Page 1

lietuva Ne­le­ga­liems ­ imig­ran­tams ­ Lie­tu­va – ­ daž­niau­siai ­ til­tas į Va­ka­rus.

5p.

ekonomika

7p.

pasaulis

8p.

Šią savaitę – septyni numeriai.

Prancūzai ­ nepasitiki ­ ne tik savo ­ prezidentu, ­ bet ­ ir ES.

Ką iš mū­sų gy­ve­ni­mo ke­ti­na iš­stum­ti kom­piu­te­riai?

Pirmadienis gegužės 20, 2013 Nr. 114 (19975) kaunodiena.lt 2 Lt

Lais­vės alė­ja – ka­vos ir ban­de­lių ro­jus

Tar­pu­ka­rio per­lų de­šim­tu­kas Kau­no tar­pu­ka­rio ar­chi­tek­tū­ra yra lo­bis, ku­rio ne­tu­ri joks ki­tas Eu­ro­ pos mies­tas, tad siū­ly­mas įtrauk­ ti sme­to­ni­nio Kau­no sta­ti­nius į pa­ sau­lio ar bent Eu­ro­pos pa­vel­do są­ ra­šus – vi­siš­kai ra­cio­na­lus?

2014 m. prenumeratos akcija!

Lie­t u­vos am­b a­s a­d o­r ius prie UNES­CO Arū­nas Ge­lū­nas pa­si­ren­ gęs grum­tis dėl Kau­no iki­ka­ri­nės mo­der­nio­sios ar­chi­tek­tū­ros komp­ lek­so, kad jis pa­tek­tų į UNES­CO pa­ vel­do są­ra­šą. O Kau­no ar­chi­tek­tū­ ros is­to­ri­kė Jo­li­ta Kan­čie­nė pa­ta­ria bū­ti rea­lis­tais. Pa­sak jos, į UNES­CO są­ra­šus nė­ra įtrauk­ti net kai ku­rie an­ti­ki­niai mies­tai, tad ti­kė­tis, kad juo­se at­si­durs Kau­no nau­ja­mies­ tis, – ne­rea­lu. „Kau­no die­na“ pri­ sta­to ge­riau­sių tar­pu­ka­rio pa­sta­tų de­šim­tu­ką.

namai

10p.

Dienos citata „Rei­kės tur­būt už­sie­nio rei­ ka­lų mi­nist­ro pa­klaus­ti, kaip čia yra, kad ša­lys kai­ my­nės ne­pa­lai­ko“, – „„Gyvybė: pagrindinė Kauno alėja, kurią prieš kelerius metus miestiečiai vadino apmirusia, vėl tapo traukos zona.

Grei­tas tem­pas, eu­ro­pie­tiš­kas gy­ve­ni­ mo sti­lius pa­kei­tė ir Lais­vės alė­jos vei­ dą. Jau praėjo laikai, kai pės­čių­jų gat­ vė­buvo vadinama batų alėja. Dabar čia dau­gė­ja ke­pyk­lė­lių ir ka­vos na­mų.

Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Tas pa­ts die­nos pir­ki­nys

Pag­rin­di­nė Kau­no gat­vė at­ši­lus orams pil­na ju­de­sio ir gar­sų. Mei­ liai ant suo­le­lių su­sė­du­sios bur­ kuo­ja įsi­my­lė­jė­lių po­re­lės, ki­ti tie­siog mė­gau­ja­si ne­skub­riu pa­si­ vaikš­čio­ji­mu. Vis dėl­to dau­gu­mą

„Žal­gi­ris“ – pus­fin ­ a­ly­je Kau­no „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai po tre­jų me­tų per­trau­kos vėl pra­si­ bro­vė tarp ke­tu­rių stip­riau­sių VTB Vie­nin­go­sios ly­gos ko­man­dų. Joa­ no Pla­zos auk­lė­ti­niai per pa­sta­rą­ sias pen­kias die­nas tu­rė­jo su­žais­ ti net ke­tu­ris su­si­ti­ki­mus, ta­čiau šį var­gi­nan­tį ma­ra­to­ną prie Vol­ gos kran­tų už­bai­gė aukš­tai iš­kel­ to­mis gal­vo­mis – Že­mu­ti­nio Nau­ gar­do „Niž­nij Nov­go­rod“ eki­pa ket­virt­fi­na­lio se­ri­jo­je bu­vo įveik­ ta 3:1. 9p.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Lais­vės al. praei­vių vie­ni­ja tas pa­ts die­nos pir­ki­nys – puo­de­lis ka­vos ir ban­de­lė. Pa­si­vaikš­čio­jus po Lais­vės al. pa­pras­ta su­skai­čiuo­ti, kiek ke­pyk­ lė­lių ir ka­vos na­mų čia įsi­kū­rę pas­ taruoju metu. Pa­si­le­pin­ti įvai­riau­ sio sko­nio ka­va, ku­rios ga­li­ma ir iš­si­neš­ti, kvie­čia sep­ty­ nios ka­vi­nės.

3

„Eu­ro­vi­zi­jo­je“ užė­męs 22 vie­tą ­ nelinksmai šmaikštavo Lie­tu­vai ­ at­sto­va­vęs And­rius Po­ja­vis.

20p.


2

pirmADIENIS, gegužės 20, 2013

miestas

Oro kokybė Kaune 0

4350mg/m

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,5

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

51

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

gat­vės muzikos diena 

Mu­zie­jai pa­žė­rė re­gi­nių

„„Ren­gi­niai: Kau­no pi­ly­je, kaip ir ki­tuo­se mu­zie­juo­se, vi­są die­ną vy­ko

pa­žin­ti­nės pro­gra­mos, vai­di­ni­mai.

Sau­lius Tvir­bu­tas Kau­no mu­zie­jai, mi­nė­da­mi Tarp­ tau­ti­nę mu­zie­jų die­ną, iki vė­laus va­ka­ro kvie­tė į įvai­rius ren­gi­ nius.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Šven­ti­niai ren­gi­niai Kau­no mies­ to mu­zie­ju­je pra­si­dė­jo nuo šeš­ta­ die­nio ry­to. Vei­kė kū­ry­bi­nės dirb­ tu­vės „Lai­ki­no­sios sos­ti­nės ma­dos sa­lo­nas“, ati­da­ry­ta pa­ro­da „Kau­ no po­nios ir po­nai: XX a. 3–4 de­

šimt­me­čio sti­lius“. Imp­ro­vi­zuo­ to­je fo­toa­tel­jė „Ma­ža­sis Pa­ry­žius“ kau­nie­čiai įsiam­žin­da­vo pa­si­puo­ šę sme­to­niš­ko lai­ko­tar­pio ap­ran­ gos de­ta­lė­mis. Kau­no mies­to mu­zie­jaus fi­lia­ le Kau­no pi­ly­je lan­ky­to­jams du­ris at­vė­rė nau­ja eks­po­zi­ci­ja „Teis­mo sa­lė“. Lan­ky­to­jai do­mė­jo­si ir ki­ to­je sa­lė­je įreng­ta ar­cheo­lo­gi­ne eks­po­zi­ci­ja. Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­ ju­je vy­ko vi­du­ram­žių žai­di­mai ir šo­kiai, Ka­ro klu­bo na­riai pri­sta­ tė gink­luo­tę. Kau­no šo­kio teat­ ras „Au­ra“ pa­ro­dė vie­ną nau­jau­ sių dar­bų – spek­tak­lį „1863“. Įvai­rių ren­gi­nių bu­vo Is­to­ri­nė­ je pre­zi­den­tū­ro­je, kur dau­giau­sia dė­me­sio skir­ta la­kū­nams Ste­po­ nui Da­riui ir Sta­siui Gi­rė­nui. Vel­nių mu­zie­ju­je vy­ko ne­mo­ ka­mos eks­kur­si­jos, mu­zie­jų nak­tį vai­ni­ka­vo bri­tų me­ni­nin­ko Ste­ve­ no Vin­cen­to Mit­chel­lo dar­bų pa­ ro­dos „Devil‘s“ už­da­ry­mo ren­ gi­nys.

„„Nau­da: V.Makūnas (antras iš kairės) džiaugėsi, kad nau­ja­sis cent­ras ža­da

ta tu­ris­tams, ra­jo­no žmo­nėms, ama­ti­nin­kams, moks­lei­viams. 

Pa­kaus­ty­ti a Tra­di­ci­nių a Kau­no ra­jo­ne Bi­liū­nų kai­me du­ris at­vė­rė Tra­di­ci­nių ama­tų cent­ras. Nau­ja­sis cent­ ras įkur­tas skrai­dyk­lių spor­to en­tu­zias­to ir konst­ruk­to­riaus Juo­za­po Lie­kio so­dy­ bo­je, ku­ri yra ir Juo­zo Nau­ja­lio mu­zie­jaus fi­lia­las. Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Vyks įvai­rūs ren­gi­niai

Kau­no ra­jo­no me­ras Va­le­ri­jus Ma­ kū­nas įsi­ti­ki­nęs, kad tai bus nau­ din­gas ir pa­trauk­lus ra­jo­no ob­jek­ tas: „Tra­di­ci­nia­me ama­tų cent­re vyks pra­kti­niai už­siė­mi­mai, bus ga­li­my­bė pa­bū­ti gra­žio­je vie­to­je ra­ jo­no žmo­nėms, tu­ris­tams. Čia sa­vo veik­lą ga­lės pri­sta­ty­ti vi­sos bend­ ruo­me­nės, kon­cer­tuo­ti jų ko­lek­ ty­vai, pa­si­ro­dy­ti ama­ti­nin­kai. Čia vyks švie­ti­mo pro­gra­mos ren­gi­niai, įvai­rios šven­tės.“ Kau­no ra­jo­no vie­tos veik­los gru­ pės pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Zu­bas pa­sa­ko­jo, kad pro­jek­tas bu­vo įgy­ ven­din­tas pa­si­nau­do­jus „Lea­der“

pro­gra­ma. „Šiam tiks­lui jė­gas su­ vie­ni­jo Kau­no ra­jo­no vie­tos veik­ los gru­pė, J.Nau­ja­lio me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus ir Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­ dy­bė“, – sa­kė jis. Šven­tė­je ap­si­lan­kęs že­mės ūkio mi­nist­ras Vi­gi­li­jus Juk­na įsi­ti­ki­nęs, kad ša­liai to­kių cent­rų rei­kia kuo dau­giau. „Čia puo­se­lė­ja­mos mū­sų tra­di­ci­jos, o ir už­sie­nie­čiams tu­ri­me ką pa­ro­dy­ti“, – įsi­ti­ki­nęs mi­nist­ras. Tur­tin­ga eks­po­zi­ci­ja

Tra­di­ci­nių ama­tų cent­ras įkur­ tas rąs­ti­nia­me na­me. Vie­ną jo da­ lį uži­ma se­no­vi­nė kal­vė. Jo­je su­ mū­ry­tas žaizd­ras, įreng­tos odi­nės dump­lės, grę­ži­mo stak­lės, 100 kg sve­rian­tis prie­ka­las, dau­giau kaip 50 įvai­rių kal­vio įran­kių. Ša­lia kal­


3

pirmADIENIS, gegužės 20, 2013

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

gat­vės muzikos diena Kau­ne vy­ko tra­di­ci­nė šven­tė – „Gat­vės mu­zi­kos die­ na“. Pa­sak ren­gi­nio ini­cia­to­rės Do­vi­lės But­no­riū­tės, šeš­tą kar­tą mies­te vyks­tan­čio­je „Gat­vės mu­zi­kos die­no­je“ da­ly­va­vo apie 150 da­ly­vių. „Kau­ne nė­ra la­ bai daug erd­vių vie­šai pa­si­reikš­ti jau­noms gru­pėms, at­li­kė­jams, to­dėl re­gist­ra­vo­si la­bai daug no­rin­čių­ jų pa­ro­dy­ti sa­vo kū­ry­bą“, – tei­gė ji. Tarp da­ly­vių pa­ si­ro­dė ir Kau­no stu­den­tiš­ka­sis cho­ras, Na­cio­na­li­nio Kau­no dra­mos teat­ro ak­to­riai, pu­čia­mų­jų or­kest­ras iš Da­ni­jos. Kau­no mu­zi­ki­nio teat­ro so­de­ly­je vy­ko ak­ ci­ja „Mui­lo ope­ra“ – skam­bant mu­zi­kai bu­vo pu­čia­ mi mui­lo bur­bu­lai. Sauliaus Tvirbuto, Artūro Morozovo fotoreportažas

„„Vedėja: Z.Kelmickaitė dirigavo šventei, kuri vyko

J.Lie­kio sodyboje.

Lais­vės alė­ja – ka­vos ir ban­de­lių ro­jus Dau­ge­lis kitų alė­jos mai­ 1 ti­ni­mo įstai­gų taip pat siū­lo šią pa­slau­gą. Net už­su­kę į

pre­ky­bos cent­rą ja­me ra­si­te ka­ vos apa­ra­tą. Švie­žių ke­pi­nių kva­pais pės­čių­jų gat­vė­je vi­lio­ja pen­kios ke­pyk­lė­lės. „Kai trūks­ta lai­ko, ka­va iš­si­neš­ti yra pui­kus da­ly­kas, la­bai pa­to­gu“, – kal­bė­jo Ro­si­ta Gri­gai­tė, Lais­vės al. žings­nia­vu­si ne­ši­na puo­de­liu ka­vos. Vi­zi­tas į ke­pyk­lė­lę Vy­tau­tei Auš­kal­ny­tei – tra­di­ci­nis jos dar­ bo ko­lek­ty­vo ri­tua­las. „Į ke­pyk­lė­lę už­su­ku kas­dien, nes grį­žę po pie­ tų dar­be ge­ria­me ka­vą ir mė­gau­ja­ mės ban­de­lė­mis“, – mer­gi­na ke­ pyk­lė­lė­je ką tik į mai­še­lį pri­si­kro­vė dar šil­tų ban­de­lių. Bet toks už­kan­džia­vi­mo bū­das priim­ti­nas ne vi­siems. Lais­vės al. su­tik­tas Dan­gi­ru­tis Mo­ši­na­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, kad ka­va yra bend­ra­ vi­mo bū­das, ja bū­ti­na mė­gau­tis. „Ka­va iš­si­neš­ti – ne man, tai ker­ ta­si su ka­vos fi­lo­so­fi­ja. Bet, ži­no­ ma, aš, kaip ir dau­ge­lis, esu pir­kęs ka­vos iš­si­neš­ti, kai ne­spė­da­vau ry­te, prieš išei­da­mas į dar­bą, jos iš­ger­ti“, – pri­pa­ži­no D.Mo­ši­na­ vi­čius. Pri­si­de­ri­no prie pir­kė­jų po­rei­kių

a bū­ti pa­trauk­li vie­ Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

„„Pa­žin­tis: ama­tų cent­re bus ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su se­

nai­siais ama­tais.

ark­lio – į ama­tų cent­rą vės sto­vės ir mo­bi­lie­ji žaizd­rai, čia pat bus kaus­to­mi ark­liai. Ki­ta pa­sta­to da­lis skir­ta pa­ro­ doms ir švie­tė­jiš­kai veik­lai. Čia sto­vi dve­jos au­di­mo stak­lės, pen­ki skir­tin­gi siū­lų ver­pi­mo ra­te­liai, at­ vež­ti iš įvai­rių Lie­tu­vos vie­tų. Sa­lė­ je eks­po­nuo­ja­mi įvai­rūs li­nų ap­dir­ bi­mo įran­kiai: li­nų šu­kos, min­tu­vai, siū­lų su­ki­mo įren­gi­niai.

Čia puo­se­lė­ja­mos mū­sų tra­di­ci­jos, o ir už­sie­nie­čiams tu­ri­ me ką pa­ro­dy­ti.

Mu­zie­ju­je vyks tau­to­dai­li­nin­ kų pa­ro­dos, au­di­mo, py­ni­mo ir ki­ to­kios ama­tų pa­mo­kos. Pla­nuo­ja­ ma vyk­dy­ti švie­tė­jiš­kas pro­gra­mas „Li­no ke­lias“, „Me­ta­las bui­ty­je ir me­ne“. Su deš­ro­mis ir pie­nių ka­va

Tra­di­ci­nių ama­tų cent­ro ati­da­ry­ mo pro­ga so­dy­bo­je bu­vo su­reng­ta ama­tų mu­gė, folk­lo­ro gru­pių kon­ cer­tai, ren­gi­nį ve­dė mu­zi­ko­lo­gė ir lai­dų ve­dė­ja Zi­ta Kel­mic­kai­tė.

Mu­gės da­ly­viai gy­rė so­dy­bą ir idė­ją su­kur­ti ama­tų puo­se­lė­ji­mo cent­rą. „Esu da­ly­va­vęs ne vie­na­me ren­gi­ny­je įvai­rio­se ša­ly­se. Iš pa­tir­ ties ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ši vie­ta bus ge­ra ama­ti­nin­kams“, – teigė ren­ gi­ny­je puo­dus žie­dęs Kau­no ra­jo­no me­ni­nin­kas Vy­gan­tas Ja­zers­kas. Sa­vo dir­bi­nius mu­gė­je pri­sta­ tė ama­ti­nin­kai, me­ni­nin­kai ne tik iš Lie­tu­vos, bet ir Len­ki­jos, Če­ki­ jos, Suo­mi­jos. Sa­vo vers­lus, dir­bi­ nius de­monst­ra­vo mies­te­lių, kai­mų bend­ruo­me­nės. „Pra­šo­me pa­ra­gau­ti tra­di­ci­nių Ka­čer­gi­nės bly­nų su dil­gė­lė­mis ir mū­sų gai­vaus šal­ti­nio van­dens“, – kvie­tė Ka­čer­gi­nės bend­ruo­me­nės at­sto­vė Jo­lan­ta Pet­ry­lė. Me­dų su vais­ta­žo­lių ekst­rak­tais, uo­gie­nes pri­sta­čiu­si Beat­ry­čė Vai­ te­kū­nie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad mū­sų ša­ ly­je darbš­tus žmo­gus ga­li vi­sai ge­ rai gy­ven­ti. „Užuot verkš­le­nus, te­rei­kia pa­suk­ti gal­vą. Štai pri­rin­ kau miš­ke uo­gų, iš­vi­riau uo­gie­nių ir mu­gė­se jau už­dir­bu pa­pil­do­mo pi­ni­go“, – sa­kė ji. Mu­gė­je kun­ku­lia­vo šiu­pi­ni­nės ir žu­vie­nės ka­ti­lai, čirš­kė kal­vių keps­niai, kve­pė­jo kai­miš­kos deš­ ros, sū­riai, įda­ry­ti bly­nai, žo­le­lių ar­ba­ta, pie­nių ka­va.

Nau­jas ka­vos ma­dos ten­den­ci­jas Lais­vės al. dik­tuo­ti pra­dė­jo „Ve­ ro Ca­fe“, pir­mą­ją ka­vi­nę ati­da­ riu­si prieš pen­ke­rius me­tus. Šiuo me­tu čia jau vei­kia trys šio tink­ lo ka­vi­nės. „Tuo me­tu jau bu­vo su­si­for­ ma­vu­si to­kios pa­slau­gos pa­klau­ sa. Ne­ma­žai žmo­nių, pa­ke­lia­vę po už­sie­nį, pa­ma­tę ki­to­kio gy­ve­ni­mo sti­liaus, to pa­ties no­rė­jo ir sa­vo gim­to­jo­je ša­ly­je. Mes pa­ban­dė­me įgy­ven­din­ti jų lū­kes­čius ir – pa­ vy­ko“, – džiau­gė­si ka­vi­nės „Ve­ro Ca­fe“ di­rek­to­rė Lai­ma Vė­že­lie­nė. Di­rek­to­rė pri­si­pa­ži­no, kad šis vers­las la­bai sėk­min­gas. „Su ki­ to­kio­mis ka­vi­nė­mis ir par­duo­ tu­vė­mis ne­kon­ku­ruo­ja­me, nes spe­cia­li­zuo­ja­mės ka­vos vers­le“, – aiš­ki­no L.Vė­že­lie­nė. Di­rek­to­rė pa­sa­ko­jo, kad jiems be ga­lo svar­bu įtik­ti pir­kė­jui, pa­siū­ ly­ti kuo ko­ky­biš­kes­nės ir ska­nes­ nės ka­vos. „Ka­vos ko­ky­bę le­mia ka­vos pu­pe­lės, van­duo, nau­do­ja­ ma įran­ga, kaip ji pri­žiū­ri­ma, koks pie­nas pi­la­mas į ka­vą“, – apie ka­ vos pa­ruo­ši­mo su­bti­ly­bes pa­sa­ko­ jo L.Vė­že­lie­nė. „Tu­ri­me ne vie­ną klien­tą, ku­ris pas mus lan­ko­si nuo pat pir­mo­sios

mū­sų veik­los die­nos ir džiau­gia­ si, kad ko­ky­bė tik ge­rė­ja“, – gy­ rė­si ka­vi­nės va­do­vė. Ži­no­ma, ko­ky­bė tu­ri sa­vo kai­ną. „Ka­vos už tris li­tus pas mus ne­ gau­si­te, puo­de­lio kai­na svy­ruo­ja nuo 4 iki 8 li­tų, pri­klau­so­mai nuo puo­de­lio dy­džio ir ka­vos rū­šies“, – var­di­jo di­rek­to­rė.

Jau­ni la­biau mėgs­ ta bal­tin­tą – la­tė, ka­ pu­či­ną, vy­res­ni mie­ liau ge­ria juo­dą stip­rią ka­vą. Kei­čian­tis me­tų lai­kams, kei­ čia­si ir ka­vi­nių ka­vos asor­ti­men­ tas. Ru­de­nį ir žie­mą kau­nie­čiai ra­gau­ja vis ki­to­kių sko­nių šil­tos ka­vos, o va­sa­ros ly­de­rė – šal­ta. Ka­vi­nių par­da­vė­jai pa­ste­bė­jo, kad skir­tin­go am­žiaus kau­nie­čiai ren­ka­si ki­to­kių rū­šių ka­vą. Jau­ni la­biau mėgs­ta bal­tin­tą – la­tė, ka­ pu­či­ną, vy­res­ni mie­liau ge­ria juo­ dą stip­rią ka­vą. Ka­vi­nės „Ve­ro Ca­fe“ di­rek­to­ rės L.Vė­že­lie­nės skai­čia­vi­mu, lie­ tu­viai vis dėl­to dau­giau­sia iš­ge­ria bal­tin­tos ka­vos. Klien­tai – jau­nos šei­mos

Vi­sos ke­pyk­lė­lės, įsi­kū­ru­sios Lais­ vės al. pir­kė­jus vi­lio­ja pa­na­šiu ban­de­lių asor­ti­men­tu ir ne­di­de­ lė­mis kai­no­mis. Ke­pyk­lė­lės „Mon Ami“, Lais­ vės alė­jo­je vei­kian­čios kiek dau­ giau nei me­tus, di­rek­to­rė Ele­na Ani­lio­nie­nė sa­ko, kad su ki­to­mis ke­pyk­lo­mis sten­gia­si kon­ku­ruo­ ti ne kai­no­mis, bet tei­kia­ma pro­ duk­to ko­ky­be. „Lais­vės al. ke­pyk­lė­lės yra pa­ si­skirs­čiu­sios klien­tus. Vie­niems svar­bu kai­na, o mums – ko­ky­bė, tuo mes esa­me iš­skir­ti­niai“, – tei­ gė E.Ani­lio­nie­nė. Anot jos, ban­

Komentaras Rū­ta Pe­te­reit Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to li­go­n i­nės Kau­no kli­n i­k ų die­to­lo­gė

U

ž­kan­d žia­v i­mo įpro­č iai la­b ai pa­s i­kei­tė. Užuot val­gęs tris kar­t us per die­ną, žmo­gus daug kar­ tų val­go kas pa­puo­la. Aiš­ku, bū­tų ge­ rai, jei­gu už­kan­džiams žmo­nės rink­ tų­si vai­sius ar dar­žo­ves, sul­tis. De­ja, la­bai po­pu­l ia­r ios ban­de­lės, ke­ba­ bai, pi­cos, traš­ku­čiai, sau­sai­niai, py­ ra­gai. Ko­dėl šie pro­duk­tai ken­k ia mū­sų or­ga­n iz­mui? Juo­se yra ne­ma­to­mų rie­ba­lų, dar va­di­na­mų trans­rie­ba­lų rūgš­ti­mis, ku­rios per 10–15 me­tų pa­ lie­ka ryš­kių po­žy­mių mū­sų or­ga­niz­ me ir ken­k ia mū­sų or­ga­nams. Dau­gė­ja ser­gan­čių­jų šir­dies ir krau­ ja­g ys­l ių li­go­m is, ne­m a­ž ai jau­nų žmo­n ių ken­čia dėl aukš­to krau­jos­ pū­d žio. Rei­kė­tų ne­pa­mirš­ti ir nu­tu­ ki­mo pro­ble­mos. Pa­na­šios ten­den­ ci­jos yra vi­sa­me pa­sau­ly­je – padau­ gėjo ne tik suau­gu­sių­jų, bet ir vai­kų, ku­riems nu­sta­ty­tas ant­svo­ris ar nu­ tu­k i­mas. Die­to­lo­g ai tik­rai ne­re­ko­men­duo­ ja per daž­nai ger­t i ka­vą. Už­ten­ka dvie­jų puo­de­l ių per die­n ą. Jei­g u žmo­g us per die­ną iš­ge­r ia 4–6 puo­ de­lius, tai jau nea­ti­tin­ka svei­kos mi­ ty­bos rei­ka­la­v i­mų ir ken­k ia mū­sų svei­ka­tai.

de­les ke­pa ir vi­si pre­ky­bos cent­rai, to­dėl švie­žu­mu nu­ste­bin­ti pir­kė­ją sun­ko­ka, bet pa­siū­ly­ti iš­skir­ti­nai ko­ky­biš­ką ga­mi­nį – ga­li­ma. Di­rek­to­rė ti­ki­no, kad ke­pi­ niams nau­do­ja tik aukš­čiau­sios ko­ky­bės pro­duk­tus. „Na­tū­ra­lus svies­tas, ne nar­vuo­se au­gi­na­mų viš­tų kiau­ši­niai, jo­kių kon­ser­van­ tų – mū­sų ban­de­lės lyg na­muo­se kep­tos“, – gy­rė­si ke­pyk­lė­lės va­ do­vė. Vis dėl­to iš kar­to pri­dū­rė, kad ko­ky­bė at­si­spin­di pro­duk­to kai­no­je. Kai ku­rio­se ke­pyk­lė­lė­se ska­ nės­tų ga­li­ma nu­si­pirk­ti ir už vie­ ną li­tą, ta­čiau E.Ani­lio­nie­nės va­ do­vau­ja­mo­je ke­pyk­lė­lė­je ban­de­lių kai­na – 2,5–3 li­tai. „Mo­ki­niams ir jau­ni­mui ge­ res­nės ko­ky­bės ban­de­lės yra per bran­gios, be to, jų ran­kos tie­sia­si į mė­sai­nius. To­dėl mū­sų pa­grin­ di­niai klien­tai – jau­nos šei­mos“, – kons­ta­ta­vo di­rek­to­rė.

Aikš­tė­je šė­lo ekst­re­ma­lai Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Vie­ny­bės a. sa­vait­ga­lį vy­ko įvai­ rių rū­šių ekst­re­ma­laus spor­to var­ žy­bos „Ext­re­me Zo­ne“.

V.Put­vins­kio g. bu­vo už­da­ry­ tas au­to­mo­bi­lių eis­mas, vyks­ tant var­žy­boms ne­bu­vo lei­džia­ma vaikš­čio­ti nuo Ža­lia­kal­nio ve­dan­ čiais nau­jai­siais laip­tais. Mat jie bu­vo pa­vers­ti kal­nų dvi­ra­čių tra­

sa. Ten vy­ko „Down­hill“ (že­myn nuo kal­no) var­žy­bos. Ekst­re­ma­lai skrie­jo dvi­ra­čiais nuo laip­tų, ku­rie bu­vo už­deng­ti me­di­nė­mis plokš­ tė­mis, ir ša­lia jų esan­čiais ta­ke­liais iki Vie­ny­bės a. Ne­to­lie­se bu­vo įreng­ta tra­sa vi­ sur­bė­giams. Aikš­tė­je run­gė­si gat­ vės gim­nas­tai, tri­kin­go (de­ri­na­mi ko­vos me­nai, gim­nas­ti­ka, ki­tos spor­to ša­kos) at­sto­vai. Var­žė­si hip­ho­po šo­kė­jų ko­man­dos ir pa­ vie­niai at­li­kė­jai.

„„Įs­pū­džiai: var­žy­bo­se bu­vo gra­

žių aki­mir­kų.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.


5

pirmadienis, gegužės 20, 2013

lietuva

„„Sta­tis­ti­ka: tik ma­ža da­lis ne­le­ga­lių imig­ran­tų su­lau­kia, kol bus pa­ten­kin­tas prie­globs­čio pra­šy­mas ir jie pa­teks į Ruk­lo­je esan­tį pa­bė­gė­lių cent­rą, – 80 pro­c. jų dar pir­mą­ją pa­rą pa­

sprun­ka iš Už­sie­nie­čių re­gist­ra­ci­jos cent­ro. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Ne­le­ga­laus imig­ran­to die­na kai­nuo­ja 60 li­tų Už­si­tę­su­si žie­ma šie­met pa­vė­li­no ir ne­le­ga­lių imig­ran­tų bro­vi­mo­ si į Lie­tu­vą se­zo­ną. Ta­čiau pa­rei­gū­nams yra ką veik­ti – di­džio­ji da­lis ne­le­ga­lių imig­ran­tų pra­šo­si prie­globs­čio, o kol pra­šy­mai svars­to­mi, pa­si­nau­do­ja tei­sė­mis ir pa­sprun­ka į Va­ka­rus. Eg­lė Še­pe­ty­tė

e.sepetyte@diena.lt

Už­bur­tas ra­tas

Šie­met Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos pa­rei­gū­nai su­lai­kė jau 504 ne­le­ga­liai Lie­tu­vos sie­ną no­ rė­ju­sius kirs­ti už­sie­nie­čius. Ta­čiau, pa­rei­gū­nų tei­gi­mu, šis skai­čius tik­ ro­vės neats­pin­di, nes pri­skai­čiuo­ ja­mi ir tie už­sie­nie­čiai, ku­rie į Lie­ tu­vą pa­te­ko le­ga­liai, ta­čiau per il­gai čia už­si­bu­vo. Pa­vyz­džiui, tarp to­ kių ne­ma­žai ta­dži­kų ar uz­be­kų, ku­rie at­vyks­ta į au­to­mo­bi­lių tur­ gų par­si­ga­ben­ti ma­ši­nų ir per il­gai už­del­sia iš­vyk­ti. To­dėl esą ne­le­ga­ lius imig­ran­tus pa­to­giau­sia iš­skir­ ti pa­gal vals­ty­bes, o čia nea­be­jo­ ti­ni ly­de­riai – gru­zi­nai. Jų šie­met jau su­lai­ky­ta 54. Taip pat pa­sie­nie­ čiai su­ga­vo 24 Viet­na­mo pi­lie­čius, įkliu­vo ir 6 Mo­zam­bi­ko gy­ven­to­jai. Dar ke­le­to Ry­tų vals­ty­bių pi­lie­čių į pa­sie­nie­čių ran­kas pa­te­ko po vie­ ną ki­tą. Di­džio­ji ne­le­ga­lių mig­ran­tų da­ lis į Lie­tu­vą žiū­ri kaip į tran­zi­to ša­ lį, ji jiems – til­tas į Va­ka­rus. Pa­sak Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus vir­ši­nin­ko Gied­riaus Mi­šu­čio, to­kie as­me­nys ge­rai iš­stu­di­ja­vę prie­globs­čio su­ tei­ki­mo sis­te­mą ir pui­kiai iš­nau­ do­ja sa­vo tei­ses. Pa­gal įsta­ty­mus su­lai­ky­tas už­sie­nie­tis nu­siun­čia­ mas į Pab­ra­dė­je esan­tį Už­sie­nie­ čių re­gist­ra­ci­jos cent­rą. Dau­gu­ma ne­le­ga­lių imig­ran­tų iš­kart pa­si­pra­ šo prie­globs­čio, o tai pa­da­rę jie 24 va­lan­doms iš cent­ro ga­li ne­var­žo­ mai išei­ti. To­les­nė sche­ma pa­rei­ gū­nams ge­rai ži­no­ma.

„Pa­sip­ra­šę prie­globs­čio jie tu­ri tei­sę pa­gal vi­sus įsta­ty­mus ir tarp­ tau­ti­nius rei­ka­la­vi­mus vi­są pa­rą Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je lais­vai ju­dė­ti. Tad jie ta tei­se pa­si­nau­do­ja. Ats­tu­ mai iki va­ka­ri­nių sie­nų ne­di­de­li, ir ta­da jie vyks­ta to­liau, į Va­ka­rų Eu­ ro­pos ša­lis – Pran­cū­zi­ją, Vo­kie­ti­ ją. O po ke­lių mė­ne­sių la­bai daž­nai į Vil­niaus oro uos­tą at­skren­da lėk­ tu­vas iš Skan­di­na­vi­jos ša­lių, iš Vo­ kie­ti­jos, ir tie žmo­nės, ku­rie bu­vo pra­šę­si prie­globs­čio, su­lai­ko­mi. Ta­ da Lie­tu­vai, kaip pir­mai ša­liai, kur pa­si­pra­šė prie­globs­čio, jie su­grą­ži­ na­mi. Žo­džiu, par­ke­liau­ja čia ir vėl pra­šo­si prie­globs­čio. Bū­da­vo to­kių at­ve­jų, kad net ant­rą kar­tą jie su­ grą­ži­na­mi“, – pa­sa­ko­jo G.Mi­šu­tis. Pa­si­tai­ko ku­rio­ziš­kų ban­dy­mų

Pa­sak G.Mi­šu­čio, ne­le­ga­liai sie­ną ker­tan­čių gru­zi­nų ban­ga plūs­te­lė­jo prieš ke­le­rius me­tus, ir ten­den­ci­ja kol kas ne­si­kei­čia. Pa­tys ne­le­ga­lūs imig­ran­tai esą nu­ro­do eko­no­mi­nes spru­ki­mo iš tė­vy­nės prie­žas­tis. Ta­ čiau pa­rei­gū­nai pa­ste­bi, kad le­ga­ liai ge­rin­ti sa­vo gy­ve­ni­mo jie ne­ nu­si­tei­kę. „Dau­gu­ma jų yra 25–35 me­tų vy­rai, mo­te­rų tarp jų be­veik ne­bū­ na. Tai nė­ra pa­ti ge­riau­sia Gru­zi­jos tau­tos da­lis, ne­ma­žai jų tu­ri kri­mi­ na­li­nę praei­tį, var­to­ja nar­ko­ti­kus. Aiš­ku, ne­ga­li­ma apie vi­sus kal­bė­ ti, bet dau­gu­ma iš tų gru­zi­nų per daug ir ne­sle­pia, kad jų le­ga­li­za­ci­ jos ga­li­my­bės ar in­teg­ra­ci­ja į Lie­tu­ vos vi­suo­me­nę ne­la­bai ir do­mi­na. Ir kad ofi­cia­lus dar­bas, už­siė­mi­ mas ir­gi ne­la­bai do­mi­na“, – sa­kė G.Mi­šu­tis.

