Page 1

Lietuva

8p.

Socialdemokratų suvažiavime daugiausia diskusijų turėtų kilti dėl partijos kandidato į prezidentus.

Pasaulis

10p.

Politinis cirkas Italijoje, atrodo, tęsiasi toliau.

Aukštyn Žemyn 18p.

XVIII Pa­žais­lio fes­ti­va­ly­je – nuo „Met­ro­po­li­tan Ope­ros“ žvaigž­džių iki šokėjų iš Kolumbijos.

„Cho­rų ka­ruo­se“ lau­rus nu­sky­nu­sius Kau­no cho­rus mušt­ra­vęs cho­reog­ra­fas K.Ba­ra­naus­kas ra­miai il­sė­tis ne­mo­ka.

25p.

Šeštadienio

Gegužės 4, 2013 Nr. 101 (19962) Kaunodiena.lt 2,50 Lt

Vai­kys­tė­je nu­pjau­tas ko­jas Ra­se­lei pri­me­na tik ran­dai

„Sū­ku­rio“ šo­kė­jams – „Os­ka­rai“ Kau­no spor­ti­nių šo­kių klu­bas „Sū­ ku­rys“ sa­vo ti­tu­luo­čiau­sius auk­ lė­ti­nius ne­tru­kus pa­gerbs iš­skir­ti­ niais pri­zais – „Os­ka­rais“.

Jie per „Gin­ta­ri­nės po­ros“ var­žy­ bas bus įteik­ti pa­sau­lio, Eu­ro­pos ir daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­ nams Arū­nui Bi­žo­kui ir Edi­tai Da­ niū­tei, jau at­ski­rai tę­sian­tiems pro­ fe­sio­na­lų kar­je­ras. Arū­nas su ruse Ka­tiu­ša De­mi­do­va šie­met penk­tą kar­tą iš ei­lės trium­fa­vo Pa­sau­lio šo­ kių ta­ry­bos (WDC) kla­si­ki­nių šo­kių čem­pio­na­te, o Edi­ta su ita­lu Mir­ko Goz­zo­li yra lai­mė­ję WDSF pro­fe­ sio­na­lų ly­gos ir Eu­ro­pos pro­fe­sio­ na­lų kla­si­ki­nių šo­kių čem­pio­na­tus.

Sportas

14p.

Dienos citata „No­riu pa­lin­kė­ti at­si­sa­ky­ ti ne­tik­rų die­vų ir priim­ ti pa­sau­ly­je iš­pa­žįs­ta­mas ver­ty­bes, jo­mis gy­ven­ti“, – šios gai­rės, anot pre­zi­den­to Val­do Adam­kaus, nu­ro­do tau­tai ke­lią į gar­bin­gą atei­tį. „„Pa­ly­gi­ni­mas: R.Sept duk­tė da­bar pa­na­šaus am­žiaus, ko­kio bu­vo ji pa­ti, kai at­si­ti­ko ne­lai­mė. 

„Kai įvy­ko ta ne­lai­mė, bu­vau tre­jų, kaip Ilia­na“, – į duk­rą žvel­gė 33 me­tų Ra­sa Sept. Bu­vu­si Pras­ce­vi­čiū­tė. Mergaitę, vadintą Rasele, prieš 30 me­tų ži­no­jo vi­si: juk jai tė­ vas žo­liap­jo­ve nu­pjo­vė ko­jas. O me­di­kai jas pri­siu­vo. Pir­ma­jai pa­sau­ly­je.

Da­rius Sė­le­nis

d.selenis@kaunodiena.lt

Ne­lai­mė su­tei­kė ga­li­my­bę?

De­šimt me­tų Vo­kie­ti­jo­je gy­ve­nan­ ti, ke­lioms die­noms į Lie­tu­vą su duk­re­le Ilia­na grį­žu­si Ra­sa vis dar šlu­buo­ja. Po ne­lai­mės vie­na jos ko­ ja taip ir li­ko šiek tiek trum­pes­nė. Ran­dai po ope­ra­ci­jos li­ko ne tik ant

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

ko­jų, ku­rias ji vi­sa­da sle­pia ne­šio­ da­ma kel­nes. Jų li­ko ir sie­lo­je: Ra­ sos spin­to­je nė­ra nė vie­nos su­kne­ lės, mo­te­ris ne­si­mau­do ba­sei­ne, prie jū­ros į van­de­nį žen­gia ke­lius pri­si­den­gu­si skrais­te ar rankš­ luos­čiu. Kal­ban­tis Ra­sa dė­vė­jo jai įpras­tais dra­bu­žiais – džin­sais, odi­ne striu­ke, avė­jo il­ gaau­liais.

17

6p.


2

šeštadienis, gegužės 4, 2013

miestas

Oro kokybė Kaune 0

50mg/m3 53

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0 0,74

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

102

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Ug­nia­ge­sių įkur­tu­vės 

Dovanotos Brangios mūsų Mamos, bėgant laikui, gyvenimui įrėžiant naujų ženklų veide, imi suprasti, kad iš visų meilės rūšių, kuriomis mes apdovanoti šiame pasaulyje, pati nesavanaudiškiausia, kilniausia, labiausiai pasiaukojanti yra Motinos meilė. Deja, dažniausiai tai suprantame, kai Jūsų netenkame. Motinos diena – tai ne tik besąlygiškos meilės, bet ir didelės atsakomybės šventė. Juk nuo motinos ir vaiko ryšio priklauso žmogaus, tautos ir visuomenės socialinis brandumas bei ateitis. Ačiū Jums už tai, kad esate. Valerijus Makūnas Kauno rajono savivaldybės meras

Netoli Čečėnijos aikštės esančio daugiabučio gyventojai, iš savivaldybės gavę grindinio plytelių kiemui tvarkyti, ilgai nieko nedarė, o po to jos, kaip spėjama, buvo neleisti­ nai išparduotos.

„„Likučiai: savivaldybės dovanotos ki 

Saulius Tvirbutas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Išprašė namo aplinkai

Į redakciją paskambinusi skaitytoja Regina (pavardė redakcijai žinoma) pasakojo, kad jau kelios dienos ties 47-uoju numeriu pažymėto daugiabučio langais intensyviai prekiaujama senomis plytelėmis. „Jos jau seniai buvo atgabentos iš Čečėnijos aikštės, kad būtų panaudotos mūsų kiemui, bet balandį čia pradėjo nuolat važiuoti automobiliai su priekabomis. Vienas vairuotojas atvirai išklojo, kad džiaugiasi galįs įsigyti plytelių po kelis litus už vieną“, – pasakojo daugiabučio gyventoja. Prasidėjus Čečėnijos aikštės rekonstrukcijai, 47-ojo namo bendrija kreipėsi į savivaldybę prašydama leisti iškloti senomis plytelėmis daugiau kaip 3 arus žemės prie daugiabučio ir taip praplėsti automobilių statymo aikštelę.

Medžiagos ne vienus metus buvo sukrautos parko teritorijoje šalia kiemo, o pastarosiomis savaitėmis pradėjo sparčiai tirpti – kaip sniegas pavasarį. „Kauno dienos“ fotografas dar spėjo nufotografuoti plytelių likučius, o po kelių dienų jų išvis neliko. Ketinimai buvo gražūs

Buvęs bendrijos pirmininkas Antanas Visockis tvirtino nežinantis, kur per pastarąsias kelias savaites dingo plytelės. „Pernai rudenį baigiau rengti ir suderinti pojektą automobilių aikštelei. Teliko sulaukti šiltesnių orų ir kloti dangą, tačiau, man dėl sveikatos palikus pirmininko postą, plyteles kažkas pradėjo skubiai pardavinėti“, – apgailestavo vyras. Buvusio bendrijos vadovo duomenimis, kiemui sutvarkyti iš rekonstruojamos aikštės buvo atvežta daugiau kaip 10 tūkst. šešiakampių plytelių. „Jų kokybė bu-

Po­pie­ri­nis-elekt Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Po­pie­ri­nis vien­kar­ti­nis bi­lie­tė­lis su mik­ros­che­ma, kli­juo­ja­mas prie ak­ re­di­ta­ci­jos, – to­kią nau­jie­ną mies­to šven­čių da­ly­viams, or­ga­ni­za­ci­nių ko­mi­te­tų na­riams ir sa­va­no­riams do­va­nos mies­to sa­vi­val­dy­bė.

Dėl to­kio bi­lie­to įtei­si­ni­mo ar­ti­ miau­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je tu­

rės bal­suo­ti mies­to po­li­ti­kai. Kaip „Kau­no die­nai“ sa­kė sa­vi­val­dy­ bės Trans­por­to ir eis­mo re­gu­lia­vi­ mo sky­riaus ve­dė­jas Pau­lius Ke­ras, bū­ti­ny­bę įves­ti to­kį bi­lie­tą pa­dik­ ta­vo su­si­da­riu­si dvip­ras­miš­ka si­ tua­ci­ja. „Iki šiol per įvai­r ius ren­g i­ nius, pa­vyz­džiui Eu­ro­pos krep­ ši­nio čem­pio­na­tą, vi­sus, tu­rin­ čius ren­gi­nio ak­re­di­ta­ci­ją, mies­to trans­por­tu vež­da­vo­me ne­mo­ka­


3

šeštadienis, gegužės 4, 2013

miestas Ug­nia­ge­sių įkur­tu­vės Nuo šiol Kau­no ug­nia­ge­siams ne­be­rei­kės sku­bė­ti į de­gan­tį La­pių są­var­ty­ną ar ge­sin­ti pie­vo­se ar miš­kuo­se ki­lu­sių gais­rų. Va­kar šia­me mies­te­ly­je iš­kil­min­gai ati­ da­ry­tas nau­jas gais­ri­nės punk­tas ir su­bur­ta ug­nia­ge­sių ko­man­da. Nau­jo­ji gais­ri­ nė įreng­ta Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, La­pių ir Do­mei­ka­vos bend­ruo­me­nių bend­ ro­mis pa­stan­go­mis. Ne­to­li mies­te­lio pa­grin­di­nės mo­kyk­los įsi­kū­ru­sia­me pa­sta­ te yra du ga­ra­žai, dar­bo ir ad­mi­nist­ra­ci­nės pa­tal­pos. „Pa­nau­do­da­mi Eu­ro­pos Są­ jun­gos pa­ra­mą, skir­tą kai­mo plėt­rai, ne tik su­vie­ni­jo­me ke­lias bend­ruo­me­nes, bet ir pa­ge­ri­no­me jų sau­gu­mą“, – gais­ri­nės ati­da­ry­me sa­kė Kau­no ra­jo­no me­ras Va­le­ri­jus Ma­kū­nas. Nau­jai su­bur­ta 9 gais­ri­nin­kų ko­man­da ap­tar­naus La­pių ir kai­ my­ni­nės Do­mei­ka­vos se­niū­ni­jų te­ri­to­ri­jas – čia įsi­kū­ru­sios 54 so­di­nin­kų bend­ri­ jos, ku­rio­se yra apie 7,3 tūkst. val­dų. Do­mei­ka­vos se­niū­ni­jo­je gy­ve­na apie 8 tūkst. žmo­nių, La­pė­se – dau­giau kaip 3 tūks­t. Man­to La­pins­ko, To­mo Ra­gi­nos fo­to­re­por­ta­žas

plytelės ištirpo

„Ro­mu­va“ mies­to ran­ko­se Po dau­giau nei de­šimt­me­čio ki­ no teat­ras „Ro­mu­va“ vėl su­grį­ žo į mies­to ran­kas. Ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­me nu­spręs­ta pa­keis­ ti ki­no teat­ro „Ro­mu­va“ ju­ri­di­ nį sta­tu­są.

Ar­ti­miau­siu me­tu se­niau­sias Lie­ tu­vos kino teat­ras bus per­tvar­ky­ tas iš už­da­ro­sios ak­ci­nės bend­ ro­vės į vie­šą­ją įstai­gą, ku­riai bus su­teik­tas pa­va­di­ni­mas „Ki­no teat­ras Ro­mu­va“. Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bei pri­ klau­san­ti bend­ro­vė „Kau­no šva­ ra“ praė­ju­sį mė­ne­sį iš Ra­mū­no Ša­lū­gos įsi­gi­jo 15,31 pro­c. ki­no teat­ro „Ro­mu­va“ ak­ci­jų. Tarp ma­žo­jo ak­ci­nin­ko ir sa­vi­val­dy­ bės ke­le­rius me­tus vy­ko teis­mi­ niai gin­čai. Po il­giau nei de­šimt­me­čio vėl su­si­grą­ži­nus ki­no teat­rą į mies­

to ran­kas, pla­nuo­ja­ma ja­me pra­ dė­ti ak­ty­viai vyk­dy­ti kul­tū­ri­nę veik­lą. Vie­nas Kau­no mies­to sa­vi­val­ dy­bės prio­ri­te­tų 2014–2020 m. Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nės pa­ra­mos pe­rio­dui – „Ro­mu­vos“ at­nau­ji­ni­mas. KD inf., Artūro Morozovo nuo­tr.

Apš­va­ri­no per šven­tes

iemui tvarkyti plytelės nebuvo panaudotos, bet greičiausiai buvo parduotos ir pinigai papildė kažkieno kišenes. Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.

vo labai gera, nes aptrupėjusių ne­ ėmėme. Jų storis buvo net 10 cm“, – prisiminė A.Visockis.

„Kauno dienos“ fotografas dar spėjo nufotografuoti plytelių likučius, o po kelių dienos jų išvis neliko.

Tik išvalė teritoriją?

Kai kurie gyventojai nurodė, kad plytelės pradėjo nykti vieno akty­ vaus bendrijos nario, vardu Rolan­ das, iniciatyva. Jam paskambinę išgirdome kito­ kią versiją. „Mes privalėjome su­ tvarkyti tas šiukšles, betono luitus, nes tai kėlė pavojų vaikams, darkė aplinką, užėmė dalį parko terito­

rijos“, – tvirtino nenorėjęs sakyti savo pavardės Rolandas, gyvenan­ tis 47-ajame name. Gyventojas neigė, kad plytelės buvo išparduotos. „Juk jos senos, be to, ilgai prabuvo lauke ir jų bū­ klė dar labiau pablogėjo, jos buvo niekam tinkamos, todėl išvežėme jas utilizuoti. Tai padaryti mums liepė ir seniūnas“, – tikino vyras ir ėmė klausinėti, iš kur gavome jo telefono numerį ir išvis, kodėl su­ sidomėjome senomis plytelėmis. Eigulių seniūnas Ovidijus Ado­ maitis sakė tikrai liepęs bendrijai sutvarkyti teritoriją. „Namo gy­ ventojai ilgai nieko nedarė su dide­ liu kiekiu plytelių, jos darkė parko aplinką, todėl įpareigojome namo bendriją susitvarkyti“, – teigė se­ niūnas. Prekiauti neturėjo teisės

Kauno savivaldybės Miesto tvar­ kymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pa­ kalniškis sakė iš pradžių sveikinęs

bendrijos iniciatyvą sutvarkyti kie­ mą. „Jie teigė, kad turi detalųjį pla­ ną ir nori susitvarkyti kiemą, todėl nematėme nieko bloga atiduoti da­ lį išardytų senų plytelių gyvento­ jams“, – pasakojo vedėjas. Jis akcentavo, kad gyventojai ne­ turėjo teisės užsiimti savivaldy­ bės dovanotų statybinių medžiagų prekyba. „Tokie dalykai negali būti toleruojami. Plyteles atidavėme ne tam, kad kas nors iš to pasipelny­ tų“, – tvirtino A.Pakalniškis. Pasak jo, paprastai rekonstruo­ jant aikštes, gatves senoji išardyta danga yra utilizuojama. „Jų panau­ doti kitur negalima, nes įstatymai reikalauja klojant bet kokią dan­ gą turėti medžiagų dokumentus. Dėl to teko ilgai vargti, kol dera­ mai sutvarkėme dokumentus Pri­ sikėlimo bažnyčios aplinkai su­ tvarkyti, nes ten panaudosime per A.Juozapavičiaus prospekto re­ konstrukciją atkastus akmenis“, – aiškino A.Pakalniškis.

t­ro­ni­nis bi­lie­tas mai. Ta­čiau su­lau­kė­me Vy­riau­ sy­bės at­sto­vės Kau­no ap­skri­ty­je Ra­sos No­rei­kie­nės pa­sta­bos, kad to­kia tvar­ka nea­ti­tin­ka įsta­ty­mų, tad kaž­kaip rei­kė­jo to­kią ke­lio­ nę ap­mo­kes­tin­ti ir ap­skai­ty­ti“, – aiš­ki­no P.Ke­ras. Vi­sas sve­čių ke­lio­nių vie­šuo­ju trans­por­tu iš­lai­das tu­rės kom­pen­ suo­ti ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai. „Vien­kar­ti­niam ke­lio­nės ap­skai­ ty­mui bu­vo rei­ka­lin­ga ko­kia nors

prie­mo­nė, tad įve­da­me po­pie­ri­nį lip­du­ką su mik­ros­che­ma. Plas­ti­ki­ nė kor­te­lė kai­nuo­ja bran­giai ir jos neap­si­mo­ka ga­min­ti vie­nam kar­ tui“, – pa­sa­ko­jo P.Ke­ras. Nau­juo­sius bi­lie­tus iš­ban­dys Dai­nų šven­tės da­ly­viai. Pla­nuo­ja­ ma pa­ga­min­ti apie 4 tūkst. bi­lie­ tų, sa­vi­val­dy­bei tai kai­nuos dau­ giau kaip 3 tūkst. li­tų. Ne šven­čių da­ly­viams to­kie bi­ lie­tai ne­bus par­duo­da­mi.

„„Ne­pa­ga­min­ti: ar nau­ji bi­lie­tai bus

pa­na­šūs į šiuos, dar ne­ži­no­ma.To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Į Sa­va­no­rių pr. įsi­kū­ru­sią par­duo­ tu­vę „Tho­mas Phi­lipps“ va­gys už­ su­ko ne­dar­bo laiku. Ka­da tiks­liai, dar ne­ži­no­ma – dar­buo­to­jai ap­si­ žiū­rė­jo tik atė­ję į dar­bą po šven­ti­ nės die­nos.

Po­li­ci­jos ži­nio­mis, il­ga­pirš­čiai ga­lė­jo pa­si­dar­buo­ti tarp ba­lan­ džio 30-osios va­ka­ro ir ge­gu­žės 2-osios ry­to. „Va­g ys su­l au­ž ė pa­ke­l ia­m ų­j ų var­tų už­rak­tą ir įsi­bro­vė į par­ duo­t u­v ės pa­tal­pas“, – įvy­k io ap­lin­ky­bes po­rta­lui kau­no­die­

na.lt ko­men­ta­vo Kau­no ap­skri­ ties vy­r iau­s io­jo po­l i­c i­jos ko­ mi­sa­ria­to Ry­šių su vi­suo­me­ne po­sky­rio vir­ši­nin­kė Si­mo­na Ba­ nė­nie­nė. Iš par­duo­tu­vės iš­neš­ta įvai­ riau­sių bui­ties ir na­mų apy­vo­kos pre­kių, ta­čiau tiks­lus va­gys­tės mas­tas paaiš­kės tik par­duo­tu­vė­ je at­li­kus in­ven­to­ri­za­ci­ją. Po­li­ci­jos at­sto­vės ži­nio­mis, par­duo­tu­vę sau­go tar­ny­ba „Jung­ tis“, ta­čiau ko­dėl ne­su­vei­kė sig­ na­li­za­ci­ja, dar neaiš­ku. kau­no­die­na.lt inf.

Į pliažus – dar ne lai­kas Si­nop­ti­kų pro­gno­zės ki­tai sa­vai­ tei džiu­gi­na – ter­mo­met­ro stul­pe­ lis tu­rė­tų šok­te­lė­ti per 20 laips­nių ši­lu­mos. Tačiau Kau­no pa­plū­di­ miai va­sa­ros se­zo­nui dar ne­pa­ rengti.

Pap­lū­di­miuo­se po žie­mos pil­na šiukš­lių, per­si­ren­gi­mo ka­bi­nos nu­vir­tu­sios, o Kau­no ma­rio­se, mau­dyk­los te­ri­to­ri­jo­je, plau­kio­ja bio­tua­le­tas. „Kaip ir per­nai, pa­plū­di­mius pri­žiū­rės bend­ro­vė „Lag­na“. Li­ kus dviem sa­vai­tėms iki va­sa­ ros se­zo­no ati­da­ry­mo bend­ro­vės dar­bi­nin­kai pra­dės pa­si­ruo­ši­mo dar­bus“, – ra­mi­no Kau­no mies­ to sa­vi­val­dy­bės Mies­to tvar­ky­ mo sky­riaus ve­dė­jas Aloy­zas Pa­ kal­niš­kis. Ža­da­ma, kad prieš va­sa­ros se­zo­no pra­džią pa­plū­di­ miuo­se bus su­rink­tos šiukš­lės, iš­va­ly­tas mau­dy­mo­si zo­nų smė­ lis ir dug­nas, pa­žy­mė­tos suau­gu­ sių­jų ir vai­kų mau­dy­mo­si vie­tos. Mau­dyk­lo­se at­si­ras per­si­ren­gi­mo ka­bi­nų, van­dens plū­du­rų, pa­pil­

do­mų šiukš­lių dė­žių, pra­dės dirb­ ti gel­bė­to­jai, me­di­ci­nos per­so­na­ las. Dėl vė­luo­jan­čio pa­va­sa­rio Kau­ no mies­to sa­vi­val­dy­bės Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­rius ati­dė­jo pa­plū­ di­mių van­dens ko­ky­bės ty­ri­mus, ku­rie anks­čiau pir­mą kar­tą bū­da­ vo at­lie­ka­mi ba­lan­džio pa­bai­go­je. Sa­vi­val­dy­bė šie­met pri­žiū­ rės tris ofi­cia­lius Kau­no pa­plū­ di­mius – du prie Kau­no ma­rių ir vie­ną prie Lam­pė­džio eže­ro. KD inf., Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.


4

Šeštadienis, gegužės 4, 2013

Miestas

Liftų priežiūra Kaune: toliau „Kau­ne, Ši­lai­nių mik­ro­ra­jo­ne, nu­trū­ kus ly­nams nu­kri­to lif­tas su žmo­gu­mi.“ „Pa­vo­jin­gą lif­tų ava­ ri­ją ban­do­ma nu­ slėp­ti.“ „Aud­ra stik­li­ nė­je.“ To­kios ant­raš­ tės pa­sta­ruo­ju me­tu mir­gu­lia­vo ži­niask­ lai­do­je. Kas iš tik­ rų­jų įvy­ko ir vyks­ ta lif­t ų prie­žiū­ros sis­te­mo­je? Apie tai – po­kal­bis su UAB „Kau­no lif­tai“ ge­ne­ ra­li­niu di­rek­to­riu­mi Jo­nu Gu­za­vi­čiu­mi.

– Ko­dėl pa­sta­ruo­ju me­tu ypač pa­di­dė­jo su­si­do­mė­ji­mas lif­tais Kau­ne? – Per vi­są ne­prik­lau­so­my­bės lai­ko­ tar­pį ne­bu­vo tiek ne­tei­sin­gos in­for­ ma­ci­jos ir šmeiž­to, kiek pa­sta­ruo­ju me­tu. Mū­sų įmo­nė nė­ra ga­vu­si jo­kių raš­tiš­kų pre­ten­zi­jų dėl blo­gos lif­tų būk­lės nei iš sa­vi­val­dy­bės, nei iš bu­tų ūkio įmo­nių. Ne­sa­me su­lau­kę nė vie­ nos raš­tiš­kos ar žo­di­nės pa­sta­bos per sep­ty­ne­rius me­tus nė iš vie­nos „Ci­ty Ser­vi­ce“ įmo­nių gru­pės ad­mi­nist­ruo­ jan­čios įmo­nės. Ir stai­ga to­kia pur­ vo la­vi­na vie­šo­jo­je erd­vė­je. Tie­sa, kai ku­rios ži­nisk­lai­dos prie­mo­nės, ob­jek­ ty­viau įsi­gi­li­nu­sios į si­tua­ci­ją, ją pa­ va­di­no aud­ra stik­li­nė­je. – Grįž­ki­me prie fak­tų. – Ba­lan­džio 24 d. 7.06 val. lif­ tų tar­ny­ba ga­vo iš­kvie­ti­mą apie įstri­g u­s į lif­t ą Ši­l ai­n iuo­s e. Po dvy­li­kos mi­nu­čių ke­lei­vis su šu­ ni­mi bu­vo iš­lais­vin­tas. At­vy­kus prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ ji­mo tar­ny­bai, jos pa­gal­bos ne­pri­ rei­kė – žmo­gus jau bu­vo iš­leis­tas iš lif­to. To­kių stri­gi­mų pa­si­tai­ ko. Šiuo at­ve­ju jo­kie ly­nai ne­bu­ vo trū­kę, ne­bu­vo ir ava­ri­jos, lif­tas ne­nuk­ri­to. Tą pa­tvir­ti­no prie lif­to bu­vę gel­bė­to­jai, po­li­ci­jos pa­rei­gū­ nai. Ke­lei­vis tie­siog įstri­go. Lif­tas iš kar­to bu­vo pa­leis­tas. Įren­gi­nį pa­tik­ri­no vals­ty­bi­nis dar­bo ins­ pek­to­rius, VšĮ „Kė­li­mo įren­gi­nių prie­ž iū­ros tar­ny­b a“ eks­p er­t as. At­li­kę nuo­dug­nų pa­tik­ri­ni­mą spe­ cia­lis­tai nu­sta­tė, kad ke­lei­vis bu­ vo tik įstri­gęs ir lif­tas ga­li to­liau dirb­ti. Bet žmo­nėms net kres­te­lė­ ji­mas at­ro­do kaip kri­ti­mas. Ne­ jau­gi ne­ti­ki­me net ke­tu­rių vals­ty­ bi­nių ins­ti­tu­ci­jų iš­va­do­mis? Kiek­vie­nas lif­tas tu­ri sau­gos įren­gi­nius, grei­čio ri­bo­tu­vą ir gau­ dy­tu­vus. Bū­tent šis sau­gos įren­ gi­nys su­vei­kia nuo bet ko­kio stai­

Per vi­są ne­prik­ lau­so­mos Lie­tu­vos lai­ko­tar­ pį nė vie­ nas UAB „Kau­no lif­ tai“ pri­žiū­ ri­mas lif­ tas nė vie­ no ke­lei­ vio ne­su­ ža­lo­jo. Vil­ niu­je per šį lai­ko­tar­ pį bu­vo ir mir­ties at­ ve­jų, ir su­ ža­lo­tų ke­ lei­vių.

99

– tiek liftų modernizuota Kaune. „„Kaina: kauniečiams liftų priežiūros mokestis nesikeičia jau daug metų.

ges­nio ju­de­sio že­myn. Gau­dy­tu­vai ga­li su­veik­ti nuo bet ko­kio stai­ges­ nio pa­ju­dė­ji­mo ka­bi­no­je, se­kun­dės da­liai din­gus elekt­rai lif­tas su­trūk­ čio­ja, gal per jaut­riai bu­vo su­re­gu­ liuo­tas sau­gos įtai­sas, nes lif­tų pri­ žiū­rė­to­jai sten­gia­si, kad jis veik­tų ne­prie­kaiš­tin­gai. Per vi­są ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­ vos lai­ko­tar­pį nė vie­nas UAB „Kau­ no lif­tai“ pri­žiū­ri­mas lif­tas nė vie­ no ke­lei­vio ne­su­ža­lo­jo. Vil­niu­je per šį lai­ko­tar­pį bu­vo ir mir­ties at­ve­jų, ir su­ža­lo­tų ke­lei­vių. UAB „Kau­no lif­tai“ dir­ba 125 dar­ buo­to­jai, įmo­nė re­gist­ruo­ta Kau­ne, to­dėl ir mo­kes­čius mo­ka­me čia. Gal­ būt šiek tiek klai­di­na įmo­nės pa­va­di­ ni­mas, nes daug di­des­nė mū­sų įmo­ nės pri­žiū­ri­mų lif­tų yra ne Kau­ne. Mes, kaip ir vi­sos ki­tos įmo­nės, dir­ ba­me vi­so­je Lie­tu­vo­je, tu­ri­me fi­lia­lą Ka­ra­liau­čiu­je, ne­daug, bet dir­ba­me ir Daug­pi­ly­je. Be to, ir dis­pe­če­ri­nė­je prie pul­to nuo­lat ste­bi­mi vi­so­je ša­

ly­je pri­žiū­ri­mi lif­tai. Tad įmo­nė dir­ ba ne vien Kau­ne, tik įsi­kū­ru­si čia. Ana­lo­giš­kai ir elekt­ro­ni­kos spe­cia­ lis­tai, kom­piu­te­ri­nin­kai, lif­tų mon­ tuo­to­jai, re­duk­to­rių re­mon­to meist­ rai ir ki­tos spe­cia­li­zuo­tos tar­ny­bos dir­ba vi­so­je ša­ly­je. – Vis dėl­to jūs va­di­na­mi mo­no­ po­li­nin­ku? – Lie­tu­vo­je mes ap­tar­nau­ja­me ma­ žiau nei ket­vir­ta­da­lį vi­sų re­gist­ruo­ tų lif­tų. Tai­gi UAB „Kau­no lif­tai“ va­din­ti mo­no­po­li­nin­ku – ne­pag­ rįs­ta, ne­tei­sin­ga ir ne­gar­bin­ga. Kon­ku­ren­ci­ja lif­tų ūky­je vyks­ta ne mies­tuo­se ar mies­te­liuo­se, bet vi­sos ša­lies mas­tu. Ne išim­tis – ir Kau­ nas. Jau du de­šimt­me­čius Kau­no mies­to ap­skri­ty­je vei­kia vie­na suo­ mių lif­tų įmo­nė, prieš ket­ver­tą me­ tų įkur­tas vo­kie­čių fir­mos Kau­no pa­da­li­nys, prieš tre­je­tą me­tų Kau­ ne įsteig­ta dar vie­na – ke­tu­rių dar­ buo­to­jų įmo­nė UAB „Pa­ra­dis“, šiek

tiek vė­liau pra­dė­jo veik­ti AB „Ci­ty Ser­vi­ce“ ant­ri­nė įmo­nė UAB „Bal­ti­ jos lif­tai“. Vi­sos įmo­nės vei­kia vi­so­ je Lie­tu­vo­je. Tad kal­bė­ti apie mo­no­ po­li­ją nė­ra jo­kio pa­grin­do. Abe­jo­ju, ar yra Kau­ne bent vie­na bend­ri­ja, ar bent vie­nas pre­ky­bos cent­ras, ar bent vie­nas koks nors ki­tas lif­to sa­ vi­nin­kas, ku­ris ne­bū­tų bu­vęs vi­lio­ ja­mas pe­rei­ti dirb­ti pas mū­sų kon­ ku­ren­tus. Mes ne­pra­ra­do­me ap­tar­nau­ja­mų lif­tų dėl il­ga­me­tės pa­tir­ties, spe­cia­ lis­tų są­ži­nin­go dar­bo, lif­tų sau­gu­ mo už­tik­ri­ni­mo, ga­li­my­bės pa­ga­ min­ti dau­ge­lį at­sar­gi­nių de­ta­lių sa­vo ga­my­bi­nė­je ba­zė­je ir, be abe­jo, pa­slau­gos kai­nos. Lif­tų tech­ni­nio ap­tar­na­vi­mo kai­na Kau­ne ne­di­dė­ jo nuo 1998 m., tuo me­tu bu­vo pa­ ti ma­žiau­sia kai­na iš vi­sų Lie­tu­vos mies­tų. Kaip pavyzdį paminėsime, kad už­sie­ny­je vie­no laip­ti­nės myg­ tu­ko su vie­na ro­dyk­le kai­na 1 350 li­ tų, su dviem – 2 350 li­tų.

Sugebėjimas iš­lai­ky­ti pa­slau­gų rin­ką šio­mis gana įtemp­to­mis vers­ lui są­ly­go­mis, jo plėt­ra yra ge­riau­ sias mū­sų dar­bo ko­ky­bės įver­ti­ni­ mas. Per pa­staruosius dve­jus me­tus, įkū­rę Vil­niaus pa­da­li­nį, šiuo me­tu jau ap­tar­nau­ja­me ge­ro­kai dau­giau nei 400 lif­tų, es­ka­la­to­rių, ju­da­mų­ jų ta­kų. Lai­mė­jo­me vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sus įvai­rio­se mi­nis­te­ri­jo­se ir ki­to­se vals­ty­bi­nė­se ins­ti­tu­ci­jo­se, Vil­niaus ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je, stam­ biau­siuo­se pre­ky­bos cent­ruo­se. Drą­siai sa­kau – ne­bi­jo­me są­ ži­nin­gos kon­ku­ren­ci­jos, o tai, kad pri­va­čios įmo­nės mus pa­si­ren­ka net ir esant di­des­nei pa­siū­ly­mo kai­ nai, ma­nau, neap­si­rin­ka dėl mū­sų pa­ti­ki­mu­mo ir pro­fe­sio­na­lu­mo. Jei pri­rei­kia re­mon­tuo­ti, mes ga­li­me pa­teik­ti daug ma­žes­nes de­ta­lių ir me­džia­gų kai­nas nei kon­ku­ren­tai. Bet ko­kios pa­sau­ly­je dir­ban­čios įmo­nės pro­duk­ty­vu­mas yra di­des­nis, jei įmo­nė­je yra dar­bų pa­si­da­li­ji­mas,


5

Šeštadienis, gegužės 4, 2013

Miestas

kursime ar griausime mū­sų at­ve­ju – jei įmo­nė ap­tar­nau­ja dau­giau to­kių pat įren­gi­nių. Nuo to pri­klau­so ma­žes­nės kai­nos arit­me­ ti­ka ir pa­slau­gų ko­ky­bė. Pa­gal jau dau­ge­lį me­tų nu­si­sto­vė­ ju­sią tvar­ką į nuo­la­ti­nės prie­žiū­ros kai­ną įei­na pa­sto­vus mo­kes­tis už tech­ni­nį ap­tar­na­vi­mą (TA-1; TA-2; pus­me­ti­nis ap­tar­na­vi­mas, pa­ruo­ši­ mas me­ti­nei ates­ta­ci­jai, įvai­rios te­ pi­mo me­džia­gos, va­ly­mo pa­slau­gos, smul­kios de­ta­lės, lem­pu­tės). Kon­ kur­sų są­ly­go­se nu­ma­to­mos su­mos re­mon­to me­džia­goms, ly­nams, ki­ toms stam­bioms de­ta­lėms. Ty­či­niai su­ga­di­ni­mo at­ve­jai, dėl va­gys­čių iš lif­tų (ypač spal­vo­tų­jų me­ta­lų) pa­ti­ ria­ma ža­la neįs­kai­čiuo­ja­mi į nuo­la­ ti­nės prie­žiū­ros kai­ną. Da­ly­vau­jant ad­mi­nist­ra­to­riaus at­sto­vui, šiems dar­bams su­ra­šo­mi de­fek­ti­niai ak­ tai, su­da­ro­mos kal­ku­lia­ci­jos. Už tai gy­ven­to­jai mo­ka pa­pil­do­mai. Lif­tais be­si­nau­do­jan­tiems gy­ven­ to­jams, nea­be­jo­ju, yra svar­bu, koks yra bend­ras mo­kes­tis už lif­tą. Mū­sų įmo­nei ad­mi­nist­ra­to­riai už vie­ną lif­ tą per mė­ne­sį mo­ka 229 li­tų (taip pat PVM ir ki­tus mo­kes­čius vals­ty­bei). Už pa­pil­do­mus re­mon­tus po su­ lau­žy­mo, su­de­gi­ni­mo per vi­sus praė­ju­sius me­tus bend­ro­vės „Ci­ty Ser­vi­ce“ ad­mi­nist­ruo­ja­muo­se lif­ tuo­se mo­kes­tis vie­nam bu­tui su­da­ rė vi­du­ti­niš­kai 0,23 li­to per mė­ne­sį. „Na­mų prie­žiū­ros cent­ro“ ad­mi­ nist­ruo­ja­muo­se lif­tuo­se – 0,22 li­ to per mė­ne­sį (ne­pa­gal­vo­ki­te, kad ap­si­ri­kau, skai­čiai tik­rai tik 22–23 cen­tai per mė­ne­sį vie­nam bu­tui). Su „Ci­ty Ser­vi­ce“ įmo­nės at­sto­vu vi­ sais at­ve­jais bu­vo su­ra­šy­ti tech­ni­ nio pa­tik­ri­ni­mo ak­tai, po re­mon­to priim­ti dar­bai, šių do­ku­men­tų vie­ nas eg­zemp­lio­rius yra pas ad­mi­nist­ ra­to­rius, to­dėl pa­kar­to­ti­nai pa­teik­ti šiuos do­ku­men­tus ne­tiks­lin­ga. „Ci­ty Ser­vi­ce“ gru­pės įmo­nės „Ma­no būs­ tas“ Kau­no re­gio­no va­do­vė gal­būt to ne­pri­si­me­na, ka­dan­gi priė­mi­mo ak­ tų bu­vo ma­žai (dau­giau­sia tik už ty­ či­nius su­lau­žy­mus). Vil­niu­je ta va­di­na­mo­ji ant­ro­ji, ne­pas­to­vio­ji, da­lis yra ne­pa­ly­gi­nti di­des­nė. Neap­si­rik­siu sa­ky­da­mas, kad pe­rė­ju­sio­se pas mus Vil­niaus bend­ri­jo­se bend­ras mo­kes­tis (pa­ sto­vus nuo­la­ti­nės prie­žiū­ros ir at­ ski­rai re­mon­to bei me­džia­gų) bu­ vo daug aukš­tes­nis, to­dėl sos­ti­nė­je bend­ri­jos taip spar­čiai pe­rei­na pas mus. Ir tai mū­sų kon­ku­ren­tams la­ bai ne­pa­tin­ka. – Jaut­rus klau­si­mas yra lif­tų mo­der­ni­za­vi­mas ir tam skir­tos kau­pia­mo­sios lė­šos. – Vil­niu­je mo­der­ni­zuo­ti skir­tos kau­ pia­mos lė­šos bu­vo pra­dė­tos rink­ti 1999 m. Pi­ni­gus rin­ko at­ski­rai net 18 bu­tų ūkio eksp­loa­ta­vi­mo įmo­nių. Iki 2007 m. Vil­niu­je ne­bu­vo mo­der­ ni­zuo­tas nė vie­nas lif­tas. Gal­būt su­rink­tos kau­pia­mo­sios lė­šos lif­ tams mo­der­ni­zuo­ti bu­vo pa­nau­do­ tos eksp­loa­ta­ci­nėms iš­lai­doms. Kau­no mies­to ta­ry­ba pa­si­rin­ko sau­ges­nę ir skaid­res­nę kau­pia­mų­ jų lė­šų rin­ki­mo bū­dą. (Juk vie­na iš bu­vu­sių bu­tų ūkio įmo­nių bank­ru­ ta­vo.) Vi­sos lė­šos bu­vo per­ves­tos į spe­cia­lią sa­vi­val­dy­bės są­skai­tą lif­ tams mo­der­ni­zuo­ti. Lif­tų mo­der­ni­za­vi­mo ei­lę su­da­ rė bu­tų ūkio įmo­nės griež­tai pa­gal lif­tų eksp­loa­ta­ci­jos am­žių. Kiek ži­

nau, dėl mo­der­ni­zavimo bu­tų ūkio įmo­nės ap­klaus­da­vo to na­mo bu­tų sa­vi­nin­kus ir su­rink­da­vo vi­sų sa­ vi­nin­kų pa­ra­šus. Su­de­ri­nus kai­ nas, pa­si­ren­ka­ma įmo­nė mo­der­ ni­za­vi­mui (tuo me­tu vo­kie­čių ir suo­mių fir­mų lif­tai bu­vo dvi­gu­bai bran­ges­ni, to­dėl mū­sų kai­na bu­ vo priim­ti­na). Kau­ne mo­der­ni­zuo­ti 99 pa­tys se­niau­si lif­tai. Ar są­ži­nin­ ga pa­reikš­ti: „tik 99“, kai sos­ti­nė­ je ren­kant ana­lo­giš­ką kau­pia­mą­ jį mo­kes­tį nė vie­nas lif­tas iki 2007 m. vi­du­rio ne­bu­vo mo­der­ni­zuo­tas. Tai kur daug, o kur ma­žai? Ga­liu at­sa­kin­gai pa­reikš­ti, kad nuo 2007 m. vi­du­rio, kai su­sto­jo mo­der­ni­za­vi­mo pro­ce­sas, jau esant ad­mi­nist­ra­to­riams, UAB „Kau­no lif­tai“ ne­ga­vo nė vie­no li­to iš sa­ vi­val­dy­bės lė­šų są­skai­tos ar ku­rio nors ad­mi­nist­ra­to­riaus są­skai­tos. Per sep­ty­ne­rius me­tus UAB „Kau­no lif­tai“ mo­kė­jo 5 pro­c. sa­ vi­val­dy­bės įmo­nėms už kau­pia­ mų­jų lė­šų su­rin­ki­mą. Prieš sep­ty­ ne­rius me­tus lai­mė­jo­me kon­kur­sus lif­tų nuo­la­ti­nei prie­žiū­rai, bet su­ tar­ty­je bu­vo nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė, in­for­ma­vus prieš tris mė­ne­sius, nu­ trauk­ti su­tar­tį. Šiuo me­tu mū­sų bend­ro­vės su­tar­ tis su „Ci­ty Ser­vi­ce“ gru­pe jau pa­ si­bai­gu­si, nes „Ci­ty Ser­vi­ce“ gru­pės ad­mi­nist­ra­to­riai be jo­kių prie­žas­ čių nu­trau­kė su mu­mis ne­ter­mi­nuo­ tai ga­lio­jan­čias su­tar­tis. Juo­lab kad mū­sų įmo­nė už in­ves­tuo­tus dau­ giau kaip 600 tūkst. li­tų ir nuo­lai­ das sta­ty­bos dar­bams bei mon­ta­vi­ mui yra įgi­ju­si tei­sę iki 2017 m. lie­pos 20 d. eksp­loa­tuo­ti lif­tus, esan­čius ne bend­ri­jos, bet ad­mi­nist­ra­to­rių ad­ mi­nist­ruo­ja­muo­se na­muo­se. Apie tai in­for­ma­vo­me sa­vi­val­ dy­bę, Vals­ty­bi­nę dar­bo ins­pek­ci­ ją. Mes ka­te­go­riš­kai ne­su­tin­ka­me, kad vyk­do­mo nau­jo kon­kur­so są­ ly­gas ruo­šė mū­sų kon­ku­ren­tų pa­ grin­di­nė įmo­nė AB „Ci­ty Ser­vi­ce“, o kon­kur­se gal­būt da­ly­vau­ja jų pa­ čių dvi ant­ri­nės įmo­nės. Ar kar­to­ ja­si Vil­niaus sce­na­ri­jus? No­riu pa­brėž­ti, kad LR Pre­zi­den­ tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ini­cia­ty­va nuo 2013 m. įsi­ga­lio­ju­sio Ci­vi­li­nio ko­dek­so 4.84 straips­nio 7 punk­ tas skel­bia, kad „bend­ro­jo nau­do­ ji­mo ob­jek­tų ad­mi­nist­ra­to­riais ne­ ga­li bū­ti ši­lu­mos, elekt­ros ener­gi­jos, du­jų, ge­ria­mo­jo van­dens tie­kė­jai, as­me­nys, tei­kian­tys at­lie­kų ve­ži­mo pa­slau­gas, lif­tų nuo­la­ti­nės prie­žiū­ ros pa­slau­gas (iš­sky­rus na­mus, ku­ riuo­se nė­ra lif­tų), jei­gu jie dir­ba tos pa­čios sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, taip pat ki­ti as­me­nys, tie­sio­giai ar ne­tie­ sio­giai su­si­ję su iš­var­dy­tais as­me­ni­ mis pa­gal Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mą“. Iki šio įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo ne­ter­ mi­nuo­tam lai­kui pa­skir­ti bend­ro­jo nau­do­ji­mo ob­jek­tų ad­mi­nist­ra­to­riai sa­vo veik­lą tęs iki 2014 m. lie­pos 1 d. Jei su­tar­tis ter­mi­nuo­ta, ga­lio­ja nau­ jo­sios mi­nė­tos nuo­sta­tos. Kau­ne „Ci­ty Ser­vi­ce“ gru­pės ad­ mi­nist­ruo­jan­čios įmo­nės dir­bo pa­ gal ter­mi­nuo­tas su­tar­tis. Dviem iš jų su­tar­tys jau pa­si­bai­gu­sios, ki­ toms baig­sis ar­ti­miau­siu me­tu. To­ dėl joms nau­jo­sios CK 4.84 straips­ nio 7 punk­to nuo­sta­tos tu­ri bū­ti tai­ko­mos jau nuo šių me­tų sau­sio 1 d. Tad „Ci­ty Ser­vi­ce“ gru­pės įmo­ nės ne­ga­li ad­mi­nist­ruo­ti gy­ve­na­ mų­jų na­mų, ku­riuo­se yra lif­tai.

Kaip mi­nė­jau, sep­ty­ne­rius me­tus dir­ba­me be raš­tiš­kų ir žo­di­nių pa­ sta­bų, o štai kon­kur­so pa­skel­bi­mo sa­vai­tę iš­gir­do­me la­bai daug. – Kas lau­kia dis­pe­če­ri­za­ci­ jos sis­te­mos, per­duo­dant da­ lį dau­gia­bu­čių kon­ku­ruo­jan­ čioms fir­moms? – Mies­tų tech­ni­nės inf­rast­ruk­tū­ros kū­ri­mas – il­gas ir sun­kus pro­ce­ sas. Mies­to lif­tų ūkio dis­pe­če­ri­za­ci­ jos sis­te­ma yra su­dė­ti­nė mies­to inf­ rast­ruk­tū­ros da­lis. Ji bu­vo ku­ria­ma de­šimt­me­čiais op­ti­mi­zuo­jant są­ nau­das, mak­si­ma­liai pa­nau­do­jant jau eg­zis­tuo­jan­čią inf­rast­ruk­tū­rą ir sie­kiant aukš­čiau­sios ko­ky­bės ir pa­ti­ki­mu­mo. Taip bu­vo su­kur­ta vi­ sur pa­ti­ki­miau­sia lai­ko­ma ka­be­li­nė mies­to dau­gia­bu­čių dis­pe­če­ri­za­ci­ ja. Ja iki šian­dien sėk­min­gai nau­ do­ja­si dau­gu­ma mies­to gy­ven­to­ jų. Lif­tų pro­jek­tuo­to­jų ir ga­min­to­jų su­pro­jek­tuo­tų sig­na­lų vi­su­ma lei­ džia mak­si­ma­liai grei­tai rea­guo­ ti į iš­ki­lu­sias grės­mes įran­gai ir ke­ lei­viams. Sis­te­mą kaip ge­riau­sią Eu­ro­po­je yra įver­ti­nę ES eks­per­ tai (Is­pa­ni­jos stan­dar­tų ir eks­per­ tų ak­re­di­ta­vi­mo aso­cia­ci­jos įver­ ti­ni­mas). Bet taip bus tik tol, kol ši sis­te­ma bus tin­ka­mai pri­žiū­ri­ma. Šian­dien Kau­no mies­to lif­tų dis­ pe­če­ri­zavimo inf­rast­ruk­tū­rai iš­ki­lo grės­mė. Ka­be­liai bu­vo klo­ja­mi pa­si­ nau­do­jant mies­to te­le­fo­no tink­lo ka­ na­lais ir tra­so­mis. Šių tra­sų da­lys ir skirs­to­mie­ji maz­gai pri­va­ti­zuojant at­si­dū­rė skir­tin­gų sa­vi­nin­kų te­ri­ to­ri­jo­se. Iki šiol ge­ra­no­riš­kai bend­ ra­dar­bia­vę sa­vi­nin­kai ir mies­to va­ do­vai pa­dė­jo iš­sau­go­ti ir plė­to­ti šią lif­tų sau­gu­mui bū­ti­ną sis­te­mą. Per­ duo­dant da­lį dau­gia­bu­čių kon­ku­ruo­ jan­čioms fir­moms no­ri­ma su­nai­kin­ti sis­te­mos maz­gus, gy­vy­biš­kai bū­ti­nus vi­sos Kau­no mies­to lif­tų dis­pe­če­ri­za­ vi­mo sis­te­mos sau­giam funk­cio­na­vi­ mui. Joms at­kur­ti rei­kės daug lai­ko ir lė­šų. Ži­no­ma, kon­ku­ren­tų vers­lui tai nie­ka­da ne­rū­pė­jo ir ne­rū­pės. Su­si­ rū­pin­ti tu­rė­tų Kau­no gy­ven­to­jai ir mies­to va­do­vy­bė. Gi­liai ti­kiu, kad pa­žeis­ti uni­ka­ lios dis­pe­če­ri­za­ci­nės mies­to sis­te­ mos ne­bus leis­ta, nes šian­dien Lie­

tu­vos rin­ko­je die­gia­mos Ru­si­jos No­vo­si­birs­ko ga­my­bos dis­pe­če­ri­ nės sis­te­mos to­li gra­žu ne­pri­lygs­ ta jau įdieg­tai Kau­no dau­gia­bu­čių dis­pe­če­ri­za­vi­mo sis­te­mai nei sig­ na­lų skai­čiu­mi, nei sau­gos ly­giu. Ma­žin­ti sig­na­lų skai­čių ir ma­žin­ti sau­gos ly­gį drau­džia Lie­tu­vos Res­ pub­li­kos įsta­ty­mai bei poįs­ta­ty­mi­ niai ak­tai. – Ko­kia iš tie­sų lif­tų būk­lė Kau­ no dau­gia­bu­čiuo­se? – Ma­nau, ga­na ge­ra. Kau­ne mo­der­ ni­zuo­ti 99 se­niau­si lif­tai. Šian­dien dėl tech­ni­nės būk­lės ne­sus­tab­dy­tas nė vie­nas lif­tas ir, jei mes vyk­dy­si­me nuo­la­ti­nę prie­žiū­rą, tik­rai už­tik­rin­ si­me, kad taip ir bū­tų. Vil­niu­je, ne mū­sų ap­tar­nau­ja­muo­se na­muo­se, yra de­šim­tys sto­vin­čių lif­tų, o vie­ no 16 aukš­tų na­mo abu lif­tai ne­vei­ kia be­veik me­tus. Kau­ne su­pro­jek­tuo­tas ir ga­mi­ na­mas ke­lei­vi­nis lif­tas skir­tas pa­ keis­ti dau­gia­bu­čiuo­se jau su­si­dė­ vė­ju­sius lif­tus. 2005 m. ga­mi­niui „Kau­no lif­tas“ Olan­di­jos no­ti­fi­ kuo­ta įstai­ga LIF­TINS­TI­TUUT iš­ da­vė Eu­ro­pos Bend­ri­jos Ti­po ban­ dy­mo ser­ti­fi­ka­tą. Šiuo do­ku­men­tu pri­pa­žįs­ta­ma, kad šis lif­tas ga­li bū­ti mon­tuo­ja­mas bet ku­rio­je Eu­ ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­je. To­kių lif­tų jau pa­ga­min­ta ir su­mon­tuo­ ta apie 200 vi­so­je Lie­tu­vo­je. Šiuo me­tu ga­mi­nį „Kau­no lif­tas“ no­riai ren­ka­si gy­ve­na­mų­jų na­mų bend­ri­jos Vil­niu­je, Kau­ne, Elekt­ rė­nuo­se, Aly­tu­je ir ki­tuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se. Jei gy­ven­to­jai pa­si­rinks Kau­ne ga­mi­na­mą lif­tą, dėl jo ko­ky­bės ga­li nea­be­jo­ti. Jei na­mo ad­mi­nist­ra­to­ rius per­ves na­mo ar laip­ti­nės lif­tui su­kaup­tas lė­šas, UAB „Kau­no lif­ tai“ su­tin­ka, kad li­ku­si su­ma bū­tų iš­mo­kė­ta per tre­jus me­tus (taip da­ bar vyks­ta su bend­ri­jo­mis). Var­po g. 25-ojo na­mo gy­ven­to­jai su mu­ mis su­ta­rė dėl kai­nos ir mo­kė­ji­mų ati­dė­ji­mo, bet jie ne­ga­li at­gau­ti sa­ vo įmo­kė­tų pi­ni­gų, nes iš jų na­mo su­rink­ti pi­ni­gai bu­vo grą­žin­ti įsi­ stei­gu­sioms bend­ri­joms, ku­rios įsi­ kū­rė „Ci­ty Ser­vi­ce“ ap­tar­nau­ja­mo­ je te­ri­to­ri­jo­je.

