Page 1

Lietuva

5p. Kon­ser­va­to­riai įkvė­pė so­cial­de­mok­ra­tus –­ jie taip pat gal­vo­ja­ įsi­ves­ti tie­sio­gi­nius­ pir­mi­nin­ko­ rin­ki­mus.

Pasaulis

Turtas

7p.

Gegužės 1-osios ­ eitynių banga ­ nusirito per griežto ­ taupymo išvargintą ­ Europą ir ­ kitus žemynus.

10p.

A.Pu­ga­čio­va ­ ne­be­no­ri ­ dai­nuo­ti, ­ už­tai ke­ti­na ­ ra­šy­ti ­ me­mua­rus.

Rai­džių de­ri­nys ­ už šim­tus tūks­tan­čių ­ li­tų. To­kios su­mos sklan­do lie­tu­viš­kų ­ in­ter­ne­to ad­re­sų ­ rin­ko­je.

20p.

Ketvirtadienis gegužės 2, 2013 Nr. 99 (19960) Kaunodiena.lt 2 Lt

Pa­ke­liui į mo­kyk­lą – mė­sai­nių vi­lio­ti­nis

Pat­rio­ti­nis bė­gi­mas – le­gen­doms Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė Kau­no is­to­ri­nė­je pre­zi­den­tū­ro­je pa­gerb­ti le­gen­di­niai la­kū­nai Ste­ po­nas Da­rius ir Sta­sys Gi­rė­nas. Pre­ zi­den­tū­ros so­de­ly­je ati­da­ry­ta la­ kū­nams skir­ta pa­ro­da, o jų gar­bei skir­ta­me bė­gi­me „Ir stok už gar­bę Lie­tu­vos!“ star­ta­vo re­kor­di­nis da­ lyvių skai­čius. At­gai­vin­ta is­to­ri­ja

Prie star­to li­ni­jos va­kar iš­si­ri­kia­vo apie 600 bė­gi­kų. Jau­niau­sia­jam – aš­tuo­ne­ri, o vy­riau­sias už­si­re­gist­ ra­vęs bė­gi­kas bu­vo 81 me­tų. „No­ri­me at­gai­vin­ti is­to­ri­nį bė­gi­ mą, ku­ris vyk­da­vo tar­pu­ka­rio Lie­ tu­vo­je“, – da­ly­vių gau­sa džiau­gė­ si Is­to­ri­nės pre­zi­den­tū­ros Kau­ne va­do­vė Re­na­ta Mi­ka­la­ jū­nai­tė.

3

Dienos citata „Ar­ti­miau­sias pla­nas – kau­tis dėl Kau­no iki­ka­ri­ nės mo­der­nio­sios ar­chi­ tek­tū­ros komp­lek­so, kad jis pa­tek­tų į UNES­CO pa­ vel­do są­ra­šą“, –

„„Plėtra: greitojo maisto „Hes­bur­ger“ restoranai dygsta kaip grybai po lietaus ir lyg tyčia kai kurie – mokyklų kaimynystėje.

Mo­kyk­los iš val­gyk­lų me­niu iš­brau­kė bul­ vių traš­ku­čius, ko­ka­ko­lą ir ki­tą ne­svei­ką mais­tą. Ap­suk­rūs vers­li­nin­kai įver­ti­no at­ si­ra­du­sią lais­vą ni­šą ir pa­siū­lė sa­vo pre­ kę – mė­sai­nius. „Hes­bur­ger“ res­to­ra­nė­liai dygs­ta vis ar­čiau švie­ti­mo įstai­gų. „Žalgirio“ šuolis čempionų link

8p.

Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Vai­šins ne­mo­ka­mai

Pas­ku­ti­nės nau­jie­nos iš va­di­na­mo­ jo ne­svei­ko mais­to vir­tu­vės – Kau­ ne ati­da­ry­tas de­vin­tas res­to­ra­nas „Hes­bur­ger“. Ir tik prie­ka­biau­to­ jai ga­li pa­gal­vo­ti, kad šių už­kan­ džių, dėl ku­rių per­spė­ja mi­ty­bos

Tomo Raginos nuotr.

spe­cia­lis­tai, pro­pa­guo­to­jai spe­ cia­liai pa­si­rin­ko vie­tą ne­to­li mo­ kyk­los? Pas­ku­ti­ny­sis „Hes­bur­ger“ grei­ tojo maisto virtuvės liz­de­lis at­si­ da­rė prie pre­ky­bos cent­ro „Mo­las“, kaip tik ta­me kam­pe, kur ne­di­de­lė A. ir J.Grav­rog­kų g. iš K.Bar­šaus­ko g. ve­da į „Ne­mu­no“ vi­ du­ri­nę mo­kyk­lą.

2

pra­ne­šė Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius­ prie UNES­CO Arū­nas Ge­lū­nas.

6p.


2

Ketvirtadienis, gegužės 2, 2013

miestas

Oro kokybė Kaune 0

16

50mg/m3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,58

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

37

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Pa­ke­liui į mo­ky mė­sai­nių vi­lio­t „Iš vai­kų iš­gir­dau, kad 1 pir­muo­sius šim­tą lan­ky­ to­jų vai­šins ne­mo­ka­mai. Nus­tė­rau. Pa­gal­vo­jau, kad da­bar tai jau bus“, – pir­mo įspū­džio ne­slė­pė „Ne­mu­no“ mo­kyk­los di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Si­gi­ta Kra­saus­kie­nė. Neis į val­gyk­lą

„„Griež­tai: vers­li­nin­kai ži­no, kad jei iki lie­pos 1-osios ne­su­ma­žins sta­

ti­nio, jis bus nu­griau­tas. 

Tomo Raginos nuotr.

Ul­ti­ma­tu­mas „Pris­mos“ bokš­tui Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Kau­no val­džios kant­ry­bė trū­ko – par­duo­tu­vės „Pris­ma“ rek­la­mi­nį bokš­tą ke­ti­na­ma nu­griau­ti, jei­gu iki lie­pos 1 d. jo aukš­tis ne­su­ma­ žės per pu­sę.

„Kau­no die­na“ jau ra­šė apie praė­ ju­sią žie­mą ša­lia nau­jos „Pris­ mos“ par­duo­tu­vės Jo­na­vos g. iš­dy­gu­sį rek­la­mi­nį bokš­tą. Su­ si­rū­pi­nus, ar jis ne­ke­lia pa­vo­ jaus, paaiš­kė­jo, kad 30 m aukš­čio sten­das pa­sta­ty­tas ne­ga­vus sa­vi­ val­dy­bės lei­di­mo. „Kad ir iš ku­rios pu­sės va­žiuo­ tum, iš to­lo švie­čia Pri­si­kė­li­mo baž­ny­čia ir „Pris­mos“ rek­la­mi­ nis bokš­tas – mū­sų mies­to sim­ bo­liai“, – kan­džiai rep­li­ka­vo Kau­ no me­ras And­rius Kup­čins­kas. Sta­tant bet ko­kį rek­la­mos įren­ gi­nį, pa­gal išo­ri­nės rek­la­mos tai­ syk­les jo pro­jek­tą bū­ti­na su­de­rin­ti su Kau­no sa­vi­val­dy­bės Ur­ba­nis­ti­ kos ir ar­chi­tek­tū­ros sky­riaus Inf­ rast­ruk­tū­ros po­sky­riu. Už sa­vi­ val­dy­bės tai­syk­lių ne­si­lai­ky­mą įmo­nei „Mū­sų re­zer­vas“, ku­riai pri­klau­so pre­ky­bos cent­ro sta­ti­ niai, jau pa­skir­ta 250 li­tų bau­da.

„Su­mo­kė­jo bau­dą ir ty­li lyg pe­ lės po šluo­ta. Mes siū­lo­me tai­kos su­tar­tį – jei­gu iki lie­pos 1 d. rek­la­ mi­nis pi­lo­nas bus su­ma­žin­tas iki 15 m, jis ne­bus nu­griau­tas. Prie­ šin­gu at­ve­ju par­duo­tu­vė ne­tu­rės jo­kio rek­la­mi­nio sten­do“, – ta­rė me­ras A.Kup­čins­kas. Vers­li­nin­kus ar­ti­miau­siu me­tu tu­rė­tų pa­siek­ti sa­vi­val­dy­bės ad­ mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Dai­ niaus Rat­ke­lio raš­tas. Įmo­nės „Mū­sų re­zer­vas“ va­do­ vas Lau­ry­nas Ku­za­vas tei­gė, kad prieš mė­ne­sį pa­tei­kė vi­sus do­ku­ men­tus šiam rek­la­mi­niam bokš­ tui įtei­sin­ti. Sa­vi­val­dy­bei pa­rei­ ka­la­vus, bu­vo at­lik­ta pa­pil­do­ma eks­per­ti­zė dėl sta­ti­nio sau­gu­mo, ku­ri, anot jo, įro­do, kad sta­ti­nys ne­ke­lia pa­vo­jaus gy­ven­to­jams. „Vi­si su­de­ri­ni­mai, pa­ra­šai yra, iš­sky­rus Kau­no mies­to sa­vi­val­ dy­bės. Da­bar vis­kas – jų ran­ko­ se. Ne man spręs­ti, ar šio­je vie­ to­je tin­ka to­kio aukš­čio sta­ti­nys. Prieš tai šia­me skly­pe sto­vė­jo ka­ mi­nas, ku­ris bu­vo dar aukš­tes­ nis, ir jis ne­puo­šė mies­to“, – sa­ kė L.Ku­za­vas. Jo tvir­ti­ni­mu, įmo­nė neuž­sii­ ma ne­le­ga­lio­mis sta­ty­bo­mis, to­ dėl pa­klus mies­to val­džiai.

Gegužės 5 d. –

Mamos diena Pasveikink mamą specialiame sveikinimų puslapyje gegužės 4 d. dienraštyje

S.Kra­saus­kie­nė ne­slė­pė su siau­bu lau­ku­si res­to­ra­no ati­da­ry­mo die­ nos. Šiek tiek ap­si­ra­mi­no su­ži­no­ ju­si, kad tai vyks 13 val. „Ne tik dėl to mais­to iš­gy­ve­nau. Gat­vė­je eis­ mas nė­ra la­bai in­ten­sy­vus, bet pa­ kan­ka­mas. Gal­vo­jau, kad vai­kai lėks, ne­žiū­rės, kur le­kia“, – pa­sa­ ko­jo pe­da­go­gė. Di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja nė nea­be­jo­jo, kad, iš­duo­dant lei­di­mus to­kioms įstai­goms at­si­ras­ti, tik­rai ap­gal­vo­ja­mas ir jų po­pu­lia­ru­mo, pa­to­gu­mo taš­kas. Ša­lia mo­kyk­ los esan­ti to­kia įstai­ga vai­kus tik­ rai vi­lios. Ir var­giai čia pa­dės pie­no ar ki­tos svei­ko mais­to pro­gra­mos, pa­gal ku­rias pra­di­nu­kams ne­mo­ ka­mai da­li­ja­mi svei­ki pro­duk­tai. „To­kių įstai­gų at­si­ra­di­mas prie mo­kyk­lų žlug­do ir mū­sų val­gyk­las. Ma­ny­čiau, kad vai­kai tau­pys tė­vų duo­da­mus pi­ni­gė­lius, neis val­gy­ti į val­gyk­lą tam, kad su­si­tau­pę ga­lė­tų nuei­ti su­val­gy­ti mė­sai­nį“, – pro­ gno­za­vo S.Kra­saus­kie­nė.

gė. S.Kra­saus­kie­nė dar svars­tė apie tai, ar di­džio­ji da­lis ne­pri­tek­liu­je gy­ve­nan­čių jų mo­kyk­los moks­lei­

Žlug­do svei­ka­tin­gu­mą

Vis dėl­to pe­da­go­gė abe­jo­jo „Hes­ bur­ger“ vie­tos pa­si­rin­ki­mo sėk­ me. „Gal jie ti­ki­si, kad pre­ky­bos cent­ro pir­kė­jai už­plūs. Mū­sų mo­ ki­nius „Hes­bur­ger“ mė­sai­niai do­ mins ir vi­lios, ta­čiau jie ne­tu­rės už ką jų pirk­ti“, – pro­gno­za­vo S.Kra­ saus­kie­nė. Pa­sak mo­ky­to­jos, „Ne­mu­no“ mo­kyk­lo­je daug so­cia­liai rem­ti­nų šei­mų vai­kų, ku­rie val­go ne­mo­ka­ mai. Šio ra­jo­no so­cia­li­nis kon­tin­ gen­tas nė­ra „Hes­bur­ger“ res­to­ra­nų lan­ky­to­jai. Vis dėl­to S.Kra­saus­kie­ nė ne­slė­pė, kad to­kia kai­my­nys­ tė ge­ro­kai pa­ko­re­guo­ja mo­ky­to­jų pro­pa­guo­ja­mą svei­ką gy­ven­se­ną ir mi­ty­bą. „Da­rant pi­ni­gus ne­gal­vo­ja­ma apie vai­kus“, – įsi­ti­ki­nu­si pe­da­go­

Si­gi­ta Kra­saus­kie­nė:

Vai­kai tau­pys tė­vų duo­da­mus pi­ni­gė­lius, neis val­gy­ti į val­gyk­ lą tam, kad su­si­tau­pę ga­lė­tų nuei­ti su­val­gy­ ti mė­sai­nį. vių ne­si­jaus blo­gai vien tik pro lan­ gą ga­lė­da­mi žiū­rė­ti į traš­kias bul­ vy­tes ir kem­ša­mus mė­sai­nius.

Pras­ta kai­my­nys­tė

Ge­ro­kai di­des­nę „Hes­bur­ger“ kai­ my­nys­tės pa­tir­tį tu­ri ka­ta­li­kiš­ka „Vy­tu­rio“ vi­du­ri­nė mo­kyk­la. Grei­ to­jo mais­to res­to­ra­nas sto­vi vos už ke­lias­de­šim­ties met­rų nuo mo­kyk­ los. Jos ko­lek­ty­vui te­ko iš­gy­ven­ti dėl šio res­to­ra­no sta­ty­bos iš­kirs­ tų me­džių ne­tek­tį ir su­si­tai­ky­ti su nuo­la­ti­ne „nuo­dė­mės trau­ka“. „Aš, kaip mo­kyk­los va­do­vė, ne­ pa­lan­kiai žiū­riu į to­kią kai­my­nys­ tę, bet ne aš skirs­tau kur, kam, ką sta­ty­ti“, – su „Hes­bur­ger“ kai­my­ nys­te su­si­tai­kė ka­ta­li­kiš­kos „Vy­tu­ rio“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Alek­sand­ra Ban­ce­vi­čie­nė. Pe­da­go­gė pri­pa­ži­no, kad prieš dve­jus me­tus bai­min­gai lau­kė res­ to­ra­no ati­da­ry­mo, ta­čiau rea­ly­bė šiek tiek ap­ra­mi­no: „Ne­bė­ga vai­ kai ten ma­siš­kai pie­tau­ti – taip, kaip mes to bai­mi­no­mės.“ „Ži­no­ma, pa­ra­dok­sa­lu – Vi­suo­ me­nės svei­ka­tos cent­ras tik­ri­na val­gyk­lą, kad ne­bū­tų drau­džia­mų pro­duk­tų, ka­vos apa­ra­tų, bet vi­ sa tai mes tu­ri­me ša­lia, už tvo­ros. Mums, kaip mo­kyk­lai, lie­ka tik ug­ dy­ti vai­kų są­mo­nin­gu­mą“, – to­kį

Ge­gu­žės 1-osios mitingo lo­z Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Ge­gu­žės 1-ąją pro­fsą­jun­gos tra­ di­ciš­kai ren­gia Tarp­tau­ti­nės dar­ bi­nin­kų die­nos mi­nė­ji­mus. Lie­tu­ vos pro­fe­si­nė są­jun­ga „Sand­rau­ga“ pa­kei­tė sti­lių. Užuot liūd­nai žy­gia­ vę, pro­fsa­jun­gos at­sto­vai su­ren­gė šven­ti­nį kon­cer­tą. Dek­la­ra­ci­jos ir dai­nos

10 x 5 cm sveikinimas su nuotrauka – tik 90 Lt Informacija tel. 302 231

„„ Kliū­va: ka­ta­li­kiš­kos „Vy­tu­rio“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los moks­lei­viai mė­sai­nių

Bū­re­lis pro­fsą­jun­gų at­sto­vų nuo būs­ti­nės Lais­vės alė­jo­je nu­žings­ nia­vo iki Mu­zi­ki­nio teat­ro so­de­lio. „Šią die­ną šven­čia­me ir ra­gi­ na­me vie­ni ki­tus kil­ti į per­ga­lin­gą ko­vą, o ne rau­da­me dėl įsta­ty­mų

blo­gy­bių“, – sa­kė „Sand­rau­gos“ pir­mi­nin­kas Kęs­tu­tis Juk­nis. Mi­nė­ji­mo da­ly­viams bu­vo su­ reng­tas kon­cer­tas. Kal­bas apie mū­sų pa­čių pa­stan­gas ko­vo­ti už sa­vo ir dar­bo tei­ses kei­tė lie­tu­ vių liau­dies dai­nos, šo­kė­jos su­ ko­si pa­gal va­ka­rie­tiš­kos mu­zi­kos akor­dus. K.Juk­nis pa­brė­žė, kad darb­da­ viai, dek­la­ruo­da­mi lais­vo­sios rin­ kos prin­ci­pus, ty­čio­ja­si iš žmo­ gaus. „Darb­da­vys įsta­ty­mų tu­ri bū­ti aiš­kiai įpa­rei­go­tas elg­tis pa­gal dar­bo su­tar­tį, lai­ku mo­kė­ti at­ly­gi­ ni­mą – taip, kaip yra įsi­pa­rei­go­jęs, o ne kal­bė­ti ne­są­mo­nes ir pa­sa­ko­ ti apie lais­vąją rin­ką“, – dės­tė pro­

fe­si­nės są­jun­gos „Sand­rau­ga“ pir­ mi­nin­kas. At­si­ri­bo­jo nuo so­cial­de­mok­ra­tų

Kai­ruo­liš­ko­ji pro­fsą­jun­ga pa­si­sa­kė at­si­ri­bo­jan­ti nuo šian­dien Lie­tu­vos val­džio­je esan­čių so­cial­de­mok­ra­tų. „Tai di­džio­jo ka­pi­ta­lo par­ti­ja“, – ka­te­go­riš­kai nu­kir­to K.Juk­nis. Prof­są­jun­gos vaid­me­niui pir­mi­ nin­kas pa­rin­ko itin spal­vin­gą pa­ ly­gi­ni­mą: „Prof­są­jun­gos tu­ri bū­ti kaip mo­ky­tas vil­ki­nis šuo – įlei­džia į kie­mą ir iš­lei­džia, jei vis­kas ge­rai. Prof­są­jun­ga tu­ri pri­žiū­rė­ti, kad dar­ bi­nin­ko tei­sės bū­tų už­tik­rin­tos.“ Pa­sak pir­mi­nin­ko, 70 pro­c. dar­ bo gin­čų vyks­ta dėl ne­su­mo­kė­tų


3

Ketvirtadienis, gegužės 2, 2013

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

k­lą – i­nis Vi­suo­me­ nės svei­ ka­tos cent­ ras tik­ri­ na val­gyk­ lą, kad ne­ bū­tų drau­ džia­mų pro­duk­tų, bet vi­sa tai mes tu­ri­me už tvo­ros.

rek­la­mą ma­to tiesiog pro lan­gą. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

ke­lią pa­si­rin­ko mo­kyk­los ko­lek­ ty­vas.

sam­pra­tą“, – gel­bė­ji­mą­si įžvel­gė D.Se­ni­kas.

Stip­rin­ti svei­katingumo sam­pra­tą

Pa­si­rin­ki­mo kri­te­ri­jai

Kau­no sa­vi­val­dy­bės svei­ka­tos pa­ sau­gos sky­riaus ve­dė­jas Do­na­tas Se­ni­kas taip pat ne­tryš­ko džiaugs­ mu dėl di­dė­jan­čio grei­to­jo mais­ to res­to­ra­nė­lių skai­čiaus. „Mums, me­di­kams, tai nė­ra ma­lo­nu, bet jie ne­pa­žei­džia tei­sės ak­tų, to­dėl ir ga­li at­si­da­ry­ti“, – aiš­ki­no D.Se­ni­kas. Val­di­nin­kas svars­tė, kad gal ne­ svei­ko mais­to įstai­gos tu­rė­tų kur­ tis sau­giu at­stu­mu nuo švie­ti­mo įstai­gų. Pa­na­šiai kaip yra nustaty­ ta dėl vie­tų, ku­rio­se pre­kiau­ja­ma al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais. Prieš ke­le­ tą me­tų Kau­no sa­vi­val­dy­bė nu­sta­ tė 15 m at­stu­mą al­ko­ho­lio par­duo­ tu­vėms nuo mo­kyk­lų. „Nes­vei­kas mais­tas ska­ti­na nu­ tu­ki­mą ir su tuo su­si­ju­sias šir­ dies ir krau­ja­gys­lių bei ki­tas li­gas. Iš vers­lo pu­sės žvel­giant – ki­taip: žmo­nės lais­vi rink­tis. Ką jie no­ri, tą val­go“, – ve­dė­jas ap­gai­les­ta­ vo, kad vien drau­di­mais nie­ko ne­ pa­siek­si­me. „Rei­kė­tų orien­tuo­tis į vi­suo­me­nės svei­kos gy­ven­se­nos

„Hes­bur­ger“ at­sto­vai ka­te­go­riš­kai nei­gia, kad jų tink­lo plėt­ra orien­ tuo­ta į švie­ti­mo įstai­gų kai­my­nys­ tę. Esą Lie­tu­vo­je yra 32 res­to­ra­nai, ir jie tik­rai ne vi­si įsi­kū­rę prie švie­ ti­mo įstai­gų. „Hes­bur­ger“ plėt­ros di­rek­to­rės Ie­vos Sal­me­los ko­men­ta­rą pa­tei­ ku­si Ind­rė Spe­čiū­nai­tė pa­tvir­ti­no, kad Kau­ne šie­met at­si­da­rys dar vie­na mė­sai­ni­nė. Pa­sak at­sto­vės, nau­jam res­to­ ra­nui nu­si­žiū­rė­ti Ra­mu­čiai. Tiks­ les­nė vie­ta ne­nu­ro­do­ma. Ats­to­vė aiš­ki­no, kad vie­tą nau­jam res­to­ra­ nui „Hes­bur­ger“ ren­ka­si pa­gal ke­ lis kri­te­ri­jus. Vie­nas jų – ne­to­li tu­ri bū­ti par­tne­riai – „Nes­te“ de­ga­li­nė, ant­ra­sis – pa­to­gi pri­va­žiuo­ti vie­ta, pa­vyz­džiui, san­kry­ža. Ats­to­vė ne­ga­lė­jo paaiš­kin­ti, ar Kau­ne, „Hes­bur­ger“ ren­kan­tis sa­ vo tink­lo res­to­ra­nams vie­tas, va­do­ vau­ta­si šiais kri­te­ri­jais. Bent pen­ki res­to­ra­nai – nei prie de­ga­li­nių, nei san­kry­žo­se.

„„Re­kor­das: pir­mą kar­tą ma­si­niam bė­gi­mui už­si­re­gist­ra­vo tiek daug – net 600 bė­gi­kų.

Pat­rio­ti­nis bė­gi­mas – le­gen­doms Bė­gi­mo pra­džią pa­skel­ 1 bė pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus. Jis pa­brė­žė, kad gar­sių

la­kū­nų žyg­dar­bis yra neį­kai­no­ja­ ma Lie­tu­vos is­to­ri­jos da­lis. „Tam, ką pa­da­rė S.Da­rius ir D.Gi­rė­nas, pri­lyg­ti ga­li tik Bal­ti­jos ke­lias“, – V.Adam­kus su­sie­jo anų ir dar vi­sai ne­se­nų lai­kų is­to­ri­jos pus­la­pius. Bė­gi­mo tra­sa nuo Is­to­ri­nės pre­ zi­den­tū­ros nu­si­drie­kė Lais­vės alė­ ja iki So­bo­ro ir at­gal. Bė­gi­mo da­ly­ viai ga­lė­jo rink­tis dvie­jų skir­tin­gų il­gių tra­sas. Vie­ni jė­gas ban­dė 3,3 km tra­so­je, ki­ti – 10,1 km. Už Lie­tu­vos gar­bę

Bė­gi­me da­ly­va­vo ir pro­fe­sio­na­ lūs bė­gi­kai, ir mė­gė­jai. „Man iš tie­sų gar­bė da­ly­vau­ti šia­me bė­ gi­me. Kaip di­din­gai skam­ba pa­ va­di­ni­mas „Ir stok už gar­bę Lie­ tu­vos!“, tai ne koks nors tie­siog ma­ra­to­nas, ku­riuo­se, be­je, taip pat da­ly­vau­ju“, – prie star­to li­ni­ jos po­kšta­vo kau­nie­tis Min­dau­gas Ki­sie­lius. „Ir stok už gar­bę Lie­tu­vos!“ – jau tre­čia­sis Is­to­ri­nės pre­zi­den­ tū­ros or­ga­ni­zuo­ja­mas bė­gi­mas Kau­no gat­vė­mis. Kiek­vie­nais me­ tais šis bė­gi­mas ski­ria­mas ak­tua­ liai ir sim­bo­liš­kai su­kak­čiai mi­nė­ ti, daug kas jį jau va­di­na pa­trio­tų bė­gi­mu. Šie­met tai ypač aki­vaiz­du ir dėl to, kad bė­gi­mas skir­tas le­gen­di­ niams Lie­tu­vos la­kū­nams. Tre­čią kar­tą or­ga­ni­zuo­ta­me pa­trio­ti­nia­ me bė­gi­me pir­mą kar­tą da­ly­va­vo tiek daug bė­gi­kų.

„„ Ter­mi­nas: pa­ro­da Pre­zi­den­tū­ros kie­me­ly­je veiks iki spa­lio pa­bai­gos. 

Vie­ni­jan­ti pa­ro­da

Le­gen­di­niai la­kū­nai S.Da­rius ir S.Gi­rė­nas sa­vo skry­džiu per At­ lan­to van­de­ny­ną prieš 80 me­tų įro­dė, ko ver­tas tvir­tas ti­kė­ji­mas idė­ja ir ryž­tas.

Val­das Adam­kus:

Tam, ką pa­da­rė S.Da­rius ir D.Gi­rė­ nas, pri­lyg­ti ga­li tik Bal­ti­jos ke­lias. Su la­kū­nų gy­ve­ni­mu, pa­si­ruo­ši­ mu skry­džiui, nuo­pel­nais spor­tui, avia­ci­jai ir vi­suo­me­nei su­pa­žin­dins mu­zie­jaus so­de­ly­je ati­da­ry­ta di­de­

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

lio for­ma­to fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da „Var­ dan tos Lie­tu­vos! Ste­po­no Da­riaus ir Sta­sio Gi­rė­no gy­ve­ni­mo skry­dis“. Pa­sak pa­ro­dos ku­ra­to­rės Jus­ti­nos Mi­nel­gai­tės, 16 nuo­trau­kų su­skirs­ ty­tos į ke­tu­ris eta­pus. Pir­mas – apie S.Da­riaus in­dė­lį Lie­tu­vos ka­riuo­ me­nei ir avia­ci­jai, ant­ras  – S.Da­ riaus spor­ti­nė veik­la, tre­čias – apie le­gen­di­nių la­kū­nų pa­žin­tį ir gims­ tan­čią „Li­tua­ni­cos“ idė­ją. „Pas­ku­ti­nė nuo­trau­kų gru­ pė liūd­niau­sia. Tai – nuo­trau­kos po ka­tast­ro­fos. Ta­čiau tam tik­ ra pra­sme jos džiu­gios. Ši ka­tast­ ro­fa su­vie­ni­jo Lie­tu­vą. S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no lai­do­tu­vė­se da­ly­va­vo ke­lias­de­šimt tūks­tan­čių žmo­nių. Tai ir at­spin­di pa­sku­ti­ny­sis liūd­ nai švie­sus nuo­trau­kų blo­kas“, – sa­kė J.Mi­nel­gai­tė.

un­gas buvo raginimas ko­voti su darb­da­viu Darb­da­vys tu­ri bū­ti aiš­kiai įpa­ rei­go­tas lai­ku mo­ kė­ti at­ly­gi­ni­mą, o ne kal­bė­ti ne­są­ mo­nes ir pa­sa­ko­ti apie lais­vą rin­ką. at­ly­gi­ni­mų ir at­ly­gi­ni­mų už virš­va­ lan­džius. „Mes sie­kia­me, kad bū­tų lai­ko­ma­si su­tar­ties. Jei darb­da­vys įsi­pa­rei­go­jo mo­kė­ti, jis ir tu­ri mo­ kė­ti“, – dės­tė pro­fsą­jun­gos ly­de­ris.

