Page 1

Lietuva

5p. Pakelti ranką prieš mylimą moterį, savo vaikų mamą nesvetima nei verslininkams, nei politikams.

Pasaulis Kremliaus pilkojo kardinolo V.Surkovo atsistatydinimas – įspėjimas visai vyriausybei?

7p.

Turtas

Jaunuoliai, besiskundžiantys, kad negauna darbo, patys turėtų būti aktyvesni.

10p.

A.Pojavis, kuris netrukus pasirodys „Eurovizijoje“, lietuviams vilčių neteikia.

20p.

Ketvirtadienis gegužės 9, 2013 Nr. 105 (19966) Kaunodiena.lt 2 Lt

Auk­so spal­vos nak­tis

Direktoriui pri­trū­ko kal­bos Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je po­li­ti­kų štur­mą va­kar ban­dė at­lai­ky­ti „Aut­ ro­lio“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus kė­ dė­je įsi­tai­sęs Lais­vy­das Ru­džians­ kas. Ne­tei­sė­tai pa­skir­tas va­do­vas pri­sta­tė įmo­nės me­ti­nę ata­skai­tą, ta­čiau vi­sus la­biau do­mi­no jo įsi­ dar­bi­ni­mo ap­lin­ky­bės. Rė­mė prie sie­nos

„Iš spau­dos su­ži­no­jo­me, kad ta­po­ te įmo­nės va­do­vu. Ar tie­sa, kad juo bu­vo­te pa­skir­tas pa­žei­džiant val­ dy­bos reg­la­men­tą – ne­su­si­rin­kus kvo­ru­mui?“ – Li­be­ra­lų są­jū­džio na­rys Ri­man­tas Mi­kai­tis ne­slė­pė, kad apie pa­si­kei­ti­mus „Aut­ro­ly­ je“ su­ži­no­jo tik iš „Kau­ no die­nos“.

2

Dienos citata „Lie­tu­vos pro­ble­ma, kad var­žo­ma­si kal­bė­ti apie al­ko­ho­liz­mą ir pa­sa­ky­ti žmo­gui tie­siai apie jo pro­ ble­mą“, –

„„Laimėtojai: į rotušės balkoną išėję žalgiriečiai tryško emocijomis. 

Vil­niu­je ai­dė­jo pa­sku­ti­nių LKL fi­na­lo se­ ri­jos rungtynių si­re­na, o Kau­ne „Žal­gi­rio“ krep­ši­nio ko­man­dos ger­bė­jai ki­lo nuo te­le­vi­zo­rių ir sku­bė­jo į Se­na­mies­tį. Vi­si jie ži­no­jo, kad krep­ši­nin­kai su kau­nie­čiais bū­ti­nai pa­si­da­lys per­ga­lės džiaugs­mu.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Net jei ir ne­bū­tų bu­vę pa­skelb­ ta, vi­si mies­tie­čiai yra įsi­dė­mė­ ję: „Žal­gi­ris“ kas­met po LKL fi­ na­lo pa­si­tin­ka­mas Ro­tu­šės a. Čia iš ro­tu­šės bal­ko­no sa­ko­mos kal­ bos, šau­na­mas šven­ti­nis šam­pa­ nas, plaiks­to­si ža­lios ir bal­tos spal­ vų vė­lia­vos. Kas­met tai bū­na iš­skir­ti­nė nak­ tis – ne tik dėl dar sy­kį pel­ny­tų me­

da­lių, bet ir dėl to, kad tą­naktį po­ li­ci­ja ne­tu­ri dar­bo – tūks­tan­ti­nė „Žal­gi­rio“ ger­bė­jų mi­nia šven­čia tai­kiai. Kau­no ap­skri­ties vy­riau­ sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­ sios tvar­kos val­dy­bos vir­ši­nin­kas Re­mi­gi­jus Stu­kas džiau­gė­si, kad mies­tie­čių links­my­bės ir šį kar­tą praė­jo be in­ci­den­tų – ne­bu­vo už­ fik­suo­ta nė vie­no pa­žei­di­mo. 4p.

Ši­lai­nių po­lik­li­ni­kos di­rek­to­rius Vid­man­tas Obe­lie­nius įsi­ti­ki­nęs, kad kuo anks­čiau žmo­gų įspė­si­me, tuo dau­giau ga­li­my­bių bus jam pa­dė­ti.

6p.


2

Ketvirtadienis, gegužės 9, 2013

miestas

Oro kokybė Kaune 43 50mg/m

0

3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,33

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

124

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Ši­lu­ma su­šil­dė

Kait­ri pa­va­sa­rio sau­lė pa­ga­liau pa­skel­ bė šil­to­jo se­zo­no pra­džią. Kau­no gat­ves ir par­kus už­plū­do ši­lu­mos ir sau­lės iš­ siil­gę miestiečiai. Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Sau­lė iš­vi­lio­jo iš na­mų

„„Kė­dė: L.Ru­džians­kas ir to­liau sa­ve lai­ko tei­sė­tu „Aut­ro­lio“ va­do­vu. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Direktoriui pri­trū­ko kal­bos At­sa­ky­da­mas į tai L.Ru­ 1 džians­kas ėmė pa­sa­ko­ ti, kad įmo­nės val­dy­bos po­sė­dis

ne­ga­li bū­ti pra­de­da­mas ne­su­si­ rin­kus kvo­ru­mui. O po­sė­dį, ku­ ria­me jis bu­vo iš­rink­tas, pra­dė­jo vi­si sep­ty­ni na­riai – tai esą pa­ tvir­ti­na jų pa­ra­šai. Pak­laus­tas, kiek ta­da na­rių bal­ sa­vo, di­rek­to­rius neat­sa­kė, o vė­ liau pri­pa­ži­no, kad nuo bal­sa­vi­mo nu­si­ša­li­no trys iš sep­ty­nių na­ rių. „Kvo­ru­mas bu­vo pra­džio­je. Jis bu­vo pa­tik­rin­tas ir už­fik­suo­ tas“, – aki­vaiz­džiai su­si­ner­vi­nęs iš­si­su­ki­nė­jo di­rek­to­rius.

L.Ru­džians­kui tuoj bu­vo pri­min­ ta, kad tuo me­tu, kai skir­ta pa­ra­ ma, val­dy­bos pir­ mi­nin­ko pa­rei­gas ėjo jis pa­ts.

Apie pa­ra­mą ži­no­jo

Jam ir toliau ne­kaip se­kė­si atsakinėti į politikų klausimus. Prie sie­ nos di­rek­to­rių ga­lu­ti­nai pri­rė­mė Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­ nas Gin­ta­ras Jo­nas Fur­ma­na­vi­ čius. „At­sa­ky­ki­te, ko­kiai par­ti­jai pri­klau­so­te, kaip ver­ti­na­te pa­ra­ mą „ba­ri­to­nams“, kai jū­sų įmo­ nės fi­nan­si­niai ro­dik­liai ne­ko­kie, ir ar va­di­na­te sa­vo tei­sė­tu įmo­ nės va­do­vu? Nes Re­gist­rų cent­ ras ma­no ki­taip“, – klau­si­mų ti­ ra­dą iš­py­lė po­li­ti­kas. Di­rek­to­rius ne­si­gy­nė, kad pri­ klau­so „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jai, o dėl pa­ra­mos „Ba­ri­to­nų trio“ kal­tę ver­tė tuo­me­tei įmo­nės val­dy­bai. L.Ru­džians­kui tuoj pat bu­vo pri­min­ta, kad tuo me­tu, kai skir­ta pa­ra­ma, val­dy­bos pir­mi­ nin­ko pa­rei­gas ėjo jis pa­ts. Skan­da­las ki­lo, kai pa­va­sa­rį nuo­sto­lin­gai vei­kian­tis „Aut­ro­ lis“ 20 tūkst. li­tų su­ma pa­rė­mė įstai­gą „Ba­ri­to­nų trio“. L.Ru­džians­kui ne­li­ko nie­ko ki­ to, kaip ta­ry­bos na­riams pri­si­ pa­žin­ti, kad vis dėl­to ži­no­jo apie ski­ria­mą pa­ra­mą, ta­čiau ko­dėl tai bu­vo da­ro­ma sun­kio­je fi­nan­si­nė­je pa­dė­ty­je at­si­dū­ru­sios bend­ro­vės

są­skai­ta, paaiš­kin­ti ne­ga­lė­jo. „Aš sa­ve lai­kau le­ga­liu įmo­nės va­do­ vu, nes tu­riu pa­si­ra­šęs dar­bo su­ tar­tį su žmo­gu­mi, ku­ris tu­ri įga­ lio­ji­mus tai da­ry­ti“, – į pa­sku­ti­nį G.J.Fur­ma­na­vi­čiaus kir­tį at­sa­kė L.Ru­džians­kas. Kvo­ru­mo ne­bu­vo

L.Ru­džians­kas la­bai ne­no­riai pri­ pa­ži­no, kad su­tar­tį su juo pa­si­ra­šė jo par­ti­jos ko­le­ga Do­na­tas Se­ni­ kas, ku­ris ta­me pa­čia­me val­dy­bos po­sė­dy­je ne­tei­sė­tai bu­vo iš­rink­tas val­dy­bos pir­mi­nin­ku. „Gal pa­klaus­ki­me ir ki­tų val­ dy­bos na­rių nuo­mo­nės apie jū­sų iš­rin­ki­mą? Juk jei ši is­to­ri­ja įgaus bau­džia­mo­sios vei­kos po­žy­mių, ne­ma­nau, kad no­rė­si­te tap­ti jos da­ly­viu?“ – klau­sė Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­gos na­rys Ar­vy­das Gar­ba­ra­vi­čius. „Aut­ro­lio“ val­dy­bos na­rys Pra­ nas Paš­ke­vi­čius, pir­ma­sis vie­šai pra­kal­bęs apie keis­tas ro­ki­ruo­ tes sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­je, pa­tvir­ ti­no, kad bal­sa­vi­mai vy­ko be tri­ jų val­dy­bos na­rių. „Vi­si bu­vo­me su­kvies­ti į val­dy­bos po­sė­dį, pa­ si­ra­šė­me, kad da­ly­vau­ja­me, pa­ tvir­ti­no­me dar­bot­var­kę. Ta­da iš po sta­lo bu­vo iš­trauk­ti klau­si­mai ir pra­neš­ta, kad pri­va­lė­si­me rink­ti di­rek­to­rių ir val­dy­bos pir­mi­nin­ ką. Ne­no­rė­jo­me su to­kia tvar­ ka taiks­ty­tis, tad po­sė­dį pa­li­ko­ me“, – pri­si­mi­nė P.Paš­ke­vi­čius. Spren­di­mui priim­ti rei­kė­jo bent pen­kių val­dy­bos na­rių bal­sų.

Ką rink­tis – pa­va­žiuo­ti po­rą sto­ te­lių vie­šuo­ju trans­por­tu ar pe­rei­ ti Lais­vės alė­ja? Va­kar mies­tie­čių pa­si­rin­ki­mas bu­vo aiš­kus. Prio­ ri­te­tas – Lais­vės alė­jai. Ši cent­ri­ nė Kau­no gat­vė stai­ga pa­kei­tė sa­ vo vei­dą. Dar ne taip se­niai bu­vu­si apy­tuš­tė, per ke­lias sau­lė­tas ir šil­ tas die­nas ji ta­po sau­sa­kim­ša. Iš es­mės čia nie­kas ne­pa­si­kei­tė, ta­čiau ir vėl, kaip kas­met, taip ge­ ra ma­ty­ti jau­ni­mo nu­sės­tus Lais­ vės alė­jos fon­ta­no kraš­tus, ka­vi­ nė­se per pie­tų per­trau­ką šiek tiek il­giau už­trun­kan­čius cent­re įsi­ kū­ru­sių bend­ro­vių dar­buo­to­jus ir vals­ty­bės tar­nau­to­jus. Vi­si kiek la­biau at­si­pa­lai­da­vę, links­mes­ni. Il­ga­me­tė le­dų par­da­ vė­ja va­sa­ros pra­džios Lais­vės alė­ jo­je dar ne­skel­bia. „Nuo praė­ju­sio ket­vir­ta­die­nio le­dų ve­ži­mė­liai jau sto­vi, ta­čiau ant­plū­džio nė­ra. O die­nos juk va­sa­riš­kos“, – ste­bė­jo­ si še­šio­li­ka me­tų alė­jo­je le­dais pre­ kiau­jan­ti Ra­mu­tė Pra­ta­pa­vi­čiū­tė.

Pil­ni par­kai

Ši­lu­ma vi­lio­ja vi­sus iš pa­tal­pų, ku­ rio­se nuo šal­čio slėp­ta­si ko­ne pu­sę me­tų. Gim­na­zis­tai per­trau­kas tarp pa­mo­kų jau lei­džia ne ko­ri­do­riuo­ se, o mėto ka­muo­lį prie įė­ji­mo į gim­na­zi­ją. Jų pa­vyz­džiu se­ka Kau­ no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to stu­ den­tai. Prie dar ne­vei­kian­čio fon­ ta­no ša­lia uni­ver­si­te­to dau­ge­lis suo­liu­kų va­kar bu­vo užim­ti. Mies­to par­kai pa­s ta­ro­s io­m is die­no­mis dar pil­nes­ni žmo­nių. Drą­ses­nės sau­lės vo­nių iš­siil­gu­ sios mo­te­rys Drau­gys­tės par­ke ati­da­rė pa­plū­di­mio se­zo­ną. Ma­ mos su kū­di­kiais ve­ži­mė­liuose su­ ka ra­tus, sen­jo­rų kal­bos prie bend­ ro sta­le­lio par­ke su­ko­si nuo svei­ko mais­to iki pa­si­links­mi­ni­mų. Ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis si­ nop­ti­kai pro­gno­zuo­ja dar aukš­ tes­n ę tem­p e­ra­t ū­r ą, ga­l i­m a sa­ky­ti, – va­sa­riš­ką karš­tį. Vi­suo­ me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tai ra­ gi­na ne­pul­ti mė­gau­tis stai­ga sto­ ju­siu karš­čiu. „Mū­sų or­ga­niz­mas ne­pa­si­ren­gęs to­kiam tem­pe­ra­tū­ rų kont­ras­tui. Dėl to or­ga­niz­mas pa­ti­ria stre­są ir su­ma­žė­ja imu­ni­

„„ Populiarūs: mies­to par­kai pa­sta­ro

te­tas“, – taip lauk­tų šil­tų orų įta­ką mū­sų or­ga­niz­mui ko­men­ta­vo Vi­ suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro vi­suo­ me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tė As­ta Gri­cie­nė. Er­kės ir ki­ti pa­vo­jai

Pa­sak spe­cia­lis­tės, dar vi­sai ne­se­ niai iš­bri­do­me iš gri­po epi­de­mi­jos,

Kas vyksta Kauno gatvėse?

A.Ru­čie­nė din­go

Ta­ry­bos na­riai dis­ku­ta­vo il­gai, ta­čiau jo­kių spren­di­mų dėl ne­ le­ga­liai pa­skir­to di­rek­to­riaus ne­ priė­mė. Tai pa­tvir­ti­no ir ta­ry­bos sek­re­to­rius Min­dau­gas Ši­vic­kas, ku­rio tvir­ti­ni­mu, mies­to ta­ry­ba ata­skai­tą įga­lio­ta tik iš­klau­sy­ti. „Kau­no die­nai“ ne­pa­vy­ko iš­ girs­ti ir „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­jos se­niū­nės Auš­ros Ru­čie­ nės nuo­mo­nės apie L.Ru­džians­ko pa­sky­ri­mą di­rek­to­riu­mi. Ta­ry­bo­ je ši po­li­ti­kė tu­rė­jo pri­sta­ty­ti An­ ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos ata­skai­tą, ta­čiau po­sė­dy­je ji taip ir ne­pa­si­ ro­dė. Jos te­le­fo­ne ang­lų kal­ba at­si­lie­ pė au­toat­sa­kik­lis – ga­li bū­ti, kad šiuo me­tu A.Ru­čie­nė sve­čiuo­ja­si už­sie­ny­je.

„„Gatvės: tvarkymo darbus vykdo aštuonios kelininkų brigados.

Kauno miesto gatvėse tęsiami in­ tensyvūs duobių tvarkymo dar­ bai. Visą savaitę gatvėse pluša aš­ tuonios kelininkų brigados.

Šiomis dienomis duobės tvarkomos P.Lukšio g., Linkuvos g., L.Ivinskio g., Verkių g., Plytinės g. ir Neries kr. Iki šios savaitės pabaigos pavojingiausias duobes planuojama užlyginti Panerių g., Kovo 11-osios g., Birželio 23-iosios g. ir V.Krėvės pr.

Balandžio mėnesį pavojingiausios duobės buvo užtaisytos Rokų g., Plytinės g., Vaidoto g., Varnių  g., Tunelio g., Jonavos g., Veiverių g., Ateities pl., dalyje Pramonės pr., Karaliaus Mindaugo pr., Taikos pr. atkarpoje tarp Pramonės pr. ir Ateities pl., Kalvarijų ir Julijanavos g. Šiuo metu miesto gatvėse dirba aštuonios kelininkų brigados iš keturių sutartis su savivaldybe pasirašiusių bendrovių: UAB „Fegda“, UAB „Kamesta“, UAB „Kauno ke-

liai“ ir AB „Kauno tiltai“. Šiems darbams suteikiama metų garantija. Atliekamų darbų kokybę prižiūri atestuoti bendrovės „Laboratorinių bandymų centras“ specialistai. Kelininkai įspėja, jog dėl remonto darbų remontuojamose gatvėse gali susidaryti spūstys. Vairuotojams patariama, esant galimybei ir taupant laiką, pasirinkti alternatyvų kelią. Užs. 1110682


3

Ketvirtadienis, gegužės 9, 2013

Daugiau miesto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

kau­lus

­sio­mis die­no­mis dar pil­nes­ni žmo­nių. 

o pra­si­dė­jus šil­tiems orams pa­ste­ bi­mas per­ša­li­mo li­gų pa­di­dė­ji­mas. Ato­kai­to­je – karš­ta, pa­vė­sy­je – dar šal­ta. A.Gri­cie­nė pa­ta­ria ne ma­ žiau kaip mė­ne­sį sa­ve pa­sau­go­ ti. Pa­ma­žu kon­ser­vuo­tų dar­žo­vių pro­duk­ci­ją iš­stu­mian­čios švie­žios dar­žo­vės tu­rė­tų pa­dė­ti su­stip­rin­ti nu­si­lpu­sį imu­ni­te­tą.

Gu­li­nė­ti kol kas ne­pa­ta­ ria­ma ir dėl dar vie­no pa­vo­jaus – išal­ku­sios er­kės lau­ kia sa­vo krau­jo do­ no­rų.

miestas

„„Parke: sen­jo­rų kal­bos su­ko­si apie svei­ką mais­tą ir pa­si­links­mi­ni­mus.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

„Ne­rei­kia drą­siai gul­tis ar sė­dė­ ti ant že­mės, nes ji dar neį­ši­lu­si“, – pa­ta­rė A.Gri­cie­nė. Se­kant pro­tė­vių pa­ta­ri­mais, mau­dy­nių se­zo­ną ga­ li­ma pradėti tik po pir­mo­sios per­ kū­ni­jos. Gu­li­nė­ti kol kas ne­pa­ta­ria­ma ir dėl dar vie­no pa­vo­jaus – išal­ku­ sios er­kės lau­kia sa­vo krau­jo do­no­

rų. „Er­kės la­biau mėgs­ta drėg­nas, pa­vė­sin­gas vie­tas, ta­čiau nie­kas ne­ga­li ga­ran­tuo­ti, kad jos ne­nu­ro­ pos ir to­lė­liau sau­lė­to­je vie­to­je įsi­ tai­siu­sio poil­siau­to­jo link“, – per­ spė­jo Kau­no vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro Užk­re­čia­mų­jų li­gų pro­fi­ lak­ti­kos sky­riaus spe­cia­lis­tė Iri­na Bul­sie­nė.

švie­ses­nius med­vil­ni­nius ar li­ni­nius dra­bu­žius. Pir­mų­jų sau­lės spin­du­lių pa­ta­ria­ma sau­go­tis nėš­čioms mo­te­ rims, se­no­liams, ser­gan­tie­siems šir­

dies ir krau­ja­g ys­l ių li­go­m is. Ypač reikė­tų sau­go­ti ma­žy­lius. Van­duo ir gai­vie­ji gė­ri­mai karš­tą va­sa­ros die­ną tu­rė­tų bū­ti vi­sa­da po ran­ka.

„„Ore: gim­na­zis­tai per­trau­kas tarp pa­mo­kų jau lei­džia ne ko­ri­do­riuo­se.

Spe­cia­lis­tai pa­ta­ria Svei­ka­tos ser­gė­to­jai ra­gi­na žmo­nes sku­biau šil­tus dra­bu­žius keis­ti va­sa­ riš­kes­niais dra­bu­žiais. Ypač ar­tė­jan­ čio­mis die­no­mis pa­ta­r ia­ma dė­vė­t i

„„Įvai­ro­vė: Dai­na­vos par­ke kai kas prieš sau­lę ir iš­si­ren­gė.

Nak­ti­nis gais­ras Vi­li­jam­po­lė­je

„„Nelaimė: per gais­rą Vi­li­jam­po­lė­je tre­čia­die­nio nak­tį žu­vo trys žmo­nės. Ne­lai­mė įvy­ko ne­tru­kus po vi­dur­nak­

čio in­di­vi­dua­lia­me na­me Kal­nų g. At­vy­kus ug­nia­ge­siams vie­naaukš­tis me­di­nu­kas jau pleš­kė­jo at­vi­ra lieps­ na. Su ug­ni­mi ko­vo­jo trys ug­nia­ge­sių au­to­cis­ter­nos. Maž­daug po pus­va­lan­džio gel­bė­to­jai ra­do la­bai ap­de­ gu­sį žmo­gaus kū­ną, po ke­lių mi­nu­čių – dar vie­ną, ne­tru­kus – ir tre­čią. Kū­nai bu­vo taip stip­riai ap­de­gę, kad ne­bu­vo įma­no­ma nu­sta­ty­ti net jų ly­ties. Žu­vu­sių­jų as­me­ny­bės dar nu­sta­ti­nė­ja­mos. Pir­mi­nė gais­ro prie­žas­ tis – neat­sar­gus el­ge­sys. To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.


4

Ketvirtadienis, gegužės 9, 2013

Miestas

„„Nuo­tai­ka: Ro­tu­šės a. su­si­rin­ku­si mi­nia džiau­gė­si triukš­min­gai, emo­cin­gai, bet tai­kiai. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Tai­kus per­ga­lės džiaugs­mas

Pas­vei­kin­ti Kau­ no „Žal­gi­rio“, sa­ vo mies­to ko­ man­dos, vėl ta­ pu­sios LKL čem­ pio­ne, Ro­tu­šės a. iki vė­ly­vo va­ka­ ro lau­kė mi­nios kau­nie­čių. Man­tas La­pins­kas, Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

Iš kar­to po per­ga­lės pa­skelb­ta, kad čia 23 val. įvyks žai­dė­jų su­tik­tu­vės. Di­džio­ji da­lis krep­ši­nio sir­ga­lių iki tol lai­ką lei­do Se­na­mies­čio ba­ruo­ se, o ar­tė­jant nu­ma­ty­tam lai­kui plūs­te­lė­jo aikš­tėn. Bet paaiš­kė­jo, kad tuo­met žal­gi­rie­čiai dar bu­vo tik pa­ke­liui į na­mus – greit­ke­ly­je ties Žiež­ma­riais. Ro­tu­šės a. pa­ga­liau pa­si­ro­dęs „Žal­gi­rio“ ko­man­dos au­to­bu­sas su­tik­tas kur­ti­na­mais plo­ji­mais. Net­ru­kus žal­gi­rie­čiai pa­si­ro­dė ro­ tu­šės bal­ko­ne. Pir­ma­sis, mi­niai skan­duo­jant jo var­dą, į bal­ko­ną žen­gė tre­ne­ris Joa­nas Pla­za. „Mes ži­no­me tik du žo­džius – ža­lia – bal­ta!“ – į mik­ro­fo­ną su­ šu­ko ko­man­dos ka­pi­to­nas Pau­lius Jan­kū­nas. „Mes čem­pio­nai la la la“, – lie­tu­ viš­kai ta­rė į bal­ko­ną įžen­gęs Mar­ko Po­po­vi­čius. Gar­siau­sių plo­ji­mų su­­lau­kė bro­ liai Dar­ju­šas ir Kšiš­to­fas Lav­ri­ no­vi­čiai. „Kau­ne, ačiū tau, ačiū jums!“ – su­tar­ti­nai mi­niai dė­ko­ jo bro­liai. Aikš­tė­je ant­ra­die­nio va­ka­rą bu­ dė­jo dau­giau pa­rei­gū­nų nei įpras­ ta, bet jie dar­bo ne­tu­rė­jo. Mies­tie­ čių nak­ti­nės links­my­bės praė­jo be in­ci­den­tų – neuž­fik­suo­ta nė vie­no pa­žei­di­mo.

„„Gar­sas: žal­gi­rie­čių au­to­bu­sas su­tik­tas kur­ti­na­mais plo­ji­mais.

„„Kartu: į rotušės vidų žengė ne tik krepšininkai, bet ir jų artimieji.

„„Tri­bū­na: ro­tu­šės bal­ko­nas ta­po žal­gi­rie­čių džiaugs­mo tri­bū­na.

„„Nuotaika: klubo generalinis direktorius Paulius Motiejūnas džiūgavo.

„„Atminimui: J.Plaza ir jo auklėtiniai pozavo su Kauno vėliavomis.

Pas­ku­ti­nių LKL fi­na­lo se­ri­jos rung­ty­nių ap­žval­ga, ko­men­ta­rai ir sta­tis­ti­ka

8p.


5

ketvirtadienis, gegužės 9, 2013

lietuva Ap­do­va­no­ji­mas Pre­zi­den­tei

V.Romanovui – insultas?

Bau­dos ­ E.Ku­sai­tei

Lie­tu­vos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė va­kar iš­vy­ko į Vo­kie­ti­ją, kur Ache­no mies­ te jai bus įteik­tas tarp­tau­ti­ nis Ka­ro­lio Di­džio­jo ap­do­va­ no­ji­mas. „Tai vi­sos Lie­tu­vos įver­ti­ni­mas už pa­stan­gas, pa­ siau­ko­ji­mą ir su­si­tel­ki­mą įvei­ kiant eko­no­mi­nę kri­zę“, – sa­ kė Pre­zi­den­tė.

Rusijos medikai atsiuntė pro­ kurorams pažymą, kad buvu­ siam Ūkio banko savininkui Vladimirui Romanovui – insul­ tas. Tiesa, jis jau išleistas iš li­ goninės. Kaip portalui delfi.lt teigė pats V.Romanovas, į Lie­ tuva jis kol kas negrįš, nes kitą savaitę ketina vėl lankytis pas gydytojus.

Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­ mas tre­čia­die­nį klai­pė­die­tę Eg­ lę Ku­sai­tę pri­pa­ži­no kal­ta dėl me­la­gin­go pra­ne­ši­mo apie nu­ si­kal­ti­mą ir me­la­gin­go įskun­ di­mo. Jai skir­ta 9,7 tūkst. li­tų bau­da. E.Ku­sai­tė tei­gė, kad ti­ riant bau­džia­mą­ją by­lą dėl te­ ro­riz­mo Vil­niu­je ji bu­vo su­muš­ ta Ru­si­jos tar­ny­bų at­sto­vų.

„Ir bai­su bu­vo, ir skau­du, bet iš­gy­ve­nau“ Smur­to šei­mo­je grie­bia­si ne tik aso­cia­lūs as­me­nys. Kumš­čius į dar­bą pa­lei­džia ir įžy­my­bės, ir vers­lo ar po­li­ti­kos at­sto­vai. Ką tik tai pri­mi­nė žmo­ną Roz­vi­tą „paauk­lė­jęs“ Sei­mo na­rys Egi­ di­jus Va­rei­kis. Smur­to, kaip ir al­ko­ho­lio, pro­ble­ma Lie­tu­vo­je bu­ vo ir lie­ka ak­tua­li.

Lai­ma Že­mu­lie­nė l.zemuliene@diena.lt

Tai – ne rea­ly­bės šou

Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį, Mo­ti­nos die­ nos iš­va­ka­rė­se, iš­vy­du­si, kad tė­ vas mu­ša ma­mą, pa­rei­gū­nus į na­ mus Ben­do­rė­lių gy­ven­vie­tė­je ša­lia Vil­niaus iš­kvie­tė po­li­ti­ko duk­tė Ais­tė. Sei­mo na­rys bu­vo iš­vež­tas į Vil­niaus psi­chi­kos svei­ka­tos cent­ rą. Prob­le­mų dėl al­ko­ho­lio po­li­ti­ kas tu­rė­jo ir anks­čiau – prieš ke­le­ rius me­tus jis bu­vo su­lai­ky­tas prie vai­ro ne­blai­vus Rad­vi­liš­ky­je. Dėl šeš­ta­die­ni­nio pro­trū­kio Sei­ mo na­rys vie­šai ap­kal­ti­no al­ko­ho­ lį. Pas­kam­bi­nus ke­lios die­nos po skan­da­lin­go įvy­kio, po­li­ti­kas tei­ gė, kad jo šei­mo­je jau vis­kas ge­rai ir šia te­ma jis ne­kal­bės. Apie smur­tą šei­mo­je ne­pa­no­ ro pra­bil­ti ir po­li­ti­ko žmo­na R.Va­ rei­kie­nė. „Čia – ne rea­ly­bės šou, žmo­gui pa­dė­ti rei­kia ne per laik­raš­čius“, – rė­žė ji, tik­riau­siai tu­rė­da­ma ome­ ny­je vy­ro pro­ble­mas dėl al­ko­ho­lio var­to­ji­mo. Drą­siai pa­ki­lo į ko­vą

Ne vi­sos smur­tą pa­ty­ru­sios mo­te­rys už­si­sklen­džia sa­vy­je ir ver­kia vie­nu­ mo­je. Judėjimo prieš smurtą prieš moteris įkūrėja Gied­rė Ba­lu­ty­tė ne­ sle­pia kaž­ka­da pa­ty­ru­si su­tuok­ti­nio smur­tą. Na­mus ji pa­li­ko vi­du­ry žie­ mos su dviem duk­te­ri­mis, ma­žo­ ji bu­vo tik dvie­jų sa­vai­čių. Ryž­tin­ga mo­te­ris nu­spren­dė ne­ty­lė­ti – apie tai ji pra­bi­lo vie­šai ir puo­lė į pa­gal­bą pa­na­šaus li­ki­mo mo­te­rims. Vil­niu­je, Mo­ky­to­jų na­mų kie­ me­ly­je, G.Ba­lu­ty­tė su­ren­gė ak­ci­ją-

kon­cer­tą „Mes ga­lim!“, ra­gi­nan­čią mo­te­ris ko­vo­ti su smur­tau­to­jais. Ne kar­tą su sa­vo mo­ti­na – Sei­mo na­re, praei­ty­je po­pu­lia­ria est­ra­ dos dai­ni­nin­ke Ona Va­liu­ke­vi­čiū­te – va­ži­nė­jo po Lietuvą ir Su­val­ki­joje esančią šios gimtinę, kal­bė­jo­si su mo­te­ri­mis, jas drąsino. Sa­vo griež­ tu cha­rak­te­riu ne vie­ną pa­sta­tė ant ko­jų. Iki šiol Gied­rė sulaukia tele­ fono skambučių, į feis­bu­ko pa­sky­ rą gau­na mo­te­rų laiš­kų su pa­gal­bos šauks­mu. Taip pat G.Ba­lu­ty­tė bend­ra­dar­ biau­ja su mo­te­rų kri­zių cent­rais. „Bu­vo pa­da­ry­ta pra­džia ir ma­nau, kad ji bu­vo la­bai sėk­min­ga, at­vė­rė ne vie­nai mo­te­riai akis. Toks ir bu­vo ma­no tiks­las“, – sa­kė G.Ba­lu­ty­tė.

Smur­to prieš mo­te­rį ra­tas ga­li už­si­da­ry­ti tik­tai au­kai su­si­gri­ebus. Smur­tau­to­jas nie­ka­da ne­sus­tos.

Gė­da pa­sa­ky­ti, kad mu­ša

Kai­muo­se, mies­te­liuo­se į Gied­rę krei­pia­si ypač daug mo­te­rų. „Kiek ga­liu, tiek gel­bė­ju, pa­lai­kau mo­ra­ liš­kai. Nu­ve­ža­me vai­kų dra­bu­žė­lių, reikalingų daiktų. Kar­tais mo­te­riai ir dėl pra­stos fi­nan­si­nės pa­dė­ties sun­ku išei­ti. Ži­no­ma, kad man, tu­ rin­čiai tėvus šalia, bu­vo leng­viau“, – ne­slė­pė pa­šne­ko­vė. Ir Vil­niu­je, ir ma­žuo­se mies­te­ liuo­se ji iš­gir­do dau­gy­bę mo­te­rų is­ to­ri­jų. Jos vi­sos pa­na­šiai vie­no­dos ir kar­tu – la­bai skir­tin­gos.

„Smur­to prieš mo­te­rį ra­tas ga­li už­si­da­ry­ti tik­tai au­kai su­si­gri­ebus. Smur­tau­to­jas nie­ka­da ne­sus­tos. Ne vel­tui juos va­di­nu li­go­niais. Vie­nas – ag­re­sy­vus, ki­tas – tu­rin­tis psi­ chi­kos su­tri­ki­mų, bet jis ne­sus­ tos. Tik­tai au­ka ga­li pa­dė­ti taš­ką, – įsi­ti­ki­nu­si G.Ba­lu­ty­tė. – Ir svar­ biau­sia, ką vi­soms ka­lu į gal­vą, – tu ne­pri­va­lai jaus­tis kal­ta. Kal­tas tas, ku­ris mu­ša, o ne tu. Ta­čiau mo­te­rys, daž­nu at­ve­ ju bi­jo­da­mos pa­dė­ti tą taš­ką, jau­ čia­si kal­tos, jau­čia gė­dą prieš sa­vo kai­mą. Ypač pro­vin­ci­jo­je mo­te­ rims gė­da pa­sa­ky­ti, kad jas mu­ša. Ne joms tu­ri bū­ti gė­da – bai­si gė­da tam vai­ki­nui ar vy­rui, ku­ris drįs­ta prieš sa­vo žmo­ną, vai­kus ar ma­mą pa­kel­ti ran­ką.“ Išei­ti rei­kia ir dėl vai­kų

Gied­rė džiau­gė­si, kad da­bar jos gy­ ve­ni­me vis­kas ge­rai. To­dėl pri­si­ min­ti praei­ties koš­ma­rą ne­ma­lo­nu. „Ko ge­ro, ma­no bū­das toks, kad su kro­ko­di­lo oda esu gi­mu­si, esu stip­ri, į ma­mą. Ma­no di­džiau­sias at­spir­ties taš­kas – vai­kai, dėl ku­ rių ne­ga­li­ma pa­si­duo­ti. Man gai­ la ir ne­tgi keis­ta, kad mo­te­rys, tu­ rin­čios vai­kų, lei­džia sa­ve muš­ti ir tam vai­ke­liui lei­džia vi­sa tai ma­ ty­ti. Kad mu­ša – bai­su, žiau­ru, bet man bai­siau, kad pro­tin­ga mo­te­ ris nu­lei­džia ran­kas – ne­tu­ri jė­gų išei­ti. Jei­gu jai ne­gai­la, kai jos sep­ ty­ne­rių me­tų vai­kas ma­to, kaip ją li­go­nis tran­ko kiek­vie­ną va­ka­rą, o ji ne­tu­ri jė­gų išei­ti, – at­si­pra­šau. Ta­da ji ne­ger­bia sa­vęs ir ne­my­li to vai­ko. Taip, aš esu ka­te­go­riš­ka, bet ne­pik­tai“, – sa­kė G.Ba­lu­ty­tė.

Iš Sei­mo ne­si­trauks Šei­mo­je ne­blai­vus smur­ta­vęs par­la­ men­ta­ras Egi­di­jus Va­rei­kis (nuotr.) su­stab­dė na­rys­tę kon­ser­va­to­rių par­ ti­jo­je vie­niems me­tams. „Man la­bai ne­ge­ra, pa­my­niau tam tik­ ras es­mi­nes ver­ty­bes, jau­čiuo­si pra­ si­kal­tęs, to­dėl nu­spren­dėm, kad me­ tams su­stab­dau na­rys­tę par­ti­jo­je“, – BNS sa­kė E.Va­rei­kis. Ta­čiau klau­sia­mas, ar po sa­vait­ga­lio įvy­kių, kai dėl smur­to šei­mo­je į na­mus

iš­kvies­ta po­li­ci­ja, ne­svars­tęs at­si­sa­ky­ ti Sei­mo na­rio man­da­to, E.Va­rei­kis at­ sa­kė nei­gia­mai. Dėl smur­to E.Va­rei­kio na­muo­se pra­ dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­ džia­mo­jo ko­dek­so 140 straips­nio pir­ mą da­lį. Po­li­ti­kui ga­li grės­ti vie­šie­ji dar­bai ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mas, ar­ba areš­tas, ar­ba lais­vės atė­mi­mas iki vie­ nų me­tų. BNS inf.

„„Pa­vyz­dys: dai­ni­nin­kė G.Ba­lu­ty­tė ne­sle­pia kaž­ka­da pa­ty­ru­si su­tuok­

ti­nio smur­tą, bet ji su­ge­bė­jo pa­lik­ti jį, pra­bi­lo vie­šai ir puo­lė į pa­gal­bą pa­na­šaus li­ki­mo mo­te­rims. Andriaus Ufarto / BFL nuo­tr.

Paa­be­jo­jus, gal ta mo­te­ris ne­tu­ ri kur išei­ti, Gied­rė at­rė­žė: „Ne­są­ mo­nė.“ Esą ar ge­riau, kad ją vie­ną va­ka­rą už­muš­tų ir vai­kus paim­tų į vai­kų na­mus? Anot Gied­rės, jei ne­tu­ri ma­mos, eik pas ku­ni­gą. Jei nė­ra ge­ro ku­ ni­go mies­te­ly­je, eik pas so­cia­li­nę dar­buo­to­ją. Paš­ne­ko­vė ne­ti­ki, kad pa­sa­kius „Ma­ne mu­ša. Aš ne­tu­riu kur su vai­ku pri­si­glaust“ neat­si­ras nė vie­no žmo­gaus, net bo­bu­tės, ku­ri tai mo­te­riai pa­gel­bė­tų. Pa­ti Gied­rė tu­rė­jo kur išei­ti. „Ma­no ma­ma gy­ve­no ša­lia, man pa­si­se­kė. Ji tie­siog ma­ne su vai­kais „su­si­rin­ko“ ir iš­si­ve­žė. Bet aš ne­ bi­jo­jau apie tai kal­bė­ti. Kai bū­da­ma

nėš­čia pir­mą kar­tą ga­vau į gal­vą, pra­dė­jau apie tai kal­bė­ti saviems, nors nebuvau tokia tvirta. Ne­no­ rė­jau, kad ma­no duk­tė iš pir­mo­sios san­tuo­kos ma­ty­tų to­kius da­ly­kus. Su­sig­ri­ebau, kai ma­no kū­di­kiui – ant­ra­jai duk­te­riai – bu­vo dvi sa­vai­ tės. Ir bai­su bu­vo, ir skau­du, bet iš­ gy­ve­nau. Aš tu­riu pui­kių drau­gių, ku­rios man pa­dė­da­vo, tu­riu ma­mą su­pe­ri­nę, tu­riu vy­res­nią­ją duk­te­ rį – ta­da jai bu­vo aš­tuo­ne­ri, da­bar – 13-a, tai ma­no drau­gė ir pa­lai­ky­ to­ja. Kai bai­gė­si sky­ry­bų pro­ce­sas ir to li­go­nio dau­giau ne­be­ma­čiau, la­ bai at­si­tie­siau, tapau tuo, kuo esu dabar, – tiesiog laiminga“, – pa­sa­ ko­jo G.Ba­lu­ty­tė.


6

ketvirtadienis, gegužės 9, 2013

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Nie­kas ne­no­ri ri­zi­kuo­ti

Evaldas Labanauskas

N

ors Ba­rac­kas Oba­ma ant­rai ka­den­ ci­jai JAV pre­zi­den­to po­ste pri­sie­kė tik prieš ke­lis mė­ne­sius, jau ne­ty­ la kal­bos apie ga­li­mą jo pa­mai­ną po ket­ve­rių me­tų – Je­bą Bus­hą, Hil­la­ry Clin­ ton ir t. t. Lie­tu­vo­je iki pre­zi­den­to rin­ki­mų li­ko me­tai, ta­ čiau ne­drįs­ta­ma net vie­šai pra­bil­ti apie ga­li­mus kan­di­da­tus. Pa­ti Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­ tė ir­gi ty­li apie sa­vo pa­si­rin­ki­mą siek­ti ar ne ant­ ros ka­den­ci­jos. Taip ir no­ri­si su­rik­ti mū­sų po­li­ti­ kams: „Drą­siau, dramb­liai, drą­siau!“ Ta­č iau sa­ko­ma, kad dramb­l iai – la­bai pro­ tin­g i gy­v ū­nai ir be rei­ka­lo į spąs­t us ne­len­ da. Re­g is, pa­na­šiai el­g ia­si ir Lie­t u­vos po­l i­t i­ kos dramb­l iai. Pas­kel­bi­mas apie da­ly­va­vi­mą lenk­ty­nė­se dėl pre­zi­de­nto kė­dės smar­kiai ap­ri­bo­tų veiks­mų lais­vę vien jau tuo, kad vi­si to­les­ni žings­niai bu­vo įvar­dy­ti kaip rin­ki­mų kam­pa­ni­ja. Skir­ tin­gai nei JAV, Lie­tu­vo­je žo­džių jun­gi­nys „rin­ ki­mų kam­pa­ni­ja“ reiš­kia po­pu­liz­mą, me­lą – vi­ sa tai, kas po­li­ti­ko­je blo­giau­sia. Be to, ar par­ti­jos tu­ri rim­tų kan­di­da­tų, ku­rie no­ rė­tų už­si­mes­ti kan­di­da­to naš­tą ir tu­rė­tų nors ko­kį šan­są lai­mė­ti prieš da­bar­ti­nę, nors ir esą neap­sisp­ren­du­sią, fa­vo­ri­tę D.Gry­baus­kai­tę? Ga­liau­siai juk nie­kas ne­no­ri pyk­tis su pa­sta­ rą­ja ir suar­dy­ti tra­pios pu­siaus­vy­ros val­džios vir­šū­nė­se.

Apie pre­zi­den­to rin­ki­ mus vie­šai kal­ba tik tie, kas ne­be­tu­ri ko pra­ras­ti. Tad apie pre­zi­den­to rin­ki­mus vie­šai kal­ba tik tie, kas ne­be­tu­ri ko pra­ras­ti. Ar ver­ta ri­zi­kuo­ti ir ti­kė­tis ste­buk­lo? Vis dėl­to ne­rei­kia nu­si­min­ti – pre­zi­den­to rin­ ki­mai įvyks. Tie­sa, kam­pa­ni­ja tu­rė­tų pra­si­dė­ti dar ne­grei­tai – kai D.Gry­baus­kai­tė pra­neš apie sa­vo spren­di­mą. Ži­nant jos ge­bė­ji­mą iš­lauk­ti, anks­čiau ne­gu ki­tų me­tų pra­džio­je to ti­kė­tis ne­ver­ta. Tuo­met tik iš no­ro pa­ro­dy­ti, jog dar tu­ ri sa­vi­gar­bos, par­ti­jos iš­kels ir sa­vo kan­di­da­tus, ku­rie bus su­si­tai­kę su min­ti­mi, kad jų CV pa­ puoš už­ra­šas „su­triuš­kin­ti per pre­zi­den­to rin­ ki­mus“. Tra­di­ciš­kai iš­vy­si­me ir po­li­ti­kos klou­ nų, ku­rių dis­ku­si­jos ir ban­dy­mai įkąs­ti D.Gry­ baus­kai­tei su­teiks šiek tiek pra­mo­gos. Ži­no­ma, vi­sa­da iš­lie­ka ti­ki­my­bė, jog D.Gry­baus­ kai­tė su­klups ar tie­siog su­lauks ge­res­nio pa­siū­ ly­mo, nei siek­ti dar vie­nos ka­den­ci­jos. Tuo­met pre­zi­den­to rin­ki­mų int­ri­ga bus di­des­nė. Bet ar iš­vy­si­me ko­kių nors nau­jų vei­dų šio­se lenk­ty­nė­se? Abe­jo­ti­na, nes į rin­ką įves­ti nau­ ją kan­di­da­tą rei­kė­jo jau va­kar. Ta­čiau pro­tin­ gie­ji Lie­tu­vos po­li­ti­kos dramb­liai ne­mėgs­ta ri­ zi­kuo­ti. informacija:

302 250

Ši­lai­nių po­lik­li­ni­kos va­do­vas: me­di­kams trūks­ta gra­žių žo­džių

V

a­kar Kau­no Ši­lai­nių po­ lik­li­ni­kos 20-ies me­tų su­kak­ties pro­ga po­rta­ le kau­no­die­na.lt lan­kė­si po­lik­li­ni­kos di­rek­to­rius Vid­man­ tas Obe­lie­nius ir at­sa­kė į skai­ty­ to­jų klau­si­mus.

– Kaip api­bū­din­tu­mė­te po­ lik­li­ni­ką da­bar? Kuo pa­na­ši ir kuo ski­ria­si nuo ki­tų? – Tai yra pa­pras­ta mies­to po­ lik­li­ni­ka, ku­ri ir ne­tu­rė­tų skir­tis nuo ki­tų mies­to po­lik­li­ni­kų. Vis dėl­to ski­ria­mės tuo, kad tu­ri­me tam tik­rų spe­cia­li­za­ci­jų – stu­ bu­ro ir są­na­rių diag­nos­ti­ką, gy­ dy­mą, mi­ty­bos su­tri­ki­mų gy­dy­ mą ir kt. Taip pat tu­ri­me di­de­les diag­nos­ti­kos ga­li­my­bes – at­lie­ ka­me net bran­duo­li­nio mag­ne­ ti­nio re­zo­nan­so ty­ri­mus. Mū­sų po­lik­li­ni­ka taip pat iš­si­ski­ria ir in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų įdie­ gi­mu. Tai su­tei­kia dau­giau ga­ li­my­bių ir spar­tos dar­be.

Tu­ri­me di­de­les diag­nos­ti­kos ga­li­ my­bes – at­lie­ka­me net bran­duo­li­nio mag­ne­ti­nio re­zo­ nan­so ty­ri­mus.

– Ko­kia yra VšĮ Kau­no Ši­lai­ nių po­lik­li­ni­kos spe­cia­li­za­ci­ja ir ko­kios nau­jo­vės šios gy­dy­ mo įstai­gos lau­kia atei­ty­je? – Pag­rin­di­nė po­lik­li­ni­kos spe­ cia­li­za­ci­ja, ku­ri su­lau­kia di­ džiau­sio pa­cien­tų srau­to, yra stu­bu­ro li­gų diag­nos­ti­ka, gy­ dy­mas ir rea­bi­li­ta­ci­ja. Tu­ri­me pui­kių kon­sul­tan­tų, daug re­tos įran­gos. Pa­cien­tai ga­li gy­dy­tis neat­sit­rauk­da­mi nuo kas­die­nių rei­ka­lų ir dar­bų. Mes da­bar lau­kia­me atei­ties ne­ži­no­da­mi, ko­kie bus spren­di­ mai vyk­dant SAM re­for­mą. Vis dėl­to pla­nuo­ja­me dar di­des­nę

– Kaip jū­sų va­do­vau­ja­mą po­ lik­li­ni­ką pa­lie­tė bu­vu­si kri­zė, ko­kie tu­rė­jo bū­ti spren­di­mai, per­tvar­ky­mai? – Kri­zė mums ta­po pa­ska­ti­ ni­mu priim­ti svar­bius ūki­nius spren­di­mus. Įdie­gė­me in­ten­sy­ vią eko­no­mi­nę pro­gra­mą, lei­du­ sią iš­gy­ven­ti vi­siš­kai ne­ma­ži­nant at­ly­gi­ni­mų. Tau­py­mo pro­gra­ ma pa­rei­ka­la­vo pa­keis­ti elekt­ros lem­pu­tes, au­to­ma­ti­zuo­ti šil­dy­ mą, grei­tai pa­keis­ti daug po­lik­ li­ni­kos lan­gų, per­tvar­ky­ti trans­ por­tą, ry­šius. Per kri­zę mū­sų prio­ri­te­tas bu­vo iš­sau­go­ti dar­ buo­to­jų at­ly­gi­ni­mus. – Kaip ver­ti­na­te da­bar­ti­nius svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro pla­nus da­ry­ti ra­di­ka­lias per­ mai­nas svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mo­je? Ar tik­rai vals­ty­ bi­nei me­di­ci­nai kliu­do pri­ va­ti? – Ver­ti­nu la­bai tei­gia­mai, kad mi­nist­ras su­ju­di­no vi­są šią ba­lą, ku­rio­je yra mū­sų svei­ka­tos ap­ sau­gos sis­te­ma. Už tai aš jį ver­ ti­nu ir ger­biu. Ko­kios bus rea­lios per­mai­nos, kol kas ne­ži­no­me, nes spren­di­mo dar nė­ra. Ma­nau, kad jei­gu mi­nist­ro siū­lo­mi spren­di­mai bus pa­grįs­ti eko­no­mi­kos dės­niais, jo siū­ly­mai bus ra­cio­na­lūs. Ma­nau, kad tie 7 pro­c. svei­ ka­tos sis­te­mos biu­dže­to, ku­riuos nau­do­ja pri­va­ti me­di­ci­na, yra ma­ža da­lis. Pri­va­čios me­di­ci­nos tik­rai tu­rė­tų bū­ti dau­giau. Ypač vyk­dant Lie­tu­vos svei­ka­tos pro­ gra­mą, ku­rio­je nu­ma­ty­tas daug pla­tes­nis pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros per­da­vi­mas pri­va­čiai me­di­ci­nai, to­dėl ban­dy­mas tais ke­liais pro­cen­tais iš­spręs­ti svei­ ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos pro­ble­ mas yra ne­rea­lus, nes fi­nan­sa­vi­ mo trūks­ta vi­sai sis­te­mai.

„„Plėt­ra: anot V.Obe­lie­niaus, kad ir ko­kie bū­tų to­les­ni svei­ka­tos ap­

sau­gos re­for­mos žings­niai, Ši­lai­nių po­lik­li­ni­ko­je ir to­liau bus die­ gia­ma vis dau­giau diag­nos­ti­kos pa­slau­gų. Tomo Raginos nuo­tr.

– Ką ga­li­te pa­tar­ti ser­gan­čio­ jo al­ko­ho­liz­mu šei­mai, nes jau ran­kos svy­ra ko­vo­jant? – Lie­tu­vo­je yra di­de­lė pro­ble­ma tai, kad var­žo­ma­si kal­bė­ti apie al­ko­ho­liz­mą ir pa­sa­ky­ti žmo­gui tie­siai apie jo pro­ble­mą. Tai jo ne­ ska­ti­na mes­ti ger­ti. Kuo anks­ čiau su mei­le ir nuo­šir­džiu rū­pes­ čiu žmo­gų įspė­si­me, tuo dau­giau šan­sų bus pa­dė­ti. Tik ne­ga­li­ma ty­lė­ti. Kai įta­ria­ma pri­klau­so­my­ bė nuo al­ko­ho­lio ar nar­ko­ti­kų, rei­ kia kreip­tis į spe­cia­lis­tus – kaip ir bet ku­rios ki­tos li­gos at­ve­ju. Ser­ gant juk ne­si­gy­do­me pa­tys, to­dėl ir al­ko­ho­liz­mą tu­ri gy­dy­ti spe­cia­lis­ tai. In­for­ma­ci­jos ga­li­te ras­ti ir in­ ter­ne­te, o ma­no kon­tak­ti­nius duo­ me­nis ra­si­te ad­re­su www.saa.lt. – Šei­mos gy­dy­to­jai neišk­lau­ so pa­cien­tų, nuo­lat pil­do do­ ku­men­tus kom­piu­te­ry­je. – Mes sa­vo įstai­go­je da­ro­me vis­ ką, kas tik įma­no­ma, kad gy­dy­ to­jui ne­tek­tų dirb­ti pa­ša­li­nių

dar­bų. Su­da­ro­me me­di­kams ga­ li­my­bes dirb­ti kom­piu­te­riu, kad ne­rei­kė­tų ra­šy­ti ran­ka, įren­gė­me in­for­ma­ci­nius ka­bi­ne­tus, ku­riuo­ se dir­ba slau­gy­to­jos, pe­ri­man­čios da­lį gy­dy­to­jų or­ga­ni­za­ci­nio krū­ vio. Vis dėl­to, kol ap­mo­kė­ji­mo už dar­bą sis­te­ma ne­pa­si­keis, di­de­ lių po­ky­čių ne­lau­ki­me. Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je šei­mos gy­dy­to­jams yra mo­ka­ma už pri­ra­šy­tų pa­cien­ tų skai­čių, o tai gy­dy­to­ją ska­ti­na tu­rė­ti kuo dau­giau pa­cien­tų. Ge­ rai yra tai, kad SAM jau yra pra­ dė­ti dar­bai kei­čiant šią sis­te­mą. – Aš daž­nai lan­kau­si jū­sų va­ do­vau­ja­mo­je po­lik­li­ni­ko­je, nes esu ste­bi­mas me­di­kų po in­sul­to. Po­lik­li­ni­ko­je esan­ čia­me Rea­bi­li­ta­ci­jos sky­riu­ je vi­sa­da esu ge­rai ir ma­lo­ niai ap­tar­nau­ja­mas. Dė­ko­ju už tai. – Ačiū už gra­žius žo­džius. Mū­ sų me­di­kams šiuo me­tu jų la­bai trūks­ta.

