pa­bėg­da­vo

R.Rui­bie­nė, ku­riai ne kar­tą te­ ko klau­sy­tis J.Zi­ka­ro duk­ters Aly­ tės pri­si­mi­ni­mų, pa­žy­mė­jo, kad ji

„„Pa­ger­bė: A.M.Bra­zaus­kas su­si­ti­ko su A.Zi­ka­rai­te M.K.Čiur­lio­nio mu­

zie­ju­je, mi­nint J.Zi­ka­ro mir­ties 50-ąsias me­ti­nes.

Ed­mun­do Ka­ti­no nuo­tr.

vi­sa­da, ir so­viet­me­čiu, švęs­da­vo sa­vo gim­ta­die­nį Va­sa­rio 16-ąją iš prin­ci­po, nors bu­vo gi­mu­si ke­lio­ mis die­no­mis vė­liau. Ir tai su­pran­ ta­ma – juk jos tė­vas su­kū­rė gar­sią­ją skulp­tū­rą „Lais­vė“, ku­rios po­sta­ men­tas anuo­met jau bu­vo su­sprog­ din­tas, o pa­ti skulp­tū­ra il­sė­jo­si Ka­ ro mu­zie­jaus fon­duo­se.

„Rei­kia pa­sa­ky­ti, kad tuo me­ tu dar nie­kam ne­ži­no­mas Al­gir­das My­ko­las Bra­zaus­kas ne­bėg­da­vo iš J.Zi­ka­ro na­muo­se Va­sa­rio 16-ąją ren­gia­mų vai­šių“, – sa­kė R.Rui­ bie­nė. „At­v irkš­č iai – jis mė­go kar­t u su Aly­tės sve­čiais pa­dai­nuo­ti ir, anot jos pri­si­mi­ni­mų, bu­vo pui­

„„Su­si­ti­ko: A.Zi­ka­rai­tė ne kar­tą bendravo su A.M.Bra­zaus­ku jo pre­zi­den­

ta­vi­mo me­tais.

kus šo­kė­jas“, – šyp­te­lė­jo mu­zie­ ji­nin­kė. Sa­va­dar­biai svar­me­nys

„Lais­vės“ skulp­tū­ros kū­rė­jo J.Zi­ ka­ro duk­ra Aly­tė R.Rui­bie­nei pa­ sa­ko­jo, kad bū­s i­m a­s is gar­s us po­l i­t i­kas A.M.Bra­zaus­kas stu­ den­tau­da­mas mankš­tin­da­vo­si na­ mo kie­me. Tvir­to sto­to jau­nuo­lis mėg­da­vo jė­gos pra­ti­mus. Jis kil­no­da­vo leng­ vo­jo au­to­mo­bi­lio pu­sa­šį, nes spe­ cia­lių štan­gų kil­no­ji­mui anuo­met la­bai sti­go. „Tą tuo­m e­č io KPI stu­d en­to A.M.Bra­zaus­ko mankš­tą su imp­ ro­v i­z uo­ta štan­ga A.Zi­ka­rai­t ė su drau­gė­mis kar­tais ste­bė­da­vo pro sa­vo na­mų lan­gus. Mer­gi­nos, re­ ziu­muo­da­mos ste­bė­ji­mo re­zul­ta­ tus, vi­sa­da sa­ky­da­vo: liuks vai­ ki­n as!“ – pa­sa­ko­jo R.Rui­b ie­n ė, ži­n an­t i ne vie­n ą įdo­m ią is­to­r i­ ją apie J.Zi­ka­ro na­mus ir jo gy­ ven­to­jus. Be­si­mankš­ti­nan­čio A.M.Bra­ zaus­ko fo­tog­ra­fi­ja da­bar ka­bo tarp ki­tų J.Zi­ka­ro ma­mo­ria­li­nio mu­zie­ jaus nuo­trau­kų.


20

šeštadienis, birželio 15, 2013

aukštyn žemyn

240

– tiek nardytojų pamėgtų salelių ir įlankų yra šalia Venesuelos.

„„Magnetas: na­rai, ieš­ko­da­mi ad­re­na­l

Įstabia vietos Vid­man­tas Ma­tu­tis v.matutis@diena.lt

Ge­riau už Rau­do­ną­ją jū­rą

Ma­no­ma, kad la­biau­siai pa­trauk­ li po­van­de­ni­nio nar­dy­mo vie­ta yra Ka­ri­bų jū­ros ba­sei­ne, ša­lia di­džių­ jų ato­lų. Nar­dy­to­jų ro­ju­mi lai­ko­mas 240 sa­le­lių ato­las ša­lia Ve­ne­sue­los. Jo plo­tas per 900 kv. km. Dau­gy­bė ri­ fų už­sto­ja ban­gas nuo At­lan­to van­ de­ny­no, o van­duo toks skaid­rus, kad bal­to smė­lio fo­ne ga­li­ma ma­ ty­ti 30 m gy­ly­je plau­kio­jan­čias žu­ vis. Prie ato­lų – dau­gy­bė jū­ros gy­ vū­nų, iš­ti­si ko­ra­lų ri­fai, van­dens au­ga­lų miš­kai, uo­los. Tik­ram nar­dy­to­jui ir nuo­ty­kių ieš­ko­to­jui rei­kia ne tik gra­žaus po­ van­de­ni­nio vaiz­do, bet ir pa­jus­ti ad­re­na­li­ną. O kas ga­li bū­ti ge­riau už nu­sken­du­sius lai­vus? Ne­to­li Ve­ne­sue­los, prie An­ti­ lų sa­ly­no sa­los Bo­nai­re, vos už 50 m nuo kran­to, 15 m gy­ly­je, yra nu­ sken­dęs lai­vas „Our Con­fi­den­ce“. Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais jis pluk­dė bėg­lius. Lai­vas – tik­ra pa­ slap­tis net ir nar­dy­to­jams. Nors jis ar­ti kran­to, pa­ly­gin­ti ne­gi­liai, ta­ čiau ne­dau­ge­lis nar­dy­to­jų ži­no apie šį lai­vą.

Lie­tu­vos nar­dy­to­ jai daž­niau­siai vyks­ ta nar­dy­ti į nuo­sta­ baus gro­žio ir van­ dens skaid­ru­mo Rau­do­ną­ją jū­rą. Pa­ sau­ly­je yra dau­gy­ bė na­rų trau­kos vie­ tų, gro­žiu ir nu­ sken­du­siais lai­vais len­kian­čių šią jū­rą.

Tra­ge­di­ja kel­te

„„Po­ty­riai: po van­de­niu nar­dy­to­jams at­si­ve­ria ki­tas pa­sau­lis. 

„„Pėd­sa­kai: Ka­ri­bų ba­sei­no van­de­nys sau­go dau­gy­bę jū­ro­se įvy­ku­sių tra­ge­di­jų pa­slap­čių.

„Shutterstock“ nuotr.

Vie­na iš pa­trauk­liau­sių vie­tų su nu­sken­du­siais lai­vais yra Vir­dži­ ni­jos sa­lų ar­chi­pe­la­gas už 80 km nuo Puer­to Ri­ko. Šios maž­daug 50 sa­lų ta­po lem­ tinga vie­ta da­liai į Ame­ri­ką plau­ku­ sių nuo­ty­kių ieš­ko­to­jų. Ap­link Vir­ dži­ni­jos sa­las yra ne tik nuo­sta­bus po­van­de­ni­nis pa­sau­lis, bet ir dau­ gy­bė nu­sken­du­sių lai­vų. Tu­ris­tus čia trau­kia 1984 m. per ura­ga­ną ša­lia Sent To­mo sa­los nu­ sken­dęs lai­vas „WIT Shoal“. 120 m il­gio lai­vas, ku­ris Ant­ro­jo pa­sau­li­ nio ka­ro me­tais bu­vo pri­tai­ky­tas pluk­dy­ti tan­kus, gu­li 10 m gy­ly­je. Prie Vir­dži­ni­jos sa­lų yra ir 1967 m. nu­sken­dęs ir 123 žmo­nių gy­ vy­bę nu­si­ne­šęs jū­rų kel­tas „RMS Rho­ne“. 1965 m. sta­ty­tas pra­šmat­ nus lai­vas pluk­dė ke­liau­to­jus iš Di­ džio­sios Bri­ta­ni­jos į Ka­ri­bų jū­ros ba­sei­no sa­las. Lem­tin­gas jam bu­vo de­šim­tas rei­sas. Per ura­ga­ną stip­rus vė­jas nubloškė lai­vą ant uo­lų. Ja­me vei­


21

šeštadienis, birželio 15, 2013

aukštyn žemyn kaunodiena.lt/naujienos

R.Ši­mu­kaus­kas:

A.Smetona ne­bu­vo bai­lys

Da­rius Sė­le­nis

d.selenis@kaunodiena.lt

Tė­vy­nę le­mia­mu mo­men­tu bai­ liai pa­li­kęs niek­šas ar tei­sin­gas ir pro­tin­gas ša­lies va­do­vas? Prieš­ta­ rin­gai ver­ti­na­mą Lie­tu­vos tar­pu­ ka­rio pre­zi­den­tą An­ta­ną Sme­to­ ną įkū­ny­sian­tis 38 me­tų kau­nie­ tis ak­to­rius Ra­mū­nas Ši­mu­kaus­ kas pritaria tei­gia­miems ver­ti­ni­ mams.

­li­no ir kvapą gniaužiančių vaizdų, leidžiasi į gelmes.

ausios Karibų nardyti kė ga­ri­nis va­rik­lis. Šal­tas van­duo pra­si­ver­žė į ma­ši­nų sky­rių, spro­ go ga­ro ka­ti­lai, lai­vo ke­lei­viams ir įgu­lai ne­pa­lik­da­mi jo­kios vil­ties iš­ si­gel­bė­ti.

di­na­mą tri­ma­ra­ną su stik­li­niu kor­pu­su. Šis lai­ve­lis taip pat nau­ do­ja­mas pluk­dy­ti tu­ris­tams ir su­ pa­žin­din­ti juos su po­van­de­ni­niu pa­sau­liu.

Lai­vų gau­dyk­lės

Sken­duo­lis ma­to­mas ir nak­tį

Di­džiau­sia lai­vų gau­dyk­le bu­vo kar­tu su ri­fu apie 30 km nu­si­tę­su­ si Ane­ga­dos sa­la. Nar­dy­to­jus ypač trau­kia ša­lia šios sa­los 1859 m. nu­ sken­dęs gar­lai­vis „Pa­ra­mat­ta“. Tai bu­vo vie­nas iš pa­sku­ti­nių gar­lai­vių, ku­rį vie­toj da­bar mums įpras­to lai­vų sraig­to va­rė di­džiu­lis ra­tas. Lai­vo prie­ki­nė da­lis yra tri­jų met­rų, ga­li­nė – 12 m gy­ly­je. Ne­di­ de­lis gy­lis lei­džia na­rams po van­ de­niu su pil­nu oro re­zer­vua­ru iš­ bū­ti maž­daug va­lan­dą.

Šal­tas van­duo pra­si­ ver­žė į ma­ši­nų sky­ rių, spro­go ga­ro ka­ti­ lai, lai­vo ke­lei­viams ir įgu­lai ne­pa­lik­da­ mi jo­kios vil­ties iš­si­ gel­bė­ti.

Pat­rauk­li vie­ta yra ir 200 kv. km Aru­bos sa­la. Nie­kas apie šią sa­ lą ir ne­ži­no­tų, jei prie jos 20 m gy­ ly­je Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais ne­bū­tų nu­sken­dęs 120 m il­gio Vo­ kie­ti­jos lai­vas „An­til­la“. Dėl ypa­ tin­gos vie­tos ir pa­dė­ties jis van­de­ ny­je ge­rai ap­švies­tas. Eks­kur­si­jos po van­de­niu

Pa­ma­ty­ti nu­sken­du­sius lai­vus ga­ li­ma net ir ne­mo­kant nar­dy­ti. Spe­ cia­lios ap­žval­gi­nės eks­kur­si­jos tu­ ris­tams ren­gia­mos iš „At­lan­tis“ ti­po ma­žų po­van­de­ni­nių lai­vų. Po­van­de­ni­nes eks­kur­si­jas ren­ gian­ti JAV kom­pa­ni­ja iš vi­so tu­ri 11 tu­ris­ti­nių po­van­de­ni­nių lai­vų. Jie nar­do skir­tin­go­se vie­to­se prie nu­ sken­du­sių lai­vų. Ga­li pa­ner­ti iki 45 m ir iš­bū­ti po van­de­niu maž­daug va­lan­dą. Nuo 1985 m., kai pra­dė­ti nau­do­ti „At­lan­tis“ tu­ris­ti­niai po­ van­de­ni­niai lai­vai, jais pa­si­nau­do­ jo per 10 mln. žmo­nių. Pran­cū­zų in­ži­nie­rius Ža­kas Ru­ že­ras yra pa­sta­tęs fu­tu­ris­ti­niu va­

Pa­sau­ly­je įvai­rio­se vie­to­se gu­li nu­ sken­dę maž­daug mi­li­jo­nas lai­vų. Da­lies jų nie­kas taip ir ne­pa­ma­tys, nes jie – la­bai gi­liai van­de­ny­nuo­ se. Lai­vą ga­li­ma at­ras­ti ir ke­lių ki­ lo­met­rų gy­ly­je. Klau­si­mas tik, kam jo ieš­ko­ti, jei tai nė­ra le­gen­da, kaip, tar­kim, „Ti­ta­ni­kas“. Dau­gu­ma lai­vų, ku­riuos lan­ko nar­dy­to­jai, yra be­veik van­dens pa­ vir­šiu­je, iki 20 m gy­ly­je. Di­džiau­sia da­lis lai­vų yra nu­sken­dę. Kai ku­rie jų nu­skan­din­ti spe­cia­liai, kad bū­tų nar­dy­to­jų trau­kos vie­ta. Vie­na iš to­kių dirb­ti­nių vie­tų yra prie Roa­ta­no sa­los, ne­to­li Hon­dū­ ro. 40 m il­gio lai­vas „Prin­ce Al­ bert“ 1985 m. bu­vo spe­cia­liai nu­ skan­din­tas. Jis apau­gęs įvai­riais mang­ro­vių au­ga­lais ir po van­de­niu su­ku­ria ne­pa­kar­to­ja­mą vaiz­de­lį. Prie Mar­ti­ni­kos sa­lų yra uni­ka­lus nu­skan­din­tas lai­vas „Na­hoon“. Iš pra­džių jis Šiau­rės jū­ro­je bu­vo kaip lai­vas-švy­tu­rys. Vė­liau nau­do­tas kaip plau­kio­jan­tis nak­ti­nis klu­bas. Už­si­tar­na­vęs tam tik­rą var­dą lai­ vas bu­vo nu­skan­din­tas į 35 m gy­lį prie Dai­mo­no uo­los ir ta­po nar­dy­ to­jų trau­kos vie­ta. Jis tar­si sė­di ant dug­no. Nus­kan­din­tas lai­vas ge­rai ap­švies­tas ir pui­kiai ma­to­mas ne­ tgi nak­tį. Dug­ne – lėk­tuv­ne­šis

Nar­dy­to­jus iš vi­so pa­sau­lio trau­ kia Mek­si­kos įlan­ko­je, už 40 km nuo Flo­ri­dos kran­tų, nu­skan­din­ tas bu­vęs JAV lėk­tuv­ne­šis „USS Oris­ka­ny“. 275 m il­gio lėk­tuv­ne­ šis lai­ko­mas di­džiau­siu nu­sken­ du­siu lai­vu. Tai tar­si trys fut­bo­ lo sta­dio­nai. Lėk­tuv­ne­šis nu­sken­dęs į 65 m gy­lį. Vir­šu­ti­nė jo da­lis yra maž­ daug 40 m gy­ly­je. Ne kiek­vie­nas na­ras ga­li nu­si­leis­ti prie šio lai­vo. Rei­ka­lin­ga pro­fe­sio­na­li nar­dy­mo įran­ga. Kol kas tik ne­di­de­lė da­lis na­rų lei­džia­si prie šio lai­vo, va­di­na­mo Di­džiuo­ju O. Ka­dan­gi lėk­tuv­ne­šis la­bai di­de­lis, fil­muo­ti ar fo­tog­ra­ fuo­ti jo vi­so iš­kart neį­ma­no­ma.

– Te­le­vi­zi­jo­je pa­ro­di­ja­vo­te Arū­ną Va­lins­ką, Vik­to­rą Us­ pas­ki­chą, o da­bar pa­gal Ge­di­ mi­no Jan­kaus pje­sę „Ky­bar­tų ak­tai“ spek­tak­ly­je „Sme­to­na“ (rež. Vy­tau­tas Bal­sys) vai­din­ si­te pre­zi­den­tą A.Sme­to­ną. Ne­bau­gu? – Pa­sis­teng­siu įkū­ny­ti šią iš­ki­ lią as­me­ny­bę. Tie­sa, ne­di­de­lia­me epi­zo­de esu vai­di­nęs Vy­tau­tą Di­ dį­jį. Ži­no­ma, var­gu ar ga­li­ma iš­ ves­ti pa­ra­le­lę tarp mi­nė­tų žmo­nių. Va­lins­kas, Us­pas­ki­chas – te­le­vi­zi­ niai, hu­mo­ris­ti­niai per­so­na­žai, ten iro­niš­kas po­žiū­ris į po­li­ti­ką, o čia – rim­tas vaid­muo. Ne ka­ri­ka­tū­ra. Ar Lie­tu­va ga­lė­jo pa­sielg­ ti ki­taip, pa­si­prie­šin­ti oku­pa­ci­jai gink­lu? Ar A.Sme­to­na, kaip sa­ko vie­ni, iš bai­mės per upe­lį pa­bė­go, ar ne­pa­si­ra­šy­da­mas do­ku­men­tų, iš­si­ne­šęs kons­ti­tu­ci­nę ne­prik­lau­ so­my­bę į už­sie­nį pa­siel­gė tei­sin­ gai ir oku­pa­ci­ja ta­po an­ti­kons­ ti­tu­ci­nė, ne­ju­ri­di­nė? Tai – rim­ta dis­ku­si­ja. – Be abe­jo­nės, vai­din­ti vie­ną gar­siau­sių Lie­tu­vos is­to­ri­nių as­me­ny­bių – iš­šū­kis. Tu­rė­jo­ te vaiz­di­nės, gar­si­nės in­for­ ma­ci­jos ar tik imp­ro­vi­zuo­si­ te pa­gal sce­na­ri­jų? – Žiū­rė­jau kro­ni­kas, de­ja, gar­ so įra­šų su A.Sme­to­nos bal­su li­ kę la­bai ne­daug. – Ar ga­li­ma at­ras­ti ką nors bend­ro tarp R.Ši­mu­kaus­ko ir A.Sme­to­nos? – Oi, re­tai ta­pa­ti­nu sa­ve su vai­ di­na­mais per­so­na­žais ir nie­ka­da neieš­kau to­kių sa­vy­bių. A.Sme­ to­na bu­vo in­te­lek­tua­las, fi­lo­so­ fas, ver­tė Pla­to­ną. Tai ma­ne do­ mi­no, nors ne­lai­kau sa­vęs fi­lo­so­fu. Ir net in­te­lek­tua­lu. Bet man įdo­mu ste­bė­ti to­kius žmo­nes, as­me­ny­bes. Tai su­tei­kė ga­li­my­bę gi­lin­tis į Lie­ tu­vos is­to­ri­ją. – Ko tik­rai ne­bus spek­tak­ly­ je „Sme­to­na“, nors kai ku­rie žiū­ro­vai ti­kisi? – Ma­no bi­čiu­lių, drau­gų nuo­mo­ nė apie A.Sme­to­ną la­bai skir­tin­ga: vie­niems jis – bai­lys, niek­šas, pa­ bė­gė­lis. Ki­tiems – tei­sin­gas, ge­ras, pro­tin­gas va­do­vas. To­dėl vi­si ga­li ti­kė­tis skir­tin­gų da­ly­kų. – Ku­rio­je ver­ti­ni­mų ba­ri­ka­dų pu­sė­je esa­te jūs? – Ge­di­mi­no Jan­kaus po­žiū­riu, ką pa­sa­ko­ja Ky­bar­tų ak­tai, pre­zi­den­ tas ban­dė iš­sau­go­ti bent teo­ri­nę ne­prik­lau­so­my­bę. Aš – A.Sme­to­ nos pu­sė­je. Gal­vo­ti prie­šin­gai bū­ tų la­bai su­dė­tin­ga.