Pa­ta­ri­mai spi­ria­mam iš dar­bo

Po šven­t ės vy­k u­s io­je spau­d os kon­fe­ren­c i­jo­je „Dar­b o ko­d ek­ sas at­šau­kia­mas – te­gy­vuo­ja sa­ vi­va­lė“ K.Juk­nis pa­tei­kė iš­va­dą: „Dar­bo tei­sės teo­re­ti­kų idė­jų įgy­ ven­di­ni­mas vi­suo­met ly­gus dar­ buo­to­jų tei­sių ap­sau­gos su­ma­ži­ ni­mui.“ 29 me­tų ra­šy­to­ja Il­zė But­ku­tė kon­fe­ren­ci­jo­je pri­sta­tė kny­gą „At­ leisk sa­vo še­fą“. „Tai ma­no as­me­ ni­ne pa­tir­ti­mi pa­rem­ta kny­ga. Aš bu­vau pir­mo­ji dar­buo­to­ja vie­no­je di­de­lė­je rek­la­mos agen­tū­ro­je, ku­ riai darb­da­viai, at­leis­da­mi iš dar­bo, su­mo­kė­jo vi­sas pri­va­lo­mas išei­ti­ nes kom­pen­sa­ci­jas.

„„Skirtumai: kai­ruo­liš­ko­ji pro­fsą­jun­ga pa­si­sa­kė at­si­ri­bo­jan­ti nuo so­cial­de­mok­ra­tų.

Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.


4

ketvirtadienis, gegužės 2, 2013

miestas

Lif­tų re­mon­tai – įslap­tin­ti Kau­no būs­to ad­mi­nist­ra­to­riai skun­džia­si ne­ga­lin­tys gau­ti duo­ me­nų apie dau­gia­bu­čių lif­tų būk­lę, jų tech­ni­nes cha­rak­te­ris­ti­ kas. Įmo­nės „Kau­no lif­tai“ va­do­vas ste­bi­si to­kiu rei­ka­la­vi­mu. Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

konk­re­tūs at­lik­ti dar­bai“, – tei­gė V.Nau­džiū­nie­nė.

Kal­ti­na ne­skaid­ru­mu

Ran­da nea­ti­ti­ki­mų

Kau­no būs­to ad­mi­nist­ra­to­riai ir to­ liau kal­ti­na įmo­nę „Kau­no lif­tai“ ne­skaid­ria veik­la. Anks­čiau jie žė­ rė prie­kaiš­tus lif­ti­nin­kams, kad šie ne­pa­tei­kia lif­tų prie­žiū­ros, re­mon­ to ata­skai­tų, są­ma­tų, prie­ši­na­si ad­mi­nist­ra­to­rių no­rui rink­tis lif­tų pri­žiū­rė­to­jus kon­kur­so bū­du. Ad­mi­nist­ra­to­riai da­bar tei­gia pa­ si­gen­dan­tys ir „Kau­no lif­tų“ duo­ me­nų apie lif­tų būk­lę. Pa­sak įmo­ nės „Ma­no būs­tas“ Kau­no re­gio­no va­do­vės Vi­dos Nau­džiū­nie­nės, pri­ žiū­rin­tys pa­sta­tus ad­mi­nist­ra­to­ riai pa­gei­dau­tų gau­ti dau­giau in­ for­ma­ci­jos, ko­kiais lif­tais va­ži­nė­ja gy­ven­to­jai, ku­riems rei­kia re­no­va­ ci­jos. „Dau­gia­bu­čių na­mų pri­žiū­ rė­to­jus, ku­riems ten­ka at­sa­ko­my­bė už na­muo­se esan­čių sis­te­mų funk­ cio­na­vi­mą, sa­vi­val­dy­bė ir lif­ti­nin­ kai pa­li­ko ne­ži­nio­je. Vie­šai bu­vo pa­teik­tas tik ad­re­sų są­ra­šas, bet ne

V.Nau­džiū­nie­nės tei­gi­mu, ad­mi­ nist­ra­to­riai pa­si­gen­da aiš­ku­mo ir dėl at­nau­jin­tų lif­tų. „Jų mo­der­ni­ za­ci­jos pro­ce­se la­bai trūks­ta skaid­ ru­mo. Ap­žiū­rė­jo­me pa­gal „Kau­ no lif­tų“ są­ra­šą re­no­vuo­tus lif­tus. Taip, vi­zua­liai jie at­ro­do nau­ji. Kas iš tie­sų ten at­lik­ta – neaiš­ku“, – tvir­ti­no V.Nau­džiū­nie­nė.

Ad­mi­nist­ra­to­riai kal­ti­na įmo­nę „Kau­ no lif­tai“ ne­skaid­ria veik­la. Pa­sak jos, ad­mi­nist­ra­to­riai pa­ ste­bė­jo, kad vie­na­me iš raš­tų nu­ro­ dy­ta, jog „Kau­no lif­tų“ mon­tuo­ja­ mų ka­bi­nų du­rys yra iš ne­rū­di­jan­čio plie­no. „Ad­mi­nist­ra­to­riai, ap­si­lan­

kę ne vie­na­me na­me, įsi­ti­ki­no, kad tai nea­ti­tin­ka rea­ly­bės. Vi­sur lif­tų du­rys bu­vo da­žy­to plie­no. Ne spe­ cia­lis­tui toks skir­tu­mas ga­li pa­si­ro­ dy­ti ne­reikš­min­gas. Fak­tiš­kai to­kių lif­tų kai­nos ski­ria­si 5–10 pro­c.“, – kal­bė­jo V.Nau­džiū­nie­nė. Sė­ja įta­ri­mus

Kau­no sa­vi­val­dy­bė pa­gal su­tar­tį su „Kau­no lif­tais“ nu­ro­do in­ves­ta­vu­ si dau­giau kaip 7 mln. li­tų į 99 lif­tų re­no­va­ci­ją. „Kau­no lif­tai“ bu­vo įsi­ pa­rei­go­ję in­ves­tuo­ti 600 tūkst. li­tų sa­vo lė­šų. Pa­sak V.Nau­džiū­nie­nės, įver­ti­nus ga­li­mą kai­nų skir­tu­mą tarp da­žy­to plie­no ir ne­rū­di­jan­čio plie­no du­rų, gau­na­ma su­ma la­bai pa­na­ši į tą, ku­rią lif­tams re­no­vuo­ ti tu­rė­jo skir­ti „Kau­no lif­tai“, – be­ veik 610 tūkst. li­tų. V.Nau­džiū­nie­nė ke­lia ver­si­ją, kad šie fak­tai ga­li bū­ti prie­žas­tis, dėl ko „Kau­no lif­tai“ ak­ty­viai prie­ ši­na­si lif­tų prie­žiū­ros kon­kur­sams, ku­rių no­rė­tų ad­mi­nist­ra­to­riai. „Abe­jo­nių ke­lia ir pa­ts mo­der­

VILNIUS CITY OPERA IR LIETUVOS VALSTYBINIS SIMFONINIS ORKESTRAS PRISTATO

„„No­rai: ad­mi­nist­ra­to­riai no­rė­tų gau­ti dau­giau in­for­ma­ci­jos apie lif­tus ir

skelb­ti kon­kur­sus šiems įren­gi­mams pri­žiū­rė­ti.

ni­zuo­ja­mų lif­tų są­ra­šas. Ki­tuo­ se mies­tuo­se dar­bai pra­de­da­mi tik eks­per­tams nu­spren­dus, kad lif­tą bū­ti­na keis­ti, o vi­si žings­niai de­ri­ na­mi su gy­ven­to­jais. Kau­ne pa­na­šu į tai, kad lif­tų kei­ti­mo ei­lė su­da­ry­ ta vos ne pa­gal ga­myk­li­nių nu­me­rių ei­liš­ku­mą – ku­ris lif­tas pa­ga­min­tas se­niau­siai, tas ir kei­čia­mas pir­mas. Ta­da kei­čia­mas lif­tas ša­lia esan­čia­ me pa­sta­te ir taip to­liau – kvar­ta­ lais, ne­pai­sant rea­laus po­rei­kio“, – pa­sa­ko­jo V.Nau­džiū­nie­nė. Tei­gia ne­tu­rin­tys ko slėp­ti

Įmo­nės „Kau­no lif­tai“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Jo­nas Gu­za­vi­čius nei­gia kal­ti­ni­mus, kad bend­ro­vė ką nors sle­pia. „Kiek­vie­no lif­to tech­ni­niai

v.zukaityte@kaunodiena.lt

GEGUÞËS 8, 10, 11, 12 D.

VILNIAUS KONGRESØ RÛMUOSE DIRIGENTAS – GINTARAS RINKEVIÈIUS REÞISIERË – DALIA IBELHAUPTAITË SCENOGRAFAS – MARIJUS JACOVSKIS KOSTIUMØ IR GRIMO DAILININKAS – JUOZAS STATKEVIÈIUS

SOLISTAI:

JURGITA ADAMONYTË, VIKTORIJA KAMINSKAITË, KOSTAS SMORIGINAS, TADAS GIRININKAS, VIKTORIJA MIÐKÛNAITË.

BILIETUS GALITE ÁSIGYTI WWW.TIKETA.LT ARBA VILNIAUS KONGRESØ RÛMUOSE

pa­sai su vi­so­mis spe­ci­fi­ka­ci­jo­mis yra mū­sų įmo­nė­je ir vi­si šie do­ku­ men­tai bus per­duo­ti, jei įren­gi­mų prie­žiū­rą pe­rims ki­tos įmo­nės“, – aiš­ki­no va­do­vas. Jis sa­ko ne­sup­ran­tan­tis ad­mi­nist­ ra­to­rių no­ro gau­ti spe­ci­fi­ka­ci­ją apie lif­tus šiuo me­tu. „Už lif­tus da­bar esa­me at­sa­kin­gi mes, to­dėl na­tū­ ra­lu, kad vi­si do­ku­men­tai tu­ri bū­ti mū­sų įmo­nė­je, o ne pas ad­mi­nist­ra­ to­rius“, – įsi­ti­ki­nęs J.Gu­za­vi­čius. Jis taip pat nei­gė, kad re­no­vuo­ jant lif­tus bu­vo sten­gia­ma­si kaip nors ne­leis­ti­nai su­tau­py­ti. „Pas­ ku­ti­nis lif­tas at­nau­jin­tas 2007 m. Yra vi­si dar­bų priė­mi­mo ak­tai, vi­ sa­da vyk­dė­me skaid­rią veik­lą“, – tei­gė J.Gu­za­vi­čius.

K.Pet­raus­ko gat­vę ruoš tro­lei­bu­sams Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

VOLFGANGO AMADËJAUS MOCARTO OPERA

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Nuo ki­tos sa­vai­tės, pir­ma­die­nio, K.Pet­raus­ko g. oku­puos dar­bi­nin­ kai – bus pra­dė­ti sta­ty­ti kon­tak­ti­ nio tink­lo stul­pai, klo­ti ka­be­liai. Bus įren­gia­ma tro­lei­bu­sų li­ni­ja.

Per­nai pra­si­dė­ję dar­bai Pa­ro­dos g. šie­met per­si­kels į K.Pet­raus­ko g., nes ke­ti­na­ma nuo mies­to cent­ro nu­ties­ti tro­lei­bu­sų li­ni­ją iki Sa­va­ no­rių pr. Bend­ro­vės „Aut­ro­lis“ Ener­ge­ ti­kos tar­ny­bos va­do­vas Eu­ge­ni­jus Šmi­tas „Kau­no die­nai“ už­si­mi­ nė, kad pir­mie­ji dar­bai pra­si­dės nuo Sa­va­no­rių pr. ir K.Pet­raus­ ko g. san­kry­žos ir ju­dės Vy­tau­to pr. link. „Vi­sų pir­ma bus sta­to­mi kon­tak­ ti­nio tink­lo stul­pai, klo­ja­mi ka­be­ liai“, – sa­kė E.Šmi­tas. Iš vi­so šio­je at­kar­po­je bus pa­sta­ ty­ta 118 cin­kuo­tų dau­giab­riau­nių stul­pų, ko­kie da­bar sto­vi ant Pa­ro­ dos kal­no. Taip pat du stul­pai at­ si­ras Ute­nos g., nes rei­kės su­jung­ ti vi­są tro­lei­bu­sų li­ni­ją. Anot Ener­ge­ti­kos tar­ny­bos va­ do­vo, dar­bai ne­truk­dys trans­por­ to eis­mui, nes stul­pai bus sta­to­mi ant ša­li­gat­vio. „Jo­kių ne­pa­to­gu­mų ne­pa­jus nei vai­ruo­to­jai, nei pės­tie­ ji, nes K.Pet­raus­ko g. pa­gal pa­tvir­ tin­tą pro­jek­tą bus pa­pla­tin­ta, to­dėl kon­tak­ti­nio tink­lo stul­pai bus sta­ to­mi ne prie pat gat­vės, o to­lė­liau“, – ti­ki­no E.Šmi­tas. Nau­ji stul­pai K.Pet­raus­ko g. iš­ dygs kas 30 m. Kon­tak­ti­nio tink­lo mon­ta­vi­mas pra­si­dės ar­ba vė­ly­vą ru­de­nį, ar­ba net ki­tą pa­va­sa­rį. Šie dar­bai vyks tik nak­tį, kad ne­truk­dy­tų eis­mui. Tink­lo il­gis – 4,8 km į abi pu­ses.

Vi­sas pro­jek­tas tu­ri bū­ti įgy­ven­ din­tas per 12 mė­ne­sių. „Dar tris mė­ne­sius ran­go­vai tu­ri re­zer­vo, jei­gu iš­kil­tų ne­nu­ma­ty­tų kliū­čių“, – tei­gė va­do­vas. Įreng­ti ir su­mon­tuo­ti kon­tak­ti­ nį tink­lą kai­nuos apie 3 mln. li­tų. Skelb­tą kon­kur­są lai­mė­jo ir vi­sus įren­gi­mo ir mon­ta­vi­mo dar­bus at­ liks bend­ro­vė „Au­to­kaus­ta“. K.Pet­raus­ko g. re­konst­ruk­ci­ja tu­ rė­tų pra­si­dė­ti tik ru­de­nį, kai sa­vi­ val­dy­bė pa­rinks ran­go­vą. Vyks­tant re­konst­ruk­ci­jai ža­da­ma gat­vę pra­ pla­tin­ti iki 3 m, pa­klo­ti nau­ją as­fal­ to dan­gą, pa­keis­ti vi­sus ša­li­gat­vius. Dėl šios gat­vės re­konst­ruk­ci­jos teks iš­pjau­ti apie 50 me­džių. K.Pet­raus­ko g. at­kar­pos nuo Vy­ dū­no al. iki Rad­vi­lė­nų pl. re­konst­ ruk­ci­ja kai­nuos 8 mln. li­tų.

„„Perspektyva: troleibusai kursuos

ir Parodos, ir K.Petrausko g. 

Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.


5

Ketvirtadienis, gegužės 2, 2013

lietuva At­vyks Iz­rae­lio pre­zi­den­tas

Mi­li­jo­nai – krep­ši­niui

Gre­sia ­ ap­kal­ta

Šią va­sa­rą į Lie­tu­vą tu­rė­tų at­vyk­ti Iz­rae­lio pre­zi­den­tas Shi­mo­nas Pe­re­sas. „Tai bus aukš­čiau­sias ofi­cia­lus vi­zi­tas, svar­bus abiem ša­lims, nes Iz­ rae­lis džiau­gia­si la­bai ge­rais dvi­ša­liais san­ty­kiais“, – in­for­ ma­vo Iz­rae­lio am­ba­sa­da. BNS ži­nio­mis, pla­nuo­ja­ma, kad vi­ zi­tas įvyks lie­pos mė­ne­sį.

Vy­riau­sy­bė ke­ti­na skir­ti nuo mi­li­jo­no iki dvie­jų mi­li­jo­nų li­ tų Kau­no „Žal­gi­rio“ ir Vil­ niaus „Lie­tu­vos ry­to“ krep­ ši­nio klu­bams pa­rem­ti. „Su­ ma ga­lė­tų bū­ti nuo mi­li­jo­ no iki dvie­jų mi­li­jo­nų“, – LNK „Ži­nioms“ sa­kė Ministrų ka­ bineto vadovas Al­gir­das But­ ke­vi­čius.

Ne­lie­čia­my­bės ne­te­ku­si Ne­ rin­ga Venc­kie­nė jau pra­lei­ do 12 Sei­mo po­sė­džių ir pra­ len­kė už po­sė­džių ne­lan­ky­ mą Sei­mo na­rio man­da­to ne­ te­ku­sį Li­ną Ka­ra­lių. „Del­fi“ tei­gi­mu, Sei­me pra­bil­ta, kad atė­jo lai­kas šią pro­ce­dū­rą ini­ ci­juo­ti ir N.Venc­kie­nei, ku­ri ne­va iš­vy­ko į Či­ka­gą (JAV).

Kon­ser­va­to­rių pa­vyz­dys už­kre­čia­mas? Daug dė­me­sio sau per par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mus pri­trau­kę kon­ser­va­to­riai, at­ro­do, sa­vo pa­vyz­džiu įkvė­pė ir po­li­ti­nius prie­ši­nin­kus – so­cial­de­mok­ra­tai jau pra­bi­lo taip pat gal­vo­jan­tys įsi­ves­ti tie­sio­gi­nius pir­mi­nin­ko rin­ki­mus. Eg­lė Še­pe­ty­tė

e.sepetyte@diena.lt

Šie­met ne­sus­pė­jo

Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­ čio­nys de­mok­ra­tai (TS-LKD) – vie­nin­te­lė par­ti­ja ša­ly­je, ku­rios pir­mi­nin­ką ga­li tie­sio­giai rink­ti vi­ si jos na­riai. Ki­to­se par­ti­jo­se ly­de­ rį ren­ka de­le­guo­ti jų na­riai, kaip ir, pa­vyz­džiui, val­džio­je esan­tys so­ cial­de­mok­ra­tai. Jie par­ti­jos pir­mi­ nin­ką rinks ge­gu­žės 4 d. Par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­ to­jas Al­gir­das Sy­sas sa­ko int­ri­gos rin­ki­muo­se ne­si­ti­kin­tis – esą nie­ kas nea­be­jo­ja, kad po­li­ti­niu ved­ liu bus per­rink­tas aukš­tus rei­tin­ gus vi­suo­me­nė­je tu­rin­tis prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius. A.Sy­so tei­gi­ mu, so­cial­de­mok­ra­tai jau svars­tė, ar ne­ver­tė­tų par­ti­jo­je įves­ti tie­sio­ gi­nių pir­mi­nin­ko rin­ki­mų, ta­čiau šie­met tai pa­da­ry­ti jau vė­lu. „Aš bū­čiau ša­li­nin­kas įtrauk­ ti kuo dau­giau par­ti­jos na­rių, ki­ taip jie tam­pa tar­si ati­to­lę. Įs­to­ja,

ta­da rin­ki­mai praei­na, vėl pau­zė. Vi­sa­da ge­rai ker­ti­niais klau­si­mais at­si­klaus­ti par­ti­jos na­rių nuo­mo­ nės, to­dėl va­kar tu­rė­jom pre­zi­diu­ mo po­sė­dį, dis­ku­ta­vo­me apie tai. Bet jau per ma­žai lai­ko, to­dėl sta­ tu­to ne­kei­čiam, bet kas ga­li ži­not, kas bus po dve­jų me­tų, gal įve­sim to­kią nuo­sta­tą. Aš bū­čiau už“, – ant­ra­die­nį kal­bė­jo A.Sy­sas. Įž­vel­gia ir trū­ku­mų

Kad į pir­mi­nin­ko rin­ki­mus ver­tė­tų įtrauk­ti kuo dau­giau par­ti­jos na­rių, pri­ta­ria ir ki­tų po­li­ti­nių jė­gų at­sto­ vai, pa­vyz­džiui, ne­se­niai į nau­ją da­ri­nį su­si­jun­gu­sios Dar­bo par­ti­ jos (lei­bo­ris­tų) pir­mi­nin­kas Vy­tau­ tas Gap­šys. Ta­čiau jis ma­to ir to­ kios sis­te­mos trū­ku­mų. „Kol kas sta­tu­tas toks, koks yra priim­tas. Jei par­ti­jos na­riai to­kį klau­si­mą kels, mes jį svars­ty­sim, bet, žiū­rė­da­mas į jų rin­ki­mų sis­ te­mą, aš ma­ty­čiau ir daug pa­to­ bu­li­ni­mų. Ji ga­lė­tų bū­ti aiš­kes­nė, žmo­nėms su­pran­ta­mes­nė ir tik­rai

„„Konkurentai: A.Ku­bi­liaus (de­ši­nė­je) pa­vyz­dys įkvė­pė ir so­cial­de­mok­

ra­tus, bet šie­met to pa­kar­to­ti ne­pa­vyks ir jų ved­liu ne­tie­sio­giai ge­gu­ žės 4 d. tu­rė­tų bū­ti per­rink­tas A.But­ke­vi­čius. Vy­gin­to Ska­rai­čio / BFL nuo­tr.

A.Ku­bi­lius lai­mė­jo pro­vin­ci­jo­je Ant­ra­ja­me TS-LKD par­ti­jos pir­mi­nin­ ko rin­ki­mų tu­re už A.Ku­bi­lių bal­sa­ vo 5166 par­ti­jos na­riai, V.Lands­ber­ gio kan­di­da­tū­rą pa­lai­kė 4501 kon­ser­ va­to­rius. Kaip ir pir­ma­ja­me rin­ki­mų tu­re, dau­ ge­ly­je di­džių­jų mies­tų – Vil­niu­je, Kau­ ne, Klai­pė­do­je, Pa­ne­vė­žy­je – V.Lands­ ber­gis su­rin­ko kiek dau­giau bal­sų nei

A.Ku­bi­lius, ta­čiau ant­ra­ja­me tu­re did­ mies­čiuo­se šis ato­trū­kis tarp abie­jų kan­di­da­tų kiek su­men­ko, pa­ly­gin­ti su skir­tu­mu per pir­mą­jį rin­ki­mų tu­rą. A.Ku­bi­lius par­ti­jai va­do­vau­ja nuo 2003 m., V.Lands­ber­gis jos po­li­ti­niu ved­liu bu­vo de­šimt­me­tį iki tol. Rin­ki­ mų re­zul­ta­tus tvir­tins ge­gu­žės 12 d. pla­ nuo­ja­mas par­ti­jos su­va­žia­vi­mas.

ge­res­nė. Prin­ci­pas, kad dau­giau žmo­nių ak­ty­viau da­ly­vau­ja, gal ir ne­blo­gas, bet yra ir kur jį pa­to­bu­ lin­ti“, – tei­gė V.Gap­šys.

Ar ne­ky­la klau­si­mų, ko­dėl at­si­sa­kė kan­ di­da­tuo­ti I.De­gu­tie­ nė? Ma­no ži­nio­mis, ją įkal­bė­jo tai pa­da­ry­ti. Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­ko pa­ va­duo­to­jo Gin­ta­ro Ste­po­na­vi­čiaus po­žiū­riu, ši per­mai­na svars­ty­ti­na, ta­čiau pir­miau­sia esą rei­kia nu­ spręs­ti, ar par­ti­jai ji duos nau­dos. „Pir­miau­sia rei­kė­tų kal­bė­ti apie tai, ką iš to par­ti­jos lai­mi ar­ba ne. Nes, be to de­mok­ra­ti­nio pro­ce­ so, bu­vo tam tik­ro su­si­prie­ši­ni­mo (TS-LKD par­ti­jo­je – red. pa­st.). Užuot su­si­tel­ku­s į po­zi­ty­vius da­ly­ kus, ke­lis mė­ne­sius par­ti­jo­je vy­ko

ga­na ašt­ri dis­ku­si­ja. Ge­rai pa­svė­rę mes ir­gi svars­to­me, kaip dau­giau na­rių įtrauk­ti į spren­di­mų priė­mi­ mą, ir vie­nas to­kių bū­dų – tie­sio­ giai ren­kant par­ti­jos ly­de­rius“, – sa­kė G.Ste­po­na­vi­čius. Su­re­ži­suo­ti rin­ki­mai?

Po­li­to­lo­go Vy­tau­to Dumb­liaus­ko nuo­mo­ne, kon­ser­va­to­rių pir­mi­ nin­ko rin­ki­mai ne­bu­vo to­kie ne­ kal­ti, kaip ga­li pa­si­ro­dy­ti iš pir­mo žvilgs­nio. Esą nuo pat pra­džių ne­ bu­vo min­ties, kad lai­mė­ti ga­li ne A.Ku­bi­lius, o V.Lands­ber­gio kan­ di­da­ta­vi­mas – tik sim­bo­li­nis ges­ tas gelbs­tint pa­dė­tį. „Ma­nau, tai bu­vo A.Ku­bi­liaus ko­man­dos su­ma­ny­mas leng­vai lai­mė­ti. Ar ne­ky­la klau­si­mų, ko­dėl at­si­sa­kė kan­di­da­tuo­ti Ire­na De­gu­ tie­nė? Ma­no ži­nio­mis, ją įkal­bė­ jo tai pa­da­ry­ti. Nes­var­bu dėl ko, bet ji at­si­sa­kė. Ir ta­da V.Lands­ber­ gis pa­reiš­kė, kad bū­tų bu­vę rin­ ki­mai be pa­si­rin­ki­mo, kaip se­nais ge­rais lai­kais, – ci­tuo­ju V.Lands­

ber­gio žo­džius. Bū­tų rin­ki­mai be kon­ku­ren­tų, nes Va­len­ti­nas Stun­ dys tik­rai toks nė­ra. V.Lands­ber­gis išė­jo į rin­ki­mus, ma­tyt, siek­da­ mas, kad bū­tų tik­ri rin­ki­mai. Toks ges­tas, ma­no gal­va, sim­bo­li­nis. Ir pir­ma­me tu­re A.Ku­bi­lius ne­su­ rin­ko nė pu­sės bal­sų. Ma­no gal­va, tai ro­do ly­de­rys­tės kri­zę. O ant­ra­ me tu­re vi­si rin­ko­si iš dvie­jų blo­ gy­bių. V.Lands­ber­gio per­ga­lė bū­ tų grį­ži­mas į praei­tį, tad dau­gu­ma nu­spren­dė, kad ge­riau yra jau­nes­ nis ly­de­ris, ir pa­si­rin­ko Ku­bi­lių“, – sam­pro­ta­vo po­li­to­lo­gas. V.Dumb­liaus­kas tei­gė, kad iš da­ lies šie rin­ki­mai – ir vie­šų­jų ry­šių ak­ci­ja, ta­čiau ji ne­sve­ti­ma vi­soms po­li­ti­nėms par­ti­joms, o reng­tis pe­ rim­ti val­džią – kiek­vie­nos po­li­ti­nės jė­gos tiks­las. „Vie­na ver­tus, V.Lands­ber­gis kal­bė­jo apie ne­ge­rus da­ly­kus par­ ti­jo­je. Ta­čiau tai ga­lė­jo bū­ti da­ro­ma ir są­mo­nin­gai – esą žiū­rė­kit, mes šva­ri­na­mės. Bet tai vi­siš­kai nor­ ma­lu, kiek­vie­nam po­li­ti­kui sma­gu, kai yra to­kia va­ka­ro ži­nia. Jų to­kia pro­fe­si­ja, jie tu­ri lai­mė­ti rin­ki­mus. Vis dėl­to pro­ce­sai par­ti­jo­je vyks­ta, ir rin­ki­mai pa­ro­dė, kad yra ke­lios gru­puo­tės par­ti­jo­je. Jos kon­ku­ruo­ ja, bet vis tiek par­ti­ja vie­na, ji ne­ sky­la ir ne­skils“, – sa­kė V.Dumb­ liaus­kas.