Komentaras

Vy­gau­das Mo­lis

Kau­no sa­v i­val­dy­bės ad­m i­n ist­ra­ci­jos di­rek­to­r iaus pa­va­duo­to­jas

Į

mo­nė „Kau­no lif­tai“ – ge­rai dir­ban­ ti ir sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus vyk­dan­ti bend­ro­vė. Sa­vi­val­dy­bei dėl jos ne­ ky­la rū­pes­čių. Gy­ven­to­jams tai­ko­ mi ga­na ge­ri lif­to prie­žiū­ros mo­kes­čiai ir, svar­biau­sia, Kau­ne neį­vyks­ta jo­kių ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų, nebuvo žū­čių eksp­loa­tuo­jant lif­tus. Pas­ta­ruo­ju me­tu būs­tus ad­mi­nist­ruo­ jan­čios įmo­nės pa­gei­dau­ja pe­rim­ti lif­ tų prie­ž iū­rą iš „Kau­no lif­t ų“ ir skel­bia kon­kur­sus. Sa­vi­val­dy­bė bu­vo pri­vers­ ta juos stab­dy­ti, nes taip re­ko­men­da­ vo Dar­bo ins­pek­ci­ja ir Vy­r iau­sy­bės at­sto­vė Kau­no ap­skri­ty­je. Kon­kur­sus pa­skel­bė ad­mi­nist­ra­to­rių įmo­nės, ku­ rių su­tar­t is dėl būs­t ų prie­ž iū­ros bai­ gė­si ar­ba tuoj baig­sis, to­dėl neį­si­vaiz­ duo­ju, kaip ga­l i­ma or­ga­n i­z uo­t i lif­t ų prie­žiū­rą esant to­kiai si­tua­ci­jai. Be to, Sei­mas priė­mė įsta­t y­mą, pa­gal ku­ rį ad­mi­nist­ra­to­riai, tu­rin­tys lif­tų prie­ žiū­ros bend­ro­ves, ne­ga­li val­dy­ti dau­ giaaukš­čių, tu­rin­čių kė­li­mo įren­gi­nius, na­mų. Vy­riau­sy­bė kol kas dar nė­ra nu­ ma­čiu­si įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mo tvar­ kos, bet tai, ma­nau, il­gai ne­truks.

Tik gy­ven­to­jai tu­ri tei­sę pa­si­rink­ti, ko­kio no­ri lif­to, kas tą lif­tą mon­tuos ir kas vė­liau jį pri­žiū­rės. Mes tu­ri­me il­ga­me­tės pa­tir­ties, esa­me ver­ti­na­mi už pa­ti­ki­mu­mą ir pro­fe­sio­na­lu­mą, to­dėl ti­ki­me sa­vo sėk­min­ga atei­ti­ mi. Mūsų įmonės sėkmė bei jūsų ge­ rovė ir saugumo ateitis priklauso tik nuo jūsų visų, t.y. nuo daugiabučių namų bendraturčių. „City Service“ grupės įmonių administratoriai, tu­ rėdami grupėje susijusias liftų nuo­ latinės priežiūros įmones, galbūt ne­ turėtų patys organizuoti konkursų, liftų nuolatinei priežiūrai Kaune.

„„Kompetencija: UAB „Kauno liftai“ prižiūri įvairius kėlimo įrenginius visoje Lietuvoje.

Užs. 1107342


6

šeštadienis, gegužės 4, 2013

savaitė

Žvilgsnis

No­riu pa­lin­ kė­ti at­si­sa­ ky­ti ne­tik­ rų die­vų ir priim­ti pa­ sau­ly­je iš­ pa­žįs­ta­mas ver­ty­bes, jo­mis gy­ ven­ti.

Redakcijos skiltis

Bū­ki­me kar­tu! Žilvinė Petrauskaitė

D

ienraščio „Kau­no die­ na“ bend­ruo­me­nė yra nuo­s ta­bi. Jau daug de­š imt­me­č ių Kau­ne tur­būt nė­ra įvy­k io, ku­ris pra­slys­ tų pro bud­rias dien­raš­čio skai­ty­ to­jų akis. „Kau­no die­nos“ drau­gai ne tik pra­ne­ša apie įvy­k ius, bet ir ko­men­tuo­ja žur­na­l is­t ų ra­ši­n ius, siū­lo sa­vo te­mas ir pa­šne­ko­vus. Drą­siai ga­li­ma sa­ky­ti, kad „Kau­no die­nos“ skai­ty­to­jai – tai tie pi­lie­tiš­ ki, so­cia­l iai ak­ty­v ūs žmo­nės, ku­ rių rei­k ia, kad Lie­t u­va pa­ga­l iau at­si­k ra­ty­tų so­vie­ti­nio men­ta­li­te­ to ir tap­t ų ku­r ian­čia, o ne niurz­ gan­čia ir at­gal be­si­g rę­ž io­jan­čia tau­ta.

Lai­kai kei­čia­si, „Kau­ no die­na“ lie­ka. Bū­ki­me kar­tu. Kur­ki­me „Kau­no die­ną“ kar­tu. Iki pa­si­ ma­ty­mo kas­ryt. Ten­ka pri­pa­ž in­t i, kad ši bend­ ruo­me­nė pa­s ta­rai­s iais me­t ais nu­krau­ja­vo – da­lis bu­vu­sių „Kau­ no die­nos“ skai­ty­to­jų emig­ra­vo. Kau­nas per pen­ke­rius me­tus ne­ te­ko 55 tūkst. į už­sie­nį emig­ra­vu­ sių mies­tie­čių. O kiek dar su­vi­lio­ tų pel­nin­ges­nio dar­bo ar kar­je­ros ga­l i­my­bių per­si­k raus­tė į Vil­n ių! Vis dėl­to ne­te­ko pa­tir­ti, kad ku­ris jų gė­dy­tų­si, jog yra gi­męs Kau­ne. Gim­ta­ja­me mies­te daug šil­tes­n i žmo­nių tar­pu­sa­vio san­ty­kiai, čia daug ge­riau iš­plė­to­ta trans­por­to sis­te­ma, nė­ra ne tik di­de­lių spūs­ čių, bet ir se­ki­nan­čio be­pro­tiš­ko die­nos tem­po, leng­v iau vai­k ui ras­ti dar­že­lį, pi­giau kai­nuo­ja pie­ tūs ka­v i­nė­je ar kir­pė­jos pa­slau­ gos – šiuos mū­sų mies­to prana­ šumus ne kar­tą te­ko gir­dė­ti bend­ rau­jant su sos­ti­nė­je gy­ve­nan­čiais bu­vu­siais kau­nie­čiais. Gau­siai skai­to­mos ir ko­men­tuo­ ja­mos kau­nie­tiš­kos ak­tua­li­jos po­

rta­le kau­no­d ie­na.lt liu­d i­ja, kad gim­t a­sis mies­t as rū­pi ir už­sie­ nio ša­ly­se gy­ve­nan­t iems kau­ nie­č iams. Ma­t yt, tik­ro kau­n ie­ čio men­ta­l i­te­te am­ž iams už­ko­ duo­tas pa­si­di­d žia­vi­mas gim­tuo­ ju mies­tu, dė­me­sys da­bar­ties ak­ tua­li­joms, rū­pi­ni­ma­sis jo atei­ti­mi. Be to, glo­ba­li­za­ci­jos ir tech­no­lo­gi­ jų am­ž iu­je jau da­ro­si ne­bes­var­ bu, kad pa­ts fi­ziš­kai ne­ma­tai, kaip va­sa­ros va­ka­rais sma­giai šur­mu­ liuo­ja Kau­no se­na­mies­čio gat­vės ar kiek krep­ši­nio sir­ga­lių šį kar­tą su­si­r in­ko į „Žal­g i­r io“ ko­man­dos rungtynes Kau­no „Žal­g i­r io“ are­ no­je – vi­sa tai ga­l i pa­t ir­t i įsi­jun­ gęs kom­piu­te­r į. Tik­ras kau­n ie­t is nė­ra abe­jin­gas tam, kas vyks­ta ap­l in­k ui. To­k ia jau daug me­tų yra ir „Kau­no die­ na“, šiuo nau­ju var­du at­g i­mu­si vi­sos Lie­tu­vos at­g i­mi­mo me­tais. Dien­raš­čio žur­na­l is­tai su ki­tais kau­nie­čiais sto­vė­jo Są­jū­d žio mi­ tin­g uo­se, Bal­t i­jos ke­ly­je, bu­dė­jo prie svar­biau­sių Kau­no pa­sta­t ų 1991-ųjų Sau­sio įvy­k ių die­no­mis. Nus­lū­g us lais­vės eu­fo­r i­jai „Kau­ no die­na“ at­si­g rę­žė į kau­n ie­čių kas­d ie­ny­b ę: ta­po, ko ge­ro, aky­ liau­siais vi­so­je Lie­tu­vo­je Kau­no val­d žios dar­bo kont­ro­l ie­riais, iš­ narp­l io­jo ne vie­ną afe­rą, pa­dė­jo – ne­p er­de­dant – tūks­t an­č iams kau­nie­čių iš­spręs­ti jų bui­ti­nes ir so­cia­li­nes pro­ble­mas. Da­b ar „Kau­n o die­n os“ lau­k ia nau­j i iš­š ū­k iai. Kei­č ian­t is skai­ ty­to­j ų įpro­č iams, žai­biš­k u grei­ čiu to­bu­lė­j ant tech­no­lo­g i­j oms, dien­raš­č iams at­s i­ran­d a ir nau­ jų ga­l i­my­bių, ir nau­j ų gal­vo­s ū­ kių. Kaip sa­vo tu­r i­n į vi­z ua­l iai pri­t ai­k y­t i nau­j ai skai­t y­to­jų kar­ tai, ku­r i žo­d į su­pran­t a per vaiz­ dą? Kaip pa­s iek­t i emig­ra­v u­s ius skai­t y­to­j us, ku­r ie bu­vo įpra­tę pre­nu­me­r uo­t i po­pie­r i­nę dien­ raš­č io ver­s i­j ą? Ti­k iu, kad „Kau­ no die­na“ iš­s pręs šiuos gal­vo­s ū­ kius, o kau­n ie­čiai ir to­l iau kal­b ė­ da­m ie­s i ne kar­t ą kar­tos: „Kau­no die­no­j e“ skai­č iau... Po dve­jų me­t ų per­t rau­kos vėl su­g rį­ž u­si į Kau­ną, sa­vo gim­tą­jį mies­tą, ir į „Kau­no die­ną“, ku­rio­je pra­si­dė­jo ma­no, žur­na­lis­tės, kar­ je­ra, ku­r io­je pe­rė­jau vi­sus dar­ bo re­dak­ci­jo­je laip­te­l ius, pri­me­ nu gal kiek pri­mirš­tą dien­raš­čio šū­k į: lai­kai kei­čia­si, „Kau­no die­ na“ lie­ka. Bū­k i­me kar­t u. Kur­k i­ me „Kau­no die­ną“ kar­tu. Iki pa­si­ ma­ty­mo kas­ryt.

informacija:

302 250Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“, Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Žilvinė Petrauskaitė

„Kauno dienos“ redakcija, Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260 Jūratė Kuzmickaitė – 302 275

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė –

Vilniaus biuro vadovas Evaldas Labanauskas – (8 5) 219 1372

TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

V.Adam­kus: gar­bė – mū­sų mo­ra­li­nė pa­rei­ga Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

I

s­to­ri­nė­je Lie­tu­vos pre­zi­den­tū­ro­ je Kau­ne le­gen­di­niams la­kū­nams Ste­po­nui Da­riui ir Sta­siui Gi­rė­nui skir­tuo­se ren­gi­niuo­se da­ly­va­vęs pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus la­kū­ nų žyg­dar­biui pri­ly­gi­no Lie­tu­vos ne­ prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo prie­šauš­ riu vy­ku­sį Bal­ti­jos ke­lią. Po­kal­by­je su „Kau­no die­na“ bu­vęs ša­lies va­do­vas at­sklei­dė sa­vą gar­bės sam­pra­tą ir kal­ bė­jo apie tai, kaip išau­gin­ti gar­bin­gas atei­ties kar­tas.

– Le­gen­di­niams la­kū­nams skir­ to bė­gi­mo pa­va­di­ni­mą „Ir stok už gar­bę Lie­tu­vos“ ren­gė­jams pa­ dik­ta­vo toks pat di­din­gas už­ra­šas ant tau­rės, ku­rią 1937-ai­siais Eu­ ro­pos vy­rų krep­ši­nio čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo Lie­tu­vos krep­ši­nin­kai. Vis dėl­to ko­kią pra­smę mums tu­ rė­tų skleis­ti žo­dis „gar­bė“? – Ar vi­si įsi­są­mo­ni­na­me, kas yra gar­ bė? Ypač kai kal­ba­me apie vals­ty­bės gar­bę. Is­to­ri­niu po­žiū­riu tu­rė­tu­me di­džiuo­tis praei­ti­mi. Di­džiuo­tis da­ bar­ti­mi ir at­lik­ti sa­vo pa­rei­gą vals­ty­ bei, tau­tai ir sa­vo ar­ti­mui. Tai da­ry­ ti su pa­gar­ba, mei­le ir, svar­biau­sia, pa­ro­dy­ti pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vo vals­ty­be ir sa­vo ar­ti­mu žmo­gu­mi. Ma­no ma­ ny­mu, tai kiek­vie­no są­ži­nin­go pi­lie­ čio mo­ra­li­nė pa­rei­ga. – Kas tu­rė­tų bū­ti (ki­tiems gal ir yra) vals­ty­bės gar­bės, ar tie­siog gar­bės, sam­pra­tos pa­grin­dai?

– Įvy­kiai, svar­būs Lie­tu­vai, ir gar­ bin­gi įvy­kiai yra su­si­ję su žmo­gu­mi. Kad ir kaip to­li žvelg­tum į praei­tį, ku­ ri yra mū­sų pa­si­di­džia­vi­mo prie­žas­ tis, svar­biau­si yra žmo­nės. Žmo­nės, ku­rie pra­ktiš­kai iš ne­vil­ties pri­kė­lė Lie­tu­vą 1918 m., ku­rie be­veik ne­tu­rė­ jo į ką at­si­rem­ti, ne­bent į tė­vų ar pro­ se­ne­lių praei­tį. Tie žmo­nės iš kar­tos į kar­tą iš­sau­go­jo at­si­da­vi­mą Lie­tu­vai ir per­da­vė jį nau­joms kar­toms. Ir ta kar­ta šian­dien su­tei­kia vil­čių. S.Da­ riaus ir S.Gi­rė­no žy­gis taip pat bu­ vo pa­rem­tas tė­vų įskie­py­ta mei­le tė­ vų že­mei. Jie tai įro­dė sa­vo dar­bais ir gy­vy­bės au­ka. – Ar šian­dien gar­bės są­vo­ka Lie­ tu­vo­je eg­zis­tuo­ja to­kia, apie ko­ kią jūs kal­ba­te, ar šiek tiek su­šlu­ ba­vu­si, o gal net iš­kreip­ta? – Iš da­lies tai da­bar­ti­nės vi­suo­me­ nės pro­ble­ma. Vie­niems gar­bės su­ pra­ti­mas iš­li­ko tas idea­liz­mas, apie ku­rį kal­bu. Ma­no tė­vų kar­tos žmo­ nės, jau­nes­ni tuo sten­gia­si gy­ven­ ti ir šian­dien. Tam tik­ra vi­suo­me­nės da­lis yra pa­si­da­vu­si pu­sę šimt­me­ čio tru­ku­sio oku­pa­ci­jos lai­ko­tar­pio mąs­ty­se­nai. Ver­ty­bių ska­lė bu­vo su­ skal­dy­ta, pa­keis­ta so­cia­liz­mu ir ma­ te­ria­liz­mu. Ir štai tu­ri­me du po­žiū­ rius – vie­ni idea­li­zuo­ja, ki­tiems tai – ant­raei­lis da­ly­kas. Ma­nau, kad praeis tam tik­ras lai­kas – duok Die­ ve, kad ne­rei­kė­tų lauk­ti dar 20 me­ tų – kol mū­sų nau­ja kar­ta per­siims tik­rų­jų ver­ty­bių są­vo­ka. Išaugs kar­ ta, ku­ri ne tik kal­bės apie lais­vę ir de­ mok­ra­ti­ją, o gy­vens tuo.

– Auk­lė­da­mi vai­kus ir no­rė­da­ mi įskie­py­t i jiems tą de­ra­m ą gar­b ės sam­p ra­t ą tu­r ė­t u­m e ne tik pa­sa­ko­ti apie gar­bin­gus is­ to­r i­n ius įvy­k ius ar gar­b in­gas is­to­ri­nes as­me­ny­bes. No­rė­tų­si rem­tis šian­die­nos pa­vyz­džiais. Daž­niau­siai šian­dien ma­to­mos as­me­ny­bės – po­li­ti­kai. Ar ga­li­ me juos va­din­ti gar­bės pa­vyz­ džiais? – Bend­ro var­dik­lio čia nė­ra. Mes tu­ ri­me iš­ki­lių pa­vyz­džių, kai žmo­nės ir nuo­šir­džiai my­li Lie­tu­vą, ir pa­siau­ ko­ja­mai dir­ba Lie­tu­vai. Taip, tu­ri­ me ir to­kių, ku­rių gar­bės su­pra­ti­ mas iš­kreip­tas. Ne­no­rė­čiau nu­ro­dy­ti konk­re­čių pa­vyz­džių. No­riu pa­lin­kė­ ti at­si­sa­ky­ti ne­tik­rų die­vų ir priim­ti pa­sau­ly­je iš­pa­žįs­ta­mas ver­ty­bes, jo­ mis gy­ven­ti. Ir ne vien kal­bė­ti, o da­ ry­ti ir bū­ti pa­vyz­džiu mū­sų jau­na­jai kar­tai. – Po­li­ti­kai – tau­tos vei­das. Tau­ta juos ir ren­ka. To­dėl la­bai svar­bu gar­bin­ga po­li­ti­ka. Ar ga­li po­li­ti­ ka bū­ti gar­bin­ga? – Aš ma­nau, kad taip. Po­li­ti­ka ga­li bū­ti gar­bin­ga. Čia pri­klau­so nuo as­ me­ny­bių, nuo idea­lo su­pra­ti­mo. Rei­ ka­lau­ti iš vi­sų vie­no ir to pa­ties ne­ ga­li, ta­čiau, ma­no su­pra­ti­mu, jei­gu dau­gu­ma mū­sų tau­tos žmo­nių pa­ siims tai, kas jau su­kur­ta ir sėk­min­ gai gy­vuo­ja Va­ka­rų pa­sau­ly­je, pri­tai­ kys mū­sų vals­ty­bė­je, ta­da, aš ma­nau, mes priar­tė­si­me prie tei­sin­go ir gar­ bin­go su­pra­ti­mo mū­sų pa­čių vals­ty­ bės gy­ve­ni­me.

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė.

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

„„Pa­ma­tai: V.Adam­kus įsi­ti­ki­nęs, kad gar­bės pa­ma­tai – mū­sų tau­tos is­to­ri­jo­je.

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA, Ekonomika: Justinas Argustas –

(8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 SPORTAS: Romas Poderys – Marius Bagdonas – Balys Šmigelskas – 

302 258 302 259 (8 5) 219 1383

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

302 263

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1380

Ratai:

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

302 265

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raidėmis

Arūnas Andriuškevičius –

302 260

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS:

SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114

302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 22 800.

PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228


7

Šeťtadienis, GeguŞės 4, 2013

Miestas

AB „Ci­ty Ser­vi­ce“ at­sa­ky­mas „Kau­no lif­tĹłâ€œ di­rek­to­riui J.Gu­za­vi­Ä?iui Va­kar „Kau­no die­nos“ in­ter­ne­to po­rta­le lan­kė­si ir ÄŻ skai­ty­to­jĹł klau­si­mus at­sa­kÄ— Jo­nas Gu­za­vi­Ä?ius, bend­ro­vÄ—s „Kau­no lif­ tai“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius.

Pas­ta­ruo­ju me­tu „Kau­no lif­tĹłâ€œ pa­ va­di­ni­mas gar­siai skam­ba Ĺži­niask­ lai­do­je dÄ—l prieť­ta­rin­gai ver­ti­na­mos mo­no­po­li­nÄ—s lif­tĹł mo­der­ni­za­vi­mo su­tar­ties su Kau­no mies­to sa­vi­val­ dy­be. „Kau­no lif­tĹłâ€œ va­do­vas J.Gu­ za­vi­Ä?ius, pa­si­nau­do­da­mas ry­ťiais su ÄŻvai­riĹł ins­ti­tu­ci­jĹł val­di­nin­kais, pa­sta­ruo­ju me­tu mė­gi­no su­stab­ dy­ti dau­gia­bu­Ä?iĹł na­mĹł lif­tĹł prie­ Ĺžiō­ros kon­kur­sus, ĹĄi­taip gel­bė­da­ mas sa­vo bend­ro­vÄ—s mo­no­po­li­nÄ™ pa­dė­tÄŻ ir truk­dy­da­mas Kau­no gy­ ven­to­jams nau­do­tis to­kios ko­ky­bÄ—s ir kai­nos pa­slau­ga, ko­kiÄ… uŞ­tik­rin­tĹł lais­vos rin­kos są­ly­gos. Kaip ir de­rė­jo ti­kė­tis, J.Gu­za­vi­ Ä?ius, at­sa­ky­da­mas ÄŻ pa­rink­tus skai­ ty­to­jĹł klau­si­mus, ne­pra­lei­do pro­ gos uŞ­si­pul­ti ir „Kau­no lif­tus“ iĹĄ mo­no­po­li­nin­ko po­zi­ci­jĹł stu­mian­ Ä?ius dau­gia­bu­Ä?iĹł na­mĹł ad­mi­nist­ ra­to­rius. No­ri­me at­sa­kin­gai pa­reikť­ti, kad J.Gu­za­vi­Ä?iaus tei­gi­niai apie „Ci­ty

Ser­vi­ce“ gru­pÄ™ yra ten­den­cin­gai iť­krai­py­ti ir klai­di­nan­tys skai­ty­to­ jÄ…. Dau­gia­bu­Ä?iĹł na­mĹł ad­mi­nist­ ra­to­riai nuo 2006 m. kiek­vie­nam na­mui kau­pia­mas lif­tĹł mo­der­ni­za­ vi­mo lė­ťas lai­ko at­ski­ro­se są­skai­to­ se. Ĺ ios lė­ťos yra tiks­li­nÄ—s, t. y. jos ga­lÄ—s bō­ti pa­nau­do­tos tik to na­mo lif­tams mo­der­ni­zuo­ti. Skir­tin­gai nei „Kau­no lif­tai“, ad­mi­nist­ra­to­riai vi­sa­da ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, kiek gy­ven­ to­jai yra su­mo­kė­jÄ™ pi­ni­gĹł lif­tams pri­Şiō­rė­ti ir mo­der­ni­zuo­ti. Dau­gia­ bu­Ä?iĹł na­mĹł gy­ven­to­jai, ku­rie krei­ pia­si ir kreip­sis ÄŻ ad­mi­nist­ra­to­rius, vi­suo­met su­lauk­da­vo ir su­lauks iť­ sa­mios in­for­ma­ci­jos apie jĹł na­mo lif­tĹł mo­der­ni­za­vi­mo są­skai­tÄ…. TĹł na­mĹł, ku­riuo­se ÄŻsi­kō­rÄ— bend­ ri­jos ir ku­riuo­se bu­vo mo­der­ni­zuo­ti lif­tai, su­kaup­tus pi­ni­gus dau­gia­bu­ Ä?iĹł na­mĹł ad­mi­nist­ra­to­riai per­ve­dÄ— sa­vi­val­dy­bei. TĹł na­mĹł, ku­riuo­se lif­tai dar ne­bu­vo pa­keis­ti, su­kaup­ ti pi­ni­gai bu­vo per­duo­ti bend­ri­jĹł

Ĺži­nion, kad jos pa­Ä?ios sprÄ™s­tĹł sa­vo tur­to prie­Şiō­ros klau­si­mus. Ĺ iuos fak­tus dau­gia­bu­Ä?iĹł ad­mi­nist­ra­to­ riai ga­li pa­grÄŻs­ti do­ku­men­tais. O ad­mi­nist­ra­to­riai, de­ja, ne­su­ lau­kia jo­kios in­for­ma­ci­jos iĹĄ „Kau­ no lif­tĹłâ€œ – sle­pia­mi lif­tĹł re­konst­ ruk­ci­jÄ… at­li­ku­siĹł ran­go­vĹł pa­rin­ki­mÄ… pa­tvir­ti­nan­tys do­ku­men­tai, su­tar­ tys su lif­tĹł re­konst­ruk­ci­jÄ… at­li­ku­ siais ran­go­vais, dar­bĹł priė­mi­moper­da­vi­mo ak­tai, at­si­skai­ty­mÄ… uĹž at­lik­tus lif­tĹł re­konst­ruk­ci­jos dar­ bus pa­tvir­ti­nan­tys do­ku­men­tai.

Šios lė­ťos yra tiks­li­ nės, t. y. jos ga­lės bō­ti pa­nau­do­tos tik to na­ mo lif­tams mo­der­ni­ zuo­ti.

J.Gu­za­vi­Ä?iaus tei­gi­niai apie „Ci­ty Ser­vi­ce“ gru­pÄ—s veik­lÄ… Vil­niu­je taip pat yra ne­tei­sin­gi. „Ci­ty Ser­vi­ce“ gru­pÄ—s ÄŻmo­niĹł ad­mi­nist­ruo­ja­muo­ se na­muo­se Vil­niu­je lif­tus pri­Şiō­ri ne vie­na bend­ro­vÄ—, o ke­lios, tarp jĹł – vi­siems Ĺži­no­mos bend­ro­vÄ—s KO­ NE ir „Schind­ler-Lif­tas“. Bend­ro­vÄ—s „Kau­no lif­tai“ di­rek­ to­riĹł J.Gu­za­vi­Ä?iĹł kvie­Ä?ia­me at­sa­ky­ ti ne tik ÄŻ jam pa­tin­kan­Ä?ius skai­ty­

to­jĹł klau­si­mus. Va­kar be at­sa­ky­mo li­ko ne­ma­Şai klau­si­mĹł, dau­giau­sia – ne­pa­to­giĹł J.Gu­za­vi­Ä?iui. Pa­dė­da­ mi ĹĄiems skai­ty­to­jams, jĹł klau­si­mus pa­vie­ťi­na­me pa­kar­to­ti­nai. Do­na­tas klau­sÄ—: „Gan se­no­ kai Ne­ries kr. 25-aja­me na­me su­ mon­tuo­ti nau­ji lif­tai, jau ku­ris lai­ kas mo­ka­me uĹž juos iť­si­mo­kė­ti­nai kaip ir Tai­kos pr., gal ga­lė­tu­mė­te pa­sa­ky­ti tiks­liau, ka­da jie ÄŻreng­ti ir kiek kai­na­vo pro­jek­tas, nes ga­lė­tu­ me pa­skai­Ä?iuo­ti, ar ne­per­mo­ka­me uĹž juos? Pa­gar­biai Do­na­tas.“ V.Krė­vÄ—s pr. gy­ven­to­jas klau­ sÄ—: „Mō­sĹł na­me, V.Krė­vÄ—s pr., 2006–2007 m. bu­vo kei­Ä?ia­mas lif­ tas. Tuo­met ban­dĹžiau vi­sais ÄŻma­ no­mais ke­liais iť­siaiť­kin­ti, koks bus lif­to ti­pas, ko­kiĹł pa­ra­met­ rĹł ir t. t., bet iĹĄ sa­vi­val­dy­bÄ—s ga­ vau tik at­sa­ky­mÄ…, kad ka­bi­na ir vi­ sos ĹĄach­tos du­rys bus ne­rō­di­jan­Ä?io plie­no. Jo­kiĹł ki­tĹł tech­ni­niĹł pa­ra­ met­rĹł su­Şi­no­ti ne­pa­vy­ko. Du­rys bu­vo su­mon­tuo­tos pa­pras­to plie­ no ir nu­da­Şy­tos. Ĺ ian­dien jau tu­ri­ me nu­si­lu­pu­sias ir pra­dė­ju­sias rō­ dy­ti du­ris. Taip pat ma­Ä?iau, kaip mon­tuo­to­jai da­Şė pa­rō­di­ju­sÄŻ ka­bi­ nos rė­mÄ…. Tai ar ga­li­ma lai­ky­ti, kad su­mon­tuo­tas nau­jas lif­tas? Ar lif­ tas sau­gus, jei rė­mas se­nas ir tie­ siog nu­da­Şy­tas? Ko­dÄ—l du­rys yra su­dė­tos pi­ges­nÄ—s ir ne­pat­va­rios?“ Ĺ˝i­vi­lÄ— klau­sÄ—: „La­ba die­na. Per

kiek lai­ko tu­ri su­rea­guo­ti jō­sĹł ÄŻmo­ nÄ—s dar­buo­to­jai ÄŻ gau­tÄ… pra­ne­ťi­mÄ… apie lif­to ge­di­mÄ…, t. y. at­vyk­ti tai­sy­ ti lif­to? Ar nor­ma­lu, kad jō­sĹł dar­ buo­to­jams lyg ir pa­ťa­li­nus ge­di­mÄ…, ki­tÄ… die­nÄ… vÄ—l at­si­nau­ji­na tas pa­ts ge­di­mas? Ir tai nuo­lat tę­sia­si.“ And­rius iĹĄ Ĺ ar­ku­vos g. 7 klau­sÄ—: „Kai kal­bė­jo­me su meist­ru, ku­ris pa­ lei­do lif­tÄ… po, jō­sĹł Ĺžo­dĹžiais, me­na­mo stri­gi­mo, gau­dyk­lÄ— su­vei­kia ta­da, kai lif­tas kren­ta, o ne uŞ­strin­ga. Ar tei­ sin­ga, jō­sĹł ma­ny­mu, de­zin­for­muo­ti gy­ven­to­jus? Ko­dÄ—l taip sun­ku pri­pa­ Ĺžin­ti, kad vos neį­vy­ko ne­lai­mÄ— ir kad rei­kia im­tis prie­mo­niĹł ĹĄiai si­tua­ci­jai iť­sprÄ™s­ti? Ko trĹŤks­ta, kad lif­tai veik­ tĹł tin­ka­mai?“ An­ge­lÄ— klau­sÄ—: „Ko­dÄ—l jō­sĹł ÄŻmo­ nei (pri­va­Ä?iai) sa­vi­val­dy­bÄ— su­tei­kÄ— tei­sÄ™ mo­der­ni­zuo­ti lif­tus be gy­ven­ to­jĹł pri­ta­ri­mo? Gal ki­ti bō­tĹł pa­siō­ lÄ™ ge­ro­kai ma­Şes­nÄ™ kai­nÄ….“ Au­re­li­jus klau­sÄ—: „Sa­ky­ki­te, ko­ dÄ—l or­ga­ni­zuo­da­mas vie­ťų­jĹł ry­ťiĹł ak­ci­jÄ… mė­gi­na­te iť­si­suk­ti nuo keb­ liĹł klau­si­mĹł – lif­tĹł mo­der­ni­za­vi­ mo is­to­ri­jos skaid­ru­mo ir to, kaip or­ga­ni­za­vo­te val­di­nin­kĹł spau­di­mÄ… siek­da­mas iť­sau­go­ti Kau­no lif­tĹł mo­no­po­lÄŻ?“

UĹžs. 1109148

AlĹł ragauti gali bĹŤti ÄŻdomu Donatas Jankus MÄ—gÄ—jai alĹł daĹžniausia apibrÄ—Ĺžia keliais ĹžodĹžiais: ĹĄviesus, tamsus, lengvas, kartus, tirĹĄtas. O ĹĄtai profesionalĹŤs aludariai degustuodami alĹł vienu metu vertina net keliolika jo savybiĹł.

Utenoje ÄŻsikĹŤrusio Ĺ iuolaikinÄ—s aludarystÄ—s centro vadovas, alaus kultĹŤros ir kokybÄ—s specialistas Jonas Lingys sako, kad ĹžmonÄ—s daĹžnai nustemba, kiek daug galima suĹžinoti iĹĄ keliĹł alaus gurkĹĄniĹł. „Kai kurie pirmÄ… kartÄ… suvokia, kad alaus kokybÄ™ galima nustatyti iĹĄ aromato, turinÄ?io daugiau kaip 70 skirtingĹł kvapĹł, o jo skonis turi net keliolika atspalviĹłâ€œ, – sako J.Lingys. Pasak jo, ÄŻprastai alaus mÄ—gÄ—jai jo skonÄŻ ÄŻvertina iĹĄ pirmĹł gurkĹĄniĹł. Sakoma, kad alus „nelenda“, arba „maloniai geriamas“ ar net „maloniai bÄ—ga gerkle“. ProfesionalĹŤs degustatoriai taip pat naudoja ĹĄÄŻ apibĹŤdinimÄ… – juo nusakoma alaus savybÄ—, angliĹĄkai vadinama „drinkability“. TaÄ?iau tai tik vienas vertinamĹł alaus skonio poĹžymiĹł. Ĺ vieĹžumas uĹžuodĹžiamas

Viena svarbiausiĹł alaus degustacijoje vertinamĹł savybiĹł – jo ĹĄvieĹžumas. Niekas nemÄ—gsta pastovÄ—jusio, ypaÄ? saulÄ—s ĹĄviesoje pabuvusio alaus. Geriausias – tinkamos temperatĹŤros. Kai kuriĹł rĹŤĹĄiĹł alus degustuojamas tik atvÄ—sintas

iki 6–8 laipsniĹł temperatĹŤros, kitĹł rĹŤĹĄiĹł temperatĹŤra – aukĹĄtesnÄ—. SusidarÄ™ pirmÄ… ÄŻspĹŤdÄŻ apie alĹł, degustatoriai neskuba jo iĹĄkart iĹĄgerti – jie uodĹžia aromatÄ…. Ne veltui ÄŻvairiĹł rĹŤĹĄiĹł alus pilamas ÄŻ skirtingĹł formĹł taures. PavyzdĹžiui, ne tokiam aromatingam alui skirta taurÄ— siaurÄ—ja ÄŻ virĹĄĹł, kad geriau koncentruotĹłsi kvapai. Intensyvaus kvapo alaus savybÄ—s geriausiai atsiskleidĹžia platÄ—janÄ?ioje taurÄ—je. ProfesionalĹŤs degustatoriai vertina net kelias alaus aromato savybes – bendrÄ… aromatingumÄ…, alkoholio koncentracijÄ… ir atskirus kvapus. Vienos rĹŤĹĄies alui tam tikras kvapas tinkamas, o kitos jis gali bĹŤti nepriimtinas (angliĹĄkas terminas – „off avor“). PavyzdĹžiui, kartumas labiau bĹŤdingas pilsneriui, gÄ—liĹł ar miĹĄko aromatas – europietiĹĄkam ĹĄviesiam lageriui ir kitoms jo rĹŤĹĄims. Salyklinis ir aĹĄtresnis aromatas – virĹĄutinÄ—s fermentacijos eliui. Skonis atsiskleidĹžia pamaĹžu

J.Lingys sako, kad ne visos alaus savybÄ—s atsiskleidĹžia iĹĄ karto. Tik po keliĹł gurkĹĄniĹł degustatoriai pajunta jo pilnumÄ…, „kĹŤningumą“. Alaus skonio harmonijÄ… ir pusiausvyrÄ… jie nustato ÄŻpusÄ—jÄ™ ragauti alĹł iĹĄ taurÄ—s. Baigiant degustuoti sudaroma apibendrinanti diagrama, vadinama skonio voratinkliu. IĹĄ jo bet kuris alaus specialistas iĹĄkart supras, kokiomis savybÄ—mis pasiĹžymi ragautas alus.

ď ŽProfesionalai: QRTb`ab\WN[aNYĂşcR_aV[NZN[RaXRYV\YVXNW\`NcfOVĂş

„VisĹł ĹĄiĹł degustavimo gudrybiĹł mokome ir ekskursijĹł dalyvius. Ĺ˝monÄ—ms tai ÄŻdomu, ypaÄ? kai alus ragaujamas jau pamaÄ?ius visÄ… jo gamybos ciklÄ… nuo salyklo malimo iki iĹĄpilstymo ÄŻ butelius, skardines ar statines“, – komentuoja J.Lingys. Pasak jo, Ĺ iuolaikinÄ—s aludarystÄ—s centre Utenoje lankytojai suĹžino, kokiÄ… ÄŻtakÄ… alaus skoniui daro vanduo, salyklas, mielÄ—s, apyniai. BĹŤtent ĹĄie ir lemia tai, kad alus tampa panaĹĄus ÄŻ alĹł, – lengvai karstelÄ—jÄ™s arba labai kartus. Vertintojai kiekvieno alaus kartumÄ… vertina dvejopai – pirmiausia jo intensyvumÄ…, po to – jo „gylÄŻâ€œ, kokybÄ™. Priklausomai nuo rĹŤĹĄies, apyniai suteikia alui skirtingÄ… skonÄŻ. Yra kartieji, kilmingieji, aromatiniai apyniai ir kitos rĹŤĹĄys. AludarystÄ—je naudojami tik moteriĹĄkos lyties apyniĹł Ĺžiedai – spurgai. BĹŤtent jie turi daugiausia unikaliĹł karÄ?iĹłjĹł medĹžiagĹł ir eteriniĹł aliejĹł.

Salyklas – pagrindas

Daug ÄŻtakos alaus skoniui, aromatui bei spalvai daro salyklas – mirkyti, sudaiginti ir sudĹžiovinti mieĹžiĹł grĹŤdai. Salyklas alui suteikia skonio pagrindÄ…. Degustuojant vertinama, kiek aluje yra javĹł poskonio, ar tai labiau grĹŤdĹł, ar jau sumalto salyklo skonis. Alaus gardumui ÄŻtakÄ… daro ir vanduo, priklausomai nuo to, minkĹĄtas jis ar kietesnis. Taip pat mieliĹł rĹŤĹĄys: vienos tinkamos lagerio alui gaminti, kitos – eliui. Alaus virimas ir fermentacija – sudÄ—tingi procesai. Ne visos tuo metu susidaranÄ?ios medĹžiagos alaus harmonijÄ… veikia palankiai. PavyzdĹžiui, suteikia alui popieriĹł primenantÄŻ skonÄŻ, per didelÄŻ saldumÄ… ar rĹŤgĹĄtumÄ… Tik tinkamai priĹžiĹŤrimas gamybos procesas, kurio metu fermentuojamo, o vÄ—liau brandinamo alaus kokybÄ— tikrinama kasdien, padeda iĹĄ-

 cfab_V\BaR[\`NYNb`•N_PUfc\[b\a_

vengti neigiamĹł kvapĹł ir skoniĹł. ProfesionalĹŤs degustatoriai nepageidaujamĹł medĹžiagĹł pÄ—dsakus aluje moka atpaĹžinti. NekokybiĹĄko alaus paragavÄ™s mÄ—gÄ—jas arba to nesupras, arba tiesiog pasakys, kad „jam kaĹžkas ne taip“. KvieÄ?ia iĹĄbandyti

Tie, kurie yra ragavÄ™ keliĹł rĹŤĹĄiĹł alaus ir jauÄ?iasi jÄŻ iĹĄmanantys, galÄ—s pasitikrinti Ĺžinias. GeguŞės 17 d. Lietuvoje pirmÄ… kartÄ… rengiamas nacionalinis aludarystÄ—s egzaminas. UĹžduotys bus sprendĹžiamos internetu, o egzamino laikas ir taisyklÄ—s jau paskelbtos interneto svetainÄ—je www.alausegzaminas.lt. Po pirmo etapo 30 geriausiĹł dalyviĹł bus atrinkti ÄŻ praktinÄ™ egzamino dalÄŻ. NugalÄ—tojas gaus prizÄ… – galimybÄ™ apsilankyti Alaus akademijoje DidĹžiojoje Britanijoje. PR


8

šeštadienis, gegužės 4, 2013

lietuva

27-eri – toks yra vi­du­ti­nis pir­mą kar­tą gim­džiu­sių mo­te­rų am­žiaus vi­dur­kis Lie­tu­vo­je.

Ap­do­va­no­jo mo­ti­nas

Nub­rau­kė ­ treč­da­lį al­gos

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė va­kar su ar­tė­jan­čia Mo­ti­nos die­na pa­svei­ ki­no ir or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­ vai“ me­da­liais ap­do­va­no­jo dau­gia­vai­ kes ma­mas. Tra­di­ci­nia­me ren­gi­ny­je vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mai bu­vo įteik­ ti 46 ma­moms iš vi­sos Lie­tu­vos, pa­ gim­džiu­sioms, išau­gi­nu­sioms bei ge­ rai išauk­lė­ju­sioms sep­ty­nis ir dau­ giau vai­kų.

Sei­mo val­dy­ba va­kar priė­mė spren­di­ mą treč­da­liu su­ma­žin­ti ba­lan­dį par­ la­men­te ne­bu­vu­sios „Drą­sos ke­lio“ frak­ci­jos se­niū­nės Ne­rin­gos Venc­kie­ nės at­ly­gi­ni­mą. Taip pat pa­tvir­tin­ta, kad Sei­mas N.Venc­kie­nės paieš­kų ne­ siims, nes tai – tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­ jų kom­pe­ten­ci­ja. Ne­pat­vir­tin­tais duo­ me­ni­mis, N.Venc­kie­nė ga­li bū­ti iš­vy­ ku­si į JAV.

So­cial­de­mok­ra­tams – pre­zi­den­tinė di­le­ma So­cial­de­mok­ra­tai nea­be­jo­ja, kad par­ti­jos ved­liu šian­dien bus per­rink­tas prem­je­ ras Al­gir­das But­ke­vi­čius, o dau­giau­sia dis­ ku­si­jų tu­rė­tų kil­ti dėl par­ti­jos kan­di­da­to į pre­zi­den­tus. Eg­lė Še­pe­ty­tė

e.sepetyte@diena.lt

„Rei­kia jį pa­ro­dy­ti“

Šian­dien so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ jos (LSDP) pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se var­žy­sis du kan­di­da­tai – da­bar­ti­nis par­ti­jos ved­lys prem­je­ras A.But­ke­ vi­čius ir Ši­la­lės par­ti­jos sky­riu­je iš­ kel­tas eu­ro­par­la­men­ta­ras Zig­man­ tas Bal­čy­tis. Ta­čiau par­ti­jos gar­bės pir­mi­nin­kas Aloy­zas Sa­ka­las tei­gia jo­kios int­ri­gos rin­ki­muo­se ne­ma­ tan­tis. Esą aukš­ti prem­je­ro rei­tin­ gai ir sėk­min­gas pa­si­ro­dy­mas Sei­ mo rin­ki­muo­se įro­do, kad kol kas rim­to kon­ku­ren­to so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jo­je A.But­ke­vi­čiui ne­ma­ty­ti. Per par­ti­jos su­va­žia­vi­mą ža­da­ ma ap­tar­ti ir ki­tus klau­si­mus: bus svars­to­ma re­zo­liu­ci­ja dėl Vy­riau­sy­ bės pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mo, tra­ di­ciš­kai bus ap­tar­ti ak­tua­lūs vi­ suo­me­nei klau­si­mai, pa­vyz­džiui, dėl mo­kes­čių re­for­mos ar ato­mi­ nės ener­ge­ti­kos atei­ties. Ta­čiau dau­ge­lį do­mi­nan­tis klau­ si­mas dėl LSDP kan­di­da­to į pre­zi­ den­tus į su­va­žia­vi­mo dar­bot­var­kę neįt­rauk­tas. So­cial­de­mok­ra­tai ar­ ti­miau­siu me­tu kan­di­da­to pa­var­ dės pa­skelb­ti dar ne­ža­da. A.Sa­ka­lo tei­gi­mu, li­kus kiek dau­giau nei me­tams iki Pre­zi­den­ tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ka­den­ci­ jos pa­bai­gos šį klau­si­mą kel­ti į vie­ šu­mą bū­tų pa­ts me­tas. „Ma­no pa­siū­ly­mas bu­vo toks, kad ne­rei­kė­tų ati­dė­lio­ti ši­to kan­di­ da­to iš­kė­li­mo ki­tiems me­tams. Rei­ kė­tų jį pa­ro­dy­ti da­bar, kad jis bū­ tų „ap­šau­dy­tas“ ir vi­siems įro­dy­ta Lie­tu­vo­je, jog jis tin­ka bū­ti Lie­tu­ vos vals­ty­bės va­do­vu. O ne taip, kad bū­tų iš­trauk­tas kaip koks čir­

vų tū­zas po­ke­rio žai­di­me per kul­ mi­na­ci­ją. Aš apie tai kal­bė­siu šeš­ ta­die­nį, bet spren­di­mo dar tur­būt ne­bus. Gal­būt bus priim­tas spren­ di­mas, kad par­ti­ja kels sa­vo kan­di­ da­tą, bet konk­re­čios pa­var­dės dar neį­var­dys“, – sa­kė A.Sa­ka­las.

Ne­ge­rai, jei kan­di­da­ tas bū­tų iš­trauk­tas kaip koks čir­vų tū­ zas po­ke­rio žai­di­me per kul­mi­na­ci­ją. „„Nu­ga­lė­to­jas: nie­kas nea­be­jo­ja, kad A.But­ke­vi­čius bus per­rink­tas LSDP pir­mi­nin­ku dar vie­nai ka­den­ci­jai. 