„„Per­so­na­žas: vie­nas įsi­min­ti­niau­sių R.Ši­mu­kaus­ko per­so­na­žų „Dvi­

ra­čio šou“ – A.Va­lins­ko pa­ro­di­ja.

– Ko­kiais trimis žo­džiais api­ bū­d in­t u­m ė­te A.Sme­to­n ą? Kas jis?

Kai su ūsais ir šu­ kuo­se­na pa­ma­čiau sa­ve pir­mą kar­tą, ne­slėp­siu, ma­lo­niai pa­glos­tė sa­vi­mei­lę.

Ro­ko Me­do­nio nuo­tr.

vi­mei­lę, – tam tik­ro pa­na­šu­mo su A.Sme­to­na yra. – Ar ku­riant spek­tak­lį ir šį vaid­me­nį bu­vo ku­rio­zų? – Kai bu­vo su­kur­tas spek­tak­lio „Sme­to­na“ pla­ka­tas, jį pa­ro­džiau ma­mai. Sa­kau, bus spek­tak­lis apie A.Sme­to­ną. Ji pa­žiū­rė­jo į ma­ no nuo­trau­ką ir pa­klau­sė: „O kas vai­dins Sme­to­ną?“

– Idea­lis­tas, in­te­lek­tua­las, už­si­ spy­ręs. Il­ga­me­tis va­do­vas. O tai tam tik­ra pra­sme – sa­vy­bė. – Kas bū­ti­nai tu­rė­tų ap­si­lan­ ky­ti spek­tak­ly­je? – Ne­no­rė­čiau, kad šis spek­tak­lis tap­tų tik is­to­ri­kų ir in­te­lek­tua­ lų dė­me­sio ob­jek­tu. Jis skir­tas vi­ siems, ku­riems įdo­mi prieš­ka­rio Lie­tu­vos tra­ge­di­ja, kas ži­no vie­ną ar ki­tą is­to­ri­ją ar net ne­tu­ri sa­vo nuo­mo­nės. Čia kal­ba­m a ir apie A.Sme­ to­n os konf­l ik­t ą su Au­g us­t i­n u Vol­d e­m a­r u. Gal mums rei­k ė­j o su­d a­ry­t i są­j un­g ą su na­c is­t i­n e Vo­k ie­t i­ja prieš so­v ie­t us ir gal­ būt vals­t y­b i­n e pra­s me gy­ven­ tu­me ki­taip? Te­gul tai su­ža­di­na dis­ku­si­ją, pri­ver­čia mąs­ty­ti. Tai bus įdo­mu ir jau­ni­mui, ir ypač – vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms. – Jūs, pli­kai sku­tan­tis gal­vą, spek­tak­ly­je bū­si­te su šu­kuo­ se­na ir įspū­din­gais, veš­liais Sme­to­nos ūsais? – (Šyp­so­si) Taip. Ži­no­ma, to­kie gra­žūs ir veš­lūs ūsai man neu­ žaugs, tad ir plau­kus, ir ūsus pri­ kli­juo­si­me. Kai su ūsais ir šu­kuo­ se­na pa­ma­čiau sa­ve pir­mą kar­tą, ne­slėp­siu, ma­lo­niai pa­glos­tė sa­

„„Pla­ka­tas: šio­je nuo­trau­ko­je R.Ši­­

mu­­kaus­ko ma­ma sa­vo sū­naus ne­pa­ži­no.


22

šeštadienis, birželio 15, 2013

aukštyn žemyn

Ast­ro­lo­gi­nė pro­gno­zė bir­že­lio 15–21 die­noms AVI­NAS (03 21–04 20)

VĖ­ŽYS (06 22–07 22)

Sa­vait­ga­lį ga­li­te ti­kė­tis int­ ri­guo­ja­mų nau­jie­nų, sve­čių ar­ba pa­kvie­ti­mo į sve­čius, eks­kur­ si­ją. Sa­vo pa­ta­ri­mais la­bai pa­dė­si­te gi­mi­nai­čiui ar se­nam bi­čiu­liui, kai­ my­nui, ku­ris at­vers jums sa­vo slap­ tas kor­tas. Ki­tą sa­vai­tę pa­lan­ku ap­ gal­vo­ti no­ri­mas nau­jo­ves, pla­nuo­ti veik­lą ir ato­sto­gas. Nuo tre­čia­die­ nio ga­na sėk­min­gi taps su vai­kais, šou vers­lu, kū­ry­ba su­si­ję rei­ka­lai.

Šį sa­vait­ga­lį su ap­lin­ki­niais daug kal­bė­si­te apie die­tas, ma­das, gro­žio prie­mo­nes, spor­to klu­bus ir sto­vyk­las, da­ly­si­tės svei­ ka­tos pa­ta­ri­mais ir pan. Nau­din­gos in­for­ma­ci­jos ra­si­te ir ži­niask­lai­do­je. Ir ne tik ra­si­te, bet šį kar­tą ir pa­si­ nau­do­si­te ja pra­ktiš­kai. Ki­tą sa­vai­ tę bū­si­te veik­lūs, da­ly­kiš­ki, ta­čiau jus ga­li per­se­kio­ti kre­di­to­riai, ant­ sto­liai. JAU­TIS (04 21–05 20)

LIŪ­TAS (07 23–08 23)

Sa­vait­ga­lį bū­si­te nu­si­tei­kę ro­man­tiš­kam pa­si­ma­ty­mui ar šiaip ma­lo­niai pra­mo­gai su šei­ ma, vai­kais. Ga­li at­si­nau­jin­ti nu­ trū­kę ry­šiai. Ar­ba pa­pil­nės pi­ni­ gi­nė, pa­ge­rės bui­ti­es są­ly­gos. Ki­tą sa­vai­tę sėk­mę už­tik­rin­ti jums ga­li ge­ri są­jun­gi­nin­kai, vers­lo par­tne­ riai. Ga­li­te su­lauk­ti pa­kvie­ti­mo į pro­fe­si­nį po­kal­bį, kon­kur­są. Gal­būt ap­si­sprę­si­te dėl įvaiz­džio, die­tos.

Sa­vait­ga­lį kur­si­te pra­tur­tė­ ji­mo pla­nus. Gal­būt gau­si­ te pa­ta­ri­mą, kaip pa­di­din­ti pa­ja­mas ar­ba kaip ne­bran­giai įsi­gy­ti no­ri­mą daik­tą. Ki­tos sa­vai­tės pra­džia ne­ blo­ga rei­ka­lams, su­si­ju­siems su in­ for­ma­ci­ja, rek­la­ma, moks­lu, tar­pi­ nin­ka­vi­mu, ver­tė­ja­vi­mu. Ga­li bū­ti, kad jums pa­vyks iš­siaiš­kin­ti svar­ bų ne­su­sip­ra­ti­mą. Ga­li­ma ne­to­li­ ma ke­lio­nė. DVY­NIAI (05 21–06 21)

Sa­vait­ga­lį tik­riau­siai gau­ si­te vi­lio­ja­mų pa­siū­ly­mų dėl lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo. Ga­li su­truk­dy­ti ne­ko­kia sa­vi­jau­ta. Ar­ ba at­si­ras nea­ti­dė­lio­ja­mų ūki­nių ar šei­mos rei­ka­lų. Re­gis, pa­vyks ge­rai juos iš­spręs­ti. Ki­tą sa­vai­tę sek­sis tvar­ky­ti rek­la­mos rei­ka­lus, plė­to­ti kū­ry­bi­nę veik­lą. Ga­li­te vyk­ti į ke­ lio­nę, ren­gi­nį, pui­kiai pa­si­ro­dy­ti kon­kur­se ar vie­šu­mo­je.

MER­GE­LĖ (08 24–09 23)

Sa­vait­ga­lį ga­li­te at­si­dur­ti dė­me­sio cent­re. Vie­ni ju­mis ža­vė­sis, ki­ti kri­ti­kuos. Ras­ki­te lai­ko trum­pai iš­vy­kai, eks­kur­si­jai, iš­ky­lai gam­to­je ar kaip nors pa­na­šiai at­si­ pa­lai­duo­ti. Ki­tą sa­vai­tę jū­sų ne­nu­ vils pre­ky­ba, tur­to, nuo­mos, drau­ di­mo rei­ka­lai. Kaž­ko­kiu bū­du ga­li­te įgy­ti dau­giau pi­ni­gų, au­to­ri­te­to ar tie­siog pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi. Gal­būt kaž­kuo pa­si­tar­naus rek­la­ma.

SVARS­TYK­LĖS (09 24–10 23)

Sa­vait­ga­lį ga­li bū­ti sua­be­jo­ ta jū­sų su­ma­ny­mų rea­lu­mu, tiks­lin­gu­mu. Ar­ba jūs pa­tys sa­vi­mi ne­pa­si­ti­kė­si­te, ne­džiu­gins sa­vi­jau­ ta ar ap­lin­ka, ku­rio­je teks leis­ti lais­ va­lai­kį, ypač jei ji bus šur­mu­lin­ga. Pui­kiai veiks in­tui­ci­ja, ga­li­mas me­ ni­nis įkvė­pi­mas. Ki­tą sa­vai­tę į dau­ ge­lį pro­ble­mų su­ge­bė­si­te pa­žvelg­ti su ypa­tin­gu ob­jek­ty­vu­mu. Svar­bu, kad elg­tu­mė­tės gar­bin­gai. SKOR­PIO­NAS (10 24–11 22)

Sa­vait­ga­lį jums sek­sis ruoš­ ti pub­li­ka­ci­jas, megz­ti ry­ šius su žmo­nė­mis, at­vy­ku­siais iš to­li. Ti­kė­ti­nos iš­lai­dos, ku­rios at­ si­pirks. Ga­li­te su­si­tik­ti se­ną drau­ gą ar sim­pa­ti­ją. Ki­tą sa­vai­tę pa­ lan­ku tvar­ky­ti kon­fi­den­cia­lius rei­ka­lus, skir­ti mei­lės pa­si­ma­ty­ mus. Vis dėl­to ga­li­te ne vi­siš­kai tiks­liai įver­tin­ti jums ro­do­mą pa­ lan­ku­mą. ŠAU­LYS (11 23–12 21)

Sa­vait­ga­lį tin­ka­mai su­si­ pla­nuo­ki­te lai­ką, kad dėl dau­gy­bės rei­ka­lų ne­pra­ras­tu­mė­te pro­gų pa­tir­ti ma­lo­nu­mų. Ga­li­mas nau­din­gas po­kal­bis, per­spek­ty­vi da­ly­ki­nė ar as­me­ni­nė pa­žin­tis. Nuo pir­ma­die­nio per po­rą die­nų jums rei­kė­tų daug nu­veik­ti, nes nuo tre­ čia­die­nio tam nu­si­teik­ti bus daug sun­kiau dėl su­ma­žė­ju­sios ener­gi­ jos ar pra­stes­nės sa­vi­jau­tos.

OŽIA­RA­GIS (12 22–01 20)

Sa­vait­ga­lio die­no­mis ga­li­te su­bliz­gė­ti po­kal­biuo­se apie po­li­ti­nius, tarp­tau­ti­nius, ideo­lo­gi­ nius da­ly­kus. Pa­lan­ku iš­sa­ky­ti nuo­ mo­nę kon­fe­ren­ci­jo­je, in­ter­ne­ti­nė­se dis­ku­si­jo­se ir pan. Sau­go­ki­tės ap­si­ nuo­di­ji­mo, aler­gi­jų. Ki­tos sa­vai­tės dar­bai ju­dės be pro­ble­mų, jei­gu lai­ ky­si­tės die­not­var­kės ir eti­kos reika­ lavimų. Ga­li bū­ti ap­tar­tas dar­bo, už­ dar­bio ar ato­sto­gi­nių klau­si­mas. VAN­DE­NIS (01 21–02 19)

Sa­vait­ga­lį ga­li­mi konf­lik­tai dėl mei­lės ir sek­sua­li­nių ne­ su­sip­ra­ti­mų. Re­gis, vai­kų ar­ba my­ li­mo žmo­gaus no­rų, po­rei­kių ten­ ki­ni­mas jums ne­ma­žai kai­nuos. Ki­tą sa­vai­tę ne­pris­tig­si­te įspū­džių ir veik­los. Ti­kė­ti­ni rei­ka­lai, su­si­ ję su ke­lio­nė­mis, už­sie­nio ry­šiais, moks­lu, kva­li­fi­ka­ci­ja. Gal­būt lai­ky­ si­te eg­za­mi­ną ar­ba su­ži­no­si­te įver­ ti­ni­mą, re­zul­ta­tą, gau­si­te dip­lo­mą. ŽU­VYS (02 20–03 20)

Sa­vait­ga­lį jū­sų lai­mės jaus­mas tie­sio­giai pri­klau­sys nuo si­ tua­ci­jos šei­mo­je, par­tne­rys­tės sri­ty­ je. Jei­gu jau­si­tės ver­ti­na­mi, ger­bia­mi, svar­būs, my­li­mi, tai ir pa­tys steng­si­ tės įtik­ti ap­lin­ki­niams. Rea­liai pa­ tir­si­te, kad mei­lės ne­bū­na per daug. Ki­tą sa­vai­tę ga­li­te su­ži­no­ti nau­jie­ną, su­si­ju­sią su in­ves­ti­ci­jo­mis, mo­kes­ čiais, pa­sko­lo­mis, drau­di­mu, vers­lu. Sidonija


24 2

šeštadIENIS, birželio 15, 2013

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai������������������������������� 24 Paslaugos� ������������������������������ 24, 25, 26 Parduoda����������������������������������������������� 26 Perka��������������������������������������������������������� 26 Įvairūs������������������������������������������������������ 28 Karščiausi kelionių pasiūlymai����������������������� 28 Pramogos, šventės, laisvalaikis� �������������������������������������������� 28 Kviečia mokytis � ������������������������������ 28 Kviečia ���������������������������������������������������� 27 Rasta� ��������������������������������������������������������� 26 Informuoja������������������������������������������� 28

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

DARBo skelbimai Siūlo darbą Automobilių servisui reikalingi: važiuoklės meistrai, automobilių mechanikai. Tel. 8 698 02 939. 1124862

Baldų gamybos įmonė UAB „FPI Baltic” (Žeimiai, Jonavos r.) ieško PAKUOTOJO (-OS). Darbo pobūdis: baldų, baldų detalių, įv. medžiagų pakavimo, ženklinimo ir kt. darbai. Visos socialinės garantijos. Atlyginimas sutartinis. Tel. 8 687 21 336 arba e. p. personalas@fpifurniture.eu. 1127243

DARBAS UŽSIENYJE. IŠVYKIMAS LIEPOS MĖN. ANGLIJOJE: pakavimo darbai fabrike. NORVEGIJOJE: kepyklos, sūrio, drabužių fabrikai, šiltnamiai. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys. Tel. 8 699 94 931; karjeros.biuras@gmail.com.

1127702

Dirbti Kaune reikalingi betonvežės vairuotojas ir krautuvo vairuotojas-mechanikas. Savo CV galite siųsti adresu kaunas@betonocentras.lt. 1126365

Elektros prekių parduotuvei reikalingi vadybininkai. Kviečiame į pokalbį birželio 18 d. 10 val. (su savimi turėti savo CV). UAB „Elektrobig“, Draugystės g. 19, Kaunas. 1127252

Firmai reikalinga (-as) manikiūrininkė (-as). Tel. 8 655 07 636, (8 37) 770 261.

1125836

Globos namams Garliavoje reikalinga (-as) virėja (-as). Pageidautina dirbusi darželio, mokyklos ar ligoninės valgykloje. Darbas pamainomis. Tel. 8 652 93 000. 1127760

Ieškome vairuotojų-ekspeditorių Kaune (šaldytų maisto produktų pervežimas Lietuvoje į prekybos vietas). Reikalinga: C ir/ar CE vairuotojo kategorijos pažymėjimas, panašaus darbo patirtis. Dėl darbo vietos teirautis tel. 8 612 14 978 arba siųsti gyvenimo aprašymą cv@nnl.lt. 1127873

Įmonei reikalingi plastikinių langų montuotojai, turintys savo transportą ir įrankius. Teirautis tel. 8 647 00 002. 1125900

Kavinėje miesto centre reikalinga šaltų ir karštų patiekalų, picų ir banketų ruošimo virėja (-as). Patrauklus atlyginimas. Tel. 8 693 50 400. 1126478

Klaipėdoje įsikūrusi UAB UTF ieško vairuotojo-ekspeditoriaus (CE kateg.). Maršrutai: Europa–Lietuva–Rusija. Patirtis ir gera reputacija būtina. Susidomėjusius prašom skambinti tel. 8 616 22 961. 1126657

Maisto prekių parduotuvėje Garliavoje reikalinga (-as) valytoja (-as). Tel. 8 610 64 752.

