Page 1

lietuva

5p.

NA­TO Ki­ber­ne­ti­nio ­ sau­gu­mo cent­ras: ­ dėl ki­ber­ne­ti­nių ­ iš­puo­lių Lie­tu­vo­je ­ „rei­kė­tų ieš­ko­ti kal­tų ­ ir sa­vo ša­lies vi­du­je“.

pasaulis

9p.

Vi­du­rio Eu­ro­po­je vie­nin­te­lė ­ su­si­sie­ki­mo prie­mo­nė – val­tis.

menas

18p.

Lietuviai turi ­ unikalią ­ galimybę ­ išvysti pasaulio ­ dailės ­ šedevrą.

Trečiadienis birželio 5, 2013 Nr. 129 (19990) kaunodiena.lt

2014 m. prenumeratos akcija!

2 Lt

Tu­ris­tų ma­žiau, bet jų įspū­džiai – pui­kūs

Suim­tas V.Šus­taus­ko sū­nus Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

Pa­rei­gū­nams įkliu­vo bu­vu­sio Kau­ no me­ro sū­nus Ne­ri­jus Šus­taus­kas su dar tri­mis bend­rais. Jie įta­ria­mi or­ga­ni­za­vę am­fe­ta­mi­no ga­my­bą, už to­kią veik­lą gre­sia iki 15 me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­mė. Tė­vas neauk­lė­jo

„Kai iš žur­na­lis­tų su­ži­no­jau, kad Ne­ri­jų su­lai­kė, vos šo­kas neiš­ti­ ko. Ger­ti jis ne­ger­da­vo. Kad var­ to­tų nar­ko­ti­kus – ir­gi ne­pas­te­bė­ jau. Jis ma­nęs nie­kuo­met nie­ko nė­ra pra­šęs“, – at­si­du­so bu­vęs Kau­no me­ras V.Šus­taus­kas. Pak­l aus­tas, ar ban­dys pa­d ė­ ti am­fe­ta­m i­n o ga­my­ba įta­r ia­ mam sū­n ui, po­l i­t i­kas ka­te­go­ riš­kai at­m e­t ė to­k ią ga­li­my­bę.

2

2014 m. prenumeratos akcija!

Dienos citata „Atrodo, kad užėjęs į parduotuvę sutrukdei kam nors kokį kitą darbą dirbti“, – pardavėjų kvalifikaciją vertino etiketo žinovas Giedrius Drukteinis. „„Pa­gy­ros: nors Kau­ne šie­met tu­ris­tų ma­žiau nei per­nai, bet tie, kurie ap­si­lan­ko, ne­si­gai­li. 

Kau­nas at­gy­ja – pra­si­dė­jus va­sa­rai, Lais­ vės al. ir Se­na­mies­ty­je pagaliau pa­dau­gė­ jo tu­ris­tų iš Vo­kie­ti­jos, Ru­si­jos, Lat­vi­jos. Vi­ si jie su­tar­ti­nai ža­vi­si ža­lu­ma, pės­čių­jų gat­vė­mis, kau­nie­čių pa­slau­gu­mu ir anglų kalbos mokėjimu. Ad­re­na­li­no fa­na­ti­kai

RATAI 11p.

Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

At­vi­lio­jo E.Clap­to­nas

Pa­to­gi ava­ly­nė, kup­ri­nė ant pe­ čių, fo­toa­pa­ra­tas – tai ski­ria­mie­ ji ženk­lai, iš ku­rių pa­žin­si tu­ris­tą. Kas juos vi­lio­ja į mū­sų mies­tą? „Į Kau­ną su žmo­na at­vy­ko­me tik vie­nai die­nai – ei­si­me į Eri­co Clap­

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

to­no kon­cer­tą“, – apie sa­vo vi­zi­ to į Kau­ną tiks­lą pa­sa­ko­jo iš Sankt Pe­ter­bur­go at­vy­kęs Ser­ge­jus Fi­li­ po­vas. Jau­nas vy­ras ne pir­mą­kart lan­ko­si Lie­tu­vo­je. „Pir­mą kar­tą jū­sų mies­te lan­kiau­si prieš try­li­ka me­tų. Ne­ga­liu pa­ti­kė­ti, kaip pa­si­ kei­tė Kau­nas – tie­siog vaikš­tau ir ža­viuo­si“, – aik­čio­jo tu­ris­tas iš Ru­si­jos.

4

8p.


2

TreÄ?iadienis, birĹželio 5, 2013

Miestas

Oro kokybÄ— Kaune 31

0

50mg/m3

Ĺ altinis: Kauno miesto aplinkos kokybÄ—s tyrimai

Kietosios dalelÄ—s (KD10) Nustatyta 24 val. ribinÄ— vertÄ—

0

0,45

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinÄ— vertÄ—

0

44

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinÄ— vertÄ—

Iťt­rau­kė ­ sken­duo­lį

Su­tau­pė ­ ES pi­ni­gų

Su­Şa­lo­jo ­ pe­rė­jo­je

Nau­ja­so­dĹžio kai­me Ne­ry­je pir­ ma­die­nio va­ka­rÄ… ras­tas sui­rÄ™s vy­ro kō­nas, pra­ne­ťė Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas. „Jei­gu ta­pa­ ty­bÄ—s ne­pa­vyks nu­sta­ty­ti iĹĄ ras­tĹł daik­tĹł, bus at­lie­ka­mas DNR ty­ri­mas“, – sa­kÄ— Kau­no ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vas KÄ™s­tu­tis Kas­ciu­ke­vi­Ä?ius.

Su­tau­pius 2007–2013 m. ES struk­tō­ri­nių fon­dų pa­ra­mos da­lį, skir­tą Kau­no re­gio­nui, apie 3,6 mln. li­tų bus pa­nau­ do­ta dvie­jų mies­to gat­vių re­ konst­ruk­ci­jai. Re­gio­no plėt­ ros ta­ry­ba nu­spren­dė pi­ni­gus skir­ti da­lies K.Pet­raus­ko g. ir Sa­va­no­rių pr. įkal­nės re­konst­ ruk­ci­jos pro­jek­tams.

Prie Sa­va­no­riĹł pr. 268-ojo na­ mo va­kar su­Şa­lo­ta per pÄ—s­ Ä?ių­jĹł pe­rė­jÄ… ei­nan­ti mo­te­ris. Grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kai nu­ken­tė­ju­sią­jÄ… sku­biai nu­ve­Şė ÄŻ Kau­no kli­ni­kas. Kli­ni­kĹł at­sto­ vÄ— spau­dai Mil­da Damb­raus­ kie­nÄ— tei­gÄ—, kad nu­ken­tė­ju­sio­ ji – vi­du­ti­nio am­Şiaus, pa­vo­ jaus mo­ters gy­vy­bei nė­ra.

Suim­tas V.Šus­taus­ko

„Nie­ko ne­pa­dė­siu. Kiek­ 1 vie­nas yra sa­vo gy­ve­ni­ mo kal­vis. Esu jam ne kar­tą tai sa­

„„San­ty­kiai: V.Šustauskas (nuotr. virťuje) tei­gė, kad pa­sku­ti­nį kar­tą su

pareigōnams įkliuvusiu sō­nu­mi Ne­ri­ju­mi bend­ra­vo pernai.Andriaus AleksandraviÄ?iaus, policijos nuotr.

kÄ™s“, – pa­reiť­kÄ— kau­nie­tis. V.Ĺ us­taus­kas tei­gÄ— su sō­nu­mi ma­Şai bend­ra­vÄ™s. „Šei­mÄ… pa­li­kau, kai jam bu­vo ket­ve­ri me­tu­kai. Pas­ ku­ti­nÄŻ kar­tÄ… Ne­ri­jĹł ma­Ä?iau prieĹĄ me­tus. Net ir jo te­le­fo­no ne­tu­riu. Su mar­Ä?ia kar­tais pa­si­skam­bi­na­ me. Ji nie­ka­da ne­si­skĹłs­da­vo“,  – kal­bė­jo po­li­ti­kas. Jis bu­vo gir­dÄ—jÄ™s, kad Ne­ri­jus ban­d Ä— uŞ­s iim­t i van­d ens ma­sa­ Ĺžo lo­vĹł vers­lu, pus­me­tÄŻ gy­ve­no Ĺ vei­ca­r i­jo­je. Bu­v Ä™s Kau­n o me­ ras pa­sa­ko­jo, kad sō­nus jam jau­ tÄ™s pyk­tÄŻ, nes au­go be tė­vo. „KÄ… tu ga­li pa­da­ry­ti suau­gu­siam vy­rui? Ban­dy­si mo­ky­ti, ÄŻ dan­tis gau­si, ir tiek. ÄŽ jo gy­ve­ni­mÄ… ne­si­ki­ťau, – rė­Şė V.Ĺ us­taus­kas. – Sa­kiau: Ne­ ri­jau, gy­ve­ni­me vis­ko ga­li bō­ti. Ir

tu ga­li iť­si­skir­ti. Jis man pri­ki­ťo, kad kai jis bu­vo ma­Şas ir sir­go, iťė­jau jam pirk­ti vais­tĹł. Pa­rė­jau tik po ke­tu­riĹł va­lan­dĹł – drau­gÄ… bu­vau su­ti­kÄ™s.“ V.Ĺ us­taus­kas dar tu­ri sō­nĹł Gin­ ta­rÄ…, ku­ris taip pat neiť­ven­gÄ— ka­ lė­ji­mo gul­to. Anot bu­vu­sio me­ ro, Gin­ta­ras baus­mÄ—s su­lau­kÄ—, kai kon­ku­ren­tÄ… ÄŻ my­li­mo­sios ĹĄir­dÄŻ ap­ lie­jo karť­tu van­de­niu. „Ne­lan­kiau jo ka­lė­ji­me. Ne­Şi­nau, kur jis yra da­bar. Tik­riau­siai net ne­pa­Şin­Ä?iau pa­ma­tÄ™s“, – sa­kÄ— po­li­ti­kas. ÄŽs­pō­din­gi ki­ťen­pi­ni­giai

Neo­fi­cia­liais duo­me­ni­mis, 38 me­ tų N.Šus­taus­kas lai­ko­mas gau­jos ly­de­riu. Per su­lai­ky­mo ope­ra­ci­ ją jo ki­ťe­nė­je bu­vo ras­ta 26 tōkst. eu­rų. Pa­rei­gō­nai nu­sta­tė, kad am­ fe­ta­mi­nas bu­vo ga­mi­na­mas Kė­

dai­niĹł ra­jo­ne esan­Ä?io­je so­dy­bo­je. Ge­gu­Şės 25-osios nak­tÄŻ su­reng­ ta spe­cia­li ope­ra­ci­ja. Iť­va­Şia­vÄ™s iĹĄ la­bo­ra­to­ri­jos bu­vo su­lai­ky­tas N.Ĺ us­taus­kas, Vo­kie­ti­jo­je ir Aust­ ri­jo­je jau teis­tas 37-eriĹł me­tĹł K.L, jo bend­raam­Şis D.Ĺ  ir 31-Ĺł Rau­ dond­va­rio gy­ven­to­jas D.A.

Ką tu ga­li pa­da­ry­ti suau­gu­siam vy­rui? Ban­dy­si mo­ky­ti, į dan­tis gau­si, ir tiek. Bu­vo at­lik­ta apie 20 kra­tų įvai­ rio­se pa­tal­po­se. Per jas ras­ta dau­ giau kaip du ki­log­ra­mai am­fe­ta­mi­ no, įran­ga, rei­ka­lin­ga jam ga­min­ti, ir 360 kg che­mi­nių me­dŞia­gų, skir­ tų nar­ko­ti­kams ga­min­ti. Pa­rei­gō­ nų tei­gi­mu, neuŞ­kir­tus ke­lio ťios

„Kauno ĹĄvaroje“ ÄŻsteigta moderni dispeÄ?erinÄ— Arnas Ĺ˝ukauskas „Kauno ĹĄvaroje“ atidaryta avariniams atvejams skirta dispeÄ?erinÄ— ir miesto avarinÄ— tarnyba. Nuo ĹĄiol kiekvienas nemokamu numeriu paskambinÄ™s kaunietis galÄ—s praneĹĄti apie pastebÄ—tÄ… giliÄ… duobÄ™, pavogtÄ… ĹĄulinio dangtÄŻ ar kitÄ… eismui trukdantÄŻ ÄŻvykÄŻ. Naujos pajÄ—gos

Dar kovo mÄ—nesÄŻ vykusiame posÄ—dyje miesto taryba pritarÄ— sprendimui sudaryti sutartÄŻ su bendrove „Kauno ĹĄvara“ dÄ—l gatviĹł ir vieĹĄĹłjĹł erdviĹł prieĹžiĹŤros darbĹł ir avariniĹł situacijĹł lokalizavimo paslaugĹł pirkimo. Buvo nusprÄ™sta steigti avarinÄ™ tarnybÄ… ir centrinÄ™ dispeÄ?erinÄ™ – pirmadienÄŻ ji iĹĄkilmingai atidaryta. Atidaryme dalyvavo miesto meras Andrius KupÄ?inskas, vicemeras Vasilijus Popovas, administracijos ir ÄŻvairiĹł skyriĹł vadovai. DispeÄ?erinÄ— tarnyba ÄŻsikĹŤrusi viename „Kauno ĹĄvaros“ administraciniĹł pastatĹł. SkambuÄ?iĹł centre nemokamu telefonu 8 800 0011 priimami visi skundai ir ÄŻvertinamas jĹł rimtumas. „DispeÄ?erÄ—, sulaukusi praneĹĄimo dÄ—l pavojingos duobÄ—s, pasitikslina, kas kreipiasi, kada avarinÄ— situacija pastebÄ—ta ir kur ji yra. Miesto avarinÄ—s tarnybos darbuotojas, tik gavÄ™s skambutÄŻ iĹĄ dispeÄ?erÄ—s, nuvaĹžiuoja nurodytu adresu, dar kartÄ… ÄŻvertina problemos rimtumÄ…, jÄ… nufotografuoja, sudeda atitvarus ar specialius Ĺženklus. Jei reikia, praneĹĄa keliĹł remonto brigadai“, – susirinkusiems miesto vadovams pasakojo bendrovÄ—s

ď ŽPaĹĄalins: [bcV_ab``abY]bVN_ZRQ VbVTfcR[a\WNVTNYĂ›`X_RV]aV`Ă&#x;ZVR`

a\NcN_V[Ă›`aN_[fO\`QV`]RĂ˜R_V[Ă?

generalinis direktorius Dalius Tumynas. Pasak jo, avarinės tarnybos darbuotojas, įvertinęs avarijos pobōdį ir pamatęs, kad situacijos savo jėgomis nepavyks paťalinti, visada kreipsis į atitinkamas tarnybas – policiją, gaisrinę. Tik iťskirtiniams atvejams

AvarinÄ— tarnyba padÄ—s tik ypatingais atvejais – atsivÄ—rus pavojingoms avarinÄ—ms duobÄ—ms, nuvirtus medĹžiui. Jie taip pat galÄ—s sutvarkyti gatvÄ—je iĹĄpiltas birias medĹžiagas, nuplautas gatvÄ—s sankasas, paĹĄalinti eismui trukdanÄ?ius automobilius ar krovinius. „Dar kartÄ… noriu pabrÄ—Ĺžti, kad ĹĄi tarnyba skirta tik iĹĄskirtiniams atvejams. DÄ—l nedideliĹł duobiĹł, kitĹł atvejĹł, nekelianÄ?iĹł grÄ—smÄ—s eismo ar ĹžmoniĹł saugumui, ji ÄŻ ÄŻvykio vietÄ… nevyks. Tiesa, ĹžmoniĹł bÄ—doje nepaliksime – tokios duobÄ—s

A\Z\?NTV[\`[b\a_

bus registruojamos ir jĹł sÄ…raĹĄas perduodamas savivaldybÄ—s Miesto tvarkymo skyriui“, – sakÄ— Miesto valymo skyriaus virĹĄininkas Vytas BanceviÄ?ius. Pasak Miesto tvarkymo skyriaus vedÄ—jo Aloyzo PakalniĹĄkio, tokios dispeÄ?erinÄ—s ÄŻsteigimas duos visokeriopÄ… naudÄ… miestui. Vienas didĹžiausiĹł pranaĹĄumĹł – visa informacija bus vienose rankose, o gyventojai visada galÄ—s paskambinti nemokamu telefonu. „ĎmonÄ— ÄŻ tokÄŻ miesto avarinÄ—s tarnybos gautÄ… skambutÄŻ privalÄ—s reaguoti per 4 valandas. Ĺ i tarnyba padÄ—s situacijose, kuriĹł dÄ—l techniniĹł galimybiĹł negalÄ—s paĹĄalinti savivaldybÄ—, – nereikÄ—s skelbti ilgai trunkanÄ?iĹł konkursĹł ÄŻvairioms paslaugoms pirkti“, – pasakojo vedÄ—jas. Dirbs visÄ… parÄ…

Miesto meras A.KupÄ?inskas prisiminÄ— atvejÄŻ, kai, savaitgalÄŻ praĹŤĹžus

ď ŽCentras: QV`]RĂ˜R_V[Ă›\]R_NafcVNV_R[XNQb\ZR[V`N]VR]Nc\WV[TN``V

abNPVWN`ZVR`aRĹĄkvalui, skubiai teko ĹĄaukti EkstremaliĹł situacijĹł komisijÄ…, taÄ?iau didĹžioji dalis jos nariĹł buvo iĹĄvykÄ™. Tada miestui gelbÄ—ti labai trĹŤko koordinavimo. „Kauno ĹĄvaros“ dispeÄ?erinÄ— ne tik nuolat palaikys ryĹĄÄŻ su Miesto tvarkymo skyriumi, bet ÄŻ jÄ… bus galima kreiptis ir iĹĄtisÄ… parÄ… visus metus. NorÄ—damas iĹĄbandyti, ar tikrai linija veikia, miesto meras pabandÄ— paskambinti nemokamu telefonu – iĹĄ karto atsiliepÄ™s balsas leido pasirinkti, kur kreiptis, – ar ÄŻ avarinÄ™ tarnybÄ…, ar dÄ—l ÄŻmonÄ—s darbo kokybÄ—s. Pigiau nei Vilniuje

AnalogiĹĄkÄ… dispeÄ?erinÄ™ tarnybÄ… jau nuo seno turÄ—jo ir Vilniaus savivaldybÄ—. SostinÄ—s komunaliniu ĹŤkiu besirĹŤpinanti „Grinda“ turi keturias tokias brigadas, o per parÄ… vidutiniĹĄkai sulaukia apie 60 skambuÄ?iĹł.

.[Q_VNb`.YRX`N[Q_NcVĂ˜VNb`[b\a_

„Manau, kad pradĹžioje miestui uĹžteks vienos linijos – jei bus didelis apkrovimas, galvosime apie plÄ—trą“, – sakÄ— D.Tumynas. Direktoriaus teigimu, tokia tarnyba – ÄŻrankis, padÄ—siantis geriau dirbti ir pasitempti kitiems komunalininkams, mat jie iĹĄ karto bus informuojami apie avarinÄ™ situacijÄ…. Toks ÄŻvykis bus uĹžďŹ ksuotas dokumentuose, o kopijos iĹĄ karto pasieks savivaldybÄ™. A.KupÄ?insko teigimu, didelÄ—s pagalbos tarnyba lauks ir iĹĄ miesto seniĹŤnĹł ir seniĹŤnijĹł, kurie galÄ—s informuoti apie jas iĹĄtikusias bÄ—das. Tarnyba miesto savivaldybei per metus kainuos tik kiek daugiau nei 400 tĹŤkst. litĹł. Vilniaus savivaldybÄ— vien tik uĹž dispeÄ?erio darbÄ… per metus moka 900 tĹŤkst. litĹł abonentinÄŻ mokestÄŻ – jiems dar papildomai kainuoja ir avarijĹł likvidavimo paslaugos. UĹžs. 1122694


3

Trečiadienis, birželio 5, 2013

Miestas Ieš­ko įžū­laus dvi­ra­ti­nin­ko

Dau­gia­bu­čių ­ re­no­va­ci­ja

Reor­ga­ni­zuo­ja bend­ro­vę

Kau­no po­li­ci­ja pra­šo pa­dė­ ti su­ras­ti dvi­ra­ti­nin­ką, ku­ ris Jo­na­vos g. ap­ga­di­no du au­to­mo­bi­lius. Įvy­kis už­fik­ suo­tas ge­gu­žės 26 d. apie 16 val. Ap­ga­din­ti au­to­mo­ bi­liai „Ford Ga­la­xy“ ir „Au­ di A6“. Po­li­ci­ja pra­šo in­for­ muo­ti pa­rei­gū­nus tel. (8 37) 303 200 ar­ba 112.

Kau­ne at­rink­tų 35 dau­gia­bu­ čių pa­si­ren­gi­mas re­no­va­ci­jai vyks­ta sklan­džiai. Iki lie­pos vi­ du­rio baigs reng­ti in­ves­ti­ci­ jų pla­nus, ku­rie bus su­de­rin­ti su Būs­to ir ur­ba­nis­ti­nės plėt­ ros agen­tū­ra bei gy­ven­to­jais. Skai­čiuo­ja­ma, kad Kau­ne at­ nau­jin­ti rei­kė­tų apie 1,5 tūkst. dau­gia­bu­čių.

Kau­no mies­to ta­ry­bai siū­lo­ma per­tvar­ky­ti tro­lei­bu­sais mies­ te ke­lei­vius ve­žan­čią bend­ ro­vę „Aut­ro­lis“ – iš ak­ci­nės bend­ro­vės ji ga­li tap­ti už­da­rą­ ja ak­ci­ne bend­ro­ve. Bend­ro­ vės įsta­ti­nis ka­pi­ta­las – dau­ giau nei 17 mln. li­tų, vi­sos ak­ ci­jos pri­klau­so Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bei.

sū­nus

gau­jos veik­lai, bū­tų pa­ga­min­ta apie 190 kg am­fe­ta­mi­no, ku­rio ver­ tė juo­do­jo­je rin­ko­je sie­kia dau­giau nei 7 mln. li­tų. Iš­si­suk­ti ne­pa­dė­jo

Ban­dy­da­mi iš­veng­ti po­li­ci­jos pa­ rei­gū­nų, gau­jos na­riai įran­gą ir che­mi­nes me­džia­gas sau­go­jo vie­ no­se pa­tal­po­se, o ga­my­ba vyk­da­ vo vi­sai ki­tur. Ke­tu­riems įta­ria­mie­siems pa­ reikš­ti įta­ri­mai dėl ne­tei­sė­to dis­po­ na­vi­mo la­bai di­de­liu psi­chot­ro­pi­ nių me­džia­gų kie­kiu ir jų ga­my­bos. Už tai gre­sia iki 15 me­tų lais­vės atė­ mi­mo baus­mė. Kau­no apy­lin­kės teis­mas įta­ ria­muosius N.Šus­taus­ką, K.L. ir D.Š. lei­do suim­ti 3 mėn., o D.A. – 2 mėn. Ty­ri­mą at­lie­ka Kau­no ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ ri­mo val­dy­ba, jį kont­ro­liuo­ja Kau­ no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra.


4

Trečiadienis, birželio 5, 2013

Miestas

Ar E.Claptonas nakvojo Kaune? kaunodiena.lt

Tu­ris­tų ma­žiau, bet jų įspū­džiai – pui­kūs Nors po­ra vi­so Kau­no dar ne­spė­ jo ap­žiū­rė­ti, ta­čiau gy­rė ge­ras gy­ ve­ni­mo są­ly­gas kem­pin­ge, pui­kiai įreng­tą dvi­ra­čių ta­ką nuo kem­pin­ go iki pi­lies. „Jū­sų mies­te bū­si­me dvi die­nas – pa­ža­da­me, kad ap­lan­ ky­si­me vi­sas gra­žiau­sias vie­tas“, – šyp­so­jo­si E.Lo­renz. Gy­rė mū­sų ve­te­ri­na­rus

Ar­ti­miau­si mū­sų kai­my­nai lat­ viai į Lie­tu­vą at­va­žiuo­ja ne tik pa­ si­links­min­ti ar pa­ra­gau­ti lie­tu­viš­ ko alaus. „Mū­sų žir­gas su­si­rgo, to­dėl at­ vy­ko­me pa­si­kon­sul­tuo­ti su jū­sų ve­te­ri­na­rais, ku­rie yra nuo­sta­būs spe­cia­lis­tai“, – sa­vo ke­lio­nės tiks­ lą at­sklei­dė Se­na­mies­ty­je su­tik­ tas Ser­ge­jus iš Ry­gos. Jį at­ly­dė­ju­si gy­ve­ni­mo drau­gė Tat­ja­na pri­dūrė, kad tai – ne pir­mas ir ne pa­sku­ti­ nis jų vi­zi­tas į Kau­ną. „Dar grį­ši­me vais­tų žir­gui“, – aiš­ki­no mo­te­ris. Po­rai Kau­nas la­bai pri­me­na Ry­ gą, be to, esą tik Lie­tu­vo­je ga­li­ma pa­ra­gau­ti to­kio ska­naus alaus.

9 457 – tiek tu­ris­tų šie­met ge­gu­žę ap­lan­kė Kau­ ną. Per­nai tuo pat me­ tu pas mus vie­šė­jo kiek dau­giau nei 11 tūkst. tu­ris­tų.

Ma­žiau skry­džių, ma­žiau tu­ris­tų

„„Mėgsta: daugiausia į Kauną atvyksta turistų iš Suomijos, Vokietijos ir Rusijos. 

1 Dau­ge­lis kau­nie­čių ži­no, kad mū­sų mies­tą la­biau­siai mėgs­ Ge­riau už Vil­nių

ta vy­res­nio am­žiaus tu­ris­tai iš Vo­kie­ti­jos, ku­rie, su­lau­kę pen­si­ nio am­žiaus, vi­są lais­vą lai­ką ski­ ria ke­lio­nėms. Va­kar Kau­no cent­re ir­gi bu­ vo ga­li­ma su­tik­ti ne vie­ną vo­ kie­tį. „Gal ga­li­te iš­var­dy­ti pen­kis pa­g rin­d i­n ius ob­jek­t us, ku­r iuos bū­ti­na ap­lan­ky­ti jū­sų mies­te?“ – tei­ra­vo­si ber­ly­nie­tis Fre­de­ri­kas. Po Kau­no se­na­mies­tį vaikš­ti­nė­ jan­tys trys vy­res­nio am­žiaus vo­ kie­čiai Han­sas, Do­rot­hy ir Her­ma­ nas pa­sa­ko­jo, kad į mū­sų mies­tą už­su­ko, nes jiems re­ko­men­da­vo vil­nie­čiai. „No­rė­jo­me ap­lan­ky­ti jū­sų ša­lies sos­ti­nę, ta­čiau pa­siū­lė

at­va­žiuo­ti ir į Kau­ną. Tad sė­do­me į au­to­bu­są ir po va­lan­dos jau bu­ vo­me Kau­ne“, – pa­sa­ko­jo Han­sas, kaž­ka­da dir­bęs ma­te­ma­ti­kos mo­ ky­to­ju Ham­bur­ge. Vo­kie­čio mū­sų mies­tas ne­nu­ vy­lė – jam Kau­nas pa­ti­ko la­biau nei Vil­nius. „Jūs tu­ri­te nuo­sta­bią pės­čių­jų alė­ją, ža­vi mies­to ža­lu­ ma, ra­my­bė, jau­ku­mas“, – Kau­ nui liaup­ses lie­jo Han­sas. Jo drau­gas Her­ma­nas gy­rė ne tik mies­to gro­žį, bet ir jo gy­ven­ to­jus. „Praei­vių pa­pra­šę pa­gal­bos bu­vo­me nu­ste­bin­ti, kaip pui­kiai jau­ni­mas kal­ba ang­liš­kai, be to, kau­nie­čiai la­bai man­da­gūs, pa­ slau­gūs“, – gra­žių žo­džių kau­ nie­čiams ne­gai­lė­jo tu­ris­tas iš Vo­ kie­ti­jos.

Atsk­ri­do pri­va­čiu lėk­tu­vu

Į Kau­ną iš Vil­niaus trum­pam at­ va­žia­vę vo­kie­čiai tik pa­de­ja­vo, kad su­si­sie­ki­mas su Kau­nu yra pro­ ble­miš­kes­nis nei su sos­ti­ne. „Nė­ra tie­sio­gi­nių skry­džių iš di­džių­jų Vo­ kie­ti­jos mies­tų į Kau­ną“, – skun­ dė­si Han­sas. Šios pro­ble­mos leng­vai iš­ven­gė iš Olan­di­jos į Kau­ną pri­va­čiu lėk­ tu­vu at­skri­dęs Leo Bak­ke­ris. „Ne­su ti­piš­kas tu­ris­tas, nes aš – pi­lo­tas, man įpras­ta ke­liau­ti po pa­ sau­lį“, – aiš­ki­no Leo. Vy­ras su dar de­vy­niais pi­lo­tais ke­liau­ja po Eu­ ro­pą ir kiek­vie­ną die­ną nu­si­lei­džia vis ki­ta­me oro uos­te. Šį kar­tą sve­čius iš Olan­di­jos sve­ tin­gai pa­si­ti­ko S.Da­riaus ir S.Gi­ rė­no ae­rod­ro­mas. „Kiek­vie­na­me

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

mies­te pa­bū­na­me po ke­lias va­ lan­das. Pir­mi įspū­džiai apie jū­ sų mies­tą – nuo­sta­būs: tai la­bai gra­žus, se­nas mies­tas“, – aik­čio­ jo olan­das. Ap­sis­to­jo kem­pin­ge

Prie Kau­no pi­lies su­tik­ta po­ra taip pat at­vy­ko iš Vo­kie­ti­jos, Ol­den­bur­ go mies­to. Edi­ta ir Diet­ri­chas Lo­ ren­zai ap­si­sto­jo kem­pin­ge, įsi­kū­ ru­sia­me Jo­na­vos g. „Mū­sų ke­lio­nės po Eu­ro­pą pra­ si­dė­jo dar 2000 m., kai įsi­gi­jo­me nuo­sa­vą na­me­lį ant ra­tų. Ap­lan­ kė­me be­veik vi­sas Se­no­jo že­my­no vals­ty­bes, to­dėl šie­met nu­spren­dė­ me pa­ke­liau­ti po Bal­ti­jos vals­ty­bes: Es­ti­ją, Lat­vi­ją ir Lie­tu­vą“, – pa­sa­ ko­jo D.Lo­ren­zas.

