Page 1

Lietuva

5p.

B.Vė­sai­tė dėl „va­ly­mo“ mi­nis­te­ri­jos įmo­nė­se puo­la­ma ir in­ter­ne­te, ir rea­ly­bė­je.

Ekonomika Nau­ja­sis Vil­niaus oro uos­to va­do­vas ža­da bend­ra­dar­biau­ti su Kau­no ir Pa­lan­gos oro uos­tais.

7p.

Pasaulis Virš B.Oba­mos ad­mi­nist­ra­ci­jos su­si­kau­pė juo­di de­be­sys.

8p.

53-ejų sulaukęs R.Kurtinaitis gimtadienio šventimą su draugais atidėjo iki birželio.

16p.

Penktadienis gegužės 17, 2013 Nr. 112 (19973) kaunodiena.lt 2 Lt

G.Ba­lan­dy­tės su­grį­ži­mas Į teat­rą lig šiol nė­jau, nes lai­kau­si nuo­sta­tos: jei ne­tu­ri dar­bo teat­re, neik.

Už kiek man parašysi dip­lo­mi­nį? Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Smū­gis aka­de­mi­nei vi­suo­me­nei. Lie­ka ga­lio­ti Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ ra­tū­ros išaiš­ki­ni­mas – moks­lo dar­ bų ra­šy­mas ir par­da­vi­mas stu­den­ tams yra eko­no­mi­nės veik­los rū­ šis, ku­ri nė­ra drau­džia­ma. Dip­lo­ mi­nių dar­bų par­da­vi­mas – at­vi­ras kvie­ti­mas nau­do­tis klas­to­tė­mis. Ap­nuo­gi­no ydą

My­ko­l o Ro­m e­r io uni­ver­s i­te­to (MRU) stu­den­tės ir jai bai­gia­mą­ jį dar­bą pa­ra­šiu­sios kom­pa­ni­jos gin­čo nag­ri­nė­ji­mas teis­me vie­šu­ mon iš­kė­lė į mo­ra­lės nor­mas sun­ kiai tel­pan­tį fak­tą – ga­li­ma le­ga­ liai ra­šy­ti ir par­da­vi­nė­ti moks­lo dar­bus.

2

Dienos citata „Da­lis pa­sta­bų la­bai konk­ re­čios ir de­ta­lios, ki­tos – la­biau teo­ri­nio po­bū­ džio“, –

„„Vaid­muo: spek­tak­ly­je „Mū­sų bran­gio­ji Pa­me­la“ G.Ba­lan­dy­tė vai­di­na he­ro­ję, ku­ri pa­sau­lio blo­giui prie­ši­na­si ge­ru­mu.

Ak­to­rė Gra­ži­na Ba­lan­dy­tė grįž­ta į Na­cio­ na­li­nio Kau­no dra­mos teat­ro sce­ną – ji vaidins nau­ja­ja­me Al­gir­do La­tė­no spek­ tak­ly­je. Iki šiol ak­to­rė sep­ty­ne­rius me­tus į teat­rą atei­da­vo tik at­si­svei­kin­ti su mi­ru­ siais ko­le­go­mis.

Ak­to­rė, kaip ir jos he­ro­jė, trykš­ ta op­ti­miz­mu, jos šir­dį tes­pau­džia vie­nin­te­lė nuo­skau­da. „Po pen­si­ jų su­ma­ži­ni­mo iki šiol neat­si­gau­ nu. Ma­nęs nie­kas nė­ra taip įskau­ di­nęs. Ko­kią jie tu­ri tei­sę?! Aš su­pran­tu, jei gau­ni de­šimt tūks­ tan­čių, ta­da pra­šom, im­ki­te pen­ kis, ga­liu iš­gy­ven­ti iš li­ku­sių pen­ kių. Bet jei gau­ni tūks­tan­tį ir ne­ga­li

Mindaugo Armonavičiaus nuotr.

su­si­mo­kė­ti už bu­tą, vais­tus, mais­ tą? – kal­bė­jo G.Ba­lan­dy­tė. – Ačiū Die­vui, su vy­ru esa­me dar drau­ge. Bet kai vie­nas išeis? Sa­ko, ta­da ne­ gy­ven­ki­te to­kia­me di­de­lia­me bu­te. Ta­ve va­ro iš na­mų! Su­ma­ži­nę pen­ si­jas, ant­rą kar­tą že­mi­na rei­ka­lau­ da­mi at­neš­ti po­pie­rius pa­šal­pai... Ir mes, pa­gal­vo­ki­te, ta­po­me ita­ lais – sen­jo­rais!“ Santaka 1p.

Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to di­rek­to­rės Dia­nos Var­nai­tės žo­džiai tei­kia vil­ties, kad ar­chi­tek­tai ir pa­vel­do­sau­gi­nin­kai ras bend­rą kal­bą gin­če dėl Nau­ja­mies­čio reg­la­men­to.

6p.


2

Penktadienis, Gegužės 17, 2013

miestas

Oro kokybė Kaune 0

21

50mg/m3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

A.Sta­šai­tis ne­tu­ri pi­ni­gų ad­vo­ka­tui Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Kau­no apy­gar­dos teis­mas ima­si praei­ty­je vers­lo gu­ru va­din­to Ar­ vy­do Sta­šai­čio by­los. Pro­ku­ro­rų tei­gi­mu, A.Sta­šai­tis ne pa­gal pa­ skir­tį pa­nau­do­jo 14 mln. li­tų In­va­ li­dų spor­to drau­gi­jos lė­šų. „By­la su­fab­ri­kuo­ta“, – sa­vo kal­tės neįž­ vel­gė A.Sta­šai­tis.

Šio­je tur­to iš­švais­ty­mo by­lo­je du kal­ti­na­mie­ji: A.Sta­šai­tis, bu­vęs Lie­tu­vos in­va­li­dų spor­to drau­gi­ jos vi­cep­re­zi­den­tas, ir Sta­sys Pil­ ve­lis, bu­vęs tos pa­čios drau­gi­jos di­rek­to­rius. Jie kal­t i­n a­m i, kad In­va­l i­ dų spor­to drau­gi­jos lė­šo­mis bu­ vo per­ka­mos įmo­nių ak­ci­jos už ge­ro­kai di­des­nę ver­tę nei tik­ro­ ji. Dau­ge­lis įmo­nių, ku­rių ak­ci­jos at­si­dū­rė drau­gi­jos ži­nio­je, bu­ vo nuo­sto­lin­gai vei­kian­čios ar­ ba val­do­mos drau­gi­jos na­rių ir su jais su­si­ju­sių as­me­nų. Abu kal­ti­na­mie­ji va­kar į teis­mo po­sė­dį at­vy­ko be ad­vo­ka­tų. S.Pil­ ve­lio gy­nė­ja bu­vo už­siė­mu­si ki­to­ je by­lo­je, o A.Sta­šai­tis iki šiol ne­ nu­si­sam­dė gy­nė­jo. „Pra­šau skir­ti vals­ty­bės ad­vo­ka­tą. Dir­bu tik ket­vir­čiu eta­to, tur­tas areš­tuo­ tas, to­dėl ne­tu­riu lė­šų ad­vo­ka­ tui“, – teis­me pa­reiš­kė praei­ty­je

0

0,58

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

39

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Už kiek man parašy

Ka­pi­ta­lis­tų klu­bo įkū­rė­jas A.Sta­ šai­tis. Pro­ku­ro­rė Svet­la­na Za­ bie­lie­nė pri­ta­rė, kad A.Sta­šai­čiui ad­vo­ka­tas bū­ti­nas, nes ki­tas kal­ ti­na­ma­sis tu­ri gy­nė­ją. Juo­lab kad tarp kal­ti­na­mų­jų pa­ro­dy­mų per iki­teis­mi­nį ty­ri­mą bu­vo prieš­ta­ ra­vi­mų. 14 mln. li­tų iš­švais­ty­mo by­ la ne­pra­dė­ta nag­ri­nė­ti ir ati­dė­ta ru­de­niui. A.Sta­šai­tis sa­vo kal­tės ne­pri­pa­ žįs­ta: „By­la su­fab­ri­kuo­ta.“ Šiuo me­tu vie­šo­jo­je įstai­go­je „Birš­to­ no Ne­mu­nas“ va­dy­bi­nin­ku dir­ ban­tis vy­ras ne­nei­gė, kad už tuos 14 mln. bu­vo pirk­ta įmo­nių. „Pag­rin­di­nė pro­ble­ma, kad ne­prik­lau­so­mi eks­per­tai pirk­ tų įmo­nių ak­ci­jas įver­ti­no 860 tūkst. li­tų, o tuo pat me­tu Vals­ty­ bės re­jest­ras įmo­nių tur­tą įver­ti­ no 15 mln. li­tų. Skir­tu­mą tarp šių su­mų pro­ku­ro­rai ir lai­ko iš­švais­ ty­tu“, – aiš­ki­no A.Sta­šai­tis. Pa­sak A.Sta­šai­čio, ty­rė­jai ana­ li­za­vo 10 ak­ci­jų pir­ki­mo san­do­rių, ta­čiau už­kliu­vo tik pen­ki. Kai ku­ rios iš anuo­met įgy­tų įmo­nių vei­ kia iki šiol, ki­tos bank­ru­ta­vo. Praei­ty­je ne vie­nus me­tus ka­ lin­tas be­lan­gė­je, ne vie­nus me­tus teis­mų slenks­čius my­nęs A.Sta­ šai­tis dėl se­na­ties įsi­ga­lio­ji­mo jam ink­ri­mi­nuo­tiems nu­si­kal­ti­ mams yra lai­ko­mas ne­teis­tu.

„„Pas­lau­ga: nė­ra sta­tis­ti­kos, kiek bai­gia­mų­jų dar­bų pa­ra­šo ne pa­tys stu­den­tai, o spe­cia­liai pa­sam­dy­tos fir­mos.

„„Kal­ti­na­mie­ji: A.Sta­šai­čio ir S.Pil­ve­lio (nuotr. dešinėje) pa­ro­dy­mai

per iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl 14 mln. li­tų iš­švais­ty­mo sky­rė­si.And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Rad­vi­lė­nų plen­te sunk­ve­ži­mių nebus Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Val­di­nin­kai nu­spren­dė gel­bė­ti prieš tre­jus me­tus Rad­vi­lė­nų pl. ir J.Ba­sa­na­vi­čiaus g. san­kir­to­je įreng­tą žie­di­nę san­kry­žą – šio­je vie­to­je bus už­draus­tas sun­kias­vo­ rių trans­por­to prie­mo­nių eis­mas.

„Sun­kias­vo­riai au­to­mo­bi­liai neiš­ si­ten­ka žie­de, to­dėl sker­sai ker­ta žie­dą, lau­žy­da­mi gat­vės bor­te­lius ir ga­din­da­mi grin­di­nį“, – aiš­ki­ no sa­vi­val­dy­bės Mies­to tvar­ky­ mo sky­riaus ve­dė­jas Aloy­zas Pa­ kal­niš­kis. Eis­mo sau­gu­mo ko­mi­si­ja to­ kiam siū­ly­mui pri­ta­rė. Ki­tą sa­ vai­tę drau­džia­mie­ji ženk­lai bus pa­sta­ty­ti J.Ba­sa­na­vi­čiaus g. ties Tai­kos pr. ir Rad­vi­lė­nų pl., ties Vy­dū­no al. ir A.Ba­ra­naus­ko g. san­kry­ža. Įreng­ti Rad­vi­lė­nų pl. ir J.Ba­sa­ na­vi­čiaus g. san­kry­žos žie­dą kai­ na­vo be­veik 200 tūkst. li­tų.

Ne­ko­ky­biš­ką dar­bą nu­ 1 si­pir­ku­si ir dės­ty­to­jams pa­tei­ku­si stu­den­tė krei­pė­si į teis­mą

dėl su­tar­ties ne­vyk­dy­mo. Teis­mas san­do­rį pri­pa­ži­no ne­ga­lio­jan­čiu, to­dėl stu­den­tei grą­žin­ti 1,5 tūkst. li­tų, kom­pa­ni­jai – moks­lo dar­bas. MRU stu­den­tės at­žvil­giu pa­siel­ gė ka­te­go­riš­kai – ji bu­vo pa­ša­lin­ ta iš uni­ver­si­te­to. By­lą nag­ri­nė­jęs teis­mas in­for­ma­vo pro­ku­ro­rą apie, kaip įta­ria­ma, nu­si­kal­ti­mo po­žy­ mių tu­rin­čią įmo­nės, ku­ri ra­šė ir par­da­vė dar­bą, veik­lą. De­ja, iki­teis­ mi­nis ty­ri­mas ne­bu­vo pra­dė­tas.

Tei­sė­ta veik­la

„„Spren­di­mas: sun­kias­vo­rių au­

to­mo­bi­lių eis­mas bus už­draus­ tas sie­kiant ap­sau­go­ti šį žie­dą. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Pa­rei­gū­nai iš­siaiš­ki­no, kad nė­ ra tei­sės ak­to, drau­džian­čio ra­šy­ ti moks­lo dar­bus. Pa­na­šų išaiš­ki­ ni­mą jau anks­čiau bu­vo pa­tei­ku­si Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra. Tei­sė­sau­ ga raš­to dar­bų ra­šy­mą ir par­da­vi­mą stu­den­tams pri­ly­gi­na eko­no­mi­nei veik­lai ir pri­pa­žįs­ta, kad už tai ne­ gre­sia jo­kia at­sa­ko­my­bė. Vie­šo­jo­je erd­vė­je sa­vo pa­slau­ gas: ma­gist­ro ir ba­ka­lau­ro, su re­ to­mis išim­ti­mis – ir smul­kes­niems dar­bams at­lik­ti – siū­lan­čios bend­ ro­vės iš­kė­lė per­ga­lės vė­lia­vą. Ga­ lų ga­le juk jos sa­vo pa­slau­gas pa­ tei­kia kaip kon­sul­ta­ci­ją ir pa­gal­bą. Tik vė­liau nu­ro­do­ma dar­bo kai­na, ku­ri svy­ruo­ja nuo 2,5 iki 5 tūkst. li­tų. Kai ku­riais at­ve­jais tai­ko­mos nuo­lai­dos. Klien­t ų at­s i­l ie­p i­m ai įkve­p ia par­da­vė­jus: „Kaip ir ža­dė­jo­te, ga­

vau 8. Ačiū. Iki ma­lo­naus bend­ra­ dar­bia­vi­mo.“ Sup­rask, ki­ta aukš­ to­ji mo­kyk­la bus taip pat leng­vai įveik­ta. Ko­men­ta­rai dėl dar­bų ra­ šy­mo ir par­da­vi­mo mu­ša į vie­nus var­tus: „Ko­va su vė­jo ma­lū­nais. Pros­ti­tu­ci­ja Lie­tu­vo­je drau­džia­ ma, ta­čiau nie­kas ne­drau­džia ero­ ti­nių ma­sa­žų.“

Vy­tau­tas Mi­za­ras:

Ne­nor­ma­li si­tua­ ci­ja. Vi­si skės­čio­ja ran­ko­mis, pri­pa­žįs­ ta, kad yra blo­gai, ir nie­ko ne­da­ro. Čia tu­ri veik­ti tos ins­ti­ tu­ci­jos, ku­rios tu­ri kom­pe­ten­ci­jos.

Tra­gi­ko­miš­ka si­tua­ci­ja

Ar ver­ta kvar­šin­ti gal­vą ra­šant dip­ lo­mi­nį dar­bą, jei ban­ko są­skai­to­ je yra vie­nas ki­tas tūks­tan­tis li­tų? Sie­kian­čiam gau­ti dip­lo­mą be­lie­ka tik de­ra­mai iš­si­rink­ti, ku­ri fir­ma už jį at­liks ta­vo ke­le­rių moks­lo me­tų ata­skai­tą. „Ne­nor­ma­li si­tua­ci­ja. Vi­si skės­ čio­ja ran­ko­mis, pri­pa­žįs­ta, kad yra blo­gai, ir nie­ko ne­da­ro. Čia tu­ri veik­ti tos ins­ti­tu­ci­jos, ku­rios tu­ ri kom­pe­ten­ci­jos. Tai, kad čia yra

vie­šas in­te­re­sas, aki­vaiz­du“, – įsi­ ti­ki­nęs Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­to Pri­va­ti­nės tei­sės ka­ted­ros ve­dė­jas pro­fe­so­rius Vy­tau­tas Mi­ za­ras. Vie­šą­jį in­te­re­są mū­sų vals­ty­bė­ je gi­na pro­ku­ra­tū­ra. Ji sa­vo po­zi­ci­ją jau iš­sa­kė to­le­ran­tiš­kai. „Tei­sės po­ žiū­riu tai ne­ga­li bū­ti to­le­ruo­ti­na ir nor­ma­li si­tua­ci­ja. Ci­vi­li­nių san­ty­ kių pra­sme veiks­mai, ku­riais su­si­ ta­ria­ma už as­me­nį pa­ra­šy­ti dar­bą, ku­ris rei­ka­lin­gas stu­di­jų tiks­lais, yra ne­tei­sė­ti“, – ka­te­go­riš­kai ver­ ti­no tei­si­nin­kas. Aiš­kūs pa­žei­di­mai

Pro­fe­so­rius V.Mi­za­ras baks­no­ja į Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mą. Jis nu­ ma­to, kad stu­di­jo­se stu­den­tas da­ ly­vau­ja as­me­niš­kai. Tai reiš­kia, kad jo­kie at­sto­va­vi­mai, tar­pi­nin­ka­vi­ mai ar­ba pa­slau­gų pir­ki­mas nė­ra ga­li­mi. Tar­si sa­vai­me su­pran­ta­mas da­ly­kas, kad stu­den­tas pa­ts tu­ri vyk­dy­ti vi­sus įsi­pa­rei­go­ji­mus. Klas­to­tės ar pla­gi­ja­vi­mo po­žy­ mių tei­sė­sau­ga to­kio­je veik­lo­je taip pat neįž­vel­gė. Nors Au­to­rių tei­sių ir gre­tu­ti­nių tei­sių įsta­ty­mas aiš­ kiai nu­ro­do, kad au­to­rių as­me­ni­nės ne­tur­ti­nės tei­sės ki­tiems as­me­ nims ne­per­duo­da­mos. Jos ne­prik­ lau­so nuo au­to­rių tur­ti­nių tei­sių, lie­ka jiems ir tais at­ve­jais, kai tur­ ti­nės tei­sės per­duo­da­mos ki­tiems as­me­nims. Pap­ras­čiau – net ir par­ duo­to dar­bo au­to­rius lie­ka tas, ku­ ris tą dar­bą ra­šė.


3

Penktadienis, Gegužės 17, 2013

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

ysi dip­lo­mi­nį? Komentarai

Re­mi­gi­jus Ža­liū­nas

Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to rek­to­r ius

S

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

5

i­tua­ci­ja neįp­ras­ta ir ne­to­le­ruo­ ti­na. Vie­šu­mas, ko ge­ro, bū­tų ge­r iau­sia prie­mo­nė šiai blo­ gy­bei iš­g y­ven­d in­t i. Dip­lo­m i­ nių dar­bų ra­šy­mas, par­da­vi­mas ir įsi­ gi­ji­mas – ne­ma­ža pro­ble­ma. Ti­kiuo­si, kad bręs­tant vi­suo­me­nei šis reiš­ki­nys tu­rė­tų iš­nyk­ti. Blo­g iau­sia, kad tai – ne­kont­ro­l iuo­ja­ mas reiš­k i­nys. Pa­t i veiks­m in­g iau­sia prie­mo­nė bū­tų keis­ti tei­si­nę ba­zę, ku­ ri draus­tų to­kią veik­lą. Ka­dan­gi įsta­ty­ mas bū­tų tai­ko­mas spe­ci­fi­nei sri­čiai, o pa­reng­ti tei­sės ak­tus spe­ci­fi­nei sri­čiai, ko ge­ro, nė­ra la­bai pa­pras­ta, to­dėl da­ bar ir su­si­da­rė to­kia si­tua­ci­ja. Bet kas pri­tar­tų, kad no­rė­tų­si griež­tes­nio tei­si­ nio išaiš­ki­ni­mo. Kai mums pa­vyks­ta pa­gau­t i ne­są­ž i­ nin­gą stu­den­tą, Lie­t u­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­te vi­si ži­no, kad bus su­stab­dy­tos to stu­den­to stu­di­jos vie­ niems me­tams. Per tuos me­tus jam pa­ta­r ia­ma pa­kal­bė­t i su sa­vi­mi ir su­ pras­t i sa­vo klai­dą. Ko ge­ro, nu­baus­ ti vi­sam gy­ve­ni­mui bū­tų ne­ka­ta­li­kiš­ ka. Ne­paisant to, kad yra ga­na griež­ta baus­mė, mes kas­met svars­to­me ne­są­ ži­nin­gų stu­den­tų el­ge­sį ir stab­do­me jų moks­lo pro­gra­mas. Mū­sų stu­di­jų pro­ gra­mos il­gos ir stu­den­tas ver­ti­na­mas pa­gal vi­są mo­k y­mo­si pro­ce­są, o ne pa­gal at­ski­rus dar­bus, to­dėl eli­mi­nuo­ ja ga­li­my­bę stu­di­juo­ti tik eg­za­mi­nui ar dip­lo­mi­niam dar­bui. To­kią sis­te­mą tai­ ko už­sie­nio aukš­to­sios mo­kyk­los ir tai ga­li­ma lai­ky­ti ne­są­ži­nin­gų stu­di­jų pre­ ven­ci­ja.

„Dar vie­na svar­bi prie­žas­tis: at­ vi­ra pre­ky­ba bai­gia­mai­siais dar­ bais griau­na vie­ną pa­grin­di­nių vi­suo­me­nės ver­ty­bių – są­ži­nin­gu­ mą“, – pa­brė­žė V.Mi­za­ras. Pro­fe­ so­rius kar­to­jo, kad ši pro­ble­ma yra vie­ša­sis in­te­re­sas. Bai­gia­mų­jų dar­ bų ra­šy­mas ir par­da­vi­mas griau­na pa­si­ti­kė­ji­mą aukš­to­sio­mis mo­kyk­ lo­mis. Ne­su­vo­kia­mas ne­veiks­nu­mas

Tei­sės pro­fe­so­rius V.Mi­za­ras ste­ bi­si tei­sė­sau­gos ar­ba vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų, Švie­ti­mo ir moks­ lo mi­nis­te­ri­jos ar­gu­men­tais, esą Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sių ko­dek­se ar Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se nė­ra nu­ ma­ty­ta at­sa­ko­my­bės už ma­žiau­siai du įsta­ty­mus pa­žei­džian­čią vei­ką. Pa­sak pro­fe­so­riaus, Bau­džia­ ma­ja­me ko­dek­se nu­ma­ty­tas nu­ si­kal­ti­mas už ver­ti­mą­si ūki­ne ko­ mer­ci­ne veik­la ne­tu­rint li­cen­ci­jos ar lei­di­mo, ki­to­kiu ne­tei­sė­tu bū­

Zig­mas Ly­de­ka

Vy­tau­to Di­d žio­jo uni­ver­si­te­to rek­to­r ius

R

aip daž­n iau­sia gy­ve­n i­me, taip ir čia yra dvi pu­sės: tei­ si­nė ir mo­ra­l i­nė. Man la­ bai skau­du gir­dė­ti, kad tei­ sės ak­tai ne­pa­žeis­ti. Esu ka­te­go­riš­kai prieš raš­to dar­bų pir­k i­mą ir par­da­vi­ mą. Mes iš­kel­ta gal­va bet ko­k io pla­ gi­ja­v i­mo, pa­d ir­bi­nė­ji­mo, nu­si­ra­ši­nė­ ji­mo ne­to­le­r uo­ja­me. Juk žmo­g us ne pa­ts ra­šo, ne pa­ts mąs­to. Kaž­kas ra­šo, par­duo­da, ir tas, ku­ris nu­si­per­ka, gau­ na kva­li­fi ­ka­ci­n į laips­n į. Taip bū­ti ne­ ga­li. Na, gal­būt ga­li­ma bū­tų ei­ti į to­k į

aš­to dar­bų par­da­v i­mas ir pir­ki­mas ne­ku­ria vi­suo­me­ nės gė­r y­bės, to­dėl tai ne­ tu­rė­t ų bū­t i to­le­r uo­ja­ma ir įver­tin­ta įsta­ty­mais. Kol val­džia to ne­ su­voks ir ne­pa­dės to­kios veik­los įver­ tin­ti kaip ne­to­le­ruo­ti­nos, tol tik siek­si­ me tei­sin­go mąs­ty­mo. Kai at­k ū­rė­me Vy­tau­to Di­d žio­jo uni­ ver­si­te­tą, at­si­me­nu už­sie­n ie­čių dės­ ty­to­jų po­ž iū­r į – eg­za­mi­nas ar bai­g ia­ ma­sis dar­bas yra pa­sku­t i­n is šan­sas stu­den­tui su­vok­ti, ar jis tik­rai vis­ką su­ pra­to. Tai yra mąs­ty­mo da­lis. Pas mus kol kas to dar nė­ra. Gal dip­lo­mą gau­ti kai kam yra svar­biau nei įgy­ti ži­nių. Mū­sų uni­ver­si­te­te toks da­ly­kas aiš­ kiai ne­to­le­ruo­ja­mas. Yra bu­vę vie­nas ki­tas at­ve­jis. Ne­bu­vo leis­ta baig­ti dip­ lo­m i­n io, su­stab­dy­tas gy­n i­mas, neiš­ duo­tas dip­lo­mas, kai pa­ste­b ė­jo­me, kad dar­bą ra­šė ne pa­ts stu­den­tas. Dar­ bo va­do­vas yra pir­mas žmo­gus, ku­ris kont­ro­liuo­ja, kaip dir­ba stu­den­tas, jam tu­rė­tų kil­ti ko­kių nors įta­ri­mų. Dar­bo va­do­vas ma­to ei­gą ir ma­to, ar pa­ts stu­ den­tas da­ro dar­bą, ar ne pa­ts. Neį­ma­ no­ma ne­pas­te­bė­ti. Uni­ver­si­te­to vi­du­je at­ran­kos bū­du pa­ si­tik­ri­na­me dar­bus, ta­čiau vi­sos Lie­tu­ vos mas­tu nė­ra bend­ros sis­te­mos. Yra mė­gi­na­ma su­kur­ti to­kią sis­te­mą. Bai­ gia­ma­jam dar­bui – pri­tai­ky­ti tam tik­ rą pro­gra­mą, ku­ri pa­sa­kys, ar tai pla­gi­ juo­tas dar­bas, ar ori­gi­na­lus.

du. „Tai ar­gi raš­to dar­bų ra­šy­mas ir par­da­vi­mas ne­pa­ten­ka į są­vo­ ką „ki­to­kiu ne­tei­sė­tu bū­du“, ku­ rį drau­džia jau bent du įsta­ty­mai? Jei pa­žei­džia­mi Au­to­ri­nių tei­sių ir Švie­ti­mo ir moks­lo įsta­ty­mai, ko dar trūks­ta? Aš ma­nau, kad tai ele­men­ta­rios lo­gi­kos trū­ku­mas“, – rė­žė V.Mi­za­ras. „Ko­dėl nė vie­na vals­ty­bės ins­ti­ tu­ci­ja, o gal ne­tgi ir pa­ti Ge­ne­ra­

li­nė pro­ku­ra­tū­ra, gin­da­ma vie­šą­jį in­te­re­są, ne­sii­ma jo­kių veiks­mų? Ar vals­ty­bei nau­din­ga tai? Gal to­kia veik­la duo­da pel­no ir pri­ dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čius? Bū­tų ab­sur­das, jei­gu to­kie ma­no ar­gu­ men­tai bū­tų rim­tai ver­ti­na­mi, – tai pa­ro­dy­tų mū­sų deg­ra­da­vi­mo ly­gį. Aš ne­sup­ran­tu, ko­dėl nie­kas nie­ko ne­sii­ma“, – pik­ti­no­si pro­ fe­so­rius.

tūkst. litų

– tiek kai kurie studentai sutinka mokėti už magistro ar bakalauro darbo parašymą.

komp­ro­mi­są, kad už­si­sa­ky­tų ko­kį so­ cio­lo­gi­n į ty­ri­mą. Yra už­sie­nio pa­vyz­ džių, kai žmo­gus ge­rai ap­gal­vo­ja sa­vo dar­bo idė­ją ir tech­ni­nį dar­bą ati­duo­da kaž­kam pa­da­ry­ti, bet tik po to, kai pa­ts esi pa­grin­di­nės min­ties au­to­rius, idė­ jos au­to­rius. Tai li­go­tos vi­suo­me­nės pro­ble­ma. Da­ liai vi­suo­me­nės gar­b ės są­vo­ka su­ pran­ta­ma taip, kad jei­g u tu ap­ga­vai, tu – gud­ruo­lis, o ki­tai da­liai tai – že­ma ir gė­da. To­dėl var­dik­lį la­bai sun­ku su­ ras­ti. Vi­suo­me­nė tu­ri pri­bręs­ti. Vi­suo­ me­nei įsta­t y­mo, tvar­kos, mo­ra­l i­n ių nuo­sta­tų lai­ky­ma­sis tu­ri bū­ti šven­tas da­ly­kas – ta­da bū­tų la­bai pa­pras­ta. Mū­sų uni­ver­si­te­tas nė­ra iš­skir­ti­nis. Tu­ ri­me to­kių pro­ble­mų. Ir ban­do­me ko­ vo­ti, ta­čiau tai nė­ra leng­va. Vien griež­ ta kont­ro­le ši­tos par­ti­jos ne­lai­mė­si. Čia tu­ri bū­ti komp­lek­sas vi­sų da­ly­kų. Eg­ za­mi­nas tu­ri bū­ti toks, kad stu­den­tai ne­nu­si­ra­šy­tų. Va­di­na­si, kad dės­ty­to­ jas tu­ri pa­teik­ti to­kį klau­si­mą, kad stu­ den­tas, nau­do­da­ma­sis vi­sa įma­no­ma li­te­ra­tū­ra, tu­rė­tų tą at­sa­ky­mą iš­mąs­ty­ ti per sa­vo kri­ti­nį po­žiū­rį.

