Page 1

televizijos PROGRAMos gegužė

s 18–24 d. 2013 m. Nr. 20

UŽ KAD­RO

Šei­my­niš­kai pa­ly­di­mas BTV se­zo­nas

TV HE­RO­JUS

džiaugs­mas Gy­ve­nti

SUG­RĮ­ŽI­MAS Į TV3 grįž­ta pa

­si­ma­ mų šou „Mei­lės tri­kamt­py­is“

Tiražas 34 490


pjūvis TAI­KIK­LY­JE

Dū­ris skep­ti­kams – fi­na­las N

Re­dak­to­rė Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė Re­dak­ci­ja: Lab­da­rių g. 8, 01120 Vil­nius, tel. (8 5) 219 1380, e. p. tvdiena@diena.lt. Rek­la­mos va­dy­bi­nin­kai: (8 5) 261 3654, 261 3000, faks. 279 1379. Lei­dė­jas UAB „Die­na Me­dia News“. Žur­na­las pla­ti­na­mas su „Vil­niaus die­na“, „Kau­no die­na“, „Klai­pė­da“.

iū­rios in­ter­nau­tų ir la­žy­bi­ nin­kų pro­gno­zės, kad Lie­ tu­vos at­sto­vas „Eu­ro­vi­zi­jo­je“ pa­ smerk­tas lik­ti aut­sai­de­riu, ant­ra­ die­nį su­bliūš­ko – And­rius Po­ja­ vis su dai­na „So­met­hing“ lai­mė­ jo ke­lia­la­pį į šio dai­nų kon­kur­ so fi­na­lą. Pats dai­ni­nin­kas ti­ki­no ne­krei­pęs dė­me­sio į kar­čius žo­ džius, ti­tu­la­vi­mą ant­ruo­ju Ai­va­ ru ir net „Eu­ro­vi­zi­jo­je“ dir­ban­čių žur­na­lis­tų pra­na­šys­tę, kad pus­fi­ na­ly­je jis bus pa­sku­ti­nis. A.Po­ja­ vio ra­my­bė ir ti­kė­ji­mas, kad bliz­

giais šou per­si­so­ti­nu­sią Eu­ro­pą ga­li­ma su­ža­vė­ti pa­pras­tu­mu bei nuo­šir­du­mu, pa­si­tei­si­no. Be mū­sų ša­lies, į lai­min­gų­jų de­šim­tu­ką taip pat pa­te­ko Es­ti­ja, Mol­do­va, Bal­ ta­ru­si­ja, Ai­ri­ja, Da­ni­ja, Ru­si­ja, Bel­gi­ja, Uk­rai­na ir Ny­der­lan­dai. O praė­jus pir­mai džiaugs­mo ban­gai A.Po­ja­vis iš­ drį­so gar­siai pa­sva­jo­ti apie aš­ tun­tą vie­tą fi­na­le – ji la­biau­siai de­rė­tų prie ne­se­niai iš­leis­to dai­ ni­nin­ko al­bu­mo „Aš­tuo­ni“.

„Eu­ro 2013“ ­vi­zi­jos f šeš­ta­d i­na­las – 22.00 ie­nį val.

SUG­RĮ­ŽI­MAS

Va­sa­riš­ki mei­lės tri­kam­piai „V

ie­ni­šų šir­džių klu­bas už­da­ro­mas“, – skel­bia TV3 te­le­vi­zi­ja, ku­rios va­sa­ ros se­zo­ne pui­kuo­ja­si net trys pro­jek­tai vie­ni­šiams. Be „Pa­si­ rink ma­ne“, ku­ria­me pirš­liau­ja Min­dau­gas Sta­siu­lis, ir „Ūki­ nin­kas ieš­ko žmo­nos“, kur ieš­ ko­ti mei­lės ūki­nin­kams pa­de­ da Gin­ta­rė Va­lai­ty­tė, per Jo­ni­ nes į TV3 po 4 me­tų per­trau­ kos vėl grįš pa­žin­čių šou „Mei­ lės tri­kam­pis“. Šie­met jo da­ly­ viai bus ap­gy­ven­din­ti pra­ban­ gia­me Beb­ru­sų dva­re, Mo­lė­ tų ra­jo­ne. „TV die­na“ pri­me­na, kad į šou na­mą ry­te at­vyks­ta

Spaus­di­no UAB „Die­na Me­dia Print“. Vir­še­lio nuo­trau­ka „Shutterstock“, LNK.

trys jau­nuo­liai – dvi mer­ gi­nos ir vai­ki­ nas ar­ba du vai­ki­nai ir vie­na mer­gi­ na. Su­si­pa­ži­nę jie iš­vyks­ta pra­mo­gau­ ti. Va­ka­re vie­nas da­ ly­vių nu­ spren­džia, kas tu­ri pa­lik­ti pa­si­ ma­ty­mų šou. Vi­dur­nak­tį li­kę du da­ly­viai tu­ri

apsispręs­ti: pa­lik­ti šou kaip po­rai ar lauk­ti ki­tos die­ nos, kai į „Mei­ lės tri­kam­pį“ at­vyks nau­jas da­ly­vis. Be­je, per še­šis „Mei­ lės tri­kam­ pio“ se­zo­nus pro­jek­tą pa­li­ ko net 38 po­ ros. No­rin­tys išbandyti savo laimę gali re­ gist­ruo­tis TV3 in­ ter­ne­to sve­tai­nė­je.

UŽ KAD­RO

Pa­ly­di­mas BTV se­zo­nas Už televizijos programų pakeitimus redakcija neatsako TELEVIZIJOS PROGRAMO

GEGUŽĖS 18–24S D. 2013 m. Nr. 20

MYNIŠKAI PALYDIMAS UŽ KADRO ŠEI BTV SEZONAS

TV HEROJUS

DŽIAUGSMAS GYVENTI

SUGRĮŽIMAS

Į TV3 grįžta pasimaty mų šou „Meilės trikampis“

Tiražas 34 490

B

al­ti­jos te­le­vi­zi­ja (BTV) iš­ti­ ki­mai lai­ko­si tra­di­ci­jos se­ zo­nui ar­tė­jant prie pa­bai­gos su­ reng­ti šei­mų šven­tę ir ap­do­va­ no­ji­mų bei pa­dė­kos ce­re­mo­ni­ją ka­na­lo žvaigž­dėms ir dar­buo­to­ jams. Ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­jo­ je su­ži­bė­jo Arū­nas Va­lins­kas ir jo pro­diu­se­ri­nė bend­ro­vė. Jie pel­nė pri­zą „BTV me­tų su­grį­ži­mas“ už at­gi­ju­sį žai­di­mą „Taip. NE“, taip pat bu­vo įver­tin­ti už žiū­ri­miau­

sią BTV me­tų ren­gi­nį – „Auk­si­ nius svo­gū­nus 2013“. Ap­do­va­no­ ji­mo su­lau­kė ir sėk­min­go pro­jek­ to „Mu­zi­ki­nė kau­kė“ kū­rė­jai. Iš­ti­ ki­miau­sia lai­dų ve­dė­ja pa­skelb­ ta Lai­ma Ky­bar­tie­nė, ku­ri „Svei­ ki­ni­mus“ BTV ete­ry­je ren­gia jau try­lik­tus me­tus. O sa­vo kan­du­ mu rea­ly­bės šou „Pra­ga­ro vir­tu­ vė“ da­ly­vius gąs­di­nęs Liu­tau­ras Čep­rac­kas su­lau­kė įver­ti­ni­mo už įspū­din­giau­sią per­mai­ną.

3


4

tv herojus Rei­kia no­rė­ti gy­ven­ti, ta­da vis­kas kaž­kaip klo­ja­si į ge­rą­ją pu­sę. Rei­kia my­lė­ti gy­ve­ni­mą, nes jis tik vie­nas yra, be to, nie­kas ne­pa­pa­sa­ ko­jo, kaip ki­tur, ana­pus, yra.

Gy­ve­ni­mo Ak­to­rius Da­lius Mer­ti­ nas po ne­di­de­lės per­ trau­kos grįž­ta į te­le­ vi­zi­jos ete­rį. Va­sa­rą LNK pro­jek­te „Tik­ras gy­ve­ni­mas“ jis pri­sta­ tys fil­mų ver­tas gy­ve­ ni­mo is­to­ri­jas. Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė Pats ak­to­rius per de­vy­ne­rius me­tus, kol ko­vo­jo su sun­kia on­ko­lo­gi­ne li­ga – lim­fo­ma, tik­ ro gy­ve­ni­mo ra­ga­vo su kau­pu. „Gy­ve­ni­mas – ne vien gė­lės, bū­na ir aša­rų, ne­ri­mo, ner­vų, ne­su­sip­ra­ti­mų. Lai­dos is­to­ri­jos tu­ri gra­žią pa­bai­gą, nors pra­ džia daž­nai bū­da­vo dra­ma­tiš­ka ir įtemp­ta. Svar­biau­sia – ne­pra­ ras­ti vil­ties net sun­kio­mis aki­ mir­ko­mis“, – „TV die­nai“ sa­kė D.Mer­ti­nas. – Lai­dos anon­se sa­ko­ma, kad tik­ras gy­ve­ni­mas – tik­ rai ne vi­sa­da ro­žė­mis klo­ tas. Ar gy­ve­ni­mas, ro­žė­mis klo­tas, – taip to­li nuo rea­ly­ bės, tik­ru­mo? – Duo­kit bent vie­ną pa­vyz­dį, kai gy­ve­ni­mas ro­žė­mis klo­tas, iš­sky­rus pa­sku­ti­nį ke­lią? Ne­pa­ žįs­tu nė vie­no žmo­gaus ar bent nie­ka­da ne­su­ti­kau to­kio, ku­ ris pa­sa­ko­tų tik apie ro­žes sa­ vo ke­ly.

LNK nuotr.

– Esa­te su­si­dū­ręs su žmo­nė­ mis, mėgs­tan­čiais iš­si­gal­ vo­ti gy­ve­ni­mo is­to­ri­jas, pa­ gra­žin­ti? Duo­da­te pa­sta­bų? – Taip, kai ku­riems tai – vie­na su­dė­ti­nių da­lių no­rint pa­siek­ ti gra­žes­nį gy­ve­ni­mą. Kai ku­rie fan­ta­zuo­ja, pa­sa­ko­ja tai, ko nie­ ka­da nė­ra įvy­kę, ir taip po tru­ pu­tį pa­tys pra­de­da įti­kė­ti, kad taip ir bu­vo. To­kia jau žmo­nių gru­pė. Gal jiems sun­ku, o kai su­si­gal­vo­ja ge­res­nį gy­ve­ni­mą,


o džiaugs­mas pa­gal D.Mer­ti­ną nei yra iš tie­sų, pa­leng­vė­ja. Pas­ta­bų mes vi­si mo­ka­me duo­ ti, bet kul­tū­rin­gas žmo­gus tu­ ri iš­klau­sy­ti ki­tą. Gal mums at­ ro­do, kad kas nors vi­sai pro ša­ lį šne­ka, o tam šne­kan­čiam tai – rim­ta ir sva­ru. Ge­riau žmo­ gų iš­klau­sy­ti, ap­kal­bė­ti už akių ne­rei­kė­tų, bet pa­sta­bų šio­kių to­kių duo­ti ga­li­ma. Esa­muo­ ju mo­men­tu juk ne vi­sa­da ži­ nai, ko­dėl ir kaip kas nors žmo­ gui at­si­tin­ka, – gal jis su­mi­šęs, o ki­tas ga­li pa­gel­bė­ti iš­sa­ky­da­ mas pa­sta­bą, pa­ska­tin­da­mas, pa­drą­sin­da­mas. Vi­so­kių si­tua­ ci­jų gy­ve­ni­me bū­na. – Esa­te at­si­dū­ręs si­tua­ci­jo­ se, kai tie­siog nu­lei­di ran­ kas ir ne­be­ma­tai džiaugs­mo ap­link, vil­ties? Kaip ko­vo­ti? – At­vi­rai sa­kant, se­kun­dė­mis – taip. Bet as­me­niš­kai sten­ giuo­si kuo grei­čiau su­si­kaup­ ti, at­sa­ky­ti į rū­pi­mus klau­si­ mus, priim­ti to­les­nius spren­ di­mus, kaip to­liau gy­ven­ti. Tu­ rė­jau pro­ble­mų su svei­ka­ta, ir tuo­met rei­kė­jo grei­tų, tiks­lių spren­di­mų, ne­si­mė­ty­ti į ša­lis, nes lai­kas to­kiais at­ve­jais bū­na la­bai bran­gus. – Tik­rą gy­ve­ni­mą pa­pras­ tai pa­jun­ti, kai iš­moks­ ti džiaug­tis to­kiais, ro­dos, sa­vai­me su­pran­ta­mais da­ ly­kais kaip šei­ma, lais­va­ lai­kis su vai­kais, drau­gais, to­kio­mis smulk­me­no­mis kaip paukš­čių čiul­bė­ji­mas ar skruz­dė­ly­no ste­bė­ji­mas. Kas džiu­gi­na jus? – Iš tie­sų pa­pras­tų da­ly­kų mes ne­pas­te­bi­me, o kaip tik jie ir yra svar­biau­si: šei­ma, lai­kas su vai­kais, ar­ti­mie­ji. Pap­ras­ti kas­ die­niai da­ly­kai at­ro­do ne­reikš­ min­gi, bet kai jų ne­ten­ki – išei­ ni, gu­li li­go­ni­nė­je ar kt., su­ pran­ti, kad jie ir da­ro ta­vo gy­ ve­ni­mą tik­rą, vi­sa­ver­tį. Rū­pi­ ni­ma­sis ki­tais, dė­me­sys, pa­gal­ ba – tai yra tik­ra­sis gy­ve­ni­mas ir tik­ra­sis džiaugs­mas. Ma­ne

pa­tį džiu­gi­na žmo­nės, džiu­gi­ na gam­ta, pa­va­sa­ris la­bai džiu­ gi­na, tie­sa, il­ga žie­ma – ne­ la­bai, džiu­gi­na bend­ra­vi­mas, dar­bas su ko­le­go­mis fil­ma­vi­ mo aikš­te­lė­je. Man at­ro­do, pa­ ts di­džiau­sias kai­fas, pa­ts di­ džiau­sias džiu­ge­sys – jei žmo­ gus dir­ba pa­gal sa­vo pro­fe­si­ją ir jau­čia­si rei­ka­lin­gas. – Kiek­vie­nas li­ki­mas – at­ ski­ras sce­na­ri­jus, kiek­vie­ nas gy­ve­ni­mas – ne­pa­kar­ to­ja­mas fil­mas. Koks ga­lė­ tų bū­ti fil­mas, jei jis bū­tų sta­to­mas pa­gal jū­sų gy­ve­ ni­mą? – La­bai dra­ma­tiš­kas, bet ti­kiuo­ si, kad su di­de­le hu­mo­ro do­ze, – ne vien dra­ma­tiz­mas mus su­ pa. Mėgs­tu į vis­ką pa­žiū­rė­ti su iro­ni­ja, su hu­mo­ru – taip leng­ viau gy­ven­ti. Ne­rei­kia į vis­ką la­bai rim­tai žiū­rė­ti ir vis­ko pe­ si­mis­ti­nė­mis spal­vo­mis pai­šy­ti. – Ko­kių žmo­nių gy­ve­ni­mai jums at­ro­do įkve­pian­tis pa­ vyz­dys? – Pa­var­dė­mis ne­pri­var­dy­siu – tūks­tan­čiai to­kių žmo­nių, ku­ rie sa­vo gy­ve­ni­mais pa­ro­dė, kad rei­kia ko­vo­ti, ne­pa­si­duo­ ti. Ma­ne įkve­pia žmo­nės, ku­rie su­pran­ta, kad gy­ve­ni­mas la­bai trum­pas, ir sie­kia jį įpras­min­ ti. Ma­nau, jei žmo­gus yra ži­no­ mas, pri­pa­žin­tas, nu­si­pel­nęs sa­ vo sri­ty­je – ar bu­vo kū­rė­jas, ar me­di­kas, ar sta­ty­bi­nin­kas, tai tik­rai la­bai ne­leng­vą gy­ve­ni­mą gy­ve­no. La­bai ger­biu juos. – Ar jums bū­din­ga praei­ties nos­tal­gi­ja, vai­kys­tės, jau­ nys­tės idea­li­za­vi­mas, po­ sa­kiai – kad kas nu­brauk­ tų dvi­de­šimt ar tris­de­šimt me­tų? – Ma­nau, tai kiek­vie­nam bū­ din­ga. Vai­kys­tė, paaug­lys­tė daž­nai pri­si­me­na­ma su nos­tal­ gi­ja, sa­vo­tiš­ka ra­my­be. Tai na­ tū­ra­li gy­ve­ni­mo spal­va. Iš tie­ sų anuo­met bu­vo­me ma­ži, jau­

ni, tik­ri, jaus­min­gi, bu­vo ma­ žiau rū­pes­čių, vis­kas at­ro­dė la­ bai gra­žu. Bet rei­kia pa­si­steng­ ti, kad tas gro­žis vi­są gy­ve­ni­ mą ly­dė­tų, – jis iš dan­gaus nie­ ka­da ne­nuk­ren­ta. Daž­nas sau pa­sa­ko ir tai, kad ge­rai bū­tų me­tus nu­brauk­ti, tik pa­tir­tį pa­ si­lik­ti. Nub­rauk­ti me­tus bū­tų ža­vu, nes daug jų pra­ra­dau ne­ si­ti­kė­da­mas, kad ma­ne gy­ve­ni­ mas taip mo­kys. Gai­la pra­ras­ tų me­tų. Ne­su išim­tis – no­rė­ čiau sa­vo pa­tir­tį tu­rė­ti, tik bū­ti jau­nes­nis, už­tek­tų ir dvi­de­šimt me­tų nu­brauk­ti. Bū­tų da­bar tris­de­šimt – vi­siš­ka jau­nys­tė.

Tai ir yra gy­ve­ni­mo gra­ žu­mas ir sko­nis, kar­tais – kar­tu­mas, – bend­ra­ vi­mas su žmo­nė­mis, ku­ rie ta­ve my­li, o kar­tais ir ne­ken­čia. – Ku­ri fi­lo­so­fi­ja jums ar­ti­ mes­nė – kad žmo­gus yra sa­ vo li­ki­mo kal­vis ar kad mū­sų gy­ve­ni­mas jau nu­lem­tas iš aukš­čiau, kaž­kas jį tvar­ko? – Kai pra­de­di su tais „aukš­ čiau“ kal­bė­ti, tai ir ima at­ro­dy­ti, kad gal ir tvar­ko. Bet ne­lin­kė­ čiau to da­ry­ti. Rei­kia vis­ką pa­ čiam da­ry­ti, kiek ga­li su­kaup­ti jė­gų. Rei­kia no­rė­ti gy­ven­ti, ta­ da vis­kas kaž­kaip klo­ja­si į ge­rą­ ją pu­sę. Rei­kia my­lė­ti gy­ve­ni­ mą, nes jis tik vie­nas yra, be to, nie­kas ne­pa­pa­sa­ko­jo, kaip ki­tur, ana­pus, yra. Tiems, ku­rie šne­ ka, kad kaž­kur ki­tur gy­ve­ni­mas yra su­rė­dy­tas, ne­pri­ta­riu. Ma­no nuo­mo­nė ki­to­kia – tai, ką da­ riau, ko pa­sie­kiau, da­riau pa­ts, sa­vo jė­go­mis, nie­kas man ne­pa­ dė­jo, nes esu kū­ry­bin­gas žmo­ gus ir nie­kas ki­tas ne­ga­li at­lik­ti ma­no pa­rei­gos, mo­ky­tis ma­no pro­fe­si­jos, už ma­ne su­vai­din­ti, skai­ty­ti ar dirb­ti lai­dų ve­dė­ju. – Ar esa­te ti­kin­tis? – Iš da­lies taip. Nei­nu kiek­vie­ną

„Tik­ras gy­ve­ni ­mas“ – nuo b ir­že­lio

šeš­ta­die­nį ar sek­ma­die­nį į baž­ ny­čią, bet kar­tais jo­je bū­nu ir su­si­kau­piu, ir man ten pa­tin­ka. Bet ma­no ti­kė­ji­mas kiek ki­toks. Man gam­to­je įdo­miau, ran­ du ki­tų die­vų, sa­ve nu­ra­mi­nu, ran­du vi­di­nės ra­my­bės – ma­ne gam­ta daž­niau­siai įkve­pia. – Ti­kin­tie­ji gy­ve­ni­mą pa­ pras­tai skai­do į trum­pą že­ miš­ką­ją ke­lio­nę, per ku­rią ruo­šia­ma­si ki­tam – am­ži­ nam po­mir­ti­niam – gy­ve­ni­ mui. Jums priim­ti­na to­kia gy­ve­ni­mo fi­lo­so­fi­ja? – Ne­la­bai no­riu į ją gi­lin­tis, nes ma­tau jo­je šiek tiek ne­tie­ sos. No­riu gy­ven­ti to­kį gy­ve­ ni­mą, ko­kį pa­ts sau su­si­ku­riu, ma­ty­ti vi­sus žmo­nes, ar­ti­muo­ sius, drau­gus svei­kus, gy­vus, to­bu­lė­jan­čius, įdo­mius ir lin­ kiu jiems sėk­mės. O kas jau te­ nai ki­tur yra, ne­ži­nau. Nie­kas ne­ži­no. Gy­ven­kim tą gy­ve­ni­ mą, ku­rį tu­ri­me čia, že­mė­je, o kai su­si­tik­sim, – jei su­si­tik­sim, – tai ir pa­ly­gin­si­me, ku­ris gy­ ve­ni­mas ge­res­nis – ten ar čia. – Daž­nai sa­ko­ma – da­bar pa­ siau­ko­siu, pa­ken­tė­siu, dar tru­pu­tį, dar, o ta­da jau pa­ gy­ven­siu sau, tik tas lai­kas sau kar­tais taip ir nea­tei­na. Ar jūs jo at­ran­da­te? – Jei gy­ve­ni­mas su­si­klos­ to taip, kad ku­ri šei­mą, au­gi­ni vai­kus, pa­skui jiems pa­de­di sa­ vą gy­ve­ni­mą kur­ti, tas lai­kas sau tols­ta ir tols­ta. Tik­rai pa­ gal­vo­ji, kad už­ten­ka, pa­gy­ven­ siu sau, bet su­pran­ti, kad jo be­ veik ne­be­lie­ka. Ga­liau­siai pa­ ma­tai, kad sau lai­ko ne­la­bai sky­rei, bet tai nė­ra blo­gai – va­ di­na­si, lai­ką sky­rei ki­tiems, ne vien apie sa­ve gal­vo­jai. Tai ir yra gy­ve­ni­mo gra­žu­mas ir sko­ nis, kar­tais – kar­tu­mas, – bend­ ra­vi­mas su žmo­nė­mis, ku­rie ta­ve my­li, o kar­tais ir ne­ken­čia. Tie­siog rei­kia steng­tis dėl sa­vo gy­ve­ni­mo ir tu­rė­ti sva­jo­nę nu­ gy­ven­ti jį kuo įdo­miau.


6

šeštadienis

2013 05 18

lietuviškos

22.00 „Eurovizijos“ dainų konkursas.

19.00 Žvaigždžių duetai.

19.00 Paslapčių namai.

23.00 „Baubas 3“.

12.15 VTB jungtinė lyga.

6.00 Šventadienio mintys (k). 6.30 Stilius. Namai (k). 7.15 Nacionalinė paieškų tarnyba (k). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 „Aivenhas“. 9.25 „Džeronimas“. 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite. 11.00 Durys atsidaro. 11.30 Svečių ekspresas. 12.00 Ugnies tramdytojai. 12.30 Pasaulio dokumentika. „Mirties piramidės“ (JAV, 2005 m.). 13.30 Pasaulio panorama. 14.00 „Juokis 2010“. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų k.). 16.05 Orai. 16.10 Sveikinimų koncertas. 18.30 Detektyvo meistrai. „Frosto prisilietimas“ (D.Britanija, 1992–2010 m.) (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00 Valanda iki „Eurovizijos“. 22.00 „Eurovizijos“ dainų konkursas, 2013 m. Finalas. Tiesioginė transliacija iš Švedijos. 1.00 Stilius. Namai (k).

6.30 „Sedrikas“. 6.55 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“. 7.20 „Berniukas ir voveriukas“. 7.45 „Žvėrelių būrys“. 8.10 „Ogis ir tarakonai“. 8.35 „Benas Tenas“ (4). 9.00 Atgal į vaikystės miestą. 10.00 Nuotykių komedija „Vaivorykštės beieškant“ (Čekija, JAV, 2011 m.). 11.50 Romantinė komedija „Pagauk ir paleisk“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 14.10 Veiksmo f. „Keršytojai“ (JAV, 1998 m.) (N-7). 16.00 „Apgavystės“ (N-7). 17.00 Komedija „Papūsk man į uodegą“ (JAV, 1988 m.). 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Žvaigždžių duetai. Istorija prasideda iš naujo. 22.00 Nuotykių f. „Laiko įkaitai“ (JAV, 2003 m.) (N-7). 0.20 Veiksmo f. „Betmenas prieš Dviveidį“ (D.Britanija, JAV, 1995 m.) (N-7).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Mano mažasis ponis“. 7.30 „Ant bangos“. 8.00 „Skunk Fu“. 8.30 „Simpsonai“. 9.00 Mūsų gyvūnai. 9.30 Mamyčių klubas. 10.00 Svajonių sodai. 11.00 Nuotykių f. „Prarastasis tamplierių lobis 2“ (Danija, 2006 m.). 12.45 Komedija „Oskaras“ (JAV, 1991 m.). 15.00 „Svotai“. 17.25 „Visos upės teka“. 18.35 „Eurojackpot“. 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 21.00 Trileris „Tiksinti bomba“ (JAV, 2001 m.). 22.50 Trileris „Riba“ (JAV, 1997 m.). 1.10 Romantinė drama „Adamas“ (JAV, 2009 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Auksarankiai (N-7). 7.30 Gyvenimo spalvos. 8.30 Amerikos talentai VI. 9.30 Apie žūklę. 10.00 Šeštadienio rytas. 11.00 Pasitarkime (N-7). 12.00 Dviese prieš gamtą (N-7). 13.00 Žvaigždutės (N-7). 14.00 „Pirato širdis“ (2) (N-7). 16.00 Juoko kovos (N-7). 17.00 „Svotai“ (N-7). 18.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 19.00 Baladė apie Bomberį (N-7). 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 Savaitės kriminalai (N-7). 21.00 Veiksmo drama „Čempionas“ (JAV, Vokietija, 2002 m.) (N-14). 23.00 Siaubo f. „Baubas 3“ (JAV, 2008 m.) (S). 0.45 „Karo angelai“ (N-7) (k). 1.45 Bamba (S).

7.24 TV parduotuvė. 7.45 „Oskaro oazė“. 7.55 „Mokausi gaminti“. Kulinarinė laidelė vaikams. 8.15 Gyvenimo būdas (k). 9.15 „TV pokštai“ (N-7). 9.50 Padėkime augti. 10.25 Pradėk nuo savęs. 11.00 Dok. s. „Kaip užauginti planetą. Gyvybė iš šviesos“ (1) (N-7). 12.15 VTB jungtinė lyga. Ketvirtfinalio rungtynės. Žemutinio Naugardo „Nižnij Novgorod“ (Rusija)–Kauno „Žalgiris“. Transliacija iš Rusijos. 14.15 Baltijos šalių galiūnų čempionatas. 15.00 Super L.T. (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 16.10, 17.10 Nuoga tiesa. 18.20 Supernamai. 19.00 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 21.00 Žinios. 21.18 Orai. 21.20 Šeštadienio detektyvas. „Nebylus liudijimas“ (N-7). 22.30 Dramatinis trileris „Nukopijuota žmogžudystė“ (JAV, 1995 m.) (N-14).

21.00 BTV



22.00 LNK



„Čempionas“ („Undisputed“)

„Laiko įkaitai“ („Timeline“)

Veiksmo drama. JAV, Vokietija, 2002 m. Rež. Walteris Hillas. Vaidina Wesley Snipesas, Vingas Rhamesas.

Nuotykių filmas. JAV, 2003 m. Rež. Richardas Donneris. Vaidina Paulas Walkeris, Gerardas Butleris.

Iki gyvos galvos įkalintas Čambersas, vadinamas Ledlaužiu, yra Svytvoterio kalėjime organizuojamų bokso varžybų čempionas. Tačiau kartą už grotų patenka jo vertas konkurentas ringo karalius Monro Hačensas. Savo titulą jis pasiryžęs apginti ir kalėjime.

Pagal Michaelo Crichtono knygą sukurtame filme milijardierius Robertas Donidžeris savo turtus pasiryžęs investuoti į... viduramžius. Jis ketina šį istorinį laikotarpį perkelti į dabartį ir paversti jį ne tik efektingu atrakcionu, bet ir tikra realybės alternatyva.


2013 05 18 lietuviškos

šeštadienis

regioninės

8.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita (k). 8.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.) (k). 8.30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.) (k). 8.45 Kultūrų kryžkelė. Menora (k). 9.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis (k). 9.15 Krikščionio žodis (rusų k.). 9.30 „Kelias“. Laida evangelikams (k). 9.45 Šventadienio mintys. 10.15 Pokalbis Rašytojų klube apie nacionalinės literatūros paveldą (k). 11.45 Negali būti. 12.15 Vakaro autografas. Margionių kaimo teatro režisierius Juozas Gaidys (2004 m.) (k). 13.05 Girių horizontai. 13.30 Keliaukim! 14.00 Emigrantai. 14.45 Pergalės kaina (k). 15.15 „Frosto prisilietimas“ (N-7). 17.00 Lietuvių dokumentikos meistrai. Jadvyga Janulevičiūtė. „Pašėlęs gegužis“ (1974 m.), „Prabilęs medis“ (1976 m.) (k). 18.00 Muzika gyvai. „Vivat Verdi!“ Kompozitoriaus Giuseppe’s Verdi gimimo 200-osioms metinėms. 19.35 „Giminės ir...“ (3) (k). 20.30 Dalia Kutraitė kalbina... Česlovą Juršėną (1998 m.). 21.00 Drama „Rytoj bus geriau“ (Lenkija, 2010 m.) (N-7). 23.00 Panorama. Sportas (k). 23.25 Orai (k). 23.30 Pasaulio dokumentika. „Mirties piramidės“ (JAV, 2005 m.). 0.20 LNOBT spektaklis. L.A.Minkus. Baletas „Bajederė“. Choreografas M.Petipa, choreografės statytojos A.Azylmuratova ir L.Kovaliova, dirigentas M.Staškus.