1126374

Naujai atidaromam restoranui Raudondvaryje reikalingi: restorano vadovas (-ė); gamybos vadovas (-ė); virėjai; barmenai padavėjai. Patirtis būtina. CV siųsti e. paštu audrone.ci@gmail.com. Tel. 8 656 39 311. 1124342

PASTATŲ INŽINERINIŲ SISTEMŲ PROJEKTŲ VADOVUI. Darbo pobūdis: šiluminių punktų, katilinių, šildymo, vandentiekio – nuotekų projektų valdymas. Tikimės, kad Jūs: esate diplomuotas inžinierius ir turite galiojančius atestatus; turite projektų valdymo patirties; žinote, kaip vykdoma objektų paieška ir dalyvavimas viešųjų pirkimų konkursuose; mokate bendrauti ir deleguoti užduotis; dirbate kompiuteriu ir vairuojate automobilį; greitai pritapsite prie šaunaus ir darnaus kolektyvo. Įmonė siūlo: viską, kas gali būti reikalinga siekiant kokybės ir rezultatų. Gyvenimo aprašymą (CV) su nuoroda „Projektų vadovas” siųskite e. paštu arnoldas@lakmalit.lt arba faksu (8 37) 323 420. Išsamesnė informacija tel. 8 699 90 126. Kontaktinis asmuo – padalinio vadovas Arnoldas Tamulevičius.

Statybos įmonei nuolat dirbti Kaune reikalingi: universalūs statybos darbininkai, apdailininkai, pagalbiniai darbininkai. Kreiptis tel. 8 614 81 433.

Pervežimų kompanijai UAB „Hoptransa“ reikalingi tolimųjų reisų vairuotojai, turintys CE kat. Tel. 8 687 70 945.

1126992

1123820

1118177

Reikalingas darbuotojas (individuali veikla) atlikti įvairių tipų tvorų montavimo darbus. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 8 674 52 897.

1119523

Statybų įmonė ieško fasadų šiltintojų, stalių-dailidžių. Išsamesnė informacija tel. 8 615 40 557, skambinti galima iki 22 val., e. paštas info@rofolis.lt. 1125263

Transporto įmonei reikalingi vairuotojai (CE kategorija). Darbas su tentinėmis puspriekabėmis maršrutais Baltijos šalys–Baltarusija. Tel. 8 618 44 171. UAB „Autokausta“ nuolat dirbti Kaune ieško: krautuvo-ekskavatoriaus mašinistų; plentvolio mašinistų; asfalto klotuvo mašinistų; autogreiderio mašinistų; kelio frezos mašinistų; vairuotojų (dirbti savivarčiais). Tel. 8 656 14 722. 1127370

1127255

Reikalingas patirties turintis minkštųjų baldų aptraukėjas dirbti nuolat arba papildomai Kauno centre. Tel. 8 650 10 872.

1127126

Reikalingas patyręs automobilių paruošėjas-dažytojas. Tel. 8 676 22 258. 1117336

Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai dirbti su autotraukiniais ir vilkikais su puspriekabėmis. Maršrutai Europa–Rusija, Kazachstanas. Tel. 8 687 52 240. Kaunas. 1122554

Reikalingi traktorininkai-ekskavatorininkai, „Bobcat“ vairuotojai dirbti Kaune. Tel. 8 687 75 077. 1127753

Reikalingi vairuotojai, geras atlyginimas, darbas ratais LT–Olandija, B–LT (E kat.). Tel. 8 620 77 579. 1122592

Reikalingi: betonuotojai, tinkuotojai, stogdengiai, tinkuojamų fasadų šiltintojai, trinkelių klojėjai. Darbas Jonavoje. Tel. 8 698 79 438. 1123114

Restorano-viešbučio administratoriui (-ei). Reikalavimai: 2 metų darbo patirtis restorane, anglų ir rusų kalbų mokėjimas. „Pažaislis Park hotel“. Išsamesnė darbo informacija www.svarstykles.eu – karjeros skiltyje. Tel. 8 698 80 130, e. paštas pphotel.danguole@hotmail.com. 1127647

Restoranui miesto centre reikalingas virėjas-mėsininkas. Pageidautina turintis darbo patirties. Tel. 8 614 33 779.

1127739

Restoranui reikalingas virėjas. Mes siūlome geras darbo sąlygas, lankstų darbo grafiką, apmokymus. Gyvenimo aprašymą siųsti e. paštu henrikas@ganbeicity.lt. Tel. 8 678 80 880. 1123196

Saugos tarnybai reikalingi apsaugos darbuotojai dirbti reagavimo ekipažuose. Darbas pamainomis. Visos socialinės garantijos. Atlyginimas iki 1900 Lt, atskaičius mokesčius. Kontaktinė informacija: e. paštas apsauga@jungtis.lt; tel. (8 37) 361 354. 1121731

Norvegijos skalbimo fabrikuose reikalingi patyrę C, CE kategorijos vairuotojai. Būtina gera anglų kalba. Daugiau informacijos tel. +370 606 24 086, +370 607 76 060 arba www.onoffservice.lt; skambinti darbo dienomis.

Siūlome darbą vairuotojui-ekspeditoriui, turinčiam C vairuotojo kategoriją (privalumas C1E), išvežioti vaisvandenius Kauno ir Panevėžio regionuose. Kreiptis darbo dienomis nuo 8 iki 16.30 val. tel. 8 699 29 061.

1127924

1125887

Parduotuvei (Šiaurės pr.) reikalinga pardavėja (-as). Darbas pamainomis, slankiuoju grafiku. Atliginimas 1000 Lt. Tel. 8 672 44 467. uab.boleslovas@gmail.com.

Statybos įmonė ieško apskaitininkės (-o). Gyvenimo aprašymą, nurodant pageidaujamą atlyginimą, siųsti e. paštu renata@dalista.lt. Teirautis tel. 8 686 00 734.

1124960

1126176

Statybos įmonei UAB „Agentus” reikalingi: dažytojai, tinkuotojai, mūrininkai, betonuotojai, staliai bendrastatybiniams darbams, fasado sienų šiltintojai, plytelių klojėjai. Skambinti darbo valandomis tel. (8 37) 375 331.

1126627

UAB „Solotransa“ reikalingi CE kategorijos vairuotojai-ekspeditoriai dirbti maršrutu Lietuva–Europa–Lietuva. Atlyginimas mokamas laiku. Tel. 8 685 10 705. 1126398

UAB „Agrokoncernas“ įmonė dirbti Prienų r., Mauručiuose (10 km nuo Garliavos), ieško ELEKTRIKO (elevatoriaus įrenginių priežiūra ir remontas). CV siųsti e. paštu remigijus@agrokoncernas.lt arba skambinti tel. 8 687 92 591. 1124407

UAB GROSSO MODA LITHUANIA Ukmergėje, nuolat plečianti savo veiklą, siūlo įdomų ir perspektyvų darbą SIUVIMO TECHNOLOGUI-VADYBININKUI. Jei esi energingas, komunikabilus, sugebi dirbti komandoje, moki anglų k., turi vyriškų ir moteriškų drabužių siuvimo technologijos žinių, gerai dirbi kompiuteriu – šis darbas kaip tik Tau! Siūlome geras darbo sąlygas, tiesioginį bendravimą su užsienio klientais, kompetentingą atlyginimą. Darbuotojus iš kitų miestų vežame į darbą nemokamai. Sudominome – siųsk CV faksu (8 340) 67 071 arba e. paštu rita.varnaite@grossomoda.com. 1127622

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 1107128

VĖDINIMO-KONDICIONAVIMO SISTEMŲ ELEKTRIKUI-AUTOMATIKUI. Darbo pobūdis: vėdinimo-kondicionavimo sistemų jungimo darbai, valdymo skydų paruošimas. Reikalavimai: patirtis būtina. Nurodyti įmones, kuriose atlikti panašaus pobūdžio darbai. Gyvenimo aprašymą (CV) siųskite arnoldas@lakmalit.lt. Tel. 8 699 90 126. Kontaktinis asmuo – padalinio vadovas Arnoldas Tamulevičius. 1123796

Reikalinga Ieškau partnerio (-ės) veiklai plėsti. Apmokau. Papildomos pajamos jauniems ir vyresniems. E. paštas leovolant@gmail.com. Tel. 8 610 27 656. 1124937

Paslaugos Medikų

AKCIJA – iki birželio 30 d. 10 % nuolaidos. Gydytojas Ilja Seldinas, turintis 30-ies metų patirtį Lietuvos, Lenkijos, JAV klinikose, gydo stuburo, sąnarių ir galvos skausmus. Kaunas, Baltijos pr. 7 (Šilainių poliklinika), 351 kabinetas. Registracija tel. 8 662 25 881. 1120659

Anoniminė ir efektyvi pagalba namuose ir medicinos centre „Neuromeda“. Detoksikacija, kodavimas. Psichiatro konsultacijai + kodavimui speciali kaina – tik 299 Lt. Registracija tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromeda.lt. 1118278

20 % NUOLAIDA VIENINTELEI LIETUVOJE TRIMATEI PAGRINDINIŲ ORGANŲ IR SISTEMŲ DIAGNOSTIKAI 3D METATRON4025 CLINICAL APARATŪRA. Nustatome ligas, esant ankstyvoms jų stadijoms, psichoemocines būsenas, mikroelementų ir mineralų trūkumą, alergenus, parenkame vaistus ir sudarome tikslią gydymo programą. „NATURA MUNDA“ biologinės medicinos ir diagnostikos centras, J.Naugardo g. 13, Kauno senamiestis; tel. 8 678 39 202, (8 37) 200 620; www.naturamunda.lt. 1117374

Ar žinote, kad dėl kaklo kraujagyslių aterosklerotinių pokyčių sutrinka galvos smegenų kraujotaka ir padidėja insulto tikimybė? KAKLO KRAUJAGYSLIŲ ECHOSKOPIJA padės užbėgti nelaimei už akių! Šį tyrimą rekomenduojama atlikti, esant neaiškios kilmės galvos svaigimui ir skausmui, ūžesiui, nepatikslintam insultui. BIOFIRST klinika, Studentų g. 37, Kaunas, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 1127806

1123327

1126010

UAB „Rasos klinikoje“ suaugusiesiems atliekamos vidaus organų, skydliaukės, mažojo dubens ir širdies echoskopijos. Konsultuoja chirurgas. S.Žukausko g. 14–1, tel. 312 111. Darbo laikas I–V 8–20 val. 1107949

Veido odos atjauninimo procedūra RAYLIFE aparatu! Radijo dažnių procedūros metu efektyviai mažinamos amžiaus bei mimikos raukšlės. Neskausminga, saugi ir veiksminga alternatyva plastinėms veido odos tempimo operacijoms! BIOFIRST klinika, Studentų g. 37, Kaunas, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 1127808

Automobilininkams Automobilio apsauga nuo korozijos. Antikorozinis automobilio padengimas „Dinitrol“ medžiagomis. Kėbulo paruošimas, dažymas, suvirinimas. Suteikiame garantiją. Kalvarijos g. 28A, tel. 392 803, 8 698 36 705. 1122848

Automobilių elektriko paslaugos, kompiuterinė diagnostika, automatinių pavarų dėžių remontas, priekabų nuoma. Tel. 8 637 22 244, e. paštas fortax@fortax.lt. 1127907

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome elektrinius gedimus, starterius, generatorius, variklius, automatines, mechanines dėžes, važiuoklę. Ratų suvedimas. Tel. 8 676 20 355. 1121720

Pervežame sugedusius ir sudaužytus automobilius. Tel. 8 657 73 008.

1127420

Efektyvus gydymas esant galvos, stuburo, sąnarių skausmams, po traumų, sumušimų. Reabilitacija: gyd. masažai, mankštos, fizioterapija su 35 % nuolaida. „NATURA MUNDA“ biologinės medicinos ir diagnostikos centras, J.Naugardo g. 13, Kauno senamiestis, tel. 8 678 39 202, (8 37) 200 620; www.naturamunda.lt. 1117365

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V. Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842. 1126164

Buitinės technikos remonto

IŠBLAIVINIMAS VISĄ PARĄ. Priklausomybės ligų gydymas. Tel. 8 606 91 150. 1104716

Nebrangiai prijungiame skaitmeninę televiziją. Taisome televizorius, garso aparatūrą ir kitus el. prietaisus – su garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 751.

Klinikoje GROŽIO PASAULIS gyd. onkologė-chirurgė L.Šarakauskienė ištiria apgamus siaskopu ir juos pašalina chirurginiu lazeriu bei kitais metodais. Tel. 313 900. Su EUROVAISTINĖS kortele MEDUS suteikiama 10 proc. nuolaida.

Remontuoju visas automatines skalbykles Kaune ir Kauno r. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900.

1120536

1119861

1119891

Klinikos BENDROSIOS MEDICINOS PRAKTIKA naujiena – kaulų, sąnarių ir minkštųjų audinių magnetinio rezonanso tyrimai. Gali būti atliekami skubiai. Tel. 313 665. Su EUROVAISTINĖS kortele MEDUS suteikiama 12 proc. nuolaida.

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100.

1119866

Odontologijos paslaugos su nuolaidomis. Keramikai – 40 % nuolaida. Tik birželio mėn. konsultacija – nemokama. Registracija 203 101, 8 672 44 348. Maironio g. 26A, Kaunas. 1127033

ORGANIZMO VALYMO PROCEDŪROS – žarnyno, kepenų valymas. Individualios mitybos programos sudarymas sergantiesiems, norintiesiems sulieknėti. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284, tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt. 1123341

Odontologijos paslaugos (galima išsimokėtinai). Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. E.Ožeškienės g. 31A, tel. 202 094. www.masdenta.lt.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Patikima pagalba atsisakant alkoholio ir tabako priklausomybių; unikalūs lieknėjimo-sveikatinimosi kursai; alternatyvi psichologinė pagalba. Tel. 8 670 97 959; www.laisvi.lt.

1119635

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 1114816

SKUBIAI IR NEMOKAMAI išveža nenaudojamą buitinę techniką: šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000; www.kaunakiemis.lt. 1120068

TELEVIZORIŲ remontas – kliento namuose, tel. 8 634 69 625. Taisykla – P.Lukšio g. 66, tel. 8 676 92 322. 1126852

Prekiaujame kraujospūdžio matuokliais. Taisome sugedusius. „Medicinos reikmenys“, V.Putvinskio g. 49, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. Tel. 206 511, 8 684 45 751.

TELEVIZORIŲ taisymas Jūsų namuose. Atliktam darbui suteikiame garantiją. Tel. 8 603 38 889, 438 626.

1119918

1127273


25 3

šeštaDIENIS, birželio 15, 2013

klasifikuoti skelbimai Vidaus įrangos

Paslaugos Kompiuterininkų Taisome nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius. Atnaujiname NAVIGACIJAS. Suteikiame garantiją. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

1120560

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863.

APSAUGOS SIGNALIZACIJOS namams, sodyboms, butams, garažams. Stebėjimo-valdymo ryšys per mobilųjį telefoną. VAIZDO STEBĖJIMO sistemos. Tel. 8 675 04 304.

Visų kompiuterių ir televizorių bei garso technikos servisas. Adresas Savanorių pr. 192, Kaunas, tel. (8 37) 327 424; www.pc-help.lt.

KOKYBIŠKAI montuojame patalpų apsaugos, gaisro signalizaciją, vaizdo stebėjimo, pasikalbėjimo įrangą. Remontas, garantinis aptarnavimas. Tel. 8 683 66 026.

1121437

1126426

1098160

1108128

Langai, TINKLELIAI NUO VABZDŽIŲ, RITININĖS UŽUOLAIDOS, žaliuzės, markizės, garažo vartai. Balkonų stiklinimas. Matavimas nemokamas. Tel. 8 677 18 688.

Statybos, remonto Granuliniai katilai. Kietojo kuro katilai. Prekyba ir montavimas. www.kamenkatilai.lt. Tel. 8 670 87 055.

1120224

PLISUOTOS ŽALIUZĖS, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ROMANETĖS – UAB „Eurivila“. K.Donelaičio g. 33, tel. 423 333. www.eurivila.lt.

1116510

AKCIJA! „ALUPLAST“ profilio 5 kamerų langai – su 30 % nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stiklinimas. Ritininės užuolaidos. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt.

1118008

Ritininės užuolaidos, žaliuzės, tinkleliai nuo vabzdžių. Kiekvienam pagal poreikį. Labai didelis audinių pasirinkimas – žemos kainos. Atvažiuojame į namus. Tel. 8 676 17 774.

1124193

Baldžių

1125041

Akcija! Plastikiniai langai, šarvuotos durys, aliuminio balkonai. Gamintojo kainomis. 5 m. garantija. Apdailos darbai. Tel. 8 600 61 010, 8 617 56 746.

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904.

1126602

1123868

Apdaila apie langus, duris. Santechnikos, elektros remontas. Meistro pagalba! Visi staliaus, dažymo, tinkavimo darbai. Garantija. Tel. 8 605 28 527.

Atvykstame, konsultuojame ir išmatuojame nemokamai! NESTANDARTINIAI BALDAI PER SAVAITĘ! Spintos, virtuvės ir kiti. Tel. 8 683 90 946. www.rusnesbaldai.lt.

1124599

Atliekamas visas vidaus sienų paruošimas, taip pat ir lauko fasadų dažymas. Kokybė, garantija. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 8 638 40 305.

1121836

1125328

Atliekame drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimą. Sutvarkome dokumentaciją. Dirbame jau 20 metų. Tel. 8 674 13 881. 1122404

1122261

1112044

Atliekame privačių ir daugiabučių namų šiltinimas polistirenu, akmens vata. Dedame struktūrinį tinką. Ventiliuojami fasadai. Tel. 8 614 45 953. www.apsiltinime.lt. 1125311

Atliekame šlaitinių stogų dengimo darbus, karkasinė statyba. Pavėsinių, terasų įrengimas. Įvairios tvoros. Aplinkos darbai. Tel. 8 615 57 070. 1119981

Atliekame smulkius santechnikos darbus. Keičiame WC vamzdynus, čiaupus. Tel. 8 685 59 521, 8 652 33 941. 1126204

Atliekame stogo dengimo darbus. Dažome, keičiame seną dangą, taip pat dirbame su bitumine, atliekame pakalimo darbus. Mūrijame apdailinėmis plytomis, kt. mūro darbai. Tel. 8 647 09 868. 1124053

Atlieku įvairius vidaus ir lauko universalius statybos darbus. Tel. 8 608 75 885. 1127112

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 1109597

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

1121414

Be dulkių šlifuojame, lakuojame parketą. Tel. 8 679 13 494, 8 656 97 447.

1124470

Betonuojame grindis, ruošiame pagrindus. Klojame visų tipų grindų dangą. Ilgalaikė patirtis. Garantija. Tel. 8 686 44 993, 8 687 24 321.