Pet­ras Bar­šaus­kas

Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to rek­to­rius

K

„„Su­ma: gė­lėms so­din­ti ir pri­žiū­rė­ti šie­met skir­ta 200 tūkst. li­tų. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Sku­ba so­din­ti gė­les Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė Iki va­sa­ros pra­džios be­li­ko dvi sa­vai­tės, o „Kau­no die­nos 2013“ šven­tės – vos ke­lios die­nos, ta­ čiau pa­puoš­ti mies­tą gė­lė­mis su­ skub­ta tik da­bar: Lais­vės alė­jo­je jos pra­dė­tos so­din­ti va­kar.

„Ti­ki­mės, kad spė­si­me iki šven­tės pa­puoš­ti mies­tą“, – vy­lė­si sa­vi­ val­dy­bės Mies­to tvar­ky­mo sky­ riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Jo­lan­ta Mi­liaus­kie­nė. Jos tei­gi­mu, mies­ tas bus pa­puoš­tas to­kio­mis pa­ čio­mis gė­lė­mis kaip ir kas­met: pe­lar­go­ni­jo­mis, be­go­ni­jo­mis, ki­ tų rū­šių žie­dais. Pa­ka­bi­na­mi va­zo­nai su gė­lė­mis vėl pa­da­bins Vil­niaus ir M.Va­lan­ čiaus g., til­tus, ge­le­žin­ke­lio sto­ tį. Įvai­rias­pal­vės gė­lės bus so­ di­na­mos Se­na­mies­ty­je, Eu­ro­pos pr., Rau­dond­va­rio pl. žie­de, par­ kuo­se. „Ten­ka ap­gai­les­tau­ti, bet gė­lėms so­din­ti ir joms pri­žiū­rė­ti ga­vo­me tik tiek pi­ni­gų, kiek per­ nai, – 200 tūkst. li­tų“, – tei­gė J.Mi­liaus­kie­nė. Anot jos, jei lė­šų bū­tų dau­giau, bū­tų ga­li­ma pa­gra­ žin­ti dau­giau mies­to erd­vių.

Pjau­na žo­lę Šią sa­vai­tę cent­re jau pra­si­dė­jo žo­lės pjo­v i­mo se­zo­nas, ku­r is tę­ sis iki ru­dens. Kaip ir kas­met, pir­ miau­sia žo­lė pjau­na­ma mies­to cent­re, po to ju­da­ma mie­ga­mų­jų ra­jo­nų link. „Dar­bų gra­f i­k as la­b ai pri­k lau­ so nuo oro są­ly­g ų ir kaip grei­tai atau­ga žo­lė, bet daž­n iau­siai to­ je pa­čio­je vie­to­je ji pjau­na­ma 1–2 kar­t us per mė­ne­sį“, – tei­gė sa­v i­ val­dy­bės Mies­to tvar­k y­mo sky­ riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Jo­lan­ ta Mi­liaus­k ie­nė. Kau­no rep­re­zen­t a­c i­nes vie­t as dar­bi­nin­kai pri­ž iū­ri kruopš­čiau. „Jei­gu pri­rei­kia, to­je pa­čio­je vie­to­ je žo­lę pjau­na­me net ke­tu­ris kar­ tus per mė­ne­sį“, – ti­ki­no J.Mi­liaus­ kie­nė. Ji pri­m i­nė, kad te­r i­to­r i­jas prie dau­g ia­bu­čių gy­ven­to­jai tu­r i su­ si­t var­k y­t i pa­t ys – žo­lę pri­va­lo­ ma nu­pjau­t i 20 m spin­du­l iu ap­ link na­mą. Žo­lei pjau­t i mies­te šie­met skir­ta šiek tiek dau­g iau nei pu­sė mi­l i­ jo­no li­tų.

Stai­gi liū­tis at­gai­vi­no

„„Pra­džiu­gi­no: ket­vir­ta­die­nį karš­čiu al­suo­jan­tis Kau­nas su­lau­kė at­

gai­vos. Po­pie­tę ne­ti­kė­tai pra­pliu­po liū­tis. Kai ku­riuos kau­nie­čius lie­ tus už­klu­po pa­to­giai įsi­tai­siu­sius ka­vi­nė­se, ki­tus – įkai­tu­siuo­se biu­ ruo­se, ta­čiau ne vie­nam praei­viui te­ko ne sa­vo no­ru iš­si­mau­dy­ti. Vis dėl­to nu­si­vy­lu­sių­jų už­griu­vu­sia gam­tos sti­chi­ja, re­gis, ne­bu­vo. „Suš­ la­po­me. Bet sma­gu at­si­vė­sin­ti po ke­lių karš­tes­nių die­nų“, – Lais­vės alė­jo­je krykš­ta­vo mer­gi­nos. Ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis si­nop­ti­kai pro­ gno­zuo­ja karš­tus orus ir trum­pas liū­tis su per­kū­ni­ja. Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.


4

Penktadienis, gegužės 17, 2013

Miestas

Atei­ties pro­fe­si­ja – slau­gy­to­jas

Il­gus šimt­me­čius slau­gy­to­jų ran­kos tvars­ tė su­žeis­tuo­sius ka­ro lau­ke, siau­čiant ma­ rui ar per ki­to­kias bai­sių li­gų epi­de­mi­jas jie glo­bo­jo li­go­nius. Da­bar slau­gy­to­jai pa­ cien­tą su­tin­ka pir­mie­ji, ne­re­tai jį ir iš­ly­ di na­mo. Vis dėl­to ši pro­fe­si­ja ne­bė­ra taip gar­bi­na­ma kaip prieš šimt­me­čius.

VšĮ Kau­no kli­ni­ki­nė­je li­go­ni­nė­je dir­ba apie 2 000 svei­ka­tos prie­ žiū­ros spe­cia­lis­tų, iš jų maž­daug 1 300 slau­gos per­so­na­lo dar­buo­ to­jų. Apie slau­gy­to­jo dar­bą kal­ ba­m ės su VšĮ Kau­n o kli­n i­k i­n ės li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­ to­ja slau­gai Graž­v y­d e Ma­s i­l iū­ nie­ne. – Ko­kias funk­ci­jas at­lie­ka slau­ gy­to­jai, dir­ban­tys Kau­no kli­ni­ ki­nė­je li­go­ni­nė­je? Kas ga­li dirb­ ti slau­gy­to­jų pa­dė­jė­jais? – Slau­gy­to­jai su pa­cien­tu bend­ rau­ja vi­są gy­dy­mo­si sta­cio­na­ re lai­ką. Jie pir­mie­ji pa­si­tin­ka pa­ cien­tą Priė­mi­mo sky­riu­je, pa­ly­di į sky­rių, pa­la­tą ar trans­por­tuo­ ja, jei pa­cien­tas neį­ga­lus. Slau­gy­ to­jai vyk­do gy­dy­to­jo pa­sky­ri­mus, at­lie­ka in­jek­ci­jas, slau­gos veiks­ mus, tvar­ko slau­gos do­ku­men­ ta­ci­ją, pa­ruo­šia pa­cien­tą diag­ nos­ti­niams ty­ri­mams. Lie­tu­vo­je vyks­tant so­cia­li­niams, eko­no­mi­ kos po­ky­čiams, kin­tant slau­gos moks­lui, kar­tu kei­čia­si ir svei­ka­ tos prie­žiū­ros dar­buo­to­jų vaid­ muo ir funk­ci­jos. Šiuo­lai­ki­niams slau­gy­to­jams ten­ka nuo­lat gi­lin­tis į sa­vo pro­fe­si­ją, sem­tis nau­jų ži­nių ne tik kon­fe­ren­ci­jo­se, se­mi­na­ruo­ se, bet ir pa­tiems skai­ty­ti nau­jau­ sią me­di­ci­nos li­te­ra­tū­rą, kad ge­ bė­tų at­sa­ky­ti į iš­pru­su­sių ir daug ži­nan­čių apie sa­vo li­gą pa­cien­tų klau­si­mus. Slau­gy­to­jo pa­dė­jė­jais ga­li dirb­ti as­me­nys, iš­klau­sę Svei­ ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pa­ tvir­tin­tą pro­gra­mą, ku­rios truk­ mė – ne ma­žiau kaip 360 va­lan­dų. Bai­gu­sie­siems šią mo­ky­mo pro­ gra­mą ir iš­lai­kius eg­za­mi­ną su­ tei­kia­ma slau­gy­to­jo pa­dė­jė­jo kva­ li­fi­ka­ci­ja, su­tei­kian­ti tei­sę dirb­ti slau­gy­to­jo pa­dė­jė­ju. – Kas kiek me­tų slau­gy­to­jai pri­ va­lo to­bu­lin­tis, kel­ti kva­li­fik ­ a­ ci­ją? Kas ver­ti­na šių spe­cia­lis­ tų dar­bą? – Slau­g y­to­jo li­cen­ci­ja pra­tę­sia­ ma kas pen­ke­rius me­tus. Prak­ ti­kuo­jan­ti slau­g y­to­ja tu­rė­tų bū­ti iš­klau­siu­si ne ma­žiau kaip 60 va­ lan­dų pa­skai­tų kur­są kva­li­fi­ka­ci­ jai kel­ti. Mū­sų dar­bo ge­riau­sias ver­tin­to­jas yra pa­cien­tas. Slau­ gy­to­jas dau­giau nei bet ku­ris ki­ tas me­di­ci­nos per­so­na­lo at­sto­vas bend­rau­ja su pa­cien­tu. Liau­dies pa­tar­lė sa­ko: žo­dis žei­džia, žo­dis šil­do. Api­ma ne­nu­sa­ko­mas jaus­

mas, kai po sun­kios dar­bo die­nos su­lau­kia­ma šil­tų pa­dė­kos žo­džių iš pa­cien­to, jo ar­ti­mų­jų už lai­ku su­teik­t ą kva­l i­f i­k uo­t ą me­d i­c i­n os pa­gal­bą, už rū­pes­tį pa­de­dant pa­ sveik­ti ar iš­gel­bė­ti gy­vy­bę. Daug pa­dė­kų in­di­vi­dua­liai gy­dy­to­jams ir slau­gos per­so­na­lui į sky­riuo­se esan­čias pa­dė­kų kny­gas kas­dien įra­šo na­mo iš­lei­džia­mi pa­cien­tai.

„„Savybės: Kau­no kli­ni­ki­nė­je li­go­ni­nė­je dir­ban­čios slau­gy­to­jos ži­no, kad svar­biau­sia šia­me su­dė­tin­ga­me dar­

Graž­vy­dė Ma­si­liū­nie­nė

Kiek­vie­nais me­tais vis dau­giau slau­gy­ to­jų įgy­ja slau­gos ma­gist­ro kva­li­fi­ka­ ci­ją, to­dėl, ma­nau, atei­ty­je slau­gy­to­jo kom­pe­ten­ci­jos tu­rė­ tų iš­si­plės­ti.

– Ko­kių cha­rak­te­rio ir bū­do sa­ vy­bių rei­kia tu­rė­ti ren­kan­tis šią pro­fe­si­ją? – Svar­biau­sios sa­vy­bės – są­ži­nin­ gu­mas, at­jau­ta, su­pra­ti­mas, mei­ lė žmo­gui. Ši pro­fe­si­ja iš ki­tų iš­ si­ski­ria tuo, kad mes, svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tai, tei­kian­tys pa­slau­gas žmo­nėms, ne­skai­čiuo­ja­ me dar­bo va­lan­dų. Bū­na įvai­rių si­ tua­ci­jų, kai, pa­vyz­džiui, už­si­tę­sia ope­ra­ci­ja ar slau­gy­to­jas ne­ti­kė­tai ga­li bū­ti iš­kvies­tas vi­dur­nak­tį, kad iš­gel­bė­tų kie­no nors gy­vy­bę. Bū­na at­ve­jų, kai slau­gy­to­jai pa­cien­tui tam­pa ar­ti­miau­siu šei­mos žmo­ gu­mi, pa­ta­rė­ju, to­dėl svar­bu, kad slau­gy­to­jo pro­fe­si­ją rink­tų­si jau­ nuo­liai, tu­rin­tys tam pa­šau­ki­mą. – Ar Kau­no kli­ni­ki­nė li­go­ni­nė yra ta pra­kti­kos ba­zė stu­di­juo­ jan­tie­siems slau­gą ko­le­gi­jo­se ir uni­ver­si­te­tuo­se?

be – są­ži­nin­gu­mas, at­jau­ta, su­pra­ti­mas ir mei­lė žmo­gui.

– Mū­sų įstai­go­je vyks­ta pra­kti­niai mo­ky­mai. Li­go­ni­nė­je yra Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų (LSMU) Chi­rur­ gi­jos, Vi­daus li­gų, In­fek­ci­nių li­gų ir Ge­riat­ri­jos kli­ni­kos. At­lik­ti čia pra­kti­ką at­vyks­ta stu­den­tai iš vi­ sų Lie­tu­vos ko­le­gi­jų ir uni­ver­si­te­tų, vyks­ta to­bu­li­ni­mo­si kur­sai, taip pat mū­sų įstai­go­je ruo­šia­mi slau­gy­to­jo pa­dė­jė­jai. Stu­den­tai mū­sų li­go­ni­ nė­je tu­ri ga­li­my­bę at­lik­ti pa­žin­ti­nę slau­gos pra­kti­ką mo­ky­da­mie­si jau pir­ma­me kur­se. Prak­ti­kos va­do­vai jau­niems spe­cia­lis­tams sten­gia­si per­teik­ti vi­sas ži­nias tam, kad pa­ ruoš­tų są­ži­nin­gus slau­gy­to­jus, ge­ ban­čius dirb­ti šį dar­bą. No­rin­tie­ji dirb­ti in­ten­sy­vios te­ra­pi­jos ir rea­ ni­ma­ci­jos sky­riuo­se dar tu­ri kel­ ti kva­li­fi­ka­ci­ją ati­tin­ka­mos sri­ties spe­cia­li­za­ci­jo­je. – Įp­ras­ta sa­ky­ti, kad slau­gy­to­ jai – gy­dy­to­jų de­ši­nio­ji ran­ka. Vis dėl­to, ar slau­gy­to­jai ne­ dub­liuo­ja gy­dy­to­jų at­lie­ka­mų funk­ci­jų li­go­ni­nė­se? – Gy­dy­to­jai ir slau­gy­to­jai – dar­ni svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų ko­ man­da. Slau­ga – sa­vi­tas at­ski­ras moks­las. Tai ne tik pro­ce­dū­rų at­li­ ki­mas, bet ir ge­bė­ji­mas įsi­klau­sy­ti, dis­ku­tuo­ti su gy­dy­to­jais ir priim­ti bend­rą spren­di­mą pa­cien­to svei­ka­ tos būk­lei ge­rin­ti. Slau­gy­to­jai se­niai nė­ra tik gy­dy­to­jų pa­dė­jė­jai, o jų at­ lie­ka­mos funk­ci­jos per de­šimt­me­tį la­bai iš­si­plė­tė. Kiek­vie­nais me­tais

vis dau­giau slau­gy­to­jų įgy­ja slau­ gos ma­gist­ro kva­li­fi­ka­ci­ją, to­dėl, ma­nau, atei­ty­je slau­gy­to­jo kom­pe­ ten­ci­jos tu­rė­tų iš­si­plės­ti. – Ar Lie­tu­vos dar­bo rin­ko­je trūks­ta šios pro­fe­si­jos spe­cia­lis­ tų? Ko­kios kar­je­ros per­pek­ty­vos slau­gy­to­jų lau­kia atei­ty­je? – No­rė­tų­si, kad už tą sun­kų, pa­ siau­ko­ja­mą dar­bą slau­g y­to­jams bū­tų de­ra­mai at­ly­gin­ta. Ir ma­no, ir LSMU Slau­gos fa­kul­te­to de­ka­ nės pro­fe­so­rės J.Ma­ci­jaus­kie­nės nuo­mo­ne, slau­gy­to­jams kar­je­ros ga­li­my­bės yra ne tik dir­bant pra­ kti­nį dar­bą, ta­čiau ga­li­ma rink­tis ir pe­da­go­go ar moks­li­nin­ko ke­lią. LSMU Slau­gos fa­kul­te­te ir ko­le­ gi­jo­se be­si­mo­kan­tys stu­den­tai yra la­bai mo­ty­vuo­ti, smal­sūs, dau­gu­ ma jų po sėk­min­gų ba­ka­lau­ro stu­ di­jų sie­kia ma­gist­ro laips­nio. Dės­ ty­to­jų tiks­las – su­stip­rin­ti jau­no žmo­gaus pa­šau­ki­mą, pa­dė­ti jam ūg­te­lė­ti ir tap­ti ge­ru šios sri­ties spe­cia­lis­tu. Sėk­min­gai bai­gu­sie­ ji slau­gos stu­di­jas ne­sun­kiai įsi­ dar­bi­na li­go­ni­nė­se, po­lik­li­ni­ko­se, slau­gos na­muo­se ir ki­to­se svei­ka­ tos prie­žiū­ros įstai­go­se. Šios pro­ fe­si­jos pa­trauk­lu­mas – jau po ket­ ve­rių stu­di­jų me­tų uni­ver­si­te­te, o ko­le­gi­jo­je – tre­jų su pu­se tam­pa­ma sa­va­ran­kiš­ku spe­cia­lis­tu – įgy­ja­ mas ba­ka­lau­ro laips­nis, su­tei­kia­ ma bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­ jo kva­li­fi­ka­ci­ja.

– Mums kal­ban­tis jūs daug kar­ tų pa­kar­to­jo­te, kad slau­gy­to­jo pro­fe­si­jos pres­ti­žas kils ir ji po ke­le­rių me­tų taps itin po­pu­lia­ri. Kuo re­mia­tės tai sa­ky­da­ma? – Ka­dan­gi VšĮ Kau­no kli­ni­ki­nė li­ go­ni­nė glau­džiai bend­ra­dar­biau­ja ir su LSMU Slau­gos fa­kul­te­tu, ir su Kau­no ko­le­gi­ja, ma­to­me, kad slau­ gy­to­jo pro­fe­si­jos pa­trauk­lu­mas di­ dė­ja, to­kia ten­den­ci­ja – ir ki­to­se už­ sie­nio ša­ly­se. Pa­sak LSMU Slau­gos fa­kul­te­to de­ka­nės pro­fe­so­rės J.Ma­ ci­jaus­kie­nės, JAV me­di­ci­nos slau­gy­ to­jo pro­fe­si­ja jau va­di­na­ma atei­ties pro­fe­si­ja. Ten per pa­sta­rą­jį de­šimt­ me­tį stu­di­juo­jan­čių­jų slau­gos stu­ di­jų pro­gra­mo­se spar­čiai dau­gė­ja. Pa­ty­ri­nė­jus de­mog­ra­fi­nę sta­tis­ ti­ką, imi su­pras­ti, kad ša­ly­je kas­ met dau­gės pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių, o slau­gos spe­cia­lis­tų po­rei­kis, bė­ gant me­tams, tik di­dės. Re­mian­tis pa­skelb­tu Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­ nis­te­ri­jos už­sa­ky­mu 2011 m. at­lik­ tu LSMU ty­ri­mu „Me­di­ci­nos per­ so­na­lo skai­čius, po­rei­kio ir dar­bo krū­vio pi­lo­ti­nės „die­nos fo­tog­ra­fi­ jos“ ana­li­zė“, tam, kad bū­tų iš­lai­ ky­tas tin­ka­mas slau­gy­to­jų ir gy­ ven­to­jų san­ty­kis, į slau­gos stu­di­jas tu­ri bū­ti prii­ma­ma dau­giau pir­ma­ kur­sių nei da­bar, nes da­bar „neuž­ tik­ri­na­ma net na­tū­ra­li slau­gy­to­jų ir aku­še­rių kai­ta – pa­si­trau­kian­čių­jų iš pro­fe­si­jos pa­kei­ti­mas jau­nais ab­ sol­ven­tais“. Užs. 1111234


5

penktADIENIS, gegužės 17, 2013

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Už­čiuopė kont­ra­bandą

Ūkio mi­nist­rei Bi­ru­tei Vėsai­tei so­cia­li­nių tinklų lan­ky­to­jai vėl kre­čia po­kštus – „įkur­ta“ įmonė „Vėsi Lie­tu­va“. Ne­ga­na to, va­kar prie Ūkio mi­nis­ te­ri­jos vy­ko ir tik­ri pro­tes­tai dėl at­leis­to mi­ nis­te­ri­jos įstai­ gos „Vers­li Lie­tu­ va“ va­do­vo.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius (nuotr.) tei­gia, kad Lie­tu­vo­je ap­ tik­ta tarp­tau­ti­nio mas­to kont­ra­ ban­dos sis­te­ma, su ku­ria su­si­ję ir tre­čia­dienį su­lai­ky­ti ne­teisė­tai naf­ta pre­kiau­jan­tys as­me­nys.

„„Prie­kaiš­tai: pro­tes­tuo­to­jai, prie Ūkio mi­nis­te­ri­jos įėji­mo išdė­lioję 635

po­pie­ri­nius ba­land­žius, vylė­si, kad „Vers­liai Lie­tu­vai“ va­do­vau­ti bus pa­skir­ti ne par­ti­niai, o sa­vo darbą iš­ma­nan­tys žmonės. 

Ru­gilės Ere­mi­naitės nuo­tr.

Ministrei B.Vėsai­tei – nau­ja ata­kų la­vi­na Ru­gilė Ere­mi­naitė r.ereminaite@diena.lt

Pri­minė pa­sie­ki­mus

Grupė žmo­nių ne­pa­si­ten­ki­nimą dėl spren­di­mo pa­keis­ti įmonės „Vers­ li Lie­tu­va“ va­dovą Pau­lių Lu­kauską va­kar iš­reiškė vie­šu pi­ke­tu. Gau­sus būrys pi­ke­tuo­tojų per­piet su­si­rin­ ko prie Ūkio mi­nis­te­ri­jos, kur viltį dėl skaid­rios or­ga­ni­za­ci­jos atei­ties iš­reiškė ant laiptų išdė­lio­da­mi 635 sim­bo­li­nius ba­land­žius su už­ra­šu: „Ša­lin ran­kas nuo vers­lios Lie­tu­ vos.“ Pi­lie­tinę po­zi­ciją iš­reiš­ku­si pi­lie­čių, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­ za­cijų, jaunųjų vers­li­ninkų ir išei­ vi­jos lie­tu­vių grupė pik­ti­no­si ne tik spren­di­mu at­leis­ti bu­vusį įmonės va­dovą, bet ir mi­nistrės B.Vėsaitės ban­dy­mu į šias pa­rei­gas pa­skir­ ti sa­vo par­ti­jos ko­legę Vio­letą Bo­ rei­kienę. Pa­sak ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­rių, 635 ba­land­žiai sim­bo­li­zuo­ja tokį pat skai­čių sėkmin­gai sa­vo veiklą „Vers­ lios Lie­tu­vos“ pa­gal­ba pra­dėju­sių įmo­nių, ku­rios į mūsų šalį pa­kvietė su­grįžti daug ga­bių spe­cia­listų. Įžvel­gia ko­rup­ciją

„Vers­lo bend­ruo­menė ma­no, kad po­no Lu­kaus­ko at­lei­di­mas iš „Vers­ lios Lie­tu­vos“ va­do­vo pa­reigų vi­siš­

kai ne­pagrįs­tas ir už to ga­li slypė­ti vi­siš­kai ki­ti tiks­lai. Vi­si ži­no­me, kad įmonė­je yra ne­pa­nau­do­ta 55 mln. litų ES pa­ra­mos lėšų. Vi­suo­menė bi­jo, kad gvie­šia­ma­si pa­nau­do­ti šiuos pi­ni­gus ki­tais tiks­lais“, – sakė vie­nas ini­cia­ty­vinės grupės „Ša­lin ran­kas nuo vers­lios Lie­tu­vos“ or­ga­ ni­za­to­rių Ta­das Lan­gai­tis.

Įmonė­je yra ne­pa­ nau­do­ta 55 mln. litų ES pa­ra­mos lėšų. Vi­suo­menė bi­jo, kad gvie­šia­ma­si pa­nau­ do­ti šiuos pi­ni­gus ki­tais tiks­lais. Jau­nie­ji vers­li­nin­kai sakė ti­kin­ tys, kad P.Lu­kaus­kas veikė skaid­ riai, ir vylė­si, kad įma­no­ma suor­ ga­ni­zuo­ti naują kon­kursą, kurį įgy­ven­dintų pro­fe­sio­na­li va­dovų at­ran­kos įmonė. Pi­ke­tuo­to­jai de­da vil­tis, kad nau­juo­ju va­do­vu bus iš­ rink­tas toks pat po­li­ti­kos pro­fe­sio­ na­las, koks bu­vo ir P.Lu­kaus­kas. „Ma­no­me, kad mi­nistrė ga­li tai įgy­ven­din­ti ir pa­ro­dy­ti gerą pa­ vyzdį. Pa­ro­dy­ta ne­pa­gar­ba vers­

„Vėsios“ Lie­tu­vos sind­ro­mas Jau kurį laiką in­ter­ne­to so­cia­li­niuo­se tink­luo­se įvai­r io­m is for­mo­mis plin­ ta pa­š ai­pos apie ūkio mi­n istrės Bi­ rutės Vėsaitės spren­dimą iš va­do­vo pa­reigų at­leis­t i Pau­l ių Lu­kauską ir į jo vietą pa­skir­ti kitą kan­di­datą.

li­tiš­kai pri­klau­so­mu ly­de­riu... Mėgsta­ miau­sia spal­va turėtų būti rau­do­na“, – to­kiu teks­tu kvie­čia­mas nau­ja­sis va­ do­vas ei­ti „Vėsios Lie­tu­vos“ pa­rei­gas. Pa­na­šio­mis frazė­mis iš­mar­gin­tas vi­ sas skel­bi­mo tu­ri­nys.

Va­kar vie­no­je in­ter­ne­to dar­bo skel­ Kūrėjai, be­je, su­k ūrę ori­g i­nalų „Vė­ bimų sve­tai­n ių at­si­ra­do ir Ūkio mi­ sios Lie­t u­vos“ lo­go­t ipą, ty­č io­ja­s i iš nis­te­ri­jos spren­dimą iš­juo­kian­tis dar­ B.Vėsaitės ke­t i­n imų or­g a­n i­z a­c i­j os bo skel­bi­mas. Jo kūrėjai iro­niš­kai api­ va­do­v u pa­skirtį sa­vo par­t i­jos narį. būdi­na reikalavimus ieš­ko­mam nau­ „Mes siū­lo­me drau­g išką ko­lek­t yvą, jam įmonės „Vėsi Lie­tu­va“ va­do­vui ir ku­r ia­me vi­si sa­v i (grei­tai bus), ir tvir­ šio dar­bo su­bti­ly­bes. „Dar­bo po­būdis: tą už­nu­garį, kaip mi­n i­mum iki 2016“, dirb­ti dėl par­ti­jos. Būti nuo­sai­kiu, po­ – iro­n i­z uo­ja­ma teks­te.

lo bend­ruo­me­nei yra lūžio taš­kas. Siū­ly­mai ir kal­bos apie nau­jus lai­ kus dau­ge­liui skaid­riai vei­kian­čių vers­li­ninkų, ku­rie ku­ria nau­jas, ino­va­ty­vias ir į eks­portą orien­tuo­ tas įmo­nes, yra ne­sup­ran­ta­mos“, – teigė T.Lan­gai­tis. „Nu­kentė­jusįjį“ gyrė vers­li­nin­kai

Prie mi­nis­te­ri­jos laiptų šian­ dien pa­si­rodė ir ne vie­nas pa­ramą iš „Vers­lios Lie­tu­vos“ gavęs bei sėkmin­gai verslą plėto­jan­tis vers­ li­nin­kas. Vie­nas to­kių, įmonės „Trans­fer Go“ įkūrėjas ir va­do­vas Dau­man­tas Dvi­lin­kas, taip pat gy­ nė bu­vusį pa­vyz­dinės įmonės va­ dovą. „Mes ga­vo­me la­bai ne­ma­ žai pa­ra­mos iš „Vers­lios Lie­tu­vos“. Ta pa­ra­ma, ku­rią mes gau­na­me jau dve­jus me­tus, dau­giau­sia yra ne­ ma­te­ria­linė, nes la­bai svar­bu ge­ ri pa­ta­ri­mai, pa­žin­tys ir už­ta­ri­mas pra­de­dant naują verslą. P.Lu­kaus­ kas su­teikė mums ga­li­mybę kur­ ti Lie­tu­vo­je – vie­na jo did­žiau­sių ver­ty­bių ir yra tai, kad jis ti­ki jau­ nais žmonė­mis“, – bu­vusį „Vers­ lios Lie­tu­vos“ va­dovą gynė jis. Jau­na­sis vers­li­nin­kas ma­no, kad žings­nis at­leis­ti P.Lu­kauską ne­bu­vo tei­sin­gas. „Tai gry­nai par­ti­nis spren­ di­mas. Tai, kad P.Lu­kaus­kas ne­skyrė sa­vo pa­rei­goms vi­so lai­ko, pui­kiai ži­no­me, nes toks su­si­ta­ri­mas bu­ vo priim­tas dar prie­š jam pra­de­dant ei­ti pa­rei­gas“, – sakė D.Dvi­lin­kas. Per­mainų ne­ža­da

B.Vėsaitė va­kar ži­niask­lai­dai dar kartą pa­reiškė, kad pi­ke­to ak­ci­jos nie­ko ne­pa­keis. „Žmo­gus ir vėl pa­prašė ne­mo­ kamų ato­stogų. Mes jų ne­su­teikė­ me. Jis sėdo ir pa­rašė pa­reiš­kimą. Tai apie kokį dar grąži­nimą į darbą ga­li­me kalbė­ti?“ – re­to­riš­kai klausė mi­nistrė. Ji taip pat pri­dūrė, kad ki­ tos įmonės – „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ – va­do­vei Mil­dai Dar­gu­žai­tei iš­kel­ti aiškūs tiks­lai, ku­riuos pa­vy­kus įgy­ ven­din­ti ji bus pa­lik­ta po­ste.