Gar­bės pir­mi­nin­kas pa­grin­di­niu kan­di­da­tu į pre­zi­den­tus sa­ko taip pat ma­tan­tis A.But­ke­vi­čių, o ki­tas kan­di­da­tas bus ke­lia­mas tik ta­da, jei prem­je­ras ne­pa­no­rės iš­mė­gin­ ti lai­mės ša­lies va­do­vo rin­ki­muo­se. Ta­čiau bet ko­kiu at­ve­ju so­cial­de­ mok­ra­tai sa­vo kan­di­da­tą esą ras. „Ži­no­ma, yra kan­di­da­tų. Pag­rin­ di­nis kan­di­da­tas yra pa­ts A.But­ke­ vi­čius, jei­gu jis ne­su­tiks ar ne­no­rės ei­ti, ta­da par­ti­jo­je yra pa­kan­ka­mai žmo­nių, ku­rie ga­lė­tų bū­ti kan­di­ da­tais. <...> Bet vis­kas pri­klau­so nuo A.But­ke­vi­čiaus ap­si­spren­di­ mo. Jei­gu A.But­ke­vi­čius ap­si­spręs ei­ti, nie­kas ki­tos kan­di­da­tū­ros ir ne­kels. Jei­gu A.But­ke­vi­čius ap­si­ spręs nei­ti, ta­da rei­kės no­ri ne­no­ ri tą kan­di­da­tū­rą iš­kel­ti“, – dės­tė A.Sa­ka­las. So­cial­de­mok­ra­tų gar­bės pir­mi­ nin­kas sa­kė tei­ra­vę­sis prem­je­ro, ar šis no­rė­tų kan­di­da­tuo­ti į pre­zi­den­ to po­stą, ta­čiau at­sa­ky­mo dar ne­ ga­vęs.

Kon­ku­ren­tų ne­tu­rė­jo ir prieš dve­jus me­tus Pa­gal LSDP sta­tu­tą par­ti­jos pir­mi­nin­ ką ren­ka rin­k i­mų ata­skai­t i­n io su­va­ žia­vi­mo de­le­ga­tai. Slap­tu bal­sa­vi­mu su­va­ž ia­v i­me jis ren­ka­mas kas dve­ ji me­tai. LSDP pir­mi­nin­ku A.But­ke­vi­čius pir­ mą kar­t ą bu­vo iš­r ink­tas 2009 m., 2011 m. bu­vo per­r ink­tas dar vie­nai ka­den­ci­jai. Prieš dve­jus me­tus A.But­ ke­vi­čius par­ti­jos va­do­vo rin­ki­muo­se taip pat ne­tu­rė­jo rim­t ų var­žo­v ų, tą­ kart už jį sa­vo bal­sus ati­da­vė 541 par­ ti­jos na­rys iš 589.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

A.But­ke­vi­čius – be konkurencijos

Prieš dve­jus me­tus kan­di­da­tais taip pat bu­vo iš­kel­t i eu­ro­par­la­men­ta­rai Zig­man­tas Bal­čy­t is, Vi­l i­ja Blin­ke­v i­ čiū­tė ir Sei­mo na­rys J.Ole­kas, ta­čiau jie pra­ne­šė at­si­sa­kan­tys siek­ti par­ti­ jos va­do­vo po­sto. Par­t i­j os pir­m i­n in­ko pa­va­duo­to­j as Al­g ir­das Sy­s as tei­gė, kad so­c ial­de­ mok­r a­t ai jau svars­tė, ar ne­ver­tė­ tų par­t i­jo­je įves­t i tie­s io­g i­n ių pir­m i­ nin­ko rin­k i­mų pa­gal kon­ser­va­to­r ių pa­v yz­d į. Ta­č iau šie­met tai pa­da­r y­ ti jau vė­lu.

„„Nu­ga­lė­to­jas: nie­kas nea­be­jo­ja, kad A.But­ke­vi­čius bus per­rink­tas LSDP pir­mi­nin­ku dar vie­nai ka­den­ci­jai. 

Nemato intrigos

Par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mų re­zul­ ta­tu nea­be­jo­ja ir so­cial­de­mok­ra­tų pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ras Juo­zas Ole­kas. „Aš ne­ma­tau int­ri­gos, man at­ ro­do, pa­sie­kėm ge­rų re­zul­ta­tų per dve­jus me­tus su pir­mi­nin­ko ko­ man­da, lai­mė­jom rin­ki­mus ir tu­ rim di­de­lę įta­ką Sei­mo dau­gu­mo­je, Vy­riau­sy­bė­je. Ma­nau, rei­kia to­liau įgy­ven­din­ti sa­vo pro­gra­mą. Tai pa­ ro­dė ir vy­kę sky­rių rin­ki­mų ata­ skai­ti­niai su­si­rin­ki­mai, per ku­riuos bu­vo ke­lia­mos kan­di­da­tū­ros, siū­ ly­mai į pir­mi­nin­ko po­stą. Ab­so­liu­ti dau­gu­ma pa­siū­lė prem­je­rą A.But­ ke­vi­čių, ma­nau, mes vie­nin­gai jį per­rink­sim“, – tei­gė J.Ole­kas. Jam pri­ta­rė ir par­ti­jos ko­le­ga, so­cial­de­mok­ra­tų pre­zi­diu­mo na­ rys Ju­ras Po­že­la. Jo nuo­mo­ne, da­ bar par­ti­jai svar­biau­sia – pir­mi­ nin­ko va­do­va­vi­mo tęs­ti­nu­mas. „Aš as­me­niš­kai kaip de­le­ga­tas esu

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

ap­si­spren­dęs ir ma­no nuo­sta­tos ne­pa­keis jo­kie ki­ti kan­di­da­tai – pa­lai­kiau ir pa­lai­ky­siu A.But­ke­vi­ čių. Žiū­rė­sim, gal bus dis­ku­si­ja, gal ki­ti tu­rės ki­to­kių nuo­mo­nių, bet aš ma­nau, kad to­les­nis mi­nist­ro pir­ mi­nin­ko va­do­va­vi­mas par­ti­jai rei­ ka­lin­gas, ir nea­be­jo­ju, kad taip ir bus. Ma­nau, dau­gu­ma lai­ky­sis to­ kios nuo­mo­nės“, – sa­kė J.Po­že­la. Par­ti­ja vie­nin­ga

Ne­se­niai vy­kę so­cial­de­mok­ra­tų po­li­ti­nių var­žo­vų – kon­ser­va­to­ rių – pir­mi­nin­ko rin­ki­mai at­sklei­ dė, kad šios par­ti­jos vi­du­je esa­ma ne­su­ta­ri­mų. Nau­jai per­rink­tas jų pir­mi­nin­kas And­rius Ku­bi­lius ne­tgi už­si­mi­nė bi­jąs par­ti­jos ski­li­mo. Pak­laus­ti, ar pa­na­šios pro­ble­mos ne­gre­sia so­cial­de­mok­ra­tams, pa­ šne­ko­vai sa­kė esan­tys ra­mūs. „Ma­nau, mes, skir­tin­gai nei kon­ ser­va­to­riai, esam daug la­biau su­si­ tel­kę vi­du­je ir tu­rim daug di­des­nį

tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mą. <...> Ži­not, vi­sa­da yra pro­ble­mų, ne­ga­li ne­bū­ ti pro­ble­mų. Bet to­kių, ku­rios truk­ dy­tų bend­ram dar­bui, tik­rai nė­ra. Jau­čia­mas su­si­tel­ki­mas, pra­si­dė­jo Vy­riau­sy­bės dar­bai ir žmo­nės de­da di­de­les vil­tis į tai. Jei­gu kas nors ir tu­ri as­me­ni­nių neį­gy­ven­din­tų am­ bi­ci­jų, tai ati­de­da jas į ša­lį dėl bend­ ro rei­ka­lo“, – tvir­ti­no J.Po­že­la. J.Ole­ko tei­gi­mu, par­ti­jo­je ne­re­tai pa­si­tai­ko skir­tin­gų nuo­mo­nių, ta­ čiau jos na­rių vie­ny­bei tai esą ne­ truk­do. „Ma­nau, esa­me la­bai vie­nin­ga par­ti­ja. <...> Kar­tais gir­di­me, kad gal­būt ne vi­sai nau­din­gos įvai­rios bi­čiu­lių nuo­mo­nės vie­nu ar ki­tu klau­si­mu, kad ir koks jis bū­tų, – dėl ato­mi­nės elekt­ri­nės, mo­kes­čių, ka­riuo­me­nės ar svei­ka­tos, – bet tai ne­ma­ži­na par­ti­jos vie­nin­gu­mo. Yra erd­vės bi­čiu­liams dis­ku­tuo­ti ir priė­mus spren­di­mą jį įgy­ven­din­ti“, – dės­tė so­cial­de­mok­ra­tas.


9

ĹĄeĹĄtadienis, geguĹžÄ&#x2014;s 4, 2013

ekonomika â&#x20AC;&#x17E;Fi­nas­tosâ&#x20AC;&#x153; par­da­vi­mas ÄŻsi­bÄ&#x2014;­gÄ&#x2014;­ja

Ve­ta­vo Me­dĹžiok­lÄ&#x2014;s ÄŻsta­ty­mo pa­tai­sas

Lie­tu­vos ban­kas priÄ&#x2014;­mÄ&#x2014; bend­ro­vÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Eu­r-­ Est Ca­pi­talâ&#x20AC;&#x153; ir ju­ri­di­niĹł bei fi­zi­niĹł as­me­ nĹł gru­pÄ&#x2014;s pra­ťy­mÄ&#x2026; ÄŻsi­gy­ti ban­ko â&#x20AC;&#x17E;Fi­nas­ taâ&#x20AC;&#x153; ak­ci­jĹł pa­ke­tÄ&#x2026;. Tai neuŞ­ker­ta ke­lio ki­ tiems ga­li­miems in­ves­tuo­to­jams kreip­tis ÄŻ Lie­tu­vos ban­kÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l â&#x20AC;&#x17E;Fi­nas­tosâ&#x20AC;&#x153; ak­ci­jĹł pa­ ke­to ÄŻsi­gi­ji­mo. BNS Ĺži­nio­mis, â&#x20AC;&#x17E;Eu­rEst Ca­ pi­talâ&#x20AC;&#x153; sa­vi­nin­kas yra Ta­li­ne re­gist­ruo­tos ad­vo­ka­tĹł kon­to­ros â&#x20AC;&#x17E;Laus & Part­ners Law Firmâ&#x20AC;&#x153; ad­vo­ka­tas Vik­to­ras Sar­ga­vas.

Pre­zi­den­tÄ&#x2014; Da­lia Gry­baus­kai­tÄ&#x2014; dÄ&#x2014;l Kons­ ti­tu­ci­jos ir Sei­mo sta­tu­to pa­Şei­di­mĹł grÄ&#x2026;­ Ĺži­no Sei­mui pa­kar­to­ti­nai svars­ty­ti Me­ dĹžiok­lÄ&#x2014;s ÄŻsta­ty­mo ir jo ÄŻgy­ven­di­na­mų­jĹł ak­tĹł pa­tai­sas, kaip pra­ne­ťÄ&#x2014; pre­zi­den­tō­ ra. Pre­zi­den­tÄ&#x2014;s tei­gi­mu, ÄŻsta­ty­mai, ke­lian­ tys abe­jo­niĹł dÄ&#x2014;l jĹł priÄ&#x2014;­mi­mo tei­sÄ&#x2014;­tu­mo, ne­ga­li ÄŻsi­ga­lio­ti. Pa­sak vals­ty­bÄ&#x2014;s va­do­vÄ&#x2014;s, ÄŻsta­ty­mĹł lei­dy­ba tu­ri vyk­ti grieŞ­tai lai­kan­ tis de­mok­ra­ti­niĹł ir tei­si­niĹł pro­ce­dō­rĹł.

3,1 proc.

â&#x20AC;&#x201C; tokÄŻ eko­no­mi­kos au­gi­mÄ&#x2026; ĹĄiais metais Lie­tu­vai pro­gno­zuo­ja Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja.

De­ry­bos pra­si­dÄ&#x2014;­jo

Ĺ ie­met jau 21-Ä&#x2026; kar­ tÄ&#x2026; ĹĄa­lies moks­lei­ vio ra­ťi­nys at­sto­ vaus Lie­tu­vai tarp­ tau­ti­nia­me epis­to­li­ nio ra­ťi­nio kon­kur­ se, ku­rÄŻ or­ga­ni­zuo­ ja Pa­sau­li­nÄ&#x2014; pa­ťto sÄ&#x2026;­jun­ga kar­tu su UNES­CO.

Ener­ge­ti­kos mi­nist­ras Ja­ros­la­vas Ne­ve­ro­vi­Ä?ius (nuotr.) tei­gia, kad de­ry­bos su kon­cer­nu â&#x20AC;&#x17E;Gazp­româ&#x20AC;&#x153; pra­si­dÄ&#x2014;­jo konst­ruk­ty­viai, ta­Ä?iau ma­no, kad jos ga­li truk­ti il­gai.

Â&#x201E;Â&#x201E;Per­ga­lÄ&#x2014;: Ĺ ven­to­sios pa­grin­di­nÄ&#x2014;s mo­kyk­los auk­lÄ&#x2014;­ti­nÄ&#x2014;s G.Pet­raus­kai­

tÄ&#x2014;s ra­ťi­nys jau pa­teik­tas tarp­tau­ti­nei ko­mi­si­jai. 

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vai­tÄ&#x2014;s nuo­tr.

Ener­ge­ti­kos mi­nist­ro J.Ne­ve­ro­vi­ Ä?iaus va­do­vau­ja­mos de­ry­bĹł gru­pÄ&#x2014;s ir â&#x20AC;&#x17E;Gazp­româ&#x20AC;&#x153; at­sto­vĹł, va­do­vau­ja­ mĹł â&#x20AC;&#x17E;Gazp­româ&#x20AC;&#x153; val­dy­bos pir­mi­ nin­ko pa­va­duo­to­jo Alek­sand­ro Med­ve­de­vo, su­si­ti­ki­mas ÄŻvy­ko va­ kar Vil­niu­je. â&#x20AC;&#x17E;Vy­ko konst­ruk­ty­vus po­kal­bis, ku­ris pa­ro­dÄ&#x2014;, kad abi pu­sÄ&#x2014;s yra pa­si­ ren­gu­sios siek­ti ap­Ä?iuo­pia­mĹł re­zul­ ta­tĹł. Su­si­ti­ki­me tiek Lie­tu­vos, tiek â&#x20AC;&#x17E;Gazp­româ&#x20AC;&#x153; at­sto­vai pri­sta­tÄ&#x2014; sa­vo po­zi­ci­jas abiem pu­sÄ&#x2014;ms ak­tua­liais klau­si­mais. Iť­sa­kiau mō­sĹł su­si­rō­ pi­ni­mÄ&#x2026; dÄ&#x2014;l Lie­tu­vos du­jĹł var­to­to­ jams tai­ko­mĹł kai­nĹł, ku­rios neats­ pin­di rea­lios si­tua­ci­jos du­jĹł rin­ko­je. Po­nui A.Med­ve­de­vui pa­sa­kiau, kad mō­sĹł sie­kis â&#x20AC;&#x201C; sta­bi­li ir dar­ni du­jĹł tie­ki­mo sis­te­ma, uŞ­tik­ri­nan­ti kon­

ku­ren­cin­gÄ&#x2026; du­jĹł kai­nÄ&#x2026; Lie­tu­vaiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pa­brÄ&#x2014;­ŞÄ&#x2014; J.Ne­ve­ro­vi­Ä?ius. Pa­sak jo, rea­lus dia­lo­gas ir de­ry­ bos su vie­nin­te­liu du­jĹł tie­kÄ&#x2014;­ju il­gÄ&#x2026; lai­kÄ&#x2026; iĹĄ vi­so ne­vy­ko, to­dÄ&#x2014;l aki­vaiz­ du, kad pro­ce­sas ne­bus pa­pras­tas ir grei­tas, jis pa­rei­ka­laus ne tik daug pa­stan­gĹł iĹĄ pa­grin­di­nio Lie­tu­vos du­jĹł tie­kÄ&#x2014;­jo, bet ir glau­daus bend­ra­dar­bia­vi­mo su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja. Tai pir­mas su­si­ti­ki­mas po to, kai prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­Ä?ius su­da­rÄ&#x2014; de­ry­bĹł su Ru­si­jos kon­cer­ nu â&#x20AC;&#x17E;Gazp­româ&#x20AC;&#x153; gru­pÄ&#x2122; dÄ&#x2014;l gam­ti­niĹł du­jĹł tie­ki­mo Lie­tu­vai sÄ&#x2026;­ly­gĹł. KD inf.

Pri­si­mi­nÄ&#x2014; kla­si­ki­nius laiť­kus Ry­tis Po­de­ris Laiť­kas jau iť­vers­tas

Šį­kart kon­kur­sui siun­Ä?ia­mas dvy­ li­ka­me­tÄ&#x2014;s Ĺ ven­to­sios pa­grin­di­nÄ&#x2014;s mo­kyk­los auk­lÄ&#x2014;­ti­nÄ&#x2014;s Ga­bi­jos Pet­ raus­kai­tÄ&#x2014;s ra­ťi­nys apie van­de­nÄŻ ir jo svar­bÄ&#x2026; gy­ven­to­jams bei vi­sai pla­ne­tai. Ĺ iĹł me­tĹł epis­to­li­nio ra­ťi­nio kon­kur­so te­ma bu­vo â&#x20AC;&#x17E;Pa­ra­ťyk laiť­kÄ&#x2026;, kuo bran­gus van­duoâ&#x20AC;&#x153;. Na­ cio­na­li­nia­me kon­kur­so eta­pe da­ ly­va­vo per ĹĄim­tÄ&#x2026; ĹĄa­lies mo­kyk­lĹł, ku­rios bend­rai pa­tei­kÄ&#x2014; 120 dar­bĹł. G.Pet­raus­kai­tÄ&#x2014;s (jos mo­ky­to­ ja â&#x20AC;&#x201C; Ni­jo­lÄ&#x2014; Ĺ auk­lie­nÄ&#x2014;) ra­ťi­nys jau iť­vers­tas ÄŻ pran­cō­zĹł kal­bÄ&#x2026; ir iť­ siĹłs­tas Pa­sau­li­nÄ&#x2014;s pa­ťto sÄ&#x2026;­jun­ gos Tarp­tau­ti­niam biu­rui, kur bus ver­ti­na­mas tarp­tau­ti­nÄ&#x2014;s ko­mi­si­ jos. Ant­ra­jam ĹĄio kon­kur­so eta­pui tei­kia­mi vi­so pa­sau­lio ĹĄa­liĹł mo­ki­ niĹł ra­ťi­niai. Pa­sau­lis kei­Ä?ia­si

â&#x20AC;&#x17E;In­for­ma­ci­nÄ&#x2014;s tech­no­lo­gi­jos pa­ kei­tÄ&#x2014; pa­sau­lÄŻ. Vis ma­Şiau ra­ťo­me ir siun­Ä?ia­me laiť­kĹł, vis dau­giau nau­do­ja­mÄ&#x2014;s elekt­ro­ni­nÄ&#x2014;­mis prie­ mo­nÄ&#x2014;­mis. Bet net ir mo­der­niau­ sios tech­no­lo­gi­jos nie­ka­da neats­tos laiť­ko â&#x20AC;&#x201C; nuo­ťir­dĹžiĹł Ĺžo­dĹžiĹł apie sa­ve ir sa­vo pa­sau­lÄŻâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; per ap­do­va­no­ji­mus sa­kÄ&#x2014; su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras Ri­man­tas Sin­ke­vi­Ä?ius. Pa­sak R.Sin­ke­vi­Ä?iaus, ĹĄis kon­ kur­sas pa­ro­dÄ&#x2014;, kad moks­lei­viĹł, ge­ban­Ä?iĹł at­skleis­ti gim­to­sios kal­bos gro­Şį ir vaiz­din­gai dÄ&#x2014;s­ty­ti min­tis, tik­rai ne­trĹŤks­ta. Lie­tu­vos pa­ťto ge­ne­ra­li­nÄ&#x2014; di­ rek­to­rÄ&#x2014; Li­na Min­de­rie­nÄ&#x2014;, svei­ kin­da­ma kon­kur­so lau­rea­tus, sa­

kÄ&#x2014;, kad kiek­vie­nais me­tais vai­kai, da­ly­vau­jan­tys ĹĄia­me kon­kur­se, ra­ ĹĄo laiť­kus pa­Ä?io­mis ÄŻvai­riau­sio­mis te­mo­mis, ku­rios ne­re­tai bō­na vi­ sai ne­vai­kiť­kos.

Li­na Min­de­rie­nÄ&#x2014;:

Mums la­bai ma­lo­ nu, kad ga­li­me pri­si­ dÄ&#x2014;­ti prie ĹĄa­lies vai­kĹł ĹĄvie­ti­mo ir kō­ry­biť­ ku­mo ska­ti­ni­mo. â&#x20AC;&#x17E;Mums la­bai ma­lo­nu, kad ga­li­ me pri­si­dÄ&#x2014;­ti prie ĹĄa­lies vai­kĹł ĹĄvie­ ti­mo ir kō­ry­biť­ku­mo ska­ti­ni­mo. Taip pat vi­lia­mÄ&#x2014;s, kad ir uĹžau­gÄ&#x2122; jie neuŞ­mirĹĄ ra­ťy­ti tik­rĹł laiť­kĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; kal­bÄ&#x2014;­jo Lie­tu­vos pa­ťto ge­ne­ra­ li­nÄ&#x2014; di­rek­to­rÄ&#x2014;. Jai pri­ta­rÄ&#x2014; ir moks­lei­viĹł laiť­kus ver­ti­nu­sios ko­mi­si­jos na­rÄ&#x2014;, ra­ťy­ to­ja Gin­ta­rÄ&#x2014; Ado­mai­ty­tÄ&#x2014;. Pa­sak jos, nors po­pie­ri­niĹł laiť­kĹł ĹĄiais lai­kais ra­ťo­ma vis ma­Şiau, vis tiek â&#x20AC;&#x17E;nÄ&#x2014;­ra gra­Şes­nio gar­so uĹž tÄ&#x2026;, ku­rÄŻ su­ke­lia pa­ťto dÄ&#x2014;­Şu­tÄ&#x2014;n krin­tan­tis laiť­kasâ&#x20AC;&#x153;. Ap­do­va­no­jo uĹž kal­bÄ&#x2026;

Ĺ ie­met pir­mÄ&#x2026; kar­tÄ&#x2026; at­rink­tus ge­ riau­sius dar­bus ver­ti­no ir Vals­ ty­bi­nÄ&#x2014; lie­tu­viĹł kal­bos ko­mi­si­ja (VLKK). VLKK pir­mi­nin­kÄ&#x2014; Dai­va Vaiť­nie­nÄ&#x2014; uĹž tai­syk­lin­gÄ&#x2026;, sklan­ dĹžiÄ&#x2026; ir sti­lin­gÄ&#x2026; kal­bÄ&#x2026; at­mi­ni­mo do­ va­nÄ&#x2014;­les ÄŻtei­kÄ&#x2014; Ig­na­li­nos r. Nau­jo­jo Dau­gÄ&#x2014;­liť­kio vi­du­ri­nÄ&#x2014;s mo­kyk­los mo­ki­nei Ag­nei Ro­py­tei, at­siun­ tu­siai ra­ťi­nÄŻ â&#x20AC;&#x17E;Van­dens la­ťe­li!â&#x20AC;&#x153;, ir

Vil­ka­viť­kio Sa­lo­mÄ&#x2014;­jos NÄ&#x2014;­ries pa­ grin­di­nÄ&#x2014;s mo­kyk­los auk­lÄ&#x2014;­ti­nei Jus­tei La­Şau­nin­kai­tei, pa­ra­ťiu­siai laiť­kÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;La­bas, se­ne­liâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x17E;DĹžiu­gu, kad vai­kai ra­ťy­da­ mi laiť­kus su­ma­niai de­ri­no kō­ry­ bÄ&#x2026; ir kal­bi­nÄ&#x2122; raiť­kÄ&#x2026;, â&#x20AC;&#x201C; ra­ťi­niĹł kal­ ba tur­tin­ga, sklan­di ir vaiz­din­ga. Juk svar­bu ir tai, kÄ&#x2026; no­ri­me pa­sa­ ky­ti, ir kaip ÄŻtai­giai, tai­syk­lin­gai tai ge­ba­me pa­da­ry­tiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pa­brÄ&#x2014;­ŞÄ&#x2014; D.Vaiť­nie­nÄ&#x2014;. Epis­to­li­nio ra­ťi­nio kon­kur­ sas or­ga­ni­zuo­ja­mas dviem pa­ko­ po­mis. Pir­ma­sis â&#x20AC;&#x201C; na­cio­na­li­nis â&#x20AC;&#x201C; eta­pas vyks­ta Lie­tu­vos mo­ kyk­lo­se. IĹĄ na­cio­na­li­niam eta­pui at­siĹłs­tĹł ra­ťi­niĹł spe­cia­li ko­mi­si­ja iť­ren­ka de­ťimt ge­riau­siĹł. Ĺ iĹł ra­ ĹĄi­niĹł au­to­riams ski­ria­mos pri­zi­ nÄ&#x2014;s vie­tos, jie ap­do­va­no­ja­mi pa­ gy­ri­mo rať­tais. Tarp­tau­ti­nÄŻ jau­ni­mo epis­to­li­ nio ra­ťi­nio kon­kur­sÄ&#x2026; nuo 1971-ĹłjĹł ren­gia Pa­sau­li­nÄ&#x2014;s pa­ťto sÄ&#x2026;­jun­gos Tarp­tau­ti­nis biu­ras kar­tu su Jung­ ti­niĹł Tau­tĹł ĹĄvie­ti­mo, moks­lo ir kul­tō­ros or­ga­ni­za­ci­ja UNES­CO. PraÄ&#x2014;­ju­siĹł me­tĹł kon­kur­so te­ ma bu­vo â&#x20AC;&#x17E;Pa­ra­ťyk ta­ve Ĺža­vin­ Ä?iam spor­ti­nin­kui ar spor­to pa­ sau­lio at­sto­vui laiť­kÄ&#x2026; apie tai, kÄ&#x2026; tau reiť­kia olim­pi­nÄ&#x2014;s Ĺžai­dy­nÄ&#x2014;sâ&#x20AC;&#x153;. Tarp­tau­ti­nia­me kon­kur­se nu­ga­lÄ&#x2014;­jo ke­tu­rio­lik­me­tis Ma­rio­sas A.Chat­ zi­di­mou iĹĄ Grai­ki­jos, jis sa­vo laiť­ kÄ&#x2026; sky­rÄ&#x2014; Ĺ vei­ca­ri­jos te­ni­si­nin­kui Ro­ger Fe­de­re­riui. Lie­tu­vo­je epis­to­li­nio ra­ťi­nio kon­kur­sÄ&#x2026; or­ga­ni­zuo­ja AB Lie­tu­ vos pa­ťtas kar­tu su Lie­tu­vos mo­ ki­niĹł ne­for­ma­lio­jo ĹĄvie­ti­mo cent­ ru. Kon­kur­sÄ&#x2026; re­mia Su­si­sie­ki­mo bei Ĺ vie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos.

)&

klasika ir elegancija

*(*8ĂĽÄ&#x2022;60Ä&#x2022;1(6ÄŤdkebW_ZW

ekonomiĹĄkumas ir paprastumas

9,6,(06*$0,1,$06

Produktai gaminami automatine ĹĄveicariĹĄka ÄŻranga. Gaminiai iĹĄbandyti ir sertifikuoti Vokietijos VDE instituto laboratorijoje. IeĹĄkokite partneriĹł parduotuvÄ&#x2014;se ZZZYLOPDHOHFWULFOW

iĹĄskirtinis dizainas


10

šeštadienis, gegužės 4, 2013

12p.

Mo­nar­chi­ja, ne­ta­pu­si at­gy­ve­na.

pasaulis@diena.lt Redaktorius Julijanas Gališanskis

pasaulis

Pa­dai svy­la, bet pa­juo­kau­ti juk Ita­li­ja tu­ri ir pre­zi­den­tą, ir vy­riau­sy­bę. Tai, ži­no­ma, ge­ros nau­jie­ nos tiek pa­čiai Ita­li­jai, tiek eu­ro zo­nai. Vis dėl­to po­li­ti­nis cir­kas, at­ro­do, to­li gra­žu ne­si­baigs. Klau­si­mas, kuo tai at­si­rūgs?

Va­len­ti­nas Ber­ž iū­nas v.berziunas@diena.lt

Juo­kas pro aša­ras?

Ita­lų po­li­ti­kai, at­ro­do, ne tik karš­ti. Jie juok­da­riai. Nors ant kor­tos pa­ sta­ty­ta daug, par­la­men­te ren­kant ša­lies va­do­vą skam­bė­jo juo­kai. An­tai kai ku­rie po­kšti­nin­kai par­ la­men­ta­rai į bal­sa­vi­mo dė­žes me­tė biu­le­te­nius, ku­riuo­se įra­šė ne kan­ di­da­tų, o įvai­raus plau­ko vi­suo­me­ nės vei­kė­jų pa­var­des. Pa­vyz­džiui, vie­nas par­la­men­ to na­rių, pa­si­ro­do, ša­lies va­do­vo po­ste no­rė­jo ma­ty­ti po­rnog­ra­fi­jos žvaigž­dę Roc­co Siff­re­di. Ki­tas – le­ gen­di­nę ak­to­rę Sop­hią Lo­ren. Tarp „kan­di­da­tų“ bu­vo įvar­dy­ta ir Sil­vio Ber­lus­co­ni žmo­na Ve­ro­ni­ca La­rio, fi­gū­rin­ga žvaigž­du­tė Va­le­ria Ma­ri­ ni, net bu­vęs Ita­li­jos na­cio­na­li­nės fut­bo­lo rink­ti­nės tre­ne­ris Gio­van­ ni Tra­pat­to­ni.

Ačiū Die­vui, kad ša­lies va­do­vas bent jau bu­vo iš­rink­tas. Geor­gio Na­po­li­ta­no iš kar­to ėmė­ si dar­bo. Jau po dvie­jų die­nų pa­siū­ lė vy­riau­sy­bės vai­rą jau­nam, nors tu­rin­čiam pa­tir­ties po­li­ti­kui iš kai­ rių­jų sto­vyk­los En­ri­co Let­tai. E.Let­ta, re­gis, va­do­vaus koa­li­ ci­jai, ku­rią su­da­rys S.Ber­lus­co­ ni cent­ro de­ši­nio­ji Lais­vės liau­dies par­ti­ja (PDL), bu­vu­sio prem­je­ ro Ma­rio Mon­ti cent­ro koa­li­ci­ ja ir cent­ro kai­rės De­mok­ra­tų par­ ti­ja (PD). Sun­ku įsi­vaiz­duo­ti, kaip jis su­ge­bės su­si­tar­ti su šiais vie­nas ki­tam prie­šiš­ku­mo ne­sle­pian­čiais po­li­ti­kos mo­hi­ka­nais. E.Let­ta anks­čiau dir­bo ba­lan­džio 19 d. at­si­sta­ty­di­nu­sio PD par­ti­jos sek­re­to­riaus Pie­ro Lui­gi Ber­sa­ni pa­va­duo­to­ju. P.L.Ber­sa­ni pa­si­trau­ kė po to, kai par­la­men­tas ne­pa­rė­mė jo siū­lo­mo kan­di­da­to į ša­lies va­do­ vus Ro­ma­no Pro­di kan­di­da­tū­ros.

Nau­ja­sis prem­je­ras ža­da re­for­mas Sa­vai­tės pra­džio­je pir­mą kar­tą kreip­ da­ma­sis į par­la­men­tą nau­ja­sis Ita­li­jos prem­je­ras E.Let­ta sa­kė, kad rei­kia sku­ biai im­tis eko­no­mi­kos au­gi­mo ska­ti­ni­ mo po­li­ti­kos, nes vien tau­py­mo prie­ mo­nės „žu­do vals­ty­bę“. Vy­riau­sy­bės va­do­vas taip pat pa­ža­dė­jo po 18 mė­ ne­sių pa­lik­ti po­stą, jei­gu jo pa­siū­ly­ tos re­for­mos iki to lai­ko ne­duo­tų re­ zul­ta­tų. E.Let­ta ža­da re­for­muo­ti rin­ki­mų įsta­ ty­mą ir so­cia­li­nių iš­mo­kų sis­te­mą, su­ ma­žin­ti par­la­men­ta­rų at­ly­gi­ni­mą ir per­žiū­rė­ti ne­po­pu­lia­rų nuo­sa­vy­bės mo­kes­tį, ku­ris tu­ri įsi­ga­lio­ti bir­že­lį. E.Let­tos su­for­muo­ta koa­li­ci­ja sa­vai­tės pra­džio­je lai­mė­jo pa­si­ti­kė­ji­mo bal­sa­ vi­mą par­la­men­te. De­pu­ta­tų rū­mai pir­ma­die­nį pa­tvir­ti­ no nau­ją vy­riau­ sy­b ę 453

bal­sais prieš 153, o ki­tą die­ną jai pri­ta­ rė ir Se­na­tas. Inau­gu­ra­ci­jos kal­bo­je E.Let­ta ža­dė­jo įti­kin­ti Eu­ro­pos par­tne­rius im­tis au­gi­ mą ska­ti­nan­čios po­li­ti­kos. „Ita­li­ja mirš­ta vien nuo tau­py­mo. Au­ gi­mo prie­mo­nės ne­ga­li lauk­ti“, – sa­kė prem­je­ras. Jis taip pat pri­dū­rė, kad ES iš­gy­ve­na le­gi­ti­mu­mo kri­zę to­kiu me­ tu, kai vi­suo­me­nei jo ypač rei­kia. Vie­nas pir­mų­jų nau­jo­sios vy­riau­sy­ bės žings­nių bus mi­nist­rų, ku­rie gau­ na ant­ras pa­ja­mas bū­da­mi par­la­men­ to na­riais, at­ly­gi­ni­mų su­ma­ži­ni­mas. Ket­vir­ta­die­nį lan­ky­da­ma­sis Briu­se­ ly­je ir su­si­ti­kęs su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ jos pir­mi­nin­ku José Ma­nue­liu Bar­ro­ so, E.Let­ta tei­gė, kad bir­že­lį įvyk­sian­ čio ES vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo prio­ri­te­ti­ nis klau­si­mas tu­rė­tų bū­ti ko­va su jau­ ni­mo ne­dar­bu. 36 pro­c. Ita­li­jos jau­nuo­lių nuo 15 iki 24 me­tų ne­tu­ ri dar­bo, o bend­ras ne­ dar­bo ly­gis ša­ly­je sie­ kia be­veik 12 pro­c. Ko­vą vy­riau­sy­bė su­ma­ži­no eko­no­ mi­kos au­gi­mo pro­gno­zes: šie­met Ita­li­jos BVP su­si­trauks 1,3 pro­c., o biu­ dže­to de­fi­ci­tas sieks 2,9 pro­c. – vos per sprin­dį nuo ES nu­sta­ty­tų ri­bų. Vals­ty­ bei teks dar dau­giau sko­lin­tis, nors jos sko­la jau sie­kia 126 pro­c. BVP. BBC, „Eu­ro­news“ inf.

M.Ren­zi prieš E.Let­tą

Tie­sa, G.Na­po­li­ta­no prieš pa­si­rink­ da­mas E.Let­tą svars­tė net Flo­ren­ ci­jos mies­to me­ro 38-erių Mat­teo Ren­zi kan­di­da­tū­rą į prem­je­rus. Tie­sa, dau­ge­lio toks spren­di­ mas bu­vo įver­tin­tas kaip re­vo­liu­ ci­nis. Mat jau­no­ji Ita­li­jos po­li­ti­kos žvaigž­dė M.Ren­zi – tik­ras akip­lė­ša. Jis ne­ven­gia kri­ti­kuo­ti ne tik prie­ ši­nin­kų, to­kių kaip S.Ber­lus­co­ni, ta­čiau ir sa­vo par­ti­jos ko­le­gų, ypač vy­res­nių.

Ramūnas Vilpišauskas:

Net ir su­for­ma­vus vy­riau­sy­bę, ji su­si­ dur­tų su re­for­mų įgy­ven­di­ni­mo sun­ ku­mais.

„Žmo­nės, ku­rie sė­di par­la­men­ te 25–30 me­tų, ne­ga­li lem­ti mū­ sų atei­ties. Jie tu­ri ke­liau­ti į ar­chy­ vus“, – yra sa­kęs M.Ren­zi. Taip kal­bė­da­mas šis de­mok­ra­tas, ži­no­ma, ta­po la­bai mėgs­ta­mas Ita­ li­jo­je, bet to­li gra­žu ne par­ti­jos ko­ le­gų. Be to, G.Na­po­li­ta­no te­ko at­ si­žvelg­ti ir į tai, ar M.Ren­zi pa­kaks pa­ra­ko de­rė­tis su ki­to­mis ES vals­ ty­bė­mis ir jų ly­de­riais. Taip pat, ar S.Ber­lus­co­ni, ku­ rį jau­na­sis po­li­ti­kas iš Flo­ren­ci­jos nuo­lat tar­šo, ne­pa­ro­dys pirš­tu že­ myn. S.Ber­lus­co­ni lei­do su­pras­ ti, kad dėl E.Let­tos jis nuo­skau­dų ne­tu­rįs, o štai M.Ren­zi – jį tie­siog už­kni­sa. „Už jį (M.Ren­zi – red. pa­st.) net jo pa­ties par­ti­jo­je nie­kas ne­sku­ ba bal­suo­ti“, – iro­ni­za­vo S.Ber­ lus­co­ni. Žais­ti to­liau G.Na­po­li­ta­no ne­tu­ rė­jo lai­ko. To­dėl jis pa­si­rin­ko san­ tū­res­nį­jį E.Let­tą. Pa­si­rin­ki­mas ne­ blo­gas, ta­čiau E.Let­ta, nors jau­nas,

„„Pokš­tai: Ita­li­jos pa­dė­tis sun­ki, ta­čiau par­la­men­ta­rams, re­gis, tai nė mo­ta

sa­vo ma­nie­ro­mis ir iš­vaiz­da – ti­ piš­kas Ita­li­jos po­li­ti­kas. Tad, pa­sak ste­bė­to­jų, ita­lams nei šil­ta, nei šal­ta. Jų nuo­mo­nė po­li­ti­ kų at­žvil­giu ne­si­keis. Eks­per­tų ver­ti­ni­mai

Da­bar eks­per­tai svars­to, kiek lai­ ko E.Let­ta iš­si­lai­kys ir ką jis pa­da­ rys, kad Ita­li­jo­je si­tua­ci­ja sta­bi­li­ zuo­tų­si. Ga­liau­siai, kaip įvy­kiai Ita­li­jo­je at­si­lieps eu­ro zo­nai? Pir­ma, po­li­ti­kui teks to­liau vyk­ dy­ti tau­py­mo po­li­ti­ką. Biu­dže­to de­fi­ci­tas, ne­pai­sant M.Mon­ti re­for­ mų, to­liau grės­min­gai au­ga. Ant­ra, jam rei­kia įlie­ti į eko­no­mi­ką pi­ni­gų, kad ši iš­bris­tų iš re­ce­si­jos. Tre­čia, rei­kia fun­da­men­ta­lių po­li­ti­nių ir eko­no­mi­nių per­tvar­kų, pa­vyz­džiui, rin­ki­mų sis­te­mos re­for­mos... Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­

ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to pro­fe­so­rius Ra­mū­nas Vil­ pi­šaus­kas pa­brė­žė, kad nea­pib­rėž­ tu­mas Ita­li­jo­je iš­lie­ka. „Kol kas ga­li­ma teig­ti tik tiek, kad ženg­tas pir­mas žings­nis, – sa­ kė pro­fe­so­rius. – Tai ge­ra ži­nia ir į ją jau su­rea­ga­vo rin­kos, ta­čiau kol kas lie­ka ir di­de­lis nea­pib­rėž­tu­mas dėl to, ko­kia bus vy­riau­sy­bės pro­ gra­ma. Ka­dan­gi vy­riau­sy­bei su­for­ muo­ti rei­ka­lin­ga ir kai­rės, ir de­ši­ nės pa­ra­ma, komp­ro­mi­sai bus la­bai su­dė­tin­gi.“ O iš­šū­kių, pa­sak R.Vil­pi­šaus­ko, yra daug. „Net jei pa­vyks grei­tai su­for­ muo­ti mi­nist­rų ka­bi­ne­tą, rei­kės su­ si­tar­ti dėl tęs­ti­nų re­for­mų pro­gra­ mos, dėl biu­dže­to de­fi­ci­to, sko­los ma­ži­ni­mo ir struk­tū­ri­nių re­for­mų, ku­rios prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mos vi­ suo­me­nė­je. Juk bū­tent dėl jų taip


11

šeštadienis, gegužės 4, 2013

pasaulis Nužudyta 90 žurnalistų

Daugėja savižudybių

Pasaulinę spaudos laisvės dieną, kuri buvo minima vakar, organizacija „Reporteriai be sienų“ skambino pavojaus varpais: 2012 m. pasaulyje buvo nužudyta 90 žurnalistų, ir tai yra rekordinis rodiklis per pastaruosius keletą metų. Pavojingiausia šalimi pripažinta pilietinio karo draskoma Sirija, kur pernai žuvo 39 žurnalistai. Be to, 170 žiniasklaidos atstovų įvairiose šalyse laikomi už grotų, daugiausia – Irane.

Jungtinėse Valstijose gausėja suaugusiųjų savižudybių: dabar Amerikoje savo noru iš gyvenimo pasitraukia daugiau 35– 64 metų žmonių, negu jų žūva per eismo įvykius. Ketvirtadienį paskelbti statistiniai duomenys rodo, kad per motorinių transporto priemonių avarijas 2010-aisiais JAV žuvo 33 687 žmonės – gerokai mažiau, negu tais metais nusižudė (38 364). Dauguma savižudybių įvykdoma nusišaunant.

k nedraudžiama?

Kas jis toks? E.Let­ta to­li gra­žu ne­lai­ko­mas Ita­li­jos po­li­ti­kos mo­ hi­ka­nu, kaip koks S.Ber­lus­co­ni. Ma­ža to, jis jau­nas. Tai tar­si ro­do, kad Ita­li­jos po­li­ti­nis eli­tas kei­čia­si. Vis dėl­to, nors ir jau­nas, E.Let­ta ga­li pa­si­gir­ti, kad dir­bo net ke­tu­rio­se vy­riau­sy­bė­se nuo praei­to am­žiaus de­šim­to­jo de­ šimt­me­čio, įskai­tant dar­bą Eu­ ro­pos rei­ka­lų mi­nist­ro, taip pat pre­ky­bos ir pra­mo­nės mi­nist­ro po­stuo­se. Be­je, E.Let­tos dė­dė Gian­ni Let­ ta va­din­tas vie­nu ar­ti­miau­sių bu­ vu­sio Ita­li­jos prem­je­ro S.Ber­ lus­co­ni tal­ki­nin­kų. O sū­nė­nas E.Let­ta daž­nai kri­ti­kuo­ja S.Ber­ lus­co­ni. E.Let­ta gi­mė 1966 m. rugp­jū­ čio 20 d. Pi­zos mies­te. Jis stu­ di­ja­vo po­li­to­lo­gi­ją ir tarp­tau­ti­ nę tei­sę. Po­li­ti­kas bu­vo ak­ty­vus Krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos na­rys, nors ši par­ti­ja žlu­go neat­ lai­kiu­si ko­rup­ci­jos skan­da­lų. 1991–1995 m. E.Let­ta va­do­va­ vo cent­ro de­ši­nių­jų de­mok­ra­tų Eu­ro­pos jau­ni­mo spar­nui, vė­liau dir­bo Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jo­je, Ita­ li­jai sie­kiant įsi­ves­ti eu­rą.

smar­kiai smu­ko anks­tes­nio prem­ je­ro M.Mon­ti po­pu­lia­ru­mas. To­ dėl, net ir su­for­ma­vus vy­riau­sy­bę, ji su­si­durs su re­for­mų įgy­ven­di­ni­ mo sun­ku­mais, o nuo re­for­mų di­ de­le da­li­mi pri­klau­sys ir Ita­li­jos na­ rys­tės eu­ro zo­no­je per­spek­ty­vos“, – sa­kė R.Vil­pi­šaus­kas. Ga­liau­siai jis pri­dū­rė, kad šį komp­ro­mi­są dar sy­kį iš­nau­dos po­ li­ti­kos nau­jo­kai, kri­ti­kuo­jan­tys tra­ di­ci­nes par­ti­jas. „Kaip pa­ste­bi kai ku­rie ap­žval­ gi­nin­kai, toks kai­rių­jų ir de­ši­nių­ jų komp­ro­mi­sas, ku­rio, be­je, pri­ myg­ti­nai sie­kė ir vėl į pre­zi­den­tus su­ti­kęs kan­di­da­tuo­ti G.Na­po­li­ ta­no, ga­li bū­ti iš­nau­do­tas Pen­kių žvaigž­du­čių ju­dė­ji­mo ir jo ly­de­rio Bep­pe Gril­lo, ku­ris ir ėjo į par­la­ men­to rin­ki­mus su šū­kiu, kad Ita­ li­jos po­li­ti­nis eli­tas su­sta­ba­rė­jęs, ne­kon­ku­ruo­ja idė­jo­mis ir jam bū­

proc.

– tiek, anot Europos Komisijos prognozės, šiemet susitrauks euro zonos ekonomika.

Vun­der­kin­das, ku­ris iš­gel­bės Ita­li­ją? Ne Sil­v io Ber­l us­c o­n i, ne Ma­ rio Mon­ti ir net ne Pie­ras Lui­gi Ber­s a­n i. Ita­l i­j os prem­j e­r o po­ stas pa­siū­ly­tas En­ri­co Let­tai – 46 me­tų proeu­ro­pie­tiš­kų pa­žiū­ rų po­li­ti­kui.

ais, jie ran­da lai­ko ir pa­juo­kau­ti. 

0,4 1998 m. jis ta­po prem­je­ro Mas­ si­mo D’Ale­mos kai­rio­sios vy­riau­ sy­bės na­riu, vė­liau dir­bo prem­ je­rų Giu­lia­no Ama­to ir Ro­ma­no Pro­di vy­riau­sy­bė­se. Tie­sa, kai­ rio­sios koa­li­ci­nės vy­riau­sy­bės bu­vo tra­pios. E.Let­ta yra sa­kęs, kad sa­vo did­ vy­riais lai­ko ko­vo­to­ją su bu­vu­siu Len­ki­jos ko­mu­nis­ti­niu re­ži­mu Le­chą Wa­łę­są ir ko­vos su apart­ hei­du Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­ko­je iko­ną Nel­so­ną Man­de­lą.

E.Let­ta to­li gra­žu ne­lai­ko­mas Ita­li­jos po­li­ti­kos mo­hi­ka­ nu, kaip koks S.Ber­ lus­co­ni. E.Let­ta taip pat yra di­de­lis Di­ džio­sios Bri­ta­ni­jos ro­ko gru­pės „Di­re Straits“ ir Ita­li­jos po­pro­ko gru­pės „No­ma­di“ ger­bė­jas. Nuo 2007 m. po­li­ti­kas va­do­va­ vo De­mok­ra­tų par­ti­jai, ku­ri su­si­ kū­rė su­si­jun­gus Ita­li­jos ko­mu­nis­ tų par­ti­jos li­ku­čiams ir ke­lioms smul­kioms cent­ris­tų par­ti­joms. Šiuo me­tu jis yra par­ti­jos va­ do­vo pa­va­duo­to­jas, ta­čiau rea­liai val­do šią po­li­ti­nę jė­gą, nes ne­se­ niai ki­lus maiš­tui par­ti­jos gre­to­se at­si­sta­ty­di­no par­ti­jos va­do­vai. BNS inf.

„Reu­ters“ nuo­tr.

ti­nos per­mai­nos. Kai­rių­jų ir de­ši­ nių­jų koa­li­ci­ja ke­lia klau­si­mų jo­je da­ly­vau­jan­čių par­ti­jų rin­kė­jams, to­dėl ji ri­zi­kuos bet ka­da išir­ti“, – pro­gno­za­vo eks­per­tas. „Swed­bank“ vy­riau­sia­sis eko­no­ mis­tas Ne­ri­jus Ma­čiu­lis taip pat su­ ti­ko, kad anks­to­ka bū­tų ma­ny­ti, jog ita­lai su po­li­ti­ne kri­ze su­si­tvar­kė. „Ma­nau, taip sa­ky­ti bū­tų anks­ to­ka. Vis dėl­to pa­grin­di­nės Ita­li­ jos par­ti­jos, lai­mė­ju­sios dau­giau­ sia vie­tų par­la­men­te, ne­su­ta­ria dėl to, kas yra ša­lies prio­ri­te­tai. Net ne­su­ta­ria­ma dėl bend­rų stra­te­gi­ nių tiks­lų, pa­vyz­džiui, svar­bu Ita­ li­jai eu­ras ar ne. Dėl to, ma­nau, po­ li­ti­nis kli­ma­tas Ita­li­jo­je ne­bus ge­ras ir ne­bus leng­va įgy­ven­din­ti svar­ bias re­for­mas. Tai, ką da­rė per­ nai M.Mon­ti, to­kių re­for­mų da­bar sun­ku ti­kė­tis. Val­džio­je yra po­li­ti­ kai, ku­rie gal­vos apie sa­vo rei­tin­

gus, o ne eko­no­mi­kos pa­dė­tį“, – ko­men­ta­vo N.Ma­čiu­lis. Tie­sa, po­li­to­lo­gas Lau­ry­nas Kas­ čiū­nas, pa­klaus­tas apie ga­li­mą Ita­ li­jos po­li­ti­nės kri­zės po­vei­kį eu­ro zo­nai, pa­brė­žė, kad vie­nos ar ki­tos vals­ty­bės vi­di­nė si­tua­ci­ja šiuo at­ ve­ju nė­ra svar­biau­sias as­pek­tas. „Pa­čios eu­ro zo­nos pro­ble­ma yra daug gi­les­nė nei at­ski­rų vals­ty­bių pro­ble­mos. Sa­ky­čiau, dar ku­riant eu­ro zo­ną bu­vo pa­da­ry­ta sis­te­mi­nė klai­da, ku­rios es­mė pa­pras­ta. Jei no­ ri kur­ti pi­ni­gų są­jun­gą, ES tu­ri bū­ti smar­kiai in­teg­ruo­ta tiek eko­no­mi­ niu, tiek fis­ka­li­niu po­žiū­riu. Bu­vo pa­sielg­ta ki­taip. Bu­vo tar­si už­dė­ta fi­nan­si­nė ke­pu­rė ir ti­kė­ta­si, kad tas pi­ni­gas, kal­bu apie eu­rą, ska­tins kur­ tis eko­no­mi­nę są­jun­gą. Tai­gi vals­ty­ bė­se ma­to­me da­bar to­kius šios kri­ zės simp­to­mus, ne­svar­bu, tai Ita­li­ja ar Is­pa­ni­ja“, – sa­kė eks­per­tas.

