Page 1

Televizijos PROGRAMos

gegužės 4–10 d .

2013 m. Nr. 18

TAI­KIK­LY­JE

Kaip te­le­vi­zi­jos my­li ma­mas?

TV MEILĖ

Kai­me ku­ria­mas ro­jus TV HE­RO­JUS

Dar vie­na karš­ta va­s a­r pas­ i­ma­tymų šou a

Tiražas 34 800


pjūvis TV HE­RO­JUS

Dar vie­na karš­ta va­sa­ra Re­dak­ci­ja: A.Smetonos g. 5, (ketvirtas aukštas) 01115 Vil­nius, tel. (8 5) 219 1380, e. p. tvdiena@diena.lt. Rek­la­mos va­dy­bi­nin­kai: (8 5) 261 3654, 261 3000, faks. 279 1379.

ai­da „Pa­si­rink ma­ne“ – tokia, ku­rio­je, jei ne­gau­ ni mer­gi­nos, gau­ni Min­dau­go Sta­siu­lio ap­ka­bi­ni­mą! Vien dėl to ver­ta da­ly­vau­ti!“ – šmaikš­ tau­ja in­ter­ne­to de­mo­ty­vuo­to­ jai. M.Sta­siu­lis, vėl ėmę­sis šio TV3 pro­jek­to pirš­lio pa­rei­gų, iš­ties pa­si­ren­gęs ap­ka­bin­ti, pa­ guos­ti ar drau­giš­kai pa­plekš­ no­ti per pe­tį tam ne­lai­min­ga­ jam, ku­rį at­stum­tų net 30 įno­ rin­gų mer­gi­nų. Ei­ti į pa­si­ma­ ty­mą su 30 mer­gi­nų ir bū­ti jų

ver­ti­na­mam – daug drą­sos rei­ ka­lau­jan­tis spren­di­mas. Tie­ sa, M.Sta­siu­lis kuk­liems, bet ver­tiems dė­me­sio jau­ni­kiams nuo­šir­džiai sten­gia­si pa­dė­ti pa­lenk­ti į sa­vo pu­sę bent ke­lių mer­gi­nų šir­dis, ta­čiau per­ne­ lyg ge­rai apie sa­ve ma­nan­čių spar­ne­lius ap­kar­po la­bai grei­ tai. Aist­rin­gas ir ro­man­tiš­kas pa­si­ma­ty­mų šou TV3 ete­ry­je ka­ra­liaus vi­są va­sa­rą, o vie­ni­ šiai ne­tru­kus ga­lės pra­dė­ti pil­ dy­ti da­ly­vių an­ke­tas.

TV3 nuo­tr.

„L

Re­dak­to­rė Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė

PREM­JE­R A

Lei­dė­jas UAB „Die­na Me­dia News“. Žur­na­las pla­ti­na­mas su „Vil­niaus die­na“, „Kau­no die­na“, „Klai­pė­da“.

Do­va­na K.Sut­her­lan­do ger­bė­jams T

re­čia­die­nio va­ka­rus TV3 te­le­vi­zi­ja kvie­čia leis­ti su gar­siuo­ju „Em­my“ ir „Auk­si­ nio gaub­lio“ lai­mė­to­ju Kie­fe­riu Sut­her­lan­du – pri­sta­to kul­ti­nį se­ria­lą „Ry­šys“. Se­ria­lo prem­je­ra te­le­vi­zi­jos gi­gan­tės FOX ete­ry­je su­trau­kė neį­ti­ki­mai daug žiū­ro­vų – net 12 mln.! Juos­tų „Me­lan­cho­li­ ja“, „Veid­ro­džiai“, se­ria­lo ir fil­ mo „24 va­lan­dos“ žvaigž­dė ta­ len­tin­ga­sis K.Sut­her­lan­das vos per­nai su­kur­ta­me se­ria­le „Ry­ šys“ vai­di­na naš­lį, vie­ni­šą ne­ by­lio au­tiz­mu ser­gan­čio ber­

Spaus­di­no UAB „Die­na Me­dia Print“. Vir­še­lio nuo­trau­ka „Shutterstock“

kas jau yra no­mi­nuo­tas Jau­ no­jo ak­to­riaus pre­mi­jai. „Mes vi­si esa­me su­jung­ ti. Mū­sų gy­ve­ni­mai su­riš­ti ne­ma­to­ mais sai­tais su tais, su ku­riais nors kar­tą esa­ me už­mez­gę bent ko­kį ry­ šį“, – to­kia pa­ grin­di­nė nau­ jo­jo TV3 kul­ ti­nio se­ria­lo min­tis.

niu­ko tė­vą Mar­ti­ną Bo­ mą, su­vo­kian­tį, kad jo sū­nus tu­ri neįp­ras­tą ga­bu­mą su­sie­ti, re­ gis, nie­ko bend­ra tar­pu­sa­vy­je ne­ tu­rin­čius įvy­ kius. Ne­pap­ras­ tą do­va­ną tu­ rin­tį ma­žą­jį he­ro­jų Džei­ką vai­di­na dvy­ li­ka­me­tis ak­to­ rius Da­vi­das Ma­ zou­zas. Ber­niu­

Kad­ras iš se­ria­lo

PREM­JE­R A 2

Jaus­min­ga ang­lų kla­si­ka K

Už televizijos programų pakeitimus redakcija neatsako KAIP TELEVIZIJOS MYLI MAMAS?

TELEVIZIJOS PROGRAMOS

gegužės 4–10 d.

2013 m. Nr. 18

TAIKIKLYJE

TV MEILĖ

KAIME KURIAMAS ROJUS TV HEROJUS

Dar viena karšta vasa ra pasimatymų šou

Tiražas 34 800

o­ky­biš­kų pra­ mo­gų ger­bė­ jams LRT te­le­vi­ zi­ja ban­dys įtik­ti per­nai su­kur­tu dra­ma­ti­niu se­ ria­lu „Pas­ku­ti­ nis pa­ra­das“, ku­ rį ro­dys nuo ge­gu­ žės 6 d. Jis pa­sta­ty­ tas pa­gal bri­tų ra­šy­to­ jo Fordo Ma­doxo Fordo ro­ma­ nų mo­ty­vus. Ir, kal­ba­ma, yra

ne pra­stes­nis už ang­ lų kla­si­kos še­dev­rą „For­sai­tų sa­ga“. Pen­kių da­lių mi­ ni se­ria­le vai­di­ na Be­ne­dic­tas Cum­ber­bat­chas, iš­po­pu­lia­rė­jęs Šer­lo­ko Holm­so vaid­me­niu. „Pas­ku­ti­ nia­me pa­ra­de“ jis tam­ pa XX a. pra­džio­je gy­ve­nan­čiu Kris­to­fe­riu Ty­džen­su, ku­ris ne­

lai­min­gai ve­dęs ža­vin­gą, bet klas­tin­gą aukš­tuo­me­nės va­ka­ rė­lių da­mą Sil­vi­ją. Net­ru­kus vy­ras su­ži­no, kad žmo­na lau­ kia­si, nors vai­ko tė­vas ga­li bū­ ti vi­sai ki­tas žmo­gus. Sil­vi­ja pa­bė­ga. O į vy­ro gy­ve­ni­mą įsi­ ver­žia jau­na, drą­si, už mo­te­rų tei­ses ko­vo­jan­ti Va­len­tain Vo­ nop. Gims­ta kla­si­ki­nis mei­lės tri­kam­pis: kon­ser­va­ty­vus bri­ tų aris­tok­ra­tas, jo žiau­ri ci­ni­kė žmo­na ir jaus­min­ga mei­lu­žė.

3


4

taikiklyje

Kaip te­le­vi­zi­jos my­li ma­mas? Pir­mą­jį ge­gu­žės sek­ma­die­nį ma­moms ski­ria­ mi gra­žiau­si žo­džiai ir žie­dai, jaus­min­giau­sios dai­nos, spal­vin­giau­si pie­ši­niai. Bent taip tu­rė­tų bū­ti. Skir­ti vi­są pro­gra­mą tik ma­moms te­le­vi­ zi­jos var­giai ryž­tų­si, bet kuk­lių do­va­nų vis dėl­to pa­ren­gė. Jas ap­ž vel­gia „TV die­na“. Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė

Bė­dos ir dai­nos

Di­dy­sis kon­cer­tas

LRT te­le­vi­zi­ja mo­ti­nys­tę šie­ met pa­ger­bia nuo pat At­ve­ly­ kio. Edi­tos Mil­da­žy­tės ve­da­ mo­je lai­do­je „Bė­dų tur­gus“, be įpras­tų is­to­ri­jų, skir­tų pa­ra­mos ir pa­gal­bos rei­ka­lin­giems žmo­ nėms, bu­vo kal­ba­ma apie mo­ ti­nys­tę. Lai­dos ve­dė­ja sa­ko, kad min­tis pa­ro­dy­ti ki­to­kią mo­ti­ nys­tę ki­lo to­dėl, kad net ir Mo­ ti­nos die­na ta­po ak­tua­li tiek, kiek ją su­ge­ba iš­nau­do­ti vers­ li­nin­kai ko­mer­ci­niais tiks­lais. O mei­lė, ku­rią ma­to „Bė­dų tur­ gaus“ kū­rė­jai, yra to­kia bea­to­ dai­riš­ka, gi­li, ne­pa­lie­kan­ti jo­ kių abe­jo­nių – iki ge­luo­nies, iki bio­lo­gi­nės mo­ters es­mės. Pas­ku­ti­nė­je cik­lo lai­do­je per Mo­ti­nos die­ną sa­vo jaut­riau­sia pa­tir­ti­mi da­ly­sis Za­ra­sų ra­jo­ne gy­ve­nan­ti Je­le­na Bo­go­mol­ni­ ko­va, ku­ri, iš­lei­du­si iš gim­tų­jų na­mų sa­vus vai­kus, jų vie­ton pa­siė­mė glo­bo­ti tre­je­tą be­tė­ vių li­ki­mo nu­skriaus­tų naš­lai­ čių. Pas Je­le­ną jiems ir na­mai, ir gy­ve­ni­mo mo­kyk­la, ir vie­ nin­te­lė šei­ma. Te­mą stu­di­jo­ je tęs ra­šy­to­ja, pro­fe­so­rė Van­da Juk­nai­tė, ji kal­bės apie po­rei­ kį iš­da­ly­ti sa­ve ir apie gy­ve­ni­ mo pra­smę, ku­ri daug pa­pras­ tes­nė bei aiš­kes­nė, nei daž­nai ma­no­ma. Va­ka­rą sa­vo ir vi­sos Lie­tu­vos ma­moms, mo­čiu­tėms do­va­nos vai­kai. Pa­va­sa­riš­kai šil­tą kon­ cer­tą „Tuk tuk, šir­de­le“ su­rengs ta­len­tin­gi Lau­ros stu­di­jos vai­ kai – tarp­tau­ti­nių ir res­pub­li­ki­ nių kon­kur­sų lau­rea­tai.

TV3 ma­mas svei­kins Di­džiuo­ju Mo­ti­nos die­nos kon­cer­tu, ku­rį tie­sio­giai trans­liuos iš Kau­no „Žal­gi­rio“ are­nos. At­lik­ti gra­ žiau­sių dai­nų pa­kvies­tas vi­sas bū­rys sce­nos gar­se­ny­bių: Sta­ sys Po­vi­lai­tis, Man­tas Jan­ka­vi­ čius, Rū­ta Ščio­go­le­vai­tė, Me­rū­ nas Vi­tuls­kis, Sas­ha Song, Ka­ ri­na Krys­ko, Eve­li­na Sa­šen­ko, Kris­ti­na Zmai­lai­tė ir Ed­mun­ das Sei­lius, Ie­va Nar­ku­tė, Vai­ da Ge­ny­tė, „Te­le Bim Bam“ sie­ la Ne­rin­ga, Ste­po­nas Ja­nuš­ ka, Jus­ti­nas La­pa­tins­kas, Li­gi­ tas Ker­na­gis ir šo­kių stu­di­jos „Džim­ba“ vai­kai. Vo­ka­lis­tams akom­pa­nuos Lie­tu­vos vals­ty­bi­nis sim­fo­ ni­nis or­kest­ras, o ren­gi­nį ves TV3 lai­dų ve­dė­jas Ma­ri­jus Mi­ ku­ta­vi­čius. „Kar­tais pa­klau­sius mū­sų dai­nų at­ro­do, kad vi­sos ma­mos ver­kia, bet mes dai­nuo­ sim taip, kad jos juok­tų­si“, – apie kon­cer­to re­per­tua­rą pra­ si­ta­rė jis.

Pa­gal­ba vargs­tan­čioms ma­moms Ži­niask­lai­dos kont­ro­liuo­jan­čio­ ji bend­ro­vė „Bal­tic Me­dia Al­ lian­ce“ ir or­ga­ni­za­ci­ja „Ca­ri­tas“ jau tre­čius me­tus iš ei­lės kvie­ čia pri­si­dė­ti prie ge­ru­mo ak­ci­ jos „Pa­dėk ma­no vargs­tan­čiai ma­mai“. Ji skir­ta pa­dė­ti ma­moms ir šei­moms, ku­rios nuo­lat gy­ve­na ma­te­ria­li­nia­me ir dva­si­nia­me skur­de. Per ak­ci­ją su­rink­to­mis au­ko­mis „Ca­ri­tas“ tu­rės ga­li­

„Shutterstock“ nuotr.

my­bę pa­dė­ti šioms šei­moms vi­sus me­tus, kad jos ga­lė­tų gy­ ven­ti oriai. Pri­si­dė­ti prie ak­ci­ jos ga­li vi­si, skam­bin­da­mi ar siųs­da­mi trum­pą­sias ži­nu­tes, taip pat at­neš­da­mi šei­moms nuo­lat trūks­ta­mų bū­ti­niau­sių vai­ko prie­žiū­rai skir­tų daik­tų. Ge­ros va­lios žmo­nės lau­kia­ mi „Ca­ri­to“ cent­ruo­se Vil­niu­je, Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se. Ypač pra­šo­ma iš­ties­ti ran­ ką šei­mai, ku­rios gy­ve­ni­mas ap­si­ver­tė prieš pus­me­tį iš­gir­ dus, kad vie­nuo­li­ka­me­tis sū­ nus Min­dau­gas ser­ga vė­žiu. Sū­ nų rei­kia gy­dy­ti Vil­niu­je, dėl to ma­mai te­ko išei­ti iš dar­bo, o su ma­ža duk­ra na­mie li­kęs tė­

tis taip pat ne­ga­li dirb­ti, nes dar vai­kys­tė­je pa­kliu­vęs po trau­ki­ niu ne­te­ko abie­jų ko­jų. Ir tai dar ne vi­sos bė­dos: su­de­gė mo­ters tė­vų na­mas, o prieš ke­le­rius me­tus – ir ki­tas na­me­lis, ku­ ria­me tą­nakt mie­go­jo pa­ti Dia­ na su vai­kais. Vis dėl­to ši ma­ma ne­pa­si­duo­da ir iš pa­sku­ti­nių­jų ka­bi­na­si į gy­ve­ni­mą, ko­vo­ja už sa­vo vai­ko gy­vy­bę ir šei­mą. Šiai ma­mai ir ki­toms pa­dė­ti ga­li­te skam­bin­da­mi ar siųs­da­ mi ži­nu­tę, įra­šę žo­dį „Ma­ma“: 1890 – au­ka 2 li­tai, 1891 – au­ka 5 li­tai, 1892 – au­ka 10 li­tų. Taip pat ga­li­te su­si­siek­ti e. pa­štu info@1bma.lt ir pri­si­ dė­ti prie Min­dau­go gy­dy­mo.


tv meilė TV3 pa­si­ma­ty­mų šou „Ūki­nin­kas ieš­ko žmo­ nos“ su Gin­ta­re Va­lai­ ty­te jau tre­čią se­zo­ ną ne žo­džiais, o dar­ bais ža­da pra­skaid­rin­ti vie­ni­šų ša­lies ūki­nin­kų va­sa­rą. Įro­dy­mas – iki šiol mei­le be­si­džiau­ gian­ti praė­ju­sio se­zo­ no po­ra. Ag­nė Klim­čiaus­kai­tė

TV3 nuotr.

Kai­me ku­ria­mas ro­jus dviem Prie­nų ra­jo­ne ūki­nin­kau­jan­tis 23-ejų And­rius Ma­tu­se­vi­čius, ku­ris ne vie­nam žiū­ro­vui at­ ro­dė per jau­nas šei­mai, ne itin rim­tas jau­ni­kis, ku­riam dar iš­ si­laks­ty­ti rei­kia, o ne apie žmo­ ną ir vai­kus svai­čio­ti, jau me­ tus drau­gau­ja su bū­si­ma ve­ te­ri­na­re Do­vi­le ir ku­ria bend­ rą atei­tį. Vai­ki­nas ne­sle­pia, kad jei ne „Ūki­nin­kas ieš­ko žmo­nos“, tur­būt iki šiol bū­tų vie­ni­šas, nes lig­to­li­nis jo gy­ve­ni­mas ap­si­ri­bo­da­vo marš­ru­tu darbai–laukai–namai. O džiaugs­ mu apie TV šou gau­tą di­džiau­ sią do­va­ną jis pa­si­da­li­jo su „TV die­na“.

tai šiais lai­kais net ne­ma­din­ga – žmo­nės tie­siog gy­ve­na kar­ tu, ir jiems ge­rai. Laks­ty­ti, šėl­ti ne­si­no­ri, bet san­tuo­kai gal dar esa­me tru­pu­tį per jau­ni. O jei tuok­si­mės su Do­vi­le, kai san­ tuo­ka vėl bus ma­din­ga, tik­rai pa­kvie­si­me vi­są šou „Ūki­nin­ kas ieš­ko žmo­nos“ ko­lek­ty­vą.

– TV3 pa­si­džiau­gė, kad iki šiol drau­gau­ja­te su Do­vi­le, su­tik­ta pro­jek­te „Ūki­nin­kas ieš­ko žmo­nos“, ir pla­nuo­ ja­te bend­rą atei­tį. Skam­ba ves­tu­vių var­pai? – Taip, jau be­veik me­tus drau­ gau­ja­me, ti­kiu, kad dar ne vie­ ni me­tai mū­sų lau­kia, ir tik­ rai ga­liu sa­ky­ti, jog te­le­vi­zi­jo­ je at­ra­dau mei­lę. Ta­čiau ves­ tu­vių kol kas ne­pla­nuo­ja­me,

– Bet sa­vo atei­tį re­gi­te su šia mer­gi­na? – Tik­rai taip. Dar ne­gy­ve­na­me kar­tu, va­ži­nė­ja­me vie­nas pas ki­tą, džiau­gia­mės to­kia drau­ gys­te. Ateis lai­kas ir kur­tis kar­ tu, tu­ri­me ga­nė­ti­nai daug pla­ nų. Be to, vie­nas na­mas jau baig­tas sta­ty­ti, o ki­tas – be­veik, įren­gia­me. Abie­jų šei­mos mu­ du gra­žiai, šil­tai priė­mė, džiau­ gia­si, sma­giai bend­rau­ja­me.

Jau be­veik me­tus drau­ gau­ja­me, ti­kiu, kad dar ne vie­ni me­tai mū­sų lau­ kia, ir tik­rai ga­liu sa­ky­ ti, jog te­le­vi­zi­jo­je at­ra­ dau mei­lę.

– Kai su­si­ža­vė­ji­mas iš­si­ sklai­dė, pa­ma­tė­te iš­rink­to­ sios mi­nu­sų? – Ji – to­kia mer­gi­na, ko­kios ir ieš­ko­jau. Per me­tus iš­lin­ do vie­nas mi­nu­siu­kas – ji la­bai už­si­spy­ru­si. Ban­dau tai įveik­ti sa­vo už­si­spy­ri­mu. Pa­ka­riau­ja­ me taip abu, bet pa­skui tie­siog nu­si­šyp­so­me vie­nas ki­tam, ir vėl vis­kas ge­rai. – Iš bū­rio ūki­nin­kų, ieš­ko­ ju­sių mei­lės, pa­si­se­kė tik jums vie­nam. Klau­sė­te sa­ vęs ko­dėl? – Ne­ži­nau, ar tai – li­ki­mas, ar at­si­tik­ti­nu­mas. Bet pa­ma­ niau, kad aš iš vi­sų bu­vau jau­ niau­sias, su Do­vi­le ne­puo­lė­me svars­ty­ti, kas ir kaip ge­riau, kas bū­tų, jei bū­tų, o tie­siog pa­ si­da­vė­me jaus­mui, jau­nat­viš­ kam im­pul­sy­vu­mui. Vy­res­ni gal re­čiau sau tai lei­džia, la­ biau ap­gal­vo­ja vis­ką, svars­to, ar ver­ta. – Įk­vėp­ti jū­sų sėk­mės drau­ gai ne­ke­ti­na štur­muo­ti šio pro­jek­to? – Ne­ma­nau. Vie­nas drau­gas

jau ve­dęs ir vai­ke­lį au­gi­na, o ki­ti la­bai bi­jo vie­šu­mos. Klau­ siau pa­ts, ar ne­su­do­min­tų to­ kia ga­li­my­bė su­si­ras­ti ant­rą pu­sę, bet sa­ko, kad yra per dro­ vūs te­le­vi­zi­jai. – Bend­rau­ja­te su ki­to­mis mer­gi­no­mis, sie­ku­sio­mis už­ka­riau­ti jū­sų šir­dį? – Taip, drau­giš­kai bend­rau­ja­ me, su­si­ra­šo­me ir ži­nu­tė­mis, ir in­ter­ne­tu. Ma­no mer­gi­na ne­pa­ vy­di, na, bent taip at­ro­do. Bet kad ir nė­ra ko pa­vy­dė­ti, nes aš tu­riu ją, ji – ma­ne, ir vis­kas aiš­ku. Ki­tų mer­gi­nų, ma­čiu­sių ma­ne pro­jek­te, dė­me­sio ir­gi ne­pa­ty­riau. Bu­vo tik vie­na drą­ si pa­ne­lė, pa­ra­šiu­si man feis­ bu­ke: „La­ba die­na, no­rė­čiau su­ ži­no­ti, ar šis ūki­nin­kas jau lais­ vas?“ At­ra­šiau, kad tik­rai ne. Vi­sos du­rys į ma­no šir­dį už­da­ ry­tos. – Dar da­ly­vau­tu­mė­te te­le­vi­ zi­jos šou? – Ant­rą pu­sę te­le­vi­zi­ja man jau pa­do­va­no­jo, jos paieš­kos man neak­tua­lios, o ki­to­kio po­bū­džio pro­jek­te – ko­dėl gi ne.

5


6

šeštadienis

2013 05 04

lietuviškos

21.00 „Auksinis balsas“.

19.00 Žvaigždžių duetai.

19.00 Paslapčių namai.

23.35 „Baubas“.

21.25 „Nebylus liudijimas“.

6.00 Šventadienio mintys (k). 6.30 Stilius. Namai (k). 7.15 Nacionalinė paieškų tarnyba (k). 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 „Aivenhas“. 9.25 „Džeronimas“. 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite. 11.00 Durys atsidaro. 11.30 Svečių ekspresas. 12.00 Ugnies tramdytojai. 12.30 Pasaulio dokumentika. „Dievų lopšys“ (D.Britanija, 2012 m.). 13.30 Pasaulio panorama. 13.55 Futbolas. SMScredit.lt A lyga. „Atlantas“–„Sūduva“ Tiesioginė transliacija iš Klaipėdos. 16.00 Žinios (su vertimu į gestų k.). 16.05 Orai. 16.10 Sveikinimų koncertas. 18.30 Detektyvo meistrai. „Frosto prisilietimas“ (N-7). 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00 Muzikinis projektas „Auksinis balsas“. 23.00 Drama „Paryžius“ (Prancūzija, 2008 m.) (N-7).

6.30 „Sedrikas“. 6.55 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“. 7.20 „Berniukas ir voveriukas“ (7). 7.45 „Žvėrelių būrys“. 8.10 „Ogis ir tarakonai“. 8.35 „Įspūdingasis Žmogus Voras“. 9.00 Atgal į vaikystės miestą. 10.00 Nuotykių f. „Antroji džiunglių knyga. Mauglis ir Balu“ (JAV, 1997 m.). 11.50 Komedija „Šėtoniškasis Nikis“ (JAV, 2000 m.) (N-7). 13.35 Kriminalinė komedija „Holivudo žmogžudysčių skyrius“ (JAV, 2003 m.) (N-7). 15.55 „Apgavystės“ (N-7). 17.00 Parodijų komedija „Superherojus!“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 Žvaigždžių duetai. Istorija prasideda iš naujo. 22.00 Veiksmo komedija „Kaip diena ir naktis“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 0.15 Fantastinis nuotykių f. „Betmenas“ (D.Britanija, JAV, 1989 m.) (N-7).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Mano mažasis ponis“ (6). 7.30 „Ant bangos“. 8.00 „Skunk fu“. 8.30 „Simpsonai“. 9.00 Mūsų gyvūnai. 9.30 Mamyčių klubas. 10.00 Svajonių sodai. 11.00 Anim. nuotykių f. „Andų paslaptis“ (JAV, Argentina, 1999 m.). 13.00 Dok. f. „Meteorito ataka. Ugnis iš kosmoso“ (D.Britanija, 2013 m.). 14.00 „Svotai“. 17.25 „Visos upės teka“. 18.35 „Eurojackpot“. 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 21.00 Trileris „Mechanikas“ (JAV, 2011 m.). 22.50 Fantastinis trileris „Įvykis“ (JAV, Indija, 2008 m.). 0.40 Romantinė komedija „500 meilės dienų“ (JAV, 2009 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 Auksarankiai (N-7) (k). 7.30 Gyvenimo spalvos (k). 8.30 Amerikos talentai VI (k). 9.30 Autofanai. 10.00 Šeštadienio rytas. 11.00 Pasitarkime (N-7) (k). 12.00 Dviese prieš gamtą (N-7). 13.00 Žvaigždutės (N-7) (k). 14.00 Paramos koncertas „Raudonos nosies diena“. (k). 17.00 „Svotai“ (N-7). 18.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 19.00 „Jūrų velniai“ (N-7). 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 Savaitės kriminalai (N-7). 21.00 Veiksmo drama „Mes buvome kariai“ (JAV, 2002 m.) (N-14). 23.35 Siaubo f. „Baubas“ (JAV, 2005 m.) (S). 1.05 „Karo angelai“ (N-7) (k). 2.15 Bamba (S).

7.19 TV parduotuvė. 7.40 „Oskaro oazė“. 7.50 „Mokausi gaminti“. Kulinarinė laidelė vaikams. 8.10 Gyvenimo būdas (k). 9.10 Siurprizas Mamai. 9.15 „TV pokštai“ (N-7). 9.50 Padėkime augti. 10.25 Pradėk nuo savęs. 11.00 „Kokį maistą perkame?“ 12.05 Siurprizas Mamai. 12.10 Kitaip. Su Nomeda. 13.10 Dok. s. „Pasaulio istorija“ (1) (N-7). 14.20 „Pažabok stresą!“ (N-7). 15.00 Super L.T. (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 16.10, 17.10 Nuoga tiesa. 18.20 Supernamai. 19.00 LKL čempionato finalinės rungtynės. Tiesioginė transliacija. 21.00 Žinios. 21.18 Orai. 21.20 Siurprizas Mamai. 21.25 Detektyvinis s. „Nebylus liudijimas“ (D.Britanija, 2010 m.) (N-7). 23.35 Siurprizas Mamai. 23.40 Veiksmo f. „Pasmerktieji“ (JAV, 2007 m.) (N-14).

21.00 TV3



21.00 BTV



„Mechanikas“ („The Mechanic“)

„Mes buvome kariai“ („We Were Soldiers“)

Trileris. JAV, 2011 m. Rež. Simonas Westas. Vaidina Jasonas Stathamas, Benas Fosteris.

Veiksmo drama. JAV, Vokietija, 2002 m. Rež. Randallas Wallace’as. Vaidina Melas Gibsonas, Madeleine Stowe.

Mechaniku vadinamas Artūras Bišopas yra profesionalus žudikas, tikras šio amato meistras. Kai nužudomas jo draugas Haris, elitinio žudiko darbotvarkėje svarbiausiu įrašu tampa kerštas už jo žūtį. Netrukus kruvino amato paslapčių Mechanikas pradeda mokyti Hario sūnų.

1965 m. lapkritį JAV malūnsparniai į Mirties Slėniu vėliau pramintą Ja Dango lygumą atgabeno 450 amerikiečių karių. Vietnamo karo operacijos dalyviams buvo įsakyta surasti ir sunaikinti priešus. Niekas nesitikėjo, kad paprasta užduotis pareikalaus milžiniškų aukų.


2013 05 04

šeštadienis

regioninės

8.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita (k). 8.15 Vilniaus albumas (lenkų k.) (k). 8.30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.) (k). 8.45 Menora (k). 9.00 Vilniaus sąsiuvinis (k). 9.15 Krikščionio žodis (rusų k.). 9.30 Kelias. Laida evangelikams (k). 9.45 Šventadienio mintys. 10.15 LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2013“. Metų verstinės knygos rinkimai (k). 10.50 Dar širdyje – ne sutema. 11.20 Dok. f. „Petras, teatras ir TV“ (k). 12.15 Pinigų karta. 13.05 Girių horizontai. 13.30 Keliaukim! 14.00 Scenaristo, režisieriaus Vyto Jankevičiaus kūrybos retrospektyva. „Gamtoje. Žemaičių žemė“ (1997 m.). 14.30 Pergalės kaina (k). 14.55 Negali būti. 15.20 „Giminės ir...“ (1) (2001 m.) (k). 16.10 Emigrantai. 16.55 Lietuvių dokumentikos meistrai. Jadvyga Janulevičiūtė. „Divertismentas“ (1972 m.), „Pasaulis panašus į pasaką“ (1974 m.) (k). 17.55 Muzika gyvai. Tarptautinis folkloro festivalis „Pokrovskije kolokola 2012“. 19.45 Jaunimo festivalis „Išeik į aikštę 2013“. Dievo žodžio pamaldos Vilniaus arkikatedroje. Tiesioginė transliacija. 21.00 Jaunimo festivalio „Išeik į aikštę 2013“ koncertas iš Katedros aikštės. Tiesioginė transliacija. 23.30 Panorama (k). Sportas (k). Orai (k). 0.00 Pasaulio dokumentika. „Dievų lopšys“ (D.Britanija, 2012 m.). 0.50 Trileris „Pinklėse“ (JAV, 2011 m.) (N-14).