7.15 Teleparduotuvė. 7.45 „Kas namie šeimininkas?“ 8.40, 23.45 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7). 10.30 „Atgal į gamtą“ (3). 11.30 „Gyvūnijos pasaulyje“. 12.00 „Penki ingredientai“ (7). 12.30 „Savaitgalis su Aleks“. 13.00 Pasaulio virtuvė. 13.25 Veiksmo komedija „Geras vyrukas“ (Australija, Honkongas, JAV, 1997 m.) (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 Alchemija XLVII. Pasaulis kaip parkas. VDU karta. 16.00 „Goko drabužių kelionė“ (9). 17.00 „Kaimo daktarė. Tęsinys“ (N-7). 19.00 Donnos Leon detektyvai. „Venecijos mįslė“ (Vokietija, 2000 m.) (N-7). 21.00 Nuotykių komedija „Tėčio dienos stovykla“ (JAV, 2007 m.). 22.45 „Goko drabužių kelionė“ (9) (k). 0.40 „Vienuolikta valanda“ (9) (N-7).

5.00, 9.00 Infodiena. 13.00 Teleparduotuvė. 13.30 Ne vienas kelyje (k). 14.10, 15.10, 16.10 KK2 (N-7) (k). 14.45, 15.45, 16.45, 17.40 Dviračio šou (k). 17.15 KTV – kino ir televirtuvė. 18.05 KK2 penktadienis (N-7) (k). 19.25 Pasaulis X (N-7) (k). 20.30 Nuo... Iki... (k). 21.35 Diagnozė: valdžia (k). 22.40 24 valandos (N-7) (k). 23.25 Farai (N-14) (k). 0.15, 2.05, 3.55 24 valandos (N-7) (k). 1.00 Nuo... Iki... (k). 2.50 Diagnozė: valdžia (k). 4.40 Pasivaikščiojimai. VDU karta (k).

22.30 Lietuvos ryto TV

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 8.45 Teleparduotuvė. 9.00 Vienam gale kablys. 9.30 Universitetai.lt. 10.00 „Ekspedicija į Arktį“ (3). 11.00 „Su Anthony Bourdainu be rezervacijos“. 12.00 „Adrenalinas“. 12.30 J.Oliverio patiekalai per 15 minučių. 13.30 Jokių kliūčių! 14.50 Aukščiausia pavara. 16.00 IIHF pasaulio ledo ritulio čempionatas. Pusfinalio rungtynės. Tiesioginė transliacija. 18.30 Jokių kliūčių! 20.00 IIHF pasaulio ledo ritulio čempionatas. Pusfinalio rungtynės. Tiesioginė transliacija. 22.30 „Bobo užkandinė“. 23.00 „Nepažįstamieji“. 0.00 „Vartai“ (3). 0.55 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“. 1.50 „Žmogžudystė“. 3.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

10.10 Kultūra +. 10.40 Svajonių sodai. 11.35 Laikas keistis. 12.05 „Pokojus“. 13.10 „Meilės sūkuryje“. 15.10 „Žavūs ir drąsūs“. 18.00 Marthos Stewart šou. 19.00 Labanakt, vaikučiai. 20.00 Drama „Nenykstantis meilės palikimas“ (JAV, 2007 m.). 21.35 Drama „Mūsų namas“ (JAV, 2006 m.).



7.20 Istorinė drama „Vicekaraliai“ (1) (N-7). 9.00 Žinios (k). 9.20 Sveikatos šaltiniai (k). 9.50 Laiko pjūvis (k). 10.20 „Vienišų seselių klubas“. 10.50 Nuomonės (k). 11.45 Drama „Paskutinė naktis“ (N-7). 13.20 Kai Lietuvos nebuvo (k). 13.50 Dok. drama „Pasitinkant Ali“ (N-7). 15.30 Telelaikraštis. 16.35 Dok. f. „Šiaurės pasaka“. 18.00 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 19.00 Anim. drama „Iliuzionistas“ (N-7). 20.30 Mūzos. 21.00 Veiksmo komedija „Kick-Ass“ (N-14). 22.55 Drama „Dvylika“. 0.30 Fantastinis trileris „Pandorum“ (N-14).

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „Svajonių kruizai“ (2). 10.15 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 10.45 „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (4). 11.15 „Apgaulinga tiesa“. 12.15 „Senas geras faras“. 13.15 „Jūros patruliai“ (N-7). 14.15 „Broliai detektyvai“. 15.15 Mūsų augintiniai. 15.45 Drama „Vėlyvas žydėjimas“ (Prancūzija, Belgija, D.Britanija). 17.20 Istorinė drama „Tristanas ir Izolda“ (Vokietija, D.Britanija, JAV). 19.30 TV šou „Maisto detektyvai“ (2). 20.00 Klaipėdos savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. 20.30 Nuotykių f. „Paslaptingas Trojos lobis“ (1) (Vokietija, 2007 m.) (N-7). 22.15 Fantastinė drama „Tobulas jausmas“ (D.Britanija, Švedija, Danija). 23.55 Eismo įvykių kronika (k). 0.25 „Vienišų seselių klubas“. 0.55 „Vaiduokliškos istorijos“.

22.50 TV3

6.00 I.Valinskienės koncertas „Meilės muzika“. 7.35 Koncertas „Pasaulis be vyrų – pasaulis be ateities?“ 9.15 „Liuks!“ muzika. 10.20 Agnės debiutinio albumo „Ne viską pasakiau“ pristatymas. 12.00 I.Valinskienės koncertas „Meilės muzika“ (k). 13.35 Koncertas „Pasaulis be vyrų – pasaulis be ateities?“ (k). 15.15 „Liuks!“ muzika. 16.20 Agnės debiutinio albumo „Ne viską pasakiau“ pristatymas (k). 18.00 I.Valinskienės koncertas „Meilės muzika“ (k). 19.35 Koncertas „Pasaulis be vyrų – pasaulis be ateities?“ (k). 21.15 „Liuks!“ muzika. 22.20 Agnės debiutinio albumo „Ne viską pasakiau“ pristatymas (k). 0.00 I.Valinskienės koncertas „Meilės muzika“ (k). 1.35 Koncertas „Pasaulis be vyrų – pasaulis be ateities?“ (k). 3.15 „Liuks!“ muzika. 4.20 Agnės debiutinio albumo „Ne viską pasakiau“ pristatymas (k).

7.00 7.20 7.30 8.30 9.00 10.00 17.00 17.50 18.50 19.00 20.00

Žinios. Orai (k). Kauniečių akimis (k). Muzika. Kur Nemunėlis teka. Muzika. OTV muzika. Muzika. Kitokia Lietuva (k). Kauniečių akimis. Muzikinė vaivorykštė. Piliečių labui ir saugumui (k). 20.00 Muzika. 21.00 OTV muzika.



„Nukopijuota žmogžudystė“ („Copycat“)

„Riba“ („The Edge“)

Dramatinis trileris. JAV, 1995 m. Rež. Jonas Amielis. Vaidina Sigourney Weaver, Holly Hunter.

Trileris. JAV, 1997 m. Rež. Lee Tamahori. Vaidina Anthony Hopkinsas, Alecas Baldwinas.

Iš filme pateiktos ataskaitos sužinosime, jog devyni iš dešimties serijinių žmogžudžių yra baltieji amerikiečiai iki 35 metų. Tokią statistiką paskelbia didelę patirtį turinti ekspertė daktarė Helen Hadson. O vėliau pati mokslininkė taps maniako auka.

Po lėktuvo katastrofos prie gyvybės ir mirties ribos laukinėje gamtoje atsiduria trys vyrai – milijardierius Čarlzas Morsas, fotografas Robertas Grinas ir jo padėjėjas Stivenas. Taip baigėsi noras pafotografuoti Aliaskos peizažus. Ir prasidėjo kova už išlikimą.

7


8

šeštadienis

2013 05 18

rusiškos

7.05, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Naujienos. 7.30, 7.35 Animacija. Vaikų klubas. „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 8.10 Gudručiai ir gudrutės. 9.15 Ganytojo žodis. 9.35 Skanėstas. 10.15 Metas pietauti! 11.20 „Idealus remontas“. 12.30 „Gėris 5541“. 13.40, 14.20 A.Domagarovas. „Vienišo vyro išpažintis“. 15.00 Melodrama „Geriausias mano vyro draugas“. 17.25 Pasverti ir laimingi. Finalas (su subtitrais liet. k.). 20.00 Laikas. 20.25 „Ekstrasensų mūšis. Juodieji ir baltieji“ (su subtitrais liet. k.). 23.00 Kubas. 0.15 Melodrama „Taboras iškeliauja į dangų“. 1.50 Vaid. f. „Vyrai“. 3.25 Komedija „Raktai nuo dangaus“. 4.35 Vaid. f. „Prieplauka“.

5.40 6.00 8.40 9.35 10.05 13.20 14.15

„Pagal įstatymą“. „Kareiviai“. Aktuali tema. 100 procentų. Nemeluok man. Kai Žemė pyksta. Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. 15.15 Mes ir nesapnavome. 18.15 Lemtingas kontaktas. 19.20 Žiūrėkite visi! 20.30 Prarastas protėvių palikimas. 21.30 M.Zadornovo koncertas. 1.15 Savaitė.

6.50 NTV rytas. 7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Apžiūra. 7.55 Pagrindinis kelias. 8.25 Gaminame maistą. 9.25 Rusiškas įdaras. 9.55 Kulinarų dvikova. 10.55 Būsto klausimas. 12.25 Savas žaidimas. 13.10 Mūsiškiai. 14.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 15.55 Tyrimą atliko... 16.50 Atmintinos melodijos. 17.30 Šviesos spindulys. 18.25 Gydantis kūną. 19.20 Antrasis Vangos atėjimas. 21.25 Nuoširdus prisipažinimas. 22.15 Rusiškos sensacijos. 23.15 Tu nepatikėsi. 0.10 Nešvarus darbas. 2.00 Vasermano reakcija.

filmai

5.00 Humoro festivalis „Jūrmala“. 6.35, 7.15 Vaid. f. „Tai mano šuo“. 7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 8.45 Ryto paštas. 9.20 Šeštadienio talka. 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 10.15 Trijų vandenynų paslaptis. 11.10 Vaid. f. „Du kapitonai“. 13.30 Visa Rusija. 13.45 Sąžiningas detektyvas. 14.15 Paslapties pėdsakais. NSO. 15.10 Vaid. f. „Širdies plakimas“. 17.05 Šeštadienio vakaras. 19.45 Vaid. f. „Veros jėga“. 23.40 Vaid. f. „Šeimos reikalai“. 1.35 Proturizmas.

6.00 Vaid. f. vaikams. 7.15, 9.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.45, 16.00 Elitinis kvartalas. 10.00 SSRS kinas. „Pirmas troleibusas“. 11.30 Gyvas žodis. 12.00 Niujorke su V.Topaleru. 13.00 ART navigatorius. 13.30, 23.00 Rusiškas akcentas. 14.00, 21.00 Vaid. f. „Klausantis tylos“. 16.30 Miesto legendos. 17.00 Savaitės aidas. 17.30 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 18.00, 23.30 Dokumentinis ekranas. 19.00 Dabar pasaulyje. 19.30 Vokietija per savaitę. 20.00 Izraelis per savaitę.

6.00 Tragikomedija „Pamotė Samanišvili“. 8.00 Komedija „Į Rusiją – meilės!“ 9.50 Drama „Rožių slėnis“. 12.00 Nuotykių trileris „XX amžiaus piratai“. 13.40 Kovinis f. „Nenugalimasis“. 16.00 Komedija „Arka“. 18.00 Istorinė drama „Aukso amžius“. 20.00 Drama „Dangaus teismas“. 22.00 Trileris „Kaukas“. 0.00 Drama „Gauja“.

7.00 Romantinė veiksmo komedija „Ponas ir ponia gangsteriai“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 9.00 Drama „Pikokas“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 11.00 Fantastinė nuotykių drama „Daktaro Parnaso fantazariumas“ (D.Britanija, Kanada). 13.00 Trileris „Durys priešais“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 15.00 Romantinė komedija „Kai sutiksi aukštą tamsiaplaukį“ (JAV, Ispanija, 2010 m.). 17.00 Veiksmo trileris „Melori Kein. Prarasta kontrolė“ (JAV, Airija, 2011 m.). 19.00 Fantastinė romantinė drama „Saulėlydis“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 21.00 Drama „Psichoanalitikas“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 23.00 Fantastinis veiksmo trileris „Žaidėjas“ (JAV, 2009 m.) (S). 1.00 Veiksmo trileris „Adrenalinas 2. Aukšta įtampa“ (JAV, 2009 m.).

5.00 Mokslinės fantastikos nuotykių f. „Žvaigždžių kelias IV. Kelionė namo“. 7.20 Romantinė komedija „Ponia Petigriu gyvena šia diena“. 9.00 Mokslinės fantastikos nuotykių f. „Žvaigždžių kelias V. Galutinė riba“. 11.00 Biografinė drama „Pagauk, jei gali“. 13.25 Kriminalinis trileris „Apgalvota žmogžudystė“. 15.35 Kriminalinė melodrama „Vedybinis gyvenimas“. 17.20 Kriminalinė drama „Mirtis už gyvybę“. 19.00 Romantinė drama „Mano vaivorų naktys“. 21.00 Komedija „Paskutinis jaunikio išbandymas“. 23.00 Kriminalinė komedija „Nepastebimoji“.

6.45 „Liežuvautoja“. 11.00 „Nėštumas avint aukštakulnius“. 12.40, 0.20 „Gyvenimas kaip šou“. 14.25 „Aistros radijo bangomis“. 16.00 „Pavojingas reportažas“. 17.35 „Seklys“. 19.10 „Žydroji banga“. 21.00 „Gydytojas Holivudas“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.10 Menas Vokietijoje. 8.30 Europos politikos apžvalga. 9.30 Įsijunk internetą. 10.10 Savaitgalio įvykių apžvalga. 10.30 Idėjų lietus. 11.10 Laida apie futbolą. 11.30 Horizontai. 12.10 Kultūra. 13.10 Sveikatos patikra. 13.30 Naujienos iš viso pasaulio. 14.30 Mūsų pasaulis. 15.10 Savaitgalio įvykių apžvalga. 15.30 Panorama. 16.15 Laida apie sportą. 16.30 Kelionių laida. 17.30 Žvilgsnis iš Londono. 18.10 Indijos vandenyne su S.Reevu. 19.30 Mūsų pasaulis. 20.10 Menas Vokietijoje. 21.15 Laida apie sportą. 21.30 Kelionių laida. 22.30 Įsijunk internetą. 23.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 23.30 Žvilgsnis iš Londono.

6.00, 8.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 Apie Kiniją. 8.00 Tarptautiniai reportažai. 8.15 CNN verslas. Afrika. 9.00, 14.30, 20.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 9.15 CNN verslas. Artimieji Rytai. 9.30 Verslo kelionės. 10.30 Atviri kortai. 11.00 Darbo pasitarimas. 12.00 Tarptautiniai reportažai. 12.30 Trumpai ir aiškiai. 13.00 Ch.Amanpour reportažai. 13.30 Afrika iš arti. 14.00 CNN „Laisvės“ projektas. 15.00 Tarptautiniai reportažai. 15.30 Veikli moteris. 16.00 Mados verslo užkulisiai. 16.30 Darbo pasitarimas. 17.00 Pasaulio žemėlapis. 17.30 Afrikos balsai. 18.00 Europos verslas. 18.30 Afrikos verslas. 18.45 Trumpai ir aiškiai. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Žirgų lenktynių rezultatai. 20.30 Afrika iš arti. 21.00 Tarptautiniai įvykiai. 21.30 Apie Kiniją. 22.00 Po pasaulį. 23.00 CNN „Laisvės“ projektas.

muzika

7.00 10.50 11.30 12.45

MCM dainos. 50 geriausių dainų. Geriausios JAV dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 13.00 Viena daina. 14.35 Darboholikai. 15.30 MCM dainos. 16.10 MCM Zap. 17.30 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 19.50 Sporto naujienos. 20.05 50 kultinių dainų. 21.00 MCM dainos. 21.30 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.45 Vakaro muzika. 24.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.30 MCM dainos.

9.00 Ekstremalūs išbandymai. 9.50 „Paauglių svajos“. 11.30 „Holivudas“. 15.40 TV šou „Medžioklė“. 18.10 „Paauglės motinos“. 19.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 20.40 TV šou „Medžioklė“. 21.30 „Bedarbiai“. 23.10 Realybės šou „Snooki“. 0.00 Realybės šou „Krantas“. 3.20 Tik hitai.

6.00 Džiazas. 10.30 Dok. f. „A.Liepa. Didysis šokis Sankt Peterburgo Marijos teatre“. 10.45 I.Stravinkio baletas „Šventasis pavasaris“. 11.25 V.Nižinskio baleto „Faunas“ įžanga. 11.45 M.Fokine’o baletas „Ugnies paukštė“. 12.40 M.Fokine’o baletas „Šecherezada“. 13.10 Divertismentas. 14.30 A.Brucknerio VII simfonija. 15.45 A.Brucknerio VIII simfonija. 17.10 Divertismentas. 17.25 Džiazas. Koncertuoja V.Iyerio trio. 18.25 M.Canonge, šokio ambasadorius. 19.30 I.Stravinskio kūrinių koncertas Tulūzoje. 21.00 Divertismentas. 21.30 R.Wagnerio opera „Reino auksas“. Dainuoja Niujorko Metropolitano operos artistai. 0.30 Džiazas. „Mawazine“ muzikos festivalyje.


2013 05 18 dokumentika

šeštadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Užkariautojas Bertas Masačusetse. 10.30 Užkariautojas Bertas Aliaskoje. 11.00 Pakrančių karai. 12.00 Maistas rojuje. Honolulu. 13.00 Pasaulio receptai. Sent Lusija. 13.30 Maisto mašina. 14.00 Naujo būsto paieška. Čilė. 14.30 Naujo būsto paieška. Vengrija. 15.00 Naujo būsto paieška. Australija. 15.30 Naujo būsto paieška. Austrija. 16.00 Be tabu. 19.00 Maisto mašina. 20.00 Maistas rojuje. Tampa. 21.00 Kelionės motociklu. 22.00 Laukiniai keliai Amerikoje. 23.00 Pavojingos žemės. Bolivija. 0.00 Ginkluoti ir pasiruošę. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Išsigelbėjimo signalas – raudonas. 11.00 Kelias per pragarą. Dualistika. 12.00 Sudegusio namo pamatai. 12.30 Juodaodžių šventovė Filadelfijoje. 13.00 Tunų žvejyba. 14.00 Baikeriai – gyvūnų gelbėtojai. 15.00 Atsarginės lenktyninių automobilių dalys. 16.00 Automobilio „Ford Anglia“ remontas. 17.00 Fotografas M.Feitas. 18.00 Žiaurus Misisipės ritualas. 19.00 Laukinė Rusijos gamta. 20.00 Kalintys užsienyje. 21.00 Aferistai ir turistai. 22.00 360 laipsnių panorama. 23.00 Kalintys užsienyje. 0.00 Aferistai ir turistai. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Tankų dirbtuvė“. 9.00 „Stipriausi koziriai“. 10.45 „Per kančias ir bangas“. 13.35 „Vyriški darbai“. 17.50 „Statybų asai“. 18.45 „Akis į akį su gamta“. 19.40 „Savamoksliai išradėjai“. 20.30 „Nematomi pasauliai“. 21.30 „Gentis“. 22.20 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“. 23.20 „L.Theroux: pavojingiausi Amerikos naminiai gyvūnai“. 0.10 Nakties programa.

7.00 „Dingęs Aleksandro Makedoniečio pasaulis“. 8.00 „Laiko komanda“. 11.00 „Mitų medžiotojai“. 12.00 „Slaptasis karas“. 14.00 „Seniai pamirštos dietos“. 15.00 „Laiko komanda“. 16.00 „Vikingų istorijos“. 17.00 „Maču Pikču kodas“. 18.00 „Mitų medžiotojai“. 19.00 „Inuitų odisėja: naujojo pasaulio užkariavimas“. 20.00 „Viduramžiai“. 22.00 „K.Folletto kelionė į viduramžius“. 23.00 „Margato riteriai“. 0.00 Nakties programa.

15.00 1 Baltijos

7.00 Surikatų namai. 7.25 Kinologija. 8.15 Drambliai. 9.10 Mažylių planeta: rūšių gelbėjimas. 10.05 Beždžionių gyvenimas. 10.30 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 11.00 Veterinaras. 11.25 Projektas „Šunų jaunikliai“. 11.55 Rūsčioji Arktika: Islandija – ledo ir ugnies žemė. 12.50 Pragariška katė. 18.20 Gyvenimo greitis: Amerikos pietvakarių plėšrūnai. 19.15 Centrinės Amerikos žudikai. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 21.05 Liūto urzgimas. 22.00 Pragariška katė. 22.55 Karina: laukinis safaris. 23.50 Laukiniai ir pavojingi: košmaras ir stebuklas. 0.45 Krokodilų upės liūtai.

7.00 „N.Marvenas keliauja į Junaną“. 8.00 „Povandeniniai padarai“. 8.55 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „N.Marveno nuotykiai Arktyje“. 17.55 „N.Marvenas keliauja į Junaną“. 19.00 „Gyvūnija ir augmenija“. 20.00 „Didžiosios katės dienoraštis“. 21.00 „Gamtos stebuklai“. 22.00 „Slaptas primatų gyvenimas“. 23.00 „N.Marvenas keliauja į Junaną“. 0.00 Nakties programa.



10.00 11.00 11.15 11.40

Televitrina. Žinios +. Automoto. Speciali laida „VTB lyga. Lemiamos kovos“. Interviu su krepšininkais ir treneriais. 11.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nyžnij Novgorod“–Kauno „Žalgiris“. Tiesioginė transliacija. 13.55 Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Kauno „Žalgiris“. 15.40 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–„Nyžnij Novgorod“. 17.30 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos srities „Chimki“–Rygos VEF. 19.20 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–„Nyžnij Novgorod“. 21.05 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nyžnij Novgorod“–Kauno „Žalgiris“. 22.55 Sportas LT. „Lietuvos sambo čempionatas 2013“.

9.30 Lengvasis kultūrizmas. 9.45 Dviračių lenktynės „Tour of California“. 10.30, 14.30, 15.30 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. 11.30 Kanojų irklavimo varžybos Čekijoje. 13.00, 19.00 Europos ralis. 14.00 Dviračių lenktynės „Tour of California“. 18.30 Kanojų irklavimo varžybos Čekijoje. 20.00 „Longines Global“ jojimo varžybos. 21.30 Jojimo apžvalga. 21.45 Sporto kuriozai. 22.00 Kovos klubas. 0.15 Dviračių lenktynės „Tour of California“. 2.00 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“.

7.00, 9.00, 11.00, 13.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato ketvirtfinalis. 15.05 Motosportas. Prancūzijos didžiojo prizo kvalifikaciniai važiavimai. Tiesioginė transliacija. 15.55 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato pusfinalis. Tiesioginė transliacija. 18.30 Tenisas. „Internazionali BNL D’Italia“ turnyro pusfinalis. Tiesioginė transliacija. 19.30 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 19.55 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato pusfinalis. Tiesioginė transliacija. 22.30 Tenisas. „Internazionali BNL D’Italia“ turnyro pusfinalis. Tiesioginė transliacija. 23.30 Tenisas. „Internazionali BNL D’Italia“ turnyro pusfinalis.

7.00 8.15 10.15 10.45

Ryto programa. TV parduotuvė. AG profesionalai. TV žurnalas apie automobilių sportą. 11.45 „Sport1“ reportažas. 12.15 Normaliai. 12.45 Automobilių sportas. Paros lenktynės. 13.30 Motociklų sportas. „Prancūzijos didysis prizas“. 15.55 Pasaulio ledo ritulio čempionatas. Pusfinalis. 18.15 Automobilių sportas. Paros lenktynės. 19.55 Pasaulio ledo ritulio čempionatas. Pusfinalis. 22.15 Krepšinis. Bundeslyga. 0.00 Amerikietiškosios imtynės. 1.00 Nakties programa.

21.00 Balticum auksinis



„Geriausias mano vyro draugas“ („Лучший друг моего мужа“)

„Psichoanalitikas“ („Shrink“)

Melodrama. Rusija, 2010 m. Rež. Aliona Zvancova. Vaidina Natalija Vdovina, Sergejus Šnyriovas.

Drama. JAV, 2009 m. Rež. Jonas Pate’as. Vaidina Kevinas Spacey, Saffron Burrows.

Darija savo jaunikį nusprendžia supažindinti su tėvais. Bet pamatęs būsimą žentą Darijos tėvas Borisas staiga prisimena, kad šis groja jo meilužei Anai priklausančiame restorane. Supratęs, kad gali būti demaskuotas, Borisas pabando vyriškai susitarti su Alioša.

Beverli Hilse gyvenantis penkiasdešimtmetis psichoanalitikas Henris Karteris niekad nestokoja klientų. Bet darbas jau seniai nebeteikia džiaugsmo, nes sielvartas dėl nusižudžiusios žmonos Henrį verčia dažnai rūkyti žolytę arba vakarais mirtinai nusigerti.

9


10

sekmadienis

2013 05 19

lietuviškos

9.50 „Aviukas Šonas“.

23.45 „Stiklo namai 2“.

22.20 „Musgaudis“.

19.00 Gyvenimo spalvos.

11.30 Mūsų miškai.

6.00 Emigrantai (k). 7.00 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite (k). 8.00 Girių horizontai. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 „Tara Dankan“. 9.25 „Džeronimas“. 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 Gustavo enciklopedija (subtitrai). 10.30 Brolių Grimų pasakos (5). „Narsus siuvėjas“ (Vokietija, 2008 m.). 11.45 Cirkas. X tarptautinis cirko festivalis „Circo Massimo“ (7). 12.30 Pasaulio dokumentika. „Didžiosios migracijos. Gimė judėti“ (1) (D.Britanija, 2010 m.) (subtitrai). 13.30 Futbolas. „LFF „Druskininkų Hermio“ taurės“ finalas. VMFD „Žalgiris“–„Šiauliai“. Transliacija iš Kauno. 15.35 Šventadienio mintys. 16.00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.). 16.10 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitrai). 16.45 Lietuva – jūrinė valstybė. 17.15 Keliai. Mašinos. Žmonės. 17.45 Mokslo ekspresas. 18.00 MES 2013. 18.30 Stilius. Gyvenimas. 19.30 Bėdų turgus. 20.30 Panorama. Sportas. Orai. 20.45 Europos balsas. Savaitė. 21.15 Muz. komedija „Imam Vudstoką“ (JAV, 2009 m.) (subtitrai). 23.30 „Eurovizijos“ dainų konkursas, 2013 m. Finalas (k).

6.30 „Sedrikas“. 6.55 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“. 7.20 „Berniukas ir voveriukas“. 7.45 „Žvėrelių būrys“. 8.10 „Ogis ir tarakonai“. 8.35 „Benas Tenas“ (5). 9.00 Sveikatos ABC. 9.30 Apie ūkį ir bites. 10.00 Romantinė komedija „Mergina iš Džersio“ (JAV, 2004 m.) (N-7). 11.55 Nuotykių f. „Keliaujančių kelnių seserija 2“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 14.10 Romantinė komedija „Sklinda gandai“ (Australija, JAV, 2005 m.) (N-7). 16.05 „Apgavystės“ (N-7). 17.00 Ne vienas kelyje. 17.45 Teleloto. 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. 19.30 Plikis ir ponia (N-7). 21.00 „Kriminalistai“ (N-7). 21.55 Veiksmo trileris „Melas ir iliuzijos“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 23.45 Trileris „Stiklo namai 2. Geroji Motina“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 1.35 Farai (N-14) (k).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Mano mažasis ponis“. 7.30 „Ant bangos“. 8.00 „Skunk Fu“. 8.30 „Simpsonai“. 9.00 Sveikas žmogus. 10.00 Laikas keistis. 10.30 Sportuok su mumis. 11.00 Nuotykių f. „Prarastasis tamplierių lobis 3“ (Danija, 2006 m.). 12.50 Komedija „Pabučiuok nuotaką“ (JAV, 2007 m.). 14.35 „Svotai“. 18.10 Virtuvės mitų griovėjai (7). 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Savaitės komentarai. 19.30 Nuotykių f. „Narnijos kronikos. Liūtas, burtininkė ir drabužių spinta“ (JAV, D.Britanija, 2005 m.). 22.20 Kriminalinė komedija „Musgaudis“ (JAV, Vokietija, 2011 m.). 0.05 Romantinė drama „Oneginas“ (JAV, 1999 m.).

6.00 Joyce Meyer. Gyvenimas kupinas džiaugsmo. 6.30 Televitrina. 7.00 Užkalnio 5 (N-7). 8.00 Duok „labas“. 8.30 Tauro ragas (N-7). 9.00 Autopilotas. 9.30 Statybų TV. 10.00 Sekmadienio rytas. 11.00 Sveikatos kodas. Televitrina. 12.00 Plėšrūnai. Misija: nuodai (N-7). 13.00 Nacionalinė loterija. 13.30 Sveikinimai. 16.00 Komikų klubas (N-7). 17.00 Taip. Ne. 18.00 Mistinės istorijos (N-7). 19.00 Gyvenimo spalvos. 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 Melodrama „Svajonių laivas. Kambodža“ (Vokietija, 2011 m.) (N-7). 22.20 Veiksmo trileris „Kontraktas“ (JAV, Vokietija, 2006 m.) (N-14) (k). 0.10 „Baladė apie Bomberį“ (N-7) (k). 1.10 Bamba (S).