Kau­no tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ ro ir kon­fe­ren­ci­jų biu­ro di­rek­to­rius Si­gi­tas Si­da­ra­vi­čius pa­tvir­ti­no, kad tu­riz­mo se­zo­nas mies­te jau pra­si­ dė­jo ir dar­bo biu­ro dar­buo­to­jams už­ten­ka. Vis dėl­to ap­gai­les­ta­vo, kad at­vyks­tan­čių­jų skai­čius šie­ met ma­žes­nis nei per­nai. „Su­ma­žė­jus skry­džių į Kau­no oro uos­tą, tu­ris­tų srau­tas ir­gi su­ma­žė­ jo. Ti­ki­mės, kad ne­tru­kus si­tua­ci­ ja bus ge­res­nė“, – tei­gė S.Si­da­ra­vi­ čius. Šie­met ba­lan­dį į Kau­ną at­vy­ko 4 695 už­sie­nio tu­ris­tai, per­nai bu­ vo be­veik tūks­tan­čiu dau­giau. Ge­ gu­žę tu­ris­tų srau­tas ge­ro­kai išau­ go – iki 9 457, bet per­nai ge­gu­žę Kau­ną ap­lan­kė kiek dau­giau nei 11 tūkst. tu­ris­tų. Tra­di­ciš­kai į Kau­ną dau­giau­sia tu­ris­tų at­vyks­ta iš Suo­mi­jos, Vo­ kie­ti­jos, Ru­si­jos. Per pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus mū­sų mies­tą vis la­ biau pa­mėgs­ta Bal­ta­ru­si­jos, Ru­si­ jos, Lat­vi­jos, Pran­cū­zi­jos, Is­pa­ni­ jos, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pi­lie­čiai.

Lietuvių de­ry­bos su „Rya­nair“ te­be­vyks­ta Žai­biš­ku grei­čiu ap­skrie­ju­si ži­ nia, kad pi­gių skry­džių bend­ro­vė „Rya­nair“ ket­vir­ta­da­liu pla­nuo­ja su­ma­žin­ti veik­lą sa­vo Kau­no ba­ zė­je, vis dar ky­bo ore.

Bend­ro­vės ir Lie­tu­vos su­si­sie­ki­ mo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vams ne­pa­ vyks­ta ras­ti komp­ro­mi­so, ku­ris ten­kin­tų ir vers­li­nin­kus, ir ne­pa­ žeis­tų ša­lies įsta­ty­mų. „Rya­nair“ prieš mė­ne­sį aiš­ki­ no, esą mi­nis­te­ri­ja ne­si­do­mi jų pa­teik­tu pa­siū­ly­mu dėl Kau­no ir nau­jos Vil­niaus ba­zės plėt­ros, ir net ne­no­ri apie tai dis­ku­tuo­ti. „Dis­ku­si­jos su „Rya­nair“ at­sto­ vais vyks­ta be­veik kiek­vie­ną die­ ną, ta­čiau jei­gu jums rei­kia ži­no­ti, ar pa­si­stū­mė­jo­me į prie­kį – ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ne“, – kons­ta­ta­ vo su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro Ri­man­to Sin­ke­vi­čius at­sto­vas spau­dai Ri­ čar­das Slap­šys. Anot R.Slap­šio, su­dė­tin­giau­sias dis­ku­si­jų ob­jek­ tas – kaip ne­pa­žei­džiant įsta­ty­mų

su­teik­ti „Rya­nair“ pa­lan­kiau­sias vers­lo są­ly­gas to­liau tęs­ti ir plė­to­ ti dar­bą Lie­tu­vo­je. „Mes no­ri­me, kad jie ir to­liau dirb­tų ir, ži­no­ma, efek­ty­viai. Bet, ki­ta ver­tus, mes tu­ri­me už­tik­rin­ti vers­lo są­ly­gų adek­va­tu­mą vi­siems ki­tiems vers­ lo da­ly­viams. Ne­ga­li­me pa­žeis­ti kon­ku­ren­cin­gu­mo prin­ci­po, o jie pa­gei­dau­ja di­des­nių nuo­lai­dų nei pa­grin­di­nė kon­ku­ren­tė“, – aiš­ki­ no R.Slap­šys. Mi­nist­ro at­sto­vas spau­dai siū­lė per daug ne­su­reikš­ min­ti ir bend­ro­vės pa­reiš­ki­mų dėl skry­džių skai­čiaus ma­ži­ni­mo. Iki šios die­nos ne­bu­vo im­ta­si jo­ kių konk­re­čių veiks­mų, pvz., nuo ry­to­jaus at­šauk­ti da­lį skry­džių. „Rya­nair“ yra kom­pa­ni­ja, mėgs­ tan­ti įvai­raus plau­ko pa­reiš­ki­mus, ir ne tik Lie­tu­vo­je. To­kia jų tak­ti­ ka. Be to, jie ža­dė­jo ma­žin­ti skry­ džių tik nuo lapk­ri­čio, pa­si­bai­gus pa­grin­di­niam tu­ris­tų se­zo­nui“, – pa­ste­bė­jo R.Slap­šys. KD inf.

„„Keliautojai: vokiečių pora į Kauną atkeliavo kemperiu, o po miestą dairėsi mindami atsivežtus dviračius. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.


5

TrečiADIENIS, birželio 5, 2013

lietuva Su­ne­ri­mo ­ dėl STT

By­la – ­ į pa­baigą

Al­gas di­dins kitą­met

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­ vi­čius sa­ko ne­tu­rin­tis duo­ menų apie ta­ria­mas Spe­cia­ liųjų ty­rimų tar­ny­bos (STT) pro­vo­ka­ci­jas prie­š so­cial­de­ mok­ra­tus. O Sei­mo na­rys Artū­ras Pau­laus­kas kreipė­ si į STT va­dovą ir pra­šė įver­ tin­ti spau­dos pub­li­ka­ci­jas šia te­ma.

Dar­bo par­ti­jos juo­do­sios bu­ hal­te­ri­jos by­la, teis­me nag­ rinė­ja­ma pen­ke­rius me­tus, – jau prie pa­bai­gos. Ant­ra­dienį kalbė­ti baigė visų kal­ti­namųjų ad­vo­ka­tai, dar pa­sku­ti­nius žod­žius tars tei­sia­mie­ji. Teis­ mas pa­skelbė, kad kitą pir­ ma­dienį išk­lau­sys visų kal­ti­ namųjų pa­sku­ti­nius žod­žius.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ti­ki­na, kad kitą­met sta­tu­ti­niams pa­reigū­nams ir kultū­ros sri­ties dar­buo­to­jams bus di­di­na­mi at­ ly­gi­ni­mai. Mi­nist­ro pir­mi­nin­ko tei­gi­mu, al­gas kitą­met ža­da­ma di­din­ti ir kitų biud­že­ti­nių įstaigų dar­buo­to­jams. Pa­reigū­nai ža­da dėl mažų algų pro­tes­tuo­ti per pir­mi­nin­ka­vi­mo ES ren­gi­nius.

Kal­bos apie ki­ber­ ne­ti­nius iš­puo­lius su­ju­di­no Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jas. Įta­ri­mai dėl jų kren­ta kai­my­ nei Ry­tuo­se, ta­čiau NA­TO Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cent­ro at­sto­vai sa­ko, kad „reikėtų ieš­ko­ti kaltų ir sa­vo ša­lies vi­du­je“. „„Mastas: Es­ti­jos ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cent­ro spe­cia­lis­tai įspėjo, kad ki­ber­ne­ti­nių iš­puo­lių skai­čius pa­sta­ruo­ju me­tu au­ga. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

Kur ki­ber­ne­ti­nių ata­kų šal­ti­nis? Va­len­ti­nas Ber­ž iū­nas v.berziunas@diena.lt

Mįslin­gos ata­kos

Pre­zi­dentės Da­lios Gry­baus­kaitės ini­cia­ty­va va­kar su­reng­ta­me pa­si­ ta­ri­me ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo klau­ si­mais da­ly­va­vo su­si­sie­ki­mo ir už­ sie­nio rei­kalų vi­ce­mi­nist­rai, Kraš­to ap­sau­gos, Vi­daus rei­kalų mi­nis­te­ rijų, taip pat Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­bos, Vals­tybės kont­ro­lie­riaus tar­ny­bos at­sto­vai. Su­si­ti­ki­mas, pa­sak ša­lies va­ dovės at­stovų, or­ga­ni­zuo­tas todėl, kad pa­sta­ruo­ju me­tu esą pa­daugė­ jo ki­ber­ne­ti­nių ata­kų prie­š Lie­tu­ vos in­ter­ne­to erdvę. Prieš dvi sa­vai­tes nau­jienų po­ rta­las del­fi .lt skelbė, kad prie­š po­rtalą iki šeš­ta­die­nio tęsėsi ki­ ber­ne­tinės ata­kos. Por­ta­las ne­va bu­vo ata­kuo­tas pro­gra­mi­šių, kai pa­skelbė, kaip per „Eu­ro­vi­zi­jos“ dainų kon­kursą Lie­tu­vo­je or­ga­ni­ zuo­tai pirk­ti bal­sai už Ru­si­jos at­ stovę kon­kur­se. Tie­sa, ne­pa­tiks­lin­ta, ar ata­ka bu­ vo nu­kreip­ta prie­š visą vals­tybę, be to, nie­kas ne­įvar­di­jo, kas, tikė­ti­na, galė­jo or­ga­ni­zuo­ti iš­puolį. Neo­fi­cia­ liai tei­gia­ma, kad ata­kų brai­žas la­bai pa­na­šus į tų, ku­rios bu­vo su­reng­tos prie­š Es­tiją 2007 m., kai iš Ta­li­no cent­ro bu­vo per­kel­tas Bron­zi­nio ka­ rei­vio pa­mink­las so­vietų ka­riams. „Pri­mi­ty­vus po­žiū­ris“?

Po minė­to su­si­ti­ki­mo ša­lies va­dovė pa­reiškė, kad būti­na per­žiūrė­ti vi­

sų ins­ti­tu­cijų in­for­ma­ci­nių iš­tek­ lių ap­saugą ir ga­ran­tuo­ti vals­tybės pa­si­ren­gimą ga­li­moms ki­ber­ne­ tinėms ata­koms. Ypač, D.Gry­baus­kaitės žod­žiais ta­riant, svar­bu už­tik­rin­ti in­for­ma­ cinės erdvės sau­gumą prie­š Lie­tu­ vai kitą mėnesį čium­pant ES štur­ valą. „Ša­lies va­dovės tei­gi­mu, iki šiol tam ne­bu­vo skir­ta pa­kan­ka­ mai dėme­sio, į in­for­ma­ci­nių iš­tek­ lių sau­gumą žiūrė­ta per­ne­lyg pri­ mi­ty­viai, – BNS ci­ta­vo Pre­zi­dentės at­stovę spau­dai Daivą Ul­bi­naitę. – Ša­lies va­dovė pa­brėžė, kad iš tiesų vals­tybė tu­ri mo­der­nių prie­mo­nių in­ter­ne­to erdvės ap­sau­gai, ta­čiau ne vi­sos vals­tybės ins­ti­tu­ci­jos jo­ mis nau­do­ja­si.“

Daž­niau­siai la­bai sun­ku su­sie­ti ki­ber­ ne­ti­nes ata­kas su konk­re­čia ša­li­mi. Vi­daus rei­kalų mi­nis­te­ri­jos Elekt­ ro­ninės vald­žios po­li­ti­kos sky­riaus vedė­jas Rim­vy­das Jan­čiaus­kas pa­ brėžė, kad vals­tybės ins­ti­tu­ci­ jos cent­ra­li­zuo­tai įdiegtų sau­gu­ mo prie­mo­nių kar­tais ne­nau­do­ja sąmo­nin­gai. Pa­sak BNS, Vi­daus rei­kalų mi­ nis­te­ri­jos ir Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ ny­bos at­sto­vai po su­si­ti­ki­mo aiš­ ki­no, kad vals­tybės tar­ny­bo­je ne­va trūksta kom­pe­ten­tingų šios sri­ties

spe­cia­listų, – jų esą sun­ku pri­ trauk­ti dėl ne­di­de­lių at­ly­gi­nimų. Iš­puo­lių daugė­ja

Skaud­žiai nuo ki­ber­ne­ti­nių ata­kų 2007 m. nu­kentė­ju­si Es­ti­ja įkūrė Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo centrą, ku­ris vėliau ga­vo ir NA­TO ak­re­di­ta­ciją. NA­TO Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cent­ro at­stovė spau­dai Kris­tii­na Pen­nar pa­brėžė, kad ki­ber­ne­ti­nių iš­puo­lių skai­čius pa­sau­ly­je au­ga, nes in­for­ma­cinė­mis tech­no­lo­gi­jo­ mis nau­do­ja­si vis dau­giau žmo­nių. „De­ja, ki­ber­ne­ti­nių iš­puo­lių skai­ čius tik au­ga. Iš­puo­liai daž­nai būna ne tik su­si­ję su kri­mi­na­li­niais nu­ si­kal­ti­mais, ta­čiau ir po­li­tiš­kai mo­ ty­vuo­ti“, – dien­raš­čiui tvir­ti­no at­ stovė. Pa­sak jos, did­žiau­sias Ki­ber­ne­ ti­nio sau­gu­mo cent­ro spe­cia­listų iššū­kis – užbėg­ti už akių vi­siems, ku­rie no­ri pa­si­nau­do­ti vir­tua­lia erd­ve nu­si­kal­ti­mams įvyk­dy­ti. „Ge­r iau­s ias būdas tin­ka­m ai ap­sau­go­t i ki­b er­n e­t inę erdvę – bend­ra­dar­biau­ti su ki­to­mis ša­li­ mis ir or­ga­ni­za­ci­jo­mis. Taip pat rei­kia su­kur­ti tei­sinę bazę ir in­ ves­tuo­ti į žmo­nių švie­timą, nes dau­ge­l io var­to­tojų ži­n ios apie pa­vo­jus, sly­pin­čius ki­ber­ne­tinė­ je erdvė­je, tebė­ra gan men­kos“, – dėstė at­stovė. Ji pri­dūrė, kad ki­ber­ne­ti­nis sau­ gu­mas – vie­nas did­žiau­sių iššū­kių vals­tybėms. „Dau­ge­lis mūsų ne­įsi­ vaiz­duo­ja gy­ve­ni­mo be in­for­ma­ci­ nių tech­no­lo­gijų. Nors eks­per­tai

ne­ma­no, kad atei­ty­je vi­si ka­rai bus ka­riau­ja­mi vien kom­piu­te­riais, jie vis dėlto su­tin­ka, kad ki­ber­ne­ti­nių kovų nea­be­jo­ti­nai kils. Paž­velgę į pa­starųjų metų iš­puo­lius, ku­rių dau­ge­lis bu­vo la­bai aukš­to ly­gio (dau­giau­sia su­si­ju­sių su šni­pinė­ ji­mu), ga­li­me įžvelg­ti ten­den­ciją, kad ki­ber­ne­ti­nių iš­puo­lių tik dau­ gės“, – kons­ta­ta­vo K.Pen­nar. Pak­laus­ta, kaip ver­ti­na pa­si­rod­žiu­sią in­for­ma­ciją apie ki­ber­ne­ ti­nius iš­puo­lius prie­š Lie­tu­vos ži­ niask­laidą, K.Pen­nar pa­brėžė, kad NA­TO Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cent­ ras pa­na­šių in­ci­dentų ki­to­se ša­ly­ se ne­ti­ria, nes dau­giau­sia dėme­sio

ski­ria ty­ri­mams ir spe­cia­listų mo­ ky­mui. Taip pat ji sakė ne­ga­lin­ti įvar­dy­ti konk­re­čių vals­ty­bių, ku­ rios būtų norė­ju­sios pa­kenk­ti Lie­ tu­vos ži­niask­lai­dai. „Ma­nau, šiuo at­ve­ju klau­si­mas turėtų būti skir­tas at­sa­kin­goms Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­joms. Kal­bant apie ša­lis, ku­rios galbūt ga­li or­ga­ ni­zuo­ti iš­puo­lius, daž­niau­siai la­bai sun­ku su­sie­ti ki­ber­ne­ti­nes ata­kas su konk­re­čia ša­li­mi. Be­je, reikė­ tų ieš­ko­ti kaltų ne tik ki­to­se ša­ly­ se, ta­čiau ir ša­lies vi­du­je. Įvai­rios suin­te­re­suo­tos grupės ga­li būti po­ li­tiš­kai mo­ty­vuo­tos įvyk­dy­ti pa­na­ šius iš­puo­lius“, – sakė at­stovė.

Ki­ber­ne­tinės ata­kos prie­š Es­tiją Iš­puo­liai prie­š Es­ti­jos bankų, mi­nis­ te­rijų, ži­niask­lai­dos ir te­le­vi­zijų tink­ la­la­pius pra­si­dėjo 2007 m. ba­landį. Sut­ri­ko vals­ty­bi­nių ir pri­va­čių įstai­ gų dar­bas. Iš­puo­l iai su­reng­t i po to, kai Es­t i­jos sos­tinės Ta­li­no vald­žia nu­tarė iš­mon­ tuo­t i mies­to cent­re esan­čią Bron­z i­ nio ka­rio sta­tulą ir ją per­kel­t i į Ta­l i­ no ka­pi­nes. Eks­per­tai, stebėję iš­puo­ lius prie­š Es­tiją, tvir­ti­no, kad jie bu­vo įmantrūs, ko­kių anks­čiau ne­bu­vo pa­ ra­do nei iš­puo­l ius nag­r inėję NA­TO, si­taikę. Es­ti­jos pa­reigū­nai ki­ber­ne­ti­ nei Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos eks­per­tai. nio iš­puo­l io or­ga­n i­za­v i­mu ap­kal­t i­ Po šių iš­puo­lių NA­TO su­si­rūpi­no ki­ no Ru­siją. ber­ne­t inės erdvės sau­g u­mu. 2008 Tie­sa, vėliau pri­pa­ž i­no, kad ne­t u­r i m. Es­t i­jo­je bu­vo įsteig­tas Ki­ber­ne­t i­ įro­dymų, jog iš­puo­l ius or­ga­n i­za­vo nio sau­gu­mo cent­ras, ku­ris šiuo me­ Krem­lius. Įro­dymų, kad už iš­puo­lius tu vei­kia kaip NA­TO kom­pe­ten­ci­jos at­sa­kin­ga Ru­si­jos vald­žia, vėliau ne­ cent­ras.


6

trečiadienis, birželio 5, 2013

nuomonės

Pa­gal­bos šauks­mas iš Ša­kių kai­mo

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

M.Schul­zo nu­si­kal­bė­ji­mai

Va­len­ti­nas Ber­žiū­nas

V

il­n iu­je Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) pir­m i­n in­kas Mar­t i­nas Schul­zas skam­biai pa­reiš­kė: „Bal­ta­r u­si­jos pre­z i­den­to Aliak­s and­ro Lu­k a­ šen­kos ran­kos su­tep­tos krau­ju ir jam ne vie­ ta de­mok­ra­t i­jų bend­r i­jo­je.“ Vo­k ie­t i­jos po­l i­t i­ kas, o dar ir aukš­tas ES pa­rei­g ū­nas, at­vy­kęs į ki­tą vals­ty­bę, žars­to­si įspū­din­gais ko­men­ta­ rais. Sun­ku pa­ti­kė­ti sa­vo au­si­mis. Gal­būt rei­kė­tų pri­min­ti, kad Bal­ta­ru­si­ja – Ant­ ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais vie­na la­biau­siai nu­ken­tė­ju­sių nuo na­cis­ti­nės Vo­k ie­ti­jos ag­re­ si­jos ša­lių Eu­ro­po­je? Gal­būt M.Schul­zas to ne­ ži­no? Ge­ro to­no ženk­las šiuo at­ve­ju bū­t ų su­si­lai­ ky­ti nuo pa­na­šių ko­men­ta­r ų apie „krau­ju su­ tep­tas ran­kas“. Ar­ba bent jau pa­teik­t i įro­dy­ mų, ku­r ių M.Schul­zas, ži­no­ma, nė ne­si­var­g i­ no pri­sta­ty­ti. Ne­pa­me­nu, kad Vo­kie­ti­ja bū­tų vie­šai at­si­pra­ šiu­si Bal­ta­r u­si­jos tau­tos už is­to­r i­nes skriau­ das. Ir vi­sai ne­svar­bu, kad EP va­do­vas ad­re­ sa­vo sa­vo ko­men­ta­rus A.Lu­ka­šen­kai. Dip­lo­m a­t i­j a čia iš to­lo ne­k ve­pia. Po to­k ių ko­men­t a­r ų ky­l a tik vie­nas klau­s i­mas – ko­ dėl Bal­ta­r u­si­ja iki šiol vie­š ai ne­pap­ra­š ė na­ cis­t i­nės oku­p a­c i­jos ža­los at­ly­g i­n i­mo iš Vo­ kie­t i­jos?

Š

ie vaiz­d ai – iš Ši­l e­ lio gat­vės Ša­kių kai­me, Do­mei­ka­vos se­niū­ni­jo­ je, Kau­no ra­jo­ne. Pa­gal ra­jo­no bend­ra­jį pla­ną ši že­mė pa­ten­ka į spar­čiai ur­ba­ni­zuo­ ja­mą te­ri­to­ri­ją, ku­rio­je jau gy­ ve­na dau­giau nei 50 šei­mų ir ar­ti­miau­siu me­tu pla­nuo­ja­ma plėt­ra di­dės 2–3 kar­tus. O štai to­kiais ke­liais mes nau­do­ja­mės kiek­vie­ną die­ną. Se­niū­ne, su­tin­ka­me, kad vis­ kam rei­kia lė­šų ir kad de­da­te pa­ stan­gas ly­gin­da­mi Ša­kių kai­mo gat­ves. Bet kai kur to ne­beuž­ ten­ka! Taip pat jū­sų pra­šo­me per­žiū­rė­ti per pa­sku­ti­nius dve­ jus me­tus duo­tus lei­di­mus kas­ ti Ši­le­lio gat­vę ir pa­ra­gin­ti tuos as­me­nis, ku­rie su­nio­ko­jo ke­lią, jį ir at­sta­ty­ti (iš­pil­ti ma­ši­ną smė­lio ne­be­pa­kan­ka!). Va­žiuo­ti ap­lin­ki­niais ke­liais taip pat pa­vo­jin­ga dėl di­dė­jan­ čių grio­vių Eže­ro gat­vės ga­le. O Žu­vų gat­vė­je eg­zis­tuo­ja lie­taus ka­na­li­za­ci­jos pro­ble­ma. Ši­le­lio, Žu­vų, Tūks­tant­me­čio, Gi­rios, Eže­ro gat­vių gy­ven­to­jai

„„Sie­kia­my­bė: Ša­kių kai­mo Do­mei­ka­vos se­niū­ni­jo­je gy­ven­to­jai vi­lia­si su­lauk­ti die­nos, kai ga­lės va­ži­

nė­ti tvar­kin­go­mis gat­vė­mis. 

SOS – Aši­ga­lio gat­vė! Rū­ka­liai ­spjau­na į drau­di­mus

N

e­ži­nau, ar yra Kau­ no mies­to že­mė­la­py­je Aši­ga­lio g., bet Ei­gu­ lių ra­jo­ne ji tik­rai yra – ne­to­li Kle­bo­niš­kio miš­ko, prie Is­lan­di­jos pl. Kiek­vie­ną anks­tų ry­tą, gy­ven­to­jams dar mie­gant, šia bai­siai duo­bė­ta gat­ve į rei­sus iš­rie­da tro­lei­bu­sai, ku­rie ja va­ ži­nė­ja iki pat vi­dur­nak­čio. Tro­ lei­bu­sų vai­ruo­to­jai vi­saip ban­do iš­veng­ti šių duo­bių, ta­čiau kai ten­ka pra­si­lenk­ti su ki­tu tro­lei­

bu­su, ne­bė­ra kur ding­ti, pa­tai­ ko į duo­bę – daž­nai taip, kad net vai­rą iš ran­kų iš­mu­ša. Po­nai val­di­nin­kai, gal ga­lė­tu­ mė­te suor­ga­ni­zuo­ti eks­kur­si­ ją į šią gat­vę ir kuo sku­biau im­ tis spren­di­mų ir dar­bų, su­lo­py­ti čia vis di­dė­jan­čias duo­bes? O dar ge­riau bū­tų lai­ki­nai čia už­ da­ry­ti eis­mą ir klo­ti nau­ją as­ fal­tą. Ne­kant­riai lauk­si­me jū­sų spren­di­mo.

Vi­sų tro­lei­bu­sų vai­ruo­to­jų var­du Jū­ra­tė S.

Bal­ta­ru­si­ja – Ant­ro­jo pa­ sau­li­nio ka­ro me­tais vie­ na la­biau­siai nu­ken­tė­ju­ sių nuo na­cis­ti­nės Vo­kie­ ti­jos ag­re­si­jos ša­lių Eu­ro­ po­je. Pa­vyz­d žiui, kaip Grai­k i­ja, ku­ri, be­je, pa­rei­ka­ la­vo, nors ka­ro me­tais nu­ken­tė­jo ge­ro­kai ma­ žiau nei Bal­ta­ru­si­ja ir šios ša­lies gy­ven­to­jai. M.Schul­zo ko­men­ta­ras – pra­sto to­no ženk­las, skal­dan­t is Eu­ro­pą, o ne vie­n i­jan­t is. Tai aki­ vaiz­dus spau­di­mas ki­tai vals­ty­bei, mė­tan­tis ne­pag­r įs­tais kal­ti­ni­mais. Įdo­mu, ko­dėl M.Schul­zas ne­kal­bė­jo apie Li­ bi­ją, o gal Si­r i­ją? Juk ką tik ES ša­lys (ne Bal­ta­ ru­si­ja) su­si­ta­rė Si­r i­jos su­k i­lė­liams tiek­ti gink­ lus... Kiek ten su­k i­lė­lių ran­k ų su­tep­ta krau­ju? At­ro­do, kad ES – te­ro­riz­mą re­mian­ti or­ga­ni­za­ ci­ja... Ar taip ma­ny­ti klai­din­ga? Lie­tu­va, jei mū­sų ša­lis ke­lia tiks­lą suar­tė­ti su Bal­ta­ru­si­ja, ne­tu­ri ak­lai va­do­vau­tis to­kio­mis, kad ir EP va­do­vo, kal­bo­mis, o juo­lab klau­san­ tis pa­na­šių ko­men­ta­rų for­muo­ti už­sie­nio po­ li­t i­kos in­te­re­sus. O M.Schul­z ui rei­kė­t ų pa­si­ mo­ky­ti dip­lo­ma­ti­jos ir ne­si­jaus­ti ki­to­se ša­ly­ se šei­mi­nin­ku. Nes toks jis tik­rai nė­ra. informacija:

302 250

Skai­ty­to­jo nuo­tr.

„„Trik­džiai: tro­lei­bu­sų vai­ruo­to­jai ti­ki­na – dėl duo­bių Aši­ga­lio g.

ypač sun­ku va­žiuo­ti. 

Skai­ty­to­jos nuo­tr.

J

au ši­tiek lai­ko mies­to cent­ re yra ne­rū­ky­mo zo­nų, bet die­ną va­ka­rą jo­se ga­li­ma iš­vys­ti rū­kan­čių­jų. Nuos­ ta­bus skve­ras prie Mu­zi­ki­nio teat­ro. Mėgs­tu čia atei­ti su sa­vo ma­žiau­siuo­ju – sū­ne­lis pa­žai­džia vai­kų aikš­te­lė­je, pa­skui vaikš­to­ me ste­bė­da­mi lė­tai kėb­li­nan­čius ba­lan­džius, vi­sai ne­se­niai – mė­ gau­da­mie­si aly­vų aro­ma­tu. To­ kio­je gra­žio­je vie­to­je yra ir ne­ gra­žių vaiz­dų: kau­nie­čiai, užuo­t gė­rę į sa­ve gam­tos lo­pi­nė­lio iš­ gry­nin­tą orą, lei­džia dū­mus. Ci­ ga­re­tes smil­ko ir vai­ki­nų links­ mi­na­mos jau­nu­tės mer­gu­žė­lės, ir anū­kus ve­žio­jan­čios sen­jo­rės bei sen­jo­rai. Ar­ba ki­ta vi­suo­me­nei jaut­ri vie­ta – Lė­lių teat­ras. Iš to­lo ma­ to­ma iš­ka­ba, pra­šan­ti ne­rū­ky­ ti jo priei­go­se, ta­čiau kau­nie­čiai ig­no­ruo­ja ir ją. Re­gis, jau ir mies­te, ir vi­so­je Lie­tu­vo­je esa­ma tiek daug drau­

„„Pažeidimai: kai kurie kaunie­

čiai nepaiso draudimo rūkyti Miesto sode. Artūro Morozovo nuotr.

di­mų rū­ky­ti, kad rū­ka­liai tu­rė­tų bū­ti iš­siug­dę ref­lek­są – sau­giau­ sia dū­mą trauk­ti pri­va­čio­se val­ do­se ar ap­skri­tai pa­lik­ti ci­ga­re­tes na­muo­se. Mū­sų žmo­nėms, ma­ tyt, ne­ga­lio­ja jo­kie drau­di­mai. Jo­nė Ri­mai­tie­nė

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė. reklamos skyrius:

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

http://www.kaunodiena.lt

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

2014 m. prenumeratos akcija – 198 Lt (fiziniams asmenims), 216 Lt (juridiniams asmenims). Akcija vyksta iki 2013 m. birželio 29 d.

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“, Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Žilvinė Petrauskaitė

„Kauno dienos“ redakcija, Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260 Jūratė Kuzmickaitė – 302 275

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė –

Vilniaus biuro vadovas Evaldas Labanauskas –  (8 5) 219 1372

TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA: Justinas Argustas – Eglė Šepetytė – Ekonomika: Lukas Miknevičius –

(8 5) 219 1381 (8 5) 219 1381 (8 5) 219 1372

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

SPORTAS: Romas Poderys – Marius Bagdonas –

302 258 302 259

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raidėmis

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1380 NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

TrečiADIENIS, birželio 5, 2013

lietuva

kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

B.Vėsaitės pa­si­skrai­dy­mo ne­tirs Vy­riau­sio­ji tar­ny­binės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) va­kar nu­traukė ty­rimą dėl bu­vu­ sios ūkio mi­nistrės Bi­rutės Vėsaitės ga­ li­mo in­te­resų konf­lik­to.

At­siž­velg­da­ma į tai, kad B.Vėsaitė yra at­leis­ta iš ūkio mi­nist­ro pa­ reigų, ko­mi­si­ja nu­sprendė nu­ trauk­ti ty­rimą dėl jos veiksmų, vyks­tant į tar­ny­binę ko­man­di­ruotę Ka­zachs­ta­ne. Ta­čiau VTEK nu­tarė B.Vėsaitės ty­ri­mo med­žiagą pa­gal kom­pe­ten­ ciją per­duo­ti Sei­mo Eti­kos ir pro­ cedūrų ko­mi­si­jai. Eti­kos sar­gai taip pat nu­traukė ty­ri­mus dėl bu­vu­sių B.Vėsaitės pa­ tarėjų Vi­li­jos Ver­te­lienės bei Jūra­ tės An­ta­nai­tytės-Vol­de­ma­rienės ga­li­mo viešųjų ir pri­va­čiųjų in­te­ resų su­pai­nio­ji­mo. Pre­zi­dentės Da­lios Gry­baus­ kaitės dek­re­tu iš ūkio mi­nist­ ro pa­reigų at­leis­ta so­cial­de­mok­ ratė B.Vėsaitė anks­čiau pri­pa­ži­no, kad „pa­darė klaidą“, kai su vers­li­ nin­kais jų už­sa­ky­tu lėktu­vu skri­

do į Ka­zachs­taną. Mi­nistrė teigė, kad „skubė­ji­mas“ ją at­leis­ti ne­bu­ vo „adek­va­tus ak­tas“. B.Vėsaitė su dviem pa­tarė­jo­mis bend­rovės „Ar­vi“ už­sa­ky­tu aš­ tuon­vie­čiu vers­lo klasės lėktu­vu skri­do į vers­lo fo­rumą Ka­zachs­ ta­no sos­tinė­je As­ta­no­je. Visų tri­ jų bend­ra skryd­žio kai­na pir­myn ir at­gal siekė 8100 litų, ar­ba 2700 litų vie­nam as­me­niui. Ta­čiau, ci­ vi­linės avia­ci­jos spe­cia­listų duo­ me­n i­m is, už­sa­ko­m a­s is skry­d is vers­lo klasės lėktu­vu į As­taną ir at­gal ga­li kai­nuo­ti apie 100 tūkst. litų, vie­nam ke­lei­viui ke­lionė ga­li at­siei­ti apie 13 tūkst. litų. „Ar­vi“ šiuo me­tu de­ra­si su Ūkio mi­nis­ te­r i­ja dėl Ma­r i­jam­p olės lais­vo­ sios eko­no­minės zo­nos val­dy­mo su­tar­ties. KD, BNS inf.