Ne­le­ga­lių imig­ran­tų pa­pras­tai pa­dau­gė­ja pa­va­sa­rį, nu­tir­pus snie­ gui, – ta­da leng­viau pa­slėp­ti pėd­ sa­kus. Ta­čiau ne blo­ges­ni ženk­lai, kad ne­se­niai pa­sie­ny­je bū­ta ne­ le­ga­lių imig­ran­tų, pa­sie­nie­čiams yra pa­lik­ti dra­bu­žiai. Bris­da­mi per upe­lius, me­lio­ra­ci­jos grio­vius bėg­ liai su­šlam­pa, to­dėl daž­niau­siai su sa­vi­mi ne­ša­si šva­rių dra­bu­žių, o su­tep­tus pa­pras­čiau­siai nu­me­ta.

Alek­sand­ras Kis­lo­vas:

Už­sie­nie­čiui, pa­tei­ ku­siam prie­globs­čio pra­šy­mą ir aki­vaiz­ džiai pa­ro­dan­čiam sa­ vo ne­to­le­ran­ci­ją Lie­ tu­vos vals­ty­bei, jo­kių pa­da­ri­nių ne­bū­na. G.Mi­šu­čio tei­gi­mu, pa­si­tai­ko ir ku­rio­ziš­kų ban­dy­mų pra­slys­ti pro pa­sie­nie­čių akis. Prieš po­rą sa­ vai­čių Me­di­nin­kų kont­ro­lės po­stą ne­le­ga­lūs imig­ran­tai mė­gi­no kirs­ti pa­si­slė­pę už vil­ki­ko pusp­rie­ka­bės. Pa­sak pa­rei­gū­nų, to­kie ban­dy­mai esą pri­mi­ty­vūs, nes punk­tas fil­ muo­ja­mas iš vi­sų pu­sių ir ga­li­my­ bės pe­rei­ti ne­pas­te­bė­tam nė­ra. Bū­na, kad imig­ran­tai ap­si­žiop­ li­na ir sprun­ka ne į miš­ką, o pa­tys nu­ke­liau­ja pas pa­sie­nie­čius. „Pa­sie­nie­čiai per ka­me­ras pa­ ma­tė, kaip per tvo­rą li­pa trys pa­ žei­dė­jai iš Bal­ta­ru­si­jos te­ri­to­ri­jos ir čia pat į miš­ką ne­ria. Pa­sie­nie­čiai

iš­kart nu­va­žia­vo, pra­dė­jo su šu­ ni­mis sek­ti. O anie, ma­tyt, su­si­ mai­šė ir ne į gi­lu­mą nuė­jo, o priė­jo prie to pa­ties Me­di­nin­kų punk­to. Pa­rei­gū­nai žiū­ri per ka­me­ras, kad jie li­pa į pa­tį punk­tą. Tai pa­sie­nie­ čiai, aiš­ku, „la­ba die­na“ ir su­lai­ kė. Tik­riau­siai imig­ran­tai su­kly­ do, nak­tis bu­vo, pa­ma­tė švie­sas ir nuė­jo te­nai. Pa­rei­gū­nams te­li­ko juos į pa­tal­pas nu­si­ves­ti“, – pri­si­ mi­nė G.Mi­šu­tis. Pa­šal­pa – 35 li­tai

Už­sie­nie­čių re­gist­ra­ci­jos cent­ro, į ku­rį pa­ten­ka ne­le­ga­lūs imig­ran­tai, va­do pa­va­duo­to­jas šta­bo vir­ši­nin­ kas Alek­sand­ras Kis­lo­vas da­bar­ti­ nė­je ne­le­ga­lių imig­ran­tų ap­gy­ven­ di­ni­mo sis­te­mo­je ma­to trū­ku­mų. Vi­sų pir­ma, A.Kis­lo­vo nuo­mo­ ne, rei­kė­tų griež­čiau ver­tin­ti prie­ globs­čio pra­šy­mus, nes da­lis jų esą aki­vaiz­džiai ne­pag­rįs­ti. „Pra­šy­mas ga­li vi­siš­kai nea­ti­tik­ ti kon­ven­ci­jos, ga­li­ma pa­ra­šy­ti, kad tie­siog no­riu prie­globs­čio Lie­tu­vo­ je, nes ma­no ša­ly­je ly­ja lie­tus. Kad ir koks bū­tų pra­šy­mas ne­pag­rįs­tas, ab­sur­diš­kas, as­me­niui vis tiek su­ tei­kia­mas prie­globs­čio pra­šy­to­jo sta­tu­sas. Ta­da pa­gal esa­mą pra­kti­ką teis­mai pa­nai­ki­na su­lai­ky­mą ir žmo­gus iš su­lai­ky­mo cent­ro per­ke­ lia­mas į ki­tą kor­pu­są – priė­mi­mo cent­rą. O to­kiems as­me­nims jau su­tei­kia­ma tei­sė ne­var­žo­mai išei­ti 24 va­lan­doms ir jie pikt­nau­džiau­ da­mi vyks­ta į ki­tas ES vals­ty­bes“, – aiš­ki­no A.Kis­lo­vas ir pa­brė­žė, kad iš cent­ro per pir­mą­ją pa­rą pa­ sprun­ka 80 pro­c. vi­sų ap­gy­ven­di­ na­mų ne­le­ga­lių imig­ran­tų. Per­nai cent­re bu­vo ap­gy­ven­din­ti 689 pa­ sie­nie­čiams įkliu­vę as­me­nys, šie­ met to­kių kol kas – 140. Da­lis jų iš­ siųs­ti at­gal į gim­ti­nę. Ki­ta pro­ble­ma, pa­sak šta­bo vir­ši­ nin­ko, – to­kie imig­ran­tai esą ne­tu­ ri jo­kių pa­rei­gų. O vie­nin­te­lis bū­das pri­vers­ti gerb­ti vi­daus tvar­ką – pa­ nai­kin­ti pa­šal­pą, ku­ri per mė­ne­sį

vie­nam as­me­niui sie­kia 35 li­tus. „Ta su­ma iš tik­rų­jų juo­kin­ga ir pa­nai­ki­ni­mas di­de­lės įta­kos jų gy­ ve­ni­mui ne­pa­da­ro. Dar yra ga­li­my­ bė pa­skir­ti tvark­da­riu be ei­lės. Jei­ gu už­sie­nie­tis grįž­tų į cent­rą gir­tas, o tai pa­si­tai­ko, mes ne­tu­rim ga­li­ my­bės jo neį­leis­ti. Mes pri­va­lom įleis­ti ir jis to­liau gy­ve­na bend­ra­ bu­ty­je, ir ga­na daž­nai dėl to bū­ na pro­ble­mų. Jei bū­na muš­ty­nių, tai bui­ti­nių, dėl trin­čių. Praei­tais me­tais tu­rė­jom daug prie­globs­čio pra­šy­to­jų gru­zi­nų, tai bu­vo ne­ma­ ža pro­ble­ma, nes jie at­si­sa­ky­da­vo tvar­ky­tis, kel­da­vo įvai­rių ne­pag­rįs­ tų rei­ka­la­vi­mų. Šian­dien už­sie­nie­ čiui, pa­tei­ku­siam prie­globs­čio pra­ šy­mą ir aki­vaiz­džiai pa­ro­dan­čiam sa­vo ne­to­le­ran­ci­ją Lie­tu­vos vals­ ty­bei, jo­kių pa­da­ri­nių ne­bū­na“, – dės­tė A.Kis­lo­vas. Pa­rei­gū­no tei­gi­mu, as­muo, ap­ gy­ven­din­tas Už­sie­nie­čių re­gist­ ra­ci­jos cent­re, per die­ną vals­ty­bei kai­nuo­ja 60 li­tų. Į šią su­mą įei­na ap­gy­ven­di­ni­mas, ap­sau­ga, mai­ti­ ni­mas, ko­mu­na­li­nės pa­slau­gos. Nuo­bo­džiau­ti nė­ra ka­da

Vie­nas as­muo šia­me cent­re vi­du­ ti­niš­kai pra­lei­džia du mė­ne­sius – tol, kol spren­džia­mas jo li­ki­mas. Tuo me­tu mig­ran­tai ga­li pa­si­rink­ ti, kaip leis­ti die­nas. „Tu­rim užim­tu­mo cent­rą, „Ca­ ri­tas“ yra įstei­gęs Pab­ra­dės die­nos cent­rą, tu­rim so­cia­li­nę dar­buo­to­ ją, psi­cho­lo­gę. Už­siė­mi­mai vyks­ ta, įvai­rios pro­gra­mos, Rau­do­na­sis Kry­žius pasi­rū­pi­na iš­vy­ko­mis, pa­ skai­to pa­skai­tų. Die­nos cent­re yra ga­li­my­bė skai­ty­ti kny­gas, nar­šy­ ti in­ter­ne­te, gau­ti so­cia­li­nę, tei­si­nę pa­gal­bą“, – pa­sa­ko­jo A.Kis­lo­vas. Jei­gu ne­le­ga­liam imig­ran­tui su­ tei­kia­mas prie­globs­tis, ta­da as­ muo ke­liau­ja į Ruk­los pa­bė­gė­lių cent­rą. Jei­gu pra­šy­mas at­me­ta­ mas, o mig­ran­tas per tą lai­ką ne­ pa­bė­ga iš Lie­tu­vos, jis iš­siun­čia­ mas at­gal į gim­ti­nę.


6

Pirmadienis, gegužės 20, 2013

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Keis­tų ke­pu­rių bur­tai

Poetas Kęstutis Navakas

K

a­dai­se jau esu ra­šęs, kad vai­kai Lais­ vės al. ne­la­bai tu­ri ką veik­ti. Dvi kars­ ty­nės iš abie­jų alė­jos ga­lų pa­dė­tį dar gelbs­ti, ta­čiau nei vai­kiš­kų ka­vi­nių, nei žais­lų par­duo­tu­vių ar ki­to­kių at­rak­ci­jų. Ma­no aš­t uon­me­t is Gab­r ie­l ius vie­toj žais­lų par­duo­tu­vės įpra­to vaikš­čio­t i į „Ti­ger“, kur ap­stu vi­so­kių spal­vo­tų niek­nie­kių vai­kams nuo pen­ke­rių iki de­vy­nias­de­šimt pen­ke­rių. Vis dėl­to, yra alė­jo­je vie­na vie­ta ma­žie­siems. Štai ir da­bar, kai vie­ni vyks­ta ža­vė­tis au­ga­lais (pir­mą­syk su­ži­no­jau apie Tarp­tau­ti­nę ža­vė­ji­ mo­si au­ga­lais die­ną), ki­ti sė­di lau­ko ka­vi­nė­ se, vai­kai ga­li pri­si­min­ti Lė­lių teat­rą. Pas­ta­ra­ sis šven­čia 55-erių me­tų su­kak­tį, ly­di­mą fes­ ti­va­lio „Šyp­sos lė­lės ir vai­kai“. At­ro­do, kad čia tik­rai šyp­sos ir vai­kai, ne tik di­rek­to­rius. Sun­ku su­pras­ti, ko ap­skri­tai žmo­ nės dir­ba ta­me teat­re. Nei čia už­si­dirb­si, nei iš­ gar­sė­si, lie­ki sce­nos juo­du­mo­je, už kad­ro, ne­ ma­to­mas. Rei­k ia la­bai my­lė­ti sa­vo ama­tą, o tai neį­ma­no­ma ne­my­lint vai­kų. Tai, kad teat­ re lig šiol dir­ba kai ku­rie pir­mo­jo spek­tak­lio žmo­nės, tą mei­lę tik­rai liu­di­ja. O tai, kad per vi­są pu­sam­žį čia ap­si­lan­kė pust­re­čio mi­li­jo­ no žiū­ro­vų, ro­do mei­lę esant abi­pu­sę. Nep­ri­si­me­nu sa­vo pir­mo­jo lė­lių spek­tak­lio, pir­ mo­jo ne­pri­si­me­na ir Gab­rie­lius, pir­mie­ji spek­ tak­liai žiū­ri­mi dar to­kio am­žiaus, kai at­ro­do esan­tys gam­tos da­lis. Tik vė­liau pa­ste­bi­mos lė­ lės, ku­rios bū­na keis­tos. Anot Gab­rie­liaus, keis­ tos net jų ke­pu­rės. O kiek­vie­nas keis­tu­mas, ki­ to­niš­ku­mas, ug­do kū­ry­bi­nes vai­ko ga­lias. Du tūks­tan­čiai Kau­no lė­lių, ma­ny­tu­me, ge­ro­kai pri­si­dė­jo ug­dant ma­žų­jų kau­nie­čių kū­ry­biš­ ku­mą. Be­je, jau­nes­nė kar­ta dar ga­li ap­lan­ky­ti sa­vo pir­mą­jį spek­tak­lį, štai „Prin­ce­sės gim­ta­ die­nis“ re­per­tua­re jau dvi­de­šimt dve­ji me­tai. Šian­dien tos lė­lės su sa­vo lė­li­nin­kais žy­giuo­ ja Lais­vės alė­ja, la­biau pra­tu­sia prie nuo­la­ti­nių kriš­nai­tų ei­ty­nių. Ga­li­me pri­si­min­ti ir se­zo­nų ati­da­ry­mus, kai bū­na sma­gu atei­ti į mies­to so­ dą pa­si­mal­ti ir pa­si­fo­tog­ra­fuo­ti su vai­kys­tės per­so­na­žais. Yra niur­nan­čių­jų, kad tos lė­lės kas­met tos pa­čios, ta­čiau vai­ko san­ty­kis su lė­ le kas­met vis ki­tas. Ne­de­rė­tų pa­mirš­ti ir Lė­lių teat­re vei­kian­čios ka­ vi­nės „Asi­liu­ko sap­nas“, į ku­rią ga­li­ma užei­ti bet ka­da, švęs­ti vai­kų gim­ta­die­nius, vi­siš­kai pa­mir­ šus ki­tą ma­din­gą vai­kiš­kų gim­ta­die­nių vie­tą – „McDonald‘s“. „Asi­liu­kas“ kur kas ge­riau. Ma­tau, kad vis­kas, ką čia pa­ra­šiau, pa­na­šu į rek­ la­mą. Vi­sai ne­bū­ti­nai. Tie­siog no­ri­si pa­si­džiaug­ ti tuo, kuo tu­ri ga­li­my­bę džiaug­tis ir mū­sų mies­ to vai­kai. To­mis lė­lė­mis, ku­rių ke­pu­rės keis­tos. informacija:

302 250

Gar­lia­vos štur­mo me­ti­nės su­kė­lė aist­rų ir klausimų www.kaunodiena.lt komentarai

Š

eš­ta­die­ni­nis „Kau­no die­ nos“ ra­ši­nys „Me­tai po Gar­lia­vos štur­mo: ato­ maz­ga ar gi­lė­jan­tis liū­ nas?“ po­rta­le kau­no­die­na.lt bu­vo pa­ly­dė­tas de­šim­čių ko­ men­ta­rų. Re­gis, po ope­ra­ci­jos, kai ant­sto­lė So­na­ta Vai­ce­kaus­ kie­nė, pa­si­tel­ku­si 240 po­li­ci­ nin­kų, paė­mė mer­gai­tę iš Ne­rin­ gos Venc­kie­nės ir lei­do iš­si­neš­ti mo­ti­nai Lai­mu­tei Stan­kū­nai­tei su ad­vo­ka­tu, pra­bė­gę me­tai pa­ sė­jo dau­giau klau­si­mų nei at­sa­ ky­mų. ge­ras

Straips­nis su­ke­lia min­čių ir pa­de­da mąs­ty­ti. Bet kas ne­tu­ri sme­ge­nų, tas ir ne­mąs­to, juk ne vi­siems duo­tas ana­li­ti­nis pro­tas.

tai­gi Kaž­kas kaž­ka­da vis tiek tu­rės at­sa­ ky­ti už sa­vo veiks­mus ir mer­gai­tės, ir Venc­kie­nės at­zvil­giu. Kaž­kas at­ sa­kys už vi­są su­kurp­tą by­lą prieš Venc­kus. Jei ne da­bar, tai gal pa­ ti mer­gai­tė pa­duos Lie­tu­vą į Stras­ bū­rą už tei­sėt­var­kos me­lą ir su­ga­ din­tą vai­kys­tę. Ti­ke­ki­mės, kad su­ lauk­si­me.

„„ Nepamiršta: antstolės S.Vaicekauskienės diriguota L.Stankūnaitės dukters paėmimo operacija

vis dar pažeria klausimų. 

svai­gi­nan­čios kar­je­ros po šio skan­ da­lo... Ko­dėl ad­vo­ka­tas iš­ne­šė mer­ gai­tę, nors jis ne­tu­re­jo tam tei­sės, ko­dėl soc. dar­buo­to­ja vai­ko paė­ mi­mui nau­do­jo gu­mi­nes pirš­ti­nes ir jas grei­tai pa­slė­pė... Jei­gu ne­bu­vo pe­do­fi­li­jos, tai Ke­dys ne­žu­dė? Jei­gu Ūsas ne­tvir­ki­no mer­gai­tės, tai už ką jį už­ver­tė? Ko­dėl tei­sė­sau­ga ži­no­jo apie žu­dy­nes, bet ty­lė­jo? Ko­dėl Ža­li­ mas tik po muš­ty­nių ir veng­da­mas ka­lė­ji­mo da­vė pa­ro­dy­mus ir tik jais re­mia­ma­si? Ko­dėl, ko­dėl, ko­dėl...

tur­kas Nuo ka­da čia Lie­tu­va – vals­ty­bė? Mi­nia švo­ge­rių... Mū­sų li­ki­mo bro­ liai bul­ga­rai net de­gi­na­si pro­tes­tuo­ da­mi, o Lie­tu­vos tua­le­tap­lo­viai tik inkš­čia ap­si­sei­lė­ję... Ry­toj bū­sit jūs! Dar kar­tą įro­dy­ta, kad tei­sy­bės ieš­ ko­ji­mas bus žiau­riai nu­mal­šin­tas...

pro­ku­ro­ras Rū­ta

Yra de­šim­tys klau­si­mų, į ku­riuos tei­sė­sau­ga ne­ran­da at­sa­ky­mo, keis­ti vie­nas ki­tam prieš­ta­rau­jan­ tys teis­mų spren­di­mai ir jų, tei­sė­jų,

Tai džiau­gia­si spec. tar­ny­bos, sėk­ min­gai su­skal­džiu­sios Lie­tu­vą... Po­li­ ti­ka „skal­dyk ir val­dyk“ la­bai nau­din­

Artūro Morozovo nuotr.

ga verg­val­džiams, bai­gian­tiems iš­ sunk­ti pa­sku­ti­nį kva­pą iš Lie­tu­vos.

gai­la Man gai­la žmo­nių, ku­rie ti­ki sek­tos na­riais, jie yra li­go­niai, juos gy­dy­ti reik, Venc­kie­nę lai­kas su­ras­ti ir už­ da­ry­ti į li­go­ni­nę. Na, o ki­tiems, ku­ rie ti­ki tau­tos švie­suo­le, šven­tuo­ le, gud­ruo­le, pa­tep­tuo­le, lai­kas at­si­ gau­ti ir at­gai­lau­ti.

re­da Jau nuo pat šios is­to­ri­jos pra­džios aiš­ku, kad Stan­kū­nai­tės už­nu­ga­ry kaž­kas sto­vi. Vi­si pa­si­tei­si­ni­mai, vi­ si spren­di­mai tik ir by­lo­ja, kad Lie­tu­ vos Sei­me eg­zis­tuo­ja la­bai stip­ri jė­

ga, ku­ri sie­kia už­glos­ty­ti vi­sus šiuos įvy­kius. Aš tik­rai nuo­šir­džiai ti­kiu, kad vie­ną die­ną yla iš­lys iš mai­šo ir su­ži­no­si­me, kas iš tik­rų­jų yra kas...

ma­nau La­bai at­sai­niai pa­siel­gė tei­sė­sau­ga, ne­rei­kė­jo lauk­ti to­kios si­tua­ci­jos, o iš­kart ryž­tin­gai rei­kė­jo paim­ti vai­ ką iš Venc­kie­nės ir per­duo­ti tei­sė­ tai mo­ti­nai, jei kas bū­tų prie­ši­nę­sis, rei­kė­jo laz­do­mis pro­to įkrės­ti, nėr ko žais­ti su nu­si­kal­tė­liais.

Jus­ti­nas La­bai tei­sin­gai pro­f. Radž­vi­las įvar­ di­jo vi­sa tai, kas vyks­ta Lie­tu­vo­je. Vals­ty­bės ka­ri­ka­tū­ra.

Meilė – prieš pa­va­sa­ri­nį ne­ri­mą

D

až­nai gir­džiu žmo­gų sa­ kan­tį, kad jis gi­męs po ne­lai­min­ga žvaigž­de. Bū­tų gi­męs ki­tu lai­ku, tai kas ta­da? Tas pa­ts! Bū­tų ge­rai, kad pa­ts žmo­gus bū­tų sa­vo li­ki­mo šei­mi­nin­kas. Bet žmo­gus ne trau­ki­nys ir joks ieš­mi­nin­kas ne­ga­li jo nu­kreip­ti ke­liu, ku­rio jis no­ri. Juk gy­ve­ni­mas la­bai in­di­vi­ dua­lus. Vie­niems – vers­las, ki­ tiems – kū­ry­ba, dar ki­tiems – val­džia, o dau­gu­mai bė­džių –

gal­vos skaus­mas, kaip iš­gy­ven­ ti. Žmo­gus ži­no, ko jis no­ri. Bet eg­zis­tuo­ja stab­džiai, truk­dan­tys įgy­ven­din­ti bent da­lį sa­vo sva­jo­ nių. Kas tie stab­džiai? Ne­pa­si­ti­ kė­ji­mas? Bai­mė? Tuos stab­džius dik­tuo­ja pats gy­ve­ni­mas. Ra­min­ki­me sa­ve. Pa­guos­ki­me ar­ti­mą. Juk mei­lė gim­do mei­lę. Te­bū­nie tai mei­ lė gim­ta­jai že­mei, mei­lė ar­ti­ mie­siems, mei­lė gro­žiui, mei­lė neuž­kop­tai vir­šū­nei. Ne­ri­mas, il­ge­sys, vie­nat­vė...

kur tu da­bar? Vi­są lai­ką vy­res­ nio­ji kar­ta sku­bė­jo į prie­kį, ar ne­pa­var­go? Dau­gu­ma po­ka­rio jau­ni­mo tu­rė­jo tiks­lus ir jų at­ kak­liai sie­kė. O gy­ve­ni­mas be tiks­lo nė­ra žmo­giš­kas, tai lyg vie­ni­ša gė­lė di­džiu­lė­je pie­vo­je. Iš ku­rios pu­sės pūs vė­jas, ten ir nu­ links, ir nie­kas ne­ži­no, kiek lai­ko jai skir­ta žy­dė­ti. Juk pro džiaugs­mą ir vil­tį, pro skaus­mą ir liū­de­sį, pro va­kar ir ry­toj te­ka žmo­gaus gy­ve­ni­mas. Kaip ta upė, ku­ri ne­strin­ga ir ne­

si­kar­to­ja. Upei ne­rei­kia tiks­lų, o gal jos tiks­las – pa­ts te­kė­ji­mas? Ar upė te­kė­tų, jei taip stip­riai ne­my­lė­tų sa­vo va­gos ir kran­tų? Vi­sas žmo­gaus gy­ve­ni­mas yra svar­bus al­sa­vi­mas, to­dėl jam nė­ ra nees­mi­nių, ne­ver­tin­gų, neį­do­ mių, ne­svar­bių mo­men­tų. Svar­bi kiek­vie­na aki­mir­ka, reikš­min­ gas kiek­vie­nas ir gat­vė­je su­tik­ tas žmo­gus. Re­gi­na Ka­ba­šins­kie­nė Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­mų ra­šy­to­jų są­jun­gos na­rė

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė. reklamos skyrius:

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

http://www.kaunodiena.lt

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

2014 m. prenumeratos akcija – 198 Lt (fiziniams asmenims), 216 Lt (juridiniams asmenims). Akcija vyksta iki 2013 m. birželio 29 d.

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“, Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Žilvinė Petrauskaitė

„Kauno dienos“ redakcija, Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260 Jūratė Kuzmickaitė – 302 275

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė –

Vilniaus biuro vadovas Evaldas Labanauskas – (8 5) 219 1372

TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA, Ekonomika: Justinas Argustas –

(8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 SPORTAS: Romas Poderys – Marius Bagdonas – Balys Šmigelskas – 

302 258 302 259 (8 5) 219 1383

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

302 263

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1380

Ratai:

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 265

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raidėmis

Arūnas Andriuškevičius –

302 260

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS:

SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114

302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228


7

pirmadienis, gegužės 20, 2013

ekonomika De­ga­lų kai­nos ­ vis ma­žė­ja

No­ri sko­lin­tis ­ pu­sę mi­li­jar­do

„Lu­koil“ ir jos kon­ku­ren­tė „Or­len“ po­pu­ lia­riau­sios 95 mar­kės ben­zi­ną penk­ta­die­ nį par­da­vė po 4,67 li­to – 7 cen­tais pi­giau nei prieš dvi sa­vai­tes. Tiek pat jis at­pi­go ir „Sta­toil“ de­ga­li­nė­se – iki 4,7 li­to. Dy­ze­ li­no kai­na „Lu­koil“ ir „Or­len“ de­ga­li­nė­se per dvi sa­vai­tes ne­pa­si­kei­tė ir sie­kė 4,47 li­to. „Sta­toil“ jis at­pi­go 5 cen­tais, iki 4,45 li­to. Sus­kys­tin­tų­jų du­jų kai­nos vi­so­se de­ ga­li­nė­se su­ma­žė­jo 4 cen­tais, iki 2,35 li­to.

Di­de­lį de­fi­ci­tą tu­rin­ti „Sod­ra“ ieš­ko ban­kų, ku­rie jai su­teik­tų 500 mln. li­tų bend­ros ver­tės pa­sko­lą. „Sod­ra“ 500 mln. li­tų nu­ma­to sko­lin­tis im­da­ma 30 mln., 45 mln., 55 mln., 65 mln., 75 mln., 90 mln. ir 120 mln. li­tų dy­džio kre­di­tus ir 20 mln. li­tų overd­raf­tą. Apie tai skel­ bia­ma cent­ri­nia­me vie­šų­jų pir­ki­mų po­r-­ ta­le. Pa­siū­ly­mų lau­kia­ma iki ge­gu­žės 23 d.

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,1006 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,0829 JAV do­le­ris 1 2,6828 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6372 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9380 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2383 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5861 Ru­si­jos rub­lis 100 8,5434 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,7747

pokytis

+0,6852 % +0,3539 % +0,1942 % +0,4609 % +0,0648 % –0,5072 % +0,1682 % +0,2994 % +0,4707 %

Kuo virs mū­sų kom­piu­te­riai? Ža­din­tu­vą iš mū­sų gy­ve­ni­mo be­veik iš­ stū­mė mo­bi­lu­sis te­le­fo­nas. Sta­cio­na­rų kom­piu­te­rį – ne­šio­ja­ma­sis. O ne­tru­kus ne­ šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį nu­ga­lės plan­še­ti­ nis. Tie­sa, Lie­tu­vo­je to ga­li tek­ti dar il­go­kai pa­lauk­ti.

Vai­da Ka­lin­kai­tė Rin­ka spar­čiai kei­čia­si

Plan­še­ti­nis kom­piu­te­ris pri­me­na ne­di­de­lio dy­džio ne­šio­ja­mą­jį kom­ piu­te­rį, bet ski­ria­si tuo, kad ne­tu­ ri fi­zi­nės kla­via­tū­ros. Jis val­do­mas per ju­tik­li­nį ek­ra­ną. Be to, gra­fi­nė­ je plan­še­tė­je vei­kia įvai­rios pro­gra­ mė­lės, ku­rio­mis nau­do­ja­si dau­ge­lis iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų tu­rė­to­jų. Lie­tu­vo­je to­kių kom­piu­te­rių pa­ klau­sa ima aug­ti. „Om­ni­tel“ vi­ cep­re­zi­den­tas rin­ko­da­rai ir pa­slau­ goms Da­rius Maikš­tė­nas tei­gė, kad per praė­ju­sius me­tus „Om­ni­tel“ plan­še­ti­nių kom­piu­te­rių par­da­vi­ mas išau­go maž­daug tris kar­tus. Jie ima lenk­ti po­pu­lia­riau­sią pir­ki­nį – iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną. „Mo­bi­lių­jų, iš­ma­nių­jų įren­gi­ nių rin­ka kei­čia­si la­bai grei­tai, to­ dėl atei­tį nu­spė­ti ga­na sun­ku“, – sa­kė D.Maikš­tė­nas. – Pa­vyz­džiui, ra­šo­ma apie „Goog­le“ aki­nius ar­ba „Sam­sung“ ir „App­le“ ku­ria­mus ran­ki­nius laik­ro­džius su iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų funk­ci­ja – ne­ži­nia, kaip tai pa­keis var­to­to­jų įpro­čius.“ Jo ma­ny­mu, dar il­gai rin­ko­je iš­ liks ir ne­šio­ja­mie­ji, ir plan­še­ti­niai kom­piu­te­riai. „Pir­mie­ji yra skir­ti tu­ri­niui kur­ti – pa­teik­tims, dirb­ti su di­zai­no pro­gra­mo­mis, „Ex­cel“ ir ki­to­mis tu­ri­nio kū­ri­mo pro­gra­mo­

mis. O plan­še­ti­niai pa­to­ges­ni tam tu­ri­niui var­to­ti – skai­ty­ti, nar­šy­ ti in­ter­ne­te, ro­dy­ti ir t. t. Tai­gi sa­ vo var­to­to­ją at­ras vi­si“, – kal­bė­jo D.Maikš­tė­nas. D.Maikš­tė­no tvir­ti­ni­mu, la­biau­ siai ti­kė­ti­na, kad ku­rį lai­ką vie­nas var­to­to­jas tu­rės vi­sus įren­gi­nius: ir iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną, ir ne­šio­ja­mą­ jį kom­piu­te­rį, ir gra­fi­nę plan­še­tę. „Atei­ty­je, ko ge­ro, iš­ma­nie­ji te­le­fo­ nai pa­keis ki­tus mo­bi­liuo­sius įren­ gi­nius, ir tai la­biau­siai bus su­si­ję su žmo­nių įpro­čių pa­si­kei­ti­mu“, – sa­ kė D.Maikš­tė­nas.

