Page 1

Lietuva

7p.

pasaulis

Nuosprendį netrukus išgirsiantis V.Uspaskichas grasino, graudino ir net dainavo.

9p. JAV žval­gy­bos pa­slap­tis pa­vie­ši­nęs E.Snow­de­nas bi­jo bū­ti nu­žu­dy­tas.

sportas

10p.

Per­ra­šy­ti te­ni­so is­to­ri­ją R.Na­da­liui ne­sut­ruk­dė net ne­ti­kė­tos pro­tes­tuo­to­jų ata­kos.

Antradienis birželio 11, 2013 Nr. 134 (19995) kaunodiena.lt 2 Lt

2014 m. prenumeratos akcija!

Krau­jo ban­kas nu­to­lo

No­ri pra­neš­ti apie ge­di­mą – mo­kėk Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

Ku­rio­zi­nė, bet tei­sė­ta si­tua­ci­ja: už ge­di­mų re­gist­ra­vi­mą te­le­fo­nu ten­ ka su­si­mo­kė­ti pa­čiam var­to­to­jui, ir taip mo­kan­čiam ne­men­kus mo­ kes­čius už pa­slau­gas. Skun­dų esą ne­su­lau­kia

Tik­riau­siai kiek­vie­nas yra su­si­ dū­ręs su si­tua­ci­ja, kai ne­ti­kė­tai dings­ta elekt­ra, iš čiau­po bė­ga tik šal­tas van­duo, ir ten­ka skam­bin­ti į šias pa­slau­gas tie­kian­čias bend­ro­ ves. Paž­vel­gus į jų siun­čia­mas są­ skai­tas no­rė­tų­si, kad bent re­gist­ ruo­ti ge­di­mą te­le­fo­nu bū­tų ga­li­ma ne­mo­ka­mai. Ta­čiau, pa­si­ro­do, su­ si­mo­kė­ti teks net ir už skam­bu­čius, ku­riais ban­do­ma aiš­kin­tis, ko­dėl šį mė­ne­sį ne­per­ves­ta ir taip var­ga­na pen­si­ja.

2014 m. prenumeratos akcija!

2

Dienos citata „Ke­ti­ni­mas di­din­ti ak­ci­ zus dau­giau­sia džiaugs­mo tu­rė­tų su­teik­ti ne svei­ka­ tos ap­sau­gos mi­nist­rui, o kont­ra­ban­di­nin­kams“, – „„Pagrindinis: daugiausia donorų kraujo šiuo metu surenkama Nacionaliniame kraujo centre. 

Jau ant­ras mė­nuo, kai ne­vei­kia Kau­no krau­jo cent­ras. Kaip ver­čia­si mū­sų mies­ to li­go­ni­nės, ku­rioms do­no­rų krau­jo rei­ kia nuo­lat – ne tik trau­mas pa­ty­ru­sie­ siems, bet ir ser­gan­tie­siems įvai­rio­mis li­go­mis, gim­dy­vėms?

„Nuo ta­da, kai ne­vei­kia Kau­no krau­jo cent­ras, mums pro­ble­mų pa­dau­gė­jo, ypač kai do­no­rų krau­jo pri­rei­kia sku­biai“, – pri­pa­ži­no Res­ pub­li­ki­nės Kau­no li­go­ni­nės Krau­ jo ban­ko gy­dy­to­jas trans­fu­zio­lo­gas Vy­tau­tas Tar­ti­las. Kas­dien šiai li­go­ ni­nei rei­kia pen­kių do­no­rų krau­jo, ku­rio da­bar ten­ka už­si­sa­ky­ti iš Na­ cio­na­li­nio krau­jo cent­ro Vil­niu­je.

AFP nuotr.

Pa­na­šiai tiek krau­jo kas­dien rei­ kia ir Kau­no kli­ni­ki­nei li­go­ni­nei. Ji krau­ją ir­gi per­ka iš Na­cio­na­li­nio krau­jo cent­ro. Tad abiem li­go­ni­ nėms keb­lu, ypač kai sku­biai pri­ rei­kia re­tos gru­pės krau­jo. Tik Kau­no kli­ni­ko­se keb­lu­mų nė­ra: jo­se pa­va­sa­rį ati­da­ry­tas nau­ jas Krau­jo cent­ras, ten­ki­nan­tis pu­ sę Kli­ni­kų reik­mių. 12p.

pri­tar­ti, kad būtų di­din­ami ak­ci­zai ta­ba­kui ir al­ko­ho­liui, ne­nu­si­tei­kęs „Swed­bank“ vy­riau­sia­sis eko­no­mis­tas Ne­ri­jus Ma­čiu­lis.

8p.

Nau­ja gatvės mu­zi­kan­tų kar­ta 

4p.


2

antradienis, birželio 11, 2013

miestas

Oro kokybė Kaune 0

16

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,39

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0 25

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

No­ri pra­neš­ti

Pra­ne­šant apie mo­kes­ 1 čius sle­pian­čius as­me­ nis ar bend­ro­ves taip pat teks su­

simokėti. Dau­ge­lis kal­bin­tų bend­ro­vių, vals­ty­bės įstai­gų at­sto­vų aiš­ki­ no, kad dėl mo­ka­mų te­le­fo­no li­ni­ jų skun­dų ne­su­lau­kia, o to­kias įve­ dus klien­tai tik nu­ken­tė­tų. Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­ sau­gos ir Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­ bų at­sto­vai tei­gė, jog nie­ko to­kio, kad net ir di­džio­sios bui­ti­nių pa­ slau­gų bend­ro­vės pa­tei­kia tik mo­ ka­mus ava­ri­nės tar­ny­bos te­le­fo­no nu­me­rius. Esą svar­bu tik tai, kad klien­tams bū­tų su­da­ry­ta ga­li­my­bė su pa­slau­gos tei­kė­ju su­si­siek­ti ne­ mo­ka­mai: pa­vyz­džiui, elekt­ro­ni­niu pa­štu, in­ter­ne­to pus­la­py­je, pro­gra­ mė­lė­mis iš­ma­niai­siais te­le­fo­nais. Ne­mo­ka­mos li­ni­jos ne­ža­da

„„Skęs­ta: smar­kiau pa­li­jus, nau­jų­jų ta­kų be gu­mi­nių ba­tų įveik­ti ne­ga­li­ma.

Nau­jie­ji Ąžuo­ly­no ta­kai – po van­de­niu Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Nors sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai dar ne­se­niai ti­ki­no, kad dar­bai Ąžuo­ ly­ne at­lik­ti ko­ky­biš­kai, va­sa­riš­kas lie­tus pa­ro­dė, kad pa­dė­tis vi­siš­kai prie­šin­ga. Su­ju­do mies­tie­čiai

Dar praė­ju­sią sa­vai­tę „Kau­no die­ nai“ sa­vi­val­dy­bės Mies­to tvar­ky­ mo sky­riaus ve­dė­jas Aloy­zas Pa­ kal­niš­kis tvir­ti­no, kad ga­vo prieš dve­jus me­tus par­ke aukš­tos įtam­ pos ka­be­lį klo­ju­sios bend­ro­vės ga­ ran­ti­nį raš­tą. Šis do­ku­men­tas esą liu­di­jo, kad ob­jek­tas su­tvar­ky­tas ir pa­ša­lin­ti vi­si trū­ku­mai, at­lik­ti dir­vos pla­ ni­ra­vi­mo dar­bai, kad pa­li­jus ant pa­grin­di­nio par­ko ta­ko ne­telk­šo­ tų van­duo.

„„Pa­vyz­dys: se­nų­jų ta­ke­lių vi­du­rys pa­da­ry­tas iš­ki­lus – van­duo nu­bė­

ga į abi pu­ses. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

ką“, – pik­ti­no­si kau­nie­tis Po­vi­las Did­jur­gis.

ties­ti skir­ti grio­viai par­ke bu­vo iš­ kas­ti per­ne­lyg ar­ti se­nų ąžuo­lų. Bend­ro­vė su­lau­kė bau­dų, o vė­ liau pri­va­lė­jo aiš­kin­tis, ko­dėl nau­ jai pa­ties­tas ta­kas Ąžuo­ly­ne po pir­mo­sios liū­ties bu­vo ap­sem­tas. At­ro­do, pro­ble­ma iš­li­ko iki da­bar.

Neį­vei­kia­mos kliū­tys

Aloy­zas Pa­kal­niš­kis:

Neį­si­vaiz­duo­ju, kaip „Ži­lins­kis ir Ko“ su­ ge­bė­jo suor­ga­ni­zuo­ ti šiems ta­kams vals­ ty­bi­nę ko­mi­si­ją. Re­dak­ci­ja su­lau­kė ne vie­no pa­ si­pik­ti­nu­sio kau­nie­čio skun­do, ku­ria­me to­kios sa­vi­val­dy­bės kal­ bos va­di­na­mos pra­ma­nu. „Tai pa­si­ty­čio­ji­mas – prie „Stumb­ro“ skulp­t ū­ros nuo­ lat telk­šo di­de­lė kūd­ra, o van­duo sro­ve te­ka per nau­jai pa­klo­tą ta­

Tuo įsi­ti­ki­no ir „Kau­no die­nos“ žur­na­lis­tai, va­kar per lie­tų ap­si­ lan­kę Ąžuo­ly­ne. Ei­nant nuo Zoo­ lo­gi­jos so­do, ne­to­li jau mi­nė­tos „Stumb­ro“ skulp­tū­ros, pra­si­de­ da kliū­čių ruo­žas – per ta­ką klio­ kian­tys van­dens upe­liai. Nei apei­ti, nei per­bris­ti jų ne­ suš­la­pus – neį­ma­no­ma. Sker­sai ta­ko žliau­gian­tis van­duo su­si­ge­ ria į pie­vą. Pa­na­šus vaiz­dus ir ei­ nant to­liau ke­lis šim­tus met­rų – vi­sur, kur įreng­tas nau­jas ta­kas, jo šo­nuo­se telk­šo mil­ži­niš­kos ba­los. Čia dar ma­ty­ti ne­se­niai už­baig­tų sta­ty­bų ženk­lai – iš­ly­gin­ta že­mė, su­mai­šy­ta su smė­liu. Vis­ką vai­ni­kuo­ja šiek tiek už tre­ni­ruok­lių tarp me­džių, pie­vo­ je, at­si­ra­dęs tven­ki­nys, apie ku­rį „Kau­no die­na“ ne­se­niai ra­šė. Ja­ me vei­sia­si žu­vys. Is­to­ri­ja pra­si­dė­jo 2011 m. pa­ va­sa­rį, kai bend­ro­vė „A.Ži­lins­kis ir Ko“ nuo Par­ti­za­nų g. iki Ka­ra­ liaus Min­dau­go pr. tu­rė­jo nu­ties­ ti aukš­tos įtam­pos ka­be­lį. Paaiš­ kė­jo, kad bran­gus ka­be­lis dvie­jo­se vie­to­se – Rad­vi­lė­nų pl. ir Kęs­tu­čio g. – bu­vo pa­žeis­tas. Be to, ka­be­liui

Ve­dė­jas nu­ste­bin­tas

Kal­bin­tas A.Pa­kal­niš­kis sa­kė, kad dėl dar­bus at­li­ku­sios bend­ro­vėsnuo­lat iš­ky­la ko­kių nors pro­ble­mų. „Ne­dels­da­mi kreip­si­mės į ran­ go­vą ir su­ra­šy­si­me jam pre­ten­zi­ ją. Tik ne­se­niai su­ži­no­jo­me, kad bend­ro­vė „Ži­lins­kis ir Ko“ su­ge­ bė­jo suor­ga­ni­zuo­ti šiems ta­kams vals­ty­bi­nę ko­mi­si­ją, ne­pak­vies­da­ ma mū­sų. Neį­si­vaiz­duo­ju, kaip jie tai pa­da­rė. Nors ob­jek­tas ko­mi­si­ jai jau pri­duo­tas, ta­čiau to­kių bė­dų ne­ga­li bū­ti“, – sa­kė ve­dė­jas. Pa­sak A.Pa­kal­niš­kio, šiems dar­ bams ga­lio­ja pen­ke­rių me­tų ga­ran­ ti­ja. Ve­dė­jo tei­gi­mu, ran­go­vui bus liep­ta ras­ti spren­di­mą, kaip iš­spręs­ ti pro­ble­mą, o jei pa­sta­ra­sis ne­klau­ sys, skun­das pa­sieks Te­ri­to­ri­jų pla­ na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ją. Dar anks­čiau bend­ro­vė, il­gai dar­kiu­si Ąžuo­ly­ną, ža­dė­jo pa­sta­ ty­ti nau­jus suo­liu­kus ir šiukš­lia­ dė­žes. Nors ža­dė­ta per­nai, jie at­ si­ra­do tik šie­met.

Bend­ro­vės „Kau­no van­de­nys“ sku­bią pa­gal­bą iš­kvies­ti ga­li­ma tik te­le­fo­nu. Bet juk tai – vi­sai ne pro­ble­ma, įsi­ti­ki­nęs bend­ro­vės ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­dė­jė­jas Vi­lius Bu­ro­kas. Jo nuo­mo­ne, mo­ ka­mi skam­bu­čiai mies­tie­čiams ne­ kai­nuo­ja, be to, mo­ka­mais ava­ri­nės tar­ny­bos te­le­fo­nais, anot jo, nie­kas nė­ra skun­dę­sis. „Mū­s ų nuo­m o­n e, dau­g u­m a bend­ro­vės ava­ri­niais te­le­fo­nais skam­bi­nan­čių abo­nen­tų nau­do­ ja­si lai­di­nių ar mo­bi­lių­jų ope­ra­to­ rių tei­kia­mais pla­nais, ku­rie su­tei­ kia klien­tams ati­tin­ka­mą skai­čių po­kal­bių mi­nu­čių ne­mo­ka­mai“, – aiš­ki­no V.Bu­ro­kas. Be to, jo tei­gi­mu, vi­sos pa­grįs­ tos bend­ro­vės pa­ti­ria­mos są­nau­ dos yra įtrau­kia­mos į tei­kia­mų pa­slau­gų ta­ri­fus. „To­dėl, įren­gus ne­mo­ka­mą ava­ri­nės tar­ny­bos li­ ni­ją, už šią pa­slau­gą tu­rė­tų su­mo­ kė­ti vi­si bend­ro­vės klien­tai, t.y. ir skam­bi­nan­tie­ji, ku­rių yra ma­žu­ ma, ir ne“, – prie­žas­tį, ko­dėl rei­ kė­tų pa­lik­ti da­bar­ti­nę tvar­ką, nu­ ro­dė V.Bu­ro­kas. „Kau­no van­de­nų“ at­sto­vas taip pat lei­do su­pras­ti, kad, ap­siė­mu­ si pa­deng­ti in­te­re­san­tų ry­šio iš­lai­ das, bend­ro­vė tu­rė­tų mo­kė­ti ne tik už po­kal­bius su sa­vo klien­tais, bet ir su žiop­liais ar tie­siog dė­me­sio pri­trū­ku­siais mies­tie­čiais. V.Bu­ro­ko ži­nio­mis, bend­ro­vės ava­ri­nė tar­ny­ba per die­ną vi­du­ti­ niš­kai už­re­gist­ruo­ja 32 skam­bu­ čius, o dar 20 skam­bu­čių bū­na net ne­su­si­ję su bend­ro­vės veik­la. „Les­to“ die­gia nau­ją sis­te­mą

„Kau­no ener­gi­ja“ nu­ro­do, kad dėl karš­to van­dens, ši­lu­mos tie­ki­mo su­tri­ki­mų vi­są pa­rą ga­li­ma kreip­ tis tik te­le­fo­nu. Jis yra mo­ka­mas, bet bend­ro­vės at­sto­vas ti­ki­no, kad nie­kas dėl to ne­si­skun­džia. „Už skam­bu­čius var­to­to­jai mo­ ka ne mums, o „Teo“, – kri­mi­na­lo neįž­vel­gė „Kau­no ener­gi­jos“ at­sto­ vas spau­dai Ūd­rys Sta­sel­ka. Bend­ ro­vės pus­la­py­je pa­tei­kia­mas ir jos bend­ra­sis elekt­ro­ni­nio pa­što ad­ re­sas, ta­čiau ne­pa­tiks­li­na­ma, ar jis tik­ri­na­mas ir nak­tį. Elekt­rą tie­kian­ti „Les­to“ apie ge­di­mus pra­neš­ti re­ko­men­duo­ ja taip pat pir­miau­sia te­le­fo­nu. Bend­ro­vės Kor­po­ra­ty­vi­nės ko­mu­ ni­ka­ci­jos sky­riaus va­do­vė Edi­ta Si­ru­tie­nė ne­slė­pė, kad dėl mo­ka­ mų ge­di­mų re­gist­ra­vi­mo te­le­fo­no su­lau­kia pre­ten­zi­jų, nes ypač po

„„Išvada: nemokamai pranešti apie ge

gam­tos sti­chi­jų il­gai ten­ka klau­sy­ tis au­toat­sa­kik­lio ir lauk­ti, kol at­ si­lieps kon­sul­tan­tas. „Vis dėl­to ma­no­me, kad si­tua­ci­ja pa­si­keis, kai apie ži­no­mus ge­di­mus pa­tys in­for­muo­si­me klien­tus“, – svars­tė E.Si­ru­tie­nė. Pa­sak jos, ban­ do­ma dieg­ti sis­te­mą, kad dėl ge­di­ mų var­to­to­jams pa­tiems ne­rei­kė­tų skam­bin­ti, tad jie iš­veng­tų ir pa­pil­ do­mų iš­lai­dų. Per die­ną bend­ro­vė su­lau­kia nuo ke­lių šim­tų iki ke­lių tūks­tan­ čių skam­bu­čių. „Teo“ paaiš­kin­ti ne­pa­no­ro

Te­le­fo­no ry­šio bend­ro­vės „Teo“, „Bi­tė“, „Om­ni­tel“, „Tele2“ vi­sais at­ve­jais ne­mo­ka­mai ap­tar­nau­ja tik skam­bi­nan­čiuo­sius iš jų tink­lo. Esant ry­šio su­tri­ki­mams, ge­di­mus ne­mo­ka­mai re­gist­ruo­ti siū­lo­ma in­ ter­ne­tu, juo tie­sio­giai pa­bend­rau­ ti su kon­sul­tan­tais ar­ba at­vyk­ti į klien­tų ap­tar­na­vi­mo pa­da­li­nį. Ar ne­pla­nuo­ja­ma ge­di­mų re­gist­ ra­vimo te­le­fo­nu pa­slau­gos pa­da­ry­ti ne­mo­ka­mos ne tik skam­bi­nan­tie­ siems iš bend­ro­vės tink­lo? Jei ne, ko­dėl? „Teo“ ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­ vas An­ta­nas Bub­ne­lis, užuo­t at­sa­ kęs į šiuos klau­si­mus, tie­siog kons­ ta­ta­vo, kad kreip­da­ma­sis pa­gal­bos mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu var­to­to­jas už po­kal­bį mo­ka sa­vo mo­bi­lio­jo ry­šio ope­ra­to­riui kaip už įpras­tą skam­ bu­tį į ki­tą tink­lą. Pra­ne­šė­jų neat­bai­dė

Su­ma­nius Kau­no ap­skri­ties vals­ ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­ją (VMI) in­for­muo­ti apie mo­kes­čių pa­žei­di­ mus taip pat teks su­si­mo­kė­ti. VMI vir­ši­nin­kas Gin­tau­tas Muz­ni­kas tei­gė, kad taip yra dėl ri­bo­tų fi­nan­ si­nių ga­li­my­bių. „Bet mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­to­ rius su­si­ta­rė su pa­slau­gų tei­kė­ju,


3

antradienis, birželio 11, 2013

Koks buvo sunkiausias istorijos egzamino klausimas? kaunodiena.lt

miestas

apie ge­di­mą – mo­kėk

ar da­bar­ti­nį, kai už skam­bu­tį su­ si­mo­ka kiek­vie­nas skam­bi­nan­ty­ sis, ar kad skam­bi­nan­čia­jam at­ski­ rai už skam­bu­tį mo­kė­ti ne­reikė­tų. Pa­si­rin­kus pa­sta­rą­jį va­rian­tą, už pa­slau­gą tu­rė­tų bū­ti su­mo­kė­ta iš „Sod­ros“ biu­dže­to lė­šų, skir­tų ins­ti­tu­ci­jai ad­mi­nist­ruo­ti. Ki­taip ta­riant, to­kiu at­ve­ju ne­tie­sio­giai už pa­slau­gą su­mo­kė­tų vi­si „Sod­ ros“ įmo­kų mo­kė­to­jai. Tai yra net ir tie, ku­rie ne­si­nau­do­ja pa­slau­ga. Tad ma­ny­tu­me, da­bar­ti­nis mo­ de­lis yra tei­sin­ges­nis“, – aiš­ki­no „Sod­ros“ Ko­mu­ni­ka­ci­jos ir tarp­ tau­ti­nių ry­šių sky­riaus vy­riau­sia­ sis spe­cia­lis­tas Mar­ty­nas Ži­lio­nis. Jis pri­dū­rė, kad apie ko­rup­ci­ją ir ki­to­kią ne­tei­sė­tą veik­lą ga­li­ma pra­neš­ti ir ne­mo­ka­mai – elekt­ ro­ni­niu bū­du. Bet esą per mė­ne­ sį pa­si­tai­ko vos vie­nas ki­tas toks pra­ne­ši­mas.

Su­si­mo­kė­ti teks net pra­ne­šant apie mo­ kes­čius sle­pian­čius as­me­nis ar bend­ro­ves.

edimus galima tik internetu. 

kad skam­bu­čiai pa­si­ti­kė­ji­mo te­ le­fo­nu pra­ne­šė­jams kai­nuo­tų tiek pat, kiek skam­bi­nant į sa­vo ope­ ra­to­riaus tink­lą“, – in­for­ma­vo G.Muz­ni­kas. Anot jo, sta­tis­ti­ka liu­di­ja, kad mo­ka­mas te­le­fo­nas neat­bai­do pra­ne­šė­jų. 2012 m. VMI ga­vo 3 175 pra­ne­ši­mus apie, kaip įta­ria­ma, da­ro­mus mo­kes­čių pa­žei­di­mus. VMI duo­me­ni­mis, per še­še­rius me­tus po ins­pek­ci­jos pa­tik­ri­ni­mų pa­gal pa­si­ti­kė­ji­mo te­le­fo­nu gau­tą in­for­ma­ci­ją už įvai­rius mo­kes­čių

Redo Vilimo / BFL nuotr.

pa­žei­di­mus vers­li­nin­kai į vals­ty­ bės biu­dže­tą tu­rė­jo su­mo­kė­ti 75 mln. li­tų mo­kes­čių, bau­dų ir dels­ pi­ni­gių. Skun­dų, kad rei­kia mo­kė­ ti už pra­ne­ši­mus, anot G.Muz­ni­ ko, VMI nė­ra ga­vu­si. Už sa­vo pi­ni­gus – ir į „Sod­rą“

Skam­bi­nan­tie­siems į „Sod­ros“ in­ for­ma­ci­jos cent­rą, ku­rio te­le­fo­nu kvie­čia­ma pra­neš­ti ir apie ne­tei­ sė­tą veik­lą, ir­gi rei­kia su­si­mo­kė­ti. „Steig­da­mi in­for­ma­ci­jos cent­rą svars­tė­me, ko­kį mo­de­lį pa­si­rink­ti:

Kol kas nu­si­skun­di­mų dėl mo­ ka­mų skam­bu­čių su­lau­kia­ma re­ tai – vie­no ki­to per mė­ne­sį. M.Ži­lio­nio tei­gi­mu, „Sod­ros“ in­for­ma­ci­jos cent­ras su­lau­kia nuo 1 tūkst. iki 1,5 tūkst. skam­bu­čių per die­ną. Vi­du­ti­nė vie­no skam­ bu­čio truk­mė yra apie 3 min. Lie­tu­vos dar­bo bir­žos Ko­mu­ni­ ka­ci­jos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­ cia­lis­tė Mil­da Jan­kaus­kie­nė tei­gė, kad mo­kė­ti ten­ka ir skam­bi­nan­ tie­siems į bir­žą, ta­čiau nie­kas tuo taip pat ne­si­skun­džia. Vis dėl­to tam, kad žmo­nės pa­tir­tų kuo ma­ žiau iš­lai­dų, įkur­tas bend­ra­sis in­ for­ma­ci­jos te­le­fo­no nu­me­ris. Vi­du­ti­niš­kai per die­ną bir­žos in­for­ma­ci­jos tar­ny­ba su­lau­kia apie 30 skam­bu­čių.

Komentarai Ag­nė Sa­vic­kai­tė

Lai­k i­nai ei­nan­t i Ry­šių re­g u­l ia­v i­mo tar­ny­bos (RRT) Elekt­ro­n i­n ių ry­šių de­par­ta­men­to Pas­lau­g ų sky­r iaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas

Y

ra bu­vę at­ve­j ų, kai pa­ slau­g ų ga­vė­j ai į RRT krei­ pė­s i te­le­fo­nu ar e. pa­š tu tei­r au­d a­m ie­s i, ar jų pa­ slau­g ų tei­kė­j ai tei­s ė­t ai ap­m o­kes­ ti­n a skam­b u­č ius in­for­m a­c i­j os nu­ me­r iais. Ry­š ių re­g u­l ia­v i­m o tar­n y­b os tvir­ ti­n a­m o­s e Elekt­r o­n i­n ių ry­š ių pa­ slau­g ų tei­k i­m o tai­s yk­l ė­s e vi­s iems elekt­ro­n i­n ių ry­š ių pa­s lau­g ų tei­kė­ jams nu­m a­t y­t a prie­vo­l ė su­t ar­t y­s e, su­d a­ro­m o­s e su klien­t ais, o išanks­ ti­n io mo­kė­j i­m o kor­te­l ių at­ve­j ais – vie­š ai (pvz., ope­r a­to­r iaus in­ter­n e­ to sve­t ai­n ė­j e) – skel­b ia­m o­s e pa­ slau­g ų tei­k i­m o tai­s yk­l ė­s e pa­teik­t i in­for­m a­c i­j ą apie bū­dus, kaip var­to­ to­j ams ne­m o­k a­m ai už­r e­g ist­r uo­t i pa­s lau­g ų tei­k i­m o su­t ri­k i­mus. Šis rei­ka­la­v i­mas tai­ko­mas tik e. ry­ šių pa­slau­g ų tei­kė­jams ir tik var­to­to­ jams, t.y. fi­zi­niams as­me­nims. Ta­čiau šios tai­syk­lės ne­nu­ro­do, ko­k ie tie bū­ dai tu­r i bū­t i, to­dėl pa­slau­g ų tei­kė­jas

ga­l i nu­ma­t y­t i, kad pa­slau­g ų tei­k i­mo su­t ri­k i­mai ne­mo­ka­mai ga­l i bū­t i re­ gist­r uo­ja­m i e. pa­štu, sa­v i­tar­nos sve­ tai­nė­je ar ki­tais bū­dais. Išim­t is yra nu­m a­t y­t a tik te­l e­fo­n o ry­š io pa­s lau­g ų tei­k ė­j ams. Pa­g al mi­n ė­t as tai­s yk­l es ope­r a­to­r iai pri­ va­lo sa­vo klien­t ams, su­d a­r iu­s iems su­t ar­t į dėl te­le­fo­no ry­š io pa­s lau­g ų tei­k i­m o, pa­p il­do­m ai su­t ar­t y­s e nu­ ro­dy­t i ne­mo­ka­mus pa­gal­b os te­le­fo­ no nu­me­r ius, ku­r iais bū­t ų tei­k ia­m a in­for­m a­c i­j a apie te­le­fo­no ry­š io pa­ slau­g as, įkai­n ius (ta­r i­f us), są­s kai­t ų dy­d žius ir pan. Ki­t iems e. ry­š ių pa­slau­g ų tei­kė­jams pa­rei­g a teik­t i in­for­m a­c i­j ą apie jų tei­k ia­m as pa­s lau­g as ne­m o­k a­m ais te­l e­fo­n o ry­š io nu­m e­r iais nė­r a nu­ ma­t y­t a nei Lie­t u­vos Res­p ub­l i­kos elekt­ro­n i­n ių ry­š ių įsta­t y­me, nei mi­ nė­to­s e tai­s yk­lė­s e. Ne­b ent pa­slau­g ų tei­kė­j ai pa­t ys įsi­d ie­g ia ati­t in­k a­m ą nu­m e­r į, ku­r iuo po­k al­b iai yra ne­ mo­k a­m i (pvz., 800 li­n i­j os). Ki­t ų įstai­g ų, įmo­n ių veik­los, tarp jų ir pa­rei­g os įdieg­t i ne­m o­k a­mus nu­ me­r ius kon­s ul­t a­c i­j oms, nei ERĮ, nei Elekt­ro­n i­n ių ry­š ių pa­s lau­g ų tei­k i­ mo tai­s yk­l ės ne­reg­l a­m en­t uo­j a.

Ra­sa Pu­pie­nie­nė

Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos Var­to­ji­mo pre­k ių ir pa­slau­g ų sky­r iaus ve­dė­ja

V

ar­to­to­jų skun­dų dėl to, kad dėl įvai­rių ge­di­mų ar ki­tų pro­ble­mų var­to­to­jai ne­tu­ ri ga­li­my­bės pa­skam­bin­ti ne­mo­ka­ma te­le­fo­no li­ni­ja, Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba nė­ ra ga­vu­si. Tei­sės ak­tai ne­nus­ta­to, kad pa­slau­gų tei­kė­jai pri­va­lo su­teik­ti var­to­to­jams ne­mo­ka­mą te­le­fo­no li­ni­ją. Vis dėl­to, jei­ gu var­to­to­jas įro­do, kad dėl įmo­nės kal­ tės pa­ty­rė ža­lą (pvz., iš­lai­das už skam­ bu­čius), ga­li teik­ti rei­ka­la­vi­mą bend­ro­ vei at­ly­gin­ti tu­rė­tus nuo­sto­lius. Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos įsta­t y­me nu­sta­t y­ta, kad var­to­to­jai tu­r i tei­sę gau­t i tei­sin­gą ir vi­s a­pu­siš­ką in­for­ ma­ci­ją vals­ty­bi­ne kal­ba apie par­duo­ da­mas pre­kes, tei­k ia­mas pa­slau­gas. To­dėl pa­slau­g ų tei­kė­jai var­to­to­jams tu­r i su­teik­t i vi­sa­pu­siš­ką in­for­ma­ci­ ją apie tai­ko­mus skam­bu­čių ta­r i­f us, jiems krei­pian­t is į bend­ro­vę te­le­fo­ nu, no­r int pra­neš­t i apie bend­ro­vės tei­k ia­mų pa­slau­g ų ne­tin­ka­mą ko­ky­ bę, įran­gos ge­di­mą ir pan.

„„Kan­di­da­tas: R.Jur­ke­vi­čius Kauno kli­ni­koms tu­rė­tų pra­dė­ti va­do­vau­ti

nuo lie­pos. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

J.Pun­dzius įveik­tas vien­bal­siai Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

Nuo 1995 m. Kau­no kli­ni­koms va­ do­vau­jan­tį Juo­zą Pun­dzių grei­ čiau­siai pa­keis Re­nal­das Jur­ke­vi­ čius. Įs­tai­gos va­do­vą rin­ku­sios ko­ mi­si­jos na­riai už jį bal­sa­vo vien­ bal­siai.

„Kol kas ga­liu pa­ko­men­tuo­ti tik tiek, kad kon­kur­se da­ly­va­vo du kan­di­da­tai, o vi­si še­ši ko­mi­si­jos na­riai pa­si­sa­kė už R.Jur­ke­vi­čiaus kan­di­da­tū­rą“, – tiek dien­raš­čiui te­pa­sa­kė ko­mi­si­jos na­rys, Lie­tu­ vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to (LSMU) rek­to­rius Re­mi­gi­jus Ža­ liū­nas. Ne­kal­bus bu­vo ir LSMU pro­rek­ to­rius stu­di­joms R.Jur­ke­vi­čius. „Ma­nau, kad kon­kur­sas bu­vo skaid­rus, o dau­giau ne­no­rė­čiau ko­ men­tuo­ti. Kol ne­pa­si­ra­šy­ta su­tar­ tis, apie kon­kur­są ir bū­si­mą dar­ bą kal­bė­ti bū­tų nee­tiš­ka“, – sa­kė R.Jur­ke­vi­čius. J.Pun­dzius ko­mi­si­jos spren­di­mą ga­li ap­skųs­ti per tris dar­bo die­nas. Ar šia tei­se jis pa­si­nau­dos, ne­ži­no­ ma. Va­kar su J.Pun­dziu­mi su­si­siek­ ti te­le­fo­nu ne­pa­vy­ko, o jo re­fe­ren­ tė po pie­tų sa­kė, kad pro­fe­so­rius iki

dar­bo die­nos pa­bai­gos į dar­bą grįž­ ti ne­ke­ti­na. Kon­kur­sas ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­ riaus vie­tai užim­ti su­reng­tas prieš me­tus priim­to Svei­ka­tos prie­žiū­ ros įstai­gų įsta­ty­mo pa­grin­du. Įs­ta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad dau­giau nei de­šimt dar­buo­to­jų tu­rin­čių biu­dže­ti­nių ir vie­šų­jų įstai­gų va­ do­vai tu­ri bū­ti ren­ka­mi pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui. Va­do­vai ga­ li bū­ti ren­ka­mi ne­ri­bo­tą ka­den­ci­ jų skai­čių.

Ma­nau, kad kon­ kur­sas bu­vo skaid­ rus, o dau­giau ne­no­rė­čiau ko­men­ tuo­ti. Kon­kur­sas eiti Kau­no kli­ni­kų va­ do­vo pareigas bu­vo ge­ro­kai paanks­ tin­tas – pa­skelb­tas per­nai, ta­čiau jį at­šau­kė Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­ lų ko­mi­te­tas. Ta­da bū­ta kal­bų, kad kon­kur­są spar­ti­no pa­ts J.Pun­dzius, nes vie­nai iš Kau­no kli­ni­kų stei­gė­jų ir da­li­nin­kių – Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai – va­do­va­vo pro­fe­so­riui pa­lan­kios po­li­ti­nės jė­gos.


4

antrADIENIS, birželio 11, 2013

miestas

Nau­ja Laisv Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Lais­vės alė­jo­je – dau­giau mu­zi­kos. Ir ne tik to­dėl, kad va­sa­ra. Pa­si­bai­ gus moks­lo me­tams, pa­grin­di­nė­je Kau­no pės­čių­jų gat­vė­je sa­vo įgū­ džius de­monst­ruo­ja mu­zi­kos mo­ kyk­lų auk­lė­ti­niai. Jiems tai ir pro­ ga pa­tir­ti ne­pa­žįs­ta­mos au­di­to­ri­jos reak­ci­ją, ir – už­si­dirb­ti.

Prie vie­n os ka­v i­n u­k ės su­s ė­d ęs mu­zi­ka­vo due­tas – akor­deo­nis­tas ir gi­ta­ris­tas. „Mes – Juo­zo Gruo­ džio kon­ser­va­to­r i­jos stu­d en­tai, o čia gro­ja­me, nes tu­ri­me lais­vo lai­ko“, – pa­sa­ko­jo akor­deo­nis­tas Ai­das Kvet­kaus­kas, ki­lęs iš Drus­ ki­nin­kų, stu­di­juo­jan­tis Kau­ne.

In­de­lį pi­ni­gams jau­ no­ji gat­vės mu­zi­kan­tė pa­si­sta­tė ne šiaip sau, nes tu­ri tiks­lą – ji tau­ po nau­jam dvi­ra­čiui. „„Už­dar­bis: vienuolikmetė Eglė už už

Stu­den­tai sa­kė daž­nai mu­zi­kuo­ jan­tys gat­vė­se, nes taip ir sma­giai lai­ ką pra­lei­džia, ir už­si­dir­ba. „Kar­tu gro­ ja­me pir­mą­kart, ta­čiau at­ski­rai esa­me gro­ję ne kar­tą“, – aiš­ki­no elekt­ri­nę gi­ ta­rą braz­di­nęs Po­vi­las Kar­mo­nas. Gat­vės mu­zi­kan­tai at­si­ne­šė ir nuo­sa­vą gar­so ko­lo­nė­lę, ku­rią prie

elekt­ros tink­lo pri­jun­gė pa­čio­je ka­ vi­nė­je. „Vers­li­nin­kai vi­sai ne­prieš­ ta­rau­ja – anaip­tol, džiau­gia­si, nes mu­zi­ka su­ku­ria ge­rą at­mos­fe­rą, klien­tai, skam­bant leng­vai mu­zi­ kai, ga­li pa­pie­tau­ti sma­ges­nė­je ap­ lin­ko­je“, – sa­kė A.Kvet­kaus­kas. Jis pa­sa­ko­jo, kad jų už­dar­bis la­bai pri­

Gė­jų kan­ki­nęs re­ci­dy­vis­tas – už gro­tų Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

Su bend­ri­nin­ku ne­lais­vė­je lai­ky­tą gė­jų mu­šęs, iš jo di­de­lės ver­tės tur­ to iš­si­rei­ka­la­vęs Ge­rar­das Taut­vy­ das už šį nu­si­kal­ti­mą ka­lės pen­ke­ rius me­tus.

2008 m. sek­sua­li­nių san­ty­kių ieš­ ko­ju­sį kau­nie­tį į pink­les įvi­lio­ję bend­ri­nin­kai tal­žė, gra­si­no ap­krės­ ti ŽIV, pa­vie­šin­ti jį komp­ro­mi­tuo­ jan­čias nuo­trau­kas. Mu­ša­mas, gąs­ di­na­mas, psi­chot­ro­pi­niais vais­tais girdo­mas gė­jus iš­da­vė pri­si­jun­gi­ mo prie elekt­ro­ni­nės ban­ki­nin­kys­ tės ko­dus, ku­riais pa­si­nau­do­ju­ sių nu­si­kal­tė­lių pa­si­sa­vin­tų pi­ni­gų

ir įsi­gy­tų daik­tų su­ma vir­ši­jo 71 tūkst. li­tų. G.Taut­vy­do bend­ri­nin­kas Mil­ vy­das Ma­tu­kai­tis už šį nu­si­kal­ ti­mą jau anks­čiau bu­vo nu­baus­ tas taip pat pen­ke­rių me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­me. Abu nu­si­kal­tė­ liai pri­va­lės at­ly­gin­ti sa­vo au­kai 73 tūkst. li­tų dy­džio tur­ti­nę ža­lą ir su­ krapš­ty­ti 30 tūkst. li­tų dy­džio ne­ tur­ti­nę ža­lą. G.Taut­vy­das iš vi­so už gro­tų siun­čia­mas sep­ty­ne­riems me­tams, nes dar neiš­ny­kęs teis­tu­mas, ku­rį jis už­si­tar­na­vo taip pat už su tur­to prie­var­ta­vi­mu su­si­ju­sį nu­si­kal­ti­ mą. Re­ci­dy­vis­to sta­tu­są už­si­tar­na­ vęs G.Taut­vy­das teis­tas jau sep­tin­ tą kar­tą.

73

tūkst. litų

– tokio dydžio turtinę žalą privalės atlyginti abu nusikaltėliai. „„Baus­mė: G.Taut­vy­das nu­teis­tas sep­tin­tą kar­tą. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.