6

Ketvirtadienis, gegužės 2, 2013

nuomonės

UNES­CO są­ra­še at­si­ras vie­tos Kau­nui

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Dar­bas be tai­syk­lių

sius 20 me­tų tik­rai nu­vei­kė pui­ kų dar­bą – dau­ge­lio pa­slau­gų ly­gis mū­sų ša­ly­je pri­lygs­ta pa­ ry­žie­tiš­ka­jam ar ne­tgi kai kur jį len­kia.

Lai­ma Že­mu­lie­nė l.zemuliene@diena.lt

P

Ig­nas Ja­čaus­kas

G

am­tos dės­niai sa­ko, kad iš chao­so anks­čiau ar vė­liau at­si­ran­da tvar­ ka. Kai į šią am­ži­ną ko­vą įsi­ki­ša po­ li­ti­kas, tai­syk­lės su­dė­tin­gė­ja. Tuo­ met frag­men­tiš­ki ban­dy­mai įves­ti tvar­ką pa­ pras­tai ne­si­bai­gia nie­kuo. Pa­vyz­džiui, yra toks iš pa­žiū­ros ne­blo­gas do­ ku­men­tas – Sei­mo na­rių veik­los ga­ran­ti­jų įsta­ ty­mas. Tiks­liau, bu­vo: 2012-ai­siais ka­den­ci­ją bai­gęs Sei­mas nuė­jo kry­ž iaus ke­lius iki pat įsta­ty­mo priė­mi­mo ir tik pa­sku­ti­nę aki­mir­ką nu­spren­dė, kad jų įpė­di­niams ne­rei­kia nu­sta­ ty­ti griež­tes­nių tai­syk­lių, nu­ma­tan­čių konk­re­ čias ato­sto­gas, baus­mes už pra­vaikš­tas ir ki­tus įpras­tus da­ly­kus. Daž­niau­siai pa­si­kar­to­jan­tis pa­si­tei­si­ni­mas – sau tai­syk­les įves­ti ga­li­me, bet ne­mo­ra­lu nu­sta­ty­ti jas bū­si­mos ka­den­ci­ jos Sei­mui. Ar­gu­men­tas ab­sur­diš­kas, nes ne­ rei­kia bū­ti pra­na­šu, kad nu­spė­tum, jog bent pu­sė par­la­men­to sen­bu­vių per­si­k raus­tys į nau­ją po­li­ti­nį Sei­mo se­zo­ną. Taip ir įvy­ko. Da­bar iš tru­pi­nė­lių ban­do­ma su­ran­kio­ti tą tai­ syk­lių mo­zai­ką – pa­vyz­džiui, vėl pa­si­gir­do nuo­mo­nių, kad gal ne­ge­rai, jog į dar­bą ne­vaikš­ tan­tis (-i) par­la­men­ta­ras (-ė) vis tiek gau­na du treč­da­lius at­ly­gi­ni­mo. Kad ne­bū­čiau ap­kal­tin­ tas run­ke­liz­mu skai­čiuo­jant po­li­ti­kų pi­ni­gus, pa­sa­ky­siu pa­pras­čiau – kvai­la yra ne pa­ts pa­ra­ dok­sas, kad at­ly­gi­ni­mas gau­na­mas už nie­ką, o tai, jog Sei­mas ir to­liau sėk­min­gai men­ki­na sa­ vo re­pu­ta­ci­ją bei stip­ri­na mi­tą, kad val­džia Lie­ tu­vo­je to­ly­gu pri­vi­le­gi­joms, o pri­vi­le­gi­jos gim­ do po­li­ti­nio anar­chiz­mo ap­raiš­kas. Re­zul­ta­ tas – rin­kė­jų nea­py­kan­ta po­li­ti­kams stip­rė­ja.

ir­ma­sis adap­ta­ci­jos eta­ pas Pa­ry­žiu­je, ko ge­ ro, įveik­tas. Taip kalbėjo bu­vęs kul­tū­ros mi­nist­ras, da­bar – Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius prie UNES­CO Arū­nas Ge­lū­nas, va­kar vė­lų va­ka­rą iš Pa­ry­žiaus at­vy­kęs į Lie­tu­vą.

– Ger­bia­mas am­ba­sa­do­riau, koks jū­sų ke­lio­nės į Vil­nių tiks­las? – Da­ly­vau­siu Lie­tu­vos dip­lo­ma­ ti­nių at­sto­vy­bių va­do­vų su­si­ti­ ki­me. To­kie su­si­ti­ki­mai vyks­ta kiek­vie­nais me­tais. Šie­met di­ džiau­sias dė­me­sys bus ski­ria­ mas Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mui ES Ta­ry­bo­je.

Kvai­las ne pa­ra­dok­sas, kad at­ly­ gi­ni­mas gau­na­mas už nie­ką, o tai, jog Sei­mas ir to­liau sėk­min­ gai men­ki­na sa­vo re­pu­ta­ci­ją.

– Am­b a­s a­d o­r iaus prie UNES­CO po­stas li­ko tuš­čias, kai iš jo prieš ke­le­rius me­tus bu­vo at­šauk­ta Ina Mar­čiu­lio­ ny­tė. Tur­būt per tą lai­ką su­ si­kau­pė daug dar­bų? – Svar­biau­sias dar­bas šiuo me­ tu, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, – at­kur­ ti Lie­tu­vos ga­li­my­bes da­ry­ti įta­ ką spren­di­mams šio­je svar­bio­je dau­gia­ša­lė­je or­ga­ni­za­ci­jo­je. Lie­ tu­va šiuo me­tu nė­ra UNES­CO Vyk­do­mo­sios ta­ry­bos na­rė, prii­ mant spren­di­mus da­ly­vau­ja tik kaip ste­bė­to­ja. Tai ap­sun­ki­ na ga­li­my­bę da­ry­ti įta­ką or­ga­ ni­za­ci­jos spren­di­mams, stra­te­ gi­jai. Ki­ta ver­tus, yra dau­gy­bė ki­tų bū­dų bū­ti ma­to­miems, įta­ kin­giems. Esa­me dvie­jų svar­bių tarp­vy­riau­sy­bi­nių ko­mi­te­tų na­ riai, o vie­no jų vi­ce­pir­mi­nin­kas yra Lie­tu­vos at­sto­vas pro­fe­so­ rius Aud­rius Bi­ti­nas. Be to, nuo lie­pos 1 d. pra­dė­si­ me pir­mi­nin­kau­ti ES Ta­ry­bai, tai bus ma­ty­ti ir UNES­CO ES vals­ty­ bių gru­pė­je, ku­riai pri­klau­so­me.

Tai, kad pri­vi­le­gi­ja iš­lik­ti po­li­ti­nė­je are­no­je svar­biau už at­sto­va­vi­mą rin­kė­jams, įro­do dar vie­nas fak­tas. Ke­liuo­se sei­muo­se kal­bė­ta ir apie Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sas, ku­rios ap­ri­bo­tų po­li­ti­kų pri­vi­le­gi­ją sė­dė­ti ant dvie­jų kė­džių – Sei­mo na­rio ir mi­nist­ro. Nes, su­ti­ki­te, ir šiaip jau juo­kin­gai at­ ro­do, kai į Sei­mą įžen­gęs prem­je­ras tam­pa par­ la­men­ta­ru, bet bal­suo­ja tik tuo­met, ka­da no­ri (t. y. ka­da nau­din­ga; daž­niau­siai tik prii­mant biu­ dže­tą ir svars­tant pa­na­šaus ly­gio klau­si­mus). Ei­ na į sa­vo ant­rą­jį dar­bą taip pat ka­da no­ri ar, tiks­ liau sa­kant, ka­da rei­kia. Pa­si­tei­si­ni­mas – bet juk už tai mi­nist­rai pi­ni­gų ne­gau­na. Tik gy­ve­ni­me nu­tin­ka vi­so­kių ne­ma­lo­nių da­ly­kų, mi­nist­rai su­si­komp­ro­mi­tuo­ja, iš­len­da jų ne­su­ge­bė­ji­mai, įvyks­ta in­te­re­sų konf­lik­tai, po­li­ti­kai kei­čia­mi ki­ tais. Ta­čiau jie vi­sa­da tu­rės sau­gią prie­bė­gą Sei­ me ir ga­lės per­žie­mo­ti dar bent ke­le­rius me­tus. Kol par­ti­jos ko­le­gos ras ką nors ge­res­nio.

– Dėl ko­kio Lie­tu­vos ar­chi­ tek­tū­ros ar gam­tos ob­jek­to da­bar kau­na­tės, kad jis bū­tų įtrauk­tas į UNES­CO pa­vel­do są­ra­šą? – Ar­ti­miau­sias pla­nas – kau­ tis dėl Kau­no iki­ka­ri­nės mo­der­ nio­sios ar­chi­tek­tū­ros komp­lek­so, kad jis pa­tek­tų į UNES­CO pa­vel­ do są­ra­šą. Bend­ra­dar­biau­ja­me su Kau­no sa­vi­val­dy­be. Esu pa­ pra­šęs pa­teik­ti kuo de­ta­les­nę šio ar­chi­tek­tū­ros kū­ri­nių komp­lek­so do­ku­men­ta­ci­ją. Esa­ma ne tik gam­tos ir ar­chi­ tek­tū­ros ob­jek­tų, ku­riuos ver­tė­ tų įtrauk­ti į UNES­CO są­ra­šus. Be šiuo­se są­ra­šuo­se jau esan­čios lie­tu­viš­ko­sios kryž­dir­bys­tės, tik­

informacija:

302 250

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“, Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Žilvinė Petrauskaitė

„Kauno dienos“ redakcija, Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260 Jūratė Kuzmickaitė – 302 275

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė –

Vilniaus biuro vadovas Evaldas Labanauskas – (8 5) 219 1372

TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

– Ar per pus­me­tį spė­jo­te pri­ si­jau­kin­ti tą le­gen­do­mis api­ pin­tą mies­tą, ku­ria­me vai­di­ no Sa­rah Bern­hardt, dai­na­vo Édith Piaf, jau­nys­tė­je ra­šė Er­nes­tas He­ming­way? – Ne­ži­nau, ko­kio at­vi­ru­mo ir lanks­tu­mo rei­kė­tų, kad pri­si­ jau­k in­t um Pa­ry­ž ių per pen­ kis mė­ne­sius. Vis dėl­to ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti, kad pir­mi­nis adap­ ta­ci­jos eta­pas Pa­ry­žiu­je, ko ge­ ro, įveik­tas. Tai sie­čiau su sa­vo sep­tyn­me­čio sū­naus ap­si­pra­ti­ mu pran­cū­zų mo­kyk­lo­je ir at­ši­ lu­siu oru. – Kur įsi­kū­rė­te su šei­ma? – Įsi­kū­rė­me bu­te, esan­čia­me ne­to­li UNES­CO būs­ti­nės, o ši – ne­to­li Ei­fe­lio bokš­to. Ne­pa­vy­ ko nuo šio ar­chi­tek­tū­ros še­dev­ ro vi­siš­kai pa­bėg­ti.

„„Prie­sai­ka: „Esu sau pa­sa­kęs, kad pir­mie­ji ma­no dar­bo UNES­CO

me­tai yra so­cia­li­nio tink­lo mez­gi­mo me­tai“, – dar­bo su­bti­ly­bių ne­slė­pė A.Ge­lū­nas. Arū­no Ge­lū­no as­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.

rai ga­lė­tų at­si­ras­ti ir uni­ka­li mū­ sų ver­bų kū­ri­mo tra­di­ci­ja. Nea­ be­jo­ju, kad, lai­kui bė­gant, to­kių lie­tu­viš­kų per­liu­kų su ko­le­go­mis at­ra­si­me dar dau­giau. – Tur­būt gau­na­te daug kvie­ ti­mų į įvai­rius ren­gi­nius, va­ka­rė­lius, kur ga­li­ma už­ megz­ti nau­din­gų pa­žin­čių su įta­kin­gais Pa­ry­žiaus eli­to as­me­ni­mis. Ar mėgs­ta­te juo­ se lan­ky­tis? – Lan­ky­ma­sis ofi­cia­liuo­se priė­ mi­muo­se ir įvai­rių vals­ty­bių at­ sto­vy­bių or­ga­ni­zuo­ja­muo­se ren­ gi­niuo­se yra ab­so­liu­čiai bū­ti­na dip­lo­ma­to dar­bo da­lis. Jei ne­ si­lan­kai pas ki­tus, ki­ti pas ta­ ve taip pat neuž­suks. Įgy­si re­ pu­ta­ci­ją žmo­gaus, ku­ris ša­li­na­si sa­vo ko­le­gų, ig­no­ruo­ja ki­tų pa­ stan­gas. To­dėl, be jo­kios abe­ jo­nės, ten­ka lan­ky­tis gau­siuo­se UNES­CO ren­gi­niuo­se. Įgy­ti kon­tak­tai la­bai ver­tin­gi – jau ne kar­tą jie yra pa­dė­ję spren­

302 230

Platinimo tarnyba: 302

džiant įvai­rias pro­ble­mas. Esu sau pa­sa­kęs, kad pir­mie­ji ma­no dar­bo UNES­CO me­tai yra so­cia­ li­nio tink­lo mez­gi­mo me­tai. – Kas Pa­ry­žiu­je la­biau­siai krin­ta į akis, kas jus ten la­ biau­siai nu­ste­bi­no? – Pa­ry­žiu­je nu­ste­bi­no tik­rai la­ bai daug kas! Jei rei­kė­tų iš­skir­ ti vie­ną da­ly­ką, pa­brėž­čiau vy­ res­nių pa­ry­žie­čių ge­bė­ji­mą lik­ti ak­ty­viems ir ža­viems iki pat gi­ lios se­nat­vės. Tai mums, lie­tu­ viams, – rim­tas iš­šū­kis. Nie­ ka­da ne­su­tik­siu, kad ak­ty­vus, vis­kuo be­si­do­min­tis gy­ve­ni­mas tu­ri baig­tis po še­šias­de­šim­ties. Dar ne­ga­liu ne­pa­mi­nė­ti tie­siog be­pro­tiš­kai Pa­ry­žiaus ke­liuo­ se be­siel­gian­čių mo­to­cik­li­nin­kų. To­kio eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­ mo mas­to ne­bu­vau nie­kur re­gė­ jęs. Ta­čiau ir su tuo jau imu ap­ si­pras­ti. Ki­ta ver­tus, tu­riu pri­pa­žin­ ti, kad lie­tu­viai per pa­sta­ruo­

242

Prenumeratos skyrius: 302

302 243

LIETUVA, Ekonomika: Justinas Argustas –

(8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 SPORTAS: Romas Poderys – Marius Bagdonas – Balys Šmigelskas – 

302 258 302 259 (8 5) 219 1383

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

302 263

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1380

Ratai:

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

– Ge­ne­ro­las Char­les de Gaul­ le yra skam­biai šūk­te­lė­jęs: „Kaip val­dy­ti ša­lį, ku­rio­je – 350 sū­rio rū­šių!“ Ar gi­li­na­ tės į pran­cū­zų vir­tu­vės su­ bti­ly­bes? – Pran­cū­zų gast­ro­no­mi­ja iš­ties stul­bi­na­ma – tai se­na ir gar­bin­ ga is­to­ri­nė kul­tū­ri­nė tra­di­ci­ja. Ne­ga­liu pa­neig­ti, kad esu pran­ cū­ziš­ko vy­no ger­bė­jas, – esa­ma jo rū­šių, ku­rios ska­ti­na ne tik gast­ro­no­mi­nį, bet be­veik es­te­ti­ nį pa­si­gė­rė­ji­mą (čia pri­si­me­nu, ko­kia­me kon­teks­te vy­no ra­ga­vi­ mą mi­nė­jo vo­kie­čių fi­lo­so­fas Im­ ma­nue­lis Kan­tas). Sū­rio sma­gu­ riau­ju ma­žiau, mie­liau ren­kuo­si spor­tą! (Juo­kia­si.) Nors ne­ga­liu pa­si­gir­ti, kad nuo­lat iš­mė­gi­na­ me vis nau­jas pran­cū­zų vir­tu­ vės pa­slap­tis (tam pa­pras­čiau­ siai nė­ra lai­ko), vis dėl­to ji tik­rai ver­ta su­si­ža­vė­ji­mo.

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261

– O kaip pa­vy­ko adap­tuo­tis šei­mai? Kuo už­sii­ma jū­sų žmo­na, ko­kią mo­kyk­lą lan­ ko sū­nus? – Žmo­na šiuo me­tu na­muo­ se au­gi­na mū­sų de­vy­nių mė­ne­ sių duk­re­lę Ma­ri­ją Oną, mo­ko­si pran­cū­zų kal­bos dip­lo­ma­tų su­ tuok­ti­niams UNES­CO or­ga­ni­ zuo­ja­muo­se kur­suo­se, ly­di ma­ ne į UNES­CO ren­gi­nius. Sū­nus Jo­nas mo­ko­si tarp­tau­ti­nė­je mo­ kyk­lo­je, ku­rio­je ly­giag­re­čiai mo­ ko­ma pran­cū­zų ir ang­lų kal­bo­ mis. Tai – di­de­lis iš­šū­kis, ku­rį jis, at­ro­do, vy­riš­kai priė­mė.

302 265

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raidėmis

Arūnas Andriuškevičius –

302 260

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS:

SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114

302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228


7

KetvirtADIENIS, gegužės 2, 2013

pasaulis At­siims ­ kūną

Kas ­ kal­tas?

Spro­gimų ­ se­ri­ja

Nu­kau­to įta­ria­mo Bos­to­no ma­ra­to­no sprog­din­to­jo Ta­ mer­la­no Car­na­je­vo ar­ti­mie­ji at­siims kūną, nes jo našlė su­ ti­ko jį ati­duo­ti. Kūnas bu­vo lai­ ko­mas me­di­ci­nos tyrėjų biu­ re Ma­sa­ču­set­se nuo ta­da, kai šis 26 metų įta­ria­ma­sis bu­vo nu­kau­tas per su­si­šau­dymą su po­li­ci­ja.

Af­ga­nis­ta­nui, ku­ria­me au­gi­na­ ma dau­giau­sia pa­sau­ly­je opi­ji­ nių aguonų, ne­turėtų būti ver­ čia­ma vi­sa kaltė dėl šių nar­ko­ tikų ant­plūdžio. „Ne vien Af­ga­ nis­ta­nas, bet ir pa­sau­linė kvai­ šalų pa­klau­sa turėtų būti kal­ ti­na­ma“, – sakė Af­ga­nis­ta­no už­sie­nio rei­kalų mi­nist­ras Zal­ mai Ras­sou­las.

Ira­ke per spro­gi­mus įvai­rio­ se vie­to­se va­kar žu­vo ma­ žiau­siai 15 žmo­nių. Smur­to didė­ji­mas ga­li būti per­spėji­ mas apie gre­siantį di­delį et­ ninį konf­liktą. Kai­mynė­je Si­ ri­jo­je ki­lus pi­lie­ti­niam ka­ rui, smur­to Ira­ke pa­daugė­jo, dar la­biau pa­didė­jo įtam­pa tarp su­nitų ir šiitų.

De­pu­tatų muš­tynės

Grai­ki­ja Tarp­tau­tinę dar­bo dieną pa­si­ti­ko 24 va­landų strei­ku. Pro­ tes­tai ir de­ monst­ra­ci­jos nu­vil­ni­jo per visą pa­saulį.

Ve­ne­sue­los par­la­men­te ant­ra­ dienį ki­lo muš­tynės, per ku­rias bu­vo su­žeis­ti ke­li įsta­tymų leidė­ jai, pra­si­ver­žus aist­roms per aud­ ringą se­siją, su­si­ju­sią su įnir­tin­gu gin­ču dėl pre­zi­den­to rin­kimų.

„„Pro­tes­tai: ei­ty­nių ban­ga nu­si­ri­to per griež­to tau­py­mo prie­mo­nių iš­var­gintą Eu­

ropą ir ki­tus že­my­nus. 

„Scan­pix“ nuo­tr.

Triukš­min­ga Ge­gužės 1-oji Ko­vos die­na

Grai­ki­jo­je dėl strei­ko va­kar bu­ vo su­stab­dy­ti keltų rei­sai į sa­las ir su­tri­ko vie­ša­sis su­si­sie­ki­mas sos­tinė­je Atė­nuo­se. Ša­ly­je vy­ko pro­tes­to ak­ci­jos dėl už­sitę­su­sios griež­to tau­py­mo po­li­ti­kos eko­ no­mi­ko­je. „Ge­gužės 1-oji – at­mi­ni­mo, gar­ bės ir ko­vos die­na“, – pa­skelbė pa­ grin­dinė pri­va­čio­jo sek­to­riaus pro­fsąjun­ga GSEE, ku­ri or­ga­ni­za­vo pro­tes­tus kar­tu su vie­šo­jo sek­to­ riaus pro­fsąjun­ga ADE­DY. Su ko­mu­nis­tais su­si­jęs judė­ji­mas „Pa­me“ taip pat pla­na­vo su­reng­ti at­ski­ras ei­ty­nes Atėnų cent­re. Ta­čiau dau­ge­lis par­duo­tu­vių li­ko ati­da­ry­tos, vy­riau­sy­bei nu­spren­dus ne dar­bo dieną iš ge­gužės 1-osios per­kel­ti į ge­gužės 7-ąją dėl or­to­ doksų Ve­lykų, šie­met šven­čiamų ge­ gužės 5-ąją. Šis vy­riau­sybės spren­di­mas lai­ko­ mas mėgi­ni­mu pa­dėti pre­ky­bi­nin­ kams pa­di­din­ti par­da­vi­mo apimtį per or­to­doksų Did­žiąją sa­vaitę.

Mal­ši­no aša­rinė­mis du­jo­mis

Tur­k i­jos riau­š ių po­l i­c i­ja va­kar pa­nau­do­jo van­dens pa­tranką ir aša­ri­nes du­jas, vai­ky­da­ma šim­ tus pro­tes­tuo­tojų, ku­rie ne­paisė drau­d i­m o ir Tarp­tau­t inę dar­ bo dieną su­rengė de­monst­ra­ciją Stam­bu­lo cent­re. Šis drau­di­mas bu­vo pa­skelb­tas sie­kiant iš­veng­ti trikd­žių re­no­va­ ci­jos dar­buo­se, vyks­tan­čiuo­se sim­ bo­linė­je Tak­si­mo aikštė­je, ku­ri yra tra­di­cinė mi­tingų vie­ta. Pro­tes­tuo­to­jai svaidė ak­me­nis į po­li­ciją, mėgi­nan­čią už­kirs­ti ke­ lią pro­tes­tams Be­šik­ta­šo ra­jo­ne, esan­čia­me maž­daug už dviejų ki­lo­ metrų nuo Tak­si­mo aikštės. „Mir­ tis fa­šiz­mui! Te­gy­vuo­ja Ge­gužės 1-oji!“, – skan­da­vo pro­tes­tuo­to­ jai, su­si­rinkę pa­kvie­tus kai­rio­sioms par­ti­joms ir pro­fsąjun­goms. Be­šik­ta­šo ra­jo­ne esan­tis prem­je­ ro Re­ce­po Tayyi­po Er­do­ğa­no biu­ ras bu­vo ap­tver­tas ir sau­go­mas de­ šim­čių po­li­ci­ninkų, ku­riuos pa­laikė riau­šių po­li­ci­jos šar­vuo­tie­ji au­to­ mo­bi­liai.

Re­kor­di­nis ne­dar­bas

Vy­riau­sybė ban­do ra­min­ti vi­suo­ menę ti­kin­da­ma, kad jos po­li­ti­ka vei­kia ir kad Grai­ki­jos eko­no­mi­ kos smu­ki­mas baig­sis jau kitą­met. Ta­čiau pro­fe­sinės sąjun­gos kal­ti­na vald­žią, kad jos įves­tos tau­py­mo prie­monės pri­vedė prie re­kor­di­nio ne­dar­bo, šiuo me­tu sie­kian­čio 27 pro­c. Jau­ni­mo am­žiaus grupė­je šis ro­dik­lis sie­kia net 60 pro­c. Sek­ma­dienį vy­riau­sybė nu­bal­sa­vo už įsta­tymą, lei­siantį at­leis­ti 15 tūkst. vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­tojų, vyk­ dant su­si­ta­ri­mo su ES ir Tarp­tau­ti­ niu va­liu­tos fon­du (TVF) sąly­gas. Nuo 2010 m. ES ir TVF Grai­ki­jai skyrė iš vi­so 240 mlrd. eurų pa­gal fi­nan­si­nio gelbė­ji­mo pro­gramą. Šią sa­vaitę kre­di­to­riai su­ti­ko su­teik­ ti Atė­nams 3 mlrd. eurų pa­skolą, o ge­gužės 13 d. turėtų būti pri­tar­ta dar vie­nai 6 mlrd. eurų iš­mo­kai.

Ke­li tūkstan­čiai dar­ bi­ninkų Da­ko­je ne­šė rau­do­nus pla­ka­tus ir vėlia­vas, skan­duo­da­ mi „Pa­kar­ti žu­di­kus! Pa­kar­ti fab­rikų sa­vi­ nin­kus!“. „Pa­kar­ti žu­di­kus!“

Bang­la­de­še pro­tes­tuo­to­jai, įtū­ žę dėl šim­tus gy­vy­bių nu­si­ne­šu­sio pra­mo­ni­nio pa­sta­to griū­ties, va­kar vie­ni pirmųjų pra­dėjo de­monst­ra­ ci­jas Azi­jo­je, reikš­da­mi ne­pa­si­ten­ ki­nimą ma­žais at­ly­gi­ni­mais ir pra­ sto­mis dar­bo sąly­go­mis. Pyktį Bang­la­de­še la­biau­siai kurs­ tė did­žiau­sia ka­da nors šios ša­lies

pra­monė­je įvy­ku­si ne­laimė, kai praeitą sa­vaitę su­griu­vus dra­bu­žių siu­vyklų pa­sta­tui žu­vo dau­giau nei 400 dar­bi­ninkų, o įtūžę pro­tes­tuo­ to­jai rei­ka­la­vo eg­ze­ku­ci­jos tų fab­ rikų va­do­vams. Ke­li tūkstan­čiai dar­bi­ninkų ne­šė rau­do­nus pla­ka­tus ir vėlia­vas, žy­ giuo­da­mi Da­kos gatvė­mis ir skan­ duo­da­mi „Pa­kar­ti žu­di­kus! Pa­kar­ti fab­rikų sa­vi­nin­kus!“, pra­si­de­dant de­m onst­ra­c ijų ban­gai vi­s o­j e ša­ly­je. Kam­bod­žo­je įpykę dar­bi­nin­kai nu­žy­gia­vo prie par­la­men­to įteik­ti pe­ti­ci­jos, ku­rio­je rei­ka­lau­ja­ma, kad mi­ni­ma­lus mėne­si­nis at­ly­gi­ni­mas dra­bu­žių siu­vyk­lo­se, ap­rūpi­nan­ čio­se prekė­mis dau­gelį Va­karų ša­ lių ap­ran­gos pre­ky­bos tinklų, bū­ tų pa­di­din­tas iki 150 JAV do­le­rių (396 litų). Kaip pra­nešė In­do­ne­zi­jos po­li­ci­ ja, apie 55 tūkst. dar­bi­ninkų išė­jo į gat­ves Dža­kar­to­je, todėl ši Ge­gužės 1-osios de­monst­ra­ci­ja ta­po vie­na did­žiau­sių ša­lies sos­tinė­je per ke­ le­rius pa­sta­ruo­sius me­tus. Ša­ly­je, ku­rios eko­no­mi­ka did­žiau­sia Piet­ry­čių Azi­jo­je, stiprė­ja pro­ tes­tai dėl dar­bo sąlygų, kylant pra­ gy­ve­ni­mo iš­lai­doms. Dar­bi­nin­kai taip pat rei­ka­lau­ja skir­ti jiems di­ desnę dalį pa­jamų, le­miamų ša­lies eko­no­mi­kos sėkmės. Ki­nai nu­sprendė pailsė­ti

Hon­kon­go, ku­ris yra vie­nas Azi­jos ka­pi­ta­liz­mo švy­tu­rių, pro­fsąjun­ gos pro­gno­za­vo, kad apie 5 tūkst. žmo­nių da­ly­vaus ei­tynė­se prie tur­ tin­giau­sio Azi­jo­je žmo­gaus Li Kashin­go biu­ro, pa­lai­ky­da­mi strei­ kuo­jan­čius uostų dar­bi­nin­kus. Ta­čiau dau­ge­lis šio­je Ki­ni­jos te­ri­ to­ri­jo­je pa­si­nau­do­jo ga­li­my­be nei­ti į darbą – kaip ir mi­li­jo­nai žmo­nių že­my­ninė­je Ki­ni­jo­je, kur mi­nint Tarp­tau­tinę dar­bo dieną pa­skelb­ tos trys ne dar­bo die­nos. BNS, BBC inf.