„„Vil­tys: 46-erių E.Let­ta – jau­nas ir am­bi­cin­gas, ta­čiau ar to pa­kaks

si­tua­ci­jai Ita­li­jo­je su­val­dy­ti? 

„Reu­ters“ nuo­tr.


12

šeštadienis, gegužės 4, 2013

pasaulis

Mo­nar­chi­ja, ne­ta­pu­si at­gy­ve­na

Iš­si­puo­šęs oran­ži­ne spal­va ir nu­brau­kęs aša­rą Ams­ter­da­mas šią sa­vai­tę dė­ko­jo sos­tą pa­lie­kan­čiai ka­ra­lie­nei Beat­ri­čei ir svei­ki­ no jos įpė­di­nį. Ko­dėl olan­dai taip my­li ir ger­bia mo­nar­chi­ją? Ju­li­ja­nas Ga­li­šans­kis j.galisanskis@diena.lt

Mei­lė, aša­ros ir links­my­bės

Ams­ter­da­me gy­ve­nan­ti ir stu­di­ juo­jan­ti lie­tu­vė Teo­do­ra Gai­dy­tė dien­raš­čiui pa­sa­ko­jo, kad Dam­bos aikš­tė­je, kur vy­ko pa­grin­di­niai ka­ ra­liaus Vil­ja­mo Alek­sand­ro inau­ gu­ra­ci­jos ren­gi­niai, žmo­nės su pa­la­pi­nė­mis pra­dė­jo rink­tis dar iš­ va­ka­rė­se. „Olan­dai la­bai my­li sa­vo ka­ra­lie­ nę, di­džiuo­ja­si ja. Kai kas net ver­ kė, kai ji per­da­vė sos­tą sū­nui. Bet ir Vil­ja­mas su Máxi­ma jiems pa­tin­ ka, žmo­nės di­džiuo­ja­si tuo, kad jie yra dau­gia­vai­kė šei­ma“, – pa­sa­ko­ jo T.Gai­dy­tė. Ant­ra­die­nį išė­ju­si pa­si­vaikš­čio­ ti po Ams­ter­da­mą, mo­te­ris at­si­ dū­rė di­de­lia­me šven­ti­nia­me šur­ mu­ly­je. „At­vi­ro­se erd­vė­se, par­kuo­se vy­ ko kon­cer­tai. Di­de­liuo­se ek­ra­nuo­se bu­vo trans­liuo­ja­ma sos­to per­da­vi­ mo ce­re­mo­ni­ja. Prie kiek­vie­no ba­ro – links­my­bės, gro­ja mu­zi­ka, žmo­ nės ge­ria alų ir vy­ną, šo­ka gat­vė­ se“, – pa­sa­ko­jo T.Gai­dy­tė.

Su­ve­re­nu­mo ir vie­ny­bės sim­bo­lis

Ny­der­lan­dų ka­ra­liš­kie­ji rū­mai to­ kie my­li­mi ir ger­bia­mi dėl to, kad jie sie­ja­mi su ne­prik­lau­so­my­be nuo už­sie­nio vieš­pa­ta­vi­mo: nuo Na­po­ leo­no Pran­cū­zi­jos XIX a. ir, pa­ly­ gin­ti ne­se­niai, – nuo na­cis­ti­nės Vo­kie­ti­jos. Ka­ra­lie­nė Vil­hel­mi­na lai­ko­ma tau­tos did­vy­re už tai, kad pa­bė­go nuo vo­kie­čių oku­pan­tų ir gy­ven­da­ma už­sie­ny­je ska­ti­no pa­ si­prie­ši­ni­mą. Be to, Ny­der­lan­dų mo­nar­chai nie­ka­da ne­tu­rė­jo ab­so­liu­čios val­ džios. Iki tol, kai sos­tą užė­mė Oran­ žo di­nas­ti­ja, Ny­der­lan­dai il­gą lai­ką bu­vo res­pub­li­ka. Val­do­vų ga­lios bu­ vo griež­tai api­brėž­tos kons­ti­tu­ci­jo­ je, o pa­ti mo­nar­chi­ja skir­ta tar­nau­ti žmo­nėms, o ne at­virkš­čiai. Tai­gi olan­dai ver­ti­na ka­ra­liš­ kuo­sius rū­mus kaip vie­ny­bės sim­ bo­lį, ypač ne­ra­mu­mų ir po­li­ti­nio su­si­skal­dy­mo lai­kais. Tvir­tų mo­ nar­chi­jos pa­ma­tų ne­su­ge­bė­jo pa­ kirs­ti nei triukš­min­gas po­pu­lis­tas Geer­tas Wil­der­sas, nei eko­no­mi­kos kri­zės lai­kais ne­ma­lo­niai skam­ ban­tis fak­tas, kad iš­lai­ky­ti Ny­der­ lan­dų ka­ra­liš­kuo­sius rū­mus kai­

nuo­ja bran­giau nei bet ku­rios ki­tos Eu­ro­pos mo­nar­chi­jos. Per­nai Ny­ der­lan­dų ka­ra­liš­kų­jų rū­mų iš­lai­dos sie­kė 39,4 mln. eu­rų. Vi­suo­me­nės užuo­jau­ta

Vi­suo­me­nės mei­lę bei pa­gar­bą ka­ ra­lie­nei Beat­ri­čei pa­dė­jo pel­ny­ti ir žmo­nių užuo­jau­ta dėl jos as­me­ni­ nių tra­ge­di­jų. Ka­ra­lie­nės vy­ras, prin­cas Clau­ sas, sir­go dep­re­si­ja ir mi­rė 2002ai­siais, su­lau­kęs 74-erių. Sos­to at­si­ža­dė­ji­mo iš­va­ka­rė­se Beat­ri­čė pri­si­pa­ži­no, kad ve­dy­bos su ties­ mu­ko bū­do vo­kie­čiu di­di­ku, ku­ ris jau­nys­tė­je bu­vo hit­ler­ju­gen­do ir ver­mach­to na­rys, bu­vo ge­riau­ sias jos spren­di­mas gy­ve­ni­me. Vi­ suo­me­nė su­pra­to, kad ka­ra­lie­nė yra mo­te­ris iš kū­no ir krau­jo. Dar vie­n a tra­ge­d i­ja nu­t i­ko 2012 m. va­sa­rį, kai Beat­ri­čės ant­ ra­sis sū­nus prin­cas Jo­ha­nas Fri­so sun­kiai su­si­ža­lo­jo sli­di­nė­da­mas ir jį iš­ti­ko ko­ma, iš ku­rios jis iki šiol neat­si­ga­vo. Šį kar­tą ka­ra­lie­nė ne­slė­pė sa­ vo emo­ci­jų ir su­lau­kė vi­sos ša­lies užuo­jau­tos bei pa­lai­ky­mo.

„„At­ri­bu­tas: Ny­der­lan­dų ka­ra­lius ne­ne­šio­ja ka­rū­nos, bet jomis per šven­tę puo­šė­si olan­dai. 

pasaulis per savaitę Sek­ma­die­nis Dar­bo ne­te­kęs 49 me­tų mū­ri­nin­kas iš ne­tur­tin­go pie­ti­nio Ita­li­jos re­gio­no ėmė šau­dy­ti Ro­mos aikš­ tė­je prie­šais prem­je­ro biu­rą ir su­žei­dė du po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus. Vė­liau vy­ras pri­si­pa­ži­no ty­rė­jams, kad pla­na­vo už­ pul­ti po­li­ti­kus, ta­čiau nė vie­no jų ne­ra­ dęs aikš­tė­je pra­dė­jo šau­dy­ti į Ko­lo­nos aikš­tė­je bu­din­čius ka­ra­bi­nie­rius tuo me­

„Reu­ters“ nuo­tr.

Olan­dai la­ bai my­li sa­vo ka­ra­lie­nę, di­ džiuo­ja­si ja. Kai kas net ver­kė, kai ji per­da­vė sos­ tą sū­nui.

„„Įpė­di­nis: Prin­cu La­ge­ru jau­nys­tė­je pra­var­džiuo­tas

Prin­cas La­ge­ras – jau praei­tis

Ka­ra­lie­nės Beat­ri­čės sū­nus Vil­ja­ mas Alek­sand­ras iš pra­džių ne­kė­lė vi­suo­me­nei di­de­lio su­si­ža­vė­ji­mo. Lei­de­no uni­ver­si­te­te jis gar­sė­jo la­ biau kaip va­ka­rė­lių mė­gė­jas nei pa­ žan­gus stu­den­tas. Už alaus po­mė­gį jis bu­vo pra­var­džiuo­ja­mas Prin­cu La­ge­ru, o kar­tą įvai­ra­vo au­to­mo­ bi­lį į grio­vį. Bet vi­sos jau­nys­tės iš­dai­gos bu­ vo už­mirš­tos 2002-ai­siais, kai jis ve­dė ar­gen­ti­nie­tę M.Zor­re­guie­tą. Nors jos biog­ra­fi­ją ap­tem­dė tė­vas Jor­ge, kru­vi­nos Ar­gen­ti­nos dik­ta­ tū­ros me­tais dir­bęs kul­tū­ros mi­ nist­ru ir kar­tu su žmo­na ne­pak­ vies­tas į ves­tu­ves, švy­tin­čios ir ža­vin­gos Máxi­mos po­pu­lia­ru­ mas grei­tai pa­sie­kė aukš­tu­mas ir ne­daug teat­si­li­ko nuo pa­čios ka­ ra­lie­nės. Ša­lia tu­rė­da­mas žmo­ ną bei tris duk­ras Vil­ja­mas Alek­ sand­ras leng­vai įti­ki­no vi­suo­me­nę,

2013 04 27 2013 05 03

Pir­ma­die­nis tu, kai maž­daug už ki­lo­met­ro esan­čio­je pre­zi­den­tū­ro­je bu­vo bai­gia­ma pri­saik­ din­ti nau­jo­ji Ita­li­jos koa­li­ci­nė vy­riau­sy­ bė. Vie­nam po­li­ci­nin­kui kul­ka pa­tai­kė į kak­lą ir kliu­dė stu­bu­rą, gy­dy­to­jai sa­kė dar ne­ži­nan­tys, ar 50-me­tis pa­rei­gū­nas bus pa­ra­ly­žiuo­tas. Ki­tas bu­vo pa­šau­tas į ko­ją ir pa­ty­rė kau­lų lū­žį. Šios šau­dy­ nės at­spin­di so­cia­li­nę įtam­pą Ita­li­jo­je, kur di­dė­ja ne­dar­bas, vis dau­giau įmo­ nių vi­sam lai­kui už­ve­ria du­ris.

kad yra pa­si­ruo­šęs pe­rim­ti sos­tą ir tap­ti ka­ra­liu­mi. Vil­ja­mas Alek­sand­ras taip pat įro­dė, kad yra rea­lis­tas. Pas­ta­rai­ siais me­tais Ny­der­lan­dų par­la­ men­tas ap­ri­bo­jo mo­nar­cho po­li­ ti­nes ga­lias ir atė­mė jo vie­nin­te­lį vaid­me­nį for­muo­jant vy­riau­sy­ bę. Nau­ja­sis ka­ra­lius ko­men­tuo­ da­mas tai pa­reiš­kė, kad jam vi­siš­ kai tin­ka vaid­muo mo­juo­ti ran­ka ir da­ly­vau­ti ati­da­ry­mo ce­re­mo­ ni­jo­se. Net­gi Ny­der­lan­dų ka­ra­liaus ka­ rū­na lai­ko­ma at­gy­ve­nu­siu val­džios sim­bo­liu. Ji sau­go­ma ka­ra­liš­kuo­ siuo­se rū­muo­se ir sim­bo­li­zuo­ja ša­lies su­ve­re­nu­mą bei val­do­vo kil­ nu­mą, bet Ny­der­lan­dų mo­nar­chai ne­si­de­da jos jau nuo XIX a. Plas­ ti­ki­nė­mis oran­ži­nės spal­vos ka­rū­ no­mis ant­ra­die­nį puo­šė­si tik ei­li­ niai olan­dai, links­min­da­mie­si iki gi­lios nak­ties.

Ga­lin­gas du­jų spro­gi­ mas su­žei­dė ma­žiau­ siai 35 žmo­nes vie­ na­me ke­tu­raukš­ty­je Pra­hos se­na­mies­ty­je. Te­bet­vy­rant du­jų kva­pui, gel­bė­to­jai ieš­ ko­jo nuo­lau­žo­mis už­vers­tų žmo­nių. Po­li­ci­ja ap­tvė­rė įvy­kio vie­tą, esan­čią daug tu­ris­tų pri­trau­kian­čia­me ra­jo­ne, ir eva­ka­vo maž­daug 200 žmo­nių iš ke­lių ap­lin­ki­nių na­mų.

Tre­čia­die­nis „Du­jų spro­gi­mas at­ro­do la­biau­siai ti­kė­ ti­na prie­žas­tis. Spro­gi­mo bū­ta ga­na ga­lin­ go – jis ap­ga­di­no lan­gus ke­lio­se gat­vė­se“, – aiš­ki­no Pra­hos po­li­ci­jos at­sto­vas To­mas Hu­la­nas. Gais­ri­nin­kai svars­tė, kad spro­gi­mą su­ kė­lė ne bui­ti­nės du­jos, o ka­na­li­za­ci­jo­je su­ si­kau­pęs me­ta­nas. Šią ver­si­ją pa­tvir­ti­na fak­tas, kad spro­gi­mo epi­cent­ras bu­vo ne pir­ma­me aukš­te, kaip skelb­ta iš pra­džių, o pa­sta­to rū­sy­je.

Trims 19-me­čiams vie­ no iš nu­ma­no­mų Bos­ to­no ma­ra­to­no sprog­ din­to­jų drau­gams bu­vo pa­teik­ti kal­ti­ni­mai mė­ gi­nus nu­slėp­ti jo nu­si­kal­ti­mo pėd­sa­kus – iš­me­tus pi­ro­tech­ni­kos už­tai­sus ir ne­šio­ ja­mą­jį kom­piu­te­rį, o vė­liau me­la­vus JAV po­li­ci­jai. Trys jau­nuo­liai – du ka­za­chai ir vie­nas ame­ri­kie­tis – mo­kė­si uni­ver­si­te­te kar­tu


13

šeštadienis, gegužės 4, 2013

pasaulis kaunodiena.lt/naujienos/uzsienis

La­žy­bos dėl kū­di­kio įsi­bė­gė­ja Pir­ma­die­nį at­šven­tę ant­rą­sias ves­tu­vių me­ti­nes Di­džio­sios Bri­ ta­ni­jos ku­ni­gaikš­čiai Wil­lia­mas ir Cat­he­ri­ne ruo­šia­si ki­tai svar­biai da­tai lie­pos vi­du­ry­je. Ne­ką ma­ žiau ne­kant­rau­ja ir la­žy­bi­nin­kai.

Vil­ja­mas Alek­sand­ras įro­dė, kad yra ver­tas pe­rim­ti sos­tą iš mo­ti­nos. Res­pub­li­ka su ka­rū­na

Olan­di­jos sa­vait­raš­čio „Vrij Ne­der­ land“ ap­žval­gi­nin­kas Ma­xas van Wee­ze­lis pri­pa­žįs­ta, jog pa­ti idė­ja, kad ka­ra­lie­nė per­duo­da sos­tą sū­ nui, at­ro­do pa­se­nu­si. „Jei­gu šian­dien bū­tu­me kū­rę nau­jus Ny­der­lan­dus, bū­tu­me su­ kū­rę res­pub­li­ką. Bet Oran­žo di­ nas­ti­ja iš tie­sų po­pu­lia­ri. Tai su­si­ję su nar­sa, ku­rią jie pa­ro­dė praė­ju­ sio am­žiaus penk­ta­ja­me de­šimt­ me­ty­je, kai ko­vo­jo už lais­vę na­cių oku­pa­ci­jos lai­ko­tar­piu. Ir ka­dan­ gi jiems pa­vyks­ta pri­si­tai­ky­ti prie šiuo­lai­ki­nių rea­li­jų bei at­vi­ros de­ mok­ra­ti­nės vi­suo­me­nės, ma­nau, mo­nar­chi­ja to­liau gy­vuos“, – te­ le­vi­zi­jai „Eu­ro­news“ sa­kė ap­žval­ gi­nin­kas. „Iš tie­sų mes esa­me res­pub­li­ka, tik vie­nas as­muo tu­ri ka­rū­ną, – tę­sė jis. – Kai Vil­ja­mas Alek­sand­ ras su žmo­na Máxi­ma no­rė­jo įsi­

gy­ti pra­ban­gų na­mą Mo­zam­bi­ke, ša­lia ži­no­mų mi­li­jo­nie­rių dva­rų, vy­riau­sy­bė bei par­la­men­tas pa­ prieš­ta­ra­vo ir pa­reiš­kė, kad jiems ne­de­rė­tų jo pirk­ti. Taip pat vyks­ ta de­ba­tai dėl ka­ra­liš­ko­sios šei­mos of­šo­ri­nių są­skai­tų, jų at­ly­gi­ni­mų ir įvai­riau­sių iš­lai­dų, lėk­tu­vų, ku­ riais jie nau­do­ja­si. Po­li­ti­kai no­ri, kad ka­ra­liš­ko­ji šei­ma gy­ven­tų pa­ pras­čiau, nei gy­ve­no pa­sta­ruo­sius du šimt­me­čius.“ Duk­ra jau ma­tuo­ja­si ka­rū­ną

At­ro­do, Vil­ja­mas Alek­sand­ras su­ pran­ta po­li­ti­kų ir vi­suo­me­nės lū­ kes­čius. Nau­ja­sis ka­ra­lius pa­reiš­ kė ne­prieš­ta­rau­sian­tis, jei­gu į jį ne­bus krei­pia­ma­si „Jū­sų Di­de­ny­ be“, ir ne­bū­sian­tis „pro­to­ko­lo fe­ ti­šis­tas“. Vil­ja­mas Alek­sand­ras lei­do su­ pras­ti, kad bus at­vi­res­nis nei jo mo­ti­na Beat­ri­čė, ku­ri iš­lai­ky­da­

AFP nuo­tr.

vo at­stu­mą nuo vi­suo­me­nės ir ži­ niask­lai­dos, re­tai duo­da­vo in­ter­ viu. Gal­būt olan­dams, pa­sta­ruo­sius 120 me­tų tu­rė­ju­siems tik ka­ra­lie­ nes ir įpra­tu­siems prie mo­te­riš­ko, rū­pes­tin­go ir auk­lė­to­jiš­ko sti­liaus mo­nar­chi­jos, rei­kės kiek lai­ko pri­ pras­ti prie ka­ra­liaus vy­ro. Bet Ny­ der­lan­dų ap­žval­gi­nin­kai ti­ki, kad jam pa­vyks su­teik­ti vi­suo­me­nei ši­lu­mos, juo­lab tu­rint to­kią žmo­ ną, pa­ver­gian­čią už­kre­čia­mu juo­ ku ir ma­lo­niu bend­ra­vi­mu. Be to, olan­dai jau da­bar ži­no, kad atei­ty­je vėl tu­rės ka­ra­lie­nę. Pir­ ma vie­ta į sos­tą pri­klau­so Vil­ja­mo Alek­sand­ro ir Máxi­mos de­vyn­me­ tei duk­rai Cat­ha­ri­nai Ama­liai. „Ji jau klau­sė ma­nęs, kiek lai­ ko ke­ti­nu val­dy­ti, – pu­siau juo­ kais kar­tą pri­si­pa­ži­no nau­ja­sis ka­ ra­lius. – Ma­nau, die­no­raš­ty­je jau ga­liu pa­si­žy­mė­ti da­tą.“

Tre­čia­die­nis su įta­ria­muo­ju Džo­cha­ru Car­na­je­vu ir vei­ kiau­siai mė­gi­no pa­sku­bo­mis ap­sau­go­ti jį nuo rū­pes­čių, ta­čiau or­ga­ni­zuo­ta­me są­ moks­le ne­da­ly­va­vo. Dia­sas Ka­dyr­ba­je­vas ir Aza­ma­tas Ta­ ža­ja­ko­vas kal­ti­na­mi su­si­mo­kę su­nai­kin­ ti Dž.Car­na­je­vui pri­klau­siu­sį ne­šio­ja­mą­ jį kom­piu­te­rį ir kup­ri­nę su pi­ro­tech­ni­kos už­tai­sais, o ame­ri­kie­tis Ro­be­lis Phil­li­po­ sas kal­ti­na­mas da­vęs klai­din­gus pa­ro­dy­ mus po­li­ci­jai.

Tarp­tau­ti­nės dar­bo die­ nos de­ monst­ ra­c i­j ų ban­ga nu­si­ri­to per griež­to tau­py­mo prie­ mo­nių iš­var­gin­tą Eu­ro­ pą ir ki­tus že­my­nus. Grai­ki­jo­je dėl strei­ ko bu­vo su­stab­dy­ ti kel­tų rei­sai į sa­las ir su­tri­ko vie­ša­sis su­si­sie­ki­mas sos­ ti­nė­je Atė­nuo­se. Ša­ly­je vy­ko pro­ tes­to ak­ci­jos dėl už­si­tę­su­ sios griež­to tau­py­mo po­ li­ti­kos eko­

La­žy­bos dėl ka­ra­liš­ko­sios šei­ mos yra se­na bri­tų tra­di­ci­ja. Vie­ šų­jų ry­šių va­dy­bi­nin­kas Ru­per­ tas Adam­sas sa­kė, kad jo la­žy­bų bend­ro­vė „Wil­liam Hill“ iš to­kių la­žy­bų jau su­rin­ko 70 tūkst. sva­ rų ster­lin­gų, 15 tūkst. iš jų – nuo pra­ne­ši­mo apie ku­ni­gaikš­tie­nės Cat­he­ri­ne nėš­tu­mą. Sta­to­mos su­mos daž­niau­siai nė­ra di­de­lės – nuo ke­lias­de­šim­ties pen­sų iki ke­ lių sva­rų. Tai tie­siog se­nas pa­trio­ tiš­kas pa­si­links­mi­ni­mo bū­das. La­žy­bos dėl bū­si­mo kū­di­kio pa­ čios įvai­riau­sios: nuo plau­kų spal­ vos iki to, ku­ris žur­na­las pir­mas gaus jo nuo­trau­kų. Bet di­džiau­sią su­si­do­mė­ji­mą ke­lia var­das. Pa­sak R.Adam­so, 1982-ai­ siais „Wil­liam Hill“ iš­mo­kė­jo 30 tūkst. sva­rų ster­lin­gų lai­mė­ji­mų, kai prin­ce­sė Dia­na pa­va­di­no sa­ vo pir­ma­gi­mį Wil­lia­mu. Nors sta­to­mos su­mos kol kas ne­di­de­ lės, R.Adam­sas pro­gno­zuo­ja, kad pa­sku­ti­nė­mis Cat­he­ri­ne nėš­tu­ mo die­no­mis jos ga­li išaug­ti iki mi­li­jo­nų.

Nors Wil­lia­mas ir Cat­he­ri­ ne yra šiuo­lai­kiš­ka po­ra, dau­ge­ lis bri­tų ma­no, kad jie pa­si­rinks tra­di­ci­nį var­dą iš ka­ra­liš­ko­sios šei­mos is­to­ri­jos – to­kį kaip Ma­ ry, Vic­to­ria ar­ba Eli­za­beth. Ba­ lan­džio vi­du­ry­je tarp la­žy­bi­nin­ kų la­bai iš­po­pu­lia­rė­jo Ale­xand­ra – ka­ra­lie­nės Elž­bie­tos II vi­du­ri­ nis var­das. Jo la­žy­bų koe­fi­cien­ tas stai­giai pa­si­kei­tė nuo 33/1 iki 2/1. „Wil­lia­mas ir Ka­te no­ri bū­ ti šiuo­lai­kiš­ki ir pa­da­ry­ti ką nors ki­taip“, – sa­kė 27 me­tus apie Di­ džio­sios Bri­ta­ni­jos ka­ra­liš­ką­ ją šei­mą ra­šan­tis Phi­las Dam­pie­ ras. Bet, anot au­to­riaus, yra daug duok­lių, ku­rias po­ra tu­ri ati­duo­ ti, ir daug šei­mos na­rių, ku­riuos rei­kia pa­ten­kin­ti. „To­dėl jie ne­no­rės da­ry­ti nie­ ko, kas ga­lė­tų nu­vil­ti ka­ra­lie­nę“, – sa­kė Ph.Dam­pie­ras. Nors Wil­lia­mo ir Cat­he­ri­ne pir­ma­gi­mį su­pa di­de­lis ažio­ta­ žas, la­žy­bų bend­ro­vės „Wil­liam Hill“ va­dy­bi­nin­kas R.Adam­sas tei­gia, kad pa­ts sta­ty­tų už įpras­ tą var­dą. „Jo­kių App­le ar Blan­ket. Jei­ gu tu­rė­si­me vai­siaus ar dar­žo­ vės var­dą, nu­šok­siu nuo uo­los“, – juo­kė­si bri­tas. „News­week“ inf.

„„Mi­si­ja: nėš­tu­mas ne­kliu­do ku­ni­gaikš­tie­nei Cat­he­ri­ne to­liau da­ly­

vau­ti lab­da­rin­go­je veik­lo­je ir dirb­ti su vai­kais. 

„Scan­pix“ nuo­tr.

Ket­vir­ta­die­nis no­mi­ko­je. Tur­ki­jos riau­šių po­li­ci­ja pa­ nau­do­jo van­dens pa­tran­ką ir aša­ri­nes du­jas, vai­ky­da­ma šim­tus pro­tes­tuo­to­ jų, ku­rie ne­pai­sė drau­di­mo ir Tarp­tau­ ti­nę dar­bo die­ną su­ren­gė de­monst­ra­ci­ją Stam­ bu­lo cent­re. Bang­la­de­še pro­tes­tuo­ to­jų pyk­tį la­biau­siai kurs­ tė di­džiau­sia ka­da nors šios ša­lies pra­mo­nė­ je įvy­ku­si ne­lai­ mė, kai praei­tą sa­vai­tę su­griu­ vus dra­bu­žių siu­vyk­lų pa­sta­ tui žu­vo dau­giau nei 400 dar­bi­nin­kų. Įtū­žę pro­tes­tuo­to­jai rei­ka­la­vo eg­ze­ku­ci­jos tų fab­ri­kų va­do­vams.

Vi­du­rio Ki­ni­jo­je 55-erių vy­ rui mi­r us nuo nau­ jos at­mai­ nos paukš­čių gri­po vi­ru­so H7N9 in­fek­ci­jos, šios mįs­ lin­gos li­gos pro­trū­kio au­ kų pa­dau­gė­jo iki 27. Moks­l i­n in­kai per­ spė­jo, kad vi­ru­sas H7N9, ku­r iuo Ki­ni­jo­je už­ si­krė­tė jau 127 žmo­ nės, ke­lia g r ė s ­m ę g y ­v e n ­t o ­ jų svei­ka­tai vi­sa­me pa­ sau­ly­je ir tu­

rė­tų bū­ti ver­ti­na­mas rim­tai. Že­ ne­vo­je įsi­kū­ru­si Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja nu­ ro­dė, kad H7N9 yra „vie­nas iš la­biau­siai mir­ti­nų“ gri­po vi­ru­sų, ta­čiau pa­brė­žė, jog kol kas nė­ra įro­dy­mų, kad juo ka­da nors bu­vo už­si­ krės­ta nuo ki­to žmo­gaus. Visgi mokslininkai nerimau­ ja, jog virusas mutuos ir pra­ dės plisti tarp žmonių. Nau­jau­sia šios li­gos au­ka – vy­ras pa­var­de Jiao, gy­ve­ nęs piet­ry­ti­nė­je Dziang­ si pro­v in­c i­j o­je. Vy­r ui, ku­ris par­da­vi­nė­jo troš­ kin­tą kiau­lie­ną, H7N9 vi­ru­so in­fek­ci­ja bu­vo diag­no­zuo­ta ba­lan­džio 26 d.


14

šeštadienis, gegužės 4, 2013

Apie šiandien vykstančias trečiąsias LKL rungtynes skaitykite portale kaunodiena.lt sportas@diena.lt Redaktorius Romas Poderys

???? ?? ????„ ??

???? ??

???? ??

????„ ??

????„ ??

sportas

„Sū­ku­rys“ at­vi­ras išei­nan­tie­siems i Ku­ria­me pa­sau­lio kam­pe­ly­je nė­ra mū­siš­ kių? Vien JAV šo­kių tre­ne­riais dir­ba be­ veik dvi­de­ šimt sū­ku­ rie­čių.

„„Le­gen­dos: J. ir Č.Nor­vai­šos, „Sū­ku­rys“ ir „Gin­ta­ri­nė po­ra“ – neat­sie­ja­mi. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

„Klu­bą ke­ti­no­me pa­va­din­ti „Tvis­tu“, ta­čiau tais lai­kais čia ang­liš­ ki žo­džiai bu­vo ne­pa­gei­dau­ti­ni. Pa­si­rin­ko­me lie­tu­viš­ką­jį „Sū­ku­ rį“. Jis ir įsu­ko, įtrau­kė ne vien mus, bet ir dau­gy­bę šo­kių en­tu­ zias­tų“, – Jū­ra­tė ir Čes­lo­vas Nor­vai­šos pri­si­mi­nė 50-me­tį pa­si­tin­ kan­čio klu­bo „Sū­ku­rys“, at­ve­du­sio ir juos į spor­ti­nių šo­kių olim­ pą, iš­ta­kas.

„„Tradicija: šiemet vyksiančios „Gintarinės poros“ varžybos – jau 48-osios. 

Ro­mas Po­de­rys

r.poderys@kaunodiena.lt

klu­bų, ta­čiau ke­lias de­šim­tis me­tų skai­čiuo­jan­tys kon­kur­sai – di­de­lė re­te­ny­bė“, – sa­kė J.Nor­vai­ša.

2013-ie­ji – ju­bi­lie­ji­niai

„„Žvaigž­dės: kar­tu gar­si­nę Kau­ną ir Lie­tu­vą, pa­sta­ruo­ju me­tu A.Bi­žo­kas (nuotr. kairėje) ir E.Da­niū­tė (nuotr.

dešinėje) sėk­min­gai tę­sia pro­fe­sio­na­lią kar­je­rą su ki­tais šo­kių par­tne­riais.

step-for-step.com nuo­tr.

„Sū­ku­rio“ užuo­maz­ga – 1962-ie­ ji, kai gru­pė Kau­no aukš­tų­jų mo­ kyk­lų stu­den­tų nu­spren­dė mo­ky­tis tuo me­tu va­di­na­mų­jų ba­li­nių šo­kių ir pri­si­glau­dė tuo­me­čiuo­se Prof­są­ jun­gų kul­tū­ros rū­muo­se. Pir­ma­sis va­do­vas ir tre­ne­ris bu­vo in­ži­nie­rius-konst­ruk­to­rius To­mas Pet­rei­kis, ba­li­nių šo­kių pa­grin­dų mo­kę­sis Es­ti­jo­je. 1963-ių­jų lie­pos 1-ąją įvy­ko pir­ma­sis kon­kur­sas. Tai – „Sū­ku­rio“ gim­ta­die­nis. Nuo 1974-ųjų klu­bui va­do­vau­ja J. ir Č.Nor­vai­šos, tę­sian­tys uni­ka­ lių Eu­ro­po­je spor­ti­nių šo­kių var­žy­ bų „Gin­ta­ri­nė po­ra“, gi­mu­sių „Sū­ ku­rio“ ini­cia­ty­va, tra­di­ci­jas. Ge­gu­žės 11–12 d. Kau­no spor­ to ha­lė­je vyks jau 48-oji „Gin­ta­ri­ nė po­ra“. „Tik­riau­siai tik Vo­kie­ti­jo­je ar Di­ džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je yra so­li­des­nę is­to­ri­ją už „Sū­ku­rį“ tu­rin­čių šo­kių

Pra­mu­šė Krem­liaus sie­ną

Pa­sak Lie­tu­vos nu­si­pel­niu­sio tre­ ne­rio, tarp­tau­ti­nės ka­te­go­ri­jos spor­ti­nių šo­kių tei­sė­jo Č.Nor­ vai­šos, pir­ma­sis „Sū­ku­rio“ veik­ los de­šimt­me­tis bu­vo be­ne sun­ kiau­sias. „Tą lai­ko­tar­pį pa­va­din­čiau pra­si­ ver­ži­mo ieš­ko­ji­mais, pir­miau­sia – pra­kirs­ti lan­gą į tarp­tau­ti­nę are­ną. Juk tuo­me­tis Kau­nas dėl so­vie­tų ka­ri­nių ba­zių bu­vo už­da­ras mies­ tas, tu­ris­tus iš Vil­niaus čia at­ly­dė­ da­vo tam tik­rų tar­ny­bų at­sto­vai. Drau­di­mus, su­var­žy­mus dik­ta­vo Mask­vo­je sė­dė­ję val­di­nin­kai. Rei­ kė­jo pra­muš­ti Krem­liaus sie­ną ir „Sū­ku­rys“ su „Gin­ta­ri­ne po­ra“ tai pa­da­rė“, – tvir­ti­no Č.Nor­vai­ša. „Ma­tyt, to­kią mū­sų mi­si­ją lė­mė li­ki­mas“, – pri­dū­rė J.Nor­vai­šie­nė. „Sū­ku­rys“ yra pir­ma­sis klu­ bas, iš bu­vu­sios So­vie­tų Są­jun­


15

šeštadienis, gegužės 4, 2013

sportas Z.Send­riū­tė – ­ į 8-ąją vie­tą

Kovoja boksininkai

Paaiš­kė­jo ­ fi­na­li­nin­kai

Ru­si­jos leng­vo­sios at­le­ti­kos an­ti­do­pin­go ko­mi­si­jai disk­va­ li­fi­ka­vus dis­ko me­ti­kę Da­ri­ją Piš­čal­ni­ko­vą, Lon­do­no olim­pi­ nė­se žai­dy­nė­se lai­mė­ju­sią si­ dab­ro me­da­lį, Zi­nai­da Send­ riū­tė (nuo­tr.) iš 9-osios vie­tos pa­ki­lo į 8-ąją. Ši po­zi­ci­ja ga­ ran­tuo­ja lie­tu­vei ir jos tre­ne­ riui pi­ni­gi­nę pre­mi­ją.

Šiandien Kaune paaiškės XVII tarptautinio Algirdo Šociko bokso turnyro, kuriame 7 vals­ tybių atletai kovojo 8-iose svo­ rio kategorijose, nugalėtojai. Pirmąją varžybų dieną ketvirt­ finalio barjerus įveikė 6 iš 9 Lietuvos kovotojų, tarp jų – ir 15 kartų šalies čempionas Vi­ talijus Subačius.

Ge­gu­žės 15-ąją Ams­ter­da­me le­mia­mas Eu­ro­pos fut­bo­lo ly­ gos tur­ny­ro rung­ty­nes žais Lon­do­no „Chel­seos“ ir Li­sa­ bo­nos „Ben­fi­cos“ vie­nuo­li­kės. Pus­fi­na­ly­je „Chel­sea“ 2:1 ir 3:1 eli­mi­na­vo švei­ca­rų „Ba­sel“ eki­pą, o „Ben­fi­cos“ ko­man­da 0:1 ir 3:1 – Stam­bu­lo „Fe­ner­ bah­çe“ fut­bo­li­nin­kus.

ir su­grįž­tan­tie­siems

Fi­na­las ne­si­bai­gė, bet ly­de­ris – aiš­kus Ma­rius Bag­do­nas

m.bagdonas@kaunodiena.lt

Kau­no „Žal­gi­ris“ priar­tė­jo prie 15-ojo Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) čem­pio­no ti­tu­lo – Joa­no Pla­zos ka­riau­na pir­mau­ja fi­na­lo se­ri­jo­je iki ke­tu­rių per­ga­lių prieš Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tą“ 2:0 ir tu­ri vi­sus ko­zi­rius sa­vo ran­ko­se. Ra­mų mie­gą už­mir­šo

LKL vi­ce­čem­pio­nams di­ri­guo­jan­ tis Dir­kas Bauer­man­nas po pir­mo­ jo klup­te­lė­ji­mo Kau­ne pa­reiš­kė, kad ant­rą kar­tą iš ei­lės jo va­do­vau­ ja­ma ko­man­da ne­pra­lai­mės. Vo­ kie­čio no­rai neiš­si­pil­dė – 71:77. „Lai­mė­jo­me tris kė­li­nius, o var­ žo­vai – tik vie­ną. Ma­nau, kad nu­ si­pel­nė­me šios per­ga­lės. Net at­si­ lik­da­mi ne­pra­ra­do­me šal­to pro­to, žai­dė­me sa­vo sti­liu­mi ir lai­mė­jo­ me“, – per­ga­le Vil­niu­je džiau­gė­si „Žal­gi­rio“ stra­te­gas J.Pla­za. Ka­ta­lo­ni­jos krep­ši­nio spe­cia­ lis­tas pa­brė­žė, kad at­si­pa­lai­duo­ti sa­vo ko­man­dai ne­leis. „Sma­gu, kad fi­na­lo se­ri­jo­je pir­ mau­ja­me 2:0, o ne at­si­lie­ka­me 0:2, ta­čiau ka­ras dar ne­baig­tas. Ži­nau, kad ra­miai tik­rai ne­mie­ go­siu ir gal­vo­siu tik apie tre­čią­ją dvi­ko­vą. Ki­tas ma­čas mums bus tar­si pir­ma­sis“, – sa­kė „Žal­gi­rio“ tre­ne­ris.gos 1967-ai­siais už­mez­gęs ry­šius su tuo­me­te tarp­tau­ti­ne spor­ti­nių šo­kių or­ga­ni­za­ci­ja ICAD. Svei­ki­ nu ir siun­čiu jums ir vi­siems klu­bo auk­lė­ti­niams šil­čiau­sius svei­ki­ni­ mus „Sū­ku­rio“ ju­bi­lie­jaus pro­ga“, – ra­šo­ma Pa­sau­lio spor­ti­nių šo­ kių fe­de­ra­ci­jos (WDSF) pre­zi­den­to Car­lo­so Frei­ta­go laiš­ke J. ir Č.Nor­ vai­šoms. Čem­pio­nų ga­le­ri­ja

„Sū­ku­rio“ tro­fė­jų ko­lek­ci­jo­je – de­šim­tys ap­do­va­no­ji­mų iš pa­ sau­lio, Eu­ro­pos, Lie­tu­vos čem­ pio­na­tų, pres­ti­ži­nių tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų. Kau­no klu­be išau­go tri­jų am­žiaus gru­pių pla­ne­tos čem­pio­nai: jau­nių – And­rius Iva­šaus­kas ir Ka­ro­li­na Sko­rups­kai­tė (1997 m.), jau­ni­mo – Do­na­tas Vė­že­lis ir Li­na Chat­ ke­vi­čiū­tė (1998 m.), suau­gu­sių­jų – Arū­nas Bi­žo­kas ir Edi­ta Da­niū­ tė (2006 m.). Re­kor­d i­n ius 11 kar­t ų Lie­t u­ vos čem­pio­nais ta­pę A.Bi­žo­kas ir

Artūro Morozovo nuotr.

E.Da­niū­tė sėk­min­gai tę­sia pro­fe­ sio­na­lų kar­je­ras: Arū­nas su Ru­ si­jos šo­kė­ja Ka­tiu­ša De­mi­do­va, at­sto­vau­da­mi JAV, šie­met penk­ tą kar­tą iš ei­lės trium­fa­vo Pa­sau­ lio šo­kių ta­ry­bos (WDC) kla­si­ki­ nių šo­kių čem­pio­na­te, o Edi­ta su ita­lu Mir­ko Goz­zo­li yra lai­mė­ję WDSF pro­fe­sio­na­lų ly­gos ir Eu­ ro­pos pro­fe­sio­na­lų kla­si­ki­nių šo­ kių čem­pio­na­tus. „Tarp mė­gė­jų Arū­nas ir Edi­ta jau bu­vo pa­sie­kę aukš­čiau­sią ly­gį. Ma­ nau, kad ta­pę pro­fe­sio­na­lais ir pa­ si­rin­kę nau­jus par­tne­rius jie dar ūg­te­lė­jo, įgi­jo nau­jos pa­tir­ties“, – sa­kė J.Nor­vai­šie­nė. Įteiks „Os­ka­rus“

A.Bi­žo­kas ir E.Da­niū­tė bus pir­ mie­ji, ku­riems per 48-ąją „Gin­ ta­ri­nę po­rą“ bus įteik­ti nau­ji iš­ skir­ti­niai „Sū­ku­rio“ įsteig­ti pri­zai – „Os­ka­rai“. „Arū­nas spe­cia­liai at­vyks į Kau­ ną iš JAV, o Edi­ta su M.Goz­zo­li da­ ly­vaus „Gin­ta­ri­nės po­ros“ kon­cer­

ti­nė­je pro­gra­mo­je. Pri­si­min­si­me bei pa­gerb­si­me ir ki­tus sū­ku­rie­ čius“, – tei­gė Č.Nor­vai­ša. Man­tas Sta­sai­tis ir Bea­ta One­fa­ ter, Edi­ta Sa­ga­taus­kai­tė ir Dai­va­ras And­riuš­ke­vi­čius, Ar­lan­das Mo­dze­ liaus­kas ir Eg­lė Mo­dze­liaus­kie­ nė, Ei­man­tas Ka­li­naus­kas ir Gre­ta Lau­ri­nai­ty­tė, Snie­guo­lė Nau­jo­kai­ ty­tė ir To­mas At­ko­ce­vi­čius, Jo­lan­ ta ir Da­rius Mos­tei­kos, Li­lė ir Val­ das Pad­rie­zai... „Sū­ku­rio“ šlo­vės ga­le­ri­jo­je – šios ir dar dau­gy­bė pa­ var­džių. „Ku­ria­me pa­sau­lio kam­pe­ly­ je nė­ra mū­siš­kių? O, rei­kė­tų ge­rai pa­gal­vo­ti... Vien JAV šo­kių tre­ne­ riais dir­ba be­veik dvi­de­šimt sū­ ku­rie­čių. Be to, yra ir daug vers­ li­n in­k ų, gy­dy­to­j ų“, – var­d i­jo J.Nor­vai­šie­nė. „Mes ne­sa­ko­me – bu­vę sū­ku­ rie­čiai. Nie­ka­da neat­sis­vei­ki­na­me vi­siems lai­kams. Neuž­sisk­len­džia­ me. „Sū­ku­rys“ – vi­sa­da at­vi­ras. Tai ži­no ir išei­nan­tie­ji, ir su­grįž­tan­tie­ ji“, – sa­kė Č.Nor­vai­ša.

Joa­nas Pla­za:

Ra­miai tik­rai ne­ mie­go­siu ir gal­vo­ siu tik apie tre­čią­ją dvi­ko­vą. Ki­tas ma­ čas mums bus tar­si pir­ma­sis. Lo­zun­gai – be­vil­tiš­ki

Po ant­ro­jo an­tau­sio D.Bauer­man­ nas pa­kei­tė re­to­ri­ką – ėmė­si tos pa­čios tak­ti­kos kaip ir jo pirm­ ta­kai Alek­sand­ras Dži­ki­čius bei Da­rius Mas­ko­liū­nas. A.Dži­ki­čius ži­niask­lai­dai vis tvir­ti­no, kad jo ko­ man­da pa­jė­gi įveik­ti žal­gi­rie­čius, nors praė­ju­sių me­tų fi­na­lo se­ri­ją pra­lai­mė­jo triuš­ki­na­ mu re­zul­ta­tu 0:3.

16


16

šeštadienis, gegužės 4, 2013

sportas

Fi­na­las ne­si­bai­gė, bet ly­de­ris – aiš­kus Pa­na­šių skam­bių lo­zun­ 15 gų ne­ven­gė ir D.Mas­ ko­liū­nas, ta­čiau ir jam ne­pa­vy­ko

įveik­ti „Žal­gi­rio“. „Dar ne vis­kas baig­ta. Di­džiuo­ juo­si, kad kie­tai žai­dė­me, o pra­ lai­mė­jo­me dėl to, kad ne­pa­tai­kė­ me bau­dų. Jei žai­si­me taip pat ir šeš­ta­die­nį Kau­ne, ga­li­me iš­ko­vo­ti pir­mą­ją per­ga­lę“, – tei­gė D.Bauer­ man­nas. Sta­tis­ti­ka Vil­niaus ko­man­dai – ne­gai­les­tin­ga. Per 20 me­tų LKL is­to­ri­ją at­si­ties­ti pra­lai­mė­jus pir­ muo­sius du fi­na­lo ma­čus yra pa­vy­ kę tik vie­nai ko­man­dai – 1996-ai­ siais „Žal­gi­ris“ iš­si­kaps­tė per kau­ty­nes su Kau­no „At­le­tu“ 3:2. Pa­tir­tis ir jau­nys­tė

„„At­sisk­lei­dė: krep­ši­nio spe­cia­lis­tai jau ne kar­tą pa­brė­žė, kad M.Kuz­

mins­kas – vie­nas „Žal­gi­rio“ at­ra­di­mų šį se­zo­ną.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

So­li­des­nę žal­gi­rie­čių pa­tir­tį po ant­ ro­jo ma­čo pa­žy­mė­jo ir „Lie­tu­vos ry­to“ ly­de­ris Re­nal­das Sei­bu­tis. „Žal­gi­rio“ at­sar­gi­nių žai­dė­jų suo­le­lio pa­tir­tis – di­des­nė. Tai – Eu­ro­ly­gos še­šio­lik­tu­ko ko­man­da, pa­ty­ru­si to­kių iš­ban­dy­mų, kai šal­ tas pro­tas nu­ga­li karš­tą šir­dį. Ant­ ra­ja­me ma­če taip ir įvy­ko“, – pri­ pa­ži­no R.Sei­bu­tis. Žal­gi­rie­čius į prie­kį tem­pė Kšiš­ to­fas Lav­ri­no­vi­čius ir Min­dau­gas Kuz­mins­kas. Bro­liui tap­ti re­zul­ ta­ty­viau­siu sa­vo ko­man­dos žai­dė­ ju ne­sut­ruk­dė net per pir­mą­jį ma­ čą su­ža­lo­tas an­ta­kis. „La­bai svar­bu, kad lai­mė­jo­me šią dvi­ko­vą. Džiau­giuo­si, kad per­ga­lę pa­sie­kė­me so­li­džiai su­žai­dę rung­ ty­nių pa­bai­gą. Šį se­zo­ną pa­sku­ti­ nė­mis mi­nu­tė­mis pra­lai­mė­jo­me daug dvi­ko­vų, o šį­syk su­žai­dė­ me pro­tin­gai ir ra­miai. La­bai ge­

Komentaras

rai, kad neat­si­pa­lai­da­vo­me po pir­ mo­sios leng­vos per­ga­lės Kau­ne“, – tei­gė Kšiš­to­fas. „Po leng­vai lai­mė­to pir­mo­jo ma­ čo bu­vo­me kiek pa­sy­vo­ki. Vis dėl­ to, kai la­biau­siai rei­kė­jo, su­si­tel­ kė­me ir žen­gė­me dar vie­ną žings­nį ti­tu­lo link. Var­žo­vams jau ne­bė­ ra kur trauk­tis“, – kal­bė­jo M.Kuz­ mins­kas.

