Page 1

Lietuva

5p.

Ekonomika

A.But­ke­vi­čius­ Tau­ti­nių ma­žu­mų­ įsta­ty­mą vil­ki­na, nes ne­no­ri­ pra­ras­ti­ ko­zi­rio?

7p.

Pasaulis

Kri­zė bai­gė­si, bet įmo­nių bank­ro­tų skai­čius per­ me­tus išau­go­ be­veik­ penk­ta­da­liu.

8p. De­fi­ci­to­ pri­spaus­ta­ Ve­ne­sue­la­ įve­da­ mais­to­ kor­te­les.

Penktadienis birželio 7, 2013 Nr. 131 (19992) kaunodiena.lt

2014 m. prenumeratos akcija!

2 Lt

Už pro­tė­vių že­mę Kaune bruka beverčius sklypus

Val­di­nin­kų pie­tūs su al­ko­ho­liu Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Kau­no sa­vi­val­dy­bė­je Kont­ro­lės ir au­di­to tar­ny­bos dar­buo­to­jai gir­ tau­ja ka­bi­ne­te. Toks pra­ne­ši­mas va­kar apie pie­tus pa­sie­kė po­li­ci­ ją. At­vy­kus pa­rei­gū­nams paaiš­kė­ jo, kad vie­na val­di­nin­kė ne­blai­vi, o dar dvi at­si­sa­kė pūs­ti į al­ko­tes­te­rį. Anks­čiau skam­bė­jo ir dai­nos

Sa­vi­val­dy­bės 240-ame ka­bi­ne­te va­kar apie pie­tus pa­si­ro­dė po­li­ci­ nin­kai. Prie vai­šė­mis nu­klo­to sta­lo pa­rei­gū­nai ra­do tris mo­te­ris ir vie­ ną vy­rą. Kont­ro­lės ir au­di­to tar­ny­ bos spe­cia­lis­tas Alek­sand­ras Bo­ri­ sas vie­nin­te­lis tik­rai bu­vo blai­vus, to­dėl ne­si­prie­šin­da­mas pa­pū­tė į al­ko­tes­te­rį.

4

2014 m. prenumeratos akcija!

Dienos citata „Nors nau­jie­ji poe­tai ge­ ria lyg ir ma­žiau, bet mėgs­ta pa­si­ro­dy­ti kvai­ les­ni, nei yra“, – poe­tas Al­gi­man­tas Mi­ku­ta ­ iro­ni­zuo­ja poe­ti­nių ren­gi­nių ­ gi­gan­to­ma­ni­ją. „„Va­rian­tas: vie­nas iš R.Ma­te­liui pa­siū­ly­tų skly­pų ne­tu­ri pri­va­žia­vi­mo ke­lio ir pri­si­šlie­jęs prie dviaukš­čio ga­ra­žo.

At­gau­ti kaž­ka­da tė­vų, se­ne­lių Kau­ne tu­ rė­tą že­mę ar su­lauk­ti nor­ma­lios kom­pen­ sa­ci­jos – mi­si­ja neį­ma­noma. Šiuo me­tu sa­ vo ei­lės lau­kia apie tūks­tan­tis žmo­nių, o lais­vų skly­pų tė­ra 29. Ne­ga­na to, dau­ge­lį jų pre­ten­den­tai lai­ko be­ver­čiais.

Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

Siū­lo pel­kę ir ga­nyk­lą

Nuo 1991 m. že­mės pa­vel­dė­to­jų ei­lė­je sto­vin­tis Ro­mual­das Ma­te­ lis prieš po­rą sa­vai­čių ant­rą kar­tą su­lau­kė ra­gi­ni­mo pa­si­rink­ti vie­ ną iš Kau­ne siū­lo­mų skly­pų. Lais­ vų skly­pų są­ra­šas ma­žai te­sis­ky­rė

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

nuo to, koks R.Ma­te­liui bu­vo pa­ teik­tas prieš ke­le­rius me­tus. Ge­ riau­si skly­pai ti­ko ga­nyk­loms, ki­ti pa­na­šūs į be­ver­čius. Atei­ties pl. pa­siū­ly­tas skly­pas – ša­lia via­du­ko per ge­le­žin­ke­lį, prie pat bė­gių, pel­kė­to­je ir me­džiais apau­gu­ sio­je te­ri­to­ri­jo­je. Vi­zua­liai pa­trauk­ liau­siai at­ro­dė 4 arų dy­ džio skly­pe­lis Aši­ga­lio g.

2

San­ta­ka, 4 p.


2

Penktadienis, birželio 7, 2013

Miestas

Oro kokybė Kaune 0

34

50mg/m3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,51

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

47

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Už pro­tė­vių že­mę Kaune bruka beverčius sklypus Ta­čiau paaiš­kė­jo, kad šio 1 skly­po že­mės pa­skir­tis – su­si­sie­ki­mo ir in­ži­ne­ri­nių ko­mu­

ni­ka­ci­jų ap­tar­na­vi­mo ob­jek­tų sta­ ty­ba. Ma­ža to, vi­są skly­pą skro­džia lie­taus ka­na­li­za­ci­jos tink­lų ap­sau­ gos zo­na. „Jei skly­pas bū­tų prie pra­mo­ni­ nės pa­skir­ties že­mės pri­skir­tas, jį bent par­duo­ti ga­lė­tu­me. O da­bar nei na­mo, nei par­duo­tu­vės ne­pas­ ta­ty­si“, – ste­bė­jo­si R.Ma­te­lis. Ne ką ge­res­nis skly­pas R.Ma­te­ liui bu­vo pa­siū­ly­tas ir, at­ro­dy­tų, ki­to­je ne­blo­go­je vie­to­je – Šiau­rės pr. Ap­si­dai­rius vie­to­je paaiš­kė­jo, kad už ga­ra­žų už­kiš­tas skly­pas net ne­pa­sie­kia­mas au­to­mo­bi­liu. „Gal teo­riš­kai ir įma­no­ma nu­ ties­ti ke­lią, bet jo il­gis sieks apie po­rą ki­lo­met­rų. Tik kvai­lys ga­li su­ kiš­ti tiek pi­ni­gų, kad tu­rė­tų skly­pą, ku­ris ri­bo­tų­si su dviaukš­čio ga­ra­ žo sie­na. Ge­rai, jei ga­ra­žų sa­vi­nin­ kų bend­ri­ja tą sie­ną leis bent nu­da­ žy­ti“, – juo­kė­si R.Ma­te­lis. Kom­pen­sa­ci­ja – pa­si­ty­čio­ji­mas

R.Ma­te­lio se­ne­liui pri­klau­sė dau­ giau nei 37 arų dy­džio skly­pas prie Stu­den­tų g. „Pa­me­nu, kad so­viet­me­čiu tė­vas ti­kė­jo, jog Lie­tu­va bus lais­va, to­dėl bu­vo su­si­rin­kęs vi­sus tei­sę į že­mę įro­dan­čius do­ku­men­tus. Tad ne­ bu­vo juos sun­ku pa­teik­ti, kai bu­ vo pra­dė­tos su­da­ry­ti ei­lės“, – pri­ si­mi­nė R.Ma­te­lis. Po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­ mo vie­ni pir­mų­jų į ei­lę dėl že­mės sto­ję Ma­te­liai ne­si­ti­kė­jo, kad pro­ ce­sas už­si­tęs taip il­gai. Jie net bu­ vo iš­brauk­ti iš pre­ten­den­tų są­ra­šų, nes jų nuo­sa­vy­be ta­po ir so­viet­me­ čiu šios šei­mos nau­do­tas be­veik 10 arų skly­pas Stu­den­tų g. Tar­nau­ to­jai trak­ta­vo, kad to už­ten­ka tei­ sy­bei at­kur­ti, ta­čiau teis­mai nu­ spren­dė ki­taip.

1 143 – tiek žmo­nių Kau­ne vis dar lau­kia lais­vų skly­pų.

Pa­gal da­bar ga­lio­jan­čius tei­ sės ak­tus, be skly­po Stu­den­tų g., R.Ma­te­lis ir ki­ti že­mės pa­vel­dė­to­ jai Kau­ne pre­ten­duo­ja į ne di­des­ nius nei 12 arų skly­pus. R.Ma­te­lis pa­sie­kė, kad Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas ap­svars­ty­tų, ar tei­sin­gai pa­keis­ta se­no­ji tvar­ka, ku­ri nu­ma­tė pa­vel­ dė­to­jams leis­ti per­leis­ti di­des­nius skly­pus – iki 20 arų. Dėl že­mės ne vie­na­me teis­mo pro­ce­se da­ly­va­vęs R.Ma­te­lis tei­gia, kad, ne­pai­sant to, koks bus Kons­ ti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mas, jam tik­tų ir ma­žes­nis nei 12 arų skly­pas ar­ba pi­ni­gi­nė kom­pen­sa­ci­ja, ta­čiau mai­nai tu­ri bū­ti su­vo­kia­mi svei­ku pro­tu. Šiuo me­tu Kau­ne pre­ten­zi­jų į že­mę at­si­sa­kiu­siems as­me­nims už arą mo­ka­ma 768 li­tų dy­džio kom­ pen­sa­ci­ja – de­šimt ar net dau­giau kar­tų ma­žiau nei rea­li rin­kos kai­na. Stu­den­tų. g že­mė ga­lė­tų kai­nuo­ti ir ne vie­ną de­šim­tį kar­tų bran­giau.

Ne­ri­jus Va­lat­ke­vi­čius:

Mies­te dau­giau lais­ vos že­mės pra­ktiš­kai ne­bė­ra – vis­ką iš­šu­ka­ vo­me. „Kons­ti­tu­ci­jo­je išaiš­kin­ta, kad tu­ri bū­ti tei­sin­gai at­ly­gin­ta. Aiš­ ku, kad su­ma ga­li bū­ti ma­žes­nė nei rin­kos kai­na, ta­čiau tai, ką jie siū­lo,

„„Ver­tė: vi­zua­liai pa­trauk­lia­me skly­pe Aši­ga­lio g. nie­ko ne­ga­li­ma sta­ty­ti.

yra pa­si­ty­čio­ji­mas. O skly­pus siū­ lo to­kius, kad jų nie­kas už nor­ma­lią kai­ną ne­pirk­tų“, – kal­bė­jo R.Ma­ te­lis. Il­gai ne­ran­da šei­mi­nin­kų

R.Ma­te­lis šią sa­vai­tę krei­pė­si į skly­ pus siū­lan­čią Na­cio­na­li­nę že­mės tar­ny­bą (NŽT), kad ši neįs­kai­ty­ tų pa­sku­ti­nio pa­siū­ly­mo. Mat tris­ kart iš pa­siū­ly­to są­ra­šo jo­kio skly­po neiš­si­rin­kęs pre­ten­den­tas nu­grū­ da­mas į ei­lės ga­lą. O ja­me sto­vin­ tys pa­li­kuo­nys pa­siū­ly­mo rink­ti ga­ li ir ne­be­su­lauk­ti, nes pa­kan­ka­mai že­mės Kau­ne pa­pras­čiau­siai nė­ ra. R.Ma­te­lis šiuo me­tu ei­lė­je yra 76-as iš 1 143 lau­kian­čių­jų. NŽT Kau­no mies­to sky­riui lai­ ki­nai va­do­vau­jan­ti Al­ma Mar­kuc­

kie­nė pa­tvir­ti­no, kad R.Ma­te­lis – vie­nas įno­rin­giau­sių ir la­biau­siai tar­ny­bą šok­di­nan­čių pi­lie­čių, ne­ re­tai rei­ka­lau­jan­čių dau­giau nei ki­ti į že­mės skly­pus pre­ten­duo­jan­ tys kau­nie­čiai. Vis dėl­to ji pri­pa­ži­ no, kad kai ku­rie šiuo me­tu siū­lo­mi skly­pai nau­jų­jų šei­mi­nin­kų lau­kia jau se­niai. „Juos jau pa­siū­lė­me to­liau ei­lė­je sto­vin­tiems žmo­nėms. Gal kaž­kas iš jų pa­si­rinks. Kai ku­riems žmo­ nėms ge­riau žvirb­lis ran­ko­je nei brie­dis gi­rio­je“, – sa­kė A.Mar­kuc­ kie­nė. Sa­vi­val­dy­bė: že­mės nė­ra

Že­mės skly­pus for­muo­jan­ti Kau­ no mies­to sa­vi­val­dy­bė lais­vų skly­ pų są­ra­šą ne­tru­kus ke­ti­na pa­pil­

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

dy­ti maž­daug 200 skly­pų, ku­rie for­muo­ja­mi Ro­mai­niuo­se ir Alek­ so­te, ne­to­li Se­nia­vos ka­pi­nių. Dar šiek tiek nau­jų skly­pų Alek­so­te ga­ li at­si­ras­ti, jei sa­vi­val­dy­bei iš Eu­ro­ pos pr. pa­vyks iš­kraus­ty­ti Ka­ri­nes oro pa­jė­gas. Dau­giau reikš­min­ges­ nių in­jek­ci­jų į lais­vų skly­pų są­ra­šą ga­li ir ne­bū­ti. „Dar ga­li at­si­ras­ti vie­nas ki­tas skly­pas, bet mies­te dau­giau lais­ vos že­mės pra­ktiš­kai ne­bė­ra, vis­ką iš­šu­ka­vo­me“, – tei­gė sa­vi­val­dy­bės Ur­ba­nis­ti­kos ir ar­chi­tek­tū­ros sky­ riaus ve­dė­jas Ne­ri­jus Va­lat­ke­vi­ čius. Jo tei­gi­mu, su že­mės grą­ži­ni­mu su­si­ju­sios pro­ble­mos Kau­ne yra pa­čios di­džiau­sios – čia jau­čia­mas di­džiau­sias lais­vos že­mės ba­das.

Pro­ku­ro­rai E.Ba­la­se­vi­čių ma­to už gro­tų Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

Bu­vu­sį Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir kul­tū­ros de­par­ta­men­to di­rek­to­rių Ed­mun­dą Ba­la­se­vi­čių už ky­ši­nin­ka­vi­mą ir pikt­nau­džia­ vi­mą tar­ny­ba siū­lo­ma nu­baus­ti 3 me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­me.

„„Po­zi­ci­ja: E.Ba­la­se­vi­čius – vie­nin­te­lis kal­ti­na­ma­sis, ne­pri­pa­žįs­tan­tis

dau­ge­lio by­lo­je už­fik­suo­tų epi­zo­dų.

Artūro Morozovo nuo­tr.

Pro­ku­ro­rai taip pat re­ko­men­duo­ ja iš aukš­tas pa­rei­gas užė­mu­sio, o šiuo me­tu tei­sia­mo val­di­nin­ko kon­fis­kuo­ti tur­to už 41,5 tūkst. li­ tų. Pro­ku­ro­rai skai­čiuo­ja, kad bū­ tent tiek E.Ba­la­se­vi­čiui bu­vo per­ duo­ta ky­šių pa­vi­da­lu. Pi­ni­gus E.Ba­la­se­vi­čiui bru­ku­sią tar­nau­to­ją Ni­jo­lę Sta­sę Gry­bė­nie­ nę taip pat siū­lo­ma nu­teis­ti 3 me­ tų lais­vės atė­mi­mo baus­me, jos at­ li­ki­mą ati­de­dant po­rai me­tų, nes ji pri­si­pa­ži­no ir bend­ra­dar­bia­vo su tei­sė­sau­ga. Iš jos tu­rė­tų bū­ti kon­ fis­kuo­ta tur­to už 29,5 tūkst. li­tų. Mo­te­ris – pagrindinė by­los fi­gū­ra. Maž­daug pus­me­tį N.S.Gry­bė­nie­nę

se­kę pa­rei­gū­nai su­skai­čia­vo net 17 jos nu­si­kal­ti­mų. „E.Ba­la­se­vi­čius nuo sa­vęs va­lo­ mą pur­vą drabs­to ant ma­nęs, bet aš sa­kau tik tie­są. La­bai gai­liuo­si dėl to, ką pa­da­riau. Iš­gy­ve­ni­mų pa­da­ ri­nys – pa­šli­ju­si svei­ka­ta“, – va­kar teis­mui sa­kė pa­sku­ti­nio žo­džio tei­ se pa­si­nau­do­ju­si N.S.Gry­bė­nie­nė.

Ni­jo­lė Sta­sė Gry­bė­nie­nė:

E.Ba­la­se­vi­čius nuo sa­vęs va­lo­mą pur­vą drabs­to ant ma­nęs, bet aš sa­ kau tik tie­są.

Mo­te­ris tei­gia, kad ky­šius ją ver­ tė im­ti E.Ba­la­se­vi­čius, rei­ka­la­vęs nuo­la­ti­nių duok­lių. E.Ba­la­se­vi­čius aiš­ki­na, kad tar­nau­to­ja jam pi­ni­gus ne­šė ne­ver­čia­ma, ti­kė­da­ma­si už­ta­

ri­mo prieš ją pei­kian­čius va­do­vus ir po­li­ti­kus. Be­je, nu­skriaus­tą­ja be­ si­de­dan­ti mo­te­ris im­da­ma ky­šius neuž­mirš­da­vo ir sa­vęs – E.Ba­la­se­ vi­čiui ne­šė ne vi­sus iš vers­li­nin­kų iš­kau­ly­tus pi­ni­gus. Su E.Ba­la­se­vi­čiu­mi ir N.S.Gry­ bė­nie­ne tei­sia­mi dar du tar­nau­to­jai bei trys pri­va­čių bend­ro­vių at­sto­ vai. Juos siū­lo­ma nu­teis­ti lais­vės atė­mi­mo baus­me, jos at­li­ki­mą ati­ de­dant ar­ba at­leis­ti nuo baus­mės lai­duo­jant ar­ti­mie­siems. „Tar­dy­mo izo­lia­to­riaus ir šio teis­mo pro­ce­so pa­ka­ko, kad su­ pras­čiau, jog to­kiais bū­dais sa­vo vers­lui ga­liu tik pa­kenk­ti“, – sa­ kė vers­li­nin­kas Gin­tau­tas Ra­guc­ kas. Jis N.S.Gry­bė­nie­nei tūks­tan­ čius ne­šė už tai, kad ši pa­spar­tin­tų jo už­dirb­tų pi­ni­gų iš­mo­kė­ji­mą. Tie­sa, neat­me­ta­ma ga­li­my­bė, kad už ky­šius kau­nie­tis vė­liau ti­kė­jo­si su­lauk­ti slap­tos in­for­ma­ci­jos apie pla­nuo­ja­mus vie­šuo­sius pir­ki­mus. Teis­mas ver­dik­tą šio­je by­lo­je skelbs ki­tą sa­vai­tę.


3

Penktadienis, birželio 7, 2013

Kauno patruliai šią vasarą riedžių neturės. kaunodiena.lt

Miestas

Ankstyviausios braš­kės – jau turguje Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

Ga­li­ma ras­ti ir že­muo­gių

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Kau­no tur­ga­vie­tė­se pa­si­ro­dė pir­ mo­sios lie­tu­viš­kos braš­kės. Šio­ mis uo­g o­m is dar pre­k iau­j a tik pa­v ie­n iai ūki­n in­k ai. Nors kai­ nos ker­ta per ki­še­nę, pir­kė­jų ne­ stin­ga.

Sto­ties tur­gu­je va­kar dau­gu­ma par­da­vė­jų siū­lė pa­ra­gau­ti iš Len­ ki­jos ar Is­pa­ni­jos at­vež­tų braš­kių. Jų ki­log­ra­mas kai­nuo­ja 7 li­tus. Lie­ tu­viš­kos uo­gos kai­nuo­ja bent tris­ kart bran­giau. „Jau tre­čia die­na siū­lau nu­si­ pirk­ti lie­tu­viš­kų braš­kių“, – gy­rė­si iš Prie­nų ra­jo­no at­va­žia­vęs Adol­fas Sas­naus­kas. Braš­kių au­gin­to­jas sa­vęs ne­va­ di­na ūki­nin­ku. „Aš tie­siog pen­ si­nin­kas, ku­ris jau dau­ge­lį me­tų au­gi­na ir par­duo­da braš­kes“, – sa­kė jis. Prie­niš­kis pir­mą pre­ky­bos die­ną braš­kes siū­lė li­tu bran­giau – po 25 li­tus už ki­log­ra­mą. „Per­nai pir­mo­sios braš­kės bu­ vo dar bran­ges­nės – po 30 li­tų. Šie­met su­ma­ži­nau kai­ną, kad su­ lauk­čiau dau­giau pir­kė­jų“, – tei­gė A.Sas­naus­kas. Kas­dien į tur­gų jis at­si­ve­ža po 40 ki­log­ra­mų braš­kių, ku­rias be var­go par­duo­da. „Bū­si­ma­jam braš­kių der­liui ren­ giau­si jau nuo ru­dens. Spe­cia­liai pa­ruo­šiau dir­vą, o pa­va­sa­rį so­di­ nu­kus už­den­giau plė­ve­le“, – sa­vo gud­ry­bes at­sklei­dė vy­ras.

Tur­g u­je jau ga­l i­ma nu­s i­pirk­t i ir miš­k u kve­pian­č ių že­muo­g ių. Jų kai­na pa­na­ši kaip praė­ju­siais me­ tais. „Uo­gas rin­kau miš­k uo­se prie Jiez­no, Stak­liš­kių“, – sa­kė pen­si­nin­ kė Ane­lė Bart­k ie­nė.Mo­te­ris ant sa­ vo pre­kys­ta­lio bu­vo pa­si­sta­čiu­si di­ džiu­lį ki­bi­rą šių gė­ry­bių. Stik­li­nai­tė že­muo­g ių kai­na­vo 5 li­tus. Ki­t a par­da­vė­ja Ne­mu­no šlai­t uo­ se rink­tas že­muo­ges įkai­no­jo 7 li­ tais. „Dar la­bai daug ža­lių uo­gų. Tai pir­mo­sios že­muo­gės, to­dėl to­k ios bran­g ios“, – tei­gė par­da­vė­ja, ne­no­ rė­ju­si pa­sa­ky­ti sa­vo var­do.

„„Rin­ka: J.Ben­do­rai­tis pro­gno­zuo­ja, kad lie­tu­viš­kos braš­kės po dvie­jų sa­vai­čių tu­rė­tų at­pig­ti de­šim­čia li­tų. 

Ne­to­lie­se lie­tu­viš­kas braš­kes par­da­vi­nė­jo ir Jur­gis Ben­do­rai­tis iš Rin­gau­dų. Už ki­log­ra­mą uo­gų jis ir­gi pra­šė 24 li­tų, ta­čiau ti­ki­no, kad kar­tais nu­lei­džia kai­ną iki 20 li­tų. „Juk ne­ga­liu il­gai lai­ky­ti švie­žių uo­gų. Iš ry­to nu­ski­nu ir tu­riu par­ duo­ti, nes ki­tą die­ną ne­be­pirks“, – kal­bė­jo J.Ben­do­rai­tis. Ūki­nin­kas pro­gno­za­vo, kad po dvie­jų sa­vai­čių tu­rė­tų pra­si­dė­ti ma­siš­kas lie­tu­viš­kų braš­kių par­da­

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

vi­mas, tuo­met jų kai­na gal­būt kris iki 14–16 li­tų už ki­log­ra­mą, o ma­ žes­nių uo­gų – iki 10 li­tų. Pa­s i­tei­ra­v us, ko­d ėl pir­k ė­jai ren­ka­si lie­tu­viš­kas, o ne pi­ges­ nes len­kiš­kas ar is­pa­niš­kas uo­ gas, dau­ge­lis sa­kė, kad vie­ti­nės ska­nes­nės. „Ma­n o anū­k ė šian­d ien gi­n a­ si ba­ka­lau­ro dar­bą, no­riu ją pa­ le­pin­ti“, – sa­kė pu­sę ki­log­ra­mų braš­kių pir­ku­si Ona.

24 litai

– tiek kainuoja kilogramas pirmųjų lietuviškų braškių.


4

Penktadienis, birželio 7, 2013

Miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Permainos: V.Mo­lį iš­ver­tė iš po­sto Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ frak­ci­jai va­kar ne­pa­vy­ko iš­gel­ bė­ti į skan­da­lus įsi­pai­nio­ju­sio sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­ rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo Vy­gau­ do Mo­lio. Mies­to ta­ry­bos na­riai jį sku­biai at­lei­do iš pa­rei­gų. Va­kar spė­lio­ta, ar tai su­griaus ir val­dan­ čią­ją koa­li­ci­ją.

lis pa­tvir­ti­no ne­jau­čian­tis jo­kios sa­vo kal­tės dėl tai­kos su­tar­ties su vers­li­nin­kais. „Vi­sas pa­sau­lis gy­ve­na su sko­ lo­mis. O ją „Ka­mes­tai“ vis tiek rei­kė­jo ati­duo­ti. Ko­mi­si­ja ne­bu­ vo įpa­rei­go­ta su­da­ry­ti mo­kė­ji­mo gra­fi­kų. Tu­riu raš­tą, ku­riuo įpa­ rei­go­jau vyk­dy­ti tai­kos su­tar­tį, iš­sky­rus są­ly­gas dėl ap­mo­kė­ji­ mo“, – pa­reiš­kė jis. Už­vil­kin­ti ne­pa­vy­ko

Po­li­ti­kai ap­si­žo­džia­vo

Ne tik opo­zi­ci­jos, bet ir val­dan­ čių­jų ne­ma­lo­nę V.Mo­lis už­si­trau­ kė su­de­ri­nęs sa­vi­val­dy­bei ne­nau­ din­gą tai­kos su­tar­tį su bend­ro­ve „Ka­mes­ta“. Iš pra­džių spren­di­ mo pro­jek­te ir bu­vo nu­ro­dy­ta, kad V.Mo­lis at­lei­džia­mas dėl šios su­tar­ties, vė­liau šis punk­tas bu­ vo iš­brauk­tas. „Me­re, to­kią jū­sų veik­lą pa­ly­ gin­čiau su Af­ga­nis­ta­ne ko­vo­jan­čiu ta­li­ba­nu. Jie už­puo­la ir pir­miau­ siai su­sprog­di­na pa­mink­lus – jūs gi iš­brau­kė­te mo­ty­vus, ko­dėl žmo­gus at­lei­džia­mas“, – rė­žė ta­ ry­bos na­rys Gin­tau­tas La­ba­naus­ kas, ne­sle­pian­tis sim­pa­ti­jų par­ti­ jai „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“. Jam sko­lin­gas ne­li­ko ir spren­di­ mo pro­jek­tą pri­sta­tęs kon­ser­va­ to­rius Vy­gan­tas Gu­dė­nas. „Tai yra pa­pras­tas ir mo­ra­lus rei­ka­las. Koa­li­ci­jos su­si­ta­ri­muo­se bu­vo pa­sa­ky­ta: kas dir­ba at­sai­niai ir da­ro ža­lą sa­vi­val­dy­bei, ne­ten­ka pa­si­ti­kė­ji­mo. Ko­kia ža­la? Da­lis sa­ vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų eis ne­mo­ka­ mų ato­sto­gų, ne­gaus al­gų ir taip to­ liau“, – pa­reiš­kė kon­ser­va­to­rius.