Opo­zi­ci­ja nu­rodė, kad bu­vo už­ pul­ti ir su­žeis­ti sep­ty­ni jos de­ pu­ta­tai, kai jie pro­tes­ta­vo prie­š spren­dimą ne­leis­ti jiems pa­si­sa­ ky­ti Asamblė­jo­je, nes jie at­si­sa­ko pri­pa­žin­ti pre­zi­den­to Ni­co­lo Ma­ du­ro per­galę ba­land­žio 14-ąją vy­ ku­siuo­se rin­ki­muo­se. Vy­riau­sybę pa­lai­kan­tys įsta­tymų leidė­jai kal­ti­na sa­vo opo­nen­tus „fa­šis­tus“ pra­dėjus smurtą, ku­ris at­spin­di di­delę įtampą ša­lies, pri­ klau­san­čios naftą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jai OPEC, po­li­ti­ko­ je po so­cia­lis­to ly­de­rio Hu­go Chá­ ve­zo mir­ties šie­met kovą. 50-me­tis N.Ma­du­ro, ku­ris bu­ vo H.Chá­ve­zo pa­si­rink­tas įpėdi­ niu, rin­ki­muo­se įveikė opo­zi­ci­jos kan­di­datą Hen­ri­que Cap­ri­lesą 1,5

pro­c. skir­tu­mu. 40-me­tis H.Cap­ ri­le­sas at­si­sakė pri­pa­žin­ti jo per­ galę ir tvir­ti­no, kad per rin­ki­mus įvyk­dy­ta tūkstan­čiai pa­žei­dimų bei bal­sai buvę pa­vog­ti. Tie rin­ki­mai pa­rodė, kad ša­ lis yra apy­ly­giai pa­si­da­li­ju­si po 14 metų tru­ku­sio H.Chá­ve­zo griež­ tos li­ni­jos so­cia­lis­ti­nio re­ži­mo. „Jie ga­li mus muš­ti, ka­lin­ti, žu­dy­ ti, ta­čiau mes neiš­si­žadė­si­me sa­vo prin­cipų“, – opo­zi­ci­jos par­la­men­ ta­ras Ju­lio Bor­ge­sas sakė vie­tos te­ le­vi­zi­jai, ro­dy­da­mas mėlynė­mis iš­mar­gintą kru­viną veidą. „Tie smūgiai su­tei­kia mums dau­giau jėgų“, – pri­dūrė jis. Per muš­ty­nes bu­vo svai­do­mi ne­šio­ja­mie­ji kom­ piu­te­riai ir sta­lai, o vie­nam de­pu­ ta­tui į galvą pa­taikė kėdė. Grum­tynės įsip­lieskė po to, kai vy­riau­sybės kont­ro­liuo­ja­ ma Asamblė­ja pri­ėmė nu­ta­rimą, ati­mantį teisę tar­ti žodį opo­zi­ci­ jos na­riams, ne­pri­pažįs­tan­tiems N.Ma­du­ro pre­zi­den­tu. BNS inf.


8

ketvirtadienis, gegužės 2, 2013

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

J.Rud­das: R.Mei­lu­ty­tė ga­li nu­ste­bin­ti iš nau­jo Ma­rius Bag­do­nas Rū­tą Mei­lu­ty­tę į pla­ne­tos plau­ki­ mo eli­tą at­ve­dęs bri­tas Jo­nas Rud­ das, net ir lie­tu­vei ski­nant vie­ną per­ga­lę po ki­tos, iš­lie­ka kuk­lus. Šio­mis die­no­mis tre­ne­ris lan­kė­ si Lie­tu­vo­je ir ve­dė tarp­tau­ti­nį se­mi­na­rą mū­sų ša­lies plau­ki­mo spe­cia­lis­tams.

„Ply­mouth Lean­der“ plau­ki­mo klu­bo tre­ne­ris gim­ta­ja­me sa­vo auk­lė­ti­nės mies­te skai­tė pra­ne­ši­ mą „Jau­nų­jų plau­ki­kų tre­ni­ruo­čių „„Prog­re­sas: Kau­ne vie­šė­jęs J.Rud­das įsi­ti­ki­nęs – R.Mei­lu­ty­tė pa­sau­ cik­lų su­ba­lan­sa­vi­mas“. lio čem­pio­na­te ga­li plauk­ti dar grei­čiau. Tomo Raginos nuotr. „Rū­ta li­ko Ang­li­jo­je, ka­dan­gi ruo­šia­si da­ly­vau­ti šį sa­vait­ga­lį Pie­tų Ang­li­jo­je vyk­sian­čiose var­žy­bose. Pli­mu­te pas J.Rud­dą meist­ – Už­si­mi­nė­te, kad jums di­de­lį No­ri­me tie­siog pa­si­žiū­rė­ti ir įver­ riš­ku­mą ke­lia ir dar trys Lie­tu­ įspū­dį pa­li­ko nau­ja­sis „Girs­tu­ tin­ti spor­ti­nę for­mą. Bir­že­lį star­ vos plau­ki­mo rink­ti­nės kan­di­da­ čio“ ba­sei­nas Kau­ne... tuo­si­me Mo­na­ke ir Bar­se­lo­no­je. Tai tai: Jū­ra­tė Ščer­bins­kai­tė, Man­tas – La­bai pui­kus ba­sei­nas. Vie­nas bus pa­grin­di­niai mū­sų star­tai prieš Bud­rys ir Eva Glio­že­ry­tė. ge­riau­sių, ko­kį esu ma­tęs pa­sta­ pa­sau­lio čem­pio­na­tą. Po jo da­ly­ Pa­sau­lio pir­me­ny­bės Bar­se­lo­no­ ruo­ju me­tu – tre­ni­ruo­tėms, poil­ vau­si­me pa­sau­lio jau­ni­mo pir­me­ je vyks lie­pos 19–rugpjūčio 4-ąją. siui, šei­moms. Kau­nas ga­li tap­ti ny­bė­se Du­ba­ju­je“, – apie R.Mei­lu­ vie­nu iš svar­bių plau­ki­mo cent­rų ty­tės pla­nus kal­bė­jo tre­ne­ris. – Ko­kius tiks­lus Rū­tai kel­si­te Eu­ro­po­je. Tam yra vi­sos są­ly­gos. Per vieš­na­gę R.Mei­lu­ty­tės tre­ pa­sau­lio čem­pio­na­te Bar­se­lo­ ne­ris ir Lie­tu­vos plau­ki­mo rink­ti­ no­je? – pa­klau­sė­me Kau­ne vie­ – Gal­būt ir R.Mei­lu­ty­tė da­bar nės vy­riau­sio­jo tre­ne­rio asis­ten­ šin­čio tre­ne­rio. Kau­ne pra­leis dau­giau lai­ko? tas J.Rud­das ap­si­lan­kė ir Kau­no – Ti­kiuo­si, kad ji plauks grei­čiau – Vis­ko ga­li bū­ti. Di­džiau­sia pro­ „Girs­tu­čio“ kul­tū­ros ir spor­to nei Lon­do­no olim­pia­do­je. Kiek ble­ma Rū­tai at­vyk­ti į Lie­tu­vą yra cent­re, kur ap­žiū­rė­jo mo­der­niau­ grei­čiau, ne­ži­nau. Rū­ta nuo­lat la­bai ją iš­var­gi­nan­čios ke­lio­nės. sią ša­lies plau­ki­mo cent­rą. pa­tei­kia staig­me­nų. Ma­tau, kaip Pli­mu­tas yra to­li nuo pa­grin­di­nių „Li­kau su­ža­vė­tas „Girs­tu­čio“ ji kruopš­čiai dir­ba tre­ni­ruo­tė­se. Be oro uos­tų, to­dėl iki jų nu­va­žiuo­ti plau­ki­mo komp­lek­su: jis pui­kiai to, da­bar yra vy­res­nė ir stip­res­nė už­trun­ka il­gai. Ma­nau, kad Rū­ta pri­tai­ky­tas ir spor­tui, ir lais­va­lai­ nei prieš me­tus Lon­do­ne. To­dėl ti­ į Kau­ną grįš po pa­sau­lio čem­pio­ kiui. Ma­nau, kad Lie­tu­vo­je tai bus kiu, kad ga­li plauk­ti dar grei­čiau. na­to ir pir­me­ny­bių Du­ba­ju­je. Iki pa­grin­di­nė plau­ki­mo ba­zė, ku­ri No­rė­tu­me me­da­lio, ta­čiau ar jį rug­sė­jo, kai pra­si­dės nau­ji moks­lo tik­rai pri­trauks ge­riau­sius spor­ti­ pa­vyks iš­ko­vo­ti, pri­klau­sys ir nuo me­tai, ji ga­lės čia pail­sė­ti. Tre­ni­ nin­kus“, – tei­gė J.Rud­das. Rū­tos var­žo­vių. ruo­čių tuo me­tu ne­pla­nuo­ja­me.

Fi­na­lo se­ri­jos p Kau­no „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai jau pir­ mo­je Lie­tu­vos krep­ ši­nio ly­gos (LKL) fi­ na­lo se­ri­jos dvi­ko­ vo­je pa­siun­tė aiš­ kią ži­nią vi­siems sa­vo kri­ti­kams. Ša­ lies čem­pio­nai ne­ lin­kę juo­kau­ti ir ap­gin­ti ti­tu­lą ban­ dys kiek įma­no­ma grei­čiau.

„„ Ko­zi­riai: pir­mo­jo­je dvi­ko­vo­je vil­nie­č

Ma­rius Bag­do­nas

m.bagdonas@kaunodiena.lt

Var­žo­vams – jo­kių šan­sų

Pir­mo­ji LKL su­per­fi­na­lo dvi­ko­va Kau­no „Žal­gi­rio“ are­no­je ne­bu­vo int­ri­guo­jan­ti. Žal­gi­rie­čiai sa­vo ga­ lin­gu žai­di­mu nuo pat pir­mų­jų mi­ nu­čių ne­pa­li­ko Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“ jo­kių šan­sų. Joa­no Pla­zos auk­lė­ti­niai pir­ma­vo nuo pir­mo­ sios dvi­ko­vos mi­nu­tės iki fi­na­li­nės si­re­nos – 88:73. Ma­čo iš­va­ka­rė­se į lai­ki­ną­ją sos­ ti­nę at­vy­kę vil­nie­čiai bu­vo pri­ vers­ti nu­ry­ti kar­čią pi­liu­lę. Pa­na­šų an­tau­sį ga­vo ir ne­ma­žai krep­ši­nio spe­cia­lis­tų, ku­rie LKL fi­na­lo se­ri­jos iš­va­ka­rė­se svai­čio­jo apie su­pras­tė­ ju­sią „Žal­gi­rio“ spor­ti­nę for­mą ir Vil­niaus klu­bo at­gi­mi­mą. Pir­mo­sios dvi­ko­vos did­vy­riais ta­po Min­dau­gas Kuz­mins­kas ir Oli­ve­ris La­fayet­te’as. Įs­pū­din­gą for­mą de­monst­ruo­jan­tis puo­lė­jas

bu­vo tie­siog ne­su­lai­ko­mas aikš­te­ lė­je, nors vi­są ant­rą kė­li­nį ko­man­ dos drau­gų žai­di­mą ste­bė­jo nuo at­ sar­gi­nių suo­lo. Ame­ri­kie­tis įsmei­gė net ke­tu­ris to­li­mus me­ti­mus ir la­ bai pri­si­dė­jo prie „Žal­gi­rio“ spur­ to ant­ra­ja­me kė­li­ny­je. Prieš di­džią­ją per­trau­ką švies­ len­tė­je de­gė skai­čiai, liu­di­jan­ tys, kad šei­mi­nin­kai yra vi­sa gal­ va pra­na­šes­ni už sa­vo opo­nen­tus – 56:34. Ant­ro­je rung­ty­nių pu­sė­je „Žal­gi­ris“ ap­su­kas kiek su­ma­ži­no, ta­čiau so­li­dus pra­na­šu­mas nie­kam ne­kė­lė abe­jo­nių. Ra­gi­na neat­si­pa­lai­duo­ti

Šian­dien abi ko­man­dos į akis­ta­ tą stos dar kar­tą Vil­niu­je. Pir­mas žings­nis ženg­tas, ta­čiau kau­nie­ čiai at­si­pa­lai­duo­ti dar ne­ga­li. „Se­ri­jo­je iš­si­ver­žė­me į prie­kį, ta­ čiau pri­va­lo­me ne­sus­to­ti. Jei no­ri­ me lai­mė­ti šį fi­na­lą, mums dar rei­ kia ge­ro­kai pa­to­bu­lė­ti. Pir­ma­ja­me


9

ketvirtadienis, gegužės 2, 2013

sportas

pre­liu­di­jo­je – ga­lin­gi „Žal­gi­rio“ kir­čiai Rung­ty­nių sta­tis­ti­ka „Žal­gi­ris“–„Lie­tu­vos ry­tas“ 2013 04 30, Kau­no „Žal­gi­rio“ are­na, 11 640 žiū­ro­vų.

88:73 (32:18, 24:16, 13:19, 19:20)

„Žal­gi­ris“ Žaidėjas

D.McGrat­has M.Po­po­vi­čius D.Lav­ri­no­vi­čius A.Juš­ke­vi­čius V.Lip­ke­vi­čius R.Jav­to­kas M.De­la­šas M.Kuz­mins­kas O.La­fayet­te’as R.Kau­kė­nas K.Lav­ri­no­vi­čius Komanda

Min.

Tšk.

Dvit.

Trit.

Baud.

AK

RP

PK

K

EF

17:28 08:24 13:14 13:57 09:03 25:49 21:02 24:17 26:03 24:30 16:13

7 3 11 3 0 10 0 22 20 8 4 88

2/3 0/0 3/3 0/1 0/0 4/7 0/2 7/8 1/4 4/7 1/2 22/37 59,9%

1/2 1/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 1/2 4/7 0/0 0/1 7/15 46,7%

0/0 0/0 5/7 3/6 0/0 2/4 0/0 5/5 6/6 0/0 2/2 23/30 76,7%

0 1 3 3 1 9 4 4 2 1 3 34

1 2 0 0 0 0 2 0 2 3 1 11

0 0 1 0 0 0 0 4 2 1 0 8

1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 0 15

4 4 14 3 0 16 1 31 22 9 8 114

Min.

Tšk.

Dvit.

Trit.

Baud.

AK

RP

PK

K

EF

15:26 16:18 14:43 17:57 22:57 12:35 20:38 21:27 13:39 24:09 03:33 16:38

2 7 14 4 2 3 12 11 8 0 2 8 73

0/1 3/5 7/7 2/8 1/4 0/0 3/3 1/2 2/3 0/2 1/2 1/2 21/39 53,8%

0/2 0/0 0/0 0/1 0/2 1/3 1/4 3/5 1/1 0/2 0/0 2/6 8/26 30,8%

2/2 1/3 0/0 0/0 0/0 0/0 3/5 0/1 1/1 0/0 0/0 0/0 7/12 58,3%

3 7 0 1 2 1 0 6 3 3 1 0 31

0 0 1 4 3 1 1 5 2 4 0 2 23

2 0 1 2 0 1 1 4 0 2 1 0 7

1 0 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 14

-3 13 11 -4 3 -2 12 13 13 0 0 1 61

„Lie­tu­vos ry­tas“ Žaidėjas

čius į ne­vil­tį va­rė pui­kus M.Kuz­mins­ko (nuo­tr. kai­rė­je) ir O.Lafayette‘o žai­di­mas.

ma­če bu­vo epi­zo­dų, kai lei­do­me var­žo­vams priar­tė­ti. Taip pat tu­ri­ me ge­riau ko­vo­ti dėl ka­muo­lių gin­ da­mie­si ir žais­ti ag­re­sy­viau“, – ne­ pai­sant įti­ki­na­mos per­ga­lės rim­tai kal­bė­jo J.Pla­za. Is­pa­nas ne­slė­pė, kad pa­grin­di­nė per­ga­lės prie­žas­tis bu­vo sėk­min­ gai iš­nau­do­ta prie­ki­nė li­ni­ja. Krep­ ši­nio spe­cia­lis­tai vie­na­reikš­miš­kai pri­pa­žįs­ta, kad „Žal­gi­rio“ aukš­taū­ giai yra vi­sa gal­va pra­na­šes­ni už sa­ vo opo­nen­tus, o Vil­niaus eki­pą šio­ je se­ri­jo­je ga­li iš­gel­bė­ti tik ne­ti­kė­tos snai­pe­rių sal­vės. „Aki­vaiz­dus skir­tu­mas žvel­ giant į sta­tis­ti­ką yra tas, kad var­žo­ vai daž­niau pra­si­žen­gė. Sten­gė­mės daž­niau per­duo­ti ka­muo­lius sa­ vo aukš­taū­giams. Toks bu­vo mū­sų tiks­las. Da­bar tu­ri­me už­mirš­ti šią per­ga­lę, pra­vė­din­ti gal­vas. Ket­vir­ ta­die­nį „Lie­tu­vos ry­tas“ žais sa­vo aikš­tė­je ir ko­vos dar ga­lin­giau“, – rim­tam eg­za­mi­nui ruo­šė­si J.Pla­za.

Suk­lu­po tik kar­tą

Ga­lin­gas star­tas fi­na­le tik­rai dar nie­ko ne­ga­ran­tuo­ja. Per LKL is­to­ ri­ją bu­vo pen­ki se­zo­nai, kai pir­mą­ją se­ri­jos dvi­ko­vą lai­mė­ju­si ko­man­da ga­liau­siai ka­pi­tu­lia­vo. Tie­sa, žal­gi­ rie­čiai ant to­kio grėb­lio bu­vo už­li­pę tik kar­tą – 2000-ųjų fi­na­le jie lai­ mė­jo pir­mą­jį ma­čą prieš „Lie­tu­vos ry­tą“, ta­čiau po to pra­lai­mė­jo tris. Po du kar­tus LKL fi­na­lo se­ri­ją per­ga­lė­mis pra­dė­jo, bet vė­liau įgy­ tų po­zi­ci­jų neiš­lai­kė Kau­no „At­le­ tas“ (1994 ir 1996 m.) ir „Lie­tu­vos ry­tas“ (2001 ir 2008 m.) „Sma­gu, kad lai­mė­jo­me, ta­čiau se­ri­ją su­da­ro ke­tu­rios per­ga­lės. Tai tik pir­mas žings­ne­lis ti­tu­lo link. Šis lai­mė­ji­mas kol kas dar nie­ko ne­ reiš­kia. Da­bar ti­kiuo­si, kad ne­sus­ to­si­me. Ki­tos rung­ty­nės – Vil­niu­ je ir ten taip pat steng­si­mės ko­vo­ti dėl per­ga­lės“, – tei­gė vie­ną ge­riau­ sių sa­vo rungtynių šį se­zo­ną su­žai­ dęs M.Kuz­mins­kas.

Tomo Raginos nuotr.

Puo­lė­jas per 24 mi­nu­tes pel­nė 22 taš­kus, at­ko­vo­jo ir pe­rė­mė po 4 ka­ muo­lius, vos sy­kį su­kly­do ir su­rin­ ko 31 nau­din­gu­mo ba­lą. Vil­nie­čių sto­vyk­lo­je – ne­ri­mas

Prieš pir­mą­ją se­ri­jos dvi­ko­vą sos­ti­ nės klu­bo sto­vyk­lo­je vy­ra­vo pa­ki­lios nuo­tai­kos. Bu­vo skai­čiuo­ja­mos Dir­ ko Bauer­man­no iš­ko­vo­tos per­ga­lės ir pa­brė­žia­ma, kad vo­kie­tis, sto­vė­ da­mas prie „Lie­tu­vos ry­to“ vai­ro, dar ne­pa­ty­rė nė vie­nos ne­sėk­mės. Vis dėl­to ant­ra­die­nio va­ka­rą vis­ kas pa­si­kei­tė. Reik­lu­sis D.Bauer­ man­nas triuš­ki­na­mai pra­lai­mė­ jo tak­ti­nę dvi­ko­vą sa­vo opo­nen­tui iš Is­pa­ni­jos, o jo auk­lė­ti­niai pa­ty­rė triuš­ki­na­mą psi­cho­lo­gi­nį smū­gį, po ku­rio bus la­bai sun­ku at­si­ties­ti. „Jie su­žai­dė la­bai ge­rai. Kai var­ žo­vai taip pa­tai­ko, la­bai sun­ku žais­ti ir juos nu­ga­lė­ti. Pir­mo­je rung­ty­nių pu­sė­je „Žal­gi­ris“ pa­tai­kė su­dė­tin­gus me­ti­mus ir dvi­taš­kius me­tė 56 pro­c.

S.Bab­raus­kas T.Ly­de­ka T.Zub­či­čius R.Sei­bu­tis M.Pa­la­cio S.Bu­ter­le­vi­čius M.Ka­te­ly­nas N.Ne­do­vi­čius A.Jo­man­tas E.Ben­džius P.O’Bryan­tas J.Blu­mas Komanda

Paaiškinimai: Min. – minutės, Tšk. – pelnyti taškai, Dvit. – dvitaškiai, Trit. – tritaškiai, Baud. – baudų metimai, AK – atkovoti kamuoliai, RP – rezultatyvūs perdavimai, PK – perimti kamuoliai, K – klaidos, EF – efektyvumas.

tiks­lu­mu. Ne­tu­ri­me lai­ko ana­li­zuo­ ti var­žo­vus vi­są sa­vai­tę, nes jau po dvie­jų die­nų vėl rei­kės kil­ti į ko­vą. Ti­kiu, kad ant­ra­ja­me ma­če pa­ma­ ty­si­te vi­sai ki­tą ko­man­dą, ka­dan­ gi „Lie­tu­vos ry­tas“ ne­ga­li su­klup­ti du­kart paei­liui“, – įkvėp­ti sa­vo ko­ man­dą ban­dė D.Bauer­man­nas. „Jie per­va­žia­vo mus kaip tan­kas, – daug dau­giau pe­si­miz­mo po pir­mų­ jų rung­ty­nių skam­bė­jo iš Min­dau­go Ka­te­ly­no lū­pų. – La­bai pra­stai gy­ nė­mės, o var­žo­vus už­de­gė įspū­din­ gas O.Lafayette‘o žai­di­mas.“

„Svar­biau­sia, kad kuo grei­čiau ši se­ri­ja baig­tų­si ir mes tu­rė­tu­me dau­giau lai­ko pa­si­reng­ti VTB Vie­ nin­go­sios ly­gos at­krin­ta­mo­sioms var­žy­boms. Tik to­kios šiuo me­ tu yra žal­gi­rie­čių min­tys“, – leng­ vo gy­ve­ni­mo sa­vo var­žo­vams ir per ant­rą­ją dvi­ko­vą ne­ža­dė­jo Kšiš­to­ fas Lav­ri­no­vi­čius. Pir­ma­ja­me ma­če, su­si­dū­rus su Re­nal­du Sei­bu­čiu, jam bu­vo pra­ kirs­tas an­ta­kis, ta­čiau ši trau­ma ne­sut­ruk­dys puo­lė­jui iš­bėg­ti ant par­ke­to ir per ant­rą­jį ma­čą.


10

ketvirtADIENIS, gegužės 2, 2013

turtas Interneto lenktynėse turtas@diena.lt Redaktorius Lukas Miknevičius

Rai­džių de­ri­nys už šim­tus tūks­tan­čių li­tų. To­kios su­mos sklan­do pre­ky­bos lie­tu­viš­ kais in­ter­ne­to ad­re­sais rin­ko­je. Vie­ni iš šio vers­lo krau­na­si tur­tus, ki­ti grie­žia dan­ti­ mis, kai paaiš­kė­ja, kad no­ri­mas in­ter­ne­to ad­re­sas jau užim­tas. Lu­kas Mik­ne­vi­čius l.miknevicius@diena.lt

Tiks­las – už­dirb­ti

Jei­gu su­kly­si­te in­ter­ne­to nar­šyk­lė­je rink­da­mi ad­re­są, dar ne­reiš­kia, kad kom­piu­te­rio ek­ra­ne iš­vy­si­te pra­ ne­ši­mą apie klai­dą, nors, remian­ tis šmaikš­čia sta­tis­ti­ka, pus­la­pis su šia ži­nu­te ir yra lan­ko­miau­sias pa­ sau­ly­je. Šiuo me­tu ­re­gist­ruo­ta be­veik 157 tūkst. in­ter­ne­to var­dų su lie­tu­viš­ka ga­lū­ne .lt, tad net ir pa­da­rius klai­ dą ren­kant ad­re­są kur nors pa­tai­ ky­ti ti­ki­my­bė ne to­kia ir ma­ža. Be to, lie­tu­viš­ka­me in­ter­ne­te ne­trūks­ ta var­dų, ku­rie la­bai pa­na­šūs į ge­ rai ži­no­mų pus­la­pių var­dus, tik, pa­vyz­džiui, vie­to­mis su­keis­tos dvi rai­dės ar vie­na rai­dė pra­leis­ta. Su ori­gi­na­lais to­kie in­ter­ne­to pus­la­ piai, ži­no­ma, ne­tu­ri nie­ko bend­ra. Nie­ko bend­ra su jais ne­tu­ri ir in­ter­ne­to pus­la­piai, ku­rių ad­re­ sai su­da­ry­ti la­bai pa­pras­tu prin­ ci­pu – imant ge­rai ži­no­mą tarp­ tau­ti­nį var­dą ir prie jo pri­de­dant ga­lū­nę .lt. Vi­sų to­kių ad­re­sų sa­vi­nin­kų tiks­ las yra tik vie­nas – už­dirb­ti. Tai pa­ da­ry­ti ga­li­ma ad­re­sus par­da­vus ar­ ba iš­nuo­mo­jus tiems vers­li­nin­kams, ku­rių veik­lai ati­tin­ka­mas in­ter­ne­to ad­re­sas ga­li bū­ti rei­ka­lin­gas. Ki­tas bū­das įdar­bin­ti in­ter­ne­to ad­re­sus – juos su­rin­ku­sius in­ter­ne­ to var­to­to­jus nu­kreip­ti į ki­tas sve­

tai­nes ir taip di­din­ti jų lan­ko­mu­mą. Be­je, šiuo bū­du ne­ven­gia nau­do­ tis net ge­rai ži­no­mos bend­ro­vės, o iš klai­di­nan­čių tink­la­la­pių su­ge­ne­ ruo­ja­mi lan­ky­to­jų srau­tai ga­li siek­ti ir ke­lio­li­ka tūks­tan­čių per mė­ne­sį. Tie­sa, ne vi­sos įmo­nės ap­si­ džiau­gia in­ter­ne­te ap­ti­ku­sios, kad ­kas nors jų var­dą nau­do­ja in­ter­ne­ to ad­re­sui. Ta­čiau daž­niau­siai su to­kių ad­re­sų sa­vi­nin­kais links­ta­ ma tar­tis tai­kiai, nes by­li­nė­ji­ma­sis kai­nuo­ja bran­giai ir trun­ka il­gai. Gin­čai ver­da nuo­lat

In­ter­ne­to ad­re­sus su ga­lū­ne .lt re­ gist­ruo­jan­čio Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (KTU) In­ter­ne­to pa­ slau­gų cent­ro Klien­tų ap­tar­na­vi­ mo sky­riaus va­do­vas To­mas Mac­ kus sa­ko, kad gin­čai dėl in­ter­ne­to ad­re­sų vyks­ta nuo­lat, ta­čiau ne vi­ si jie per­ke­lia­mi į teis­mus. „Konk­re­čios sta­tis­ti­kos ne­tu­ ri­me, ta­čiau vi­sa­da kas nors gin­ či­ja­si. Daž­niau­siai gin­čų ky­la dėl to, kad koks nors in­ter­ne­to ad­re­ sas su­tam­pa su įmo­nės ar pre­kės ženk­lo pa­va­di­ni­mu. To­kiais at­ve­ jais išei­tys yra dvi – tai­kos su­tar­ tis, kai už ad­re­są su­mo­ka­ma tam tik­ra su­ma, ar­ba teis­mai. Juos daž­niau­siai lai­mi pre­kės ženk­lo sa­vi­nin­kai, jei in­ter­ne­to ad­re­sas ne­su­tam­pa su ko­kiu nors bend­ ri­niu žo­džiu, į ku­rį nie­kas kė­sin­ tis ne­ga­li“, – laik­raš­čiui pa­sa­ko­ jo T.Mac­kus.