Dengiame šlaitinius stogus, rekonstruojame, skardiname. Komplektuojame medžiagas. Gaminame kaminų įdėklus ir juos valome. Tel. 8 612 82 740.

Kokybiškai klojame trinkeles. Nemokamai konsultuojame. Naudojame savo arba užsakovo medžiagas. Darbams suteikiame 5 metų garantiją. Tel. 8 683 35 998.

Dengiame stogus, rekonstruojame, skardiname. Kaminų įdėklai, valymas. Karkasinių namų statymas. Tel. 8 601 77 895.

Langų apdaila – nebrangiai ir kokybiškai. Tel. 8 676 82 369.

1127301

1127307

Griauna nebrangiai modernia įranga namus, pamatus, perdangas. Įrengia angas. Išveža laužą. Atestuoti specialistai. Garantija. Konsultuoja. Tel. 8 648 23 501.

1122892

Griauname pertvaras, tapetuojame, glaistome, dažome, montuojame gipskartonį, plastiką, klojame plyteles, dedame laminatą. Tel. 8 614 59 727. 1127680

Grindų betonavimas – smėlbetonio grindys (FIBRA). Dirbame kokybiškai ir greitai. Tel. 8 605 71 199.

1113711

GRINDŲ BETONAVIMAS (nuo 1 kv. m iki Jūsų pageidaujamo ploto) – butams, namams, biurams ir t.t. LIEJAME pamatus. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 618 20 971. 1123891

GRINDŲ BETONAVIMAS. Naudojame pažangiausias technologijas, organizuojame medžiagų tiekimą, paruošiame pagrindus, suteikiame garantiją. Tel. 8 678 19 899. 1116705

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

1114460

Kaminų įdėklai, dūmtraukiai, nestandartiniai skardos gaminiai. Tel. 8 611 53 224, www.resikona.lt. 1120358

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430.

1117987

KAMINŲ ĮDĖKLAI. Pristatomieji kaminai. Valymas. Remontas. Tel. 8 605 53 814.

1126319

Nebrangiai gaminame korpusinius baldus: virtuvės, spintas, jaunuolio kambario ir kt. Vasaros NUOLAIDOS! Tel. 8 614 36 447, 8 698 81 318. www.rimvydobaldai.lt.

Santechnikas montuoja kietojo kuro, dujines katilines, šildymo ir vandentiekio, vėdinimo sistemas. Konsultuoja. Taiko nuolaidas. Tel. 8 674 43 938.

Pigiai gamina spintas su stumdomomis durimis, virtuvės, miegamojo, kt. baldus pagal individualius užsakymus. Tel. 8 676 80 295.

1118629

Mini krautuvo BOBCAT nuoma. Grunto kasimo, lyginimo, stumdymo, krovimo darbai. Tel. 8 600 72 223.

1127789

Mūrininkų brigada atlieka įvairius mūro darbus. Mūrija klinkerį. Tel. 8 676 22 632, 8 600 44 502, 8 600 23 064. 1121622

Nebrangiai, bet kokybiškai atliekame visus betonavimo darbus. Pamatai, perdangos, laiptai ir pan. Turime savo ekskavatorių. Dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 657 73 008. 1127464

Nuomojame fasadinius statybinius pastolius. Universalūs, tinka mūro ir kitiems darbams. Kaina 4 Lt. Lengvai surenkami. Tel. 8 686 79 386. www.stogudengimasjums.lt. 1122234

Nuomoju krovininį automobilį „Mercedes Benz 1827“ su kranu ir MAN 14232. Tel. 8 685 83 940. 1125333

PLASTIKINIAI LANGAI, ŠARVUOTOS DURYS (KBE, „Decco“ vokiški profiliai, ritininės užuolaidos, tinkleliai). Stiklina laiptinių langus mažiausiomis kainomis. Taiko nuolaidas. Tel. 8 654 34 270. 1121912

Plokščiųjų stogų dengimas, šiltinimas ir renovacija. Ilgametė patirtis. UAB „Verslo gama“. Tel./faks. (8 37) 390 089, mob. 8 616 17 706. www.stogudengimasjums.lt. 1122222

Dažome medinius ir tinkuotus namus, stogus. Patirtis. Garantija. Tel. 8 691 42 513.

KLOJAME TRINKELES. Patirtis. Kokybė. Garantija. Tel. 8 685 00 577.

1114569

1123922

1112628

1127127

1124921

1124760

1124048

1126533

SANTECHNIKOS darbai. Keičiame vandentiekio, kanalizacijos sistemas. Statome radiatorius, vonias, kriaukles, WC. Dirbame greitai ir kokybiškai. Tel. 8 674 96 271. 1126134

1127343

Meistro pagalba: santechnika, elektra, apdailos darbai, tvirtinimai ir t.t. Išsikvieskite meistrą tel. 8 618 00 700.

Prekyba stogo danga. Atsinaujino asbestinių stogų keitimo programa. Padedame paruošti dokumentus, konsultuojame. www.stogodangos.lt. Tel. 8 614 79 458.

1120482

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 1127089

1118204

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410.

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774.

1127695

Atliekame įvairius griovimo darbus. Statybinį laužą IŠSIVEŽAME PATYS. Tel. 8 655 66 061. Atliekame įvairius vidaus ir lauko apdailos statybos darbus. Tel. 8 645 35 127, 8 608 75 145.

SANTECHNIKAS – tel. 8 669 70 577. BAKELIŲ, maišytuvų, kriauklių, vamzdyno keitimas ir remontas (ir nedarbo dienomis).

Santechnikos darbai. Medžiagas perkame su didele nuolaida. Darbams suteikiama garantija. UAB „Ekstra projektai“, Savanorių pr. 287–316, tel. 8 607 84 480, 332 247. 1120653

Staliaus darbai. Gaminame laiptus, porankius, duris, lauko baldus, pavėsines, kubilus ir t.t. Tel. 8 610 31 210, 8 612 75 320. 1117118

Statybos brigada, turinti didelę patirtį ir galinti pasiūlyti prieinamas kainas, siūlo šiuos darbus: mūrijimo, tinkavimo, griovimo, grindų betonavimo, gipskartonio klojimo ir kitus statybos darbus Kaune ir Kauno rajone. Tel. 8 648 42 561. 1126865

Tvarkingai mūrija, betonuoja, tinkuoja. Įrengia pamatus, tvoras. Dažo laiptines, stogus, fasadus. Stogų remontas. Pastatų šiltinimas. Tel. 8 670 48 327. 1122889

Tveriame įvairių tipų tvoras. Gaminame vartus, vartelius. Liejame sąramas. Atliekame suvirinimo darbus. Metalo darbai pagal užsakymus. Tel. 8 674 52 897. 1126650

Visi griovimo darbai: griauname namus, pamatus, sienas, WC ir vonios kabinas, pamatus, pjauname angas. Statome sąramas. Išvežame statybinį laužą. Tel. 8 608 17 131. 1124703

Vokiški plastikiniai langai, šarvuotos durys. Balkonų stiklinimas. Langų remontas. Tel. 8 688 87 055, 8 687 82 361.

1121898

Vonių restauravimo patirtis 17 m. Sustiprinta GREEN-EKO2 danga su marmuru, akmeniu, keramika. www.restauruok.lt. Tel. 440 201, 8 671 88 575. 1124499

www.laiptiniudazymas.lt Tel. 8 635 53 335.

Šventėms Muzikantas – švenčių vedėjas Jūsų jubiliejui, vestuvėms, firmos šventei. Programa – pagal Jūsų pageidavimus. Tel. 8 686 97 021, Kaunas. 1119755

Teisinės paslaugos Kvalifikuotas teisininkas konsultuoja civilinės, administracinės ir baudžiamosios teisės klausimais. Rašo ieškinius, prašymus teismui, parengia dokumentus Strasbūro teismui. Rašo sąskaitas. Tel. 8 620 68 448. 1117155

Kitos Aplinkos projektavimas. Alpinariumų, gėlynų, vejos įrengimas. Aplinkos priežiūros darbai. Pavėsinės, terasos, tvoros. Augalų sodinukai. Tel. 8 685 18 588. 1119975

Įdėklai – gamina, montuoja. Pristatomieji, apšiltinti kaminai. Kaminų valymas. Naudoja 0,5, 0,8 mm skardą. Tel. 8 617 62 969, Tomas. 1126451

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 607 38 000, 799 681.

1127198

Remontuoju visą sodo ir daržo techniką: traktoriukus, vejapjoves, trimerius, pjūklus ir t.t. Galandu pjūklų grandines. Tel. 8 600 45 460, 545 767. 1111920

UAB „Santermita“ atlieka šilumos punktų, sistemų priežiūros ir paruošimo šildymo sezonui darbus. Taip pat įmonė teikia daugiabučių namų administravimo, eksploatavimo, konsultavimo jungtinės veiklos ir bendrijos steigimo klausimais paslaugas. Tel. (8 37) 222 999, 8 655 95 253; www.santermita.lt. 1109545

1126209

Nukelta į 26 p.


26 2

šeštadIENIS, birželio 15, 2013

klasifikuoti skelbimai Paslaugos

Perka

Kitos Vejos, žolės pjovimas trimeriais, žoliapjovėmis. Medžių pjovimo, genėjimo darbai autobokšteliu ir be jo, gyvatvorių karpymas. Tel. 8 611 45 542. 1125070

Žolės pjovimas – nuo 4 Lt už a. Krūmų, medžių pjovimas. Dirbame Kauno m. ir Kauno r. Tel. 8 616 71 652. 1126651

parduoda

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 17.30 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001.

Daugiau informacijos: ALBINA +370 670 51635; DALIA +370 698 03578; GIEDRIUS +370 610 37006

1126750

www.capital.lt

Namą Žaliakalnyje, Kalniečių g. (šildymas kietuoju kuru ir dujomis, 6 a sklypas, 1997 m. statyba, b. pl. 386 kv. m). Kaina 950 000 Lt. Tel. 8 687 17 531.

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 1 a. med. namą Ž. Šančiuose, Darbėnų g. (40 kv. m, 2,5 a, naujai suremontuotas, puiki vieta gyventi senjorams). Be tarpininkų. Kaina 110 000 Lt. Tel. 8 685 38 317.

1117729

1 kambario butą Šilainiuose, Baltų pr. (b. pl. 37 kv. m, 5/5 a., švarus, tvarkingas, rakinama laiptinė, naujas stogas). Kaina 65 000 Lt. Tel. 8 617 27 621. 1126315

13 a namų valdos žemės sklypą Liucijanavos g., Romainiuose. Prie kelio, yra dujos, kitos komunikacijos greta. 1 a kaina 7 500 Lt. Tel. 8 643 70 885. 1123646

2 a. namą su ūkiniu pastatu Raudondvaryje. Be tarpininkų. Kaina 310 000 Lt. Tel. 8 616 06 420. 1127169

2 a. ekonomišką namą 1–2 šeimoms ramioje vietoje (168 kv. m, šildymas kietuoju ir dujiniu kuru, sklypas 6 a, garažas 2 automobiliams). Kaina sutartinė. Tel. 8 614 00 604.

1124124

2 kambarių butą Šilainiuose, Rietavo g. (5/5 a., b. pl. 37). Skubiai, be tarpininkų. Kaina sutartinė. Tel. 8 600 02 967. 1122691

3 k. butą (9/9 a., 66 kv. m, autominis šildymas dujomis, rami, graži aplinka, reikalingas remontas). Kaina 114 000 Lt. Turiu kitą, pigesnį pasiūlymą. Tel. 8 678 00 678. 1119340

4 k. butą Kęstučio g., Kauno centre, šalia „Bokšto“ (95 kv. m, kapitalinis remontas, 3/2 a., balkonas į Muzikinio sodelio pusę). 320 000 Lt. GEPARD, tel. 8 641 89 509. 1126835

4,7 a namų valdos sklypą Aleksote, prie Seniavos pl., 3 km iki miesto centro. Galima pirkti ir sklypą šalia. Visos miesto komunikacijos. Tel. 8 656 88 200. 1127658

6 ha žemės (7 km nuo Kauno Lapių link): 3 namai, miškas, gydomoji pirtelė iš „Bauer“, šalia tvenkiniai. Graži vieta, tinkama turizmui. Be tarpininkų. Tel. 8 684 28 911. 1126337

9 a namų valdos sklypą M.Mažvydo g., Raudondvaryje (naujai suformuotame kvartale, visos komunikacijos). Kaina 95 000 Lt. Tel. 8 634 47 957. 1127729

9–12 a gyvenamosios paskirties sklypus Kauno r., 2-uose Jonučiuose, Elnio g. (visos miesto komunikacijos). 1 aro kaina 6700 Lt. GEPARD, tel. 8 641 89 509. 1124059

A. R. individuali įmonė padeda pirkti, parduoti žemės sklypus, miškus, sodybas, namus, butus ir t. t. Teikia nekilnojamojo turto paslaugas. Tel. 8 604 20 512. 1124256

1121270

Namų valdos 30 a sklypą su namo projektu ir leidimu statybai Raudondvario apylinkėje, ant Nevėžio upės šlaito. Be tarpininkų. Kaina 51 000 Lt. Tel. 8 663 61 708. 1127176

Naujos statybos neįrengtą 4 kambarių butą Jonučiuose, Liepų g. (b. pl. 85 kv. m, 1 aras žemės, 2 balkonai, autonominis šildymas). Kaina 147 000 Lt. Tel. 8 680 32 157.

Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1110796

Nauja, nukainota buitinė technika (skalbyklės, orkaitės ir kt). AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 1119586

Statybinės medžiagos

1127407

Nebrangiai parduodamas 8 a sodas su mūriniu nameliu Drąseikiuose. Asfaltuotas kelias, laistymo vanduo, trifazė el., tvenkinys. Tel. 8 616 33 015. 1127099

1124463

1127166

Nekilnojamasis turtas kitose vietose

Gaminame įvairių matmenų statybinę medieną, lauko ir vidaus dailylentes, terasines lentas. Transporto paslaugos. Tel. 8 618 16 298, 8 614 55 029, 384 131. Romainių g. 29A, Kaunas. 1116185

PIGIAUSIAI LIETUVOJE bituminius ir skaidrius lakštus – 13,12 Lt už kv. m; tentines medžiagas. Karvės kailius – nuo 529 Lt už vnt. Tel. 8 682 66 288; www.ramchos.lt. 1126148

Drabužiai

70 a žemės ūkio paskirties sklypą Žiežmariuose, prie Strėvos upelio. Visos komunikacijos. Be tarpininkų. Kaina 60 000 Lt. Tel. 8 699 99 395, 8 672 03 571. 1127227

1125500

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259.

Perku žemės grąžinimo dokumentus, taip pat nesutvarkytus paveldėjimo teisės liudijimus. Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 684 94 670.

BŪSIMOMS MAMYTĖMS! Nauja stilinga vasaros kolekcija. Kelnės – nuo 49 Lt. „Urmas“: Raudonasis pasažas (1 salė, 4 vieta) ir Žalioji galerija (4 salė, 9 vieta). Tel. 8 698 32 808.

BALTIC METAL, UAB – aukštomis kainomis neribotais kiekiais perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą. Atsiskaitome iš karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553.

Kitos prekės AKCIJA! Prekiaujame kokybiškomis akmens anglimis sezoninėmis kainomis. UAB „Dameta“ Kaune – tel. 8 656 30 814; Mauručiuose – tel. 8 656 30 816. 1103678

Atvežame malkas miškavežiu. Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 604 96 454.

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1121002

Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti, žemę, pievas. Visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 676 41 155.

Gražią sodybą (rami vieta) vienkiemyje, 35 km už Kauno, Klaipėdos link, kaina sutartinė, ir 4 kambarių butą Taikos pr. (79 kv. m, mūrinis, II a.). Tel. 8 615 42 622.

Parduodame medienos atraižas ir įvairias malkas: dvimetriais, trinkelėmis ir skaldytas. Atvežame. Parduodame statybinę medieną, pjauname pagal užsakymus. Atvežame. Tel. 8 699 35 992, 8 614 08 432.

1127220

1125230

Brangiai perku mišką (su žeme arba išsikirsti). Atsiskaitau iš karto. Miškavežio paslaugos. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255.

Išparduodu: butus, namus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas. Padedu parduoti, nupirkti. Tel. 8 646 46 366, 8 618 84 422, (8 37) 333 555. www.simokusilas.lt.

Sodybą 6 km nuo Birštono. Kaina 57 000 Lt. Tel. 8 652 90 690, e. paštas vilija91@gmail.com.

Parduodu malkas „iš pirmų rankų“. Atvežu miškavežiu. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255.

Deguonies, angliarūgštės balionus. Tel. 8 653 26 800, 8 678 68 657.

1126905

1118244

1126735

Sodybą Jankų k., Kazlų Rūdos sav. (gyvenamasis namas 62 kv. m, ūkiniai pastatai, garažai, 0,5 ha žemės). Kaina sutartinė. Tel. 8 671 05 785.

Pirk tikrą svorį. Durpių briketus, pjuvenų briketus, anglis. Galima pirkti išsimokėtinai. Sveriame kliento kieme. Pristatome. Tel. 8 687 31 605.

Perka arba išsinuomoja žemę visoje Lietuvoje. Gali būti: apleista, su mišku, su bendraturčiais, išnuomota. Sutvarko dokumentus, atsiskaito iš karto. Tel. 8 671 08 059.

1122089

Miesto centre, Bažnyčios g., 2 kambarių butą (autonominis šildymas, butui priklauso 0,83 a išpirktos žemės, garažas, 2/1 a.). Kaina 135 000 Lt. Tel. 8 634 47 957. 1127727

Namą miesto centre, bet tylioje, ramioje vietoje (b. pl. 160 kv. m, 6,7 a sklypas). Kaina 680 000 Lt. Tel. 8 677 29 903.

1121277

Parduodamas 2 kambarių butas Petrašiūnuose (bendras plotas 44,50 kv. m, 3/1 a.). Tel. (8 37) 458 200. 1127839

1123987

Buitinė technika

1121051

1127683

Sklypą Elektrėnuose (gera vieta, komunikacijos, miškas, asfaltuotas kelias). Kaina 90000 Lt (be tarpininkų). Tel. 8 699 56 460, (8 5) 283 7377; bull@baby.lt.

1126433

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752.

Namą Elektrėnuose, Alinkos g. (dėžutė, kampinis sklypas 30 a, komunikacijos, tvenkinys). 180 000 Lt. Be tarpininkų. Tel. (8 5) 283 7377, 8 699 56 460; bull@baby.lt. 1127213

1126494

Automobilių įmonė perka nevažiuojančius, važiuojančius, su ar be TA, daužtus automobilius iki 3000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615 87 008.