Mo­des­tas Pau­laus­kas Olim­pi­nis čem­pio­nas

Sir­ga­liai – ir­gi jė­ga

K

Ra­miai mie­go­ti J.Pla­za ne­ga­li ir dėl sa­vo žai­dė­jų trau­mų. Jef­fas Foo­te’as skun­džia­si nu­ga­ros skaus­mais, tad pir­mie­siems dviem LKL fi­na­lo ma­ čams kau­nie­čiai re­gist­ra­vo 11 krep­ ši­nin­kų. Be to, pa­sta­rą­ją sa­vai­tę dėl skau­ da­mos nu­ga­ros ne­si­tre­ni­ra­vo ir Mar­ko Po­po­vi­čius, ta­čiau, me­di­ kams su­lei­dus vais­tų nuo skaus­mo, kroa­tas žai­dė ir pir­ma­ja­me (8 min.), ir ant­ra­ja­me ma­če (21 min.). Anot J.Pla­zos, jei snai­pe­ris ir to­ liau ne­sto­kos ryž­to, jis grei­čiau­siai vėl kau­sis ir Kau­ne, ta­čiau tre­ne­ ris ne­sle­pia, kad steng­sis M.Po­po­ vi­čių pa­tau­so­ti VTB Vie­nin­go­sios ly­gos ket­virt­fin ­ a­liui. Ka­ta­lo­no gal­vos skaus­mu vir­ to ir Don­nie McGrat­has. Vil­niu­ je ant gy­nė­jo už­griu­vo var­žo­vas ir ame­ri­kie­tis kryp­te­lė­jo ke­lį. Va­ kar at­li­kus ty­ri­mus, krepšininkui diagnozuotas dalinis kelio raiščių įtrūkimas. Tai reiškia, kad šis se­ zonas D.McGrathui jau baigtas. „Ti­kiuo­si, kad šeš­ta­die­nį mums pa­dės ir sa­vi sir­ga­liai. Vil­niu­je krep­ši­nio aist­ruo­liai la­bai karš­tai pa­lai­kė sa­vo ko­man­dą. To­kio pa­ ties ir net įspū­din­ges­nio pa­lai­ky­ mo ti­ki­mės ir mes „Žal­gi­rio“ are­ no­je. Vi­są se­zo­ną mū­sų aist­ruo­liai gerino lan­ko­mu­mo re­kor­dus ir Eu­ ro­ly­go­je, ir VTB Vie­nin­go­jo­je ly­go­ je. Nea­be­jo­ju, kad ma­čams su prin­ ci­pi­niais var­žo­vais ga­li­me su­rink­ti sau­sa­kim­šas tri­bū­nas“, – vy­lė­si J.Pla­za.

al­bė­ti apie „Žal­gi­rio“ trium­ fą šio­je LKL fi­na­lo se­ri­jo­je dar anks­ti, ta­čiau kau­nie­čiai žen­gė la­bai tvir­tą žings­n į čem­pio­nų ti­tu­lo link. Vis dėl­to už­bėg­ ti įvy­kiams už akių ne­si­no­rė­tų. Kau­no ir Vil­niaus krep­ši­nio ko­man­dų akis­ta­tų is­to­ri­ja – įspū­din­ga. Bu­vo įdo­mių da­ly­ kų, tad nea­be­jo­ju, kad vil­nie­čiai leng­vai žie­dų nea­ti­duos. Žal­gi­rie­čiai tu­ri bū­ti at­ sar­gūs ir ant lau­rų neuž­mig­ti. Ant­rą­jį fi­na­lo ma­čą Lie­tu­vos čem­pio­ nai pra­dė­jo ne­su­si­kau­pę. Meš­kos pa­ slau­gą pa­da­rė leng­va per­ga­lė sa­vo are­ no­je, tad dau­ge­lis, ma­tyt, ti­kė­jo­si ir ne­ sun­kaus pa­si­vaikš­čio­ji­mo sos­ti­nė­je. O vil­nie­čiai dvi­ko­vą pra­dė­jo la­bai pa­ki­ liai ir su­stab­dy­ti už­si­de­gu­sius „Lie­tu­ vos ry­to“ krep­ši­nin­kus bu­vo su­dė­tin­ ga. Su­si­da­rė įspū­dis, kad ir „Lie­tu­vos ry­to“ žai­dė­jai, ir tre­ne­ris la­biau no­rė­jo lai­mė­ti, ta­čiau ko­ją pa­ki­šo klai­dos ma­ čo pa­bai­go­je. Žal­gi­rie­čių ly­de­riu vėl ta­po Min­dau­gas Kuz­mins­kas. Šis žai­dė­jas pui­kiai pa­si­ nau­do­jo su­si­k los­čiu­sio­mis ap­l in­k y­ bė­mis. Ko­man­dą pa­li­kus Trem­mel­lui Dar­de­nui, jau­na­sis puo­lė­jas ga­vo ga­li­ my­bę at­si­skleis­ti vi­su gra­žu­mu. Sma­ gu, kad su­teik­to­mis ga­li­my­bė­mis puo­ lė­jas sėk­min­gai nau­do­ja­si. Fi­na­las ne­si­bai­gė, ta­čiau tre­čia­sis ma­ čas Kau­ne ga­li bū­ti le­mia­mas. Jei „Žal­ gi­ris“ iš­ko­vos tre­čią­ją per­ga­lę, vil­nie­čiai šan­sų jau ne­tu­rės. Po to liks tik for­ma­lu­ mas – už­pil­dy­ti pro­to­ko­lą ir pa­svei­kin­ ti „Žal­gi­rį“ 15-ąjį kar­tą lai­mė­jus čem­pio­ nų ti­tu­lą.

Rung­ty­nių sta­tis­ti­ka „Lie­tu­vos ry­tas“–„Žal­gi­ris“ 2013 05 02, Vil­niaus „Sie­mens“ are­na, 8300 žiū­ro­vų.

71:77 (15:17, 23:18, 15:20, 18:22)

„Lie­tu­vos ry­tas“ Žaidėjas

S.Bab­raus­kas T.Ly­de­ka T.Zub­či­čius R.Sei­bu­tis M.Pa­la­cio S.Bu­ter­le­vi­čius M.Ka­te­ly­nas N.Ne­do­vi­čius A.Jo­man­tas E.Ben­džius D.Re­di­kas J.Blu­mas Komanda

Min.

Tšk.

Dvit.

Trit.

Baud.

AK

RP

PK

K

EF

12:04 24:21 05:43 30:09 06:41 03:20 29:03 32:49 15:06 17:45 22:59

2 3 0 22 0 2 6 19 1 5 11 71

1/3 1/5 0/1 8/15 0/0 0/0 3/5 4/8 0/0 1/1 1/2 19/40 47,5%

0/1 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 2/4 0/0 1/2 3/4 6/12 50%

0/0 1/2 0/0 6/8 0/0 2/2 0/2 5/5 1/4 0/0 0/0 15/23 65,2%

1 4 2 2 1 0 6 2 1 2 3 26

1 0 1 4 0 0 1 5 1 0 0 13

2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4

1 2 0 3 0 0 0 5 0 2 1 15

1 -2 0 18 2 3 10 15 -2 2 9 57

Min.

Tšk.

Dvit.

Trit.

Baud.

AK

RP

PK

K

EF

03:17 21:16 13:41 14:40 08:11 24:29 11:41 29:33 22:03 22:38 28:31

0 7 10 2 0 5 1 12 9 9 22 77

0/0 1/2 4/7 1/3 0/0 2/3 0/1 3/5 1/1 3/8 6/8 21/38 55,3%

0/0 1/4 0/1 0/1 0/0 0/0 0/2 0/2 1/4 0/0 3/4 5/18 27,8%

0/0 2/2 2/2 0/0 0/0 1/2 1/2 6/7 4/6 3/4 1/2 20/27 74,1%

0 1 2 1 1 7 1 9 5 3 4 35

0 1 0 1 0 1 1 1 6 2 2 15

0 0 3 1 0 0 1 1 2 1 0 9

1 1 2 2 0 2 0 2 1 1 0 12

-2 5 6 0 1 10 1 22 15 8 26 93

„Žalgiris“ Žaidėjas

D.McGrat­has M.Po­po­vi­čius D.Lav­ri­no­vi­čius A.Juš­ke­vi­čius V.Lip­ke­vi­čius R.Jav­to­kas M.De­la­šas M.Kuz­mins­kas O.La­fayet­te’as R.Kau­kė­nas K.Lav­ri­no­vi­čius Komanda

Paaiškinimai: Min. – minutės, Tšk. – pelnyti taškai, Dvit. – dvitaškiai, Trit. – tritaškiai, Baud. – baudų metimai, AK – atkovoti kamuoliai, RP – rezultatyvūs perdavimai, PK – perimti kamuoliai, K – klaidos, EF – efektyvumas.


17

Šeštadienis, gegužės 4, 2013

aukštyn žemyn

22p.

Choreografas K.Baranauskas ir kauniečių pergalės „Chorų karuose“ – neatsiejama?

aukstynzemyn@diena.lt Redaktorė Marijana Jasaitienė

Vai­kys­tė­je nu­pjau­tas ko­jas Ra­se­lei pri­me­na tik ran­dai „Nie­ka­da nė ne­pa­gal­vo­ 1 jau, kad duk­rai ga­li at­ si­tik­ti tai, kas vaikystėje at­si­ti­ko

man. Tik pa­sta­ruo­ju me­tu šmės­te­ lė­jo min­tis – juk bu­vau to­kio pa­ties am­žiaus“, – pa­sa­kė Ra­sa ir pri­bė­ gu­siai ža­viai švie­siap­lau­kei duk­re­ lei pa­da­vė obuo­lį. Vo­kie­ti­jo­je gi­mu­si mer­gai­tė kal­ ba ru­siš­kai, kaip ir Ka­za­chi­jo­je, vo­kie­čių šei­mo­je, gi­męs švie­siap­ lau­kis jos tė­vas, bei vo­kiš­kai. Lie­ tu­viš­kai mo­ka tik ke­lio­li­ka žo­džių ir dai­ne­lę „Du gai­de­liai“. Prieš 30 me­tų nu­ti­ku­si ir pla­čiai ne tik tuo­me­tė­je SSRS, bet ir pa­ sau­ly­je nu­skam­bė­ju­si is­to­ri­ja Ra­

sai – tar­si sap­nas. „Bė­gant me­ tams vis­kas iš­ga­ruo­ja, bet kar­tais tai pri­me­na žmo­nės ir, ži­no­ma, ran­dai. Tų įvy­kių aš neat­si­me­nu, bet ne­lai­mė man su­tei­kė ga­li­my­bę pa­ma­ty­ti pa­sau­lio ir kaž­ką pa­kei­ tė. Juk gal, kaip ma­no se­suo dvy­ nė Auš­ra, bū­čiau li­ku­si Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Va­dak­tuo­se. Se­suo tu­ri vy­ rą, ke­tu­ris vai­kus. Bet ži­no­te, koks kai­mas? Tuš­čia ten da­bar, žmo­nės ge­ria daug al­ko­ho­lio“, – Ra­sos bal­ se skam­bė­jo ne­ri­mas. Ko­jos tarp šal­dy­tų žu­vų

1983 m. bir­že­lio 17-ąją, at­ro­do, tą die­ną, mąs­to Ra­sa, ne­blai­vus jos

tėvas, ne­pas­te­bė­jęs tuo­met tre­jų me­tu­kų ir aš­tuo­nių mė­ne­sių pie­ vo­je žai­džiančios duk­re­lės, trak­ to­ri­ne žo­liap­jo­ve nu­pjo­vė jai ko­ jas. Per ke­lius. Iš ato­kaus kai­mo, ku­ria­me tais lai­kais ne­bu­vo nė te­ le­fo­no, ma­žą­ją Ra­se­lę pa­vy­ko lai­

Tie­sa, da­bar spin­ to­je Ra­se­lė ne­tu­ ri nė vie­no si­jo­no, per­ka tik kel­nes, džin­sus.

„„Praei­tis: Ra­se­lė kaip per rū­ką pa­me­na dau­ge­lio jai pa­dė­ju­sių žmo­nių vei­dus. 

ku nu­skraidinti į Mask­vos li­go­ni­ nę. Ten jau lau­kė mik­ro­chi­rur­go gru­zi­no Ra­ma­zio Da­tiaš­vi­lio va­ do­vau­ja­ma gy­dy­to­jų bri­ga­da, ku­ ri at­li­ko ope­ra­ci­ją, vė­liau ap­ra­šy­tą pir­muo­siuose laik­raš­čių, žur­na­lų pus­la­piuo­se, pa­sa­ko­tą kny­go­se ir do­ku­men­ti­niuo­se fil­muo­se. Vie­ną jų, „Dvy­li­ka vil­ties va­lan­dų“, su­ kū­rė lie­tu­vis Rim­tau­tas Ši­li­nis. Iš­kart po ne­lai­mės, ištikti šo­ko, su­si­jau­di­nę tė­vai grie­bė mer­gai­ tę, ko­jas ir iš­sku­bė­jo pas kai­my­nus kvies­tis pa­gal­bos. „Sa­kė, kad aš ne­rea­ga­vau, ne­ver­ kiau“, – pa­me­na Ra­sa, nors kai ku­ rie vie­ti­niai iki šiol ne­ga­li pa­mirš­ti

skaus­mo iš­kreip­to mer­gai­tės vei­do ir dvie­jų ko­je­lių. Tuo­me­tė­je SSRS ir be­ne vi­sa­me pa­sau­ly­je iki tol dar ne­bu­vo at­lik­ta nė vie­na ga­lū­nių pri­siu­vi­mo ope­ra­ ci­ja. Vis dėl­to vie­tos fel­če­rė ži­no­jo, kad ko­je­les rei­kia at­šal­dy­ti. Pa­sa­ko­ja­ma, kad, ne­ra­du­si le­ du­kų, mo­te­ris į me­džia­gos skiau­ tę įvy­nio­jo šal­dy­tų žu­vų, nors apie šį fak­tą, ku­riant fil­mą, bu­vo liep­ ta nu­ty­lė­ti. Lyg ty­čia tuo me­tu bu­vo už­siė­mę vi­si lie­tu­vių mik­ro­chi­rur­gai ir mer­ gai­tė išskraidinta lėk­tu­vu (ki­tur mi­ni­mas ka­ri­nis sraig­ tas­par­nis) į Mask­vą.

18

Tų įvy­kių aš neat­si­me­ nu, bet ne­ lai­mė man su­tei­kė ga­li­ my­bę pa­ma­ ty­ti pa­sau­ lio ir kaž­ką pa­kei­tė. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.


18

Šeštadienis, gegužės 4, 2013

aukštyn žemyn

Vai­kys­tė­je nu­pj 17 „Pas­kam­bi­no la­bai su­si­jau­di­nęs Ope­ra­vo de­vy­nias va­lan­das

gy­dy­to­jas Vit­kus ir pa­sa­kė, kad lėk­ tu­vu pas mus skrai­di­na­ma mer­gai­tė nu­pjau­to­mis ko­jo­mis“, – po ke­lio­ li­kos me­tų Lie­tu­vos žur­na­lis­tams pa­sa­ko­jo da­bar JAV gy­ve­nan­tis ir dir­ban­tis gru­zi­nas R.Da­tiaš­vi­lis. Jau­nas, ga­bus į ket­vir­tą­ją de­šim­tį įko­pęs mik­ro­chi­rur­gas tą­dien bu­ vo at­li­kęs dvy­li­ka įvai­rių ope­ra­ci­jų (ki­tais duo­me­ni­mis, apie 12 va­lan­ dų dar­bo be­veik be per­trau­kų). Vos at­si­gu­lęs pail­sė­ti jis bu­vo pri­ža­din­ tas te­le­fo­no skam­bu­čio. Kli­ni­ko­je, kur dir­bo, nie­kas neap­siė­mė ope­ruo­ti vi­du­ry­je nak­ ties, ta­čiau gru­zi­nas ra­do vai­kų li­ go­ni­nę, anes­te­zio­lo­gą, ko­le­gas, pa­ dė­ju­sius at­lik­ti ope­ra­ci­ją. „At­vyk­si­me su sa­vo inst­ru­men­ tais“, – sa­kė Ra­ma­zis, įkal­bė­jęs ko­le­gas pa­dė­ti. Pa­ry­čiui, apie 5 va­lan­dą, at­skrai­ din­ta į Ru­si­jos sos­ti­nę, mer­gai­tė bu­vo bal­ta kaip po­pie­rius. Po ke­ tu­rių va­lan­dų ope­ra­ci­jos ko­le­gos pa­pra­šė per­trau­kos, o gru­zi­nas dar ope­ra­vo 5 va­lan­das. Ir tik po to ga­lė­jo at­si­dus­ti. Ko­le­ gos pa­siū­lė kon­ja­ko, jis at­si­sa­kė ir iš­va­žia­vo na­mo. Tarp­du­ry­je pa­si­ti­ ku­si žmo­na pa­klau­sė: „Pri­siu­vai?“ „Pri­siu­vau“, – žvė­riš­kai iš­var­ gęs, bet lai­min­gas at­sa­kė me­di­kas. Ma­žo­sios Ra­se­lės lau­kė tri­jų mė­ ne­sių rea­bi­li­ta­ci­ja, Lie­tu­vo­je ją pa­ si­ti­ko kaip žvaigž­dę, o al­ko­ho­liu pikt­nau­džia­vu­siems jos tė­vams bu­vo atim­tos tė­vys­tės tei­sės. Gel­bė­to­ją iš­vy­do po 23 me­tų

„„Da­bar­tis: R.Sept lai­min­ga ištekėjusi, tu­rė­da­ma duk­rą. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Mask­vo­je Ra­se­lė lan­kė­si ant­rą kar­ tą, kai bu­vo de­vy­ne­rių. Tuo­met jai at­li­ko dar vie­ną, ko­jos tem­pi­mo, ope­ra­ci­ją, nes de­ši­nio­ji bu­vo be­ veik 3 cm trum­pes­nė. Lau­žė kau­lus, ko­ja bu­vo su­tvir­ tin­ta me­ta­li­niais stry­pais, vie­lo­mis, ku­riuos ener­gin­ga ir vie­to­je ne­nus­ tygs­tan­ti Ra­se­lė daž­nai ap­lau­žy­da­

vo. „Nuo jų ir li­ko di­de­li ran­dai, nes su­si­ža­lo­da­vau, žaiz­dos pū­lia­vo“, – pri­si­mi­nė mo­te­ris. „Ra­ma­zį pa­ma­čiau Lie­tu­vo­je, te­ le­vi­zi­jo­je, po 23 me­tų per­trau­kos. Jam da­bar, at­ro­do, 63 ar 64 me­ tai. Jo kon­tak­ti­nių duo­me­nų ne­ tu­riu. Kaip per mig­lą at­si­me­nu kai ku­rių man pa­dė­ju­sių žmo­nių vei­ dus. La­biau­siai – ba­bą Ka­tią ir te­ tą Anią“, – po pau­zės at­sa­kė Ra­sa, ne­pa­leis­da­ma iš akių duk­re­lės. Ba­ ba Ka­tia (Je­ka­te­ri­na Vol­če­va – red. pa­st.) dir­bo vai­kų li­go­ni­nės dra­bu­ ži­nė­je ir pri­siė­mė glo­bo­ti Ra­se­lę.

Sep­ty­ne­riais me­ tais vy­res­nį vy­rą, ku­ris dir­ba eks­ka­ va­to­ri­nin­ku, ji su­ ti­ko dis­ko­te­ko­je Bo­no­je. Ke­le­rius me­tus drau­ga­vo.

Kai mer­gai­tės svei­ka­ta pa­ge­rė­jo, ji grį­žo į Lie­tu­vą, kur gy­ve­no Ne­ men­či­nės vai­kų sa­na­to­ri­jo­je. Išau­ gus iš jos pa­cien­tų am­žiaus, 1990ai­siais val­džia ėmė ieš­ko­ti Ra­sai glo­bė­jų. Ją pri­glau­dė rad­vi­liš­kie­ čių šei­ma – mo­ky­to­jai So­fij­ a ir Pi­ jus Ado­mai­čiai. Paau­gu­si mer­gi­na mo­kė­si Že­mės ūkio mo­kyk­lo­je, bet, pa­kvies­ta drau­gės, iš­va­žia­vo le­ga­ liai dirb­ti į Vo­kie­ti­ją. Ir ten gy­ve­na jau de­šimt me­tų. Nuo my­li­mo­jo slė­pė

Main­co mies­te Ra­se­lė pri­žiū­rė­jo dvy­nu­kus, po to šei­ma su­tar­tį pra­ tę­sė, vė­liau, vai­kams paau­gus, Ra­ są re­ko­men­da­vo ki­tai ru­sų šei­mai. Sep­ty­ne­riais me­tais vy­res­nį vy­rą, dir­ban­tį eks­ka­va­to­ri­nin­ku, ji su­ti­ko dis­ko­te­ko­je Bo­no­je. Ke­le­rius me­tus drau­ga­vo. Kai Ra­sa bu­vo šeš­tą mė­ ne­sį nėš­čia, po­ra su­si­rašė.

„Cho­rų karų“ cho­reog­ra­fas K.Ba­ra­naus­kas: Da­rius Sė­le­nis

d.selenis@kaunodiena.lt

Tre­jus me­tus iš ei­lės ger­tą šam­pa­ ną ir vy­ną pa­kei­tė val­go­mi stu­den­ tai. Taip juo­ka­vo „Cho­rų ka­rus“ lai­ mė­ju­sių vi­sų ke­tu­rių Kau­no ko­ man­dų cho­reog­ra­fas Kęs­tu­tis Ba­ ra­naus­kas, be­pro­tiš­kai my­lin­tis sa­vo dar­bą, pa­žįs­tan­tis mo­te­ris ir ger­bian­tis tuos, ku­rie svei­ki bū­da­ mi ne­pra­šo iš­mal­dos.

– Bu­vo šam­pa­nas, po to – bo­žo­ lė, bur­gun­diš­kas vy­nas, da­bar stu­ den­tus val­giau. Na, ge­rai – pi­cą, – pa­klaus­tas, kaip at­šven­tė per­ga­lę „Cho­rų ka­ruo­se“, juo­kė­si 42 me­tų cho­reog­ra­fas Kęs­tu­tis Ba­ra­naus­ kas. – Bet ge­rai, kad pa­bė­go­me nuo al­ko­ho­lio rek­la­mos. – Kiek pro­cen­tų prie per­ga­lės pri­si­de­da cho­reog­ra­fas? – Prik­lau­so nuo jo dar­bo. Aš bu­vau ko­man­dos na­rys, da­ly­va­vau vi­so­ se re­pe­ti­ci­jo­se, nu­teik­da­vau mo­ra­ liš­kai, tad bu­vau dau­giau nei cho­ reog­ra­fas. Prie per­ga­lės pri­si­dė­jau kaip ir vi­sa ko­man­da.

– Vil­nie­čiai ir pa­ne­vė­žie­čiai sa­ kė, kad Kau­nas šį­kart ne­ver­tas pir­mos vie­tos. – Jie pa­tys ir sa­kė? Bet jei Kau­nas – vie­nin­gas mies­tas, ar tai blo­gai? Di­džiuo­ki­mės tuo. Ko­dėl ki­ti mies­ tai ne­tu­ri to­kios vie­ny­bės ir ne­bal­ sa­vo? – Kaip ver­ti­ni kai ku­rių kri­ti­ kuo­tą Vis­val­do Ma­ti­jo­šai­čio ži­nu­tę, ra­gi­nu­sią bal­suo­ti už kau­nie­čius? – La­bai ge­rai, tu­ri­me ger­bė­ją. Kas truk­do tai da­ry­ti ki­tiems? Bal­suo­ti už sa­ve ra­gi­no ir ki­tų mies­tų cho­rai. Aš pra­šiau sirg­ti šei­mos, drau­gų. – Cho­reog­ra­fas ge­rai už­dir­bo šia­me pro­jek­te? Pi­ca, ku­rią val­ gei, kai lai­mė­jo­te per­ga­lę, bu­vo pa­bars­ty­ta auk­so dul­kė­mis? – Ne auk­so dul­kė­mis, bet ge­ra bu­ vo pi­ca, ge­ra. – Pir­mo­ji per­ga­lė – mie­liau­sia? – Man ma­lo­niau­sia bu­vo dirb­ti su dviem pa­sku­ti­niai­siais cho­rais. Dar su Bur­gun­diš­kuo­ju, nes ma­ni­mi pa­ si­ti­kė­jo, bu­vau lais­vas cho­reog­ra­

fas. Sa­ko, kad kar­to­jo­si sti­lius? Nie­ kas ne­pa­bėgs nuo sa­vo sti­liaus. Bet ar tai blo­gai? „Ron­do“ ga­li ro­ką pa­ gro­ti ar fal­ce­tu pa­dai­nuo­ti, bet liks „Ron­do“. Pa­na­šu­mų neiš­ven­gi, bet bu­vo uni­ka­lių pa­si­ro­dy­mų. – Už­ko­pęs į dar vie­ną kal­ną ga­ li ra­miai at­si­pūs­ti? – Oi, ne, man jau trūks­ta veik­los, nors su vai­kais ren­gia­mės Lie­tu­vos hip­ho­po čem­pio­na­tui. – Ne­ga­li ra­miai nu­sė­dė­ti? Su ta­vi­mi prie jū­ros ra­miai ne­ pail­sė­si? – Oi, Jė­zau, ne­ga­liu. Kaž­ka­da sa­ vai­tę Tur­ki­jo­je il­sė­jau­si. Jau tre­čią die­ną da­ly­va­vau vi­suo­se ani­ma­ci­ jų šou, žai­dė­me ba­sei­ne. – Vaikš­čio­ti ir šok­ti pra­dė­jai vos gi­męs? – Anks­ti. Tė­tis bu­vo Birš­to­no tu­ ris­ti­nės ba­zės inst­ruk­to­rius. At­va­ žia­vo­me su ma­ma pas jį, bu­vau ly­ giai vie­nų. Iš­ky­la, ant­klo­dė, aukš­ta žo­lė... Sė­dė­jau, stai­ga at­si­sto­jau ir – per žo­lę. Gal man at­ro­dė, kad ga­lė­jau už jos pa­si­lai­ky­ti?

– Per­ne­lyg di­de­lis sku­bė­ji­mas ne­re­tai ne­lei­džia pa­si­džiaug­ti aki­mir­ka, per­ga­le. – Ga­liu. Ypač džiau­giuo­si šia cho­ rų per­ga­le, nors atė­jęs pas cho­ris­tus pir­mą kar­tą sa­kiau: cheb­ra, su­si­ rin­ko­te pa­da­ry­ti be­veik neį­ma­no­mą da­ly­ką, nes ket­vir­tą kar­tą iš ei­lės Kau­nui tur­būt bus ne­ga­li­ma leis­ ti lai­mė­ti. Ir pro­diu­se­riams blo­gai, kai lai­mi tas pa­ts mies­tas. – Tau 42-eji. Su šo­kiais, cho­ reog­ra­fi­ja be­veik nuo ry­to iki va­ka­ro dir­bi nuo 18 me­tų. Vis dėl­to pu­siaus­vy­ra eg­zis­tuo­ja. – In ir jan prin­ci­pas. Taip, kar­tais nu­ken­čia ar­ti­mie­ji, re­čiau ma­tau ma­mą. Bet jie ži­no, kad jei ne­da­ ry­siu to, kas pa­tin­ka, ne­bū­siu lai­ min­gas. Egois­tas? Ne. Pak­laus­ki­ te vi­sų, ku­rie ma­ne pa­žįs­ta. Da­bar ma­no ma­ma li­go­ni­nė­je gy­do­si plau­ čių už­de­gi­mą. Va­žiuo­ju ir va­žiuo­siu pas ją kiek­vie­ną die­ną. – Gai­lie­si, kad tau iš­va­žia­vus į Vo­kie­ti­ją žlu­go la­bai gar­si ta­vo šo­kių gru­pė F.U.? – Gai­la. Vo­kie­ti­jo­je bu­vau ket­ve­rius

me­tus, įra­šė­me nau­ją pro­jek­tą, bet iš­ si­sky­rė ma­no ir žmo­nos In­gos ke­liai. – Bu­vo kal­bė­ta, kad tau tai bu­ vo skau­džios sky­ry­bos. – De­šimt me­tų kar­tu – tad ar tai ga­li bū­ti ne­skaus­min­ga? Daug kam at­ro­dė­me idea­li po­ra. Bet kai nė­ra tiks­lo ei­ti bend­ru ke­liu, kam kan­ kin­tis? Iš­sis­ky­rė­me skaus­min­gai, bet be pyk­čių, dras­ky­mo­si, gra­žiai tam pa­ren­gė­me duk­rą Mi­lą. Ir da­ bar drau­giš­kai bend­rau­ja­me. – Ki­to­kios bu­vo sky­ry­bos su pir­mą­ja žmo­na? – Taip. Iš­va­žia­vo į JAV, iš­si­ve­žė duk­rą Bri­gi­tą, ku­riai da­bar 20 me­ tų. Tai bu­vo pik­tos sky­ry­bos ir da­ bar su Jū­ra­te ne­no­riu bend­rau­ti, nes ji pa­siel­gė la­bai ne­gra­žiai. Bri­gi­ta kiek­vie­ną va­sa­rą at­va­ žiuo­ja pas ma­ne. Mi­la šo­ka ma­no gru­pė­je, ma­to­mės la­bai daž­nai. – Tre­čias žmo­gus ta­vo ke­ly­je – šo­kė­ja Ri­ma? – Aha, su­si­pa­ži­no­me „Ze­pe­li­nus“ klu­be, kur šo­ko go go. Ri­ma – ba­le­to šo­kė­ja, dir­ba Mu­zi­ki­nia­me teat­re.


19

Šeštadienis, gegužės 4, 2013

aukštyn žemyn

jau­tas ko­jas Ra­se­lei pri­me­na tik ran­dai „Iš pra­džių jis no­rė­jo sū­naus, bet da­bar ne­ga­li at­si­džiaug­ti nuo­sta­bia duk­ra“, – kal­ban­tis su Ra­sa, švie­tė sau­lė, o gre­ta krykš­ta­vo Ilia­na. R.Sept vy­ras, su ku­riuo ji bend­ rau­ja ru­siš­kai, iš pir­mo­sios san­ tuo­kos tu­ri du sū­nus – 15-os Ja­ną ir 9-erių Leo­ną. Pen­kie­se jie gy­ve­ na Trois­dor­fe, ma­ža­me mies­te­ly­je ne­to­li Kel­no ir Bo­nos, tri­jų kam­ba­ rių bu­te. Praė­ju­sią va­sa­rą vi­sa šei­ ma lan­kė­si Lie­tu­vo­je. Kaip vy­ras rea­ga­vo į ją vai­kys­tė­ je iš­ti­ku­sią ne­lai­mę ir ar grei­tai po pa­žin­ties jam pa­pa­sa­ko­jo sa­vo is­ to­ri­ją? Ra­se­lė pur­tė gal­vą ir šyp­so­jo­si. Mo­te­ris vis dėl­to bu­vo pri­vers­ta vy­rui pa­pa­sa­ko­ti apie sa­vo ne­lai­ mę, nes rei­kė­jo vyk­ti į Lie­tu­vą, su­ si­tik­ti su jos ko­jas iš­gel­bė­ju­siu Ra­ ma­ziu Mask­vos te­le­vi­zi­jo­je. Bet vai­kys­tės is­to­ri­ją ji pa­sa­ko­ jo la­bai sun­kiai, pa­ma­žu, da­li­mis. Ra­sos vy­ras il­gai ne­ma­tė my­li­mo­ sios ran­dų. Dėl ran­dų komp­lek­suo­ja

Iki šiol ji ne­mo­ka plauk­ti ir juo­ kau­ja, kad skęs­ta kaip kir­vis. Vis dėl­to la­bai mėgs­ta van­de­nį. Bū­d a­m a ma­ž a, kai ne­k rei­ pė dė­me­sio į ran­dus ir ne­ju­to ki­ tų žvilgs­nių, mie­lai mau­dė­si jū­ro­ je, ba­sei­ne. Da­bar į ba­sei­ną ei­na tik ta­da, kai ly­di Ilia­ną. „Prie jū­ros ei­nu ap­si­juo­su­si rankš­luos­čiu ar skrais­te, – at­vi­ra­ vo R.Sept. Įp­ras­tai ją pri­den­gia vy­ras, o kai žmo­na įbren­da į van­de­nį, pai­ma skrais­tę. „Kai il­sė­jo­mės Bul­ga­ri­jo­je, mū­ sų vieš­bu­čio kai­my­nai bu­vo ru­ sai. Pir­mas die­nas slė­piau ran­dus, ta­čiau pa­ma­tė, o per dvi sa­vai­tes poil­sio jau ne­krei­piau dė­me­sio“, – juo­kė­si Ra­sa. 158 cm ūgio mo­te­ris ne­sva­jo­ja apie gra­žias, il­gas ko­jas. Vis dėl­ to net ir da­bar, žiū­rė­da­ma tri­le­ rius, siau­bo ar do­ku­men­ti­nius fil­

„„Naktis: Raselės operacija truko 9 valandas, pagrindiniu jos herojumi buvo gruzinas R.Da­tiaš­vi­lis. 

mus, kur pa­sa­ko­ja­ma ar yra są­sa­jų su ko­jų trau­mo­mis, Ra­sa nu­su­ka akis. „Pe­rei­na šiur­pas per ko­jas. Tar­si jaus­čiau skaus­mą“, – sako. Tė­vas jau­čia kal­tę

Ra­sos is­to­ri­ją ži­no ar­ti­mos drau­ gės, nuo­mo­ja­mo bu­to šei­mi­nin­kė, nors apie tai Ra­sa ne­kal­ba. Lie­tu­ vo­je, kur su duk­re­le ap­lan­kė Ge­di­ mi­no pi­lį, Auš­ros var­tus, pa­bu­vo­jo TV bokš­te, jos nie­kas ne­pa­žįs­ta. Ta­čiau vis dar va­di­na Ra­se­le. Gy­ve­nu­si so­viet­me­čiu, ta­pu­si to lai­ko­tar­pio me­di­ci­nos pa­sie­ki­mų ob­jek­tu, da­bar ap­si­sto­ju­si Vo­kie­ ti­jo­je, Ra­sa la­bai my­li Lie­tu­vą. „Nes­var­bu, kad aš iš­va­žia­vau iš Lie­tu­vos. Čia ma­no tė­vy­nė ir la­bai ge­ra čia grįž­ti“, – tvir­ti­no mo­te­ris ir pa­ci­ta­vo sa­vo vy­ro žo­džius: –

Kai bū­si­me se­ne­liai, gy­ven­si­me Lie­tu­vo­je.“ Bu­vę Ra­sos glo­bė­jai jos duk­re­lę lai­kė ant ran­kų už­praė­ju­sią va­sa­rą, kai ji at­vy­ko į Lie­tu­vą. Vo­kie­ti­jo­je kar­tą lan­kė­si ir se­suo Auš­ra su jau­ niau­siu iš tri­jų sa­vo sū­nų. Tė­vai? Ra­sa ne­sle­pia, kad jos ma­ma mi­rė, nes per­ne­lyg daž­nai var­to­jo al­ko­ho­lį. Tė­vas? „Kar­tą vy­ras kal­bė­jo su juo. Man pra­si­ta­rė, kad tė­vas jau­čia di­de­lį skaus­mą ir kal­tę, – at­si­du­so Ra­se­lė. – Jis lan­ kė ma­ne li­go­ni­nė­je Mask­vo­je, Ne­ men­či­nė­je, bu­vo at­vy­kęs į Vo­kie­ti­ ją, ma­tė sa­vo anū­kę.“ Dar neiš­si­pil­džiu­si sva­jo­nė

Pyk­čio ten pat, Va­dak­tuo­se, gy­ ve­nan­čiam tė­vui Ra­sa ne­jau­čia. Ir svars­to, kad šis li­ki­mo smū­gis gal­būt jai su­tei­kė ga­li­my­bę kaž­ką

pa­keis­ti šia­me gy­ve­ni­me. Mo­te­ ris džiau­gia­si, kad gy­ve­ni­me su­ti­ ko daug ge­rų žmo­nių. Jų ne­skirs­ to pa­gal tau­ty­bes: vo­kie­tis, lie­tu­vis ar ru­sas. „Yra ge­ri ir blo­gi žmo­nės. Ir ge­rų yra daug dau­giau nei blo­gų“, – įsi­ ti­ki­nu­si Ra­sa. Kam duo­tas gy­ve­ni­mas?

„Oi, įdo­miai jūs čia pa­klau­sė­te, – su­si­mąs­tė. – Tur­būt tam, kad žmo­gus iš­ban­dy­tų sa­ve, sa­vo ga­li­ my­bes, įveik­tų sun­ku­mus ir kaž­ką pa­siek­tų?“ Sek­ma­die­nį Mo­ti­nos die­nos pro­ ga ją svei­kins vy­ras. Duk­ra – kai paaugs. Ilia­nai Ra­sa yra griež­ta ma­ma, ne­le­pi­na, nors la­bai sau­go ir, kaip vi­sos ma­mos, la­bai my­li. Mo­te­ris lai­min­ga. Tu­ri vy­rą, vai­ką – tai, apie ką sva­jo­jo. Se­se­

LNK archyvo nuotr.

le, nors sva­jo­jo bū­ti gu­lė­da­ma dar li­go­ni­nė­je Vil­niu­je, de­ja, ne­ta­po. Įgy­ven­di­no ki­tą svar­bią sva­jo­nę – ne­se­niai ga­vo vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ ji­mą. Ne­tu­ri nė vie­no si­jo­no, per­ka tik kel­nes, džin­sus. „Tu­rė­jau vie­ną si­jo­ną, den­gian­ tį ke­lius. Jaus­da­vau­si la­bai blo­ gai – tar­si nuo­ga, net ne­mo­kė­jau vaikš­čio­ti, to­dėl jo at­si­sa­kiau“, – nu­si­šyp­so­jo. Tie­sa, tu­ri dar vie­ną sva­jo­nę. Ra­se­lė pa­žvel­gė į pro ša­lį ei­nan­čią mo­te­rį, se­gin­čią si­jo­nu. „La­bai no­rė­jau vil­kė­ti ves­tu­vi­ nę su­kne­lę. Bal­tą, il­gą – iki že­mės, sle­pian­čią ran­dus, – Ra­sa šyp­so­jo­ si it ma­ža mer­gai­tė. – Bet dar tu­ riu lai­ko. Gal­būt to­kią su­kne­lę vil­ kė­siu mū­sų su­tuok­tu­vių ju­bi­lie­jaus pro­ga?“

su nie­kuo ne­ko­vo­jau ir ne­ko­vo­siu smal­su­mą. Aš la­bai to­le­ran­tiš­kas ir nie­kas nie­ka­da ne­gir­dė­jo ir ne­ gir­dės iš ma­nęs ap­kal­bų. – 42-eji – sli­dus am­žius vy­rui. – Man leng­viau, nes 22 me­tus dir­ bu su mer­gi­no­mis, mo­te­ri­mis, jau­ ni­mu. Ir su la­bai iš­vaiz­džio­mis go go šo­kė­jo­mis, dai­ni­nin­kė­mis. Tai lei­džia pa­žin­ti mo­te­rį ne tik iš išo­ rės, bet ir iš vi­daus. Ji – pir­miau­sia žmo­gus, po to – mo­te­ris. Ir kaip vi­ si žmo­nės – įvai­ri. Ta­čiau žmo­gus, ku­ris kaž­ką da­ro, yra ver­tas pa­gar­ bos, jei ne­tin­gi­niau­ja ir bū­da­mas svei­kas ne­pra­šo iš­mal­dos.

La­bai ne­mėgs­tu ap­kal­bų, kai žmo­nės klau­si­nė­ja, ko­dėl iš­si­sky­rei, kas nu­ti­ko.

– Kas tau gy­ve­ni­me svar­biau­sia? – Bū­ti lai­min­gam.

„„Pa­tir­tis: gar­sus cho­reog­ra­fas K.Baranauskas šo­kiams sky­rė 24 me­tus.

Gy­ve­na­me kar­tu su jos duk­ra Go­ da. Ką sa­kys ki­ti apie 16 me­tų mū­sų am­žiaus skir­tu­mą? O kuo čia dė­ti ki­ti? Be mei­lės ne­ga­liu bū­ti su žmo­ gu­mi. Gal tik su Jū­ra­te bu­vo spon­ ta­niš­kas žings­nis. Su In­ga bend­ra­ vo­me la­bai il­gai. La­bai ne­mėgs­tu

spau­di­mo ir rim­tiems žings­niams rei­kia su­bręs­ti, abiem tai tu­ri kil­ ti na­tū­ra­liai. – Pik­ti lie­žu­viai sa­kys, jei du kar­tus iš­si­sky­ręs, va­di­na­si, kaž­kas su juo ne taip.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

– O koks ki­tų rei­ka­las? Tai – tik dvie­jų žmo­nių rei­ka­las, ar jiems ge­ rai. Ap­kal­bė­to­jams rei­kia pa­žiū­rė­ ti į sa­ve, sa­vo san­ty­kius, poel­gius. La­bai ne­mėgs­tu ap­kal­bų, kai žmo­ nės klau­si­nė­ja, ko­dėl iš­si­sky­rei, kas nu­ti­ko, nes te­no­ri pa­ten­kin­ti sa­vo

– Tuo­met ne­ga­liu ne­pak­laus­ti, kas yra lai­mė? – Dirb­ti mėgs­ta­mą dar­bą, kur­ti ir bū­ti gre­ta su ma­ne su­pran­tan­čiu žmo­gu­mi, ku­rį ga­lė­čiau my­lė­ti. – Kiek­vie­nam gy­ve­ni­me skir­ta mi­si­ja. Ko­kia ta­vo­ji? – Kad kuo dau­giau žmo­nių pa­mil­tų šo­kį ir ju­de­sį. Tuo­met liks ma­žiau

lai­ko blo­giui ir kvai­loms min­tims. Tu­riu daug ge­ros ener­gi­jos, nes man žiau­riai pa­tin­ka tai, ką da­ rau. Bet aš ne tik duo­du. Gal esu ener­gi­nis vam­py­ras, nes iš ki­tų pa­ si­krau­nu. Ne tik iš jau­nų žmo­nių. Vo­kie­ti­jo­je, ma­ty­da­mas ir bend­ rau­da­mas su už ran­kų su­si­ka­bi­ nu­siais 80 me­tų se­nu­kais, vi­są lai­ ką bu­vau iš­si­šie­pęs: ech, kaip ge­ra gy­ven­ti! – Ko­kia di­džiau­sia ta­vo gy­ve­ ni­mo per­ga­lė? – Cho­rai – ma­lo­nu­mas, ne per­ga­lė. Di­džiau­sia per­ga­lė – kai du kar­tus su drau­gais ta­pom pa­sau­lio hip­ho­ po čem­pio­nais. Per­ga­lė – ko­vos re­zul­ta­tas dėl ko nors var­žan­tis. To­dėl ga­liu lai­mė­ ti ar pra­lai­mė­ti tik spor­te, dar­be, kur var­žau­si. O su kuo ga­li ko­vo­ ti gy­ve­ni­me? Tik su žmo­nė­mis. Bet aš su jais ne­ko­vo­ju. – Koks ry­tie­tiš­kas sim­bo­lis ka­ bo ant kak­lo? – (Šyp­so­si.) Tai­ka. Esu tai­kus žmo­gus ir pa­­kar­to­siu: gy­ve­ni­me su nie­kuo ne­ko­vo­jau ir ne­ko­vo­siu.


20

Šeštadienis, gegužės 4, 2013

aukštyn žemyn

Pro kam­ba­rio už tris do­le­rius

„„Vir­šū­nė: Kot­ry­na su my­li­muo­ju ant Poon kal­no.

Ne­pa­le su vy­ru ji bū­ti­nai ap­si­lan­kys dar kar­tą. Ir pa­gy­ vens tarp vie­ti­nių ko­kia­me nors ma­ ža­me kai­me­ly­je. Po vieš­na­gės ją su­ ža­vė­ju­sio­je ša­ly­ je Azi­ją įsi­my­lė­ju­si Kot­ry­na Stan­ku­tėJaš­čems­kie­nė ne­ pa­liau­ja švy­tė­ti.

„„Kas­die­ny­bė: kal­nuo­se daž­nai su­tik­si ne­šu­li­nių ark­lių.

„„ Egzotika: prie Pokharos miestelio tyvuliuojančio Fevos ežero grožį sustip

Da­rius Sė­le­nis

d.selenis@kaunodiena.lt

Ne­rū­ky­ti ir ne­var­to­ti al­ko­ho­lio

„„Ne­pa­lie­tis: vie­tos pre­kiau­to­jai nė­ra įky­rūs.

Ke­lio­nę į Ne­pa­lą Kot­ry­na, jos vy­ ras ir se­suo su my­li­muo­ju su­sior­ ga­ni­za­vo pa­tys. Sos­ti­nė­je Kat­man­du ket­ver­tu­kas su­si­tvar­kė ir vi­sus ofi­cia­lius lei­di­ mus. „Įsi­gy­jant lei­di­mą kop­ti į kal­ nus, per­kant bi­lie­tą į na­cio­na­li­nį par­ką rei­kia pa­teik­ti po dvi nuo­ trau­kas, – Kot­ry­na pa­ta­rė į Ne­pa­ lą at­si­vež­ti dau­giau sa­vo nuo­trau­ kų, nes už dvi vie­to­je te­ko mo­kė­ti po 7 do­le­rius. – Pa­si­rin­ko­me 3 200 met­rų aukš­čio kal­ną, nes į jį ga­lė­ jo­me kop­ti be gi­dų. Į aukš­tes­nius, pa­vo­jin­ges­nius – jų pa­slau­gos pri­ va­lo­mos.“ Vis dėl­to net ir spor­tiš­kiems, dvi­ra­čiais va­ži­nė­jan­tiems mies­ to vai­kams nė­ra leng­va įpras­ti prie aukš­tu­mi­nių są­ly­gų ir re­to oro. „Kal­nuo­se pa­tar­ti­na ne tik ne­ var­to­ti al­ko­ho­lio, bet ir ne­rū­ky­ti, – per­spė­jo Kot­ry­na, nors jų kom­pa­ ni­ja ne­rū­kė ir stip­raus al­ko­ho­lio ne­var­to­jo. – Pa­kil­ti į kal­nus pri­va­ lo­ma, Hi­ma­la­juo­se ma­tant te­kan­čią sau­lę api­ma neap­sa­ko­mas jaus­mas. O dar nuo­sta­bio­sios ry­žių te­ra­sos, ža­lu­ma, ma­ži kai­me­liai, asi­liu­kai, šlai­tai ir kal­nų upe­liai...“ Mi­ru­sie­ji de­gi­na­mi

„„Staigmena: lietuviams buvo netikėta pamatyti tokį užrašą.

Ne­pa­las Kot­ry­nai pa­ti­ko la­biau nei In­di­ja. Ši ša­lis mo­te­rį su­ža­vė­jo sa­ vo gam­ta ir itin drau­giš­kais žmo­ nė­mis.

„Ne­pa­le ma­žiau šiukš­lių, nors ir čia ma­tė­me šiukš­ly­nuo­se sken­din­ čią upę. Gam­tą ter­šia net ir Va­ka­rų tu­ris­tai. La­biau­siai pri­žiū­ri­mas Ta­ mel ra­jo­nas, ku­ria­me gy­ve­na dau­ giau­sia sve­tim­ša­lių, – pa­ste­bė­jo Kot­ry­na. – Ne­pa­le di­des­nė bu­diz­ mo įta­ka, tur­būt to­dėl ir žmo­nės ki­to­kie. Tie­sa, čia taip pat daug in­duis­tų, jų šven­tyk­lų ir in­diš­kais dra­bu­žiais vil­kin­čių žmo­nių.“ Lie­tu­vė džiau­gė­si, kad Ne­pa­le nie­kas ne­graibs­to už ran­kų, pre­ ky­bi­nin­kai neį­ky­rūs, vy­rai, kaip In­di­jo­je, sek­sua­liai ne­prie­ka­biau­ja ir ne­fo­tog­ra­fuo­ja pri­ki­šę mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­no prie vei­do. „In­di­jo­je jun­ta­ma de­mog­ra­fi­nio spro­gi­mo ir edu­ka­ci­nio auk­lė­ji­mo pro­ble­ma“, – pa­da­rė iš­va­dą Kot­ ry­na. Kat­man­du, kaip ir gar­sia­ja­me In­di­jos Va­ra­na­sy­je, prie in­duis­ tų šven­tyk­lų komp­lek­so Pas­hu­ pa­ti­nath taip pat vyks­ta tra­di­ci­nės ce­re­mo­ni­jos, de­gi­na­mi žmo­nės, o kau­lų li­ku­čiai ir pe­le­nai iš­bars­to­mi į van­de­nį. „Kai ku­riuos šo­ki­ruo­ja de­gi­na­mi ir apang­lė­ję žmo­nių kū­nai“, – Kot­ ry­na su kom­pa­ni­ja in­duis­tų tra­di­ ci­ją prie še­šių au­ku­rų ste­bė­jo iš ki­ to upės kran­to. Į mo­kyk­lą – dvi va­lan­das

Tau­py­da­mi lie­tu­viai rin­ko­si ne 100 do­le­rių kai­nuo­jan­čius skry­džius ma­žais lėk­tu­vais, o ke­lio­nes pa­ ly­gin­ti lė­tai va­žiuo­jan­čiais ir daž­ nai sto­jan­čiais tu­ris­ti­niais ir net ne vie­ti­nių kom­pa­ni­jų au­to­bu­sais.

„Va­žia­vo­me pi­giau­siu bū­du, kur į sep­ty­nių vie­tų mik­roau­to­bu­są su­ lip­da­vo 10–12 žmo­nių, – šyp­te­lė­ jo vil­nie­tė. Ji džiau­gė­si, kad au­to­bu­se skam­ bė­da­vo vie­ti­nė mu­zi­ka. 200 ki­lo­ met­rų at­stu­mą kal­nų ke­liais, kur ra­tai daž­nai vos ne ky­bo­da­vo ties pra­ra­ja, nu­va­žiuo­da­vo per 5–6 va­ lan­das. „Šis bū­das pa­ts pa­vo­jin­giau­sias ir apie tai mus iš anks­to per­spė­jo. Iš pra­džių kū­nas šiurp­da­vo nuo įtam­ pos, vė­liau at­si­pa­lai­da­vo­me. Bet iš­ vy­dę di­de­lę ava­ri­ją su­pra­to­me, kad šiais mik­roau­to­bu­sais va­žiuo­ti iš­ ties pa­vo­jin­ga“, – pa­ty­rė tu­ris­tė.