Da­rius Maikš­tė­nas:

Atei­ty­je, ko ge­ro, iš­ ma­nie­ji te­le­fo­nai pa­ keis ki­tus mo­bi­liuo­ sius įren­gi­nius. Te­l e­ko­m u­n i­ka­c i­j ų bend­ro­v ės „Tele2“ kor­po­ra­ci­nės ko­mu­ni­ka­ci­ jos di­rek­to­rius Bal­ti­jos ša­lims And­ rius Ba­ra­naus­kas ne­si­ry­žo spė­lio­ti, kas bus atei­ty­je. Ta­čiau jis pa­ste­ bė­jo, kad su gra­fi­ne plan­še­te kon­ ku­ruo­ja ir iš­ma­nie­ji te­le­fo­nai. Kai ku­rių plan­še­ti­nių kom­piu­te­rių dy­ dis ne­daug ski­ria­si nuo iš­ma­nių­jų

„„Klau­si­mas: ar plan­še­ti­niai kom­piu­te­riai iš­stums elekt­ro­ni­nius prie­tai­sus, ku­rie ga­li at­lik­ti tik vie­ną funk­ci­

ją, nors ir la­bai ge­rai? 

te­le­fo­nų, to­dėl pir­kė­jas ta­da krei­ pia dė­me­sį į siū­lo­mas funk­ci­jas. Be to, ko­ky­biš­kų plan­še­ti­nių kom­piu­ te­rių už priei­na­mą kai­ną, jo tei­gi­ mu, stin­ga. Anot A.Ba­ra­naus­ko, aiš­ku tė­ra vie­na: „Į klau­si­mą, kas tu­ri atei­ tį, at­sa­ko tik var­to­to­jai. Mums lie­ ka ati­džiai jų klau­sy­tis, o tai mes ir da­ro­me.“ Skai­tyk­lės iš­liks

Kny­gy­nas ir lei­dyk­la „So­fok­lis“ pre­kiau­ja ne tik kny­go­mis, bet ir kny­gų skai­tyk­lė­mis bei plan­še­ti­ niais kom­piu­te­riais. „So­fok­lio“ di­rek­to­rė Gied­rė Če­pai­tė tvir­ti­no, kad jų įmo­nė­je la­biau per­ka­mos skai­tyk­lės, o ne gra­fi­nės plan­še­tės. Tam yra ke­lios prie­žas­tys: skai­ty­ ti kny­gas skai­tyk­lė­je ir pa­pras­čiau, ir pa­to­giau. „Taip, plan­še­tės kur kas uni­ ver­sa­les­nės, jos tin­ka in­ter­ne­tui nar­šy­ti, lais­va­lai­kiui, o skai­tyk­ lės la­biau kon­cent­ruo­tos. Bet daug

pa­to­giau skai­ty­ti kny­gas yra skai­ tyk­lė­je, nes ne­ken­kia akims, ir, pa­ vyz­džiui, su plan­še­te va­sa­rą lau­ke ne­la­bai pa­skai­ty­si, nes pa­pras­čiau­ siai ne­ma­ty­si“, – tei­gė pa­šne­ko­vė. Ji ma­no, kad kny­gų skai­tyk­lės vis tiek tu­rės sa­vo au­di­to­ri­ją. „Kiek pa­čiai ten­ka ke­liau­ti, tik­rai ma­tau, kad jas ga­na daug nau­do­ja. Aš pa­ti nau­do­ju plan­še­ti­nį kom­piu­te­rį, bet ga­liu pa­sa­ky­ti, kad man ne­pa­tin­ka ja­me skai­ty­ti“, – sa­kė G.Če­pai­tė. – Kaip prie­mo­nė skai­ty­ti daug pa­to­ ges­nė yra skai­tyk­lė. Aš ne­ma­nau, kad jos iš­nyks. Gal­būt pa­si­keis jų kai­nos ir jos la­bai at­pigs.“ Te­le­fo­nas in­dų neišp­laus

„Nie­kas ne­bė­ra tie­siog te­le­fo­ nas, ka­me­ra ar te­le­vi­zo­rius“, – ra­ šo ame­ri­kie­čių eko­no­mi­kos dien­ raš­tis „The Wall Street Jour­nal“. Gre­go­ras Ber­ko­wit­zas, San Fran­ sis­ko kon­sul­tan­tas, dir­ban­tis su tech­no­lo­gi­jų įmo­nė­mis, viename straipsnyje tei­gia, kad pro­gra­mė­

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

lė­mis pa­rem­tų įren­gi­nių nau­do­ ji­mas yra mū­sų kar­tos švei­ca­riš­ ki pei­liai. „Jie pa­pras­ti ir siū­lo be­ga­lę ga­li­ my­bių“, – tvir­ti­na G.Ber­ko­wit­zas. Pa­sak jo, iš­ma­nių­jų įren­gi­nių nau­ do­ji­mas yra pa­pras­tas ir jie at­sto­ja ke­lis apa­ra­tus. Ki­ta ver­tus, dau­gia­funk­ciai įren­ gi­niai nie­ka­da ne­pri­lygs tik vie­ną funk­ci­ją at­lie­kan­tiems. Nors ža­ din­tu­vas pui­kiai vei­kia ir mo­bi­lia­ ja­me te­le­fo­ne, ja­me įmon­tuo­ta ka­ me­ra nu­fo­tog­ra­fuo­tos nuo­trau­kos ko­ky­be ne­pri­lygs pa­da­ry­toms pro­ fe­sio­na­liu fo­toa­pa­ra­tu. „Ta­vo mo­bi­lu­sis te­le­fo­nas tur­ būt tu­ri di­des­nę kom­piu­te­ri­nę ga­ lią, nei mi­li­jo­ną do­le­rių kai­nuo­jan­ tis su­per­kom­piu­te­ris tu­rė­jo prieš 30 me­tų. Bet jis neišp­laus jū­sų in­ dų. Tam nė­ra pro­gra­mė­lės ir nie­ ka­da ne­bus“, – ta­me pa­čia­me straips­ny­je tvir­ti­na Da­nas Saf­fe­ ris, „Smart De­sign“ in­te­rak­ty­vio­ jo di­zai­no di­rek­to­rius.

Lie­tu­va žval­go­si į Ame­ri­kos skalūnų du­jas Lie­tu­vą do­min­tų ga­li­my­bė iš JAV at­si­vež­ti su­skys­tin­tų­jų du­jų. Taip tei­gia Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­ kai­tė.

„Mus pir­miau­sia do­min­tų ga­li­my­ bė įsi­vež­ti su­skys­tin­tų­jų ska­lū­nų du­jų iš JAV, nes jos pa­sau­ly­je vie­ nos pi­giau­sių, ir tu­rė­da­mi su­skys­ tin­tų­jų du­jų ter­mi­na­lą ga­lė­tu­me tik­rai tu­rė­ti di­džiu­lį kon­ku­ren­ci­nį spau­di­mą dėl ru­siš­kų du­jų. Kaip tik šiuo me­tu Kong­re­se svars­to­mi ir prii­ma­mi do­ku­men­tai dėl ga­li­my­ bės pa­leng­vin­ti su­skys­tin­tų­jų du­jų

eks­por­to iš JAV są­ly­gas į ki­tas ša­ lis, nes iki šiol tos są­ly­gos bu­vo ga­ na ri­bo­tos“, – Lie­tu­vos ra­di­jui sa­ vait­ga­lį sa­kė JAV šiuo me­tu vie­šin­ti Pre­zi­den­tė. Anks­čiau vi­zi­to me­tu po su­si­ti­ ki­mo su JAV Ats­to­vų rū­mų pir­mi­ nin­ku Joh­nu Boeh­ne­riu, Kong­re­so Už­sie­nio rei­ka­lų bei Gy­ny­bos ko­ mi­te­tų va­do­vais ir ki­tais Kong­re­ so na­riais Pre­zi­den­tė pa­brė­žė, kad JAV yra svar­bi Lie­tu­vos ener­ge­ti­nio sau­gu­mo par­tne­rė. „Su­kū­rę pa­lan­kes­nes są­ly­gas JAV du­jų eks­por­tui į Lie­tu­vą ir ki­

tas NA­TO ša­lis, mes ga­lė­si­me už­ tik­rin­ti ener­gi­jos šal­ti­nių tie­ki­ mo įvai­ro­vę ir kon­ku­ren­ci­nes du­jų kai­nas Lie­tu­vos žmo­nėms“, – sa­ kė Pre­zi­den­tė. Ša­lies va­do­vė pa­brė­žė, kad JAV du­jos dau­giau nei dvi­gu­bai pi­ges­ nės nei Va­ka­rų Eu­ro­po­je ir be­veik ke­tu­ris kar­tus pi­ges­nės ne­gu Lie­ tu­vo­je. Šiuo me­tu JAV Kong­re­se svars­to­mi tei­sės ak­tai, ku­riais sie­ kia­ma pa­leng­vin­ti lei­di­mų eks­por­ tuo­ti du­jas į NA­TO ša­lis iš­da­vi­mą. Anks­čiau skelb­ta, kad tarp kon­ kur­so da­ly­vių, no­rin­čių tiek­ti du­jas

Lie­tu­vos su­skys­tin­tų­jų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lui, yra ir JAV įmo­nė „Che­nie­re Ener­gy“, ne­se­niai pa­ si­ra­šiu­si su­si­ta­ri­mą dėl su­skys­tin­ tų­jų gam­ti­nių du­jų tie­ki­mo Di­džio­ sios Bri­ta­ni­jos ener­ge­ti­kos įmo­nei „Cent­ri­ca“. 2012 m. vals­ty­bės val­do­ma įmo­ nė „Klai­pė­dos naf­ta“ pa­skel­bė kon­kur­są dėl 750 mln. kub. met­rų du­jų tie­ki­mo su­skys­tin­tų­jų gam­ ti­nių du­jų ter­mi­na­lui, ku­riam lai­ vą iš­nuo­mos Nor­ve­gi­jos bend­ro­vė „Hoegh LNG“ ir ku­ris pra­dės veik­ ti 2014 m. pa­bai­go­je.

Sus­kys­tin­tų­jų gam­ti­nių du­jų ter­ mi­na­lo sta­ty­bos kon­kur­są lai­mė­jo Vo­kie­ti­jos kon­cer­nas „PPS Pi­pe­li­ ne Sys­tems“, ku­ris pa­siū­lė dar­bus at­lik­ti už 94,84 mln. li­tų (su PVM – 114,756 mln. li­tų). Su kon­cer­nu ge­gu­žės pra­džio­je pa­si­ra­šy­ta su­ tar­tis, ku­ri įsi­ga­lios po „Klai­pė­dos naf­tos“ ak­ci­nin­kų spren­di­mo ge­ gu­žės 24 d. Apie 3,3 mlrd. kub. met­rų du­jų per­nai su­var­to­ju­si Lie­tu­va yra vi­ siš­kai pri­klau­so­ma nuo du­jo­tie­kiais tie­kia­mų Ru­si­jos „Gazp­rom“ du­jų. BNS inf.


8

pirmadienis, gegužės 20, 2013

pasaulis Iš­vai­kė ­ pa­ra­dus

Liaup­sės ­ V.Pu­ti­nui

Ne­rū­kė ­ kre­ko

Prieš gė­jus nu­si­sta­tę pro­tes­ tuo­to­jai ir dva­si­nin­kai iš­vai­kė ho­mo­sek­sua­lių as­me­nų ei­ty­ nes Gru­zi­jo­je ir Ru­si­jo­je. Pro­ tes­tuo­to­jai Tbi­li­sy­je pra­si­ver­žė pro po­li­ci­jos už­kar­das, o Sankt Pe­ter­bur­ge ag­re­sy­viai nu­si­tei­ ku­sių žmo­nių mi­nia svai­dė dū­ mi­nius už­tai­sus ir skan­da­vo „Mir­tis pe­de­ras­tams“.

Gérard’as De­par­dieu pa­ly­gi­ no Ru­si­jos pre­zi­den­tą Vla­di­ mi­rą Pu­ti­ną su ve­lio­niu po­ pie­žiu­mi Jo­nu Pau­liu­mi II. Ak­ to­rius sa­kė, kad bu­vęs KGB agen­tas yra tin­ka­miau­sias ly­ de­ris šiai ša­liai. G.De­par­dieu Ru­si­jos pa­sas bu­vo įteik­tas šių me­tų sau­sį per pri­va­čią va­ka­rie­nę su V.Pu­ti­nu.

To­ron­to me­ras Ro­bas For­das nei­gė, kad rū­kė pra­stos ko­ky­ bės ko­kai­ną, va­di­na­mą kre­ku, kai vie­nas laik­raš­tis pa­skel­ bė ma­tęs vaiz­do įra­šą, ku­ria­ me šis pa­rei­gū­nas ma­to­mas trau­kian­tis dū­mą iš pyp­kės ir žars­tan­tis šmaikš­čius pa­reiš­ ki­mus. R.For­das pa­reiš­kė, kad pra­ne­ši­mas ab­sur­diš­kas.

Pel­ny­tas at­ly­gis Dramb­lio Kau­lo Kran­to (DKK) vy­ riau­sy­bė su­lai­kė vie­ną su­ki­lė­lių va­dei­vą, ku­rį kal­ti­na or­ga­ni­za­vus žiau­rias žmo­nių sker­dy­nes 2011 m.

Pa­sak žmo­gaus tei­sių at­sto­vų, Amadé Ouéré­mi pa­jė­gos nu­lin­čia­ vo šim­tus bu­vu­sio ša­lies va­do­vo Laurent’o Gbag­bo ša­li­nin­kų. Sker­dy­nės vy­ko va­ka­ri­nė­je ša­lies da­ly­je po 2010 m. surengtų ša­lies va­do­vo rin­ki­mų. Po rin­ki­mų L.Gbag­bo at­si­sa­kė pri­pa­žin­ti sa­vo var­žo­vo Alassane’o Ouat­ta­ros per­ga­lę rin­ki­muo­se, to­dėl ša­ly­je ki­lo gink­luo­tas konf­lik­tas tarp pa­lai­kan­čių se­ną­jį ša­lies va­do­vą ir iš­rink­to­jo pre­zi­den­to ša­li­nin­kų. Su­si­rė­mi­mai tru­ko ke­tu­ris mė­ ne­sius. Per konf­lik­tą nu­ken­tė­jo ir daug ci­vi­lių. Į su­si­rė­mi­mus te­ko įsi­kiš­ti už­sie­nio vals­ty­bėms. A.Ouéré­mi pa­jė­gos ta­da rė­ mė A.Ouat­ta­rą. Ka­ro va­das, pa­sak dau­ge­lio žu­dy­nių liu­di­nin­kų, bu­vo vie­nas sker­dy­nių or­ga­ni­za­to­rių. Jo va­do­vau­ja­mos pa­jė­gos vė­liau bu­vo nu­gink­luo­tos Jung­ti­nių Tau­ tų taik­da­rių. Iš vi­so bu­vo nu­gink­ luo­ta apie 2 tūkst. ka­rių. Skai­čiuo­ ja­ma, kad per sker­dy­nes ga­lė­jo žū­ti apie 3 tūkst. DKK gy­ven­to­jų. L.Gbag­bo anks­čiau bu­vo pa­trauk­ tas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn už konf­lik­to kurs­ty­mą. Jis lau­kia Tarp­ tau­ti­nio bau­džia­mo­jo teis­mo ver­ dik­to. Jam pa­teik­ti kal­ti­ni­mai dėl nu­si­kal­ti­mų žmo­giš­ku­mui. Re­mian­tis neo­fi­cia­liais šal­ti­niais, A.Ouéré­mi pa­ts pa­si­da­vė ša­lies ka­riuo­me­nei, nes su­ži­no­jo, kad jį ren­gia­ma­si suim­ti jė­ga. Jo bu­vei­nė įsi­kū­ru­si ne­to­li Mont Péko na­cio­ na­li­nio par­ko. Čia jis gy­ve­no pa­sta­ ruo­sius 20 me­tų. Re­gio­nas žy­mus dėl čia au­gi­na­mų ka­ka­vos pu­pe­lių. Kal­ti­ni­mai taip pat pa­reikš­ti A.Ouéré­mi ša­li­nin­kams. Kai ku­rie jų bu­vo su­lai­ky­ti. BBC, „Deuts­che Wel­le“ inf.

„„Žu­dy­nės: per 2011 m. DKK ki­lu­

sius ne­ra­mu­mus žu­vo ma­žiau­ siai 3 tūkst. žmo­nių. AFP nuo­tr.

At­ro­do, kad Lie­tu­ vos už­sie­nio po­li­ti­ kos stra­te­gams, ku­ rie ne­tru­kus pe­rims va­do­va­vi­mą ES, rei­ kės pa­si­rū­pin­ti ir Bend­ri­jos įvaiz­džio klau­si­mu, nes pa­ si­ti­kė­ji­mas ES Se­ na­ja­me že­my­ne smun­ka.

„„Nuo­puo­lis: F.Hol­lan­de’as Pran­cū­zi­jo­je ma­la­mas į mil­tus – jį pa­lai­ko vos 24 pro­c. ša­lies gy­ven­to­jų. 

AFP nuo­tr.

Ne­ti­ki nei Eu­ro­pa, nei val­džia Re­kor­di­nis nuo­puo­lis

Re­mian­tis vo­kie­čių spau­da, per pa­sta­ruo­sius 12 mė­ne­sių vi­suo­ me­nės pa­lai­ky­mas ES vi­sa­me že­ my­ne ge­ro­kai smu­ko. Vie­nin­te­lė­je Vo­kie­ti­jo­je į Bend­ ri­ją dar žiū­ri­ma pa­lan­kiai. Ma­ tyt, dėl šios prie­žas­ties Vo­kie­ti­jos kanc­le­rės An­ge­los Mer­kel rei­tin­ gai kol kas že­myn ne­smun­ka, skir­ tin­gai nei ko­le­gos iš Pran­cū­zi­jos Fran­çois Hollande’o. Po­nas Nor­ma­lu­sis, kaip bu­vo va­di­na­mas Pran­cū­zi­jos va­do­vas, praė­jus me­tams po to, kai ėmė šei­mi­nin­kau­ti Eli­zie­jaus rū­muo­se, su­ge­bė­jo ne­po­pu­lia­ru­mu pra­nok­ti net sa­vo pirm­ta­ką Ni­co­las Sar­ko­ zy. O tai jau šioks toks re­kor­das. Kaip Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­tas su­ge­bė­jo iš­švais­ty­ti so­li­džią rin­ kė­jų pa­ra­mą? 2012 m. ge­gu­žę Pran­cū­zi­jos žmo­nės bal­sa­vo už po­ky­čius, ta­ čiau, at­ro­do, ne to­kius, ko­kius ėmė­si įgy­ven­din­ti F.Hollande’as. Be to, skam­bios re­for­mos ne­da­ vė jo­kių re­zul­ta­tų. Pa­vyz­džiui, ne­ dar­bo ly­gis, ku­rį taip ža­dė­jo su­ma­ žin­ti Pran­cū­zi­jos va­do­vas, to­liau vir­ši­ja vi­sus re­kor­dus. „F.Hol­lan­de’ui rei­kė­jo kai­rių­ jų bal­sų, kad lai­mė­tų, tad jis ėmė vyk­dy­ti kai­ruo­liš­ką po­li­ti­ką. De­ja, ma­no su­pra­ti­mu, vy­riau­sy­bė pe­ rė­jo vi­sai į ki­tą sto­vyk­lą. Dau­ge­lis įsta­ty­mų to­li gra­žu nea­ti­tin­ka dar­

bi­nin­kų in­te­re­sų“, – pik­ti­no­si 40me­tis pran­cū­zas Alai­nas. Lai­kas pa­bus­ti!

F.Hollande’as ža­dė­jo, kad sieks už­baig­ti pirm­ta­ko N.Sar­ko­zy po­ li­ti­ką. Ta­čiau, re­gis, nu­ti­ko prie­ šin­gai.

Jis sa­kė, kad bus nor­ma­lus pre­zi­den­ tas, ta­čiau jam la­bai to­li iki Po­no Nor­ma­ lio­jo.

„Jis sa­kė, kad bus nor­ma­lus pre­zi­den­tas, ta­čiau jam la­bai to­li iki Po­no Nor­ma­lio­jo. Jis la­bai to­ li nuo žmo­nių“, – ap­gai­les­ta­vo 15 me­tų So­cia­lis­tų par­ti­jos na­re bu­ vu­si Co­let­te. Pa­sak jos, vy­riau­sy­bė švais­ to ener­gi­ją dau­ge­liui ant­raei­lių klau­si­mų, to­kių kaip gė­jų san­tuo­ kos, užuo­t pa­si­rū­pi­nu­si pa­ma­ti­ nė­mis pro­ble­mo­mis, ku­rios sle­gia vi­suo­me­nę. „Yra daug klau­si­mų, ku­rių nie­kas ne­spren­džia. Kal­bu apie vy­riau­sy­ bę. Tūks­tan­čiai pro­tes­tuo­to­jų įsi­ ti­ki­nę, kad pre­zi­den­tas nie­ko ge­ro ne­da­ro“, – kal­bė­jo bu­vu­si so­cia­ lis­tė. Pa­sak po­li­ti­kos ana­li­ti­ko Oli­

vier Rou­qua­no, F.Hol­lan­de’ui pa­ts lai­kas pa­bus­ti. Jis esą tu­ri įti­kin­ti vi­suo­me­nę, kad jo re­for­mos bent jau atei­ty­je pa­si­tei­sins. „Pa­me­nu, Jac­que­sas Chi­ra­cas yra sa­kęs, kad tai, kas skai­čiuo­ja­ ma po­li­ti­ko­je, nė­ra rea­ly­bė. Svar­ biau­sia – žmo­nių su­vo­ki­mas. Pre­ zi­den­tas tu­ri ko­mu­ni­kuo­ti. Jis tu­ri už­megz­ti dia­lo­gą su ša­li­mi“, – sa­ kė eks­per­tas. Nuo ta­da, kai ėmė šei­mi­nin­ kau­ti Eli­zie­jaus rū­muo­se, F.Hol­ lan­de’as tar­si pa­mir­šo, kad tu­rė­ tų bend­rau­ti. Ne­nuos­ta­bu, kad net 75 pro­c. pran­cū­zų ma­no, jog ša­lies va­do­vas vyk­do klai­din­gą po­li­ti­ką. Au­gan­tis ne­pa­si­ti­kė­ji­mas

Smun­ka ir ES po­pu­lia­ru­mas. Skai­ čiuo­ja­ma, kad vos per 2012 m. Bend­ri­jos ša­li­nin­kų gre­tos ES vals­ty­bė­se su­men­ko nuo 60 iki 45 pro­c. Vie­nin­te­lė­je Vo­kie­ti­jo­je dau­ gu­ma žmo­nių iki šiol pa­lai­ko ES. Kal­bant apie na­cio­na­li­nius ly­ de­rius, bu­vu­sio Ita­li­jos prem­je­ro Ma­rio Mon­ti po­pu­lia­ru­mas Ita­li­ jo­je sie­kia vos 25 pro­c. Be to, net 96 pro­c. ita­lų ne­pa­ ten­kin­ti ša­lies po­li­ti­ka. Po­li­ti­kais taip pat pik­ti­na­si apie 97 pro­c. grai­kų ir 94 pro­c. is­pa­nų. Vie­nin­te­lė su­ge­bė­ju­si iš­lai­ky­ti po­pu­lia­ru­mą – Vo­kie­ti­jos kanc­le­ rė A.Mer­kel. Ta­čiau ir ji prieš rug­ sė­jo 22 d. vyk­sian­čius par­la­men­to

rin­ki­mus ne­ga­li jaus­tis ra­mi. Mat ap­klau­sos ro­do, kad kanc­le­rės po­ pu­lia­ru­mas Vo­kie­ti­jo­je blės­ta. Jis, pa­ly­gin­ti su 2012 m., su­men­ko 6 pro­c. O Is­pa­ni­jo­je per me­tus pa­ si­ti­kė­ji­mas A.Mer­kel smu­ko 24 pro­c., Ita­li­jo­je – 19 pro­c. Skep­tiš­kai eu­ro­pie­čiai ver­ti­na ir sa­vo ša­lių eko­no­mi­kos būk­lę. Pran­cū­zi­jo­je net 91 pro­c. ap­ klaus­tų­jų tei­gė, kad ša­lies eko­ no­mi­kos pa­dė­tis pra­sta. Pa­ly­gin­ti su 2012 m., skep­ti­kų pa­gau­sė­jo 10 pro­c. Ma­ža to, net 77 pro­c. pran­ cū­zų ma­no, kad bū­tent in­teg­ra­ci­ ja į ES pa­blo­gi­no ša­lies eko­no­mi­ kos pa­dė­tį. Blo­ges­nį vaiz­de­lį už pran­cū­zus re­gė­jo tik grai­kai ir ita­lai. Grai­ki­ jo­je vos 1 pro­c. žmo­nių pa­si­ti­ki ša­ lies eko­no­mi­ka, Ita­li­jo­je – 3 pro­c., o Is­pa­ni­jo­je – 4 pro­c. Pa­ly­gin­ki­ me: Vo­kie­ti­jo­je – 74 pro­c. „Der Spie­gel“, „Deuts­che Wel­le“ inf.

91 proc.

– tiek pran­cū­zų ša­lies eko­no­mi­kos būk­lę ver­ti­na nei­gia­mai.


9

pirmADIENIS, gegužės 20, 2013

sportas Ka­no­ji­nin­ko sėk­mė

Bai­gė ­ per­ga­le

Ap­gy­nė ­ ti­tu­lą

2013 m. se­zo­no pla­ne­tos bai­ da­rių ir ka­no­jų irk­la­vi­mo tau­ rės var­žy­bų ant­ra­ja­me eta­pe Če­ki­jo­je vy­rų vien­vie­čių ka­no­ jų 200 m rung­ties fi­na­le ant­rą vie­tą užė­mė Lon­do­no va­sa­ros olim­pi­nių žai­dy­nių vi­ce­čem­ pio­nas Jev­ge­ni­jus Šuk­li­nas. Lie­tu­vos ka­no­ji­nin­kas pra­lai­ mė­jo tik ru­sui Iva­nui Šty­liui.

Eu­ro­pos čem­pio­na­tui be­si­ren­ gian­ti Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ ši­nio rink­ti­nė Len­ki­jos mies­ te Ne­mod­li­ne vy­ku­sį kont­ro­li­nį tur­ny­rą šian­dien už­bai­gė per­ ga­le prieš uk­rai­nie­tes re­zul­ta­ tu 71:61 ir užė­mė ant­rą­ją vie­tą. Anks­čiau mū­siš­kės 57:38 įvei­ kė bal­ta­ru­ses ir 52:62 nu­si­lei­ do len­kėms.

Kau­ne vy­ku­sio­se Lie­tu­vos fut­ bo­lo fe­de­ra­ci­jos tau­rės fi­na­ lo rung­ty­nė­se ti­tu­lą gy­nęs Vil­ niaus MFD „Žal­gi­ris“ po 11 m bau­di­nių se­ri­jos pa­lau­žė „Šiau­ lių“ klu­bą. Pag­rin­di­nis rung­ty­ nių lai­kas bai­gė­si 2:2, per pra­ tę­si­mą eki­pos ap­si­kei­tė dar po vie­ną įvar­tį, o 11 m bau­di­nių se­ riją11:10 lai­mė­jo sos­ti­nės eki­pa.

Vol­gos pa­kran­tė­je – per­ga­lin­gas ner­vų tri­le­ris Ke­tu­ris kar­tus per pen­kias pa­sta­rą­sias die­ nas su Že­mu­ti­nio Nau­gar­do „Niž­nij Nov­ go­rod“ su­si­ti­kę Kau­no „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­ kai su­ge­bė­jo iš­plėš­ti ke­lia­la­pį į VTB Vie­ nin­go­sios ly­gos pus­fi­na­lį. Ket­virt­fi­na­lio se­ ri­jo­je Joa­no Pla­zos auk­lė­ti­niai šven­tė per­ ga­lę 3:1. Ma­rius Bag­do­nas

m.bagdonas@kaunodiena.lt

Pir­mą­sias dve­jas se­ri­jos rung­ty­nes žal­gi­rie­čiai lai­mė­jo 75:63 ir 66:62. Vi­sus taš­kus Lie­tu­vos čem­pio­nai su­dė­lio­ti ga­lė­jo jau tre­čia­ja­me ma­ če, ta­čiau tra­giš­kai su­žais­tas ket­ vir­ta­sis kė­li­nys nu­brau­kė vi­sas jų vil­tis. Per pa­sku­ti­nį ket­vir­tį kau­ nie­čiai te­pel­nė 4 taš­kus ir lei­do šei­ mi­nin­kams ne tik pa­si­vy­ti var­žo­ vus, bet ir per­sver­ti re­zul­ta­tą. Ma­čo pa­sku­ti­nė­mis aki­mir­ko­ mis „Žal­gi­ris“ ga­lė­jo iš­plėš­ti per­ ga­lę, ta­čiau Oli­ve­rio Lafayette‘o me­ti­mas iš po krep­šio tiks­lo ne­pa­ sie­kė – 59:60. „Ne­su­žai­dė­me taip, kaip mo­ka­ me, o var­žo­vai prie­šin­gai – rung­ ty­nia­vo aist­rin­gai ir lai­mė­jo mū­šį. Van­giai ju­dė­jo­me aikš­tė­je ir pra­ra­ do­me per daug ka­muo­lių. Ta­čiau net ir to­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis tu­rė­ jo­me šan­są nu­ga­lė­ti. Ma­čo pa­bai­ga pri­mi­nė mo­ne­tos me­ti­mą – ne­bu­ vo aiš­ku, ku­ri pu­sė ga­lų ga­le at­si­ durs vir­šu­je. Šį kar­tą sėk­mė at­si­ su­ko į šei­mi­nin­kus“, – po tre­čio­jo su­si­ti­ki­mo kal­bė­jo „Žal­gi­rio“ vy­ riau­sia­sis tre­ne­ris J.Pla­za. Ne ką leng­viau se­kė­si ir va­ka­ rykš­čia­me ma­če. „Niž­nij Nov­go­ rod“ krep­ši­nin­kai nuo pat dvi­ko­vos

pra­džios tvir­tai pe­rė­mė ini­cia­ty­ vą ir iki di­džio­sios per­trau­kos du kar­tus bu­vo įgi­ję dvi­ženk­lį pra­na­ šu­mą. Pa­bus­ti kau­nie­čiams pa­vy­ ko tik ant­ro­jo kė­li­nio pa­bai­go­je, o į le­mia­mą štur­mą „Žal­gi­ris“ pa­ki­ lo tre­čia­ja­me kė­li­ny­je. Jo pa­bai­go­ je du fan­tas­tiš­kus tri­taš­kius pa­tai­ kęs O.Lafayette‘as iš­ve­dė sve­čius į prie­kį – 47:44. Pas­k u­t i­n ia­m e ket­v ir­ty­je pir­ mau­jan­ti ko­man­da kei­tė­si ne kar­ tą, o žal­gi­rie­čiams te­ko su­si­dur­ti net su rung­ty­n ių ar­b it­r ų akib­ rokš­tais, ta­čiau šia­me ner­vų ka­ re „Žal­gi­ris“ pa­si­ro­dė stip­res­nis. Pa­čio­je rung­ty­nių pa­bai­go­je esant ly­giam re­zul­ta­tui tri­taš­kį pa­tai­kė pa­ty­r ęs Ri­m an­tas Kau­k ė­n as, ir Že­mu­ti­nio Nau­gar­do eki­pa neat­ si­lai­kė – 66:59. Iki šiol pa­tek­ti tarp ke­tu­rių stip­ riau­sių VTB Vie­nin­go­sios ly­gos ko­ man­dų „Žal­gi­riui“ bu­vo pa­vy­kę vos kar­tą – 2009–2010 m. se­zo­ną, kai bu­vo užim­ta tre­čio­ji vie­ta. Pus­f i­n a­ly­je kau­n ie­č ių lauks Kras­no­da­ro „Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“ klu­bas su Man­tu Kal­nie­čiu ir Si­ mu Ja­sai­čiu. „Ge­le­žin­ke­li­nin­kai“ 3:1 ket­virt­fi­na­ly­je pa­lau­žė Ka­za­ nės „Uniks“. Vie­t ą tarp ke­t u­r ių stip­r iau­ sių ko­man­dų už­si­tik­ri­no ir Ri­

„„San­ty­kis: sa­vo aikš­tė­je už­tik­rin­tai du kar­tus įvei­kę var­žo­vus „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai Že­mu­ti­nia­me Nau­gar­de

su­lau­kė kur kas rim­tes­nio pa­si­prie­ši­ni­mo. 

mo Kur­ti­nai­čio Mask­vos sri­ties „Chim­k i“, sau­s u re­z ul­ta­t u 3:0 lai­m ė­j ęs ket­v irt­f i­n a­l io akis­ta­

nn-bas­ket.ru nuo­tr.

tą su Ra­mū­no Bu­tau­to tre­ni­ruo­ ja­ma Ry­gos VEF. Ne­ti­kė­tą klup­ te­l ė­j i­m ą Sa­m a­ro­je prieš vie­tos

„Kras­ny­je Kryl­ja“ pa­ty­rė Mask­ vos CSKA, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas pir­mau­ja se­ri­jo­je 2:1.

vi­č ius 12, V.Lip­k e­v i­č ius 7, D.Lav­r i­ no­v i­č ius 6, R.Kau­k ė­n as 5, R.Jav­t o­ kas 2. Se­ri­ja –1:3

Kai­ma­kog­lou 16, N.Ša­bal­ki­nas 11, I.Vou­ giou­kas 10. Se­ri­ja – 3:1.

Re­zul­ta­tai „„ „Niž­nij Nov­go­rod“ – „Žal­gi­ris“ 60:59

(19:22, 18:19, 14:14, 9:4).S.An­to­no­vas 13, taš­kų J.Ba­bu­ri­nas 11, A.Ja­ko­ven­ ka ir S.Šaš­ko­vas po 7/O.La­fayet­te’as 17, M.Kuz­mins­kas 12 (10 atk. kam.), K.Lav­r i­n o­v i­č ius 10, R.Jav­t o­k as 9, M.De­la­šas ir R.Kau­kė­nas po 4, V.Lip­ ke­vi­čius 3. „ „ „Niž­n ij Nov­g o­r od“ – „Žal­g i­r is“

66:59 (10:19, 18:12, 19:13, 19:15). S.An­ to­no­vas 18, E.Ba­bu­ri­nas 12, S.Šaš­ko­ vas 9/ O.La­f ayet­t e’as 19 (tri­t aš­k iai 5/11), M.Kuz­m ins­k as 15, K.Lav­r i­n o­

„„„Kras­ny­je Kryl­ja“ – CSKA 50:49 „„„Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“ – „Uniks“ 65:68

(10:21, 22:20, 17:20, 16:7). N.Ca­lat­he­sas 18 (8 rez. per­d.), M.Gri­gor­je­vas 11, S.Ja­sai­ tis, M.Kal­nie­tis ir A.Zub­ko­vas po 7/T. Ly­day 15, I.Vou­giou­kas 14, C.Eid­so­nas ir P.Ser­ge­je­vas po 11. „„„Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“ – „Uniks“ 68:64

(10:19, 19:23, 23:7, 16:15). D.Brow­nas 14, M.Gri­gor­je­vas ir N.Ca­lat­he­sas po 13/K.

(15:8, 10:14, 11:10, 14:17). O.Tho­ma­sas 14, A.Smit­has 10, J.Ko­les­ni­ko­vas 10, A.Mi­ le­sas 8/A.Vo­ron­ce­vi­čius 15, A.Jack­so­ nas 11, N.Krsti­čius 9. Se­ri­ja – 1:2. „„VEF – „Chim­ki“ 60:82 (12:28, 12:13,

15:22, 21:19). A.Pe­sec­ni­kas 14, W.Da­niel­ sas 12, D.Ber­ta­nis 11/J.Augustine‘as 16 K.Lon­ča­ras 14, P.Ko­po­ne­nas 11. Seri­ ja – 0:3.

De­vin­tas auk­si­nis „Žu­vėd­ros“ skry­dis Vil­niu­je pa­si­bai­gu­sia­me Eu­ro­pos Lo­ty­nų Ame­ri­kos šo­kių an­samb­ lių čem­pio­na­te de­vin­tą kar­tą klu­ bo is­to­ri­jo­je trium­fa­vo Klai­pė­dos „Žu­vėd­ros“ pir­mo­sios eki­pos šo­ kė­jai.

