Page 1

Lietuva

Pasaulis

9p. Pro­ku­ro­ras Sei­mo na­rį V.Us­pas­ki­chą siū­lo pa­siųs­ti 6 me­tams į ka­lė­ji­mą.

Sportas

12p.

Pažadėtojo skalūnų Eldorado Lenkijoje, pasirodo, nėra.

17p.

D.Beck­ha­mo epo­chos pa­bai­ga: fut­bo­lo ir šu­kuo­se­nų ka­ra­lius su­žai­dė pa­sku­ti­nį ma­čą.

AKCIJA Kaina 208 Lt/m , su PVM *

KERAMINIAMS BLOKELIAMS 3

* Kaina pateikta pasiimant produkciją iš sandėlio Technikos g. 7C, Kaunas. Akcija vyksta iki 2013 06 01. Prekių kiekis ribotas.

Tel. 8 37 400225, 8 696 94538. www.serfas.lt

Šeštadienio

Gegužės 25, 2013 Nr. 119 (19980) kaunodiena.lt

2014 m. prenumeratos akcija!

2,50 Lt

Sta­ty­bų pikt­žaiz­dės ir vil­ties spin­du­liai

Vienos partijos klanas Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Kau­ne svei­ka­tos sri­ty­je įsi­ga­li par­ ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ kla­ nas? Apie tai va­kar pra­bi­lo ir įta­ kin­gi val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos at­ sto­vai. Jų kant­ry­bė trū­ko, skan­da­ lin­gai pa­si­bai­gus Ši­lai­nių po­lik­li­ni­ kos va­do­vo kon­kur­sui. Kir­to kon­ku­ren­tui

Va­kar vy­ku­sį Ši­lai­nių po­lik­li­ni­kos va­do­vo kon­kur­są lai­mė­jo „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ (TT) na­rė gy­dy­to­ja So­na­ta Ru­džians­kie­nė. Ji yra ne­le­ ga­liai dir­ban­čio „Aut­ro­lio“ di­rek­to­ riaus Lais­vy­do Ru­džians­ko žmo­na. Dėl šios šei­mos kar­je­ros va­kar ki­lo skan­da­las.

4

2014 m. prenumeratos akcija!

Dienos citata „Kai į ta­ve šau­do, drau­gų su­si­ran­di net la­bai grei­tai. Ga­liu tai ga­ran­tuo­ti“, – sa­ko ka­ro žur­na­lis­ti­kos le­gen­da fo­tog­ra­fas Stan­ley Greene’as.

„„Judesys: Kaune daugėja objektų, po krizės vėl sulaukusių statytojų. 

Sta­ty­bos Kau­ne pa­ma­žu va­duo­ja­si iš kri­zės są­stin­gio: ky­la nau­ji ob­jek­tai, šei­ mi­nin­kus kei­čia už­stri­gę pro­jek­tai, bet dar ne­trūks­ta ir nau­jais vai­duok­liais virs­tan­čių sta­ti­nių. Jau­nes­nie­ji „Res­pub­ li­kos“ bro­liai lau­kia ge­res­nių lai­kų. Reg­bio iš­ta­kos – Gru­zi­jo­je?

22p.

Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Bur­bu­las pa­li­ko ran­dų

Trum­pas ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to bu­ mo lai­ko­tar­pis ir po to atė­ju­si kri­ zė pa­li­ko bjau­rių pėd­sa­kų Kau­no vei­de. Vie­nur vie­toj nau­jo dau­gia­ bu­čio li­ko telk­šo­ti tven­ki­nys, ki­ tur dau­giaaukš­čiam biu­rų pa­sta­

Tomo Lukšio / BFL nuotr.

tui tet­rū­ko įreng­ti vi­dų, ta­čiau jis iki šiol stūk­so už­kon­ser­vuo­tas ir lau­kia nau­jų in­ves­tuo­to­jų. Tu­ri­me ir dau­giau ne­baig­tų sta­ty­ti ob­jek­ tų, ku­rie liu­di­ja apie neiš­si­pil­džiu­ sius už­mo­jus ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­ to plė­to­to­jų bank­ro­tus. Vis dėl­to prie kai ku­rių ne­baig­tų sta­ti­nių vėl sto­vi kra­nai, plu­ša sta­ty­bi­nin­kai.

4

19p.


2

Šeštadienis, gegužės 25, 2013

miestas

Oro kokybė Kaune 0

Din­gę Kau­no moks­lei­viai Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė Šian­dien mi­ni­ma Tarp­tau­ti­nė din­ gu­sių vai­kų die­na, to­dėl Lie­tu­vo­je vėl su­si­rū­pin­ta, kad neaiš­ku, kur yra 13 tūkst., o Kau­ne ne­si­mo­ko apie 2,5 tūkst. vai­kų.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja din­ gu­siais vai­kais su­si­rū­pi­no tik per­ nai. Kau­nas, pa­de­dant pa­rei­gū­ nams, su šia pro­ble­ma ko­vo­ja jau ket­vir­tus me­tus. Švie­ti­mo ir ug­dy­mo sky­rius kiek­vie­ną ru­de­nį iš Re­gist­rų cent­ ro gau­na ne­lan­kan­čių mo­kyk­lų vai­ kų są­ra­šą. Tuo­met ir pra­si­de­da jų paieš­ka. Švie­ti­mo ir ug­dy­mo sky­ riaus ve­dė­jo An­ta­no Bag­do­no tei­ gi­mu, šiuo me­tu Kau­ne už­re­gist­ ruo­ta apie 2,5 tūkst. ne­si­mo­kan­čių vai­kų. Per­nai jų bu­vo 2090. „Rei­kė­tų ne­mai­šy­ti dvie­jų da­ly­ kų, yra dvi ka­te­go­ri­jos pra­din­gu­sių vai­kų: ne­si­mo­kan­tys ir ne­lan­kan­tys mo­kyk­los vai­kai“, – aiš­ki­no ve­dė­jas. Ne­si­mo­kan­tys vai­kai – tai mo­kyk­ li­nio am­žiaus (6–18 me­tų) vai­kai, ku­rių duo­me­nys yra Gy­ven­to­jų re­ gist­re, bet jie ne­mi­ni­mi Mo­ki­nių re­ gist­re. Ne­lan­kan­tys – tai tie vai­kai, ku­rie pik­ty­biš­kai nei­na į mo­kyk­lą. „Šie­met ra­do­me tik vie­ną pra­ din­gė­lį vai­ką. Jis gy­ve­no Pa­ne­mu­ nės se­niū­ni­jo­je, aso­cia­lio­je šei­ mo­je. Po mū­sų vi­zi­to vai­kas bu­vo priim­tas į Vai­do­to vi­du­ri­nę mo­ kyk­lą“, – pa­sa­ko­jo A.Bag­do­nas.

22

50mg/m3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,50

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

49

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Vai­kai ke­liaus į Eu­ro­pos Par­la­men­tą Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

„Svei­ka­ta, jau­nu­mas, gro­žė“ – šiuos Vy­dū­no žo­džius Kau­no ir Kė­dai­ nių ra­jo­no vai­kai ban­dė per­teik­ti sa­vo pie­ši­niuo­se. Gy­ven­ti se­kant gar­saus fi­lo­so­fo ir ra­šy­to­jo pa­vyz­ džiu vai­kus nu­spren­dė pa­ska­tin­ti ži­no­mos Lie­tu­vos mo­te­rys.

2013-ie­ji pa­skelb­ti Svei­ka­tin­gu­ mo me­tais. Taip gi­mė idė­ja su­ reng­ti vai­kų pie­ši­nių kon­kur­są svei­ka­tos te­ma. Kon­kur­so glo­bė­ jos ir pa­grin­di­nių pri­zų stei­gė­ jos ta­po Eu­ro­pos Par­la­men­to na­ rė Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė, Sei­mo na­rė Ra­min­ta Po­po­vie­nė bei Lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do va­do­vė Au­re­li­ ja Ma­kū­nie­nė. Sa­vo pie­ši­nius kon­kur­sui pa­ tei­kė 84 mo­ki­niai iš Kau­no ra­jo­no mo­kyk­lų ir Kė­dai­nių Juo­zo Paukš­ te­lio pa­grin­di­nės mo­kyk­los. „Daug kam ki­lo klau­si­mas, ko­ dėl kon­kur­so šū­kiu ta­po Vy­dū­ no fra­zė. No­rė­jo­me jau­nus žmo­ nės pa­kvies­ti pa­skai­ty­ti Vy­dū­no kū­ry­bą, su­si­pa­žin­ti su jo biog­ ra­fi­ja, gy­ve­ni­mo bū­du. Jam bu­vo svar­bu žmo­gaus as­me­ny­bė, gy­ ve­ni­mo ver­ty­bės, svei­kas kū­nas ir sie­la“, – sa­kė kon­kur­so glo­bė­ja R.Po­po­vie­nė. Va­kar Kau­no ra­jo­no vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je ap­do­va­no­ti gra­žiau­sių pie­ši­nių au­to­riai. „Ne­si­ti­kė­jo­me, kad bus tiek daug da­ly­vių. Ti­kiu, kad šis kon­kur­sas taps tra­di­ci­nis ir bus ren­gia­mas kas­met“, – ža­dė­jo R.Po­po­vie­nė.

„„Do­va­nos: (iš kai­rės) R.Po­po­vie­nė, D.Blin­ke­vi­čiū­tė ir A.Ma­kū­nie­nė va­kar ap­do­va­no­jo pie­ši­nių kon­kur­so lai­

mė­to­jus – tarp jų ir R.Gu­dai­ty­tę (ant­ra iš kai­rės).

Pag­rin­di­nį kon­kur­so pri­zą – ke­ lio­nę į Eu­ro­pos Par­la­men­tą – įstei­ gu­si eu­ro­par­la­men­ta­rė V.Blin­ke­vi­ čiū­tė tei­gė, kad vi­sų vai­kų dar­bai bu­vo ver­ti pir­mos vie­tos. „Šis kon­kur­sas pa­ska­ti­no mū­sų vai­kus ki­tu kam­pu pa­žiū­rė­ti į me­ ną. Prieš pieš­da­mi jau­nie­ji me­ni­ nin­kai tu­rė­jo su­si­mąs­ty­ti, kaip jie gy­ve­na, ar rei­kia keis­ti gy­ve­ni­mo bū­dą, kad bū­tu­me svei­kes­ni“, – sa­kė V.Blin­ke­vi­čiū­tė. „Kon­kur­se da­ly­va­vu­sių vai­kų pie­ši­niai dar kar­tą pa­tvir­ti­no, kad Kau­no ra­jo­ne gy­ve­na daug ga­bių ir ta­len­tin­gų vai­kų“, – di­džia­vo­ si Kau­no ra­jo­no me­ras Va­le­ri­jus Ma­kū­nas.

Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jai, ku­riai va­ do­va­vo dai­lės pro­fe­so­rius Jo­nas Au­dė­jai­tis, at­rin­ko ge­riau­sius vai­ kų dar­bus, ku­riems ati­te­ko kon­ kur­so rė­mė­jų do­va­nos.

Ne­si­ti­kė­jo­me, kad bus tiek daug da­ ly­vių. Ti­kiu, kad šis kon­kur­sas taps tra­di­ci­nis.

Pag­rin­di­nės nu­ga­lė­to­jos lau­rai ati­te­ko Gar­lia­vos Jo­nu­čių vi­du­ri­

nės mo­kyk­los 6 kla­sės mo­ki­nei Ri­ tai Gu­dai­ty­tei. Mer­gai­tė, iš­gir­du­ si, kad jos pie­ši­nys bu­vo iš­rink­tas gra­žiau­siu, taip su­si­jau­di­no, kad ne­ga­lė­jo iš­tar­ti nė žo­džio. „Ma­no mo­ki­nė la­bai kuk­li ir ra­ mi, bet be ga­lo ta­len­tin­ga. Jau da­ bar ma­tau, kad ji daug pa­sieks“, – džiau­gė­si auk­lė­ti­nės lai­mė­ji­mu mo­ky­to­ja Auš­ra Ur­bi­kie­nė. R.Gu­dai­tė ir dar trys skir­tin­go­se am­žiaus gru­pė­se nu­ga­lė­to­jais ta­pę moks­lei­viai ke­liaus į Eu­ro­pos Par­ la­men­tą. A.Ma­kū­nie­nės lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­das vi­siems kon­ kur­so pri­zi­nin­kams įtei­kė če­kius, su ku­riais bus ga­li­ma ap­si­pirk­ti dai­lės reik­me­nų par­duo­tu­vė­je.

Šilumos ir karšto vandens kaina Kaune ir Jurbarke nuo 2013 m. birželio 1 d. mažėja Vykdydama Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimą Nr. O3-444 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“, pagal kurį šilumos kainos privalo būti keičiamos kas mėnesį, jei keičiasi kuro ir (ar) perkamos šilumos kainos, AB „Kauno energija“ valdyba savo 2013 m. gegužės 23 d. sprendimu Nr. 2013-14-2 nuo 2013 m. birželio 1 d. nustatė šias galutines vartotojams centralizuotai tiekiamos šilumos kainas: Gyventojams (be pridėtinės vertės mokesčio): ĩ vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 25,86 ct/kWh, arba ĩ vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įva-

do, kaina – 25,48 ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 2,79 Lt per mėnesį gyventojams (butui). Kitiems vartotojams (be pridėtinės vertės mokesčio): 1. Vienanarės šilumos kainos: ĩ vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 25,86 ct/kWh, arba ĩ vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina – 25,48 ct/kWh ir šilumos pardavimo kaina 27,44 Lt per mėnesį vartotojui. 2. Dvinarės šilumos kainos: ĩ pastovioji kainos dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 28,05 Lt/kW per mėnesį; ĩ kintamoji kainos dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 21,63 ct/kWh; ĩ šilumos pardavimo kaina – 27,44 Lt per mėnesį vartotojui.

Karšto vandens kainas (kai karšto vandens tiekėjas – AB „Kauno energija“) be pridėtinės vertės mokesčio: Eil. Nr. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Karšto vandens kainos, kai neįrengta nuotolinio Rodiklio pavadinimas duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema Karšto vandens kainos vartotojams daugiabučiuose namuose: Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademi19,23 Lt/m3 jos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams: Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, 22,10 Lt/m3 Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams: Jurbarko miesto vartotojams: 21,86 Lt/m3 Karšto vandens kainos kitiems vartotojams: Kauno miesto, Kauno rajono Garliavos miesto, Akademi18,34 Lt/m3 jos miestelio ir Domeikavos kaimo vartotojams: Kauno rajono Ežerėlio miesto bei Raudondvario, 21,07 Lt/m3 Neveronių ir Girionių kaimų vartotojams: Jurbarko miesto vartotojams: 20,84 Lt/m3

Visos kainos nurodytos be PVM. Gyventojams už šilumą ir karštą vandenį taikomas 9 proc. PVM tarifas. Visą informaciją apie kainas, kainų dedamąsias, name su-

Karšto vandens kainos, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema 19,72 Lt/m3 22,59 Lt/m3 22,35 Lt/m3 18,85 Lt/m3 21,58 Lt/m3 21,35 Lt/m3

vartotą šilumą, vidutinius mokėjimus ir kitus duomenis galite rasti bendrovės interneto svetainėje www.kaunoenergija.lt.


3

Šeštadienis, gegužės 25, 2013

Daugiau miesto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

miestas


4

Šeštadienis, gegužės 25, 2013

Miestas Vi­lio­jo tau­to­dai­li­nin­kų mu­gė

Vienos partijos klanas 1

Net mies­to val­dan­čia­ jai koa­li­ci­jai pri­klau­ san­tys po­li­ti­kai pa­reiš­kė, kad to­ kių pro­tek­ci­jų to­le­ruo­ti ne­ga­li­ma, o par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ at­sto­vai per­žen­gė bet ko­kias pa­ do­ru­mo ri­bas. Paaiš­kė­jo, kad Ši­lai­nių po­lik­li­ ni­kos va­do­vo kon­kur­so ko­mi­si­jo­ je bu­vo lai­mė­to­jos par­ti­jos ko­le­ga, Svei­ka­tos sky­riaus ve­dė­jas Do­na­ tas Se­ni­kas. Ne­ga­na to, „Kau­no die­nos“ ži­nio­mis, S.Ru­džians­ kie­nės kon­ku­ren­tui, il­ga­me­čiam šios po­lik­li­ni­kos va­do­vui Vid­ man­tui Obe­lie­niui tei­sin­gai at­sa­ kius į pa­sku­ti­nį klau­si­mą, D.Se­ ni­kas jam ne­ti­kė­tai pa­ra­šė vos du ba­lus iš de­šim­ties. Tai šo­ki­ra­vo ir ki­tus ko­mi­si­jos na­rius. Kau­ne TT at­sto­vai pa­sta­ruo­ ju me­tu uži­ma vi­sus svar­biau­sius po­stus, su­si­ju­sias su me­di­ci­na. D.Se­ni­ko sky­rių ku­ruo­ja ad­mi­ nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­ to­jas, TT at­sto­vas Vy­gau­das Mo­lis, o šios par­ti­jos de­le­guo­tas vi­ce­me­ ras Vy­tau­tas Va­si­len­ka – svei­ka­tos po­li­ti­ką vi­sa­me mies­te. D.Se­ni­kas va­kar dar­bo va­lan­do­ mis te­le­fo­nu neat­si­lie­pė. Kon­kur­są pra­lai­mė­jęs V.Obe­ lie­nius va­kar pa­tvir­ti­no svars­tan­ tis ga­li­my­bę kreip­tis į teis­mą. „Šian­dien nie­ko ne­no­rė­čiau pa­ sa­ko­ti, ta­čiau ga­lė­tu­mė­te pa­si­do­ mė­ti kon­kur­se lai­mė­ju­sios me­ di­kės bend­ra­par­tie­čio pa­ra­šy­tu ver­ti­ni­mu man. Ga­li­ma sa­ky­ti, ma­ne įver­ti­no nu­liu“, – ste­bė­jo­ si me­di­kas. Ne pir­mas kar­tas

Kon­kur­so ko­mi­si­jai va­do­va­vęs sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­ rek­to­rius Dai­nius Rat­ke­lis ne­slė­ pė, kad ir jį nu­ste­bi­no D.Se­ni­ko el­ge­sys. Di­rek­to­rius nea­be­jo­jo, kad jau pir­ma­die­nį V.Obe­lie­nius kon­kur­ so re­zul­ta­tus ap­skųs teis­mui. Par­ti­jos TT na­riai ne pir­mą kar­ tą įsi­pai­nio­ja į skan­da­lin­gas is­to­ ri­jas. Kau­no me­ras And­rius Kup­ čins­kas anks­čiau pik­ti­no­si, kad, ne­pa­si­ta­ręs su mies­to ta­ry­bos na­ riais, TT at­sto­vas V.Mo­lis mies­tui ne­nau­din­go­mis są­ly­go­mis pa­si­ra­ šė tai­kos su­tar­tį su Alek­so­to til­to prie­til­čio sta­ty­to­jais. V.Mo­lis tuo­ met po­stą iš­sau­go­jo. Ne­ga­na to, TT frak­ci­jos se­niū­nė Auš­ra Ru­ čie­nė Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai ap­skun­dė An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ jos na­rį, Vie­šų­jų pir­ki­mų ir kon­ce­ si­jos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ ją An­ta­ną Moc­kų, vie­šai pra­bi­lu­sį apie įtar­ti­nus san­do­rius. Grasina teismais

Va­kar Re­gist­rų cent­ras pa­tvir­ti­no, kad S.Ru­džians­kie­nės su­tuok­ti­nis L.Ru­džians­kas bend­ro­vės „Aut­

Sta­ty­b Yra ir nau­jų sta­ty­bų aikš­ 1 te­lių. Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­ to įmo­nių, sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai, ar­chi­tek­tai tvir­ti­na ma­tan­tys pa­ gy­vė­ji­mą.

Vir­to tven­ki­niu

„„Ry­šys: su­tuok­ti­niai S.Ru­džians­kie­nė ir L.Ru­džians­kas, pa­de­da­mi sa­vo par­ti­jos na­rių, už­si­mo­jo va­do­vau­ti

net dviem sa­vi­val­dy­bės įstai­goms: vy­ras – „Aut­ro­liui“, o žmo­na – Ši­lai­nių po­lik­li­ni­kai. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus, To­mo Ra­gi­nos, Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Pra­mo­nės pr. 43 ir ki­tų ša­lia esan­ čių dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai keiks­ no­ja ša­lia jų iš­raus­tą di­de­lę duo­bę – sta­ty­bų bu­mo ir už­klu­pu­sios kri­zės pa­li­ki­mą. Sta­ty­bi­nin­kai pla­nuo­tam pa­sta­ty­ti dau­gia­bu­čiui spė­jo at­ves­ ti in­ži­ne­ri­nius tink­lus, ren­gė­si klo­ ti pa­ma­tus, bet už­sa­ko­vas bank­ru­ ta­vo ir vi­si dar­bai su­sto­jo. Da­bar duo­bės kraš­tai apau­go žo­ly­nais, van­de­ny­je ke­ro­ja aje­rai. Kal­bin­ti žmo­nės pa­sa­ko­jo, kad ten jau atei­na pa­žve­jo­ti vy­rai. „Blo­ giau­sia, kad nuo mo­lin­gų kran­tų va­sa­rą ky­la dul­kės, ga­li nu­skęs­ti vai­kai“, – skun­dė­si gy­ven­to­ja Ga­ li­na Zo­lo­ta­rio­va. Ša­lia te­bes­tūk­so ir sta­ty­bi­nin­kams skir­tas ne­di­de­ lis sta­ti­nys. Ja­me nak­vo­ja be­na­ miai, kar­tą jie bu­vo su­kė­lę gais­rą. „Kai bank­ru­ta­vo sta­ty­bos už­sa­ ko­vas, ob­jek­tas pe­rė­jo ad­mi­nist­ ra­to­riaus ži­nion, ku­ris ban­do skly­ pą par­duo­ti“, – nu­švie­tė si­tua­ci­ją Dai­na­vos se­niū­nas Al­vy­das Ma­li­ naus­kas. Nau­jie­ji vai­duok­liai

„„Pės­ti­nin­kas: Svei­ka­tos sky­riaus ve­dė­jas D.Se­ni­kas pa­

sta­ruo­ju me­tu itin uo­liai vyk­do par­ti­jos už­sa­ky­mus.

ro­lio“ di­rek­to­riu­mi iš­rink­tas ne­ tei­sė­tai. Jį į šias pa­rei­gas pa­sky­rė taip pat ne­tei­sė­tai iš­rink­tas val­dy­bos pir­ mi­nin­kas D.Se­ni­kas. Reg­la­men­tas bu­vo pa­žeis­tas, nes val­dy­bos po­ sė­dy­je ne­bu­vo kvo­ru­mo. L.Ru­d žians­kas „Kau­n o die­ nai“ sa­k ė, kad Re­g ist­r ų cent­ ro spren­d i­m ą skųs teis­m ui, esą ši įmo­nė per­žen­gė sa­vo kom­pe­ ten­ci­jos ri­bas. Re­gist­rų cent­ro at­sto­vas spau­ dai Ai­das Pet­ro­šius, iš­gir­dęs ne­ tei­sė­tai iš­rink­to di­rek­to­riaus prie­ kaiš­tus, pa­tvir­ti­no, kad jų įmo­nė jau­čia­si vi­siš­kai tei­si, to­dėl yra pa­si­ren­gu­si teis­mams. Bars ar spirs lauk?

Kaip įta­ria­ma, ša­liš­kas ir ne­skaid­ rus Ši­lai­nių po­lik­li­ni­kos kon­kur­ sas va­kar su­pyk­dė ir Kau­no me­rą And­rių Kup­čins­ką. Jis už­si­mi­nė, kad TT par­ti­ja „to­kiais veiks­mais bai­gia nu­pjau­ti su koa­li­ci­ja ją lai­ kan­čias gi­jas“. „To­kia veik­la ne­su­de­ri­na­ma su ge­ra par­tne­rys­te. Ki­tą sa­vai­tę šauk­si­me koa­li­ci­jos po­sė­dį ir vis­ ką ap­tar­si­me, da­bar ne­si­no­ri da­

„„Ly­de­rė: A.Ru­čie­nė gi­na sa­viš­kius ir ren­gia­si

teis­mams.

ry­ti ko­kių nors sku­bo­tų spren­di­ mų“, – va­kar sa­kė mies­to me­ras. Pa­na­šios nuo­mo­nės lai­kė­si ir ki­tas koa­li­ci­jos na­rys, Li­be­ra­lų ir cent­ro frak­ci­jos at­sto­vas Ar­vy­das Gar­ba­ra­vi­čius. „Vis­kas čia pri­klau­so nuo kon­ ser­va­to­rių. Jei TT at­sto­vė ne­tei­ sė­tai lai­mė­jo kon­kur­są, me­ras tu­ rė­tų pa­de­monst­ruo­ti ryž­tin­gu­mą. Tai jau tre­čias kar­tas, kai TT at­ sto­vai pa­na­šiai el­gia­si. Ži­no­te, kaip Kau­ne – jei yra tvar­ka, nė­ra tei­sin­gu­mo. Ir at­virkš­čiai“, – pa­ ste­bė­jo jis.

TT par­ti­ja „to­kiais veiks­mais bai­gia nu­pjau­ti su koa­li­ ci­ja ją lai­kan­čias gi­jas.

A.Gar­ba­ra­vi­čiaus tei­gi­mu, pa­ dė­tis Kau­no svei­ka­tos sri­ty­je pa­ sta­ruo­ju me­tu ke­lia ne­ri­mą. „Dėl ši­to kon­kur­so tu­rė­tu­me kaž­ką pa­bar­ti, įves­ti tie­sio­gi­nį val­dy­mą

mies­te ar­ba iš­kvies­ti kam nors psi­chiat­rą“, – iro­ni­za­vo po­li­ti­ kas. S.Ru­džians­kie­nė yra bu­vu­ si Ši­lai­nių psi­chi­kos die­nos cent­ ro va­do­vė. A.Ru­čie­nė ne­pa­si­duo­da

TT frak­ci­jos se­niū­nė A.Ru­čie­nė va­kar ban­dė įti­kin­ti pir­mą kar­tą gir­din­ti apie Ru­džians­kų šei­mos kar­je­rą sa­vi­val­dy­bei pa­val­džio­se įstai­go­se. „O ko­kių dar par­ti­jų žmo­ nės bu­vo ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jo­je? V.Mo­lio ne­bu­vo? Keis­ta, nes jis me­di­ci­ną ku­ruo­ja. Pa­gal įsta­ty­ mą kon­kur­so ei­ga tu­ri bū­ti įra­šo­ ma, tu­ri bū­ti pro­to­ko­lai, tad teis­ mas nu­sta­tys, kas tei­sus, o kas ne, o da­bar taip spjau­dy­tis vie­niems ant ki­tų ne­ver­ta“, – pa­reiš­kė po­ li­ti­kė. A.Ru­čie­nė už­si­puo­lė ir jos par­ ti­jos na­rio L.Ru­džians­ko „Aut­ro­ lio“ di­rek­to­riu­mi neį­re­gist­ra­vu­sio Re­gist­rų cent­ro dar­buo­to­jus. „Kas to­kius raš­tus ra­šo Re­gist­ rų cent­rui? Kas juos klai­di­na? Ir ar jie ne­per­žen­gė sa­vo kom­pe­ten­ ci­jos ri­bų? Vi­sa tai įver­tins teis­ mas“, – rė­žė A.Ru­čie­nė.

Kau­ne ne­ma­žai vai­duok­lių li­kę nuo so­viet­me­čio eros pa­bai­gos: be daug kar­tų ap­ra­šy­tų „Res­pub­li­kos“ ir „Bri­ta­ni­kos“ vieš­bu­čių, tu­ri­me ne­ baig­tus tur­ga­vie­tės mū­rus Vy­tau­to pr., ap­leis­tų ir griu­vė­siais vir­tu­sių na­mų Cent­re, Sa­va­no­rių pr. Kai ku­rių iš­tuš­tė­ju­sių sta­ti­nių pri­kė­li­mui pa­si­prie­ši­na ir mies­ to po­li­ti­kai. Bu­vu­sia­me „Dai­na­ vos“ ki­no teat­re vers­li­nin­kai no­rė­ jo įkur­ti ka­zi­no, ta­čiau vi­ce­me­ras Sta­nis­lo­vas Buš­ke­vi­čius dė­jo vi­sas pa­stan­gas, kad šis pro­jek­tas ne­bū­ tų įgy­ven­din­tas. Pas­ta­tas ap­leis­tas stūk­so iki šiol. Tu­ri­me ir nau­jų pre­ten­den­tų į am­ži­nus vai­duok­lius. Stu­den­tų g. už­kal­bi­no­me dar­bi­nin­ką, da­žan­tį sta­tyb­vie­tės tvo­rą. Už jos jau ke­ le­ri me­tai sto­vi di­de­lis ne­baig­tas biu­rų pa­sta­tas. „Ne, sta­ty­bos ne­ bus at­nau­ji­na­mos, šis ob­jek­tas bus kon­ser­vuo­ja­mas ir lau­kia­ma nau­jo pir­kė­jo, nes anks­tes­nis sa­vi­nin­kas bank­ru­ta­vo“, – pa­sa­ko­jo vy­ras. „Mer­ku­ri­jaus“ vie­to­je – dar tuš­čia

Prieš ke­le­rius me­tus nu­griau­tos bu­vu­sios uni­ver­sa­li­nės par­duo­ tu­vės „Mer­ku­ri­jus“ vie­to­je per­nai tu­rė­jo iš­kil­ti nau­jas pa­sta­tas. Ja­me ža­dė­ta įkur­ti vieš­bu­tį, biu­rus, bu­ tus. Sta­ty­bi­nin­kai pa­klo­jo pa­ma­ tus, įren­gė po­že­mi­nę au­to­mo­bi­lių aikš­te­lę, bet po to dar­bai nu­trū­ko. Kau­nie­čiai jau juo­kau­ja, kad at­si­


5

Šeštadienis, gegužės 25, 2013

Daugiau naujienų skaitykite kaunodiena.lt

Miestas

Vi­lio­jo tau­to­dai­li­nin­kų mu­gė Sa­vait­ga­lį Kau­no die­nų šven­tė pa­sieks kul­mi­na­ci­ją, tą jau va­ kar bu­vo ga­li­ma pa­jus­ti Lais­vės alė­jo­je ir Se­na­mies­ty­je, kur nu­ si­drie­kė tau­to­dai­li­nin­kų mu­gė. Jo­je bu­vo ga­li­ma įsi­gy­ti ir tau­ to­dai­li­nin­kų kū­ri­nių, ir įvai­raus mais­to. Va­ka­re nu­griau­dė­jo ir pir­mie­ji di­die­ji kon­cer­tai. Kau­no mies­to gim­ta­die­nis bus šven­ čia­mas iki sek­ma­die­nio. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

bų pikt­žaiz­dės ir vil­ties spin­du­liai

„„At­gi­mi­mas: Uk­mer­gės g. su­sto­ju­si sta­ty­ba vėl at­gi­jo.

„„Užst­ri­go: „Mer­ku­ri­jaus“ vie­to­je dar per­nai tu­rė­jęs bū­ti baig­tas nau­jas sta­ti­nys aukš­čiau pa­ma­tų ne­pa­ki­lo.

vė­rė vi­sai ne­pras­ta erd­vė, to­dėl gal ten nie­ko nė ne­rei­kia sta­ty­ti. Nau­jo pa­sta­to ar­chi­tek­tū­ros pro­ jek­to au­to­rius Al­gi­man­tas Kan­čas ne­ma­no, kad su­ma­ny­mas liks tik po­pie­riu­je. „In­ves­tuo­to­jas, už­sie­nio vers­li­nin­kas Ri­char­das Hom­bur­gas šiuo me­tu no­ri vėl su­pirk­ti ak­ci­jas, ku­rias iš­pla­ti­no pirk­da­mas „Mer­ku­ ri­jaus“ skly­pą. Prieš in­ves­tuo­da­mas į to­les­nes sta­ty­bas jis no­ri už­si­tik­ rin­ti vi­siš­ką jų kont­ro­lę“, – in­for­ ma­vo A.Kan­čas. Jo duo­me­ni­mis, nau­jas pa­sta­tas kai­nuos apie 100 mln. li­tų. 35 mln. li­tų jau iš­leis­ta skly­pui pirk­ti, dar ke­li mi­li­jo­nai – grio­vi­mo dar­bams, pa­ma­tams. Ta pa­ti R.Hom­bur­go bend­ro­ vė „Hom­burg In­vest“ pa­gar­sė­ jo di­džiu­le in­ves­ti­ci­ja į SEB ban­ ko ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą. 2007 m. ji iš­lei­do 690 mln. li­tų už ke­lias de­ šim­tis ob­jek­tų Bal­ti­jos ša­ly­se. Tarp jų bu­vo ir Mai­ro­nio g. esan­tis pre­ ky­bos cent­ras „Sos­ti­nė“. Tai bu­vo la­bai ne­pa­vy­ku­si in­ves­ti­ci­ja, nes R.Hom­bur­gas ti­kė­jo­si iš­nuo­mo­ti nu­pirk­tą tur­tą tam pa­čiam ban­kui, bet per kri­zę pa­sta­tai li­ko tuš­ti. Pa­ja­mų ne­da­vė ir 2003 m. ati­ da­ry­tas pre­ky­bos cent­ras „Sos­ti­ nė“, ku­ris neat­lai­kė kon­ku­ren­ci­ jos. Šiuo me­tu pa­sta­tas ap­tver­tas ir tuš­čias. Rin­ka at­si­gau­na

Vis dėl­to yra ge­rų ženk­lų. Pa­sak Kau­no sa­vi­val­dy­bės Ur­ba­nis­ti­kos ir ar­chi­tek­tū­ros sky­riaus ve­dė­jo Ne­ri­jaus Va­lat­ke­vi­čiaus, per pa­ sta­ruo­sius dve­jus me­tus vėl suak­

ty­vė­jo de­ta­lių­jų pla­nų ren­gi­mas, o tai yra pir­mas ženk­las, kad at­si­gau­ na sta­ty­bos. A.Kan­čas taip pat mi­nė­jo, kad dau­gė­ja be­si­do­min­čių nau­jais pro­ jek­tais vers­li­nin­kų. „Ži­no­ma, di­de­ lių, gran­dio­zi­nių idė­jų, kaip bu­vo anks­čiau, jau nė­ra, bet vėl do­mi­ ma­si biu­rų pa­sta­tais, nes jų nuo­ mos kai­na jau nė­ra to­kia že­ma: pa­vyz­džiui, per kri­zę mies­to cent­ re biu­rų nuo­ma kai­na­vo vos 30 li­ tų už kv. m, o da­bar jau apie 70 li­ tų“, – kal­bė­jo A.Kan­čas.

Iš ko­mos atsi­bun­da ir kai ku­rių ne­baig­ tų dau­gia­bu­čių sta­ty­bos. Mies­te vyks­ta ir nau­jų sta­ty­bų. Pa­vyz­džiui Tai­kos pr., ne­to­li „Vy­ tu­rio“ gim­na­zi­jos, ša­lia gat­vės pra­ dė­tas sta­ty­ti ad­mi­nist­ra­ci­nės pa­ skir­ties pa­sta­tas. „Kol kas tiks­liai ne­ži­no­me, kas jį iš­sinuo­mos: ban­ kas ar ku­ri nors įmo­nė sa­vo biu­rui, bet be­si­do­min­čių­jų yra“, – tvir­ti­no bū­si­mo pa­sta­to sa­vi­nin­kas Gied­ rius Vil­kas. At­gi­jo sta­ty­bos

Iš ko­mos at­sibun­da ir kai ku­rių ne­ baig­tų dau­gia­bu­čių sta­ty­bos. Sa­va­ no­rių pr., ša­lia mo­no­li­ti­nio na­mo ne­to­li Bir­že­lio 23-io­sios san­kry­žos, il­gai stūk­so­jo di­de­lį plo­tą uži­man­ tys pa­ma­tai su įreng­ta po­že­mi­ ne au­to­mo­bi­lių aikš­te­le. Šį mė­ne­

sį ten jau dar­buo­ja­si sta­ty­bi­nin­kai. Šio­je vie­to­je ža­da­ma sta­ty­ti aukš­ tą sta­ti­nį, ja­me įreng­ti biu­rų pa­tal­ pas ir bu­tus. Uk­mer­gės g. vėl at­gi­mė ne­baig­to sta­ty­ti dau­gia­bu­čio sta­ty­ba. Bal­tų pr. ga­le pla­nuo­ta pa­sta­ty­ti tris de­ vy­niaaukš­čius. Vie­ną in­ves­tuo­to­ jai spė­jo įreng­ti ir par­duo­ti di­des­ nę da­lį bu­tų, ki­ti du pa­sta­tai li­ko ne­baig­ti. „Per kri­zę bu­vo­me įjun­ gę ran­ki­nį stab­dį, bet da­bar pro­jek­ tą pla­nuo­ja­me at­gai­vin­ti“, – tei­gė įmo­nės „Nuo­va In­vest“ par­da­vi­ mo va­dy­bi­nin­kas ir pro­jek­tų va­ do­vas Pra­nas Sin­da­ra­vi­čius. Jo tei­gi­mu, šiuo me­tu nau­jos sta­ ty­bos bu­tus dau­giau­sia per­ka at­ vyks­tan­tys gy­ven­ti į Kau­ną žmo­ nės, taip pat stu­den­tų tė­vai. „Jie skai­čiuo­ja, kad vie­to­je bran­gios nuo­mos sa­vo vai­kams ge­riau nu­ pirk­ti bu­tą, ku­rio mo­kes­čiai už šil­ dy­mą la­bai ma­ži“, – tvir­ti­no jis. Vėl at­gai­vin­tas ki­tas pro­jek­tas Bal­tų pr., kur pra­dė­tas sta­ty­ti ke­ lių triaukš­čių dau­gia­bu­čių kvar­ ta­las. Pa­sak ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­ tū­ros „Lat­mas“ va­do­vo Vi­gin­ to Leo­na­vi­čiaus, nau­ji dau­gia­bu­ čiai mies­te šiuo me­tu kai­nuo­ja nuo 3 tūkst. li­tų už kv. m. „At­gai­vin­ ti pro­jek­tai ga­li bū­ti sėk­min­gi, jei bus pra­šo­ma ne per daug di­de­lės kai­nos“, – pro­gno­zuo­ja jis. Ant­ra ver­tus, V.Leo­na­vi­čius pa­ste­bi, kad šiuo me­tu la­bai po­pu­lia­rūs ko­te­ džai, ku­rių pa­siū­la gan di­de­lė, o kai ku­rių jų kai­na ne­tgi vi­su tūks­tan­čiu už kv. m ma­žes­nė nei nau­jų bu­tų.

„„Skau­du­lys: prie Pra­mo­nės pr. iš­raus­ta duo­bė dau­gia­bu­čio sta­ty­bai jau

vir­to tven­ki­niu. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Pasijuskite tarsi Prancūzijoje! Kaune atidarytas Provanso miestelis

Jaukiu, šiltu, senovės dvasia dvelkiančiu interjero stiliumi nuo šiol galės gerėtis vis daugiau kauniečių. Provanso stiliaus žavesys, slypintis senuose, laiko paženklintuose balduose, kilimuose, sienų dangose ir interjero detalėse – visa tai naujai atidarytame Provanso miestelyje „Dubingių“ interjero salone. Paryžietiška kavinu-

kė, jaukus šeimyninis viešbutukas, levandų dvelksmas – visa tai nukels jus į saulėtąją Prancūziją! Salone tikriausiai didžiausias Kaune Provanso baldų, tapetų, kilimų, šviestuvų, interjero detalių pasirinkimas. Laukiame Jūsų „Dubingių“ interjero salone Savanorių pr. 366.


6

Šeštadienis, Gegužės 25, 2013

Savaitė

Mi­nist­ras: dis­ku­si­jos ge­riau už stai­gias per­mai­nas

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Ko ver­ti pa­ža­dai?

Į

po­rta­lo kau­no­die­na.lt skai­ty­ to­jų klau­si­mus at­sa­kęs švie­ti­ mo ir moks­lo mi­nist­ras Dai­ nius Pa­val­kis pri­pa­žįs­ta, kad švie­ti­mo sis­te­mai bū­ti­nos per­ mai­nos, ta­čiau vi­si veiks­mai tu­ri bū­ti at­lie­ka­mi tik po dis­ku­si­jų.

Ta­das Šir­vins­kas

I

r bu­v u­sios, ir da­bar­t i­nė Kau­no mies­to val­d žia ne­re­tai kal­t i­na­ma ne­pa­kan­ka­ mu pa­si­ti­kė­ji­mu vers­lu. Iš­ties ap­stu at­ve­ jų, kai val­di­nin­kai ir vie­ti­niai po­li­ti­kai su vers­l i­nin­kais el­gė­si itin at­šiau­riai, ta­čiau yra ir ki­to­kių pa­vyz­džių, ro­dan­čių, kad to­li gra­žu ne vi­si vers­l i­nin­kai ver­ti pa­si­ti­kė­ji­mo. Vien per šią sa­vai­tę vie­šo­jo­je erd­vė­je gvil­den­ ti du vers­l i­n in­k ų įžū­lu­mo at­ve­jai. Įžy­m iau­ sią pa­sta­tą vai­duok­l į – „Res­pub­li­kos“ vieš­bu­ tį – val­dan­čios bend­ro­vės at­sto­vai pa­reiš­kė nė ne­ma­nan­t ys, kad jų nuo­sa­v y­bė ken­k ia mies­to įvaiz­džiui. O prie Vy­dū­no al. pri­si­šlie­ ju­sį Ąžuo­ly­no ga­ba­lą (net 3,3 ha) už­sė­dę ir jį są­var­ty­nu pa­ver­tę vers­li­nin­kai iš­si­kraus­tys tik to­dėl, kad priė­jo liep­to ga­lą. Abiem at­ve­jais vers­li­nin­kai žars­tė pa­ža­dus į vi­sas pu­ses, daug me­tų kal­bė­jo apie pa­slap­ tin­gus in­ves­tuo­to­jus, ku­rie tuoj tuoj skirs mi­ li­jo­nus ir jų val­do­mą nuo­sa­vy­bę pa­vers gro­ žio ir ar­chi­tek­t ū­ros še­dev­rais. Vi­są tą lai­ką kau­nie­čiai kant­riai lau­kė, ti­kė­jo, kad ateis pa­ ža­dų te­sė­ji­mo die­na, ne­kė­lė ypa­tin­g ų rei­ka­ la­vi­mų. Vie­nin­te­lis pra­šy­mas – ap­si­tvar­ky­ti, kad in­ves­t i­ci­jų lau­k ian­tys ob­jek­tai kuo ma­ žiau dar­k y­t ų mies­to vei­dą. De­ja, Ąžuo­ly­ne te­ri­to­r i­ją tu­r in­ti „Mag­nus Ven­tus“ ne­su­ge­bė­ jo nė do­rai jos nu­šie­nau­ti. O „Res­pub­li­ką“ val­ dan­t i „Kau­no ar­ka“ ant vai­duok­l io neuž­me­

Vi­są tą lai­ką kau­nie­čiai kant­riai lau­kė, ti­kė­jo, kad ateis pa­ža­dų te­sė­ji­mo die­na. tė jį bent šiek tiek ga­lė­ju­sios pri­deng­ti šir­mos net prieš Eu­ro­pos vy­r ų krep­ši­nio čem­pio­na­ tą, ku­rio fi­na­li­nis eta­pas vy­ko „Res­pub­li­kos“ pa­šo­nė­je – „Žal­g i­r io“ are­no­je. „Kas čia? Ka­lė­ji­mas?“ – rim­tai pa­k lau­sė „Res­ pub­l i­ką“ iš­vy­dęs Tur­k i­jos na­cio­na­li­nės rink­ ti­nės at­sto­vas. Vi­si nu­si­juo­kė, ta­čiau juo­k in­ ga ne­bu­vo. Vers­li­nin­kai ne tik ne­si­tvar­ko, bet ir drįs­ta by­ li­nė­tis su sa­vi­val­dy­be, ne­mo­ka mo­kes­čių. Ri­ zi­kin­gą žai­di­mą žai­du­si „Mag­nus Ven­tus“ pri­ si­žai­dė – dėl ne­ma­žė­jan­čių įsi­sko­li­ni­mų ją pa­ vyks iš­k raus­ty­ti. Ar liep­to ga­lą prieis ir „Kau­no ar­ka“? Su ja prie po­ke­rio sta­lo sė­du­siai sa­vi­val­dy­bei pir­miau­ sia rei­k ia per­pras­ti žai­di­mo tai­syk­les. Ar ver­ ta ti­kė­ti ei­li­niais bend­ro­vės at­sto­vų pa­ža­dais, kad praė­ju­sia­me am­ž iu­je nu­ma­rin­tos sta­ty­ bos ga­l i at­g im­ti? O gal vers­li­nin­kai te­ban­dys kuo dau­giau iš­lup­ti iš apie „Res­pub­li­kos“ paė­ mi­mą vi­suo­me­nės po­rei­k iams pra­kal­bu­sios mies­to val­džios? Apsk­ri­tai, ko ver­tas mo­no­li­ ti­nis monst­ras? Ar sta­ty­si­me ak­lai? informacija:

302 250

– Ko­dėl Lie­tu­vo­je tiek daug ko­le­gi­jų, pro­fe­si­nių mo­kyk­lų, mo­ky­mo cent­rų, vi­so­kiau­ sių uni­ver­si­te­tų, aukš­tes­ nių­jų mo­kyk­lų? Ko­kius tei­ si­nin­kus, pvz., ga­li pa­ruoš­ti My­ko­lo Ro­me­rio, Kau­no ko­ le­gi­jos, Vil­niaus ko­le­gi­jos, So­cia­li­nių moks­lų ko­le­gi­jos ir ki­tos že­mo aka­de­mi­nio ly­ gio įstai­gos? Da­bar aki­vaiz­ du, kad aukš­to­jo moks­lo dip­ lo­mą ga­li gau­ti kiek­vie­nas. – ES Ko­mi­si­jos ir Ta­ry­bos nuo­ mo­ne, tu­ri­me tu­rė­ti pa­kan­ka­ mai žmo­nių su aukš­tuo­ju iš­si­ la­vi­ni­mu, nes, tik esant kri­ti­nei jų ma­sei, ga­li­me ti­kė­tis pro­ver­ žio moks­lu pa­grįs­to­je ga­my­bo­ je. ES po­li­ti­ka yra di­din­ti aukš­ tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­čių žmo­nių skai­čių vi­suo­me­nė­je. Lie­tu­vo­je mes ne­kal­ba­me apie tai, kad rei­ kė­tų dau­giau aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­ mą tu­rin­čių pi­lie­čių, ak­cen­tuo­ja­ me stu­di­jų ko­ky­bės ge­ri­ni­mą.