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė. reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“, Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Žilvinė Petrauskaitė

„Kauno dienos“ redakcija, Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260 Jūratė Kuzmickaitė – 302 275

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė –

Vilniaus biuro vadovas Evaldas Labanauskas – (8 5) 219 1372

TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

diag­nos­ti­kos plėt­rą, kad pa­cien­ tą siųs­ti į ki­tas įstai­gas rei­kė­ tų tik sta­cio­na­riam gy­dy­mui ar­ ba tre­ti­nio ly­gio kon­sul­ta­ci­joms. Vi­są ki­tą pa­gal­bą jis tu­rė­tų gau­ ti vie­to­je.

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA, Ekonomika: Justinas Argustas –

(8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 SPORTAS: Romas Poderys – Marius Bagdonas – Balys Šmigelskas – 

302 258 302 259 (8 5) 219 1383

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

302 263

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1380

Ratai:

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

302 265

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raidėmis

Arūnas Andriuškevičius –

302 260

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS:

SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114

302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228


7

ketvirtadienis, gegužės 9, 2013

pasaulis Su­lai­ky­ti ­ įta­ria­mie­ji

Pa­vo­jin­gas ­ vi­ru­sas

Griež­tins ­ mig­ra­ci­ją

Bel­gi­jos, Pran­cū­zi­jos ir Švei­ ca­ri­jos po­li­ci­ja suė­mė 31 as­ me­nį, sie­ja­mą su va­sa­rį vie­ na­me Bel­gi­jos oro uos­te įvyk­ dy­tu įžū­liu api­plė­ši­mu, per ku­rį nu­si­kal­tė­liai, per­si­ren­gę po­li­ci­nin­kais ir ap­si­gink­la­vę au­to­ma­tais, pa­gro­bė 120 dei­ man­tų pa­ke­tų siun­tą, ver­tą 50 mln. JAV do­le­rių.

Pran­cū­zi­ja va­kar pra­ne­šė apie pir­mą­jį ša­ly­je pa­tvir­tin­ tą už­si­krė­ti­mo nau­ju į SARS pa­na­šiu vi­ru­su at­ve­jį. Pa­cien­ tas gy­do­mas li­go­ni­nės in­ten­ sy­vio­sios te­ra­pi­jos sky­riu­je ir yra izo­liuo­tas. Už­sik­rė­tę šiuo vi­ru­su pa­sau­ly­je mi­rė jau 18 žmo­nių, dau­giau­sia Sau­do Ara­bi­jo­je.

Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos par­la­ men­to ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ jo­je ka­ra­lie­nė Elž­bie­ta II va­kar pri­sta­tė mi­nist­rų ka­bi­ne­to pro­gra­mą ki­tiems me­tams. Jo­je nu­ma­ty­ta ma­žin­ti so­cia­ li­nes iš­mo­kas, griež­tin­ti mig­ ra­ci­jos tvar­ką, pa­leng­vin­ti nu­ si­kal­tė­lių ir ne­le­ga­lių mig­ran­ tų de­por­ta­ci­jos pro­ce­dū­rą.

Lai­vas rė­žė­si ir nu­ver­tė bokš­tą Ma­žiau­siai sep­ty­ni žmo­nės žu­ vo, o dar trys din­go Ge­nu­jos uos­ to van­de­ny­se, kai nak­tį į tre­čia­ die­nį kon­tei­ne­ri­nis lai­vas įsi­rė­žė į lai­vy­bos val­dy­mo bokš­tą. At­gai­vi­no sun­kius pri­si­mi­ni­mus

„„Vaid­muo: V.Sur­ko­vas (kai­rė­je) lai­ko­mas V.Pu­ti­no vi­daus po­li­ti­kos stra­te­gi­jos ideo­lo­gu. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

Išė­jo pil­ka­sis kar­di­no­las

Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas va­kar iš vi­cep­rem­je­ro pa­rei­gų at­lei­do Vla­dis­la­vą Sur­ko­vą, ku­ris lai­ko­mas pa­grin­di­niu „val­do­mos de­mok­ra­ti­jos“ ideo­lo­gu. Nuo­mo­nės iš­si­sky­rė

Spren­džiant iš pre­zi­den­to įsa­ko, V.Sur­ko­vas pa­ts pa­tei­kė at­si­sta­ty­ di­ni­mo pra­šy­mą. Bu­vęs vi­cep­rem­ je­ras sa­vo spren­di­mo kol kas ne­ ko­men­tuo­ja, o V.Pu­ti­no at­sto­vas spau­dai Dmit­ri­jus Pes­ko­vas sa­kė, kad tai su­si­ję su pre­zi­den­to įsa­kų vyk­dy­mu. Ge­gu­žės 7 d. ša­lies va­do­vas su­ kri­ti­ka­vo vy­riau­sy­bę dėl lė­tė­jan­ čio eko­no­mi­kos au­gi­mo ir pa­siū­lė įves­ti as­me­ni­nę mi­nist­rų at­sa­ko­ my­bę už įsa­kų vyk­dy­mą. O V.Sur­ ko­vas pre­zi­den­tui ra­por­ta­vo apie „be­veik ne­prie­kaiš­tin­gą“ vy­riau­ sy­bės dar­bą. Kan­džios rep­li­kos

Be to, V.Sur­ko­vo at­si­sta­ty­di­ni­mas su­ta­po su jo vie­šu gin­ču su Ty­ri­ mų ko­mi­te­to ofi­cia­liuo­ju at­sto­vu Vla­di­mi­ru Mar­ki­nu. Ge­gu­žės 1-ąją kal­bė­da­mas Lon­do­no eko­no­mi­ kos mo­kyk­lo­je V.Sur­ko­vas pa­reiš­ kė, kad Ru­si­jos Skol­ko­vo ino­va­ ci­jų cent­ras yra vie­nas šva­riau­sių pro­jek­tų ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­ mo at­žvil­giu, ir nei­gia­mai įver­ti­no Ty­ri­mų ko­mi­te­to vyk­do­mus ty­ri­ mus dėl ko­rup­ci­jos šia­me ino­va­ci­ jų cent­re. Vi­cep­rem­je­ras pri­dū­rė, kad gar­ sūs pa­reiš­ki­mai, ku­riuos Ty­ri­mų ko­mi­te­tas da­ro net ne­bai­gęs ty­ri­ mo, ken­kia Skol­ko­vo įvaiz­džiui ir at­bai­do in­ves­tuo­to­jus.

Pra­si­de­da epo­cha, kai tie­siog duo­da­ma kir­vio pen­ti­mi per gal­vą, griež­to ran­ki­ nio val­dy­mo epo­cha. V.Mar­ki­nas at­sa­kė kan­daus to­no pub­li­ka­ci­ja laik­raš­ty­je „Iz­ves­ti­ja“. „Rei­kė­tų pa­ste­bė­ti, kad „efek­ty­ vūs va­dy­bi­nin­kai“ šiais lai­kais tu­ri nau­ją ma­dą. Kai tik įvyk­do­ma kra­ta ne­tur­tin­gos sri­ties gu­ber­na­to­riaus dau­giaaukš­čiuo­se rū­muo­se, jo ko­ le­gos iš kar­to ima šauk­ti apie po­li­ ti­nį už­sa­ky­mą, apie sat­ra­pus iš Ty­ ri­mų ko­mi­te­to ir Au­di­to rū­mų. O „efek­ty­vių va­dy­bi­nin­kų“ ku­ra­to­ riai mėgs­ta at­lik­ti sve­čio iš Mask­ vos ari­jas iš­kart Lon­do­ne“, – ra­šė V.Mar­ki­nas. Pub­li­ka­ci­ją jis bai­gė to­kiu pa­ moks­lu: „Jo­kie ai­ma­na­vi­mai apie po­li­ti­nius mo­ty­vus čia ne­pa­dės. Pa­dės tik vie­na: jei­gu no­ri­te, kad di­de­lio mas­to pro­jek­tai, ino­va­ci­jos ir in­ves­ti­ci­jos bū­tų vyk­do­mos, tie­ siog ne­su­da­ry­ki­te są­ly­gų jų grobs­ ty­ti ir kont­ro­liuo­ki­te sa­vo va­dy­bi­ nin­kus. Ir jums vis­kas pa­vyks.“ Kli­ba prem­je­ro kė­dė?

Po­li­to­lo­gas Dmit­ri­jus Oreš­ki­nas Ru­si­jos ra­di­jui „Ko­mer­sant FM“

sa­kė, kad V.Sur­ko­vo at­si­sta­ty­di­ ni­mas reiš­kia epo­chų kai­tą ir kad at­sta­ty­di­ni­mas anks­čiau ar vė­liau ga­li grės­ti ir mi­nist­rui pir­mi­nin­kui Dmit­ri­jui Med­ve­de­vui. „Aiš­ku, tai smū­gis D.Med­ve­ de­vui, – sa­kė po­li­ti­kos eks­per­ tas. – Tai tie­sio­gi­nis pre­zi­den­to įsi­ver­ž i­m as į vy­r iau­sy­b ės no­ menk­la­tū­rą. <...> Žmo­nėms rei­ kia pa­ro­dy­ti kal­ti­nin­ką. Pra­si­de­ da epo­cha, kai tie­siog duo­da­ma kir­vio pen­ti­mi per gal­vą, griež­to ran­ki­nio val­dy­mo epo­cha. V.Sur­ ko­vo vie­tą grei­čiau­siai užims kas nors pil­kes­nis.“

Ši ne­lai­mė Ita­li­jo­je at­gai­vi­ no skau­džius pri­si­mi­ni­mus apie praė­ju­siais me­tais įvy­ku­sią krui­ zi­nio lai­vo ka­tast­ro­fą. Gel­bė­to­jai nak­tį per karšt­li­giš­ ką paieš­ką nar­dė į tam­sius Ge­nu­ jos uos­to – vie­no jud­riau­sių Ita­ li­jo­je – van­de­nis. Še­ši žmo­nės, kaip pra­ne­ša­ma, bu­vo sun­kiai su­žeis­ti. Ne­lai­mė, ku­ri įvy­ko maž­daug pus­va­lan­dis po vi­dur­nak­čio (1.30 val. Lie­tu­vos lai­ku), iš­gąs­di­no ita­ lus, dar neat­si­ga­vu­sius po „Cos­ta Con­cor­dios“ tra­ge­di­jos, kai vie­ną 2012-ųjų sau­sio nak­tį šiam krui­ zi­niam lai­vui ap­vir­tus prie Džil­jo sa­los žu­vo 32 žmo­nės. Ita­lai ge­di

Gel­bė­to­jai pa­si­tel­kė šu­nis, iš­dre­ suo­tus ieš­ko­ti žmo­nių že­mės dre­ bė­ji­mų zo­no­se, kad pa­tik­rin­tų, ar yra gy­vų žmo­nių nuo­lau­žo­se ap­ link bokš­tą. Maž­daug 3.30 val. (4.30 val. Lie­tu­vos lai­ku) lai­vas „Jol­ly Ne­ro“ bu­vo pa­trauk­tas iš ava­ri­jos vie­tos, gel­bė­to­jai karšt­li­giš­kai tik­ri­no tą ra­jo­ną. Ge­nu­jos me­ras Mar­co Do­ria sa­kė, kad ita­lai ge­di po šio „la­bai rim­to ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo, ku­ ris su­krė­tė vi­są mies­tą“. Į Nea­po­lį tu­rė­jęs plauk­ti ita­lų kon­tei­ne­ri­nis

lai­vas „Jol­ly Ne­ro“ yra be­veik 200 m il­gio ir 30 m plo­čio, jo bend­ra­ sis to­na­žas yra dau­giau kaip 40 500 to­nų. Lai­vo sa­vi­nin­kas Ste­fa­no Mes­ si­na, ku­ris ne­tru­kus po ne­lai­mės at­vy­ko į uos­tą, kal­bė­da­mas su žur­na­lis­tais vos tram­dė aša­ras: „Mes ab­so­liu­čiai su­krės­ti. Anks­ čiau nie­ko pa­na­šaus nė­ra at­si­ti­kę, mes apim­ti ne­vil­ties.“ Šio Ita­li­jos šiau­rės va­ka­ruo­se esan­čio mies­to pro­ku­ro­rai pra­dė­ jo ty­ri­mą, o po­li­ci­ja izo­lia­vo „Jol­ ly Ne­ro“ ir su­lai­kė jo ka­pi­to­ną no­ rė­da­mi ap­klaus­ti. Ne­su­vo­kia­mas ma­nev­ras

„Iš­gir­dau bai­sų trenks­mą ir puo­ liau iš sa­vo bū­de­lės, – laik­raš­čiui „La Re­pubb­li­ca“ pa­sa­ko­jo uos­ to nak­ti­nis sar­gas Ro­ber­to. – Tai bu­vo neį­ti­ki­mas vaiz­das: val­dy­mo bokš­tas grės­min­gai svi­ro.“ Smū­gis įvy­ko bokš­te kei­čian­tis pa­mai­noms, to­dėl ja­me tik­riau­siai bu­vo dau­giau žmo­nių, nei įpras­ta. Di­džiu­lė me­ta­lo konst­ruk­ci­ja pa­ svi­ro 45 laips­nių kam­pu, o da­lis jos nu­griu­vo į jū­rą. „Re­mian­tis iki šiol paaiš­kė­ju­ sio­mis ne­gau­sio­mis de­ta­lė­mis, tas ma­nev­ras bu­vo ne­su­vo­kia­mas ir ga­li bū­ti paaiš­ki­na­mas tik me­ cha­ni­niu ge­di­mu“, – ra­šo Ge­nu­ jo­je lei­džia­mas laik­raš­tis „Il Se­ co­lo XIX“. Laik­raš­tis taip pat ci­ta­vo lai­vo ka­pi­to­no žo­džius: „Du va­rik­liai, re­gis, su­ge­do, ir mes pra­ra­do­me lai­vo kont­ro­lę.“ BNS inf.

BNS, BBC, ne­wsru.com inf.

Vi­zi­ti­nė kor­te­lė „„48-erių V.Sur­ko­vas lai­ko­mas V.Pu­

ti­no vi­daus po­li­ti­kos stra­te­gi­jos ideo­ lo­gu, pri­žiū­rė­ju­siu par­ti­jas par­la­men­ te, rin­ki­mų kam­pa­ni­jas ir griež­tai kont­ro­liuo­ja­mą ži­niask­lai­dą. „„Jis dir­bo Krem­liaus ad­mi­nist­ra­ci­

jo­je nuo 1999 m., kol ne­ti­kė­tai užė­ mė po­stą vy­riau­sy­bė­je tuo me­tu, kai Krem­lius ėmė­si veiks­mų dėl 2012 m. įsi­plies­ku­sių pre­ce­den­to ne­tu­rin­čių ma­si­nių pro­tes­tų prieš V.Pu­ti­no do­ mi­na­vi­mą Ru­si­jos po­li­ti­ko­je. „„Vy­riau­sy­bė­je V.Sur­ko­vas ku­ra­

vo mo­der­ni­za­ci­jos klau­si­mus. Nuo 2010 m. yra Skol­ko­vo fon­do glo­bė­jų ta­ry­bos na­rys.

„„Gal­vo­sū­kis: ava­ri­jos prie­žas­tis kol kas neaiš­ki – oras bu­vo ge­ras,

vė­jo ne­bu­vo, ne­plau­kė jo­kie ki­ti lai­vai. 

„Scan­pix“ nuo­tr.


8

KETVIRTADIENIS, GEGUŽĖS 9, 2013

SPORTAS

J.Plaza: nu Kauno „Žalgirio“ krepšininkai – vėl Lietuvos krepšinio lygos (LKL) viršūnėje. 15-ąjį kartą šalies čempionais tapę žalgiriečiai savo mieste, kaip įprasta, pasitikti su šampanu ir dainomis. Marius Bagdonas, Balys Šmigelskas Pranašumas – akivaizdus

 Sirgalė: J.Plazą, iškovojus pirmąjį Lietuvos čempiono titulą, šiltai pasveikino žmona Margarita. Alfredo Pliadžio nuotr.

Komentaras

Gediminas Budnikas „Žalgi rio“ vetera nas

S

au sas serijos rezultatas manęs nenustebi no. Viskas, ką ga lėjo šioje serijoje pa siek ti vilniečiai, – iškovoti vos vieną

pergalę. Arti jos „Lietuvos rytas“ buvo ant rajame serijos mače, tačiau jiems nepasisekė. Matėme, kad „Žal gi ris“ – akivaizdžiai pranašesnis. Mano nuomone, šiemetėje „Lietuvos ryto“ komandoje buvo vos du žaidėjai, kurie negadintų vaizdo vilkėdami „Žalgirio“ marškinėlius. Tai – Nemanja Nedovičius ir Renaldas Seibutis. Kiti Vilniaus ekipos krepšininkai – žemesnio meistriškumo. Sezono pabaigoje protarpiais blykstelėjo jaunasis Eimantas Bendžius, tačiau šiam krepšininkui dar trūksta patirties.

Noriu pagirti „Žalgirio“ trenerį J.Plazą. Jis puikiai žino žaidėjų galimybes. LKL finalo seriją broliai Lavrinovičiai sužaidė nuostabiai. Labai naudingas buvo ir R.Kau kė nas, o M.Kuz minsko žaidi mas ver tas at ski ro komenta ro. Šis puolėjas tu rėtų būti pripa žintas naudin giau siuoju LKL fi na lo serijos žaidėju. Už Mindau go progresą taip pat turime dėkoti „Žalgirio“ treneriui. Tik J.Pla zos dė ka M.Kuz minskas daug žaidė, įgijo pasitikėjimo savo jėgomis, o ankstesni treneriai jį laikė ant atsarginių suolo.

LKL finalo serijoje Vilniaus „Lietuvos rytas“ sutriuškintas 4:0, o paskutinė pergalė iškovota priešo teritorijoje. „Visą sezoną sunkiai dirbome dėl šios akimirkos. Dabar galime švęsti. Juk to nusipelnėme!“ – pareiškė šventiniais čempionams skirtais marškinėliais ir kepuraite pasipuošęs Darjušas Lavrinovičius. Prieš nuaidint ketvirtosios dvikovos finalo sirenai, Vilniaus „Siemens“ arena pratrūko šūkiais: „Žalia – balta“ ir „Mes – čempionai!“ Tai buvo penktasis kartas, kai „Žalgiris“ laimėjo LKL finalo superseriją nė karto nesuklupęs. Žalgiriečių jėgą šalies krepšinyje liudija ir faktas, kad iš paskutinių 22 tarpusavio dvikovų su principiniu varžovu „Lietuvos rytu“ kauniečiai pralaimėjo vos vienas. „Žinojau, kad „Žalgiris“ yra stipresnis, tačiau mėginau sukurti stebuklą. Nepavyko“, – baltą vėliavą iškėlė „Lietuvos ryto“ strategas Dirkas Bauermannas. Bandydamas įkvėpti savo auklėtinius vokietis net užsakė viešbutį Kaune penktosioms finalo serijos rungtynėms, tačiau dabar jau aišku, kad tai buvo tik dar vienas nesėkmingas bandymas apsišarvuoti kantrybe ir nenorėjimas pripažinti akivaizdaus Joano Plazos kariaunos pranašumo.

7-asis kapitono žiedas

LKL čempionų žiedai šiemet suspindės ant 14 žalgiriečių ir jų trenerių rankų. Lietuvos čempionais tapo gynėjai Donnie’s McGrathas, Marko Popovičius, Adas Juškevičius, Vytenis Lipkevičius, Rimantas Kaukėnas ir Oliveris Lafayette’as, puolėjai Mario Delašas, Mindaugas Kuzminskas, Kšištofas Lavrinovičius bei Paulius Jankūnas ir Tadas Klimavičius, vidurio puolėjai D.Lavrinovičius, Robertas Javtokas ir Jeffas Foote’as, vyriausiasis treneris J.Plaza, jo asistentai Saulius Štombergas, Oliveris Kostičius ir Mindaugas Brazys, fizinio parengimo treneriai Nerijus Navickas ir Justinas Grainys, gydytojas Robertas Narkus bei masažuotojas Paulius Jacikas. Pen kiems žal gi rie čiams – D.McGrat hui, A.Juš ke vi čiui, O.Lafayette’ui bei K.Lavrinovičiui – tai pirmasis Lietuvos čempionų titulas. Dėl peties traumos finalo seriją praleidęs „Žalgirio“ kapitonas P.Jankūnas iškovojo jau septintąjį aukso žiedą. Iki šiol Lietuvos čempionu puolėjas buvo tapęs 2004, 2005, 2007, 2008, 2011 ir 2012 m. P.Jankūnas pavijo absoliutų LKL rekordininką Kęstutį Šeštoką. Buvęs „Žalgirio“ ir „Lietuvos ryto“ puolėjas iki šio sezono buvo vienintelis krepšininkas, savo kolekcijoje turintis net 7 LKL čempionų žiedus.

 Rekordas: „Žalgiris“ – 15-ąjį kartą LKL čempionas.


9

ketvirtADIENIS, gegužės 9, 2013

sportas

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

­si­pel­nė­me šios per­ga­lės ko­se. Tik­rai ne­su­ge­bė­čiau iš­si­ lai­ky­ti ant ko­jų, jei iš­ger­čiau dvi ar tris tau­re­les deg­ti­nės, kaip tai šven­čių pro­go­mis da­ro­te jūs, lie­ tu­viai. Jau nuo pu­sės stik­liu­ko aš kris­čiau ant že­mės.“

Rung­ty­nių sta­tis­ti­ka „Lie­tu­vos ry­tas“–„Žal­gi­ris“ 2013 05 07, Vil­niaus „Sie­mens“ are­na, 9 350 žiū­ro­vų.

65:83 (19:21, 13:8, 19:26, 14:28)

Se­zo­nas dar ne­si­bai­gė

„„Kroa­tai: M.De­la­šas ir M.Po­po­vi­čius per­ga­lę LKL čem­pio­na­te ap­lais­

tė šam­pa­nu.

„Bū­tų sma­giau iš­ko­vo­ti čem­pio­ no žie­dą aikš­te­lė­je, ta­čiau taip ne­ ga­lė­jau. Ma­nau, „Žal­gi­ris“ tik­rai bu­vo ver­tas per­ga­lės“, – trauk­da­ mas per­ga­lės ci­ga­ro dū­mą džiau­gė­ si P.Jan­kū­nas. Deg­ti­nė – sun­kus iš­ban­dy­mas

„Šį se­zo­ną bu­vo aki­mir­kų, kai rim­tai svars­čiau apie pa­si­trau­ki­ mą, ta­čiau ma­ne įkvė­pė žai­dė­jai ir pa­siau­ko­jan­tys sir­ga­liai. Ne­pai­sy­ da­mi vi­sų sun­kių ap­lin­ky­bių, mes ne­pa­si­da­vė­me ir ko­vo­jo­me iki ga­ lo. Dir­bau daug kur, ta­čiau to­kių at­si­da­vu­sių ir klu­bo rei­ka­lais be­si­ do­min­čių aist­ruo­lių dar ne­ma­čiau nie­kur. Vi­si kar­tu nu­si­pel­nė­me šios per­ga­lės“, – po pa­sku­ti­nio LKL fi­ na­lo ma­čo kal­bė­jo J.Pla­za. Vos nuai­dė­jus fi­na­li­nei si­re­nai, R.Jav­to­kas ir A.Juš­ke­vi­čius nu­­kir­po čem­pio­niš­ką tink­le­lį ir jį ant kak­ lo už­ka­bi­no kos­tiu­mą vil­kin­čiam J.Pla­zai. „Jis yra tik­ra­sis šios per­ ga­lės kal­vis“, – sa­kė A.Juš­ke­vi­čius. „Tai – iš­skir­ti­nė per­ga­lė. Pir­ma­ sis ma­no tro­fė­jus su „Žal­gi­riu“.

Pa­si­džiaug­siu na­muo­se su sa­vo žmo­na ir šu­ni­mi – bus ge­ra jaus­ ti, kad šei­ma ga­li ma­ni­mi di­džiuo­ tis“, – kuk­li­no­si J.Pla­za.

Kšiš­to­fas Lav­ri­no­vi­čius:

Tapau ne vie­nos ša­ lies čem­pio­nu, ta­ čiau trium­fuo­ti tė­ vy­nė­je vi­suo­met sma­giau­sia.

Sug­rį­žu­sius į Kau­ną krep­ši­nin­kus Ro­tu­šės aikš­tė­je pa­si­ti­ko tūks­tan­ti­ nė sir­ga­lių mi­nia, po to links­my­bės per­si­kė­lė į pra­mo­gų klu­bą, ta­čiau ir ja­me J.Pla­za bu­vo san­tū­rus. „Esu keis­tas is­pa­nas, – pri­pa­ ži­no „Žal­gi­rio“ tre­ne­ris. – Daug kas mū­sų tau­tos žmo­nes įsi­vaiz­ duo­ja vi­s iš­kai ki­taip, ta­č iau aš ne­su iš tų, ku­rie stip­riai links­ min­tų­si ar švęs­tų su tau­re ran­

Poil­sio žal­gi­rie­čiai daug ne­tu­rės. Jau ge­gu­žės 15-ąją LKL čem­pio­nų lau­kia VTB Vie­nin­go­sios ly­gos ket­ virt­fi­na­lio akis­ta­ta su „Niž­nij Nov­ go­rod“ (Ru­si­ja) eki­pa. „Emo­ci­jos – ge­ros, ta­čiau links­ min­si­mės pro­tin­gai. Ži­no­me, kad mū­sų lau­kia dar ne­ma­žai svar­bių dvi­ko­vų. Sės­ti prie sta­lo ir švęs­ ti tris pa­ras dar anks­ti“, – juo­kė­si K.Lav­ri­no­vi­čius. 33-ejų krep­ši­nin­ kui tai bu­vo pir­ma­sis LKL čem­pio­ no žie­das. „Dar­ju­šas jau sun­kiai su­skai­ čiuo­ja, kiek tu­ri žie­dų, o man ši per­ga­lė ypač svar­bi. Ta­pau ne vie­ nos ša­lies čem­pio­nu, ta­čiau trium­ fuo­ti tė­vy­nė­je vi­suo­met sma­giau­ sia“, – pa­brė­žė K.Lav­ri­no­vi­čius. Jis ir jo bro­lis Dar­ju­šas bei „Žal­ gi­rio“ puo­lė­jas M.Kuz­mins­kas yra pa­grin­di­niai kan­di­da­tai į nau­din­ giau­sio­jo LKL fi­na­lo se­ri­jos žai­dė­ jo ti­tu­lą. „Švę­si­me, kai lai­mė­si­me VTB Vie­nin­go­jo­je ly­go­je, – ge­ros nuo­ tai­kos ne­sto­ko­jo M.Kuz­mins­kas. – Per­nai LKL čem­pio­no žie­das man bu­vo la­bai svar­bus, nes – pir­ma­sis. Tą­kart ne­pel­niau nė taš­ko ir žai­ džiau tik po ke­lias mi­nu­tes. Šie­met ma­ni­mi pa­si­ti­kė­jo tre­ne­ris, daug žai­džiau, to­dėl ir tro­fė­jus – bran­ ges­nis“, – tei­gė puo­lė­jas. Nau­din­gai LKL fi­na­le rung­ty­nia­ vo ir la­biau­siai pa­ty­ręs žal­gi­rie­tis Ri­man­tas Kau­kė­nas. „Su­si­dū­rė­me su dau­gy­be pro­ble­mų, ta­čiau no­rė­ jo­me vie­nas ki­tam pa­dė­ti, įro­dy­ti, kad ne­sa­me par­si­da­vė­liai, kaip kaž­ kas ban­dė mus pa­ro­dy­ti. Mes tu­ri­ me šir­dį ir vi­si ko­vo­ja­me iki ga­lo“, – tei­gė R.Kau­kė­nas.