Se­no­jo že­my­no pir­me­ny­bių šei­ mi­nin­kai še­šių ko­lek­ty­vų fi­na­le ap­len­kė Tiu­me­nės „Ve­ra“ (Ru­si­ja) at­sto­vus ir Brė­me­no „Grün Gold Club“ (Vo­kie­ti­ja) ko­lek­ty­vą. „Žu­vėd­ros“ ko­man­dai auk­są at­ ne­šė spal­vin­go­ji ir tem­pe­ra­men­ tin­go­ji „Rio“ šo­kių pro­gra­ma. „Šok­t i na­m uo­s e yra ge­ro­ kai sun­k iau. Vi­s ų lū­kes­č iai la­ bai di­de­li, tad la­bai džiau­giuo­si, kad auk­lė­ti­niai su­tvar­dė jau­du­ lį“, – po trium­fo pri­pa­ži­no auk­

sinės „Žu­vėd­ros“ tre­ne­rė Skais­ tu­tė Idze­le­vi­čie­nė. Li­ku­sias po­zi­ci­jas fi­na­le pa­si­da­ li­jo „Aachen/Düsseldorf“ (Vo­kie­ ti­ja), „HSV Zwölfa­xing“ ir Vie­nos „TSC Schwarz Gold“ (abu – Aust­ ri­ja) at­sto­vai. Še­šio­li­kos ko­man­dų čem­pio­na­ te ant­ro­ji „Žu­vėd­ros“ eki­pa, ku­rią taip pat tre­ni­ruo­ja nu­si­pel­nę tre­ ne­riai Skais­tu­tė ir Ro­mal­das Idze­ le­vi­čiai, sa­vo pa­si­ro­dy­mą bai­gė tarp dvy­li­kos pus­fi­na­lio eta­po ko­ lek­ty­vų. Ji at­li­ko kom­po­zi­ci­ją „Vi­ va, Es­pa­na“. Anks­čiau Eu­ro­pos Lo­ty­nų Ame­ ri­kos šo­kių an­samb­lių čem­pio­na­tus pa­grin­di­nė „Žu­vėd­ros“ ko­man­da lai­mė­jo 1999, 2001, 2003–2006, 2009 ir 2012 m.

Pag­rin­di­nis „Žu­vėd­ros“ ko­ lek­ty­vas sep­ty­nis kar­tus (1999, 2002–2005, 2008 ir 2011 m.) yra iš­ko­vo­jęs ir pa­sau­lio Lo­ty­nų Ame­ ri­kos šo­kių an­samb­lių čem­pio­na­ tų auk­są. Kar­tu sos­ti­nė­je šeš­ta­die­nį vy­ko ir de­šim­ties po­rų WDSF pro­fe­sio­ na­lų ly­gos kla­si­ki­nių šo­kių pa­sau­ lio tau­rės var­žy­bos, ku­rio­se nu­ga­ lė­jo Lie­tu­vos po­ra – 2012 m. WDSF pro­fe­sio­na­lų ly­gos Eu­ro­pos kla­si­ki­ nių šo­kių čem­pio­na­to bron­zos me­ da­li­nin­kai Do­na­tas Vė­že­lis ir Li­na Chat­ke­vi­čiū­tė. Ant­rą vie­tą užė­mė ita­lai Ni­co­ la Chia­ne­se ir As­sun­ta Chia­ne­se, tre­čią – ru­sai Vla­di­mi­ras Ste­poč­ ki­nas ir Anas­ta­si­ja Te­nia­ko­va.

„„Sim­pa­ti­jos: klai­pė­die­čių pa­si­ro­dy­mui vėl neliko a­be­jin­gi tiek žiū­ro­vai,

KD, BNS inf.

To­mo Ur­be­lio­nio / BFL nuo­tr.

tiek ar­bit­rai. 


10

pirmADIENIS, gegužės 20, 2013

12p.

Užduok klausimą specialistui.

namai Kauno sme­to­ni­niai na­mai namai@diena.lt Redaktorė Vereta Rupeikaitė

Laikinosios sostinės tar­pu­ka­rio ar­chi­tek­tū

„„Pers­pek­ty­vos: J.Kan­čie­nė ma­no, kad Kau­no tar­pu­ka­rio ar­chi­tek­tū­rai rea­lu bū­ti pri­pa­žin­tai Eu­ro­pos, bet ne

pa­sau­li­nio ly­gio pa­vel­do ver­ty­be. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Vis gar­siau pra­by­la­ma, kad gau­si ir mo­der­ni Kau­no tar­pu­ka­ rio ar­chi­tek­tū­ra yra ver­ty­bė, ku­rios ne­tu­ri joks ki­tas Eu­ro­pos mies­tas. Vie­ni siū­lo įtrauk­ti sme­to­ni­nį Kau­ną į pa­sau­lio, ki­ti – į Eu­ro­pos ver­ty­bių są­ra­šą. Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Am­ba­sa­do­riaus ži­nia

Lie­t u­vos am­b a­s a­d o­r ius prie UNES­CO Arū­nas Ge­lū­nas ne­se­niai yra pa­reiš­kęs, kad pla­nuo­ja „kau­ tis dėl Kau­no iki­ka­ri­nės mo­der­nio­ sios ar­chi­tek­tū­ros komp­lek­so, kad jis pa­tek­tų į UNES­CO pa­vel­do są­ ra­šą“. Vis dėl­to ši ži­nia, jei ir bus rea­li­zuo­ta, tai dar ne­grei­tai. Vie­na ge­riau­sių Kau­no ar­chi­tek­tū­ros is­ to­ri­jos ži­no­vių Jo­li­ta Kan­čie­nė pa­ ta­ria bū­ti rea­lis­tais. „Į UNES­CO są­ra­šus ne­pa­ten­ ka net įvai­rūs an­ti­ki­nių pa­mink­ lų tu­rin­tys mies­tai, sva­jo­ti, kad į jį bus įra­šy­tas Kau­no nau­ja­mies­tis – ne­rea­lu. Są­ra­še – pa­tys reikš­min­ giau­si pa­sau­lio kul­tū­rai ob­jek­tai. Pa­sau­lio is­to­ri­jo­je mū­sų tar­pu­ka­ rio ar­chi­tek­tū­ra gal ir nė­ra to­kia reikš­min­ga“, – svars­tė ar­chi­tek­ tū­ros is­to­ri­kė. Šiuo me­tu UNES­CO są­ra­šuo­se yra 962 vie­to­vės iš 157 vals­ty­bių. Tai yra 745 kul­tū­ros, 188 gam­tos ir 29 miš­rūs (gam­tos ir kul­tū­ros) ne­ kil­no­ja­mo­jo pa­vel­do ob­jek­tai. Lie­ tu­vai at­sto­vau­ja is­to­ri­nis Vil­niaus cent­ras, Kur­šių ne­ri­ja, Ker­na­vės ar­cheo­lo­gi­nė vie­to­vė, Stru­vės geo­ de­zi­nis lan­kas. Eu­ro­pos mas­to įver­ti­ni­mas

J.Kan­čie­nė at­krei­pė dė­me­sį, kad nė­ra ki­to to­kio mies­to, ku­ris bū­ tų su­for­muo­tas per 20 me­tų ir at­ spin­din­tis tar­pu­ka­rio sti­lis­ti­ką.

Bū­tent to­dėl šio lai­ko­tar­pio Kau­ no ar­chi­tek­tū­ra pre­ten­duo­ja į ki­tą, kiek že­mesnį, sta­tu­są. Lai­ki­no­sios sos­ti­nės sta­ti­nius siū­lo­ma įra­šy­ti į Eu­ro­pos pa­vel­do ženk­lo (Eu­ro­pean He­ri­ta­ge La­bel – EHL) są­ra­šą. Į šį są­ra­šą, ku­ria­mą nuo 2006 m., pa­ten­ka ne bet kas. Ob­jek­tai tu­ri bū­ti iš­skir­ti­niai, sa­vi­ti Eu­ ro­pos kon­teks­te. EHL pro­gra­ma skir­ta šiems ob­jek­tams pro­pa­ guo­ti. J.Kan­čie­nės duo­me­ni­mis, Lie­tu­va pa­siū­lė į šį są­ra­šą įra­šy­ti M.K.Čiur­lio­nio kū­ry­bą, Že­mai­ti­ jos me­di­nes baž­ny­čias su Kry­žių kal­nu, Lie­tu­vos par­ti­za­nų re­zis­ ten­ci­nį ju­dė­ji­mą ir jį at­spin­din­ tį Ge­no­ci­do mu­zie­jų Vil­niu­je bei Kau­no – lai­ki­no­sios sos­ti­nės – is­ to­ri­nio cent­ro (Nau­ja­mies­čio) tar­ pu­ka­rio ar­chi­tek­tū­rą. Tie­sa, ji pa­tiks­li­no, kad ob­jek­ tai įtrau­kia­mi ne pa­gal gro­žį ar ar­ chi­tek­tū­ros ko­ky­bę, bet pa­gal sa­vo sim­bo­li­nę reikš­mę Eu­ro­pai, at­si­ žvel­giant į švie­čia­mą­ją mi­si­ją. „Kiek EHL pro­gra­ma mums duos nau­dos? Gal­būt tai ska­tins tu­riz­ mą, gal­būt bus ga­li­ma gau­ti Eu­ ro­pos fon­dų lė­šų? Apie tai, kad nau­jas sta­tu­sas ga­li pa­di­din­ti ap­ ri­bo­ji­mus tvar­kant šiuos pa­sta­tus, ne­kal­ba­ma“, – pa­sa­ko­jo J.Kan­čie­ nė. Ji be­veik nea­be­jo­ja, kad į są­ra­ šą įtrauk­ti ob­jek­tai bū­tų po di­des­ niu di­di­na­muo­ju stik­lu. Pa­si­žy­mė­jo aukš­ta ko­ky­be

„Tar­pu­ka­ris – be­ne iš­ki­liau­sias lai­ ko­tar­pis Lie­tu­vos ar­chi­tek­tū­ro­je,

su­tei­kian­tis tei­sę kal­bė­ti apie sa­vos lie­tu­viš­kos ar­chi­tek­tū­ros mo­kyk­los eg­zis­ta­vi­mą“, – kal­bė­jo pa­šne­ko­vė. Jis pri­mi­nė, kad aukš­tai ver­ti­na­mas lie­tu­viš­kas ba­ro­kas daž­niau­siai bu­ vo ku­ria­mas ita­lų meist­rų. Kau­no tar­pu­ka­rio iš­skir­ti­nu­mai su­si­ję su tuo, kad 1919–1939 m. šis mies­tas bu­vo ša­lies lai­ki­no­ji sos­ti­nė. Bū­tent to­dėl čia vy­ko in­ten­sy­viau­sios sta­ ty­bos ir su­si­kon­cent­ra­vo dau­giau­ sia aukš­tos ko­ky­bės ob­jek­tų ir sta­ ty­bos, ir ar­chi­tek­tū­ros pra­sme. Ar­chi­tek­tū­ros is­to­ri­kės tei­gi­mu, šio lai­ko­tar­pio pa­sta­tuo­se iš­ryš­kė­ja dvi sti­liaus ten­den­ci­jos: ret­ros­pek­ ty­vi­nė (XX a. 3 deš.) ir mo­der­nis­ti­ nė (XX a. 4 deš.). Jos pa­na­šiu me­tu išryškėjo ir ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se. Pas­ta­tų ar­chi­tek­tū­ro­je jau­čia­mos ar­chi­tek­tū­ri­nės ten­den­ci­jos tų ša­ lių, ku­rio­se stu­di­ja­vo vie­ną ar ki­ tą pa­sta­tą Kau­ne pro­jek­ta­vę spe­ cia­lis­tai. Bran­džiau­si Kau­no tar­pu­ka­rio ob­jek­tai yra vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ ties, tu­ri be­si­tvar­kan­čius šei­mi­nin­ kus, tad jiems nė­ra to­kios di­de­lės grės­mės kaip to lai­ko­tar­pio gy­ve­ na­mie­siems na­mams. Į tar­pu­ka­rio ar­chi­tek­tū­rą at­spin­ din­čių ob­jek­tų de­šim­tu­ką J.Kan­ čie­nė at­rin­ko to­kius sta­ti­nius, ku­ rie at­spin­di sti­lis­ti­nę ir au­to­rių įvai­ro­vę. Jos nuo­mo­ne, tar­pu­ka­rio gy­ve­na­mie­ji na­mai ir­gi yra di­de­lė ver­ty­bė, jiems rei­kia skir­ti at­ski­rą dė­me­sį. Kol kas ji su­pa­žin­di­na su to me­to vi­suo­me­ni­nių pa­sta­tų ar­chi­ tek­tū­ros įvai­ro­ve.

„„1. Vals­ty­bi­nis ban­kas

„„3. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos ir

Šio ban­ko at­si­ra­di­mas su­sie­tas su li­to įve­di­mu 1922 m. Lie­tu­vos ban­ko pa­ sta­tui pro­jek­tuo­ti bu­vo skelb­tas tarp­ tau­ti­nis kon­kur­sas ir pir­mo­ji vie­ta ati­ te­ko pran­cū­zams. De­ja, jų pro­jek­tas nea­t i­t i­ko Lie­t u­vos vi­suo­me­nės lū­ kes­čių, to­dėl rū­mams pro­jek­tuo­ti pa­ si­rink­tas pro­fe­so­rius My­ko­las Son­gai­ la, aka­de­mi­nio neok­la­si­ciz­mo ži­no­ vas. Jis pro­jek­ta­vo ne tik šį ban­ką, bet ir jo fi­lia­lus ki­tuo­se mies­tuo­se. Ban­kas bu­vo sta­to­mas 1925–1928 m. iš tau­rių il­gaam­žių me­džia­gų, juo­se daug puo­ šy­bos ir tai­ko­mo­jo me­no ele­men­tų. Pag­r in­d i­n is pa­sta­to fa­sa­das Mai­ro­ nio gat­vė­je pri­me­na kla­si­ki­nį po­rti­ką, fron­to­nas puoš­tas Ka­je­to­no Sklė­riaus skulp­tū­ri­ne gru­pe iš gelž­be­to­nio, vaiz­ duo­jan­čia dar­bi­nin­ką, dvi vals­tie­tes ir ka­rį, sė­din­čius prie sky­do. Por­ta­lai pa­ deng­ti juo­du lab­ra­do­ri­tu, ak­cen­tuo­ ti bron­zi­niais ka­li­nė­tais ži­bin­tais su opa­lo stik­lo skri­tu­liais. Di­džią­ją rū­mų da­lį uži­ma ky­lan­ti im­po­zan­tiš­ka ban­ ko ope­ra­ci­jų sa­lė, ap­juos­ta ko­lo­na­da, įstik­lin­tos lu­bos įrė­min­tos de­ko­ra­ty­ vi­niais mi­to­lo­g i­niais mo­ty­vais iš­ta­ py­tais pla­fo­nais. Rū­muo­se daug ir ki­ tų so­li­džių, pra­ban­gių in­ter­je­rų. Tre­ čia­ja­me aukš­te bu­vo įreng­tas mi­nist­ ro pir­mi­nin­ko (1926–1929 m.) Au­gus­ ti­no Vol­de­ma­ro bu­tas. Tuo pa­čiu me­ tu V.Put­vins­kio g. (Nr. 38 ) bu­vo pa­sta­ ty­tas di­de­lis dau­gia­bu­tis na­mas ban­ ko tar­nau­to­jams, jį pro­jek­ta­vęs Alek­ sand­ras Gor­de­vi­čius sti­lis­ti­ką de­ri­no prie ban­ko ar­chi­tek­tū­ros.

Sei­mo rū­mai (da­bar Fil­har­mo­ni­ja)

„„2. Teat­ras (da­bar Mu­zi­ki­nis teat­ras)

Šis sta­ti­nys at­sto­vau­ja neo­ba­ro­kui ir at­spin­d i vie­ną tau­t i­nės, lie­t u­v iš­ko­ sios, ar­chi­tek­tū­ros ieš­ko­ji­mo kryp­čių. Pir­ma­sis teat­ras, iš ku­r io be­l i­kę ma­ žai žy­m ių, pa­sta­t y­tas 1891 m., jį pro­ jek­ta­vo gu­ber­ni­jos ar­chi­tek­tas Jus­ti­ nas Go­li­ne­vi­čius. 1920 m. mies­to teat­ ras ta­po vals­t y­bės teat­r u. 1922–1925 m. pa­sta­tas iš es­mės re­konst­r uo­tas va­do­vau­jant M.Son­gai­lai, o ar­chi­tek­ tū­r i­nes-es­te­t i­nes pro­ble­mas spren­ dė Vla­d i­m i­ras Du­be­nec­k is. Anot jo, teat­ro fa­sa­dui jis su­tei­kė Vil­niaus ba­ ro­ko, sa­v i­č iau­sios ir reikš­m in­g iau­ sios lie­t u­v iš­kos ar­chi­tek­t ū­ros at­gar­ sį, o api­pa­v i­da­l in­da­mas sa­lę rė­mė­si lie­tu­v ių liau­d ies dro­ž y­bos tra­d i­ci­jo­ mis. Net­ru­kus, 1930 m., teat­ras vėl re­ konst­ruo­tas pa­gal ar­chi­tek­to Vy­tau­ to Lands­ber­g io-Žem­kal­n io pro­jek­tą. Pas­ta­tas pa­di­din­tas ge­ri­nant jo ne­pa­ ra­di­nės pu­sės funk­cio­na­lu­mą. Pris­ta­ ty­t i šo­n i­n iai kor­pu­sai, ku­r iuo­se yra ar­tis­tų kam­ba­riai, re­pe­ti­ci­jų sa­lė, de­ ko­ra­ci­jų dirb­t u­vės. Šia­me nau­ja­me Kęs­tu­čio g. fa­sa­de pa­si­ma­tė pir­mų­jų mo­der­niz­mo ženk­lų Kau­ne.

Tai reikš­m in­gas vi­suo­me­n i­n is ob­ jek­tas, nes anuo­met vy­r iau­sy­bi­n ių ob­jek­t ų bu­vo sta­to­ma la­bai ma­žai. Vis bu­vo lau­k ia­ma, kad Lie­tu­vai su­ grįš Vil­n ius ir jis vėl bus sos­t i­nė. Vis dėl­to 1939 m. bu­vo pa­skelb­tas kon­ kur­sas Vy­riau­sy­bės rū­mų pro­jek­tui, juos no­rė­ta sta­t y­t i Ma­ža­ja­me Ąžuo­ ly­ne, kur da­bar sto­vi bib­lio­te­ka. Net­ ru­kus bu­vo at­gau­tas Vil­nius ir į jį su­ grį­žo sos­ti­nė. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ jos pro­jek­tas bu­vo pa­reng­tas 1925 m., bet dėl lė­šų sty­g iaus rū­mai už­baig­t i 1929-ai­siais. Pas­ta­to pro­jek­to au­to­ rius – ar­chi­tek­tas Ed­mun­das Al­fon­ sas Fry­kas, ku­ris mė­go kla­si­ciz­mą ir is­to­r iz­mą. Pag­r in­d i­n is rū­mų ak­cen­ tas – kam­pi­nė ko­lo­na­da, ku­ri tar­si at­ si­kar­to­ja ves­ti­biu­ly­je. Nuo 1936 m. čia po­sė­d žia­vo ir Sei­mas. Rū­mų in­ter­je­ rai tu­ri art de­co sti­liaus bruo­ž ų. „„4. Vy­tau­to Di­džio­jo mu­zie­jus

(da­bar Ka­ro ir Dai­lės mu­zie­jai) Tai raiš­k iau­siai Kau­no tar­pu­ka­rio ar­ chi­tek­t ū­rą at­spin­d in­t is pa­sta­tas, ku­ ria­me ge­r iau­siai at­si­sklei­d žia mū­sų ar­chi­tek­t ū­ros sa­vas­t is – mo­der­nu­ mo ir tra­d i­ci­jų har­mo­n in­ga są­vei­ka. Mu­zie­jaus pirm­ta­kas bu­vo, šio­je vie­ to­je re­konst­ra­vus ca­ro lai­kų Do­no ka­ zo­kų pul­ko ma­nie­žą ir ne­di­de­lę cerk­ vę, 1921 m. įkur­tas Ka­ro mu­zie­jus, prie ku­rio pra­dė­ti telk­ti me­mo­ria­li­niai pa­ mink­lai, ta­pę mu­zie­jaus so­de­lio pra­ džia. 1930-ai­siais, Vy­tau­to Di­d žio­jo me­tais, nu­spren­dus sta­ty­t i mu­z ie­jųpa­mink­lą šiam is­to­ri­jos did­vy­riui, pa­ skelb­tas ar­chi­tek­t ū­r i­n is kon­k ur­sas. De­ja, jis ne­pa­vy­ko, pro­jek­tuo­ti rū­mus pa­ves­ta ar­chi­tek­t ui V.Du­be­nec­k iui, in­ž i­nie­riams Ka­ro­liui Rei­so­nui ir Ka­ ziui Kriš­čiu­kai­čiui. 1934 m. ati­da­ry­tas Ka­ro, o po dve­jų me­tų – Kul­tū­ros mu­ zie­jai, įsi­k ū­rę skir­tin­go­se pa­sta­to pu­ sė­se. Aka­de­mi­nes tra­di­ci­jas at­spin­di tū­r ių ir pla­no struk­t ū­ra, pa­brė­ž ian­t i aiš­k ias kom­po­zi­ci­nes ašis bei si­met­ ri­ją. Šiam prin­ci­pui prieš­prie­ši­na­mas šo­ne, ar­ki­ne ga­le­ri­ja pri­jung­tas var­pų bokš­tas. Prieš­ta­rin­g ų mu­zie­jų – ka­ro ir kul­tū­ros sam­plai­ką vie­na­me kū­ne


11

pirmADIENIS, gegužės 20, 2013

namai Komentarai Rim­g au­d as Mi­l iukš­t is Kau­no mies­to sa­v i­v al­dy­b ės Kul­t ū­ros pa­vel­do sky­r iaus ve­dė­j as

J

au ke­le­r i me­tai gal­vo­ja­ma apie Kau­no tar­pu­k a­r io ar­c hi­tek­t ū­ ros įtrau­k i­m ą į UNES­C O. Kol kas veiks­m ai vyks­t a tik žo­ džiais, ne­t u­r iu duo­me­nų, kad bū­t ų pa­reng­t i ko­k ie nors ofi­c ia­lūs do­k u­ men­t ai. Iš tie­s ų rei­k ia at­l ik­t i la­b ai di­ de­l į pa­r uo­š ia­m ą­j į dar­b ą. Gal­vo­j a­me

ru­de­n į sa­v i­v al­dy­b ė­j e su­reng­t i kon­ fe­ren­c i­j ą šia te­m a.

Ir­m a Gri­g ai­t ie­n ė Kul­t ū­ros mi­n is­te­r i­j os Sau­go­mų te­r i­to­r i­j ų ir pa­vel­do ap­s au­gos sky­r iaus ve­dė­j a

K

au­n o tar­p u­k a­r io ar­c hi­ tek ­t ū ­r os įt rau ­k i ­m o į UNES­C O pa­v el­d o są­r a­ šą pro­c e­s as pas mus ne­

vyks­t a. Ini­c ia­t y­v ą tu­r ė­t ų ro­d y­t i Kau­n o sa­v i­v al­dy­b ė – ji tu­rė­t ų teik­t i, pa­v yz­d žiui, ga­l i­m y­b ių stu­d i­j ą, ap­ ra­š y­t i vis­k ą, kas to­j e vie­to­vė­j e yra ver­t in­g a, ir teik­t i mums. Mes ta­d a žiū­rė­t u­m e, gal ko­k ią ko­m i­s i­j ą įkur­ tu­m e. Kol kas ty­l u. Taip, gir­dė­jau A.Ge­lū­no nuomonę, ta­čiau jau po to, kai jis ne­bu­vo kul­tū­ ros mi­nist­ras. Ne­ga­liu at­sa­ky­ti, ko­dėl jam to­kia min­tis ki­lo. Jis, kaip kau­nie­ tis, ma­nau, no­rė­tų, kad Kau­no da­lis,

pa­sta­ty­ta tar­pu­ka­riu, bū­tų pri­pa­ž in­ ta UNES­CO ver­ty­be, bet tai di­d žiu­lis ke­le­r ių me­t ų dar­bas. Jei įtrauk­t ų į UNES­CO, bū­tų dau­g iau ap­r i­bo­ji­mų. Taip, kaip Vil­niaus se­na­mies­čiui. Da­ bar UNES­CO pa­vel­do cent­rui nuo­lat at­si­skai­to­me, kas ja­me vyks­ta, kas da­ro­ma. Bū­t i UNES­CO są­ra­še yra gar­bė, ta­ čiau lė­š ų ši or­ga­n i­za­ci­ja ne­ski­r ia. Vals­ty­bė tam­pa at­sa­k in­ga už vie­to­ vę, ob­jek­tą.

Įra­šy­ti į Pasaulio paveldo są­ra­šą „„Is­to­ri­nis Vil­niaus cent­ras, „„Kur­šių ne­ri­ja, „„Ker­na­vės ar­cheo­lo­gi­nė vie­to­vė, „„Stru­vės geo­de­zi­nis lan­kas.

i ver­ti UNES­CO sta­tu­so?

ū­rą at­spin­din­čių ob­jek­tų de­šim­tu­kas at­spin­di du skir­tin­gi fa­sa­dai: ofi­cia­lus, pa­ra­di­nis, ir lais­ves­nis, me­ni­nis. „„5. Ka­ri­nin­kų ra­mo­vė

Rū­mai bu­vo skir­ti ne tik ka­ri­nin­k i­jos kul­tū­ri­niams, eko­no­mi­niams ir bū­ties rei­ka­lams, bet ir vi­suo­me­nės po­rei­ kiams bei vals­t y­bės rep­re­zen­ta­ci­jai. 1931 m. tarp­tau­ti­n į kon­kur­są lai­mė­jęs es­tų pro­jek­tas rea­li­za­ci­jai ne­ti­ko. 1935 m. sta­ty­bai pa­tvir­tin­tas ar­chi­tek­tū­ros dak­ta­ro Sta­sio Ku­do­ko pro­jek­tas baig­ tas įgy­ven­din­ti 1937-ai­siais. Rep­re­zen­ ta­ci­nių rū­mų ar­chi­tek­tū­ro­je tar­si su­si­ lie­ja dvi idė­jos – ra­mo­vės (šven­to­vės) ir re­ne­san­so (at­gi­mi­mo, su­kles­tė­ji­mo, har­mo­ni­jos). Re­ne­san­sas išryškėja ne tie­sio­giai, o per kom­po­na­vi­mo prin­ci­ pus, for­mos ir ele­men­tai mo­der­ni­zuo­ ti, abst­ra­huo­ti, at­si­sa­ky­ta šiam sti­liui bū­d in­go plas­t i­n io de­ko­ro. Gre­ta mo­ der­nis­t iš­kai in­terp­re­tuo­to re­ne­san­so rū­muo­se įkū­ny­ta ir tau­t i­nė-pa­t rio­t i­ nė dva­sia, ku­r ią at­spin­di de­ko­ra­ty­vi­ niai sim­bo­l iai. Fa­sa­dą vai­ni­kuo­ja gra­ ni­ti­nė „Tri­jų mil­ž i­nų“ – se­no­vės kar­žy­ gių skulp­t ū­ra, cent­r i­n į po­r ta­lą puo­ šia Vil­niaus, Kau­no ir Klai­pė­dos her­ bai – sky­dai (skulp­to­rius Bro­nius Pun­ dzius). Uni­ka­lūs ant­ro­jo aukš­to in­ter­ je­rai: neo­go­t i­k i­nė Vy­tau­to me­nė (ar­ chi­tek­tas Jo­nas Ko­vals­k is) su ku­n i­ gaikš­čio žy­g ius vaiz­duo­jan­čiais sie­ nų pa­no (dai­li­nin­kas Jo­nas Mac­ke­vi­ čius) ir lie­tu­viš­ko­ji sek­ly­čia, pa­tei­kian­ ti tau­t i­nio sti­liaus sam­pra­tą, pa­g rįs­tą liau­d ies me­no for­mų pe­r i­ma­mu­mu, jų sti­l i­za­ci­jo­mis. Teat­ra­l iš­kai de­ko­ra­ ty­v ų bal­dų komp­lek­tą su­k ū­rė dai­l i­ nin­kas Ge­rar­das Bag­do­na­vi­čius. Lie­ tu­viš­ko­ji sek­ly­čia anuo­met va­din­ta ir pre­z i­den­to kam­ba­r iu, nes bu­vo skir­ ta jo ren­g ia­miems ofi­cia­l iems priė­mi­ mams. „„6. Cent­ri­nis pa­štas

Paš­tą 1930 m. pro­jek­ta­vęs in­ž i­nie­rius F.Viz­b a­ras skel­b ė sie­k ian­t is su­k ur­ ti mo­der­n ios lai­ko dva­sios pa­sta­tą, per­tei­k iant ge­r iau­sias ir pa­žan­g iau­ sias lie­t u­v ių sta­t y­bos ir liau­d ies me­ no tra­d i­c i­jas. Lie­t u­v iš­ka dva­s ia at­ si­spin­d i ap­dai­lo­je ir de­ko­re. Mo­der­ nių for­mų fa­sa­das pa­deng­tas spe­cia­ liai ap­dirb­tu ir į plokš­tu­mas su­rai­ž y­ tu tin­ku, tu­rė­ju­siu pri­min­ti lie­tu­viš­ką ta­šy­tą smė­lak­me­n į, ap­ta­k ias for­mas pa­brė­ž ia gaub­t i lan­gai, įrė­m in­t i me­ džio dro­ž i­n ius imi­t uo­jan­čiais ap­va­ dais iš ce­men­to. Paš­to in­ter­je­ras – vie­ nas ryš­kiau­sių tau­ti­nio sti­liaus pa­vyz­ džių. Liau­d iš­k ų au­d i­n ių raš­tu su­k lo­ tas ke­ra­m i­n ių ply­te­l ių grin­d i­nys pa­ si­tin­ka ves­ti­biu­ly­je ir sa­lė­je. Jos lu­bas juo­sia tul­pių ir le­li­jų or­na­men­tu puoš­ tas gip­sa­tū­ri­nis fri­zas bei lie­tu­viš­kais pa­što ženk­lais de­ko­r uo­tas ap­va­das. Ženk­lus ant dro­bės bu­vo iš­ta­pę dai­li­ nin­kai Pet­ras ir Rim­tas Kal­po­kai. Plot­ mę virš įė­ji­mo puo­šė dai­li­nin­ko Ka­zio Ši­mo­n io pa­veiks­lai, ale­go­r iš­kai vaiz­ da­vę Lie­tu­vą. Prie­šin­ga­me ga­le bu­vo vit­ra­ž i­niai sky­dai. So­viet­me­čiu tau­ti­ nės sa­vas­ties ženk­lai bu­vo su­nai­k in­ ti at­k ū­r us ne­prik­lau­so­my­bę – iš da­ lies at­kur­ti. „„7. Že­mės ban­kas

(da­bar KTU cent­ri­niai rū­mai)

„„8. „Pie­no­cent­ras“

Tai vie­nas mo­der­niau­sių ir su­bti­liau­ sių Kau­no pa­sta­tų, jo iš­raiš­ka pa­siek­ ta mi­n i­ma­l is­t i­nė­m is prie­mo­nė­m is. Čia nė­ra ar­chi­tek­tū­ri­nių įmant­ry­bių, sta­t i­n į puo­š ia iš­l ai­k y­tos pro­p or­c i­ jos, ver­t i­ka­l iai ir ho­r i­zon­ta­l iai pa­da­ ly­t ų ma­sių san­t y­k is. Pas­ta­tą pro­jek­ ta­vęs V.Lands­ber­g is-Žem­kal­nis ne iš kar­to priė­jo to­k į spren­di­n į – tai di­de­ lių ieš­ko­ji­mų re­z ul­ta­tas. Jis sta­t y­tas 1931–1934 m., tal­k i­no gelž­b e­to­n i­n ių konst­r uk­ci­jų pra­d i­n in­kas Lie­t u­vo­je Pra­nas Mor­k ū­nas. Pir­ma­me aukš­te bu­vo par­duo­t u­vė, kie­me – pie­no ba­ ras, ku­r ia­me bu­vo pa­t ie­k ia­mas rūg­ pienis su bul­vė­mis. Ky­lant aukš­tyn – kir­pyk­la, pie­no per­dir­bė­jų bend­ro­vių są­jun­gos ad­mi­nist­ra­ci­jos būs­ti­nė. Vir­ šu­t i­n iuo­se aukš­tuo­se, kaip ir dau­ge­ ly­je to me­to ad­mi­nist­ra­ci­nių pa­sta­tų, bu­vo įreng­t i bu­tai dar­buo­to­jams. In­ ter­je­re yra iš­li­kę smul­k ių de­ta­lių, pa­ vyz­d žiui, laip­t i­nė su sti­l in­gais tu­rėk­ lais. Pas­ta­to pir­mas aukš­tas pa­deng­ tas juo­du lab­ra­do­r i­t u, virš vit­r i­nų – įstik­l in­tas švie­č ian­t is sto­ge­l is. 1937 m. šio pa­sta­to ar­chi­tek­tū­ra tarp­tau­ti­ nė­je Pa­ry­ž iaus pa­ro­do­je ap­do­va­no­ta bron­zos me­da­liu.

1.

2.

4.

10.

„„9. „Pa­žan­ga“

Tai ti­piš­kas Kau­no vi­suo­me­ni­nio pa­ sta­to spren­d i­nys, jam bū­d in­gas ver­ ti­ka­l ių rit­mas. Ban­kas pro­jek­t uo­tas 1933 m., at­si­ž vel­g iant į ki­ta­pus gat­vė­ je pa­sta­ty­tą Vy­tau­to Di­d žio­jo mu­zie­ jų. To­dėl steng­ta­si, kad pa­sta­tas bū­tų ra­mus, mo­no­to­n iš­kos ar­chi­tek­t ū­ros, ne­nus­telb­t ų mu­z ie­jaus, ap­dai­l in­tas to­k iu pa­čiu tin­k u. Į kam­pi­nę iš­pjo­vą įgi­lin­tas įė­ji­mas su pla­čiais laip­tais tu­ rė­jo su­švel­n in­t i jung­t į tarp aikš­tės ir gat­vės. Pas­ta­te pa­nau­do­ta daug gelž­ be­to­nio – tuo me­tu tai bu­vo konst­ruk­ ty­vi­nė nau­jo­vė. Ko­ky­biš­ką įran­gą ro­ do au­ten­tiš­ka pa­grin­di­nė laip­ti­nė. Šia­ me pa­sta­te bu­vo įsi­k ū­ru­si ir Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja. Ban­ko ant­ra­ja­me aukš­te pi­ni­gai bu­vo ypa­tin­gai ap­sau­ go­t i. Sei­fai bu­vo ati­t ver­t i ap­sau­g i­nė­ mis sie­no­mis, ne vie­na sie­na ne­priė­jo prie lau­ko. Įdo­mu tai, kad ban­ke bu­vo sa­vos te­leg­ra­fo ir te­le­fo­no sto­tys, vie­ na jų – su pa­si­k lau­sy­mo įran­ga.