7.24 TV parduotuvė. 7.45 „Oskaro oazė“. 7.55 „Mokausi gaminti“. Kulinarinė laidelė vaikams. 8.15 Skonio reikalas (k). 9.15 „TV pokštai“ (N-7). 9.50 Namų daktaras. 10.25 Teritorija. 11.00 Šiandien kimba. 11.30 Mūsų miškai. 12.05 Super L.T. (N-7). 13.05 „Detektyvas Linlis“ (N-7). 15.15 „Oskaro oazė“. 15.25 „Pažabok stresą!“ (N-7). 16.00 Žinios. Orai. Numatoma: 16.10–16.45 „TV pokštai“ (N-7). 16.45–18.45 VTB jungtinė lyga. Ketvirtfinalio rungtynės. Žemutinio Naugardo „Nižnij Novgorod“ (Rusija)–Kauno „Žalgiris“. Transliacija iš Rusijos. 18.45–20.45 „Sodo detektyvės“ (N-7). 20.45–21.00 „TV pokštai“ (N-7). Arba: 16.10, 17.00, 18.00 Nuoga tiesa. 18.20 „Sodo detektyvės“ (N-7). 20.30 „TV pokštai“ (N-7). 21.00 Žinios. Orai. 21.20 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 22.20 „Mančesterio detektyvės“ (N-7). 23.30 Šiandien kimba. 0.05 Teritorija.

19.30 TV3



„Narnijos kronikos. Liūtas, burtininkė ir drabužių spinta“ („The Chronicles of Narnia: The Lion, The Witch and the Wardrobe“) Nuotykių filmas. JAV, D.Britanija, 2005 m. Rež. Andrew Adamsonas.

Iš nacių bombarduojamo Londono evakuoti keturi vaikai Liusė, Edmundas, Piteris ir Siuzana pro seną drabužių spintą patenka į pasakų karalystę. Čia karaliauja niekaip nesibaigianti žiema, o šalį valdo piktoji burtininkė.

20.20 BTV



„Svajonių laivas. Kambodža“ („Das Traumschiff. Kambodscha“) Melodrama. Vokietija, 2011 m. Rež. Hansas Jürgenas Tögelis. Vaidina Siegfriedas Rauchas, Heide Keller.

Tobijas Forsteris į Kambodžą išplaukia kartu su žmona bei kaimynu. Tobijas yra kurčias ir jaučiasi vienišas šalia žmonos bei draugo. Atsitinka stebuklas, ir vyras atgauna klausą, tačiau to niekam nesako. Taip pat „Svajonių laive“ įsiplieskia dviejų virėjų kova.


2013 05 19 lietuviškos

sekmadienis

regioninės

8.00 Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų TV konkursas „Dainų dainelė 2012“. 9.40 Kultūra. Žurnalistas Vilius Kavaliauskas (k). 10.00 Rytas su... Mūza Rubackyte. 10.45 Asistentas vienai dienai (k). 11.30 Mūsų miesteliai. Vištytis (1) (2003 m.) (k). 12.15 Legendos (k). 13.00 Sekminių šv. Mišios iš Vilniaus Jeruzalės. Tiesioginė transliacija. 14.45 Laiko ženklai. A.Tarabilda ir XX a. šeštojo dešimtmečio „atšilimo“ laikotarpis (2002 m.). 15.15 „Frosto prisilietimas“. 17.00 Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 2013“ atidarymo iškilmės. Tiesioginė transliacija iš Nacionalinės dailės galerijos. 18.45 Kino operatoriaus Donato Pečiūros 75-mečiui. Drama „Faktas“ (1980 m.) (N-7). 20.15 Durys atsidaro. 20.45 Pergalės kaina (k). 21.10 Lietuvių kinas trumpai. „Nerutina“ (2007 m.). 21.25 Kamerinės muzikos koncertas. Dalyvauja M.Rubackytė, D.Kashimoto, H.Roelofsenas, K.Žebrauskaitė. Programoje – Á.Piazzollos kūriniai. 21.50 Dainos teatras gyvai. Koncertas Vytautui Kernagiui atminti. 23.00 Panorama. Sportas. (k). 23.13 Orai (k). 23.15 Pasaulio dokumentika. „Didžiosios migracijos. Gimė judėti“ (1) (D.Britanija, 2010 m.) (subtitrai). 0.05 „Vilniaus festivalis 1998“. G.Verdi. „Trubadūras“. Dirigentas J.Aleksa. Rež. E.Domarkas. Dailininkas V.Kalinauskas.

7.15 Teleparduotuvė. 7.45 „Kas namie šeimininkas?“ 8.40 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai. 10.30 „Atgal į gamtą“ (4). 11.30 „Gyvūnijos pasaulyje“. 12.00 „Penki ingredientai“ (8). 12.30 „Savaitgalis su Aleks“. 13.00 Pasaulio virtuvė. 13.25 Komedija „Jaunasis Einšteinas“ (Australija, 1988 m.) (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 Pasivaikščiojimai su Renata Šerelyte (k). 16.00 „Goko drabužių kelionė“. 17.00 Melodrama „Alpių klinika. Širdies balsas“ (Vokietija) (N-7). 19.00 Mistinė dok. f. „Magiškasis Altajus“ (Rusija, 2006 m.). 20.00 „Magijos paslaptys“ (4). 21.00 Detektyvas „Inspektorius Džordžas Džentlis. Šiaurietiškas soulas“ (D.Britanija, 2012 m.) (N-14). 22.45 „Pavojingasis Deivisas“. 0.10 „Vienuolikta valanda“.

5.10, 15.00, 16.50, 18.40, 19.45, 2.00, 3.50 24 valandos (N-7) (k). 5.55 KTV – kino ir televirtuvė. 6.25 Valanda su Rūta (k). 8.00, 9.05, 10.10, 23.55, 0.55 KK2 (N-7) (k). 8.40, 9.45, 10.45, 0.30, 1.30 Dviračio šou (k). 11.10 Ciklas „Menininkų portretai“ (1999 m.) (k). 11.40 KK2 penktadienis (N-7). 13.00 Teleparduotuvė. 13.30 KTV – kino ir televirtuvė. 13.55 Pasaulis X (N-7) (k). 15.45 Nuo... Iki... (k). 17.35 Diagnozė: valdžia (k). 19.20 Pasivaikščiojimai. VDU karta (k). 20.30 „Alfa“ savaitė. 21.00 Valanda su Rūta (k). 22.35 Plikis ir ponia (N-7). 2.45 Pasaulis X (N-7) (k). 4.35 Farai (N-14) (k).

21.15 LRT

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 8.45 Teleparduotuvė. 9.00 Tavo augintinis. 9.30 Vienam gale kablys. 10.00 J.Oliverio patiekalai per 15 minučių. 11.00 „Su Anthony Bourdainu be rezervacijos“. 12.00 Adrenalinas. 12.30 „Kovotojas nindzė“ (5, 6). 13.30 Jokių kliūčių! 14.50 Aukščiausia pavara. 16.00 „Ekspedicija į Arktį“ (4). 17.00 Jokių kliūčių! 18.10 „Naša Raša“. 19.00 Komedija „Paskutinis uošvių išbandymas“ (JAV, 2004 m.). 21.30 IIHF pasaulio ledo ritulio čempionatas. Finalas. Tiesioginė transliacija. 0.00 „Vartai“ (4). 0.55 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“. 1.50 „Bobo užkandinė“. 2.15 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

10.05 Mūsų gyvūnai. 10.35 Šeimos savaitė. 11.35 Mamyčių klubas. 12.05 „Pokojus“. 13.10 „Meilės sūkuryje“. 15.10 „Žavūs ir drąsūs“. 17.00 Marthos Stewart šou. 19.00 Labanakt, vaikučiai. 20.00 Komiška drama „Paramedikė“ (JAV, 2005 m.). 21.35 Drama „Nenykstantis meilės palikimas“ (JAV, 2007 m.). 23.10 Kultūra +.



7.20 Istorinė drama „Vicekaraliai“ (2) (N-7). 9.00 „Naisių vasara 2“ . 10.10 Sveikas žmogus. 11.05 Komedija „Neadekvatūs žmonės“. 12.50 Laida „Mūzos“ (k). 13.20 Fantastinis nuotykių f. „Ozo šalies raganos“ (1). 14.50 Automoto (k). 15.20 Telelaikraštis. 16.00 Kertinis akmuo. 16.30 Komedija „Tarnybinis romanas. Dabartiniai laikai“ (N-7). 18.00 Koncertas „Baltas paukštis. Vytautą Kernagį prisimenant...“ 19.30 Fantastinis nuotykių f. „Ozo šalies raganos“ (2). 21.00 Romantinė drama „Šokis hiphopo ritmu 3“. 22.45 Trileris „Nesusekamas“. 0.25 Istorinė drama „Klajūnė“.

9.00 Klaipėdos savaitė. 9.30 TV šou „Maisto detektyvai“ (2). 10.00 Mūsų augintiniai. 10.30 „Advokatė Lovinski“. 11.30 „Vaiduokliškos istorijos“. 12.00 „Karamelė“. 13.00 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 13.30 „Komanda Č“ (N-7). 14.30 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 15.00 Vileišiada. Šeimos ir valstybės istorija: Petras Vileišis. 15.30 „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (4). 16.00 Veiksmo drama „Tornadas – dangaus rykštė“ (1, 2) (Vokietija, 2006 m.) (N-7). 19.30 „Vienišų seselių klubas“. 20.00 Kelionių žurnalas „Svajonių kruizai“ (3). 21.00 VIP seansas. „Devintame danguje“ (JAV, 2006 m.) (N-7). 22.50 Klaipėdos savaitė. 23.20 „GSG 9: elitinis būrys“. 0.20 TV šou „Maisto detektyvai“ (2).

6.00 A.Rimiškio albumo „Mano kelias“ pristatymo koncertas. 6.50 „Liuks!“ muzika. 8.35 Koncertas „Pavasariniai žiedai“. 10.35 Grupės „Mango“ atsisveikinimo koncertas. 12.00 A.Rimiškio albumo „Mano kelias“ pristatymo koncertas (k). 12.50 „Liuks!“ muzika. 14.35 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 16.35 Grupės „Mango“ atsisveikinimo koncertas (k). 18.00 A.Rimiškio albumo „Mano kelias“ pristatymo koncertas (k). 18.50 „Liuks!“ muzika. 20.35 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 22.35 Grupės „Mango“ atsisveikinimo koncertas (k). 0.00 A.Rimiškio albumo „Mano kelias“ pristatymo koncertas (k). 0.50 „Liuks!“ muzika. 2.35 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 4.35 Grupės „Mango“ atsisveikinimo koncertas (k).

7.00 Kauniečių akimis (k). 7.15 Piliečių labui ir saugumui (k). 8.30 Kur Nemunėlis teka (k). 9.00 Muzika. 10.00 OTV muzika. 18.00 Kitokia Lietuva (k). 19.05 Kauniečių akimis (k). 19.15 Muzika. 20.00 Kultūros alėja. 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.

21.55 LNK



„Imam Vudstoką“ („Taking Woodstock“)

„Melas ir iliuzijos“ („Lies & Illusions“)

Muzikinė komedija. JAV, 2009 m. Rež. Ang Lee. Vaidina Henry Goodmanas, Imelda Staunton.

Veiksmo trileris. JAV, 2009 m. Rež. Tiboras Takacsas. Vaidina Christianas Slateris, Cuba Goodingas jaunesnysis.

1969-ųjų vasarą Niujorko studentas atvyksta padėti motelį turintiems ir bankroto šmėklą matantiems tėvams. Per radiją išgirdęs apie draudimą rengti muzikos festivalį gretimame miestelyje, Eliotas sugalvoja puikų būdą išgelbėti merdintį šeimos verslą.

Bestselerio autoriaus Veso Vilsono knyga apie nuoširdumą išgelbėjo tūkstančius šeimų nuo žlugimo. Bet paties Veso pasaulis subyra į šipulius, kai jo mylimoji pagrobiama ir nužudoma, o jis pats priverčiamas įsivelti į samdomų žudikų, šnipų ir pavogtų deimantų istoriją.

11


12

sekmadienis

2013 05 19

rusiškos

6.40 Naujienos. 6.55 Armijos parduotuvė. 7.30 Animacija. Vaikų klubas. „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“. 7.35 Animacija. Vaikų klubas. „Juokingi kamuoliukai. Nauji nuotykiai“. 8.00 Sveikata. 9.00 Naujienos. 9.20 Metas pietauti. 9.55 Kol visi namie. 11.00 Naujienos. 11.20 Fazenda. 11.55 Gyvenamoji aplinka. „Pinigai pavėjui“. 12.55 Šiandien vakare. 14.50 „Asmeninės aplinkybės“. 18.50 „Vestuvių karštinė“. 20.00 Sekmadienio laikas. 20.20 Didelis TV skirtumas. 21.05 Linksmųjų ir išradingųjų klubas. Aukščiausioji liga.. 23.30 Komedija. „Sankryža“. 1.25 Pasverti ir laimingi (su subtitrais liet. k.). 3.25 Veiksmo f. „Juodasis princas“. 5.00 Muzika.

6.00 M.Zadornovo koncertas. 9.15 S. „Pamišėlė“ (1–16). 0.00 Ekstrasensų mūšis. Juodieji ir baltieji.

6.15 Moteriškas žvilgsnis. 7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Vaikų rytas. 7.50 Grožio akademija. 8.20 Jų papročiai. 9.25 Pirma pavara. 9.55 Valgome namie! 10.25 Technikos stebuklas. 11.00 Vasarnamiai. 12.30 „Kelių patrulis“. 16.20 Akistata. 17.20 Aukso dulkės. 19.00 Nuoširdus prisipažinimas. 20.35 Geležinės ledi. 21.25 M.Šufutinskis. Gimtadienio koncertas. 23.40 Ypatingas atsitikimas. 0.15 Nešvarus darbas. 2.05 Kremliaus vaikai. Berijos vaikai. 3.00 Vaid. f. „Toli nuo Maskvos“.

filmai

4.30 8.00 8.35 9.20,

Vaid. f. „Veros jėga“. Šunų planeta. Pats sau režisierius. 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 10.15 Juoko panorama. 10.45 Gyvūnijos pasaulyje. 11.15 Komedija „Senais ritmais“. 13.20 Juodos skylės. Baltos dėmės. 14.15 Miestelis. 14.45 Anim. f. „Maša ir lokys“. 15.00 Vaid. f. „Širdies plakimas“. 16.45 Juoktis leidžiama. 20.30 Vaid. f. „Marijos likimas“. 22.25 Sekmadienio vakaras. 0.15 Vaid. f. „Meilė iki pareikalavimo“.

6.00 7.00, 8.00 10.00

Izraelis per savaitę. 9.10 Anim. f. Vaid. f. vaikams. SSRS kinas. „Valerijus Čkalovas“. 11.45, 16.00 Elitinis kvartalas. 12.00 Šalis ir žmonės. 13.00 Izraelis per savaitę. 14.00, 21.00 Vaid. f. „Taškas“. 16.30 Miesto legendos. 17.00 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 17.30, 23.00 Rusiškas akcentas. 18.00, 23.30 Dokumentinis ekranas. 19.00 Dabar pasaulyje. 19.15 Megapolis. 19.30 Savaitės aidas. 20.00 Niujorke su V.Topaleru. 0.30 Metų daina.

6.00 Nuotykių trileris „XX amžiaus piratai“. 8.00 Istorinė drama „Aukso amžius“. 10.00 Komedija „Antras šansas“. 12.00 Kriminalinis detektyvas „Šerloko Holmso ir daktaro Vatsono nuotykiai. Baskervilių šuo“. 14.40 Drama „Jūra“. 16.20 Drama „Dangaus teismas“. 18.00 Komiška melodrama „Saugok mane, lietau“. 20.00 Melodrama „Apie meilę“. 22.00 Drama „Maskvos žigolo“. 23.50 Karinė melodrama „Dniepro ruožas“.

7.00 Anim. f. „Astro vaikis“ (Honkongas, JAV, Japonija, 2009 m.). 9.00 Melodrama „Meilė ir šokiai“ (JAV, 2009 m.). 11.00 Sporto drama „Riedėk!“ (JAV, 2009 m.). 13.00 Biografinė drama „Septynios dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ (D.Britanija, JAV, 2011 m.). 15.00 Romantinė drama „Tarp dviejų mylimųjų“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 17.00 Romantinė drama „Laiškai Džuljetai“ (JAV). 19.00 Istorinė kriminalinė drama „Konspiratorė“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 21.00 Fantastinė romantinė drama „Jaunatis“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 23.05 Trileris „13“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 1.00 Fantastinis siaubo trileris „Aušros kariai“ (Australija, JAV, 2009 m.).

5.00 Mokslinės fantastikos nuotykių f. „Žvaigždžių kelias V. Galutinė riba“. 7.00 Kriminalinė melodrama „Vedybinis gyvenimas“. 9.00 Mokslinės fantastikos nuotykių f. „Žvaigždžių kelias VI. Neatrastas kraštas“. 11.00 Romantinė drama „Mano vaivorų naktys“. 13.00 Kriminalinė komedija „Nepastebimoji“. 14.50 Romantinė komedija „Kišenpinigiai“. 16.45 Komedija „Paskutinis jaunikio išbandymas“. 18.50 Nuotykių komedija „Meksikietis“. 21.00 Komiška drama „Grynbergas“. 22.55 Siaubo f. „Žinau, ką padarei aną vasarą“. 0.45 Veiksmo drama „Dogtauno ekstremalai“.

6.45, 14.25, 0.20 „Seklys“. 11.00 „Nėštumas avint aukštakulnius“. 12.40 „Midsomerio žmogžudystės“. 16.15 „Aklas pasitikėjimas“. 17.45 „Klauskite Sindės“. 19.15 „Gyvenimas kaip šou“. 21.00 „Kardašianų šeimos gyvenimas“. 21.50 „Kendros šou“. 22.40 „Projektas „Vestuvės“. 23.30 „Tikra Holivudo istorija“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 14.30 Naujienos iš viso pasaulio. 8.30 Europos politikos apžvalga. 9.30 Kelionių laida. 10.10 Sveikatos patikra. 10.30 Panorama. 11.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 11.30 Žvilgsnis iš Londono. 12.10 Indijos vandenyne su S.Reevu. 13.10 Menas Vokietijoje. 15.10 Sveikatos patikra. 15.30 Idėjų lietus. 16.15 Laida apie sportą. 16.30 Įsijunk internetą. 17.30 Horizontai. 18.10 Kultūra. 19.30 Europos politikos apžvalga. 20.30 Įvartis. 21.15 Laida apie sportą. 21.30 Idėjų lietus. 22.30 Panorama. 23.10 Reporterių pranešimai. 23.30 Horizontai. 0.10 Nakties programa.

6.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 23.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 Artimieji Rytai iš arti. 8.00 Tarptautiniai reportažai. 8.15 CNN verslas. Artimieji Rytai. 8.30 Pokalbiai apie Aziją. 9.15 CNN verslas. Europa. 9.30 Sveikatos laida. 10.30 Žirgų lenktynių rezultatai. 11.00, 20.30 Afrikos balsai. 11.30 Trumpai ir aiškiai. 12.30 Mados verslo užkulisiai. 13.00 CNN pristato. 14.00, 22.00 F.Zakaria. Visuotinė padėties nustatymo sistema. 15.30 Apie Kiniją. 16.00 Suvienyta valstybė. 17.00 Prie pasaulio žemėlapio. 17.30 Žvilgsnis atgal. 18.00 Aplink pasaulį. 18.15 CNN vertybinių popierių birža. Afrika. 18.30 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.45 CNN vertybinių popierių birža. Artimieji Rytai. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Atviri kortai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 21.00 Tarptautiniai reportažai. 21.30 Veikli moteris. 23.30 Sporto naujienos.

muzika

7.00 9.05 12.45 13.00 14.15

MCM dainos. 50 geriausių dainų. MCM dainos. Viena daina. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 14.30 „Starter TV“. 15.30 MCM dainos. 17.30 Vaizdo klipai. Vaizdo žaidimų naujienos. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 20.00 Geriausios dešimtojo dešimtmečio dainos. 21.00 MCM dainos. 21.30 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.45 Devintojo dešimtmečio TV. 22.45 „Starter TV“. Geriausi vaizdo klipai. 23.45 Subkultūra. 24.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos.

7.00 „Paauglių svajos“. 8.10 Ekstremalūs išbandymai. 9.00 TV šou „Staigmena“. 10.40 „World Stage“. 11.30 „Paauglės motinos“. 13.10 TV šou „Medžioklė“. 14.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 15.40 „Paauglių svajos“. 16.30 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 21.30 TV šou „Skandalas“. 22.20 Realybės šou „Snooki“. 23.10 „Kodas: vyras“. 0.00 „Džersio pakrantė“.

5.40 Džiazas. 10.35 L.van Beethoveno Iškilmingosios mišios D-dur. 12.05 J.Brahmso „Vokiškasis requiem“. Diriguoja M.Jansonas. 13.20 Divertismentas. 14.30 I.Stravinskio kūrinių koncertas Tulūzoje. 16.15 Bojanas Z ir B.Trotignonas koncertuoja Viletos džiazo festivalyje. 17.30 Divertismentas. 18.00 E.Humperdincko opera „Jonukas ir Grytutė“. 19.55 M.Ravelio opera „Ispaniškoji valanda“. 20.45 Divertismentas. 21.30 R.Wagnerio opera „Valkirijos“. Dainuoja Niujorko Metropolitano operos artistai. 1.35 Džiazas. Koncertuoja G.Porteris.


2013 05 19 dokumentika

sekmadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Be tabu. 12.00 Amerikos maistas. Savana. 13.00 Amerikos maistas. Miestai dvyniai. 14.00 Naujo būsto paieška. Bosnija ir Hercegovina. 14.30 Naujo būsto paieška. Ispanija. 15.00 Naujo būsto paieška. Lenkija. 15.30 Naujo būsto paieška. Kolumbija. 16.00 Pakrančių karai. 17.00 Užkariautojas Bertas Aliaskoje. 17.30 Užkariautojas Bertas Masačusetse. 18.00 Pakrančių karai. 19.00 Amerikos maistas. Savana. 20.00 Amerikos maistas. Miestai dvyniai. 21.00 Svetimšalis. Ženeva. 21.30 Ginkluoti ir pasiruošę. 22.00 Stovyklautojai. 22.30 Gelbėtojai Naujojoje Zelandijoje. 23.00 Be tabu. 0.00 Moters pasaulis. Meksika. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Tankų dirbtuvė“. 9.00 „Vyriški darbai“. 13.25 „Šiaurės jūra“. 17.50 „Maisto varžybos“. 18.40 „Juodasis auksas“. 19.30 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“. 20.30 „Everest“. 21.20 „Ginklai, pakeitę pasaulį“. 22.10 „L.Theroux: pavojingiausi Amerikos naminiai gyvūnai“. 23.00 „Nematomi pasauliai“. 0.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Paranormalūs reiškiniai. 11.00 Kaip nugriauti namą prie ežero. 11.30 Senas fabrikas Skrentone. 12.00 Amerikos čigonai. 13.00 Jūrų velnias. 14.00 Liūtė, išgelbėjusi antilopę. 15.00 Kojotų atakos. 16.00 Sala, kurioje gyvena lokiai. 17.00 Kada gyveno dinozaurai? 18.00 Paranormalūs reiškiniai. 19.00 Lėktuvų avarijų tyrimai. 20.00 Devintasis dešimtmetis. 22.00 Lenktyninių „Pagani“ automobilių gamyklos. 23.00 Devintasis dešimtmetis. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Gyvūnai, pakeitę istoriją“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Dingęs Aleksandro Makedoniečio pasaulis“. 12.00 „Iš Rytų į Vakarus“. 15.00 „Laiko komanda“. 16.00 „Dingęs Aleksandro Makedoniečio pasaulis“. 19.00 „Kelionės pabaiga“. 20.00 „Viduramžių monarchija: moterys valdžioje“. 21.10 „Gynyba pagal Garou“. 22.20 „10 dienų iki karo“. 0.10 Nakties programa.

14.50 1 Baltijos

7.00 7.25 8.15 9.10

Surikatų namai. Kinologija. Džiunglės debesyse. Mažylių planeta: kai gamta ima savo. 10.05 Beždžionių gyvenimas. 10.30 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 11.00, 15.30 Veterinaras. 11.25 Laukinis šou. 11.55 Zanzibaras. 12.50 Rytų Afrikos medžiotojai. 13.45 Mutantų planeta: N.Zelandija. 14.40 Šamvari: gyvenimas laisvėje. 16.30 Simpatiški kačiukai ir šuneliai. 17.25 Pragariška katė. 18.20 Narsūs šunys. 19.15 D.Monaganas ir laukinės būtybės. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 21.05 Liūto urzgimas. 22.00 Gyvenimas: žinduoliai. 22.55 60 pavojingiausių būtybių: Pietų Afrika; Australija. 23.50 Laukiniai ir pavojingi: po oda. 0.45 Kalmarai. 1.35 Katė su skyle kakle.

7.00 „Šėlstantys briedžiai“. 8.00 „Bohemija. Metai pelkėse“. 8.55 „Gyvūnų viltis“. 13.00 „N.Marvenas ir raganosiai“. 14.00 „N.Marvenas ir pingvinai“. 15.00 „N.Marvenas Floridoje. Milžiniškų pitonų antplūdis“. 16.00 „N.Marvenas ir orkų sala“. 16.50 „Dramblių užkalbėtojas“. 17.55 „Laukiniai Balkanai“. 19.00 „Malda už paukščius“. 20.00 „Gamtos stebuklai“. 21.00 „Tigrai. Džiunglių šnipai“. 22.00 „Gyvūnija ir augmenija“. 23.00 „Baisūnų jūra“.



9.00 Televitrina. 10.00 Krepšinio pasaulyje. 10.30 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Astana“–Rygos VEF. 12.00 Sporto metraštis. 12.10 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–„Nyžnij Novgorod“. 14.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos srities „Chimki“–Rygos VEF. 15.50 Speciali laida „VTB lyga. Lemiamos kovos“. Interviu su krepšininkais ir treneriais. 16.05 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nyžnij Novgorod“–Kauno „Žalgiris“. Tiesioginė transliacija (numatoma). 18.05 VTB vieningoji krepšinio lyga. Rygos VEF–Maskvos srities „Chimki“. Vaizdo įrašas. 19.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nyžnij Novgorod“–Kauno „Žalgiris“. 21.45 Sporto metraštis. 22.00 Krepšinio pasaulyje. 22.30 Sportas LT. Tradicinės karatė Lietuvos čempionatas.

9.30 Žiedinės automobilių lenktynės Austrijoje. 10.15, 15.30, 1.00 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. 11.00 Kanojų irklavimo varžybos Čekijoje. 12.00 Pasaulio stalo teniso čempionatas. 13.30 Žiedinės automobilių lenktynės Austrijoje. 18.30 Dviračių lenktynės „Galva Tour of Norway“. 20.00 Lengvasis kultūrizmas. „The Box“. 22.00 Pasaulio stalo teniso čempionatas. 23.45 Automobilių sporto apžvalga. 0.00 Dviračių lenktynės „Tour of California“.

7.25 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Šveicarija–Danija. 9.25 Tenisas. „Internazionali BNL D’Italia“ turnyro pusfinalis. 11.55 Motosportas. Prancūzijos didžiojo prizo „Moto3“ lenktynės. Tiesioginė transliacija. 13.15 Motosportas. Prancūzijos didžiojo prizo „Moto2“ lenktynės. Tiesioginė transliacija. 14.25 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 14.50 Motosportas. Prancūzijos didžiojo prizo lenktynės. Tiesioginė transliacija. 16.25 „Futbol Mundial“ žurnalas. 16.55 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Rungtynės dėl trečios vietos. Tiesioginė transliacija. 19.30 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos rungtynės. 21.25 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato finalas. Tiesioginė transliacija. 0.10 Tenisas. „Internazionali BNL D’Italia“ turnyro finalas.

7.00 7.45 10.00 12.00 14.00

Ryto programa. TV parduotuvė. Futbolas. Bundeslyga. Pokalbis apie futbolą. Motociklų sportas. „Prancūzijos didysis prizas“. 17.00 Automobilių sportas. Paros lenktynės. 19.30 Futbolas. Vokietijos antroji lyga. 21.25 Pasaulio ledo ritulio čempionatas. Finalas. 0.00 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 1.00 Nakties programa.

21.00 Balticum auksinis



„Asmeninės aplinkybės“ („Личные обстоятельства“)

„Jaunatis“ („New Moon“)

Serialas. Rusija, 2012 m. Rež. Aleksejus Lebedevas. Vaidina Andrejus Sokolovas, Olesia Sudzilovskaja.

Fantastinė romantinė drama. JAV, 2009 m. Rež. Chrisas Weitzas. Vaidina Kristen Stewart, Robertas Pattinsonas.

Išsiskyręs chirurgas Germanas Kuznecovas kartą grįždamas iš darbo tampa avarijos liudininku. Girta oligarcho Sundukovo dukra įsirėžia į sankryžoje stovintį automobilį. Vairuotojas ir jo žmona žūsta vietoje, o jų 8-erių dukra sunkiai sužeista patenka į ligoninę.

Antrajame „Saulėlydžio“ sagos filme atsigavusi po vampyrų atakos Bela suartėja su visa Edvardo gimine. Bet vien saldžiais bučiniais ir ilgesingais atodūsiais antrą kartą patiklios publikos sužavėti neįmanoma. Akivaizdu, kad pirmas kraujo lašas bus neišvengiamas.

13


14

pirmadienis

2013 05 20

lietuviškos

22.15 „Apokalipsė. Antrasis pasaulinis karas“.

14.25 „Auklė“.

19.50 Paslapčių namai.

22.25 „Tikras kraujas“.