5

antrADIENIS, birželio 11, 2013

miestas

Siū­lo­ma bau­da už ap­lin­ką ter­šian­čius šu­nis – 500 li­tų. kaunodiena.lt

vės alėjos mu­zi­kan­tų kar­ta

dirbtus pinigus pirks dviratį.

klau­so nuo gro­ja­mos mu­zi­kos. Esą dau­giau­sia pi­ni­gų praei­viai ne­gai­ li links­mų po­lku­čių at­li­kė­jams, bet jie to­kios mu­zi­kos ne­gro­ja. Jų re­ per­tua­re dau­giau­sia – po­pu­lia­rio­ ji kla­si­ka. „Ži­no­ma, už­dar­bis dar la­bai pri­ klau­so ir nuo oro, sa­vai­tės die­nos,

„„Fo­nas: A.Kvetkauskas ir P.Karmonas vykti uždarbiauti į užsienį neketina.

praei­vių cent­re srau­to“, – pa­ste­bė­ jo P.Kar­mo­nas. Iš pir­mo žvilgs­nio sun­ku pa­ti­kė­ ti – per va­lan­dą gat­vės mu­zi­kan­ tai ga­li už­si­dirb­ti 100 li­tų. „Ne­sun­ kiai. Esu per dvi sa­vai­tes už­si­dir­bęs ir 900 li­tų“, – įti­ki­nė­jo gi­ta­ris­tas. Stu­den­tai tei­gė nė ne­svars­tan­

tys ga­li­my­bės va­sa­ro­mis vyk­ti už­ dar­biau­ti į už­sie­nį – kuo pui­kiau­ siai ga­li­ma iš­si­vers­ti ir čia. Lais­vės alė­jo­je smui­ką čir­pi­nu­si vie­nuo­lik­me­tė Eg­lė sa­kė čia grie­ žian­ti to­dėl, kad per va­sa­ros ato­ sto­gas ne­tu­ri ką veik­ti na­muo­se. „Ge­riau jau ką nors nau­din­go nu­

veik­ti, ne­gu be rei­ka­lo trin­tis kie­ me“, – svars­tė dve­jus me­tus smui­ ku be­si­mo­kan­ti gro­ti mer­gai­tė. In­de­lį pi­ni­gams jau­no­ji gat­vės mu­zi­kan­tė pa­si­sta­tė ne šiaip sau, nes tu­ri tiks­lą – ji tau­po nau­jam dvi­ra­ čiui. Sa­kė, kad jau ne­daug trūks­ta. „Ži­no­ma, kar­tais už gau­tus pi­ni­

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

gus su drau­gė­mis nu­si­per­ka­me le­ dų, bet kai dau­giau už­dir­bu, vis­ką me­tu į tau­pyk­lę“, – di­džia­vo­si jau­ no­ji smui­ki­nin­kė. Mer­gai­tė pa­sa­ko­jo, kad bū­na įvai­rių die­nų – kar­tais gau­na vos ke­lis li­tus, ta­čiau yra bu­vę, kad per dvi va­lan­das su­rin­ko net 100 li­tų.


6

Antradienis, birželio 11, 2013

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Mi­li­jo­nas ten, mi­li­jo­nas šen

Į S. Dariaus ir S.Girėno skrydžio jubiliejaus šventę pakviestas Niujorko meras. kaunodiena.lt

Jaunujų prog­ra­muo­to­jų dar­bas už­sie­ny­je ne­ža­vi Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

N Va­len­ti­nas Ber­žiū­nas

L

ie­tu­va, at­ro­do, ne­t ru­k us taps tik­ra tech­no­lo­gi­jų ša­li­mi. IBM, „Barc­lays“, trūks­ta dar „Mic­ro­soft“ ir „App­le“... Iš­ ka­bų, ži­no­ma. Ki­lęs skan­da­lė­lis dėl buvusios ūkio mi­nis­te­ri­ jos še­fės Bi­ru­tės Vė­sai­tės įdo­mus tik tuo, kad mi­nist­rė pra­si­ta­rė apie kai ku­rių bu­vu­sių val­ džios vei­kė­jų jos va­do­vau­ja­mo­je mi­nis­te­ri­jo­je stum­tus mi­li­jo­ni­nius tech­no­lo­gi­jų pro­jek­tus. Vie­nas jų – IBM, dar bu­vo toks „Barc­lays“ pro­ jek­tė­lis, at­ro­do, vir­tęs pro­gra­muo­to­jų per­ver­ ba­vi­mo cent­ru, o ne ko­kią nors nau­dą duo­ dan­čia įstai­ga. O IBM? Koks šios įmo­nės, ku­riai ne­pa­gai­lė­ta mo­kes­čių mo­kė­to­jų mi­li­jo­nų, ad­re­sas? Gal­būt Lie­t u­va iš tie­sų taps aukš­t ų­jų tech­ no­lo­g i­jų cent­r u? Juk tai – mū­sų eko­no­m i­kos pa­g rin­das. Bent taip kaž­ka­da sa­kė ša­l ies va­ do­vė. „Be jo­kios abe­jo­nės, tai ne­bus di­džiu­liai pra­ mo­nės komp­lek­sai – atei­ties Lie­tu­vos ūkio pa­ grin­das bus ino­va­ty­vios sri­tys“, – kal­bė­jo Pre­ zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Tie­sa, pra­mo­nės komp­lek­sų Lie­t u­vo­je se­ niai nė­ra, tiks­liau, „sėk­min­gai“ ne­li­ko po ne­ prik­lau­so­my­bės. Tie, ku­rie li­ko, bu­vo taip pat „sėk­min­gai“ par­duo­ti, dar ir pri­mo­kė­jus są­jun­ gi­nin­kų in­ves­tuo­to­jams.

Var­gu ar net ėmus iš tie­ sų kur­ti aukš­tų­jų tech­no­ lo­gi­jų par­kus Lie­tu­vo­je, dar bus kam juo­se dirb­ti. Re­gis, da­bar atei­na nau­ji „in­ves­tuo­to­jai“ – IBM ir „Barc­lays“. Jiems, at­ro­do, vėl pri­mo­kė­jo­me ke­le­tą mi­li­jo­nų, kad tik pa­ka­bin­tų sa­vo iš­ka­ bas ant ko­kio ža­lio dan­go­rai­žio Vil­niu­je. O ką šie cent­riu­kai ku­ria, leis­ki­te pa­klaus­ti? Ko­kią nau­dą duo­da ša­lies eko­no­mi­kai? Apsk­ri­tai, jo­kio skir­tu­mo, ku­ris vei­kė­jas iš ku­ rios par­ti­jos va­do­vau­ja ša­lies ūkiui. Kas­met vals­ty­bė per pa­na­šius pro­jek­tus ir pro­jek­tė­ lius pa­ti­ria mi­li­jo­ni­nių nuo­sto­lių. Vis dėl­to vi­sos tos va­di­na­mo­sios in­ves­ti­ci­jos tė­ra tik vie­šų­jų ry­šių ak­ci­ja, o jų in­dė­lis į bend­ rą­jį vals­ty­bės vi­daus pro­duk­tą – nie­ki­nis. O rim­tos eko­no­m i­nės pro­ble­mos, apie ku­ rias gar­siai kal­ba jau ne tik eko­no­mis­tai, bet ir vers­lo pa­sau­lis, ne­spren­džia­mos. Klau­si­mas, ar jas eli­to at­sto­vai iš vi­so įžvel­gia? Prob­le­mų yra. Ir il­gai ieš­ko­ti bė­dų Lie­tu­vo­je ne­rei­kia. Pa­kan­ka pa­žvelg­ti į emig­ra­ci­jos sta­ tis­ti­ką. Var­gu ar net ėmus iš tie­sų kur­ti aukš­ tų­jų tech­no­lo­g i­jų par­kus Lie­tu­vo­je, dar bus kam juo­se dirb­ti... informacija:

302 250

e­se­niai at­lik­ta in­for­ma­ ti­kos stu­den­tų ap­klau­sa pa­ro­dė, kad dau­gu­ma jų po stu­di­jų ne­ke­ti­na vyk­ti į už­sie­nį, nes in­for­ma­ci­jos tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tams ge­ ras at­ly­gi­ni­mas siū­lo­mas ir Lie­ tu­vo­je. Prog­ra­ma­vi­mo ir elekt­ro­ni­nes vers­lo pa­slau­gas tei­kian­ti NFQ gru­pė, bend­ra­dar­biau­da­ma su ke­tu­riais Lie­tu­vos uni­ver­si­te­ tais, ini­ci­ja­vo stu­den­tų ap­klau­ są apie do­mi­nan­čias tech­no­lo­gi­ jas ir kar­je­ros lū­kes­čius. Bu­vo ap­klaus­ta be­veik pu­ sė tūks­tan­čio bū­si­mų­jų pro­gra­ muo­to­jų. Apie dar­bą už­sie­ny­je sva­jo­ja vos 16 pro­c. ap­klaus­tų­ jų. Dau­giau kaip pu­sė in­for­ma­ ti­kos stu­den­tų, bai­gę aukš­tą­sias mo­kyk­las, pla­nuo­ja dirb­ti Lie­tu­ vo­je. Be­veik ket­vir­ta­da­lis ke­ti­na im­tis sa­vo vers­lo, 8 pro­c. dar ne­ bu­vo ap­si­spren­dę. Ty­ri­mas taip pat pa­ro­dė, kad ren­kan­tis darb­da­vį in­for­ma­ti­ kams svar­biau­sia yra ga­li­my­bė to­bu­lė­ti ir įdo­mūs įmo­nės plė­to­ ja­mi pro­jek­tai. Šie kri­te­ri­jai ne­tgi pra­no­ko at­ly­gi­ni­mo dy­dį. Įmo­nės dy­dis, jos ka­pi­ta­lo kil­mė stu­den­tų ne­bu­vo įvar­dy­ ti kaip svar­būs kri­te­ri­jai ieš­kant dar­bo. Apk­lau­sos duo­me­ni­mis, vos bai­gę stu­di­jas jau­nie­ji pro­ gra­muo­to­jai ti­kė­tų­si vi­du­ti­niš­kai 1 884 li­tų at­ly­gi­ni­mo, at­skai­čius mo­kes­čius, o pa­ty­ru­sio IT spe­ cia­lis­to al­ga, stu­den­tų nuo­mo­ne, vi­du­ti­niš­kai tu­ri bū­ti 5 760 li­tų. Tarp daž­niau­siai stu­den­tų mi­ ni­mų do­mi­nan­čių įmo­nių bu­vo „Barc­lays“ tech­no­lo­gi­jų cent­ras (pa­mi­nė­ta 69 kar­tus), NFQ (45), „DevB­rid­ge“ (27), „IBM Lie­tu­ va“ (23) ir „Blue Brid­ge“ (20). La­biau­siai stu­den­tus do­mi­na „Ja­va“ pro­gra­ma­vi­mo kal­ba (ją kaip bent vie­ną iš va­rian­tų nu­ ro­dė 60 pro­c. res­pon­den­tų), to­ liau ri­kiuo­ja­si HTML/CSS (47 pro­c.), C/C++ (47 pro­c.), „Ja­ vaSc­ript“ (38 pro­c.), PHP (38 pro­c.), C# (31 pro­c.), „Pyt­hon“ (23 pro­c.) ir „Ru­by“ (10 pro­c.) kal­bos. Stu­den­tams šiuo me­tu įdo­miau­sia „Web“ (ži­nia­tink­lio) pro­gra­ma­vi­mo ap­lin­ka (37 pro­c. res­pon­den­tų), o „Desk­top ap­ pli­ca­tions“ (pro­gra­mos sta­cio­ na­rie­siems kom­piu­te­riams) ir „Mo­bi­le“ (mo­bi­lio­sios pro­gra­ mė­lės) do­mi­na ati­tin­ka­mai 25 ir 15 pro­c. jau­nų­jų pro­gra­muo­to­jų. Sau­sį-ba­lan­dį vyk­dy­to­je ano­ ni­mi­nė­je ap­klau­so­je da­ly­va­vo 495 in­for­ma­ti­kos ar su in­for­ reklamos skyrius:

302 230

5,76

tūkst. li­tų

– vi­du­ti­niš­kai tiek, stu­den­tų nuo­mo­ne, Lie­tu­vo­je tu­rė­tų už­dirb­ti pa­ty­ręs IT spe­cia­lis­tas. „„Ten­den­ci­ja: dau­gu­ma ap­klau­so­je da­ly­va­vu­sių pro­gra­muo­to­jų dar­bo ža­da ieš­ko­ti ne už­sie­ny­je, o Lie­

tu­vo­je. 

ma­ti­ka glau­džiai su­si­ju­sių spe­ cia­ly­bių stu­den­tai iš Vil­niaus uni­ver­si­te­to Ma­te­ma­ti­kos ir in­ for­ma­ti­kos fa­kul­te­to, Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to Fun­da­men­ta­lių­jų moks­lų fa­kul­ te­to, Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ ver­si­te­to In­for­ma­ti­kos fa­kul­te­to ir Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to In­for­ma­ti­kos fa­kul­te­to. Pet­ras Bie­liaus­kas

in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų įmo­nės sa­vi­nin­kas, in­for­ma­ti­kos stu­di­jų ab­sol­ven­tas

Nė kiek ne­ste­bi­na ty­ri­mo re­zul­ ta­tai, ro­dan­tys, kad in­for­ma­ti­kos stu­den­tai ma­to ge­ras per­spek­ty­ vas Lie­tu­vo­je. Prieš ke­le­rius me­ tus, bai­gęs in­for­ma­ti­kos ma­gist­ ro stu­di­jas, su kur­so drau­gais jau bu­vau įstei­gęs įmo­nę, ku­ri kū­rė in­ter­ne­to sis­te­mas, sve­tai­nes, tei­kė ki­tas pa­slau­gas. Tai­gi dar­bo vie­tas su­si­kū­rė­me dar stu­di­juo­ da­mi. Da­bar stu­den­tams įsteig­ti sėk­min­gai dir­ban­čią įmo­nę bū­tų sun­kiau, nes pa­di­dė­jo kon­ku­ren­ ci­ja ir at­slū­go sve­tai­nių kū­ri­mo bu­mas. Vis dėl­to pro­gra­muo­to­ jo pro­fe­si­ja ta­po dar pa­klau­ses­ nė. Jų rin­ko­je la­bai trūks­ta, to­dėl bend­ro­vės kon­ku­ruo­ja tar­pu­sa­ vy­je jau ne tik dėl klien­tų, bet ir dėl spe­cia­lis­tų. Dėl to ke­lia­tūks­ tan­ti­nės pro­gra­muo­to­jų al­gos jau nie­ko ne­ste­bi­na. Kom­pa­ni­jos vi­ lio­ja dar­buo­to­jus vie­na iš ki­tos siū­ly­da­mos vis di­des­nius at­ly­ gi­ni­mus ir ge­res­nes dar­bo są­ ly­gas. Dar su­dė­tin­giau kon­ku­ ruo­ti su atė­ju­sio­mis į Lie­tu­vos rin­ką di­de­lė­mis už­sie­nio kom­ pa­ni­jo­mis. Platinimo tarnyba: 302

242

„Shutterstock“ nuotr.

Eduar­das Ba­rei­ša

Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (KTU) In­for­ma­ti­kos fa­kul­te­to de­ka­nas

Pas­ta­ruo­ju me­tu į fa­kul­te­tą krei­ pia­si daug Lie­tu­vos ir už­sie­nio IT bend­ro­vių, ku­rios ieš­ko IT spe­ cia­lis­tų. Ta­čiau stu­den­tai juk pa­ tys ren­ka­si, kur dirb­ti: Lie­tu­vo­je ar už­sie­ny­je, kur­ti sa­vo vers­lą ar par­duo­ti sa­vo ži­nias. IT bend­ro­ vės ge­rai ver­ti­na stu­den­tų pa­ruo­ ši­mo ly­gį ir sten­gia­si už­ver­buo­ ti bū­si­mus sa­vo dar­buo­to­jus jau pir­muo­se kur­suo­se. Iš 33 šie­met ap­si­gy­nu­sių ba­ka­lau­rų pro­gra­ ma­vi­mo tech­no­lo­gi­jų spe­cia­li­za­ ci­ją 24 jau dir­ba pro­gra­mi­nę įran­ gą ku­rian­čio­se kom­pa­ni­jo­se. Ti­kiuo­si, kad įmo­nės ge­ra­ no­riš­kai žiū­rės į stu­den­tus, ku­ rie no­ri to­liau gi­lin­ti sa­vo ži­nias uni­ver­si­te­te ir su­da­rys są­ly­gas de­rin­ti dar­bą ir ma­gist­ran­tū­ros stu­di­jas. Šiais me­tais fa­kul­te­tas lau­kia 100 nau­jų ma­gist­ran­tų. Jus­ti­nas Gu­žas

KTU In­for­ma­ti­kos fa­kul­te­to tre­čio kur­so stu­den­tas

Esu iš tų, ku­rie ma­to ge­ras kar­ je­ros per­spek­ty­vas Lie­tu­vo­je, to­ dėl bent kol kas ne­gal­vo­ju apie dar­bą sve­tur. Ma­no pa­si­rink­ta spe­cia­ly­bė tik­rai pa­klau­si. Šiuo me­tu už­dar­biau­ju sa­va­ran­kiš­ kai dirb­da­mas už au­to­ri­nį at­ly­ gi­ni­mą, ku­riu in­ter­ne­to sve­tai­ nių di­zai­ną.

met gin­da­ma­sis ba­ka­lau­ro stu­ di­jų dip­lo­mą jau su­lau­kiau ke­lių pa­siū­ly­mų iš darb­da­vių – ne­rei­ kė­jo jo­kios as­me­ni­nės ini­cia­ty­ vos. Šiuo me­tu no­riu at­si­kvėp­ ti po moks­lų, o po to pra­dė­siu dirb­ti. Sva­jo­ju apie kom­piu­te­ri­ nių žai­di­mų sri­tį. Bet ku­riuo at­ ve­ju pa­ste­bė­jau, kad bai­gęs in­ for­ma­ti­ką be dar­bo ne­lik­si. Pau­lius In­so­da

NFQ pro­jek­tų pa­da­li­nio va­do­vas

Šiuo me­tu leng­viau­siai dar­ bą ras­tų PHP spe­cia­lis­tas, tie­ sa, dar­bo ne­trūks­ta ir „Ja­va“ bei ki­tų po­pu­lia­rių kal­bų pro­ gra­muo­to­jams. Po­pu­lia­rių kal­ bų mo­kė­ji­mas kar­tu reiš­kia ir daug pla­tes­nes ga­li­my­bes rink­tis darb­da­vį, o pa­te­kus į dar­buo­to­jų to­bu­lė­ji­mą ska­ti­nan­čią ir stip­rią įmo­nę, grei­tai su­si­kaups ir rin­ ko­je la­biau­siai ver­ti­na­ma pro­ gra­muo­to­jo sa­vy­bė – pa­tir­tis. Bū­tent ji, o ne konk­re­ti pro­gra­ ma­vi­mo kal­ba, la­biau­siai le­mia ir at­ly­gi­ni­mo dy­dį.

Apklausa In­for­ma­ti­kos stu­den­tų lū­kes­čiai bai­gus stu­di­jas Ne­ži­no No­ri įkur­ti „ sa­vo vers­lą

8

%

23

Ta­das Bas­ku­tis

KTU in­for­ma­ti­kos ba­ka­lau­ro stu­di­jų ab­sol­ven­tas

Ma­no pa­si­rink­ta spe­cia­ly­bė iš­ ties pa­klau­si dar­bo rin­ko­je. Šie­ Prenumeratos skyrius: 302

Pla­nuo­ja dirb­ti Lie­tu­vo­je

53

16 Už­sie­ny­je

244

http://www.kaunodiena.lt

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

2014 m. prenumeratos akcija – 198 Lt (fiziniams asmenims), 216 Lt (juridiniams asmenims). Akcija vyksta iki 2013 m. birželio 29 d.

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“, Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Žilvinė Petrauskaitė

„Kauno dienos“ redakcija, Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260 Jūratė Kuzmickaitė – 302 275

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė –

Vilniaus biuro vadovas Evaldas Labanauskas – (8 5) 219 1372

TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA: Justinas Argustas – Eglė Šepetytė – Ekonomika: Lukas Miknevičius –

(8 5) 219 1381 (8 5) 219 1381 (8 5) 219 1372

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

SPORTAS: Romas Poderys – Marius Bagdonas –

302 258 302 259

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raidėmis

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1380 NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

antradienis, birželio 11, 2013

lietuva Griež­tins ­ bau­das

Pre­zi­den­tės nu­veik­ti dar­bai

D.Kreiviui ­ bėdos nesibaigė

Ap­lin­kos mi­nist­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis sieks, kad už ap­ lin­ką ter­šian­čius šu­nis jų šei­ mi­nin­kai mo­kė­tų po 500 li­ tų bau­dos. Jis pa­ve­dė nu­sta­ ty­ti griež­tes­nę tvar­ką ne­tvar­ kin­giems šu­nų sa­vi­nin­kams, ne­su­ren­kan­tiems sa­vo au­gin­ ti­nių eksk­re­men­tų ir ter­šian­ tiems ap­lin­ką, su­tram­dy­ti.

Skaid­res­nė Sei­mo rin­ki­mų sis­ te­mos, teis­mų re­for­ma, ener­ ge­ti­nis bei fi­nan­si­nis sau­gu­mas ir iš­si­de­rė­ta di­des­nė ES pa­ra­ ma Lie­tu­vai – šiuos bei ki­tus dar­bus Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­ baus­kai­tė pa­tei­kė sa­vo praė­ ju­sių me­tų veik­los ata­skai­to­ je. Šian­dien Pre­zi­den­tė tu­rė­tų skai­ty­ti sa­vo me­ti­nį pra­ne­ši­mą.

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba sa­ vo iš­va­do­je pa­reiš­kė, kad Vil­ niaus sa­vi­val­dy­bė ne­ga­lė­jo pa­si­ra­šy­ti 6 mln. li­tų ver­tės dvie­jų mo­kyk­lų re­no­va­vi­mo su­tar­čių su įmo­nė­mis, ku­ rių vie­na su­si­ju­si su bu­vu­siu ūkio mi­nist­ru, da­bar – Sei­mo na­riu kon­ser­va­to­riu­mi Dai­ niu­mi Krei­viu.

E.Gus­tas pirm­ta­kės klai­dų neįž­vel­gia

Vil­niaus apy­gar­dos teis­me Dar­bo par­ti­ jos by­los nag­ri­nė­ji­ mas va­kar baig­tas gi­na­mo­sio­mis kal­ bo­mis. Pa­lai­ky­ti tei­ sia­mų­jų Vik­to­ro Us­ pas­ki­cho, Vy­tau­to Gap­šio ir Vi­ta­li­jos Von­žu­tai­tės Lu­kiš­ kių aikš­tė­je su­si­rin­ ko apie pu­sę tūks­ tan­čio pi­ke­tuo­to­jų.

Ig­nas Ja­čaus­kas i.jacauskas@diena.lt

Vie­nin­te­lė bu­vu­sios mi­nist­rės Bi­ ru­tės Vė­sai­tės klai­da – lem­tin­gas skry­dis, kaip ma­no su Pre­zi­den­ te va­kar apie pus­va­lan­dį kal­bė­ jęs nau­ja­sis ūkio mi­nist­ras Eval­ das Gus­tas. Jo kan­di­da­tū­rai Da­ lia Gry­baus­kai­tė va­kar pri­ta­rė be­ veik ne­dve­jo­ju­si.

„„Pa­si­ro­dy­mas: V.Us­pas­ki­chas, va­kar per teis­mo po­sė­džio per­trau­ką

pa­si­ro­dęs Lu­kiš­kių aikš­tė­je, su­kė­lė tik­ra aša­rų aud­rą, o jo aist­rin­ga kal­ ba lei­do su­si­rin­ku­siems su­si­ta­pa­tin­ti su tei­sia­muo­ju. 

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vai­tės nuo­tr.

Su­grau­di­no net Lu­kiš­kes Mar­ga­ri­ta Vo­rob­jo­vai­tė m.vorobjovaite@diena.lt

Gąs­di­no ne­ra­mu­mais

V.Us­pas­ki­chas Vil­niaus apy­gar­ dos teis­me bai­gia­mą­ją kal­bą va­kar pra­dė­jo gąs­din­da­mas – jis kri­ti­ka­ vo pro­ku­ro­rą ir tei­gė, kad teis­mas ga­li su­lauk­ti dau­gia­tūks­tan­ti­nės pro­tes­tuo­to­jų mi­nios. „Jūs ga­li­te iš­pro­vo­kuo­ti ne­ra­mu­ mus, ne­pa­si­ti­kė­ji­mą vals­ty­be ir tei­ sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­mis, tai atei­čiai. Kaip tei­sė­jai rea­guos į kal­ti­ni­mus de­šim­čiai tūks­tan­čių žmo­nių? Dėl ši­tų bai­sių kal­ti­ni­mų <...> prie teis­ mo rū­mų jūs ga­li­te su­lauk­ti dau­gia­ tūks­tan­ti­nių mi­nių“, – teis­mui sa­ kė kal­ti­na­ma­sis V.Us­pas­ki­chas. „Ga­li­te ma­ne su­šau­dy­ti, įka­lin­ ti iki gy­vos gal­vos, už­da­ry­ti į areš­ ti­nę, bet iki pa­sku­ti­nės gy­ve­ni­mo aki­mir­kos nei­siu į san­do­rį su sa­vo są­ži­ne <...>, ne­pri­pa­žįs­tu pro­ku­ro­ ro su­kurp­tos is­to­ri­jos, kaip nie­ka­ da ne­pri­pa­žin­siu, kad sau­lė ky­la ir lei­džia­si, nes sau­lė vi­sa­da švie­čia“, – mįs­lin­gai teis­me tę­sė vie­nas pa­grin­di­nių kal­ti­na­mų­jų. Vė­liau jis rei­ka­la­vo by­lą grą­žin­ ti pro­ku­ro­rams ar­ba nu­trauk­ti, taip pat pa­gei­da­vo, kad pro­ku­ro­rai nu­ siųs­tų at­si­pra­šy­mą į Eu­ro­pos Par­ la­men­tą, ku­ris pro­ku­ro­rų pra­šy­mu pa­nai­ki­no jo pa­ties tei­si­nę ne­lie­ čia­my­bę. Po­li­ti­kas taip pat gy­rė­ si esąs ke­lių baž­ny­čių rė­mė­jas, yra įkū­ręs lab­da­ros fon­dą, or­ga­ni­zuo­ ja le­dų šven­tes Kė­dai­niuo­se. Bu­ vęs Dar­bo par­ti­jos ved­lys ne­ven­gė už­gau­lio­ti pro­ku­ro­ro, ta­čiau tei­sė­ ja ne­tru­kus jį su­draus­mi­no ir lie­pė kal­bė­ti tai, kas su­si­ję su by­la.

Po teis­mo – į ger­bė­jų glė­bį

Tuo me­tu Lu­kiš­kių aikš­tė­je prieš pat tai­kaus pro­tes­to pra­džią su­ si­rin­ku­sius ap­šil­dė per gar­sia­kal­ bius lei­džia­ma mu­zi­ka. Skam­bė­jo ir par­ti­jos va­do su dai­ni­nin­ke Ir­ ma Jur­ge­le­vi­čiū­te (ji, be­je, prieš me­tus nu­teis­ta dėl ke­lių va­gys­čių) įra­šy­ti kū­ri­niai, juo­se bu­vo ra­gi­ na­ma „su­si­bur­ti, ko­vo­ti“ bei „ne­ pa­si­duo­ti“. Par­ti­jos rė­mė­jai ori­gi­ na­lu­mu ne­pa­si­žy­mė­jo ir į pro­tes­tą at­si­ne­šė jau ma­ty­tus pla­ka­tus bei trans­pa­ran­tus – jie bu­vo už­si­li­ kę dar nuo va­sa­rio 27 d. vy­ku­sios V.Us­pas­ki­cho ir Dar­bo par­ti­jos pa­ lai­ky­mo ak­ci­jos. Pi­ke­tuo­to­jai rei­ ka­la­vo „grą­žin­ti tie­są, ne­pa­si­duo­ti tei­si­niam ni­hi­liz­mui ir dve­jo­piems stan­dar­tams“.

Ar nu­si­kal­ti­mas, blyn, yra skai­ty­ti ne­ mo­ka­mą spau­dą ar, blyn, klau­sy­tis ne­ mo­ka­mų kon­cer­tų? Tra­di­ciš­kai taip pat ne­trū­ko kri­ ti­kos strė­lių ir tei­sė­sau­gos at­sto­ vams. „No­ri­me pa­si­ti­kė­ti teis­ mais“, „Ša­lin ki­še­ni­nę tei­sė­sau­gą“, – skel­bė pla­ka­tų teks­tai. Lie­jo­si aša­ros

Prieš pat po­sė­džio per­trau­ką ke­ lių šim­tų žmo­nių mi­nia tu­rė­jo ga­ li­my­bę su­si­pa­žin­ti su par­ti­jos ly­ de­rio V.Us­pas­ki­cho gi­na­mą­ja kal­ba – jos įra­šas bu­vo pa­leis­tas per gar­ sia­kal­bius.

Pa­lai­ky­ti po­li­ti­nių bi­čiu­lių su­si­ rin­ko ne­ma­žai Dar­bo par­ti­jos at­ sto­vų Sei­me. Pas­kel­bus teis­mo po­ sė­džio per­trau­ką aikš­tė­je pa­si­ro­dė ir pa­ts bu­vu­sios Dar­bo par­ti­jos ly­ de­ris, da­bar­ti­nės Dar­bo par­ti­jos (lei­bo­ris­tų) at­sto­vas V.Us­pas­ki­chas ir tarp su­si­rin­ku­sių su­kė­lė tik­rą su­ maiš­tį. Skam­bant dai­nai „Pa­lai­ mink, Die­ve, mus, Lie­tu­vos vai­kus“ po­li­ti­kas spau­dė ran­kas su­si­rin­ku­ siems rė­mė­jams, svei­ki­no­si su su­ jau­din­to­mis, aša­ro­to­mis ger­bė­jo­ mis ir tę­sė sa­vo pa­si­sa­ky­mus jau gy­vai, ant Lu­kiš­kių aikš­tė­je su­ręs­ tos sce­nos. „Jūs vi­si šio­je by­lo­je esa­te kal­ti­ na­mie­ji, vi­si jūs pro­ku­ro­rų ap­šauk­ ti tė­vy­nės iš­da­vi­kais. Pa­žiū­rė­ki­te, ko­kius nu­si­kal­ti­mus jie jums ink­ ri­mi­nuo­ja, ar nu­si­kal­ti­mas, blyn, skai­ty­ti ne­mo­ka­mą spau­dą ar, blyn, klau­sy­tis ne­mo­ka­mų kon­cer­tų?“ – re­to­riš­kai su­si­rin­ku­sių tei­ra­vo­si kal­ti­na­ma­sis. „Jūs vi­si ma­ne iš­rin­ko­te ne ki­bi­ rų ne­šio­ti ar dul­kių šluos­ty­ti ir ne bu­hal­te­ri­jos tvar­ky­ti, o at­sto­vau­ti par­ti­jai, tai aš ir da­rau. Pro­ku­ro­ras šne­kė­jo dvi die­nas, bet taip ir ne­su­ ge­bė­jo pa­ro­dy­ti nė vie­no do­ku­men­ to, ku­ris ga­lė­tų pa­tvir­tin­ti, kad ga­ vau bent cen­tą as­me­ni­nės nau­dos iš vi­sų man ink­ri­mi­nuo­ja­mų ma­ chi­na­ci­jų“, – tę­sė V.Us­pas­ki­chas. Ug­nin­go­je kal­bo­je jis pik­ti­no­si vals­ty­bės po­li­ti­ka, „Ma­žei­kių naf­ tos“ pri­va­ti­za­vi­mu bei vi­so­mis ki­ to­mis ne­ge­ro­vė­mis, ku­rių taip ir ne­siė­mė tir­ti pro­ku­ro­rai. Ga­lu­ti­nis nuo­spren­dis Dar­bo par­ti­jos by­lo­je tu­rė­tų bū­ti pa­skelb­ tas lie­pos 12 d.

Va­kar 10 val. ry­to Pre­zi­den­tė priė­ mė E.Gus­tą net sa­vai­tę lauk­to po­ kal­bio, o jau apie 16 val. pra­neš­ta, kad Pre­zi­den­tė pa­si­ra­šė jo sky­ri­ mo ūkio mi­nist­ru dek­re­tą. „Pag­rin­di­nė mi­nist­rės klai­da bu­vo skry­dis. O šiaip kaip po­li­ti­ kę aš ją ver­ti­nu tik tei­gia­mai“, – „Kau­no die­nai“ va­kar po po­kal­bio su Pre­zi­den­te sa­kė E.Gus­tas. Ta­čiau pa­klaus­tas, ar ta­pęs mi­ nist­ru tęs sa­vo pirm­ta­kės dar­bus: ko­rup­ci­ne pra­var­džiuo­ja­mą vie­ šų­jų pir­ki­mų re­for­mą, im­sis įmo­ nių „Vers­li Lie­tu­va“ bei „In­ves­ tuok Lie­tu­vo­je“ su­jun­gi­mo ir sieks at­leis­ti pa­sta­ro­sios va­do­vę Mil­dą Dar­gu­žai­tę, jis ti­ki­no iš pra­džių iš­ klau­sy­sian­tis vi­sų nuo­mo­nes. „Jau sa­kiau – pir­miau­sia rei­kia įsi­gi­lin­ti į rei­ka­lo es­mę, iš­klau­sy­ ti vi­sas pu­ses ir tik tuo­met priim­ti spren­di­mus“, – sa­kė E.Gus­tas. Pa­si­tei­ra­vus, ar svars­tys bu­ vu­sio „Vers­lios Lie­tu­vos“ va­do­ vo Pau­liaus Lu­kaus­ko grą­ži­ni­mą į pa­rei­gas, E.Gus­tas gy­nė B.Vė­sai­ tės veiks­mus ir sa­kė, kad šio­je si­ tua­ci­jo­je įžvel­gia P.Lu­kaus­ko in­ te­re­sų konf­lik­tą. „Šiaip fak­tas įvy­kęs, ma­no as­ me­ni­niu po­žiū­riu, žiū­rint iš ša­lies kol kas, ma­no nuo­mo­ne, in­te­re­ sų konf­lik­tas šiuo at­ve­ju bu­vo“, – sa­kė E.Gus­tas. Po­kal­bio Pre­zi­ den­tė E.Gus­tą kvie­tė jau praė­ju­sį ant­ra­die­nį, ta­čiau kvie­ti­mas jo esą ne­spė­jo pa­siek­ti. „Šiaip šis klau­si­mas ne man, nes apie ga­li­mą vi­zi­tą su­ži­no­jau tik po lai­ko – ant­ra­die­nį“, – sa­

kė E.Gus­tas, per nu­ma­ty­tą vi­zi­tą jis bu­vo iš­vy­kęs trum­pų ato­sto­gų į Nor­ve­gi­ją. Kan­di­da­tas sa­kė lais­ va­lai­kiu mėgs­tan­tis žve­jo­ti, ta­čiau į Nor­ve­gi­ją vy­ko ne dėl la­ši­šų. Kal­bė­da­mas apie rim­tes­nius da­ly­ kus, t. y. bū­si­mus veik­los prio­ri­te­tus, jis kaip svar­biau­sius dar­bus įvar­di­jo Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mą ES ir vers­ lo są­ly­gų ge­ri­ni­mą. Pa­sak kan­di­da­ to, jo ir Pre­zi­den­tės nuo­mo­nė dėl šių prio­ri­te­tų vi­siš­kai su­ta­po. „Be jo­kios abe­jo­nės, bu­vo kal­ ba­ma apie pro­ble­ma­ti­ką, ky­lan­čią eko­no­mi­kos sfe­ro­je, Ūkio mi­nis­te­ ri­jo­je, ir ši­tie da­ly­kai bu­vo ap­ta­ria­ mi. Mū­sų su Pre­zi­den­te nuo­mo­ nė su­ta­po, kad pir­mie­ji už­da­vi­niai yra sėk­min­gas pir­mi­nin­ka­vi­mas ES Ta­ry­bai, bū­tent Kon­ku­ren­cin­ gu­mo ta­ry­bai. Po to ge­res­nių są­ly­ gų vers­lui su­da­ry­mas, tai yra reg­ la­men­ta­vi­mo to­bu­li­ni­mas ir ši­tų dar­bų spar­ti­ni­mas“, – žur­na­lis­ tams sa­kė E.Gus­tas. Pa­sak jo, taip pat bu­vo ap­tar­tas są­ly­gų ino­va­ci­joms ge­ri­ni­mas ir Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos įgy­ven­di­ ni­mas. Jis tei­gė dar ne­nusp­ren­dęs, ar Ūkio mi­nis­te­ri­ja tęs de­ry­bas su gru­pe „Ar­vi“ dėl Ma­ri­jam­po­lės lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos. E.Gus­tas ti­ki­no, kad dėl jo kan­ di­da­ta­vi­mo bu­vo pa­skleis­ta „są­ moks­lo teo­ri­jų“, nes jis išė­jo iš anks­tes­nio dar­bo Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je kaip tik tuo me­tu, kai pri­rei­kė nau­jo ūkio mi­nist­ro. Anot jo, tai bu­vo vi­siš­kas su­ta­pi­ mas, nes ge­gu­žės 8 d., kai įtei­kė pa­reiš­ki­mą pa­lik­ti kanc­le­rio pa­ rei­gas, apie B.Vė­sai­tės ke­lio­nes dar net ne­bu­vo ži­no­ma. „O šiaip tai bu­vo ma­no spren­di­ mas keis­ti veik­los sfe­rą, nes iš tik­ ro – dvy­li­ka me­tų ei­ti tas pa­čias pa­rei­gas, tos pa­čios funk­ci­jos...“ – tei­gė E.Gus­tas. Keis­ti ko­man­dą Ūkio mi­nis­te­ri­jo­je E.Gus­tas kol kas ne­svars­tė – esą tai pri­klau­sys „nuo to, kaip vyks po­kal­biai“. O kal­bė­ tis su ko­man­da jis ža­dė­jo iš­kart, kai tik pra­dės ei­ti pa­rei­gas.

„„Tes­tas: E.Gus­tui, va­kar su­si­ti­ku­siam su D.Gry­baus­kai­te, už­sie­nio kal­

bos įgū­džių įro­dy­ti ne­pri­rei­kė – Pre­zi­den­tė jo tin­ka­mo­mis ži­nio­mis įsi­ti­ki­no iš ke­lių ang­liš­kų fra­zių. Vy­gin­to Ska­rai­čio / BFL nuo­tr.


8

antradienis, birželio 11, 2013

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

+0,04 %

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,0077 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,0625 JAV do­le­ris 1 2,6182 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,5653 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9201 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,0965 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5293 Ru­si­jos rub­lis 100 8,0928 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,7900

pokytis

+0,5886 % +0,0838 % +0,5299 % +1,1235 % +0,0102 % +0,9665 % –0,1521 % +0,2589 % –0,5064 %

–0,04 %

+0,15 %

Dau­giau skry­džių ­ į Var­šu­vą

Pa­sis­ko­li­no ­ 40 mln. li­tų

Len­k i­j os skry­d žių bend­ro­v ė „LOT Po­l ish Air­l i­n es“ nuo bir­že­l io vi­ du­r io di­d i­n a skry­d žių iš Vil­n iaus į Var­š u­vą skai­č ių. Va­sa­ros se­zo­ nu įmo­n ės or­l ai­v iai šiuo marš­r u­ tu skrai­d ys ne 14, o 19 kar­t ų per sa­vai­tę. Pa­p il­d o­m ais rei­sais ke­ lei­v iai bus skrai­d i­n a­m i dar­b o die­ no­m is, 70 vie­t ų lėk­t u­v u „Emb­ raer-170“.

Pir­ma­die­nį įvy­ku­sia­me še­še­rių me­tų truk­mės Vy­riau­sy­bės ver­ ty­bi­nių po­pie­rių emi­si­jos auk­cio­ ne iš­pla­tin­ta 40 mln. li­tų no­mi­na­ lios ver­tės ob­li­ga­ci­jų. Vi­du­ti­nė pa­ lū­ka­nų nor­ma bu­vo 2,795 pro­c. Pir­ma­die­nį auk­cio­ne pa­siū­ly­ta ma­žiau­sia pa­lū­ka­nų nor­ma bu­vo 2,74 pro­c., pa­tvir­tin­ta di­džiau­sia – 2,84 pro­c.