Vie­toj pre­zi­dentū­ros – į Nor­ve­giją Pre­zi­dentė D.Gry­baus­kaitė va­kar ne­ su­laukė į Nor­ve­g iją iš­vy­ku­sio kan­di­ da­to į ūkio mi­n ist­r us Eval­do Gus­to. Anot pre­z i­dentū­ros spau­dos tar­ny­ bos, jo ne­pa­siekė kvie­t i­mas su­si­t ik­ ti su vals­tybės va­do­ve.

„„Prie­žas­tis: at­si­žvelg­da­ma į tai, kad B.Vėsaitė yra at­leis­ta iš ūkio mi­

Prem­j e­r as Al­g ir­d as But­k e­v i­č ius pra­nešė, kad E.Gus­t as yra iš­v ykęs į Nor­ve­g iją. Jis iš­reiškė nuo­s tabą, kad su E.Gus­t u vakar bu­vo su­p la­

nuo­t as su­s i­t i­k i­m as. Vėliau pra­neš­ ta, kad Pre­z i­dentės su­si­t i­k i­mas su E.Gus­t u pla­nuo­ja­mas pir­ma­d ienį, bir­že­lio 10 d. So­cial­de­mok­ratų ly­de­r is A.But­ke­v i­ čius pir­ma­dienį pa­teikė ša­lies va­do­ vei so­cial­de­mok­ra­to E.Gus­to, ku­r is iki pra­ėju­sio penk­ta­die­nio dir­bo Vi­ daus rei­kalų mi­n is­te­r i­jos kanc­le­r iu, kan­di­datūrą.

nist­ro pa­reigų, ko­mi­si­ja nu­sprendė nu­trauk­ti ty­rimą.  To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Prig­laudė Sei­mo pir­mi­nin­kas Už­sie­nio rei­kalų vi­ce­mi­nist­ ru ne­pas­kir­tas Mant­vy­das Be­ ke­šius ta­po Sei­mo pir­mi­nin­ko, Dar­bo par­ti­jos (lei­bo­ristų) at­sto­ vo Vy­do Ged­vi­lo pa­tarė­ju už­sie­ nio po­li­ti­kos klau­si­mais.

M.Be­ke­šių Dar­bo par­ti­ja (lei­bo­ ris­tai) siūlė skir­ti už­sie­nio rei­ kalų vi­ce­mi­nist­ru, ta­čiau so­ cial­de­mok­ratų skir­tas už­sie­nio rei­kalų mi­nist­ras Li­nas Lin­ke­ vi­čius pa­si­rin­ko kitą kan­di­datą. Mi­nist­ras mo­ty­va­vo, kad vi­ce­ mi­nist­ro pa­rei­gos rei­ka­lau­ja di­ desnės kva­li­fi­ka­ci­jos ir dip­lo­ ma­ti­nio dar­bo pa­tir­ties. „Pir­mi­nin­kas ma­no, kad jo (M.Be­ke­šiaus – red. pa­st.) ne­pas­ ky­ri­mas už­sie­nio rei­kalų vi­ce­mi­ nist­ru su­si­jęs ne su kom­pe­ten­ci­ jos bu­vi­mu ar ne­bu­vi­mu, bet su po­li­ti­niais da­ly­kais, o pa­ts pir­mi­ nin­kas jo pa­tir­ti­mi ir kom­pe­ten­ ci­ja nea­be­jo­ja. Tai ma­ty­ti ir iš jo biog­ra­fi­jos – dar­bo pa­tir­tis Už­sie­ nio rei­kalų mi­nis­te­ri­jo­je, dau­giau kaip tre­ji me­tai Af­ga­nis­ta­ne, abe­ jo­nių dėl jo kom­pe­ten­ci­jos ne­tu­ rim“, – par­la­men­to va­do­vo mo­ ty­vus pa­tarė­ju rink­tis M.Be­ke­šių per­davė Sei­mo pir­mi­nin­ko at­sto­ vas spau­dai To­mas Ber­žins­kas. KD, BNS inf.

Ministerija tarėsi su ūkininkais, kaip remti ekologinę žemdirbystę Norvydas Skirgaila Nepaliaujant augti ekologinės žemdirbystės produktų paklausai, Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa išsaugos tęstinumą ir kitu finansiniu laikotarpiu, tad parama ekologiniams ūkiams ir toliau išliks intensyvi. Kaip efektyviau išnaudoti paramos galimybes, Kaune tarėsi žemdirbiai ir Žemės ūkio ministerijos atstovai.

Lietuvos žemės ūkio rūmuose buvo surengtas seminaras „Ūkininkų, perdirbėjų ir vartotojų partnerystė, ekologiškos produkcijos perdirbimo ir vartojimo skatinimas bei galimybės pasinaudoti Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa“. Renginyje aptarti ekologinės žemdirbystės rūpesčiai, aktualijos ir perspektyvos naujuoju 2014–2020 m. paramos teikimo laikotarpiu. Politika dar formuojama

Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Agroaplinkosaugos ir ekologinio ūkininkavimo skyriaus vyriausioji specialistė Neda Jakubauskienė informavo, kad ir naujuoju finansiniu periodu Kaimo plėtros programoje išliks priemonė „Ekologinis ūkininkavimas“. „Formuojant tolesnę ekologinio ūkininkavimo paramos politiką labai lauksime jūsų minčių ir pasiūlymų“, – kalbėjo N.Jakubauskienė. Jos teigimu, Europos Komisija sulaukia siūlymų išplėsti ekologinių produktų sąrašą ir žymėti ne tik žmonių maistą. Pavyzdžiui,

siūloma į sąrašą įtraukti ekologiškai pagamintą šunų ar kačių ėdalą, medvilnės gaminius ir pan. Sulaukė siūlymų

Jau seminare Žemės ūkio ministerija sulaukė kai kurių siūlymų. Ūkininkas Mindaugas Vyskupaitis iš Vilniaus rajono su šeima užsiima ne tik vaistažolinių augalų, daržovių, vaisių auginimu, bet juos perdirba į įvairius produktus, tarp jų ir į eterinius ekstraktus. „Šie, patvirtinus reglamentą Nr. 834/2007, deja, jau nepripažįstami kaip ekologiškas produktas. Norėtume, kad formuodamos paramos strategiją tiek mūsų valdžia, tiek Europos Komisija daugiau įsiklausytų į žemdirbius“, – sakė ūkininkas. Jis pastebėjo, kad pastaruoju metu ekologinis ūkininkavimas nutolo nuo pirminės idėjos. „Mažai kas užsiima ekologiškų daržovių, vaisių auginimu, gyvulininkyste, daugelis metėsi į javus. Ekologinis ūkis turėtų būti daugiau šeimos verslas“, – įsitikinęs M.Vyskupaitis. N.Jakubauskienė akcentavo, kad Žemės ūkio ministerija įžvelgė šias problemas, ir tvirtino, jog po 2013 m. Kaimo plėtros programoje didesnis paramos intensyvumas bus numatytas mišriems ūkiams, kuriuose auginami ir ekologiški augalai, prižiūrimos ekologinės ganyklos, o jose ganosi gyvuliai. „Taip pat dar neišplėtota sėklininkystė, jai irgi skirsime daugiau dėmesio“, – tvirtino N.Jakubauskienė. Didesnės paramos gali tikėtis ir ūkiai, kurie 100 proc. užsiima ekologine gamyba.

Populiarins ir žemėlapiu

Seminare „Ūkininkų, perdirbėjų ir vartotojų partnerystė, ekologiškos produkcijos perdirbimo ir vartojimo skatinimas bei galimybės pasinaudoti Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa“ buvo pristatytas internete startavęs naujas projektas, skirtas ekologiškos produkcijos ieškantiems vartotojams. Lietuvos vartotojų institutas inicijavo ekologinių ūkių žemėlapį, siekdamas suteikti vartotojams daugiau žinių apie ekologiškų maisto produktų pardavimo vietas. Žemėlapyje pavaizduoti Lietuvos ekologiniai ūkiai, turintys VšĮ „Ekoagros“ išduotą sertifikatą. Žemėlapis atnaujinamas du kartus per metus. Paiešką žemėlapyje galima vykdyti pasinaudojant raktiniais žodžiais, ūkio gaminama produkcija, veiklos sritimi arba teritorine priklausomybe. Iki šiol nebuvo vieno išsamaus žemėlapio, kuriame būtų buvę galima rasti oficialiai sertifikuotus šalies ekologinius ūkius. Ekologiški produktai – ugdymo įstaigoms

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros generalinio direktoriaus pavaduotojas Germanas Lamsodis informavo apie didesnę paramą populiarinant ekologinius produktus mokyklose. Šiuo metu vykdomos programos „Pienas mokykloms“ bei „Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimas mokyklose“. „2013–2014 mokslo metams Vyriausybė obuoliams pirkti ugdymo įstaigose skirs 2,8 lito, iš-

„„Nauda: seminare„specialistai„ir„ūkininkai„aptarė„ekologinės„žemdirbys-

tės„rūpesčius,„aktualijas„ir„perspektyvas„naujuoju„2014–2020„m.„paramos„teikimo„laikotarpiu.„ „ Andriaus„Aleksandravičiaus„nuotr.

skirtinės kokybės ir ekologiškiems – 3,5 lito, kriaušėms atitinkamai 3 ir 4 litus, morkoms – 1,5 ir 2,2 lito už 1 kilogramą“, – sakė jis. Kauno rajono savivaldybės atstovai apgailestavo, kad kol kas neužtikrinama pakankama vaisių ir daržovių pasiūla, ūkininkus nuo tiekimo atbaido dideli biurokratiniai reikalavimai. Paklausa auga

Tarptautinės ekologinės žemdirbystės judėjimų federacijos duomenimis, pasaulyje ekologiniai ūkiai užima 37,2 mln. hektarų žemės. ES jie sudaro 5,4 proc. viso dirbamos žemės ploto. Ekologiškų maisto produktų ir gėrimų pardavimo apyvarta pasaulyje nuolat auga. ES senbuvėse ekologiškam maistui išleidžiama apie 2 proc. visų išlaidų maistui.

Naujosiose šalyse – tik 0,2 proc. N.Jakubauskienės teigimu, ES surengtų viešų konsultacijų duomenimis, dauguma vartotojų sutinka mokėti brangiau už ekologinės gamybos patvirtinamąjį dokumentą turinčius produktus. „Vartotojai akcentuoja ekologinės gamybos ūkių kontrolę. Europos Komisija irgi stiprina kontrolės mechanizmą, tai įrodo ir naujai patvirtintas 2013 m. balandžio 29 d. reglamentas Nr. 392/2013, bet tai labiau pajus ne ūkininkai, bet valstybinės įstaigos, kurios turės didinti darbo efektyvumą“, – tvirtino N.Jakubauskienė. www.kaimesypsenudaugeja.lt – PR užeik, pamatyk, pasirodyk...


8

trečiADIENIS, birželio 5, 2013

ekonomika

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,0393 DB sva­ras ster­lingų 1 4,0456 JAV do­le­ris 1 2,6427 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,5640 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9249 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,1096 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5490 Ru­si­jos rub­lis 100 8,2952 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,7815

pokytis

–0,4161 % +0,0965 % –0,3018 % +0,1250 % +0,0325 % +0,4098 % +0,2579 % +0,3593 % +0,2234 %

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

–0,13 %

„Lesto“ imasi taupyti

Lie­tu­vos baldų ga­my­bos gru­ pė „Er­go­lain“ iš Šve­di­jos in­ ves­ti­cijų fon­do „As­kemb­la Growth Fund“ įsi­gi­jo Eu­ro­pos cent­ro gol­fo klubą, kurį iki šiol valdė bend­rovė „Golf De­ve­ lop­ment“. San­do­rio su­ma ne­ skel­bia­ma. Per ar­ti­miau­sius me­tus į klubą pla­nuo­ja­ma in­ ves­tuo­ti apie 1 mln. litų.

Elekt­ros skirs­ty­mo grupė „Les­to“ ma­ži­na klientų ap­tar­ na­vi­mo tinklą. Nuo lie­pos de­ šim­ties ma­žiau­sių klientų ap­ tar­na­vi­mo centrų veik­la per­ ke­lia­ma į di­des­nius mies­tus. „Les­to“ skai­čiuo­ja, kad ma­ žuo­siuo­se klientų ap­tar­na­vi­ mo cent­ruo­se ap­tar­nau­ti vie­ ną klientą bran­giai kai­nuo­ja.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius (nuotr.) tei­gia, kad kol kas ne­ ma­to ga­li­my­bių pa­di­din­ti mi­ni­ ma­lią mėne­sinę algą (MMA) iki 1200 litų, kaip siū­lo Dar­bo par­ti­ja (lei­bo­ris­tai).

„Šių metų pir­m as ket­v ir­t is pa­rodė, kad dau­ge­ly­je eu­ro zo­ nos ša­l ių vyks­ta eko­n o­m i­kos lėtėji­mas, ir ma­nau, kad rei­kia la­bai at­sar­giai elg­tis su MMA, bet rei­kia gal­vo­ti, kaip pa­di­din­ ti kon­ku­ren­cin­gumą ir su­kur­ti lanks­čią dar­bo rinką“, – ti­ki­no A.But­ke­vi­čius. Ge­gužės pa­bai­go­je Sei­mo Dar­ bo par­ti­jos frak­ci­jos na­rių grupė, ku­riai va­do­vau­ja Vir­gi­ni­ja Balt­rai­ tienė, pa­si­ūlė nu­sta­ty­ti 10 tūkst. litų me­tinį neap­mo­kes­ti­namųjų pa­jamų, į ku­rias įei­na vi­sos dar­ bo pa­ja­mos, dydį. Jei šiam pa­si­ūly­mui ne­būtų pri­tar­ta, kaip al­ ter­na­tyvą siū­lo­ma to­liau di­din­ ti MMA. BNS inf.

Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas artėja į pabaigą Žemės ūkio ministerija primena, kad birželio 15 d. baigiasi pagrin­ dinis žemės ūkio naudmenų ir pa­ sėlių deklaravimas. Pavėluotai pateiktos paraiškos gauti tiesiogi­ nes išmokas už žemės ūkio naud­ menų ir pasėlių plotus, atskirąsias tiesiogines išmokas už baltąjį cuk­ rų ir paramą už plotus pagal Lietu­ vos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones bus priima­ mos iki liepos 10 d., tačiau už kiek­ vieną uždelstą darbo dieną para­ ma bus mažinama 1 proc.

Pareiškėjai paraiškas gali pateikti atvykę į seniūniją, kurioje įregist­ ruota žemės ūkio valda. Seniūni­ jos darbuotojas, naudodamasis Paraiškų priėmimo informacine sistema, padės pareiškėjui elekt­ roniniu būdu įbraižyti deklaruo­ jamų žemės ūkio naudmenų, pa­ sėlių ir kitus plotus bei užpildyti kitus duomenis, reikalingus pa­ raiškai pateikti. Pareiškėjai, turintys galimy­ bes naudotis e. bankininkyste, pa­ raiškas gali pateikti savarankiškai, jungdamiesi prie VĮ Žemės ūkio in­ formacijos ir kaimo verslo centro administruojamos Paraiškų priė­ mimo informacinės sistemos.

–0,19 %

Nusipirko Gol­fo klu­bą

Algų dau­giau ne­di­dins

„Kol kas ši­to­kių ga­li­my­bių ne­ ma­tau, nes MMA šiuo me­tu yra 1000 litų ir aš ma­nau, kad skir­ tu­mas tarp MMA ir dar­buo­tojų, dir­ban­čių vals­tybės tar­ny­bo­je ar­ ba dir­ban­čių pa­gal dar­bo su­tar­tis kultū­ros sek­to­riu­je, bib­lio­te­ko­se, ki­to­se ins­ti­tu­ci­jo­se, yra la­bai ne­ di­de­lis“, – LRT ra­di­jui ant­ra­dienį teigė A.But­ke­vi­čius. Pa­sak jo, iki 1,2 tūkst. litų pa­ di­din­ta MMA reikštų, kad kva­li­ fi­kuo­ta dar­bo jėga būtų įver­tin­ta mi­ni­ma­liu už­mo­kes­čiu. „Tai reikš­ tų, kad kva­li­fi­kuo­ta dar­bo jėga iš esmės būtų įver­tin­ta vos ne MMA dyd­žiu. Ir, aiš­ku, šiuo me­tu rei­kia įver­tin­ti, kad kon­ku­ren­ci­ja yra au­ gan­ti, kad eko­no­mi­ka, jei­gu kalbė­ tu­me apie eu­ro zo­nos ša­lis, kol kas neat­si­gau­na“, – sakė prem­je­ras. Mi­nist­ras pir­mi­nin­kas teigė, kad MMA pa­di­din­ti ne­ga­li­ma ir dėl su­dėtin­gos eko­no­minės si­ tua­ci­jos ES.

–0,91 %

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis, iki š. m. birželio 3 d. buvo priimtos 94 377 paraiškos, deklaruotas 1 240 496,33 ha plotas. O 2012 m. tokiu pat metu buvo priimta daugiau pa­ raiškų – 106 549 ir deklaruotas di­ desnis plotas – 1 484 881,35 ha (pri­ minsime, kad iš viso 2012 m. buvo pateiktos 159 448 paraiškos, dekla­ ruotas 2 784 280,46 ha plotas). Nors pavasaris šiais metais vė­ lavo ir žemdirbiams šiuo metu pats darbymetis, tačiau galutinis kasmečio paraiškų surinkimo ter­ minas nesikeičia ir pagrindinis že­ mės ūkio naudmenų ir pasėlių dek­ laravimas netrukus baigsis. Kaip rodo ankstesnių metų patirtis, pa­ skutinėmis deklaravimo dienomis seniūnijas užplūdę pareiškėjai turi laukti norinčiųjų deklaruoti pasė­ lius eilėje, kadangi seniūnijos dar­ buotojai dėl didelio darbo krūvio negali priimti visų atėjusiųjų pa­ teikti paraiškas. Todėl kviečiame žemdirbius neatidėlioti ir kuo sku­ biau teikti paraiškas.

kartų

– tiek per­nai išau­go „Ei­kos“ grupės nuo­sto­liai.

Pas­lau­gus, sąži­nin­ gas, ma­lo­nus, ge­ ban­tis bend­rau­ ti su klien­tais, tvar­ kin­gai at­ro­dan­tis. To­kie rei­ka­la­vi­mai ke­lia­mi par­duo­tu­ vių ka­si­nin­kams, par­davė­jams-kon­ sul­tan­tams. De­ja, ne­re­tas at­ve­jis, kai rei­ka­la­vi­mai ir tik­ rovė ne­su­tam­pa. „„Ver­si­ja: pa­sak G.Druk­tei­nio, lie­tu­viai ap­skri­tai ne­tu­ri ge­no, ku­ris būdin­

gas dau­ge­liui tautų, – ne­mo­ka­me par­da­vinė­ti. 

Vy­tau­to Liau­dans­kio nuo­tr.

Ge­ri par­davė­jai – de­fi­ci­tas Indrė Pep­ce­vi­čiūtė i.pepceviciute@diena.lt

Kas per daug – tas ne­svei­ka

Tiek mais­to, tiek dra­bu­žių ar kitų pre­kių par­duo­tuvė­se dir­ban­tiems par­davė­jams tai­ko­mi pa­našūs rei­ ka­la­vi­mai, vie­nas jų – pro­fe­sio­ na­lus klientų ap­tar­na­vi­mas. Daž­ nai ky­la klau­si­mas, kas kam at­ro­do pro­fe­sio­na­lu ir kur yra ta ri­ba, ku­ rią ne taip jau sun­ku per­ženg­ti. Nuo vi­siš­ko abe­jin­gu­mo iki per­ ne­lyg per­dėto dėme­sio ir en­tu­ziaz­ mo. Taip daž­nai ver­ti­na­mas mus kas­dien ap­tar­nau­jan­tis par­duo­tu­ vių per­so­na­las. „Dau­ge­liu at­vejų at­ro­do, kad už­ ėjęs į par­duo­tuvę su­truk­dei kam nors kokį kitą darbą dirb­ti. Ar­ba prie­šin­gai – kar­tais par­davė­jai per­ ne­lyg įkyrūs“, – kons­ta­ta­vo eti­ke­to ži­no­vas Gied­rius Druk­tei­nis. Jo ma­ny­mu, tai būti­na spręsti – ar­ba as­menį ap­mo­kant, ar­ba ko­kiais nors ki­tais būdais mo­ty­vuo­jant. Nes pu­siaus­vy­ros pas mus nėra. „Ma­ne ap­skri­tai nuo­šird­žiai ste­ bi­na lie­tu­viš­ka ne­pa­gar­ba žmo­gui, at­si­ne­šan­čiam pi­ni­gus, tiek ka­vinė­ se, res­to­ra­nuo­se, tiek par­duo­tuvė­ se, bet kur ki­tur, kur tu, kaip pi­ni­ gus mo­kan­tis as­muo, esi lai­ko­mas prie­šu, truk­dy­to­ju, pre­ten­zin­gu sno­bu ir pan. Daž­nai su­si­da­ro įspū­ dis, kad par­davė­jams, kitų pa­slaugų teikė­jams tie pi­ni­gai krin­ta tar­si iš dan­gaus ir ne­rei­kia jų iš­lu­pinė­ti iš žmo­gaus. Tai, ma­no ma­ny­mu, la­bai ne­tei­sin­gas po­žiū­ris. Dir­ban­tis žmo­ gus ži­no, kaip iš tiesų sun­ku už­dirb­ti litą“, – dėstė G.Druk­tei­nis. Lie­tu­viai ne­mo­ka pre­kiau­ti

Užs. 1123048

10

Paš­ne­ko­vo tei­gi­mu, vie­nas fil­ mo „Gra­ži mo­te­ris“ epi­zodų daž­ nas ir mūsų gy­ve­ni­me. Jei už­su­ki

į pra­ban­gią gar­saus prekės ženk­lo dra­bu­žių par­duo­tuvę ar au­to­mo­ bi­lių sa­loną vilkė­da­mas pa­trin­tus džin­sus ir nie­kuo neiš­sis­ki­rian­čius marš­kinė­lius, o ne puošnų kos­ tiumą, ga­li būti ir išp­ra­šy­tas lauk, o jei ir ne, ma­lo­naus bend­ra­vi­ mo tikė­tis be­veik ne­ver­ta. „Nors ir Bib­li­jo­je pa­sa­ky­ta, kad su kiek­vie­ nu žmo­gu­mi rei­kia elg­tis gra­žiai, nes nie­ka­da ne­ži­nai, kuo tas žmo­ gus pa­virs“, – do­ro el­ge­sio su ki­tu ra­gi­no ne­pa­mirš­ti G.Druk­tei­nis. Pa­sak eti­ke­to ži­no­vo, mes, lie­ tu­viai, ap­skri­tai ne­tu­ri­me ge­no, ku­ris būdin­gas dau­ge­liui tautų, – ne­mo­ka­me par­da­vinė­ti. „Nie­ka­ da ne­par­da­vinė­jo­me in­te­lek­ti­nių pro­duktų ar pro­duktų, tu­rin­čių pri­dėtinę vertę. O par­duo­ti ve­žimą kai­lių ar sta­tinę me­daus ypa­tin­go pro­to ne­rei­kia, tas par­da­vi­mo pro­ ce­sas vi­sa­da bu­vo leng­vas. Dėl to par­duo­ti žmo­gui daiktą, ku­rio iš prin­ci­po ne­rei­kia, kas ir yra visų pra­ban­gos pre­kių par­da­vi­mas, – ši­to mums rei­kia iš­mok­ti“, – sa­ kė G.Druk­tei­nis.

Ma­ne ap­skri­tai nuo­ šird­žiai ste­bi­na lie­ tu­viš­ka ne­pa­gar­ba žmo­gui, at­si­ne­šan­ čiam pi­ni­gus.

Pliu­sai ir mi­nu­sai

Kas yra ko­ky­biš­kas, pro­fe­sio­na­lus ir priim­ti­nas ap­tar­na­vi­mas, ži­no­ma, kiek­vie­nas dar sprend­žia ir pa­gal sa­ve. Už­sukęs į par­duo­tuvę ar net de­ga­linę, daž­nas no­ri tie­siog įsi­gy­ ti, ko rei­kia, su­si­mokė­ti ir be di­de­ lių kalbų išei­ti. Ta­čiau daž­nai esa­

me ver­čia­mi at­sa­ky­ti į par­davėjų už­duo­da­mus klau­si­mus: „Gal py­ ra­gai­čio prie ka­vos? O gal dar norė­ tumė­te įsi­gy­ti šampū­no?“ Tie­sa, neat­mes­ti­nas va­rian­tas, kai to­kiais at­ve­jais pirkė­jas pri­si­ me­na, jog to ar ki­to šampū­no jam tik­rai rei­kia. Klau­si­mas, kaip ir kiek pa­si­tei­si­na mo­de­lis, tai­ko­mas kos­ me­ti­kos, hi­gie­nos prekių par­duo­ tu­vių tink­lo „Dro­gas“ par­davė­ joms-kon­sul­tantėms, – pa­kar­to­ti gau­namą sumą ir ati­duo­damą grą­ žą. De­ja, iš pa­čių „Dro­go“ va­dovų to iš­girs­ti ne­pa­vy­ko. Svar­bu šva­rios ran­kos

Kal­bos ne­pras­lys­ta pro au­sis, bet štai akys fik­suo­ja vaizdą. Ar ma­lo­ nu į ran­kas im­ti prekę, ku­ri ką tik bu­vo par­davė­jos ran­ko­se juo­do­ mis pa­nagė­mis? Var­gu. „Daž­nai ap­si­per­ku vie­no­je Vil­niaus cent­re esan­čių mažųjų „Ma­xi­mos“ par­ duo­tu­vių. Ži­no­te, ne­si­no­ri įžeis­ti žmo­gaus, bet kar­tais tie­siog knie­ ti pa­klaus­ti par­davė­jos, ar ji ka­da nors plau­na ran­kas“, – ne­pa­si­ten­ ki­nimą iš­reiškė vil­nietė An­ge­li­na. Mo­ters žod­žiai ne iš pirš­to lauž­ ti. Ir šis fak­tas pra­si­len­kia su ka­si­ nin­kams ke­lia­mais rei­ka­la­vi­mais. „Ma­xi­mos LT“ ko­mu­ni­ka­ci­jos va­ dovė Re­na­ta Sau­lytė pa­tvir­ti­no, kad dar­buo­tojų ran­kos pri­va­lo būti šva­rios, na­gai trum­pi ir tvar­kin­gi. Bend­rovės „Ri­mi Lie­tu­va“ viešų­ jų ry­šių va­dovė Ra­min­ta Sta­nai­ tytė-Čes­nu­lienė, kalbė­da­ma šia te­ma, pa­minė­jo jun­ginį „idea­liai šva­rios“. Tai­gi klau­si­mas, kaip to­kie da­ ly­kai pra­slys­ta pro ver­ti­nan­čių klientų ap­tar­na­vimą, tik­ri­nan­čių pro­duktų ko­kybę, lai­ky­mo sąly­ gas ko­kybės dar­buo­tojų, re­vi­zo­rių, įmonės va­dovų akis.


9

trečiADIENIS, birželio 5, 2013

pasaulis Įšal­do ­ sta­ty­bas

Padė­tis ­ rims­ta?

At­siėmė ­ žod­žius

Ru­si­jos ato­minės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­ja „Ro­sa­tom“, iki šiol ofi­cia­liai nei­gu­si, kad įšal­do Bal­ti­jos ato­minės elekt­rinės Ka­ra­liau­čiu­je sta­tybą, nu­rodė pra­dėti elekt­rinės kon­ser­va­ vi­mo dar­bus. Anks­čiau bu­vo pra­ne­ša­ma, kad „Ro­sa­tom“ svars­to sta­ty­ti ma­žes­nio ga­ lin­gu­mo reak­to­rius.

Tur­ki­jos prem­je­ras Re­ce­pas Tayyi­pas Er­do­ğa­nas pa­reiškė, kad pa­dėtis jo ša­ly­je „da­bar jau rims­ta“. Pro­tes­tuo­to­jai po bru­ta­laus po­li­ci­jos su­si­do­ro­ ji­mo su de­monst­ran­tais va­ di­no R.T.Er­do­ğaną dik­ta­to­riu­ mi ir kal­ti­no jį sie­kiant pri­mes­ ti kon­ser­va­ty­vias is­la­miš­kas ver­ty­bes Tur­ki­jos vi­suo­me­nei.

Mi­chae­lo Doug­la­so at­sto­vas pa­neigė, kad ak­to­rius in­ter­ viu britų laik­raš­čiui „The Guar­ dian“ dėl prie­š tre­jus me­tus diag­no­zuo­to gerklės vėžio kal­ ti­no ora­linį seksą. Ats­to­vas sa­ kė, kad 68-erių žvaigždė kalbė­ jo apie bur­nos ertmės vėžio ir ora­li­nio sek­so, kaip apie vie­no iš ri­zi­kos veiks­nių, ryšį.

De­ry­bos Ura­le

Stip­rių liū­čių au­ko­ mis Vi­du­rio Eu­ro­ po­je, at­ro­do, ta­po pen­ki lie­tu­viai. Vo­ kie­čiai ne juo­kais bi­jo po­tvy­nio. Ne­ pap­ras­to­ji pa­dėtis pa­skelb­ta ir Če­ki­ jos sos­tinė­je Pra­ho­ je, taip pat Aust­ri­jo­je bei Švei­ca­ri­jo­je.

Ru­si­jos Je­ka­te­rin­bur­go mies­te va­kar vy­ko tra­di­ci­nis Ru­si­jos ir ES viršū­nių su­si­ti­ki­mas. Šį kartą pa­kalbė­ti bu­vo apie ką.