„„Tra­di­ci­ja: „Sie­mens“ are­nos krep­ Vy­gin­to Skaraičio/BFL nuo­tr.

šio tink­le­lį nu­kir­po A.Juš­ke­vi­čius.

„Lie­tu­vos ry­tas“ Žaidėjas

S.Bab­raus­kas T.Ly­de­ka T.Zub­či­čius R.Sei­bu­tis M.Pa­la­cio S.Bu­ter­le­vi­čius M.Ka­te­ly­nas N.Ne­do­vi­čius A.Jo­man­tas E.Ben­džius D.Re­di­kas J.Blu­mas Komanda

Min.

Tšk.

Dvit.

Trit.

Baud.

AK

RP

PK

K

EF

23:36 22:37 33:29 14:30 32:35 24:33 10:43 23:43 14:14

3 9 8 2 10 7 8 15 3 65

0/0 4/7 3/11 0/2 3/5 1/1 3/4 3/5 0/1 17/36 47,2%

1/2 0/0 0/1 0/0 0/3 1/5 0/0 3/8 1/4 6/23 26,1%

0/0 1/3 2/2 2/2 4/4 2/2 2/2 0/0 0/0 13/15 86,7%

5 6 6 2 4 0 3 1 0 27

1 0 3 2 1 7 1 0 1 16

1 1 1 0 2 0 0 1 0 6

0 3 0 0 1 3 1 2 1 11

5 6 10 4 10 13 10 5 -3 60

Min.

Tšk.

Dvit.

Trit.

Baud.

AK

RP

PK

K

EF

13:12 17:16 14:41 08:36 14:37 20:38 28:54 25:21 29:34 22:57

3 7 2 0 5 10 16 18 15 7 83

0/0 3/4 1/3 0/0 1/1 4/6 3/5 1/4 7/9 1/4 21/36 58,3%

1/3 0/1 0/0 0/0 0/0 0/1 2/3 5/5 0/2 1/1 9/16 56,3%

0/0 1/2 0/2 0/0 3/4 2/2 4/4 1/2 1/1 2/3 14/20 70%

0 4 1 1 4 8 6 2 1 3 34

1 2 2 0 0 1 3 7 2 1 19

0 1 0 0 0 0 3 1 0 1 6

1 3 0 0 4 0 2 1 0 1 14

-1 8 -2 0 6 17 26 24 15 9 104

„Žal­gi­ris“ Žaidėjas

M.Po­po­vi­čius D.Lav­ri­no­vi­čius A.Juš­ke­vi­čius V.Lip­ke­vi­čius R.Jav­to­kas M.De­la­šas M.Kuz­mins­kas O.La­fayet­te’as R.Kau­kė­nas J.Foo­te’as K.Lav­ri­no­vi­čius Komanda

Paaiškinimai: Min. – minutės, Tšk. – pelnyti taškai, Dvit. – dvitaškiai, Trit. – tritaškiai, Baud. – baudų metimai, AK – atkovoti kamuoliai, RP – rezultatyvūs perdavimai, PK – perimti kamuoliai, K – klaidos, EF – efektyvumas.


10

turtas@diena.lt Redaktorius Lukas Miknevičius

KetvirtADIENIS, gegužės 9, 2013

turtas

Dar­bo pra­kti­ka –

lyg ap­siuos­ty­mas prie­š ves­tu­ves Jau­nuo­liai, be­si­skund­žian­tys, kad ne­gau­na dar­bo, pa­tys turėtų būti ak­ty­ves­ni, užuot laukę, kol vis­kas bus pa­duo­ta ant lėkštutės. Ga­li­my­bių at­lik­ti įvai­rias pra­kti­kas ir sėkmės at­ve­ju gau­ti darbą iš­ties ne­ma­žai, tik re­tas jo­mis pa­si­nau­do­ja.

Lu­kas Mik­ne­vi­čius l.miknevicius@diena.lt

Stab­do baimė

Bai­gian­tis moks­lo me­tams daž­nas stu­den­tas ieš­ko ga­li­mybės at­lik­ ti dar­bo pra­ktiką. Ta­čiau tik­rai ne kiek­vie­nas su­si­mąsto, kad tai ga­li­ ma pa­da­ry­ti už­sie­ny­je ir įgy­ti kur kas dau­giau pa­tir­ties, ku­ri vėliau ga­li at­ver­ti ne vie­nos geid­žia­mos dar­bo­vietės du­ris. Į įvai­rias ES ins­ti­tu­ci­jas Lie­tu­vo­ je, Briu­se­ly­je, Liuk­sem­bur­ge ir ki­ tuo­se mies­tuo­se kas­met skel­bia­ mos sta­žuo­tojų at­ran­kos. Jau­niems žmonėms tai ga­li­mybė su­si­pa­žin­ti su konk­re­čios ins­ti­ tu­ci­jos vei­ki­mo prin­ci­pais, įgy­ti pra­kti­nių įgūdžių, pra­plėsti aki­ratį. Be to, už dalį sta­žuo­čių yra mo­ ka­ma – sta­žuo­to­jai ga­li gau­ti apie 1000 eurų per mėnesį. Ta­čiau, pa­ sak Eu­ro­pos Par­la­men­to In­for­ma­ ci­jos biu­ro va­dovės Dai­vos Ja­kaitės, kan­di­datų iš Lie­tu­vos nėra daug. „Kai gau­na­me pa­reiškėjų į sta­ žuo­tes sąra­šus, pir­miau­sia ieš­ko­ me lie­tu­viškų pa­vard­žių. Dir­ba­me ko­mu­ni­ka­ci­jos sri­ty­je, tad mums svar­bu, kad žmonės mokėtų lie­

tu­viš­kai. Ta­čiau pa­reiškėjų sąra­ šuo­se lie­tu­viškų pa­vard­žių la­ bai ma­žai. Tad mūsų tau­tie­čiams norė­čiau pa­linkė­ti drąsos“, – tei­ gė D.Ja­kaitė. Paš­ne­kovė svarstė, kad lie­tu­ vius nuo sta­žuo­čių ES ins­ti­tu­ci­jo­ se grei­čiau­siai at­bai­do baimė, nors jai nėra jo­kio pa­grin­do. „Žmonės tik­riau­siai ma­no, kad ten rei­kia tik po­li­to­logų ir IT spe­ cia­listų, todėl net ne­ban­do siū­ly­tis. Bet taip tik­rai nėra. ES ins­ti­tu­ci­jo­ se ren­gia­mi pa­čių įvai­riau­sių sri­čių teisės ak­tai, tad dar­bo čia ga­li gau­ti vi­so­kie spe­cia­lis­tai – ir žemės ūkio sri­ties stu­den­tai, ir ap­lin­ko­sau­gi­ nin­kai, ir so­cia­li­nių mokslų at­sto­ vai, ir ap­skri­tai bet kas“, – laik­raš­ čiui sakė D.Ja­kaitė. Anot jos, ki­ta prie­žas­tis, kodėl ES ins­ti­tu­ci­jo­se nėra daug be­si­sta­ žuo­jan­čių lie­tu­vių, – bend­ra ša­lies eko­no­minė pa­dėtis. „Jei kal­b a­m e apie sta­ž uo­tes be sti­p en­d i­j os, Lie­t u­vo­j e tur­ būt nėra daug šeimų, ku­rios ga­li sau leis­ti vieną narį iš­lai­ky­ti, kol jis neat­ly­gin­ti­nai sta­žuos už­sie­ ny­je. Ta­č iau jei sta­ž uotė yra su sti­p en­d i­ja, ku­r i kar­tais sie­k ia ir

dau­giau nei 1000 eurų per mėne­ sį, ma­nau, gy­ven­ti ga­li­ma. Ži­no­ ma, ne­gy­ven­si­te kaip tik­rie­ji ES ins­ti­tu­cijų dar­buo­to­jai, bet taip pat ap­m o­ka­m os ke­l ionės iš­l ai­ dos, su­tei­kia­mas svei­ka­tos drau­ di­mas, ki­tos so­cia­linės ga­ran­ti­ jos“, – teigė pa­šne­kovė. Būti įvy­kių sūku­ry­je

Eu­ro­pos per­so­na­lo at­ran­kos tar­ ny­bos (EP­SO) di­rek­to­riaus pa­tarė­ ja Agnė Mar­ti­ko­nienė juo­kau­da­ma sta­žuo­tes pa­ly­gi­no su gy­ve­ni­mu kar­tu prie­š su­si­tuo­kiant. „At­lie­kant sta­žuotę ga­li­ma pa­si­ tik­rin­ti sa­vo su­de­ri­na­mumą su ES ins­ti­tu­ci­jo­mis. Tai leid­žia su­si­da­ ry­ti nuo­monę, ar dar­bas ES ins­ti­ tu­ci­jo­se yra tas būdas, kaip žmo­gus norėtų keis­ti pa­saulį, ar tai ta vie­ ta, kur jis norėtų dirb­ti“, – pa­sa­ko­ jo A.Mar­ti­ko­nienė. Jos tei­gi­mu, at­lik­ta sta­žuotė ne­ bus pa­pil­do­mas pra­na­šu­mas sie­ kiant įsi­dar­bin­ti ES ins­ti­tu­ci­jo­se, ta­čiau pa­tir­tis dar nie­kam ne­suk­ liudė. „Sta­žuotė ES ins­ti­tu­ci­jo­se iš­ties yra vie­nas pa­pras­čiau­sių bū­ dų pa­jus­ti eu­ro­pinės kar­je­ros sko­ nį. For­ma­liai ji ne­su­tei­kia jo­kio kon­ku­ren­ci­nio pra­na­šu­mo EP­SO kon­kur­suo­se, bet bu­vi­mas įvy­ kių sūku­ry­je ga­li pa­dėti“, – sakė A.Mar­ti­ko­nienė. Pa­sak jos, per sta­žuotę sie­kia­ma abi­pusės nau­dos. „Ne­su girdė­ju­si bai­sių is­to­rijų apie sta­žuo­toją, ku­ris pa­sta­to­mas prie ko­pi­ja­vi­mo apa­ra­ to. Iš tikrųjų vi­si sten­gia­si sta­žuo­ to­jui duo­ti konk­retų pro­jektą, kad žmonės ir at­neštų nau­dos or­ga­ni­ za­ci­jai, ir gautų konk­re­čios pa­tir­ ties“, – pri­dūrė A.Mar­ti­ko­nienė. Tai pa­tvir­ti­na ir Eu­ro­pos Ko­ mi­si­jos at­sto­vybė­je Lie­tu­vo­je sta­ žuotę at­lie­kan­ti Lau­ra Va­laus­kaitė. „Džiau­giuo­si, kad dar­buo­to­jai įtrau­kia ma­ne į vi­sas veik­las ir pro­ jek­tus, ku­rie vyk­do­mi, – pa­sa­ko­jo ji. – Aka­de­mi­nis iš­si­la­vi­ni­mas ga­ na abst­rak­tus, todėl ga­li­mybė ži­ nias pri­tai­ky­ti pra­ktiš­kai yra la­bai ver­tin­ga.“ At­ran­kos į fi­nan­suo­ja­mas sta­ žuo­tes ES ins­ti­tu­ci­jo­se pa­pras­tai vyks­ta du kar­tus per me­tus. Pag­ rin­di­niai rei­ka­la­vi­mai no­rin­tiems

„„At­si­lie­ka: Lie­tu­vos jau­nuo­liai dėl įvai­rių prie­žas­čių kur kas ma­žiau už sa­vo

sta­žuo­da­mi už­sie­ny­je. 

sta­žuo­ti – įgy­tas ba­ka­lau­ro laips­ nis ir dviejų ofi­cia­liųjų ES kalbų mokė­ji­mas, vie­na jų tu­ri būti an­ glų, prancūzų ar­ba vo­kie­čių.

Dai­va Ja­kaitė:

ES ins­ti­tu­ci­jo­se ruo­ šia­mi pa­čių įvai­riau­ sių sri­čių teisės ak­tai, tad dar­bo čia ga­li gau­ ti vi­so­kie spe­cia­lis­tai.

Kliu­do dėsty­to­jai

Lie­tu­vo­je vei­kia ir na­cio­na­linė tarp­tau­tinės pra­kti­kos pro­gra­ma „Pa­tir­ties par­tne­riai“, ku­ri yra fi­ nan­suo­ja­ma ES struktū­rinės pa­ ra­mos lėšo­mis. Šios pro­gra­mos tiks­las – su­da­ry­ti ga­li­mybę so­cia­

li­nių ir hu­ma­ni­ta­ri­nių stu­dijų pro­ gramų stu­den­tams įgy­ti tarp­tau­ tinės pa­tir­ties tarp­vy­riau­sy­binė­se ir tarp­tau­tinė­se ne­vy­riau­sy­binė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se, pra­monės ir vers­lo įmonė­se už­sie­ny­je. Šia pro­gra­ma pa­si­nau­doję stu­ den­tai ne tik įgy­ja pa­tir­ties tarp­ tau­tinė­se bend­rovė­se, bet ir gau­ na sti­pen­diją. Ji, pri­klau­so­mai nuo ša­lies, ku­rio­je at­lie­ka­ma pra­kti­ka, sie­kia 400–600 eurų per mėnesį. Ta­čiau šia pro­gra­ma pa­si­nau­ do­j u­s ių lie­t u­v ių taip pat ne­ daug. Pa­sak Jung­t i­n ių Tautų vys­ty­mo pro­gra­mos (JTVP) pro­ jektų koor­di­na­torės Rūtos Sva­ rins­kaitės, dėl to iš da­lies kal­ tos ir aukš­to­sios mo­kyk­los. Šiuo me­tu prie pro­gra­mos „Pa­tir­ties par­tne­riai“ yra pri­si­jungę Vil­ niaus, Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­ kos, My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­ tai ir Kau­no bei Vil­niaus ko­le­gi­jos. „Ka­dan­gi tarp­tau­tinė pra­kti­ka be­ veik vi­so­se aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­ se, ku­rios da­ly­vau­ja pro­jek­te, nė­ ra in­teg­ruo­ta į stu­dijų pro­cesą ar­ba pra­kti­kos trukmė yra tik 4–6 sa­ vaitės, kai ku­rių pro­jek­to par­tne­rių aukštųjų mo­kyklų stu­den­tai ga­li iš­ vyk­ti į 3 mėne­sių tarp­tau­tinę pra­ ktiką tik la­bai ri­bo­tais lai­ko­tar­piais. Tai ma­ži­na iš­vy­kimų in­ten­sy­vumą, ga­li­mybę pa­ten­kin­ti tarp­tau­ti­nių


11

KetvirtADIENIS, gegužės 9, 2013

turtas pra­de­da ­ sko­lin­ti dau­giau

Lo­šimų ­ vers­las au­ga

Didė­jant kon­ku­ren­ci­jai ir gerė­jant ri­zi­kos ver­ti­ni­mui, Lie­tu­vo­je vei­kian­tys ko­mer­ci­ niai ban­kai ant­rą pus­metį iš eilės švel­ni­na kre­di­ta­vi­mo sąly­gas smul­kia­jam ir vi­du­ti­ niam vers­lui, o atei­ty­je ža­da jas dar švel­ nin­ti. Tai ro­do Lie­tu­vos ban­ko ap­klau­sa. Šie­met ban­kai ti­ki­si nuo 1 iki 5 pro­c. siek­ sian­čio pa­skolų po­rtfe­lio au­gi­mo – iš es­ mės tiek pat, kiek bu­vo ti­ki­ma­si prie­š pus­ metį per at­liktą ana­lo­gišką ap­klausą.

Lie­tu­vos azar­ti­nių lo­šimų įstai­go­se pirmą šių metų ket­virtį pra­loš­ta 57,126 mln. litų – 12,4 pro­c. dau­giau nei 2012-ųjų sausio– kovo mėne­siais, kai bu­vo pra­loš­ta 50,828 mln. litų. Vals­ty­binės lo­šimų prie­žiū­ros ko­ mi­si­jos duo­me­ni­mis, lo­šimų or­ga­ni­za­to­rių že­tonų, bi­lietų, kor­te­lių par­da­vi­mo pa­ja­ mos pirmą šių metų ket­virtį pa­didė­jo 19,6 pro­c. iki 374,145 mln. litų, o iš­mokė­ji­mai išau­go 21 pro­c. iki 317,02 mln. litų.

30,5 mln. litų

– tiek ba­landį pa­didė­jo gy­ven­tojų pra­dels­tos sko­los.

Ri­bos galimybę įsigyti žemės Vy­riau­sybė pri­tarė įsta­ty­mo pa­ kei­ti­mams, ku­rie turėtų už­kirs­ti ga­li­my­bes vers­li­nin­kams įsi­gy­ti ir val­dy­ti di­desnį žemės ūkio pa­ skir­ties žemės plotą, nei leid­žia įsta­ty­mai.

Žemės ūkio pa­skir­ties žemės įsi­ gi­ji­mo lai­ki­no­jo įsta­ty­mo pa­tai­sos bus tei­kia­mos Sei­mui. Žemės ūkio mi­nist­ras Vi­gi­li­ jus Juk­na per Vy­riau­sybės po­ sėdį sakė, jog da­bar že­mei įsi­gy­ ti ga­li būti nau­do­ja­mas už­sie­nio ka­pi­ta­las ir rea­liai žemės įsi­ gy­ja už­sie­nie­čiai. „Pa­gal šian­ dien ga­lio­jantį tei­sinį reg­la­men­

ta­vimą vie­nas as­muo ga­li įsi­gy­ti iki 500 ha ūkio pa­skir­ties žemės, ta­čiau nie­kas ne­draud­žia tam pa­ čiam as­me­niui steig­ti įmo­nių ir per kiek­vieną iš jų įsi­gy­ti po 500 ha. Taip vie­no­se ran­ko­se su­kau­ pia­mas di­des­nis žemės plo­tas, nei leid­žia­ma. Prob­le­ma yra ir ta, kad to­kiems pir­ki­mams ga­li būti pa­ nau­do­ja­mas ir už­sie­nio ka­pi­ta­las, todėl būtų ga­li­ma teig­ti, jog šiuo at­ve­ju ga­li­mybė įsi­gy­ti žemės at­ si­ran­da ir už­sie­nie­čiams“, – sakė žemės ūkio mi­nist­ras. Pa­tai­sos nu­ma­to, kad dau­giau, nei leid­žia­ma, žemės ne­galės įsi­ gy­ti tar­pu­sa­vy­je su­si­ję as­me­nys,

taip pat jos ne­bus ga­li­ma kon­so­li­ duo­ti pa­si­tel­kiant tre­čiuo­sius as­ me­nis. Be ki­ta ko, siek­da­mas įsi­ gy­ti žemės ūkio pa­skir­ties žemės, po­ten­cia­lus pirkė­jas pri­valės už­ pil­dy­ti spe­cia­lią dek­la­ra­ciją ir pa­ tvir­tin­ti, kad jo tu­ri­mos žemės ūkio pa­skir­ties žemės plo­tas ne­ vir­šys mak­si­ma­laus. Taip pat jis pri­valės at­skleis­ti, už ko­kius pi­ ni­gus žemė bus per­ka­ma. Siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad as­muo yra su­si­jęs su įmo­ne, kai jis tie­ sio­giai ar­ba ne­tie­sio­giai tu­ri balsų dau­gumą įmonė­je, ga­li turė­ti įta­ kos jos val­dy­mui.

Prieš traukinį nelaimėsi

bend­raam­žius iš kitų ES ša­lių nau­do­ja­si ga­li­mybė­mis dar­bo pa­tir­ties įgy­ti„ „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

par­tne­rių po­reikį ir pa­nau­do­ti par­ te­rių siū­lo­mas vie­tas konk­re­čiu lai­ ko­tar­piu“, – teigė R.Sva­rins­kaitė. Pa­sak jos, JTVP neiš­siun­tus pra­kti­kan­to į tarp­tau­ti­nio par­tne­ rio siū­lomą vietą konk­re­čiu lai­ko­ tar­piu, tos vie­tos siū­lo­mos kitų ša­ lių stu­den­tams, o su­tar­ta pra­kti­kos vie­ta ne­re­tai pra­ran­da­ma. „Tais at­ve­jais, kai tarp­tau­tinė pra­ kti­ka yra in­teg­ruo­ta į stu­dijų pro­ cesą ir stu­den­tams yra ga­li­mybė su­si­de­rin­ti in­di­vi­dualų mo­ky­ mo­si planą bei iš­vyk­ti į 3 mėne­sių tarp­tau­tinę pra­ktiką, de fac­to pa­si­tai­ko at­vejų, jog fa­kul­tetų va­do­ vybė ar at­ski­ri dėsty­to­jai vis tiek ne­ su­da­ro sąlygų stu­den­tui iš­vyk­ti mo­ ty­vuo­da­mi, kad ga­li nu­kentė­ti stu­dijų re­zul­ta­tai, o stu­den­tui tai ga­li turė­ ti fi­nan­si­nių pa­da­ri­nių, tek­ti mokė­ti už mokslą“, – ak­menį į aukštųjų mo­ kyklų daržą metė R.Sva­rins­kaitė. Įtin­ka ne vi­si

Be to, pa­vyzd­žiui, ko­le­gijų stu­den­ tai tarp­tau­tinę pra­ktiką ga­li at­lik­ ti tik ant­ra­me kur­se ar tre­čio kur­so pra­džio­je griež­tai nu­sta­ty­tu lai­ku, todėl šis ne­lanks­tu­mas ap­ri­bo­ja jų iš­siun­ti­mo į tarp­tau­tinę pra­ktiką ga­li­my­bes. R.Sva­rins­kaitės tei­gi­mu, stu­ dentų pri­trau­ki­mas, mo­ty­va­vi­ mas iš­vyk­ti į tarp­tau­tinę pra­ktiką,

kon­s ul­ta­v i­m as dėl as­m e­n inės kar­je­ros val­dy­mo ir tarp­tau­tinės pra­kti­kos vie­tos rei­ka­lau­ja pa­pil­ domų kva­li­fik ­ uotų žmo­giškųjų iš­ tek­lių pa­sky­ri­mo šiai veik­lai vyk­ dy­ti bei jų in­di­vi­dua­lių pa­stangų, ta­čiau ne vi­sos pro­jek­te da­ly­vau­ jan­čios aukš­to­sios mo­kyk­los dėl įvai­rių prie­žas­čių ga­li už­tik­rin­ ti realų po­rei­kio pa­ten­ki­nimą šiuo po­žiū­riu. „Tarp­tau­tinė pra­kti­ka nėra aukš­ tųjų mo­kyklų prio­ri­te­tas. Be to, pri­si­de­da kadrų kai­ta, di­delė kitų darbų apim­tis, pa­tir­ties bend­rau­ jant su tarp­tau­ti­niais par­tne­riais ir jų rei­ka­la­vimų su­pra­ti­mo trūku­ mas, dar­buo­tojų užim­tu­mas ei­ nant pa­grin­di­nes pa­rei­gas ir t. t.“, – trūku­mus var­di­jo pa­šne­kovė. R.Sva­rins­kaitė pa­sa­ko­jo, kad yra pa­si­taikę at­vejų, kai tarp­tau­ ti­niai par­tne­riai, su ku­riais su­da­ ry­ti su­si­ta­ri­mai dėl tarp­tau­tinės pra­kti­kos vietų, yra itin so­lid­žios tarp­tau­tinės ar už­sie­nio or­ga­ni­ za­ci­jos, neat­si­ren­ka nė vie­no pa­ si­ūly­to kan­di­da­to, nes stu­dentų už­sie­nio kal­bos ži­nios nėra pa­kan­ ka­mos ar­ba kan­di­da­tams trūks­ ta dar stu­dijų me­tais įgy­tos pra­ ktinės pa­tir­ties, ku­ri ga­li apim­ti ir sa­va­no­rystę, pra­kti­kas Lie­tu­vo­je, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­cijų vei­ klą ir pa­na­šiai.

Bėgius saugiai kirsti galima tik tam skirtose vietose, laikantis saugos reikalavimų. Būkime saugūs, neerzinkime likimo.

KD, BNS inf.


12

ketvirtadienis, gegužės 9, 2013

menas ir pramogos

Ašt­rus ru­gia­gė­lių švel­nu­mas Kauno „Žal­gi­rio“ are­nos pa­ro­dų erd­vė­je eks­po­nuo­ja­ma kau­nie­čio me­ni­nin­ko Ai­do Ry­čio Va­si­liaus­ ko kū­ry­bos pa­ro­da „Iš že­mės ir van­dens“.

Gam­tos, kraš­to­vaiz­džio gro­žis – ver­ty­bė, tam­pan­ti vis re­tes­nė. Gam­ta žmo­gų vei­kia – ke­lia stip­ rių jaus­mų, emo­ci­jų ir yra tie­sio­ giai su­si­ju­si su žmo­gaus ta­pa­ty­be. Anot Arn­do He­lin­go, „esa­me pri­ klau­so­mi nuo gam­tos, ku­rio­je gy­ ve­na­me, nuo kraš­to­vaiz­džių, ku­rie mums pra­smin­gi. Vai­kys­tė­je įstri­ gę vaiz­dai, van­dens, miš­ko, smė­ lio ir dan­gaus su­kel­ti įspū­džiai yra mums reikš­min­gi ir to­kie lie­ka vi­ są gy­ve­ni­mą. Gam­ta for­muo­ja mū­ sų as­me­ny­bę“. A.R.Va­si­liaus­ko pa­ro­da at­krei­pia dė­me­sį į gam­tos ir dva­si­nės žmo­ gaus bū­se­nos har­mo­nin­gos vie­no­ vės bū­ti­nu­mą gam­tos ir dva­si­nės žmo­gaus eko­lo­gi­jos pa­ra­le­lėms iš­ ryš­kin­ti. Sa­vo dar­buo­se dai­li­nin­ kas at­sklei­džia in­di­vi­dua­lų po­

kryžiažodis Šią savaitę laimėkite vitaminus ir vieną labiausiai intriguojančių 2013 m. knygų – Gedimino Stanišausko psichologinį trilerį „Laikrodininkas“. Laikraščio žurnalistas gauna paslaptingą laišką, kuriame užduodamas vienintelis klausimas. Siekdamas sužinoti atsakymą, jis virtualioje erdvėje užmezga pažintį su charizmatiškąja Berta. Juk santykiai namuose vis vien pašliję. Veiksmas įgyja pagreitį, kai žurnalistas tampa sąmokslo Europoje liudininku. Vidinių prieštaravimų kamuojamas pagrindinis herojus mėgina nuslopinti jausmus Bertai, bet ar jam pavyks? Ką jis pasirinks: aistringąją Bertą ar laiko išbandytą sielą, kantriai jo laukiančią namuose. Galiausiai darosi neaišku, kokias paslaptis slepia laikrodininkas. Japonijos konsulo dukterėčią jis sutiko prieš pat Antrąjį pasaulinį karą. Skaitytojas virtuoziškai perkeliamas tai į tarpukario Kauną, tai sugrąžinamas atgal į šiuos laikus...