20 bran­giau­sių vi­sų lai­kų in­ter­ne­to ad­re­sų Ad­re­sas in­su­re.com sex.com fund.com po­rn.com fb.com bu­si­ness.com dia­mond.com beer.com is­rael.com ca­si­no.com toys.com as­see­nontv.com ic­loud.com gift­card.com al­ta­vis­ta.com can­dy.com wi­ne.com cre­dit­cards.com au­tos.com ca­si­no.tt

Kai­na 16 mln. JAV do­le­rių 14 mln. JAV do­le­rių 9,99 mln. sva­r ų ster­lin­g ų 9,5 mln. JAV do­le­rių 8,5 mln. JAV do­le­rių 7,5 mln. JAV do­le­rių 7,5 mln. JAV do­le­rių 7 mln. JAV do­le­rių 5,88 mln. JAV do­le­r ių 5,5 mln. JAV do­le­rių 5,1 mln. JAV do­le­rių 5,1 mln. JAV do­le­rių 4,5 mln. JAV do­le­rių 4 mln. JAV do­le­rių 3,3 mln. JAV do­le­rių 3 mln. JAV do­le­rių 2,9 mln. JAV do­le­rių 2,75 mln. JAV do­le­r ių 2,2 mln. JAV do­le­rių 2 mln. JAV do­le­rių

Par­da­vi­mo me­tai 2009 2010 2008 2007 2010 1999 2006 2004 2004 2003 2009 2000 2011 2012 1998 2009 1999 2004 1999 2011 Šal­ti­nis: ven­tu­re­beat.com

Pa­sak jo, KTU In­ter­ne­to pa­slau­ gų cent­ras ne­kau­pia sta­tis­ti­kos, ke­ lių in­ter­ne­to ad­re­sų sa­vi­nin­kai pa­ si­kei­čia, ta­čiau tai su­skai­čia­vus vis tiek ne­bū­tų ga­li­ma pa­sa­ky­ti, ku­rį ad­re­są par­da­vė in­ter­ne­to spe­ku­ lian­tai, o ku­rio sa­vi­nin­kas pa­si­kei­ tė dėl vi­sai ki­tų prie­žas­čių.

To­mas Mac­kus:

Daž­niau­siai gin­čų ky­la dėl to, kad koks nors in­ter­ne­to ad­re­ sas su­tam­pa su įmo­ nės ar pre­kės ženk­lo pa­va­di­ni­mu. „Mes ta­me ne­da­ly­vau­ja­me, vi­ si ad­re­sų nuo­sa­vy­bės per­lei­di­mai vyks­ta elekt­ro­ni­niu bū­du. Ži­no­ma, ga­lė­tu­me su­skai­čiuo­ti, ke­lių in­ter­ ne­to ad­re­sų sa­vi­nin­kai pa­si­kei­tė, ta­čiau gal įmo­nė bu­vo reor­ga­ni­zuo­ ta, pri­jung­ta prie ki­tos bend­ro­vės, par­duo­ta. Tad sa­vi­nin­ko pa­si­kei­ti­ mas ne­bū­ti­nai reiš­kia, kad kas nors už­dir­bo įre­gist­ra­vęs ir par­da­vęs in­ ter­ne­to ad­re­są“, – tei­gė in­for­ma­ci­ nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tas. Ak­ty­ves­ni – gy­ven­to­jai

T.Mac­kaus tei­gi­mu, sun­ku pa­sa­ ky­ti, ka­da in­ter­ne­to ad­re­sas re­gist­ ruo­ja­mas tik sie­kiant jį par­duo­ti, o ka­da jo sa­vi­nin­kai ke­ti­na vyk­dy­ti rea­lią veik­lą. Be to, ne­la­bai kas tai ir kont­ro­liuo­ja. „Mes tik re­gist­ruo­ja­me var­dus ir žiū­ri­me, kad jie ati­tik­tų mo­ra­ lės nor­mas, ne­bū­tų įžei­džian­tys.

O no­rint pa­tik­rin­ti, ko­kiais tiks­ lais re­gist­ruo­ja­mas in­ter­ne­to ad­ re­sas, rei­kia žiū­rė­ti kiek­vie­ną at­ ve­jį at­ski­rai – ar pus­la­py­je kas nors da­ro­ma, ar tik skel­bia­ma, kad jis par­duo­da­mas“, – tvir­ti­no T.Mac­kus. Anot jo, in­ter­ne­to ad­re­sų, ku­rie su­tam­pa su gar­sių tarp­tau­ti­nių pre­ kės ženk­lų pa­va­di­ni­mais, re­gist­ra­ vi­mo bu­mas pra­si­dė­jo po 2007 m., kai bu­vo li­be­ra­li­zuo­tos ad­re­sų re­ gist­ra­vi­mo tai­syk­lės. Tie­sa, tarp­ tau­ti­nės įmo­nės, ku­rios į mū­sų rin­ ką atė­jo iki 2007-ųjų, ap­si­sau­go­jo pa­čios įre­gist­ruo­da­mos in­ter­ne­to ad­re­sus, o kai ku­rioms veik­lą Lie­ tu­vo­je vė­liau pra­dė­ju­sioms bend­ ro­vėms da­bar ten­ka de­rė­tis su in­ ter­ne­to ad­re­sų par­da­vė­jais. „Daž­ni ir to­kie at­ve­jai, kai ko­ kia nors lie­tu­vių įmo­nė pre­kia­vo tam tik­ru pre­kės ženk­lu pa­žy­mė­ ta pro­duk­ci­ja ir tam bu­vo įre­gist­ ra­vu­si ati­tin­ka­mą in­ter­ne­to ad­re­są. Da­bar tos pro­duk­ci­jos ga­min­to­ jai pa­tys no­ri pre­kiau­ti Lie­tu­vo­je, o dėl ad­re­so ky­la gin­čų“, – kal­bė­ jo T.Mac­kus. Pak­laus­tas, ar eg­zis­tuo­ja teo­ri­nė lie­tu­viš­kų in­ter­ne­to ad­re­sų skai­ čiaus ri­ba, pa­šne­ko­vas tei­gė, kad to­kia ri­ba tik­rai eg­zis­tuo­ja ir ga­li bū­ti, kad prie jos jau ar­tė­ja­ma. „Per­nai bu­vo ­re­gist­ruo­ta 9 pro­c. dau­giau in­ter­ne­to ad­re­sų nei 2011ai­siais, ta­čiau anks­čiau au­gi­mas bu­vo ge­ro­kai di­des­nis, da­bar jis lė­tė­ja. Taip pat pa­ste­bi­ma ten­den­ ci­ja, kad prieš ke­le­tą me­tų ab­so­ liu­čią dau­gu­mą in­ter­ne­to ad­re­sų bu­vo re­gist­ra­vę ju­ri­di­niai as­me­ nys, o da­bar fi­zi­niai as­me­nys pa­gal šį ro­dik­lį įmo­nes bai­gia pa­si­vy­ti“, – pa­brė­žė T.Mac­kus. Tie­sa, jis pri­

Fak­tai apie lie­tu­viš­ką in­ter­ne­tą „„Šiuo me­tu ­re­gist­ruo­ta 156,612 tūkst.

in­ter­ne­to ad­re­sų su ga­lū­ne .lt.

sų pra­si­de­da skai­čiais ir rai­dė­mis „q“ bei „y“.

„„Dau­giau­sia re­gist­ruo­ta lie­tu­viš­kų

„„88,8 pro­c. in­ter­ne­to ad­re­sų su ga­lū­

in­ter­ne­to ad­re­sų, ku­riuos su­da­ro sep­ ty­ni ar­ba aš­tuo­ni sim­bo­liai. To­kių yra po 10,8 pro­c. Pa­gal tai­syk­les trum­piau­ sias in­ter­ne­to ad­re­sas ga­li bū­ti iš dvie­ jų sim­bo­lių. To­kie ad­re­sai su­da­ro 0,7 pro­c. vi­sų ad­re­sų su ga­lū­ne .lt. Il­giau­ sią lie­tu­viš­ką in­ter­ne­to ad­re­są su­da­ro 27 sim­bo­liai.

ne .lt yra re­gist­ra­vę Lie­tu­vos pi­lie­čiai ir įmo­nės. Ki­tų ša­lių už­sa­ko­vams šio­ je rin­ko­je ten­ka vos de­šim­to­sios pro­ cen­to da­lys, tik vo­kie­čiams pri­klau­so 2,1 pro­c., ame­ri­kie­čiams – 1,3 pro­c. ir bri­tams – 1,1 pro­c. lie­tu­viš­kų in­ter­ne­ to ad­re­sų.

„„10,4 pro­c. lie­tu­viš­kų in­ter­ne­to ad­

„„1992 m. įkur­tą do­me­ną .lt ad­mi­nist­

ruo­ja KTU In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­ re­sų pra­si­de­da rai­de „s“, 8,3 pro­c. – jų de­par­ta­men­to In­ter­ne­to pa­slau­gų rai­de „a“. Ma­žiau­siai in­ter­ne­to ad­re­ cent­ras.

157 tūkst.

– beveik tiek in­ter­ne­to ad­re­sų su ga­lū­ne .lt ­re­gist­ruo­ta šiuo me­tu.

„„In­ves­ti­ci­ja: už lai­ku už­re­gist­ruo­tą in

tu­viš­kų in­ter­ne­to ad­re­sų skai­čius nu

dū­rė, kad ma­žė­jan­tį re­gist­ruo­tų in­ ter­ne­to ad­re­sų au­gi­mą ga­lė­jo lem­ti ir ap­skri­tai su­pras­tė­ju­si ša­lies eko­ no­mi­nė si­tua­ci­ja. San­do­rių ne­trūks­ta

Is­to­ri­jų, kaip mū­sų tau­tie­čiai pa­si­ pel­nė įre­gist­ra­vę su gar­sių tarp­tau­ ti­nių bend­ro­vių pa­va­di­ni­mais su­ tam­pan­čius lie­tu­viš­kus in­ter­ne­to ad­re­sus, ne­trūks­ta. Be­ne la­biau­siai pa­gar­sė­jęs pre­ kiau­to­jas in­ter­ne­to ad­re­sais Lie­tu­ vo­je yra vers­li­nin­kas Ma­rius Pa­reš­ čius. Pa­vyz­džiui, bu­vo pra­ne­ša­ma, kad JAV re­gist­ruo­ta kor­po­ra­ci­ ja „Ebay Inc.“, val­dan­ti vie­ną di­ džiau­sių in­ter­ne­to auk­cio­nų ebay. com, iš jo už ne­skel­bia­mą su­mą 2009-ai­siais įsi­gi­jo in­ter­ne­to ad­ re­są ebay.lt. Tais pa­čiais me­tais šis vers­li­nin­kas Lat­vi­jo­je re­gist­ruo­ tai įmo­nei už 10 tūkst. li­tų par­da­ vė su ki­tu pa­sau­li­niu pre­kės ženk­lu su­tam­pan­tį lie­tu­viš­ką in­ter­ne­to ad­ re­są web­mo­ney.lt. Už­per­nai taip pat už ne­skel­bia­ mą su­mą tarp­tau­ti­niam ži­niask­ lai­dos kon­cer­nui „Mo­dern Ti­mes Group“ pri­klau­san­ti bend­ro­vė „Te­ le3“ iš M.Pa­reš­čiaus įsi­gi­jo in­ter­ ne­to ad­re­sus tv6.lt ir tv8.lt. Tas pa­ts M.Pa­reš­čius il­gai ko­ vo­jo ir su ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­ve


11

ketvirtADIENIS, gegužės 2, 2013

turtas Vie­šie­ji pir­ki­mai ­ bus pa­pras­tes­ni

Lie­tu­vos BVP ­ ūg­te­lė­jo 3,4 pro­c.

Vy­riau­sy­bė ini­ci­juo­ja pa­pras­tes­nius vie­ šuo­sius pir­ki­mus. Ti­ki­ma­si, kad tai su­ trum­pins pro­ce­dū­ras ir pa­leng­vins per­ kan­čių­jų or­ga­ni­za­ci­jų naš­tą. Ūkio mi­nist­ rė Bi­ru­tė Vė­sai­tė, pri­sta­ty­da­ma pa­kei­ti­ mus, pri­pa­ži­no, kad Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ ny­bos (VPT) vaid­muo ma­žės, – ši ins­ti­tu­ ci­ja ne­bep­ri­va­lės tik­rin­ti tiek vie­šų­jų pir­ki­ mų, kiek da­bar. Be to, anot mi­nist­rės, VPT tu­ri bū­ti pa­ta­ria­mo­ji ins­ti­tu­ci­ja.

Lie­tu­vos bend­ra­sis vi­daus pro­duk­tas (BVP) pir­mą šių me­tų ket­vir­tį, pa­ly­gin­ti su ati­tin­ka­mu 2012-ųjų lai­ko­tar­piu, pa­di­dė­jo 3,4 pro­c. Kaip pra­ne­šė Sta­tis­ti­kos de­par­ ta­men­tas, BVP me­ti­nį au­gi­mą lė­mė tei­ gia­mas ap­dir­ba­mo­sios ga­my­bos bei ga­ my­bi­nių pa­slau­gų (trans­por­to ir sau­go­ ji­mo, did­me­ni­nės pre­ky­bos) pro­duk­ci­jos apim­ties po­ky­tis, o sta­ty­bos veik­los įmo­ nė­se vis dar ste­bi­mas nuo­smu­kis.

1,3

mln. li­tų skir­ta pa­di­dė­ju­sioms šil­dy­mo iš­lai­doms Vi­sa­gi­ne kom­pen­suo­ti.

e moka pralaimėję už „Goog­le“ jį už­re­gist­ruo­ti su­spė­ ju­sių per­par­da­vi­nė­to­jų. Ki­tos bend­ro­vės, siek­da­mos pa­di­ din­ti sa­vo in­ter­ne­to pus­la­pių lan­ko­ mu­mą, nau­do­ja­si ne tarp­tau­ti­niais, o lie­tu­viš­kais var­dais, juos šiek tiek pa­kei­tu­sios. Taip jos su­lau­kia tų in­ter­ne­to var­to­to­jų, ku­rie rink­da­ mi in­ter­ne­to ad­re­są pa­pras­čiau­siai su­klys­ta. Tad vie­toj del­fi.lt su­rin­kę def­li.lt ar­ba vie­toj zeb­ra.lt – zer­ba. lt pa­tek­si­te į al­ko­ho­lio ma­tuok­liais pre­kiau­jan­čios bend­ro­vės „Al­ko­ tes­te­ris.lt“ in­ter­ne­to sve­tai­nę. Kai­nos tik ky­la

n­ter­ne­to ad­re­są, ku­rio kam nors ga­li pri­reik­ti, vė­liau ga­li­ma gau­ti krū­vas pi­ni­gų. Juo­lab kad pa­trauk­lių lais­vų lie­ uo­lat ma­žė­ja. „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

„Sky­pe“ dėl in­ter­ne­to ad­re­so sky­ pe.lt, ta­čiau vė­liau jį tie­siog pa­do­ va­no­jo, nors anks­čiau už šį ad­re­są rei­ka­la­vo iki 20 tūkst. li­tų. Be­je, per­nai at­lik­tas ty­ri­mas pa­ ro­dė, kad dau­giau nei treč­da­lis lan­ ko­miau­sių Lie­tu­vos in­ter­ne­to sve­ tai­nių sa­vi­nin­kų nė­ra re­gist­ra­vę to pa­ties pa­va­di­ni­mo pre­kės ženk­lo. Tei­si­nin­kai tei­gia, kad tai ga­li lem­ ti ne tik su­bjek­ty­vios, bet ir ob­jek­ ty­vios prie­žas­tys: pre­kės ženk­lui, prie­šin­gai nei in­ter­ne­to ad­re­sui, tai­ko­mas iš­skir­ti­nu­mo ir ski­ria­

mo­jo po­žy­mio rei­ka­la­vi­mas, to­dėl daž­nai sve­tai­nės var­dui ta­pa­tus pre­kės ženk­las tie­siog ne­ga­li bū­ti re­gist­ruo­ja­mas. Gau­do pa­kly­dė­lius

Lie­tu­viš­kų in­ter­ne­to var­dų, ku­rie nuo tarp­tau­ti­nių ski­ria­si tik ga­lū­ ne .lt, ta­čiau ne­ve­da į ori­gi­na­lius pus­la­pius, ne­trūks­ta ir da­bar. Pa­ vyz­džiui, su­rin­kę ad­re­są fa­ce­book. lt pa­tek­si­te ne į di­džiau­sią pa­sau­lio so­cia­li­nį tink­lą, o į gru­pi­nio ap­si­ pir­ki­mo po­rta­lą ku­po­nai.lt.

Kar­tais to­kius triu­kus nau­do­ ja ir ge­rai ži­no­mos bend­ro­vės. Štai po­pu­lia­rios elekt­ro­ni­nio pa­što sis­te­mos gmail.com lie­tu­viš­kas ati­tik­muo gmail.lt at­ve­da į te­le­ ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­vės „Om­ni­ tel“ pus­la­pį. „Om­ni­tel“ at­sto­vai yra tei­gę, kad „Gmail“ pa­slau­gą tei­kian­ti bend­ro­vė „Goog­le“ apie tai ži­no ir tik džiau­gia­si, kad taip rek­la­muo­ja­ma ši elekt­ro­ni­nio pa­što sis­te­ma. „Om­ni­tel“ ne­sle­pia, kad in­ter­ne­ to ad­re­są gmail.lt įsi­gi­jo iš anks­čiau

Pa­tys pre­kiau­to­jai in­ter­ne­to ad­re­ sais nė­ra lin­kę vie­šai kal­bė­ti apie sa­vo veik­lą ir už­dar­bį. Ta­čiau neo­ fi­cia­liai kai ku­rie pri­pa­žįs­ta, kad sėk­min­gai in­ves­ta­vus grą­ža iš vie­ no lie­tu­viš­ko in­ter­ne­to ad­re­so ga­ li siek­ti ir de­šim­tis, ir šim­tus tūks­ tan­čių li­tų. In­ter­ne­to ad­re­sų pre­ky­bi­nin­kai tei­gia, kad bend­ra ša­lies eko­no­mi­ nė si­tua­ci­ja jų vers­lui di­de­lės įta­kos ne­tu­ri, nes rea­lūs ir vir­tua­lūs vers­ lai – vi­sai kas ki­ta. Pas­ta­ruo­ju me­ tu dau­gy­bė vers­li­nin­kų nu­spren­ džia pre­ky­bą per­kel­ti į elekt­ro­ni­nę erd­vę, ta­čiau tuo­met paaiš­kė­ja, kad tin­ka­mą in­ter­ne­to ad­re­są kas nors jau už­re­gist­ra­vęs. Daž­niau­siai be­ lie­ka mo­kė­ti, nes su ko­kia nors veik­la su­si­ju­sių in­ter­ne­to ad­re­sų va­rian­tų be­veik ne­bė­ra lais­vų. „In­ter­ne­to ad­re­sų kai­nos ky­la, nes pa­siū­la ma­žė­ja, o pa­klau­sa au­ ga“, – laik­raš­čiui tei­gė jau mi­nė­tas M.Pa­reš­čius. Jis sa­kė ne­ga­lin­tis kal­bė­ti apie konk­re­čius san­do­rius, ta­čiau ti­ki­ no, kad ma­žiau kaip už 10 tūkst. li­ tų jam pri­klau­san­čių in­ter­ne­to ad­ re­sų ne­par­da­vi­nė­ja. „Ta­čiau kar­tais prie šios su­mos bū­na pri­ra­šo­mas dar vie­nas nu­lis“, – tei­gė M.Pa­reš­čius. „Pa­v yz­d žiui, da­bar par­d uo­ du ad­re­sus nuo­ma.lt ir ren­ta.lt.

Už juos abu pra­šau 100 tūkst. li­ tų. Pas ma­ne atei­na pir­kė­jai ir pra­ šo par­duo­ti pi­giau – už 30 tūkst. ar 50 tūkst. li­tų. Ta­čiau aš mąs­ tau ki­taip: jei tu per­ki to­kius in­ ter­ne­to ad­re­sus, va­di­na­si, tu no­ ri kon­ku­ruo­ti su to­kiais po­rta­lais kaip do­mop­lius.lt ar aruo­das.lt. O tai reiš­kia mi­li­jo­ni­nes in­ves­ti­ci­ jas. Ir jei tu in­ves­tuo­da­mas mi­li­ jo­ną ieš­kai pi­gaus in­ter­ne­to ad­re­so už 5 tūkst. li­tų, tai toks tu ir in­ves­ tuo­to­jas“, – ran­ka nu­mo­jo M.Pa­ reš­čius. Jis tei­gė, kad in­ter­ne­to ad­re­sų, ku­rie ga­li kai­nuo­ti šim­tus tūks­tan­ čių li­tų, Lie­tu­vos rin­ko­je yra „dau­ giau nei de­šimt“. Už­sip­ra­šė mi­li­jo­no

Tie­sa, to­kiu už­dar­biu daž­niau­siai gi­ria­si tik tie pre­kiau­to­jai in­ter­ne­ to ad­re­sais, ku­rie šio­je rin­ko­je vei­ kia jau apie de­šimt­me­tį ir be­si­vys­ tant lie­tu­viš­kam in­ter­ne­tui spė­jo įžval­giai in­ves­tuo­ti. To­kie vers­li­ nin­kai ne­re­tai tu­ri įre­gist­ra­vę ar įsi­gi­ję iš ki­tų par­da­vė­jų šim­tus ar net apie tūks­tan­tį pa­čių įvai­riau­ sių in­ter­ne­to ad­re­sų. Smul­kie­ji ir pra­de­dan­tys pre­ kiau­to­jai in­ter­ne­to ad­re­sais ten­ ki­na­si kur kas ma­žes­niu už­dar­biu. Pa­nar­šius po pre­kiau­to­jų ad­re­sais in­ter­ne­to fo­ru­mus ga­li­ma pa­ste­bė­ ti, kad vi­du­ti­nė už in­ter­ne­to ad­re­są pra­šo­ma su­ma pa­pras­tai svy­ruo­ja apie 1000–2000 li­tų. Ta­čiau ne­ trūks­ta ir skel­bi­mų, ku­riuo­se siū­ lo­ma in­ter­ne­to ad­re­sų vos už ke­ lias de­šim­tis li­tų. Kiek pa­vy­ko ap­tik­ti, dau­giau­sia in­ter­ne­to erd­vė­je pra­šo­ma už ad­ re­są fish­ki.lt, ku­ris su­tam­pa su Ru­ si­jo­je po­pu­lia­raus pra­mo­gi­nio tink­ la­la­pio fish­ki.net pa­va­di­ni­mu. Už šį in­ter­ne­to ad­re­są su ga­lū­ne .lt par­ da­vė­jas pra­šo net mi­li­jo­no li­tų. Tie­sa, neaiš­ku, ar ši su­ma įvar­dy­ ta juo­kais, ar rim­tai.


12

ketvirtadienis, gegužės 2, 2013

menas ir pramogos

Cir­kas at­vers var­tus į ste­buk­lų pa­sau­lį Su pa­va­sa­riu į Lie­tu­vą grįž­ta Di­dy­sis cir­ kas. Ge­gu­žės 12 d. Kau­ne su­si­tiks Pran­cū­ zi­jos, Ru­si­jos, Uk­rai­nos, Vo­kie­ti­jos, Lat­vi­ jos, Šve­di­jos cir­ko žvaigž­dės, ku­rios su­jungs sa­vo pa­jė­gas gran­dio­zi­nė­je pro­gra­mo­je „Cir­kas ir ma­gi­ja“. Vie­na iš pla­ne­tos ma­gų eli­to

Ne­gin­či­ja­ma nau­jo­sios pro­gra­mos puoš­me­na – vie­nos gar­siau­sių­jų pa­sau­lio iliu­zio­nis­čių, pel­ny­tai va­ di­na­mos ant­ruo­ju Da­vi­du Cop­per­ fiel­du, Ju­lios Chris­tie at­rak­cio­nas. Ji sa­vo ar­tis­tės kar­je­rą pra­dė­jo prieš 28 me­tus Nor­ve­gi­jo­je. Nuo 1993-ių­jų de­vy­nias di­džiu­les pro­ gra­mas pa­ren­gu­si Ju­lia sėk­min­gai gast­ro­lia­vo Da­ni­jo­je, Pran­cū­zi­jo­ je, Bel­gi­jo­je, Is­pa­ni­jo­je, Ita­li­jo­je, Mon­te Kar­le, Vo­kie­ti­jo­je, Ki­ni­jo­ je, Sin­ga­pū­re, Hon­kon­ge, Af­ri­kos

kryžiažodis Šią savaitę laimėkite vitaminus C-300 Imuno N60 ir vieną labiausiai intriguojančių 2013 m. knygų – Gedimino Stanišausko psichologinį trilerį „Laikrodininkas“. Laikraščio žurna­ listas gauna pa­ slaptingą laišką, kuriame užduo­ damas vienin­ telis klausimas. Siekdamas suži­ noti atsakymą, jis virtualioje erdvė­ je užmezga pa­ žintį su charizmatiškąja Berta. Juk san­ tykiai namuose vis vien pašliję. Veiks­ mas įgyja pagreitį, kai žurnalistas tam­ pa sąmokslo Europoje liudininku. Vidi­ nių prieštaravimų kamuojamas pagrin­ dinis herojus mėgina nuslopinti jausmus Bertai, bet ar jam pavyks? Ką jis pasirinks: aistringąją Bertą ar laiko išbandytą sielą, kantriai jo laukiančią namuose. Galiausiai, darosi neaišku, kokias paslap­ tis slepia laikrodininkas. Japonijos kon­ sulo dukterėčią jis sutiko prieš pat An­ trąjį pasaulinį karą. Skaitytojas virtuoziš­ kai perkeliamas tai į tarpukario Kauną, tai sugrąžinamas atgal į šiuos laikus...

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute nu­ meriu 1337. Siųsdami žinutę ra­ šykite: DIENA (tarpas) KD (tar­ pas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, gegužės 7 d.

ir Šiau­rės Ame­ri­kos ša­ly­se. Ji yra da­ly­va­vu­si dau­giau nei sep­ty­nias­ de­šim­ty­je di­de­lių te­le­vi­zi­jos šou ir šian­dien lai­ko­ma vie­na iš pen­kių garsiausių pa­sau­lio ma­gų. J.Chris­tie iliu­zi­jos at­rak­cio­nas iš­si­ski­ria iš ki­tų pir­miau­sia tuo, kad ja­me, be asis­ten­tų – žmo­nių, da­ly­vau­ja ir daug gy­vū­nų. Tuš­čio­ se, per­ma­to­mo­se dė­žė­se aki­mirks­ niu at­si­ran­da ir dings­ta re­to gro­žio įvai­rių veis­lių šu­nys, ka­tės, vil­kai, smaug­liai ir ne­tgi aš­tuo­nio­li­kos me­tų am­žiaus tig­rė Ka­la. Ste­buk­

Kal­ban­tys su paukš­čiais

„„Vaid­me­nys: Di­džio­jo cir­ko pro­gra­mo­je – ka­ti­no švel­nu­mą de­monst­

ruo­jan­tys tig­rai.

lų per­pa­sa­ko­ti neį­ma­no­ma – juos rei­kia iš­vys­ti sa­vo aki­mis. Su­si­rū­pi­nu­siuo­sius dėl gy­vū­nų tei­sių or­ga­ni­za­to­riai sku­ba nu­ra­ min­ti: ma­žie­ji mū­sų bro­liai ir se­ se­rys lai­ko­mi ge­ro­kai erd­ves­niuo­se,

nei rei­ka­lau­ja įsta­ty­mai, ap­tva­ruo­ se, to­dėl nei už­ku­li­siuo­se, nei per pa­si­ro­dy­mus ne­pa­ti­ria jo­kio stre­so. Jie žva­lūs, mai­ti­na­mi aukš­čiau­sios ko­ky­bės mais­tu ir gir­do­mi spe­cia­ liu mi­ne­ra­li­niu van­de­niu.