„„Patvino: Vo­kie­ti­jos Ba­va­ri­jos žemė­je esan­tis Pa­sau mies­tas po smar­kių liū­čių vir­to ant­rąja Ve­ne­ci­ja. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

Tarp sti­chi­jos aukų – ir lie­tu­viai Ne­laimė greit­ke­ly­je

Liū­tys pie­ti­nia­me Vo­kie­ti­jos greit­ ke­ly­je A5 su­kėlė pur­vo nuo­šliaužą. Su­si­darė spūstis. Kaip skelbė Vo­kie­ti­jos ži­niask­ lai­da, lie­tu­vių vai­ruo­ja­mas mik­ roau­to­bu­sas su­sto­jo spūsties ga­le, o ne­tru­kus į jį rėžėsi di­de­liu grei­ čiu va­žiuo­jan­tis vil­ki­kas. Jo vai­ ruo­to­jas, pa­sak pa­reigūnų, ku­rie ti­ria ne­laimės prie­žas­tis, slid­žia­ me ke­ly­je ne­su­valdė sun­kias­vorės trans­por­to prie­monės. Po su­si­ dūri­mo abi trans­por­to prie­monės už­si­lieps­no­jo, nes vil­ki­kas ga­be­no che­mi­nes med­žia­gas. Po­li­ci­jos pa­reigū­nai pa­brėžė, kad vei­kiau­siai ava­riją su­kėlė stip­rus lie­tus ir ne­sau­gus grei­tis. Vo­kie­čiai su­ne­rimę

Vo­kie­čius ne­si­liau­jan­čios liū­tys ne juo­kais gąsdi­na. Pra­neš­ta apie dvi po­tvy­nio au­kas. Į kovą su sti­chi­ja bu­vo pa­si­ųsta ka­riuo­menė. La­biau­siai nuo po­tvy­nių nu­ kentė­jo pie­tinė Vo­kiet­jos Ba­va­ri­jos žemė. Van­duo už­lie­jo ne­mažą dalį Pa­sau mies­to. Pie­tinė­je ša­lies da­ly­ je esan­tis mies­tas, ku­rio se­na­mie­tis tu­ri is­to­rinę vertę, įsikūręs Du­no­ jaus, Ino ir Il­co upių san­ta­ko­je. Šių upių van­dens ly­gis jau pa­ki­ lo aukš­čiau, ne­gu jos bu­vo pa­tvi­ nu­sios per anks­tes­nius re­kor­di­nius po­tvy­nius 1954 ir 2002 m. Her­ber­tas Zil­lin­ge­ris, Pa­sau mies­ to kri­zių val­dy­mo cent­ro at­sto­vas, pa­brėžė, kad si­tua­ci­ja ekst­re­ma­ li. Pa­vo­jus taip pat bu­vo pa­skelb­tas ry­ti­niuo­se Tiu­rin­gi­jos ir Sak­so­ni­jos re­gio­nuo­se, kur na­mus bu­vo pri­ vers­ti pa­lik­ti tūkstan­čiai žmo­nių. Bi­jo tva­no sos­tinė­je

Če­ki­jo­je pa­dėtis dar blo­gesnė, bi­ jo­ma di­de­lio mas­to Pra­hos už­lie­ji­ mo. Pir­ma­dienį bu­vo už­lie­ta da­lis

sos­tinės se­na­mies­čio. Už­da­ry­tos met­ro­po­li­te­no sto­tys ir mo­kyk­los, net gar­su­sis Ka­ro­lio til­tas. Pra­ho­je gy­ve­ni­mas tar­si su­sto­jo. Už­si­darė vers­lo ir moks­lo įstai­gos, su­tri­ko su­si­sie­ki­mas ir elekt­ros tie­ki­mas. Gelbė­to­jai pra­nešė, jog be ži­nios din­go bent ke­tu­ri žmonės. Ma­no­ ma, kad jie žu­vo per stip­rias liū­tis. Ša­ly­je nuo sa­vait­ga­lio iš vi­so žu­ vo pen­ki žmonės. Du žmonės žu­vo sa­vait­galį su­griu­vus jų va­sar­na­miui į pie­tus nuo Pra­hos, o trys ki­ti nu­ sken­do išt­vi­nu­sio­se upė­se ar­ba ka­ na­luo­se.

To­kiu me­tu su­pran­ ti, ką ga­li pa­da­ry­ti gam­ta, ko­kie esa­me be­jėgiai, kad ir ko­ kių turė­tu­me tech­ no­lo­gijų. Pas­tarąjį kartą di­de­lio mas­to po­tvy­niai Vi­du­rio Eu­ropą ska­la­vo 2002 m. Ta­da sti­chi­ja nu­si­nešė de­ šim­čių žmo­nių gy­vybę, pa­darė mi­ li­jardų eurų žalą. Bai­min­da­mie­si, kad po­tvy­niai ga­li įgau­ti di­delį mastą, če­kai dar sek­ma­dienį pa­skelbė ne­pap­rastąją pa­dėtį ir pa­siuntė į pa­galbą gelbė­to­ jams 2 tūkst. ka­rių. „To­kiu me­tu su­ pran­ti, ką ga­li pa­da­ry­ti gam­ta, ko­kie esa­me be­jėgiai, kad ir ko­kių turė­tu­ me tech­no­lo­gijų“, – sakė Pra­ho­je gy­ve­nan­ti pen­si­ninkė He­le­na Ho­ lu­bo­va, stebė­da­ma ky­lantį van­denį nuo til­to per Vltavą Pra­hos cent­re. Ki­ta Če­ki­jos sos­tinės gy­ven­to­ja Ni­kol Vo­bo­ri­lo­va, dir­ban­ti vie­na­ me res­to­ra­ne ne­to­li upės, sakė, kad pa­sta­te van­dens gy­lis sie­kia nuo 30 iki 40 cm.

Vlta­vos upė­je, te­kan­čio­je per Prahą, van­dens ly­gis 10 kartų vir­ ši­jo įprastą. Nors upė­je įreng­tos ke­lios užt­van­kos, jas pa­reigū­nams te­ko pra­ver­ti, nes van­duo re­zer­ vua­ruo­se pa­siekė kri­tinį lygį. Va­ka­ri­niuo­se Če­ki­jos re­gio­nuo­se tūkstan­čiai žmo­nių bu­vo be elekt­ ros. Sut­ri­ko trau­ki­nių eis­mas, nes vėtros rovė med­žius ir jie vir­to ant bėgių. Bu­vo eva­kuo­ta per 3 tūkst. žmo­ nių. Skai­čiuo­ja­ma, kad po­tvy­nio ža­la vien Če­ki­jo­je ga­li siek­ti 20 mlrd. eurų. Aust­ri­jo­je po­tvy­niai ir liū­tys taip pat pa­si­glemžė ke­lių žmo­nių gy­ vybę. Va­ka­ri­nio Zalc­bur­go mies­to, be­si­ri­bo­jan­čio su Vo­kie­ti­ja, apy­ linkė­se ir ša­lies šiaurė­je ki­lo ke­lios pur­vo nuo­šliau­žos. Aust­ri­jos pa­reigū­nai per­spėjo, kad van­dens ly­gis Du­no­jaus ir Ino upė­se, tikė­ti­na, pa­kils aukš­čiau, nei už­fik­suo­ta 2002 m. Pa­vo­jus bu­vo pa­skelb­tas ir ki­to­ se re­gio­no ša­lių sos­tinė­se, per ku­ rias te­ka Du­no­jus. Slo­va­ki­jos prem­je­ras Ro­ber­tas Fi­co per­spėjo, kad po­tvy­nis ša­ly­je – rea­lus, nes smar­kiai ky­la Du­no­jaus van­dens ly­gis. „Iš Vo­kie­ti­jos ir Aust­ri­jos ko­legų su­lau­kia­me blogų ži­nių. Da­bar da­ ro­me viską, kad ap­sau­go­tu­me sos­ tinę“, – tvir­ti­no Slo­va­ki­jos vy­riau­ sybės va­do­vas. Veng­ri­jos sos­tinės Bu­da­peš­to ka­tast­rofų val­dy­mo cent­ro va­do­ vas Ba­kon­di Györ­gy taip pat tvir­ ti­no, kad apie 400 pa­reigūnų mies­ te sta­to užt­va­ras nuo van­dens. Ne­su­ti­ko pa­lik­ti namų

Nors žmonėms bu­vo nu­ro­dy­ta eva­ kuo­tis, dau­ge­lis li­ko sau­go­ti sa­vo tur­to. „Daug žmo­nių, ku­riems jau te­ko grum­tis su di­de­liais po­tvy­

niais 2002 m., at­si­sakė pa­lik­ti sa­ vo na­mus“, – tvir­ti­no Pa­sau me­ras Jürge­nas Dup­pe­nas. Tie­sa, bu­vo ir to­kių, ku­rie nu­ sprendė ne­žais­ti su li­ki­mu. „Esa­me su­krėsti. Turė­jo­me pa­ lik­ti namą aki­mirks­niu“, – pa­ sa­ko­jo vie­na mo­te­ris, gy­ve­nan­ ti ry­ti­nia­me Vo­kie­ti­jos Dres­de­no mies­te. Ji kar­tu su sa­vo kūdi­kiu naktį pra­lei­do vie­na­me bend­ruo­ menės cent­re, kaip ir tūkstan­ čiai kitų eva­kuotų žmo­nių ry­tinė­je Sak­so­ni­jos žemė­je. Pa­sak Vo­kie­ti­jos pa­reigūnų, eva­ kuo­ta bu­vo tūkstan­čiai žmo­nių. Pot­vy­nio užk­lup­tuo­se mies­tuo­ se bu­vo už­da­ry­tos mo­kyk­los, ati­ dėti eg­za­mi­nai, su­tri­ko trans­por­ to eis­mas. „Der Spie­gel“, BBC, BNS inf.

Vi­du­rio Eu­ro­pa skęsta „„Aust­ri­ja. Du žmonės žu­vo, dar

ke­li pa­skelb­ti din­gu­siais be ži­nios ša­lies va­ka­rinė­je da­ly­je. „„Vo­kie­ti­ja. Sak­so­ni­jo­je pa­skelb­ ta eva­kua­ci­ja, o Ba­va­ri­jo­je šią sa­ vaitę pro­gno­zuo­ja­mos nau­jos liū­ tys. Pra­neš­ta apie dvi po­tvy­nio au­ kas, ke­lių žmo­nių ieš­ko­ma. La­biau­ siai nu­kentė­jo Ba­va­ri­jo­je esan­tis Pa­ sau mies­tas. Jis bu­vo be­veik vi­siš­ kai už­lie­tas.

ES ne­se­niai pri­tarė ginklų tie­ ki­mui Si­ri­jos su­kilė­liams. Ru­ siją pa­pik­ti­no toks spren­di­mas. Mask­va pa­reiškė, kad taip ES tik pa­ska­tins krau­jo lie­jimą Si­ri­jo­je. Vladimiras Pu­ti­nas (nuotr. vi­ duryje) re­mia Si­ri­jos pre­zi­den­to Bas­ha­ro al As­sa­do vy­riau­sybę, su ku­ria Mask­va bend­ra­dar­biau­ja nuo Ta­rybų Sąjun­gos laikų. Ru­ si­jos gy­ny­bos mi­nist­ras Ser­ge­jus Šoi­gu prie­š ES ir Ru­si­jos ly­de­rių de­ry­bas net pa­reiškė, kad spren­ di­mas ap­gink­luo­ti Si­ri­jos su­kilė­ lius Mask­vai at­ri­šo ran­kas tiek­ ti gink­lus B.al As­sa­dui, nors tai draudė tarp­tau­tinės su­tar­tys. Tie­sa, ES ly­de­riai Her­ma­nas Van Rom­puy ir José Ma­nue­lis Bar­ro­so (nuotr. kairėje ir deši­ nėje) vy­ko į Je­ka­te­rin­burgą ne tik kri­ti­kos klau­sy­ti, bet ir pri­min­ ti Ru­si­jos va­do­vui V.Pu­ti­nui apie žmo­gaus tei­sių pa­dėtį Ru­si­jo­je. Briu­se­lis ypač su­si­rūpinęs dėl pa­sta­ro­sios Mask­vos kam­pa­ni­jos prie­š ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ ci­jas, gau­nan­čias lėšų iš už­sie­ nio, rei­ka­lau­jant, kad jos re­gist­ ruotų­si kaip už­sie­nio agentės. V.Pu­ti­nas prie­š su­si­ti­kimą sa­ kė, jog nea­be­jo­ti­nai kels opų be­ vi­zio re­ži­mo tarp Ru­si­jos bei ES klau­simą ir ban­dys su­si­tar­ ti dėl iš­ly­gos Ru­si­jos dujų mil­ži­ nui „Gazp­rom“, kad jam ne­būtų tai­ko­mos nau­jos tai­syklės, draud­žian­čios val­dy­ti du­jo­tie­kius ir ki­to­kią inf­rast­ruktūrą ES ša­ly­se. Ru­si­ja tie­kia apie treč­dalį 27 ša­lių blo­ke su­var­to­jamų dujų, o do­mi­nuo­jan­ti pa­dėtis dau­gelį metų lei­do „Gazp­rom“ dik­tuo­ ti kai­nas. Šis gin­čas kul­mi­na­ ciją pa­siekė per­nai rugsėjį, kai ES nu­sprendė pra­dėti ty­rimą dėl „Gazp­rom“ kainų nu­sta­ty­ mo stra­te­gi­jos. AFP, BNS inf.

„„Če­ki­ja. Pra­neš­ta apie sep­ty­nis žu­ vu­siuo­sius. Pra­ho­je pa­skelb­ta ne­ pap­ras­to­ji pa­dėtis. Į pa­galbą pa­si­ telk­ta ka­riuo­menė. Vlta­vos upė­je, te­kan­čio­je per sos­tinę, van­dens ly­ gis 10 kartų vir­ši­jo įprastą. „„Slo­va­ki­ja ir Veng­ri­ja. Bai­mi­na­

ma­si, kad smar­kiai ky­lan­tis van­ dens ly­gis Du­no­jaus upė­je su­kels po­tvy­nius ša­lių sos­tinė­se Bra­tis­la­ vo­je ir Bu­da­peš­te.AFP nuo­tr.


10

trečiADIENIS, birželio 5, 2013

sportas

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

Tre­čią kar­tą­ iš eilės

Var­ti­nin­kui – įver­ti­ni­mas

Lie­tu­vių kak­to­mu­ša

NBA Ry­tų kon­fe­ren­ci­jos fi­na­lo sep­tin­to­sio­se rung­ty­nė­se Ma­ ja­mio „Heat“ 99:76 pra­no­ko In­dia­nos „Pa­cers“ eki­pą ir lai­ mė­ję se­ri­ją iki ke­tu­rių per­ga­lių re­zul­ta­tu 4:3 tre­čius me­tus iš ei­lės pa­te­ko į NBA fi­na­lą. Ja­ me NBA čem­pio­nai su­si­tiks su stip­riau­sia Va­ka­rų ko­man­da – San An­to­ni­jaus „Spurs“.

Nors Bel­cha­tu­vo GKS klu­bui ir ne­pa­vy­ko iš­sau­go­ti vie­tos Len­ ki­jos „Ekst­rak­la­sa“ pir­me­ny­bė­ se, Lie­tu­vos rink­ti­nės var­ti­nin­ kas Emi­li­jus Zu­bas per pus­me­ tį kai­my­ni­nė­je ša­ly­je at­si­sklei­ dė vi­su gra­žu­mu. Tai dar kar­ tą pa­tvir­ti­no ir Len­ki­jos fut­bo­lo bend­ruo­me­nė – E.Zu­bas iš­rink­ tas ge­riau­siu ly­gos var­ti­nin­ku.

Grai­ki­jos krep­ši­nio čem­pio­na­to fi­na­le su­si­grums am­ži­ni prie­ši­ nin­kai – Atė­nų „Pa­nat­hi­nai­kos“ su Jo­nu Ma­čiu­liu prieš Pi­rė­jo „Olym­pia­cos“ su Mar­ty­nu Ge­ ce­vi­čiu­mi. Atė­nų klu­bas pus­fi­ na­ly­je 3:0 nu­ko­vė ki­tą sos­ti­nės eki­pą „Pa­nio­nios“, o Eu­ro­ly­gos čem­pio­nai taip pat sau­su re­zul­ ta­tu pa­lau­žė Re­tim­no AGOR.

„„Vil­tis: iki me­da­lio E.Pet­raus­kui (kai­rė­je) trūks­ta vie­nos per­ga­lės. „Reu­ters“ nuo­tr.

Bok­si­nin­kai ko­vo­ja ne tik su var­žo­vais Bal­ta­ru­si­jos sos­ti­nė­je Mins­ke vyks­tan­čia­me ju­bi­lie­ji­nia­me, 40-aja­me Eu­ro­pos bok­so čem­pio­ na­te mū­sų ša­lies odi­nės pirš­ti­nės meist­rams se­ka­si skir­tin­gai.

Per pir­mas tris čem­pio­na­to die­nas į ki­tą eta­pą žen­gė tik 2012 m. Lon­ do­no va­sa­ros olim­pia­dos bron­zos me­da­li­nin­kas Eval­das Pet­raus­kas. Svo­rio ka­te­go­ri­jos iki 64 kg aš­ tunt­fi­na­ly­je ši­lu­tiš­kis jau ant­ra­me raun­de tech­ni­niu no­kau­tu su­triuš­ ki­no če­ką Zde­ne­ką Chla­de­ką. Šiandien ket­virt­fi­na­ly­je lie­tu­ vis su­rems pirš­ti­nes su Pran­cū­ zi­jos at­sto­vu Ab­del­ma­li­ku Lad­ ja­liu, ku­ris re­zul­ta­tu 3:0 įvei­kė kroa­tą Iva­ną Nje­ga­cą. Ne­pa­si­se­kė vil­nie­čiui Vla­di­mi­ rui Mi­levs­kiui (81 kg), ku­ris taš­ kais 0:3 tu­rė­jo pri­pa­žin­ti mol­da­vo Pet­ru Cio­ba­nu pra­na­šu­mą ir pa­ si­trau­kė iš to­les­nių pir­me­ny­bių. Kiek anks­čiau iš čem­pio­na­ to jau pa­si­trau­kė pir­mą­sias ko­ vas pra­lai­mė­ję Ei­man­tas Sta­nio­ nis (69 kg) ir Eu­ge­ni­jus Tut­kus (91

kg). Kau­nie­tis E.Sta­nio­nis taš­kais 1:2 nu­si­lei­do An­to­no­vui Si­meo­nui Cha­mo­vui iš Bul­ga­ri­jos, o Vil­niaus bok­so mo­kyk­los auk­lė­ti­nis E.Tut­ kus ana­lo­giš­ku re­zul­ta­tu pra­lai­ mė­jo kroa­tui Mar­ko Ca­li­čiui. „Tei­sė­ja­vi­mas šia­me čem­pio­ na­te iš­ties liū­di­na. E.Sta­nio­nis iš es­mės lai­mė­jo ko­vą, ta­čiau tre­ čia­me raun­de ga­vo įspė­ji­mą jau už pir­mą­jį smū­gį at­vi­ra pirš­ti­ne. Dėl to ne­te­ko­me svar­baus taš­ko ir kar­tu per­ga­lės“, – sa­kė Lie­tu­vos bok­so rink­ti­nės vy­riau­sia­sis tre­ ne­ris Sta­nis­lo­vas Mi­ži­gurs­kis. „Si­tua­ci­ja su E.Tut­ku­mi taip pat pa­na­ši. Apy­ly­gė­je, taš­kas į taš­ką vy­ ku­sio­je ko­vo­je tei­sė­jai pa­sku­ti­nia­me raun­de su­ge­bė­jo iš kaž­kur pa­do­va­ no­ti rei­kia­mą per­sva­rą ir ke­lia­la­pį į aš­tunt­fin ­ a­lį kroa­tui“, – reiš­kė ne­ pa­si­ten­ki­ni­mą spe­cia­lis­tas. Klai­pė­die­tis Gy­tis Vait­kus (60 kg) ša­lies gar­bę gy­nė ant­ra­die­nio va­ka­ri­nė­je se­si­jo­je. Lie­tu­vio var­ žo­vas bu­vo olim­pie­tis Pav­las Iš­ čen­ka iš Uk­rai­nos. KD inf.

Li­ko 15 kan­di­da­tų Pa­sau­lio čem­pio­na­tui Če­ki­jo­je be­si­ren­gian­ti Lie­tu­vos 19-me­čių vai­ki­nų rink­ti­nė su­si­rin­ko į ant­ rą tre­ni­ruo­čių sto­vyk­lą Drus­ki­ nin­kuo­se. Ko­vą dėl vie­tos rink­ti­ nės 12-uke tę­sia 15 krep­ši­nin­kų.

Anks­čiau šios am­žiaus gru­pės krep­ši­nin­kai tre­ni­ruo­čių sto­vyk­ lo­se, Eu­ro­pos 16-me­čių ir 18-me­ čių čem­pio­na­tuo­se klau­sė tre­ne­ rio Arū­no Vi­soc­ko nu­ro­dy­mo. Šie­met jiems ten­ka pra­tin­tis prie nau­jo tre­ne­rio – To­mo Ma­siu­lio. „Kai ga­vau kvie­ti­mą tre­ni­ruo­ti šios am­žiaus gru­pės rink­ti­nę, ne­ dve­jo­jau nė aki­mir­kos ir su­ti­kau. Pa­žįs­tu dau­gu­mą žai­dė­jų, ka­dan­ gi su dau­ge­liu ten­ka dirb­ti vi­są se­ zo­ną. Man tai la­bai di­de­lis iš­šū­kis, ta­čiau ti­kiu, kad ši naš­ta ne­bus per sun­ki“, – tei­gė T.Ma­siu­lis. Po pir­mo­sios sto­vyk­los Kau­ne, kur

mū­siš­kiai su­žai­dė tris drau­giš­kas rung­ty­nes su aust­ra­lais (56:72, 83:81 ir 71:68), T.Ma­siu­lis at­si­sa­ kė ke­tu­rių krep­ši­nin­kų: Pau­liaus Šat­kaus, To­mo Miš­ki­nio, Vil­niaus Sa­je­ko ir Al­vy­do Žars­kaus. Drus­ki­nin­kuo­se lie­tu­viai pla­ nuo­ja su­žais­ti ke­tu­rias kont­ro­li­ nes rung­ty­nes. Bir­že­lio 7 ir 8 d. – su Uk­rai­nos dvi­de­šimt­me­čiais ir bir­že­lio 13, 14 d. – su Ru­si­jos dvi­ de­šimt­me­čių rink­ti­ne. Li­kę Lie­tu­vos rink­ti­nės kan­ di­da­tai: To­mas Ga­lec­kas, Lu­kas Le­ka­vi­čius, Jo­kū­bas Gint­vai­nis, Mant­vy­das Sta­še­lis, To­mas Dim­ ša, Jus­tas Ta­mu­lis, Si­mas Rau­pys, Ma­rius Gri­go­nis, Taut­vy­das Jo­ de­lis, De­ni­sas Kres­ti­ni­nas, Do­na­ tas Ta­ro­lis, Au­gus­ti­nas Jan­kai­tis, Ro­kas Gus­tys, Be­nas Gri­ciū­nas ir Mar­ti­nas Ge­be­nas. KD inf.

Sa­vait­ga­lį spor­ to ha­lė­je ka­ra­liaus bad­min­to­ni­nin­kai – čia bus or­ga­ni­zuo­ ja­mas į Eu­ro­pos bad­min­to­no kon­fe­ de­ra­ci­jos (BEC) ofi­ cia­lų ka­len­do­rių įtrauk­tas „Yo­nex Lit­hua­nian In­ter­ na­tio­nal 2013“ rei­ tin­go tur­ny­ras. „„Trauk­sis: rink­ti­nės vy­riau­sio­jo tre­ne­rio J.Špel­ve­rio at­si­svei­ki­ni­mas – be ryš­

kiau­sios Lie­tu­vos bad­min­to­no žvaigž­dės K.Na­vic­ko.

Aliaus Ko­ro­lio­vo / BFL nuo­tr.

Lyderis titulo negins Ma­rius Bag­do­nas

m.bagdonas@kaunodiena.lt

ny­ro fi­na­le K.Na­vic­kas 21:17, 12:21, 21:11 įvei­kė ai­rį Scot­tą Evan­są.

Trau­kia­si iš rink­ti­nės

Vil­tis – A.Sta­pu­šai­ty­tė

Lie­tu­vos rink­ti­nės vy­riau­sia­jam tre­ne­riui Juo­zui Špel­ve­riui tai bus at­si­svei­ki­ni­mas su uži­ma­mo­mis pa­rei­go­mis. Spe­cia­lis­tas pri­si­pa­ži­ no, kad to­kį žings­nį žen­gė po to, kai ne­pa­vy­ko ras­ti bend­ros kal­bos su nau­jai­siais Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­ pi­nio ko­mi­te­to (LTOK) va­do­vais. „Iš bad­min­to­no ne­pa­sit­rauk­siu. Ir to­liau dirb­siu su ga­biau­siais sa­ vo auk­lė­ti­niais Kęs­tu­čiu Na­vic­ku, Po­vi­lu Bar­tu­šiu, Vy­tau­te Fom­ki­ nai­te. Tie­siog mū­sų nuo­mo­nės su ša­lies spor­to va­do­vais dėl bad­min­ to­no spor­to ša­kos plėt­ros iš­si­sky­ rė“, – sa­kė J.Špel­ve­ris. Tre­ne­ris ap­gai­les­ta­vo, kad pa­sku­ ti­nį kar­tą jam sto­vint prie rink­ti­nės vai­ro teks vers­tis be ašt­riau­sio gink­ lo – bu­vu­sios 38-osios pa­sau­lio ra­ ke­tės K.Na­vic­ko. Ge­gu­žės vi­du­ry­je pa­jė­giau­sias ša­lies bad­min­to­ni­nin­ kas per Vo­kie­ti­jos ko­man­dų čem­ pio­na­to fi­na­lą pa­ty­rė sun­kią trau­mą – trū­ko kai­rio­jo ke­lio prie­ki­nis kryž­ mi­nis raiš­tis. Dėl šios trau­mos K.Na­ vic­kas ne­ga­lės rung­ty­niau­ti maž­daug pus­me­tį. Anot J.Špel­ve­rio, bad­min­ to­no pa­sau­ly­je bū­tų sun­ku ras­ti ki­ tą pa­jė­gų spor­ti­nin­ką, ku­ris bū­tų iš­ ken­tęs tris ypač su­dė­tin­gas trau­mas. Prieš sep­ty­ne­rius me­tus K.Na­vic­kui bu­vo trū­kę de­ši­nio­jo ke­lio kryž­mi­ niai raiš­čiai, o 2011 m. gruo­dį at­lik­ta Achi­lo saus­gys­lės ope­ra­ci­ja. „Su juo mū­sų rink­ti­nė at­ro­dy­tų vi­siš­kai ki­taip. Net nea­be­jo­ju, kad Kęs­tas ko­vo­tų dėl čem­pio­no ti­tu­ lo. Ži­nau, kad ir pa­ts spor­ti­nin­kas no­rė­jo star­tuo­ti prie sa­vų sir­ga­lių ir pa­do­va­no­ti Kau­nui gra­žią šven­tę“, – tei­gė J.Špel­ve­ris. „Yo­nex Lit­hua­nian In­ter­na­tio­ nal“ tur­ny­ras Lie­tu­vo­je vy­ko prieš dve­jus me­tus. Tuo­met vy­rų tur­

No­rą da­ly­vau­ti šių me­tų var­žy­bo­ se pa­reiš­kė net 115 spor­ti­nin­kų iš 22 ša­lių. Gau­siau­sią de­le­ga­ci­ją tu­rės šei­mi­nin­kai – 26 bad­min­to­ni­nin­ kai. Tik vie­nu at­sto­vu ma­žiau į Lie­ tu­vą at­siun­tė Len­ki­ja. Ru­si­jos gar­ bę gins 10 plunks­ni­nu­ko meist­rų.

Mū­sų nuo­mo­nės su ša­lies spor­to va­do­ vais dėl bad­min­to­no spor­to ša­kos plėt­ros iš­si­sky­rė.

Išk­ri­tus K.Na­vic­kui, lie­tu­viai dau­giau­sia vil­čių sies su Lon­do­no olim­pi­nių žai­dy­nių da­ly­ve, 97-ąja pa­sau­lio ra­ke­te, Ak­vi­le Sta­pu­šai­ ty­te. Ny­der­lan­duo­se sa­vo meist­riš­ ku­mą ke­lian­ti 27-erių spor­ti­nin­kė šia­me tur­ny­re turės antrą reitin­ gą ir še­šio­likt­fi­na­ly­je ko­vas pra­dės su Ru­si­jos at­sto­ve Je­ka­te­ri­na Bo­lo­ to­va. Mo­te­rų tur­ny­ro fa­vo­ri­te lai­ ko­ma 78-oji pla­ne­tos ra­ke­tė ru­sė Kse­ni­ja Po­li­kar­po­va. Dve­je­tų var­žy­bo­se A.Sta­pu­šai­ty­ tės po­ri­nin­ke bus Da­ni­jos at­sto­vė An­ne Hald Jen­sen. Ti­ki­ma­si, kad šis due­tas bus pa­jė­gus mes­ti iš­šū­ kį fa­vo­ri­tė­mis lai­ko­moms ru­sėms – K.Po­li­kar­po­vai ir Iri­nai Chleb­ko. „Ti­kiuo­si, kad tiek vie­ne­tų, tiek dve­je­tų var­žy­bo­se Ak­vi­lė pa­sieks fi­na­lą, o ten jau kaip Die­vas duos. Da­nė – tik­rai pa­jė­gi spor­ti­nin­kė, ta­čiau ko­ją pa­kiš­ti ga­li tai, kad abi bad­min­to­ni­nin­kės nė­ra su­si­žai­du­ sios. Dve­je­tas yra ma­žy­tė, bet ko­ man­da, – pa­lauž­ti ru­ses bus la­bai sun­ku“, – nea­be­jo­jo J.Špel­ve­ris.

Jau­ni­mas kaups pa­tir­tį

Tre­ne­ris įsi­ti­ki­nęs, kad jau­na­jai bad­min­to­ni­nin­kų kar­tai šios var­ žy­bos bus ypač nau­din­gos. Lie­ tu­vos rink­ti­nės na­rius jau ku­ris lai­kas mušt­ruo­ja ir bu­vęs krep­ši­ nio na­cio­na­li­nės ko­man­dos fi­zi­ nio ren­gi­mo spe­cia­lis­tas Vir­gi­ni­ jus Mi­ka­laus­kas. Atei­ty­je ne­ma­žai vil­čių sie­ja­ma su K.Na­vic­ko po­ri­ nin­ku Lie­tu­vos rink­ti­nė­je P.Bar­tu­ šiu ir per­spek­ty­via pen­kio­li­ka­me­te V.Fom­ki­nai­te. „Mū­sų jau­ni­mui tai bus la­bai ge­ ra pa­mo­ka. Vy­tau­tei šiek tiek ne­pa­ si­se­kė su bur­tais. Vie­ne­tų var­žy­bo­ se jai teks pra­dė­ti ko­vas su turinčia sep­tin­tą reitingą aust­re Nat­ha­lie Zie­sig. Vy­tau­tė – la­bai ga­bi spor­ ti­nin­kė, ti­kiuo­si, kad po dve­jų me­ tų Eu­ro­pos čem­pio­na­te ji pa­do­va­ nos me­da­lį“, – tei­gė J.Špel­ve­ris. Me­tus Da­ni­jo­je spor­ta­vęs P.Bar­ tu­šis su­grį­žo į tė­vy­nę ir jau ku­ris lai­ kas tre­ni­ruo­ja­si Kau­ne. „Jo ir Ala­no Pla­vi­no due­tas Ma­lai­zi­jo­je vy­ku­sia­ me pa­sau­lio miš­rių ko­man­dų čem­ pio­na­te at­ro­dė la­bai so­li­džiai. Ma­ nau, kad vai­ki­nai ga­li nu­ste­bin­ti ir šį sa­vait­ga­lį“, – įsi­ti­ki­nęs tre­ne­ris. Prieš dve­jus me­tus vy­kęs rei­tin­ go tur­ny­ras į spor­to ha­lę pri­trau­ kė gau­sų bū­rį aist­ruo­lių. Ne ką ma­ žes­nio dė­me­sio ti­ki­ma­si ir šie­met. Gra­žia įžan­ga į ry­toj pra­si­de­dan­ tį tur­ny­rą tu­rė­tų tap­ti jau šian­dien va­ka­re vyk­sian­ti pa­ro­do­mo­ji Lie­ tu­vos ir Ai­ri­jos rink­ti­nių akis­ta­ta. „Mū­sų ša­lies rink­ti­nei at­sto­ vaus vi­si pa­jė­giau­si ša­lies žai­dė­jai, o pen­kios dvi­ko­vos vie­na­me aikš­ ty­ne pa­do­va­nos žiū­ro­vams gra­žią ir il­gą bad­min­to­no šven­tę“, – įsi­ti­ ki­nęs J.Špel­ve­ris. Jis pa­ža­dė­jo, kad vi­są sa­vait­ga­lį nea­be­jin­gi šiai di­na­ miš­kai spor­to ša­kai žiū­ro­vai ga­lės už­si­re­gist­ruo­ti į tre­ni­ruo­tes ir pa­ tys iš­mė­gin­ti sa­vo su­ge­bė­ji­mus su bad­min­to­no ra­ke­te.