Prog­re­si­nius mo­ kes­čius ža­dė­ju­si Al­ gir­do But­ke­vi­čiaus Vy­riau­sy­bė at­si­sa­ ko šios min­ties. Pa­ sak prem­je­ro, pro­ gre­si­niai mo­kes­ čiai Lie­tu­vo­je ne­ tu­ri pra­smės, nes net 90 pro­c. gy­ven­ to­jų už­dir­ba ma­žiau nei 3,5 tūkst. li­tų, tad bū­tų sun­ku pri­tai­ ky­ti ko­kį nors pro­ gre­sy­vu­mą.

„„Re­for­ma: prem­je­ras ir fi­nan­sų mi­nist­ras tei­gia, kad Vy­riau­sy­bės siū­lo­mi mo­kes­ti­niai pa­kei­ti­mai pir­miau­sia leng­vi­na mo­kes­čių naš­tą ma­žiau­sias

pa­ja­mas gau­nan­tiems gy­ven­to­jams. 

Min­dau­go Vai­čiu­lio / BFL nuo­tr.

Pla­nai at­si­mu­šė į rea­ly­bės sie­ną Lu­kas Mik­ne­vi­čius l.miknevicius@diena.lt

Nusp­ren­dė di­din­ti NPD

Vy­riau­sy­bė va­kar pa­si­ta­ri­me iš es­ mės pri­ta­rė mo­kes­čių įsta­ty­mų pa­ tai­soms. Anot A.But­ke­vi­čiaus, jo­ mis pir­miau­sia sie­kia­ma ma­žin­ti dar­bo pa­ja­mų ap­mo­kes­ti­ni­mo naš­tą ma­žiau­siai už­dir­ban­tiems gy­ven­to­ jams. Dėl to bus di­di­ni­mas neap­mo­ kes­ti­na­mų­jų pa­ja­mų dy­dis (NPD). „Pir­miau­sia ma­ži­na­me mo­kes­ti­ nę naš­tą dar­bo pa­ja­moms. Tiems, ku­rie už­dir­ba iki 3,2 tūkst. li­tų, di­ di­na­me neap­mo­kes­ti­na­mą­ją pa­ja­ mų da­lį iki 570 li­tų, o nuo 2015 m. pla­nuo­ja­me pa­di­din­ti iki 700 li­tų“, – po Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­mo žur­ na­lis­tams sa­kė prem­je­ras. Vy­riau­sy­bės va­do­vas tei­gė, kad jį nu­ste­bi­no pir­mo ket­vir­čio Sta­tis­ti­ kos de­par­ta­men­to duo­me­nys. Re­ mian­tis jais, šiuo me­tu už­dir­ban­čių iki 3,2 tūkst. li­tų yra dau­giau kaip 90 pro­c. „Dėl to mes ban­do­me tiems žmo­nėms, ku­rių dar­bo už­mo­kes­ tis yra ma­žes­nis, pa­dė­ti per mo­ kes­čių sis­te­mos ma­ži­ni­mą“, – aiš­ ki­no A.But­ke­vi­čius.

aiš­kiau pa­brė­žiau, kad esant 1,255 mln. dir­ban­čių žmo­nių ir ži­nant, kad at­ly­gi­ni­mas iki 3,5 tūkst. li­tų mo­ka­mas dau­giau nei 1 mln. žmo­ nių, pa­gal jo­kią ma­te­ma­ti­nę lo­ gi­ką šian­dien ne­ga­li­ma pri­tai­ky­ti tos sis­te­mos. Jei­gu ji ir bū­tų pri­ tai­ky­ta di­džia­jai dir­ban­čių da­liai, mums rei­kė­tų ras­ti ki­tų fi­nan­sa­vi­ mo šal­ti­nių, ku­riuos ap­mo­kes­tin­ tu­me ki­tais mo­kes­čiais ir iš es­mės pa­deng­tu­me apie 1 mlrd. li­tų ne­ gau­tų pa­ja­mų iš gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio“, – kal­bė­jo prem­je­ras. Vy­riau­sy­bės va­do­vas tei­gė, jog šiuo me­tu rei­kia kal­bė­ti apie eko­ no­mi­kos ska­ti­ni­mą, kad di­dė­ tų žmo­nių pa­ja­mos, nes ki­taip jo­ kie pro­gre­si­niai mo­kes­čiai ne­tu­rės pra­smės.

Ne­ri­jus Ma­čiu­lis:

Leng­viau­sias ke­lias ne­re­tai yra klyst­ke­ lis, to­dėl rei­kė­tų ne di­din­ti mo­kes­čius, o už­siim­ti il­ga­lai­kiu vi­ suo­me­nės švie­ti­mu.

Prog­re­si­nių mo­kes­čių ne­bus

Anks­čiau kal­bė­jęs apie ga­li­my­ bę įves­ti pro­gre­si­nius mo­kes­čius A.But­ke­vi­čius va­kar sa­kė, jog da­ bar tai ne­svars­to­ma. „Aš ir­gi no­rė­čiau, kad bū­tų ga­ li­ma įgy­ven­din­ti pro­gre­si­nę mo­ kes­čių sis­te­mą Lie­tu­vo­je, bet aš

PVM leng­va­tos lie­ka

Vy­riau­sy­bė taip pat siū­lo dar 5 me­ tams pra­tęs­ti pel­no mo­kes­čio leng­ va­tą in­ves­tuo­jan­čioms įmo­nėms, ma­žin­ti gy­ven­to­jų gau­na­mų di­vi­ den­dų ap­mo­kes­ti­ni­mą nuo 20 iki 15 pro­c.

Pir­mą kar­tą siū­lo­ma ap­mo­kes­tin­ ti in­dė­lių pa­lū­ka­nas – 15 pro­c. bū­tų mo­ka­ma nuo di­des­nių nei 10 tūkst. li­tų me­ti­nių in­dė­lių pa­lū­ka­nų, taip pat ver­ty­bi­nių po­pie­rių par­da­vi­ mo pa­ja­mas (skir­tu­mą tarp par­da­ vi­mo ir pir­ki­mo kai­nos), nai­kin­ti leng­va­tą pa­lū­ka­noms už gy­ven­to­ jų su­teik­tas pa­sko­las įmo­nėms ar gy­ven­to­jams. Be to, Mi­nist­rų ka­bi­ ne­tas siū­lo pra­tęs­ti leng­va­ti­nį pri­ dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tį (PVM) ši­lu­ mai ir vais­tams. Grės­mė inf­lia­ci­jos kri­te­ri­jui

Be­ne dau­giau­sia dis­ku­si­jų ke­lia Vy­ riau­sy­bės siū­ly­mas di­din­ti ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio ga­mi­nių ak­ci­zus. Ci­ga­re­čių ak­ci­zo spe­ci­fi­nį ele­ men­tą pa­di­di­nus iki 157 li­tų už 1000 ci­ga­re­čių, pa­ke­lis rū­ka­lų pa­ brang­tų apie 0,3 li­to, ci­ga­rų ir ci­ ga­ri­lių ak­ci­zą pa­kė­lus iki 93 li­tų už ki­log­ra­mą, pa­ke­lis pi­giau­sių ci­ga­ri­ lių pa­brang­tų apie 0,21 li­to. 1 pro­c. fak­ti­nės tū­ri­nės al­ko­ho­lio kon­cent­ra­ci­jos alaus ak­ci­zą siū­lo­ ma di­din­ti nuo 8,5 iki 9,35 li­to už hek­to­lit­rą. Vy­no ir ki­tų fer­men­tuo­tų gė­ri­ mų, ku­rių fak­ti­nė tū­ri­nė eti­lo al­ ko­ho­lio kon­cent­ra­ci­ja ne di­des­nė kaip 8,5 pro­c., – nuo 58 iki 85 li­tų už hek­to­lit­rą; tų, ku­rių fak­ti­nė tū­ ri­nė al­ko­ho­lio kon­cent­ra­ci­ja di­des­ nė nei 8,5 pro­c., – nuo 198 iki 225 li­tų už hek­to­lit­rą; eti­lo al­ko­ho­lio – nuo 4416 iki 4460 li­tų už hek­to­lit­ rą gry­no eti­lo al­ko­ho­lio. Dėl to­kio ak­ci­zų ta­ri­fų pa­di­di­ni­mo alus ga­

lė­tų pa­brang­ti apie 0,03 li­to, vy­nai ir ki­ti fer­men­tuo­ti gė­ri­mai, ku­rių fak­ti­nė tū­ri­nė al­ko­ho­lio kon­cent­ ra­ci­ja yra ne di­des­nė nei 8,5 pro­c., – apie 0,16 li­to. Tiek pat brang­tų ir di­des­nės nei 8,5 pro­c. al­ko­ho­lio kon­cent­ra­ci­jos vy­nai bei fer­men­ tuo­ti gė­ri­mai; tar­pi­niai pro­duk­ tai, ku­rių fak­ti­nė tū­ri­nė al­ko­ho­lio kon­cent­ra­ci­ja ne­vir­ši­ja 15 pro­c., – apie 0,39 li­to, ku­rių vir­ši­ja 15 pro­c. – apie 0,58 li­to, eti­lo al­ko­ho­lis – apie 0,11 li­to. Ban­ko „Swed­bank“ vy­riau­sia­sis eko­no­mis­tas Ne­ri­jus Ma­čiu­lis tei­gia, kad šių ak­ci­zų di­di­ni­mas ga­li su­kel­ ti inf­lia­ci­jos šuo­lį, o tai nei­gia­mai at­si­liep­tų Lie­tu­vos tiks­lui 2015-ai­ siais įsi­ves­ti eu­rą, be to, tai ga­li kirs­ti ir per ša­lies biu­dže­to pa­ja­mas. „Šis spren­di­mas ne tik kils­te­lė­ tų var­to­to­jų kai­nų in­dek­są ke­lio­ mis de­šim­to­sio­mis pro­cen­to, bet ir, kaip ro­do anks­tes­nė ak­ci­zų di­di­ ni­mo pa­tir­tis, tu­rė­tų nei­gia­mą po­ vei­kį biu­dže­to pa­ja­moms“, – tei­gė N.Ma­čiu­lis. Pa­sak jo, at­si­žvel­giant į bend­rą ša­lies kai­nų ly­gį ir gy­ven­to­jų per­ ka­mą­ją ga­lią, al­ko­ho­lio ak­ci­zai Lie­ tu­vo­je jau da­bar yra di­džiau­si ES. „Ke­ti­ni­mas di­din­ti ak­ci­zus dau­ giau­sia džiaugs­mo tu­rė­tų su­teik­ ti ne svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rui, o kont­ra­ban­di­nin­kams, ku­rie dėl to tu­rė­tų dau­giau ga­li­my­bių pa­si­pil­dy­ti ki­še­nes“, – pro­gno­za­vo eko­no­mis­ tas. Jo tei­gi­mu, aukš­ti ak­ci­zai ir pre­ ky­bos ap­ri­bo­ji­mai ne­pa­kei­čia gy­ven­ to­jų al­ko­ho­lio var­to­ji­mo įpro­čių.

„Leng­viau­sias ke­lias ne­re­tai yra klyst­ke­lis, to­dėl rei­kė­tų ne di­din­ ti mo­kes­čius, o už­siim­ti il­ga­lai­kiu vi­suo­me­nės švie­ti­mu, ug­dant at­ sa­kin­gą al­ko­ho­lio var­to­ji­mą ir ne­ to­le­ran­ci­ją kont­ra­ban­dai“, – aiš­ki­ no N.Ma­čiu­lis. Anot eko­no­mis­to, il­ga­lai­kė­je vals­ty­bės stra­te­gi­jo­je ir eko­no­mi­ nė­je po­li­ti­ko­je ne­ga­li­ma pa­si­kliau­ ti vien sėk­me. Bū­ti­na su­si­lai­ky­ti nuo var­to­ji­mo mo­kes­čių di­di­ni­mo ir rei­kė­tų to­liau ieš­ko­ti ga­li­my­bių su­ma­žin­ti vals­ty­bės re­gu­liuo­ja­ mas kai­nas. Biu­dže­to pla­nui ne­pa­kenks

Fi­nan­sų mi­nist­ras Ri­man­tas Ša­ džius ti­ki­na, kad Vy­riau­sy­bės siū­lo­mi mo­kes­ti­niai pa­kei­ti­mai ne­pa­kenks vals­ty­bės fi­nan­sų sta­ bi­lu­mui. „Svars­ty­da­mi šiuos pa­siū­ly­mus mes įver­ti­no­me, kiek jie at­si­spin­ dės vals­ty­bės biu­dže­to, na­cio­na­li­ nio biu­dže­to pa­ja­mų struk­tū­ro­je. Sten­gia­mės su­komp­lek­tuo­ti tuos siū­ly­mus į vie­ną pa­ke­tą, taip, kad vie­ni tar­si ma­ži­na pa­ja­mas, ma­ži­ na dar­bo pa­ja­mų ap­mo­kes­ti­ni­mą, ta­čiau ki­ti siū­ly­mai tas pa­ja­mas di­di­na ati­tin­ka­ma su­ma. Dėl to šie siū­ly­mai ne­tu­rė­tų pa­kenk­ti vie­šų­ jų fi­nan­sų ba­lan­sui“, – LRT ra­di­jui sa­kė R.Ša­džius. Jis tei­gė, kad Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ jos pa­teik­ti siū­ly­mai di­di­na ša­lies kon­ku­ren­cin­gu­mą, nes jie reiš­kia tam tik­rą dar­bo jė­gos kai­nos ma­ žė­ji­mą.


9

antradienis, birželio 11, 2013

pasaulis Ra­gi­na­ at­si­bus­ti

Poil­sis ­ Eu­ro­po­je

Pa­dau­gė­jo ­ au­kų

Kip­ro me­ni­nin­kas And­reas Efst­ra­tiou prie Kip­ro cent­ri­ nio ban­ko var­tų iš­ri­kia­vo 20 iš gip­so ir per­li­to pa­ga­min­tų fi­ gū­rų, pri­me­nan­čių klo­ze­tus. A.Efst­ra­tiou sa­kė no­rin­tis, kad Kip­ro žmo­nės at­si­kel­tų nuo so­fų ir iš­reikš­tų sa­vo pa­nie­ką dėl ap­verk­ti­nos ša­lies eko­no­ mi­kos bei fi­nan­sų būk­lės.

Ru­si­jos pa­rei­gū­nai, ku­riems už­draus­ta at­vyk­ti į Jung­ti­ nes Vals­ti­jas dėl kal­ti­ni­mų ko­ rup­ci­ja ir są­moks­lo nu­žu­dy­ ti tei­si­nin­ką Ser­ge­jų Mag­nic­kį, daž­nai lan­ko­si ES ša­ly­se. Eu­ ro­pos Par­la­men­tas tris kar­tus ra­gi­no ES vals­ty­bes prieš Ru­ si­jos pa­rei­gū­nus im­tis san­kci­ jų, pa­na­šių į pa­tvir­tin­tas JAV.

Ka­li­for­ni­jo­je įvy­ku­sių ma­si­nių šau­dy­nių au­kų pa­dau­gė­jo iki pen­kių, kai vie­na 26 me­tų mo­ te­ris, sun­kiai su­žeis­ta per tą in­ci­den­tą, mi­rė li­go­ni­nė­je. Už­ puo­li­ką Joh­ną Za­wah­ri nu­šo­vė po­li­ci­ja, kai jis bu­vo už­speis­tas San­ta Mo­ni­kos ko­le­džo bib­lio­ te­ko­je. Po­li­ci­ja dar ne­nus­ta­tė šio iš­puo­lio mo­ty­vų.

Di­dy­sis Bro­lis ste­bi jus „Ne­no­riu gy­ven­ti pa­sau­ly­je, ku­ria­me vis­ kas įra­ši­nė­ja­ma“, – pa­reiš­kė Ed­war­das Snow­de­nas. Tie­sa, stai­giai ta­pęs įžy­mus, nes nu­te­ki­no la­bai slap­tą JAV žval­gy­bos in­for­ma­ci­ją, vy­ras bi­jo bū­ti nu­žu­dy­tas. Pa­vo­jus de­mok­ra­ti­jai

„Tai, ką jie da­ro, ke­lia grės­mę de­ mok­ra­ti­jai“, – duo­da­mas in­ter­ viu bri­tų dien­raš­čiui „Guar­dian“ pra­si­ta­rė 29 me­tų vy­ras. Da­bar jis slaps­to­si Ki­ni­jos Hon­kon­go mies­ te, ta­čiau šio mies­to val­džia, at­ ro­do, no­rė­tų, kad tė­vy­nė­je ieš­ko­ miau­sias ame­ri­kie­tis kuo grei­čiau ding­tų. E.Snow­de­nas sa­ko, kad vi­suo­ me­nė tu­ri tei­sę ži­no­ti, ką vei­kia žval­gy­ba. O ji, pa­sak vy­ro, lyg nie­ kur nie­ko šni­pi­nė­ja mi­li­jo­nus ame­ ri­kie­čių. E.Snow­de­nas pa­sta­ruo­sius ket­ ve­rius me­tus dir­bo JAV na­cio­na­ li­nio sau­gu­mo agen­tū­rai (NSA) – vie­nai slap­čiau­sių pa­sau­lio or­ ga­ni­za­ci­jų. Tie­sa, jis bu­vo ne NSA dar­buo­to­jas, o sam­di­nys. NSA tech­ni­kas bu­vo ge­rai įver­ tin­tas, to­dėl jam bu­vo pa­ti­ki­ma kas kar­tą vis slap­tes­nė in­for­ma­ci­ ja. Ta­čiau E.Snow­de­nas nu­spren­ dė ne­ty­lė­ti ir vis­ką, ką ma­tė, pa­ vie­šin­ti. Ga­liau­siai jis pa­pra­šė „The Guar­ dian“, kad laik­raš­tis pa­skelb­tų jo ta­pa­ty­bę. „Ne­ma­čiau rei­ka­lo slėp­ti, kas esu, nes ne­pa­da­riau nie­ko blo­ga, – aiš­ki­no vy­ras. – Ma­no tiks­las – in­for­muo­ti vi­suo­me­nę, kas da­ro­ ma jos var­du ir kas da­ro­ma prieš ją.“ Jis pri­dū­rė, kad „ne­no­rė­jo leis­ ti JAV vy­riau­sy­bei griau­ti pri­va­tu­ mo, in­ter­ne­to lais­vės ir es­mi­nių

žmo­gaus lais­vių vi­sa­me pa­sau­ly­je šia di­džiu­le se­ki­mo ma­ši­na, ku­rią jie slap­ta ku­ria“. Pa­bė­go į Ki­ni­ją

Ži­no­da­mas, kad ki­ša gal­vą į kil­ pą, E.Snow­de­nas ge­gu­žės 20 d. iš­ skri­do į Hon­kon­gą. Prieš tai jis su drau­ge ap­si­sto­jo Ha­va­juo­se, kur nu­ko­pi­ja­vo nau­jau­sius do­ku­men­ tus. At­vy­kęs į Ki­ni­ją vy­ras nie­kur ne­ki­šo no­sies. Iš vieš­bu­čio kam­ba­ rio bu­vo išė­jęs vos tris kar­tus. Duo­da­mas in­ter­viu „Guar­dian“ E.Snow­de­nas pri­pa­ži­no, kad bi­ jo blo­giau­sia, – ar­ba jam ga­li tek­ti sės­ti už gro­tų, vei­kiau­siai iki gy­ve­ ni­mo ga­lo, ar­ba jis ga­li bū­ti nu­žu­ dy­tas. „Ne­be­si­ti­kiu pa­ma­ty­ti na­mų“, – ap­gai­les­ta­vo E.Snow­de­nas ir pri­ dū­rė, kad ke­ti­na ku­rio­je nors vals­ ty­bė­je pra­šy­ti prie­globs­čio. Vy­riau­sy­bė įsiu­tu­si

JAV po pub­li­ka­ci­jų „Guar­dian“ ir „Was­hing­ton Post“ ki­lo pa­si­pik­ti­ ni­mo ban­ga. Po­li­ti­kai pa­reiš­kė, kad bėg­lys tu­rė­tų bū­ti kuo sku­biau su­ gau­tas. JAV na­cio­na­li­nės žval­gy­bos di­ rek­to­riaus Ja­me­so Clap­pe­rio at­sto­ vai pa­reiš­kė, kad per­duos by­lą tir­ ti JAV tei­sin­gu­mo de­par­ta­men­tui. Pa­sak jo, in­for­ma­ci­jos nu­te­ki­ni­mas „tie­sio­gi­ne pra­sme ke­lia šiur­pą“. JAV Ats­to­vų Rū­mų ko­vos su te­ ro­riz­mu ir žval­gy­bos rei­ka­lų pa­

„„Smū­gis: E.Snow­de­nas ket­ve­rius me­tus dir­bo vie­nai slap­čiau­sių pa­sau­lio žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jų – JAV na­cio­

na­li­nio sau­gu­mo agen­tū­rai. 

ko­mi­te­čio pir­mi­nin­kas res­pub­li­ ko­nas Pete’as Kin­gas pa­rei­ka­la­vo E.Snow­de­no ekst­ra­di­ci­jos į JAV ir sa­kė, kad šis as­muo tu­ri bū­ti per­ se­kio­ja­mas „vi­so­mis įsta­ty­mų nu­ ma­ty­to­mis prie­mo­nė­mis“. Ša­lies va­do­vas Ba­rac­kas Oba­ ma tei­si­no­si, jog kai ku­rios slap­tos žmo­nių se­ki­mo pro­gra­mos bū­ti­ nos, kad bū­tų už­kirs­tas ke­lias iš­ puo­liams prieš ame­ri­kie­čius. J.Clap­pe­ris taip pat sa­kė su­pran­ tan­tis vi­suo­me­nės su­si­rū­pi­ni­mą dėl ki­ši­mo­si į pri­va­tu­mą, ta­čiau pri­dū­rė, kad „daug to, ką žmo­nės ma­to ir skai­to ži­niask­lai­do­je, yra smar­kiai hi­per­bo­li­zuo­ta“. Slap­ta pro­gra­ma?

Vis­gi J.Clap­pe­ris pri­pa­ži­no, kad jo va­do­vau­ja­ma NSA nau­do­ja pro­gra­ mą PRISM. O ži­niask­lai­da tvir­ti­na, kad vy­ riau­sy­bė yra už­si­tik­ri­nu­si slap­ tą tie­sio­gi­nę priei­gą prie in­ter­ne­ to mil­ži­nių, to­kių kaip „Goog­le“,

„Fa­ce­book“ ir „Ya­hoo!“, ser­ve­rių. Ta­čiau in­ter­ne­to pa­slau­gų tei­kė­jai tvir­ti­no ne­su­tei­kian­tys tie­sio­gi­ nės priei­gos prie var­to­to­jų duo­me­ nų. Jie ka­te­go­riš­kai at­me­tė mes­tus kal­ti­ni­mus.

Ne­no­riu gy­ven­ti pa­ sau­ly­je, ku­ria­me vis­ kas įra­ši­nė­ja­ma. J.Clap­pe­ris ir­gi tei­si­no­si, kad duo­me­nų rin­ki­mas vyk­do­mas lai­ kan­tis vi­sų įsta­ty­mų. „PRISM nė­ra ne­vie­ši­na­ma duo­ me­nų rin­ki­mo pro­gra­ma. Tai vi­di­ nė vy­riau­sy­bės kom­piu­te­ri­nė sis­ te­ma, tu­rin­ti pa­leng­vin­ti pa­gal vy­riau­sy­bės sta­tu­tą pa­tvir­tin­tą už­ sie­nio žval­gy­bos duo­me­nų rin­ki­mą iš elekt­ro­ni­nių ko­mu­ni­ka­ci­jos pa­ slau­gų tei­kė­jų, pri­žiū­rint teis­mui“, – tvir­ti­no NSA še­fas.

„Reu­ters“ nuo­tr.

Vyk­dy­da­ma PRISM pro­gra­mą, ku­ri gy­vuo­ja jau še­še­rius me­tus, NSA ga­li rei­ka­lau­ti iš in­ter­ne­to pa­ slau­gų tei­kė­jų su­teik­ti priei­gą prie duo­me­nų apie už­sie­nie­čių var­to­to­jų elekt­ro­ni­nius laiš­kus, in­ter­ne­ti­nius pa­šne­ke­sius, įkel­tas nuo­trau­kas, vaiz­do įra­šus ir ki­to­kią in­for­ma­ci­ ją. Vis­gi, pa­sak „The Guar­dian“, at­ ski­ra PRISM pro­gra­ma nau­do­ja­ma ir in­for­ma­ci­jai apie mi­li­jo­nų ame­ri­ kie­čių po­kal­bius te­le­fo­nu rink­ti. Pa­sak dien­raš­č io žur­n a­l is­to Glen­no Green­wal­do, ku­ris pir­ma­ sis nu­švie­tė PRISM ir at­ski­rą in­for­ ma­ci­jos apie te­le­fo­ni­nius po­kal­bius rin­ki­mo pro­gra­mą, vi­suo­me­nė tu­ ri at­vi­rai dis­ku­tuo­ti apie vy­riau­sy­ bės veiks­mus. „Kiek­vie­ną kar­tą, ka­da pa­si­girs­ ta per­spė­jan­tis švil­pu­kas, kai koks nors žmo­gus at­sklei­džia vy­riau­sy­ bės nu­si­žen­gi­mus, tak­ti­ka yra de­ mo­ni­zuo­ti jį kaip iš­da­vi­ką“, – sa­kė žur­na­lis­tas. „Dai­ly Mail“, BBC, BNS inf.

Slap­tas pri­va­čių duo­me­nų rin­ki­mas JAV „„1978 m. JAV Kong­re­se pa­tvir­tin­ta

Už­sie­nio žval­gy­bos prie­žiū­ros pa­tai­sa (angl. – Fo­reign In­tel­li­gen­ce Sur­veil­lan­ ce Act). Pa­gal ją įsteig­tas va­di­na­ma­sis slap­ta­sis teis­mas, ku­rio dar­bas – ste­bė­ ti šni­pi­nė­ji­mą JAV ir iš­duo­ti or­de­rius san­kci­joms prieš įta­ria­muo­sius. „„2001 m. rug­sė­jis. Po Rug­sė­jo 11-osios

ata­kų Niu­jor­ke ir Va­šing­to­ne George’o W.Bus­ho ad­mi­nist­ra­ci­ja ge­ro­kai pa­di­ di­no žval­gy­bos įga­lio­ji­mus. „„2001 m. spa­lis. G.W.Bus­ho ad­mi­nist­

ra­ci­ja Kong­re­se ban­dė pra­stum­ti va­di­ na­mą­ją Pat­rio­to pa­tai­są (angl. – Pat­riot Act). Pa­tai­sa nu­ma­tė, kad pa­rei­gū­nai,

as­me­nims pa­reiš­kus įta­ri­mus te­ro­riz­ mu, ga­li apieš­ko­ti, suim­ti ir ka­lin­ti įta­ ria­muo­sius, taip pat slap­ta klau­sy­tis jų po­kal­bių. Tie­sa, vė­liau šio ak­to priė­ mi­mas dėl kai ku­rių prieš­ta­rin­gai įver­ tin­tų nuo­sta­tų Kong­re­se už­stri­go iki 2006 m.

„„2006 m. ko­vas. Kong­re­sas pa­tvir­ti­

stab­dy­ta, nes iki šiol svars­to­ma ape­ no Pat­rio­to pa­tai­są, nors kai ku­rie įsta­ lia­ci­ja. ty­mų lei­dė­jai reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą dėl „„2007 m. sau­sis. G.W.Bus­ho ad­mi­ vy­riau­sy­bės įga­lio­ji­mų vyk­dy­ti žval­ nist­ra­ci­ja pa­kei­tė po­zi­ci­ją – pa­reiš­kė, gy­bą ir rink­ti in­for­ma­ci­ją. kad dėl kiek­vie­no at­ski­ro te­le­fo­ni­nių „„2006 m. ko­vo 11 d. „USA To­day“ pa­ po­kal­bių klau­sy­mo­si NSA vis­gi tu­rės skel­bė, kad NSA slap­ta įra­ši­nė­ja mi­li­ gau­ti slap­to­jo teis­mo or­de­rį. „„2005 m. gruo­dis. Dien­raš­tis „The jo­nų ame­ri­kie­čių te­le­fo­ni­nius po­kal­ New York Ti­mes“ pa­skel­bė, kad ne­ga­ bius ir jų įra­šus sau­go di­džiu­lė­je duo­ „„2007 m. rugp­jū­tis. Kong­re­sas priė­mė pa­tai­są, ku­ria NSA leis­ta be slap­to­jo teis­ vu­si or­de­rio NSA klau­so­si ame­ri­kie­ me­nų ba­zė­je. čių, ku­rie skam­bi­na į ki­tas vals­ty­bes, „„2006 m. rugp­jū­tis. Fe­de­ra­li­nis teis­ mo or­de­rio vyk­dy­ti ame­ri­kie­čių ir įta­ria­ po­kal­bių. Kri­ti­kai NSA veiks­mus pa­ mas Det­roi­to mies­te nu­spren­dė, kad mų te­ro­ris­tų ar­ba su jais su­si­ju­sių as­me­ va­di­no prieš­ta­rau­jan­čiais Kons­ti­tu­ NSA žval­gy­bos pro­gra­ma, vyk­do­ma nų te­le­fo­ni­nių po­kal­bių klau­sy­mą­si. ci­jai, ta­čiau G.W.Bus­ho ad­mi­nist­ra­ci­ ne­ga­vus or­de­rių, prieš­ta­rau­ja Kons­ „„2011 m. ge­gu­žė. Kong­re­sas priė­mė, ja gy­nė NSA. ti­tu­ci­jai. Tie­sa, pro­gra­ma ne­bu­vo su­ o B.Oba­ma pa­si­ra­šė Pat­rio­to pa­tai­sos

pra­tę­si­mą dar ket­ve­riems me­tams. „„2013 m. bir­že­lio 5 d. Bri­tų dien­raš­

tis „Guar­dian“ pa­skel­bė, kad NSA ren­ ka mi­li­jo­nų ame­ri­kie­čių te­le­fo­ni­nių po­kal­bių duo­me­nis. „„2013 m. bir­že­lio 6 d. „Guar­dian“ ir

„Was­hing­ton Post“ pra­ne­šė, kad NSA tu­ri slap­tą priė­ji­mą prie JAV bend­ro­ vių, to­kių kaip „Goog­le“ ir „Fa­ce­book“, ser­ve­rių. „„2013 m. bir­že­lio 9 d. 29 me­tų

E.Snow­de­nas pri­si­pa­ži­no nu­te­ki­nęs ži­ niask­lai­dai in­for­ma­ci­ją apie NSA vyk­ do­mą vi­suo­me­nės šni­pi­nė­ji­mą.


10

antrADIENIS, birželio 11, 2013

sportas

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

Ap­gy­nė ti­tu­lą

Kau­sis dėl ti­tu­lo

Lai­mė­jo Es­ti­jo­je

Kau­ne vy­ku­sias Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­to (LSU) rek­to­riaus tau­rės var­žy­ bas lai­mė­jo Kau­no žur­na­lis­ tų ko­man­da, ap­len­ku­si LSU dar­buo­to­jų ir Kau­no sa­vi­ val­dy­bės eki­pas. Nu­ga­lė­to­ jų ti­tu­lą ži­niask­lai­dos at­sto­ vai iš­ko­vo­jo ant­rus me­tus iš ei­lės.

Pir­mą kar­tą per Lie­tu­vos tink­ li­nio is­to­ri­ją Lie­tu­vos mo­te­rų pa­plū­di­mio tink­li­nio aš­tuo­nio­ lik­me­čių ko­man­da: Ie­va Dum­ baus­kai­tė ir Mo­ni­ka Po­vi­lai­ty­ tė – pa­te­ko į pa­sau­lio mo­te­rų pa­plū­di­mio tink­li­nio čem­pio­ na­to fi­na­lo var­žy­bas, ku­rios lie­pos 1–6 d. vyks Sta­re Jab­ lon­ki vie­to­vė­je, Len­ki­jo­je.

Pir­mo­sio­se tur­ny­ro Ta­li­ne rung­ty­nė­se penk­ta­die­nį lie­tu­ viai 31:22 (15:13) nu­ga­lė­jo tur­ ny­ro šei­mi­nin­kę Es­ti­jos eki­ pą, ku­rios sek­ma­die­nį lau­kia ma­čas dėl ant­ro­sios vie­tos su suo­miais. Mū­siš­kiai ruo­šia­ si Eu­ro­pos vy­rų ran­ki­nio čem­ pio­na­to at­ran­kos ma­čams su pran­cū­zais ir nor­ve­gais.

Kauno sporto halėje – A.Sta­pu­šai­ty­tės per­ga­lė Ma­rius Bag­do­nas

m.bagdonas@kaunodiena.lt

Ny­der­lan­duo­se sa­vo meist­riš­ku­ mą ke­lian­ti Ak­vi­lė Sta­pu­šai­ty­tė pir­ mą kar­tą per kar­je­rą lai­mė­jo Eu­ro­ pos bad­min­to­no kon­fe­de­ra­ci­jos (BEC) or­ga­ni­zuo­tą rei­tin­go tur­ny­ rą. 27-erių lie­tu­vė trium­fa­vo Kau­ ne vy­ku­sia­me „Lit­hua­nian Open 2013“ tarp­tau­ti­nia­me tur­ny­re.

Mo­te­rų var­žy­bų fi­na­le aikš­ty­ no šei­mi­nin­kė 21:18, 21:15 nu­ga­ lė­jo da­nę An­ne Hald Jen­sen, ku­ri praė­ju­sių me­tų rugp­jū­tį pa­sau­lio rei­tin­ge dar bu­vo tarp pa­jė­giau­sių 60 pla­ne­tos žai­dė­jų. „Ak­vi­lei su­grį­žus iš Ny­der­lan­ dų, su ja dir­bo­me kiek il­giau nei mė­ne­sį, ta­čiau per šį lai­ką mums pa­vy­ko pa­siek­ti op­ti­ma­lią for­ mą. Mums la­bai pa­gel­bė­jo fizi­ nės kon­di­ci­jos ir kū­no ren­gy­bos tre­ne­ris Vir­gi­ni­jaus Mi­ka­laus­ kas. Pa­sau­lio čem­pio­na­te Ma­ lai­zi­jo­je spor­ti­nin­kė dar ne­bu­ vo spė­ju­si tin­ka­mai pa­si­ruoš­ti, o štai Kau­ne su­spin­do vi­su gra­ žu­mu“, – po ma­čo džiau­gė­si A.Sta­pu­šai­ty­tės tre­ne­ris Juo­zas Špel­ve­ris. Už per­ga­lę lie­tu­vei ati­te­ko 2 500 rei­tin­go taš­kų. Pa­sau­lio rei­tin­ge pa­jė­giau­sia ša­lies bad­min­to­ni­ nin­kė tu­rė­tų pa­kil­ti į 90-uką. „Fi­na­le įveik­ta da­nė A.H.Jen­ sen – tik­rai pa­jė­gi žai­dė­ja. Pas­ ta­ruo­ju me­tu pa­sau­lio rei­tin­go tur­ny­ruo­se ji ne­da­ly­va­vo, tad ir tas jos rei­tin­gas da­bar neats­pin­ di tik­ro­jo spor­ti­nin­kės pa­jė­gu­mo. Dar vi­sai ne­se­niai BWF pa­sau­lio rei­tin­ge ji užė­mė aukš­tą 52-ąją vie­tą. Pus­fi­na­ly­je da­nė iš­nau­do­ jo la­bai daug jė­gų prieš šio tur­ny­ ro fa­vo­ri­tę ru­sę Kse­ni­ją Po­li­kar­

Grės­min­ga Rū­tos ži­nu­tė var­žo­vėms Olim­pi­nė čem­pio­nė Rū­ta Mei­lu­ty­ tė ap­su­kų ne­ma­ži­na. Še­šio­lik­me­ tė kau­nie­tė sa­vait­ga­lį blyks­te­lė­ jo Mo­na­ke vy­ku­sio­se „Ma­re Nost­ rum 2013“ var­žy­bo­se ir dar kar­ tą įro­dė, kad plau­ki­mo olim­pe įsi­ tvir­ti­no il­gam.

„„Ti­tu­las: A.Sta­pu­šai­ty­tė Kau­ne

ne­pra­lai­mė­jo nė vie­no se­to.

„Reu­ters“ nuo­tr.

po­vą, tad fi­na­lui jė­gų pri­sti­go. Spau­dė­me var­žo­vę ir tai vi­siš­kai pa­si­tei­si­no“, – tak­ti­nius spren­ di­mus per le­mia­mą dvi­ko­vą pa­ sa­ko­jo J.Špel­ve­ris. Į fi­na­lą A.Sta­pu­šai­ty­tė pa­te­ ko nu­ga­lė­ju­si ke­tu­rias var­žo­ves iš Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Len­ki­jos ir Šve­di­jos. Be­je, per vi­są tur­ny­rą lie­tu­vė vie­ne­tų var­žy­bo­se ne­pra­ lai­mė­jo nė vie­no se­to. Abi fi­na­li­nin­kės kar­tu ko­vo­ jo ir dve­je­tų var­žy­bo­se, ta­čiau pus­fin ­ a­ly­je 21:15, 13:21, 11:21 nu­ si­lei­do olan­dėms Ali­dai Chen ir Gay­le Ma­hu­let­te. Fi­na­le Ny­der­ lan­dų at­sto­vės nu­si­lei­do fa­vo­ ri­tėms K.Po­li­kar­po­vai ir Iri­nai Chleb­ko.

Mon­te Kar­le vėl li­jo re­kor­dais, o ryš­ kiau­sia ren­gi­nio žvaigž­dė bu­vo kuk­ li mer­gi­na iš Lie­tu­vos. R.Mei­lu­ty­tė iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lius plauk­da­ma 50 m ir 100 m dis­tan­ci­jas krū­ti­ne ir pa­ge­ri­no du jai pa­čiai pri­klau­san­ čius re­kor­dus – 100 m krū­ti­ne Eu­ ro­pos re­kor­dą (1:05.21) ir 50 m krū­ ti­ne Lie­tu­vos re­kor­dą (30.11). „Šios per­ga­lės pri­dės dar dau­giau pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vo jė­go­mis. Pa­sau­ lio čem­pio­na­te siek­si­me tik pa­čių aukš­čiau­sių tiks­lų“, – po ryš­kaus blyks­te­lė­ji­mo Mo­na­ke ne­daug­žo­ džia­vo R.Mei­lu­ty­tė. Var­žy­bos Mo­na­ke bu­vo vie­na pa­grin­di­nių R.Mei­lu­ty­tės re­pe­ti­ ci­jų prieš svar­biau­sią šios va­sa­ ros star­tą – lie­pos 19–rugpjūčio 4 d. Bar­se­lo­no­je vyks­ian­tį pa­sau­lio čem­pio­na­tą Sa­vo ta­len­tin­giau­sios auk­lė­ti­nės pa­si­ro­dy­mu pa­ten­kin­tas li­ko ir jos tre­ne­ris Jo­nas Rud­das. „Ma­ne la­ biau­siai džiu­gi­na ne nau­ji re­kor­ dai ir me­da­liai, ta­čiau jos po­žiū­ris į dar­bą. Rū­ta nie­kuo­met ne­sus­to­ja, dir­ba la­bai pro­fe­sio­na­liai ir su­pran­ ta, kad dar yra kur to­bu­lė­ti. Džiau­ giuo­si, kad po Lon­do­no olim­pi­nių žai­dy­nių spor­ti­nin­kė dar la­biau su­ bren­do ir yra pa­si­ren­gu­si nau­joms per­ga­lėms“, – tvir­ti­no J.Rud­das. 50 m krū­ti­ne rung­ties fi­na­le Lie­ tu­vos plau­ki­kė su­gai­šo 30,19 sek.