Taip, tai yra nor­ma­lus vers­las. Bet jei­gu stu­ dentas/kli­ entas net ne­ sup­ran­ta, ko­kį dar­bą jis nu­si­pir­ ko, apie ką ga­li­ma kal­ bė­ti?

„„Po­žiū­ris: D.Pa­val­kis nei­gė, kad, pa­leng­vi­nus lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­ną, nuo­lai­

– Kau­ne dau­gu­ma švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų – pen­si­nin­ kai, kai ku­rie jau la­bai gar­ baus am­žiaus. Ar mi­nis­te­ ri­ja ne­nu­ma­to prie­mo­nių, kaip at­si­svei­kin­ti su nu­se­nu­ siais va­do­vais, nes jiems va­ do­vau­jant po­ky­čių mo­kyk­lo­ se ma­žai. – Prob­le­ma yra, ta­čiau dėl to, kaip iš­lai­ky­ti tęs­ti­nu­mą, pa­tir­tį kar­tu su labai rei­ka­lin­gais po­ky­ čiais, dar te­be­vyks­ta dis­ku­si­jos. – Ar rei­kės vi­siems pri­va­lo­ mai lai­ky­ti abi­tū­ros ma­te­ma­ ti­kos eg­za­mi­ną? Man at­ro­do, kad tai ne­są­mo­nė. – Dis­ku­si­joms tu­ri­me dar me­tus. Kal­ba­me ne apie vi­suo­ti­nį ma­te­ ma­ti­kos teo­ri­jos eg­za­mi­ną, bet la­ biau apie ma­te­ma­ti­kos, in­for­ma­ ti­kos, lo­gi­kos, ti­ki­my­bių teo­ri­jos ži­nių pa­tik­ri­ni­mą. Tie, ku­rie no­ rės sto­ti į spe­cia­ly­bes, kur rei­kia ma­te­ma­ti­kos, tu­rės lai­ky­ti vals­ ty­bi­nį ma­te­ma­ti­kos eg­za­mi­ną. – Kaip ma­no­te, ar aukš­to­jo moks­lo švie­ti­mo sis­te­ma yra pa­se­nu­si? Stu­di­ja­vau IT in­ ži­ne­ri­ją, su­gai­šau tre­jus me­ tus mo­ka­mo­je vie­to­je uni­ver­ si­te­te ir per vė­lai su­pra­tau, kad tai, ką ma­ne mo­kė, yra vi­siš­kai ne­nau­din­ga ma­no bu­vu­siems, esa­miems ar bū­ reklamos skyrius:

džiau­ja­ma len­kų abi­tu­rien­tams. 

si­miems darb­da­viams, man te­ko mo­ky­tis pa­pil­do­muo­se kur­suo­se. Da­bar­ti­niai Lie­ tu­vos uni­ver­si­te­tai stu­den­tų tin­ka­mai ne­pa­ruo­šia šiuo­ lai­ki­niam dar­bui. Ką da­ry­ti stu­den­tui, ku­ris bai­gia uni­ ver­si­te­tą, gau­na dip­lo­mą, o darb­da­viai jo ne­no­ri, nes jis nea­ti­tin­ka jų rei­ka­la­vi­mų. – Dėl šių prie­žas­čių ir dis­ku­tuo­ ja­me apie spe­cia­lis­tų pa­ren­gi­mo ko­ky­bę. Bend­ra­dar­biau­ja­me, ta­ria­mės su pra­mo­ni­nin­kais, vers­li­nin­ kais, ta­čiau pa­sa­ky­ti, kad yra aiš­kūs ko­ky­bės ver­ti­ni­mo me­ cha­niz­mai, ne­ga­liu. Iki šiol eg­ zis­tuo­jan­čios uni­ver­si­te­tų rei­tin­ ga­vi­mo, išo­rės ver­ti­ni­mo, stu­di­jų ver­ti­ni­mo sis­te­mos yra su­ro­ga­ti­ niai me­to­dai, nes tik­rą­ją pa­dė­tį ir ko­ky­bę pa­ro­do tik dar­bo rin­ ka ir konk­re­taus stu­den­to kar­je­ ros ei­ga. Šią pro­ble­mą ap­tar­si­me Lie­tu­vai pir­mi­nin­kau­jant ES per at­ski­rą Eu­ro­pos vals­ty­bių švie­ti­ mo mi­nist­rų ta­ry­bos po­sė­dį. – Ka­da bus vyk­do­mas Vy­ riau­sy­bės pro­gra­mos punk­ tas, nu­ma­tan­tis su­vie­no­din­ ti mo­kes­tį už aukš­tą­jį moks­lą ir pa­da­ry­ti jį ne di­des­nį kaip vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis? – Pa­siū­ly­mus, kaip iš­spręs­ti šią su­si­da­ru­sią pro­ble­mą, ren­gia dar­bo gru­pė, va­do­vau­ja­ma vi­ ce­mi­nist­ro R.Vait­kaus. Aš ma­ nau, kad di­des­nė so­cia­li­nė ly­gy­ bė ne­pa­kenk­tų.

302 230

Platinimo tarnyba: 302

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

– Ko­dėl uni­ver­si­te­tuo­se kles­ ti ko­rup­ci­ja? Kaip pla­nuo­ja­ te ir ar ap­skri­tai pla­nuo­ja­te su tuo ko­vo­ti? – Yra bu­vę tik pa­vie­nių ko­rup­ ci­nių by­lų, iš­kel­tų uni­ver­si­te­to dar­buo­to­jams. Pri­pa­žįs­tu, kad tam tik­rų abe­jo­nių vi­suo­me­nė­ je yra dėl per di­de­lės uni­ver­si­te­tų ir ki­tų aukš­tų­jų mo­kyk­lų au­to­no­ mi­jos. Nau­do­ja­ma daug vie­šų­jų fi­nan­sų, to­dėl ir vi­suo­me­nė ti­ ki­si di­des­nio aukš­tų­jų mo­kyk­lų skaid­ru­mo, at­vi­ru­mo ir at­sto­ va­vi­mo ne mo­kyk­los, bet vie­ša­ jam in­te­re­sui. No­riu nu­ra­min­ti, kad ši pro­ ble­ma yra ak­tua­li ne tik Lie­tu­vo­ je, bet ir ki­to­se ES ša­ly­se. Vie­nin­ te­lis ke­lias, ku­ris yra siū­lo­mas, – di­din­ti vie­šu­mą, at­vi­ru­mą ir žmo­nių iš išo­rės da­ly­va­vi­mą uni­ ver­si­te­to val­dy­me. Aiš­ku, iš­lie­ka STT ir ki­tų tar­ny­bų vaid­muo. – Ar jums neat­ro­do juo­kin­ga, kad Lie­tu­vos įsta­ty­mai vi­siš­ kai ne­ri­bo­ja dip­lo­mi­nių dar­ bų pir­ki­mo? Yra su­si­kū­ru­sios įmo­nės, ku­rios juos ra­šo stu­ den­tams. Pa­kan­ka į „Goog­ le“ paieš­ką tik įves­ti žo­džius „dip­lo­mi­nių dar­bų ra­šy­mas“ ir gau­si­te dau­gy­bę paieš­kos re­zul­ta­tų, ku­riuo­se bus nu­ ro­dy­tos ir kai­nos, ir ofi­cia­lūs ra­šan­čių dar­bus žmo­nių kon­ tak­ti­niai duo­me­nys. Tai­gi, ko yra ver­tas tas dip­lo­mas? – Taip, tai yra nor­ma­lus vers­las. Bet jei­gu studentas/klientas net

242

Prenumeratos skyrius: 302

ne­sup­ran­ta, ko­kį dar­bą jis nu­si­ pir­ko, apie ką ga­li­ma kal­bė­ti? – Ko­dėl disk­ri­mi­nuo­ja­mi Lie­ tu­vos abi­tu­rien­tai, juk tiek me­tų vie­no­je vals­ty­bė­je gy­ ve­na ir len­kai, ir ki­tų tau­ty­bių pi­lie­čiai. Ar ne gė­da mi­nist­ rui nu­si­leis­ti iki to­kio ly­gio, kad per vals­ty­bi­nės kal­bos eg­za­mi­ną bus lei­džia­ma da­ ry­ti klai­das len­kams. Juk jie tu­ri gerb­ti vals­ty­bę, ku­rio­ je gy­ve­na. Lie­tu­vių jau­ni­mą jūs, mi­nist­re, la­bai disk­ri­ mi­nuo­ja­te, tuo, ma­nau, nu­ si­kals­ta­te vi­siems Lie­tu­vos abi­tu­rien­tams. – Nau­ja eg­za­mi­no tvar­ka bu­ vo pa­tvir­tin­ta bu­vu­sio mi­nist­ro Gin­ta­ro Ste­po­na­vi­čiaus. Vie­nin­ te­lis pa­kei­ti­mas bu­vo nees­mi­nis pa­leng­vi­ni­mas ne tik tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­loms, bet ir lie­ tu­viš­kų mo­kyk­lų abi­tu­rien­tams. Re­zul­ta­tus ver­tin­si­me po eg­za­ mi­no ir jei­gu vals­ty­bi­nio eg­za­ mi­no iš­lai­ky­mo vi­dur­kiai bus pa­na­šūs lie­tu­viš­ko­se ir tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­lo­se, eg­za­mi­ną sun­kin­si­me, bet ne per daug – tiek lie­tu­viams, tiek tau­ti­nėms ma­žu­moms. Lie­tu­vių kal­bai pa­kan­ka­ma pa­gar­ba ir dė­me­sys yra pa­ro­dy­ tas įve­dant pri­va­lo­mą lie­tu­vių kalbos eg­za­mi­no ­lai­ky­mą no­rint įsto­ti į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mą vie­tą aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je.

244

kaunodiena.lt http://www.kaunodiena.lt

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

2014 m. prenumeratos akcija – 198 Lt (fiziniams asmenims), 216 Lt (juridiniams asmenims). Akcija vyksta iki 2013 m. birželio 29 d.

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“, Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Žilvinė Petrauskaitė

„Kauno dienos“ redakcija, Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260 Jūratė Kuzmickaitė – 302 275

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė –

Vilniaus biuro vadovas Evaldas Labanauskas – (8 5) 219 1372

TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA, Ekonomika: Justinas Argustas –

(8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 SPORTAS: Romas Poderys – Marius Bagdonas – Balys Šmigelskas – 

302 258 302 259 (8 5) 219 1383

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

302 263

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1380

Ratai:

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 265

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raidėmis

Arūnas Andriuškevičius –

302 260

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS:

SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114

302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 22 630.

PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228


9

Šeštadienis, gegužės 25, 2013

lietuva Ruo­šia­si ­ pra­ty­boms

Vai­kų ­ ma­žė­ja

At­vyks­ta ­ Es­ti­jos va­do­vas

Penk­ta­die­nį į Pab­ra­dės ge­le­ žin­ke­lio sto­tį at­vy­ko pir­ma­sis de­vy­nių trau­ki­nio va­go­nų są­ sta­tas, ku­riuo iš Vo­kie­ti­jos bu­ vo at­ga­ben­ta Lie­tu­vo­je vyk­ sian­čioms tarp­tau­ti­nėms pra­ ty­boms „Kar­do kir­tis 2013“ skir­ta JAV ka­riuo­me­nės įran­ ga. Pra­ty­bos „Kar­do kir­tis 2013“ vyks bir­že­lio 3–14 d.

Per me­tus Lie­tu­vo­je vai­kų su­ ma­žė­jo 12,5 tūkst., ar­ba 2,2 pro­c., kaip ro­do Sta­tis­ti­kos de­ par­ta­men­to duo­me­nys. Šių me­tų pra­džio­je Lie­tu­vo­je gy­ve­ no 543,8 tūkst. vai­kų iki 18 me­ tų – kas penk­tas (18,3 pro­c.) ša­lies gy­ven­to­jas bu­vo vai­kas. Ber­niu­kų bu­vo 14,2 tūkst. dau­ giau ne­gu mer­gai­čių.

Ki­tą sa­vai­tę su vals­ty­bi­niu vi­ zi­tu Lie­tu­vo­je lan­ky­sis Es­ti­jos pre­zi­den­tas Too­mas Hend­ri­ kas Il­ve­sas. Per vi­zi­tą Lie­tu­ vos ir Es­ti­jos pre­zi­den­tai ap­ tars dvi­ša­lius san­ty­kius, re­ gio­ni­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą, ak­tua­lius ener­ge­ti­kos, ES ir NA­TO klau­si­mus, Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mą ES.

V.Us­pas­ki­chui – 6 me­tai, par­ti­jai – 5 mi­li­jo­nai Va­kar pro­ku­ro­ras Sau­lius Ver­sec­kas Dar­ bo par­ti­jai ir jos ly­de­riams pa­siū­lė baus­ mes: Vik­to­rui Us­pas­ki­chui – še­še­rius, Vi­ ta­li­jai Von­žu­tai­tei – pen­ke­rius me­tus ka­ lė­ji­mo, pa­čiai par­ti­jai – 1,25 mln. li­tų bau­dą, vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms pra­šo­ma su­mo­kė­ ti 3,9 mln. li­tų. „Nuos­to­lis“ ga­li siek­ti 30 mln. li­tų

Va­kar bai­gia­mą­ją kal­bą Dar­bo par­ ti­jos by­lo­je skai­ty­ti bai­gęs vals­ty­ bės kal­tin­to­jas S.Ver­sec­kas pa­siū­ lė sa­vo ver­dik­tą – Dar­bo par­ti­jai jis pa­siū­lė skir­ti bau­dą, ku­ri sie­kia iki 10 tūkst. mi­ni­ma­lio­jo gy­ve­ni­mo ly­ gių (1,3 mln. li­tų), vė­liau dy­dį su­ konk­re­ti­no – 1,25 mln. li­tų. Tie­sa, tai dar ne vi­sa su­ma – par­ ti­jai ga­li tek­ti pa­deng­ti maž­daug 3,8 mln. ieš­ki­nį Vals­ty­bi­nei mo­kes­ čių ins­pek­ci­jai (VMI) ir „Sod­rai“. VMI at­sto­vė Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo penk­ta­die­nį pa­pra­šė pri­ teis­ti 3,009 mln. li­tų, o „Sod­ros“ at­sto­vė – dau­giau nei 800 tūkst. li­tų. Šios ins­ti­tu­ci­jos by­lo­je da­ly­ vau­ja kaip ci­vi­li­nės ieš­ko­vės. S.Ver­sec­kas taip pat pa­siū­lė kon­ fis­kuo­ti par­ti­jos veik­lo­je pa­nau­do­ tus ne­le­ga­lius pi­ni­gus – per 25 mln. li­tų. Baus­mės – nuo 1 iki 6 me­tų

Kal­tin­to­jas tei­gė, kad bau­džia­mo­ jo­je by­lo­je su­rink­ta pa­kan­ka­mai įro­dy­mų, jog ap­gau­lin­ga ap­skai­ ta Dar­bo par­ti­jo­je ves­ta tuo­me­čio jos pir­mi­nin­ko V.Us­pas­ki­cho nu­ ro­dy­mu. Tad jam pro­ku­ro­ro pa­ siū­ly­ta še­še­ri me­tai lais­vės atė­ mi­mo baus­mę at­lie­kant pa­tai­sos na­muo­se. Pen­ke­rius me­tus ka­ lė­ti pro­ku­ro­ras siū­lo Sei­mo na­rei V.Von­žu­tai­tei. Sei­mo vi­ce­pir­mi­ nin­ką, da­bar­ti­nį nau­jai per­si­va­ di­nu­sios Dar­bo par­ti­jos (lei­bo­ris­ tų) va­do­vą Vy­tau­tą Gap­šį siū­lo­ma įka­lin­ti dve­jiems me­tams. Bu­vu­sią par­ti­jos iž­di­nin­kę Ma­ ri­ną Liut­ke­vi­čie­nę, ku­ri per iki­ teis­mi­nį ty­ri­mą at­sklei­dė kai ku­ rias juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos ve­di­mo ap­lin­ky­bes, pro­ku­ro­ras siū­lo baus­ ti vie­nų me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­me, jos vyk­dy­mą ati­de­dant tam pa­čiam lai­ko­tar­piui. Iki tol nė vie­nas by­los kal­ti­na­mų­jų teis­ tas ne­bu­vo.

V.Us­pas­ki­chas ra­šys kny­gą

Tie­sa, V.Us­pas­ki­chas net po po­sė­ džio iš­lai­kė pa­ki­lią nuo­tai­ką – žur­ na­lis­tams jis sa­kė be­si­ti­kin­tis, kad teis­mas jį iš­tei­sins vi­siš­kai. Prie­ šin­gu at­ve­ju pa­tai­sos na­muo­se jis ke­ti­na ra­šy­ti kny­gą apie po­li­ti­kus ir teis­mus. „Jei­gu kal­ba­me apie ma­ne – nu­ si­pirk­siu minkš­tes­nį čiu­ži­nį, daug po­pie­riaus, šra­ti­nu­kų. Ra­šy­siu kny­gas apie Lie­tu­vą, apie val­džią, apie teis­mus. Bet, aiš­ku, kol kas juo­ko for­ma kal­bu. Kol kas tai tik pro­ku­ro­ro pra­šy­mas. Tik­rai ti­kiu, kad teis­mas at­si­žvelgs į tuos įro­ dy­mus, ku­rie yra pri­sta­ty­ti. Jis tik kal­ba apie tai, bet do­ku­men­tų ne­ ro­do“, – sa­kė V.Us­pas­ki­chas.

Sau­lius Ver­sec­kas:

Nau­ja­sis ju­ri­di­nis as­ muo ži­no apie gre­sian­ čią at­sa­ko­my­bę, apie nu­si­kals­ta­mus veiks­ mus ir tai to­le­ruo­ja. Teis­mo po­sė­dy­je klau­sy­da­mi pro­ku­ro­ro siū­lo­mų baus­mių gar­ siai aik­čio­jo ir dū­sa­vo Dar­bo par­ti­ jos rė­mė­jai, pa­tys kal­ti­na­mie­ji siū­ lo­mas baus­mes iš­klau­sė ra­miai. V.Us­pas­ki­chas ti­ki­no, kad jį no­ ri­ma izo­liuo­ti kaip ži­no­mą ir po­pu­ lia­rų po­li­ti­ką. „Par­ti­ja po to­kio nuo­spren­džio su­stip­rės“, – pa­reiš­kė V.Us­pas­ki­ chas, pa­klaus­tas, ar po teis­mo nuo­ spren­džio ne­žlugs jo par­ti­ja. Reor­ga­ni­za­ci­ja ne­pa­dės?

Ta­čiau S.Ver­sec­kas bai­gia­mo­jo­ je kal­bo­je ti­ki­no, jog bau­džia­mo­ jo­je by­lo­je su­rink­ta pa­kan­ka­mai įro­dy­mų, kad ap­gau­lin­ga ap­skai­

„„Ver­dik­tas: vi­siems trims pa­grin­di­niams įta­ria­mie­siems – V.Us­pas­ki­chui (iš de­ši­nės), V.Gap­šiui ir V.Von­žu­

tai­tei – siū­lo­ma skir­ti rea­lias lais­vės atė­mi­mo baus­mes, pa­ti Dar­bo par­ti­ja ga­li ne­tek­ti apie 30 mln. li­tų. 

ta Dar­bo par­ti­jo­je ves­ta tuo­me­ čio jos pir­mi­nin­ko V.Us­pas­ki­cho nu­ro­dy­mu. S.Ver­sec­kas pa­brė­žė ir tai, kad ne­se­niai su lei­bo­ris­tais su­ si­jun­gu­si bei reor­ga­ni­zuo­ta Dar­bo par­ti­ja ne­tu­rė­tų iš­veng­ti at­sa­ko­ my­bės, nes ji tę­sia bu­vu­sio ju­ri­di­ nio as­mens veik­lą. Va­kar kal­bė­da­ mas Vil­niaus apy­gar­dos teis­me jis ap­žvel­gė teis­mų pra­kti­ką Lie­tu­vo­je ir už­sie­nio ša­lių tei­si­nin­kų dar­bus. Juo­se siū­lo­ma at­kreip­ti dė­me­sį, ar ju­ri­di­nis vyk­do ana­lo­giš­ką veik­ lą, ar tie pa­tys as­me­nys va­do­vau­ ja ir t. t. Pro­ku­ro­ras at­krei­pė dė­me­sį, kad Lei­bo­ris­tų par­ti­ja, su ku­ria ne­se­ niai su­si­jun­gė Dar­bo par­ti­ja, ne­ tu­rė­jo jo­kio tur­to, ne­vyk­dė ak­ty­ vios veik­los. „Ga­li­ma da­ry­ti iš­va­dą, kad Dar­ bo par­ti­ja po jos reor­ga­ni­za­vi­mo ga­li bū­ti trau­kia­ma bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, nes ji tę­sia bu­vu­sio ju­ri­di­nio as­mens veik­lą“, – sa­kė S.Ver­sec­kas.

And­riaus Ufar­to / BFL nuo­tr.

Jis taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad nau­ja­jam ju­ri­di­niam as­me­niui va­ do­vau­ti pa­skir­ti iš es­mės tie pa­tys as­me­nys – by­lo­je da­ly­vau­jan­tys kal­ti­na­mie­ji. „Nau­ja­sis ju­ri­di­nis as­muo ži­no apie gre­sian­čią at­sa­ ko­my­bę, apie nu­si­kals­ta­mus veiks­ mus ir tai to­le­ruo­ja – va­di­na­si, tai priim­ti­na kaip nau­jam ju­ri­di­niam as­me­niui“, – kal­bė­jo S.Ver­sec­kas. Po­li­ti­kų pa­da­ry­tas vei­kas jis įver­ ti­no kaip ypač pa­vo­jin­gas, jos pa­da­ ry­tos or­ga­ni­zuo­to­je gru­pė­je, tai ro­do aukš­tą pa­vo­jin­gu­mo ly­gį, be to, su­kčiau­ta vals­ty­bės at­žvil­giu. Jis taip pat pa­brė­žė, kad są­ži­nin­gi po­li­ti­nės sis­te­mos da­ly­viai tu­rė­jo kon­ku­ruo­ti su Dar­bo par­ti­ja, ku­rios veik­la nea­ ti­ti­ko są­ži­nin­gu­mo kri­te­ri­jų. „Ar par­ti­jos na­riams bu­vo ži­no­ ma apie fi­nan­sa­vi­mą iš ne­tei­sė­tų pa­ja­mų šal­ti­nių? Ma­nau, taip. Bu­ vo ži­no­ma dau­ge­liui par­ti­jos na­ rių, nes ne­tei­sė­tas fi­nan­sa­vi­mas apė­mė daug sri­čių – sky­rių, dar­bo už­mo­kes­čio fi­nan­sa­vi­mą. Ne­tei­sė­

tas Dar­bo par­ti­jos vei­kos fi­nan­sa­ vi­mas bu­vo vie­ša pa­slap­tis“, – sa­ kė vals­ty­bės kal­tin­to­jas. KD, BNS inf.

Tę­si­nys – bir­že­lio 3 d. Dar­b o par­t i­ja kal­t i­na­ma 2004– 2006 m. ga­lė­ju­si neįt­rauk­t i į ap­ skai­tą dau­giau nei 24 mln. li­tų pa­ja­ mų ir 23 mln. li­tų iš­lai­dų. By­lo­je tuo­ me­tis Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas V.Us­pas­ki­chas, da­bar­ti­nis par­ti­jos pir­mi­nin­kas, Sei­mo pir­ma­sis vi­ce­ pir­mi­nin­kas V.Gap­šys, Sei­mo na­rė V.Von­žu­tai­tė kal­ti­na­mi or­ga­ni­za­vę ap­gau­l in­gą par­t i­jos bu­hal­te­r i­nės ap­skai­tos tvar­ky­mą. Šio­je by­lo­je, be mi­nė­tų tri­jų par­la­men­ta­rų, kal­ti­na­ ma pa­ti Dar­bo par­ti­ja ir bu­vu­si jos fi­ nan­si­nin­kė M.Liut­ke­vi­čie­nė. Bir­že­lio 3 d. teis­mas pra­dės klau­sy­ti kal­ti­na­mų­jų ad­vo­ka­tų kal­bas.


10

Šeťtadienis, geguŞės 25, 2013

lietuva

Val­dan­Ä?ių­jĹł vie­ny­bÄ—s lau­kia iť­ban­dy­mas Dar­bo par­ti­ja (lei­bo­ris­tai) pe­rei­na ÄŻ koa­li­ci­ jos par­tne­riĹł puo­li­mÄ…. Sei­mo pir­mi­nin­kas Vy­das Ged­vi­las va­kar pa­tvir­ti­no, kad pir­ ma­die­nÄŻ su­si­rink­sian­ti Po­li­ti­nÄ— ta­ry­ba kal­ bÄ—s apie ga­li­mÄ… mi­nist­rĹł po­rtfe­liĹł per­ skirs­ty­mÄ…. Tik Ĺžai­dĹžia gra­si­ni­mais?

â&#x20AC;&#x17E;Mes apie tai kol kas ne­kal­bÄ&#x2014;­jo­me, tai ne­bu­vo mō­sĹł dis­ku­si­jĹł te­ma. Pir­ma­die­nÄŻ rink­sis Po­li­ti­nÄ&#x2014; ta­ry­ba, mes apie tuos klau­si­mus kal­bÄ&#x2014;­si­ me ir tik­rai dÄ&#x2014;l Vy­te­nio And­riu­ kai­Ä?io vyks­ta ÄŻvai­rios dis­ku­si­josâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; penk­ta­die­nÄŻ in­ter­viu ra­di­jui â&#x20AC;&#x17E;Lais­vo­ji ban­gaâ&#x20AC;&#x153; sa­kÄ&#x2014; lei­bo­ris­tas V.Ged­vi­las, pa­klaus­tas, ar koa­li­ci­ jai ne­ky­la min­Ä?iĹł per­si­skirs­ty­ti mi­ nist­rĹł po­rtfe­lius, gal­bĹŤt keis­ti tam tik­rus mi­nist­rus. Pas­ta­ruo­ju me­tu kri­ti­kos su­ lau­kÄ&#x2014; ĹŤkio mi­nist­rÄ&#x2014; Bi­ru­tÄ&#x2014; VÄ&#x2014;­sai­ tÄ&#x2014; ir svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras V.And­riu­kai­tis. Dar­bo par­ti­ja (lei­ boristai) yra pa­ra­gi­nu­si ĹŤkio mi­ nist­rÄ&#x2122; trauk­tis iĹĄ po­sto, ki­tu at­ve­ju â&#x20AC;&#x201C; ji ga­li bō­ti at­sta­ty­din­ta. Ta­Ä?iau po po­ros va­lan­dĹł V.Ged­ vi­las Ĺžur­na­lis­tams Sei­me pa­tiks­li­ no, kad apie po­rtfe­liĹł per­skirs­ty­mÄ&#x2026; ne­kal­ba­ma. â&#x20AC;&#x17E;Tik­rai to ne­kal­bÄ&#x2014;­jau, kad rei­kia per­stum­dy­ti, apie tai nie­ko ne­kal­ bÄ&#x2014;­jau. Ma­nau, nÄ&#x2014;­ra tiks­lo per­skirs­ ty­ti po­stus, mes to­kios ga­li­my­bÄ&#x2014;s ne­svars­tÄ&#x2014;­me. Bent aĹĄ re­tai atei­nu ÄŻ frak­ci­jos po­sÄ&#x2014;­dĹžius, Ä?ia jau rei­ kia klaus­ti frak­ci­jos va­do­vo, ar jie svars­tÄ&#x2014; to­kiÄ&#x2026; ga­li­my­bÄ&#x2122;, ar ne­svars­ tÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; gy­nÄ&#x2014;­si sa­vo Ĺžo­dĹžiĹł par­la­ men­to va­do­vas. Be to, jis pa­reiť­kÄ&#x2014; ne­Şi­nÄ&#x2026;s ir apie in­ter­pe­lia­ci­jÄ&#x2026; svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rui V.And­riu­kai­Ä?iui. â&#x20AC;&#x17E;Jei­gu Ĺžur­na­lis­tas uŞ­da­vÄ&#x2014; tÄ&#x2026; klau­si­mÄ&#x2026;, gal­bĹŤt kas nors vyks­ta. Apie in­ter­pe­lia­ci­jÄ&#x2026; V.And­riu­kai­Ä?iui iť­gir­dau pir­mÄ&#x2026; kar­tÄ&#x2026;. <...> AĹĄ, kaip Sei­mo pir­mi­nin­kas, jam ne­tu­riu prie­kaiť­tĹł, tie­siog ne­tu­riu in­for­ ma­ci­jos. Jei­gu bus ko­kios nors in­ for­ma­ci­jos, svars­ty­si­me, ĹĄian­dien

iť­gir­dau pir­mÄ&#x2026; kar­tÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l V.And­riu­ kai­Ä?ioâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; tvir­ti­no V.Ged­vi­las. Jis pa­kar­to­jo, kad apie ĹŤkio mi­ nist­rÄ&#x2014;s B.VÄ&#x2014;­sai­tÄ&#x2014;s li­ki­mÄ&#x2026; bus ga­ li­ma kal­bÄ&#x2014;­ti po Vy­riau­sio­sios tar­ ny­bi­nÄ&#x2014;s eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) spren­di­mo. â&#x20AC;&#x17E;Tas at­ve­jis tik­rai ken­kia val­dan­ Ä?io­sios dau­gu­mos pres­ti­Şui. B.VÄ&#x2014;­ sai­tÄ&#x2014; ga­lÄ&#x2014;­jo pa­si­rink­ti ki­tÄ&#x2026; skry­ dĹžio va­rian­tÄ&#x2026;. Tie­siog ste­biuo­si, ko­dÄ&#x2014;l ÄŻvy­ko bō­tent taip. Ji pa­ty­ru­si po­li­ti­kÄ&#x2014;, daug me­tĹł po­li­ti­ko­je. Kai vers­lo Ĺžmo­nÄ&#x2014;s kar­tu skren­da, vi­ sÄ&#x2026; lai­kÄ&#x2026; ky­la ÄŻta­ri­masâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kal­bÄ&#x2014;­jo V.Ged­vi­las.

Vik­to­ras Us­pas­ki­chas:

Jei­gu mums vi­siems su­si­sap­na­vo, kad ji skri­do, ir tai įro­dys VTEK, tik­rai at­si­pra­ ťy­siu, ir ji tu­ri lik­ti.

â&#x20AC;&#x17E;Atei­na lai­kasâ&#x20AC;&#x153;

Dar­bo par­ti­jos (leiboristĹł) frak­ci­jos se­niō­nas Sei­me Vik­to­ras Us­pas­ki­ chas bu­vo grieŞ­tes­nis. Jis tei­gÄ&#x2014; la­ bai blo­gai ver­ti­nÄ&#x2026;s svei­ka­tos ap­ sau­gos mi­nist­ro so­cial­de­mok­ra­to V.And­riu­kai­Ä?io veik­lÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;La­bai pra­stai, aiť­ku. AĹĄ, kaip li­be­ra­las, de­mok­ra­tas, tik­rai ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ten, kur vei­kia ka­pi­ ta­liz­mas, lais­va rin­ka, tu­ri­me nea­ tit­rĹŤk­ti nuo tos ES bend­ri­jos, kur eg­zis­tuo­ja pri­va­ti me­di­ci­na. Jei­gu jis ban­dys Ĺžlug­dy­ti, Dar­bo par­ti­ja, ti­kiuo­si, vie­na pir­mų­jĹł ban­dys tam uŞ­kirs­ti ke­liÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; penk­ta­die­nÄŻ Ĺžur­

Â&#x201E;Â&#x201E;Tai­ki­niai: lei­bo­ris­tams la­biau­sia kliō­va ĹŤkio mi­nist­rÄ&#x2014; B.VÄ&#x2014;­sai­tÄ&#x2014; ir svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras V.And­riu­

kai­tis. 

na­lis­tams sa­kÄ&#x2014; V.Us­pas­ki­chas, pa­ pra­ťy­tas ÄŻver­tin­ti svei­ka­tos ap­sau­ gos mi­nist­ro dar­bÄ&#x2026;. Vis dÄ&#x2014;l­to ir V.Us­pas­ki­chas pri­ pa­Şi­no, kad frak­ci­ja dar ne­svars­ tÄ&#x2014; ga­li­my­bÄ&#x2014;s koa­li­ci­jos vi­du­je per­ skirs­ty­ti mi­nist­rĹł po­rtfe­lius, bet neat­me­tÄ&#x2014;, kad tam ateis lai­kas. â&#x20AC;&#x17E;Oi ne, frak­ci­jo­je ne­svars­tÄ&#x2014;­me to­kiĹł da­ly­kĹł. Bet, aiť­ku, kiek­vie­ nam klau­si­mui atei­na lai­kas. Kai bus toks klau­si­mas, svars­ty­si­meâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; tei­gÄ&#x2014; po­li­ti­kas. Be to, jis pa­brÄ&#x2014;­ŞÄ&#x2014;, kad Dar­bo par­ ti­jos (leiboristĹł) po­zi­ci­ja dÄ&#x2014;l ĹŤkio mi­nist­rÄ&#x2014;s B.VÄ&#x2014;­sai­tÄ&#x2014;s at­si­sta­ty­di­ ni­mo ne­pa­kei­Ä?ia­ma. Pa­sak V.Us­ pas­ki­cho, VTEK spren­di­mas nie­ ko ne­pa­keis.

â&#x20AC;&#x17E;Jei­gu mums vi­siems su­si­sap­na­ vo, kad ji skri­do, ir tai ÄŻro­dys VTEK, tik­rai at­si­pra­ťy­siu, ir ji tu­ri lik­ti. Bet jei­gu VTEK ÄŻro­dys, kad skri­do, ko Ä?ia mai­vy­tis, juk ne­pa­kei­si rei­ soâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kal­bÄ&#x2014;­jo V.Us­pas­ki­chas. Kaip vi­sa­da â&#x20AC;&#x201C; nu­ste­bÄ&#x2122;s

O prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­Ä?ius pa­reiť­kÄ&#x2014;, kad jÄŻ nu­ste­bi­no koa­li­ci­ jos par­tne­riĹł kal­bos, jog val­dan­Ä?io­ sios koa­li­ci­jos Po­li­ti­nÄ&#x2014; ta­ry­ba kal­ bÄ&#x2014;s apie ga­li­mÄ&#x2026; mi­nist­rĹł po­rtfe­liĹł per­si­skirs­ty­mÄ&#x2026;. â&#x20AC;&#x17E;Man tai la­bai di­de­lÄ&#x2014; staig­me­na, kol kas ne­tu­riu to­kios in­for­ma­ci­jos. AĹĄ ma­nau, tai yra tam tik­ri po­li­ti­ niai pa­reiť­ki­mai. Yra koa­li­ci­jos pa­ si­ra­ťy­ta su­tar­tis ir ji bus tÄ&#x2122;­sia­maâ&#x20AC;&#x153;,

To­mo Luk­ťio / BFL nuo­tr.

â&#x20AC;&#x201C; penk­ta­die­nÄŻ Ĺžur­na­lis­tams sa­ kÄ&#x2014; So­cial­de­mok­ra­tĹł par­ti­jai va­do­ vau­jan­tis A.But­ke­vi­Ä?ius. Jis taip pat sa­kÄ&#x2014; iť­gir­dÄ&#x2122;s ĹŤkio mi­nist­rÄ&#x2014;s B.VÄ&#x2014;­sai­tÄ&#x2014;s paaiť­ki­ni­ mÄ&#x2026;, kad bi­lie­tus skris­ti ÄŻ Ka­zachs­ ta­nÄ&#x2026; bend­ro­vÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Ar­viâ&#x20AC;&#x153; uŞ­sa­ky­tu ať­tuon­vie­Ä?iu vers­lo kla­sÄ&#x2014;s lÄ&#x2014;k­tu­ vu ji pir­ko per kon­kur­sÄ&#x2026; lai­mÄ&#x2014;­ju­ siÄ&#x2026; bend­ro­vÄ&#x2122;. â&#x20AC;&#x17E;Ji­nai pa­pras­Ä?iau­siai paaiť­ki­no, kad bi­lie­tus pir­ko per tÄ&#x2026; ins­ti­tu­ci­ jÄ&#x2026;, ku­ri yra lai­mÄ&#x2014;­ju­si kon­kur­sÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sa­kÄ&#x2014; Vy­riau­sy­bÄ&#x2014;s va­do­vas. Pak­laus­tas, ar pa­ts skris­tĹł â&#x20AC;&#x17E;Ar­viâ&#x20AC;&#x153; lÄ&#x2014;k­tu­vu, jis at­sa­kÄ&#x2014;: â&#x20AC;&#x17E;Ne­no­riu de­ta­ li­zuo­ti. AĹĄ no­riu dar kar­tÄ&#x2026; pa­kar­to­ti â&#x20AC;&#x201C; mes lau­kia­me VTEK iť­va­dĹł.â&#x20AC;&#x153; KD, BNS inf.

VasarÄ&#x2026; pasitinkant â&#x20AC;&#x201C; naujas â&#x20AC;&#x17E;VilkmergÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; alus â&#x20AC;&#x17E;Lengvasisâ&#x20AC;&#x153; Oleg GerasimoviÄ? Ilgai lauktÄ&#x2026; vasarÄ&#x2026; pasveikinti â&#x20AC;&#x17E;VilkmergÄ&#x2014;s alusâ&#x20AC;&#x153; kvieÄ?ia pristatydamas naujausiÄ&#x2026; savo kĹŤrinÄŻ â&#x20AC;&#x201C; alĹł â&#x20AC;&#x17E;Lengvasisâ&#x20AC;&#x153;.

Tai lengviausias kada nors iĹĄvirtas â&#x20AC;&#x17E;VilkmergÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; alus, kurio skonÄŻ aludariams padiktavo karĹĄtojo sezono aktualijos. VasariĹĄkai lengvas ĹĄio alaus charakteris subtiliai paryĹĄkintas maloniu â&#x20AC;&#x201C; vos juntamu â&#x20AC;&#x201C; kartumo prieskoniu. Kad â&#x20AC;&#x17E;VilkmergÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; gerbÄ&#x2014;jai taip vertinamÄ&#x2026; kokybiĹĄkÄ&#x2026; alĹł galÄ&#x2014;tĹł pasiimti ir ÄŻ iĹĄkylas, naujÄ&#x2026;jÄŻ alĹł â&#x20AC;&#x17E;Lengvasisâ&#x20AC;&#x153; nusprÄ&#x2122;sta pateikti skardinÄ&#x2014;je. â&#x20AC;&#x17E;Kalbama, kad senieji VilkmergÄ&#x2014;s aludariai ruoĹĄti vasarai skirtÄ&#x2026; lengvesnÄŻ alĹł pradÄ&#x2014;davo vos nuď ŽNaujiena: XNQ  9R[Tcb\WbÂ&#x2022; OĂ­aĂş ]Na\TVNb ZĂ&#x203A;TNbaV` VXfY\`R [Nb tirpus sniegui. Mes ieĹĄkoti â&#x20AC;&#x17E;LenWNb`VN` CVYXZR_TĂ&#x203A;`Â&#x2022;NYb`]NaRVXVNZN``XN_QV[Ă&#x203A;`RÂ&#x2022;aRVTĂ&#x203A; CVYXZR_TĂ&#x203A;` gvojoâ&#x20AC;&#x153; skonio pradÄ&#x2014;jome dar praNYNb`Â&#x2022;cNQ\cN`?NZĂ­[N`/YNgN_Ă&#x203A;[N` 7bYVNb`.aVQbX_NVĂ&#x2DC;V\[b\a_ eitÄ&#x2026; rudenÄŻ, nes iĹĄvirti lengvÄ&#x2026; elÄŻ

nÄ&#x2014;ra taip paprasta. Ĺ io tipo alus pasiĹžymi gerokai sodresniu skoniu nei Lietuvoje populiarus lagero tipo alusâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakoja â&#x20AC;&#x17E;VilkmergÄ&#x2014;s alausâ&#x20AC;&#x153; vadovas R. BlazarÄ&#x2014;nas. â&#x20AC;&#x17E;VilkmergÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; elis, kaip ir garsiĹłjĹł Belgijos vienuolynĹł alus, verdamas naudojant aukĹĄtutinÄ&#x2014;s fermentacijos mieles. Skirtingai nei lageras, elis rauginamas ĹĄiltai, dÄ&#x2014;l to jo fermentacija vyksta sparÄ?iau. DÄ&#x2014;l fermentacijos aukĹĄtesnÄ&#x2014;je temperatĹŤroje alus ÄŻgauna turtingesnÄŻ aromatÄ&#x2026; ir ÄŻvairiapusiĹĄkesnÄŻ skonÄŻ. â&#x20AC;&#x17E;Mes iĹĄlikome iĹĄtikimi XVIII a. aludariĹł tradicijai ir â&#x20AC;&#x17E;Lengvojoâ&#x20AC;&#x153;, kaip ir kitĹł rĹŤĹĄiĹł â&#x20AC;&#x17E;VilkmergÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; alaus, nepasterizuojameâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; didĹžiuojasi R. BlazarÄ&#x2014;nas. Nepasterizuotas â&#x20AC;&#x17E;Lengvasisâ&#x20AC;&#x153; sukurtas iĹĄ tyro vandens, salyklo ir apyniĹł, naudojant aukĹĄtutinÄ&#x2014;s fermentacijos mieles. IĹĄvirtas alus dar keturias savaites brandinamas horizontaliose

talpyklose, kurios laikomos vÄ&#x2014;siuose daryklos rĹŤsiuose. â&#x20AC;&#x17E;DĹžiaugiamÄ&#x2014;s, kad atsinaujinÄ&#x2122;s â&#x20AC;&#x17E;VilkmergÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; alus jau spÄ&#x2014;jo suburti solidĹł gerbÄ&#x2014;jĹł bĹŤrÄŻ. PuikĹŤs atsiliepimai skatina mus eksperimentuoti toliau ir ieĹĄkoti naujĹł ÄŻdomesniĹł skoniĹł. Vos prieĹĄ metus pristatytas mĹŤsĹł pirmasis â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Ĺ viesusisâ&#x20AC;&#x153; alus, jau po pusÄ&#x2014;s metĹł buvo pripaĹžintas Lietuvos â&#x20AC;&#x17E;MetĹł gaminiu 2012â&#x20AC;&#x153;. Ĺ iai dienai lietuviĹĄko alaus gurmanams esame patiekÄ&#x2122; net ĹĄeĹĄiĹł skirtingĹł rĹŤĹĄiĹł elioâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;VilkmergÄ&#x2014;s alausâ&#x20AC;&#x153; laimÄ&#x2014;jimais dalijasi daryklos vadovas. Be naujojo â&#x20AC;&#x17E;Lengvojoâ&#x20AC;&#x153;, ĹĄiandien â&#x20AC;&#x17E;VilkmergÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153; asortimente â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Gyvasisâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Tamsusisâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x17E;Kvietinisâ&#x20AC;&#x153; ir â&#x20AC;&#x17E;Ĺ viesusisâ&#x20AC;&#x153; alus. RudenÄŻ ĹĄi maĹža alaus darykla Ĺžada ir vÄ&#x2014;l nudĹžiuginti â&#x20AC;&#x17E;Jauno derliausâ&#x20AC;&#x153; alumi iĹĄ ĹĄvieĹžiĹł, Lietuvoje uĹžaugintĹł apyniĹł. PR


11

ŠeštADIENIS, gegužės 25, 2013

ekonomika „Les­to“ va­do­vas svars­to apie pen­siją

Ži­nia dėl gy­vu­lių – ­ po po­ros mėne­sių

Elekt­ros skirs­ty­mo bend­rovės „Les­to“ ge­ ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ar­vy­das Ta­ra­se­vi­čius svars­to ga­li­mybę pa­lik­ti pa­rei­gas. „Gal­vo­ ju apie tai, bet pa­reiš­ki­mo dar ne­pa­ra­šiau. Kol kas nie­ko ne­įvy­ko, dir­bu sa­vo darbą su vi­sais įga­lio­ji­mais. Svars­tau, bet dar pa­reiš­ki­mo ne­pa­ra­šiau“, – BNS sakė A.Ta­ ra­se­vi­čius ir pri­dūrė esąs pen­si­nio am­ žiaus. Jis sakė ne­jau­čian­tis spau­di­mo pa­ si­trauk­ti.