11

Trečiadienis, birželio 5, 2013

Daugiau naujienų skaitykite kaunodiena.lt

ratai@diena.lt Redaktorius Arūnas Andriuškevičius

ratai

„„Sudomino: varžybose startavo beveik 150 dalyvių iš Lietuvos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos ir Ru­si­jos. 

Juos vie­ni­ja ad­re­na­li­nas Vy­rai ir au­to­mo­bi­ liai – du neat­sie­ja­mi da­ly­kai, ta­čiau kar­ tais ad­re­na­li­no po­ rei­kis prie lenk­ty­ni­ nio au­to­mo­bi­lio vai­ ro ga­li pa­so­din­ti ir mer­gi­nas. Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį abie­jų ly­ čių ad­re­na­li­no fa­na­ ti­kus bu­vo ga­li­ma iš­vys­ti tra­so­je Ka­ čer­gi­nė­je. Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Žen­gia mer­gi­nos

Sa­vait­ga­lį Ne­mu­no žie­do tra­so­je žie­di­nė­se lenk­ty­nė­se „Grand Ope­ ning 2013“ star­ta­vo be­veik pu­sant­ ro šim­to da­ly­vių iš Lie­tu­vos, Lat­vi­ jos, Es­ti­jos ir Ru­si­jos. Tarp žie­do vi­du­ry­je įsi­kū­ru­ sių ko­man­dų pa­la­pi­nių va­rik­lius krapš­tan­čių vy­ru­kų iš­si­sky­rė aukš­ ta švie­siap­lau­kė mer­gi­na, vil­kin­ ti lenk­ty­ni­nin­ko ap­ ran­gą.

12

„„Mo­to­cik­lai: I.Sen­ku­tė prie lenk­ty­ni­nio au­to­mo­bi­lio vai­ro sė­do nu­li­pu­si nuo mo­to­cik­lo.

Artūro Morozovo nuotr.


12

Trečiadienis, birželio 5, 2013

ratai

„„Svarbu: P.Kru­kaus­ko sėk­mės for­mu­lė – dar­bas, ta­len­tas ir ge­rai pa­reng­ta tech­ni­ka.

„„Kla­si­ka: A.Pet­ro­vas žie­di­nėms lenk­ty­nėms pa­si­rin­ko ži­gu­lius.

Juos vie­ni­ja ad­re­na­li­nas Tai – 22-ejų kau­nie­tė 11 Ind­rė Sen­ku­tė. Mer­gi­ na prie spor­ti­nio au­to­mo­bi­lio vai­

ro sė­do še­šio­li­kos. „Su šiuo spor­ti­niu penk­tos kar­ tos „Volks­wa­gen Golf GTi“ va­ži­nė­ ju tik nuo šių me­tų. Čia, Ka­čer­gi­ nė­je, taip pat pir­ma­sis kar­tas, kai va­žiuo­siu. Prieš tai va­ži­nė­da­vau įvai­riuo­se au­to­mo­bi­lių sla­lo­muo­ se, esu star­ta­vu­si mė­gė­jiš­ka­me ra­ ly­je“, – pa­sa­ko­jo „Ju­ta Ra­cing“ ko­ man­dos na­rė. Sek­ma­die­nį mer­gi­na star­ta­vo mi­ni žie­do ga­lin­giau­sio­je au­to­mo­ bi­lių kla­sė­je – jos bal­tas gol­fas su tur­bi­na pasiekia iki 210 AG. „Kva­li­fi­ka­ci­ja, kaip man, gal ir ne­blo­gai pa­si­se­kė, nors ir star­tuo­ siu iš pa­sku­ti­nės vie­tos. Kon­ku­ren­ tai ne to­kie kaip ki­to­se var­žy­bo­se – jie ge­ro­kai stip­res­ni ir tu­ri il­ga­me­tę pa­tir­tį, jų au­to­mo­bi­liai ga­lin­ges­ ni“, – pa­sa­ko­jo į pa­vė­sy­je sto­vin­ tį sa­vo au­to­mo­bi­lį žvelg­da­ma švie­ siap­lau­kė. Vai­kys­tės sva­jo­nė

„Kas už­krė­tė au­to­mo­bi­lių lenk­ty­ nė­mis? Pa­ti, tik pa­ti. Nei tė­tis, nei ma­ma nė­ra lenk­ty­ni­nin­kai – nuo ma­žų die­nų ieš­ko­jau ga­li­my­bių, kur bū­tų ga­li­ma iš­mok­ti lenk­ty­ niau­ti. Ne­tu­riu tiek pa­tir­ties, kiek ki­ti čia star­tuo­jan­tys len­ty­ni­nin­ kai“, – sa­kė spor­ti­nin­kė. Jai šis se­zo­nas – dau­giau pa­žin­ ti­nis, skir­tas su­si­pa­žin­ti su au­to­ mo­bi­lių kla­se, tra­sa. Mer­gi­na pa­

sa­ko­jo, kad vai­kys­tė­je no­rė­jo sės­ti į kar­tą, ta­čiau to­kios ga­li­my­bės ne­ pa­si­tai­kė. „Da­bar jau tu­riu au­to­mo­bi­lį, ta­ čiau prie­kin ma­ne vi­sa­da ve­da no­ ras to­bu­lė­ti tra­so­je. Kiek jau esu lenk­ty­nių pa­sau­ly­je, ma­no va­žia­ vi­mo lai­kas nuo­lat grei­tė­ja. Pir­mą kar­tą star­ta­vau su šiuo stan­dar­ ti­nė­mis pa­dan­go­mis ir ne­leng­ vin­tu au­to­mo­bi­liu, to­dėl ma­no lai­kas ne­blo­gas“, – ver­ti­no lenk­ ty­ni­nin­kė. Jos au­to­mo­bi­lis – tik mi­ni­ma­ liai pa­reng­tas lenk­ty­nėms. Vi­du­ je su­mon­tuo­ti ap­sau­gi­niai lan­kai ir ap­sau­gi­nės šo­ni­nių lan­gų užuo­ lai­dė­lės. Vi­sa ki­ta – stan­dar­ti­nė ga­myk­li­nė įran­ga. „Koks ma­no tiks­las au­to­mo­bi­lių spor­te? Kuo dau­giau kar­tų star­ tuo­ti ir to­bu­lė­ti, nes pa­ste­biu, kad man dar daug ko rei­kia iš­mok­ti. Rei­kia drą­sos. Praė­ju­siais me­tais ma­ne ve­žio­da­vo šio­je tra­so­je star­ ta­vę lenk­ty­ni­nin­kai – bū­da­vo la­ bai šau­nu, ta­čiau tai ne­pri­lygs­ta po­jū­čiui, ku­rį pa­ty­riau šiais me­ tais pa­ti at­si­sė­du­si prie vai­ro. Ašt­ ri ta Ka­čer­gi­nės tra­sa“, – pa­sa­ko­jo lenk­ty­ni­nin­kė. Mer­gi­na ša­lia ne­tu­rė­jo štur­ma­no, ži­nan­čio tra­są, tad šį kar­tą kiek­vie­ no po­sū­kio tra­jek­to­ri­ją jai te­ko ap­ skai­čiuo­ti pa­čiai. „Kai nuo ma­žens va­žiuo­ji, jau­ti tech­ni­ką sa­vo kū­nu. Anks­čiau va­ ži­nė­da­vau KTM mo­to­cik­lais ir ži­ nau, ką reiš­kia jaus­ti tech­ni­ką“, –

sa­kė mer­gi­na. Be I.Sen­ku­tės, to­je pat ka­te­go­ri­jo­je star­ta­vo Er­nes­ta Glo­by­tė. Dar vie­na rung­ty­nių mo­ te­ris – Lat­vi­jos ra­lio lenk­ty­ni­nin­kė Kar­ly­nė Šta­la. Šei­mos ge­nai

Vi­sa­da įspū­din­gai at­ro­do ir se­na­ sis Lie­tu­vos ra­lio pa­vel­das – ži­ gu­liai. Tarp ko­man­dų pa­la­pi­nių pui­kuo­ja­si kaip du van­dens la­šai pa­na­šūs „pir­mu­kas“ ir „vie­nuo­ lik­tu­kas“. Jais va­žiuo­ja tė­vas ir sū­nus – Arū­nas ir Ado­mas Pet­ ro­vai.

Ind­rė Sen­ku­tė:

Nuo ma­žų die­nų ieš­ko­jau ga­li­my­ bių, kur bū­tų ga­li­ ma iš­mok­ti lenk­ ty­niau­ti.

„Tai pir­mos ma­no to­kios lenk­ ty­nės žie­de. Esu va­žia­vęs kal­nų lenk­ty­nė­se, sla­lo­muo­se, bet Ka­ čer­gi­nė­je – pir­mą kar­tą. Ką ga­lė­ čiau pa­pa­sa­ko­ti apie au­to­mo­bi­lį? Šiek tiek trūks­ta ark­lio ga­lios. Da­ bar šis va­rik­lis iš­spau­džia tik 105 AG. Tie­siog taip su­gal­vo­jo­me, kad kaž­ką ga­li­me pa­da­ry­ti iš „Ži­gu­lio“, o dar kai at­si­ra­do so­vie­ti­nių ma­ši­ nų įskai­ta „Dzin­ta­ra Ap­lis“, tai ir

nu­spren­dė­me da­ly­vau­ti“, – va­ly­ da­ma­sis te­pa­luo­tas ran­kas pa­sa­ko­ jo sū­nus Ado­mas. Vy­ras pri­pa­ži­no, kad dar­bo ruo­ šiant au­to­mo­bi­lį bu­vo tik­rai ne­ ma­žai. „Pir­mą kar­tą su šiais au­to­mo­ bi­liais pa­si­ro­dė­me Ry­gos Bi­ker­ni­ ki tra­so­je – ten po star­to pra­de­gė stū­mok­liai, tad ma­ši­ną ki­tam star­ tui pa­ruo­šė­me per de­šimt die­nų. Šioms rung­ty­nėms dar per­rin­ko­me va­rik­lį, su­mon­ta­vo­me spoi­le­rius – apy­tiks­liai vis­kam su­gai­šo­me apie mė­ne­sį“, – sa­kė už ko­man­dą „Mo­ to­rai LT“ va­žiuo­jan­tis A.Pet­ro­vas. Išs­ky­rus ve­le­ną, jo „pir­mu­ke“ vi­sos ki­tos da­lys – ori­gi­na­lios, nes to rei­ka­lau­ja var­žy­bų reg­la­men­tas. Ado­mo tė­vas A.Pet­ro­vas – se­ nas ra­lio lenk­ty­ni­nin­kas, sa­vo kar­ je­rą bai­gęs dar 1991-ai­siais. Jau­ni­mas ne­nu­si­lei­džia

Vi­sai ša­lia iš­va­žia­vi­mo ke­lio į tra­ są bū­rys vy­rų plu­šė­jo prie BMW au­to­mo­bi­lių. Vie­nas jų, Pau­lius Kru­kaus­kas, vai­ruo­jan­tis „BMW 325“ – lenk­ty­nių spor­to ve­te­ra­nas. Įvai­rio­se lenk­ty­nė­se vy­ras da­ly­ vau­ja jau 16 me­tų. „Star­ta­vau šeš­ta­die­nio kont­ro­ li­niuo­se va­žia­vi­muo­se – užė­miau tre­čią po­zi­ci­ją iki 3 l dar­bi­nio tū­rio va­rik­lių kla­sė­je. Ka­čer­gi­nės žie­di­ nė­se lenk­ty­nė­se ga­li­ma va­žiuo­ti ir su silp­nes­niu va­rik­liu, vie­to­je dy­ ze­li­nio au­to­mo­bi­lio rink­tis ben­zi­ ni­nį – svar­bu ne­vir­šy­ti va­rik­lio

dar­bi­nio tū­rio“, – pa­sa­ko­jo P.Kru­ kaus­kas. Vy­ro tei­gi­mu, jo vai­ruo­ ja­mas BMW – be­veik stan­dar­ti­nės komp­lek­ta­ci­jos. „Kai bu­vau paaug­lys, va­ži­nė­ jau mo­pe­dais, vė­liau mo­to­cik­lais, o po to per­sė­dau į au­to­mo­bi­lį. Esu du kar­tus Lie­tu­vos žie­di­nių lenk­ ty­nių čem­pio­nas, še­še­rius me­tus va­žia­vau 1000 km Pa­lan­gos lenk­ ty­nė­se. Sten­gia­mės su ko­man­da da­ly­vau­ti vi­sur, kur tik ga­li­ma“, – kad lenk­ty­nė­se ne nau­jo­kas, sa­kė P.Kru­kaus­kas. Vy­rai, kaip ir dau­gu­ma, au­to­mo­ bi­lius ne tik vai­ruo­ja, bet ir pa­tys juos ruo­šia lenk­ty­nėms. „Tai da­ro­me nuo se­zo­no pa­bai­ gos iki ki­to se­zo­no pra­džios – tiek, kiek tu­ri­me lais­vų sa­vait­ga­lių. Juk ne­ga­li prie au­to­mo­bi­lio nuo ry­to iki va­ka­ro krapš­ty­tis – per per­trau­kas rei­kia už­dirb­ti pi­ni­gus, kad juos vė­liau ga­lė­tu­me čia iš­leis­ti. Au­to­ mo­bi­lį ruoš­ti sun­ku, vai­ruo­ti sun­ ku – me­tams bė­gant, jė­gos sen­ka, atei­na ener­gin­gas jau­ni­mas“, – pa­ sa­ko­jo P.Kru­kaus­kas. Ve­te­ra­nas pa­ste­bė­jo, kad į au­to­ mo­bi­lių spor­tą da­bar atei­na daug jau­ni­mo. „Atei­na daug. Ir stip­riai jau­ni­ mas va­žiuo­ja, stip­riai. Nors ir pa­tys ne­sa­me to­kie se­ni. To­kio­se lenk­ ty­nė­se per­ga­lę le­mia ir ta­len­tas, ir fi­nan­sai. Ga­li tu­rė­ti ga­lin­gą au­to­ mo­bi­lį, ta­čiau jei bū­si silp­nas, ne­ pa­si­ruo­šęs vai­ruo­to­jas – ne­lai­mė­ si nie­ko“, – sa­kė jis.

Kas yra au­to­mo­bi­lių žie­di­nės lenk­ty­nės? Žie­de, skir­tin­gai nei ra­ly­je, au­to­mo­bi­ liai star­tuo­ja kar­tu. Jie var­žo­si tar­pu­ sa­vy­je tra­so­je, ku­rio­je, ko­vo­da­mi dėl po­zi­ci­jų, ap­su­ka tam tik­rą skai­čių ra­ tų. Pag­rin­di­nė lenk­ty­ni­nin­ko už­duo­ tis – ap­lenk­ti var­žo­vus ir pa­čiam ne­ bū­t i ap­lenk­tam, na, o tiks­las, be abe­ jo, pir­mam kirs­ti fi­ni­šo li­ni­ją. Žie­di­nių lenk­ty­nių die­ną vyks­ta da­ ly­vių re­g ist­ra­ci­ja, vi­sos bū­ti­niau­sios tech­n i­nės pro­ce­dū­ros ir ofi­cia­l ios tre­ni­ruo­tės. To­liau at­lie­ka­mi kva­li­fi­ ka­ci­niai va­ž ia­vi­mai, ku­rie išaiš­k i­na star­to po­z i­ci­jas. Jiems pa­s i­bai­g us pra­si­de­da di­d žio­sios lenk­ty­nės. „„Kruopštumas: iki paskutinės akimirkos entuziastai stengiasi tobulinti automobilius.

Artūro Morozovo nuotr.

Da­ly­viai, pa­gal vai­ruo­ja­mų au­to­mo­ bi­lių tech­ni­nius pa­ra­met­rus, su­skirs­ to­mi į gru­pes ir kiek­vie­na jų star­tuo­ ja po du kar­t us – per die­ną vyks­ta apie de­šimt va­ž ia­vi­mų. Kas nu­ga­lė­jo at­ski­ruo­se va­žia­vi­muo­ se, ma­to kiek­vie­nas ste­bin­tis fi­ni­šo li­ ni­ją. Pir­mas, nu­va­žia­vęs vi­sus pri­va­ lo­mus nu­va­žiuo­ti ra­tus ir ją kir­tęs, ir yra to va­ž ia­vi­mo nu­ga­lė­to­jas. Iden­ tiš­kai vyks­ta ir ant­ro­sios lenk­ty­nės. Ga­lu­ti­nės vie­tos po abie­jų lenk­ty­nių fi­ni­šo nu­sta­to­mos su­su­ma­vus abie­ jų va­žia­vi­mų re­zul­ta­tus.


13 3

trečiaDIENIS, birželio 5, 2013

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 13 Paslaugos������������������������������������������ 13, 14 Parduoda� ������������������������������������������������� 14 Perka� ���������������������������������������������������� 14, 15 Įvairūs� �������������������������������������������������������� 15 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 15 Pramogos, šventės, laisvalaikis���������������������������������������������� 15 Kviečia � ������������������������������������������������������ 15 Kviečia mokytis���������������������������������� 15 Pamesta� ���������������������������������������������������� 15 Dovanoja�������������������������������������������������� 15

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Valymo kompanijai reikalingos valytojos, darbas PC „Akropolis“. Tel. 8 656 20 016.

DARBo skelbimai

1121927

Siūlo darbą AB „Lytagra” ieško žemės ūkio technikos pirkimo-pardavimo vadybininko (Kaune). Darbo pobūdis: žemės ūkio technikos pardavimas; naujų klientų paieška, ryšių su esamais klientais palaikymas. Mes jums siūlome: konkurencingą atlyginimą, priedus prie atlyginimo, priklausančius nuo darbo rezultatų, ir visas socialines garantijas; draugišką profesionalių specialistų kolektyvą, automobilį; įdomų ir atsakingą darbą. Reikalavimai: aukštasis ar aukštesnysis išsilavinimas, pageidautina žemės ūkio srityje; technikos pardavimo patirtis būtų privalumas; darbas kompiuteriu; vairuotojo pažymėjimas; atsakingumas, darbštumas, nuovokumas, geri bendravimo įgūdžiai, greita orientacija; gebėjimas dirbti savarankiškai, noras tobulėti ir užsidirbti. Tel. (8 37) 787 022, 8 687 40 146. Savo CV siųsti e. paštu v.stasevicius@lytagra.lt. 1122697

Besiplečiančiam 101 kepyklėlių tinklui reikalingi kepėjai-konditeriai. Turintiesiems patirties siūlome gerą atlyginimą. Nemokančius apmokome. Tel. 8 655 25 628.

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 1107119

Viešbučiui-restoranui reikalingi darbuotojai ūkio darbams. Tel. 8 685 67 777. 1122930

Viešbutis Kauno miesto centre dirbti restorano virtuvėje ieško virėjo. Darbo pobūdis – viešbučio svečių aptarnavimas, maisto gamyba, pasiruošimas banketams. Pageidautina ne mažesnė kaip 4 metų darbo patirtis. Kreiptis tel. 8 685 26 546, 306 101. 1116264

Želdinius prižiūrinčiai įmonei reikalingi žolės pjovėjai trimeriu. Tel. 796 732, 8 656 20 895. 1110069

1121888

Dirbti privačiame prekybos versle reikalingi žmonės, mokantys lietuvių ir rusų kalbas. Tel. 8 601 75 025.

1115094

Įmonei reikalingi fasadų šiltintojai. Tel. 8 640 33 003, 8 687 26 408. 1121562

Kepyklėlių tinklui reikalingi konditeriai, formuotojai. Darbas pamainomis. Privalumas – panaši darbo patirtis arba baigti mokslai. Skambinti 9–18 val. tel. 8 672 09 096; e. paštas uab_prezo@yahoo.com. 1119621

Pervežimų kompanijai UAB „Hoptransa“ reikalingi tolimųjų reisų vairuotojai, turintys CE kat. Tel. 8 687 70 945. 1118174

Reikalingas patyręs automobilių paruošėjas-dažytojas. Tel. 8 676 22 258. 1117333

Reikalingi patyrę vandentiekio ir nuotekų vamzdynų klojėjai. Tel. 8 687 17 337, e. paštas info@poli.lt. 1121991

Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai dirbti su autotraukiniais ir vilkikais su puspriekabėmis. Maršrutai Europa–Rusija, Kazachstanas. Tel. 8 687 52 240. Kaunas. 1122548

Reikalingi vairuotojai, turintys EC arba C kategorijas. Reisai nuolatiniai. Maršrutas LT–Europa–LT. Tel. 210 777, e. paštas atranka@erdves.lt. 1122558

Restoranui „Bajorų smuklė“ reikalinga indų plovėja. Tel. 8 611 29 129. 1118189

Restoranui reikalingi virėjai (-os). Kaunas, tel. 8 653 50 628. 1122776

Siūlome darbą automobilių šaltkalviui dirbti Aleksote (prižiūrėti įmonės mikroautobusus). Tel. 8 671 07 501.

1120521

Statybos įmonei UAB „Agentus” reikalingi: dažytojai, tinkuotojai, mūrininkai, betonuotojai, staliai bendrastatybiniams darbams, fasado sienų šiltintojai, plytelių klojėjai. Skambinti darbo valandomis tel. (8 37) 375 331. 1119516

Transporto įmonei reikalingi: automobilių šaltkalvis, pagalbiniai darbininkai. CV siųsti atranka@erdves.lt. Tel. 210 777. 1122532

UAB „Dendrus“ reikalingi: dizaineris ir baldų surinkėjas-montuotojas. Atlyginimas – su priedais. Tel. 8 677 87 222, 8 679 74 211.

1115044

UAB reikalingi stogdengiai dengti šlaitinius stogus ir termoizoliuotojai izoliuoti vamzdynus. Tel. (8 37) 210 530, 8 687 75 804. 1121247

1119739

Atlieku visus buto remonto darbus: dažymas, tapetavimas, laminato ir plytelių dėjimas. Smulkūs elektros ir santechnikos darbai. Tel. 8 646 05 650.

1120527

Remontuoju visas automatines skalbykles Kaune ir Kauno r. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900.

1122671

Taisau televizorius, garso ir vaizdo techniką. Iškvietimas nemokamas. Suteikiu garantiją. Tel. 8 673 60 342.

Atlieku visus santechnikos darbus. Katilų, šildomų grindų, šildymo, vandentiekio, nuotekų sistemų montavimas ir renovacija. Tel. 8 600 61 309.

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176.

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845.

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064.

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

1119882

1115548

1121194

1109588

1118820

1122769

1121405

BETONO HIDROIZOLIACIJA: pamatų, rūsių, baseinų, terasų. Stogų dengimas, remontas. Tel. (8 37) 330 686, 8 682 62 551.

Taisome nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius. Atnaujiname NAVIGACIJAS. Suteikiame garantiją. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

Medikų

1109795

Betonuojame grindis, atliekame paruošiamuosius darbus. Dirbame vokiška įranga BMS. Garažai, sandėliai. Garantija. Tel. 8 671 15 807.

1120551

1118856

Besiplečianti įmonė, gaminanti baldus eksportui, ieško baldų apmušėjų. Atlyginimas nuo 2000 Lt. CV siųsti greta@agbaltic.lt. Tel. 8 614 02 417.

Nebrangiai prijungiame skaitmeninę televiziją. Taisome televizorius, garso aparatūrą ir kitus el. prietaisus – su garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 751.

Kompiuterininkų

Paslaugos

AKCIJA – iki birželio 30 d. 10 % nuolaidos. Gydytojas Ilja Seldinas, turintis 30-ies metų patirtį Lietuvos, Lenkijos, JAV klinikose, gydo stuburo, sąnarių ir galvos skausmus. Kaunas, Baltijos pr. 7 (Šilainių poliklinika), 351 kabinetas. Registracija tel. 8 662 25 881.

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863.

1119960

Betonuojame grindis, ruošiame pagrindus. Klojame visų tipų grindų dangą. Ilgalaikė patirtis. Garantija. Tel. 8 686 44 993, 8 687 24 321.

1121430

Statybos, remonto

1120478

1110470

AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476.

Atliekame drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimą. Sutvarkome dokumentaciją. Dirbame jau 20 metų. Tel. 8 674 13 881.

1119801

1122399

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt.

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210.

1111805

1118590

Konsultuojame ir gydome miego sutrikimus. Visos nakties miego tyrimas – polisomnografija – tik 345 Lt. Medicinos centras „Neuromeda“, registracija tel. 8 613 42 780, 331 511. www.neuromeda.lt.

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162.

1118236

1111158

Nebrangiai protezuoju dantis. Tel. 777 945, 8 608 15 882.

Atliekame įvairius griovimo darbus. Statybinį laužą IŠSIVEŽAME PATYS. Tel. 8 655 66 061.

1122649

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“) teikia visas odontologijos paslaugas. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – tik 1000 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265. 1109612

Pacientų gydymas jų namuose po ilgalaikio ALKOHOLIO vartojimo ir esant sunkiam PAGIRIŲ sindromui. Pagalba visą parą. www. isblaivinimas.lt. Tel. 8 699 28 234, 221 128. 1118880

Privačioje klinikoje gydome įvairias moters lytinių organų ligas; prižiūrime nėščiąsias. Atliekame echoskopiją. Pašilės g. 124, tel. 338 625, I–V 9–19 val. 1118337

Automobilininkams Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilių kondicionierių pildymas ir remontas. Kreiptis A.Juozapavičiaus pr. 139, Kaunas, tel. 8 687 35 799.

1118057

AKCIJA! „ALUPLAST“ profilio 5 kamerų langai – su 30 % nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stiklinimas. Ritininės užuolaidos. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt. 1120427

Akcija! Plastikiniai langai, šarvuotos durys, aliuminio balkonai. Gamintojo kainomis. 5 m. garantija. Apdailos darbai. Tel. 8 600 61 010, 8 617 56 746. 1109733

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, ritininės užuolaidos, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 1111344

1122426

Apšiltiname namų fasadus, dedame struktūrinį tinką, naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Tel. 8 687 53 187.

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Kondicionierių pildymas ir remontas. Tel. 332 520, 8 699 55 568.

Atliekamas visas sienų paruošimas, dažome. Kokybė, garantija. Pensininkams – nuolaidos. Idv Nr. 433900. Tel. 8 638 40 305.

1120268

Buitinės technikos remonto „AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 1119629

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Atliekame smulkius santechnikos darbus. Keičiame WC vamzdynus, čiaupus. Tel. 8 685 59 521, 8 670 64 891.

1098854

1122555

Atliekame buitinės ir lietaus kanalizacijos, vandentiekio, drenažo vamzdynų įrengimo, nuotekų valymo įrenginių montavimo darbus. Tel. 8 618 56 027. 1122598

Atliekame įvairius vidaus ir lauko apdailos statybos darbus. Tel. 8 645 35 127, 8 608 75 145. 1122252

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 1112035

Atliekame parketo ir grindų šlifavimą be dulkių, lakavimą, poliravimą. Tel. 8 698 87 702, 264 557 (namų). 1120420

Atliekame santechnikos darbus. Keičiame vandentiekio, kanalizacijos sistemas. Statome radiatorius, vonias, kriaukles, WC. Dirbame greitai ir kokybiškai. Tel. 8 674 96 271. 1117802

Atliekame skardos ir šiferio dangos stogų restauravimą, šveičiame, dažome, užtaisome skyles. Kiti stogo darbai. Kiti dažymo darbai. Tel. 8 647 09 868. 1115158

Atliekame visus grunto kasimo, stumdymo ir lyginimo darbus su ekskavatoriumi-krautuvu. Vežame žvyrą, smėlį, juodžemį, skaldą. Tel. 8 614 05 241. 1113507

Atliekame visus staliaus darbus ir smulkų santechnikos remontą, keičiame žarneles, čiaupus ir kita. Atliktiems darbams suteikiame garantiją. Tel. 8601 78 711. 1118212

Atliekame visus vidaus apdailos darbus: dedame gipskartonį, glaistome, dažome, klojame plyteles. Elektra ir santechnika. Suteikiame garantiją. Tel. 8 678 24 990. 1122049

Betonuojame pamatus, sieneles, perdangas, mūrijame. Dengiame stogus, montuojame karkasines konstrukcijas. Šiltiname fasadus. Atliekame įvairius remonto darbus. Tel. 8 680 50 069. NEBRANGIAI. 1122095

Dengiame ir remontuojame plokščiuosius stogus ir garažus prilydomąja danga. Suteikiama garantija iki 15 m. Tel. 459 279, 8 676 34 684 kasdien 8–22 val. 1117766

Dengiame plokščius stogus prilydomąja danga. Skardiname, suteikiame garantiją. Tel. 8 687 94 355, 743 220. 1098563

Elektriko paslaugos. Instaliacija ir kiti elektros darbai. Tel. 8 647 18 937, 436 012. 1122938

Elektriko paslaugos. Kokybiškai ir greitai. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 609 83 349.

1119469

Greitai dengiame stogus įvairia danga. Nestandartiniai skardos lankstymo ir montavimo darbai. Pigiau sukomplektuojame medžiagas. Garantija. Nuolaidos! Tel. 8 682 47 001. 1092293

Griauna nebrangiai modernia įranga namus, pamatus, perdangas. Įrengia angas. Išveža laužą. Atestuoti specialistai. Garantija. Konsultuoja. Tel. 8 648 23 501.

1122890

GRINDŲ BETONAVIMAS. Naudojame pažangiausias technologijas, organizuojame medžiagų tiekimą, paruošiame pagrindus, suteikiame garantiją. Tel. 8 678 19 899. 1116696

Griovimo, rekonstrukcijos darbai: montuojame sąramas. Atstatome griūvančias sienas. Nemokamai atvykstame, konsultuojame. Tel. 8 677 76 588. NEBRANGIAI, greitai. 1122099

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

1114453

Kaminų įdėklai, dūmtraukiai, nestandartiniai skardos gaminiai. Tel. 8 611 53 224, www.resikona.lt. 1120355

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430.