21.45 Kitaip. Su Nomeda.

6.00 9.00 10.00 11.00

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora. Pasakų šalyje“. 7.20 „Vėžliukai nindzės“ (9) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! 10.45 Romantinė komedija „Mergina iš Džersio“ (JAV, 2004 m.) (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.25 „Vėžliukai nindzės“. 13.55 „Tomas ir Džeris“. 14.25 Komedija „Auklė“ (1) (JAV, 1993 m.). 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.15 Nuo... Iki... 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Trileris „Sukeisti žudikai“ (JAV, 1998 m.) (N-14). 0.25 „Havajai 5.0“ (8) (N-7). 1.20 „Vampyro dienoraščiai“ (6) (N-14).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Savaitės kriminalai (N-7) (k). 8.30 Tauro ragas (N-7). 9.00 Žmogus prieš gamtą. Uolėtieji kalnai (N-7). 10.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7). 15.00 „Mentai“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Pagal įstatymą“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Gyvenimo spalvos. 21.25 Užkalnio 5 (N-7). 22.25 „Tikras kraujas“ (N-14). 23.25 „Karo vilkai. Jūrų pėstininkai“ (N-14). 0.25 „Sostų karai“ (N-14). 1.25 „Tikras kraujas“ (N-14). 2.20 Bamba (S).

6.39 TV parduotuvė. 6.55 Žinios. 7.15 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 8.15 Supernamai. 8.45 Mūsų miškai. 9.20 Pradėk nuo savęs. 9.50 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 10.55 „Mančesterio detektyvės“ (N-7). 12.05 Drama „Oda“ (D.Britanija, Pietų Afrikos Respublika, 2008 m.) (N-7). 14.25 TV parduotuvė. 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 „TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 „Uraganų persekiotojai“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.35 „Šių laikų šnipai“ (N-7). 19.45 Žinios. 20.17 Orai. 20.20 Lietuva tiesiogiai. 21.00 Reporteris. 21.42 Orai. 21.45 Kitaip. Su Nomeda. 22.50 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 0.00 Reporteris. 0.42 Orai. 0.45 Kitaip. Su Nomeda.

Labas rytas, Lietuva. „Kobra 11“ (N-7) (k). Bėdų turgus (k). LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00, 14.00 LRT radijo žinios. 13.05, 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. Sportas, orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). Sportas. Orai. 18.45, 23.35 Istorinė drama „Hindenburgas. Paskutinis skrydis“ (1) (Vokietija, 2011 m.) (N-7). 19.40 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Verslas. 21.05 Kultūra. Sportas. Orai. 21.15, 22.05 Įžvalgos. Tiesioginė analitinė pokalbių laida. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.15 Dokumentinio kino vakaras. „Apokalipsė. Antrasis pasaulinis karas“ (2) (N-7). 23.20 Vakaro žinios. 23.25 Sportas. Orai. 0.35 „Senis“ (N-7) (k).

10.45 LNK

6.45 7.00 7.30 8.00

Teleparduotuvė. „Simpsonai“. „Smurfai“. Drama „Meilės triumfas“ (1) (Meksika, 2010 m.). 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Be namų“. 11.00 Nuotykių komedija „Naktis muziejuje 2“ (JAV, 2009 m.). 13.00 „Didvyrių draugužiai“. 13.30 „Smurfai“. 14.00 „Meškiukai Gamiai“ (7). 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“. 16.00 „Ašarų karalienė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 Paslapčių namai. 20.30 Gyvenimas yra gražus. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Kerštas“. 23.00 „Pelkė“. 0.00 „Daktaras Hausas“. 1.00 „Eureka“. 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.



18.45 LRT



„Mergina iš Džersio“ („Jersey Girl“)

„Hindenburgas. Paskutinis skrydis“ („Hindenburg“)

Romantinė komedija. JAV, 2004 m. Rež. Kevinas Smithas. Vaidina Benas Affleckas, Jennifer Lopez.

Istorinė drama. Vokietija, 2011 m. Rež. Philippas Kadelbachas. Vaidina Greta Scacchi, Hannesas Jaenicke.

Apie muzikos verslą rašančiam žurnalistui Oliui Tinkiui pavydėtinai sekasi. Jis ką tik vedė savo gyvenimo meilę Gertrūdą, ir laiminga pora laukia šeimos pagausėjimo. Deja, nuostabi pasaka baigiasi staiga ir tragiškai – Olis lieka vienišas tėvas su naujagimiu ant rankų.

Septyniolika kartų perskridęs Atlantą brangiausias ir galingiausias dirižablis „Hindenburgas“ 1937 m. gegužės 2 d. išskrido į paskutinę kelionę į Jungtines Amerikos Valstijas. O po keturių dienų visiškai sudegė bandydamas nusileisti Leikhersto oro uoste.


2013 05 20 lietuviškos

pirmadienis

regioninės

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Keliaukim! 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 2013“ atidarymo iškilmės (k). 13.15 Dainos teatras gyvai. Koncertas Vytautui Kernagiui atminti (k). 14.25 Pagauk kampą. Linksmiausios improvizacijos (k). 14.45 Kai aš mažas buvau (k). 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 18.15 Martyno Mažvydo 450-osioms mirties metinėms. Martyno Mažvydo giesmės (1997 m.). 18.45 Mūsų miesteliai. Vištytis (2). 19.35 Aktorės Agnės Gregorauskaitės 75-mečiui. LNDT spektaklis Boriso Dauguviečio „Žaldokynė“. 21.20 MES 2013. 21.45 Kultūra. Kompozitorius A.Šenderovas, aktorė A.Gregorauskaitė. 22.05 Muz. komedija „Imam Vudstoką“ (JAV, 2009 m.) (N-14) (subtitrai). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Dar širdyje – ne sutema. 1.20 Muzikos pasaulio žvaigždės. Choreografinė kompozicija „Requiem“.

7.15 7.50 8.15 8.40

Teleparduotuvė. „Geniuko Vudžio šou“. „Betmenas iš ateities“. „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.05 „Draugai VI“ (N-7). 9.30 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 10.00 „Jos vardas Nikita“ (6) (N-7). 11.00 „Liežuvautoja“ (N-7). 12.00 „Kaimo daktarė. Tęsinys“ (N-7). 13.00 „Talismanas“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Kas namie šeimininkas?“ 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 „Arti namų“ (N-7). 18.55 Žodis – ne žvirblis. 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Mentalistas“ (N-7). 21.00 NemaRUS kinas. Komedija „Įsimylėjęs savo noru“ (Rusija) (N-7). 22.45 Trileris „Anakonda“ (Brazilija, JAV, Peru, 1997 m.) (N-7). 0.25 Sveikatos ABC (k). 0.55 „Jos vardas Nikita“ (6) (N-7) (k).

5.25 6.10 7.15 7.55

24 valandos (N-7) (k). Diagnozė: valdžia (k). 24 valandos (N-7) (k). Alchemija. VDU karta (k). 8.20 24 valandos (N-7) (k). 9.00 Žinios. 9.15 „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. 9.45 Diagnozė: valdžia (k). 10.45 24 valandos (N-7) (k). 11.30 Pasaulis X (N-7) (k). 12.35 KTV – kino ir televirtuvė. 13.10 KK2 penktadienis (N-7) (k). 14.30 Plikis ir ponia (N-7) (k). 15.50 Ne vienas kelyje (k). 16.30 „Alfa“ savaitė (k). Savaitės įvykių apžvalga. 17.00, 21.00, 1.00 Infodiena.

22.35 LNK

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Universitetai.lt. 10.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 Nenugalimas banzuke. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 Komedija „Univeras“ (1, 2) (Rusija, 2008 m.). 21.00 „Tikri bičai“. 21.30 „Naša Raša“. 23.00 Siaubo f. „Paranormalūs reiškiniai 2“ (JAV, 2010 m.). 0.45 „6 kadrai“. 1.15 „CSI Majamis“. 2.10 „Tikri bičai“. 2.35 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

9.55 „Pokojus“. 10.25 Senoji animacija. 11.00 Komiška drama „Paramedikė“ (JAV, 2005 m.). 12.35 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.35 „Marija Mersedes“. 14.30 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.05 Gyvenimo kryžkelės. 22.00 Drama „Gražaus gyvenimo talismanas“ (Kanada, JAV, 2002 m.). 0.05 Paslapčių namai.



9.00 Automoto (k). 9.30 Romantinė drama „Šokis hiphopo ritmu 3“. 11.15 Melomano pusvalandis. 11.45 Drama „Tapti žvaigžde“. 13.30 Telelaikraštis. 15.55 Drama „Patriarchė“ (3). 17.30 Svečiuose pas... 18.00 Žinios. 18.20 Laiko pjūvis. 18.50 Dok. f. „JAV prieš Johną Lennoną“ (N-7). 20.30 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Romantinė drama „Vėlyvas žydėjimas“. 22.50 Žinios (k). 23.10 Drama „Taip pat, bet kitaip“ (N-7). 0.55 Drama „Mergina, verta milijono“ (N-14).

9.00, 18.00 Klaipėdos savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. 9.30 Kelionių žurnalas „Svajonių kruizai“ (3). 10.30 „GSG 9: elitinis būrys“. 11.30 Vileišiada. Šeimos ir valstybės istorija: Petras Vileišis. 12.00 Drama „Vėlyvas žydėjimas“ (Prancūzija, Belgija, D.Britanija, 2011 m.) (N-7). 13.35 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (4). 14.05 „Jūros patruliai“ (N-7). 15.05 „Karamelė“. 16.05 Romantinė komedija „Meilei reikia dviejų“ (Prancūzija, 2010 m.). 18.30 TV šou „Maisto detektyvai“ (2). 19.00 „Broliai detektyvai“. 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Vaiduokliškos istorijos“. 20.45 Kinomano užrašai. 21.00 Kino akademija. „Vienintelis kelias“ (Vokietija, 2006 m.). 23.05 „Balticum TV“ žinios. 23.20 „Senas geras faras“. 0.20 „Komanda Č“ (N-7).

23.00 TV6

6.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“. 8.00 Grupės „Bavarija“ koncertas. 9.25 „Liuks!“ muzika. 10.20 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50. 12.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 14.00 Grupės „Bavarija“ koncertas (k). 15.25 „Liuks!“ muzika. 16.20 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k). 18.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 20.00 Grupės „Bavarija“ koncertas (k). 21.25 „Liuks!“ muzika. 22.20 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k). 0.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 2.00 Grupės „Bavarija“ koncertas (k). 3.25 „Liuks!“ muzika. 4.20 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k).

7.00 Muzika. 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzikinė vaivorykštė (k). 8.50 Kauniečių akimis (k). 9.00 Muzika. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzikinė vaivorykštė (k). 19.30 Kultūros alėja (k). 20.00 Žinios. Orai. 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.



„Sukeisti žudikai“ („The Replacement Killers“)

„Paranormalūs reiškiniai 2“ („Paranormal Activity 2“)

Trileris. JAV, 1998 m. Rež. Antoine’as Fuqua. Vaidina Chow Yun-fatas, Mira Sorvino.

Siaubo filmas. JAV, filmas, 2010 m. Rež. Todas Williamsas. Vaidina Brianas Bolandas, Molly Ephraim.

Profesionalus žudikas Džonas Li atsisako vykdyti boso įsakymą nužudyti policininko vaiką. Kartu su žavia pinigų klastotoja Mege Koburn jis mėgina grįžti į Kiniją, kad apsaugotų nuo mirtino pavojaus savo šeimą. Bet bėgliams ant kulnų jau lipa „sukeistų žudikų“ armija.

Danielis Rėjus kartu su žmona, dukra ir naujagimiu sūnumi persikrausto į Karlsbado miestą, Kaliforniją. Po to, kai į naujakurių namus slapta įsibrauna nekviesti svečiai, šeimininkai įsigyja vaizdo stebėjimo kamerų. O jos parodo, kad namus siaubia keisti vandalai.

15


16

pirmadienis

2013 05 20

rusiškos

6.00 9.00 10.10 11.00 11.35 12.40 13.40 14.00 14.25 15.25 16.00 17.00

Labas rytas. Gyvenk sveikai! Metas pietauti! Naujienos. Ištekėti už princo. Kol dar ne vėlu. Kitos naujienos. Naujienos. „Prekybos centras“. Suprasti. Atleisti. Mados nuosprendis. Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.10 „Buvusi žmona“. 23.30, 5.50 Laikas. Lietuvos laikas (k). 23.40 Vakarinis Urgantas. 0.25 Vakaro naujienos. 0.40 Pozneris. 1.30 „Paskutinis susitikimas“. 2.20 Suprasti. Atleisti. 3.15 Mados nuosprendis. 4.10 „Prekybos centras“.

6.00, 13.35, 17.45 Šeimos dramos. 6.45, 13.20 „Angelų draugai“. 7.05 Povandeninių gelmių dievai. 7.55, 16.45 Patikima priemonė. 9.00, 15.40 Nuteisk mane. 10.15, 19.50 Kviestinė vakarienė. 11.15 Grybai ateiviai. 12.15 Didžiojo magistro prakeiksmas. 14.40 Nemeluok man. 18.50, 23.55 Be cenzūros. 20.50 Slaptos teritorijos. 21.55 Kokie žmonės! 22.55 Dievų maistas. 0.45 Naujienos 24.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 A.Žurbinas. Atmintinos melodijos. 10.05 Rusiškos sensacijos. 11.05 Tu nepatikėsi! 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 S. „Versija 2“. 18.30 Prokuroro patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Eigulys“. 22.40 „Vienišas vilkas“. 0.30 „Grąžinti pakartotinai tirti“.

filmai

naujienos

5.00 Rusijos rytas. 9.05 Ieškotojai. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.00 Byla X. Tyrimas tęsiamas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.55 Svetimos paslaptys. Metų laikai. 17.40 „Šeimos detektyvas“. 19.30 Tiesioginis eteris. 20.20 S. „Ateisiu pati“. 22.05 „Viensėdis“. 23.05 „Atleiskite, nežinojome, kad jis nematomas“. 0.00 „Vazir-Muchtaro mirtis“. 0.50 Merginos. 1.30 Žinios +. 1.50 Vaid. f. „Mielas, brangus, mylimas, vienintelis...“

7.00 Trileris „Vaiduoklis“ (Prancūzija, Vokietija, D.Britanija, 2010 m.). 9.05 Romantinė komedija „Nepageidaujami genai“ (JAV, 2010 m.). 11.00 Kriminalinis trileris „Tamsos pakraštys“ (D.Britanija, JAV, 2010 m.). 13.00 Drama „Geresnis gyvenimas“ (JAV, 2011 m.). 15.00 Romantinė drama „Paskutinė naktis“ (JAV, Prancūzija, 2010 m.). 17.00 Istorinė drama „Agora“ (Ispanija, 2009 m.). 19.05 Komedija „Vykrutasai“ (Rusija, 2011 m.). 21.00 Romantinė komedija „Poniutė kaime“ (JAV, Kanada, 2009 m.). 23.00 Romantinė drama „Mergišius“ (JAV, 2009 m.) (S). 1.00 Komedija „Vyrai, kurie spokso į ožkas“ (JAV, D.Britanija, 2009 m.).

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00 Šalis ir žmonės. 7.00 Vaid. f. vaikams. 8.20 Anim. f. 9.00 Vaid. f. „Taškas“. 11.00, 15.00, 20.00 „Voratinklis“. 12.00, 21.00 „Valstybės apsauga“. 13.00 Vaid. f. „Išgyventi iki ryto“. 14.30 Rusiškas akcentas. 16.00, 19.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. 17.00 Metų daina. 17.10, 23.00 Vaid. f. „Pagyvenusio žmogaus meilė“.

7.00 Komiška drama „Grynbergas“. 8.55 Mokslinės fantastikos drama „Žvaigždžių kelias. Sąjunga“. 11.00 Nuotykių komedija „Meksikietis“. 13.10 Veiksmo drama „Dogtauno ekstremalai“. 15.10 Drama „Jaunystė be jaunystės“. 17.25 Nuotykių f. „Prarastasis“. 20.00 Komedija „Kaip atsikratyti vaikino per 10 dienų“. 22.05 Komedija „Ten ir atgal“. 23.45 Komiška drama „Maištinga vaikystė“. 1.30 Trileris „Moteris iš 5-ojo rajono“.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.30 Mūsų mobili visuomenė. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Vieningas pasaulis. 12.30 CNN naujienų centras. 13.00 Naujienų srautas. 14.00 P.Morgano laida. Kaip sustabdyti terorą? 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sportas. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Ch.Amanpour reportažai. 0.30 Pasaulio sporto naujienos. 5.00 Nakties programa.

6.00 Kriminalinis detektyvas „Šerloko Holmso ir daktaro Vatsono nuotykiai. Baskervilių šuo“. 8.40 Komiška melodrama „Saugok mane, lietau“. 10.30 Drama „Jūra“. 12.00 Komedija „Naujasis Odeonas“. 14.00 Melodrama „Burtininkės receptas“. 16.00 Melodrama „Apie meilę“. 18.00 Istorinė drama „Junkeriai“. 20.00 Dramatinis detektyvas „Kas aš?“ 22.00 Komedija „Zaza“. 0.00 Veiksmo komedija „Deimantinis dangus“.

6.40, 10.55 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.30, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 17.40 „Seklys“. 9.25 „Pavojingas reportažas“. 11.50, 0.20 „Midsomerio žmogžudystės“. 14.20, 19.20 „Liežuvautoja“. 15.10, 20.10 „Milijonieriaus nuotaka“. 16.05 „Ne tinkle“. 21.00 „Kardašianų šeimos gyvenimas“. 21.50 „Gydytojas Holivudas“. 22.40 „Tikra Holivudo istorija“.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 20.15 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.45 Be muzikos. Akon. 8.35 „Sužadėtiniai“. 9.25 „16-os ir nėščia“. 10.15 „Holivudas“. 11.55 „Paauglės motinos“. 13.35 „Sužadėtiniai“. 15.15 „Nepritampanti“. 16.00 „Holivudas“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 18.30 „Top 10“. 19.20 „Paauglių svajos“. 20.40 „Nepritampanti“. 21.30 „Jauni ir susituokę“. 22.20 „Džersio pakrantė“. 23.10 Realybės šou „Krantas“. 0.00 „Bedarbiai“. 0.50 TV šou „Staigmena“. 1.40 „Džersio pakrantė“. 2.30 Realybės šou „Krantas“.

6.00 Džiazas. 10.30 G.F.Händelio ir J.Haydno kūrinių koncertas. 11.55 Dainuoja A.Hallenberg. 13.05 Divertismentas. 14.30 „Susipažinkite: M.Delente“. 14.40 M.Delente baletas „Šventasis pavasaris“. 15.50 Baletas „Žizel“. Choreografė M.Delente. 17.20, 20.55 Divertismentas. 18.00 G.Puccini opera „Turandot“. Diriguoja Z.Mehta. 20.05 M.Ravelio opera „Vaikai ir stebuklas“. Groja Londono filharmonijos orkestras. 21.30 R.Wagnerio opera „Zigfridas“. Dainuoja Niujorko Metropolitano operos solistai. 1.35 Džiazas Izraelyje.


2013 05 20 dokumentika

9.00 Ryto programa. 10.00 Užkariautojas Bertas Meksikoje. 10.30 Pakrančių karai. 11.00 Kruizu link Islandijos. 12.00 Graikijos aromatai. 13.00 Maisto mašina. 14.00 Naujo būsto paieška. Meksika. 14.30 Naujo būsto paieška. Italija. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Stambulas. 16.00 Keliautojas. Turkija. 17.00 Kruizu link Islandijos. 18.00 Naujo būsto paieška. Meksika. 18.30 Naujo būsto paieška. Italija. 19.00 Amerikos maistas. Florida. 20.00 Stovyklautojai. 21.00 Užkariautojas Bertas Arizonoje. 21.30 Užkariautojas Bertas Floridoje. 22.00 Pakrančių karai. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Stambulas. 0.00 Kryptis. Tailandas.

6.00 „Greičiausias motociklas pasaulyje“. 7.00 „Šiaurės jūra“. 8.00 „Vyriški darbai“. 10.00 „Gentis“. 10.55 „Akis į akį su gamta“. 11.45 „Laimės kūdikiai“. 12.35 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 14.15 „Greičiausias motociklas pasaulyje“. 15.10 „Gentis“. 16.05 „Akis į akį su gamta“. 16.55 „Laimės kūdikiai“. 17.50 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 18.45 „Pavojingiausios profesijos“. 19.40 „Vyriški darbai“. 20.30 „Statybų asai“. 21.20 „Žvejai ekstremalai“. 22.10 „Juodasis auksas“. 23.05 „Šiaurės jūra“. 23.55 „Ypatingosios operacijos“.

pirmadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Jūrų velnias. 11.00 Gyvenimas išėjus iš kalėjimo. 12.00 Devintasis dešimtmetis. 14.00 Krokodilų dvikovos. 15.00 Milžiniškos žuvys. 16.00 Devintasis dešimtmetis. 18.00 Antrasis pasaulinis karas. Ardėnų operacija. 19.00 Žiauriausi Amerikos kalėjimai. Blogos merginos. 20.00 Devintasis dešimtmetis. 22.00 Tunų žvejyba. 23.00 Devintasis dešimtmetis. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Tintino pėdsakais“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 10.00 „Iš Rytų į Vakarus“. 11.10 „Viduramžiai“. 13.20 „Nuskendusių laivų paslaptys“. 14.25 „Karo laikų ūkininkai“. 15.35 „Laiko komanda“. 16.35 „Iš Rytų į Vakarus“. 17.45 „Nuskendusių laivų paslaptys“. 18.45 „Karo laikų ūkininkai“. 19.55 „Susipažinkite: romėnai“. 21.05 „Mirties įrankiai“. 22.00 „Ypatingosios operacijos“. 23.05 „Slaptasis karas“. 0.05 Nakties programa.

16.40 NTV mir

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25, 22.55 Pragariška katė. 8.15, 16.30 Kinologija. 9.10 Pandos nuotykiai. 10.05, 21.05 Veterinarų mokykla: safaris. 11.00 Šunų veislininkas. 11.55 Šamvari: gyvenimas laisvėje. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Aliaska: veterinarijos gydykla. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Gepardų karalystė. 17.25 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 18.20 Kačių neįmanoma nemylėti. 19.15 Šimpanzių rojus. Sjuzi ir Lili nauji namai. 19.40 Veterinaras. 22.00 Karina: laukinis safaris. 23.50 Hjustono policijos gyvūnų apsaugos skyrius. 0.45 Žvėrių žemė su D.Salmonu: hipopotamai žudikai. 1.35 Aš gyvas.

7.00 „Povandeniniai padarai“. 8.00 „Gyvūnų parkas“. 8.59 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Didžiojo lokio dienoraštis“. 14.00 „Laukinis iššūkis“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 16.50 „Gyvūnų parkas“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „Banginių nuotykiai su N.Marvenu“. 20.00 „Gyvūnų parkas“. 21.00 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 22.00 „Augalų karalystė“. 23.00 „Tigrai. Džiunglių šnipai“.



12.00 Televitrina. 13.00 Sportas LT. „Pasaulio laisvojo stiliaus motokroso čempionatas 2013“ Lietuvoje. 15.50 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnodaro „LokomotivKuban“–„Donetsk“. 17.15 Lietuvos krepšinio lyga. „Prienai“–Klaipėdos „Neptūnas“. 19.00 Žinios +. 19.15 Sporto metraštis. 19.25 VTB vieningoji krepšinio lyga. Rygos VEF–Maskvos srities „Chimki“ . Tiesioginė transliacija (per pertrauką – „Žinios +“). 21.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nyžnij Novgorod“–Kauno „Žalgiris“. 23.00 Žinios +. 23.15 Futbolo dievai. D.Maradona.

9.30 Automobilių sporto apžvalga. 10.30 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. 11.30 Dviračių lenktynės „Tour of California“. 12.30 M.Gryno lengvosios atletikos apžvalga. 12.45 Teniso apžvalga. 13.00 ATP teniso turnyras Diuseldorfe. 21.00 Teniso apžvalga. 21.15 Europos futbolo apžvalga. 22.00 Visos sporto šakos. 22.05 Amerikietiškosios imtynės (per pertrauką – „Visos sporto šakos“). 0.00 Jojimo apžvalga. 1.00 Pasaulio stalo teniso čempionatas. Vyrų finalas. 0.30 Europos futbolo apžvalga. 2.15 Teniso apžvalga.

11.00 Motosportas. „Nascar“ visų žvaigždžių lenktynių apžvalga. 12.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Suomija–Vokietija. 14.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Švedija–Šveicarija. 16.00 Tenisas. „Internazionali BNL D’Italia“ turnyro ketvirtfinalis. 18.00, 20.00 Krepšinis. Eurolygos finalinio ketverto varžybos. 22.00 Pokeris. „The Big Game“ turnyras. 23.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Rungtynės dėl trečios vietos. 1.00 Tenisas. „Internazionali BNL D’Italia“ turnyro apžvalga.

7.00 Ryto programa. 8.00 Motociklų sportas. „Prancūzijos didysis prizas“. 12.00 Pokalbis apie futbolą. 13.30 Motociklų sportas. „Prancūzijos didysis prizas“. 19.00 Parodomasis futbolo žaidimas. 21.15 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 22.15 Futbolas. Bundeslygos klasikai. 23.15 „Liga total!“ 0.30 „Premier“ lyga. 1.00 Nakties programa.

21.00 Balticum auksinis



„Versija 2“ („Версия-2“)

„Poniutė kaime“ („New in Town“)

Detektyvinis serialas. Rusija, 2011 m. Rež. Leonidas Pliaskinas. Vaidina Aleksandras Lykovas, Sergejus Jaceniukas.

Romantinė komedija. JAV, 2009 m. Rež. Jonas Elmeris. Vaidina Renée Zellweger, Harry Connickas jaunesnysis.

Pedanto detektyvo Aleksandro Želviso darbo metodai neretai nustebina ne tik jo kolegą, bet ir viršininkus. Juk Želvisas dirba ne šiaip sau, jis siekia atskleisti nusikaltimus ir nubausti kaltuosius. Todėl dažnokai nepaiso nurodymų ir net ignoruoja įsakymus.

Sparčiai karjeros laiptais kylanti darbų vykdytoja Liusė Hil visada pasiruošusi profesiniams iššūkiams. Todėl per gamybinį susirinkimą ji pati pasisiūlo užsikrauti reorganizuojamos gamyklos vadybininko pareigas. Užduotis iš pirmo žvilgsnio visai nesunki.

17


18

antradienis

2013 05 21

lietuviškos

22.15 Pinigų karta.

15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“.

20.30 Prieš srovę.

21.30 „Širdžių ėdikės“.

23.30 „Merdoko paslaptys“.

6.00 9.00 10.00 10.40 11.00

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“ (k). 7.20 „Vėžliukai nindzės“ (k). 7.50 Anim. s. „Kung Fu Panda“ (1) (JAV, 2011 m.). 8.20 Komedija „Auklė“ (1) (JAV, 1993 m.). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 „Kriminalistai“ (N-7) (k). 10.50 Romantinė komedija „Sklinda gandai“ (Australija, JAV, 2005 m.) (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.25 „Vėžliukai nindzės“. 13.55 „Tomas ir Džeris“. 14.25 „Auklė“ (2). 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.15 „Ponas Bynas“ (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Veiksmo f. „Keršto valanda. Teisingumas“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 0.30 „Havajai 5.0“ (9) (N-7). 1.25 „Vampyro dienoraščiai“ (7) (N-14).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Prajuokink mane (N-7). 9.00 Žmogus prieš gamtą. Prancūzijos Alpės (N-7). 10.00 Mistinės istorijos (N-7) (k). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7). 15.00 „Mentai“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Pagal įstatymą“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.30 Žvaigždutės (N-7). 21.30 Komiška drama „Širdžių ėdikės“ (JAV, 2001 m.) (N-14). 23.55 „Karo vilkai. Jūrų pėstininkai“ (N-14). 0.55 „Sostų karai“ (N-14). 1.55 „Tikras kraujas“ (N-14). 2.55 Bamba (S).

Labas rytas, Lietuva. „Kobra 11“ (N-7) (k). Vieša paslaptis (k). Mokslo ekspresas (k). LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas, orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). Sportas. Orai. 18.45 „Hindenburgas. Paskutinis skrydis“ (2) (N-7). 19.40 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Verslas. 21.05 Kultūra. Sportas. Orai. 21.15, 22.05 Emigrantai. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.15 Pinigų karta. 23.20 Vakaro žinios. 23.25 Sportas. Orai. 23.35 „Hindenburgas. Paskutinis skrydis“ (2) (N-7) (k). 0.35 „Senis“ (N-7) (k).

10.50 LNK

6.45 7.00 7.30 8.00

Teleparduotuvė. „Simpsonai“. „Smurfai“. „Meilės triumfas“ (2). 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Be namų“. 11.00 Gyvenimo kryžkelės. 12.00 Gyvenimas yra gražus. 12.30 „S dalelių paslaptys“ (3). 13.00 „Didvyrių draugužiai“. 13.30 „Smurfai“. 14.00 „Meškiukai Gamiai“ (8). 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“. 16.00 „Ašarų karalienė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 Paslapčių namai. 20.30 Prieš srovę. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Tikrasis teisingumas“. 23.00 „Pelkė“. 0.00 „Daktaras Hausas“. 1.00 „Eureka“. 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.



21.20 Init

6.44 7.00 7.45 8.15 9.20 9.50

TV parduotuvė. Reporteris. Lietuva tiesiogiai. Super L.T. (N-7). Padėkime augti. „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 10.55 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 12.05 Reporteris. 12.50 „Pažabok stresą!“ (N-7). 13.25 TV parduotuvė. 13.55 Kitaip. Su Nomeda. 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 „TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 „Šių laikų šnipai“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. Numatoma: 18.35 „Pažabok stresą!“ (N-7). 19.35–21.35 VTB jungtinė lyga. Ketvirtfinalio rungtynės. Kauno „Žalgiris“–Žemutinio Naugardo „Nižnij Novgorod“ (Rusija). Transliacija iš Kauno. 21.35 Žinios. Arba: 18.35 „Įspūdingiausi gamtos reiškiniai“ (N-7). 19.45 Žinios. 20.17 Orai. 20.20 Lietuva tiesiogiai. 21.00 Reporteris. 21.42 Orai. 21.45 Nuoga tiesa. 23.30 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 0.40 Reporteris. Orai.