7.15 Teleparduotuvė. 7.45 „Kas namie šeimininkas?“ (7) (k). 8.40 Daktaras Ozas (N-7). 10.30 „Dirbantys gyvūnai“. 11.30 „Gyvūnijos pasaulyje“. 12.00 „Penki ingredientai“ (3). 12.30 „Savaitgalis su Aleks“ (3). 13.00 Pasaulio virtuvė. 13.30 Veiksmo komedija „Sunkus vaikas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 Alchemija XLVI. Skandalas. VDU karta. 16.00 „Goko drabužių kelionė“ (5). 16.57 Žodis – ne žvirblis (k). 17.00 „Kaimo daktarė. Tęsinys“ (5, 6) (N-7). 19.00 Donnos Leon detektyvai (N-7). 21.00 Kriminalinė komedija „Nulinis efektas“ (JAV, 1998 m.) (N-7). 23.10 Daktaras Ozas (N-7). 0.05 Kriminalinis s. „Vienuolikta valanda“ (1, 2) (JAV, 2008 m.) (N-7).

5.00 Infodiena. 9.00 Infodiena (k). 13.00 Teleparduotuvė. 13.30 Ne vienas kelyje (k). 14.10 KK2 (N-7) (k). 14.45 Dviračio šou (k). 15.10 KK2 (N-7) (k). 15.45 Dviračio šou (k). 16.10 KK2 (N-7) (k). 16.45 Dviračio šou (k). 17.15 KTV – kino ir televirtuvė. 17.40 Dviračio šou (k). 18.05 KK2 penktadienis (N-7) (k). 19.25 Pasaulis X (N-7) (k). 20.30 Nuo... Iki... (k). 21.35 Diagnozė: valdžia (k). 22.40 24 valandos (N-7) (k). 23.25 Farai (N-14) (k). 0.15 24 valandos (N-7) (k). 1.00 Nuo... Iki... (k). 2.05 24 valandos (N-7) (k). 2.50 Diagnozė: valdžia (k). 3.55 24 valandos (N-7) (k). 4.40 Pasivaikščiojimai. VDU karta (k).

22.00 LNK

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 8.45 Teleparduotuvė. 9.00 Vienam gale kablys. 9.30 Universitetai.lt. 10.00 Šuoliai į vandenį. 11.00 „Su Anthony Bourdainu be rezervacijos“ (6). 12.00 „Adrenalinas“. 12.30 J.Oliverio patiekalai per 15 minučių. 13.30 Jokių kliūčių! 14.45 Aukščiausia pavara. 16.00 Šuoliai į vandenį. 16.30 „Viena už visus“. 17.00 Jokių kliūčių! 18.10 „Naša Raša“. 19.10 Komedija „Karštos galvos“ (JAV, 1991 m.). 21.00 Dok. s. „Pavojingiausias karys“ (1) (JAV, 2010 m.). 22.00 „Žmogžudystė“. 23.00 „Nepažįstamieji“ (6). 0.00 „Terjerai“. 0.50 IIHF pasaulio ledo ritulio čempionatas. Rusija–Latvija. Vaizdo įrašas. 2.45 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

10.10 Kultūra +. 10.40 Svajonių sodai. 11.35 Laikas keistis. 12.05 „Pokojus“. 13.10 „Meilės sūkuryje“. 15.10 „Žavūs ir drąsūs“. 18.00 Marthos Stewart šou. 19.00 Labanakt, vaikučiai. 20.00 Komedija „Apsimelavusi gražuolė“ (JAV, 2010 m.). 21.40 Drama „Paslaptingos sielos“ (JAV, 2006 m.).



7.20 Romantinė komedija „Staiga 70-ies!“ (N-7). 9.00 Žinios (k). 9.20 Sveikatos šaltiniai (k). 9.50 Laiko pjūvis (k). 10.20 „Vienišų seselių klubas“. 10.50 Nuomonės (k). 11.45 Komedija „Ekstraktas“. 13.20 Kai Lietuvos nebuvo (k). 13.50 Istorinė drama „Vicekaraliai“ (1) (N-7). 15.30 Telelaikraštis. 16.25 Drama „Paskutinė naktis“ (N-7). 18.00 „Susitikimai“ (k). 18.50 Dok. drama „Pasitinkant Ali“ (N-7). 20.30 Mūzos. 21.00 Fantastinis trileris „Pandorum“ (N-14). 22.45 Drama „Ledi Čaterli“ (N-14). 1.30 Trileris „Akis“ (N-14).

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Gyvenimo būdo laida „Aukščiausia klasė“. 10.15 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 10.45 „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (2). 11.15 „Apgaulinga tiesa“ (N-7). 12.15 „Senas geras faras“ (N-7). 13.15 „Jūros patruliai“ (N-7). 14.15 „Broliai detektyvai“ (N-7). 15.15 Mūsų augintiniai. 15.45 Romantinė nuotykių komedija „Mano vienintelis ir nepakartojamas“ (N-7). 17.45 „Patriarchė“ (3) (N-7). 19.30 „Maisto detektyvai“. 20.00 Klaipėdos savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. 20.30 Fantastinė nuotykių drama „Tiltas į Terabitiją“ (JAV, 2007 m.). 22.15 Komedija „Padavėjų varžybos“ (N-7). 0.05 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 0.35 „Vienišų seselių klubas“ (N-7). 1.05 „Vaiduokliškos istorijos“.

23.00 LRT

6.00 „Mokinukių“ atsisveikinimo koncertas „Išleistuvės“. 7.40 V.Juozapaičio koncertas „Nuo baroko iki roko“. 9.00 „Liuks!“ muzika. 10.20 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50. 12.00 „Mokinukių“ atsisveikinimo koncertas „Išleistuvės“ (k). 13.40 V.Juozapaičio koncertas „Nuo baroko iki roko“ (k). 15.00 „Liuks!“ muzika. 16.20 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k). 18.00 „Mokinukių“ atsisveikinimo koncertas „Išleistuvės“ (k). 19.40 V.Juozapaičio koncertas „Nuo baroko iki roko“ (k). 21.00 „Liuks!“ muzika. 22.20 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k). 0.00 „Mokinukių“ atsisveikinimo koncertas „Išleistuvės“ (k). 1.40 V.Juozapaičio koncertas „Nuo baroko iki roko“ (k). 3.00 „Liuks!“ muzika. 4.20 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Muzika. 8.30 Kur Nemunėlis teka. 9.00 Muzika. 10.00 OTV muzika. 17.00 Muzika. 17.50 Kitokia Lietuva (k). 18.50 Kauniečių akimis. 19.00 Muzikinė vaivorykštė. 20.00 Muzika. 21.00 OTV muzika.



„Kaip diena ir naktis“ („Knight & Day“)

„Paryžius“ („Paris“)

Veiksmo komedija. JAV, 2010 m. Rež. Jamesas Mangoldas. Vaidina Tomas Cruise’as, Cameron Diaz.

Drama. Prancūzija, 2008 m. Rež. Cedricas Klapischas. Vaidina Juliette Binoche, Romainas Duris.

Kai Rojus Milneris oro uoste pamatė eskalatoriumi kylančią blondinę su lagaminu, jam į galvą negalėjo šauti paika mintis, kad Džunė moka restauruoti kolekcinius automobilius. O mergina, panorusi „pakabinti“ vaikiną, taip pat nežinojo, kad jis – slaptasis agentas.

Jaunam šokėjui Pjerui diagnozuota sunki širdies liga. Dabar jis pastebi, jog į Paryžių žvelgia visai kitomis akimis: atrodo, kad iki šiol nebuvo matęs pilkų gatvelių, net Eifelio bokšto. O ką jau kalbėti apie daugybę kasdien meilės miesto gatvėse vykstančių dramų.

7


8

šeštadienis

2013 05 04

rusiškos

7.00 Naujienos. 7.25 Vaikų klubas. „Nugalėtojas ir auksinis vaikas“. 7.55 Animacija. Vaikų klubas. „Juokingi kamuoliukai. Nauji nuotykiai“. 8.10 Gudručiai ir gudrutės. 9.00 Naujienos. 9.15 Ganytojo žodis. 9.35 Skanėstas. 10.20 Metas pietauti! 11.00 Naujienos. 11.20 „Idealus remontas“. 12.35 „XX amžiaus stebukladariai“. 13.40 „Velykos“. 14.40 Nacionalinė vertybė. 17.00 Naujienos. 17.20 „Jeralašas“. 17.30 „Atspėk melodiją“. 18.10, 20.25 Pasverti ir laimingi (subtitrai lietuvių k.). 20.00 Laikas. 20.45 Kubas. 22.00 Velykos. Mišių transliacija iš Kristaus Išganytojo bažnyčios.

5.40 Pagal įstatymą. 6.00 „Kareiviai“. 8.40 Dieviška tragedija. 9.35 Reporterio istorijos. 10.05 Nemeluok man. 12.15 Gimę amžiams. 13.20 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. 14.15 Antikinio pasaulio didžioji paslaptis. 15.10 Kosmoso paslaptys. 16.10 X žmonės. 17.05 Vampyrai. 18.00 Istorijos mįslės. 19.00, 23.30 Žiūrėkite visi. 20.30 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. 21.30 M.Zadornovo koncertas.

6.25 Technikos stebuklas. 7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Apžiūra. 7.55 Pagrindinis kelias. 8.25 Gaminame maistą. 9.25 Rusiškas įdaras. 9.55 Kulinarų dvikova. 10.55 Būsto klausimas. 12.20 Vaid. f. „Išpirka“. 14.00 Palaimintosios ugnies įsiliepsnojimas. Tiesioginė transliacija iš Jeruzalės. 15.00 Akistata. 16.00 Išskirtinis interviu. 16.30 Mūsiškiai. 17.20 Atmintinos melodijos. 18.25 „Operatyvinės paieškos skyrius“. 22.05 Detektyvas „Purvinas darbas“.

filmai

5.05, 7.15 Vaid. f. „Išauš šviesi diena“. 7.00, 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 8.45 Ryto paštas. 9.20, 10.05 „Isajevas“. 13.30 Vaid. f. „Dievo motinos juosta“. 14.30, 19.35 Vaid. f. „Padovanok man sekmadienį“. 22.00 Kristaus Velykos. Tiesioginė transliacija. 1.00 Vaid. f. „Laukinukė“. 2.55 Vaid. f. „Duonos diena“.

6.00 Vaid. f. vaikams. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Anim. f. 10.00 SSRS kinas. „Alpių baladė“. 11.30 Gyvas žodis. 12.00 Niujorke su V.Topaleru. 13.00 ART navigatorius. 13.30, 23.00 Rusiškas akcentas. 14.00, 21.00 „Volfas Mesingas. Matantis ateitį“. 16.00 Savaitės aidas. 16.30 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 17.00, 0.30 Savaitės briaunos. 18.00, 23.30 Dokumentinis ekranas. 19.00 Dabar pasaulyje. 19.30 Vokietija per savaitę. 20.00 Izraelis per savaitę.

6.00 F antastinė muz. melodrama „Šešėlis, arba Galbūt viskas susitvarkys“. 8.00 Melodrama „Pelenė 4 x 4. Viskas prasideda nuo svajonių...“ 10.00 Drama „Minesota“. 12.00 Karinė drama „Rytoj buvo karas“. 14.00 Karinė nuotykių drama „Tėvynė arba mirtis“. 16.00 Istorinė drama „Junkeriai“. 18.00 Melodrama „Apie meilę“. 20.00 Tragikomedija „Apgraibomis“. 22.00 Trileris „Rusiškas trikampis“. 0.10 Tragikomedija „Figa.Ro“.

7.00 Fantastinė romantinė drama „Ponas Niekas“. 9.30 Komedija „Eglutės“ (Rusija, 2010 m.). 11.00 Anim. nuotykių komedija „Peliuko Perio nuotykiai“ (Argentina, Ispanija, 2006 m.). 13.00 Romantinė drama „Paskutinis šansas įsimylėti“ (JAV, 2008 m.). 15.00 Veiksmo f. „Gatvių lenktynininkai“ (Rusija, 2008 m.) (N-7). 17.00 Romantinė veiksmo komedija „Ponas ir ponia gangsteriai“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 19.00 Drama „Pikokas“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 21.00 Komiška melodrama „Kai sutiksi aukštą tamsiaplaukį“ (JAV, Ispanija, 2010 m.). 23.00 Drama „Miegančioji gražuolė“ (Australija, 2011 m.) (S). 1.00 Muz. romantinė drama „Tapti žvaigžde“ (JAV, 2009 m.).

7.00 „Universiteto dvasia“. 9.00 Drama „Neįtikėtinos Lemoni Sniketo istorijos“. 11.00 Fantastinė komedija „Adamsų šeimos vertybės“. 13.00 Anim. komedija „Ant bangos“. 15.00 Komedija „Kaimynas šnipas“. 17.00 Siaubo f. „Raitelis be galvos“. 19.00 Fantastinis nuotykių f. „Mano gyvenimo žuvis“. 21.15 Mokslinės fantastikos nuotykių f. „Pasaulių karas“. 23.15 Drama „Prisiminti numirusius“. 0.50 Drama „Veronika ryžtasi mirti“.

6.45 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35 „Gilmorų merginos“. 8.30, 17.40 „Seklys“. 9.20 „Liežuvautoja“. 11.00 „Nėštumas avint aukštakulnius“. 12.40, 0.20 „Gyvenimas kaip šou“. 14.25 „Mirtina manija“. 16.00 „Visi mano draugai palieka Brisbeną“. 19.20 „Jis, aš ir jo draugai“. 21.00 „Gydytojas Holivudas“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.10 Menas Vokietijoje. 8.30 Artimųjų Rytų verslo apžvalga. 9.30 Įsijunk internetą. 10.10 Savaitgalio įvykių apžvalga. 10.30 „Redaktoriai“. 11.10 Laida apie futbolą. 11.30 Horizontai. 12.10 Įvykiai, pakeitę Pietų Afriką. 13.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 13.30 Naujienos iš viso pasaulio. 14.30 Mūsų pasaulis. 15.10 Savaitgalio įvykių apžvalga. 15.30 Golfo čempionatas Amerikoje. 16.15 Laida apie sportą. 16.30 Kelionių laida. 17.30 Žvilgsnis iš Londono. 18.10 Indijos vandenyne su S.Reevu. 19.30 Įvartis. 20.10 Menas Vokietijoje. 21.15 Laida apie sportą. 21.30 Kelionių laida. 22.30 Įsijunk internetą. 23.10 Reporterių pranešimai.

6.00, 8.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 Artimieji Rytai iš arti. 8.00 Tarptautiniai reportažai. 8.15 CNN verslas. Afrika. 8.30 Žvilgsnis atgal. 9.15 CNN verslas. 9.30 Meno apžvalga. 9.45 Ekologijos laida. 10.30 Laida apie golfą. 11.00 Darbo pasitarimas. Geriausios laidos. 12.00 Tarptautiniai reportažai. 12.30 Trumpai ir aiškiai. 13.00 Ch.Amanpour reportažai. 13.30 Afrika iš arti. 14.00 Pokalbiai apie Aziją. 14.30 Verslo kelionės. 15.00 Tarptautiniai reportažai. 15.30 „CNN Go“. 16.00 Ekologijos problemos. 17.00 Pasaulio žemėlapis. 17.30 Afrikos balsai. 18.00 Europos verslas. 18.30 CNN verslas. Afrika. 18.45 Trumpai ir aiškiai. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Atviri kortai. 20.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 20.30 Afrika iš arti. 21.00 Tarptautiniai įvykiai. 21.30 Veikli moteris. 22.00 Po pasaulį su Anthony Bourdainu. 23.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 23.30 Ekologijos problemos.

muzika

7.00 MCM dainos. 10.50 50 geriausių dainų. 11.30 Geriausios JAV dainos. 12.45 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 13.00 Viena daina. 14.35 Darboholikai. 15.30 MCM dainos. 16.10 MCM Zap. 17.30 MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 19.50 Sporto naujienos. 20.05 50 kultinių dainų. 21.00 MCM dainos. 21.30 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.45 Vakaro muzika. 24.00 „Top Tubes“.

7.00 MTV interviu. Justinas Bieberis. 7.30 Paauglių dievaitis. 9.10 „World Stage“. 9.40 Justinas Bieberis gyvai. 10.10 Top 5. Justinas Bieberis. 10.35 MTV interviu. Justinas Bieberis. 11.50 „Holivudas“. 16.00 „Jauni ir susituokę“. 17.40 „Paauglės motinos“. 19.20 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 20.40 „Jauni ir susituokę“. 21.30 TV šou „Medžioklė“. 22.20 TV šou „Skandalas“. 23.10 Realybės šou „Krantas“.

5.25 Džiazas. 10.30 A.Kingo baletas „Šecherezada“. 11.15 A.Kingo baletas „Kolonų trikampiai“. 12.15 A.Kingo baletas „Dulkės ir šviesa“. 12.50 Dok. f. „Šokio poetas A.Kingas“. 13.45 Divertismentas. 14.30 Koncertuoja J.Kaufmannas. 15.20 G.Mahlerio dainų ciklas „Keliaujančio pameistrio dainos“. 15.45 R.Strausso simfoninė poema „Mirtis ir nušvitimas“ 16.10 G.Mahlerio simfonijakantata „Daina apie Žemę“. 18.00 Džiazas Tokijuje. 19.20 Koncertuoja „Anima Eterna“ ansamblis. 21.00 Divertismentas. 21.30 G.Verdi opera „Rigoletas“. Dianuoja D.Damrau ir J.Diego. 0.10 Divertismentas. 0.30 Koncertuoja D.Linxas ir Briuselio džiazo orkestras.


2013 05 04 dokumentika

šeštadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Užkariautojas Bertas Teksase. 10.30 Užkariautojas Bertas Kanadoje. 11.00 Pakrančių karai. 12.00 Maisto mašina. 13.00 Pasaulio receptai. Grenada. 13.30 Maisto mašina. 14.00 Naujo būsto paieška. Nepalas. 14.30 Naujo būsto paieška. Anglija. 15.00 Naujo būsto paieška. Singapūras. 15.30 Naujo būsto paieška. Olandija. 16.00 Be tabu. 17.00 Išgelbėkit mano verslą! „La Jollos“ viešbutis. 18.00 Išgelbėkit mano verslą! 19.00 Maisto mašina. 19.30 Maisto mašina. 20.00 Rojaus patiekalai. Honolulu. 21.00 Kelionės motociklu. 22.00 Išgelbėkit mano verslą! „Gurneys Inn“ viešbutis. 23.00 Pavojingos žemės. Kolumbija. 0.00 Ginkluoti ir pasiruošę. 1.00 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Išsigelbėjimo signalas – raudonas. 11.00 Kelias per pragarą. 12.00 Seno policijos pastato griovimas. 12.30 Marmuro fabrikas Vermonte. 13.00 Tunų žvejyba. 14.00 Baikeriai – gyvūnų gelbėtojai. 15.00 Atsarginės džipų dalys. 16.00 Seno karinio džipo remontas. 17.00 Kelionė per Antarktidą. 18.00 Milžiniška gyvatė. 19.00 Laukinė Rusijos gamta. 20.00 Kalintys užsienyje. 21.00 Aferistai ir turistai. 22.00 Amišai. Už įstatymo ribų. 23.00 Kalintys užsienyje. 0.00 Aferistai ir turistai. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Stipriausi koziriai“. 9.00 „Savamoksliai išradėjai“. 13.25 „Prieš gamtos stichiją“. 17.50 „Gentis“. 18.45 „Juodasis auksas“. 20.30 „62 dienos jūroje“. 21.25 „Gentis“. 22.15 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“. 23.05 „L.Theroux: tvarka ir chaosas Johanesburge“. 0.00 Nakties programa.

7.00 „Žmonijos kelionė“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Mitų medžiotojai“. 11.00 „Nuslėptos istorijos“. 12.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 19.00 „Mitų medžiotojai“. 21.00 „Niurnbergas – nacių teismas“. 0.00 Nakties programa.

21.00 Balticum auksinis

7.00 Surikatų namai. 7.25 Kinologija. 8.15 Stivas ir drakonas. 9.10 Nakties medžiotojas. 10.05 Beždžionių gyvenimas. 10.30 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 11.00 Veterinaras. 11.25 Laukinis šou. 11.55, 21.05 Lotynų Amerikoje: Patagonija. 12.50 Neištyrinėtos salos. 18.20 Savanos karalienės: menas būti motina. 19.15 Pasiruošimas šeimai. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 22.00 Pragariška katė. 22.55 Skunkų tramdytojas. 23.50 Laukiniai ir pavojingi: puolęs, užpuolęs ir pasprukęs. 0.45 Tigrų užpuolimai.

7.00 „Sumanios beždžionės“. 8.00 „Golfas su gyvūnais“. 8.55 „Gepardų dienoraščiai“. 14.00 „Zoologijos sodas“. 19.00 „Gyvūnija ir augmenija“. 20.00 „Žemės planeta“. 21.00 „Gamtos stebuklai“. 22.00 „Laukinis ir vilnotas. Dramblys ir avinas“. 23.00 „Didysis riftinis slėnis“. 0.00 Nakties programa.



„Kai sutiksi aukštą tamsiaplaukį“ („You Will Meet a Tall Dark Stranger“) Komiška melodrama. JAV, Ispanija, 2010 m. Rež. Woody Allenas. Vaidina Naomi Watts, Anthony Hopkinsas.

Kartą naktį keturiasdešimt metų su žmona pragyvenęs Alfis pabudo išpiltas šalto prakaito, nes pažvelgęs į akis amžinybei suvokė, kad jo gyvenimas, deja, jau krypsta saulėlydžio link. Tą naktį Alfis taip ir nesumerkė akių, o paryčiui sumąstė, kaip susigrąžinti jaunystę.

10.00 Televitrina. 11.00 Žinios +. 11.15 Sporto metraštis. 11.25 Krepšinio pasaulyje. 11.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. Sankt Peterburgo „Spartak“–„Nyžnij Novgorod“. 13.50 VTB vieningoji krepšinio lyga. Liubercų „Triumph“– Samaros „Krasnyje Krylja“. 15.45 Sporto metraštis. 15.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnodaro „Lokomotiv- Kuban“– „Donetsk“. 17.50 Automoto. 18.20 Sporto metraštis. 18.30 Sporto metraštis. 18.40 Speciali laida „LKL finalai“: interviu su krepšininkais ir treneriais. 18.55 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 21.00 Spaudos konferencija. Tiesioginė transliacija. 21.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Rygos VEF– „Astana“ (numatoma). Vaizdo įrašas. 23.00 Sport1 ringas. „Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Varšuvoje (II).

9.30 Fitnesas. 9.45 Teniso laida. 10.00 Dunkirko keturių dienų dviračių lenktynės. 11.00 Biliardo turnyras Šefilde (D.Britanija). 15.00 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. 18.30 Biliardo turnyras Šefilde. 19.30 ATP teniso turnyras Portugalijoje. 20.30 Automobilių žiedinės lenktynės Belgijoje. 21.30 Biliardo turnyras Šefilde. Pusfinaliai. 0.00 Dunkirko keturių dienų dviračių lenktynės. 1.00 Biliardo turnyras Šefilde.

9.00 Boksas. A.Khanas ir J.Diazas. 10.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Prancūzija–Slovakija. 12.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. JAV–Austrija. Tiesioginė transliacija. 15.00 Boksas. D.García ir Z.Judahas. 16.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Rusija–Latvija. Tiesioginė transliacija. 18.40 „Formulė-1“. Bahreino didžiojo prizo lenktynių apžvalga. 19.40 „Futbol Mundial“ žurnalas. 20.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Suomija– Slovakija. 22.40 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Kanada–Danija. 0.00 Boksas. V.Klyčko ir F.Pianeta. 2.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Čekija–Švedija. 4.00 Boksas. F.Mayweatheris ir R.Guerrero.

7.00 Ryto programa. 8.15 TV parduotuvė. 10.15 Užduotis: automobilis. 11.15 Futbolas. Vokietijos antroji lyga. 12.30 Normaliai. 13.00 Automobilių sportas. 13.30 Motociklų sportas. „Ispanijos didysis prizas“. 17.30 Futbolas. Bundeslyga. 18.00 Krepšinis. Bundeslyga. 20.10 Pasaulio ledo ritulio čempionatas. Suomija–Slovakija. 22.30 Pasaulio ledo ritulio čempionatas. Čekija–Švedija. 23.30 Automobilių sportas. Argentinos ralis. 0.00 Amerikietiškosios imtynės.

22.05 NTV mir



„Purvinas darbas“ („Грязная работа“)

Detektyvas. Rusija, 2009 m. Rež. Vladimiras Dmitrejevskis. Vaidina Vladislavas Galkinas, Anastasija Panina.

Privatus seklys Timofejus Tarasovas myli gražias moteris, brangius gėrimus, prabangius automobilius. Jis visada pasirengęs padėti tiems, kuriems pagalba reikalinga. Jis visada vadovaujasi savo paties susikurtomis taisyklėmis, kurioms ne visi gali pritarti.

9


10

SEKMADIENIS

2013 05 05

LIETUVIŠKOS

16.45 Lietuva – jūrinė valstybė.

11.55 „Mama į skolą“.

17.00 Didysis Motinos dienos koncertas.

6.00 Emigrantai (k). 7.00 „Ryto suktinis“ su Zita Kelmickaite (k). 8.00 Girių horizontai. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 „Tara Dankan“. 9.25 „Džeronimas“. 9.50 „Aviukas Šonas“. 10.00 Gustavo enciklopedija (subtitrai). 10.30 Brolių Grimų pasakos (3). „Broliukas ir sesutė“ (Vokietija, 2008 m.). 11.45 Klausimėlis.lt. 12.00 Kauno arkikatedros bazilikos 600 metų jubiliejaus iškilmės. Tiesioginė transliacija. 14.00 Detektyvo klasika. „Šerloko Holmso nuotykiai. Baskervilių šuo“ (D.Britanija, 1988 m.) (N-7). 16.00 Žinios (su vertimu į gestų k.). 16.05 Orai. 16.10 Popietė su Algimantu Čekuoliu. 16.45 Lietuva – jūrinė valstybė. 17.15 Keliai. Mašinos. Žmonės. 17.45 Mokslo ekspresas. 18.00 MES 2013. 18.30 Stilius. Gyvenimas. 19.30 Bėdų turgus. 20.30 Panorama. 20.35 Sportas. 20.40 Orai. 20.45 Europos balsas. 20.50 Savaitė. 21.15 „Tuk tuk, širdele“. „Lauros studijos“ koncertas. 23.15 Muzikinis projektas „Auksinis balsas“ (k).

6.30 „Sedrikas“. 6.55 „Beprotiški mažųjų nuotykiai“. 7.20 „Berniukas ir voveriukas“ (8). 7.45 „Žvėrelių būrys“. 8.10 „Ogis ir tarakonai“. 9.00 Sveikatos ABC. 9.30 Apie ūkį ir bites. 10.00 Veiksmo komedija „K-9“ (JAV, 1989 m.). 11.55 Romantinė komedija „Mama į skolą“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 13.50 Komedija „Mamos“ (Rusija, 2011 m.) (N-7). 15.55 Humoro s. „Pono Byno geriausieji“ (D.Britanija, 1995 m.). 17.00 Ne vienas kelyje. 17.45 Teleloto. 18.45 Žinios. 18.55 Sportas. 18.58 Orai. 19.00 „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių apžvalga. 19.30 Plikis ir ponia (N-7). 21.00 „Kriminalistai“ (N-7). 21.55 Veiksmo trileris „Edisono policijos būrys“ (JAV, Vokietija, 2005 m.) (N-14). 0.05 Veiksmo f. „Pabėgimas iš Los Andželo“ (JAV, 1996 m.) (N-14). 2.05 Farai (N-14) (k).

7.20 Teleparduotuvė. 7.35 Anim. f. „Nuostabusis Zoro“ (JAV, 2002 m.). 9.05 Nuotykių f. „Pirmasis Mauglio nuotykis. Ieškant Dramblio Akies deimanto“ (JAV, 1998 m.). 10.55 Fantastinė drama „Niekados šalis“ (D.Britanija, 2011 m.). 14.30 Komedija „Ponia Dautfajė“ (JAV, 1993 m.). 17.00 Didysis Motinos dienos koncertas. Tiesioginė transliacija. 18.45 TV3 žinios. 18.55 TV3 sportas. 18.58 TV3 orai. 19.00 Savaitės komentarai. 19.30 Komedija „Princesės dienoraštis“ (JAV, 2001 m.). 21.50 Romantinė komedija „Atsarginis planas“ (JAV, 2010 m.). 0.05 Nuotykių f. „Zokomonas“ (Indija, 2011 m.).

20.20 BTV



8.00 Duok „labas“.

6.00 Joyce Meyer. Gyvenimas kupinas džiaugsmo. 6.30 Televitrina. 7.00 Užkalnio 5 (N-7) (k). 8.00 Duok „labas“. 8.30 Tauro ragas (N-7). 9.00 Autopilotas. 9.30 Statybų TV. 10.00 Sekmadienio rytas. 11.00 Sveikatos kodas. Televitrina. 12.00 Plėšrūnai. Nuodingieji žudikai (N-7). 13.00 Nacionalinė loterija. 13.30 Sveikinimai. 16.00 Komikų klubas (N-7) (k). 17.00 Taip. Ne (k). 18.00 Mistinės istorijos (N-7). 19.00 Gyvenimo spalvos. 20.00 Žinios. 20.16 Sportas. 20.19 Orai. 20.20 Melodrama „Svajonių laivas. Peru–Majamis“ (Vokietija, 2009 m.) (N-7). 22.50 Melodrama „Pabaisa“ (JAV, 2011 m.) (N-14) (k). 0.20 „Jūrų velniai“ (N-7) (k). 1.20 Bamba (S).

11.00 Šiandien kimba.