„„Pa­raiš­ka: ant­rus me­tus iš ei­lės Mo­na­ke vy­ku­sio­se var­žy­bo­se R.Mei­

lu­ty­tė bu­vo ne­pra­len­kia­ma 50 ir 100 m krū­ti­ne var­žy­bo­se.

ir 0,82 sek. ap­len­kė ru­sę Va­len­ti­ ną Ar­tem­je­vą. Fi­na­le R.Mei­lu­ty­tė plau­kė 0,08 sek. lė­čiau nei pus­fi­ na­ly­je, kai tre­čią sy­kį per dvi die­nas pa­ge­ri­no šios rung­ties ša­lies re­kor­ dą. Lie­tu­vei pri­trū­ko vos 0.02 sek. iki Eu­ro­pos re­kor­do (30.09), ku­ris pri­klau­so ru­sei Ju­li­jai Efi­mo­vai. 100 m krū­ti­ne fi­na­le olim­pi­nė čem­pio­nė su­gai­šo 1:05.20 ir pa­ ge­ri­no Eu­ro­pos re­kor­dą (1:05.21) ir ap­len­kė pri­zi­nin­kė­mis ta­pu­sias ja­ po­nę Ka­na­ko Wa­ta­na­bę (1:07,92) ir ru­sę V.Ar­tem­je­vą (1:08,56). Mo­na­ ke kau­nie­tė da­ly­va­vo ir 50 m rung­

AFP nuo­tr.

ty­je lais­vu sti­liu­mi. Nuo­to­lį įvei­ ku­si per 25.72 bu­vo penk­ta, ta­čiau aš­tunt­fi­na­lio plau­ki­me jau ne­plau­ kė ir pa­si­trau­kė iš šios rung­ties ko­ vos dėl me­da­lių. Il­ges­nę – 100 m plau­ki­mo lais­vu sti­liu­mi – dis­tan­ ci­ją R.Mei­lu­ty­tė įvei­kė per 56.41 ir li­ko de­šim­ta bei pa­te­ko į B fi­na­ lą (dėl 9–16 vie­tų). Iki pa­grin­di­nio fi­na­lo Lie­tu­vos plau­ki­kei pri­trū­ko vos 0,28 sek. B fi­na­le spor­ti­nin­kė ne­plau­kė, nes nu­spren­dė ati­duo­ ti vi­sas jė­gas 50 m plau­ki­mo krū­ ti­ne rung­čiai. KD inf.

Paryžiuje – is­to­ri­nis Grun­to ka­ra­liaus kir­tis Pran­cū­zi­jos sos­ti­nės „Ro­land Gar­ ros“ aikš­ty­nuo­se at­vi­ras Pran­cū­ zi­jos te­ni­so čem­pio­na­tas pa­si­bai­ gė Is­pa­ni­jos „ma­ta­do­ro“ Ra­fae­lio Na­da­lio trium­fu ir nau­jo­mis ei­lu­ tė­mis te­ni­so is­to­ri­jo­je.

Fi­na­le ket­vir­tą­ rei­tin­gą tu­rė­jęs is­ pa­nas po 2 va­lan­das ir 16 mi­nu­čių tru­ku­sios tri­jų se­tų ko­vos 6:3; 6:2; 6:3 įvei­kė sa­vo tau­tie­tį Da­vi­dą Fer­ re­rą (ATP-5). 27-erių R.Na­da­lis ta­po pir­muo­ju pa­sau­lio te­ni­si­nin­ku, ku­riam pa­vy­ ko lai­mė­ti net 8 to pa­ties „Di­džio­ jo kir­čio“ tur­ny­ro fi­na­lus. Iš vi­so Ra­fa yra lai­mė­jęs 12 tur­ny­rų. Is­ pa­nas ap­len­kė po sep­ty­nis kar­tus

Vimbl­do­no tur­ny­re trium­fa­vu­sius le­gen­di­nį Pe­te’ą Samp­ra­są ir švei­ ca­rą Ro­ger Fe­de­re­rį. „Ne­si­ti­kė­jau, kad ga­liu tap­ti pir­ muo­ju, ku­ris aš­tuo­nis kar­tus lai­ mė­jo „Di­dį­jį kir­tį“, ta­čiau tai įvy­ko ir esu be ga­lo dė­kin­gas vi­siems ma­ ne pa­lai­kiu­sie­siems. Tai yra vie­na svar­biau­sių per­ga­lių per vi­są ma­no kar­je­rą“, – sa­kė R.Na­da­lis. Is­pa­ni­jos „ma­ta­do­ras“ „Ro­land Ga­ros“ aikš­ty­nuo­se yra lai­mė­jęs 59 kar­tus. Pran­cū­zi­jos at­vi­ra­me čem­pio­ na­te R.Na­da­lis yra su­klu­pęs vos kar­ tą, kai 2009 m. ket­vir­ta­me eta­pe nu­ si­lei­do šve­dui Ro­bi­nui So­der­lin­gui. „Žai­džiau ge­rai, ta­čiau tu­riu pri­ pa­žin­ti, kad Ra­fa bu­vo stip­res­nis.

„„At­lai­kė: trium­fuo­ti Pa­ry­žiu­je R.Na­da­liui ne­sut­ruk­dė nė pro­tes­tuo­to­jų ata­kos.

Jis tie­siog yra ge­riau­sias“, – tau­ tie­čio pra­na­šu­mą pri­pa­ži­no pir­ mą kar­tą tur­ny­ro fi­na­le žai­dęs 31ų D.Fer­re­ras. Lai­mė­ti „Ro­land Gar­ros“ aikš­ty­ nuo­se R.Na­da­liui ne­sut­ruk­dė net

in­ci­den­tų la­vi­na. Vyks­tant ma­ čui Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­to Fran­ cois Hollande‘o at­si­sta­ty­di­ni­mo rei­ka­lau­jan­tys pro­tes­tuo­to­jai kė­ lė triukš­mą ir į aikš­tę įme­tė ke­le­ tą pe­tar­dų. Vie­nas pro­tes­tuo­to­jas

AFP nuo­tr.

ne­tgi iš­bė­go į aikš­te­lę, bet tuoj pat bu­vo su­lai­ky­tas. Kar­tu su pa­grin­di­niu pri­zu nu­ ga­lė­to­jui ati­te­ko 1,5 mln. eu­rų če­ kis ir 2000 ATP rei­tin­go taš­kų. KD inf.


11

antradienis, birželio 11, 2013

12p.

Skeptikams: kraujo verta duoti ir todėl, kad jis preciziškai ištiriamas.

sveikata

sveikata@diena.lt Redaktorė Marijana Jasaitienė

R.Be­ne­tis: yra daug prie­žas­čių, ko­dėl dir­bu Kazachstane

Grį­žęs į Lie­tu­vą, ku­rio­je ne­bu­vo be­veik du mė­ne­sius, Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to Šir­dies, krū­ti­nės ir krau­ja­gys­lių chi­rur­gi­jos kli­ni­kos va­do­vas pro­fe­so­rius Ri­man­tas Be­ne­tis vėl iš­vyks­ta. Į Ka­zachs­ta­ną. Net­rum­pam. Prieš at­lik­da­mas pa­sku­ ti­nę su­dė­tin­gą šir­dies ope­ra­ci­ją Kau­ne pro­fe­so­rius su­ti­ko at­sa­ ky­ti į „Kau­no die­nos“ klau­si­mus.

Ma­ri­ja­na Ja­sai­tie­nė

m.jasaitiene@kaunodiena.lt

– Esa­te dir­bęs dau­ge­ly­je už­sie­ nio ša­lių, iš jų – JAV, Šve­di­jo­je, Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, Da­ni­jo­ je, Bel­gi­jo­je. Da­bar – Ka­zachs­ ta­nas. Ko­dėl? – Ka­zachs­ta­nas yra įdo­mus kul­tū­ ri­ne, so­cia­li­ne, geog­ra­fi­ne pra­sme. Jo ir mū­sų is­to­ri­ja pa­na­ši: pri­klau­ sė­me So­vie­tų Są­jun­gai, pa­na­šiai plė­to­jo­me me­di­ci­ną. Kau­no me­di­ kai nuo se­no bend­ra­vo su ko­le­go­mis iš Ka­zachs­ta­no. Aka­de­mi­kas Jur­gis Brė­di­kis ren­gė kar­dio­chi­rur­gi­jos spe­cia­lis­tus Ka­zachs­ta­nui, ir man ma­lo­nu da­bar juos ten su­tik­ti. – Vis dėl­to mes mo­ky­da­mie­si la­biau orien­tuo­ja­mės į Va­ka­ rus. Jūs skren­da­te mo­ky­ti? – Kai griu­vo So­vie­tų Są­jun­ga, vi­ siems ne­bu­vo leng­va, ypač švie­ti­ mo, svei­ka­tos sis­te­mai. Jos fi­nan­ suo­ja­mos men­kiau­siai. Taip bu­vo ir Lie­tu­vo­je, ir Ka­zachs­ta­ne. Pas mus ge­riau, nes iš­sau­go­tos li­go­ni­nės, spe­cia­lis­tai, su­ge­bė­ta ir nau­jų pa­ reng­ti. Ka­zachs­ta­ne rei­kė­jo at­kur­ ti kar­dio­lo­gi­ją ir kar­dio­chi­rur­gi­ją. Lie­tu­vo­je jau se­niai ji aukš­tes­nio ly­gio nei ten. – Kal­ba­te bū­tuo­ju lai­ku. Ką da­ bar da­ro­te ten: ope­ruo­ja­te li­go­ nius ar ku­ria­te sis­te­mą? – Į šiuos abu pro­ce­sus bu­vau įtrauk­tas tuo­me­čio Lie­tu­vos am­ ba­sa­do­riaus Ka­zachs­ta­ne Ro­mual­ do Vi­so­ka­vi­čiaus (R.Vi­so­ka­vi­čius

11

tūkst. eu­rų

– tiek ­mo­ka­ma už šir­dies ope­ra­ci­ją Ka­zachs­ta­ne.

Ka­zachs­ta­ne re­zi­da­vo 2003–2007 m. – red. pa­st.). Po dis­ku­si­jų su gy­dy­to­jais, Ka­zachs­ta­no svei­ka­ tos ap­sau­gos mi­nist­ru jie pa­pra­šė pa­gal­bos ren­giant me­di­ci­nos spe­ cia­lis­tus. Pa­dė­jo­me, pa­ren­gė­me ar­ti šim­to kar­dio­lo­gi­jos ir kar­dio­chi­rur­ gi­jos gy­dy­to­jų, bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­jų, bet tai jau­ni, ne­pri­ty­rę žmo­nės. Mus pa­kvie­tė jiems pa­dė­ ti. Tai lo­giš­ka tą­sa, o aš to­kio ti­po žmo­gus, kad, jei tik at­si­ran­da ga­ li­my­bė ką nors su­kur­ti, vi­sa­da to imuo­si, man tai įdo­mu.

Fi­nan­sa­vi­mas ten ki­toks – už at­lik­tą dar­bą. Kai dau­giau dir­ba­ma, dau­giau ir už­dir­ba­ma. – Ir ten ku­ria­te Šir­dies cent­rą, ko­kį su­kū­rė­te Kau­ne? – Da­bar As­ta­no­je yra dvi li­go­ni­ nės: vie­na suau­gu­sių­jų ir vie­na – vai­kų. Ma­no tiks­las – kon­so­li­duo­ti sky­rius, ku­rių yra aš­tuo­ni ir jie pla­ čiai iš­mė­ty­ti, su­kur­ti inf­rast­ruk­tū­ rą, su­rink­ti spe­cia­lis­tus, juos mo­bi­ li­zuo­ti, pa­reng­ti dar­bui. – Ko­kios jū­sų pa­rei­gos As­ta­ no­je? – Esu kon­sul­tan­tas, pa­ta­rė­jas, iš ki­tos pu­sės – pil­ka­sis kar­di­no­ las, ne­for­ma­lus še­fas. Dir­bu pa­gal kont­rak­tą. Kol kas jį pa­si­ra­šiau me­ tams, iki ki­to ko­vo pa­bai­gos. Su­ta­ rė­me pa­ban­dy­ti, kaip sek­sis, bet jau da­bar jie kal­ba apie di­de­lius pla­ nus ke­le­riems me­tams į prie­kį, nes yra pa­ten­kin­ti re­zul­ta­tais: tri­gu­bai pa­di­di­no­me ope­ra­ci­jų skai­čių, ta­ po­me di­džiau­siu ir pa­grin­di­niu šir­ dies chi­rur­gi­jos cent­ru. – Ir jūs tuo pa­ten­kin­tas? Ten dirb­ti leng­viau? – Pro­ce­sai vyks­ta gana grei­tai ir sklan­džiai. Tai iš da­lies le­mia ir ge­ras fi­nan­sa­vi­mas. Yra pa­skir­ ti žmo­nės, ku­rie at­lie­ka jiems pa­

ves­tas funk­ci­jas, te­rei­kia pa­teik­ti mo­de­lį, pa­ro­dy­ti, kaip jį pri­tai­ky­ ti. Ad­mi­nist­ra­to­riai su­tvar­ko vi­sus do­ku­men­tus. Ži­no­ma, at­si­ran­da kai ku­rių trik­džių. Pa­vyz­džiui, skan­di­na­viš­ ka­sis mo­de­lis, ku­ris įdieg­tas pas mus, ten sun­kiai pri­gy­ja dėl kul­tū­ rų skir­tu­mų. Vis dėl­to, pa­ma­tę ko­ lek­ty­vi­nio dar­bo nau­dą, daug ge­ res­nius re­zul­ta­tus, žmo­nės kei­čia sa­vo mąs­ty­mą. Tai ypač bū­din­ga pro­fe­sio­na­lams, ku­riems dar­bas, jo re­zul­ta­tai svar­biau už kul­tū­rų tra­ di­ci­jas, as­me­ni­nes am­bi­ci­jas. – Pa­mi­nė­jo­te fi­nan­sa­vi­mą. Koks jis ten? – Mes per pu­sant­ro mė­ne­sio už­ dir­bo­me dau­giau kaip ke­tu­ris mi­ li­jo­nus eu­rų. Šias lė­šas iš­kart ga­ li­ma rea­li­zuo­ti, ir tai vei­kia la­bai tei­g ia­m ai: pa­d i­d ė­j o at­l y­g i­n i­ mai, bu­vo ga­li­ma įdar­bin­ti dau­ giau per­so­na­lo, dar­bo krū­vis ta­ po adek­va­tus. Fi­nan­sa­vi­mas ten ki­toks – už at­lik­tą dar­bą. In­for­ma­ci­ja apie tei­ gia­mus po­ky­čius – nau­jo­viš­ką šir­ dies pa­to­lo­gi­jų gy­dy­mą – sklin­ da tarp li­go­nių iš lū­pų į lū­pas, ir jų dau­gė­ja. Kai dau­giau dir­ba­ma, dau­giau ir už­dir­ba­ma. Už šir­dies ope­ra­ci­ją vi­du­ti­niš­kai mo­ka­ma apie 11 tūkst. eu­rų, ir tai yra daug dau­ giau nei Lie­tu­vo­je. Į li­go­ni­nes atei­ na rea­lūs pi­ni­gai. – Va­di­na­si, Ka­zachs­ta­ne svei­ ka­tos sis­te­ma ge­res­nė? – Ten ge­ro­kai dau­giau dė­me­sio skir­ta spe­cia­li­zuo­tai me­di­ci­nai. Tai, ką pas mus ga­li­ma pa­da­ry­ ti per ke­le­rius me­tus, ten pa­da­rė­ me per pu­sant­ro mė­ne­sio. Vis dėl­to jie ne­tu­ri ati­tin­ka­mo ly­gio spe­cia­ lis­tų, jiems ke­lia­mi ne tie kri­te­ri­jai kaip pas mus. Mū­sų pa­reng­ti spe­cia­lis­tai ten ko­ne iš­nyks­ta, juk ša­ly­je yra 16 mln. gy­ven­to­jų. Me­di­kai iš Ka­zachs­ta­no siun­čia­mi mo­ky­tis ir į Iz­rae­lį, nes ten daug išei­vių iš bu­vu­sios So­vie­ tų Są­jun­gos ir jie kal­ ba ru­siš­kai.

14

„„Dvi­gu­bai: gar­sus kar­dio­chi­rur­gas R.Be­ne­tis ma­žiau­siai me­tus dirbs ir

Kau­ne, ir As­ta­no­je. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.


12

antradienis, birželio 11, 2013

sveikata

Ne­pa­kei­čia­mi vais­tai ga­be­na­mi iš to­liau

Krau­jo ke­li „„Bankas: didžiąją dalį donorų kraujo Kauno ligoninės pastaruoju metu parsiveža iš Vilniaus. 

Ma­ri­ja­na Ja­sai­tie­nė Jau ant­ras mė­nuo, kai ne­vei­kia Kau­no krau­jo cent­ras. Kaip ver­čia­ si mū­sų mies­to li­go­ni­nės, ku­rioms do­no­rų krau­jo rei­kia nuo­lat? Funk­ci­jos pa­ves­tos ki­tiems

Įro­dy­mams, kad ga­li iš­tir­ti krau­ją pa­gal tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus, su­ kaup­ti Kau­no krau­jo cent­rui skir­ ti trys mė­ne­siai. Pu­sė šio lai­ko­ tar­pio, ku­rį nu­sta­tė cent­ro dar­bą su­stab­džiu­si Vals­ty­bi­nė ak­re­di­ta­ vi­mo svei­ka­tos prie­žiū­ros veik­lai tar­ny­ba prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, jau praė­jo. Gy­dy­mo įstai­goms krau­jo rei­ kia nuo­lat, ir ne tik pa­ty­ru­siems trau­mas ir dėl to jo ne­te­ku­siems li­go­niams, bet ir ser­gan­tie­siems įvai­rio­mis li­go­mis, gim­dy­vėms. Prie­žas­čių pa­pil­dy­ti ar per­pil­ ti krau­ją, ku­ris ne­pa­kei­čia­mas jo­ kiais vais­tais, yra la­bai daug, jos ga­li bū­ti pa­čios ne­ti­kė­čiau­sios. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ jos nu­ro­dy­mu, kol ne­vei­kia Kau­ no krau­jo cent­ras, krau­ju li­go­ni­nes pri­va­lo ap­rū­pin­ti Na­cio­na­li­nis ir Kau­no kli­ni­kų krau­jo cent­rai. Kai pri­rei­kia sku­biai

„Nuo ta­da, kai ne­vei­kia Kau­no krau­jo cent­ras, mums pro­ble­mų la­bai pa­dau­gė­jo, ypač kai do­no­rų krau­jo pri­rei­kia sku­biai“, – pri­pa­ ži­no Res­pub­li­ki­nės Kau­no li­go­ni­ nės Krau­jo ban­ko gy­dy­to­jas trans­ fu­zio­lo­gas Vy­tau­tas Tar­ti­las. Res­pub­li­ki­nė­je Kau­no li­go­ni­nė­je per me­tus su­nau­do­ja­ma apie pu­ sant­ro tūks­tan­čio vie­ne­tų do­no­ rų krau­jo, per mė­ne­sį – 130–140. Va­di­na­si, vien šiai li­go­ni­nei kas­ dien rei­kia pen­kių do­no­rų krau­jo. „Jį pirk­da­vo­me iš Kau­no krau­ jo cent­ro, da­bar – iš Na­cio­na­li­ nio krau­jo cent­ro Vil­niu­je. Pla­ nuo­da­mi sa­vo dar­bą ir ži­no­da­mi, kiek krau­jo rei­kės lė­ti­nė­mis li­go­ mis ser­gan­tiesiems ar chi­rur­gų pa­cien­tams, jo už­sa­ko­me iš anks­ to. Bet kai ne­ti­kė­tai pri­rei­kia re­ tos krau­jo gru­pės, jį gau­na­me per Kau­no kli­ni­kas, ir pro­ce­sas už­ trun­ka. Pa­vyz­džiui, jei už­sa­ko­ me de­šim­tą va­lan­dą, iš Vil­niaus

Nerijaus Jankausko nuotr.

jis iš­ve­ža­mas apie dvy­lik­tą, mus ge­riau­siu at­ve­ju pa­sie­kia ket­vir­ tą po­piet“, – skun­džia­si gy­dy­to­ jas V.Tar­ti­las. Jis pa­ti­ki­na, kad tuo­met, kai krau­jo rei­kia la­bai sku­biai, li­go­nis ne­lie­ka be išei­ties: nau­do­ja­mas nu­li­nės gru­pės re­zus mi­nus krau­ jas, ku­ris yra uni­ver­sa­lus. Iš Kau­no kli­ni­kų Krau­jo cent­ro nei ši, nei Kau­no kli­ni­ki­nė li­go­ni­ nė do­no­rų krau­jo nei­ma. „Mes, dirb­da­mi ant­rus me­tus, sa­vo dar­bą iš­po­pu­lia­ri­no­me tiek, kad ten­ki­na­me pu­sę Kau­no kli­ni­kų pa­cien­tų po­rei­kio“, – kons­ta­tuo­ja Kau­no kli­ni­kų Krau­jo cent­ro va­do­ vė moks­lų dak­ta­rė Jo­lan­ta Je­roch. Tu­ri vil­ties

Res­pub­li­ki­nės Kau­no li­go­ni­nės gy­dy­to­jas V.Tar­ti­las tvir­ti­na: kai vei­kė Kau­no krau­jo cent­ras, bu­vo pa­pras­čiau. Li­go­ni­nė su juo bu­ vo su­da­riu­si su­tar­tį, krau­ją gau­ da­vo grei­čiau, jo­kių trik­džių ne­ kil­da­vo. Gy­dy­to­jas vi­lia­si, kad cent­ras gal­būt trū­ku­mus pa­ša­lins grei­ čiau ir jam bus leis­ta at­nau­jin­ ti veik­lą anks­čiau nei lie­pos 25 d. Bū­tent iki tos da­tos su­stab­dy­ tas Kau­no krau­jo cent­ro li­cen­ci­ jos ga­lio­ji­mas. „Kai cent­rą už­da­rė, nu­ra­šė net 701 vie­ne­tą pa­ruoš­to do­no­ rų krau­jo. Iš­ve­žė į Šiau­lius ir ten neut­ra­li­za­vo. Ir taip vien to­dėl, kad su­stab­dė cent­ro veik­lą. O juk krau­jas bu­vo ge­ras, žmo­nės jį au­ ko­jo ser­gan­tie­siems. Pa­ga­liau ir fi­nan­siš­kai tai nuo­sto­lin­ga: to­ kio kie­kio do­no­rų krau­jo ver­tė – 2 000 li­tų“, – ap­gai­les­ta­vo gy­dy­ to­jas V.Tar­ti­las. Kai­nuo­ja ga­na daug

Res­pub­li­ki­nė­je Kau­no li­go­ni­nė­je gy­do­mi ne tik Kau­no, bet ir gre­ ti­mų re­gio­nų gy­ven­to­jai. Ne­re­ tai pir­miau­sia jie pa­ten­ka į Kau­no kli­ni­kas. Šioms ne­ra­dus su­dė­tin­gų pa­to­lo­gi­jų, ligoniai per­siun­čia­mi į Res­pub­li­ki­nę Kau­no li­go­ni­nę. Gy­dy­to­jas V.Tar­ti­las kri­ti­ka­ vo sis­te­mą, kai ko­le­gos iš Kau­no kli­ni­kų nu­krei­pia jiems pa­cien­ tus vien to­dėl, kad rei­kia per­pil­ ti krau­ją. „Juk to­kią pro­ce­dū­rą ga­li­ma at­ lik­ti ir Jo­na­vos ar Kai­šia­do­rių li­ go­ni­nė­je, tai ko­dėl pa­cien­to ne­ grą­žin­ti at­gal? Mes mo­ka­me už do­no­rų krau­ją. O jei jį pirk­tu­me iš tų pa­čių Kau­no kli­ni­kų, kur li­go­ nis jau bu­vo?“ – pik­ti­na­si gy­dy­

to­jas trans­fu­zio­lo­gas V.Tar­ti­las, pa­brėž­da­mas, kad vie­nas do­no­ rų krau­jo vie­ne­tas kai­nuo­ja apie 600 li­tų. Do­no­rų krau­jo vi­dur­kis vie­nam pa­cien­tui – 4 vie­ne­tai. Jų kai­na – 1 200 li­tų.

Do­no­rų krau­jas – nie­kuo ne­pa­kei­čia­mas vais­tas. Jo pri­rei­kus ar­ti­mie­ji pa­dė­ti ne­ga­ li, nes krau­jas li­go­niui tie­sio­giai ne­per­pi­ la­mas, krau­jas ti­ria­mas pa­rą dvi. Kiek­vie­ nas ga­li bū­ti do­no­ru sau, nes kas ži­no, kas at­si­tiks po­ryt?

Per­ka ir Kau­no kli­ni­kos

Kau­no kli­ni­ki­nei li­go­ni­nei per mė­ ne­sį do­no­rų krau­jo rei­kia nuo 100 iki 130 vie­ne­tų. „Sau­sį su­nau­do­jo­me 130, va­sa­rį – 104, ko­vą – 120, ba­lan­dį – 128, ge­gu­žę – 131 do­no­rų krau­jo vie­ ne­tų“, – skai­čius var­di­ja šios li­ go­ni­nės Krau­jo ban­ko bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­ja Ma­ri­ja Agur­ kie­nė. Ši li­go­ni­nė do­no­rų krau­ją pirk­ da­vo taip pat iš Kau­no krau­jo cent­ro, da­bar – iš Na­cio­na­li­nio krau­jo cent­ro. Jis to­liau, ne­bė­ra ran­ka pa­sie­kia­mas kaip kau­niš­kis, iš kur ne­bu­vo pro­ble­mų pa­siim­ti krau­jo bet ku­riuo pa­ros me­tu, net ir vi­dur­nak­tį. „Dėl to tu­ri­me dau­giau at­sar­ gų“, – keb­lu­mų spren­di­mo būdą nu­ro­do M.Agur­kie­nė. Be­pi­gu Kau­no kli­ni­koms: jo­se praė­ju­sių me­tų ko­vą veik­lą pra­ dė­jo nau­jau­sia krau­jo do­no­rys­tės įstai­ga mū­sų ša­ly­je, ku­rio­je įdieg­ti ES rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­tys žmo­ gaus krau­jo ir krau­jo kom­po­nen­tų su­rin­ki­mo, ty­ri­mo, per­dir­bi­mo ir sau­go­ji­mo ko­ky­bės stan­dar­tai. „Pir­myn žen­gia­me ne taip spar­ čiai, kaip no­rė­tų­si, bet do­no­rai mus jau su­ran­da“, – džiau­gia­si Kau­no kli­ni­kų Krau­jo cent­ro va­ do­vė J.Je­roch. Šia­me cent­re krau­jo duo­da vi­ du­ti­niš­kai 25–30 do­no­rų per die­ ną, bet pa­si­tai­ko ir vos ke­li. Jų krau­jas ten­ki­na pu­sę Kau­no kli­ ni­kų reik­mių. Ant­ra tiek Kli­ni­ kos per­ka iš Na­cio­na­li­nio krau­jo cent­ro. Krau­jo cent­ras, be Kau­ no kli­ni­kų, yra dar vie­no­je ša­lies li­go­ni­nė­je – Vil­niaus San­ta­riš­kių kli­ni­ko­se.

1 200 li­tų – tiek kai­nuo­ja ma­žiau­ sias do­no­rų krau­jo kie­ kis vie­nam li­go­niui.

Ma­ri­ja­na Ja­sai­tie­nė

m.jasaitiene@kaunodiena.lt

Ko­dai do­no­rui ir do­na­ci­jai

No­rin­tie­ji duo­ti krau­jo Kau­no kli­ ni­ko­se pir­miau­sia tu­ri re­gist­ra­tū­ ro­je pa­teik­ti as­mens do­ku­men­tą. Ko­dėl? „Do­no­rą bū­ti­na iden­ti­fi­kuo­ti, kad ne­duo­tų krau­jo daž­niau, nei lei­džia­ma, kad ne­pa­kenk­tų sau. Ant­ra prie­žas­tis – ne ma­žiau kaip 30 me­tų pri­va­lo­me sau­go­ti duo­ me­nis, kad ga­lė­tu­me at­sek­ti, ko­ kiam pa­cien­tui ko­kio do­no­ro koks krau­jo kom­po­nen­tas pa­nau­do­tas“, – paaiš­ki­no Kau­no kli­ni­kų Krau­jo cent­ro va­do­vė Jo­lan­ta Je­roch. Re­gist­ra­tū­ro­je už­re­gist­ruo­tam do­no­rui su­tei­kia­mas ko­das. Taip už­tik­ri­na­mas žmo­gaus kon­fi­den­ cia­lu­mas, o esant blo­giems krau­jo, ku­rio kom­po­nen­tams taip pat su­ tei­kia­mas ko­das, ro­dik­liams ar li­ go­niui pa­reiš­kus pre­ten­zi­jų dėl jam pa­nau­do­to do­no­rų krau­jo pa­gal ko­ dus su­ran­da­mas do­no­ras. „He­pa­ti­tas C, ku­riuo už­si­kre­čia­ ma per krau­ją, ga­li pa­si­reikš­ti ne iš kar­to, o po ke­lias­de­šim­ties me­ tų. Tai­gi ga­li tek­ti pa­si­kvies­ti do­ no­rą pa­kar­to­ti ty­ri­mus įro­dy­mui. To­kie rei­ka­la­vi­mai vi­so­je Eu­ro­po­ je, pri­va­lo­me do­no­rą iden­ti­fi­kuo­ti kiek­vie­na­me krau­jo ke­lio eta­pe“, – ko­da­vi­mo prie­žas­tis pa­pil­dė Kau­ no kli­ni­kų gy­dy­to­ja trans­fu­zio­lo­gė Dia­na Re­mei­kie­nė.

tu­ri bū­ti ne ma­žiau kaip 125 g/l, vy­rams – ne ma­žiau kaip 130g/l. Jei jis ma­žes­nis, krau­jo ne­bus ima­ ma. Šie ty­ri­mai at­lie­ka­mi pir­miau­ sia tam, kad ne­bū­tų pa­kenk­ta do­ no­rui“, – aiš­ki­no J.Je­roch. Jei vi­si ro­dik­liai ge­ri, Krau­jo cent­ ro gy­dy­to­jas pa­si­tei­rau­ja apie li­gas, var­to­ja­mus vais­tus, pa­ma­tuo­ja krau­jos­pū­dį, kū­no svo­rį, pa­si­do­mi, ar pa­sta­ruo­ju me­tu žmo­gus ne­si­ta­ tui­ra­vo kū­no, ne­si­vė­rė aus­ka­rų, nes šie veiks­mai ga­li įneš­ti in­fek­ci­ją.

Jo­lan­ta Je­roch:

Ne ma­žiau kaip 30 me­tų pri­va­lo­me sau­ go­ti duo­me­nis, ko­ kiam pa­cien­tui ko­ kio do­no­ro koks krau­jo kom­po­nen­ tas pa­nau­do­tas.

Pir­mi sau­gu­mo duo­me­nys

Už­si­re­gist­ra­vęs bū­si­ma­sis do­no­ras už­pil­do ap­klau­sos an­ke­tą. Jo­je – klau­si­mai apie sa­vi­jau­tą, svei­ka­tą, san­ty­kius ir ki­ti. Kai ku­rie klau­si­ mai skir­ti vien vy­rams, kai ku­rie – vien mo­te­rims. At­sa­kius į klau­si­mus iš bū­si­mo­ jo do­no­ro pirš­to pai­ma­mas la­šas krau­jo. Iš jo per ke­lias mi­nu­tes nu­ sta­to­ma krau­jo gru­pė, re­zus fak­to­ rius, an­ti­kū­nai ir he­mog­lo­bi­no kie­ kis krau­jy­je. „He­m og­l o­b i­n o kon­cent­ra­c i­ ja krau­jy­je pa­ro­do, ar žmo­gus ga­li bū­ti do­no­ru. Šis ro­dik­lis mo­te­rims

Iš­ti­ria­ma dėl sun­kių li­gų

Puo­de­lis ar­ba­tos, už­kan­dė­lė lau­kia­ ma­ja­me ir – į sa­lę, ku­rio­je ima­mas krau­jas. Tuo me­tu, kai lan­kė­mės šia­me Kau­no kli­ni­kų pa­da­li­ny­je, krau­jo da­vė trys žmo­nės. Pir­mo kur­so me­di­ci­nos stu­den­ tas An­ta­nas Amb­raš­ka gu­lė­jo ra­ miai at­si­pa­lai­da­vęs, iš jo ran­kos žar­ne­le te­kan­tis krau­jas kau­pė­si mai­še­ly­je, ku­ris pa­dė­tas tar­si ant sū­puok­lių vi­są lai­ką siū­ba­vo aukš­ tyn ir že­myn. „Krau­jas ju­di­na­mas, nes jį rei­ kia mai­šy­ti su kon­ser­van­tu. Ki­taip


13

antradienis, birželio 11, 2013

sveikata Bir­že­lio 14-oji – Pa­sau­li­nė krau­jo do­no­rys­tės die­na Kau­no kli­ni­k ų Krau­jo cent­ras vi­są sa­vai­tę or­ga­ni­zuo­ja ak­ci­jas Kau­no mies­te: „„11 d. – PC „Mo­las“. „„2 d. – PC „Ak­ro­po­lis“. „„14 d. – Lais­vės al., prie fon­ta­no. „„15 d. – Lais­vės al., Mu­zi­ki­nio teat­ ro so­de­ly­je, kar­tu su ren­gi­niu „Pa­ dėk man“.

ias: nuo do­no­ro iki li­go­nio Duo­ti ar­ti­ma­jam krau­jo, kai to jam stai­ga pri­rei­kia, ne­ ga­li nie­kas. Krau­ją bū­ti­na iš­tir­ti, o tai už­ trun­ka dvi pa­ras.

na krau­jo do­na­ci­ja su­te­ka maž­daug per 7–10 min. Stu­den­tė pi­ni­gų nei­ma

„Svars­ty­klės-mai­šy­tu­vas sig­na­ li­zuo­ja, kai pri­si­pil­do 450 ml, ir vamz­de­lis, ku­riuo te­kė­jo krau­jas, už­ly­do­mas“, – į krau­jo mai­še­lį prie do­no­rės Ug­nės Dva­rio­nai­tės lo­vos pa­ro­dė J.Je­roch. Ug­nė – taip pat pir­mo kur­so me­ di­ci­nos stu­den­tė. Krau­jo da­vė jau tre­čią kar­tą. Mer­gi­na sa­kė, kad la­ bai sma­gu tai da­ry­ti, o stu­di­juo­jant Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­ si­te­te duo­ti krau­jo Kau­no kli­ni­ko­ se dar ir pa­to­gu – vis­kas vie­to­je. Pak­laus­ta, gal ims pi­ni­gus už krau­ ją, nes tai yra ga­li­ma, Ug­nė tvir­tai at­sa­kė: ne, nors sti­pen­di­jos ir ne­ gau­na. „Ne­ži­nau, ko­dėl neim­siu. Pats veiks­mas at­ly­gi­na, o už­si­dirb­ti pi­ ni­gų yra ki­tų bū­dų“, – šyp­so­jo­ si U.Dva­rio­nai­tė, o slau­gy­to­ja jau trau­kė iš jos krau­ja­gys­lės krau­ jo paė­mi­mo ada­tą, kli­ja­vo tvars­tį, kad krau­jas ne­be­bėg­tų. Mai­še­lis su do­no­rų krau­ju to­ je pa­čio­je pa­tal­po­je bū­na dar po­rą va­lan­dų. Jis pa­de­da­mas ant spe­cia­ laus pa­dėk­lo, kad at­vės­tų iki 22–23 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros. Ir tik ta­da ne­ša­mas į Krau­jo kom­po­nen­tų ga­ my­bos sek­to­rių. Erit­ro­ci­tai, trom­bo­ci­tai, plaz­ma

„„Alt­ruis­tė: pa­klaus­ta, gal ims pi­ni­gus už krau­ją, nes tai yra ga­li­ma, U.Dva­rio­nai­tė tvir­tai at­sa­kė: ne, nors sti­

pen­di­jos ir ne­gau­na. 

krau­jas su­kre­šės“, – paaiš­ki­no gy­ dy­to­ja D.Re­mei­kie­nė. Do­no­ras A.Amb­raš­ka sa­kė krau­ jo duo­dąs jau ant­rą kar­tą. Pir­mas kar­tas bu­vo prieš tris mė­ne­sius. Ta­da bi­jo­jo ada­tos dū­rio, bet pa­ ty­rė, kad tai vi­sai ne­skaus­min­ga. „Da­bar nei silp­na, nei bai­su, tik mie­go no­ri­si“, – pa­juo­ka­vo lo­vo­je

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

gu­lin­tis vai­ki­nas. Pir­mą kar­tą krau­ jo duo­dan­čiai Ag­nie­tei Žu­kie­nei, ku­ri, sa­kė, se­niai no­rė­jo tap­ti do­ no­re, tik ne­pri­si­ren­gė atei­ti į Krau­jo cent­rą, bu­vo pri­jung­ta krau­jo ėmi­ mo sis­te­ma ir pir­mie­ji krau­jo la­šai nu­te­kė­jo į ma­žą mai­še­lį. „Pa­ša­li­nant pir­muo­sius 20–30 ml krau­jo, ap­sau­go­ma nuo bak­te­

ri­nio krau­jo kom­po­nen­tų už­terš­ tu­mo. Be to, iš jo pai­ma­mi mė­ gi­n iai in­fek­c i­n iams žy­m e­n ims nu­sta­ty­ti dėl vi­ru­si­nių he­pa­ti­tų B ir C, si­fil­ io ir ŽIV“, – paaiš­ki­no J.Je­roch. Tuo­met krau­jas kei­čia kryp­tį ir te­ka į di­dį­jį mai­šą. Į jį tel­pa 450 ml. Toks kie­kis yra vie­na do­zė. Vie­

Di­džiu­lė cent­ri­fu­ga, į ku­rią la­bo­ ran­tė Jus­tė Berž­vins­kai­tė su­de­da mai­še­lius su do­no­rų krau­ju, su­ka­si 3 200 kar­tų per mi­nu­tę greičiu. Tai są­ly­ga, kad at­si­skir­tų krau­jo kom­ po­nen­tai. „Li­go­niui la­ši­na­mas ne krau­jas, o at­ski­ros jo da­lys: erit­ro­ci­tai, trom­ bo­ci­tai, plaz­ma – pri­klau­so­mai nuo to, ku­rio kom­po­nen­to trūks­ ta“, – aiš­ki­no gy­dy­to­ja D.Re­mei­ kie­nė. Trom­bo­ci­tai žmo­gaus krau­jy­je ne­si­ga­mi­na ser­gant krau­jo, on­ko­ lo­gi­nė­mis li­go­mis, jų la­bai su­ma­ žė­ja po che­mo­te­ra­pi­jos, spin­du­ li­nio gy­dy­mo, nu­krau­ja­vus dėl trau­mų. Jei trom­bo­ci­tai ne­bū­tų iš­ski­ria­mi, vie­nam li­go­niui rei­kė­tų 5–6 do­no­rų krau­jo, ku­ria­me yra vi­ si kom­po­nen­tai. Iš to pa­ties do­no­ro vie­nam li­go­niui ga­li bū­ti su­la­šin­ti trom­bo­ci­tai, ki­tam – erit­ro­ci­tai, ku­rie ap­rū­pi­na au­di­nius de­guo­ni­ mi, rei­ka­lin­gi ser­gant ane­mi­ja, tre­ čiam – plaz­ma. Įdo­mu tai, kad iš cent­ri­fu­gos išim­ta­me mai­še­ly­je krau­jas jau bū­ na la­bai aiš­kiai su­si­sluoks­nia­vęs: erit­ro­ci­tai – apa­čio­je, trom­bo­ci­tai ir leu­ko­ci­tai – vi­du­ry­je, plaz­ma – vir­ šu­je. Tuo­met kom­po­nen­tai iš­skirs­

to­mi į at­ski­rus mai­še­lius, ku­rie san­ da­riai su­jung­ti su pa­grin­di­niu. „Nau­do­ja­mos tik vien­kar­ti­nės prie­mo­nės, nė­ra jo­kio krau­jo są­ ly­čio su ap­lin­ka, vis­kas san­da­ru. Krau­jui ruoš­ti rei­ka­lin­gos ypa­tin­gos są­ly­gos“, – pa­brė­žė Kau­no kli­ni­kų Krau­jo cent­ro ko­ky­bės už­tik­ri­ni­mo spe­cia­lis­tė Da­lia To­loč­kie­nė. Gel­to­na ir ža­lia

Plaz­mos li­go­niui rei­kia ta­da, kai sa­vas krau­jas ne­kre­ša. Iš do­no­ro krau­jo iš­skir­ta plaz­ma iš­kart de­da­ ma į šal­dik­lį, sau­go­ma ne že­mes­ nė­je nei 30 laips­nių šal­čio tem­pe­ ra­tū­ro­je, kad ne­suir­tų kre­šė­ji­mo fak­to­riai. Li­go­n iui la­š i­n a­m a at­š il­dy­ta plaz­ma. Iš jos ga­li bū­ti iš­skir­tas spe­cia­lus kom­po­nen­tas krio­ci­pi­ ta­tas. Jo iš­gau­na­ma la­bai ma­žai, iki 40 ml iš vie­nos do­na­ci­jos. Iš­ gau­tas krio­ci­pi­ta­tas vėl už­šal­ do­mas. Nau­do­ja­mas ypa­tin­gais at­ve­jais, kai trūks­ta vie­no iš kre­ šė­ji­mo veiks­nių. Įdo­mu tai, kad krau­jo plaz­ma yra ne rau­do­na, o gel­to­na. „Ža­lia­val­gių plaz­ma bū­na žals­va. Tai iš­siaiš­ki­no­me pa­ma­tę žals­vą plaz­mą ir iš­klau­si­nė­ję, ką do­no­rai val­go“, – ro­dy­da­ma ža­lią tar­si vai­ si­nių le­dų mai­še­lį šyp­so­jo­si D.Ta­ loč­kie­nė. Spe­cia­lis­tė sa­kė, kad do­no­rų pra­šo­ma prieš duo­dant krau­ją ne­ val­gy­ti rie­baus mais­to, ypač ma­jo­ ne­zo, nes nuo jo plaz­ma bū­na itin rie­bi. „Mais­tas tu­ri la­bai daug įta­kos krau­jui. Kai tai pa­ma­tai, su­si­mąs­ tai, ką val­gai“, – pri­si­pa­ži­no D.To­ loč­kie­nė. Ga­li bū­ti grą­žin­tas at­gal

Erit­ro­ci­tai sau­go­mi ne šal­dik­ly­ je, o šal­dy­tu­ve. Jiems pa­mai­tin­ti įlei­džia­ma spe­cia­laus tir­pa­lo. Taip erit­ro­ci­tai iš­lie­ka gy­vy­bin­gi 35–49 pa­ras. Gy­dy­to­ja D.Re­mei­kie­nė pa­tvir­ti­ no, kad bū­tent erit­ro­ci­tų pa­klau­sa yra di­džiau­sia. „Bū­tų la­bai ge­rai, kad jų ga­lio­ jimo laikas būtų treji metai – kaip plaz­mos. Tuo­met ne­bū­tų to­kio di­de­lio do­no­rų krau­jo po­rei­kio. Plaz­mos per­tek­lius pa­nau­do­ja­ mas pre­pa­ra­tų ga­my­bai – imu­ni­ te­tą vei­kian­tiems, imu­nog­lo­bu­li­ nui ir pa­na­šiai“, – aiš­ki­no gy­dy­to­ja trans­fu­zio­lo­gė. Trom­bo­ci­tai iš­lie­ka gy­vy­bin­gi sep­ty­nias pa­ras. Yra tai­ko­mos afe­ re­zės, kai iš do­no­ro krau­jo ren­ka­mi vien at­ski­ri kom­po­nen­tai – erit­ro­ci­ tai, trom­bo­ci­tai, ir krau­jas grą­ži­na­mas at­gal.