„Sklinda gandai“ („Rumor Has It...“)

„Tornadas. Dangaus rykštė“ („Tornado – Der Zorn des Himmels“)

Romantinė komedija. JAV, Australija, 2005 m. Rež. Robas Reineris. Vaidina Jennifer Aniston, Kevinas Costneris.

Veiksmo drama. Vokietija, 2006 m. Rež. Andreas Linke. Vaidina Matthias Koeberlinas, Mina Tander.

Keistuolės Saros Hatinger žurnalistinė karjera įstrigusi laikraščio „The New York Times“ nekrologų skyrelyje. Ne geresnė padėtis ir meilės reikaluose. Sara sutiko tekėti už Džefo, bet nėra tikra, ar šis sprendimas tinkamas. O jos sesuo Enė nekantrauja ištekėti.

Meteorologas Janas Bergeris Oklahomoje tyrinėjo uraganinių vėjų prigimtį ir išbandė savo jėgas kovodamas su gamtos stichijomis. Per pačius vasaros karščius jis sugrįžta į Berlyną. Niekas čia nė neįtaria, kad netrukus virš šios ramybės oazės pakibs mirtina grėsmė.


2013 05 21 lietuviškos

antradienis

regioninės

8.00 Tele bim-bam. 8.30 Martyno Mažvydo 450-osioms mirties metinėms. Brydė. Martyno Mažvydo „Katekizmui“ 450 metų. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Martyno Mažvydo 450-osioms mirties metinėms. Klaipėdos dramos teatro spektaklis. Just. Marcinkevičiaus „Mažvydas“. 13.50 Martyno Mažvydo 450-osioms mirties metinėms. Būtovės slėpiniai. Mažvydas (2002 m.). 14.40 Mūsų miesteliai. Vištytis (2) (k). 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 18.15 Gimtoji žemė. 18.45 Dok. f. „2013-ųjų Europos išradėjo rinkimai“ (Vokietija, 2013 m.). 19.35 Martyno Mažvydo 450-osioms mirties metinėms. Dok. f. „Po 450 metų. Mažvydas“ (1997 m.). 20.15 „Šnipai“ (N-7). 21.10 Lietuvių dokumentika. Miestas. Audrys Karalius. Iš ciklo „Maištininkai“. (2010 m.). 21.50 Prisiminkime. Šoka Jūratė ir Česlovas Norvaišos. 22.00 „Apie teisę“ (3, 4). 22.20 Kasdienybės aitvarai. Apie vestuves (2005 m.). 23.00 Pasaulio dokumentika. „Išsiskyrę!“ (5, 6). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Mokslo ekspresas. 1.00 Muzikos pasaulio žvaigždės. Pamėgtos dainos.

7.15 7.50 8.15 8.40

Teleparduotuvė. „Geniuko Vudžio šou“. „Betmenas iš ateities“. „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.05 „Draugai VI“ (N-7). 9.30 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 10.00 „Jos vardas Nikita“ (7) (N-7). 11.00 S. „Gražiosios melagės“ (1) (JAV, 2010 m.) (N-7). 12.00 „Kaimo daktarė. Tęsinys“ (N-7). 13.00 „Talismanas“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Kas namie šeimininkas?“ 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 „Arti namų“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Mentalistas“ (N-7). 21.00 Veiksmo f. „Ieškomas“ (JAV, Vokietija, 2008 m.) (N-14). 23.00 Veiksmo trileris „Anakonda 2. Kruvinosios orchidėjos beieškant“ (JAV, 2004 m.) (N-7). 0.45 „Ties riba“ (N-14).

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 Ne vienas kelyje (k). 10.20 Dviračio šou (k). 10.45 24 valandos (N-7) (k). 11.30 KK2 penktadienis (N-7) (k). 12.50 Nuo… Iki... (k). 13.55 24 valandos (N-7) (k). 14.40 KK2 (N-7) (k). 15.20 Dviračio šou (k). 15.50 Pasaulis X (N-7) (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

21.30 TV6

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Tavo augintinis. 10.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 „Kaulai“. 13.00 Komedija „Univeras“ (1, 2) (Rusija, 2008 m.). 14.00 Nenugalimas banzuke. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Univeras“ (3, 4). 21.00 „Tikri bičai“. 21.30 Drama „Juodos gyvatės dejonė“ (JAV, 2006 m.). 0.00 „6 kadrai“. 0.30 „CSI Majamis“. 1.20 „Tikri bičai“. 1.50 Nenugalimas banzuke. 2.15 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

9.25 „Pokojus“. 9.55 Senoji animacija. 10.30 Drama „Gražaus gyvenimo talismanas“ (Kanada, JAV, 2002 m.). 12.35 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.35 „Marija Mersedes“. 14.30 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.05 Gyvenimo kryžkelės. 22.00 Drama „Sugrįžimas į Havajus“ (JAV, 2003 m.). 23.40 Paslapčių namai.



9.00, 18.00, 21.00, 22.55 Žinios (k). 9.20 Romantinė drama „Vėlyvas žydėjimas“. 10.50 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 11.20 Drama „Taip pat, bet kitaip“. 13.05 Telelaikraštis. 15.40 Drama „Viršūnė“. 17.30 Mūzos (k). 18.20 Tarp mūzos ir cenzūros. 19.00 Pokalbių laida „Susitikimai“. 20.00 Kalnai – mano gyvenimas. 20.30 Automoto. 21.20 Veiksmo drama „Tornadas. Dangaus rykštė“ (1). 23.15 Trileris „Bepročiai“. 1.00 Nuotykių drama „Laisvė bet kokia kaina!“ (1).

9.00, 20.00, 21.45 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (4). 9.45 „Komanda Č“ (N-7). 10.45 „Jūros patruliai“ (N-7). 11.45 Kinomano užrašai (k). 12.00 Biografinė melodrama „Viljamas ir Keitė: šimtmečio meilės istorija“ (D.Britanija, JAV, 2011 m.). 13.45 „Vaiduokliškos istorijos“. 14.15 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 14.45 Mūsų augintiniai. 15.15 Mistinė nuotykių drama „Biblijos kodas“ (1) (Prancūzija, Austrija, Vokietija, 2008 m.). 17.00 Vileišiada. Šeimos ir valstybės istorija: Petras Vileišis. 17.30 Kelionių žurnalas „Svajonių kruizai“ (3). 18.30 „Vienišų seselių klubas“. 19.00 „Apgaulinga tiesa“. 20.15 Reidas. Eismo įvykių kronika. 20.45 „Senas geras faras“. 22.00 „Advokatė Lovinski“. 23.00 „Karamelė“. 0.00 „Broliai detektyvai“.

22.35 LNK

6.00 Vudžio debiutinio albumo „Pabėgai“ pristatymas. 7.20 Merūno koncertas „Meilė nerūdija“. 8.40 „Liuks!“ muzika. 10.15 Koncertas „Meilės jėga“. „Bitėlandas 2009“. 12.00 Vudžio debiutinio albumo „Pabėgai“ pristatymas (k). 13.20 Merūno koncertas „Meilė nerūdija“ (k). 14.40 „Liuks!“ muzika. 16.15 Koncertas „Meilės jėga“. „Bitėlandas 2009“ (k). 18.00 Vudžio debiutinio albumo „Pabėgai“ pristatymas (k). 19.20 Merūno koncertas „Meilė nerūdija“ (k). 20.40 „Liuks!“ muzika. 22.15 Koncertas „Meilės jėga“. „Bitėlandas 2009“ (k). 0.00 Vudžio debiutinio albumo „Pabėgai“ pristatymas (k). 1.20 Merūno koncertas „Meilė nerūdija“ (k). 2.40 „Liuks!“ muzika. 4.15 Koncertas „Meilės jėga“. „Bitėlandas 2009“ (k).

7.00 Žinios. 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.



„Juodos gyvatės dejonė“ („Black Snake Moan“)

„Keršto valanda. Teisingumas“ („Walking Tall: Lone Justice“)

Drama. JAV, 2006 m. Rež. Craigas Breweris. Vaidina Samuelis L.Jacksonas, Christina Ricci.

Veiksmo filmas. JAV, 2007 m. Rež. Trippas Reedas. Vaidina Kevinas Sorbo, Yvette Nipar.

Dievobaimingas bliuzo atlikėjas Lazarusas sutinka jauną merginą, tapusią seksualinio išnaudojimo auka. Ištrūkusiai iš prievartos pasaulio Rėjai nelengva patikėti žmonėmis. Matydamas Rėjos kančias Lazarusas nori ją įtikinti, kad gyvenimas ne toks jau blogas.

Susitvarkęs su nusikaltėliais gimtajame mieste Nikas Preskotas atsistatydina iš šerifo pareigų ir išvyksta į Dalasą, kur tikisi pradėti naują gyvenimą drauge su FTB agente Keite Džensen ir jos dukra. Bet ir čia Nikui bus lemta įsivelti į karą su narkotikų mafija.

19


20

antradienis

2013 05 21

rusiškos

6.00 9.00 10.05 11.00 11.35 12.40 13.40 14.00 14.25 15.25 15.55 17.00

Labas rytas. Gyvenk sveikai! Metas pietauti! Naujienos. Reikalauju skyrybų. Kol dar ne vėlu. Kitos naujienos. Naujienos. „Prekybos centras“. Suprasti. Atleisti. Mados nuosprendis. Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.10 „Buvusi žmona“. 23.30 Lietuvos laikas (liet. k.). 23.40 Vakarinis Urgantas. 0.25 Vakaro naujienos. 0.40 Laisvė ir teisingumas. 1.30 „Paskutinis susitikimas“. 2.25 Suprasti. Atleisti. 3.20 Mados nuosprendis. 4.10 „Prekybos centras“. 4.55 Muzika. 5.50 Lietuvos laikas. Sporto naujienos. Orų prognozė (lietuvių k.).

6.00, 13.35, 17.45 Šeimos dramos. 6.45, 13.15 „Angelų draugai“. 7.05 Kokie žmonės! 8.00, 16.45 Patikima priemonė. 9.00, 15.40 Nuteisk mane. 10.20, 19.50 Kviestinė vakarienė. 11.15 Pirmieji NSO. 12.15 Marsiečių kronikos. 14.35 Nemeluok man. 18.50, 23.55 Be cenzūros. 20.55 Karinė paslaptis. 22.55 Aktuali tema. 0.40 Naujienos 24.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Kulinarų dvikova. 10.25 Rusiškas įdaras. 11.00 „Benamis“. 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 „Versija“. 18.30 Prokuroro patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Eigulys“. 22.40 „Vienišas vilkas“. 0.30 „Grąžinti pakartotinai tirti“.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05, 0.05 „Vazir-Muchtaro mirtis“. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.00 Byla X. Tyrimas tęsiamas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.55 Svetimos paslaptys. Metų laikai. 17.40 „Šeimos detektyvas“. 19.30 Tiesioginis eteris. 20.20 „Ateisiu pati“. 22.05 „Viensėdis“. 23.05 Specialusis korespondentas. 1.05 Žinios +. 1.20 Sąžiningas detektyvas. 1.50 Vaid. f. „Ilgas kelias savęs link“.

6.00, 16.00, 19.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Vaid. f. „Pagyvenusio žmogaus meilė“. 11.00, 15.00, 20.00 „Voratinklis“. 12.00, 21.00 „Valstybės apsauga“. 13.00 Vaid. f. „Grybų lietus“. 17.00 Metų daina. 17.15, 23.00 Vaid. f. „Už puikias damas“.

6.00 Komedija „Naujasis Odeonas“. 8.00 Istorinė drama „Junkeriai“. 10.00 Drama „Kovotojui neskauda“. 12.00 Nuotykių trileris „XX amžiaus piratai“. 14.00 Komedija „Zaza“. 16.00 Tragikomedija „Apgraibomis“. 18.00 Romantinė komedija „Laiminga pabaiga“. 20.00 Komedija „Naša Raša. Likimo kiaušai“. 21.40 Fantastinė melodrama „Pabučiavimas per sieną“. 23.40 Dramatinis trileris „Aistros fonograma“.

7.00 Istorinė drama „Agora“ (Ispanija, 2009 m.). 9.05 Komedija „Vykrutasai“ (Rusija, 2011 m.). 11.00 Muz. romantinė komedija „Muzikinės kovos“ (JAV, 2009 m.). 13.00 Politinis trileris „Sąžiningas žaidimas“ (JAV, Jungtiniai Arabų Emyratai, 2010 m.). 15.00 Drama „Broliai“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 17.00 Komedija „Eglutės“ (Rusija, 2010 m.). 19.00 Romantinė komedija „Kažkas skolinto“ (JAV, 2011 m.). 21.00 Trileris „Dvylika“ (JAV, Prancūzija, 2010 m.). 23.00 Veiksmo komedija „Rizikinga erzinti diedukus“ (JAV, 2010 m.). 1.00 Drama „Miegančioji gražuolė“ (Australija, 2011 m.) (S).

7.10 Komiška drama „Maištinga vaikystė“. 8.50 Mokslinės fantastikos trileris „Žvaigždžių kelias. Pirmasis kontaktas“. 10.55 Drama „Jaunystė be jaunystės“. 13.10 Komedija „Kaip atsikratyti vaikino per 10 dienų“. 15.15 Komedija „Veino pasaulis 2“. 17.00 Komedija „Ten ir atgal“. 19.00 Kriminalinė komedija „Tikra mėnesiena“. 21.00 Trileris „Moteris iš 5-ojo rajono“. 23.00 Komiška drama „Nauja kalėdinė pasaka“. 1.00 Drama „Amžina meilė“.

6.40, 11.05 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.30, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 17.40 „Seklys“. 9.15 „Žydroji banga“. 11.55 Nora Roberts. „Prakeikti vandenys“. 14.20, 19.20 „Liežuvautoja“. 15.10, 20.10 „Milijonieriaus nuotaka“. 16.05 „Klauskite Sindės“. 21.00 „Kendros šou“. 21.50 „Gydytojas Holivudas“. 22.40 „Tikra Holivudo istorija“. 23.30 „Kardašianų šeimos gyvenimas“. 0.20 Nora Roberts. „Karštas vidudienis“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Vieningas pasaulis. 12.30 CNN naujienų centras. 13.00 Naujienų srautas. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.45 Pokalbių šou „Pasakotojai“. 8.35 „Sužadėtiniai“. 9.00 „16-os ir nėščia“. 10.15 „Holivudas“. 11.55 „Paauglės motinos“. 13.35 „Sužadėtiniai“. 15.15 „Nepritampanti“. 16.00 „Holivudas“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 18.30 Be muzikos. Enrique Iglesiasas. 19.20 „Paauglių svajos“. 20.40 „Nepritampanti“. 21.30 TV šou „Medžioklė“. 22.20 „Džersio pakrantė“. 23.10 Realybės šou „Krantas“. 0.00 „Bedarbiai“. 0.50 „Jauni ir susituokę“. 1.40 „Džersio pakrantė“. 2.30 Realybės šou „Krantas“. 3.20 Tik hitai.

6.00 10.30 12.05 13.25 14.00

Džiazas. G.Mahlerio IX simfonija. G.Mahlerio V simfonija. Divertismentas. B.Engerer rečitalis Šamboro pilyje. 15.15 C.Tiberghienas ir A.Ibragimova groja F.Schuberto kūrinius. 16.35 V.Wagner ir P.Gomziakovas groja Šamboro pilyje. 17.30, 20.15 Divertismentas. 18.00 G.Verdi opera „Rigoletas“. Dainuoja D.Damrau ir J.D.Florenzas. 21.30 R.Wagnerio opera „Dievų žlugimas“. Dainuoja Niujorko Metropolitano operos solistai.


2013 05 21 dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Užkariautojas Bertas Aliaskoje. 10.30 Pakrančių karai. 11.00 Kruizu per Pietų Kinijos jūrą. 12.00 Graikijos aromatai. 13.00 S.Grigson Tailande. 14.00 Naujo būsto paieška. Meksika. 14.30 Naujo būsto paieška. Anglija. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Pietų Afrika. 16.00 Keliautojas. Senegalas ir Zambija. 17.00 Kruizu per Pietų Kinijos jūrą. 18.00 Naujo būsto paieška. Meksika. 18.30 Naujo būsto paieška. Anglija. 19.00 Amerikos maistas. Las Vegasas. 20.00 Pasaulio receptai. Barbadosas. 20.30 Maisto mašina. 21.00 Ekstremali virtuvė. 22.00 Amerikos maistas. Sietlas. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Pietų Afrika. 0.00 Kryptis. Kambodža.

6.00 7.00 8.00 10.00 10.50 11.45 12.35

antradienis

„Greičio troškimas“. „Šiaurės jūra“. „Vyriški darbai“. „Statybų asai“. „Žvejai ekstremalai“. „Juodasis auksas“. „Gigantiškų objektų pervežimas“. 14.15 „Greičio troškimas“. 15.10 „Statybų asai“. 16.00 „Žvejai ekstremalai“. 16.55 „Juodasis auksas“. 17.50 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 18.45 „Pavojingiausios profesijos“. 19.40 „Vyriški darbai“. 20.30 „Savamoksliai išradėjai“. 21.20 „Ginklai, pakeitę pasaulį“. 22.10, 23.55 „Ypatingosios operacijos“. 23.05 „Šiaurės jūra“.

9.00 Ryto programa. 10.00 Liūtė, išgelbėjusi antilopę. 11.00 Fotografo skrydis virš Afrikos. 12.00 Devintasis dešimtmetis. 14.00 Komodo varanai. 15.00 Pumų išpuoliai. 16.00 Devintasis dešimtmetis. 18.00 Midvėjaus laivų mūšis. 19.00 Vaikai už grotų. 20.00 Devintasis dešimtmetis. 21.00 Didžiausios devintojo dešimtmečio tragedijos. 22.00 Tunų žvejyba. 23.00 Devintasis dešimtmetis. 0.00 Didžiausios devintojo dešimtmečio tragedijos. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Tintino pėdsakais“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 10.00 „Iš Rytų į Vakarus“. 11.10 „Susipažinkite: romėnai“. 12.15 „Geometrijos genijai“. 13.20 „Nuskendusių laivų paslaptys“. 14.25 „Karo laikų ūkininkai“. 15.35 „Laiko komanda“. 16.35 „Iš Rytų į Vakarus“. 17.45 „Nuskendusių laivų paslaptys“. 18.45 „Karo laikų ūkininkai“. 19.55 „Šiaurės vakarų praėjimo paieškos“. 21.05 „Keltų palikimas“. 22.05 „Kelionės pabaiga“. 23.05 „Slaptasis karas“. 0.05 Nakties programa.

21.00 Balticum auksinis

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Kačių neįmanoma nemylėti. 8.15, 16.30 Kinologija. 9.10 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 10.05, 21.05 Veterinarų mokykla: safaris. 11.00 Tragedija vilkikų parke. 11.55 Šamvari: gyvenimas laisvėje. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Delfinų šiokiadieniai. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Gepardų karalystė. 17.25 Ch.Humphrey zoologijos sodas. 18.20 Pasas numylėtiniui. 19.15 Šimpanzių rojus: Sjuzi ir Lili nauji namai. 19.40 Veterinaraas. 22.00 Aligatoriai atakuoja. 22.55 Veterinaras laukinėje gamtoje: Uganda. 23.50 Hjustono policijos gyvūnų apsaugos skyrius. 0.45 Monstrai manyje: gyvenimas su priešu. 1.35 Aš gyvas.

7.00 „Didžiojo lokio dienoraštis“. 8.00, 16.50, 20.00 „Gyvūnų parkas“. 8.59 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Didžiojo lokio dienoraštis“. 14.00 „Laukinis iššūkis“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „Banginių nuotykiai su N.Marvenu“. 21.00 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 22.00 „Gyvūnija ir augmenija“. 23.00 „Orangutanų dienoraštis“.



„Dvylika“ („Twelve) Trileris. JAV, Prancūzija, 2010 m. Rež. Joelis Schumacheris. Vaidina Chace’as Crawfordas, Rory Culkinas.

Restoranų magnato sūnus septyniolikmetis Maiklas mirus motinai nuėjo šunkeliais. Koledže jis vadinamas Baltuoju Maiklu, nes aprūpina bendramokslius kvaišalais. Kai už šią veiklą vaikinas išmetamas iš koledžo, jis atsiduria negailestingame narkotikų pasaulyje.

12.00 Televitrina. 13.00, 18.45, 23.00 Žinios +. 13.15 Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Kauno „Žalgiris“. 15.00 Sporto metraštis. 15.10 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nyžnij Novgorod“–Kauno „Žalgiris“. 16.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. Rygos VEF–Maskvos srities „Chimki“. 19.00 Speciali laida „VTB lyga. Lemiamos kovos“: interviu su krepšininkais ir treneriais. Tiesioginė transliacija. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–„Nyžnij Novgorod“. Tiesioginė transliacija (numatoma) (per pertrauką – specialus interviu). 21.15 Speciali laida „VTB lyga. Lemiamos kovos“: interviu su krepšininkais ir treneriais. Tiesioginė transliacija. 21.25 Tiesioginė rungtynių spaudos konferencija. 21.35 VTB vieningoji krepšinio lyga. Rygos VEF –„Astana“. 23.15 Futbolo dievai. Z.Zidane’as.

9.30 Visos sporto šakos. 9.45 Europos futbolo apžvalga. 10.30 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. 11.30 Teniso apžvalga. 13.00 ATP teniso turnyras Diuseldorfe. 21.00 Teniso apžvalga. 21.15 Profesionalų boksas. 23.15 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. 0.15 Automobilių ralis. 0.45 Žiedinės automobilių lenktynės. 1.15 ATP teniso turnyras Diuseldorfe. 2.15 Teniso apžvalga.

11.00 Tenisas. Madrido turnyro apžvalga. 12.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Šveicarija–Kanada. 14.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Šveicarija–Čekija. 16.00 Tenisas. „Internazionali BNL D’Italia“ turnyro ketvirtfinalis. 18.00 Motosportas. Prancūzijos MotoGP Moto3 lenktynės. 19.10 Motosportas. Prancūzijos MotoGP Moto2 lenktynės. 20.20 Motosportas. Prancūzijos MotoGP lenktynės. 21.40 „Futbol Mundial“ žurnalas. 22.10 Futbolas. UEFA Europos lygos finalas. „Chelsea“–„Benfica“. 0.20 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato rungtynės.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 Užduotis: automobilis. 16.30 Viktorina. 17.00 Dokumentinis serialas. 18.00 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 19.00 Viktorina. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 21.00 Rankinis. 23.00 Pokalbis apie futbolą. 0.30 Linksmiausios pasaulio reklamos. 1.00 Nakties programa.

22.40 NTV mir



„Vienišas vilkas“ („Одинокий волк“)

Veiksmo serialas. Rusija, 2013 m. Rež. Aleksandras Kuliaminas. Vaidina Viktoras Balabanovas, Nadežda Bachtina.

Kai teroristai susprogdina policininko Bojevo automobilį, žūsta trys pareigūnai, taip pat aptinkamas dar vienas neatpažintas lavonas. Vėliau paaiškėja, kad tai kriminalinio autoriteto, vadinamo Vilku, kūnas. Tačiau morge Vilkas atgauna sąmonę ir pabėga.

21


22

trečiadienis

2013 05 22

lietuviškos

22.15 Lyderiai.

21.30 Dviračio šou.

20.30 „Motina ir sūnus“.

21.25 „Mano vaivorų naktys“.

23.30 „Nebylus liudijimas“.

6.00 9.00 10.00 11.00

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“ (k). 7.20 „Vėžliukai nindzės“ (k). 7.50 „Kung Fu Panda“ (2). 8.20 „Auklė“ (2) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Valanda su Rūta (k). 11.45 „Ponas Bynas“ (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.25 „Vėžliukai nindzės“. 13.55 „Tomas ir Džeris“. 14.25 „Auklė“ (3). 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.15 „Ponas Bynas“ (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Veiksmo trileris „Panikos kambarys“ (JAV, 2002 m.) (N-14). 0.50 „Havajai 5.0“ (N-7). 1.45 „Vampyro dienoraščiai“ (8) (N-14).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Prajuokink mane (N-7). 9.00 Žmogus prieš gamtą. Kosta Rikos atogrąžų miškas (N-7). 10.00 „Svotai“ (N-7). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7). 15.00 „Mentai“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Pagal įstatymą“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Sąmokslo teorija. Tiesioginė diskusijų laida (N-7). 21.25 Melodrama „Mano vaivorų naktys“ (Kinija, Prancūzija, 2007 m.) (N-14). 23.20 „Karo vilkai. Jūrų pėstininkai“ (N-14). 0.20 „Sostų karai“ (N-14). 1.20 „Tikras kraujas“ (N-14). 2.20 Bamba (S).

Numatoma: 7.19 TV parduotuvė. 7.35 Žinios. Arba: 6.44 TV parduotuvė. 7.00 Reporteris. 7.45 Lietuva tiesiogiai. 8.15 Kitaip. Su Nomeda. 9.20 Namų daktaras. 9.50 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 10.55 „Šių laikų šnipai“ (N-7). Numatoma: 12.05 Žinios. 12.15–13.25 „TV pokštai“ (N-7). Arba: 12.05 Reporteris. 12.50 „TV pokštai“ (N-7). 13.25 TV parduotuvė. 13.55 „Sodo detektyvės“ (N-7). 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 „TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 „Įspūdingiausi gamtos reiškiniai“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.35 „Pasaulio istorija“ (N-7). 19.45 Žinios. 20.17 Orai. 20.20 Lietuva tiesiogiai. 21.00 Reporteris. 21.42 Orai. 21.45 Nuoga tiesa. 23.30 „Nebylus liudijimas“ (N-7). 0.40 Reporteris. 1.22 Orai.

Labas rytas, Lietuva. „Kobra 11“ (N-7) (k). Emigrantai (k). LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. Sportas, orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. Orai. 18.45, 23.35 „Hindenburgas. Paskutinis skrydis“ (3) (N-7). 19.40 Stilius. Namai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Verslas. 21.05 Kultūra. Sportas. Orai. 21.15 Teisė žinoti. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.05 Teisė žinoti. 22.15 Lyderiai. Dalyvauja ISM, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, Šiaulių universitetas. 23.20 Vakaro žinios. 23.25 Sportas. Orai. 0.35 „Senis“ (N-7) (k).

21.00 TV1

6.45 7.00 7.30 8.00

Teleparduotuvė. „Simpsonai“. „Smurfai“. „Meilės triumfas“ (3). 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Be namų“. 11.00 Gyvenimo kryžkelės. 12.00 Prieš srovę. 12.30 „S dalelių paslaptys“ (4). 13.00 „Didvyrių draugužiai“. 13.30 „Smurfai“. 14.00 „Meškiukai Gamiai“ (9). 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“. 16.00 „Ašarų karalienė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 Paslapčių namai. 20.30 „Motina ir sūnus“ (N-7). 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Ryšys“ (3). 23.05 „Pelkė“. 0.05 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 1.05 „Eureka“. 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.



21.30 TV6



„Maksimali rizika“ („Maximum Risk“)

„Nevykėlis“ („Black Sheep“)

Veiksmo filmas. JAV, 1996 m. Rež. Ringo Lamas. Vaidina Jeanas Claude’as Van Damme’as, Natasha Henstridge.

Komedija. JAV, 1996 m. Rež. Penelope Spheeris. Vaidina Chrisas Farley, Timas Mathesonas.

Prancūzų policininkas Alanas Moro sužino, kad turėjo brolį, tačiau šis neseniai žuvo. Paaiškėja, jog vargo prispausta motina vos gimusį brolį atidavė įsūnyti. Kraujo šauksmas verčia ieškoti Maiklo žudikų. Alanas vyksta į Niujorką ir įsivelia į FTB bei rusų mafijos tinklą.

Tai komedija apie būsimo gubernatoriaus kelią prie valdžios lovio. Elas Donelis atitinka visus perspektyvaus politiko standartus. O labiausiai pakenkti jam gali visai ne konkurentai, bet tikras brolis Maikas, kurio veiksmai ir elgesys tiesiog nenuspėjami.


2013 05 22 lietuviškos

trečiadienis

regioninės

8.00 „Tara Dankan“. 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Pasaulio dokumentika. „Išsiskyrę!“ (5, 6) (k). 12.30 Muzikos pasaulio žvaigždės. Pamėgtos dainos (k). 13.00 „Apie teisę“ (3, 4) (k). 13.15 „Šnipai“ (N-7) (k). 14.10 Kasdienybės aitvarai. Apie vestuves (2005 m.) (k). 14.50 Prisiminkime. Šoka Jūratė ir Česlovas Norvaišos (k). 15.00 MES 2013. 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 18.15 Girių horizontai. 18.45 Emigrantai. 19.30 Pinigų karta. 20.15 Durys atsidaro. 20.45 Pagauk kampą. Linksmiausios improvizacijos. 21.10 „Giminės ir...“ 22.00 Prisiminkime. Rūta Staliliūnaitė skaito Salomėjos Nėries eilėraščius. 22.10 Elito kinas. Kriminalinė drama „Eurazijos aborigenas“ (Lietuva, Prancūzija, 2010 m.) (N-14). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Dok. f. „2013-ųjų Europos išradėjo rinkimai“ (Vokietija, 2013 m.) (k). 1.35 Muzikos pasaulio žvaigždės. Á.Piazzollos kūriniai.

7.15 7.50 8.15 8.40

Teleparduotuvė. „Geniuko Vudžio šou“. „Betmenas iš ateities“. „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.05 „Draugai VI“ (N-7). 9.30 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 10.00 „Jos vardas Nikita“ (8) (N-7). 11.00 „Gražiosios melagės“ (2) (N-7). 12.00 „Magijos paslaptys“ (4) (N-7). 13.00 „Talismanas“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Kas namie šeimininkas?“ 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 „Arti namų“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Mentalistas“ (N-7). 21.00 Veiksmo f. „Maksimali rizika“ (JAV, 1996 m.) (N-14). 22.55 Veiksmo trileris „Anakonda 3. Palikuonis“ (JAV, Rumunija, 2008 m.) (N-14). 0.35 „Ties riba“ (N-14).