Iš­va­das, ar Lie­tu­va ga­li at­nau­jin­ti kiau­ lių eks­portą į Ry­tus, Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­ jos ir Ka­zachs­ta­no ins­pek­to­riai pa­teiks maž­daug po dviejų mėne­sių. Eks­per­tai ver­ti­no, ar Lie­tu­vai pa­nai­kin­ti eks­por­ to į Ru­siją ri­bo­ji­mus dėl kla­si­ki­nio kiau­ lių ma­ro. Ka­zachs­ta­no tik­rin­to­jai tik­ri­no tik kiau­lių au­gin­to­jus, o Ru­si­jos ir Bal­ta­ ru­si­jos – ir kiau­lių au­gin­to­jus, ir mėsos per­dirbė­jus.

5,6 – tiek proc. dau­giau tu­ristų šie­met ap­si­sto­jo Lie­tu­vos ap­gy­ven­di­ni­mo įstai­go­se.

Įstai­ga pa­ra­ly­žiuo­ta „Vers­lios Lie­tu­vos“ va­do­vui Pau­ liui Lu­kaus­kui ge­gužės pra­džio­je pa­si­trau­kus iš pa­reigų ir Ūkio mi­ nis­te­ri­jai iki šiol ne­pas­ky­rus lai­ ki­no­jo va­do­vo, įstai­gos dar­bas pa­ra­ly­žiuo­tas.

„„Pa­vyz­dys: Ta­li­no me­ras E.Sa­vi­saa­ras sa­ko, kad Es­ti­jos sos­tinės ke­liu ke­ti­na su­kti ir dau­giau Eu­ro­pos miestų.­

Talinas ne­mo­ka­mo trans­por­to ne­si­gai­li 

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vaitės nuo­tr.

Ta­li­ne viešąjį trans­portą pa­da­rius ne­mo­ kamą, juo be­si­nau­do­jan­čių gy­ven­tojų skai­čius išau­go de­šim­ta­da­liu. Es­ti­jos sos­tinės me­ras ti­ki­na, kad toks spren­di­mas pa­si­tei­si­no. Ru­gilė Ere­mi­naitė r.ereminaite@diena.lt

Po­ky­čiai jau ma­ty­ti

Va­kar Ta­li­no, Ry­gos ir Vil­niaus miestų bend­ra­dar­bia­vi­mo 20-ies metų su­kak­ties minė­ji­me Vil­niu­ je da­ly­vavęs Ta­li­no mies­to me­ ras Ed­ga­ras Sa­vi­saa­ras dien­raš­čiui sakė be­si­džiau­gian­tis, kad jų pa­ vyzd­žiu įsi­ves­ti ne­mo­ka­mo vie­šo­jo trans­por­to sis­temą ruo­šia­si pa­sek­ti ir ki­ti Eu­ro­pos mies­tai. Ta­li­no va­ do­vas ma­no, kad atei­ty­je to­kią sis­ temą turėtų įgy­ven­din­ti ir dau­gu­ ma kitų Eu­ro­pos miestų. „Mūsų pro­jek­tas star­ta­vo tik šių metų sau­sio 1-ąją, tad reikėtų pa­ lauk­ti metų ga­lo, kad galė­tu­me įver­ tin­ti jo sėkmę. Bet, rem­da­mie­si pir­ mai­siais re­zul­ta­tais, ga­li­me pa­sa­ky­ti, kad jau šian­dien 15 pro­c. su­mažė­jo mies­tie­čių, va­žinė­jan­čių pri­va­čiuoju trans­por­tu, o be­si­nau­do­jan­čių vie­ šuo­ju trans­por­tu skai­čius išau­go net 10 pro­c.“, – sakė E.Sa­vi­saa­ras. Mies­tie­čiai pa­ten­kin­ti

Ta­li­no va­do­vas teigė, kad mies­ tie­čiai trans­por­to re­for­ma yra pa­ ten­kin­ti ir jau da­bar ga­li­ma išs­kir­ti

bent tris di­de­lius šio pro­jek­to pra­ na­šu­mus. „Pir­miau­sia, mes pa­ge­ri­no­me žmo­nių su­si­sie­ki­mo ga­li­my­bes. Ne kiek­vie­nas mies­tie­tis prie­š tai turė­jo ga­li­mybę nau­do­tis vie­šuo­ ju trans­por­tu bet ka­da pa­norėjęs, nes tai ga­na bran­gu. Ki­tas svar­bus da­ly­kas yra eko­lo­gi­nis as­pek­tas. Mūsų mies­tas bu­vo ga­na už­terš­ tas, bet jau šian­dien už­terš­tu­mas yra su­ma­žin­tas“, – sakė Es­ti­jos po­li­ti­kas.

Mūsų vie­šo­jo trans­ por­to re­for­ma su­ teikė daug nau­dos pen­si­nio am­žiaus žmonėms ir vai­ kams. Kaip dar vieną svarbų as­pektą jis įvar­di­jo ir eko­no­minę naudą. Pa­s ak E.Sa­v i­s aa­ro, prie­š pra­ dėda­mas re­formą, mies­tas turė­ da­vo pa­d eng­t i ne­m ažą dalį pi­ nigų, ku­r ie ne­b u­vo su­ren­ka­m i

par­d uo­d ant bi­l ie­t us. Ta­l i­n o sa­ vi­val­dy­b ei tai kai­n uo­d a­vo apie 12 mln. eurų per me­tus. „Mūsų vie­šo­jo trans­por­to re­for­ ma su­teikė daug nau­dos pen­si­nio am­žiaus žmonėms ir vai­kams, ku­ rių bi­lie­tai ir prie­š tai bu­vo ne­ma­ ža da­li­mi fi­nan­suo­ja­mi. Nėra taip, kad iš­kart vie­ša­sis trans­por­tas būtų ne­mo­ka­mas vi­su 100 pro­c., bet da­bar jau šį tikslą pa­siekė­me bent 50 pro­c.“, – po­ky­čius gyrė Ta­li­no me­ras. Plin­ta po Eu­ropą

Ta­li­no vald­žia džiau­gia­si, kad dau­ gu­mo­je Eu­ro­pos miestų ši idė­ja tam­pa itin po­pu­lia­ri. Pa­sak me­ro, šios idė­jos sėkmė Ta­li­ne turėtų pa­ska­tin­ti ki­tas vals­ ty­bes pa­sek­ti jų pa­vyzd­žiu, nes kol kas, at­ro­do, ši re­for­ma bus sėkmin­ ga: „Net­gi jūsų kai­my­nai Lat­vi­jo­je dis­ku­tuo­ja apie to­kią ga­li­mybę. Be abe­jo, tai bran­gus pro­jek­tas, bet il­ga­laikė­je per­spek­ty­vo­je tai at­neš daug dau­giau nau­dos.“ E.Sa­vi­saa­ras ma­no, kad ap­skri­ tai to­kio ti­po trans­por­to re­for­ma tu­ri di­delę per­spek­tyvą Eu­ro­po­ je ir anks­čiau ar vėliau dau­gu­ma miestų ją įgy­ven­dins. „Vil­niaus me­ras, at­ro­d o, yra toks žmo­ gus, ku­ris ža­vi­si nau­jo­mis idė­jo­ mis ir jo­mis se­ka. Galbūt jis to­kią sis­temą įgy­ven­dins ir čia. Šian­ dien me­ro na­muo­se ma­čiau riedį, ku­riuo jis nau­do­ja­si va­žinė­da­ mas po miestą. Galbūt at­si­ras ir lais­vas kam­ba­rys ko­kiam vie­šo­jo trans­por­to au­to­bu­sui“, – juo­ka­ vo E.Sa­vi­saa­ras.

Ūkio mi­nis­te­ri­ja tvir­ti­na, kad, no­rint pa­skir­ti lai­kinąjį va­dovą, rei­kia gau­ti Spe­cia­liųjų ty­rimų tar­ny­bos (STT) iš­vadą. Ta­čiau tei­ si­nin­kai tei­gia, kad įstai­ga be va­ do­vo yra ne­vei­kian­ti, o toks mi­ nis­te­ri­jos žings­nis pa­rem­tas ne tei­si­niais ar­gu­men­tais, bet tie­siog yra ban­dy­mas laimė­ti lai­ko. Pa­sak Ūkio mi­nis­te­ri­jos, STT iš­ va­dos pa­pra­šy­ta dėl „Vers­lios Lie­ tu­vos“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­ va­duo­to­jos Li­nos Vait­ke­vi­čienės, ku­rią nu­ma­to­ma lai­ki­nai pa­skir­ti į agentū­ros va­do­vo po­stą.

Ky­la klau­si­mas, kas ji ta­da yra, – tai ne­ vei­kian­ti įmonė, ji nie­ko ne­ga­li da­ry­ti. No­rint pa­skir­ti lai­kinąjį va­ dovą, rei­kia gau­ti STT pri­ta­rimą. Ūkio mi­nistrė, va­do­vau­da­ma­ si Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos įsta­ty­ mo 9 straips­nio 6 da­li­mi, kreipė­si į STT su pa­klau­si­mu dėl kan­di­da­ to (L.Vait­ke­vi­čienės – red. pa­st.) ati­ti­ki­mo šioms pa­rei­goms“, – tei­gia­ma BNS pa­teik­ta­me Ūkio mi­nis­te­ri­jos at­sa­ky­me. Ta­čiau Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­ jos įsta­ty­mo 9 straips­nio 6 da­ lis, ku­rią nu­ro­do Ūkio mi­nis­te­ri­ ja, kal­ba apie būti­nybę kreip­tis į STT tik ski­riant to­kių įstaigų va­ do­vus ir jų pa­va­duo­to­jus. Apie lai­ki­nuo­sius va­do­vus straips­ny­ je ne­kal­ba­ma. „Ra­šy­ti­nio pra­šy­mo, kad STT pa­teiktų in­for­ma­ciją apie as­ me­nis, ku­riuos ren­gia­ma­si skir­ ti į <...> vals­tybės ar sa­vi­val­dy­bių įmo­nių, ku­rio­se vals­ty­bei ar sa­ vi­val­dy­bei pri­klau­san­čios ak­ci­

jos su­tei­kia dau­giau kaip 50 pro­c. balsų, va­dovų ir jų pa­va­duo­tojų pa­rei­gas, pa­tei­ki­mas yra pri­va­lo­ mas“, – ra­šo­ma įsta­ty­me. Ta­čiau Vy­riau­sybės tei­si­nin­kas Rim­vy­das Pi­li­bai­tis sakė, kad STT iš­va­da dėl L.Vait­ke­vi­čienės būti­ na. „Įsta­ty­mas ne­da­ro išim­čių dėl tų as­menų, ku­rie jau ei­na vie­no­ kas ar ki­to­kias pa­rei­gas ir ku­rie yra pa­tik­rin­ti STT bei ku­rie sie­ kia ei­ti (būti pa­skir­ti) ki­tas įsta­ty­ mo 9 straips­nio 6 da­ly­je nu­ro­dy­ tas pa­rei­gas“, – sakė R.Pi­li­bai­tis. Agentū­ros dar­buo­to­jai neo­fi­ cia­liai už­si­me­na, kad, jai li­kus be va­do­vo, su­tri­ko įstai­gos dar­bas, – dar­buo­to­jams ne­ga­li­ma iš­mokė­ti at­ly­gi­nimų, jie ne­ga­li vyk­ti į ko­ man­di­ruo­tes. Ūkio mi­nis­te­ri­ja neat­sakė į klau­simą, ar be va­do­vo li­ku­si agentū­ra dir­ba skland­žiai. Ad­vo­katų kon­to­ros „Pav­lov ir Ma­mon­to­vas“ ad­vo­ka­tas And­rius Bam­ba­las BNS sakė, kad įmonė pa­pras­tai ne­ga­li lik­ti be va­do­vo, nes to­kiu at­ve­ju ji yra ne­vei­kian­ ti. „Ky­la klau­si­mas, kas ji ta­da yra, – tai ne­vei­kian­ti įmonė, ji nie­ko ne­ga­li da­ry­ti. Tu­ri būti lai­ki­na­sis va­do­vas pa­skir­tas, ne­ma­nau, kad čia rei­kia an­ti­ko­rup­ci­jos ty­ri­mo. Prak­ti­ko­je, ži­no­ma, taip būna, kad įmonės lie­ka be va­dovų, bet dėl kitų prie­žas­čių. Jei ne­pa­ki­to tei­si­nis pa­grin­das ir nėra pa­ki­tu­si teismų pra­kti­ka, tuo­met ma­nau, kad tai nėra tei­si­nis ar­gu­men­tas. Ga­ li būti ki­tos prie­žas­tys – gal Ūkio mi­nis­te­ri­ja no­ri gau­ti dau­giau lai­ ko“, – svarstė tei­si­nin­kas. Buvęs „Vers­lios Lie­tu­vos“ va­ do­vas P.Lu­kaus­kas iš pa­reigų pa­ si­traukė ge­gužės pra­džio­je ša­lių su­si­ta­ri­mu. Ūkio mi­nistrė Bi­rutė Vėsaitė yra pa­reiš­ku­si, kad P.Lu­kaus­ kas per daug lai­ko skyrė pa­pil­do­ miems dar­bams ir ke­letą mėne­sių per me­tus už­sie­ny­je kon­sul­tuo­ da­vo vers­li­nin­kus. Be to, ji teigė, kad „Vers­li Lie­tu­va“ galė­jo ne­ skaid­riai pa­nau­do­ti ES lėšas. KD, BNS inf.


12

Šeštadienis, gegužės 25, 2013

14p.

XX a. ma­ras ne­li­ko praei­ta­me šimt­me­ty­je.

pasaulis

pasaulis@diena.lt Redaktorius Julijanas Gališanskis

Skalūnų du­ jų gerbė­jai Rytų Eu­ro­ po­je tvir­ti­ no, kad šios du­jos pa­ dės iš­veng­ ti Mask­vos ener­ge­ti­ nio dik­ta­to. De­ja, karšt­ ligė, at­ro­do, slūgsta. Tie­ sa, eks­per­ tai ra­gi­na ne­ skubė­ti su iš­ va­do­mis.

„„Nesėkmė: nors Lenkijos vyriausybė vylėsi, kad skalūnų dujų gavyba sukurs tūkstančius darbo vietų lenkams, taip pat padės stiprinti ekonomiką, atrodo, išėjo

Skalūnų re­vo­liu­ci­ja – mi­tas Spjovė į Len­kiją

Pa­žadė­to­jo skalūnų El­do­ra­do, pa­ si­ro­do, nėra. Bent jau Len­ki­jo­je. Dujų, be­je, yra, ta­čiau jas iš­gau­ti neap­si­mo­ka. Len­ki­jo­je pro­jek­tas įstri­go. An­ tai ame­ri­kie­čių ir ka­na­die­čių ener­ ge­ti­kos bend­rovės „Ma­rat­hon Oil“ ir „Ta­lis­man Ener­gy“ ne­se­niai pa­ reiškė, kad to­liau neieš­kos skalūnų dujų šios ša­lies te­ri­to­ri­jo­je. „Ta­lis­ man Ener­gy“ dar pri­dūrė, kad tei­ses į skalūnų žval­gybą par­duos ai­rių ener­ ge­ti­kos įmo­nei „San Leon Ener­gy“. Kai kas, ži­no­ma, Len­ki­jo­je šį spren­dimą įver­ti­no kaip su­du­ žu­sią viltį at­si­kra­ty­ti pri­klau­so­ mybės nuo per­kamų iš Ru­si­jos ža­ liavų. Len­ki­ja šiuo me­tu iš Ru­si­jos per­ka 70 pro­c. su­var­to­jamų dujų ir apie 90 pro­c. naf­tos. Ener­ge­ti­kos bend­rovės iš ki­ta­pus At­lan­to sakė, kad Len­ki­jo­je joms ieš­ko­ti skalūnų dujų – per bran­ gu. Esą abi įmonės su­telkė dėmesį į leng­viau priei­na­mus iš­tek­lius. Tai­gi, ša­ly­je kai­mynė­je dirb­ti li­ko tik ame­ri­kie­čių „Chev­ron“ ir Ita­ li­jos ENI. O „Ex­xon“ iš­dardė­jo iš Len­ki­jos dar pra­ėju­siais me­tais. Len­ki­jos skalūnų iš­tek­liai – mo­ lin­gie­ji skalūnų klo­dai – slūgso 4 km gy­ly­je. Klo­dai tęsia­si nuo Bal­ ti­jos jūros ša­lies šiaurė­je per cent­ rinę Len­ki­jos dalį iki Bal­ta­ru­si­jos ir Uk­rai­nos.

Prob­le­ma, kad ši Len­ki­jos te­ri­ to­ri­ja – tan­kiai gy­ve­na­ma, be to, dėl spe­ci­fi­nių geo­lo­gi­nių prie­žas­ čių čia du­jas ge­ro­kai sun­kiau iš­ gau­ti nei JAV. Tai reiš­kia pa­pil­do­mas in­ves­ti­ ci­jas, o mokė­ti nie­kas ne­no­ri, jei nau­dos ma­žai. Iki šiol Len­ki­jo­je bu­vo išgręž­ ti 43 gręži­niai. Ta­čiau sie­kiant, kad skalūnų du­jos taptų rim­ta at­ sva­ra „Gazp­rom“ du­joms, pa­na­šių gręži­nių reikėtų ge­ro­kai dau­giau – galbūt šimtų. Du­jas pa­vy­ko iš­gau­ti vos 12-oje gręži­nių iš tų, ku­rie bu­vo pa­da­ry­ ti. Šiuo at­ve­ju eko­no­minė lo­gi­ka – aiš­ki. Ra­cio­na­laus pa­grin­do in­ves­ tuo­ti be­veik nėra. Nors Len­ki­jos vy­riau­sybė vylė­ si, kad skalūnų dujų ga­vy­ba su­kurs tūkstan­čius dar­bo vietų len­kams, taip pat pa­dės pa­ska­tin­ti eko­no­ miką, at­ro­do, išė­jo šnipš­tas. Bent kol kas. Aša­ras lie­jo geo­po­li­ti­kos ži­no­vai. Jie teigė, kad Len­ki­jai būti­na at­si­ kra­ty­ti Ru­si­jos ener­ge­ti­nių pan­čių ir ne­va skalūnų du­jos – ge­riau­sias spren­di­mas. Esą Var­šu­va už ru­siš­kas du­jas mo­ka vieną did­žiau­sių kainų Eu­ ro­po­je, be to, jie ar­gu­men­ta­vo, kad Krem­lius yra pa­de­monst­ravęs, jog ne­dve­jos pa­nau­do­ti dujų tie­ki­mo kor­tos kaip po­li­ti­nio gink­lo.

Mask­va du­kart yra už­su­ku­si du­ jų čiaupus, be­si­gin­čy­da­ma dėl kai­ nų su Uk­rai­na. Tąsyk dėl žie­mos vi­du­ry­je nu­trauk­to dujų tie­ki­mo nu­kentė­jo Vi­du­rio Eu­ro­pos gy­ ven­to­jai.

Po­li­ti­ka ar eko­no­mi­ka?

Skalūnų re­vo­liu­ciją Len­ki­jos vy­ riau­sybės va­do­vas Do­nal­das Tus­ kas pa­laikė. Pa­sak jo, Len­ki­ja ne­ turėtų būti pri­klau­so­ma vien nuo tie­ki­mo iš Rytų. Ta­čiau čia iš­ki­lo ki­ta pro­ble­ma – po­li­tinė. Jei vy­riau­sybė pa­lai­ko Len­ ki­jos ener­ge­tinės ne­prik­lau­so­mybės idėją, ar ne­bus taip, kad did­žio­sios Len­ki­jos ener­ge­ti­kos bend­rovės, kont­ro­liuo­ja­mos vals­tybės, užims skalūnų dujų rin­kos dalį ir išs­tums už­sie­nie­čius? Toks klau­si­mas, pa­ sak neo­fi­cia­lių šal­ti­nių, ki­lo ame­ ri­kie­čių įmo­nių va­do­vams. Ki­tas svar­bus ar­gu­men­tas bu­ vo eks­pertų iš­va­dos, ku­rios ge­ro­ kai skyrė­si. JAV ener­ge­ti­kos in­for­ma­ci­jos ad­ mi­nist­ra­ci­ja pre­li­mi­na­riai skai­čia­vo, kad Len­ki­jos skalūnų dujų at­sar­gos ga­li siek­ti 5,3 trln. ku­bi­nių metrų, o Len­ki­jos geo­lo­gi­jos eks­per­tai pa­ tiks­li­no, kad jos yra ma­žesnės nei 800 mlrd. ku­bi­nių metrų. Tie­sa, ne­tgi toks kie­kis pa­dėtų ša­liai su­ma­žin­ti pri­klau­so­mybę nuo Ru­si­jos dujų.

Galbūt dėl šios prie­žas­ties vy­ riau­sybė kol kas ne­padė­jo ga­lu­ti­ nio taš­ko skalūnų is­to­ri­jo­je?

Ne­turė­tu­me savęs kvai­lin­ti ma­ny­da­mi, kad skalūnų du­jos pa­keis žai­di­mo tai­ syk­les, kaip tai nu­ti­ ko JAV. Ap­lin­ko­sau­gos pro­ble­mos

Vis­gi opiau­sias klau­si­mas šio­je is­ to­ri­jo­je – ap­lin­ko­sau­gos. Iš mo­ lingųjų skalūnų du­jos iš­gau­na­mos nau­do­jant va­di­namąjį hid­rau­linį skal­dymą ar­ba plėšymą, kai į ho­ ri­zon­ta­lius gręži­nius di­de­liu slėgiu pum­puo­ja­mas van­duo, su­mai­šy­tas su smėliu ir spe­cia­lio­mis che­minė­ mis med­žia­go­mis. Van­duo su­skal­ do ap­lin­ki­nes uo­lie­nas ir at­pa­lai­ duo­ja jo­se su­si­kau­pu­sias du­jas. Pa­sak ap­lin­ko­sau­gi­ninkų, ku­ rie kri­ti­kuo­ja tech­no­lo­giją, šia­me pro­ce­se nau­do­ja­mi skys­čiai ga­li pra­si­skverb­ti į po­že­mi­nio van­dens tel­ki­nius ir už­terš­ti ge­ria­mo­jo bei žemės ūky­je nau­do­ja­mo van­dens iš­tek­lius. Pa­vyzd­žiui, Bul­ga­ri­jo­je, Prancū­ zi­jo­je, Liuk­sem­bur­ge ir Ny­der­lan­

duo­se skalūnų dujų ga­vy­ba bu­vo ap­skri­tai užd­raus­ta, bent jau ku­ riam lai­kui. Be­je, Prancū­zi­jo­je, kaip skai­čiuo­ ja­ma, ga­li glūdėti did­žiau­sios ska­ lūnų dujų at­sar­gos Eu­ro­po­je. Ta­ čiau čia bu­vo pa­skelb­tas pen­ke­rių metų mo­ra­to­riu­mas. Be to, net ša­ly­se, ku­rio­se skalū­ nų dujų ga­vy­bai bu­vo už­deg­ta ža­lia švie­sa, su­si­dur­ta su pro­ble­mo­mis. An­tai šiau­rinė­je Ang­li­jo­je skalū­ nų dujų ga­vy­ba su­kėlė ke­lis ne­di­ de­lius žemės vir­pe­sius. Po jų ga­ vy­ba bu­vo užd­raus­ta, nors šios du­jos galėtų su­ma­žin­ti britų pri­ klau­so­mybę nuo im­por­tuo­jamų ža­liavų. Ki­tas opus klau­si­mas – skalūnų dujų ga­vy­bos kai­na. Ji Eu­ro­po­je, re­mian­tis skai­čia­vi­mais, būtų net du kar­tus di­desnė jei JAV. Pa­ly­gin­ki­me: net su­skys­tintųjų dujų im­p or­tas at­ro­d o pi­ges­n is būdas ap­si­rūpin­ti iš­tek­liais. Kai ku­rios ša­lys, tarp jų Did­žio­ji Bri­ ta­ni­ja, ne­sle­pia, jog ver­čiau im­ por­tuos du­jas iš JAV, nei jas iš­ gaus pas sa­ve. Tie­sa, pro­ble­mos ne­reiš­kia, kad vi­sos JAV įmonės nu­rašė Senąjį že­ myną. Ru­mu­ni­jo­je „Chev­ron“ jau ga­vo lei­dimą žval­gy­tis, nors pra­ ėju­siais me­tais ša­lies vy­riau­sybė bu­vo pa­skel­bu­si mo­ra­to­riumą. Pa­ si­bai­gus mo­ra­to­riu­mo lai­kui Ru­


13

Šeštadienis, gegužės 25, 2013

pasaulis Il­ga ­ ap­klau­sa

Ava­ri­nis ­ tūpi­mas

Su­laikė ­ žu­diką

Pro­ku­ro­rai Pa­ry­žiaus teis­me va­kar ant­rą dieną iš eilės ap­ klausė Tarp­tau­ti­nio va­liu­tos fon­do va­dovę Chris­ti­ne La­ gar­de, kad nu­spręstų, ar ji ga­ li būti ap­kal­tin­ta dėl vals­tybės iš­mo­kos į ne­ma­lonę pa­te­ku­ siam mag­na­tui, ku­ri bu­vo iš­ mokė­ta jai dir­bant Prancū­zi­ jos fi­nansų mi­nist­re.

Lon­do­no Hit­rou oro uos­te ­ va­kar ry­te bu­vo už­da­ry­ti ­ abu tūpi­mo ta­kai, nes į Os­ lą skren­dan­tis oro linijų bend­ rovės „Bri­tish Air­ways“ lėktu­ vas už­si­lieps­no­jus va­rik­liui bu­vo pri­vers­tas grįžti ir leis­tis ava­ri­niu būdu. 75 or­lai­vio ke­ lei­viai bu­vo eva­kuo­ti per ava­ ri­nes čiuo­žy­nes.

Jau­nas ame­ri­kie­tis Ke­vi­nas Dahlg­re­nas, ku­ris bu­vo ieš­ ko­mas dėl ke­tu­rių žmo­nių nu­žu­dy­mo Če­ki­jos pie­tuo­se esan­čia­me Brno mies­te, bu­ vo su­lai­ky­tas Va­šing­to­no oro uos­te. 20-me­tis įta­ria­mas Če­ki­jo­je nu­žudęs sa­vo tetą, jos vyrą ir du jų 25-erių bei 16-os sūnus.

Komentarai

Prof. Jur­gis Vi­le­mas Ener­ge­t i­kas

P

rob­le­ma – kad skalūnų dujų ga­ vy­bai rei­kia di­de­lio skai­čiaus gręži­nių ir tai tu­ri po­veikį ap­ lin­kai. Todėl Eu­ro­pos šiuo at­ ve­ju ne­ga­li­me ly­gin­ti su Ame­ri­ka. Pir­ ma, Eu­ro­pa ge­ro­kai tan­kiau ap­gy­ven­ta nei Ame­ri­ka, todėl vi­suo­menės pa­si­ prie­ši­ni­mas – di­de­lis. Vis­gi, ka­dan­gi tai tik pa­ti pra­džia, la­bai sun­ku pa­sa­ky­ ti, kas kaip su­si­klos­tys. Jei­gu stai­ga su­ rastų daug dujų Len­ki­jo­je, ku­rios būtų kaip JAV – ga­na leng­vai iš­gau­na­mos, be abe­jo, į tai būtų žiū­ri­ma vi­sai ki­taip. Ta­ čiau ka­dan­gi du­jos Len­ki­jo­je sun­kiai iš­gau­na­mos, re­zul­ta­tas ma­to­te koks. Tik­rai sun­ku pro­gno­zuo­ti. Ga­li­ma tik pa­sa­ky­ti, kad jei pa­judės šie pro­jek­tai Len­ki­jo­je, Uk­rai­no­je ir Ru­mu­ni­jo­je, pa­ judės vi­sur. Lie­tu­vos indė­lis šiuo at­ve­ju ma­žas. Ta­čiau reikėtų pa­lauk­ti, kol kas būtų sun­ku ko­men­tuo­ti.

šnipštas. 

„Shutterstock“ nuotr.

ar tik­rovė? mu­ni­jos prem­je­ras Vic­to­ras Pon­ta nuo­monę pa­keitė. Vo­kie­ti­jo­je dir­ba ame­ri­kie­čių „Ex­xon“, ta­čiau šio­je ša­ly­je skalū­ nų ga­vy­ba draud­žia­ma kai ku­riuo­ se re­gio­nuo­se. „Royal Dutch Shell“ ir „Chev­ron“, at­ro­do, su­si­derė­jo su Uk­rai­nos vy­riau­sy­be. Eks­pertų ver­ti­ni­mai

Tarp­tau­ti­niai eks­per­tai sa­ko, kad tiek Len­ki­jo­je, tiek ki­to­se ša­ly­se skalūnų re­vo­liu­ci­ja vei­kiau bu­vo ži­ niask­lai­dos nu­kal­tas pa­va­di­ni­mas, nei rea­lus pro­ce­sas. „Len­ki­jos ska­ lūnų du­jos eg­zis­tuo­ja ži­niask­lai­do­ je, ta­čiau rea­lybė­je nie­ko ne­vyks­ta“, – teigė ener­ge­ti­kos eks­per­tas iš So­ bies­kio ins­ti­tu­to Grze­gor­zas Py­te­lis. Kas­has Bur­chet­tas, Eu­ro­pos ener­ge­ti­kos spe­cia­lis­tas, teigė, kad kalbė­ti apie re­vo­liu­ciją nėra pa­ grin­do. „Len­ki­ja – ne Tek­sa­sas. Skalūnų du­jos Eu­ro­po­je neat­neš į ener­ge­ti­kos pra­monę jo­kios re­vo­ liu­ci­jos, kaip tai bu­vo JAV“, – sa­ kė eks­per­tas. JAV skalūnų du­jos šiuo me­tu su­ da­ro apie 20 pro­c. dujų rin­kos, o iki 2030 m. pla­nuo­ja­ma šią dalį pa­di­ din­ti iki 50 pro­c. Be to, dujų kai­na JAV – ke­tu­ris kar­tus ma­žesnė nei Eu­ro­po­je. Ta­čiau dau­ge­lis eks­pertų pa­ brėžė, kad Eu­ro­po­je pa­na­šiems ener­ge­ti­kos pro­jek­tams daž­nai ky­

la di­de­lių kliū­čių – tiek dėl gy­ven­ tojų tan­kio Se­na­ja­me že­my­ne, tiek dėl įvai­rių tei­si­nių ir ap­lin­ko­sau­gos ri­bo­jimų. „Ga­li­mybė yra, ta­čiau pir­minė dujų žval­gy­ba nu­vylė. Iki šiol daug klaus­tukų“, – tvir­ti­no Step­he­nas O’Rourke’as, dujų tie­ki­mo spe­cia­ lis­tas iš Edin­bur­ge esan­čios „Wood Mac­ken­zie“ ener­ge­ti­kos kon­sul­ta­ ci­jos bend­rovės. Ap­lin­ko­sau­gos ak­ty­vis­tas Antoine’as Si­mo­nas pa­brėžė, kad eu­ ro­pie­čiams vertėtų aky­liau pa­ žvelg­ti, ko­kių pa­da­ri­nių skalūnų dujų ga­vy­ba su­kėlė JAV. „Ri­zi­ka per di­delė. Būtų tik­ra be­pro­tybė ei­ ti to­lyn, ne­įver­ti­nus to, kas nu­ti­ko Jung­tinė­se Vals­ti­jo­se per pa­sta­ruo­ sius du de­šimt­me­čius“, – kalbė­jo ak­ty­vis­tas. Su juo iš da­lies su­ti­ko ES kli­ ma­to kai­tos po­li­ti­kos ko­mi­sarė Con­nie He­de­gaard. „Ne­turė­tu­ me savęs kvai­lin­ti ma­ny­da­mi, kad skalūnų du­jos pa­keis žai­di­mo tai­ syk­les, kaip tai nu­ti­ko JAV. Jos ne­ bus to­kios pi­gios kaip Jung­tinė­se Vals­ti­jo­se. Eu­ro­pos geo­lo­ginė si­ tua­ci­ja ki­to­kia, todėl čia sun­kiau iš­gau­ti du­jas. Mes ne­tu­ri­me tiek daug neap­gy­ventų vietų. Be to, ski­ria­me dau­giau dėme­sio vie­tos gy­ven­tojų nuo­mo­nei“, – kalbė­jo C.He­de­gaard. Pa­rengė Va­len­ti­nas Ber­žiū­nas

Li­nas Bal­sys Sei­mo na­r ys

D

ėl skalūnų ga­l iu pa­sa­k y­t i, kad Lie­tu­va nėra pa­si­ren­ gu­si jo­k iai ga­l i­mai ava­r i­ jai. Vyk­dant skalūnų dujų ga­v ybą, kal­bu apie ag­re­sy­v ias tech­ no­lo­g i­jas, nau­do­ja­ma ne­ma­žai tok­si­ nių che­mi­kalų, su­mai­šytų su van­de­ niu, ir jie purš­kia­mi į žemę bei pa­ky­la į pa­vir­šių. Jei nu­tiktų ava­ri­ja, šiuo me­ tu nėra jo­k ios tei­sinės bazės. Turbūt galėtų rea­guo­ti tik tie pa­tys ug­nia­ge­ siai ar­ba gelbė­to­jai, ku­rie ne­būti­nai ži­ notų, kaip rei­k ia su­si­tvar­k y­t i su tais che­mi­ka­lais. Nes šiuo me­tu pa­gal mū­ sų įsta­ty­mus bend­rovė, ku­ri už­siimtų skalūnų dujų ga­vy­ba, šiuo at­ve­ju, rea­ liau­sias kan­di­da­tas „Chev­ron“, jie net ne­pri­valėtų mums pa­sa­k y­t i, ko­k ius che­mi­ka­lus nau­do­ja nei kas ten vyks­ ta ir t. t. Vie­na ver­tus, skalūnų dujų ga­ vy­ba ga­li pa­da­ry­ti trum­pa­laikę žalą, šiuo at­ve­ju, pa­v yzd­ž iui, iš­si­piltų tas tok­siš­kas van­duo, ku­ris nau­do­ja­mas ga­vy­bo­je; ki­ta ver­tus, il­ga­laikę žalą, ku­ ris da­ro ne­pa­tai­somą žalą žemės gel­ mėms. Taip pat ža­la ga­li­ma po­že­mi­nio ge­ria­mo­jo van­dens iš­tek­liams. Jei per de­šimt­metį gręži­ny­je pa­lai­do­ta lie­ka apie pusė to van­dens, jei­g u per tuos ply­šius, ku­rie at­si­ran­da nau­do­jant hid­ rau­linį plėšymą, vi­sas tas van­duo pra­ si­sunktų į pa­vir­šių, – o moks­lo stu­di­jos ro­do, kad tai vi­sai rea­lu, – mes turė­tu­ me mil­ž i­n išką eko­lo­g inę ka­tast­rofą.

Du­jos su­prie­ši­no bri­tus Ne­se­niai dis­ku­si­jos dėl skalūnų dujų ga­vy­bos vy­ko Did­žio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je. Grupė eks­pertų prie­š me­tus pa­teikė ata­skaitą dėl skalūnų dujų ga­vy­bos, ku­rios iš­va­da pa­pras­ta – „skalū­nai dujų kai­nos ne­nu­muš“.

Eks­per­tams va­do­va­vo buvęs bri­ tų ener­ge­ti­kos mi­nist­ras Char­le­ sas Hend­ry, To­rių par­ti­jos na­rys. Ko­mi­si­ja kons­ta­ta­vo, kad ne­įma­ no­ma tiks­liai pa­sa­ky­ti, nei kiek dujų Did­žio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je yra, nei kiek kai­nuos jų iš­ga­vi­mas.

Skalūnų du­jos – ne spren­di­mas, no­rint su­ma­žin­ti sąskai­tas. Be to, eks­per­tai pa­stebė­jo, kad tan­kiai gy­ve­na­mo­je Did­žio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je būtų su­dėtin­ga gau­ti lei­di­mus dujų ga­vy­bai, ku­ri vyk­ do­ma nau­do­jant prie­šta­rin­gai ver­ti­namą tech­no­lo­giją. Pa­sak Ch.Hend­ry ko­mi­si­jos, net jei tam tik­ras kie­kis dujų būtų iš­gau­tas, var­gu ar tai su­ma­žintų var­to­tojų sąskai­tas už du­jas. Ko­m i­s i­jos ata­s kai­ta ge­ro­ kai pra­si­lenkė su iž­do kanc­le­ rio George’o Osborne’o pa­reiš­ ki­mais, esą skalūnų dujų ga­vy­ba turėtų būti ska­ti­na­ma, nes tai – atei­ties ener­gi­jos iš­tek­liai. Ma­ža to, Iž­do de­par­ta­men­tas pa­reiškė,

kad vi­soms iš­gau­nan­čioms skalū­ nų du­jas bend­rovėms tai­kys mo­ kes­čių leng­va­tas. „Norė­čiau, kad Did­žio­ji Bri­ta­ ni­ja pa­si­rinktų nau­jus ma­žos kai­ nos iš­tek­lius, to­kius kaip skalūnų du­jos“, – kalbė­jo G.Osborne’as. Did­žio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je bu­vo pa­ skelb­tas skalūnų dujų paieškų ir ga­vy­bos mo­ra­to­riu­mas, nes vyk­ dant ga­vybą vie­na­me Šiaurės Ang­li­jos re­gio­ne ki­lo ke­li men­ki žemės drebė­ji­mai. Tie­sa, drau­ di­mas per­nai gruodį bu­vo at­ šauk­tas. Did­žio­sios Bri­ta­ni­jos prem­je­ras Da­vi­das Ca­me­ro­nas taip pat pa­ reiškė ti­kin­tis, kad skalūnų du­ jos galės su­ma­žin­ti ener­gi­jos iš­ tek­lių kai­nas. Ta­čiau to­kią po­zi­ciją iš kar­to su­kri­ti­ka­vo ap­lin­ko­sau­gos gru­ pės. Jung­tinės Ka­ra­lystės „Green­ pea­ce“ vyk­do­ma­sis di­rek­to­rius Joh­nas Sau­ve­nas pa­reiškė: „Mes nu­sta­to­me mo­kes­čių leng­va­tas teršė­jams ir be­veik ig­no­ruo­ja­me ža­liąją eko­no­miką. O juk šis sek­ to­rius pa­sta­ruo­ju me­tu kūrė dar­ bo vie­tas ir au­go.“ Jam pri­tarė And­rew Pend­le­to­ nas, or­ga­ni­za­ci­jos „Friends of the Earth“ ak­ty­vis­tas: „Skalūnų du­ jos – ne spren­di­mas, no­rint su­ ma­žin­ti sąskai­tas. Tai ne­šva­rus ir ne­būti­nas ke­lias. Dujų iš­ga­vi­mas turės la­bai nei­giamą po­veikį vie­ tos bend­ruo­menėms vi­so­je Jung­ tinė­je Ka­ra­lystė­je“. „Te­leg­raph“, „In­de­pen­dent“ inf.

„„Kri­ti­ka: ap­lin­ko­sau­gos ak­ty­vis­tai nu­stėro su­ži­noję, kad skalūnų du­

jų ga­vy­ba už­sii­man­čioms bend­rovėms iž­do kanc­le­ris G.Osborne’as pa­si­ūlė mo­kes­čių leng­vatų. „Reu­ters“ nuo­tr.


14

Šeštadienis, gegužės 25, 2013

pasaulis

XX a. ma­ras ne­li­ko praei­ta­me Po 30 metų per­ga­lių ir pra­laimė­jimų ne­įveik­tas žmo­gaus imu­ no­de­fi­ci­to vi­ru­sas (ŽIV) te­be­ke­lia gal­vos skausmą ne tik Af­ri­ko­je, bet ir Eu­ro­po­je, ypač – Es­ti­joje ir Uk­rai­noje.

30-metė trijų vaikų mo­ti­na Mar­ ga­ri­ta Pri­go­ri­na jau 15 metų yra pri­klau­so­ma nuo he­roi­no. Kaip ra­ šo Vo­kie­ti­jos laik­raš­tis „Die Zeit“, mo­te­ris kas­dien nu­vyks­ta į mies­ to li­go­ninę, kur pa­sirašiusi ma­žo­je kny­gutė­je ir ste­bint me­di­kams iš­ ge­ria dozę me­ta­do­no. Šis pre­pa­ra­ tas Es­ti­jo­je ne­mo­ka­mai ski­ria­mas nar­ko­ma­nams, sie­kiant su­ma­žin­ ti su nar­ko­ti­kais su­si­jusį nu­si­kals­ ta­mumą. Es­ti­ja yra vie­na ES ly­de­rių pa­ gal eko­no­mi­kos au­gimą, pir­mo­ ji iš Bal­ti­jos ša­lių įsi­vedė eurą ir garsė­ja tech­no­lo­gi­ne pa­žan­ga. Bet dar vie­na ly­derės po­zi­ci­ja vals­ty­ bei garbės ne­da­ro: Es­ti­jo­je yra did­žiau­sias ser­gan­čių ŽIV koe­fi­cien­ tas vi­so­je Eu­ro­po­je. Šį vi­rusą ne­ šio­ja 1,3 pro­c. ša­lies gy­ven­tojų. M.Pri­go­ri­nai ŽIV bu­vo diag­no­ zuo­tas 2001-ai­siais. Mo­te­ris už­ sikrėtė da­ly­da­ma­si švirkš­tu su ki­ tais nar­ko­ma­nais.