7.19 TV parduotuvė. 7.40 „Oskaro oazė“. 7.50 „Mokausi gaminti“. Kulinarinė laidelė vaikams. 8.10 Skonio reikalas (k). 9.10 Siurprizas Mamai. 9.15 „TV pokštai“ (N-7). 9.50 Namų daktaras. 10.25 Teritorija. 11.00 Šiandien kimba. 11.30 Mūsų miškai. 12.05 Siurprizas Mamai. 12.10 Super L.T. (N-7). 13.10 „Detektyvas Linlis“ (N-7). 15.10 „Oskaro oazė“. 15.25 „Pažabok stresą!“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 16.10, 17.10 Nuoga tiesa. 18.20 „Sodo detektyvės“ (N-7). 20.30 „TV pokštai“ (N-7). 20.50 Siurprizas Mamai. 21.00 Žinios. 21.18 Orai. 21.20 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 22.20 Siurprizas Mamai. 22.25 „Mančesterio detektyvės“ (N-7). 23.35 Šiandien kimba. 0.05 Teritorija.

21.50 TV3



„Svajonių laivas. Peru–Majamis“ („Das Traumschiff: Peru – Miami“)

„Atsarginis planas“ („The Back-Up Plan“)

Romantinė drama. Vokietija, 2009 m. Rež. Hansas Jürgenas Tögelis. Vaidina Siegfriedas Rauchas, Heide Keller.

Romantinė komedija. JAV, 2010 m. Rež. Alanas Poulas. Vaidina Jennifer Lopez, Alexas O’Loughlinas.

Šį kartą laimės laivu plauksime įspūdingo grožio pakrantėmis Pietų Amerikos kryptimi. Kapitonas Jakobas Paulsenas, jo komanda ir keleiviai aplankys Maču Pikču ir kitas paslaptingas Peru vietoves. Tačiau laive, nepaisant neįtikimo grožio vaizdų, užvirs aistros.

Zoologijos reikmenų parduotuvės savininkei Zojai nusibodo gyventi vienai, ji trokšta šeimyninės laimės. Moteris išbandė begalę galimybių surasti tą vienintelį, bet visas pastangas vainikavo nulinis rezultatas. Liko paskutinė viltis – dirbtinio apvaisinimo klinika.


2013 05 05

sekmadienis

regioninės

8.00 Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų TV konkursas „Dainų dainelė 2012“. 9.40 Pramoginių šokių kolektyvo „Sūkurys“ 50-mečio koncertas (k). 10.45 Asistentas vienai dienai (k). 11.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 12.45 Tūkstantmečio pokalbiai. 13.35 Mūsų miesteliai. Viduklė (2) (k). 14.30 Legendos (k). 15.15 „Frosto prisilietimas“ (N-7). 17.00 Lietuvių dokumentika. „Gandrai visada grįžta namo...“ (2011 m.) (k). 17.35 Koncertas Motinos dienai. Atlikėjai: I.Valinskienė, I.Milkevičiūtė, A.Grigorian, Neringa, R.Čivilytė, Gintarė, A.Novikas, Lukas, L.Adomaitis, J.Miščiukaitė, V.Prudnikovas, „Bobos“. 18.30 Pergalės kaina (k). 19.00 Džiazo vakaras. XXV tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Jazz 2012“. „Vein“ ir Janas Maksimovičius (Šveicarija, Lietuva) (k). 20.00 Durys atsidaro. 20.30 Dok. f. „Filosofų garlaivis“ (Rusija, 2012 m.) (k). 21.25 Lietuvių kinas trumpai. „Sekmadienis toks, koks yra“ (2003 m.) (N-7) (k). 22.00 LRT OPUS ORE. Alinos Orlovos koncertas. 23.00 Panorama (k). 23.10 Sportas (k). 23.13 Orai (k). 23.15 Drama „Paryžius“ (Prancūzija, 2008 m.) (N-7).

7.15 Teleparduotuvė. 7.45 „Kas namie šeimininkas?“ (8) (k). 8.40 Daktaras Ozas (N-7). 10.30 „Dirbantys gyvūnai“. 11.30 „Gyvūnijos pasaulyje“. 12.00 „Penki ingredientai“ (4). 12.30 „Savaitgalis su Aleks“ (4). 13.00 Veiksmo komedija „Sunkus vaikas 2“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 Pasivaikščiojimai su Juozu Statkevičiumi (k). 16.00 „Goko drabužių kelionė“. 17.00 Melodrama „Alpių klinika. Rizikingas sprendimas“ (N-7). 18.57 Žodis – ne žvirblis (k). 19.00 S. „Nemirtingumo kaina“. 20.00 „Magijos paslaptys“ (2). 21.00 Detektyvas „Volanderis. Rygos šunys“ (N-14). 22.45 Detektyvinė komedija „Pavojingasis Deivisas“. 0.05 „Vienuolikta valanda“.

5.10 24 valandos (N-7) (k). 5.55 KTV – kino ir televirtuvė. 6.25 Valanda su Rūta (k). 8.00 KK2 (N-7) (k). 8.40 Dviračio šou (k). 9.05 KK2 (N-7) (k). 9.45 Dviračio šou (k). 10.10 KK2 (N-7) (k). 10.45 Dviračio šou (k). 11.10 Retrospektyva. Ciklas „Menininkų portretai“ (1999 m.) (k). 11.40 KK2 Penktadienis (N-7). 13.00 Teleparduotuvė. 13.30 KTV – kino ir televirtuvė. 13.55 Pasaulis X (N-7) (k). 15.00 24 valandos (N-7) (k). 15.45 Nuo... Iki... (k). 16.50 24 valandos (N-7) (k). 17.35 Diagnozė: valdžia (k). 18.40 24 valandos (N-7) (k). 19.20 Pasivaikščiojimai (k). 19.45 24 valandos (N-7) (k). 20.30 „Alfa“ savaitė. 21.00 Valanda su Rūta (k). 22.35 Plikis ir ponia (N-7) (k). 23.55 KK2 (N-7) (k). 0.30 Dviračio šou (k). 0.55 KK2 (N-7) (k). 1.30 Dviračio šou (k).

21.55 LNK

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 8.45 Teleparduotuvė. 9.00 Tavo augintinis. 9.30 Vienam gale kablys. 10.00 J.Oliverio patiekalai per 15 minučių. 11.00 „Su Anthony Bourdainu be rezervacijos“ (7). 12.00 Adrenalinas. 12.30 „Amerikos nindzė karys“. 13.30 Jokių kliūčių! 14.45 Aukščiausia pavara. 16.00 „Ekspedicija į Arktį“. Realybės šou (1) (Norvegija, 2010 m.). 17.00 Jokių kliūčių! 18.10 „Naša Raša“. 19.10 Nuotykių komedija „Karštos galvos! 2“ (JAV, 1993 m.). 21.00 „Bobo užkandinė“. 22.00 „Žmogžudystė“. 23.00 „Nepažįstamieji“ (7). 0.00 „Terjerai“. 0.50 IIHF pasaulio ledo ritulio čempionatas. Latvija–JAV. Vaizdo įrašas. 2.45 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

10.05 Mūsų gyvūnai. 10.35 Šeimos savaitė. 11.35 Mamyčių klubas. 12.05 „Pokojus“. 13.10 „Meilės sūkuryje“. 15.10 „Žavūs ir drąsūs“. 17.00 Marthos Stewart šou. 19.00 Labanakt, vaikučiai. 20.00 Vesternas „Meilės džiaugsmai“ (JAV, 2006 m.). 21.35 Komedija „Apsimelavusi gražuolė“ (JAV, 2010 m.). 23.15 Kultūra +.



7.20 Romantinė drama „Viljamas ir Keitė: šimtmečio meilės istorija“ (N-7). 9.00 „Naisių vasara 2“ (N-7). 10.05 Sveikas žmogus. 10.50 Komedija „Muzikinės kovos“ (N-7). 12.40 Mūzos (k). 13.10 Istorinė drama „Vicekaraliai“ (2) (N-7). 14.45 Telelaikraštis. 15.00 „Ainių“ ir D.Kazragytės koncertas. 16.05 Kertinis akmuo. 16.30 Komedija „Neadekvatūs žmonės“ (N-7). 18.20 Automoto (k). 18.50 Fantastinis nuotykių f. „Ozo šalies raganos“ (1). 20.30 Melomano pusvalandis. 21.00 Komedija „Tarnybinis romanas. Dabartiniai laikai“ (N-7). 22.35 Romantinė komedija „Lengvabūdė marti“. 0.10 Drama „Broliai“ (N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė (k). 9.30 „Maisto detektyvai“. 10.00 Mūsų augintiniai. 10.30 „Advokatė Lovinski“. 11.30 „Vaiduokliškos istorijos“. 12.00 „Karamelė“. 13.00 Reidas (k). 13.30 „Komanda Č“ (N-7). 14.30 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“ 15.00 Burlaivių pėdsakais. Prekyba ir kontrabanda. 15.30 „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (2). 16.00 Romantinė komedija „Nes aš taip pasakiau“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 17.55 Dok. nuotykių f. „Šiaurės pasaka“ (JAV, 2007 m.). 19.30 „Vienišų seselių klubas“. 20.00 Kelionių žurnalas „Svajonių kruizai“ (1). 21.00 VIP seansas. „Maištingoji Džeinė“ (D.Britanija, 2007 m.). 23.05 Klaipėdos savaitė. (k). 23.35 „GSG 9: elitinis būrys“. 0.35 „Maisto detektyvai“.

0.05 LNK

6.00 Radži koncertas „Ką daryt?“ 7.20 „Liuks!“ muzika. 8.20 Koncertas „Pavasariniai žiedai“. 10.20 I.Jankauskaitės ir Č.Gabalio albumo „Pa da ba da“ pristatymo koncertas. 12.00 Radži koncertas „Ką daryt?“ (k). 13.20 „Liuks!“ muzika. 14.20 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 16.20 I.Jankauskaitės ir Č.Gabalio albumo „Pa da ba da“ pristatymo koncertas. (k). 18.00 Radži koncertas „Ką daryt?“ (k). 19.20 „Liuks!“ muzika. 20.20 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 22.20 I.Jankauskaitės ir Č.Gabalio albumo „Pa da ba da“ pristatymo koncertas. (k). 0.00 Radži koncertas „Ką daryt?“ (k). 1.20 „Liuks!“ muzika. 2.20 Koncertas „Pavasariniai žiedai“ (k). 4.20 I.Jankauskaitės ir Č.Gabalio albumo „Pa da ba da“ pristatymo koncertas (k).

7.00 Kauniečių akimis (k). 7.15 Muzika. 8.30 Kur Nemunėlis teka (k). 9.00 Muzika. 10.00 OTV muzika. 18.00 Kitokia Lietuva (k). 19.00 Kauniečių akimis (k). 19.15 Muzika. 20.00 Kultūros alėja. 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.



„Edisono policijos būrys“ („Edison“)

„Pabėgimas iš Los Andželo“ („Escape From L.A.“)

Veiksmo trileris. JAV, Vokietija, 2005 m. Rež. Davidas J.Burke’as. Vaidina Kevinas Spacey, Morganas Freemanas.

Veiksmo filmas. JAV, 1996 m. Rež. Johnas Carpenteris. Vaidina Kurtas Russellas, Steve’as Buscemi.

Užtikęs korumpuotų policininkų pėdsakus jaunas žurnalistas Džošua Polakas pasitelkia pagalbon patyrusį reporterį Mouzą Ešfordą ir tardytoją Leviną Volesą. Kartu jie tikisi demaskuoti nelegalią Edisono mieste įsikūrusio elitinio policijos dalinio veiklą.

Ateities Los Andželas virto tikra nusikaltimų Sodoma ir Gomora. Dabar miestą supa gerai saugomos sienos, už kurių tremiami nusikaltėliai. Šiame aptvare įkalintas ir vienakis karo didvyris Pliskinas. Jo sugebėjimų prireiks, kai bus pagrobta JAV prezidento dukra.

11


12

sekmadienis

2013 05 05

rusiškos

6.45 Naujienos. 6.55 Armijos parduotuvė. 7.40 Animacija. Vaikų klubas. „Linksmieji kamuoliukai. Nauji nuotykiai“. 7.55 Sveikata. 9.00 Naujienos. 9.20 Metas pietauti. 10.00 Kol visi namie. 11.00 Naujienos. 11.20 Pasverti ir laimingi. 12.20 Netinkamos pastabos. 12.45 Vaid. f. „Mano antroji pusė“. 16.10 Šiandien vakare. 17.55 Komedija „Jaunikis pagal skelbimą“. 20.00 Sekmadienio laikas. 20.20 Didelis TV skirtumas. 22.15 Jubiliejinis Valerijos koncertas „Per serpantiną“. 0.20 Komedija „Negali būti“. 1.50 Pasverti ir laimingi (su subtitrais lietuvių k.). 3.25 Pasverti ir laimingi. 4.15 Vaid. f. „Slavės atsisveikinimas“. 5.35 Muzika.

5.55 „Retro FM“ legendos. 9.10 Dievų maistas. 10.05 M.Zadornovo koncertas. 12.15 Karinės paslapties diena.

6.15 Moteriškas žvilgsnis. 7.00, 9.00, 12.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Vaikų rytas. 7.50 Grožio akademija. 8.20 Jų papročiai. 9.25 Pirma pavara. 9.55 Valgome namie! 10.25 Technikos stebuklas. 11.00 Vasarnamiai. 12.30 „Kelių patrulis“. 16.20 Akistata. 17.20 Aukso dulkės. 18.25 „Operatyvinės paieškos skyrius“. 22.10 „Metų šansona 2013“.

filmai

5.05 Komedija „Tvirta santuoka“. 6.45 Vaid. f. „Maša ir lokys“. 8.35 Pats sau režisierius. 9.20, 13.00, 19.00 Žinios. 10.15 Juoko panorama. 10.45 Gyvūnijos pasaulyje. 11.15 Vaid. f. „Mano tėtis – idealistas“. 13.30 Velykų interviu su Patriarchu Kirilu. 13.55 Vienos šeimos odisėja. Gyvenime nėra nieko atsitiktinio. 14.50 Juodos skylės. Baltos dėmės. 15.35 Vaid. f. „Nuomojama mama“. 17.25 Juoktis leidžiama. 19.35 Vaid. f. „Kiekvienas už save“. 1.05 Vaid. f. „Gydomoji meilės galia“. 2.05 Vaid. f. „Angelo sparnai“.

6.00 Izraelis per savaitę. 7.00, 9.30 Anim. f. 8.00 Vaid. f. vaikams. 10.00 SSRS kinas. „Trys topoliai Pliuščichoje“. 11.40 Elitinis kvartalas. 12.00 Šalis ir žmonės. 13.00 Izraelis per savaitę. 14.00, 21.00 „Volfas Mesingas. Matantis ateitį“. 16.00 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 16.30, 23.00 Rusiškas akcentas. 17.00 Slaptas kodas. 18.00, 23.30 Dokumentinis ekranas. 19.00 Dabar pasaulyje. 19.30 Savaitės aidas. 20.00 Niujorke su V.Topaleru. 0.30 Be kvailių.

6.00 Karinė drama „Rytoj buvo karas“. 8.00 Nuotykių f. „Dvido salos legenda“. 10.00 Karinė nuotykių drama „Tėvynė arba mirtis“. 12.00 Kriminalinis detektyvas „Šerlokas Holmsas ir daktaras Vatsonas. Pažintis“. 13.30 Kriminalinis detektyvas „Šerlokas Holmsas ir daktaras Vatsonas. Kraujo užrašas“. 15.30 Tragikomedija „Apgraibomis“. 17.40 Karinė drama „Popas“. 20.00 Drama „Generolo žmona“. 23.30 Drama „Kovotojui neskauda“.

7.00 Miuziklas „Užburtoji fleita“ (Prancūzija, D.Britanija, 2006 m.). 9.15 Komedija „Eglutės 2“ (Rusija, 2011 m.). 11.00 Anim. nuotykių komedija „Peliuko Perio nuotykiai 2“ (Argentina, Ispanija, 2008 m.). 13.00 Fantastinis veiksmo trileris „Išrinktųjų medžioklė“ (JAV, Kanada, 2009 m.) (N-7). 15.00 Anim. f. „Astro vaikis“ (Honkongas, JAV, Japonija, 2009 m.). 17.00 Melodrama „Meilė ir šokiai“ (JAV, 2009 m.). 19.00 Drama „Riedėk!“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 21.00 Biografinė drama „7 dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ (D.Britanija, JAV, 2011 m.). 23.00 Fantastinė nuotykių komedija „Karštas kubilas – laiko mašina“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 1.00 Romantinė drama „Mergišius“ (JAV, 2009 m.) (S).

5.00 Drama „Veronika ryžtasi mirti“. 7.00 Mistinis romantinis f. „Vanilinis dangus“. 9.25 Komedija „Kaimynas šnipas“. 11.10 Fantastinis nuotykių f. „Mano gyvenimo žuvis“. 13.25 Siaubo f. „Raitelis be galvos“. 15.20 Drama „Prisiminti numirusius“. 17.00 Fantastinis nuotykių f. „Žiedų valdovas. Žiedo brolija“. 20.20 Veiksmo nuotykių f. „Žiedų valdovas. Dvi tvirtovės“. 23.30 Veiksmo nuotykių f. „Žiedų valdovas. Karaliaus sugrįžimas“.

6.45, 14.20, 0.20 „Seklys“. 11.00 „Nėštumas avint aukštakulnius“. 12.40 „Midsomerio žmogžudystės“. 16.00 „Kelionė namo“. 17.45 „Siek sėkmės“. 19.15 „Gyvenimas kaip šou“. 21.00 „Kardašianų šeimos gyvenimas“. 22.15 „Kendros šou“. 23.05 „Projektas „Vestuvės“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30 Naujienos iš viso pasaulio. 8.30 Indijos verslo apžvalga. 9.30 Kelionių laida. 10.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 10.30 Golfo čempionatas. 11.10 Reporterių pranešimai. 11.30 Žvilgsnis iš Londono. 12.10 Indijos vandenyne su S.Reevu. 13.10 Menas Vokietijoje. 14.30 Naujienos iš viso pasaulio. 15.10 Reporterių pranešimai iš Jungtinės Karalystės. 15.30 „Redaktoriai“. 16.15 Laida apie sportą. 16.30 Įsijunk internetą. 17.30 Horizontai. 18.10 Įvykiai, pakeitę Pietų Afriką. 19.30 Indijos verslo apžvalga. 20.30 Mūsų pasaulis. 21.15 Laida apie sportą. 21.30 „Redaktoriai“. 22.30 Golfo čempionatas. 23.10 Reporterių pranešimai.

6.00, 8.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 7.30 Apie Kiniją. 8.00 Tarptautiniai reportažai. 8.15 CNN verslas. Europa. 8.30 Pokalbiai apie Aziją. 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 9.15 CNN verslas. Europa. 9.30 Ekologijos laida. 10.30 Naujienų aptarimas. 11.00 Afrikos balsai. 11.30 Trumpai ir aiškiai. 12.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 12.30 Ekologijos problemos. 13.00 Didžiausia meno vertybių vagystė (2). 14.00 Visuotinė padėties nustatymo sistema. 14.00, 15.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 15.30 Veikli moteris. 15.45 Kelionių manija. 16.00 Suvienyta valstybė. 17.00 Prie pasaulio žemėlapio. 17.30 Žvilgsnis atgal. 18.00, 18.30 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.15 CNN vertybinių popierių birža. Afrika. 18.45 CNN vertybinių popierių birža. Artimieji Rytai. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Laida apie golfą. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 Afrikos balsai. 21.00 Tarptautiniai reportažai. 21.30 „CNN Go“. 22.00 Visuotinė padėties nustatymo sistema.

muzika

7.00 MCM dainos. 9.05 50 geriausių dainų. 12.45 MCM dainos. 13.00 Viena daina. 14.15 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 14.30 „Starter TV“. 15.30 MCM dainos. 17.30 Vaizdo klipai. Vaizdo žaidimų naujienos. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 20.00 Geriausios dešimtojo dešimtmečio dainos. 21.00 MCM dainos. 21.30 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.45 Devintojo dešimtmečio TV. 22.45 „Starter TV“. Geriausi vaizdo klipai. 23.45 Subkultūra. 24.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

7.00 „World Stage“. 7.30 Top 5. Justinas Bieberis. 8.00 Justinas Bieberis gyvai. 8.30 MTV interviu. Justinas Bieberis. 9.00 Paauglių dievaitis. 10.40 „World Stage“. 11.30 TV šou „Medžioklė“. 13.10 „Jauni ir susituokę“. 14.50 „Paauglės motinos“. 16.30 „Holivudas“. 20.40 TV šou „Medžioklė“. 21.30 „Jauni ir susituokę“. 22.20 TV šou „Skandalas“. 23.10 „Džersio pakrantė“. 2.30 Pokalbių šou „Pasakotojai“. 3.20 Tik hitai.

4.15 Džiazas. 10.30 H.Berliozo „Requiem“. 12.00 Ansamblio „Ensamble Paslantes“ koncertas. 12.40 J.Brahmso „Vokiškasis requiem“. 14.00 Divertismentas. 14.30 Friburgo baroko muzikos orkestras groja J.S.Bacho siuitas. 16.00 B.McFerrino koncertas Marsiake (2008 m.). 16.55 Divertismentas. 18.00 S.Sondheimo opera „Sekmadienis parke“. 20.25 Divertismentas. 21.30 A.Brucknerio Septintoji simfonija. Diriguoja D.Bareinboimas. 22.45 A.Brucknerio Aštuntoji simfonija. 0.30 Džiazas. Koncertuoja R.Hargrove’as ir R.del Fra.


2013 05 05 dokumentika

9.00 Ryto programa. 10.00 Be tabu. 11.00 Be tabu. 12.00 Amerikos maistas. Vakarų Virdžinija. 13.00 Amerikos maistas. Naujasis Orleanas. 14.00 Naujo būsto paieška. Meksika. 14.30 Naujo būsto paieška. Australija. 15.00 Naujo būsto paieška. Pietų Afrika. 15.30 Naujo būsto paieška. Anglija. 16.00 Keliautojas. Rytų Kanada. 17.00 Užkariautojas Bertas Kanadoje. 17.30 Pakrančių karai. 18.30 Užkariautojas Bertas Virdžinijoje. 19.00 Amerikos maistas. Vakarų Virdžinija. 20.00 Amerikos maistas. Naujasis Orleanas. 21.00 Svetimšalis. Paryžius. 21.30 Ginkluoti ir pasiruošę. 22.00 Raiteliai kalnuose. 22.30 Gelbėtojai Naujojoje Zelandijoje. 23.00 Be tabu. 0.00 Moterų pasaulis. Rusija. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Stipriausi koziriai“. 8.00 „Savadarbiai automobiliai“. 9.00 „Prieš gamtos stichiją“. 13.25 „Nepalaužiamieji“. 17.50 „Maisto varžybos“. 19.40 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“. 20.30 „Everestas: gydytojai mirties zonoje“. 21.20 „Ginklai, pakeitę pasaulį“. 22.10 „L.Theroux: tvarka ir chaosas Johanesburge“. 23.05 „62 dienos jūroje“. 0.00 Nakties programa.

sekmadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Paranormalūs reiškiniai. 11.00 Seni Naujojo Hampšyro universiteto pastatai. 11.30 Lobis Hot Springso viešbutyje. 12.00 Amerikos čigonai. 13.00 Kai krokodilai grūmėsi su dinozaurais. 14.00 Nesugaunamas jaguaras. 15.00 Kengūros kelia sumaištį. 16.00 Slaptas ryklių guolis. 17.00 Lašišų reikšmė. 18.00 Paranormalūs reiškiniai. 19.00 Lėktuvų avarijų tyrimai. 20.00 Seni lenktyniniai automobiliai. 21.00 „Fiat Spider“ avarija. 22.00 „Rolls Royce“ automobilių gamyklos. 23.00 Seni lenktyniniai automobiliai. 0.00 „Fiat Spider“ avarija. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Žmonijos kelionė“. 8.00 „Laiko komanda“. 9.00 „Hitleris ir tyrinėtojai“. 10.00 „Mitų medžiotojai“. 12.00 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 18.00 „Didysis Aleksandro mūšis“. 19.00 „Dingęs Aleksandro Makedoniečio pasaulis“. 20.00 „Mokslo istorija“. 21.00 „Londono ligoninė“. 22.10 „Bombonešių pilotai“. 23.55 „Antrasis pasaulinis karas – spalvotai“. 0.55 Nakties programa.

17.55 1 Baltijos

7.00 Surikatų namai. 7.25 Kinologija. 8.15 Australija. 9.10 Nepaprasti N.Bakerio gyvūnai: aštuonkojis maskuotojas. 10.05 Beždžionių gyvenimas. 10.30 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 11.00, 15.35 Veterinaras. 11.25 Laukinis šou. 11.55, 21.05 Rūsčioji Arktika: ledynų viršūnės. 12.50 Brangūs mano kaimynai. 13.45 Rūsčios Savanos Lein damos: žudikas name. 14.40 Šamvari: gyvenimas laisvėje. 16.30 Blogas šuo. 17.25 Pragariška katė. 18.20 Aligatoriai – arklių rijikai. 19.15 D.Monaganas ir laukinės būtybės. 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 22.00 Gyvenimas: išgyvenimo priemonės. 22.55 Gyvenimas bandoje: sugrįžimas namo. 23.50 Laukiniai ir pavojingi: netikėti užpuolimai. 0.45 Tigrų užpuolimai 1.35 Slaptasis agentas veikia.

7.00 „Golfas su gyvūnais“. 8.00 „Sumanios beždžionės“. 8.55 „Gyvūnų viltis“. 14.00 „Didžiaausės Namibijos lapės“. 15.00 „Nabi – hienų princesė“. 16.00 „Poliarinė lapė“. 17.00 „Auginant Sančą“. 18.00 „Laukinis ir vilnotas. Dramblys ir avinas“. 19.00 „Gamtos stebuklai“. 20.00 „Paseka – Velykų drambliukė“. 21.00 „Mara – mirties upė“. 22.00 „Gyvūnija ir augmenija“. 23.00 „Meilė ir mirtis per vieną naktį: kalmarų dauginimasis ir migracija“. 0.00 Nakties programa.



09.00 Televitrina. 10.00 Krepšinio pasaulyje. Vido Mačiulio laida. 10.30 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Astana“– Rygos VEF. 12.25 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nyžnij Novgorod“– Sankt Peterburgo „Spartak“. 14.20 Automoto. 14.55 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Porsche Carrera Cup 2013“ („Brands Hatch“). 15.25 Didžiosios Britanijos žiedinės lenktynės „Renault Clio Cup 2013“ („Brands Hatch“). 15.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“– „Donetsk“ (numatoma). 17.50 VTB vieningoji krepšinio lyga. Sankt Peterburgo „Spartak“– „Nyžnij Novgorod“. 19.45 Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“– Vilniaus „Lietuvos rytas“. 21.35 Automoto. 22.00 Krepšinio pasaulyje. 22.30 Sport1 ringas. „Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Varšuvoje.

9.30 Automobilių žiedinės lenktynės Vengrijoje. 10.15 Jojimo turnyras. 11.30 Biliardo turnyras Šefilde. 13.00 Le Mano automobilių lenktynėms besirengiant. 13.15 Automobilių žiedinės lenktynės Vengrijoje. 16.30 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. 18.30 Biliardo turnyro Šefilde finalas. 19.30 ATP teniso turnyras Portugalijoje. 21.00 Biliardo turnyro Šefilde finalas. 0.00 Dunkirko keturių dienų dviračių lenktynės. 1.00 Automobilių sporto apžvalga.

7.10 Motosportas. Spidvėjus. „Švedijos didysis prizas“. 10.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Norvegija–Slovėnija. 12.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Prancūzija–Austrija. Tiesioginė transliacija. 14.50 Motosportas. Ispanijos didžiojo prizo lenktynės. Tiesioginė transliacija. 16.10 Motosportas. Ispanijos didžiojo prizo lenktynės. 17.25 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 17.55 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Manchester United“– „Chelsea“. 20.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Latvija–JAV. Tiesioginė transliacija. 22.40 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Vokietija–Rusija. 0.40 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Šveicarija–Kanada.

7.00 Ryto programa. 7.45 TV parduotuvė. 10.00 Linksmiausios pasaulio reklamos. 10.30 Futbolas. Bundeslyga. 12.00 Pokalbis apie futbolą. 14.45 Motociklų sportas. „Ispanijos didysis prizas“. 16.00 Pasaulio ledo ritulio čempionatas. Vokietija–Rusija, Šveicarija–Kanada. 19.30 Futbolas. Bundeslyga. 20.00 „Sport1“ naujienos. 20.15 Futbolas. Vokietijos antroji lyga. 21.30 Pasaulio ledo ritulio čempionatas. Norvegija–Danija. 23.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 0.45 Automobilių sportas. Argentinos ralis.

21.00 Balticum auksinis



„Jaunikis pagal skelbimą“ („Жених по объявлению“)

„7 dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ („My Week with Marilyn“)

Komedija. Rusija, 2012 m. Rež. Vladimiras Čiubrikovas. Vaidina Anastasija Zavorotniuk, Sergejus Astachovas.

Biografinė drama. D.Britanija, 2011 m. Rež. Simonas Curtisas. Vaidina Michelle Williams, Eddie Redmayne’as.

Pavargusi nuo atsitiktinių pažinčių solidi verslininkė nebesivilia kada nors sutikti jai tinkantį vyriškį, bet į šį procesą įsikiša atsitiktinumas. Kartą skaitydama vieno laikraščio pažinčių skyrelį ji atkreipia dėmesį į gražiai surašytą kažkokio poeto skelbimą.

Filmo veiksmas prasideda 1956-ųjų vasarą, kai garsi Holivudo kino žvaigždė Marilyn Monroe atvyksta į Angliją. Ji neseniai ištekėjo už amerikiečio dramaturgo Arthuro Millerio. O Anglijoje jos laukia įspūdingas vaidmuo Laurence’o Olivier filme „Princas ir šokėja“.

13


14

pirmadienis

2013 05 06

lietuviškos

18.30 „Paskutinis paradas“.

21.30 Dviračio šou.

21.00 „Moterys meluoja geriau“.

20.30 Žvaigždutės.