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7) (k). 10.20 Dviračio šou (k). 10.45 24 valandos (N-7) (k). 11.30 Plikis ir ponia (N-7) (k). 12.50 Diagnozė: valdžia (k). 13.55 24 valandos (N-7) (k). 14.40 KK2 (N-7) (k). 15.20 Dviračio šou (k). 15.50 Nuo... Iki... (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

22.10 LRT KULTŪRA

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Adrenalinas. 10.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Univeras“ (3, 4). 14.00 Nenugalimas banzuke. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Univeras“ (5, 6). 21.00 „Tikri bičai“. 21.30 Komedija „Nevykėlis“ (JAV, 1996 m.). 23.20 Europos pokerio turas. 0.20 „6 kadrai“. 0.50 „CSI Majamis“. 1.40 Aukščiausia pavara. 2.40 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

9.50 „Pokojus“. 10.20 Senoji animacija. 10.55 Drama „Sugrįžimas į Havajus“ (JAV, 2003 m.). 12.35 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.35 „Marija Mersedes“. 14.30 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.05 Gyvenimo kryžkelės. 22.00 Drama „Prisiminimų metas“ (JAV, 2003 m.). 23.35 Paslapčių namai.



9.00 Žinios (k). 9.20 Veiksmo drama „Tornadas: dangaus rykštė“ (1) (N-7). 10.50 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 11.40 Dok. f. „Daugiau nei žaidimas“ (N-7). 13.25 Telelaikraštis. 15.55 Nuotykių drama „Laisvė bet kokia kaina!“ (1) (N-7). 17.30 Sveikatos šaltiniai (k). 18.00 Žinios. 18.20 Plyta prie plytos. 19.00 Ženklai ant skydo. 19.30 „Naisių vasara 2“ (N-7). 20.30 Jėga, grožis, sveikata. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Veiksmo drama „Tornadas: dangaus rykštė“ (2) (N-7). 22.50 Žinios (k). 23.10 Trileris „Ikaras“ (N-7). 0.40 Nuotykių drama „Laisvė bet kokia kaina!“ (2) (N-7).

9.00, 20.00, 22.15 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „Vaiduokliškos istorijos“. 9.45 „Broliai detektyvai“. 10.45 „Vienišų seselių klubas“. 11.15 Kelionių žurnalas „Svajonių kruizai“ (3). 12.15 TV šou „Maisto detektyvai“ (2). 12.45 „Komanda Č“ (N-7). 13.45 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 14.15 „GSG 9: elitinis būrys“. 15.15 Mistinė nuotykių drama „Biblijos kodas“ (2). 17.00 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (4). 17.30 „Senas geras faras“. 18.30 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 19.00 „Jūros patruliai“ (N-7). 20.15 „Advokatė Lovinski“. 21.15 „Karamelė“. 22.30 Kinomano užrašai (k). 22.45 „Apgaulinga tiesa“. 23.45 „GSG 9: elitinis būrys“.

6.00 Grupės „Pikaso“ naujos sudėties pristatymo ir grupės „Junior“ sugrįžimo koncertas. 7.30 „Liuks!“ muzika. 8.35 Koncertas „Pavasariniai žiedai“. 10.35 Grupės „Bavarija“ koncertas. 12.00 Grupės „Pikaso“ naujos sudėties pristatymo ir grupės „Junior“ sugrįžimo koncertas (k). 13.30 „Liuks!“ muzika. 14.35 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 16.35 Grupės „Bavarija“ koncertas (k). 18.00 Grupės „Pikaso“ naujos sudėties pristatymo ir grupės „Junior“ sugrįžimo koncertas (k). 19.30 „Liuks!“ muzika. 20.35 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 22.35 Grupės „Bavarija“ koncertas (k). 0.00 Grupės „Pikaso“ naujos sudėties pristatymo ir grupės „Junior“ sugrįžimo koncertas (k). 1.30 „Liuks!“ muzika. 2.35 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 4.35 Grupės „Bavarija“ koncertas (k).

7.00 7.20 7.30 7.50 8.00

Žinios. Orai (k). Kauniečių akimis (k). Spaudos apžvalga. Muzika. Kitokia Lietuva (k). 9.00 Kultūros alėja (k). 9.30 Muzika. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Tautos ženklai. 19.30 Muzika. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Kur Nemunėlis teka (k). 21.00 OTV muzika.

22.35 LNK



„Eurazijos aborigenas“ („Indigene d’Eurasie“)

„Panikos kambarys“ („Panic Room“)

Kriminalinė drama. Lietuva, Prancūzija, 2010 m. Rež. Šarūnas Bartas. Vaidina Š.Bartas, Klavdija Koršunova.

Veiksmo trileris. JAV, 2002 m. Rež. Davidas Fincheris. Vaidina Jodie Foster, Kristen Stewart.

Anksčiau vengęs žanrinio kino elementų, šį kartą Š.Bartas leidžiasi į kriminalinio kino gelmes ir vaidina narkotikų prekeivį rusišku vardu Gena. Jį auklėjo su kriminaliniu pasauliu susijęs dėdė, o pirmieji vaikino veiklos žingsniai sutapo su Sovietų Sąjungos griūtimi.

Po skyrybų Megė Altman kartu su dukrele Sara apsigyveno didžiuliame name, kuris kadaise priklausė vienam Niujorko milijonieriui. Čia įrengta saugi slaptavietė, kurioje galima pasislėpti nuo vagių. Netrukus naujos gyventojos taps šios būstinės įkaitėmis.

23


24

trečiadienis

2013 05 22

rusiškos

6.00 9.00 10.05 11.00 11.35 12.45 13.40 14.00 14.25 15.25 16.00 17.00

Labas rytas. Gyvenk sveikai! Metas pietauti! Naujienos. Reikalauju skyrybų. Kol dar ne vėlu. Kitos naujienos. Naujienos. „Prekybos centras“. Suprasti. Atleisti. Mados nuosprendis. Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00, 23.25, 5.50 Laikas. Lietuvos laikas. 21.10 „Buvusi žmona“. 23.40 Vakarinis Urgantas. 0.20 Vakaro naujienos. 0.35 Nakties belaukiant. 1.20 Nuotykių f. „Namas kopose“. 2.20 Suprasti. Atleisti. 3.20 Mados nuosprendis. 4.10 „Prekybos centras“. 5.55 Muzika.

6.00, 13.40, 17.45 Šeimos dramos. 6.45, 13.20 „Angelų draugai“. 7.05 Įsivaizduokite. 7.40 Reporterio istorijos. 8.00, 16.45 Patikima priemonė. 9.00, 15.40 Nuteisk mane. 10.15, 19.50 Kviestinė vakarienė. 11.15 Pasaulio paslaptys. Iš Rusijos – su meile. 12.20 Mūšis dėl Sniego karalystės. 14.40 Nemeluok man. 18.50, 23.50 Be cenzūros. 20.55 Paklydimų teritorija. 22.55 Mokslo apgautieji. 0.40 Naujienos 24.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Būsto klausimas. 10.30 Važiuojame valgyti! 11.05 „Benamis“. 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 „Versija“. 18.30 Prokuroro patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Eigulys“. 22.40 „Vienišas vilkas“. 0.30 „Grąžinti pakartotinai tirti“.

filmai

5.05 Rusijos rytas. 9.05, 0.00 „Vazir-Muchtaro mirtis“. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.00 Byla X. Tyrimas tęsiamas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.55 Svetimos paslaptys. Metų laikai. 17.40 „Šeimos detektyvas“. 19.30 Tiesioginis eteris. 20.20 „Ateisiu pati“. 22.05 „Viensėdis“. 23.05 Gedulo ir šlovės šventovė. 0.55 Žinios +. 1.10 Miestelis. 1.40 Vaid. f. „Atostogos rugsėjį“ (1).

6.00, 16.00, 19.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Vaid. f. „Už puikias damas“. 11.00, 15.00, 20.00 „Voratinklis“. 12.00, 21.00 „Valstybės apsauga“. 13.00 Vaid. f. „Olšanskio juodoji pilis“. 17.00 Metų daina. 17.15, 23.00 Vaid. f. „Asmeninis karalienės gyvenimas“.

6.00 Nuotykių trileris „XX amžiaus piratai“. 8.00 Kovinis f. „Baltas miestas“. 10.00 Romantinė komedija „Laiminga pabaiga“. 12.00 Kriminalinis detektyvas „Šerlokas Holmsas ir daktaras Vatsonas. Pažintis“. 13.15 Kriminalinis detektyvas „Šerlokas Holmsas ir daktaras Vatsonas. Kraujo užrašas“. 14.40 Fantastinė melodrama „Pabučiavimas per sieną“. 16.20 Komedija „Naša Raša. Likimo kiaušai“. 18.00 Komiška melodrama „Mamos“. 20.00 Dramatinis trileris „Aistros fonograma“. 22.00 Komedija „Į šipulius“. 0.00 Drama „Kerštas – tai menas“.

7.00 Komedija „Eglutės“ (Rusija, 2010 m.). 9.00 Romantinė komedija „Kažkas skolinto“ (JAV, 2011 m.). 11.00 Muz. romantinė drama „Tapti žvaigžde“ (JAV). 13.00 Muz. melodrama „Šokis hiphopo ritmu 3“ (JAV, 2010 m.). 15.00 Drama „Susipynę išgyvenimai“ (JAV, Vokietija, 2009 m.). 17.00 Komedija „Eglutės 2“ (Rusija, 2011 m.). 19.00 Komedija „Žvėrelių maištas“ (JAV, Jungtiniai Arabų Emyratai, 2010 m.). 21.00 Romantinė komedija „Skaistuolė amerikietė“ (JAV, 2009 m.). 23.00 Fantastinis veiksmo trileris „Išeities kodas“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 1.00 Fantastinė nuotykių komedija „Karštas kubilas – laiko mašina“ (JAV, 2010 m.) (N-7).

5.00 Mokslinės fantastikos trileris „Žvaigždžių kelias. Pirmasis kontaktas“. 7.00, 23.15 Muz. drama „Šokio brolija“. 9.00 Mokslinės fantastikos drama „Žvaigždžių kelias. Sukilimas“. 11.00 Komedija „Veino pasaulis 2“. 12.45, 1.15 Drama „Marija Antuanetė“. 15.00 Drama „Veronika ryžtasi mirti“. 17.00 Komiška drama „Nauja kalėdinė pasaka“. 19.00 Mistinis trileris „Aklumas“. 21.12 „Amžina meilė“.

6.40, 11.00 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.30, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 17.40 „Seklys“. 9.25 „Ne tinkle“. 11.55 Nora Roberts. „Prakeikti vandenys“. 14.20, 19.20 „Heivenas“. 15.10, 20.10 „Milijonieriaus nuotaka“. 16.05 „Mis Poter“. 21.00 „Projektas „Vestuvės“. 21.50 „Gydytojas Holivudas“. 22.40 „Tikra Holivudo istorija“. 23.30 „Kendros šou“. 0.20 Nora Roberts. „Šiaurės pašvaistė“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Vieningas pasaulis. 12.30 CNN naujienų centras. 13.00 Naujienų srautas. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Artimieji Rytai iš arti. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00, 3.00 MCM dainos. 8.30, 17.45 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00, 18.55 Viena daina. 14.30 Kartojimai. Vaizdo žaidimų naujienos. 18.00 „Bleach“. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.45 „Top 10“. Will.I.Am. 8.35 Dokumentinis serialas „Sužadėtiniai“. 9.25 „16-os ir nėščia“. 10.15 „Holivudas“. 11.55 „Paauglės motinos“. 13.10 „Sužadėtiniai“. 15.15 „Nepritampanti“. 16.00 „Holivudas“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 18.30 Pokalbių šou „Pasakotojai“. 19.20 „Paauglių svajos“. 20.40 „Nepritampanti“. 21.30 Realybės šou „Snooki“. 22.20 „Džersio pakrantė“. 23.10 Realybės šou „Krantas“. 0.00 „Bedarbiai“. 0.50 TV šou „Medžioklė“. 1.40 „Džersio pakrantė“. 2.30 Realybės šou „Krantas“. 3.20 Tik hitai.

5.40 Džiazas. 10.30 Dok. f. „G.Romanas pristato M.Béjart’o „Šventąjį pavasarį“. 10.50 M.Béjart’o baletas „Šventasis pavasaris“. 11.40 M.Béjart’o baletas „Kantata Nr. 51“ pagal J.S.Bacho muziką. 12.05 G.Romano baletas „Arija“. 12.50 G.Romano baletas „Sinkopė“. 13.20, 20.30 Divertismentas. 14.30 J.S.Bacho „Pasija pagal Matą“. 17.25 Divertismentas. 18.00 W.A.Mozarto opera „Užburtoji fleita“. Diriguoja S.Rattle’as. 21.30 G.F.Händelio ir J.Haydno kūrinių koncertas. 22.55 Dainuoja A.Hallenberg. 0.45 Dok. f. „Džiazas Tokijuje“.


2013 05 22 dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Užkariautojas Bertas Arizonoje. 10.30 Pramogos vandenyje. Finiksas. 11.00 Nuotykių kruizas. 12.00 Graikijos aromatai. 13.00 S.Grigson Jordanijoje. 14.00, 14.30 Naujo būsto paieška. Belgija. Peru. 14.30 Naujo būsto paieška. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Praha. 16.00 Keliautojas. Ukraina. 17.00 Nuotykių kruizas. 18.00, 18.30 Naujo būsto paieška. Belgija. Peru. 19.00 Amerikos maistas. 20.00 Kelionė motociklu. 21.00 Svajonių išvyka. 21.30 Gelbėtojai Naujojoje Zelandijoje. 22.00 Ginkluoti ir pasiruošę. 22.30 Naktis Las Vegase. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Praha. 0.00 Kryptis. Kanada.

6.00 7.00 8.00 10.00 10.50

trečiadienis

9.00 10.00 11.00 12.00 13.00

Ryto programa. Kojotų atakos. Vaikai už grotų. Devintasis dešimtmetis. Didžiausios devintojo dešimtmečio tragedijos. 14.00 Kaip buvo kuriamas filmas „Didžioji migracija“. 15.00 Medžiotojų medžioklė. 16.00 Devintasis dešimtmetis. 17.00 Didžiausios devintojo dešimtmečio tragedijos. 18.00 Antrasis pasaulinis karas. Stalingrado mūšis. 19.00 Žiauriausi Amerikos kalėjimai. Aliaska. 20.00 Devintasis dešimtmetis. 21.00 Garsiausi devintojo dešimtmečio sportininkai. 22.00 Tunų žvejyba. 23.00 Devintasis dešimtmetis. 1.00 Nakties programa.

„Greičio troškimas“. „Šiaurės jūra“. „Vyriški darbai“. „Savamoksliai išradėjai“. „Ginklai, pakeitę pasaulį“. 11.45 „Ypatingosios operacijos“. 12.35 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 14.15 „Greičio troškimas“. 15.10 „Savamoksliai išradėjai“. 16.00 „Ginklai, pakeitę pasaulį“. 16.55 „Ypatingosios operacijos“. 17.50 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 18.45 „Pavojingiausios profesijos“. 19.40 „Edo nuotykiai“. 20.30 „Maisto varžybos“. 21.20 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“. 22.10 „Gentis“. 23.05 „Šiaurės jūra“. 23.55 „Ypatingosios operacijos“.

7.00 „Tintino pėdsakais“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 10.00 „Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai“. 11.10 „Kelionės pabaiga“. 11.40 „Kelionės pabaiga“. 12.15 „Šiaurės vakarų praėjimo paieškos“. 13.20 „Nuskendusių laivų paslaptys“. 14.25 „Karo laikų ūkininkai“. 15.35 „Laiko komanda“. 16.35 „Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai“. 17.45 „Nuskendusių laivų paslaptys“. 18.50 „Karo laikų ūkininkai“. 20.00 „Gintaro kelias: nuo Dunojaus iki Adrijos“. 21.00 „Sevdalinka“. 22.15 „Komeda: gyvenimas kaip garso takelis“. 23.15 „Kroatijos karaliai“. 0.15 Nakties programa.

20.25 NTV mir

7.00, 7.25 8.15, 9.10

16.00 Laukinis šou. Karina: laukinis safaris. 16.30 Kinologija. Ch.Humphrey zoologijos sodas. 10.05 Veterinarų mokykla: safaris. 11.00 Kelių patrulis. 11.55, 21.05 Šamvari: gyvenimas laisvėje. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Škotijos gyvūnų apsaugos draugija. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Gepardų karalystė. 17.25 N.Bakerio gyvūnai: miniatiūrinis tinginys. 18.20 Auksinių rankų meistras. 19.15 Šimpanzių rojus: Džao šeimyna. 19.40 Veterinaras. 22.00 Savanos karalienės: menas būti karaliene. 22.00 Gyvenimas: žuvys. 22.55 Galapagų salos. 23.50 Hjustono policijos gyvūnų apsaugos skyrius. 0.45 Padarai tavo košmare: mirtinas pasivaikščiojimas / masalas rykliams. 1.35 Aš gyvas.

7.00 „Didžiojo lokio dienoraštis“. 8.00, 16.50, 20.00 „Gyvūnų parkas“. 8.59, 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 9.55, 17.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50, 21.00 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Didžiojo lokio dienoraštis“. 14.00 „Laukinis iššūkis“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 19.00 „Banginių nuotykiai su N.Marvenu“. 22.00 „Savanos urvuose“. 23.00 „Slaptas primatų gyvenimas“.



12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–„Nyžnij Novgorod“. 15.05 VTB vieningoji krepšinio lyga. Rygos VEF– srities „Chimki“. 16.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. Rygos VEF –„Astana“. 18.25 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos srities „Chimki“–Rygos VEF. Tiesioginė transliacija (numatoma) (per pertrauką – „Žinios +“). 20.15 Sporto metraštis. 20.30 Sportas LT. Lietuvos sambo čempionatas, 2013 m. 21.00 Žinios +. 21.15 Automoto. 21.45 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Renault Clio Cup 2013“ (Brands Hatch). 22.15 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup 2013“ (Brands Hatch). 22.45 Sporto metraštis. 23.00 Žinios +. 23.15 Futbolo dievai. F.Beckenbaueris.

11.00 Tenisas. „Internazionali BNL D’Italia“ turnyro apžvalga. 12.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Rusija–JAV. 14.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. JAV–Suomija. 16.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato rungtynės. 18.00, 20.15 Tenisas. „Internazionali BNL D’Italia“ turnyro pusfinalis. 22.30 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato rungtynės.

9.30 Žiedinės automobilių lenktynės. 10.00 Smėlio maratonas. 10.30 Nuotykiai. 11.00 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. 12.00 Teniso apžvalga. 12.15 ATP teniso turnyras Diuseldorfe. 15.00 Dviračių lenktynės „Ronde van Belgie“. 16.45 ATP teniso turnyras Diuseldorfe. 21.00 Prancūzijos teniso čempionato belaukiant. 21.20 Golfo, buriavimo, jojimo ir polo apžvalga. 21.25 „FEI jojimo taurė“. 22.35 „Byron Nelson“ golfo turnyras. 23.30 Europos golfo turnyrų apžvalga. 0.00 Jachtų klubas. 0.15 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. 1.15 Smėlio maratonas. 1.45 Dviračių lenktynės „Ronde van Belgie“. 2.15 Prancūzijos teniso čempionato belaukiant.

7.00 9.00 9.30 12.30 15.30

Ryto programa. TV parduotuvė. Sporto viktorina. TV parduotuvė. Užduotis: automobilis. 16.30 Viktorina. 17.00 Dokumentinis serialas. 18.00 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 19.00 Viktorina. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 20.00 Sportinis pokeris. 21.00 Krepšinis. BBL. 23.00 Užduotis: automobilis. 23.50 Amerikietiškosios imtynės. 1.00 Nakties programa.

21.00 Balticum auksinis



„Eigulys“ („Лесник“)

„Skaistuolė amerikietė“ („American Virgin“)

Veiksmo serialas. Rusija, 2011 m. Rež. Viktoras Konisevičius. Vaidina Olegas Štefanka, Ana Bolšova.

Romantinė komedija. JAV, 2009 m. Rež. Clare Kilner. Vaidina Jenna Dewan-Tatum, Robas Schneideris.

Buvęs agentas Leonidas Karpovas paliko tarnybą ir įsidarbino eiguliu. Kartu su bendraminčiais jam puikiai pavyksta narplioti bylas, susijusias su neteisėtu verslu ir brakonieriavimu. Taip pat jis padeda Olchovkos kaimo gyventojams apsisaugoti nuo nusikaltėlių.

Pirmą kartą gyvenime išsiblaivę ir atsipeikėję po audringo vakarėlio koledžo studentai sužinojo, kad visas jų šėliones vienas ciniškas režisierius nufilmavo į vaizdo juostą. Dabar vakarėlio dalyviai darys viską, kad kompromituojanti medžiaga nebūtų paviešinta.

25


26

ketvirtadienis 2013 05 23 lietuviškos

6.00 Labas rytas, Lietuva.

23.35 „Ties riba“.

21.00 „Moterys meluoja geriau“.

20.25 „Naujoji banga 2012“.

18.40 „Mančesterio detektyvės“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Keliai. Mašinos. Žmonės (k). 10.30 Ugnies tramdytojai (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. Sportas, orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). Sportas. Orai. 18.45 „Hindenburgas. Paskutinis skrydis“ (4) (N-7). 19.40 Vieša paslaptis. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Verslas. 21.05 Kultūra. Sportas. Orai. 21.15, 22.05 Tautos aikštė. Nacionaliniai debatai. Tiesioginė laida. 22.00 Loterija „Perlas“. 23.20 Vakaro žinios. 23.25 Sportas. Orai. 23.35 „Hindenburgas. Paskutinis skrydis“ (4) (N-7) (k). 0.35 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“ (k). 7.20 „Vėžliukai nindzės“ (k). 7.50 „Kung Fu Panda“ (3). 8.20 „Auklė“ (3) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! 10.40 Nuo... Iki... (k). 11.50 „Ponas Bynas“ (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.25 „Vėžliukai nindzės“. 13.55 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (1). 14.25 „Auklė“ (4). 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 Valanda su Rūta. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.16 Mes – europiečiai. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Mentalistas“ (N-7). 23.35 Mistiinis s. „Ties riba“ (1) (JAV, 2010 m.) (N-14). 0.30 „Havajai 5.0“ (N-7). 1.25 Sveikatos ABC (k).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Prajuokink mane (N-7). 9.00 Žmogus prieš gamtą. Moabo dykuma (N-7). 10.00 Žvaigždutės (N-7). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7). 15.00 „Mentai“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.16 Sportas. 18.19 Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Pagal įstatymą“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Naujoji banga 2012“. Tarptautinis atlikėjų konkursas. 0.20 „Sostų karai“ (N-14). 1.20 „Tikras kraujas“ (N-14). 2.20 Bamba (S).

15.55 Init

6.45 7.00 7.30 8.00

Teleparduotuvė. „Simpsonai“. „Smurfai“. „Meilės triumfas“ (4). 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Be namų“. 11.00 Gyvenimo kryžkelės. 12.00 „Motina ir sūnus“ (N-7). 12.30 „S dalelių paslaptys“ (5). 13.00 Anim. f. „Monsunas“ (1) (JAV, 2011 m.). 13.30 „Smurfai“. 14.00 „Meškiukai Gamiai“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“. 16.00 „Ašarų karalienė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 Mylimiausi. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Serialas „Aferistas“ (1) (JAV, 2011 m.). 23.00 „Pelkė“. 0.00 „Pelkė“. 1.00 „Eureka“. 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.



20.00 TV1

6.34 6.50 7.35 8.05 9.50

TV parduotuvė. Reporteris. Lietuva tiesiogiai. Nuoga tiesa. „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 10.55 „Devyni gyvenimai. Fidelis Kastro“ (N-7). 12.05 Reporteris. 12.50 „TV pokštai“ (N-7). 13.25 TV parduotuvė. 13.55 „Kaip užauginti planetą. Gyvybė iš šviesos“ (N-7). 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 „TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 „Pasaulio istorija“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.35 Verta žinoti. Ekonomikos ekspertų patarimai. 18.40 „Mančesterio detektyvės“ (N-7). 19.45 Žinios. 20.15 Kultūra. 20.18 Orai. 20.20 Lietuva tiesiogiai. 21.00 Reporteris. 21.42 Orai. 21.45 Super L.T. (N-7). 22.50 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 0.00 Reporteris. 0.42 Orai. 0.45 Supernamai.



„Laisvė bet kokia kaina!“ („Go West – Freiheit um jeden Preis“)

„Visa menanti“ („Unforgettable“)

Nuotykių drama. Vokietija, 2011 m. Rež. Andreas Linke. Vaidina Sergejus Moya, Herbertas Knaupas.

Detektyvinis serialas. JAV, 2011 m. Vaidina Poppy Montgomery, Dylanas Walshas.

1984-ųjų vasarą trys draugai Frankas Korbachas, Tomas Peicas ir Aleksas Baumgartneris ryžtasi bėgti iš komunistinės Rytų Vokietijos į laisvą Vakarų Vokietiją. Panašius planus anuomet slapta puoselėjo nemaža dalis šiapus geležinės uždangos gyvenusių vokiečių.

Šio serialo pagrindinė herojė rudaplaukė detektyvė Kerė Vels pasižymi unikaliais sugebėjimais prisiminti absoliučiai viską, kas jai buvo atsitikę. Profesinėje veikloje ši Dievo dovana yra didelis pliusas, tačiau asmeniniame gyvenime ji tapo tikru prakeikimu.


2013 05 23 lietuviškos

8.00 8.30 9.00 11.30 12.25

ketvirtadienis

regioninės

Gustavo enciklopedija. Girių horizontai. Labas rytas, Lietuva (k). „Giminės ir...“ (k). Dar širdyje – ne sutema (k). 13.00 Mokslo ekspresas. 13.15 „Gyvenimas pagal uošvius“ (5). 14.05 Laiko ženklai. A.Mickevičius. 15.00 Martyno Mažvydo 450-osioms mirties metinėms. Brydė. Martyno Mažvydo „Katekizmui“ 450 metų (k). 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 18.15 Kaimo akademija. 18.45 Asistentas vienai dienai. 19.30 Legendos. 20.15 „Šnipai“ (N-7). 21.10 Prisiminkime. Groja Liudmila ir Kęstutis Grybauskai. 21.25 Lietuvių kinas trumpai. „Aš tave žinau“ (2009 m.). 22.00 „Jaunoji karta“ (5–8). 22.20 Amžių šešėliuose. Istorinė fotografija (2007 m.). 23.00 Lietuvių dokumentikos meistrai. Jadvyga Janulevičiūtė. „Milijonas talentų“ (1974 m.), „Dainų dainelė“ (1980 m.). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Muzika gyvai. „Vivat Verdi!“ Kompozitoriaus G.Verdi gimimo 200-osioms metinėms. Dalyvauja Kauno miesto simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras. Dirigentas I.Resnis (Latvija) (k).

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Geniuko Vudžio šou“. 8.15 „Betmenas iš ateities“. 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.05 „Draugai VI“ (N-7). 9.30 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 10.00 „Jos vardas Nikita“ (9) (N-7). 11.00 „Gražiosios melagės“ (3) (N-7). 12.00 „Penki ingredientai“ (7) (k). 12.30 „Savaitgalis su Aleks“. 13.00 „Talismanas“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Kas namie šeimininkas?“ 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 „Arti namų“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 Detektyvinis s. „Visa menanti“ (1) (JAV, 2011 m.) (N-7). 21.00 „Irenė Hus“ (3) (N-14). 22.45 „Gyvenimas pagal Harietą“ (2) (N-7). 23.45 „Farų šeima“ (8) (N-7). 0.40 „Ties riba“ (N-14).

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7) (k). 10.15 Dviračio šou (k). 10.40 24 valandos (N-7) (k). 11.25 Valanda su Rūta (k). 12.55 Pasaulis X (N-7) (k). 13.55 24 valandos (N-7) (k). 14.40 KK2 (N-7) (k). 15.20 Dviračio šou (k). 15.50 Diagnozė: valdžia (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

21.45 TV6

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Vienam gale kablys. 10.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Univeras“ (5, 6). 14.00 Nenugalimas banzuke. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Univeras“ (7, 8). 21.00 „Tikri bičai“. 21.30 Ne svetimi. 21.45 Siaubo trileris „P2“ (JAV, 2007 m.). 23.50 „6 kadrai“. 0.20 „CSI Majamis“. 1.15 „Tikri bičai“. 2.10 Nenugalimas banzuke. 2.35 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

10.00 „Pokojus“. 10.30 Senoji animacija. 11.00 Drama „Prisiminimų metas“ (JAV, 2003 m.). 12.35 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.35 „Marija Mersedes“. 14.30 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.05 Gyvenimo kryžkelės. 22.00 Biografinė drama „Iš gatvės į Harvardą“ (JAV, 2003 m.). 23.40 Paslapčių namai.



9.00 Žinios (k). 9.20 Veiksmo drama „Tornadas: dangaus rykštė“ (2) (N-7). 10.50 Jėga, grožis, sveikata (k). 11.20 Trileris „Ikaras“ (N-7). 12.50 Telelaikraštis. 15.55 Nuotykių drama „Laisvė bet kokia kaina!“ (2) (N-7). 17.30 Melomano pusvalandis (k). 18.00 Žinios. 18.20 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 19.00 Nuomonės. 20.00 Sveikas žmogus. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Drama „Eurazijos aborigenas“ (N-14). 23.10 Žinios (k). 23.30 Drama „Imtynininkas“. 1.20 Drama „Elegija“ (N-14).

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 9.45 „Senas geras faras“. 10.45 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 11.15 „Apgaulinga tiesa“. 12.15 Istorinė romantinė drama „Tristanas ir Izolda“ (Vokietija, D.Britanija, JAV, 2006 m.) (N-7). 14.25 Anim. f. „Paryžiaus monstras“ (Prancūzija, 2011 m.). 16.00 „Broliai detektyvai“ (N-7). 17.00 „Vaiduokliškos istorijos“. 17.30 „Advokatė Lovinski“. 18.30 Mūsų augintiniai. 19.00 „Karamelė“. 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Komanda Č“ (N-7). 21.15 „GSG 9: elitinis būrys“. 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 „Vienišų seselių klubas“. 23.00 Kelionių žurnalas „Svajonių kruizai“ (3). 0.00 „Jūros patruliai“ (N-7).