Dar vie­nas iš­skir­ti­nis nu­me­ris, neiš­ ven­gia­mai pa­puo­šian­tis nau­ją­ją cir­ ko pro­gra­mą, – „Paukš­čių fe­je­ri­ja“. Uk­rai­nos cir­ko ar­tis­tai Je­le­na ir Alek­sand­ras Mai­čiu­kas ma­nie­ že pa­si­ro­do su dau­giau nei sep­ ty­nias­de­šimt įvai­riau­sių paukš­ čių. Tai ne tik jau ­tra­di­ci­niai cir­ke ba­lan­džiai, bet ir šil­ki­nės ki­niš­ kos viš­tos, gand­rai, kor­mo­ra­nai, iš­min­ties sim­bo­liu lai­ko­mos pe­ lė­dos, apuo­kai, an­tys, bal­ta­gal­vis ere­lis ir ypač re­tas paukš­tis – juo­ da­sis gri­fas, ku­rio iš­skleis­ti spar­nai sie­kia net tris met­rus. Ste­bint, kaip ma­nie­že su sa­vo au­ gin­ti­niais bend­rau­ja J.Mai­čiu­kas, su­si­da­ro įspū­dis, kad jis tie­sio­gi­ ne pra­sme su­pran­ta paukš­čių kal­ bą, nes plunks­nuo­tie­ji par­tne­riai klus­niai vyk­do vi­sus nu­ro­dy­mus. Žir­go šuo­lis per šok­dy­nę

Nau­jo­jo­je tarp­tau­ti­nė­je įvai­rių žan­rų cir­ko pro­gra­mo­je taip pat da­ly­vaus ir dau­giau ori­gi­na­lių cir­ ko meist­rų. Ža­vus, ele­gan­tiš­kas, ne­pa­kar­to­ ja­mas – tai tik ma­ža da­lis komp­li­ men­tų, ku­rie įvai­rio­se Eu­ro­pos ša­ ly­se ly­di rai­te­lį Ju­ri­jų Vo­lod­čen­ko­vą. Jau ke­le­tą me­tų jis gy­ve­na Vo­kie­ti­ jo­je ir dir­ba le­gen­di­nio klou­no Ole­ go Po­po­vo tru­pė­je. Ar­tis­to re­per­ tua­re – ir uni­ka­lus rai­te­lio ir žir­go šuo­lio per šok­dy­nę triu­kas. Dau­ge­lio tarp­tau­ti­nių cir­ko fes­ti­ va­lių nu­ga­lė­to­jai – M.Dob­ro­vits­kio va­do­vau­ja­mas ak­ro­ba­tų an­samb­lis „Ar­ka­da“ iš Ru­si­jos – de­monst­ruo­ja la­bai se­niai Lie­tu­vo­je re­gė­tą skry­dį per par­te­rį. Ne­se­niai gru­pė lai­mė­jo tarp­tau­ti­nio fes­ti­va­lio Ita­li­jo­je „Ci­ty of La­ti­na“ pa­grin­di­nį pri­zą. Nus­te­bins ir pra­links­mins

Links­mų jū­rei­vių – ak­ro­ba­tų gru­ pė iš Uk­rai­nos pri­ver­čia nu­si­šyp­so­ ti di­džiau­sius pe­si­mis­tus. Nuo­tai­ kin­gi, nors ir la­bai su­dė­tin­gi triu­kai kei­čia vie­nas ki­tą, o sa­lė­je ne­slops­ ta juo­ko ban­gos. In­te­lek­tua­les­nei pub­li­kos da­liai nea­be­jo­ti­nai ryš­kų įspū­dį pa­liks Di­ džio­jo Mask­vos cir­ko oro gim­nas­tės ku­be Zo­jos Bar­ko­vos mi­ni spek­tak­ lis „Zouey“, su­kur­tas JAV ra­šy­to­jo Ri­char­do Ba­cho ale­go­ri­nės apy­sa­ kos „Džo­na­ta­nas Li­vings­to­nas Žu­ vėd­ra“ mo­ty­vais. Lat­vi­jos cir­ko žvaigž­dės Ina So­po­va ir Kris­ta­pas Pav­lo­vas kvie­čia ste­bė­ti pa­vo­jin­gą, šian­dien jau re­tą cir­ke pa­si­ro­dy­ mą su bo­ta­gais. Ar­tis­tai vir­tuo­ziš­ kai val­do šį įran­kį ir su­ge­ba iš­muš­ti ne­tgi šam­pa­no bu­te­lio kamš­tį. Tik­ra­sis cir­kas neį­si­vaiz­duo­ja­ mas be ge­ro, links­mo klou­no. Šį kar­tą kaip tik toks ar­tis­tas links­ mins atė­ju­sius į vai­di­ni­mus žiū­ ro­vus. Tai Šve­di­jos cir­ko meist­ras Mis­te­ris Pi­lo­sya­nas, ne vien sa­ vo links­mo­jo žan­ro meist­ras, bet pa­ts tik­riau­sias su­per­meist­ras. Jis pui­kus žong­lie­rius, iliu­zio­nis­tas, neį­ti­ki­mas mu­zi­kan­tas, ku­rio tri­ mi­tas gro­ja pa­ts sa­vai­me, tar­si pa­ ki­bęs ore. Dau­ge­ly­je ša­lių, ku­rio­se gast­ro­liuo­ja ar­tis­tas, pro­fe­sio­na­lūs mu­zi­kan­tai atei­na spe­cia­liai pa­si­ žiū­rė­ti šio ste­buk­lo. Da­bar tai ga­lės pa­ma­ty­ti ir Lie­tu­vos pub­li­ka. KD inf.

kas: „Cir­k as ir ma­gi­ja“. kur: „Žal­gi­rio“ are­no­je. kada: Ge­gu­žės 12 d. 15 val.


ketvirtADIENIS, gegužės 2, 2013

13


14 2

ketvirtadIENIS, gegužės 2, 2013

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 14 Paslaugos������������������������������������������ 14, 15 Parduoda� ������������������������������������������ 15, 16 Perka� ���������������������������������������������������� 15, 16 Įvairūs� ������������������������������������������������� 16, 17 Pramogos, šventės, laisvalaikis� ��������������������������������������������� 17 Kviečia � ����������������������������������������������� 16, 17 Kviečia mokytis ��������������������������������� 16 Pamesta� ���������������������������������������������������� 16 Rasta������������������������������������������������������������� 16 Dovanoja�������������������������������������������������� 16

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

DARBo skelbimai

Reikalingi vairuotojai, turintys D arba D1 kat., dirbti maršrutinių taksi vairuotojais Kauno mieste. Tel. 8 687 96 820.

Siūlo darbą

Siuvimo salonui reikalinga (-as) kvalifikuota (-as) siuvėja (-as) taisyti drabužius. Patogus darbo grafikas. Atlyginimas nuo 1200 Lt. Tel. 8 612 18 149.

1104296

Ieškome vilkikų (cementovežių) vairuotojų Kaune, turinčių vairavimo patirties ir C, E kategorijas. Pervežimai tik Lietuvoje, atlyginimas mokamas laiku. CV siųsti e. paštu erika@bullcargo.lt, dėl informacijos skambinti tel. 8 684 58 242. 1104817

„Žėručio“ autoservisui Kaune (Savanorių pr. 266) reikalingas dažytojas-paruošėjas, turintis darbo patirties. Tel. 8 655 18 890. 1104921

Automobilių švaros centrui reikalingi darbuotojai (merginos ir vaikinai). Apmokome. Tel. 712 525. 1104572

Baldų gamybai Domeikavoje reikalingi: baldų surinkėjai, baldžiai, staliai specialistai, pagalbiniai darbininkai (-ės), dažytojai (-os). Tel. 8 657 52 722. 1106350

Besiplečianti įmonė ieško tolimųjų reisų vairuotojų dirbti tarptautiniais maršrutais Vakarų Europa–Rusija. Geros darbo sąlygos, laiku mokamas atlyginimas. Tel. 8 686 50 252. 1105709

Dirbti Kaune reikalingi elektros ir silpnų srovių montuotojai. Reikalavimai: darbo patirtis, pareigingumas, atsakingumas. Tel. (8 37) 261 013, 8 610 43 909. 1105061

Įmonei „Sauda“ reikalingi darbuotojai. Fasavimo meistras, sandėlininkas, prekių atrinkėjas. CV siųsti e. paštu sauda@sauda.lt. Tel. (8 37) 478 024. 1106581

Medienos apdirbimo įmonės UAB „Nilma“ Ariogalos padalinyje reikalingi darbininkai (vyrai ir moterys). Kreiptis tel. 8 618 36 929. 1105986

Metalo apdirbimo įmonė ieško tekintojo ir frezuotojo. Tel. 8 686 46 626, e. paštas kadis@kadis.lt.

1106244

Statybos įmonei reikalingas inžinierius-sąmatininkas. Darbo vieta – Kaunas. Darbo pobūdis: sąmatų, aktų rengimas, konkursinių dokumentų ruošimas. CV siųsti info@vbite.lt. 1101425

Statybos įmonei reikalingi: dažytojai, tinkuotojai, mūrininkai, betonuotojai, staliai bendrastatybiniams darbams, fasado sienų šiltintojai. Darbuotojai reikalingi dirbti Lietuvoje ir užsienyje. Skambinti darbo valandomis tel. (8 37) 375 331. 1104654

Statybos įmonei reikalingi: dažytojai, tinkuotojai, mūrininkai, betonuotojai, staliai bendrastatybiniams darbams, fasado sienų šiltintojai. Darbuotojai reikalingi dirbti Lietuvoje ir užsienyje. Skambinti darbo valandomis tel. (8 37) 375 331. 1104682

Tarptautinių pervežimų vairuotojams dirbti Europoje, taip pat LT–EU, RU. Galimybė įgyti kategorijas, pasirašant trišales sutartis. Tel. 8 698 25 709, remigijus@rvtransport.lt. 1093306

Technologinės įrangos, nestandartinių įrengimų gamybos įmonei reikalingas konstruktorius. Braižymas kompiuteriu. Atlyginimas pagal susitarimą. Kreiptis tel./faks. 457 352, e. paštas dirmeta@dirmeta.lt. 1103103

Valymo paslaugų įmonė ieško valytojų ne visai darbo dienai Vilijampolėje. Tel. 8 612 75 853, e. paštas gilrinda@dokeda.lt. 1106085

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 1094980

1106003

Reikalinga kvalifikuota siuvėja siūti ir taisyti rūbus. Tel. 8 600 94 398.

1105727

Reikalinga moteris dirbti rusiškai kalbančioje šeimoje Vokietijoje. Tel. 8 603 11 702. 1106088

Reikalinga valytoja, darbas nakties metu, 22–6 val., sporto klube Karaliaus Mindaugo pr., slankusis grafikas (15–16 naktų per mėnesį), visas etatas. Tel. 8 656 20 014. 1106033

Reikalingas automobilių šaltkalvis (važiuoklių remontas) ir mechanikas-variklio meistras, išmanantis savo darbą. Tel. 8 656 88 433. 1105747

Reikalingas savivarčio su hidromanipuliatoriumi vairuotojas. Darbas Kaune. Tel. 8 698 25 082. 1105985

Reikalingi spaudos platintojai. Papildomas darbas. Geras atlyginimas. Tel. 8 670 25 095, e. paštas info@jumsinfo.lt. 1105740

Reikalingi stogdengiai ir pagalbiniai darbininkai stogo darbams atlikti. Tel. 8 671 78 390.

1102698

Restoranui reikalingi: virėjai (-os) ir padavėjos. Kaunas, tel. 8 653 50 628. 1105282

Šilainiuose dirbti alaus bare reikalinga (-as) barmenė (-as). Tel. 8 698 22 004. 1105382

Siuvėjoms siūlome darbą Domeikavoje, stabiliai dirbančioje įmonėje. Visos soc. garantijos, geras atlyginimas, visada laiku. Tel. 8 699 75 052, 8 650 26 705, e. paštas erlandod@takas.lt. 1102632

Ieško darbo 50 m. moteris, turinti medicininį išsilavinimą, licenciją, rekomendaciją, 26 m. darbo patirtį, ieško slaugytojos darbo. Tel. 8 657 44 970. 1106768

Paslaugos

Pacientų gydymas jų namuose po ilgalaikio ALKOHOLIO vartojimo ir esant sunkiam PAGIRIŲ sindromui. Pagalba visą parą. www.isblaivinimas.lt. Tel. 8 699 28 234, 221 128. 1101869

Tik Jums, mieli SENJORAI, gegužės mėn. pirminei gyd. NEUROLOGO Arūno Ščiupoko konsultacijai – 10 % nuolaida! Gydytojas diagnozuoja ir gydo Parkinsono, Alzheimerio ligas, išsėtinę sklerozę, neuropatiją, neurozę, nemigą, migreną, ūminius ir lėtinius nugaros, galūnių skausmus. Nuolaida galioja pateikus pensininko pažymėjimą. BIOFIRST klinika, Studentų g. 37, Kaunas, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 1106587

Visos odontologijos paslaugos: dantų gydymas, rovimas, protezavimas klinikoje Savanorių pr. 216–1. Konsultacija nemokama. Registracija tel. 8 610 67 497. 1106184

Automobilininkams Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilio apsauga nuo korozijos. Antikorozinis automobilio padengimas „Dinitrol“ medžiagomis. Kėbulo paruošimas, dažymas, suvirinimas. Suteikiame garantiją. Kalvarijos g. 28A, tel. 392 803, 8 698 36 705.

AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476. 1101204

Įveik egzaminų karštinę kartu su medicinos centru „Neuromeda“! Psichologai pateiks rekomendacijas, kaip efektyviai pasiruošti egzaminams. Atrasi savo minčių, emocijų ir elgesio žemėlapį, atpažinsi savo mąstymo klaidas ir sužinosi, kaip jas taisyti. Išmoksi atsipalaidavimo pratimų. Į užsiėmimus, kurie vyks gegužės 4 ir 11 dienomis, registruokis tel. 8 613 42 780, 331 511. www.neuromeda.lt. 1104064

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“) teikia visas odontologijos paslaugas. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – tik 1000 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265. 1098610

Paskola be užstato per 10 min. iki 2 000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. 1104235

AKCIJA! Plastikiniai langai. Balkonų įstiklinimas. Šarvuotos durys. Visų rūšių žaliuzės. Išsimokėjimas iki 2 metų. Ilgalaikė garantija. Tel. 313 549, 8 685 23 836. www.glorijoslangai.lt.

1104948

Aliuminio balkonai – tiesiai iš gamintojo! Balkonų stiklinimas, plastikiniai langai. MONTUOTOJAMS GAMINAME PER 3 DIENAS. UAB „Limpaka“, tel. (8 37) 458 833, 8 682 63 441; www.aliuminiaibalkonai.lt. 1101098

Apšiltiname ir hermetizuojame blokinių namų siūles. Remontuojame laiptines, balkonus, ištrupėjusias plytas. Garantija 5 m. Galima išsimokėtinai. Tel. 8 613 50 882. 1102093

Atliekame dažymo darbus. Montuojame gipskartonį. Smulkus tinko remontas. Dedame grindis. Tel. 8 686 38 118, 8 682 87 697. 1105454

Atliekame drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimą. Sutvarkome dokumentaciją. Dirbame jau 20 metų. Tel. 8 674 13 881. 1105035

1096817

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355.

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210.

1105937

1096166

1089563

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Šildymo-aušinimo sistemos remontas. Tel. 332 520, 8 699 55 568.

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162.

Buitinės technikos remonto

1101190

Nebrangiai prijungiame skaitmeninę televiziją. Taisome televizorius, garso aparatūrą ir kitus el. prietaisus – su garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 751. 1106895

Remontuoju visas automatines skalbykles. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900. 1105681

Medikų

Statybos, remonto

Atliekame drenažo, vandentiekio, lietaus ir buitinės kanalizacijos vamzdynų įrengimo, nuotekų valymo įrenginių montavimo darbus. Tel. 8 618 56 027.

1100848

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 1096792

Taisau televizorius, garso ir vaizdo techniką. Iškvietimas nemokamas. Suteikiu garantiją. Tel. 8 673 60 342. 1106123

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 1106591

Kompiuterininkų

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 1096702

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

1105515

Betonuojame grindis, ruošiame pagrindus. Klojame visų tipų grindų dangą. Ilgalaikė patirtis. Garantija. Tel. 8 686 44 993, 8 687 24 321. 1097565

Brigada įrengia pamatus, mūrija, dengia stogus, skardina, atlieka apdailos darbus, naudoja savo ir užsakovo medžiagas. Tel. 8 647 42 366. 1099512

Dažau, glaistau, lyginu, kalu dailylentes, šlifuoju, restauruoju, lakuoju parketą, grindis, dedu laminatą. Ilgametė patirtis. Tel. 8 686 07 305. 1105635

Dažau, glaistau, tapetuoju, dedu laminuotas grindis, atlieku plastikinių langų langokraščių apdailą. Tel. 297 200, 8 658 80 157. 1106025

Atliekame įvairius statybos ir apdailos darbus. Glaistymas, dažymas, gipskartonio montavimas, tapetavimas ir t.t. Tel. 8 626 70 671.

Dengiame šlaitinius stogus, keičiame senas konstrukcijas ir seną šiferio dangą į bet kurią kitą. Lankstome nestandartinius skardos gaminius. Tel. 8 687 75 804.

Atliekame kokybiškai parketo, grindų šlifavimą, lakavimą, poliravimą, dedame parketą. Tel. 8 698 87 702, 264 557 (namų).

Dengiame stogus įvairia danga. Tel. 8 698 39 862.

1103587

1105139

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 1092002

Atliekame parketo ir grindų šlifavimo be dulkių bei lakavimo darbus. Tel. 8 679 13 494, 8 645 06 250. 1105193

Atliekame santechnikos darbus. Keičiame vandentiekio, kanalizacijos sistemas. Statome radiatorius, vonias, kriaukles, WC. Dirbame greitai ir kokybiškai, be poilsio dienų. Tel. 8 674 96 271. 1106792

Atliekame visus grunto kasimo, stumdymo ir lyginimo darbus su ekskavatoriumi-krautuvu. Tel. 8 614 05 241.

1101849

1103072

Fasadų šiltinimas: klijuojame, armuojame, dedame dekoratyvinį tinką, naudojame jūsų ar savo pastolius. Deramės vietoje įvertinę darbą. Tel. 8 670 27 799. 1105413

Glaistome, dažome, montuojame gipskartonį. Klojame laminatą. Kalame dailylentes. Tel. 8 602 19 874. 1105817

Glaistome, dažome, tapetuojame, montuojame gipskartonį, klojame laminatą, kalame dailylentes, langokraščių taisymas. Tel. 8 607 66 993. 1105978

GRINDŲ BETONAVIMAS – Kaune ir Kauno apylinkėse. Organizuojame medžiagų tiekimą, išrašome sąskaitas, suteikiame garantiją. Tel. 8 678 19 899. 1104435

Atlieku dažymo darbus, klijuoju plyteles ir kt. Tel. 8 676 93 043. Kaunas.

Griovimo, rekonstrukcijos darbai: montuojame sąramas, mūrijame, betonuojame, išvežame statybinį laužą. Konsultuojame. Tel. 8 677 76 588.

1106197

1103857

Atlieku kvalifikuotą laiptinės remontą, darau angokraščių apdailą, keičiu pašto dėžutes. Dirbu kokybiškai, lanksčiomis kainomis. Tel. (8 37) 249 178, 8 672 46 162.

Kalvystės darbai: metalinės laiptinių, sandėliukų, garažų durys, turėklai, tvoros, laiptų konstrukcijos, stogeliai. Tel. 477 155, 8 699 66 111; www.vaigeda.lt.

1101620

1103323

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863.

Atlieku visus santechnikos darbus. Katilų, šildomų grindų, šildymo, vandentiekio, nuotekų sistemų montavimas ir renovacija. Tel. 8 600 61 309.

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430.

Taisome nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius. Atnaujiname NAVIGACIJAS. Suteikiame garantiją. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

1106921

Atliekame visų kompiuterių programinį ir techninį remontą, lituojame pagrindines plokštes, tiesiame tinklus. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 608 36 336.

1106838

1100894

1102434

1105742

1097484

Nukelta į 15 p.


153

ketvirtaDIENIS, geguŞės 2, 2013

klasifikuoti skelbimai Paslaugos Statybos, remonto

Santechnikos darbai: keiÄ?iame vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, statome kietojo kuro ir dujinius katilus, rekonstruojame ĹĄildymo sistemas. Tel. 8 675 22 026.

Greitai, kokybiĹĄkai remontuojame minkĹĄtuosius baldus. KeiÄ?iame dizainÄ…. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienĹł. Transportas nemokamas. Tel. 440 774.

Šiltiname sienas, stogus ir grindis, uŞpildant oro tarpus ekovata ir termoputa. 1 kv. m kaina 7–10 Lt. Tel. 8 698 47 767.

Nebrangiai gaminame Ä?iuĹžinius, antÄ?iuĹžinius, lovas, spintas, virtuvÄ—s, prieĹĄkambario, svetainÄ—s baldus, kÄ—des ir stalus. www.abaldas.lt. Tel. 8 655 65 453.

1105821

Kasame, valome, giliname ĹĄulinius, tranĹĄÄ—jas, kanalizacijas ir drenaĹžus. Tel. 8 647 58 375. 1100409

Klijuoju glazĹŤruotas plyteles, darau vonios ir vamzdynĹł uĹždengimus, atlieku santechnikos darbus. Tel. 707 838, 8 619 66 635. 1105945

KokybiĹĄkai atlieku vidaus apdailÄ…, daĹžau, tapetuoju, atlieku kitus vidaus apdailos darbus. Tel. 8 636 73 987. 1104622

KokybiĹĄkai atlieku vidaus apdailos ir kitus smulkius remonto darbus, tapetuoju, glaistau (ĹĄlifavimas be dulkiĹł). Tel. 8 677 05 040. 1105022

Meistrai mĹŤrija, tinkuoja, betonuoja, daĹžo, klijuoja plyteles, atlieka santechnikos, staliĹł, elektros darbus. Taikome nuolaidas. Tel. 736 068, 8 648 97 426. 1105752

Meistro pagalba: santechnika, elektra, apdailos darbai, tvirtinimai ir t.t. IĹĄsikvieskite meistrÄ… tel. 8 618 00 700. 1088339

Montuojame gipskartonio plokĹĄtÄ™, apĹĄiltiname, daĹžome, kalame dailylentes, klojame laminuotas grindis, klijuojame plyteles. Tel. 8 607 11 921. 1105674

MĹŤrijame pertvaras, kaminus. Montuojame gipskartonÄŻ, pakabinamÄ…sias lubas. Klojame kiliminÄ™ dangÄ…. Tel. 8 680 50 069. 1103851

MĹŤrininkĹł brigada stato individualius namus. MĹŤrijame blokeliais, apdailinÄ—mis plytomis. Atliekame betonavimo darbus. Tel. 8 673 50 825, 8 633 95 604. 1102422

NamĹł fasadĹł struktĹŤrinis daĹžymas, tinkavimas, restauravimas. IlgametÄ— patirtis. Tel. 8 628 24 758. 1106419

Nuomojame ekskavatorius, buldozerius ir traktorius su hidrauliniu plaktuku (su vairuotoju). VeĹžame savivarÄ?iu ĹžvyrÄ…, skaldÄ…, juodĹžemÄŻ. ÄŽrengiame ÄŻvaĹžas. Tel. 8 699 77 162. 1101194

Pamatai. Ďrengiame visų tipų pamatus. Betonuojame perdangas, grindis, tvoras. GręŞiame gruntą poliams iki 7 m. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt. 1101734

Plastikiniai langai, balkonų stiklinimas, durys. Gaminiams ir darbams – garantija. Senus langus iťveŞame. Galima iťsimokėtinai. www.languera.lt. Tel. 8 609 77 366. 1093719

PrivaÄ?iĹł ir daugiabuÄ?iĹł namĹł ĹĄiltinimas polistirenu, akmens vata. Dedame struktĹŤrinÄŻ tinkÄ…. Ventiliuojami ekologiĹĄki fasadai. Tel. 8 614 45 953. www.apsiltinime.lt. 1102301

Reguliuoju plastikinius, aliumininius ir medinius langus bei duris; keiÄ?iu tarpines, stiklo paketus. Taip pat atlieku kt. remonto darbus. Tel. 8 699 45 913. 1105179

Santechnikas atlieka visus darbus, padeda ÄŻsigyti prekiĹł pigiau. Darbams suteikiamos nuolaidos, garantija. Tel. 8 641 58 493. 1106249

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atveĹžti medĹžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 1103291

Santechnikas nebrangiai atlieka visus smulkius santechnikos darbus. Atvykstame greitai ir Jums patogiu laiku. Tel. 8 680 50 069.

1103889

Santechnikas skubiai keiÄ?ia kriaukles, maiĹĄytuvus, WC ventilius, gyvatukus, prijungia buitinÄ™ technikÄ…, iĹĄvalo kanalizacijÄ…. Tel. 424 099, 8 683 05 242. 1102443

Santechnikas-rekonstruotojas atlieka santechnikos, rekonstrukcijos, ĹĄildymo, vandentiekio, kanalizacijos darbus. Ĺ uliniĹł kasimas. Tel. 8 670 48 327. 1104839

Santechnikas-suvirintojas nebrangiai ir jums patogiu laiku pakeis, suremontuos vamzdynÄ…, klozetus, sumontuos atbulinÄŻ voĹžtuvÄ… ar ĹĄildymo sistemÄ…. Tel. 8 677 76 588.

1105432

Ĺ laitiniĹł stogĹł dengimas, skardinimo darbai, nestandartiniĹł detaliĹł lankstymas. KarkasiniĹł namĹł statyba. MedĹžiagĹł komplektavimas. Tel. 8 600 12 939. 1100187

Ĺ laitiniĹł stogĹł konstrukcijos, dengimas, renovavimas, ĹĄiltinimas. Skardinimo darbai. KarkasinÄ— statyba. Tel. 8 688 31 941.

1101965

StatybininkĹł brigada mĹŤrija ÄŻvairiais blokeliais, betonuoja. Turime savo ÄŻrankius, stelaĹžus. Yra galimybÄ— parodyti padarytus darbus. Tel. 8 608 40 774. 1103334

Statybos ir remonto darbai: glaistymas, daĹžymas, tapetavimas, gipskartonis, plyteliĹł klojimas, grindĹł dÄ—jimas, elektros, santechnikos darbai. Tel. 8 616 23 924. 1105043

StogĹł dengimas. PastatĹł ĹĄiltinimas, statyba, renovacija. Automobilinio bokĹĄtelio nuoma (aukĹĄtis 23 metrai). Tel. 8 681 79 195. 1100614

Suvirinimo elektra darbai. Metaliniai gaminiai pagal individualius pageidavimus. Remontas. www.suvirintojas.eu. Tel. 341 102, 8 614 64 490. 1105936

TarpblokiniĹł siĹŤliĹł sienĹł remontas, daĹžymas. Automobilinio bokĹĄtelio nuoma (aukĹĄtis 24 m). Tel. 8 601 37 177. 1100639

Terasos. ÄŽrengiame medines ir betonines terasas, ÄŻvairius stogus. Statome pavÄ—sines ir tvoras. Hidroizoliuojame rĹŤsius. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt. 1101740

TrinkeliĹł klojimas, akmenĹł, vejos ir kelio borteliĹł statymas. Ĺ uliniĹł lyginimas. Naudojame savo arba uĹžsakovo medĹžiagas. Tel. 8 645 23 519.

1104777

1102735

Statau duris, keiÄ?iu spynas, restauruoju, remontuoju, iĹĄardau, surenku kietuosius baldus. Tel. 260 665, 8 678 38 973. 1106246

Kitos „AUJAMA“ VERTÄ–JŲ PASLAUGOS

t1-VLĂ?JPH (prie KalnieÄ?iĹł PC), tel. 