1117978

Klojame visų rūšių trinkeles, statome bortelius, atliekame kitus su tuo susijusius darbus. Naudojame savo arba užsakovo medžiagas. Tel. 8 678 89 926. 1121983

Atliekame daugiabučių laiptinių remonto darbus. Darbai atliekami greitai ir kokybiškai. Sutekiama garantija. Tel. 8 606 53 989.

Atlieku dažymo darbus, klijuoju plyteles ir kt. Tel. 8 676 93 043. Kaunas.

Meistro pagalba: santechnika, elektra, apdailos darbai, tvirtinimai ir t.t. Išsikvieskite meistrą tel. 8 618 00 700.

1121310

1122614

1118649


14 2

trečiadIENIS, birželio 5, 2013

klasifikuoti skelbimai Paslaugos Statybos, remonto

Kasu vandens, kanalizacijos ir drenažo šulinius. Valau ir gilinu vandens šulinius. Surandu vandens gyslą. Atvežu šulinio žiedus. Dirbu kokybiškai, profesionaliai ir greitai. Tel. 8 645 31 863. 1114619

Katilinių, šildymo sistemų, vandentiekio, nuotekų, granulinių ir dujinių katilų montavimas ir kt. smulkūs santechnikos darbai. Tel. 8 606 13 161, 8 699 25 556. 1115570

Klojame plyteles, dedame grindis, kalame dailylentes. Atliekame kitus statybos darbus. Tel. 8 676 74 011, 8 608 00 840. 1121737

Kokybiškos ŠARVUOTOS DURYS į butus, namus, laiptines (sandarumas 42dB, papildoma tarpinė, stakta 80 x 40 mm). PLASTIKINIAI ir MEDINIAI LANGAI, BALKONŲ stiklinimas. Tel. (8 37) 331 015, 8 656 66 641, UAB „Runesa“. 1122809

Langai ALUPLAST profilio, 6 kamerų – už 5 kamerų kainą. Šarvuotos durys. Balkonų stiklinimas. Ritininės užuolaidos. Atliekame vidaus apdailą. Nuolaidos iki 30 %. Pramonės pr. 16, Kaunas. UAB „Arventa“, tel. (8 37) 321 033, 8 670 04 759. 1120433

Mini ekskavatoriumi atliekame gręžimo, kasimo darbus. Statome ir betonuojame tvoros stulpus.Tel. 8 653 66 987.

1106659

Mini krautuvo BOBCAT (su vikšrais) nuoma. Grunto kasimo, lyginimo, stumdymo, krovimo darbai. Tel. 8 600 72 223. 1122004

Montuojame gipskartonį, statome duris, klijuojame plyteles, montuojame lages, dedame grindis. Atliekama angokraščių apdaila, kiti remonto darbai. Tel. 8 607 25 766. 1122778

Mūrininkų brigada atlieka įvairius mūro darbus. Mūrija klinkerį. Tel. 8 676 22 632, 8 600 44 502, 8 600 23 064. 1121618

Nuomojame BOBCAT mini krautuvus, ekskavatorius. Kasame, lyginame, griauname, gręžiame pamatams skyles, iškrauname, pakrauname krovinius. Tel. 8 656 41 801. 1105894

Nuomojame ekskavatorius, buldozerius ir traktorius su hidrauliniu plaktuku (su vairuotoju). Vežame savivarčiu žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas. Tel. 8 699 77 162. 1111185

Pamatai. Įrengiame visų tipų pamatus. Betonuojame perdangas, grindis, tvoras. Gręžiame gruntą poliams iki 7 m. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt. 1116360

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1118563

Pigiausiai, kokybiškai, greitai montuoja gipsą, laminatą, lygina, glaisto, dažo, klijuoja plyteles. Padeda supirkti medžiagas. Tel. 8 671 94 893. 1122958

Plastikiniai langai, balkonų stiklinimas, durys. Gaminiams ir darbams – garantija. Senus langus išvežame. Galima išsimokėtinai. www.languera.lt. Tel. 8 609 77 366. 1112654

Privačių ir daugiabučių namų šiltinimas polistirenu, akmens vata. Dedame struktūrinį tinką. Ventiliuojami fasadai. Tel. 8 614 45 953. www.apsiltinime.lt. 1116565

Profesionali, visapusiška apdaila: grindys, gipsas, dažymas, tapetavimas, plytelės. Tel. 8 676 79 214.

1122245

Rekonstruojame ir šiltiname senus statinius. Atliekame visus darbus, įrengiant butus, biurus, komercines ir gamybos patalpas. Tel. 314 466, 8 686 41 300.

Santechnikas nebrangiai atlieka visus smulkius santechnikos darbus. Keičiu kanalizacijos, vandentiekio vamzdyną. Valau kanalizaciją praplovimo būdu. Atvykstu greitai. Tel. 8 680 50 069. 1122103

Santechnikas skubiai keičia kriaukles, maišytuvus, WC ventilius, gyvatukus, prijungia buitinę techniką, išvalo kanalizaciją. Tel. 424 099, 8 683 05 242. 1118843

Santechnikos darbai. Medžiagas perkame su didele nuolaida. Darbams suteikiama garantija. UAB „Ekstra projektai“, Savanorių pr. 287–316, tel. 8 607 84 480, 332 247. 1120644

Staliaus darbai. Gaminame laiptus, porankius, duris, lauko baldus, pavėsines, kubilus ir t.t. Tel. 8 610 31 210, 8 612 75 320. 1117117

Stogai. Naujų stogų dengimas, senų – tvarkymas. Tel. 8 600 92 790. 1122508

Stogų dengimas. Pastatų šiltinimas, statyba, renovacija. Automobilinio bokštelio nuoma (aukštis 23 metrai). Tel. 8 681 79 195. 1100633

Tarpblokinių siūlių sienų remontas, dažymas. Automobilinio bokštelio nuoma (aukštis 24 m). Tel. 8 601 37 177. 1100658

Terasos. Įrengiame medines ir betonines terasas, įvairius stogus. Statome pavėsines ir tvoras. Hidroizoliuojame rūsius. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt. 1116354

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortus, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448. 1116312

Tvarkingai mūrija, betonuoja, tinkuoja. Įrengia pamatus, tvoras. Dažo laiptines, stogus, fasadus. Stogų remontas. Pastatų šiltinimas. Tel. 8 670 48 327. 1122887

Valymo paslaugos po remonto: išvalome, išplauname, išsiurbiame, išnešame-išvežame statybinį laužą, šiukšles. Tel. 8 677 76 588. 1122107

Visos elektriko paslaugos. Visi namų meistro darbai. Visiems darbams suteikiu garantiją. Tel. 8 677 14 653, 440 803. 1122760

Vyras ir žmona dažo, glaisto, klijuoja plyteles. Tel. 8 684 19 383.

1122968

Vokiški plastikiniai langai, šarvuotos durys. Balkonų stiklinimas. Langų remontas. Tel. 8 688 87 055, 8 687 82 361.

1121894

Vidaus įrangos PLISUOTOS ŽALIUZĖS, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ROMANETĖS – UAB „Eurivila“. K.Donelaičio g. 33, tel. 423 333. www.eurivila.lt. 1117999

Baldžių Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 1119894

Greitai, kokybiškai ir pigiai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame spyruokles ir poroloną. Transportas nemokamas. Tel. 712 540, 8 675 65 133. 1115799

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 1121867

Statau duris, keičiu spynas, restauruoju, remontuoju, išardau, surenku kietuosius baldus. Tel. 260 665, 8 678 38 973. 1122674

Santechnikas atlieka radiatorių, vamzdynų, maišytuvų, gyvatukų, WC keitimo ir remonto darbus. Katilų keitimas, suvirinimo darbai. Tel. (8 37) 709 419. 1116091

Santechnikas atlieka visus darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 1119698

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 1117307

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 1121498

Santechnikas keičia WC, gyvatukus, maišytuvus, vonias, dušo kabinas, kanalizacijos, vandentiekio vamzdynus. Padedame nupirkti, atvežame. Dirbame be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 646 03 025. 1118347

8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose (naujas kvartalas, elektros dėžutė, kelias). Tel. 8 676 22 944.

Medžių ir krūmų šalinimo darbai, gyvatvorių karpymas, vejų įrengimas, žolės ir vejos pjovimas. Tel. 8 611 45 542.

9 a sklypą Jonučiuose, Versmės g. (šalia miesto komunikacijos, matmenys 29 x 31 m, aplink gyvenamieji namai). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA.

Pigiai išsiurbiame fekalijų šulinius, pasikrauname ir išvežame šakas, šiukšles, statybines atliekas, birius krovinius. Tel. 380 853, 8 685 30 321. 1112358

4 k. butą Senamiestyje, Jėzuitų g. (3/1 a., b. pl. 88 kv. m, kapitališkai suremontuotos sienos, grindys, 3 paketų mediniai langai). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA.

Pjaunu ir sėju veją, karpau gyvatvores, išpjaunu krūmus ir medžius, tvarkau sodybas, įmonių teritorijas, daugiabučių aplinką. Tel. 8 698 25 582.

1 a. medinę sodybą (b. pl. 64 kv. m, 3 km už Žiežmarių, 2 namų valdos sklypai 18 ir 10 arų, namas patenkinamos būklės). Tel. 302 536, 8 640 61 199. KNTPA.

Žemės kasimo, lyginimo, trinkelių, plytelių klojimo darbai, tvorų, bortų statymas, pagrindų ruošimas. Tel. 8 654 89 956.

Sodą SB „Lepšiškės“, už Lapių 14 km (6 a, sutvarkytas baltų plytų namas, b. pl. 82 kv. m, elektra, sodo vanduo, galima gyventi žiemą). Tel. 8 614 23 050. KNTPA.

1105308

1121454

1110052

1115779

Sklypą Garliavoje, Ireniškių g. (10 a namų valda, yra elektra, vandentiekis – miesto, kanalizacija). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA.

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone „NT unija“ padės Jums greitai parduoti, pirkti ar išnuomoti nekilnojamąjį turtą. Turime daug pirkėjų, ieškančių butų, namų, sklypų, sodų, sodybų. Tel. 8 678 00 678. 1119085

12 a namų valdos sklypą prie Juragių, Tvarkiškiuose. Graži ir rami vieta. Pigiausiai Kauno rajone. Be tarpininkų. Tel. 8 684 74 312. 1122395

2 k. butą prie Klinikų (b. pl. 50 kv. m, 5/2 a., maži mokesčiai, langų niekas neužstoja, rami vieta). Kaina 85 000 Lt. Turiu ir kitą, pigesnį, variantą. Tel. 8 678 00 678. 1119336

2 k. butą T.Masiulio g. 2A (maži mokesčiai, nauja elektra, santechnika, baldai, skaitikliai, šarvo durys, baras, geriausias remontas). 57 000 Lt. Tel. 8 671 94 893. 1122964

2 k. butą Vilijampolėje, K.Griniaus g. (4/1 a., b. pl. 44 kv. m, be balkono, šiuolaikiškai suremontuotas, bendrija). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA. 1122942

34 ir 50 arų sklypus (žemės ūkio paskirties) Kauno r., Babtų sen. 1 a kaina 280 Lt. Tel. 8 612 86 881. 1122705

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt. 1115867

Gyvenamąjį namą su mansarda S.Dariaus ir S.Girėno g. (šildomas dujomis, kietuoju kuru, vandentiekis, kanalizacija). Kaina 260 000 Lt. Tel. 8 635 42 249. 1113313

Išparduodu: butus, namus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas. Padedu parduoti, nupirkti. Tel. 8 646 46 366, 8 618 84 422, (8 37) 333 555. www.simokusilas.lt. 1122086

Mūriniame name, tarpiniame aukšte 1,5 k. butą prie PPC „Girstutis“. Tel. 8 610 61 919.

1122749

Naujos statybos dviejų, trijų kambarių butus Kaune (autonominis šildymas, patogus išplanavimas, židinys, vieta automobiliui, lodžija, san. mazge grindinis šildymas, šalia PC, mokykla). Parduodama su daline arba visa apdaila. Dirbame ir šeštadienį. Tel. 8 698 09 808. 1122574

Padedame parduoti Jūsų butą, namą, sodą, žemės sklypą ir sutvarkyti visus dokumentus. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 412 960 d. d. 9–18 val. 1118420

Parduodamas žemės ūkio paskirties 36 arų sklypas Karmėlavoje. Yra visos miesto komunikacijos. Tel. 8 698 85 644.

1122762

Teisinės paslaugos Išparduodamas bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turtas. Visa informacija – www.adminbiuras.lt. 1062239

1116229

Dujų balionų pristatymas Kaune ir 10 km aplink miestą. Tel. 8 620 76 004. UAB „Jozita“, www.jozita.lt.

Kvalifikuotas teisininkas konsultuoja civilinės, administracinės ir baudžiamosios teisės klausimais. Rašo ieškinius, prašymus teismui, parengia dokumentus Strasbūro teismui. Rašo sąskaitas. Tel. 8 620 68 448. 1117151

Kitos „ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, ,,Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB ,,ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 1117771

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 607 38 000, 799 681.

1122465

Parduodu sodą su mūriniu nameliu Gervėnupyje. Tel. 8 680 32 157.

1116282

Pigiai namą su 4,5 a žemės sklypu Žemalės g., Šilainiuose (355 kv. m, graži vieta, ant šlaito, labai rami vieta). 1 kv. m kaina 1 000 Lt. Tel. 8 698 00 944. 1102768

Pirkčiau arba nuomočiausi butą arba namą Kaune. Tel. 8 611 52 632 (Asta). 1108730

Sodo sklypą Amaliuose, Gelteklių take (6 a, taisyklingos formos, asfaltuotas privažiavimo kelias, aptvertas, šulinys). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA. 1122941

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose (naujas kvartalas, prie pušynėlio, elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923.

Namų valdos sklypą Sargėnuose, Vejuonos g. (8,85 a žemės, miesto vandentiekis ir kanalizacija, elektra, dujos, kelias). Tel. 8 699 85 923. 1122939

3 k. butą Dainavoje, Partizanų g. (9/9 a., b. pl. 67 kv. m, labai kokybiškai įrengtas, WC ir vonia kartu). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 4 k. butą Baltijos g. (5/3 a., vidinis, b. pl. 79 kv. m, suremontuotas, langai plastikiniai, sienos dažytos, 2 balkonai). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 1 k. butą Dainavos r., V.Krėvės pr. (9/6 a., b. pl. 32 kv. m, vidinis, šiltas, „plaukiojantis“ parketas, WC ir vonia atskirai). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. 7 a sodo sklypą Amaliuose, Persikų take (asfaltuotas privažiavimo kelias, aplink nauji gyvenamieji namai, graži vieta). Tel. 302 530, 8 609 96 653. KNTPA. 3 k. butą Aleksote, Antanavos g. (5 a. plytinio namo 1 a., b. pl. 65 kv. m, plastikiniai langai, didelė žalioji zona). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA. 1122940

Nekilnojamasis turtas kitose vietose

2 k. butą su atskirais patogumais Lapėse (2/2 a., b. pl. 46 kv. m, pakeisti langai, šildymas autonominis, žemė daržui). Tel. 8 687 70 827. KNTPA.

1122789

Atvežame malkas miškavežiu. Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 604 96 454. 1123270

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus, baltarusiškus durpių briketus ir granules. VASAROS KAINOS. Tel. 8 677 44 884. 1115766

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Tel. 8 608 64 784. 1122717

Beržo, uosio, ąžuolo, drebulės, alksnio malkas trinkelėmis arba skaldytas. Atvežimas nemokamas. Tel. 8 676 49 094. 1116156

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999.

1116663

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 675 55 671. 1111211

Parduodu tujas „Smaragd“. Įrengiu alpinariumus. Tel. 8 616 42 833.

1114384

Pigiai geras ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrias malkas – trinkelėmis ir skaldytas. Turime sausų. Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 1111776

Supjautos atraižos: pušies – 300 Lt, beržo, ąžuolo, juodalksnio – 380 Lt. Atraižos maišuose – 1 vnt. kaina 7 Lt; pjuvenos maišuose – 4 Lt. Tel. 8 670 32 999. 1119264

Vežame malkas po 10 kub. m, skaldytas. Turime beržo, alksnio, sausos pušies. Atvežimas – nemokamai. Tel. 8 629 00 708.

1120088

Perka „Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681; www.metrampa.lt. 1110599

1,23 ha žemės ūkio paskirties sklypą Trakų r. sav., Semeniškių sen. Kaina 35 000 Lt. Tel. 8 612 86 881.

1122703

295 kv. m namą Vilniuje, Baltupiuose (12 a, 4 miegamieji, darbo kambarys, sportui patalpa, židinys, 2 automobiliams garažas, pirtelė, šildomas dujomis, elektra ar kietuoju kuru, iki Centro 4 km, sklype yra ir senos statybos med. namas). Yra leidimas sklypui padalyti į 2 dalis, kurias galima pirkti atskirai. Kaina apie 1190000 Lt. Tel. 8 650 84 402. 1116989

6 a sklypą Prienų r., SB „Aušrinė“ (sklypas sutvarkytas, yra tvenkinys, namelis). Tel. 8 687 76 405. 1119510

Sodą už Rumšiškių (yra mūrinis namas – 80 kv. m, tvenkinys). Kaina 110 000 Lt. Tel. 8 682 51 400. 1118793

Sodybą Prienų r., 35 km nuo Kauno (83 a sklypas, mūrinis gyvenamasis namas su ūkiniais pastatais). Kaina sutartinė. Yra galimybė šalia sklypo pirkti 12 ha dirbamos žemės. Tel. 8 663 72 976, e. paštas abuskus@gmail.com. 1122943

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1110787

Nauja, nukainota buitinė technika. A+++ šaldytuvai, A+++ skalbyklės. AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 1119543

Statybinės medžiagos Gaminame įvairių matmenų statybinę medieną, lauko ir vidaus dailylentes, terasines lentas. Transporto paslaugos. Tel. 8 618 16 298, 8 614 55 029, 384 131. Romainių g. 29A, Kaunas. 1116181

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 17.30 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1119384

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1119396

Automobilių įmonė perka nevažiuojančius, važiuojančius, su ar be TA, daužtus automobilius iki 3000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615 87 008. 1120466

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752. 1122371

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1120993

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 1118772

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 1118753

Mišką. Moka iki 40000 Lt už ha. Tel. 8 686 06 994. 1121470

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1118553

Drabužiai BŪSIMOMS MAMYTĖMS! Nauja stilinga vasaros kolekcija. Kelnės – nuo 49 Lt. „Urmas“: Raudonasis pasažas (1 salė, 4 vieta) ir Žalioji galerija (4 salė, 9 vieta). Tel. 8 698 32 808. 1123090

Naujos statybos kotedžą Giraitėje (2 a. namas, visos komunikacijos, pigus autonominis šildymas). Tel. (8 37) 300 917, 8 600 27 072. KNTPA.

Aleksote, Kalvarijų g. 7, prekiaujame ąžuolo, juodalksnio ir mišrių pjuvenų briketais. Taip pat durpių briketais. Atvežame. Tel. 8 683 54 559.

Perkame elektros variklius, generatorius, starterius. Didesnį kiekį pasiimame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1120944

PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516.

1065628

Perkame žemės ūkio paskirites žemę visoje Lietuvoje. Tel. 8 673 19 696. 1122288

Kitos prekės PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Tel. (8 37) 746 419, 8 612 63 246. 1123053

Perkame žemės ūkio paskirties žemę Jurbarko r. Tel. 8 643 75 526. 1122310

Perku butą, namą, sodą, žemės sklypą, gali būti įkeistas, apleistas, su skolomis. Siūlyti įvairius variantus. „Aujama“, tel. 311 208 d. d. 9–18 val. 1118446


153

trečiaDIENIS, birželio 5, 2013

klasifikuoti skelbimai Perka Perku žemę iki 6 a (25 000 Lt). Galima pasiūlyti 2 a arba su namu (2 kambarių), tinkamu gyventi žiemą. Iki 45 000 Lt. Tel. 8 671 94 893.

1122967

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 1119310

UAB „Skreperis“ brangiai ir greitai nupirks nenaudojamą transporto priemonę. Atsiskaitome iš karto. Atvykstame savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymą. Tel. 8 610 38 888. 1119992

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

1121042

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose, Šilainiuose. Tel. 8 614 21 023, 8 600 41 775. Perku trijų, keturių kambarių butą arba dalį namo Kaune ar netoli Kauno (su miesto patogumais). Tel. 8 676 22 529, 8 614 20 820. Perku sodybą arba kolektyvinį sodą šalia Kauno, gražioje vietoje. Tel. 8 614 23 050, 8 640 61 199.

1121288

UAB EUROFOREST 2 Nuolat visoje Lietuvoje

PERKAME MIŠKĄ

ĩ Brangiai mokame ĩ Atsiskaitome iš karto ĩ Perkame ir nebrandžius bei kirstus miškus ĩ Domina įvairaus dydžio valdos Tel. 8 656 65 074, e. paštas euroforest2@gmail.com.

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, betono nuo 1 iki 5 kub. m. BOBCAT paslaugos. IŠRAŠOME SĄSKAITAS. Tel. 8 699 30 078.

Paskolos

Pramogos, šventės, laisvalaikis Pramogos

1114779

Šventėms ir laisvalaikio kelionėms nuomojame „Mercedes Benz“ 16 vietų mikroautobusus. Patyrę ir mandagūs vairuotojai užtikrins Jums gerą, šventinę nuotaiką bei malonų aptarnavimą. Vežame žmonių grupes užsakomaisiais reisais Lietuvoje ir užsienyje. Kainos sutartinės. Tel. 8 612 19 930; nuoma.litaksa@gmail.com.

Atvežu (20 t – 12 kub. 6X6) juodžemio pievelei ir daržui. Savikroviu išvežu (atvežu) molį, statybinį laužą. Tel. 8 638 33 222. 1118384

Atvežu nuo 1 iki 4 kub. m smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, smulkaus žvirgždo, žemės, juodžemio. Išvežame statybines atliekas, baldus. Tel. 8 676 75 341.

1109300

1122542

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, durpių briketų, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

Nebrangiai perkraustysiu (yra krovėjai), pervešiu krovinius krovininiu sunkvežimiu „Iveco“. Dirbu be poilsio dienų. Tel. 260 665, 8 678 38 973.

Paskolos nuo 3000 Lt, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599.

Pigiai atvežame nuo 1 iki 25 kub. m žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio. Savikroviais – trinkelių, blokelių, perdengimo plokščių. Tel. 8 688 12 000.

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960.

1114911

1122676

1110033

Pigiai pervežame buitinę techniką, baldus ir kitus krovinius. Vežame visoje Lietuvoje. Tel. 8 614 43 798.

1119827

Pigus krovinių ir baldų pervežimas. Tel. 8 606 53 447. 1109980

Vežame žmones, siuntas, krovinius, automobilius iš/į Angliją, Vokietiją, Olandiją, Belgiją, Prancūziją. Tel. 8 645 45 799, e. paštas Mariukaas@yahoo.com.

1114552

Vežame žvyrą, smėlį, juodžemį iki 5 kub. m Kaune arba Kauno r. Tel. 8 631 33 736.

1118738

Kelionės

1118530

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Delta-Interservis“ Goa (Indija), Dubajus – nuo 3399 Lt, Tailandas – nuo 3699 Lt.

1118510

1118682

Skubi paskola nuo 5000 Lt už mažiausias palūkanas. Užstatas – automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 1118478

Reikalinga paskola per notarą. Sąžiningai atiduosiu. Tel. 8 679 10 181. 1122572

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 1116331

Paskolos palankiausiomis sąlygomis nekilnojamojo ir kt. turto savininkams. Teirautis ir savaitgaliais. Tel. 8 602 36 979, (8 37) 210 625. www.sgpartneriai.lt.

Kelionės užsakymo metu mokėti reikia tik 199 Lt (asm.)! Laisvės al. 89, Kaunas, tel. (8 37) 424 211, e. paštas kaunas@delta-interservis.lt PPC „Akropolis“, tel. (8 37) 214 701, e. paštas akropolis@delta-interservis.lt www.deltakeliones.lt Iki 50 % nuolaida „Novaturo“ 2013– 2014 m. žiemos sezono kelionėms: Egiptas – nuo 1099 Lt, Italija (slidinėjimas) – nuo 1399 Lt, Prancūzija (slidinėjimas) – nuo 1669 Lt, Tenerifė – nuo 1899 Lt,

WE TRAVEL pažintinės kelionės su grupe: Islandija (7 d., išvykimas 2013 07 24, 08 07) – 7399 Lt, Iranas (7 d., išvykimas 2013 10 22) – 7399 Lt, Kinija (11 d., išvykimas 2013 10 19) – 5499 Lt, Vietnamas (13 d., 2013 10 19) – 6399 Lt. Akcija! Šri Lanka (13 d., išvykimas 2013 10 19) – tik 5999 Lt*. *Kaina galioja perkant šią kelionę iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. Vėliau kaina 6299 Lt.

1118146

„Vikra“ kasdien veža poilsiautojus į Palangą ir Šventąją. Keleivių draudimas. Keleivius paimame prie namų. Tel. 352 368, 8 613 97 061; www.vikra.lt.

1118910

Kiti

UAB „MŪSŲ ODISĖJA“

Pamesta Naftos produktų degalinės operatoriaus kvalifikacijos pažymėjimą Nr. 010565, išduotą 2000 08 31, laikyti negaliojančiu. 1122932

2013 m. birželio 20 d. 20 val. skelbiamas pakartotinis sodininkų bendrijos „Užuovėja“ narių susirinkimas, kuris vyks Varžupio g., Akademijoje, prie bendrijos skelbimų lentos. Bus renkama bendrijos valdyba ir valdybos pirmininkas. Informacija tel. 8 686 86 889. 1122242

Dovanoja Jauna, draugiška sterilizuota kalytė (panaši į haskių veislės) ieško šiltų gerų namų. Tel. 8 677 36 264.

1122244

Tel. 207 879, 8 698 03 091 M.Valančiaus g. 19 (darbo laikas nuo 8 iki 21 val.) E. p. info@turinfo.lt, www.musuodiseja.lt 06 08 – „Įdomybės prie Nemuno”, 57 Lt. Zapyškis, sėmenų aliejaus de-

gustacija, teatralizuotas pokylis su dvarininkais. 06 15 – „Indėnai, Palendrių vienuolynas, verdantys šaltiniai“, 82 Lt. Kelmė, Palendriai. 06 22 – „Žvaigždėta kelionė“, 67 Lt. Etnokosmologijos muziejus, senovinė dangaus šviesulių stebykla, Mindūnai, žuvienė. GIDŲ kursai PALANGOJE: I pamaina – liepos 5 d.; II pamaina – rugpjūčio 12 d.

Kelionių organizatorius „kelionių centras“

Įvairūs Nuomoja Išnuomosime prekybos plotą prekiauti gėlėmis M.Riomerio g. 1, Kaune (prie Petrašiūnų žiedo). Tel. 8 685 15 477, e. paštas vijastan@gmail.com. 1122923

Nuomojame 76 kv. m sandėlį-šaldytuvą (+5 –22o C) Europos pr., Kaune. Yra daug privalumų. Tel. 8 615 85 252, e. paštas sabina@sabina.lt.

1119746

Parduotuvėje „Kaimynų turgelis“, Taikos pr., prie TEO, išnuomojama vieta prekiauti vaisiais, daržovėmis. Tel. 8 606 66 017. 1122953

Išsinuomoja Išsinuomočiau tvarkingą butą. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 677 76 588.

06 15 – Estijos salos: Hiuma–Saarema, 2 d./1 n., 235 Lt, 06 21 – Krokuva–Zakopanė–Čenstakava, 4 d./3 n., 465 Lt, 06 22 – Ryga–Stokholmas–Kolmarden Safaris–Sigulda, 4 d./3 n., 599 Lt, 06 22 – Joninių kruizas Ryga–Stokholmas–Krimulda, 3 d./2 n., 350 Lt, 06 19 – Sankt Peterburgas, 5 d./3 n., 650 Lt + 250 Lt viza su draudimu, 06 25 – Pskovas–Sankt Peterburgas –Valaamo sala, 6 d./5 n., 765 Lt + 250

Lt viza su draudimu, 06 22 – Malborkas–Sopotas–Gdanskas–Šv.Lipka, 2 d./1 n., 280 Lt, 06 22 – Talinas–Saaremos sala, 2 d./1 n., 200 Lt, 06 22 – Lenkijos trimiestis: Sopotas– Gdanskas–Gdynia–Malborkas, 3 d./2 n., 340 Lt, 06 22 – Kroatija poilsiui ir pažinimui, 12 d./11 n., 7 vakarienės, 2050 Lt. Liko 5 vietos. Daugiau apie liepos mėn. keliones www.travelcentre.lt; tel. (8 41) 399 544, 525 059, 8 698 07 197, 8 642 19 000.

1122109

Vieniša 64 m. moteris ieško kambario. Mokėsiu iki 150 Lt per mėn. ir dalį mokesčių. Tel. 8 630 14 646. 1122830

Gabenimai „MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 8–9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374.

1122210

0–24 val. atvežame juodžemio, žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, durpių. Savikroviu išvežame gruntą, statybinį laužą, šakas. Rašome sąskaitas. Tel. 8 640 10 444. 1108800

Atvešiu pigiausiai nuo 1 iki 4 kub. m žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio ir kt. Tel. 8 653 02 322.

1119422

Atvežame GAZ-53 savivarčiu: juodžemio, smėlio, žvyro, atsijų, skaldos, kompostinių, gabalinių durpių. Tel. 343 278, 8 699 83 319. 1122801

„Kauno dienos“ skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt

Kviečia Baltosios naktys! Autobusu į Sankt Peterburgą birželio 20–24 d., 499 Lt (ekskursijos, nakvynė, pusryčiai, muziejų bilietai). Tel. 8 686 82 818, 222 936, 8 652 81 888.