Ai­das Ry­tis Va­si­liaus­kas. Rugiagėlės.

žiū­rį į gam­tos for­mas ir reiš­ki­nius – aug­me­ni­ją, lie­tų, žy­dė­ji­mą. Kū­ri­niuo­se yra ak­cen­tuo­ja­mas gro­žio ir at­si­nau­ji­ni­mo pra­das. Abst­rak­čio­se kom­po­zi­ci­jo­se per­tei­ kia­mas aug­me­ni­jos – pa­vyz­džiui, aguo­nų, jaz­mi­no, obels, vyš­nios ar

Ai­das Ry­tis Va­si­liaus­kas. Jaunas vynas.

for­zi­ci­jos – žy­dė­ji­mo, žo­lės ban­ga­ vi­mo, ra­žie­nų ašt­ru­mo įspū­dis. A.R.Va­si­liaus­ko pa­veiks­lų pa­vir­ šiaus fak­tū­ra for­muo­ja­ma ko­lia­žo prin­ci­pu, iš ne­di­de­lių me­džio plokš­ tės ga­ba­lė­lių, de­ko­ra­ty­vias kom­po­ zi­ci­jas dės­tant mo­zai­kos prin­ci­

pu. To­kiu bū­du iš­gau­na­mi su­bti­lūs efek­tai, ke­lian­tys nuo­la­ti­nio, nie­kad ne­si­bai­gian­čio ju­dė­ji­mo įspū­dį. Kū­ri­nių cik­las tu­ri ir gi­les­nę po­ teks­tę: gam­tos eko­lo­gi­ja, jos gro­žis iš­reiš­kia ir žmo­giš­ko­sios pil­nat­vės, dva­si­nės eko­lo­gi­jos bū­se­ną. Dai­li­

Ai­das Ry­tis Va­si­liaus­kas. Žydėjimas. Forzicija.

nin­ko kū­ry­ba lau­žo tra­di­ci­nį po­žiū­ rį, kad gam­tos te­ma dai­lė­je šian­ dien yra iš­sė­mu­si sa­vo ga­li­my­bes, daž­nam me­ni­nin­kui ky­la pa­vo­jus nu­klys­ti į sen­ti­men­ta­lias jos ref­lek­ si­jas. A.R.Va­si­liaus­kui to pa­vyks­ta iš­veng­ti, jo dar­bai nea­be­jo­ti­nai liu­ di­ja, kad gam­tos vaiz­duo­se­na ga­li bū­ti šiuo­lai­kiš­ka ir kon­cep­tua­li. Dar kar­tą pri­si­me­nant A.He­lin­ gą, ga­li­ma api­bend­rin­ti pa­grin­di­ nę pa­ro­dos min­tį – „Gam­to­je ga­ li­ma ras­ti daug, ne­tgi Die­vą, čia ir at­si­ran­da pa­ra­le­lė – ga­li­me su­ vok­ti gam­tos reikš­mę sa­vo gy­ve­ni­ me, gam­tos pra­smę, su­pras­ti, kaip ji su­si­ju­si su mū­sų ta­pa­ty­be, ir ją pri­pa­žin­ti“. KD inf.

kas: A.R.Va­si­liaus­ko dar­bų pa­ro­da „Iš že­mės ir van­dens“. kur: „Žal­gi­rio“ are­no­je. kada: vei­kia iki ge­gu­žės 20 d. Pa­ro­dą ap­žiū­rė­ti ga­li­ma are­nos res­to­r a­ no „14 10“ dar­bo lai­ku ir are­no­je vyks­tan­ čių ren­gi­nių me­tu (tu­rin­tie­siems ren­gi­nio bi­lie­tą). Įė­ji­mas pro res­to­r a­ną. Pa­ro­dos lan­k y­mas ne­mo­k a­mas.

Mai­ro­nio pre­mi­ja – poe­tei

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija. Kau­no mies­to ta­ry­ba va­kar pri­ ta­rė Mai­ro­nio pre­mi­jos sky­ri­mui poe­tei Taut­vy­dai Mar­cin­ke­vi­čiū­ tei (Tomo Raginos nuotr.).

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, gegužės 14 d.

Pre­mi­jos sky­ri­mo ko­mi­si­ja nu­ spren­dė pre­mi­ją skir­ti už poe­tės kny­gą „Grei­taei­gis Lai­ko Lif­tas“. Ra­šy­to­jų są­jun­gos lei­dyk­lo­je pa­ sau­lį iš­vy­du­si kny­ga iš­si­ski­ria ori­ gi­na­lio­mis poe­ti­nė­mis for­mo­mis, ku­rio­mis kū­rė­ja pri­si­lie­čia prie dau­gy­bės so­cia­li­nių ak­tua­li­jų. Sa­vi­val­dy­bės duo­me­ni­mis, į šią pre­mi­ją pre­ten­da­vo trys au­to­riai. Šie­met įsteig­ta pre­mi­ja tei­kia­ma už ge­riau­sią nau­ją poe­zi­jos kny­gą. Pre­mi­jos dy­dis – 10 tūkst. li­tų. BNS inf.


ketvirtADIENIS, gegužės 9, 2013

13


14 2

ketvirtadIENIS, gegužės 9, 2013

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 14 Paslaugos������������������������������������������ 14, 15 Parduoda� ������������������������������������������������� 15 Perka� ����������������������������������������������������������� 15 Įvairūs� ������������������������������������������������� 15, 16 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 17 Pramogos, šventės, laisvalaikis���������������������������������������������� 17 Keičia� ���������������������������������������������������������� 15 Kviečia � ����������������������������������������������� 16, 17 Kviečia mokytis ��������������������������������� 17 Atsiliepkite!�������������������������������������������� 17

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Reikalingi pagalbiniai darbuotojai dirbti nuolat arba laikinai. Tel. 8 672 06 511.

DARBo skelbimai

1110143

Restoranas ieško virėjų, padavėjų ir pagalbinių darbuotojų. CV siųsti e. paštu henrikas@gabeicity.lt. Daugiau inf. tel. 8 678 80 880 (skambinti darbo dienomis nuo 10 iki 18 val.). 1109503

Siuvyklai, siuvančiai moteriškas kelnes ir sijonus, reikalingos (-i) siuvėjos (-ai), turinčios patirties. Darbas viena pamaina 7–16 val. Puikios darbo sąlygos. Vidutinis atlyginimas 1300 Lt, mokamas du kartus per mėnesį. Galima uždirbti 2000 Lt ir daugiau, reikia tik noro. Tel. 362 909, 8 685 11 951. 1110422

Siūlo darbą AB „Lytagra“ ieško žemės ūkio technikos pirkimo-pardavimo vadybininko dirbti Kaune. Darbo pobūdis: žemės ūkio technikos pardavimas, naujų klientų paieška, ryšių su esamais klientais palaikymas. Mes Jums siūlome: konkurencingą atlyginimą, priedus prie atlyginimo, priklausančius nuo darbo rezultatų, ir visas socialines garantijas; draugišką profesionalių specialistų kolektyvą, tarnybinį automobilį; įdomų ir atsakingą darbą. Reikalavimai: aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas, pageidautina žemės ūkio srityje. Technikos pardavimo patirtis būtų privalumas. Darbas kompiuteriu. Rusų ir anglų kalbų žinios. Vairuotojo pažymėjimas. Atsakingumas, darbštumas, nuovokumas, geri bendravimo įgūdžiai, greita orientacija, gebėjimas dirbti savarankiškai, noras tobulėti ir užsidirbti. Tel. (8 37) 787 022, 8 687 40 146. CV siųsti e. paštu v.stasevicius@lytagra.lt. 1109965

Besiplečiančiam 101 kepyklėlių tinklui reikalingi kepėjai-konditeriai. Turintiesiems patirtį siūlome gerą atlyginimą. Nemokančius apmokome. Tel. 8 655 25 628. 1110252

Dirbti Kaune reikalingi elektros ir silpnų srovių montuotojai. Reikalavimai: darbo patirtis, pareigingumas, atsakingumas. Tel. (8 37) 261 013, 8 610 43 909. 1105064

Dirbti privačiame prekybos versle reikalingi žmonės, mokantys lietuvių ir rusų kalbas. Tel. 8 601 75 025.

1095038

Ieškome vairuotojų-ekspeditorių Kaune (šaldytų maisto produktų pervežimas Lietuvoje į prekybos vietas). Reikalinga: C ir/ar CE vairuotojo kategorijos pažymėjimas, panašaus darbo patirtis. Dėl darbo vietos teirautis tel. 8 612 14 978 arba siųsti gyvenimo aprašymą cv@nnl.lt. 1110687

Kavinei Kaune, A. Šančiuose, reikalinga (-as) picų-kebabų KEPĖJA (-as). Privalumas – panašaus darbo patirtis ir mokėjimas dirbti savarankiškai. Tel. 8 685 81 122. 1110117

Legalus darbas Anglijoje, kalba nebūtina, Išvykimai kiekvieną dieną. Darbai daržovių fabrike ir laukuose. Apgyvendiname namuose, gera alga. Tel. 8 602 16 970. 1109380

Moteriškų pėdkelnių įmonė ieško rūšiuotojų ir siuvėjų. Darbas viena pamaina. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 8 674 12 548. 1099998

Reikalinga (-as) pardavėja (-as) parduotuvėje-bare. Patirtis būtų privalumas. Tel. 8 695 14 714, 8 650 16 564. 1110776

Reikalinga buhalterė (-is). Pirminių dokumentų suvedimas. Programa BUHA. Sandėlio ir kuro apskaita, kasos vedimas, faktūrų rašymas (maisto prekės). Tel. 8 678 16 777. 1110412

Reikalingas elektros variklių vyniotojas. Kreiptis darbo dienomis nuo 7 iki 16 val. tel. 362 486. 1110158

Reikalingas pagalbinis darbininkas dirbti poroje su stogdengiu. Vairuotojo pažymėjimas – privalumas. Tel. 8 634 55 006. 1109929

Reikalingi vairuotojai, turintys D arba D1 kat., dirbti maršrutinių taksi vairuotojais Kauno mieste. Tel. 8 687 96 820.

1104298

Statybos įmonei reikalingas inžinierius-sąmatininkas. Darbo vieta – Kaunas. Darbo pobūdis: sąmatų, aktų rengimas, konkursinių dokumentų ruošimas. CV siųsti info@vbite.lt. 1101427

Statybos įmonei reikalingi: dažytojai, tinkuotojai, mūrininkai, betonuotojai, staliai bendrastatybiniams darbams, fasado sienų šiltintojai. Darbuotojai reikalingi dirbti Lietuvoje ir užsienyje. Skambinti darbo valandomis tel. (8 37) 375 331. 1104660

Tarptautinių pervežimų vairuotojams dirbti Europoje, taip pat LT–EU, RU. Galimybė įgyti kategorijas, pasirašant trišales sutartis. Tel. 8 698 25 709, remigijus@rvtransport.lt. 1093314

Transporto įmonė, sėkmingai dirbanti jau 17 metų, siūlo darbą tarptautinių reisų vairuotojams Vakarų Europoje su naujomis transporto priemonėmis („Volvo“ vilkikai su užuolaidinėmis puspriekabėmis). Reikalavimai: turėti E kategoriją; darbo patirtis ne mažiau kaip 2 m. ES šalyse; atsakingumas, pareigingumas. Tel. 8 682 45 800. 1109512

UAB „Dovaina“, gaminanti maisto pramonės įrengimus, plečia savo veiklą ir ieško KONSTRUKTORIAUS įrenginiams projektuoti, tobulinti ir techninei dokumentacijai ruošti. Reikalavimai: darbo su „Solidworks“ programa patirtis, aukštasis techninis išsilavinimas, mechanizmų konstravimo ir metalo konstrukcijų stiprumo skaičiavimo bei panašaus darbo patirtis būtų privalumas. Tel. 8 652 68 450, CV siųsti zilvinas@dovaina.lt. 1110113

UAB „Dovaina“, gaminanti maisto pramonės įrengimus, plečia savo veiklą ir ieško: 1. Šaltkalvių. Būtina mokėti skaityti brėžinius, darbo patirtis būtų privalumas. 2. Inžinieriaus technologo. Reikalavimai: aukštasis išsilavinimas, darbo patirtis maisto pramonės įmonėje. Darbo pobūdis – technologinių maršrutų sudarymas, dokumentacijos ruošimas. 3. Elektriko-automatikos inžinieriaus. Reikalavimai: aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas, panašaus darbo patirtis. Darbo pobūdis – elektros schemų sudarymas įrengimams, elektrinės dalies surinkimas, montavimas. 4. Įrengimų aptarnavimo inžinierius. Reikalavimai: aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas, rusų kalbos mokėjimas, galimybė vykti į komandiruotes, panašaus darbo patirtis būtų privalumas. Darbo pobūdis – įrengimų gamyba ir remontas. Tel. 8 652 68 450, CV siųsti zilvinas@dovaina.lt. 1109880

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 1094986

Želdinius prižiūrinčiai įmonei reikalingi žolės pjovėjai trimeriu. Tel. 796 732, 8 656 20 895. 1109948

UAB dirbti Norvegijoje reikalingi kvalifikuoti, turintys praktinio darbo patirties grindų plytelių klojėjai, tinkuotojai, mūrininkai, apdailininkai (glaistymas, dažymas) statybose. Reikalavimai: kvalifikacijos pažymėjimai, patirtis, anglų kalbos pagrindai. Skambinti darbo dienomis 8–17 val. tel. 8 620 77 510. 1110657

Vokietijos įmonė skubiai siūlo darbą 5 patyrusioms valytojoms(-ams). Darbas Vokietijos šventėse. Visos socialinės garantijos. Atlyginimas mokamas laiku. Tel. 8 657 35 596 (išvykimas skubus). 1110931

Ieško darbo 50 m. vairuotojas, turintis vairuotojo kortelę, A, B, C, D, E vairavimo kat. ir hidromanipuliatoriaus pažymėjimus, ieško darbo. Užsienio šalių nesiūlyti. Tel. 8 615 45 998. 1109339

Ieškau valytojo darbo. Tel. 8 699 27 434.

1109459

Paslaugos

Remontuoju visas automatines skalbykles. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900.

1105687

SNAIGĖS servisas (M.K.Čiurlionio g. 5). Visų šaldytuvų, skalbyklių remontas. Prekyba SNAIGĖS šaldytuvais, atsarginėmis dalimis. Tel. 341 876, 8 652 44 908. 1110552

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 1106596

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 1108999

Medikų Akcija – iki gegužės 31 d. 20 % pavasario nuolaida. Gydytojas Ilja Seldinas, turintis 30-ies metų patirtį Lietuvos, Lenkijos, JAV klinikose, gydo stuburo, sąnarių ir galvos skausmus. VšĮ Kauno Šilainių poliklinika, Baltų pr. 7, 351 kab., Kaunas. 1110447

Medicinos centre „Neuromeda“ dirba aukščiausios kvalifikacijos neurologai, psichiatrai, psichologai, šeimos gydytojai, reabilitologai, kineziterapeutai. Pagalba vaikams ir paaugliams. Registracija tel. 8 613 42 780, 331 511. www.neuromeda.lt. 1104060

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“) teikia visas odontologijos paslaugas. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – tik 1000 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265. 1098613

Odontologijos paslaugos su nuolaidomis. Keramikai – 40 % nuolaida. Tik gegužės mėn. konsultacija – nemokama. Registruotis tel. 203 101, 8 672 44 348. Maironio g. 26A, Kaunas. 1109043

TELEVIZORIŲ remontas – kliento namuose, tel. 8 634 69 625. Taisykla – P.Lukšio g. 66, tel. 8 676 92 322. 1108479

Kompiuterininkų Taisome nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius. Atnaujiname NAVIGACIJAS. Suteikiame garantiją. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

Automobilininkams

Automobilio apsauga nuo korozijos. Antikorozinis automobilio padengimas „Dinitrol“ medžiagomis. Kėbulo paruošimas, dažymas, suvirinimas. Suteikiame garantiją. Kalvarijos g. 28A, tel. 392 803, 8 698 36 705. 1096823

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Kondicionierių pildymas ir remontas. Tel. 332 520, 8 699 55 568. 1110181

Plovimas – automobilių, variklių, dugno. Šildymo-aušinimo automobilio sistemos remontas, perdirbimas. V. Krėvės pr. 118B, 6 garažas. Tel. 8 604 16 842. 1109959

Buitinės technikos remonto

1106901

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 1107829

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 1109058

1100898

Atlieku naujų, senų namų butų apdailos darbus. Lyginu sienas, lubas. Kokybę garantuoju. Dirbu Kaune ir r. Dedu laminatą, kloju plyteles. Tel. 720 871, 8 688 34 683. 1110139

Atlieku vidaus apdailos darbus: glaistymas, dažymas, tapetavimas, gipskartonio montavimas, laminuotų grindų dėjimas, plytelių klijavimas. Tel. 8 679 45 576. 1110536

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 624 02 954.

1107223

Atliekame visų kompiuterių programinį ir techninį remontą, lituojame pagrindines plokštes, tiesiame tinklus. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 608 36 336. 1101626

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 1106844

Statybos, remonto

1110243

1110886

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 1096708

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

1105521

Betonuojame pamatus tvoroms, terasoms, atramines sieneles, statome stulpus. Kiti betonavimo darbai. Tel. 8 679 79 148. 1107549

Dažau, glaistau, tapetuoju, atlieku angokraščių apdailą. Darbo patirtis 20 m. Tel. 8 677 42 192.

1110037

AKCIJA! PLASTIKINIAI LANGAI „ALUPLAST“ 6 kamerų, 3 stiklų – už 5 kamerų kainą! Šarvuotos durys. Balkonų stiklinimas. Ritininės užuolaidos. Atliekame vidinę apdailą. UAB „Arventa“, tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002. Aliuminio balkonai – tiesiai iš gamintojo! Balkonų stiklinimas, plastikiniai langai. MONTUOTOJAMS GAMINAME PER 3 DIENAS. UAB „Limpaka“, tel. (8 37) 458 833, 8 682 63 441; www.aliuminiaibalkonai.lt. 1101100

Dengiame ir remontuojame plokščiuosius stogus ir garažus prilydomąja danga. Suteikiama garantija iki 15 m. Tel. 459 279, 8 676 34 684 kasdien 8–22 val. 1105495

Dengiame stogus įvairia danga. Tel. 8 698 39 862. 1103075

Greitai ir kokybiškai atliekame vidaus tinkavimo darbus profesionalia KNAUF įranga, kalkių ir gipso mišiniais. Tel. 8 672 80 397. 1109763

Greitai ir kokybiškai klojame trinkeles, suteikiame garantiją. Statome vejos ir kelio bortelius, sulyginame šulinius. Tveriame tvoras. Tel. 8 685 85 550. 1107020

Apšiltiname ir hermetizuojame blokinių namų siūles. Remontuojame laiptines, balkonus, ištrupėjusias plytas. Garantija 5 m. Galima išsimokėtinai. Tel. 8 613 50 882.

GRINDŲ BETONAVIMAS – Kaune ir Kauno apylinkėse. Organizuojame medžiagų tiekimą, išrašome sąskaitas, suteikiame garantiją. Tel. 8 678 19 899.

Atliekame drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimą. Sutvarkome dokumentaciją. Dirbame jau 20 metų. Tel. 8 674 13 881.

Griovimo, rekonstrukcijos darbai: montuojame sąramas, mūrijame, betonuojame, išvežame statybinį laužą. Nemokamai atvykstame, konsultuojame. Tel. 8 677 76 588.

Atliekame fasado šiltinimo darbus, klijuojame putą, vatą, armuojame, dedame struktūrinį tinką, dažome namus. Informacija tel. 8 645 13 438.

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430.

1102095

1109932

1109386

Nebrangiai prijungiame skaitmeninę televiziją. Taisome televizorius, garso aparatūrą ir kitus el. prietaisus – su garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 751.

1108964

Atliekame visus grunto kasimo, stumdymo ir lyginimo darbus su ekskavatoriumi-krautuvu. Tel. 8 614 05 241.

1106927

1104552

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

1106797

Atliekame visus griovimo darbus (namus, kaminus). Pjauname angas, montuojame sąramas. Išvežame statybinį laužą. Tel. 8 673 85 192.

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917.

1101874

1104236

Atliekame santechnikos darbus. Keičiame vandentiekio, kanalizacijos sistemas. Statome radiatorius, vonias, kriaukles, WC. Dirbame greitai ir kokybiškai, be poilsio dienų. Tel. 8 674 96 271.

Atvežame 1–5 kub. m smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio. „Bobcat“ ir mini ekskavatoriaus nuoma. Rašome sąskaitas. Tel. 8 657 68 660.

Pacientų gydymas jų namuose po ilgalaikio ALKOHOLIO vartojimo ir esant sunkiam PAGIRIŲ sindromui. Pagalba visą parą. www.isblaivinimas.lt. Tel. 8 699 28 234, 221 128. Paskola be užstato per 10 min. iki 2 000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Atliekame griovimo darbus: atraminių, pertvarinių sienų, perdangų. Pamatų išardymas. Sąramų montavimas. Griovimo darbai. Tel. 8 673 29 800. 1108973

Atliekame kokybiškai parketo, grindų šlifavimą, lakavimą, poliravimą, dedame parketą. Tel. 8 698 87 702, 264 557 (namų). 1108359

1104441

1108441

1107073

Kasame, valome, giliname šulinius, tranšėjas, kanalizacijos ir drenažo sistemas. Tel. 8 647 58 375. 1100412

Mūrijame pertvaras, kaminus. Montuojame gipskartonį, pakabinamąsias lubas. Klojame kiliminę dangą. Betonuojame laiptus, terasas. Tel. 8 680 50 069. 1108455

Atliekame visus mūro darbus, turime maišyklę ir pastolius. Tel. 8 646 27 650.

Namų meistras. Visi remonto ir apdailos darbai. Tel. 316 497, 8 618 01 560.

Atlieku kvalifikuotą laiptinės remontą, darau angokraščių apdailą, keičiu pašto dėžutes. Dirbu kokybiškai, lanksčiomis kainomis. Tel. (8 37) 249 178, 8 672 46 162.

Nuomojame fasadinius statybinius pastolius. Universalūs, tinka mūro bei kitiems darbams. Lengvai surenkami. Tel. 8 686 79 386; www.stogudengimasjums.lt.

1109945

1103324

1109928

1108261


153

ketvirtaDIENIS, geguĹžÄ&#x2014;s 9, 2013

klasifikuoti skelbimai Vidaus ÄŻrangos

Paslaugos Statybos, remonto OficialiĹł pagalbiniĹł darbuotojĹł nuoma â&#x20AC;&#x201C; dirba visus darbus. UĹžsakymai priimami iĹĄ anksto. Tel. 8 672 06 511. 1110141

PLISUOTOS Ĺ˝ALIUZÄ&#x2013;S, RitininÄ&#x2014;s uĹžuolaidos, ROMANETÄ&#x2013;S â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Eurivilaâ&#x20AC;&#x153;. K.DonelaiÄ?io g. 33, tel. 423 333. www.eurivila.lt. 1104339

BaldĹžiĹł

Padorus rimtas meistras daĹžo butus, patalpas, laiptines, lauko fasadus. Atlieka plastikiniĹł langĹł apdailÄ&#x2026;. Tel. 8 607 03 388; www.m-apdaila.lt.

Aptraukiame baldus gobelenu. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ&#x2026;, porolonÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; dirbtuvÄ&#x2014;se ir pas klientÄ&#x2026;. Pensininkams â&#x20AC;&#x201C; nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459.

Pamatai. ÄŽrengiame visĹł tipĹł pamatus. Betonuojame perdangas, grindis, tvoras. GrÄ&#x2122;Ĺžiame gruntÄ&#x2026; poliams iki 7 m. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt.

BALDAI PER VIENÄ&#x201E; SAVAITÄ&#x2DC;! Nestandartiniai kietieji baldai: spintos, virtuvÄ&#x2014;s, komodos, prieĹĄkambario baldai ir kiti. Galima ÄŻsigyti IĹ SIMOKÄ&#x2013;TINAI. Atvykstame, konsultuojame ir iĹĄmatuojame NEMOKAMAI. Tel. 8 683 90 946.

1108559

1109082

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS â&#x20AC;&#x201C; pigiausiai Kaune. VokiĹĄka kokybÄ&#x2014;, garantija 10 metĹł. Tel. 223 200, 8 608 70 099. www.langvila.lt. 1105418

Plastikiniai langai, balkonĹł stiklinimas, durys. Gaminiams ir darbams â&#x20AC;&#x201C; garantija. Senus langus iĹĄveĹžame. Galima iĹĄsimokÄ&#x2014;tinai. www.languera.lt. Tel. 8 609 77 366.

1105219

1107166

Baldai. Projektavimas, gaminimas, montavimas. VirtuvÄ&#x2014;s, svetainÄ&#x2014;s, prieĹĄkambario. StumdomĹłjĹł durĹł sistemos. Tel. 8 614 74 909, 479 209. 1108420

1093714

Greitai, kokybiĹĄkai ir pigiai remontuojame minkĹĄtuosius baldus. KeiÄ?iame spyruokles ir porolonÄ&#x2026;. Transportas nemokamas. Tel. 712 540, 8 675 65 133.

PlokĹĄÄ?iĹłjĹł stogĹł dengimas, ĹĄiltinimas ir renovacija. IlgametÄ&#x2014; patirtis. UAB â&#x20AC;&#x17E;Verslo gamaâ&#x20AC;&#x153;. Tel./faksas (8 37) 390 089, 8 616 17 706; www.stogudengimasjums.lt.

Statau duris, keiÄ?iu spynas, restauruoju, remontuoju, iĹĄardau, surenku kietuosius baldus. Tel. 260 665, 8 678 38 973.

1105085

1110380

1108248

Reguliuoju plastikinius, aliumininius ir medinius langus bei duris; keiÄ?iu tarpines, stiklo paketus. Taip pat atlieku kt. remonto darbus. Tel. 8 699 45 913. 1105182

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atveĹžti medĹžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 1103296

Santechnikas keiÄ?ia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienĹł. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 1107348

Santechnikas keiÄ?ia WC, gyvatukus, maiĹĄytuvus, vonias, duĹĄo kabinas, kanalizacijos, vandentiekio vamzdynus. Padeda nupirkti, atveĹžti. Dirba be poilsio dienĹł. Garantija. Tel. 8 646 03 025. 1110225

Santechnikas montuoja kietojo kuro, dujines katilines, ĹĄildymo ir vandentiekio, vÄ&#x2014;dinimo sistemas. Konsultuoja. Taiko nuolaidas. Tel. 8 674 43 938. 1109390

Santechnikas nebrangiai atlieka visus smulkius santechnikos darbus. Pjaustau ir virinu dujomis. Atvykstame greitai ir Jums patogiu laiku. Tel. 8 680 50 069. 1108427

Santechnikas-suvirintojas nebrangiai ir jums patogiu laiku pakeis, suremontuos vamzdynÄ&#x2026;, klozetus, sumontuos atbulinÄŻ voĹžtuvÄ&#x2026; ar ĹĄildymo sistemÄ&#x2026;. Tel. 8 677 76 588. 1108448

Santechnikos darbai. MedĹžiagas perkame su didele nuolaida. Darbams suteikiama garantija. UAB Ekstra projektai, SavanoriĹł pr. 287â&#x20AC;&#x201C;316, tel. 8 607 84 480, 332 247. 1101358

SienĹł ĹĄiltinimas, uĹžpildant oro tarpÄ&#x2026; termoputomis. 1 kv. m kaina nuo 5 Lt. Tel. 8 674 44 496.