21.45 Kitaip. Su Nomeda.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Pinigų karta (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas, orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.20 Sportas. 18.25 Orai. 18.30 Drama „Paskutinis paradas“ (1) (D.Britanija, 2012 m.) (N-7). 19.40 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Verslas. 21.05 Kultūra. Sportas. Orai. 21.15, 22.05 Įžvalgos. Tiesioginė analitinė pokalbių laida. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.15 Dokumentinio kino vakaras. Dok. f. „Aušvico specialioji komanda – gyvieji numirėliai“ (JAV, 2010 m.). 23.20 Vakaro žinios. 23.25 Sportas. Orai. 23.35 Drama „Paskutinis paradas“ (1) (D.Britanija, 2012 m.) (N-7) (k). 0.50 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 Anim. f. „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora. Dora gelbsti sniego karalaitę“ (JAV, 2012 m.). 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! 10.45 Veiksmo komedija „Kaip diena ir naktis“ (JAV, 2010 m.) (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 13.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.15 Nuo... Iki... 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Veiksmo f. „Niko“ (JAV, 1988 m.) (N-14). 0.40 Veiksmo s. „Havajai 5.0“ (1) (JAV, 2010 m.) (N-7). 1.35 „Vampyro dienoraščiai“ (N-14).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 8.00 „Detektyvas Monkas“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Be namų“ (2). 11.00 Komedija „Ponia Dautfajė“ (JAV, 1993 m.). 13.30 „Smurfai“. 14.00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“. 16.00 „Ašarų karalienė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 Paslapčių namai. 20.30 Gyvenimas yra gražus. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Kerštas“. 23.00 „Pelkė“. 0.00 „Daktaras Hausas“. 1.00 „Eureka“. 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Savaitės kriminalai (N-7) (k). 8.30 Auksarankiai (N-7) (k). 9.00 Ekstrasensų mūšis (N-7) (k). 10.00 „Svotai“ (N-7) (k). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 15.00 Komikų klubas (N-7) (k). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Pagal įstatymą“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Žvaigždutės (N-7). 21.30 Užkalnio 5 (N-7). 22.30 „Tikras kraujas“ (N-14). 23.30 Ekstrasensų mūšis (N-7). 0.30 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 1.30 Bamba (S).

6.39 TV parduotuvė. 6.55 Žinios. 7.15 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 8.20 Supernamai. 8.45 Mūsų miškai. 9.20 Pradėk nuo savęs. 9.50 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 10.55 „Mančesterio detektyvės“ (N-7). 12.05 Drama „Helena“ (JAV, D.Britanija, Kanada, Vokietija, 2009 m.) (N-7). 14.35 TV parduotuvė. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 15.15 „TV pokštai“. 15.45, 16.10 „Uraganų persekiotojai“. Realybės dokumentika (N-7). 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.35 „TV pokštai“ (N-7). 19.00 LKL čempionato rungtynės dėl III vietos. Prienų „Prienai“–Klaipėdos „Neptūnas“. Tiesioginė transliacija iš Prienų. 21.00 Reporteris. 21.42 Orai. 21.45 Kitaip. Su Nomeda. 22.50 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 0.00 Reporteris. 0.42 Orai. 0.45 Kitaip. Su Nomeda.

11.00 TV3



21.20 Init



„Ponia Dautfajė“ („Mrs. Doubtfire“)

„Patriarchė“ („Die Patriarchin“)

Komedija. JAV, 1993 m. Rež. Chrisas Columbusas. Vaidina Robinas Williamsas, Sally Field.

Drama. Vokietija, 2005 m. Rež. Carlo Rola. Vaidina Iris Berben, Ulrichas Noethenas.

Nevykėlį aktorių Danielį Hilardą po keturiolikos bendro gyvenimo metų palieka žmona Miranda ir uždraudžia vargšeliui dažnai matytis su vaikais. Tačiau išradingas vyrukas įveikia šią problemą. Jis persikūnija į 65 metų senutę Eufegeniją Dautfajė ir tampa savo atžalų aukle.

Per plauką išvengusi mirties gaisro liepsnose ir netekusi vyro, – jis žuvo aviakastrofoje, – namų šeimininkė Nina perima žlungantį šeimos verslą. Trapi moteris atsiduria intrigų, aferų ir šeimos skriaudikų spąstuose, bet priima iššūkius ir kovoja už šeimos gerovę.


2013 05 06

pirmadienis

regioninės

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Keliaukim! 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Koncertas Motinos dienai. Atlikėjai: I.Valinskienė, I.Milkevičiūtė, A.Grigorian, Neringa, R.Čivilytė, Gintarė, A.Novikas, Lukas, L.Adomaitis, J.Miščiukaitė, V.Prudnikovas, „Bobos“ (k). 12.30 Vizijos ir tikrovė. „Plikšių dvaras. Grafų Pliaterių giminės istorija“ (1999 m.). 13.10 LRT OPUS ORE. Alinos Orlovos koncertas (k). 14.05 Mokslo ekspresas. 14.20 Pagauk kampą. (k). 14.45 Kai aš mažas buvau (k). 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 18.15 Septynios Kauno dienos. 18.45 Mūsų miesteliai. Viduklė (3). 19.35 Detektyvo klasika. „Šerloko Holmso nuotykiai. Baskervilių šuo“ (D.Britanija, 1988 m.) (N-7). 21.20 MES 2013. 21.45 Dok. apybraiža „Mokytojas“ (1978 m.). 22.05 Diktorės Gražinos Bigelytės 75-osioms gimimo metinėms. Trys lietingos dienos su G.Bigelyte. 22.40 LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2013“. Nijolės Baužytės knygos „Jausmų gama“ pristatymas. 23.40 Savęs link. „Belaukiant stebuklo. Alpinisto Vlado Vitkausko pasaulėžiūra“. (1997 m.). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Dar širdyje – ne sutema. 1.20 Muzikos pasaulio žvaigždės. Naktis su Karmen.

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Geniuko Vudžio šou“. 8.15 „Betmenas iš ateities“. 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.05 „Draugai V“ (N-7). 9.30 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 10.00 „Šnipų žaidimai“ (9) (N-7). 11.00 „Liežuvautoja“ (N-7). 12.00 „Kaimo daktarė. Tęsinys“ (5) (N-7) (k). 13.00 „Meilė ir kančia“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Kas namie šeimininkas?“ (9). 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 „Arti namų“ (8) (N-7). 18.55 Žodis – ne žvirblis. 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Mentalistas“ (N-7). 21.00 NemaRUS kinas. Drama „Žiemos vyšnia“ (Rusija, 1985 m.) (N-7). 22.45 Veiksmo f. „Aeon Flux“ (JAV, 2005 m.) (N-7). 0.30 Sveikatos ABC (k). 1.00 „Šnipų žaidimai“ (9) (N-7) (k).

5.25 24 valandos (N-7) (k). 6.10 Diagnozė: valdžia (k). 7.15 24 valandos (N-7) (k). 7.55 Alchemija. VDU karta (k). 8.20 24 valandos (N-7) (k). 9.00 Žinios. 9.15 „Alfa“ savaitė (k). 9.45 Diagnozė: valdžia (k). 10.45 24 valandos (N-7) (k). 11.30 Pasaulis X (N-7) (k). 12.35 KTV – kino ir televirtuvė. 13.10 KK2 penktadienis (N-7) (k). 14.30 Plikis ir ponia (N-7) (k). 15.50 Ne vienas kelyje (k). 16.30 „Alfa“ savaitė (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

22.35 LNK

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Universitetai.lt. 10.00 „Gelbėtojai Havajuose“ (7). 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 „Kaulai“ (3). 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 „Gamtos jėgos“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai Havajuose“ (8). 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Kaulai“ (4). 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 „Tikri bičai“. 21.30 „Naša Raša“. 23.00 Siaubo drama „Motinos diena“ (JAV, 2010 m.). 1.20 IIHF pasaulio ledo ritulio čempionatas. Šveicarija–Čekija. Vaizdo įrašas. 3.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

9.50 „Pokojus“. 10.20 Senoji animacija. 10.50 Vesternas „Meilės džiaugsmai“ (JAV, 2006 m.). 12.25 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.25 „Marija Mersedes“. 14.20 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.15 Gyvenimo kryžkelės. 22.10 Drama „Nepaprastas kūdikis“ (Kanada, JAV, 2001 m.). 23.50 Paslapčių namai.



9.00 Automoto (k). 9.30 Komedija „Tarnybinis romanas. Dabartiniai laikai“ (N-7). 11.00 Melomano pusvalandis (k). 11.30 Romantinė komedija „Lengvabūdė marti“. 13.05 Telelaikraštis. 15.55 Drama „Patriarchė“ (1). 17.30 Svečiuose pas... 18.00 Žinios. 18.20 Laiko pjūvis. 18.55 „Patriarchė“ (2) (N-7). 20.30 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 „Patriarchė“ (3) (N-7). 22.55 Žinios (k). 23.15 Drama „Nimfomanės užrašai“ (S). 0.55 Romantinė mistinė drama „Saulėlydis“.

9.00 Klaipėdos savaitė. (k). 9.30 Kelionių žurnalas „Svajonių kruizai“ (1). 10.30 „GSG 9: elitinis būrys“ (N-7). 11.30 Burlaivių pėdsakais. Prekyba ir kontrabanda. 12.00 Kriminalinė veiksmo komedija „Įžūlios dienos“ (N-7). 13.45 „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (2). 14.15 „Jūros patruliai“ (N-7). 15.15 „Karamelė“. 16.15 Romantinė komedija „Staiga 70-ies!“ (Vokietija, 2012 m.). 18.00 Klaipėdos savaitė. (k). 18.30 „Maisto detektyvai“. 19.00 „Broliai detektyvai“ (N-7). 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Vaiduokliškos istorijos“. 20.45 Kinomano užrašai. 21.00 Kino akademija. „Kasandros sapnas“ (JAV, D.Britanija, Prancūzija, 2007 m.) (N-7). 22.55 „Balticum TV“ žinios. 23.10 „Senas geras faras“ (N-7). 0.10 „Komanda Č“ (N-7).

23.00 TV6

6.00 Natalijos ir Deivydo Zvonkų koncertas „Nesumeluota meilė“. 7.40 Jurgos albumo „Instrukcija“ pristatymas. 9.00 „Liuks!“ muzika. 10.15 Kai švenčia Vandeniai. 12.00 Natalijos ir Deivydo Zvonkų koncertas „Nesumeluota meilė“ (k). 13.40 Jurgos albumo „Instrukcija“ pristatymas (k). 15.00 „Liuks!“ muzika. 16.15 Kai švenčia Vandeniai (k). 18.00 Natalijos ir Deivydo Zvonkų koncertas „Nesumeluota meilė“ (k). 19.40 Jurgos albumo „Instrukcija“ pristatymas (k). 21.00 „Liuks!“ muzika. 22.15 Kai švenčia Vandeniai (k). 0.00 Natalijos ir Deivydo Zvonkų koncertas „Nesumeluota meilė“ (k). 1.40 Jurgos albumo „Instrukcija“ pristatymas (k). 3.00 „Liuks!“ muzika. 4.15 Kai švenčia Vandeniai (k).

7.00 Muzika. 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzikinė vaivorykštė. 8.50 Kauniečių akimis. 9.00 Muzika. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzikinė vaivorykštė. 19.30 Kultūros alėja. 20.00 Žinios. Orai. 20.20 Kauniečių akimis. 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.



„Niko“ („Above the Law“)

„Motinos diena“ („Mother’s Day“)

Veiksmo filmas. JAV, Honkongas, 1988 m. Rež. Andrew Davisas. Vaidina Stevenas Seagalas, Sharon Stone.

Siaubo drama. JAV, 2010 m. Rež. Darrenas Lynnas Bousmanas. Vaidina Rebecca De Mornay, Jaime Kingas.

Čikagos faras Niko Toskaninis jaučiasi tarsi kare. Tik priešą dabar kur kas sunkiau atpažinti, nes korupcija įleido šaknis net Centrinės žvalgybos valdybos citadelėje. Todėl nusikaltėliai išeina iš teismo salės lyg nugalėtojai. O juos pričiupusį Niką vadovybė grasina atleisti iš darbo.

Trys apiplėšimais besiverčiantys broliai Kofinai po vienos nesėkmingos operacijos nusprendžia pasislėpti savo buvusiuose namuose. Bet čia jau kelis mėnesius gyvena visai kiti žmonės. Prasideda žiauri konfrontacija. Ima aiškėti šiurpios praeities paslaptys.

15


16

pirmadienis

2013 05 06

rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.10 Metas pietauti! 11.00 Naujienos. 11.35 „L.Kanevskis. Seklio nuotykiai“. 12.45 Kol dar ne vėlu. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.25 „Prekybos centras“. 15.25 Suprasti. Atleisti. 16.00 Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 17.50 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.10 „Liaudies komiteto gurguolė“. 23.15 Laikas. Lietuvos laikas (lietuvių k.). 23.30 Gyvenkime sveikai. 0.30 Vakaro naujienos. 0.45 Nuotykių f. „Paskutinis susitikimas“.

5.35, 7.10 „Retro FM“ legendos. 6.40, 13.20 „Nugalėtojas ir auksinis vaikas“. 10.20, 13.50 Žiūrėkite visi! 10.35 Specialusis projektas. 14.45 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. Bilietas į vieną pusę. 15.45 Gyvenimo linija. 16.50 Vaiduoklių pasaulis. 17.50 Žemės šauksmas. 18.50 X valanda. 19.50 Pikų damos kerštas. 20.50 Likimo knygos paieškos. 21.50 Pasverti ir laimingi. 22.50 Dydis turi reikšmės. Konkurso dienoraštis. 22.55 Dievų maistas. 23.50 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. Prisikėlimas iš numirusiųjų. 0.45 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. Uždrausta chemija.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Atmintinos melodijos. 10.05 Drama „Jegoruška“. 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 „Krasino gynyba“. 18.30 Prokuroro patikra. 19.40 Kalbame ir rodome. 20.35 S. „Provincialas“ (1, 2). 22.30 „Eigulys“.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05 Mokytojas su „Geležiniu kryžiumi“. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.00 Byla X. Tyrimas tęsiamas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.55 Svetimos paslaptys. Metų laikai. 17.40 „Šeimos detektyvas“. 19.30 S. „Tai prasidėjo Charbine“. 23.10 Šalies budėtojas. 0.05 Merginos. 0.45 Žinios +. 1.00 Vaid. f. „Nepamiršk: stotelė „Lugovaja“.

6.00 Šalis ir žmonės. 7.00 Anim. f. 8.00 Be kvailių. 9.00, 15.00 „Taksistė“. 10.00, 20.00 „Kriminalinės paieškos skyrius“. 11.00 Savaitės briaunos. 12.00, 17.00, 21.00 „Aš juo tikiu“. 13.00 Vaid. f. „Varžovės“. 14.30 Rusiškas akcentas. 16.00, 18.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. 19.00 „Pilietis viršininkas“. 23.00 Vaid. f. „Tėvai ir vaikai“.

6.00 Kriminalinis detektyvas „Šerlokas Holmsas ir daktaras Vatsonas. Pažintis“. 7.30 Kriminalinis detektyvas „Šerlokas Holmsas ir daktaras Vatsonas. Kraujo užrašas“. 9.30 Karinė drama „Popas“. 12.00 Muz. f. „Rokas“. 14.00 Tragikomedija „Du viename“. 16.20 Drama „Generolo žmona“. 20.00 Detektyvas „Mėlyna barzda“. 22.00 Trileris „Afera“. 0.10 Drama „Dingęs be žinios“.

7.00 Komedija „Vykrutasai“. 9.00 Romantinė komedija „Poniutė kaime“ (JAV, Kanada, 2009 m.). 11.00 Komedija „Vyrai, kurie spokso į ožkas“ (N-7). 13.00 Romantinė komedija „Nekenčiu Valentino dienos!“ (JAV, 2009 m.). 15.00 Komedija „Didysis Bakas Hovardas“ (JAV, 2008 m.). 17.00 Komedija „Bernvakaris Australijoje“ (N-7). 19.00 nuotykių drama „Romo dienoraštis“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 21.00 Kriminalinis siaubo trileris „Apokalipsės pranašai“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 23.00 Komedija „Myliu tave, Filipai Morisai!“ (Prancūzija, JAV, 2009 m.) (N-14). 1.00 Romantinė drama „Prisimink mane“ (JAV, 2010 m.) (N-7).

5.00 Fantastinis nuotykių f. „Žiedų valdovas. Žiedo brolija“. 8.05 Veiksmo nuotykių f. „Žiedų valdovas. Dvi tvirtovės“. 11.20 Fantastinis veiksmo f. „Žiedų valdovas. Karaliaus sugrįžimas“. 14.45 Drama „Meilė už mane stipresnė“. 17.00 Veiksmo drama „Kovotojai“. 20.30 Veiksmo f. „Transporteris 3“. 23.00 Drama „Džeinės Ostin knygų klubas“. 1.00 Romantinė komedija „Apgirtę nuo meilės“.

6.40, 11.00 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.30, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 17.40 „Seklys“. 9.25 „Mano vardas Ridas Fišas“. 11.50, 0.25 „Midsomerio žmogžudystės“. 14.20, 19.20 „Liežuvautoja“. 15.10, 20.10 „Milijonieriaus nuotaka“. 16.05 „Medaus mėnuo su mama“. 21.00 „Kardašianų šeimos gyvenimas“. 21.50 „Gydytojas Holivudas“. 22.40 „Tikra Holivudo istorija“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.30 Mūsų mobili visuomenė. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Vieningas pasaulis. 12.30 CNN naujienų centras. 13.00 Naujienų srautas. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sportas. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 20.15 Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 21.00 „Top Tubes“.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.45 Be muzikos. Rikis Martinas. 8.35 „Sužadėtiniai“. 9.25 „16-os ir nėščia“. 10.15 TV serialas „Holivudas“. 11.55 „Paauglės motinos“. 13.35 „Sužadėtiniai“. 15.15 „Nepritampanti“. 16.00 „Holivudas“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 18.30 Top 10. Rita Ora. 19.20 „Paauglių svajos“. 20.40 „Nepritampanti“. 21.30 „Jauni ir susituokę“. 22.20 „Džersio pakrantė“. 23.10 Realybės šou „Krantas“. 0.00 Realybės šou „Snooki“. 0.50 TV šou „Staigmena“. 1.40 „Džersio pakrantė“.

5.00 Džiazas. 10.30 D.Bareinboimas groja L.van Beethoveno sonatas fortepijonui. 13.25 Divertismentas. 14.20 Dok. f. „A.Liepa. Didysis šokis Sankt Peterburgo Marijos teatre“. 14.35 I.Stravinkio baletas „Šventasis pavasaris“. 15.15 V.Nižinskio baleto „Faunas“ įžanga. 15.35 M.Fokine baletas „Ugnies paukštė“. 16.30 Baletas „Šecherezada“. 18.00 R.Wagnerio opera „Parsifalis“. 21.10 Divertismentas. 21.30 W.A.Mozarto simfonija Nr. 36. Diriguoja C.Kleiberas. 22.05 Dok. f. „C.Kleiberas. Mano prarastas pasaulis“. 23.05 C.M.von Weberio operos „Laisvasis šaulys“ uvertiūra. Diriguoja C.Kleiberas. 0.05 Divertismentas.


2013 05 06 dokumentika

pirmadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Užkariautojas Bertas Floridoje. 10.30 Užkariautojas Bertas Karolinoje. 11.00 Išgelbėkit mano verslą! „Bayfront“ viešbutis. 12.00 Maistas rojuje. Šarlotė. 13.00 Maisto mašina. 14.00 Naujo būsto paieška. Anglija. 14.30 Naujo būsto paieška. Airija. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Pietų Afrika. 16.00 Keliautojas. 17.00 Išgelbėkit mano verslą! „Bayford“ viešbutis. 18.00 Naujo būsto paieška. Anglija. Airija. 19.00 Amerikos maistas. 20.00 Prezidentinės atostogos. 21.00 Užkariautojas Bertas Meksikoje. 21.30 Užkariautojas Bertas Meine. 22.00 Pakrančių karai. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Pietų Afrika. 0.00 Kryptis. Kanada.

6.00 „Savadarbiai automobiliai“. 7.00 „Nepalaužiamieji“. 8.00 „Prieš gamtos stichiją“. 9.00 „Savamoksliai išradėjai“. 10.00 „Gentis“. 10.55 „Pavojingiausios profesijos“. 11.45 „Per kančias ir bangas“. 12.35 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 14.20 „Savadarbiai automobiliai“. 15.10 „Gentis“. 16.05 „Pavojingiausios profesijos“. 16.55 „Per kančias ir bangas“. 17.55 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 18.45 „Savamoksliai išradėjai“. 19.40 „Prieš gamtos stichiją“. 20.30 „Statybų asai“. 21.20 „Žvejai ekstremalai“. 22.10 „Juodasis auksas“. 23.05 „Nepalaužiamieji“. 23.55 „Oro mūšiai“. 0.50 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Kai krokodilai grūmėsi su dinozaurais. 11.00 Metai griežtojo režimo kalėjime. 12.00 Atsarginės lenktyninių automobilių dalys. 13.00 „Fiat Spider“ avarija. 14.00 Lokys, kuris filmavosi Holivude. 15.00 Milžiniškos žuvys. 16.00 Atsarginės lenktyninių automobilių dalys. 17.00 „Fiat Spider“ avarija. 18.00 Apokalipsė. 19.00 Kalėjimo sunkumai. 20.00 Amerikiečių kolonija. 21.00 Kalintys užsienyje. 22.00 Tunų žvejyba. 23.00 Amerikiečių kolonija. 0.00 Kalintys užsienyje. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Karaliaus Saliamono kasyklų beieškant“. 8.00 „Laiko komanda“. 8.55 „Napoleonas“. 9.55 „Ar žinai, kas esi?“. 11.05 „Mokslo istorija“. 12.05 „Dingusio šnipų lėktuvo paslaptis“. 13.05 „Mitų medžiotojai“. 14.05 „Romą pastatė ne per dieną“. 15.00 „Laiko komanda“. 15.55 „Ar žinai, kas esi?“. 17.05 „Karaliaus Saliamono kasyklų beieškant“. 18.05 „Mitų medžiotojai“. 19.05 „Romą pastatė ne per dieną“. 20.00 „Susipažinkite: romėnai“. 21.00 „Dingęs Aleksandro Makedoniečio pasaulis“. 22.00 „Karvedžiai“. 23.00 „Slaptasis karas“. 0.00 Nakties programa.

10.05 NTV mir

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Pragariška katė. 8.15 Kinologija. 9.10 Pandos nuotykiai. 10.05 Afrikoje: Virunga. 11.00 Uraganas Aikas. 11.55 Miškapjovės skerdikas. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Išgelbėti laukinę Afrikos gamtą. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 B.Baley ir povai. 16.30 Felinologija. 17.25 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 18.20 Kačių neįmanoma nemylėti. 19.15 Beždžionių gyvenimas. 19.40 Veterinarai gelbėtojai. 21.05 Liūto urzgimas. 22.00 Karina: laukinis safaris. 22.55 Pragariška katė. 23.50 Margaritos gelbėjimas. 0.45 Gamta, kokia yra su D.Salmonu: liūtas. 1.35 Aš gyvas: kelionės.

7.00 „Laukinis ir vilnotas. Dramblys ir avinas“. 8.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 8.55 „Zoologijos sodas“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Harnasas – gyvūnų gelbėjimo stovykla“. 12.30 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Dėl dramblių meilės“. 14.00 „Tigrų sala“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 15.30 „Zoologijos sodas“. 16.50 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „N.Marvenas ir jaguarai“. 20.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 21.00 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 22.00 „Augalų karalystė“. 23.00 „Tigrai. Džiunglių šnipai“. 0.00 Nakties programa.



12.00 Televitrina. 13.00 Sporto metraštis. 13.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Krasnodaro „LokomotivKuban“– „Donetsk“. 15.10 Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“– Vilniaus „Lietuvos rytas“. 17.10 Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Kauno „Žalgiris“. 19.00 Žinios +. 19.15 Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 21.00 Žinios +. 21.15 Lietuvos krepšinio lyga. „Prienai“–Klaipėdos „Neptūnas“. Vaizdo įrašas. 23.00 Žinios +. 23.15 Krepšinio pasaulyje.

9.30 Automobilių sporto apžvalga. 9.45 Fitnesas. 10.00 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. 11.15 Biliardo turnyro Šefilde finalas. 12.15, 13.15 Europos jaunių futbolo čempionatas. 14.15 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. 15.15 Biliardo turnyro Šefilde finalas. 19.30 Europos futbolo apžvalga. 20.15 Visos sporto šakos. 20.30 Biliardo turnyro Šefilde finalas. 0.00 Dunkirko keturių dienų dviračių lenktynės. 1.15 Teniso laida. 1.45 Europos futbolo apžvalga.

10.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Baltarusija– Slovėnija. 12.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Norvegija– Danija. 14.00 Tenisas. „ATP Masters“ turnyras. Madridas. Tiesioginė transliacija. 16.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Vokietija– Slovakija. Tiesioginė transliacija. 18.40 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 19.10 Pokeris. „The Big Game“ turnyras. 20.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Suomija– Prancūzija. Tiesioginė transliacija. 22.40 Tenisas. „ATP Masters“ turnyras. Madridas. Tiesioginė transliacija. 0.30 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Šveicarija–Čekija.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 Pasaulio ledo ritulio čempionatas. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 20.45 Futbolas. Vokietijos antroji lyga. 23.15 „Liga total!“ 0.30 „Premier“ lyga. 1.00 Nakties programa.

19.00 Balticum auksinis



„Jegoruška“ („Егорушка“)

„Romo dienoraštis“ („The Rum Diary“)

Drama. Rusija, 2010 m. Rež. Aleksandras Kuliaminas. Vaidina Levas Durovas, Jurijus Nazarovas.

Nuotykių drama. JAV, 2011 m. Rež. Bruce’as Robinsonas. Vaidina Johnny Deppas, Aaronas Eckhartas.

„Jegoruška“ šiame filme vadinamas legendinis tankas T-34, kuris tuoj po Antrojo pasaulinio karo pabaigos buvo pastatytas ant specialaus postamento. Bet paminklu jam nelemta būti amžinai – du draugai karo veteranai Piotras ir Andrejus rengiasi dar vienam mūšiui.

Žurnalistas Polas Kempas iš Niujorko persikelia gyventi į San Chuaną, Puerto Riką, ir įsidarbina vietos laikraštyje. Nors už redakcijos sienų siaučia chaosas, korupcija ir smurtas, amerikiečiui patinka, kad čia alkoholis pigus, o moterys lengvai prieinamos.

17


18

antradienis

2013 05 07

lietuviškos

18.30 „Paskutinis paradas“.

20.15 „Ponas Bynas“.

19.20 „Pamiršk mane“.

20.30 Juoko kovos.

19.00 LKL čempionato finalinės rungtynės.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Vieša paslaptis (k). 10.40 Mokslo ekspresas (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas, orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.20 Sportas. Orai. 18.30 „Paskutinis paradas“ (2) (N-7). 19.40 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai. 21.15, 22.05 Emigrantai. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.15 Pinigų karta. 23.20 Vakaro žinios. 23.25 Sportas. 23.30 Orai. 23.35 „Paskutinis paradas“ (2) (N-7) (k). 0.50 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“. 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! 10.45 Veiksmo komedija „K-9“ (JAV, 1989 m.) (k). 12.55 Nuotykių komedija „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“ (1) (JAV, 2013 m.). 13.25 Anim. s. „Vėžliukai nindzės“ (1) (JAV, 2013 m.). 13.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.15 Humoro s. „Ponas Bynas“ (1, 2) (D.Britanija, 1990 m.) (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Veiksmo f. „Porininkai“ (JAV, 1997 m.) (N-7). 0.30 „Havajai 5.0“ (2) (N-7). 1.25 Mistinė drama „Vampyro dienoraščiai“ (1) (JAV, 2010 m.) (N-14).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Tauro ragas (N-7) (k). 8.30 Cukrus (N-7). 9.00 Mistinės istorijos (N-7) (k). 10.00 Juoko kovos (N-7) (k). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 15.00 Žvaigždutės (N-7) (k). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Pagal įstatymą“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.30 Juoko kovos (N-7). 21.30 Dramatinis trileris „88 minutės“ (JAV, Kanada, Vokietija, 2007 m.) (N-14). 23.30 Ekstrasensų mūšis (N-7). 0.30 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 1.30 Bamba (S).

6.44 TV parduotuvė. 7.00 Reporteris. 7.45 Lietuva tiesiogiai. 8.20 Super L.T. (N-7). 9.20 Padėkime augti. 9.50 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 10.55 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 12.05 Reporteris. 12.50 „Pažabok stresą!“ (N-7). 13.25 TV parduotuvė. 13.55 Kitaip. Su Nomeda. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 15.15 „TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 „Devyni gyvenimai. Nelsonas Mandela“ (N-7). 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.35 „TV pokštai“ (N-7). 19.00 LKL čempionato finalinės rungtynės. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Kauno „Žalgiris“. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus. 21.00 Reporteris. 21.42 Orai. 21.45 Nuoga tiesa. 23.30 „Praeities šešėliai“ (N-14). 0.40 Reporteris. 1.22 Orai.

10.45 LNK

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 „Smurfai“. 8.00 „Detektyvas Monkas“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Be namų“ (3). 11.00 Gyvenimo kryžkelės. 12.00 Gyvenimas yra gražus. 12.30 „Didvyrių draugužiai“ (8). 13.00 „Ponas Jangas“. 13.30 „Smurfai“. 14.00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“. 16.00 „Ašarų karalienė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 Paslapčių namai. 20.30 Prieš srovę. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Tikrasis teisingumas“. 23.00 „Pelkė“. 0.00 „Daktaras Hausas“. 1.00 „Eureka“. 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.



21.20 Init



„K-9“ („K-9“)

„Laisvė bet kokia kaina!“ („Go West – Freiheit um jeden Preis“)

Veiksmo komedija. JAV, 1989 m. Rež. Rodas Danielas. Vaidina Jamesas Belushi, Melas Harrisas.

Nuotykių drama. Vokietija, 2011 m. Rež. Andreas Linke. Vaidina Sergejus Moya, Herbertas Knaupas.

Tomas Dulis yra vienas geriausių policininkų San Diege, o jau kovos su narkotikų mafija padalinyje jam tikrai nėra lygių. Kai Tomas suseka stambią baltosios mirties platinimo gaują, jam skubiai prireikia partnerio. Todėl policininkas pasirenka vokiečių aviganį Džerį.