1112177

Kviečia mokytis Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio parengimo – 2013 06 17, šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2013 06 19. Informacija tel. 8 686 08 017 9–16 val., e. paštas vytautasatk@one.lt. 1114760


16

trečiadienis, birželio 5, 2013

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

teatras

Teužpildo netekties tuštumą mūsų atjauta ir palinkėjimas stiprybės... Skaudžią netekties valandą, mirus ilgamečiam teatro darbuotojui Stasiui JANKAUSKUI, nuoširdžiai užjaučiame velionio artimuosius. Kauno valstybinio lėlių teatro bendruomenė Mirus Jonui ŽUKUI, šią skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame sūnus VYTAUTĄ ir GEDIMINĄ, jų šeimas ir artimuosius. Amalių bendruomenė „Amalė“ Nuoširdžiai užjaučiame advokato padėjėją Sergejų KULIK dėl mamos netekties. Kauno advokatų kontoros advokatai Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimai mamytei, sūnų Sergejų KULIK ir jo artimuosius nuoširdžiai užjaučia V.Krėvės pr. 66-ojo namo gyventojai. Mirus mylimam broliui, Virginiją Paliušienę ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia Kauno technologijos universiteto Kūno kultūros ir sporto centro darbuotojai. Sunkią netekties valandą dėl tėvo mirties nuoširdžiai užjaučiame Dalią UNDERLIKIENĘ. UAB „Eoltas“ kolektyvas

Teužpildo netekties tuštumą mūsų atjauta ir linkėjimas stiprybės... Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam tėveliui, nuoširdžiai užjaučiame finansininkę Dalią UNDERLIKIENĘ. Ąžuolyno šeimos sveikatos centro darbuotojai

lgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslaugos. Laidojimo paslaugų biuras ANAPILIS teikia visas laidojimo, kremavimo paslaugas. Platus karstų, rūbų, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salių nuoma. Kapų priežiūros paslaugos. Pensininkus ir neįgaliuosius laidojame valstybės lėšomis. PIGUS KREMAVIMAS. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.anapilis.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. TAIKOMOS DIDELĖS NUOLAIDOS. 1104415

PAMINKLAI – kalame raides, graviruojame portretus. Tvorelės, kapaviečių uždengimas akmens plokštėmis, senų paminklų perdirbimas, kapaviečių užpylimas skaldele. Teirautis Jonavos g. 248, Kaunas, tel. (8 37) 330 364, 8 656 28 129. 1103624

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes granito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pamatus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; Ramybės g. 7, Garliava. Laidojimo reikmenys, paslaugos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 1120839

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skaldele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapaviečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: gaminame įvairius paminklus iš kokybiško suomiško akmens. Liejame pamatus. Tel. 8 648 55 567, (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt. Visą birželio mėn. – 15 % nuolaida senų kapaviečių restauravimo darbams. 1115239

informuoja AA DRAUGIJOS JUBILIEJINIAI RENGINIAI Šiemet Anoniminių alkoholikų (AA) judėjimui Lietuvoje sukanka dvidešimt penkeri metai. Jubiliejaus proga vyksta AA draugijos Lietuvoje įkūrimo paminėjimo šventiniai renginiai. ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI – tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalijasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo. Vienintelė sąlyga būti draugijos nariu – noras mesti gerti. Mūsų pagrindinis tikslas – būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę. Birželio 7 d. – susitikimai su AA draugijos nariais Kaune: 13 val. – Kauno arkivyskupijos Šeimos centre, Vilniaus g. 29, 15 val. – Petrašiūnų bendruomenės centre, Betonuotojų g. 4. Kontaktinis asmuo – Arnoldas, tel. 8 601 37 413. Išsamesnė informacija internete http://aa-kaunoregionas.lt/

BENDRUOMENIŲ SVEIKATINIMO DIENA Birželio 8 d. kviečiame visus į Bendruomenių sveikatinimo dieną. Renginys vyks Santakos parko stadione. Pradžia 12 val. Renginio metu siūlome dalyvauti įvairiose fizinio aktyvumo veiklose nemokamai. Renginio programa: 12–12.20 val. – atidarymas. 12.30–14 val. – „Žaidimų ratas” (judrieji žaidimai, estafetės vaikams ir suaugusiesiems, Taiči treniruotė ir t.t.). 13–13.45 val. – pilateso mankšta gamtoje. 14–14.30 val. – kinologų pasirodymas. 15.30–16 val. – lietuvių liaudies šokių mokymai. 16 val. – uždarymas, apdovanojimai. Vyks ir varžybinė programa. Apie tai daugiau informacijos galite rasti http://www.lkka.lt/apie-universiteta/naujienos/lsu-su-partneriais-kviecia-i-bendruomeniu-sveikatinimo-diena. Renginio organizatoriai: Kauno jungtinis sveikatos klubas, Lietuvos sporto universitetas, Kauno visuomenės sveikatos biuras, Kauno bendruomenių centrų asociacija.

nacionalinis KAuno dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Birželio 5 d. 18 val. – Antonas Čechovas. PALATA. Vienos dalies spektaklis. Inscenizacijos autorius ir režisierius Rolandas Kazlas. Ilgoji salė. Birželio 7 d. 18.30 val. – Ivanas Turgenevas. MĖNUO KAIME. Drama. Rež. Valius Tertelis. Didžioji scena. Birželio 8 d. 18.30 val. – PREMJERA! Johnas Patrickas. MŪSŲ BRANGIOJI PAMELA. Dviejų dalių komedija. Rež. Algirdas Latėnas. Didžioji scena. Birželio 9 d. 18 val. – Juozas Tumas-Vaižgantas. ŽEMĖS AR MOTERS. Komedija. Rež. Tomas Erbrėderis. Mažoji scena. Birželio 11 d. 18 val. – LMTA Teatro ir kino fakulteto I kurso vaidybos specialybės magistrantai. Antonas Čechovas. IVANOVAS. Drama. Rež. Silva Krivickienė. Rūtos salė. Birželio 12 d. 18.30 val. – Aušra Marija Sluckaitė. BALTA DROBULĖ. Drama pagal Antaną Škėmą. Rež. Jonas Jurašas. Didžioji scena. Birželio 13 d. 18 val. – ATSISVEIKINIMAS SU SPEKTAKLIU. Aušra Marija Sluckaitė. ANTIGONĖ SIBIRE. Vienos dalies drama pagal Jeano Anouilh’o „Antigonę”. Rež. Jonas Jurašas. Ilgoji salė.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Birželio 9 d. 12 val. – Nerijaus Juškos baleto mokykla. N.Juškos baleto mokyklos ir Lietuvos baleto žvaigždžių koncertas DIVERTISMENTAI.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A, www.kaunoleles.lt

Bir­že­lio 8 d. 12 val. Va­le­ri­jos ir Sta­sio Rat­ ke­vi­čių lė­lių mu­zie­ju­je – KIŠKIS DRĄSUOLIS, rež. A.Žiu­raus­kas (te­at­ra­li­zuo­tas ren­gi­nys), nuo 3 m. Bir­že­lio 9 d. 12 val. Va­le­ri­jos ir Sta­sio Rat­ke­vi­čių lė­lių mu­zie­ju­je – SVEČIUOSE PAS SKUDURINĘ ONUTĘ, ve­dė­ja E.Že­kie­nė (te­at­ra­li­zuo­tas ren­gi­nys), nuo 3 m. Birželio 11 d. 18 val. – Egidijaus Bavikino koncertas TARP KLASIKOS IR DŽIAZO. Renginyje dalyvauja P.Zdanavičius.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS Kęstučio g. 74A

Birželio 6 d. 18 val. – D.Zelčiūtė. KŪNO VARTAI. Retroetiudai. Režisierė A.Dilytė. Birželio 13 d. 18 val. – M.Walczak. PIRMASIS KARTAS. Dviejų dalių spektaklis. Režisierius S.Rubinovas. Birželio 20 d. 18 val. – Moljeras. ŠYKŠTUOLIS arba MELO MOKYKLA. Komedija su pertrauka. Režisierius A.Pociūnas. Birželio 21 d. 18 val. – D.Čepauskaitė. KAVINĖ „PAS BLEZĄ”. Pasimatymas po dvidešimties metų. Režisierius S.Rubinovas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS

KAUNO ŠOKIO TEATRAS „AURA“ Nacionalinis Kauno dramos teatras Laisvės al. 71

Birželio 6 d. 18 val. – renginys, skirtas Nacionalinei Švedijos dienai. E=mc2 šokio trupės (Švedija) spektakliai LŪŽIS ir SKOREOGRAFI (choreog. Gun Lund, Švedija) ir Kauno šokio teatro „Aura” spektaklis „1863” (choreogr. Ferencas Feheris (Vengrija). Bilietus platina tiketa.lt ir Nacionalinio Kauno dramos teatro kasa.

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girs­tu­tis.lt

Bir­že­lio 8 d. 18 val. – Šiuo­lai­ki­nio cir­ko spek­tak­lis MAJA. Re­ži­sie­rius G.Alek­sa.

„Tarp klasikos ir džiazo“ KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS 11 d. 18 val.

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS

Rotušės a. 19, Ryšių istorijos muziejuje

Vytauto pr. 44

Birželio 9 d. 12 val. – BATUOTAS KATINAS. Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį.

Birželio 6 d. 15 val. bibliotekoje vyks Julijos Augustauskienės-Rudenės eilėraščių rinkinio KAI DIENOS PELYNAIS KAIŠYTOS pristatymas. Koncertuos TAU vokalinis ansamblis „Guboja”. Renginį ves pedagogė, poetė Z.Sadauskaitė. Renginys nemokamas.

renginiai M. ir K.PETRAUSKŲ LIETUVIŲ MUZIKOS MUZIEJUS K.Pet­raus­ko g. 31

Bir­že­lio 5 d. 15 val. pa­ro­dą „18–19 a. mu­zi­kos kū­ri­nių lei­di­niai M. ir K.Pet­raus­kų lie­tu­vių mu­zi­kos mu­zie­jaus rin­ki­niuo­se” pri­sta­tys mu­zie­ji­nin­kė mu­zi­ko­lo­gė Auš­ra Straz­dai­tė-Zi­ber­kie­nė. Kon­cer­te „18–19 a. ope­rų ari­jos ir du­e­tai” da­ly­vaus Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to mu­zi­kos aka­de­mi­jos dai­na­vi­mo ka­ted­ros lek­to­rės Bi­ru­tės So­dai­ ty­tės stu­den­tai Ma­ri­ja Aru­tiu­no­va, Gab­rie­lė Biels­ky­tė, Gab­rie­lė Jo­cai­tė, Ive­ta Kak­laus­ kai­tė, Jur­gis Ke­me­žys, San­dra Leb­ri­kai­tė, kon­cert­meis­te­rė Be­ata An­driuš­ke­vi­čie­nė. Įė­ji­mas su mu­zie­jaus bi­lie­tais. Birželio 6 d. 16 val. – renginys, skirtas S.Dariaus ir S.Girėno skrydžio per Atlantą 80-osioms metinėms paminėti. Bus atidaryta paroda, rodomas dokumentinis filmas „Lituanicos” didvyriai amžinai gyvi”, kuriame pateikti istoriniai kadrai, įamžinti dar nežinomi pasakojimai apie Lietuvą išgarsinusį skrydį. Apie istorinį skrydį papasakos Lietuvos aviacijos muziejaus muziejininkas Robertas Januškaitis. Renginys nemokamas. Iki rug­sė­jo 1 d. vei­kia dailės pa­ro­da „Por­tre­tai iš M. ir K.Pet­raus­kų lie­tu­vių mu­ zi­kos mu­zie­jaus rin­ki­nių”. Įė­ji­mas su mu­zie­jaus bi­lie­tais.

KTU HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETO AULA Gedimino g. 43, 102 a.

Birželio 5 d. 17 val. KTU HMF Vokiečių informacinis centras maloniai kviečia į renginį „R.Wagneris ir dabartis”. Pranešėjai – KTU Humanitarinių mokslų fakulteto profesorius, kompozitorius Giedrius Kuprevičius, VDU Muzikos akademijos lektorė Dainora Merčaitytė. Bus rodomos R.Wagnerio operų ištraukos. Renginys skirtas paminėti 200-osioms vokiečių kompozitoriaus R.Wagnerio (1813–1883) gimimo metinėms. Įėjimas nemokamas.

M. Dauk­šos g. 34

Bir­že­lio 5 d. 19 val. – Alek­se­jus Sla­pov­skis. NUO RAUDONOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS. Rež. D.Ra­ba­šaus­kas. N-16 Bir­že­lio 12 d. 19 val. – Alek­se­jus Sla­pov­ skis. NUO RAUDONOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS. Rež. D.Ra­ba­šaus­kas. N-16 Bir­že­lio 13 d. 19 val. – PREMJERA! Gin­ta­ras Gra­jaus­kas. REZERVATAS. Rež. Alius Ve­vers­ kis. N-16 Bir­že­lio 19 d. 19 val. – PREMJERA! Gin­ta­ras Gra­jaus­kas. REZERVATAS. Rež. Alius Ve­vers­ kis. N-16

Vakarą ves profesionalus renginių vedėjas Dainius Palivonas. Renginio dalyviai ir svečiai renkasi nuo 18.30 val., renginio pabaiga 21.30 val. Pageidautina turėti rašymo priemonę. Norinčius atvykti pirmą kartą svečio teisėmis, prašom užpildyti anketą http://www.toastmasterskaunas.lt/kvieciame-apsilankyti. Daugiau informacijos apie TOASTMASTERS Kaune http://www.toastmasterskaunas.lt. Apie Toastmasters organizaciją http://www.toastmasters.org.

VDU S.Daukanto g. 28, mažojoje salėje, 2-asis a.

Norite išmokti sklandžiai reikšti mintis, viešai kalbėti, aktyviai klausytis?! Birželio 5 d. 19 val. Tarptautinis oratorystės bei lyderystės klubas TOASTMASTERS KAUNAS kviečia Jus į NEMOKAMĄ jaudulio, netikėtumų ir geros nuotaikos kupiną vakarą! Kiekvienas iš Jūsų galės išbandyti save – pasakyti kalbą prieš pilną auditoriją žiūrovų ir patobulinti oratorinius sugebėjimus! Klubo nariai mokosi oratorystės meno pagal prieš 90 metų JAV sukurtą tarptautinę tobulėjimo sistemą! Vakaro dalyvių laukia ypatingas ir įsimintinas renginys: vienas klubo narys sakys savo DEŠIMTĄJĄ pasiruoštinę kalbą, kiti nariai sakys 5, 6, 8 ir 9 kalbas.

„Šykštuolis arba Melo mokykla“ KAUNO KAMERINIS TEATRAS 20 d. 18 val.

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Rotušės a. 13

Birželio 6 d. 17 val. – poeto Sigito Gedos atminimo vakaras, skirtas 70-mečio jubiliejui. Dalyvaus aktorė Virginija Kochanskytė, Kauno folkloro ansamblis „Gadula” (vadovas Andrius Morkūnas), rašytoja Aldona Ruseckaitė, muziejininkė Albina Protienė. Prieš renginį kviečiame aplankyti parodą „Mano galvoj plasta varnėnas”.

M.DOBUŽINSKIO KULTŪROS IR ESTETINIO LAVINIMO CENTRAS V.Krėvės pr. 54, tel. 313 039

Birželio 6 d. 17 val. – centro mokinių kūrybinių darbų parodos MARGA VASARA atidarymas. Įėjimas nemokamas.

KAUNO PILIS Pi­lies g. 17

Bir­že­lio 6 d. 17 val. – ta­py­to­jo Vir­gi­ni­jaus Ka­šins­ko per­so­na­li­nės ta­py­bos pa­ro­dos TAUTORAŠTIS ati­da­ry­mas. Pa­ro­dos ati­da­ry­ mo me­tu Kau­no pi­lies lan­ky­mas ne­mo­ka­ mas. Pa­ro­da Kau­no pi­ly­je veiks nuo bir­že­lio 4 d. iki lie­pos 16 d. Birželio 8 d. nuo 12 iki 16 val. vyks VIDURAMŽIŲ ŽAIDIMAI prie Kauno pilies. Kauno miesto muziejus kviečia žaisti linksmus ir įdomius žaidimus: „Vilkelį”, „Kvirkatą”, „Kroketą”, „Raketmūšį” bei „Krepšiasvydį”. Dalyvavimas nemokamas su Kauno pilies lankymo bilietu.

A.ŽMUIDZINAVIČIAUS KŪRINIŲ IR RINKINIŲ MUZIEJUS V.Putvinskio g. 64

Birželio 6 d. 17 val. – Kęstučio Palioko (1933–1978) parodos, skirtos dailininko 80-mečiui, atidarymas. Kęstučiui Paliokui intensyviai dirbti buvo lemta tik keliolika metų. Parodoje eksponuojami tapybos darbai, piešiniai, keletas skulptūrų. Tapytojas K.Paliokas gimė 1933 m. Bartininkų kaime (Vilkaviškio r.). Jaunystėje svajojo gyvenimą susieti su profesionaliu sportu, tačiau rimta liga (tuberkuliozė) sužlugdė tokias viltis. Studijuodamas Valstybiniame dailės institute (baigė 1968 m.) įsigijo daug bendraminčių, kolegų tapytojų, tokių kaip Antanas Martinaitis, Mykolas Šalkauskas, Osvaldas Jablonskis, Ričardas Povilas Vaitiekūnas ir kt. Jie visi trumpesnį ar ilgesnį laikotarpį gyveno ir kūrė Kaune. K.Palioko, tapyboje ieškojusio egzistencinių užmačių, intensyvus kūrybinis kelias buvo labai trumpas: po instituto baigimo

„Rezervatas“ KAUNO MAŽASIS TEATRAS

13 d. 19 val.


17

trečiadienis, birželio 5, 2013

kas, kur, kada tik dešimtmetį pragyvenęs dailininkas paliko mums daug ekspresyvių modernių paveikslų.

KAUNO ĮVAIRIŲ TAUTŲ KULTŪRŲ CENTRAS Šv. Gertrūdos g. 58, tel. 426 680

Birželio 6 d. 17 val. – Gintauto Labanausko autorinis vakaras. Dalyvaus Arvydas Paulauskas, Galina Mikalauskienė, Rima Kazėnienė, Valentina Kiseliova ir kt. Organizuoja Kauno poezijos studija „Poetograd”. Renginys nemokamas.

KAUNO MIESTO MUZIEJUS M.Valančiaus g. 6

Birželio 8 d. Kauno miesto muziejuje – LINKSMADIENIS. Kviečiame visus (šeimas, draugus, grupes ir pavienius asmenis) dalyvauti edukacinėje programoje „Miesto herbas” ir sužinoti apie Kauno miesto heraldiką, pamatyti Valentino Seliugino medžio darbų parodą „Istorija medyje” (apie LDK antspaudus ir herbus), nulipdyti miesto herbą iš molio! Iš anksto registruokitės NEMOKAMAI linksmai edukacijai nuo 12 arba 14 val. (kainuos tik muziejaus lankymo bilietas) tel. (8 37) 208 220, e. p. edukacija.kmm@gmail.com arba Kauno miesto muziejuje.

VELNIŲ MUZIEJUS V.Put­vins­kio g. 64

Iki rug­sė­jo 13 d. pra­tę­sia­ma di­de­lio po­pu­ lia­ru­mo su­lau­ku­si bri­tų me­ni­nin­ko Ste­ve­no Mit­chel­lo pa­ro­da DEVILS. Kvie­čia­me dar kar­tą ap­si­lan­ky­ti Vel­nių mu­ zie­ju­je, ku­ria­me eks­po­nuo­ja­mi pen­ki nau­ji me­ni­nin­ko dar­bai. Vie­nas iš jų – „Ker­na­vės ra­ga­na” in­tri­guo­ja sa­vo siu­že­tu ir at­si­ra­di­ mo is­to­ri­ja. S.V.Mit­chel­las ku­ria fan­tas­ma­go­riš­ką šiuo­ lai­ki­nį koš­ma­rų pa­sau­lį, ku­ria­me gy­ve­na de­mo­nai, mis­ti­nės bū­ty­bės, ken­čian­čios sie­los, o vel­nias – ka­ra­lius. Dirb­da­mas tik nak­ti­mis, gi­lin­da­ma­sis į ša­ma­niš­kus ri­tu­ a­lus, ma­giš­kas in­vo­ka­ci­jas au­to­rius sa­vo kū­ry­ba ne­pa­lie­ka abe­jin­gų. „Ma­ne įkve­pia tai, kas mis­tiš­ka. Ta­py­da­mas aš iš­ei­nu į „ki­to­kį” pa­sau­lį – tarp tam­sos ir sim­bo­lių”, – tei­gia pats me­ni­nin­kas.

ATVERK LANGUS – PENKTADIENIS! Trys vasaros penktadieniai sujudins Kauno Laisvės alėją – čia birželio 7, liepos 5 ir rugpjūčio 23 dienomis vyks meninės ir muzikinės akcijos „Atverk langus – PENKTADIENIS!”, kurias organizuoja Lietuvos kompozitorių sąjunga. PROGRAMA Birželio 7 d. Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras ĄŽUOLYNAS (dir. Ričardas Kukulskis). 17.30–18 val. – eisena Laisvės alėja nuo Kauno šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios iki Muzikinio teatro sodelio. Kauno vaikų ir jaunimo šokių teatras GIJELĖ (vad. Zita Vaškelienė). Pradžia 18 val. prie Danieliaus Dolskio skulptūros ir fontano. BRASS TRIO: Arvydas Valatkevičius (valtorna), Valentas Marozas (trombonas) ir Sergijus Kirsenka (tūba). 18.10–19 val. viešbučio „Hotel Kaunas” kavinės lauko terasa (Laisvės al. 79). Aušra Lukoševičiūtė (fleita) ir Aušra Gelusevičienė (fortepijonas). 19.10–19.30 val. restorano „Miesto sodas” lauko terasa (Laisvės al. 93). Duetas ARDOR: Dainius Veršulis (violončelė) ir Julija Juknaitė (fortepijonas). 19.30–20 val. restorano „Miesto sodas” lauko terasa (Laisvės al. 93).

RYŠIŲ ISTORIJOS MUZIEJUS Rotušės a.19

Iki birželio 11 d. veikia estų menininko Markus Kasemaa piešinių – skaitmeninių atspaudų paroda.

„Tarptautinis oratorystės bei lyderystės klubas TOASTMASTERS“ VDU 5 d. 19 val.

kinas

TV programa

„CINAMON“ PLC „Me­ga“ tel. 8 700 70 111

„Pa­gi­rios 3: vel­niai ži­no kur“ – iki 6 d. 12.45, 15, 17.15, 19.30, 21.45 val. „Pa­slap­tin­ga ka­ra­lys­tė“ 3D (lie­t. k.) – iki 6 d. 11.45, 14, 16.15, 18.30 val. „Pa­slap­tin­ga ka­ra­lys­tė“ (lie­t. k.) – iki 6 d. 10.45, 13, 15.15, 17.45, 20 val. „Sa­le­mo val­do­vai“ – iki 6 d. 22 val. „Grei­ti ir įsi­utę 6“ – iki 6 d. 11, 13.45, 16.30, 19.15, 22.15 val. „Tarp dvie­jų pa­sau­lių“ – iki 6 d. 16 val. „Di­dy­sis Get­sbis“ 3D – iki 6 d. 20.45 val. „Di­dy­sis Get­sbis“ – iki 6 d. 18.15, 21.30 val. „Ri­fo pa­sa­ka 2“ (lie­t. k.) – iki 6 d. 12.15, 14.10 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Pagirios 3: velniai žino kur“ (premjera, N-16) – iki 6 d. 10.45, 12.45, 14, 15, 17.15, 18.30, 19.30, 21, 21.45 val. „Paslaptinga karalystė“ 3D (premjera, liet. k., V) – iki 6 d. 10.15, 11.45, 12.30, 15.30, 16.30 val. „Paslaptinga karalystė“ (premjera, liet. k., V) – iki 6 d. 11.15, 13.45, 16, 18.15, 20.30 val. DAILY CARD PREMJERA. „Žemė – nauja pradžia“ – 6 d. 18.25 val. „Greiti ir įsiutę 6“ (N-13) – iki 6 d. 12, 14.45,17.30, 18.45, 20.15, 21.30 val. „Tolyn į tamsą. Žvaigždžių kelias“ 3D (N-13) – iki 6 d. 10.30, 15.15, 20 val. „Didysis Getsbis“ (N-13) – iki 6 d. 14.30, 17.45 (seansas nevyks 6 d.), 20.45 val. „Geležinis žmogus 3“ (N-13) – iki 6 d. 13.15, 18 val.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Lais­vės al. 54

Bir­že­lio 5 d. 17 val. – „An­ge­lų da­lis” (Jung­ ti­nė Ka­ra­lys­tė, Pran­cū­zi­ja, Bel­gi­ja, Ita­li­ja, dra­ma, ko­me­di­ja, 2012 m.). 19 val. – „Me­ džiok­lė” (dra­ma, Da­ni­ja, 2012 m.). Birželio 6 d. 17 val. – „Į Romą su meile” (romantinė komedija, JAV, Italija, Ispanija, 2012 m.). 19 val. – „Tabu” (drama, Portugalija, Vokietija, Brazilija, Prancūzija, 2012 m.). Birželio 7–9 d. – patriotinių filmų festivalis MES TURIME KUO DIDŽIUOTIS. Filmus pristatys kino kritikas Gediminas Jankauskas. Birželio 7 d. 19 val. – „Lituanikos sparnai” ir „Skrydis per Atlantą” (1983 m., režisierius Robertas Verba sukūrė dokumentinį filmą „Lituanikos sparnai”, 20 min., o Raimondas Vabalas – meninį filmą „Skrydis per Atlantą”, 95 min.). Birželio 8 d. 14 val. – „Kai apkabinsiu tave” (drama, Lietuva, Lenkija, Vokietija, 2010 m. 90 min., režisierius Kristijonas Vildžiūnas, vaidina Andrius Bialobžeskis, Elžbieta Latėnaitė, Margarita Broich). 16 val. – „Jausmai” (drama, Lietuva. 1966 m., 85 min., režisieriai Algirdas Dausa, Almantas Grikevičius, vaidina Regimantas Adomaitis, Juozas Budraitis, Regina Paliukaitytė ir kiti). 18 val. – „Herkus Mantas” (istorinis meninis filmas, Lietuva, 1972 m., 137 min., režisierius Marijonas Giedrys, vaidina Antanas Šurna, Eugenija Pleškytė, Algimantas Masiulis, Stasys Petronaitis, Pranas Piaulokas, Algimantas Voščikas ir kiti). Birželio 9 d. 14 val. – „Sapnuoju, kad einu” (dokumentinis, Lietuva, 2012 m., 87 min., režisierius Jokūbas Vilius Tūras). 16 val. – „Jausmai” (drama, Lietuva. 1966 m., 85 min., režisieriai Algirdas Dausa, Almantas Grikevičius, vaidina Regimantas Adomaitis, Juozas Budraitis, Regina Paliukaitytė ir kiti). 18 val. – „Lituanikos sparnai” ir „Skrydis per Atlantą” (1983 m., režisierius Robertas Verba sukūrė dokumentinį filmą „Lituanikos sparnai”, 20 min., o Raimondas Vabalas – meninį filmą „Skrydis per Atlantą”, 95 min.).

„Jausmai” KINO TEATRAS „ROMUVA“

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 „Robinzonas Kruzas“ (2) (N-7) (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė laida. 12.00 „Namelis prerijose“. 13.00 Žinios. 13.05 Sportas. 13.10 Orai. 13.15 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.50 Žinios. Sportas. Orai. 15.10 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7). 17.15 „Kobra 11“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 „Robinzonas Kruzas“ (3) (N-7). 19.40 Stilius. Namai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.45 Verslas. Kultūra. 20.55 Sportas. Orai. 21.00 Teisė žinoti. 21.55 Loterija „Perlas“. 22.00 Atvira Lietuvos universitetų žinių lyga „Lyderiai“. 23.05 Vakaro žinios. Sportas. 23.15 Orai. 23.20 Auksinė Agathos Christie kolekcija. „Puaro“ (N-7) (k).

6.10 „Namai, kur širdis“ (2) (k). 6.50 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 7.20 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (9) (k). 7.50 „Vėžliukai nindzės“ (k). 8.20 „Auklė“ (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Tikras gyvenimas. „Ekstrasensas“ (k). 10.45 Valanda su Rūta (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.25 Anim. s. „Agentas Šunytis“ (1) (JAV, 2013 m.). 13.55 „Linksmieji Tomas ir Džeris“. 14.25 „Auklė“. 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. Sportas. Orai. 19.20 „Namai, kur širdis“ (3). 20.05 Tikras gyvenimas. „Suokalbis“. 21.00 Farai (N-14). 22.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Siaubo trileris „Dėžė“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 1.00 „Havajai 5.0“ (N-7). 1.55 „Vampyro dienoraščiai“ (N-14).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Drakonų medžiotojai“. 7.30 „Simpsonai“. 8.00 „Meilės triumfas“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Be namų“. 11.00 Kulinarinės kelionės. 11.30 Žiūrėk! Geras! 12.35 „S dalelių paslaptys“. 13.10 „Monsunas“. 13.40 „Drakonų medžiotojai“. 14.10 „Meškiukai Gamiai“. 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Natalija“. 16.40 „Ašarų karalienė“. 17.40 Ūkininkas ieško žmonos. 18.10 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 18.45, 21.40 TV3 žinios, sportas, orai. 19.20 Kulinarinės kelionės. 19.50 Žiūrėk! Geras! 21.00 Pasirink mane. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Ryšys“. 23.05 Komedija „50 tablečių“ (JAV, 2006 m.). 0.45 „ Eureka“. 1.40 „Choras“ (3). 2.30 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“. 3.25 „Firma“ (3).

6.30 7.00 7.05 8.00 9.00

8 d. 16 val.

Televitrina. Nacionalinė loterija. „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). Prajuokink mane (N-7). Žmogus prieš gamtą. Meksikos vario kanjonas (N-7). 10.00 „Svotai“ (N-7). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7).

12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7). 15.00 „Mentai“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Milijonieriai“. 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 20.25 Sąmokslo teorija. Tiesioginė diskusijų laida (N-7). 21.25 Komiška drama „Sukurtas Haroldas“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 23.35 „Karo vilkai. Jūrų pėstininkai“ (N-14). 0.35 „Sostų karai“ (N-14). 1.35 „Tikras kraujas“ (N-14). 2.35 Bamba (S).

8.00 „Tara Dankan“. 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Pasaulio dokumentika. „Sveiki atvykę į vakarus...“ (Suomija, 2008 m.) (k). 12.15 Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 25-mečiui. „Geltona. Žalia. Raudona“ (2008 m.) (k). 13.00 „Apie teisę“ (7, 8) (k). 13.15 „Šnipai“ (N-7) (k). 14.10 Septynios Kauno dienos. 14.50 Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 25-mečiui. Susitikimai. Poeto Justino Marcinkevičiaus kūrybos vakaras (1993 m.) (k). 15.45 Laiko ženklai. Kauno fortai (2001 m.) (k). 16.20 Žinios (k). 16.35 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 18.15 Girių horizontai. 18.45 Emigrantai. 19.30 Lyderiai. 20.15 Liaudies kinas. LKS vaid. f. „Kol ne vėlu“ (1957 m.). 21.40 Dar širdyje – ne sutema. 22.15 Elito kinas. Anim. veiksmo f. „Renesansas“ (Prancūzija, D.Britanija, Liuksemburgas, 2006 m.) (N-14). 0.00 Panorama. Verslas. Kultūra. (k). 0.20 Sportas. Orai (k). 0.30 Parodos „Lukas Kranachas vyresnysis (1472–1553). „Madona su kūdikiu po obelimi“ (iš Valstybinio ermitažo rinkinių) atidarymas. Transliacija iš Dailės muziejaus (k).

9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Adrenalinas. 10.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 11.00 Dingusiųjų paieškos grupė (5). 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Univeras“. 13.30 „Univeras“. 14.00 Nenugalimas banzuke. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 17.00 Dingusiųjų paieškos grupė (6). 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Univeras“. 21.00 „Tikri bičai“. 22.00 Veiksmo f. „Jūrų pėstininkas“ (JAV, 2006 m.). 0.00 Europos pokerio turas. 1.00 „CSI Majamis“. 1.50 „Tikri bičai“. 2.15 Nenugalimas banzuke.