15


14

antradienis, birželio 11, 2013

sveikata sveikata.diena.lt/lt/naujienos

Mal­tie­čiai įrengė butą mūsų vaikams Da­rius Sė­le­nis

d.selenis@kaunodiena.lt

Mal­tos or­di­no pa­gal­bos tar­ny­bos biu­ras Kau­ne su rė­mė­jais iš Vo­ kie­ti­jos sa­vait­ga­lį ofi­cia­liai ati­ da­rė Vai­kų die­nos cent­rą.

Apie 100 kv. m plo­te Gri­čiu­pio gat­vės dau­giaaukš­ty­je du­ris pra­ vė­rė į nau­jas pa­tal­pas po re­mon­ to per­si­kė­lęs Vai­kų die­nos cent­ ras. Čia pat bus ir Mal­tos or­di­no pa­gal­bos tar­ny­bos Kau­no biu­ras. „Šį die­nos cent­rą kas­dien lan­ ko apie 20 vai­kų iš so­cia­li­nės ri­ zi­kos, neturtingų šei­mų bei tie, ku­rie ne­tu­ri abie­jų tė­vų ar ga­li­ my­bių na­muo­se reng­ti pa­mo­kų, – tei­gė Res­pub­li­ki­nės Kau­no li­ go­ni­nės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius ir

Šį die­nos cent­rą kas­dien lan­ko apie 20 vai­kų iš so­cia­li­ nės ri­zi­kos šei­mų bei tie, ku­rie ne­tu­ri abie­jų tė­vų. Mal­tos or­di­no pa­gal­bos tar­ny­bos na­rys do­cen­tas Sta­sys Gend­vi­ lis. – Anks­čiau tu­rė­jo­me pa­tal­pas rū­sy­je, kur vai­kai ne­ga­lė­jo ma­ty­ti die­nos švie­sos. Da­bar Kau­no sa­vi­ val­dy­bė su­tei­kė nau­jas pa­tal­pas.“ Vai­kų die­nos cent­re lan­ko­ si 7–17 me­tų vai­kai: jau­nes­ ni at­vyks­ta apie 12 val., vy­res­ ni – vė­liau, kai bai­gia­si pa­mo­kos mo­kyk­lo­je. Čia jie pa­mai­ti­na­mi,

pe­da­go­gė pa­de­da reng­ti pa­mo­ kas, vyks­ta už­siė­mi­mai, ska­ti­ nan­tys kū­ry­bi­nius, me­ni­nius įgū­ džius. Prieš iš­vyk­da­mi na­mo, apie 17–18 val., jie dar kar­tą pa­mai­ti­ na­mi. Vai­kams ren­gia­mos eks­ kur­si­jos po įdo­mias vie­tas. „At­si­tik­ti­nių vai­kų čia nea­tei­ na, nes dir­ba­me su se­niū­ni­jo­mis, pa­ra­pi­jo­mis, mo­kyk­lo­mis“, – ti­ ki­no S.Gend­vi­lis. Mal­tos or­di­no pa­gal­bos tar­ny­ bos Kau­no biu­re dir­ba ne tik pe­ da­go­gai, bet ir daug me­di­kų. Jo va­do­vė Rū­ta Lu­kens­ky­tė yra Res­ pub­li­ki­nės Kau­no li­go­ni­nės in­fek­ ci­jų kont­ro­lės spe­cia­lis­tė. Iš vi­so čia dir­ba be­veik pus­šim­ tis žmo­nių, taip pat apie 40 jau­ nų­jų mal­tie­čių, ku­rie pa­de­da neį­ ga­lie­siems, sen­jo­rams, vie­ni­šiems žmo­nėms. Vie­nin­te­lį Vai­kų die­nos cent­rą Kau­ne, re­mia­mą mal­tie­čių, pa­dė­ jo įreng­ti Mal­tos or­di­no pa­gal­bos tar­ny­bos Ham­bur­ge at­sto­vai ir jų ras­ti rė­mė­jai, tam sky­rę apie 100 tūkst. li­tų. Cent­ro ati­da­ry­me lan­kė­si Mal­ tos or­di­no pa­gal­bos tar­ny­bos bu­ vęs koor­di­na­to­rius Lie­tu­vai Ham­ bur­ge, pri­si­dė­jęs prie Vai­kų die­nos cent­ro įkū­ri­mo, ba­ro­nas Han­sas von Fal­ken­hau­se­nas, da­bar­ti­nis koor­di­na­to­rius Jor­gas Bau­ma­nas, Mal­tos or­di­no pa­gal­bos tar­ny­bos Lie­tu­vo­je ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Eit­vy­das Bin­ge­lis. Iš vi­so Lie­tu­vo­je mal­tie­čiai iš­ lai­ko aš­tuo­nis Vai­kų die­nos cent­ rus: Vil­niu­je, Kau­ne, Ma­ri­jam­ po­lė­je, Šiau­liuo­se, Žas­liuo­se, Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je, Kar­te­no­je ir Kriau­no­se.

„„Kal­ti­nin­kai: Vai­kų die­nos cent­ro ati­da­ry­me da­ly­va­vo ir sve­čiai iš

Vo­kie­ti­jos.

„„Ati­da­ry­mas: Vai­kų die­nos cent­ras – mal­tie­čių do­va­na. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

„„Toli: profesorius R.Benetis (antras iš kairės) kartu su kolegomis iš Almatos ir Kauno operuoja A.N.Syzganovo

chirurgijos centre.

R.Be­ne­tis: yra daug prie­žas­čių, ko­dėl dir­bu Kazachstane 11 –koAruž­ka­sie­za­nciohaikal­ne­bsų?i­mo­

– Jei ka­za­chas at­si­bu­dęs pra­dės kal­bė­ti ang­liš­kai, iš­kart nu­si­suks nuo Lie­tu­vos. Mū­sų ša­lis jiems taps ne­beį­do­mi, be to, Aust­ri­ja, Vo­kie­ti­ja jiems yra ar­čiau. Ka­za­ chai yra la­bai am­bi­cin­gi ir mil­ži­ niš­kas lė­šas, mi­li­jar­dus do­le­rių, ski­ria mo­ky­mo pro­gra­moms. Kas­ met tūks­tan­čiui stu­den­tų ski­ria­ mos sti­pen­di­jos, ir jie ga­li mo­ky­tis bet kur: Jei­lio, Oks­for­do, Kemb­ri­ džo ar Har­var­do uni­ver­si­te­tuose – kur tik no­ri, tik lai­mėk at­ran­ką, ir vals­ty­bė ap­mo­kės. – Bet rei­kės grįž­ti ir ati­dirb­ti? – Taip. Jau da­bar nuė­jus į ko­kią nors mi­nis­te­ri­ją ar ki­tą so­li­džią ins­ ti­tu­ci­ją pa­si­tin­ka aukš­tas pa­rei­gas uži­man­čių­jų asis­ten­tai, pa­ta­rė­jai. Jie yra ne­nu­sa­ko­mo am­žiaus sim­ pa­tiš­ki man­da­gūs vai­ki­nu­kai, ap­ si­vil­kę „Ar­ma­ni“, „Ver­sa­ce“ ar ki­ tų gar­sių pre­kės ženk­lų dra­bu­žiais, pui­kiai be jo­kio ak­cen­to kal­ban­tys ang­liš­kai, nes yra bai­gę moks­lus gar­siau­siuo­se pa­sau­lio uni­ver­si­te­ tuo­se. Tai da­ro įta­ką ir me­di­ci­nai, ir ne tik tei­gia­mą: su­ku­ria chao­są, nes vie­ni no­ri eu­ro­pie­tiš­ko mo­de­lio dėl tra­di­ci­jų ir geog­ra­fi­nio ar­tu­mo, sen­ti­men­tų, ki­ti – proa­me­ri­kie­tiš­ ki, nes bai­gė ten stu­di­jas ir jiems priim­ti­nas toks mo­de­lis. – Ar į Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­ lų uni­ver­si­te­tą ka­za­chai at­ vyks­ta stu­di­juo­ti taip pat kaip ir į ku­rį ki­tą? – Lie­tu­vos 100 uni­ver­si­te­tų są­ra­ še, ku­ris pa­tei­kia­mas no­rin­tie­siems stu­di­juo­ti ir be pro­ble­mų pa­si­ra­šo­ ma fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tis, de­ja, nė­ ra. Vis dėl­to mū­sų svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­tas yra įkū­ręs at­sto­vy­bę Ka­zachs­ta­ne, nes juo ša­lies jau­ni­ mas la­bai do­mi­si. – Be Ka­zachs­ta­no svei­ka­tos sis­te­mos to­bu­li­ni­mo ir Šir­dies cent­ro kū­ri­mo, jūs ten ope­ruo­ ja­te šir­dies li­go­mis ser­gan­čius žmo­nes. Ar jus ten­ki­na te­nykš­ tės dar­bo są­ly­gos? – Są­ly­gos dirb­ti ten ge­ros. Li­go­ni­ nė pa­ly­gin­ti nau­ja, prieš de­šimt me­ tų ją pa­sta­tė bri­tai. Apa­ra­tū­ra nor­ ma­li, ir da­bar jos per­ka, at­nau­ji­na. Kar­tu spren­džia­me, ko pa­pil­do­mai rei­kia. Pas mus nau­jai įran­gai ir lė­šų trūks­ta, ir kry­žiaus ke­lius dėl įvai­rių

ly­gių biu­rok­ra­tų ten­ka nuei­ti. Vie­ šie­ji pir­ki­mai ten pri­va­lo­mi, bet jie or­ga­ni­zuo­ti daug pa­pras­čiau. – Daug ope­ruo­ja­te Ka­zachs­ ta­ne? – Per pu­sant­ro mė­ne­sio išo­pe­ra­vo­ me dau­giau kaip pu­sant­ro šim­to li­ go­nių, iš jų ir vai­kų. Pa­sik­vie­tė­me vie­ną kar­dio­chi­rur­gą iš Al­matos. Jis ope­ruo­ja ma­žiau, bet iki me­tų pa­bai­gos pla­nuo­ja­me at­lik­ti apie 1 200 šir­dies ope­ra­ci­jų. – Va­di­na­si, kla­jok­lių pa­li­kuo­ nių gy­ve­ni­mo bū­das nė­ra pa­ lan­kes­nis svei­ka­tai nei mū­sų, mo­der­nė­jan­čių eu­ro­pie­čių, jei ir jų šir­dys ne­svei­kos? Juo­lab vai­kų. – Taip, šir­dies li­go­mis ser­gan­čių suau­gu­sių­jų ir vai­kų, gims­tan­čių su šir­dies ydo­mis, yra ne­ma­žai, bet ir gy­ven­to­jų ten daug dau­giau nei Lie­tu­vo­je. Ope­ruo­ti vai­kų ru­ de­nį į As­ta­ną at­vyks Vil­niaus vai­ kų kar­d io­c hi­r ur­g ų. Džiau­g iuo­ si, kad vil­nie­čiai su­ti­ko, ir vai­kų šir­dies chi­rur­gi­jos pro­jek­tas pa­ ju­dės. Ka­zachs­ta­nas la­bai įvai­rus, yra kai­mų, kur so­cia­li­nės ir eko­no­mi­ nės są­ly­gos gy­ven­to­jų svei­ka­tai la­bai ne­pa­lan­kios. Veiks­nių, nu­ le­mian­čių vai­kų ap­si­gi­mi­mus, yra la­bai daug. Tai di­džiu­lė re­gio­ni­nė izo­lia­ci­ja, to­dėl mai­šo­si gi­mi­nės, bu­vo bran­duo­li­nių gink­lų ban­dy­ mų po­li­go­nai, o tai ne­lie­ka be pa­ da­ri­nių. – Šias pro­ble­mas le­mia ir tė­vų men­ta­li­te­tas? – Ma­čiau ten to­kių tė­vų, kad bu­ vo pik­ta, ir nie­ko ne­ga­li pa­da­ry­ti. Tė­vas nu­spren­džia sū­naus neo­pe­ ruo­ti, ne­lei­džia to da­ry­ti, o po dve­ jų me­tų, kai jau per vė­lu, vos ne­šo­ka pro lan­gą. Te­ko ma­ty­ti dėl spon­ta­ niš­kai priim­tų ne­pag­rįs­tų spren­di­ mų su­kel­tų tra­ge­di­jų. Ir pas mus tų tra­ge­di­jų pa­si­tai­ko. – Mi­nė­jo­te kul­tū­rų skir­tu­mus. Kiek tai jums truk­do dieg­ti pa­ žan­gią­ją kar­dio­chi­rur­gi­ją? – Vi­sų pir­ma rei­kia juos pa­žin­ti, su­pras­ti. Kai per ta­vo ran­ką ro­po­ ja nežinomas va­ba­las, ins­tink­ty­viai ban­dai tą va­ba­lą nu­ga­la­by­ti, nors jis ir ne­kan­da. Taip ir dėl kul­tū­rų skir­tu­mų. Juos rei­kia su­vok­ti, įver­tin­ti, pri­

tai­ky­ti me­to­di­ką. Tai da­ry­da­mas aš džiau­giuo­si, nes man tai yra iš­šū­ kis. Man įdo­mu pa­žin­ti ki­tą tau­tą, ku­ri vi­są­laik ke­lia­vo, žem­dir­bys­tės ne­plė­to­jo, tu­rė­jo tik ark­lių, avių, dėl to val­go tik mė­są. – Jūs ke­liau­ja­te po šią ša­lį? – Da­bar in­ten­sy­viai dir­bu, bet atei­ ty rei­kės pa­ke­liau­ti.

Ka­za­chai yra la­bai am­bi­cin­gi ir mil­ži­ niš­kas lė­šas, mi­li­jar­ dus do­le­rių, ski­ria mo­ky­mo pro­gra­ moms.

– O kaip il­si­tės? – Mums As­ta­no­je su­da­ry­tos la­bai ge­ros gy­ve­ni­mo ir poil­sio są­ly­gos. Ne­ky­la jo­kių bui­ti­nių pro­ble­mų, tik dirbk. Esa­me vis­kuo ap­rū­pin­ti: mums iš­nuo­mo­tas bu­tas spe­cia­ lia­me už­da­ra­me gy­ve­na­mų­jų na­ mų kvar­ta­le, pa­skir­tas au­to­mo­bi­ lis, vai­ruo­to­jas. – Jus la­bai ver­ti­na. – Tai nor­ma­lu, ci­vi­li­zuo­ta. Vi­si me­ di­kai ten la­bai ger­bia­mi. Mus, at­ vy­kė­lius, pa­leisk į tą As­ta­ną – pa­ kly­sim, nes mies­tas la­bai di­de­lis, au­to­bu­sų eis­mas pai­nus. Aš į dar­ bą va­žiuo­ju kar­tu su žmo­na, nes ir ji ten dir­ba, tik aš vė­liau grįž­tu. Po dar­bo nu­va­žiuo­ja­me ap­si­pirk­ ti mais­to pro­duk­tų. Švie­žių vai­sių, dar­žo­vių į Ka­zachs­ta­ną pri­ve­ža iš Uz­be­ki­jos. – O kaip be jū­sų Kau­ne? Ne­gai­ la ser­gan­čių tau­tie­čių? – Kau­ne dar­bas ne­sus­to­ja ir be ma­nęs. O dėl pa­si­rin­ki­mo – ne­ga­ li bū­ti ira­cio­na­lių dve­jo­nių: gai­ la – ne­gai­la, pa­tin­ka – ne­pa­tin­ka. Gy­ve­ni­me tu­ri va­do­vau­tis ra­cio­ na­lu­mu, jei kas ne­ge­rai, tu­ri ieš­ ko­ti spren­di­mo, kaip pa­keis­ti, kad bū­tų ge­rai. – Nusp­ren­dė­te pa­dir­bė­ti Ka­ zachs­ta­ne dėl to, kad pas mus kaž­kas ne­ge­rai? – Ne­no­riu kal­bė­ti apie prie­žas­tis, ko­dėl priė­miau to­kį spren­di­mą. Bet jų yra.


15

antradienis, birželio 11, 2013

sveikata

Krau­jo ke­lias: nuo do­no­ro iki li­go­nio kant erit­ro­ci­tus pro­ 13 Ren­ ce­dū­ra trun­ka pus­va­

lan­dį ir toks do­no­ras ne­ga­li duo­ti krau­jo pu­sę me­tų. Iš­rin­kus trom­ bo­ci­tus do­no­ras ga­li duo­ti krau­ jo kas dvi sa­vai­tės, bet pro­ce­dū­ra trun­ka dar il­giau – apie 1,5–2 val. „Jei do­no­rais bū­tų vi­si, kas jais ga­li bū­ti, o tai yra maž­daug kas šeš­ tas mū­sų ša­ly­je gy­ve­nan­tis žmo­ gus, do­no­rų krau­jo ne­trūk­tų. O da­bar iš ga­lin­čių­jų duo­da du trys“, – ap­gai­les­ta­vo J.Je­roch. Užt­run­ka dvi pa­ras

Duo­ti ar­ti­ma­jam krau­jo, kai to jam stai­ga pri­rei­kia, ne­ga­li nie­kas. Krau­ją bū­ti­na iš­tir­ti, o tai už­trun­ ka dvi pa­ras. Dėl to la­bai svar­bu už­tik­rin­ti nuo­la­ti­nes do­no­rų krau­jo at­sar­gas. Ga­li bū­ti taip, kad šian­dien duo­tas krau­jas ga­li ati­tek­ti pa­čiam do­no­ rui. Kas ži­no, kas at­si­tiks po­ryt? Išs­kir­ti krau­jo kom­po­nen­tai – trom­bo­ci­tai, erit­ro­ci­tai ir ki­ti sa­ vo mai­še­liuo­se, pa­žy­mė­ti do­na­ci­ jos ko­dais, spe­cia­lio­mis są­ly­go­mis sau­go­mi, kol bus iš­tir­ti krau­jo mė­ gi­niai, paim­ti į at­ski­rus mė­gin­tu­ vė­lius, dėl krau­ju plin­tan­čių in­fek­ ci­nių li­gų. Bū­tent jų ty­ri­mai trun­ka pa­ly­gin­ti il­gai. Iš jų dar kar­tą pa­kar­to­ja­mi krau­ jo gru­pės, re­zus fak­to­riaus, an­ti­ kū­nų – imu­no­he­ma­to­lo­gi­niai ty­ ri­mai, kad ne­bū­tų nė ma­žiau­sios klai­dos. Juo­lab kad pir­mi­nis ty­ri­ mas bu­vo tik at­ran­ki­nis, o ant­ra­ sis at­lie­ka­mas daug tiks­liau, ki­tais rea­gen­tais ir me­to­dais. „Ant­ra la­bai svar­bi da­lis – se­ro­ lo­gi­niai in­fek­ci­jų ty­ri­mai, ku­riais nu­sta­to­ma, ar nė­ra do­no­ro krau­jy­je he­pa­ti­to B pa­vir­ši­nio an­ti­ge­no, he­ pa­ti­to C vi­ru­so, žmo­gaus imu­no­ de­fi­ci­to vi­ru­so ir si­fi­lio. Jei gau­na­ mas tei­gia­mas re­zul­ta­tas, ty­ri­mai kar­to­ja­mi dar du kar­tus“, – apie tai, kaip pre­ci­ziš­kai ti­ria­mas do­ no­rų krau­jas, aiš­ki­no Krau­jo cent­ ro va­do­vė J.Je­roch. Dar at­lie­ka­mi ir ge­ne­ti­niai ty­ri­ mai, ku­rie pa­de­da ap­tik­ti vi­ru­są, pa­te­ku­sį į or­ga­niz­mą prieš ke­lias

die­nas, kai žmo­gaus krau­jy­je dar ne­pa­si­ga­mi­nę an­ti­kū­nai. „Kai vis­kas at­lik­ta dėl krau­ jo kom­po­nen­tų ko­ky­bės ir sau­gu­ mo, tik ta­da jie ga­li ke­liau­ti pas li­ go­nius“, – apie il­gą krau­jo ty­ri­mų ke­lią bai­gė pa­sa­ko­ti Krau­jo cent­ro va­do­vė. Ri­zi­kos vi­suo­met yra

Ant kiek­vie­no krau­jo kom­po­nen­ to mai­še­lio yra eti­ke­tės su jo pa­ va­di­ni­mu, do­na­ci­jos ko­du, krau­jo paė­mi­mo da­ta, nu­ro­dy­tas ga­lio­ ji­mo lai­kas, krau­jo gru­pė, re­zus fak­to­rius, spe­cia­lios sau­go­ji­mo są­ly­gos.

Ža­lia­val­gių plaz­ma bū­na žals­va. Tai iš­ siaiš­ki­no­me pa­ma­tę žals­vą plaz­mą ir iš­ klau­si­nė­ję, ką do­no­ rai val­go. Ats­ki­ra­me kam­ba­ry­je me­di­kės ro­do iš spe­cia­lios spin­tos paim­tus krau­jo mai­še­lius, ant ku­rių eti­ke­tės ki­to­kios. Va­di­na­si, kaž­kas su­ras­ta blo­go. Vie­na eti­ke­tė su ženk­lu – at­ mes­ti kom­po­nen­tą, ki­ta – at­mes­ti su in­fek­ci­jos pa­vo­jaus ženk­lu. „Toks krau­jas bus nai­ki­na­mas, do­no­rui bus pra­neš­ta as­me­niš­kai“, – pa­brė­žė gy­dy­to­ja D.To­loč­kie­nė. Dar la­bai svar­bu do­no­ro ir li­go­ nio krau­jo su­de­ri­na­mu­mas, nors ir gru­pė, ir re­zus fak­to­rius – ta­pa­tūs, at­krei­pia dė­me­sį gy­dy­to­ja trans­fu­ zio­lo­gė D.Re­mei­kie­nė. „Krau­jy­je yra 300 an­ti­ge­nų ir vi­sų neį­ma­no­ma nu­sta­ty­ti, pa­gal vi­sus su­de­rin­ti li­go­nio ir do­no­ ro krau­ją. Kiek­vie­nu at­ve­ju, krau­ją per­pi­lant li­go­niui, ri­zi­kos lie­ka, to­ dėl jis tu­ri bū­ti per­pi­la­mas tik ta­ da, kai nė­ra ki­tų gy­dy­mo bū­dų“, – per­spė­jo gy­dy­to­ja trans­fu­zio­lo­gė D.Re­mei­kie­nė. Kaip vie­ną iš ri­zi­kos fak­to­rių gy­ dy­to­ja įvar­di­jo fak­tą, kai dėl su­tri­

ku­sio imu­ni­te­to li­go­nio or­ga­niz­mas ne­ga­li su­nai­kin­ti su ki­tais kom­po­ nen­tais pa­te­ku­sių sve­ti­mų leu­ko­ ci­tų ar­ba kai krau­ją duo­da pir­mos ei­lės gi­mi­nai­tis. „Li­go­nio or­ga­niz­mas ga­li neat­ pa­žin­ti leu­ko­ci­tų, kad jie yra sve­ ti­mi, ir ga­li įvyk­ti transp­lan­ta­to prieš šei­mi­nin­ką reak­ci­ja – la­bai sun­ki komp­li­ka­ci­ja. Yra bu­vę to­ kių, tai – mir­ti­na komp­li­ka­ci­ja“, – liūd­ną fak­tą pa­mi­nė­jo gy­dy­to­ja D.Re­mei­kie­nė. Pats kil­niau­sias tiks­las

Be do­no­rų krau­jo mir­tų ne vie­nas li­go­nis, o šim­tai, tūks­tan­čiai. Be žmo­nių, duo­dan­čių krau­jo, me­di­ kai bū­tų be­jė­giai. Kau­no kli­ni­kų Krau­jo cent­ro dar­buo­to­jai ska­ti­na neat­ly­gin­ti­ ną krau­jo do­no­rys­tę, nes jos tiks­ las – pa­ts kil­niau­sias: pa­dė­ti iš­gel­ bė­ti žmo­gaus gy­vy­bę. „Neat­ly­g in­t i­n i do­n o­rai nė­ ra suin­te­re­suo­ti nu­slėp­ti ydin­gos gy­ven­se­nos, ri­zi­kos fak­to­rių, li­gų. Duo­dan­tie­ji krau­jo už at­ly­gį no­ri tai da­ry­ti kuo daž­niau, sle­pia ter­ mi­nus ir taip ken­kia ne­tgi sau“, – aiš­ki­no D.Re­mei­kie­nė. Ar me­di­kams ne tas pa­ts, ko­kį tiks­lą tu­rė­da­mas žmo­gus ta­po do­ no­ru? Juk krau­jas – tas pa­ts. „Krau­jas tas pa­ts, bet do­no­rys­tę ska­ti­nan­tis mo­ty­vas – ki­tas: pa­dė­ti iš­gel­bė­ti gy­vy­bę. Or­ga­nų ne­par­da­ vi­nė­ja­me, tai ir krau­jo ne­tu­rė­tu­me par­da­vi­nė­ti“, – tvir­tai įsi­ti­ki­nu­si Kau­no kli­ni­kų krau­jo cent­ro va­do­ vė J.Je­roch. Krau­jo cent­ro dar­buo­to­jai ne­ smer­kia žmo­nių, duo­dan­čių krau­ jo už pi­ni­gus ir ne­sa­ko, kad vi­si šie do­no­rai kaž­ką sle­pia ar pikt­nau­ džiau­ja. Jie ima pi­ni­gus to­dėl, kad jiems duo­da, už juos nu­si­per­ka ge­ res­nio mais­to. Kad ir kaip bū­tų, dau­giau kaip pu­sė­je pa­sau­lio ša­lių gy­vuo­ja tik neat­ly­gin­ti­na krau­jo do­no­rys­tė. Di­ džio­ji da­lis to­kių ša­lių yra Eu­ro­po­je. Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja sie­ kia, kad 2020 m. do­no­rys­tė vi­so­se ša­ly­se bū­tų tik neat­ly­gin­ti­na.

„„Patikima: ko­ky­bės už­tik­ri­ni­mo spe­cia­lis­tė D.To­loč­kie­nė tikina: nau­do­ja­mos tik vien­kar­ti­nės prie­mo­nės, nė­

ra jo­kio krau­jo są­ly­čio su ap­lin­ka, vis­kas san­da­ru. 

Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.

Do­no­rų krau­jo kom­po­nen­tai „„Leu­ko­ci­tai, ar­ba bal­tie­ji krau­jo kū­

„„Krau­jo plaz­ma – skys­to­ji krau­jo

ne­liai, kaip imu­ni­nės sis­te­mos da­lis, ko­vo­ja su in­fek­ci­jo­mis ir or­ga­niz­mui sve­ti­mo­mis me­džia­go­mis.

da­lis, su­da­ran­ti 55 pro­c. krau­jo tū­ rio. Gels­vai žals­vos spal­vos. Krau­ jo plaz­ma per­ne­ša bio­lo­giš­kai ak­ty­ vias me­džia­gas, me­džia­gų apy­kai­tos pro­duk­tus, le­mia or­ga­niz­me cir­ku­ liuo­jan­čio skys­čio tū­rio pa­sto­vu­mą, šar­mų ir rūgš­čių pu­siaus­vy­rą. Plaz­ mos la­bo­ra­to­ri­nis ty­ri­mas pa­de­da diag­n o­z uo­t i li­gas.

„„Erit­ro­ci­tai, ar­ba rau­do­nie­ji krau­

jo kū­ne­liai, ap­rū­pi­na au­di­nius de­ guo­ni­mi ir ša­li­na iš jų ang­lies diok­ si­d ą, pa­d e­d a pa­l ai­k y­t i or­g a­n iz­m e rūgš­čių ir šar­mų pu­siaus­vy­rą, da­ly­ vau­ja or­ga­niz­mo van­dens ir drus­ kų apy­kai­to­je, svar­būs krau­jo kre­ šė­ji­mui – su­da­ro rau­do­ną­jį kre­šu­lį, ga­mi­na įvai­rias kre­šė­ji­mo me­džia­ gas. Taip pat ad­sor­buo­ja tok­si­nus, an­ti­kū­nus. „„Trom­b o­c i­t ai su­s i­d a­r o kau­l ų

čiul­p uo­s e. Pag­r in­d i­n ė trom­ bo­ci­tų funk­ci­ja – da­ly­vau­ti krau­jo kre­šė­ji­me. Jie pri­lim­ pa prie su­ža­lo­tų krau­ja­gys­ lių sie­ne­lių, o ir pa­tys tar­pu­ sa­vy­je ga­li su­lip­ti.

Garbė bū­ti krau­jo do­no­ru „„Vie­na do­na­ci­ja – 450 ml. Tiek krau­

„„Jei ima­mi tik trom­bo­ci­tai – jų afe­re­

jo ga­li­ma duo­ti ne daž­niau kaip kar­tą per du mė­ne­sius, iš vi­so ne dau­giau kaip pen­kis kar­tus vy­rams, ke­tu­ris kar­tus mo­te­rims per me­tus.

zę ga­li­ma kar­to­ti kas dvi sa­vai­tes.

„„Do­no­rais ga­li bū­ti 18–65 m. žmo­nės.

„„ Do­no­rų or­ga­niz­mas ge­riau rea­

guo­ja į krau­jo ne­tek­tį su­si­ža­lo­jus, spar­čiau at­ga­mi­na pra­ras­tą krau­jo kie­kį.


16 2

antradIENIS, birželio 11, 2013

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai�������������������������������� 16 Paslaugos� ���������������������������������������� 16, 17 Parduoda����������������������������������������� 17, 18 Perka���������������������������������������������������������� 18 Įvairūs������������������������������������������������������� 18 Karščiausi kelionių pasiūlymai����������������������� 19 Pramogos, šventės, laisvalaikis� ��������������������������������������������� 19 Kviečia ����������������������������������������������������� 19 Kviečia mokytis � ������������������������������ 18 Dingo� ��������������������������������������������������������� 18 Informuoja�������������������������������������������� 19

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Servisui reikalingi darbuotojai: automobilių šaltkalvis ir dažytojas-paruošėjas. Darbas prie lengvųjų automobilių Kaune. Tel. 8 687 76 364.

DARBo skelbimai Siūlo darbą

1123782

Darbas kavinėje 1–3 dienas per savaitę (gali būti antraeilis). Tel. 8 689 17 130. 1125101

Firmai reikalinga (-as) manikiūrininkė (-as). Tel. 8 655 07 636, (8 37) 770 261.

1125834

Ieškome vairuotojų-ekspeditorių Kaune (šaldytų maisto produktų pervežimas Lietuvoje į prekybos vietas). Reikalinga: C ir/ar CE vairuotojo kategorijos pažymėjimas, panašaus darbo patirtis. Dėl darbo vietos teirautis tel. 8 612 14 978 arba siųsti gyvenimo aprašymą cv@nnl.lt. 1124482

Įmonei, užsiimančiai metalinių įrengimų remontu, reikalingas tekintojas. Kreiptis tel. 8 698 34 480, info@cvkaunas.lt. Savanorių pr. 241. 1124906

Kepyklai Panemunėje reikalingi duonos ir pyrago gaminių kepėjai ir pakuotojai. Darbas pamainomis. Neturinčius patirties apmokome. Skambinti tel. (8 37) 346 141. 1123813

Metalo apdirbimo įmonė ieško darbuotojų pagalbiniams darbams ir pakuotojų. Tel. 8 614 02 573, e. paštas info@kagneta.lt. 1123089

Naujai atidaromam restoranui Raudondvaryje reikalingi: restorano vadovas (-ė); gamybos vadovas (-ė); virėjai; barmenai padavėjai. Patirtis būtina. CV siųsti e. paštu audrone.ci@gmail.com. Tel. 8 656 39 311. 1124338

Parduotuvei (Šiaurės pr.) reikalinga pardavėja (-as). Darbas pamainomis, slankiuoju grafiku. Atlyginimas 1000 Lt. Tel. 8 672 44 467. uab.boleslovas@gmail.com.

Šilainiuose dirbti kavinėje bare reikia barmenės. Tel. 8 698 22 004. 1125337

Siuvimo įmonei reikia audinių klojėjos (-o)-sukirpėjos (-o) lengviems trikotažiniams gaminiams kirpti. Pageidaujama panaši darbo patirtis. Darbas viena pamaina. Tel. 8 615 24 624. 1124848

Siuvyklai Garliavoje reikia kvalifikuotų siuvėjų dirbti viena pamaina. Tel. 8 686 55 793 8–16 val. 1117943

Siuvyklai reikalingos(-i) tekstilės siuvėjos (-ai), priimame ir mokines (-ius). Reikalinga (-as) lygintoja (-as)-pakuotoja (-as). Tel. 8 657 73 226. 1119459

Skubiai reikalingas virėjas gaminti kinų maistą. Turinčius virėjo patirties kinų maistą gaminti apmokysime. Darbas Kaune, prie „Girstučio“. Siūlome visas soc. garantijas, gerą ir visada laiku mokamą atlyginimą (2500 Lt). Tel. 8 608 18 109. 1125205

Statybos įmonei UAB „Agentus” reikalingi: dažytojai, tinkuotojai, mūrininkai, betonuotojai, staliai bendrastatybiniams darbams, fasado sienų šiltintojai, plytelių klojėjai. Skambinti darbo valandomis tel. (8 37) 375 331. 1119520

Taksi firmai reikalinga patyrusi operatorė (-ius), neturinti žalingų įpročių, dirbti pamainomis. Pageidaujama iš Dainavos mikrorajono. Tel. 8 606 39 767. 1124708

UAB „Agrokoncernas“ įmonė dirbti Prienų r., Mauručiuose (10 km nuo Garliavos), ieško ELEKTRIKO (elevatoriaus įrenginių priežiūra ir remontas). CV siųsti e. paštu remigijus@agrokoncernas.lt arba skambinti tel. 8 687 92 591. 1124403

1124956

Reikalingas chemikas – kvalifikuotas darbininkas. Darbas įmonėje, užsiimančioje antrinių žaliavų perdirbimu. Darbo pobūdis: sidabro atskyrimas iš elektroninio laužo. Kreiptis tel. 8 698 34 480, info@cvkaunas.lt, Savanorių pr. 241. 1124904

Reikalingas žolės pjovėjas dirbti traktoriuku, trimeriu. Tel. 8 612 69 176. 1123879

Reikalingi aukštalipiai daugiabučių namų tarpblokinių sandūrų remonto darbams. Apmokome naujokus. Reikalavimai: darbo patirtis panašioje sferoje būtų privalumas. Tel. 8 650 50 452.

1124816

Reikalingi vairuotojai, geras atlyginimas, darbas ratais LT–Olandija, B–LT (E kat.). Tel. 8 620 77 579.

Valymo kompanijai reikalingos valytojos, darbas PC „Akropolis“. Tel. 8 656 20 016. 1124085

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. Želdinius prižiūrinčiai įmonei reikalingi žolės pjovėjai trimeriu. Tel. 796 732, 8 656 20 895. 1118112

Paslaugos

1118194

Restoranui reikalingas virėjas. Mes siūlome geras darbo sąlygas, lankstų darbo grafiką, apmokymus. Gyvenimo aprašymą siųsti e. paštu henrikas@ganbeicity.lt. Tel. 8 678 80 880. 1123192

Saugos tarnybai reikalingi apsaugos darbuotojai dirbti reagavimo ekipažuose. Darbas pamainomis. Visos socialinės garantijos. Atlyginimas iki 1900 Lt, atskaičius mokesčius. Kontaktinė informacija: e. paštas apsauga@jungtis.lt; tel. (8 37) 361 354. 1121730

DERMATRON CLS 3D diagnostika pagal dr. Folį – pagalba sergantiesiems lėtinėmis ligomis! „Pernai aš visiškai netikėtai iš dalies apkurtau. Atlikus diagnostiką Folio metodu paaiškėjo, jog tai – gripo komplikacija! Pavartojus man paskirtų homeopatinių preparatų pamažu atgavau klausą“, – pasakojo Danutė K. (61 m.) iš Kauno. Nedelskite ir Jūs, nes bet kokia lėtinė liga turi savo priežastį, kurią laiku nustačius, galima išvengti skausmingų komplikacijų. BIOFIRST klinika, Studentų g. 37, Kaunas, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt.