„Tai tik­rai did­žiu­liai po­ky­čiai, ko­ vo­jant su kont­ra­ban­da. Aiš­ku, šian­dien dar ne­ga­liu at­skleis­ti kai ku­rios in­for­ma­ci­jos. Tu­riu pa­sa­ky­ ti, kad iš­tir­ta did­žiu­lio mas­to kont­ ra­ban­da ir to­liau vyks ty­ri­mas. Tai api­ma ne vien Lie­tuvą, bet ir ša­lis kai­my­nes, ki­tas ES ša­lis“, – va­kar žur­na­lis­tams sakė A.But­ke­vi­čius. BNS duo­m e­n i­m is, Lie­t u­ vos teisė­sau­gi­ninkų at­skleis­to­ je tarp­tau­tinė­je Lie­tu­vos, Lat­vi­ jos ir Len­ki­jos pi­lie­čių su­bur­to­je gru­puotė­je da­ly­va­vo trys Vil­niaus bend­rovės – „Er­vin“, „Vi­ner“ ir „Tran­soil“. Vi­daus rei­kalų mi­nis­te­ri­ja pra­ nešė, kad Fi­nan­si­nių nu­si­kal­timų

ty­ri­mo tar­ny­ba at­skleidė 11 as­ menų or­ga­ni­zuotą grupę, ku­ri iš ne­teisė­tos pre­ky­bos naf­tos pro­ duk­tais nu­si­kals­ta­mu būdu įgi­jo ir le­ga­li­za­vo dau­giau nei 160 mln. litų, o ne­teisė­tai veik­lai nu­slėpti nau­do­jo 47 bend­ro­ves, re­gist­ruo­ tas Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je, Len­ki­jo­je, Es­ti­jo­je, Če­ki­jo­je, Veng­ri­jo­je, Slo­ va­ki­jo­je ir Kip­re. KD, BNS inf.

Pi­ke­tuos be lei­dimų? Ne­rin­gos Venc­kienės bend­ra­žy­ gis, „Drąsos ke­lio“ frak­ci­jos at­sto­ vas Po­vi­las Gy­lys siū­lo keis­ti Su­si­ rin­kimų įsta­tymą ir leis­ti „spon­ta­ niš­kus su­si­rin­ki­mus“.

Par­la­men­ta­ras siū­lo, kad šio įsta­ ty­mo rei­ka­la­vi­mai ne­būtų tai­ko­ mi, kai „įvyks­ta spon­ta­niš­kas, ne­tu­rin­tis or­ga­ni­za­ci­nio pra­do fi­zi­nių as­menų su­si­būri­mas, tu­ rin­tis tikslą gin­ti vie­šuo­sius in­ te­re­sus ir ne­ke­lian­tis grėsmės vie­ša­jai tvar­kai“. Taip pat P.Gy­ lys siū­lo nu­sta­ty­ti, kad pra­šy­da­mi lei­di­mo mi­tin­go or­ga­ni­za­to­riai ne­ bep­ri­valėtų nu­ro­dy­ti da­ly­vių skai­ čiaus, nes šiuo me­tu tu­ri būti pra­ neš­ta su­si­rin­ki­mo for­ma, tu­ri­nys, su­si­rin­ki­mo da­ta, pra­džios ir pa­ bai­gos lai­kas, su­si­rin­ki­mo vie­ ta, marš­ru­tai, nu­ma­to­mas da­ly­vių skai­čius, or­ga­ni­za­to­riaus pa­vardė ir dek­la­ruo­ta gy­ve­na­mo­ji vie­ta. Taip pat siū­lo­ma sa­vi­val­dybėms leis­ti nu­sta­ty­ti vie­tas, ku­rio­se no­

rint or­ga­ni­zuo­ti su­si­rin­ki­mus ne­ reikėtų iš anks­to in­for­muo­ti sa­vi­ val­dybės va­dovų, o su­si­rin­ki­mo or­ga­ni­za­to­riams ne­tai­ky­ti jo­kios at­sa­ko­mybės „už su­si­rin­ki­mo da­ ly­vių ar tre­čiųjų as­menų veiks­ mus (įskai­tant pro­vo­ka­ci­nius) ar už ne­teisėtą el­gesį, ku­rio or­ga­ ni­za­to­riai ne­nu­matė, ne­galė­jo jo pa­veik­ti ar tie­sio­giai ja­me ne­da­ ly­va­vo“. KD, BNS inf.

Ža­da­mi ne­ra­mu­mai Pa­reigūnų pro­fe­si­nių sąjungų at­sto­vai ti­ki­na, kad Sei­mui ne­si­ ėmus spręsti teisė­sau­gos pro­blemų bus ren­gia­mos pro­tes­to ak­ ci­jos per Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­ mo ES Ta­ry­bai ren­gi­nius.

Na­cio­na­li­nio pa­reigūnų pro­fe­ si­nių sąjungų su­si­vie­ni­ji­mo at­ sto­vai va­kar Sei­mo pir­mi­nin­kui Vy­dui Ged­vi­lui pa­tvir­ti­no, kad jei vald­žia ne­siims spręsti teisė­ sau­gos sis­te­mos pro­blemų, po­ li­ci­nin­kai, ug­nia­ge­siai, pa­sie­nie­ čiai ir ki­ti sta­tu­ti­niai pa­reigū­nai rengs vi­suo­ti­nes pro­tes­to ak­ci­jas per Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mo ES Ta­ry­bai ren­gi­nius. Pa­reigūnų pro­fe­sinės sąjun­gos at­sto­vai tre­čia­dienį par­la­men­to va­do­vui įteikė Lie­tu­vos po­li­ci­jos bend­ruo­menės fo­ru­mo re­zo­liu­ ciją, ku­rio­je išdės­ty­tos svar­biau­ sios teisė­sau­gos pro­ble­mos ir siū­ ly­mai re­for­muo­ti sis­temą. Tarp svar­biau­sių pa­reigūnų rei­ ka­la­vimų – ga­ran­tuo­ti tei­sinės sis­te­mos po­ky­čius ir skir­ti rei­kia­

mus iš­tek­lius gy­ven­tojų sau­gu­ mui už­tik­rin­ti, pa­reng­ti ir priim­ ti to­lesnę teisė­sau­gos ins­ti­tu­cijų pa­žangą už­tik­ri­nan­čius teisės ak­tus bei stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo do­ku­men­tus, pa­reng­ti ir priim­ ti būti­nus Po­li­ci­jos veik­los įsta­ ty­mo, Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to, Baud­žia­mo­jo ko­dek­so ir Baud­ žia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so, Ad­mi­ nist­ra­ci­nių teisės pa­žei­dimų ko­ dek­so pa­kei­ti­mus. KD inf.


6

penktadienis, gegužės 17, 2013

nuomonės

Kau­no nau­ja­mies­tis: sau­go­ti ar tvar­ky­ti?

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Kald­ry­tės me­to­dai

Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

K

e­lis kar­tus kri­ti­ka­vę jiems pri­sta­to­mą Vil­niaus spe­ cia­lis­tų ren­gia­mą Kau­no nau­ja­mies­čio reg­la­men­ to pro­jek­tą ir įsi­ti­ki­nę, kad į pa­ sta­bas ne­rea­guo­ja­ma, Kau­no ar­ chi­tek­tai pra­bi­lo vie­šai.

At­sa­ky­mo ne­su­lau­kė

Š

į­r yt suė­jo ly­g iai me­tai nuo aki­m ir­ kos, kai mo­t i­nai bu­vo grą­ž in­ta Drą­ siaus Ke­d žio duk­ra. Žy­m iai da­l iai Lie­t u­vos po­l i­t i­k ų ir jų rin­kė­jų „sto­ vint po me­d žiu“, da­l iai – Klo­n io g. rau­dant „Tau­tiš­ką gies­mę“ ar tie­siog rau­dant, ši die­na ta­po at­skai­tos taš­ku. Ri­ba, kai bai­gė­si, kal­bant anuo­met vie­šo­je erd­vė­je var­to­tais žo­d žiais, vio­le­ti­nių pa­tvo­r i­nių ne­są­mo­nė, ar pra­si­dė­ jo tra­ge­di­ja, ku­rios la­biau­siai bi­jo­jo įti­kė­ju­sie­ ji D.Ke­d žio tie­sa. Per šiuos me­tus įvy­ko daug kas. Bu­vo pa­vie­ šin­ta fil­muo­ta me­džia­ga apie D.Ke­džio duk­rą, dvip­ras­miš­k ų be­ne la­biau­siai sau­go­mo Lie­ tu­vos vai­ko pa­si­ro­dy­mų vie­šu­mo­je, ša­liš­kos ži­niask­lai­dos re­por­ta­ž ų iš mer­gai­tės na­mų. Bū­ta ir Sei­mo rin­ki­mų, įro­džiu­sių, kad „iš apa­ čios“ su­kur­tai par­ti­jai, ne­tu­rin­čiai įspū­din­gos po­li­ti­nės pro­g ra­mos, įma­no­ma pa­tek­ti į Sei­ mą. Bū­ta – ir vis dar yra – pir­mo­sios Sei­mo na­ rės, pa­bė­gu­sios į už­sie­n į. Nuo 2012-ųjų ge­gu­žės bu­vo daug įvy­kių, pro­ ku­ra­tū­ros, teis­mų spren­di­mų. Tie­sa, nė vie­ no, ku­ris į dvip­ras­miš­kus su šia is­to­ri­ja su­si­ju­ sius klau­si­mus at­sa­ky­tų to­kiu ar­gu­men­tų no­ kau­tu, kad ne­be­l ik­tų nė men­kos abe­jo­nės.

Šian­dien val­džios žmo­ nės kald­ry­tę ban­do už­ mes­ti jau ant vi­sų ša­lies šei­mų. Per vi­sus šiuos me­tus įvy­ko ir dar šis tas. Lai­ mė, įvy­ko dar ne iki ga­lo – tik pra­dė­jo megz­ tis. Šioks toks vi­sai ne­di­de­lis per­vers­mas, val­ džios ko­r i­do­r iuo­se trak­tuo­ja­mas kaip vai­ko po­l i­t i­kos re­for­ma, gi iš tik­r ų­jų gre­sian­t is su­ pur­t y­t i di­d žią­ją Lie­t u­vos ver­t y­bę – šei­mą, ku­r iai suar­dy­t i ne­rei­kės net teis­mo spren­ di­mo. Prieš me­tus val­d žios te­tos ir dė­dės mus ti­k i­ no: teis­mo žo­dis yra sva­res­nis nei vai­ko nuo­ mo­nė. Mer­gai­tė pri­va­lo bū­ti su ma­ma – te­gu ir ne­ga­lin­čia lais­vai dirb­ti, ke­liau­ti kur ir ka­da pa­no­rė­ju­si, sa­kė mums. Jųd­vie­jų kas­die­nis fi­ zi­nis ry­šys esąs svar­bes­nis nei pa­vo­jus, ku­ris šian­dien gre­sia jau ne vien ma­mai, bet ir duk­ rai. Grą­ž in­ti duk­rą mo­ti­nai rū­pė­jo la­biau nei svei­kas pro­tas, sa­kan­tis, kad kald­ry­tės me­to­ dus ga­l i­ma tai­k y­t i ko­vo­jant su te­ro­r is­tais, o ne su ma­ža mer­gai­te. Šian­dien val­d žios žmo­nės kal­ba prie­šin­g us da­ly­kus ir kald­ry­tę ban­do už­mes­ti jau ant vi­ sų ša­lies šei­mų. Tik ar tik­ras tas no­ras įti­k in­ti mus, kad vi­sa­ga­lės val­d žios ins­ti­tu­ci­jos ži­no ge­r iau­siai, ko rei­k ia mū­sų vai­kams?

302 250

Bū­rys Kau­no ar­chi­tek­tų krei­pė­si į kau­nie­čius, kul­tū­rai nea­be­jin­ gą vi­suo­me­nę ir vi­sas ins­ti­tu­ci­ jas, ku­rios at­sa­kin­gos už Lie­tu­vos kul­tū­ros pa­vel­dą, pra­šy­da­mi dė­ti vi­sas pa­stan­gas, kad „šiuo me­tu plin­tan­tį iš­skir­ti­nai biu­rok­ra­ti­ niais prin­ci­pais grįs­tą pa­vel­do­ sau­gos reg­la­men­ta­vi­mą keis­tų tei­si­niai ir pro­jek­ti­niai do­ku­men­ tai, ska­ti­nan­tys ne „po­pie­ri­nį“, bet rea­lų kul­tū­ros pa­vel­do iš­sau­ go­ji­mą atei­ties kar­toms“. Pa­reiš­ki­mo au­to­riai ti­kė­jo­si mies­to val­džios reak­ci­jos, ta­čiau at­sa­ky­mo iki šiol ne­su­lau­kė. Kau­no ar­chi­tek­tų, ku­rių dau­ gu­ma yra Kau­no ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos eks­per­tų ta­ry­bos (KAUET) na­riai, pa­reiš­ki­me bu­ vo rei­ka­lau­ja­ma stab­dy­ti Kau­no nau­ja­mies­čio ne­kil­no­ja­mo­jo kul­ tū­ros pa­vel­do ver­tin­gų­jų sa­vy­bių nu­sta­ty­mo ak­to pro­jek­to tei­ki­mą ver­ti­ni­mo ta­ry­bai. Šį do­ku­men­tą ren­gia Kul­tū­ros pa­vel­do cent­ras, pa­val­dus Kul­tū­ros pa­vel­do de­ par­ta­men­tui (KPD). „Šiuo me­tu at­lie­ka­mas dar­bas ren­giant Kau­no nau­ja­mies­čio ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­ do ver­tin­gų­jų sa­vy­bių nu­sta­ty­ mo ak­tą yra vi­siš­kai be­pras­miš­ kas. Pats ur­ba­nis­ti­nis mąs­ty­mas yra ydin­gas“, – ap­gai­les­ta­vo ar­ chi­tek­tas Aud­rys Ka­ra­lius. Pa­sak jo, ren­gė­jai neat­siž­vel­ gia į Kau­no mies­to cent­ri­nės da­ lies rai­dos si­tua­ci­ją. Ca­ro val­džia XIX a. Kau­nui pri­tai­kė di­de­lio ru­ siš­ko mies­to iš­pla­na­vi­mą, neat­ siž­velg­da­ma, kad mies­tas dar ne­tu­rė­jo tiek po­ten­cia­lo. Bu­vo su­for­muo­ti di­de­li kvar­ta­lai, ta­ čiau tik ties jų pe­ri­met­ru ra­do­si mū­ri­niai na­mai, o kvar­ta­lų vi­du­ je li­ko kai­mas. „Da­bar šis so­dy­bi­nis už­sta­ty­ mas yra įpa­mink­li­na­mas. Tai vi­ siš­kas ab­sur­das. Ru­siš­ko gu­ber­ ni­jos mies­to ne­ga­lią jie ban­do įpirš­ti šiuo­lai­ki­niam Kau­nui kaip pri­va­lo­mą lai­ky­se­ną“, – sa­ko ar­ chi­tek­tas ir pa­ste­bi, kad ne­ma­žai Nau­ja­mies­čio kie­muo­se esan­čių sta­ti­nių yra men­ka­ver­čiai. Pir­ma rei­kia stra­te­gi­jos

„Mies­to val­džia tu­rė­tų už­siim­ ti ne bu­ta­fo­ri­niais Lais­vės alė­jos reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“, Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Žilvinė Petrauskaitė

„Kauno dienos“ redakcija, Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260 Jūratė Kuzmickaitė – 302 275

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė –

Vilniaus biuro vadovas Evaldas Labanauskas –  (8 5) 219 1372

TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

Ren­gia­ mas do­ ku­men­ tas tu­rės tie­sio­gi­ nės įta­kos vers­li­nin­ kams.

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Vio­le­ta Juo­de­lie­nė

informacija:

Tu­ris­tų au­to­bu­sams prie Kau­no pi­lies ne­be­li­ko vie­tos kaunodiena.lt

„„Po­zi­ci­ja: ar­chi­tek­tai ne­pri­ta­ria, kad rei­kia sau­go­ti sti­chiš­kai su­si­for­ma­vu­sį už­sta­

ty­mą Kau­no nau­ja­mies­čio kvar­ta­lų gi­lu­mo­je.

grin­di­nių ar švies­tu­vų pa­kei­ti­ mais, bet pa­čios struk­tū­ros per­ da­ry­mu ko­ky­biš­kes­niam funk­ cio­na­vi­mui. Pir­miau­sia tu­rė­tų bū­ti at­lik­tas stra­te­gi­nis mies­ to cent­ro per­tvar­ky­mo pro­jek­ tas, tik po to ga­li bū­ti įpa­mink­li­ na­ma tai, kas ver­tin­ga. Jei pir­ma bus už­dė­tas apy­nas­ris, per­tvar­ ky­mai bus neį­ma­no­mi“, – įžvel­ gia A.Ka­ra­lius. Ar­chi­tek­tas pri­si­mi­nė, kad kai Nau­ja­mies­čio reg­la­men­to pro­ jek­tas bu­vo pri­sta­to­mas KAUET ant­rą kar­tą, jo ren­gė­jai be­maž vi­sas pa­sta­bas at­me­tė teig­da­mi, kad to­kios esą yra pa­vel­do žai­di­ mo tai­syk­lės ir jos lei­džia neat­siž­ velg­ti į pa­sta­bas. „Tuo­met jiems sa­ko­me, kad tai­syk­lės yra blo­gos. Do­ku­men­to tiks­las ne­tu­rė­tų bū­ti fi­ziš­kai at­ si­žvelg­ti į tai­syk­les, o už­tik­rin­ ti ko­ky­biš­ką mies­to eg­zis­ta­vi­mą ir iš­sau­go­ti tai, kas ver­tin­ga“, – aiš­ki­na A.Ka­ra­lius. Jo įsi­ti­ki­ni­mu, Nau­ja­mies­čio reg­la­men­to pro­jek­tą tvir­tin­sian­ ti tre­čio­ji ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ver­ti­ni­mo ta­ry­ba ne­tu­rės ga­li­my­bės iš es­mės keis­ti Kul­tū­ ros pa­vel­do cent­ro pa­reng­to do­ ku­men­to, to­dėl ir siū­lo­ma kol kas vi­sai ne­teik­ti jo svars­ty­ti. Siū­lo Vil­niaus pa­tir­tį

Su­si­pa­ži­nu­si su Kau­no ar­chi­tek­ tų pa­reiš­ki­mu, sa­vo po­žiū­rį į su­ si­klos­čiu­sią si­tua­ci­ją dien­raš­čiui pa­tei­kė KPD di­rek­to­rė Dia­na Var­ nai­tė. „Po pa­reng­to Kau­no nau­ ja­mies­čio ver­ti­ni­mo ta­ry­bos ak­to pri­sta­ty­mo lau­kė­me Lie­tu­vos ar­ chi­tek­tų są­jun­gos Kau­no sky­riaus (LAS KS) pa­sta­bų. Jas ga­vo­me ne taip se­niai. Pas­ta­bas nag­ri­nė­ja Kau­no nau­ja­mies­čio ver­ti­ni­mo ta­ry­bos ak­to ren­gė­jai. Su­si­pa­ži­ nus su jo­mis, iš pir­mo žvilgs­nio

302 230

Platinimo tarnyba: 302

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

at­ro­do, kad da­lis pa­sta­bų yra la­ bai konk­re­čios ir de­ta­lios, ki­tos – la­biau teo­ri­nio po­bū­džio“, – pa­ ste­bė­jo KPD va­do­vė. D.Var­nai­tės tei­gi­mu, LAS KS pa­sta­bos per­duo­tos ir KPD tre­ čia­jai ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­ vel­do ver­ti­ni­mo ta­ry­bai. „Pro­fe­ so­riaus Vy­tau­to Le­van­daus­ko va­do­vau­ja­ma tre­čio­ji ver­ti­ni­mo ta­ry­ba ke­ti­na ar­ti­miau­sia­me po­ sė­dy­je svars­ty­ti Kau­no ar­chi­tek­tų pa­sta­bas ir svars­ty­ti, į ku­rias bū­ tų tiks­lin­ga at­si­žvelg­ti ir ką pa­gal jas rei­ka­lin­ga ko­re­guo­ti“, – in­ for­ma­vo ji. KPD krei­pė­si į tre­čią­ją ver­ti­ ni­mo ta­ry­bą, re­ko­men­duo­da­mas rem­tis Vil­niaus se­na­mies­čio ne­ kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ver­ ti­ni­mo ak­to svars­ty­mo pra­kti­ka. Šį do­ku­men­tą svars­to KPD pir­ mo­ji ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­ vel­do ver­ti­ni­mo ta­ry­ba, vei­kian­ti Vil­niu­je. „Nors ją su­da­ro aukš­ čiau­sios kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­ tai, į pa­gal­bą bu­vo pa­si­telk­ti ar­ chi­tek­tai ur­ba­nis­tai iš ša­lies. Bu­vo su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­ri de­ta­ liai iš­nag­ri­nė­jo vi­są me­džia­gą ir pa­tei­kė sa­vo iš­va­das pir­ma­jai ver­ ti­ni­mo ta­ry­bai ga­lu­ti­niam spren­ di­mui priim­ti. Pa­siū­ly­ta šią pra­ kti­ką pri­tai­ky­ti ir kau­nie­čiams, tai yra su­da­ry­ti dar­bo gru­pę iš KPD tre­čio­sios ver­ti­ni­mo ta­ry­bos na­ rių, Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros ver­ti­ni­ mo ta­ry­bos spe­cia­lis­tų ir, be abe­ jo, iš KAUET at­sto­vų“, – išei­tį re­ gi D.Var­nai­tė. KPD di­rek­to­rė pa­ti­ki­no, kad Kau­no nau­ja­mies­čio ne­kil­no­ja­ mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ver­ti­ni­mo ta­ry­bos ak­to pro­jek­to pa­tei­ki­ mas tre­čia­jai ne­kil­no­ja­mo­jo kul­ tū­ros pa­vel­do ver­ti­ni­mo ta­ry­bai yra ne pro­ce­so pa­bai­ga, bet pa­ ti pra­džia.

242

Prenumeratos skyrius: 302

302 243

LIETUVA, Ekonomika: Justinas Argustas –

(8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 SPORTAS: Romas Poderys – Marius Bagdonas – Balys Šmigelskas – 

302 258 302 259 (8 5) 219 1383

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

302 263

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1380

Ratai:

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

Ren­gia­mas do­ku­men­tas, jį pa­ tvir­ti­nus, tu­rės tie­sio­gi­nės įta­ kos vers­li­nin­kams. Vie­nas iš jų – Lais­vės alė­jo­je ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tų tu­rin­tis Vy­tau­tas Švi­ri­nas. Tie­sa, jam ne­te­ko do­ mė­tis ren­gia­mu do­ku­men­tu, ta­ čiau jis ki­to­mis aki­mis ma­to Nau­ ja­mies­čio pro­ble­mas. „Lais­vės alė­ja yra ant­ra pa­ gal il­gį pės­čių­jų gat­vė Eu­ro­po­je. Il­ges­nė yra tik Bar­se­lo­no­je, bet Kau­nas nė­ra ana­lo­giš­ko dy­džio mies­tas. Kai to­kia si­tua­ci­ja, vers­ las ne­ga­li pa­si­nau­do­ti vi­so­mis, net Lais­vės alė­jo­je esan­čio­mis pa­tal­po­mis, nes nė­ra tiek gy­ven­ to­jų, ku­riems rei­kė­tų tų pa­slau­ gų. To­dėl na­tū­ra­lu, kad ap­leis­ti pa­sta­tų ant­ri aukš­tai“, – paaiš­ ki­no V.Švi­ri­nas. Pa­sak jo, no­rint, kad ne­nau­do­ ja­mi pa­sta­tai at­gy­tų, kad gy­vas­tis per­si­mes­tų ir į ša­lu­ti­nes gat­ves, rei­kia su­da­ry­ti kuo ma­žiau trik­ džių vers­lui ir dar jam pa­dė­ti. Se­nų pa­sta­tų per­tvar­ky­mas, vers­li­nin­ko tei­gi­mu, ypač di­de­ lė pro­ble­ma. „Dau­giau kaip prieš 10 me­tų pra­dė­jo­me in­ves­tuo­ ti į Lais­vės alė­ją. Bu­vo žiū­ri­ma, kad vers­lui vi­du­je bū­tų pa­to­gu. Jei in­ter­je­re nė­ra sau­go­ti­nų ele­ men­tų, bu­vo lei­džia­ma iš­griau­ ti sie­ną, pa­da­ry­ti pe­rė­ji­mą, ni­šą. Šian­dien šie klau­si­mai spren­ džia­mi la­bai su­dė­tin­gai. To­dėl vers­lui da­ro­si ne­pat­rauk­lu bū­ ti mies­to cent­re“, – kons­ta­ta­vo pa­šne­ko­vas. V.Švi­ri­no nuo­mo­ne, mies­to cent­re esan­čių pa­sta­tų sa­vi­nin­ kus rei­kia ne tik draus­min­ti, bet ir ska­tin­ti: „Ga­li­ma ras­ti įsta­ty­ mus, ku­rie leis­tų pa­spaus­ti ap­ leis­tų pa­tal­pų sa­vi­nin­kus. Tiems, ku­rie tvar­ko­si tin­ka­mai, ga­li­ma tai­ky­ti mo­kes­čių leng­va­tas.“

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261

Cent­ras vers­lui neį­do­mus

302 265

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raidėmis

Arūnas Andriuškevičius –

302 260

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS:

SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114

302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228


7

penktADIENIS, gegužės 17, 2013

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

–0,08 %

–0,11 %

2,6 pro­c.

– to­kia vi­du­tinė me­tinė inf­lia­ci­ja pro­gno­zuo­ja­ma ge­gužę.

–0,22 %

Ne­le­galūs dar­buo­to­jai ­ atims pa­ramą

Įmonės, ne­le­ga­liai sam­dan­čios dar­buo­to­ jus, ga­li ne­tek­ti vals­tybės pa­ra­mos – ji bū­ tų su­grąži­na­ma į biud­žetą. Fi­nansų mi­nis­ te­ri­jos pa­reng­ta­me Vy­riau­sybės nu­ta­ri­ mo pro­jek­te siū­lo­ma, kad įmonės, ku­rio­ se būtų ras­ta ne­le­ga­lių dar­buo­tojų, turė­ tų grąžin­ti nuo 30 iki 100 pro­c. per pa­sta­ ruo­sius 12 mėne­sių gau­tos pa­ra­mos. Be to, jos ne­be­galėtų gau­ti pa­ra­mos nuo pu­ santrų iki pen­ke­rių metų.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,1006 DB sva­ras ster­lingų 1 4,0829 JAV do­le­ris 1 2,6828 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6372 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9380 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2383 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5861 Ru­si­jos rub­lis 100 8,5434 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,7747

do­vau­ti Vil­niaus oro uos­tui. 