9.20 „Mokomės su Pokojum“. 9.50 Senoji animacija. 10.25 Melodrama „Likimo suvesti“ (Vokietija, 2002 m.). 12.05 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.05 „Marija Mersedes“. 14.00 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Pasikeisk! (5). 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.35 Drama „Širdies auka“ (JAV, 2007 m.). 23.10 „Mano likimo šeimininkė“.

6.34 TV parduotuvė. 6.50 Reporteris. 7.30 Lietuva tiesiogiai. 8.05 „Čiapajevas. Aistra gyventi“ (2) (N-7). 9.15 Namų daktaras. 9.50 Skonio reikalas. 10.55 „Žemė iš paukščio skrydžio“ (2) (N-7). 12.05 Reporteris. 12.40 „Gongo gangas“.

13.35 TV parduotuvė. 14.00 Kitaip. Su Nomeda. 15.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 15.15 TV pokštai (N-7). 15.45 „Čiapajevas. Aistra gyventi“ (2) (N-7). 17.20 „Jaunikliai“ (3) (N-7). 18.25 Lietuva tiesiogiai. 19.00 „Pasaulio istorija“ (N-7). 20.10 „Gongo gangas“. 21.00, 23.40 Reporteris. Aktyvi Lietuva. Orai. 21.35 „Čiapajevas. Aistra gyventi“ (3) (N-7). 23.00 Lietuva tiesiogiai. 0.15 Kitaip. Su Nomeda.

9.00 Žinios (k). 9.20 Nuotykių f. „Lobių sala“ (1) (N-7). 11.00 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 11.50 Dok. f. „JAV prieš Johną Lennoną“ (N-7). 13.35 Telelaikraštis. 15.55 Veiksmo drama „Tornadas. Dangaus rykštė“ (1) (N-7). 17.30 Sveikatos šaltiniai (k). 18.00 Žinios. 18.20 Plyta prie plytos. 19.00 Ženklai ant skydo. 19.30 „Naisių vasara 2“ (N-7). 20.30 Jėga, grožis, sveikata. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 „Lobių sala“ (2) (N-7). 23.05 Žinios (k). 23.25 Dok. f. „Kur pasaulyje slapstosi Osama Bin Ladenas?“ (N-7). 0.55 Veiksmo drama „Tornadas. Dangaus rykštė“ (2) (N-7).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 8.00 Kitokia Lietuva (k). 9.00 Kultūros alėja (k). 9.30 Muzika. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Tautos ženklai. 19.30 Muzika. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Kur Nemunėlis teka (k). 21.00 OTV muzika.

6.00 Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio koncertas. 7.30 „Lietaus“ gimtadienio koncertas. „Ugnies ir lietaus šventė“. 9.10 „Liuks!“ muzika. 10.20 Vasara su blondinėmis. 12.00 Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio koncertas (k). 13.30 „Lietaus“ gimtadienio koncertas. „Ugnies ir lietaus šventė“ (k). 15.10 „Liuks!“ muzika. 16.20 Vasara su blondinėmis (k). 18.00 Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio koncertas (k). 19.30 „Lietaus“ gimtadienio koncertas. „Ugnies ir lietaus šventė“ (k). 21.10 „Liuks!“ muzika. 22.20 Vasara su blondinėmis (k). 0.00 Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio koncertas (k). 1.30 „Lietaus“ gimtadienio koncertas. „Ugnies ir lietaus šventė“ (k). 3.10 „Liuks!“ muzika. 4.20 Vasara su blondinėmis (k).

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 VTB Vieningoji krepšinio lyga. Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“–Kauno „Žalgiris“. 15.00 Slambolas. 16.05 VTB Vieningoji krepšinio lyga. FINALAS. Maskvos CSKA–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 17.50 Automoto. 18.20 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Renault Clio Cup 2013“ (Brands Hatch). 18.50 Sporto metraštis. 19.15 VTB Vieningoji krepšinio lyga. FINALAS. Maskvos CSKA–Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. 21.15 Automoto. 21.45, 23.15 Slambolas. 22.45 Sporto metraštis.


18

trečiadienis, birželio 5, 2013

menas ir pramogos

Lie­tu­vą pa­sie­kė Er­mi­ta­žo ko­lek­ci­jos per­las Iš gar­sio­jo Er­mi­ta­žo mu­zie­jaus Sankt Pe­ter­bur­ge į Lie­tu­vą at­ke­ lia­vo Re­ne­san­so ge­ni­jaus Lu­co Cra­na­cho Vy­res­nio­jo še­dev­ras „Ma­do­na su Kū­di­kiu po obe­li­mi“. Iki rug­sė­jo šį dar­bą ga­li­ma pa­ma­ty­ti ap­si­lan­kius Vil­niaus pa­veiks­lų ga­le­ri­jo­je. Be­je, ke­ly­je iš Sankt Pe­ter­bur­go 2 mln. do­le­rių draus­tą še­dev­rą ly­dė­ jo gink­luo­ta ap­sau­ga.

Ind­rė Pep­ce­vi­čiū­tė i.pepceviciute@diena.lt

tuo me­tu Eu­ro­po­je vie­nai di­džiau­ sių ir ge­riau­siai or­ga­ni­zuo­tų dai­lės dirb­tu­vių.

Jaut­riau­sias dai­li­nin­ko kū­ri­nys

„Šis pa­veiks­las yra vie­nas Er­mi­ ta­žo ko­lek­ci­jos per­lų. Vo­kie­čių re­ ne­san­so dar­bų ko­lek­ci­ja Er­mi­ta­ že nė­ra di­de­lė, to­dėl L.Cra­na­cho Vy­res­nio­jo kū­ry­ba čia uži­ma ypa­ tin­gą vie­tą“, – pri­sta­ty­da­ma pa­ veiks­lą sa­kė iš Sankt Pe­ter­bur­go at­vy­ku­si Vals­ty­bi­nio Er­mi­ta­žo ge­ ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Svet­la­na Adak­si­na. Er­mi­ta­že sau­go­mi tik pen­ki L.Cra­na­cho Vy­res­nio­jo pa­veiks­ lai ir dar ke­le­tas dar­bų iš jo dirb­ tu­vės. „Ma­no ma­ny­mu, „Ma­do­ na su Kū­di­kiu po obe­li­mi“ yra pa­ts įdo­miau­sias ir jaut­riau­sias jo dar­ bas“, – pa­ste­bė­jo gar­sio­jo mu­zie­ jaus at­sto­vė.

Birželio 7 d., penktadienį, 18 val. Liuteronų bažnyčioje

„„Pers­pek­ty­va: uni­ka­lų pa­veiks­lą at­ga­be­nę Er­mi­ta­žo at­sto­vai pra­si­ta­rė

– ru­de­nį Lie­tu­vą pa­sieks dar vie­nas še­dev­ras iš Sankt Pe­ter­bur­go.

ko­mas vie­nu grei­čiau­siai dir­ban­ čių dai­li­nin­kų. Sim­bo­li­nė reikš­mė

Dir­bo grei­tai ir ko­ky­biš­kai

Pa­veiks­las „Ma­do­na su Kū­di­kiu po obe­li­mi“ pri­klau­so bran­džia­jam neei­li­nio dai­li­nin­ko kū­ry­bos pe­rio­ dui – jis su­kur­tas 1525–1530 m. „L.Cra­na­chas Vy­res­ny­sis bu­vo di­de­lis no­va­to­rius, uni­ver­sa­li Re­ ne­san­so epo­chos as­me­ny­bė. Jis lai­ ko­mas di­de­lį dė­me­sį pei­za­žui sky­ ru­sios Du­no­jaus ta­py­bos mo­kyk­los pra­di­nin­ku, vie­nu pei­za­žo žan­ro pra­di­nin­kų Va­ka­rų Eu­ro­pos ta­py­ bo­je“, – pa­sa­ko­jo pa­ro­dos „Lu­cas Cra­na­chas Vy­res­ny­sis(1472–1553 m.). Ma­do­na su Kū­di­kiu po obe­li­ mi“ ku­ra­to­rė Da­lia Ta­ran­dai­tė. Be­veik vi­są gy­ve­ni­mą dai­li­nin­ kas pra­lei­do Vi­ten­ber­ge, va­do­va­vo

Kom­po­zi­ci­jos iš­kil­ min­gu­mas, su­stip­ rin­tas fron­ta­lios Jė­ zaus kū­no pa­dė­ties, nu­tei­kia rim­čiai ir pa­brė­žia sim­bo­li­nę pa­veiks­lo pra­smę.

„Už­sa­ky­mų tu­rė­da­vo la­bai daug ir juos vi­sus su­ge­bė­da­vo įgy­ven­ din­ti ne tik la­bai greitai, bet ir la­bai ko­ky­biš­kai“, – anot D.Ta­ran­dai­tės, L.Cra­na­chas Vy­res­ny­sis bu­vo lai­

Kaip pa­ste­bė­jo D.Ta­ran­dai­tė, vaiz­ duo­da­mas Švč. Mer­ge­lę Ma­ri­ją L.Cra­na­chas Vy­res­ny­sis per­tei­kė tą mo­ters gro­žio idea­lą, ku­ris iš­ ryš­kė­jo XVI a. 3-io­jo de­šimt­me­čio kū­ry­bo­je ir ta­po leng­vai at­pa­žįs­ta­ mu jo sti­liaus ženk­lu. Ma­ri­ja auk­ sap­lau­kė, ova­laus vei­do, smul­kiu smak­ru, ma­žo­mis lū­po­mis, mig­ do­li­nė­mis, kiek pri­merk­to­mis aki­ mis. Ji me­lan­cho­liš­kos nuo­tai­kos, pa­sken­du­si sa­vo min­ty­se. Apg­lė­ bu­si abiem ran­ko­mis lai­ko Kū­di­kį Jė­zų, sto­vin­tį jai ant ke­lių ir žvel­ gian­tį į žiū­ro­vą. „Kom­po­zi­ci­jos iš­kil­min­gu­mas, su­stip­rin­tas fron­ta­lios Jė­zaus kū­no pa­dė­ties, nu­tei­kia rim­čiai ir pa­brė­žia sim­bo­li­nę pa­veiks­lo pra­smę. Jė­zus ir Ma­ri­ja prieš žiū­ro­vą iš­ky­la kaip nau­ ja­sis Ado­mas ir nau­jo­ji Ie­va – per Ie­ vą ir Ado­mą į pa­sau­lį atė­jo nuo­dė­mė ir mir­tis, o per Ma­ri­ją ir Jė­zų atei­na Iš­ga­ny­mas ir am­ži­na­sis gy­ve­ni­mas“, – dės­tė pa­ro­dos ku­ra­to­rė.

Įk­vė­pė Du­no­jaus kraš­to­vaiz­dis

Ma­ri­ja su Kū­di­kiu pa­vaiz­duo­ta pui­ kaus pei­za­žo fo­ne. Pla­ti pa­no­ra­ma su ant sta­čių uo­lų sto­vin­čio­mis vi­ du­ram­žiš­ko­mis pi­li­mis, ra­miu van­ dens pa­vir­šiu­mi ir kal­nų gran­di­ne už­si­bai­gian­čiais mels­vais to­liais, D.Ta­ran­dai­tės tei­gi­mu, pa­si­kar­to­ ja dau­ge­ly­je L.Cra­na­cho Vy­res­nio­ jo kū­ri­nių. Pa­s ak jos, kur­d a­m as pei­za­ žus įkvė­pi­mo dai­li­nin­kas sė­mė­ si iš Du­no­jaus pa­kran­čių kraš­to­ vaiz­džio. Jau­nys­tė­je ke­liau­da­mas pa­lei šią upę jis gė­rė­jo­si ra­mia ir pla­č ia jos tėk­m e, sta­č io­m is pa­ kran­č ių uo­l o­m is ir ant jų sto­ vin­č io­m is pi­l i­m is ir vie­n uo­ly­ nais, spyg­l iuo­č iais apau­g u­s iais kal­nais ir kal­vo­mis, ku­rių mo­ty­ vus vė­liau pa­nau­do­jo sa­vo kū­ri­ niuo­se. Pa­ro­da Vil­niaus pa­veiks­lų ga­ le­ri­jo­je veiks iki rug­sė­jo 8 d. Pir­ mą ru­dens mė­ne­sį Lie­tu­vos sos­ti­ nę tu­rė­tų pa­siek­ti ir ki­to Er­mi­ta­žo lo­by­nuo­se esan­čio še­dev­ro pa­ro­ da, ta­čiau ko­kio, vieš­nia iš Ru­si­jos neatsk­lei­dė.

Birželio 8 d., šeštadienį, 16 val.

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje

Kartu... Ištikimybė

Duetas TOGETHER Agnė Doveikaitė-Rubinė (smuikas) Danielius Rubinas (kontrabosas) Rodolphe Kreutzer, Reinhold Glière, Tadas Žukauskas, Jules Massenet, Franz A. L. J. Keyper, Vilnizio Mezza Bilieto kaina 12 Lt

„Together“

Trio CLAVIOLA Jurgis Juozapaitis (altas) Vytautas Giedraitis (klarnetas) Ugnė Antanavičiūtė (fortepijonas) Eiles skaito aktorius VYTAUTAS RUMŠAS Robert Schumann, Jean Françaix, Vytauto Germanavičiaus, Jurgio Juozapaičio, Max Bruch kūriniai ir Vinco Mykolaičio-Putino, Maironio, Justino Marcinkevičiaus eilės Bilieto kaina 20 Lt. Bilietų skaičius ribotas.

„Claviola“

V.Rumšas

Bilietus galima įsigyti visose bilietų platinimo bendrovės „Tiketa“ kasose, internetu www.tiketa.lt ar užsakyti telefonu 1588 (2 Lt/min.), paslaugos mokestis 3 Lt/bilietui imtinai; užsakymo mokestis 5 Lt/bilietui, užsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose, Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val. (paslaugos mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas), 1 val. prieš koncertą renginio vietoje. Į koncertą, vyksiantį Zapyškyje, nuo Filharmonijos klausytojus nuveš ir parveš autobusas, išvykimas 15 val., autobuso bilieto kaina 5 Lt, vietų skaičius ribotas. Festivalio rengėjai turi teisę keisti programą.

kas: Vie­no pa­veiks­lo pa­ro­da. „L.Cra­na­chas Vy­res­ny­sis. Ma­do­na su kū­di­kiu po obe­li­mi“. kur: Vil­niaus pa­veiks­lų ga­le­ri­jo­je (Di­džio­ji g. 4, Vil­niu­je). kada: Iki rug­sė­jo 8 d.


19

trečiadienis, birželio 5, 2013

menas ir pramogos

At­ver­ti lan­gus penk­ta­die­niui ir mu­zi­kai En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

Lie­tu­vos kom­po­zi­to­rių są­jun­gos (LKS) pa­ra­gin­ti me­ni­nin­kai bent tris va­sa­ros penk­ta­die­nius kvie­čia kau­ nie­čius po dar­bų ne­sku­bė­ti na­mo ar į so­dy­bas, o at­ver­ti sa­vo sie­las me­ nams. Bir­že­lio 7 d., lie­pos 5 d. ir rugp­ jū­čio 23 d. pa­va­ka­rė­mis mies­te vyks me­ni­nės mu­zi­ki­nės ak­ci­jos „At­verk lan­gus – penk­ta­die­nis!“

Praei­viai Lais­vės al. ne­tu­rė­tų nu­ steb­ti, jei va­sa­ros pa­va­ka­re ne­ti­ kė­tai už­klups mu­zi­kos gar­sai ar at­skries ei­lu­tė iš poe­zi­jos po­smo, o praei­nan­tis še­šė­lis lie­pų fo­ne li­ ni­jo­mis ir spal­vo­mis at­guls į dai­ li­nin­ko es­ki­zą. Šių gai­vaus me­no srau­tų ne­pa­va­din­si nei kon­cer­ tais, nei ren­gi­niais, nei pa­ro­do­mis – vei­kiau tai kuk­li, ta­čiau spal­vin­ga mu­zi­kos-ju­de­sio-poe­zi­jos-spal­vų do­zė, ku­rią skir­tin­go­mis va­ka­ro va­lan­do­mis ga­lės pa­jus­ti pės­čių­jų gat­vės praei­vis – mies­tie­tis, sve­ čias ar ka­vi­nės lan­ky­to­jas.

kryžiažodis

Šią savaitę laimėkite vitaminus „Cardio-Vit Super“ ir „Vilniaus pergalės“ saldainių dėžutę „Fruit collection“.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, birželio 11 d.

Me­ni­nės ak­ci­jos „At­verk lan­ gus – penk­ta­die­nis!“ idė­ja ki­lo Kau­no kom­po­zi­to­rių gil­di­jos kū­ rė­jams, sie­kian­tiems, kad pa­si­ bai­gus dar­bo sa­vai­tei žmo­nės ne­ sku­bė­tų na­mo, o pla­čiai at­ver­tų lan­gus mu­zi­kai, poe­zi­jai, me­nui, bend­ra­vi­mui. „Šis su­ma­ny­mas įgy­ven­di­na­mas su­vie­ni­jant dau­ge­lį ini­cia­ty­vių me­ no kū­rė­jų ir at­li­kė­jų – Lais­vės al. trum­pam už­lies pro­fe­sio­na­lio­sios mu­zi­kos, imp­ro­vi­za­ci­jos, va­di­na­ mo­jo fleš­mo­bo – sam­bū­rio – po­ bū­džio šo­kio, dai­li­nin­kų ir poe­ tų ak­ci­jos, gai­vi­nan­čios Lais­vės al. kū­ry­bi­nę dva­sią“, – tei­gė LKS pir­ mi­nin­kė Zi­ta Bru­žai­tė. Apie pa­grin­di­nės Kau­no pės­čių­ jų ar­te­ri­jos at­gai­vi­ni­mo vi­zi­ją, anot Z.Bru­žai­tės, kau­nie­čiai me­ni­nin­kai yra dis­ku­ta­vę jau ne kar­tą. „To­dėl ši nau­ja ini­cia­ty­va – pui­ki ga­li­my­ bė pri­vers­ti nau­jai plak­ti mies­to šir­ dį, pri­si­min­ti praei­ty­je vy­ku­sius ak­ tua­lius ir cha­riz­ma­tiš­kus me­ni­nin­kų su­si­bū­ri­mus – su­si­ju­sius su „Tul­ pės“, „Ver­sa­lio“, „Or­bi­tos“, „Met­

Zi­ta Bru­žai­tė:

Šis su­ma­ny­mas įgy­ ven­di­na­mas su­vie­ ni­jant dau­ge­lį ini­cia­ ty­vių me­no kū­rė­jų ir at­li­kė­jų. ro­po­lio“ ir ki­tais var­dais, taip pat ir nau­jo­se vie­to­se dieg­ti pa­na­šios kū­ ry­bi­nės dva­sios au­rą“, – pa­ste­bė­ jo kompozitorė. „Net­riukš­min­gus,

ta­čiau jau­nat­viš­kus, in­te­lek­tua­ lius ir šiek tiek bo­he­miš­kus ak­ cen­tus brūkš­te­lės ir Kau­no mies­ to me­ni­nin­kai, ir sve­čiai iš sos­ti­nės bei pa­ma­rio, pri­sta­ty­da­mi po­pu­ lia­rią­ją už­sie­nio ir lie­tu­vių kla­si­ ką, džia­zo imp­ro­vi­za­ci­ją, mar­šo, svin­go ar hip­ho­po rit­mus“, – pa­ ste­bė­jo Z.Bru­žai­tei tal­ki­nan­ti Lie­ tu­vos kom­po­zi­to­rių są­jun­gos Kau­ no sky­riaus pir­mi­nin­kė Kris­ti­na Mi­ku­li­čiū­tė-Vait­kū­nie­nė. Pir­muo­sius lan­gus me­ni­nin­ kai at­vers jau šį penk­ta­die­nį. Ak­ ci­ja pra­si­dės 17.30 val. Kau­no pu­ čia­m ų­j ų inst­r u­m en­t ų or­kest­ro „Ąžuo­ly­nas“ ei­ty­nė­mis Lais­vės al. nuo Kau­no šv. Ar­kan­ge­lo My­ ko­lo (Įgu­los) baž­ny­čios iki Mu­zi­ ki­nio teat­ro so­de­lio, prie Da­nie­ liaus Dols­kio skulp­tū­ros ir fon­ta­no tris­kart pa­si­ro­dys Kau­no vai­kų ir jau­ni­mo šo­kių teat­ras „Gi­je­lė“, o vieš­bu­čio „Ho­tel Kau­nas“ ka­vi­ nės ir res­to­ra­no „Mies­to so­das“ lau­ko te­ra­so­se skam­bės gy­va mu­ zi­ka, at­lie­ka­ma įvai­rių ka­me­ri­nių an­samb­lių.

DATOS (birželio 5 d.) Pasaulinė aplinkos apsaugos diena 1864 m. uždrausta spauda lietuviškais rašmenimis. 1867 m. atidaryta Vilniaus viešoji biblioteka. 1883 m. gimė anglų ekonomistas, žurnalistas, keinsizmo teorijos pradininkas, Johnas Maynardas Keynesas. 1902 m. gimė rašytojas, žurnalistas, visuomenės veikėjas Vytautas Jakševičius (Alantas). Mirė 1990 m. 1912 m. gimė rašytojas Pranas BagdasBagdanavičius. Mirė 1991 m. 1921 m. gimė naujosios lietuvių poezijos pradininkas, poetas Vytautas Mačernis. Mirė 1944 m. 1934 m. Niujorke įvyko pirmasis formalus gatvės baikerių susitikimas. 1956 m. gimė saksofonininkas Kenny G. 1965 m. Edvardas Higginsas White’as II tapo pirmuoju Amerikos astronautu, įžengusiu į kosminę erdvę 1975 m. Kaune gimė krepšininkas Žydrūnas Ilgauskas. 1988 m. australė Kay Cottee tapo pirmąja moterimi pasaulyje, kuri viena nedidele burine valtimi apiplaukė aplink pasaulį.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Lengvas ir ramus laikas, viskas vyksta sklandžiai. Tinkamai organizuotas darbas neturėtų kelti rūpesčių. Pats laikas pagalvoti apie savęs tobulinimo ar karjeros galimybes. Jautis (04 21–05 20). Palanki diena ieškoti naujų idėjų. Galimas malonus bendravimas su mylimais žmonėmis. Vakarop tapsite irzlus, bet truputis poilsio greitai pašalins įtampą. Dvyniai (05 21–06 21). Puikiai seksis suprasti aplinkinius. Malonūs jausmai, geri santykiai ir artimųjų parama padarys jus laimingą. Diena tikrai puiki. Vėžys (06 22–07 22). Sveika nuovoka padės sėkmingai bendrauti su viršininkais ir kolegomis. Nemalonūs dalykai nepasikartos, jei atsikratysite senų baimių ir prietarų. Liūtas (07 23–08 23). Būsite susikaupęs ir greitas, o žodžiai – vienintelis ginklas, kurio jums prireiks. Gerai pagalvokite prieš ką nors sakydamas. Mergelė (08 24–09 23). Atrodys, kad pernelyg išsiskiriate iš kitų. Nesulauksite reikiamo patarimo, o dėl pridarytų klaidų jausitės susierzinęs. Verta atsisakyti kolektyvinės veiklos. Svarstyklės (09 24–10 23). Galite priimti neteisingą sprendimą, kuris neigiamai paveiks tolesnį jūsų gyvenimą. Būkite atsargus ir pasirenkite įvairioms staigmenoms. Skorpionas (10 24–11 22). Laukia svarbus susitikimas. Niekas negali jūsų priversti daryti to, kas nemalonu. Bendraujant su mažai pažįstamais žmonėmis pravers jūsų gebėjimas susitarti. Šaulys (11 23–12 21). Jūsų žodžiai gali turėti neigiamų padarinių. Tikėtinas konfliktas su autoritetingu žmogumi. Didelės žalos šie ginčai neatneš. Ožiaragis (12 22–01 20). Turite pakankamai energijos ir motyvacijos, kad pagerintumėte savo aplinką. Asmeniniu pavyzdžiu pademonstruokite profesionalumą. Vandenis (01 21–02 19). Bandysite pasinerti į romantišką gyvenimą, mėgausitės jausmais ir atvirai reikšite emocijas. Neignoruokite savo norų. Žuvys (02 20–03 20). Iš kitų galite tikėtis nedidelės pagalbos. Pajusite, kad santykiai su aplinkiniais tampa harmoningi.


Orai

Savaitės viduryje Lietuvoje numatomi audringi orai – lis su perkūnija, kris kruša, kils škvalas. Šiandien daug kur taip pat trumpai palis su perkūnija, gali kilti škvalas, per jį vėjo gūsiai gali siekti 15–20 m/s. Temperatūra bus 23–28 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį didesnių orų permainų nenumatoma. Temperatūra naktį 14–16, dieną 26–28 laipsniai šilumos.

Šiandien, birželio 5 d.

+24

+24

Telšiai

+26

Šiauliai

Klaipėda

+27

Panevėžys

+24

Utena

+24

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi

4.46 21.49 17.03 3.09 18.33

156-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 209 dienos. Saulė Dvynių ženkle.

+26

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +26 Berlynas  +21 Brazilija +25 Briuselis +20 Dublinas  +17 Kairas +33 Keiptaunas  +17 Kopenhaga  +18

Londonas +23 Madridas +29 Maskva +23 Minskas +25 Niujorkas +25 Oslas  +18 Paryžius +23 Pekinas +30

orai kaune šiandien

Praha  +17 Ryga +25 Roma +22 Sidnėjus +20 Talinas +24 Tel Avivas +26 Tokijas +25 Varšuva +20

+26

+24

Vėjas

4–9 m/s

Marijampolė

Vilnius

+24

Alytus

Vardai Bonifacas, Elvyra, Marcė, Kantautas, Kantvydė.

Tram­do gais­rus

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+21

+26

+22

+16

4

+21

+26

+21

+16

1

+21

+23

+20

+16

2

rytoj

poryt

Pie­ti­nė­je JAV Ka­li­for­ni­jo­je siau­čian­tys miš­kų gais­rai ke­lia ne­ri­mo vals­ti­jos gy­ ven­to­jams ir val­džiai. Di­džiau­sias gais­ras ki­lo šiau­ri­nė­je Los An­dže­lo da­ly­je. Čia lieps­nos pa­si­glem­žė 6 na­mus, dar ma­ žiau­siai tūks­tan­čiui pa­sta­tų iš­ki­lo pa­vo­jus. Su­žeis­ti trys žmo­nės. Di­de­li gais­rai siau­čia Nau­jo­sios Mek­si­kos vals­ti­jo­je. Ug­nia­ge­siai pa­žy­mė­jo, kad jiems ko­vo­ti su ug­ni­mi la­ bai truk­do saus­ra ir stip­rus vė­jas. Pa­rei­gū­ nams te­ko iš pa­vo­jin­gų re­gio­nų eva­kuo­ti tūks­tan­čius žmo­nių. Kai ku­riems bu­vo vė­ liau leis­ta grįž­ti na­mo, nors ug­nia­ge­siai pa­ žy­mė­jo, kad jiems pri­reiks ma­žiau­siai sa­ vai­tės gais­rams nu­mal­šin­ti. CNN inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

Jach­ta „Az­zam“ – pa­sau­lio re­kor­di­nin­kė Vid­man­tas Ma­tu­tis v.matutis@diena.lt

„„Pra­len­kė: R.Ab­ra­mo­vi­čiui pri­klau­san­ti jac­ta „Ec­lip­se“ ly­de­ria­vo nuo

2009 m. 

Char­ter­world.com, Az­zam.de nuo­tr.

Ru­si­jos mi­li­jar­die­rius Ro­ma­nas Ab­ ra­mo­vi­čius pra­ra­do di­džiau­sios pa­ sau­ly­je jach­tos sa­vi­nin­ko ti­tu­lą. Jo 163 m il­gio jach­ta „Ec­lip­se“, tu­ rin­ti 30 ka­ju­čių, ly­de­ria­vo nuo 2009 m. Ją pastatyti kai­na­vo 475 mln. JAV do­le­rių. Kas­met apie 70 mln. JAV do­le­rių kai­na­vo ir ją iš­lai­ky­ti. Vo­kie­ti­jos Bre­me­no lai­vų sta­tyk­ lo­je nu­leis­ta 180 m il­gio ir 20,8 m plo­čio jach­ta „Az­zam“. Ji įgi­jo di­ džiau­sios pa­sau­ly­je pra­mo­gų jach­ tos ti­tu­lą. Ru­si­jos mi­li­jar­die­rių ap­len­kė kaž­koks ara­bų šei­chas, ku­rio pa­

var­dė ne­skel­bia­ma. Ga­li­ma spręs­ti, kad jis yra iš Jung­ti­nių Ara­bų Emy­ ra­tų, nes jach­tos sta­ty­bos darbus pri­žiū­rė­jo in­ži­nie­rius iš šios ša­lies. Ma­no­ma, kad lai­vo sa­vi­nin­kas ga­li bū­ti vie­nas tos ša­lies ka­ra­liš­ko­sios šei­mos na­rių. Jach­tos „Az­zam“ sta­ty­ba bu­vo pra­dė­ta prieš 28 mė­ne­sius. Nes­kel­ bia­ma, kiek ji kai­na­vo. Spė­lio­ja­ma, kad kai­na ga­li bū­ti nuo 592 iki 609 mln. JAV do­le­rių. Į van­de­nį nu­leis­tos jach­tos sta­ty­ba vi­siš­kai bus baig­ta po ke­lių mė­ne­sių. Da­bar vyks­ta bai­gia­mie­ji ap­dai­los dar­bai. Pa­baig­ta jach­ta ofi­cia­liai bus pri­pa­žin­ta di­džiau­siu in­di­vi­dua­lios pra­ban­gos lai­vu pa­sau­ly­je.

Jach­ta „Az­zam“ iš­s i­s ki­r ia XIX a. Pran­c ū­z i­j os im­p e­r i­j os di­zai­ nu, nes jį kū­r ė pran­c ū­z ų di­zai­ ne­ris Chris­top­he’as Leo­ni. Jach­ to­j e yra ir iš­s kir­t i­n ių pa­tal­p ų. Vie­n a jų – 522 kv. m sa­l ė su pui­ kiu vaiz­d u. Nau­jo­ji jach­ta iš­si­ski­ria ir tuo, kad ji yra grei­čiau­sias to­kios kla­ sės lai­vas, nes ga­li pa­siek­ti apie 30 maz­gų grei­tį. Lai­ve su­mon­tuo­ti du dy­ze­li­niai va­rik­liai, dvi du­jų tur­bi­ nos ir ke­tu­ri „Rolls-Roy­ce“ kom­ pa­ni­jos van­dens va­ry­tu­vai. Bend­ ras jė­gai­nės ga­lin­gu­mas – net 94 tūkst. AG. Lai­vui ap­tar­nau­ti rei­kės apie 50 žmo­nių įgu­los.

522 kv.m

– tokio ploto salė su puikiu vaizdu suprojektuota jachtoje. „„Įs­pū­din­ga: di­džiau­siai pa­sau­lio jach­tai „Az­zam“ ap­tar­nau­ti rei­ka­lin­ga 50 žmo­nių įgu­la.

2013 06 05 kauno diena  
2013 06 05 kauno diena  
Advertisement