1984-ųjų vasarą trys draugai Frankas Korbachas, Tomas Peicas ir Aleksas Baumgartneris ryžtasi bėgti iš komunistinės Rytų Vokietijos į laisvą Vakarų Vokietiją. Panašius planus anuomet slapta puoselėjo nemaža dalis šiapus geležinės uždangos gyvenusių vokiečių.


2013 05 07

antradienis

regioninės

8.00 Tele bim-bam. 8.30 Septynios Kauno dienos. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Muzika gyvai. Tarptautinis folkloro festivalis „Pokrovskije kolokola 2012“ (k). 13.15 „Gyvenimas pagal uošvius“ (1). 14.10 Mūsų miesteliai. Viduklė (3) (k). 15.00 Kūrybos metas. Nuskaidrinta būtis. Literatūrologė Viktorija Daujotytė (2002 m.) (k). 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 18.15 Gimtoji žemė. 18.45 Dalia Kutraitė kalbina... Vladą Vitkauską (1998 m.) 19.15 Dailės istoriko Jurgio Baltrušaičio 110-osioms gimimo metinėms. Dok. f. „Tėvas ir sūnus“ (2001 m.). 20.15 „Šnipai“ (N-7). 21.10 Lietuvių dokumentika. „Mocarto obuoliai“. 22.30 Lietuvos šokių dešimtukas. 23.30 Pasaulio dokumentika. „Išsiskyrę!“ (1, 2) (Švedija, 2007 m.). 0.30 Panorama (k). 0.55 Verslas (k). 1.00 Kultūra (k). 1.05 Sportas (k). 1.10 Orai (k). 1.15 Savęs link. Apie vandenį (2). 2.00 Muzikos pasaulio žvaigždės. Koncertuoja „Corona Quitar kvartet“ (Danija).

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Geniuko Vudžio šou“. 8.15 „Betmenas iš ateities“. 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.05 „Draugai V“ (N-7). 9.30 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 10.00 „Šnipų žaidimai“ (N-7). 11.00 „Liežuvautoja“ (N-7). 12.00 „Kaimo daktarė. Tęsinys“ (6) (N-7) (k). 13.00 Telenovelė „Talismanas“ (1, 2) (JAV, 2012 m.) (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Kas namie šeimininkas?“ 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 „Arti namų“ (9) (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Mentalistas“ (N-7). 21.00 Veiksmo trileris „Vienveidis“ (JAV, 2001 m.) (N-7). 22.40 Siaubo f. „Moliūgagalviai 4. Keršto kraujas“ (D.Britanija, JAV, 2007 m.) (N-14). 0.30 „Ties riba“ (N-14).

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 Ne vienas kelyje (k). 10.20 Dviračio šou (k). 10.45 24 valandos (N-7) (k). 11.30 KK2 penktadienis (N-7) (k). 12.50 Nuo… Iki... (k). 13.55 24 valandos (N-7) (k). 14.40 KK2 (N-7) (k). 15.20 Dviračio šou (k). 15.50 Pasaulis X (N-7) (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

21.30 TV6

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Tavo augintinis. 10.00 „Gelbėtojai Havajuose“ (8). 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 „Kaulai“ (4). 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 „Gamtos jėgos“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai Havajuose“ (9). 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Kaulai“ (5). 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 „Tikri bičai“. 21.30 Drama „Atgal į gamtą“ (JAV, 2007 m.). 0.35 „6 kadrai“. 1.05 IIHF pasaulio ledo ritulio čempionatas. Rusija–JAV. Vaizdo įrašas. 2.45 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

9.40 „Pokojus“. 10.10 Senoji animacija. 10.45 Drama „Nepaprastas kūdikis“ (Kanada, JAV, 2001 m.). 12.25 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.25 „Marija Mersedes“. 14.20 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.05 Gyvenimo kryžkelės. 22.00 Drama „Mėnesienos įlankos karaliai“ (JAV, 2003 m.). 23.35 Paslapčių namai.



9.00 Žinios (k). 9.20 Drama „Patriarchė“ (3) (N-7). 10.55 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 11.25 Komiška drama „Vėjavaikė“ (N-7). 13.25 Telelaikraštis. 16.00 Veiksmo f. „Gynėjas“ (N-7). 17.30 Mūzos (k). 18.00 Žinios. 18.20 Tarp mūzos ir cenzūros. 19.00 „Susitikimai“. 20.00 Misijos Baltijos jūros regione. 20.30 Automoto. 21.00 Žinios.Orai. 21.20 Nuotykių drama „Laisvė bet kokia kaina!“ (1) (N-7). 22.55 Žinios (k). 23.15 Veiksmo komedija „Įžūlios dienos“ (N-7). 0.50 Trileris „Keleiviai“ (N-14).

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (2). 9.45 „Komanda Č“ (N-7). 10.45 „Jūros patruliai“ (N-7). 11.45 Kinomano užrašai (k.). 12.00 Dok. nuotykių f. „Šiaurės pasaka“ (JAV, 2007 m.). 13.35 „Vaiduokliškos istorijos“. 14.05 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“. 14.35 Mūsų augintiniai. 15.05 Trileris „Sandėris“ (N-7). 17.00 Burlaivių pėdsakais. Prekyba ir kontrabanda. 17.30 Kelionių žurnalas „Svajonių kruizai“ (1). 18.30 „Vienišų seselių klubas“. 19.00 „Apgaulinga tiesa“ (N-7). 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 Reidas. 20.45 „Senas geras faras“. 21.45 „Balticum TV“ žinios. 22.00 „Advokatė Lovinski“. 23.00 „Karamelė“. 0.00 „Broliai detektyvai“ (N-7).

22.35 LNK

6.00 „Nauja daina 2010“. 8.40 „Liuks!“ muzika. 10.15 Koncertas „Meilės jėga“. „Bitėlandas 2009“. 12.00 „Nauja daina 2010“ (k). 14.40 „Liuks!“ muzika. 16.15 Koncertas „Meilės jėga“. „Bitėlandas 2009“. 18.00 „Nauja daina 2010“ (k). 20.40 „Liuks!“ muzika. 22.15 Koncertas „Meilės jėga“. „Bitėlandas 2009“. 0.00 „Nauja daina 2010“ (k). 2.40 „Liuks!“ muzika. 4.15 Koncertas „Meilės jėga“. „Bitėlandas 2009“.

7.00 Žinios. 7.20 Kauniečių akimis. 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis. 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.



„Atgal į gamtą“ („Into the Wild“)

„Porininkai“ („Double Team“)

Drama. JAV, 2007 m. Rež. Seanas Pennas. Vaidina Emile Hirschas, Marcia Gay Harden.

Veiksmo filmas. JAV, 1997 m. Rež. Tsui Harkas. Vaidina Jeanas Claude’as Van Damme’as, Mickey Rourke’as.

Koledžo absolventui Krisui Makendlesui prieš akis – graži ateitis. Bet vaikinas nutraukia santykius su savo šeima, sunaikina asmens tapatybės dokumentus ir pasivadinęs Valkata Aleksandru leidžiasi į nežinomybę. Kelionėje patirti įspūdžiai pakeičia vaikino pasaulį.

Slaptųjų tarnybų agentas Džekas Kvinas planuoja ramų gyvenimą tylioje šeimyninėje įlankoje. Tačiau visus planus aukštyn kojomis apvers jo senas pažįstamas teroristas Stavrosas. Neapdairiai leisdamas Stavrosui pasprukti Džekas pasmerkia save mirtiniems pavojams.

19


20

antradienis

2013 05 07

rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Metas pietauti! 11.00 Naujienos. 11.35 Reikalauju skyrybų. 12.45 Kol dar ne vėlu. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.25 „Prekybos centras“. 15.20 Suprasti. Atleisti. 16.00 Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 21.10 „Liaudies komiteto gurguolė“. 23.20 Lietuvos laikas (lietuvių k.). 23.35 Gyvenkime sveikai. 0.35 Vakaro naujienos. 0.50 Nuotykių f. „Paskutinis susitikimas“. 2.30 Suprasti. Atleisti.

5.55, 14.45 Nemeluok man. 6.40, 13.15 „Nugalėtojas ir auksinis vaikas“. 7.00 Pasverti ir laimingi. 8.05 Dievų maistas. 9.05 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. Gyvenimo linija. 10.20 Žiūrėkite visi! 11.20 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. Pikų damos kerštas. 12.15 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. Likimo knygos paieškos. 13.45, 17.50 Šeimos dramos. 15.45 Nuteisk mane. 16.50 Patikima priemonė. 18.50, 23.40 Be cenzūros. 19.45 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. 20.50 Karinė paslaptis. 22.45 Aktuali tema. 0.30 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Kulinarų dvikova. 10.25 Rusiškas įdaras. 11.00 S. „Bomžas“ (1). 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 „Krasino gynyba“. 18.30 Prokuroro patikra. 19.40 Kalbame ir rodome. 20.35 „Provincialas“. 22.30 „Eigulys“.

filmai

5.00 Rusijos rytas. 9.05 Moteriškas karo veidas. Katiuša. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.00 Byla X. Tyrimas tęsiamas. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.55 Svetimos paslaptys. Metų laikai. 17.40 „Šeimos detektyvas“. 19.30 „Tai prasidėjo Charbine“. 23.00 „Neįvardytas septynių natų aukštis. Visa tiesa apie žygdarbį“. 0.00 Žinios +. 0.15 Vaid. f. „Mano brangus žmogus“.

6.00, 16.00, 18.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00, 15.00 „Taksistė“. 10.00, 20.00 „Kriminalinės paieškos skyrius“. 11.00 Vokietija per savaitę. 11.30 Amerikiečių neraštingumo likvidavimas. 12.00, 17.00, 21.00 „Aš juo tikiu“. 13.00 Vaid. f. „Tėvai ir vaikai“. 19.00 „Pilietis viršininkas“. 23.00 Vaid. f. „Darbas tikriems vyrams“.

6.00 Muz. f. „Rokas“. 8.00 Komedija „Oi, ta Liuba!“. 10.00 Komiška melodrama „Laimės fabrikas“. 12.00 Drama „Praėjusių dienų daina“. 14.00 Trileris „Afera“. 16.10 Detektyvas „Mėlyna barzda“. 17.50 Drama „Mačas“. 20.00 Drama „Dangaus teismas“. 21.55 Kovinis f. „Nenugalimasis“. 0.00 Drama „Rožių slėnis“.

7.00 Komedija „Bernvakaris Australijoje“ (N-7). 9.00 Komedija „Romo dienoraštis“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 11.00 Drama „Geresnis gyvenimas“ (N-7). 13.00 Kriminalinis trileris „Tamsos pakraštys“ (N-7). 15.00 Romantinė drama „Paskutinė naktis“ (JAV, Prancūzija, 2010 m.) (N-7). 17.00 Veiksmo nuotykių f. „Audros karys“ 19.00 Istorinė drama „Agora“ (Ispanija, 2009 m.) (N-7). 21.05 Trileris „13“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 23.00 Fantastinis trileris „Žaidėjas“ (JAV, 2009 m.) (S). 1.00 Kriminalinė veiksmo komedija „Ateini čia arba gausi į dūdą!“ (N-7).

5.00 Romantinė komedija „Apgirtę nuo meilės“. 6.45 Drama „Meilė už mane stipresnė“. 9.00 Veiksmo drama „Kovotojai“. 11.30 Drama „Džeinės Ostin knygų klubas“. 13.25 Veiksmo f. „Transporteris 3“. 15.15 Romantinė komedija „Apgirtę nuo meilės“. 17.00 Kriminalinė drama „Naktis virš Manhatano“. 19.00 Komedija „Motinystė“. 20.45 Kriminalinis trileris „Neįtariamasis“. 22.35 Komiška drama „Pasivažinėjimas su berniukais“. 1.00 Siaubo f. „Skambutis“.

6.40, 11.00 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.30, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 17.40 „Seklys“. 9.25 „Mirtina manija“. 11.50, 0.25 „Midsomerio žmogžudystės“. 14.20, 19.20 „Liežuvautoja“. 15.10, 20.10 „Milijonieriaus nuotaka“. 16.00 „Jis, aš ir jo draugai“. 21.00 „Kendros šou“. 21.50 „Gydytojas Holivudas“. 22.40 „Tikra Holivudo istorija“. 23.30 „Kardašianų šeimos gyvenimas“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 9.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Vieningas pasaulis. 12.30 CNN naujienų centras. 13.00 Naujienų srautas. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 14.30 MCM muzika. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.45 Pokalbių šou „Pasakotojai“. 8.35 „Sužadėtiniai“. 9.25 „16-os ir nėščia“. 10.15 „Holivudas“. 11.55 „Paauglės motinos“. 13.35 „Sužadėtiniai“. 15.15 „Nepritampanti“. 16.00 „Holivudas“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 18.30 Be muzikos. Akon. 19.20 „Paauglių svajos“. 20.40 „Nepritampanti“. 21.30 „Jauni ir susituokę“. 22.20 „Džersio pakrantė“. 23.10 Realybės šou „Krantas“. 0.00 Realybės šou „Snooki“. 0.50 „Jauni ir susituokę“. 1.40 „Džersio pakrantė“.

5.00 Džiazas. 10.30 G.B.Pergolesi muzikos koncertas Bene muzikos festivalyje. 12.30 A.Schollis koncertuoja Bene muzikos festivalyje. 13.55 Divertismentas. 14.30 Tulūzos nacionalinis Kapitolijaus orkestras groja I.Stravinskio kūrinius. 16.05 I.Stravinskio kūrinių koncertas Tulūzoje. 17.35 Divertismentas. 18.00 P.Čaikovskio opera „Eugenijus Oneginas“. Dainuoja Amsterdamo nacionalinės operos artistai. 20.30 Divertismentas. 21.30 C.Monteverdi opera „Popėjos karūnavimas“. Diriguoja E.Haim. 0.30 A.Romano koncertas Viletos džiazo festivalyje.


2013 05 07 dokumentika

antradienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Užkariautojas Bertas Teksase. 10.30 Užkariautojas Bertas Masačusetse. 11.00 Išgelbėkit mano verslą! „La Jollos“ viešbutis. 12.00 Maistas rojuje. Baltimorė. 13.00 Maistas rojuje. Ostinas. 14.00 Naujo būsto paieška. Singapūras. 14.30 Naujo būsto paieška. Nepalas. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Kanada. 16.00 Keliautojas. Rytų Kanada. 17.00 Išgelbėkit mano verslą! „La Jollos“ viešbutis. 18.00 Naujo būsto paieška. Baltimorė. 18.30 Naujo būsto paieška. Ostinas. 19.00 Amerikos maistas. 20.00 Pasaulio receptai. 20.30 Maisto mašina. 21.00 Ekstremali virtuvė. 22.00 Amerikos maistas. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Kanada. 0.00 Kryptis. Jordanija.

6.00 „Savadarbiai automobiliai“. 7.00 „Nepalaužiamieji“. 8.00 „Prieš gamtos stichiją“. 9.00 „Savamoksliai išradėjai“. 10.00 „Statybų asai“. 10.50 „Žvejai ekstremalai“. 11.45 „Juodasis auksas“. 12.35 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 14.20 „Savadarbiai automobiliai“. 15.10 „Statybų asai“. 16.00 „Žvejai ekstremalai“. 16.55 „Juodasis auksas“. 17.55 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 18.45 „Savamoksliai išradėjai“. 19.40 „Prieš gamtos stichiją“. 20.30 „Konstruokime!“. 21.20 „Ginklai, pakeitę pasaulį“. 22.10 „Ypatingosios operacijos“. 23.05 „Nepalaužiamieji“. 23.55 „Oro mūšiai“.

9.00 Ryto programa. 10.00 Nesugaunamas jaguaras. 11.00 Kelionė per Antarktidą. 12.00 Amerikiečių kolonija. 13.00 Kalintys užsienyje. 14.00 Kolibrio gyvenimas. 15.00 Milžiniškos žuvys. 16.00 Amerikiečių kolonija. 17.00 Kalintys užsienyje. 18.00 Antrasis pasaulinis karas. 19.00 Kalėjimo sunkumai. 20.00 Kaip nugriauti namą prie ežero. 20.30 Senas fabrikas Skrentone. 21.00 Greitkelis per pragarą. 22.00 Tunų žvejyba. 23.00 Kaip nugriauti namą prie ežero. 23.30 Senas fabrikas Skrentone. 0.00 Kelias per pragarą. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Barbarai pagal „pitoną“ T.Jonesą“. 8.00 „Laiko komanda“. 8.55 „Napoleonas“. 9.55 „Ar žinai, kas esi?“. 11.05 „Susipažinkite: romėnai“. 12.05 „Dingęs Aleksandro Makedoniečio pasaulis“. 13.05 „Mitų medžiotojai“. 14.05 „Romą pastatė ne per dieną“. 15.00 „Laiko komanda“. 15.55 „Ar žinai, kas esi?“. 17.05 „Barbarai pagal „pitoną“ T.Jonesą“. 18.05 „Mitų medžiotojai“. 19.05 „Romą pastatė ne per dieną“. 20.00 „Amerikos indėnai: Tekumzė“. 21.30 „Čačapoja: kariai rūke“. 22.30 „Gyvūnai, pakeitę istoriją“. 23.00 „Slaptasis karas“. 0.00 Nakties programa.

11.00 NTV mir

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Kačių neįmanoma nemylėti. 8.15, 16.30 Felinologija. 9.10 Dikas ir Domas skuba į pagalbą. 10.05 Liūto urzgimas. 11.00 Rūsčioji Vilma. 11.55 Vėžliai. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Delfinų šiokiadieniai. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Gepardų karalystė. 17.25 Ch.Humphrey zoologijos sodas. 18.20 Pasas numylėtiniui. 19.15 Beždžionių gyvenimas. 19.40 Veterinarai gelbėtojai. 21.05 Liūto urzgimas. 22.00 Narsūs šunys. 23.50 Auglys. 0.45 Monstrai manyje: sekso maniakai. 1.35 Aš gyvas: gelbėtojai.

7.00 „Dėl dramblių meilės“. 8.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 8.55 „Zoologijos sodas“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Straublinis kirstukas: miško siela“. 14.00 „Tigrų sala“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 15.30 „Zoologijos sodas“. 16.50 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „N.Marvenas ir jaguarai“. 20.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 21.00 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 22.00 „Gyvūnija ir augmenija“. 23.00 „Orangutanų dienoraštis“. 0.00 Nakties programa.



12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 15.05, 16.50 Lietuvos krepšinio lyga. „Prienai“–Klaipėdos „Neptūnas“. 18.40 Speciali laida „LKL finalai“: interviu su krepšininkais ir treneriais. 18.55 Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Kauno „Žalgiris“. Tiesioginė transliacija (per pertrauką – „Žinios +“). 21.00 Spaudos konferencija. Tiesioginė transliacija. 21.15 Žinios +. 21.30 „Sport 1“ ringas. „Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Lodzėje (I). 22.35 Automoto. 23.00 Žinios +. 23.15 Futbolo dievai. Pelé.

10.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Švedija–Baltarusija. 12.00, 14.35 Tenisas. „ATP Masters“ turnyras. Madridas. Tiesioginė transliacija. 17.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Slovėnija–Danija. Tiesioginė transliacija. 19.40 „Futbol Mundial“ žurnalas. 20.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Rusija–JAV. Tiesioginė transliacija. 22.40 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Austrija–Latvija. 0.40 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Kanada–Norvegija.

9.30 Dviračių lenktynės Azerbaidžane. 10.00 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. 11.15 Europos futbolo apžvalga. 12.00 Visos sporto šakos. 13.00 ATP teniso turnyras Portugalijoje. 14.15 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. 15.15 Visos sporto šakos. 16.15 Biliardo turnyro Šefilde finalas. 18.30 Sporto kuriozai. 19.30 Visos sporto šakos. 20.30 Profesionalų boksas. 22.30 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. 23.30 Automobilių žiedinės lenktynės Belgijoje. 0.00 Le Mano automobilių lenktynėms besirengiant. 0.15 Automobilių sporto apžvalga. 0.45 „Lamborghini“ automobilių lenktynės San Marine. 1.15 Biliardo turnyro Šefilde finalas. 2.15 Automobilių sporto apžvalga.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 Pasaulio ledo ritulio čempionatas. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 20.10 Pasaulio ledo ritulio čempionatas. 23.30 Pokalbis apie futbolą. 0.30 Linksmiausios pasaulio reklamos. 1.00 Nakties programa.

23.00 Balticum auksinis



„Bomžas“ („Бомж“)

„Žaidėjas“ („Gamer“)

Veiksmo serialas. Rusija, 2010 m. Rež. Aleksejus Bogsanovas. Vaidina Andrejus Jegorovas, Artiomas Karasiovas.

Fantastinis trileris. JAV, 2009 m. Rež. Markas Neveldine’as. Vaidina Gerardas Butleris, Amber Valletta.

Prekybinio laivo kapitono padėjėjas Borisas Žukovas tik per stebuklą liko gyvas, kai laivą užgrobė jūrų piratai. Vyrui pavyko ištrūkti ir sugrįžti į tėvynę. Bet čia jo laukia nauji išmėginimai. Žmona pardavė butą ir vėl ištekėjo, o Borisą darbdaviai išbraukė iš sąrašų.

Netolimoje ateityje kompiuterių genijus Kenas Kastlas sukūrė kraują kaitinantį žaidimą pavadinimu „Žudikai“. Pagrindiniu jo žaidėju tampa nusikaltėlis, nuteistas mirties bausme. Jeigu mirtininkas lieka gyvas po 30 žaidimo sesijų, jis paleidžiamas į laisvę.

21


22

trečiadienis

2013 05 08

lietuviškos

22.15 „Lyderiai“.

20.15 Diagnozė: valdžia.

19.50 Paslapčių namai.

21.30 Sąmokslo teorija.

15.45 „Devyni gyvenimai. Muhammadas Ali“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Emigrantai (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas, orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.20 Sportas. 18.25 Orai. 18.30 „Paskutinis paradas“ (3) (N-7). 19.40 Stilius. Namai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.14 Orai. 21.15 Teisė žinoti. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.05 Teisė žinoti. 22.15 „Lyderiai“. Dalyvauja Vilniaus universiteto, ISM, Lietuvos sporto universiteto komandos. 23.20 Vakaro žinios. 23.25 Sportas. 23.30 Orai. 23.35 „Paskutinis paradas“ (3) (N-7) (k). 0.50 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“. 7.20 Anim. s. „Vėžliukai nindzės“ (1) (JAV, 2013 m.) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 „Kriminalistai“ (N-7) (k). 10.50 Ne vienas kelyje (k). 11.40 Nuo... Iki... (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“ (2). 13.25 „Vėžliukai nindzės“ (2). 13.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.15 Diagnozė: valdžia. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Kriminalinis trileris „Bruklino geriausieji“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 1.20 „Vampyro dienoraščiai“ (2) (N-14).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Užkalnio 5 (N-7) (k). 9.00 Juoko kovos (N-7) (k). 10.00 Dviese prieš gamtą (N-7) (k). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 15.00 Gyvenimo spalvos (k). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Pagal įstatymą“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Taip. Ne. 21.30 Sąmokslo teorija. Tiesioginė diskusijų laida (N-7). 22.30 „Karo angelai“ (N-7). 23.30 „Jūrų velniai“ (N-7) (k). 0.30 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 1.30 Bamba (S).

6.44 TV parduotuvė. 7.00 Reporteris. 7.45 Lietuva tiesiogiai. 8.20 Kitaip. Su Nomeda. 9.20 Namų daktaras. 9.50 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 10.55 „Šių laikų šnipai“ (N-7). 12.05 Reporteris. 12.50 „TV pokštai“ (N-7). 13.25 TV parduotuvė. 13.55 „Sodo detektyvės“ (N-7). 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 15.15 „TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 „Devyni gyvenimai. Muhammadas Ali“ (N-7). 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.35 „Pasaulio istorija“ (2) (N-7). 19.45 Žinios. 20.17 Orai. 20.20 Lietuva tiesiogiai. 21.00 Reporteris. 21.42 Orai. 21.45 Nuoga tiesa. 23.30 „Praeities šešėliai“ (N-14). 0.40 Reporteris. 1.22 Orai.

21.00 TV1

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 „Smurfai“. 8.00 „Detektyvas Monkas“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Be namų“ (4). 11.00 Gyvenimo kryžkelės. 12.00 Prieš srovę. 12.30 „Didvyrių draugužiai“ (9). 13.00 „Ponas Jangas“. 13.30 „Smurfai“. 14.00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“. 16.00 „Ašarų karalienė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 Paslapčių namai. 20.30 „Motina ir sūnus“ (N-7). 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vikingų loto.. 22.05 Mistinis serialas „Ryšys“ (1) (JAV, 2012 m.). 23.05 „Pelkė“. 0.05 „Daktaras Hausas“. 1.05 „Eureka“. 2.00 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.



„Erdvėlaivio kariai 2. Federacijos didvyris“ („Starship Troopers 2: Hero of the Federation“) Fantastinis veiksmo filmas. JAV, 2004 m. Rež. Philas Tippettas. Vaidina Billy Brownas, Richardas Burgi.

Kare su milžiniškais kosminiais vabzdžiais atėjo persilaužimo momentas. Po trumpo atokvėpio Žemės Federacijos pajėgos pereina į ryžtingą puolimą. Tačiau šlykštūs padarai nesiruošia lengvai pasiduoti.

22.05 TV3



„Ryšys“ („Touch“) Mistinis serialas. JAV, 2012 m. Rež. Timas Kringas. Vaidina Kieferis Sutherlandas, Davidas Mazouzas.

Berniukas Džeikas Bomas niekada nekalbėjo, tačiau jam visad patiko žaisti su sudėtingomis skaičių kombinacijomis. Jo tėvas našlys Martinas Bomas ima suprasti, kad sūnus su juo gali bendrauti tik per skaičius, kuriuos iššifravus galima padėti žmonėms.


2013 05 08

trečiadienis

regioninės

8.00 „Tara Dankan“. 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Pasaulio dokumentika. „Išsiskyrę!“ (1, 2) (Švedja, 2007 m.) (k). 12.30 Dar širdyje – ne sutema (k). 13.05 Anim. f. „Vaikystės dienoraštis“. Pagal M.Martinaičio eilėraštį „Rauda boružei. Vasaros sapnas“ (2009 m.). 13.15 „Šnipai“ (N-7) (k). 14.10 Dailės istoriko Jurgio Baltrušaičio 110-osioms gimimo metinėms. Dok. f. „Tėvas ir sūnus“ (2001 m.) (k). 15.00 MES 2013. 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 18.15 Girių horizontai. 18.45 Emigrantai. 19.30 Pinigų karta. 20.15 Durys atsidaro. 20.45 Pagauk kampą. Linksmiausios improvizacijos. 21.10 „Giminės ir...“ (2). 22.00 Trumpametražis vaid. f. „Viena diena iki pergalės“ (1980 m.). 22.15 Elito kinas. Kriminalinė drama „Pasimatymas su šnipu“ (Lenkija, 1964 m.) (N-7). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Lietuvos šokių dešimtukas (k). 1.45 Muzikos pasaulio žvaigždės. N.Paganini kaprisai.

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Geniuko Vudžio šou“. 8.15 „Betmenas iš ateities“. 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.05 „Draugai V“ (N-7). 9.30 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 10.00 „Šnipų žaidimai“ (N-7). 11.00 „Liežuvautoja“ (N-7). 11.50 „Namai, kur širdis“ (N-7). 13.00 „Talismanas“ (3, 4) (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Kas namie šeimininkas?“ 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 „Arti namų“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Mentalistas“ (N-7). 21.00 Fantastinis veiksmo f. „Erdvėlaivio kariai 2. Federacijos didvyris“ (JAV, 2004 m.) (N-14). 22.40 „Nemirtingumo kaina“ (N-7) (k). 23.45 Siaubo trileris „Pabėgimas iš beprotnamio“ (JAV, 2008 m.) (S).

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7) (k). 10.20 Dviračio šou (k). 10.45 24 valandos (N-7) (k). 11.30 Plikis ir ponia (N-7) (k). 12.50 Diagnozė: valdžia (k). 13.55 24 valandos (N-7) (k). 14.40 KK2 (N-7) (k). 15.20 Dviračio šou (k). 15.50 Nuo… Iki... (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

22.15 LRT KULTŪRA

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Adrenalinas. 10.00 „Gelbėtojai Havajuose“ (9). 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 „Kaulai“ (5). 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 „Gamtos jėgos“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Kaulai“ (6). 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 „Tikri bičai“. 21.30 Drama „Šuns metai“ (JAV, 2007 m.). 23.35 Europos pokerio turas. 0.40 „6 kadrai“. 1.10 IIHF pasaulio ledo ritulio čempionatas. Norvegija–Švedija. Vaizdo įrašas. 3.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

10.00 „Pokojus“. 10.30 Senoji animacija. 11.00 Drama „Mėnesienos įlankos karaliai“ (JAV, 2003 m.). 12.35 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.35 „Marija Mersedes“. 14.30 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.05 Gyvenimo kryžkelės. 22.00 Drama „Malveinių šeima“ (JAV, 2002 m.). 23.40 Paslapčių namai.



9.00 Žinios (k). 9.20 Nuotykių drama „Laisvė bet kokia kaina!“ (1) (N-7). 10.55 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 11.45 Veiksmo komedija „Įžūlios dienos“ (N-7). 13.20 Telelaikraštis. 16.05 Anim. f. „Halko planeta“ (N-7). 17.30 Sveikatos šaltiniai (k). 18.00 Žinios. 18.20 Plyta prie plytos. 19.00 Fotografijos istorija. 19.30 „Naisių vasara 2“ (N-7). 20.30 Jėga, grožis, sveikata. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 „Laisvė bet kokia kaina!“ (2) (N-7). 23.00 Žinios (k). 23.20 Drama „Kelias“ (N-14). 1.10 Kriminalinė komedija „Karštas taikinys“ (N-7).

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 „Vaiduokliškos istorijos“. 9.45 „Broliai detektyvai“ (N-7). 10.45 „Vienišų seselių klubas“. 11.15 Kelionių žurnalas „Svajonių kruizai“ (1). 12.15 TV šou „Maisto detektyvai“ (23). 12.45 „Komanda Č“ (N-7). 13.45 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 14.15 „GSG 9: elitinis būrys“. 15.15 Romantinė komedija „Kietos mergiotės“ (Vokietija, 2008 m.). 17.00 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (2). 17.30 „Senas geras faras“ (N-7). 18.30 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“. 19.00 „Jūros patruliai“ (N-7). 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Advokatė Lovinski“. 21.15 „Karamelė“. 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 Kinomano užrašai (k). 22.45 „Apgaulinga tiesa“. 23.45 „GSG 9: elitinis būrys“.