Vygantas Gudėnas:

Koa­li­ci­jos su­si­ta­ri­ muo­se bu­vo pa­sa­ ky­ta: kas dir­ba at­ sai­niai ir da­ro ža­ lą sa­vi­val­dy­bei, ne­ ten­ka pa­si­ti­kė­ji­mo. „Kau­no die­na“ ra­šė, kad Aukš­ čiau­sia­sis Teis­mas pa­nai­ki­no lai­ ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes, to­dėl „Ka­mes­ta“ iš sa­vi­val­dy­bės są­skai­tos bet ka­da ga­li nu­si­ra­šy­ ti 10 mln. li­tų. Ne­si­jau­čia kal­tas

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­ rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas V.Mo­

Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ frak­ci­jos se­niū­nė Auš­ra Ru­čie­nė ne­sėk­min­gai ban­dė pa­siek­ti, kad klau­si­mas dėl sa­vi­val­dy­bės ad­mi­ nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­ to­jo bū­tų ati­dė­tas iki ki­to mies­to ta­ry­bos po­sė­džio. Pas­kel­bus slap­tą bal­sa­vi­mą, paaiš­kė­jo, kad V.Mo­lis ne­te­ko po­sto – už jo at­lei­di­mą bal­sa­vo 27 ta­ry­bos na­riai, prieš – 7. A.Ru­čie­nė – ra­mi?

Pa­gal val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos su­ tar­tį sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ jos di­rek­to­riaus po­stas pri­klau­so par­ti­jai „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“. At­lei­dus V.Mo­lį iš pa­rei­gų, A.Ru­ čie­nė ti­ki­no, kad tai jų san­ty­kių su ki­tais koa­li­ci­jos par­tne­riais ne­ su­ga­dins. „Esa­me nu­ma­tę ki­tą kan­di­da­tą į V.Mo­lio vie­tą, kol kas ne­no­rė­čiau at­skleis­ti, kas jis“, – pa­reiš­kė A.Ru­čie­nė. Vis dėl­to va­kar val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos at­sto­vai jau pra­bi­lo, kad į at­si­lais­vi­nu­sį sa­vi­val­dy­bės ad­ mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus po­stą ga­lė­tų pre­ten­duo­ti ir ki­tos par­ti­ jos at­sto­vai: li­be­ral­cent­ris­tai, jau­ na­lie­tu­viai, so­cial­de­mok­ra­tai. Me­ras And­rius Kup­čins­kas at­ krei­pė dė­me­sį, kad už V.Mo­lio at­ lei­di­mą bal­sa­vo tiek opo­zi­ci­jos, tiek val­dan­čių­jų at­sto­vai. „Ar „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ iš­ lie­ka koa­li­ci­jo­je? Šian­dien to ne­ svars­tė­me. Kaip to­liau vis­kas dė­ lio­sis – ma­ty­si­me. Apie tai gal kal­bė­si­me ki­tą sa­vai­tę koa­li­ci­jo­ je“, – sa­kė me­ras. Va­kar mies­to ta­ry­bo­je paaiš­kė­ jo, kad grei­tai par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ at­sto­vai ga­li pra­ras­ ti dar vie­ną po­stą, nes A.Ru­čie­nė bus pri­vers­ta už­leis­ti An­ti­ko­rup­ci­ jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės krės­lą. „Šiuo me­tu Sei­me yra įre­gist­ ruo­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­riuo to­kios ko­mi­si­jos bus pri­va­lo­mos kiek­vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je, o joms tu­rės va­do­vau­ti opo­zi­ci­jos at­sto­ vas“, – pa­ste­bė­jo mies­to ta­ry­bos na­rė Gin­ta­rė Skais­tė.

„„Du­že­nos: kaž­ka­da ne­slė­pu­si am­bi­ci­jų tap­ti me­re, A.Ru­čie­nė su ben-

dražygiais ga­li lik­ti prie su­ski­lu­sios gel­dos. Andriaus Aleksandravičiaus nuo­tr.

„„Pa­sit­vir­ti­no: po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai į sa­vi­val­dy­bę at­vy­ko su­lau­kę skun­do, kad vie­na­me ka­bi­ne­tų gir­tau­ja­ma. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Val­di­nin­kų pie­tūs su al­ko­ho­liu Neo­fi­cia­liais duo­me­ni­ 1 mis, bū­tent jo gim­ta­die­ nis ir bu­vo šven­čia­mas sa­vi­val­dy­

bės ka­bi­ne­te. Trys val­di­nin­kės ne­ma­lo­nu­mų neiš­ven­gė. Kont­ro­lie­riaus tar­ny­bos vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė As­ta Ve­sel­ kie­nė su­ti­ko pūs­ti į al­ko­tes­te­rį, ta­ čiau paaiš­kė­jo, kad ji ne­blai­vi – 0,8 pro­mi­lės. Ki­tos dvi val­di­nin­kės: Vi­li­ja Sut­ ku­vie­nė ir Dia­na Grab­liaus­kie­nė, po­strin­gau­da­mos, kad tai že­mi­na jų gar­bę ir oru­mą, at­si­sa­kė tik­rin­ tis al­ko­tes­te­riu. „Jie nuo­lat ten ge­ria. Sy­kį be­veik dai­na­vo“, – po­rta­lui kau­no­die­na.lt, pa­klaus­tas apie 240-ame ka­bi­ne­ te vy­ku­sią šven­tę, sa­kė vie­nas sa­ vi­val­dy­bės tar­nau­to­jas. Pa­tik­ri­no vi­sus

Lai­ki­nai sa­vi­val­dy­bės kont­ro­lie­ riaus pa­rei­gas ei­nan­tis Kor­ne­li­jus Klei­naus­kas, rea­guo­da­mas į šį in­ ci­den­tą, lie­pė vi­siems try­li­kai tar­ ny­bos dar­buo­to­jų pa­si­tik­rin­ti dėl gir­tu­mo. Paaiš­kė­jo, kad ki­ti de­šimt tar­nau­to­jų yra blai­vūs. „Kol ne­gau­si­me in­for­ma­ci­jos iš gy­dy­mo įstai­gos, pa­tvir­ti­nan­čios duo­me­nis, kad dvi dar­buo­to­jos yra ne­blai­vios, ne­ga­liu tvir­tin­ti prie­šin­ gai. Aš as­me­niš­kai ne­to­le­ruo­ju to­kio el­ge­sio. Gir­ta­vi­mas man ne­priim­ti­ nas“, – tei­gė K.Klei­naus­kas. Jis pa­tvir­ti­no, kad va­kar tar­ny­ bo­je bu­vo šven­čia­mas vie­no dar­ buo­to­jo gim­ta­die­nis. „Jei­gu pa­si­ tvir­tins in­for­ma­ci­ja apie gir­ta­vi­mą,

dar­buo­to­joms gre­sia at­lei­di­mas iš dar­bo“, – ža­dė­jo kont­ro­lie­rius. Ban­dė vy­ti žur­na­lis­tus

Iš ka­bi­ne­to išė­jus po­li­ci­jos pa­rei­ gū­nams, „Kau­no die­na“ pa­ban­dė užei­ti pas šven­čian­čius spe­cia­lis­ tus. Gim­ta­die­nio va­ka­rė­lį su­ren­gę val­di­nin­kai iš pra­džių ban­dė žur­ na­lis­tus iš­vy­ti lauk. Tarp­du­ry­je pa­ si­ro­džius kont­ro­lie­riui, dar­buo­to­ jai ap­ri­mo. Ka­bi­ne­te jau­tė­si al­ko­ho­lio kva­ pas, va­zo­se bu­vo su­merk­tos gė­lės, ant sta­lo su­dė­tos ne­šva­rios lėkš­tės, stik­li­nės – vi­sa tai by­lo­jo apie ka­bi­ ne­te vy­ku­sią šven­tę. Dar­buo­to­jos, ku­rios at­si­sa­kė pa­ si­tik­rin­ti dėl gir­tu­mo, el­gė­si ga­na ra­miai. „Ko­dėl aš tu­rė­čiau pūs­ti į al­ko­tes­te­rį? Ši pro­ce­dū­ra že­mi­na ma­no oru­mą ir gar­bę“, – at­kir­to V.Sut­ku­vie­nė. Pak­laus­ta, ar ka­bi­ne­te tik­rai bu­vo šven­čia­mas gim­ta­die­nis ir var­to­ja­ mas al­ko­ho­lis, mo­te­ris tai nei­gė. Jos ko­le­gė D.Grab­liaus­kie­nė ne­bu­vo to­kia kal­bi – vi­są lai­ką sė­dė­jo prie kom­piu­te­rio ne­pa­kel­da­ma akių. At­si­sa­kiu­sios gir­tu­mą tik­rin­ tis dar­buo­to­jos va­kar per va­lan­dą tu­rė­jo pa­si­tik­rin­ti gir­tu­mą gy­dy­ mo įstai­go­je. Prie­šin­gu at­ve­ju dėl at­si­sa­ky­mo tik­rin­tis al­ko­tes­te­riu kons­ta­tuo­ja­mas sun­kus gir­tu­mo laips­nis. Va­kar pa­si­bai­gus dar­bo va­lan­doms sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ ra­ci­jos va­do­vai ne­tu­rė­jo in­for­ma­ ci­jos, ar val­di­nin­kės ap­si­lan­kė gy­ dy­mo įstai­go­je.

13

– tiek žmo­nių dir­ba Sa­vi­val­dy­bės kont­ro­lie­riaus tar­ny­bo­je.

Se­niū­nas ne­te­ko po­sto Ko­vo 15 d. tuometis Cent­ro se­n iū­ nas Vy­tau­tas Pau­l iu­kas po dar­bo va­lan­dų tar­ny­bi­n iu au­to­mo­bi­l iu su­kė­lė ava­ri­ją. Per ją paaiš­kė­jo, kad val­di­nin­kas bu­vo ne­blai­vus. „Tam žmo­g ui tik­rai ne vie­ta sa­v i­ val­dy­bė­je. Toks at­ve­jis, kai V.Pau­ liu­kas vai­r uo­ja ne­blai­v us ir dar tar­ny­bi­n į au­to­mo­bi­l į, už­fi k­suo­tas pir­mą kar­tą, bet bu­vo gir­dė­ti daug kal­bų. O kai at­si­ran­da kal­bos, be­lie­ ka lauk­ti ofi­cia­laus už­fi k­sa­vi­mo“, – tuo­met pa­reiš­kė sa­vi­val­dy­bės ad­ mi­n ist­ra­ci­jos di­rek­to­r ius Dai­n ius Rat­ke­lis. Su­lau­kęs ofi­cia­l ių raš­t ų, kad se­ niū­nas vai­ra­vo au­to­mo­bi­l į ne­blai­ vus, di­rek­to­r ius ke­t i­no at­leis­t i jį iš pa­rei­g ų, ta­čiau V.Pau­l iu­kas spė­jo pa­ts pa­si­trauk­ti iš po­sto.


5

PenktaDIENIS, birželio 7, 2013

lietuva

8p.

M.Jacksono dukrai nusižudyti nepavyko.

Siū­lo dau­giau leng­vatų

Sėkme ­ ne­pa­tikė­jo

Dar­bo par­ti­jos (lei­bo­ristų) at­sto­vai Sei­me vėl siū­lo grąžin­ti ir ne­ri­bo­tam lai­kui pa­lik­ ti prie­š ke­le­rius me­tus tai­ky­tas pri­dėtinės vertės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tas svar­ biau­siems mais­to pro­duk­tams – na­mi­nių paukš­čių mėsai, jos su­bpro­duk­tams, na­mi­ nių gyvulių ir paukš­čių mėsos ga­mi­niams ir pus­ga­mi­niams, dar­žovėms ir vai­siams. Par­la­men­ta­rai sva­jo­ja, kad PVM su­mažė­ jimą kom­pen­suos išaugęs var­to­ji­mas.

Par­la­men­ta­ras Ar­vy­das Anu­šaus­kas pra­ šo Viešųjų pir­kimų tar­ny­bos iš­siaiš­kin­ti 2,722 mln. litų vertės kon­kur­so, kurį laimė­ jo su so­cial­de­mok­ra­tu Bro­niu­mi Bra­daus­ ku (nuo­tr.) su­si­ju­si įmonė „Aviaeksp­re­ sas“, ap­lin­ky­bes. Bend­rovė laimė­jo Žemės ūkio mi­nis­te­ri­jos ko­man­di­ruo­čių or­ga­ni­ za­to­riaus kon­kursą. A.Anu­šaus­kas ste­bi­si, kad iš kon­kur­so bu­vo eli­mi­nuo­ti ma­žiau­sią kainą pa­si­ūlę vers­li­nin­kai.

176 mln. litų

– tiek įver­tin­ta jau pa­baig­ta Val­dovų rūmų da­lis.

Šni­pai – kom­piu­te­riai

Ką da­ry­ti, jei svar­bus spren­ di­mas ga­li su­ men­kin­ti po­li­ ti­nius di­vi­den­ dus? Ži­no­ma, jį rei­kia vis ati­ dėlio­ti. Tad aukš­ti po­li­ti­kai, ypač prem­je­ras Al­gir­das But­ ke­vi­čius, del­sia ap­si­spręsti dėl Tau­ti­nių ma­ žumų įsta­ty­mo.

Vis daž­niau pa­si­tai­ko, kad iš Rytų ša­lių įve­ža­mo­je pro­gra­minė­je ar tech­ninė­je įran­go­je yra iš anks­to įdieg­ta va­di­na­mo­ji šni­pinė­ji­mo pro­gra­ma. Taip sa­ko spe­cia­lis­tai.

„„Lai­kas: Tau­ti­nių ma­žumų įsta­ty­mo pro­jek­tas pa­reng­tas prie­š mėnesį, bet

prem­je­ras del­sia tar­ti žodį. 

To­mo Luk­šio / BFL nuo­tr.

Tau­ti­nių ma­žumų įsta­ty­mas – lyg karš­ta bulvė Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Vardų ir pa­vard­žių ra­šy­ba lo­ty­ niš­kais raš­me­ni­mis, vie­to­vard­žių ir gat­vių ra­šy­mas lenkų bei rusų kal­bo­mis. Tai – pa­grin­dinės prie­š mėnesį baig­to reng­ti il­gai lauk­to Tau­ti­nių ma­žumų įsta­ty­mo nuo­ sta­tos. Ta­čiau prem­je­ras jau visą mėnesį del­sia ap­si­spręsti, ar įsta­tymą im­ti ir svars­ty­ti Vy­riau­sybės po­sėdy­je. „Kol kas tie­siog lau­kia­me. Įsta­ty­ mas į Vy­riau­sybę iš­siųs­tas ge­gužės vi­du­ry­je“, – in­for­ma­vo vie­nas jo rengėjų Lie­tu­vos lenkų rin­kimų ak­ci­jos de­le­guo­tas kultū­ros vi­ce­ mi­nist­ras Ed­var­das Tru­se­vi­čius. Val­dan­tie­ji Vy­riau­sybės pro­gra­ mo­je yra įrašę, kad vardų ir pa­vard­ žių ra­šymą ne­vals­ty­bi­ne kal­ba rei­ kia kuo grei­čiau išspręs­ti, nes šis rei­ka­las nuo­di­ja ir tarp­vals­ty­bi­nius san­ty­kius. Ta­čiau prem­je­ras A.But­ ke­vi­čius to pa­da­ry­ti grei­tai ne­no­ri.

Jis už­si­manė, kad įsta­ty­mo pro­ jek­tas būtų svars­to­mas Vy­riau­sybės Stra­te­gi­nia­me ko­mi­te­te ir tik ta­da tei­kia­mas svars­ty­mui. „Ne­ga­liu pa­ sa­ky­ti da­tos, ka­da svars­tys. Kol kas įpa­rei­go­jo­me Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ riją, kad pa­rengtų pa­tai­sas, jie dis­ ku­tuo­ja su Vals­ty­bi­ne lie­tu­vių kal­ bos ko­mi­si­ja“, – dėstė Vy­riau­sybės kanc­le­ris Al­mi­nas Ma­čiu­lis.

Ed­var­das Tru­se­vi­čius:

Kol kas tie­siog lau­kia­me. Įsta­ty­mas į Vy­riau­sybę iš­siųs­tas ge­gužės vi­du­ry­je. Užuot spren­dus pro­blemą iš es­ mės, Tau­ti­nių ma­žumų įsta­ty­mo pro­jek­tas ir to­liau vo­lio­ja­mas mi­ nis­te­rijų stal­čiuo­se. Štai Tei­sin­gu­ mo mi­nis­te­ri­ja pa­si­ūlė Vals­ty­bi­nei

lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jai išspręs­ti kal­bos pro­ble­mas pa­gal sa­vo kom­ pe­ten­ciją, ki­taip ta­riant, kad ko­ mi­si­ja sa­vo spren­di­mu, ku­ris pa­gal įsta­tymą pri­va­lo­mas, priimtų kal­ bos tai­syk­les. Tik ta­da, pa­sak Tei­ sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos at­stovų, tei­ si­nin­kai galėtų nu­sta­ty­ti tvarką ir tei­sinį re­gu­lia­vimą. E.Tru­se­vi­čiaus, Tau­ti­nių ma­ žumų įsta­ty­mo rengė­jo, nuo­mo­ ne, te­rei­kia priim­ti po­li­tinį spren­ dimą ir ap­si­spręsti, ko­kia apim­ti­mi ir ku­rio­se sa­vi­val­dybė­se bus ga­li­ma var­to­ti ki­tas – tau­ti­nių ma­žumų – kal­bas. Ta­čiau šį spren­dimą po­li­ti­kai tik ati­dėlio­ja. Štai Ge­di­mi­nas Kir­ki­las, so­cial­de­mok­ratų vi­ce­pir­mi­nin­kas, anks­čiau skelbė, kad Tau­ti­nių ma­ žumų įsta­ty­mas galėtų būti priim­ tas šių metų ba­landį. Ta­čiau kol kas taip ir neaiš­ku, ar įsta­ty­mas bus pa­teik­tas dar bir­želį, ar jo pa­ tei­ki­mas bus nu­kel­tas į Sei­mo ru­ dens se­siją.

Įsta­ty­mo pro­jek­tas – li­be­ra­lus Pir­m i­n io Vy­r iau­s y­b ei pa­t eik­t o Pa­vyzd­ž iui: „Gy­ve­na­mo­jo­je vie­tovė­ Tau­t i­n ių ma­ž umų įsta­t y­m o pro­ je, ku­rio­je tau­tinė ma­žu­ma su­da­ro ne jek­te nu­m a­to­m a teisė ra­š y­t i gy­ve­ ma­ž iau kaip 25 pro­c. bend­ro gy­ve­na­ namųjų vie­to­v ių, gat­v ių, vals­t y­b i­ mo­sios vie­tovės gy­ven­tojų skai­čiaus nio ad­m i­n ist­r a­v i­m o ir sa­v i­v al­d y­ po nau­jau­sio vi­suo­ti­nio gy­ven­tojų su­ bių ad­m i­n ist­r a­v i­m o su­b jektų bei ra­šy­mo, gy­ve­na­mo­sios vie­tovės pa­ to­p og­r a­f i­n ių ženklų pa­v a­d i­n i­mus va­d i­n i­mas ša­l ia pa­va­d i­n i­mo vals­ tau­t inės ma­ž u­mos kal­b a, ta­č iau su ty­bi­ne kal­ba ra­šo­mas ir tos tau­t inės ma­ž u­mos kal­ba; gat­v ių, esan­čių gy­ iš­ly­g o­m is.

ve­na­mo­sios vie­tovės te­r i­to­r i­jo­je, pa­ va­d i­n i­mai ša­l ia pa­va­d i­n imų vals­t y­ bi­ne kal­ba ra­šo­mi ir tos tau­tinės ma­ žu­mos kal­ba; vals­t y­bi­n io ad­m i­n ist­ ra­vi­mo ir sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­vi­ mo su­bjektų, esan­čių gy­ve­na­mo­sios vie­tovės te­ri­to­ri­jo­je, pa­va­di­ni­mai ša­ lia pa­va­di­nimų vals­ty­bi­ne kal­ba ra­šo­ mi ir tos tau­tinės ma­ž u­mos kal­ba.“

„Vis daž­niau pa­ste­bi­ma, kad iš Rytų ša­lių at­ke­liau­jan­ti įran­ga – tiek pro­gra­minė, tiek tech­ninė – tu­ri jau iš anks­to įdieg­tus pa­ žeid­žia­mu­mus, sau­gu­mo spra­ gas, ku­rios pa­skui leid­žia per nuo­tolį pri­si­jung­ti ir vyk­dy­ti tą juodą darbą“, – va­kar per Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to po­sėdį, skirtą ki­ber­ne­ ti­niam sau­gu­mui, sakė Ant­ro­jo ope­ra­ty­vi­nių tar­nybų de­par­ta­ men­to prie Kraš­to ap­sau­gos mi­ nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tas Al­gi­man­ tas Me­lai­kis. Anot jo, ki­ber­ne­ti­nis šni­pinė­ji­ mas – la­bai di­delė grėsmė. „Užk­ra­tas, pa­tekęs į kom­piu­terį, ga­li la­bai su­ma­niai su­rink­ti nu­ro­ dy­to po­būdžio in­for­ma­ciją, ga­ li stebė­ti tink­lo pro­ce­sus, ga­li per nuo­tolį val­dy­ti kom­piu­terį, ga­li įjung­ti ir fik­suo­ti vaizdą bei gar­ są, ga­li la­bai ty­liai sėdėti bei lauk­ti sa­vo šei­mi­nin­ko ko­man­dos ir pa­ gal ko­mandą pra­dėti darbą, ga­li su­si­nai­kin­ti ne­pa­lik­da­mas pėd­ sakų“, – aiš­ki­no spe­cia­lis­tas. Anot jo, toks užk­ra­tas su­ge­ba įsisk­verb­ti ir į mo­bi­liuo­sius prie­„Shutterstock“ nuotr.

tai­sus. „Be to, jis nuo­lat to­bu­li­na­ mas, tam ski­ria­mi di­de­li iš­tek­liai, at­ski­ros vals­tybės re­mia tą veiklą, fi­nan­suo­ja“, – sakė A.Me­lai­kis. Pa­sak jo, NA­TO yra pri­pa­ži­nu­si, jog in­ter­ne­to erdvė tam­pa nau­ju ka­ro lau­ku, o to pa­da­ri­nys yra tai, kad vi­sos ki­ber­ne­tinės prie­monės ga­li būti nau­do­ja­mos kaip gink­las. „Mo­der­nus tan­kas su gink­luo­te ga­li kai­nuo­ti 4 mln. JAV do­le­rių. Ką ga­li jis pa­da­ry­ti, vi­si su­pran­ ta­me. <...> 10 tūkst. kom­piu­te­rių, per nuo­tolį val­domų ir su­jungtų į bot­net (už­val­dytų kom­piu­te­rių tinklą – red. pa­st.), nuo­ma per par­ą kai­nuo­ja 200 JAV do­le­rių. Tik nuo pik­ta­va­lio tikslų ir fan­ta­ zi­jos pri­klau­so, ką jis su­gal­vos su to­kia ga­lin­ga ar­mi­ja pa­da­ry­ti“, – kalbė­jo Ant­ro­jo ope­ra­ty­vi­nių tar­ nybų de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tas. KD, BNS inf.

Paieš­kos įsibėgė­ja Pro­ku­ratū­ra ruo­šia tarp­tau­ti­nius pa­gal­bos pra­šy­mus į įvai­rias už­ sie­nio vals­ty­bes, siek­da­ma gau­ti in­for­ma­ci­jos apie ieš­ko­mos Sei­ mo narės Ne­rin­gos Venc­kienės (nuotr.) bu­vi­mo vietą.

„Jie kaip ir pa­ruoš­ti, bet dar iš­vers­ti rei­kia“, – BNS sakė Šiau­lių apy­gar­ dos pro­ku­ratū­ros at­sto­vas spau­dai Mar­ty­nas Po­vi­lai­tis. Ta­čiau vals­ tybės, į ku­rias bus siun­čia­mi pra­ šy­mai, kol kas ne­įvar­di­ja­mos. Jis taip pat teigė, kad duo­ ti pa­ve­di­mai po­li­ci­jai ap­klaus­ti konk­re­čius liu­dy­to­jus, jog būtų ga­li­ma nu­sta­ty­ti N.Venc­kienės bu­vi­mo vietą, – turėtų vyk­ti ofi­ cia­lios liu­dy­tojų ap­klau­sos. Par­la­men­tarės N.Venc­kienės paieš­ka pa­skelb­ta ge­gužės 9 d. Nus­ta­ty­ti, kur tiks­liai yra „Drąsos ke­lio“ par­ti­jos frak­ci­jos se­niūnė, pro­ku­ro­rai įpa­rei­go­jo po­li­ciją. Sei­mo „Drąsos ke­lio“ par­ti­ jos frak­ci­jos na­rys Val­das Va­si­ liaus­kas ži­niask­lai­dai sakė, kad N.Venc­kienė sa­vo pa­dėjėjams elekt­ro­ni­nius laiš­kus ra­šo iš JAV. „Ba­land­žio 16 d. pir­mas laiš­kas gau­tas iš JAV, ji pa­svei­ki­no sa­vo pa­ dėjėją su gi­mi­mo die­na ir kar­tu bu­ vo pra­šy­mai (dėl įsta­tymų pro­jektųMargaritos Vorobjovaitės nuotr.

re­gist­ra­vi­mo – BNS pa­st.). Aki­ vaiz­du, kad laiš­kas at­ėjo iš JAV, aki­ vaiz­du iš siun­ti­mo vie­tos, iš kaž­ku­ rios JAV in­ter­ne­to ka­vinės“, – LNK „Ži­nioms“ sakė V.Va­si­liaus­kas. Anot jo, iš kur siųs­tas laiš­kas, N.Venc­kienės bend­ra­žy­giai iš­ siaiš­ki­no pa­gal va­di­namąjį IP ad­ resą. Tai kom­piu­te­rio iden­ti­fi­ka­ to­rius IP tink­luo­se. Be to, pa­sak V.Va­si­liaus­ko, tik N.Venc­kienė galė­jo ži­no­ti, kur pa­dėti jos nu­ro­dy­ti do­ku­men­tai, ir tiks­lią pa­dėjėjo gi­mi­mo datą. Sei­mas ba­land­žio pra­džio­je pa­ nai­ki­no par­la­men­tarės tei­sinę ne­ lie­čia­mybę, svars­tant šį klau­simą N.Venc­kienė Sei­me ne­be­pa­si­rodė. KD, BNS inf.