Vyginto Skaraičio / BFL nuotr.

uostą ke­lei­viai rinktų­si kaip tar­ pinę sto­telę. Pak­laus­tas apie kon­ ku­ren­ciją su ki­tais ša­lies oro uos­ tais, G.Al­man­tas teigė, kad lai­kas pe­rei­ti nuo kon­ku­ren­ci­jos prie bend­ra­dar­bia­vi­mo. „Mes tu­ri­me bend­ra­dar­biau­ti ir kon­ku­ren­ciją keis­ti į koo­pe­ra­ciją“, – sakė jis. Ta­čiau pa­klaus­tas, kaip ver­ti­na Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos svars­ty­ mus, kad vi­sus tris ša­lies oro uos­ tus galbūt vertėtų su­jung­ti į vieną ju­ri­dinį da­rinį, G.Al­man­tas teigė, jog tai pri­klau­so nuo po­li­ti­nio ap­ si­spren­di­mo. „Aš, kaip avia­ci­jos pa­sau­ly­je dir­ban­tis ir ja la­bai be­si­ do­min­tis as­muo, tu­riu sa­vo nuo­ monę, bet norė­čiau pa­si­lai­ky­ti ją sau“, – žur­na­lis­tams va­kar sakė Vil­niaus oro uos­to va­do­vas.

jų stra­te­gi­jo­je nėra tran­zi­to vys­ty­ mo, bet gal tai at­si­ras vėliau. Kol kas ne­puo­selė­ja­me vil­čių, lau­kia­ me, kol jie pra­dės skrai­dy­ti“, – tei­ gė G.Al­man­tas. „Žvel­giant stra­te­giš­kai, mums la­bai svar­bu, kaip oro uos­te dir­ ba da­bar­tinės avia­ci­jos bend­rovės. Norėtų­si, kad jos di­dintų skryd­žių skai­čių. Ga­li­ma ras­ti po­ten­cia­lo su esa­mo­mis bend­rovė­mis, galbūt tai ga­li būti „Luf­than­sa“, – pri­dūrė jis ir pri­minė, jog bend­rovė SAS prie­š ke­lias die­nas pra­nešė dvi­gu­bi­nan­ ti skryd­žių iš Vil­niaus į Ko­pen­hagą skai­čių. Pa­sak jo, ak­tua­liau­sios Vil­niui bū­ tų, jei at­si­rastų, Briu­se­lio, Ber­ly­no, Ams­ter­da­mo, Miun­che­no kryp­tys, ta­čiau naujų oro bend­ro­vių į Vil­nių ateis ne­bent ki­tais me­tais. „Tik­riau­siai pa­sa­ky­čiau klai­din­ gai, jei­gu tai ne­būtų Briu­se­lis. Tai ta kryp­tis, ku­rios vi­si ti­ki­si ir la­bai no­ri. Ki­tos kryp­tys – Ber­ly­nas ar­ba Ams­ ter­da­mas, Miun­che­nas. Tai tos kryp­ tis, ku­rio­mis ne­būti­nai skrai­dintų pi­gių skryd­žių bend­rovės, o tra­di­ cinės. Vis­kas pri­klau­so nuo pa­klau­ sos ir pa­si­ūlos. Šie­met naujų bend­ ro­vių var­gu ar ga­li­ma tikė­tis, o ki­tais me­tais bus ma­ty­ti“, – teigė nau­ja­sis Vil­niaus oro uos­to di­rek­to­rius.

Oro uos­tas – į jau­nas ran­kas Svars­tymų ne­ko­men­tuo­ja

„Svar­bu iš­siaiš­kin­ti, ką pa­veldė­jo­ me, ir tęsti pra­dėtus dar­bus. Svar­ bu dirb­ti su vi­sais ir su­de­rin­ti visų in­te­re­sus – sa­vi­val­dybės, tu­riz­mo prie­žiū­ros ins­ti­tu­cijų, oro uos­ te dir­ban­čių bend­ro­vių. Tu­riu vi­ ziją, kaip ge­rin­ti pa­slaugų ko­kybę ir plėto­ti oro uos­to veiklą“, – kalbė­jo tris kon­ku­ren­tus kon­kur­ se ei­ti Vil­niaus oro uos­to di­rek­ to­riaus pa­rei­gas įveikęs 34-erių G.Al­man­tas. Jis sakė pir­miau­sia siek­sian­tis vys­ty­ti tran­zitą, kad Vil­niaus oro

Vi­zi­tinė kor­telė Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos kon­kursą ei­ti Vil­niaus oro uos­to di­rek­to­riaus pa­rei­gas laimėjęs tei­si­nin­kas G.Al­ man­tas pen­ke­r ius me­t us gy­ve­no už­sie­ny­je. Nuo 2004 m. jis va­do­va­vo Švei­ca­ri­ jos ir Bal­ti­jos pre­ky­bos rūmams Lie­ tu­vo­je, 2008–2010 m. dir­bo „So­rai­ nen“ ad­vo­katų kon­to­ro­je, o 2005– 2006 m. – Ciu­r i­cho ad­vo­katų kon­ to­ro­je „Wal­der Wyss & Part­ners“. Pas­ta­ruo­ju me­tu G.Al­man­tas dir­bo Ko­pen­ha­gos oro uos­te. Žur­na­l istų pa­k laus­tas, ar ne­si­bai­ mi­na, jog dėl jau­no am­ž iaus bus ver­ti­na­mas skep­tiš­kai, G.Al­man­tas teigė, kad to­k ių bai­mių tik­rai ne­tu­ ri, o sa­vo kom­pe­ten­ci­ja nea­be­jo­ja, ta­čiau ir kėdės įsi­k ibęs ne­si­lai­kys. Jis teigė, kad avia­ci­ja la­bai do­m i­si nuo anks­t y­vos vai­k ystės, o jo pir­ mas dar­bas bu­vo Vil­niaus oro uos­ te, kur jis iš­ne­šio­da­vo ba­gažą.

kiekis Santykis

De­ga­lų kai­nos pokytis

+0,6852 % +0,3539 % +0,1942 % +0,4609 % +0,0648 % –0,5072 % +0,1682 % +0,2994 % +0,4707 %

Už mo­kes­čius ES at­sa­kin­gas eu­ro­ ko­mi­sa­ras Al­gir­das Še­me­ta gi­ria prem­je­ro su­da­ry­tos dar­bo grupės siū­ly­mus dėl Lie­tu­vos mo­kes­čių sis­te­mos re­for­mos.

„„Kar­je­ra: po pen­ke­rių už­sie­ny­je pra­leistų metų G.Al­man­tas ima­si va­

l.miknevicius@diena.lt

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,73

4,46

2,34

„Va­koil“

4,79

4,52

2,34

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta94,22 dol. už 1 brl. 103,68 dol. už 1 brl.

Ko­mi­sa­ras pa­gyrė

Nau­ja­sis Tarp­tau­ti­ nio Vil­niaus oro uos­ to va­do­vas Ge­di­mi­ nas Al­man­tas sa­ko, kad tu­ri oro uos­to vi­ ziją, ku­riai įgy­ven­ din­ti pri­reiks trejų ket­ve­rių metų. Dėl jau­no am­žiaus skep­ tiškų ver­ti­nimų jau su­laukęs vy­ras ža­da ne­si­lai­ky­ti įsi­kibęs kėdės, jei kam nors ne­įtiks.

Lu­kas Mik­ne­vi­čius

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Tik­riau­siai pa­sa­ky­ čiau klai­din­gai, jei­ gu tai ne­būtų Briu­ se­lis. Tai ta kryp­tis, ku­rios vi­si ti­ki­si ir la­bai no­ri. Žvilgs­niai – į Briu­selį

Kalbė­da­mas apie kon­ku­ren­ciją su Ry­gos oro uos­tu, nau­ja­sis Vil­niaus oro uos­to va­do­vas pri­pa­ži­no, kad kon­ku­ruo­ti sun­ku, nes Ry­ga tu­ ri tokį ba­zinį vežėją kaip „Air Bal­ tic“. Pak­laus­tas, ar to­kiu vežė­ju mūsų sos­tinė­je ne­galėtų tap­ti Vil­ niaus sa­vi­val­dybės ku­ria­ma bend­ rovė „Air Li­tua­ni­ca“, G.Al­man­tas bu­vo skep­tiš­kas. „Jei­gu jie tai su­gebės pa­da­ry­ ti, šok­si­me iš džiaugs­mo. Kol kas

Anot A.Še­me­tos, svarbūs bus ir būsi­mi grupės siū­ly­mai dėl pa­ pil­domų pa­jamų šal­ti­nių. „Ma­ny­čiau, kad dau­ge­lis tų nuo­statų tik­rai ra­cio­na­lios, tiek dėl neap­mo­kes­ti­namųjų pa­jamų dyd­žio ap­mo­kes­ti­ni­mo, tiek dėl so­cia­li­nio drau­di­mo įmokų aukš­ čiau­sios ri­bos nu­sta­ty­mo“, – va­ kar po su­si­ti­ki­mo su prem­je­ru Al­ gir­du But­ke­vi­čiu­mi Vil­niu­je teigė A.Še­me­ta. Jis sakė su­tinkąs ir su nuo­mo­ ne, kad dau­giau pri­dėtinės vertės mo­kes­čio (PVM) leng­vatų įves­ ti ne­rei­kia. „Ko­mi­si­ja tik­rai lai­ko­si tos pa­ čios nuo­monės dėl PVM leng­ vatų. Ma­no­me, kad jos tik­rai daž­ niau­siai ne­pa­sie­kia to tiks­lo, ku­ris būna su­ma­ny­tas pra­džio­je, ge­riau so­cia­li­nių už­da­vi­nių siek­ti konk­ re­čio­mis, tiks­linė­mis prie­monė­ mis, o ne bend­rai tai­ko­mu PVM“, – ti­ki­no eu­ro­ko­mi­sa­ras. Ta­čiau A.Še­me­ta sakė ne­su­ tinkąs su siū­ly­mu su­jung­ti pri­ va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo įmo­kas su gy­ven­tojų pa­jamų mo­ kes­čiu. „Aš galbūt kiek abe­jo­čiau pri­ jung­ti svei­ka­tos drau­di­mo įmo­kas prie gy­ven­tojų pa­jamų mo­kes­čio. Aš tik­rai su­tin­ku su nuo­sta­ta, kad da­bar svei­ka­tos drau­di­mo įmo­ kos nėra tas tik­ra­sis drau­di­mas, bet at­sky­ri­mas yra tas pir­ma­ sis žings­nis, ku­ris leistų pa­vers­

ti šias įmo­kas drau­di­mo įmo­ko­ mis“, – sakė jis. Eu­ro­ko­mi­sa­ras at­kreipė dėme­ sį, kad svarbūs bus ant­ro­jo eta­po siū­ly­mai, nes rei­kia ras­ti būdų, kaip fi­nan­suo­ti mo­kes­čių pra­ra­ di­mus. „Klau­si­mas, kas bus siū­lo­ma ant­ra­­me eta­pe, nes pir­mas eta­pas su­si­jęs ir su pa­jamų į biud­žetą su­ mažė­ji­mu. Be abe­jo, svar­bus da­ ly­kas, kad šie pra­ra­di­mai būtų fi­ nan­suo­ti, nes Lie­tu­va, de­ja, kol kas ne­tu­ri to­kios pra­ban­gos ap­ skri­tai ma­žin­ti pa­ja­mas į biud­ žetą“, – ti­ki­no A.Še­me­ta. Dar­bo grupė, siū­lan­ti mo­kes­ čių sis­te­mos pa­kei­ti­mus, jau pa­ si­ūlė di­din­ti neap­mo­kes­ti­namųjų pa­jamų dydį, ba­zinę pen­siją per­ kel­ti į vals­tybės biud­žetą, o pri­va­ lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo įmoką pri­jung­ti prie gy­ven­tojų pa­jamų mo­kes­čio. Dėl šių pa­si­ūlymų ke­ti­na­ma ne­gau­tas biud­že­to pa­ja­mas kom­ pen­suo­ti ap­mo­kes­ti­nant palū­ ka­nas už indė­lius ir 10 tūkst. li­ tų vir­ši­jan­čias pa­sko­las, taip pat ver­ty­bi­nių po­pie­rių par­da­vi­mo pa­ja­mas, au­to­mo­bi­lius, išplės­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kestį, be to, ga­li būti siū­lo­ma di­din­ti alaus, vy­no ir sid­ro ak­cizą. Pa­siū­ly­mus pa­tei­ku­si dar­bo grupė lai­ki­nai ati­dėjo ant­rą veik­ los etapą, nes po­li­tikų reak­ci­ja bu­vo nei­gia­ma, – Dar­bo par­ti­jos at­sto­vai ke­ti­na siū­ly­ti kel­ti mi­ ni­ma­lią algą, o ne neap­mo­kes­ti­ namą­sias pa­ja­mas. Be to, Fi­nansų mi­nis­te­ri­ja tu­ri nu­tar­ti, ku­rie siū­ ly­mai yra priim­tini. BNS inf.

Tre­čias ne­rei­ka­lin­gas

G.Al­man­tas taip pat svarstė, kad ar­ti­miau­siu me­tu Vil­niaus oro uos­ te grei­čiau­siai neat­si­ras naujų pi­gių skryd­žių bend­ro­vių, nes kon­ku­ren­ ci­ja čia jau per di­delė. Tie­sa, vėliau G.Al­man­tas pri­dūrė, kad Vil­niaus oro uos­tas šiuo me­tu kal­ba­si su Is­pa­ni­jos žemų sąnaudų bend­ro­ve „Vue­ling“, ku­ri „yra la­ bai įdo­mi“.

„„Po­zi­ci­ja: A.Še­me­ta pri­ta­ria prem­je­ro su­da­ry­tos dar­bo grupės nuo­sta­

tai, kad naujų PVM leng­vatų įves­ti ne­rei­kia. 

To­mo Ur­be­lio­nio / BFL nuo­tr.


8

penktadienis, gegužės 17, 2013

pasaulis Nu­si­šo­vė ­ dar­že­ly­je

Pa­var­go ­ bėg­ti

Įg­riu­vo ­ lu­bos

Maž­daug 60 me­tų vy­ras va­ kar nu­si­šo­vė iš nu­pjau­ta­ vamz­džio šra­ti­nio šau­tu­ vo Pa­ry­žiaus cent­re esan­čio vai­kų dar­že­lio sa­lė­je, ke­lio­li­ kos vai­kų ir vie­no suau­gu­sio­ jo aki­vaiz­do­je. Vy­ro ta­pa­ty­bė kol kas ne­ži­no­ma, bet po­li­ci­ja įta­ria, kad jis ne­bu­vo nie­kaip su­si­jęs su tuo dar­že­liu.

Tre­jus me­tus slaps­tę­sis Ita­ li­jos ma­fi­jos bo­sas Giu­sep­ pe Pes­ce tre­čia­die­nį pa­si­da­ vė pa­rei­gū­nams – po vie­no teis­mo pro­ce­so, kai de­šim­tys jo pa­ran­ki­nių bu­vo pa­siųs­ ti už gro­tų, ir jo žmo­nos areš­ to. „Pa­var­gau bėg­ti“, – pa­sa­ kė jis sa­vo ad­vo­ka­tams, ku­rie jį at­ly­dė­jo į ka­lė­ji­mą.

Trys žmo­nės žu­vo vie­na­me Kam­bo­džos ba­tų siu­vi­mo fab­ ri­ko pa­sta­te va­kar įgriu­vus lu­ boms, kai ja­me dir­bo ke­lios de­šim­tys dar­buo­to­jų. Šis in­ci­ den­tas dar la­biau pa­di­di­no su­ si­rū­pi­ni­mą dėl sau­gu­mo stan­ dar­tų Azi­jos ap­ran­gos ga­my­ bos įmo­nė­se, tie­kian­čio­se pi­ gius dra­bu­žius Va­ka­rų ša­lims.

Kau­pia­si juo­di de­be­sys „Aš pyks­tu“, – ne­slė­pė JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ko­men­tuo­da­mas spar­ čiai be­si­ple­čian­tį skan­da­lą dėl pa­ga­lių kai­ šio­ji­mo į ra­tus po­li­ti­niams opo­nen­tams. Griež­tas to­nas

„„Nu­ken­tė­ju­sie­ji: tarp 37 su­žeis­

tų praei­vių bu­vo daug į mo­kyk­lą ei­nan­čių vai­kų.  AFP nuo­tr.

Ata­ka­vo NA­TO ko­lo­ną Ka­bu­le mir­ti­nin­kui de­to­na­vus sprog­me­nų pri­krau­tą au­to­mo­bi­ lį prie NA­TO ko­lo­nos, va­kar žu­vo 14 žmo­nių: še­ši iš NA­TO per­so­na­ lo, aš­tuo­ni ci­vi­liai af­ga­nis­ta­nie­čiai, tarp ku­rių bu­vo ir du vai­kai.

Šis iš­puo­lis yra dau­giau­sia au­kų per be­veik vie­nų me­tų lai­ko­tar­pį nu­si­ne­šęs in­ci­den­tas Af­ga­nis­ta­no sos­ti­nė­je. Per ga­lin­gą spro­gi­mą, smo­gu­sį 8 val. ry­to (6.30 val. Lie­tu­vos lai­ku) Šah Ša­hi­do ra­jo­ne sos­ti­nės piet­ry­ čiuo­se, dar bu­vo su­žeis­ti 37 praei­ viai. Tarp jų bu­vo daug ei­nan­čių į mo­kyk­lą vai­kų. Af­ga­nis­ta­no svei­ka­tos mi­nis­te­ ri­jos pa­rei­gū­nas Saye­das Ka­bi­ras Ami­ri sa­kė, kad vie­tos li­go­ni­nės pa­tvir­ti­no, jog žu­vo aš­tuo­ni af­ga­ nis­ta­nie­čiai, 37 su­žeis­ti. NA­TO sa­vo pra­ne­ši­me tvir­ti­no, kad žu­vo du Tarp­tau­ti­nių sau­gu­ mo pa­gal­bos pa­jė­gų (ISAF) ka­riai ir ke­tu­ri ci­vi­liai ISAF kont­rak­ti­ nin­kai. Pa­gal Al­jan­so tai­syk­les ne­ nu­ro­do­ma, ku­rių ša­lių pi­lie­čiai bu­ vo šios au­kos. „Te­ro­ris­tai de­to­na­vo sprog­me­ nų pri­krau­tą au­to­mo­bi­lį „Toyo­ ta Co­rol­la“ ne­to­li už­sie­nio ka­rių vilks­ti­nės“, – sa­kė Ka­bu­lo po­li­ci­ jos at­sto­vas Hash­ma­tas Sta­nik­zai ir pri­dū­rė, kad smar­kiai ap­griau­ta ma­žiau­siai 10 na­mų. At­sa­ko­my­bę dėl šio spro­gi­ mo pri­siė­mė su­ki­lė­lių gru­puo­tė „Hezb-i-Is­la­mi“, ku­ri ne­prik­lau­ so Ta­li­ba­no ko­vo­to­jų pa­jė­goms. Vie­ną NA­TO vi­su­rei­gį spro­gi­mas vi­siš­kai su­nai­ki­no, gre­ti­mos gat­vės bu­vo greit už­tver­tos, į įvy­kio vie­tą at­sku­bė­jo JAV ka­riai. Praei­viai ma­tė iš ten bė­gan­čias ver­kian­čias mer­gai­tes. BNS inf.

Ša­lies va­do­vas pa­reiš­kė, kad pa­ žei­di­mai, ku­riuos mo­kes­čių ins­ pek­to­riai pa­da­rė tik­rin­da­mi kon­ ser­va­ty­vią­sias or­ga­ni­za­ci­jas, yra ne­do­va­no­ti­ni. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ jos at­lik­tas ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pa­rei­gū­nai nu­si­tai­kė į to­kias or­ga­ ni­za­ci­jas, nag­ri­nė­da­mi pra­šy­mus dėl neap­mo­kes­ti­ni­mo. Iž­do sek­re­to­rius Jac­kas Lew pa­ pra­šė Mo­kes­čių val­dy­bos va­do­vo Ste­ve­no Mil­le­rio at­si­sta­ty­di­ni­mo ir jį priė­mė. „At­siž­vel­giant į prieš­ta­rin­gus ver­ti­ni­mus dėl šio au­di­to, svar­bu pa­skir­ti nau­ją va­do­vy­bę, ku­ri ga­ lė­tų pa­dė­ti at­kur­ti pa­si­ti­kė­ji­mą, – sa­kė B.Oba­ma. – Ame­ri­kie­čiai tu­ri tei­sę dėl to pyk­ti ir aš dėl to pyks­ tu. Ne­to­le­ruo­siu to­kio el­ge­sio jo­ kio­je agen­tū­ro­je, ypač – Mo­kes­čių val­dy­bo­je.“ Pre­zi­den­tas pa­ža­dė­jo nau­ją pa­ tik­ri­ni­mų ir ga­ran­ti­jų sis­te­mą, kad to­kie įvy­kiai ne­pa­si­kar­to­tų. Vir­ti­nė pa­žei­di­mų

Skan­da­las ki­lo paaiš­kė­jus, kad pa­ rei­gū­nai, nag­ri­nė­da­mi pa­raiš­kas dėl neap­mo­kes­ti­na­mos sta­tu­so, iš­sky­rė or­ga­ni­za­ci­jas su to­kiais pa­ va­di­ni­mais, ku­riuo­se, pa­vyz­džiui, yra žo­džiai „Ar­ba­tė­lės ju­dė­ji­mas“ ar „pa­trio­tai“, ro­dan­tys, jog gal­ būt tos gru­pės ka­te­go­riš­kai ne­ pri­ta­ria B.Oba­mos ad­mi­nist­ra­ci­ jos po­li­ti­kai. Iš or­ga­ni­za­ci­jų bu­vo pra­šo­ma ne­ rei­ka­lin­gos in­for­ma­ci­jos apie bu­ vu­sius ir bū­si­mus rė­mė­jus, ši­taip vil­ki­nant pra­šy­mų nag­ri­nė­ji­mą. Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eri­cas Hol­de­ris sa­kė, kad vyk­dant ty­

ri­mą ga­li bū­ti išaiš­kin­ta ir pi­lie­ čių tei­sių pa­žei­di­mų, me­la­gin­gų liu­di­ji­mų bei Hat­cho ak­to, ku­ris drau­džia fe­de­ra­li­niams pa­rei­gū­ nams da­ly­vau­ti par­ti­nė­je veik­lo­ je, pa­žei­di­mų.

Žmo­nės, da­bar rei­ ka­lau­jan­tys ad­mi­ nist­ra­ci­jos krau­jo Kong­re­se, yra tie pa­ tys, ku­rių pre­zi­den­ tui rei­kia sa­vo pro­gra­mai įgy­ven­din­ti.

Žur­na­lis­tų šni­pi­nė­ji­mas

Tai ne vie­nin­te­lis skan­da­las, pa­ sta­ruo­ju me­tu kre­čian­tis JAV ad­ mi­nist­ra­ci­ją. Šią sa­vai­tę ge­ne­ra­li­ nis pro­ku­ro­ras E.Hol­de­ris ke­tu­rias va­lan­das aiš­ki­no­si Kong­re­sui dėl Mo­kes­čių val­dy­bos veik­los, taip pat nau­jie­nų agen­tū­ros „As­so­cia­ ted Press“ žur­na­lis­tų šni­pi­nė­ji­mo ir ata­kos prieš JAV kon­su­la­tą Li­bi­ jos Ben­ga­zio mies­te, kur žu­vo dip­ lo­ma­tas Chris­top­he­ris Ste­ven­sas ar dar trys at­sto­vy­bės dar­buo­to­jai. „As­so­cia­ted Press“ anks­čiau šį mė­ne­sį ap­kal­ti­no Tei­sin­gu­mo de­ par­ta­men­tą, kad šis slap­ta gau­ da­vo žur­na­lis­tų skam­bu­čių iš­klo­ ti­nes. Žur­na­lis­tai esą bu­vo se­ka­mi per­nai ba­lan­dį ir bir­že­lį, kai nau­ jie­nų agen­tū­ra ruo­šė me­džia­ gą apie Cent­ri­nės žval­gy­bos val­ dy­bos (CŽV) ope­ra­ci­ją Je­me­ne ir at­skleis­tą „Al Qae­dos“ są­moks­ lą pa­grob­ti lėk­tu­vą, skren­dan­

„„Rū­pes­čiai: B.Oba­mai ši sa­vai­tė bu­vo itin sun­ki dėl smar­kiai įsi­plies­

ku­sių iš kar­to tri­jų skan­da­lų. 

tį į JAV. Ma­no­ma, kad tei­sė­sau­ gos pa­rei­gū­nai no­rė­jo iš­siaiš­kin­ti šal­ti­nius, iš ko nau­jie­nų agen­tū­ra gau­da­vo in­for­ma­ci­ją. „Pro­ku­ro­ru dir­bu nuo 1976 m. ir tu­riu pa­sa­ky­ti, kad ši by­la pri­ klau­so rim­čiau­sių by­lų ka­te­go­ri­jai, – Kong­re­se aiš­ki­no­si ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras E.Hol­de­ris. – In­for­ ma­ci­jos nu­te­kė­ji­mas su­kė­lė pa­vo­jų ame­ri­kie­čių gy­vy­bei, ir aš ne­per­ de­du. Sie­kis iš­siaiš­kin­ti, kas už tai at­sa­kin­gas, ma­no ma­ny­mu, rei­ka­ la­vo ryž­tin­gų veiks­mų.“ Veng­da­ mas in­te­re­sų konf­lik­to, ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras nu­spren­dė ne­da­ly­vau­ ti šio skan­da­lo ty­ri­me.

„„Tai­ki­nys: ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras E.Hol­de­ris tre­čia­die­nį Kong­re­se bu­vo tar­kuo­ja­mas net ke­tu­rias va­lan­das.

„Scan­pix“ nuo­tr.

Ban­dė nu­slėp­ti pa­vo­jų

Rea­guo­da­mi į skan­da­lą dėl iš­puo­ lio Ben­ga­zy­je ir ke­tu­rių ame­ri­kie­čių žū­ties, Bal­tie­ji rū­mai šią sa­vai­tę pa­ vie­ši­no 99 pus­la­pius elekt­ro­ni­nio su­si­ra­ši­nė­ji­mo, ku­ris ro­do B.Oba­ mos ad­mi­nist­ra­ci­jos reak­ci­ją į 2012 m. rug­sė­jį įvy­ku­sį in­ci­den­tą. Do­ku­men­tai pa­tvir­ti­no anks­čiau res­pub­li­ko­nų ir ži­niask­lai­dos pa­ skelb­tus kal­ti­ni­mus, kad ad­mi­nist­ ra­ci­ja dėl po­li­ti­nių mo­ty­vų iš ofi­cia­ lių pa­reiš­ki­mų pa­ša­li­no užuo­mi­nas apie „Al Qae­dą“ ir te­ro­ris­tus, taip pat apie CŽV įspė­ji­mus dėl te­ro­riz­ mo pa­vo­jaus Ben­ga­zy­je. Res­pub­li­ko­nai kal­ti­na Bal­tuo­sius rū­mus, kad šie sten­gė­si nu­slėp­ti te­ ro­riz­mo pa­vo­jų prieš pre­zi­den­to rin­ki­mus, ku­riuo­se B.Oba­ma sie­kė ant­ros ka­den­ci­jos ir ga­liau­siai ją lai­ mė­jo. Kai ku­rie ana­li­ti­kai ant­rą ka­ den­ci­ją va­di­na pre­zi­den­ta­vi­mo ka­ pi­ny­nu ir tei­gia, kad ke­lių skan­da­lų iš kar­to mal­ši­ni­mas ati­ma iš B.Oba­ mos bran­gų lai­ką, ku­rio rei­kia jo po­ li­ti­nei pro­gra­mai įgy­ven­din­ti. „Žmo­nės, da­bar rei­ka­lau­jan­tys ad­mi­nist­ra­ci­jos krau­jo Kong­re­ se, yra tie pa­tys, ku­rių pre­zi­den­tui rei­kia sa­vo pro­gra­mai įgy­ven­din­ti, – ra­šė Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos na­cio­ na­li­nio trans­liuo­to­jo BBC ap­žval­ gi­nin­kas Jon­ny Dy­mon­das. – To­dėl Bal­tie­ji rū­mai ti­ki­si, kad lieps­nas, ku­rios da­bar siau­tė­ja Va­šing­to­ne, pa­vyks grei­tai nu­mal­šin­ti.“ BNS, BBC inf.


9

penktADIENIS, gegužės 17, 2013

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Ran­ki­nin­kių fi­na­lų įkarš­ty­je – per­trau­ka Ma­rius Bag­do­nas Kau­no „AC­ME-Žal­gi­rio“ ran­ki­nin­ kėms iki ša­lies čem­pio­nių ti­tu­lo tet­rūks­ta vie­no žings­nio.

„„Įtam­pa: ant­ro­ji „Žal­gi­rio“ ir „Niž­nij Nov­go­rod“ ketvirtfinalio dvi­ko­va bu­vo at­kak­les­nė.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Iki pus­fi­na­lio – žings­nis Kau­no „Žal­gi­ris“, VTB Vie­nin­go­sios krep­ši­nio ly­gos ket­virt­fi­na­ly­ je ant­rą kar­tą iš ei­lės įvei­kęs „Niž­nij Nov­go­rod“ eki­pą iš Ru­si­ jos, pra­vė­rė du­ris į pus­fi­na­lį. Ro­mas Po­de­rys

r.poderys@kaunodiena.lt

Pir­mą­ją dvi­ko­vą tre­čia­die­nį Lie­tu­ vos čem­pio­nai lai­mė­jo 75:63, ant­ rą­ją va­kar – 66:62 ir se­ri­jo­je iki tri­ jų per­ga­lių pir­mau­ja 2:0. Pa­si­nau­do­ję žal­gi­rie­čių klai­do­ mis, „Niž­nij Nov­go­rod“ krep­ši­ nin­kai va­kar bu­vo pe­rė­mę ini­cia­ ty­vą – 9:2, 15:6. Ri­man­to Kau­kė­no, Oli­ve­rio La­fayet­te’o, Ado Juš­ke­ vi­čiaus, Dar­ju­šo Lav­ri­no­vi­čiaus, Min­dau­go Kuz­mins­ko ir Ma­rio De­ la­šo pa­stan­go­mis „Žal­gi­ris“ re­zul­ ta­tą iš­ly­gi­no – 17:17. Ant­ra­ja­me kė­li­ny­je sve­čiai iš Ru­ si­jos vėl bu­vo nu­to­lę – 38:28, ta­čiau tre­čia­ja­me „Žal­gi­ris“ juos pa­si­vi­ jo – 38:38, o po D.Lav­ri­no­vi­čiaus dvi­taš­kio su bau­da bei R.Kau­kė­no ir Kšiš­to­fo Lav­ri­no­vi­čiaus bau­dų me­ti­mų pra­len­kė – 47:38.