„ABDONO“ kilimĹł ir ĹžaliuziĹł valykla valo kilimus (kliento patalpose arba iĹĄsiveĹžame), minkĹĄtuosius baldus, Ä?iuĹžinius, „Bauer“ ir kt. patalynÄ™ sausu ir ĹĄlapiu giluminiu bĹŤdu amerikietiĹĄka ÄŻranga. LangĹł valymas, grindĹł dangos atnaujinimas, patalpĹł tvarkymas po remonto ir visos kitos ĹĄvaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Ĺ˝emaiÄ?iĹł g. 31, www.abdonas.lt. 1106628

DujĹł balionĹł pristatymas Kaune ir 10 km aplink miestÄ…. Tel. 8 620 76 004. UAB „Jozita“, www.jozita.lt. 1105294

NEMOKAMAI iťveŞame bet kokį nereikalingą metalo lauŞą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, ťiukťles ir visa kt. Pjauname medŞius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 1106820

Paminklai gamintojo kainomis. IĹĄsimokÄ—tinai. TvorelÄ—s. Pamatai. BirĹĄtono g. 14. Tel. 202 406, 8 612 56 001; akmensgaminiai@gmail.com. 1106826

VaismedĹžiĹł genÄ—jimas, medĹžiĹł ĹĄalinimo darbai, vejĹł ÄŻrengimo ir atnaujinimo darbai. Tel. 8 611 45 542. 1105638

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiťkai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448.

Visi apĹželdinimo darbai. ÄŽrengiame vejas, dekoratyvinius baseinus, krioklius, akmens takelius. Kultivatoriaus paslaugos. Tel. 8 672 44 785, 8 600 88 285. 1105357

1103444

1104972

Tvarkingi griovimo, rekonstrukcijos, mĹŤro, tinko, pamatĹł, tvorĹł, betonavimo, laiptiniĹł daĹžymo darbai. Garantija. Konsultacija. Tel. 8 648 23 501. 1104835

Tveriame ÄŻvairiĹł tipĹł tvoras. Gaminame vartus, vartelius. Liejame sÄ…ramas. Atliekame suvirinimo darbus. Metalo darbai pagal uĹžsakymus. Tel. 8 674 52 897. 1102373

VokiĹĄki plastikiniai langai, ĹĄarvuotos durys. BalkonĹł stiklinimas. LangĹł remontas. Tel. 8 688 87 055, 8 687 82 361.

1102115

Vidaus ÄŻrangos Elektros montavimo darbai, apsauginÄ—s signalizacijos, vaizdo stebÄ—jimo sistemos. Tel. 8 698 41 077, (8 37) 261 486. 1102530

PLISUOTOS Ĺ˝ALIUZÄ–S, RitininÄ—s uĹžuolaidos, ROMANETÄ–S – UAB „Eurivila“. K.DonelaiÄ?io g. 33, tel. 423 333. www.eurivila.lt.

Žemės kultivavimas, frezavimas bet kurioje Kauno vietoje. Žolės pjovimas. Tel. 8 645 18 592.

1105933

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 8,51 a namĹł valdos sklypÄ… SargÄ—nuose, naujame kvartale, prie puĹĄynÄ—lio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923.

1104988

18,5 a sklypÄ… Kauno r., JonuÄ?iĹł II kaime, LaĹĄo g. (visos komunikacijos, elektra, sklypas taisyklingos formos). Tel. 8 652 08 588. 1102656

2 k. butÄ… (51 kv. m, 5/1 a., mĹŤrinis, tvarkingas, ĹĄiltas, maĹži mokesÄ?iai, stipri bendrija, baldai). Kaina 115 000 Lt. Turiu kitÄ…, pigesnÄŻ variantÄ…. Tel. 8 678 00 678. 1100856

4 ha ĹžemÄ—s sklypÄ… prie Kauno mariĹł regioninio parko, VirĹĄuĹžiglyje. Nuo Kauno ribos 15 km. Tinkama vieta kaimo turizmo sodybai, arti Kauno marios. Kaina sutartinÄ—. Tel. 8 661 23 454.

1104333

1106348

Santechnikos, ťildymo, vėdinimo, kondicionavimo sistemos. Katilinių įrengimas, katilų keitimas. Kiaurymių gręŞimas deimantinėmis karōnomis. Tel. 8 698 41 077, (8 37) 261 486.

Aleksote mĹŤrinÄŻ, renovuotÄ…, ekonomiĹĄkÄ… 2 aukĹĄtĹł namÄ… su mansarda. Gali gyventi 2 ĹĄeimos. Sutvarkyta aplinka, puiki vieta. Tel. 8 687 64 771.

1102541

Žaibosaugos ir įŞeminimo įrenginių montavimas. VarŞų matavimai. Tel. 8 698 41 077, (8 37) 261 486. 1102537

BaldĹžiĹł

1103266

Padedame parduoti JĹŤsĹł butÄ…, namÄ…, sodÄ…, ĹžemÄ—s sklypÄ… ir sutvarkyti visus dokumentus. Firma „Aujama“, P.LukĹĄio g. 34, tel. 412 960 (d. d. 9–18 val.). 1103988

Parduodamas kolektyvinis sodas VirĹĄuĹžiglyje, prie Kauno mariĹł (2 a. medinis namas, yra Ĺžidinys, 7 arai ĹžemÄ—s). Kaina 35 000 Lt. Be tarpininkĹł. Tel. 8 686 51 012. 1105779

Parduodu 1/2 namo dalÄŻ Kaune arba keiÄ?iu ÄŻ 2 kambariĹł butÄ…. Be tarpininkĹł. Tel. 8 683 47 479. 1104930

1104944

Trinkelių klojimas. Želdinimo darbai. Kokybiťkai atliekame aplinkos tvarkymo darbus: įrengiame vejas, alpinariumus, vandens telkinius. Tel. 8 699 48 200.

Garliavoje parduodame bendrabuÄ?io tipo butÄ…. Tel. 8 608 36 913.

1107058

BendrabuÄ?io tipo vieno kambario butÄ… KalnieÄ?iuose, prie PC „Hyper Maxima“ (b. pl. 16 kv. m, kambarys 10 kv. m). Be tarpininkĹł. Tel. 8 623 95 666. 1105700

DnB bĹŤstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar iĹĄnuomoti savo nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…. Tel. 8 676 22 040, e. paĹĄtas darius.daugela@dnbbustas.lt. 1058100

Parduodu 2 kambariĹł butÄ… Raudondvaryje. Teirautis po 18 val. tel. 8 678 36 042.

KOKYBIĹ KU SIJOTU KOMPOSTU Kaina 50 litĹł uĹž kubinÄŻ metrÄ…. Galime atveĹžti ÄŻ vietÄ….

DÄ—l komposto ÄŻsigijimo kreiptis tel. 8 699 88 113, (8 37) 490 707, 490 730.

1106140

Parduodu patalpas Žaliakalnyje, yra nuomininkai. Gera vieta, grąŞa 8 %. Kreiptis tel. 8 656 99 890.

1105790

Reikalinga paskola. GrÄ…Ĺžinimas garantuojamas nekilnojamuoju turtu ÄŻÄŻ ÄŻkeiÄ?iant, taip pat notaru, hipoteka. MokÄ—siu iki 4,5 % metiniĹł palĹŤkanĹł. Tel 8 678 00 678. 1100820

UAB „Regardas“ padeda parduoti, nupirkti, iĹĄsinuomoti, iĹĄnuomoti, vertina ÄŻvairĹł nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…. Padeda ÄŻteisinti statinius. Tel. 425 506, 8 698 86 009; www.regardas.lt. 1105782

Vieno kambario butÄ… PartizanĹł g. (5/4 a., 31,5 kv. m, butas tuĹĄÄ?ias, tvarkingas). Be tarpininkĹł. Kaina 60 000 Lt. Tel. 8 650 56 295. 1106037

Nekilnojamasis turtas kitose vietose 12 a sodÄ… JĹŤrÄ—je, PrienĹł r. (geras medinis namas, nauja krosnis, neseniai daryta pirtelÄ—). Kaina 32 000 Lt. Tel. 8 682 27 386. 1106022

6,9 a ĹžemÄ—s sklypÄ… JĹŤrÄ—je, PrienĹł r., SB „AuĹĄrinė“. Geras susisiekimas. Yra ĹĄulinys, netoli upelis, tvenkinys. Kaina sutartinÄ—. Tel. 8 658 28 518.

BerĹžo, uosio, Ä…Ĺžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999.

1099007

Parduodame Ä…Ĺžuolines, uosines, berĹžines, juodalksnio malkas (rÄ…stais, trinkelÄ—mis, skaldytas). Perkame miĹĄkÄ… visoje Lietuvoje. Tel. 8 675 55 671. 1093925

Parduodu avilius bitÄ—ms ir narvelius triuĹĄiams. Tel. 8 606 77 273, 365 889. 1105995

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2 000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.LukĹĄio g. 34. 1104230

Pigiai įvairias malkas. AtveŞimas – nemokamai. 1 erdvinio m kaina – nuo 70 Lt. Tel. 8 673 10 627. 1103112

Pigiausios malkos – nuo 450 Lt (7 m): sausas ąŞuolas, uosis, berŞas, juodalksnis. Pjuvenų briketai. AtraiŞos maiťuose. Tel. 8 610 67 001, 8 698 37 233. 1097203

Supjautas spygliuoÄ?iĹł atraiĹžas (7 m – 510 Lt), nepjautas stambias Ä…Ĺžuolo atraiĹžas (7 m – 550 Lt), spygliuoÄ?iĹł atraiĹžas (7 m – 360 Lt), nepjautas smulkias Ä…Ĺžuolo atraiĹžas (7 m – 450 Lt), spygliuoÄ?iĹł pjuvenas (9 kub. m – 200 Lt). Su pristatymu. Tel. 343 494, 430 566, 8 698 03 507. 1101143

1106760

Parduodamas 2 k. butas KaiĹĄiadoryse, Gedimino g. (5/4 a., mĹŤriniame name, 35,5 kv. m, butas centre, ĹĄalia mokykla, savivaldybÄ—, geleĹžinkelio stotis). Tel. 8 687 80 763. 1106324

Parduodamas sklypas sodĹł bendrijoje (16 arĹł) KÄ—dainiĹł r., PaĹĄiliuose. Ribojasi su miĹĄku. Elektra, ĹĄulinys, vasarnamis. Tel. 8 612 65 960. 1106476

BuitinÄ— technika Defektuota, naudota, nauja buitinÄ— technika. VirtuvÄ—s ÄŻrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1096434

Nauja, nukainota buitinÄ— technika (skalbyklÄ—s, orkaitÄ—s ir kt). AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 1071766

StatybinÄ—s medĹžiagos

Perka „Metrampa“ brangiai perka juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł metalĹł lauŞą, automobilius. Moka iĹĄ karto, iĹĄsiveĹža. Ĺ venÄ?ioniĹł g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681; www.metrampa.lt. 1096728

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų lauŞą, akumuliatorius, senus automobilius. Iťraťome utilizavimo paŞymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 17.30 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1107087

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali bĹŤti seni, po avarijos, nevaĹžiuojantys. Atsiskaitome iĹĄ karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1107088

Aliuminio, vario, bronzos, nerĹŤdijanÄ?io plieno ir juodĹłjĹł metalĹł lauŞą, lydmetalÄŻ, babitÄ…, akumuliatorius, elektros variklius. ElektrÄ—nĹł g. 8, tel. 8 686 83 409. 1074513

ÄŽvairiÄ… statybinÄ™ medienÄ…, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraiĹžas. Transporto paslaugos. Dirbame ir ĹĄeĹĄtadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858. 1101894

AukĹĄtomis kainomis ÄŻmonÄ— perka ÄŻvairius AUTOMOBILIUS ir kt. technikÄ… (po eismo ÄŻvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 1099087

Kitos prekÄ—s AtveĹžame malkĹł miĹĄkaveĹžiu. Brangiai perkame miĹĄkÄ… su Ĺžeme arba iĹĄsikirsti. Atsiskaitome iĹĄ karto. Tel. 8 604 96 454. 1084819

Bankrutavusi UAB „SlenkanÄ?ios sistemos“ iĹĄparduoda trumpalaikÄŻ, ilgalaikÄŻ turtÄ… ir transporto priemones. IĹĄsamesnÄ— informacija teikiama tel. 8 619 56 539. 1106786

BerŞines, juodalksnio, uosio, ąŞuolo malkas – skaldytas arba trinkelėmis. AtveŞame nemokamai. Tel. 8 608 55 554.

1103873

Aptraukiame baldus gobelenu. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ…, porolonÄ… – dirbtuvÄ—se ir pas klientÄ…. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459.

Santechnikos darbai. MedŞiagas perkame su didele nuolaida. Darbams suteikiama garantija. UAB Ekstra projektai, Savanorių pr. 287–316, tel. 8 607 84 480, 332 247.

1105213

Naujos statybos kotedŞą ir 2, 3 kambarių butus Noreikiťkėse. Dalinė apdaila, visos komunikacijos. Patogus susisiekimas. Tinka komercijai. Tel. 8 656 47 866.

Greitai, kokybiĹĄkai ir pigiai remontuojame minkĹĄtuosius baldus. KeiÄ?iame spyruokles ir porolonÄ…. Transportas nemokamas. Tel. 712 540, 8 675 65 133.

NT unija padÄ—s Jums greitai parduoti, pirkti ar iĹĄnuomoti nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…. Turime daug pirkÄ—jĹł, ieĹĄkanÄ?iĹł butĹł, namĹł, sklypĹł, sodĹł, sodybĹł. Tel. 8 678 00 678.

Malkos pigiau. Supjautos trinkelÄ—mis arba skaldytos. AtveĹžame ir maĹžais kiekiais. Tel. 8 631 33 736.

1101352

1105083

1100776

1099342

1105600

PREKIAUJAME

1105825

Malkas – lapuoÄ?iĹł, supjautas ir suskaldytas. Sausos. Turime ir atraiŞų. AtveĹžame nemokamai. Tel. 8 621 44 130. 1102339

BALTIC METAL, UAB – aukťtomis kainomis neribotais kiekiais perka juodųjų ir spalvotųjų metalų lauŞą. Atsiskaitome iť karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553. 1095965

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų lauŞą: aliuminį, varį, Şalvarį, akumuliatorius. IťsiveŞame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1094340

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. IťsiveŞa patys. IťveŞa senus automobilius. VandŞiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 1105115

Brangiai perkame juodųjų metalų lauŞą, mokame iť karto. IťsiveŞame savo transportu. Tel. 8 606 27 717. 1101073

Nukelta ÄŻ 16 p.


16 2

ketvirtadIENIS, gegužės 2, 2013

klasifikuoti skelbimai Perka

parduoda

Įvairūs Išsinuomoja

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500.

Įmonė Kaune išsinuomotų 1300–1500 kvm ploto sandėlį, atitinkantį higieninius reikalavimus gėrimų, fasuotų maisto prekių sandėliavimui ir didmeninei prekybai. Būtina pakrovimo rampa, privažiavimas krovininiams automobiliams.

1105093

Perkame elektros variklius, generatorius, starterius. Didesnį kiekį pasiimame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1094446

PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516.

1065599

Perku butą, namą, sodą, žemės sklypą, gali būti įkeistas, apleistas, su skolomis. Siūlyti įvairius variantus. „Aujama“, tel. 311 208 (d. d. 9–18 val.).

Siūlyti tel. 8 686 75 203

1104016

kviečia

1093489

Pirkčiau būstą. Remontą galėtume pasidaryti patys. Sudomintų ir sodas ar sodyba. Siūlyti įvairius variantus. Galima ir SMS, perskambinsiu. Tel. 8 672 77 277. 1100798

Pirksiu 2 arba mažesnį 3 kambarių butą Centre arba Senamiestyje. Be tarpininkų. Labai brangių nesiūlyti. Tel. 8 645 41 309. 1103599

1106081

Skystą kurą krosnims dideliais kiekiais ir jo likučius. Pasiima. Moka iki 2 Lt už l. Tel. 8 602 36 971.

1106413

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 1103470

UAB „Skreperis“ brangiai ir greitai nupirks nenaudojamą transporto priemonę. Atsiskaitome iš karto. Atvykstame savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymą. Tel. 8 610 38 888. 1090048

Užsienio kompanija perka miškus su žeme ir ŽŪP žemę. Atsiskaitome iš karto. Tel 8 688 88 811. 1081497

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

Kviečia mokytis Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio parengimo – 2013 05 20, šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2013 05 22. Informacija tel. 8 686 08 017 9–16 val., e. paštas vytautasatk@one.lt. 1104363

Asmenims, turintiems aukštąjį išsilavinimą (kolegija arba universitetas), Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (Liepų g. 1, Girionys, Kauno r.) organizuoja perkvalifikavimo kursus pagal programą „Miškininkystė“. Kursų pradžia gegužės 6 d. Kursai finansuojami ESF projekto VP1-2.2ŠMM-04-V-06-003 lėšomis, todėl kursų klausytojams mokėti nereikės. Detalesnė informacija ir registracija į kursus: tel. 8 687 34 369, e. paštu k.butkiene@kmaik.lm.lt arba www. kmaik.lt/kursai.

1094391

Pirksiu tvarkingą, nedidelį namą arba dalį namo Kaune. Tel. 302 535, 8 676 22 955. 1104987

Dovanoja Mirus katytės šeimininkei, skubiai ieškome jai naujų ramių namų. Katytei 4 metai, balta, trumpaplaukė. Reikalingi ramūs, tylūs namai, neturi būti vaikų ar kitų gyvūnų. Tel. 8 646 05 142, e. paštas vivaprimavera@gmail.com. 1104508

rasta Šilainiuose rastas juodas (panašus į šarpėjų – mišrūnas) apie 6 m. amžiaus šuo. Tel. 8 677 36 264.

Dingusius UAB KOSMELITA pinigų priėmimo kvitus ACC181198-ACC181200 laikyti negaliojančiais. 1105820

Pamestą 24-osios vidurinės mokyklos diplomą Nr. 022862, protokolas Nr. 17, išduotą 1991 06 17 Kęstučiui Slavinskui, laikyti negaliojančiu. 1105993

Pamestą brandos atestatą Nr. B 077101, išduotą 2001 06 26 Rimai Olekaitei Kauno lengvosios pramonės ir paslaugų verslo mokykloje, laikyti negaliojančiu. 1106040

Pamestą diplomą B Nr. 147469, išduotą 1980 m. 40 VPTM Povilui Davidavičiui, laikyti negaliojančiu. 1105713

Pamestą Kauno „Saulės“ gimnazijos moksleivio pažymėjimą MP Nr. 1460696, išduotą Eglei Karanauskaitei, laikyti negaliojančiu. 1106084

1105831

1106001

Nebrangiai pirksiu trijų arba keturių kambarių butą Kaune (gali būti dalis namo). Tel. 8 676 22 529, 8 609 96 655.

Pamesta

Pamestą neįgaliojo pažymėjimą NP Nr. 0861737, išduotą Antanui Juknevičiui 2013 01 25, laikyti negaliojančiu.

Visoje Lietuvoje – mišką su žeme ar išsikirsti. Atsiskaito iš karto, 5000–30000 Lt už ha. Tel. 8 600 29 417. Nebrangiai pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Kaune. Tel. 8 614 93 479, 8 609 96 653.

„MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 8–9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374.

1104329

0–24 val. atvežame iki 9 kub. m žvyro, smėlio, juodžemio, mėšlo, atsijų, asfalto skaldos. Savikroviu išvežame žemes, statybinį laužą. Tel. 8 686 92 900. 1105577

0–24 val. atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, durpių. Savikroviu išvežame gruntą, statybinį laužą, šakas. Rašome sąskaitas. Tel. 8 640 10 444. 1100252

Vežame žvyrą, smėlį, juodžemį iki 5 kub. m Kaune arba Kauno r. Tel. 8 631 33 736.

1104522

Nukelta į 17 p.

Perku žemės grąžinimo dokumentus, taip pat nesutvarkytus paveldėjimo teisės liudijimus. Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 684 94 670.

Privatūs asmenys – 120 mašinų smėlio ir 100 mašinų kelio skaldos arba žvyro Islandijos pl. Tel. 8 686 34 448.

Gabenimai

Kviečia


17 3

ketvirtaDIENIS, gegužės 2, 2013

klasifikuoti skelbimai Gabenimai Atvežame GAZ-53 savivarčiu: juodžemio, smėlio, žvyro, atsijų, skaldos, kompostinių, gabalinių durpių. Išvežame šiukšles. Tel. 343 278, 8 699 83 319. 1102719

Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio. BOBCAT paslaugos. Išvežame (atvežame) statybinį laužą. Tel. 8 698 07 749. 1106009

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, betono nuo 1 iki 5 kub. m. BOBCAT paslaugos. IŠRAŠOME SĄSKAITAS. Tel. 8 699 30 078. 1105645

Atvežu nuo 1 iki 4 kub. m smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, smulkaus žvirgždo, žemės, asfalto drožlių. Išvežame statybines atliekas, baldus. Tel. 8 676 75 341. 1103879

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, durpių briketų, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127.

Informuojame, kad 2013 m. gegužės 18 d. 13 val. SB VANAGYNĖ bendrijos patalpose vyks visuotinis pakartotinis ataskaitinis-rinkiminis SB „Vanagynė“ bendrijos narių susirinkimas. Darbotvarkė: revizijos ir pirmininko ataskaitos; valdybos pirmininko rinkimai (pagal atsistatydinimo pareiškimą); išlaidų, pajamų tvirtinimas; organizaciniai klausimai. Valdybos pirmininkas

Pramogos, šventės, laisvalaikis Pramogos Dėmesio! Gegužės 10 d. 18 val. Kauno valstybiniame lėlių teatre turėsite galimybę išgirsti JUDITOS LEITAITĖS specialiai paruoštą koncertinę programą ROMANSŲ VAKARAS. Bilietai parduodami: Kauno lėlių teatro kasoje, kioske (S.Daukanto g. 17), „Girstupio“ turgaus spaudos kioske, bilietai.lt, www.atmkompanija.lt. Papildoma informacija tel. 8 672 62 322.

1105757

Pirkimo-pardavimo sutartis 2012 07 13 notarinio registro Nr. 1 – 2667, šalių susitarimu Jūratė Mockienė atsiperka ir Arvydo Urbono nekilnojamąjį turtą iki 2013 07 13. 1105149

Pranešimas apie sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą. 2013 m. balandžio 30 d. UAB „AVE-MATROX“ vienintelio akcininko sprendimu, vadovaujantis LR ABĮ 52 straipsniu, nutarta sumažinti UAB „AVE-MATROX“ įstatinį kapitalą, sumažinant akcijų nominalią vertę. 1106585

SB „Amaliai“ nariams! Gegužės 18 d. 12 val. bendrijos patalpose, Mairūnų takas 14, vyks visuotinis pakartotinis narių susirinkimas. Darbotvarkė: 2012 m. ūkinė-finansinė ataskaita, revizijos komisijos ataskaita, einamieji reikalai.

1107053

kviečia

1105723

kviečia

1097362

Atvežu savivarčiu su kranu juodžemio, durpių, žvyro, skaldos, organinių trąšų. Pasikraunu žvyrą, žemes ir t. t. Tel. 8 687 73 505. 1104375

2012/2013 m.

Atvežu žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų, juodžemio ir atsijų iki 12 kub. m. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815.

73–IASIS KŪRYBINIS SEZONAS

1103524

Mažais kiekiais atvežame žvyro, smėlio, skaldos ir t.t. Kokybiškos malkos. Tel. 8 620 24 446.

www.muzikinisteatras.lt, administratore@muzikinisteatras.lt. Į visus teatro renginius galite pirkti bilietus internetu www.muzikinisteatras.lt.

1104289

Nebrangiai perkraustysiu (yra krovėjai), pervešiu krovinius krovininiu sunkvežimiu „Iveco“. Dirbu be poilsio dienų. Tel. 260 665, 8 678 38 973. 1106247

Savivarčiu su hidromanipuliatoriumi vežame žvyrą, smėlį, skaldą, žemes ir kt. Atvežame, iškrauname, pakrauname. Tel. 8 656 21 251. 1104612

Kelionės Iš/į Londoną vežame siuntinius ir smulkius krovinius. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449, www.lietuvalondonas.com. 1106435

Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083.

1091913

Paskolos

Paskola be užstato per 10 min. iki 2 000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. 1104176

Paskolos nuo 3000 Lt, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599.

1104105

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960. 1104128

Skubi paskola nuo 5 000 Lt už mažiausias palūkanas. Užstatas – automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 1104066

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 1103484

Kiti Administratorius ieško patalpų, kuriose iki pardavimo būtų saugomas BUAB „Bajorkiemis“ kilnojamasis turtas: indai, baldai, virtuvės bei baro įranga ir kt. (su saugotino turto sąrašu galima susipažinti Savanorių pr. 262– 105, Kaune, darbo laiku). Pasiūlymus, kuriuose turi būti nurodyta siūlomų išsinuomoti patalpų duomenys ir mėnesinis nuomos mokestis, prašom pateikti iki 2013 05 31 imtinai registruotais laiškais adresu Savanorių pr. 262–105, LT-50204 Kaunas. Informacija teikiama darbo laiku tel. 8 686 83 541, tel./ faksas (8 37) 229 886, e. p. info@vvrc.lt.

Informacija tel. (8 37) 228 784

GEGUŽĖS–BIRŽELIO mėn. REPERTUARAS Gegužė Sai Kolmanas. Mieloji Čariti. Miuziklas. Bilietų kainos: 15, 20, 35, 40, 100 Lt. Johanas Štrausas. Naktis Venecijoje. Operetė. Skirta solisto Lai4 d. 18 val. mono Pautieniaus jubiliejui. Bilietų kainos: 15, 20, 35, 40, 100 Lt. Johanas Štrausas. Šikšnosparnis. Operetė. Skirta Vitoldo Christausko 9 d. 18 val. 70-mečio jubiliejui. Bilietų kainos: 15, 30, 45, 50, 100 Lt. Leo Falis. Madam Pompadur. Operetė. 10 d. 18 val. Bilietų kainos: 15, 30, 45, 50, 100 Lt. Kolas Porteris. Bučiuok mane, Keit. Miuziklas. 11 d. 18 val. Bilietų kainos: 15, 20, 35, 40, 100 Lt. Dulkių spindesys. Šokio spektaklis. 12 d. 18 val. Bilietų kainos: 15, 30 , 45, 50, 100 Lt. Genadijus Gladkovas. Brėmeno muzikantai. Miuziklas. 15 d. 17 val. Bilietų kainos: 7, 12, 18, 20, 50 Lt. Skirta vyresniųjų klasių moksleiviams. Ričardas Rodžersas. Muzikos garsai. Miuziklas. 16 d. 17 val. Bilietų kainos: 7, 15, 20, 25, 50 Lt. Skirta vyresniųjų klasių moksleiviams. Imrė Kalmanas. Monmartro žibuoklė. Operetė. 17 d. 18 val. Bilietų kainos: 15, 30, 45, 50, 100 Lt. Imrė Kalmanas. Grafaitė Marica. Operetė. 18 d. 18 val. Bilietų kainos 15, 20, 35, 40, 100 Lt. Eltonas Džonas, Timas Raisas. Aida. Miuziklas. 19 d. 18 val. Bilietų kainos: 20, 30, 50, 60, 100 Lt. Tomas Kutavičius, Violeta Palčinskaitė. Nykštukas Nosis. Opera 22 d. 12 val. vaikams. Bilietų kainos 7, 12, 18, 20, 50 Lt. Notrdamo legenda. Šokio spektaklis. 23 d. 18 val. Bilietų kainos: 20, 30, 50, 60, 100 Lt. Johanas Štrausas. Čigonų baronas. Operetė. 24 d. 18 val. Bilietų kainos: 20, 30, 50, 60, 100 Lt. Kauno choreografijos mokyklos moksleivių koncertas. 25 d. 18 val. Bilietų kainos: 7, 12, 18, 20, 50 Lt. Eduardas Chagagortianas. Ausinė kepurė. Komiška opera vaikams. 28 d. 12 val. Bilietų kainos: 7, 15, 20, 25, 50 Lt. Eduardas Chagagortianas. Ausinė kepurė. Komiška opera vaikams. 29 d. 12 val. Bilietų kainos: 7, 15, 20, 25, 50 Lt. Zygfrydo Vernerio kabaretas. Muzikinis reviu. 31 d. 18 val. Bilietų kainos: 20, 30, 50, 60, 100 Lt. 3 d. 18 val.

Birželis Ričardas Rodžersas. Muzikos garsai. Miuziklas visai šeimai. Bilietų kainos 15, 20, 35, 40, 100 Lt. Nerijaus Juškos baleto mokykla. N.Juškos baleto mokyklos ir Lietuvos 9 d. 12 val. baleto žvaigždžių koncertas DIVERTISMENTAI. Bilietų kainos: 10, 20 Lt.

1 d. 18 val.