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt. 1115876

Pirksiu 2 kambarių butą Žaliakalnyje. Pereinamų kambarių ir pirmo bei paskutinio aukštų nesiūlyti. Tel. 715 259, 8 605 97 925.

1125350

Alytaus tipo namą su ūkiniais pastatais, 17 a žemės Lekėčiuose, Šakių r. Visos komunikacijos. Tel. 8 616 90 843. 1126470

1117959

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 601 17 935.

Dalį namo Aleksote, Darželio g. (gyv. pl. 87 kv. m, 4 kamb., viskas viename aukšte, su atskiru įėjimu iš kiemo, suremontuotas, 15 kv. m rūsys, ūkinis, su garažu). Tel. 8 616 12 369. 1126628

1122359

Perku būstą. Remontą galėtume pasidaryti patys. Sudomintų ir sodas ar sodyba. Siūlyti įvairius variantus. Galima ir SMS, paskambinsiu. Tel. 8 678 00 678.

1109445

1117424

1122297

Perkame žemės ūkio paskirties žemę Jurbarko r. Tel. 8 643 75 526.

1122380

1123094

45 a ir 22 a namų valdos sklypus Josvainių mstl., Kėdainių r. 1 a kaina 1 500 Lt. Tel. 8 650 34 821.

1065637

Perkame žemės ūkio paskirties žemę visoje Lietuvoje. Tel. 8 673 19 696.

1125770

1127728

Žemės ūkio paskirties 89 a sklypą 4 km nuo Kauno (140 m ribojasi su Nevėžio upe). Galimas paskirties keitimas. Be tarpininkų. Kaina 35 000 Lt. Tel. 8 611 51 337.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353.

Plytinį 2 aukštų namą Panerių g. (2 garažai, pirtis, mansarda, 6 a sklypas, tinka gyventi 2 šeimoms). Kaina sutartinė. Tel. 8 634 47 957.

Sodybą Raudondvaryje (medinis namas, b. pl. 110 kv. m, 19 a namų valda, vaismedžiai, be patogumų, reikia remonto). Kaina 170 000 Lt. Tel. 8 604 46 028.

1122712

PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516.

1125577

1125426

1119353

1119256

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384.

1127711

1125252

1121774

Perkame mišką visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 699 29 992.

1126762

1125702

Pirktume butą išsimokėtinai 4–6 m. laikotarpiui. Nesumokėjus bent vienos įmokos, sutartį galėsite nutraukti ir pasilikti jau sumokėtus pinigus. Tel. 8 678 00 678.

Reikalinga paskola. Grąžinimą garantuoju didelės vertės nekilnojamuoju turtu jį įkeičiant, notaru, hipoteka. Mokėčiau iki 4,5 % metinių palūkanų. Tel. 8 678 00 678.

1120953

Perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Rengiame miškotvarkos projektus, vertiname miškus. Tel. 8 609 97 517, e. paštas uabaltma@gmail.com.

1119301

Parduodamas erdvus 4 kambarių butas (102,5 kv. m) kotedžo tipo name Kaune, Šilainiuose (autonominis šildymas, židinys, garažas). Kaina 278 000 Lt. Tel. 8 680 97 496.

Prie Kulautuvos miško raudonų plytų namą kolektyviniame sode (b. pl. 94 kv. m, 20 kv. m garažas, 6 a žemės). Tel. 8 613 30 937.

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001.

Perkame elektros variklius, generatorius, starterius. Didesnį kiekį pasiimame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

1123274

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 675 55 671. 1124875

1126448

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Tel. (8 37) 746 419, 8 612 63 246.

Naudotą vokišką buitinę techniką (1 m. garantija): šaldytuvus, šaldiklius, skalbimo mašinas, indaploves, džiovykles. Pristatome nemokamai visoje Lietuvoje. Tel. 8 683 88 020.

SUTAUPYKITE! PIGIAU NERASITE! Beržiniai, uosio, ąžuolo briketai. Tel. 8 698 55 663.

1122678

1120035

1123062

1058660

Brangiai perkame mišką visoje Lietuvoje. Atliekame miško ruošos, medienos transportavimo darbus. Tel. 8 650 16 017. 1106108

UAB EUROFOREST 2 Nuolat visoje Lietuvoje

PERKAME MIŠKĄ

ĩ Brangiai mokame ĩ Atsiskaitome iš karto ĩ Perkame ir nebrandžius bei kirstus miškus ĩ Domina įvairaus dydžio valdos Tel. 8 656 65 074, e. paštas euroforest2@gmail.com.

Brangiai perkame. Stambi įmonė – įvairaus brandumo miškus Lietuvoje. Tel. 8 633 33 333, 8 644 44 444. 1059348

1118263

1108834

Perka katalizatorius, akumuliatorius, starterius, generatorius, automobilių laidus, kompiuterių ir kitas plokštes bei seną, nebenaudojamą buitinę techniką. Tel. 8 660 99 000; www.kaunakiemis.lt. 1120081

RASTA Bal­tų pr., prie 13-ojo na­mo, ras­tas moks­ lei­vio pa­žy­mė­ji­mas. Tel. 8 646 46 366; jo­nas@si­mo­ku­si­las.lt.


27 3

šeštaDIENIS, birželio 15, 2013

klasifikuoti skelbimai Kviečia Birželio 16 d. 14 val. „Senjorų užeiga“, esanti Pramonės pr. 15 (buvusi „Sudaruška“), Kaune, dovanoja sekmadienio popietę patiems mažiausiems: koncertuos vaikučių grupė „Lašeliukai“, o po koncerto visus linksmins Pelytė Mauzė. Visos linksmybės nemokamai. Pralinksmink ir padovanok šventę savo vaikučiui. Pačios gražiausios šventės Tau ir tavo vaikui „Senjorų užeigoje“.

1127254

Privatūs globos namai SENJORŲ VILA (Žalioji g. 19B, Garliava) pradeda senjorų priėmimą į naują korpusą globai, slaugai, gyventi nuolat. Medikų priežiūra. Geros gyvenimo sąlygos: vienviečiai, dviviečiai kambariai, didelė lauko terasa, sodas. Pasirūpinkite kokybiška artimųjų senatve. Tel. (8 37) 552 258, 8 652 93 000. 1127755

Birželio 23 d. (sekmadienį) 18 val.

KVIEČIAME Į JONINES ČEČĖNIJOS AIKŠTĖJE

KONCERTUOS

Moterų ansambliai LYRA ir SMARAGDAS Folkloro ansamblis JOTIJA, vadovas Mintautas Pečiulis Popmuzikos grupė 16HZ KRISTINA SIURBYTĖ ir ŽANAS VORONOVAS NIJOLĖ TALLAT-KELPŠAITĖ Vakaro kulminacija – KAUNO STUDENTIŠKAS CHORAS Jonai ir Janinos bus apdovanoti, šoksime, dainuosime ir linksminsimės prie Joninių laužo, lauksime fejerverko. Visiems būtina gera nuotaika! Renginio globėjas Kauno m. meras ANDRIUS KUPČINSKAS Pagrindinis rėmėjas – Kauno miesto savivaldybė Renginio vedėjas Vilius Kaminskas Rengėjai: Eigulių ir Kalniečių bendruomenių centrai RENGINIO RĖMĖJAS SEIMO NARYS ARIMANTAS DUMČIUS

Kviečia

Birželio 15 d., šeštadienį, 17 val. Pažaislio vienuolyno bažnyčioje

Birželio 16 d., sekmadienį, 17 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje

VIDI AQUAM: XX amžius: nykstantis postmodernaus ir peizažas grigališkojo choralo dialogas

NOVGORODO FILHARMONIJOS KAMERINIS ORKESTRAS (Rusija)

Idėjos ir projekto autorė – kompozitorė Diana Čemerytė

Solistai: EKATERINA PISAREVA (arfa, Rusija) ELENA KRASNOVA (smuikas, Rusija) DENIS DOROFEJEV (altas, Rusija) AUŠRA LUKOŠEVIČIŪTĖ (fleita) ANDRIUS BERNOTAITIS (klarnetas)

Ansamblis FRANKFURTER CHORALSCHOLA (Vokietija) Johannes Sell (vadovas), Maria Monninger, Almut Rößler, Regina Engel, Jakob Fritz, Helmut Müller, Diana Čemerytė JUNGTINIS FLEITŲ KVARTETAS Polina Blüthen (Vokietija) Vytautas Sriubikis (Lietuva) Vytenis Giknius (Lietuva) Giedrius Gelgotas (Lietuva) Solistė MARIA MONNINGER (sopranas, Vokietija)

Birželio 21 d., penktadienį, 18 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje

Žmogus orkestras SERGEJ MALOV (smuikas, altas, Rusija) INDRĖ BAIKŠTYTĖ (fortepijonas) Johannes Brahms, Maurice Ravel ir įvairių šalių liaudies bei klasikinė muzika solo smuikui ir altui Bilietų kaina: 10, 15 Lt

Dirigentas ir pianistas JURIJ SEROV (Rusija) Edward Elgar, Maurice Ravel, Gavril Popov, William Alwyn, Béla Bartók, John Williams, Ennio Morricone, Ástor Piazzolla Bilietų kaina: 15, 20 Lt

Įėjimas nemokamas

Frankfurter Choralschola

J.Serov

S.Malov

Bilietus galima įsigyti visose bilietų platinimo bendrovės „Tiketa“ kasose, internetu www.tiketa.lt ar užsakyti telefonu 1588 (2 Lt/min.), paslaugos mokestis 3 Lt/bilietui imtinai; užsakymo mokestis 5 Lt/bilietui, užsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose, Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., paslaugos mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas. Filharmonijoje veikia Zenono Varnausko dailės darbų paroda. Festivalio rengėjai turi teisę keisti programą.

„Kauno dienos“ skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt


28 2

šeštadIENIS, birželio 15, 2013

klasifikuoti skelbimai Įvairūs

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Nuomoja

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt PASIŪLYMAS ILGAJAM JONINIŲ SAVAITGALIUI! Ilgiausia šventė trumpiausią vasaros naktį! KRUIZO RYGA–STOKHOLMAS–RYGA KAINA NUO 120 Lt

Kelionių organizatorius „AŠ KELIAUJU“

Į kelionės kainą įskaičiuota: • Kruizinė kelionė pasirinktos klasės ka­ jutėje. • Uosto ir kuro mokestis. • De Luxe, Junior Suite ir Suite klasių kaju­ tėse – putojantis vynas, gaivieji gėrimai ir vaisiai kajutėje, pusryčiai à la carte resto­ rane į abi puses kiekvienam keleiviui. • Pramoginė ir poilsinė programa laive: gyva muzika, šokiai, diskoteka, viktorinos ir galimybė laimėti nuostabias dovanas ir „Tallink“ kelioninius dovanų kuponus, naktinė šou programa! Pasiūlymas galioja kruizams iš Rygos 2013 m. birželio 17–23 d. Daugiau informacijos www.krantas.lt

Tel. (8 37) 214 010, 8 656 37 114, Savanorių pr. 363A–202, askeliauju@askeliauju.lt. Darbo laikas birželio–rugpjūčio mėn. I–V 8–19 val.

Pasiūlymo kaina: suaugusiajam – 299 Lt; vaikams: iki 3 m. – nemokamai, nuo 4 iki 14 m. – 175 Lt.

Šv. Gertrūdos g. 21, Kaunas. Tel. (8 37) 222 260; e. paštas info@rmtravel.lt. Poilsinės kelionės. 7 nakvynių trukmės kelionės: Malta – 900 Lt (asm.), Kosas – 919 Lt (asm.).

Čižiškių k., Vištyčio sen., Vilkaviškio r. Tel. 8 698 70 328, (8 342) 47 530. Poilsis su šeima nuo sekmadienio iki penktadienio prie VIŠTYČIO EŽERO, poilsiavietėje VIKTORIJA.

UAB „MŪSŲ ODISĖJA“

Tel. 207 879, 8 698 03 091 M.Valančiaus g. 19 (darbo laikas nuo 8 iki 21 val.) E. p. info@turinfo.lt, www.musuodiseja.lt 06 22 – „Žvaigždėta kelionė“, 67 Lt. Etnokosmologijos muziejus, senovinė

VAIKŲ VASAROS STOVYKLOS nuo nuo sekmadienio iki penktadienio (250 Lt). Daugiau informacijos: kempingas/po­ ilsiavietė „Viktorija“, Čižiškių k., Vištyčio sen., Vilkaviškio r. Tel. 8 698 70 328, (8 342) 47 530. E. paštas stovyklavieteviktorija@gmail.com.

dangaus šviesulių stebykla, Mindū­ nai, žuvienė. 06 29 – „Panemuniais į Lietuvos Ve­ neciją“, 102 Lt. Raudonė, Vytėnai, Ve­ liuona, Mingės kaimas, pasiplaukioji­ mas laivu, žuvienė. 07 06 – „Karališka kelionė“ + kon­ certas ant Molavėnų piliakalnio, 62 Lt. Raseiniai, Nemakščiai, Molavėnai. GIDŲ kursai PALANGOJE: I pamaina – liepos 5 d.; II pamaina – rugpjūčio 12 d.

Pramogos, šventės, laisvalaikis Mokymai Kalbos centras „Gloria lingua“. Užsienio kalbų mokymas grupėse ir individualūs kursai. Anglų, vokiečių, rusų, prancūzų, is­ panų, italų kalbų kursai. Rengiame mokymus įmonėse. Pasiren­ gimas abitūros egzaminams, IELTS, TOEFL. Savanorių pr. 3–1, tel. 209 008, 8 600 82 843; www.glorialingua.lt. 1125083

Pramogos „Vinetu Kaimas” – autentiška Amerikos indėnų poilsiavietė, įsi­ kūrusi Klaipėdos r., vaizdingame Akmenos–Danės upės slėnyje, kviečia Jus PASIJUSTI TIKRAIS INDĖNAIS ir siūlo: poilsį, nakvynę, pramogas mistiniame indėnų name vigvame su „Taikos pypkės“ ritualu; švęsti gimtadienius, organizuoti sąskrydžius, susitikimus, bernvakarius, mergvakarius ir kitas šventes. Vaikai kviečiami pa­ siversti indėnais „Jaunųjų vilkų stovykloje“; išbandyti indėnišką „septynių sielos prakaitų“ pirtį – Inipi; išbandyti akies taiklumą iš lanko įvairiuose turnyruose. Vandens turistams siūlome kelio­ nes kanoja ar baidare Minijos ar Danės upėmis. Mus rasite: 15 km nuo Klaipėdos, Kretingalės kryptis, Šlikių k. Daugiau informa­ cijos www.vinetukaimas.lt, tel. 8 602 50 008. 1126669

Šventėms ir laisvalaikio kelionėms nuomojame „Mercedes Benz“ 16 vietų mikroautobusus. Patyrę ir mandagūs vairuo­ tojai užtikrins Jums gerą, šventinę nuotaiką bei malonų ap­ tarnavimą. Vežame žmonių grupes užsakomaisiais reisais Lietuvoje ir užsienyje. Kainos sutartinės. Tel. 8 612 19 930; nuoma.litaksa@gmail.com. 1109303

informuoja Buvusiems SOVIETINĖS ARMIJOS KARIAMS As­me­nis, ku­rie bu­vo su­ža­lo­ti So­vie­ti­nė­je ar­mi­jo­je ir ta­po in­va­li­dais, pra­šom pa­skam­bin­ti Ka­rei­vių in­va­li­dų są­jun­gos pir­mi­nin­kui tel. 8 670 76 534.

Laisvės al. 89, Kaunas, tel. (8 37) 424 211, e. paštas kaunas@delta-interservis.lt PPC „Akropolis“, tel. (8 37) 214 701, e. paštas akropolis@delta-interservis.lt www.deltakeliones.lt Iki 50 % nuolaida „Novaturo“ 2013– 2014 m. žiemos sezono kelionėms: Egiptas – nuo 1099 Lt, Italija (slidinėjimas) – nuo 1399 Lt, Prancūzija (slidinėjimas) – nuo 1669 Lt, Tenerifė – nuo 1899 Lt,

Išsinuomoja AB „Volfas Engelman“ ieško išsinuomoti sandėlio Kauno regione, plotas apie 6000 kv. m, šildomas, su rampomis. Tel. 8 630 08 486, Alvija. 1127515

Išsinuomočiau nebrangiai namo dalį arba namą. Tel. 8 687 53 187. 1123778

Tvarkinga pora išsinuomotų vieno arba dviejų kambarių butą Kaune. Mokėsime iki 450 Lt plius mokesčius. Tel. 8 684 55 498.

Gabenimai „MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 8–9 kub. m. Rašome sąskai­ tas. Tel. 8 633 33 374.

1126522

Atvežu žvyro, smelio, akmens skaldos, akmenukų, atsijų, juodžemio, grunto skly­ pui pakelti iki 12 kub. m. Savivarčio paslau­ gos. Tel. 8 618 67 815. 1126293

Pigiai atvežame nuo 1 iki 25 kub. m žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio. Savi­ kroviais – trinkelių, blokelių, perdengimo plokščių. Tel. 8 688 12 000. 1124327

Kelionių AgentūrA „Delta-Interservis“

Taip pat galima įsigyti: keltų, autobusų bilietus; vizas, kelionių draudimą.

1126625

1124214

poilsiavietė „VIKTORIJA“

Kelionių AgentūrA „RM travel“ Savaitgalis Europos miestuose! Roma – 620 Lt (asm.), Paryžius – 676 Lt (asm.). Aviabilietai mažiausia kaina: Oslas – 120 Lt (asm.), Frankfurtas – 159 Lt (asm.), Londonas – 167 Lt (asm.), Roma – 187 Lt (asm.).

Viena kelionė – dvi salos: 8 d. Kosas + Rodas, 3* viešbučiai su pusryčiais ir vaka­ rienėmis, 1559 Lt (asm.). 8 d. Malta + Gozas, 4* viešbučiai su pus­ ryčiais ir vakarienėmis, 1599 Lt (asm.). Į kainą įskaičiuotas skrydis, apgyvendinimas, pervežimas, detali kelio­ nės informacija. Planuojantiems rudens – žiemos atostogas, siūlome užsisakyti dabar ir sutaupyti iki 50 %. Daugiau informacijos www.askeliauju.lt

Nuomoja garažą prie PC „Molas“, A. ir J.Gravrogkų g. Arba parduoda. Tel. 353 260, 8 610 91 369.

Goa (Indija), Dubajus – nuo 3399 Lt, Tailandas – nuo 3699 Lt. Kelionės užsakymo metu mokėti reikia tik 199 Lt (asm.)! WE TRAVEL pažintinės kelionės su grupe: Islandija (7 d., išvykimas 2013 07 24, 08 07) – 7399 Lt, Iranas (7 d., išvykimas 2013 10 22) – 7399 Lt, Kinija (11 d., išvykimas 2013 10 19) – 5499 Lt, Vietnamas (13 d., 2013 10 19) – 6399 Lt. Akcija! Šri Lanka (13 d., išvykimas 2013 10 19) – tik 5999 Lt*. *Kaina galioja perkant šią kelionę iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. Vėliau kaina 6299 Lt.