Tai dar ne­bu­vo no­kau­tas. Pas­ ku­ti­nę ket­vir­to­jo kė­li­nio mi­nu­ tę „Niž­nij Nov­go­rod“ priar­tė­jo – 64:62, ta­čiau dau­giau nie­ko ne­ nu­vei­kė. Tre­čio­ji, ir, jei­gu pri­reiks, ket­ vir­to­ji dvi­ko­vos nu­ma­ty­tos ge­gu­ žės 18-ąją ir 19-ąją Že­mu­ti­nia­me Nau­gar­de. Užt­si­tę­sus ket­virt­fi­na­ liui, le­mia­mas – penk­ta­sis – ma­čas bū­tų žai­džia­mas 21 d. Kau­ne. Jei­gu žal­gi­rie­čiai ket­virt­fi­na­ly­je eli­mi­nuos „Niž­nij Nov­go­rod“ eki­ pą, pus­fi­na­lio se­ri­jo­je iki tri­jų per­ ga­lių su­si­kaus su Ka­za­nės „Uniks“ ar­ba Man­to Kal­nie­čio ir Si­mo Ja­ sai­čio at­sto­vau­ja­ma Kras­no­da­ro „Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“ ko­man­da. Va­kar ant­rą­sias ket­virt­fi­na­lio rung­ty­nes Ka­za­nė­je 77:65 (20:22, 20:17, 18:12, 19:14) lai­mė­jo „Lo­ ko­m o­t iv-Ku­ban“ krep­š i­n in­kai. M.Kal­nie­tis su­rin­ko 10 taš­kų, at­

ko­vo­jo 6 ka­muo­lius ir at­li­ko 4 re­ zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus. S.Ja­sai­čio są­skai­to­je – 3 taš­kai ir 3 at­ko­vo­ti ka­muo­liai. Pir­ma­sis ma­čas bai­gė­si taip pat kras­no­da­rie­čių per­ga­le 80:72. VTB Vie­nin­go­sios ly­gos re­gu­lia­ raus se­zo­no var­žy­bo­se kau­nie­čiai abu kar­tus nu­ga­lė­jo kras­no­da­rie­ čius: sve­čiuo­se – 78:70, sa­vo are­ no­je – 89:81.

An­ta­no Skar­ba­liaus auk­lė­ti­nės dviem per­ga­lė­mis pra­dė­jo Lie­tu­ vos mo­te­rų ran­ki­nio ly­gos (LMRL) fi­na­lo se­ri­ją su Vil­niaus „East­con AG-Vil­niaus ko­le­gi­ja“. Pir­mą­ją dvi­ko­vą na­muo­se kau­nie­tės lai­ mė­jo 43:29, o sos­ti­nė­je – 25:24. Fi­na­lo se­ri­jo­je ko­vo­ja­ma iki tri­jų per­ga­lių, tad pa­sku­ti­nį – tre­čią­jį – žings­nį žal­gi­rie­tės ga­lės ženg­ti ge­gu­žės 25-ąją, kai dvi­ko­va vyks vėl Kau­ne. Per­nai LMRL fi­na­le „AC­MEŽal­gi­ris“ 2:3 ka­pi­tu­lia­vo prieš Kau­ no ra­jo­no „Gar­lia­va SM-CAS­CA­ DĄ“, nors pir­ma­vo se­ri­jo­je 2:1. „Pui­kiai pri­si­me­na­me praė­ju­ sius me­tus. Šį­kart, nors pir­mau­ ja­me 2:0, apie auk­so me­da­lius gar­siai ne­kal­ba­me. Mums dar li­ ko vie­nas la­bai svar­bus žings­nis. Mū­sų ko­man­da – fi­na­lo fa­vo­ri­tė, ta­čiau pra­na­šu­mą rei­kės įro­dy­ti aikš­tė­je“, – sa­kė A.Skar­ba­lius. Pa­ty­ręs spe­cia­lis­tas nuo pat se­zo­no pra­džios tvir­ti­no, kad jo­ kia ki­ta vie­ta, iš­sky­rus pir­mą­ją, „AC­ME-Žal­gi­rio“ ne­ten­kins. „Per pir­mą­sias fi­na­lo rung­ty­ nes žai­dė­jos pui­kiai vyk­dė vi­sus nu­ro­dy­mus. Mū­sų ko­vos pla­nas vei­kė be prie­kaiš­tų, tad ir lai­mė­ jo­me leng­vai. Vil­niu­je bu­vo kiek sun­kiau. Pra­lai­mė­jo­me pir­mą­jį

Statistika „„Fi­na­las. „AC­ME-Žal­gi­ris“–„East­

con AG-Vil­niaus ko­le­gi­ja“ 43:29 (18:15). S.Kaz­laus­kai­tė 12 įvar­čių/ I.Ver­bo­vik 8. „„„East­con AG-Vil­niaus ko­le­gi­ja“–

„AC­ME-Žal­gi­ris“ 24:25 (11:7). I.Ver­ bo­vik 9/N.Pa­lio­ny­tė 8. „„Dėl 3-io­sios vie­tos. „LEU Švie­

sa-Eg­lė“–„Gar­lia­va SM-CAS­CA­DA“ 27:31 (11:14). R.Mi­ka­lo­ny­tė 6/D.Šat­ kaus­kai­tė 12. „„„Gar­lia­va SM-CAS­CA­DA“–„LEU

Švie­sa-Eg­lė“ 19:24 (7:11). D.Šat­kaus­ kai­tė 11/R.Mi­ka­lo­ny­tė 7.

kė­li­nį, ta­čiau po per­trau­kos su­ge­ bė­jo­me per­lauž­ti rung­ty­nių ei­gą sau nau­din­ga link­me. Cha­rak­te­ ris, už­si­spy­ri­mas ir fi­zi­nis pa­si­ ren­gi­mas – tuo pra­noks­ta­me vil­ nie­tes“, – var­di­jo A.Skar­ba­lius. Ma­ža­ja­me fi­na­le var­žo­si 2012ųjų Lie­tu­vos čem­pio­nės gar­lia­vie­ tės ir Vil­niaus „LEU Švie­sa-Eg­lė“. Per­ga­lę sos­ti­nė­je 31:27 iš­ko­vo­jo „Gar­lia­va SM-CAS­CA­DA“, ta­čiau sa­vo aikš­tė­je Ri­tos Ur­ni­kie­nės auk­ lė­ti­nės ne­ti­kė­tai su­klu­po – 19:24. Tre­čia­sis su­si­ti­ki­mas ge­gu­žės 25-ąją vyks Vil­niu­je. LMRL ma­čai dėl me­da­lių bus pra­tęs­ti po to, kai Lie­tu­vos jau­ ni­mo mer­gi­nų rink­ti­nė Kroa­ti­jo­ je su­žais Eu­ro­pos čem­pio­na­to at­ ran­kos rung­ty­nes su kroa­tė­mis, is­pa­nė­mis ir švei­ca­rė­mis.

Sta­tis­ti­ka „Žal­g i­r is“–„Niž­n ij Nov­g o­r od“ 66:62 (17:19, 15:19, 24:9, 10:15). Re­zul­ta­ ty­viau­sie­ji žai­dė­jai: D.Lav­ri­no­vi­čius 19 taš­kų, O.La­fayet­te’as ir R.Kau­kė­ nas po 14/D.Go­lo­vi­nas 12. Pir­mo­sios rung­ty­nės – 75:63. Ket­virt­fi­na­lio se­ ri­ja iki tri­jų per­ga­lių – 2:0.

„„Trū­ku­mas: žal­gi­rie­tes (ža­lia ap­ran­ga) nuo auk­so me­da­lių ski­ria vos

vie­na per­ga­lė. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

„Chel­sea“ ko­vos ir dėl Su­per­tau­rės Ma­rius Bag­do­nas

Sta­tis­ti­ka

Lon­do­no klu­bas „Chel­sea“ per­ra­šė Eu­ro­pos fut­bo­lo klu­bų is­to­ri­ją: per­ nai Čem­pio­nų ly­gos tro­fė­jų nu­sky­ nę „aris­tok­ra­tai“ šie­met trium­fa­vo ant­ra­ja­me pa­gal pres­ti­žą že­my­no tur­ny­re – Eu­ro­pos ly­go­je.

„Ben­f i­c a“–„Chel­s ea“ 1:2 (0:0). 46 163 žiū­ro­vai. Įvar­čiai: 68 min. (iš 11 m) O.Cardozo/60 min. F.Tor­re­sas, 90 min. B.Iva­no­vi­čius.

m.bagdonas@kaunodiena.lt

„„Did­vy­riai: per­ga­lę „Chel­seos“ vie­nuo­li­kei iš­plė­šė F.Tor­re­sas (kai­rė­je)

ir B.Iva­no­vi­čius. 

AFP nuo­tr.

Ams­ter­da­me vy­ku­sia­me fi­na­le Ra­ fa Be­ni­te­zo auk­lė­ti­niai 2:1 pa­lau­žė Li­sa­bo­nos „Ben­fi­cą“, o per­ga­lin­gą įvar­tį po Jua­no Ma­tos pa­kel­to kam­ pi­nio jau per pri­dė­tą rung­ty­nių lai­ ką gal­va pel­nė ser­bas Bra­nis­la­vas Iva­no­vi­čius. „Tai tar­si do­pin­gas. Kai lai­ mi vie­ną kar­tą, už­si­ma­nai ant­ro­ jo, tre­čio­jo tro­fė­jaus ir taip to­liau.

Per­ga­lės – tai, kas pro­fe­sio­na­lia­me spor­te ve­da į prie­kį“, – džiau­gė­si B.Iva­no­vi­čius. Nu­ga­lė­to­jų vai­ri­nin­kas R.Be­ni­te­ zas pra­si­ta­rė, kad stan­dar­ti­nes si­ tua­ci­jas prieš šią dvi­ko­vą bu­vo la­ bai ge­rai iš­nag­ri­nė­jęs. „Ant­ra­sis įvar­tis bu­vo toks, ko­kį nuo­lat re­pe­ ta­vo­me per tre­ni­ruo­tes. „Ben­fic­ os“ klu­be rung­ty­nia­vęs Da­vi­das Lui­zas pa­pa­sa­ko­jo mums, kad Li­sa­bo­nos

klu­bas tu­ri pro­ble­mų gin­da­ma­sis prieš ge­rai kam­pi­nius ke­lian­čius var­žo­vus, tad pa­si­sten­gė­me tuo pa­si­nau­do­ti“, – tei­gė stra­te­gas. „Chel­sea“ ta­po ket­vir­tą­ja ko­ man­da, ku­ri sa­vo ko­lek­ci­jo­je tu­ri vi­sus tris pres­ti­žiš­kiau­sius že­my­ no tro­fė­jus – Čem­pio­nų ly­gos tau­ rę, Eu­ro­pos ly­gos tro­fė­jų ir Eu­ro­pos tau­rių lai­mė­to­jų tau­rę. Eu­ro­p os ly­gos tau­r ę iš­ko­vo­j ę „Chel­seos“ fut­b o­l i­n in­kai rugp­ jū­čio 30 d. Če­ki­jos sos­ti­nė­je Pra­ ho­je su Čem­p io­n ų ly­gos lai­m ė­ to­j u su­s i­kaus dėl Su­p er­tau­r ės. Lon­do­no eki­pa jė­gas iš­ban­dys su Miun­che­no „Bayern“ ar­ba Dort­ mun­d o „Bo­r us­s ia“. Čem­p io­n ų ly­gos fi­n a­l as vyks ge­g u­ž ės 25ąją Lon­do­ne.


10 2

Penktadienis, gegužės 17, 2013

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai������������������������������������������������������������������������������������������� 10 Paslaugos����������������������������������������������������������������������������������������������������� 10, 11 Parduoda� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 11, 12 Perka� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 Įvairūs� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 Kviečia mokytis��������������������������������������������������������������������������������������������� 12 Pamesta� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 Atsiliepkite!������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 Informuoja� �������������������������������������������������������������������������������������������������12, 13 Vikingų loto������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13 Kviečia� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 13 Karščiausi kelionių pasiūlymai� ������������������������������������������������������� 13 Pramogos, šventės, laisvalaikis��������������������������������������������������������� 13

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

Reikalingi maršrutinio taksi vairuotojai dirbti Kauno mieste. Tel. 8 685 81 081, 8 699 73 083.

DARBo skelbimai

1110176

Siūlo darbą AB „Lytagra” siūlo darbą metalo sandėlyje sandėlininkui–krovinių kabinėtojui. Kreiptis tel. (8 37) 405 409, 8 682 52 893, e. paštas r.zapustiene@lytagra.lt.

1113531

Automobilių švaros centrui reikalingi darbuotojai (merginos ir vaikinai). Apmokome. Tel. 712 525. 1104580

Baldų gamybai Domeikavoje reikalingi: baldų surinkėjai, baldžiai, staliai specialistai, pagalbiniai darbininkai (-ės), dažytojai (-os). Tel. 8 657 52 722. 1113705

Besiplečiančiam 101 kepyklėlių tinklui reikalingi kepėjai – konditeriai. Turintiesiems patirtį siūlome gerą atlyginimą. Nemokančius apmokome. Tel. 8 655 25 628. 1110256

Besiplečianti įmonė, gaminanti baldus eksportui, ieško: baldų apmušėjų; porolono pjovėjo (-os), dirbančio su pjovimo staklėmis (atlyginimas 1300–2000 Lt, atskaičius mokesčius). Darbas viena pamaina. CV siųsti greta@agbaltic.lt. Tel. 8 614 02 417. 1113528

Darbas plytelių klojėjams Norvegijoje. Reikalavimai: patirtis, anglų kalbos pagrindai. Kreiptis tel. 8 606 11 813. 1113296

Reikalingi tarptautinių reisų vairuotojai dirbti vilkikais su užuolaidinėmis puspriekabėmis ir autotraukiniais. Maršrutai Europa–Rusija, Kazachstanas. Tel. 8 687 52 240. Kaunas. 1110703

Reikalingi vairuotojai dirbti taksi su firmos automobiliais. Pirmenybė teikiama dirbusiems tokį darbą. Tel. 8 606 39 767. 1112550

Reikalingi vairuotojai-ekspeditoriai, turintys C kat., išvežioti maisto produktus Lietuvoje. Darbas nuo 5 val. ryto. Skambinti darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. tel. 8 613 09 799. 1113655

Reikalingi: atestuotas statybos darbų vadovas, turintis patirties; mūrininkai, tinkuotojai. Tel. 8 686 17 334. 1112939

Restoranas ieško virėjų, padavėjų ir pagalbinių darbuotojų. CV siųsti e. paštu henrikas@gabeicity.lt. Daugiau inf. tel. 8 678 80 880 (skambinti darbo dienomis nuo 10 iki 18 val.). 1109508

Restoranų tinklui „Bajorų kiemas“ reikalingi virėjai. Turintieji mažai patirties apmokomi. Tel. 8 611 29 129. 1112609

Siūlome darbą Kaune maršrutinio taksi vairuotojams. Tel. 8 672 23 577, 8 675 23 777. 1105849

Dirbti Kauno m. centre reikalingos vidaus patalpų valytojos, darbuotojai, mokantys valyti langus, plauti kilimus. Tel. 8 656 85 356, 8 692 52 591, e. paštas info@valymaskaune.lt.

Skubiai reikalingi turintys patirties skrajučių platintojai (gerai apmokamas darbas Kaune). Tel. (8 37) 209 002, 8 659 86 909.

Ieškome drąsių ir ambicingų žmonių, kurie nori dirbti ir užsidirbti aktyvaus pardavimo srityje. Tel. 8 644 73 078, e. paštas Kaunas@clife.lt.

Statybos įmonei reikalingi: dažytojai, tinkuotojai, mūrininkai, betonuotojai, staliai bendrastatybiniams darbams, fasado sienų šiltintojai. Darbuotojai reikalingi dirbti Lietuvoje ir užsienyje. Skambinti darbo valandomis tel. (8 37) 375 331.

1113653

1113394

Ieškome sandėlio darbuotojų sandėlyje (-18 C temp.) Garliavoje. Darbas 5 dienas per savaitę, slankiuoju grafiku. Siūlome nuolatinį darbą draugiškame kolektyve, visas socialines garantijas, laiku mokamą darbo užmokestį, aprūpiname darbo rūbais ir avalyne. Kreiptis tel. 8 612 14 978 arba e. paštu cv@nnl.lt. 1112714

Įmonei reikalingi fasado šiltintojai, autobokštelio ZIL vairuotojas ir aukštalipiai, turintys kvalifikacijos pažymėjimus. Tel. 8 640 33 003, 8 687 26 408. 1109757

Paskola be užstato per 10 min. iki 2 000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. 1104246

Plečiame kolektyvą ir ieškome siuvėjų siūti šiomis siuvimo mašinomis: flatlocku, kanto, plokščiasiūle, overloku, tiesiasiūle. Taip pat reikia: lygintojos, pakuotojos (0,5 etato, gali būti studentė), klojėjos, sukirpėjo. Kaunas. Tel. 8 655 21 923, 8 615 34 719. 1102693

Reikalinga moteris dirbti rusiškai kalbančioje šeimoje Vokietijoje. Tel. 8 603 11 702. 1113044

Reikalingas korpusinių baldų surinkėjas. Darbas Kaune. Tel. 8 699 33 420.

1112746

Reikalingas krovikas, darbas Kaune, Palemono g. 171. Tel. 8 682 42 558, e. paštas ktpc@kaunas.balt.net. 1113500

Reikalingas tarptautinių reisų vairuotojas dirbti vilkiku. Maršrutas LT–NL–LT. Laiku mokamas atlyginimas. Teirautis tel. 8 680 98 660; vinata@zebra.lt. 1112490

Reikalingas vairuotojas, turintis C kat., maisto prekėms išvežioti. Tel. 341 368, 8 600 19 444. 1112268

Reikalingas žolės pjovėjas dirbti traktoriuku, trimeriu. Tel. 8 612 69 176.

1113612

1112555

1104667

Technologinės įrangos, nestandartinių įrengimų gamybos įmonei reikalingas konstruktorius. Braižymas kompiuteriu. Atlyginimas pagal susitarimą. Kreiptis tel./faks. 457 352, e. paštas dirmeta@dirmeta.lt. 1111701

Transporto paslaugų įmonei reikalingi vairuotojai-ekspeditoriai. Darbas Lietuvoje išvežioti duonos gaminius po prekybos taškus Reikalinga B kat. Skambinti darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. tel. 8 613 09 799. 1113645

UAB „Heliopolis“ dirbti Kaune ieško sandėlio darbuotojo. Reikalavimai: darbo sandėlyje patirtis, el. krautuvo vairuotojo pažymėjimas. CV siųsti info@heliopolis.lt, tel. (8 5) 263 7002. 1112303

UAB „Solotransa“ reikalingi CE kategorijos vairuotojai-ekspeditoriai dirbti kryptimis Europa–Rusija. Atlyginimas mokamas laiku. Tel. 8 685 10 705 1103958

UAB „Tebesa“ priima į darbą meistrędarbo užleidėją, siuvėjas, lygintojas, lygintoją-pakuotoją. Darbo patirtis būtina. Atlyginimai mokami laiku, visos socialinės garantijos. Darbas Neries kr. 16 Teirautis 8–16 val. tel. 265 821. 1112392

UAB „Rokų keramika“ skubiai reikalingas tekintojas-frezuotojas. Tel. 8 685 53 878. 1112341

UAB TOMEGRIS siūlo darbą administratorei (-iui). Patirtis ne mažesnė nei 2 metai, mokėti užsienio kalbą. Kreiptis tel. 8 615 51 120 arba egidijus@tomegris.lt. 1113188

Valymo paslaugų įmonė ieško valytojų ne visai darbo dienai. Tel. 8 612 75 853, e. paštas gilrinda@dokeda.lt. 1113667

Želdinius prižiūrinčiai įmonei reikalingi žolės pjovėjai trimeriu. Tel. 796 732, 8 656 20 895. 1109952

Kauno rajono savivaldybė skelbia konkursus: Savivaldybės viešosios įstaigos Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centro (kodas 159945658, buveinės adresas Lietuvių g. 22, LT-44169 Kaunas) direktoriaus pareigų. Savivaldybės viešosios įstaigos Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centro (kodas 259945310, buveinės adresas Bažnyčios g. 27, Vilkija, Kauno r.) direktoriaus pareigų. Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai: būti Lietuvos Respublikos pilietis ar turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje; mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį); turėti ne mažesnę kaip 1 metų administracinio darbo sveikatos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų srityje patirtį; išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą; išmanyti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą; mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.). Papildoma kompetencija: vadovavimo sveikatinimo veiklos valdymo subjektams (ar jų padaliniams, filialams) patirtis; įgytas aukštasis universitetinis ar jam prilygintas biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, odontologijos, farmacijos, visuomenės sveikatos, slaugos ar reabilitacijos studijų krypčių išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis), biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ir sveikatos arba gyvybės mokslų studijų krypčių grupių, arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės arba viešojo administravimo studijų krypties mokslo laipsnis; kvalifikacijos tobulinimas ir (arba) mokslinės publikacijos sveikatos politikos, sveikatinimo veiklos strateginio planavimo, valdymo bei organizavimo, visuomenės sveikatos, sveikatos priežiūros reformos, sveikatos ekonomikos, vadybos, teisės, sveikatos mokymo ir ugdymo, socialinio darbo, informacinių technologijų, kitose su sveikatinimo veiklos organizavimu ir valdymu susijusiose srityse per paskutinius 5 metus (pretendentui pateikus kvalifikacijos tobulinimą liudijančius pažymėjimus ar mokslinių publikacijų kopijas); darbdavio (-ių) ir (arba) aukštojo mokslo įstaigos vadovo rekomendacija (pretendentui pateikus rekomendacinį raštą apie savo profesinę patirtį (vykdytą veiklą) ir darbo kokybę); Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) mokėjimas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu. Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus (asmeniškai arba siųsti registruotu laišku notaro patvirtintas kopijas): prašymą leisti dalyvauti konkurse, asmens tapatybę, išsilavinimą ir darbo patirtį patvirtinančius dokumentus, gyvenimo aprašymą, pretendento anketą, papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir jų kopijas; savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą, privačių interesų deklaraciją. Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) ir raštu. Dokumentai priimami iki 2013 m. gegužės 23 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriuje, 218 kabinete (Savanorių pr. 371, Kaunas). Informacija teikiama tel. (8 37) 305 509. 1113704

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 1094993

Viešbučiui-restoranui reikalingi darbuotojai ūkio darbams. Tel. 8 685 67 777. 1112135

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Remontuoju visas automatines skalbykles. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900.

1109714

Ieško darbo Vyras, turintis nemažą darbo patirtį statybose (mūriju, betonuoju, dengiu stogus), ieško darbo. Tel. 8 679 04 241. 1112469

Paslaugos

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 1107836

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 1109065

Medikų

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443.

Akcija – iki gegužės 31 d. 20 % pavasario nuolaida. Gydytojas Ilja Seldinas, turintis 30-ies metų patirtį Lietuvos, Lenkijos, JAV klinikose, gydo stuburo, sąnarių ir galvos skausmus. VšĮ Kauno Šilainių poliklinika, Baltų pr. 7, 351 kab., Kaunas. Registracija tel. 8 662 25 881. 1110454

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt.

1110876

Šaldytuvų taisymas užsakovo namuose. Tel. 230 762, 8 699 20 896. 1105209

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 1111789

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 1111848

1111798

Limfodrenažinis masažas su detoksikuojančiu, liekninančiu įvyniojimu. Sertifikuoti specialistai. Atidarymo nuolaidos. UAB „Sveikatos medis“, Veiverių g. 183D, Kaunas, tel. 8 612 46 962. 1112703

Medicinos centre „Neuromeda“ dirba aukščiausios kvalifikacijos neurologai, psichiatrai, psichologai, šeimos gydytojai, reabilitologai, kineziterapeutai. Pagalba vaikams ir paaugliams. Registracija tel. 8 613 42 780, 331 511. www.neuromeda.lt.

TELEVIZORIŲ remontas – kliento namuose, tel. 8 634 69 625. Taisykla – P.Lukšio g. 66, tel. 8 676 92 322. 1112370

Kompiuterininkų Taisome nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius. Atnaujiname NAVIGACIJAS. Suteikiame garantiją. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

1104061

1106934

Odontologijos klinika DIVEX Kaune! Profesionalumas ir aukščiausia kokybė. Kas mėnesį – nauji pasiūlymai, padėsiantys sutaupyti! Mus galite rasti netoli KMUK, K.Genio g. 21. Dirbame ir šeštadieniais! Tel. 8 650 68 693.

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917.

1112880

ORGANIZMO VALYMO PROCEDŪROS – žarnyno, kepenų valymas. Individualios mitybos programos sudarymas sergantiesiems, norintiesiems sulieknėti. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284, tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt.

1107230

Atliekame visų kompiuterių programinį ir techninį remontą, lituojame pagrindines plokštes, tiesiame tinklus. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 608 36 336. 1101633

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 1113812

1107050

Pacientų gydymas jų namuose po ilgalaikio ALKOHOLIO vartojimo ir esant sunkiam PAGIRIŲ sindromui. Pagalba visą parą. www. isblaivinimas.lt. Tel. 8 699 28 234, 221 128. 1107807

Sveikatos sutrikimų nustatymas biofunkciniu testavimu. Organizmo pakitimų įvertinimas, konsultavimas, programų sudarymas sveikatos, mitybos klausimais. Tel. 8 613 98 091. 1112597

Automobilininkams Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Kondicionierių pildymas ir remontas. Tel. 332 520, 8 699 55 568. 1110187

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V. Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842. 1112438

Buitinės technikos remonto

Statybos, remonto AKCIJA! „ALUPLAST“ profilio 5 kamerų langai – su 30 % nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stiklinimas. Ritininės užuolaidos. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@ arventa.lt. 1111588

Akcija! Plastikiniai langai, šarvuotos durys, aliuminio balkonai. Gamintojo kainomis. 5 m. garantija. Apdailos darbai. Tel. 8 600 61 010, 8 617 56 746. 1109722

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, ritininės užuolaidos, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 1111336

Apdaila apie langus, duris. Santechnikos, elektros remontas. Meistro pagalba! Visi staliaus, dažymo, tinkavimo darbai. Garantija. Tel. 8 605 28 527. 1111632

Nebrangiai prijungiame skaitmeninę televiziją. Taisome televizorius, garso aparatūrą ir kitus el. prietaisus – su garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 751. 1106908

Apšiltiname namų fasadus, dedame struktūrinį tinką, naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Tel. 8 687 53 187. 1098846

Nukelta į 11 p.


11 3

Penktadienis, gegužės 17, 2013

klasifikuoti skelbimai Kasame šulinius, giliname. Kasame vietinę kanalizaciją, klojame drenažą. Tel. 8 673 33 276, 8 601 94 610.

Paslaugos Statybos, remonto

1112825

Atliekame dažymo, tapetavimo ir grindų laminato darbus. Gipskartonio montavimas. Tel. 8 605 64 709, 8 692 25 765. 1113299

Atliekame drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimą. Sutvarkome dokumentaciją. Dirbame jau 20 metų. Tel. 8 674 13 881. 1113198

Atliekame fasadų šiltinimo darbus. Klijuojame fasadus klinkerio plytelėmis. Turime pastolius. Pasirūpiname medžiagomis. Tel. 8 671 49 270. 1112465

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 1111142

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 1112019

Atliekame parketo ir grindų šlifavimo be dulkių bei lakavimo darbus. Tel. 8 679 13 494, 8 645 06 250. 1111734

Atliekame staliaus-dailidės ir kitus remonto apdailos darbus. Tel. 8 676 91 774.

1113185

Atliekami visi mūrijimo, betonavimo darbai. Atliekame griovimo darbus. Tel. 8 648 73 778. 1107472

Atlieku visus staliaus, santechniko, elektriko, dažymo, plytelių klojimo, mūrijimo, tinkavimo ir kitus darbus. Darau remontą. Tel. 8 646 81 287. 1112928

Atvežame 1–5 kub. m smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio. „Bobcat“ ir mini ekskavatoriaus nuoma. Rašome sąskaitas. Tel. 8 657 68 660. 1110247

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 624 02 954. 1110892

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 1096715

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info. 1105528

BETONO HIDROIZOLIACIJA: pamatų, rūsių, baseinų, terasų. Stogų dengimas, remontas. Tel. (8 37) 330 686, 8 682 62 551. 1109787

Betonuojame pamatus tvoroms, terasoms, atramines sieneles, statome stulpus. Kiti betonavimo darbai. Tel. 8 679 79 148.

kokybiškai atlieku vidaus apdailos ir kitus smulkius remonto darbus, tapetuoju. Tel. 8 677 05 040. 1113086

Kokybiškai remontuojame ir dažome namų ir daugiaaukščių pastatų fasadus, laiptines, balkonus. Hermetizuojame tarpblokines siūles ir sienas. Garantija 5 m. Tel. 8 610 00 574, 8 684 30 856. 1112560

Langai ALUPLAST profilio, 6 kamerų – už 5 kamerų kainą. Šarvuotos durys. Balkonų stiklinimas. Ritininės užuolaidos. Atliekame vidaus apdailą. Nuolaidos iki 30 %. Pramonės pr. 16, Kaunas. UAB „Arventa“, tel. (8 37) 321 033, 8 670 04 759. 1111599

Langų ir šarvuotų durų apdaila. Tel. 8 621 13 074.

1111961

Metalo gaminiai iš juodojo ir nerūdijančio plieno. Laiptai, turėklai, stogeliai, vartai, tvoros, grotos, plastikiniai šiltnamiai. Tel. 8 643 11 116; www.garsvine.lt. 1097415

Mini ekskavatoriumi atliekame gręžimo, kasimo darbus. Statome ir betonuojame tvoros stulpus.Tel. 8 653 66 987.