ECHOSKOPINIAI TYRIMAI, atliekami išskirtinės kokybės 2D/3D vaizdą atkuriančiu ultragarsiniu aparatu SIEMENS ACUSON 3D! Pritaikius pažangią vokišką technologiją Jums bus atlikti itin tikslūs pilvo ir dubens organų, skydliaukės, krūtų, prostatos, sąnarių, minkštųjų audinių ultragarsiniai tyrimai. Taip pat ypač efektyviai ištiriami kūdikių klubų sąnariai. BIOFIRST klinika, Studentų g. 37, Kaunas, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 1125237

Ginekologo konsultacijos, smulkios operacijos. Lytiniu keliu plintančių ligų gydymas. Anonimiškumas garantuojamas. Č.Sasnausko g. 56, tel. 731 692. 1107256

IŠBLAIVINIMAS VISĄ PARĄ. Priklausomybės ligų gydymas. Tel. 8 606 91 150.

A.Šimkaus klinika – skydliaukės ligų gydymo centras: endokrinologo konsultacija, echoskopija, punkcija. Gydomi skydliaukės veiklos sutrikimai, uždegimai, mazgai (be operacijų), išverstakumas. www.terapija.lt. Tel. 311 579, 777 274, 8 684 32 912. 1099106

1121718

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Kondicionierių pildymas ir remontas. Tel. 332 520, 8 699 55 568. 1120272

Buitinės technikos remonto Nebrangiai prijungiame skaitmeninę televiziją. Taisome televizorius, garso aparatūrą ir kitus el. prietaisus – su garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 751.

1118334

Konsultuojame ir gydome miego sutrikimus. Visos nakties miego tyrimas – polisomnografija – tik 345 Lt. Medicinos centras „Neuromeda“, registracija tel. 8 613 42 780, 331 511. www.neuromeda.lt. 1118237

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“) teikia visas odontologijos paslaugas. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – tik 1000 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265.

Pacientų gydymas jų namuose po ilgalaikio ALKOHOLIO vartojimo ir esant sunkiam PAGIRIŲ sindromui. Pagalba visą parą. www.isblaivinimas.lt. Tel. 8 699 28 234, 221 128. 1118884

Psichiatro konsultacija, alkoholizmo gydymas, kodavimas, psichoterapija, medikamentai, hipnozė. Blaivinimas. Priklausomybės azartiniams žaidimams gydymas. Č.Sasnausko g. 56. Tel. 731 692. 1107272

Automobilininkams Dujų įranga automobiliams. Kompiuterinė diagnostika. Riešutų g. 30, tel. 8 600 24 966, dirbame I–VI. 1108154

AKCIJA! „ALUPLAST“ profilio 5 kamerų langai – su 30 % nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stiklinimas. Ritininės užuolaidos. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt. 1125038

1120532

Remontuoju visas automatines skalbykles Kaune ir Kauno r. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900. 1119887

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 1114812

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443. 1124514

1104715

Klinikoje „Jalvita“ dirba patyrusios ginekologės: gyd. V.Jauniškienė ir gyd. Z.Dubickienė. Gydo įvairias moters lytinių organų ligas. Echoskopija. Pašilės g. 124, tel. 338 625 I–V 9–19 val.

1122460

1120655

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome elektrinius gedimus, starterius, generatorius, variklius, automatines, mechanines dėžes, važiuoklę. Ratų suvedimas. Tel. 8 676 20 355.

1125238

OZONOTERAPIJA – efektyvi pagalba po infarktų, insultų, sergant diabetu, ateroskleroze, endarteritu, impotencija. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284. Tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt.

AKCIJA – iki birželio 30 d. 10 % nuolaidos. Gydytojas Ilja Seldinas, turintis 30-ies metų patirtį Lietuvos, Lenkijos, JAV klinikose, gydo stuburo, sąnarių ir galvos skausmus. Kaunas, Baltijos pr. 7 (Šilainių poliklinika), 351 kabinetas. Registracija tel. 8 662 25 881.

Automobilio apsauga nuo korozijos. Antikorozinis automobilio padengimas „Dinitrol“ medžiagomis. Kėbulo paruošimas, dažymas, suvirinimas. Suteikiame garantiją. Kalvarijos g. 28A, tel. 392 803, 8 698 36 705. 1122846

1109614

Medikų

Reikalingi: betonuotojai, tinkuotojai, stogdengiai, tinkuojamų fasadų apšiltintojai, trinkelių klojėjai. Darbas Jonavoje. Tel. 8 698 79 438. Restoranui „Bajorų smuklė“ reikalinga indų plovėja. Tel. 8 611 29 129.

1117362

1107124

1122590

1123110

Atliekami visi echoskopiniai tyrimai (sąnarių, kraujagyslių, krūtų, skydliaukės, kasos, inkstų, gimdos ir t.t.). Taikoma 20 % nuolaida. „NATURA MUNDA“ biologinės medicinos ir diagnostikos centras, J.Naugardo g. 13, Kauno senamiestis, tel. 8 678 39 202, (8 37) 200 620; www.naturamunda.lt.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Šaldytuvų taisymas užsakovo namuose. Tel. 230 762, 8 699 20 896. 1119872

SKUBIAI IR NEMOKAMAI išveža nenaudojamą buitinę techniką: šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000; www.kaunakiemis.lt. 1120058

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 1123787

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 1122773

TELEVIZORIŲ remontas – kliento namuose, tel. 8 634 69 625. Taisykla – P.Lukšio g. 66, tel. 8 676 92 322. 1123771

Kompiuterininkų Taisome nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius. Atnaujiname NAVIGACIJAS. Suteikiame garantiją. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

1120556

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 1121433

AKCIJA! Plastikiniai langai. Balkonų įstiklinimas. Šarvuotos durys. Visų rūšių žaliuzės. Išsimokėjimas iki 2 metų. Ilgalaikė garantija. Tel. 313 549, 8 685 23 836. www.glorijoslangai.lt.

1124841

Aliuminio balkonai – tiesiai iš gamintojo! Balkonų stiklinimas, plastikiniai langai. MONTUOTOJAMS GAMINAME PER 3 DIENAS. UAB „Limpaka“, tel. (8 37) 458 833, 8 682 63 441; www.aliuminiaibalkonai.lt. 1113852

Apšiltiname ir hermetizuojame blokinių namų siūles. Remontuojame laiptines, balkonus, ištrupėjusias plytas. Garantija 5 m. Galima išsimokėtinai. Tel. 8 613 50 882. 1117843

Atliekame buitinės ir lietaus kanalizacijos, vandentiekio, drenažo vamzdynų įrengimo, nuotekų valymo įrenginių montavimo darbus. Tel. 8 618 56 027. 1125021

Atliekame drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimą. Sutvarkome dokumentaciją. Dirbame jau 20 metų. Tel. 8 674 13 881. 1122403

Atliekame glaistymo, dažymo, tapetavimo, gipso sukimo, dailylenčių kalimo, laminato klojimo darbus. Nuperkame, atvežame medžiagas. Tel. 8 622 24 711. 1124550

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 1118591

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 1124831

Atliekame įvairius santechnikos darbus. Tel. 8 686 17 450. 1124419

Atliekame įvairius vidaus ir lauko apdailos statybos darbus. Tel. 8 645 35 127, 8 608 75 145. 1122257

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 1112040

Statybos, remonto Apdaila apie langus, duris. Santechnikos, elektros remontas. Meistro pagalba! Visi staliaus, dažymo, tinkavimo darbai. Garantija. Tel. 8 605 28 527. 1124595

Atliekame pigiai visus griovimo darbus (namus, kaminus). Pjauname angas, montuojame sąramas. Išvežame statybinį laužą. Tel. 8 673 85 192. 1124693

Nukelta į 17 p.


17 3

antraDIENIS, birĹželio 11, 2013

klasifikuoti skelbimai KaminĹł ÄŻdÄ&#x2014;klai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. KaminĹł mĹŤrijimas. Tel. 8 619 29 430.

Paslaugos Statybos, remonto

1117983

Atliekame privaÄ?iĹł ir daugiabuÄ?iĹł namĹł ĹĄiltinimÄ&#x2026; polistirenu, akmens vata. Dedame struktĹŤrinÄŻ tinkÄ&#x2026;. Ventiliuojami fasadai. Tel. 8 614 45 953. www.apsiltinime.lt. 1125307

Atliekame santechnikos darbus. KeiÄ?iame vandentiekio, kanalizacijos sistemas. Statome radiatorius, vonias, kriaukles, WC. Dirbame greitai ir kokybiĹĄkai. Tel. 8 674 96 271. 1117806

Atliekame ĹĄlaitiniĹł stogĹł dengimo darbus, karkasinÄ&#x2014; statyba. PavÄ&#x2014;siniĹł, terasĹł ÄŻrengimas. ÄŽvairios tvoros. Aplinkos darbai. Tel. 8 615 57 070. 1119980

Atliekame stogo dengimo darbus. DaĹžome, keiÄ?iame senÄ&#x2026; dangÄ&#x2026;, taip pat dirbame su bitumine, atliekame pakalimo darbus. MĹŤrijame apdailinÄ&#x2014;mis plytomis, kt. mĹŤro darbai. Tel. 8 647 09 868. 1124049

Atliekame vidaus ir lauko apdailÄ&#x2026;. Tel. 8 611 40 315. 1110942

AtveĹžame Ĺžvyro, smÄ&#x2014;lio, skaldos, atsijĹł, juodĹžemio, betono gaminiĹł. Tel. 373 894, 8 624 02 954. 1123714

Automobilinio bokĹĄtelio nuoma (15 m aukĹĄÄ?io). Ĺ laitiniĹł stogĹł dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 1109593

Be dulkiĹł kokybiĹĄkai ĹĄlifuojame, lakuojame, restauruojame parketÄ&#x2026;, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

1121410

Be dulkiĹł ĹĄlifuojame, lakuojame parketÄ&#x2026;. Tel. 8 679 13 494, 8 656 97 447.

1124467

Betonuojame pamatus, sieneles, perdangas, mĹŤriname. Dengiame stogus, montuojame karkasines konstrukcijas. Ĺ iltiname fasadus. Atliekame ÄŻvairius remonto darbus. Tel. 8 680 50 069. NEBRANGIAI. 1125116

DaĹžau, glaistau, lyginu, kalu dailylentes, ĹĄlifuoju, restauruoju, lakuoju parketÄ&#x2026;, grindis, dedu laminatÄ&#x2026;. IlgametÄ&#x2014; patirtis. Tel. 8 686 07 305. 1124220

DaĹžau, glaistau, tapetuoju, dedu laminatÄ&#x2026;, lyginu Rotbandâ&#x20AC;&#x2122;u, suku gipsÄ&#x2026; ir t.t. Tel. 8 601 71 035, 779 732, e. paĹĄtas artas2222@gmail.com.

1123601

Dengiame ir remontuojame plokĹĄÄ?iuosius stogus ir garaĹžus prilydomÄ&#x2026;ja danga. Suteikiama garantija iki 15 m. Tel. 459 279, 8 676 34 684 kasdien 8â&#x20AC;&#x201C;22 val. 1124223

Dengiame naujus ir renovuojame senus ĹĄlaitinius stogus. Darbus atliekame kokybiĹĄkai. Tel. 8 647 57 756. 1125026

Dengiame stogus ÄŻvairia danga. Tel. 8 698 39 862. 1113028

Elektriko paslaugos. KokybiĹĄkai ir greitai. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 609 83 349.

1124748

Gaminame iĹĄ metalo: duris garaĹžams, sandÄ&#x2014;liukams. Tvoros, balkonai, grotos. KalvystÄ&#x2014;s darbai. Tel. 8 698 25 138. 1119926

Greitai dengiame stogus ÄŻvairia danga. Nestandartiniai skardos lankstymo ir montavimo darbai. Pigiau sukomplektuojame medĹžiagas. Garantija. Nuolaidos! Tel. 8 682 47 001.

1115636

GRINDŲ BETONAVIMAS. Naudojame paĹžangiausias technologijas, organizuojame medĹžiagĹł tiekimÄ&#x2026;, paruoĹĄiame pagrindus, suteikiame garantijÄ&#x2026;. Tel. 8 678 19 899. 1116701

Griovimo, rekonstrukcijos darbai: montuojame sÄ&#x2026;ramas. Atstatome griĹŤvanÄ?ias sienas. Nemokamai atvykstame, konsultuojame. Tel. 8 677 76 588. NEBRANGIAI, greitai. 1125112

ÄŽrengiu ir rekonstruoju vonios kambarius. Montuoju: ĹĄildymo, vandentiekio, nuotekĹł sistemas, kaminĹł ÄŻdÄ&#x2014;klus. Apskardinu kaminus. Tel. 8 623 95 666. 1125188

KaminĹł valymas, kaminĹł ÄŻdÄ&#x2014;klĹł montavimas. StandartiniĹł ir nestandartiniĹł skardos gaminiĹł gamyba ir montavimas. Tel. 8 655 35 213; info@skardlanksta.lt. 1113522

Klijuoju sienĹł ir grindĹł plyteles. Kloju grindis, laminatÄ&#x2026;, parketlentes. MedĹžiagas atveĹžu savo transportu. Tel. 8 672 33 632. 1119751

Klojame plyteles, dedame grindis, kalame dailylentes. Atliekame kitus statybos darbus. Tel. 8 676 74 011, 8 608 00 840. 1121738

KLOJAME TRINKELES. Patirtis. KokybÄ&#x2014;. Garantija. Tel. 8 685 00 577.

1123918

Klojame visĹł rĹŤĹĄiĹł trinkeles, statome bortelius, atliekame kitus su tuo susijusius darbus. Naudojame savo arba uĹžsakovo medĹžiagas. Tel. 8 678 89 926. 1121988

Kloju trinkeles, darau laiptĹł pakopas, kt. darbus. Suteikiu garantijÄ&#x2026;. Tel. 8 603 63 232. 1125109

Mini krautuvo BOBCAT (su vikĹĄrais) nuoma. Grunto kasimo, lyginimo, stumdymo, krovimo darbai. Tel. 8 600 72 223. 1122009

Mini krautuvu BOBCAT atliekame ĹžemÄ&#x2014;s kasimo, lyginimo darbus. Kasame tranĹĄÄ&#x2014;jas, kanalizacijas, grÄ&#x2122;Ĺžiame skyles pamatams. Tel. 8 647 32 653, e. paĹĄtas kylis123@hotmail.co.uk. 1122979

Montuojame gipskartonÄŻ. Glaistome, daĹžome, tapetuojame. Remontuojame ir butus. Galime pristatyti medĹžiagas. Tel. 8 615 95 044.

Santechnikas-elektrikas taiso gedimus. Montuoja elektrÄ&#x2026;, ĹĄildymÄ&#x2026;, vandentiekÄŻ, kanalizacijÄ&#x2026;. Dirbame be poilsio dienĹł. Garantija. Tel. 8 604 31 597. 1123831

Santechnikos darbai. MedĹžiagas perkame su didele nuolaida. Darbams suteikiama garantija. UAB â&#x20AC;&#x17E;Ekstra projektaiâ&#x20AC;&#x153;, SavanoriĹł pr. 287â&#x20AC;&#x201C;316, tel. 8 607 84 480, 332 247. 1120649

SienĹł ĹĄiltinimas uĹžpildant oro tarpÄ&#x2026;. 1 kv. m kaina nuo 5 Lt. Tel. 8 674 44 496. 1121489

Ĺ iltiname sienas, stogus ir grindis, uĹžpildant oro tarpus ekovata ir termoputa. 1 kv. m kaina 7â&#x20AC;&#x201C;10 Lt. Tel. 8 698 47 767. 1121350

Skardos lankstiniĹł gamyba. Lietaus nubÄ&#x2014;gimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456. 1123495

StogĹł dengimas. PastatĹł ĹĄiltinimas, statyba, renovacija. Automobilinio bokĹĄtelio nuoma (aukĹĄtis 23 metrai). Tel. 8 681 79 195. 1100636

TarpblokiniĹł siĹŤliĹł, sienĹł remontas, daĹžymas. Automobilinio bokĹĄtelio nuoma (aukĹĄtis 24 m). Tel. 8 601 37 177. 1100661

TRINKELIŲ KLOJIMAS. KokybiĹĄkai kloju trinkeles, vejos bortus, ÄŻrengiu vandens nutekÄ&#x2014;jimo sistemas. KokybÄ&#x2122; garantuoju. Tel. 8 687 82 448. 1116316

UAB atlieka stogĹł dengimo ir remonto darbus bitumine prilydomÄ&#x2026;ja danga. Skardinimo darbai. Suteikiama garantija. Kaunas, tel. 8 688 30 990. 1111898

MĹŤrininkĹł brigada atlieka ÄŻvairius mĹŤro darbus. MĹŤrija klinkerÄŻ. Tel. 8 676 22 632, 8 600 44 502, 8 600 23 064.

VANDENS GRÄ&#x2DC;Ĺ˝INIAI, GEOTERMINIS Ĺ ILDYMAS. Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje iĹĄtisus metus! Garantija, aptarnavimas. www.Melkerlita.lt. Tel. 8 616 08 020, 8 686 83 265.

1121621

1093241

Nuomojame BOBCAT mini krautuvus, ekskavatorius. Kasame, lyginame, griauname, grÄ&#x2122;Ĺžiame pamatams skyles, iĹĄkrauname, pakrauname krovinius. Tel. 8 656 41 801.

Visi griovimo darbai: griauname namus, pamatus, sienas, WC ir vonios kabinas, pamatus, pjauname angas. Statome sÄ&#x2026;ramas. IĹĄveĹžame statybinÄŻ lauĹžÄ&#x2026;. Tel. 8 608 17 131.

1105896

1124699

Nuomojame ekskavatorius, buldozerius ir traktorius su hidrauliniu plaktuku (su vairuotoju). VeĹžame savivarÄ?iu ĹžvyrÄ&#x2026;, skaldÄ&#x2026;, juodĹžemÄŻ. ÄŽrengiame ÄŻvaĹžas. Tel. 8 699 77 162.

VokiĹĄki plastikiniai langai, ĹĄarvuotos durys. BalkonĹł stiklinimas. LangĹł remontas. Tel. 8 688 87 055, 8 687 82 361.

1123756

1124834

Nuomojame fasadinius statybinius pastolius. UniversalĹŤs, tinka mĹŤro ir kitiems darbams. Kaina 4 Lt. Lengvai surenkami. Tel. 8 686 79 386. www.stogudengimasjums.lt.

1121896

VoniĹł restauravimo patirtis 17 m. Sustiprinta GREEN-EKO2 danga su marmuru, akmeniu, keramika. www.restauruok.lt. Tel. 440 201, 8 671 88 575. 1124498

1122232

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., â&#x20AC;&#x17E;Aujama-creditâ&#x20AC;&#x153;, P.LukĹĄio g. 34.

1118564

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS â&#x20AC;&#x201C; pigiausiai Kaune. VokiĹĄka kokybÄ&#x2014;, garantija 10 metĹł. Tel. 223 200, 8 608 70 099. www.langvila.lt. 1117321

Plastikiniai langai, balkonĹł stiklinimas, durys. Gaminiams ir darbams â&#x20AC;&#x201C; garantija. Senus langus iĹĄveĹžame. Galima iĹĄsimokÄ&#x2014;tinai. www.languera.lt. Tel. 8 609 77 366. 1112645

PlokĹĄÄ?iĹłjĹł stogĹł dengimas, ĹĄiltinimas ir renovacija. IlgametÄ&#x2014; patirtis. UAB â&#x20AC;&#x17E;Verslo gamaâ&#x20AC;&#x153;. Tel./faks. (8 37) 390 089, mob. 8 616 17 706. www.stogudengimasjums.lt. 1122220

Profesionali, visapusiĹĄka apdaila: grindys, gipsas, daĹžymas, tapetavimas, plytelÄ&#x2014;s. Tel. 8 676 79 214.

1122250

Santechnikas atlieka visus darbus. Padeda nupirkti, atveĹžti medĹžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val.

1119702

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, ĹĄildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 1117312

Santechnikas keiÄ?ia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienĹł. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 1124206

KaminĹł ÄŻdÄ&#x2014;klai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. LatakĹł valymas. Garantija. Be poilsio dienĹł. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

Santechnikas nebrangiai atlieka visus smulkius santechnikos darbus. KeiÄ?ia kanalizacijos vandentiekio vamzdynÄ&#x2026;. Valo kanalizacijÄ&#x2026; praplovimo bĹŤdu. Atvyksta greitai. Tel. 8 680 50 069.

1114457

1125114

Vidaus ÄŻrangos

Ĺ ventÄ&#x2014;ms KavinÄ&#x2014; UAB â&#x20AC;&#x17E;Partizanaiâ&#x20AC;&#x153; kvieÄ?ia ĹĄauniai praleisti laikÄ&#x2026;, atĹĄvÄ&#x2122;sti ĹĄeimos ĹĄventes (iki 100 asmenĹł). Tel. 8 612 65 960. www.kavinepartizanai.lt. 1113110

Kitos â&#x20AC;&#x17E;AUJAMAâ&#x20AC;&#x153; VERTÄ&#x2013;JŲ PASLAUGOS

t1-VLĂ?JPH (prie KalnieÄ?iĹł PC), tel. 

â&#x20AC;&#x17E;ABDONOâ&#x20AC;&#x153; kilimĹł ir ĹžaliuziĹł valykla valo kilimus (kliento patalpose arba iĹĄsiveĹžame), minkĹĄtuosius baldus, Ä?iuĹžinius, â&#x20AC;&#x17E;Bauerâ&#x20AC;&#x153; ir kt. patalynÄ&#x2122; sausu ir ĹĄlapiu giluminiu bĹŤdu amerikietiĹĄka ÄŻranga. LangĹł valymas, grindĹł dangos atnaujinimas, patalpĹł tvarkymas po remonto ir visos kitos ĹĄvaros paslaugos. UAB â&#x20AC;&#x17E;ABDONASâ&#x20AC;&#x153; (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Ĺ˝emaiÄ?iĹł g. 31, www.abdonas.lt. 1117775

Aplinkos projektavimas. AlpinariumĹł, gÄ&#x2014;lynĹł, vejos ÄŻrengimas. Aplinkos prieĹžiĹŤros darbai. PavÄ&#x2014;sinÄ&#x2014;s, terasos, tvoros. AugalĹł sodinukai. Tel. 8 685 18 588. 1119974

Paminklai gamintojo kainomis. IĹĄsimokÄ&#x2014;tinai. TvorelÄ&#x2014;s. Pamatai. BirĹĄtono g. 14. Tel. 202 406, 8 612 56 001. akmensgaminiai@gmail.com. 1119933

UAB â&#x20AC;&#x17E;Santermitaâ&#x20AC;&#x153; atlieka ĹĄilumos punktĹł, sistemĹł prieĹžiĹŤros ir paruoĹĄimo ĹĄildymo sezonui darbus. Taip pat ÄŻmonÄ&#x2014; teikia daugiabuÄ?iĹł namĹł administravimo, eksploatavimo, konsultavimo jungtinÄ&#x2014;s veiklos ir bendrijos steigimo klausimais paslaugas. Tel. (8 37) 222 999, 8 655 95 253; www.santermita.lt.

â&#x20AC;&#x17E;NT unijaâ&#x20AC;&#x153; padÄ&#x2014;s Jums greitai parduoti, pirkti ar iĹĄnuomoti nekilnojamÄ&#x2026;jÄŻ turtÄ&#x2026;. Turime daug pirkÄ&#x2014;jĹł, ieĹĄkanÄ?iĹł butĹł, namĹł, sklypĹł, sodĹł, sodybĹł. Tel. 8 678 00 678. 1119087

11,4 a namĹł valdos ĹžemÄ&#x2014;s sklypÄ&#x2026; Garliavos sen., IrÄ&#x2014;niĹĄkÄ&#x2014;se (NarsieÄ?iĹł g. tÄ&#x2122;sinyje). Sklype visos miesto komunikacijos. Tel. 8 633 60 239.

KokybiĹĄkos puĹĄies, uosio DURYS. ÄŽstatome. Garantija. Kaina nuo 280 Lt. UĹžsakymai â&#x20AC;&#x201C; tel. 773 368, 8 615 81 530, 8 687 15 254 10â&#x20AC;&#x201C;21 val.

BaldĹžiĹł

1117393

1123864

Aptraukiame baldus gobelenu. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ&#x2026;, porolonÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; dirbtuvÄ&#x2014;se ir pas klientÄ&#x2026;. Pensininkams â&#x20AC;&#x201C; nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 1119899

Greitai, kokybiĹĄkai remontuojame minkĹĄtuosius baldus. KeiÄ?iame dizainÄ&#x2026;. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienĹł. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 1124917

Nebrangiai gaminame korpusinius baldus: virtuvÄ&#x2014;s, spintas, jaunuolio kambario ir kt. Vasaros NUOLAIDOS! Tel. 8 614 36 447, 8 698 81 318. www.rimvydobaldai.lt. 1124756

Nekilnojamasis turtas kitose vietose 45 ir 22 a namĹł valdos sklypus JosvainiĹł mstl., KÄ&#x2014;dainiĹł r. 1 a kaina 1 500 Lt. Tel. 8 650 34 821.

1117422

SodybÄ&#x2026; nuo BirĹĄtono 6 km. Kaina 57 000 Lt. Tel. 8 652 90 690, e. paĹĄtas vilija91@gmail.com.

1125201

BuitinÄ&#x2014; technika Defektuota, naudota, nauja buitinÄ&#x2014; technika. VirtuvÄ&#x2014;s ÄŻrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1110792

Nauja, nukainota buitinÄ&#x2014; technika (skalbyklÄ&#x2014;s, orkaitÄ&#x2014;s ir kt). AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 1119584

StatybinÄ&#x2014;s medĹžiagos

Gaminame ÄŻvairiĹł matmenĹł statybinÄ&#x2122; medienÄ&#x2026;, lauko ir vidaus dailylentes, terasines lentas. Transporto paslaugos. Tel. 8 618 16 298, 8 614 55 029, 384 131. RomainiĹł g. 29A, Kaunas. 1116183

Maisto prekÄ&#x2014;s Parduodu bulves, morkas, burokÄ&#x2014;lius, svogĹŤnus, ĹĄvieĹžius ir raugintus kopĹŤstus, raugintus agurkus. Pristatau ÄŻ vietÄ&#x2026;, iĹĄraĹĄau dokumentus. Tel. 545 842, 8 685 81 393. 1115412

DrabuĹžiai BĹŞSIMOMS MAMYTÄ&#x2013;MS! Nauja stilinga vasaros kolekcija. KelnÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; nuo 49 Lt. â&#x20AC;&#x17E;Urmasâ&#x20AC;&#x153;: Raudonasis pasaĹžas (1 salÄ&#x2014;, 4 vieta) ir Ĺ˝alioji galerija (4 salÄ&#x2014;, 9 vieta). Tel. 8 698 32 808. 1123092

1119338

209 kv. m namÄ&#x2026; KleboniĹĄkyje (9 a ĹžemÄ&#x2014;s, puiki vieta, 2007 m. statyba). Kaina 950 000 Lt. Tel. 8 657 71 433. 1125175

9â&#x20AC;&#x201C;12 a gyvenamosios paskirties sklypus Kauno r., 2-uose JonuÄ?iuose, Elnio g. (visos miesto komunikacijos). 1 aro kaina 6700 Lt. GEPARD, tel. 8 641 89 509. 1124057

Aptraukiame baldus gobelenu. KeiÄ?iame medĹžiagas. Dirbame dirbtuvÄ&#x2014;je ir kliento namuose. AukĹĄta kokybÄ&#x2014;. Pensininkams â&#x20AC;&#x201C; nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904.

1121301

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

2 k. butÄ&#x2026; prie KlinikĹł (b. pl. 50 kv. m, 5/2 a., maĹži mokesÄ?iai, langĹł niekas neuĹžstoja, rami vieta). Kaina 85 000 Lt. Turiu ir kitÄ&#x2026;, pigesnÄŻ variantÄ&#x2026;. Tel. 8 678 00 678.

1118004

1119248

SodÄ&#x2026; EĹžerÄ&#x2014;lyje (tvarkingas medinis namas, vaismedĹžiai, vanduo prie namo). Kaina 32 000 Lt. Tel. 8 677 47 949.

1125066

ÄŽvairios durys pigiau. Didelis spalvĹł, modeliĹł pasirinkimas. Ĺ arvuotĹł durĹł spynĹł keitimas. Tel. 457 915, 8 676 70 000; www.lietuviskosdurys.lt.

PLISUOTOS Ĺ˝ALIUZÄ&#x2013;S, RITININÄ&#x2013;S UĹ˝UOLAIDOS, ROMANETÄ&#x2013;S â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Eurivilaâ&#x20AC;&#x153;. K.DonelaiÄ?io g. 33, tel. 423 333. www.eurivila.lt.

Reikalinga paskola. GrÄ&#x2026;ĹžinimÄ&#x2026; garantuoju didelÄ&#x2014;s vertÄ&#x2014;s nekilnojamuoju turtu jÄŻ ÄŻkeiÄ?iant, notaru, hipoteka. MokÄ&#x2014;Ä?iau iki 4,5 % metiniĹł palĹŤkanĹł. Tel. 8 678 00 678.

1109544

1125119

1119922

1122080

Vejos, ĹžolÄ&#x2014;s pjovimas trimeriais, ĹžoliapjovÄ&#x2014;mis. MedĹžiĹł pjovimo, genÄ&#x2014;jimo darbai autobokĹĄteliu ir be jo, gyvatvoriĹł karpymas. Tel. 8 611 45 542.

2 a. rÄ&#x2026;stinÄŻ aptinkuotÄ&#x2026; namÄ&#x2026; Ĺ˝. Ĺ anÄ?iuose, Kranto 17-ojoje g. (bendr. pl. 113 kv. m, renovuotinas, 13,5 a ĹžemÄ&#x2014;s). Kaina 155 000 Lt. Tel. 8 699 83 228.

1123216

Perku, padedu parduoti sodÄ&#x2026;, sklypÄ&#x2026;, namÄ&#x2026;, sodybÄ&#x2026;, butÄ&#x2026;, patalpas, garaĹžÄ&#x2026;, miĹĄkÄ&#x2026;. Tel. 8 646 46 366, 8 618 84 422, (8 37) 333 555. www.simokusilas.lt.

A. R. individuali ÄŻmonÄ&#x2014; padeda pirkti, parduoti ĹžemÄ&#x2014;s sklypus, miĹĄkus, sodybas, namus, butus ir t. t. Teikia nekilnojamojo turto paslaugas. Tel. 8 604 20 512. 1124252

DnB bĹŤstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar iĹĄnuomoti savo nekilnojamÄ&#x2026;jÄŻ turtÄ&#x2026;. Tel. 8 676 22 040, e. paĹĄtas darius.daugela@dnbbustas.lt. 1115872

NamÄ&#x2026; LapÄ&#x2014;se, SB â&#x20AC;&#x17E;Ĺ atijaiâ&#x20AC;&#x153; (6 a, visos komunikacijos). Kaina 86 000 Lt. Turiu daugiau sodĹł GEROMIS kainomis VaiĹĄvydavoje, AndriuĹĄkonyse ir kt. Tel. 8 678 00 678. 1119505

Padedame parduoti JĹŤsĹł butÄ&#x2026;, namÄ&#x2026;, sodÄ&#x2026;, ĹžemÄ&#x2014;s sklypÄ&#x2026; ir sutvarkyti visus dokumentus. Firma â&#x20AC;&#x17E;Aujamaâ&#x20AC;&#x153;, P.LukĹĄio g. 34, tel. 412 960 d. d. 9â&#x20AC;&#x201C;18 val. 1118424

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., â&#x20AC;&#x17E;Aujama-creditâ&#x20AC;&#x153;, P.LukĹĄio g. 34.

1118571

Kitos prekÄ&#x2014;s Aleksote, KalvarijĹł g. 7, prekiaujame Ä&#x2026;Ĺžuolo, juodalksnio ir miĹĄriĹł pjuvenĹł briketais. Taip pat durpiĹł briketais. AtveĹžame. Tel. 8 683 54 559. 1122793

AtveĹžame malkas miĹĄkaveĹžiu. Brangiai perkame miĹĄkÄ&#x2026; su Ĺžeme arba iĹĄsikirsti. Atsiskaitome iĹĄ karto. Tel. 8 604 96 454. 1123272

BerĹžo, uosio, Ä&#x2026;Ĺžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999. 1116667

Malkas â&#x20AC;&#x201C; lapuoÄ?iĹł, supjautas ir suskaldytas. Sausos. Turime ir atraiŞų. AtveĹžame nemokamai. Tel. 8 621 44 130. 1125053

Parduodame Ä&#x2026;Ĺžuolines, uosines, berĹžines, juodalksnio malkas (rÄ&#x2026;stais, trinkelÄ&#x2014;mis, skaldytas). Perkame miĹĄkÄ&#x2026; visoje Lietuvoje. Tel. 8 675 55 671. 1111192

Pigiausios malkos â&#x20AC;&#x201C; nuo 450 Lt (7 m): sausas Ä&#x2026;Ĺžuolas, uosis, berĹžas, juodalksnis. PjuvenĹł briketai. AtraiĹžos maiĹĄuose. Tel. 8 610 67 001, 8 698 37 233. 1097214

Nukelta ÄŻ 18 p.


18 2

antradIENIS, birželio 11, 2013

klasifikuoti skelbimai Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

parduoda Kitos prekės

1120998

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Tel. (8 37) 746 419, 8 612 63 246. 1123058

Supjautos atraižos: pušies – 300 Lt, beržo, ąžuolo, juodalksnio – 380 Lt. Atraižos maišuose – 1 vnt. kaina 7 Lt; pjuvenos maišuose – 4 Lt. Tel. 8 670 32 999. 1119268

Perka

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 1118776

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 1118757

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681; www.metrampa.lt. 1110603

1 arba 2 kambarių butą, gali būti įkeistas, apleistas, su skolomis. Siūlyti įvairius variantus. „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208 d. d. 9–18 val. 1118459

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 17.30 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1119389

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1119401

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, nichromą. Birželio 23iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 1125573

Mišką. Moka iki 40000 Lt už ha. Tel. 8 686 06 994. 1121474

Perka arba išsinuomoja žemę visoje Lietuvoje. Gali būti: apleista, su mišku, su bendraturčiais, išnuomota. Sutvarko dokumentus, atsiskaito iš karto. Tel. 8 671 08 059.

1125490

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 1125698

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384.

1125422

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353.

1122926

Išsinuomoja Tvarkinga pora išsinuomotų vieno arba dviejų kambarių butą Kaune. Mokėsime iki 450 Lt plius mokesčius. Tel. 8 684 55 498.

1124213

Gabenimai „MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 8-9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374.

1122214

0–24 val. atvežame juodžemio, žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, durpių. Savikroviu išvežame gruntą, statybinį laužą, šakas. Rašome sąskaitas. Tel. 8 640 10 444. 1123699

Atvešiu pigiausiai nuo 1 iki 4 kub. m žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio ir kt. Tel. 8 653 02 322.

1108832

1119426

Perkame elektros variklius, generatorius, starterius. Didesnį kiekį pasiimame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

Atvežame GAZ-53 savivarčiu: juodžemio, smėlio, žvyro, atsijų, skaldos, kompostinių, gabalinių durpių. Tel. 343 278, 8 699 83 319. 1122804

1120949

PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516. 1065633

Perkame žemės ūkio paskirties žemę visoje Lietuvoje. Tel. 8 673 19 696.

Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio. Išvežame, atvežame statybinį laužą. „BOBCAT“ paslaugos. Tel. 8 698 07 749.

1122293

1124675

Perkame žemės ūkio paskirties žemę Jurbarko r. Tel. 8 643 75 526.

Atvežu (20 t – 12 kub. 6X6) juodžemio pievelei ir daržui. Savikroviu išvežu (atvežu) molį, statybinį laužą. Tel. 8 638 33 222.

1122314

Pirksiu vieno kambario butą. Pageidaujama Dainavos mikrorajone. Tel. 8 610 79 835. 1124372

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 1119314

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496.

Išnuomosime prekybos plotą prekiauti gėlėmis M.Riomerio g. 1, Kaune (prie Petrašiūnų žiedo). Tel. 8 685 15 477, e. paštas vijastan@gmail.com.

UAB „Skreperis“ brangiai ir greitai nupirks nenaudojamą transporto priemonę. Atsiskaitome iš karto. Atvykstame savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymą. Tel. 8 610 38 888.

1118389

Atvežu nuo 1 iki 4 kub. m smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, smulkaus žvirgždo, žemės, juodžemio. Išvežame statybines atliekas, baldus. Tel. 8 676 75 341. 1122546

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, durpių briketų, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127. 1114937

Baldų, pianinų perkraustymo (krauname, montuojame), krovinių gabenimo paslaugos. Tel. 8 650 12 579, 740 666.

1119996

1108111

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

Pigiai pervežame buitinę techniką, baldus ir kitus krovinius. Vežame visoje Lietuvoje. Tel. 8 614 43 798.

1121047

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose, Šilainiuose arba Žaliakalnyje (gali būti bendrabutyje). Tel. 8 600 27 072, 8 600 40 550. Nebrangiai pirksiu sodą arba sodo sklypą Kaune ar Kauno r. Gražioje vietoje. Tel. 8 600 41 775, 8 614 23 050. Perku tvarkingą trijų arba keturių kambarių butą Kaune. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 614 21 023, 8 614 20 820.

1124621

1125766

1119832

Vežame žvyrą, smėlį, juodžemį iki 5 kub. m Kaune arba Kauno r. Tel. 8 631 33 736.

1124539

Kelionės „Vikra“ kasdien veža poilsiautojus į Palangą ir Šventąją. Keleivių draudimas. Keleivius paimame prie namų. Tel. 352 368, 8 613 97 061; www.vikra.lt.

1118915

G.Babensko įmonė kasdien veža poilsiautojus į (iš) Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paima iš sutartos vietos. Tel. (8 37) 365 573, 8 610 64 270. 1123518

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 601 17 935.

Vežame į (iš) Klaipėdą, Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paimame iš vietos. Tel. 553 191, 8 651 35 980. A.Vainorienės firma.

1125346

1123947

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688.

Paskolos

1125641

Automobilių įmonė perka nevažiuojančius, važiuojančius, su ar be TA, daužtus automobilius iki 3000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615 87 008. 1120471

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752. 1122376

BALTIC METAL, UAB – aukštomis kainomis neribotais kiekiais perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą. Atsiskaitome iš karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553. 1109443

Įvairūs Akcininkams! 2013 m. liepos 2 d. 9 val. šaukiamas UAB „Baltstik“ (įm. kodas 302450440) visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris vyks Kombinato g. 9, Kaunas. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Direktoriaus keitimas. 2. Kiti klausimai. Akcininkas. 1125217

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

70 kv. m komercines patalpas judrioje vietoje Šilainiuose. Tel. 8 698 22 004.

Paskolos nuo 3000 Lt, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599.

Nuomoja 1125342

1118535

1118514

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960. 1118686

Skubi paskola nuo 5000 Lt už mažiausias palūkanas. Užstatas – automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 1118482

Suteikiame ilgalaikes ir trumpalaikes paskolas nuo 1 %. Greitas dokumentų tvarkymas. Refinansuojame. Tel. 8 600 06 886, e. paštas tavopasirinkimas@gmail.com. 1125197

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 1116335

Paskolos palankiausiomis sąlygomis nekilnojamojo ir kt. turto savininkams. Teirautis ir savaitgaliais. Tel. 8 602 36 979, (8 37) 210 625. www.sgpartneriai.lt.