6.00 „Mano kelias“. Irenos Starošaitės jubiliejaus koncertas. 7.55 „Liuks!“ muzika. 9.00 Natalijos ir Deivydo Zvonkų koncertas „Nesumeluota meilė“. 10.40 Jurgos albumo „Instrukcija“ pristatymas. 12.00 „Mano kelias“. Irenos Starošaitės jubiliejaus koncertas (k). 13.55 „Liuks!“ muzika. 15.00 Natalijos ir Deivydo Zvonkų koncertas „Nesumeluota meilė“ (k). 16.40 Jurgos albumo „Instrukcija“ pristatymas (k). 18.00 „Mano kelias“. Irenos Starošaitės jubiliejaus koncertas (k). 19.55 „Liuks!“ muzika. 21.00 Natalijos ir Deivydo Zvonkų koncertas „Nesumeluota meilė“ (k). 22.40 Jurgos albumo „Instrukcija“ pristatymas (k). 0.00 „Mano kelias“. Irenos Starošaitės jubiliejaus koncertas (k). 1.55 „Liuks!“ muzika. 3.00 Natalijos ir Deivydo Zvonkų koncertas „Nesumeluota meilė“ (k). 4.40 Jurgos albumo „Instrukcija“ pristatymas (k).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis. 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 8.00 Kitokia Lietuva. 9.00 Kultūros alėja. 9.30 Muzika. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Tautos ženklai. 19.30 Muzika. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis. 20.30 Kur Nemunėlis teka. 21.00 OTV muzika.

22.35 LNK



Pasimatymas su šnipu („Spotkanie ze szpiegiem“).

„Bruklino geriausieji“ („Brooklyn’s Finest“)

Kriminalinė drama. Lenkija, 1964 m. Rež. Janas Batory. Vaidina Beata Tyszkiewicz, Ignacy Machowski.

Kriminalinis trileris. JAV, 2009 m. Rež. Antoine’as Fuqua. Vaidina Richardas Gere’as, Ethanas Hawke’as.

Agentas Bernardas gavo užduotį surinkti informaciją apie Lenkijos teritorijoje dislokuotas slaptas raketų bazes. Be didelių problemų Bernardas iš pajūrio nuvyksta į Varšuvą ir užmezga kontaktus su ryšininkais. Netrukus sąmokslininkus suseka saugumo tarnyba.

Naujokas policininkas Džeikas trokšta kovoti su nusikaltėliais, bet mato, kokia trapi riba skiria banditą nuo pagundoms negalinčio atsispirti pareigūno. Džeiko instruktoriumi tampa slaptasis agentas Harisas, kuris žiaurumu pranoksta Niujorko recidyvistus.

23


24

trečiadienis

2013 05 08

rusiškos

6.00 Labas rytas. 9.00 Gyvenk sveikai! 10.05 Metas pietauti! 11.00 Naujienos. 11.35 Reikalauju skyrybų. 12.45 Kol dar ne vėlu. 13.40 Kitos naujienos. 14.00 Naujienos. 14.25 „Prekybos centras“. 15.20 Suprasti. Atleisti. 16.00 Mados nuosprendis. 17.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 17.55 Gyvenamoji aplinka. „Maistas su įdaru“. 19.00, 21.05 „Specialioji užduotis. Operacija „Viesulas“. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 0.00 Lietuvos laikas (lietuvių k.). 0.10. Vaid. f. „Pikiruojančio bombonešio kronika“. 1.25 Vaid. f.. „Polinino atvejis“. 3.00 Suprasti. Atleisti. 3.55 „Prekybos centras“. 4.40 Muzika. 5.50 Lietuvos laikas. Sporto naujienos. Orų prognozė (lietuvių k.) (k).

5.45, 13.45, 16.45 Šeimos dramos. 6.35, 13.15 „Nugalėtojas ir auksinis vaikas“. 7.05 Aktuali tema. 8.00, 15.45 Patikima priemonė. 9.00 Nuteisk mane. 10.15 Žiūrėkite visi! 11.15 Karinė paslaptis. 14.45 Nemeluok man. 18.50, 23.40 Be cenzūros. 19.50 M.Zadornovo koncertas. 20.50 Paklydimų teritorija. 22.45 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. Atgal į ateitį. 0.30 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. Gyvenimo linija.

5.00 NTV rytas. 7.10 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 9.25 Būsto klausimas. 10.25 Važiuojame valgyti! 11.00 „Benamis“. 12.35 Iki teismo. 13.35, 15.30 Prisiekusiųjų teismas. 14.35, 17.35 Ypatingas atsitikimas. 16.40 „Krasino gynyba“. 18.30 Prokuroro patikra. 19.40 Kalbame ir rodome. 20.35 „Provincialas“. 22.30 „Eigulys“.

filmai

5.05 Rusijos rytas. 9.25 Vaid. f. „Karo vaikai. Paskutiniai liudytojai“. 10.00, 13.00, 16.00, 18.40 Žinios. 10.30 1000 smulkmenų. 11.15 Apie tai, kas svarbiausia. 12.00 „Jefrosinija“. 14.00 Teisė susitikti. 15.00 „Kilmingų mergelių instituto paslaptys“. 16.55 Svetimos paslaptys. Metų laikai. 17.40 „Šeimos detektyvas“. 19.30 Gydytojo Rošalio draugai kviečia. 21.15 Vaid. f. „Pirmasis po Dievo“. 23.20 V.Meladzės koncertas „Dvidešimt meilės istorijų“. 1.00 Vaid. f. „Namas, kuriame gyvenu“.

6.00, 16.00, 18.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Dokumentinis ekranas. 10.00, 20.00 „Kriminalinės paieškos skyrius“. 11.00 Rusiškas akcentas. 11.30 Miesto legendos. 12.00, 17.00, 21.00 „Aš juo tikiu“. 13.00 Vaid. f. „Darbas tikriems vyrams“. 15.00, 19.00 „Pilietis viršininkas“. 23.00 Vaid. f. „Viršila“.

6.00 Drama „Praėjusių dienų daina“. 8.00 Drama „Mačas“. 10.10 Drama „Kovotojui neskauda“. 12.00 Drama „Mūsų vaikystės tango“. 14.00 Kovinis f. „Nenugalimasis“. 16.10 Drama „Dangaus teismas“. 18.00 Karinė drama „Rytoj buvo karas“. 20.00 Drama „Papulkininkis Romašovas“. 22.30 Drama „Gyvas“. 0.20 Komedija „Virtualus romanas“.

7.00 Istorinė drama „Agora“ (N-7). 9.05 Veiksmo nuotykių f. „Audros karys“. 11.00 Politinis trileris „Sąžiningas žaidimas“ (N-7). 13.00 Trileris „Vaiduoklis“ (Prancūzija, Vokietija, D.Britanija, 2010 m.) (N-7). 15.05 Romantinė komedija „Nepageidaujami genai“ (JAV, 2010 m.). 17.00 Veiksmo komedija „Rizikinga erzinti diedukus“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 19.00 Romantinė komedija „Kai sutiksi aukštą tamsiaplaukį“ (N-7). 21.00 Trileris „Melori Kein. Prarasta kontrolė“. 23.00 Drama „Broliai“ (JAV, 2009 m.) (N-7). 1.00 Veiksmo trileris „Mačetė“ (JAV, 2010 m.) (S).

5.00 Komiška drama „Pasivažinėjimas su berniukais“. 7.20 Siaubo f. „Skambutis“. 9.20 Komedija „Motinystė“. 10.55 Komiška drama „Pasivažinėjimas su berniukais“. 13.10 Kriminalinė drama „Naktis virš Manhatano“. 15.10 Kriminalinis veiksmo f. „Šaftas“. 17.00 Komedija „Kelyje“. 19.00 Veiksmo f. „Desantininkai“. 21.15 Draminis trileris „Gyventojas“. 23.00 Fantastinis veiksmo f. „Tamsos baikeris“. 1.15 Trileris „Suvilioti nepažįstamąjį“.

6.40, 10.55 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.30, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 17.40 „Seklys“. 9.30 „Visi mano draugai palieka Brisbeną“. 11.50, 0.25 „Midsomerio žmogžudystės“. 14.20, 19.20 „Liežuvautoja“. 15.10, 20.10 „Milijonieriaus nuotaka“. 16.05 „Siek sėkmės“. 21.00 „Projektas „Vestuvės“. 21.50 „Gydytojas Holivudas“. 22.40 „Tikra Holivudo istorija“. 23.30 „Kendros šou“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Vieningas pasaulis. 12.30 CNN naujienų centras. 13.00 Naujienų srautas. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Artimieji Rytai iš arti. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. Muzikos naujienos. Interviu su žvaigžde. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 14.30 Kartojimai. Vaizdo žaidimų naujienos. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. Geriausios dainos. 3.00 MCM dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.45 Top 10. FLO-RIDA. 8.35 „Sužadėtiniai“. 9.25 „16-os ir nėščia“. 10.15 „Holivudas“. 11.55 „Paauglės motinos“. 13.35 „Sužadėtiniai“. 15.15 „Nepritampanti“. 16.00 „Holivudas“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 18.30 Pokalbių šou „Pasakotojai“. 19.20 „Paauglių svajos“. 20.40 „Nepritampanti“. 21.30 TV šou „Skandalas“. 22.20 „Džersio pakrantė“. 23.10 Realybės šou „Krantas“. 0.00 Realybės šou „Snooki“. 0.50 TV šou „Medžioklė“. 1.40 „Džersio pakrantė“. 2.30 Realybės šou „Krantas“. 3.20 Tik hitai.

4.35 Džiazas. 10.30 A.Preljocajaus baletas „Snieguolė“. 12.00 A.Preljocajaus baletas „Parkas“. 13.35 Divertismentas. 14.30 J.S.Bacho „Pasija pagal Matą“. Diriguoja I.Fischeris. 17.25 Divertismentas. 18.00 J.Massenet opera „Verteris“. Dainuoja J.Kaufmannas ir S.Koch. 20.40 Divertismentas. 21.30 Šambord muzikos festivalis. C.Tiberghienas ir A.Ibragimova groja F.Schuberto kūrinius. 23.50 B.Engerer rečitalis Šambord pilyje. 1.00 Džiazas Izraelyje. Koncertuoja A.Hoffmanas.


2013 05 08 dokumentika

trečiadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Užkariautojas Bertas Kanadoje. 10.30 Užkariautojas Bertas Virdžinijoje. 11.00 Išgelbėkit mano verslą! „Oaks Inn“ viešbutis. 12.00 Skanaus! 13.00 S.Grigson namuose. 14.00 Naujo būsto paieška. Olandija. Meksika. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Airija. 16.00 Keliautojas. Olandija. 17.00 Išgelbėkit mano verslą! „Oaks Inn“ viešbutis. 18.00 Naujo būsto paieška. Airija. 19.00 Amerikos maistas. Virdžinija. 20.00 Motociklu aplink Naująją Zelandiją. 21.00 Raiteliai Tibete. 21.30 Gelbėtojai Naujojoje Zelandijoje. 22.00 Ginkluoti ir pasiruošę. 22.30 Naktis Las Vegase. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Airija. 0.00 Kryptis. Indija.

6.00 „Savadarbiai automobiliai“. 7.00 „Nepalaužiamieji“. 8.00 „Prieš gamtos stichiją“. 9.00 „Savamoksliai išradėjai“. 10.00 „Konstruokime!“. 10.55 „Ginklai, pakeitę pasaulį“. 11.45 „Ypatingosios operacijos“. 12.35 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 14.20 „Savadarbiai automobiliai“. 15.10 „Konstruokime!“. 16.05 „Ginklai, pakeitę pasaulį“. 16.55 „Ypatingosios operacijos“. 17.55 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 18.45 „Stipriausi koziriai“. 19.40 „Prieš gamtos stichiją“. 20.30 „Maisto varžybos“. 21.20 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“. 22.10 „Gentis“. 23.05 „Nepalaužiamieji“. 23.55 „Oro mūšiai“.

9.00 Ryto programa. 10.00 Kengūros kelia sumaištį. 11.00 Kalėjimo sunkumai. 12.00 Kaip nugriauti namą prie ežero. 12.30 Senas fabrikas Skrentone. 13.00 Kelias per pragarą. 14.00 Kuprotieji banginiai. 15.00 Milžiniškos žuvys. 16.00 Kaip nugriauti namą prie ežero. 16.30 Senas fabrikas Skrentone. 17.00 Kelias per pragarą. 18.00 Antrasis pasaulinis karas. 19.00 Kalėjimo sunkumai. 20.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 21.00 Išgyvenimas. 22.00 Tunų žvejyba. 23.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 0.00 Išgyvenimas. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Barbarai pagal „pitoną“ T.Jonesą“. 8.00 „Laiko komanda“. 8.55 „Napoleonas“. 9.55 „Ar žinai, kas esi?“. 11.05 „Karvedžiai“. 12.05 „Čačapoja: kariai rūke“. 13.05 „Mitų medžiotojai“. 14.05 „Romą pastatė ne per dieną“. 15.00 „Laiko komanda“. 15.55 „Ar žinai, kas esi?“. 17.05 „Barbarai pagal „pitoną“ T.Jonesą“. 18.05 „Mitų medžiotojai“. 19.05 „Romą pastatė ne per dieną“. 20.00 „Milošas Formanas“. 21.00 „Partizaninis kinas“. 22.00 „Slaptasis karas“. 23.00 „Slaptasis karas“. 0.00 Nakties programa.

20.35 NTV mir

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Karina: laukinis safaris. 8.15, 16.30 Felinologija. 9.10 Ch.Humphrey zoologijos sodas. 10.05, 21.02 Liūto urzgimas. 11.00 Dingę šuns jaunikliai. 11.55 Plėšrūnas kiaulių fermoje. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Škotijos gyvūnų apsaugos draugija. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Gepardų karalystė. 17.25 N.Bakerio gyvūnai: naktiniai lemūrai. 18.20 Auksinių rankų meistras. 19.15 Beždžionių gyvenimas. 19.40 Veterinarai gelbėtojai. 22.00 Gyvenimas: reptilijos. 22.55 Laukinė Prancūzija: gelmių lobiai. 23.50 Potvynis. 0.45 Turistų košmaras / kruvina pirtis. 1.35 Aš gyvas: kovos laukas.

7.00 „Straublinis kirstukas: miško siela“. 8.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 8.55 „Zoologijos sodas“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Chandani – dramblių prižiūrėtojo duktė“. 14.00 „Tigrų sala“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 15.00 „Gepardų dienoraščiai“. 15.30 „Zoologijos sodas“. 16.50 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „N.Marvenas ir jaguarai“. 20.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 21.00 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 22.00 „Medžioklinis sakalas, tundrinis vilkas“. 23.00 „Slaptas primatų gyvenimas“.



12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“– Vilniaus „Lietuvos rytas“. 15.15 Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Kauno „Žalgiris“. 17.05 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Astana“–Rygos VEF. 19.00 Žinios +. 19.15 Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Kauno „Žalgiris“. 21.00 Žinios +. 21.15 Automoto. 21.45 „Sport1“ ringas. „Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Lodzėje (II). 22.50 Sporto metraštis. 23.00 Žinios +. 23.15 Futbolo dievai. Ronaldo.

9.30 Automobilių sporto apžvalga. 9.45 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. 11.15 Biliardo turnyro Šefilde finalas. 13.00 Europos jaunių futbolo čempionatas. 14.00 Teniso laida. Prancūzijos čempionato belaukiant. 14.15 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. 15.15 Visos sporto šakos. 17.00 Europos jaunių futbolo čempionatas. 20.40 Visos sporto šakos. 20.50 Jojimo turnyras Švedijoje. 22.50 FEI jojimo turnyras. 23.50 Visos sporto šakos. 0.00 Golfo turnyras JAV. 1.00 Buriavimo apžvalga. 1.15 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“.

11.00 Motosportas. „Nascar“ 499 mylių lenktynių apžvalga. 12.00 Tenisas. „ATP Masters“ turnyras. Madridas. Tiesioginė transliacija. 16.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Austrija– Vokietija. Tiesioginė transliacija. 18.40 Tenisas. „ATP Masters“ turnyras. Madridas. Tiesioginė transliacija. 20.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. JAV–Suomija. Tiesioginė transliacija. 22.40 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Slovėnija–Šveicarija. 0.40 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Norvegija–Švedija.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 9.30 Sporto viktorina. 12.30 TV parduotuvė. 15.30 Pasaulio ledo ritulio čempionatas. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 20.10 Pasaulio ledo ritulio čempionatas. 23.30 Amerikietiškosios imtynės. 0.30 Linksmiausios pasaulio reklamos. 1.00 Nakties programa.

21.00 Balticum auksinis



„Provincialas“ („Провинциал“)

„Melori Kein. Prarasta kontrolė“ („Haywire“)

Veiksmo serialas. Rusija, 2013 m. Rež. Armenakas Nazikianas. Vaidina Aleksandras Baranovskis, Vladimiras Steklovas.

Trileris. JAV, 2011 m. Rež. Stevenas Soderbergh’as. Vaidina Gina Carano, Michaelas Fassbenderis.

Mažame Dolinsko miestelyje buvo nužudytas didelės gamyklos vadovas Piotras Andrejevas. Jo sūnus Sergejus, kuris ką tik baigė universitetą, įsitikinęs, kad jo tėvą „užsakė“ milijonierius iš Sankt Peterburgo Gruzdjevas. Sergejus nusprendžia atkeršyti už tėvo mirtį.

Samdoma specialiųjų tarnybų agentė Melori Kein, išvadavusi įkaitą Barselonoje, vyksta atlikti specialiosios operacijos į Dubliną. Deja, viskas iš pat pradžių klostosi ne taip, kaip buvo planuota, ir netrukus Melori įsitikina, kad specialiosios tarnybos ją išdavė.

25


26

ketvirtadienis 2013 05 09 lietuviškos

22.05 Tautos aikštė.

19.30 Valanda su Rūta.

16.00 „Ašarų karalienė“.

17.00 „Muchtaro sugrįžimas“.

22.50 „Merdoko paslaptys“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Keliai. Mašinos. Žmonės (k). 10.30 Ugnies tramdytojai (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas, orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.20 Sportas. 18.25 Orai. 18.30 „Paskutinis paradas“ (4) (N-7). 19.40 Vieša paslaptis. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai. 21.15 Tautos aikštė. Nacionaliniai debatai. Tiesioginė laida. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.05 Tautos aikštė. Nacionaliniai debatai. Tiesioginė laida. 23.20 Vakaro žinios. 23.25 Sportas. Orai. 23.35 „Paskutinis paradas“ (4) (N-7) (k). 0.50 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“. 7.20 „Vėžliukai nindzės“ (2) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 KK2 penktadienis (N-7) (k). 11.20 Plikis ir ponia (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“ (3). 13.25 „Vėžliukai nindzės“ (3). 13.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 Valanda su Rūta. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.16 Mes – europiečiai. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Mentalistas“ (N-7). 23.35 „Deksteris“ (N-14). 0.30 „Havajai 5.0“ (3) (N-7). 1.25 Sveikatos ABC (k).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Žvaigždutės (N-7) (k). 9.00 Taip. Ne (k). 10.00 Amerikos talentai VI. 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 15.00 Juoko kovos (N-7) (k). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.16 Sportas. 18.19 Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Pagal įstatymą“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Tarptautinis atlikėjų konkursas „Naujoji banga 2012“. 0.10 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 1.10 Bamba (S).

6.34 TV parduotuvė. 6.50 Reporteris. 7.30 Lietuva tiesiogiai. 8.05 Nuoga tiesa. 9.50 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 10.55 „Devyni gyvenimai. Nelsonas Mandela“ (N-7). 12.05 Reporteris. 12.50 „TV pokštai“ (N-7). 13.25 TV parduotuvė. 13.55 „Kokį maistą perkame?“ 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 15.15 „TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 „Pasaulio istorija“ (2) (N-7). 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.35 Verta žinoti. Ekonomikos ekspertų patarimai. 18.40 „Mančesterio detektyvės“ (N-7). 19.45 Žinios. 20.15 Kultūra. 20.18 Orai. 20.20 Lietuva tiesiogiai. 21.00 Reporteris. 21.42 Orai. 21.45 Super L.T. (N-7). 22.50 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 0.00 Reporteris. 0.42 Orai. 0.45 Supernamai.

21.00 TV1

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 „Smurfai“. 8.00 „Detektyvas Monkas“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Be namų“ (5). 11.00 Gyvenimo kryžkelės. 12.00 „Motina ir sūnus“ (N-7). 12.30 „Didvyrių draugužiai“. 13.00 „Ponas Jangas“. 13.30 „Smurfai“. 14.00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“. 16.00 „Ašarų karalienė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 TV3 mylimiausių mamų rinkimai. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Dingęs be žinios“. 23.00 „Pelkė“. 0.00 „Daktaras Hausas“. 1.00 „Eureka“. 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.



„Irenė Hus“ („Irene Huss“) Detektyvinis serialas. Švedija, 2008 m. Rež. Martinas Asphaugas. Vaidina Lars Brandeby, Angela Kovacs, Lars Bjarke.

Po to, kai visame pasaulyje išgarsėjo švedų rašytojo Stiego Larssono detektyviniai romanai ir pagal juos sukurti filmai, išaugo ir skandinaviškų serialų paklausa. „Irenė Hus“ – tai pagal švedų rašytojos Helene Tursten knygas sukurtas detektyvinis serialas.

21.25 LRT KULTŪRA



„Šanxai banzai“ Dokumentinis filmas. Lietuva, 2010 m. Rež. Jūratė Samulionytė.

„Kiekvienam mieste yra Šanchajus!“ – teigia šio filmo autoriai. Lietuvišku Šanchajumi vadinamas Vilniaus Šnipiškių mikrorajonas. Filmas portretuoja Šanchajaus gyventojus, kurie turi savo taisykles, meiles, įpročius ir nuodėmes. Daugelis jų gyvena praeityje.


2013 05 09

ketvirtadienis

regioninės

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Girių horizontai. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 „Giminės ir...“ (2) (k). 12.25 Amžių šešėliuose. Gegužės 9-oji Lietuvoje ir Europoje. 13.15 „Gyvenimas pagal uošvius“ (2). 14.10 Laiko ženklai. Pranciškus Smuglevičius (2003 m.). 15.00 Septynios Kauno dienos. 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 18.15 Kaimo akademija. 18.45 Asistentas vienai dienai. 19.30 Legendos. 20.15 „Šnipai“ (N-7). 21.10 Jonas Strielkūnas. Meilės lyrika. Skaito Dalia Jankauskaitė (1991 m.). 21.25 Lietuvių kinas trumpai. „Šanxai banzai“ (2010 m.) (N-7). 22.00 Iššūkis žvaigždėms. 23.00 Lietuvių dokumentikos meistrai. Jadvyga Janulevičiūtė. „Nerimo akimirkos“ (1974 m.), „Vargonų maestro“ (1976 m.). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Tradicijos. Europos dienos šventė (1999 m.). 1.10 Pagauk kampą. Linksmiausios improvizacijos (k).

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Geniuko Vudžio šou“. 8.15 „Betmenas iš ateities“. 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.05 „Draugai V“ (N-7). 9.30 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 10.00 „Šnipų žaidimai“ (N-7). 11.00 „Liežuvautoja“ (N-7). 11.50 „Namai, kur širdis“ (N-7). 13.00 „Talismanas“ (5, 6) (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Kas namie šeimininkas?“ 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 „Arti namų“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Mentalistas“ (N-7). 21.00 Detektyvas „Irenė Hus“ (1) (Švedija, 2008 m.) (N-14). 22.45 „Begėdis“ (N-14). 23.45 „Farų šeima“ (6) (N-7). 0.40 „Ties riba“ (N-14).

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Vienam gale kablys. 10.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 „Kaulai“ (6). 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 Nenugalimas banzuke. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Kaulai“ (7). 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 „Tikri bičai“. 21.30 Ne svetimi. 22.00 Kriminalinis trileris „Pagrobimas“ (Prancūzija, 2008 m.). 23.40 „6 kadrai“. 0.10 „CSI Majamis“. 1.10 IIHF pasaulio ledo ritulio čempionatas. Švedija–Kanada. Vaizdo įrašas. 3.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7) (k). 10.15 Dviračio šou (k). 10.40 24 valandos (N-7) (k). 11.25 Valanda su Rūta (k). 12.55 Pasaulis X (N-7) (k). 13.55 24 valandos (N-7) (k). 14.40 KK2 (N-7) (k). 15.20 Dviračio šou (k). 15.50 Diagnozė: valdžia (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

9.50 „Pokojus“. 10.20 Senoji animacija. 10.55 Drama „Malveinių šeima“ (JAV, 2002 m.). 12.35 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.35 „Marija Mersedes“. 14.30 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.05 Gyvenimo kryžkelės. 22.00 Drama „Širdies urvai“ (JAV, 2004 m.). 23.55 Paslapčių namai.

21.20 Init



9.00 Žinios (k). 9.30 „Laisvė bet kokia kaina!“ (2) (N-7). 11.05 Jėga, grožis, sveikata (k). 11.35 Komedija „Vykrutasai“ (N-7). 13.15 Telelaikraštis. 15.50 Kriminalinė komedija „Karštas taikinys“ (N-7). 17.30 Melomano pusvalandis (k). 18.00 Žinios. 18.20 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 19.00 Nuomonės. 20.00 Sveikas žmogus. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Drama „Elegija“ (N-14). 23.15 Žinios (k). 23.35 Romantinė drama „Pradingęs deimantas“ (N-7). 1.20 Dok. f. „Apsaugok mus nuo pikto“ (N-14).

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 9.45 „Senas geras faras“. 10.45 TV šou „Gyvūnai – darbo pirmūnai!“. 11.15 „Apgaulinga tiesa“ (N-7). 12.15 Romantinė karinė drama „Dangaus tiltas“ (1, 2) (Vokietija, 2005 m.) (N-7). 15.45 Kinomano užrašai (k). 16.00 „Broliai detektyvai“ (N-7). 17.00 „Vaiduokliškos istorijos“. 17.30 „Advokatė Lovinski“. 18.30 Mūsų augintiniai. 19.00 „Karamelė“. 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 „Komanda Č“ (N-7). 21.15 „GSG 9: elitinis būrys“ (N-7). 22.15 „Balticum TV“ žinios. 22.30 „Vienišų seselių klubas“ (N-7). 23.00 Kelionių žurnalas „Svajonių kruizai“ (1). 0.00 „Jūros patruliai“ (N-7).

23.35 Init

6.00 „Liuks!“ muzika. 7.35 „Nauja daina 2010“. 10.20 Iki pasimatymo! Berneen atsisveikinimo su Lietuva koncertas. 12.00 „Liuks!“ muzika. 13.35 „Nauja daina 2010“ (k). 16.20 Iki pasimatymo! Berneen atsisveikinimo su Lietuva koncertas (k). 18.00 „Liuks!“ muzika. 19.35 „Nauja daina 2010“ (k). 22.20 Iki pasimatymo! Berneen atsisveikinimo su Lietuva koncertas (k). 0.00 „Liuks!“ muzika. 1.35 „Nauja daina 2010“ (k). 4.20 Iki pasimatymo! Berneen atsisveikinimo su Lietuva koncertas (k).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis. 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis. 20.30 Tautos ženklai. 21.00 OTV muzika.



„Elegija“ („Elegy“)

„Pradingęs deimantas“ („The Loss of a Teardrop Diamond“)

Drama. JAV, 2008 m. Rež. Isabel Coixet. Vaidina Penélope Cruz, Benas Kingsley.

Romantinė drama. JAV, 2008 m. Rež. Jodie Markell. Vaidina Bryce Dallas Howard, Chrisas Evansas.

Literatūros profesorius Deividas Kepešas mėgaujasi savo darbo teikiamomis privilegijomis. Kartą jis atkreipia dėmesį į juodaplaukę studentę Konsuelą. Netrukus jųdviejų santykiai peržengia tą ribą, už kurios prasideda rimtos psichologinės komplikacijos.

Išdidi Memfio plantacijų savininko duktė Fišer grįžta iš mokslų užsienyje į namus. Ji įsimyli prastos reputacijos bedarbį Džimą ir pristato jį namiškiams kaip kilmingą bei turtingą poną. Apgaulė paaiškėja, kai iš namų paslaptingai dingsta brangus deimantas.

27


ketvirtadienis 2013 05 09

28

rusiškos

6.00 Naujienos. 6.10 „Pergalės diena“. 7.10 „Pergalės diena“. 8.50 Naujienos. 9.00 Pergalės dienai skirtas paradas Raudonojoje aikštėje. 10.00 Naujienos. 10.10 „Maršalas Rokosovskis. Meilė ugnies linijoje“. 11.10, 14.20, 17.15, 18.00 „Diversantas. Karo pabaiga“. 14.00 Naujienos. 17.00 Vakaro naujienos (su subtitrais lietuvių k.). 17.55 Tylos minutė kritusiems kovoje su fašizmu atminti. 20.30 Laikas. Lietuvos laikas. 21.35 „Linkėjimai nuo Katiušos“. 1.15 Lietuvos laikas (lietuvių k.). 1.25 Spalvotas legendinis kinas. Vaid. f. „Į mūšį traukia vien senoliai“. 2.50 Žvaigždėlaivis. 3.10 Vaid. f. „Šoklė“. 4.35 Muzika.

6.00 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. Didysis kinų raštas. 6.50 Specialusis korespondentas. 10.35 S. „Paskutinis šarvuotis“ (1–4). 14.50, 18.00 S. „Neįvardytame aukštyje“ (1–4). 17.55 Tylos minutė kritusiesiems kovoje su fašizmu atminti. 18.50, 23.20 Be cenzūros. 19.45 Vaid. f. „Vervolfo medžioklė“ (1–4). 0.15 Pasaulio paslaptys su Ana Chapman. Likimo knygos paieškos.