6

Penktadienis, birĹželio 7, 2013

nuomonÄ&#x2014;s

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Pir­myn į praei­tį

V.BlinkeviÄ?iĹŤtÄ&#x2014;: linkiu mĹŤsĹł ĹžmonÄ&#x2014;ms orios senatvÄ&#x2014;s Veronika Ĺ umilovaitÄ&#x2014;

NereikÄ&#x2014;tĹł suprieĹĄinti kartĹł, kuriĹł solidarumu grindĹžiama mĹŤsĹł socialinio draudimo sistema.

K Justinas Argustas

A

p­si­me­la­vÄ&#x2122;, su­k lai­d i­nÄ&#x2122;, gal­vo­se â&#x20AC;&#x201C; ne eu­ro­pie­t iť­kos ver­ty­bÄ&#x2014;s ir glo­ ba­li­za­ci­ja, o siau­ras ir bu­kas et­no­ na­cio­na­liz­mas. Tai â&#x20AC;&#x201C; mō­sĹł kai­rie­ ji. Ĺ iaip pa­na­ťōs epi­te­tai daŞ­nai tai­ko­mi vi­du­ ram­Şiť­kas tra­di­ci­jas apie abor­tus ir baŞ­ny­Ä?ios vaid­me­nÄŻ puo­se­lÄ&#x2014;­jan­tiems ra­di­ka­liems de­ťi­ nie­siems, ta­Ä?iau tin­ka ir da­liai so­cial­de­mok­ra­ tĹł. Ko­dÄ&#x2014;l? To­dÄ&#x2014;l, kad Lie­tu­vos tau­ti­nÄ&#x2014;s ma­Şu­ mos, ypaÄ? â&#x20AC;&#x201C; len­kai, jau du de­ťimt­me­Ä?ius lau­ kia, ka­da lie­tu­viai su­si­tai­kys su, at­ro­dy­tĹł, to­ kia pa­pras­ta nuo­lai­da â&#x20AC;&#x201C; ke­lio­mis pa­pil­do­mo­ mis rai­dÄ&#x2014;­mis abÄ&#x2014;­cÄ&#x2014;­lÄ&#x2014;­je. Val­dan­tie­ji so­cial­de­mok­ra­tai ir sa­vo, ir Vy­riau­ sy­bÄ&#x2014;s pro­gra­mo­je pa­Şa­dÄ&#x2014;­jo kuo grei­Ä?iau ĹĄÄŻ iĹĄ es­mÄ&#x2014;s tech­ni­nÄŻ, bet dÄ&#x2014;l bu­ko lie­tu­viĹł kal­bi­nio na­cio­na­liz­mo ta­pu­sÄŻ po­li­ti­nÄŻ, klau­si­mÄ&#x2026; iť­sprÄ&#x2122;s­ ti. Kai­rių­jĹł vir­ťō­nÄ&#x2014;­lÄ&#x2014;s tai Ĺža­dÄ&#x2014;­da­vo, tai per­si­ gal­vo­da­vo, ir Tau­ti­niĹł ma­Şu­mĹł ÄŻsta­ty­mas, tu­ rin­tis ĹĄias pro­ble­mas baig­ti, vÄ&#x2014;l uŞ­stri­go. Nuo pat pra­dĹžiĹł da­li­jant pa­Şa­dus bu­vo aiť­ku, kad koa­li­ci­jo­je ĹĄiuo klau­si­mu su­ta­ri­mo nÄ&#x2014;­ra, bet so­ cial­de­mok­ra­tĹł pro­pa­gan­di­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las vis tiek skel­bÄ&#x2014;, kad vis­kas bus iť­sprÄ&#x2122;s­ ta ĹĄiĹł me­tĹł ba­lan­dÄŻ. Suk­lai­di­no ar sÄ&#x2026;­mo­nin­gai

IĹĄsp­ren­dus ĹĄias pseu­dop­rob­le­mas, ga­li­ma bō­tĹł im­tis tik­rų­jĹł. pa­me­la­vo? IĹĄ es­mÄ&#x2014;s fi­lo­lo­gi­nÄ&#x2014; ar net tech­ni­nÄ&#x2014; pro­ble­ma ÄŻga­vo po­li­ti­nÄŻ ir net tarp­tau­ti­nÄŻ skam­ be­sÄŻ. DÄ&#x2014;l to at­si­pra­ťi­nÄ&#x2014;­ja­ma mi­nist­rĹł ly­giu. Po­li­ ti­kai ir iĹĄ kai­rÄ&#x2014;s, ir iĹĄ de­ťi­nÄ&#x2014;s su­ran­da vi­so­kiau­ siĹł prie­Şas­Ä?iĹł aiť­kin­ti, kas gi bō­tĹł blo­go, jei Geor­geâ&#x20AC;&#x2122;o Bus­ho ar Ada­mo Mic­kie­wic­ziaus pa­ se ar ant gat­viĹł len­te­liĹł bō­tĹł ra­ťo­ma ori­gi­na­lo kal­ba. Pu­sÄ&#x2122; me­tĹł tech­ni­nei pro­ble­mai su­tvar­ ky­ti â&#x20AC;&#x201C; ne­trum­pas lai­kas, ta­Ä?iau lig ĹĄiol bi­jo­ma kaŞ­ko­kiĹł bau­bĹł. IĹĄsp­ren­dus ĹĄias pseu­dop­rob­ le­mas, ga­li­ma bō­tĹł im­tis tik­rų­jĹł. Pa­vyz­dĹžiui: kas at­si­ti­ko ir kÄ&#x2026; da­ry­ti, kad ĹĄa­lia sos­ti­nÄ&#x2014;s yra la­biau­siai ĹĄa­ly­je at­si­li­kÄ&#x2122;s Vil­ni­jos re­gio­nas? To­ kio at­ve­jo kaip mō­siť­kis Eu­ro­po­je ne­la­bai ra­ si. Ko­dÄ&#x2014;l tas krať­tas de­zin­teg­ruo­tas ir so­cia­liai silp­niau­sias ko­ne vi­sais po­Şiō­riais? Ga­liau­siai, kaip dÄ&#x2014;l Lie­tu­vos len­kĹł? Ar Lie­tu­vo­ je ap­skri­tai gy­ve­na ir kiek tik­rĹł len­kĹł? Jei taip â&#x20AC;&#x201C; ko­kie jie ir ko­kia jĹł ta­pa­ty­bÄ&#x2014;? Kaip jie su­pran­ta len­kiť­ku­mÄ&#x2026;. Tik kal­bi­niu pa­grin­du ar yra koks nors ki­toks, tvir­tes­nis pa­ma­tas? De­ja, val­dan­tie­ji to­kiĹł ir pa­na­ťiĹł klau­si­mĹł ne­ ke­lia. Ap­mau­du ir tai, kad jĹł ne­ke­lia ir Val­de­ ma­ro To­ma­ťevs­kio par­ti­ja. Tur­bĹŤt dÄ&#x2014;l to, kad iť­spren­dus to­kias pro­ble­mas ĹĄiai par­ti­jai ne­ bus kÄ&#x2026; veik­ti. Ta­Ä?iau jei jau so­cial­de­mok­ra­tai sa­ve lai­ko va­ka­rie­tiť­kĹł ver­ty­biĹł iť­pa­Şi­nÄ&#x2014;­jais â&#x20AC;&#x201C; bent ver­ta pa­ban­dy­ti. Vis dÄ&#x2014;l­to tĹŤp­Ä?io­ti vie­to­je ir gai­vin­ti pri­mi­ty­vĹł lie­tu­viĹł kal­bi­nÄŻ na­cio­na­ liz­mÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; leng­viau. informacija:

302 250

uo daugiau ĹžmoniĹł turÄ&#x2014;s normaliai apmokamÄ&#x2026; ir legalĹł darbÄ&#x2026;, tuo bus gausesnÄ&#x2014;s ÄŻmokos ÄŻ socialinio draudimo ir pensijĹł fondus bei didesnÄ&#x2014;s garantijos sulaukus pensinio amĹžiaus. Taip teigia europarlamentarÄ&#x2014; Vilija BlinkeviÄ?iĹŤtÄ&#x2014;, komentuodama neseniai Europos Parlamento (EP) patvirtintÄ&#x2026; adekvaÄ?iĹł, saugiĹł ir tvariĹł pensijĹł darbotvarkÄ&#x2122;. Ĺ is dokumentas yra ypaÄ? svarbus, nes susijÄ&#x2122;s su visĹł ES pilieÄ?iĹł teisÄ&#x2014;tais lĹŤkesÄ?iais gauti normaliÄ&#x2026; pensijÄ&#x2026;.

â&#x20AC;&#x201C; PensijĹł problema aktuali ne tik Lietuvoje, bet ir kitose ĹĄalyse. Dirbdami visÄ&#x2026; gyvenimÄ&#x2026; mokame mokesÄ?ius, taÄ?iau senatvÄ&#x2014;je negalime bĹŤti garantuoti dÄ&#x2014;l savo pajamĹł. KodÄ&#x2014;l? â&#x20AC;&#x201C; Europa sensta. Lietuva ne iĹĄimtis. Per 50 metĹł gyvenimo trukmÄ&#x2014; ES pailgÄ&#x2014;jo 5 metais, o iki 2060 m. vyrĹł gyvenimo trukmÄ&#x2014; gali pailgÄ&#x2014;ti dar 8 metais, moterĹł â&#x20AC;&#x201C; 6,5 metĹł. Ĺ eĹĄiasdeĹĄimtmeÄ?iĹł ir vyresniĹł asmenĹł kasmet ES padaugÄ&#x2014;ja maĹždaug 2 mln. O darbingo amĹžiaus asmenĹł dÄ&#x2014;l Ĺžemo gimstamumo maĹžÄ&#x2014;ja ir kelis ateinanÄ?ius deĹĄimtmeÄ?ius kasmet tik maĹžÄ&#x2014;s. Taigi, vienam dirbanÄ?iam ir mokesÄ?ius mokanÄ?iam Ĺžmogui tenka iĹĄlaikyti vis daugiau pensininkĹł. MaĹžai tikÄ&#x2014;tinas ir spartus ekonomikos bei darbo naĹĄumo augimas. Nesame apsaugoti ir nuo ekonomikos kriziĹł. Visa tai neigiamai veikia valstybiĹł galimybes tinkamai ďŹ nansuoti pensijĹł sistemas. TodÄ&#x2014;l EP minÄ&#x2014;tame dokumente ragina ĹĄalis nares skubiai parengti ir ÄŻgyvendinti priemones, kurios padÄ&#x2014;tĹł pensijĹł sistemas pritaikyti prie kintanÄ?iĹł ekonominiĹł ir demograďŹ niĹł sÄ&#x2026;lygĹł. â&#x20AC;&#x201C; KÄ&#x2026; EP siĹŤlo daryti, kad ateityje pensininkĹł lĹŤkesÄ?iai bĹŤtĹł patenkinti? â&#x20AC;&#x201C; Svarbiausia â&#x20AC;&#x201C; uĹžtikrinti aukĹĄtÄ&#x2026; uĹžimtumo lygÄŻ. Kai ĹžmonÄ&#x2014;s neturi darbo arba dirba maĹžai apmokamÄ&#x2026;, ne viso laiko ar darbo sutartimi neÄŻformintÄ&#x2026; darbÄ&#x2026;, gali gauti tik dalÄŻ pensijos, o tai didina skurdo rizikÄ&#x2026; senatvÄ&#x2014;je. Be abejo, kad pensinio amĹžiaus vÄ&#x2014;linimas bei vyrĹł ir moterĹł pensinio amĹžiaus suvienodinimas yra tinkamiausias atsakas ÄŻ ilgÄ&#x2014;janÄ?iÄ&#x2026; gyvenimo trukmÄ&#x2122;. Vis dÄ&#x2014;lto, vÄ&#x2014;linant pensinÄŻ amĹžiĹł, reikia uĹžtikrinti vyresnio amĹžiaus

ď ŽIĹĄeitis: C/YV[XRcVĂ&#x2DC;VĂ­aĂ&#x203A;`ZN[fZbQN_OQNcVNVab_VOĂ­aVZ\afcb\WNZVXb\VYTVNb

VYNVXfaVcf_R`[V\NZ VNb`QN_Ob\a\Wb`

ĹžmoniĹł uĹžimtumÄ&#x2026; ir ÄŻvertinti, ar visi ďŹ ziĹĄkai gali ilgiau dirbti. Mes rekomenduojame riboti ankstyvo iĹĄÄ&#x2014;jimo ÄŻ pensijÄ&#x2026; galimybes. Vis dÄ&#x2014;lto tai reikia daryti atsargiai, uĹžtikrinant, kad atitinkamiems darbuotojams bĹŤtĹł suteikta galimybÄ&#x2014; likti darbo rinkoje arba, jei tai neÄŻmanoma, jiems bĹŤtĹł garantuotos adekvaÄ?ios pajamos. Negalima ankstyvo iĹĄÄ&#x2014;jimo ÄŻ pensijÄ&#x2026; teisinti siekiu atlaisvinti darbo vietĹł jaunimui. Paprastai valstybÄ&#x2014;se, kuriose aukĹĄÄ?iausias jaunimo uĹžimtumo lygis, didĹžiausias yra ir vyresnio amĹžiaus darbuotojĹł uĹžimtumo lygis. NereikÄ&#x2014;tĹł prieĹĄinti kartĹł, kuriĹł solidarumu grindĹžiama mĹŤsĹł socialinio draudimo sistema. Labai svarbu yra padÄ&#x2014;ti vyresnio amĹžiaus ĹžmonÄ&#x2014;ms iĹĄsaugoti profesinÄ&#x2122; sveikatÄ&#x2026; ir gebÄ&#x2014;jimus kuo ilgiau dirbti, suteikti jiems galimybiĹł mokytis, esant reikalui, â&#x20AC;&#x201C; pritaikyti jiems darbo vietas. Darbdaviai turi bĹŤti motyvuojami kuo ilgiau iĹĄlaikyti vyresnio amĹžiaus darbuotojus ir jĹł patirtÄŻ perduoti jaunimui. Mes ragina-

me iĹĄlaikyti daugiapakopÄ&#x2122; pensijĹł sistemÄ&#x2026;, kurioje pirmuoju smuiku turi grieĹžti valstybÄ&#x2014;s mokamos pensijos. Socialinio draudimo pensijĹł iĹĄmokos turÄ&#x2014;tĹł bĹŤti glaudĹžiai susietos su iĹĄdirbtĹł metĹł skaiÄ?iumi ir sumokÄ&#x2014;tomis ÄŻmokomis. Vis dÄ&#x2014;lto labai svarbios yra ir kitos pensijĹł sistemos pakopos. Ĺ˝monÄ&#x2014;ms turi bĹŤti suteikta galimybÄ&#x2014; pasididinti savo pensijas dalyvaujant investiciniuose pensijĹł fonduose arba kaupiant savarankiĹĄkai. Reikia gerinti papildomĹł pensijĹł fondĹł rentabilumÄ&#x2026;, saugumÄ&#x2026; ir prieinamumÄ&#x2026;, maĹžinti veiklos sÄ&#x2026;naudas. ES ďŹ nansiĹĄkai rems valstybiĹł pastangas palaipsniui ÄŻgyvendinant efektyvias papildomas pensijĹł sistemas. â&#x20AC;&#x201C; O kÄ&#x2026; siĹŤlytumÄ&#x2014;te Lietuvai? â&#x20AC;&#x201C; Lietuvai rekomenduojama uĹžbaigti pradÄ&#x2014;tÄ&#x2026; pensijĹł sistemos reformÄ&#x2026; ir visokeriopai didinti paskatas dirbti, taip pat â&#x20AC;&#x201C; ir pensinio amĹžiaus ĹžmonÄ&#x2014;ms. Lietuvoje reikÄ&#x2014;tĹł iĹĄlaikyti daugiapakopÄ&#x2122; pensijĹł sistemÄ&#x2026;, pagrindinÄŻ dÄ&#x2014;mesÄŻ skiriant â&#x20AC;&#x17E;Sodraiâ&#x20AC;&#x153;.

BĹŤtĹł labai gerai, kad pas mus pradÄ&#x2014;tĹł veikti ir profesiniai pensijĹł fondai. Mano nuomone, labai svarbu grÄ&#x2026;Ĺžinti dabartiniams pensininkams tai, kas buvo visiĹĄkai nepagrÄŻstai sutaupyta jĹł sÄ&#x2026;skaita ir uĹžtikrinti sÄ&#x2026;lygas didinti pensijas. O tai galÄ&#x2014;sime sÄ&#x2014;kmingai padaryti tik sumaĹžinÄ&#x2122; nedarbÄ&#x2026;, padidinÄ&#x2122; atlyginimus, paĹžabojÄ&#x2122; nelegalĹł darbÄ&#x2026; bei susigrÄ&#x2026;ĹžinÄ&#x2122; iĹĄvykusiuosius dirbti svetur. Neabejoju, kad VyriausybÄ&#x2014;s sprendimai padidinti minimalĹł mÄ&#x2014;nesio atlyginimÄ&#x2026;, parengti uĹžimtumo didinimo strategijÄ&#x2026;, migracijos reguliavimo priemones bei kitĹł programiniĹł nuostatĹł ÄŻgyvendinimas sudarys palankias sÄ&#x2026;lygas gerinti pensininkĹł gyvenimÄ&#x2026;. Noriu, kad ir mĹŤsĹł ĹžmonÄ&#x2014;s senatvÄ&#x2014;je gyventĹł oriai.

UĹžs. 1122807

Komentarai nÄ&#x2014;ra dienraĹĄÄ?io redakcijos nuomonÄ&#x2014;. reklamos skyrius:

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

http://www.kaunodiena.lt

E. paĹĄtas redakcija@kaunodiena.lt

2014 m. prenumeratos akcija â&#x20AC;&#x201C; 198 Lt (fiziniams asmenims), 216 Lt (juridiniams asmenims). Akcija vyksta iki 2013 m. birĹželio 29 d.

ISSN 1392-7639 Š1992-2007 UAB â&#x20AC;&#x17E;Diena Media Newsâ&#x20AC;&#x153;, LabdariĹł g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

â&#x20AC;&#x17E;Kauno dienosâ&#x20AC;&#x153; Vyriausioji redaktorÄ&#x2014; Ĺ˝ilvinÄ&#x2014; PetrauskaitÄ&#x2014;

â&#x20AC;&#x17E;Kauno dienosâ&#x20AC;&#x153; redakcija, KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: ArĹŤnas AndriuĹĄkeviÄ?ius â&#x20AC;&#x201C; 302 252 Violeta JuodelienÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 302 260 JĹŤratÄ&#x2014; KuzmickaitÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 302 275

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Ĺ irvinskas â&#x20AC;&#x201C; Mantas Lapinskas â&#x20AC;&#x201C; Vilija Ĺ˝ukaitytÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; Saulius Tvirbutas â&#x20AC;&#x201C; Virginija SkuÄ?aitÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; Jurgita Ĺ akienÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C;

Vilniaus biuro vadovas Evaldas Labanauskas â&#x20AC;&#x201C; (8 5) 219 1372

TEISÄ&#x2013;TVARKA: Diana KrapavickaitÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C;

â&#x20AC;&#x17E;Diena media newsâ&#x20AC;&#x153; generalinis direktorius Laimutis Genys

302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA, Ekonomika: Justinas Argustas â&#x20AC;&#x201C;

(8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas GaliĹĄanskis â&#x20AC;&#x201C; (8 5) 219 1391 Valentinas BerĹžiĹŤnas â&#x20AC;&#x201C; (8 5) 219 1387 SPORTAS: Romas Poderys â&#x20AC;&#x201C; Marius Bagdonas â&#x20AC;&#x201C; Balys Ĺ migelskas â&#x20AC;&#x201C; 

302 258 302 259 (8 5) 219 1383

Menas ir Pramogos: Enrika StriogaitÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C;

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius AleksandraviÄ?ius â&#x20AC;&#x201C; ArtĹŤras Morozovas â&#x20AC;&#x201C; Tomas Ragina â&#x20AC;&#x201C;

302 269 302 269 302 269

302 263

TV DIENA: AgnÄ&#x2014; KlimÄ?iauskaitÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; (8 5) 219 1380

Ratai:

NAMAI: Vereta RupeikaitÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C;

Sveikata: Marijana JasaitienÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C;

302 265

Maketavo â&#x20AC;&#x17E;Diena Media Newsâ&#x20AC;&#x153; leidybos centras. Spausdino UAB â&#x20AC;&#x17E;Diena Media Printâ&#x20AC;&#x153;. Indeksas 0041. RankraĹĄÄ?iai nerecenzuojami ir negrÄ&#x2026;Ĺžinami. UĹž skelbimĹł ir reklamĹł turinÄŻ redakcija neatsako. RaidÄ&#x2014;mis

ArĹŤnas AndriuĹĄkeviÄ?ius â&#x20AC;&#x201C;

302 260

aukĹĄtyn Ĺžemyn: Marijana JasaitienÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; Darius SÄ&#x2014;lenis â&#x20AC;&#x201C; Laima Ĺ˝emulienÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C;

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS:

SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114

302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244

paĹžymÄ&#x2014;ti straipsniai yra uĹžsakyti ir apmokÄ&#x2014;ti. TiraĹžas 19 000.

PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228


7

PenktaDIENIS, birželio 7, 2013

ekonomika

Ge­res­ni lai­kai – kol kas tik iliu­zi­ja Nors vis daž­niau kal­ba­ma, kad kri­ zė ir blo­giau­si lai­kai jau praei­ty­je, ne­ma­ ža da­lis vers­li­ninkų to­kią nuo­monę ga­ li pa­neig­ti sa­vo pa­ vyzd­žiu – įmo­nių bank­rotų skai­čius per me­tus išau­go be­veik penk­ta­da­ liu.

Lu­kas Mik­ne­vi­čius l.miknevicius@diena.lt

Bank­rotų daugė­ja

Re­mian­tis Įmo­nių bank­ro­to val­dy­ mo de­par­ta­men­to prie Ūkio mi­nis­ te­ri­jos 2013 m. bir­že­lio 1 d. duo­me­ ni­mis, bank­rotų skai­čius Lie­tu­vo­je išau­go 17,2 pro­c., pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu 2012 m. Lie­tu­vo­je 2013 m. sausio–ge­ gužės mėne­siais bu­vo pra­dėti 524 bank­ro­to pro­ce­sai, o tuo pa­čiu lai­ ko­tar­piu 2012 m. – 447. Tie­sa, bend­rovės „Cre­di­tin­fo Lie­tu­va“ duo­me­ni­mis, vers­lo pra­ dels­tos sko­los ge­gužę su­mažė­jo 77 mln. litų ir mėne­sio pa­bai­go­je bu­ vo 5 mlrd. litų. Ta­čiau ir šis skai­čius vei­kiau yra išim­tis nei ten­den­ci­ja.

„„Nesėkmės: įmo­nių bank­rotų skai­čius Lie­tu­vo­je vis dar dvi­gu­bai di­des­nis nei ikik­ri­zi­niais me­tais. 

Tik ma­lo­ni išim­tis

Pa­sak „Cre­di­tin­fo“ kre­di­to ri­zi­kos va­dovės Ali­nos Bue­mann, vers­ lo skolų po­rtfe­lio su­mažė­jimą ge­ gužę dau­giau­sia nulėmė pa­gerėjęs pra­monės, pre­ky­bos ir ne­kil­no­ja­ mo­jo tur­to bend­ro­vių kre­di­ti­nių įsi­pa­rei­go­jimų ban­kams ir kre­di­to uni­joms vyk­dy­mas. „Vis dėlto mėne­sinį skolų su­ mažė­jimą ga­li­me lai­ky­ti tik ma­ lo­nia išim­ti­mi, nes nei­gia­mos ten­den­ci­jos šiais me­tais iš­lie­ka – pra­delstų įsi­pa­rei­go­jimų po­rtfe­lis

To­mo Ur­be­lio­nio / BFL nuo­tr.

per pen­kis mėne­sius pa­didė­jo 176 mln. litų. Su mo­ku­mo pro­ble­mo­ mis dau­giau­sia su­si­du­ria ap­gy­ven­ di­ni­mo ir mai­ti­ni­mo įstai­gos, taip pat trans­por­to bend­rovės“, – sakė A.Bue­mann. „Cre­di­tin­fo“ duo­me­ni­mis, pra­ ėjusį mėnesį vers­las pa­dengė 152 mln. litų anks­čiau su­si­da­riu­sių skolų – tai vie­na did­žiau­sių sumų, už­fik­suotų šiais me­tais. Pa­ly­gin­ki­ me: vers­las 2012 m. kas mėnesį pa­ deng­da­vo vi­du­ti­niš­kai po 163 mln. litų skolų.