čio­je Rytų Vi­ru­mos ap­skri­ty­je, kur ab­so­liu­ti dau­gu­ma gy­ven­tojų yra ru­sai. Nors su­si­rgi­mo at­vejų ro­dik­ liai sta­bi­li­za­vo­si, jie tebė­ra aukš­ti. Vien per pir­mus ke­tu­ris šių metų mėne­sius ŽIV nu­sta­ty­tas 118 žmo­ nių, dau­giau nei pusė jų yra Ta­li­no gy­ven­to­jai. Iš vi­so Es­ti­jo­je yra 8,5 tūkst. ŽIV ne­šio­tojų, be­veik 400 žmo­nių diag­no­zuo­tas AIDS. Es­ti­jos su ŽIV gy­ve­nan­čių žmo­ nių tink­lo va­do­vas Igo­ris So­bo­ le­vas, ku­ris pa­ts ne­šio­ja šį vi­rusą, tei­gia, kad to­kie žmonės Es­ti­jo­ je yra pa­smerk­ti gėdai. Jie lai­ko­mi nar­ko­ma­nais, ku­rie ne­no­ri in­teg­ ruo­tis, ir ši­taip tik dar la­biau stu­ mia­mi į vi­suo­menės pa­kraštį, ver­ čia­mi elg­tis neat­sa­kin­gai. M.Pri­go­ri­na sle­pia sa­vo ligą nuo visų, net nuo sa­vo vai­ki­no Ro­ma­ no, su ku­riuo drau­gau­ja jau dve­ jetą metų. Mo­te­ris stu­mia par­tnerį į pa­vojų, bet vis tiek ne­drįsta pri­si­ pa­žin­ti, nes bi­jo jį pra­ras­ti.

Pas­merk­ti gėdai

Vaistų gau­na tik kas tre­čias

ŽIV ly­derė

Es­ti­jos AIDS in­for­ma­ci­jos ir pa­ra­ mos cent­ro duo­me­ni­mis, taip už­ sik­re­čia maž­daug 90 pro­c. žmo­nių, ku­riems nu­sta­to­mas ŽIV. Dau­gu­ ma jų yra jau­nuo­liai nuo 14 iki 24 metų. Dau­giau­sia ŽIV at­vejų nu­ sta­to­ma Ru­si­jos pa­sie­ny­je esan­

34 mln.

– tiek žmo­nių pa­sau­ly­je ser­ga ŽIV, 68 pro­c. jų yra Už­sa­cha­rio Af­ri­kos gy­ven­to­jai.

14-metė uk­rai­nietė Li­za, prie­šin­ gai, apie ŽIV pro­ble­mas Uk­rai­no­ je nu­sprendė pa­skelb­ti kuo gar­siau. Tris kar­tus per dieną tuo pa­čiu me­tu paauglė var­to­ja an­ti­ret­ro­ vi­ru­si­nius pre­pa­ra­tus, nuo ku­rių pri­klau­so jos gy­vybė. Li­za pui­kiai su­pran­ta, kad tu­ri var­to­ti vais­tus griež­tai lai­ky­da­ma­si gra­fi­ko. „Vi­ru­sas ga­li mu­tuo­ti, ir tuo­met tab­letės nu­stos veik­ti“, – kalbė­da­ ma­si su Did­žio­sios Bri­ta­ni­jos na­ cio­na­li­nio trans­liuo­to­jo BBC ko­ res­pon­den­te paaiš­ki­no ji. Paauglė taip pat su­vo­kia, kad jai la­bai pa­si­sekė, jog tu­ri šias tab­le­ tes. Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ jos duo­me­ni­mis, Uk­rai­no­je siautė­ ja vie­na did­žiau­sių AIDS epi­de­mijų Eu­ro­po­je, o ko­vai su ja da­ro­ma ne­ pa­kan­ka­mai. Vos treč­da­lis iš 120 tūkst. ofi­cia­liai re­gist­ruotų ŽIV

ne­šio­tojų gau­na pre­pa­ra­tus, ku­ rie leid­žia jiems nor­ma­liai gy­ven­ ti. Jei­gu tei­gian­tys, kad ser­gan­čių ša­ly­je iš tikrųjų yra dvi­gu­bai dau­ giau, teisūs, va­di­na­si, vaistų gau­na tik kas šeš­tas. Tai vie­nas pra­sčiau­sių ro­dik­ lių vi­sa­me pa­sau­ly­je. Pa­vyzd­žiui, ge­ro­kai skur­desnės Af­ri­kos ša­lys Bots­va­na ir Ruan­da vais­tais ap­ rūpi­na 80 pro­c. ser­gan­čių ŽIV. Būtent todėl Li­za nu­sprendė pra­ bil­ti apie sa­ve. Kar­tu su kitų pa­ cientų gru­pe ji at­ėjo į par­la­men­to rūmus ir su­si­jau­di­nu­siu, bet ryž­ tin­gu bal­su kreipė­si į de­pu­ta­tus, rei­ka­lau­da­ma blo­kuo­ti biud­že­to pro­jektą, ku­ria­me ne­bu­vo nu­ma­ty­ ta pa­pil­domų lėšų ko­vai su AIDS. „Be vaistų dau­ge­lis tėvų ir vaikų mirs! Pra­šau jūsų ne­bal­suo­ti už šį biud­žetą, kad ki­tiems vai­kams ne­ nu­tiktų taip, kaip nu­ti­ko man!“ – de­pu­tatų pra­šė paauglė. Šei­mos vers­las

Li­zai bu­vo še­še­ri, kai jos mo­ti­na mirė nuo AIDS. Kaip ir de­šim­tys tūkstan­čių kitų uk­rai­nie­čių, Li­zos mo­ti­na už­sikrėtė ŽIV įsiš­virkš­tu­si pi­gaus he­roi­no pa­kai­to, ga­mi­na­mo iš aguonų šiau­de­lių. Vi­ru­sas daž­nai plin­ta, kai nar­ko­ ma­nai nau­do­ja tą pa­tį švirkštą. Bet kar­tais užkrės­ti būna ir pa­tys nar­ ko­ti­niai mi­ši­niai, pa­vyzd­žiui, kai pre­kei­viai mai­šo juos pur­vi­nuo­se in­duo­se. Li­za pa­sa­ko­jo, kad jos mo­ti­ na pui­kiai kalbė­jo ang­liš­kai ir kurį laiką dir­bo vertė­ja, kol su­ti­ko vyrą, ku­ris pri­pra­ti­no ją prie nar­ko­tikų. „Vi­si ma­no tėvo gi­mi­nai­čiai pre­ kia­vo nar­ko­ti­kais. Tai bu­vo šei­mos vers­las“, – pa­sa­ko­jo paauglė ir pri­ si­minė dozės lau­kian­čių nar­ko­ manų ei­les sa­vo kie­me. Ga­liau­siai Li­zos mo­ti­na už nar­ ko­tikų lai­kymą at­si­dūrė kalė­ji­me ir iš­bu­vo ten tre­jus me­tus.

pasaulis per savaitę

„At­ga­vu­si laisvę ma­ma norė­jo mes­ti nar­ko­ti­kus, bet tėvas grei­tai vėl pa­so­di­no ją ant ada­tos. Po ku­ rio lai­ko ji su­si­rgo, – to­liau pa­sa­ ko­jo Li­za. – Ne­ma­nau, kad ji ži­no­jo apie an­ti­ret­ro­vi­ru­si­nius pre­pa­ra­ tus. Tuo­met tai bu­vo pa­na­šu į mitą: mes girdė­jo­me apie to­kius, bet jie bu­vo to­kie brangūs, kad pa­pras­ti žmonės ne­galė­jo sau jų leis­ti.“ 2005 m. tą pa­čią dieną, kai jos 27-erių mo­ti­na mirė nuo AIDS, Li­za su­ži­no­jo ir apie sa­vo ligą, kai mo­čiutė išė­jo iš li­go­ninės ad­mi­ nist­ra­to­riaus ka­bi­ne­to ap­si­py­lu­ si aša­ro­mis. Mer­gaitė ta­po vie­na pirmųjų Uk­rai­nos pa­cien­čių, gau­ nan­čių an­ti­ret­ro­vi­ru­si­nius pre­pa­ ra­tus. „AIDS nie­kur ne­din­go“

Jau 30 metų moks­li­nin­kai ieš­ko vais­to nuo ŽIV, ir nors skel­bia­ma apie dau­gybę sėkmingų ty­rimų, jie te­be­lie­ka 34 mln. šio vi­ru­so ne­ šio­tojų sva­jo­ne. Prancū­zas vi­ru­so­ lo­gas Lu­cas Mon­tag­nier, 1983 m. kar­tu su ki­tais moks­li­nin­kais at­ radęs ŽIV, tei­gia, kad ty­ri­mai tu­ri būti tęsia­mi. „AIDS nie­kur ne­din­go, nors jau­ni­mas ma­no, kad su juo baig­ ta, nes at­si­ra­do vaistų. Pag­rin­di­ nių ty­rimų tiks­las yra ras­ti greitą gy­dy­mo būdą, kad po še­šių ar de­ vy­nių mėne­sių kur­so žmo­gus ne­ bebūtų in­fe­kuo­tas ŽIV, ir tuo vis­ kas baigtų­si. Kol kas taip nėra, todėl rei­kia dar dau­gybės ty­rimų šio­je sri­ty­je“, – te­le­vi­zi­jai „Eu­ro­ news“ sakė 80-me­tis moks­li­nin­ kas, už ŽIV at­ra­dimą pelnęs No­ be­lio pre­miją. „Ant­ras svar­bus klau­si­mas, į kurį rei­kia at­sa­ky­ti, – kodėl epi­de­mi­ja to­liau spar­čiai ple­čia­si, ypač Pietų Af­ri­ko­je, – tęsė L.Mon­tag­nier. – Dau­ge­ly­je Af­ri­kos re­gionų vi­ru­sas ne­pro­por­cin­gai grei­tai plin­ta tarp mo­terų, ta­čiau to ne­pa­sa­ky­si apie šiau­rinę pa­sau­lio dalį. Ma­no nuo­ mo­ne, šiems žmonėms būdin­gi tam tik­ri bio­lo­gi­niai veiks­niai, ku­ riuos ga­li­ma gy­dy­ti. Tai ne ko­va su vi­ru­su, o ko­va su veiks­niais, ku­rie pa­de­da vi­ru­sui plis­ti. Ir tai ga­li­ma pa­da­ry­ti net ne­tu­rint vak­ci­nos.“

„„Stygius: tik kas trečias, o neoficialiais

virusinių preparatų. 

Mir­tin­gu­mas didė­ja Užk­re­č iamųjų ligų ir AIDS cent­ ro (ULAC) duo­me­n i­m is, nuo ŽIV in­fek­ci­jos re­g ist­ra­v i­mo Lie­t u­vo­je pra­d žios 1988 m. nuo AIDS mirė 142 žmonės. Per­nai nuo AIDS mi­ rė 28 as­me­nys ir tai de­š im­č ia dau­ giau nei 2011 m. Mir­t in­g u­mo nuo AIDS ro­d ik­l is ša­ly­je pa­s ta­rai­s iais me­t ais au­g a. Iš vi­s o iki 2013 m. ba­land­ž io 1 d. Lie­t u­vo­je nu­sta­t y­t i

Pa­rengė Ju­li­ja­nas Ga­li­šans­kis

2013 05 18 2013 05 24

Šeš­ta­die­nis

Pir­ma­die­nis

Ant­ra­die­nis

Prancū­zi­ja ta­po 14-a pa­sau­lio vals­ty­be, įtei­ si­nu­sia tos pa­čios ly­ ties as­menų san­tuo­ kas, kai pre­zi­den­tas Fran­çois Hol­lan­de’as pa­si­rašė ati­tin­kamą įsta­tymą po ke­lis mėne­sius vy­ku­sių įnir­ tingų po­li­ti­nių de­batų. F.Hol­lan­de’as šį teisės aktą pa­si­rašė po to, kai Kons­ti­tu­cinė ta­ry­ba at­metė de­ši­ nio­sios opo­zi­ci­jos pa­teiktą tei­sinį skundą, ku­ris bu­vo pa­sku­tinė kliū­tis pa­tvir­ tin­ti įsta­tymą. Nau­ja­sis do­ku­men­tas taip pat įtei­sin­ta ga­li­mybę įsi­vai­kin­ti tos pa­ čios ly­ties as­menų po­roms. Nors gėjų tei­sių or­ga­ni­za­ci­jos gyrė šį žingsnį, jo prie­ši­nin­kai žadė­jo ne­nu­leis­ ti rankų. Jie pa­ra­gi­no ge­gužės 26-ąją su­reng­ti di­delį pro­tes­to mi­tingą Pa­ry­ žiu­je. Į anks­tes­nius pro­tes­tus kai ka­da su­si­rink­da­vo šim­tai tūkstan­čių žmo­nių.

JAV Ok­la­ho­mos Si­čio pa­kraš­čiu pra­slinkęs mil­ži­niš­kas vie­su­las kaip deg­tu­kus laužė med­žius, traukė elekt­ ros per­da­vi­mo li­ni­jas, kėlė į orą au­to­mo­ bi­lius ir net sunk­ve­ži­mius, plėšė namų sto­gus, o kai ku­riuos pa­sta­tus tie­siog su­tru­pi­no kaip kortų na­me­lius. Vie­nas jų – Pla­za To­wers pra­dinė mo­kyk­la. Jo­ je bu­vo 75 žmonės, dau­giau­sia pra­di­nu­ kai. Sep­ty­nis jų gelbė­to­jai ra­do ne­gy­ vus. Iš vi­so sti­chi­ja nu­si­nešė ma­žiau­siai 24 žmo­nių gy­vybę. Mil­ži­niš­ko aud­ros stul­po plo­tis siekė net 3 km, o vėjo grei­tis – 320 km per va­ landą. Tai, pa­sak me­teo­ro­logų, – vie­nas smar­kiau­sių vie­sulų JAV is­to­ri­jo­je. JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma pa­ skelbė Ok­la­homą di­delės ne­laimės zo­ na. Nu­ma­ty­ta, kad fe­de­ra­linė vald­žia

Pa­ry­žiaus Die­vo Mo­ti­ nos ka­ted­ro­je prie­šais al­to­rių nu­si­šovė kraš­ tu­ti­nių de­ši­niųjų ra­šy­ to­jas ir ak­ty­vis­tas Do­-­ mi­ni­que’as Ven­ne­ris, jis pa­li­ko pa­reiš­ki­ mus, smer­kian­čius homoseksualių žmonių san­tuo­kas bei imig­ra­ciją. 78-erių eseis­tas D.Ven­ne­ris bu­vo su­si­ jęs su Prancū­zi­jos kraš­tu­ti­nių de­ši­niųjų ir na­cio­na­listų gru­pe. Po­li­ci­ja pra­nešė, kad jis nu­si­šovė iš pis­to­le­to ke­lios mi­nutės po 16 val. (17 val. Lie­tu­vos lai­ku) ir kad žmonės iš ka­ted­ros, ku­rių jo­je ta­da bu­ vo maž­daug 1,5 tūkst., bu­vo be jo­kių in­ ci­dentų eva­kuo­ti. D.Ven­ne­ris pa­li­ko laišką, ku­ria­me pa­ rašė: „Ti­kiu, jog būti­na pa­siau­ko­ti, kad nu­trauk­čiau mus ap­ėmu­sią le­tar­giją. Nu­si­žu­dau, kad pa­ža­din­čiau mie­gan­ čias sąži­nes.“

skirs lėšų lai­ki­noms pa­stogėms, namų re­mon­tui, neapd­raus­to tur­to nuo­sto­ liams kom­pen­suo­ti ir ki­toms at­sta­ty­mo pa­stan­goms.


15

Šeštadienis, gegužės 25, 2013

pasaulis kaunodiena.lt/naujienos/uzsienis

šimt­me­ty­je

Pyk­tis lie­ja­si per kraš­tus Visą sa­vaitę be­si­tęsian­čios riau­ šės Stok­h ol­m o prie­m ies­č iuo­ se įžiebė karštų dis­ku­sijų apie imig­ra­ciją, ne­darbą ir so­cia­linę ne­ly­gybę.

Eks­per­tams sun­ku nu­sta­ty­ti šių riau­šių braižą. De­gi­na­mi au­to­ mo­bi­liai nėra pra­bangūs BMW ar­ba „Pors­che“, į ku­riuos pa­pras­ tai tai­ko­si kla­sių kovų ko­vo­to­jai, o pa­pras­ti fur­go­nai, ku­riais ei­li­niai pi­lie­čiai va­žinė­ja sa­vo rei­ka­lais. Riau­ši­nin­kai ata­ka­vo ne tik ban­ kus ir po­li­ci­jos nuo­va­das, bet ir mo­kyk­las, sto­te­les bei bib­lio­teką. Vie­ni nu­kentė­ju­sių ra­jonų gy­ ven­to­jai sa­ko, kad jau­ni­mas lie­ja pyktį dėl ne­dar­bo. Ki­ti ma­no, kad tai pa­pras­tas nu­si­kals­ta­mu­mas, o kal­tin­ti dėl to rei­kia ap­laid­žius tė­ vus. Bet dau­ge­lis su­ta­ria, kad šis smur­to pro­trūkis ne­su­sijęs su is­ la­mis­ti­ne ideo­lo­gi­ja. Po­li­ci­ja sten­gia­si rea­guo­ti švel­ niai. Užuot ėmu­sis griežtų prie­ mo­nių, ji nu­sprendė su­val­dy­ ti pa­dėtį bend­ra­dar­biau­da­ma su bend­ruo­me­nių ly­de­riais ir me­če­ čių dva­si­nin­kais. Tie­sa, po­li­ci­ja su­laukė kal­ti­ nimų pa­nau­do­jus per di­delę jėgą per pra­ėju­sios sa­vaitės in­ci­dentą, kai pa­reigū­nai nu­šovė 69-erių Hus­biu prie­mies­čio gy­ven­toją, ku­ris vie­šo­je vie­to­je ran­ko­se lai­ kė ma­četę. Vy­riš­kiui už­si­ra­ki­nus sa­vo bu­ te, pa­reigū­nai mėgi­no pri­kal­bin­ti

duomenimis, – kas šeštas ŽIV sergantis asmuo Ukrainoje gauna antiretro„Shutterstock“ nuotr.

2097 ŽIV in­fe­k uo­t i as­me­nys, iš ku­ rių 344 su­si­rgo AIDS.

sikrė­t i­mo būdą dau­g iau­s ia as­menų – 118 (40,5 pro­c .) – ŽIV in­fek­c i­j a už­ sikrėtė var­to­d a­m i švirkš­č ia­muo­ sius nar­ko­t i­k us.

Lie­t u­vo­j e vi­s iems ŽIV už­s ikrė­t u­ siems as­me­n ims lai­duo­j a­mos ne­ mo­k a­mos svei­k a­tos prie­ž iū­ros pa­ Vals­t y­binės li­go­n ių ka­sos duo­me­ slau­gos, pa­den­g ia­mos iš Pri­va­lo­mo­ ni­mis, vie­no ŽIV pa­cien­to gy­dy­mas jo svei­k a­tos drau­d i­mo fon­do biu- me­tams vi­du­t i­n iš­kai kai­nuo­ja apie d­že­to. 2012 m. pa­b ai­go­je iš vi­so an­ 25,5 tūkst. litų. Gy­dy­mas tai­ko­mas ti­ret­ro­v i­r u­s inę te­r a­p iją ga­vo 291 visą li­kusį gy­ve­nimą. pa­c ien­t as, iš ku­r ių pa­gal ga­l imą už­ ULAC inf.

Tre­čia­die­nis Du pei­liais gink­luo­ti vy­rai jud­rio­je gatvė­je Lon­do­no piet­ry­čiuo­se su­badė 25-erių ka­riškį Lee Rig­by, ku­ris vilkė­ jo marš­kinė­lius su britų lab­da­ros ka­riš­ kiams fon­do „Help for He­roes“ lo­go­ti­pu. Liu­di­nin­kai pa­sa­ko­jo, kad už­puo­li­kai mo­ ja­vo pei­liu ir mėsos ka­pok­le, šauk­da­mi ara­ biš­kai „Die­vas yra di­dis“ (Alach ak­bar). Po krau­paus su­si­do­ro­ji­mo už­puo­li­kai nė nemė­gi­no spruk­ti. Jie sto­vi­nia­vo to­je vie­to­je, pra­šė praei­vių juos fo­tog­ra­fuo­ti ir fil­muo­ti. Mėgėjiš­ko­je vaiz­do med­žia­go­ je ma­ty­ti vie­nas tų vyrų su kru­vi­nu pei­liu ir mėsos ka­pok­le, sa­kan­tis: „Pri­sie­kia­me vi­sa­ga­liu Die­vu, kad nie­ka­da ne­si­liau­si­me su ju­mis ko­voję.“ Po ke­lio­li­kos mi­nu­čių at­vy­ku­si po­li­ci­ja panaudojo ugnį, kad sustabdytų už­puo­ li­kus, jie nu­ga­ben­ti į li­go­ninę.

„„Lieps­nos: Šve­di­ja garsė­ja kaip dos­ni ir la­bai sve­tin­ga ša­lis, bet kaž­kas

jo­je ėmė klos­ty­tis ne taip. 

jį išei­ti, ta­čiau pra­si­dėjo su­si­šau­ dy­mas ir vy­riš­kis bu­vo nu­kau­ tas, pa­reigūnų tei­gi­mu, sa­vi­gy­ nos tiks­lais. Pir­ma­dienį vy­ku­sio­je spau­ dos kon­fe­ren­ci­jo­je vie­tos žmo­ gaus tei­sių gynė­jai sakė, kad po­ li­ci­ja pa­nau­do­jo per di­delę jėgą, ir juos pra­vard­žia­vo val­ka­to­mis, be­ždžionė­mis bei ne­grais. Bet vis­gi dau­ge­lis šias riau­šes ver­ti­na pla­tes­nia­me didė­jan­čios at­skir­ties tarp tur­tuo­lių ir varg­ šų kon­teks­te. Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­ mo ir plėtros or­ga­ni­za­ci­jos duo­ me­ni­mis, Šve­di­jo­je per pa­starąjį am­žiaus ket­virtį ne­ly­gybė išau­go la­biau­siai nei bet ku­rio­je ki­to­je iš­ si­vys­čiu­sio­je ša­ly­je. Imig­ran­tai ir jų pa­li­kuo­nys kon­ cent­ruo­ja­si to­kiuo­se ra­jo­nuo­se kaip Hus­biu prie­mies­tis, kur pra­ ėjusį sek­ma­dienį ir pra­si­dėjo riau­

„Reu­ters“ nuo­tr.

šės. Maž­daug 80 pro­c. iš 11 tūkst. šio prie­mies­čio gy­ven­tojų yra pir­ mos ar­ba ant­ros kar­tos imig­ran­ tai. Tai­gi šios sa­vaitės ne­ra­mu­mai paaišt­ri­no dis­ku­si­jas dėl imig­ra­ ci­jos. Maž­daug 15 pro­c. Šve­di­jos gy­ven­tojų yra gimę už šios ša­lies ribų. Tai aukš­čiau­sias ro­dik­lis tarp Šiaurės Eu­ro­pos vals­ty­bių. At­vykė­liai dau­giau­sia plūsta iš ka­ro nu­siaubtų ša­lių, to­kių kaip Ira­kas, So­ma­lis, bu­vu­si Ju­gos­la­vi­ja, Af­ga­nis­ta­nas ir Si­ri­ja. 2012 m. Šve­ di­ja pri­ėmė 44 tūkst. pa­bėgėlių, 50 pro­c. dau­giau nei už­per­nai. Po­pu­liarė­jan­ti de­ši­nio­ji Šve­di­ jos de­mok­ratų par­ti­ja, ku­ri ra­gi­na tram­dy­ti riau­šes įve­dant ko­men­ dan­to va­landą, su­skaldė šalį. Apk­lau­sos ro­do, kad dau­gu­ma gy­ ven­tojų vis dar pa­lai­ko imig­ra­ciją, bet jos rėmėjų gre­tos mažė­ja. BBC inf.


16

šeštADIENIS, gegužės 25, 2013

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt sportas@diena.lt ???? Redaktorius ?? Poderys Romas ????„ ??

???? ??

???? ??

????„ ??

????„ ??

sportas

Pa­sau­lis vėl kal­bė­jo apie R.Na Ra­mū­nas Na­var­daus­kas per pa­sku­ti­nes dvi sa­vai­tes bu­vo daž­niau­siai pa­sau­lio ži­niask­lai­dos links­niuo­ja­mas Lie­tu­vos spor­ti­nin­kas, nors jis ne­pa­sie­kė fe­no­me­na­laus re­kor­do, neį­si­ vė­lė į do­pin­go skan­da­lą – tik lai­mė­jo vie­ną dau­gia­die­nių dvi­ra­čių lenk­ty­nių eta­pą.

„„Azar­tas: Ita­li­jos dvi­ra­čių spor­to aist­ruo­lių ska­ti­na­mas lie­tu­vis efek­tin­gai

Re­das Gri­ne­vi­čius Ap­len­kė gran­dus

Lenk­ty­nės – neei­li­nės: vie­nos iš tri­jų pres­ti­žiš­kiau­sių pla­ne­to­je „Gi­ro d’Ita­lia“. 25-erių R.Na­var­daus­kas, at­sto­ vau­jan­tis JAV ko­man­dai „Gar­minSharp“, trium­fa­vo 11-aja­me eta­ pe, 182 km nu­va­žia­vęs per 4 val. 23 min. 14 sek. ir ap­len­kęs to­kius dvi­ra­čių spor­to asus kaip tris­kart olim­pi­nį čem­pio­ną Brad­ley Wig­ gin­są ar 2011-ųjų „Tour de Fran­ ce“ nu­ga­lė­to­ją Ca­de­lį Evan­są. Kaip tai įvy­ko? Po 10-ojo eta­po, kai ko­va kal­nuo­to­je vie­to­vė­je iš­ sun­kė daug jė­gų, dau­gu­ma fa­vo­ri­tų, taip pat ir tą­kart bend­ro­jo­je įskai­to­ je pir­ma­vęs ita­las Vin­cen­zo Ni­ba­li, ti­kė­jo­si, kad 11-aja­me eta­pe nie­kas per ­daug ne­si­plė­šys, ne­bent su­si­da­ rys va­di­na­mų­jų bėg­lių gru­pė. Bėg­lių bu­vo net dvi de­šim­tys, tarp jų – to­kios tak­ti­kos mė­gė­jai ir meist­rai ko­lum­bie­tis Leo­nar­do Du­que, is­pa­nas Jua­nas Jo­se Ace­ bo Co­bo, ve­ne­sue­lie­tis Jack­so­nas Rod­ri­gue­zas. Iki fi­ni­šo li­kus maž­ daug 50 km, pa­mė­gi­no at­si­plėš­ti vo­kie­tis Pat­ric­kas Grets­chas, ta­ čiau ne­tru­kus jį pa­si­vi­jo R.Na­var­ daus­kas ir ita­las Da­nie­lis Os­sas. Įvei­kiant pa­sku­ti­nę įkal­nę lie­tu­vis ne­su­tei­kė jo­kių vil­čių D.Os­sui. Tre­ čia­sis fi­ni­ša­vo ita­las Ste­fa­no Pi­raz­zi.

„„Tra­di­ci­ja: „Gi­ro d’Ita­lia“ lenk­ty­nė­se R.Na­var­daus­kas su­ži­bė­jo ne pir­mą kar­tą.

AFP nuo­tr.

Per­ga­lė įkal­nė­je

„Pir­mo­ji eta­po da­lis – nuo­kal­nės, prie­ši­nis vė­jas, tad pa­bėg­ti nuo pa­ grin­di­nės gru­pės bu­vo su­dė­tin­ga. Kai pra­si­dė­jo įkal­nės, si­tua­ci­ja pa­si­ kei­tė. Prieš le­mia­mą spur­tą ste­bė­jau, kaip elg­sis D.Os­sas. Ži­no­jau, koks jis stip­rus įkal­nė­se. Ke­lis kar­tus pa­di­di­ nau grei­tį, jis at­sa­kė tuo pa­čiu. Tuo­ met dar ag­re­sy­viau šo­viau pir­myn ir ne­tru­kus ap­si­dai­ręs pa­ma­čiau, kad esu vie­nas“, – apie le­mia­mą ata­ką kal­bė­jo R.Na­var­daus­kas.

Ar­tū­ras Kas­pu­tis:

Dar­bui jis vi­suo­met ati­duo­da 100 pro­c. sa­vo ga­li­my­bių ir ne­ gal­vo­ja, kas bus ry­toj ar po­ryt.

„Esu pa­ten­kin­tas ant­rą­ja vie­ta. Na­var­daus­kas – la­bai stip­rus var­ žo­vas, jis nu­si­pel­nė per­ga­lės“, – pri­pa­ži­no D.Os­sas. „Tai, ką pa­sie­kė Ra­mū­nas, – įspū­din­ga, ta­čiau jis ma­nęs ne­nus­ te­bi­no, nes daug ir sun­kiai dir­ba. Džiau­giuo­si, kad esa­me ko­man­ dos drau­gai“, – tei­gė dėl svei­ka­tos pro­ble­mų iš lenk­ty­nių pa­si­trau­kęs

„„Pro­fe­sio­na­lai: „Gar­min-Sharp“ ko­man­dos (R.Na­var­daus­kas – sep­tin­ta­sis


17

šeštADIENIS, gegužės 25, 2013

sportas Su­ži­no­jo var­žo­vą

Po Lon­do­no – Ber­ly­nas

Iš­rin­ko pen­ke­tu­ką

Ant­ro­jo šie­met „Di­džio­jo kir­ čio“ se­ri­jos tur­ny­ro „Ro­land Gar­ros“ 1-aja­me ra­te Lie­tu­ vos te­ni­si­nin­kas 22-ejų me­tų Ri­čar­das Be­ran­kis (67-oji vie­ ta ATP rei­tin­ge, nuo­tr.) su­si­ tiks su 31-ų pran­cū­zu Ju­lie­nu Ben­ne­teau (ATP-32). Pa­te­kęs į 2-ąjį ra­tą, lie­tu­vis už­dirb­tų 35 tūkst. eu­rų.

Šian­dien Lon­do­ne, „Wemb­ ley“ sta­dio­ne, Eu­ro­pos fut­bo­ lo klu­bų Čem­pio­nų ly­gos fi­ na­le su­si­kaus Vo­kie­ti­jos eki­ pos – Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Miun­che­no „Bayern“. 2015ai­siais Čem­pio­nų ly­gos fi­na­las vyks Ber­ly­ne, o le­mia­ma Eu­ ro­pos fut­bo­lo ly­gos dvi­ko­va – Var­šu­vo­je.

Į NBA re­gu­lia­rio­jo se­zo­no ge­ riau­sių­žai­dė­jų pen­ke­tu­ką iš­ rink­ti LeB­ro­nas Ja­me­sas (Ma­ ja­mio „Heat“, nuo­tr.), Ko­be Bryan­tas (Los An­dže­lo „La­ kers“), Ke­vi­nas Du­ran­tas (Ok­ la­ho­mos „Thun­der“), Ti­mas Dun­ca­nas (San An­to­ni­jaus „Spurs“) bei Chri­sas Pau­las (Los An­dže­lo „Clip­pers“).

a­var­daus­ką

Fut­bo­lo le­gen­dą iš­gar­si­no ir šu­kuo­se­nos Per dau­giau nei dvi­de­šimt pro­ fe­sio­na­lia­ja­me fut­bo­le pra­leis­tų me­tų Da­vi­das Beck­ha­mas ta­po so­cia­li­niu fe­no­me­nu. Praė­ju­sį sa­ vait­ga­lį 38-erių bri­tas aša­ro­da­mas at­si­svei­ki­no su žai­di­mu, ku­ris pa­ dė­jo jam tap­ti ne vien spor­to, bet ir ma­dų pa­sau­lio die­vu. Lai­mė­jo vi­sur

lai­mė­jo „Gi­ro d’Ita­lia“ 11-ąjį eta­pą.

„Gar­min-Sharp“ ly­de­ris, 2012-ųjų „Gi­ro d’Ita­lia“ nu­ga­lė­to­jas ka­na­ die­tis Ry­de­ris Hes­je­da­lis. R.Na­var­d aus­ko ga­l i­my­b ė­m is dvi­ra­čių pro­fe­sio­na­lų bend­ruo­me­ nė įsi­ti­ki­no ir per­nai, kai iš Ši­la­lės ra­jo­no ki­lęs vai­ki­nas ta­po pir­muo­ ju Lie­tu­vos dvi­ra­ti­nin­ku, du eta­pus vil­kė­ju­siu ro­ži­nius „Gi­ro d’Ita­lia“ ly­de­rio marš­ki­nė­lius, ta­čiau tą­kart lie­tu­vio sėk­mę lė­mė jo ko­man­dos per­ga­lė at­ski­ro­jo star­to lenk­ty­nė­se ir 25-oji vie­ta penk­ta­ja­me eta­pe. „Šį kar­tą aš pa­ts iš­ko­vo­jau per­ ga­lę, to­dėl ji man ypač bran­gi“, – pa­brė­žė Ra­mū­nas. Tarp 10-ies ko­vin­giau­sių­jų

Iki šiol po vie­ną „Gi­ro d’Ita­lia“ lenk­ty­nių, ku­rios su „Tour de Fran­ ce“ ir „Vuel­ta a Es­pa­ña“ su­da­ro di­ džią­ją „Grand Tours“ su­pert­ri­ju­lę, eta­pą bu­vo lai­mė­jęs klai­pė­die­tis To­mas Vait­kus (2006 m.) ir Ig­na­ tas Ko­no­va­lo­vas (2009 m.). Be to, šie­met R.Na­var­daus­kas 1-ąjį „Gi­ro d’Ita­lia“ eta­pą bai­gė 15asis, 2-ąjį (su ko­man­da, at­ski­ro­jo star­to lenk­ty­nes) – 7-asis, 12-ąjį – 26-asis, 13-ąjį – 16-asis, 16-ąjį – 4-asis, o 17-ąjį – 2-asis, nu­si­lei­dęs tik ita­lui Gio­van­ni Vis­con­ti. Iki var­žy­bų pa­bai­gos li­kus trims eta­pams, lie­tu­vis bend­ro­jo­je įskai­to­ je bu­vo 85-asis, jį nuo ly­de­rio V.Ni­ ba­li sky­rė 2 val. 14 min. ir 11 sek.

„Gi­ro d’Ita­lia“ fi­ni­šuos ry­toj Bre­šos mies­te. Tarp pre­ten­den­tų į ge­riau­siam jau­na­jam (iki 25 metų) dvi­ra­ti­nin­kui ski­ria­mus bal­tuo­ sius marš­ki­nė­lius („mag­lia bian­ ca“) R.Na­var­daus­kas bu­vo 14-asis, į „Kal­nų ka­ra­liaus“ tro­fė­jų („mag­ lia az­zu­ra“) – 12-asis, o į pri­zą už ko­vin­gu­mą su 20 taš­kų – 9-asis. Au­ko­ja­si ko­man­dai

Per­nai 79-aja­me pa­sau­lio dvi­ra­čių spor­to plen­to čem­pio­na­te R.Na­ var­daus­kas pa­sie­kė is­to­ri­nį Lie­tu­ vai re­zul­ta­tą – gru­pi­nė­se lenk­ty­ nė­se užė­mė 8-ąją vie­tą. Lon­do­no olim­pia­do­je pa­si­ro­dy­ ta kuk­liau: 21-oji vie­ta as­me­ni­nė­se lenk­ty­nė­se ir 46-oji – gru­pi­nė­se. „Ra­mū­nas – la­bai pa­jė­gus dvi­ra­ ti­nin­kas, – tvir­ti­no Lie­tu­vos rink­ ti­nės vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Ar­tū­ras Kas­pu­tis. – Dar­bui jis vi­suo­met ati­duo­da 100 pro­c. sa­vo ga­li­my­ bių ir ne­gal­vo­ja, kas bus ry­toj ar po­ryt. Kar­tą per var­žy­bas Da­ni­jo­ je jis stip­riai ati­trū­ko nuo var­žo­vų ir pel­nė pa­pil­do­mų taš­kų, ta­čiau išeik­vo­jo per­ne­lyg daug jė­gų, to­dėl krim­to­si, kad ko­man­di­nė­se lenk­ty­ nė­se ne­ga­lė­jo tin­ka­mai pa­dė­ti sa­vo drau­gams. Ra­mū­nas – ko­man­di­nio dar­bo žmo­gus, pir­miau­sia au­ko­ja­ si ko­lek­ty­vo, ne as­me­ni­niams tiks­ lams. Atei­ty­je jis ga­li tap­ti di­džiu lenk­ty­ni­nin­ku.“

s iš kai­rės) dvi­ra­ti­nin­kai da­ly­vaus ir le­gen­di­nė­se „Tour de Fran­ce“ var­žy­bo­se.

81-ąją rung­ty­nių tarp Pa­ry­žiaus „Saint Ger­main“ ir „Brest“ eki­ pų mi­nu­tę sau­sa­kim­šas „Parc des Prin­ce“ sta­dio­nas pra­trū­ko ova­ci­ jo­mis. Šei­mi­nin­kų ko­man­dos vy­ riau­sia­sis tre­ne­ris Car­lo An­ce­ lot­ti vei­kiau­siai spe­cia­liai pa­kei­tė D.Beck­ha­mą, kad jis ga­lė­tų tin­ka­ mai at­si­svei­kin­ti. Rung­ty­nės aki­ mir­kai bu­vo su­stab­dy­tos – emo­ ci­jų ne­sut­var­džiu­sį ke­tu­rių vai­kų tė­vą svei­ki­no ne tik ko­man­dos drau­gai, bet ir var­žo­vai. D.Beck­h a­m as tur­b ūt nie­ka­ da ne­pre­ten­da­vo į ge­riau­sio vi­ sų lai­kų pa­sau­lio fut­bo­li­nin­ko ti­tu­lą, ta­čiau ta­len­tin­gas įvaiz­ džio kū­ri­mas ir fi­lant­ro­pi­nė veik­ la pel­nė jam am­ži­ną šlo­vę ir pri­ pa­ži­ni­mą. Vis dėl­to sau­go pa­sie­ki­mų fut­ bo­lo sta­dio­nuo­se taip pat ne­ga­ li­ma nu­neig­ti. Per sa­vo kar­je­rą

„„Įpė­di­niai: paskutiniuoju savo titulu – Pran­cū­zi­jos čem­pio­no –

D.Beck­ha­mas džiau­gė­si su sū­nu­mis Brook­ly­nu, Cru­zu ir Ro­meo.D.Beck­ha­mas iš­ko­vo­jo be­veik dvi de­šim­tis pa­čių svar­biau­sių tro­fė­jų ir yra vie­nin­te­lis Di­džio­sios Bri­ta­ ni­jos fut­bo­li­nin­kas, ta­pęs ke­tu­rių skir­tin­gų ša­lių čem­pio­nu. D.Beck­ha­mas be­veik vi­soms sa­ vo eki­poms bu­vo per­ga­lių ga­ran­

„Reu­ters“ nuo­tr.

tas. Su „Man­ches­ter Uni­ted“ Ang­ li­jos čem­pio­na­te sau­gas trium­fa­vo še­šis kar­tus, 2007 m. Is­pa­ni­jo­je – su Mad­ri­do „Real“, 2011 ir 2012 m. JAV – su Los An­dže­lo „Ga­la­xy“, o šie­met Pran­cū­zi­jo­je – su PSG.

18


18

šeštADIENIS, gegužės 25, 2013

sportas Ki­toks D.Beck­ha­mas

Fut­bo­lo le­gen­dą iš­gar­si­no ir šu­kuo­se­nos Ang­las du kar­tus li­ko per 17 žings­nį nuo ge­riau­sio pla­ne­tos fut­bo­li­nin­ko ap­do­va­no­ji­mo.

Krikštatėviai, automobiliai ir tatuiruotės „„1999 m. D.Beck­ha­mas su­si­tuo­kė su

„„D.Beck­ha­mas pa­me­tęs gal­vą dėl

kul­ti­nės bri­tų mu­zi­kos gru­pės „Spi­ce Girls“ na­re Vic­to­ria Adams. Jie au­gi­ na ke­tu­ris vai­kus: Brook­ly­ną, Ro­meo, Cru­zą ir duk­te­rį Har­per Se­ven. Tarp Brook­ly­no ir Ro­meo krikš­ta­tė­vių – Eli­za­beth Hur­ley, El­to­nas Joh­nas ir jo par­tne­ris Da­vi­das Fur­nis­has.

au­to­mo­bi­lių – jo ga­ra­že sto­vi pra­ šmat­nūs „Bent­ley“, „Fer­ra­ri“, „As­ton Mar­tin“. „ „ D.Beck­h a­m as – ta­t ui­r uo­č ių mė­

gė­j as. Bri­t ai su­s kai­č ia­v o, kad ant fut­b o­l i­n in­k o kū­n o – ma­ž iau­s iai 20

ta­t ui­r uo­č ių. Vie­n a jų ant de­š i­n ės ran­k os – ro­m ė­n iš­k as skai­č ius VII. Jis Da­v i­d ui – iš­s kir­t i­n is. Bū­t ent sep­ tin­t uo­j u nu­m e­r iu pa­ž y­m ė­t us marš­ ki­n ė­l ius jis vil­k ė­j o žais­d a­m as „Man­ ches­t er Uni­t ed“ ko­m an­d o­j e, su ku­ ria 1999-ai­s iais lai­m ė­j o Čem­p io­n ų ly­g ą.

1999-ai­siais D.Beck­ha­mą nu­kon­ku­ ra­vo bra­zi­las Ri­val­do, o 2001-ai­siais – po­rtu­ga­las Lui­sas Fi­go. Prie­šas ir did­vy­ris

Ang­li­jos rink­ti­nės su­dė­ty­je D.Beck­ ha­mui, kaip ir dau­gu­mai ki­tų jo kar­tos fut­bo­li­nin­kų, ne­pa­vy­ko pa­ siek­ti to, ko fut­bo­lo tė­vy­nė lau­kia be­veik pen­kias­de­šimt­me­tį. Pa­sau­ lio čem­pio­na­to Ang­li­jai ne­pa­vyks­ta lai­mė­ti nuo pat 1966-ųjų. Be to, 1998-ai­siais sau­gas bu­ vo ta­pęs di­džiau­siu ša­lies fut­bo­lo bend­ruo­me­nės prie­šu, kai pla­ne­tos pir­me­ny­bių aš­tunt­fi­na­ly­je už ty­či­ nį smū­gį Die­go Si­meo­nei ga­vo rau­ do­ną kor­te­lę, o ang­lai po 11 m bau­ di­nių pra­lai­mė­jo Ar­gen­ti­nai. D.Beck­ha­mas per sa­vo kar­je­rą da­ly­va­vo tri­juo­se pa­sau­lio čem­ pio­na­tuo­se, ta­čiau jo rink­ti­nė taip ir ne­su­ge­bė­jo nė kar­to per­ženg­ ti ket­virt­fin ­ a­lio bar­je­ro. Vis dėl­to į is­to­ri­ją jis įė­jo kaip pir­ma­sis ang­ las, ku­riam pa­vy­ko įmuš­ti įvar­ tį tri­jo­se skir­tin­go­se pla­ne­tos pir­ me­ny­bė­se. Svar­biau­sia­me fut­bo­lo fo­ru­me D.Beck­ha­mas ga­lė­jo da­ly­vau­ti ir ket­vir­tą kar­tą, ta­čiau 2010-ai­siais vi­sas vil­tis su­žlug­dė Achi­lo trau­ma. Mi­l i­jo­n ų sir­ga­l ių sim­pa­t i­jas Lon­do­ne gi­męs at­le­tas už­si­tar­ na­vo pre­ci­ziš­kai tiks­liais bau­dos smū­giais, ku­rie vi­sam lai­kui ta­ po jo vi­zi­ti­ne kor­te­le. Vie­nas to­ kių ma­žų ste­buk­lų jam 2001-ai­ siais pel­nė BBC te­le­vi­zi­jos ski­ria­mą Me­tų spor­to as­me­ny­bės ti­tu­lą. Le­ mia­mo­se at­ran­kos į 2002-ųjų me­ tų pa­sau­lio čem­pio­na­tą rung­ty­nė­se su grai­kais D.Beck­ha­mas fan­tas­tiš­ ku smū­giu 93-ią­ją mi­nu­tę iš­plė­šė ang­lams ke­lia­la­pį į fi­na­li­nį tur­ny­rą Pie­tų Ko­rė­jo­je ir Ja­po­ni­jo­je.