1106654

Mini krautuvo BOBCAT nuoma. Kasame, lyginame, ruošiame pagrindus. Klojame trinkeles. Tel. 8 600 72 223.

1111672

Dažome namus struktūriniais dažais, naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Tel. 8 631 10 315. 1112400

Dengia čerpinius stogus. Tel. 8 678 37 395.

Lombardo paslaugos, vertingų daiktų supirkimas. Lombardai: K.Petrausko g. 6, Žaliakalnis (PC „Express market“), P.Lukšio g. 70, Eiguliai (PC „Norfa“), A.Juozapavičiaus pr. 84A, Ž. Šančiai. Tel. 8 690 63 600.

Stogų dengimas – karkasinių namų, priestatų, pertvarų montavimas, pamatų liejimas. Remontuojame senus stogus. Tel. 8 677 76 588.

Medžių šalinimo darbai, genėjimas, gyvatvorių karpymas, vejų įrengimas ir aeravimas. Tel. 8 611 45 542.

1107678

1112502

Stogų dengimas. Pastatų šiltinimas, statyba, renovacija. Automobilinio bokštelio nuoma (aukštis 23 metrai). Tel. 8 681 79 195. 1100623

Struktūrinis namų fasadų dažymas. Klinkerio klijavimas. Restauravimas. Tinkavimas. Sienų šiltinimas. Tel. 8 628 24 758. 1113396

Tarpblokinių siūlių sienų remontas, dažymas. Automobilinio bokštelio nuoma (aukštis 24 m). Tel. 8 601 37 177. 1100648

Tarpblokinių sujungimų remontas. Fasadų šiltinimas termokeraminiais dažais. Plokščiųjų stogų dengimas. Tel. 8 654 38 041. 1110995

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448. 1103455

Žemės kasimo, pamatų, drenažo, tranšėjų bei gręžimo darbai (20, 30, 40 cm skersmens) mini ekskavatoriumi „Kubota“. Tel. 8 685 43 966. 1107651

1107147

Mūrijame pertvaras, kaminus. Montuojame gipskartonį, pakabinamąsias lubas. Klojame kiliminę dangą. Betonuojame laiptus, terasas. Tel. 8 680 50 069. 1111948

Nestandartiniai metalo gaminiai iš juodojo ir nerūdijančio plieno: turėklai, laiptai, tvoros, kiemo vartai. Aliuminio konstrukcijos, suvirinimas. www.wellding.lt. Tel. 8 636 19 730. 1111662

Nuomojame BOBCAT mini krautuvus, ekskavatorius. Kasame, lyginame, griauname, gręžiame pamatams skyles, iškrauname, pakrauname krovinius. Tel. 8 656 41 801. 1105888

Nuomojame ekskavatorius, buldozerius ir traktorius su hidrauliniu plaktuku (su vairuotoju). Vežame savivarčiu žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas. Tel. 8 699 77 162. 1111169

Pamatai. Įrengiame visų tipų pamatus. Betonuojame perdangas, grindis, tvoras. Gręžiame gruntą poliams iki 7 m. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt. 1109087

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS – pigiausiai Kaune. Vokiška kokybė, garantija 10 metų. Tel. 223 200, 8 608 70 099. www.langvila.lt. 1105423

1113759

Dažymas, tapetavimas, laminato, grindų dėjimas. Elektros darbai. Medžiagų pristatymas. Tel. 8 606 04 513.

Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus. Ekovata, termoputa, poliuretanu, granulėmis. 1 kv. m – nuo 7 Lt. Garantuojame. Konsultuojame. Tel. 8 689 68 528; www.juodasisgarnys.lt.

Reguliuoju plastikinius, aliumininius ir medinius langus bei duris; keičiu tarpines, stiklo paketus. Taip pat atlieku kt. remonto darbus. Tel. 8 699 45 913. 1111754

Rimtas meistras dažo lauko fasadus, sodo namelius, butus, gamybines patalpas. Atlieka plastikinių langų apdailą. Tel. 8 607 03 388

Vidaus įrangos Laivų langai ir durys iš nerūdijančio plieno: virina, sandarina. Tel. 8 638 80 787, 8 610 36 887, 8 656 20 802. 1112424

LANGAI, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ŽALIUZĖS, MARKIZĖS, ROMANETĖS, tinkleliai nuo vabzdžių. Garažo vartai. Balkonų stiklinimas. Matavimas nemokamas. Tel. 8 677 18 688. 1111050

PLISUOTOS ŽALIUZĖS, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ROMANETĖS – UAB „Eurivila“. K.Donelaičio g. 33, tel. 423 333. www.eurivila.lt. 1104346

Profesionalus patalpų apsaugos, priešgaisrinių, vaizdo stebėjimo sistemų įrengimas, aptarnavimas. Tel. 8 685 49 996, 8 633 20 705, e. paštas info@sensorics.lt. 1112916

Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715. 1107735

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904. 1109826

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 1105226

Dengiame plokščius stogus prilydomąja danga. Skardiname, suteikiame garantiją. Tel. 8 687 94 355, 743 220.

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val.

Gaminame ir užrašome proginius sveikinimus. Tel. 8 616 54 186.

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258.

Kavinė UAB „Partizanai“ kviečia šauniai praleisti laiką, atšvęsti šeimos šventes (iki 100 asmenų). Tel. 8 612 65 960. www.kavinepartizanai.lt.

1097701

Gaminame iš metalo laiptus, laiptinės duris, vartus, stumdomuosius vartus, tvoras, kaltinius gaminius, prancūziškus balkonus. Tel. 8 675 16 865.

1112254

1112972

Greitai dengiame stogus įvairia danga. Nestandartiniai skardos lankstymo ir montavimo darbai. Pigiau sukomplektuojame medžiagas. Garantija. Nuolaidos! Tel. 8 682 47 001.

Santechnikas montuoja kietojo kuro, dujines katilines, šildymo ir vandentiekio, vėdinimo sistemas. Konsultuoja. Taiko nuolaidas. Tel. 8 674 43 938.

1092277

1109397

GRINDŲ BETONAVIMAS – Kaune ir Kauno apylinkėse. Organizuojame medžiagų tiekimą, išrašome sąskaitas, suteikiame garantiją. Tel. 8 678 19 899.

Santechnikas nebrangiai atlieka visus smulkius santechnikos darbus. Pjaustau ir virinu dujomis. Atvykstame greitai ir Jums patogiu laiku. Tel. 8 680 50 069.

GRINDŲ BETONAVIMAS (nuo 1 kv. m iki Jūsų pageidaujamo ploto) – butams, namams, biurams ir t.t. LIEJAME pamatus. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 618 20 971.

Santechnikas-elektrikas taiso gedimus. Montuoja elektrą, šildymą, vandentiekį, kanalizaciją. Dirbame be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 604 31 597.

Griovimo, rekonstrukcijos darbai: montuojame sąramas, mūrijame, betonuojame, išvežame statybinį laužą. Nemokamai atvykstame, konsultuojame. Tel. 8 677 76 588.

Santechnikas-suvirintojas nebrangiai ir jums patogiu laiku pakeis, suremontuos vamzdyną, klozetus, sumontuos atbulinį vožtuvą ar šildymo sistemą. Tel. 8 677 76 588.

1104448

1111476

1111950

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430.

1107080

Šventėms 1113226

1113103

1112078

Santechnikas Jums patogiu laiku (ir poilsio dienomis) atlieka visus santechnikos darbus. Taikau nuolaidas. Garantija. Tel. 8 620 40 434, (8 37) 705 609. 1105670

1111952

1111876

1111946

Skardos lankstinių gamyba. Lietaus nubėgimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456. 1108933

Paskola be užstato per 10 min. iki 2 000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. 1104253

Pigiai išsiurbiame fekalijų šulinius, pasikrauname ir išvežame šakas, šiukšles, statybines atliekas, birius krovinius. Tel. 380 853, 8 685 30 321. 1112351

Kitos

1106639

Aplinkos projektavimas. Alpinariumų, gėlynų, vejos įrengimas. Žemės apdirbimo darbai. Pavėsinės, terasos, tvoros. Augalų sodinukai. Tel. 8 685 18 588. 1112573

Atliekame kiemų, automobilių stovėjimo aikštelių, takelių valymo, plovimo ir atnaujinimo darbus. Tel. 8 656 79 885.

1113122

Dujų balionų pristatymas Kaune ir 10 km aplink miestą. Tel. 8 620 76 004. UAB „Jozita“, www.jozita.lt. 1105300

Parduodu naujos statybos, 2 a. mūrinį namą, pritaikytą 2 šeimoms, 150 kv. m, Kaune, Šilainiuose, 7,3 a sklype. Tel. 8 655 94 825, 8 685 28 225, 8 609 26 153, e. paštas airinazv@gmail.com. 1113492

Parduodu veikiantį autoservisą. Gera vieta, visos komunikacijos. Kreiptis tel. 8 656 99 890. 1113684

Pirkčiau arba nuomočiausi butą arba namą Kaune. Tel. 8 613 27 075 (Lukas). 1108703

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

1100827

1 k. butą Šilainiuose, monolitiniame name (12/10 a., bendr. pl. 37 kv. m, su balkonu, vidinis, saulėta pusė, tvarkingas, rakinama laiptinė). Tel. 8 676 63 692.

Surenkamus medinius sodo namelius, medžioklės bokštelius, pavėsines. Pastatome. UAB „Romdetas“, Jurbarko g. 5, SMETONOS turgus, tel. 8 686 35 388.

1 kambario butą V.Lansdsbergio-Žemkalnio g. 11. B. pl. 33 kv. m. Kaina 67 000 Lt. Tel. 8 646 82 724.

Kitose vietose

1110639

1108412

1113510

150 a žemės sklypą (80 x 180 m) Ilgakiemyje, Garliavos apyl. Greta nauji namai. Gera vieta namui ir verslui. Kaina 50 000 Lt. Tel. 8 684 38 226. 1113160

2 kambarių butą Kauno senamiestyje (b. pl. 62 kv. m, III a., tvarkingas, parketas, telefonas, internetas, su virtuvės baldais). Kaina sutartinė. Tel. 226 345. 1113271

2 kambarių butą Ž. Šančiuose (3/2 a. mūriniame name, bendr. pl. 36 kv. m, po remonto, yra signalizacija, autonominis šildymas, internetas). Tel. 8 674 64 821. 1103837

1 kambario butą Veisiejuose, Ateities g. (39 kv. m, trijų aukštų namo III a., su baldais, geros būklės). Kaina 26 000 Lt. Tel. 8 684 38 226. 1113155

2 a. mūrinį namą Vilkaviškyje (netoli ežero) arba keičiu į 2 kambarių butą Kaune (mūriniame name, 2 arba 3 a.). Tel. 8 601 75 763. 1112148

Sklypus (po 20 a) Turžėnų k., šalia Karmėlavos. Kaina 2 800 Lt už a. Tel. 8 684 07 644, 8 699 77 020.

1112971

Buitinė technika

2 kambarių butą Žiegždriuose (4/1 a., šiuolaikiškas kapitalinis remontas, šarvo durys, pakeisti santechnikos ir elektros įvadai, grotuotas balkonas). Tel. 8 600 51 904.

Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328.

2013 06 06 varžytynėse pradine 130 000 Lt kaina parduodamas įkeistas bankrutavusios įmonės turtas: 46 kv. m patalpa (butas)-kirpykla, Baltijos g. 61–6. Tel. 8 698 77 504.

Nauja, nukainota buitinė technika. A+++ šaldytuvai, A+++ skalbyklės. AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt.

1113493

5 a sodo SKLYPĄ Amaliuose (miesto komunikacijos, projektas namo statybai), kaina 75 000 Lt, ir SODĄ Gervėnupyje su nameliu, kaina 40 000 Lt. Tel. 8 687 36 825.

1096447

1071826

Statybinės medžiagos

1111652

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius. daugela@dnbbustas.lt. 1058113

Du namų valdos sklypus – 14 ir 15 arų – M.Krupavičiaus g., Kaune. Arba keičiu į butą. Tel. 8 670 46 111.

1113157

Dviejų aukštų namą Žeimenos g., labai geroje vietoje (b. pl. 140 kv. m, tvarkingas, 6 a sklypas). 115 000 eurų. Tel. 8 670 37 794 13–18 val. Išparduodu: butus, namus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas. Padedu parduoti, nupirkti, konsultuoju. Tel. 8 646 46 366, 8 610 23 833, 333 666. www.simokusilas.lt. 1107300

Nebrangiai parduodamas kolektyvinis sodas su mediniu nameliu Gervėnupyje, 0,0626 ha žemės. Tel. 8 611 58 515. 1113442

Nebrangiai parduodu patalpas Žaliakalnyje, yra nuomininkai. Kreiptis tel. 8 699 42 085.

1113379

„ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt.

1113161

Reikalinga paskola. Grąžinimas garantuojamas nekilnojamuoju turtu įį įkeičiant, taip pat notaru, hipoteka. Mokėsiu iki 4,5 % metinių palūkanų. Tel 8 678 00 678

1111648

1111843

1098555

1111232

1113544

Baldžių

1112954

Ekskavatorių ir buldozerių nuoma. Kasame, valome tvenkinius, buldozeriais lyginame žemes. Kiti žemės darbai. Tel. 8 640 26 562, 8 611 26 363.

1108597

Parduodamas namas šeimai (rąstinis, plotas 82 kv. m) Žemuosiuose Šančiuose, prie Nemuno, šalia dviračių tako (visi patogumai, mūrinis ūkinis pastatas, garažas, 5 a žemės sklypas). Kaina sutartinė. Tel. 8 611 80 758.

Padedame parduoti Jūsų butą, namą, sodą, žemės sklypą ir sutvarkyti visus dokumentus. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 412 960 (d. d. 9–18 val.).

1103999

Parduodamas bankrutavusių UAB „Kauno statybos trestas“, UAB „Transforma“, UAB „Plieno raštas“, UAB „Ventelektra“, UAB „Džuda“, UAB „Eurostartas“, UAB „Avertė“, UAB „Irgitos miškas“, UAB „RVN“, UAB „Pušies baldai“, UAB „Kremontė“, UAB „Armabelus“, UAB „AG projektai“ ilgalaikis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, trumpalaikis turtas, žemės sklypai, skardinis sandėlis su požeminėmis saugyklomis, nebaigtas statyti namas, statybinės medžiagos, ortakiai, baldai, biuro technika, plaukų priežiūros priemonės, reikalavimo teisės, priteistos skolos ir kitas turtas. Detalesnę informaciją apie turtą, pardavimo kainas ir tvarką galima gauti UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras, A.Juozapavičiaus pr. 21–60, Kaunas. Tel. 8 678 80 274, faks. (8 37) 551 511, e. paštas giedriuia@gmail.com. 1113309

Parduodame nekondicinę statybinę medieną (matmenys 25x120x2450 mm). Kaina 360 Lt už kub. m. Tel. 8 687 31 071, Virgis. 1111077

Kitos prekės Aleksote, Kalvarijų g. 7, prekiaujame ąžuolo, juodalksnio ir mišrių pjuvenų briketais. Taip pat durpių briketais. Atvežame. Tel. 8 683 54 559. 1107894

Atvešime malkų: ąžuolinių, beržinių, alksninių, uosinių ir kt. (skaldytos, trinkelėmis, rąstais). Pristatome nemokamai. Tel. 8 674 02 104. 1101300

Bankrutavusi UAB „Santakos vaistinė“ išparduoda ilgalaikį kilnojamąjį ir trumpalaikį turtą. Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 619 56 539. 1113314

Beržo, uosio, ąžuolo, drebulės, alksnio malkas trinkelėmis arba skaldytas. Kaina – nuo 85 Lt už metrą. Tel. 8 676 49 094. 1112449

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999.

1110482

Likviduojamoji VšĮ „Hanza Kaunas 2011“ skelbia laisvą turto išpardavimą. Parduodama: senoviniai rūbai, medinės dekoracijos, prekystaliai, mediniai nameliai, medinės tvoros, naujametės eglutės stovas (Rotušės aikštėje) ir priedai, kt. turtas. Apie parduodamą turtą ir kainas teirautis pas likvidatorių J.Šukevičių, tel. 425 011, 8 687 35 620. 1113222

Nukelta į 12 p.


12 2

Penktadienis, gegužės 17, 2013

klasifikuoti skelbimai PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516.

parduoda Kitos prekės

1065612

Perkame pušinius 9 m ilgio nužievintus stulpus. Tel. 8 686 68 899.

Malkas: uosis, ąžuolas (erdvinis metras – 115 Lt), beržas (105 Lt), drebulė, juodalksnis (90 Lt). Kauno mieste ir Kauno r. atvežame nemokamai. Tel. 8 602 37 845.

Perkame žemės ūkio paskirties žemę visoje Lietuvoje. Tel. 8 643 75 526.

1106764

1107597

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 675 55 671.

Perku butą, namą, sodą, žemės sklypą, gali būti įkeistas, apleistas, su skolomis. Siūlyti įvairius variantus. „Aujama“, tel. 311 208 (d. d. 9–18 val.).

1110647

1111195

1104027

Parduodame įvairias malkas: dvimetriais, trinkomis ir skaldytas. Atvežame. Parduodame statybinę medieną. Pjauname pagal užsakymus. Atvežame. Tel. 8 685 02 510, 8 699 35 992, 8 685 78 626.

Pirkčiau 1 ar 2 kambarių butą Senamiestyje arba Centre. Siūlyti įvairius variantus. Gali būti be remonto. Tel. 8 686 25 791.

1109867

Parduodu malkas (trinkelėmis, skaldytas) ir atraižas iš lentpjūvės. Tel. 8 614 95 487.

1112055

Pirksiu 2 kambarių butą 5 a. name (vidinį) pirmajame, antrajame, trečiajame aukštuose Ašigalio g., Šiaurės pr. gale, Sukilėlių pr. Tel. 8 684 20 401.

1101029

1110352

Perpuvęs arklių mėšlas – geriausia trąša Jūsų daržams ir gėlynams! 2 kub. m kaina 150 Lt. Iki 15 km aplink Kauną atvežame nemokamai. Tel. 8 620 24 446.

Superkame juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, senus automobilius (utilizavimo pažymos). Pasiimame savo transportu. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 698 41 681, 441 088.

1108027

Pigiai geras ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrias malkas – trinkelėmis ir skaldytas. Turime sausų. Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 1111768

Perka

1112087

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 1103479

Superkame visų markių automobilius. Išrašome išregistravimo pažymas. Mokame visą sumą iš karto. Tel. 8 674 87 259, e. paštas jusuautosupirkimas@ gmail.com. 1112070

UAB „Skreperis“ brangiai ir greitai nupirks nenaudojamą transporto priemonę. Atsiskaitome iš karto. Atvykstame savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymą. Tel. 8 610 38 888. 1090059

UAB „Alternate heat’’ perka žemės ūkio paskirties žemę Jurbarko r. Tel. 8 673 19 696. 1107567

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

Savikrovio savivarčio paslaugos. Žemės, žvyro, komposto atvežimas, šiukšlių, statybinio laužo išvežimas. Aplinkos tvarkymas. Žemės darbai. Tel. 8 698 88 879. 1112567

VEŽAME žvyrą, skaldą (nuo 1 iki 10 kub. m). Tel. 8 618 20 971. 1111455

Vežame žvyrą, smėlį, juodžemį iki 5 kub. m Kaune arba Kauno r. Tel. 8 631 33 736.

1111856

Kelionės Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com. 1112809

Paskolos

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas.

Vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose arba Šilainiuose. Gali būti be remonto. Tel. 8 600 40 550, 8 614 93 479. Trijų arba keturių kambarių butą. Gali būti be remonto. Tel. 395 097, 8 600 41 775.

1113736

1103495

Greita paskola be užstato! www.creditor.lt.

1108682

Paskola be užstato per 10 min. iki 2 000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

Likviduojama Česlovo Gadgaudo labdaros fondo įmonė, įmonės kodas 134688476. Pretenzijas pateikti iki 2013 06 20 likvidatoriui UAB „Pečiusta“, Jaunimo g. 60, Domeikava, LT-45348 Kauno r. Tel. 8 687 85 602. 1113221

1104189

Paskolos nuo 3000 Lt, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599.

1104116

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960.

Kviečia mokytis Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio parengimo – 2013 05 20, šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2013 05 22. Informacija tel. 8 686 08 017 9–16 val., e. paštas vytautasatk@one.lt. 1104373

1104139

Skubi paskola nuo 5 000 Lt už mažiausias palūkanas. Užstatas – automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691.

Pamesta

1104077

Pamestą diplomą Nr. IT (rusiškos raidės) 163895, išduotą Edmundui Rėkui, laikyti negaliojančiu.

Atliekamas viso organizmo testavimas molekuliniu lygiu, nustatant sveikatos sutrikimų priežastį. Tel. 8 620 78 443.

Pamestą medžiotojo bilietą Nr. 043469, išduotą Rolandui Leščinskui, laikyti negaliojančiu.

1094404

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681; www.metrampa.lt.

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo Armališkėse (kadastro Nr. 1901/0294:419), Kaune, detalųjį planą. Detaliojo plano rengimo pagrindas: detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2013 03 06 sutartis Nr. 70-18-41, 2013 04 05 planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti, Nr. R-8593. Planavimo tikslai: žemės sklypo Armališkėse (kad. Nr. 1901/0294:419) padalijimas į du sklypus, viena dalis padalijama į sklypus, formuojant gyvenamųjų namų kvartalą ir pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, pakeičiant iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę. Nustatyti teritorijos tvarkymo režimo reglamentą, vadovaujantis Kauno m. sav. teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Kitai atidalytai sklypo daliai paskirtis paliekama nepakeista. Organizatorius: UAB „Nuova Capital“, Vilniaus g. 56, Kaunas, Pranas Sindaravičius, tel. 8 616 30 092. Rengėjas: UAB „Planuotojai“, Vasario 16-osios g. 8–6, Kaunas, PV Rasa Pečiulienė, tel. 8 699 53 211. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo dokumento teikti raštu plano organizatoriui arba rengėjui. Apie teritorijų planavimo dokumento sprendinių aptarimo, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Kiti

1113305

1111218

1113728

1096739

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 17.30 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1112981

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1113166

Aliuminio, vario, bronzos, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, lydmetalį, babitą, akumuliatorius, elektros variklius. Elektrėnų g. 8, tel. 8 686 83 409. 1074524

Automobilių įmonė perka nevažiuojančius, važiuojančius, su ar be TA, daužtus automobilius iki 3000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615 87 008. 1107545

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752. 1108318

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1094353

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 1105126

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 1105104

Brangiai perkame juodųjų metalų laužą, mokame iš karto. Išsivežame savo transportu. Tel. 8 606 27 717. 1101084

Perka deguonies, angliarūgštės balionus. Tel. 8 653 26 800, 8 678 68 657. 1113216

Perkame elektros variklius, generatorius, starterius. Didesnį kiekį pasiimame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1094459

Trijų, keturių kambarių butą arba kotedžą Kalniečiuose, Šilainiuose, Žaliakalnyje arba Dainavoje. Tel. 300 914, 8 614 21 015. 1111824

Įvairūs Gabenimai „MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 8–9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374. 1111243

0–24 val. atvežame iki 9 kub. m žvyro, smėlio, juodžemio, mėšlo, atsijų, asfalto skaldos. Savikroviu išvežame žemes, statybinį laužą. Tel. 8 686 92 900. 1105588

0–24 val. atvežame juodžemio, žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, durpių. Savikroviu išvežame gruntą, statybinį laužą, šakas. Rašome sąskaitas. Tel. 8 640 10 444. 1108785

Atvešiu pigiausiai nuo 1 iki 4 kub. m žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio ir kt. Tel. 8 653 02 322.

1112724

Atvežame GAZ-53 savivarčiu: juodžemio, smėlio, žvyro, atsijų, skaldos, kompostinių, gabalinių durpių. Tel. 343 278, 8 699 83 319. 1112480

Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio. BOBCAT paslaugos. Išvežame (atvežame) statybinį laužą. Tel. 8 698 07 749. 1106016

Atvežu nuo 1 iki 4 kub. m smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, smulkaus žvirgždo, žemės, asfalto drožlių. Išvežame statybines atliekas, baldus. Tel. 8 676 75 341. 1113538

Atvežu savivarčiu su kranu juodžemio, durpių, žvyro, skaldos, organinių trąšų. Pasikraunu žvyrą, žemes ir t. t. Tel. 8 687 73 505. 1104381

Pigiai atvežame nuo 1 iki 25 kub. m žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio. Savikroviais – trinkelių, blokelių, perdengimo plokščių. Tel. 8 688 12 000. 1110025

Pigiai pervežame buitinę techniką, baldus ir kitus krovinius. Vežame visoje Lietuvoje. Tel. 8 614 43 798. 1112309

Pigus krovinių ir baldų pervežimas. Tel. 8 606 53 447. 1109973

AB „Kauno energija“ praneša AB „Kauno energija“ praneša, kad dėl Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo įrenginių V etapo hidraulinių bandymų ir planinių remontų laikinai stabdomas centralizuotas termofikacinio vandens tiekimas: Dainavos seniūnijoje (34 zona) nuo 2013 m. gegužės 28 d. 9 val. iki 2013 m. gegužės 31 d. 16.30 val. vartotojams: Kovo 11-osios g. 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 90A, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, V.Krėvės pr. 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, Pramonės pr. 45, 49, Sartų g. 39, Taikos pr. 93, 95, 97, 99, 101, 103, 103A, 103D, 105, 107, 109, 111, 113B, 115. Dainavos ir Petrašiūnų seniūnijoje (20 zona) nuo 2013 m. gegužės 28 d. 9 val. iki 2013 m. birželio 3 d. 16.30 val. vartotojams: Draugystės g. 19, 21, Elektrėnų g. 8, 12, 12B, 14, 16, V.Krėvės pr. 112, 114, 114A, 114B, 114C, 114D, 116, Pramonės pr. 6, 8B, 16E, Taikos pr. 92, 98, 102,

106, 108, 129, 131A, 133, 141, Technikos g. 7A. Prašom iki hidraulinių bandymų ir planinių remontų pradžios patikimai atjungti šilumos vartojimo įrenginius šilumos punktuose. Už pasekmes, nesiėmus nurodytų priemonių, atsako už pastato šilumos ūkį atsakingas asmuo ar pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas, jei tokių nėra, tai asmenys, prisiėmę atsakomybę už tinkamą pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai pasilieka teisę atjungimus vykdyti pagal savo sudarytus grafikus. Termofikacinio vandens tiekimo atnaujinimo laikas gali būti keičiamas. Pastebėjus termofikacinio vandens nutekėjimus, prašom nedelsiant pranešti telefonais 8 698 38 056, (8 37) 361 517. Atsiprašome už patirtus nepatoUžs. 1113228 gumus.

Informuojame,

kad dėl planinio elektros įrenginių remonto elektros energija bus išjungta šiems vartotojams: Adresas

Kauno rajonas

Teleičių k.: Artojų g., 52B, 52D, 52E, 52H Juozapavos k., Karaliūnų k., Vandžiogalos mstl.: Klevų g. 2, 8-10 Užliedžių k.: Ilgoji g., 11A, Kalno g. 2-4, 3-9, Ledos g. 38-42, 45, Minties g. 3, 6, Pievų g. 2-6, 10, 3-9 Kulautuva: SB Kulautuva, Tulpių g. 43, 49, 45A, 43A Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais

tel.

1802

arba internete

www.lesto.lt

Data

Laikas

gegužės 24 d. gegužės 22 d. gegužės 23 d.

08-18 val. 08-17 val. 08-16 val.

gegužės 24 d.

08-17 val.