Panašiai ir sve­tur

Ne­pai­sant ne­blogų ge­gužės re­zul­ tatų, bend­ra ša­lies įmo­nių si­tua­ci­ ja ne­tei­kia daug vil­čių. „Nors pa­sta­ rai­siais mėne­siais bank­rotų skai­čius sta­bi­li­za­vo­si, ta­čiau šių metų pen­ kių mėne­sių sta­tis­ti­ka, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­sių metų tuo pa­čiu lai­ko­tar­ piu, neat­ro­do ge­riau. Šiais me­tais bank­ro­tams ma­žiau­siai at­spa­rios bu­vo maž­me­ninės pre­ky­bos, pa­ slaugų ir trans­por­to veik­los, ku­rio­se bank­rotų skai­čius didė­jo did­žiau­siu tem­pu“, – teigė A.Bue­mann.

Vers­lo ri­zi­kos val­dy­mo bend­ rovės „Co­fa­ce“ Ri­zi­kos ver­ti­ni­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus Min­ dau­go Sven­tic­ko tei­gi­mu, ri­zi­kos ver­tin­to­jus su­ne­rim­ti ver­čia ir tai, kad 2013 m. pir­mo ket­vir­čio bank­ rotų skai­čius vis dar dvi­gu­bai di­ des­nis nei sta­bi­lios eko­no­mi­kos me­tais (kaip 2006 ar 2007 m.), nors bend­ras įmo­nių skai­čius Lie­ tu­vo­je au­go. „Co­fa­ce“ šiuo me­tu ati­džiai ste­ bi įmo­nes, už­sii­man­čias sta­tybų veik­la ir ypač su­si­ju­sias su me­ta­lo ap­dir­bi­mu bei pra­mo­ne. Pas­ta­ruo­ ju me­tu fik­suo­ja­me nuo­lat au­gantį ne­mo­kumą me­ta­lo sek­to­riu­je“, – teigė M.Sven­tic­kas. Pa­sak jo, ne­rimą ke­lia ir pa­sta­ ruo­ju me­tu au­gan­tis ne­mo­ku­mas trans­por­to sek­to­riu­je. „Co­fa­ce“ pro­gnozės Lie­tu­vai iš­ lie­ka ga­na slo­gios, nes dėl mažė­jan­ čio eks­por­to Lie­tu­vo­je eko­no­mi­kos au­gi­mas turėtų dar la­biau sulėtė­ ti. Ti­ki­ma­si, kad se­zo­niš­ku­mas šiek tiek pa­ge­rins pa­dėtį sta­tybų sek­ to­riu­je, ta­čiau ir tai bus tik lai­ki­nas efek­tas. Gerų nau­jienų kol kas ne­ža­ da ir si­tua­ci­ja ap­lin­kinė­se rin­ko­se. „Padė­tis Eu­ro­po­je pra­ėju­siais me­tais pra­stėjo, išau­go įmo­nių ne­ mo­ku­mas, su­tri­ko at­si­skai­ty­mai. Vis dar dau­giau­sia pra­ne­šimų gau­ na­me apie neat­sis­kai­ty­mus me­ta­lo bei sta­tybų sek­to­riuo­se, todėl juos da­bar la­biau­siai ste­bi­me. Blogė­ jan­čią šių sek­to­rių pa­dėtį ma­to­ me be­veik vi­so­je Eu­ro­po­je, ypač Slovė­ni­jo­je, Slo­va­ki­jo­je, Če­ki­jo­je bei Len­ki­jo­je. Tik Uk­rai­no­je, Es­ ti­jo­je ir Lat­vi­jo­je fik­sa­vo­me mažė­ jan­čius bank­rotų skai­čius“, – sakė M.Sven­tic­kas.

Studijos tarptautinėse grupėse: įdomu ir naudinga Tarptautiškumo plėtra – ypač svarbi šiandienos Lietuvos aukštajam mokslui keliama užduotis.

Todėl drąsiai galima teigti, kad baigdama sėkmingai įgyvendinti Europos socialinio fondo remiamą projektą „Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Interjero dizaino, Statybos ir Vežimo kelių transportu vadybos studijų programų tarptautiškumo skatinimas“ (Nr. VP12.2.-ŠMM-07-K-02-033) Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija žengia dar vieną žingsnį link to, kad kolegija taptų užsienio šalių studentų traukos objektu, kad ji prisidėtų formuojant kokybišką aukštąjį mokslą suteikiančios ir draugiškos užsieniečiams šalies įvaizdį. Nuolat siekiama, kad atsirastų kuo daugiau galimybių kolegijoje mokytis užsienio studentams. 2011 m. rugsėjo 13 d. pradėto įgyvendinti projekto metu trijų studijų programų (Interjero dizaino, Statybos ir Vežimo kelių transportu vadybos) dėstytojai tobulino kvalifikaciją seminaruose („Mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų kūrimo metodika“, „Mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų modulių kūrimas“, „Šiuolaikinių informacinio modeliavimo technologijų taikymas studijose“ ir kt. ), 96 ak. val. trukmės anglų kalbos kursuose bei praktiniuose seminaruose, kuriuos vedė

lektoriai iš Didžiosios Britanijos, Danijos, Vengrijos, Kipro, Lenkijos ir kitų šalių aukštųjų mokyklų („Darbo specifika dirbant tarptautinėje studentų grupėje“, „Inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas“ ir kt.). 18 dėstytojų vyko į 6 stažuotes užsienio aukštosiose mokyklose. Jie sėmėsi patirties organizuojant studijas tarptautinėse studentų grupėse. Dėstytojai buvo Danijoje (VIA), Portugalijoje (ESAD ir Bragansos politechnikos institute), Prancūzijoje (Reimso universitete), Švedijoje (Linšiopingo universitete) ir Lenkijoje (Balstogės technologijos universitete). Ši patirtis labai naudinga, ja pasidalyta su kolegomis, pasinaudota atnaujinant programas. Vykstant projektui kiekvienos studijų programos dėstytojų grupės atnaujino studijų programų turinį ir sukūrė naujus modulius anglų kalba, pritaikytus dėstyti užsieniečiams. Interjero dizaino studijų programoje sudaryta iš dalies modulinė studijų programa su 2 moduliais anglų kalba („Projektavimas 1“ ir „Projektavimas 2“), Statybos studijų programai sukurtas modulis anglų kalba „Statybos procesų technologija“, o Vežimo kelių transportu vadybos programai parengtas modulis anglų kalba „Transporto veiklos organizavimas ir valdymas“. Buvo įvykdytas

atnaujintų programų tarpinis vertinimas, kurį atliko išorės ekspertai, o vėliau ir galutinis išorinis ekspertinis vertinimas. Programų atnaujinimus patvirtino kolegijos Akademinė taryba. Siekiant, kad pagal naujus modulius studijuosiantys užsienio studentai turėtų pakankamai metodinės medžiagos anglų kalba, buvo parengta 13 metodinių mokymo(si) priemonių, kurios išleistos 6 spausdintiniais leidiniais ir 1 CD. Statybos fakulteto dekanė Lina Sakalauskienė sako, kad projektas buvo ypač naudingas. Ji priminė, kad, pavyzdžiui, statybininkus Lietuvoje rengia 5 kolegijos. „Mūsų tikslas – kad studijų Statybos programa būtų suvienodinta ne tik nacionaliniu mastu, kas buvo atlikta 2010–2012 m. įgyvendinant kitą mūsų kolegijos projektą, bet ir užtikrintų studentų judrumą bei studijų tarptautiškumą. Projekto metu parengta metodinė medžiaga anglų kalba, taigi studentas, pasirinkęs studijuoti modulį, gauna koncentruotą metodinę medžiagą“,– teigia L.Sakalauskienė. Projektas baigiasi 2013 m. rugsėjo 13 d., tad pavasario semestre vyko naujų modulių bandomasis įgyvendinimas, per kurį buvo vykdomos modulius studijuojančių studentų bei dėstančių dėstytojų apklausos, parengtos rekomenda-

cijos, kaip būtų galima ateityje tobulinti anglų kalba įgyvendinamus modulius ir pritraukti kuo daugiau užsienio studentų. Studijų tarnybos specialistė Airida Tylienė, dirbanti projekte ir rengianti bandomojo įgyvendinimo vertinimo ataskaitas bei siūlymus Statybos, Interjero dizaino bei Vežimo kelių transportu vadybos studijų programų modulių studijų kokybei tobulinti, sako, kad 2013 m. gegužės mėnesį buvo apklausti bandomajame studijų programų įgyvendinime dalyvavę studentai iš Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos bei kitų šalių aukštųjų mokyklų ir modulių dalykus dėstę dėstytojai. Pasak jų, studijų kokybė tenkina jų lūkesčius ir poreikius, suteikia žinių ir kompetencijų dirbti tarptautinėje aplinkoje, o projektas skatina ne tik tarptautiškumą ir mobilumą, bet ir dalijimąsi gerąja patirtimi. Tai – didžiausia ir svarbiausia projekto pridėtinė vertė. „Iš esmės vienas stipriausių dalykų projekte tai, kad ir kuriama metodinė medžiaga anglų kalba, ir skatinamas glaudus tarptauti-

nis bendradarbiavimas bei didinama studentų ir dėstytojų mainų apimtis. Lietuvos studentai tobulina anglų kalbos žinias, o kitų šalių studentai studijuodami Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje ne tik susipažįsta su Lietuvos kultūra, bet ir bendradarbiaudami rengia bendrus projektus“, – sako A.Tylienė. Siekiant supažindinti užsienio partnerius ir Lietuvos studentus, norinčius studijuoti tarptautinėse grupėse, su naujomis galimybėmis rinktis Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje siūlomus studijų modulius anglų kalba, vykdant projektą parengti bukletai ir plakatai, kurie bus platinami užsienio aukštosiose mokyklose bei Lietuvoje. Užs. 1124044

Vizitinė kortelė Projektas „Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Interjero dizaino, Statybos ir Vežimo kelių transportu vadybos studijų programų tarptautiškumo skatinimas“ (projekto kodas VP1-2.2.-ŠMM-07-K-02-033).


8

penktadienis, birželio 7, 2013

pasaulis Opo­zi­ci­jos ­ teis­mas

Pri­pa­ži­no ­ klai­das

Mo­kės ­ mo­kes­čius

Mask­vos teis­mas va­kar pra­ dė­jo nag­ri­nė­ti by­lą, ku­rio­je 12 as­me­nų kal­ti­na­mi smur­ tu per mi­tin­gą, su­reng­tą opo­ zi­ci­jos praei­tais me­tais pre­zi­ den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no inau­ gu­ra­ci­jos iš­va­ka­rė­se. Kri­ti­ kai šį pro­ce­są va­di­na pa­ro­do­ mą­ja by­la, ku­ria sie­kia­ma už­ gniauž­ti ne­pa­ten­kin­tų bal­sus.

Tarp­tau­ti­nis va­liu­tos fon­das pri­pa­ži­no, kad pla­nuo­jant pir­ mą­jį Grai­ki­jos fi­nan­si­nio gel­ bė­ji­mo pa­ke­tą 2010 m. bu­ vo pa­da­ry­ta reikš­min­gų klai­ dų, dėl ku­rių te­ko pa­reng­ ti ant­rą daug di­des­nio mas­ to ir griež­tes­nių są­ly­gų pro­ gra­mą, o ša­lis nu­grimz­do į gi­ lią re­ce­si­ją.

Bel­gi­jo­je ar­tė­ja is­to­ri­nis mo­ men­tas: pir­mą­kart nuo ša­ lies ne­prik­lau­so­my­bės pa­ skel­bi­mo 1830 m. ka­ra­liš­ ko­sios šei­mos na­riai pri­va­ lės mo­kė­ti mo­kes­čius. Val­ dan­čio­ji koa­li­ci­ja, pa­lai­kant dviem opo­zi­ci­jos par­ti­joms, šią re­for­mą pa­tvir­ti­no tre­ čia­die­nį.

M.Jack­so­no duk­ra – medikų globoje Ve­lio­nio Mi­chae­lo Jack­so­no duk­ ra Pa­ris tre­čia­die­nį Ka­li­for­ni­jo­je bu­vo sku­biai nu­vež­ta į li­go­ni­nę, nes ban­dė nu­si­žu­dy­ti. Ban­dė per­si­pjau­ti rie­šą

15-me­tė Pa­ris pa­ra­šė sa­vi­žu­džio laiš­ką ir ban­dė per­si­pjau­ti de­ši­ nį rie­šą mė­sos ka­pok­le. Tai pra­ ne­šė apie įžy­my­bes ra­šan­ti in­ter­ ne­to sve­tai­nė TMZ. Paaug­lė, ku­rios tė­vas mi­rė 2009-ai­siais, 72 va­lan­doms bu­ vo pa­gul­dy­ta į li­go­ni­nę psi­chiat­ro prie­žiū­rai, kaip sa­kė šal­ti­nis šei­ mo­je. Jis pri­dū­rė, jog Pa­ris ser­ga dep­re­si­ja ir anks­čiau yra kal­bė­ju­ si, kad gal­vo­ja apie sa­vi­žu­dy­bę.

Va­kar vi­sos ma­no bė­dos at­ro­dė taip to­li, o da­bar at­ro­do, tar­si jos ma­nęs ne­ pa­liks. „Ji ban­dė per­si­pjau­ti rie­šą, – sa­ kė šal­ti­nis, ku­ris ne­no­rė­jo skelb­ti sa­vo var­do. – Ji tik­rai jau­čia, kad jai rei­kia tė­vo. <...> Anks­čiau kar­ tą ji bu­vo gy­do­ma dėl dep­re­si­jos, tad tai yra tar­si tik­ras pa­gal­bos šauks­mas.“ „Jos būk­lė ge­ra, <...> ji nė­ra kri­ ti­nė“, – pri­dū­rė jis. „Ko­dėl aša­ros yra sū­rios?“

Vė­lai ant­ra­die­nį Pa­ris pa­ra­šė ke­ lias ži­nu­tes „Twit­ter“, tarp jų žo­džius „Va­kar vi­sos ma­no bė­ dos at­ro­dė taip to­li, o da­bar at­ ro­do, tar­si jos ma­nęs ne­pa­liks“ ir

„Man įdo­mu, ko­dėl aša­ros yra sū­ rios?“. Jos se­ne­lė Kat­he­ri­ne, ku­ ri šiuo me­tu ke­lia by­lą ne­lem­tų M.Jack­so­no pa­sku­ti­nių gast­ro­ lių or­ga­ni­za­to­riams, sa­kė: „Bū­ti jaut­ria 15-me­te yra sun­ku, kad ir kas bū­tum.“ „Ypač sun­ku, kai ne­ten­ki ar­ti­ miau­sio žmo­gaus. Fi­ziš­kai Pa­ris vis­kas ge­rai, jai ski­ria­mas de­ra­ mas me­di­ci­ni­nis dė­me­sys. Pra­ šom gerb­ti jos ir šei­mos pri­va­ tu­mą“, – pri­du­ria­ma Kat­he­ri­ne pa­reiš­ki­me. Pa­ris mo­ti­na ir po­pmu­zi­kos ka­ ra­liaus bu­vu­si žmo­na Deb­bie Ro­ we sa­kė: „Ver­ti­na­me vi­sų rū­pes­ tį dėl Pa­ris <...> ir pa­gar­bą šei­mos pri­va­tu­mui.“ Pri­si­gė­rė tab­le­čių

Paaug­lės gy­ve­ni­me „daug kas vyks­ta“, jos pa­čios žo­džius ci­ta­ vo „En­ter­tain­ment To­night“. TMZ pra­ne­šė, kad P.Jack­son skam­bi­no pa­gal­bos sa­vi­žu­džiams li­ni­ja ir kad į jos skam­bu­tį at­si­lie­ pęs žmo­gus pra­ne­šė gel­bė­to­jams. Sve­tai­nė pa­skel­bė skam­bu­čio nu­ me­riu 911 įra­šą, ku­ria­me gir­di­mi dis­pe­če­rio žo­džiai: „Per­do­za­vi­ mas. Še­ri­fo pa­rei­gū­nai rea­guo­ja.“ Pa­ris iš na­mų bu­vo iš­neš­ta ne­štu­vais, kaip sa­ko­ma pra­ne­ši­me. Pri­du­ria­ma, kad paaug­lė per­si­ pjo­vė de­ši­nę ran­ką ir iš­gė­rė daug ibup­ro­fe­no tab­le­čių. Pa­ris, M.Jack­so­no vi­du­ri­nis vai­kas (vy­riau­sia­sis – Prince, jau­ nes­ny­sis – Blan­ke­t), jau de­biu­ta­ vo pra­mo­gų in­dust­ri­jo­je: ji pa­si­ ro­do sta­to­ma­me fil­me „Lun­do­nų til­tas ir trys rak­tai“. BNS inf.

„„Stygius: Ve­ne­sue­los gy­ven­to­jai pri­vers­ti sto­vė­ti il­go­se ei­lė­se ar­ba vaikš­čio­ti iš par­duo­tu­vės į par­duo­tu­vę,

ieš­ko­da­mi no­ri­mos pre­kės. 

Grį­žo mais­to kor­te­lės Vie­na naf­tos tur­tin­gos Ve­ne­sue­los vals­ti­ja dėl di­džiu­lio de­fi­ci­to nuo ki­tos sa­vai­tės įve­da mais­to kor­te­les. Sto­vi il­go­se ei­lė­se

Ši­taip spręs­ti de­fi­ci­to pro­ble­mą nu­spren­dė ant­ro­ji pa­gal dy­dį ša­ lies vals­ti­ja Su­li­ja. Daug naf­tos tu­rin­ti vals­ty­bė maž­daug 70 pro­c. mais­to pro­duk­ tų im­por­tuo­ja iš ki­tų ša­lių. Pas­ ta­ruo­ju me­tu ša­ly­je ypač trūks­ta cuk­raus, pie­no, alie­jaus, ku­ku­rū­zų mil­tų ir net tua­le­ti­nio po­pie­riaus. Gy­ven­to­jai pri­vers­ti sto­vė­ti il­go­se ei­lė­se ar­ba vaikš­čio­ti iš par­duo­tu­ vės į par­duo­tu­vę, ieš­ko­da­mi no­ri­ mos pre­kės. Ve­ne­sue­los cent­ri­nio ban­ko duo­ me­ni­mis, sty­giaus in­dek­sas ba­lan­dį pa­sie­kė 21 pro­c. – aukš­čiau­sią ro­ dik­lį nuo 2009 m., kai šis in­dek­sas bu­vo pra­dė­tas fik­suo­ti. Tai reiš­kia, kad iš 100 pro­duk­tų 21 nė­ra priei­ na­mas.

to­ji­mo pro­duk­tų per sa­vai­tę“, – sa­kė B.Lab­ra­do­ras.

Elekt­ro­ni­nė­je kor­ te­lė­je bus fik­suo­ja­ ma, ką jau pir­ko vie­ nas ar ki­tas žmo­gus. Įsi­gy­ti tą pa­čią die­ną tos pa­čios pre­kės jis jau ne­be­ga­lės.

ju­si, kad gal­vo­ja apie sa­vi­žu­dy­bę. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

Su­li­jos gu­ber­na­to­riaus ad­mi­nist­ ra­ci­jos va­do­vas Blag­di­mi­ras Lab­ra­ do­ras paaiš­ki­no, kad elekt­ro­ni­nė­ je kor­te­lė­je bus fik­suo­ja­ma, ką jau pir­ko vie­nas ar ki­tas žmo­gus. Įsi­ gy­ti tą pa­čią die­ną tos pa­čios pre­ kės jis jau ne­be­ga­lės. „Vie­nos šei­mos vie­nas as­muo ga­lės nu­si­pirk­ti 20 kas­die­nio var­

kad var­to­to­jai su­per­ka juos di­de­ liais kie­kiais, o pa­skui per­par­duo­ da bran­giau. Ba­lan­dį inf­lia­ci­ja Ve­ne­sue­lo­je pa­sie­kė 29,4 pro­c., ir im­por­tuo­ja­ mų mais­to pro­duk­tų de­fi­ci­tas da­ bar yra sun­kiau­sias per ket­ve­rius me­tus. Vals­ty­bės kont­ro­lės kri­ti­kai įsi­ti­ ki­nę, jog ve­lio­nio pre­zi­den­to Hu­go Cháve­zo su­kur­tas eko­no­mi­nis mo­ de­lis se­niai at­gy­ve­no. O Ve­ne­sue­los val­džia dėl tam tik­ rų pre­kių sty­giaus kal­ti­na opo­zi­ci­ jos po­li­ti­kų są­moks­lą ir spe­ku­lia­ ci­ją kai­no­mis. Vals­ty­bė re­gu­liuo­ja kai­nas, kad pre­kės bū­tų priei­na­ mos skur­džiau­siems vi­suo­me­nės sluoks­niams. Milijardas subsidijoms

Eks­pe­ri­men­tas, ku­ria­me da­ly­ vaus 65 vals­ti­jos sos­ti­nės pre­ky­ bos cent­rai, apims to­kius pro­duk­ tus kaip ry­žiai, mil­tai, svies­tas, pie­nas, tua­le­ti­nis popierius ir dan­ tų pa­sta.

20 pre­kių per sa­vai­tę

„„Prob­le­ma: 15-me­tę Pa­ris ka­ma­vo dep­re­si­ja, ji ir anks­čiau yra kal­bė­

„Reu­ters“ nuo­tr.

Di­džiu­lė inf­lia­ci­ja

Opo­zi­ci­ja dėl pro­duk­tų de­fi­ci­to kal­ti­na griež­tą eko­no­mi­kos kont­ ro­lę, ku­rią vyk­do vy­riau­sy­bė, ir kri­ti­kuo­ja ga­my­bos bei var­to­to­jų po­rei­kių nea­ti­ti­ki­mą. Pag­rin­di­nių pro­duk­tų – mil­ tų, ry­žių, cuk­raus – par­da­vi­mo kont­ro­lė daž­nai pri­ve­da prie to,

Mais­to kor­te­lių sis­te­ma iki šiol vei­ kia Ku­bo­je, čia ji bu­vo įves­ta prieš pu­sę am­žiaus, po to, kai JAV pa­ skel­bė ša­lies blo­ka­dą. Ry­žiai, viš­tie­na, cuk­rus, pie­nas, kiau­ši­niai, svies­tas, pu­pe­lės, ma­ ka­ro­nai ir du­jų ba­lio­nai par­duo­da­ mi tik pa­gal kor­te­les. Prieš ku­rį lai­ką Ku­bos pre­zi­den­ tas Raú­lis Cast­ro pa­ža­dė­jo pa­laips­ niui at­si­sa­ky­ti kor­te­lių sis­te­mos, nes eko­no­mi­ka neat­lai­ko mais­to kai­nų su­bsi­di­ja­vi­mo iš­lai­dų. Šiuo me­tu Ku­ba mais­to su­bsi­di­ joms iš­lei­džia dau­giau nei mi­li­jar­dą do­le­rių, ku­rie pa­skirs­to­mi gy­ven­ to­jams per kor­te­les. BBC inf.


9

penktADIENIS, birželio 7, 2013

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Iš Mins­ko – tuš­čio­mis Bal­ta­ru­si­jos sos­ti­nė­je Mins­ke vy­ ku­sia­me ju­bi­lie­ji­nia­me 40-aja­me Eu­ro­pos bok­so čem­pio­na­te mū­ sų ša­lies bok­si­nin­kai lai­mė­jo vos vie­ną dvi­ko­vą.

„„Ne­tek­tis: lie­tu­viams ne­pa­dės vie­ną įvar­tį šia­me at­ran­kos cik­le jau pel­nęs D.Šer­nas, ta­čiau rink­ti­nės tre­ne­

riai ti­ki, kad at­si­ras fut­bo­li­nin­kų, ku­rie su­ge­bės įmuš­ti. 

AFP nuo­tr.

Gau­dys blau­sią sva­jo­nę

Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė fut­bo­lo rink­ti­nė šian­dien ban­dys su­stab­ dy­ti nu­va­žiuo­jan­tį 2014-ųjų pa­sau­lio čem­pio­na­to trau­ki­nį. Tik per­ga­lė prieš grai­kus Csa­bo Lász­ló auk­lė­ti­niams pa­lik­tų teo­ ri­nius šan­sus pa­ko­vo­ti dėl ke­lia­la­pio į Bra­zi­li­ją. Ma­rius Bag­do­nas

m.bagdonas@kaunodiena.lt

Be rams­čių ir ka­pi­to­no

Pri­si­mi­nus pir­mą­jį tar­pu­sa­vio ma­ čą Pi­rė­ju­je, kai mū­siš­kiai ko­ne 90 mi­nu­čių bu­vo pri­vers­ti laks­ty­ti be ka­muo­lio ir vai­ky­tis ge­ro­kai la­biau pa­ty­ru­sius sa­vo opo­nen­tus, mi­si­ja at­ro­do sun­kiai įgy­ven­di­na­ma, ta­ čiau ant be­dug­nės kraš­to ba­lan­suo­ jan­tys lie­tu­viai ne­tu­ri ko pra­ras­ti. Tuo­met sa­vo mil­ži­niš­ką te­ri­to­ri­ nę per­sva­rą Fer­nan­do San­to­so auk­ lė­ti­niai pa­ver­tė dviem So­ti­rio Ni­nio bei Kons­tan­ti­no Mit­rog­lou įvar­ čiais. Tą pa­tį Bal­ka­nų ša­lies at­sto­ vai yra nu­si­tei­kę pa­kar­to­ti ir šį va­ ka­rą Vil­niu­je – jei no­ri A at­ran­kos gru­pė­je ne­pa­leis­ti Bos­ni­jos ir Her­ ce­go­vi­nos įvar­čių ma­ši­nos ir pa­ko­ vo­ti dėl pir­mo­sios vie­tos, grai­kams rei­ka­lin­ga per­ga­lė. Pa­siek­ti iš­sva­jo­tą tiks­lą C.Lász­ló ka­riau­nai bus su­dė­tin­ga ir dėl to, kad mū­siš­kiai bus pri­vers­ti rung­ty­niau­ti be ke­lių rink­ti­nės rams­čių. Dėl gel­ to­nų kor­te­lių ko­man­dai ne­pa­dės ko­man­dos sen­bu­viai sau­gas Dei­vi­ das Šem­be­ras ir puo­lė­jas Dar­vy­das Šer­nas, o trau­mas gy­do­si var­ti­nin­kai Žyd­rū­nas Kar­če­mars­kas ir Gied­rius Ar­laus­kis. C.Lász­ló ir vėl at­si­sa­kė į ko­man­dos su­dė­tį įtrauk­ti re­zul­ta­ty­ viau­sią vi­sų lai­kų Lie­tu­vos rink­ti­nės žai­dė­ją To­mą Da­ni­le­vi­čių. Už­tat po per­trau­kos gel­to­nus rink­ti­nės marš­ki­nė­lius vėl už­si­ vilks Ma­rius Stan­ke­vi­čius. Ne­se­ niai pa­ty­ręs gy­nė­jas iš­si­gy­dė ko­jos trau­mą ir su Ro­mos „La­zio“ lai­mė­ jo Ita­li­jos tau­rę. „No­ras tik­rai di­džiu­lis, jaus­mas, kai at­sto­vau­ji na­cio­na­li­nei rink­ti­ nei, ne­pa­ly­gi­na­mas su nie­kuo. Tiek aš, tiek ki­ti žai­dė­jai tu­ri di­de­lių am­ bi­ci­jų. No­ri­me ne tik vi­siems, bet ir sau pa­ro­dy­ti, kad ga­li­me to­liau žais­ ti, ko­vo­ti ir pa­ro­dy­ti pa­vyz­dį. Ži­no­ ma, kad trūks ko­man­dos sen­bu­vių, ta­čiau ir su tu­ri­mais žai­dė­jais pa­si­

Esa­me įvei­kę Su grai­kais mū­siš­kiai kol kas yra žai­ dę du kar­tus. Pir­mą kar­tą šios abi ko­ man­dos su­si­ti­ko 1995 m. per drau­ giš­kas rung­ty­nes Vil­niu­je ir tuo­ met Da­riaus Ma­ciu­le­vi­čiaus ir Ai­do Preik­šai­čio įvar­čiai lė­mė lie­tu­vių per­ga­lę 2:1. Ant­ro­ji akis­ta­ta praė­ju­ sių me­tų rug­sė­jį bu­vo ge­ro­kai skau­ des­nė. 2012 m. pa­sau­lio čem­pio­na­to at­ran­kos ma­če Pi­rė­ju­je grai­kai šven­ tė įti­ki­na­mą per­ga­lę 2:0.