Rek­la­mos ryk­lys

Sa­vo įvaiz­džiu D.Beck­ha­mas rū­ pi­no­si ir sta­dio­nuo­se, ir už jų ri­bų. Fut­bo­li­nin­ko pa­ta­rė­jų ko­man­do­je vie­nas pa­grin­di­nių vaid­me­nų pri­ klau­so ir žmo­nai Vic­to­riai. D.Beck­ha­mas su­kū­rė spor­ti­nin­ ko ti­pą, ku­ris anks­čiau neeg­zis­ta­vo. Net ir tuo­met, kai fut­bo­lo aikš­tė­je sau­go grei­tis ir tiks­lu­mas pra­dė­jo slop­ti, ko­mer­ci­nis žvaigž­dės po­ ten­cia­las ne­su­val­do­mai au­go. Per­nai pran­cū­zų fut­bo­lo žur­na­ las „Fran­ce Foot­ball“ D.Beck­ha­ mą pa­skel­bė tur­tin­giau­siu pa­sau­ lio fut­bo­li­nin­ku, ta­čiau tik ma­žiau nei 5 pro­c. jo pa­ja­mų bu­vo už­dirb­ tos iš fut­bo­lo. Fut­bo­li­nin­kas yra pa­si­ra­šęs su­ tar­tis su dau­gy­be gar­siau­sių pa­ sau­lio kom­pa­ni­jų, tarp ku­rių – „Adi­das“ ir „Pep­si“. Ang­las taip pat rek­la­ma­vo bui­ti­nę tech­ni­ką, kve­pa­lus, apa­ti­nį tri­ko­ta­žą, fut­bo­ lo aka­de­mi­jas ir ly­gas. Ne ma­žiau dė­me­sio su­lauk­da­vo ir žvaigž­dės šu­kuo­se­nos. Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­ je juo­kau­ja­ma, kad D.Beck­ha­mas iš­mė­gi­no dau­giau šu­kuo­se­nų, nei per sa­vo kar­je­rą įmu­šė įvar­čių. Kar­je­rą bai­gė ir tre­ne­ris

Fut­bo­li­nin­ko są­skai­ta pa­sta­rai­siais me­tais pa­sie­kė kos­mi­nes aukš­tu­ mas, ta­čiau jis toks pat man­da­gus ir neiš­le­pin­tas kaip ir tą die­ną, kai, bū­da­mas vos pen­kio­li­kos ir glo­ bo­ja­mas Ale­xo Fer­gu­so­no, su­rai­ tė krei­vą pa­ra­šą ant sa­vo pir­mo­sios su­tar­ties su „Man­ches­ter Uni­ted“. Sim­bo­liš­ka, ta­čiau į di­dį­jį fut­bo­lą Da­vi­dą at­ve­dęs A.Fer­gu­so­nas sa­vo tre­ne­rio kar­je­rą bai­gė tuo pat me­ tu, kaip ir jo įžy­mu­sis auk­lė­ti­nis. D.Beck­ha­mas – dau­giau nei vien aukš­tos kla­sės spor­ti­nin­kas. Jis at­ si­svei­ki­no su di­džiuo­ju fut­bo­lu, ta­ čiau pre­kės ženk­las li­ko. Pa­ren­gė Ma­rius Bag­do­nas

„„Is­to­ri­ja: 2007-ai­siais D.Beck­ha­mas iš­mė­gi­no jė­gas su Es­ti­jos fut­bo­lo

rink­ti­ne. 

„Scan­pix“ nuo­tr.


19

Šeštadienis, gegužės 25, 2013

22p.

aukštyn žemyn

„Kauno dienos“ korespondento įspūdžiai iš originalios Gruzijos kaimelio šventės.

aukstynzemyn@diena.lt Redaktorė Jūratė Kuzmickaitė

Ka­ro fo­tog­ra­fas:

pa­sau­lis ga­lė­tų bū­ti gra­ži vie­ta Ka­ro žur­na­lis­ti­kos le­gen­da ame­ri­kie­tis Stan­ley Greene’as yra bu­vęs be­veik vi­sų svar­biau­sių pa­sau­lio konf­lik­tų zo­no­se. Tai žmo­gus, ku­ris ži­no, kaip iš­lik­ti gy­vam, ne vi­sa­da ge­rai jau­čia­si dėl sa­vo dar­bo, bet mė­gau­ja­si lai­ku, pra­leis­tu su mo­te­ri­mis.

Ru­gi­lė Ere­mi­nai­tė r.ereminaite@diena.lt

Mū­sų ša­ly­je fo­tog­ra­fas lan­kė­si švie­ti­mo tiks­lais. Lie­tu­vos fo­to­me­ ni­nin­kų są­jun­gos būs­ti­nė­je skai­tė pa­skai­tą Bal­ta­ru­si­jos žur­na­lis­tams – į šią ša­lį S.Greene’as vi­zos ne­ga­ vo. Pak­lau­sy­ti lie­tu­viams skir­tos pa­skai­tos, ku­rio­je sve­čias pri­sta­tė sa­vo fo­tog­ra­fi­jų al­bu­mus (vie­nas jų dar tik pa­si­ro­dys), su­si­rin­ko ir ge­rai ži­no­mi mū­sų spau­dos fo­tog­ra­fai. Pa­vo­jų le­gen­di­nio fo­tog­ra­fo gy­ ve­ni­me pui­kiai iliust­ruo­ja pirš­ti­ne ap­mau­ta su­ža­lo­ta ran­ka – pa­sku­ ti­nės ke­lio­nės į Si­ri­ją pa­da­ri­nys. Apie ku­pi­ną ne­ti­kė­tu­mų fo­tog­ra­ fo gy­ve­ni­mą S.Greene’as pa­pa­sa­ ko­jo ir „Kau­no die­nai“. – Ka­da ta­po­te tik­ru fo­tog­ra­ fu? – Ne­ži­nau, vis dar ban­dau. Fo­ tog­ra­fuo­ju jau 40 me­tų. Ti­kiuo­ si, kad vie­ną die­ną tai nu­tiks. Gal­būt.

– Ne­mėgs­ta­te ter­mi­no „fo­to­ žur­na­lis­tas“. Ko­dėl? – Ter­mi­nas yra iš­kreip­tas. Jis tar­ si bu­vo iš kur nors iš­trauk­tas... Iš tie­sų mes ne­ži­no­me, kas iš tik­rų­jų yra ta fo­to­žur­na­lis­ti­ka. Aš la­biau mėgs­tu žo­dį „fo­tog­ra­fas“, nes jis są­ži­nin­ges­nis, aiš­kes­nis ir uni­ver­ sa­les­nis. – Kas jaut­riau­sia šia­me dar­be? – Ban­dy­mas bū­ti są­mo­nin­gam, jaut­riam tiems, ku­rie ap­link. Ži­ no­ji­mas, kad tie žmo­nės vis dar ten, kai prii­m i tau skir­t us ap­ do­va­no­ji­mus. Rei­kia ži­no­ti, kad kal­bi jų var­du, kad tu per­duo­di jų ži­nią, nes jie pa­tys to ne­ga­li pa­ da­ry­ti. – Sa­kė­te, kad jū­sų drau­gai yra ne­pa­žįs­ta­mie­ji. Ar tai reiš­kia, kad ne­tu­ri­te tik­rų drau­gų? – Taip. Bet aš tu­riu tik­rų drau­ gų, pui­kių drau­gų. Taip sa­ky­da­ mas min­ty tu­riu žmo­nes, ku­riuos nuo­lat su­tin­ku sa­vo ke­ly­je. Žmo­

nes, su ku­riais suar­tė­ju, nes ma­no dar­be bū­ti­na su­si­drau­gau­ti grei­ tai. Taip aš sten­giuo­si iš­gy­ven­ti ar ne­bū­ti nu­žu­dy­tas. – Tu­rė­tų bū­ti sun­ku su žmo­ nė­mis su­si­drau­gau­ti taip grei­ tai. Kaip tai pa­vyks­ta? – Ga­liu pa­sa­ky­ti, kaip man tai pa­ vyks­ta. Kai į ta­ve šau­do, drau­gų su­si­ran­di net la­bai grei­tai. Ga­liu tai ga­ran­tuo­ti. Kar­tą, esant to­kiai si­tua­ci­jai, pra­lei­dau tris va­lan­das ko­ri­do­riu­je su ko­vo­to­ju, tarp mū­ sų at­si­ra­do ry­šys. Jis ga­lė­jo bū­ti nu­šau­tas, aš ga­lė­jau bū­ti nu­šau­ tas, snai­pe­riui nė­ra jo­kio skir­tu­mo. Jam ne­bent ga­lė­tų iš­kil­ti klau­si­mas: nu­šau­ti jį, nu­šau­ti ma­ne ar nu­šau­ ti mus abu. Tai­gi mes vie­nas ki­tam bu­vo­me už­nu­ga­ris. – Dir­bo­te dau­ge­ly­je karš­tų taš­ kų ir ma­tė­te, kaip žmo­nės mirš­ ta, yra žu­do­mi. Kaip įma­no­ma po to su­grįž­ti į nor­ ma­lų gy­ve­ni­mą?

20

Sa­vęs klau­siu: ar gi­miau blo­gas ir ban­dau bū­ti ge­ras, ar gi­miau ge­ras ir ban­dau ne­bū­ti blo­gas?

„„Su­vo­ki­mas: S.Greene’as džiau­gia­si gy­ve­nan­tis ga­na il­gai, kad su­pras­tų, koks šis pa­sau­lis yra iš tik­rų­jų. 

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vai­tės nuo­tr.


20

Šeštadienis, gegužės 25, 2013

aukštyn žemyn

Kai į ta­ve šau­do, drau­gų su­si­ran­di net la­bai grei­tai.

„„Metraštininkas: „Tai su­tei­kia ga­li­my­bę pa­pa­sa­ko­ti žmo­nėms apie tai, kas vyks­ta“, – apie savo fotografijas kalbėjo S.Greene’as.

Ka­ro fo­tog­ra­fas:

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vai­tės, noorimages.com nuotr.

pa­sau­lis ga­lė­tų bū­ti gra­ži vie­ta – Aš mo­kau­si, kaip rei­ 19 kia gy­ven­ti nor­ma­liai. Da­bar klau­sau­si la­bai daug mu­zi­

kos. Anks­čiau ir­gi daug klau­sy­da­ vau­si, bet da­bar dar dau­giau. Ne­ žiū­riu fil­mų apie smur­tą. Ban­dau ne­pra­ras­ti hu­mo­ro jaus­mo. Ban­ dau ko­ky­biš­kai pra­leis­ti lai­ką su įvai­rio­mis mo­te­ri­mis: asis­ten­tė­mis, spaus­tu­vi­nin­kė­mis ar dar ki­to­kio­ mis mer­gi­no­mis – ne­svar­bu. Ži­no­ te, aš ban­dau. Gal­vo­ju, kad su­ti­kau kaž­ką, kas ga­li iš­blaš­ky­ti ma­no be­ pras­my­bę. Bė­da tai, kad kai gal­vo­ji, jog jau vis­kas ge­rai ei­na­si, su­lau­ki skam­bu­čio ir sa­kai: „Man jau me­ tas.“ Ta­da su­lau­ki reak­ci­jos: „Bet tu tik ką grį­žai.“ Ta­čiau nie­ko ne­ ga­li pa­da­ry­ti – tie­siog tu­ri ei­ti. Ir net rea­liai ne­ga­li at­sa­ky­ti į klau­si­ mą „ko­dėl?“ Aš ma­nau, tai ne­tei­ sin­ga. – Tad dir­bant to­kį dar­bą neį­ ma­no­ma tu­rė­ti šei­mą? – Ke­le­tas ma­no drau­gų bu­vo su­kū­ rę šei­mas. Ir iš­si­sky­rė. Aš ne­ži­nau, ma­tyt, rei­kė­tų klaus­ti jų. Nie­ka­da

ne­tu­rė­jau šei­mos ir ne­su tas žmo­ gus, ku­rio rei­kė­tų klaus­ti. Vi­sa­da bu­vau vie­ni­šius ir net neį­si­vaiz­duo­ ju, kaip vi­sa tai vyks­ta, aš ne­su­kur­ tas tam. Gal­būt ki­ta­me gy­ve­ni­me, kai bū­siu ban­ki­nin­kas ar pan. – Ka­dai­se Ke­vi­nas Car­te­ris nu­ fo­tog­ra­fa­vo kad­rą, ku­ris jam at­ ne­šė Pu­lit­ze­rio pre­mi­ją. Net­ru­ kus, kai nu­spau­dė šį kad­rą, tą su mirš­tan­čiu vai­ku, pa­si­trau­ kė iš gy­ve­ni­mo. Ki­lo daug dis­ ku­si­jų... – Ma­no kny­go­je ir­gi yra nuo­trau­ ka su gu­lin­čiu vy­ru, ku­rio jau ty­ko gro­buo­nys. Ši nuo­trau­ka pa­da­ry­ta to­je pa­čio­je vie­to­je, kur fo­tog­ra­fa­ vo ir Ke­vi­nas. Kai jis atė­jo, aš bu­ vau ten. Jis tik nu­fo­tog­ra­fa­vo ir išė­ jo. Aš ma­nau, kad jis bu­vo per daug jaut­rus. Per daug pa­žei­džia­mas ir jam ne­rei­kė­jo daug po­stū­mio, kad priim­tų to­kį spren­di­mą. Ma­nau, fil­me „Bung bung club“ (fil­mas apie gar­sius ka­ro fo­tog­ra­fus, tarp ku­rių bu­vo ir K.Car­te­ris, – red. pa­st.) vis­kas yra per daug ro­man­ti­zuo­

ta ir ne­tei­sin­ga Ke­vi­no šei­mos bei drau­gų at­žvil­giu. Jis bu­vo šiek tiek pa­žei­džia­mas. – Ką ga­lė­tu­mė­te pa­sa­ky­ti apie žmo­niš­ku­mą žur­na­lis­ti­ko­je? – Ma­nau, kad daug žur­na­lis­tų jo ne­tu­ri. Bet svar­bu tu­rė­ti. Ma­nau, kad fo­tog­ra­fai įstu­mia žmo­nes į tam tik­ras si­tua­ci­jas, kad nu­fo­tog­ ra­fuo­tų kad­rus, už ku­riuos gau­na ap­do­va­no­ji­mus, – tarp to­kių esu ir aš. Vi­sa­da dėl to jau­čiuo­si blo­ gai, ta­čiau tai kar­tais su­tei­kia ga­ li­my­bę sa­vo nuo­trau­ko­mis pa­pa­sa­ ko­ti žmo­nėms apie tai, kas vyks­ta. Ga­liu in­for­muo­ti žmo­nes. Ti­kiuo­ si, kad jie at­krei­pia dė­me­sį. Kai fo­ tog­ra­fuo­ju, la­bai sten­giuo­si, kad tai bū­tų in­for­ma­ty­vu. Ga­liu bū­ti tų žmo­nių bal­sas ir vis­ką pa­ro­dy­ti, ti­ kiuo­si, jie bus iš­girs­ti. – Po in­ci­den­to 1993 m. Mask­ vo­je, kai vy­ko per­vers­mas prieš Bo­ri­są Jel­ci­ną, tik per plau­ką iš­ven­gė­te mir­ties. No­rė­tu­mė­te grįž­ti at­gal?

– Jie man ne­duos vi­zos. Ta­čiau aš grįž­čiau, man pa­tin­ka Mask­va – tai links­mas mies­tas. Da­bar ne­bė­ra taip links­ma... Jie nu­žu­dė Aną Po­ lit­kovs­ka­ją... Ne­su įsi­ti­ki­nęs, kad jie duo­tų man vi­zą. Bet taip, no­rė­ čiau grįž­ti į Mask­vą, tu­riu ten dau­ gy­bę drau­gų. – Po vis­ko, ką te­ko ma­ty­ti, kaip žvel­gia­te į Va­ka­rų pa­sau­ lį, žmo­nes? – Va­ka­rie­čius, tu­ri­te gal­vo­je ma­ no ša­lies vy­riau­sy­bę? Mū­sų val­ džia už­siė­mu­si vien do­mė­ji­mu­si, kaip už­si­dirb­ti pi­ni­gų. Jie varto­ ja daug skam­bių žo­džių, į ku­riuos įvel­ka no­rą už­si­dirb­ti. Mes ne­si­ rū­pi­na­me žmo­nė­mis, rū­pi­na­mės, kaip pra­tur­tė­ti. Jei­gu mums rū­pė­tų žmo­nės, daug dau­giau pa­da­ry­tu­me dėl jų. Tu­rė­jo­me to­bu­lą ga­li­my­bę ką nors pa­da­ry­ti dėl šau­na­mų­jų gink­ lų kont­ro­lės, bet nie­ko ne­pa­da­rė­ me. Ma­nau, kad NRA (Na­cio­na­li­nė gink­lų aso­cia­ci­ja – red. pa­st.) yra šuns­nu­kių gau­ja, – jie ne­lei­do nie­ko pa­da­ry­ti. Tai žei­džia man šir­dį.

– Dar ti­ki­te žmo­nių tei­sė­mis? – Vi­sa­da sa­vęs klau­siu: ar gi­miau blo­gas ir ban­dau bū­ti ge­ras, ar gi­ miau ge­ras ir ban­dau ne­bū­ti blo­ gas? Aš ži­nau, kad ne­su ge­riau­sias šia­me pa­sau­ly­je, bet ir ne­be­ma­nau, kad esu blo­giau­sias. Esu aukš­čiau kai ku­rių vi­so­je mi­ty­bos gran­di­nė­je. Aš ma­čiau blo­giau­sia. Ma­ny­da­vau, kad iš ma­nęs nie­ko do­ra, bet pa­ma­ čiau tik­rų monst­rų. Ma­no su­vo­ki­ mas ki­toks. Bū­da­mas ma­žas nie­ko ne­sup­ra­tau, bet esu lai­min­gas, kad gy­ve­nu ga­na il­gai, kad su­pras­čiau, koks šis pa­sau­lis. Jei bent pu­sę sa­ vo šan­sų su­vok­tu­me, pa­sau­lis bū­tų tik­rai gra­ži vie­ta. – Kur no­rė­tu­mė­te su­grįž­ti? – Ne­ži­nau. Kiek­vie­na vie­ta yra nau­ja ir skir­tin­ga. Kiek­vie­na vie­ta yra nuo­ty­kis. Aš ma­nau, esu pa­si­ ruo­šęs pa­tir­ti dar dau­giau nuo­ty­ kių. Pa­ma­ty­ti dau­giau, gal­būt ne tiek vieš­bu­čių fo­jė. Bū­tų sma­gu ma­ ty­ti ma­žiau vieš­bu­čių ko­ri­do­rių, o pa­ma­ty­ti pa­čius mies­tus, juo­se pa­ si­vaikš­čio­ti.


21

Šeštadienis, gegužės 25, 2013

aukštyn žemyn Sa­ko­ma, kad nė­ ra vy­riš­kų ir mo­ te­riš­kų dar­bų. Kaip mo­te­ris ga­ li ruoš­ti pie­tus, iš­ mau­dy­ti vai­kus, taip tą pa­tį dar­bą ga­li at­lik­ti ir vy­ ras. O ar yra vy­ riš­kų ir mo­te­riš­ kų pro­fe­si­jų? Pa­ ban­dė­me tai iš­ siaiš­kin­ti.

„„Įta­ri­mai: „Yra ir to­kių, ku­rie la­bai įtar­ti­nai į ma­ne žiū­ri pir­mą kar­tą ap­si­lan­kę ma­no in­ter­ne­to sve­tai­nė­je“, – ne­slė­pė auk­le dir­ban­tis A.Juo­ce­vi­čius. 

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vai­tės nuo­tr.

Devyniolikmetis: dirbu aukle, o ką? Lai­ma Že­mu­lie­nė l.zemuliene@diena.lt

Du mi­tų grio­vė­jai

Kai ne­se­niai Ores­tas Pro­cas ta­ po kio­ku­šin ka­ra­tė pa­sau­lio čem­ pio­nu ir pel­nė auk­so me­da­lį, o sa­lė griau­dė­jo nuo ova­ci­jų, ne vi­si jam plo­ju­sie­ji ži­no­jo, kad jo tre­ne­rė nuo aš­tuo­ne­rių me­tų bu­vo mo­te­ris – kau­nie­tė Vi­li­ja Kor­sa­ko­vie­nė. Tą die­ną 53-ejų me­tų tre­ne­rė jau­tė­si lyg de­vin­ta­me dan­gu­je. „Ores­tas jau užau­go. Iš­kė­lęs gal­vą jis drą­siai ga­li sa­ky­ti, kad yra tik­ras pa­sau­lio čem­pio­nas“, – kal­bė­jo V.Kor­sa­ko­ vie­nė apie sa­vo auk­lė­ti­nio per­ga­lę. Kai tė­vai pa­gal skel­bi­mus ieš­ko auk­lės, su­ra­dę vy­ro kon­tak­tinius duomenis, tie­siog nu­stėrs­ta: „Čia kaž­kas ne taip...“ Bet kai to­kia auk­lė su­val­do na­mus siau­bian­tį paaug­lį ir su juo su­ran­da bend­rą kal­bą, gim­ dy­to­jai į ją pa­žvel­gia jau ki­taip. Auk­le ne­pa­bū­gęs dirb­ti 19 me­ tų Ai­va­ras Juo­ce­vi­čius pa­ty­rė, kad vai­kų bū­na įvai­riau­sių. „Daž­nai pa­per­ki juos sal­dai­niu, ir vis­kas ge­ rai“, – sa­kė vai­ki­nas. Ne dar­bas, o pa­šau­ki­mas

Kio­ku­šin ka­ra­tė tre­ne­re V.Kor­sa­ ko­vie­nė dir­bo dau­giau kaip 20 me­ tų ir bu­vo vie­nin­te­lė šios spor­to ša­ kos tre­ne­rė moteris Kau­ne. Šį vy­riš­ką dar­bą ji pa­si­rin­ko neat­si­tik­ti­nai. Nuo pat ma­žens Vi­ li­ja – spor­ti­nin­kė, yra bai­da­rių-ka­ no­jų irk­la­vi­mo spor­to meist­rė. „Anais lai­kais kiek var­žy­bų žiū­ rė­da­vau, vis pa­gal­vo­da­vau: „Kaip no­rė­čiau bū­ti kio­ku­šin ka­ra­tė tre­ ne­rė. Tre­ne­rių mo­te­rų ta­da ne­bu­ vo“, – pa­sa­ko­jo Vi­li­ja. Spor­tuo­ti tu­ri no­rė­ti pa­ts

Iš pra­džių V.Kor­sa­ko­vie­nė pra­dė­jo tre­ni­ruo­ti mer­gi­nas. Vai­ki­nų spor­ to sa­lė­je at­si­ra­do vė­liau. Ir kar­tą ji pa­ju­to, kad jai tie­siog se­ka­si. No­ rin­čių­jų spor­tuo­ti dau­gė­jo, o svar­ biau­sia, kad jie lik­da­vo – neiš­si­ laks­ty­da­vo. 1991 m. Kau­ne ji įkū­rė kio­ku­šin ka­ra­tė klu­bą.

„Net sun­ku iš­var­dy­ti, kiek išug­ džiau Eu­ro­pos čem­pio­nų jau­nių – mer­gi­nų ir vai­ki­nų. Švie­žiau­sias lau­rea­tas – O.Pro­cas, ku­rį tre­ni­ra­ vau nuo pir­mų­jų žings­nių. Jei vi­ sus Eu­ro­pos pri­zi­nin­kus, čem­pio­ nus su­skai­čiuo­čiau, bū­tų tur­būt apie 15 žmo­nių“, – ne­slė­pė pa­si­di­ džia­vi­mo V.Kor­sa­ko­vie­nė. „Jei­gu šiai spor­to ša­kai ne­bū­čiau ati­da­vu­si šir­dies, tai ar bū­čiau ga­ lė­ju­si ko nors pa­ti pa­siek­ti ir ki­ tiems duo­ti?“ – klau­sė tre­ne­rė.

Kai vai­ki­nas ją pa­ mai­ti­no mė­sa, tė­ vai la­bai su­py­ ko. Pa­si­ro­do, tre­ jų me­tų mer­gai­tė jau pra­ti­na­ma bū­ ti ve­ge­ta­re. Sa­vų prie­mo­nių ar­se­na­las

Kai A.Juo­ce­vi­čius pra­ne­šė tė­vams, jog pla­nuo­ja už­si­dirb­ti pi­ni­gų pri­ žiū­rė­da­mas vai­kus, ma­ma la­bai juo­kė­si, o tė­vas jį ne­gra­žiai pa­va­di­ no. Bet Ai­va­rui tai su­kė­lė tik juo­ką. Auk­le dir­ba ir jo drau­gė Lau­ra. „Aš dir­bu ir dėl ma­lo­nu­mo, – man pa­tin­ka vai­kai. Ge­rą­ja pra­sme“, – šyp­so­jo­si Ai­va­ras. V.A.Grai­čiū­ no aukš­to­jo­je va­dy­bos mo­kyk­lo­je jis mo­ko­si vers­lo va­dy­bos, o auk­le dir­ba nuo 16-os me­tų. Auk­le dir­ban­tis de­vy­nio­li­k­me­tis pa­ty­rė, kad ne vi­si vai­kai šil­ki­niai – bū­na, kad ir ne­klau­so, ir kap­ri­zus ro­do, ir už­si­spi­ria. Ai­va­ras ži­no, kad yra įvai­rių bū­ dų, kaip su jais su­si­tvar­ky­ti. Vie­ nas  – la­bai pa­pras­tas. „Tie­siog pa­per­ki sal­dai­niu, ir vis­kas ge­ rai“, – ne­su­ta­ri­mų ge­si­ni­mo prie­ mo­nę įvar­di­jo A.Juo­ce­vi­čius. – Bet bū­na to­kių mo­men­tų, kad ne­ži­nai, ką da­ry­ti. Ten­ka imp­ro­vi­zuo­ti.“ Imp­ro­vi­zuo­ja jis įvai­riai. Pa­vyz­ džiui, įjun­gia te­le­vi­zo­rių, o šis ro­do ko­kį fil­mu­ką. „Ir vai­kas pa­mirš­ta,

dėl ko py­ko­mės. Stai­ga su­si­do­mi tuo fil­mu­ku“, – sa­kė Ai­va­ras. Ten­ka vyk­ti ir į ke­lio­nes

De­vy­nio­li­k­me­čio dar­bo gra­fi­kas – įvai­rus. Ne­se­niai dir­bo vie­no­je šei­ mo­je, kur rei­kė­jo pri­žiū­rė­ti tris vai­ kus vi­są sa­vai­tę nuo ry­to iki va­ka­ro, ko­ne gy­ven­ti su jais. Bū­na, kad vai­ ką ten­ka pri­žiū­rė­ti vie­ną die­ną nuo 9 iki 18 val., kar­tais – tik po­rą va­ lan­dų. O kar­tais su vi­sa šei­ma ten­ ka vyk­ti į ke­lio­nę. „Kol tė­vai pra­mo­gau­ja, aš tu­riu pri­žiū­rė­ti vai­kus, – paaiš­ki­no auk­lė A.Juo­ce­vi­čius. – Te­ko vyk­ti į Klai­ pė­dą, Ute­ną.“ Vai­ki­ną daž­niau­siai sam­do ke­lios šei­mos. Daž­nai jį re­ko­men­duo­ja, o ieš­kan­tie­ji auk­lės pa­si­ti­ki tais, ku­ rie re­ko­men­duo­ja. „Yra ir to­kių, ku­rie la­bai įtar­ti­ nai į ma­ne žiū­ri pir­mą kar­tą ap­si­ lan­kę ma­no in­ter­ne­to sve­tai­nė­je, – ne­slė­pė Ai­va­ras. – Ta­da puo­la ki­tų klau­si­nė­ti, kas aš toks.“ Sa­vo dar­bo va­lan­dos kai­ną A.Juo­ ce­vi­čius įver­ti­no 10 li­tų. Jei per die­ ną rei­kia vai­ką pri­žiū­rė­ti 5–6 va­ lan­das, ta­da ir bū­na toks at­ly­gis. Jei šei­mo­je dir­ba sa­vai­tę, at­ly­gis ma­ žes­nis. Jei su šei­ma kar­tu vyks­ta į ke­lio­nę – di­des­nis. Be to, tė­vai ap­ mo­ka vi­sas ke­lio­nės iš­lai­das. Vai­ki­nas daž­niau­siai dir­ba kiek­ vie­ną die­ną. Kaip to­kiu at­ve­ju lan­ ky­ti pa­skai­tas? „Kaip išei­na“, – skės­te­lė­jo ran­ko­mis Ai­va­ras. Tram­dė 13 me­tų paaug­lį

Vai­kai, ku­riuos jis pri­žiū­ri, – įvai­ raus am­žiaus: me­tu­kų, dve­jų, pa­si­ tai­ko net 12–14 me­tų paaug­lių. „Kū­di­kius at­si­sa­kau pri­žiū­rė­ti – ne­no­riu ri­zi­kuo­ti. Ne­duok Die­ve dar at­si­tiks kas nors. Sten­giuo­si, kad vai­kas bū­tų bent me­tu­kų. Bet te­ko pri­žiū­rė­ti ir la­bai kap­ri­zin­gą 13 me­tų paaug­lį. Tė­vai lie­pė jį tram­ dy­ti, kad ne­dau­žy­tų vis­ko iš ei­lės, ne­siau­tė­tų po na­mus“, – pa­sa­ko­ jo Ai­va­ras. Auk­lei nie­ko ki­to ne­li­ko, kaip su paaug­liu ieš­ko­ti kon­tak­to. „Pra­dė­

„„ Po­žiū­ris: „Kai pa­sie­kė­me re­zul­ta­tų, ta­pau vy­rų kon­ku­ren­te“, – pri­si­mi­

nė kio­ku­šin ka­ra­tė tre­ne­rė V.Kor­sa­ko­vie­nė.

jau aiš­kin­tis, kuo jis do­mi­si. Bend­ ra­vom, bend­ra­vom, ir paaiš­kė­ jo, kad jis do­mi­si kom­piu­te­ri­niais žai­di­mais, fut­bo­lu. Te­ko pa­čiam pa­si­skai­ty­ti. Ki­tą die­ną atė­jau – ir bend­ra kal­ba yra“, – džiau­gė­si Ai­ va­ras. Di­des­niems vai­kams jis tu­ri ir val­gy­ti pa­ruoš­ti. Tė­vai pa­sa­ko, ką jie mėgs­ta, ta­da auk­lė pa­si­rai­to­ja ran­ko­ves. Kar­tą dėl mais­to te­ko su­

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

si­bar­ti su vie­nos mer­gai­tės tė­vais. Šie ne­tiks­liai paaiš­ki­no, ką jai ga­li­ ma duo­ti ir ko ne. Ir kai vai­ki­nas ją pa­mai­ti­no mė­sa, tė­vai la­bai su­py­ ko. Pa­si­ro­do, tre­jų me­tų mer­gai­tė jau pra­ti­na­ma bū­ti ve­ge­ta­re. „Aiš­ku, li­kau kal­tas. O iš kur šal­ dy­tu­ve ta mė­sa? At­ro­do, tė­vas ne­ bu­vo ve­ge­ta­ras. Vi­so­kių bū­na tė­vų, vi­so­kių įdo­mių įvy­kių“, – ne­slė­pė auk­lė.


22

Šeštadienis, gegužės 25, 2013

aukštyn žemyn

Gru­zi­jos kai­me­lį karš­čiau­siu ša Die­ną, kai sta­čia­ ti­kių pa­sau­lis, ra­ miai su­sė­dęs prie šei­my­ni­nio sta­ lo, šven­čia Ve­ly­ kas, vie­nas Gru­ zi­jos kai­me­lis mi­ ni sken­dė­da­mas dul­kių de­be­sy­ je, su­kel­ta­me be­si­ gru­mian­čių vy­rų.

Ar­tū­ras Mo­ro­zo­vas

Spe­cia­l iai „Kau­no die­nai“ iš Gru­z i­jos

Di­džiau­sias me­tų įvy­kis

Šu­chu­čio kai­mas yra nie­kuo neiš­ sis­ki­rian­ti vie­to­vė Va­ka­rų Gru­zi­ jo­je, ne­tur­tin­ga­me, ta­čiau kul­tū­ ros pa­li­ki­mu gar­sia­me re­gio­ne. Jį gar­si­na du da­ly­kai: per kai­me­ lį be­si­drie­kian­tis ma­gist­ra­li­nis ke­ lias ir vie­na die­na per me­tus, kai šis ke­lias bū­na už­blo­kuo­tas. Kar­tą per me­tus, Di­dį­jį sek­ma­die­nį, šiuo ke­ liu eis­mas su­sto­ja dėl tūks­tant­me­ tės tra­di­ci­jos – le­lo var­žy­tu­vių. Žai­di­mas le­lo (liet. – mesk, ban­ dyk) ne­tu­ri tei­sė­jo dėl la­bai pa­ pras­tos prie­žas­ties – čia nė­ra jo­kių tai­syk­lių, lai­ko li­mi­to, da­ly­vių skai­ čiaus ri­bo­ji­mo. Ri­tua­li­nio žai­di­mo lau­kas – Šu­ chu­čio kai­mo cent­ri­nė da­lis tarp dvie­jų upe­lių. Di­dį­jį sek­ma­die­nį vir­šu­ti­nio ir že­mu­ti­nio kai­me­lio vy­rai gru­mia­si dėl 16 kg sve­rian­ čio ka­muo­lio, gru­zi­niš­kai va­di­na­ mo bur­ti. Reg­bio iš­ta­kos

Žai­di­mo tiks­las – gar­bin­gai iš odos pa­siū­tą sun­kų ka­muo­lį nu­neš­ti į sa­vo kai­me­lio pu­sę. Ka­muo­lį mi­niai šven­ti­kas iš­me­ ta tiks­liai iš­ma­tuo­ta­me cent­re tarp dvie­jų upe­lių. Tai maž­daug 150 m ruo­žas, per ku­rį ei­na ir ma­gist­ra­ lė, ku­ri ke­lioms va­lan­doms virs­ta le­lo mū­šio lau­ku. Ko­vo­jan­čios mi­ nios ne­sus­tab­do nie­kas – nei na­mų tvo­ros, nei dar­žai ar ke­lio ženk­lai. Per­ga­lė reiš­kia gar­bę lai­mė­ju­siai kai­me­lio da­liai, o ka­muo­lys, iš­kil­ min­gai per­neš­tas bū­rio lai­mė­to­jų per kai­mą, pa­de­da­mas ant pa­sku­ ti­nio mi­ru­sio žai­dė­jo ka­po. Ka­da pra­dė­tas žais­ti le­lo, tiks­liai ne­ži­no nie­kas. Yra įvai­riau­sių ver­ si­jų, ta­čiau dau­gy­bė pa­go­niš­kų šio žai­di­mo ri­tua­lų ne­lei­džia abe­jo­ ti, kad jis bu­vo žai­džia­mas dar iki krikš­čio­ny­bės Gru­zi­jo­je. Ma­no­ma, kad le­lo – šian­dien vi­sa­me pa­sau­ ly­je po­pu­lia­raus reg­bio iš­ta­kos. 16 kilogramų gar­bės

Anks­ty­vą pir­mo­sios Ve­ly­kų die­ nos ry­tą at­vy­kus į Šu­chu­čio kai­

„„Įvy­kis: se­nas tra­di­ci­jas ir ri­tua­lus tu­rin­čios ko­vos dėl sun­kaus odi­nio ka­muo­lio Šu­chu­čio kai­mas lau­kia vi­sus me­tus. 

mą tar­si prieš ar­tė­jan­čią aud­rą tvy­ro ra­my­bė – abie­jų kai­me­lio da­lių vy­rai sa­vo sto­vyk­lo­se ap­ta­ ri­nė­ja ar­tė­jan­čio mū­šio stra­te­gi­ją ar lei­džia pa­sku­ti­nį ra­mų die­nos lai­ką su šei­ma. Ty­la grei­tai iš­sklai­do­ma, nes pra­si­de­da iš­kil­min­ga odi­nio ka­ muo­lio kim­ši­mo ce­re­mo­ni­ja. Bur­ ti ka­muo­lys siu­va­mas le­lo iš­va­ ka­rė­se. Ši gar­bė pa­ti­kė­ta vie­nai kai­me­lio šei­mai, ku­rios ama­tas – bat­siu­vys­tė. Šven­tės ry­tą tuš­čias ka­muo­lys vy­no tos­tais su­tin­ka­ mas bat­siu­vio kie­me, ir pra­si­de­da iki pie­tų trun­kan­ti ka­muo­lio gar­ bi­ni­mo ir kim­ši­mo že­mė­mis, smė­ liu ir vy­nu ce­re­mo­ni­ja. Su­s i­r in­k ę kai­my­n ai, šven­t i­ kai, sa­ky­da­mi tos­tus, ge­ria vy­ną

iš dar tuš­čio ka­muo­lio, nau­do­da­ mi jį kaip in­dą. Vi­si esan­tie­ji kie­ me pri­va­lo at­si­ger­ti iš le­lo ka­muo­ lio ir pa­lin­kė­ti žai­dė­jams per­ga­lės, o ka­muo­liui – stip­ry­bės. Žė­rė komp­li­men­tus Lie­tu­vai

Iš­kil­mių cent­re – šven­ti­kas Sa­ba. Bu­vęs grai­kų-ro­mė­nų im­ty­ni­nin­ kas pa­ts tris de­šimt­me­čius grū­ mė­si dėl le­lo gar­bės. Po­pas džiau­ gia­si, kad jau 13 me­tų jam pa­ti­kė­ta ypač gar­bin­ga mi­si­ja – šven­tin­ti ka­muo­lį ir iš­mes­ti jį žai­dė­jams. Su­ži­no­jęs, kad esu iš Lie­tu­vos, Sa­ba že­ria komp­li­men­tus mū­sų ša­liai. Anot šven­ti­ko, jis daug kar­ tų grū­mę­sis su lie­tu­viais im­ty­nių rin­ge ir juo­kais net siū­lęs jiems at­ vyk­ti ir pa­si­ga­ly­nė­ti le­lo rin­ge.

Vie­nas iš sen­bu­vių žai­dė­jų, tak­ si vai­ruo­to­jas Ro­bin­zo­nas Ko­ba­ la­va, pa­kė­lęs vy­no du­be­nė­lį, ra­gi­ na iš­ger­ti už le­lo tra­di­ci­ją. „Mū­sų kai­me­lis nie­kuo neiš­sis­ki­rian­tis. Ma­ši­nos pro jį pra­le­kia di­de­liu grei­čiu. Ta­čiau šian­dien mes esa­ me Gru­zi­jos cent­ras. Mū­sų pro­tė­ vių tra­di­ci­ja kau­tis dėl le­lo gar­bės vis dar gy­va ir mes tu­ri­me gerb­ti šį pa­vel­dą“, – kal­ba vy­ras. Po po­ros va­lan­dų tos­tų, anek­ do­tų ir links­mų pa­žin­čių ka­muo­ lio kim­ši­mo ri­tua­las, kaip ir ša­lia sto­vin­tis pen­kias­de­šim­ties lit­rų vy­no gra­fi­nas, ei­na į pa­bai­gą. Iš­kil­min­gos ei­ty­nės

Po­pas Sa­ba, iš­gir­dęs mi­nio­je gan­ dą, kad šian­dien le­lo ste­bės ir

Gru­zi­jos prem­je­ras Bi­dzi­na Iva­ niš­vi­lis, ke­lia vy­no du­be­nė­lį ir ra­ gi­na vi­sus pa­mirš­ti po­li­ti­ką, pa­ lik­ti dis­ku­si­jas už kai­mo ri­bų ir vi­są dė­me­sį skir­ti Ve­ly­kų šven­ti­ mui ir ko­vai už gar­bin­gą le­lo tra­ di­ci­ją.

Ka­muo­lį mi­niai šven­ti­kas iš­me­ta tiks­liai iš­ma­tuo­ ta­me cent­re tarp dvie­jų upe­lių.

Pri­kim­šus ka­muo­lį, jis dar kar­ tą pa­sve­ria­mas. Se­no­vi­nės svars­


23

Šeštadienis, gegužės 25, 2013

aukštyn žemyn

a­lies taš­ku pa­ver­čia le­lo ko­va prie­ši­nin­kų ko­man­da neiš­neš­tų ka­muo­lio pa­slap­čio­mis. Vie­n as žai­d ė­jas, ap­s i­ren­g ęs marš­ki­nė­liais su už­ra­šu „So­čio žie­mos olim­pia­da 2014, Ru­si­ja“, su­lau­kia daug pa­šai­pų. Ta­čiau jis greit at­šau­na: „Šiais marš­ki­nė­liais ap­si­ren­giau tam, kad juos su­plė­šy­ tų.“ Vy­rų dra­bu­žiai dras­ko­mi, ba­ tai skrai­do virš mi­nios. Dul­kių ka­ muo­lys po­ra va­lan­dų ju­da tai vie­no, tai ki­to upe­lio link. Jei ku­ris vy­ras nu­kren­ta ant že­ mės, ša­lia esan­tys vy­rai iš­ke­lia ran­ kas, taip duo­da­mi ženk­lą, kad žai­ di­mas bū­tų kiek su­lė­tin­tas. Ste­bint iš ša­lies, žai­di­mo rit­mas nie­kuo­met ne­sus­to­ja, o su­žeis­tie­ji iš­ne­ša­mi į sau­gų už­ri­bį. Gar­bė ir po mir­ties

Po dvie­jų va­lan­dų le­lo bur­ti per­ ne­ša­mas per že­mu­ti­nį kai­me­lį ski­ rian­tį upe­lį. Mi­nia dar il­gai ne­nus­ to­ja grum­tis, ta­čiau jau gir­di­mi džiaugs­min­gi svei­ki­ni­mai.

Kai­my­nai, šven­ti­ kai, sa­ky­da­mi tos­ tus, ge­ria vy­ną iš dar tuš­čio ka­muo­ lio, nau­do­da­mi jį kaip in­dą.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

tyk­lės ro­do be­veik 18 kg, ta­čiau R.Ko­ba­la­va nu­ra­mi­na: „Vy­nui iš­ ga­ra­vus, bus ly­giai še­šio­li­ka.“ Da­ly­vių ir ste­bė­to­jų mi­nia nuo bat­siu­vio na­mo pa­trau­kia ma­gist­ ra­li­niu ke­liu iki cerk­vės, kur bus šven­ti­na­mas ka­muo­lys. Jį ne­ša po­pas Sa­ba, ta­čiau vi­siems lei­ džia pa­ban­dy­ti, ką reiš­kia pa­gau­ ti to­kį ka­muo­lį. Pa­ga­v u­s iuo­s ius ly­d i audringi plo­j i­m ai, nu­g riu­v u­s ius ar pa­l ei­ du­sius iš ran­kų ka­muo­lį – juo­kas. Vai­r uo­to­jai, įstri­g ę ke­ly­j e, ne­ pyks­ta – jiems Sa­ba taip pat lei­ džia iš­ban­dy­t i ka­m uo­l io svo­r į. Šur­m u­l iuo­jan­t i mi­n ia pa­s ie­ kia cerk­v ę – čia ka­m uo­lys šven­ ti­n a­m as ir pa­l ie­ka­m as po­rai va­ lan­d ų.

Ga­miš­vit ar vta­ma­šob

Aukš­tu­ti­nio Šu­chu­čio kai­mo gy­ ven­to­jas Geor­gi­jus, aiš­kin­da­mas le­lo is­to­ri­ją ir tra­di­ci­jas, pa­kvie­čia į ša­lia cerk­vės esan­tį sa­vo kie­mą, ža­dė­da­mas pa­pa­sa­ko­ti de­ta­liau. Pri­sė­dus pa­vė­sy­je, den­gia­mas gru­zi­niš­kas sta­las, at­ne­ša­mi gra­ fi­nai vy­no. Anot Geor­gi­jaus, prieš žai­di­mą vy­nas – bū­ti­nas. Ke­lia­ mi tos­tai už žai­dė­jų sėk­mę, svei­ ka­tą, pro­tė­vių tra­di­ci­jos tą­są. 35 me­tų Geor­gi­jus žai­di­me da­ly­vau­ ja nuo paaug­lys­tės ir ti­ki­na ne­bi­jąs grum­tis. Mus pri­myg­ti­nai pra­šo iš­ mok­ti gru­zi­niš­ką fra­zę ga­miš­vit ar vta­ma­šob (pa­leis­ki­te ma­ne, aš ne­ žai­džiu). Anot jo, jei bū­siu įtrauk­tas į žai­di­mo epi­cent­rą, šie žo­džiai – vie­nin­te­lis ma­no iš­si­gel­bė­ji­mas.