Šį pa­sta­tą 1932–1934 m. sta­tė lei­dy­bos bend­ro­vė „Pa­žan­ga“, ja­me vei­kė įvai­ rios re­dak­ci­jos, klu­bai, bu­vo tau­ti­nin­ kų būs­t i­nė. Vir­šu­t i­n ia­me aukš­te vei­ kė res­to­ra­nas, sta­liu­kai bu­vo sta­to­mi ir ant sto­go te­ra­sos. Pas­ta­to au­to­r ius Fe­lik­sas Viz­ba­ras su­k ū­rė iš­raiš­k in­gą erd­vi­nę fa­sa­dų kom­po­zi­ci­ją. Tuo me­ tu tai bu­vo nau­jo­vė, nes dau­ge­lis pa­ sta­t ų bū­da­vo plokš­t i, su de­ko­ro ele­ men­tais, čia tū­riai iš­si­ki­šę, įgi­lin­ti. Bal­ ko­nų me­ta­li­niuo­se ati­tva­ruo­se, lan­gų ap­va­duo­se pa­nau­do­ti sti­li­zuo­ti lie­tu­ vių tau­to­dai­lės mo­t y­vai, ku­r ie bu­vo bū­d in­g i lie­t u­v iš­ka­jam art de­co sti­

liui. Tie­sa, kai ku­rie to me­to me­ni­nin­ kai tau­ti­nio me­no pri­tai­ky­mą nau­jo­je ar­chi­tek­tū­ro­je kri­ti­ka­vo. Kie­me po že­ me bu­vo rū­sys, deng­tas stik­lo blo­ke­ liais, pro ku­riuos į rū­sį pa­tek­da­vo na­ tū­ra­l i švie­sa. Kai į kie­mą pra­dė­jo va­ žiuo­ti sun­ku­sis trans­por­tas, stik­lo pa­ grin­do ne­li­ko. „„10. Pre­ky­bos pra­mo­nės ir ama­tų

rū­mai (da­bar KAVB) V.Lands­ber­gio-Žem­kal­nio pro­jek­tuo­ tuo­se rū­muo­se vi­siš­kai at­si­sklei­d žia mū­sų ar­chi­tek­t ū­rai bū­d in­gas san­t ū­ ru­mas, so­l i­du­mas, ar­chi­tek­t ū­ros ir tai­ko­mo­jo me­no sin­te­zė. 1937 m. rū­ mus gal­vo­ta sta­t y­t i K.Do­ne­lai­čio g., ša­l ia Vy­t au­to Di­d žio­j o mu­z ie­jaus,

šiai vie­tai bu­vo pa­skelb­tas ar­chi­tek­ tū­ri­nis kon­kur­sas. Užp­ro­tes­ta­vus pa­ trio­t i­nėms or­ga­n i­za­ci­joms, sva­jo­ju­ sioms plės­t i Ka­ro mu­z ie­jaus so­de­l į, vie­tą te­ko keis­ti. Rū­mai pa­sta­ty­ti vos per vie­nus me­t us. Pag­r in­d i­n is fa­sa­ das – rep­re­zen­ta­ty­vus, api­pa­v i­da­l in­ tas ap­ta­kiais pi­liast­rais. Įė­ji­mų ak­cen­ tai – emb­le­mi­niai rel­je­fai „Pra­mo­nė“ ir „Pre­ky­ba“ (skulp­to­rius B.Pun­dzius), di­ džią­sias du­ris pa­brė­ž ia stam­bus gra­ ni­to ru­tu­lys. In­ter­je­re pri­tai­ky­ti tau­to­ dai­lės mo­ty­vai (sie­nu­tės, laip­tų ati­tva­ rai), dai­lės kū­ri­niai. Or­ga­niš­kai de­rė­jo Pet­ro Kal­po­ko fres­kos, Sta­sio Ušins­ko vit­ra­žai. Šis V.Lands­ber­gio-Žem­kal­nio dar­bas bu­vo įver­t in­tas or­d i­nu, „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vos ge­ro­vei“.


12

pirmADIENIS, gegužės 20, 2013

namai

Iš šuns sa­vi­nin­ko ga­li­ma pri­si­teis­ti tur­ti­nę ir ne­tur­ti­nę ža­lą 2011 m. spa­lio 1 d. ma­ne su­kan­džio­jo Do­na­to S. šuo, ku­rį jis ve­džio­jo be ant­snu­kio, be pa­va­dė­lio. Šuns sa­vi­nin­ kas pa­li­ko ma­ne su­kan­džio­tą, ne­su­tei­kė pa­gal­bos, neišk­vie­tė grei­to­sios. Ma­ne su­kan­džio­jo miš­ke, apie ki­lo­ met­rą nuo na­mų. Su­tel­ku­si pa­sku­ti­nes jė­gas grį­žau na­mo pa­ti. Iš­sik­vie­čiau po­li­ci­ją, ku­ri svars­tė ak­tą ir sky­ rė šuns sa­vi­nin­kui 500 li­tų bau­dą. Ta­čiau nuo tos bau­dos man skaus­mai ne­su­ma­žė­jo, vais­tai neat­pi­go. Tais pi­ni­gais (bau­da) pa­si­nau­do­jo vals­ty­bė, ji pa­si­pel­nė iš ma­no ne­lai­mės. Sa­vi­nin­kas neat­ly­gi­no man iš­lai­dų už au­to­bu­so ta­lo­nė­lius, kai rei­kė­jo va­žiuo­ti į li­go­ni­nę per­riš­ti ran­kos, taip pat už vais­tus, ku­rių rei­kė­jo gy­dy­mui. Ar ga­liu per teis­mus pri­si­teis­ti vi­sas iš­lai­das už gy­dy­mą? Ar ga­li­ma pri­si­teis­ti at­ly­gin­ti mo­ra­li­nę ža­lą, ko­kia tai ga­lė­tų bū­ti su­ma? Al­do­na Ma­ry­tė Vie­tai­tė Ad­vo­ka­tė

C

i­v i­l i­n io Ko­dek­so 6.267 str. nu­ma­t y­ta, kad už gy­v ū­nų pa­d a­r y­t ą ža­l ą at­s a­ko šių gy­v ū­nų sa­v i­n in­kai. Jie pri­ va­lo at­ly­g in­t i tiek jū­sų pa­t ir­tą tur­t i­nę, tiek ne­t ur­t i­nę ža­lą. Dėl pa­t ir­tos ža­los at­ly­g i­n i­mo jūs ga­l i­te kreip­t is į teis­mą

su ieš­k i­n iu pa­g al sa­vo gy­ve­n a­m ą­ ją vie­t ą. Prie ieš­k i­n io pri­de­da­m i do­ ku­men­t ai, pa­g rin­d žian­t ys ieš­k i­ny­je nu­ro­do­mas ap­l in­k y­b es, pa­t ir­tos ža­ los dy­d į. Ieš­k i­ny­je nu­ro­dy­t as ap­l in­ ky­bes ga­l i­te įro­d i­nė­t i ir liu­dy­to­jų pa­ ro­dy­mais, ku­r iuos at­si­ve­si­te į teis­mo po­sė­d į. Pri­tei­sia­mos ne­t ur­t i­nės ža­los dy­d į teis­mas nu­sta­to at­si­ž velg­da­mas į jū­s ų pa­t ir­t us su­ž a­lo­ji­mus, ne­pa­to­

gu­mus, skaus­mą, dva­s i­n ius iš­g y­ve­ ni­mus, są­ž i­n in­g u­mo, tei­s in­g u­mo ir pro­t in­g u­mo kri­te­r i­jus. Ka­dan­g i jums krei­pian­t is į teis­mą su ieš­k i­n iu dėl jū­ sų svei­ka­tai pa­da­r y­tos ža­los at­ly­g i­n i­ mo žy­m i­n io mo­kes­čio mo­kė­t i ne­rei­ kės, to­dėl pra­šo­mos pri­teis­t i tur­t i­nės ir ne­t ur­t i­nės ža­los dy­d į jūs ga­l i­te nu­ spręs­ti pa­ti, įver­tin­da­ma anks­čiau nu­ ro­dy­t us fak­to­r ius.

So­jų pupelių pro­duk­tai svei­ki ar pa­vo­jin­gi žmogui? Kaip rei­kia su­pras­ti ir kuo ti­kė­ti? „Svei­ka­tos“ žur­na­le ra­šo, kad so­jų pro­duk­tai yra la­bai svei­ki. Man te­ko skai­ ty­ti ki­tuo­se spau­dos lei­di­niuo­se, kad vi­suo­se so­jų pro­duk­tuo­se yra ge­ne­tiš­kai mo­di­fik ­ uo­tų or­ga­niz­mų ir jų vei­ki­mas dar neiš­tir­tas, bend­ros nuo­mo­nės nė­ra. Ne­no­riu se­nat­vė­je sa­vęs nuo­dy­ti, to­dėl ven­giu ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­to mais­to. Gai­la, kad Lie­tu­vo­je neužd­raus­ta kenks­min­ga che­mi­ja. Mū­sų žmo­nės silp­ni, nua­lin­ti ne­ pri­tek­lių, trūks­ta lė­šų svei­kai mi­ty­bai. O kas ga­lė­tų nu­si­pirk­ti, bi­jo tos che­mi­jos, bi­jo vė­žio. Ką pa­tar­tu­mė­te? Pen­si­nin­kė

Tat­ja­na Za­bo­lot­na­ja

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Vi­suo­me­nės svei­ka­tos de­par­ta­men­to Mi­ty­bos ir fi­zi­nio ak­ty­vu­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė

V „Shutterstock“ nuotr.

i­si pro­duk­tai, ku­rie yra pa­ ga­m in­t i ar sa­vo su­dė­t y­je tu­r i ge­ne­t iš­kai mo­d i­fi ­k uo­ tų or­ga­niz­mų, prieš tie­kiant juos į rin­ką yra kruopš­čiai pa­tik­ri­na­mi, at­lie­kant įvai­rius ty­ri­mus. Ga­min­to­jai tu­ri gau­ti spe­cia­lų Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos lei­d i­mą pre­k iau­t i to­k iais pro­duk­tais, prieš tai įro­dant jų sau­gą žmo­gaus svei­ka­tai. To­dėl pro­duk­tai, pa­ga­min­ ti ar sa­vo su­dė­ty­je tu­r in­tys ge­ne­t iš­ kai mo­di­fi ­kuo­tų or­ga­niz­mų, esan­tys Eu­ro­pos Są­jun­gos rin­ko­je, yra sau­ gūs. Var­to­to­jai apie pro­duk­t ų su­dė­t į yra in­for­muo­ja­mi, ati­tin­ka­mai ženk­li­ nant to­kius pro­duk­tus.

Gudrybė jur­gi­nų gum­bams išsaugoti – pa­ra­finuoti Kaip tin­ka­mai iš­sau­go­ti jur­gi­nų gum­bus žie­mą? Do­na­ta Ma­tu­le­vi­čiū­tė VDU Kau­no bo­ta­n i­kos so­do Gė­l i­n in­k ys­tės moks­lo sek­to­r iaus gė­l i­n in­kė

J

ur­gi­nai ka­sa­mi rug­sė­jo pabai­ goje–spalio pra­džio­je. Ru­de­nį, esant sau­sam orui, la­pai pa­ke­ lia šal­tį iki -1 laips­nio. Pa­daž­nė­ ju­sios šal­nos ga­li pa­žeis­ti stie­bus iki šak­nies kak­le­lio. Jur­gi­nai tu­rė­tų bū­ti ka­sa­mi sau­lė­tą die­ną. Nu­ka­sus nuo šak­n ia­g um­bių nu­va­lo­mos že­mės, iš­pjaus­to­mi se­ni ar pa­žeis­ti šak­nia­ gum­biai. Žaiz­de­lės už­be­ria­mos sau­ sais me­džio ang­lies mil­te­liais, iki 4–6 cm il­gio pa­trum­pi­na­mi stie­bai. Sau­lė­ tą die­ną jur­gi­nai pa­lie­ka­mi lau­ke, kad ap­džiū­tų. Jei­gu ka­sa­mi pra­stu oru ir iš šla­pios dir­vos, šak­nia­gum­biai nu­ plau­na­mi, iš­de­zin­fe­kuo­ja­mi stip­ria­ me ka­l io per­man­ga­na­to tir­pa­le, 1–2 die­nas ap­džio­vi­na­mi vė­sio­je, sau­so­ je, ge­rai vė­di­na­mo­je pa­tal­po­je ir ne­ ša­mi į sau­gyk­lą ant ste­la­žų. Žie­mą pa­ ste­bė­ję, kad jur­g i­nų šak­nia­g um­biai pra­dė­jo pū­t i, ne­dels­da­m i juos gel­ bė­ki­te, su­pu­vu­sius iš­mes­ki­te. Sau­sa­ me rū­sy­je ar ki­to­je pa­tal­po­je jur­gi­nų

Ža­ne­ta

šak­n ia­g um­bius pa­to­g iau­sia lai­k y­t i dė­ž u­tė­se ar mai­še­l iuo­se su dur­pė­ mis ar sau­so­mis pju­ve­no­mis, smė­liu. Pag­rin­di­nė są­ly­ga, kad jur­gi­nai ge­rai per­žie­mo­tų, – pa­sto­vi oro drėg­mė ir ge­ras vė­di­ni­mas. Ga­na efek­ty­vus jur­ gi­nų iš­sau­go­ji­mo žie­mą bū­das – šak­ nia­gum­bių pa­ra­fi­na­vi­mas. Pa­ra­fi­nas iš­ly­do­mas van­dens vo­ne­lė­je įsta­ty­ ta­me in­de. La­bai ge­rai į pa­ra­fi­ną įdė­ ti penk­ta­da­lį vaš­ko. Ta­da su­si­da­riu­ si plė­ve­lė bū­na elas­tin­ges­nė, ne taip tru­pa. Pa­ra­fi­no tem­pe­ra­tū­ra tu­ri bū­ ti apie 55–60 laips­niai. Šva­rūs, pa­da­ ly­t i, ap­d žio­v in­t i gum­bai trum­pam mer­kia­mi į pa­ra­fi­ną ir gum­bas pa­si­ den­gia plo­na be­veik skaid­ria plė­ve­le, sau­gan­čia nuo ne­pa­lan­kių ap­lin­kos są­ly­g ų. Pa­ra­fi ­nuo­t i gum­bai lai­ko­mi dė­žu­tė­se ar mai­šuo­se, už­pil­ti ko­kiu nors su­bstra­tu ar­ba su­vy­nio­ti į laik­ raš­ti­nį po­pie­rių. Pa­ra­fi­nuo­ti gum­bai so­di­na­mi pa­ra­fi­no ne­pa­ša­li­nus, nes per jį drėg­no­je ap­lin­ko­je leng­vai pra­ si­ka­la ir ūg­liai, ir šak­ne­lės. Kar­tais pa­ ta­ria­ma gum­bą švel­niai pa­stuk­sen­ti, kad pa­ra­fi­no luo­be­lė įtrūk­tų. Pa­ra­fi­ nuo­ti gum­bai dygs­ta 3–4 die­no­mis il­ giau ne­gu ne­pa­ra­fi­nuo­ti.

„Shutterstock“ nuotr.


13

pirmadienis, gegužės 20, 2013

menas ir pramogos

K.Buo­žy­tė jau­čia­si ne­rei­ka­lin­ga tė­vy­nei Prieš sep­ty­ne­rius me­tus, dar bū­da­ma Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­jos ma­gist­ran­tė, re­ži­sie­ rė Kris­ti­na Buo­žy­ tė sa­ve api­bū­di­no kaip vi­sa­da ieš­kan­ čią ir kar­tais ran­ dan­čią per­fek­cio­ nis­tę. Da­bar ma­ty­ ti, kad to­kia pa­sau­lė­ žiū­ra pa­si­tei­si­no su kau­pu.

Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė a.klimciauskaite@diena.lt

Tarp­tau­ti­niuo­se fes­ti­va­liuo­se su fil­ mu „Au­ro­ra“ di­džiu­lės sėk­mės su­ lau­ku­si re­ži­sie­rė trium­fa­vo ir sa­vo ša­ly­je: Lie­tu­vos ki­no ir te­le­vi­zi­jos ki­no ap­do­va­no­ji­muo­se „Si­dab­ri­nė ger­vė 2013“ K.Buo­žy­tė pri­pa­žin­ ta ge­riau­sia re­ži­sie­re, kar­tu su Bru­ no Sam­pe­ru bu­vo įver­tin­ti sta­tu­lė­ le už ge­riau­sią sce­na­ri­jų, o „Au­ro­ra“ pa­skelb­ta ge­riau­siu fil­mu. Juos­to­je vai­di­nę Ma­rius Jam­pols­kis ir Jur­ga Ju­tai­tė iš­rink­ti ge­riau­siais ak­to­riais, ge­riau­siais pri­pa­žin­ti ir fil­mo ope­ ra­to­rius Fe­lik­sas Ab­ru­kaus­kas bei kom­po­zi­to­rius Pe­te­ris von Poeh­lis. Vis dėl­to re­ži­sie­rė sa­vo per­spek­ ty­vas Lie­tu­vo­je ver­ti­na ga­na pe­si­ mis­tiš­kai ir už­si­me­na, kad mū­ sų ša­liai jos kū­ry­bos ne­rei­kia. Apie liū­de­sį ir džiaugs­mus, ti­kė­ji­mą ir kū­ry­bi­nes sva­jo­nes su ja kal­bė­jo „Kauno die­na“. – Vos pa­si­ro­džiu­si „Au­ro­ra“ ski­na ki­no fes­ti­va­lių ap­do­va­no­ ji­mus. Kas, jū­sų, kū­rė­jos, nuo­ mo­ne, le­mia to­kią sėk­mę? – Ši­tą klau­si­mą, ma­tyt, rei­kia ad­ re­suo­ti kri­ti­kams. Mes sie­kė­me su­ kur­ti fil­mą, ku­ria­me per­si­pin­tų moks­li­nė fan­tas­ti­ka su ro­man­ti­ ne is­to­ri­ja. To­kio ti­po fil­mų ki­ne­ ma­tog­ra­fe nė­ra la­bai daug. Ta­čiau taip pa­si­rin­kę mes taip pat ri­zi­ka­ vo­me. Šiais lai­kais vi­siems svar­ bu rin­ko­da­ros pa­pras­tu­mas, knie­ ti vis­ką su­dė­lio­ti į len­ty­nė­les, tu­rė­ti aiš­kų ir pa­pras­tą skirs­ty­mą. Kiek­ vie­nas bent kiek su­dė­tin­ges­nis pro­ duk­tas ke­lia bai­mę ir ga­li bū­ti at­ stum­tas. Ta­čiau „Au­ro­ra“ (angl. – „Va­nis­hing Wa­ves“) bu­vo pa­ste­ bė­ta. Fil­mas iš­si­ski­ria sa­vo vi­zua­ li­ka, dau­gias­luoks­niu pa­sa­ko­ji­mu. Ma­no sie­kis bu­vo ne tik pa­pa­sa­ko­ti is­to­ri­ją, bet ir su­kur­ti iš­gy­ve­ni­mą, ku­ris veik­tų tiek emo­ciš­kai, tiek fi­ ziš­kai. La­bai džiau­giuo­si, kad mū­sų už­mo­jai bu­vo pa­ste­bė­ti ir įver­tin­ti. – Ar dėl fil­mo sėk­mės su­si­dū­ rė­te su tau­tie­čių kū­rė­jų pa­vy­du, ko­jos ki­ši­mu? – Fil­mas la­bai nu­ken­tė­jo, kai pa­ grin­di­nis ki­no teat­rų tink­las, ku­ris

Vi­zi­ti­nė kor­te­lė „„Gi­mė 1982 m. spa­lio 9 d. Klai­pė­

do­je. „„Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­

de­mi­jo­je įgi­jo ki­no ir te­le­vi­zi­jos re­ ži­sū­ros ba­ka­lau­ro bei ma­gist­ro dip­ lo­mus. „„Ki­ne­ma­tog­ra­fi­nin­kės kar­je­rą nuo

pra­džių ly­di ap­do­va­no­ji­mai. Už tre­ čia­me kur­se su­kur­tą trum­pa­met­ra­ žę juos­tą „23 pa­la­ta“ bei va­sa­ros stu­ di­jo­je ME­DIA Juodk­ran­tė­je su­kur­ tus dar­bus „Fa­ta mor­ga­na“ ir „Pa­ keisk plokš­te­lę“ pel­nė ge­riau­sios sce­na­ri­jaus au­to­rės bei re­ži­sie­rės ap­do­va­no­ji­mus. „„De­biu­ti­nis il­ga­met­ra­žis fil­mas

„Ko­lek­cio­nie­rė“ (2008 m.) pel­nė „Si­dab­ri­nės ger­vės“ ap­do­va­no­ji­mą kaip ge­riau­sias me­tų fil­mas, taip pat bu­vo ap­do­va­no­tas už ge­riau­sią re­ ži­sū­rą fes­ti­va­ly­je „Ki­nos­hock“ Ru­ si­jo­je. Iš vi­so juos­ta bu­vo pa­ro­dy­ta 30-yje fes­ti­va­lių. „„Per­ga­lė: tarp­tau­ti­niuo­se fes­ti­va­liuo­se su fil­mu „Au­ro­ra“ di­džiu­lės sėk­mės su­lau­ku­si re­ži­sie­rė K.Buo­žy­tė

„„Fil­mas „Au­ro­ra“ pel­nė ke­lio­li­ka

Vy­gin­to Ska­rai­čio / BFL nuo­tr.

tarp­tau­ti­nių ki­no fes­ti­va­lių ap­do­ va­no­ji­mų, tarp jų – Kar­lo­vi Va­rų (Če­ki­ja), NIFFF (Švei­ca­ri­jo­je vyks­ tan­tis fan­tas­ti­nių fil­mų fes­ti­va­lis) pri­zas už ori­gi­na­lu­mą ir Eu­ro­pos fil­mų fes­ti­va­lio Pa­li­čiu­je (Ser­bi­ja) kri­ti­kų ko­mi­si­jos pri­zas. 47-aja­me SIT­GES fan­tas­ti­nių fil­mų fes­ti­va­ly­ je Is­pa­ni­jo­je fil­mas „Au­ro­ra“ iš­rink­ tas ge­riau­siu 2012-ųjų Eu­ro­pos fan­ tas­ti­niu fil­mu.

trium­fa­vo ir sa­vo ša­ly­je. 

Lie­tu­vo­je tu­ri 90 pro­c. sa­lių, at­si­ sa­kė ro­dy­ti „Au­ro­rą“, teig­da­mas, kad fil­mas ne­su­do­mins jo žiū­ro­vų. Taip fil­mas ta­po ne­pa­sie­kia­mas dau­ge­liui žmo­nių – jo pa­pras­čiau­ siai nė­ra kur ro­dy­ti. Tai la­bai skau­ dus pra­ra­di­mas ne tik fi­nan­siš­kai, bet ir sklai­dos po­žiū­riu. Da­bar ki­no ap­lin­ko­je ke­lia­ma ko­ mer­ci­nio ir au­to­ri­nio ki­no prieš­ prie­ša, kai pa­pras­to žiū­ro­vo są­mo­ nė­je sie­kia­ma su­for­muo­ti min­tį, kad Lie­tu­vai rei­ka­lin­gas tik ko­mer­ci­nis ki­nas (dar va­di­na­mas žiū­ro­viš­ku). Ma­nau, vi­si fil­mai skir­ti žiū­ro­vui, tik dia­lo­gai ski­ria­si. Aš esu už ge­rą, pa­vei­kų ir ko­ky­biš­ką ki­ną, o jį pa­ da­ry­ti su­dė­tin­ga, kad ir ku­rio­je ba­ ri­ka­dų pu­sė­je bū­tum.

Fil­mas ta­po ne­pa­ sie­kia­mas dau­ge­liui žmo­nių – jo pa­pras­ čiau­siai nė­ra kur ro­ dy­ti. Tai la­bai skau­ dus pra­ra­di­mas ne tik fi­nan­siš­kai, bet ir sklai­dos po­žiū­riu.

jū­sų iš Lie­tu­vos. Ne­ky­la min­ čių kur­ti ten, kur yra dau­giau ga­li­my­bių at­si­skleis­ti? – Gal ir per skam­biai pa­sa­ky­siu, bet ma­no kū­ry­bos Lie­tu­vai ne­rei­ kia. Nau­jam pro­jek­tui ne­ga­vo­me fi­nan­sa­vi­mo, o Ki­no cent­ro ko­mi­ si­ja tei­gia, kad „K.Buo­žy­tės ant­ras ban­dy­mas gi­lin­tis į moks­li­nę fan­ tas­ti­ką ke­lia abe­jo­nių...“ Ne­ži­nau, kaip tai trak­tuo­ti. Pra­dė­ti kur­ti so­ cia­li­nes dra­mas? Po „Ko­lek­cio­nie­ rės“ ma­no ga­bu­mais ne­bu­vo abe­ jo­ja­ma, o su­kū­rus „Au­ro­rą“, ku­ri pel­nė daug ap­do­va­no­ji­mų įvai­rio­ se pa­sau­lio ša­ly­se ir gar­si­na Lie­tu­ vą, to­les­nis gi­li­ni­ma­sis į šio žan­ro spe­ci­fi­ką ne­pa­gei­dau­ja­mas. Tai la­bai skau­dus smū­gis. Kar­ tais pa­gal­vo­ju, kad už sėk­mę esu pri­vers­ta su­si­mo­kė­ti. Da­bar bent me­tams esu pa­so­din­ta ant at­sar­ gi­nių žai­dė­jų suo­le­lio. – Lie­tu­vos ki­ne iš­sty­po­te jau stu­di­jų lai­kais ir to­liau ky­la­te į aukš­tu­mas. Kaip pa­ti ver­ti­na­ te jau­no­sios kar­tos lie­tu­vių ki­ no per­spek­ty­vas? – Jei kū­rė­jai bus am­bi­cin­gi ir kels ko­ky­bės kar­te­lę, vis­kas bus ge­rai. – Esa­te at­spa­ri kri­ti­kai? – Taip.

– Kaip ski­ria­si pub­li­kos reak­ci­ jos į „Au­ro­rą“ įvai­rio­se ša­ly­se? Ir kuo jos pa­na­šios? – Sun­ku reak­ci­jas iš­skirs­ty­ti pa­gal ša­lis. Šis fil­mas ar­ba pa­gau­na žiū­ ro­vą ir šis tam­pa di­džiau­siu ger­bė­ ju, ar­ba su­pyk­do. Abe­jin­gų nė­ra, o tai svar­biau­sia. Daž­nai su­lau­kiu ko­men­ta­rų iš žmo­nių, pa­žiū­rė­ju­ sių fil­mą ke­lis kar­tus, kad jie kas­ kart at­ran­da nau­jų da­ly­kų ir fil­ mas kiek­vie­ną kar­tą su­pran­ta­mas skir­tin­gai. Ma­ne tai be ga­lo džiu­ gi­na, nes, va­di­na­si, pa­sie­kė­me sa­ vo tiks­lą. – Jū­sų fil­mų sėk­me žiū­ro­ vai džiau­gia­si, bet su kiek­vie­ nu nau­ju ap­do­va­no­ji­mu pa­si­ šnabž­da­ma, ar ne­pa­vi­lios kas

– Ko­kios fan­tas­ti­nės kny­gos ir fil­mai pa­trauk­lūs jums? – Mėgs­tu fan­tas­ti­nius kū­ri­nius, ku­riuo­se yra psi­cho­lo­gi­nis bei fi­lo­ so­fi­nis sluoks­niai. Esu di­de­lė Da­no Sim­mon­so ger­bė­ja. Vis pa­var­tau Ja­me­so Gra­ha­mo Bal­lar­do, Gre­ go Ega­no, Gre­go Bea­ro kny­gas. Be­ je, G.Bea­ro kny­ga „Blood Mu­sic“ tu­ri po­ten­cia­lą tap­ti pui­kiu fil­mu, jau sva­jo­jau apie adap­ta­ci­ją, ta­čiau paaiš­kė­jo, kad tei­sės nu­pirk­tos. – Esa­te pra­si­ta­ru­si, kad no­rė­ tu­mė­te iš­ban­dy­ti siau­bo fil­mo žan­rą. Kuo jis trau­kia? Gal ki­ tas jū­sų fil­mas ir bus siau­bo? – Pa­da­ry­ti ge­rą ir pa­vei­kų siau­bo fil­mą la­bai sun­ku. Šis žan­ras taip smar­kiai iš­nau­do­tas, kad su­kur­ti ką

nors nau­ja yra be ga­lo sun­ku. Links­ ma bū­tų pa­dir­bė­ti prie slas­he­rio, kur krau­jas lie­ja­si lais­vai, ta­čiau psi­cho­ lo­gi­nis siau­bas man efek­ty­ves­nis. – Jei jū­sų ne­ri­bo­tų fi­nan­si­nės ir tech­ni­nės ga­li­my­bės, ko­kio po­ bū­džio idė­jas no­rė­tu­mė­te įgy­ ven­din­ti? – No­riu adap­tuo­ti J.G.Bal­lar­do „Crys­tal World“. Šiuo me­tu tai ma­ no sva­jo­nių pro­jek­tas. Jis bū­tų ne tik vi­zua­liai įspū­din­gas, bet įneš­tų nau­ ją po­žiū­rį į apo­ka­lip­ti­nių fil­mų sfe­rą. Ta­čiau įsi­gy­ti šios kny­gos tei­ses yra ne­žmo­niš­kai bran­gu. Tad ku­ria­me sa­vo is­to­ri­jas, ku­rios ga­lė­tų įtrauk­ti žiū­ro­vą į siur­rea­lis­ti­nę erd­vę. Šiaip vi­sos ma­ne do­mi­nan­čios is­to­ri­jos yra la­bai am­bi­cin­gi pro­jek­tai ir vien Lie­tu­vos są­ly­go­mis jų neį­ma­no­ma įgy­ven­din­ti. No­rint juos įgy­ven­din­ ti, rei­kia jung­tis ke­lioms ša­lims. Bet pir­miau­sia tam rei­ka­lin­gas Lie­tu­vos pa­lai­ky­mas. O Ki­no cent­ras aiš­kiai pa­ro­dė, kad ma­no kū­ry­ba jų ne­do­ mi­na.

– Fe­d e­r i­co Fel­l i­n i yra pa­sa­ kęs, kad žo­d is „rea­l iz­m as“ nie­ko ne­reiš­kia, nes, pri­klau­ so­m ai nuo ver­t i­n i­m o, vis­kas yra rea­l u, – tai­g i sie­n os tarp rea­ly­bės ir to, ką įsi­vaiz­duo­ ja­me, nė­ra. Ką apie rea­laus ir fan­ta­zi­jų pa­sau­lių skir­tį ma­ no­te jūs? – Su­t in­k u su F.Fel­l i­n i. Ma­n au, kiek­v ie­n as žmo­g us, kaip An­t oi­ ne’o de Saint-Exupé­r y ro­m a­n e „Ma­ž a­s is prin­cas“, gy­ve­n a sa­ vo pla­ne­to­je ir įsi­vaiz­duo­ja, kad tai vie­nin­te­lė ne­pa­mai­no­ma rea­ ly­bė.


14

pirmadienis, gegužės 20, 2013

menas ir pramogos

Lė­lių fes­ti­va­lis ir pa­ra­das

Mu­zi­kuo­ja ir dvi­me­čiai

Lais­vės al. šeš­ta­die­ nį pra­žy­gia­vo lė­lių ir kau­kių pa­ra­das – tai tra­di­ci­nio lė­ lių teat­rų fes­ti­va­lio „Šyp­sos lė­lės ir vai­ kai“ pra­mo­ga ma­ žie­siems.

Da­rius Gru­bys

„„Šven­tė: lė­lių teat­rų fes­ti­va­lį pa­puo­šė šven­ti­nis pa­ra­das. 

Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Kau­no lė­lių teat­ro di­rek­to­rius Si­ gi­tas Kli­ba­vi­čius sa­kė, kad šiais me­tais lė­lių teat­rų fes­ti­va­ly­je mi­

kryžiažodis Šią savaitę laimėkite vitaminus ir Aurelijos Jaruševičiūtės, Vytauto Žutauto knygą „Mirties pardavėjai“. Apie tai, kad ir Sovietų Sąjungoje egzistuoja narkomanija, sovietinė spauda parašė tik 1986 m. Tuomet imta atviriau kalbėti apie prostituciją ir užsiminta, kad šalyje yra ir narkomanų. Jų tuo metu smarkiai padaugėjo, nes buvo prasidėjusi kampanija prieš alkoholizmą, tad kai kurie metėsi į narkomaniją ar toksikomaniją. 1987 m. sausio 1-ąją pagal oficialią statistiką, kuri, žinoma, buvo įslaptinta, Sovietų Sąjungoje buvo 48 000 narkomanų ir 5 000 toksikomanų. Daugiausia – Turkmėnijoje, o mažiausia – Lietuvoje.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, gegužės 28 d.