1108168

SienĹł, grindĹł apĹĄiltinimas ÄŻ oro tarpus. Ekovata, termoputa, poliuretanu, granulÄ&#x2014;mis. 1 kv. m â&#x20AC;&#x201C; nuo 7 Lt. Garantuojame. Konsultuojame. Tel. 8 689 68 528; www.juodasisgarnys.lt. 1107672

Ĺ iltiname pastatus, dedame dekoratyvinÄŻ tinkÄ&#x2026;. Tel. 8 685 01 565. 1107411

Ĺ iltiname sienas, stogus ir grindis, uĹžpildant oro tarpus ekovata ir termoputa. 1 kv. m kaina 7â&#x20AC;&#x201C;10 Lt. Tel. 8 698 47 767. 1105434

Skardos lankstiniĹł gamyba. Lietaus nubÄ&#x2014;gimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456. 1108929

Ĺ laitiniĹł stogĹł konstrukcijos, dengimas, renovavimas, ĹĄiltinimas, daĹžymas. Skardinimo darbai. KarkasinÄ&#x2014; statyba. Tel. 8 688 31 941. 1109525

StogĹł dengimas. PastatĹł ĹĄiltinimas, statyba, renovacija. Automobilinio bokĹĄtelio nuoma (aukĹĄtis 23 metrai). Tel. 8 681 79 195. 1100618

Tapetuotojas (darbĹĄtus ir sÄ&#x2026;Ĺžiningas) glaisto, daĹžo sienas, lubas. Deda laminatÄ&#x2026; ir t.t. Pataria. Padeda nupirkti medĹžiagas. Tel. 8 677 03 739. 1100063

FinansĹł, audito UAB tvarko maŞų ir vidutiniĹł ÄŻmoniĹł apskaitÄ&#x2026; nuo pirminiĹł dokumentĹł iki balanso, ÄŻmoniĹł steigimas. Tai pigiau, saugiau ir patikimiau. Tel. (8 37) 704 930, 8 603 26 118.

Kitos â&#x20AC;&#x17E;AUJAMAâ&#x20AC;&#x153; VERTÄ&#x2013;JŲ PASLAUGOS

t1-VLĂ?JPH (prie KalnieÄ?iĹł PC), tel. 

DnB bĹŤstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar iĹĄnuomoti savo nekilnojamÄ&#x2026;jÄŻ turtÄ&#x2026;. Tel. 8 676 22 040, e. paĹĄtas darius.daugela@dnbbustas.lt. 1058106

GaraĹžÄ&#x2026; KurĹĄÄ&#x2014;nĹł g. Tel. 8 622 54 139.

1109938

Parduodama graĹži sodyba 35 km uĹž Kauno, KlaipÄ&#x2014;dos link. Kaina sutartinÄ&#x2014;. Tel. 8 615 42 622.

Visi apĹželdinimo darbai. ÄŽrengiame vejas, dekoratyvinius baseinus, krioklius, akmens takelius. Kultivatoriaus paslaugos. Tel. 8 672 44 785, 8 600 88 285. 1105362

parduoda

1109118

Reikalinga paskola. GrÄ&#x2026;Ĺžinimas garantuojamas nekilnojamuoju turtu ÄŻÄŻ ÄŻkeiÄ?iant, taip pat notaru, hipoteka. MokÄ&#x2014;siu iki 4,5 % metiniĹł palĹŤkanĹł. Tel. 8 678 00 678. 1100823

SodybÄ&#x2026; Kauno r., 25 km nuo Kauno (medinis namas, ĹŤkiniai pastatai, 70 a sklypas, ĹĄalia galima pirkti 1,5 ha, graĹži, rami vieta, 250 m iki NevÄ&#x2014;Ĺžio). Tel. 8 608 40 221. 1110408

Vieno kambario butÄ&#x2026; PartizanĹł g. (5/4 a., 31,5 kv. m, butas tuĹĄÄ?ias, tvarkingas). Be tarpininkĹł. Kaina 60 000 Lt. Tel. 8 650 56 295. 1108922

Nekilnojamasis turtas kitose vietose 12 a sodÄ&#x2026; JĹŤrÄ&#x2014;je, PrienĹł r. (geras medinis namas, nauja krosnis, neseniai daryta pirtelÄ&#x2014;). Kaina 32 000 Lt. Tel. 8 682 27 386.

1110232

BuitinÄ&#x2014; technika Defektuota, naudota, nauja buitinÄ&#x2014; technika. VirtuvÄ&#x2014;s ÄŻrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1096440

1071769

Kitos prekÄ&#x2014;s Aleksote, KalvarijĹł g. 7, prekiaujame Ä&#x2026;Ĺžuolo, juodalksnio ir miĹĄriĹł pjuvenĹł briketais. Taip pat durpiĹł briketais. AtveĹžame. Tel. 8 683 54 559. 1107886

BerĹžines, juodalksnio, alksnio, uosio, Ä&#x2026;Ĺžuolo malkas â&#x20AC;&#x201C; skaldytas arba trinkelÄ&#x2014;mis. AtveĹžame nemokamai. Tel. 8 608 55 554. BerĹžo, uosio, Ä&#x2026;Ĺžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999.

1099012

1 kambario butÄ&#x2026; Taikos pr. 9/8 a. mĹŤriniame name. B. pl. 30 kv. m, kambarys 19,5, virtuvÄ&#x2014; 4,5 kv. m. WC ir pusvonÄ&#x2014; kartu. Remontas senas. Didelis ÄŻstiklintas balkonas. Kaina 44 000 Lt. Tel. 220 455, 8 686 38 448. www.agmindis.lt. 1108002

2 kambariĹł butÄ&#x2026; Centre, LaisvÄ&#x2014;s alÄ&#x2014;joje (bendr. pl. 45 kv. m, keturiĹł aukĹĄtĹł plytinio namo IV a., vieta automobiliui). Galimas keitimas. Tel. 8 675 14 636. 1108920

2 a. mĹŤrinÄŻ namÄ&#x2026; su rĹŤsiu SB â&#x20AC;&#x17E;BiruliĹĄkÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153;, Kauno r., iki PartizanĹł g. 350 m (b. pl. 80 kv. m, gyv. pl. 48 kv. m, plastikiniai langai, tvarkingas remontas, 6 a ĹžemÄ&#x2014;s). Kaina 120 000 Lt. Tel. 220 455, 8 686 38 448. www.agmindis.lt. 1107993

2 a. rÄ&#x2026;stinÄŻ aptinkuotÄ&#x2026; namÄ&#x2026; Ĺ˝. Ĺ anÄ?iuose, Kranto 17-oji g. (bendr. pl. 113 kv. m, renovuotinas, 13,5 a ĹžemÄ&#x2014;s). Kaina 155 000 Lt. Tel. 8 699 83 228. 1109121

2 k. butÄ&#x2026; (51 kv. m, 5/1 a., mĹŤrinis, tvarkingas, ĹĄiltas, maĹži mokesÄ?iai, stipri bendrija, baldai). Kaina 115 000 Lt. Turiu kitÄ&#x2026;, pigesnÄŻ variantÄ&#x2026;. Tel. 8 678 00 678. 1100859

TRINKELIŲ KLOJIMAS. KokybiĹĄkai kloju trinkeles, vejos bortelius, ÄŻrengiu vandens nutekÄ&#x2014;jimo sistemas. KokybÄ&#x2122; garantuoju. Tel. 8 687 82 448.

9â&#x20AC;&#x201C;12 a gyvenamosios paskirties sklypus Kauno r., 2-uose JonuÄ?iuose, Elnio g. (visos miesto komunikacijos). 1 aro kaina 6700 Lt. GEPARD, tel. 8 641 89 509.

Vonios kambario rekonstrukcijos darbai: santechnika, plytelÄ&#x2014;s, staliaus darbai ir kt. Darbo patirtis ir kokybÄ&#x2014;. Garantija. Tel. 8 645 88 241.

Parduodamas 3 kambarių butas su garaŞu Žaliakalnyje (autonominis ťildymas). Tel. 8 610 61 919.

1110071

1109806

1103993

1108405

1097205

Supjautos atraiĹžos: puĹĄies â&#x20AC;&#x201C; 300 Lt, berĹžo, Ä&#x2026;Ĺžuolo, juodalksnio; 380 Lt. AtraiĹžos maiĹĄuose â&#x20AC;&#x201C; 1 vnt. kaina 7 Lt; pjuvenos maiĹĄuose â&#x20AC;&#x201C; 4 Lt. Tel. 8 670 32 999. 1107519

KeiÄ?ia

Malkas â&#x20AC;&#x201C; lapuoÄ?iĹł, supjautas ir suskaldytas. Sausos. Turime ir atraiŞų. AtveĹžame nemokamai. Tel. 8 621 44 130. 1102341

Parduodamas BUAB â&#x20AC;&#x17E;RUKESA IR KOâ&#x20AC;&#x153; priklausantis ilgalaikis turtas, inventorius ir ÄŻrengimai, transporto priemonÄ&#x2014;s: krovininis automobilis MERCEDES BENZ, 811, valst. Nr. EGA143, gamybos metai 1988; krovininis automobilis MERCEDES BENZ, 1120, valst. Nr. OVV737, gamybos metai 1986; krovininis automobilis FORD TRANSIT, valst. Nr. UVT306, gamybos metai 1991; priekaba arba puspriekabÄ&#x2014; nuo 3,5 iki 10 t ALKA, H13, valst. Nr. VC909, gamybos metai 1984. PasiĹŤlymus dÄ&#x2014;l turto pardavimo priima, su parduodamo turto saraĹĄu ir kainomis supaĹžindina bankroto administratorius UAB â&#x20AC;&#x17E;BĹŤraiâ&#x20AC;&#x153; paĹĄtu adresu LaisvÄ&#x2014;s pr. 78â&#x20AC;&#x201C;4, LT-05263 Vilnius, arba e. paĹĄtu uabburai@gmail.com. 1108526

Parduodame Ä&#x2026;Ĺžuolines, uosines, berĹžines, juodalksnio malkas (rÄ&#x2026;stais, trinkelÄ&#x2014;mis, skaldytas). Perkame miĹĄkÄ&#x2026; visoje Lietuvoje. Tel. 8 675 55 671. 1093906

Parduodame ÄŻvairias malkas: dvimetriais, trinkomis ir skaldytas. AtveĹžame. Parduodame statybinÄ&#x2122; medienÄ&#x2026;. Pjauname pagal uĹžsakymus. AtveĹžame. Tel. 8 685 02 510, 8 699 35 992, 8 685 78 626.

KeiÄ?iu 6 a sklypÄ&#x2026; su nedideliu namu A. Ĺ anÄ?iuose ÄŻ 1â&#x20AC;&#x201C;2 k. butÄ&#x2026; privaÄ?ioje valdoje su keliais arais ĹžemÄ&#x2014;s po langais PanemunÄ&#x2014;je, Ĺ˝. Ĺ anÄ?iuose. Tel. 8 676 02 004. 1110421

1104231

PerpuvÄ&#x2122;s arkliĹł mÄ&#x2014;ĹĄlas â&#x20AC;&#x201C; geriausia trÄ&#x2026;ĹĄa JĹŤsĹł darĹžams ir gÄ&#x2014;lynams! 2 kub. m kaina 150 Lt. Iki 15 km aplink KaunÄ&#x2026; atveĹžame nemokamai. Tel. 8 620 24 446. 1108020

1108818

Perkame elektros variklius, generatorius, starterius. DidesnÄŻ kiekÄŻ pasiimame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1094452

PERKAME MIĹ KÄ&#x201E;. Tel. 8 602 31 516.

1065605

Perkame ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio paskirties ĹžemÄ&#x2122; visoje Lietuvoje. Tel. 8 643 75 526. 1107590

Perku butÄ&#x2026;, namÄ&#x2026;, sodÄ&#x2026;, ĹžemÄ&#x2014;s sklypÄ&#x2026;, gali bĹŤti ÄŻkeistas, apleistas, su skolomis. SiĹŤlyti ÄŻvairius variantus. â&#x20AC;&#x17E;Aujamaâ&#x20AC;&#x153;, tel. 311 208 (d. d. 9â&#x20AC;&#x201C;18 val.).

1104021

PirkÄ?iau bĹŤstÄ&#x2026;. RemontÄ&#x2026; galÄ&#x2014;tume pasidaryti patys. SudomintĹł ir sodas ar sodyba. SiĹŤlyti ÄŻvairius variantus. Galima ir SMS, perskambinsiu. Tel. 8 672 77 277. 1100801

Pirksiu 2 kambariĹł butÄ&#x2026; 5 a. name (vidinÄŻ) pirmajame, antrajame, treÄ?iajame aukĹĄtuose AĹĄigalio g., Ĺ iaurÄ&#x2014;s pr. gale, SukilÄ&#x2014;liĹł pr. Tel. 8 684 20 401. 1110348

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, iĹĄsiveĹžame maĹžus kiekius. Be poilsio dienĹł. Atsiskaitome iĹĄ karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. UAB â&#x20AC;&#x17E;Skreperisâ&#x20AC;&#x153; brangiai ir greitai nupirks nenaudojamÄ&#x2026; transporto priemonÄ&#x2122;. Atsiskaitome iĹĄ karto. Atvykstame savo transportu. IĹĄraĹĄome utilizavimo paĹžymÄ&#x2026;. Tel. 8 610 38 888. 1090053

UAB â&#x20AC;&#x17E;Alternate heatâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; perka ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio paskirties ĹžemÄ&#x2122; Jurbarko r. Tel. 8 673 19 696.

1107560

â&#x20AC;&#x17E;Metrampaâ&#x20AC;&#x153; brangiai perka juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł metalĹł lauĹžÄ&#x2026;, automobilius. Moka iĹĄ karto, iĹĄsiveĹža. Ĺ venÄ?ioniĹł g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681; www.metrampa.lt. 1096733

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł metalĹł lauĹžÄ&#x2026;, akumuliatorius, senus automobilius. IĹĄraĹĄome utilizavimo paĹžymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Iâ&#x20AC;&#x201C;V nuo 9 iki 17.30 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1107094

VAZ, â&#x20AC;&#x17E;MoskviÄ?â&#x20AC;&#x153;, GAZ ir kitus importinius automobilius, kÄ&#x2014;bulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

1094397

Nebrangiai pirksiu vieno arba dviejĹł kambariĹł butÄ&#x2026; Kaune. Tel. 8 676 22 529, 8 609 96 653. Nebrangiai pirksiu trijĹł arba keturiĹł kambariĹł butÄ&#x2026; Kaune (gali bĹŤti dalis namo). Tel. 302 536, 8 614 20 820. Pirksiu tvarkingÄ&#x2026;, nedidelÄŻ namÄ&#x2026; arba dalÄŻ namo Kaune. Tel. 300 915, 8 676 22 955. 1109008

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali bĹŤti seni, po avarijos, nevaĹžiuojantys. Atsiskaitome iĹĄ karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1107106

Aliuminio, vario, bronzos, nerĹŤdijanÄ?io plieno ir juodĹłjĹł metalĹł lauĹžÄ&#x2026;, lydmetalÄŻ, babitÄ&#x2026;, akumuliatorius, elektros variklius. ElektrÄ&#x2014;nĹł g. 8, tel. 8 686 83 409. 1074518

AukĹĄtomis kainomis ÄŻmonÄ&#x2014; perka ÄŻvairius AUTOMOBILIUS ir kt. technikÄ&#x2026; (po eismo ÄŻvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 1107704

AutomobiliĹł ÄŻmonÄ&#x2014; perka nevaĹžiuojanÄ?ius, vaĹžiuojanÄ?ius, su ar be TA, dauĹžtus automobilius iki 3000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615 87 008. 1107535

Automobilius (senus, surĹŤdijusius, su defektais, nevaĹžiuojanÄ?ius) ir kÄ&#x2014;bulus. Atsiskaito iĹĄ karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752. 1108311

Automobilius, mikroautobusus, sunkveĹžimius â&#x20AC;&#x201C; geromis kainomis. IĹĄsiveĹžame. Tvarkome dokumentus. Tel. 8 604 27 116, 8 643 06 597. 1109836

BALTIC METAL, UAB â&#x20AC;&#x201C; aukĹĄtomis kainomis neribotais kiekiais perka juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł metalĹł lauĹžÄ&#x2026;. Atsiskaitome iĹĄ karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553. 1095968

Brangiai juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł metalĹł lauĹžÄ&#x2026;: aliuminÄŻ, varÄŻ, ĹžalvarÄŻ, akumuliatorius. IĹĄsiveĹžame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1094346

Brangiai perka juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł METALŲ LAUĹ˝Ä&#x201E;, elektros variklius, akumuliatorius. IĹĄsiveĹža patys. IĹĄveĹža senus automobilius. VandĹžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 1105120

1109865

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2 000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., â&#x20AC;&#x17E;Aujama-creditâ&#x20AC;&#x153;, P.LukĹĄio g. 34.

Perka arba iĹĄsinuomoja ĹžemÄ&#x2122; visoje Lietuvoje. Gali bĹŤti: apleista, su miĹĄku, su bendraturÄ?iais, iĹĄnuomota. Sutvarko dokumentus, atsiskaito iĹĄ karto. Tel. 8 671 08 059.

1103475

Perka

1107392

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

1110259

Pigiai parduodu â&#x20AC;&#x17E;trailerÄŻâ&#x20AC;&#x153; su visais patogumais, gintaro ir plastmasinius gaminius, enciklopedijÄ&#x2026;, knygas, testamentus. Tel. 8 650 53 943.

Parduodamas suremontuotas 1,5 kambario butas GeleĹžinio Vilko g., KalnieÄ?iuose (5/5 a., b. pl. 37 kv. m). Tel. 8 699 83 228.

Nauja, nukainota buitinÄ&#x2014; technika (skalbyklÄ&#x2014;s, orkaitÄ&#x2014;s ir kt). AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt.

1105637

Parduodu skaldytas, sausas uosio malkas. 1 kub. m â&#x20AC;&#x201C; 100 Lt. AtveĹžu nemokamai. Tel. 8 614 06 146.

1110434

NEMOKAMAI iĹĄveĹžame bet kokÄŻ nereikalingÄ&#x2026; metalo lauĹžÄ&#x2026;, buitinÄ&#x2122; technikÄ&#x2026;. Mokamai â&#x20AC;&#x201C; senus baldus, ĹĄiukĹĄles ir visa kt. Pjauname medĹžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 1110262

UAB â&#x20AC;&#x17E;VilĹžaâ&#x20AC;&#x153;, KraĹžantÄ&#x2014;s g. 36, Palemonas, tel. 8 686 12 019, 8 686 40 260, 373 558.

Pigiausios malkos â&#x20AC;&#x201C; nuo 450 Lt (7 m): sausas Ä&#x2026;Ĺžuolas, uosis, berĹžas, juodalksnis. PjuvenĹł briketai. AtraiĹžos maiĹĄuose. Tel. 8 610 67 001, 8 698 37 233.

Alytaus tipo namÄ&#x2026; su ĹŤkiniais pastatais, 17 a ĹžemÄ&#x2014;s LekÄ&#x2014;Ä?iuose, Ĺ akiĹł r. Visos komunikacijos. Tel. 8 616 90 843.

VaismedĹžiĹł genÄ&#x2014;jimas, medĹžiĹł ĹĄalinimo darbai, vejĹł ÄŻrengimo ir atnaujinimo darbai. Tel. 8 611 45 542.

AKMENS ANGLYS

1107582

â&#x20AC;&#x17E;ABDONOâ&#x20AC;&#x153; kilimĹł ir ĹžaliuziĹł valykla valo kilimus (kliento patalpose arba iĹĄsiveĹžame), minkĹĄtuosius baldus, Ä?iuĹžinius, â&#x20AC;&#x17E;Bauerâ&#x20AC;&#x153; ir kt. patalynÄ&#x2122; sausu ir ĹĄlapiu giluminiu bĹŤdu amerikietiĹĄka ÄŻranga. LangĹł valymas, grindĹł dangos atnaujinimas, patalpĹł tvarkymas po remonto ir visos kitos ĹĄvaros paslaugos. UAB â&#x20AC;&#x17E;ABDONASâ&#x20AC;&#x153; (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Ĺ˝emaiÄ?iĹł g. 31, www.abdonas.lt. 1106633

PAVASARIO AKCIJA!

1107246

Naujos statybos kotedĹžÄ&#x2026; ir 2, 3 kambariĹł butus NoreikiĹĄkÄ&#x2014;se. DalinÄ&#x2014; apdaila, visos komunikacijos. Patogus susisiekimas. Tinka komercijai. Tel. 8 656 47 866.

1110812

TarpblokiniĹł siĹŤliĹł sienĹł remontas, daĹžymas. Automobilinio bokĹĄtelio nuoma (aukĹĄtis 24 m). Tel. 8 601 37 177.

1103449

1107989

1104091

Padedame parduoti JĹŤsĹł butÄ&#x2026;, namÄ&#x2026;, sodÄ&#x2026;, ĹžemÄ&#x2014;s sklypÄ&#x2026; ir sutvarkyti visus dokumentus. Firma â&#x20AC;&#x17E;Aujamaâ&#x20AC;&#x153;, P.LukĹĄio g. 34, tel. 412 960 (d. d. 9â&#x20AC;&#x201C;18 val.).

1100643

20 arĹł ĹžemÄ&#x2014;s sklypÄ&#x2026; (paskirtis â&#x20AC;&#x201C; kita) prie kelio Kaunasâ&#x20AC;&#x201C;Garliava, RaĹžiĹĄkiĹł k. (60 m ribojasi su keliu, gera strateginÄ&#x2014; vieta). Kaina 25 000 Lt. Tel. 8 686 38 448. www.agmindis.lt.

Brangiai perkame juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł METALŲ LAUĹ˝Ä&#x201E;, elektros variklius, akumuliatorius. IĹĄsiveĹžame patys. IĹĄveĹžame senus automobilius. S.LozoraiÄ?io g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 1105098

Brangiai perkame juodĹłjĹł metalĹł lauĹžÄ&#x2026;, mokame iĹĄ karto. IĹĄsiveĹžame savo transportu. Tel. 8 606 27 717. 1101078

ÄŽvairĹŤs IĹĄsinuomoja ÄŽmonÄ&#x2014; Kaune iĹĄsinuomotĹł 1300â&#x20AC;&#x201C;1500 kvm ploto sandÄ&#x2014;lÄŻ, atitinkantÄŻ higieninius reikalavimus gÄ&#x2014;rimĹł, fasuotĹł maisto prekiĹł sandÄ&#x2014;liavimui ir didmeninei prekybai. BĹŤtina pakrovimo rampa, privaĹžiavimas krovininiams automobiliams.

SiĹŤlyti tel. 8 686 75 203 Nukelta ÄŻ 16 p.


16 2

ketvirtadIENIS, gegužės 9, 2013

klasifikuoti skelbimai 2013 m. gegužės 7 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Povilaitis pasirašė įsakymą Nr. ĮS-776, kuriuo vadovaujantis 2013 m. balandžio 10 d. pasirašytas įsakymas „Dėl didžiagabaričio ir sunkiasvorio transporto eismo ribojimo Kauno rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais“ pripažįstamas netekusiu galios.

Įvairūs Išsinuomoja Išsinuomočiau Kaune ar Kauno rajone 1–2 kambarių tvarkingą butą ar namą be nuomos mokesčio. Tel. 8 670 07 766. 1109376

Nuomoja Išnuomoju butus su baldais Vičiūnuose ir Senamiestyje. Tel. 8 610 61 919.

1110317

Gabenimai

kviečia mokytis

1110472

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Povilaitis, pavaduojantis Administracijos direktorių, gegužės 7 d. pasirašė įsakymą Nr. ĮS-775 – „Dėl Kauno r. sav. Ringaudų sen. Pyplių k. Panemunės g. 34 žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5250/0016:305, detaliojo plano patvirtinimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. PASTABA. Visus įsakymų tekstus ir įsakymų priedus galite rasti Kauno rajono savivaldybės svetainėje adresu http://www.krs.lt -> Teritorijų planavimas -> Viešinami teritorijų planavimo dokumentai.

kviečia

1110504

„MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 8–9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374.

Nukelta į 17 p.

1108293

0–24 val. atvežame iki 9 kub. m žvyro, smėlio, juodžemio, mėšlo, atsijų, asfalto skaldos. Savikroviu išvežame žemes, statybinį laužą. Tel. 8 686 92 900. 1105582

0–24 val. atvežame juodžemio, žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, durpių. Savikroviu išvežame gruntą, statybinį laužą, šakas. Rašome sąskaitas. Tel. 8 640 10 444. 1108779

Atvešiu nuo 1 iki 4 kub. m žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio ir kt. Tel. 8 653 02 322.

1110319

Atvežame GAZ-53 savivarčiu: juodžemio, smėlio, žvyro, atsijų, skaldos, kompostinių, gabalinių durpių. Išvežame šiukšles. Tel. 343 278, 8 699 83 319. 1109052

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, betono nuo 1 iki 5 kub. m. BOBCAT paslaugos. IŠRAŠOME SĄSKAITAS. Tel. 8 699 30 078. 1105650

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, durpių briketų, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127. 1097366

Atvežu žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų, juodžemio, grunto sklypui pakelti iki 12 kub. m. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815. 1108763

Baldų, pianinų perkraustymo (krauname, montuojame), krovinių gabenimo paslaugos. Tel. 8 650 12 579, 740 666. 1108102

Nebrangiai perkraustysiu (yra krovėjai), pervešiu krovinius krovininiu sunkvežimiu „Iveco“. Dirbu be poilsio dienų. Tel. 260 665, 8 678 38 973. 1110381

Pigiai pervežame buitinę techniką, baldus ir kitus krovinius. Vežame visoje Lietuvoje. Tel. 8 614 43 798.

1108081

Vežame žvyrą, smėlį, juodžemį iki 5 kub. m Kaune arba Kauno r. Tel. 8 631 33 736.

1109225

Kelionės Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083.

1091917

Paskolos

Paskola be užstato per 10 min. iki 2 000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. 1104182

Paskolos nuo 3000 Lt, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599.