22.00 TV3

6.00 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50. 7.40 „Liuks!“ muzika. 9.20 Vudžio debiutinio albumo „Pabėgai“ pristatymas. 10.40 Merūno koncertas „Meilė nerūdija“. 12.00 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k). 13.40 „Liuks!“ muzika. 15.20 Vudžio debiutinio albumo „Pabėgai“ pristatymas (k). 16.40 Merūno koncertas „Meilė nerūdija“ (k). 18.00 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k). 19.40 „Liuks!“ muzika. 21.20 Vudžio debiutinio albumo „Pabėgai“ pristatymas (k). 22.40 Merūno koncertas „Meilė nerūdija“ (k). 0.00 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k). 1.40 „Liuks!“ muzika. 3.20 Vudžio debiutinio albumo „Pabėgai“ pristatymas (k). 4.40 Merūno koncertas „Meilė nerūdija“ (k).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Tautos ženklai (k). 21.00 OTV muzika.



„P2“ („P2“)

„Aferistas“ („White Collar“)

Siaubo trileris. JAV, 2007 m. Rež. Franckas Khalfounas. Vaidina Wesas Bentley, Rachel Nichols.

Serialas. JAV, 2011 m. Rež. Jeffas Eastinas. Vaidina Matthew Bomeris, Timas DeKay.

Kūčių vakarą ambicinga karjeristė Andžela Bridžes labai vėlai užbaigusi darbus nusileidžia į požeminį garažą, tačiau negali užvesti automobilio. Apsaugos darbuotojas Tomas pasiūlo merginai praleisti Kūčių vakarą kartu. Atrodo, kad Andžela neturi pasirinkimo.

Ištirti sunkiausią kriminalinę bylą gali tik tas, kuris pats yra nusikaltėlis. Talentingiausias vagišius ir merginų viliotojas Nilas Kefris, pričiuptas agento Piterio Berko, sutinka padėti FTB spręsti itin painias bylas pasitelkdamas savąją vagišiaus praktiką.

27


28

ketvirtadienis 2013 05 23 rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Metas pietauti! 11.00, 14.00 Naujienos. 11.35 Reikalauju skyrybų. 12.40 Kol dar ne vėlu. 13.40 Kitos naujienos. 14.25 „Prekybos centras“. 15.25 Suprasti. Atleisti. 16.00 Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.10 „Buvusi žmona“. 23.30, 5.50 Lietuvos laikas (liet. k.). 23.40 „Vakarinis Urgantas“. 0.25 Vakaro naujienos. 0.40 Politika. 1.30 Muzika. Žvaigždėlaivis. 1.45 Muz. komedija „Nesvarbu, kur dirbti“. 3.00 Suprasti. Atleisti. 3.30 Mados nuosprendis. 4.20 „Prekybos centras“. 5.05 Muzika.

6.00, 13.40, 17.45 Šeimos dramos. 6.45, 13.20 „Angelų draugai“. 7.05 Keistenybės. 8.00, 16.45 Patikima priemonė. 9.00, 15.40 Nuteisk mane. 10.15, 19.50 Kviestinė vakarienė. 11.15 Mokslo apgautieji. 12.15 Aktuali tema. 14.40 Nemeluok man. 18.50, 23.45 Be cenzūros. 20.50 Brangioji, mes prarandame vaikus. 21.55, 0.35 Mes ir nesapnavome. 1.20 Kas atsitiko?

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Vasarnamiai. 10.30 Medicinos paslaptys. 11.05 „Benamis“. 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 „Versija“. 18.30 Prokuroro patikra. 19.35 Kalbame ir rodome. 20.25 „Eigulys“. 22.40 „Vienišas vilkas“. 0.30 „Grąžinti pakartotinai tirti“.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05, 0.40 „Vazir-Muchtaro mirtis“. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.00 Byla X. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.55 Svetimos paslaptys. 17.40 „Šeimos detektyvas“. 19.30 Tiesioginis eteris. 20.20 „Ateisiu pati“. 22.05 „Viensėdis“. 23.05 Dvikova. 1.35 Žinios +. 1.55 „Atostogos rugsėjį“ (2).

6.00, 16.00, 19.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Vaid. f. „Asmeninis karalienės gyvenimas“. 11.00, 15.00, 20.00 „Voratinklis“. 12.00, 21.00 „Valstybės apsauga“. 13.00 Vaid. f. „Olšanskio juodoji pilis“. 17.00 Metų daina. 17.15, 23.00 Vaid. f. „Apie verslininką Fomą“.

6.00 Kriminalinis detektyvas „Šerlokas Holmsas ir daktaras Vatsonas. Pažintis“. 8.00 Kriminalinis detektyvas „Šerlokas Holmsas ir daktaras Vatsonas. Kraujo užrašas“. 10.00 Komiška melodrama „Mamos“. 12.00 Kriminalinis detektyvas „Šerlokas Holmsas ir daktaras Vatsonas. Šantažo karalius“. 13.15 Kriminalinis detektyvas „Šerlokas Holmsas ir daktaras Vatsonas. Mirtinas susirėmimas“. 14.30 Kriminalinis detektyvas „Šerlokas Holmsas ir daktaras Vatsonas. Tigro medžioklė“. 16.00 Drama „Patėvis“. 18.10 Komiška melodrama „Myliu ir taškas“. 20.00 Kriminalinė komedija „8,5 dolerio“. 22.00 Drama „Dingęs be žinios“. 0.00 Komedija „Virtualus romanas“.

7.00 Komedija „Eglutės 2“ (Rusija, 2011 m.). 9.00 Komedija „Žvėrelių maištas“ (JAV, 2010 m.). 11.00 Anim. nuotykių komedija „Peliuko Perio nuotykiai“ (Argentina). 13.00 Romantinė drama „Paskutinis šansas įsimylėti“ (JAV). 15.00 Veiksmo f. „Gatvių lenktynininkai“ (Rusija). 17.00 Fantastinis veiksmo trileris „Išrinktųjų medžioklė“ (JAV, Kanada). 19.00 Nuotykių f. „Lobių sala“ (Prancūzija, D.Britanija). 21.00 Kriminalinė drama „Elektriniame rūke“ (JAV, Prancūzija, 2009 m.). 23.00 Fantastinis siaubo trileris „Aušros kariai“ (Australija). 1.00 Fantastinė romantinė drama „Ponas Niekas“ (Kanada, Belgija).

5.00 Mokslinės fantastikos drama „Žvaigždžių kelias. Sukilimas“. 6.50 Drama „Marija Antuanetė“. 9.00 Mokslinės fantastikos trileris „Žvaigždžių kelias. Atpildas“. 11.10 Drama „Veronika ryžtasi mirti“. 13.00 Dramatinis trileris „Paslaptingas langas“. 14.45 „Aklumas“. 17.10 Romantinė drama „Geriausias“. 19.00 Kriminalinis trileris „Neįtariamasis“. 20.55 Komedija „Paskutinis uošvių išbandymas“. 23.00 Drama „Prisiminti numirusius“. 0.40 Nuotykių trileris „Raudonojo spalio“ medžioklė“.

6.45, 11.00 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.40, 13.30, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.35, 17.45 „Seklys“. 9.30 „Mirtina manija“. 11.55 Nora Roberts. „Šiaurės pašvaistė“. 14.20, 19.20 „Heivenas“. 15.10, 20.10 „Milijonieriaus nuotaka“. 15.55 „Žydroji banga“. 21.00, 22.40 „Tikra Holivudo istorija“. 21.50 „Gydytojas Holivudas“. 23.30 „Projektas „Vestuvės“. 0.20 Nora Roberts. „Prakeikti vandenys“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.30 Sveikatos laida. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Vieningas pasaulis. 12.30 CNN naujienų centras. 13.00 Naujienų srautas. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Laida apie golfą. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 21.45 Europos verslo apžvalga. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00, 10.00, 3.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.45 „Top 10“. 8.35 „Sužadėtiniai“. 9.25 „16-os ir nėščia“. 10.15, 16.00 „Holivudas“. 11.55 „Paauglės motinos“. 13.35 „Sužadėtiniai“. 15.15 „Nepritampanti“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 18.30 Be muzikos. Brandy. 19.20 „Paauglių svajos“. 20.40 „Nepritampanti“. 21.30 „Paauglės motinos“. 22.20 „Džersio pakrantė“. 23.10 Realybės šou „Krantas“. 0.00 „Bedarbiai“. 0.50 Realybės šou „Snooki“. 1.40 „Džersio pakrantė“. 2.30 Realybės šou „Krantas“. 3.20 Tik hitai.

5.25 Džiazas. 10.30 A.Brucknerio Aštuntoji simfonija. 11.25 W.A.Mozarto 36 simfonija. 12.00 C.M.von Weberio operos „Laisvasis šaulys“ uvertiūra. 13.00 Dokumentinis f. „C.Kleiberas. Pėdsakai į niekur“. 14.00 Divertismentas. 14.30 Klasikos archyvai. C.M.Giulini. 15.25 L.van Beethoveno IX simfonija. 15.45, 21.10 Divertismentas. 17.00 H.Berliozo opera „Trojėnai“. 21.30 „Piazzollos“ koncertas Paryžiaus džiazo festivalyje. 22.30 Dok. f. „Kelyje“. 23.30 Nacionalinis džiazo orkestras: „Užsičiaupk ir šok“. 0.30 J.Schwarzas-Bartas groja Haičio bliuzą.


2013 05 23 dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Užkariautojas Bertas Virdžinijoje. 10.30 Pramogos vandenyje. Vokietija. 11.00 Kruizu link šiaurės šviesų. 12.00 Afrikos aromatai. 13.00 S.Grigson Jordanijoje. 14.00, 14.30 Naujo būsto paieška. Austrija. Pompėja. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Barselona. 16.00 Keliautojas. Barselona. 17.00 Kruizu link šiaurės šviesų. 18.00, 18.30 Naujo būsto paieška. Austrija. Pompėja. 19.00 Amerikos maistas. Naujasis Orleanas. 20.00 Laukiniai keliai Amerikoje. 21.00 Be tabu. 22.00 Moterų pasaulis. Pietų Korėja. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Barselona. 0.00 Kryptis. Marokas.

6.00 7.00 8.00 10.00 10.50

ketvirtadienis

„Greičio troškimas“. „Šiaurės jūra“. „Edo nuotykiai“. „Maisto varžybos“. „Laukinė Kanada su R.Mearsu“. 11.45 „Gentis“. 12.35 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 14.15 „Greičio troškimas“. 15.10 „Maisto varžybos“. 16.00 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“. 16.55 „Gentis“. 17.50 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 18.45 „Pavojingiausios profesijos“. 19.40 „Edo nuotykiai“. 20.30 „Tas ar anas?“ 21.20 „Ratai iš ano pasaulio“. 22.10 „Australija iš arti“. 23.00 „Per kančias ir bangas“. 23.55 „Ypatingosios operacijos“.

9.00 Ryto programa. 10.30 Sala, kurioje gyvena lokiai. 11.00 Žiauriausi Amerikos kalėjimai. Aliaska. 12.00 Devintasis dešimtmetis. 13.00 Garsiausi devintojo dešimtmečio sportininkai. 14.00 Filmas „Didžioji migracija“. 15.00 Šimpanzės puola žmonės. 16.00 Devintasis dešimtmetis. 17.00 Garsiausi devintojo dešimtmečio sportininkai. 18.00 Antrasis pasaulinis karas. Mūšiai Singapūre. 19.00 Žiauriausi JAV kalėjimai. Iškrypėliai. 20.00 Devintasis dešimtmetis. 22.00 Tunų žvejyba. 23.00 Devintasis dešimtmetis. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Tintino pėdsakais“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 10.00 „Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai“. 11.10 „Keltų palikimas“. 12.15 „Gintaro kelias: nuo Dunojaus iki Adrijos“. 13.20 „Nuskendusių laivų paslaptys“. 14.25 „Karo laikų ūkininkai“. 15.35 „Laiko komanda“. 16.35 „Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai“. 17.45 „Nuskendusių laivų paslaptys“. 18.45 „Karo laikų ūkininkai“. 19.55 „Betliejaus žvaigždė: anapus mito“. 21.05 „Pirmojo Mesijo beieškant“. 22.05 „Teleskopo istorija“. 23.05 „Kroatijos karaliai“. 0.05 Nakties programa.

21.00 Balticum auksinis

7.00, 7.25 8.15, 9.10

16.00 Laukinis šou. Auksinių rankų meistras. 16.30 Kinologija. N.Bakerio gyvūnai: miniatiūrinis tinginys. 10.05, 21.05 Savanos karalienė: menas būti karaliene. 11.00 Gimę skersgatvyje. 11.55 Šamvari: gyvenimas laisvėje. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Veterinarų mokykla: safaris. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Aidas ir Ambozelio drambliai. 17.25 Jūsų numylėtiniui patiks. 18.20 Karūnuotieji augintiniai: šunys. 19.15 Šimpanzių rojus: Žozefina. 19.40 Veterinaras. 22.00 60 pavojingiausių būtybių. 22.55 N.Bakerio keisti padarai. 23.50 Hjustono policijos gyvūnų apsaugos skyrius. 0.45 Kaip išmaitinti liūtą. 1.35 Aš gyvas.

7.00 „Didžiojo lokio dienoraštis“. 8.00, 20.00 „Gyvūnų parkas“. 8.59, 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50, 21.00 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Baltieji lokiai ir grizliai. Pasaulio viršūnėje“. 14.00 „Laukinis iššūkis“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 16.50 „Gyvūnų parkas“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „Banginių nuotykiai su N.Marvenu“. 22.00 „Didžiosios katės dienoraštis“. 23.00 „Afrikos Drakeno kalnai“.



„Elektriniame rūke“ („In the Electric Mist“) Kriminalinė drama. JAV, 2009 m. Rež. Bertrand’as Tavernier. Vaidina Tommy Lee Jonesas, Johnas Goodmanas.

Detektyvas Deivas Robišo ieško serijinio žudiko. Jis bando susieti vietos vagišiaus ir gangsterio iš Naujojo Orleano žmogžudystes. Uragano Katrinos nusiaubtose apylinkėse detektyvas kelis kartus susitinka su kareiviu, dalyvavusiu pilietiniame kare JAV.

12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Rygos VEF–Maskvos srities „Chimki“. 15.05 Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Kauno „Žalgiris“. 16.50 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–„Nyžnij Novgorod“. 18.40 Sporto metraštis. 19.00 Žinios +. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos srities „Chimki“–Rygos VEF. 21.00 Žinios +. 21.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–„Nyžnij Novgorod“. 23.00 Žinios +. 23.15 Futbolo dievai. Garrincha.

9.30 „FEI jojimo taurė“. 10.30 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. 11.30 Prancūzijos teniso čempionato belaukiant. 11.45 ATP teniso turnyras Diuseldorfe. 15.00 Dviračių lenktynės „Ronde van Belgie“. 16.45 ATP teniso turnyras Diuseldorfe. 19.00 Prancūzijos teniso čempionato belaukiant. 19.15 ATP teniso turnyras Diuseldorfe. 21.15 Moterų futbolas. 23.30 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. 0.30 Kovos klubas. 0.15 Moterų futbolas. Čempionų lygos finalas. 2.15 Prancūzijos teniso čempionato belaukiant.

11.00 „Formulė-1“. Monako didžiojo prizo pirma treniruotė. Tiesioginė transliacija. 12.30 „Trans World Sport“ žurnalas. 13.30 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 14.00 Golfas. PGA turo užkulisiai. 14.30 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos žurnalas. 15.00 „Formulė-1“. Monako didžiojo prizo antra treniruotė. Tiesioginė transliacija. 16.35 Tenisas. „Internazionali BNL D’Italia“ turnyro finalas. 19.20 Krepšinis. Eurolygos finalinio ketverto varžybos. Mačas dėl trečios vietos. 21.10 Krepšinis. Eurolygos finalinio ketverto varžybos. Finalas. 23.20 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Ketvirtfinalis. 1.20 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos žurnalas.

7.00 9.00 9.30 11.00

Ryto programa. TV parduotuvė. Sporto viktorina. „Formulė-1“. „Monako didysis prizas“. 12.45 TV parduotuvė. 14.45 „Formulė-1“. „Monako didysis prizas“. 17.00 Dokumentinis serialas. 18.00 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 19.00 Viktorina. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 21.00 Linksmiausios pasaulio reklamos. 21.15 Užduotis: automobilis. 22.15 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 23.15 „Formulė-1“. „Monako didysis prizas“. 0.15 Futbolas. Bundeslygos naujienos.

1.45 1 Baltijos



„Nesvarbu, kur dirbti“ („Где бы ни работать“)

Muzikinė komedija. Rusija, 1987 m. Rež. Nikolajus Aleksandrovičius. Vaidina Galina Beliajeva, Sergejus Skripkinas.

Tinginys Piotras Petrovičius Belkinas požiūrį į darbą mėgsta išreikšti paprasta liaudies išmintimi: „Nesvarbu, kur dirbti, kad tik nereikėtų dirbti.“ Todėl vienoje vietoje jis ilgai neužsibūna. Bet kartą veltėdis patenka į kolektyvą, kuris jį imasi perauklėti.

29


30

penktadienis

2013 05 24

lietuviškos

21.15 Duokim garo!

22.00 „Drakono akys“.

19.20 „Palikti sniegynuose“.

21.25 „Nuotaka bet kokia kaina“.

20.20 „Nepasiekiamasis“.

6.00 9.00 10.00 11.00

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (1) (k). 7.20 „Vėžliukai nindzės“ (k). 7.50 „Kung Fu Panda“ (4). 8.20 „Auklė“ (4) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Žvaigždžių duetai. Istorija prasideda iš naujo (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.25 „Vėžliukai nindzės“. 13.55 „Linksmieji Tomas ir Džeris“ (2). 14.25 „Auklė“ (5). 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 penktadienis (N-7). 21.00 Farai (N-14). 22.00 Veiksmo f. „Drakono akys“ (JAV, 2012 m.) (N-14). 23.50 Siaubo trileris „Kruvinoji Valentino naktis“ (JAV, 2009 m.) (S). 1.55 „Mentalistas“ (N-7) (k).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Prajuokink mane (N-7). 9.00 Žmogus prieš gamtą. Siera Nevados kalnai (N-7). 10.00 Gyvenimo spalvos. 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7). 15.00 „Mentai“ (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.16 Sportas. 18.19 Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Pagal įstatymą“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Juodos avys“ (N-7). 21.25 Rusų kinas. Komedija „Nuotaka bet kokia kaina“ (2009 m.) (N-7). 23.25 Amerikietiškosios imtynės (N-14). 0.25 Kriminalinė drama „45-asis kalibras“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 2.20 Bamba (S).

6.29 TV parduotuvė. 6.45 Reporteris. 7.30 Lietuva tiesiogiai. 8.00 Verta žinoti. Ekonomikos ekspertų patarimai. 8.05 Nuoga tiesa. 9.50 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 10.55 „Pasaulio istorija“ (N-7). 12.05 Reporteris. 12.50 „TV pokštai“ (N-7). 13.25 TV parduotuvė. 13.55 Super L.T. (N-7). 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 „TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 Dok. f. „Paskutinė Geringo paslaptis“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.35 „Mančesterio detektyvės“ (N-7). 19.45 Žinios. 20.17 Orai. 20.20 Veiksmo f. „Nepasiekiamasis“ (JAV, Lenkija, 2004 m.) (N-14). 22.10 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7).

Labas rytas, Lietuva. „Kobra 11“ (N-7) (k). Stilius. Gyvenimas (k). LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas, orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.20 Sportas. Orai. 18.30 Detektyvo meistrai. „Frosto prisilietimas“ (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai. 21.15, 22.10 Duokim garo! 22.00 Loterija „Perlas“. 23.15 Fantastinis s. „Trifidų dienos“ (D.Britanija, Kanada, 2009 m.) (N-14). 1.05 „Senis“ (N-7) (k).

21.45 TV3

6.45 7.00 7.30 8.00

Teleparduotuvė. „Simpsonai“. „Smurfai“. „Meilės triumfas“ (5). 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Be namų“. 11.00 Gyvenimo kryžkelės. 12.00 Virtuvės mitų griovėjai. 12.30 „S dalelių paslaptys“ (6). 13.00 „Monsunas“ (2). 13.30 „Smurfai“. 14.00 „Meškiukai Gamiai“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“. 16.00 „Ašarų karalienė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Nuotykių f. „Palikti sniegynuose“ (JAV, 2006 m.). 21.45 Komedija „Drilbitas“ (JAV, 2008 m.). 23.50 Komedija „Meilė Niujorke 2“ (Rusija, 2010 m.). 1.35 Komedija „Jackass 3D“ (JAV, 2010 m.).



23.00 TV1



„Drilbitas“ („Drillbit Taylor“)

„Persikėlimas“ („Crossing Over“)

Komedija. JAV, 2008 m. Rež. Stevenas Brillas. Vaidina Owenas Wilsonas, Lisa Ann Walter.

Kriminalinis trileris. JAV, 2009 m. Rež. Wayne’as Krameris. Vaidina Harrisonas Fordas, Seanas Pennas.

Trys moksleiviai neapsigina nuo chuliganų. Nematydami kitos išeities, vaikinai ieško žmogaus, kuris išmokytų juos apsiginti. Pasirinkę pigiausią variantą, draugai gauna savo kuklią investiciją atitinkančią paslaugą – benamį valkatą Drilbitą Teilorą.

Filmas pasakoja apie nelegalius imigrantus, skirtingais keliais pakliuvusius į Jungtines Valstijas, bet turinčius tą patį tikslą – kaip nors tapti legaliais Amerikos piliečiais. Vieniems pavyksta realizuoti šį savo tikslą, kitiems – ne. O policininkams darbo tikrai netrūksta.


2013 05 24 lietuviškos

penktadienis

regioninės

8.00 „Aivenhas“. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Legendos (k). 12.15 Amžių šešėliuose. Istorinė fotografija (2007 m.) (k). 13.00 „Jaunoji karta“ (5–8) (k). 13.15 „Šnipai“ (N-7) (k). 14.10 Asistentas vienai dienai (k). 15.00 Durys atsidaro. 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 18.15 Keliaukim! 18.45 Lyderiai. 19.30 Mindaugas Urbaitis. Baletas „Acid City“. Dirigentas Martynas Staškus. Solistai Živilė Baikštytė, Edvardas Smalakys ir kiti. 20.45 Dok. f. „1863-ieji“ (Lenkija, 2012 m.). 21.50 Kai aš mažas buvau. 22.30 Pergalės kaina. 23.00 Džiazo vakaras. Džiazo festivalis „Mama Jazz 2012“ (1). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Pagauk kampą. Linksmiausios improvizacijos (k). 1.05 Evelina Sašenko atlieka Édith Piaf dainas.

7.15 7.50 8.15 8.40

Teleparduotuvė. „Kidas Padlis“. „Betmenas iš ateities“. „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.05 „Draugai VI“ (N-7). 9.30 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 10.00 „Jos vardas Nikita“ (N-7). 11.00 „Gražiosios melagės“ (4) (N-7). 12.00 „Penki ingredientai“ (8) (k). 12.30 „Savaitgalis su Aleks“ (k). 13.00 „Talismanas“ (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Kas namie šeimininkas?“ 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 „Arti namų“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Visa menanti“ (2) (N-7). 21.00 Detektyvas „Niro Vulfo mįslės. Šampano taurė“ (D.Britanija, 2001 m.) (N-7). 23.00 Snobo kinas. Kriminalinis trileris „Persikėlimas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 1.00 „Ties riba“ (N-14).

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7) (k). 10.20 Dviračio šou (k). 10.45 24 valandos (N-7) (k). 11.30 Nuo... Iki... (k). 12.35 Plikis ir ponia (N-7) (k). 13.55 24 valandos (N-7) (k). 14.40 Ne vienas kelyje (k). 15.20 Dviračio šou (k). 15.45 KTV – kino ir televirtuvė. 16.10 Alchemija. VDU karta (k). 16.35 Apie ūkį ir bites (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

23.15 LRT

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 „Naša Raša“. 10.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Univeras“ (7, 8). 14.00 Nenugalimas banzuke. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Univeras“ (9, 10). 21.00 Trileris „Nesunaikinami“ (JAV, 2010 m.). 23.00 „Nepažįstamieji“. 0.00 „Vartai“. 0.55 Drama „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“ (1) (Rusija, 2010 m.). 1.50 Aukščiausia pavara. 2.50 „CSI Majamis“. 3.40 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

9.50 „Pokojus“. 10.10 „Mokomės su Pokojum“. 10.20 Senoji animacija. 10.55 Biografinė drama „Iš gatvės į Harvardą“ (JAV, 2003 m.). 12.35 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.35 „Marija Mersedes“. 14.30 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.05 Drama „Vieniša kelyje“ (JAV, 2006 m.). 23.00 Šok su manimi.



9.00, 18.00, 21.00, 23.30 Žinios (k). 9.20 Dok. f. „Gyvasis vandenynas“ (N-7). 11.05 Nuomonės (k). 11.55 Romantinė komedija „Meilė trunka trejus metus“ (N-7). 13.30 Telelaikraštis. 15.50 Komedija „Eglutės 2“. 17.30 Laida „Ženklai ant skydo“ (k). 18.20 Drama „Geresnis gyvenimas“ (N-7). 20.00 „Vienišų seselių klubas“. 20.30 Laiko pjūvis. 21.20 Romantinė drama „Jaunatis“ (N-14). 23.50 Siaubo trileris „Pjūklas VI“ (S). 1.20 Komedija „Sekso turas“.

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 TV šou „Maisto detektyvai“ (2). 9.45 „Advokatė Lovinski“. 10.45 Mūsų augintiniai. 11.15 „Karamelė“. 12.15 Anim. f. „Saulės princesė“ (Belgija, Prancūzija, Vengrija, 2007 m.). 13.40 „Apgaulinga tiesa“. 14.40 Vileišiada. Šeimos ir valstybės istorija: Petras Vileišis. Istorinių laidų ciklas. 15.10 Romantinė drama „Meilė Saigone“ (Vokietija, 2005 m.). 17.30 „Komanda Č“ (N-7). 18.30 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 19.00 „GSG 9: elitinis būrys“. 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (5). 20.45 Auksinė kolekcija. „Karštas taikinys“ (D.Britanija, Prancūzija, 2010 m.) (N-7). 22.30 „Balticum TV“ žinios. 22.45 Komedija „Pardavėjai“ (JAV, 2009 m.) (N-14).

23.50 LNK

6.00 Koncertas „Meilės jėga“. „Bitėlandas 2009“. 7.40 Grupės „Pikaso“ naujos sudėties pristatymo ir grupės „Junior“ sugrįžimo koncertas. 9.10 „Liuks!“ muzika. 10.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“. 12.00 Koncertas „Meilės jėga“. „Bitėlandas 2009“ (k). 13.40 Grupės „Pikaso“ naujos sudėties pristatymo ir grupės „Junior“ sugrįžimo koncertas (k). 15.10 „Liuks!“ muzika. 16.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 18.00 Koncertas „Meilės jėga“. „Bitėlandas 2009“ (k). 19.40 Grupės „Pikaso“ naujos sudėties pristatymo ir grupės „Junior“ sugrįžimo koncertas (k). 21.10 „Liuks!“ muzika. 22.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 0.00 Koncertas „Meilės jėga“. „Bitėlandas 2009“ (k). 1.40 Grupės „Pikaso“ naujos sudėties pristatymo ir grupės „Junior“ sugrįžimo koncertas (k). 3.10 „Liuks!“ muzika. 4.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50, 9.30, 18.30, 20.30 Muzika. 8.00 Kitokia Lietuva (k). 9.00 Tautos ženklai (k). 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15, 21.00 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 19.00 Piliečių labui ir saugumui (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k).



„Trifidų dienos“ („The Day of the Triffids“)

„Kruvinoji Valentino naktis“ („My Bloody Valentine“)

Fantastinis serialas. D.Britanija, Kanada, 2009 m. Rež. Nickas Copusas. Vaidina Dougray Scottas, Joely Richardson.

Siaubo trileris. JAV, 2009 m. Rež. Patrickas Lussier. Vaidina Jensenas Acklesas, Jaime King.

Saulėje įvykus galingam sprogimui stiprus švytėjimas pasiekė Žemę. Dėl šios anomalijos didžioji žmonijos dalis apako, o mokslininkų iš džiunglių atsivežti augalai – trifidai – pavirto nuožmiais mutantais. Jie išsiveržė iš laboratorijos ir tapo viską naikinančia jėga.

Prieš 10 metų baisus įvykis sukrėtė Harmonijos miestelio ramybę. Nepatyręs angliakasys Tomas Hanigeris sukėlė incidentą, kuris nusinešė penkių žmonių gyvybę, o Harį Vordeną ištiko koma. Bet per Valentino dieną Haris prisikėlė ir kirtikliu nužudė 22 nekaltus žmones.

31


32

penktadienis

2013 05 24

rusiškos

6.00 9.00 10.05 11.00 11.35 12.40 13.40 14.00 14.25 15.25 16.00 17.00

Labas rytas. Gyvenk sveikai! Metas pietauti! Naujienos. Reikalauju skyrybų. Kol dar ne vėlu. Kitos naujienos. Naujienos. „Prekybos centras“. Suprasti. Atleisti. Mados nuosprendis. Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 17.55 Lauk manęs. 18.55 Žmogus ir įstatymas. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.10 Stebuklų laukas. 22.25 Dvi žvaigždės. 0.15 „Vakarinis Urgantas“. 1.00 Drama „Giminės“. 2.35 Komedija. „Nedejuok“. 4.05 Suprasti. Atleisti. 4.30 Mados nuosprendis. 5.20 „Prekybos centras“. 6.05 Komedija „Pasaka apie tai, kaip caras Piotras Arapą tuokė“.