G gru­pė Komanda

1. Bosn. ir Her­ceg. 2. Grai­ki­ja 3. Slo­va­ki­ja 4. Lie­tu­va 5. Lat­vi­ja 6. Lich­tenš­tei­nas

Perg. Lyg.

4 3 2 1 1 0

1 1 2 2 1 1

Pral.

0 1 1 2 3 4

Įv.

Tšk.

18:3 13 6:4 10 6:4 8 4:7 5 6:9 4 2:15 1

steng­si­me pa­siek­ti ge­rą re­zul­ta­tą“, – kal­bė­jo M.Stan­ke­vi­čius. Pas­ku­ti­nį kar­tą gy­nė­jas rink­ti­ nės marš­ki­nė­lius vil­kė­jo praė­ju­sių me­tų lapk­ri­tį, kai Je­re­va­ne lie­tu­viai drau­giš­ko­se rung­ty­nė­se 2:4 ka­pi­ tu­lia­vo prieš Ar­mė­ni­jos ko­man­dą. Sieks per­ga­lės

„Pri­va­lo­me ti­kė­ti, kad ga­li­me įveik­ ti to­kias ko­man­das kaip Grai­ki­ja na­muo­se. Per­ga­lė mums su­teik­tų dau­giau pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vo jė­go­mis. Pri­va­lo­me ata­kuo­ti ir grei­čiau­siai žai­si­me su dviem puo­lė­jais. Tu­ri­ me įmuš­ti pir­mi ir ne­leis­ti var­žo­ vams pe­rim­ti ini­cia­ty­vos. Mums la­bai sun­ku at­si­ties­ti, jei pir­mi pra­ lei­džia­me įvartį“, – silp­ną­ją lie­tu­ vių vie­tą įvar­di­jo C.Lász­ló. Skam­bi re­to­ri­ka prieš svar­bius mū­šius su gran­dais Lie­tu­vos fut­ bo­lo pa­sau­ly­je – įpras­tas reiš­ki­ nys. Per pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­ tus tiek C.Lász­ló, tiek jo auk­lė­ti­niai prieš akis­ta­tas su bet ku­riuo prie­ši­

nin­ku – ar tai bū­tų Is­pa­ni­ja, Če­ki­ja, Ško­ti­ja, Ma­ke­do­ni­ja, ar Slo­va­ki­ja – kal­ba tik apie aukš­čiau­sius tiks­lus, ta­čiau kas kar­tą pa­bai­ga bū­na to­kia pa­ti: skau­di ne­sėk­mė ir ap­si­svai­dy­ mas žai­bais tar­pu­sa­vy­je ir su fe­de­ ra­ci­jos va­do­vais. Iki ki­tos rink­ti­nės sto­vyk­los... Pats C.Lász­ló pu­se lū­pų pra­si­ ta­rė, kad sun­ku ti­kė­tis ste­buk­lo ir vie­tos pla­ne­tos pir­me­ny­bė­se. „Ga­ li­me daug kal­bė­ti apie ant­rą vie­ną gru­pė­je, ku­ri leis­tų ti­kė­tis ke­lia­la­ pio į Bra­zi­li­ją, ta­čiau, ma­no nuo­ mo­ne, svar­biau­sia yra dė­ti pa­ma­tus 2016-ųjų Eu­ro­pos čem­pio­na­tui“, – sa­kė veng­ras. Šio­se že­my­n o pir­m e­ny­b ė­se Pran­cū­zi­jo­je rung­ty­niaus 24 rink­ ti­nės, tad, anot tre­ne­rio, lie­tu­viai tu­rės is­to­ri­nį šan­są pra­si­brau­ti į fi­na­li­nį eta­pą. Iš­šū­kio ne­bi­jo

C.Lász­ló kaip rei­kiant rei­kė­jo pa­ suk­ti gal­vą, kuo pa­keis­ti D.Šem­ be­rą ir D.Šer­ną, bet dėl var­ti­nin­ko po­zi­ci­jos veng­ras ga­li bū­ti vi­siš­ kai ra­mus. Net ir trau­mas pa­ty­rus Ž.Kar­če­mars­kui ir D.Ar­laus­kui, lie­tu­viai tu­ri vie­ną ryš­kiai pa­sta­ ruo­ju me­tu švie­čian­čią žvaigž­dę. Ne­se­niai ge­riau­siu Len­ki­jos pir­ me­ny­bių var­ti­nin­ku iš­rink­tas Bel­ cha­tu­vo GKS var­tų sar­gas Emi­li­jus Zu­bas yra pa­si­ren­gęs de­biu­tuo­ ti na­cio­na­li­nės rink­ti­nės pa­grin­ di­nė­je su­dė­ty­je. „Tik­rai ne­bi­jau ir ženg­siu į aikš­tę pa­si­ti­kė­da­mas sa­ vi­mi. Ma­nau, kad ga­li­me grai­kus nu­ste­bin­ti“, – nea­be­jo­jo 22-ejų var­tų sar­gas. Ma­čas su grai­kais E.Zu­bui bus dar vie­na pui­ki pro­ga pa­kel­ti sa­vo ak­ci­ jas. GKS klu­bas iš­kri­to iš eli­ti­nio Len­ki­jos di­vi­zio­no, to­dėl for­ma­liai Ry­gos „Dau­ga­vos“ klu­bui pri­klau­ san­tis var­ti­nin­kas pra­dė­jo dai­ry­ tis nau­jos kar­je­ros sto­te­lės. Dė­me­ sį jau­nam ta­len­tui bu­vo pa­ro­dę net gar­sio­jo „Li­ver­pool“ klu­bo skau­tai.

Pas­ku­ti­ne lie­tu­vių vil­ti­mi bu­ vęs 2012-ųjų Lon­do­no olim­pi­ nių žai­dy­nių pri­zi­nin­kas Eval­das Pet­raus­kas (nuotr.) su­klu­po 64 kg ka­te­go­ri­jos tur­ny­ro ket­virt­fi­na­ly­ je. Ši­lu­tiš­kis taš­kais 1:2 nu­si­lei­do Ab­del­ma­li­kui Lad­ja­liui. E.Pet­raus­kas – vie­nin­te­lis mū­ sų ša­lies at­sto­vas, Mins­ke iš­ko­vo­ jęs per­ga­lę. Aš­tunt­fi­na­ly­je lie­tu­ vis tech­ni­niu no­kau­tu ant­ra­me raun­de su­triuš­ki­no če­ką Zde­ne­ ką Chla­de­ką. Ki­ti mū­sų at­sto­vai pa­si­trau­ kė po pir­mų ko­vų: Gy­tis Vait­kus (60 kg) ir Vla­di­mi­ras Mi­levs­kis (81 kg) – aš­tunt­fi­na­liuo­se, Ei­ man­tas Sta­nio­nis (69 kg) ir Eu­ ge­ni­jus Tut­kus (91 kg) – še­šio­ likt­fi­na­liuo­se. Po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­ mo Lie­tu­vos bok­si­nin­kai Eu­ro­pos čem­pio­na­tuo­se iš­ko­vo­jo pen­kis

me­da­lius – čem­pio­nu ta­po Vi­ta­ li­jus Kar­pa­čiaus­kas (1993 m. Tur­ ki­jo­je), si­dab­ru pa­si­puo­šė Iva­nas Sta­po­vi­čius (1998 m. Bal­ta­ru­si­ jo­je), o bron­zos me­da­lius iš­ko­ vo­jo Da­rius Ja­se­vi­čius (2000 m. Suo­mi­jo­je), Ro­lan­das Ja­se­vi­čius ir Ja­ros­la­vas Jakš­to (abu 2004 m. Kroa­ti­jo­je). Eu­ro­pos vy­rų bok­so čem­pio­na­ te, ku­ris baig­sis bir­že­lio 9 d., da­ ly­vau­ja 216 at­le­tų iš 37 ša­lių. Bok­ si­nin­kai run­gia­si de­šim­ty­je svo­rio ka­te­go­ri­jų. KD inf.

Bad­min­to­no šven­tę pra­dė­jo įti­ki­na­mai Ma­rius Bag­do­nas Va­kar Kau­no spor­to ha­lė­je ofi­cia­ liai pra­si­dė­jo at­vi­ras „Yo­nex“ Lie­tu­ vos bad­min­to­no čem­pio­na­tas. Var­ žy­bų iš­va­ka­rė­se drau­giš­kas rung­ ty­nes su­žai­dė Lie­tu­vos ir Ai­ri­jos bad­min­to­no rink­ti­nės. Mū­siš­kiai šven­tė triuš­ki­nan­čią per­ga­lę 5:0.

Šis ma­čas bu­vo ofi­cia­lus rink­ti­nės vy­riau­sio­jo tre­ne­rio Juo­zo Špel­ ve­rio at­si­svei­ki­ni­mas su na­cio­ na­li­ne ko­man­da. Nuo šiol be­veik tris de­šimt­me­čius tre­ne­riu dir­ ban­tis spe­cia­lis­tas tre­ni­ruos tik sa­vo auk­lė­ti­nius. Lie­tu­vių ko­man­do­je ne­bu­ vo trau­muo­to ko­man­dos ly­de­rio Kęs­tu­čio Na­vic­ko, bet ir Ai­ri­jos ko­man­da į Kau­ną at­vy­ko ne stip­ riau­sios su­dė­ties. Lie­tu­viai lai­mė­jo vi­sus pen­ kis ma­čus, o pa­čios at­kak­liau­ sios ir gra­žiau­sios bu­vo Ala­no Pla­vi­no ir Jos­ho Ma­gee vie­ne­ tų dvi­ko­vos – 19:21, 21:17, 22:20

bei Po­vi­lo Bartušio/A.Pla­vi­no ir Ada­mo Jermyno/Tony Murp­hy dve­je­tų – 21:16, 18:21, 21:19 – dvi­ko­vos. Ak­vi­lė Sta­pu­šai­ty­tė už­tik­rin­ tai 21:4, 21:6 nu­ko­vė Jen­nie King, o P.Bar­tu­šio ir Vy­tau­tės Fom­ki­ nai­tės miš­rus due­tas 21:18, 23:21 pra­no­ko Owe­ną Mar­ron ir Cro­ną Roo­ney. V.Fom­ki­nai­tė ir A.Sta­pu­ šai­ty­tė 23:21, 21:7 pa­lau­žė J.King ir C.Roo­ney. „Džiau­giuo­si, kad per­ga­lin­gai pra­dė­jo­me čem­pio­na­tą, ta­čiau var­žo­vai Kau­ne žai­dė ne stip­ riau­sios su­dė­ties. Ai­riai tu­ri la­ bai pa­jė­gius bro­lį ir se­se­rį Sa­mą ir Chloę Ma­gee, vie­ne­tų žai­dė­jus Scot­tą Evan­są ir To­ny Step­hen­so­ ną. Mes ne­tu­rė­jo­me tik K.Na­vic­ ko, o jiems trū­ko net ke­tu­rių pa­ jė­gių žai­dė­jų. Dėl to ir ta per­ga­lė ga­na leng­va. Vis dėl­to džiau­giuo­ si, kad su­si­rin­kę aist­ruo­liai iš­vy­ do gra­žią ko­vą“, – mū­sų dien­ raš­čiui sa­kė rink­ti­nės tre­ne­ris J.Špel­ve­ris.

„„Ly­de­rė: Lon­do­no olim­pi­nių žai­dy­nių da­ly­vė A.Sta­pu­šai­ty­tė už­tik­rin­

tai ve­dė lie­tu­vius į per­ga­lę. 

Aliaus Ko­ro­lio­vo / BFL nuo­tr.


10 2

penktadIENIS, birželio 7, 2013

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai������������������������������� 10 Paslaugos� ���������������������������������������� 10, 11 Parduoda������������������������������������������������� 11 Perka���������������������������������������������������� 11, 12 Įvairūs������������������������������������������������������� 12 Karščiausi kelionių pasiūlymai����������������������� 13 Kviečia ���������������������������������������������� 12, 13 Kviečia mokytis � ������������������������������ 13 Pamesta��������������������������������������������������� 12 Vikingų loto������������������������������������������ 13 Informuoja�������������������������������������������� 13

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Reikalingi vairuotojai, turintys EC arba C kategorijas. Reisai nuolatiniai. Maršrutas LT–Europa–LT. Tel. 210 777, e. paštas atranka@erdves.lt.

DARBo skelbimai Siūlo darbą

1122560

Besiplečiančiam 101 kepyklėlių tinklui reikalingi kepėjai-konditeriai. Turintiesiems patirties siūlome gerą atlyginimą. Nemokančius apmokome. Tel. 8 655 25 628.

Restoranui reikalingas virėjas. Mes siūlome geras darbo sąlygas, lankstų darbo grafiką, apmokymus. Gyvenimo aprašymą siųsti e. paštu henrikas@ganbeicity.lt. Tel. 8 678 80 880. 1123189

1118857

Besiplečianti įmonė, gaminanti baldus eksportui, ieško baldų apmušėjų. Atlyginimas nuo 2000 Lt. CV siųsti greta@agbaltic.lt. Tel. 8 614 02 417. 1121890

Ieškome vairuotojų-ekspeditorių Kaune (šaldytų maisto produktų pervežimas Lietuvoje į prekybos vietas). Reikalinga: C ir/ar CE vairuotojo kategorijos pažymėjimas, panašaus darbo patirtis. Dėl darbo vietos teirautis tel. 8 612 14 978 arba siųsti gyvenimo aprašymą cv@nnl.lt. 1124480

Įmonei reikalingi fasadų šiltintojai. Tel. 8 640 33 003, 8 687 26 408. 1121563

Kepyklai Panemunėje reikalingi duonos ir pyrago gaminių kepėjai ir pakuotojai. Darbas pamainomis. Neturinčius patirties apmokome. Skambinti tel. (8 37) 346 141. 1123812

Kepyklėlei Kaune reikalinga (-as) kepėja (-as)-konditerė (-is). Siūlome geras darbo sąlygas ir patrauklų darbo grafiką. Tel. 8 657 85 090.

Saugos tarnybai „Sankcija“ reikalingas apsaugos darbuotojas. Darbas prekybos centre. Tel. (8 37) 386 980. 1123505

Servisui reikalingi darbuotojai: automobilių šaltkalvis ir dažytojas-paruošėjas. Darbas prie lengvųjų automobilių Kaune. Tel. 8 687 76 364. 1123780

Tekstilės gamybos įmonė ieško audinių adytojos (-o) ir audėjos (-o). Teirautis tel. 8 672 55 560.

1119623

Transporto įmonei reikalingi: automobilių šaltkalvis, pagalbiniai darbininkai. CV siųsti atranka@erdves.lt. Tel. 210 777. 1122534

UAB „Dendrus“ reikalingi: dizaineris ir baldų surinkėjas-montuotojas. Atlyginimas – su priedais. Tel. 8 677 87 222, 8 679 74 211. 1115045

UAB „LITPOST“ ieško žmonių sąskaitoms išnešioti Kaune (Aleksotas, Petrašiūnai). Tinka žmonės, kurie ieško papildomo darbo. Puikus darbas užsidirbti pinigų. SKAMBINKITE tel. 8 650 22 102, e. paštas zana@litpost.eu. 1124157

UAB „Mano būstas LT“ ieško santechniko ir elektriko-ūkvedžio Kaune. Bent 2 m. patirtis, pažymėjimai, vairuotojo pažymėjimas. CV siųsti e. paštu indre.aniuliene@manobustas.lt, tel. 8 650 26 648. 1124100

Naujai atidaromam restoranui Raudondvaryje reikalingi: restorano vadovas (-ė); gamybos vadovas (-ė); virėjai; barmenai padavėjai. Patirtis būtina. CV siųsti e. paštu audrone.ci@gmail.com. Tel. 8 656 39 311. 1124316

Ne visai darbo dienai dirbti nuolat reikalingi laiškanešiai Vilijampolės, Garliavos, A.Šančių, Klinikų rajonuose. Tel. 208 093. 1124070

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1118671

Reikalinga moteris dirbti rusiškai kalbančioje šeimoje Vokietijoje. Tel. 8 603 11 702.

UAB reikalingi stogdengiai dengti šlaitinius stogus ir termoizoliuotojai izoliuoti vamzdynus. Tel. (8 37) 210 530, 8 687 75 804. 1121249

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 1107121

Želdinius prižiūrinčiai įmonei reikalingi žolės pjovėjai trimeriu. Tel. 796 732, 8 656 20 895.

Paslaugos

1123122

Reikalingi patyrę vandentiekio ir nuotekų vamzdynų klojėjai. Tel. 8 687 17 337, e. paštas info@poli.lt. 1121993

Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai dirbti su autotraukiniais ir vilkikais su puspriekabėmis. Maršrutai Europa–Rusija, Kazachstanas. Tel. 8 687 52 240. Kaunas. 1122549

Restoranui „Bajorų smuklė“ reikalinga indų plovėja. Tel. 8 611 29 129. 1118191

Automobilių kondicionierių pildymas ir remontas. Kreiptis A.Juozapavičiaus pr. 139, Kaunas, tel. 8 687 35 799. 1122427

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Kondicionierių pildymas ir remontas. Tel. 332 520, 8 699 55 568. 1120270

Medikų

1119884

Nebrangiai prijungiame skaitmeninę televiziją. Taisome televizorius, garso aparatūrą ir kitus el. prietaisus – su garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 751. 1120529

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 1119630

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443. 1124512

Šaldytuvų taisymas užsakovo namuose. Tel. 230 762, 8 699 20 896. 1119871

SKUBIAI IR NEMOKAMAI išveža nenaudojamą buitinę techniką: šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000; www.kaunakiemis.lt. 1120056

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 1122771

AKCIJA – iki birželio 30 d. 10 % nuolaidos. Gydytojas Ilja Seldinas, turintis 30-ies metų patirtį Lietuvos, Lenkijos, JAV klinikose, gydo stuburo, sąnarių ir galvos skausmus. Kaunas, Baltijos pr. 7 (Šilainių poliklinika), 351 kabinetas. Registracija tel. 8 662 25 881. 1110473

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt. 1111818

Pacientų gydymas jų namuose po ilgalaikio ALKOHOLIO vartojimo ir esant sunkiam PAGIRIŲ sindromui. Pagalba visą parą. www.isblaivinimas.lt. Tel. 8 699 28 234, 221 128. 1118882

1120429

Akcija! Plastikiniai langai, šarvuotos durys, aliuminio balkonai. Gamintojo kainomis. 5 m. garantija. Apdailos darbai. Tel. 8 600 61 010, 8 617 56 746. 1109734

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, ritininės užuolaidos, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 1111345

1098855

Remontuoju visas automatines skalbykles Kaune ir Kauno r. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900.

TELEVIZORIŲ remontas – kliento namuose, tel. 8 634 69 625. Taisykla – P.Lukšio g. 66, tel. 8 676 92 322. 1123768

Kompiuterininkų Taisome nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius. Atnaujiname NAVIGACIJAS. Suteikiame garantiją. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

1120553

Statybos, remonto

Atliekame drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimą. Sutvarkome dokumentaciją. Dirbame jau 20 metų. Tel. 8 674 13 881. 1122401

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 1111160

Atliekame įvairius griovimo darbus. Statybinį laužą IŠSIVEŽAME PATYS. Tel. 8 655 66 061. 1118058

Atliekame įvairius vidaus ir lauko apdailos, statybos darbus. Tel. 8 645 35 127, 8 608 75 145. 1122254

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 1112037

Atliekame santechnikos darbus. Keičiame vandentiekio, kanalizacijos sistemas. Statome radiatorius, vonias, kriaukles, WC. Dirbame greitai ir kokybiškai. Tel. 8 674 96 271. 1117804

Atliekame smulkius santechnikos darbus. Keičiame WC vamzdynus, čiaupus. Tel. 8 685 59 521, 8 670 64 891. 1119740

Atliekame stogo dengimo darbus. Dažome, keičiame seną dangą, atliekame pakalimo darbus. Mūrijame apdailinėmis plytomis, kt. mūro darbai. Tel. 8 647 09 868. 1119729

Atliekame visus grunto kasimo, stumdymo ir lyginimo darbus su ekskavatoriumi-krautuvu. Vežame žvyrą, smėlį, juodžemį, skaldą. Tel. 8 614 05 241.

1122599

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

1121407

Betonuojame grindis, ruošiame pagrindus. Klojame visų tipų grindų dangą. Ilgalaikė patirtis. Garantija. Tel. 8 686 44 993, 8 687 24 321. 1120479

Betonuojame pamatus, sieneles, perdangas, mūrijame. Dengiame stogus, montuojame karkasines konstrukcijas. Šiltiname fasadus. Atliekame įvairius remonto darbus. Tel. 8 680 50 069. NEBRANGIAI. 1122097

Dažau, glaistau, tapetuoju, dedu laminatą, lyginu Rotband’u, suku gipsą ir t.t. Tel. 8 601 71 035, 779 732, e. paštas artas2222@gmail.com.

1123599

Dengiame plokščius stogus prilydomąja danga. Skardiname, suteikiame garantiją. Tel. 8 687 94 355, 743 220. 1098564

Gaminame iš metalo: duris garažams, sandėliukams. Tvoros, balkonai, grotos. Kalvystės darbai. Tel. 8 698 25 138. 1119925

Gipso montavimas, plytelių ir marmuro klijavimas, tapetuojame, dažome. Elektros montavimas, santechnikos prijungimas. Tel. 8 635 64 816.

1116916

Griauna nebrangiai modernia įranga namus, pamatus, perdangas. Įrengia angas. Išveža laužą. Atestuoti specialistai. Garantija. Konsultuoja. Tel. 8 648 23 501.

1122891

GRINDŲ BETONAVIMAS (nuo 1 kv. m iki Jūsų pageidaujamo ploto) – butams, namams, biurams ir t.t. LIEJAME pamatus. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 618 20 971. 1123886

GRINDŲ BETONAVIMAS. Naudojame pažangiausias technologijas, organizuojame medžiagų tiekimą, paruošiame pagrindus, suteikiame garantiją. Tel. 8 678 19 899. 1116698

Griovimo, rekonstrukcijos darbai: montuojame sąramas. Atstatome griūvančias sienas. Nemokamai atvykstame, konsultuojame. Tel. 8 677 76 588. NEBRANGIAI, greitai. 1122101

1113508

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

Atliekame visus vidaus apdailos darbus: dedame gipskartonį, glaistome, dažome, klojame plyteles. Elektra ir santechnika. Suteikiame garantiją. Tel. 8 678 24 990.

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430.

1114454

1122051

1117980

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, statybinio laužo nuo 1–5 kub. m, BOBCAT ir mini ekskavatoriaus nuoma, išrašome sąskaitas. Tel. 8 657 68 660.

Kasu vandens, kanalizacijos ir drenažo šulinius. Valau ir gilinu vandens šulinius. Surandu vandens gyslą. Atvežu šulinio žiedus. Dirbu kokybiškai, profesionaliai ir greitai. Tel. 8 645 31 863.

1123028

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 624 02 954. 1123712

Atliekame buitinės ir lietaus kanalizacijos, vandentiekio, drenažo vamzdynų įrengimo, nuotekų valymo įrenginių montavimo darbus. Tel. 8 618 56 027.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

AKCIJA! „ALUPLAST“ profilio 5 kamerų langai – su 30 % nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stiklinimas. Ritininės užuolaidos. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt.

Apšiltiname namų fasadus, dedame struktūrinį tinką, naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Tel. 8 687 53 187.

Buitinės technikos remonto

1123784

1123829

1123877

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176.

Reikalingas ekskavatoriaus krautuvo vairuotojas. Tel. 8 684 29 014.

Reikalingi maršrutinio taksi vairuotojai dirbti Kauno mieste. Tel. 8 699 73 083.

Automobilininkams

1118110

1123247

Reikalingas žolės pjovėjas dirbti traktoriuku, trimeriu. Tel. 8 612 69 176.

1118280

1124318

1123033

Kepyklėlių tinklui reikalingi konditeriai, formuotojai. Darbas pamainomis. Privalumas – panaši darbo patirtis arba baigti mokslai. Skambinti 9–18 val. tel. 8 672 09 096; e. paštas uab_prezo@yahoo.com.