6.35 SSRS dainos. „Gervės“. 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 Šiandien. 7.20 Jų papročiai. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.25 Vasarnamiai. 10.25 Medicinos paslaptys. 11.00 „Benamis“. 12.25 Prisiekusiųjų teismas. 13.25 Išlaisvintojai. 16.55 „Krasino gynyba“. 17.55 Tylos minutė kritusiems kovoje su fašizmu atminti. 18.30 Drama. „Šermukšnių valsas“. 20.40 „Provincialas“. 22.35 „Eigulys“. 0.30 Vaid. f. „Tarnauju tėvynei“. 2.25 Brestas. Tvirtovės gynėjai.

filmai

5.00 Vaid. f. „Tai įvyko gegužę“. 7.00 Pergalės diena. 9.00 Pergalės dienai skirtas karinis paradas Raudonojoje aikštėje. 10.00 Postas Nr. 1. Nežinomas kareivis. 10.50 Vaid. f. „Gegužės žvaigždės“. 12.25, 13.20 Vaid. f. „Karininkai“. 13.00, 19.00 Žinios. 14.20, 18.00 S. „1943-ieji“. 17.55 Tylos minutė kritusiems kovoje su fašizmu atminti. 19.30 Vaid. f. „Trys leitenanto Kravcovo dienos“. 22.35 S. „Karinė žvalgyba. Pirmoji ataka“. 2.00 Vaid. f. „Laukiu ir tikiuosi“.

6.00, 16.00, 18.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Dokumentinis ekranas. 10.00, 20.00 „Kriminalinės paieškos skyrius“. 11.00 Šalis ir žmonės. 12.00, 17.00, 21.00 „Aš juo tikiu“. 13.00 Vaid. f. „Viršila“. 19.00 Miesto legendos. 23.00 Vaid. f. „Pergalės dienos rašinėlis“.

6.00 Drama „Mūsų vaikystės tango“. 8.00 Karinė drama „Rytoj buvo karas“. 10.00 Drama „Vienas karas“. 11.40 Karinė komedija „Kareivis ir dramblys“. 13.10 Drama „Papulkininkis Romašovas“. 15.40 Karinė melodrama „Dniepro ruožas“. 18.10 Istorinė drama „Šermukšnių valsas“. 20.00 Karinė drama „Laikų ryšys“. 22.00 Istorinė drama „Junkeriai“. 0.00 Karinė drama „Žvėries diena“.

7.00 Veiksmo komedija „Rizikinga erzinti diedukus“ (N-7). 9.00 Romantinė komedija „Kai sutiksi aukštą tamsiaplaukį“ (N-7). 11.00 Muz. melodrama „Šokis hiphopo ritmu 3“. 13.00 Komedija „Žvėrelių maištas“ (JAV, Jungtiniai Arabų Emyratai, 2010 m.). 15.00 Muz. romantinė komedija „Muzikinės kovos“ (JAV, 2009 m.). 17.00 Drama „Susipynę išgyvenimai“ (JAV, Vokietija, 2009 m.) (N-7). 19.00 Fantastinis veiksmo trileris „Išeities kodas“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 21.00 Drama „Tarp dviejų mylimųjų“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 23.00 Romantinė drama „Mergišius“ (S). 1.00 Psichologinis trileris „Kuždesių sala“ (JAV, 2010 m.) (N-7).

5.00 Trileris „Suvilioti nepažįstamąjį“. 7.00 Komedija „Kelyje“. 9.00 Draminis trileris „Gyventojas“. 11.00 Kriminalinis veiksmo f. „Šaftas“. 13.00 Drama „Prisiminti numirusius“. 14.35 Drama „Desantininkai“. 16.50 Drama „Terminalas“. 19.05 Fantastinis veiksmo f. „Tamsos baikeris“. 21.20 Komiška drama „Pamotė“. 23.40 Siaubo trileris „10 Biblijos prakeiksmų“. 1.40 Kriminalinė drama „Krikštatėvis“.

6.40, 11.00 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.30, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 17.40 „Seklys“. 9.25 „Kalėdos su geriausiais draugais“. 11.50, 0.25 „Midsomerio žmogžudystės“. 14.20, 19.20 „Liežuvautoja“. 15.10, 20.10 „Milijonieriaus nuotaka“. 16.05 „Baleto puantai“. 21.00, 22.40 „Tikra Holivudo istorija“. 21.50 „Gydytojas Holivudas“. 23.30 „Projektas „Vestuvės“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 19.30, 22.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.45 BBC naujienos. 11.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45, 19.45, 22.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Azijos įvykių apžvalga. 17.30 Atviras pokalbis. 18.00, 19.00 Globalinės naujienos. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Atviras pokalbis. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.30 Sveikatos laida. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Vieningas pasaulis. 12.30 CNN naujienų centras. 13.00 Naujienų srautas. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Laida apie golfą. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 21.45 Europos verslo apžvalga. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 17.45 Vaizdo klipai. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. 3.00 MCM dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.45 Top 10. Rita Ora. 8.35 „Sužadėtiniai“. 9.25 „16-os ir nėščia“. 10.15 „Holivudas“. 11.55 „Paauglės motinos“. 15.15 „Nepritampanti“. 16.00 „Holivudas“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 18.30 Be muzikos. 19.20 „Paauglių svajos“. 20.40 „Nepritampanti“. 21.30 „Paauglės motinos“. 22.20 „Džersio pakrantė“. 23.10 Realybės šou „Krantas“. 0.00 Realybės šou „Snooki“. 0.50 TV šou „Skandalas“. 1.40 „Džersio pakrantė“. 2.30 Realybės šou „Krantas“. 3.20 Tik hitai.

4.20 Džiazas. 10.30 A.Brucknerio Septintoji simofnija. Diriguoja D.Bareinboimas. 11.45 A.Brucknerio Aštuntoji simfonija. 13.10 Divertismentas. 13.45 J.B.Lully opera „Fajetonas“. 16.20 Divertismentas. 16.30 R.Wagnerio opera „Niurnbergo meisterzingeriai“. Groja Londono filharmonijos orkestras. 21.10 Divertismentas. 21.30 Dok. f. „G.Romanas pristato M.Bejart’o „Šventąjį pavasarį“. 21.40 M.Bejart’o baletas „Šventasis pavasaris“. 22.35 M.Bejart’o baletas „Kantata Nr. 51“ pagal J.S.Bacho muziką. 23.00 G.Romano baletas „Arija“. Šoka Bejart’o baleto trupė. 23.50 G.Romano baletas „Sinkopė“. 0.30 M.Peyroux koncertas Kjuli džiazo festivalyje.


2013 05 09 dokumentika

ketvirtadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Užkariautojas Bertas Meksikoje. 10.30 Užkariautojas Bertas Naujajame Džersyje. 11.00 Išgelbėkit mano verslą! „Fiddlers Inn“ viešbutis. 12.00 Skanaus! 13.00 S.Grigson namuose. 14.00 Naujo būsto paieška. Pietų Afrika. Anglija. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. San Diegas. 16.00 Keliautojas. Vulkanai. 17.00 Išgelbėkit mano verslą! „Fiddlers Inn“ viešbutis. 18.00 Naujo būsto paieška. Pietų Afrika. Anglija. 19.00 Amerikos maistas. Čarlstonas. 20.00 Laukiniai keliai Amerikoje. 21.00 Be tabu. 22.00 Moterų pasaulis. Vokietija. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. San Diegas. 0.00 Kryptis. Indija.

9.00 Ryto programa. 10.30 Slaptas ryklių guolis. 11.00 Kalėjimo sunkumai. 12.00 Pasaulio pabaigos belaukiant. 13.00 Išgyvenimas. 14.00 Hienų karalienė. 15.00 Milžiniškos žuvys. 16.00 „National Geographic“ draugijai – 125 metai. 17.00 Išgyvenimas. 18.00 Antrasis pasaulinis karas. 19.00 Kalėjimo sunkumai. 20.00 NSO virš Europos. 21.00 Paranormalūs reiškiniai. 22.00 Tunų žvejyba. 23.00 NSO virš Europos. 0.00 Paranormalūs reiškiniai. 1.00 Nakties programa.

6.00 „Savadarbiai automobiliai“. 7.00 „Nepalaužiamieji“. 8.00 „Prieš gamtos stichiją“. 9.00 „Stipriausi koziriai“. 10.00 „Maisto varžybos“. 10.50 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“. 11.45 „Gentis“. 12.40 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 14.20 „Savadarbiai automobiliai“. 15.10 „Maisto varžybos“. 16.00 „Laukinė Kanada su R.Mearsu“. 16.55 „Gentis“. 17.55 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 18.45 „Stipriausi koziriai“. 19.40 „Prieš gamtos stichiją“. 20.30 „FTB: kova su nusikalstamumu“. 21.20 „L.Theroux. Tvarka ir chaosas Lagose“. 22.20 „Rugsėjo 11-oji: bokštai dvyniai“. 23.10 „62 dienos jūroje“.

7.00 „Barbarai pagal „pitoną“ T.Jonesą“. 8.00 „Laiko komanda“. 8.55 „Napoleonas“. 9.55 „Prieštaringasis Tolstojus“. 11.05 „Partizaninis kinas“. 12.05 „Paskandinta Hitlerio paslaptis“. 13.05 „Mitų medžiotojai“. 14.05 „Romą pastatė ne per dieną“. 15.00 „Laiko komanda“. 15.55 „Prieštaringasis Tolstojus“. 17.10 „Barbarai pagal „pitoną“ T.Jonesą“. 18.10 „Mitų medžiotojai“. 19.10 „Romą pastatė ne per dieną“. 20.05 „Elektros istorija“. 21.05 „Mokslo istorija“. 22.05 „Paskandinta Hitlerio paslaptis“. 23.05 „Slaptasis karas“. 0.05 Nakties programa.

18.30 NTV mir

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Auksinių rankų meistras. 8.15, 16.30 Felinologija. 9.10 N.Bakerio gyvūnai: naktiniai lemūrai. 10.05, 21.05 Liūto urzgimas. 11.00 Insulino injekcija. 11.55 Žudikas uoloje. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Veterinarų mokykla: safaris. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Gepardų karalystė. 17.25 Gyvūnų lenktynės. 18.20 Jūsų pirmas šuniukas. 19.15 Beždžionių gyvenimas. 19.40 Veterinaras. 22.00 60 pavojingiausių būtybių: Pietų Afrika. 22.55 N.Marvenas pristato: kita Kinija. 23.50 Kvėpuok! 0.45 Žmogėdros: vilkai / kojotai. 1.35 Aš gyvas: išgelbėti.

7.00 „Chandani – dramblių prižiūrėtojo duktė“. 8.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 8.55 „Zoologijos sodas“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Namibo dykumos drambliai klajokliai“. 14.00 „Tigrų sala“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 15.30 „Zoologijos sodas“. 16.50 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „N.Marvenas ir jaguarai“. 20.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 21.00 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 22.00 „Žemės planeta“. 23.00 „Krokodilai: paskutinis drakonas“. 0.00 Nakties programa.



12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 Lietuvos krepšinio lyga. „Prienai“– Klaipėdos „Neptūnas“. 15.05, 17.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Astana“– Rygos VEF. 18.45 Sporto metraštis. 19.00 Žinios +. 19.10 Lietuvos krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“– „Prienai“. Tiesioginė transliacija (numatoma). 21.00 Žinios +. 21.15 Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Kauno „Žalgiris“. 23.00 Žinios +. 23.15 Futbolo dievai. Diego Maradona.

9.30 Automobilių sporto apžvalga. 10.00 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. 11.15 Europos jaunių futbolo čempionatas. 14.15 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. 15.15 Visos sporto šakos. 16.15 Europos jaunių futbolo čempionatas. 19.30 Sporto kuriozai. 20.00 Visos sporto šakos. 21.00 Kovos klubas. „Glory World“ turnyras. 23.00 Kovos klubas. „Total Ko“ turnyras. 0.00 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. 1.15 Teniso laida. Prancūzijos čempionato belaukiant. 1.30 Visos sporto šakos.

11.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 12.00 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga. 12.30 Golfas. PGA turo užkulisiai. 13.00 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos žurnalas. 13.30 Tenisas. „ATP Masters“ turnyras. Madridas. 16.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Rusija–Prancūzija. Tiesioginė transliacija. 18.40 Tenisas. „ATP Masters“ turnyro aštuntfinalis. Madridas. Tiesioginė transliacija. 20.10 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Slovakija–Latvija. Tiesioginė transliacija. 22.40 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Švedija–Kanada. 0.40 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Čekija–Danija.

7.00 Ryto programa. 7.45 TV parduotuvė. 10.00 Sporto viktorina. 12.45 Linksmiausios pasaulio reklamos. 13.00 Sportinis pokeris. 14.00 Krepšinis. 16.05 Pasaulio ledo ritulio čempionatas. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 21.00 Linksmiausios pasaulio reklamos. 21.15 Pasaulio ledo ritulio čempionatas. 23.30 Smiginis. 1.00 Nakties programa.

21.00 Balticum auksinis



„Šermukšnio valsas“ („ Рябиновый вальс“)

„Tarp dviejų mylimųjų“ („Two Lovers“)

Drama. Rusija, 2009 m. Rež. Aleksandras Smirnovas. Vaidina Siuzana Akeževa, Vladislavas Vetrovas.

Drama. JAV, 2008 m. Rež. Jamesas Gray. Vaidina Joaquinas Phoenixas, Gwyneth Paltrow.

Besibaigiant karui buvo suformuoti specialūs civilių būriai, kurie turėjo valyti nuo minų išlaisvintas teritorijas. Neretai tokiuose būriuose darbavosi nė dvidešimties neturinčios merginos. Ką tik mokyklą baigusios merginos troško ne tik nuotykių, bet ir meilės.

Jaunas fotografas Leonardas bando nusižudyti. Laimė, gyvenimo geismas įveikia mirties pagundą, o realybė pasiūlo Leonardui net dvi galimybes gydyti širdies žaizdas. Tėvai ima piršti savo pažįstamų dukrą Sandrą. Netrukus jis susipažįsta su gražia kaimyne Mišele.

29


30

penktadienis

2013 05 10

lietuviškos

21.15 Duokim garo!

19.30 KK2 penktadienis.

21.40 „Ji man – ne pora“.

19.25 Auksarankiai.

15.45 „Devyni gyvenimai. Fidelis Kastro“.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Stilius. Gyvenimas (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. Sportas, orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.20 Sportas. Orai. 18.30 „Paskutinis paradas“ (5) (N-7). 19.40 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. 21.05 Kultūra. 21.10 Sportas. 21.13 Orai. 21.15, 22.10 Duokim garo! 22.00 Loterija „Perlas“. 23.15 Drama „Rytoj bus geriau“ (Lenkija, 2010 m.) (N-7). 1.30 „Paskutinis paradas“ (5) (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“. 7.20 „Vėžliukai nindzės“ (3) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Žvaigždžių duetai. Istorija prasideda iš naujo (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“ (4). 13.25 „Vėžliukai nindzės“ (4). 13.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 penktadienis (N-7). 21.00 Farai (N-14). 22.00 Veiksmo trileris „Miesto teisingumas“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 0.05 Siaubo trileris „Mirties urvas“ (JAV, 2006 m.) (S). 1.40 „Mentalistas“ (N-7) (k).

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Juoko kovos (N-7) (k). 9.00 Gyvenimo spalvos (k). 10.00 Plėšrūnai. Nuodingieji žudikai (N-7) (k). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 15.00 Taip. Ne (k). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.16 Sportas. 18.19 Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 Auksarankiai (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Komikų klubas (N-7). 21.30 Rusų kinas. Kriminalinė drama „Šiaurės vėjas“ (Rusija, 2011 m.) (N-14). 23.30 Amerikietiškosios imtynės (N-14) (WWE RAW). 0.30 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 1.30 Bamba (S).

19.20 TV3

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 „Smurfai“. 8.00 „Detektyvas Monkas“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Be namų“ (6). 11.00 Gyvenimo kryžkelės. 12.00 Virtuvės mitų griovėjai 12.30 „Didvyrių draugužiai“. 13.00 „Ponas Jangas“. 13.30 „Smurfai“. 14.00 Anim. s. „Meškiukai Gamiai“ (1) (JAV, 1985 m.). 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“. 16.00 „Ašarų karalienė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 Nuotykių komedija „Naktis muziejuje“ (JAV, D.Britanija, 2006 m.). 21.40 Komedija „Ji man – ne pora“ (JAV, 2010 m.). 23.45 Fantastinis trileris „Grobuonis“ (JAV, 1987 m.). 1.50 Komedija „Vampyras Brukline“ (JAV, 1995 m.).



„Naktis muziejuje“ („Night at the Museum“) Nuotykių komedija. JAV, D.Britanija, 2006 m. Rež. Shawnas Levy. Vaidina Benas Stilleris, Robinas Williamsas.

Po skyrybų Laris Deilis įsidarbina naktiniu sargu Niujorko istorijos muziejuje. Jau pirmą budėjimo naktį Laris pamato, kaip tiranozauro griaučiai malšina troškulį fontanėlyje. Vėliau atgis ir urviniai žmonės, ir Romos legionieriai, ir kiti muziejaus eksponatai.

6.29 TV parduotuvė. 6.45 Reporteris. 7.25 Lietuva tiesiogiai. 8.00 Verta žinoti. Ekonomikos ekspertų patarimai. 8.05 Nuoga tiesa. 9.50 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 10.55 „Pasaulio istorija“ (2) (N-7). 12.05 Reporteris. 12.50 „TV pokštai“ (N-7). 13.25 TV parduotuvė. 13.55 Super L.T. (N-7). 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 15.15 „TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 „Devyni gyvenimai. Fidelis Kastro“ (N-7). 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.35 Numatoma: „TV pokštai“ (N-7). 19.00 Numatoma: LKL čempionato finalinės rungtynės. Kauno „Žalgiris“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. Tiesioginė transliacija iš Kauno. 21.00 Numatoma: Veiksmo f. „Partneriai mirti“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 23.10 Numatoma: „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). ARBA 18.35 „Mančesterio detektyvės“ (N-7). 19.45 Žinios. Orai. 20.20 Veiksmo f. „Partneriai mirti“ (JAV, 2007 m.) (N-14). 22.30 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7).

21.30 BTV



„Šiaurės vėjas“ („Ветер северный“)

Kriminalinė drama. Rusija, 2011 m. Rež. Igoris Moskvitinas. Vaidina Sergejus Gorobčenka, Karina Razumovskaja.

Baigusi muzikos mokyklą admirolo duktė Katia Andrejeva išteka už kapitono Vasilijaus Kasimovo. Per vestuves pasirodo kapitonas Prozorovas ir trenkia jaunikiui į veidą, sakydamas: „Čia tau už Letunovą.“ Dabar jaunoji pasiryžusi išsiaiškinti, kodėl taip atsitiko.


2013 05 10

penktadienis

regioninės

8.00 „Aivenhas“. 8.30 Kaimo akademija. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Iššūkis žvaigždėms (k). 12.30 Legendos (k). 13.15 „Šnipai“ (N-7) (k). 14.10 Asistentas vienai dienai (k). 15.00 Durys atsidaro. 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 18.15 Keliaukim! 18.45 Lyderiai. 19.30 Dainininkės Janinos Miščiukaitės 65-osioms gimimo metinėms. Auksinės melodijos. Ar vien tik retro? Dainininkė J.Miščiukaitė. 20.15 Dainininkės Janinos Miščiukaitės 65-osioms gimimo metinėms. Nepabuvęs kareivėliu. J.Miščiukaitė (2002 m.). 20.45 Menininko Jurgio Mačiūno 35-osioms mirties metinėms. „Zefiro Torna, arba Scenos iš Jurgio Mačiūno gyvenimo“ (1992 m.). 21.20 Dok. f. „Diasporos. Lietuvos totoriai“ (Rusija, 2011 m.). 21.50 Kai aš mažas buvau. 22.30 Pergalės kaina. 23.00 Džiazo vakaras. XXV tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Jazz 2012“. „La Campagnie des Musiques A Ouir“ (Prancūzija). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Mokslo ekspresas. 1.00 Iššūkis žvaigždėms (k).

7.15 Teleparduotuvė. 7.50 „Geniuko Vudžio šou“. 8.15 „Betmenas iš ateities“. 8.40 „Drakonų kova Z“ (N-7). 9.05 „Draugai V“ (N-7). 9.30 „Didžiojo sprogimo teorija“ (N-7). 10.00 „Šnipų žaidimai“ (N-7). 11.00 „Liežuvautoja“ (N-7). 11.50 „Namai, kur širdis“ (N-7). 13.00 „Talismanas“ (7, 8) (N-7). 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Kas namie šeimininkas?“ 16.30 „Šeimynėlė“ (N-7). 17.00 „Pasaulio Guinnesso rekordai“. 18.00 „Arti namų“ (N-7). 19.00 „Langai“ (N-7). 20.00 „Mentalistas“ (N-7). 21.00 Detektyvas „Niro Vulfo mįslės. Auksiniai vorai“ (D.Britanija, 2001 m.) (N-7). 22.55 Snobo kinas. Drama „Raštingumo sezonas“ (JAV, Vokietija, 2005 m.) (N-7). 0.50 „Ties riba“ (N-14).

5.00 Infodiena. 9.00 Žinios. 9.30 Kriminalinė Lietuva (N-7). 9.40 KK2 (N-7) (k). 10.20 Dviračio šou (k). 10.45 24 valandos (N-7) (k). 11.30 Nuo… Iki... (k). 12.35 Plikis ir ponia (N-7) (k). 13.55 24 valandos (N-7) (k). 14.40 Ne vienas kelyje (k). 15.20 Dviračio šou (k). 15.45 KTV – kino ir televirtuvė. 16.10 Alchemija. VDU karta (k). 16.35 Apie ūkį ir bites (k). 17.00 Infodiena. 21.00 Infodiena (k). 1.00 Infodiena (k).

22.00 LNK

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 „Naša Raša“. 10.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 „Kaulai“ (7). 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 Nenugalimas banzuke. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai Havajuose“. 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Kaulai“ (8). 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 „Pavojingiausias karys“ (2). 22.00 „Žmogžudystė“. 23.00 „Nepažįstamieji“ (8). 0.00 „Terjerai“. 0.55 IIHF pasaulio ledo ritulio čempionatas. Rusija–Suomija. Vaizdo įrašas. 2.45 IIHF pasaulio ledo ritulio čempionatas. Baltarusija–Kanada. Vaizdo įrašas. 4.35 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

9.40 „Pokojus“. 10.10 Senoji animacija. 10.40 Drama „Širdies urvai“ (JAV, 2004 m.). 12.35 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.35 „Marija Mersedes“. 14.30 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.05 Drama „Ilga kelionė“ (JAV, 2005 m.). 22.40 Chorų karai.



9.00 Žinios (k). 9.20 Komedija „Eglutės 2“. 11.00 Nuomonės (k). 11.50 Romantinė drama „Pradingęs deimantas“. 13.40 Telelaikraštis. 15.55 Nuotykių drama „Mergaitė ir lapė“ (N-7). 17.30 Fotografijos istorija (k). 18.00 Žinios. 18.20 Romantinė komedija „Meilė trunka trejus metus“ (N-7). 20.00 „Vienišų seselių klubas“ (N-7). 20.30 Laiko pjūvis. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Komedija „Sekso turas“ (N-14). 23.10 Žinios (k). 23.30 Siaubo trileris „Pjūklas V“ (S). 1.05 Romantinė komedija „Prancūziška apgaulė“ (N-7).

9.00 „Balticum TV“ žinios. 9.15 TV šou „Maisto detektyvai“. 9.45 „Advokatė Lovinski“. 10.45 Mūsų augintiniai. 11.15 „Karamelė“. 12.15 Romantinė komedija „Nes aš taip pasakiau“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 14.10 „Apgaulinga tiesa“ (N-7). 15.10 Burlaivių pėdsakais. Prekyba ir kontrabanda. 15.40 Kriminalinė veiksmo komedija „Kurjeris“ (N-7). 17.30 „Komanda Č“ (N-7). 18.30 Reidas. Eismo įvykių kronika (k). 19.00 „GSG 9: elitinis būrys“. 20.00 „Balticum TV“ žinios. 20.15 Pramoginė laida „Įspūdingiausių interjerų dešimtukas“ (3). 20.45 Auksinė kolekcija. „Chaoso teorija“ (JAV, 2007 m.) (N-7). 22.20 „Balticum TV“ žinios. 22.35 Trileris „Moteris iš penktojo rajono“ (Prancūzija, Lenkija, D.Britanija, 2011 m.).

6.00 Koncertas „Meilės jėga“. „Bitėlandas 2009“. 7.40 „Mano kelias“. Irenos Starošaitės jubiliejaus koncertas. 9.35 „Liuks!“ muzika. 10.20 Natalijos ir Deivydo Zvonkų koncertas „Nesumeluota meilė“. 12.00 Koncertas „Meilės jėga“. „Bitėlandas 2009“ (k). 13.40 „Mano kelias“. Irenos Starošaitės jubiliejaus koncertas (k). 15.35 „Liuks!“ muzika. 16.20 Natalijos ir Deivydo Zvonkų koncertas „Nesumeluota meilė“ (k). 18.00 Koncertas „Meilės jėga“. „Bitėlandas 2009“ (k). 19.40 „Mano kelias“. Irenos Starošaitės jubiliejaus koncertas (k). 21.35 „Liuks!“ muzika. 22.20 Natalijos ir Deivydo Zvonkų koncertas „Nesumeluota meilė“ (k). 0.00 Koncertas „Meilės jėga“. „Bitėlandas 2009“ (k). 1.40 „Mano kelias“. Irenos Starošaitės jubiliejaus koncertas (k). 3.35 „Liuks!“ muzika. 4.20 Natalijos ir Deivydo Zvonkų koncertas „Nesumeluota meilė“ (k).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis. 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 8.00 Kitokia Lietuva. 9.00 Tautos ženklai. 9.30 Muzika. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis. 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.

23.15 LRT



„Miesto teisingumas“ („Urban Justice“)

„Rytoj bus geriau“ („Jutro będzie lepiej“)

Veiksmo trileris. JAV, 2007 m. Rež. Donas E.FauntLeRoy. Vaidina Stevenas Seagalas, Eddie Griffinas.

Drama. Lenkija, 2010 m. Rež. Dorota Kędzierzawska. Vaidina Olegas Ryba, Jevgenijus Ryba.

Buvusio specialiųjų tarnybų agento Saimono Balesterio sūnus buvo nužudytas, tačiau policija ne itin uoliai tyrė šį nusikaltimą, ir teismas nusprendė bylą dėl įrodymų stygiaus nutraukti. Tada Saimonas pats ėmėsi pavojingos teisingumo ir keršto iniciatyvos.

Trys benamiai vaikai – du broliai ir jų draugas – glaudžiasi vieno Rusijos miesto geležinkelio stotyje. Kartą jie nusprendžia pasirūpinti geresne ateitimi ir išvyksta į Lenkiją. Vaikai tikisi kirsti žaliąją sieną, kad kitoje šalyje rastų tai, ko ligi šiol neturėjo.

31


32

penktadienis

2013 05 10

rusiškos

6.00 „M.Magomajevas. Širdis ant sniego“. 6.50 Vaikų klubas. Anim. f. „Žvėreliai“. 7.00 Vaid. f. „Baladė apie kareivį“. 9.00 Naujienos. 9.25 Nuotykių f. „Vienas šansas iš tūkstančio“. 11.00 Naujienos (su subtitrais). 11.40 „Karo protokolai“. 12.45 Vaid. f. „Baltarusijos stotis“. 14.45 Vaid. f. „Skrenda gervės“. 16.35 „Snaiperis 2. Tungusas“. 20.00 Laikas. Lietuvos laikas. 20.55 Stebuklų laukas. 22.10 Komedija „Leiskite jus pabučiuoti... vėl“. 0.20 „Jalta 45“. 3.35 Spalvotas kinas. „Kario tėvas“. 5.00 Vaid. f. „Eilinio Dedovo vasara“. 6.05 Muzika.

5.35, 7.10, 13.45 S. „Maršrutas“ (1–8). 6.40, 13.10 „Nugalėtojas ir auksinis vaikas“. 14.45, 19.50 Slaptos teritorijos. 15.45 Dievų žaidimai. 16.45 Požeminiai marsiečiai. 17.50 Visatos sąvartynas. 18.50, 23.50 Be cenzūros. 20.55 Laiko rūsiuose. 21.55 Žiūrėkite visi! 0.40 Paklydimų teritorija.

6.40 NTV rytas. 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Jų papročiai. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 9.25 Akistata. 10.25 Gelbėtojai. 11.00 „Benamis“. 12.25 Prisiekusiųjų teismas. 13.30 Išlaisvintojai. 17.05 Paslaptinga Rusija. Tambovo sritis. 18.25 S. „Svetimi sparnai“ (1, 2). 20.20 „Provincialas“. 22.15 „Eigulys“. 1.55 Dok. f. „Kas pražiopsojo karo pradžią?“

filmai

5.05 Vaid. f. „Baltijos dangus“. 8.05 Vaid. f. „Našlių garlaivis“. 10.00, 13.15 Vaid. f. „Įsakyta sunaikinti. Operacija „Kiniška skrynelė“. 13.00, 19.00 Žinios. 13.40 „1943-ieji“. 19.25 Vaid. f. „Taifūnas“. 22.55 „Karinė žvalgyba. Pirmoji ataka“.

6.00, 16.00, 18.00, 22.00 Dabar pasaulyje. Ypatinga nuomonė. Ekonomikos naujienos. 7.00 Anim. f. 8.00 Vakaro žinios iš Amerikos. 9.00 Dokumentinis ekranas. 10.00, 20.00 „Kriminalinės paieškos skyrius“. 11.00 Rusiškas akcentas. 11.30 Miesto legendos. 12.00, 17.00, 21.00 „Aš juo tikiu“. 13.00 Vaid. f. „Pergalės dienos rašinėlis“. 19.00 „Pilietis viršininkas“. 23.00 Vaid. f. „Išdavikė“.

6.00 Karinė komedija „Kareivis ir dramblys“. 7.30 Karinė melodrama „Dniepro ruožas“. 10.00 Istorinė drama „Šermukšnių valsas“. 12.00 Pasaka „Stebuklingas paveikslas“. 14.00 Karinė drama „Žvėries diena“. 16.00 Istorinė drama „Junkeriai“. 18.00 Komedija „Nacionalinės politikos ypatumai“. 20.00 Komedija „Zaza“. 22.00 Drama „Kaukazo ruletė“. 0.00 Melodrama „Aš pirmas tave pamačiau“.