Si­gi­to Kli­ba­vi­čiaus nuo­tr.

ni­mos ke­lios pro­gos. „Prieš 55 me­tus spek­tak­liu „Ste­buk­lin­ga­sis Ala­di­no ži­bin­tas“ pra­si­dė­jo kū­ ry­bin­gų me­ni­nin­kų ir ta­len­tin­gų dar­bų tur­tin­ga Kau­no lė­lių teat­ro is­to­ri­ja, prieš 20 me­tų su­ren­gė­

me pir­mą­jį lė­lių teat­rų fes­ti­va­lį, pa­ger­bė­me ak­to­rius, ku­rie vai­di­ no pir­muo­siuo­se teat­ro spek­tak­ liuo­se. Dau­ge­lis bend­ra­dar­biau­ ja su teat­ru iki šiol“, – džiau­gė­si di­rek­to­rius. Šven­t ė­j e ne­p a­m irš­t i teat­ro įkū­rė­jai ir jo puo­se­lė­to­jai – Va­le­ ri­ja ir Sta­sys Rat­ke­vi­čiai, vai­di­nę ir te­be­vai­di­nan­tys ak­to­riai. Fes­ ti­va­lio da­ly­viai su­si­ti­ko su re­ži­ sie­riu­mi, dai­li­nin­ku, Na­cio­na­li­ nės pre­mi­jos lau­rea­tu Vi­ta­li­ju­mi Ma­zū­ru. Kau­no lė­lių teat­ro met­raš­ty­je – so­li­dus re­ži­sie­rių, dai­li­nin­kų, ak­ to­rių, sce­nog­ra­fų, kom­po­zi­to­rių są­ra­šas, be­veik 200 nau­jų pa­sta­ ty­mų, apie 2000 pa­ga­min­tų lė­lių, apie 15000 su­vai­din­tų spek­tak­lių, ku­riuos ma­tė apie 2,5 mln. žiū­ro­ vų, fes­ti­va­lių ir gast­ro­lių Veng­ri­ jo­je, Bul­ga­ri­jo­je, Len­ki­jo­je, Vo­ kie­ti­jo­je, Da­ni­jo­je, Uk­rai­no­je, Bal­ta­ru­si­jo­je, Ru­si­jo­je, Es­ti­jo­je, Lo­ty­nų Ame­ri­kos ir kt. ša­ly­se.

Kau­no me­ni­nin­kų na­muo­se, įpu­ sė­jus ge­gu­žei, šur­mu­lia­vo ypa­tin­ gi mu­zi­kan­tai – šei­mų mu­zi­ka­vi­ mo tra­di­ci­jas puo­se­lė­jan­tys įvai­rių inst­ru­men­ti­nių su­dė­čių an­samb­ liai. Tai res­pub­li­ki­nio fes­ti­va­lio „Mu­zi­kuo­ja­me šei­mo­je 2013“ da­ ly­viai, ku­riuos dau­ge­lį me­tų mu­zi­ kuo­ti kvie­čia jau­ki ka­me­ri­nė Kau­ no me­ni­nin­kų na­mų sce­na.

Šie­met į fes­ti­va­lį at­vy­ko 32 an­ samb­liai – due­tai, ter­ce­tai, kvar­ te­tai iš Vil­niaus, Kė­dai­nių, Anykš­ čių, Prie­nų ra­jo­no Vei­ve­rių ir gau­siau­siai – iš Kau­no. Suk­vie­tė juos šio fes­ti­va­lio ren­gė­jai – Kau­ no M.Pet­raus­ko mu­zi­kos mo­kyk­ la, ne pir­mus me­tus or­ga­ni­zuo­jan­ti šią šven­tę ir ska­ti­nan­ti bur­tis mu­ zi­kuo­jan­čias šei­mas. – Ko­kia bu­vo fes­ti­va­lio pra­džia? – pa­klau­sė­me ren­gi­nio su­ma­ny­to­ jos Gra­ži­nos Dai­naus­kie­nės. – Pir­ma­sis ban­dy­mas su­reng­ti to­ kio po­bū­džio fes­ti­va­lį mies­te bu­vo 2004 m. Kau­no pi­lie­ti­nės bend­ruo­ me­nės cent­rui „Dai­na­va“ ini­ci­ja­vus pro­jek­tą „Kar­tų bend­ra­vi­mas me­nų kal­ba“, vie­nas ren­gi­nių, vy­ku­sių Dai­ na­vos se­niū­ni­jos kul­tū­ros erd­vė­se, ir bu­vo šei­mų mu­zi­ka­vi­mo fes­ti­va­lis. Dai­na­viš­kių ren­gia­mam mu­zi­kos fes­ti­va­liui pa­sto­gę su­tei­kė te­nykš­ tė M.Pet­raus­ko mu­zi­kos mo­kyk­la. Jau ki­tais me­tais fes­ti­va­lis su­lau­kė da­ly­vių iš vi­so mies­to, o 2008-ai­ siais ta­po res­pub­li­ki­nis. Pag­rin­di­ ne jo kon­cer­tų erd­ve ta­po sve­tin­ga Kau­no me­ni­nin­kų na­mų sa­lė. – Nors da­ly­vių pa­tir­tis skir­tin­ ga, fes­ti­va­lio an­samb­lių me­ni­ nis ly­gis ga­na aukš­tas. Kaip pa­ vyks­ta jį iš­lai­ky­ti ir ne­nus­lys­ti į pri­mi­ty­vu­mą? – Fes­ti­va­lio ren­gi­mo pa­tir­tis su­ for­ma­vo tam tik­rus kri­te­ri­jus, ku­ rie api­brėž­ti fes­ti­va­lio nuo­sta­tuo­se. At­sa­ko­my­bė už an­samb­lių pa­si­ruo­ ši­mo pro­fe­sio­na­lu­mą ten­ka juos siun­čian­čioms mu­zi­kos mo­kyk­loms ir ki­toms mo­ky­mo įstai­goms. Jei dar ne­da­ly­va­vęs an­samb­lis ruo­šia­si sa­ va­ran­kiš­kai, pra­šo­ma at­siųs­ti pro­ gra­mos įra­šą. To­dėl at­si­tik­ti­nių pa­ si­ro­dy­mų pra­ktiš­kai ne­bū­na. – Ko­kia da­ly­vių nuo­tai­ka? Ar daž­nai tarp ke­lių šei­mos me­ni­ nin­kų vyks­ta kū­ry­bi­niai gin­čai, pa­si­bai­gian­tys „nie­ko ne­da­ry­ siu“, „da­ry­siu, kaip aš no­riu“? – Vai­kai džiau­gia­si bend­rau­jan­ čiais tė­vais. O tė­ve­liui ar ma­my­tei, ka­dai­se mu­zi­kos mo­kyk­lą bai­gu­ siems ar ki­taip mu­zi­kos inst­ru­men­ tą įval­džiu­siems, šei­mos mu­zi­ka­vi­ mo sce­na ne­re­tai tam­pa vie­nin­te­le ga­li­my­be sa­vi­raiš­kai, ku­ri kur kas sva­res­nė, kai mu­zi­kuo­ja­ma su sa­ vo at­ža­lo­mis. Juk ir „pro­fe­sio­na­ lui“ vai­kui sma­gu duo­ti pa­sta­bą ma­žiau pa­ty­ru­siems šio­je sri­ty­je tė­čiui, ma­mai, se­sei ar bro­liui, kad ne vie­toj įsto­jo, pa­da­rė pau­zę, at­si­ lie­ka ar sku­ba rit­miš­kai. O jei šei­ mo­je mu­zi­kuo­jan­čių­jų an­samb­lis per ma­žas, pa­si­tel­kia­mi ir to­li­mes­ ni gi­mi­nai­čiai. To­kiu bū­du dau­giau bend­rau­ja­ma ne tik šei­mo­je, bet ir su gi­mi­nė­mis. Mu­zi­kos sai­tai ga­li su­jung­ti ne tik gi­mi­nai­čius, bet ir tau­tie­čius.


15

Pirmadienis, gegužės 20, 2013

Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai�������������������������������������������������������������������������������������������� 15 Paslaugos���������������������������������������������������������������������������������������������������� 15, 16 Parduoda� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16 Perka� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17 Įvairūs� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17 Karščiausi kelionių pasiūlymai� ������������������������������������������������������� 17 Pamesta� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17 Informuoja� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17 Teleloto� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18 Kviečia� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18 Kviečia mokytis�������������������������������������������������������������������������������������������� 18 Pramogos, šventės, laisvalaikis�������������������������������������������������������� 18

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

DARBo skelbimai

Skubiai reikalinga (-as) gatavų gaminių lygintoja (-as). Darbas viena pamaina. Atlyginimas mokamas 2 kartus per mėnesį. Teirautis tel. 8 656 84 644 nuo 7 iki 16 val.

Siūlo darbą

1112444

Besiplečianti įmonė, gaminanti baldus eksportui, ieško: baldų apmušėjų; porolono pjovėjo (-os), dirbančio su pjovimo staklėmis (atlyginimas 1300–2000 Lt, atskaičius mokesčius). Darbas viena pamaina. CV siųsti greta@agbaltic.lt. Tel. 8 614 02 417. 1113530

Firmai reikalingas vairuotojas – keičiamų kilimėlių valytojas. Darbo pobūdis: keičiamų kilimėlių paėmimas iš klientų ir pristatymas atgal. Keičiamų kilimėlių valymas. Darbas 8–17 val. Atlyginimas 1400 Lt. Patirtis nebūtina. Apmokome. Tel. 8 686 25 319, 313 699. 1113269

Ieškome sandėlio darbuotojų sandėlyje (-18 C temp.) Garliavoje. Darbas 5 dienas per savaitę, slankiuoju grafiku. Siūlome nuolatinį darbą draugiškame kolektyve, visas socialines garantijas, laiku mokamą darbo užmokestį, aprūpiname darbo rūbais ir avalyne. Kreiptis tel. 8 612 14 978 arba e. paštu cv@nnl.lt. 1112716

Įmonei reikalingi elektros ir silpnų srovių tinklų instaliuotojai. Tel. 8 698 71 739. CV siųsti sauga@uabsauga.lt.

1114323

Kavinėje, Laisvės al., reikalinga šaltų, karštų patiekalų virėja (-as). Tel. 8 693 50 400. 1113075

Metalo apdirbimo įmonei reikalingas suvirintojas-šaltkalvis dirbti visą darbo dieną. Tel. 261 213, 8 698 03 279. 1102153

Padangų restauravimo įmonei reikalingi darbuotojai. Turintiesiems patirties siūlome gerą atlyginimą. Nemokančius apmokome. Tel. 8 656 30 300. 1112417

Reikalinga buhalterė (-is). Pirminių dokumentų suvedimas. Programa BUHA. Sandėlio ir kuro apskaita, kasos vedimas, faktūrų rašymas (maisto prekės). Tel. 8 678 16 777. 1112270

Reikalingas elektros variklių vyniotojas. Kreiptis darbo dienomis nuo 7 iki 16 val. tel. 362 486. 1110163

Reikalingas korpusinių baldų surinkėjas. Darbas Kaune. Tel. 8 699 33 420.

1112747

Reikalingas maisto prekių atrinkėjas. Tel. 8 600 19 444, (8 37) 341 368.

1114321

Reikalingas vairuotojas, turintis C kat., maisto prekėms išvežioti. Tel. 341 368, 8 600 19 444. 1114319

Reikalingas žolės pjovėjas dirbti traktoriuku, trimeriu. Tel. 8 612 69 176. 1113613

Reikalingi „Bobcat“ vairuotojai dirbti Kaune. Tel. 8 610 40 356. 1112331

Reikalingi lauko teritorijos valytojai. Darbo laikas nuo 6 iki 14.30 val. ir nuo 13.30 iki 22 val., PC „Akropolis“. Tel. 8 656 20 015. 1111641

Reikalingi vairuotojai, turintys E ir C kategorijas. Reisai nuolatiniai. Maršrutas LT– EST–LT. Tel. 210 777, e. paštas atranka@ erdves.lt.

1114525

Reikalingi vairuotojai-ekspeditoriai, turintys C kat., išvežioti maisto produktus Lietuvoje. Darbas nuo 5 val. ryto. Skambinti darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. tel. 8 613 09 799. 1113657

Reikalingi: atestuotas statybos darbų vadovas, turintis patirties; mūrininkai, tinkuotojai. Tel. 8 686 17 334. 1112941

Restoranų tinklui „Bajorų kiemas“ reikalingi virėjai. Turintieji mažai patirties apmokomi. Tel. 8 611 29 129.

1112611

Siuvimo įmonei UAB „Netmira“ reikalingos siuvėjos (-ai). Tel. 8 656 79 872, (8 37) 328 119. 1113837

Stalius-staklininkas, baldžius. Baldų, jų detalių iš medžio masyvo gamyba, darbas su šlifavimo, frezavimo ir kt. staklėmis. Kauno r., Ringaudai. Tel. 8 616 98 909, e. paštas vitmedis@vitmedis.lt. 1113726

Statybos bendrovei reikalingi: sąmatininkas, dirbantis SES programa, tel. 8 656 87 554; atestuotas santechnikos darbų vadovas, skardininkai, fasadų apdailininkai, tinkuotojai, tel. (8 37) 732 362, 8 650 58 743. 1111993

Statybos įmonei reikalingi: dažytojai, tinkuotojai, mūrininkai, betonuotojai, staliai bendrastatybiniams darbams, fasado sienų šiltintojai. Darbuotojai reikalingi dirbti Lietuvoje ir užsienyje. Skambinti darbo valandomis tel. (8 37) 375 331.

1110456

Akupunktūra gydymos stuburo, sąnarių, virškinimo, kvėpavimo organų ligos, neuralgijos, tikai, migrena. „Altermeda“, V.Putvinskio g. 12. Tel. 8 698 80 305. www. altermeda.lt. 1095596

Gyd. D.Bielskienė, J.Urbštienė konsultuoja ir gydo vaikus, suaugusiuosius, sergančius odos, alerginėmis, nagų ir plaukų ligomis. Šalina karpas, papilomas. Apgamai tiriami dermatoskopu. Konsultuoja dėl lytiškai plintančių ligų. Gedimino klinika, Gedimino g. 34. Tel. 207 396.

1104669

1108277

Tarptautinių pervežimų vairuotojams dirbti Europoje, taip pat LT–EU, RU. Galimybė įgyti kategorijas, pasirašant trišales sutartis. Tel. 8 698 25 709, remigijus@ rvtransport.lt.

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt.

1093310

Transporto įmonė, sėkmingai dirbanti jau 17 metų, siūlo darbą tarptautinių reisų vairuotojams Vakarų Europoje su naujomis transporto priemonėmis („Volvo“ vilkikai su užuolaidinėmis puspriekabėmis). Reikalavimai: turėti E kategoriją; darbo patirtis ne mažiau kaip 2 m. ES šalyse; atsakingumas, pareigingumas. Tel. 8 682 45 800. 1109517

Transporto įmonei reikalingi: automobilių šaltkalvis, pagalbiniai darbininkai. CV siųsti atranka@erdves.lt. Tel. 210 777. 1114534

Transporto paslaugų įmonei reikalingi vairuotojai-ekspeditoriai. Darbas Lietuvoje išvežioti duonos gaminius po prekybos taškus Reikalinga B kat. Skambinti darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. tel. 8 613 09 799. 1113647

UAB „Heliopolis“ dirbti Kaune ieško sandėlio darbuotojo. Reikalavimai: darbo sandėlyje patirtis, el. krautuvo vairuotojo pažymėjimas. CV siųsti info@heliopolis.lt, tel. (8 5) 263 7002. 1112305

UAB „Solotransa“ reikalingi CE kategorijos vairuotojai-ekspeditoriai dirbti kryptimis Europa–Rusija. Atlyginimas mokamas laiku. Tel. 8 685 10 705 1103959

UAB „Tebesa“ priima į darbą meistrędarbo užleidėją, siuvėjas, lygintojas, lygintoją-pakuotoją. Darbo patirtis būtina. Atlyginimai mokami laiku, visos socialinės garantijos. Darbas Neries kr. 16. Teirautis 8–16 val. tel. 265 821. 1112393

UAB „Soloservis“ plečia veiklą ir į savo kolektyvą kviečia suvirintojus, šaltkalviusmontuotojus, smėlininkus dirbti Jonavoje (kelionės išlaidos kompensuojamos). Susidomėjus gyvenimo aprašymus prašom siųsti e. paštu jolanta@soloservis.lt. Tel. 8 696 63 650. 1111324

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837.

1111799

Odontologijos klinika DIVEX Kaune! Profesionalumas ir aukščiausia kokybė. Kas mėnesį – nauji pasiūlymai, padėsiantys sutaupyti! Mus galite rasti netoli KMUK, K.Genio g. 21. Dirbame ir šeštadieniais! Tel. 8 650 68 693. 1112882

Pacientų gydymas jų namuose po ilgalaikio ALKOHOLIO vartojimo ir esant sunkiam PAGIRIŲ sindromui. Pagalba visą parą. www. isblaivinimas.lt. Tel. 8 699 28 234, 221 128.

1113638

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100.

Atliekame drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimą. Sutvarkome dokumentaciją. Dirbame jau 20 metų. Tel. 8 674 13 881.

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778.

Atliekame fasadų šiltinimo darbus. Klijuojame fasadus klinkerio plytelėmis. Turime pastolius. Pasirūpiname medžiagomis. Tel. 8 671 49 270.

1107838

1109067

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443. 1110877

SNAIGĖS servisas (M.K.Čiurlionio g. 5). Visų šaldytuvų, skalbyklių remontas. Prekyba SNAIGĖS šaldytuvais, atsarginėmis dalimis. Tel. 341 876, 8 652 44 908. 1110557

Taisau televizorius, garso ir vaizdo techniką. Iškvietimas nemokamas. Suteikiu garantiją. Tel. 8 673 60 342. 1112686

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 1111790

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 1111849

TELEVIZORIŲ remontas – kliento namuose, tel. 8 634 69 625. Taisykla – P.Lukšio g. 66, tel. 8 676 92 322. 1112372

1107809

SPECIALUS PASIŪLYMAS MOTERIMS MEDICINOS CENTRE „NEUROMEDA“! 30 % nuolaida krūtų echoskopijai. KAINA tik 49 Lt. Registracija tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromeda.lt.

1104043

Sveikatos sutrikimų nustatymas biofunkciniu testavimu. Organizmo pakitimų įvertinimas, konsultavimas, programų sudarymas sveikatos, mitybos klausimais. Tel. 8 613 98 091. 1112598

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilių dujų įrangos montavimas, tiesioginis įpurškimas. Pažymos. Europinių dokumentų išrašymas. Lizingas. Akcija – palūkanos 0 %. UAB „Vikroma“, Partizanų g. 87A, tel. 313 805, 8 610 21 218. 1114008

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355. 1109326

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Kondicionierių pildymas ir remontas. Tel. 332 520, 8 699 55 568. 1110188

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V. Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842. 1112440

Kompiuterininkų Taisome nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius. Atnaujiname NAVIGACIJAS. Suteikiame garantiją. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 1106936

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. Atliekame visų kompiuterių programinį ir techninį remontą, lituojame pagrindines plokštes, tiesiame tinklus. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 608 36 336. 1101635

Medikų AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476. 1101208

Nebrangiai prijungiame skaitmeninę televiziją. Taisome televizorius, garso aparatūrą ir kitus el. prietaisus – su garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 751. 1106910

1112466

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210.

1089571

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 1111144

Atliekame įvairius santechnikos darbus: kanalizacija, vandentiekis, šildymas. Keičiu WC, vonias, maišytuvus. Smulkus remontas. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 1089561

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 1112021

Atliekame parketo ir grindų šlifavimo be dulkių bei lakavimo darbus. Tel. 8 679 13 494, 8 645 06 250. 1111735

Atliekame senų, naujų stogų darbus. Karkasinių namų statyba. Medžio darbai. Tel. 8 678 58 779, 8 658 61 375. 1108807

Atliekame staliaus-dailidės ir kitus remonto apdailos darbus. Tel. 8 676 91 774.

Atliekame visus grunto kasimo, stumdymo ir lyginimo darbus su ekskavatoriumi-krautuvu. Vežame žvyrą, smėlį, juodžemį, skaldą. Tel. 8 614 05 241. 1113317

Atliekame visus vidaus apdailos darbus: dedame gipskartonį, glaistome, dažome, klojame plyteles. Elektra ir santechnika. Suteikiame garantiją. Tel. 8 600 37 166. 1113765

Atliekami visi mūrijimo, betonavimo darbai. Atliekame griovimo darbus. Tel. 8 648 73 778. 1107474

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 624 02 954. 1110893

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845.

Visų kompiuterių ir televizorių bei garso technikos servisas. Adresas Savanorių pr. 192, Kaunas, tel. (8 37) 327 424; www.pc-help.lt.

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

1113814

1098154

Statybos, remonto AKCIJA! „ALUPLAST“ profilio 5 kamerų langai – su 30 % nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stiklinimas. Ritininės užuolaidos. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@ arventa.lt. 1111592

1109724

Paslaugos

1113199

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863.

Akcija! Plastikiniai langai, šarvuotos durys, aliuminio balkonai. Gamintojo kainomis. 5 m. garantija. Apdailos darbai. Tel. 8 600 61 010, 8 617 56 746.

Buitinės technikos remonto

1098847

1113186

1107232

Automobilininkams

1094995

Želdinius prižiūrinčiai įmonei reikalingi pjūklininkai. Tel. 796 732, 8 656 45 828.

Apšiltiname namų fasadus, dedame struktūrinį tinką, naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Tel. 8 687 53 187.

1113621

Akcija – iki gegužės 31 d. 20 % pavasario nuolaida. Gydytojas Ilja Seldinas, turintis 30-ies metų patirtį Lietuvos, Lenkijos, JAV klinikose, gydo stuburo, sąnarių ir galvos skausmus. VšĮ Kauno Šilainių poliklinika, Baltų pr. 7, 351 kab., Kaunas. Registracija tel. 8 662 25 881.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Remontuoju visas automatines skalbykles. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900.

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, ritininės užuolaidos, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 1111337

1096717

1105530

BETONO HIDROIZOLIACIJA: pamatų, rūsių, baseinų, terasų. Stogų dengimas, remontas. Tel. (8 37) 330 686, 8 682 62 551. 1109788

Betonuojame grindis, atliekame paruošiamuosius darbus. Dirbame vokiška įranga BMS. Garažai, sandėliai. Garantija. Tel. 8 671 15 807. 1110926

Betonuojame grindis, ruošiame pagrindus. Klojame visų tipų grindų dangą. Ilgalaikė patirtis. Garantija. Tel. 8 686 44 993, 8 687 24 321. 1097573

Betonuojame pamatus tvoroms, terasoms, atramines sieneles, statome stulpus. Kiti betonavimo darbai. Tel. 8 679 79 148. 1113753

Dažome namus struktūriniais dažais, naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Tel. 8 631 10 315. 1112401

Dengiame plokščius stogus prilydomąja danga. Skardiname, suteikiame garantiją. Tel. 8 687 94 355, 743 220. 1098556

Nukelta į 16 p.


16 2

Pirmadienis, gegužės 20, 2013

klasifikuoti skelbimai Paslaugos Statybos, remonto

Dengiame stogus įvairia danga. Tel. 8 698 39 862. 1103079

GRINDŲ BETONAVIMAS (nuo 1 kv. m iki Jūsų pageidaujamo ploto) – butams, namams, biurams ir t.t. LIEJAME pamatus. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 618 20 971. 1111478

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com. 1114441

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430.

1107082

Kasame šulinius, giliname. Kasame vietinę kanalizaciją, klojame drenažą. Tel. 8 673 33 276, 8 601 94 610. 1112826

Kokybiškai atlieku vidaus apdailos ir kitus smulkius remonto darbus, tapetuoju. Tel. 8 677 05 040. 1113088

Kokybiškai, greitai klijuojame visų rūšių plyteles. Betonuojame, tinkuojame. Dažome. Smulkūs santechnikos darbai. Tel. 8 604 60 430. 1113371

Kokybiškos ŠARVUOTOS DURYS į butus, namus, laiptines (sandarumas 42dB, papildoma tarpinė, stakta 80 x 40 mm). PLASTIKINIAI ir MEDINIAI LANGAI, BALKONŲ stiklinimas. Tel. (8 37) 331 015, 8 656 66 641, UAB Runesa.

Skardinimo darbai. Stogų remontas, dengimas, dažymas. Kaminų įdėklai, gamyba, montavimas, remontas, valymas. Tel. 8 677 96 297.

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774.

Skardos lankstinių gamyba. Lietaus nubėgimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2 000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1107977

1108934

Šlaitinių stogų dengimas, restauravimas, karkasinių (skydinių) namų statyba nuo pamatų, skardinimo darbai, pastogių (palėpių) šiltinimas, įrengimas. Namų šiltinimas, apkalimas įvairiomis dailylentėmis. Vidaus įrengimo darbai. Tel. 8 634 55 006. 1112775

Tapetuotojas (darbštus ir sąžiningas) glaisto, dažo sienas, lubas. Deda laminatą ir t.t. Pataria. Padeda nupirkti medžiagas. Tel. 8 677 03 739. 1110288

Tarpblokinių sujungimų remontas. Fasadų šiltinimas termokeraminiais dažais. Plokščiųjų stogų dengimas. Tel. 8 654 38 041. 1110996

Trinkelių klojimas, akmenų, vejos ir kelio bortelių statymas. Šulinių lyginimas. Naudojame savo arba užsakovo medžiagas. Tel. 8 645 23 519. 1114033

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448. 1103456

1111600

Meistro pagalba: santechnika, elektra, apdailos darbai, tvirtinimai ir t.t. Išsikvieskite meistrą tel. 8 618 00 700.

1114431

Vonios kambario rekonstrukcijos darbai: santechnika, plytelės, staliaus darbai ir kt. Tel. 8 645 88 241. Plačiau www.vonioskambarioremontas.lt. 1114199

Vonių restauravimo patirtis 17 m. Sustiprinta GREEN-EKO2 danga su marmuru, akmeniu, keramika. www.restauruok.lt. Tel. 440 201, 8 671 88 575. 1112190

Gaminame lauko, vidaus, šarvuotas (šarvuotų durų spynų keitimas) duris, taip pat gaminame stogelius, terasas. Tel. 457 915, 8 676 70 000; www.lietuviskosdurys.lt. 1102141

1109399

Santechnikas skubiai keičia kriaukles, maišytuvus, WC ventilius, gyvatukus, prijungia buitinę techniką, išvalo kanalizaciją. Tel. 424 099, 8 683 05 242.

1102446

Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus. Ekovata, termoputa, poliuretanu, granulėmis. 1 kv. m – nuo 7 Lt. Garantuojame. Konsultuojame. Tel. 8 689 68 528; www.juodasisgarnys.lt. 1107679

1107289

1 kambario butą V.Lansdsbergio-Žemkalnio g. 11. B. pl. 33 kv. m. Kaina 67 000 Lt. Tel. 8 646 82 724. 1113511

1108704

3 k. butą Geležinio Vilko g. (5/5 a., b. pl. 60 kv. m, vidinis, kapitališkai suremontuotas, parketas, langai plastikiniai). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 1 k. butą Šilainiuose, Baltijos g. (5/1 a., b. pl. 37 kv. m, vidinis, plastikiniai langai, šarvo durys, grotuotas balkonas). Tel. 302 530, 8 609 96 653. KNTPA. 4 k. butą Petrašiūnuose, R.Kalantos g. (erdvus ir tvarkingas, įrengtas per 2 aukštus, b. pl. 95 kv. m, kolektorinis šildymas). Tel. 302 530, 8 609 96 653. KNTPA. 2 k. butą Žaliakalnyje, Savanorių pr. (5/5 a, plytinis, b. pl. 52 kv. m, kapitališkai suremontuotas). Tel. 8 600 27 072. KNTPA. 2 k. butą Dainavoje, V.Krėvės pr. (5/2 a., b. pl. 50 kv. m, buvęs bendrabutis, atskiri patogumai, suremontuotas). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. 4 k. Šilainiuose, Naujakurių g. (9/5 a., b. pl. 82 kv. m, kambariai erdvūs, nepereinami, WC ir vonia atskirai, 2 balkonai). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. Sodą Šlienavoje, SB „Šaltinėlis“ (6 a žemės, aptverta teritorija, arti tvenkinio, yra gręžinys, mobilus dvigubas namelis, viduje vanduo). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. Sklypą Garliavoje, Ireniškių g. (10 a, namų valda, elektra yra, vandentiekis – miesto, kanalizacija). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA. 4 k. butą Žaliakalnyje, Taikos pr. (5/5 a., b. pl. 78 kv. m, virtuvė 6,5 kv. m, 2 balkonai, šarvo durys, plastikiniai langai). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA. 4 k. butą Šilainiuose, Baltų pr. (9/9 a., b. pl. 84 kv. m, suremontuotas, keisti radiatoriai, pakeistas išplanavimas, 2 balk.). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA. 1114048

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose, naujame kvartale, prie pušynėlio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923. 8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose, naujame kvartale (elektros dėžutė, kelias). Tel. 8 676 22 944.

3 k. butą Žaliakalnyje, A.Kačanausko g. (5/4 a., plytinis, b. pl. 60 kv. m, 2 balkonai, suremontuotas). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA. 4 k. butą Eigulių r., Ašigalio g. (9/4 a., b. pl. 84 kv. m, 9 kv. m virtuvė, parketas, sienos dažytos, vonia išdidinta). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA.

3 kambarių butą Petrašiūnuose, Naglio g. (bendr. pl. 61 kv. m, blokinis namas, signalizacija, kondicionieriai, kameros). Tel. 8 600 19 444.

Sodo namą Palemone (aptvertas, plytų namelis su rūsiu, elektros įvadas, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 302 536, 8 640 61 199. KNTPA.

1111052

1104348

1113399

Ritininės užuolaidos, žaliuzės, tinkleliai nuo vabzdžių. Matavimas nemokamas. Suteikiama garantija. www.fajetonas.lt. Tel. 8 616 29 180, e. paštas vaidas@fajetonas.lt. 1114387

Baldžių

1102661

1114350

5 a sodo SKLYPĄ Amaliuose (miesto komunikacijos, projektas namo statybai), kaina 75 000 Lt, ir SODĄ Gervėnupyje su nameliu, kaina 40 000 Lt. Tel. 8 687 36 825. 1111653

A. R. individuali įmonė padeda pirkti, parduoti žemės sklypus, miškus, sodybas, namus, butus ir t. t. Teikia nekilnojamojo turto paslaugas. Tel. 8 604 20 512. 1112923

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius. daugela@dnbbustas.lt. 1058115

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904. 1109827

Atvykstame, konsultuojame ir išmatuojame nemokamai! NESTANDARTINIAI BALDAI PER SAVAITĘ! Spintos, virtuvės ir kiti. Tel. 8 683 90 946. www.rusnesbaldai.lt. 1111103

Naujos statybos kotedžą ir 2, 3 kambarių butus Noreikiškėse. Dalinė apdaila, visos komunikacijos. Patogus susisiekimas. Tinka komercijai. Tel. 8 656 47 866. 1114133

Nebrangiai parduodu patalpas Žaliakalnyje, yra nuomininkai. Kreiptis tel. 8 699 42 085.

1113381

Padedame parduoti Jūsų butą, namą, sodą, žemės sklypą ir sutvarkyti visus dokumentus. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 412 960 (d. d. 9–18 val.).

1104000

4 k. butą Panemunėje, Plento g. (5/2 a., plytinis, patogus kambarių išdėstymas, balkonas, reikalingas remontas). Tel. 301 251, 8 614 20 820. KNTPA. Sklypą Ž.Šančiuose, Kranto 7-ojoje g. (15 a, iki Nemuno 100 m, yra namo pamatai, visos miesto komunikacijos). Tel. 301 251, 8 687 70 827. KNTPA. 1114050

Kitose vietose Parduodamas 10 arų gyvenamosios paskirties žemės sklypas Jonavos r. Turžėnų k., 10 km nuo Kauno. Kaina sutartinė. Tel. 8 683 09 709. 1113807

Pramogų parke „Lokės pėda“ parduodu lauko kavinę su visa įranga. Tel. 8 685 60 094, e. paštas j.rimvydas@gmail.com.

1108131

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1096449

Nauja, nukainota buitinė technika. A+++ šaldytuvai, A+++ skalbyklės. AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 1071827

Statybinės medžiagos Įvairią statybinę medieną, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraižas. Transporto paslaugos. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858. 1101902

Maltos statybinės skaldos (0–56 mm) išpardavimas gegužės 20–24 d. 8–16 val. Europos pr. 62. Pakavimas nemokamas. Tel. 8 686 31 233. 1113009

Kitos prekės

9 a sklypą Jonučiuose, Versmės g. (miesto komunikacijos šalia, matmenys 29 x 31 m, aplink gyvenamieji namai). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA.

18,5 a sklypą Kauno r., Jonučių II kaime, Lašo g. (visos komunikacijos, elektra, sklypas taisyklingos formos). Tel. 8 652 08 588.

1114302

Sodo sklypą Amaliuose, Gelteklių take (6 a, taisyklingos formos, asfaltuotas privažiavimo kelias, aptvertas, šulinys). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA.

2 k. butą su atskirais patogumais Lapėse (2/2 a., b. pl. 46 kv. m, pakeisti langai, šildymas autonominis, žemė daržui). Tel. 8 687 70 827. KNTPA.

LANGAI, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ŽALIUZĖS, MARKIZĖS, ROMANETĖS, tinkleliai nuo vabzdžių. Garažo vartai. Balkonų stiklinimas. Matavimas nemokamas. Tel. 8 677 18 688.

1112426

2 k. butą Kalniečiuose, P.Plechavičiaus g. (9/7 a., b. pl. 50 kv. m, plastikiniai langai, sienos dažytos, su baldais). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA.

Naujos statybos kotedžą Giraitėje (2 a. namas, visos komunikacijos, pigus autonominis šildymas). Tel. (8 37) 300 917, 8 600 27 072. KNTPA.

1,5 kambario butą Žaliakalnyje, E.Fryko g. 2 a. mūrinis namas (4 butų). Puiki vieta. Tel. 8 657 71 433.

Ritininės užuolaidos, žaliuzės, tinkleliai nuo vabzdžių. Kiekvienam pagal poreikį. Labai didelis audinių pasirinkimas – žemos kainos. Atvažiuojame į namus. Tel. 8 676 17 774.

Santechnikas montuoja kietojo kuro, dujines katilines, šildymo ir vandentiekio, vėdinimo sistemas. Konsultuoja. Taiko nuolaidas. Tel. 8 674 43 938.

1 a. namą, butus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas, garažus. Padedame parduoti NT. Tel. 8 646 46 366, 8 610 23 833, 333 555, 333 666. www.simokusilas.lt.

1113686

Pirkčiau arba nuomočiausi butą arba namą Kaune. Tel. 8 613 27 075 (Lukas).