Medicinos centre „Neuromeda“ aukščiausios kvalifikacijos gydytojai konsultuoja esant nugaros, galvos skausmams, kraujotakos sutrikimams. Atliekama manualinė terapija, akupunktūra, elektrostimuliacija, masažai. Registracija tel. 8 613 42 780, 331 511. www.neuromeda.lt.

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 1109590

1114621

Katilinių, šildymo sistemų, vandentiekio, nuotekų, granulinių ir dujinių katilų montavimas ir kt. smulkūs santechnikos darbai. Tel. 8 606 13 161, 8 699 25 556. 1115571

KLOJAME TRINKELES. Patirtis. Kokybė. Garantija. Tel. 8 685 00 577. 1123915


113

penkTaDIENIS, birželio 7, 2013

klasifikuoti skelbimai Paslaugos Statybos, remonto Klojame visų rūšių trinkeles, statome bortelius, atliekame kitus su tuo susijusius darbus. Naudojame savo arba užsakovo medžiagas. Tel. 8 678 89 926. 1121985

Kloju trinkeles. Tel. 8 615 73 027.

1121848

Kokybiškos ŠARVUOTOS DURYS į butus, namus, laiptines (sandarumas 42dB, papildoma tarpinė, stakta 80 x 40 mm). PLASTIKINIAI ir MEDINIAI LANGAI, BALKONŲ stiklinimas. Tel. (8 37) 331 015, 8 656 66 641, UAB „Runesa“. 1122811

Langai ALUPLAST profilio, 6 kamerų – už 5 kamerų kainą. Šarvuotos durys. Balkonų stiklinimas. Ritininės užuolaidos. Atliekame vidaus apdailą. Nuolaidos iki 30 %. Pramonės pr. 16, Kaunas. UAB „Arventa“, tel. (8 37) 321 033, 8 670 04 759. 1120435

Mini ekskavatoriumi atliekame gręžimo, kasimo darbus. Statome ir betonuojame tvoros stulpus. Tel. 8 653 66 987.

1106660

Mini krautuvo BOBCAT (su vikšrais) nuoma. Grunto kasimo, lyginimo, stumdymo, krovimo darbai. Tel. 8 600 72 223. 1122006

Mini krautuvu BOBCAT atliekame žemės kasimo, lyginimo darbus. Kasame tranšėjas, kanalizacijas, gręžiame skyles pamatams. Tel. 8 647 32 653, e. paštas kylis123@hotmail.co.uk. 1122977

Montuojame gipskartonį. Glaistome, dažome, tapetuojame. Remontuojame ir butus. Galime pristatyti medžiagas. Tel. 8 615 95 044. 1123754

Mūrininkų brigada atlieka įvairius mūro darbus. Mūrija klinkerį. Tel. 8 676 22 632, 8 600 44 502, 8 600 23 064. 1121619

Nebrangiai specialistai mūrija, tinkuoja, betonuoja, griauna, rekonstruoja, dažo, dengia stogus. Pamatų, tvorų įrengimas. Konsultuoja. Tel. 8 683 86 976. 1123677

Nestandartiniai metalo gaminiai iš juodojo ir nerūdijančio plieno: turėklai, laiptai, tvoros, kiemo vartai. Aliuminio konstrukcijos, suvirinimas. Tel. 8 636 19 730; www.wellding.lt. 1119684

Nuomojame BOBCAT mini krautuvus, ekskavatorius. Kasame, lyginame, griauname, gręžiame pamatams skyles, iškrauname, pakrauname krovinius. Tel. 8 656 41 801. 1105895

Nuomojame ekskavatorius, buldozerius ir traktorius su hidrauliniu plaktuku (su vairuotoju). Vežame savivarčiu žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas. Tel. 8 699 77 162. 1111187

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS – pigiausiai Kaune. Vokiška kokybė, garantija 10 metų. Tel. 223 200, 8 608 70 099. www.langvila.lt. 1117319

Profesionali, visapusiška apdaila: grindys, gipsas, dažymas, tapetavimas, plytelės. Tel. 8 676 79 214.

Santechnikas keičia WC, gyvatukus, maišytuvus, vonias, dušo kabinas, kanalizacijos, vandentiekio vamzdynus. Padedame nupirkti, atvežame. Dirbame be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 646 03 025. 1118348

Santechnikas nebrangiai atlieka visus smulkius santechnikos darbus. Keičia kanalizacijos vandentiekio vamzdyną. Valo kanalizaciją praplovimo būdu. Atvyksta -greitai. Tel. 8 680 50 069. 1122105

Šlaitinių stogų dengimas, restauravimas, karkasinių (skydinių) namų statyba nuo pamatų, skardinimo darbai, pastogių (palėpių) šiltinimas, įrengimas. Namų šiltinimas, apkalimas įvairiomis dailylentėmis. Vidaus įrengimo darbai. Tel. 8 634 55 006. 1112780

Spec. rekonstrukcijos. Griauna, rekonstruoja, įrengia sąramas. Atstato perdengimus, pamatus. Galinga technika. Nebrangu ir kokybiška. Tel. 8 683 86 976. 1123674

Stogai. Naujų stogų dengimas, senų – tvarkymas. Tel. 8 600 92 790. 1122509

Stogų dengimas. Pastatų šiltinimas, statyba, renovacija. Automobilinio bokštelio nuoma (aukštis 23 metrai). Tel. 8 681 79 195. 1100635

Tarpblokinių siūlių, sienų remontas, dažymas. Automobilinio bokštelio nuoma (aukštis 24 m). Tel. 8 601 37 177. 1100660

Terasos. Įrengiame medines ir betonines terasas, įvairius stogus. Statome pavėsines ir tvoras. Hidroizoliuojame rūsius. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt. 1116355

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortus, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448. 1116314

Tvarkingai mūrija, betonuoja, tinkuoja. Įrengia pamatus, tvoras. Dažo laiptines, stogus, fasadus. Stogų remontas. Pastatų šiltinimas. Tel. 8 670 48 327. 1122888

Vokiški plastikiniai langai, šarvuotos durys. Balkonų stiklinimas. Langų remontas. Tel. 8 688 87 055, 8 687 82 361.

1121895

Vidaus įrangos LAIPTŲ gamyba. Iš sausos ąžuolo, uosio medienos gaminame laiptus, palanges. Tel. 8 612 12 003, 392 244.

1123991

Langai, TINKLELIAI NUO VABZDŽIŲ, RITININĖS UŽUOLAIDOS, žaliuzės, markizės, garažo vartai. Balkonų stiklinimas. Matavimas nemokamas. Tel. 8 677 18 688. 1120220

PLISUOTOS ŽALIUZĖS, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ROMANETĖS – UAB „Eurivila“. K.Donelaičio g. 33, tel. 423 333. www.eurivila.lt. 1118001

Baldžių Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904.

1122247

1123861

Renovuojame senus stogus ir dažome. Šiltiname sienas. Atliekame skardinimo, fasado darbus. Tel. 8 653 31 638.

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459.

1098415

Santechnikas atlieka radiatorių, vamzdynų, maišytuvų, gyvatukų, WC keitimo ir remonto darbus. Katilų keitimas, suvirinimo darbai. Tel. (8 37) 709 419. 1116092

Santechnikas atlieka visus darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 1119700

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 1117309

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 1121500

Santechnikos darbai. Medžiagas perkame su didele nuolaida. Darbams suteikiama garantija. UAB „Ekstra projektai“, Savanorių pr. 287–316, tel. 8 607 84 480, 332 247. 1120646

1119896

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 1121869

Šventėms Kavinė UAB „Partizanai“ kviečia šauniai praleisti laiką, atšvęsti šeimos šventes (iki 100 asmenų). Tel. 8 612 65 960. www.kavinepartizanai.lt. 1113109

Kitos Dujų balionų pristatymas Kaune ir 10 km aplink miestą. Tel. 8 620 76 004. UAB „Jozita“, www.jozita.lt.

„ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 1117773

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 607 38 000, 799 681. 1122467

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. 1118676

Pigiai išsiurbiame fekalijų šulinius, pasikrauname ir išvežame šakas, šiukšles, statybines atliekas, birius krovinius. Tel. 380 853, 8 685 30 321. 1112359

Pjaunu ir sėju veją, karpau gyvatvores, išpjaunu krūmus ir medžius, tvarkau sodybas, įmonių teritorijas, daugiabučių aplinką. Tel. 8 698 25 582. 1110053

Žemės kasimo, lyginimo, trinkelių, plytelių klojimo darbai, tvorų, bortų statymas, pagrindų ruošimas. Tel. 8 654 89 956. 1115780

parduoda

1122079

Pirkčiau arba nuomočiausi butą arba namą Kaune. Tel. 8 613 27 075 (Lukas). 1108708

Pirktume butą išsimokėtinai 4–6 m. laikotarpiui. Nesumokėjus bent vienos įmokos, sutartį galėsite nutraukti ir pasilikti jau sumokėtus pinigus. Tel. 8 678 00 678. 1119348

Senjorams – 2 kambarių 48 kv. m butą Vandžiogalos pl., Sargėnuose (4 butų name, autonominis šildymas dujomis ir krosnimi). Kaina 80 000 Lt. Tel. 8 650 92 969.

1123131

Sodą Ežerėlyje (tvarkingas medinis namas, vaismedžiai, vanduo prie namo). Kaina 32 000 Lt. Tel. 8 677 47 949. 1121300

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone „NT unija“ padės Jums greitai parduoti, pirkti ar išnuomoti nekilnojamąjį turtą. Turime daug pirkėjų, ieškančių butų, namų, sklypų, sodų, sodybų. Tel. 8 678 00 678. 1119086

12 a namų valdos sklypą prie Juragių, Tvarkiškiuose. Graži ir rami vieta. Pigiausiai Kauno rajone. Be tarpininkų. Tel. 8 684 74 312. 1122396

2 a. ekonomišką namą 1–2 šeimoms ramioje vietoje (168 kv. m, šildymas kietuoju kuru ir dujomis, sklypas 6 a, garažas 2 automobiliams). Kaina sutartinė. Tel. 8 614 00 604. 1124119

2 k. butą prie Klinikų (b. pl. 50 kv. m, 5/2 a., maži mokesčiai, langų niekas neužstoja, rami vieta). Kaina 85 000 Lt. Turiu ir kitą, pigesnį, variantą. Tel. 8 678 00 678. 1119337

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus, baltarusiškus durpių briketus ir granules. VASAROS KAINOS. Tel. 8 677 44 884. 1115767

Beržo, uosio, ąžuolo, drebulės, alksnio malkas trinkelėmis arba skaldytas. Atvežimas nemokamas. Tel. 8 676 49 094. 1116157

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999.

1116665

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 675 55 671. 1111213

Parduodu tujas „Smaragd“. Įrengiu alpinariumus. Tel. 8 616 42 833.

1114385

Pigiai geras ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrias malkas – trinkelėmis ir skaldytas. Turime sausų. Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 1111777

Pigiai skaldytos beržo, juodalksnio, ąžuolo malkos. Tel. 8 681 41 485.

Nekilnojamasis turtas kitose vietose

1123052

1,23 ha žemės ūkio paskirties sklypą Trakų r. sav., Semeniškių sen. Kaina 35 000 Lt. Tel. 8 612 86 881.

1122704

45 a ir 22 a namų valdos sklypus Josvainių mstl., Kėdainių r. 1 a kaina 1 500 Lt. Tel. 8 650 34 821. 1117421

Parduodu 2 aukštų namą Druskininkuose. Su garažu. Tel. 8 696 10 088, e. paštas llabutyte29@gmail.com. 1123761

Prienų r., Papilvio k., SB „Aušrinė“, 13 a sklypą su 30 kv. m nameliu. Graži vieta, geras susisiekimas, 26 km nuo Kauno. Kaina 15 000 Lt. Tel. 8 675 57 940. 1116435

Sodybą gražioje vietoje netoli Šušvės, Josvainių mstl., Kėdainių r. (19 a žemės, pastatai mediniai). Kaina sutartinė. Tel. 8 605 80 172. 1123939

Buitinė technika

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Tel. (8 37) 746 419, 8 612 63 246. 1123055

Supjautos atraižos: pušies – 300 Lt, beržo, ąžuolo, juodalksnio – 380 Lt. Atraižos maišuose – 1 vnt. kaina 7 Lt; pjuvenos maišuose – 4 Lt. Tel. 8 670 32 999. 1119266

Vežame malkas po 10 kub. m, skaldytas. Turime beržo, alksnio, sausos pušies. Atvežimas – nemokamai. Tel. 8 629 00 708.

1120090

Perka „Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681; www.metrampa.lt. 1110601

Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1110789

Nauja, nukainota buitinė technika. A+++ šaldytuvai, A+++ skalbyklės. AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 1119544

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 17.30 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1119386

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1119398

Statybinės medžiagos

1123339

Automobilių įmonė perka nevažiuojančius, važiuojančius, su ar be TA, daužtus automobilius iki 3000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615 87 008.

2 kambarių butą Žiegždriuose (4/1 a., šiuolaikiškas kapitalinis remontas, šarvo durys, pakeisti santechnikos ir elektros įvadai, grotuotas balkonas). Tel. 8 600 51 904.

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752.

1124189

1122373

3 kambarių butą Tvirtovės al. (4/1 a., plytinis, b. pl. 61 kv. m, pastogėje – 18 kv. m patalpa, rūsys 6 kv. m). Tel. 228 152.

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

2 kambarių butą Kauno senamiestyje (b. pl. 62 kv. m, III a., tvarkingas, parketas, telefonas, internetas, su virtuvės baldais). Kaina sutartinė. Tel. 226 345.

1123185

34 ir 50 arų sklypus (žemės ūkio paskirties) Kauno r., Babtų sen. 1 a kaina 280 Lt. Tel. 8 612 86 881.

1120468

Gaminame ir parduodame centrinio šildymo katilus, kūrenamus kietuoju kuru. Suteikiame garantiją. Jurbarkas. Tel. 8 636 46 008.

1122706

1124063

6 a sklypą su vasarnamiu (20 kv. m) Rokuose, SB „Jiesia“. Aptvertas ir apsodintas. Geras susisiekimas. Kaina 35 000 Lt. Tel. 8 620 39 018.

Gaminame įvairių matmenų statybinę medieną, lauko ir vidaus dailylentes, terasines lentas. Transporto paslaugos. Tel. 8 618 16 298, 8 614 55 029, 384 131. Romainių g. 29A, Kaunas.

1115860

Drabužiai

Namą Ramučiuose, pritaikytą gyventi dviem šeimoms (2 a. mūr., 160 kv. m, 15 a, šildomas trim būdais: kietojo kuro kat., dujos, židinys). 370 000 Lt. Tel. 8 614 20 429.

BŪSIMOMS MAMYTĖMS! Nauja stilinga vasaros kolekcija. Kelnės – nuo 49 Lt. „Urmas“: Raudonasis pasažas (1 salė, 4 vieta) ir Žalioji galerija (4 salė, 9 vieta). Tel. 8 698 32 808.

1115869

1123751

Naujos statybos dviejų, trijų kambarių butus Kaune (autonominis šildymas, patogus išplanavimas, židinys, vieta automobiliui, lodžija, san. mazge grindinis šildymas, šalia PC, mokykla). Parduodama su daline arba visa apdaila. Dirbame ir šeštadienį. Tel. 8 698 09 808. 1122576

Padedame parduoti Jūsų butą, namą, sodą, žemės sklypą ir sutvarkyti visus dokumentus. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 412 960 d. d. 9–18 val.

1121456

1118422

1120995

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 1118774

1116182

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt.

Medžių ir krūmų šalinimo darbai, gyvatvorių karpymas, vejų įrengimas, žolės ir vejos pjovimas. Tel. 8 611 45 542.

1105309

Perku, padedu parduoti sodą, sklypą, namą, sodybą, butą, patalpas, garažą, mišką. Tel. 8 646 46 366, 8 618 84 422, (8 37) 333 555. www.simokusilas.lt.

1123091

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 1118755

Brangiai perku mišką ir žemę. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 59 633. 1117017

Mišką. Moka iki 40000 Lt už ha. Tel. 8 686 06 994.

Kitos prekės

1121472

Aleksote, Kalvarijų g. 7, prekiaujame ąžuolo, juodalksnio ir mišrių pjuvenų briketais. Taip pat durpių briketais. Atvežame. Tel. 8 683 54 559. 1122791

Atvežame malkas miškavežiu. Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 604 96 454. 1123271

Perkame elektros variklius, generatorius, starterius. Didesnį kiekį pasiimame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1120946

Perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Rengiame miškotvarkos projektus, vertiname miškus. Tel. 8 609 97 517, e. paštas uabaltma@gmail.com. 1121773

Nukelta į 12 p.


12 2

penktadIENIS, birželio 7, 2013

klasifikuoti skelbimai Atvežu nuo 1 iki 4 kub. m smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, smulkaus žvirgždo, žemės, juodžemio. Išvežame statybines atliekas, baldus. Tel. 8 676 75 341.

Perka PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516.

1065630

1122544

Perkame žemės ūkio paskirties žemę visoje Lietuvoje. Tel. 8 673 19 696.

Pigiai atvežame nuo 1 iki 25 kub. m žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio. Savikroviais – trinkelių, blokelių, perdengimo plokščių. Tel. 8 688 12 000.

1122290

Perkame žemės ūkio paskirties žemę Jurbarko r. Tel. 8 643 75 526. 1122312

Perku butą, namą, sodą, žemės sklypą, gali būti įkeistas, apleistas, su skolomis. Siūlyti įvairius variantus. „Aujama“, tel. 311 208 d. d. 9–18 val.

1118447

Perku radijo taškus. Dėl kainos tarsimės. Tel. 8 687 74 279, e. paštas kolchida@gmail.com. 1124383

Perku senus paveikslus, eskizus. Gali būti prastos būklės, be rėmų. Siūlykite įvairius variantus. Tel. 8 684 15 352, e. paštas consult4art@gmail.com.

Pigiai pervežame buitinę techniką, baldus ir kitus krovinius. Vežame visoje Lietuvoje. Tel. 8 614 43 798. 1119829

Pigus krovinių ir baldų pervežimas. Tel. 8 606 53 447. 1109987

Vežame žmones, siuntas, krovinius, automobilius iš/į Angliją, Vokietiją, Olandiją, Belgiją, Prancūziją. Tel. 8 645 45 799, e. paštas Mariukaas@yahoo.com. 1114553

VEŽAME žvyrą, skaldą (nuo 1 iki 10 kub. m). Tel. 8 618 20 971.

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840.

Vežame žvyrą, smėlį, juodžemį iki 5 kub. m Kaune arba Kauno r. Tel. 8 631 33 736.

UAB „Skreperis“ brangiai ir greitai nupirks nenaudojamą transporto priemonę. Atsiskaitome iš karto. Atvykstame savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymą. Tel. 8 610 38 888. 1119994

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1121044

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose arba Šilainiuose. Gali būti be remonto. Tel. 8 659 79 939, 8 600 41 775. Pirksiu trijų arba keturių kambarių butą. Gali būti be remonto. Tel. 8 614 22 030, 8 640 61 199. Pirksiu trijų, keturių kambarių butą arba kotedžą Kalniečiuose, Šilainiuose, Žaliakalnyje arba Dainavoje. Tel. 8 609 96 653, 8 614 21 023. 1121292

1123901

1124537

Kelionės „Vikra“ kasdien veža poilsiautojus į Palangą ir Šventąją. Keleivių draudimas. Keleivius paimame prie namų. Tel. 352 368, 8 613 97 061; www.vikra.lt. 1118912

G.Babensko įmonė kasdien veža poilsiautojus į (iš) Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paima iš sutartos vietos. Tel. (8 37) 365 573, 8 610 64 270. Vežame į (iš) Klaipėdą, Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paimame iš vietos. Tel. 553 191, 8 651 35 980. A.Vainorienės firma. 1123945

2013 m. birželio 29 d.14 val. sodininkų bendrijoje „Altoniškės“ vyks susirinkimas. Darbotvarkėje: metinė ataskaita, valdymo organų rinkimas. Daugiau informacijos skelbimų lentoje. Valdyba.

1123766

SB „Vanagynė“ nariams! 2013 m. birželio 22 d. 12 val. bendrijos patalpose vyks visuotinis bendrijos narių susirinkimas. Darbotvarkė: 1. Valdybos rinkimai; 2. Valdybos pirmininko rinkimai; 3. Kiti klausimai. 1124454

Išnuomosime prekybos plotą prekiauti gėlėmis M.Riomerio g. 1, Kaune (prie Petrašiūnų žiedo). Tel. 8 685 15 477, e. paštas vijastan@gmail.com. 1122925

Nuomojame 76 kv. m sandėlį-šaldytuvą (+5 –22o C) Europos pr., Kaune. Yra daug privalumų. Tel. 8 615 85 252, e. paštas sabina@sabina.lt.

1119747

Parduotuvėje „Kaimynų turgelis“, Taikos pr., prie TEO, išnuomojama vieta prekiauti vaisiais, daržovėmis. Tel. 8 606 66 017. 1122955

Gabenimai „MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 8–9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374.

1122212

Atvešiu pigiausiai nuo 1 iki 4 kub. m žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio ir kt. Tel. 8 653 02 322.

1119424

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, betono nuo 1 iki 5 kub. m. BOBCAT paslaugos. IŠRAŠOME SĄSKAITAS. Tel. 8 699 30 078. 1114780

Atvežu (20 t – 12 kub. 6X6) juodžemio pievelei ir daržui. Savikroviu išvežu – atvežu molį, statybinį laužą. Tel. 8 638 33 222. 1118386

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. 1118532

Paskolos nuo 3000 Lt, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 1118512

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960. 1118684

Skubi paskola nuo 5000 Lt už mažiausias palūkanas. Užstatas – automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 1118480

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 1116333

Kviečia Baltosios naktys! Autobusu į Sankt Peterburgą birželio 20–24 d., 499 Lt (ekskursijos, nakvynė, pusryčiai, muziejų bilietai). Tel. 8 686 82 818, 222 936, 8 652 81 888. 1122607

Kiti

Pranešame, kad 2013 m. birželio 20 d. šaukiamas bankrutavusios UAB „Heraldijos statyba“ kreditorių susirinkimas. Kreditorių susirinkimo vieta – UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras, Jonavos g. 16A, Kaunas. Susirinkimo pradžia 13 val.

Įvairūs

Paskolos

1123515

1123838

Nuomoja

1124055

1110035

1096543

1119312

Suinteresuotiems asmenims pranešame, kad IĮ „Mila“ (įmonės kodas 300586281) pertvarkoma į UAB „Mila“ ir yra IĮ „Mila“ teisių, pareigų ir prievolių perėmėja.

Pamesta Pamestą mokinio pažymėjimą, išduotą VšĮ VDU „Rasos“ gimnazijos mokinei Miglei Šiupinytei (1997 09 03), laikyti negaliojančiu. 1123876

Pamestą moksleivio pažymėjimą MP Nr. 1241417, išduotą Ignui Vanagui, laikyti negaliojančiu. 1124211

Pamestą UAB „Delikana“, įmonės kodas 301170097, pinigų priėmimo kvitą Nr. ABU 0429270 laikyti negaliojančiu. 1124105

Pamestus R.I.Urbšienės įmonės nuostatus, įm. kodas 133767860, registracijos adresas Kopūstų g. 18, Kaunas, laikyti negaliojančiais. 1124045

AB „Kauno energija“ praneša AB „Kauno energija“ praneša, kad dėl Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo įrenginių VIII etapo hidraulinių bandymų ir planinių remontų laikinai stabdomas centralizuotas termofikacinio vandens tiekimas: Dainavos, Eigulių ir Žaliakalnio seniūnijose (46 zona) nuo birželio 18 d. 9 val. iki birželio 21 d. 16.30 val. vartotojams: Gaižiūnų g. 3A, 4, Kovo 11-osios g. 69, 71, 73, Muravos g. 5, Partizanų g. 17, 27B, 27D, 27E, 29I, 46, 48, 50, 52, 54, 56, Savanorių pr. 284, 284A, 287, 287A, 290, 292B, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 304A, 306, 312, 314, 334, 346, 347, 349, 349A, 363, 363A, Statybininkų g. 3, 6, 7, 7A, 12. Dainavos seniūnijoje (48 zona) nuo birželio 20 d. 9 val. iki birželio 21 d. 16.30 val. vartotojams: Draugystės g. 1, 3A, 3B, 3C, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 7A, 7B, 7C, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, Taikos pr. 82,

82A, 82B, 84, 84A, 86, 86A, 86B, 86C. Prašom iki hidraulinių bandymų ir planinių remontų pradžios patikimai atjungti šilumos vartojimo įrenginius šilumos punktuose. Už pasekmes, nesiėmus nurodytų priemonių, atsako už pastato šilumos ūkį atsakingas asmuo ar pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas, jei tokių nėra, tai asmenys, prisiėmę atsakomybę už tinkamą pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai pasilieka teisę atjungimus vykdyti pagal savo sudarytus grafikus. Termofikacinio vandens tiekimo atnaujinimo laikas gali būti keičiamas. Pastebėjus termofikacinio vandens nutekėjimus, prašom nedelsiant pranešti telefonais 8 698 38 056, (8 37) 361 517. Atsiprašome už patirtus nepatoUžs. 1124368 gumus.

įvairūs


133

penkTaDIENIS, birželio 7, 2013

klasifikuoti skelbimai Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“ tės kelionių, nes galioja mažiausios kainos garantija. – Turėsite didžiausią pasirinkimą. Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt Vasara dar tik prasideda, bet mes jau skelbiame žiemos sezono kelionių IŠPARDAVIMĄ! KODĖL VERTA PIRKTI IŠ ANKSTO: – Jums bus suteikta maksimali nuolaida kelionei. – Nereikės „gaudyti“ paskutinės minu-

Birželio 7 d., penktadienį, 18 val. Liuteronų bažnyčioje

Kartu... Duetas TOGETHER Agnė Doveikaitė-Rubinė (smuikas) Danielius Rubinas (kontrabosas)

Goa (Indija), Dubajus – nuo 3399 Lt, Tailandas – nuo 3699 Lt.