Dar ne­bran­gu „„Nak­vy­nė dviem žmo­nėms kuk­

lia­me kam­ba­rė­ly­je, kur pa­t a­ly­ nė ga­li bū­ti jau nau­do­ta, kai­nuo­ ja 5 do­le­rius. Tau­pant ir mie­gant mieg­mai­šy­je, tai nė­ra la­bai svar­bu. Ke­liau­to­jai ra­do mi­ni­ma­lų, ta­čiau šva­rų dvi­vie­tį kam­ba­rį už 7 do­le­ rius per pa­rą. „„Kal­nuo­se ga­li­ma ap­si­sto­ti ir už 3

do­le­rius per pa­rą, ta­čiau daž­niau­ siai šei­mi­nin­kai pa­gei­dau­ja, kad pas juos tu­ris­tai mai­tin­tų­si. Tuo­met nak­vy­nė su pus­ry­čiais ir va­ka­rie­ne kai­nuo­ja apie 10–12 do­le­rių. „„Apie 100–200 km ke­lio­nė mik­

roau­to­bu­su ar au­to­bu­su kai­nuo­ja apie 7–10, tak­si – 20 do­le­rių.


21

Šeštadienis, gegužės 4, 2013

aukštyn žemyn

lan­gą – Hi­ma­la­jų vaiz­dai

prina ir įvairiaspalvės valtys. 

Kal­n uo­se lie­t u­v iai kel­d a­vo­ si penk­tą va­lan­dą ry­to, gul­da­vo­si sep­tin­tą va­ka­re. Vie­ti­niai gy­ven­ to­jai nuo­šir­džiai pa­tar­da­vo ir pa­ dė­da­vo. Eg­zo­tiš­kai at­ro­dė su di­de­lė­mis kup­ri­nė­mis ant pe­čių 2 va­lan­das kal­nų ke­liais į mo­kyk­lą ei­nan­tys 5-7 me­tų pyp­liai: pra­di­nis iš­si­la­ vi­ni­mas Ne­pa­le pri­va­lo­mas. Lie­tu­vius su­ža­vė­jo vie­tos mais­ tas, ypač tra­di­ci­nis pa­tie­ka­las mo­ mo – ne­di­de­li kol­dū­nai su avie­na, ver­šie­na, dar­žo­vė­mis, ti­be­tie­tiš­ka duo­na iš ku­ku­rū­zų – pun. „Ska­nus, – gy­rė ir vie­ti­nį, apie do­le­rį kai­nuo­jan­tį, alų Kot­ry­na, o

ypač jai pa­ti­ko ar­ba­ta. – Iš­ban­dė­ me įvai­riau­sių. Ir gy­do­mų­jų žo­ le­lių, ir ti­be­tie­tiš­ką, svies­ti­nę ar­ ba­tą.“

Kai ku­riuos šo­ki­ ruo­ja de­gi­na­mi ir apang­lė­ję žmo­ nių kū­nai. Mais­tas bran­ges­nis aukš­tai kal­ nuo­se, kur ga­li pa­val­gy­ti jau ne už tris, o ma­žiau­siai už sep­ty­nis do­le­ rius. Už viš­tie­nos pa­tie­ka­lą – di­de­

„„Ry­tas: sau­lė­te­kis Hi­ma­la­juo­se ver­tas nuo­var­gio ko­piant į kal­nus.

„Shutterstock“ nuotr.

lę pra­ban­gą aukš­ty­bė­se, ten­ka mo­ kė­ti ir 20 do­le­rių. Iš­gąs­di­no be­ždžio­nės

Ke­liau­to­jai ad­re­na­li­no pa­ty­rė ne tik va­žiuo­da­mi, bet ir ei­da­mi pės­ čio­mis. Kat­man­du, po ste­bė­tos mi­ru­sių­jų lai­do­ji­mo ce­re­mo­ni­jos ei­da­mi kal­nų ke­liu, pa­te­ko į se­nas ka­pi­nes. „Daug ant­ka­pių ir be­ždžio­ nių. Ne tik pa­te­lių su vai­kais, bet ir di­de­lių, grės­min­gai at­ro­dan­ čių be­ždžio­nių pa­ti­nų, – įtam­ pos mi­nu­tes pa­me­na Kot­ry­na. – Su kiek­vie­nu žings­niu beždžionių dau­gė­jo, jos ar­tė­jo, jų bu­vo koks

šim­tas. Leng­viau at­si­kvė­pė­me tik išė­ję pro ka­pi­nių var­tus.“ Krau­ją sting­dė ir „be­ždžio­nių“ til­tai, kai po ko­jo­mis tarp įlū­žu­ sių len­tų žio­jė­jo sky­lės ir šniokš­ tė srau­nių kal­nų upių van­duo. Vis dėl­to įtam­pą at­pirk­da­vo fan­tas­tiš­ ki gam­tos vaiz­dai. Kot­ry­ną liū­di­no kai ku­rie iš­pai­ kin­ti jau­ni va­ka­rie­čiai. Jie vaikš­ čio­jo ne­ši­ni ne­di­de­lė­mis kup­ri­nė­ mis, o už ke­lis do­le­rius per die­ną pa­sam­dy­ti ne­ši­kai tam­pė jų mil­ži­ niš­kas kup­ri­nes. „Kai ke­liau­ji į kal­nus ke­liems mė­ne­siams, pa­gal­bos rei­kia, bet ne­re­tai tu­ris­tai pri­si­krau­na daug

ne­rei­ka­lin­gų daik­tų“, – pa­sa­ko­jo tu­ris­tė iš Lie­tu­vos. Ji ir jos ar­ti­mie­ji ap­si­ri­bo­jo svar­ biau­siais reik­me­ni­mis. Kat­man­ du nu­si­pir­ko po šil­tą, 15 do­le­rių kai­nuojantį megz­ti­nį iš ja­kų vil­ nos. Lie­tu­viai ži­no­jo, kad sos­ti­nė­je kles­ti pa­dirb­tų gar­sių pre­kės ženk­ lų pre­ky­ba. „Į kal­nus ne­pa­lie­čiai ne­ša ne tik mais­tą, bet ir vi­sus rei­ka­lin­gus daik­tus, du­jų ba­lio­nus ir net se­nus žmo­nes“, – pa­ste­bė­jo Kot­ry­na. Vis dėl­to net ir ap­si­pra­tę prie to­ kių vaiz­dų lie­tu­viai ap­stul­bo, kai tri­jų ki­lo­met­rų aukš­ty­je iš­vy­do pu­ lo sta­lą.

„„Vaiz­das: ry­žių te­ra­sos Ne­pa­lo kal­nuo­se. Kot­ry­nos Stan­ku­tės-Jaš­čems­kie­nės as­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.


22

Šeštadienis, gegužės 4, 2013

aukštyn žemyn horoskopai.diena.lt

Ves­tu­vių tai­syk­lės, ku­rias ga­li­ma lau­žy­ti Jau praė­jo ves­tu­vi­nių šab­lo­nų lai­ kai, tad ir ves­tu­ves ga­li­ma švęs­ ti sa­vaip. Ir vi­sai ne­svar­bu, kad „taip rei­kia“, „tu­ri“, „pri­va­lai“. Griež­tų tai­syk­lių jau ne­bė­ra. Išs­ ky­rus vie­ną – bū­ti ža­vin­ga nuo­ta­ ka ir ža­vin­gu jau­ni­kiu, kaip ra­šo huf ­fi ng­ton­post.com. Ne­bū­ti­na bal­ta spal­va

Koks skir­tu­mas, ko­kia ap­da­ro spal­ va – vis tiek švy­tė­si dė­vė­da­ma stul­bi­na­mą su­kne­lę. Šį se­zo­ną di­zai­ne­riai pri­sta­tė įspū­din­gas raus­vas, blyš­kiai mė­ ly­nas ir sodrios rau­do­nos spal­vos ves­tu­vi­nes su­kne­les. Sve­čiai: ką no­ri, o ne ką rei­kia

Gal ta­vo ma­mai ir rei­kė­jo su­de­rin­ti sa­vo pa­mer­ges su ta­vo tė­čio pa­bro­ liais, bet jums tik­rai ne­bū­ti­na ieš­ ko­ti pa­gal am­žių ir ūgį ati­tin­kan­čių drau­gų: už jū­sų prie al­to­riaus te­gu sto­vi tie, kas jums pa­tin­ka. Jau­din­tis dėl ly­gi­nio pa­mer­gių ir pa­bro­lių skai­čiaus – taip pat at­gy­ ve­na, jų prie al­to­riaus ga­li at­ly­dė­ti ir po vie­ną ar po tris. Vil­kė­ti vie­no­ dų dra­bu­žių jiems tik­rai ne­pri­va­lo­ ma. Jei­gu no­ri­si dau­giau vien­ovės, tuo­met ga­li­ma su­kur­ti tri­jų spal­ vų pa­le­tę, duo­ti sa­vo pa­mer­gėms me­džia­gos at­kar­pų įkvė­pi­mui ir leis­ti joms pa­čioms iš­si­rink­ti, kaip reng­tis. Jei­gu jos griež­tai lai­ky­ sis pa­rink­tų spal­vų, tuo­met net ir raš­tuo­tas au­dek­las pui­kiai tiks šven­tei. Kvie­ti­mus ra­šyk ran­ka

Žmo­nės daž­nai pa­si­duo­da spaus­ din­to žo­džio gro­žiui, ren­ka­si iš­ki­ lias­pau­dės me­to­du ar rel­je­fiš­kai at­ spaus­din­tus kvie­ti­mus. Bet jei­gu spaus­din­tas teks­tas ir tra­di­ci­nė kvie­ti­mo for­mu­luo­ tė tau ne prie šir­dies, tuo­met pa­ ra­šyk teks­tą pa­ti. Toks kvie­ti­mas tik­rai bus ori­gi­na­lus. Kreip­kis var­ du, ne­pa­miršk su­ra­šy­ti vi­sos rei­ kia­mos in­for­ma­ci­jos. Na, o jei no­ri dar to­bu­les­nės kvie­ti­mo idė­jos, pa­sam­dyk pro­fe­ sio­na­lų ka­lig­ra­fą, ku­ris to­bu­lai už­ ra­šy­tų kvie­ti­mo tu­ri­nį. Ki­ta al­ter­ na­ty­va – ant spaus­din­to kvie­ti­mo ka­lig­ra­fiš­kai įra­šy­ti sve­čių var­dus.

Ar svar­bu, kuo ink­rus­tuo­tas žie­das?

Dei­man­tai yra ge­riau­si kai ku­rių mer­gai­čių drau­gai, bet ki­tos juk ga­li rink­tis gra­na­tus, per­lus ar sa­ fy­rus. Kai per­ša­ma­si, bet koks žie­das su bet ko­kiu bran­gak­me­niu yra su­ža­ dė­tu­vių žie­das. Be­je, ne­bū­ti­na ap­ si­ri­bo­ti tik vie­nu žie­du. Ne­ma­žai nuo­ta­kų ren­ka­si vie­no ant ki­to mū­ vi­mų žie­dų kom­bi­na­ci­jas. Tai ga­ li bū­ti su­ža­dė­tu­vių, ves­tu­vių ar net abie­jų įvy­kių sim­bo­liai. Ne­bū­ti­na mū­vė­ti žie­do ant de­ši­ nės ran­kos be­var­džio pirš­to – Eu­ ro­po­je daug žmo­nių ves­tu­vi­nius žie­dus ne­šio­ja ant kai­rės ran­kos. Ga­lų ga­le, kad ir koks bū­tų žie­das ar žie­dai, pa­do­va­no­tas ir mū­vi­mas su mei­le jis bus de­ra­miau­sias to­kių svar­bių gy­ve­ni­mo įvy­kių sim­bo­lis. Pa­nau­dok, ką tu­ri

Jei ži­nai, kaip su­de­rin­ti ke­lis ele­ men­tus, ga­li juos mak­si­ma­liai pa­ nau­do­ti. Gė­lės, puo­šu­sios ves­tu­vių ce­ re­mo­ni­jos vie­tą, ga­li bū­ti pa­nau­ do­tos ir po­bū­vio sa­lei, o puoš­nios sta­lo kor­te­lės taps ma­žais su­ve­ny­ rais sve­čiams. Jos ga­li bū­ti ir tam tik­ra pa­dė­kos iš­raiš­ka. Tam, kad su­kur­tum as­me­niš­kes­ nę ir jau­kes­nę at­mos­fe­rą, pa­puošk erd­vę sa­vo mėgs­ta­mais daik­tais. Sta­lų de­ko­ras taps vien­ti­ses­nis, jei in­dai ir sta­lo įran­kiai bus vie­no­di, o žais­min­gu­mo ir jau­ku­mo su­teiks puoš­nūs ele­men­tai sta­lo cent­re. De­ser­tui tor­tas ne­bū­ti­nas

Jei pa­ti ne­si di­de­lė sma­li­žė, vie­toj de­ser­to pa­vai­šink sve­čius kuo nors ne­sal­džiu, pa­vyz­džiui, sū­riais. Už­ sa­kyk jų kuo įvai­riau­sių: švel­nių, ašt­rių, pi­kan­tiš­kų, kie­tų, minkš­ tų, įvai­rių teks­tū­rų ir spal­vų, pa­ ga­min­tų iš kar­vės, ož­kos ir avies pie­no. Prie sū­rių pri­dėk eti­ke­tes, kad sve­čiai ži­no­tų, ką val­go. Pa­siū­lyk to, kas prie sū­rių ge­riau­siai tin­ka: duo­nos, kau­la­vai­sių, rie­šu­tų, pa­ teik juos ant įvai­raus aukš­čio pa­ dėk­lų. Ga­liau­siai pa­gal­vok, kaip ga­lė­tum nu­ste­bin­ti sve­čius, tar­kim, pa­puošk de­ser­to sta­lą bi­čių ko­riu. KD inf.

Ast­ro­lo­gi­nė pro­gno­zė ge­gu­žės 4–10 die­noms AVI­NAS (03 21–04 20)

Sa­vait­ga­lį sek­sis ge­riau, jei­gu veng­si­te in­ten­sy­viai bend­rau­ti, šur­mu­lio, svai­ga­lų. Pra­var­tu teik­ti lab­da­rą, pa­si­rū­ pin­ti li­go­niu ar vie­ni­šu pa­žįs­ta­ mu. Jei kaž­kuo ne­pa­si­ti­ki­te, tu­ ri­te abe­jo­nių, mė­gin­ki­te tak­tiš­kai iš­siaiš­kin­ti san­ty­kius. Ki­tą sa­vai­ tę ga­li­te tu­rė­ti pro­ble­mų dėl ne­ tei­sin­gai su­pras­tų ar­ba ty­čia iš­ krai­py­tų tai­syk­lių, įsta­ty­mų, ki­tų žmo­nių min­čių ar­ba dėl to, kad spe­cia­liai klai­di­no­te sa­vo pa­šne­ ko­vus, bu­vo­te ne­są­ži­nin­gi. Pa­ si­žy­mė­si­te itin ge­ra ko­mer­ci­ne uos­le, ap­suk­ru­mu, ge­bė­ji­mu par­ duo­ti, rek­la­muo­ti.

ŠAU­LYS (11 23–12 21)

Sa­vait­ga­lį de­monst­ruo­si­ te uo­lu­mą bui­ties sfe­ro­je, puo­se­lė­jant na­mų, so­dy­bos ap­ lin­ką. Pra­leis­ki­te dau­giau lai­ko su ar­ti­miau­siais žmo­nė­mis. Ga­ li­te su­reng­ti šei­mos iš­ky­lą gam­ to­je, so­de. Nuo pir­ma­die­nio kils no­ras flir­tuo­ti ir vi­saip de­monst­ ruo­ti sa­vo pri­va­lu­mus. Net po­ kal­by­je dėl dar­bo ga­li­te elg­tis lyg pa­si­ma­ty­me. Ga­li pa­kvip­ti tar­ny­ bi­niu ro­ma­nu, aist­rin­gu nuo­ty­kiu. Skir­ki­te dė­me­sio sa­vo ir ar­ti­mų­jų svei­ka­tai, gy­vū­nų prie­žiū­rai. La­ bai at­sa­kin­gų ir nau­jų dar­bų kol kas ne­siim­ki­te, nes ga­li­te pri­vel­ti klai­dų ir vis­ką su­ga­din­ti.

JAU­TIS (04 21–05 20)

Sa­vait­ga­lį ga­li­te ti­kė­ tis vi­lio­ja­mų pa­siū­ly­mų, drau­gų dė­me­sio ar­ba pa­guo­dos ir nuo­šir­džių pa­ta­ri­mų iš pa­žįs­ ta­mų mo­te­rų. Gal­būt už­si­megs daug ža­dan­tis ry­šys ar­ba bus at­ kur­tas pa­si­ti­kė­ji­mas as­me­ni­ niuo­se san­ty­kiuo­se. Ki­tą sa­vai­tę po­rą die­nų ne­jau­si­te po ko­jo­mis tvir­to pa­grin­do, at­ro­dys, kad la­ bai sun­ku konk­re­čiai su­si­tar­ ti, pri­tap­ti, kad esa­te skan­di­na­ mi int­ri­gų ir me­lo jū­ro­je. Ga­li var­gin­ti ir svei­ka­tos pro­ble­mos. Kar­tu ju­my­se kun­ku­liuos ener­ gi­ja, nu­si­tei­ki­mas ko­vo­ti ar gin­ tis, grum­tis žo­džiais ar jė­ga. DVY­NIAI (05 21–06 21)

Per išei­gi­nes dau­giau dė­ me­sio skir­ki­te šei­mos rei­ ka­lams. Net jei ne­ga­li­te iš­si­suk­ti nuo vie­šų­jų ar da­ly­ki­nių pa­rei­gų, ras­ki­te lai­ko vie­ni­šam ar­ti­mam žmo­gui. Ki­ta ver­tus, neat­si­sa­ky­ki­ te ypa­tin­go priė­mi­mo, jei­gu gau­ si­te pa­siū­ly­mą da­ly­vau­ti. Nuo pir­ ma­die­nio bū­si­te nu­si­tei­kę do­mė­tis sve­ti­mais rei­ka­lais, kiš­ti į juos no­ sį, šniukš­ti­nė­ti pa­slap­tis. Ga­li­ te įsi­vel­ti į ri­zi­kin­gus nuo­ty­kius. Kad ir kaip bū­tų, kils ne­ti­kė­tų rū­ pes­čių, o jė­gų ir no­ro vis­ką tin­ka­ mai iš­spręs­ti ga­li pri­stig­ti.

SVARS­TYK­LĖS (09 24–10 23)

Sa­vait­ga­lio die­nos ne­leis tin­gi­niau­ti. Ras­ki­te lai­ko poil­siui. Be­je, to rei­kia ne tik jums, o ir ša­lia esan­tiems ar­ti­mie­siems. Tik ne­sku­bė­ki­te iš­leis­ti vi­sų san­ tau­pų pa­va­sa­ri­niam at­si­nau­ji­ni­ mui. Ki­ta sa­vai­tė pa­žers pa­gun­dų, ku­rios su­kels ne to­kius pa­da­ri­nius ir duos ne to­kius re­zul­ta­tus, ko­kių ti­ki­tės. Gal­būt paaiš­kės, kad kaž­ kuo lai­ku ne­pa­si­rū­pi­no­te ir jū­sų ne­ži­no­ji­mas, iš­si­blaš­ky­mas su­ kė­lė nei­gia­mų pa­da­ri­nių. Ven­ki­ te veiks­mų, dėl ku­rių ga­li­te pa­tir­ ti nuo­sto­lių.

Sa­vait­ga­lį ga­li kil­ti no­ras iš­ lai­dau­ti, nes bus sun­ku at­si­ spir­ti pa­gun­dai ra­di­ka­liai at­si­nau­ jin­ti. Tik­riau­siai bū­tų nau­din­giau kai ką pa­si­ga­min­ti, re­no­vuo­ti sa­vo iš­mo­ne ir ran­ko­mis. Ras­ki­te lai­ko nuo­šir­džiai pa­bend­rau­ti su part­ ne­riu, šei­mos na­riais. Ki­tą sa­vai­tę ne­švais­ty­si­te lai­ko vel­tui – siek­si­ te pro­fe­si­nių lai­mė­ji­mų, plė­tosi­te vers­lą. Jū­sų ašt­rūs pa­ste­bė­ji­mai, kri­ti­ka ga­li su­kel­ti ne­ma­lo­nią ko­ le­gų, ap­lin­ki­nių reak­ci­ją. Jums at­ ro­dys, kad tik jūs vis­ką da­ro­te ge­ rai, o ki­ti – vien ga­di­na ir truk­do.

OŽIA­RA­GIS (12 22–01 20)

Pe­rio­do pra­džio­je su­si­tik­ si­te su drau­gais, gi­mi­nai­ čiais ar­ba su jais ak­ty­viai su­si­ra­ ši­nė­si­te. Nuo pir­ma­die­nio ar­ti­mi žmo­nės, pa­žįs­ta­mi ga­li ska­tin­ti jus ri­zi­kuo­ti vers­le, mei­lė­je, spor­ te. Ar­ba ir be ska­ti­ni­mų bū­si­te la­ bai azar­tiš­ki, trok­ši­te per­ga­lių ir nuo­ty­kių. Ri­zi­ka tu­ri bū­ti pro­tin­ ga. Sek­sis de­monst­ruo­ti kū­ry­bi­ nius ir at­le­ti­nius su­ge­bė­ji­mus, ta­ čiau nuo spor­ti­nių trau­mų ne­sa­te ap­sau­go­ti. Ne­ti­kė­tu­mų ga­li­te su­ lauk­ti iš vai­kų ar­ba my­li­mo žmo­ gaus, ger­bė­jo. VAN­DE­NIS (01 21–02 19)

VĖ­ŽYS (06 22–07 22)

Sa­vait­ga­lį pa­si­žy­mė­si­te fi­ lo­so­fi­nė­mis ir ro­man­ti­ nė­mis nuo­tai­ko­mis. Ki­tą sa­vai­tę pra­var­tu steng­tis iš­sau­go­ti šva­rią re­pu­ta­ci­ją. Nep­ro­tin­ga bū­tų ri­zi­ kuo­ti sa­vais ir sve­ti­mais pi­ni­gais, žais­ti azar­ti­nius žai­di­mus, ieš­ko­ ti abe­jo­ti­nų nuo­ty­kių. Vis dėl­to pa­skai­tų, pra­mo­gų, vi­suo­me­ni­ nių ren­gi­nių ne­de­rė­tų at­si­sa­ky­ ti. At­sar­giau bend­rau­ki­te, nes per di­de­lis at­vi­ra­vi­mas ir įky­rus ban­ dy­mas įti­kin­ti ki­tus ga­li jums pa­ kenk­ti. Ga­li­te įgy­ti slap­tų prie­šų, pa­tir­ti jų klas­tą. LIŪ­TAS (07 23–08 23)

„„Laisvė: močiučių vestuvių tradicijų laikytis nebūtina. „Shutterstock“ nuotr.

MER­GE­LĖ (08 24–09 23)

Šį sa­vait­ga­lį kils vil­čių, su­si­ju­sių su par­tne­rys­te, mei­le. Pa­vyks ne­sun­kiai su­si­tai­ ky­ti, jei tarp jū­sų bu­vo per­bė­gu­si juo­da ka­tė. Gal­būt su­lauk­si­te se­ no drau­go ar ger­bė­jo vi­zi­to. Kar­tu ga­li­te ti­kė­tis ir emo­ci­nės įtam­pos, pa­pil­do­mų rū­pes­čių. Nuo pir­ma­ die­nio vėl plūk­si­tės su ne­si­bai­ gian­čiais dar­bais, di­dės bū­ti­no­sios iš­lai­dos. Tik­riau­siai teks tvar­ky­ti fi­nan­si­nius rei­ka­lus, do­ku­men­ tus. Sun­kiai at­si­spir­si­te no­rui iš­ lai­dau­ti sa­vo ar ant­ro­sios pu­sės ma­lo­nu­mui. Re­gis, teks ope­ra­ty­ viai rea­guo­ti į gau­na­mą in­for­ma­ ci­ją, pra­ne­ši­mus iš už­sie­nio.

Sa­vait­ga­lį pra­var­tu už­ siim­ti in­di­vi­dua­liu ar šei­ mos vers­lu, rank­dar­biais, že­mės ūkiu. Svar­biau­sia ne­si­pyk­ti su šei­mos na­riais, tad ven­ki­te te­mų, ku­rios pro­vo­kuo­ja pik­tus gin­čus. Ki­tą sa­vai­tę ga­li­te im­tis ne­di­de­lio re­mon­to, pirk­ti bui­ti­nę tech­ni­ką. Su ar­ti­mai­siais san­ty­kiai bus ga­ na įtemp­ti. Gal­būt dėl to, kad ne­ to­le­ruo­si­te vie­nas ki­to nuo­mo­nės ar pa­si­rin­ki­mo ak­tua­liu klau­si­mu. Bū­tų ne­pro­tin­ga už­si­spir­ti ir de­ monst­ra­ty­viai at­si­ri­bo­ti ar­ba kel­ ti triukš­min­gas sce­nas. SKOR­PIO­NAS (10 24–11 22)

Sa­vait­ga­lį pui­kiai sek­sis kū­ry­bi­nė veik­la, šau­niai su­ksi­tės pra­mo­gų sfe­ro­je. Ti­kė­ti­ ni kaž­ko­kie įvy­kiai, įspū­džiai, su­ si­ję su ger­bė­jais, vai­kais, mei­le. Sa­vo pa­ki­lu­mu, są­mo­ju už­krė­si­te ir ap­lin­ki­nius. Ki­tą sa­vai­tę leng­ va pa­da­ry­ti klai­dų su­da­rant su­ tar­tis, tvar­kant do­ku­men­tus, da­ ly­ki­nius ar ju­ri­di­nius rei­ka­lus, tad pa­si­sten­ki­te vis­ką da­ry­ti at­sa­kin­ gai, ne­pa­si­duo­ti įtar­ti­nam spau­ di­mui. Jei­gu kaž­kas tu­ri ga­li­my­bę ir pre­teks­tą jus šan­ta­žuo­ti, įma­ no­ma to­kia ata­ka.

ŽU­VYS (02 20–03 20)

Sa­vait­ga­lį bū­si­te sen­ti­men­ ta­lūs, ku­pi­ni gi­laus il­ge­sio, nu­si­tei­kę mei­le ap­gaub­ti ar­ti­muo­ sius. Nuo pir­ma­die­nio ro­dy­si­te pa­stan­gas su­si­ras­ti ge­res­nį dar­bą ar­ba įta­kin­gą rė­mė­ją. Re­gis, in­ten­ sy­viai bend­rau­si­te su ar­ti­mai­siais, ko­le­go­mis. Ga­li­te iš­ties ne­ma­žai nu­veik­ti ge­rin­da­mi sa­vo ma­te­ria­ li­nę pa­dė­tį, plė­to­da­mi vers­lą. Ki­ ta ver­tus, ga­li­te pa­kliū­ti į ava­ri­ją. O sa­vo ko­men­ta­rais, kal­bo­mis per in­ter­viu ar po­kal­bius ga­li­te su­kel­ ti prie­šiš­ku­mą. Si­do­ni­ja


24

šeštadienis, gegužės 4, 2013

menas ir pramogos

Šian­dien Kau­ no vals­ty­bi­ nia­me mu­zi­ ki­nia­me teat­ re skam­bė­ sian­ti Jo­han­ no Straus­so ope­re­tė „Nak­ tis Ve­ne­ci­jo­je“ ski­ria­ma Lai­ mo­no Pau­tie­ niaus 40 me­tų ju­bi­lie­jui pa­ žy­mė­ti.

„„So­lis­tas: Žer­mo­no vaid­me­nį „Tra­via­to­je“ at­lie­kan­tį L.Pau­tie­nių iš­vys­ta ir Diu­sel­dor­fo, ir Lie­tu­vos ope­ros mė­gė­jai. Nuot­rau­ko­je – sce­na iš Kau­no vals­ty­bi­

nia­me mu­zi­ki­nia­me teat­re pa­sta­ty­tos „Tra­via­tos“ su Ži­vi­le La­maus­kie­ne (Vio­le­ta).

Sėk­mė sve­tur ne­su­de­gi­no til­tų į gim­ti­nę En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

Ba­ri­to­no bal­so sa­vi­nin­kas L.Pau­ tie­nius Lie­tu­vos mu­zi­ki­nė­se sce­ no­se de­biu­ta­vo dar stu­di­juo­da­mas Lie­tu­vos mu­zi­kos aka­de­mi­jo­je: Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to teat­re – Spo­le­tos vaid­me­niu Gia­co­mo Puc­ci­ni ope­ro­je „Tos­ka“ ir Kau­no vals­ty­bi­nia­me mu­zi­ki­nia­ me teat­re – Ni­ko Joh­no Kan­de­rio miu­zik­le „Zor­ba“. Gim­ti­nės sce­ nų so­lis­tas neiš­duo­da ne­pai­sant įtamp­to sa­vo dar­bo gra­fi­ko: nuo 2009-ųjų L.Pau­tie­niaus pa­var­ dė pui­kuo­ja­si ir pres­ti­ži­nio teat­ro „Deuts­che oper am Rhein“ (Diu­ sel­dor­fas, Vo­kie­ti­ja) tru­pės na­rių są­ra­še. – Koks bu­vo jū­sų ke­lias į mu­ zi­ką? – Mu­zi­ka ma­ne ly­dė­jo nuo ma­ žens: užau­gau dai­nin­go­je šei­mo­ je – ma­mos pen­kios se­se­rys bu­vo dai­nin­gos, tė­tis su sa­vo bro­liu tu­ rė­jo ge­rus bal­sus. Tė­tis su ma­ma jau­nys­tės me­tais bu­vo ga­na gar­sus due­tas Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­veik­li­ nin­kų pa­sau­ly­je. Tai­gi jau nuo 1-osios kla­sės pra­ dė­jau lan­ky­ti Va­rė­nos vai­kų mu­zi­kos mo­kyk­lą, smui­ko kla­sę, bet po me­tų, pe­da­go­gei pa­kei­tus dar­bo vie­tą, te­ ko pe­rei­ti į for­te­pi­jo­no kla­sę. Po­sū­ kis į mu­zi­ką: mo­kyk­los lan­ky­mas ir jos bai­gi­mas – ži­no­ma, dau­giau tė­ vų, ypač ma­mos nuo­pel­nas, nes pa­ sku­ti­niais me­tais pri­tin­gė­da­vau. – Ži­nant jū­sų sėk­mę mu­zi­kos pa­sau­ly­je, at­ro­do, ne­si­gai­li­te,

kad į jį pa­su­ko­te. Ko­kių dar tu­ ri­te po­mė­gių, ar vi­są lai­ką su­ ry­ja mu­zi­ka? Ar nie­kad ne­sus­ tab­dė min­tis: o kas, jei bū­čiau ta­pęs tuo, apie ką sva­jo­jau nuo vai­kys­tės? – Ma­no po­mė­giai nie­kuo la­bai neiš­ sis­ki­ria, ir jie nė­ra su­si­ję su mu­zi­ka. Nuo ma­žens ma­ne la­bai trau­kė me­ di­ci­nos sri­tis, sva­jo­jau tap­ti gy­dy­ to­ju ir ne­ži­nau, ar bū­čiau pa­su­kęs į mu­zi­ką, jei, tar­kim, bū­čiau pa­ si­rin­kęs me­di­ci­nos sri­tį. Gal daž­ niau ap­si­lan­ky­čiau ope­ros teat­ re kaip klau­sy­to­jas, at­virkš­čiai nei yra da­bar.

Kau­no vals­ty­bi­nia­ me mu­zi­ki­nia­me teat­re ypač mie­las yra En­ri­ko vaid­muo Gae­ta­no Do­ni­zet­ ti ope­ro­je „Lu­či­ja di La­mer­mur“.

– O po mu­zi­kos stu­di­jų iš­kart atė­jo­te į Kau­no vals­ty­bi­nį mu­ zi­ki­nį teat­rą? Koks bu­vo jū­sų ke­lias į šį teat­rą? – Ma­no pir­mas vaid­muo bu­vo Lie­ tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros teat­re dar bū­nant ket­vir­to­jo kur­so stu­den­ tu – Spo­le­ta ope­ro­je „Tos­ca“. Kau­ no mu­zi­ki­nis teat­ras ma­no gy­ve­ni­ me at­si­ra­do praė­jus dar ke­le­riems me­tams. Jau baig­da­mas ma­gist­ ran­tū­ros stu­di­jas ga­vau pa­siū­ly­mą su­dai­nuo­ti Ni­ko vaid­me­nį miu­zik­

le „Zor­ba“. Po to bu­vo ir ki­ti vaid­ me­nys. – Į jū­sų ju­bi­lie­jui skir­tą spek­tak­ lį at­vyks­ta­te iš Vo­kie­ti­jos, kur dir­ba­te jau ne vie­nus me­tus. – „Deuts­che oper am Rhein“ dir­ bu ket­vir­tus me­tus. Tai teat­ras, esan­tis dvie­juo­se mies­tuo­se (Diu­ sel­dor­fe ir Duis­bur­ge). Teat­re – net 55 so­lis­tų an­samb­lis, dir­ba dar ke­ lios de­šim­tys kvies­ti­nių so­lis­tų. Per se­zo­ną šis teat­ras pa­ren­gia ir iš­lei­ džia 9–10 ope­rų ir apie 4–5 ba­le­to prem­je­ras. Re­per­tua­re vie­tos ran­ da ir se­no­vi­nė, ir šiuo­lai­ki­nė ope­ ros. Pa­vyz­džiui, atei­nan­tį se­zo­ną re­per­tua­re bus net ke­tu­rios Ben­ja­ mi­no Brit­te­no ope­ros. – Ar ga­lė­tu­mė­te iš­skir­ti spek­ tak­l į, ku­r ia­m e at­s i­s klei­d ė­ te la­biau­siai, ku­ris šir­džiai pa­ts mie­liau­sias ir ko­dėl: su­ ta­po dva­si­nė bū­se­na, cha­rak­ te­ris, bu­vo ypa­tin­gas meist­riš­ ku­mo laip­te­lis, ku­rį įvei­kė­te, ar kas nors ki­ta? – Iš sa­vo jau per 50 vaid­me­nų no­ rė­čiau iš­skir­ti One­gi­no vaid­me­nį. Kaip juo­kau­ju, ši vaid­me­nį rei­kia dai­nuo­ti da­bar. Dar stu­di­jų me­ tais ma­no dės­ty­to­jas pro­fe­so­rius Vir­gi­li­jus No­rei­ka sa­kė, kad tai – ma­no par­ti­ja. To­dėl į šį vaid­me­ nį ėjau pa­ma­žu: iš­mo­kau par­ti­ją ir lau­kiau, ka­da kas nors pa­kvies. Taip jau išė­jo, kad šį vaid­me­nį pir­ mą kar­tą dai­na­vau Diu­sel­dor­fe, po to – su „bo­he­mie­čiais“. Tai­gi len­ ty­no­je par­ti­ja bu­vo pra­gu­lė­ju­si ket­ ve­rius me­tus. Kau­no vals­ty­bi­nia­me mu­zi­ki­nia­me teat­re ypač mie­las yra

En­ri­ko vaid­muo Gae­ta­no Do­ni­zet­ ti ope­ro­je „Lu­či­ja di La­mer­mur“. Taip pat bu­vo ma­lo­nu dai­nuo­ti Re­ nė F.Le­ha­ro ope­re­tė­je „Gra­fas Liuk­ sem­bur­gas“. Iš pa­sku­ti­nių­jų dar­bų no­rė­čiau iš­skir­ti For­do vaid­me­nį Giu­sep­pe’s Ver­di ope­ro­je „Fals­ta­ fas“. Tai vie­nas su­dė­tin­ges­nių ma­ no dai­nuo­ja­mų vaid­me­nų. – O sva­jo­nių vaid­muo? Ar toks vis dar yra? – Sa­vo sva­jo­nes no­rė­čiau pa­si­lik­ ti sau.

– Gy­ve­na­te ir dir­ba­te tarp Lie­ tu­vos ir Vo­kie­ti­jos. Tai nė­ra leng­va. Kaip at­si­pa­lai­duo­ja­te, ka­da pail­si­te ir ko­kie jū­sų atei­ ties pla­nai? – Ge­riau­sias poil­sis – gam­to­je. Man ne­rei­kia jo­kių ku­ror­tų su sa­vo pra­mo­go­mis. O jei kal­bė­tu­me apie pla­nus – atei­nan­tį se­zo­ną su Diu­ sel­dor­fo teat­ru nu­ma­to­mos gast­ ro­lės Ki­ni­jo­je. Po to ten lau­kia dvi nau­jos prem­je­ros. Dar­bo tik­rai už­ teks, o dar rei­kės ati­duo­ti duok­lę ir Lie­tu­vos pub­li­kai.

Iš L.Pau­tie­niaus biog­ra­fi­jos „„2001 m. už Er­mi­ni­jaus (Car­lo

Millöc­ke­rio ope­re­tė­je „Gas­pa­ro­nė“), Gus­ta­vo (Fran­zo Le­ha­ro ope­re­tė­je „Šyp­se­nų ša­lis“) ir Fal­kės (J.Straus­so ope­re­tė­je „Šikš­nos­par­nis“) vaid­me­ nis, su­kur­tus Kau­no vals­ty­bi­nia­me mu­zi­ki­nia­me teat­re ap­do­va­no­tas tuo­me­čiu aukš­čiau­siu Lie­tu­vos teat­ ro me­no ap­do­va­no­ji­mu – „Kris­to­fo­ro“ sta­tu­lė­le. Gus­ta­vo ir Er­mi­ni­jaus vaid­ me­nys bu­vo įver­tin­ti ir Kau­no teat­ra­ lų „For­tū­nos“ dip­lo­mu.

vaid­me­nį F.Le­ha­ro ope­re­tė­je „Gra­fas Liuk­sem­bur­gas“. „„2003 m. ta­po Lie­tu­vos kul­tū­ros mi­ nis­te­ri­jos pre­mi­jos už ge­riau­sią me­ tų dai­ni­nin­ko vaid­me­nį ope­re­tė­je no­mi­nan­tu. „„2003 m. pir­mo­ji pre­mi­ja Tarp­tau­

ti­nia­me jau­nų­jų dai­ni­nin­kų kon­kur­ se Es­ti­jo­je „The 3th Klau­dia Taev In­ ter­na­tio­nal Com­pe­ti­tion for Young sin­gers“.

„„2001 m. da­ly­va­vo Či­ka­gos lie­tu­vių

ope­ros pa­sta­ty­me – G.Do­ni­zet­ti ope­ ro­je „Mei­lės elik­sy­ras“, kur dai­na­vo Bel­ko­rės par­ti­ją. „„2002 m. lai­mė­jo res­pub­li­ki­nio ope­

re­tės kon­kur­so „Ope­re­tė – ma­no mei­ lė“ pir­mą­ją pre­mi­ją. „„2003 m. pel­nė Kau­no teat­ra­lų „For­

tū­nos“ pri­zą už Gra­fo Liu­ksem­bur­go

„„2004 m. ap­do­va­no­tas Auk­si­niu

sce­nos kry­žiu­mi už Gra­fo Da­ni­los vaid­me­nį F.Le­ha­ro ope­re­tė­je „Links­ mo­ji naš­lė“ kaip ge­riau­sias me­tų ope­ re­tės so­lis­tas. „„2012 m. – Auk­si­nis sce­nos kry­žius už En­ri­ko vaid­me­nį G.Do­ni­zet­ti ope­ ro­je „Liu­či­ja di La­mer­mur“ ir One­gi­no vaid­me­nį Piot­ro Čai­kovs­kio ope­ro­je.


25

šeštadienis, gegužės 4, 2013

menas ir pramogos

Pa­žais­lio fes­ti­va­lis pa­skelbs va­sa­ros pra­džią Ar­tė­jan­tis XVIII Pa­žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­lis jau ati­da­ry­mo kon­ cer­tu pri­si­dės prie vi­so pa­sau­lio šie­met šven­čia­mų Giu­sep­ pe’s Ver­di ir Ri­char­do Wag­ne­rio gi­mi­mo me­ti­nių pa­mi­nė­ji­mo. En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

Pra­džia – su auk­si­niais bal­sais

„Jau vien G.Ver­di mu­zi­ka, skam­ bė­sian­ti ati­da­ry­mo kon­cer­te, daug pa­sa­ko apie šių­me­tį fes­ti­va­lį, – pa­ ste­bė­jo Pa­žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­ lio me­no va­do­vas Pet­ras Bin­ge­lis. – G.Ver­di kū­ry­ba yra ar­ti­ma dau­ gy­bei žmo­nių: apie kom­po­zi­to­rių yra pa­sa­ky­ta, kad jis gi­mė vals­tie­ čiu ir toks vi­są gy­ve­ni­mą bu­vo.“ Anot P.Bin­ge­lio, jau pir­muo­ju kon­cer­tu, ku­ris vyks pir­mą­jį va­sa­ ros sek­ma­die­nį, bir­že­lio 2 d., fes­ti­ va­lis nu­si­lenks pub­li­kai, nes su­ras­ti ta­len­tin­gų mu­zi­kų ne­są taip sun­ku, – kur kas la­biau rei­kia pa­suk­ti gal­ vą, kad pro­gra­ma bū­tų tu­ri­nin­ga. Fes­ti­va­lio pra­de­da­ma­ja­me kon­ cer­te skam­bės auk­si­niai Lie­tu­ vos bal­sai: Sand­ra Ja­nu­šai­tė, Ie­va Prud­ni­ko­vai­tė, Liu­das Mi­ka­laus­ kas, taip pat te­no­ras iš Pie­tų Ko­rė­ jos Kwon­soo Jeo­nas. Jiems tal­kins Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­ le­to teat­ro cho­ras, or­kest­ras, Kau­ no vals­ty­bi­nis cho­ras. Šiam di­džių pa­sau­lio mu­zi­kų ju­ bi­lie­jui bus skir­ta ir il­ga­me­tės Kau­ no vals­ty­bi­nio mu­zi­ki­nio teat­ro so­ lis­tės Sa­bi­nos Mar­ti­nai­ty­tės, jos bu­vu­sių ir esa­mų stu­den­tų ir pia­ nis­tės Aud­ro­nės Eit­ma­na­vi­čiū­tės pa­reng­ta pro­gra­ma. Tur­tin­ga pro­gra­ma

Va­sa­rą skel­bian­čia­me Pa­žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je šiais me­tais gros ke­tu­ri sim­fo­ni­niai or­kest­

rai: Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to teat­ro sim­fo­ni­nis, Lie­tu­ vos vals­ty­bi­nis sim­fo­ni­nis, Lie­tu­ vos na­cio­na­li­nis sim­fo­ni­nis, Kau­ no mies­to sim­fo­ni­nis. Skam­bės tri­jų ka­me­ri­nių or­kest­rų ko­lek­ty­ vų – VDU ka­me­ri­nio, Nov­go­ro­do fil­har­mo­ni­jos ir Lie­tu­vos ka­me­ri­ nio – at­lie­ka­ma mu­zi­ka.

Su­ras­ti ta­len­tin­gų mu­zi­kų ne­są taip sun­ku, – kur kas la­ biau rei­kia pa­suk­ti gal­vą, kad pro­gra­ma bū­tų tu­ri­nin­ga. Į fes­ti­va­lio sce­ną kils ke­tu­rių cho­rų at­li­kė­jai: Kau­no vals­ty­bi­ nio, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to teat­ro, Šiau­lių vals­ty­bi­ nis ka­me­ri­nio cho­ro „Po­li­fo­ni­ja“, Ka­ra­liš­ko­jo Hol­lo­way uni­ver­si­te­ to cho­ras (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja), Ya­le Alum­ni Cho­rus (JAV). Šie­met prie fes­ti­va­lio di­ri­gen­ to pul­to iš­vy­si­me Mar­ty­ną Staš­ kų, Juo­zą Do­mar­ką, Pet­rą Bin­ge­lį, Gin­ta­rą Rin­ke­vi­čių, Ju­ri­jų Se­ro­vą (Ru­si­ja), Ru­per­tą Goug­hą (Di­džio­ ji Bri­ta­ni­ja), Jeff­rey Dou­mą (JAV), Kons­tan­ti­ną Or­be­lia­ną (JAV–Ar­ mėnija). Iš­gir­si­me trio „Cla­vio­la“, Kau­ no for­te­pi­jo­ni­nį trio ir due­tą „To­ get­her“, fes­ti­va­ly­je da­ly­vaus Kau­ no vo­ka­li­nis an­samb­lis „Acus­to“,

gos­pe­lo gru­pė „Hark“, gru­pė „4Tango“, ka­me­ri­nis an­samb­ lis „Vil­niaus Ar­se­na­las“, vo­ka­li­nis džia­zo an­samb­lis „Vi­ve“ (Di­džio­ ji Bri­ta­ni­ja), Car­los Pi­na­na ir gru­ pė (Is­pa­ni­ja), an­samb­lis „Ame­ri­kos vir­tuo­zai“, an­samb­lis „Frank­fur­te cho­rals­cho­la“ (Vo­kie­ti­ja), sal­sos šo­kio gru­pė „Swing La­ti­no“ (Ko­ lum­bi­ja). „Be­je, „Swing La­ti­no“ į Pa­žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­lį at­vyks­ta, tiks­liau, gru­pę at­ve­ža Ko­lum­bi­jos am­ba­sa­ do­rė, – iš­da­vė pa­slap­tį fes­ti­va­lio va­do­vas Jus­ti­nas Krėpš­ta. – Prieš kon­cer­tą am­ba­sa­do­rė su­si­tiks su mū­sų ša­lies Pre­zi­den­te dėl am­ba­ sa­dos stei­gi­mo Lie­tu­vo­je, nes da­ bar ar­ti­miau­sia – Var­šu­vo­je.“ At­ras nau­jų erd­vių

Šių­me­čio fes­ti­va­lio kon­cer­tai ap­ lan­kys jau tra­di­ci­nes erd­ves – Pa­ žais­lio vie­nuo­ly­no, Za­pyš­kio Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čios, Jachtk­lu­bo, Kau­no fil­har­mo­ni­jos, Kau­no pi­lies, Bo­ta­ni­kos so­do, Bab­ty­no-Že­mait­ kie­mio dva­ro, Lie­tu­vos liau­dies bui­ties mu­zie­jaus Švč.Mer­ge­lės Ma­ri­jos Gi­mi­mo baž­ny­čios, Po­ ciū­nų ae­rod­ro­mo, M.K.Čiur­lio­nio dai­lės mu­zie­jaus. Vis dėl­to fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­ riai lie­ka iš­ti­ki­mi tra­di­ci­jai ieš­ko­ ti nau­jų sce­nų: kon­cer­tai skam­bės se­niau­sia­me Lie­tu­vos cuk­raus fab­ ri­ke Ma­ri­jam­po­lė­je, taip pat dva­ ruo­se. „Ap­lan­ky­si­me ne­ma­žai ark­li­ džių, – šmaikš­ta­vo J.Krėpš­ta ir čia pat pri­dū­rė: – Na ge­rai, ga­li­me sa­ ky­ti, žir­gy­nų, nes dau­ge­lio dva­ rų bu­vu­siuo­se žir­gy­nuo­se da­bar įkur­tos pui­kios sa­lės. Tai­gi vyk­si­ me į Gel­gau­diš­kio dva­rą, Zyp­lių, Rau­dond­va­rio pi­lies nau­jai įreng­ tą sa­lę.“ „Met­ro­po­li­tan Ope­ros“ žvaigž­dės

„„Garsenybė: B.Frittoli – viena iš „Metropolitan Operos“ žvaigždžių kon-

certo dalyvių. 

theepochtimes.com nuotr.

XVIII Pa­žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­lis sa­vo pro­gra­ma pa­mi­nės ne tik gar­ sių pa­sau­lio kom­po­zi­to­rių gi­mi­mo me­ti­nes, bet ir 600 me­tų že­mai­čių krikš­to ju­bi­lie­jų. Šiai pro­gai skir­tas ir prem­je­ri­nis spek­tak­lis – Vin­ co Krė­vės „Skir­gai­la“ Kau­no pi­ly­ je, bus ne­pa­mirš­ti ir šį­met mi­ni­mi tar­mių me­tai: Bab­ty­no-Že­mait­ kie­mio dva­re nu­skam­bės Vid­man­ to Bar­tu­lio prem­je­ra „Mū­sų Lie­tu­ va (tar­miš­kos links­my­bės)“. Lau­kia iš­skir­ti­nis kon­cer­tas su „Met­ro­po­li­tan Ope­ros“ žvaigž­ dė­mis – Dmit­ri­ju­mi Hvo­ros­tovs­ kiu (Ru­si­ja), Bar­ba­ra Frit­to­li (Ita­ li­ja), Ste­fa­no Sec­co (Ita­li­ja), Il­da­ru Abd­ra­za­ko­vu (Ru­si­ja), ku­rios pa­si­ ro­dys drau­ge su Kau­no mies­to sim­ fo­ni­niu or­kest­ru ir Kau­no vals­ty­bi­ niu cho­ru. „Svar­b iau­s ia, kad fes­t i­va­ liui bū­tų pa­lan­kūs orai, – kal­bė­ jo J.Krėpš­ta. – Kar­tu su Pa­žais­lio vie­nuo­ly­no ka­zi­mie­rie­tė­mis mel­ si­mės ir ti­kė­si­mės Aukš­čiau­sio­jo pa­gal­bos – juk per mu­zi­ką pra­by­ la pa­ts Die­vas.“


26 2

ĹĄeĹĄtadIENIS, geguĹžÄ&#x2014;s 4, 2013

klasifikuoti skelbimai SkelbimĹł ir prenumeratos skyrius!