Kviečia mokytis Kauno centre rengiami NORVEGŲ k. KURSAI pradedantiesiems nuo birželio 17 iki liepos 24 d. (I 18–20.10 val., III 18–20.10 val.). Visiems lankantiems dovanosime pigių pokalbių iš Norvegijos į Lietuvą SIM korteles. Kreiptis UAB „Regardas“, Kęstučio g. 27A– 1A, Kaunas, tel. 425 506, 8 698 86 009. www.regardas.lt. 1124908

Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio parengimo – 2013 06 17, šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2013 06 19. Informacija tel. 8 686 08 017 9–16 val., e. paštas vytautasatk@one.lt. 1114763

Kursai: masažo, kosmetikų-vizažistų, kirpėjų, manikiūro-pedikiūro, floristikos, buhalterių, darbo kompiuteriu. www.kursaikaune.lt, tel. 8 652 09 313, Gedimino g. 33-4. 1119913

Mokau darbo kompiuteriu pradmenų senjorus ir vidutinio amžiaus žmones. Turiu patirties suaugusiųjų mokymo srityje. Tel. 8 683 62 132.

1118148

1125077

Buvo patvirtintas žemės sklypo (kad. Nr. 5267/0007:22) Guogų k., Taurakiemio sen., Kauno r., formavimo ir pertvarkymo projektas. Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Kauno r. sk. vedėjo įsakymas 2012 06 20 Nr. 7VĮ-(14.7.2)-1144. Tel. 8 612 17 061.

Nemokami anglų kalbos kursai Draugystės g. 1, Kaune, antradieniais ir ketvirtadieniais 18–19 val. Pradžia birželio 11 d. 3 mokymosi lygiai: pradedantiesiems, vidutinio lygio, pažengusiesiems. Gera galimybė kalbėti su angliškai ir lietuviškai kalbančiais amerikiečiais bendromis bei religinėmis temomis. Ateikite ir gerai praleiskite laiką! Tel. 8 645 56 358.

Kiti

1125214

1124131

Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai mokėsi ir tobulino laivavedybos žinias 2013 m. balandžio–birželio mėn. IĮ „VYLIMA“ organizuoja mokymus pagal šias programas laivavedžiams, kuriems leidžiama vidaus ir pakrančių plaukiojimo rajonuose valdyti motorinius pramoginius laivus ir kitas motorines plaukiojimo priemones, neribojant bendro variklių galingumo, kvalifikacijos tobulinimo programą ir laivavedžiams, kuriems leidžiama valdyti motorinius pramoginius laivus ir kitas motorines plaukiojimo priemones vidaus vandenyse ir pakrančių plaukiojimo rajonuose iki 150 AG, rengimo programą, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba) valstybės tarnautojams. Mokymai vyko Kaune, M.Gimbutienės g. 35. Naujų laivavedybos žinių mokėsi bei įgytas žinias tobulino 15 tarnybos valstybės tarnautojų. Laivavedžių, kuriems leidžiama valdyti motorinius pramoginius laivus ir kitas motorines plaukiojimo priemones vidaus vandenyse ir pakrančių plaukiojimo rajonuose iki 150 AG, rengimo programą sudaro 110 ak. val. teorinių paskaitų bei 10 ak. val. praktinio mokymo. Teorinėse paskaitose dėstoma teorija apie laivo sandarą, laivavedyboje naudojamus ženklus ir žiburius, aktualiausius teisės aktus bei jų pakeitimus, hidrometeorologiją. Praktiniuose mokymuose tarnybos valstybės tarnautojai supažindinami su laivo sandara, pagrindiniais laivo manevravimo ypatumais. Tam skiriama 10 ak. val.

Laivavedžių, kuriems leidžiama vidaus ir pakrančių plaukiojimo rajonuose valdyti motorinius pramoginius laivus ir kitas motorines plaukiojimo priemones, neribojant bendro variklių galingumo kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro 60 ak. val. teorinių paskaitų, kurių metu įtvirtinamos jau įgytos žinios ir atkreipiamas dėmesys į teisės aktų pasikeitimus. Išklausius kursų medžiagą, laikomas žinių patikrinimo testas mokymo įstaigoje, po kurio gaunamas kursų baigimo pažymėjimas, suteikiantis teisę laikyti kompetencijos egzaminą Lietuvos saugios laivybos administracijoje. Mokymai finansuojami naudojant Europos Sąjungos (ES) Išorės sienų fondo 2011 m. metinės programos lėšomis finansuojamo projekto Nr. ISF11/3.4.1-1.5. „Valstybės sienos apsaugos tarnybos personalo mokymai“ lėšas. Suteiktos ES paramos suma minėtų mokymų organizavimui yra 34300 litų. Išorės sienų fondo tikslas – padėti veiksmingai organizuoti išorės sienų patikrinimus ir priežiūrą, veiksmingai valdyti žmonių srautus prie išorės sienų, užtikrinti, kad pasieniečiai vienodai taikytų sienų kirtimą reglamentuojančias Bendrijos teisės nuostatas, gerinti valstybių narių konsulinių įstaigų trečiosiose šalyse veiklą, skirtą trečiųjų šalių piliečių srautams valdyti.

„Kauno dienos“ skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt

Dingo Birželio 9 d. vėlai vakare A.Baranausko gatvėje pasiklydo Siamo veislės katytė. Mačiusius prašom paskambinti tel. 8 657 70 019. 1125239


19 3

antraDIENIS, birželio 11, 2013

klasifikuoti skelbimai informuoja

Kviečia

Pramogos, šventės, laisvalaikis Mokymai

KAUNO KRAŠTO NEĮGALIŲJŲ SĄJUNGA kvie­čia sa­vo or­ga­ni­za­ci­jos na­rius į pa­kar­ to­ti­nį vi­suo­ti­nį na­rių su­si­rin­ki­mą, ku­ris vyks bir­že­lio 12 d. Lapių kultūros centre, A.Merkio g. 1. Pra­džia 13 val. Nu­vy­ki­mas: 12.10 val. iš sto­te­lės „Kau­no pi­lis” prie­mies­ čio au­to­bu­su „Di­džio­sios La­pės–Kau­no AS” Nr. 48 (tie­sio­gi­nis) ar­ba 12.10 val. mies­to au­to­bu­su Nr. 23 „Ro­kai–Do­mei­ka­va” (iš­lip­ ti ga­lu­ti­nė­je sto­te­lė­je „Do­mei­ka­va” ir per­ sės­ti į or­ga­ni­za­ci­jos trans­por­tą, ku­ris at­veš į vie­tą). Pa­sta­ba: abu marš­ru­tai yra pri­tai­ky­ ti žmo­nėms su ve­ži­mė­liais. Dėl in­for­ma­ci­jos tei­rau­tis tel. 8 652 42 620.

Kūrybinė dienos stovyklėlė „7 nykštukai“ kviečia 4–10 metukų vaikučius (I–V 7.30–17.30 val.). Daugiau informacijos www.7nykstukai.lt.

1125079

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“ tės kelionių, nes galioja mažiausios kai­ nos garantija. – Turėsite didžiausią pasirinkimą.

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakš­to g. 18, tel. 407 135, www.ktkc.lt Birželio 11 d. 18 val. – mokymai jaunimui ir suaugusiesiems „Vakarojimai seklyčioje”: tekstilės gaminiai. Veda Daiva Vainauskie­ nė. Birželio 13 d. 18 val. – tapybos mokymai jaunimui ir suaugusiesiems „Prie molber­ to”: portretas. Veda dailininkas Gvidas La­ takas. Birželio 15 d. 15 val. – paskaita „Vasarvidžio virsmas: Rasa, Kupolė, Krešės, Joninės”. Lektorius – Aleksandras Žarskus. Birželio 17 d. 18 val. KTKC etninės veiklos studijoje (Kalniečių g. 180) – mokymai jau­ nimui ir suaugusiesiems „Kūrybos džiaugs­ mai”: koliaþo technika. Veda dailininkė Da­ lia Žiurkelienė Birželio 18 d. 18 val. KTKC (A.Jakšto g. 18) – mokymai jaunimui ir suaugusiesiems „Va­ karojimai seklyčioje”: „Dovanėlė Jonui” (tekstilės gaminiai). Veda Daiva Vainaus­ kienė. Birželio 19 d. 18 val. – vakaronė „Šokim!”: Joninių rateliai ir žaidimai. Veda Daugailė Glinskienė. Įėjimas nemokamas.

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt Vasara dar tik prasideda, bet mes jau skelbiame žiemos sezono kelionių IŠPARDAVIMĄ! KODĖL VERTA PIRKTI IŠ ANKSTO: – Jums bus suteikta maksimali nuolai­ da kelionei. – Nereikės „gaudyti“ paskutinės minu­

Žiemos katalogai jau mūsų biuruose! Daugiau informacijos www.krantas.lt

Malta – 946 Lt (asm.), Kreta – 1026 Lt (asm.). Aviabilietai mažiausia kaina: Stokholmas – 106 Lt (asm.), Oslas – 120 Lt (asm.), Londonas – 167 Lt (asm.), Paryžius – 187 Lt (asm.), Frankfurtas – 187 Lt (asm.), Roma – 218 Lt (asm.). Pažintinės kelionės: Tailandas – 3757 Lt (asm.), Indija – 3957 Lt (asm.). Kelionių ir bilietų skaičius ribotas.

Šv. Gertrūdos g. 21, Kaunas. Tel. (8 37) 222 260; e. paštas info@rmtravel.lt. Poilsinės kelionės. 7 nakvynių trukmės kelionės: Kosas – 912 Lt (asm.),

Kelionių AgentūrA „Delta-Interservis“ Goa (Indija), Dubajus – nuo 3399 Lt, Tailandas – nuo 3699 Lt. Kelionės užsakymo metu mokėti reikia tik 199 Lt (asm.)!

ŠEIMOS SANTYKIŲ INSTITUTAS L.Zamenhofo g. 9/Kurpių g. 10 Kviečia įvairaus amžiaus vaikus dalyvauti bendravimo įgūdžių, pykčio valdymo, profesinio orientavimo ir užimtumo grupėse. Dalyvavimas nemokamas (socialinių pašal­ pų gavėjams ir socialinės rizikos šeimoms). Detalesnė informacija tel. (8 37) 750 935. www.ssinstitut.lt. ŠEIMOS SANTYKIŲ INSTITUTE teikiama nemokama psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams iki 18 metų, patyru­ siems fizinį ir/ar psichologinį smurtą (paty­ čios, užgauliojimai, nepriežiūra) mokykloje, šeimoje ar gatvėje. Būtina išankstinė regis­ tracija tel. (8 37) 750 935.

Laisvės al. 89, Kaunas, tel. (8 37) 424 211, e. paštas kaunas@delta-interservis.lt PPC „Akropolis“, tel. (8 37) 214 701, e. paštas akropolis@delta-interservis.lt www.deltakeliones.lt

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt.

SK E L B I M

AI

Egiptas – nuo 1139 Lt. Slidinėjimas Italijoje – nuo 1399 Lt. Slidinėjimas Austrijoje – nuo 1721 Lt. Tenerifė – nuo 1792 Lt. Slidinėjimas Prancūzijoje – nuo 1859 Lt. Goa, Indija – nuo 3359 Lt. Dubajus, JAE – nuo 3369 Lt. Tailandas – nuo 3535 Lt. Kolombas, Šri Lanka – nuo 4499 Lt.

Kelionių AgentūrA „RM travel“

DĖMESYS SENJORAMS Bai­giant šių moks­lo me­tų ren­gi­nių cik­lą, skir­tą sen­jo­rams, Kau­no pe­da­go­gų kva­li­fi­ ka­ci­jos cen­tras kvie­čia ir lau­kia vi­sų sen­jo­ rų, o ypač sen­jo­rų mo­ky­to­jų. Bir­že­lio 21 d. 13 val. – ren­gi­nys „Se­nie­ji Jo­ni­nių pa­pro­čiai”. Lek­to­rė – Žo­lin­čių aka­de­mi­jos pre­zi­den­tė D.Kun­čie­nė. Ren­ka­mės Pa­žais­lio vie­nuo­ly­ne (T.Ma­siu­lio g. 31), vi­di­nia­me kie­me, prie tven­ki­nio. Vyks eks­kur­si­ja po vie­nuo­lyną, žo­liau­si­me, pin­si­me vai­ni­kus, bur­si­me. Bū­ti­na iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja tel. 200 127, V.Se­ga­lo­vi­čie­nė; tel. 324 158, Z.Ver­bic­kie­ nė. Ren­gi­nys ne­mo­ka­mas.

M SKELBI

Kalbos centras „Gloria lingua“. Užsienio kalbų mokymas grupėse ir individualūs kursai. Anglų, vokiečių, rusų, prancū­ zų, ispanų, italų kalbų kursai. Rengiame mokymus įmonėse. Pasirengimas abitūros egzaminams, IELTS, TOEFL. Savanorių pr. 3–1, tel. 209 008, 8 600 82 843; www.glorialingua.lt.

1117003

Iki 50% nuolaida „Novaturo“ 2013– 2014 m. žiemos sezono kelionėms: Egiptas – nuo 1099 Lt, Italija (slidinėjimas) – nuo 1399 Lt, Prancūzija (slidinėjimas) – nuo 1669 Lt, Tenerifė – nuo 1899 Lt,

WE TRAVEL pažintinės kelionės su grupe: Islandija (7 d., išvykimas 2013 07 24, 08 07) – 7399 Lt, Iranas (7 d., išvykimas 2013 10 22) – 7399 Lt, Kinija (11 d., išvykimas 2013 10 19) – 5499 Lt, Vietnamas (13 d., 2013 10 19) – 6399 Lt. Akcija! Šri Lanka (13 d., išvykimas 2013 10 19) – tik 5999 Lt*. *Kaina galioja perkant šią kelionę iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. Vėliau kaina 6299 Lt.

AKCIJA

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR

1 SKELBIMĄ!

AI

Kauno diena


20

antradienis, birželio 11, 2013

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

teatras

Palydėdami Amžinybėn autokelių inžinierių Joną FURMANAVIČIŲ, visą gyvenimą paskyrusį Lietuvos keliams projektuoti ir tiesti, su giliu liūdesiu reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai, sūnums ir artimiesiems. Tegul prasmingi Jo gyvenimo metai išlieka mūsų atmintyje ir širdyse. Kauno skyriaus veteranų klubo „Kelininkas“ nariai Skaudžią netekties valandą, mirus Jonui FURMANAVIČIUI, buvusiam ilgamečiam UAB „Kelprojektas” darbuotojui, šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia UAB „Kelprojektas” kolektyvas. Mirus mamai, VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto darbuotojai skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučia Albiną BUTRIMAVIČIŲ ir artimuosius.

nacionalinis KAuno dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Birželio 11 d. 18 val. – LMTA Teatro ir kino fakulteto I kurso vaidybos specialybės ma­ gistrantai. Antonas Čechovas. IVANOVAS. Drama. Rež. Silva Krivickienė. Rūtos salė. Birželio 12 d. 18.30 val. – Aušra Marija Sluckaitė. BALTA DROBULĖ. Drama pagal Antaną Škėmą. Rež. Jonas Jurašas. Didžioji scena. Birželio 13 d. 18 val. – ATSISVEIKINIMAS SU SPEKTAKLIU. Aušra Marija Sluckaitė. ANTI­ GONĖ SIBIRE. Vienos dalies drama pagal Jeano Anouilh’o „Antigonę”. Rež. Jonas Jurašas. Ilgoji salė.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

už­si­ė­mi­mai, skir­ti tė­ve­liams ir ma­my­tėms, tu­rin­tiems ma­žų vai­kų ar­ba jų dar tik be­si­ lau­kian­tiems. Už­si­ėm ­ i­mų me­tu se­ka­mos pa­sa­kos, dai­nuo­ja­mos lop­ši­nės, vai­kų, šei­mos, ka­len­do­ri­nės lie­tu­vių liau­dies dai­ nos, žai­džia­mi įvai­rūs žai­di­mai, ska­ti­na­ma ma­žy­lių ir jų tė­ve­lių fan­ta­zi­ja bei sa­vi­raiš­ka. Už­si­ė­mi­mus ve­da fol­klo­ro an­sam­blio „Vie­ šia” va­do­vė, pe­da­go­gė Jo­lan­ta Bal­ny­tė. Pa­si­tei­rau­ti tel. (8 37) 204 417. Už­si­ė­mi­mai ne­mo­ka­mi.

V.KUDIRKOS VIEŠOJI BIBLIOTEKA „GIRSTUPIO” PADALINYS Kovo 11-osios g. 22

Birželio 12 d. 15 val. – renginys „Lituanica – valios ir meilės skrydis”, skirtas S.Dariaus ir S.Girėno skrydžio per Atlantą ir žūties 80-osioms metinėms paminėti. Dalyvaus Lietuvos aviacijos muziejaus vyr. muzieji­ ninkas Jonas Čepas.

Laisvės al. 87A, www.kaunoleles.lt

Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijos mokslo darbuotoją Arūną STANKEVIČIŲ, mirus tėveliui, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi bendradarbiai.

Birželio 11 d. 18 val. skelbtas Egidijaus Ba­ vikino koncertas TARP KLASIKOS IR DŽIAZO neįvyks.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS

Liūdesio valandą, mirus mamai, mokytoją Juliją Gudrūną ŠEMATONIENĘ ir jos artimuosius nuoširdžiai užjaučia Kauno suaugusiųjų mokymo centro bendruomenė.

Mes negalime užpildyti netekties, Bet norime pasidalyti Jūsų skausmu. Mes negalime pakeisti lemties, Bet norime palengvinti jos kelią. Mes negalime įveikti būties, Bet leiskite padėti savo paguoda. Virginiją VYŠNIAUSKIENĘ skaudžią netekties valandą, mirus mylimai Mamai, nuoširdžiai užjaučia UAB „Samsonas“ vadovai ir bendradarbiai.

lgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslau­ gos. Laidojimo paslaugų biuras ANAPILIS teikia visas laidojimo, kremavimo paslaugas. Platus karstų, rūbų, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salių nuoma. Kapų priežiūros paslau­ gos. Pensininkus ir neįgaliuosius laidojame valstybės lėšomis. PIGUS KREMAVIMAS. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.anapilis.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. TAIKOMOS DIDELĖS NUOLAIDOS. 1104417

PAMINKLAI – kalame raides, graviruojame portretus. Tvorelės, kapaviečių uždengimas akmens plokštėmis, senų paminklų per­ dirbimas, kapaviečių užpylimas skaldele. Teirautis Jonavos g. 248, Kaunas, tel. (8 37) 330 364, 8 656 28 129. 1103626

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes gra­ nito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pama­ tus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame viso­ je Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; Ramybės g. 7, Garliava. Laidojimo reikmenys, paslau­ gos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 1120844

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skalde­ le, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapaviečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akme­ nų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: gaminame įvai­ rius paminklus iš kokybiško suomiško akmens. Liejame pamatus. Tel. 8 648 55 567, (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt. Visą birželio mėn. – 15 % nuolaida senų kapaviečių restauravimo darbams. 1115244

Kęstučio g. 74A

Birželio 13 d. 18 val. – M.Walczak. PIR­ MASIS KARTAS. Dviejų dalių spektaklis. Režisierius S.Rubinovas. Birželio 20 d. 18 val. – Moljeras. ŠYKŠ­ TUOLIS arba MELO MOKYKLA. Komedija su pertrauka. Režisierius A.Pociūnas. Birželio 21 d. 18 val. – D.Čepauskaitė. KAVINĖ „PAS BLEZĄ”. Pasimatymas po dvi­ dešimties metų. Režisierius S.Rubinovas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M. Dauk­šos g. 34

Bir­že­lio 12 d. 19 val. – Alek­se­jus Sla­pov­ skis. NUO RAUDONOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS. Rež. D.Ra­ba­šaus­kas. N-16 Bir­že­lio 13 d. 19 val. – PREMJERA! Gin­ta­ras Gra­jaus­kas. REZERVATAS. Rež. Alius Ve­vers­ kis. N-16 Bir­že­lio 19 d. 19 val. – PREMJERA! Gin­ta­ras Gra­jaus­kas. REZERVATAS. Rež. Alius Ve­vers­ kis. N-16

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girs­tu­tis.lt

DOMINO TEATRAS Bir­že­lio 12 d. 18 val. – SEX GURU. Ko­me­di­ ja. Re­ži­sie­rius Sa­ka­las Už­da­vi­nys, ak­to­rius Al­gis Ra­ma­naus­kas.

KAUNO ŠOKIO TEATRAS „AURA“ „Girs­tu­čio” rūmai, Ko­vo 11-osios g. 26

Bir­že­lio 11 d. 19 val. – dvie­jų da­lių kon­cer­ tas, skir­tas Igo­rio Stra­vins­kio kū­ri­nio „Šven­ ta­sis pa­va­sa­ris” 100-osioms me­ti­nėms. Da­ly­vau­ja: Kau­no šo­kio te­at­ras „Au­ra”, Kau­no cho­re­og­ra­fij­os mo­kyk­la, Na­cio­na­li­ nė M.K.Čiur­lio­nio me­nų mo­kyk­la. Bi­lie­tus pla­ti­na bi­lie­tai.lt ir „Girs­tu­čio” rūmų ka­sa.

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Rotušės a. 19, Ryšių istorijos muziejuje

Birželio 16 d. 12 val. – VILKAS IR LINKSMIEJI OŽIUKAI. Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį.

renginiai KAUNO KULTŪROS CENTRAS „TAUTOS NAMAI“ Vy­tau­to pr. 79/Kęstu­čio g. 1, 201 kab.

Bir­že­lio 12, 19, 26 d. 10–11.30 val. vyks ne­mo­ka­mi už­si­ė­mi­mai ŠEIMOS ETNORYTMETYS. „Šei­mos et­no­ryt­me­tys” – tai ke­tu­ris kar­tus per mė­ne­sį (tre­čia­die­niais) vyks­tan­tys

„Balta drobulė“ nacionalinis KAuno dramos TEATRAS 12 d. 18.30 val.

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Rotušės a. 13

Birželio 12 d. 16 val. – Rotušės aikštės kaimynų šventė. Literatūros-muzikos programą „Esu Ieva, esu Magdalena...” pagal Aldonos Rusec­ kaitės kūrybą atliks aktorė Daiva Škelevaitė ir pianistė Ina Vaičienė, dalyvaus teksto autorė. Programoje skambės Ž.M.Damaz, F.Pulenk, G.Fore, F.Mompu, E.Sati kūriniai. Po meninės dalies pabendrausime prie kavos puodelio, pasipasakosime naujienas.

KAUNO MIESTO MUZIEJUS M. Valančiaus g. 6

Birželio 12 d. 16 val. – KTU fotostudijos narių Kristinos Meilutės, Eglės Vainauskai­ tės, Audriaus Merfeldo fotografijų parodos TIRPSTANTI BEGALYBĖ atidarymas. Renginys nemokamas.

ŽALIAKALNIO SENIŪNIJA Partizanų g. 5, II a. salėje

Birželio 13 d. 16 val. bendruomenės centras „Žaliakalnio aušra” ir Žaliakalnio seniūnija kviečia į susitikimą su žaliakalnie­ čiu fotografu ir medžio drožėju, sportinio turizmo Lietuvos čempionu ir prizininku, speleologu, tremties paveldo išsaugojimo bendrijos „Lemtis” įkūrėju ir pirmininku, ekspedicijų į lietuvių tremties ir žūties vie­ tas Sibire organizatoriumi, kelių knygų ir fo­ toalbumų autoriumi Antanu Sadecku. Bus atidaryta medžio skulptūrų ir fotografijų paroda „GAMTOS (ir mano) IŠDAIGOS”. Da­ lyvaus dailininkas architektas Jonas Lukšė, kanklininkė Liongina Stasiulienė, skaitovės Regina Markevičienė ir Vilma Urniežiūtė, Žaliakalnio seniūnas Bronius Girdauskas, Žaliakalnio bendruomenės nariai.

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS INSTRUMENTŲ MUZIEJUS L.Za­men­ho­fo g. 8 www.mu­zi­kos-in­stru­men­tu-mu­zie­jus.lt

Bir­že­lio 13 d. 17 val. mu­zie­jaus pa­ro­dų sa­ lė­je – Ar­vy­do Pa­le­vi­čiaus ta­py­bos pa­ro­dos PAUKŠČIŲ ALLEGRO ati­da­ry­mas. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

nuojamų kūrinių autoriais buvo Eugenijus Varkulevičius (g. 1956), Eglė Velaniškytė (g. 1958), Audronė Petrašiūnaitė (g. 1954), Pranas Griušys (g. 1955), Jonas Maldžiūnas (g. 1956), Arvydas Brazdžiūnas-Dusė (g. 1960), Arūnas Vaitkūnas (1956–2005). Pastarasis su kitais dailininkais įsitrau­ kė į vieną iš Kauno meninio gyvenimo išskirtinių reiškinių – grupės „Angis”, susibūrusios 1990 m., veiklą. Tais pačiais metais Kaune susijungė ir dar viena tapy­ tojų grupė „Keturios”, kurią sudarė Elena Balsiukaitė-Brazdžiūnienė (g. 1958), Aušra Barzdukaitė-Vaitkūnienė (g. 1962), Judita Budriūnaitė-Umbrasienė (g. 1955), Aušra Andziulytė (g. 1961). Ekspozicijoje buvo ir dailininkų individualistų, išsiskiriančių savo stiliumi ir į grupes neįsitraukusių. Tai Laima Drazdauskaitė (g. 1947), Rolandas Karalius (g. 1962). Taip pat darbus eksponavo skulptoriai Robertas Antinis (g. 1946), Gintaras Kamarauskas (g. 1957), Vytautas Martišius (1959–2000), Danielius Sodeika (g. 1961), Vytautas Umbrasas (g. 1958), Jūratis Zalensas (g. 1952). Dėl M.K.Čiurlionio dailės muziejaus rekons­ trukcijos 2006 m. „Lūžio kartos” ekspozici­ ja buvo uždaryta. „Lūžio kartos vardai” nesiekia atkurti buvusios ekspozicijos. Parodų ciklo tikslas pristatyti 9 dešimtmečio buvusius jaunuo­ sius dailininkus ir jų mokytojus dabartinia­ me kontekste. Dauguma jų iki šiol aktyviai kuria, dalyvauja parodose ir jų kūryba yra matoma. Cikle „Lūžio kartos vardai” siekia­ ma atrasti ir atskleisti „Lūžio kartos” kaip reiškinio poveikį. Kaip dailininkai prisitaikė prie naujų aplinkybių, kiek dailės institute išmoktos pamokos tebegalioja. Pagaliau devinto dešimtmečio jaunieji šiuo metu jau yra vyresnės kartos dailininkai, sukaupę tiek bendrakultūrinės, tiek individualios patirties. „Lūžio kartos vardų” ciklas pradedamas tapytojos Eglės Velaniškytės paroda. Atsiribojimas nuo aplinkos ir pasinėrimas į savo išgyvenimus iki šiol stiprus Eglės Ve­ laniškytės paveiksluose. Ekspresionistiniais potėpiais išreikštas skausmas, liūdesys daž­ niausiai yra geltonos spalvos. Eglės geltona portretuose slogi, nerimastinga ir sunki. Parodoje rodydama natiurmortus dailinin­ kė tą pačią geltoną spalvą bando sušildyti, tačiau tuštumos ir nerimo jausmas išlieka. Atrodo, kad dar sovietmečiu išmoktos tapy­ bos pamokos, permainų lakotarpiu patirtas netikrumo jausmas ilgam apsigyveno Eglės Velaniškytės kūryboje. Bir­že­lio 13 d. 18 val. – Ele­nos Bal­siu­kai­tėsBraz­džiū­nie­nės pa­ro­dos AŠ ESU DAKTARAS MEILĖ ati­da­ry­mas. E.Bal­siu­kai­tės-Braz­džiū­nie­nės pa­ro­do­je „Aš esu dak­ta­ras mei­lė” eks­po­nuo­ja­mi 2012–2013 me­tais su­kur­ti ta­py­bos dar­bai. Tai fi­gū­ri­nės kom­po­zi­ci­jos, ku­rias sie­ja ben­ dra idė­ja: kū­ry­ba – mei­lės ak­tas iš­reikš­tas plas­ti­ne kal­ba. „Tiek pa­ro­dos pa­va­di­ni­mas, tiek kū­ri­niai tai li­te­ra­tū­ri­nės ins­pi­ra­ci­jos, per­fra­za­vi­mai. Aš šiuos dar­bus va­di­nu pie­ši­niais ant sie­nos”, – sa­ko me­ni­nin­kė, pri­sta­ty­da­ma sa­vo nau­jau­sią pa­ro­dą. Bir­že­lio 13 d. 18 val. – Ar­vy­do Braz­džiū­ no /Du­sės/ pa­ro­dos 5-OJI PERSONALINĖ ati­da­ry­mas. A.Braz­džiū­no/Du­sės/ ta­py­bos dar­bų pa­ro­ do­je „5-oji per­so­na­li­nė” eks­po­nuo­ja­mos še­šios di­de­lio for­ma­to fi­gū­ri­nės kom­po­ zi­ci­jos ir apie 20 ma­žo for­ma­to por­tre­tų. Dar­bai at­lik­ti kla­si­ki­ne alie­ji­nės ta­py­bos tech­ni­ka. Šie kū­ri­niai – tai au­to­riaus pas­ta­ rų­jų pen­ke­rių me­tų dar­bo vai­siai.

PAVEIKSLŲ GALERIJA KAUNO „ŽALGIRIO“ ARENA

K.Donelaičio g. 16

Birželio 13 d. 17 val. – parodos LŪŽIO KAR­ TOS VARDAI: EGLĖS VELANIŠKYTĖS GELTONA atidarymas. 2000 m. Kauno paveikslų galerijoje buvo atidaryta „Lūžio kartos ir jos mokytojų “ ekspozicija, kurią sudarė XX a. 9 dešimtme­ čio jaunosios menininkų kartos, po studijų Vilniuje grįžusios į Kauną, bei jų mokytojų, dirbusių Kaune ir vėliau kartu įsijungusių į bendrą veiklą su mokiniais, darbai. Ekspo­

„Kavinė „Pas Blezą“ KAUNO KAMERINIS TEATRAS

21 d. 18 val.

Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 50, are­nos kie­me, prie upės

Birže­lio 13 d. 19.30 val. – Jus­tės Ar­laus­kai­ tės – JAZZU kon­cer­tas. Skam­bės pa­čios gra­žiau­sios JAZZU su­kur­tos ir jos mėgs­ta­miau­sių at­li­kė­jų – ADELE, JES­ SIE J, JOHN LENNON, SHINEAD O’CONNOR, BEVERLY CRAVEN – dai­nos... Bi­lie­tus pla­ti­na www.bi­lie­tai.lt, taip pat NAUTILUS lais­va­lai­kio na­mų ka­sa.

„Rezervatas“ KAUNO MAŽASIS TEATRAS

13 d. 19 val.


21

antradienis, birželio 11, 2013

kas, kur, kada LIETUVOS ŠVIETIMO ISTORIJOS MUZIEJUS Vy­tau­to pr. 52, tel. 206 210, www.lsim.lt

Šiuo me­tu vei­kia Kau­no me­nų dar­že­lio „Etiu­das” vai­kų dai­lės pa­ro­da MANO TĖVIŠKĖ ir tak­ti­li­nė edu­ka­ci­nė pa­ro­da MAGIŠKAS M.K.ČIURLIONIO PASAULIS. Dau­giau in­for­ma­ci­jos www.lsim.lt.

Meno galerija „KAUNO VARTAI “ Rotušės a. 29, tel./faks. 321 112

Iki birželio 15 d. veikia personalinė juvelyrės Vaidos Druskytės autorinių papuošalų paroda TAS SIDABRINIS JOS GYVENIMAS. Antrą dešimtmetį papuošalus kurianti autorė parodoje pristato labai skirtingus papuošalus, tačiau visus juos jungia profesionalus atlikimas, estetiškumas ir moteriškas jausmingumas. Vaidos papuošalai be galo moteriški tiek kruopščia technika ir dėmesiu detalėms, tiek emociniu krūviu, tiek tematika. Vis drąsiau profesionaliose juvelyrės rankose sidabre suskamba ne tik gamtos, bet ir egzistenciniai bei istoriniai motyvai. Stebina ir žavi juvelyrės gebėjimas tradicinę estetinę bei funkcinę papuošalų paskirtį derinti su jausmų ir egzistencinių minčių materializacija. Parodoje eksponuojami darbai įrodo, kad ir tradicinė juvelyrika gali būti savita ir originali, kupina menininko perteiktos dvasinės energijos ir minties. Vaidos Druskytės papuošalai – tai tikra sidabro poezija, profesionaliai surimuota subrendusios, ieškančios, grožiui ir idėjai jautrios menininkės. Galerija atidaryta nuo 9 iki 20 val., savaitgaliais – iki 18 val.

A. ir J.JUŠKŲ ETNINĖS KULTŪROS MUZIEJUS Kauno Mažoji g. 2, Vilkija, Kauno r.

Iki liepos mėn. veikia Albinos ŽIUPSNYTĖS (tapyba) ir Igno KAZAKEVIČIAUS (keramika) paroda ANAPUS MŪSŲ.

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakšto g. 18, www.ktkc.lt

PARODOS Iki birželio 27 d. Tautodailininkės Reginos Marcinkevičienės (Kaunas) tapybos darbų paroda „Gėlių fiesta”. Dailės studijos „Versmės” (Kaunas) tapybos darbų paroda „Vasaros spalvų žaismas”. Vadovė Gražina Pasilauskienė. KTKC tapybos ir kompozicijos pagrindų studijos „Spingsulė” tapybos paroda „Laukiant vasaros”. Mokytojas Gvidas Latakas. Iki birželio 29 d. KTKC vaikų vasaros dienos stovyklų „Vasara su tradicine kultūra” dalyvių darbų paroda. Mokytojai Eglė Vindašienė, Jurgita Kilikauskienė. KTKC Etninės veiklos studijoje (Kalniečių g. 180) tautodailės studijos „Šlamutis” tapybos paroda „Linksma vasara”. Mokytoja Dalia Žiurkelienė. KTKC Etninės veiklos studijoje (Kalniečių g. 180) tautodailės studijos „Šlamutis” koliažų paroda „Kelionė į pasakų šalį”. Mokytoja Dalia Žiurkelienė. Parodų lankymas: I–IV 9–17, V 9–15, pietūs 12–13 val.

M.ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA Ne­pri­klau­so­my­bės a. 12

Iki birželio 30 d. kvie­čiame me­no my­lė­to­jus „pa­pus­ry­čiau­ti ant žo­lės” su žy­miau­siais Eu­ro­pos mo­der­nis­tais. Šio­je pa­ro­do­je PUSRYČIAI ANT ŽOLĖS. EUROPOS MODERNIZMO GRAFIKOS DARBAI IŠ LIETUVOS MUZIEJŲ RINKINIŲ žiū­ro­vai tu­ri uni­ka­lią ga­li­my­bę pa­ma­ty­ti pa­čių žy­miau­sių Eu­ro­pos mo­der­ nis­tų – Pau­lio Cézan­ne’o, Pa­blo Pi­cas­so, Hen­rio Ma­tis­se’o, Eugène’o Car­rière’o, Je­ a­no Frélau­to, Je­a­no Lou­i­so Bous­sin­gaul­to, Ra­ou­lo Du­fy, Mar­ce­lo Gro­mai­re’o, Lou­i­so

„Pa­slap­tin­ga ka­ra­lys­tė“ Kino centras „cinamon“ 12 d. 18.15 val.

Jo­sep­ho Sou­lo, Au­gus­te’o Re­noir’o, Ar­man­ do Guil­lau­mi­no, Hen­ri Lo­ge­lai­no, Mau­ri­ce’o Lan­gas­ken­so, Al­ber­to Dels­tan­che’ės, Ce­ci­ le’ės Cau­ter­man ir kt. gra­fi­kos dar­bus. Iki rug­sė­jo 1 d. vei­kia Jo­no Rim­šos pa­ro­da BRONZINIAI ŽMONĖS. ATSKLEIDĘS INDĖNŲ DVASIĄ. Tarp­tau­ti­nė mu­zie­jų die­na Na­cio­na­li­niam M.K.Čiur­lio­nio dai­lės mu­zie­jui bu­vo ypa­tin­ ga. Šia pro­ga VšĮ „Lie­tu­vos iš­ei­vi­jos dai­lės fon­das” mu­zie­jui pa­do­va­no­jo net sep­ty­nis Jo­no Rim­šos (1903–1978) ta­py­bos kū­ri­nius bei ver­tin­gą iš­kar­pų al­bu­mą apie Jo­no Rim­šos kū­ry­bą ir veik­lą ana­pus At­lan­to. Šis nau­jas ty­ri­nė­ji­mų šal­ti­nis leis dai­lės ty­ri­nė­ to­jams iš­sa­miai su­si­pa­žin­ti su me­ni­nin­ko vi­suo­me­ni­ne bei pa­ro­di­ne veik­la. J.Rim­ša – vie­nas ryš­kiau­sių lie­tu­vių iš­ei­vi­ jos dai­li­nin­kų, gar­si­nu­sių Lie­tu­vos var­dą sve­tur, – nu­si­pel­nęs Bo­li­vi­jos kul­tū­rai, ap­ do­va­no­tas aukš­čiau­siu iš ci­vi­liams ski­ria­mų „An­dų Kon­do­ro ka­va­lie­riaus or­di­nu”. Jam su­teik­tas Bo­li­vi­jos vals­ty­bės Gar­bės pi­lie­čio ti­tu­las (1950) ir Gar­bės pro­fe­so­riaus var­das (1974). Šio­je pa­ro­do­je ap­si­lan­kiu­sie­ji ga­li su­si­pa­žin­ti su do­va­no­tais kū­ri­niais ir vi­sa di­džiu­le ko­lek­ci­ja reikš­min­gų ir mums ne­ pa­žįs­ta­mų Bo­li­vi­jos ir in­dė­niš­ko­jo pe­ri­odo dar­bų, ku­rie iš­gar­si­no dai­li­nin­ką. Pa­reng­ta eks­po­zi­ci­ja pa­dės gi­liau pa­žin­ti Rim­šos kū­ry­bos pa­sau­lį ir įver­tin­ti jo ta­py­ bos vi­sumą.

EIGULIŲ SENIŪNIJA P.Ple­cha­vi­čiaus g. 9A, 2 a.

Iki bir­že­lio 18 d. veikia ar­chi­tek­to-dai­li­nin­ko Jo­no Luk­šės kryž­dir­bys­tės pie­ši­nių pa­ro­da. Lan­ky­mas dar­bo va­lan­do­mis.

kinas „CINAMON“ PLC „Me­ga“ tel. 8 700 70 111

„Že­mė – nau­ja pra­džia“ – iki 13 d. 12, 14.15, 16.30, 18.45, 21 val. „Nuo­dė­min­ga aist­ra“ – 12 d. 20.30 val. „Ko­lib­rio efek­tas“ – iki 13 d. 20.30* val. (*išsk. 12 d.). „Pa­gi­rios 3: vel­niai ži­no kur“ – iki 13 d. 12.30, 14.45, 17, 19.30, 21.45 val. „Pa­slap­tin­ga ka­ra­lys­tė“ 3D (lie­t. k.) – iki 13 d. 11.30, 13.45, 16, 18.15 val. „Pa­slap­tin­ga ka­ra­lys­tė“ (lie­t. k.) – iki 13 d. 10.30, 12.45, 15, 17.15, 19.20 val. „Grei­ti ir įsi­utę 6“ – iki 13 d. 13, 15.45, 18.30, 21.35 val. „Di­dy­sis Get­sbis“ – iki 13 d. 21.15 val. „Ri­fo pa­sa­ka 2“ (lie­t. k.) – iki 13 d. 11 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Nuodėminga aistra“ (premjera, N-16) – iki 13 d. 14.15, 16.30, 19, 21.30 val. „Žemė – nauja pradžia“ (premjera, N-13) – iki 13 d. 11, 13.15, 15.45, 17.45, 20.15 val. „Kolibrio efektas“ (premjera, N-16) – iki 13 d. 13.30, 15.30, 18, 20 val. „Pagirios 3: velniai žino kur“ (N-16) – iki 13 d. 11.45, 14, 16.15, 18.45, 19.40, 21, 21.50 val. „Greiti ir įsiutę 6“ (N-13) – iki 13 d. 12.15, 15.15, 18.30, 21.15 val. „Paslaptinga karalystė“ 3D (liet. k., V) – iki 13 d. 10.15, 12.30, 15, 17.20 val. „Paslaptinga karalystė“ (liet. k., V) – iki 13 d. 11.30, 13.45, 16, 18.15 (seansas nevyks 11 d.) val. „Didysis Getsbis“ (N-13) – iki 13 d. 20.30 val. „Tolyn į tamsą. Žvaigždžių kelias“ 3D (N-7) – iki 13 d. 10.30 val. „Krudžiai“ (liet. k., V) – iki 13 d. 12 val. VASAROS AKCIJA VAIKAMS. „Mikė Pūkuotukas“ (V, liet. k.) – iki 13 d. 10.40 val. Bilieto kaina 6 Lt. KITOKIO KINO KLUBAS. „Bilis Eliotas“ (T) – 11 d. 18.15 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami. Bilieto kaina 7 Lt.