Bilieto kaina 12 Lt Bilietus galima įsigyti visose bilietų platinimo bendrovės „Tiketa“ kasose, internetu www.tiketa.lt ar užsakyti telefonu 1588 (2 Lt/min.), paslaugos mokestis 3 Lt/bilietui imtinai; užsakymo mokestis 5 Lt/bilietui, užsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose, Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val. (paslaugos mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas), 1 val. prieš koncertą renginio vietoje. Festivalio rengėjai turi teisę keisti programą.

Jei galvojate apie vaikų globą ar įvaikinimą arba jau globojate, esate įvaikinę, kreipkitės į mus. Šeimos santykių institute jums teikiamos įvairios nemokamos paslaugos: ĩ konsultacijos ir įvadiniai mokymai būsimiems globėjams ir įtėviams, ĩ tęstiniai mokymai, konsultacijos ir savipagalbos grupės šeimoms, jau auginančioms įvaikintus ar globojamus vaikus. Išsamesnė informacija: L. Zamenhofo g. 9, Kaunas, arba telefonu (8 37) 750 935. Taip pat skaitykite www.ssinstitut.lt.

Žiemos katalogai jau mūsų biuruose! Daugiau informacijos www.krantas.lt

Kelionių AgentūrA „Delta-Interservis“

Rodolphe Kreutzer, Reinhold Glière, Tadas Žukauskas, Jules Massenet, Franz A. L. J. Keyper, Vilnizio Mezza

GLOBA IR ĮVAIKINIMAS!

Egiptas – nuo 1139 Lt. Slidinėjimas Italijoje – nuo 1399 Lt. Slidinėjimas Austrijoje – nuo 1721 Lt. Tenerifė – nuo 1792 Lt. Slidinėjimas Prancūzijoje – nuo 1859 Lt. Goa, Indija – nuo 3359 Lt. Dubajus, JAE – nuo 3369 Lt. Tailandas – nuo 3535 Lt. Kolombas, Šri Lanka – nuo 4499 Lt.

Kelionės užsakymo metu mokėti reikia tik 199 Lt (asm.)! Laisvės al. 89, Kaunas, tel. (8 37) 424 211, e. paštas kaunas@delta-interservis.lt PPC „Akropolis“, tel. (8 37) 214 701, e. paštas akropolis@delta-interservis.lt www.deltakeliones.lt Iki 50% nuolaida „Novaturo“ 2013– 2014 m. žiemos sezono kelionėms: Egiptas – nuo 1099 Lt, Italija (slidinėjimas) – nuo 1399 Lt, Prancūzija (slidinėjimas) – nuo 1669 Lt, Tenerifė – nuo 1899 Lt,

VIKINGŲ LOTO Tiražo Nr. 1056, birželio 5 d. AUKSO PUODAS – 12 083 621 Lt DIDYSIS PRIZAS – 6 595 257 Lt 01 42 08 43 21 32 Auksinis skaičius 16 Papildomi skaičiai 33 36 Lietuvoje laimėti prizai: 5 + papildomas sk. 24 277 Lt (0 priz.) 5 skaičiai – 13 873 Lt (2 priz.) 4 skaičiai – 172 Lt (221 priz.) 3 skaičiai – 12 Lt (4098 priz.) 2 + papildomas sk. – 7 Lt (5393 priz.) Džokeris – bil. nr. 040 107 406 (114 452 Lt) Prognozė: Aukso puode – 15 mln. Lt Didysis prizas – 8 mln. Lt Džokeris – 110 000 Lt

Kviečia mokytis Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio parengimo – 2013 06 17, šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2013 06 19. Informacija tel. 8 686 08 017 9–16 val., e. paštas vytautasatk@one.lt. 1114761

Nemokami anglų kalbos kursai Draugystės g. 1, Kaune, antradieniais ir ketvirtadieniais 18–19 val. Pradžia birželio 11 d. 3 mokymosi lygiai: pradedantiesiems, vidutinio lygio, pažengusiesiems. Gera galimybė kalbėti su angliškai ir lietuviškai kalbančiais amerikiečiais bendromis bei religinėmis temomis. Ateikite ir gerai praleiskite laiką! Tel. 8 645 56 358. 1124128

informuoja AA DRAUGIJOS JUBILIEJINIAI RENGINIAI Birželio 7 d. – susitikimai su AA draugijos nariais Kaune: 13 val. – Kauno arkivyskupijos Šeimos centre, Vilniaus g. 29, 15 val. – Petrašiūnų bendruomenės centre, Betonuotojų g. 4. Kontaktinis asmuo – Arnoldas, tel. 8 601 37 413. Išsamesnė informacija internete http://aa-kaunoregionas.lt/

WE TRAVEL pažintinės kelionės su grupe: Islandija (7 d., išvykimas 2013 07 24, 08 07) – 7399 Lt, Iranas (7 d., išvykimas 2013 10 22) – 7399 Lt, Kinija (11 d., išvykimas 2013 10 19) – 5499 Lt, Vietnamas (13 d., 2013 10 19) – 6399 Lt. Akcija! Šri Lanka (13 d., išvykimas 2013 10 19) – tik 5999 Lt*. *Kaina galioja perkant šią kelionę iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. Vėliau kaina 6299 Lt.

poilsiavietė „VIKTORIJA“

Čižikų k., Vištyčio sen., Vilkaviškio r. Tel. 8 698 70 328, (8 342) 47 521, 20 126. Poilsis su šeima nuo pirmadienio iki penktadienio prie VIŠTYČIO EŽERO, poilsiavietėje VIKTORIJA.

Pasiūlymo kaina: kambariuose su WC ir dušu suaugusiajam – 240 Lt; vaikams: iki 3 m. – nemokamai, nuo 4 iki 10 m. – 120 Lt; nuo 11 iki 16 m. – 168 Lt. Daugiau informacijos: kempingas/poilsiavietė „Viktorija“, Čižikų k., Vištyčio sen., Vilkaviškio r. Tel. 8 698 70 328, (8 342) 47 521, 20 126. E. paštas stovyklavieteviktorija@gmail.com.

informuoja NEMOKAMA EKSKURSIJA PO KAUNO SENAMIESTĮ! „Mūsų odisėjos“ gidų kursų absolventai birželio 8 d. 12 val. ves nemokamą ekskursiją „Ten, kur plaka Kauno širdis”. Nepraleiskite progos sužinoti, kada gimė, kaip vystėsi ir augo mūsų miestas. Išgirsti Kauno pilies paslaptis, Hanzos pirklių gyenimo ypatumus, Rotušės aikštės tamsiąją pusę, kuo pirklius, plaukiančius Nemunu, viliojo Vytauto bažnyčia, kodėl Aleksoto tiltas laikomas ilgiausiu pasaulyje, kame slypėjo J.Tumo-Vaižganto asmenybės žavesys. Renkamės prie Kauno pilies. Būtina išankstinė registracija. Informacija M.Valančiaus g. 19. Tel. 207 879, 8 698 03 091, www.musuodiseja.lt, info@turinfo.lt. KAUNO KRAŠTO NEĮGALIŲJŲ SĄJUNGA kvie­čia sa­vo or­ga­ni­za­ci­jos na­rius į pa­kar­ to­ti­nį vi­suo­ti­nį na­rių su­si­rin­ki­mą, ku­ris vyks bir­že­lio 12 d. Lapių kultūros centre, A.Merkio g. 1. Pra­džia 13 val. Nu­vy­ki­mas: 12.10 val. iš sto­te­lės „Kau­no pi­lis” prie­mies­ čio au­to­bu­su „Di­džio­sios La­pės–Kau­no AS” Nr. 48 (tie­sio­gi­nis) ar­ba 12.10 val. mies­to au­to­bu­su Nr. 23 „Ro­kai–Do­mei­ka­va” (iš­lip­ ti ga­lu­ti­nė­je sto­te­lė­je „Do­mei­ka­va” ir per­ sės­ti į or­ga­ni­za­ci­jos trans­por­tą, ku­ris at­veš į vie­tą). Pa­sta­ba: abu marš­ru­tai yra pri­tai­ky­ ti žmo­nėms su ve­ži­mė­liais. Dėl in­for­ma­ci­jos tei­rau­tis tel. 8 652 42 620.

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakš­to g. 18, tel. 407 135, www.ktkc.lt Birželio 8 d. 15 val. – paskaita „Vystymosi dėsningumai. Darnos ir anomalinės civilizacijos”. Lektorius – Aleksandras Žarskus. BENDRUOMENIŲ SVEIKATINIMO DIENA Birželio 8 d. kviečiame visus į Bendruomenių sveikatinimo dieną. Renginys vyks Santakos parko stadione. Pradžia 12 val. Renginio metu siūlome dalyvauti įvairiose fizinio aktyvumo veiklose nemokamai. Renginio programa: 12–12.20 val. – atidarymas. 12.30–14 val. – „Žaidimų ratas” (judrieji žaidimai, estafetės vaikams ir suaugusiesiems, Taiči treniruotė ir t.t.). 13–13.45 val. – pilateso mankšta gamtoje. 14–14.30 val. – kinologų pasirodymas. 15.30–16 val. – lietuvių liaudies šokių mokymai. 16 val. – uždarymas, apdovanojimai. Vyks ir varžybinė programa. Apie tai daugiau informacijos galite rasti http://www.lkka.lt/apie-universiteta/naujienos/lsu-su-partneriais-kviecia-i-bendruomeniu-sveikatinimo-diena. Renginio organizatoriai: Kauno jungtinis sveikatos klubas, Lietuvos sporto universitetas, Kauno visuomenės sveikatos biuras, Kauno bendruomenių centrų asociacija.


14

penktadienis, birželio 7, 2013

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

teatras

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus darbuotojo Česlovo ŽUKO mamai, artimuosius nuoširdžiai užjaučia AB „YIT Kausta“ kolektyvas.

Dėkoja Nuoširdžiai dėkojame Kauno lėlių teatrui, giminėms, draugams, kaimynams, visiems, užjautusiems mus netekties skausme, palydint į paskutinę kelionę mūsų mylimą vyrą ir tėvelį Stasį JANKAUSKĄ. Žmona ir dukros su šeimomis

„PRARADIMAS“ – laidojimo paslaugos, kremavimas, parvežimas iš užsienio, platus laidojimo reikmenų pasirinkimas, paėmimas iš namų ir ligoninių, šaldytuvai, dokumentų sutvarkymas, giesmininkai, smuikas, gėlės, naujas MERCEDES katafalkas. Renovuotos šarvojimo salės Panerių g. 19, Vilijampolėje. Šarvojame Saulėtekio, Šv. Antano, Aleksoto bažnyčiose, S.Žukausko g. 3B, Kauno r. šarvojimo salėse. Užsakymai priimami 24 val. per parą be poilsio dienų – K.Petrausko g. 28, Žaliakalnis. Tel. (8 37) 730 200, 8 650 68 220. Taikome nuolaidas. 1119032

PAMINKLAI – kalame raides, graviruojame portretus. Tvorelės, kapaviečių uždengimas akmens plokštėmis, senų paminklų perdirbimas, kapaviečių užpylimas skaldele. Teirautis Jonavos g. 248, Kaunas, tel. (8 37) 330 364, 8 656 28 129. 1103625

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes granito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pamatus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; Ramybės g. 7, Garliava. Laidojimo reikmenys, paslaugos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 1120841

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skaldele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapaviečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: gaminame įvairius paminklus iš kokybiško suomiško akmens. Liejame pamatus. Tel. 8 648 55 567, (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt. Visą birželio mėn. – 15 % nuolaida senų kapaviečių restauravimo darbams. 1115241

nacionalinis KAuno dramos TEATRAS

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Rotušės a. 19, Ryšių istorijos muziejuje

Birželio 9 d. 12 val. – BATUOTAS KATINAS. Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį.

Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Birželio 7 d. 18.30 val. – Ivanas Turgenevas. MĖNUO KAIME. Drama. Rež. Valius Tertelis. Didžioji scena. Birželio 8 d. 18.30 val. – PREMJERA! Johnas Patrickas. MŪSŲ BRANGIOJI PAMELA. Dviejų dalių komedija. Rež. Algirdas Latėnas. Didžioji scena. Birželio 9 d. 18 val. – Juozas Tumas-Vaižgantas. ŽEMĖS AR MOTERS. Komedija. Rež. Tomas Erbrėderis. Mažoji scena. Birželio 11 d. 18 val. – LMTA Teatro ir kino fakulteto I kurso vaidybos specialybės magistrantai. Antonas Čechovas. IVANOVAS. Drama. Rež. Silva Krivickienė. Rūtos salė. Birželio 12 d. 18.30 val. – Aušra Marija Sluckaitė. BALTA DROBULĖ. Drama pagal Antaną Škėmą. Rež. Jonas Jurašas. Didžioji scena. Birželio 13 d. 18 val. – ATSISVEIKINIMAS SU SPEKTAKLIU. Aušra Marija Sluckaitė. ANTIGONĖ SIBIRE. Vienos dalies drama pagal Jeano Anouilh’o „Antigonę”. Rež. Jonas Jurašas. Ilgoji salė.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Birželio 9 d. 12 val. – Nerijaus Juškos baleto mokykla. N.Juškos baleto mokyklos ir Lietuvos baleto žvaigždžių koncertas DIVERTISMENTAI.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A, www.kaunoleles.lt

Bir­že­lio 8 d. 12 val. Va­le­ri­jos ir Sta­sio Rat­ ke­vi­čių lė­lių mu­zie­ju­je – KIŠKIS DRĄSUOLIS, rež. A.Žiu­raus­kas (te­at­ra­li­zuo­tas ren­gi­nys), nuo 3 m. Bir­že­lio 9 d. 12 val. Va­le­ri­jos ir Sta­sio Rat­ke­vi­čių lė­lių mu­zie­ju­je – SVEČIUOSE PAS SKUDURINĘ ONUTĘ, ve­dė­ja E.Že­kie­nė (te­at­ra­li­zuo­tas ren­gi­nys), nuo 3 m. Birželio 11 d. 18 val. skelbtas Egidijaus Bavikino koncertas TARP KLASIKOS IR DŽIAZO neįvyks.

KAUNO ŠOKIO TEATRAS „AURA“ „Girs­tu­čio” rūmai, Ko­vo 11-osios g. 26

Bir­že­lio 11 d. 19 val. – dvie­jų da­lių kon­cer­ tas, skir­tas Igo­rio Stra­vins­kio kū­ri­nio „Šven­ ta­sis pa­va­sa­ris” 100-osioms me­ti­nėms. Da­ly­vau­ja: Kau­no šo­kio te­at­ras „Au­ra”, Kau­no cho­re­og­ra­fi­jos mo­kyk­la, Na­cio­na­li­ nė M.K.Čiur­lio­nio me­nų mo­kyk­la. Bi­lie­tus pla­ti­na bi­lie­tai.lt ir „Girs­tu­čio” rūmų ka­sa.

renginiai

Birželio 13 d. 18 val. – M.Walczak. PIRMASIS KARTAS. Dviejų dalių spektaklis. Režisierius S.Rubinovas. Birželio 20 d. 18 val. – Moljeras. ŠYKŠTUOLIS arba MELO MOKYKLA. Komedija su pertrauka. Režisierius A.Pociūnas. Birželio 21 d. 18 val. – D.Čepauskaitė. KAVINĖ „PAS BLEZĄ”. Pasimatymas po dvidešimties metų. Režisierius S.Rubinovas.

ATVERK LANGUS – PENKTADIENIS! Trys vasaros penktadieniai sujudins Kauno Laisvės alėją – čia birželio 7, liepos 5 ir rugpjūčio 23 dienomis vyks meninės ir muzikinės akcijos „Atverk langus – PENKTADIENIS!”, kurias organizuoja Lietuvos kompozitorių sąjunga.

Bir­že­lio 12 d. 19 val. – Alek­se­jus Sla­pov­ skis. NUO RAUDONOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS. Rež. D.Ra­ba­šaus­kas. N-16 Bir­že­lio 13 d. 19 val. – PREMJERA! Gin­ta­ras Gra­jaus­kas. REZERVATAS. Rež. Alius Ve­vers­ kis. N-16 Bir­že­lio 19 d. 19 val. – PREMJERA! Gin­ta­ras Gra­jaus­kas. REZERVATAS. Rež. Alius Ve­vers­ kis. N-16

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girs­tu­tis.lt

Bir­že­lio 8 d. 18 val. – Šiuo­lai­ki­nio cir­ko spek­tak­lis MAJA. Re­ži­sie­rius G.Alek­sa. DOMINO TEATRAS Bir­že­lio 12 d. 18 val. – SEX GURU. Ko­me­di­ ja. Re­ži­sie­rius Sa­ka­las Už­da­vi­nys, ak­to­rius Al­gis Ra­ma­naus­kas.

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt.

„Antigonė Sibire“ nacionalinis KAuno dramos TEATRAS 13 d. 18 val.

A.Jakšto g. 1

Bir­že­lio 9 d. 11 val. – kon­cer­tas, skir­tas Kau­no ar­ki­ka­ted­ros ba­zi­li­kos 600 me­tų ju­bi­lie­jui pa­žy­mė­ti. Kon­cer­tuos var­go­ni­nin­ kas Le­o­pol­das Di­grys. Pro­gra­mo­je skam­bės J.S.Ba­cho, T.Al­bi­no­ni, M.Re­ge­rio, C.Fran­ko kū­ri­niai.

KAUNO PAMINKLINĖ KRISTAUS PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA Bir­že­lio 9 d. 12 val. – pro­jek­to DIALOGAS – ŽODIS IR SPALVA ren­gi­nys. Žo­džio va­lan­do­je – ak­to­riai In­ga Mi­ku­ta­vi­ čiū­tė ir Sau­lius Čiu­če­lis. Jū­ra­tės Pe­če­lin­gy­tės ta­py­bos pa­ro­da. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

KAUNO ŠV. ARKANGELO MYKOLO (ĮGULOS) BAŽNYČIA

PROGRAMA Birželio 7 d. Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras ĄŽUOLYNAS (dir. Ričardas Kukulskis). 17.30–18 val. – eisena Laisvės alėja nuo Kauno šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios iki Muzikinio teatro sodelio. Kauno vaikų ir jaunimo šokių teatras GIJELĖ (vad. Zita Vaškelienė). Pradžia 18 val. prie Danieliaus Dolskio skulptūros ir fontano.

Bir­že­lio 9 d. 16 val. – IV tarp­tau­ti­nio Kau­no var­go­nų mu­zi­kos fes­ti­va­lio JUBILATE DEO kon­cer­tas. Da­ly­vau­ja: Da­riusz Haj­du­kie­wicz (Len­ki­ja). Pro­gra­mo­je – J.P.Swe­el­inc­ko, K.Pod­biels­ kio, D.Bux­te­hu­de, J.G.Wal­te­rio kū­ri­niai. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

BRASS TRIO: Arvydas Valatkevičius (valtorna), Valentas Marozas (trombonas) ir Sergijus Kirsenka (tūba). 18.10–19 val. viešbučio „Hotel Kaunas” kavinės lauko terasa (Laisvės al. 79).

Iki bir­že­lio 30 d. pra­tę­sia­ma de­šim­to­jo fo­ to­me­no fes­ti­va­lio KAUNAS PHOTO pa­grin­di­ nė pa­ro­da „Ačiū už svei­ki­ni­mus!”. Mi­nint de­šim­tą­jį fes­ti­va­lio gim­ta­die­nį, pa­ro­dų te­mai bu­vo pa­si­rink­tas šven­ti­nis mo­ty­vas. Pa­ro­do­se ro­do­mos fo­to­gra­fi­jos kal­bės apie pa­pras­tų žmo­nių vai­kys­tės, jau­nys­tės, stu­den­ta­vi­mo, kvai­lys­tės, ide­a­lų pa­ieš­kos, mies­te­lių, bran­dos, se­nat­vės, am­ži­ny­bės ir ki­tus šven­ti­nius kon­teks­tus. Pa­sak fes­ti­va­lio įkū­rė­jo ir va­do­vo Min­dau­go Ka­va­liaus­ko, šian­die­ni­nė šven­čių fo­to­gra­ fi­ja įdo­mi tuo, kad jo­je ga­li­ma įžvelg­ti ir op­ti­miz­mo gai­dų, ir sun­kme­čio prie­žas­čių.

Aušra Lukoševičiūtė (fleita) ir Aušra Gelusevičienė (fortepijonas). 19.10–19.30 val. restorano „Miesto sodas” lauko terasa (Laisvės al. 93). Duetas ARDOR: Dainius Veršulis (violončelė) ir Julija Juknaitė (fortepijonas). 19.30–20 val. restorano „Miesto sodas” lauko terasa (Laisvės al. 93).

J.TUMO-VAIŽGANTO MEMORIALINIS MUZIEJUS Alek­so­to g. 10–4

Bir­že­lio 7 d. 16 val. – kul­tū­ros gy­ve­ni­mo žur­na­lo „Nau­jo­ji Ro­mu­va” nau­jau­sio nu­ me­rio pri­sta­ty­mas bei Bi­ru­tės Jo­nuš­kai­tės ir Bar­ba­ros Grus­zkos-Zych dvi­kal­bės kny­gos „Mū­sų po­etas” pri­sta­ty­mas. Da­ly­vau­ja ra­ šy­to­ja Bi­ru­tė Jo­nuš­kai­tė ir fi­lo­so­fas An­drius Ko­nic­kis, vi­suo­me­nės vei­kė­jas Va­lan­ti­nas Sen­vai­tis.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M. Dauk­šos g. 34

KAUNO ŠVČ. TREJYBĖS (KUNIGŲ SEMINARIJOS) BAŽNYČIA

Kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je

KAUNO KAMERINIS TEATRAS Kęstučio g. 74A

Iš anksto registruokitės NEMOKAMAI linksmai edukacijai nuo 12 arba 14 val. (kainuos tik muziejaus lankymo bilietas) tel. (8 37) 208 220, e. p. edukacija.kmm@gmail.com arba Kauno miesto muziejuje.

KAUNO PILIS Pi­lies g. 17

Birželio 8 d. nuo 12 iki 16 val. vyks VIDURAMŽIŲ ŽAIDIMAI prie Kauno pilies. Kauno miesto muziejus kviečia žaisti linksmus ir įdomius žaidimus: „Vilkelį”, „Kvirkatą”, „Kroketą”, „Raketmūšį” bei „Krepšiasvydį”. Dalyvavimas nemokamas su Kauno pilies lankymo bilietu.

KAUNO MIESTO MUZIEJUS

M.ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA Ne­pri­klau­so­my­bės a. 12

ISTORINĖ LR PREZIDENTŪRA KAUNE Vil­niaus g. 33, tel. 201 778, www.is­to­ri­nep­re­zi­den­tu­ra.lt

Iki bir­že­lio 19 d. dar ga­li­te spė­ti ap­žiū­ rė­ti apie lie­tu­vių spor­ti­nin­kų pa­sie­ki­mus pa­sa­ko­jan­čią spor­to pri­zų pa­ro­dą „IR STOK UŽ GARBĘ LIETUVOS! Lie­tu­vos spor­ti­nin­kų pa­sie­ki­mai 1918–1940 m.” Pa­ro­do­je eks­po­ nuo­ja­ma uni­ka­li ir ver­tin­ga Lie­tu­vos spor­ ti­nin­kų tarp­tau­ti­nė­se var­žy­bo­se iš­ko­vo­tų pri­zų bei gau­tų do­va­nų ko­lek­ci­ja. Ko­lek­ci­jos puoš­me­na – 1937 m. iš II Eu­ro­pos vy­rų krep­ši­nio čem­pio­na­to Ry­go­je par­si­vež­tas Lat­vi­jos Pre­zi­den­to Kar­lio Ul­ma­nio įsteig­tas pri­zas – si­dab­ri­nė lėkš­tė ir 1939 m. Kau­ne vy­ku­sia­me III krep­ši­nio čem­pio­na­te iš­ko­ vo­ta Pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos įsteig­ta ir gra­fi­ko Jo­no Juo­zo Bur­bos nu­kal­din­ta si­dab­ri­nė dė­žu­tė. Pa­ro­do­je ap­žvel­gia­mas Lie­tu­vos is­to­ri­nis pa­vel­das, per žmo­gaus, spor­to ir vals­ty­ bės san­ty­kio priz­mę at­sklei­džia­ma, kaip 1918–1940 m. spor­tas vir­to pa­trio­ti­nio ug­dy­mo ska­ti­ni­mo įran­kiu.

M.Valančiaus g. 6

Birželio 8 d. Kauno miesto muziejuje – LINKSMADIENIS. Kviečiame visus (šeimas, draugus, grupes ir pavienius asmenis) dalyvauti edukacinėje programoje „Miesto herbas” ir sužinoti apie Kauno miesto heraldiką, pamatyti Valentino Seliugino medžio darbų parodą „Istorija medyje” (apie LDK antspaudus ir herbus), nulipdyti miesto herbą iš molio!

„Kiškis drąsuolis“ KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

8 d. 12 val.

kinas „CINAMON“ PLC „Me­ga“ tel. 8 700 70 111

„Že­mė – nau­ja pra­džia“ – iki 13 d. 12, 14.15, 16.30, 18.45, 21 val. „Nuo­dė­min­ga aist­ra“ – 8, 10, 12 d. 20.30 val.

„Sex guru“ DOMINO TEATRAS

12 d. 18 val.