KÄ&#x2122;stuÄ?io g. 86, Iâ&#x20AC;&#x201C;V 7.30â&#x20AC;&#x201C;17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, prieĹĄais AutobusĹł stotÄŻ, Iâ&#x20AC;&#x201C;V 7â&#x20AC;&#x201C;16 val. (pietĹł pertrauka 13â&#x20AC;&#x201C;14 val.) , VI 8â&#x20AC;&#x201C;11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Sveikinimai������������������������������������������� 26 PadÄ&#x2014;kos���������������������������������������������������� 26 Darbo skelbimai�������������������������������� 26 Paslaugos���������������������������������������� 26, 27 Parduodaďż˝ ���������������������������������������� 27, 28 Perkaďż˝ ���������������������������������������������������������� 28 ÄŽvairĹŤsďż˝ �����������������������������������������������28, 29 KarĹĄÄ?iausi kelioniĹł pasiĹŤlymai����������������������� 30 Pramogos, ĹĄventÄ&#x2014;s, laisvalaikisďż˝ �������������������������������������������� 30 KvieÄ?ia ďż˝ ����������������������������������������������������� 30 KvieÄ?ia mokytis �������������������������������� 29 Dovanoja������������������������������������������������� 29

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

sveikinimai L]rahg(I]iup(lnkh]jcÂ&#x192;Ă&#x2039; Puhe]er]ec`Â&#x201C;ognajp]( Enpuhqikf)]jpc]preĂ&#x161;(]jpopkcĂ&#x161;* RÂ&#x201C;faheorahje]echkopkP]rklh]qgqo( Pacqen`uP]q^¡j]hajcr] Enog]e`nq* @Â&#x201C;gkf]iP]qqjaieckj]gpeo( QikguiÂ&#x192;l]ejpcurajeiÂ&#x192;( QiaehÂ&#x201C;o(`e]qcoikgqlej]o]geo( QreogÂ&#x192;p]q`Â&#x201C;gkf]i(I]i]*

KOKYBIĹ KAS GYVENIMAS Ĺ IANDIEN!

Ikpejko`eajkolnkc]P]raoraegej]r]eg]eA`ep]enGÂ&#x2122;opqpeo( =qn]enPki]o^ae]j¡g]eG]nkheo(Hqg]o(Pep]o(P]`]oenC]^ef]

padÄ&#x2014;kos

Reikalinga patalpĹł valytoja (12 val./sav.). Kreiptis K.DonelaiÄ?io g. 46, Kaunas, tel. (8 37) 204 293.

Gyvenimas yra trapus, brangus ir vienintelis. NuoĹĄirdĹžiai aÄ?iĹŤ, gerbiamas drauge Valdai KATASANOVAI, kuris, bĹŤdamas devyneriĹł metĹł, iĹĄgelbÄ&#x2014;jai mane, septynmetÄŻ berniukÄ&#x2026;, nemokantÄŻ plaukti, skÄ&#x2122;stantÄŻ Nemune, ankstyvÄ&#x2026; pavasarÄŻ prieĹĄ 50 metĹł. Tu tada neiĹĄsigandai ir rizikavai savo gyvybe. Iki ĹĄiol didĹžiuojuos tavo drÄ&#x2026;sa. Su pagarba Jonas BaltuseviÄ?ius

1108398

KaunÄ&#x2014;nĹł bendruomenÄ&#x2014; dÄ&#x2014;koja profesoriui, Seimo nariui Arimantui DumÄ?iui uĹž nuoĹĄirdĹžiÄ&#x2026; pagalbÄ&#x2026; KaunÄ&#x2014;nĹł bendruomenei. JÄŻ galima sutikti visur: ir parke, ir bibliotekoje, ir seniĹŤnijoje. Visur jis bendrauja nuoĹĄirdĹžiai su EiguliĹł seniĹŤnijos gyventojais, kurie visada turi kÄ&#x2026; jam pasakyti ar papraĹĄyti. Pagal galimybes neatsisako padÄ&#x2014;ti sunkiai sergantiems ligoniams, randa bendrÄ&#x2026; kalbÄ&#x2026; tiek su jaunais, tiek su pagyvenusiais ĹžmonÄ&#x2014;mis, todÄ&#x2014;l turi didelÄŻ autoritetÄ&#x2026;. PrieĹĄ jÄŻ dar neturÄ&#x2014;jome tokio sÄ&#x2026;Ĺžiningo, rĹŤpestingo Seimo nario, kuris sÄ&#x2026;Ĺžiningai rĹŤpintĹłsi gyventojais. Taip pat negalima pamirĹĄti ir mĹŤsĹł energingo, jauno Kauno miesto mero Andriaus KupÄ?insko, kuris rĹŤpinasi Kauno miestu, jo ĹžmonÄ&#x2014;mis. Linkime tvirtos sveikatos. Antanas Visockis KaunÄ&#x2014;nĹł bendruomenÄ&#x2014;

1107157

1104818

AutomobiliĹł ĹĄvaros centrui reikalingi darbuotojai (merginos ir vaikinai). Apmokome. Tel. 712 525. 1104573

Dirbti Kaune reikalingi elektros ir silpnĹł sroviĹł montuotojai. Reikalavimai: darbo patirtis, pareigingumas, atsakingumas. Tel. (8 37) 261 013, 8 610 43 909. 1105062

KroviniĹł perveĹžimĹł ÄŻmonÄ&#x2014; pleÄ?ia savo veiklÄ&#x2026; ir ieĹĄko vairuotojĹł-ekspeditoriĹł darbui tik Lietuvoje. Reikalavimai: CE kategorija, pavojingĹł kroviniĹł perveĹžimo paĹžymÄ&#x2014;jimas pagal A1 programÄ&#x2026;. Privalumai: 2 metĹł darbo patirtis, ankstesniĹł darbovieÄ?iĹł rekomendacijos. SiĹŤlome: stabilĹł darbo grafikÄ&#x2026;, greitai ir laiku mokamÄ&#x2026; uĹžmokestÄŻ, visas socialines garantijas. Kreiptis tel. (8 37) 268 960, 8 656 14 298. 1105003

1108556

BesipleÄ?ianti ÄŻmonÄ&#x2014; ieĹĄko tolimĹłjĹł reisĹł vairuotojĹł dirbti tarptautiniais marĹĄrutais VakarĹł Europaâ&#x20AC;&#x201C;Rusija. Geros darbo sÄ&#x2026;lygos, laiku mokamas atlyginimas. Tel. 8 686 50 252. 1105711

1105748

Reikalingas mikroautobusÄ&#x2026; turintis vairuotojas rytinei spaudai iĹĄveĹžioti. Kreiptis K.DonelaiÄ?io g. 46, Kaunas, tel. (8 37) 204 293, 8 612 97 190.

1107744

Reikalingas pagalbinis darbininkas ĹŤkio dalyje, iĹĄmanantis staliaus, elektriko darbÄ&#x2026;, turintis vairuotojo paĹžymÄ&#x2014;jimÄ&#x2026;. Kreiptis K.DonelaiÄ?io g. 46, Kaunas. Tel. (8 37) 204 293, 8 612 97 190. 1107741

Reikalingi autoveĹžio vairuotojai trumpiems reisams. Geros darbo sÄ&#x2026;lygos, laiku mokamas atlyginimas. Tel. 8 674 56 399. 1107351

1107861

IeĹĄkome vilkikĹł (cementoveĹžiĹł) vairuotojĹł Kaune, turinÄ?iĹł vairavimo patirties ir C, E kategorijas. PerveĹžimai tik Lietuvoje, atlyginimas mokamas laiku. CV siĹłsti e. paĹĄtu erika@bullcargo.lt, dÄ&#x2014;l informacijos skambinti tel. 8 684 58 242.

SiĹŤlo darbÄ&#x2026;

1107504

Reikalingas automobiliĹł ĹĄaltkalvis (vaĹžiuokliĹł remontas) ir mechanikas-variklio meistras, iĹĄmanantis savo darbÄ&#x2026;. Tel. 8 656 88 433.

Reikalingi C kategorijos vairuotojai iĹĄveĹžioti alĹł Kauno regione. Tel. 8 685 35 909.

DARBo skelbimai

Akmens apdirbimo ÄŻmonei â&#x20AC;&#x17E;Akmiâ&#x20AC;&#x153; reikalingi ĹĄie specialistai: CNC operatoriai-programuotojai, atlyginimas nuo 2 500 Lt; pagalbiniai darbininkai, atlyginimas nuo 1 800 Lt. Darbas pamainomis. Privalumai: panaĹĄaus darbo patirtis, automobilinio krautuvo vairuotojo, hidromanipuliatoriĹł operatoriaus, kroviniĹł prikabinÄ&#x2014;tojo paĹžymÄ&#x2014;jimai. Taip pat reikalingas patyrÄ&#x2122;s braiĹžytojaskonstruktorius darbo brÄ&#x2014;Ĺžiniams braiĹžyti. Atlyginimas nuo 2 000 Lt. Apie ÄŻmonÄ&#x2122;: www.akmi.lt. JĹŤsĹł CV laukiame adresu jurate@akmi.lt. Tel. (8 37) 342 545.

1107743

Moderniam autoservisui reikalingas automobiliĹł ĹĄaltkalvis. BĹŤtina darbo patirtis. SiĹŤlome: geras darbo sÄ&#x2026;lygas, patrauklĹł atlyginimÄ&#x2026;. Tel. 8 671 18 532.

Legalus darbas uĹžsienyje mokantiems ir nemokantiems kalbos. Anglijoje â&#x20AC;&#x201C; dÄ&#x2014;vÄ&#x2014;ti drabuĹžiai, fabrikai, Ĺž. ĹŤkis, paukĹĄtynas. Danijoje â&#x20AC;&#x201C; bulviĹł rĹŤĹĄiavimas, pakavimas sandÄ&#x2014;liuose, fabrike. Norvegijoje â&#x20AC;&#x201C; viĹĄtienos, Ĺžuvies, vaisiĹł, kiauĹĄiniĹł fabrikai. Tel. 8 655 57 030; darbo.vartai@gmail.com, www.darbovartai.lt. 1108352

Medienos apdirbimo ÄŻmonÄ&#x2014;s UAB â&#x20AC;&#x17E;Nilmaâ&#x20AC;&#x153; Ariogalos padalinyje reikalingi darbininkai (vyrai ir moterys). Kreiptis tel. 8 618 36 929. 1105988

PerveĹžimĹł kompanijai UAB â&#x20AC;&#x17E;Hoptransaâ&#x20AC;&#x153; reikalingi tolimĹłjĹł reisĹł vairuotojai, turintys CE kat. Tel. 8 687 70 945. 1092234

Reikalingas ekskavatorininkas-maĹĄinistas. Tel. 8 698 12 964, 8 614 42 515. 1108895

Reikalingi darbininkai statybose. Teirautis tel. 8 610 40 356. 1105721

Reikalingi daĹžytojai, plyteliĹł klijuotojai, gipskartonio montuotojai ir kiti vidaus apdailos specialistai. Tel. 8 670 67 156. 1104104

Reikalingi stogdengiai ir pagalbiniai darbininkai stogo darbams atlikti. Tel. 8 671 78 390. 1102699

TechniniĹł gaminiĹł siuvimo ÄŻmonÄ&#x2014; VilijampolÄ&#x2014;je ieĹĄko medĹžiagĹł sukirpÄ&#x2014;jo. DÄ&#x2014;l reikiamos keliamosios jÄ&#x2014;gos ieĹĄkome vyro. Puikios darbo sÄ&#x2026;lygos, viena pamaina, visa darbo savaitÄ&#x2014;, visos soc. garantijos. Tel. 8 687 16 383. 1105997

UAB â&#x20AC;&#x17E;Coveraâ&#x20AC;&#x153; siĹŤlo darbÄ&#x2026; turintiems patirties grindĹł dangĹł (linoleumo, kiliminÄ&#x2014;s dangos) klojÄ&#x2014;jams. Tel. 8 686 04 868, e. paĹĄtas info@covera.lt. 1101579

UAB â&#x20AC;&#x17E;EkskomisarĹł biurasâ&#x20AC;&#x153; dirbti Kaune reikalingi apsaugos darbuotojai. CV (nurodant pareigybÄ&#x2122;) siĹłsti e. p. kaunas@ekskomisarai.lt. Informacija tel. (8 37) 220 476. 1102833

UAB â&#x20AC;&#x17E;Naujasis NevÄ&#x2014;Ĺžisâ&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x201C; ÄŻmonÄ&#x2014;, diegianti naujas technologijas, gaminanti sausus pusryÄ?ius ir sĹŤrius uĹžkandĹžius, ieĹĄko GAMYBOS DARBUOTOJO (-OS). Reikalavimai: darbĹĄtumas, atsakingumas ir kruopĹĄtumas, sugebÄ&#x2014;ti atlikti ÄŻrangos prieĹžiĹŤrÄ&#x2026; ir valdyti gamybos procesus. SiĹŤlome: atsakingÄ&#x2026;, ÄŻdomĹł ir dinamiĹĄkÄ&#x2026; darbÄ&#x2026;, mokymus, kvalifikacijos kÄ&#x2014;limo galimybes bei karjeros perspektyvas, veĹžame ÄŻ ir iĹĄ darbo, kompetencijÄ&#x2026; atitinkantÄŻ darbo uĹžmokestÄŻ. KontaktinÄ&#x2014; informacija: CV siĹłsti e. paĹĄtu birute@nevezis.lt, faksu (8 37) 536 291. IĹĄsamesnÄ&#x2014; informacija teikiama tel. 8 656 22 104. Informuosime tik atrinktus kandidatus. KonfidencialumÄ&#x2026; garantuojame. 1108305

Valymo paslaugĹł ÄŻmonÄ&#x2014; mielai priims ÄŻ darbÄ&#x2026; valytojas (-us) ir kiemsargius, turinÄ?ius 35â&#x20AC;&#x201C;55 proc. darbingumÄ&#x2026;. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 1094982

IeĹĄko darbo

SiĹŤlome darbÄ&#x2026; Kaune marĹĄrutinio taksi vairuotojams. Tel. 8 672 23 577, 8 675 23 777. 1105844

1106046

SiĹŤlome darbÄ&#x2026; spaudos pardavÄ&#x2014;joms Ĺ˝aliakalnio, Dainavos, Ĺ ilainiĹł r. Lankstus darbo grafikas. Kreiptis K.DonelaiÄ?io g. 46, Kaunas, tel. (8 37) 204 293, e. paĹĄtas info@kaunospauda.lt.

IeĹĄkau slaugytojos darbo. Galiu priĹžiĹŤrÄ&#x2014;ti ligonius ir senyvo amĹžiaus Ĺžmones. DidelÄ&#x2014; patirtis. Tel. (8 37) 267 069.

1107742

1108338

Statybos ÄŻmonei reikalingi darbĹł vadovai (gali bĹŤti netestuoti). Teirautis tel. 8 610 40 356. 1105717

Statybos ÄŻmonei reikalingi: daĹžytojai, tinkuotojai, mĹŤrininkai, betonuotojai, staliai bendrastatybiniams darbams, fasado sienĹł ĹĄiltintojai. Darbuotojai reikalingi dirbti Lietuvoje ir uĹžsienyje. Skambinti darbo valandomis tel. (8 37) 375 331. 1104656

UAB â&#x20AC;&#x17E;Soloservisâ&#x20AC;&#x153; pleÄ?ia veiklÄ&#x2026; ir ÄŻ savo kolektyvÄ&#x2026; kvieÄ?ia suvirintojus, ĹĄaltkalviusmontuotojus, smÄ&#x2014;lininkus dirbti Jonavoje (kelionÄ&#x2014;s iĹĄlaidos kompensuojamos). Gyvenimo apraĹĄymus praĹĄom siĹłsti e. paĹĄtu jolanta@soloservis.lt. Tel. 8 696 63 650. 1101822

Sveikatos psichologo kompleksinÄ&#x2014; konsultacija

tik 125 Lt.

Psichodiagnostika â&#x20AC;&#x201C; NEMOKAMA Ĺ eimos nario konsultacija â&#x20AC;&#x201C; NEMOKAMA

REGISTRUOKIS

psichologo konsultacijai jau dabar: Kaune: Vytauto pr. 23, tel. 8 37 333 557, mob. tel. 8 606 911 20 Vilniuje: SavanoriĹł pr. 11 A, tel. 8 5 212 55 66, mob. tel. 8 676 07774

Daugiau informacijos www.mirameda.lt

IĹ BLAIVINIMAS VISÄ&#x201E; PARÄ&#x201E;. PriklausomybÄ&#x2014;s ligĹł gydymas. Tel. 8 606 91 150. 1104704

Klinikoje GROĹ˝IO PASAULIS gyd. onkologÄ&#x2014;chirurgÄ&#x2014; L.Ĺ arakauskienÄ&#x2014; iĹĄtiria apgamus siaskopu ir juos paĹĄalina chirurginiu lazeriu bei kitais metodais. Tel. 313 900. Su EUROVAISTINÄ&#x2013;S kortele MEDUS suteikiama 10 proc. nuolaida. 1105197

Klinikos BENDROSIOS MEDICINOS PRAKTIKA naujiena â&#x20AC;&#x201C; kaulĹł, sÄ&#x2026;nariĹł ir minkĹĄtĹłjĹł audiniĹł magnetinio rezonanso tyrimai. Gali bĹŤti atliekami skubiai. Tel. 313 665. Su EUROVAISTINÄ&#x2013;S kortele MEDUS suteikiama 12 proc. nuolaida. 1105201

57 metĹł vyras ieĹĄko sodybos priĹžiĹŤrÄ&#x2014;tojoĹŤkvedĹžio darbo. Tel. 8 683 86 498.

SIĹŞLOMI DARBAI UĹ˝SIENYJE. ANGLIJOJE: vaisiĹł, gÄ&#x2014;liĹł, drabuĹžiĹł pakavimas, limonado fabrikas, ĹĄiltnamiai (7â&#x20AC;&#x201C;8 svarai/val.). NORVEGIJOJE: kepyklos, sĹŤrio fabrikai, drabuĹžiĹł, gÄ&#x2014;liĹł pakavimas, ĹĄiltnamiai (135 kronos/val.). OLANDIJA: krovimai, kepykla, trinkeliĹł klojimas, ĹĄiltnamiai (9 eurai/ val.). www.karjerosbiuras.lt. Tel. 8 699 94 931; karjeros.biuras@gmail.com.

Taikome absoliuÄ?iai sveikÄ&#x2026; ir uĹžtikrintÄ&#x2026; metodÄ&#x2026; padedantÄŻ nebevartoti alkoholio, gyventi, nejauÄ?iant destruktyvaus streso, kontroliuoti svorÄŻ, iĹĄsigydyti kitas psichikÄ&#x2026; ir kĹŤnÄ&#x2026; ĹžalojanÄ?ias priklausomybÄ&#x2014;s ligas, tapti visiĹĄkai sveiku ir laisvu Ĺžmogumi.

1105541

Paslaugos MedikĹł APGAMŲ IĹ TYRIMAS IR Ĺ ALINIMAS! PaĹžangiausias, auksiniu standartu laikomas apgamĹł ar kitĹł odos dariniĹł dermatoskopinis tyrimas moderniu vokiĹĄku skaitmeniniu videodermatoskopu! PatyrÄ&#x2122; gydytojai dermatologai, atlikÄ&#x2122; iĹĄsamĹł tyrimÄ&#x2026; ir naudodamiesi kliniĹĄkai patvirtintu naujausios kartos lazeriu, saugiai ir neskausmingai paĹĄalins apgamus ar kitus odos defektus: karpas, kraujagysles, pigmentines dÄ&#x2014;mes, randus, strijas, nagĹł grybelÄŻ ir kt. BIOFIRST klinika, StudentĹł g. 37, Kaunas, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 1108491

Mielos Mamos, tik Jums iki geguĹžÄ&#x2014;s 10 d. â&#x20AC;&#x201C; 30 % nuolaida veido odos atjauninimo procedĹŤrai RAYLIFE radijo daĹžniais, kurios metu efektyviai maĹžinamos amĹžiaus bei mimikos raukĹĄlÄ&#x2014;s! Neskausminga, saugi ir veiksminga alternatyva plastinÄ&#x2014;ms veido odos tempimo operacijoms! BIOFIRST klinika, StudentĹł g. 37, Kaunas, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 1108490

OZONOTERAPIJA â&#x20AC;&#x201C; efektyvi pagalba po infarktĹł, insultĹł, sergant diabetu, ateroskleroze, endarteritu, impotencija. NatĹŤralaus gydymo centras, SavanoriĹł pr. 284. Tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt. 1107040

PacientĹł gydymas jĹł namuose po ilgalaikio ALKOHOLIO vartojimo ir esant sunkiam PAGIRIŲ sindromui. Pagalba visÄ&#x2026; parÄ&#x2026;. www. isblaivinimas.lt. Tel. 8 699 28 234, 221 128. 1101871

Prekiaujame kraujospĹŤdĹžio matuokliais. Taisome sugedusius. â&#x20AC;&#x17E;Medicinos reikmenysâ&#x20AC;&#x153;. V.Putvinskio g. 49, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. Tel. 206 511, 8 684 45 751. 1105241

SPECIALUS PASIĹŞLYMAS MOTERIMS MEDICINOS CENTRE â&#x20AC;&#x17E;NEUROMEDAâ&#x20AC;&#x153;! 30 % nuolaida krĹŤtĹł echoskopijai. KAINA tik 49 Lt. Registracija tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromeda.lt. 1104040

UAB â&#x20AC;&#x17E;Rasos klinikojeâ&#x20AC;&#x153; suaugusiesiems atliekamos vidaus organĹł, skydliaukÄ&#x2014;s, maĹžojo dubens ir ĹĄirdies echoskopijos. Konsultuoja chirurgas. S.Ĺ˝ukausko g. 14-1, tel. 312 111. Darbo laikas Iâ&#x20AC;&#x201C;V 8â&#x20AC;&#x201C;20 val. 1107943

Automobilininkams Automobilio apsauga nuo korozijos. Antikorozinis automobilio padengimas â&#x20AC;&#x17E;Dinitrolâ&#x20AC;&#x153; medĹžiagomis. KÄ&#x2014;bulo paruoĹĄimas, daĹžymas, suvirinimas. Suteikiame garantijÄ&#x2026;. Kalvarijos g. 28A, tel. 392 803, 8 698 36 705. 1096818


27 3

šeštaDIENIS, gegužės 4, 2013

klasifikuoti skelbimai

2 k. butą Senamiestyje, M.Daukšos g. (b. pl. 57 kv. m, rekonstruotas, suremontuotas, aukštos lubos). Tel. 8 698 12 529.

Paslaugos Automobilininkams

1107401

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355.

Mūriju ir projektuoju įvairius židinius ir koklines krosnis. Tel. 8 627 69 309, 8 611 59 544, e. paštas ruliukas@web.lt.

1096167

Buitinės technikos remonto

1097090

PLISUOTOS ŽALIUZĖS, Ritininės užuolaidos, ROMANETĖS – UAB „Eurivila“. K.Donelaičio g. 33, tel. 423 333. www.eurivila.lt. 1104335

Baldžių Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459.

Nemokamai iðveþa Senà buitinæ, kompiuterinæ technikà ir kitus elektronikos prietaisus Registracija tel.

1105215

BALDAI PER VIENĄ SAVAITĘ! Nestandartiniai kietieji baldai: spintos, virtuvės, komodos, prieškambario baldai ir kiti. Galima įsigyti IŠSIMOKĖTINAI. Atvykstame, konsultuojame ir išmatuojame NEMOKAMAI. Tel. 8 683 90 946.

8 641 99 000

www.kaunakiemis.lt

1107162

Nebrangiai prijungiame skaitmeninę televiziją. Taisome televizorius, garso aparatūrą ir kitus el. prietaisus – su garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 751.

Baldai. Projektavimas, gaminimas, montavimas. Virtuvės, svetainės, prieškambario. Stumdomųjų durų sistemos. Tel. 8 614 74 909, 479 209.

Remontuoju visas automatines skalbykles. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900.

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774.

1108417

1106897

1105683

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 1107825

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 1096802

TELEVIZORIŲ taisymas Jūsų namuose. Atliktam darbui suteikiame garantiją. Tel. 8 603 38 889, 438 626. 1106662

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 1096704

Atliekami visi mūrijimo, betonavimo darbai. Atliekame griovimo darbus. Tel. 8 648 73 778. 1107465

Betonuojame grindis, ruošiame pagrindus. Klojame visų tipų grindų dangą. Ilgalaikė patirtis. Garantija. Tel. 8 686 44 993, 8 687 24 321.

Nuomojame ekskavatorius, buldozerius ir traktorius su hidrauliniu plaktuku (su vairuotoju). Vežame savivarčiu žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas. Tel. 8 699 77 162. 1101196

Privačių ir daugiabučių namų šiltinimas polistirenu, akmens vata. Dedame struktūrinį tinką. Ventiliuojami ekologiški fasadai. Tel. 8 614 45 953. www.apsiltinime.lt. 1102303

PROFESIONALŪS REMONTO DARBAI. Tarpblokinių siūlių, fasado, balkonų, stogų remontas. Suteikiame garantiją, išrašome sąskaitas. www.alpeka.lt. Tel. 8 651 90 444, e. paštas info@alpeka.lt. 1103143

1097566

Kompiuterininkų Taisome nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius. Atnaujiname NAVIGACIJAS. Suteikiame garantiją. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

1106923

Atliekame visų kompiuterių programinį ir techninį remontą, lituojame pagrindines plokštes, tiesiame tinklus. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 608 36 336. 1101622

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 1106840

Visų kompiuterių ir televizorių bei garso technikos servisas. Adresas Savanorių pr. 192, Kaunas, tel. (8 37) 327 424; www.pc-help.lt.

1071022

Statybos, remonto Akcija! Plastikiniai langai, šarvuotos durys, aliuminio balkonai. Gamintojo kainomis. 5 m. garantija. Apdailos darbai. Tel. 8 600 61 010, 8 617 56 746. 1096908

Atliekame apdailos, remonto darbus. Dažymas, tapetavimas, santechnika, plytelės, lubos, grindys ir kt. Komandiruotės. Medžiagoms – nuolaidos. Tel. 8 688 52 809. 1105703

Atliekame daugiabučių laiptinių remonto darbus. Tel. 8 606 53 989.

1108120

Atliekame drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimą. Sutvarkome dokumentaciją. Dirbame jau 20 metų. Tel. 8 674 13 881. 1101484

Atliekame fasadų šiltinimo darbus, dažome struktūriniais dažais. Tel. 8 638 99 645.

1101697

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 1101192

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 1092010

Atliekame visus grunto kasimo, stumdymo ir lyginimo darbus su ekskavatoriumi-krautuvu. Tel. 8 614 05 241. 1100896

Dengiame šlaitinius stogus, keičiame senas konstrukcijas ir seną šiferio dangą į bet kurią kitą. Lankstome nestandartinius skardos gaminius. Tel. 8 687 75 804. Dengiame stogus prilydomąja bitumine danga, atliekame smulkius stogo remonto darbus. Visoje Lietuvoje. Suteikiame garantiją. Tel. 8 674 91 615, e. paštas ebucinskaite@gmail.com. 1107711

Fasadų šiltinimas: klijuojame, armuojame, dedame dekoratyvinį tinką, naudojame jūsų ar savo pastolius. Deramės vietoje įvertinę darbą. Tel. 8 670 27 799. 1105414

Glaistome, dažome, montuojame gipskartonį. Klojame laminatą. Kalame dailylentes. Tel. 8 602 19 874. 1105819

Greitai ir kokybiškai klojame trinkeles, suteikiame garantiją. Statome vejos ir kelio bortelius, sulyginame šulinius. Tveriame tvoras. Tel. 8 685 85 550. 1107019

GRINDŲ BETONAVIMAS – Kaune ir Kauno apylinkėse. Organizuojame medžiagų tiekimą, išrašome sąskaitas, suteikiame garantiją. Tel. 8 678 19 899. 1104437

Kaminų įdėklai, dūmtraukiai, nestandartiniai skardos gaminiai. Tel. 8 611 53 224, www.resikona.lt. 1108143

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430.

1107069

Kasame, valome, giliname šulinius, tranšėjas, kanalizacijas ir drenažus. Tel. 8 647 58 375.

1100410

Kokybiškai atlieku vidaus apdailos ir kitus smulkius remonto darbus, tapetuoju, glaistau (šlifavimas be dulkių). Tel. 8 677 05 040. 1105024

Meistro pagalba: santechnika, elektra, apdailos darbai, tvirtinimai ir t.t. Išsikvieskite meistrą tel. 8 618 00 700. 1088321

Montuojame gipskartonį. Glaistome, dažome, tapetuojame. Remontuojame ir butus. Galime pristatyti medžiagas. Tel. 8 615 95 044. 1107386

Mūrijame, betonuojame. Suvirinimo, griovimo darbai. Gipskartonio montavimas. Stogų dengimas. Tel. 8 646 16 479. 1099880

Mūrininkų brigada stato individualius namus. Mūrijame blokeliais, apdailinėmis plytomis. Atliekame betonavimo darbus. Tel. 8 673 50 825, 8 633 95 604.

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

Nestandartiniai metalo gaminiai iš juodojo ir nerūdijančio plieno: turėklai, laiptai, tvoros, kiemo vartai. Aliuminio konstrukcijos, suvirinimas. Tel. 8 636 19 730.

1105517

1106251

1101851

Atlieku vidaus apdailos darbus: glaistymas, dažymas, tapetavimas, gipskartonio montavimas, laminuotų grindų dėjimas, plytelių klijavimas. Tel. 8 679 45 576. 1107970

Santechnikas atlieka visus darbus, padeda įsigyti prekių pigiau. Darbams suteikiamos nuolaidos, garantija. Tel. 8 641 58 493.

1102423

1107159

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 1107344

1104779

Nebrangiai gaminame čiužinius, antčiužinius, lovas, spintas, virtuvės, prieškambario, svetainės baldus, kėdes ir stalus. www.abaldas.lt. Tel. 8 655 65 453. 1102736

Pigiai gamina spintas su stumdomosiomis durimis, virtuvės, miegamojo, kitus baldus pagal individualius užsakymus. Tel. 8 676 80 295. 1102621

Šventėms Kviečiame rengti vaikų stovyklas, organizacijų, sporto ir kitokias šventes kaimo turizmo sodyboje „Rojaus Kampelis“. www.turizmaskaimo.lt. Tel. 8 640 30 900. 1100133

Muzikantas – švenčių vedėjas Jūsų jubiliejui, vestuvėms, firmos šventei. Vakaro programa – pagal Jūsų pageidavimus. Tel. 8 686 97 021, Kaunas.

1098772

Kitos

2013 05 23 13 val. Žemaitės g. 17A–1, Telšiuose, BUAB „Klaslanga“, įm. k. 300000156, varžytynėse parduoda ½ 2,85 ha žemės ūkio paskirties sklypo, un. Nr. 4400-0769-4844, esančio Ilgakiemio k., Kauno r. sav., už 6 800 Lt. Asmenys, norintys dalyvauti varžytynėse, iki varžytynių į įmonės depozitinę sąskaitą Nr. LT09 7044 0600 0632 1232, esančią AB SEB banke, privalo sumokėti 10 % parduodamo žemės sklypo kainos (680 Lt) varžytynių dalyvio mokestį. Informacija teikiama tel. 8 698 26 918. 1107509

3 k. butą T.Masiulio g. (3/3 a., b. pl. 60 kv. m, vidinis, aukštos lubos, plastikiniai langai, nėra gyvatuko mokesčio, rakinama laiptinė, puikus susisiekimas, butas tuščias). Tel. 8 600 81 191, 8 672 95 765. 1099201

3 k. butą Voškonių k., Kauno r. (3 a., b. pl. 59 kv. m, autonominis šildymas, kapitalinis remontas, plastikiniai langai, parketas, šarvuotos durys, su baldais ir buitine technika). Tel. 8 677 40 073. 1107418

3 kambarių butą Partizanų g., Dainavos mikrorajone (b. pl. 47,64 kv. m, 5/1 a., suremontuotas, gali būti naudojamas komercijai). Be tarpininkų. Kaina sutartinė. Tel. 8 641 51 336, 8 646 00 007. 1105833

4 ha žemės sklypą prie Kauno marių regioninio parko, Viršužiglyje. Nuo Kauno ribos 15 km. Tinkama vieta kaimo turizmo sodybai, arti Kauno marios. Kaina sutartinė. Tel. 8 661 23 454. 1106349

8 a sodą prie Kauno marių, už Žiegždrių (2 aukštų namas, šiltnamis, pirtis). Kaina 54 000 Lt. Tel. 8 670 68 348. 1107360

9–12 a gyvenamosios paskirties sklypus Kauno r., 2-uose Jonučiuose, Elnio g. (visos miesto komunikacijos). 1 aro kaina 6700 Lt. GEPARD, tel. 8 641 89 509. 1108403

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt. 1058102

Garažą Kuršėnų g. Tel. 8 622 54 139.

1107245

Namą miesto centre, bet tylioje, ramioje vietoje (b. pl. 160 kv. m, 6,7 a sklypas). Kaina 680 000 Lt. Tel. 8 677 29 903.

1101746

Santechnikos darbai. Medžiagas perkame su didele nuolaida. Darbams suteikiama garantija. UAB Ekstra projektai, Savanorių pr. 287–316, tel. 8 607 84 480, 332 247.

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681.

Namą Žaliakalnyje, Kalniečių g. (šildymas kietuoju kuru ir dujomis, 6 a sklypas, 1997 m. statyba, b. pl. 386 kv. m). Kaina 950 000 Lt. Tel. 8 687 17 531.

Santechnikos darbai: keičiame vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, statome kietojo kuro ir dujinius katilus, rekonstruojame šildymo sistemas. Tel. 8 675 22 026.

Profesionalus medžių genėjimas, žolės aeravimas, aplinkos tvarkymo darbai. Landšafto dizainas. Tel. 8 600 24 977.

NT unija padės Jums greitai parduoti, pirkti ar išnuomoti nekilnojamąjį turtą. Turime daug pirkėjų, ieškančių butų, namų, sklypų, sodų, sodybų. Tel. 8 678 00 678.

1101354

1105823

Šiltiname pastatus, dedame dekoratyvinį tinką. Tel. 8 685 01 565. 1107407

Šlaitinių stogų darymas. Visi skardinimo darbai. Tel. 8 679 13 020, 8 682 92 177.

1102271

Statybininkų brigada mūrija įvairiais blokeliais, betonuoja. Turime savo įrankius, stelažus. Yra galimybė parodyti padarytus darbus. Tel. 8 608 40 774. 1103339

Stogdengys, turintis patirties, greitai ir kokybiškai dengia šlaitinių ir karkasinių namų stogus. Tel. 8 673 96 426. 1091474

Stogų renovavimas. Atnaujiname senus skardinius stogus, užtaisome skyles, nudažome. Tel. 8 675 15 090. 1107802

Trinkelių klojimas. Želdinimo darbai. Kokybiškai atliekame aplinkos tvarkymo darbus: įrengiame vejas, alpinariumus, vandens telkinius. Tel. 8 699 48 200. 1104974

Vokiški plastikiniai langai, šarvuotos durys. Balkonų stiklinimas. Langų remontas. Tel. 8 688 87 055, 8 687 82 361.

1102116

Vonių restauravimo lyderiai. Patirtis 17 m. Stipriausia Lietuvoje GREEN-EKO2 danga su marmuru, akmeniu, keramika. www.restauruok.lt. Tel. 440 201, 8 671 88 575. 1097345

Žemės kasimo, pamatų, drenažo, tranšėjų bei gręžimo darbai (20, 30, 40 cm skersmens) mini ekskavatoriumi „Kubota“. Tel. 8 685 43 966. 1107647

Vidaus įrangos Gaminame lauko, vidaus, šarvuotas (šarvuotų durų spynų keitimas) duris, taip pat gaminame stogelius, terasas. Tel. 457 915, 8 676 70 000; www.lietuviskosdurys.lt. 1102134

1106822

1107363

Vaismedžių genėjimas, medžių šalinimo darbai, vejų įrengimo ir atnaujinimo darbai. Tel. 8 611 45 542. 1105640

Žemės kultivavimas, frezavimas – kaina nuo 10 Lt už a. Žolės pjovimas – kaina nuo 4 Lt už a. Medžių, krūmų pjovimas. Dirbama Kauno apskr. Tel. 8 616 71 652. 1108466

Žemės kultivavimas, frezavimas bet kurioje Kauno vietoje. Žolės pjovimas. Tel. 8 645 18 592.

1105934

parduoda

1101754

1100777

Parduodama graži sodyba 35 km už Kauno, Klaipėdos link. Kaina sutartinė. Tel. 8 615 42 622.

1107580

Parduodamas namas Viršužiglyje, Žiglos g. 39 (30 arų sklypas, greta yra 1,7 ha žemės su galimybe nusipirkti). Tel. 8 685 19 874, 8 685 01 335. 1105141

Parduodu 11 a žemės sklypą Kaune, J.Vienožinskio g., šalia Neries, detaliajame plane suformuotą gyvenamųjų pastatų statybai. Komunikacijos greta. Tel. 8 672 24 434. 1105696

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone Pigiai namą su 4,5 a žemės sklypu Žemalės g., Šilainiuose (355 kv. m, graži vieta, ant šlaito, labai rami vieta). 1 kv. m kaina 1 000 Lt. Tel. 8 698 00 944. 1102759

Parduodu 2 kambarių butą Raudondvaryje. Teirautis po 18 val. tel. 8 678 36 042. 1106141

Parduodu patalpas Žaliakalnyje, yra nuomininkai. Gera vieta, grąža 8 %. Kreiptis tel. 8 656 99 890.

1105792

Parduodu sodą. Tel. 8 618 35 578.

1107542

3 kambarių butą Ašigalio g., Eigulių mikrorajone (5/5 a., b. pl. 58,92 kv. m, plastikiniai langai, įstiklintas balkonas, butas šviesus). Be tarpininkų. Tel. 8 641 51 336, 8 646 00 007.

Senjorams – 2 kambarių 48 kv. m butą Vandžiogalos pl., Sargėnuose (4 butų name, autonominis šildymas dujomis ir krosnimi). Kaina 80 000 Lt. Tel. 8 650 92 969.

Dėmesio! Padedame parduoti butą, sodą, namą. Sutvarkome visus dokumentus. Tel. 8 611 76 935; kestutis.aero@yahoo.com.

Sodybą Taurakiemio k., nuo Kauno 18 km (68 a sklypas, 81 kv. m medinis namas, ūkiniai pastatai, sodas, vandens telkinys, trifazė elektra). Kaina 110 000 Lt. Tel. 8 615 79 118.

1105834

1100582

1 a. namą, butus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas, garažus. Padedame parduoti NT. Tel. 8 646 46 366, 8 610 23 833, 333 555, 333 666. www.simokusilas.lt. 1107284

10,27 a sklypą Artojų g., Garliavoje (Laukų g. 12, yra projektas, leidimas statybai, pamatai, elektros skydelis (12 kW), privažiavimo kelias, komunikacijos vietinės, gyvena kaimynai). Kaina 65 000 Lt. Tel. 8 657 94 150. 1104685

18,5 a sklypą Kauno r., Jonučių II kaime, Lašo g. (visos komunikacijos, elektra, sklypas taisyklingos formos). Tel. 8 652 08 588.

1102657

1105354

1106664

Vieno kambario butą Draugystės g. (b. pl. 44 kv. m, įstiklintas balkonas, saulėta pusė, 5/3 a.). Suma sutartinė. Tel. 8 681 18 235, 761 743. 1107849

Vieno kambario butą Partizanų g. (5/4 a., 31,5 kv. m, butas tuščias, tvarkingas). Be tarpininkų. Kaina 60 000 Lt. Tel. 8 650 56 295. 1106038

Vieno kambario butą Partizanų g. 112 (5/4 a., vidinis, įstiklintas balkonas, šarvo durys, parketas). Tel. 8 654 47 022. 1108000

Nukelta į 28 p.


28 2

šeštadIENIS, gegužės 4, 2013

klasifikuoti skelbimai Teismo informacija

parduoda

2013 04 12 Kauno apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1557 -173/2013 iškėlė bankroto bylą UAB „Elstana“ (įmonės kodas 161453728, juridinis adresas A.Kanapinsko g. 1A, Kėdainiai). Administratoriumi paskirtas UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras (tel. (8 37) 308 945, faks. (8 37) 308 948). Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo ir UAB „Elstana“ bankrutuojančios įmonės statusą įgijo 2013 04 23. Visi įmonės kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus bankrutuojančiai UAB „Elstana“ per 2013 04 12 Kauno apygardos teismo nutartimi nustatytą 40 kalendorinių dienų terminą, t. y. iki 2013 m. birželio 3 d. Siūlome ne vėliau kaip iki 2013 m. birželio 3 d. pareikšti savo finansinius reikalavimus bankrutuojančiai UAB „Elstana“ ir perduoti juos kartu su reikalavimus patvirtinančiais dokumentais bankrutuojančios UAB „Elstana“ administratoriui UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurui, Jonavos g. 16A, LT-44269 Kaunas. Informacija teikiama tel. (8 37) 308 945.

Nekilnojamasis turtas kitose vietose 1 ha žemės sklype statomos 2 naujos sodybos (kiekvienai priklauso po 50 a žemės, namas – 180 kv. m, tvenkinukas, pirtis, garažas, pagalbinės patalpos, gręžiniai, nuotekų valymo įrenginiai, be vidinės apdailos, nuo Kauno 30 km, asfaltuotas privažiavimo kelias). Sodybos kaina 240 000 Lt. Tel. 8 611 34 646.

1087782

12 a sodą Jūrėje, Prienų r. (geras medinis namas, nauja krosnis, neseniai daryta pirtelė). Kaina 32 000 Lt. Tel. 8 682 27 386. 1106024

2 kambarių butą Žeimenos g. (5/3 a., b. pl. 39 kv. m, vidinis, langai į parką, yra vieta automobiliui) ir sodybą Slavykuose, Šakių r. Tel. 8 643 69 871. 1100988

3 k. butą (75 kv. m) Kulvos k., Jonavos r. Kūrenamas kietuoju kuru, su daliniais baldais, žemės sklypas. Kaina 55 000 Lt. Tel. 8 653 86 892, e. paštas kulvietytee@gmail.com.

1106781

Sodybą Alytaus r., Butrimonių sen., 1,28 ha (elektra, šulinys, tvenkinys, sodas). Iki Kauno ir Vilniaus 70 km. Kaina 58 000 Lt. Tel. 8 673 30 955.

1107501

Nuomoja

1108564

Vieno kambario butą Palangoje, Sodų g. Didelė virtuvė, holas, vonia ir tualetas atskirai, yra balkonas. Trečiasis aukštas. Kaina sutartinė, galima derėtis. Tel. 8 684 72 529. 1107668

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1096436

Nauja, nukainota buitinė technika (skalbyklės, orkaitės ir kt). AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 1071767

Statybinės medžiagos Įvairią statybinę medieną, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraižas. Transporto paslaugos. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858. 1101895

Parduodamas metalinis apšiltintas statybininkų vagonas, tinkamas medžiagoms sandėliuoti ar kontorai (3X9 m). Be ratų. Kaina sutartinė. Tel. 8 677 57 684. 1107986

Prekyba įvairia stogų danga, lietaus nubėgimo sistemomis, vidaus ir lauko plastikinėmis dailylentėmis. Tel. 8 674 08 870. 1092259

Gyvūnai Parduodami 6 savaičių rusų mėlynieji kačiukai. Kaina 90 Lt. Tel. 8 656 26 299. 1108561

Parduodu kiaules (svoris 130–150 kg). Gyvo svorio kg kaina 6,50 Lt. Tel. 8 615 79 118.

1106689

Kitos prekės

Perkame žemės ūkio paskirties žemę visoje Lietuvoje. Tel. 8 643 75 526.

Perka

1107586

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 17.30 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001.

Perku naudotus rusiškus automobilius ir motociklus. Tel. 8 698 33 217.

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001.

Pirksiu 2 arba mažesnį 3 kambarių butą Centre arba Senamiestyje. Be tarpininkų. Labai brangių nesiūlyti. Tel. 8 645 41 309.

1107090

1107102

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 1107700

Automobilių įmonė perka nevažiuojančius, važiuojančius, su ar be TA, daužtus automobilius iki 3000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615 87 008. 1107531

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752. 1108307

BALTIC METAL, UAB – aukštomis kainomis neribotais kiekiais perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą. Atsiskaitome iš karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553. 1095966

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1094342

AKCIJA! Prekiaujame kokybiškomis akmens anglimis sezoninėmis kainomis. UAB „Dameta“ Kaune – tel. 8 656 30 814; Mauručiuose – tel. 8 656 30 816. 1103670

Aleksote, Kalvarijų g. 7, prekiaujame ąžuolo, juodalksnio ir mišrių pjuvenų briketais. Taip pat durpių briketais. Atvežame. Tel. 8 683 54 559. 1107882

Atvežame malkų miškavežiu. Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 604 96 454. 1084820

Beržines, juodalksnio, alksnio, uosio, ąžuolo malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Atvežame nemokamai. Tel. 8 608 55 554. 1105827

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 675 55 671. 1093932

Parduodame labai gražias konines tujas ir kitus dekoratyvinius augalus. Tel. (8 346) 51 835, 8 613 07 753. 1099319

Parduodu malkas „iš pirmų rankų“. Atvežu miškavežiu. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255. 1091572

Perpuvęs arklių mėšlas – geriausia trąša Jūsų daržams ir gėlynams! 2 kub. m kaina 150 Lt. Iki 15 km aplink Kauną atvežame nemokamai. Tel. 8 620 24 446. 1108016

Supjautos atraižos: pušies – 300 Lt, beržo, ąžuolo, juodalksnio – 380 Lt. Atraižos maišuose – 1 vnt. kaina 7 Lt; pjuvenos maišuose – 4 Lt. Tel. 8 670 32 999. 1107515

SUTAUPYKITE, PIGIAU NERASITE! Beržiniai, uosio, ąžuolo briketai. Tel. 8 698 55 663. 1107421

Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti, žemę, pievas. Visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 676 41 155. 1058654

1099171

Perku žemės grąžinimo dokumentus, taip pat nesutvarkytus paveldėjimo teisės liudijimus. Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 684 94 670. 1093490

1103601

Skystą kurą krosnims dideliais kiekiais ir jo likučius. Pasiima. Moka iki 2 Lt už l. Tel. 8 602 36 971.

1106415

UAB „Alternate heat’’ perka žemės ūkio paskirties žemę Jurbarko r. Tel. 8 673 19 696.

1107556

Užsienio kompanija perka miškus su žeme ir ŽŪP žemę. Atsiskaitome iš karto. Tel 8 688 88 811. 1081498

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

1094393

UAB EUROFOREST 2 Nuolat visoje Lietuvoje

PERKAME MIŠKĄ

ĩ Brangiai mokame ĩ Atsiskaitome iš karto ĩ Perkame ir nebrandžius bei kirstus miškus ĩ Domina įvairaus dydžio valdos Tel. 8 656 65 074, e. paštas euroforest2@gmail.com.

Brangiai perkame mišką visoje Lietuvoje. Atliekame miško ruošos, medienos transportavimo darbus. Tel. 8 650 16 017.

Išnuomoju kambarį Žaliakalnyje vyresnio amžiaus moteriai. Netoli Zanavykų turgus, nuosavoje valdoje. Kaina 150 Lt. Tel. 330 278, 8 630 96 357. 1107056

Išsinuomoja Išsinuomočiau butą Jonavoje. Tel. 8 685 54 545.

1107379

Ūkininkas ieško išsinuomoti žemės Širvintų r. Tel. 8 689 73 000. 1064644

Gabenimai „MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 8–9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374.

1104331

Pigiai atvežame nuo 1 iki 25 kub. m žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio. Savikroviais – trinkelių, blokelių, perdengimo plokščių. Tel. 8 688 12 000. 1098008

Pigiai pervežame buitinę techniką, baldus ir kitus krovinius. Vežame visoje Lietuvoje. Tel. 8 614 43 798.

1108077

Savivarčiu su hidromanipuliatoriumi vežame žvyrą, smėlį, skaldą, žemes ir kt. Atvežame, iškrauname, pakrauname. Tel. 8 656 21 251. 1104613

Kelionės Iš/į Londoną vežame siuntinius ir smulkius krovinius. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449, www.lietuvalondonas.com. 1106437

Vizos Vizos: Rusija, Baltarusija, Kazachstanas, Kinija. Vizos vairuotojams. Kreiptis Kęstučio g. 3, tel. 321 760, 8 685 04 003. Dirbame nuo 9 iki 18 val. 1096692

Paskolos

1084458

Brangiai perkame. Stambi įmonė – įvairaus brandumo miškus Lietuvoje. Tel. 8 633 33 333, 8 644 44 444. 1059342

Brangiai perku mišką (su žeme arba išsikirsti). Atsiskaitau iš karto. Miškavežio paslaugos. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255. 1091554

Brangiai perku žemės grąžinimo dokumentus (išvadą). Tel. 8 656 95 533.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2 000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1106799

Perka arba išsinuomoja žemę visoje Lietuvoje. Gali būti: apleista, su mišku, su bendraturčiais, išnuomota. Sutvarko dokumentus, atsiskaito iš karto. Tel. 8 671 08 059.