Ka­muo­lio pa­ly­dė­ji­mas šū­viais

Že­mu­ti­nio ir aukš­tu­ti­nio kai­me­lio vy­rai mū­šio lau­ke pra­de­da bū­riuo­ tis jau anks­čiau. Vi­si drau­giš­kai šne­ku­čiuo­ja­si, pri­si­me­na bu­vu­ sius žai­di­mus. Anot R.Ko­ba­la­vos, kai­mo vy­rai ko­vo­ja ir pyks­ta­si tik le­lo grum­ty­ nė­se. Ir pa­brė­žia la­bai griež­tą gar­ bės tai­syk­lę – muš­tis ne­priim­ti­ na. Jei įsiaud­ri­nę žai­dė­jai pra­de­da konf­lik­tuo­ti, jie grei­tai iš­ski­ria­mi ir nu­ra­mi­na­mi. Kiek­vie­nais me­tais rung­ty­nės pra­si­de­da ly­giai 17 val. Žai­di­mo truk­mė nė­ra api­brėž­ta. Ji svy­ruo­ja nuo dvie­jų iki aš­tuo­nių va­lan­dų. Net­ru­kus pa­si­girs­ta ova­ci­jos ir riks­mai, pa­si­ro­do šven­ti­kas Sa­ ba su bur­ti, ly­di­mas ke­lių vy­rų ir

me­džiok­li­niu šau­tu­vu gink­luo­to ved­lio. Šau­tu­vo šū­viais skel­bia­ma žai­di­mo pra­džia. Bur­ti iš­me­ta­mas mi­niai.

Ka­muo­lys nu­ne­ša­mas į jo ga­mi­ ni­mo vie­tą – bat­siu­vio na­mo bal­ ko­ną ir iš­di­džiai pa­ro­do­mas mi­niai. Že­mu­ti­nė kai­me­lio da­lis le­lo ti­tu­ lą bu­vo pel­niu­si tik prieš ket­ve­rius me­tus, to­dėl šian­dien čia itin di­de­ lė šven­tė. Jau­nie­ji žai­dė­jai iš­di­džiai ne­ša ka­muo­lį per kai­me­lio gat­ves, ka­ pi­nių link. Skan­duo­ja­mi šū­kiai: „Te­gy­vuo­ja že­mu­ti­nis Šu­chu­tis!“, „Te­gy­vuo­ja le­lo!“ Pa­sie­kus ka­pi­nes, ka­muo­lys pa­de­da­mas ant 2008 m. mi­ru­sio žai­dė­jo ka­po. Skam­ba tos­ tai ir ke­li šim­tai lit­rų vy­no pra­de­da ga­ruo­ti mi­nio­je. Le­lo žai­di­mą ste­bė­jęs Gru­zi­jos prem­je­ras B.Iva­niš­vi­lis, kel­da­mas ra­gą su vy­nu, svei­ki­na žai­dė­jus: „No­riu pa­kel­ti tos­tą už jū­sų per­ ga­lę. Lai­mė­jo že­mu­ti­nė kai­me­lio da­lis, lai­mė­jo vi­sa Gru­zi­ja. Su to­ kia dva­sia ir ener­gi­ja, ku­rią jūs pa­ ro­dė­te šian­dien, mes tu­ri­me kur­ ti ša­lį.“ Ant ka­pa­vie­čių ma­ty­ti daug se­ nes­nių ka­muo­lių – kai ku­rie dar vi­ sai ne­se­niai pa­dė­ti ir ap­lais­ty­ti vy­ nu, ki­ti jau bai­gia su­trū­ny­ti, ta­čiau gar­bin­gai gu­li ant ka­po. Yra po­sa­kis: ge­riau vie­ną kar­tą pa­ma­ty­ti, nei šim­tą kar­tų iš­girs­ ti. Neį­ma­no­ma su­pras­ti le­lo, kol jo ne­pa­ma­tai sa­vo aki­mis.

Žūt­bū­ti­nė ko­va

Ke­lių šim­tų žmo­nių bū­rys už­ver­ da – jo cent­re bur­ti. Žai­dė­jai tar­ si vie­su­las su­ka­si ne­nus­pė­ja­mo­ mis kryp­ti­mis, griau­da­mi vis­ką sa­vo ke­ly­je. Le­lo – vy­riš­kas žai­di­mas, bet ja­ me da­ly­vau­ja ir mo­te­rys. Jos ne­ko­ vo­ja dėl ka­muo­lio, ta­čiau sten­gia­ si pa­dė­ti sa­vo ko­man­dai: žnai­bo kon­ku­ren­tus, sten­gia­si už­kal­bin­ ti ir ati­trauk­ti prie­šin­gos kai­me­lio da­lies vy­rų dė­me­sį. Vie­ni vy­rai ne­gai­les­tin­gai gru­ mia­si dėl ka­muo­lio, ki­ti ste­bi, kad

Vie­nais me­tais ne­žai­dė

Le­lo is­to­ri­jo­je bu­vo tik vie­nas kar­ tas, kai kai­me­lio vy­rai dėl ka­muo­ lio ne­si­grū­mė, neai­dė­jo juo­kas ir links­mi šūks­niai. 1989 m. po kru­ vi­no­sios ba­lan­džio 9-osios įvy­kių Tbi­li­sy­je le­lo ne­bu­vo žai­džia­mas. Po­pas Sa­ba iš­me­tė ka­muo­lį su­ si­rin­ku­siai mi­niai, ta­ciau jo nie­kas ne­pa­lie­tė. Ka­muo­lys bu­vo nu­ga­ben­tas į cerk­vę Tbi­li­sy­je ir pa­skir­tas tiems, ku­rie žu­vo prie Gru­zi­jos par­la­ men­to.


24

Šeštadienis, gegužės 25, 2013

aukštyn žemyn horoskopai.diena.lt

A.Ka­ra­lius: pi­ni­gų ga­lios lau­kas yra ri­bo­tas Da­rius Sė­le­nis

d.selenis@kaunodiena.lt

Gy­ve­ni­me ne vis­kas sal­du, ne vis­ kas pa­tin­ka ir ne vis­kas ro­žė­mis klo­ta. Šį kar­tą apie tai, kas ne­pa­ tin­ka, ne­ma­lo­nu ar bai­su, – su ar­ chi­tek­tu Aud­riu Ka­ra­liu­mi.

– Ko šiais lai­kais ne­ga­li­ma nu­ si­pirk­ti už pi­ni­gus? – Tė­vy­nės, mei­lės, džiaugs­mo, svei­ka­tos, ge­ros nuo­tai­kos, pa­si­ ti­kė­ji­mo sa­vi­mi, pa­tir­ties. Ši­to už pi­ni­gus tik­rai ne­nu­si­pirk­si. Pi­ni­gų vei­ki­mo lau­kas be ga­lo ri­bo­tas ir už juos ma­žai ką ga­li nu­si­pirk­ti. – Di­džiau­sia fo­bi­ja? – Kai de­ta­liai ap­ta­ri­nė­ja­mi me­di­ ci­ni­niai, chi­rur­gi­niai da­ly­kai, įspū­ džiai, li­gos. Ir ypač kai tai vyks­ta prie sta­lo. Fu. – Žmo­ni­ją ga­lin­ti pra­žu­dy­ti yda? – Nai­vu­mas ir kon­for­miz­mas. – La­biau­siai er­zi­nan­ti mo­te­rų sa­vy­bė? – O, yra jų, to­kių er­zi­nan­čių sa­vy­ bių. Ne­ma­žai. Pir­ma, šo­vu­si į gal­ vą, – kai mo­te­ris, kal­bė­da­ma­si su ta­vi­mi, sto­vi la­bai ar­ti, įsi­rė­mu­si, kaip čia de­li­ka­čiau pa­sa­ky­ti, sa­vo vir­šu­ti­niais ka­pi­te­liais tau į krū­ti­ nę ir per­ne­lyg ener­gin­gai kal­bė­da­ ma spjau­do­si. – Fil­mas ir kon­cer­tas, į ku­riuos jū­sų temp­te ne­nu­temp­tų? – Į Ole­go Gaz­ma­no­vo ir „Liu­be“ kon­cer­tą ma­nęs tik­rai nie­kas ne­nu­ temp­tų. Fil­mai? Ne­mėgs­tu nei sa­ diz­mo, nei po­rnog­ra­fi­nių, nei cuk­ ri­nių mei­lės is­to­ri­jų.

– Ne­mėgs­ta­miau­sia spal­va? – Anks­čiau pa­ti ne­mėgs­ta­miau­sia spal­va bu­vo ro­ži­nė. Bet ke­lis kar­tus pri­tai­kiau ją ar­chi­tek­tū­ro­je – pa­ti­ ko. Svar­bu de­ri­nys. Da­bar jau dve­ ji me­tai gy­ve­nu be ne­mėgs­ta­miau­ sios spal­vos. – Neg­ra­žiau­sias au­to­mo­bi­lis? – Ant ša­li­gat­vio prie sa­vi­val­dy­ bės pa­sta­ty­tas ir pės­tie­siems ke­ lią už­tve­rian­tis Ma­ti­jo­šai­čio au­ to­mo­bi­lis. – Sva­jo­nė, ku­ri jau neiš­si­pil­ dys? – Ne­pa­vyks iš­va­duo­ti Lie­tu­vos. Tai jau pa­da­rė ir li­kau ant le­do. – Lai­ko­tar­pis, ku­ria­me ne­no­rė­ tu­mė­te gy­ven­ti? – Ooo, vi­sų pir­ma – Sta­li­no lai­ kai! – Bjau­riau­sias Kau­no pa­sta­ tas? – „Stik­lai­nis“ prie sa­vi­val­dy­bės, Lai­mu­tės ir Bi­ru­tės dau­gia­bu­tis Lais­vės alė­jo­je, „Ak­ro­po­lis“. – Kas iš vai­kys­tės ir paaug­lys­ tės ne­ke­lia nos­tal­gi­jos? – Dar­že­ly­je pa­va­ka­riams, 18 va­l ., duo­da­mas vi­rin­tas pie­nas su plė­ ve­le. Net nu­pur­to. So­vie­ti­nės ka­ riuo­me­nės gau­dy­mai ir ban­dy­mai žmo­nes iš­siųs­ti į Čer­no­by­lį, Af­ga­ nis­ta­ną. Kaip ir vi­sas ne­nu­ga­li­mos, idio­tiš­kos jė­gos spau­di­mas. – Blo­giau­sia A.Ka­ra­liaus sa­vy­ bė, cha­rak­te­rio bruo­žas. – Jiems iš­var­dy­ti neuž­tek­tų pus­la­ pio. Pa­tik­lu­mas ir ne­pag­rįs­tas ti­ kė­ji­mas gė­rio do­mi­na­vi­mu. Tin­gi­ nys­tė, sai­ko sto­ka. Ir dau­ge­lis ki­tų blo­gų­jų sa­vy­bių.

Ast­ro­lo­gi­nė pro­gno­zė ge­gu­žės 25–31 die­noms AVI­NAS (03 21–04 20)

Jei tik no­rė­si­te, sa­vait­ga­ lį pa­vyks įdo­miai pra­leis­ti lais­va­lai­kį. Ti­kė­ti­na eks­kur­si­ja ar­ ba ke­lio­nė. Gal­būt teks bend­rau­ti su at­vy­ku­siais iš už­sie­nio drau­gais ar­ba su bend­ra­moks­liais, įta­kin­ gais pa­žįs­ta­mais. Prob­le­mų ga­li kil­ti, jei sė­si­te prie vai­ro ne­blai­ vus. Nuo pir­ma­die­nio prio­ri­te­ ti­niai bus pro­fe­si­nio gy­ve­ni­mo, kar­je­ros klau­si­mai. Re­gis, su­si­ tik­si­te su kaž­kuo iš­si­ski­rian­čiais žmo­nė­mis ar­ba pa­tys su­bliz­gė­si­ te sa­vo pri­va­lu­mais, ži­nio­mis. Ne­ tak­tas iš­sa­kant nuo­mo­nę ar at­ sklei­džiant jaus­mus ga­li pa­kenk­ti kar­je­rai, san­ty­kiams. JAU­TIS (04 21–05 20)

Sa­vait­ga­lį daug gal­vo­si­te apie fi­nan­si­nius įsi­pa­rei­ go­ji­mus, mo­kes­čius, sko­las, ne­pi­ gius pir­ki­nius. Ne­pai­sant to, emo­ ci­nis ir sek­sua­li­nis jū­sų gy­ve­ni­mas bus ak­ty­vus. Sa­vo psi­cho­lo­gi­ne įžval­ga ar­ba neįp­ras­tu dos­nu­mu ga­li­te nu­ste­bin­ti ap­lin­ki­nius. Ki­tą sa­vai­tę ak­tua­lūs bus rei­ka­lai, su­ si­ję su moks­lu, po­li­ti­ka, už­sie­niu. Tik­riau­siai kils šio­kių to­kių keb­ lu­mų. Sa­vo nea­dek­va­čia emo­ci­ne reak­ci­ja ga­li­te įžeis­ti jums nea­be­ jin­gą as­me­nį. Ga­na pa­lan­ku by­li­ nė­tis, bend­rau­ti su už­sie­nie­čiais.

LIŪ­TAS (07 23–08 23)

Tomo Raginos nuo­tr.

Sa­vait­ga­lį tu­rė­tu­mė­te gau­ ti jums ak­tua­lų laiš­ką, su­ lauk­ti gi­mi­nai­čio ar drau­go vi­zi­to. Tik ne­pa­sik­liau­ki­te ne­pa­tik­rin­ ta in­for­ma­ci­ja, jei ne­no­ri­te pa­da­ ry­ti klai­dų. Pa­si­rū­pin­ki­te ar­ti­mų­ jų pro­ble­mo­mis ir sa­vo iš­vaiz­da, svei­ka­ta. Ki­tą sa­vai­tę ne­ri­mo ga­ li su­kel­ti ar­ti­mo žmo­gaus sa­vi­ jau­ta. Bet ku­riuo at­ve­ju ar­ti­mie­ji, vai­kai sieks jū­sų drau­gi­jos, dė­me­ sio. Nu­ma­to­mos ne­ma­žos iš­lai­dos ma­lo­nu­mams, pra­mo­goms, vai­kų po­rei­kiams, ke­lio­nei. Ga­li­te vyk­ti į no­ri­mą ren­gi­nį, at­rak­ci­ją.

OŽIA­RA­GIS (12 22–01 20)

Sa­vait­ga­lio die­no­mis jau­si­ te vi­di­nę su­maiš­tį, ne­ri­mą. Bus sun­ku ras­ti ra­cio­na­lų spren­di­ mą, ap­gin­ti sa­vo nuo­mo­nę. Pa­si­ sau­go­ki­te skers­vė­jo, er­kių, aler­ ge­nų ir ner­vi­nės įtam­pos. Tik­tų už­siim­ti me­ni­ne kū­ry­ba, jo­ga, pa­ sva­jo­ti, pa­me­di­tuo­ti. Ki­tą sa­vai­tę ga­li­te su­ri­zi­kuo­ti siek­da­mi pa­si­ pel­ny­ti ar pa­da­ry­ti įspū­dį. Su­si­ tik­si­te su jums mie­lu as­me­niu ar­ba pa­tir­si­te emo­ciš­kai jau­di­na­mą įvy­ kį. Ga­li kil­ti idė­jų, su­si­ju­sių su ne­ kil­no­ja­muo­ju tur­tu, nuo­ma, vers­ lu, gy­ve­na­mo­sios vie­tos kei­ti­mu.

Sa­vait­ga­lį nu­ma­to­mas rim­tas po­kal­bis su ar­ti­ mu žmo­gu­mi. Jei esa­te nu­si­tei­kę opo­nuo­ti, net la­bai pro­tin­gus jo ar­gu­men­tus ver­tin­si­te prieš­ta­ rin­gai. Vis dėl­to kai ku­rie pa­ste­ bė­ji­mai įstrigs kaip pa­mo­kan­tys. Bū­ki­te ati­dūs pa­šne­ko­vų at­žvil­ giu, ne­kal­bė­ki­te vien apie sa­vo rū­pes­čius ar lai­mė­ji­mus. Ki­tą sa­vai­tę tar­si ak­muo nuo šir­dies nu­si­ris, jei­gu už­baig­si­te su kre­ di­tu, nuo­sa­vy­be su­si­ju­sius rei­ ka­lus. Pa­tiks bend­rau­ti su už­ sie­nie­čiais. Spar­nus teiks mei­lė ir tie­sos jaus­mas. VĖ­ŽYS (06 22–07 22)

sal­džių fil­mų apie mei­lę. 

SVARS­TYK­LĖS (09 24–10 23)

ŠAU­LYS (11 23–12 21)

Sa­vait­ga­lį pa­si­sten­ki­te mo­ ra­liš­kai ir fi­ziš­kai ne­per­ varg­ti. La­bai kenks svai­ga­lai, tad ne­pikt­nau­džiau­ki­te. Jei sa­vi­jau­ta ne­blo­ga, pra­var­tu im­tis konk­re­čių nu­ma­ty­tų rei­ka­lų, nea­ti­dė­ti su­tar­ to pa­si­ma­ty­mo ar ren­gi­nio. Ga­li­ te gau­ti pa­ja­mų ar tu­rė­ti iš­lai­dų, su­si­ju­sių su me­nu, lab­da­ra, gro­ žiu, ma­lo­nu­mais. Nuo pir­ma­die­ nio im­si­te gal­vo­ti apie per­mai­nas ir di­des­nę nau­dą. Re­gis, su­stip­rės jū­sų ma­te­ria­li­nės po­zi­ci­jos, pa­pil­ nės pi­ni­gi­nė. Tur­būt pa­vyks rei­ ka­las, su­si­jęs su nuo­ma, kre­di­ta­ vi­mu, ko­mer­ci­niu, vers­lo san­do­riu in­for­ma­ci­ja, rek­la­ma.

DVY­NIAI (05 21–06 21)

Sa­vait­ga­lį jums ga­li tek­ ti su­si­rū­pin­ti ar­ti­mo žmo­ gaus ar­ba sa­vo svei­ka­ta. De­rė­tų pa­le­pin­ti or­ga­niz­mą svei­ku mais­ tu, ge­ru poil­siu, už­siim­ti svei­ka­ tos ir gro­žio pro­fi­lak­ti­ka. Pa­kenk­ ti ga­li per griež­ta die­ta, svai­ga­lai, tad ne­per­len­ki­te laz­dos. Ki­tą sa­ vai­tę var­gu ar ga­lė­si­te kuo nors bea­to­dai­riš­kai pa­si­ti­kė­ti. Ne­sis­ ten­ki­te per­gud­rau­ti par­tne­rių, še­ fo, nes tai at­si­gręš prieš jus. La­ biau sau­go­ki­te tur­tą ir at­ža­las. Ak­tua­li bus kon­ku­ren­ci­nė ko­va, ju­ri­di­niai rei­ka­lai.

„„Sko­nis: ar­chi­tek­tas A.Ka­ra­lius ne­mėgs­ta nei O.Gaz­ma­no­vo dai­nų, nei

MER­GE­LĖ (08 24–09 23)

Sa­vait­ga­lį tik­tų ap­lan­ky­ ti tė­vus, gi­mi­nes, pa­si­dar­ buo­ti ar pa­bū­ti gam­to­je. Teks pri­ siim­ti da­lį bui­ti­nių pa­rei­gų, pa­dė­ti silp­nes­nie­siems. Ga­li­mi virš­ki­ni­ mo su­tri­ki­mai. Ga­li už­plūs­ti pri­si­ mi­ni­mai, at­gy­ti pri­slo­pin­tos emo­ ci­jos. Nuo pir­ma­die­nio jau bū­si­te nu­si­tei­kę avan­tiū­roms, nuo­ty­ kiams. Ga­li­ma stip­ri mei­lės pa­ gun­da. Ypač svar­bu at­sa­kin­gai elg­tis su bend­rais ir sve­ti­mais pi­ ni­gais. Ti­kė­ti­na kū­ry­bi­nė sėk­mė ar­ba ge­rais re­zul­ta­tais nu­džiu­gins vai­kai. Tu­rė­tu­mė­te nu­dirb­ti bet ko­kius dar­bus, iš­spręs­ti keb­lius rei­ka­lus, jei­gu tik ge­rai jau­čia­tės.

Sa­vait­ga­lį su­si­dur­si­te su pro­ble­ma, jei­gu teks pirk­ ti do­va­ną, or­ga­ni­zuo­ti vai­šes, po­ bū­vį, ves­ti ren­gi­nį. At­sa­ko­my­bės jaus­mas ne­leis jums at­si­pa­lai­duo­ ti. Vis dėl­to ga­li­te iš­pro­vo­kuo­ ti ro­man­tiš­ką avan­tiū­rą. Ypa­tin­go dė­me­sio rei­ka­laus vai­kai. Ki­tą sa­ vai­tę ga­li­mos prieš­ta­rin­gos si­tua­ ci­jos, ke­li pa­si­rin­ki­mo va­rian­tai, iš ku­rių tu­rė­si­te rink­tis. Teks de­rin­ tis prie ap­lin­ky­bių ir ki­tų žmo­nių rei­ka­la­vi­mų, po­rei­kių. Sus­kub­ki­te, jei no­ri­te su­da­ry­ti ar pra­tęs­ti dar­ bo su­tar­tį.

SKOR­PIO­NAS (10 24–11 22)

Sa­vait­ga­lį teks už­siim­ ti rei­ka­lais, su­si­ju­siais su šei­mos pi­ni­gais, ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu, na­mų apy­vo­kos reik­me­ni­ mis, bui­ti­ne tech­ni­ka ir pan. Sek­ sis na­mu­di­niai vers­lai, sma­gu bus pa­si­dar­buo­ti gry­na­me ore, pa­bū­ ti gam­to­je. Ki­tą sa­vai­tę ne­ti­kė­tai ga­li­te gau­ti laiš­ką ar­ba su­lauk­ti skam­bu­čio iš jums svar­baus as­ mens. Gal­būt iš­si­sklai­dys kai ku­ rios abe­jo­nės. Blai­viau įver­tin­si­te ir ži­niask­lai­dos tei­kia­mą in­for­ma­ ci­ją. Nuo tre­čia­die­nio prio­ri­te­tą teik­si­te as­me­ni­niams rei­ka­lams.

VAN­DE­NIS (01 21–02 19)

Sa­vait­ga­lį bū­si­te nu­si­tei­kę ko­lek­ty­vi­niams už­siė­mi­ mams, šur­mu­lin­giems ren­gi­niams ir iš­ky­loms gam­to­je. At­ro­do, kad pa­tir­si­te ma­lo­nu­mo ir nau­dos iš bend­ra­vi­mo su prie­šin­ga ly­ti­mi, drau­gais, gi­mi­nai­čiais. Tie­sa, iš­ lai­dų ne­pa­vyks iš­veng­ti. Ki­tą sa­ vai­tę ga­li pa­si­tai­ky­ti pro­ga ne­le­ ga­liai pa­si­pel­ny­ti ar­ba nau­din­giau pa­kreip­ti fi­nan­sų, vers­lo rei­ka­lus. Ga­na pa­vo­jin­ga ri­zi­kuo­ti, ypač gat­vė­je, vai­ruo­jant. Lyg bal­za­mas šir­dį veiks mei­lė. Ge­bė­si­te su­ža­ din­ti sim­pa­ti­jas. ŽU­VYS (02 20–03 20)

Sa­vait­ga­lis ne­ža­da links­ my­bių. Re­gis, teks dirb­ ti kaip dar­bo die­ną ar­ba į gal­vą lįs ne­leng­vai iš­spren­džia­mi klau­si­ mai ir jau­si­te at­sa­ko­my­bės naš­tą. Rū­pes­čių ga­li kel­ti ir ar­ti­mi žmo­ nės, san­ty­kiai su jais. Ki­tą sa­vai­tę ga­li­te pa­jus­ti per­mai­nų dvelks­mą. Re­gis, bū­si­te nu­si­tei­kę in­ves­tuo­ ti į ge­ro­vę, kom­for­tą, vers­lą, sa­vo gro­žį ar­ba mo­ky­mą­si. Jei­gu ak­tua­ lu, ieš­ko­ki­te są­jun­gi­nin­kų, nau­ din­gos in­for­ma­ci­jos. At­si­sa­ky­ki­te abe­jo­ti­nų ri­zi­kin­gų nuo­ty­kių. Si­do­ni­ja


25

Šeštadienis, gegužės 25, 2013

Daugiau informacijos apie „Kauno dienų “ renginius kaunodiena.lt

menas ir pramogos

„Kau­no die­nos 2013“: ką ver­ta pa­ma­ty­ti? Į dan­gų kils re­kor­di­nis ait­va­ras

Nuo kla­si­kos iki ro­ko Ko­kia šven­tė be fe­jer­ver­kų ir bai­ gia­mo­jo kon­cer­to! Jų šie­met bus net du: vie­nas skir­tas kla­si­ki­nės mu­zi­kos my­lė­to­jams, ki­tas – ro­ko ger­bė­jams.

Be­ne pa­grin­di­nė šių me­tų „Kau­no die­nų“ staig­me­na – re­kor­di­nio dy­ džio ait­va­ras. Jis lyg sim­bo­lis mies­ tie­čiams ir sve­čiams skelbs, kad Kau­nas šven­čia.

Ait­va­ras – tai mil­ži­niš­ka Kau­no mies­to vė­lia­va, ku­rios il­gis 13 m, o plo­tis – 8,7 m. Bend­ras vė­lia­ vos plo­tas 115 kv. m. Jei­gu bus pa­ lan­kios oro są­ly­gos ir vė­jo kryp­tis, ait­va­ras dan­gu­je skra­jos dvi die­nas, šeš­ta­die­nį ir sek­ma­die­nį, po še­šias va­lan­das. Aukš­tai į dan­gų di­džiu­ lė sim­bo­li­nė Kau­no vė­lia­va tu­rė­tų pa­kil­ti šeš­ta­die­nį 12 val. Į dan­g ų pa­kel­t i to­k io dy­d žio ait­va­r ą ga­l i ne bet kas – šven­ tės or­ga­n i­za­to­r iai į pa­gal­b ą pa­ si­k vie­t ė pro­fe­s io­n a­l ius ait­va­r ų ži­n o­v us. Pro­fe­s io­n a­l ų ko­m an­

„„En­tu­zias­tai: re­kor­di­nio dy­džio ait­va­rą val­dys spe­cia­liai su­bur­ta pro­fe­

sio­na­lų ko­man­da. 

da tam ruo­š ė­s i ne vie­n ą die­n ą. „Vi­sas še­š ias va­l an­d as, kai ait­ va­ras bus dan­g u­je, jį tu­r ės val­ dy­ti ait­va­rų meist­ras, jo ne­ga­li­ ma tie­siog pri­riš­ti prie me­džio ir pa­lik­ti be prie­žiū­ros. Tai itin su­ dė­t in­gas ir daug jė­g ų rei­ka­l au­ jan­tis dar­bas“, – pa­sa­ko­jo šven­ tės or­ga­ni­za­to­rė, Kau­no kul­tū­ros cent­ro „Tau­tos na­m ai“ di­rek­to­

Se­no­sios prie­plau­kos am­fit­ eat­re, kur ir vyks spe­cia­lus kon­cer­tas, skir­tas „Kau­no die­noms 2013“, su­lauk­si­me sve­čių iš Ško­ti­jos – į Kau­ną at­vyks gar­saus kom­po­zi­ to­riaus Mi­ke’o Old­fiel­do kū­ri­nius at­lik­sian­ti Mag­gie Reil­ly su sa­vo gru­pe. Šis kon­cer­tas – at­li­kė­jos ir

Tomo Raginos nuotr.

rė Rū­ta Au­gū­nie­nė. Pir­mą kar­tą Kau­ne pa­na­šaus dy­džio ait­va­ras pakilo per Tarp­tau­t i­n es Han­zos die­nas 2011 m. kas: Re­kor­di­nio ait­va­ro skry­dis virš Kau­no. kur: San­ta­kos par­ko sta­dio­nas, Kau­no pi­lies priei­gos. kada: Ge­gu­žės 25–26 d. 12–18 val.

Vertinga pa­mo­ka po at­vi­ru dan­gu­mi Mies­to šven­tė neį­si­vaiz­duo­ja­ma be tra­di­ci­nės ama­tų mu­gės. Jo­je sa­vo pro­duk­ci­ją pri­sta­to apie 300 tau­to­dai­li­nin­kų, pre­ky­bi­nin­kų.

Han­zos mies­te, San­ta­kos par­ke, įsi­kū­rę ama­ti­nin­kai ne tik siū­lys įsi­gy­ti ran­kų dar­bų ga­mi­nių, bet ir at­skleis sa­vo dar­bo me­to­dus, kvies iš­mok­ti pin­ti iš to­šies, ap­dirb­ti gin­ta­rą, nu­si­kal­din­ti mo­ne­tą. Lie­tu­vos ama­ti­nin­kai įsi­ti­ki­nę, kad svar­bu at­skleis­ti, kaip gi­mė

ga­mi­nio idė­ja, kaip ji vir­to rea­ly­be, kiek rei­kia įdė­ti sun­kaus dar­bo. Šven­tės or­ga­ni­za­to­rė, Kau­no kul­ tū­ros cent­ro „Tau­tos na­mai“ di­rek­ to­rė R.Au­gū­nie­nė, ti­ki­no, kad šie­ met ama­tų mu­gė bus neei­li­nė, nes Kau­no pi­lies priei­go­se vyks edu­ka­ ci­nės pro­gra­mos. Pa­mo­kos po at­vi­ ru dan­gu­mi pra­si­dės šeš­ta­die­nio vi­ dur­die­nį ir tę­sis iki 16 val. „Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos Stik­ lo ir ke­ra­mi­kos ka­ted­ros dės­ty­to­jas Re­mi­gi­jus Se­de­re­vi­čius kiek­vie­

ną no­rin­tį­jį pa­mo­kys, kaip pa­si­ga­ min­ti vi­du­ram­žių lai­kų kok­lių“, – pa­sa­ko­jo R.Au­gū­nie­nė. Vi­du­ram­žiš­kų žal­va­ri­nių pa­puo­ ša­lų ga­my­bos su­bti­ly­bes at­skleis tau­to­dai­li­nin­kas Ri­man­tas Or­di­ nas. Šau­dyti iš lan­ko ­mo­kys šios įdo­mios pra­mo­gos ži­no­vas Ju­lius Sur­vi­la. kas: Edu­k a­ci­nė pro­gra­ma. kur: Kau­no pi­lies priei­gos. kada: Ge­gu­žės 25 d. 12–16 val.

Vai­kų ir jau­ni­mo šven­tė

„„Klau­si­mas: ar, pa­si­kei­tus or­ga­ni­za­to­riams, pa­vyks su­kur­ti šven­tės vi­

du­ram­žių dva­sią? 

Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.

At­gims vi­du­ram­žių mies­tas Šie­met pir­mą kar­tą Kau­ne Han­zos šven­tė vyks be jos il­ga­me­čių or­ga­ ni­za­to­rių Da­riaus Rum­šo ir And­ riaus Žiu­raus­ko. Pa­var­gę nuo po­li­ ti­nių int­ri­gų jie pa­si­trau­kė į šo­ną.

La­bai smal­su, ar nau­jie­ji šven­tės or­ga­ni­za­to­riai – Kau­no kul­tū­ros cent­ro „Tau­tos na­mai“ – bus pa­ jė­gūs iš­lai­ky­ti taip aukš­tai iš­kel­ tą bu­vu­sių šven­tės or­ga­ni­za­to­rių kar­te­lę. O gal šių­me­tė šven­tė nu­ vils kau­nie­čius? Han­zos mies­tas šie­met įsi­kurs Kau­no pi­lies lo­mo­je. Ri­te­rių sto­vyk­la, ama­ti­nin­kų kai­ me­lis, XIV–XVII a. šar­vų ir gink­lų eks­po­zi­ci­ja, se­no­vi­niai sta­lo žai­

Kau­ne 17-ąjį kar­tą vyks res­pub­li­ki­ nė vai­kų ir jau­ni­mo liau­diš­kos mu­ zi­kos ka­pe­lų šven­tė „Jur­gut, Jur­ gut, grok 2013“. Tai ren­gi­nys, ku­ria­ me sa­vo kraš­to mu­zi­ka­vi­mo tra­di­ ci­jas pri­sta­to ge­riau­si ša­lies vai­kų ir jau­ni­mo liau­diš­kos mu­zi­kos ko­ lek­ty­vai.

di­mai, kir­vių, žie­dų ir ie­čių mė­ty­ mas, šau­dy­mas iš lan­kų ir ar­ba­le­tų, žong­lie­riai ir žong­li­ra­vi­mo mo­kyk­ la, se­no­vi­nė mo­kyk­lė­lė vai­kams – to­kių pra­mo­gų šį kar­tą pa­ruo­šė šven­tės or­ga­ni­za­to­riai. Šven­tės or­ga­ni­za­to­riai – ki­ti, bet ren­gi­niai iš­lie­ka to­kie pa­tys. La­ biau­siai kau­nie­čių krau­ją kai­tin­ ti tu­rė­tų tarp­tau­ti­nis ri­te­rių tur­ ny­ras. Šven­tę vai­ni­kuos vi­du­ram­žių mu­zi­kos gru­pės iš Lat­vi­jos „Obs­ cu­ris or­bis“ kon­cer­tas. kas: Han­zos mies­tas. kur: Kau­no pi­lies lo­ma. kada: Ge­gu­žės 25–26 d. 12–21 val.

Šių me­tų šven­tė­je šoks ir dai­nuos 210 vai­kų nuo 4 iki 18 me­tų. „Šven­tė vyks­ta žais­min­ga var­ žy­tu­vių for­ma – vie­nu me­tu sce­ no­je dėl žiū­ro­vių sim­pa­ti­jų var­žo­si po dvi ka­pe­las, pa­kai­to­mis at­lik­ da­mos sa­vo kū­ri­nius“, – pa­sa­ko­jo šven­tės pro­jek­to va­do­vė Da­lia Sta­ nio­nie­nė. Gau­siau­sias šven­tės ko­lek­ty­vas – Aly­taus jau­ni­mo cent­ro dai­nų ir šo­kių an­samb­lis „Tarš­ku­tis“, ku­ ria­me mu­zi­kuo­ja, dai­nuo­ja ir šo­ ka 50 vai­kų. kas: Res­pub­li­ki­nė vai­kų ir jau­ni­mo liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­lų šven­tė „Jur­gut, Jur­gut, grok 2013“. kur: Se­no­sios prie­plau­kos am­fi­teat­ras. kada: Ge­gu­žės 25 d. 12 val.

„„Vie­ta: prie Kauno pilies šėls ro­

ko gerbėjai.

kas: Ro­ko mu­zi­kos kon­cer­tas. kur: Vi­di­nis Kau­no pi­lies kie­mas. kada: Ge­gu­žės 25 d. 21.30 val.

Kau­no mies­to sim­fo­ni­nio or­kest­ ro jung­ti­nis pro­jek­tas. Sim­fo­ni­nis or­kest­ras at­li­kė­jos dai­noms pa­ ruo­šė nau­jas aran­žuo­tes, kad jos skam­bė­tų šiek tiek ki­taip, nau­jo­ viš­kai. Or­ga­ni­za­to­riai ga­ran­tuo­ja, kad tai bus gy­vo gar­so kon­cer­tas – jo­kios fo­nog­ra­mos. Jis truks pu­ sant­ros va­lan­dos. Kon­cer­tą vai­ ni­k uos įspū­d in­gas šven­t i­n is fe­jer­ver­kas. No­rin­tie­siems pa­šėl­ti pui­kiai tiks ro­ko mu­zi­kos kon­cer­tas, ku­ris vyks vi­di­nia­me Kau­no pi­lies kie­me. Ro­ko mu­zi­kos kon­cer­to or­ga­ ni­za­to­rius Alek­sas Iva­no­vas at­ sklei­dė, kad čia skam­bės įvai­rūs mu­zi­kos sti­liai. „Po­lia­ri­zuo­ti stik­lai“ – Lie­tu­ vos ro­ko kla­si­ka, „Thun­der­ta­ le“ jau ir­gi ga­li­ma va­din­ti sce­ nos sen­bu­viais. Į Kau­ną at­vyks po dve­jų me­tų per­trau­kos į sce­ ną su­grį­žę „Oil Bus­ters“, gro­jan­ tys dau­giau pank­ro­ką“, – at­li­kė­ jus var­di­jo A.Iva­no­vas. Be to, kon­cer­te skam­bės pa­ sau­li­niais hi­tais ta­pę ro­ko die­vų „AC/DC“ dai­nos, ku­rias at­liks gru­pė „AC/DC Tri­bu­te.LT“. At­li­kė­jai pa­ža­dė­jo, kad šeš­ta­ die­nio nak­tį Kau­nas tik­rai dre­bės nuo gar­sios ro­ko mu­zi­kos. Kon­ cer­tas baig­sis ge­ro­kai po vi­dur­ nak­čio, tad kau­nie­čiai ga­lės šėl­ ti vi­są nak­tį. kas: Spe­cia­lus kon­cer­tas, skir­tas „Kau­no die­noms 2013“. kur: Se­no­sios prie­plau­kos am­fi­teat­ras. kada: Ge­gu­žės 25 d. 21.30–23 val.


26 2

šeštadIENIS, gegužės 25, 2013

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai������������������������������� 26 Paslaugos� ������������������������������ 26, 27, 28 Parduoda����������������������������������������������� 28 Perka��������������������������������������������������������� 28 Įvairūs���������������������������������������������� 28, 29 Karščiausi kelionių pasiūlymai���������������������� 30 Pramogos, šventės, laisvalaikis������������������������������������������� 30 Kviečia ���������������������������������������������������� 29 Kviečia mokytis� ������������������������������ 30 Atsiliepkite!� ����������������������������������������� 30 Pamesta�������������������������������������������������� 30 Informuoja������������������������������������������� 30

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Krovinių pervežimų įmonė Kaune plečia savo veiklą ir ieško vairuotojų-ekspeditorių dirbti tik Lietuvoje. Reikalavimai: CE kategorija, pavojingų krovinių pervežimo pažymėjimas pagal A1 programą. Privalumai: 2 metų darbo patirtis, ankstesnių darboviečių rekomendacijos. Siūlome: stabilų darbo grafiką, greitai ir laiku mokamą užmokestį, visas socialines garantijas. Kreiptis tel. (8 37) 268 960, 8 656 14 298.

DARBo skelbimai

1116373

Legalus darbas užsienyje, greitas išvykimas. Anglijoje – dėvėti drabužiai, fabrikai, ž. ūkis, paukštynas, automobilių plovykla. Danijoje – bulvių rūšiavimas, pakavimas sandėliuose, fabrike. Norvegijoje – vištienos, žuvies, vaisių, kiaušinių fabrikai, darbas braškynuose. Tel. 8 655 57 030; darbo.vartai@gmail.com, www.darbovartai.lt. 1116526

Darbo pobūdis: analitinių, bendro pobūdžio ir apžvalginių straipsnių rašymas; interviu rengimas; darbas pagal atskirus užsakymus.

1114797

Besiplečianti įmonė, gaminanti baldus eksportui, ieško: baldų apmušėjų; porolono pjovėjo (-os), dirbančio su pjovimo staklėmis (atlyginimas 1300–2000 Lt, atskaičius mokesčius). Darbas viena pamaina. CV siųsti greta@agbaltic.lt. Tel. 8 614 02 417.

Reikalavimai: aukštasis išsilavinimas (žurnalistika, lituanistika); žurnalistinio darbo patirtis (ne mažiau kaip 3 metai); kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas.

1117020

Įmonė siūlo: lankstų papildomo darbo grafiką; kompetenciją atitinkantį atlyginimą; darbą nuotoliniu būdu. Gyvenimo aprašymą su nuoroda „Žurnalistas (-ė)“ siųskite el. paštu vadovas@paciolis.lt. Mob. tel. 8 682 23 924.

DARBAS UŽSIENYJE. IŠVYKIMAS BIRŽELIO MĖN. ANGLIJOJE: pakavimo darbai fabrike. NORVEGIJOJE: kepyklos, sūrio, drabužių fabrikai, šiltnamiai. VOKIETIJOJE: dešrelių gamykla, sulčių fabrikas. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys. Tel. 8 699 94 931; karjeros.biuras@gmail.com. 1116958

DĖMESIO! Besiplečianti žemės ūkio bendrovė „Agrowill Lankesa” išsinuomotų žemę, tinkamą ūkininkauti, Panoterių, Liepių, Bukonių kad. vietovėse, Jonavos r. Siūlome palankias nuomos sąlygas. Nemokamas tel. 8 800 11 050, mob. tel. 8 686 38 484. ŽŪB „Agrowill Lankesa”, tel. (8 349) 49 794.

Siūlo darbą

Nedideliam autoservisui Vilijampolėje reikalingi automobilių šaltkalviai (pageidautina turintys šią specialybę). Tel. (8 37) 361 881, 8 698 08 474, e. paštas info@auviras.lt.

Trikotažo įmonei reikalingos mezgėjos (-ai) (darbas pamainomis), narstytojos(-ai), siuvėjos(-ai) (darbas viena pamaina). Neturinčius darbo patirties, bet norinčius dirbti – mokome. Teirautis tel. (8 37) 361 872, 8 686 42 663. Adresas Kėdainių g. 4.

1115349

1115630

Ieškome moters prižiūrėti ligonį, reikia gyventi kartu. Tel. 8 653 63 749. 1116441

Ieškome VAIRUOTOJŲ dirbti užsienyje ir Lietuvoje. Reikalinga patirtis, CE kategorijos vairuotojo pažymėjimas, skaitmeninė tachografo kortelė. Kreiptis darbo dienomis iki 16 val. tel. 8 656 13 611. 1113054

Įmonei reikalingi elektros ir silpnų srovių tinklų instaliuotojai. Tel. 8 698 71 739. CV siųsti sauga@uabsauga.lt. 1114328

Įmonei reikalingi statybos darbininkai (fasadų šiltinimas). UAB „Sipava“. Kontaktinis tel. 8 698 43 813. 1115422

Įmonei, montuojančiai vėdinimo-kondicionavimo sistemas, vandentiekio, nuotekų sistemas, reikalingi: kondicionierių meistras (montuotojas), vėdinimo sistemų montuotojas, santechnikai. Patirtis būtina. Tel. 8 699 90 126. CV prašom siųsti arnoldas@lakmalit.lt. 1110066

Kavinei „Partizanai“ (Partizanų g. 16, Kaune) reikalinga barmenė-padavėja. Darbas viena pamaina. Tel. 8 612 65 960.

Reikalinga valytoja dirbti rytais Savanorių pr. pradžioje, Kaune. Tel. 8 656 85 356, 8 692 52 591, e. paštas info@valymaskaune.lt. 1116918

Reikalingas automobilių šaltkalvis, kėbulų lygintojas tvarkyti krovininius automobilius. Tel. 8 609 58 657. 1116215

Reikalingi stogdengiai ir pagalbiniai darbininkai stogo darbams atlikti. Tel. 8 671 78 390.

1115624

Reikalingi vairuotojai, turintys E ir C kategorijas. Reisai nuolatiniai. Maršrutas LT–EST–LT. Tel. 210 777, e. paštas atranka@erdves.lt. 1114528

Reikalingi: atestuotas statybos darbų vadovas, turintis patirties; mūrininkai, tinkuotojai. Tel. 8 686 17 334. 1112942

Restoranų tinklui „Bajorų kiemas“ reikalingi virėjai. Turintieji mažai patirties apmokomi. Tel. 8 611 29 129. 1112616

Restoranui reikalinga (-as) valytoja (-as)-indų plovėja (-as). Slankusis darbo grafikas. Daugiau informacijos tel. 8 678 80 880 darbo dienomis nuo 10 iki 18 val. 1115072

Statybos įmonei reikalingi: dažytojai, tinkuotojai, mūrininkai, betonuotojai, staliai bendrastatybiniams darbams, fasado sienų šiltintojai. Darbuotojai reikalingi dirbti Lietuvoje ir užsienyje. Skambinti darbo valandomis tel. (8 37) 375 331. 1104674

Statybos įmonei reikalingi: suvirintojai elektra (vamzdynai), šaltkalviai-santechnikai, automobilinio krano mašinistas. Darbas Kaune ir Kauno r. Tel. 8 687 95 022.

Dirbti Kaune reikalingi elektros ir silpnų srovių montuotojai. Reikalavimai: darbo patirtis, pareigingumas, atsakingumas. Tel. (8 37) 261 013, 8 610 43 909.