15

penktadienis, birželio 7, 2013

kas, kur, kada „Ko­lib­rio efek­tas“ – iki 13 d. 20.30* val. (*išsk. 8, 10, 12 d.). „Pa­gi­rios 3: vel­niai ži­no kur“ – iki 13 d. 12.30, 14.45, 17, 19.30, 21.45 val. „Pa­slap­tin­ga ka­ra­lys­tė“ 3D (lie­t. k.) – iki 13 d. 11.30, 13.45, 16, 18.15 val. „Pa­slap­tin­ga ka­ra­lys­tė“ (lie­t. k.) – iki 13 d. 10.30, 12.45, 15, 17.15, 19.20 val. „Grei­ti ir įsi­utę 6“ – iki 13 d. 13, 15.45, 18.30, 21.35 val. „Di­dy­sis Get­sbis“ – iki 13 d. 21.15 val. „Ri­fo pa­sa­ka 2“ (lie­t. k.) – iki 13 d. 11 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Nuodėminga aistra“ (premjera, N-16) – iki 13 d. 14.15, 16.30, 19, 21.30 val.; 7, 8 d. 23.35 val. „Žemė – nauja pradžia“ (premjera, N-13) – iki 13 d. 11, 13.15, 15.45, 17.45, 20.15 val.; 7, 8 d. 23.55 val. „Kolibrio efektas“ (premjera, N-16) – iki 13 d. 13.30, 15.30, 18, 20 val.; 7, 8 d. 22.30 val. „Pagirios 3: velniai žino kur“ (N-16) – iki 13 d. 11.45, 14, 16.15, 18.45, 19.40, 21, 21.50 val.; 7, 8 d. 23.10 val. „Greiti ir įsiutę 6“ (N-13) – iki 13 d. 12.15, 15.15, 18.30, 21.15 val.; 7, 8 d. 23.45 val. „Paslaptinga karalystė“ 3D (liet. k., V) – iki 13 d. 10.15, 12.30, 15, 17.20 val. „Paslaptinga karalystė“ (liet. k., V) – iki 13 d. 11.30, 13.45, 16, 18.15 (seansas nevyks 11 d.) val. „Didysis Getsbis“ (N-13) – iki 13 d. 20.30 val.; 7, 8 d. 23.20 val. „Tolyn į tamsą. Žvaigždžių kelias“ 3D (N-7) – iki 13 d. 10.30 val.; 7, 8 d. 22.15 val. „Krudžiai“ (liet. k., V) – iki 13 d. 12 val. VASAROS AKCIJA VAIKAMS. „Mikė Pūkuotukas“ (V, liet. k.) – iki 13 d. 10.40 (seansas nevyks 9 d.) val. Bilieto kaina 6 Lt. SEKMADIENIO VAIKŲ RYTMETYS. „Madagaskaras 3“ (V, liet. k.) – 9 d. 10.25 val. Bilieto kaina 11 Lt. KITOKIO KINO KLUBAS. „Bilis Eliotas“ (T) – 11 d. 18.15 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami. Bilieto kaina 7 Lt.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Lais­vės al. 54

Birželio 7–9 d. – patriotinių filmų festivalis MES TURIME KUO DIDŽIUOTIS. Filmus pristatys kino kritikas Gediminas Jankauskas. Birželio 7 d. 19 val. – „Lituanikos sparnai” ir „Skrydis per Atlantą” (1983 m., režisierius Robertas Verba sukūrė dokumentinį filmą „Lituanikos sparnai”, 20 min., o Raimondas Vabalas – meninį filmą „Skrydis per Atlantą”, 95 min.). Birželio 8 d. 14 val. – „Kai apkabinsiu tave” (drama, Lietuva, Lenkija, Vokietija, 2010 m. 90 min., režisierius Kristijonas Vildžiūnas, vaidina Andrius Bialobžeskis, Elžbieta Latėnaitė, Margarita Broich). 16 val. – „Jausmai” (drama, Lietuva. 1966 m., 85 min., režisieriai Algirdas Dausa, Almantas Grikevičius, vaidina Regimantas Adomaitis, Juozas Budraitis, Regina Paliukaitytė ir kiti). 18 val. – „Herkus Mantas” (istorinis meninis filmas, Lietuva, 1972 m., 137 min., režisierius Marijonas Giedrys, vaidina Antanas Šurna, Eugenija Pleškytė, Algimantas Masiulis, Stasys Petronaitis, Pranas Piaulokas, Algimantas Voščikas ir kiti). Birželio 9 d. 14 val. – „Sapnuoju, kad einu” (dokumentinis, Lietuva, 2012 m., 87 min., režisierius Jokūbas Vilius Tūras). 16 val. – „Jausmai” (drama, Lietuva. 1966 m., 85 min., režisieriai Algirdas Dausa, Almantas Grikevičius, vaidina Regimantas Adomaitis, Juozas Budraitis, Regina Paliukaitytė ir kiti). 18 val. – „Lituanikos sparnai” ir „Skrydis per Atlantą” (1983 m., režisierius Robertas Verba sukūrė dokumentinį filmą „Lituanikos sparnai”, 20 min., o Raimondas Vabalas – meninį filmą „Skrydis per Atlantą”, 95 min.).

TV programa 6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 „Robinzonas Kruzas“ (4) (N-7) (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė laida. 12.00 „Namelis prerijose“. 13.00 Žinios. Sportas. Orai. 13.15 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.50 Žinios. Sportas. Orai. 15.10 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7). 17.15 „Kobra 11“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.20 Sportas. Orai. 18.30 Detektyvo meistrai. „Frosto prisilietimas“ (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Verslas. Kultūra. Sportas. Orai. 21.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 21.30 Futbolo studija. 21.45, 22.00 Pasaulio futbolo čempionato atranka. Lietuva–Graikija. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus. 21.55 Loterija „Perlas“. 23.45 Futbolo studija. 0.00 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7) (k).

6.10 „Namai, kur širdis“ (4) (k). 6.50 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 7.20 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (k). 7.50 „Agentas Šunytis“ (2) (k). 8.20 „Auklė“ (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Tikras gyvenimas. „Melagė“ (k). 10.45 Žvaigždžių duetai. Vaikų diena. Speciali laida Vaikų gynimo dienai. Dalyvauja: N.Bunkė, V.Malinauskas, Č.Gabalis, V.Grubliauskas, J.Jonušas, A.Pilypaitė ir kt. (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.25 „Agentas Šunytis“ (3). 13.55 „Linksmieji Tomas ir Džeris“. 14.25 „Auklė“. 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.10 Sportas. Orai. 19.15 „Koncertas „mES Europa“. Renginys skirtas kovai už privatumą. Dalyvauja: „Biplan“, I.Starošaitė, I.Kazlauskaitė, Mia, Studentės, V.Genytė, Ž.Žvagulis ir kt. 22.30 Veiksmo f. „Nindzė“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 0.15 Siaubo trileris „Nuo sutemų iki aušros“ (JAV, 1996 m.) (N-14). 2.25 „Mentalistas“ (N-7) (k).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Drakonų medžiotojai“. 7.30 „Simpsonai“. 8.00 „Meilės triumfas“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Be namų“. 11.00 Kulinarinės kelionės. 11.30 Žiūrėk! Geras! 12.35 „S dalelių paslaptys“. 13.10 „Monsunas“. 13.40 „Drakonų medžiotojai“. 14.10 „Meškiukai Gamiai“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Natalija“. 16.40 „Ašarų karalienė“. 17.40 Žvaigždė policininkas. 18.45, TV3 žinios, sportas, orai. 19.20 Komedija „Norbitas“ (JAV, 2007 m.). 21.30 Komedija „Paskutinis jaunikio išbandymas“ (JAV, 2000 m.). 23.45 Veiksmo f. „Delta“ būrys“ (JAV, Izraelis, 1986 m.). 2.15 Trileris „Išduotas pasitikėjimas“ (Kanada, 2012 m.).

6.30 7.00 7.05 8.00 9.00

„Kai apkabinsiu tave“ KINO TEATRAS „ROMUVA“

8 d. 14 val.

Televitrina. Nacionalinė loterija. „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). Prajuokink mane (N-7). Žmogus prieš gamtą. Škotijos aukštumos (N-7). 10.00 „Daktaras Tyrsa“ (N-7). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7). 15.00 „Mentai“ (N-7).

DATOS (birželio 7 d.) 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00, 20.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Milijonieriai“. 20.25 „Juodos avys“ (N-7). 21.25 Rusų kinas. Kriminalinė drama „Dviese ant tilto“ (N-14). 23.25 Amerikietiškosios imtynės (N-14). 0.25 Kriminalinis veiksmo f. „Baaderio–Meinhof kompleksas“ (Vokietija, Prancūzija, Čekija, 2008 m.) (N-14). 3.20 Bamba (S).

8.00 „Aivenhas“. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Asistentas vienai dienai. 12.12 Legendos (k). 13.00 „Jaunoji karta“ (k). 13.15 „Šnipai“ (N-7) (k). 14.10 Dar širdyje – ne sutema. 14.45 Aš ir mano šeima (k). 16.00 Kultūra. Dailininkas Algirdas Griškevičius. 16.20, 17.40 Žinios (k). 16.35 Laba diena, Lietuva (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 18.15 MES 2013. 18.45 Kai aš mažas buvau. 19.30 Choro dirigento ir pedagogo Hermano Perelšteino 90-osioms gimimo metinėms. 20.15 Choro dirigento ir pedagogo Hermano Perelšteino 90-osioms gimimo metinėms. Atmintis yra tiltas. H.Perelšteinas Lietuvoje (1996 m.). 20.45 Choro dirigento ir pedagogo Hermano Perelšteino 90-osioms gimimo metinėms. Choras „Ąžuoliukas“ (1994 m.). 21.20 Prisiminkime. Dainuoja Irena Žukaitė. 21.30 Europos vidury. 22.00 Nepažintas pasaulis. Gintaras. Aut. Inga Berulienė ir Justinas Lingys. 22.30 Pagauk kampą. 23.00 Džiazo vakaras. XI tarptautinis džiazo festivalis „Mama Jazz 2012“. Dima Golovanovas. 23.45 Kultūra. Fotomenininkas Romualdas Rakauskas. 0.00 Panorama. Verslas. Kultūra. Sportas. Orai. 0.30 Literatūros almanacho „Varpai 2013“ ir Leono Peleckio-Kaktavičiaus biografinės monografijos „Adolfas Vaičaitis. Kaltas, nes tapo menininku“ sutiktuvės Rašytojų klube (k).

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 „Naša Raša“. 10.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 11.00 Dingusiųjų paieškos grupė (7). 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Univeras“. 14.00 Nenugalimas banzuke. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 17.00 Dingusiųjų paieškos grupė (8). 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Univeras“. 21.00 „6 kadrai“. 23.00 „Mažylė Houp“ (9, 10). 0.00 „Vartai“. 0.55 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“ (7). 1.50 Aukščiausia pavara. 2.50 „CSI Majamis“.

9.05 „Mokomės su Pokojum“. 9.35 Senoji animacija. 10.05 Romantinė drama „Paskutinė daina“ (JAV, 2010 m.). 12.05 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.05 „Marija Mersedes“. 14.00 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Pasikeisk! 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.35 Drama „Šešiolikmetė mama“ (JAV, 2005 m.). 23.15 Šok su manimi. 2.35 „Mano likimo šeimininkė“.

6.34 6.50 7.30 8.05 9.15 9.50

TV parduotuvė. Reporteris. Lietuva tiesiogiai. „Čiapajevas. Aistra gyventi“ (4) (N-7). „Pora kaip tvora“ (N-7). Skonio reikalas.

10.55 „Žemė iš paukščio skrydžio“ (3) (N-7). 12.05 Reporteris. 12.40 „Gongo gangas“. 13.35 TV parduotuvė. 14.00 Kitaip. Su Nomeda. 15.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 15.15 TV pokštai (N-7). 15.45 „Čiapajevas. Aistra gyventi“ (4) (N-7). 17.20 „Jaunikliai“ (5) (N-7). 18.25 Pašėlę TV pokštai. 19.00 „Žemė iš paukščio skrydžio“ (4) (N-7). 20.10 Kriminalinė drama „Avarija“ (JAV, Vokietija, 2004 m.) (N-7). 22.40 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7).

9.00 Žinios (k). 9.20 Drama „Paskutinis šansas įsimylėti“ (N-7). 10.55 Nuomonės (k). 11.45 Drama „Geresnis gyvenimas“ (N-7). 13.20 Telelaikraštis. 15.45 Dok. f. „Gyvasis vandenynas“ (N-7). 17.30 Ženklai ant skydo (k). 18.00 Žinios. 18.20 Komedija „Suaugusi dukra, arba Tėvo išbandymas“ (N-7). 20.00 „Vienišų seselių klubas“. 20.30 Laiko pjūvis. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Komedija „Naktis prieš egzaminą“ (N-7). 23.05 Žinios (k). 23.25 Trileris „13“ (N-14). 1.05 Romantinė drama „Jaunatis“ (N-14).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 8.00 Kitokia Lietuva (k). 9.00 Tautos ženklai (k). 9.30 Muzika. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 „Piliečių labui ir saugumui“. Pokalbių laida (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.

6.00 Ugnies tramdytojai. 7.50 Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio koncertas. 9.15 „Liuks!“ muzika. 10.20 „Lietaus“ gimtadienio koncertas. „Ugnies ir lietaus šventė“. 12.00 Ugnies tramdytojai (k). 13.50 Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio koncertas (k). 15.15 „Liuks!“ muzika. 16.20 „Lietaus“ gimtadienio koncertas. „Ugnies ir lietaus šventė“ (k). 18.00 Ugnies tramdytojai (k). 19.50 Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio koncertas (k). 22.20 „Lietaus“ gimtadienio koncertas. „Ugnies ir lietaus šventė“ (k). 0.00 Ugnies tramdytojai (k). 1.50 Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio koncertas (k). 3.15 „Liuks!“ muzika. 4.20 „Lietaus“ gimtadienio koncertas. „Ugnies ir lietaus šventė“ (k).

12.00 Televitrina. 13.00 Žinios + . 13.15 Automoto. 13.45 VTB Vieningoji krepšinio lyga. Finalas. Maskvos CSKA–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 15.30 Sportas LT. Tarptautinės konkūrų varžybos Vazgaikiemyje. 16.30 Slambolas. 16.55 VTB Vieningoji krepšinio lyga. Maskvos srities „Chimki“–Rygos VEF. 18.40 ŽINIOS +. 18.55 VTB Vieningoji krepšinio lyga. Finalas. Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“–Maskvos CSKA. Tiesioginė transliacija. Numatoma: 21.00 ŽINIOS +. 21.15 VTB Vieningoji krepšinio lyga. Finalas. Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“–Maskvos CSKA. 23.00 ŽINIOS +. 23.15 Slambolas.

1502 m. gimė Romos popiežius (1572– 1585) Grigalius XIII, reformavęs Julijaus kalendorių. 1862 m. Didžioji Britanija ir JAV pasirašė sutartį, draudžiančią prekybą vergais. 1926 m. Kazys Grinius išrinktas trečiuoju Lietuvos prezidentu (prezidentavo iki 1926 m. gruodžio 17 d.). 1929 m. po 59 metų pertraukos Romoje atkurta Vatikano valstybė, neegzistavusi nuo 1870 m. 1930 m. Lietuvos universitetas Kaune pavadintas Vytauto Didžiojo vardu. 1952 m. gimė poetė Dalia Jazukevičiūtė. 1960 m. Saudo Arabijos moterys įgijo teisę gauti išsilavinimą. 1848 m. gimė prancūzų dailininkas Paulis Gauguinas. 1992 m. Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčia (Soboras) grąžinta tikintiesiems.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Palanki diena bendrauti su draugais ir jaunais žmonėmis. Teigiamai vertinsite savo padėtį, bus malonu padėti aplinkiniams. Šiandien viskas jūsų rankose. Jautis (04 21–05 20). Gali būti, kad jums bus pasiūlytas darbas. Daug dėmesio skirkite komandinei veiklai – kartu nuveiksite daug daugiau. Dvyniai (05 21–06 21). Aplinkiniai trukdys išsakyti savo nuomonę, todėl jums gali pritrūkti jėgų ir kantrybės bendraujant su kolegomis. Jūsų idėjos gali likti neįvertintos. Bus gana sunku objektyviai vertinti įvykius. Vėžys (06 22–07 22). Būsite neįprastos nuotaikos. Galbūt sutiksite patrauklų žmogų ir įsimylėsite. Tačiau romantiškas susižavėjimas ilgai netruks. Būkite atidus ir netyčia neįskaudinkite artimo žmogaus. Liūtas (07 23–08 23). Geras laikas paskaityti knygą ar pažiūrėti filmą. Kalbėdamas ar bendraudamas būsite labai emocionalus. Žmonės lengvai supras, ką galvojate. Apsispręskite, kas dabar jums svarbiau – ar draugų palaikymas ar ėjimas prieš srovę. Mergelė (08 24–09 23). Turėsite galimybę atskleisti savo geriausius sugebėjimus. Kils idėjų, kuriomis norėsite pasidalyti su aplinkiniais. Palanki diena skaityti, žiūrėti intelektualias televizijos laidas. Svarstyklės (09 24–10 23). Užplūs naujų idėjų ir minčių lavina. Mėgausitės ilgais pokalbiais, rašysite laiškus, plepėsite telefonu. Tik nepamirškite darbo! Skorpionas (10 24–11 22). Būsite nepatenkintas jus supančiais žmonėmis. Jausitės nemylimas. Neskubėkite aiškintis santykių – viskas greitai susitvarkys ir pasaulis nušvis kitomis spalvomis. Šaulys (11 23–12 21). Svajosite ir sieksite savo idealų. Bendradarbiavimas ir bendravimas turės teigiamos įtakos jūsų karjerai. Drąsiai judėkite pirmyn. Ožiaragis (12 22–01 20). Jausite šeimos, draugų ir pažįstamų paramą. Darbe ir asmeniniame gyvenime vyraus darna. Nepiktnaudžiaukite tuo, kad jumis pasitikima, saugokite draugų paslaptis. Vandenis (01 21–02 19). Palanki diena dirbti su kitais žmonėmis. Beveik viskas jums pasiekiama ir įmanoma. Tikėkite savo jėgomis ir nenusivilsite. Žuvys (02 20–03 20). Puikus laikas ryžtingiems karjeros posūkiams. Jums nestigs jėgų, tiesiog pasistenkite jas protingai išnaudoti.


Orai

Artimiausiomis dienomis numatomi šilti orai su trumpais lietumis, perkūnija, vietomis galimas škvalas, kruša. Šiandien oras sušils iki 24–27 laipsnių. Šeštadienio naktį temperatūra bus 11–16, dieną 19–25 laipsniai šilumos.

Šiandien, birželio 7 d.

+24

+24

Telšiai

+25

Šiauliai

Klaipėda

+26

Panevėžys

+24

Utena

+24

Tauragė

Saulė teka 4.45 Saulė leidžiasi 21.51 Dienos ilgumas 17.06 Mėnulis (delčia) teka 4.10 Mėnulis leidžiasi 20.36 158-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 207 dienos. Saulė Dvynių ženkle.

+27

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +26 Berlynas +23 Brazilija +26 Briuselis +24 Dublinas +18 Kairas +35 Keiptaunas +18 Kopenhaga +20

Londonas +26 Madridas +21 Maskva +22 Minskas +24 Niujorkas +20 Oslas +20 Paryžius +26 Pekinas +28

orai kaune šiandien

Praha +21 Ryga +22 Roma +25 Sidnėjus +20 Talinas +21 Tel Avivas +27 Tokijas +24 Varšuva +24

+27

+25

Vėjas

5–10 m/s

Marijampolė

Vilnius

+24

Alytus

Vardai Klaudijus, Milda, Lukrecija, Radvydė, Ratautas, Robertas, Svajūnas.

Vie­ni at­si­kvė­pė, ki­ti dar lau­kia sti­chi­jos smū­gio

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+20

+27

+22

+16

5

+19

+23

+20

+15

1

+19

+23

+20

+14

2

rytoj

poryt

Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos re­gio­ną apė­ mę po­tvy­niai ne­sto­vi vie­to­je. Če­ki­ja iš­ gy­ve­no ne­lai­mės pi­ką ir da­bar ga­li leng­ viau at­si­kvėp­ti: bar­je­rai at­lai­kė van­dens spau­di­mą. Van­de­niui pra­dė­jus slūg­ti, Pra­ho­je iš da­lies at­nau­jin­tas met­ro­po­li­ te­no dar­bas ir eis­mas kai ku­riuo­se ke­ liuo­se. Vo­kie­ti­jo­je pa­dė­tis te­bė­ra sun­ ki, sti­chi­jos smū­gio dar lau­kia Aust­ri­jos sos­ti­nė, ky­lan­tis van­dens ly­gis Du­no­ju­ je ga­li pri­vers­ti eva­kuo­ti da­lį Bu­da­peš­to. Pir­mi­niais skai­čia­vi­mais, po­tvy­niai Če­ ki­jo­je pri­da­rė ma­žiau­siai 200 mln. eu­rų nuo­sto­lių. Ša­lies val­džia ke­ti­na kreip­tis pa­ra­mos iš ES so­li­da­ru­mo fon­do. ne­wsru.com inf., „Reu­ters“ nuo­tr.

įvairenybės

Pilaitės princesė skai­tys ne tik apie sa­ve Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Spe­cia­laus sek­ma­die­ni­nio „Kau­no die­nos“ nu­me­rio he­ro­jė Li­di­ja Grau­ di­nai­tė-Kuo­die­nė ry­tą ga­lės var­ty­ti kau­nie­čių mėgs­ta­mą dien­raš­tį – jai įteik­ta pus­me­čio pre­nu­me­ra­ta. Prieš ke­lias die­nas Viz­ba­ro pi­lai­ tės prin­ce­sė L.Grau­di­nai­tė-Kuo­die­ nė grį­žo iš pa­jū­rio. Poil­sį Šven­to­jo­je jai ir dar bū­riui Kau­no pen­si­nin­kių suor­ga­ni­za­vo bend­ruo­me­nės cent­ ras „Girs­ta“. Sa­vo pa­što dė­žu­tė­ je ra­du­si „Kau­no die­ną“ L.Grau­ di­nai­tė-Kuo­die­nė nu­ste­bo – juk laik­raš­čio ji ku­rį lai­ką jau ne­pre­nu­ me­ra­vo. Ir ki­tą ry­tą pa­što dė­žu­tė­je ra­du­si nau­ją dien­raš­čio nu­me­rį mo­ te­ris nu­si­šyp­so­jo – ma­tyt, laik­raš­tis at­ke­liau­ja neat­si­tik­ti­nai. Ži­no­mo tar­pu­ka­rio ar­chi­tek­ to Fe­lik­so Viz­ba­ro vi­lo­je su jo šei­ ma gy­ve­nu­si Li­di­ja jau du de­šimt­ me­čius die­nas lei­džia ankš­ta­me dau­gia­bu­čio bu­te. Ji vi­sai to ne­si­ ti­kė­da­ma at­krei­pė į sa­ve dė­me­sį, kai Lie­tu­vos liau­dies bui­ties mu­ zie­jui pa­do­va­no­jo sa­vo iš­sau­go­tus vai­kys­tės žais­lus. Šie an­tik­va­ri­ niai žais­lai prieš 80 me­tų ka­ra­lia­ vo F.Viz­ba­ro vi­los bokš­te. Pri­s i­m i­n i­m ais apie pa­sa­k iš­ ką vai­kys­tę va­di­na­mo­jo­je bal­to­ jo­je pi­lai­tė­je su „Kau­no die­nos“

„„Do­va­na: su ži­nia apie pa­do­va­no­tą pre­nu­me­ra­tą L.Grau­di­nai­tei-Kuo­die­nei įteik­tas ir neei­li­nis – sek­ma­die­ni­

nis – „Kau­no die­nos“ nu­me­ris, ku­ria­me yra straips­nis apie ją. 

skai­ty­to­jais pa­s i­d a­l i­j u­s i Li­d i­ ja dar kar­tą su­lau­kė žur­na­lis­tų skam­bu­čio. Mo­te­ris la­bai nu­džiu­ go iš­gir­du­si, kad iki me­tų pa­bai­

gos dien­raš­tis at­ke­liaus į jos pa­ što dė­žu­tę. Min­tis pa­do­va­no­ti gar­biai kau­ nie­tei dien­raš­čio pre­nu­me­ra­tą

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

„Kau­no die­nos“ dar­buo­to­jams ki­ lo po to, kai ši iš­si­ta­rė, kad straips­ nio apie sa­ve gal ir ne­pa­ma­tys, nes laik­raš­čio neuž­si­sa­ko. Anks­čiau

L.Grau­di­nai­tė-Kuo­die­nė nė die­ nos neap­siei­da­vo be pa­grin­di­nio mies­to laik­raš­čio. 86-uo­sius me­ tus ei­nan­čiai kau­nie­tei įdo­miau­ sios – kul­tū­ros te­mos. „Kau­no die­nos“ rin­ko­da­ros pro­ jek­tų va­do­vės Do­vi­lės Mik­ne­vi­čiū­ tės tei­gi­mu, sten­gia­ma­si, kad sen­ jo­rams, stu­den­tams ir neį­ga­lie­siems dien­raš­tis bū­tų priei­na­mas, to­dėl jiems iš­ti­sus me­tus vie­no mė­ne­sio pre­nu­me­ra­ta kai­nuo­ja 21 li­tą. Šiuo me­tu vyks­ta pre­nu­me­ra­ tos ak­ci­ja, dien­raš­čio pre­nu­me­ra­ ta 2014 m. vi­siems fi­zi­niams as­me­ nims kai­nuo­ja 198 li­tus, tai yra, 16,5 li­to per mė­ne­sį. Be to, kol vyks­ ta ak­ci­ja, pre­nu­me­ra­to­riai gau­na spe­cia­lų re­cep­tų žur­na­lą ir tu­ri ga­ li­my­bę da­ly­vau­ti žai­di­me, ku­ria­me 10 nu­ga­lė­to­jų gaus ver­tin­gus bui­ti­ nės tech­ni­kos pri­zus. Tai­gi, ver­ta laik­raš­tį už­si­sa­ky­ti iki bir­že­lio 29 d., nes vė­liau, pa­si­ bai­gus ak­ci­jai, me­ti­nė pre­nu­me­ra­ ta kai­nuos 276 li­tus. Už­si­sa­ky­ti laik­raš­tį į na­mus ga­ li ne tik gy­ve­nan­tie­ji Kau­ne, bet ir ki­tų mies­tų bei ra­jo­nų gy­ven­to­jai. Skai­ty­to­jų pa­to­gu­mui, be įpras­ tų pre­nu­me­ra­tos priė­mi­mo vie­tų, per ak­ci­ją šeš­ta­die­niais pre­ky­bos mies­te­ly­je „Ur­mas“ prie Rau­do­ no­jo pa­sa­žo vei­kia „Kau­no die­nos“ pre­nu­me­ra­tos kios­kas.

2013 06 07 kauno diena  
2013 06 07 kauno diena  
Advertisement