Atsiliepkite! 2013 m. gegužės 12 d., apie 12 val., autobuse Nr. 3 pamirštas juodas moteriškas rankinukas su daiktais. Radusius prašom atsiliepti. Atsilyginsiu. Tel. 8 688 83 723. 1113266

Laisvės al., prie fontano, pavogta piniginė su dokumentais (taip pat LR krašto apsaugos pažymėjimas), išduotais Andriui Reišiui. Radus prašom skambinti tel. 8 626 36 167. Atsilyginsiu. 1113261

Informuoja SEMINARAS KAUNE Kvie­čia­me į se­mi­na­rą „Pa­lia­ty­vio­sios pa­gal­ bos or­ga­ni­za­vi­mo pa­tir­tis Di­džio­jo­je Bri­ta­ ni­jo­je“. Se­mi­na­ro pra­ne­šė­jos – Šv. Onos pa­ lia­ty­vio­sios pa­gal­bos li­go­ni­nės (St. Ann’s hos­pi­ce, Man­ches­ter) spe­cia­lis­tės: Sian Bur­ gess (vyr. slau­gos ad­mi­nist­ra­to­rė) ir Ju­lie Fo­ley (pa­ra­mos tar­ny­bos va­do­vė). Se­mi­na­ras vyks ge­gu­žės 18 d. nuo 10 iki 12 val. pran­ciš­ko­nų sve­čių na­mų „Do­mus Pa­ cis“ kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je, Pa­pi­lio g. 9, Kau­ne. Se­mi­na­ro te­mos: 1. Šv. Onos pa­lia­ty­vio­sios pa­gal­bos li­go­ni­nės pri­sta­ty­mas. 2. Pa­ra­mos pa­slau­gos (Sup­port Ser­vi­ces), sa­va­no­rių in­ dė­lis, lė­šų pri­trau­ki­mas. 3. Pa­cien­tų prie­žiū­ ra. 4. Pa­lia­ty­vio­sios pa­gal­bos pa­slau­gos pa­ cien­to na­muo­se. 5. Me­di­ci­nos nau­jie­nos. 6. Die­nos prie­žiū­ros cen­tro vaid­muo. Te­mos bus pri­sta­to­mos glaus­tai, se­mi­na­ras vyks klau­si­mų/at­sa­ky­mų for­ma sie­kiant, kad da­ly­viai gau­tų at­sa­ky­mus į la­biau­siai rū­pi­mus klau­si­mus. To­dėl pra­šom iš anks­to ap­gal­vo­ti jums ak­tu­a­liau­sius klau­si­mus pa­ lia­ty­vio­sios pa­gal­bos or­ga­ni­za­vi­mo te­ma. Da­ly­va­vi­mas se­mi­na­re ne­mo­ka­mas. Se­mi­ na­ras vyks an­glų kal­ba, bus už­tik­rin­tas sin­ chro­ni­nis ver­ti­mas į lie­tu­vių kal­bą. Prašom re­gist­ruo­tis (nu­ro­dy­ki­te var­dą, pa­ var­dę, pa­rei­gas bei įstai­gą ar or­ga­ni­za­ci­ją, ku­riai at­sto­vau­ja­te) e. paš­tu in­fo@po­la.lt. PUSDIENIS SVEIKATAI Gegužės 17 d. 17 val. renkamės Vaišvydavoje, 40-ojo maršrutinio autobuso galinėje stotelėje, prie Kauno marių regioninio parko direkcijos. Pasivaikščiosime po arboretumą. Miške pasirinksime žolelių. Sekmadienį – Sekminės, tad eisime į beržyną. Registruotis tel. 8 615 72 600, Danutė. ATIDAROMAS TRADICINIŲ AMATŲ CENTRAS Ge­gu­žės 18 d. Bi­liū­nų kai­me (Kau­no r., Rau­ dond­va­rio se­niū­ni­ja) bus ati­da­ry­tas Tra­di­ci­ nių ama­tų cen­tras. Ja­me vyks tarp­tau­ti­nis ama­ti­nin­kų ple­ne­ras, bus ga­li­ma ste­bė­ti, kaip kaus­to­mi ar­kliai, ka­la­mi na­mų apy­vo­ kos, me­no dir­bi­niai, vyks ama­tų pa­mo­kos. Iš­al­kę sve­čiai ga­lės pa­si­mė­gau­ti ku­li­na­ri­jos pa­vel­do ska­nės­tais: kal­vių keps­niais, mo­ čiu­tės bly­nais, žu­vie­ne, žo­le­lių ar­ba­ta, pie­ nių ka­va. Ren­gi­nio pra­džia 11 val. Ve­dė­ja – Zi­ta Kel­mic­kai­tė. Į SEKMINIŲ ŠVENTĘ! Ge­gu­žės 19 d. ka­ta­li­kų ben­druo­me­nės „Gy­ vie­ji ak­me­nys“ re­ko­lek­ci­jų so­dy­bo­je, Rau­ dond­va­ris, Kau­no r., – SEKMINIŲ ŠVENTĖ. Ren­ka­mės nuo 14 val. MINĖSIME TARPTAUTINĘ AUGALŲ DIENĄ Ge­gu­žės 17 d. Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­ to Kau­no bo­ta­ni­kos so­de (Ž.E.Ži­li­be­ro g. 6) vyks ren­gi­niai, skir­ti Tarp­tau­ti­nei ža­vė­ji­mo­si au­ga­lais die­nai – Au­ga­lų Ža­va­die­niui – pa­ mi­nė­ti. Šven­tė Kau­no bo­ta­ni­kos so­de pra­si­dės 11  val. Po ati­da­ry­mo sa­vo me­ninę pro­ gramą ir pa­reng­tus vai­di­ni­mus sce­no­je pa­ teiks ma­žiau­si ren­gi­nio da­ly­viai – de­šim­ties vai­kų lop­še­lių-dar­že­lių auk­lė­ti­niai. Jiems taip pat bus skir­tas orien­ta­ci­nis žai­di­mas „Pa­žink au­ga­lus bo­ta­ni­kos so­de“, ža­da­mos įvai­rios staig­me­nos. Nuo 12 iki 15 val. di­džio­jo­je pie­vo­je veiks pro­gra­ma moks­lei­viams: in­te­rak­ty­vių moks­lo ban­dy­mų pro­gra­ma pa­la­pi­nių-la­ bo­ra­to­ri­jų mies­te­ly­je, orien­ta­ci­nis žai­di­ mas moks­lei­viams „Rask ir pa­žink au­ga­lus so­de“, Sep­ty­nių Bal­ti­jos so­dų spal­vų al­che­ mi­jos la­bo­ra­to­ri­ja, eb­ru me­no de­monst­ra­ ci­jos, gy­vų gė­lių pa­veiks­lų pa­ro­da „Tarp gė­ lių“, Kau­no J.Gru­šo me­no mo­kyk­los at­vi­ros dirb­tu­vės „Pa­svei­kin­ki­me vie­ni ki­tus“. Nuo 15 iki 18 val. vyks pro­gra­ma, skir­ta „vi­ siems, kas ne­tin­gi“. Jos me­tu bus or­ga­ni­ zuo­ja­mos te­mi­nės eks­kur­si­jos bo­ta­ni­kos so­de, pri­sta­to­mi se­no­jo bo­ta­ni­kos so­do mu­zie­jaus ir her­ba­riu­mo lo­biai, vyks eg­zo­ tiš­ki dru­ge­lių šou oran­že­ri­jo­je, au­ga­lų ar­ba­ tų de­gus­ta­ci­ja, įvai­rūs kon­cer­tai. 21 val. Bo­ta­ni­kos so­de pra­si­dės spal­vų nak­ tis oran­že­ri­jo­je, ar­ba­tų de­gus­ta­ci­ja ir eg­zo­ tiš­kų dru­ge­lių šou. Vi­sa ren­gi­nio pro­gra­ma http://bo­ta­ni­ka. vdu.lt/?pa­ge_id=5292.

Nukelta į 13 p.


13 3

Penktadienis, gegužės 17, 2013

klasifikuoti skelbimai Informuoja

Karščiausi kelionių pasiūlymai

NEMOKAMI KURSAI V.Ku­dir­kos bib­lio­te­ka iki 2014 m. ba­lan­džio mė­ne­sio or­ga­ni­zuo­ja ne­mo­ka­mus kom­piu­ te­ri­nio raš­tin­gu­mo kur­sus pa­žen­gu­sie­siems DARBAS KOMPIUTERIU IR INTERNETO GALI­ MYBĖS. Iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja į mo­ky­mus (8 37) 222 357 nuo 9 iki 19 val. Pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos ieš­ko­ki­te www.kau­nas.mvb.lt. Bū­ti­ni kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo pa­grin­dai.

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

VIKINGŲ LOTO Tiražo Nr. 1053, gegužės 15 d. AUKSO PUODAS – 53 166 903 Lt DIDYSIS PRIZAS – 2 694 350 Lt 13 15 27 28 38 39 Auksinis skaičius 27 Papildomi skaičiai 31 35 Lietuvoje laimėti prizai: 5 + papildomas sk. 416 946 Lt (0 priz.) 5 skaičiai 6 241 Lt (5 priz.) 4 skaičiai 160 Lt (268 priz.) 3 skaičiai 11 Lt (4972 priz.) 2 + papildomas sk. 6 Lt (6379 priz.) Džokeris – bil. nr. 010 151 033 (150000 Lt) Prognozė: Aukso puode – 3 mln. Lt Didysis prizas – 2 mln. Lt Džokeris – 150 000 Lt

„KRANTAS TRAVEL“ biuruose galite įsigyti šiuos keltų bilietus: Klaipėda–Kylis, nuo 81 Lt Klaipėda–Karlshamnas, nuo 81 Lt Klaipėda–Zasnicas, nuo 81 Lt Ryga-Stokholmas, nuo 82 Lt Talinas–Stokholmas, nuo 113 Lt Talinas–Marienhamnas (Alandų salos), nuo 113 Lt

Kita Kauno sakralinės muzikos mokykla skelbia priėmimą į parengia­ mąją, 1-ąją ir vyresnes klases gegužės 22 d. ir birželio 5 d. 18 val. M.Valančiaus g. 8, įėjimas iš Kumelių gatvės. Tai chorinio daina­ vimo mokykla, koncertuojanti, keliaujanti. Mokiniai auklėjami tvirtos moralės pagrindu, grožio ir taurumo dvasioje. Greta dai­ navimo, mokome groti vienu iš pasirinktų instrumentų: fortepi­ jonu, fleita, kanklėmis, smuiku, vargonais, arfa.

Baltosios naktys! Autobusu į Sankt Peter­ burgą birželio 20–24 d., 499 Lt (ekskursi­ jos, nakvynė, pusryčiai, muziejų bilietai). Tel. 8 686 82 818, 222 936, 8 652 81 888.

1113150

1112168

1112978

PIRKITE KELTŲ BILIETUS INTERNETU – www.krantas.lt

Pramogos, šventės, laisvalaikis

Kviečia

Gegužės 17 d. (penktadienį) 17 val. Vienybės aikštėje (prie Karo muziejaus), Kaune, vyks mitingas Garliavos šturmo metinėms pami­ nėti. Visus neabejingus Lietuvos valdžios ir pareigūnų abejingumui kviečiame dalyvauti.

Talinas–Helsinkis, nuo 117 Lt Stokholmas–Helsinkis, nuo 96 Lt Stokholmas–Turku, nuo 52 Lt Ventspilis–Nyneshamnas, nuo 122 Lt Ventspilis–Travemunde, nuo 174 Lt Liepoja–Travemunde, nuo 226 Lt Gdynia–Karlskrona, nuo 201 Lt Esbjergas–Harvičas, nuo 201 Lt Amsterdamas–Niukastlas, nuo 115 Lt Hook of Holland–Harvičas, nuo 205 Lt Naujiena! Doveris–Dunkirkas, nuo 109 Lt Naujiena! Belfastas–Liverpulis, nuo 176 Lt

„Kauno dienos“ skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt

Kauno tautinės kultūros centras kviečia 7–10 m. vaikus į vasaros dienos stovyklas „Devynių amatų meistrelis“ (birželio 3–7 d.), „Tėviškės spalvos“ (birželio 10–17 d.). Prašymai ir svei­ katos pažymos priimamos raštinėje, A.Jakšto g. 18, 9–12 ir 13– 16 val. Stovyklos kaina 190 Lt. Informacija tel. (8 37) 407 135; www.ktkc.lt. 1111380


14

Penktadienis, Gegužės 17, 2013

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

teatras

Staiga mirus Rimantui KATINUI, Kauno suaugusiųjų mokymo centro bendruomenė nuoširdžiai užjaučia Liliją KATINIENĘ ir jos šeimos narius. Janiną ir Antaną UMBRASUS bei jų artimuosius, mirus sūnui Algiui, nuoširdžiai užjaučia Trakų g. 35 namo gyventojai. „PRARADIMAS“ – laidojimo paslaugos, kremavimas, parveži­ mas iš užsienio, platus laidojimo reikmenų pasirinkimas, paėmi­ mas iš namų ir ligoninių, šaldytuvai, dokumentų sutvarkymas, giesmininkai, smuikas, gėlės, naujas MERCEDES katafalkas. Re­ novuotos šarvojimo salės Panerių g. 19, Vilijampolėje. Šarvoja­ me Saulėtekio, Šv. Antano, Aleksoto bažnyčiose, S.Žukausko g. 3B, Kauno r. šarvojimo salėse. Užsakymai priimami 24 val. per parą be poilsio dienų – K.Petrausko g. 28, Žaliakalnis. Tel. (8 37) 730 200, 8 650 68 220. Taikome nuolaidas. 1104960

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes gra­ nito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pama­ tus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame viso­ je Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; Ramybės g. 7, Garliava. Laidojimo reikmenys, paslau­ gos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 1105864

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skal­ dele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapa­ viečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: gaminame įvairius paminklus iš kokybiško suomiško akmens. Liejame pa­ matus. Tel. 8 648 55 567, (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt. Užsisakant iki birželio 1 d. taikoma 10 % nuolaida darbams. 1104598

Paminklai! Gaminami originalūs įvairių spalvų paminklai (akmeniniai stalviršiai, stalai, palan­ gės), tvorelės, originalūs antkapiai iš švediško, suomiško, afri­ kietiško akmens. Pasirinkimas iš vokiškų, itališkų katalogų! Lie­ jame pamatus, kalame raides, montuojame visoje Lietuvoje! Tel. 8 685 22 256, (8 37) 556 460; www.originalpaminklai.lt. 1095276

nacionalinis KAuno dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Ge­gu­žės 17 d. 18 val. – Edit­ta Braun com­ pa­ny. ŠIUO METU GYVENU... Šo­kio spek­ tak­lis. Cho­re­ogr. Edit­ta Braun, Ju­an Dan­te Mu­ril­lo Bo­ba­di­la. Rū­tos sa­lė. 18 val. – Ma­rius von Ma­y­en­burgas. BJAURUSIS Skal­pe­lio pjū­vis. Rež. Vi­lius Ma­ li­naus­kas. Ma­žo­ji sce­na. Ge­gu­žės 18 d. 18 val. – Edit­ta Braun com­ pa­ny. ŠIUO METU GYVENU... Šo­kio spek­ tak­lis. Cho­re­ogr. Edit­ta Braun, Ju­an Dan­te Mu­ril­lo Bo­ba­di­la. Rū­tos sa­lė. 19 val. – Juo­zas Tu­mas-Vaiž­gan­tas. ŽEMĖS AR MOTERS. Ko­me­di­ja. Rež. To­mas Erb­rė­ de­ris. Ma­žo­ji sce­na. Ge­gu­žės 19 d. 12 val. – Ine­sa Pa­liu­ly­tė. ANDERSENO GATVĖ. Vie­nos da­lies spek­tak­ lis H.Ch.An­der­se­no biog­ra­fij­os ir pa­sa­kų mo­ty­vais. Rež. Ine­sa Pa­liu­ly­tė. Il­go­ji sa­lė. 18 val. – Ti­mot­hee de Fom­bel­le. ŠVYTURYS. Vie­nos da­lies mo­nos­pek­tak­lis. Rež. Gin­ta­ ras Var­nas. Rū­tos sa­lė.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Ge­gu­žės 17 d. 18 val. – Im­rė Kal­ma­nas. MONMARTRO ŽIBUOKLĖ. 3 veiks­mų ope­ re­tė. Re­ži­sie­rius Kęs­tu­tis Jakš­tas, di­ri­gen­ tas Vir­gi­li­jus Vi­soc­kis, dai­li­nin­kė Ma­ri­ja Ru­ba­vi­čiū­tė, cho­re­og­ra­fas Ag­ris Da­ni­le­vičs (Lat­vi­ja). Ge­gu­žės 18 d. 18 val. – Im­rė Kal­ma­nas. GRAFAITĖ MARICA. 3 veiks­mų ope­re­tė. Re­ži­sie­rius Ale­xey Ste­pa­niuk (Ru­si­ja), di­ri­gen­tas Jo­nas Ja­nu­le­vi­čius, sce­nog­ra­fas Frie­der Klein (Aust­ri­ja), kos­tiu­mų dai­li­nin­kė Kot­ry­na Dau­jo­tai­tė, cho­re­og­ra­fas Da­vidas Av­dyshas (Ru­si­ja). Ge­gu­žės 19 d. 18 val. – El­to­nas Joh­nas, Ti­mas Ri­ce. AIDA. 2 da­lių miu­zik­las. Re­ ži­sie­rius Vy­te­nis Pau­liu­kai­tis, di­ri­gen­tas Jo­nas Ja­nu­le­vi­čius, sce­nog­ra­fas Ado­mas Ja­cov­skis, kos­tiu­mų dai­li­nin­kė Alek­san­dra Ja­cov­sky­tė, cho­re­og­ra­fas Ari­kas Kru­pas.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

AKCIJA

1 + 5 SKELBIM

AI

12 val. Lė­lių te­at­ro di­džio­jo­je sa­lė­je – Lat­vi­ jos vals­ty­bi­nis lė­lių te­at­ras (Ry­ga). SMĖLIO PASAKA (rež. Vi­ja Bluz­ma). 14 val. Na­cio­na­li­nio Kau­no dra­mos te­at­ro ma­žo­jo­je sa­lė­je (Lais­vės al. 71) – Vil­niaus „Lė­lės” te­at­ras. AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠULINĖLIS (rež. Ri­mas Drie­žis).

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

DOMINO TEATRAS Gegužės 17 d. 18 val. – ŽIRKLĖS. Režisierius M.Slawinskis. LAIMINGI ŽMONĖS Gegužės 18 d. 18 val. – KITAIS METAIS TUO PAČIU LAIKU. Režisierius A.Lebeliūnas.

KAUNO ŠOKIO TEATRAS „AURA“ Vytauto Didžiojo karo muziejus, K.Donelaičio g. 64

Gegužės 18 d. 22 val. – „1863“. Chor. Ferencas Feheris (Vengrija). Renginys nemokamas.

VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS” Ko­vo 11-osios g. 108, tel. 313 712 vil­ko­la­kis.lt, te­at­ras@vil­ko­la­kis.lt

Ge­gu­žės 19 d. 12 val. – S.Iva­naus­kai­tė. PRINCESĖ IR MĖNULIS (ne­iš­gal­vo­ta is­to­ri­ja Džeim­so Ter­be­rio kū­ri­nių mo­ty­vais).

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Ge­gu­žės 19 d. 12 val. – spek­tak­lis vai­kams. A.Di­ly­tė. SIDABRINIS FĖJOS ŠAUKŠTELIS. Rež. A.Di­ly­tė.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Daukšos g. 34, www.pantomimosteatras.lt www.bilietai.lt

Gegužės 19 d. 12 val. – KLOUNŲ ŠOU. Nuotaikingas miniatiūrų spektaklis visai šeimai. Teatro kasoje bilietai parduodami 2 val. prieš spektaklį (kasos tel. 220 586).

KAUNO KULTŪROS CENTRAS „TAUTOS NAMAI“ Vy­tau­to pr. 79/Kęstu­čio g. 1

Ge­gu­žės 17 d. 14 val. – An­ta­no Žmui­dzi­na­vi­ čiaus re­a­lis­ti­nio pei­za­žo pa­ro­dos už­da­ry­mas ir lau­re­at­ ų pa­skel­bi­mas bei ap­do­va­no­ji­mas. Ge­gu­žės 18 d. 16 val. – spek­tak­lis-kon­cer­ tas va­ka­rų aukš­tai­čių kau­niš­kių šnek­ta pa­ gal An­ta­no Juš­kos ves­tu­vi­nių apei­gų ap­ra­šą SVOTBINĖ RĖDA (1870 m.). Prem­je­ra. Kau­no Ka­zio Bin­kio te­at­ro jau­ni­mo tru­pė. Fol­klo­ro an­sam­blis „Ga­du­la“. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Ge­gu­žės 19 d. 12 val. – vai­kų dai­nos ir šo­kio te­at­ro „Vai­di­lu­tė“ kon­cer­tas ir Auš­ros Sen­ dži­kie­nės dai­ne­lių kny­gos „Jū­ros sap­nai“ pri­sta­ty­mas. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

RYŠIŲ ISTORIJOS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 19

Ge­gu­žės 17 d. 15 val. – dr. Rai­mun­do Ka­ mins­ko lei­di­nio „Vi­li­jam­po­lės met­raš­tis: fak­tai, įvy­kiai ir žmo­nės“ ir pa­ro­dos „Vi­li­ jam­po­lės šau­liai 1928–1940“ pri­sta­ty­mas. Ren­gi­nys ne­mo­ka­mas. Ren­gi­nį or­ga­ni­zuo­ja Kau­no mies­to mu­zie­jus.

LIETUVOS ŠVIETIMO ISTORIJOS MUZIEJUS Vytauto pr. 52

Gegužės 17 d. 16 val. – Tarptautinės mu­ ziejų dienos paminėjimas. Čia sutiksite is­ torinių personažų, dalyvausite kūrybinėse dirbtuvėse, stebėsite muzikinį-literatūrinį performansą ir šėlsite gyvo garso koncerte. Daugiau informacijos www.lsim.lt.

NACIONALINIS M.K.ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS V.Putvinskio g. 55

Gegužės 17 d. 17 val. – kamerinės muzikos koncertas. Hee-Young Lim (violončelė, Pietų Korėja) ir Julija Sadaunykaitė (fortepijonas, Lietuva) atliks Leos Janacek, Ludwig van Be­ ethoven ir Sergejaus Rachmaninovo tris so­ natas violončelei ir fortepijonui. Įėjimas nemokamas.

J.TUMO-VAIžGANTO MEMORIALINIS MUZIEJUS Alek­so­to g. 10–4

renginiai ISTORINĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪRA KAUNE

Laisvės al. 87A, www.kaunoleles.lt

Vil­niaus g. 33, tel. 201 778

55-asis teatro sezonas XX lė­lių te­at­rų fes­ti­va­lis ŠYPSOS LĖLĖS IR VAIKAI-2013, skir­tas KVLT 55-me­čiui Ge­gu­žės 17 d. 12 val. Lė­lių te­at­ro di­džio­jo­ je sa­lė­je – Kau­no vals­ty­bi­nis lė­lių te­at­ras. SKRUDŽAS, ARBA DIENA, KAI GALIMA ATVER­ TI SAVO ŠIRDĮ (rež. Ar­vy­das Le­be­liū­nas). 15 val. Kau­no ka­me­ri­nio te­at­ro sa­lė­je (Kęs­ tu­čio g. 74A) – Aly­taus lė­lių te­at­ras „Ait­va­ ras”. COLIUKĖ (rež. Lo­re­ta Skrui­bie­nė). 16 val. Lė­lių te­at­ro ma­žo­jo­je sa­lė­je – Mask­ vos lė­lių te­at­ras „Tri­li­ka” (Ru­si­ja). MUSĖS VESTUVĖS (ru­sų k., rež. Di­na Pe­tu­cho­va). 18 val. Va­le­ri­jos ir Sta­sio Rat­ke­vi­čių lė­lių mu­zie­ju­je – su­si­ti­ki­mas su re­ži­sie­riu­mi, dai­ li­nin­ku, Na­cio­na­li­nės pre­mi­jos lau­re­at­ u Vi­ ta­li­ju­mi Ma­zū­ru (ve­dė­jas – Vil­niaus „Lė­lės” te­at­ro me­no va­do­vas Vil­man­tas Juš­kė­nas). Ge­gu­žės 18 d. 12 val. Lais­vės alė­jo­je – LĖLIŲ IR KAUKIŲ PARADAS. 13 val. Lė­lių te­at­ro di­džio­jo­je sa­lė­je – Kau­ no vals­ty­bi­nis lė­lių te­at­ras. SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI (rež. Ole­gas Žiugž­da). 14 val. (žiū­ro­vams), 15.15 val. (da­ly­viams) Lė­lių te­at­ro ma­žo­jo­je sa­lė­je – Klai­pė­dos lė­ lių te­at­ras. STEBUKLINGAS PELENĖS LAIKAS (rež. Gin­ta­rė Rad­vi­la­vi­čiū­tė). 16 val. Va­le­ri­jos ir Sta­sio Rat­ke­vi­čių lė­lių mu­zie­ju­je – ren­gi­nys, skir­tas KVLT 55-me­ čiui, PASAKA NESENSTA NIEKADA. 17.30 val. (žiū­ro­vams), 19.30 val. (da­ ly­viams) Kau­no ka­me­ri­nio te­at­ro sa­lė­je (Kęs­tu­čio g. 74A) – Gar­di­no sri­ties lė­lių te­at­ras (Bal­ta­ru­si­ja).PIKŲ DAMA (ru­sų k., su­au­gu­sie­siems, rež. Ole­gas Žiugž­da).Ge­ gu­žės 19 d. 11 val. Kau­no ka­me­ri­nio te­at­ro sa­lė­je (Kęs­tu­čio g. 74A) – Vil­niaus „Sta­lo” te­at­ras. VĖJŲ MOTĖ (rež. Sau­lė De­gu­ty­tė).

Gegužės 17 d. 14 val. – koncertas, skirtas operos solistės Julijos Dvarionaitės 120-o­ sioms ir dirigentės Margaritos Dvarionaitės 85-osioms gimimo metinėms paminėti. Da­ lyvauja VDU Muzikos akademijos prof. Sabi­ na Martinaitytė, asistentė Erika Grigaitytė, doc. Audronė Eitmanavičiūtė ir VDU Mu­ zikos akademijos studentės, tarptautinių konkursų laureatės, dainininkės Rūta Ščio­ golevaitė, Viktorija Veršinina, Ieva Golecky­ tė, pianistė Kotryna Kaklauskaitė ir smuiki­ ninkė Margarita Garmutė. Renginys nemokamas.

III tarp­tau­ti­nis cho­rų fes­ti­va­lis KAUNAS CANTAT 2013 Ge­gu­žės 17 d. 13 val. – cho­rų kon­kur­sas. 18 val. – fes­ti­va­lio „Jau­nų­jų at­li­kė­jų“ kon­cer­tas. 19 val. – re­zul­ta­tų ir pre­ten­den­tų dėl Grand Prix ap­do­va­no­ji­mo pa­skel­bi­mas. VDU Di­ džio­ji Au­la (Gim­na­zi­jos g. 7). Ge­gu­žės 18 d. 13 val. – kon­kur­sas dėl Grand Prix ap­do­va­ no­ji­mo. Grand Prix lai­mė­to­jo pa­skel­bi­mas ir ap­do­va­no­ji­mo ce­re­mo­ni­ja. VDU Di­džio­ji Au­ la (Gim­na­zi­jos g. 7). 20 val. – „Cantus Nocturnus“. Šv. Jur­gio (pran­ciš­ko­nų) baž­ny­čia (Pa­pi­lio g. 7). Ge­gu­žės 19 d. Fes­ti­va­lio cho­rai gie­da šv. Mi­šio­se Kau­no baž­ny­čio­se. 10 val. – šv. Mi­šios Kau­no ku­ni­gų se­mi­na­ri­ jos Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čia (A.Jakš­to g. 1). 10.30 val. – šv. Mi­šios Kau­no Šv. apaš­ta­lų Pet­ ro ir Po­vi­lo ar­ki­ka­ted­ra ba­zi­li­ka (Vil­niaus g. 1). 12 val. – šv. Mi­šios Kau­no Švč. Mer­ge­lės Ma­ ri­jos Ėmi­mo į dan­gų (Vy­tau­to Di­džio­jo) baž­ ny­čia (Alek­so­to g. 3). 16 val. – šv. Mi­šios Kau­no Šv. Kry­žiaus (kar­ me­li­tų) baž­ny­čia (Ge­di­mi­no g. 1).

Ge­gu­žės 17 d. 17 val. – Vik­to­ro Ži­lins­ko pir­ mo­sios ei­lė­raš­čių ir esė kny­gos „Es­mė“ pri­ sta­ty­mas. Da­ly­vau­ja kny­gos re­dak­to­rė San­ dra Kun­gy­tė-Naun­či­kie­nė, po­etai Gvi­das La­ta­kas, Ir­na La­bo­kė ir skai­to­vė Ka­ro­li­na Ži­ lins­kai­tė-Sa­bu­lė.

MAžASIS LEKTORIUMAS Du­jo­tie­kio g. 26A, tel. 8 652 24 646

Ge­gu­žės 17 d. 17 val. – pa­skai­ta-su­si­ti­ki­mas su žo­li­nin­ke iš Lat­vi­jos Il­ze Jan­so­ne.

KAUNO VALSTYBINĖ FILHARMONIJA L.Sa­pie­gos g. 5

Ge­gu­žės 18 d. 10 val. – I res­pub­li­ki­nis jau­ nų­jų pia­nis­tų kon­kur­sas JAUNIEJI FORTEPI­ JONO LYDERIAI. Da­ly­vau­ja ge­riau­sie­ji mu­zi­ kos (me­no) mo­kyk­lų mo­ki­niai. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

J.GRUšO MEMORIALINIS MUZIEJUS Kal­nie­čių g. 93, tel. 330 860

Tarp­tau­ti­nė mu­zie­jų die­na Ge­gu­žės 18 d. 17 val. – po­pie­tė „Šei­ma mu­ zie­ju­je“. Po­pie­tės me­tu kar­tu su Pe­pi­lo­ta Di­ dži­ą­ja (re­ži­sie­re Auš­ra Re­klai­tie­ne) ke­liau­ si­me į Džiū­ge­nos ša­lį, prie Mįs­lių me­džio rink­si­me mįs­lių ka­ra­lių ir ka­ra­lie­nę, vi­si kar­ tu kur­si­me Ste­buk­lų pie­ve­lę. Veiks dirb­tu­vė­ lės, ku­rio­se iš po­pie­riaus mo­ky­si­mės lanks­ ty­ti gė­les, ga­min­si­me vė­jo ma­lū­nė­lius, spal­vin­si­me paukš­čius ir žvė­re­lius. 19 val. – kon­cer­tas „Jau­nų­jų bal­sai“ Da­ly­ vaus kan­kli­nin­kas Gi­nas Ba­la­dins­kas, skai­to­ vai Ka­ro­lis Ka­mins­kas ir Vik­to­ri­ja Ur­bo­nai­tė, po­pu­lia­rių ir au­to­ri­nių dai­nų at­li­kė­jos Ona Pei­čiū­tė ir Gab­rie­lė Pu­ke­ly­tė.