Kviečiame dirbti siuvėjas (-us). Siuvame viršutinius gaminius. Nepertraukiamas darbas, geros darbo sąlygos. Tel. 8 641 95 657.

1105080

1115581

1115385

Dirbti Europoje reikalingi patyrę autovežių vairuotojai. Tel. 8 600 30 000.

1113071

1115563

Krovininių automobilių servisui reikalingi automobilių šaltkalviai-remontininkai. Būtina bent 2 metų darbo patirtis. Kreiptis darbo dienomis iki 16 val. tel. 8 640 19 861. 1113050

1114537

1116568

1117049

1112732

UAB „Terra animalis“ reikalingas vairuotojas-ekspeditorius pristatyti prekes į prekybos vietas Lietuvoje. Reikalingos B, C, E kat. Skambinti tel. 8 656 61 350. 1114030

UAB „Terra animalis“ reikalingi: automobilinio ir elektrinio krautuvo vairuotojas bei prekių rinkėjai sandėlyje. Darbas Zapyškyje dviem pamainomis. Kvalifikacijos pažymėjimai ir darbo patirtis būtų privalumas. Tel. 8 698 58 066. 1114022

UAB „Soloservis“ plečia veiklą ir į savo kolektyvą kviečia suvirintojus, šaltkalviusmontuotojus, smėlininkus dirbti Jonavoje (kelionės išlaidos kompensuojamos). Susidomėjus gyvenimo aprašymus prašom siųsti e. paštu jolanta@soloservis.lt. Tel. 8 696 63 650. 1111326

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 1095000

Viešbutis Kauno miesto centre dirbti restorano virtuvėje ieško virėjo. Darbo pobūdis – viešbučio svečių aptarnavimas, maisto gamyba, pasiruošimas banketams. Pageidautina ne mažesnė kaip 4 metų darbo patirtis. Kreiptis tel. 8 685 26 546, 306 101. 1116260

Želdinius prižiūrinčiai įmonei reikalingi žolės pjovėjai mini traktoriukais. Tel. 8 686 10 846. 1115276

Ieško darbo Slaugau garbaus amžiaus žmones ir ligonius jų namuose. Rūpinuosi buitimi ir maistu, teikiu socialines paslaugas. Tel. 8 685 44 208, 8 609 51 821. 1115114

1115147

Statybos įmonei UAB „Projektana“ reikalingi MECHANIZATORIAI-EKSKAVATORININKAI. Darbo pobūdis: darbas statybose. Reikalavimai: atsakingumas, vairuotojo-traktorininko pažymėjimas, analogiško darbo patirtis. Mes siūlome: darbo rezultatus atitinkantį atlyginimą ir socialines garantijas. Kreiptis darbo dienomis Chemijos g. 13A, Kaunas, tel. 8 656 53 357, (8 37) 407 040, e. paštas info@projektana.lt.

1113407

AB „Lytagra“ įrankių ir įrangos sandėlis ieško vadybininko. Privalumai: aukštasis neuniversitetinis arba aukštesnysis išsilavinimas, komunikabilumas, darbas kompiuteriu, anglų kalbos žinios. Pasiteirauti tel. (8 37) 405 404, 8 614 96 693. CV siųsti e. paštu tools@lytagra.lt.

1115857

1110734

Transporto paslaugų įmonei reikalingi vairuotojai-ekspeditoriai, turintys B kat., išvežioti duonos gaminius po prekybos taškus. Darbas Lietuvoje. Skambinti darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. tel. 8 613 09 799.

1092240

Ieškomas statybinių medžiagų pardavimo vadybininkas. Tel. 8 670 11 877.

Transporto įmonei reikalingi TARPTAUTINIŲ PERVEŽIMŲ VAIRUOTOJAI dirbti Europoje. Geros darbo sąlygos. Tel. 8 686 70 121.

Metalo laužo supirkimo įmonė ieško ekskavatorininko, galinčio dirbti „Fuchs“ ekskavatoriumi. Skambinti darbo valandomis tel. 8 698 33 799.

1116528

1116454

1113804

Medinių langų gamybos įmonei reikalingas laisvai samdomas konstruktorius (gali būti studentas). Tel. 8 620 93 593.

Pervežimų kompanijai UAB „Hoptransa“ reikalingi tolimųjų reisų vairuotojai, turintys CE kat. Tel. 8 687 70 945.

Garliavoje esanti įmonė, prekiaujanti įrankiais ir šlifavimo medžiagomis, ieško STAKLININKO-OPERATORIAUS. Būtina patirtis gamyboje su bet kokio tipo staklėmis. Informacija tel. 8 607 93 376.

Transporto įmonei Kaune reikalingi šaltkalviai remontuoti važiuoklę, elektrinę dalį, atlikti smulkų kėbulo remontą. Darbo vieta Panemunėje. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 8 686 23 255.

Transporto paslaugų įmonė ieško automobilių (sunkvežimių) šaltkalvio. Darbo užmokestis sutartinis. Skambinti nuo 9 iki 17 val. tel. 8 613 09 799.

1115834

UAB „Pačiolio“ bendrovės leidiniams – žurnalui „Apskaitos ir mokesčių apžvalga“ bei savaitraščiui „Buhalterija“ – reikalingi ŽURNALISTAI.

1115578

Transporto įmonei reikalingi: automobilių šaltkalvis, pagalbiniai darbininkai. CV siųsti atranka@erdves.lt. Tel. 210 777.

1114307

Gamybos cechui Kaune reikalingi virėjai, kulinarai, konditerijos kepėjai, cecho darbuotojai. Gamybos patirtis būtina. Tel. 8 659 61 157.

Tekstilės gamybos įmonė siūlo darbą vadybininkei (-ui) administratorei (-iui). Reikalavimai: aukštasis išsilavinimas, racionalus mąstymas, atsakingumas, geros anglų ir vokiečių kalbų žinios. CV siųsti e. paštu info@lincasa.com. Teirautis tel. 8 615 87 702.

Lietuvių šeima Vokietijoje ieško auklės 7 metų sūnui. Jeigu užauginote savo vaikus ir norite pakeisti aplinką, skambinkite tel. 8 631 16 119 nuo šeštadienio 17 val. 1115758

AB „Lytagra“ šiuo metu reikalingas pardavimo vadybininkas (-ė), darbas Kaune, Ateities pl. Darbo pobūdis: darbas su žemės ūkio mašinų atsarginėmis dalimis, bendravimas su esamais užsienio (ypač rytų šalių) ir Lietuvos klientais, naujų klientų paieška, komercinių pasiūlymų ruošimas, didmeninės prekybos vystymas. Reikalavimai: rusų kalbos žinios; aukštasis, aukštesnysis išsilavinimas; bendravimo su klientais, derybų įgūdžiai; vairuotojo pažymėjimas. Privalumai: techninis išsilavinimas; anglų kalbos žinios; panašaus vadybinio darbo patirtis. Siūlome: konkurencingą, darbo pobūdį atitinkantį atlyginimą. CV (gyvenimo aprašymus) siųsti e. paštu v.povilaitis@lytagra.lt ir/ arba lytagra15@lytagra.lt. Tel. (8 37) 405 437, 8 682 63 544.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Paslaugos Medikų Klinikoje GROŽIO PASAULIS gyd. onkologėchirurgė L.Šarakauskienė ištiria apgamus siaskopu ir juos pašalina chirurginiu lazeriu bei kitais metodais. Tel. 313 900. Su EUROVAISTINĖS kortele MEDUS suteikiama 10 proc. nuolaida. 1105200


27 3

šeštaDIENIS, gegužės 25, 2013

klasifikuoti skelbimai Paslaugos Medikų

Nemokamai iðveþa

Atliekame smulkius santechnikos darbus. Keičiame WC vamzdynus, čiaupus. Tel. 8 685 59 521, 8 670 64 891.

8 641 99 000

Atliekame stogų dengimo ir renovavimo darbus. Skardos lankstinių gamyba ir montavimas. Fasadų apdaila. Visas medžiagų tiekimas. Tel. 8 650 76 903.

Senà buitinæ, kompiuterinæ technikà ir kitus elektronikos prietaisus Registracija tel.

Akcija – iki gegužės 31 d. 20 % pavasario nuolaida. Gydytojas Ilja Seldinas, turintis 30-ies metų patirtį Lietuvos, Lenkijos, JAV klinikose, gydo stuburo, sąnarių ir galvos skausmus. VšĮ Kauno Šilainių poliklinika, Baltų pr. 7, 351 kab., Kaunas. Registracija tel. 8 662 25 881. 1110461

Ar žinote, kad dėl kaklo kraujagyslių aterosklerotinių pokyčių sutrinka galvos smegenų kraujotaka ir padidėja insulto tikimybė? KAKLO KRAUJAGYSLIŲ ECHOSKOPIJA padės užbėgti nelaimei už akių! Šį tyrimą rekomenduojama atlikti, esant neaiškios kilmės galvos svaigimui ir skausmui, ūžesiui, nepatikslintam insultui. BIOFIRST klinika, Studentų g. 37, Kaunas, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 1117171

DĖMESIO! Gegužės 30 d. visiems, apsilankiusiems pas medicinos mokslų daktarą, docentą UROLOGĄ Darijų Skaudicką, DOVANOJAME svarbiausią specifinį tyrimą prostatos vėžio diagnozei nustatyti (PSA)! BIOFIRST klinika, Studentų g. 37, Kaunas, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 1117172

IŠBLAIVINIMAS VISĄ PARĄ. Priklausomybės ligų gydymas. Tel. 8 606 91 150. 1104710

Klinikos BENDROSIOS MEDICINOS PRAKTIKA naujiena – kaulų, sąnarių ir minkštųjų audinių magnetinio rezonanso tyrimai. Gali būti atliekami skubiai. Tel. 313 665. Su EUROVAISTINĖS kortele MEDUS suteikiama 12 proc. nuolaida. 1105204

Limfodrenažinis masažas su detoksikuojančiu, liekninančiu įvyniojimu. Sertifikuoti specialistai. Atidarymo nuolaidos. UAB „Sveikatos medis“, Veiverių g. 183D, Kaunas, tel. 8 612 46 962. 1112707

MASAŽAS miesto centre! Profesionalus masažuotojas padės varginant skausmui, nuovargiui, pagražins Jūsų kūną. Tel. 8 643 30 000; www.masazas55.lt.

1113671

Odontologijos klinika DIVEX Kaune! Profesionalumas ir aukščiausia kokybė. Kas mėnesį – nauji pasiūlymai, padėsiantys sutaupyti! Mus galite rasti netoli KMUK, K.Genio g. 21. Dirbame ir šeštadieniais! Tel. 8 650 68 693. 1112887

OZONOTERAPIJA – efektyvi pagalba po infarktų, insultų, sergant diabetu, ateroskleroze, endarteritu, impotencija. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284. Tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt. 1107046

Pacientų gydymas jų namuose po ilgalaikio ALKOHOLIO vartojimo ir esant sunkiam PAGIRIŲ sindromui. Pagalba visą parą. www.isblaivinimas.lt. Tel. 8 699 28 234, 221 128. 1107814

Patikima pagalba atsisakant alkoholio ir tabako priklausomybių; unikalūs lieknėjimo-sveikatinimosi kursai; alternatyvi psichologinė pagalba. Tel. 8 670 97 959; www.laisvi.lt. 1115449

Prekiaujame kraujospūdžio matuokliais. Taisome sugedusius. „Medicinos reikmenys“. V.Putvinskio g. 49, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. Tel. 206 511, 8 684 45 751. 1105244

Sveikatos sutrikimų nustatymas biofunkciniu testavimu. Organizmo pakitimų įvertinimas, konsultavimas, programų sudarymas sveikatos, mitybos klausimais. Tel. 8 613 98 091. 1112601

1113795

1114889

www.kaunakiemis.lt

Atliekame visus grunto kasimo, stumdymo ir lyginimo darbus su ekskavatoriumi-krautuvu. Vežame žvyrą, smėlį, juodžemį, skaldą. Tel. 8 614 05 241.

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100.

1113320

Atliekami visi mūrijimo, betonavimo darbai. Atliekame griovimo darbus. Tel. 8 648 73 778.

1107843

TELEVIZORIŲ remontas – kliento namuose, tel. 8 634 69 625. Taisykla – P.Lukšio g. 66, tel. 8 676 92 322.

1107477

Atvežame nuo 1 iki 5 kub. m smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, statybinio laužo. „Bobcat“ ir mini ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 657 68 660.

1115342

TELEVIZORIŲ taisymas Jūsų namuose. Atliktam darbui suteikiame garantiją. Tel. 8 603 38 889, 438 626. 1116672

Kompiuterininkų Taisome nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius. Atnaujiname NAVIGACIJAS. Suteikiame garantiją. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

1106941

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. 1107237

Atliekame visų kompiuterių programinį ir techninį remontą, lituojame pagrindines plokštes, tiesiame tinklus. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 608 36 336. 1101640

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 1113819

Visų kompiuterių ir televizorių bei garso technikos servisas. Adresas Savanorių pr. 192, Kaunas, tel. (8 37) 327 424; www.pc-help.lt. 1098155

Statybos, remonto

1116409

Akcija! Gaminame stogelius su permatoma danga virš durų, stogines, verandas. Greitai ir kokybiškai. Tel. 8 686 81 398, 533 223.

1109422

Akcija! Plastikiniai langai, šarvuotos durys, aliuminio balkonai. Gamintojo kainomis. 5 m. garantija. Apdailos darbai. Tel. 8 600 61 010, 8 617 56 746. 1109727

Atliekame apdailos, remonto darbus. Dažymas, tapetavimas, santechnika, plytelės, lubos, grindys ir kt. Komandiruotės. Medžiagoms – nuolaidos. Tel. 8 688 52 809. 1116648

Atliekame dažymo, tapetavimo ir grindų laminato darbus. Gipskartonio montavimas. Tel. 8 605 64 709, 8 692 25 765. 1116552

Atliekame drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimą. Sutvarkome dokumentaciją. Dirbame jau 20 metų. Tel. 8 674 13 881. 1113203

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 1111149

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 1112026

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 1096722

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

1105535

Betonuojame grindis, ruošiame pagrindus. Klojame visų tipų grindų dangą. Ilgalaikė patirtis. Garantija. Tel. 8 686 44 993, 8 687 24 321. 1097575

Betonuojame pamatus tvoroms, terasoms, atramines sieneles, statome stulpus. Kiti betonavimo darbai. Tel. 8 679 79 148. 1113758

Dažymas, tapetavimas, langų apdaila, plytelės. Kiti apdailos darbai. Tel. 775 441, 8 652 43 221. Dažome medinius ir tinkuotus namus, stogus. Patirtis. Garantija. Tel. 8 691 42 513.

1107946

Buitinės technikos remonto

1112625

Privačių ir daugiabučių namų šiltinimas polistirenu, akmens vata. Dedame struktūrinį tinką. Ventiliuojami fasadai. Tel. 8 614 45 953. www.apsiltinime.lt. 1116556

Reguliuoju plastikinius, aliumininius ir medinius langus bei duris; keičiu tarpines, stiklo paketus. Taip pat atlieku kt. remonto darbus. Tel. 8 699 45 913. 1111757

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 1116944

Santechnikas montuoja kietojo kuro, dujines katilines, šildymo ir vandentiekio, vėdinimo sistemas. Konsultuoja. Taiko nuolaidas. Tel. 8 674 43 938. 1109404

Šlaitinių stogų darymas. Visi skardinimo darbai. Tel. 8 679 13 020, 8 682 92 177.

1102274

Vonių restauravimo patirtis 17 m. Sustiprinta GREEN-EKO2 danga su marmuru, akmeniu, keramika. www.restauruok.lt. Tel. 440 201, 8 671 88 575. 1112192

Vidaus įrangos

Dažome namus, namų stogus, sodybas, pirtis, tvoras ir kitokios paskirties patalpas, naudodami GRACO dažymo įrangą. Tel. 8 679 73 909. 1110714

Greitai dengiame stogus įvairia danga. Nestandartiniai skardos lankstymo ir montavimo darbai. Pigiau sukomplektuojame medžiagas. Garantija. Nuolaidos! Tel. 8 682 47 001.

1092279

Atliekame skardos ir šiferio dangos stogų restauravimą, šveičiame, dažome, užtaisome skyles. Kiti stogo darbai. Kiti dažymo darbai. Tel. 8 647 09 868.

GRINDŲ BETONAVIMAS (nuo 1 kv. m iki Jūsų pageidaujamo ploto) – butams, namams, biurams ir t.t. LIEJAME pamatus. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 618 20 971.

1113708

1111483

GRINDŲ BETONAVIMAS. Naudojame pažangiausias technologijas, organizuojame medžiagų tiekimą, paruošiame pagrindus, suteikiame garantiją. Tel. 8 678 19 899. 1116687

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

1114445

Kaminų įdėklai, dūmtraukiai, nestandartiniai skardos gaminiai. Tel. 8 611 53 224, www.resikona.lt. 1108149

KAMINŲ ĮDĖKLAI. Pristatomieji kaminai. Valymas. Remontas. Tel. 8 605 53 814. 1116450

Kasame, valome, giliname šulinius, tranšėjas, kanalizacijos ir drenažo sistemas. Tel. 8 647 58 375. 1115390

Meistras Jums! Santechnikos, elektros darbai. Apdailos darbai. Kiti statybos darbai. Baldų surinkimas. Dirbame ir savaitgaliais. Tel. 8 672 62 155. 1116437

Meistro pagalba: santechnika, elektra, apdailos darbai, tvirtinimai ir t.t. Išsikvieskite meistrą tel. 8 618 00 700. 1088330

UAB „Rasos klinikoje“ suaugusiesiems atliekamos vidaus organų, skydliaukės, mažojo dubens ir širdies echoskopijos. Konsultuoja chirurgas. S.Žukausko g. 14–1, tel. 312 111. Darbo laikas I–V 8–20 val.

1108255

Prekyba stogo danga. Atsinaujino asbestinių stogų keitimo programa. Padedame paruošti dokumentus, konsultuojame. www.stogodangos.lt. Tel. 8 614 79 458.

1114566

Grindų betonavimas – smėlbetonio grindys (FIBRA). Dirbame kokybiškai ir greitai. Tel. 8 605 71 199.

1115155

1115369

Plokščiųjų stogų dengimas, šiltinimas ir renovacija. Ilgametė patirtis. UAB „Verslo gama“. Tel./faksas (8 37) 390 089, 8 616 17 706; www.stogudengimasjums.lt.

1116440

Atliekame pigiai visus griovimo darbus (namus, kaminus). Pjauname angas, montuojame sąramas. Išvežame statybinį laužą. Tel. 8 673 85 192. 1116726

PLASTIKINIAI LANGAI, ŠARVUOTOS DURYS (KBE, „Decco“ vokiški profiliai, ritininės užuolaidos, tinkleliai). Stiklina laiptinių langus mažiausiomis kainomis. Taiko nuolaidas. Tel. 8 654 34 270.

Gaminame lauko, vidaus, šarvuotas (šarvuotų durų spynų keitimas) duris, taip pat gaminame stogelius, terasas. Tel. 457 915, 8 676 70 000; www.lietuviskosdurys.lt. 1102143

KOKYBIŠKAI montuojame patalpų apsaugos, gaisro signalizaciją, vaizdo stebėjimo, pasikalbėjimo įrangą. Remontas, garantinis aptarnavimas. Tel. 8 683 66 026. 1108125

LANGAI, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ŽALIUZĖS, MARKIZĖS, ROMANETĖS, tinkleliai nuo vabzdžių. Garažo vartai. Balkonų stiklinimas. Matavimas nemokamas. Tel. 8 677 18 688. 1111055

Mūriju ir projektuoju įvairius židinius ir koklines krosnis. Tel. 8 627 69 309, 8 611 59 544, e. paštas ruliukas@web.lt.

1097093

PLISUOTOS ŽALIUZĖS, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ROMANETĖS – UAB „Eurivila“. K.Donelaičio g. 33, tel. 423 333. www.eurivila.lt. 1104353

Ritininės užuolaidos, žaliuzės, tinkleliai nuo vabzdžių. Kiekvienam pagal poreikį. Labai didelis audinių pasirinkimas – žemos kainos. Atvažiuojame į namus. Tel. 8 676 17 774. 1113401

Baldžių Atvykstame, konsultuojame ir išmatuojame nemokamai! NESTANDARTINIAI BALDAI PER SAVAITĘ! Spintos, virtuvės ir kiti. Tel. 8 683 90 946. www.rusnesbaldai.lt. 1111108

Mūrijame, betonuojame. Suvirinimo, griovimo darbai. Gipskartonio montavimas. Stogų dengimas. Tel. 8 646 16 479.

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774.

Nuomojame ekskavatorius, buldozerius ir traktorius su hidrauliniu plaktuku (su vairuotoju). Vežame savivarčiu žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas. Tel. 8 699 77 162.

Pigiai gamina spintas su stumdomosiomis durimis, virtuvės, miegamojo, kitus baldus pagal individualius užsakymus. Tel. 8 676 80 295.

1099889

1116968

1115141

1111176

Remontuoju visas automatines skalbykles Kaune ir Kauno r. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900. 1113626

Nebrangiai prijungiame skaitmeninę televiziją. Taisome televizorius, garso aparatūrą ir kitus el. prietaisus – su garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 751. 1106915

Nuomojame fasadinius statybinius pastolius. Universalūs, tinka mūro ir kitiems darbams. Lengvai surenkami. Tel. 8 686 79 386; www.stogudengimasjums.lt. 1108268

Palankiomis kainomis išnuomojama statybinė technika: automobiliniai kranai, automobiliniai bokšteliai, savivarčiai, buldozeriai, mini krautuvai, statybinė įranga. Kreiptis tel. 8 699 35 217. 1114346

Teisinės paslaugos Kvalifikuotas teisininkas konsultuoja civilinės, administracinės ir baudžiamosios teisės klausimais. Rašo ieškinius, prašymus teismui, parengia dokumentus Strasbūro teismui. Rašo sąskaitas. Tel. 8 620 68 448. 1117146

Nukelta į 28 p.


28 2

šeštadIENIS, gegužės 25, 2013

klasifikuoti skelbimai Aleksote mūrinį, renovuotą, ekonomišką 2 aukštų namą su mansarda. Gali gyventi 2 šeimos. Sutvarkyta aplinka, puiki vieta. Tel. 8 687 64 771.

Paslaugos Kitos

1115594

Aplinkos projektavimas. Alpinariumų, gėlynų, vejos įrengimas. Žemės apdirbimo darbai. Pavėsinės, terasos, tvoros. Augalų sodinukai. Tel. 8 685 18 588.

Be tarpininkų Neveronyse, Pabiržių k., parduodu 10 a namų valdos sklypą su visomis komunikacijomis. 1 a kaina 3 000 Lt. Tel. 8 636 41 772.

Medžių šalinimo darbai, genėjimas, gyvatvorių karpymas, vejų įrengimas ir aeravimas. Tel. 8 611 45 542.

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt.

1112576

1115841

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 607 38 000, 799 681.

1116923

Remontuoju visą sodo ir daržo techniką: traktoriukus, vejapjoves, trimerius, pjūklus ir t.t. Galandu pjūklų grandines. Tel. 8 600 45 460, 545 767. 1111919

UAB „Santermita“ atlieka šilumos punktų, sistemų priežiūros ir paruošimo šildymo sezonui darbus. Taip pat įmonė teikia daugiabučių namų administravimo, eksploatavimo, konsultavimo jungtinės veiklos ir bendrijos steigimo klausimais paslaugas. Tel. (8 37) 222 999, 8 655 95 253; www.santermita.lt. 1104937

Žolės, krūmų pjovimas, kaina – nuo 4 Lt už 1 a. Žemės kultivavimas, frezavimas. Dirbama Kauno m. ir Kauno r. Tel. 8 616 71 652.

1114194

parduoda

1115648

1058120

Gražią sodybą (rami vieta) vienkiemyje, 35 km už Kauno, Klaipėdos link, kaina sutartinė, ir 4 kambarių butą Taikos pr. (79 kv. m, mūrinis, II a.). Tel. 8 615 42 622. 1114597

Labai geroje vietoje jau 13 m. veikiantį restoraną su pastatais ir įranga, didelė automobilių aikštelė. WWW.FORTOSIENA.LT. Tel. 8 687 03 511. 1116171

Mūrinį namą SB „Šatijai“, M. Lapės (b. pl. 116 kv. m, geras privažiavimo kelias, trifazė elektra, kanalizacija, laistymo vanduo). Kaina 149 000 Lt. Tel. 8 682 38 390. 1116750

Namą miesto centre, bet tylioje, ramioje vietoje (b. pl. 160 kv. m, 6,7 a sklypas). Kaina 680 000 Lt. Tel. 8 677 29 903.

1101749

Namą Žaliakalnyje, Kalniečių g. (šildymas kietuoju kuru ir dujomis, 6 a sklypas, 1997 m. statyba, b. pl. 386 kv. m). Kaina 950 000 Lt. Tel. 8 687 17 531. 1101757

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone Pigiai namą su 4,5 a žemės sklypu Žemalės g., Šilainiuose (355 kv. m, graži vieta, ant šlaito, labai rami vieta). 1 kv. m kaina 1 000 Lt. Tel. 8 698 00 944. 1102765

Sodą su mūriniu nameliu SB „Monolitas“, 3 km nuo Kauno (kambarys, virtuvė, krosnis, mansarda, rūsys), 150 m iki miško, 300 m iki Kauno marių, geras susisiekimas. Tel. 734 185. 1116921

1 a. namą, butus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas, garažus. Padedame parduoti NT. Tel. 8 646 46 366, 8 610 23 833, 333 555, 333 666. www.simokusilas.lt. 1107290

1,5 a. namą 1–2 šeimoms ramioje vietoje (168 kv. m, šildymas kietuoju kuru ir dujomis, sklypas 6 a, garažas 2 automobiliams). Kaina sutartinė. Tel. 8 614 00 604, e. paštas ricardaspac@gmail.com. 1116776

18 km nuo Kauno parduodama pusė sodybos (2 kambarių butas dviaukščiame name su rūsiu, garažu, ūkiniu pastatu, šiltnamiu). Apšildomas gamtinėmis dujomis arba kietuoju kuru. Yra 6,5 a bendros paskirties žemės (kiemas, želdiniai, įvažos kelias). Kaina 95 000 Lt. Tel. 8 628 57 851. 1115743

Parduodamas 2 aukštų pastatas (605,52 kv. m) Baltijos g. 106/Prūsų g. 1, Kaune, su 26 arų žemės sklypu. Pastatas ramioje vietoje, tinka gydymo įstaigai, vaikų darželiui, viešbučiui ir kt. (reikalingas remontas). Tel. 8 698 22 457, e. paštas administracija@statybukryptis.lt.

1115217

1116124

5 a sodo SKLYPĄ Amaliuose (miesto komunikacijos, projektas namo statybai), kaina 75 000 Lt, ir SODĄ Gervėnupyje su nameliu, kaina 40 000 Lt. Tel. 8 687 36 825.

1116230

9 a namų valdos sklypą Vaišvydavoje, Garšvės g., prie miško (projektuojami inžineriniai tinklai, yra privažiavimo kelias). 1 a kaina 4 900 Lt. Tel. 8 682 38 390. 1116747

9–12 a gyvenamosios paskirties sklypus Kauno r., 2-uose Jonučiuose, Elnio g. (visos miesto komunikacijos). 1 aro kaina 6700 Lt. GEPARD, tel. 8 641 89 509. 1115725

Bankrutavusi Ž.Šimkevičiaus IĮ parduoda namų valdą (gyvenamasis namas – bendras plotas 233,67 kv. m, su ūkiniais pastatais ir 0.1928 ha žemės sklypu), esančią Žiedo g. 28, Mastaičių k., Kauno r. sav. Kaina 223 074,00 Lt. Papildoma informacija teikiama UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biure, Jonavos g. 16A, Kaune, tel. 8 686 32 435, e. p. j.valaitis@adminbiuras.lt, faks. (8 37) 308 948. 1116480

1071776

Statybinės medžiagos

1114823

1116951

Tvarkingą, šiltą namą Romainiuose (puiki vieta, visos komunikacijos, 250 kv. m, 8,7 a). Skubiai, be tarpininkų. Kaina sutartinė. Tel. 8 687 53 936, 8 614 73 257. 1116194

Vieno kambario butą Draugystės g. (6 m įstiklintas balkonas, saulėta pusė, 5/3 a.). Kaina sutartinė. Tel. 8 681 18 235, 761 743. 1115113

Vieno kambario butą Partizanų g. (5/4 a., 31,5 kv. m, butas tuščias, tvarkingas). Be tarpininkų. Kaina 60 000 Lt. Tel. 8 650 56 295. 1115208

Mūrinį namą Kauno r., Vilkijoje (15 a sklypas, kraštinis), domina keitimas į 1 kambario butą Kaune, Šilainiuose. Kaina 100 000 Lt. Tel. 8 685 59 797. 1115812

Nekilnojamasis turtas kitose vietose 2 a. mūrinį namą Vilkaviškyje (netoli ežero) arba keičiu į 2 kambarių butą Kaune (mūriniame name, 2 arba 3 a.). Tel. 8 601 75 763.

1112151

Alytaus tipo namą su ūkiniais pastatais, 17 a žemės Lekėčiuose, Šakių r. Visos komunikacijos. Tel. 8 616 90 843. 1110237

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 675 55 671.

UAB ,,Alternate heat’’ perka žemės ūkio paskirties žemę Jurbarko r. Tel. 8 673 19 696.

1106765

1111202

Parduodame įvairias malkas: dvimetriais, trinkomis ir skaldytas. Atvežame. Parduodame statybinę medieną. Pjauname pagal užsakymus. Atvežame. Tel. 8 685 02 510, 8 699 35 992, 8 685 78 626. 1109871

1093496

1107574

Užsienio kompanija perka miškus su žeme ir ŽŪP žemę. Atsiskaitome iš karto. Tel 8 688 88 811. 1081504

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

1094411

Pigiai naują 4–5 vietų SPA masažinę vonią. Tinka lauke ir viduje. Medžio imitacija, apvali (diametras 180 cm). Tel. 8 631 38 826.

1115056

Sausos pigiausios malkos ir statybinė mediena. Atvežame. Tel. 8 651 11 564, 8 656 29 692.

1112006

SUTAUPYKITE, PIGIAU NERASITE! Beržiniai, uosio, ąžuolo briketai. Tel. 8 698 55 663. 1107424

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 17.30 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1112988

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1113173

Automobilių įmonė perka nevažiuojančius, važiuojančius, su ar be TA, daužtus automobilius iki 3000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615 87 008. 1113289

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752. 1108327

BALTIC METAL, UAB – aukštomis kainomis neribotais kiekiais perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą. Atsiskaitome iš karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553. 1095975

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1094360

Prekyba įvairia stogų danga, lietaus nubėgimo sistemomis, vidaus ir lauko plastikinėmis dailylentėmis. Tel. 8 674 08 870. 1092262

Kitos prekės

Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti, žemę, pievas. Visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 676 41 155. 1058657

Brangiai perkame mišką visoje Lietuvoje. Atliekame miško ruošos, medienos transportavimo darbus. Tel. 8 650 16 017. 1106105

1116249

Siūlome darbą spaudos pardavėjoms Žaliakalnio, Dainavos, Šilainių ir kituose r. Lankstus darbo grafikas. Kreiptis K.Donelaičio g. 46, Kaune, tel. (8 37) 204 293; info@kaunospauda.lt.

6 a kolektyvinį sodą su 40 kv. m namu Gervėnupyje (židinys, krosnis, apželdintas, kraštinis, aptvertas). Tel. 8 686 19 651.

1096454

Nauja, nukainota buitinė technika (skalbyklės, orkaitės ir kt). AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt.

1114996

Pigiai parduodu „trailerį“ su visais patogumais, gintaro dirbinius ir kitas prekes. Tel. 8 650 53 943.

1115666

Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328.

Parduodu 2 kambarių butą Raudondvaryje. Kaina sutartinė. Tel. 8 678 36 042. Parduodu 20 a sklypą Šlienavoje, gražioje vietoje. Tel. 8 648 17 643.

Perku žemės grąžinimo dokumentus, taip pat nesutvarkytus paveldėjimo teisės liudijimus. Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 684 94 670.

Perka

Buitinė technika

1115115

1114510

Malkas: uosis, ąžuolas (erdvinis metras – 115 Lt), beržas (105 Lt), drebulė, juodalksnis (90 Lt). Kauno mieste ir Kauno r. atvežame nemokamai. Tel. 8 602 37 845.

1113250

Parduodu 11 a žemės sklypą Kaune, J.Vienožinskio g., šalia Neries, detaliajame plane suformuotą gyvenamųjų pastatų statybai. Komunikacijos greta. Tel. 8 672 24 434.

4 k. butą Kęstučio g., Kauno centre, šalia „Bokšto“ (95 kv. m, kapitalinis remontas, 3/2 a., balkonas į Muzikinio sodelio pusę). 320 000 Lt. GEPARD, tel. 8 641 89 509.

5 k. butą Vytauto pr. (renovuotas plytinis namas, 5/4 a., vidinis, b. pl. 95,5 kv. m, šiltas, plastikiniai langai, rakinama laiptinė, kiemelis). Tel. 8 674 37 073.

1112265

Radviliškio r., prie didelės ir gražios Šušvės užtvankos, parduodamas miesto tipo mūrinis apšiltintas (116 kv. m, 5 kamb.) namas. Dideli langai, aukštos lubos, visi patogumai; virtuvė 15 kv. m su židiniu ir baldais. Garažas 3 automobiliams. Sodas, žemės 20 arų, šiltnamis. Galima keisti į 2–3 kambarių tvarkingą butą (I–II a.) Kaune. Kaina 76 000 Lt. Tel. 8 620 10 908.

1117082

Parduodu arba keičiu 2 aukštų mūrinį namą Žiežmariuose į butą Kaune. Tel. 8 614 97 914.

1111655

1114394

Parduodamas 1 k. butas Kazlų Rūdoje. Kaina 30 000 Lt. Tel. 8 657 54 632.

Parduodamas namas Viršužiglyje, Žiglos g. 39 (30 arų sklypas, greta yra 1,7 ha žemės su galimybe nusipirkti). Arba keitimas į 1 arba 2 kambarių butą su priemoka. Tel. 8 685 19 874, 8 685 01 335.

2 kambarių butą Petrašiūnuose (bendr. pl. 44,5 kv. m, 3/1 a.). Tel. (8 37) 458 200.

1115731

Parduodama 77,80 a sodyba Prienų r., Veiverių sen., 25 km nuo Kauno (yra namas – be patogumų, ūkiniai pastatai, pirtis, lauko virtuvė su rūsiu, sodas). Kaina 120 000 Lt (be tarpininkų). Tel. 8 699 38 662.

1110156

Parduodu 770 kv. m patalpas Žaliakalnyje. Gera vieta, 10 a sklypas, yra nuomininkai, grąža 8 %. Kreiptis tel. 8 656 99 890.

1116634

1087785

Parduodamas 6 a kolektyvinis sodas Gervėnupyje (geras privažiavimo kelias, puiki sodo bendrija, kaimynai, yra namelis dviejų aukštų su rūsiu ir mansarda). Kaina 50 000 Lt. Tel. 8 670 26 386, e. paštas Airina123@gmail.com.

2 a. namą Vaidoto g. (2009 m., 207 kv. m, 5 a sklypas, ekonomiškos komunalinės paslaugos, rami vieta, šalia PC „Maxima“, mokykla). Tel. 8 659 00 145, 8 659 00 146. 1108373

1 ha žemės sklype statomos 2 naujos sodybos (kiekvienai priklauso po 50 a žemės, namas – 180 kv. m, tvenkinukas, pirtis, garažas, pagalbinės patalpos, gręžiniai, nuotekų valymo įrenginiai, be vidinės apdailos, nuo Kauno 30 km, asfaltuotas privažiavimo kelias). Sodybos kaina 240 000 Lt. Tel. 8 611 34 646.

AKCIJA! Prekiaujame kokybiškomis akmens anglimis sezoninėmis kainomis. UAB „Dameta“ Kaune – tel. 8 656 30 814; Mauručiuose – tel. 8 656 30 816. 1103675

BUAB vaistinė „Alijošius“ išparduoda ilgalaikį kilnojamąjį turtą. Šakių rajono Daukantiškių ŽŪB parduoda nekilnojamą turtą, esantį Šakių r.: gyvenamąjį namą su ūkiniu pastatu, esantį Daugerdiškių k., kaina 6500,00 Lt; gyvenamąjį namą, esantį Branduoliškių k., kaina 6500,00 Lt. BUAB „Arum“ parduoda skolų reikalavimo teises ir prekių atsargas (laivų, katerių, vandens ir sniego motociklų, keturračių detalės, jų priedai, gelbėjimosi liemenės, gelbėjimo ratai ir kt.). BUAB „Ravaida“ parduoda 19 namų valdos žemės sklypų, esančių Klaipėdos r. sav., Saulažolių k., kaina 800 Lt už 1 arą. BUAB „Derijus“ parduoda skolų reikalavimo teises. BUAB „AgroMarket“ parduoda ilgalaikį kilnojamąjį turtą ir sargų pastatą su 0,1049 ha žemės sklypu, esantį Pramonės pr. 16B, Alytuje. BUAB „Ingero“ parduoda transporto priemones: Chrysler, pt cruiser; VW, multivan. BUAB „Tobra ir Ko“ parduoda skolų reikalavimo teises. BAB „Telga“ varžytynėse parduoda nekilnojamąjį ir trumpalaikį turtą, įrengimus, be varžytynių parduoda automobilius VW (1989 ir 1992 m.) ir kompiuterinę techniką. BAB „PROSPERO POLIS“ išparduoda ilgalaikį turtą ir reikalavimo teises pagal skolininkų neįvykdytas prievoles. BUAB „Apskaitos etika“ parduoda automobilį KIA, MAGENTIS (2002 m.), kaina 8000,00 Lt, taip pat nematerialų turtą (internetinė svetainė, pavadinimas ir prekinis ženklas). Papildoma informacija teikiama Jonavos g. 16A, Kaune, tel. 8 686 32 435, (8 37) 308 945, e. p. biuras@adminbiuras.lt, faks. (8 37) 308 948. 1116801

Įvairūs Akcininkams! Pakartotinai skelbiamas UAB „Metallum novum“ eilinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo data – 2013 m. birželio 19 d. 11 val. Susirinkimo vieta – Elektrėnų g. 1, Kaunas. Susirinkimo dienotvarkė: 2012 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas; 2012 metų pelno paskirstymas. 1116956

Nuomoja

Brangiai perkame. Stambi įmonė – įvairaus brandumo miškus Lietuvoje. Tel. 8 633 33 333, 8 644 44 444.

Išnuomojamas garažas Šiaurės pr. Tel. 8 682 34 420.

1059345

1116232

Perka arba išsinuomoja žemę visoje Lietuvoje. Gali būti: apleista, su mišku, su bendraturčiais, išnuomota. Sutvarko dokumentus, atsiskaito iš karto. Tel. 8 671 08 059.

Nuomojame įvairaus dydžio prekybos, sandėliavimo, biuro patalpas miesto centre, prie Autobusų stoties, Vytauto pr. 18. Tel. 8 687 50 099, 8 687 51 182.

1108825

Perka katalizatorius, akumuliatorius, starterius, generatorius, automobilių laidus, kompiuterių ir kitas plokštes bei seną, nebenaudojamą buitinę techniką. Tel. 8 660 99 000; www.kaunakiemis.lt. 1108747

Perkame elektros variklius, generatorius, starterius. Didesnį kiekį pasiimame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

1113776

Nuomojamos įvairaus dydžio sandėliavimo ir šaldymo patalpos Kaune (Vilijampolėje). Kaina sutartinė. Tel. 8 698 03 399, e. paštas info@heiga.lt.

1116734

UAB „Bendrosios medicinos praktika“, Savanorių pr. 423, Kaune, išnuomoja 44,5 kv. m medicininės paskirties patalpas. Papildoma informacija tel. 8 698 29 613. 1116525

1094466

PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516.

1065619

Perkame žemės ūkio paskirties žemę visoje Lietuvoje. Tel. 8 643 75 526. 1107604

UAB EUROFOREST 2 Nuolat visoje Lietuvoje

PERKAME MIŠKĄ

ĩ Brangiai mokame ĩ Atsiskaitome iš karto ĩ Perkame ir nebrandžius bei kirstus miškus ĩ Domina įvairaus dydžio valdos Tel. 8 656 65 074, e. paštas euroforest2@gmail.com.

Išsinuomoja Išsinuomočiau arba pirkčiau Kaune ar Kauno r. gamybinės paskirties patalpas. Nuo 50 kv. m (su galimybe plėstis). Tel. 8 699 27 259, e. paštas info@biochemlit.lt. 1115791

Išsinuomočiau butą Jonavoje. Tel. 8 685 54 545.

1111317

Išsinuomosiu Kaune ar Kauno r. butą ar namą. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 670 07 766.

1113608

Norėtume išsinuomoti vieno kambario butą Kaune. Mokėsiu iki 400 Lt. Tel. 8 684 55 498. 1114075

Ūkininkas ieško išsinuomoti žemės Širvintų r. Tel. 8 689 73 000. 1064647

Nukelta į 29 p.


29 3

šeštaDIENIS, gegužės 25, 2013

klasifikuoti skelbimai Gabenimai

Vizos

„MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 8–9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374.

1113605

Atvežu žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų, atsijų, juodžemio iki 12 kub. m. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815.

Kiti

Vizos: Rusija, Baltarusija, Kazachstanas, Kinija. Vizos vairuotojams. Kreiptis Kęstučio g. 3, tel. 321 760, 8 685 04 003. Dirbame nuo 9 iki 18 val. 1096695

Paskolos

1115307

1116553

1110029

Pigiai pervežame buitinę techniką, baldus ir kitus krovinius. Vežame visoje Lietuvoje. Tel. 8 614 43 798.

1114337

1112570

Savivarčiu su hidromanipuliatoriumi vežame žvyrą, smėlį, skaldą, žemes ir kt. iki 5 kubinių metrų. Atvežame, iškrauname, pakrauname. Tel. 8 656 21 251.

1115261

Siuntų, krovinių pervežimas maršrutu Lietuva–Airija, Airija–Lietuva. Tel. 8 676 01 249, 8 648 88 932. 1115604

1112966

V.Stankūno firma „Berlivita“ (kodas 135787662) įmonės savininko sprendimu yra pertvarkoma į UAB „Berlivita“. Informacija tel. 8 656 30 003.

Pigiai atvežame nuo 1 iki 25 kub. m žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio. Savikroviais – trinkelių, blokelių, perdengimo plokščių. Tel. 8 688 12 000.

Savikrovio savivarčio paslaugos. Žemės, žvyro, komposto atvežimas, šiukšlių, statybinio laužo išvežimas. Aplinkos tvarkymas. Žemės darbai. Tel. 8 698 88 879.

Ieškau moters ar merginos, turinčios ar laimėjusios žaliąją kortą. Atsilyginsiu. Tel. 8 620 26 154, e. paštas linelis86@yahoo.com.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2 000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. 1104196

Paskolos palankiausiomis sąlygomis nekilnojamojo ir kt. turto savininkams. Teirautis ir savaitgaliais. Tel. 8 602 36 979, (8 37) 210 625. www.sgpartneriai.lt.

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyrius (K.Donelaičio g. 33–410, LT-44240 Kaunas) prašo atsiliepti Žygimantą Baumilą ar įgaliotus asmenis. 2013 m. gegužės 30 d. 9 val. Jūs kviečiami atvykti į Kauno r. Zapyškio sen. Šiulių kaimą, prie savo miško sklypo (kad. Nr. 5293/0001:329), suderinti sklypo ribas su gretimu žemės sklypu (Nr. 713-3 projekto plane), kurio kadastriniai matavimai bus atliekami nurodytu laiku. Su savimi turėti paveldėjimo, įgaliojimo ir asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Pasiteirauti galite valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriuje, K.Donelaičio g. 33–410, Kaune, arba tel. (8 37) 223 587, 8 650 86 260.

1091657

1117035

kviečia

Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399.

1110622

VEŽAME žvyrą, skaldą (nuo 1 iki 10 kub. m). Tel. 8 618 20 971. 1111462

Vežame žvyrą, smėlį, juodžemį iki 5 kub. m Kaune arba Kauno r. Tel. 8 631 33 736.