Pigiai pervežame buitinę techniką, baldus ir kitus krovinius. Vežame visoje Lietuvoje. Tel. 8 614 43 798.

1119836

Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399. 1124995

VEŽAME žvyrą, skaldą (nuo 1 iki 10 kub. m). Tel. 8 618 20 971. 1123906

Kelionės Iš/į Londoną vežame siuntinius ir smul­ kius krovinius. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com. 1125248

„Vikra“ kasdien veža poilsiautojus į Palangą ir Šventąją. Keleivių draudimas. Keleivius paimame prie namų. Tel. 352 368, 8 613 97 061; www.vikra.lt.

1118919

G.Babensko įmonė kasdien veža poilsiautojus į (iš) Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paima iš sutartos vietos. Tel. (8 37) 365 573, 8 610 64 270. 1123522

Kviečia mokytis Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio parengimo – 2013 06 17, šaunamojo gin­ klo įsigijimo savigynai – 2013 06 19. Informacija tel. 8 686 08 017 9–16 val., e. paštas vytautasatk@one.lt. 1114766

Kviečiame suaugusiuosius ir šeimas į Koučingo ir lyderystės vasaros stovyklas nuo liepos 8 d. Daugiau informacijos tel. 8 656 23 723, e. paštas info@tla.lt.

Įvairioms progoms nuomojame „Merce­ des“ autobusiuką (8 vietų). www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399 1124974

LT–NORVEGIJA–ŠVEDIJA–LT. Veža­ me keleivius, siuntas, krovinius. Pa­ tikimai, saugiai ir greitai! E. paštas info@eurosiunta.lt. Tel. 8 672 97 228. 1126488

1126883

Lietuvos ir Prancūzijos asociacijos Kauno skyrius kviečia į prancūzų kalbos kursus pradedantiesiems ir pažengusiesiems. Taip pat renkamos šeštadienio grupės. Tel. 203 994, 8 676 20 235. 1061404

įvairūs

Vizos Vizos: Rusija, Baltarusija, Kazachstanas, Kinija. Vizos vairuotojams. Kreiptis Kęstučio g. 3, tel. 321 760, 8 685 04 003. Dirbame nuo 9 iki 18 val. 1096698

SB „Kalneliai“ nariams! 2013 m. birželio 29 d. 11 val. pirmininkės kieme vyks pakartotinis ataskaitinis rinkiminis narių susirinkimas. Darbotvarkė: 1. 2012 m. bendrijos veiklos atas­ kaita. 2. 2012 m. revizijos komisijos ataskaita. 3. Valdybos ir pirmininko rinkimai. 4. Revizi­ jos komisijos ir pirmininko rinkimai. 5. Kiti klausimai. Valdyba

Paskolos

1127111

informuoja VIEŠBUČIO „PARK INN KAUNAS“ KONFERENCIJŲ CENTRAS K.Do­ne­lai­čio g. 27 Bir­že­lio 18 d. 9 val. Na­cio­na­li­nis at­sa­kin­go ver­slo tin­klas (NAVĮT), ska­tin­da­mas so­cia­li­nio at­sa­kin­gu­mo idė­jos plėt­rą, kvie­čia į prak­ti­nę re­gio­ni­nę kon­fe­ren­ci­ją SOCIALIAI ATSAKINGAS VERSLAS – APSIMOKA. Vyks­tant dis­ku­si­joms apie ver­slo vaid­mens svar­bą vi­suo­me­nė­ je, daž­nai kal­ba­ma apie so­cia­li­nę at­sa­ko­my­bę – dar­buo­to­jams, klien­tams, vi­suo­me­nei, ap­ lin­kai. Daž­nas klau­si­mas – ar­gi ver­slui tai ap­si­mo­ka? Ar tai tu­ri rū­pė­ti ak­ci­nin­kui? Pa­sau­li­nė prak­ti­ka ro­do, kad bū­ti so­cia­liai at­sa­kin­gam iš tie­sų ap­si­mo­ka. Ban­kai, in­ves­tuo­to­jai, bir­žos da­ly­viai ne tik pa­gar­biau žiū­ri į so­cia­liai at­sa­kin­gą ver­slą – at­sa­kin­gu­mas ver­ti­na­mas ir tu­ri sa­vo fi­nan­si­nę iš­raiš­ką, pvz., ver­ti­na­mas pa­gar­bos rin­ko­je („Res­pect in­dex”) ar­ba tva­ru­mo in­dek­sas („Su­stai­na­bi­li­ty In­dex”). Kur link ju­da Lie­tu­va šiuo po­žiū­riu? Koks sa­vi­val­dos, moks­lo ins­ti­tu­ci­jų, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų, fi­nan­sų sek­to­riaus po­žiū­ris į at­sa­kin­gą ver­slą Kau­no re­gio­ne? Apie tai kvie­čia­me dis­ku­tuo­ti ver­slo, sa­vi­val­dos ir moks­lo at­sto­vus. Da­ly­va­vi­mas NEMOKAMAS. Re­gist­ra­ci­ja PRIVALOMA. www.glo­bal­com­pact.lt.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1118539

Paskolos palankiausiomis sąlygomis nekilnojamojo ir kt. turto savininkams. Teirautis ir savaitgaliais. Tel. 8 602 36 979, (8 37) 210 625. www.sgpartneriai.lt. 1118149


29

šeštadienis, birželio 15, 2013

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

teatras KAUNO MAŽASIS TEATRAS

Netektis. O gal žvaigždė? Išsivedė artimiausią žmogų... Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam tėveliui Vytautui BABUŠIUI, jo sūnų Romualdą nuoširdžiai užjaučia Partizanų g. 29 I namo II laiptinės gyventojai. Mes tikim – Tu neišėjai! Tu tik maža lakštute išskridai... ten, kur saugos amžinai Tave šventieji angelai... Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus bendrijos narei mokytojai Onai PALEVIČIENEI, nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnums Romui, Arvydui ir artimiesiems. BSB „Švietimas“ nariai Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, todėl nors šia užuojauta norime palengvinti praradimo skausmą. Dėl mamos mirties medicinos registratorę Danutę Buragienę nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi VšĮ Kauno Šančių poliklinikos administracija ir darbuotojai. Eugenijų GOŠTAUTĄ dėl sūnaus netekties nuoširdžiai užjaučia A.Drąsutavičiaus f. „Egliana“ kolektyvas. Nuoširdžiai užjaučiame KTU Tarptautinių studijų centro direktorių, profesorių Arvydą PALEVIČIŲ, mirus mylimai Mamytei. KTU Tarptautinių studijų centro darbuotojai Skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame KTU Kompiuterių tinklų katedros lektorę Nijolę SARAFINIENĘ, mirus mylimam vyrui. Informatikos fakulteto darbuotojai Skaudžios netekties ir liūdesio valandą, mirus mamai, Mindaugą STATAUSKĄ nuoširdžiai užjaučia AB „Pieno žvaigždės“ filialo „Kauno pienas“ kolektyvas. „PRARADIMAS“ – laidojimo paslaugos, kremavimas, parvežimas iš užsienio, platus laidojimo reikmenų pasirinkimas, paėmimas iš namų ir ligoninių, šaldytuvai, dokumentų sutvarkymas, gies­ mininkai, smuikas, gėlės, naujas MERCEDES katafalkas. Reno­ vuotos šarvojimo salės Panerių g. 19, Vilijampolėje. Šarvojame Saulėtekio, Šv. Antano, Aleksoto bažnyčiose, S.Žukausko g. 3B, Kauno r. šarvojimo salėse. Užsakymai priimami 24 val. per parą be poilsio dienų – K.Petrausko g. 28, Žaliakalnis. Tel. (8 37) 730 200, 8 650 68 220. Taikome nuolaidas. 1119036

Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslau­ gos. Laidojimo paslaugų biuras ANAPILIS teikia visas laidojimo, kremavimo paslaugas. Platus karstų, rūbų, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salių nuoma. Kapų priežiūros paslau­ gos. Pensininkus ir neįgaliuosius laidojame valstybės lėšomis. PIGUS KREMAVIMAS. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.anapilis.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. TAIKOMOS DIDELĖS NUOLAIDOS. 1104419

PAMINKLAI – kalame raides, graviruojame portretus. Tvorelės, kapaviečių uždengimas akmens plokštėmis, senų paminklų per­ dirbimas, kapaviečių užpylimas skaldele. Teirautis Jonavos g. 248, Kaunas, tel. (8 37) 330 364, 8 656 28 129.

M. Dauk­šos g. 34

Bir­že­lio 19 d. 19 val. – PREMJERA! Gin­ta­ras Gra­jaus­kas. REZERVATAS. Rež. Alius Ve­vers­ kis. N-16

KAUNO KAMERINIS TEATRAS Kęstučio g. 74A

Birželio 20 d. 18 val. – Moljeras. ŠYKŠ­ TUOLIS arba MELO MOKYKLA. Komedija su pertrauka. Režisierius A.Pociūnas. Birželio 21 d. 18 val. – D.Čepauskaitė. KAVINĖ „PAS BLEZĄ”. Pasimatymas po dvi­ dešimties metų. Režisierius S.Rubinovas.

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Rotušės a. 19, Ryšių istorijos muziejuje

Birželio 16 d. 12 val. – VILKAS IR LINKSMIEJI OŽIUKAI. Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 454 480 www.girs­tu­tis.lt

DOMINO TEATRAS Birže­lio 17 d. 18 val. – APIE KĄ KALBA VYRAI. Ko­me­di­ja. Re­ži­sie­rius Ole­gas Ša­poš­ ni­ko­vas. Bir­že­lio 20 d. 18 val. – PRIMADONOS. Brod­vė­jaus ko­me­di­ja. Re­ži­sie­rius Ole­gas Ša­pošni­ko­vas.

renginiai KAUNO MIESTO MUZIEJUS M. Valančiaus g. 6

Bir­že­lio 15 d. mu­zie­ju­je – LINKSMADIENIS. Kvie­čia­me vi­sus (šei­mas, drau­gus, gru­pes ir pa­vie­nius as­me­nis) da­ly­vau­ti edu­ka­ci­nė­ je pro­gra­mo­je „Mies­to her­bas” ir su­ži­no­ti apie Kau­no mies­to he­ral­di­ką, pa­ma­ty­ti Va­len­ti­no Se­liu­gi­no me­džio dar­bų pa­ro­dą „Is­to­ri­ja me­dy­je” (apie LDK ant­spau­dus ir her­bus), nu­lip­dy­ti mies­to her­bą iš mo­lio! Iš anks­to re­gist­ruo­ki­tės NEMOKAMAI links­ mai edu­ka­ci­jai nuo 12 ar­ba 14 val. (kai­nuos tik mu­zie­jaus lan­ky­mo bi­lie­tas) tel. (8 37) 208 220, e. p. edu­ka­ci­ja.kmm@gmail.com ar­ba Kau­no mies­to mu­zie­ju­je. Iki liepos 13 d. veikia Valentino Seliugino medžio darbų paroda ISTORIJA MEDYJE. Iki liepos 13 d. veikia KTU fotostudijos narių Kristinos Meilutės, Eglės Vainauskaitės, Audriaus Merfeldo fotografijų paroda TIRPSTANTI BEGALYBĖ.

KAUNO PILIS Pi­lies g. 17

Bir­že­lio 15 d. nuo 12 iki 16 val. vyks VIDU­ RAMŽIŲ ŽAIDIMAI prie Kau­no pi­lies. Kau­no mies­to mu­zie­jus kvie­čia žais­ti links­mus ir įdo­mius žai­di­mus: „Vil­ke­lį”, „Kvir­ka­tą”, „Kro­ke­tą”, „Ra­ket­mū­šį” bei „Krep­šias­vy­dį”. Da­ly­va­vi­mas ne­mo­ka­mas su Kau­no pi­lies lan­ky­mo bi­lie­tu. Iki lie­pos 16 d. veikia ta­py­to­jo Vir­gi­ni­jaus Ka­šins­ko per­so­na­li­nė ta­py­bos pa­ro­da TAUTORAŠTIS.

1120848

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skalde­ le, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapaviečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akme­ nų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: gaminame įvai­ rius paminklus iš kokybiško suomiško akmens. Liejame pamatus. Tel. 8 648 55 567, (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt. Visą birželio mėn. – 15 % nuolaida senų kapaviečių restauravimo darbams. 1115248

AKCIJA

1 + 5 SKELBIM

AI

ŠVČ. TREJYBĖS (KUNIGŲ SEMINARIJOS) BAŽNYČIA A.Jakšto g. 1

Bir­že­lio 16 d. 11 val. (po šv. Mi­šių) – SEKMADIENIO MUZIKOS kon­cer­tas. Da­ly­ vaus Kau­no J.Gruo­džio kon­ser­va­to­ri­jos jau­ nie­ji at­li­kė­jai Dag­nė Ju­ce­vi­čiū­tė (var­go­nai) ir Os­val­das Pet­raš­ka (ba­ri­to­nas, var­go­nai). Pro­gra­mo­je J.Nau­ja­lio, M.Re­ge­rio, A.Le­ men­so kū­ri­niai.

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA Ra­das­tų g. 2, II a. fo­jė

Bir­že­lio 18 d. 18 val. – ar­chi­tek­tės Vi­tos Sol­ to­nai­tės fo­to­gra­fi­jų pa­ro­dos AMSTERDAMO DIENOS NUOTRAUKA ati­da­ry­mas. „Ši pa­ro­da at­spin­di nuo­sta­bų ma­no gy­ ve­ni­mo lai­ko­tar­pį, kai te­ko lai­mė pen­kis mė­ne­sius sta­žuo­tis Ams­ter­da­me, Olan­di­jo­ je. Ams­ter­da­mas man – mei­lės, įkvė­pi­mo ir lais­vės mies­tas su jau­kia, mie­la au­ra, pil­nas dvi­ra­čių, spal­vo­tų gė­lių ir cha­riz­ma­ tiš­kų žmo­nių. Ams­ter­da­mas – Ny­der­lan­dų sos­ti­nė, to­dėl kiek ne­įpras­ta tai, kad čia ne­jau­čiau sku­bė­ji­mo. Olan­dų di­džiu­lis dė­ me­sys de­ta­lėms pri­vers­da­vo net va­žiuo­jant dvi­ra­čiu su­lė­tin­ti tem­pą, su­sto­ti aki­mir­kai ir ­ją už­fik­suo­ti. Šie stab­te­lė­ji­mai vir­to fo­to­gra­ fi­jo­mis: kva­pą gniau­žian­čios ar­chi­tek­tū­ros, dvi­ra­čių „miš­ko” ar sau­lė­tų sek­ma­die­nio pie­tų. Šiais at­ra­di­mais no­rė­jo­si pa­si­da­ly­ti su Lie­tu­vo­je li­ku­siais drau­gais ir šei­my­na, kas die­ną po vie­ną nuo­trau­ką siųs­ti jiems. Šio­je pa­ro­do­je eks­po­nuo­ju vi­sas kas­dieną da­ry­tas nuo­trau­kas, ku­rių pri­si­kau­pė net 154. Vi­sas fo­to­gra­fi­jas pa­tei­kiu lyg ant bal­to die­no­raš­čio la­po, su trum­pais ap­ra­šy­mais ir pie­ši­nu­kais. Įdo­mu tai, kad pra­bė­gus lai­kui kai ku­rios fo­to­gra­fi­jos ste­bi­na su­ke­lia­mais pri­si­mi­ni­mais, o kai ku­rios sa­vo pa­pras­tu­ mu”, – pa­ro­dą pri­sta­to au­to­rė.

V.Kudirkos vieŠosios bibliotekos SENAMIESČIO PADALINYS A.Mapu g. 18

1103628

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes gra­ nito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pama­ tus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame viso­ je Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; Ramybės g. 7, Garliava. Laidojimo reikmenys, paslau­ gos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729.

Ho­ja­tu Ama­ni, Lei­la Po­urk­ha­ni ir Mi­na Moh­se­ni yra pro­fe­sio­na­lūs dai­li­nin­kai, ka­ lig­ra­fij­os spe­cia­lis­tai. Pir­ma­sis su­si­ti­ki­mas su sve­čiais iš Ry­tų ša­lies vyks bir­že­lio 15 d. 13 val. Bir­že­lio 16 d. 13 val. pra­si­dės tri­jų va­lan­dų truk­mės ne­mo­ka­mas se­mi­na­ras. Tai ne tik re­ta ga­li­my­bė su­si­pa­žin­ti su įdo­ miais me­ni­nin­kais, su­ži­no­ti apie Per­si­jos ka­lig­ra­fij­ą, bet ir pa­ma­ty­ti, pa­jaus­ti ki­to­kį pa­sau­lį. Svar­biau­sias ka­lig­ra­fi­jos ele­men­tas – ran­ ka ra­šy­tas ar­ba pieš­tas šrif­tas. Per­si­jos kul­tū­ros is­to­ri­jo­je pa­si­tel­kiant ka­lig­ra­fi­ją bu­vo sie­kia­ma per­teik­ti šven­tu­mą, dva­si­nį ap­reiš­ki­mą ir pa­ky­lė­tą me­no pri­gim­tį. Šią me­ni­nės raiš­kos for­mą ira­nie­čiai nau­do­jo nuo se­niau­sių lai­kų. Il­gai­niui ka­lig­ra­fi­ją ėmė veik­ti re­li­gi­nės is­la­mo tra­di­ci­jos, drau­džian­čios vaiz­duo­ti žmo­gų, to­dėl per­si­ško­je ka­lig­ra­fi­jo­je pra­si­ ver­žė abst­rak­čių ge­o­met­ri­nių or­na­men­tų ir au­ga­li­nių mo­ty­vų sro­vė – itin pa­lan­ki spon­ ta­niš­kai, ta­čiau tech­niš­kai ir ne­pri­ekaiš­tin­ gai im­pro­vi­za­ci­jai. Dau­giau apie ren­gi­nį ga­li­te su­ži­no­ti pa­ skam­bi­nę tel. 8 699 58 050.

A. ir J.JUŠKŲ ETNINĖS KULTŪROS MUZIEJUS Kauno mažoji g. 2, Vilkija

Birželio 15 d. 13 val. – Kauno tautinės kul­ tūros centro ansamblio KAUNO BANDONIJA kompaktinės plokštelės pristatymas. Iki liepos mėn. veikia Albinos ŽIUPSNYTĖS (tapyba) ir Igno KAZAKEVIČIAUS (keramika) paroda ANAPUS MŪSŲ.