„Didysis Getsbis“ Kino centras „FORUM CINEMAS“ 11 d. 20.30 val.

TV programa 6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės metinis pranešimas. Tiesioginė transliacija iš LR Seimo. 10.45 LRT vasaros studija. Tiesioginė laida. 12.00 „Namelis prerijose“. 13.00 Žinios. 13.05 Sportas. 13.10 Orai. 13.15 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.50 Žinios. Sportas. Orai. 15.10 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7). 17.15 „Kobra 11“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 „Užtemimas“ (2) (N-7). 19.40 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Sportas. 20.55 Orai. 21.00 Emigrantai. 21.55 Loterija „Perlas“. 22.00 Nacionalinė paieškų tarnyba. 23.15 Vakaro žinios. Sportas. 23.25 Orai. 23.30 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7) (k).

6.10 „Namai, kur širdis“ (5) (k). 6.50 Anim. s. „Nickelodeon“ pristato. „Žuviukai burbuliukai“ (1) (JAV, Kanada, 2011 m.). 7.20 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (k). 7.50 „Agentas Šunytis“ (4) (k). 8.20 „Auklė“ (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Tikras gyvenimas. „Mažylis“ (k). 10.45 Romantinė komedija „Meilės įkaitai“ (JAV, 1997 m.) (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.25 „Agentas Šunytis“ (5). 13.55 „Linksmieji Tomas ir Džeris“. 14.25 „Auklė“. 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.15 Sportas. 19.18 Orai. 19.20 „Namai, kur širdis“ (6). 20.05 Tikras gyvenimas. „Varžovė“. 21.00 Farai (N-14). 22.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Veiksmo f. „Mirties apsuptyje 2“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 0.25 „Havajai 5.0“ (N-7). 1.20 „Vampyro dienoraščiai“ (N-14).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Drakonų medžiotojai“. 7.30 „Simpsonai“. 8.00 „Meilės triumfas“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Be namų“. 11.00 Kulinarinės kelionės. 11.30 Žiūrėk! Geras! 12.35 „S dalelių paslaptys“. 13.10 „Monsunas“. 13.40 „Drakonų medžiotojai“. 14.10 „Meškiukai Gamiai“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Natalija“. 16.40 „Ašarų karalienė“. 17.40 Žvaigždė policininkas. 18.45, 21.40 TV3 žinios, sportas, orai. 19.20 Kulinarinės kelionės. 19.50 Žiūrėk! Geras! 21.00 Pasirink mane. 22.00 „Tikrasis teisingumas“. 23.00 Veiksmo f. „Gladiatorių karalystė“ (JAV, Italija, 2011 m.). 0.45 „Eureka“. 1.40 „Choras“. 2.25 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“. 3.20 „Firma“.

6.30 7.00 7.05 8.00 9.00

Televitrina. Nacionalinė loterija. „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). Prajuokink mane (N-7). Žmogus prieš gamtą. Karščiu alsuojanti Sachara (N-7).

10.00 Mistinės istorijos (N-7) (k). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 15.00 „Mentai“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Milijonieriai“. 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 20.25 Žvaigždutės (N-7). 21.25 Komedija „Jaunos ir karštos“ (JAV, 2000 m.) (N-7). 23.10 Karo vilkai. „Desantininkai“ (N-14). 0.10 „Sostų karai“ (N-14). 1.10 „Tikras kraujas“ (N-14). 2.10 Bamba (S).

8.00 Tele bim-bam. 8.30 Laiko ženklai. Lietuviškos spaudos draudimo laikotarpis (2001 m.) (k). 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Muzika gyvai. Simfoninis koncertas „Balsų simfonija“. Groja Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dirigentas Gintaras Rinkevičius. Solistai Asmik Grigorian, Vaidas Vyšniauskas, Liudas Mikalauskas (k). 12.45 Literatų gatvė (1) (k). 13.15 „Gyvenimas pagal uošvius“. 14.00 Mūsų miesteliai. Virbalis (1). 14.50 Amžių šešėliuose. J.Pilsudskis (2005 m.) (k). 15.30 Muzikos istorijos (k). 16.15 Žinios (k). 16.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 18.15 Gimtoji žemė. 18.45 Septynios Kauno dienos. 19.30 LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2013“. Andriaus Tapino romano „Vilko valanda“ pristatymas. 20.15 „Šnipai“ (N-7). 21.10 „Apie teisę“ (9, 10). 21.30 LRT aukso fondas. „Vilius Karalius“ (1) (1988 m.). 23.00 Pasaulio dokumentika. Dok. s. „Gamtos formos“ (1, 2) (Norvegija, 2007 m.). 0.00 Panorama. Sportas. Orai (k). 0.30 Svečių ekspresas. 0.55 Pagauk kampą. Linksmiausios improvizacijos (k).

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Tavo augintinis. 10.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 11.00 „Dingusiųjų paieškos grupė“ (9). 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Univeras“. 14.00 Nenugalimas banzuke. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 17.00 „Dingusiųjų paieškos grupė“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Univeras“. 21.00 „Tikri bičai“. 22.00 Nuotykių drama „Karaliaus vardu“ (JAV, Vokietija, 2007 m.). 0.50 „CSI Majamis“. 1.40 „Tikri bičai“. 3.10 Nenugalimas banzuke.

9.15 „Mokomės su Pokojum“. 9.45 Senoji animacija. 10.15 Melodrama „Laimingieji“ (Vokietija, 2002 m.) 12.05 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.05 „Marija Mersedes“. 14.00 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Pasikeisk! (9). 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.35 Melodrama „Kerimoro rožė“ (Vokietija, 2001 m.). 23.15 „Mano likimo šeimininkė“.

6.34 TV parduotuvė. 6.50 Reporteris. 7.30 Lietuva tiesiogiai. 8.05 „Čiapajevas. Aistra gyventi“ (5) (N-7). 9.15 Supernamai. 9.50 Skonio reikalas (k). 10.55 „Žemė iš paukščio skrydžio“ (5) (N-7).

12.05 Reporteris. 12.40 „Gongo gangas“. 13.35 TV parduotuvė. 14.00 Kitaip. Su Nomeda. 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 TV pokštai (N-7). 15.45 „Čiapajevas. Aistra gyventi“ (5) (N-7). 17.00 Žinios. 17.17 Orai. 17.20 „Jaunikliai“ (7) (N-7). 18.00 Žinios. 18.22 Orai. 18.25 Lietuva tiesiogiai. 19.00 „Žemė iš paukščio skrydžio“ (6) (N-7). 20.10 „Gongo gangas“. 21.00 Reporteris. 21.27 Pažangi Lietuva. 21.32 Orai. 21.35 „Čiapajevas. Aistra gyventi“ (6) (N-7). 23.00 Kitaip. Su Nomeda. Pokalbių laida. Vedėja N. Marčėnaitė. 00.05 Reporteris. Informacinė publicistinė laida. Vedėjas A.Kavaliauskas. 00.32 Pažangi Lietuva. 00.37 Orai. 00.40 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida.

9.00 Žinios (k). 9.20 Romantinė komedija „Beveik trisdešimties“. 10.45 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 11.15 Drama „Pusė gyvenimo“ (N-7). 12.45 Telelaikraštis. 15.55 Romantinė komedija „Sesers vestuvinėje suknelėje“ (N-7). 17.30 Užkulisiai (k). 18.00, 21.00, 23.05 Žinios. 18.20 Tarp mūzos ir cenzūros. 19.00 Pokalbių laida „Susitikimai“. 20.00 Kalnai – mano gyvenimas. 20.30 Automoto. 21.20 Veiksmo komedija „Ponas ir ponia Gangsteriai“ (N-7). 23.25 Nuotykių f. „Lobių sala“. 1.05 Trileris „Išdavikas“.

7.00 Žinios. 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.

6.00, 12.00, 18.00, 0.00 Šventinis „Kelio į žvaigždes“ dalyvių Vilijos, Mino ir Vudžio koncertas „Jie vėl kartu“. 7.45 Kai švenčia Avinai. 9.40 „Liuks!“ muzika. 10.20 Iki pasimatymo! Berneen atsisveikinimo su Lietuva koncertas. 13.45 Kai švenčia Avinai (k). 15.40 „Liuks!“ muzika. 16.20 Iki pasimatymo! Berneen atsisveikinimo su Lietuva koncertas (k). 19.45 Kai švenčia Avinai (k). 21.40 „Liuks!“ muzika. 22.20 Iki pasimatymo! Berneen atsisveikinimo su Lietuva koncertas (k). 1.45 Kai švenčia Avinai (k). 3.40 „Liuks!“ muzika. 4.20 Iki pasimatymo! Berneen atsisveikinimo su Lietuva koncertas (k).

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–„Nižnij Novgorod“. 15.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 16.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnodaro „Lokomotiv- Kuban“–Kauno „Žalgiris“. 18.30 Automoto. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Finalas. Maskvos CSKA–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 21.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Finalas. Krasnodaro „LokomotivKuban“–Maskvos CSKA. 23.15 Slambolas.


22

Antradienis, birželio 11, 2013

menas ir pramogos

Me­ni­nin­kai, sa­vo dar­bus api­pa­

Ga­le­ri­jo­je „Me­no par­kas“ eks­po­nuo­ja­ma šiuo­lai­kiš­ka, kon­cep­tua­li Va­ka­rų Vo­kie­ti­ jos me­ni­nin­kų są­jun­gos pa­ro­da „Žo­di­nis api­pa­vi­da­li­ni­mas“.

En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

„Ar tiek daug sa­vy­je tal­pi­na kal­ba?“ – klau­sia ir sa­vi­tai at­sa­ko 20 vo­kie­čių me­ni­nin­kų, pa­tei­kian­tys sa­vo, pa­sak me­no­ty­ri­nin­kės Mar­lies Obier, ak­ tua­lias po­zi­ci­jas, nes kal­bos ir me­no san­ty­kis yra fe­no­me­nas, su ku­riuo su­si­du­ria­me jau pa­čio­je raš­to at­si­ ra­di­mo pra­džio­je. Ži­no­ma, pir­mie­ji ry­šiai tarp kal­bos ir vaiz­do ky­la iš li­te­ra­tū­ros: ka­lig­ra­mų ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir per­skai­ty­ti vi­so­se se­no­sio­se kul­tū­ro­se. Ši me­no for­ma

yra įam­žin­ta se­no­vės Egip­to hie­rog­ li­fuo­se ir ba­bi­lo­nie­čių raš­tuo­se, Ry­tų rai­džių mis­ti­ko­je ir iš­li­ku­sia­me Se­na­ ja­me Tes­ta­men­te bei grai­kų ir ro­mė­nų li­te­ra­tū­ro­je. Jie by­lo­ja apie ko­ne šim­to ar net tūks­tan­čio me­tų tra­di­ci­ją, ku­ri api­ma ir fi­gū­ros pa­vi­da­lo teks­to at­si­ ra­di­mą anks­ty­vų­jų vi­du­ram­žių rank­ raš­čiuo­se. Re­ne­san­so ir Ba­ro­ko epo­cho­se ka­lig­ra­mos eg­zis­ta­vo kaip at­ski­ ra poe­ti­kos vi­su­ma. Jos bu­vo va­ di­na­mos spar­nuo­tais ei­lė­raš­čiais, pa­veiks­lų to­mais, pa­veiks­lų se­ka ir pa­veiks­lų ei­lė­raš­čiais.

Ba­ro­ko epo­chos poe­tas Phi­lip­pas von Ze­se­nas sa­vo poe­mos „Pal­mė“ žo­džiams su­tei­kia me­džio for­mą, nes ji, rit­mas ir iš­raiš­ka yra sim­bio­ tiš­kai su­si­ję: ka­mie­nas vaiz­duo­ja is­ to­ri­ją, jo­je at­si­spin­di ka­rai ir žiau­ru­ mai, ku­riuos te­ko pa­tir­ti Vo­kie­ti­jos že­mėms XVII a., o kiek­vie­no la­po vi­du­je žo­dis po žo­džio žie­bia­ma vil­ tis, kad nau­jo­ji vo­kie­čių kal­ba, nuo šiol pa­kei­sian­ti lo­ty­nų, tu­ri su­vie­ ny­ti iš­dras­ky­tas Vo­kie­ti­jos že­mes ir pa­gy­dy­ti nuo su­ža­lo­ji­mų.

Kal­ba yra pa­siū­ta, iš­ kirp­ta, su­lenk­ta. Ji yra iš­nyks­tan­ti ir vėl su­si­jun­gian­ti.

Šiuo­lai­ki­nia­me me­ne san­ty­kis su kal­ba yra ypač pa­veik­tas neį­si­vaiz­ duo­ja­mos įvai­ro­vės, kas ir ati­tin­ka

vi­suo­me­nės ir šio me­to dau­gia­pu­ siš­ku­mą. „Kal­ba yra pa­siū­ta, iš­ kirp­ta, su­lenk­ta, – tei­gia M.Obier. – Ji yra iš­nyks­tan­ti ir vėl su­si­jun­gian­ ti. Ji tam­pa plas­tiš­ka ir yra gir­di­ma. Ji ieš­ko nau­jos me­džia­gos. Ji yra ty­ ri­nė­ji­mų ob­jek­tas ir vie­ta poe­zi­jai. Kal­ba me­ne tam­pa į lais­vę pa­leis­to žo­džio iš­raiš­ka ir jos meist­riš­ku­mo at­spin­džiu.“ Kal­ba – tai sis­te­ma iš ženk­lų ir tai­syk­lių – aiš­ki­na kal­bos moks­ las. „Kal­ba – tai bū­ties na­mas“, – yra pa­sa­kęs fi­lo­so­fas Mar­ti­nas Hai­degge­ris. Gau­sus „Žo­di­nio api­ pa­vi­da­li­ni­mo“ au­to­rių bū­rys pa­ tei­kia šiuo­lai­kiš­kas, kon­cep­tua­ lias, sa­vi­tas in­terp­re­ta­ci­jas, ku­rio­se me­nas ra­šy­ti­nei kal­bai at­ve­ria ke­ lius į įvai­rias di­men­si­jas. kas: Va­ka­rų Vo­kie­ti­jos me­ni­nin­kų są­jun­gos pa­ro­da „Žo­di­nis api­pa­vi­da­li­ni­mas“. kur: Ga­le­ri­jo­je „Me­no par­k as“. kada: Vei­kia iki bir­že­lio 29 d.

„„Vilioja: gau­sus „Žo­di­nio api­pa­vi­da­li

Pa­veiks­luo­se – žy­dė­ji­mo ir lie­taus įspū­dis

„„Ats­pin­džiai: dai­li­nin­ko dar­bai nea­be­jo­ti­nai liu­di­ja, kad gam­tos vaiz­da­vi­mas ga­li bū­ti šiuo­lai­kiš­kas ir kon­cep­tua­lus.

En­ri­ka Strio­gai­tė „Iš že­mės ir van­dens“ – tai Ai­do Ry­ čio Va­si­liaus­ko kū­ri­nių pa­ro­da, ku­ rią ga­le­ri­ja „Auk­so pjū­vis“ šiuo me­ tu eks­po­nuo­ja Kau­no kli­ni­kų Ra­ dio­lo­gi­jos kli­ni­kos Bran­duo­li­nės me­di­ci­nos sky­riu­je. Pla­taus pro­fi­lio me­ni­nin­kas

Kuk­lus, gar­siai ne­sia­fi­šuo­jan­tis A.R.Va­si­liaus­kas, ga­li­ma drą­siai teig­ti, yra tik­ras kū­ry­bos ug­ni­kal­ nis. Už­ten­ka dirs­te­lė­ti į jo kū­ry­ bos dirb­tu­vę Šan­čių ka­rei­vi­nė­se. Įs­pū­din­gi ke­ra­mi­kos, skulp­tū­ros, ta­py­bos dar­bai ati­ma ža­dą ori­gi­ na­lio­mis idė­jo­mis ir tuo, kad joms įgy­ven­din­ti me­ni­nin­kas pa­si­ren­ka, re­gis, pa­tį ge­riau­sią bū­dą. Ži­no­ma, tai įma­no­ma tik tu­rint pla­tų pro­fe­ si­nį iš­si­la­vi­ni­mą. „Ma­no ma­ma – ke­ra­mi­kė, tai­gi nuo pat vai­kys­tės mo­lis man ar­ti­ mas“, – kal­ba A.R.Va­si­liaus­kas, iš dė­žu­tės at­sar­giai im­da­mas „Ve­ro­ ni­kos ska­re­lę“: iš šim­tų tūks­tan­čių pilkš­vų, rus­vų na­re­lių, re­gis, nu­ megz­tą au­di­nį, ku­ris at­ro­do tar­si iš ge­le­žies, lyg šar­vo da­lis. Iš tie­sų tai –

kant­ry­be, iš­mo­ne, idė­ja ir re­zul­ta­ tu su­ža­vin­tis ke­ra­mi­kos kū­ri­nys, ku­rio vi­du­ry­je, ply­šy­je, – auk­si­ ne gla­zū­ra pa­deng­ta kvad­ra­to for­ mos ply­te­lė, į ku­rią pa­žvel­gus ma­ tai sa­vo pa­ties vei­dą tar­si gau­bia­mą ska­re­lės, kas­kart įgy­jan­čios vis ki­ tą for­mą dėl vis ki­taip iš­si­dės­tan­ čių šim­tų tūks­tan­čių pil­kų, juos­vų ke­ra­mi­nių na­re­lių. Akys taip pat už­kliū­va už di­de­ lės Ma­ri­jos skulp­tū­ros. „Pap­ra­šė pa­res­tau­ruo­ti“, – įspė­ja klau­si­mą A.R.Va­si­liaus­kas. Ša­lia skulp­tū­ros – nau­jau­si me­ni­nin­ko ta­py­bos dar­ bai, pa­reng­ti pa­ro­dai „Iš že­mės ir van­dens“, ku­ri bu­vo eks­po­nuo­ta „Žal­gi­rio“ are­no­je, o da­bar ją ga­li­ ma pa­ma­ty­ti Kau­no kli­ni­kų Ra­dio­ lo­gi­jos kli­ni­kos Bran­duo­li­nės me­ di­ci­nos sky­riu­je. Kaip pa­vaiz­duo­ti?

Gry­nas, at­vi­ras spal­vas mėgs­tan­ tis dai­li­nin­kas jo­se tar­si ieš­ko pa­ čios spal­vos es­mės ir kaip jos vei­ kia žmo­gų, ko­kį spin­du­liuo­ja krū­vį, ko­kią per­duo­da ar ati­ma ener­gi­ją. Anks­tes­ni A.R.Va­si­liaus­ko ta­py­ bos dar­bai bu­vo gry­nai ta­py­bi­niai,

o nau­jau­sio­je pa­ro­do­je pa­veiks­ lai su­kur­ti ant pa­grin­do tarsi mo­ zai­ką su­kli­ja­vus įvai­riau­sių for­mų me­džio plokš­tės ga­ba­lė­lius, ku­rie nu­spal­vin­ti vei­kia ir fak­tū­riš­kai, ir sa­vo for­ma, ir iš(si)dės­ty­mu, ir, ži­no­ma, spal­vo­mis. Pa­vyz­džiui, jaz­mi­no, vyš­nios, obels, for­zi­ci­ jos žy­dė­ji­mas – lyg iš­skai­dy­tas, lyg ma­to­mas fi­zi­ko, nors grei­čiau – al­che­mi­ko įmin­ta mįs­lė: iš ko­kios for­mos, spal­vos, kaip jis su­si­dė­lio­ ja ir ga­li bū­ti su­vo­kia­mas. Apsk­ri­tai A.R.Va­si­liaus­ko mąs­ ty­me ir kū­ry­bo­je vy­rau­ja ra­cio­ na­lus pra­das, me­ni­nin­kas pro­tu sten­gia­si pra­si­skverb­ti gi­liai ir ap­ rėp­ti pla­čiai, tai­gi ir gry­nos spal­ vos, kvad­ra­to kaip to­bu­los for­mos idea­li­za­vi­mas sa­vai­me su­pran­ta­ mas. Tuo­met har­mo­ni­zuo­jan­čių for­mų me­di­niai ga­ba­lė­liai ir jas at­ lie­pian­čių spal­vų niuan­sai vei­kia tar­si me­di­ta­ci­ja. Tar­kim, pa­veiks­ las „Lie­tus“ su­ke­lia vi­sai to­kį pat ra­mi­nan­tį įspū­dį (per­duo­da to­kią pa­čią ener­gi­ją) kaip už lan­go mo­ no­to­niš­kai ly­jan­tis lie­tus. Va­di­na­ si, iš­ties ga­li­ma įmin­ti mįs­lę, kaip, tar­kim, pa­vaiz­duo­ti lie­taus vei­kia­

mą įspū­dį, ar­ba nu­pjau­tos žo­lės, ar­ba dy­gių ra­žie­nų... Įk­vė­pi­mo šal­ti­nis – gam­ta

Jau pa­ro­dos pa­va­di­ni­mas „Iš že­mės ir van­dens“ at­sklei­džia, kad kū­ri­ nių įkvė­pi­mo šal­ti­nis – gam­ta, jos gro­žis. Anot Arn­do He­lin­go, „esa­ me pri­klau­so­mi nuo gam­tos, ku­rio­je gy­ve­na­me, nuo kraš­to­vaiz­džių, ku­rie mums pra­smin­gi. Vai­kys­tė­je įstri­ gę vaiz­dai, van­dens, miš­ko, smė­ lio ir dan­gaus su­kel­ti įspū­džiai yra mums reikš­min­gi ir to­kie lie­ka vi­są gy­ve­ni­mą. Gam­ta for­muo­ja mū­sų as­me­ny­bę“. Tai­gi nau­jau­si A.R.Va­ si­liaus­ko dar­bai skir­ti at­kreip­ti dė­ me­sį į gam­tos ir dva­si­nės žmo­gaus bū­se­nos har­mo­nin­gos vie­no­vės bū­ ti­nu­mą, gam­tos ir dva­si­nės žmo­gaus eko­lo­gi­jos pa­ra­le­lėms iš­ryš­kin­ti. Abst­rak­čio­se dai­li­nin­ko kom­ po­zi­ci­jo­se per­tei­kia­mas aug­me­ ni­jos žy­dė­ji­mo, žo­lės ban­ga­vi­mo, ra­žie­nų ašt­ru­mo įspū­dis. Pa­veiks­ lų pa­vir­šiaus fak­tū­ra for­muo­ja­ma ko­lia­žo prin­ci­pu, iš ne­di­de­lių me­ džio plokš­tės ga­ba­lė­lių, de­ko­ra­ty­ vias kom­po­zi­ci­jas dės­tant mo­zai­ kos prin­ci­pu. Taip iš­gau­ti su­bti­lūs

efek­tai, ke­lian­tys nuo­la­ti­nio, nie­kad ne­si­bai­gian­čio ju­dė­ji­mo įspū­dį. Kū­ ri­nių cik­las tu­ri ir gi­les­nę po­teks­tę: gam­tos eko­lo­gi­ja, jos gro­žis iš­reiš­ kia ir žmo­giš­ko­sios pil­nat­vės, dva­ si­nės eko­lo­gi­jos bū­se­ną. Dai­li­nin­ko kū­ry­ba lau­žo tra­di­ci­nį po­žiū­rį, kad gam­tos te­ma dai­lė­je šian­dien yra iš­sė­mu­si sa­vo ga­li­my­bes, daž­nam me­ni­nin­kui ky­la pa­vo­jus nu­klys­ ti į sen­ti­men­ta­lias jos ref­lek­si­jas. A.R.Va­si­liaus­kui to pa­vyks­ta iš­ veng­ti, jo dar­bai nea­be­jo­ti­nai liu­di­ ja, kad gam­tos vaiz­da­vi­mas ga­li bū­ ti šiuo­lai­kiš­kas ir kon­cep­tua­lus. Dar kar­tą pri­si­me­nant A.He­lin­gą, ga­li­ ma api­bend­rin­ti pa­grin­di­nę pa­ro­dos min­tį: „Gam­to­je ga­li­ma ras­ti daug, ne­tgi Die­vą, čia ir at­si­ran­da pa­ra­le­ lė – ga­li­me su­vok­ti gam­tos reikš­mę sa­vo gy­ve­ni­me, gam­tos pra­smę, su­ pras­ti, kaip ji su­si­ju­si su mū­sų ta­pa­ ty­be, ir ją pri­pa­žin­ti.“ kas: Pa­ro­da „Iš že­mės ir van­dens“. kur: Kau­no kli­ni­kų Ra­dio­lo­gi­jos kli­ni­kos Bran­duo­li­nės me­di­ci­nos sky­riu­je. kada: Iki rug­sė­jo 6 d.


23

Antradienis, birželio 11, 2013

menas ir pramogos

­vi­da­li­nan­tys žo­džiais

DATOS (birželio 11 d.) 1572 m. gimė anglų poetas ir dramaturgas Benas Jonsonas. 1776 m. gimė anglų dailininkas, peizažistas Johnas Constable‘is. Mirė 1837 m. 1864 m. Miunchene gimė garsus vokiečių kompozitorius Richardas Straussas. Mirė 1949 m. 1910 m. gimė prancūzų mokslininkas bei vandenyno tyrinėtojas JacquesYves Cousteau. 1948 m. popiežiaus Pijaus XII bule Šv.Kazimieras paskelbtas Lietuvos jaunimo globėju. 1949 m. gimė grupės „ZZ Top“ būgnininkas Frankas Beardas. 1982 m. gimė lietuvių krepšininkas Tomas Delininkaitis.

horoskopai

i­ni­mo“ au­to­rių bū­rys pa­tei­kia šiuo­lai­kiš­kas, kon­cep­tua­lias, sa­vi­tas in­terp­re­ta­ci­jas. 

kryžiažodis Praėjusios savaitės nugalėtojas Antanas RAUDONIS. Teisingi atsakymai: LIKIMAS (pirm.), MIESTAS (antr.), DIKTANTAS (treč.), ŠERNAI (ketv.).

Šią savaitę laimėkite vitaminus „Cardio-Vit Super“ bei Aurelijos Jaruševičiūtės ir Vytauto Žutauto knygą „Mirties pardavėjai“. Apie tai, kad ir Sovietų Sąjungoje egzistuoja narkomanija, sovietinė spauda parašė tik 1986 m. Tuomet imta atviriau kalbėti apie prostituciją ir užsiminta, kad šalyje yra ir narkomanų. Jų tuo metu smarkiai padaugėjo, nes buvo prasidėjusi kampanija prieš alkoholizmą, tad kai kurie metėsi į narkomaniją ar toksikomaniją. 1987 m. sausio 1-ąją pagal oficialią statistiką, kuri, žinoma, buvo įslaptinta, Sovietų Sąjungoje buvo 48 000 narkomanų ir 5 000 toksikomanų. Daugiausia – Turkmėnijoje, o mažiausia – Lietuvoje.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, birželio 18 d.

Artūro Morozovo nuotr.

Avinas (03 21–04 20). Lengvas ir ramus laikas, viskas vyks sklandžiai. Bendraujant su vyresniais ar įtakingais žmonėmis gali kilti puikių idėjų. Pats laikas pagalvoti apie tobulinimosi ar karjeros galimybes. Viskas, ką numatysite, ateityje gali tapti realybe. Jautis (04 21–05 20). Tinkamai organizuotas darbas neturėtų kelti rūpesčių. Pasinerkite į ramybę, neleiskite negatyvioms mintims ir miglotoms nuojautoms valdyti jūsų. Viskas yra taip, kaip turi būti. Dvyniai (05 21–06 21). Norėsite bendrauti ir dalytis mintimis. Tačiau pokalbio partnerį rinkitės atsargiai, kad vėliau netektų gailėtis dėl to, ką pasakėte. Atminkite, kad geras pašnekovas gali tapti ištikimu draugu. Vėžys (06 22–07 22). Palanki diena apmąstyti idėjas ir kurti naujus planus. Daug kalbėsite ir aptarinėsite savo mintis. Tikėtina trumpa kelionė ar svarbus pokalbis telefonu. Liūtas (07 23–08 23). Sugebėsite įvertinti vienišiaus gyvenimo grožį. Pasistenkite neišlaidauti ir nešvaistyti laiko poilsiui. Laikas veikti savarankiškai ir apgalvotai. Venkite ir skubotumo, ir gaišaties. Mergelė (08 24–09 23). Klaidingai įvertinsite savo jėgas ir užsiimsite veikla, kuri prieštaraus jūsų įsitikinimams. Jeigu viskas klostosi ne taip, kaip reikia, užsiimkite kokia nors malonia veikla. Svarstyklės (09 24–10 23). Aplinkiniai jums mes iššūkį dėl labai keblaus dalyko. Tai gali tapti diskusijos arba kivirčo priežastimi. Tai ne jūsų diena, o kantrybė tegul tampa jūsų sąjungininke. Skorpionas (10 24–11 22). Galbūt kils kūrybingų idėjų ir minčių. Pabūkite vienas, pasivaikščiokite gamtoje. Gerai pailsėjęs su naujom jėgom kibsite į darbus. Šaulys (11 23–12 21). Jūsų ketinimams kas nors trukdys, o nuomonė liks nesuprasta. Gali kilti nesutarimų. Todėl elkitės išmintingai, kad neatrodytumėte kaip užsispyrėlis. Ožiaragis (12 22–01 20). Laukia svarbus susitikimas. Galimi emocionalūs pokalbiai, bet pasistenkite būti supratingas. Niekas negali jūsų priversti daryti to, kas nemalonu, todėl pravers jūsų gebėjimas susitarti. Vandenis (01 21–02 19). Stenkitės neišlaidauti, netinkamas laikas įsigyti naujų daiktų, pirkite tik tai, be ko visiškai negalėsite išsiversti. Šis sudėtingas laikotarpis baigsis, o kol kas reikėtų pabūti vienumoje, pailsėti. Žuvys (02 20–03 20). Esate svajingas, norite atitrūkti nuo savo pareigų. Draugai netrukdys jūsų fantazijoms. Bet svajodamas nepamirškite realių įsipareigojimų. Naudinga pabendrauti su vyresniais žmonėmis.


Orai

Lietaus Lietuvoje turėtų būti mažiau, temperatūra po truputį kils. Sinoptikų duomenimis, šiandien kai kur gali trumpai palyti, o trečiadienis jau turėtų būti sausas. Šiandien temperatūra bus 17–21 laipsnis šilumos. Trečiadienio naktį numatoma 8–11, dieną 19–22 laipsnių šiluma.

Šiandien, birželio 11 d.

+17

+17

Telšiai

+20

Šiauliai

Klaipėda

+20

Panevėžys

+20

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi 

162-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 203 dienos. Saulė Dvynių ženkle.

Utena

+18

Tauragė

+21

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +29 Berlynas +21 Brazilija +24 Briuselis +21 Dublinas +17 Kairas +34 Keiptaunas +20 Kopenhaga +21

Londonas +21 Madridas +28 Maskva +25 Minskas +21 Niujorkas +28 Oslas +21 Paryžius +21 Pekinas +27

orai kaune šiandien

Praha +20 Ryga +20 Roma +23 Sidnėjus +20 Talinas +18 Tel Avivas +26 Tokijas +23 Varšuva +21

+20

+19

Vėjas

6–11 m/s

Marijampolė

Vilnius

+19

Alytus

4.43 21.55 17.12 7.28 23.21

Vardai Aluona, Barnabas, Flora, Raminta, Tvirmantas.

Ap­sė­mė Var­šu­vą

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+14

+21

+16

+11

6

+15

+21

+18

+11

4

+17

+22

+19

+13

2

rytoj

poryt

Liū­tys su­kė­lė po­tvy­nius ir kai­my­ni­nė­je Len­ki­jo­je. Kai ku­rio­se gat­vė­se van­dens ly­gis pa­sie­kė du met­rus. Vai­ruo­to­jai ban­ dė per­va­žiuo­ti ba­las, ta­čiau au­to­mo­bi­ liai ge­so. Žmo­nės gel­bė­jo­si lip­da­mi ant au­to­mo­bi­lių sto­gų. Van­duo už­tvin­dė tu­ ne­lius ir ke­tu­rias met­ro sto­tis. Bu­da­peš­ tą pir­ma­die­nio nak­tį už­plū­do Du­no­jaus van­duo. Van­dens ly­gis ties mies­tu pa­ki­ lo be­veik iki 8 met­rų. Sos­ti­nė­je bu­vo dis­ lo­kuo­tos 7 tūkst. sa­va­no­rių ir ka­rių pa­jė­ gos. Vo­kie­ti­jo­je pa­tvi­nu­si El­bės upė už­ lie­jo da­lį Mag­de­bur­go mies­to. Čia van­ dens ly­gis pa­ki­lo iki 7,4 m. „News­ru.com“, „The New York Ti­mes“ inf., „Reu­ters“ nuo­tr.

įvairenybės

Žie­dus iš­sklei­dė 200 bi­jū­nų veis­lių Vir­gi­ni­ja Sku­čai­tė

v.skucaite@kaunodiena.lt

Pa­ma­žu į mū­sų kraš­to­vaiz­dį grįž­ ta bi­jū­nai, ku­riuos ke­lis de­šimt­ me­čius mė­gi­no iš mū­sų so­dy­bų iš­ stum­ti už­jū­rio gro­žy­bės. Neįp­ras­tai šil­ta pa­va­sa­rio pa­ bai­ga ir va­sa­ros pra­džia vie­nu me­ tu pra­žy­di­no anks­ty­vų­jų ir vi­du­ ti­nio anks­ty­vu­mo veis­lių bi­jū­nus. Šio­mis die­no­mis ap­si­lan­kius VDU Bo­ta­ni­kos so­do 18 arų bi­jū­ny­ne ga­li­ma pa­si­gro­žė­ti maž­daug 200 veis­lių šių veš­lių gė­lių įvai­rių spal­ vų žie­dais. Anot Bo­ta­ni­kos so­do ag­ro­no­mės gė­li­nin­kės Ži­bu­tės Baš­kie­nės, pa­ sta­būs so­di­nin­kai ži­no, kad gau­ siau­siai žy­di bal­ta­žie­džiai bi­jū­nai. De­ko­ra­ty­vi­nė­je so­di­nin­kys­tė­ je bi­jū­nai gru­puo­ja­mi pa­gal aukš­ tį, žie­dų for­mą ir spal­vą, žy­dė­ji­mo lai­ką, ki­tus po­žy­mius. Ver­ta ži­no­ti, kad, esant įpras­toms me­teo­ro­lo­gi­ nėms są­ly­goms, anks­ty­vų­jų veis­lių bi­jū­nai pra­žys­ta ge­gu­žės vi­du­ry­je, o vė­ly­vų­jų – bir­že­lio pa­bai­go­je.

Lie­tu­vo­je po­pu­lia­riau­si yra krū­ mi­niai bi­jū­nai. Juos į Eu­ro­pą 1787 m. at­ve­žė ang­las Jo­sep­has Bank­sas. „Bi­jū­nai mėgs­ta sau­lė­tą vie­ tą. Ge­riau­siai juos so­din­ti leng­vo prie­mo­lio, gi­liai įdirb­to­je dir­vo­je. Be per­so­di­ni­mo ga­li aug­ti 20–30 me­tų. Tin­ka­miau­sias lai­kas bi­jū­ nams so­din­ti – nuo rugp­jū­čio pa­ bai­gos iki rug­sė­jo vi­du­rio“, – aiš­ ki­no Ž.Baš­kie­nė. Ver­ta bi­jū­nus pa­va­sa­rį ir ru­de­nį pa­tręš­ti. Va­sa­rą ir jos pa­bai­go­je bi­ jū­nams rei­kia daug drėg­mės. Ypač – saus­rin­gą va­sa­rą. Pa­ta­ria­ma bi­jū­nus so­dy­bo­je de­rin­ti su svo­gū­ni­nė­mis gė­lė­mis, ku­rios žy­di anks­ti pa­va­sa­rį – kro­kais, scy­lė­mis, žyd­rė­mis, nar­ci­ zais, tul­pė­mis. Kai žy­di šios gė­lės, bi­jū­nai dar že­mi, o va­sa­ros pra­džio­ je su­ve­šė­ję už­den­gia nu­žy­dė­ju­sius pa­va­sa­ri­nių gė­lių plo­tus. Ge­riau au­gin­ti bi­jū­nus su tuš­čia­ vi­du­riais ar­ba pu­siau­pil­na­vi­du­riais žie­dais, nes jie leng­ves­ni, ma­žiau iš­gu­la nuo lie­taus. Pil­na­vi­du­rių bi­jū­nų žie­dus ver­ta ge­rai pa­pur­ty­ti po gau­saus lie­taus, įtai­sy­ti lan­ke­

lį su pa­lai­ky­mo sto­ve­liais. Pa­rin­ kus skir­tin­gu lai­ku žy­din­čių bi­jū­ nų veis­les ir rū­šis, jų žie­dais ga­li­ma gė­rė­tis apie pu­sant­ro mė­ne­sio. Kau­no bo­ta­ni­kos so­de bi­jū­nus pra­dė­ta au­gin­ti 1923 m. Iki Ant­ro­ jo pa­sau­li­nio ka­ro čia au­go tik apie 40 veis­lių bi­jū­nų. Nuo 1957 m. jų smar­kiai pa­gau­sė­jo – tuo pa­si­rū­ pi­no moks­li­nin­kė Ona Skei­vie­nė ir jos bend­ra­min­čiai. Ypač iš­gar­sė­jo O.Skei­vie­nės su­ kur­tos lie­tu­viš­kos bi­jū­nų veis­ lės ‘Garbė Motinai‘,‘Profesorius K.Grybauskas‘, ‘Virgilijus‘ ir 16 se­lek­ci­nių li­ni­jų. Be­je, ‘Prof. K.Grybauskas‘ – vie­na vė­ly­viau­ sių bi­jū­nų veis­lė. Ji ypa­tin­ga dar ir tuo, kad šiuos bi­jū­nų žie­dus ga­li­ ma su­džio­vin­ti ir nau­do­ti sau­soms puokš­tėms. Nuo 1976 m. Bo­ta­ni­kos so­do bi­ jū­nų ko­lek­ci­ja pa­pil­dy­ta 176 nau­ jo­mis veis­lė­mis ir rū­ši­mis. Da­bar­ ti­nė bi­jū­nų ko­lek­ci­ja pra­dė­ta kur­ti 1980 m. Šią eks­po­zi­ci­ją su­pro­jek­ ta­vo kraš­to­vaiz­džio ar­chi­tek­tė Dai­ no­ra Juch­ne­vi­čiū­tė.

„„Fak­tas: šių gė­lių žy­dė­ji­mo gro­žį ga­li­ma įver­tin­ti tik ap­si­lan­kius bi­jū­ny­ne. 

„„Įsi­ti­ki­ni­mas: anot Ž.Baš­kie­nės, smal­suo­liai bū­ti­nai tu­rė­tų už­suk­ti į šį

lie­tu­viš­kų veis­lių bi­jū­nų skly­pe­lį.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

2013 06 11 kauno diena  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you