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS INSTRUMENTŲ MUZIEJUS L.Zamenhofo g. 12, www.muzikos-instrumentu-muziejus.lt

Europos projektas „Muziejų naktis“ Gegužės 18 d. 17 val. muziejaus kiemelyje – Aleksoto bendruomenės centro liaudiškos

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR 1 SKELBIMĄ!

Kauno diena

„Anderseno gatvė“ nacionalinis KAuno dramos TEATRAS

19 d. 12 val.

„Aida“ KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

19 d. 18 val.

„Žirklės“ Domino Teatras

17 d. 18 val.


15

Penktadienis, Gegužės 17, 2013

kas, kur, kada muzikos ansamblio SVIRBĖ koncertas-vakaronė (vad. Aurelija Bareišienė). Koncertų salėje – Rasos Andrikienės tapybos paroda IEŠKOJIMAI. Muziejus dirbs iki 23 val. Renginiai ir muziejaus lankymas nemokami.

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Ro­tu­šės a. 13

Tarp­tau­ti­nė mu­zie­jų die­na ir Eu­ro­pos mu­zie­jų nak­tis Ge­gu­žės 18 d. 10–17 val. – Mai­ro­nio bu­to, eks­po­zi­ci­jų, rū­sių lan­ky­mas. 12 val. – eks­kur­ si­ja po Mai­ro­nio butą. 15 val. – edu­ka­ci­nė pro­gra­ma „Vieš­na­gė Mai­ro­nio na­muo­se“. 17–22 val. – Mai­ro­nio rū­mų po­že­mių lan­ky­ mas, ku­riuo­se bu­vo ka­li­na­mas ir vie­nas su­ ki­li­mo va­dų – ku­ni­gas An­ta­nas Mac­ke­vi­čius. 17 val. – veik­los, skir­tos pa­mi­nė­ti 1863 me­tų su­ki­li­mo 150-ąsias me­ti­nes bei Tar­mių me­ tus: ak­to­rė Lu­ci­ja Zo­rū­bai­tė at­liks li­te­ra­tū­ri­nę pro­gra­mą, skam­bės liau­dies dai­nos, ku­rias dai­nuos KTU fol­klo­ro an­sam­blis „Goš­tau­ta“ (va­do­vas Sau­lius Li­pins­kas). Į eks­kur­si­ją po Mai­ro­nio bu­tą ir edu­ka­ci­nę pro­gra­mą pra­ šom re­gist­ruo­tis te­le­fo­nu (8 37) 206 842.

KAUNO MOKSLEIVIŲ TECHNINĖS KŪRYBOS CENTRAS A.Mic­ke­vi­čiaus g. 2, tel. 323 506

Iki ge­gu­žės 31 d. vei­kia Kau­no MTKC me­ni­ nės fo­to­gra­fi­jos stu­di­jos na­rių vie­nos nuo­ trau­kos dar­bų pa­ro­da KITU KAMPU.

kinas „CINAMON“ PLC „Me­ga“ tel. 8 700 70 111

„Grei­ti ir įsi­utę 6“ (iš­anks­ti­nė OMNI ID prem­je­ra) – 22, 23 d. 15.30, 18.15, 21 val. „Di­dy­sis Get­sbis“ 3D – iki 23 d. 18.45, 21.45* val. (*išsk. 18, 23 d.). „Di­dy­sis Get­sbis“ – iki 23 d. 11.45, 14.40, 17.45, 20.45 val. „To­lyn į tam­są. Žvaigž­džių ke­lias“ 3D – iki 23 d. 11.20, 16 val. „Lo­biai O.K.“ – iki 23 d. 17.15, 21.30 val. „Ri­fo pa­sa­ka 2“ 3D – iki 23 d. 14 val. „Ri­fo pa­sa­ka 2“ – iki 23 d. 11.15, 13.15, 15.15, 18 val. „Ope­ra­ci­ja: Zo­dia­kas“ – iki 21 d. 21.15 val. „Ge­le­ži­nis žmo­gus 3“ 3D – 18, 23 d. 21.45 val. „Merg­va­ka­ris Mal­jor­ko­je“ – iki 23 d. 19.30 val. „Pats bai­siau­sias fil­mas 5“ – iki 23 d. 20, 22 val. „Pa­bė­gi­mas iš pla­ne­tos Že­mė“ (lie­t. k.) – iki 23 d. 10.45, 12.45, 14.45*, 16.45* val. (*išsk. 22, 23 d.). „Kru­džiai“ (lie­t. k.) – iki 23 d. 11, 13.30, 15.45 val. „Va­len­ti­nas vie­nas“ – iki 21 d. 19 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Didysis Getsbis“ 3D (premjera, N-13) – iki 21 d. 11, 14.45, 18.15, 21.45 val. „To­lyn į tam­są. Žvaigž­džių ke­lias“ 3D (premjera, N-13) – iki 21 d. 10.15, 14.15, 17.15, 20.30, 13.30* val. *seansas vyks gegužės 17, 18 d. KITOKIO KINO KLUBAS. „24 vienos moters gyvenimo valandos“ – 22 d. 18 val. KINO STARTAS su LNK. „Greiti ir įsiutę 6“ – 22 d. 19 val. „Agentų žaidimai“ (N-13) iki 21 d. 11.15, 13.45, 16, 19, 21.30, 23.40* val. * seansas vyks gegužės 17, 18 d. „Užmirštieji“ (N-13) – iki 21 d. 12, 15, 18**, 20.45, 23.20* val. (**išsk. 21 d., *seansas vyks gegužės 17, 18 d.) „Krudžiai“ (liet. k.) – 10.45*, 13.15, 15.30, 17.45 val. (*seansas vyks gegužės 18 d.) „Milijardierius ir blondinė“ (N-13) – iki 21 d. 16.15, 23.10* (* seansas vyks gegužės 17, 18 d.) „Transo būsena“ (N-16) – iki 21 d. 11.45, 21 val. „Laukinės atostogos“ (N-16) – 21 d. 14, 18.45 val. „Geležinis žmogus trys“ (N-13) – iki 21 d. 13, 18.30, 23.50* (*seansas vyks gegužės 17, 18 d.) „Geležinis žmogus trys“ 3D (N-13) – iki 21 d. 15.45, 21.15 val. „Rifo pasaka 2“ (liet. k.) – iki 21 d. 10.30 val. „Rifo pasaka 2“ 3D (liet. k.) – iki 21 d. 12.30 val. „Valentinas vienas“ (N-16) – iki 21 d. 20.15, 22.30* val. (*seansas vyks gegužės 17, 18 d.) „Legendos susivienija“ – 19 d. 10.30 val.

„Klounų šou” KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS 19 d. 12 val.

TV programa 6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Stilius. Gyvenimas (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas, orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.20 Sportas. 18.25 Orai. 18.30 Detektyvo meistrai. „Frosto prisilietimas“ (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai. 21.15, 22.10 Duokim garo! 22.00 Loterija „Perlas“. 23.15 Trileris „Blogi namai“ (Lenkija, 2009 m.) (N-14). 1.20 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“. 7.20 „Vėžliukai nindzės“ (8) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Žvaigždžių duetai. Istorija prasideda iš naujo (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“ (9). 13.25 „Vėžliukai nindzės“ (9). 13.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 penktadienis (N-7). 21.00 Farai (N-14). 22.00 Veiksmo f. „Saugotojas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 23.55 Siaubo trileris „Pragaras Konektikute“ (JAV, Kanada, 2009 m.) (N-14). 1.55 „Mentalistas“ (N-7) (k).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 „Smurfai“. 8.00 „Detektyvas Monkas“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Be namų“. 11.00 Gyvenimo kryžkelės. 12.00 Virtuvės mitų griovėjai. 12.30 „S dalelių paslaptys“ (2). 13.00 „Didvyrių draugužiai“. 13.30 „Smurfai“. 14.00 „Meškiukai Gamiai“ (6). 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“. 16.00 „Ašarų karalienė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Nuotykių komedija „Naktis muziejuje 2“ (JAV, 2009 m.). 21.30 Romantinė komedija „Parduotuvių maniakės išpažintis“ (JAV, 2009 m.). 23.40 Fantastinis trileris „Grobuonis 2“ (JAV, 1990 m.). 1.45 Komedija „Džentelmenai Bronkai“ (JAV, 2009 m.).

6.29 Programa. 6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Juoko kovos (N-7). 9.00 Gyvenimo spalvos. 10.00 Plėšrūnai. Krokodilas karalius (N-7) (k). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7) (k).

DATOS (gegužės 17 d.) 15.00 Taip. Ne. 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.16 Sportas. 18.19 Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 Auksarankiai (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Komikų klubas (N-7). 21.30 Rusų kinas. Kriminalinis trileris „Pabėgimas“ (Rusija, 2005 m.) (N-14). 23.55 Amerikietiškosios imtynės (N-14). 0.55 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 1.55 Bamba (S).

8.00 „Aivenhas“. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Legendos (k). 12.15 Amžių šešėliuose. Istorinė dailė, kultūra (2007 m.) (k). 13.00 Dok. s. „Jaunoji karta“ (1–4) (2012 m.) (k). 13.15 „Šnipai“ (N-7) (k). 14.10 Asistentas vienai dienai (k). 15.00 Durys atsidaro. 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 18.15 Keliaukim! 18.45 Vakaro autografas. Margionių kaimo teatro režisierius Juozas Gaidys (2004 m.). 19.30 „Vilniaus festivalis 1998“. G.Verdi. „Trubadūras“. Dirigentas J.Aleksa. Rež. E.Domarkas. Dailininkas V.Kalinauskas. Dalyvauja I.Milkevičiūtė, V.Urmanavičiūtė, G.Grigorianas, V.Bakula ir kt. 21.50 Kai aš mažas buvau. 22.30 Pergalės kaina. 23.00 Džiazo vakaras. 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Koncertas „Pražydo pasklido žiedai po laukus“.

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 10.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 „Kaulai“. 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 Nenugalimas banzuke. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Kaulai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 „Pavojingiausias karys“ (4). 22.00 „Žmogžudystė“. 23.00 „Nepažįstamieji“. 0.00 „Vartai“ (2). 0.55 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“. 1.50 Aukščiausia pavara. 2.50 „CSI Majamis“. 3.40 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

9.55 „Pokojus“. 10.25 Senoji animacija. 10.55 Drama „Apginkime vaikus. Džulės Posi istorija“ (JAV, 2003 m.). 12.35 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.35 „Marija Mersedes“. 14.30 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.05 Drama „Mūsų namas“ (JAV, 2006 m.). 22.40 Šok su manimi.

6.29 6.45 7.25 8.00

TV parduotuvė. Reporteris. Lietuva tiesiogiai. Verta žinoti. Ekonomikos ekspertų patarimai. 8.05 Nuoga tiesa. 9.50 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7).

10.55 Dok. f. „18 metų nelaisvėje. Pagrobtos mergaitės istorija“ (N-7). 12.05 Reporteris. 12.50 „TV pokštai“ (N-7). 13.25 TV parduotuvė. 13.55 Super L.T. (N-7). 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 „TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 Dok. f. „Andrejus Sacharovas“ (N-7). 16.00, 17.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.00 Žinios. 18.32 Orai. 18.35 „Mančesterio detektyvės“ (N-7). 19.45 Žinios. 20.17 Orai. 20.20 Drama „Oda“ (D.Britanija, Pietų Afrikos Respublika, 2008 m.) (N-7). 22.40 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7).

9.00 Žinios (k). 9.20 Romantinė komedija „Meilė trunka trejus metus“ (N-7). 11.00 Nuomonės (k). 11.50 Komedija „Eglutės 2“. 13.30 Telelaikraštis. 15.40 Romantinė drama „Pradingęs deimantas“. 17.30 Fotografijos istorija (k). 18.00 Žinios. 18.20 Dok. f. „Gyvasis vandenynas“ (N-7). 20.00 „Vienišų seselių klubas“. 20.30 Laiko pjūvis. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Istorinė drama „Klajūnės kerštas“ (N-14). 23.25 Žinios (k). 23.45 Komedija „Sekso turas“ (N-14). 1.30 Siaubo trileris „Pjūklas V“ (S).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 8.00 Kitokia Lietuva (k). 9.00 Tautos ženklai (k). 9.30 Muzika. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Piliečių labui ir saugumui. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.

6.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“. 8.00 Grupės „Mango“ atsisveikinimo koncertas. 9.20 „Liuks!“ muzika. 11.00 Grupės „Antis“ koncertas. 12.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 14.00 Grupės „Mango“ atsisveikinimo koncertas (k). 15.20 „Liuks!“ muzika. 17.00 Grupės „Antis“ koncertas (k). 18.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 20.00 Grupės „Mango“ atsisveikinimo koncertas (k). 21.20 „Liuks!“ muzika. 23.00 Grupės „Antis“ koncertas (k). 0.00 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 2.00 Grupės „Mango“ atsisveikinimo koncertas (k). 3.20 „Liuks!“ muzika. 5.00 Grupės „Antis“ koncertas (k).

12.00 Televitrina. 13.00 Žinios + . 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–„Nyžnij Novgorod“. 15.05 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnodaro „Lokomotiv- Kuban“– „Donetsk“. 16.35 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos srities „Chimki“–Rygos VEF. 18.25 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos srities „Chimki“–Rygos VEF. Tiesioginė transliacija (per pertrauką – „Žinios +“). 20.15 SPORT1 ringas. tarptautinis D.Pozniako bokso turnyras (iki 18 metų) (2). 21.00 Žinios +. 21.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–„Nyžnij Novgorod“. 23.00 Žinios +. 23.15 Futbolo dievai. Pelé.

Pasaulinė informacinės visuomenės diena Tarptautinė diena prieš homofobiją 1749 m. gimė anglų chirurgas ir gydytojas, atradęs vakciną nuo raupų (1796), Edwardas Jenneris. 1792 m. 24 brokeriai Niujorke (JAV) įkūrė pirmąją pasaulyje biržą. 1805 m. gimė Antanas Tatarė, kunigas, vienas lietuvių prozos pradininkų. Mirė 1889 m. 1866 m. gimė prancūzų kompozitorius ir pianistas Erikas Satie. 1880 m. gimė profesorius, universiteto rektorius, Lietuvos konstitucinės teisės mokslo kūrėjas Mykolas Romeris. Mirė 1945 m. 1907 m. gimė poetė Valerija Valsiūnienė. Mirė 1955 m. 1932 m. gimė grafikė Aldona Skirutytė. 1971 m. Niujorko mieste pradėtas demonstruoti miuziklas „Godspell“ buvo rodomas 2,124 kartus. 1995 m. Jacques Chiracas tapo Prancūzijos prezidentu.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Palanki diena kurti planus, priimti sprendimus. Rasite išeitį iš bet kokios probleminės situacijos. Jaučiate, kad sekasi, todėl su viskuo susitvarkote. Jautis (04 21–05 20). Bendraudami ir mąstydami jaučiate jėgų antplūdį. Seksis greitai priimti teisingus sprendimus. Bendrausite labai emocionaliai. Dvyniai (05 21–06 21). Kalbėsite įtikinamai. Palanki diena ieškoti naujų idėjų. Galimas malonus bendravimas su mylimais žmonėmis. Vėžys (06 22–07 22). Tinkamas laikas imtis iniciatyvos. Jausitės sveiki ir laisvi, jus palaikys aplinkiniai. Jų parama nelabai reikalinga, nes esate pajėgus viską padaryti pats. Liūtas (07 23–08 23). Mėgausitės gyvenimu, įvertinsite savo padėtį. Noriai padėsite draugui ar mylimam žmogui. Kas nors gali pagirti jūsų ypatingą skonį. Neverta tuo susižavėti. Mergelė (08 24–09 23). Aplinkiniai trukdys išsakyti savo nuomonę. Galbūt pritrūks jėgų, kantrybės bendraujant su kitais. Be to, jūsų idėjos gali likti neįvertintos. Svarstyklės (09 24–10 23). Patirsite malonumą skaitydami gerą knygą ar žiūrėdami puikų filmą. Gal tiesiog tokiu būdu stengsitės išvengti pilkos kasdienybės. Skorpionas (10 24–11 22). Teigiamai vertinate savo vaizduotę, domitės šiuolaikinėmis ir futuristinėmis idėjomis. Patirsite malonumą skaitydami gerą knygą ar žiūrėdami puikų filmą. Šaulys (11 23–12 21). Sprendimai darbe gali prieštarauti jūsų pačių jausmams bei norui tobulėti ir kažką keisti. Teks paprakaituoti norint teisingai pasirinkti, bet tai bus kelias į sėkmę. Ožiaragis (12 22–01 20). Pajusite emocinę įtampą. Jausmai nesiderins su jūsų dvasinėmis vertybėmis. Laikinai prarasite gyvenimo džiaugsmą. Vandenis (01 21–02 19). Pasitelkus vaizduotę, atsiras puiki galimybė pagerinti gyvenimo sąlygas. Jūsų draugai, ypač jaunesni, manys, kad esate idealistas, tačiau kiti visiškai pritars jums. Žuvys (02 20–03 20). Palanki diena mąstyti ir tyrinėti, nes užplūs naujų idėjų ir minčių lavina. Mėgausitės ilgais pokalbiais, rašysite laiškus, plepėsite telefonu.


Orai

Šiandien dieną sušils iki 22–28 laipsnių. Šeštadienio naktis irgi daug kur bus sausa, iš didžiųjų miestų lietaus gali sulaukti tik Panevėžys, dieną trumpos liūtys su perkūnija numatomos visoje šalyje. Prognozuojama panaši temperatūra kaip ir penktadienį. Sekmadienį trumpas lietus galimas ir dieną, ir naktį. Oro temperatūra naktį bus 14–19, dieną – apie 26– 29 laipsnius šilumos.

Šiandien, gegužės 17 d.

+23

+26

+27

Panevėžys

Londonas Madridas Maskva Minskas Niujorkas Oslas Paryžius Pekinas

+14 +10 +26 +24 +22 +21 +17 +27

+22

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi

+25

Tauragė

+26

Praha Ryga Roma Sidnėjus Talinas Tel Avivas Tokijas Varšuva

+26

+23 Vilnius +24 Marijampolė +21 +24 +18 Vėjas Alytus +21 4–12 m/s +13 +29 +23 +27

5.09 21.22 16.13 11.50 1.41

137-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 228 dienos. Saulė Jaučio ženkle.

Utena

Kaunas

orai kaune šiandien

Šiauliai

Klaipėda

Pasaulyje Atėnai +24 Berlynas +25 Brazilija +26 Briuselis +12 Dublinas +10 Kairas +36 Keiptaunas +18 Kopenhaga +20

Telšiai

+28

Vardai Bazilė, Gailė, Mindaugas, Nerdingas, Paskalis, Virkantas.

Sau­lė ar­tė­ja prie ak­ty­vu­mo pi­ko

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+21

+26

+23

+17

4

+22

+26

+23

+19

4

+22

+26

+21

+19

5

rytoj

poryt

Sau­lė­je šią sa­vai­tę įvy­ko ke­tu­ri ga­lin­gi žybs­niai, žy­min­tys iki šiol di­džiau­sio ak­ ty­vu­mo lai­ko­tar­pį šiais me­tais ir trum­ pam su­trik­dę ra­di­jo ry­šį di­de­lio daž­nio dia­pa­zo­nuo­se. Vie­no iš tų žybs­nių stip­ ru­mas bu­vo įver­tin­tas kaip X 3,2, nu­ro­dė JAV kos­mo­so agen­tū­ra. X kla­sės žybs­ niai yra pa­tys stip­riau­si. Eks­per­tai nu­ro­ do, kad pa­di­dė­jęs Sau­lės ak­ty­vu­mas yra nor­ma­lus reiš­ki­nys, nes šiuo me­tu mū­ sų sis­te­mos cent­ri­nis švie­su­lys ar­tė­ja prie sa­vo 11 me­tų ak­ty­vu­mo cik­lo mak­ si­mu­mo, ku­rį tu­rė­tų pa­siek­ti vė­liau šiais me­tais. Stip­rių Sau­lės žybs­nių lau­kia­ma ir atei­nan­čio­mis die­no­mis. BNS inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

Pro­duk­tai, žu­dan­tys Gim­ta­die­nio puo­tą ati­dė­jo blo­gą nuo­tai­ką Sub­ju­ro nuo­tai­ka? Mi­ty­bos spe­ cia­lis­tai pa­tei­kia są­ra­šą pro­duk­tų, ku­rie pa­dės su­si­grą­žin­ti šyp­se­ ną, mat šie pro­duk­tai ska­ti­na lai­mės hor­mo­no en­dor­fi­no ga­my­bą or­ga­niz­me. 1. Ait­riosios pa­pri­kos. Lie­ žu­viui pa­ju­tus ait­ru­mą, iš­ski­ria­ mas en­dor­fi­nas tam, kad nu­mal­ šin­tų ne­tik­rą skaus­mą. 2. Mo­liū­gai. Ja­me gau­su ge­le­ žies ir vi­ta­mi­no B6, o šios me­džia­ gos krau­jy­je esan­tį cuk­rų pa­ver­čia gliu­ko­ze. Gliu­ko­zė – vie­nas ge­ riau­sių ge­ros nuo­tai­kos už­tai­sų. 3. Ana­kar­džių rie­šu­tai. Juo­se esan­tis trip­to­fa­nas trans­for­muo­ ja­si į ge­rą nuo­tai­ką. 4. Ba­na­nai. Re­gu­lia­riai val­ gant ba­na­nus daug pa­pras­čiau at­ si­kra­ty­ti stre­so. Ba­na­nuo­se gau­su ang­lia­van­de­nių, ku­rie ga­mi­na se­ ro­to­ni­ną – me­džia­gą, su­ke­lian­čią lai­mės jaus­mą. 5. Me­dus. Šis pro­duk­tas taip pat pri­so­tin­tas ang­lia­van­de­nių, ta­čiau, no­rint pa­tai­sy­ti nuo­tai­ ką, me­dų ska­nau­ti rei­kė­tų vie­ ną, ne­mai­šant su ki­tais mais­to pro­duk­tais ar gė­ri­mais. 6. Ka­vos pu­pe­lės. Ry­ ti­nis ka­vos puo­de­lis ne tik su­tei­kia ener­gi­jos, bet ir pa­ke­lia nuo­tai­ką. Tai vyks­ta dėl to, kad ko­ fei­nas ska­ti­na se­ro­to­ ni­no iš­si­sky­ri­mą. Vis dėl­to daž­nai ge­ria­ma ka­va tu­ri prie­šin­gą po­vei­kį. 7. Avo­ka­dai. Tai – odos gro­žio šal­ti­nis ir pro­duk­tas, ku­ris pa­de­ da su­stip­rin­ti plau­ kus ir na­gus. Avo­ka­ do minkš­ti­me gau­su se­ro­to­ni­no.

8. Avi­žų kruo­pos. Jo­se esan­ tys nau­din­gi mik­roe­le­men­tai, ang­lia­van­de­niai ir vi­ta­mi­nai B1, B6 pa­ke­lia to­nu­są, su­tei­kia ener­ gi­jos. Val­gy­da­mi avi­žų ko­šę už­ tik­ri­ni rei­ka­lin­gą cuk­raus kie­kį krau­jy­je. Įp­ro­tis ko­šę pa­gar­din­ti uo­go­mis už­tik­rins ge­rą nuo­tai­ką, ka­dan­gi jos pa­dės cuk­rų pa­vers­ ti gliu­ko­ze. 9. Ana­na­sai. Ana­na­suo­se esan­tis vi­ta­mi­nas C ne tik pa­de­ da stip­rin­ti imu­ni­nę sis­te­mą, bet ir su­tei­kia gy­vy­bin­gu­mo. Šis vai­ sius – ir se­ro­to­ni­no šal­ti­nis. 10. Ka­la­ku­tie­na. Ka­la­ku­tie­ no­je, kaip ir ana­kar­džių rie­šu­ tuo­se, yra ami­no rūgš­čių – trip­ to­fa­no, ska­ti­nan­čio se­ro­to­ni­no iš­si­sky­ri­mo pro­ce­sus. KD inf.

„„Kre­do: „Vis­kas vyks­ta pa­gal pla­ną“, – apie sa­vo gy­ve­ni­mą kal­bė­jo

53-ejų su­lau­kęs R.Kur­ti­nai­tis. 

Ba­lys Šmi­gels­kas

b.smigelskas@diena.lt

Ri­mui Kur­ti­nai­čiui ge­gu­žės 15-ąją su­ka­ko 53 me­tai. Lai­ko švęs­ti gim­ ta­die­nį bu­vęs žal­gi­rie­tis, da­bar –

Šarūno Mažeikos / BFL nuotr.

Ru­si­jos „Chim­ki“ vy­rų krep­ši­nio ko­man­dos tre­ne­ris ne­tu­rė­jo. „Taip jau su­tam­pa, kad ma­no gim­ta­die­nis dub­liuo­ja­si su le­mia­ mais se­zo­no mū­šiais, – paaiš­ki­no R.Kur­ti­nai­tis. – Po se­zo­no tu­riu

gra­žią tra­di­ci­ją – su­kvies­ti vi­sus drau­gus ir pa­mi­nė­ti šią pro­gą.“ „Gal­būt tai pa­si­kar­tos ir šio bir­ že­lio pra­džio­je“, – nu­si­šyp­so­jęs ta­ rė R.Kur­ti­nai­tis, kal­bė­da­mas apie vis dar ne­švęs­tą sa­vo 53-ią­jį gim­ta­die­nį. Kaip bu­vęs le­gen­di­nis žal­gi­rie­ tis, pa­gar­sė­jęs ir tem­pe­ra­men­tin­ gais po­ky­liais su bi­čiu­liais, šį­kart ke­ti­na pa­žy­mė­ti sa­vo su­kak­tį? „Tai jau ne jau­nys­tės ti­po ba­liu­ kai, – apie ra­mes­nius lai­kus pra­ kal­bo R.Kur­ti­nai­tis. – Vi­si mes gi­mė­me, vi­si kaž­kur išei­si­me, tad gi­mi­mo die­nos ypa­tin­gai ne­su­ reikš­mi­nu.“ „Vi­si gy­ve­ni­me sau ke­lia­me tiks­ lus, ku­riuos no­ri­me įgy­ven­din­ti. Aš tai da­rau ty­liai, – apie pa­siek­tą bran­dą ir as­me­ni­nę gy­ve­ni­mo fi­lo­ so­fij­ ą kal­bė­jo R.Kur­ti­nai­tis. – Pla­ nų atei­čiai tik­rai tu­riu už­tek­ti­nai. Vis­kas vyks­ta pa­gal pla­ną.“ „Man pa­tin­ka į vir­šū­nę kop­ti žings­nis po žings­nio“, – paaiš­ki­no 53-ią­ją su­kak­tį pa­si­ti­kęs vy­ras.

T.Iva­naus­ko mu­zie­ju­je – nau­jas va­ba­las Ap­žiū­ri­nė­jant UAB „De­zin­fa“, už­ sii­man­čios ken­kė­jų kont­ro­le, en­ to­mo­lo­gi­nę ko­lek­ci­ją, vi­sai ne­ti­ kė­tai bu­vo pa­ste­bė­tas ro­po­jan­tis ne­di­de­lis va­ba­liu­kas. Kaip vė­liau nu­sta­tė pro­fe­sio­na­lūs en­to­mo­ lo­gai, tai – Lie­tu­vo­je iki šiol dar ne­ras­ta va­ba­lų rū­šis Me­ga­to­ma grae­se­ri, pri­klau­san­ti kai­liag­rau­ žių šei­mai. Ne­di­de­lis, 4–5 mm dy­džio, pail­ gos for­mos, tam­sios spal­vos, apau­ gęs tan­kiais plau­ke­liais, tu­rin­tis trum­pas an­te­nas va­ba­lė­lis prieš tre­jus me­tus už­fik­suo­tas Lat­vi­jo­je, da­bar jis at­ke­lia­vo ir į Lie­tu­vą.

„Ši va­ba­lų rū­šis ypa­tin­ga tuo, kad min­ta oda, kai­liu, plunks­no­mis, vil­na, džio­vin­tais gy­vu­li­nės kil­mės pro­duk­tais. Esant di­de­liam už­krės­ tu­mui, kai­liag­rau­žiai ga­li pri­da­ry­ti daug ža­los odos, kai­lių ga­mi­niams, iš­kam­šoms, mu­zie­jų ko­lek­ci­joms. Ler­vu­čių plau­ke­liai jaut­res­niems žmo­nėms ga­li su­kel­ti aler­gi­nę reak­ ci­ją“, – pa­sa­ko­jo bio­lo­gas. Tam, kad ši rū­šis iš­plis­tų, rei­ka­ lin­gos pa­lan­kios są­ly­gos. Kai­liag­ rau­žiai vei­sia­si re­tai va­lo­muo­se ar ne­pri­žiū­ri­muo­se au­di­niuo­se. Daž­ niau­siai jų ga­li­ma ras­ti ki­li­muo­se, mu­zie­juo­se esan­čiuo­se au­di­niuo­

„„Ken­kė­jas: šis va­ba­las, va­di­na­

mas kai­liag­rau­žiu, ga­li pri­da­ry­ti ža­los dau­giau nei kan­dis.

se, eks­po­nuo­ja­mo­se iš­kam­šo­se. Lai­mė, dau­giau už­krės­tu­mo at­ve­ jų nė­ra už­fik­suo­ta. Ras­tas va­ba­las eks­po­nuo­ja­mas Kau­ne, Ta­do Iva­naus­ko zoo­lo­gi­jos mu­zie­ju­je. KD inf.

2013-05-17 Kauno diena  
2013-05-17 Kauno diena  
Advertisement