6.00, 13.20, 17.45 Šeimos dramos. 6.45, 13.15 „Angelų draugai“. 7.05 Senovės dievų eliksyrai. 8.00, 16.45 Patikima priemonė. 9.00, 15.45 Nuteisk mane. 10.15, 19.50 Kviestinė vakarienė. 11.15 Brangioji, mes prarandame vaikus. 12.20 Kokie žmonės! 14.40 Nemeluok man. 18.50, 23.55 Be cenzūros. 20.55 Pasaulio paslaptys. Paskutinė riba. 21.55 Žiūrėkite visi! 22.55 Keistenybės. 0.45 Paklydimų teritorija.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 9.25 Akistata. 10.25 Gelbėtojai. 11.00 „Benamis“. 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 Paslaptinga Rusija. Baškirijos respublika. 18.35 Prokuroro patikra. 19.45 Kalbame ir rodome. 20.40 „Eigulys“. 0.25 Trileris „Antisnaiperis“. 2.20 Piktžodžiavimo mokykla.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05 „Vazir-Muchtaro mirtis“. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 Visa Rusija. 10.45 1000 smulkmenų. 11.20 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.00 Kirilo kodas. Civilizacijos gimimas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.55 Svetimos paslaptys. Metų laikai. 17.40 „Šeimos detektyvas“. 19.30 Tiesioginis eteris. 20.20 „Ateisiu pati“. 0.00 Vaid. f. „Tai atsitiko Penkove“. 1.50 Mėnulis. Slapta zona. 3.05 Vesti.ru.

6.00, 16.00, 19.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Vaid. f. „Apie verslininką Fomu“. 11.00, 15.00, 20.00 „Voratinklis“. 12.00, 21.00 „Valstybės apsauga“. 13.00 Vaid. f. „Baltosios rasos“. 17.00 Metų daina. 17.15, 23.00 Vaid. f. „Sveiki. Aš jūsų stogas“.

6.00 Kriminalinis detektyvas „Šerlokas Holmsas ir daktaras Vatsonas. Šantažo karalius“. 7.15 Kriminalinis detektyvas „Šerlokas Holmsas ir daktaras Vatsonas. Mirtinas susirėmimas“. 8.30 Kriminalinis detektyvas „Šerlokas Holmsas ir daktaras Vatsonas. Tigro medžioklė“. 10.00 Komiška melodrama „Myliu ir taškas“. 12.00 Kriminalinis detektyvas „Šerloko Holmso ir daktaro Vatsono nuotykiai. Baskervilių šuo“. 15.30 Drama „Dingęs be žinios“. 17.50 Drama „Mačas“. 20.00 Kovinis siaubo f. „Kelio apeivis“. 21.30 Tragikomedija „Figa.Ro“. 23.20 Fantastinė drama „Taikinys“.

7.00 Fantastinis veiksmo trileris „Išrinktųjų medžioklė“ (JAV, Kanada, 2009 m.). 9.00 Nuotykių f. „Lobių sala“ (Prancūzija, D.Britanija). 11.00 Anim. nuotykių komedija „Peliuko Perio nuotykiai 2“ (Argentina, Ispanija, 2008 m.). 13.00 Miuziklas „Užburtoji fleita“ (Prancūzija). 15.15 Anim. f. „Astro vaikis“ (Honkongas, JAV). 17.00 Romantinė veiksmo komedija „Ponas ir ponia gangsteriai“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 19.00 Fantastinė romantinė drama „Saulėlydis“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 21.00 Mistinis trileris „Klastingi namai“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 23.00 Veiksmo trileris „Adrenalinas 2. Aukšta įtampa“ (JAV, 2009). 1.00 Trileris „13“ (JAV).

5.00 Mokslinės fantastikos trileris „Žvaigždžių kelias. Atpildas“. 7.05 Nuotykių trileris „Raudonojo spalio“ medžioklė“. 9.30 Kriminalinis trileris „Neįtariamasis“. 11.25 Komedija „Skūbis Dū 2: monstrai išlaisvinti“. 13.10 Romantinė drama „Geriausias“. 15.15 Komedija „Motinystė“. 17.00 Drama „Prisiminti numirusius“. 19.00 Romantinė komedija „Nepageidaujami genai“. 21.00 Trileris „Užmiršti“. 22.50 Veiksmo drama „Desantininkai“. 1.20 Fantastinis nuotykių f. „Penki vaikai ir burtai“.

6.40, 11.00 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.30, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 17.35 „Seklys“. 9.25 „Klauskite Sindės“. 11.55 Nora Roberts. „Karštas vidudienis“. 14.20, 19.20 „Heivenas“. 15.10, 20.10 „Milijonieriaus nuotaka“. 16.05 „Mirtina manija“. 21.00 „Tikra Holivudo istorija“. 0.20 Nora Roberts. „Paveldėta žmogžudystė“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.30 BBC naujienos. 11.30, 17.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Globalinės naujienos. 18.00, 18.30 Jūsų nuomonė. 19.40 Savaitgalio įvykių apžvalga. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 21.40 Savaitgalio įvykių apžvalga. 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 22.30 Artimųjų Rytų verslo apžvalga. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Laida apie futbolą. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Vieningas pasaulis. 12.30 CNN naujienų centras. 13.00 Naujienų srautas. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Po pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 21.45 Afrikos verslo apžvalga. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00, 10.00, 14.45, 3.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00, 18.55 Viena daina. 14.30 Subkultūra. 17.45 MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. 2.00 Geriausi Prancūzijos atlikėjai ir grupės.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.45 Be muzikos. Enrique Iglesiasas. 8.35 „Sužadėtiniai“. 8.55 „16-os ir nėščia“. 10.15 „Holivudas“. 11.55 „Paauglės motinos“. 12.45 „Deva“. 13.10 „Sužadėtiniai“. 15.15, 20.40 „Nepritampanti“. 16.00 „Holivudas“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 18.30 „Top 10“. Will.I.Am. 19.20 „Paauglių svajos“. 21.30 TV šou „Interneto kvailiai“. 23.10 „Kodas: vyras“. 0.00 „World Stage“. 0.50 „Paauglės motinos“. 1.40 TV šou „Interneto kvailiai“. 2.30 „Kodas: vyras“. 3.20 Tik hitai.

6.30 Džiazas. 10.30 Koncertuoja H.Grimaud ir Europos kamerinis orkestras. 12.05 L.Langas groja L.van Beethoveno kūrinius. 14.10, 20.25 Divertismentas. 14.30 Bojan Z ir B.Trotignonas koncertuoja Viletos džiazo festivalyje. 15.50 Džiazas. A.Romano „Skirta Don Cherry“. 16.55 Koncertuoja „Ping Machine“. 18.00 S.Sondheimo opera „Sekmadienis parke su Džordžu“. 21.30 Dok. f. „R.Fichet pristato choreografą U.Scholzą“. 21.40 Baletas „Šventasis pavasaris“. 22.25 Baletas „Didžiosios mišios“. 0.45 Koncertuoja E.Bexo trio.


2013 05 24 dokumentika

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Užkariautojas Bertas Naujajame Džersyje. 10.30 Pramogos vandenyje. Italija. 11.00 Kruizu aplink Žaliąjį Kyšulį. 12.00 Pietų Afrikos aromatai. 13.00 S.Grigson Jordanijoje. 14.00 Naujo būsto paieška. Lenkija. 14.30 Naujo būsto paieška. Ispanija. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Škotija. 16.00 Keliautojas. Londonas. 17.00 Kruizu aplink Žaliąjį Kyšulį. 18.00 Naujo būsto paieška. Lenkija. 18.30 Naujo būsto paieška. Ispanija. 19.00 Amerikos maistas. Miestai dvyniai. 20.00 Keliautojas. Madridas. 21.00 Keliautojas. Barselona. 22.00 Keliautojas. Ispanijos salos. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Škotija. 0.00 Kryptis. Brazilija. 1.00 Nakties programa.

6.00 6.55 8.00 10.00 10.50 11.45 12.35

penktadienis

„Chromas“. „Per kančias ir bangas“. „Edo nuotykiai“. „Tas ar anas?“ „Ratai iš ano pasaulio“. „Australija iš arti“. „Gigantiškų objektų pervežimas“. 14.15 „Chromas“. 15.10 „Tas ar anas?“ 16.00 „Ratai iš ano pasaulio“. 16.55 „Australija iš arti“. 17.50 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 18.45 „Pavojingiausios profesijos“. 19.40 „Edo nuotykiai“. 20.30 „Gentis“. 21.20 „Akis į akį su gamta“. 22.10 „Laimės kūdikiai“. 23.00 „Per kančias ir bangas“. 23.55 „Ypatingosios operacijos“.

9.00 Ryto programa. 10.00 Kada gyveno dinozaurai? 11.00 Žiauriausi JAV kalėjimai. Iškrypėliai. 12.00 Devintasis dešimtmetis. 14.00 Dok. f. „Didžioji migracija“. 15.00 Žmogaus lokio žūtis. 16.00 NSO virš Europos. 17.00 Devintasis dešimtmetis. 19.00 Žiauriausi Amerikos kalėjimai. 20.00 Devintasis dešimtmetis. 22.00 Tunų žvejyba. 23.00 Devintasis dešimtmetis. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Tintino pėdsakais“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 10.00 „Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai“. 11.10 „Pirmojo Mesijo beieškant“. 12.15 „Betliejaus žvaigždė: anapus mito“. 13.20 „Nuskendusių laivų paslaptys“. 14.25 „Karo laikų ūkininkai“. 15.35 „Laiko komanda“. 16.35 „Afrikos, Australijos ir Indijos menas: paslėpti lobiai“. 17.45 „Nuskendusių laivų paslaptys“. 18.45 „Karo laikų ūkininkai“. 19.55 „Keltų palikimas“. 21.05 „Kelionės pabaiga“. 22.05 „Susipažinkite: romėnai“. 23.15 „Kroatijos karaliai“. 0.15 Nakties programa.

17.00 TV1000

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Karūnuotieji augintiniai: šunys. 8.15, 16.30 Kinologija. 9.10 Jūsų numylėtiniui patiks. 10.05 Savanos karalienės: menas būti motina. 11.00 Mirtina dieta. 11.55 Šamvari: gyvenimas laisvėje. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Oro uostas gyvūnams. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Aidas ir Ambozelio drambliai. 17.25 Pandos nuotykiai. 18.20 Pragariška katė. 19.15 Šimpanzių rojus: Žozefina. 19.40 Veterinaras. 21.05 Pasiruošimas šeimai. 22.00 Kaip išmaitinti ryklį. 22.55 Banginių karai. Ėsk, nepasprink. 23.50 Hjustono policijos gyvūnų apsaugos skyrius. 0.45 Vabalų milžinų karai. Žudiko instinktas. 1.35 Aš gyvas.

7.00 „Akiniuotieji lokiai – miško šešėliai“. 8.00 „Gyvūnų parkas“. 8.59, 15.30 „Zoologijos sodo jaunikliai“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Akiniuotieji lokiai – miško šešėliai“. 14.00 „Laukinis iššūkis“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 16.50 „Gyvūnų parkas“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „M.Clunesas. Paskutinis lemūras“. 20.00 „Gyvūnų parkas“. 21.00 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 22.00 „Augalų karalystė“. 23.00 „Užliejamojo miško paslaptys. Dunojaus nacionalinis parkas“.



„Prisiminti numirusius“ („Waking the Dead“) Drama. JAV, 2000 m. Rež. Keithas Gordonas. Vaidina Billy Crudupas, Jennifer Connelly.

Jaunas pakrančių apsaugos karininkas Fildingas Pirsas paskelbė, kad dalyvaus Kongreso rinkimuose. Tačiau jį nuolat kankina prisiminimai apie draugę Sarą, kuri neseniai žuvo sprogus bombai automobilyje. Vis dažniau vaikinui kažkodėl atrodo, kad jo mylimoji gyva.

12.00 Televitrina. 13.00, 18.45, 21.23, 23.00 Žinios + . 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nyžnij Novgorod“–Kauno „Žalgiris“. 15.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–„Nyžnij Novgorod“. 16.50 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos srities „Chimki“–Rygos VEF. 18.35 Sporto metraštis. 19.00, 21.15 „VTB lyga. Lemiamos kovos“: interviu su krepšininkais ir treneriais. Tiesioginė transliacija. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Kazanės UNICS / Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. Tiesioginė transliacija (numatoma) (per pertrauką – specialus interviu). 21.50 Automoto. 22.20 Krepšinio pasaulyje. 22.50 Sporto metraštis. 23.15 Futbolo dievai. M.Platini.

9.30 Moterų futbolas. 10.30 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. 11.30 Prancūzijos teniso čempionato belaukiant. 11.45, 17.00 ATP teniso turnyras Diuseldorfe. Pusfinaliai. 15.00 Dviračių lenktynės „Ronde van Belgie“. 19.00 Prancūzijos teniso čempionato belaukiant. 19.15 Smiginio turnyras. 22.30 Profesionalų boksas. Turnyras Krokuvoje. 0.30 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. 1.30 Dviračių lenktynės „Ronde van Belgie“. 2.15 Prancūzijos teniso čempionato belaukiant.

1.00 1 Baltijos

11.00 Boksas. L.Petersonas ir L.Matthysse. 12.10, 14.10, 16.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Ketvirtfinalis. 18.10 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Bayern“– „Barcelona“. 20.00 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Barcelona“–„Bayern“. 21.50 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Borussia“–„Real“. 23.40 Futbolas. UEFA čempionų lyga. „Real“–„Borussia“. 1.30 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 15.30 Užduotis: automobilis. 16.30 Viktorina. 17.00 Dokumentinis serialas. 18.00 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 19.00 Viktorina. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 20.30 Interviu su žvaigžde. 21.00 Linksmiausios pasaulio reklamos. 21.15 BVB klasikai. 22.15 Pokalbių laida. 23.15 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 1.00 Nakties programa.



„Giminės“ („Родня“)

Drama. Rusija, 1981 m. Rež. Nikita Michalkovas. Vaidina Nona Mordiukova, Svetlana Kriučkova.

Kaimietė Marija Konovalova važiuoja į apylinkės centrą aplankyti dukros Ninos ir mylimos anūkėlės Irinos. Geraširdė moteriškė nė neįsivaizdavo, kokiame pasaulyje gyvena jos artimiausi žmonės. Ji imasi viską keisti, bet ši iniciatyva dar labiau didina konfliktus.

33


34

kryžiažodis Mieli skaitytojai, išsprendę kryžiažodį šią savaitę galite laimėti Undinės Radzevičiūtės knygą „Žuvys ir drakonai“.

Kiniško stiliaus daiktą ar interjerą Europoje rasti nesunku, taip pat nesunku rasti knygų apie Kiniją, o tikras literatūrinis chinoiserie pasitaiko labai retai. Naujas U.Radzevičiūtės romanas „Žuvys ir drakonai“ – apie daugelį dalykų. Apie XVIII a. europiečio svajonę pakeisti „tvarką“ visame pasaulyje, net Kinijoje. Apie XVIII a. prancūzų meilę kiniškiems dalykams ir viso Senojo pasaulio neapykantą prancūzams. Apie didėjančią Rytų ir Vakarų „difuziją“. Apie šiuolaikinį žmogų, norintį pabėgti į nebeegzistuojančią Kiniją. Ir apie Rytus, kurie visada su mumis, nesvarbu, į kurią pusę žiūrėtume.

Norėdami laimėti atsakymus siųskite: Kęstučio g. 86, Kaunas, Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda, Labdarių g. 8, Vilnius arba e. p. tvdiena@diena.lt (prašome nurodyti miestą). Išrinksime tris laimėtojus. Praėjusios savaitės prizą laimėjo Rūta Rudaitytė iš Kauno, Laimutė Padriezienė iš Klaipėdos ir Zita Kuzmickaitė iš Vilniaus. Dėl prizų prašome kreiptis: Kaune – tel. (8 37) 302 250, Klaipėdoje – tel. (8 46) 397 713, Vilniuje – tel. (8 5) 261 3653.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Praėjusią savaitę spausdinto kryžiažodžio atsakymai Vertikaliai: Karamelė. Ąžuolas. Milanas. Aga. Makaka. Erotas. AL. Ro. Setas. To. Rėva. Kinis. Mit. Linas. Misa. Rogutės. Kad. Bėgikas. Toriai. Analai. Liokajus. Masė. Per. Ka. Ado. Horizontaliai: Baladė. BAM. Varėna. Kamara. Ogas. Miko. Gilė. Ela. Luka. La. Kitaip. Mėnesinės. Arenas. Lr. Ąsotis. Tas. TOK. Kutas. Koka. Mara. Ola. Midija. Agatis. AUD. Salota. ISO. Pažymėtuose langeliuose: Aspirinas.


Normali elektrolitų pusiausvyra organizme yra svarbi mūsų klausai

3DJDOLDXYŝO galiu puikiai JLUGŝWL

Džonas gyvena Ontarijo mieste, Kanadoje, ir pasakoja savo istoriją: „Dažnai vargino triukšmai ausyse, blogai girdėjau – tai labai nemalonu. Tuomet išbandžiau Tone™...“

„K

lausos pasikeitimus ™ŠœŽ‹½“Šžȱ ™›’Žñȱ ”ŽȬ •Ž­ȱ –Žāǯȱ Š“žŠžǰȱ ”Šȱ ’›Ȭ ċ’žȱ —Ž‹Žȱ Š’™ȱ Ž›Š’ȱ ”Š’™ȱ Š—”œ²’Šžǰȱ ”Š›Š’œȱ ™›Š½“˜ȱ ŸŠ›’—’ȱ ›’ž”ñ–Š’ȱ Šžœ¢œŽǯȱ Š‹Š’ȱ Šċ—Š’ȱ “Šž²’Šžœ’ȱ Š’™ǰȱ Š›œ’ȱ‹Ā²’Šžȱ’–’Žœ²’˜ȱŒŽ—Ȭ ›Žǰȱ”ž›ȱ›’ž”ñ–Šœȱ—’Ž”Šȱ—ŽȬ —ž¢•Šǯȱ Š’ȱ ”Š•‹½ŠŸŠžȱ œž ›ŠžŠ’œǰȱ –Š—ȱ Šċ—Š’ȱ ‹ĀȬ ŠŸ˜ȱ œž—”žȱ ’ñ’›œ’ȱ ’›ȱ œžȬ ™›Šœ’ǰȱ ”­ȱ “’Žȱ œŠ”˜ǯȱ ’Ž–œȱ ›Ž’”½ŠŸ˜ȱ ”Ž•Ž­ȱ ”Š›āȱ ™ŠȬ ”Š›˜’ǰȱ”Šȱœž™›Šœ²’Šžǯȱ ŠžȬ ²’Šžœ’ȱ —Ž“Šž”’Š’ȱ ’›ȱ ‹žŸŠžȱ •Š‹Š’ȱœž›’”¿œǯȃ

Pastebėjo pasikeitimus

Ǯ Š’ȱ ™’›–­ȱ ”Š›­ȱ ŸŠ’œ’—½“Žȱ –Š—ȱ ™Šœ’Ā•½ȱ Toneȱ Š‹•Ž²’āǰȱ —žœŽ‹Šžǰȱ—Žœȱ—Ž’”½“Šžǰȱ”Š ”Šœȱ —˜›œȱ Š•’ȱ ™Šœ’”Ž’œ’ǯȱ ŠȬ ²’Šžȱ –Š—ȱ ™ŠŠ’ñ”’—˜ǰȱ ”Šȱ Toneȱ Š‹•Ž²’āȱ œž½¢“Žȱ ¢›Šȱ —Žȱ ’”ȱ ŠžŠ•āȱ Ž”œ›Š”āǰȱ ‹Žȱ ’›ȱ–’”›˜Ž•Ž–Ž—āǰȱ™Š•Š’”Š—Ȭ ²’āȱŽ•Ž”›˜•’āȱ‹Š•Š—œ­ȱ˜›ŠȬ —’£–Žȱ ’›ȱ —˜›–Š•’­ȱ ċ–˜Šžœȱ ™œ’Œ‘˜•˜’—¿ȱ ‹Ā”•¿ǯȱ žœ’Ȭ ™’›”Šžȱ ™Š”ž˜¿ȱ Toneȱ Š‹Ȭ •Ž²’āȱ ’›ȱ ½›’Šžȱ ™˜ȱ Řȱ Š‹•ŽŽœȱ kasdien, kaip rekomenduoȬ “Š–Šǯȱ˜ȱ”ž›’˜ȱ•Š’”˜ȱ™Š“žŠžǰȱ ”Šȱ Š•’žȱ —Žœ’ŸŠ›ċ¢Š–Šœȱ ‹Ž—›Šž’ȱ œžȱ ›ŠžŠ’œǯȱ ŠȬ ‹Š›ȱ“Šž²’ž˜œ’ȱ”Š’™ȱœŽ—Š’œȱŽ›Ȭ ais laikais, net ir mano drauȬ Š’ȱ‹Ž’ȱñŽ’–Šȱ™ŠœŽ‹½“˜ǰȱ”Šȱ –Š—˜ȱ”•ŠžœŠȱ¢›Šȱ—˜›–Š•’ǯȃ

Su amžiumi susiję pakitimai

žȱ Š–ċ’ž–’ȱ œžœ’“¿œȱ ”•ŠžȬ œ˜œȱ œžœ’•™—½“’–Šœȱ ŸŠ’—ŠȬ –Šœȱ ™›Žœ‹’Š”ž£’“Šȱ ǻ•˜ǯȱ presbyacusiaǼǯȱ Šċ—’Šžœ’ȱ —žœ’œȬ

kundimai: sunku suprasti, ”Š’ȱ ”Š•‹Š–Šȱ ¢•’Š’ǰȱ Š’™ȱ ™Šȱ Āċ’–Šœȱ Šžœ¢œŽǯȱ „–˜žœȱ Šċ—Š’ȱ ™›’œ’Š’”˜ȱ ™›’Žȱ ”•ŠžȬ œ˜œȱ ™Š”’’–āǰȱ Š²’Šžȱ “Ïȱ •Š‹Š’ȱ ŸŠ›’—Šȱ Āċ’–Šœȱ Šžœ¢œŽǰȱ Š•Ȭ Ÿ˜“Žǯȱ yċ’–Šœȱ œž’—Ž—œ¢Ÿ½“Šȱ pavargus ar susinervinus, ŸŠ”Š›Žǰȱ ¢•’˜“Žȱ Š™•’—”˜“Žǯȱ yċŽœ¢œȱ Š•’ȱ ŸŠ›’—’ȱ ’›ȱ —Š”Ȭ Ïǯȱ „–˜—½–œǰȱ ”ž›’Ž–œȱ œžȬ œ’•™—½“˜ȱ ”•ŠžœŠǰȱ ¢™Š²ȱ œŸŠ›‹’ȱ “āȱ ™œ’Œ‘˜•˜’—½ȱ œŠŸ’“ŠžȬ Šǯȱ Šċ—Š’ȱ “’Žȱ ”Ž—²’Šȱ —ž˜ȱ •’ĀŽœ’˜ǰȱ —Ž›’–˜ǰȱ œž–’ñ’–˜ǰȱ —ŽœŠžž–˜ǰȱ –ŠċŽœ—’˜ȱ œ˜Ȭ Œ’Š•’—’˜ȱ Š”¢Ÿž–˜ǯȱ Šžȱ ċ–˜—’āȱ ž›’ȱ ™›˜‹•Ž–āȱ ½•ȱ ”•Šžœ˜œǰȱ Š²’Šžȱ Šžž–Šȱ ‹Š—˜ȱ Š’ȱ —žœ•½™’ǯȱ Žȱ ™ŠȬ slaptis – niekam nepatinka jaustis kitokiam, nenorima œž”Ž•’ȱ ”’āȱ ċ–˜—’āȱ ™ŠȬ juokos, nes nesi tikras, ar ’ñ’›œ’ȱ Ÿ’œ”­ǰȱ ”Šœȱ œŠ”˜–Šǯȱ ½•ȱñ’˜œȱ™›’ŽċŠœ’ŽœȱŠžŽ•’œȱ ċ–˜—’āȱ™Šœ’›Ž—”Šȱ™›˜‹•Ž–āȱ —Ž’’–­ȱ’›ȱŽ’’Šǰȱ”ŠȱŸ’œ”Šœȱ ¢›ŠȱǮ”Š’™ȱŸ’œŠŠȃǯ

Faktai apie tabletes Tone

Toneȱ Ȯȱ Š’ȱ ˜›’’—Š•žœȱ œ”Š—Ȭ ’—ŠŸ’ñ”Šœȱ –Š’œ˜ȱ ™Š™’•Ȭ Šœǰȱ ”ž›’Š–Žȱ ¢›Šȱ ”•ŠžœŠ’ȱ —Šž’—āȱ ‹’˜•˜’ñ”Š’ȱ Š”¢Ȭ Ÿ’āȱ–Žċ’Šāǯ Š—’“˜“ŽȱŠ–’—Š–āȱŠ‹Ȭ •Ž²’āȱToneȱœž½¢“Žȱ¢›Šȱ›’Ȭ ”’āǰȱ –½•¢—’āȱ ž˜āǰȱ Š•™’Ȭ —’“āȱ ñŠ”—āǰȱ Š™¢—’āȱ œ™ž›āȱ Ž”œ›Š”āǰȱ —’ŠŒ’—˜ǰȱ ”Š•’˜ȱ ’›ȱ –Š—’˜ǯȱ ›’”’āȱ Ž”œ›Š”Šœȱ Ȯȱ —ŠĀ›Š•žœȱ ‹’˜ĚŠŸ˜—˜’˜ȱ ›ž’—˜ȱ ñŠ•’—’œǯȱ ’ŠŒ’—Šœȱ ’›ȱ –Š—’œȱ ¢›Šȱ œŸŠ›‹Āœȱ —Ž›Ÿāȱ œ’œŽ–˜œȱ ž—”Œ’“Š’ǯȱ Š—’œȱ ™ŠŽŠȱ ™Š•Š’”¢’ȱ —˜›–Š•’­ȱ

ċ–˜Šžœȱ™œ’Œ‘˜•˜’—¿ȱ‹Ā”Ȭ •¿ȱ ’›ȱ ™ŠŽŠȱ –Šċ’—’ȱ —ž˜Ȭ ŸŠ›Ïǯȱ Š—’œȱ Š’™ȱ ™Šȱ ™ŠȬ ŽŠȱ ’ñ•Š’”¢’ȱ Ž•Ž”›˜•’āȱ ™žœ’ŠžœŸ¢›­ǯȱ ˜›–Š•’ȱ —Ž›Ȭ Ÿāȱ œ’œŽ–˜œȱ ŸŽ’”•Šǰȱ Ž•Ž”Ȭ ›˜•’āȱ ™žœ’ŠžœŸ¢›Šȱ ’›ȱ ™œ’Ȭ Œ‘˜•˜’—½ȱ ‹Ā”•½ȱ ¢›Šȱ œŸŠ›‹’ȱ visam organizmui, taip pat ’›ȱ—˜›–Š•’Š’ȱ”•ŠžœŠ’ǯ Ž›”’Žȱ™˜ȱŗȱŠ‹•Ž¿ȱ›¢Žȱ ’›ȱ™˜ȱŗȱŠ‹•Ž¿ȱŸŠ”Š›ŽȱŸŠ•’˜ȱ –Žžȱ –Šċ’Šžœ’Š’ȱ ŘȮřȱ –½Ȭ —Žœ’žœǰȱ ”Šȱ ™Š•Š’”¢ž–½Žȱ —˜›–Š•’­ȱ —Ž›Ÿāȱ œ’œŽ–˜œ ŸŽ’”•­ȱ ’›ȱ œŸŠ›‹’Šžœ’āȱ Šžœ’Žœ Š•’āȱŽ•Ž”›˜•’āȱ™žœ’ŠžœŸ¢Ȭ ›­ǯȱŸŠ›‹žȱϟŠ’›’ȱ’›ȱœž‹Š•Š—Ȭ œž˜Šȱ –’¢‹Šȱ ‹Ž’ȱ œŸŽ’”Šœȱ ¢ŸŽ—’–˜ȱ‹ĀŠœǯ

Kur įsigyti Tone tablečių? ›’’—Š•’āȱToneȱŠ‹•Ž²’āȱ Š•’ŽȱϜ’¢’ȱŸŠ’œ’—½œŽȱ arba gamintojo interneto œŸŽŠ’—½“Žȱwww.newnordic.ltǯ

Turite klausimų?

˜›½Š–’ȱŠž’ȱŠž’Šžȱ ’—˜›–ŠŒ’“˜œǰȱœ”Š–‹’—”’Žȱ Ž•Ž˜—žȱǻŞȱřŝǼȱŘŘȱŘŖȱŘřȱ Š›‹ŠȱŠ™œ’•Š—”¢”’Žȱ ’—Ž›—Ž˜ȱœŸŽŠ’—½“Ž www.newnordic.lt.

Ieškokite sidabrinio medelio •˜˜’™˜ȱŠ—ȱ™Š”ž˜½œǯȱŠ’ȱ garantija, kad produktas Š’’—”ŠȱŠž”ñ²’Šžœ’žœȱǮŽ ȱ ˜›’Œȃȱ”˜”¢‹½œȱ’›ȱœŠžž–˜ȱ œŠ—Š›žœǯȱǮŽ ȱ˜›’Œȃȱ ›Ā™’—Šœ’ȱċ–˜—½–’œȱ’›ȱŠ–Šǯ

Ar jūsų klausa normali?

TAIP NE

'DĜQDLVXQNXVXSUDVWLSDĄQHNRYRĜRGĜLXV .DOEDQWSDĄQHNRYXLGDĜQDLSHUNODXVLXņNÇ"Ń .DLNXULHDSOLQNRVJDUVDLHU]LQDDUDWURGRçN\UĒV .DUWDLVYDUJLQDWULXNĄPDVDXV\VH 9HQJLXSRNDOELĖVXDSOLQNLQLDLVQHVQHMDXNLDLMDXËLXRVL

Jei teigiamai atsakėte bent į tris teiginius, jūsų klausa gali būti susilpnėjusi!

Sutaupykite iki 17,61 Lt!

721(WDEDNFLQĖNDLQD/W ĬSUDVWDNDLQD/W QXRODLGD 721(WDEDNFLQĖNDLQD/W ĬSUDVWDNDLQD/W QXRODLGD 3DVLŞO\PDVJDOLRMDJHJXæĖV²GVX&$0(/,$0DæŦNDLQŦNRUWHOH


2013-05-18 TV diena  
Advertisement