1104110

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960. 1104133

Skubi paskola nuo 5 000 Lt už mažiausias palūkanas. Užstatas – automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 1104071

Suteikiame ilgalaikes ir trumpalaikes paskolas nuo 1 %, greitas dokumentų tvarkymas. Refinansuojame. Tel. 8 600 06 886, e. paštas tavopasirinkimas@gmail.com. 1110634

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 1103489

Kiti UAB „Baltijos linai“ (kodas 136019893) akcininkų sprendimu mažina įstatinį kapitalą. Informacija tel. 8 611 23 745. 1110389

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt.


173

ketvirtaDIENIS, gegužės 9, 2013

klasifikuoti skelbimai kviečia

Įvairūs

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Kiti UAB „STUDIJA 8“, įmonės kodas 235061890, keičia pavadinimą į UAB ROMEDIA. Tel. 8 688 99 147.

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

1110310

Pranešame, kad gegužės 23 d. (ketvirtadienį) 18.30 val. I.Kanto g. 18, Kaunas, 3 aukšto fojė, vyks DNSB „Bokšto bendrija“ narių susirinkimas. Darbotvarkė: 1) Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai; 2) Bendrijos veiklos finansinės ataskaitos analizė; 3) Kiti klausimai. Susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, teikti pasiūlymus galima pirmajame aukšte (poste), tel. 8 671 62 227 arba tiesiogiai valdybos nariams, pirmininkui. 1110444

Renkami pasiūlymai dėl BUAB „RUKESA IR KO“ priklausančio nekilnojamojo turto – gyvulių skerdyklos ir mėsos cecho, unikalus Nr. 4197-5028-5038:0002, bendras plotas 1037,69 kv. m, esančio Švenčionių g. 114, Nemenčinėje, Vilniaus r., gyvulių skerdyklos ir mėsos cecho, unikalus Nr. 41975028-5038:0001, bendras plotas 1009,38 kv. m, esančio Švenčionių g. 114, Nemenčinėje, Vilniaus r., nuomos. Nekilnojamasis turtas nuomojamas kartu su jame esančiu kilnojamuoju turtu (su sąrašu galima susipažinti). Pasiūlymai dėl nuomos priimami iki 2013 m. birželio 1 d. paštu adresu bankroto administratorius UAB „Būrai“, Laisvės pr. 78–4, LT-05263 Vilnius, arba e. paštu uabburai@gmail.com. 1108516

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt PASKUTINĖS MINUTĖS PASIŪLYMAI 7 NAKTŲ KRUIZAMS ITALIJA–PRANCŪZIJA–ISPANIJA Genuja, Marselis, Barselona, Palma de Maljorka, Valencija, Roma. Išvykimas iš Genujos 2013 05 26. Kaina nuo 1192 Lt.

ITALIJA–GRAIKIJA–TURKIJA Roma, Sicilija, Atėnai, Kušadasis, Chania, Kreta. Išvykimas iš Romos (Civitavecchia) 2013 05 26. Kaina nuo 1226 Lt. ITALIJA–TUNISAS–ISPANIJA–PRANCŪZIJA Roma, Palermo, Tunisas, Ibiza, Genuja. Išvykimas iš Romos (Civitavecchia) 2013 05 25. Kaina nuo 1432 Lt. Kaina pateikta asmeniui dvivietėje kajutėje iš išvykimo uosto. Daugiau kruizų rasite www.krantas.lt

Pramogos, šventės, laisvalaikis Pramogos Dėmesio! Gegužės 10 d. 18 val. Kauno valstybiniame lėlių teatre turėsite galimybę išgirsti JUDITOS LEITAITĖS specialiai paruoštą koncertinę programą ROMANSŲ VAKARAS. Bilietai parduodami: Kauno lėlių teatro kasoje, kioske (S.Daukanto g. 17), „Girstupio“ turgaus spaudos kioske, bilietai.lt, www.atmkompanija.lt. Papildoma informacija tel. 8 672 62 322. 1109694

Atsiliepkite!

Kviečia

Gegužės 2 d. (naktį) Tilžės gatvėje dingo baltos spalvos mikroautobusas „Mercedes Benz“, valst. Nr. ARE 466. Turinčius informacijos skambinti tel. 8 614 81 020.

Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių II gyvenvietėje, Kaišiadorių rajone, administracija kviečia visuomeninių organizacijų, religinių bendruomenių, švietimo ir mokslo įstaigų atstovus, pavienius piliečius dalyvauti Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos veikloje. Tel. (8 346) 56 333.

1110356

1110384

Gegužės 9 d., ketvirtadienį, 18 val.

ATIS BANKAS (smuikas, Kanada) JURGIS KARNAVIČIUS (fortepijonas) Programa: W.A.Mozart – Sonata smuikui ir fortepijonui B-dur, KV 454 A.Dvořák – Sonatina smuikui ir fortepijonui G-dur, op. 100 J.Brahms – Sonata Nr.1, G-dur, op. 78 Bilietų kaina: 10, 15 Lt Bilietai parduodami Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., tel. (8 37) 200 478, bei platinami www.tiketa.lt (aptarnavimo mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas, „Tiketos“ sistemoje +3 Lt/bilietui, +5 Lt užsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose). Informacija teikiama tel. 222 538. Internetinis adresas www.kaunofilharmonija.lt. Ikimokyklinio amžiaus vaikai į vakarinius koncertus neįleidžiami. Filharmonijoje veikia Krekenavos plenero Kauno akvarelininkų ir svečių paroda „Maironio Lietuva“. Filharmonijos partneriai:

Filharmonijos dienraštis


18

ketvirtadienis, gegužės 9, 2013

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

teatras

Kartu su Birute LIUBARTIENE liūdime, mirus jos ilgai slaugytam mylimam vyrui Pranui. Kurso draugai

Negrįžtamai išeina artimieji Ir niekad nesutiksi Jų gyvenimo kely. Nors taip norėtųsi tą laiką sustabdyti, Pabūt su tais, kurių susigrąžinti negali... Lietuvos Respublikos Seimo narę Vincę Vaidevutę MARGEVIČIENĘ, mirus mylimam vyrui, nuoširdžiai užjaučia Kauno kolegijos Medicinos fakulteto bendruomenė. Skuba sustojo, Rūpesčiai pavargo, Į pašalį padėta net ligų našta. Ir Angelas ramus ant rankų vėlę laiko, Minutės laimina visus tylia malda. Telydi Saulių MINELGĄ ir artimuosius paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią valandą netekus sesers. Vita Kunigauskienė Žodžiai nepaguos, nenuramins, gal tik tyliai primins, kad esame kartu liūdesio valandą. Minvydą ZNAIDAUSKĄ, mirus brangiausiam žmogui – MAMAI, nuoširdžiai užjaučia NUOVA įmonių grupės darbuotojai.

„PRARADIMAS“ – laidojimo paslaugos, kremavimas, parvežimas iš užsienio, platus laidojimo reikmenų pasirinkimas, paėmimas iš namų ir ligoninių, šaldytuvai, dokumentų sutvarkymas, giesmininkai, smuikas, gėlės, naujas MERCEDES katafalkas. Renovuotos šarvojimo salės Panerių g. 19, Vilijampolėje. Šarvojame Saulėtekio, Šv. Antano, Aleksoto bažnyčiose, S.Žukausko g. 3B, Kauno r. šarvojimo salėse. Užsakymai priimami 24 val. per parą be poilsio dienų – K.Petrausko g. 28, Žaliakalnis. Tel. (8 37) 730 200, 8 650 68 220. Taikome nuolaidas.

1105270

Paminklai! Gaminami originalūs įvairių spalvų paminklai (akmeniniai stalviršiai, stalai, palangės), tvorelės, originalūs antkapiai iš švediško, suomiško, afrikietiško akmens. Pasirinkimas iš vokiškų, itališkų katalogų! Liejame pamatus, kalame raides, montuojame visoje Lietuvoje! Tel. 8 685 22 256, (8 37) 556 460; www.originalpaminklai.lt. 1095273

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes granito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pamatus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; Ramybės g. 7, Garliava. Laidojimo reikmenys, paslaugos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 1105857

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skaldele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapaviečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: gaminame įvairius paminklus iš kokybiško suomiško akmens. Liejame pamatus. Tel. 8 648 55 567, (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt. Užsisakant iki birželio 1 d. taikoma 10 % nuolaida darbams. 1104591

informuoja PER EUROPOS DIENĄ KAUNE – DĖMESYS PILIEČIŲ TEISĖMS Ge­gu­žės 9 d. vi­dur­die­nį mies­to cen­tre kau­ nie­čiai bus pro­vo­kuo­ja­mi įsi­jung­ti į vie­šas me­ ni­nes ak­ci­jas „Tai ne te­at­ras – o Ta­vo tei­sės” ir kvie­čia­mi sma­giai pra­leis­ti lai­ką ant Eu­ro­pos že­mė­la­pio ren­gi­ny­je „Tai – M-ES”. Ši­taip Kau­ no Eu­ro­pe Di­rect in­for­ma­ci­jos cen­tras ir Kau­ no m. sa­vi­val­dy­bės V.Ku­dir­kos vie­šo­ji bib­lio­ te­ka pa­kvies Lai­ki­no­sios sos­ti­nės gy­ven­to­jus šven­tiš­kai pa­mi­nė­ti Eu­ro­pos die­ną. Nuo 12 val. Mu­zi­ki­nio te­at­ro so­de­ly­je prie res­to­ra­no „Mies­to so­das” lau­ko te­ra­sos pra­ si­dės šven­ti­nis ren­gi­nys „Tai – M-ES”, ku­ris tę­sis iki 14 val. ir jo me­tu kau­nie­čiai bei mies­ to sve­čiai ga­lės įsi­jung­ti į įvai­rias veik­las: ste­bė­ti Kau­no jau­ni­mo ko­lek­ty­vų pa­si­ro­dy­ mus, kar­tu su Ka­zio Bin­kio te­at­ru nuo­tai­kin­ gai ke­liau­ti po Eu­ro­pos že­mė­la­pį, da­ly­vau­ti vik­to­ri­no­je „Eu­ro­pie­ti, ar ži­nai...?” ir lai­mė­ ti pri­zų, mo­bi­lia­ja­me EuropeDirect in­for­ ma­ci­jos cen­tre gau­ti in­for­ma­ci­jos įvai­rio­mis ES te­mo­mis, pa­si­juok­ti iš Vla­di­mi­ro Be­res­ nio­vo ka­ri­ka­tū­rų „Apie Eu­ro­pą – links­mai”. Kau­nie­čiai bus kvie­čia­mi pri­sės­ti ant eu­ro­ pi­nė­mis spal­vo­mis iš­ta­py­tų „Pa­tir­ties suo­ le­lių” ir pa­si­kon­sul­tuo­ti svei­ka­tos ap­sau­gos, pi­lie­čių tei­sių, jau­ni­mo ga­li­my­bių te­mo­mis su gy­dy­to­jais spe­cia­lis­tais bei bū­si­mai­siais tei­si­nin­kais. NEMOKAMI KURSAI V.Kudirkos biblioteka iki 2014 m. balandžio mėnesio organizuoja nemokamus kompiuterinio raštingumo kursus pažengusiesiems DARBAS KOMPIUTERIU IR INTERNETO GALIMYBĖS. Išankstinė registracija į mokymus tel. (8 37) 222 357 nuo 9 iki 19 val. Papildomos informacijos ieškokite www.kaunas.mvb.lt. Būtini kompiuterinio raštingumo pagrindai.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS

nacionalinis KAuno dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Ge­gu­žės 9 d. 18 val. – pa­gal Fried­ri­chą von Schil­le­rį. PLĖŠIKAI. An­ti­de­ka­lo­gas (N-16). Rež. Ar­tū­ras Arei­ma. Rū­tos sa­lė. Ge­gu­žės 10 d. 18.30 val. – Auš­ra Ma­ri­ja Sluc­kai­tė. BALTA DROBULĖ. Dra­ma pa­gal An­ta­ną Škė­mą. Rež. Jo­nas Ju­ra­šas. Di­džio­ji sce­na. Ge­gu­žės 11 d. 15 val. – Iva­nas Tur­ge­ne­vas. MĖNUO KAIME. Dra­ma. Rež. Va­lius Ter­te­lis. Di­džio­ji sce­na. Ge­gu­žės 12 d. 12 val. – Ine­sa Pa­liu­ly­tė. ASTRIDA. Spek­tak­lis Ast­ri­dos Lind­gren biog­ra­fij­os ir pa­sa­kų mo­ty­vais. Rež. Ine­sa Pa­liu­ly­tė. Di­džio­ji sce­na. 18 val. – So­fi Ok­sa­nen. APSIVALYMAS. Vie­nos da­lies dra­ma. Rež. Jo­nas Ju­ra­šas. Rū­tos sa­lė.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Ge­gu­žės 9 d. 18 val. – Jo­han­nas Straus­ sas. ŠIKŠNOSPARNIS. 3 veiks­mų ope­re­tė. Re­ži­sie­rius Gin­tas Ži­lys, di­ri­gen­tas Ju­lius Ge­niu­šas, dai­li­nin­kė Ja­ni­na Ma­li­naus­kai­tė. SKIRTA VITOLDO CHRISTAUSKO 70-MEČIO JUBILIEJUI. Ge­gu­žės 10 d. 18 val. – Leo Fal­lis. MADAM POMPADUR. 2 da­lių ope­re­tė. Re­ži­sie­rė ir cho­re­og­ra­fė An­že­li­ka Cho­li­na, di­ri­gen­tas Jo­nas Ja­nu­le­vi­čius, sce­nog­ra­fas Ma­ri­jus Ja­cov­skis, kos­tiu­mų ir gri­mo dai­li­nin­kas Juo­zas Stat­ke­vi­čius. Ge­gu­žės 11 d. 18 val. – Co­le’as Por­te­ris. BUČIUOK MANE, KEIT. 2 da­lių miu­zik­las. Re­ži­sie­rius Ai­das Gi­nio­tis, di­ri­gen­tas Ju­lius Ge­niu­šas, dai­li­nin­kė Vil­ma Dab­kie­nė, cho­ re­og­ra­fė Ves­ta Grabš­tai­tė. Ge­gu­žės 12 d. 18 val. – DULKIŲ SPINDESYS. 2 da­lių šo­kio spek­tak­lis. Cho­re­og­ra­fai ir lib­re­to au­to­riai Dai­nius Ber­vin­gis ir Gin­ ta­ras Vi­soc­kis, mu­zi­ka – Li­nas Ado­mai­tis, dai­li­nin­kė Ma­ri­ja Ru­ba­vi­čiū­tė.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A, www.kaunoleles.lt

55-asis teatro sezonas Gegužės 10 d. 18 val. – Juditos Leitaitės ROMANSŲ VAKARAS. Gegužės 11 d. 12 val. Valerijos ir Stasio Ratkevičių lėlių muziejuje – KIŠKIS DRĄSUOLIS, rež. A.Žiurauskas (teatralizuotas renginys), nuo 3 m. Gegužės 12 d. 12 val. PREMJERA – SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI (pagal brolių Grimų pasaką, apie jautrią širdį, nugalėjusią raganiškus burtus), nuo 5 m. Režisierius O.Žiugžda, dailininkė A.Jankauskienė, kompozitorius B.Ščepanskis.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS SVEIKATOS POPIETĖ Gegužės 10 d. 17 val. – žygis po Panemunės šilą su kvėpavimo pamokėlėmis. Pasimokysime, kokias žoleles rinkti maistui ir vaistui, valgių receptų su pavasarinėmis žolelėmis. Laukiami dideli ir maži. Renkamės Panemunėje, Vaidilos g. 27, Bendruomenės namų kieme. Registruotis tel. 8 615 72 600, Danutė. KVIEČIA KAUNIEČIŲ SPAUDOS BALIUS Ge­gu­žės 11-ąją, šeš­ta­die­nį, 14 val. lau­ko ka­vi­nė­je „Va­sa­ros olim­pas” (V.Put­vins­kio g. 48) Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos Kau­no ap­ skri­ties sky­rius ren­gia tra­di­ci­nę šven­tę, skir­ tą Spau­dos at­ga­vi­mo, kal­bos ir kny­gos die­ nai. XXI Spau­dos ba­liaus sve­čius pa­si­tiks „Ąžuo­ly­no” or­kest­ras, kon­cer­tuos gru­pė „16 Hz” ir 2013 me­tų „Cho­rų ka­rų” nu­ga­lė­to­ jai Kau­no stu­den­tai. Bus pa­gerb­ti nau­jie­ji „Gin­ta­ri­nio par­ke­rio” sa­vi­nin­kai ir ant­ra­sis Pet­ro Ba­bic­ko pre­mi­jos lau­re­at­ as. VISUOMENINĖ-KULTŪRINĖ DRAUGIJA „PAPARTIS“ nuo gegužės iki spalio mėn. šeštadieniais ir sekmadieniais 14–18 val. ruošia koncertus, šokius, žaidimus Panemunės šile, Kurhauzo aikštėje. Kviečiame visus. Įėjimas nemokamas. Gegužės 11 d. 13 val. – koncertas talkos dalyviams, tvarkantiems Panemunės šilą. KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakš­to g. 18, tel. 407 135, www.ktkc.lt Gegužės 11 d. 15 val. – paskaita „Tautiškumas ir lietuviškumo bruožai”. Lektorius – Aleksandras Žarskus. Susitikimas su menininke Lina Opulskiene „Debesų laiškai ir spalvos”. II d.

Kęstučio g. 74A, www.kamerinisteatras.lt info@kamerinisteatras.lt

Gegužės 9 d. 18 val. – F.Rabelais. GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS. Užstalė tikriesiems gurmanams. (N-18). Gegužės 10 d. 18 val. – D.Čepauskaitė. KAVINĖ „PAS BLEZĄ”. Pasimatymas po dvidešimties metų. Režisierius S.Rubinovas. Gegužės 12 d. 18 val. – A.Volodinas. PENKI VAKARAI. Dviejų dalių romantinė drama. Režisierius A.Pociūnas.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Daukšos g. 34, www.pantomimosteatras.lt www.bilietai.lt

Gegužės 12 d. 12 val. – LINKSMOSIOS PAMOKĖLĖS. Klounų žaidimas-spektaklis vaikams.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

DOMINO TEATRAS Gegužės 14 d. 18 val. – PRIMADONOS. Režisierius O.Šapošnikovas.

„Astrida“ nacionalinis KAuno dramos TEATRAS

12 d. 12 val.

M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Ge­gu­žės 11 d. 18 val. – Ma­rio Frat­ti. SESUO. Rež. A.Žu­kaus­kas. N-16. Ge­gu­žės 12 d. 12 val. – spek­tak­lis vai­kams. A.Di­ly­tė. KREIVOS DAIKTŲ ISTORIJOS. Rež. A.Ba­niū­nas. 18 val. – PREMJERA! Gin­ta­ras Gra­jaus­kas. REZERVATAS. Rež. Alius Ve­vers­kis. N-16.

Vy­tau­to pr. 38

Ge­gu­žės 10 d. 17 val. – XV tarp­tau­ti­nio ru­sų sak­ra­li­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lio kon­cer­tas. Gie­dos vals­ty­bi­nis cho­ras „Vil­nius” (me­no va­do­vas ir vy­riau­sia­sis di­ri­gen­tas Po­vi­las Gy­ lys). Pro­gra­mo­je – Ser­ge­jaus Rach­ma­ni­no­ vo „Šv. Jo­no Auk­sa­bur­nio Li­tur­gi­ja” op. 31.

PAVEIKSLŲ GALERIJA

renginiai

K.Donelaičio g. 16

M. IR K.PETRAUSKŲ LIETUVIŲ MUZIKOS MUZIEJUS K.Pet­raus­ko g. 31, tel. 733 371, www.pet­raus­ku­mu­zie­jus.lt

Ge­gu­žės 9 d. 13 val. – Kau­no 1-osios mu­zi­ kos mo­kyk­los mo­ky­to­jų Ra­sos Der­bu­tie­nės, Rū­tos Bim­bai­tės, Re­na­tos Mor­kū­nie­nės ir Jur­gi­tos La­pie­ny­tės for­te­pi­jo­no kla­sės mo­ki­nių kon­cer­tas. Skam­bės lie­tu­vių ir už­sie­nio kom­po­zi­to­rių kū­ri­niai. Įė­ji­mas su mu­zie­jaus bi­lie­tais.

ISTORINĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪRA KAUNE Vilniaus g. 33, tel. 201 778; www.istorineprezidentura.lt

Gegužės 9 d. 18 val. – istoriko, diplomato, Lietuvos ambasadoriaus Kanadoje dr. Vytauto Žalio knygos „Lietuvos diplomatijos istorija 1925–1940 m.” 2 tomo (1, 2 dalys) pristatymas. Dalyvaus knygos autorius dr. Vytautas Žalys, prof. Zenonas Butkus (Vilniaus universitetas), dr. Česlovas Laurinavičius (Lietuvos istorijos institutas), dr. Zita Medišauskienė (Lietuvos istorijos institutas), dr. Asta Petraitytė-Briedienė (Vytauto Didžiojo universitetas). Bus galima įsigyti pristatomą knygą.

VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJUS K.Donelaičio g. 64

Nuo gegužės 9 d. kviečiame aplankyti atnaujintą „Lituanicos” ekspoziciją Vytauto Didžiojo karo muziejaus 3-iojo aukšto rekonstruotoje salėje. Jūs pamatysite restauruotas „Lituanicos” lėktuvo nuolaužas, anksčiau neeksponuotus Stepono Dariaus ir Stasio Girėno dokumentus ir asmeninius daiktus.

AUTORINĖS MUZIKOS SVETAINĖ „LARGO” Veiverių g. 67

Gegužės 9 d. 19 val. B.Okudžavos gimtadienio proga – B.OKUDŽAVOS ir V.VYSOCKIO muzikos ir poezijos vakaras. Bulato Okudžavos kūrinius atliks Agnius Rušys, Vladimiro Vysockio – Algirdas Šimkus. Išsamesnė informacija ir bilietų rezervacija tel. 8 603 31 096, 8 616 32 892. Daugiau www.largo.lt.

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO AZIJOS STUDIJŲ CENTRAS Vaiž­gan­to g. 30

Ge­gu­žės 10 d. nuo 10 val. jau tre­čią kar­tą vyks ren­gi­nys, skir­tas vi­siems, be­si­do­min­ tiems Ry­tų Azi­jos ša­li­mis – „Ry­tų Azi­jos die­ na”. Ren­gi­ny­je sa­vo įžval­go­mis apie be­si­vys­ tan­čius Lie­tu­vos ir Ry­tų Azi­jos ša­lių san­ty­kius da­ly­sis Ja­po­ni­jos am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je JE Ka­zu­ko Shi­rais­hi, Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­ bės, ver­slo ir kul­tū­ros or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai, sėk­min­gai vyk­dan­tys veik­lą, su­si­ju­sią su Ki­ni­ja, Ja­po­ni­ja ir Ko­rė­ja. Ren­gi­nio me­tu taip pat bus pri­sta­ty­tos be­si­vys­tan­čios Ry­tų Azi­jos stu­di­jų VDU ga­li­my­bės, be­si­ple­čian­tys stu­den­tų ir dės­ty­to­jų mai­nai su re­gio­nu.

KAUNO AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ CENTRAS Savanorių pr. 206, salėje

Gegužės 10 d. 13 val. – susitikimas-koncertas KAI GEGUŽIO PAUKŠČIAI GIEDA. Jį dovanoja poetė, LR Seimo narė Dalia Teišerskytė, dainininkė Onutė Matusevičiūtė ir jos vadovaujamas moterų vokalinis ansamblis „Credo”.

„Dulkių spindesys“ KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

KAUNO KRISTAUS PRISIKĖLIMO CERKVĖ

12 d. 18 val.

Gegužės 10 d. 17 val. – skulptūros ir grafikos atrankinės-konkursinės parodos POTENCIJA atidarymas. Parodoje dalyvauja jau pripažinti ir dar tik debiutuojantys šių dailės sričių kūrėjai iš Kauno, Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų.

PUNTOJAZZ PALĖPĖ Kęstučio g. 6

Gegužės 10 d. 21 val. kokybiškos muzikos mėgėjus į Kauno gyvos muzikos klubą „PuntoJazz palėpė” vilios muzikinis projektas „Tribute To Jessie J”. Tai talentingos, jaunos dainininkės Dagnos Kondratavičiūtės ir profesionalių muzikantų bendras projektas, kuriame gyvai skamba ryškios britų dainininkės ir dainų kūrėjos Jessie J dainos.

KAUNO MIESTO MUZIEJUS M.Va­lan­čiaus g. 6

Ge­gu­žės 11 d. – LINKSMASIS ŠEŠTADIENIS mu­zie­ju­je. Kvie­čia­me vi­sus (šei­mas, gru­pes ir pa­vie­nius as­me­nis) su­ži­no­ti apie Kau­no le­gen­das ir su­kur­ti sa­vo le­gendą – dar­bai da­ly­vaus kon­kur­se ir bus ap­do­va­no­ti. Iš anks­to re­gist­ruo­ki­tės NEMOKAMOMS (kai­nuos tik mu­zie­jaus bi­lie­tas) links­moms edu­ka­ci­nėms pro­gra­moms „Kau­no le­gen­ dos” nuo 12 ar­ba 14 val. Re­gist­ruo­tis tel. 208 220, e. p. edu­ka­ci­ja.kmm@gmail.com ar­ba Kau­no mies­to mu­zie­ju­je. Įsi­gi­jus mu­zie­jaus bi­lie­tą, ga­lė­si­te pa­ma­ty­ti vei­kian­čias pa­ro­das: „Gin­tau­to Ga­ve­na­ vi­čiaus ne­min­to li­no skulp­tū­ros”, An­ta­no Vi­soc­kio ak­va­re­lės pa­ro­dą „Su­grį­ži­mas” ir eks­po­zi­ci­ją „Kau­nas lai­ko žen­kluo­se”.

J.GRUODŽIO MEMORIALINIS MUZIEJUS Sa­la­ko g. 18, tel. 732 498, www.pet­raus­ku­mu­zie­jus.lt

Ge­gu­žės 11 d. 11 val. – ŠEIMOS SAVAITGALIS MUZIEJUJE. Tai pui­ki pro­ga vi­sai šei­mai links­mai ir pra­smin­gai pra­leis­ti lai­ką. Pa­bū­si­te Juo­zo Gruo­džio mu­zie­ju­je, su­ži­no­si­te daug įdo­maus apie kom­po­zi­to­ riaus gy­ve­ni­mą ir kū­ry­bą, pa­si­klau­sy­si­te J.Gruo­džio mu­zi­kos. Jei orai mus le­pins ir to­liau, ieš­ko­si­me lo­bio J.Gruo­džio so­de, o jei oras lau­ko žai­di­mams ne­bus tin­ka­mas, links­min­si­mės kom­po­zi­to­riaus na­me. Re­gist­ruo­ki­tės iš anks­to tel. 732 498 dar­bo lai­ku.