RAUDONDVARIO DVARAS Pi­lies ta­kas 1, Rau­dond­va­ris, Kau­no r.

At­gims­tan­tis Rau­dond­va­rio dva­ras tam­pa įdo­mių su­si­ti­ki­mų vie­ta. Bir­že­lio 15–16 die­no­mis čia lan­ky­sis žy­mūs dai­li­nin­kai iš Ira­no, ku­rie su­rengs per­si­škos ka­lig­ra­fi­jos se­mi­na­rą.

Iki liepos 2 d. veikia fotomenininko Felikso Kerpausko fotografijos darbų paroda. JAUNIMO, MENO IR MUZIKOS SKYRIUS Sa­va­no­rių pr. 377, tel. 411 185

Iki lie­pos mėn. pa­bai­gos veikia Kau­no Ti­to Ma­siu­lio jau­ni­mo mo­kyk­los siu­vi­mo ir tau­ to­dai­lės bū­re­lio moks­lei­vių kū­ry­bos dar­bų pa­ro­da. Pe­da­go­gės Gra­ži­na Ver­sec­kie­nė (siu­vi­mas) ir Jū­ra­tė Na­gi­nio­ny­tė (tau­to­ dai­lė).

kinas „CINAMON“ PLC „Me­ga“ tel. 8 700 70 111

„Praktikantai“ – iki 20 d. 11, 13.30, 16.15, 18.45, 21.15 val.

„Apgaulės meistrai“ – iki 20 d. 19.15, 21.55 val. „Mano mama dinozaurė“ 3D (liet. k.) – iki 20 d. 12.45 val. „Mano mama dinozaurė“ (liet. k.) – iki 20 d. 11.30, 13.20, 15.15 val. „Žemė – nauja pradžia“ – iki 20 d. 10.45, 13, 15.30, 17.45, 20* val. (*išsk. 15, 17, 19 d.). „Kolibrio efektas“ – 15, 17, 19 d. 20 val. „Pagirios 3: velniai žino kur“ – iki 20 d. 17.15, 19.30, 22.15 val. „Paslaptinga karalystė“ 3D (liet. k.) – iki 20 d. 10.30, 14.45, 17 val. „Paslaptinga karalystė“ (liet. k.) – iki 20 d. 11.45, 14, 16 val.; 18, 20 d. 18.10 val. „Greiti ir įsiutę 6“ – iki 20 d. 18.10*, 21.45 val. (*išsk. 18, 20 d.). „Didysis Getsbis“ – iki 20 d. 20.50 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Apgaulės meistrai“ (premjera, N-13) – iki 20 d. 11, 13.45, 16.15, 18.15, 21.15 val.; 15, 20 d. 23.50 val. „Mano mama dinozaurė“ 3D (premjera, liet. k., V) – iki 20 d. 13, 15.30 val. „Mano mama dinozaurė“ (premjera, liet. k., V) – iki 20 d. 10.30 val. „Praktikantai“ (premjera, N-13) – iki 20 d. 10.45, 13.15, 16.45, 17.45, 20.30 val.; 15, 20 d. 23.15 val. IŠANKSTINIAI SEANSAI. „Didžiosios vestu­ vės“ – 20 d. 18.50, 23 val. „Paslaptinga karalystė“ (liet. k., V) – iki 20 d. 11.45, 14.15, 16.30, 18.50 (seansas nevyks 18, 20 d.) val. „Paslaptinga karalystė“ 3D (liet. k., V) – iki 20 d. 10.15, 12.45, 15.15 val. „Pagirios 3: velniai žino kur“ (N-16) – iki 20 d. 15.45, 18, 20.15 val.; 15, 20 d. 22.30 val. „Greiti ir įsiutę 6“ (N-13) – iki 20 d. 16, 19, 21.45 val.; 15 d. 23 val. „Žemė – nauja pradžia“ (N-13) – iki 20 d. 11.30, 19.15, 21.30 val.; 15, 20 d. 23.40 val. „Kolibrio efektas“ (N-16) – iki 20 d. 18.40 val. „Didysis Getsbis“ (N-13) – iki 20 d. 21 val. „Nuodėminga aistra“ (N-16) – iki 20 d. 20.50 val. „Tolyn į tamsą. Žvaigždžių kelias“ 3D (N-7) – iki 20 d. 14 val. „Krudžiai“ (liet. k., V) – iki 20 d. 13.30 val. VASAROS AKCIJA VAIKAMS. „Legendos susivienija“ (liet. k., V) – iki 20 d. 11.15 (se­ ansas nevyks 16 d.) val. Bilieto kaina 6 Lt. SEKMADIENIO VAIKŲ RYTMETYS. „Karališka drąsa“ (liet. k., V) – 16 d. 10.30 val. Bilieto kaina 11 Lt. KITOKIO KINO KLUBAS. „Bėk, Lola, bėk“ (T) – 18 d. 18.50 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami. Bilieto kaina 7 Lt.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Lais­vės al. 54

Bir­že­lio 15 d. 14 val. – „Il­gai ir lai­min­gai 2. Nau­jie­ji Snie­guo­lės nuo­ty­kiai” (ani­ma­ci­ ja, nuo­ty­kiai, vi­sai šei­mai, JAV, Vo­kie­ti­ja, 2009 m.). 16 val. – „Emig­ran­tai” (dra­ma, Lie­tu­va, 2013 m.). 18 val. – „Me­džiok­lė” (dra­ma, Da­ni­ja, 2012 m.). 20 val. – „Sap­ nuo­ju, kad ei­nu” (do­ku­men­ti­nis, Lie­tu­va, 2012 m.). Bir­že­lio 16 d. 14 val. – „Sap­nuo­ju, kad ei­nu” (do­ku­men­ti­nis, Lie­tu­va, 2012 m.). 16 val. – „Niu­jor­ko še­šė­ly­je” (kri­mi­na­li­nė dra­ma, JAV, 2013 m.). 18 val. – „Į Ro­mą su mei­le” (ro­man­ti­nė ko­me­di­ja, JAV, Ita­li­ja, Is­pa­ni­ja, 2012 m.). Bir­že­lio 19 d. 17 val. – „Ta­bu” (dra­ma, Por­tu­ga­li­ja, Vo­kie­ti­ja, Bra­zi­li­ja, Pran­cū­zi­ ja, 2012 m.). 19 val. – „Au­ro­ra” (moks­li­nė dra­ma, Lie­tu­va, 2011 m., N-18). Bir­že­lio 20 d. 19 val. – spek­tak­lis SMETO­ NA. PREMJERA (re­ži­sie­rius Vy­tau­tas Bal­sys, vai­di­na Ra­mū­nas Ši­mu­kaus­kas, Re­mi­gi­jus En­driu­kai­tis ir ki­ti). Bi­lie­tus ga­li­ma įsi­gy­ti ki­no te­at­ro ka­so­je III–V 16–19 val., VI–VII 2 val. iki vyks­tan­čių ren­gi­nių pra­džios ar­ba www.bi­lie­tu­pa­sau­lis.lt. 20.30 val. – ne­mo­ka­mų ren­gi­nių cik­las „Ro­mu­vos pa­sa­žas”. BALTASIS KIRAS ir The Oran­ge Tree (PL).

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR 1 SKELBIMĄ!

Kauno diena

„Rezervatas“ KAUNO MAŽASIS TEATRAS

19 d. 19 val.

„Šykštuolis arba Melo mokykla“ KAUNO KAMERINIS TEATRAS 20 d. 18 val.

„Sap­nuo­ju, kad ei­nu“ KINO TEATRAS „ROMUVA“ 

15 d. 20 val.


30

Šeštadienis, birželio 15, 2013

menas ir pramogos

D.Ka­jo­kas: svar­bu gy­ven­ti ir vis Poe­tas, ra­šy­to­jas, eseis­tas Do­nal­das Ka­jo­ kas ką tik iš­lei­do nau­ją kny­gą – esė rin­ki­ nį „La­pės gau­dy­mas“. Ne­se­niai pres­ti­ži­ne Liu­do Do­vy­dė­no pre­mi­ja jis bu­vo ap­do­ va­no­tas už ro­ma­ną „Eže­ras ir ki­ti jį ly­din­ tys as­me­nys“. Tre­čia pro­ga pa­kal­bė­ti su Na­cio­na­li­nės pre­mi­jos lau­rea­tu – jo ju­bi­ lie­jus. En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

– Kal­ba­mės jū­sų gim­ta­die­nio die­ną, ir ne bet ko­kią, o 60 me­ tų ju­bi­lie­jaus. Tik­riau­siai tai neiš­ven­gia­ma pro­ga su­si­mąs­ ty­ti apie gi­mi­mo ste­buk­lą, apie pa­tį gy­ve­ni­mą, kū­ry­bą, gy­ve­ni­ mo kū­ri­mą? – Apie gim­ta­die­nius šne­kant – ir apie 20, ir apie 40, ir apie 60 – tai čia vis­kas la­bai gra­žiai gam­to­je su­rė­dy­ta: kai jau ži­nai, kad tau vis ma­žiau lie­ka, kad lai­kas jau tik­si į ki­tą pu­sę, vis daž­niau įsi­lei­di min­tį apie var­te­lius, apie išė­ji­mą ir pa­ mąs­tai: o vis dėl­to – kas tai yra. Ir nuo­sta­bu, kad ši­taip yra. Esu su­ ti­kęs žmo­nių, ku­rie bu­vo vi­siš­ki in­ di­fe­ren­tai ti­kė­ji­me, o su­lau­kę vy­ res­nio am­žiaus vis dėl­to pra­dė­jo gal­vo­ti apie Die­vą. Jau­nam žmo­ gui, ku­riam yra aš­tuo­nio­li­ka ar dvi­de­šimt, ne­re­tai at­ro­do, kad tai se­nat­vi­nis nu­kva­ki­mas, bet gam­ta yra taip su­tvar­kiu­si, kad apie ši­tą daik­tą bū­ti­na gal­vo­ti – tu­ri pa­gal­ vo­ti apie sa­vo san­ty­kį su am­ži­ny­ be, re­li­gi­ja, Die­vu, ta­vo po­žiū­riu, yra jis ar nė­ra, ar duo­da tau ženk­ lų. Ir ne­ma­nau, kad tai dėl kū­ no nu­si­lpi­mo, tie­siog pa­jun­ti, kad tau skir­ta at­kar­pė­lė tik­rai mąž­ta ir tu­rė­si išei­ti pro var­te­lius. Pa­si­da­ ro ne tik įdo­mu, bet ir svar­bu – o kas už jų. – Bet ki­tiems tai yra tik bai­mė. – Taip, jei jie neat­sa­kė sau la­bai rim­tai į klau­si­mus apie am­ži­ny­bę, Die­vą ar, tar­ki­me, X fak­to­rių, tai ga­li­ma va­din­ti ir mįs­lin­go­mis jė­go­ mis. Kad ir kaip šne­kė­tu­me, žmo­ gus nė­ra toks vi­sa­ga­lis, kad ma­ny­ tų „aš čia kaž­ką pa­da­riau“, jis juk yra tik lai­di­nin­kė­lis, tar­pi­nin­kė­ lis. Net ir pa­tys ge­nia­liau­si kū­rė­ jai – ne jie su­kū­rė, tie­siog per juos bu­vo leis­ta kaž­ko­kiai jė­gai skleis­tis

– taip bu­vo pa­ra­šy­ta mu­zi­ka, pa­ da­ry­ti moks­li­niai at­ra­di­mai. To­dėl san­ty­kį su tuo­X fak­to­riu­mi žmo­gus tu­ri nu­si­sta­ty­ti, ir kuo tiks­les­nis jis bus, kuo tei­sin­ges­nis, dar­nes­nis, tuo ma­žes­nė ir bai­mė – mir­ties ar dar ko nors. Man re­gis, Os­ka­ras Mi­la­šius yra la­bai fan­tas­tiš­kai pa­sa­kęs, kad li­ ga yra kū­no iš­pa­žin­tis, ir ypač se­ nat­vė­je ga­li pra­dė­ti ma­ty­ti, kaip kū­nas at­lie­ka iš­pa­žin­tį, ga­li ir pa­ts pa­klau­sy­ti, ką jis šne­ka. Svar­biau­ sia yra – ar aš ma­nau, kad mir­tis – tik laip­te­liai, pro ku­riuos išei­ni. Jei at­si­tik­tų, kad li­gos pri­kaus­ty­tų prie pa­ta­lo, ta­da taip, bus sun­ku, ne­ge­ ra, bet rei­kės iš­ken­tė­ti, ta­čiau šiaip – mir­tis te­gul ma­nęs lau­kia, o ne aš jos, tai­gi ne­bi­jau jos vi­siš­kai. – Ar įsi­vaiz­duo­ja­te, kur ei­si­te ir kur pa­tek­si­te per­žen­gęs pro tuos var­te­lius? – Įsi­vaiz­duo­ju, kad tik­rai ne į blo­ ges­nę vie­tą, ne­gu esu da­bar. O ko­kia ji bus, tai tik mū­sų vaiz­duo­tė ga­li šį mi­tą įže­min­ti, ir to­kiais sim­bo­liais, ku­rie mus su­pa. Krikš­čio­nys gal­vos apie krikš­čio­niš­kus sim­bo­lius, bu­ dis­tai – apie bu­dis­ti­nius, tas, ku­ris ne­ti­ki, – gal apie ko­kius moks­li­nius ar pseu­do­moks­li­nius. Ga­li gal­vo­ ti ne­gal­vo­jęs, bet esu įsi­ti­ki­nęs, kad tik­rai ne­bus blo­giau ne­gu čia. O tai, ką čia pa­da­rei ne­tei­sin­gai, ne­ge­rai, už tai tu­rė­si su­mo­kė­ti. Ko­kiu pa­vi­ da­lu tai vyks, ne­ži­nau, vie­ni sa­ko, kad dar kar­tą at­gim­si, ki­ti – kad pa­tek­si į pra­ga­rą ar­ba skais­tyk­lą, ar­ba į dan­gų, bet iš prin­ci­po tai – ta pa­ti idė­ja. – Ma­nau, sa­vo poe­zi­ja apie tai kal­bė­da­mas ir at­ra­do­te sa­vo skai­ty­to­jus. O ka­da pra­dė­jo­te gal­vo­ti apie šiuos da­ly­kus? – Iki ko­kių 20 me­tų bu­vau psi­cho­ lo­gi­nė­je duo­bė­je, dep­re­si­jo­je. Man bū­ti­nai rei­kė­jo iš­siaiš­kin­ti gy­ve­

„„Au­di­to­ri­ja: D.Ka­jo­kas ne­si­grau­žia, kad žmo­nių, iš­ties su­pran­tan­čių poe­zi­ją, vi­sais lai­kais bu­vo la­bai ne­daug. 

ni­mo pra­smę, at­ro­dė, kad jei neiš­ siaiš­kin­si, pul­si į sa­vi­žu­dy­bę ir pa­ na­šiai, ateit, jei ne­ran­di pra­smės, tai ne­ver­ta ir gy­ven­ti. Gal ne­bu­vo konk­re­ti sa­vi­žu­dy­bės min­tis ki­lu­ si, bet anuo­me­tė juo­da psi­cho­lo­gi­ nė bū­se­na ro­do, kad ši min­tis vi­sa­ da kaž­kur sklan­dė. Ir anks­ty­vo­jo­je ma­no poe­zi­jo­je bu­vo ban­dy­mas tai at­spė­ti. Krikš­čio­nys tu­ri krikš­čio­niš­kus mi­tus, bu­dis­tai – bu­dis­ti­nius, o poe­zi­ja tą pa­tį da­ly­ką ga­li per­teik­ti per la­po kri­ti­mą, per de­be­sį, per bet

ką, net su re­li­gi­ja ne­su­si­ju­sį, to­dėl poe­zi­ja yra ste­buk­lin­ga kal­ba.

Jei­gu gau­dy­si tą la­ pę vi­są gy­ve­ni­mą, bū­si už­siė­męs, spor­ tuo­si, ta­vo pro­tas spor­tuos, ir vis­kas bus liuks.

– Tai­gi yra dvi kal­bos. Pap­ras­ to­ji, ku­rią kiek­vie­ną die­ną nau­do­ ja­me ne­kel­da­mi fi­lo­so­fi­nių klau­si­ mų, ir ant­ro­ji, poe­zi­jos, kal­ba. Ši la­bai priar­tė­ja prie pa­pras­to­sios kal­bos funk­ci­jų, nors yra su­dė­ tin­ges­nė. Ki­ta ver­tus, poe­zi­ja pu­ čia mig­lą vi­siems į akis, to vi­siš­ kai ne­si­gė­di ir ne­tgi sa­ko: aš pu­čiu jums mig­lą į akis. Na, mig­lą – tai mig­lą, bet aš tą mig­lą pra­sklai­dau ir vis tiek kaž­ką pa­ma­tau, jei­gu man la­bai rei­kia, jei­gu man svar­ būs ker­ti­niai eg­zis­ten­ci­jos klau­ si­m ai. Tar­k i­m e, vi­s i švent­raš­ čiai pa­ra­šy­ti poe­zi­jos kal­ba. Ne moks­li­ne, ne kas­die­ne, o bū­tent pil­n a me­t a­fo­r ų, įvaiz­d žių, nors ir mig­lo­tų. Tai yra poe­ti­nė kal­ba.

Jau se­niai ji pa­si­rink­ta svar­biau­ sių ži­nių žmo­ni­jai per­tei­ki­mo kal­ ba. Jos svar­bą ga­li pa­jus­ti tik tas, ku­ris jos klau­sė. Kas ne­klau­sė, tas ir ma­tys tik mig­las. – Tai­gi kal­bant apie poe­ti­nę kal­bą – vie­ni mo­ka ja kal­bė­ti, ki­ti ge­ba ją su­pras­ti. – Poe­t i­n ė kal­b a sklan­d o ore, ir žmo­g us, net nie­k a­d a gy­v e­n i­ me ne­skai­tęs poe­zi­jos ir ja vi­siš­ kai ne­si­do­min­tis, vis tiek kas­dien nau­d o­ja­s i jos struk­t ū­ro­m is. Nes kal­b a iš es­m ės yra me­t a­fo­r iš­ka. Kai koks fi­l o­so­fas ban­d o at­seit la­bai lo­giš­kai įro­di­nė­ti žmo­gaus, pa­sau­l io, Die­vo tria­d os bu­v i­m ą, tai juo­k in­ga. Nes kal­ba tu­r i to­ kių keis­t ų „ap­ver­t i­m ų“, ku­r iuos pa­j un­t a­m e tik­t ai skai­t y­d a­m i sve­ti­mą kal­bą. Ji tuo­met pa­si­ro­ do keis­ta, ky­la klau­si­mas: o ko­ dėl taip lie­tu­viai ne­sa­ko? Aniems tas iš­s i­reiš­k i­m as – na­t ū­ra­l us, o mums at­ro­d o, kad ja­m e yra net lo­gi­nių duo­bių. Bet ta­da su­pran­ ti, kad tai me­ta­fo­ra, ir prii­mi ją kaip ak­sio­mą. – Ir vis dėl­to šiais lai­kais, at­ ro­do, poe­zi­ja vis ma­žiau do­mi­ ma­si, vis ma­žė­ja ir ją ku­rian­ čių­jų, ir ją su­pran­tan­čių­jų.