Laivų langai ir durys iš nerūdijančio plieno: virina, sandarina. Tel. 8 638 80 787, 8 610 36 887, 8 656 20 802.

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258.

1114165

1112352

Pjaunu ir sėju veją, karpau gyvatvores, išpjaunu krūmus ir medžius, tvarkau sodybas, įmonių teritorijas, daugiabučių aplinką. Tel. 8 698 25 582.

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

PLISUOTOS ŽALIUZĖS, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ROMANETĖS – UAB „Eurivila“. K.Donelaičio g. 33, tel. 423 333. www.eurivila.lt.

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683.

1108598

Pigiai išsiurbiame fekalijų šulinius, pasikrauname ir išvežame šakas, šiukšles, statybines atliekas, birius krovinius. Tel. 380 853, 8 685 30 321.

parduoda

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val.

1112079

1112279

1111681

1111171

1112255

1112900

1105366

Nuomojame ekskavatorius, buldozerius ir traktorius su hidrauliniu plaktuku (su vairuotoju). Vežame savivarčiu žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas. Tel. 8 699 77 162.

1112634

Greitai ir kokybiškai išpjauname medžius gyvenamosiose, sunkiai prieinamose teritorijose, taip pat kapinėse. Tel. 8 627 49 416.

Visos apželdinimo paslaugos: vejos aeravimas, įrengimas, priežiūra. Alpinariumai, akmeniniai takeliai. 1 kv. m vejos įrengimo kaina 4,50 Lt. Tel. 8 643 37 567.

1111663

Plastikiniai langai, balkonų stiklinimas, durys. Gaminiams ir darbams – garantija. Senus langus išvežame. Galima išsimokėtinai. www.languera.lt. Tel. 8 609 77 366.

1105301

Visi apželdinimo darbai. Įrengiame vejas, dekoratyvinius baseinus, krioklius, akmens takelius. Kultivatoriaus paslaugos. Tel. 8 672 44 785, 8 600 88 285.

Nestandartiniai metalo gaminiai iš juodojo ir nerūdijančio plieno: turėklai, laiptai, tvoros, kiemo vartai. Aliuminio konstrukcijos, suvirinimas. www.wellding.lt. Tel. 8 636 19 730.

1105424

Dujų balionų pristatymas Kaune ir 10 km aplink miestą. Tel. 8 620 76 004. UAB „Jozita“, www.jozita.lt.

1110046

Vidaus įrangos

1099887

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS – pigiausiai Kaune. Vokiška kokybė, garantija 10 metų. Tel. 223 200, 8 608 70 099. www.langvila.lt.

1106640

Lombardo paslaugos, vertingų daiktų supirkimas. Lombardai: K.Petrausko g. 6, Žaliakalnis (PC „Express market“), P.Lukšio g. 70, Eiguliai (PC „Norfa“), A.Juozapavičiaus pr. 84A, Ž. Šančiai. Tel. 8 690 63 600.

1113809

1107148

1114345

„ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt.

Vokiški plastikiniai langai, šarvuotos durys. Balkonų stiklinimas. Langų remontas. Tel. 8 688 87 055, 8 687 82 361.

Mūrijame, betonuojame. Suvirinimo, griovimo darbai. Gipskartonio montavimas. Stogų dengimas. Tel. 8 646 16 479.

Palankiomis kainomis išnuomojama statybinė technika: automobiliniai kranai, automobiliniai bokšteliai, savivarčiai, buldozeriai, mini krautuvai, statybinė įranga. Kreiptis tel. 8 699 35 217.

Kitos

Kasa tvenkinius, lygina žemes, rauna kelmus ir krūmus. Ilgastrėlių ekskavatorių nuoma. Tel. 8 614 61 960.

1088328

Mini krautuvo BOBCAT nuoma. Kasame, lyginame, ruošiame pagrindus. Klojame trinkeles. Tel. 8 600 72 223.

1104216

Visos elektriko paslaugos. Visi namų meistro darbai. Visiems darbams suteikiu garantiją. Tel. 8 677 14 653, 440 803.

1098125

Langai ALUPLAST profilio, 6 kamerų – už 5 kamerų kainą. Šarvuotos durys. Balkonų stiklinimas. Ritininės užuolaidos. Atliekame vidaus apdailą. Nuolaidos iki 30 %. Pramonės pr. 16, Kaunas. UAB „Arventa“, tel. (8 37) 321 033, 8 670 04 759.

1113767

Parduodu veikiantį autoservisą. Gera vieta, visos komunikacijos. Kreiptis tel. 8 656 99 890.

2 k. butą V.Krėvės pr. (12/10 a., b. pl. 40 kv. m, namas yra toliau nuo gatvės, bendrija, šarvo durys, langai mediniai, restauruoti). Tel. 302 536, 8 640 61 199. KNTPA.

Aleksote, Kalvarijų g. 7, prekiaujame ąžuolo, juodalksnio ir mišrių pjuvenų briketais. Taip pat durpių briketais. Atvežame. Tel. 8 683 54 559. 1107895

Atvešime malkų: ąžuolinių, beržinių, alksninių, uosinių ir kt. (skaldytos, trinkelėmis, rąstais). Pristatome nemokamai. Tel. 8 674 02 104. 1101301

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999.

1110483

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 675 55 671. 1111197

2 k. butą Kalniečiuose, S.Žukausko g. (5/3 a., b. pl. 50 kv. m, langai plastikiniai, nauji radiatoriai, įstiklintas balkonas). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 1114047

Parduodame įvairias malkas. Atvežame, išrašome sąskaitas. Tel. 8 652 65 157, e. paštas uabelvirta@gmail.com.

Namą su 13 a sklypu Romainiuose, Krivių g. (autonominis šildymas dujomis/kietuoju kuru, židinys, b. pl. 420 kv. m, komunikacijos). Tel. 301 251, 8 687 70 827. KNTPA.

Parduodu malkas „iš pirmų rankų“. Atvežu miškavežiu. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255.

Dalį namo Aleksote, S.Dariaus ir S.Girėno g. (2/2 a., 3 arai žemės, autonominis šildymas dujomis, b. pl. 66 kv. m). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA. 4 k. butą Eiguliuose, S.Žukausko g. (9/5 a., b. pl. 82 kv. m, plastikiniai langai, šarvo durys, stiklinti 2 balkonai). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA. 1114051

Namų valdos sklypą Sargėnuose, Vejuonos g. (8,85 a žemės, miesto vandentiekis ir kanalizacija, elektra, dujos, kelias). Tel. 8 699 85 923.

1112866

1091577

Parduodu tujas „Smaragd“. Įrengiu alpinariumus. Tel. 8 616 42 833. 1114377

Perpuvęs arklių mėšlas – geriausia trąša Jūsų daržams ir gėlynams! 2 kub. m kaina 150 Lt. Iki 15 km aplink Kauną atvežame nemokamai. Tel. 8 620 24 446. 1114203

Pigiai geras ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrias malkas – trinkelėmis ir skaldytas. Turime sausų. Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 1111769


17 3

Pirmadienis, gegužės 20, 2013

klasifikuoti skelbimai UAB „Alternate heat’’ perka žemės ūkio paskirties žemę Jurbarko r. Tel. 8 673 19 696.

Perka

1107569

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1094406

Pirksiu tvarkingą vieno arba dviejų kambarių butą Kaune. Tel. 8 614 93 479, 8 609 96 653.

1096740

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 17.30 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1112983

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1113168

1104382

Pigiai pervežame buitinę techniką, baldus ir kitus krovinius. Vežame visoje Lietuvoje. Tel. 8 614 43 798.

1109974

Nebrangiai pirksiu namą arba sodybą Kauno r. Tel. 301 103, 8 614 22 030.

1111457

1110620

VEŽAME žvyrą, skaldą (nuo 1 iki 10 kub. m). Tel. 8 618 20 971.

Kelionės Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com.

Nuomoja Kaune nuomojamas namas su daliniais patogumais. Pageidaujama jauna šeima, galinti prižiūrėti ir aplinką. Tel. 8 600 92 926.

1112811

1113181

Įvairioms progoms nuomojame „Mercedes“ autobusiuką (8 vietų). www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399

Išsinuomočiau butą Jonavoje. Tel. 8 685 54 545.

Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083.

1110629

Išsinuomoja 1111315

Norėtume išsinuomoti vieno kambario butą Kaune. Mokėsiu iki 400 Lt. Tel. 8 684 55 498. 1114074

Paskolos

Aliuminio, vario, bronzos, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, lydmetalį, babitą, akumuliatorius, elektros variklius. Elektrėnų g. 8, tel. 8 686 83 409.

1091922

„KRANTAS TRAVEL“ biuruose galite įsigyti šiuos keltų bilietus: Klaipėda–Kylis, nuo 81 Lt Klaipėda–Karlshamnas, nuo 81 Lt Klaipėda–Zasnicas, nuo 81 Lt Ryga–Stokholmas, nuo 82 Lt Talinas–Stokholmas, nuo 113 Lt Talinas–Marienhamnas (Alandų salos), nuo 113 Lt

Talinas–Helsinkis, nuo 117 Lt Stokholmas–Helsinkis, nuo 96 Lt Stokholmas–Turku, nuo 52 Lt Ventspilis–Nyneshamnas, nuo 122 Lt Ventspilis–Travemunde, nuo 174 Lt Liepoja–Travemunde, nuo 226 Lt Gdynia–Karlskrona, nuo 201 Lt Esbjergas–Harvičas, nuo 201 Lt Amsterdamas–Niukastlas, nuo 115 Lt Hook of Holland–Harvičas, nuo 205 Lt Naujiena! Doveris–Dunkirkas, nuo 109 Lt Naujiena! Belfastas–Liverpulis, nuo 176 Lt PIRKITE KELTŲ BILIETUS INTERNETU – www.krantas.lt

UAB „MŪSŲ ODISĖJA“ kruojo dvaras, naktinė ekskursija Karpių dvaro parke.

Aš, A.Kurmonavičienė, teismo metu su L.Bubliene susitaikėme, todėl jos atsiprašau. Taip pat atsiprašau Kauno rajovo savivaldybės administracijos kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo už surašymą dėl L.Bublienės. 1113855

Automobilių įmonė perka nevažiuojančius, važiuojančius, su ar be TA, daužtus automobilius iki 3000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615 87 008.

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

Kiti

UAB „Medvilnės krovinių terminalas“ (kodas 234638830) keičia pavadinimą į UAB „Kurhauzas“. Informacija teikiama tel. 8 687 23 874.

1074525

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

Pigus krovinių ir baldų pervežimas. Tel. 8 606 53 447. Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399.

Įvairūs

Karščiausi kelionių pasiūlymai

1112311

Perku trijų, keturių kambarių butą Eigulių, Žaliakalnio, Kalniečių r., tarpiniame aukšte, gali būti be remonto, su skolomis. Tel. 395 004, 8 676 22 955.

1114040

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681; www.metrampa.lt.

Atvežu savivarčiu su kranu juodžemio, durpių, žvyro, skaldos, organinių trąšų. Pasikraunu žvyrą, žemes ir t. t. Tel. 8 687 73 505.

Tel. 207 879, 8 698 03 091 M.Valančiaus g. 19 (darbo laikas nuo 8 iki 21 val.) E. p. info@turinfo.lt, www.musuodiseja.lt 05 25 – „Mažų miestelių didelės paslaptys”, 98 Lt. Naisiai, Joniškėlis, Pa-

1113643

06 01 – „Vasaros sutiktuvės Augustave”, 124 Lt. Suvalkai, plaukimas kanalais, Rospudos slėnis, žvėrienos degustacija, fontanų šou Veisiejuose. 06 08 – „Įdomybės prie Nemuno”, 57 Lt. Zapyškis: sėmenų aliejaus degustacija, teatralizuotas pokylis su dvarininkais.

1113284

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752. 1108320

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1094355

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 1105127

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500.

AB „Kauno energija“ praneša Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 1103496

Greita paskola be užstato! www.creditor.lt.

1108683

Paskola be užstato per 10 min. iki 2 000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. 1104191

Paskolos nuo 3000 Lt, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599.

1104117

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960. 1104140

1105105

Brangiai perkame juodųjų metalų laužą, mokame iš karto. Išsivežame savo transportu. Tel. 8 606 27 717. 1101085

Brangiai perku mišką (su žeme arba išsikirsti). Atsiskaitau iš karto. Miškavežio paslaugos. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255. 1091559

Paskola be užstato per 10 min. iki 2 000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. 1104210

Perkame elektros variklius, generatorius, starterius. Didesnį kiekį pasiimame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1094461

PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516.

1065614

Perkame žemės ūkio paskirties žemę visoje Lietuvoje. Tel. 8 643 75 526. 1107599

Perku butą, namą, sodą, žemės sklypą, gali būti įkeistas, apleistas, su skolomis. Siūlyti įvairius variantus. „Aujama“, tel. 311 208 (d. d. 9–18 val.). 1104028

Superkame juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, senus automobilius (utilizavimo pažymos). Pasiimame savo transportu. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 698 41 681, 441 088. 1112088

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 1103482

UAB „Skreperis“ brangiai ir greitai nupirks nenaudojamą transporto priemonę. Atsiskaitome iš karto. Atvykstame savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymą. Tel. 8 610 38 888. 1090060

Skubi paskola nuo 5 000 Lt už mažiausias palūkanas. Užstatas – automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 1104078

Gabenimai „MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 8–9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374. 1111245

0–24 val. atvežame iki 9 kub. m žvyro, smėlio, juodžemio, mėšlo, atsijų, asfalto skaldos. Savikroviu išvežame žemes, statybinį laužą. Tel. 8 686 92 900. 1105589

0–24 val. atvežame juodžemio, žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, durpių. Savikroviu išvežame gruntą, statybinį laužą, šakas. Rašome sąskaitas. Tel. 8 640 10 444. 1108786

Atvešiu pigiausiai nuo 1 iki 4 kub. m žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio ir kt. Tel. 8 653 02 322.

1112725

Atvežame GAZ-53 savivarčiu: juodžemio, smėlio, žvyro, atsijų, skaldos, kompostinių, gabalinių durpių. Tel. 343 278, 8 699 83 319. 1112481

Atvežu nuo 1 iki 4 kub. m smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, smulkaus žvirgždo, žemės, asfalto drožlių. Išvežame statybines atliekas, baldus. Tel. 8 676 75 341.

AB „Kauno energija“ praneša, kad dėl Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo įrenginių IV etapo hidraulinių bandymų ir planinių remontų laikinai stabdomas centralizuotas termofikacinio vandens tiekimas: Centro seniūnijoje (44 zona) nuo 2013 m. gegužės 21 d. 9 val. iki 2013 m. gegužės 24 d. 16.30 val. vartotojams: Aušros takas 4, S.Daukanto g. 4, 10, 14, 16, 26, 28, 28A, K.Donelaičio g. 27, 43, 45, 49, 52, 55, 58, 60, 62, 67, 71, Gedimino g. 2, 13, 13A, 15, 17, 19, 25, 27, 31, 33, 39A, 41, 43, 44, Griunvaldo g. 22, 26, 26A, Kęstučio g. 16, 27, 27A, 29, 31, 35, 36, 36A, 37, 38, 40B, 42, 44, 44A, 45, 47A, 51, 53, Laisvės al. 23, 27, 27B, 29, 30A, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47A, 48, 50, 50A, 51, 51A, 53, 54, 55, 56, 58, 60, A.Mickevičiaus g. 2, 4, 6, 7, 8, 8A, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 18A, 19, 23, 25, 27, 27A, 27D, 29, 31, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, Miško g. 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28A, 30, Nepriklausomybės a. 12, V.Putvinskio g. 13, 17, 22, 24, 26, 28B, 30A, 32, 32A, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, Spaustuvininkų g. 9, 11. Dainavos, Gričiupio ir Žaliakalnio seniūnijose (43 zona) nuo 2013 m. gegužės 21 d. 9 val. iki 2013 m. gegužės 27 d. 16.30 val. vartotojams: A.Baranausko g. 5, 12, 13, 18, 19, 19A, 22, Gražinos g. 4, 9, 11, J.Kraševskio g. 19, 23, 25, 30, 34, J.Mateikos g. 62, Radvilėnų pl. 7, 11, 13, 13A, 15, 15A, 17, 19, 80, 82, Rimvydo g. 11, 13, 15, 18, 20, Saulės g. 3, 4, 4B, 8, 10, 16, 19, 21, 22, 23B, 23C, B.Sruogos g. 5, 7, 21,

41, 41A, Studentų g. 2A, 4, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 32, 41, 45, 48, 48A, 50, 54, 56, 67, 69, 71, Taikos pr. 21, 25, 27, 34, 34A, 36, 38, 40, 42, 44, Varpo g. 6, 8, 10, 29, 39, 43. Vilijampolės seniūnijoje (49 zona) nuo 2013 m. gegužės 23 d. 9 val. iki 2013 m. gegužės 24 d. 16.30 val. vartotojams: Demokratų g. 3, 29, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 53, A.Fromo-Gužučio g. 20, 24, Jūžintų g. 1, 3, 9, 10, 10A, Kulvos g. 6, 14A, 24, 28, 32, 34, 38, 42, 46, Kuršėnų g. 32, Neries krantinė 20, 22, 23, 24, 25, 26, 32, Pagėgių g. 17, 26, 26A, 26B, Pikulo g. 31, Ramygalos g. 9, 45, Varnių g. 45, 47, 49, 51, J.Vienožinskio g. 56. Prašom iki hidraulinių bandymų ir planinių remontų pradžios patikimai atjungti šilumos vartojimo įrenginius šilumos punktuose. Už pasekmes, nesiėmus nurodytų priemonių, atsako už pastato šilumos ūkį atsakingas asmuo ar pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas, jei tokių nėra, tai asmenys, prisiėmę atsakomybę už tinkamą pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai pasilieka teisę atjungimus vykdyti pagal savo sudarytus grafikus. Termofikacinio vandens tiekimo atnaujinimo laikas gali būti keičiamas. Pastebėjus termofikacinio vandens nutekėjimus, prašom nedelsiant pranešti telefonais 8 698 38 056, (8 37) 361 517. Atsiprašome už patirtus nepatogumus.

1113539

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, durpių briketų, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127. 1097373

Mažais kiekiais atvežame juodžemio, žvyro, smėlio, skaldos ir t.t. Kokybiškos malkos. Tel. 8 620 24 446. 1114216

„Kauno dienos“ skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt

Užs. 1111089

Pamesta Pamestą dantų techniko diplomą Nr. AT156370, reg. Nr. 14233, išduotą P.Mažylio medicinos mokyklos Šarūnui Kriaučiūnui 1979 m., laikyti negaliojančiu. 1113975

Pamestus Kauno suaugusiųjų mokymo centro brandos atestatą V Nr. 174540 (kodas 3014) ir brandos atestato priedą VP Nr. 185499 (kodas 3016) registracijos Nr. 6347, išduotą 2008 06 30, laikyti negaliojančiais. 1113844

Prarastus UAB „Kediva“ (įm. k. 135513316) įmonės pažymėjimą ir įstatus laikyti negaliojančiais. 1114200

Informuoja TREMTIES MINĖJIMAS Gegužės 22 d. minėsime 1948 metų gegužės 22–23 dienų trėmimo operacijos „Vesna“ 65-ąsias metines. 10 val. – šv. Mišios Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčioje. 11.30 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje – konferencija. Koncertuos Kauno šv. Pranciškaus mokyklos moksleiviai. Organizatoriai: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo skyrius. ASOCIACIJA „ŠVIESUVA“ Raudondvario pl. 150, UAB „Pirmas žingsnis“ konferencijų salėje Ge­gu­žės 22 d. 16–18 val. – dr. Egi­di­ja Lau­ mens­kai­tė. GYVOJO „AŠ“ STEBUKLAS. KINTANTI IR PASTOVIOJI TIKROVĖ. Ge­gu­žės 23 d. 16–18 val. – fo­ru­mas MATOMI IR NEMATOMI MAISTO PAPILDAI. • Įžval­gos apie pa­pil­dus. Akad. Jur­gis Brė­di­kis. • Apie mais­to prastą ko­kybę ir tok­si­nus. Gied­rius Kal­ni­nis, mais­to pa­pil­dų spe­cia­lis­ tas, kon­sul­tan­tas, ra­šy­to­jas. • Mais­to pa­pil­dai. Ki­niš­kų pa­pil­dų pa­slap­ tys. Pau­lius Da­nie­lius, na­tū­ra­lios me­di­ci­nos spe­cia­lis­tas, Lie­tu­vos svei­kos gy­ven­se­nos ir na­tū­ra­lios me­di­ci­nos rū­mų na­rys. Jau penk­ti me­tai vi­si ren­gi­niai ne­mo­ka­mi! ŽIEDŲ ŠVENTĖ PAŽAISLYJE Ge­gu­žės 22 d. 15 val. – gra­žiau­sių ge­gu­žės mė­ne­sio žie­dų šven­tė. Pro­gra­ma: 15–16 val. Edu­ka­ci­nė­je sa­lė­je (mu­zie­ju­je) – se­mi­na­ras „Ka­mul­du­lių dva­sin­gu­mas ir fi­ to­te­ra­pi­ja“. 16.30–17 val. – ka­mul­du­lių ar­ba­tos gė­ri­mas prie tven­ki­nu­ko. Vai­šės su­neš­ti­nės. 17–18 val. – žie­dų gy­do­mo­ji ga­lia. Re­cep­tai. Pa­ta­ri­mai. Liau­dies iš­min­tis. Oga­ni­za­to­riai – Žo­lin­čių aka­de­mi­ja.


18

Pirmadienis, Gegužės 20, 2013

kas, kur, kada VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skal­ dele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapa­ viečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: gaminame įvairius paminklus iš kokybiško suomiško akmens. Liejame pa­ matus. Tel. 8 648 55 567, (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt. Užsisakant iki birželio 1 d. taikoma 10 % nuolaida darbams. 1104600

PAMINKLAI – kalame raides, graviruojame portretus. Tvorelės, kapaviečių uždengimas akmens plokštėmis, senų paminklų per­ dirbimas, kapaviečių užpylimas skaldele. Teirautis Jonavos g. 248, Kaunas, tel. (8 37) 330 364, 8 656 28 129. 1103617

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes gra­ nito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pama­ tus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame viso­ je Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; Ramybės g. 7, Garliava. Laidojimo reikmenys, paslau­ gos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 1105866

lgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslau­ gos. Laidojimo paslaugų biuras ANAPILIS teikia visas laidojimo, kremavimo paslaugas. Platus karstų, rūbų, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salių nuoma. Kapų priežiūros paslau­ gos. Pensininkus ir neįgaliuosius laidojame valstybės lėšomis. PIGUS KREMAVIMAS. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.anapilis.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. TAIKOMOS DIDELĖS NUOLAIDOS. 1104408

Teleloto Lošimo Nr. 893, gegužės 19 d. Keturi kampai (2 Lt): 64 24 05 36 42 55 54 32 16 48 18 66 33 23 27 56 50 12 44 26 67 07 21 11 02 20 30 31 41 63 68 35 10 72 74. Eilutė (3 Lt): 69 34 57 15 17. Įstrižainės (12 Lt): 49 37 61 73 03. Visa lentelė (51 325 (5 x 10 265) Lt): 58 09 45 28 65 40 25. Papildomi prizai: „Škoda Fabia“ (TV) – Algis Naujokas; „Peugeot 301“ – 0062738; „Hyundai i20“ – 0243155; „Nissan Micra“ – 0209639; 5 000 Lt (tel. 1634, gegužės 13 d.) – Danutė Stuglienė iš Vilniaus r.; 5 000 Lt (tel. 1634, gegužės 13 d.) – Evelina Jazvinskaitė iš Vilniaus; 5 000 Lt (tel. 1634, gegužės 13 d.) – Ramutė Rumšienė iš Kėdainių; 5 000 Lt (tel. 1634, gegužės 13 d.) – Vytautas Kuzmickas iš Kėdainių r. Pakvietimai į TV: 042*817, 007*266, 016*984. Prognozė: Aukso puode bus – 300 000 Lt.

akcija

1 + 5 skelbim

ai

teatras nacionalinis KAuno dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Ge­gu­žės 21 d. 18 val. – An­to­nas Če­cho­vas. PALATA. Vie­nos da­lies spek­tak­lis. Ins­ce­ni­za­ ci­jos au­to­rius ir re­ži­sie­rius Ro­lan­das Kaz­las. Il­go­ji sa­lė. Ge­gu­žės 22 d. 18 val. – An­to­nas Če­cho­vas. PALATA. Vie­nos da­lies spek­tak­lis. Ins­ce­ni­za­ ci­jos au­to­rius ir re­ži­sie­rius Ro­lan­das Kaz­las. Il­go­ji sa­lė. Gegužės 24 d. 18.30 val. – PREMJERA! Joh­ nas Patrickas. MŪSŲ BRANGIOJI PAMELA. Dviejų dalių komedija. Rež. Algirdas Latė­ nas. Didžioji scena. Gegužės 25 d. 18.30 val. – PREMJERA! Joh­ nas Patrickas. MŪSŲ BRANGIOJI PAMELA. Dviejų dalių komedija. Rež. Algirdas Latė­ nas. Didžioji scena.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Ge­gu­žės 22 d. 12 val. – To­mas Ku­ta­vi­čius, Vio­le­ta Pal­čins­kai­tė. NYKŠTUKAS NOSIS. 2 da­lių ope­ra vai­kams. Re­ži­sie­rius Gin­tas Ži­lys, di­ri­gen­tas Vir­gi­li­jus Vi­soc­kis, dai­li­nin­ kė Vir­gi­ni­ja Idze­ly­tė, cho­re­og­ra­fas An­drius Ku­rie­nius. Truk­mė 1.50 val. Ge­gu­žės 23 d. 18 val. – NOTRDAMO LE­ GENDA. 2 da­lių šo­kio spek­tak­lis. Ins­ce­ni­za­ ci­jos au­to­rius ir cho­re­og­ra­fas Alek­san­dras Jan­kaus­kas, mu­zi­ka – Ri­čar­das Ko­čian­tė, di­ri­gen­tas Jo­nas Ja­nu­le­vi­čius, sce­nog­ra­fas Ar­tū­ras Ši­mo­nis, kos­tiu­mų dai­li­nin­kė Rū­ta Bi­liū­nai­tė, vi­zu­a­li­za­ci­ja Vla­di­mi­ras Šers­to­ bo­je­vas. Ge­gu­žės 24 d. 18 val. – Jo­han­nas Straus­ sas. ČIGONŲ BARONAS. 2 da­lių ope­re­tė. Re­ži­sie­rius Ge­di­mi­nas Še­dui­kis, di­ri­gen­tas Vir­gi­li­jus Vi­soc­kis, sce­nog­ra­fas An­du Du­mit­ res­cu (Ru­mu­ni­ja), kos­tiu­mų ir gri­mo dai­ li­nin­kas Juo­zas Stat­ke­vi­čius, cho­re­og­ra­fas Dai­nius Ber­vin­gis, chor­meis­te­riai Ra­mū­nas Til­vi­kas, Ra­sa Vait­ke­vi­čiū­tė. Gegužės 25 d. 18 val. – Kauno choreografi­ jos mokyklos moksleivių koncertas.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A, www.kaunoleles.lt

Gegužės 25 d. 12 val. Mažojoje salėje – GULBĖ – KARALIAUS PATI, rež. N.Indriūnaitė (pagal lietuvių liaudies pasaką), nuo 5 m. Gegužės 26 d. 12 val. Valerijos ir Stasio Ratkevičių lėlių muziejuje – SVEČIUOSE PAS SKUDURINĘ ONUTĘ, vedėja E.Žekienė (teatralizuotas renginys), nuo 3 m.

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR 1 SKELBIMĄ!

Kauno diena

VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS”

Kviečia

Ko­vo 11-osios g. 108, tel. 313 712 vil­ko­la­kis.lt, te­at­ras@vil­ko­la­kis.lt

Baltosios naktys! Autobusu į Sankt Peterburgą birželio 20–24 d., 499 Lt (ekskursijos, nakvy­ nė, pusryčiai, muziejų bilietai). Tel. 8 686 82 818, 222 936, 8 652 81 888.

1112169

Ge­gu­žės 22 d. 16 val. – S.Iva­naus­kai­tė. PRINCESĖ IR MĖNULIS (ne­iš­gal­vo­ta is­to­ri­ja Džeim­so Ter­be­rio kū­ri­nių mo­ty­vais).

KAUNO MAŽASIS TEATRAS

Kviečia mokytis A.Kalvinsko vairavimo mokykla (B kat., automobiliai su mechanine ir automatine pavarų dėže). Vytauto pr. 2–25, A.Juozapavičiaus pr. 54, Bijūnų g. 16, tel. 207 280, 8 685 65 218. 1103064

Ruošiu mokinius matematikos egzaminams. Atvykstu į namus. Tel. (8 37) 310 849.

1113936

M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Ge­gu­žės 21 d. 19 val. – Ma­rio Frat­ti. SESUO. Rež. A.Žu­kaus­kas. N-16. Ge­gu­žės 23 d. 19 val. – PREMJERA! Gin­ta­ ras Gra­jaus­kas. REZERVATAS. Rež. Alius Ve­ vers­kis. N-16.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS Kęstučio g. 74A

Gegužės 23 d. 18 val. – D.Čepauskaitė. KA­ VINĖ „PAS BLEZĄ“. Pasimatymas po dvide­ šimties metų. Režisierius S.Rubinovas. Gegužės 24 d. 18 val. – D.Čepauskaitė. BE GALO ŠVELNI ŽMOGŽUDYSTĖ. Dviejų dalių juodoji komedija. Režisierius S.Rubinovas.

TEATRO KLUBAS Vil­niaus g. 22, Ar­chi­tek­tų na­mai, II a. www.te­at­rok­lu­bas.lt

Pramogos, šventės, laisvalaikis Kita Kauno sakralinės muzikos mokykla skelbia priėmimą į parengia­ mąją, 1-ąją ir vyresnes klases gegužės 22 d. ir birželio 5 d. 18 val. M.Valančiaus g. 8, įėjimas iš Kumelių gatvės. Tai chorinio dai­ navimo mokykla, koncertuojanti, keliaujanti. Mokiniai auklėjami tvirtos moralės pagrindu, grožio ir taurumo dvasioje. Greta dai­ navimo, mokome groti vienu iš pasirinktų instrumentų: fortepi­ jonu, fleita, kanklėmis, smuiku, vargonais, arfa.

Ge­gu­žės 23 d. 19 val. – vo­ka­li­nio vy­rų kvar­ te­to „Opus Vo­ca­lis“ kon­cer­tas A-CAPELLA KETURIEMS. Bi­lie­tus pla­ti­na „Ti­ke­ta“.

KAUNO „ŽALGIRIO“ ARENOS AMFITEATRAS Karaliaus Mindaugo pr. 50

Gegužės 22 d. 18 val. – spektaklis ATĖJAU, PAMAČIAU, NEGALĖJAU (arba „Visiškas Rudnosiukas”).

VDU TEATRAS S.Dau­kan­to g. 27

Ge­gu­žės 20 d. 19 val. – šo­kė­jos ir cho­re­og­ ra­fės Aus­tė­jos Vil­kai­ty­tės spek­tak­lis LIETUVA BRANGI, ins­pi­ruo­tas kom­po­zi­to­riaus Juo­zo Nau­ja­lio, po­eto Mai­ro­nio ir prof. dr. Egi­di­ jaus Alek­san­dra­vi­čiaus. Ge­gu­žės 22, 23 d. 19 val. – PREMJERA! IN­ TYMUMAS, pa­gal Je­an-Paul Sar­tre no­ve­les. Rež. Ar­tū­ras Arei­ma, vai­di­na Se­ve­ri­ja Ja­nu­ šaus­kai­tė, Vai­nius So­dei­ka, Go­da Pik­ty­tė ir An­drius Žiu­raus­kas. Bi­lie­tus ga­li­te re­zer­vuo­ti tel. 8 620 43 447.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girs­tu­tis.lt

DOMINO TEATRAS Ge­gu­žės 21 d. 18 val. – DAKTARAS. Re­ži­sie­ rius A.Ve­čers­kis. Ge­gu­žės 22 d. 18 val. – PRIMADONOS. Re­ži­ sie­rius O.Ša­poš­ni­ko­vas. VILNIAUS AKTORIŲ TEATRAS Ge­gu­žės 23 d. 18 val. – ATOMINIAI BIČAI.

renginiai

LIETUVOS KARIUOMENĖS KAUNO ĮGULOS KARININKŲ RAMOVĖ A.Mic­ke­vi­čiaus g. 19

Ge­gu­žės 24 d. 18 val. – XXVIII tarp­tau­ti­nio fol­klo­ro fes­ti­va­lio ATATARIA LAMZDŽIAI2013 ren­gi­nys: Kau­no tau­ti­nės kul­tū­ ros cen­tro an­sam­blio KAUNO BANDONIJA pen­ke­rių me­tų veik­los pa­mi­nė­ji­mo kon­ cer­tas (va­do­vai Al­gir­das Kas­pe­ra­vi­čius, Vi­lius Mar­ma). Da­ly­vau­ja Erž­vil­ko kul­tū­ ros cen­tro an­sam­blis „Erž­vil­ko ban­do­ni­ja“ (va­do­vė Gin­ta­rė Stir­bie­nė). Įė­ji­mas ne­mo­ ka­mas.

KAUNO PAVEIKSLŲ GALERIJA K.Do­ne­lai­čio g. 16

Kvie­čia­me moks­lei­vius į nau­ją edu­ka­ci­nę pro­gra­mą skulp­tū­ros ir gra­fi­kos pa­ro­do­je POTENCIJA. Pro­gra­mos au­to­rė ta­py­to­ja Eg­lė Ve­la­niš­ky­tė pri­sta­tys šį nau­ją jung­ti­nį skulp­to­rių ir gra­fi­ kų pro­jek­tą. Ja­me da­ly­vau­ja pri­pa­žin­ti ir dar tik de­biu­tuo­jan­tys šių dai­lės sri­čių kū­rė­jai iš Kau­no, Vil­niaus ir ki­tų Lie­tu­vos mies­tų. Vė­liau ga­lė­si­te pa­tys iš­ban­dy­ti mo­no­ti­pi­jos tech­ni­ką. Šia tech­no­lo­gi­ja su­kur­tas at­spau­ das yra uni­ka­lus ir ori­gi­na­lus, nes an­tro to­ kio pa­ties su­kur­ti ne­įma­no­ma. Gru­pes pra­šom re­gist­ruo­ti iš anks­to I–V nuo 9 iki 16 val. tel. 229 475. Už­si­ėm ­ i­mai vyks­ta II–V nuo 11 iki 17 val. iki bir­že­lio 7 d.