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Put­vins­kio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

Ge­gu­žės 11 d. 11 val. – šei­my­ni­nio mu­zi­ ka­vi­mo fes­ti­va­lis MUZIKUOJAME ŠEIMOJE2013, skir­tas Tarp­tau­ti­nei šei­mos die­nai. Da­ly­vau­ja: Kau­no, Vil­niaus, Kė­dai­nių, Ute­nos, Anykš­čių, Ro­kiš­kio, Vei­ve­rių mu­zi­ kuo­jan­tys šei­my­ni­niai an­sam­bliai. Fes­ti­va­lį ren­gia Kau­no Mi­ko Pet­raus­ko mu­zi­kos mo­kyk­la. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

S.NĖRIES MEMORIALINIS MUZIEJUS S.Nė­ries g. 7, Pa­le­mo­nas, tel. 373 606

Ge­gu­žės 11 d. 14 val. – tra­di­ci­nė mo­te­rų kū­ ry­bos po­pie­tė PAVASARIO VĖJŲ DVELKIMAS. Da­ly­vaus ra­šy­to­jos: Do­vi­lė Zel­čiū­tė, Li­na Na­vic­kai­tė-Grei­čiu­vie­nė, Eg­lė Pe­red­ny­tė, Al­do­na Ru­sec­kai­tė, Ir­na La­bo­kė, Ni­jo­lė Rai­žy­tė, Rai­mon­da Mi­kuc­ky­tė, Al­do­na Ele­ na Pui­šy­tė, Zi­ta Gai­žaus­kai­tė. Kon­cer­tuos Juo­zo Gruo­džio kon­ser­va­to­ri­jos moks­lei­vės Ag­nė Pil­kaus­kai­tė ir Aus­tė­ja Kriū­nai­tė. Veiks pa­ro­da POEZIJA IR KITI MENAI PALEMONE.

„Linksmosios pamokėlės“ KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS 12 d. 12 val.


19

ketvirtadienis, gegužės 9, 2013

kas, kur, kada „GIRSTUČIO“ KULTŪROS IR SPORTO RŪMAI

TV programa

Ko­vo 11-osios g. 26

Ge­gu­žės 11 d. 12 val. Kau­no ben­druo­me­nės cen­tras „Girs­ta” kvie­čia į šven­tę MAMA IR ŽODIS. „Ant Ta­vo ran­kų su­pa­si ge­ru­mas...” Pro­gra­mo­je: prof. Sa­bi­nos Mar­ti­nai­ty­tės stu­den­tų at­lie­ka­mos ari­jos, jau­nų­jų ben­druo­me­nės at­li­kė­jų dai­nos ir šo­kiai.

KAUNO ĮGULOS KARININKŲ RAMOVĖ A.Mic­ke­vi­čiaus g. 19

Ge­gu­žės 11 d. 14 val. – Tarp­tau­ti­nis XIV mer­gi­nų ir mo­te­rų cho­rų fes­ti­va­lis AVE MARIA. Įė­ji­mas lais­vas.

KAUNO PAMINKLINĖ KRISTAUS PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA Kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je

Ge­gu­žės 12 d. 12 val. – pro­jek­to „Dia­lo­gas – Žo­dis ir Spal­va” ren­gi­nys. Žo­džio va­lan­do­je – ak­to­rius Sau­lius Ba­ga­ liū­nas. Eu­ge­ni­jos Ivaš­ke­vi­čiū­tės ta­py­bos pa­ro­da. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

kinas „CINAMON“ PLC „Me­ga“ tel. 8 700 70 111

„Ge­le­ži­nis žmo­gus 3“ 3D – 9 d. 18.45, 21.30 val. „Merg­va­ka­ris Mal­jor­ko­je“ – 9 d. 12, 16.30, 20.45 val. „Dyk­vie­tė“ – 9 d. 21.15 val. „Pats bai­siau­sias fil­mas 5“ – 9 d. 14, 16, 18, 20, 22 val. „Sta­tyk už mėgs­ta­ miau­sią“ – 9 d. 11.55, 18.30 val. „Pa­bė­gi­ mas iš pla­ne­tos Že­mė“ (lie­t. k.) – 9 d. 11, 13, 15, 17 val. „Už­mirštie­ji“ – 9 d. 21.45 val. „Kru­džiai“ (lie­t. k.) – 9 d. 12.30, 14.45, 17.15, 19.30 val. „Gim­ta­die­nis“ – 9 d. 14.15 val. „Va­len­ti­nas vie­nas“ – 9 d. 19.05 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Geležinis žmogus 3“ 3D (premjera, N-13) – 9 d. 11, 14.30, 18.30, 21.30 val. „Dykvietė“ (premjera, N-16) – 9 d. 14, 16, 18, 20.15 val. „Mergvakaris Maljorkoje“ (premjera, N-13) – 9 d. 17.30, 21.50 val. „Pats baisiausias filmas 5“ (N-13) – 9 d. 17, 19, 21 val. „Krudžiai“ (liet. k., V) – 9 d. 12.30, 14.45, 17.15 val. „Krudžiai“ 3D (liet. k., V) – 9 d. 13.10 val. „Užmirštieji“ (N-13) – 9 d. 14.45, 17.45, 20.30 val. „Milijardierius ir blondinė“ (N-13) – 9 d. 11.15, 16.15, 21.15 val. „Niujorko šešėlyje“ (N-13) – 9 d. 13.30, 18.15 val. „Laukinės atostogos“ (N-16) – 9 d. 19.20, 21.40 val. „Pabėgimas iš planetos Žemė“ 3D (liet. k., N-7) – 9 d. 12.45, 15 val. „Pabėgimas iš planetos Žemė“ (liet. k., N-7) – 9 d. 10.30 val. „Transo būsena“ (N-16) – 9 d. 15.20, 19.30 val. „Valentinas vienas“ (N-16) – 9 d. 12 val. „Džekas milžinų nugalėtojas“ 3D (N-7) – 9 d. 10.45 val. „Eilinis Džo. Kerštas“ (N-13) – 9 d. 11.30 val.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Keliai. Mašinos. Žmonės (k). 10.30 Ugnies tramdytojai (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. 12.20 Žinios. Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. 14.40 Žinios. Sportas, orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.20 Sportas. Orai. 18.30 „Paskutinis paradas“ (4) (N-7). 19.40 Vieša paslaptis. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Verslas. Kultūra. Sportas. Orai. 21.15 Tautos aikštė. Nacionaliniai debatai. Tiesioginė laida. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.05 Tautos aikštė. Nacionaliniai debatai. Tiesioginė laida. 23.20 Vakaro žinios. Sportas. Orai. 23.35 „Paskutinis paradas“ (4) (N-7) (k). 0.50 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“. 7.20 „Vėžliukai nindzės“ (2) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 KK2 penktadienis (N-7) (k). 11.20 Plikis ir ponia (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“ (3). 13.25 „Vėžliukai nindzės“ (3). 13.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 Valanda su Rūta. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.16 Mes – europiečiai. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Mentalistas“ (N-7). 23.35 „Deksteris“ (N-14). 0.30 „Havajai 5.0“ (3) (N-7). 1.25 Sveikatos ABC (k).

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Laisvės al. 54

Gegužės 9–11 d. – festivalis EUROPOS KINAS DIENĄ IR NAKTĮ Gegužės 9 d. 17 val. – „Nuo tavo lango prie manojo” (drama, Ispanija, 2011 m.). 19 val. – „Dėdė Henkas” (kriminalinė komedija, Nyderlandai, 2012 m.). Gegužės 10 d. 17 val. – „Tigrai mieste” (komedija, Slovakija, 2012 m.). 19 val. – „Sapnuoju, kad einu” (dokumentinis, Lietuva, 2012 m.). Gegužės 11 d. 12 val. – specialus „Mokausi iš kino” seansas. 14 val. – festivalis „Europos kinas dieną ir naktį”: „Cirkas! Cirkas! Cirkas!” (animacinis, Danija, 2011 m.). 16 val. – „Emigrantai” (drama, Lietuva, 2013 m.). 18 val. – „Sapnuoju, kad einu” (dokumentinis, Lietuva, 2012 m.). 20 val. – „Medžioklė” (drama, Danija, 2012 m.). Gegužės 12 d. 14 val. – „Į Romą su meile” (romantinė komedija, JAV, Italija, Ispanija, 2012 m.). 16 val. – „Sapnuoju, kad einu” (dokumentinis, Lietuva, 2012 m.). 18 val. – „Aurora” (mokslinė drama, Lietuva, 2013 m.).

„Kreivos daiktų istorijos” KAUNO MAŽASIS TEATRAS 12 d. 12 val.

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 „Smurfai“. 8.00 „Detektyvas Monkas“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Be namų“ (5). 11.00 Gyvenimo kryžkelės. 12.00 „Motina ir sūnus“ (N-7). 12.30 „Didvyrių draugužiai“. 13.00 „Ponas Jangas“. 13.30 „Smurfai“. 14.00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“. 16.00 „Ašarų karalienė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 TV3 mylimiausių mamų rinkimai. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Dingęs be žinios“. 23.00 „Pelkė“. 0.00 „Daktaras Hausas“. 1.00 „Eureka“. 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.

6.30 7.00 7.05 8.00

Televitrina. Nacionalinė loterija. „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). Žvaigždutės (N-7) (k).

DATOS (gegužės 9 d.) 9.00 Taip. Ne (k). 10.00 Amerikos talentai VI. 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 15.00 Juoko kovos (N-7) (k). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Pagal įstatymą“. 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Tarptautinis atlikėjų konkursas „Naujoji banga 2012“. 0.10 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 1.10 Bamba (S).

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Girių horizontai. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 „Giminės ir...“ (2) (k). 12.25 Amžių šešėliuose. Gegužės 9-oji Lietuvoje ir Europoje. 13.15 „Gyvenimas pagal uošvius“ (2). 14.10 Laiko ženklai. Pranciškus Smuglevičius (2003 m.). 15.00 Septynios Kauno dienos. 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 18.15 Kaimo akademija. 18.45 Aktoriaus Leonardo Zelčiaus 85-mečiui. Kauno dramos teatro spektaklis. S.Beketas. „Tą kartą“. 1990 m. 19.30 Legendos. 20.15 „Šnipai“ (N-7). 21.10 Jonas Strielkūnas. Meilės lyrika. Skaito Dalia Jankauskaitė (1991 m.). 21.25 Lietuvių kinas trumpai. „Šanxai banzai“ (2010 m.) (N-7). 22.00 Iššūkis žvaigždėms. 23.00 Lietuvių dokumentikos meistrai. Jadvyga Janulevičiūtė. „Nerimo akimirkos“ (1974 m.), „Vargonų maestro“ (1976 m.). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Tradicijos. Europos dienos šventė (1999 m.). 1.10 Pagauk kampą. Linksmiausios improvizacijos (k).

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Vienam gale kablys. 10.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 „Kaulai“ (6). 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 Nenugalimas banzuke. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Kaulai“ (7). 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 „Tikri bičai“. 21.30 Ne svetimi. 22.00 Kriminalinis trileris „Pagrobimas“ (Prancūzija, 2008 m.). 23.40 „6 kadrai“. 0.10 „CSI Majamis“. 1.10 IIHF pasaulio ledo ritulio čempionatas. Švedija–Kanada. Vaizdo įrašas. 3.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

9.50 „Pokojus“. 10.20 Senoji animacija. 10.55 Drama „Malveinių šeima“ (JAV, 2002 m.). 12.35 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.35 „Marija Mersedes“. 14.30 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.05 Gyvenimo kryžkelės. 22.00 Drama „Širdies urvai“ (JAV, 2004 m.). 23.55 Paslapčių namai.

6.34 TV parduotuvė. 6.50 Reporteris. 7.30 Lietuva tiesiogiai. 8.05 Nuoga tiesa. 9.50 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 10.55 „Devyni gyvenimai. Nelsonas Mandela“ (N-7). 12.05 Reporteris. 12.50 „TV pokštai“ (N-7). 13.25 TV parduotuvė. 13.55 „Kokį maistą perkame?“ 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 15.15 „TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 „Pasaulio istorija“ (2) (N-7). 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.35 Verta žinoti. Ekonomikos ekspertų patarimai. 18.40 „Mančesterio detektyvės“ (N-7). 19.45 Žinios. 20.15 Kultūra. 20.18 Orai. 20.20 Lietuva tiesiogiai. 21.00 Reporteris. 21.42 Orai. 21.45 Super L.T. (N-7). 22.50 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 0.00 Reporteris. 0.42 Orai. 0.45 Supernamai.

9.00 Žinios (k). 9.30 „Laisvė bet kokia kaina!“ (2) (N-7). 11.05 Jėga, grožis, sveikata (k). 11.35 Komedija „Vykrutasai“ (N-7). 13.15 Telelaikraštis. 15.50 Kriminalinė komedija „Karštas taikinys“ (N-7). 17.30 Melomano pusvalandis (k). 18.00 Žinios. 18.20 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 19.00 Nuomonės. 20.00 Sveikas žmogus. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Drama „Elegija“ (N-14). 23.15 Žinios (k). 23.35 Romantinė drama „Pradingęs deimantas“ (N-7). 1.20 Dok. f. „Apsaugok mus nuo pikto“ (N-14).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis. 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis. 20.30 Tautos ženklai. 21.00 OTV muzika.

6.00 „Liuks!“ muzika. 7.35 „Nauja daina 2010“. 10.20 Iki pasimatymo! Berneen atsisveikinimo su Lietuva koncertas. 12.00 „Liuks!“ muzika. 13.35 „Nauja daina 2010“ (k). 16.20 Iki pasimatymo! Berneen atsisveikinimo su Lietuva koncertas (k). 18.00 „Liuks!“ muzika. 19.35 „Nauja daina 2010“ (k). 22.20 Iki pasimatymo! Berneen atsisveikinimo su Lietuva koncertas (k). 0.00 „Liuks!“ muzika. 1.35 „Nauja daina 2010“ (k). 4.20 Iki pasimatymo! Berneen atsisveikinimo su Lietuva koncertas (k).

12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 Lietuvos krepšinio lyga. „Prienai“–Klaipėdos „Neptūnas“. 15.05, 17.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Astana“–Rygos VEF. 16.30 Krepšinio pasaulyje. 18.30 Automoto. 19.00 Žinios +. 19.10 Lietuvos krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“–„Prienai“. Tiesioginė transliacija. 21.00 Žinios +. 21.15 Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Kauno „Žalgiris“. 23.00 Žinios +.

Europos diena 1547 m. gimė Kristupas Mikalojus Radvila Perkūnas, LDK valstybės veikėjas. 1816 m. gimė Andrius Matas Ugianskis, leksikografas, kalbininkas, filologas. 1926 m. JAV kariškiai Richardas Byrdas ir Floydas Bennettas pirmieji pasaulyje lėktuvu perskrido Šiaurės Polių. 1927 m. Australijos sostine tapo Kanbera. 1945 m. Vokietija Berlyne pasirašė kapituliacijos aktą. 1960 m. JAV maisto ir vaistų administracija leido prekiauti pirmosiomis kontraceptinėmis piliulėmis, kurias 1955 m. sukūrė amerikietis gydytojas Gregory Pincusas. 1994 m. Nelsonas Mandela, pirmasis juodaodis, išrinktas Pietų Afrikos prezidentu.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Lengvas ir ramus laikas, viskas vyksta sklandžiai. Tinkamai organizuotas darbas neturėtų kelti rūpesčių. Bendraujant su vyresniais arba įtakingais žmonėmis, gali išsirutulioti naujų idėjų. Jautis (04 21–05 20). Sėkmingai kuriate planus ir juos įgyvendinate. Palankus laikas suvokti savo mintis ir priimti tinkamus sprendimus. Tik iki rytojaus viso to nepamirškite. Dvyniai (05 21–06 21). Pastebėsite, kad esate vertinamas dėl savo jausmų bei gebėjimo susitvarkyti su duotomis užduotimis. Žmonės supras jūsų problemas ir palaikys jus. Vėžys (06 22–07 22). Palanki diena atlikti įvairius darbus. Jūsų gera koordinacija bei pasišventimas darbui padės įveikti bet kokią užduotį. Esate kupini energijos ir emocijų. Liūtas (07 23–08 23). Niekuo neišsiskirianti diena. Trūks vaizduotės. Net knyga ar filmas nepadės atitolti nuo realybės. Gelbės darbas, geras fizinis krūvis, pasivaikščiojimas. Mergelė (08 24–09 23). Pajusite stiprų poreikį bendrauti. Tačiau būkite atsargūs, nes teks rinktis – draugiška kompanija ar nepritarimas tam tikroms aplinkinių idėjoms. Svarstyklės (09 24–10 23). Galite pakenkti aplinkiniams arba nesugebėti paaiškinti savo ketinimų. Kils tam tikrų sunkumų kuriant naujus planus. Kiti žmonės gali nesutikti su jūsų idėjomis. Skorpionas (10 24–11 22). Daug ginčysitės. Galbūt nesutiksite su aplinkinių nuomone arba sunkiai bendrausite. Galite susikivirčyti su vyresniu ar autoritetingu žmogumi. Šaulys (11 23–12 21). Jūsų ir jaunų žmonių požiūriai išsiskirs. Jums nepatiks supantys dalykai arba tai, ką jie simbolizuoja. Vis dėlto nereikia ginčytis, konfliktuoti, keisti aplinką. Ožiaragis (12 22–01 20). Šis laikas nėra sėkmingas. Kils pavojus būti suklaidintiems ar pernelyg susižavėti tam tikra idėja. Patirsite psichologinį spaudimą. Vandenis (01 21–02 19). Sprendimas darbe gali prieštarauti jūsų jausmams. Tik nepaisydami savo emocijų sugebėsite patirti sėkmę. Būkite atsargūs, nes galimi kivirčai. Žuvys (02 20–03 20). Nepatiks kažkieno nerealus požiūris į situaciją, todėl gali kilti konfliktas. Jo galite išvengti, jei pasistengsite išgirsti aplinkinius, įsiklausyti į jų nuomonę.


Orai

Šiandien vakarinėje šalies dalyje numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Naktį atvės iki 10–15 laipsnių, dieną karšta – 23–28 laipsniai. Rytoj trumpai palis, kai kur griaudės perkūnija. Vakariniuose rajonuose atvės, rytuose išliks labai šilti orai.

Šiandien, gegužės 9 d.

+27

+24

Telšiai

+25

Šiauliai

Klaipėda

+26

Panevėžys

+26

Utena

+28

Tauragė

+26

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +24 Berlynas +23 Brazilija +28 Briuselis +16 Dublinas +13 Kairas +33 Keiptaunas +18 Kopenhaga +18

Londonas +16 Madridas +24 Maskva +23 Minskas +26 Niujorkas +16 Oslas +16 Paryžius +18 Pekinas +25

orai kaune šiandien

Praha +23 Ryga +24 Roma +22 Vėjas Sidnėjus +22 6–12 m/s Talinas +18 Tel Avivas +26 Tokijas +25 Varšuva +26

+26

+27

Marijampolė

Vilnius

+27

Alytus

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi

5.24 21.08 15.44 5.05 20.42

129-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 236 dienos. Saulė Jaučio ženkle.

Vardai Austėja, Beata, Edita, Grigalius, Mingailas.

Eve­res­tas pa­si­glem­žė tre­čią au­ką

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+20

+26

+23

+17

6

+21

+23

+20

+18

3

+19

+21

+18

+17

3

rytoj

poryt

Štur­muo­jant Eve­res­to vir­šu­kal­nę nu­ kri­tęs nuo šlai­to žu­vo ne­pa­lie­tis al­pi­ nis­tų ved­lys, ku­ris yra jau tre­čias per šį ko­pi­mo se­zo­ną ant aukš­čiau­sio pa­sau­ ly­je kal­no žu­vęs žmo­gus. Lob­san­gas Sher­pa, ku­riam bu­vo 22 me­tai ir ku­ris pri­k lau­sė ko­mer­ci­nės eks­pe­d i­ci­jos į 8 848 m vir­šu­kal­nę ved­lių gru­pei, nu­ kri­to, kai lei­do­si iš al­pi­nis­tų sto­vyk­la­ vie­tės 8 000 m aukš­ty­je, kur sta­tė pa­la­ pi­nes 11 na­rių ki­nų al­pi­nis­tų gru­pei. Šių me­tų se­zo­ną taip pat ap­kar­ti­no praė­ju­ sį mė­ne­sį di­de­lia­me aukš­ty­je ant Eve­ res­to tarp eu­ro­pie­čių al­pi­nis­tų ir ne­pa­ lie­čių ved­lių ki­lu­sios peš­ty­nės. BNS inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

Po­pie­žiaus pa­ta­ri­mas pasaulio vie­nuo­lėms Po­pie­žius Pran­ciš­kus pa­ra­gi­no vie­nuo­les vi­sa­me pa­sau­ly­je bū­ti dva­si­nė­mis mo­ti­no­mis, o ne sen­ mer­gė­mis. Pon­ti­fi­kas taip pat per­spė­jo ka­ ta­li­kių mo­te­rų vie­nuo­li­jų na­res ne­nau­do­ti sa­vo pa­šau­ki­mo as­ me­ni­nėms am­bi­ci­joms ten­kin­ti, sa­ky­da­mas, kad taip be­siel­gian­ tys ku­ni­gai ir vie­nuo­lės „da­ro di­ des­nę ža­lą Baž­ny­čiai“. Pran­ciš­kus jau ne kar­tą yra iš­ sa­kęs ne­pa­si­ten­ki­ni­mą dėl „kar­ je­riz­mo“ Baž­ny­čio­je, o šiuo po­ pu­l ia­r iu žo­d žiu daž­n iau­s iai nu­sa­ko­ma Šven­to­jo Sos­to biu­ rok­ra­ti­ja.

Nau­jau­sią ra­gi­ni­mą Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios va­do­vas pa­skel­bė per tre­čia­die­nį vy­ku­sią au­dien­ci­ją, ku­rio­je da­ly­va­vo apie 800 Tarp­ tau­ti­nės mo­te­rų vie­nuo­li­jų vy­ res­nių­jų są­jun­gos asamb­lė­jos da­ ly­vių. Šiai or­ga­ni­za­ci­jai pri­klau­so maž­daug 75 ša­lių mo­te­rų vie­nuo­ li­jų va­do­vės. Šis su­si­ti­ki­mas bu­vo su­reng­ tas prieš Pran­ciš­kaus bend­rą­ ją au­dien­ci­ją Va­ti­ka­no Šv.Pet­ro aikš­tė­je, per ku­rią, nu­kryp­da­ mas nuo tra­di­ci­jos, po­nti­fi­kas apė­jo aikš­tę svei­kin­da­mas mal­ di­nin­kus.

A.Po­ja­vio sėk­me lie­tu­viai ne itin ti­ki

KD, BNS inf.

E.Vait­ke­vi­čei – siū­ly­mas te­kė­ti Po dau­giau nei dve­jų me­tų drau­ gys­tės vers­li­nin­kas Lai­mas Fer­gi­ zas pa­pra­šė lie­tu­viš­ko­sios bur­les­ kos at­li­kė­jos Eg­li­jos Vait­ke­vi­čės

„„Keistai: E.Vaitkevičei draugas

pasipiršo socialiniame tinkle.Evaldo Butkevičiaus nuotr.

už jo te­kė­ti. Vy­ras šį svar­bų klau­ si­mą už­da­vė kiek neįp­ras­tai – „Fa­ce­book“ so­cia­li­nia­me tink­le, ra­šo „Žmo­nės“. „Eg­li­ja ma­ne pa­svei­ki­no žur­ na­lis­tų die­nos pro­ga, nes tu­riu to­kį iš­si­la­vi­ni­mą. Pa­dė­ko­da­mas jai pa­klau­siau, ar už ma­nęs te­ kės“, – pa­sa­ko­jo ne vie­nus me­ tus su E.Vait­ke­vi­če bend­rau­jan­ tis vy­ras. „Ji taip ir neat­sa­kė, o nu­krei­pė kal­bą ki­tur“, – pirš­ly­bų ato­maz­ gą nu­sa­kė L.Fer­gi­zas. Į JAV ne­tru­kus iš­vyk­sian­tis smul­ku­sis vers­li­nin­kas sa­ko ne­ ži­nąs, ar ten pa­si­liks vi­sam lai­ kui, ar grįš gy­ven­ti į Lie­tu­vą. Prieš me­tus ža­lią­ją kor­te­lę lai­ mė­jęs L.Fer­gi­zas už­jū­ry­je gre­ ta sa­vęs no­rė­tų ma­ty­ti ir E.Vait­ ke­vi­čę. KD inf.

„„Prog­no­zės: šie­met dau­gu­ma lie­tu­vių iš anks­to lin­kę su­si­tai­ky­ti, kad A.Po­ja­vis „Eu­ro­vi­zi­jos“ lai­mė­to­jo lau­

rais ne­pa­si­puoš. 

Mal­mės are­no­je „Eu­ro­vi­zi­jos“ dai­ nų kon­kur­so pus­fin ­ a­ly­je Lie­tu­vai at­sto­vau­sian­tis And­rius Po­ja­vis ant sce­nos lips de­šim­tas. Jei­gu lie­ tu­vis su­ge­bės įti­kin­ti Eu­ro­pą sa­vo pa­si­ro­dy­mu ir įveik­ti bent 6 ki­tus pir­mo­jo pus­fi­na­lio da­ly­vius, jis pa­ teks į fi­na­lą. Vis dėl­to, re­mian­tis la­žy­bų bend­ ro­vių koe­fi­cien­tais, Lie­tu­vos at­ li­kė­jas tu­rė­tų lik­ti per plau­ką nuo „Eu­ro­vi­zi­jos“ fi­na­lo ir užim­ti 11– 13 vie­tą.

Vyginto Skaraičio /BFL nuotr.

Pa­sak la­žy­bi­nin­kų, ti­ki­my­bė, kad A.Po­ja­vis ne tik pa­teks į fi­na­li­nį eta­ pą, bet ir lai­mės pir­ma­ja­me pus­fi­ na­ly­je, yra la­bai ma­ža – vos 2 pro­c. Ge­riau­siai pir­ma­ja­me pus­fi­na­ ly­je ver­ti­na­mos Da­ni­jos, Uk­rai­nos, Ru­si­jos, Olan­di­jos ir Ser­bi­jos ga­ li­my­bės lai­mė­ti ir pa­tek­ti į ge­gu­ žės 18-ąją vyk­sian­tį „Eu­ro­vi­zi­jos“ kon­kur­so fi­na­lą. Prog­no­zuo­ja­ma, kad Es­ti­jai at­sto­vau­jan­ti dai­ni­nin­ kė Bir­git Õi­ge­meel, ku­ri at­liks kū­ ri­nį „Et uus saaks al­gu­se“, tu­rė­tų

pa­siek­ti fi­na­li­nį kon­kur­so eta­pą. Ant­ra­ja­me pus­fi­na­ly­je, ku­ris įvyks ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą, ly­de­ riais lai­ko­mi Nor­ve­gi­jos, Gru­zi­ jos, Azer­bai­dža­no, Grai­ki­jos ir San Ma­ri­no at­sto­vai. Pras­čiau­siai tą­ dien ver­ti­na­mos kai­my­nės Lat­ vi­jos at­sto­vų – gru­pės „PeR“ ir jų dai­nos „He­re We Go“ ga­li­my­bės. Ti­ki­my­bė, kad lat­viai lai­mės ant­ ra­ja­me pus­fi­na­ly­je ir pa­teks į fi­na­ lą, te­sie­kia 1 pro­c. KD inf.

2013-05-09 Kauno diena  
2013-05-09 Kauno diena  
Advertisement