31

Šeštadienis, birželio 15, 2013

menas ir pramogos

­ką da­ry­ti iš vi­sos šir­dies

DATOS (Birželio 15 d.) Okupacijos ir genocido diena Alytaus miesto diena 1161 m. pirmą kartą paminėta Palanga. 1581 m. Steponas Batoras suteikė Alytaus miestui savivaldą. Alytaus vardas pirmą kartą paminėtas 1377 m. 1752 m. Benjaminas Franklinas eksperimentu įrodė, kad žaibas yra elektros išlydis. 1843 m. gimė norvegų kompozitorius Edvardas Griegas. 1936 m. gimė poetė Stasė Lygutaitė Bucevičienė. 1940 m. Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą. Lietuva prarado nepriklausomybę penkiems dešimtmečiams. 1963 m. Los Andžele gimė aktorė Helen Hunt.

horoskopai

Poe­zi­ja pu­čia mig­lą vi­siems į akis, to vi­siš­kai ne­si­gė­di ir ne­ tgi sa­ko: aš pu­čiu jums mig­lą į akis.– Ne­su­tik­čiau, kad ma­žė­ja. So­ viet­me­čiu, kai 7–10 tūkst. ti­ra­žus iš­pirk­da­vo per dvi die­nas, vis dėl­ to, kas tai da­ry­da­vo? Ogi tie, ku­ rie poe­zi­jo­je ieš­ko­da­vo ko­kių nors po­li­ti­nių užuo­mi­nų, ar­ba tie, ku­ rie bu­vo tie­siog pa­si­da­vę ma­dai pirk­ti. Bet tų, ku­rie iš tik­rųjų mo­ kė­jo poe­ti­nę kal­bą ir jo­je ieš­ko­jo to, ko ir rei­kia ieš­ko­ti, ne­bu­vo nei dau­ giau, nei ma­žiau ne­gu da­bar. Žmo­ nių, ku­rie su­pran­ta poe­zi­ją, iš tik­ rų­jų yra la­bai ne­daug. Poe­zi­jos, ku­ri yra ne pro­gi­niai paei­lia­vi­mai, pa­ gei­da­vi­mų kon­cer­tai, o iš tie­sų poe­ zi­ja, vib­ruo­jan­ti iš gel­mių gi­liau­sių, kos­mo­so aukš­čiau­sio. Šios vib­ra­ci­ jos duo­da žmo­gui tam tik­rą vi­di­nę dar­ną, net ener­gi­ją – la­bai svar­bius da­ly­kus. Taip pat ir mu­zi­ka, ir vi­si ki­ti me­ nai. Gal tik dai­lė ar fo­tog­ra­fi­ja yra po­pu­lia­res­nės, ka­dan­gi ga­li­ma pa­ si­ka­bin­ti kū­ri­nį kaip in­ter­je­ro de­ta­lę, bet tai yra tai­ko­mo­ji funk­ci­ja. Poe­ zi­ja jos ne­tu­ri – kai tau la­bai jos rei­ kia, tu­ri bū­ti tik dvie­se su ja. Net­gi kai žmo­nės ei­na į poe­zi­jos va­ka­rus, klau­so poe­tų, la­bai re­tai bū­na, kad poe­tas per­skai­ty­tų taip, kaip jis no­ ri. Nors, aiš­ku, bū­na to­kių mo­men­ tų, bet rei­ka­lin­gas ypa­tin­gas pub­li­ kos ir poe­to ry­šys, kad šis at­si­ver­tų ir skai­ty­tų taip, kaip no­ri. Bet tai to­

Artūro Morozovo nuotr.

kie re­ti at­ve­jai, kad ge­riau poe­zi­jos kny­gą skai­ty­ti vie­nu­mo­je. – Bū­ti­nai tu­ri­me pa­kal­bė­ti apie nau­jau­sią jū­sų kny­gą apie la­pę, t. y. „La­pės gau­dy­mą“. – Tai eseis­ti­nės už­sklan­dė­lės, jos su­si­ju­sios su ma­no pa­ties eseis­ti­ ka, su „Lie­taus mig­la Lu kal­ne“. Ko­dėl la­pė ir la­pės gau­dy­mas? Tą la­pę pa­dik­ta­vo la­bai sma­gus Gin­ tau­to Dab­ri­šiaus ei­lė­raš­tis, ku­ria­ me klau­sia­ma: kaip su­gau­ti la­pę sa­vo sme­ge­ny­se? Ir ant­ras jo klau­ si­mas: kaip su­gau­ti la­pę la­pės sme­ ge­ny­se? Juk vi­sa mū­sų kū­ry­ba yra la­pės gau­dy­mas. O kas ta la­pė, ne­ ži­no nei Gin­tas, nei aš. Tai ga­li bū­ti poe­zi­jos dva­sia, Die­vo še­šė­lis, kaž­ ko­kie tau svar­biau­si da­ly­kai. Gau­ dai tą la­pę vi­są gy­ve­ni­mą, nie­ka­da jos ne­nut­ve­ri, ta­čiau jei­gu nu­sto­ si gau­dy­ti, pra­ra­si vi­są gy­ve­ni­mo pra­smę. Jei­gu gau­dy­si tą la­pę vi­ są gy­ve­ni­mą, bū­si už­siė­męs, spor­ tuo­si, ta­vo pro­tas spor­tuos, ir vis­ kas bus liuks. – Kny­gos at­var­te yra reikš­min­ gas triei­lis: „lig šio­lei kar­tais aš sap­ne vejuos/raudoną la­pę, vė­ jas, lie­tūs merkia/staiga su­sto­ju pau­py – ai, tuš­čia jos...“ Ga­li­ma sa­ky­ti, kad sa­vo poe­zi­jo­je esa­te

to­bu­lai (ar – ka­jo­kiš­kai) įval­dęs dzen­bu­dis­ti­nę ak­sio­mą: svar­bu, kad nie­ko nė­ra svar­baus ir iš es­ mės net tai nė­ra svar­bu. – Na, ir kny­go­je yra vie­nas esiu­kas, ku­ria­me: ei­ni, ei­ni, kaž­ką da­rai ir pa­ma­tai... ru­gius, o juo­se – mė­ly­ nas var­pe­lis. Jo gau­dy­mas ir yra la­ pės gau­dy­mas. Bet tai yra ab­so­liu­ ti sie­kia­my­bė, kai sė­di, žiū­ri ir ne­va

gau­dai, bet jau ne vien la­pę, o dar ir tai, kas svar­biau už pa­čią la­pę. – Tas pa­ts, kaip ir gy­ve­ni­mo pra­smės paieš­kos? – Taip. Klau­si­mas, ko­kia gy­ve­ni­ mo pra­smė, iš es­mės yra klai­di­nan­ tis. Svar­bu gy­ven­ti ir vis­ką da­ry­ti iš šir­dies. Tuo­met ir to­kių klau­si­ mų ne­kils.

Die­no­raš­čio pa­raš­tės „La­p ės gau­dy­mas“ – eseis­t i­ nės už­s klan­dė­lės. Jas pra­ de­d a vir­t uo­z iš­kos „Še­š ios įva­d i­n ės te­z ės, ku­r ių ga­ lė­t ų ir ne­bū­t i, bet ne­g a­l i“, o kny­gos pa­g rin­d as – „Pa­ guo­dos at­v ir­l aiš­k iai sau“. Žais­m in­g ų po­k al­bių, die­ no­r aš­č io pa­r aš­č ių, mi­ nia­t iū­r ų for­ma sklei­d žia­ si ra­š y­to­jo kū­r y­b os ir gy­ ve­n i­mo met­me­nys. Išs­ kir­t i­n is D.Ka­j o­ko ge­b ė­ ji­m as – pa­k il­t i virš vis­ ko, kas lai­k i­na, ne­reikš­ min­ga, stab­dy­t i gy­ve­n i­ mo aki­m ir­kas pa­ra­dok­ sais, pra­re­gė­ju­s io­j o to­ le­ran­c i­ja.

Avinas (03 21–04 20). Nepatartina įsigyti naujų daiktų, nes gali nukentėti tai, kas jums labai svarbu. Nesugebėsite tinkamai įvertinti žmonių ir tam tikrų dalykų. Jūsų prioritetai gali įžeisti vyresnį už jus žmogų arba kitą įtakingą asmenį. Jautis (04 21–05 20). Pavyks mėgautis gyvenimu ir įvertinti savo padėtį. Noriai padėsite draugui ar mylimam žmogui. Kas nors pagirs jūsų ypatingą skonį. Dvyniai (05 21–06 21). Pajusite stiprų poreikį bendrauti. Tačiau būkite atsargūs, nes teks rinktis - draugiška kompanija ar nepritarimas tam tikroms aplinkinių idėjoms. Norėsite prieštarauti kitų žmonių vertybėms, plaukti prieš srovę. Vėžys (06 22–07 22). Gali kilti gerų idėjų ir aiškių minčių. Puikus laikas priimti sprendimus ir imtis protinės veiklos. Nepasiduokite apatijai ir tinguliui, nepraleiskite geros progos numatyti profesinės veiklos perspektyvas ir parengti naujus planus. Liūtas (07 23–08 23). Sėkminga diena. Seksis bendrauti su vaikais, jaunais žmonėmis, šeima ir aplinkiniais. Jausite jų supratimą ir palaikymą. Mergelė (08 24–09 23). Emociškai esate pasiruošę spręsti problemas. Tačiau tikėtina, kad šiandien priimtus sprendimus rytoj teks svarstyti iš naujo. Venkite kategoriškumo. Svarstyklės (09 24–10 23). Logiškas mąstymas ir išmintis padės teisingai apsispręsti. Darbo klausimai bus sprendžiami greitai ir nesunkiai. Planuodami karjeros raidą remsitės savo idėjomis, koncepcijomis ir gyvenime įgyta patirtimi. Skorpionas (10 24–11 22). Neigiamai vertinsite kito žmogaus nuomonę. Jūsų nejaudins kitų asmeninės problemos. Ką padarysi, bet negražu visa tai garsiai skelbti ir tokiu būdu skaudinti aplinkinius, tiesiog tegul jūsų mintys lieka kitiems nežinomos. Šaulys (11 23–12 21). Seksis ieškant savo idealo ir siekiant svajonės. Nebijokite skraidyti padangėmis ir įgyvendinti savo svajas. Bendradarbiavimas ir bendravimas turės teigiamos įtakos jūsų karjerai. Drąsiai judėkite pirmyn. Ožiaragis (12 22–01 20). Lengvai bendrausite su aplinkiniais, taip pat galėsite juos patikrinti, nes jūsų protas dabar yra ypač aktyvus. Vandenis (01 21–02 19). Prisiminsite savo jaunystę ar tam tikrus praeities įvykius. Bendraujant su jaunesniais žmonėmis, kils nesutarimų ar agresijos išpuolių. Jei norite jų išvengti, tvardykite savo emocijas. Žuvys (02 20–03 20). Jūs labai energingi ir aktyvūs, jaučiate nepaprastą jėgų ir motyvacijos antplūdį.


Orai

Artimiausiomis dienomis Lietuvoje daug kur palis, bus šilta. Šeštadienis bus šiek tiek vėsesnis, dieną numatoma 19-21 laipsnis šilumos, daugiausia bus debesuota su pragiedruliais. Panaši oro temperatūra numatoma ir sekmadienį, kai kur palis.

Šiandien, birželio 15 d.

+23

+18

Telšiai

+21

Šiauliai

Klaipėda

+22

Panevėžys

+21

Utena

+21

Tauragė

+22

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +28 Berlynas +23 Brazilija +26 Briuselis +19 Dublinas +14 Kairas +33 Keiptaunas +16 Kopenhaga +18

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas

orai kaune šiandien

+16 +33 +26 +19 +27 +18 +21 +32

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva

+25 +20 +27 +19 +17 +28 +27 +22

+22

+20

Vėjas

4–9 m/s

Vilnius

Marijampolė

+21

Alytus

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi

4.42 21.57 17.15 11.56 0.29

166-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 199 dienos. Saulė Dvynių ženkle.

Vardai Bargailė, Jolanta, Krescencija, Vidas, Vitas.

Nes­pė­jo pa­spruk­ti nuo lieps­nų

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+16

+22

+18

+12

3

+19

+21

+18

+15

4

+17

+20

+17

+13

4

rytoj

poryt

Du žmo­nės žu­vo mė­gin­da­mi iš­si­gel­bė­ ti nuo miš­ko gais­ro Ko­lo­ra­de, ku­ris su­ pleš­ki­no 360 na­mų ir pa­gal pa­da­ry­tą ža­lą ta­po di­džiau­siu ka­da nors įsi­plies­ ku­siu šio­je JAV vals­ti­jo­je. Apie 38 tūkst. žmo­nių bu­vo nu­ro­dy­ta pa­lik­ti sa­vo na­ mus, kai ug­nis pa­sie­kė Spring­so mies­ to pa­kraš­čius, ta­čiau pa­rei­gū­nai vi­lia­si, kad su­de­gu­sių na­mų ir eva­kuo­tų žmo­ nių skai­čius jau ne­be­di­dės. Gais­ras pra­ si­dė­jo ant­ra­die­nį, o iki ket­vir­ta­die­nio po­pie­tės ug­nis bu­vo su­val­dy­ta apie 5 pro­c. lieps­nų siau­bia­mo plo­to. Du žu­ vu­sie­ji bu­vo ras­ti ne­to­li sa­vo au­to­mo­ bi­lio miš­kin­go­je vie­to­vė­je. BNS inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

R.Ščio­go­le­vai­tė ta­po kau­nie­čio žmo­na

„„Atžala: mamos vestuvėse daly-

vavo ir R.Ščiogolevaitės sūnus Adomas.

Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

Kau­no ro­tu­šė­je va­kar po­piet žie­dus su­mai­nė dai­ni­nin­kė Rū­ta Ščio­go­ le­vai­tė ir jos iš­rink­ta­sis kau­nie­tis vers­li­nin­kas Ro­lan­das Da­mi­jo­nai­ tis. Lie­tu­vos mu­zi­kos žvaigž­dė ki­tą sa­vai­tę švęs 32-ąjį gim­ta­die­nį. R.Ščio­go­le­vai­tė pa­si­rin­ko vy­ ro pa­var­dę ir ta­po Da­mi­jo­nai­tie­ ne. San­tuo­kos liu­dy­to­ja bu­vo dai­ ni­nin­kė Ro­si­ta Či­vi­ly­tė. Tuok­tu­vių ce­re­mo­ni­ją, be ki­tų jau­nų­jų ar­ti­ mų­jų, ste­bė­jo ir R.Ščio­go­le­vai­tės sū­nus Ado­mas.

„Ei­nam į ce­re­mo­ni­ją“, – pa­ra­gi­ no sū­nų R.Ščio­go­le­vai­tė. „O kas ta ce­re­mo­ni­ja?“ – gar­siai nu­si­ste­bė­ jo ber­niu­kas, su­kel­da­mas ap­lin­ki­ nių juo­ką. Prieš ce­re­mo­ni­ją nei R.Ščio­go­ le­vai­tė, nei jos iš­rink­ta­sis su ži­ niask­lai­da ne­kal­bė­jo. Po ce­re­mo­ ni­jos jau­nie­ji sa­kė esan­tys la­bai lai­min­gi, pa­de­monst­ra­vo žie­dus. Pak­laus­ta, kur pla­nuo­ja pra­leis­ ti me­daus mė­ne­sį, Rū­ta tei­gė ne­ no­rin­ti leis­tis į to­kius as­me­niš­ ku­mus. Pra­bi­lus apie ga­li­mą šei­mos pa­ gau­sė­ji­mą, R.Ščio­go­le­vai­tė nu­si­ šyp­so­jo: atei­ty­je vis­ko ga­li bū­ti. Dai­ni­nin­kės uoš­vis Ro­lan­das Do­ mi­jo­nai­tis, pa­klaus­tas, kaip ver­ti­ na mar­čią, sa­kė, kad ji – su­per. „Jie vie­nas ki­tam la­bai tin­ka“, – sū­naus pa­si­rin­ki­mu džiau­gė­si R.Da­mi­jo­ nai­tis. Po­ra su­si­ža­dė­jo per­nai va­sa­rą, vos po ke­lių mė­ne­sių drau­gys­tės. Tai ant­ro­ji Šiau­liuo­se gi­mu­sios R.Ščio­go­le­vai­tės san­tuo­ka. 2004 m. ji su­si­tuo­kė su orei­viu Vy­tau­ tu Sa­ma­ri­nu. 2006-ųjų sau­sį po­ ra iš­si­sky­rė. Tais pa­čiais me­tais dai­ni­nin­kė te­le­vi­zi­jos šo­kių pro­jek­te su­si­pa­ži­ no su šo­kė­ju Dei­vi­du Meš­kaus­ku. Jie ta­po po­ra ir su­si­lau­kė sū­naus Ado­mo. Ber­niu­kui da­bar pen­ke­ ri me­tai. Vė­liau R.Ščio­go­le­vai­tė su­si­ti­ki­ nė­jo su dai­ni­nin­ku ir ak­to­riu­mi iš Vo­kie­ti­jos El­vi­nu Dan­de­liu, ta­čiau jų ke­liai ne­tru­kus iš­si­sky­rė. Da­bar­ti­nio dai­ni­nin­kės iš­rink­to­ jo R.Da­mi­jo­nai­čio įmo­nė už­sii­ma elekt­ri­nių bui­ti­nių prie­tai­sų did­ me­ni­ne pre­ky­ba.

Vaiz­do įra­šą iš R.Ščio­go­le­vai­tės ir R.Da­mi­jo­nai­čio ves­tu­vių ce­re­mo­ni­jos žiū­rė­ki­te po­rta­le kaunodiena.lt

„„Su­tuok­tu­vės: Kau­no ro­tu­šė­je, da­ly­vau­jant ar­ti­mie­siems ir bi­čiu­liams, dai­ni­nin­kė R.Ščio­go­le­vai­tė su­mai­nė

žie­dus su R.Da­mi­jo­nai­čiu. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

2013 06 15 kauno diena