M.Žilinsko dailės galerija

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Putvinskio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

Iš ciklo „Tūkstantmečio aidai muzikoje“ Gegužės 21 d. 18 val. – Kauno fortepijoninio trio koncertas PAVASARIO NAKTIES TANGO. Dalyvaus: Lina Krėpštaitė (fortepijonas), In­ drė Čepinskienė (smuikas), Asta Krištapo­ nienė (violončelė) bei aktorė Inesa Paliuly­ tė. Programoje – ispanų, Lotynų Amerikos šalių kompozitorių šokiai fortepijoniniam trio ir poezija. Iki gegužės 27 d. Mūzų svetainėje – meni­ ninkės, psichologės Karolinos VitkauskaitėsTarnauskienės spalvotos grafikos paveikslų paroda IŠSIPILDYMAS MOTINYSTĖJE, skirta Motinos dienai. Šioje parodoje paveikslus papildo ir menininkės sukurtos eilės, skirtos motinystės grožiui išreikšti. Iki rugpjūčio 30 d. Parodų salėje – Mildos Kiaušaitės fotografijų paroda ODĖ ŽMOGIŠ­ KUMUI. Įėjimas nemokamas. Kviečiame apsilankyti pirmadienį–ketvirta­ dienį 10–18 val., penktadienį 10–16.30 val.

KAUNO MIESTO MUZIEJUS M.Valančiaus g. 6

Gegužės 22 d. 15 val. – Valentino Seliugino medžio darbų parodos ISTORIJA MEDYJE pri­ statymas. Pristatymo metu išgirsite paskai­ tą „Ką slepia senieji Lietuvos Didžiosios Ku­ nigaikštystės antspaudai ir herbai“. Renginys nemokamas. Paroda veikia nuo gegužės 18 d. iki liepos 13 d.

KAUNO APSKRITIES VIEšOJI BIBLIOTEKA Ra­das­tų g. 2, 322 kamb.

Ge­gu­žės 22 d. 17 val. – po­eto, fo­to­gra­fo Re­ gi­man­to Ži­lio po­ezi­jos kny­gos „Ben­dra­bū­ vio esa­ty­je at­pa­žin­ta“ su­tik­tu­vės. Ren­gi­ny­je da­ly­vaus au­to­rius, po­etas Ro­ber­tas Ke­tu­ ra­kis ir doc. dr. In­ga Ste­pu­ko­nie­nė. Įė­ji­mas lais­vas. Re­gi­man­tas Ži­lys at­si­sklei­džia kaip įvai­rias­ pal­vė as­me­ny­bė – po­etas, fo­to­gra­fas, dai­ li­nin­kas, di­zai­ne­ris-ma­ke­tuo­to­jas. Stu­di­ja­vo in­ži­ne­ri­nę ge­o­de­zi­ją, me­no­ty­rą, o šiuo me­ tu gi­li­na­si į prak­ti­nę fi­lo­so­fi­ją. Fo­to­gra­fuo­ja jau dau­giau kaip du de­šimt­me­čius, su­ren­gė ke­le­tą per­so­na­li­nių pa­ro­dų. Iš­lei­do po­ezi­jos kny­gas „Pil­kas pa­va­sa­rio ru­duo“ (1995 m.), „Ver­ti­ka­liu dy­ku­mos ho­ri­zon­tu“ (2011 m.), kū­ry­ba pub­li­kuo­ta me­no ir kul­tū­ros lei­di­ niuo­se. Šie­met iš­leis­ta nau­jau­sia, tre­čio­ji, R.Ži­lio po­ezi­jos kny­ga „Ben­dra­bū­vio esa­ty­ je at­pa­žin­ta“. Ra­das­tų g. 2, IV a. fo­jė

Ge­gu­žės 23 d. 17 val. – dai­li­nin­kės Ma­ri­jos Ras­te­nie­nės ret­ros­pek­ty­vi­nės ta­py­bos dar­ bų pa­ro­dos ati­da­ry­mas. Dai­li­nin­kės ju­bi­lie­jaus pro­ga ati­da­ro­ma pa­ ro­da – pui­ki ga­li­my­bė pa­si­gro­žė­ti rink­ti­niais au­to­rės dar­bais, at­spin­din­čiais vi­są jos kū­ry­ bos ke­lią. Įė­ji­mas į ren­gi­nį lais­vas. Eks­po­zi­ci­ ja veiks iki birže­lio 15 d.

Nepriklausomybės a. 12

Iki birželio 2 d. veikia Jono Rimšos (1903– 1978) paroda „Bronziniai žmonės. Atsklei­ dęs indėnų dvasią“ pratęsiama J.Rimša – vienas ryškiausių lietuvių išeivi­ jos dailininkų, garsinusių Lietuvos vardą svetur, – nusipelnęs Bolivijos kultūrai, ap­ dovanotas aukščiausiu iš civiliams skiria­ mų „Andų Kondoro kavalieriaus ordinu“. Jam suteiktas Bolivijos valstybės Garbės pi­ liečio titulas (1950) ir Garbės profesoriaus vardas (1974). Ši paroda supažindina žiūrovus su didžiu­ le kolekcija reikšmingų ir mums nepažįsta­ mų Bolivijos ir indėniškojo periodo darbų, kurie išgarsino dailininką. Iš čia kilo ir par­ odos pavadinimas – Rimša, mylėdamas ir gerbdamas indėnus, studijuodamas Bolivi­ jos istoriją ir kultūrą, lankydamas indėnų, kuriuos jis vadino „bronziniais žmonėmis“, šventąsias vietas, tikrai pažino ir perprato jų dvasią. Ekspozicijos pagrindą sudaro privataus Išeivijos dailės fondo surinkti Rimšos kū­ riniai, kuriuos papildo septyni Nacionali­ nio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus anks­ tyvieji dailininko paveikslai, iš kurių šešis atvežė iš JAV ir perdavė šiam muziejui Be­ atričė Kleizaitė-Vasaris (penkis iš privačios Liucijos Andrijauskaitės-Grišonienės rin­ kinio ir vieną iš Draugijos užsienio lietu­ viams remti). Iki gegužės 26 d. veikia de­šim­to­jo fo­to­ me­no fes­ti­va­lio KAUNAS PHOTO pa­grin­ di­nė pa­ro­da AČIŪ UŽ SVEIKINIMUS! Pa­ ro­do­je taip pat eks­po­nuo­ja­mi šven­ti­nės te­ma­ti­kos dar­bai iš KAUNAS PHOTO ko­lek­ ci­jos, ro­dy­ti anks­tes­nė­se fes­ti­va­lio pro­gra­ mo­se.

Meno galerija KAUNO VARTAI Rotušės a. 29, tel./faks. 321 112

Iki birželio 15 d. veikia personalinė juvelyrės Vaidos Druskytės autorinių papuošalų paro­ da TAS SIDABRINIS JOS GYVENIMAS. Antrą dešimtmetį papuošalus kurian­ ti autorė parodoje pristato labai skirtingus papuoðalus, tačiau visus juos jungia profe­ sionalus atlikimas, estetiškumas ir moteriš­ kas jausmingumas. Vaidos papuošalai be galo moteriški tiek kruopščia technika ir dėmesiu detalėms, tiek emociniu krūviu, tiek tematika. Vis drą­ siau profesionaliose juvelyrės rankose sida­ bre suskamba ne tik gamtos, bet ir egzisten­ ciniai bei istoriniai motyvai. Stebina ir žavi juvelyrės gebėjimas tradicinę estetinę bei funkcinę papuošalų paskirtį de­ rinti su jausmų ir egzistencinių minčių ma­ terializacija. Parodoje eksponuojami darbai įrodo, kad ir tradicinė juvelyrika gali būti sa­ vita ir originali, kupina menininko perteik­ tos dvasinės energijos ir minties. Vaidos Druskytės papuošalai – tai tikra si­ dabro poezija, profesionaliai surimuota su­ brendusios, ieškančios, grožiui ir idėjai jau­ trios menininkės.

1113151

Kauno tautinės kultūros centras kviečia 7–10 m. vaikus į vasaros dienos stovyklas „Devynių amatų meistrelis“ (birželio 3–7 d.), „Tėviškės spalvos“ (birželio 10–17 d.). Prašymai ir svei­ katos pažymos priimamos raštinėje, A.Jakšto g. 18, 9–12 ir 13– 16 val. Stovyklos kaina 190 Lt. Informacija tel. (8 37) 407 135; www.ktkc.lt. 1111382

„Palata“ nacionalinis KAuno dramos TEATRAS 21 d. 18 val.

„Nykštukas nosis“ KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

22 d. 12 val.

„Pas Blezą“ KAUNO KAMERINIS TEATRAS

23 d. 18 val.


19

Pirmadienis, Gegužės 20, 2013

kas, kur, kada TEATRO KLUBAS Vilniaus g. 22, Architektų namai, II a.

TV programa

Iki birželio 1 d. veikia Neringos Jagelavičiūtės-Teišerskienės aliejinės tapybos darbų paroda MATRINA­LIA: ŽEMĖ BUNDA.

„MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Rotušės a. 13, Kaunas

Šiuo metu veikiančios parodos: „Maironis ir jo epocha. ...palieku visą mano judomąjį turtą“. „Autobiografija H. A. Č.“ (Henrikui Algiui Čigriejui – 80). Paroda veiks iki birželio 1 d.

LIETUVOS šVIETIMO ISTORIJOS MUZIEJUS Vytauto pr. 52

Iki birželio 1 d. veikia Kauno menų darželio „Etiudas“ vaikų dailės paroda MANO TĖVIŠKĖ.

KAUNO PILIS Pilies g. 17

Iki gegužės 30 d. veikia technologijų darbų paroda GĖLĖ NUO MODERNUMO IKI TRADICIJŲ. Ši paroda skirta Motinos ir Tėvo dienoms paminėti. Parodoje dalyvauja Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų, vaikų globos namų, gimnazijų 5–12 klasių mokiniai. Ekspozicija KAUNO PILIES ISTORIJOS MOZAIKA. Ekspozicijoje lankytojams pristatoma Kauno pilies istorija nuo XIV a. iki šių dienų, reikšmingiausi istoriniai faktai bei asmenybės, pilies pastatų metamorfozės, pilies funkcijų kitimas ir kt.

6.00 9.00 10.00 11.00 12.00

Labas rytas, Lietuva. „Kobra 11“ (N-7) (k). Bėdų turgus (k). LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00, 14.00 LRT radijo žinios. 13.05, 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. Sportas, orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). Sportas. Orai. 18.45, 23.35 Istorinė drama „Hindenburgas. Paskutinis skrydis“ (1) (Vokietija, 2011 m.) (N-7). 19.40 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Verslas. 21.05 Kultūra. Sportas. Orai. 21.15, 22.05 Įžvalgos. Tiesioginė analitinė pokalbių laida. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.15 Dokumentinio kino vakaras. „Apokalipsė. Antrasis pasaulinis karas“ (2) (N-7). 23.20 Vakaro žinios. 23.25 Sportas. Orai. 0.35 „Senis“ (N-7) (k).

kinas „CINAMON“ PLC „Me­ga“ tel. 8 700 70 111

„Grei­ti ir įsi­utę 6“ (iš­anks­ti­nė OMNI ID prem­je­ra) – 22, 23 d. 15.30, 18.15, 21 val. „Di­dy­sis Get­sbis“ 3D – iki 23 d. 18.45, 21.45* val. (*išsk. 23 d.). „Di­dy­sis Get­sbis“ – iki 23 d. 11.45, 14.40, 17.45, 20.45 val. „To­lyn į tam­są. Žvaigž­džių ke­lias“ 3D – iki 23 d. 11.20, 16 val. „Lo­biai O.K.“ – iki 23 d. 17.15, 21.30 val. „Ri­fo pa­sa­ka 2“ 3D – iki 23 d. 14 val. „Ri­fo pa­sa­ka 2“ – iki 23 d. 11.15, 13.15, 15.15, 18 val. „Ope­ra­ci­ja: Zo­dia­kas“ – iki 21 d. 21.15 val. „Ge­le­ži­nis žmo­gus 3“ 3D – 18, 23 d. 21.45 val. „Merg­va­ka­ris Mal­jor­ko­je“ – iki 23 d. 19.30 val. „Pats bai­siau­sias fil­mas 5“ – iki 23 d. 20, 22 val. „Pa­bė­gi­mas iš pla­ne­tos Že­mė“ (lie­t. k.) – iki 23 d. 10.45, 12.45, 14.45*, 16.45* val. (*išsk. 22, 23 d.). „Kru­džiai“ (lie­t. k.) – iki 23 d. 11, 13.30, 15.45 val. „Va­len­ti­nas vie­nas“ – iki 21 d. 19 val.

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora. Pasakų šalyje“. 7.20 „Vėžliukai nindzės“ (9) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! 10.45 Romantinė komedija „Mergina iš Džersio“ (JAV, 2004 m.) (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.25 „Vėžliukai nindzės“. 13.55 „Tomas ir Džeris“. 14.25 Komedija „Auklė“ (1) (JAV, 1993 m.). 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.15 Nuo... Iki... 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Trileris „Sukeisti žudikai“ (JAV, 1998 m.) (N-14). 0.25 „Havajai 5.0“ (8) (N-7). 1.20 „Vampyro dienoraščiai“ (6) (N-14).

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Didysis Getsbis“ 3D (premjera, N-13) – iki 21 d. 11, 14.45, 18.15, 21.45 val. „To­lyn į tam­są. Žvaigž­džių ke­lias“ 3D (premjera, N-13) – iki 21 d. 10.15, 14.15, 17.15, 20.30 val. KINO STARTAS su LNK. „Greiti ir įsiutę 6“ – 22 d. 19 val. „Agentų žaidimai“ (N-13) iki 21 d. 11.15, 13.45, 16, 19, 21.30 23.40 val. „Užmirštieji“ (N-13) – iki 21 d. 12, 15, 18**, 20.45 val. (**išsk. 21 d.) „Krudžiai“ (liet. k.) – 13.15, 15.30, 17.45 val. „Milijardierius ir blondinė“ (N-13) – iki 21 d. 16.15 val. „Transo būsena“ (N-16) – iki 21 d. 11.45, 21 val. „Laukinės atostogos“ (N-16) – 21 d. 14, 18.45 val. „Geležinis žmogus trys“ (N-13) – iki 21 d. 13, 18.30 val. „Geležinis žmogus trys“ 3D (N-13) – iki 21 d. 15.45, 21.15 val. „Rifo pasaka 2“ (liet. k.) – iki 21 d. 10.30 val. „Rifo pasaka 2“ 3D (liet. k.) – iki 21 d. 12.30 val. „Valentinas vienas“ (N-16) – iki 21 d. 20.15, 22.30 val.

M.Ras­te­nie­nės pa­ro­dos ati­da­ry­mas KAUNO APSKRITIES VIEšOJI BIBLIOTEKA 23 d. 17 val.

6.45 7.00 7.30 8.00

Teleparduotuvė. „Simpsonai“. „Smurfai“. Drama „Meilės triumfas“ (1) (Meksika, 2010 m.). 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Be namų“. 11.00 Nuotykių komedija „Naktis muziejuje 2“ (JAV, 2009 m.). 13.00 „Didvyrių draugužiai“. 13.30 „Smurfai“. 14.00 „Meškiukai Gamiai“ (7). 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“. 16.00 „Ašarų karalienė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 Paslapčių namai. 20.30 Gyvenimas yra gražus. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Kerštas“. 23.00 „Pelkė“. 0.00 „Daktaras Hausas“. 1.00 „Eureka“. 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.

6.30 7.00 7.05 8.00 8.30

Televitrina. Nacionalinė loterija. „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). Savaitės kriminalai (N-7) (k). Tauro ragas (N-7).

DATOS (gegužės 20 d.) 9.00 Žmogus prieš gamtą. Uolėtieji kalnai (N-7). 10.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7). 15.00 „Mentai“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Pagal įstatymą“. 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 20.25 Gyvenimo spalvos. 21.25 Užkalnio 5 (N-7). 22.25 „Tikras kraujas“ (N-14). 23.25 „Karo vilkai. Jūrų pėstininkai“ (N-14). 0.25 „Sostų karai“ (N-14). 1.25 „Tikras kraujas“ (N-14). 2.20 Bamba (S).

8.00 8.30 9.00 11.30

Gustavo enciklopedija. Keliaukim! Labas rytas, Lietuva (k). Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 2013“ atidarymo iškilmės (k). 13.15 Dainos teatras gyvai. Koncertas Vytautui Kernagiui atminti (k). 14.25 Pagauk kampą. Linksmiausios improvizacijos (k). 14.45 Kai aš mažas buvau (k). 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 18.15 Martyno Mažvydo 450-osioms mirties metinėms. Martyno Mažvydo giesmės (1997 m.). 18.45 Mūsų miesteliai. Vištytis (2). 19.35 Aktorės Agnės Gregorauskaitės 75-mečiui. LNDT spektaklis Boriso Dauguviečio „Žaldokynė“. 21.20 MES 2013. 21.45 Kultūra. Kompozitorius A.Šenderovas, aktorė A.Gregorauskaitė. 22.05 Muz. komedija „Imam Vudstoką“ (JAV, 2009 m.) (N-14) (subtitrai). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Dar širdyje – ne sutema. 1.20 Muzikos pasaulio žvaigždės. Choreografinė kompozicija „Requiem“.

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Universitetai.lt. 10.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 Nenugalimas banzuke. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 Komedija „Univeras“ (1, 2) (Rusija, 2008 m.). 21.00 „Tikri bičai“. 21.30 „Naša Raša“. 23.00 Siaubo f. „Paranormalūs reiškiniai 2“ (JAV, 2010 m.). 0.45 „6 kadrai“. 1.15 „CSI Majamis“. 2.10 „Tikri bičai“. 2.35 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

9.55 „Pokojus“. 10.25 Senoji animacija. 11.00 Komiška drama „Paramedikė“ (JAV, 2005 m.). 12.35 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.35 „Marija Mersedes“. 14.30 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.05 Gyvenimo kryžkelės. 22.00 Drama „Gražaus gyvenimo talismanas“ (Kanada, JAV, 2002 m.). 0.05 Paslapčių namai.

6.39 TV parduotuvė. 6.55 Žinios.

7.15

„24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 8.15 Supernamai. 8.45 Mūsų miškai. 9.20 Pradėk nuo savęs. 9.50 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 10.55 „Mančesterio detektyvės“ (N-7). 12.05 Drama „Oda“ (D.Britanija, Pietų Afrikos Respublika, 2008 m.) (N-7). 14.25 TV parduotuvė. 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 „TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 „Uraganų persekiotojai“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.35 „Šių laikų šnipai“ (N-7). 19.45 Žinios. 20.17 Orai. 20.20 Lietuva tiesiogiai. 21.00 Reporteris. 21.42 Orai. 21.45 Kitaip. Su Nomeda. 22.50 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 0.00 Reporteris. 0.42 Orai. 0.45 Kitaip. Su Nomeda.

9.00 Automoto (k). 9.30 Romantinė drama „Šokis hiphopo ritmu 3“. 11.15 Melomano pusvalandis. 11.45 Drama „Tapti žvaigžde“. 13.30 Telelaikraštis. 15.55 Drama „Patriarchė“ (3). 17.30 Svečiuose pas... 18.00 Žinios. 18.20 Laiko pjūvis. 18.50 Dok. f. „JAV prieš Johną Lennoną“ (N-7). 20.30 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Romantinė drama „Vėlyvas žydėjimas“. 22.50 Žinios (k). 23.10 Drama „Taip pat, bet kitaip“ (N-7). 0.55 Drama „Mergina, verta milijono“ (N-14).

7.00 Muzika. 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzikinė vaivorykštė (k). 8.50 Kauniečių akimis (k). 9.00 Muzika. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzikinė vaivorykštė (k). 19.30 Kultūros alėja (k). 20.00 Žinios. Orai. 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.

6.00 8.00 9.25 10.20 12.00 14.00 15.25 16.20

Koncertas „Pavasariniai žiedai“. Grupės „Bavarija“ koncertas. „Liuks!“ muzika. Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50. Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). Grupės „Bavarija“ koncertas (k). „Liuks!“ muzika. Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k). 18.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 20.00 Grupės „Bavarija“ koncertas (k). 21.25 „Liuks!“ muzika. 22.20 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k). 0.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 2.00 Grupės „Bavarija“ koncertas (k). 3.25 „Liuks!“ muzika. 4.20 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k).

12.00 Televitrina. 13.00 Sportas LT. „Pasaulio laisvojo stiliaus motokroso čempionatas 2013“ Lietuvoje. 15.50 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnodaro „LokomotivKuban“–„Donetsk“. 17.15 Lietuvos krepšinio lyga. „Prienai“–Klaipėdos „Neptūnas“. 19.00, 23.00 Žinios +. 19.15 Sporto metraštis. 19.25 VTB vieningoji krepšinio lyga. Rygos VEF–Maskvos srities „Chimki“ . Tiesioginė transliacija (per pertrauką – „Žinios +“). 21.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nyžnij Novgorod“–Kauno „Žalgiris“. 23.15 Futbolo dievai. D.Maradona.

Kauno diena Pasaulinė metrologų diena 1506 m. Ispanijoje mirė italų keliautojas Christopheris Columbus – Europos kolonializmo pradininkas. Gimė 1451 m. 1522 m. Pranciškus Skorina įkūrė pirmąją spaustuvę LDK. 1648 m. Merkinėje mirė Lenkijos ir Lietuvos karalius Vladislovas Vaza. 1799 m. gimė prancūzų grožinės literatūros rašytojas Honore de Balzacas. 1996 m. Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) generalinį direktorių Federicą Mayorą apdovanojo Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 1-ojo laipsnio ordinu.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Prisiminsite savo jaunystę ar tam tikrus praeities įvykius. Bendraujant su jaunesniais žmonėmis kils nesutarimų. Jei norite jų išvengti, tvardykite savo emocijas. Jautis (04 21–05 20). Esate neįprastos nuotaikos, stengiatės įvertinti savo pažiūras ir asmenybę. Pamilsite vyresnį arba autoritetingą žmogų. Dvyniai (05 21–06 21). Susidursite su žmogumi, kurio emocijos labai skirsis nuo jūsų. Dabartinė jūsų padėtis arba supantys žmonės gali pasirodyti esą ne tokie, kokių reikia. Galbūt teks įveikti tam tikrus išbandymus. Vėžys (06 22–07 22). Emocingumas ir jautrumas turės neigiamos įtakos jūsų interesams bei tolesnei veiklai. Galite neteisingai apsispręsti, būti pernelyg dosnūs ir iššvaistyti per daug pinigų. Liūtas (07 23–08 23). Sveika nuovoka padės sėkmingai bendrauti su aplinkiniais. Sugebėsite lengvai apmąstyti praeities įvykius. Nemalonūs dalykai nebepasikartos, jei drąsiai ranka numosite į prietarus ir baimes. Mergelė (08 24–09 23). Emociškai esate pasiruošę spręsti problemas. Tačiau tikėtina, kad šiandien priimtus sprendimus rytoj teks svarstyti iš naujo. Venkite kategoriškumo.. Svarstyklės (09 24–10 23). Pasitaikys puiki galimybė įgyvendinti savo svajones ir pakeisti namus taip, kad jie labiau atitiktų jūsų vidinį pasaulį ir norus. Su draugais ar pažįstamais norėsite atitrūkti nuo realybės.. Skorpionas (10 24–11 22). Sveika nuovoka padės sėkmingai bendrauti su jaunais žmonėmis. Sugebėsite lengvai apmąstyti praeities įvykius ir padaryti teisingas išvadas. Šaulys (11 23–12 21). Gali kilti nesutarimų su mylimuoju arba su žmogumi, kuriuo rūpinatės, nes jūsų idėjos prieštaraus to žmogaus vertybėms. Todėl nepirškite savo nuomonės ir dar kartą apmąstykite tai, ką siūlote.. Ožiaragis (12 22–01 20). Seksis ieškant savo idealo ir siekiant svajonės. Nebijokite skraidyti padangėmis bei įgyvendinti savo svajas. Bendradarbiavimas ir bendravimas turės teigiamos įtakos jūsų karjerai. Vandenis (01 21–02 19). Jūsų ir jaunų žmonių požiūriai išsiskirs. Jums nepatiks supantys dalykai arba tai, ką jie simbolizuoja. Tačiau nereikia konfliktuoti, tegul viskas lieka taip, kaip yra. Žuvys (02 20–03 20). Jūsų perdėtas optimizmas ir klaidingai suprasti idealai turės neigiamos įtakos karjerai. Būkite atsargūs, nes pernelyg laki vaizduotė gali išmušti iš vėžių. Galima ir reikia visko siekti sąžiningai ir atkakliai dirbant.


Orai

Šiandien numatomi šilti, su trumpomis liūtimis ir perkūnijomis orai, vietomis prognozuojamas škvalas, išaugs krušos tikimybė. Rytoj daug kur trumpi lietūs. Naktis išliks šilta, dieną bus vėsiau.

Šiandien, gegužės 20 d.

+22

+21

Telšiai

+24

Šiauliai

Klaipėda

+23

Panevėžys

+22

Utena

+25

Tauragė

+23

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +25 Berlynas +19 Brazilija +25 Briuselis +17 Dublinas +13 Kairas +40 Keiptaunas +23 Kopenhaga +18

Londonas +20 Madridas +14 Maskva +23 Minskas +26 Niujorkas +16 Oslas +27 Paryžius +14 Pekinas +27

orai kaune šiandien

Praha +22 Ryga +22 Roma +20 Vėjas Sidnėjus +18 0–4 m/s Talinas +15 Tel Avivas +29 Tokijas +22 Varšuva +25

+22

+24

Marijampolė

Vilnius

+24

Alytus

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (priešpilnis) teka Mėnulis leidžiasi

5.05 21.27 16.22 15.26 2.43

140-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 225 dienos. Saulė Jaučio ženkle.

Vardai Bernardinas, Eidvilas, Vygintė, Akvilas, Alfreda.

Ki­ni­jo­je – pra­žū­tin­gi po­tvy­niai

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+19

+23

+20

+16

0

+18

+19

+17

+16

4

+17

+20

+17

+12

2

rytoj

poryt

Pie­ti­nė­je Ki­ni­jos da­ly­je – sti­chi­nė ne­lai­ mė. Aud­ros ir ki­lę di­de­li po­tvy­niai jau nu­si­ne­šė ma­žiau­siai 55 gy­vy­bes, dar ma­žiau­siai 14 žmo­nių lai­ko­mi din­gu­ siais be ži­nios. Pa­sak Ki­ni­jos pa­rei­gū­ nų, stai­gios gau­sios liū­tys ir jų su­kel­ti po­tvy­niai bei nuo­šliau­žos nu­siau­bė iš vi­so net de­vy­nias di­de­les ša­lies pro­vin­ ci­jas. La­biau­siai nu­ken­tė­jo Guang­don­ go pro­vin­ci­ja. Čia žu­vo 36 žmo­nės. Sa­ vait­ga­lį aud­ros Ki­ni­jo­je ne­si­lio­vė. Liū­ tys su­kė­lė dar ke­lias di­de­les pur­vo nuo­ šliau­žas. Iš vi­so dėl aud­rų Ki­ni­jo­je nu­ ken­tė­jo jau 900 tūkst. žmo­nių. Sti­chi­ja su­grio­vė per 2,6 tūkst. pa­sta­tų. BBC inf., „Reu­ters“ nuo­tr.

įvairenybės

A.Po­ja­vis jau­čia­si lai­mė­jęs Ind­rė Pep­ce­vi­čiū­tė i.pepceviciute@diena.lt

„„Šventė: vaikai pasimėgaudami ragavo rekordinio Lietuvos vikšro

gimtadienio torto. 

Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.

Augalų žavadienis Šimtai vaikų iš Kauno mokyklų ir darželių sugužėjo į VDU Kau­ no botanikos sode vykusią šven­ tę „Augalų žavadienis“. Vaikai džiugino spalvingais pa­ sirodymais – dainavo, šoko, vai­ dino. Bene smagiausias šventės akcentas – iš Guliverio šalies at­ keliavusio ir Botanikos sode ap­ sigyvenusio žaliojo šimtakojo vienų metų gimtadienis. Gimta­ dienio tortą mažieji apspito tarsi bitės pavasario žiedą. Vikšras pernai pateko į Lietu­

vos rekordų knygą: jo ilgis – 76 m, o aukštis – 8 m. Susirinkusiuosius taip pat džiu­ gino po atviru dangumi įreng­ tas interaktyvių mokslo eksperi­ mentų miestelis, kuriame fizikos mokslų studentai atskleidė, kaip veikia kai kurie gamtos dėsniai. Atvirose piešimo ir tapybos dirbtuvėse dalyvavo Kauno kole­ gijos J.Vienožinskio menų fakul­ teto ir Taikomosios dailės moky­ klos studentai. KD inf

Aikš­tė­je – dvi­ra­čių me­dis

Šeš­ta­die­nio va­ka­rą Šve­di­jo­je, Mal­ mės are­no­je, paaiš­kė­jo šių me­tų „Eu­ro­vi­zi­jos“ dai­nų kon­kur­so nu­ ga­lė­to­ja – ja ta­po Da­ni­jos at­sto­vė Em­me­lie de Fo­rest, at­li­ku­si dai­ną „On­ly Teard­rops“. Jos per­ga­lė lė­ mė, kad ki­tą­met „Eu­ro­vi­zi­ja“ vyks Da­ni­jo­je. Per­ga­lę Da­ni­jos at­sto­vei už­tik­ri­ no 281 taš­kas. Ant­rą­ja vie­ta tu­rė­ jo ten­kin­tis Azer­bai­dža­no at­li­kė­jas, ku­ris su­rin­ko 234 ba­lus. Tre­čio­ji vie­ta ati­te­ko Uk­rai­nai. Už Lie­tu­vos at­sto­vą „Eu­ro­vi­zi­ jos“ fi­na­le bal­sa­vo tik še­šios vals­ ty­bės. Po vie­ną ba­lą Lie­tu­vai sky­rė Uk­rai­na, Ai­ri­ja ir Gru­zi­ja. Tris ba­ lus sky­rė Azer­bai­dža­nas, še­šis – ita­lai, pen­kis ba­lus – bal­ta­ru­siai. And­rius Po­ja­vis, su­rin­kęs 17 ba­lų, kon­kur­so fi­na­le užė­mė 22 vie­tą. Iš vi­so kon­kur­se šie­met da­ly­va­vo 39 ša­lys, o fi­na­le pa­si­ro­dė 26. Va­kar A.Po­ja­vis grį­žo iš Mal­mės. Pa­var­gęs, bet ku­pi­nas ge­rų emo­ci­ jų, nes, kaip pa­ts sa­kė, jis lai­mė­jo. – And­riau, ko ti­kė­jo­tės „Eu­ro­ vi­zi­jos“ fi­na­le? – Ti­kė­jau­si ge­ro va­ka­ro, taip ir at­ si­ti­ko, bu­vo ge­ras va­ka­ras. – Ko­dėl pa­ts ne­ste­bė­jo­te bal­sa­ vi­mo? – Ste­bė­jau, bet mes kar­tais tie­ siog išei­da­vo­me į už­ku­li­sius. Vi­sa tai jau bu­vo­me ma­tę ne kar­tą, bu­vo jau gry­nas juo­das dar­bas.

„„Ori­gi­na­lu: Kau­no die­nos šven­tę, ku­ri šie­met truks neįp­ras­tai il­gai

(vi­sa jos pro­gra­ma – po­rta­le kau­no­die­na.lt), Ro­tu­šės a. pa­si­ti­ko ne­ tra­di­ci­niu re­gi­niu – dvi­ra­čių me­džiu, ku­ris sim­bo­li­zuo­ja ne tik star­ ta­vu­sią mies­to gim­ta­die­nio šven­tę, bet ir vis di­dė­jan­tį dvi­ra­čių po­ pu­lia­ru­mą Kau­ne. Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

– Kaip da­bar ma­no­te, ką ga­lė­ jo­te da­ry­ti ki­taip? – Nie­ko. – Ko­kia bend­ra nuo­tai­ka po vi­ sų tri­jų „Eu­ro­vi­zi­jos“ va­ka­rų? – Iš tik­rų­jų ge­ra. Vis­ką, ką ga­lė­jo­

„„Re­zul­ta­tas: Lie­tu­vos at­sto­vas A.Po­ja­vis užė­mė 22 vie­tą iš 26 ga­li­mų. 

me, pa­da­rė­me. Ten bu­vo ge­ra nuo­ tai­ka. Kai ži­nai, kad pa­da­rai tai, ką ga­li. Tie­siog rei­kės tur­būt už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ro pa­klaus­ti, kaip čia yra, kad ša­lys kai­my­nės ne­pa­lai­ko. Ką ga­lė­jau, su Ita­li­ja pa­da­riau – še­ši taš­kai iš jų. – Kaip pa­ti­ko nu­ga­lė­to­jos pa­si­ ro­dy­mas? – Man bu­vo ge­res­nių dai­nų, ku­rios la­biau pa­ti­ko. Bet, kaip ir pro­gno­ za­vo, taip ir įvy­ko. Jei pa­si­žiū­rė­tu­ me į „Eu­ro­vi­zi­jos“ is­to­ri­ją, kar­to­ ja­si jau ant­rą ar tre­čią kar­tą, kad po Šve­di­jos „Eu­ro­vi­zi­ją“ ren­gia Da­ni­ja.

Tomas Urbelionis / BFL nuotr.

Dienos klausimas Ar A.Pojavio pasirodymas „Eurovizijoje“ buvo tinkamai įvertintas? Pasirodymas buvo per gerai įvertintas

46

Jo pasirodymas buvo vertas aukštesnės vietos

„Eurovizijos“ nežiūrėjau

8

14

%

32 Taip, jis pelnė tokią vietą, kokios buvo vertas

kaunodiena.lt

2013-05-20 Kauno diena  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you