7.00 Drama „Susipynę išgyvenimai“ (JAV, Vokietija, 2009 m.) (N-7). 9.00 Fantastinis veiksmo trileris „Išeities kodas“ (JAV, 2011 m.) (N-7). 11.00 Nuotykių f. „Lobių sala“ (Prancūzija, D.Britanija, Vengrija, 2007 m.). 13.00 Muz. romantinė drama „Tapti žvaigžde“ (JAV, 2009 m.). 15.00 Romantinė drama „Paskutinis šansas įsimylėti“ (JAV, 2008 m.). 17.00 Fantastinė romantinė drama „Ponas Niekas“ (Kanada, Belgija, Prancūzija, 2009 m.) (N-7). 19.30 Komedija „Eglutės“ (Rusija, 2010 m.). 21.00 Istorinė drama „Konspiratorė“ (JAV, 2010 m.) (N-7). 23.00 Komedija „Eglutės 2“ (Rusija, 2011 m.). 1.00 Fantastinė nuotykių komedija „Karštas kubilas – laiko mašina“ (JAV, 2010 m.) (N-7).

5.00 Siaubo trileris „10 Biblijos prakeiksmų“. 7.00 Romantinė drama „Geriausias“. 8.50 Drama „Terminalas“. 11.05 Komiška drama „Pamotė“. 13.15 Romantinė komedija „Monos Lizos šypsena“. 15.20 Drama „Ieškantys laimės“. 17.25 Komiška drama „Pamotė“. 19.35 Kriminalinė komedija „Tikra mėnesiena“. 21.15 Kriminalinė drama „Krikštatėvis“. 0.20 Anim. f. „Planeta 51“.

6.40, 11.00 „Tikrosios namų šeimininkės“. 7.35, 13.30, 18.30 „Gilmorų merginos“. 8.30, 17.40 „Seklys“. 9.20 „Jis, aš ir jo draugai“. 11.50, 0.25 „Midsomerio žmogžudystės“. 14.20, 19.20 „Liežuvautoja“. 15.10, 20.10 „Milijonieriaus nuotaka“. 16.00 „Kelionė namo“. 21.00 „Tikra Holivudo istorija“.

naujienos

7.00 BBC naujienos (kas valandą). 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 15.30 Pasaulio verslo naujienos. 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 13.30 BBC naujienos. 11.30, 17.30 Atviras pokalbis. 12.45, 15.45 Pasaulio sportas. 14.00, 14.30 Grinvičo laikas. 16.00, 17.00 Globalinės naujienos. 18.00, 18.30 Jūsų nuomonė. 19.40 Savaitgalio įvykių apžvalga. 20.30 Naujienos iš Afrikos. 21.00, 21.30 Šiandienos pasaulio naujienos. 21.40 Savaitgalio įvykių apžvalga. 22.00 Šiandienos pasaulio naujienos. 22.30 Artimųjų Rytų verslo apžvalga. 23.00 Verslo naujienos. 23.30 Laida apie futbolą. 0.00 Nakties programa.

6.00, 9.00 Pasaulio įvykių apžvalga. 7.00, 10.00 Pasaulio sporto naujienos. 8.45 Pasaulio verslo ypatumai. 10.30 Pokalbiai apie Aziją. 11.30 Pasaulio verslo apžvalga. 12.00 Vieningas pasaulis. 12.30 CNN naujienų centras. 13.00 Naujienų srautas. 14.00 P.Morgano laida. 15.00 Pasaulio verslo apžvalga. 16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga. 16.30 Prie pasaulio žemėlapio. 17.00 Pasaulis kaip finansų rinka. 18.00 Aplink pasaulį. 19.00 Pasaulio sporto naujienos. 19.30 Afrikos balsai. 20.00 Prie pasaulio žemėlapio. 20.30 CNN naujienų centras. 21.00 Tyrimai ir verslas. 21.45 Afrikos verslo apžvalga. 22.00 Vienas pasaulis. 22.30 CNN naujienų centras. 23.00 Pasaulio saitai. 0.00 Nakties programa.

muzika

7.00 MCM dainos. 8.30 Vaizdo klipai. 10.00 MCM dainos. 11.00 Devintojo dešimtmečio muzika nuo A iki Z. 12.00 Mums patinka aštuntojo dešimtmečio muzika. 13.00 Viena daina. 14.30 Subkultūra. 14.45 MCM dainos. 17.45 Vaizdo klipai. MCM kavinė. 18.00 „Bleach“. 18.55 Viena daina. 19.45 Gyvenimas. 21.00 „Top Tubes“. 2.00 Geriausi Prancūzijos atlikėjai ir grupės. 3.00 MCM dainos.

7.00 Laiko patikrintos dainos. 7.45 Be muzikos. Akon. 8.35 „Sužadėtiniai“. 9.25 „16-os ir nėščia“. 10.15 „Holivudas“. 11.55 „Paauglės motinos“. 13.35 „Sužadėtiniai“. 15.15 „Nepritampanti“. 16.00 „Holivudas“. 16.50 Mano saldusis 16-asis gimtadienis. 18.30 Top 10. FLO-RIDA. 19.20 „Paauglių svajos“. 20.40 „Nepritampanti“. 21.30 TV šou „Interneto kvailiai“. 22.20 „Džersio pakrantė“. 23.10 „Kodas: vyras“. 0.00 „World Stage“. 0.50 „Paauglės motinos“. 1.40 TV šou „Interneto kvailiai“. 2.30 „Kodas: vyras“. 3.20 Tik hitai.

4.30 Džiazas. 10.30 J.Strausso opera „Šikšnosparnis“. 13.05 Divertismentas. 14.30 B.McFerrino koncertas Marsiake (2008 m.). 15.30 A.Jamalio trio koncertuoja Grenoblio džiazo festivalyje. 17.00 A.Cohenas koncertuoja Kjuli džiazo festivalyje. 18.00 B.Britteno opera „Bilis Budas“. Groja Londono filharmonijos orkestras. 20.50 Divertismentas. 22.00 Džiazas. Koncertuoja A.Cohenas. 23.35 Džiazas. Koncertuoja J.Redmanas ir G.Burtono kvartetas. 1.10 Džiazas. Koncertuoja Ch.Davisas. 2.15 Nakties programa.


2013 05 10 dokumentika

penktadienis

sportas

9.00 Ryto programa. 10.00 Užkariautojas Bertas Teksase. Meine. 11.00 Išgelbėkit mano verslą! „Fiddlers Inn“ viešbutis. 12.00 Skanaus! 13.00 S.Grigson namuose. 14.00 Naujo būsto paieška. Anglija. Australija. 15.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Santa Barbara. 16.00 Keliautojas. Los Andželas. 17.00 Išgelbėkit mano verslą! „Fiddlers Inn“ viešbutis. 18.00 Naujo būsto paieška. Anglija. Australija. 19.00 Amerikos maistas. Savana. 20.00 Keliautojas. Vidurio Atlanto žemės. 21.00 Keliautojas. Juta ir laukiniai Vakarai. 22.00 Prezidentinės atostogos. 23.00 Kelionė pirmos klasės vagonu. Santa Barbara.

6.00 „Savadarbiai automobiliai“. 7.00 „62 dienos jūroje“. 8.00 „Prieš gamtos stichiją“. 9.00 „Stipriausi koziriai“. 10.00 „FTB: kova su nusikalstamumu“. 10.50 „L.Theroux. Tvarka ir chaosas Lagose“. 11.50 „Rugsėjo 11-oji: bokštai dvyniai“. 12.40 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 13.25 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 14.20 „Savadarbiai automobiliai“. 15.10 „FTB: kova su nusikalstamumu“. 16.00 „L.Theroux. Tvarka ir chaosas Lagose“. 17.00 „Rugsėjo 11-oji: bokštai dvyniai“. 17.55 „Gigantiškų objektų pervežimas“. 18.45 „Stipriausi koziriai“. 19.40 „Prieš gamtos stichiją“. 20.30 „Gentis“. 21.20 „Akis į akį su gamta“. 22.10 „Pragaras jūroje“. 23.05 „Pirmasis kontaktas“. 0.05 Nakties programa.

9.00 Ryto programa. 10.00 Lašišų reikšmė. 11.00 Kalėjimo sunkumai. 12.00 NSO virš Europos. 13.00 Paranormalūs reiškiniai. 14.00 Baltieji lokiai. 15.00 Milžiniškos žuvys. 16.00 NSO virš Europos. 17.00 Paranormalūs reiškiniai. 18.00 Antrasis pasaulinis karas. 19.00 Kalėjimo sunkumai. 20.00 Kalėjimo sunkumai. 21.00 Pabėgimas iš Indėnų Upės kalėjimo. 22.00 Tunų žvejyba. 23.00 Kalėjimo sunkumai. 0.00 Pabėgimas iš Indėnų Upės kalėjimo. 1.00 Nakties programa.

7.00 „Barbarai pagal „pitoną“ T.Jonesą“. 8.00 „Laiko komanda“. 8.55 „Napoleonas“. 9.55 „Prieštaringasis Tolstojus“. 11.05 „Mokslo istorija“. 12.05 „Elektros istorija“. 13.05 „Mitų medžiotojai“. 14.05 „Romą pastatė ne per dieną“. 15.00 „Laiko komanda“. 15.55 „Prieštaringasis Tolstojus“. 17.10 „Barbarai pagal „pitoną“ T.Jonesą“. 18.10 „Mitų medžiotojai“. 19.10 „Romą pastatė ne per dieną“. 20.05 „Dingęs Aleksandro Makedoniečio pasaulis“. 21.05 „Karvedžiai“. 22.05 „Susipažinkite: romėnai“. 23.05 „Slaptasis karas“. 0.05 Nakties programa.

18.25 NTV mir

7.00, 16.00 Laukinis šou. 7.25 Jūsų pirmas šuniukas. 8.15, 16.30 Felinologija. 9.10 Gyvūnų lenktynės. 10.05, 21.05 Liūto urzgimas. 11.00 Šimpanzė Fredas. 11.55 Fiasko cirke. 12.20 Laukinės gamtos SOS. 12.50 Oro uostas gyvūnams. 13.45 Gyvūnų teritorija. 14.40, 20.10 Vertėjas iš šunų kalbos. 15.30 Gepardų karalystė. 17.25 Pandos nuotykiai. 18.20 Pragariška katė. 19.15 Beždžionių gyvenimas. 19.40 Veterinaras. 22.00 Ryklių vasara. 22.55 Banginių karai. Plieno lankstumas. 23.50 Riksmas. 0.45 Vabalų milžinų karai. Žiaurumas. 1.35 Aš gyvas: auksas.

7.00 „Namibo dykumos drambliai klajokliai“. 8.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 8.55 „Zoologijos sodas“. 9.55 „Gyvūnų viltis“. 10.50 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 12.00 „Gepardų dienoraščiai“. 13.00 „Akis už dramblį“. 14.00 „Tigrų sala“. 14.30 „Gepardų dienoraščiai“. 15.30 „Zoologijos sodas“. 16.50 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 17.55 „Gyvūnų viltis“. 19.00 „N.Marvenas ir jaguarai“. 20.00 „Gyvūnų parkas laukinėje Afrikoje“. 21.00 „Greitoji gyvūnų pagalba“. 22.00 „Augalų karalystė“. 23.00 „Dykumų liūtai“. 0.00 Nakties programa.



12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 15.05 „Sport1“ ringas. „Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ (I). 16.25 „Sport1“ ringas. „Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ (II). 17.40 „Sport1“ ringas. „Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Varšuvoje (III). 18.40 Speciali laida „LKL finalai“: interviu su krepšininkais ir treneriais. 18.55 Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“– Vilniaus „Lietuvos rytas“. Tiesioginė transliacija (numatoma) (per pertrauką – „Žinios +“). 21.00 Spaudos konferencija. 21.15 Žinios +. 21.30 Automoto. 21.55 „Sport1“ ringas. „Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Lodzėje (III). 23.00 Žinios +. 23.15 Futbolo dievai. Zinedine’as Zidane’as.

11.00 „Formulė-1“. Ispanijos didžiojo prizo pirma treniruotė. Tiesioginė transliacija. 12.35 Tenisas. „ATP Masters“ turnyro aštuntfinalis. Madridas. 15.00 „Formulė-1“. Ispanijos didžiojo prizo antra treniruotė. Tiesioginė transliacija. 16.30 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Slovakija–Austrija. 18.50 Krepšinis. Eurolygos finalinio ketverto varžybos. Tiesioginė transliacija. 21.00 „Futbol Mundial“ žurnalas. 21.30 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga. 21.55 Krepšinis. Eurolygos finalinio ketverto varžybos. Tiesioginė transliacija. 0.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Rusija–Suomija. 2.00, 4.00, 6.00 Tenisas. ATP turnyro ketvirtfinalis. Madridas.

9.30 Visos sporto šakos. 9.45 Teniso laida. Prancūzijos čempionato belaukiant. 10.00 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. 11.15 Visos sporto šakos. 12.00 Fitnesas. 12.15 Biliardo turnyro Šefilde finalas. 14.15 Dviračių lenktynės „Giro d’Italia“. 15.15 Visos sporto šakos. 15.45 Europos jaunių futbolo čempionatas. 17.45 Biliardo turnyro Šefilde. 20.00 Sporto kuriozai. 21.00 Galiūnų varžybos Australijoje. 22.00 Rytų kovų menas. 0.00 „Giro d’Italia“. 1.15 Europos jaunių futbolo čempionatas.

7.00 Ryto programa. 9.00 TV parduotuvė. 10.00 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 11.00 Motociklų sportas. „Ispanijos didysis prizas“. 12.45 Turbo. 13.45 „Naujas seno automobilio gyvenimas“. 14.45 Motociklų sportas. „Ispanijos didysis prizas“. 16.35 Pasaulio ledo ritulio čempionatas. 19.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos. 20.10 Pasaulio ledo ritulio čempionatas. 23.55 Motociklų sportas. „Ispanijos didysis prizas“. 0.54 Pramoginė laida.

21.00 Balticum auksinis



„Svetimi sparnai“ („Чужие крылья“)

„Konspiratorė“ („The Conspirator“)

Karinis serialas. Rusija, 2011 m. Rež. Aleksejus Čistikovas. Vaidina Denisas Rožkovas, Glafira Tarchaniova.

Istorinė drama. JAV, 2010 m. Rež. Robertas Redfordas. Vaidina Jamesas McAvoy, Robin Wright.

Per stebuklą išvengęs tribunolo lakūnas naikintojas Rudakovas siunčiamas su specialia užduotimi į priešo užnugarį. Bet lėktuvas numušamas, o lakūnas paimamas į nelaisvę. Rudakovui visgi pavyksta ne tik pabėgti iš nelaisvės, bet ir parskraidinti priešų lėktuvą.

Kai buvo nužudytas JAV prezidentas Abraomas Linkolnas, valdžia suėmė daug įtariamųjų, kurie galėjo būti prisidėję prie šio antivalstybinio sąmokslo. Jų būryje atsidūrė ir konspiracija įtariama amerikietė Merė Staret. Moteris nekalta, bet kaip tai įrodyti?

33


34

kryžiažodis Mieli skaitytojai, išsprendę kryžiažodį šią savaitę galite laimėti Sarah Jio knygą „Kovo žibuoklės“.

Rašytoja Emilė Vilson dvidešimties turėjo viską – sėkmę ir mylintį vyrą, tačiau laimė netruko sudužti į šipulius. Pasirašius skyrybų dokumentus ją apima neviltis. Kurti taip pat nėra įkvėpimo. Įkalbėta geriausios draugės, Emilė išvyksta aplankyti tetos. Viešėdama Beinbridžo saloje netikėtai atranda dienoraštį, datuotą 1943 m. Dar didesnį Emilės susidomėjimą radiniu sukelia tetos nenoras kalbėti apie dienoraščio autorę Esterą. Suintriguota šeimos paslapčių ir dienoraštyje aprašomos meilės istorijos, Emilė pasiryžta išsiaiškinti tiesą ir sužinoti, kas toji Estera. Sarah Jio knygos patenka į „New York Times“ perkamiausių knygų sąrašus. „Kovo žibuokles“ leidinys „Library Journal“ išrinko geriausia 2011 m. knyga.

Norėdami laimėti atsakymus siųskite: Kęstučio g. 86, Kaunas, Naujojo Sodo g. 1A, Klaipėda, A.Smetonos g. 5, Vilnius arba e. p. tvdiena@diena.lt (prašome nurodyti miestą). Išrinksime tris laimėtojus. Praėjusios savaitės prizą laimėjo Irena Unikauskienė iš Kauno, Raminta Pivoriūnaitė iš Šilalės ir Virginija Turauskaitė iš Vilniaus. Dėl prizų prašome kreiptis: Kaune – tel. (8 37) 302 250, Klaipėdoje – tel. (8 46) 397 713, Vilniuje – tel. (8 5) 261 3653.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

3

4

5

6

7

8

Praėjusią savaitę spausdinto kryžiažodžio atsakymai Vertikaliai: Sparta. Pragaras. Be. Rasalas. Dūmus. Antraklasė. Arti. Bukas. Tarakonai. Sana. Kuosa. Ne. Asistentas. Kurs. Baik. NT. Galu. Adyti. Unitazas. „Aras“. Ąsotis. Tabu. „Rasa“. Horizontaliai: Praustuvas. Ranka. Dastanas. Ut. Garsas. Ni. žala. Ilgis. Raktas. AT. Asla. Lat. Arkebuza. Sauna. AB. Padėkoti. Su. Osaka. Romanas. Dar. Ura. Yra. Abstinentas. Tisa. Pažymėtuose langeliuose: Tankodromas.


Didžiausias cukraus priešas

Mulberry™ SDGŝMRVXUHJXOLXRWL FXNUDXVNLHNů PDQRNUDXM\MH Solveiga, kaip ir tūkstančiai žmonių, ieško būdų, kaip būtų galima kraujyje palaikyti normalų cukraus kiekį. Tai padaryti gali padėti šilkmedžių lapų tabletės Mulberry.

„N

ž˜ȱŗşşŜȬā“āȱž›’žȱ™›˜‹•Ž–āȱ ½•ȱ Œž”›Šžœȱ ”’Ž”’˜ȱ ”›ŠžȬ “¢“Žǯȱž–Šċ’—’ȱ™Š’½“žœÏȱŒž”›Šžœȱ ”’Ž”Ïȱ ”›Šž“¢“Žȱ ‹ĀŠŸ˜ȱ ’’—ȱ œž—”žǰȱ —˜›œȱ ’›ȱ œŽ—’Šžœ’ȱ •Š’”¢’œȱ ’Ž˜œȱ ’›ȱ –Šċ’Šžȱ ŸŠ•¢’ȱ Š—•’ŠŸŠ—Ž—’āȱ ž›’—²’˜ȱ –Š’œ˜ǯȱ ŠœŽ‹½“Šžǰȱ ”Šȱ ™ŠŸŠ•’žœȱ Œž”›Šžœȱ ”’Ž”’œȱ ”›Šž“¢“Žȱ ¢™Š²ȱ ™Š’½ŠŸ˜ǯȱ Š’ȱ ċž›—Š•Žȱ ™Ž›œ”Š’²’Šžȱ Š™’Žȱ œ”Š—’—ŠŸ’ñ”­ȱ ™›Ž™Š›Š­ȱ Mulberryǰȱ ”ž›’Š–Žȱ ¢›Šȱ ‹’˜•˜’ñ”Š’ȱ Š”¢Ÿ’āȱ –Žċ’Šāǰȱ ›ŽȬ ž•’ž˜“Š—²’āȱ Š—•’ŠŸŠ—Ž—’āȱ Š™¢Ȭ ”Š’­ǰȱ —žœ™›Ž—ċ’Šžȱ “Ïȱ ’ñ‹Š—¢’ǯȱ

Šžȱ ™˜ȱ Ÿ’Ž“āȱ ’Ž—āȱ ™ŠœŽ‹½“Šžǰȱ ”ŠȱŒž”›Šžœȱ”’Ž”’œȱ”›Šž“¢“Žȱœž–ŠȬ ċ½“˜ǯȱœžȱϜ’’”’—žœ’ǰȱ”ŠȱMulberry Š‹•Ž½œȱ ’”›Š’ȱ ™Š½“˜ǰȱ —Žœȱ ŠȬ ‹Š›ȱ Œž”›Šžœȱ ”’Ž”’œȱ –Š—˜ȱ ”›ŠžȬ “¢“Žȱ —˜›–Š•žœȃǰȱ Ȯȱ ċ’ŠžŠ–Šœ’ȱ œŠŸ˜ȱ’œ˜›ħȱ­ȱ™ŠœŠ”˜“Šȱ˜•ŸŽ’Šǯ

‹Š•ā“āȱ ñ’•”–Žċ’āȱ •Š™āȱ Ž”œ›Š”˜ȱ ’›ȱ Œ‘›˜–˜ǯȱ Mulberryȱ Š‹•Ž²’āȱ œžȬ ½¢“ŽȱŽœŠ—’œȱŒ‘›˜–Šœȱ™ŠŽŠȱ™ŠȬ •Š’”¢’ȱ —˜›–Š•’­ȱ •’ž”˜£½œȱ ”˜—Ȭ ŒŽ—›ŠŒħȱ­ȱ ”›Šž“¢“Žȱ ’›ȱ —˜›–Š•āȱ Š—Ȭ •’ŠŸŠ—Ž—’āǰȱ ›’Ž‹Š•āȱ ’›ȱ ‹Š•¢–āȱ –ŽŠ‹˜•’£–­ǯȱ Š’ȱ Š‹•Ž½ǰȱ œž”ž›Šȱ Š–ǰȱ ”Šȱ “˜“Žȱ ŽœŠ—²’˜œȱ ŸŽ’”•’˜œ’˜œȱ –Žċ’Š˜œȱ™Š½āȱœž–Šċ’—’ȱŒž”Ȭ ›Šžœȱ™Šœ’œŠŸ’—’–­ȱ’ñȱ–Š’œ˜ȱ’›ȱ™ŠȬ •Š’”¢āȱ —˜›–Š•’­ȱ •’ž”˜£½œȱ ”˜—Ȭ ŒŽ—›ŠŒħȱ­ȱ ”›Šž“¢“Žȱ ™˜ȱ ŸŠ•’˜ǯȱ Ž’ȱ ž›’Žȱ ”˜—›˜•’ž˜’ȱ •’ž”˜£½œȱ ”’Ž”Ïȱ ”›Šž“¢“ŽǰȱMulberryȱ‹žœȱ—Šž’—Šœǯȱ Ž›”’Žȱ ™˜ȱ ŗȱ Š‹•Ž¿ȱ ŗśȱ –’—ž²’āȱ ™›’Žñȱ ŸŠ•Ïȱ řȱ ”Š›žœȱ ™Ž›ȱ ’Ž—­ȱ ˜•ǰȱ ”˜•ȱ “ž–œȱ ›Ž’”½œǯȱ ŸŠ›‹žȱ ϟŠ’›’ȱ ’›ȱ œž‹Š•Š—œž˜Šȱ –’¢‹Šȱ ‹Ž’ȱ œŸŽ’”Šœȱ ¢ŸŽ—’–˜ȱ‹ĀŠœǯ

Šilkmedis

Š’½“¿œȱ Œž”›Šžœȱ ”’Ž”’œȱ ”›ŠžȬ “¢“Žȱ ¢›Šȱ řȮŚȱ ™›˜Œǯȱ Ÿ’œāȱ ¢ŸŽ—˜“āǰȱ Š²’Šžȱ Šžž–Šȱ ˜ȱ —Žȱ —ŽÏŠ›’Šǯȱ ž˜•Šȱ ™Š’½“¿œȱ ’›ȱ —Ž”˜—›˜•’ž˜Ȭ “Š–Šœȱ Œž”›Šžœȱ ”’Ž”’œȱ ”›Šž“¢“Žȱ ¢›Šȱ ™ŠŸ˜“’—Šœǰȱ—ŽœȱŠ•’ȱ™ŠċŽ’œ’ȱ—Ž›Ÿāȱ œ’œŽ–­ǰȱ ’—”œžœǰȱ Š”’œǰȱ ”›Šž“Š¢œȬ •Žœǯȱ „Š•’—Šœȱ ˜›Š—’£–ž’ȱ ™˜ŸŽ’Ȭ ”’œȱ Ÿ¢œ˜œ’ȱ •½Š’ǰȱ ˜½•ȱ Šċ—’ŠžȬ œ’Š’ȱ ċ–˜—½œȱ ˜ȱ —Ž™ŠœŽ‹’ǯȱ Š²’Šž ȱ•Š’”žȱ—žœŠ²’žœȱ™Š’½“žœÏȱŒž”›Šžœȱ ”’Ž”Ïȱ ”›Šž“¢“Žǰȱ ”˜–™•’”ŠŒħȱāȱ Š•’Ȭ –Šȱ ’ñŸŽ—’ǯȱ Š’ȱ Š•’–Šȱ ™Šœ’Ž”’ȱ ”Ž’²’Š—ȱ –’¢‹˜œȱ ϙ›˜²’žœȱ ǻ™Ÿ£ǯǰȱ •Š’”Š—’œȱ Š—•’ŠŸŠ—Ž—’āȱ ’Ž˜œǼǰȱ ¢ŸŽ—’–˜ȱ ‹Ā­ȱ ǻ™Ÿ£ǯǰȱ œ™˜›ž˜’Ǽȱ ’›ǰȱ“Ž’ȱ›Ž’”’ŠǰȱŸŠ›˜“Š—ȱŸŠ’œžœǯ

i’•”–Žċ’āȱ •Š™Š’ȱ ’—ħȱ˜“Žǰȱ Š™˜—’Ȭ “˜“Žȱ ’›ȱ ”’˜œŽȱ ñŠ•¢œŽȱ —ž˜ȱ œŽ—˜ȱ ŸŠ›Ȭ ˜“Š–’ȱŽœŠ—ȱ™Š’½“žœ’Š–ȱŒž”›Šžœȱ ”’Ž”’ž’ȱ ”›Šž“¢“Žǯȱ i’•”–Žċ’āȱ •ŠȬ ™ž˜œŽȱ ¢›Šȱ —ŠĀ›Š•’˜œǰȱ ‹’˜•˜’ñ”Š’ȱ Š”¢Ÿ’˜œȱ –Žċ’Š˜œǰȱ ŸŠ’—Š–˜œȱ  ȱǻŗȬŽ˜”œ’—˜“’›’–’Œ’—ŠœǼǯȱ ’ȱŸ’›ñȬ ”’—Š–Š“Š–Žȱ ›Š”Žȱ œ•˜™’—Šȱ Œž”Ȭ ›Šžœȱ ’›ȱ ”’āȱ Š—•’ŠŸŠ—Ž—’āȱ Ÿ’›Ȭ ’–˜ȱ Ïȱ •’ž”˜£¿ȱ ™›˜ŒŽœ­ǯȱ ˜½•ȱ ™˜ȱ ŸŠ•’˜ȱ Ïȱ ”›Šž“­ȱ ™ŠŽ—”Šȱ –ŠċŽœ—’œȱ •’ž”˜£½œȱ”’Ž”’œǯ

Faktai apie skandinaviškas tabletes Mulberry

Š’œ˜ȱ ™Š™’•Šœȱ Mulberryȱ Š–’Ȭ —Š–Šœȱ iŸŽħȱ˜“Žȱ ’ñȱ œŠ—Š›’£ž˜˜ȱ

Per didelis cukraus kiekis yra žalingas

Kur įsigyti Mulberry tablečių?

›’’—Š•’āȱMulberryȱŠ‹•Ž²’āȱ Š•’ŽȱϜ’¢’ȱŸŠ’œ’—½œŽȱŠ›‹Šȱ Š–’—˜“˜ȱ’—Ž›—Ž˜ȱœŸŽŠ’—½“Žȱ www.newnordic.lt.

Turite klausimų?

˜›½Š–’ȱŠž’ȱŠž’Šžȱ ’—˜›–ŠŒħ˜œǰȱœ”Š–‹’—”’Žȱ Ž•Ž˜—žȱǻŞȱřŝǼȱŘŘŘȱŖŘřȱŠ›‹Šȱ Š™œ’•Š—”¢”’Žȱ’—Ž›—Ž˜ȱ œŸŽŠ’—½“Žȱwww.newnordic.lt.

Ar cukraus kiekis jūsų kraujyje normalus?

Nustatyta, kad normalus cukraus kiekis kraujyje yra tuomet, kai gliukozės koncentracija yra 3,3–5,5 mmol/l kapiliariniame kraujyje.

Kaip apsaugoti organizmą?

Esant padidėjusiam cukraus kiekiui kraujyje, rekomenduojama laikytis mažai angliavandenių turinčios dietos, atsisakyti žalingų įpročių, padidinti fizinį aktyvumą. Tai gali padėti sumažinti cukraus kiekį kraujyje. Jeigu gliukozės kiekis jūsų kraujyje yra padidėjęs ir jums yra paskirti gliukozės kiekį kraujyje mažinantys vaistai, prieš vartodami Mulberry, pasitarkite su gydytoju.

Ar cukraus kiekis jūsų kraujyje nėra padidėjęs?

TAIP NE

Šċ—Š’ȱñ•Š™’—ž˜œ’ Š—”’—Šȱ›˜ñ”ž•¢œǰȱ‹ž›—˜œȱċ’ĀŸ’–Šœ Šċ—Š’ȱ‹Ā—žȱ™ŠŸŠ›¿œȱ’›ȱ’ñœŽ”¿œ Šċ—Š’ȱ—˜›’œ’ȱŸŠ•¢’ȱœŠ•ž–¢—ā Š—”’—ŠȱŠ—œŸ˜›’œȱŠ›ȱœŠ’žœȱœŸ˜›’˜ȱ”›’’–Šœ

Jei teigiamai atsakėte bent į tris teiginius, rekomenduojama pasitikrinti cukraus kiekį kraujyje.

Sutaupykite 11,20 Lt

MULBERRY 60 tab. akcinė kaina 63,99 Lt, įprasta kaina 75,19 Lt, nuolaida 15 % Pasiūlymas galioja gegužės1–31 d. kortelės MEDUS turėtojams EUROVAISTINĖJE


2013-05-02 TV diena