1115021

Kelionės Įvairioms progoms nuomojame „Mercedes“ autobusiuką (8 vietų). www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399 1110631

PRADEDAMASIS KONCERTAS Birželio 2 d., sekmadienį, 19 val. Pažaislio vienuolyne

Kompozitorių Richard Wagner ir Giuseppe Verdi 200-osioms gimimo metinėms LNOBT SIMFONINIS ORKESTRAS Dirigentas Martynas Staškus LNOBT CHORAS Meno vadovas Česlovas Radžiūnas KAUNO VALSTYBINIS CHORAS Meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis Solistai: SANDRA JANUŠAITĖ (sopranas) IEVA PRUDNIKOVAITĖ (mecosopranas) KWONSOO JEON (tenoras, Pietų Korėja) LIUDAS MIKALAUSKAS (bosas)

S.Janušaitė

K.Jeon

I.Prudnikovaitė

L.Mikalauskas

Dirigentas MARTYNAS STAŠKUS Arijos, ansambliai ir chorai iš Richard Wagner ir Giuseppe Verdi operų Bilietų kaina: 30, 40 Lt Bilietus galima įsigyti visose bilietų platinimo bendrovės „Tiketa“ kasose, internetu www.tiketa.lt ar užsakyti telefonu 1588 (2 Lt/min.), paslaugos mokestis 3 Lt/bilietui imtinai; užsakymo mokestis 5 Lt/bilietui, užsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose, Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., (paslaugos mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas), birželio 2 d. 2 val. prieš koncertą renginio vietoje. Troleibusai iki stotelės „Kauno marios“ vyks iki 22 val. Festivalio rengėjai turi teisę keisti programą.

kviečia


30 2

šeštadIENIS, gegužės 25, 2013

klasifikuoti skelbimai Karščiausi kelionių pasiūlymai

Pramogos, šventės, laisvalaikis Pramogos

„KRANTAS TRAVEL“ biuruose galite įsigyti šiuos keltų bilietus: Klaipėda–Kylis, nuo 81 Lt Klaipėda–Karlshamnas, nuo 81 Lt Klaipėda–Zasnicas, nuo 81 Lt Ryga–Stokholmas, nuo 82 Lt Talinas–Stokholmas, nuo 113 Lt Talinas–Marienhamnas (Alandų salos), nuo 113 Lt

Talinas–Helsinkis, nuo 117 Lt Stokholmas–Helsinkis, nuo 96 Lt Stokholmas–Turku, nuo 52 Lt Ventspilis–Nyneshamnas, nuo 122 Lt Ventspilis–Travemunde, nuo 174 Lt Liepoja–Travemunde, nuo 226 Lt Gdynia–Karlskrona, nuo 201 Lt Esbjergas–Harvičas, nuo 201 Lt Amsterdamas–Niukastlas, nuo 115 Lt Hook of Holland–Harvičas, nuo 205 Lt Naujiena! Doveris–Dunkirkas, nuo 109 Lt Naujiena! Belfastas–Liverpulis, nuo 176 Lt

„CINAMON“ Šventėms ir laisvalaikio kelionėms nuomojame „Mercedes Benz“ 16 vietų mikroautobusus. Patyrę ir mandagūs vairuotojai užtikrins Jums gerą, šventinę nuotaiką bei malonų aptarnavimą. Vežame žmonių grupes užsakomaisiais reisais Lietuvoje ir užsienyje. Kainos sutartinės. Tel. 8 612 19 930; nuoma.litaksa@gmail.com.

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

Kinas

1109297

Sportas Gegužės 25 d. vyksta 1-asis trenerio Viliaus Buikos tarptautinis bokso turnyras. Turnyre dalyvauja sportininkai iš šešių šalių: Suomijos, Latvijos, Lenkijos, Estijos, Lietuvos, Moldavijos. 25 d. 12 val. – finalinės varžybos, kurios vyks K.Baršausko g. 66 („Gajos“ sporto salėje). Įėjimas nemokamas. 1115645

Kita KAUNO JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO vaikų vasaros programa PO VASAROS DANGUM. Stovyklos vaikams ir jaunimui. Birželio 14– 19 d. – kraštotyrinė ir dviračiais keliaujanti PAŽĮSTU SAVE IR PASAULĮ Kėdainių krašte. Birželio 18–21 ir 26–30 d. – plaustais keliaujančios Žeimena. Liepos 6–11 d. – stovykla KALNŲ TAKAIS Slovakijos Tatruose. Rugpjūčio 19–24 d. – poilsinė turistinė BANGA Šventojoje. Informacija Žeimenos g. 58, www.zygeiviai.lt. Tel. (8 37) 422 750, 8 652 48 678.

PIRKITE KELTŲ BILIETUS INTERNETU – www.krantas.lt

1116484

Kauno tautinės kultūros centras kviečia 7–10 m. vaikus į vasaros dienos stovyklas „Devynių amatų meistrelis“ (birželio 3–7 d.), „Tėviškės spalvos“ (birželio 10–17 d.). Prašymai ir sveikatos pažymos priimamos raštinėje, A.Jakšto g. 18, 9–12 ir 13–16 val. Stovyklos kaina 190 Lt. Informacija tel. (8 37) 407 135; www.ktkc.lt.

UAB „MŪSŲ ODISĖJA“ lais, Rospudos slėnis, fontanų šou Veisiejuose.

Tel. 207 879, 8 698 03 091 M.Valančiaus g. 19 (darbo laikas nuo 8 iki 21 val.) E. p. info@turinfo.lt, www.musuodiseja.lt 06 01 – „Vasaros sutiktuvės Augustave”, 124 Lt. Suvalkai, plaukimas kana-

1111383

Senamiesčio vaikų dienos centras kviečia 5–14 m. vaikus į vasaros dienos stovyklas: MANO SVAJONIŲ SAVAITĖ IR JAUNOJO KAREIVĖLIO NUOTYKIAI. 5 dienų kaina 300 Lt (su maitinimu 3 k. per dieną) – I stovykla birželio 3–7 d.; II stovykla birželio 10–14 d.; III stovykla birželio 17–21 d.; 4 dienų kaina (su maitinimu 3 k. per dieną) 250 Lt – IV stovykla birželio 25–28 d. Registruotis senamiesciovdc@gmail.com. Informacija tel. 423 310.

06 08 – „Įdomybės prie Nemuno”, 57 Lt. Zapyškis, sėmenų aliejaus degustacija, teatralizuotas pokylis su dvarininkais. 06 15 – „Indėnai, Palendrių vienuolynas, verdantys šaltiniai“, 82 Lt. Kelmė, Palendriai. GIDŲ kursai PALANGOJE: I pamaina – liepos 5 d., II pamaina – rugpjūčio 12 d.

1116439

Kviečia Globos namai SENJORŲ VILA (Žalioji g. 19B, Garliava) tęsia senjorų priėmimą į naują korpusą ilgalaikei globai, slaugai, gyventi nuolat – medikų priežiūroje. Geros gyvenimo sąlygos: vienviečiai, dviviečiai kambariai, lauko terasa, yra kur pasivaikščioti. Tel. 552 258, 8 652 93 000. 1110060

Kauno Julijanavos mokyklos 1993 m. laidos susitikimas vyks šiandien (2013 05 25) 18 val. kavinėje „Skliautas“, Rotušės a. 26, Kaunas. Tel. 8 689 31 888.

Kelionių organizatorius „AŠ KELIAUJU“

1116749

Užsisakę iš anksto moka iki 50% pigiau! Siūlome aplankyti egzotiškus kraštus: Goa (Indija), Dubajų (JAE), Šri Lanką, Tailandą, Tenerifę ir Egiptą. Tel. (8 37) 214 010, 8 656 37 114, Savanorių pr. 363A–202, askeliauju@askeliauju.lt. Darbo laikas I–V 8–18 val.

Skrydžiai tiesioginiai iš Vilniaus nuo š.m. spalio mėn.

Jau parduodamos „Novaturo“ 2013–2014 m. žiemos sezono kelionės: Šarm aš Šeichas – nuo 1099 Lt, Hurgada – nuo 1199 Lt,

1116996

Kviečia mokytis Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio parengimo – 2013 06 17, šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2013 06 19. Informacija tel. 8 686 08 017 9–16 val., e. paštas vytautasatk@one.lt.

Mokate už kelionę iki 50 % pigiau, o pradinė įmoka tik 199 Lt.

1114755

Lietuvos ir Prancūzijos asociacijos Kauno skyrius kviečia į prancūzų kalbos kursus pradedantiesiems ir pažengusiesiems. Taip pat renkamos šeštadienio grupės. Tel. 203 994, 8 676 20 235.

Kelionių AgentūrA „Delta-Interservis“

Laisvės al. 89, Kaunas, tel. (8 37) 424 211, e. paštas kaunas@delta-interservis.lt PPC „Akropolis“, tel. (8 37) 214 701, e. paštas akropolis@delta-interservis.lt www.deltakeliones.lt

Kūrybinė dienos stovyklėlė „7 nykštukai“ kviečia 4–10 metukų vaikučius (I–V 7.30–17.30 val.). Daugiau informacijos www.7nykstukai.lt.

1061425

Italija (slidinėjimas) – nuo 1399 Lt, Prancūzija (slidinėjimas) – nuo 1669 Lt, Marsa Alamas – nuo 1899 Lt, Tenerifė – nuo 1899 Lt, Goa (Indija), Dubajus – nuo 3399 Lt, Tailandas – nuo 3699 Lt, Šri Lanka – nuo 4499 Lt.

„Pa­gi­rios 3: vel­niai ži­no kur“ (iš­anks­ti­nė prem­je­ra) – 30 d. 20.45 val. „Pa­slap­tin­ga ka­ra­lys­tė“ 3D (iš­anks­ti­nė prem­je­ra) – iki 26 d. 11.15 val.; 25, 26 d. 13.30 val. „Grei­ti ir įsiutę 6“ – iki 30 d. 11, 13.45, 16.30, 19.15, 22 val. „Tarp dvie­jų pa­sau­lių“ – iki 30 d. 19, 21.15* val. (*išsk. 26, 28, 30 d.). „Di­dy­sis Get­sbis“ 3D – iki 30 d. 15.45*, 18.45, 21.45 val. (*išsk. 30 d.). „Di­dy­sis Get­sbis“ – iki 30 d. 11.45, 14.40, 17.45, 20.45* val. (*išsk. 30 d.). „To­lyn į tam­są. Žvaigž­džių ke­lias“ 3D – 30 d. 15.45 val. „Lo­biai O.K.“ – 26, 28, 30 d. 21.15 val. „Ri­fo pa­sa­ka 2“ 3D – iki 30 d. 11.15*, 13.30* val. (*išsk. 25, 26 d.). „Ri­fo pa­sa­ka 2“ – iki 30 d. 12, 14, 18.15 val. „Merg­va­ka­ris Mal­jor­ko­je“ – iki 30 d. 15, 17 val. „Pats bai­siau­sias fil­mas 5“ – iki 30 d. 20.05, 22.15 val. „Kru­džiai“ (lie­t. k.) – iki 30 d. 12.45, 16 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Greiti ir įsiutę 6“ (premjera, N-13) – iki 30 d. 11.45, 12.15, 14.30, 15.15, 17.15, 18.30, 20.30, 21.30 val.; 25 d. 23.30 val. „Tarp dviejų pasaulių“ 3D (premjera, N-13) – iki 30 d. 21.50 val. IŠANKSTINIAI SEANSAI. „Paslaptinga karalystė“ 3D (liet. k., V) – iki 26 d. 11 val. IŠANKSTINIAI SEANSAI. „Pagirios 3: velniai žino kur“ (N-16) – 30 d. 21.40 val. RADIOCENTRO DRAUGŲ SEANSAS. „Pagirios 3: velniai žino kur“ (N-16) – 30 d. 19 val. „Teresės nuodėmė“ (N-13) – iki 30 d. 12.30, 15, 18.15, 20.45 val.; 25 d. 23.15 val. „Tolyn į tamsą. Žvaigždžių kelias“ 3D (N-13) – iki 30 d. 10.30, 13.15, 18.45 (seansas nevyks 30 d.) val. „Agentų žaidimai“ (N-13) – iki 30 d. 11.15, 16.15, 21.40 (seansas nevyks 30 d.) val. „Užmirštieji“ (N-13) – iki 30 d. 13.30, 19 val.; 25 d. 23.55 val. „Didysis Getsbis“ 3D (N-13) – iki 30 d. 14.15, 18, 21.15 val. „Krudžiai“ (liet. k., V) – 25, 26 d. 10.45 val.; iki 30 d. 13, 15.30 val. „Transo būsena“ (N-16) – iki 30 d. 17.45 (seansas nevyks 28 d.) val. „Rifo pasaka 2“ (liet. k., V) – iki 26 d. 10.15 val.; 27–30 d. 11 val. „Geležinis žmogus 3“ 3D (N-13) – iki 30 d. 16 val. SEKMADIENIO VAIKŲ RYTMETYS. „Batuotas katinas Pūkis“ (liet. k., V) – 26 d. 10.30 val. KITOKIO KINO KLUBAS. „Rusų maištas“ – 28 d. 17.45 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami. Bilieto kaina 7 Lt.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Lais­vės al. 54

Tik iki 2013 m. liepos 15 d.: • iki 50 % nuolaidos; • tik nuo 100 Lt pradinis įnašas; • mažiausios kainos garantija; • nemokamas kelionės datos keitimas. Keliones pirkite tik pasitarę su mumis!

Atsiliepkite! Pamesta fleita su juodu dėklu. Mokinukė paliko ją L.Sapiegos stotelėje arba troleibuse Kaune. Radusius labai prašom paskambinti. Atsilyginsime! Tel. 8 688 45 388.

1116213

informuoja M.DOBUŽINSKIO KULTŪROS IR ESTETINIO LAVINIMO CENTRAS V.Krė­vės pr. 54, tel. 313 039 Ge­gu­žės 29 d. 15 val. kvie­čia jau­ni­mą, vai­kus bei jų tė­ve­lius įdo­miai ir tu­ri­nin­gai pra­leis­ti lai­ką me­no ir kū­ry­bos dirb­tu­vių ati­da­ry­me. Ren­gi­nio me­tu su­si­pa­žin­si­te su dirb­tu­vių pro­ gra­ma, iš­ban­dy­si­te įvai­rias dai­lės ir tai­ko­mo­jo me­no tech­ni­kas. 17.30 val. kvie­čia tė­ve­lius, au­gi­nan­čius iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kus (4–6 m.) ir no­rin­čius ug­dy­ti jų gy­ve­ni­mo įgū­džius bei me­ni­nės raiš­kos ge­bė­ji­mus, į pa­žin­ti­ nį su­si­ti­ki­mą. Su­si­ti­ki­mo me­tu su­si­pa­žin­si­te su Cen­tro iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­ma, ga­ lė­si­te pa­ben­drau­ti su mo­ky­to­jais. In­for­ma­ci­ja ir re­gist­ra­ci­ja tel. 313 039.

PLC „Me­ga“ tel. 8 700 70 111

Pamesta Dingusius UAB „Žava“ (įmonės kodas 132628612, juridinis adresas Savanorių pr. 235, Kaunas) įmonės įstatus laikyti negaliojančiais.

1116477

Ge­gu­žės 25 d. 14 val. – „Il­gai ir lai­min­gai 2. Nau­jie­ji Snie­guo­lės nuo­ty­kiai” (ani­ma­ ci­ja, nuo­ty­kiai, vi­sai šei­mai, JAV, Vo­kie­ti­ja, 2009 m.). 16 val. – „Emig­ran­tai” (dra­ma, Lie­tu­va, 2013 m.). 18 val. – „Sap­nuo­ju, kad ei­nu” (do­ku­men­ti­nis, Lie­tu­va, 2012 m.). 20 val. – „Me­džiok­lė” (dra­ma, Da­ni­ja, 2012 m.). Ge­gu­žės 26 d. 14 val. – „Į Ro­mą su mei­le” (ro­man­ti­nė ko­me­di­ja, JAV, Ita­li­ja, Is­pa­ni­ja, 2012 m.). 16 val. – „Au­ro­ra” (moks­li­nė dra­ma, Lie­tu­va, 2013 m.). 18 val. – „Ta­bu” (dra­ma, Por­tu­ga­li­ja, Vo­kie­ti­ja, Bra­zi­li­ja, Pran­cū­zi­ja, 2012 m.). Ge­gu­žės 29 d. 17 val. – „Sap­nuo­ju, kad ei­nu” (do­ku­men­ti­nis, Lie­tu­va, 2012 m.). 19 val. – „Me­džiok­lė” (dra­ma, Da­ni­ja, 2012 m.). Ge­gu­žės 30 d. 20.30 val. – „Ro­mu­vos pa­sa­žo” ati­da­ry­mo kon­cer­tas kar­tu su „El­le G”. RENGINYS NEMOKAMAS. Ge­gu­žės 31 d. 17 val. – „Ta­bu” (dra­ma, Por­tu­ga­li­ja, Vo­kie­ti­ja, Bra­zi­li­ja, Pran­cū­zi­ja, 2012 m.). 19 val. – „An­ge­lų da­lis” (Jung­ ti­nė Ka­ra­lys­tė, Pran­cū­zi­ja, Bel­gi­ja, Ita­li­ja, dra­ma, ko­me­di­ja, 2012 m.). Bir­že­lio 1 d. 14 val. – „Il­gai ir lai­min­gai 2. Nau­jie­ji Snie­guo­lės nuo­ty­kiai” (ani­ma­ci­ja, nuo­ty­kiai, vi­sai šei­mai, JAV, Vo­kie­ti­ja, 2009 m.). 16 val. – „An­ge­lų da­lis” (Jung­ti­nė Ka­ ra­lys­tė, Pran­cū­zi­ja, Bel­gi­ja, Ita­li­ja, dra­ma, ko­me­di­ja, 2012 m.). 18 val. – „Į Ro­mą su mei­le” (ro­man­ti­nė ko­me­di­ja, JAV, Ita­li­ja, Is­pa­ni­ja, 2012 m.). 20 val. – „Me­džiok­lė” (dra­ma, Da­ni­ja, 2012 m.).


31

šeštadienis, gegužės 25, 2013

kas, kur, kada „PRARADIMAS“ – laidojimo paslaugos, kremavimas, parvežimas iš užsienio, platus laidojimo reikmenų pasirinkimas, paėmimas iš namų ir ligoninių, šaldytuvai, dokumentų sutvarkymas, giesmininkai, smuikas, gėlės, naujas MERCEDES katafalkas. Renovuotos šarvojimo salės Panerių g. 19, Vilijampolėje. Šarvojame Saulėtekio, Šv. Antano, Aleksoto bažnyčiose, S.Žukausko g. 3B, Kauno r. šarvojimo salėse. Užsakymai priimami 24 val. per parą be poilsio dienų – K.Petrausko g. 28, Žaliakalnis. Tel. (8 37) 730 200, 8 650 68 220. Taikome nuolaidas. 1104963

lgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslaugos. Laidojimo paslaugų biuras ANAPILIS teikia visas laidojimo, kremavimo paslaugas. Platus karstų, rūbų, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salių nuoma. Kapų priežiūros paslaugos. Pensininkus ir neįgaliuosius laidojame valstybės lėšomis. PIGUS KREMAVIMAS. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.anapilis.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. TAIKOMOS DIDELĖS NUOLAIDOS. 1104410

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes granito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pamatus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; Ramybės g. 7, Garliava. Laidojimo reikmenys, paslaugos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 1105871

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skaldele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapaviečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: gaminame įvairius paminklus iš kokybiško suomiško akmens. Liejame pamatus. Tel. 8 648 55 567, (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt. Užsisakant iki birželio 1 d. taikoma 10 % nuolaida darbams. 1104605

kviečia

VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS” Ko­vo 11-osios g. 108, tel. 313 712 vil­ko­la­kis.lt, te­at­ras@vil­ko­la­kis.lt

Ge­gu­žės 26 d. 12 val. – S.Iva­naus­kai­tė. PRINCESĖ IR MĖNULIS (ne­iš­gal­vo­ta is­to­ri­ja Džeim­so Ter­be­rio kū­ri­nių mo­ty­vais).

renginiai XXVIII TARPTAUTINIS FOLKLORO FESTIVALIS „ATATARIA LAMZDŽIAI-2013“, skirtas Tarmių metams

Gegužės 25 d. 11 val. – kūrybinės dirbtuvės DIDIS MŪSŲ RATELYTIS: P.Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejaus kieme (L.Zamenhofo g. 12) ir Kauno tautinės kultūros centre (A.Jakšto g. 18). 14 val. – KONCERTAI Vilniaus ir M.Valančiaus gatvėse. 16 val. prie Kauno pilies – koncertas ŽEMAITIŠKOS GAIDOS. Gegužės 26 d. 12 val. P.Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejuje (L.Zamenhofo g. 4) – pasakorių ir dainorėlių varžytuvės TAI DIDI DYVAI, DIDI STEBUKLAI. 13 val. Ryšių istorijos muziejaus kieme (Rotušės a. 19) – savaitgalio užimtumo programa visai šeimai LIETUVIŠKO ŽODŽIO KELIU. Žaidimas „Lietuviškų tarmių rodyklė” ir koncertas. 14 val. – KONCERTAI Vilniaus gatvėje. 15 val. prie Kauno pilies – UŽDARYMO KONCERTAS „LIETUVIŠKAS ŽODI, SKAMBĖK”. Renginiai nemokami. Dalyvauja Lietuvos ir užsienio šalių folkloro ansambliai, atlikėjai.

KAUNO MIESTO MUZIEJUS M.Va­lan­čiaus g. 6

Ge­gu­žės 25 d. 10–16 val. kvie­čia­me ap­ lan­ky­ti Kau­no mies­to mu­zie­jų ir NEMOKAMAI NULIPDYTI KAUNO HERBĄ iš mo­lio Va­len­ti­no Se­liu­gi­no me­džio dar­bų pa­ro­dos „Is­to­ri­ja me­dy­je” (apie LDK ant­spau­dus ir her­bus) erd­vė­je. 10, 11, 12, 13 ir 14 val. kvie­čia­me da­ly­vau­ ti NEMOKAMOSE eks­kur­si­jo­se po Kau­no mies­to mu­zie­jų. Eks­kur­si­jos vyks su­si­rin­kus bent 5-iems as­me­nims, eks­kur­si­jos truk­mė 20 min. Jums kai­nuos tik mu­zie­jaus lan­ky­mo bi­ lie­tas.

KAUNO PILIS Pi­lies g. 17

Nau­jos Kau­no pi­lies bokš­to eks­po­zi­ci­jos „Kau­no pi­lies mo­zai­ka“ ati­da­ry­mo pro­ga ge­gu­žės 25 d. 12–16 val. – ren­gi­niai Kau­no pi­lies pri­ei­go­se: 12–12.30 val. – Kau­no liau­diškos mu­zi­kos an­sam­blio „Kau­nas” pa­si­ro­dy­mas. Va­do­vas Vy­tau­tas Bruš­nius. 12.30–13 val. – Vi­li­jam­po­lės ben­druo­me­ nės miš­rus vo­ka­li­nis an­sam­blis „San­ta­ka”. Va­do­vė Jad­vy­ga Ši­mai­tie­nė. 13–14 val. – vai­kų est­ra­dos stu­di­jos DND kon­cer­tas. Va­do­vė Ni­jo­lė Švagž­die­nė. 12–16 val. Kau­no pi­lies kie­me vyks edu­ka­ci­ nės pro­gra­mos ir vi­du­ram­žių žai­di­mai.

RAUDONDVARIO KULTŪROS CENTRAS Ins­ti­tu­to g. 1A, Kau­no r.

teatras nacionalinis KAuno dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Gegužės 25 d. 18.30 val. – PREMJERA! Johnas Patrickas. MŪSŲ BRANGIOJI PAMELA. Dviejų dalių komedija. Rež. Algirdas Latėnas. Didžioji scena. Gegužės 26 d. 12 val. – Agnė Sunklodaitė. KIŠKIS PABĖGĖLIS. Vienos dalies muzikinis spektaklis vaikams nuo 5 iki 105 metų pagal Liudviko Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“. Rež. Agnė Sunklodaitė. Mažoji scena. 18.30 val. – Ivanas Turgenevas. MĖNUO KAIME. Drama. Rež. Valius Tertelis. Didžioji scena.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Gegužės 25 d. 18 val. – Kauno choreografijos mokyklos moksleivių koncertas.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A, www.kaunoleles.lt

Gegužės 25 d. 12 val. Mažojoje salėje – GULBĖ – KARALIAUS PATI, rež. N.Indriūnaitė (pagal lietuvių liaudies pasaką), nuo 5 m. Gegužės 26 d. 12 val. Valerijos ir Stasio Ratkevičių lėlių muziejuje – SVEČIUOSE PAS SKUDURINĘ ONUTĘ, vedėja E.Žekienė (teatralizuotas renginys), nuo 3 m.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS Kęstučio g. 74A

Gegužės 26 d. 18 val. – P.Lagerkvistas. NEŪŽAUGA. Monodrama. Rež. S.Rubinovas. Gegužės 30 d. 18 val. – Moljeras. PREMJERA! ŠYKŠTUOLIS arba MELO MOKYKLA. Komedija su pertrauka. Rež. A.Pociūnas.

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS

Ge­gu­žės 25 d. 14 val. – VII dai­nuo­ja­mo­sios po­ezi­jos fes­ti­va­lis ANT ŽEMĖS KRAŠTO, skir­ tas Tar­mių me­tams. Da­ly­vau­ja An­drius Ku­li­kaus­kas, Al­fre­das Ku­kai­tis, Po­vi­las Gir­de­nis, MPG „Vit­ra­žai”, Juo­za­pas Liau­gau­das, To­mas Pu­pi­nis ir kt. Ren­gi­nys ne­mo­ka­mas.

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS MUZIEJUS M.Va­lan­čiaus g. 6

Ge­gu­žės 25 d. 16 val. – kū­ry­bos ir ti­kė­ji­mo po­pie­tė GRAŽIAUSIU TAKU, skir­ta kar­di­no­ lui Vin­cen­tui Slad­ke­vi­čiui (1920–2000) at­mi­nti. Da­ly­vau­ja smui­ki­nin­kė, ar­tis­tė Li­ja­na Žie­ de­ly­tė, tarp­tau­ti­nio pro­jek­to „Bel­la Via” va­do­vė, pia­nis­tė Lo­re­ta Hai­da­ri.

KAUNO PAMINKLINĖ KRISTAUS PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA

Ro­tu­šės a. 19, Ry­šių is­to­ri­jos mu­zie­ju­je

Konferencijų salėje

Ge­gu­žės 26 d. 12 val. – PARŠELIŲ NUOTYKIAI. Bi­lie­tai par­duo­da­mi 1 val. prieš spek­tak­lį.

Gegužės 26 d. 12 val. – projekto „Dialogas – Žodis ir Spalva” renginys. Žodžio valandoje – dainuojamoji poezija:

aktorius, bardas Henrikas Savickis. Jūratės Pečelingytės tapybos paroda. Įėjimas nemokamas.

KAUNO ŠV. ARKANGELO MYKOLO (ĮGULOS) BAŽNYČIA Ge­gu­žės 26 d. 16 val. – IV tarp­tau­ti­nio Kau­no var­go­nų mu­zi­kos fes­ti­va­lio JUBILATE DEO kon­cer­tas. Da­ly­vau­ja Tarp­tau­ti­nio M.K.Čiur­lio­nio kon­kur­so lau­re­a­tė Ka­ro­li­na Jo­de­ly­tė (var­go­nai). Pro­gra­mo­je – J.S.Ba­cho, J.Bram­so, M.K.Čiur­lio­nio, M.Re­ge­rio kū­ri­niai. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

A. IR J.JUŠKŲ ETNINĖS KULTŪROS MUZIEJUS Kau­no ma­žo­ji g. 2, Vil­ki­ja, Kau­no r., tel. 556 400

Ge­gu­žės 26 d. 17 val. – kon­cer­tas. Kau­no žy­gei­vių klu­bas „Gi­lė” pri­sta­tys sa­vo nau­ją kom­pak­ti­nę plokš­te­lę „Lie­tu­viš­kos dai­nos”, ku­rio­je įra­šy­tos An­ta­no Juš­kos su­rink­tos dai­nos. Iki liepos mėn. veikia Albinos ŽIUPSNYTĖS (tapyba) ir Igno KAZAKEVIČIAUS (keramika) paroda Anapus mūsų.

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS INSTRUMENTŲ MUZIEJUS L.Za­men­ho­fo g. 12, www.mu­zi­kos-in­stru­men­tu-mu­zie­jus.lt

Ge­gu­žės 27 d. 11 val. VDU Azi­jos stu­di­ jų cen­tras ir kon­cer­ti­nė įstai­ga „Kau­no san­ta­ka” kvie­čia į vie­šą pa­skai­tą-se­mi­na­rą „Su­si­ti­ki­mas su ko­rė­jie­čių mu­zi­ka”. Ren­gi­nį ves iš Pie­tų Ko­rė­jos at­vy­kęs mo­ ky­to­jas Seo Gwan­gil ir ko­rė­jie­čių liau­dies dai­nų ir šo­kių an­sam­blio „Jan­chi­ma­dang” na­riai. Se­mi­na­ro me­tu da­ly­vaus ir mu­zi­ kos an­sam­blio „Ai­niai” mu­zi­kan­tai, ku­rie dis­ku­tuos apie pa­na­šu­mus bei skir­tu­mus tarp ko­rė­jie­čių ir lie­tu­vių mu­zi­kos. Ren­gi­nys vyks mu­zie­jaus kon­cer­tų sa­lė­je (L.Za­men­ ho­fo g. 4). Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

J.GRUODŽIO MEMORIALINIS MUZIEJUS Salako g. 18, tel. 732 498 www.petrauskumuziejus.lt

Gegužės 27 d. 14 val. – vokalinės muzikos koncertas. Dalyvaus Vytauto Didžiojo universiteto muzikos akademijos dainavimo katedros lektorės Stanislavos Garbatavičiūtės studentės Agnė Rapulskytė, Simona Mankevičiūtė, Gintarė Grajauskaitė, Karolina Ščiuckaitė, Ingrida Kažemekaitė, koncertmeisterė Loreta Haidari. Programoje – užsienio ir lietuvių kompozitorių arijos, romansai, dainos. Koncerto vedėja – S.Garbatavičiūtė. Įėjimas laisvas.

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Putvinskio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

Gegužės 27 d. 18 val. – vienas iš Poezijos pavasario savaitės Kaune renginių – tradicine tapusi VALANDA SU POETU. Septyniasdešimt metų, septyniasdešimt naujų eilėraščių. Tokiušauniu gestu savo sukaktį pasitinka vienas žymiausių šios kartos poetų Algimantas MIKUTA. Vakaro vedėjas – literatūros kritikas, LRS leidyklos vyr. redaktorius Valentinas Sventickas. Įėjimas nemokamas. Iki gegužės 27 d. Mūzų svetainėje – menininkės, psichologės Karolinos Vitkauskaitės-Tarnauskienės spalvotos grafikos paveikslų paroda IŠSIPILDYMAS MOTINYSTĖJE, skirta Motinos dienai. Šioje parodoje paveikslus papildo ir menininkės sukurtos eilės, skirtos motinystės grožiui išreikšti. Iki rugpjūčio 30 d. Parodų salėje – Mildos Kiaušaitės fotografijų paroda ODĖ ŽMOGIŠKUMUI. Įėjimas nemokamas. Kviečiame apsilankyti pirmadienį–ketvirtadienį 10–18 val., penktadienį 10–16.30 val.

TEATRO KLUBAS Vilniaus g. 22, Architektų namai, II a.

Iki birželio 1 d. veikia Neringos Jagelavičiūtės-Teišerskienės aliejinės tapybos darbų paroda MATRINALIA: ŽEMĖ BUNDA. Įėjimas nemokamas.

DATOS (gegužės 25 d.) Tarptautinė dingusių vaikų diena Tarptautinė Afrikos diena 1576 m. gimė Jonas Rėza, lietuvių raštijos darbuotojas, mokytojas ir kunigas. 1908 m. gimė Zenonas Ivinskis, istorikas, pedagogas. 1989 m. Michailas Gorbačiovas išrinktas SSRS prezidentu. 2001 m. Erikas Weihenmeyeris – 32 metų alpinistas iš Golderio, būdamas aklas, pasiekė Everesto viršūnę. 2012 m. Kauno smaragdinė kalėdinė eglė, per žiemos šventes puošusi pagrindinę miesto aikštę, pripažinta aukščiausia pasaulyje plastikinių butelių skulptūra ir įtraukta į Guinnesso rekordų knygą.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Dėl savo gyvenimo jausitės prislėgtas. Manysite, kad artimieji tolsta nuo jūsų. Susikivirčijus galimas emocijų protrūkis. Pirmoje dienos pusėje venkite iliuzijų ir neapgaudinėkite savęs. Jautis (04 21–05 20). Pajusite dėkingumą aplinkiniams, galbūt net įsimylėsite. Tik būkite objektyvus, nepasiduokite euforijai, o svarbiausia – nedalykite pažadų, kurių nesiruošiate vykdyti. Dvyniai (05 21–06 21). Susiklosčiusi padėtis vers rimtai susimąstyti. Žmonės kreipsis į jus tikėdamiesi pagalbos ir patarimo. Tinkamas laikas keisti aplinką. Nepasikliaukite kitų patarimais. Vėžys (06 22–07 22). Noriai padėsite draugui ar mylimam žmogui. Galbūt sulauksite komplimentų, bet neverta tuo pernelyg susižavėti ir patikėti meilikavimu, juk nesiruošiate apsiriboti esamais pasiekimais. Liūtas (07 23–08 23). Nesėkmingas laikas. Kils pavojus būti suklaidintam ar pernelyg susižavėti kokia nors netinkama idėja. Kruopščiai atlikite savo tiesiogines pareigas ir neapsikraukite naujomis idėjomis. Mergelė (08 24–09 23). Atsiras galimybė atskleisti savo geriausius sugebėjimus, ypač socialinėje srityje. Kils abstrakčių idėjų, kuriomis galėsite pasidalyti su aplinkiniais. Svarstyklės (09 24–10 23). Ignoruosite savo svajones ir poreikius. Jūsų požiūris į vertybes prieštaraus jūsų jausmams, o galvoje bus visiška painiava. Neskubėkite daryti išvadų, tiesiog nieko naujo nesiimkite. Skorpionas (10 24–11 22). Daugiau laiko praleiskite su draugais, kartu nuveikite ką nors smagaus. Teigiamai vertinsite savo padėtį, bus malonu padėti aplinkiniams. Šaulys (11 23–12 21). Seksis siekti savo idealo ir svajonės. Nebijokite skraidyti padebesiais. Bendradarbiavimas turės teigiamos įtakos jūsų karjerai. Drąsiai judėkite pirmyn. Ožiaragis (12 22–01 20). Jūsų karjera ir gyvenimo būdas neigiamai veiks sutuoktinį ir vaikus, todėl verta susimąstyti apie pokyčius. Pasistenkite su niekuo nesusipykti. Vandenis (01 21–02 19). Nespręskite estetinių klausimų, neanalizuokite vertybių, nes tam šiuo metu jūsų sugebėjimų nepakanka. Bet ir miegoti nevalia – reikia mokytis, mąstyti, užkariauti naujas sritis. Žuvys (02 20–03 20). Pastebėsite, kad darbe esate palankiai vertinamas. Žmonės supras jūsų problemas ir palaikys jus. Neužrieskite nosies ir nepamirškite padėti kitiems – juk galite būti lyderis.


Orai

Savaitgalį Lietuvoje numatomi permainingi orai. Šiandien lis, vietomis griaudės perkūnija. Temperatūra bus 16–19 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį temperatūra sieks 9–11, dieną 17–23 laipsnius šilumos, lietaus tikimybė nedidelė. Lietus grįš kitos savaitės pradžioje.

Šiandien, gegužės 25 d.

+17

+16

Telšiai

+18

Šiauliai

Klaipėda

+19

Panevėžys

+18

Saulė teka 4.58 Saulė leidžiasi 21.35 Dienos ilgumas 16.37 Mėnulis (pilnatis) teka 5.14 Mėnulis leidžiasi 22.08 145-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 220 dienų. Saulė Dvynių ženkle.

Utena

+16

Tauragė

+18

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +26 Berlynas +11 Brazilija +27 Briuselis +12 Dublinas +15 Kairas +33 Keiptaunas +20 Kopenhaga +16

Londonas +14 Madridas +23 Maskva +24 Minskas +14 Niujorkas +12 Oslas +22 Paryžius +14 Pekinas +29

orai kaune šiandien

Praha +13 Ryga +17 Roma +17 Sidnėjus +19 Talinas +12 Tel Avivas +27 Tokijas +22 Varšuva +16

+18

+16

Vėjas

Marijampolė

Vilnius

+16

Alytus

5–9 m/s

Vardai Almantas, Alvyra, Danutė, Evelina, Grigalius, Magdalena, Urbonas.

Dre­bė­ji­mą pa­ju­to vi­sas že­my­nas

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+14

+18

+13

+13

5

+15

+23

+17

+11

3

+16

+21

+16

+14

6

rytoj

poryt

Stip­rus že­mės dre­bė­ji­mas, ku­ris va­kar įvy­ko Ru­si­jos To­li­muo­siuo­se Ry­tuo­ se, bu­vo jau­čia­mas ir ša­lies mies­tuo­se, tarp jų – sos­ti­nė­je Mask­vo­je to­li va­ka­ ruo­se. Vis dėl­to Ne­pap­ras­tų­jų si­tua­ci­ jų mi­nis­te­ri­ja grei­tai at­šau­kė cu­na­mio pa­vo­jų. JAV geo­lo­gi­jos tar­ny­ba pra­ne­ šė, kad 8,2 ba­lo stip­ru­mo dre­bė­ji­mo epi­ cent­ras bu­vo Ochots­ko jū­ro­je prie Kam­ čat­kos pu­sia­sa­lio. „Dre­bė­ji­mo at­gar­siai bu­vo jau­čia­mi Že­mu­ti­nia­me Nau­gar­de, Mask­vo­je ir Eu­ro­po­je, ypač – Ru­mu­ni­jo­ je. Sud­re­bė­jo pra­ktiš­kai vi­sas že­my­nas“, – sa­kė Ana­to­li­jus Cy­gan­ko­vas iš Ru­si­jos tar­ny­bos „Ros­gid­ro­met“. BNS inf., „Reu­ters“ nuo­tr.

įvairenybės

Aleksotiškiai dykras puošia gėlėmis Roberta Juodytė

Kadangi miesto valdžia gėlėmis puo­ šia tik Kauno centrą, aktyvūs ir pi­ lietiški nuošalesnių rajonų gyvento­ jai patys imasi gražinti savo aplinką. Aleksoto bendruomenė kiekvienais metais gėlėmis papuošia vis kitas apleistas savo rajono vietas. Seniūnės Liukrecijos Navickie­ nės sukviesti, aktyviausi bendruo­ menės nariai nusprendė spalvingo­ mis gėlėmis papuošti prie Europos prospekto esantį skverą. Surengtoje talkoje aktyviai daly­ vavo ir miesto tarybos narė, alek­ sotiškė Ona Balžekienė, kurią la­ bai nudžiugino ši bendruomenės iniciatyva. „Puiku, kad gimsta tokios ini­ ciatyvos. Raginu visus kauniečius ja pasekti ir prisidėti prie savo ga­ tvių tvarkymo. Kai imsimės patys tvarkyti apleistus viešuosius plo­ tus, nebereikės rengti švarinimo akcijų, o miestas žydės ir kvepės gėlėmis.

„„Pavyzdys: Aleksoto bendruomenės nariai, gėlėmis papuošę vieną savo seniūnijos dykvietę, jų pavyzdžiu

kviečia pasekti ir kitų Kauno gyvenamųjų rajonų gyventojus. 

KD archyvo nuotr.

Ministras su­si­rū­pi­no Zoo­lo­gi­jos so­du

„„Pa­dė­tis: Lie­tu­vos zoo­lo­gi­jos so­das pri­pa­žin­tas pra­sčiau­siu Eu­ro­po­je. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Ap­lin­kos mi­nist­ras Va­len­ti­nas Ma­ zu­ro­nis pa­ve­dė mi­nis­te­ri­jos spe­ cia­lis­tams per­žiū­rė­ti vi­sas fi­nan­si­ nes ga­li­my­bes ir ras­ti lė­šų Lie­tu­vos zoo­lo­gi­jos so­do per­tvar­kai. „Esa­m e pa­s i­r y­ž ę vie­n in­te­ lį vals­ty­bi­nį mū­sų Zoo­lo­gi­jos so­ dą pri­kel­ti iš da­bar­ti­nės var­ga­ nos būklės ir pa­s iek­t i, kad jis bū­tų vie­nas mo­der­niau­sių Bal­ti­ jos re­gio­ne. Ir šio sie­kio neat­si­sa­ ky­si­me. Pra­džiai tam rei­kia stip­ rios fi­nan­si­nės in­jek­ci­jos“, – sa­kė mi­nist­ras. Ar­tė­jant nau­jam, 2014–2020 m. ES fi­nan­si­nės pa­ra­mos lai­ko­tar­piui, pir­ma­jam Zoo­lo­gi­jos so­do per­tvar­

kos eta­pui iš šios pa­ra­mos lė­šų sie­ kia­ma ras­ti apie 30–35 mln. li­tų. Jų rei­kia bū­ti­niems re­mon­to dar­bams, nau­jiems vol­je­rams, nor­ma­lioms gy­vū­nų gy­ve­ni­mo są­ly­goms už­ tik­rin­ti ir kuo la­biau jas priar­tin­ti prie na­tū­ra­lių. Ar per ke­le­rius me­tus pa­vyks at­ nau­jin­ti ir re­konst­ruo­ti Kau­ne įsi­ kū­ru­sį vie­nin­te­lį ša­lies Zoo­lo­gi­ jos so­dą, kad jis tap­tų šiuo­lai­ki­niu gam­to­sau­gos, edu­ka­ci­jos, rek­rea­ci­ jos cent­ru, pa­trauk­liu tu­riz­mo ob­ jek­tu, pa­sak mi­nist­ro, la­bai daug pri­klau­sys ir nuo fi­nan­si­nių ga­li­ my­bių. KD inf.

Va­sa­ros se­zo­no star­tas Va­sa­ros se­zo­ną pra­de­da Ne­rin­ga: čia sa­vait­ga­lį vyks tra­di­ci­nis fes­ti­ va­lis „Be­nai, plau­kiam į Ni­dą!“ „Ne­rin­ga šian­dien žengs pir­ muo­sius žings­nius ak­ty­vaus ku­ ror­ti­nio se­zo­no link. Ne­kant­riai lau­kia­me į ku­ror­tą su­grįž­tan­čių iš­ti­ki­mų Ne­rin­gos drau­gų. Va­sa­rą pa­si­tin­ka­me su in­ten­sy­via kul­tū­ri­ ne pro­gra­ma, re­konst­ruo­ta dvi­ra­ čių ta­ko at­kar­pa tarp Ni­dos ir Prei­ los, tarp­tau­ti­niu fut­bo­lo tur­ny­ru ir ki­to­mis nau­jo­vė­mis“, – Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bės pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­ mas me­ras Da­rius Ja­sai­tis. Va­kar se­zo­no ati­da­ry­mo šven­ tė pra­si­dė­jo Se­dos mies­te­lio vai­kų pu­čia­mų­jų inst­ru­men­tų or­kest­ro kon­cer­tu, va­ka­re kon­cer­ta­vo Kraš­ to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų big­ ben­das su Lie­tu­vos po­pu­lia­rio­sios mu­zi­kos at­li­kė­jais. Šian­dien, šeš­ta­die­nį, pa­jū­rio ku­ ror­te kon­cer­tuos vai­kų ko­lek­ty­vai ir an­samb­lis „Lie­tu­va“, fes­ti­va­ lio „Be­nai, plau­kiam į Ni­dą!“ kon­ cer­tai vyks Bar­dų skve­re. Sek­ma­die­nį vyks krep­ši­nio tur­ ny­ras, ku­ria­me su­si­rems ne­rin­giš­ kiai ir mies­to sve­čiai. KD, BNS inf.

„„Renginiai: Neringa vėl vilioja po-

ilsiautojus.

Vytauto Liaudanskio nuotr.

2013-05-25 Kauno diena  
2013-05-25 Kauno diena  
Advertisement