1104178

Paskolos palankiausiomis sąlygomis nekilnojamojo ir kt. turto savininkams. Teirautis ir savaitgaliais. Tel. 8 602 36 979, (8 37) 210 625. www.sgpartneriai.lt.

1094025

Perka katalizatorius, akumuliatorius, starterius, generatorius, automobilių laidus, kompiuterių ir kitas plokštes bei seną, nebenaudojamą buitinę techniką. Tel. 8 660 99 000; www.kaunakiemis.lt. 1108744

Perkame butus, namus, žemės sklypus, patikimai ir operatyviai teikiame profesionalias nekilnojamojo turto paslaugas. WWW.FORTOSIENA.LT. Tel. 8 699 73 711. 1107329

Perkame elektros variklius, generatorius, starterius. Didesnį kiekį pasiimame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1094448

Perkame mišką visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 699 29 992.

1095846

PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516. 1065601

Įvairūs

1091651

Akcininkams! AB „Požeminiai darbai“ akcininkams! 2013 m. balandžio 30 d. įvykęs AB „Požeminiai darbai“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimus: 1. Išklausytas bendrovės metinis pranešimas apie 2012 m. veiklą. 2. Išklausyta auditoriaus išvada. 3. Patvirtintas bendrovės 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinys. 4. Patvirtintas 2012 m. bendrovės pelno paskirstymas. 5. Išrinkta audito įmonė 2013 finansinių metų auditui atlikti. 6. Atšaukta valdyba. 7. Išrinkta valdyba. 8. Sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą. 9. Patvirtinti bendrovės įstatus dėl įstatinio kapitalo mažinimo. Bendrovės vadovas. 1107718

Kiti Dianos Sendaitės įmonė (į. k. 135560419, buveinė V.Kudirkos g. 34–4, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre) pertvarkoma į UAB „Diana AS“. Informacija apie pertvarkymą teikiama įmonės buveinės adresu. 1107979

SB „Vieversėlis“ valdyba (Kauno r., Samylų sen., Gervėnupio k.) informuoja, kad 2013 m. gegužės 18 d. 13 val. sodo centrinėje aikštelėje vyks 2012 m. ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Susirinkimui neįvykus, pakartotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas vyks 2013 m. birželio 1 d. 13 val. tuo pačiu adresu. 1107451

SB „Margupis“ skelbia visuotinį narių susirinkimą, kuris vyks 2013 m. gegužės 18 d. 11 val. prie administracinio pastato. Išsamesnė informacija – sodo stenduose. 1107416

INFORMACIJA APIE detalųjį planą (sklypams, kurių unikalus Nr. 4400–1680– 3537, Kauno r., Karmėlavos mstl., Oro uosto g. 4, ir Nr. 4400–1810–4822, Jonavos r., Užusalių sen., Daukliūnų k. (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2012 m. gegužės 7 d. VĮ „Kauno aerouostas“ generalinio direktoriaus įsakymas Nr. V–072 ir 2012 m. spalio 19 d. įgaliojimas Nr. V1–0650 –1.9). Planavimo organizatorius: VĮ „Kauno aerouostas“, Oro uosto g. 4, LT54460 Karmėlava, tel. (8 37) 399 396, faks. (8 37) 399 434, www.kaunas-airport.lt, info@kun.lt. Plano rengėjas: TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 8433, faks. (8 5) 278 8789; www.taemgroup. lt, urbanistai@taemgroup.lt. Planuojama teritorija: žemės sklypai, kurių unikalus numeris Nr. 4400–1680–3537, Kauno r., Karmėlavos mstl., Oro uosto g. 4, ir Nr. 4400–1810–4822, Jonavos r., Užusalių sen., Daukliūnų k. (planuojamos teritorijos plotas apie 440 ha). Žemės sklypų pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos. Planavimo tikslai: įregistruotų žemės sklypų, kurių unikalus numeris Nr. 4400–1680–3537, Kauno r., Karmėlavos mstl., Oro uosto g. 4, ir Nr. 4400–1810–4822, Jonavos r., Užusalių sen., Daukliūnų k., naudojimo būdo ir pobūdžio dalinis keitimas į: inžinerinės infrastruktūros teritorijos/ susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos; komercinės paskirties objektų teritorijos/prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos; pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/sandėliavimo statinių statybos. Miško naudmenų keitimas į kitas naudmenas. Nustatyti teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimus bei statybos reglamentus. Planavimo darbų programa: 1) Rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, sprendinių pasekmių poveikio vertinimo, baigiamasis. 2) Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2012 m. IV ketvirtis, pabaiga – 2013 m. III ketvirtis. 3) Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalis. Informuojame apie atliktas detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) procedūras: buvo parengtas SPAV atrankos dokumentas ir remiantis vertinimo subjektų išvadomis 2013 m. balandžio 29 d. VĮ „Kauno aerouostas“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-054 „Dėl detaliojo plano (sklypams, kurių unikalus Nr. 4400–1680–3537, Kauno r., Karmėlavos mstl., Oro uosto g. 4, bei Nr. 4400–1810–4822, Jonavos r., Užusalių sen., Daukliūnų k.) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ priimtas sprendimas nerengti minėto detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Norint susipažinti su sprendimo motyvais, prašom kreiptis į planavimo organizatorių tik iš anksto suderinę susitikimo datą ir laiką. Susipažinti su detaliojo plano koncepcija galima VĮ „Kauno aerouostas“ internetiniame tinklalapyje http://www.kaunas-airport.lt. Susipažinti su teritorijų planavimo dokumento parengtais sprendiniais bus galima nuo 2013 m. gegužės 21 d. iki 2013 m. birželio 18 d. pas planavimo organizatorių ir plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais. Nuo 2013 m. birželio 4 d. iki 2013 m. birželio 18 d. detalusis planas bus viešai eksponuojamas VĮ „Kauno aerouostas“ administracijos patalpose. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2013 m. birželio 18 d. 10 val. VĮ „Kauno aerouostas“ administracijos patalpose (Oro uosto g. 4, Karmėlavos mstl.). Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. 1108066


29 3

šeštaDIENIS, gegužės 4, 2013

klasifikuoti skelbimai Kiti INFORMACIJA apie atrankos išvadą dėl „Biokuro katilinės statybos“ poveikio aplinkai vertinimo. 1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB „Kolekta“, Saltoniškių g. 29, Vilnius, tel. 8 620 19 329, e. paštas viktoras.rinkevicius@mail.lt. 2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Biokuro katilinės statyba. 3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Taikos pr. 114M, Kaunas; žemės sklypo plotas – 0,9478 ha. 4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (2013 04 25 raštas Nr. 35/(PAV)-D2-1244). 5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą – UAB „Kolekta“, Miško g. 23–4, Kaunas, tel. 8 620 19 329. 6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą – Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui, Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas, tel. (8 37) 320 704. Pasiūlymus galima teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo. 7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais – Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas, Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas, tel. (8 37) 320 704, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo. 1107942

kviečia mokytis Asmenims, turintiems aukštąjį išsilavinimą (kolegija arba universitetas), Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (Liepų g. 1, Girionys, Kauno r.) organizuoja perkvalifikavimo kursus pagal programą „Miškininkystė“. Kursų pradžia gegužės 6 d. Kursai finansuojami ESF projekto VP1-2.2ŠMM-04-V-06-003 lėšomis, todėl kursų klausytojams mokėti nereikės. Detalesnė informacija ir registracija į kursus: tel. 8 687 34 369, e. paštu k.butkiene@kmaik.lm.lt arba www. kmaik.lt/kursai.

UAB „Linotipas“, teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, į. k. 156711319, buveinė Klaipėdos g. 5–48, Jonava, duomenys kaupiami VĮ Registrų centras Kauno filiale, ir UAB „Orglita“, teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, į. k. 156744187, PVM kodas LT567441811, buveinė Klaipėdos g. 5–48, Jonava, duomenys kaupiami VĮ Registrų centras Kauno filiale, yra reorganizuojamos prijungimo būdu prie UAB „Orglita“ prijungiant UAB „Linotipas“. Po reorganizavimo tęsianti veiklą yra UAB „Orglita“, pasibaigianti bendrovė – UAB „Linotipas“. Su reorganizavimo sąlygomis ir kt. dokumentais galima susipažinti Klaipėdos g. 5–48, Jonavoje, nuo 9 iki 15 val. darbo dienomis, bei tinklapyje www.orglita.lt. Nuo po reorganizavimo tęsiančios bendrovės UAB „Orglita“ naujų įstatų įregistravimo dienos visos po reorganizavimo pasibaigiančios bendrovės teisės ir pareigos bei teisės ir pareigos pagal sandorius ir sandoriai įtraukiami į tęsiančios veiklą UAB „Orglita“ apskaitą. 1108099

kviečia mokytis Lietuvos ir Prancūzijos asociacijos Kauno skyrius kviečia į prancūzų kalbos kursus pradedantiesiems ir pažengusiesiems. Taip pat renkamos šeštadienio grupės. Tel. 203 994, 8 676 20 235. 1061422

AB „Kauno energija“ praneša AB „Kauno energija“ praneša, kad dėl Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo įrenginių III etapo hidraulinių bandymų ir planinių remontų laikinai stabdomas centralizuotas termofikacinio vandens tiekimas: Centro ir Šančių seniūnijose (24 zona) nuo 2013 m. gegužės 14 d. 9 val. iki 2013 m. gegužės 15 d. 16 val. 30 min. vartotojams: M. K. Čiurlionio g. 6, 6A, 8, 8A, 14B, 16, A. Juozapavičiaus pr. 17, 17A, 19A, 21A, 23, 23A, 27A, 38, 42, 44D, 46, 48, 48A, 84, 84A, 90, 108, 110, 114, Sodų g. 98, Vytauto pr. 3, 9, 11, 13. Žaliakalnio seniūnijoje (28 zona) nuo 2013 m. gegužės 14 d. 9 val. iki 2013 m. gegužės 17 d. 16 val. 30 min. vartotojams: Algirdo g. 25, 26, 29, 31, 36, 37, 41, 41A, 43, 45, 52A, 54, 71, 73, Archyvo g. 48, 50, Eivenių g. 2, 4, 6, 31, K. Genio g. 5, 7, 15, 16, Iniciatorių g. 5, 6, A. Jasaičio g. 9, 18, 20, A. Kačanausko g. 4, 8, 11, 14, 16, 18, Kalniečių g. 122, 126, 126A, 126B, 157, 167, 171, Klonio g. 7, 8, Lankos g. 4, 6, 8, 16, 18, 22A, V. Lašo g. 18, Savanorių pr. 221, 235, 237, 241, 241A, 243, 245, Sukilėlių pr. 2, 9, 9A, 11, 17, Tvirtovės al. 1, 2, 12, 12A, 17, 24, 31, 35, 61, 86, 86A, 88.

Dainavos seniūnijoje (35 zona) nuo 2013 m. gegužės 16 d. 9 val. iki 2013 m. gegužės 17 d. 16 val. 30 min. vartotojams: V. Krėvės pr. 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 97A, Partizanų g. 63M, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, Pramonės pr. 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42. Prašome iki hidraulinių bandymų ir planinių remontų pradžios patikimai atjungti šilumos vartojimo įrenginius šilumos punktuose. Už pasekmes, nesiėmus nurodytų priemonių, atsako už pastato šilumos ūkį atsakingas asmuo ar pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas, jei tokių nėra, tai asmenys, prisiėmę atsakomybę už tinkamą pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai pasilieka teisę atjungimus vykdyti pagal savo sudarytus grafikus. Termofikacinio vandens tiekimo atnaujinimo laikas gali būti keičiamas. Pastebėjus termofikacinio vandens nutekėjimus, prašome nedelsiant pranešti telefonais 8 698 38 056, (8 37) 361 517. Atsiprašome už patirtus nepatoUžs. 1108379 gumus.

Dovanoja Mirus katytės šeimininkei, skubiai ieškome jai naujų ramių namų. Katytei 4 metai, balta, trumpaplaukė. Reikalingi ramūs, tylūs namai, neturi būti vaikų ar kitų gyvūnų. Tel. 8 646 05 142, e. paštas vivaprimavera@gmail.com. 1104510


30 2

šeštadIENIS, gegužės 4, 2013

klasifikuoti skelbimai Karščiausi kelionių pasiūlymai

kviečia Gegužės 2–4 d. Kaune vyksta XVII Algirdo Šociko bokso turnyras, skirtas Lietuvos bokso 90-mečiui paminėti. Finalinės kovos – gegužės 4 d. 17 val. Kauno sporto halėje. Varžybose dalyvauja sportininkai iš 10 šalių – Pasaulio ir Europos prizininkai ir čempionai bei Londono olimpiados dalyviai. Gegužės 4 d. vyks kovos pagal K-1 ir MUAY THAI taisykles. Finalo dieną įėjimas – 15 Lt.

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt PASKUTINĖS MINUTĖS PASIŪLYMAI 7 NAKTŲ KRUIZAMS „Royal Carribean“ kruizas ITALIJA–PRANCŪZIJA–ISPANIJA Genuja, Marselis, Barselona, Palma de Maljorka, Valencija, Roma. Išvykimas iš Genujos 2013 05 26. Kaina nuo 1192 Lt. „Royal Carribean“ kruizas ITALIJA–GRAIKIJA–TURKIJA Roma, Sicilija, Atėnai, Kušadasis, Chania, Kreta.

Išvykimas iš Romos (Civitavecchia) 2013 05 26. Kaina nuo 1226 Lt. „Costa“ kruizas GRAIKIJA–TURKIJA–KROATIJA Venecija, Bari, Olimpija, Izmiras, Stambulas, Dubrovnikas. Išvykimas iš Venecijos 2013 05 26. Kaina nuo 1430 Lt.

1107865

informuoja KVIEČIA KAUNIEČIŲ SPAUDOS BALIUS Ge­gu­žės 11-ąją, šeš­ta­die­nį, 14 val. lau­ko ka­vi­nė­je „Va­sa­ros olim­pas” (V.Put­vins­kio g. 48) Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos Kau­no ap­ skri­ties sky­rius ren­gia tra­di­ci­nę šven­tę, skir­ tą Spau­dos at­ga­vi­mo, kal­bos ir kny­gos die­ nai. XXI Spau­dos ba­liaus sve­čius pa­si­tiks „Ąžuo­ly­no” or­kest­ras, kon­cer­tuos gru­pė „16 Hz” ir 2013 me­tų „Cho­rų ka­rų” nu­ga­lė­to­ jai Kau­no stu­den­tai. Bus pa­gerb­ti nau­jie­ji „Gin­ta­ri­nio par­ke­rio” sa­vi­nin­kai ir ant­ra­sis Pet­ro Ba­bic­ko pre­mi­jos lau­re­a­tas.

„MSC“ kruizas ITALIJA–TUNISAS–ISPANIJA–PRANCŪZIJA Roma, Palermo, Tunisas, Ibiza, Genuja. Išvykimas iš Romos (Civitavecchia) 2013 05 25. Kaina nuo 1432 Lt. Kaina pateikta asmeniui dvivietėje kajutėje iš išvykimo uosto. Daugiau kruizų rasite www.krantas.lt

kinas

UAB „MŪSŲ ODISĖJA“

„CINAMON“ zoliejus, Kleboniškių kaimo buities ekspozicija. 05 18 – „Punsko link pas jotvingius“, Tel. 207 879, 8 698 03 091 91 Lt. Nacionalinių lenkiškų patiekalų deM.Valančiaus g. 19 gustacija, Seinai, unikali senovės baltų (darbo laikas nuo 8 iki 21 val.) genčių gyvenvietė. E. p. info@turinfo.lt, 05 25 – „Mažų miestelių didelės paslapwww.musuodiseja.lt tys”, 98 Lt. Naisiai, Joniškėlis, Pakruo05 11 – Tulpių žydėjimo šventė Burbiškio jo dvaras, naktinė ekskursija Karpių dvaro parke. dvare, 73 Lt. Kunigaikščių Radvilų mau-

PLC „Me­ga“ tel. 8 700 70 111

Gegužės 5 d., sekmadienį, 17 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje

Sezono pabaigos koncertas, skirtas Motinos dienai KAUNO MIESTO SIMFONINIS ORKESTRAS (Vadovas Algimantas Treikauskas)

Dirigentas KASPAR ZEHNDER (Šveicarija) Videoprojekcijos M.K.Čiurlionio paveikslų motyvais ARTHUR SPIRK (Šveicarija)

Kelionių organizatorius „AŠ KELIAUJU“

Tel. (8 37) 214 010, 8 656 37 114, Savanorių pr. 363A–202, askeliauju@askeliauju.lt. Darbo laikas I–V 8–18 val.

Padovanokite mylimai Mamai atostogas! 3 d. kelionė autobusu „Šiaurės Lenkija. Didingų žygių pėdsakais” (1 asm. – 350 Lt). 6 d. poilsis Koso saloje, 3* viešbutis su maitinimu „viskas įskaičiuota” (1 asm. – 990 Lt). 8 d. poilsis Turkijoje, 4* viešbutis su maitinimu „viskas įskaičiuota” (1 asm. – 1490 Lt). Daugiau informacijos www.askeliauju.lt.

Programoje: Claude Debussy – Trys simfoniniai eskizai „Jūra“ Mikalojus Konstantinas Čiurlionis – Simfoninė poema „Jūra“ Loreta Narvilaitė – „Atviras miestas“ simfoniniam orkestrui Kauno miesto savivaldybė

Globėjas

Rėmėjai:

Pramogos, šventės, laisvalaikis Pramogos Dėmesio! Gegužės 10 d. 18 val. Kauno valstybiniame lėlių teatre turėsite galimybę išgirsti JUDITOS LEITAITĖS specialiai paruoštą koncertinę programą ROMANSŲ VAKARAS. Bilietai parduodami: Kauno lėlių teatro kasoje, kioske (S.Daukanto g. 17), „Girstupio“ turgaus spaudos kioske, bilietai.lt, www.atmkompanija.lt. Papildoma informacija tel. 8 672 62 322. 1107054

Sportas

Gegužės 9 d., ketvirtadienį, 18 val. Gegužės 2–4 d. Kaune vyksta XVII Algirdo Šociko bokso turnyras, skirtas Lietuvos bokso 90-mečiui paminėti. Finalinės kovos – gegužės 4 d. 17 val. Kauno sporto halėje. Varžybose dalyvauja sportininkai iš 10 šalių – Pasaulio ir Europos prizininkai ir čempionai bei Londono olimpiados dalyviai. Gegužės 4 d. vyks kovos pagal K-1 ir MUAY THAI taisykles. Finalo dieną įėjimas – 15 Lt. 1107801

Vanduo – mūsų kasdienybės palydovas. Antoine de Saint-Exupéry apie vandenį rašė: „Per maža pasakyti, kad tu reikalingas gyvybei, – tu pats esi gyvybė.“ Gegužės 7 d. 10 val. uždaroji akcinė bendrovė „Kauno vandenys“ organizuoja atvirų durų dieną. Maloniai kviečiame atvykti į bendrovę, Aukštaičių g. 43, kur bus rodomas filmas „Vandens kelias“, muziejuje turėsite galimybę susipažinti su mūsų bendrovės istorija, autobusu vyksite į Vandens gerinimo įrenginius ir Nuotekų valyklą.

ATIS BANKAS (smuikas, Kanada) JURGIS KARNAVIČIUS (fortepijonas) Programoje – kompozitorių W.A.Mozart, A.Dvořák, J.Brahms kūriniai Bilietų kaina: 10, 15 Lt Gegužės 10 d., penktadienį, 18 val.

Koncertas (egzaminas) „Jaunoji dainininkų karta“

VDU Muzikos akademijos magistrai, tarptautinių konkursų laureatai: SIMONA RADIŠAUSKAITĖ (sopranas) ARTŪRAS KURMALIJEVAS (tenoras) ANDRIUS APŠEGA (baritonas) MANTAS GACEVIČIUS (baritonas)

Dalyvauja: MANGIRDAS DABKUS (tenoras) AUDRONĖ EITMANAVIČIŪTĖ (fortepijonas) RITA KOCHANAUSKAITĖ (fortepijonas) Programoje – G.Verdi, G.Puccini, R.Wagner, E.W.Korngold, N.Rota, G.Kuprevičiaus, J.Massenet ir kitų kompozitorių kūriniai Bilieto kaina 10 Lt Gegužės 15 d., trečiadienį, 18 val. KOTRYNA KAKLAUSKAITĖ (fortepijonas) MYKOLAS BAZARAS (fortepijonas) Programoje – kompozitorių A.Ginastera, D.Scarlatti, F.Liszt, J.S.Bach–W.Kempff, F.Schubert, M.Ravel kūriniai Bilieto kaina 10 Lt

„Ge­le­ži­nis žmo­gus 3“ 3D – iki 9 d. 16.05*, 18.45, 21.30 val. (*išsk. 9 d.). „Merg­va­ka­ris Mal­jor­ko­je“ – iki 9 d. 12, 16.30, 20.45 val. „Dyk­vie­tė“ – iki 9 d. 21.15 val. „Pats bai­siau­sias fil­mas 5“ – iki 9 d. 14, 16, 18, 20, 22 val. „Sta­tyk už mėgs­ta­miau­sią“ – iki 9 d. 11.55, 18.30 val. „Pa­bė­gi­mas iš pla­ne­tos Že­mė“ 3D (lie­t. k.) – iki 9 d. 11.45* val. (*išsk. 9 d.). „Pa­bė­gi­mas iš pla­ne­tos Že­mė“ (lie­t. k.) – iki 9 d. 11, 13, 15, 17* val. (*išsk. 4, 5 d.). „Už­mirštie­ji“ – iki 9 d. 21.45 val. „Kru­džiai“ 3D (lie­t. k.) – iki 9 d. 13.45* val. (*išsk. 9 d.). „Kru­džiai“ (lie­t. k.) – iki 9 d. 12.30, 14.45, 17.15, 19.30 val. „Gim­ta­die­nis“ – iki 9 d. 14.15 val. „Va­len­ti­nas vie­nas“ – iki 9 d. 19.05 val.; 4, 5 d. 17 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Geležinis žmogus 3“ 3D (premjera, N-13) – iki 9 d. 11, 14.30, 18.30, 21.30 val.; 4, 5 d. 23.55 val. „Dykvietė“ (premjera, N-16) – iki 9 d. 14, 16, 18, 20.15 val.; 4, 5 d. 22.30 val. „Mergvakaris Maljorkoje“ (premjera, N-13) – iki 9 d. 17.30, 21.50 val. „Pats baisiausias filmas 5“ (N-13) – iki 9 d. 17, 19, 21 val.; 4, 5 d. 23 val. „Krudžiai“ (liet. k., V) – 4 d. 10.15 val.; iki 9 d. 12.30, 14.45, 17.15 val. „Krudžiai“ 3D (liet. k., V) – iki 9 d. 13.10 val. „Užmirštieji“ (N-13) – iki 9 d. 14.45, 17.45, 20.30 val.; 4, 5 d. 23.10 val. „Milijardierius ir blondinė“ (N-13) – iki 9 d. 11.15, 16.15, 21.15 val. „Niujorko šešėlyje“ (N-13) – iki 9 d. 13.30, 18.15 (seansas nevyks 7 d.) val.; 4, 5 d. 23.20 val. „Laukinės atostogos“ (N-16) – iki 9 d. 19.20, 21.40 val.; 4, 5 d. 23.40 val. „Pabėgimas iš planetos Žemė“ 3D (liet. k., N-7) – iki 9 d. 12.45, 15 val. „Pabėgimas iš planetos Žemė“ (liet. k., N-7) – iki 9 d. 10.30 val. „Transo būsena“ (N-16) – iki 9 d. 15.20, 19.30 val. „Valentinas vienas“ (N-16) – iki 9 d. 12 val. „Džekas milžinų nugalėtojas“ 3D (N-7) – iki 9 d. 10.45 val. „Eilinis Džo. Kerštas“ (N-13) – iki 9 d. 11.30 val. SEKMADIENIO VAIKŲ RYTMETYS. „Mikė Pūkuotukas“ (LT) – 5 d. 10.30 val. Bilieto kaina 6 Lt. KITOKIO KINO KLUBAS. „Mielas draugas“ (T) – 7 d. 18.15 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami. Bilieto kaina 7 Lt.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Laisvės al. 54

Bilietai parduodami Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., tel. (8 37) 200 478, bei platinami www.tiketa.lt (aptarnavimo mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas, „Tiketos“ sistemoje +3 Lt/bilietui, +5 Lt užsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose). Informacija teikiama tel. 222 538. Internetinis adresas www.kaunofilharmonija.lt. Ikimokyklinio amžiaus vaikai į vakarinius koncertus neįleidžiami. Filharmonijoje veikia Krekenavos plenero Kauno akvarelininkų ir svečių paroda „Maironio Lietuva“. Filharmonijos partneriai:

Filharmonijos dienraštis

Gegužės 4 d. 12 val. „E2K” pristato dokumentinį filmą „Savo gyvenimą norėčiau pakartoti” (apie gilaus idealizmo asmenybę – ateitininką, daktarą Petrą Kisielių). Įėjimas nemokamas. 14 val. – „Ilgai ir laimingai 2. Naujieji Snieguolės nuotykiai” (animacija, nuotykiai, visai šeimai, JAV, Vokietija, 2009 m.). 18 val. – UŽUPIO teatro SPEKTAKLIS! „Niekada tavęs nepaliksiu”. Gegužės 5 d. 14 val. – „Į Romą su meile” (romantinė komedija, JAV, Italija, Ispanija. 2012 m.). 16 val. – „Emigrantai” (drama, Lietuva, 2013 m.). 18 val. – „Medžioklė” (drama, Danija, 2012 m.).


31

šeštadienis, gegužės 4, 2013

kas, kur, kada teatras

Liucija Butkutė

nacionalinis KAuno dramos TEATRAS

(1923–2013)

Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Gegužės 1 d. mirė buvusi ilgametė Kauno medicinos universiteto klinikų gydytoja Liucija Butkutė. L.Butkutė gimė 1923 m. kovo 9 d. Radviliškio r., Raginėnų kaime. Tėvų skatinama ir remiama at­ kakliai siekė mokslo. Baigusi Šiauliuose gimnaziją, 1942 m. įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Medici­ nos fakultetą. Baigusi studijas 1948 m. pradėjo dirbti epidemiologe Panevėžyje. 1950–1953 m. ten ėjo Epidemiologinės stoties vyr. gydytojos pareigas. Liuciją labiau traukė gydomasis darbas. 1953 m. ji persi­ kelia į Kauną ir pradeda dirbti Klinikose. Čia iki 1992 m. dirba terapeute, Die­ tologinio skyriaus vedėja, endokrinologe. Liucija visada pasižymėjo reiklumu sau ir kitiems, labai vertino vyresnių kolegų patirtį, gilino žinias ne tik Lietu­ voje, bet ir už jos ribų, domėjosi medicinine literatūra. Ji aktyviai dalyvavo or­ ganizuojant kursus, konferencijas dietinio maitinimo klausimais. Nuo 1964 m. buvo Respublikinės endokrinologų draugijos narė. L.Butkutė 44 metus atidavė mediko profesijai, iš jų 39 dirbdama Kauno klinikose. Ji buvo labai pareigingas žmogus, kartu nuoširdi, komunikabili, vi­ sada pasiruošusi padėti negalavimų ištiktam žmogui. Didelę jos meilę ir rū­ pestį jautė artimieji, giminės ir draugai. Būdama jau ir garbingo amžiaus do­ mėjosi visuomeniniu gyvenimu, tikėjo gimtojo krašto šviesesne ateitimi. L.Butkutės, gydytojos, šviesios asmenybės atminimas ilgai išliks Ją paži­ nojusiųjų, gerbusiųjų, mylėjusiųjų širdyse. Gegužės 4 d. 11.30 val. velionė išlydima iš laidojimo namų, esančių prie Šv.Antano bažnyčios, į Šeduvos kapines. Liūdi artimieji

Gegužės 4 d. 18 val. – Lietuvos nacionalinis dramos teatras. Birutė Mar. LAIŠKAI Į NIE­ KUR. Kamerinis spektaklis. Rež. Birutė Mar. 15 val. – Inesa Paliulytė. LIŪDNAS DIEVAS. Liūdna istorija visai šeimai. Rež. Inesa Paliulytė.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Ge­gu­žės 4 d. 18 val. – Jo­han­nas Straus­sas. NAKTIS VENECIJOJE. 3 veiks­mų ope­re­tė. Re­ži­sie­rius Gin­tas Ži­lys, di­ri­gen­tas Ju­lius Ge­niu­šas, dai­li­nin­kas El­dor Ren­ter (Es­ti­ja). SKIRTA SOLISTO LAIMONO PAUTIENIAUS JUBILIEJUI.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A, www.kaunoleles.lt

55-asis teatro sezonas Gegužės 4 d. 11 ir 13 val. Mažojoje salėje – ATOSTOGOS PAS DĖDĘ TITĄ, rež. J.Januškevičiūtė, nuo 5 m. Gegužės 5 d. 11 ir 13 val. Mažojoje salėje Motinos dienai – MEŠKIUKO GIMTADIENIS, rež. R.Bartninkaitė, nuo 3 m.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS Kęstučio g. 74A, www.kamerinisteatras.lt info@kamerinisteatras.lt

Gegužės 5 d. 18 val. – Moljeras. PREM­ JERA! ŠYKŠTUOLIS arba MELO MOKYKLA. Komedija su pertrauka. Režisierius A.Pociūnas.

Amžinąjį atilsį Mirus ilgametei Respublikinės Kauno ligoninės vaistininkei Jūratei PUZERAUSKAITEI, liūdime ir nuoširdžiai užjaučiame artimuosius. Respublikinės Kauno ligoninės bendruomenė Dėl mylimos mamytės mirties sunkią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotoją Alvyrą ČIČINSKIENĘ. Kauno rajono savivaldybės kolektyvo vardu meras Valerijus Makūnas Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimai mamai, Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoją kultūrai Alvyrą ČIČINSKIENĘ nuoširdžiai užjaučia Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus darbuotojai.

„PRARADIMAS“ – laidojimo paslaugos, kremavimas, parvežimas iš užsienio, platus laidojimo reikmenų pasirinkimas, paėmimas iš namų ir ligoninių, šaldytuvai, dokumentų sutvarkymas, gies­ mininkai, smuikas, gėlės, naujas MERCEDES katafalkas. Reno­ vuotos šarvojimo salės Panerių g. 19, Vilijampolėje. Šarvojame Saulėtekio, Šv. Antano, Aleksoto bažnyčiose, S.Žukausko g. 3B, Kauno r. šarvojimo salėse. Užsakymai priimami 24 val. per parą be poilsio dienų – K.Petrausko g. 28, Žaliakalnis. Tel. (8 37) 730 200, 8 650 68 220. Taikome nuolaidas. 1104957

lgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslau­ gos. Laidojimo paslaugų biuras ANAPILIS teikia visas laidojimo, kremavimo paslaugas. Platus karstų, rūbų, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salių nuoma. Kapų priežiūros paslau­ gos. Pensininkus ir neįgaliuosius laidojame valstybės lėšomis. PIGUS KREMAVIMAS. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.anapilis.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. TAIKOMOS DIDELĖS NUOLAIDOS. 1104401

PAMINKLAI – kalame raides, graviruojame portretus. Tvorelės, kapaviečių uždengimas akmens plokštėmis, senų paminklų per­ dirbimas, kapaviečių užpylimas skaldele. Teirautis Jonavos g. 248, Kaunas, tel. (8 37) 330 364, 8 656 28 129. 1103610

Paminklai! Gaminami originalūs įvairių spalvų paminklai (akmeniniai stalviršiai, stalai, palan­ gės), tvorelės, originalūs antkapiai iš švediško, suomiško, afri­ kietiško akmens. Pasirinkimas iš vokiškų, itališkų katalogų! Lieja­ me pamatus, kalame raides, montuojame visoje Lietuvoje! Tel. 8 685 22 256, (8 37) 556 460; www.originalpaminklai.lt. 1095272

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes gra­ nito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pama­ tus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame viso­ je Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; Ramybės g. 7, Garliava. Laidojimo reikmenys, paslau­ gos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 1105853

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skal­ dele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapa­ viečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: gaminame įvairius paminklus iš kokybiško suomiško akmens. Liejame pa­ matus. Tel. 8 648 55 567, (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt. Užsisakant iki birželio 1 d. taikoma 10 % nuolaida darbams. 1104587

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Ge­gu­žės 4 d. 18 val. – PREMJERA! Gin­ta­ras Gra­jaus­kas. REZERVATAS. Rež. Alius Ve­vers­ kis. N-16.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS

Meno galerija „KAUNO VARTAI “ Rotušės a. 29, tel./faks. 321 112

Nuo gegužės 4 d. atidaroma personali­ nė juvelyrės Vaidos Druskytės autorinių papuošalų paroda TAS SIDABRINIS JOS GYVENIMAS.

Vytauto Didžiojo karo muziejus K.Donelaičio g. 64

Gegužės 4 d. dirbs valanda trumpiau – iki 16 val., kasa – iki 15.30 val. Gegužės 5 d. muziejus neveiks.

KAUNO ŠV. ARKANGELO MYKOLO (ĮGULOS) BAŽNYČIA Gegužės 5 d. 16 val. – IV tarptautinio vargonų muzikos festivalio „Jubilate Deo” koncertas. Dalyvauja Gianluigi Spaziani (Italija). Programoje: V.Liubecko, G.Boehmo, Ch.Ritterio, R.Schumano ir kitų kompozitorių kūriniai. Įėjimas nemokamas.

NACIONALINIS M.K.ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS ir jo pa­da­li­niai: M.Ži­lins­ko dai­lės ga­le­ri­ja, Kau­no pa­veiks­lų ga­le­ri­ja, Ke­ra­mi­kos mu­ zie­jus, Vel­nių mu­zie­jus, A.Žmui­dzi­na­vi­čiaus kū­ri­nių ir rin­ki­nių mu­zie­jus, Is­to­ri­nė LR Pre­zi­ den­tū­ra, A. ir P.Ga­lau­nių na­mai, M.Ra­kaus­ kai­tės ir L.Trui­kio me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus, J.Zi­ka­ro me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus, M.K.Čiur­lio­ nio me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus Drus­ki­nin­kuo­se, V.K.Jo­ny­no ga­le­ri­ja Drus­ki­nin­kuo­se ge­gu­žės 5 d. (Mo­ti­nos dieną) ne­dirbs.

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS S.Daukanto g. 28, II a., mažojoje salėje

Gegužės 6 d. 15 val. pasaulinio garso gam­ tosaugininkė, universiteto garbės daktarė prof. Birutė Galdikas skaitys paskaitą apie savanorystę Indonezijoje. Renginio metu taip pat bus pristatytas kelionių žurnalistės Neringos Skrudupaitės filmas „Rojaus atspindžiai pagal Birutę Mariją Galdikas”.

LIETUVOS KARIUOMENĖS KAUNO ĮGULOS KARININKŲ RAMOVĖ

M.Daukšos g. 34, www.pantomimosteatras.lt www.bilietai.lt

A.Mic­ke­vi­čiaus g. 19

Gegužės 5 d. 12 val. – NEĮTIKĖTINI ERNIO ILIUZIONAI. Vienos dalies spektaklis vai­ kams, mamoms ir tėčiams). 18 val. – KAMASUTRA. Vienos dalies spek­ taklis tik suaugusiesiems.

Ge­gu­žės 6 d. 16 val. – kon­cer­tas Mo­ti­nos die­nai pa­mi­nė­ti. Kon­cer­tuos Kau­no mo­kyk­ lų moks­lei­viai, pi­lie­ti­nės dai­nos kon­kur­so „Dai­nuo­ju Lie­tu­vai” lau­re­a­tai ir Kau­no mu­zi­kos an­sam­blis „Ai­niai”.

,,NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS

KAUNO MENININKŲ NAMAI

Rotušės a. 19, Ryšių istorijos muziejuje

V.Putvinskio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

Gegužės 5 d. 12 val. – KIAUS, MIAUS IR TETULĖ. Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį.

Gegužės 6 d. 18 val. – susitikimas su teatro ir kino aktore Larisa Kalpokaite. „Kūrybos valandos” tema – moters aktorystė. Apie išsipildymą scenoje, ekrane ir gyvenime ak­ torę klausimais provokuos Dovilė Zelčiūtė. Žiūrovus džiugins L.Kalpokaitės atliekamos dainos ir romansai, nors susitikimo tikslas – aprėpti kuo daugiau... Įėjimas nemokamas.

KAUNO KULTŪROS CENTRAS „TAUTOS NAMAI“ Vy­tau­to pr. 79/Kęstu­čio g. 1

Ge­gu­žės 6 d. 19 val. – Ka­zio Bin­kio te­at­ro ko­me­di­ja Pet­ro Vai­čiū­no pje­sių ir pub­li­cis­ ti­kos mo­ty­vais DONŽUANAS IŠ LIETUVOS KAIMO, ARBA FILOSOFIJOS DAKTARAS 2013 (N-18). Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

renginiai KAUNO J.GRUODžIO KONSERVATORIJA J.Gruodžio g. 6

Gegužės 4 d. 12 val. – koncertas MAMOS – MŪSŲ ANGELAI, skirtas Mamos dienai, kurį dovanoja Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis” 2–3 klasių jaunučių choras, Kauno J.Gruodžio kon­ servatorijos mišrus choras. Solistė – Asta Mikelionytė. Koncertą ves garsios dinastijos atstovas Joris Rubinovas.

KAUNO KULTŪROS CENTRAS „TAUTOS NAMAI“ Vytauto pr. 79/Kęstučio g. 1

Gegužės 4 d. 12 val. Kauno „Bočiai” kviečia į festivalį PAGERBKIME SENOLIŲ TARMES. Renginys nemokamas.

KAUNO ŠV. MARIJOS MERGELĖS ĖMIMO Į DANGŲ (Vytauto Didžiojo) BAŽNYČIA Aleksoto g. 3

Gegužės 4 d. 17 val. – koncertas, skirtas Kauno arkikatedros bazilikos 600 metų jubiliejui pažymėti. Koncertuos Verena Rein (sopranas, Vokietija) ir VDU kamerinis orkestras (meno vadovas ir dirigentas Robertas Bliškevičius). Programoje – V.A.Mocarto, G.Verdi, F.Šuberto, A.Vivaldi, A.Corelli ir G.F.Hendelio kūriniai.

KAUNO MIESTO MUZIEJUS M.Valančiaus g. 6

Gegužės 7 d. 14 val. Kauno miesto muziejus kviečia į išvykstamąją ekskursiją „1863 m. sukilimo atgarsiai Kaune”. Tai Lietuvos mu­ ziejų asociacijos projekto – 2013 m. Lietuvos muziejų kelias „1863 m. sukilimo istorinė atmintis” – renginys. Ekskursija nemokama. Užsisakyti iš anksto tel. (8 37) 208 220. Susitikimo vieta – Kauno miesto muziejus.

V.KUDIRKOS VIEŠOJI BIBLIOTEKA Laisvės al. 57

Gegužės 7 d. 12 val. – tarptautinė XIX knygos šventė LAIKAS GYVENA KNYGOSE. Tradici­ nė knygos šventė, kurią rengia Kauno m. savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka ir XXVII knygos mėgėjų draugija, šiais metais skiriama 1863 metų sukilimo 150-mečio mi­ nėjimui ir K.Donelaičio metų pasirengimui.

POGRINDŽIO SPAUSTUVĖ „ab“ Salių k., Domeikavos seniūnija, Kauno r.

Gegužės 7 d. 16 val. – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos renginys, skirtas Tarmių metams, Vytauto Didžiojo karo mu­ ziejaus Naujausiųjų laikų karybos istorijos skyriaus Pogrindžio spaustuvėje „ab”.

M.ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA Nepriklausomybės a. 12

Gegužės 7 d. 17 val. – garsaus Rusijos režisieriaus Jevgenijaus Cymbalo dokumen­ tinio filmo „Jurgis Baltrušaitis: paskutinis sidabrinio amžiaus riteris” premjera bei susitikimas su filmo autoriumi. Įėjimas nemokamas.

DATOS (gegužės 4 d.) Šv. Florijono, gynėjo nuo gaisrų ir audrų, diena (Ugniagesių šventė) 1926 m. gimė poetė, publicistė, kritikė Ona Aneta Jaskelevičiūtė-Gorodeckienė (Eglė Nemunaitė). 1929 m. Briuselyje gimė belgų kilmės aktorė Odri Hepbern. 1946 m. gimė poetas, publicistas, eseistas Leonas Peleckis-Kaktavičius. 1953 m. Pulitzerio premija buvo įteikta Ernestui Hemingway už apysaką „Senis ir jūra“. 1954 m. už šią knygą autorius buvo apdovanotas ir Nobelio premija. 1969 m. Hjustono (JAV) medikai pirmą kartą pasaulio istorijoje persodino dirbtinę širdį 47-erių metų vyrui, kuris po keturių dienų mirė. 2006 m. Neringos nacionaliniame parke, Kuršių nerijoje, įsiplieskė gaisras, niokojęs gamtą penkias dienas ir išdeginęs apie 200 ha ploto.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Bandysite pasinerti į romantišką gyvenimą, mėgausitės savo jausmais bei atvirai reikšite emocijas. Bus svarbūs ir jausmai, ir poelgiai. Jautis (04 21–05 20). Puikiai seksis patarinėti, remiantis iškilusiomis asmeninėmis problemomis, todėl jūsų populiarumas vis augs. Tinkamai susidorosite su sudėtingomis užduotimis. Dvyniai (05 21–06 21). Galbūt būtent šiandien jums bus pasiūlytas darbas. Daug dėmesio skirsite gebėjimams vadovauti. Palanki diena dirbti su kitais žmonėmis. Vėžys (06 22–07 22). Nauji bendravimo būdai padės sėkmingai susitarti su aplinkiniais. Būsite kalbesni, noriai ir lengvai bendrausite. Galimas pokalbis su vyresniu žmogumi. Liūtas (07 23–08 23). Puikiai seksis suprasti aplinkinius bei praleisti laiką su mylimu žmogumi. Malonūs jausmai, geri santykiai su kitais ir artimųjų parama padarys jus laimingus. Mergelė (08 24–09 23). Prisiminsite savo jaunystę ar tam tikrus praeities įvykius. Bendraujant su jaunesniais žmonėmis, kils nesutarimų ar agresijos išpuolių. Tvardykite savo emocijas. Svarstyklės (09 24–10 23). Sprendimai, susiję su karjera, gali turėti įtakos jūsų saugumui ir atmosferai namuose. Rodos, pats paprasčiausias sprendimas gali būti kenksmingas jūsų sveikatai. Skorpionas (10 24–11 22). Sprendimai darbe gali prieštarauti jūsų pačių jausmams bei norui tobulėti ir kažką keisti. Teks paprakaituoti, norint teisingai pasirinkti, kelias į sėkmę ir asmeninis tobulėjimas. Šaulys (11 23–12 21). Dėl skirtingų vertybių ir skonio nesuprasite kito žmogaus, o šis gali jums mesti iššūkį. Neskubėkite ginčytis, geriau dar kartą išklausykite savo pašnekovą. Ožiaragis (12 22–01 20). Palanki diena bendrauti su draugais bei jaunais žmonėmis. Teigiamai vertinsite savo padėtį, bus malonu padėti aplinkiniams. Puikiai praleisite laiką. Vandenis (01 21–02 19). Jei vengsite savo pareigų, galite prarasti draugus. Galbūt pasinersite į fantazijas, bet jaunesnis už jus žmogus pažadins, pastūmėdamas jus į konfliktinę situaciją. Žuvys (02 20–03 20). Šią dieną patartina praleisti su mylimu žmogumi. Tikėkitės emocijų antplūdžio. Nepaisant to, kad esate patenkinti savo gyvenimu, vis tiek ieškosite naujų jo prasmių.


Orai

Šiandien šils iki 18 laipsnių šilumos, bus debesuota su pragiedruliais. Sek­madienio naktį bus apie 7 laipsnius šilumos, dieną aukščiausia temperatūra sieks nuo 11 iki 18 laipsnių.

Šiandien, gegužės 4 d.

+18

+15

Telšiai

+16

Šiauliai

Klaipėda

+17

Panevėžys

+17

Utena

+18

Tauragė

+17

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +28 Berlynas +19 Brazilija +27 Briuselis +16 Dublinas +14 Kairas +33 Keiptaunas +20 Kopenhaga +15

Londonas +17 Madridas +22 Maskva +13 Minskas +15 Niujorkas +19 Oslas +8 Paryžius +17 Pekinas +26

orai kaune šiandien

Praha +16 Ryga +16 Roma +24 Vėjas Sidnėjus +18 1–4 m/s Talinas +14 Tel Avivas +29 Tokijas +18 Varšuva +16

+16

+18

Marijampolė

Vilnius

+17

Alytus

Ka­li­for­ni­ją nio­ko­ja gais­rai

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+14

+17

+16

+10

3

+13

+18

+11

+7

8

+11

+19

+14

+7

3

rytoj

poryt

Tirš­ti dū­mai gau­bia pie­ti­nius Ka­li­for­ni­ jos ra­jo­nus, kur jau ke­le­tą pa­rų siau­tė­ ja miš­kų gais­rai. Ug­nis apė­mė 3,2 tūkst. hek­ta­rų miš­ko ir priar­tė­jo prie pat Ra­ mio­jo van­de­ny­no pa­kran­tės ir pa­plū­ di­mio ku­ror­tų. Kvė­puo­ti be ap­sau­gi­nių kau­k ių ta­po pra­k tiš­kai neį­ma­no­ma. Ug­nis su­nai­ki­no ma­žiau­siai 15 na­mų, o kai ku­riuos ra­jo­nus te­ko eva­kuo­ti. Gais­rai įsi­plies­kė kal­nų šlai­tuo­se ir pū­ čiant stip­riam vė­jui žai­biš­kai iš­pli­to per krū­my­nus. Su lieps­no­mis, ku­rios pa­ky­ la net į 50 m aukš­tį, ko­vo­ja be­veik tūks­ tan­tis ug­nia­ge­sių ir avia­ci­ja. Juo­dų dū­ mų šlei­fas ma­to­mas net iš kos­mo­so. gis­me­teo.ru inf., „Reu­ters“ nuo­tr.

įvairenybės

Prieš Mo­ti­nos die­ną gė­lės ne­bran­go

„„At­gi­jo: tur­gaus pre­kiau­to­jai pa­ste­bė­jo, kad pre­ky­ba gė­lė­mis pa­gy­vė­jo

jau penk­ta­die­nį. 

Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Ma­mos die­ną pra­žys­ta vi­sos gė­ lės – šis po­sa­kis pui­kiai tin­ka pa­si­ žval­gius po Kau­no tur­ga­vie­tes. Čia pre­kys­ta­liai tie­siog lūž­ta nuo mar­ gas­pal­vių žie­dų.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Tra­di­ciš­kai ma­mos svei­ki­na­ mos pir­mą­jį ge­gu­žės sek­ma­die­nį, ta­čiau pre­ky­ba gė­lė­mis pa­gy­vė­jo jau penk­ta­die­nį. „Ne­ma­žai stu­di­ juo­jan­čio jau­ni­mo prieš va­žiuo­da­ mi na­mo nu­per­ka gė­lių. Jas per­ka ir šei­mos, ku­rios vi­sam sa­vait­ga­ liui iš­le­kia ap­lan­ky­ti ar­ti­mų­jų kai­

me“, – pa­sa­ko­jo Kau­no sto­ties tur­ gu­je gė­lė­mis pre­kiau­jan­ti Da­lia. Pre­kiau­to­jai ti­ki­no, kad gė­lės prieš Mo­ti­nos die­ną ne­pab­ran­ go. Vie­nas ro­žės žie­de­lis penk­ta­ die­nį čia kai­na­vo nuo 1 iki 5 li­tų, vilk­dal­gių ša­ke­lė – 2 li­tus, tul­pės ir ger­be­ros – po li­tą. Ži­no­vai ypač siū­lė pirk­ti ast­ro­me­ri­jų, ku­rios il­ gai ne­vys­ta ir ne vie­ną die­ną džiu­ gin­tų akį. Už vie­ną šią gė­lę pra­šo­ ma 2 li­tų. Puokš­čių kai­nos la­bai pri­klau­ so nuo jų dy­džio ir su­dė­ties. Ma­ žes­nę puokš­te­lę par­da­vė­jai siū­lė už 20 li­tų, di­des­nes – 35 li­tus ar dau­giau. „Ma­moms vi­sos gė­lės gra­žios, to­dėl kiek­vie­nas pir­kė­jas ren­ka­si in­di­vi­dua­liai“, – pa­ste­bė­jo par­ da­vė­ja Vir­gi­ni­ja. Jos tei­gi­mu, prieš Mo­ti­nos die­ną pre­kiau­to­jai sten­ gia­si už­sa­ky­ti kuo dau­giau įvai­rių gė­lių, kad pir­kė­jas tu­rė­tų iš ko pa­ si­rink­ti.

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi

5.34 20.59 15.25 3.17 14.46

124-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 241 diena. Saulė Jaučio ženkle.

Vardai Antanina, Dargailas, Florijonas, Mintautė, Monika, Vitalija.

2013-05-04 Kauno diena  
Advertisement