Teatras turi teisę keisti spektaklius. Kasa (Laisvės al. 91, tel. (8 37) 200 933) dirba 11–14, 15–18 val. Poilsio diena – pirmadienis. Administratorės tel. (8 37) 228 784, e. paštas administratore@muzikinisteatras.lt.

Gegužės 2 d., ketvirtadienį, 18 val. Koncertas Maestro Petro Bingelio jubiliejui LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS Meno vadovas Sergejus Krylovas (Italija) Instrumentinis ansamblis: VALENTINAS GELGOTAS (fleita) DARIUS GEDVILAS (fleita) VIDUTIS LUBAUSKAS (anglų ragas) EUGENIJUS PAŠKEVIČIUS (obojus) GEDIMINAS DERUS (violončelė) KAUNO VALSTYBINIS CHORAS Meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis Solistai: ASTA KRIKŠČIŪNAITĖ (sopranas) RITA NOVIKAITĖ (mecosopranas) MINDAUGAS ZIMKUS (tenoras) LIUDAS MIKALAUSKAS (bosas)

1105932

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt.

galioja 2013 metų simfoninės muzikos koncertų abonementas

Maestro Petras Bingelis

Bilietai parduodami Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., tel. (8 37) 200 478, bei platinami www.tiketa.lt (aptarnavimo mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas, „Tiketos“ sistemoje +3 Lt/bilietui, +5 Lt užsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose). Informacija teikiama tel. 222 538. Internetinis adresas www.kaunofilharmonija.lt. Ikimokyklinio amžiaus vaikai į vakarinius koncertus neįleidžiami. Filharmonijoje veikia Krekenavos plenero Kauno akvarelininkų ir svečių paroda „Maironio Lietuva“. Filharmonijos partneriai:

1106042

IĮ Rūtos Guobienės stomatologijos kabinetas (įm. k. 234945320, adresas Laisvės al. 92A–2, Kaune) pertvarkoma į UAB „Dantų alėja“, kuri bus ir visų teisių ir pareigų perėmėja. Su steigimo dokumentais galima susipažinti Laisvės al. 92A–2, Kaune. Tel. 322 388.

Dirigentas PETRAS BINGELIS Programa: Joseph Haydn – „Paukenmesse“ („Karo meto mišios“, premjera Lietuvoje) Igor Stravinskij – „Kantata“ sopranui, tenorui, moterų chorui, instrumentiniam ansambliui (premjera Lietuvoje) Bronius Kutavičius – „Dzūkiškos variacijos“ Bilietų kaina: 10, 15, 20 Lt;

Filharmonijos dienraštis


18

ketvirtadienis, gegužės 2, 2013

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS

teatras

Negrįžtamai išeina artimieji Ir niekad nesutiksi jų gyvenimo kely. Nors taip norėtųsi tą laiką sustabdyti, Pabūt su tais, kurių susigrąžinti negali... Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl mylimo tėvelio mirties nuoširdžiai užjaučiame Reginą NARUŠEVIČIENĘ. AB „Kauno Baltija“ kolektyvas Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam vyrui, nuoširdžiai užjaučiame bendradarbę Marytę RAUDONIKIENĘ ir jos artimuosius. Kauno valstybinio lėlių teatro bendruomenė VšĮ Kauno Centro poliklinikos vyresniąją vaikų ligų gydytoją Astą RUIBIENĘ skaudžią netekties valandą, mirus mylimai mamytei, nuoširdžiai užjaučia VšĮ Kauno Centro poliklinikos administracija ir darbuotojai. Nuoširdžiai užjaučiame Jolantą Stasiulienę, mirus mylimam sūnui. AB „Kauno Grūdai“ kolektyvas „PRARADIMAS“ – laidojimo paslaugos, kremavimas, parvežimas iš užsienio, platus laidojimo reikmenų pasirinkimas, paėmimas iš namų ir ligoninių, šaldytuvai, dokumentų sutvarkymas, giesmininkai, smui­ kas, gėlės, naujas MERCEDES katafalkas. Renovuotos šarvojimo sa­ lės Panerių g. 19, Vilijampolėje. Šarvojame Saulėtekio, Šv. Antano, Aleksoto bažnyčiose, S.Žukausko g. 3B, Kauno r. šarvojimo salėse. Užsakymai priimami 24 val. per parą be poilsio dienų – K.Petrausko g. 28, Žaliakalnis. Tel. (8 37) 730 200, 8 650 68 220. Taikome nuo­ laidas. 1105269

Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslaugos. Laidojimo paslaugų biuras ANAPILIS teikia visas laidojimo, kremavi­ mo paslaugas. Platus karstų, rūbų, laidojimo atributikos pasirinki­ mas. Šarvojimo salių nuoma. Kapų priežiūros paslaugos. Pensininkus ir neįgaliuosius laidojame valstybės lėšomis. PIGUS KREMAVIMAS. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.anapilis.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. TAIKOMOS DIDE­ LĖS NUOLAIDOS. 1104400

PAMINKLAI – kalame raides, graviruojame portretus. Tvorelės, kapa­ viečių uždengimas akmens plokštėmis, senų paminklų perdirbimas, kapaviečių užpylimas skaldele. Teirautis Jonavos g. 248, Kaunas, tel. (8 37) 330 364, 8 656 28 129. 1103609

Paminklai! Gaminami originalūs įvairių spalvų paminklai (akmeniniai stalviršiai, stalai, palan­ gės), tvorelės, originalūs antkapiai iš švediško, suomiško, afrikietiš­ ko akmens. Pasirinkimas iš vokiškų, itališkų katalogų! Liejame pama­ tus, kalame raides, montuojame visoje Lietuvoje! Tel. 8 685 22 256, (8 37) 556 460; www.originalpaminklai.lt. 1095270

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes granito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pamatus, atnau­ jiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; Ramybės g. 7, Garliava. Laidojimo reikmenys, paslaugos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729.

nacionalinis KAuno dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Gegužės 3 d. 18 val. – Lietuvos nacionalinis dramos teatras. Euripidas. BAKCHANTĖS. Rež. Gintaras Varnas. Didžioji scena. Gegužės 4 d. 18 val. – Lietuvos naciona­ linis dramos teatras. Birutė Mar. LAIŠKAI Į NIEKUR. Kamerinis spektaklis. Rež. Birutė Mar. Rūtos salė. 15 val. – Inesa Paliulytė. LIŪDNAS DIEVAS. Liūdna istorija visai šeimai. Rež. Inesa Paliulytė. Ilgoji salė.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Ge­gu­žės 3 d. 18 val. – Cy Co­le­ma­nas. MIE­ LOJI ČARITI. 2 da­lių miu­zik­las. Re­ži­sie­rius Kęs­tu­tis Jakš­tas, di­ri­gen­tas Ju­lius Ge­niu­šas, dai­li­nin­kė Ma­ri­ja Ru­ba­vi­čiū­tė, cho­re­og­ra­fas Au­re­li­jus Liš­kaus­kas. Truk­mė 3.10 val. Ge­gu­žės 4 d. 18 val. – Jo­han­nas Straus­sas. NAKTIS VENECIJOJE. 3 veiks­mų ope­re­tė. Re­ži­sie­rius Gin­tas Ži­lys, di­ri­gen­tas Ju­lius Ge­ niu­šas, dai­li­nin­kas El­doras Ren­teris (Es­ti­ja). SKIRTA SOLISTO LAIMONO PAUTIENIAUS JUBILIEJUI.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A, www.kaunoleles.lt

55-asis teatro sezonas Gegužės 4 d. 11 ir 13 val. Mažojoje salėje – ATOSTOGOS PAS DĖDĘ TITĄ, rež. J.Januškevičiūtė (pagal P.Hakso apysakas, apie tai, kas gali nutikti per vienas atosto­ gas), nuo 5 m. Gegužės 5 d. 11 ir 13 val. Mažojoje salėje Motinos dienai – MEŠKIUKO GIMTADIENIS, rež. R.Bartninkaitė (muzikinė fėjų pasaka), nuo 3 m.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS Kęstučio g. 74A, www.kamerinisteatras.lt info@kamerinisteatras.lt

Gegužės 3 d. 18 val. – Moliere. PREMJERA! ŠYKŠTUOLIS, arba MELO MOKYKLA. Komedi­ ja su pertrauka. Režisierius A.Pociūnas. Gegužės 5 d. 18 val. – Moliere. PREMJE­ RA! ŠYKŠTUOLIS, arba MELO MOKYKLA. Komedija su pertrauka. Režisierius A.Pociūnas.

KAUNO ŠOKIO TEATRAS „AURA“

1105851

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skaldele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapaviečių res­ tauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų kloji­ mas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: gaminame įvairius paminklus iš kokybiško suomiško akmens. Liejame pamatus. Tel. 8 648 55 567, (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt. Užsi­ sakant iki birželio 1 d. taikoma 10 % nuolaida darbams. 1104585

„GIRSTUČIO“ RŪMAI

informuoja SVEIKATOS MOKYKLA Gegužės 7 d. 18 val. Vaidoto pagrindinėje mokykloje (Vaidoto g. 115) – paskaita KITOKIA FARMAKOLOGIJA. KUR PRASIDEDA IR BAIGIASI HOMEOPATIJA? Lektorius homeopatas Simonas Stankūnas. Danutės patarimai sveikatai. Žolinčių akademija ir Panemunės bendruomenės centras DĖMESYS SENJORAMS Kau­no pe­da­go­gų kva­li­fi­ka­ci­jos cen­tras (Vy­ tau­to pr. 44) tę­sia ren­gi­nių cik­lą, skir­tą sen­ jo­rams. Ypač kvie­čia­mi ir lau­kia­mi sen­jo­rai mo­ky­to­jai. Ka­dan­gi į kai ku­rias veik­las ga­li­me pri­im­ti ri­bo­tą skai­čių da­ly­vių, to­dėl pra­šom re­gist­ ruo­tis iš anks­to. GEGUŽĖS MĖNESĮ VYKS: Svei­ka­tos kur­sas 14 d. 10.30 val. – pa­skai­ta „Su­ma­nu­mas ir ryž­tin­gu­mas – ar tai rei­ka­lin­ga?” Lek­to­rė – psi­chol. O.Slap­šie­nė. Re­gist­ruo­tis tel. 324 158. Ben­dra­kul­tū­ri­nis kur­sas 8 d. 14.15 val. – iš­vy­ka „Ba­lys Sruo­ga: „Die­ vų miš­kas” ša­lia Ąžuo­ly­no”. Lek­to­rė – gi­dė S.Gri­ga­liū­nie­nė. Bū­ti­na iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja tel. 324 158. Ren­ka­mės 14.15 val. au­to­bu­sų Nr. 10, 21, 3 sto­te­lė­je „Zo­o­lo­gi­jos so­das”. Vi­si ren­gi­niai ne­mo­ka­mi.

Gegužės 2 d. 18 val. – NUŽUDYTI VIKTORĄ (chor. Amos Ben Tal, Olandija), „1863” (chor. Ferenc Feher, Vengrija). Kauno nacionalinis dramos teatras, Rūtos salė, Laisvės al. 71, Kaunas. Bilietus galite įsigyti bilietai.lt, teatro kasoje ir valandą prieš spektaklį.

Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girs­tu­tis.lt

KAUNO ĮGULOS KARININKŲ RAMOVĖ A.Mickevičiaus g. 19 Gegužės 10 d. 17 val. – IX tęstinio kultūri­ nio-edukacinio-socialinio projekto menų festivalio „Gražiausiu taku” programa PAVASARIO GARSAI. Projektas išskirtinis tuo, kad jame kartu su jaunaisiais talentais bei profesionaliais atli­ kėjais dalyvauja ir socialiai remtinos žmonių grupės, talentingi asmenys su negalia. Pir­ mą kartą į menų festivalio koncertinę pro­ gramą integruojami ir suaugusiųjų, Trečio­ jo amžiaus universitetų, kolektyvai. Atvyks svečių ir iš Lenkijos. Visus dalyvius sveikins Santakos garbės žen­ klo ordino nominantė, poetė Zenė Sadaus­ kaitė, Kauno muzikinio teatro solistės Auš­ ra Cicėnaitė, Violeta Sagaitytė, dainininkai Rūta Morozovaitė, Vytautas Šiškauskas, žy­ mus gitaristas Sergejus Krinicinas ir kt. Tai graži meno ir draugystės šventė, jun­ gianti įvairios pakraipos meno kolektyvus: vokalistus, instrumentalistus, šokėjus. Visi dalyviai, kurių amžius nuo 6 iki 60 metų, vienoje scenoje patirs daug gerų emocijų. Festivalio įkūrėja ir vyr. organizatorė – Kau­ no trečiojo amžiaus universiteto ansamblio „Guboja” ir muzikos studijos „Saulutė” va­ dovė Aleksandra Danutė Žiedelienė. Projek­ to autorė ir režisierė Lijana Žiedelytė. Projekto koordinatoriai – nevyriausybinė katalikiška organizacija „A.C. Patria” ir Kau­ no įgulos karininkų ramovė. Renginys nemokamas.

DOMINO TEATRAS Ge­gu­žės 2 d. 18 val. – SEX GURU. In­te­rak­ty­ vus šou. Re­ži­sie­rius S.Už­da­vi­nys. A/CH Šokio teatras Gegužės 3 d. 19 val. – Anželikos Cholinos šokio teatro spektaklis ANA KARENINA. Levo Tolstojaus romano motyvais. Pagrin­ dinių vaidmenų atlikėjai Gintaras Visockis (Vronskis), Beata Molytė (Ana Karenina). Choreografė Anželika Cholina. Scenografas Marijus Jacovskis. Kostiumų dailininkas Juozas Statkevičius. Bilietai parduodami www.bilietai.lt.

,,NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Rotušės a. 19, Ryšių istorijos muziejuje

Gegužės 5 d. 12 val. – KIAUS, MIAUS IR TETULĖ. Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį.

„Mieloji Čariti“ KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

3 d. 18 val.

M.Daukšos g. 34, www.pantomimosteatras.lt www.bilietai.lt

Gegužės 5 d. 12 val. – NEĮTIKĖTINI ERNIO ILIUZIONAI. Vienos dalies spektaklis vaikams, mamoms ir tėčiams (pagal Alano Ayckbourno pjesę). 18 val. – KAMASUTRA. Vienos dalies spek­ taklis tik suaugusiesiems.

KAUNO KULTŪROS CENTRAS „TAUTOS NAMAI“ Vy­tau­to pr. 79/Kęstu­čio g. 1

Ge­gu­žės 6 d. 19 val. – Ka­zio Bin­kio te­at­ro ko­me­di­ja Pet­ro Vai­čiū­no pje­sių ir pub­li­cis­ ti­kos mo­ty­vais DONŽUANAS IŠ LIETUVOS KAIMO, ARBA FILOSOFIJOS DAKTARAS 2013 (N-18). Re­ži­sie­rius Ri­man­tas Šta­ras. Dai­li­ nin­kė Ri­mu­tė Sku­čie­nė. Kos­tiu­mų au­to­rė Jo­a­na Dai­nie­nė. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

renginiai KAUNO AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ CENTRAS Savanorių pr. 206, salėje

Gegužės 2 d. 14 val. – šventinis koncertas BUVAI, ESI IR BŪSI MYLIMA, skirtas Motinos dienai. Koncertą dovanoja Kauno kameri­ nio teatro aktorė Alma Masilionytė ir nuo­ taikinga popgrupė: Henrikas Mališauskas, Algis Januškevičius ir Vidas Sipavičius.

J.GRUODŽIO MEMORIALINIS MUZIEJUS Salako g. 18, tel. 732 498, www.petrauskumuziejus.lt

Gegužės 2 d. 14 val. – muzikinė jautrių, romantiškų ir patriotinių kūrinių popietė, skirta Motinos dienai ir Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti. Koncertuos Kauno J.Basanavičiaus gimnazi­ jos moksleiviai. Atlikėjus paruošė gimnazijos vyresnioji muzikos mokytoja Diana Burkauskienė. Įėjimas nemokamas.

M. ir K.PETRAUSKŲ LIETUVIŲ MUZIKOS MUZIEJUS K.Pet­raus­ko g. 31

Ge­gu­žės 2 d. 15.30 val. – Kau­no 1-osios mu­zi­kos mo­kyk­los iš­plės­ti­nio mu­zi­ki­nio ug­dy­mo kla­sės mo­ki­nių kon­cer­tas, skir­tas Mo­ti­nos die­nai. Skam­bės lie­tu­vių ir už­sie­ nio au­to­rių mu­zi­ki­niai kū­ri­niai. Įė­ji­mas su mu­zie­jaus bi­lie­tais. Ge­gu­žės 3 d. 16 val. – obo­jaus mu­zi­kos kon­cer­tas. Da­ly­vaus J.Nau­ja­lio mu­zi­kos gim­na­zi­jos mo­ky­to­jo eks­per­to Vy­tau­to Mas­tei­kos mo­ki­niai Ry­tė Bra­zaus­kai­tė (11 kl.) ir Pi­jus Pa­ške­vi­čius (4 kl.), be­si­ruo­ šian­tys tarp­tau­ti­niam kon­kur­sui Lat­vi­jo­je „Jau­na­sis mu­zi­kas”, kon­cert­meis­te­rė Ag­nė Pran­cu­ly­tė. Įė­ji­mas su mu­zie­jaus bi­lie­tais.

VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Kau­no g. 54 , Vei­ve­riai, www.ku­cin­gis.lt

Ge­gu­žės 3 d. 10 val. – II tarp­tau­ti­nis fes­ti­va­lis-kon­fe­ren­ci­ja NUO FORTEPIJO­ NO, AKORDEONO IKI SINTEZATORIAUS IR MUZIKINIŲ TECHNOLOGIJŲ. Kon­cer­tuo­ ja ir pra­ne­ši­mus skai­to doc. J.Šlei­ny­tė, O.Mo­lo­ko­je­do­vas, V.Pli­gov­ka, O.Če­pu­lė ir A.Tė­lu­chi­nas.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Visus metus vykęs VI mažųjų rašytojų festivalis LIETUVOS VAIKAI KURIA PASAKAS pasiekė kulminaciją. Gegužės 3 d. bus paskelbti ir apdovanoti gražiausių pasakų konkurso nugalėtojai bei nuotaikingai pri­ statyta naujausia jų knyga „Lietuvos vaikų pasakos”. Renginio pradžia 11 val. Šeštąją Lietuvos vaikų pasakų knygą sudaro 51 kūrinys, atrinktas iš daugiau kaip 300 pasakų. Kauno valstybiniame lėlių teatre laukiami visi mokiniai, kurie dalyvavo kūrybiniame

„Nužudyti Viktorą“ KAUNO ŠOKIO TEATRAS „AURA“ 2 d. 18 val.

konkurse, taip pat mokytojai ir tėvai, ištiesę mažiesiems rašytojams pagalbos ranką. Renginyje susirinkusiuosius sveikins garbūs Kauno miesto vadovai, svečiai, žymūs literatūros ir meno veikėjai. Organizato­ riai žada muzikos, dainų, šokių, saldžių staigmenų. Festivalį vainikuos premjerinis Kauno valstybinio lėlių teatro spektaklis „Snieguolė ir septyni nykštukai”.

KAUNO MIESTO MUZIEJUS M.Va­lan­čiaus g. 6

Ge­gu­žės 4 d. – LINKSMASIS ŠEŠTADIENIS! Kvie­čia­me vi­sus da­ly­vau­ti edu­ka­ci­nė­je pro­ gra­mo­je „Mies­to her­bas” ir nu­lip­dy­ti tau­rą iš mo­lio. Ar­tė­jant Ma­mos die­nai ga­lė­si­te nu­lip­dy­ti sa­vo ma­mai do­vaną: ge­riau­sios ma­mos me­da­lį ar ne­vys­tan­čią gė­lę... Iš anks­to re­gist­ruo­ki­tės NEMOKAMAI (kai­ nuos tik mu­zie­jaus bi­lie­tas) links­mai edu­ka­ ci­jai nuo 12 ar­ba 14 val. Re­gist­ruo­tis tel. 208 220, e. p. edu­ka­ci­ja.kmm@gmail.com ar­ba Kau­no mies­to mu­zie­ju­je. Įsi­gi­ję mu­zie­jaus bi­lie­tą ga­lė­si­te pa­ma­ty­ti pa­ro­das: „Pro­fe­so­riaus Juo­zo Blu­žo fe­no­ me­nas”, An­ta­no Vi­soc­kio ak­va­re­lės pa­ro­dą „Su­grį­ži­mas”, pa­ro­dą „Gin­tau­to Ga­ve­na­vi­ čiaus ne­min­to li­no skulp­tū­ros”.

KAUNO J.GRUODžIO KONSERVATORIJA J.Gruodžio g. 6

Gegužės 4 d. 12 val. – koncertas MAMOS – MŪSŲ ANGELAI, skirtas Mamos dienai, kurį dovanoja Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis” 2–3 klasių jaunučių choras (vadovė Vilma Masienė, koncertmeisterė Daiva Maskoliūnienė), Kauno J.Gruodžio konservatorijos mišrus choras (vadovas Donatas Jokūbonis, dirigentė Ramutė Štreimikytė, koncer­ tmeisterė Dalia Jautautaitė). Solistė – Asta Mikelionytė. Koncertą ves garsios dinastijos atstovas Joris Rubinovas.

KAUNO KULTŪROS CENTRAS „TAUTOS NAMAI“ Vytauto pr. 79/Kęstučio g. 1

Gegužės 4 d. 12 val. Kauno „Bočiai” kviečia į festivalį PAGERBKIME SENOLIŲ TARMES. Koncertuoja Šakių, Elektrėnų, Švenčionių, Vilkaviškio ir Kauno „Bočių” ansambliai. Renginys nemokamas.

KAUNO ŠV. MARIJOS MERGELĖS ĖMIMO Į DANGŲ (Vytauto Didžiojo) BAŽNYČIA Aleksoto g. 3

Gegužės 4 d. 17 val. – koncertas, skirtas Kauno arkikatedros bazilikos 600 metų jubiliejui pažymėti. Koncertuos Verena Rein (sopranas, Vokietija) ir VDU kamerinis orkestras (meno vadovas ir dirigentas Robertas Bliškevičius). Programoje – V.A.Mocarto, G.Verdi, F.Schuberto, A.Vivaldi, A.Corelli ir G.F.Hendelio kūriniai.

NACIONALINIS M.K.ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS ir jo pa­da­li­niai: M.Ži­lins­ko dai­lės ga­le­ri­ ja, Kau­no pa­veiks­lų ga­le­ri­ja, Ke­ra­mi­kos mu­zie­jus, Vel­nių mu­zie­jus, A.Žmui­dzi­na­vi­ čiaus kū­ri­nių ir rin­ki­nių mu­zie­jus, Is­to­ri­nė LR Pre­zi­den­tū­ra, A. ir P.Ga­lau­nių na­mai, M.Ra­kaus­kai­tės ir L.Trui­kio me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus, J.Zi­ka­ro me­mo­ria­li­nis mu­zie­ jus, M.K.Čiur­lio­nio me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus Drus­ki­nin­kuo­se, V.K.Jo­ny­no ga­le­ri­ja Drus­ ki­nin­kuo­se ge­gu­žės 5 d. (Mo­ti­nos dieną) ne­dirbs.

KAUNO PILIS Pi­lies g. 17

Iki gegužės 7 d. kvie­čia ap­lan­ky­ti šiuo me­tu vei­kian­čias pa­ro­das: Mar­ty­nos Ka­šins­kai­ tės iliust­ra­ci­jų pa­ro­dą SKAITANT DANGAUS ŽENKLUS; Kęstu­čio Stan­kai­čio mo­der­naus vit­ra­žo pa­rodą VIENI; Kau­no ko­le­gi­jos Jus­ti­no Vie­no­žins­kio me­nų fa­kul­te­to De­ ko­ra­ty­vi­nės plas­ti­kos pro­gra­mos stu­den­tų

„Neįtikėtini Ernio iliuzionai“ KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS 5 d. 12 val.


19

ketvirtadienis, gegužės 2, 2013

kas, kur, kada odos dar­bų pa­ro­dą AKIMIRKOS; eks­po­zi­ciją KAUNO PILIES ISTORIJOS MOZAIKA. Iki gegužės 30 d. veikia technologijų darbų paroda GĖLĖ NUO MODERNUMO IKI TRADICIJŲ. Ši paroda skirta Motinos ir Tėvo dienoms paminėti. Parodoje dalyvauja Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų, vaikų globos namų, gimnazijų 5–12 klasių mokiniai.

PAVEIKSLŲ GALERIJA K.Donelaičio g. 16

Iki gegužės 5 d. veikia paroda „Zenonas Varnauskas – Kauno mokyklos maestro”. Visas dailininko Zenono Varnausko (1923–2010) kūrybinis gyvenimas prabėgo Kaune. Be šios asmenybės neįsivaizduojamas XX a. Kauno meno pasaulis. Zenonas Varnauskas čia studijavo tekstilę ir grafiką (1942–1947), čia užsidegęs kūrė aukštąją dailės mokyklą ir joje dėstė. Energingas, veržlus, lankstus organizatorius. Atsidavęs, sąžiningas kompozicijos, piešimo, tapybos dėstytojas. Impulsyvus, eksperimentuojantis ir labai savitas tapytojas, tekstilininkas, grafikas. Šioje retrospektyvinėje parodoje pristatoma jo kūrybos visuma: pirmieji pokariniai peizažai, tekstilė, kurta XX a. 5–7 dešimtmečiais, karikatūros, vėlesnioji tapyba guašu ir eksperimentai su Xerox kopijuokliu, daryti brandžiuoju laikotarpiu. Kauno mokykla yra nepakankamai atskleistas Lietuvos meninio gyvenimo reiškinys. Zenonas Varnauskas yra Kauno mokyklos maestro, nuolat žvelgęs Kauno meno mokyklos ir École de Paris kryptimi. 2013 m. balandžio 4 d. Zenonui Varnauskui būtų sukakę 90 metų.

kinas „CINAMON“ PLC „Me­ga“ tel. 8 700 70 111

„Pats baisiausias filmas 5” – 2 d. 18.20, 20.15, 22.15 val. „Statyk už mėgstamiausią” – 2 d. 16, 20.30 val. „Transo būsena” – 2 d. 19.45 val. „Pabėgimas iš planetos Žemė” 3D (dubliuota lietuviškai) – 2 d. 13.15 val. „Pabėgimas iš planetos Žemė” (dubliuota lietuviškai) – 2 d. 11.45, 15, 17 val. „Piktieji numirėliai” – 2 d. 21.55 val. „Užmirštieji” – 2 d. 12.45, 18.45, 21.30 val. „Sielonešė” – 2 d. 12.30, 15.45 val. „Krudžiai” 3D (dubliuota lietuviškai) – 2 d. 11, 15.15, 17.30 val. „Krudžiai” (dubliuota lietuviškai) – 2 d. 12, 14.15, 16.30, 19 val. „Gimtadienis” – 2 d. 21.15 val. „Valentinas vienas” – 2 d. 13.45, 18.10 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Pats baisiausias filmas 5“ (premjera, N-13) – 2 d. 15, 19.15, 21.30 val. „Laukinės atostogos“ (premjera, N-16) – 2 d. 11.15, 13.30, 16.15, 18.45, 21 val. „Statyk už mėgstamiausią“ (premjera, N-13) – 2 d. 17.45 val. „Užmirštieji“ (N-13) – 2 d. 11.45, 15, 18, 20.45 val. „Krudžiai“ (liet, k., V) – 2 d. 12.30, 14.45, 17 val. „Krudžiai“ 3D (liet, k., V) – 2 d. 11, 13.45 val. „Piktieji numirėliai“ (N-18) – 2 d. 15.45, 19, 21.15 val. „Džekas milžinų nugalėtojas“ 3D (N-7) – 2 d. 13.15, 16.30 val. „Milijardierius ir blondinė“ (N-13) – 2 d. 19.30, 21.40 val. „Niujorko šešėlyje“ (N-13) – 2 d. 14.30, 21.50 val. „Transo būsena“ (N-16) – 2 d. 19.50, 22 val. „Eilinis Džo. Kerštas“ (N-13) – 2 d. 12 val. „Ozas: didingas ir galingas“ 3D (N-7) – 2 d. 10.30 val. „Valentinas vienas“ (N-16) – 2 d. 17.20 val. „Olimpo apgultis“ (N-13) – 2 d. 17.10, 19.30 val. „Pabėgimas iš planetos Žemė“ (liet. k., N-7) – 2 d. 10.45 val. „Pabėgimas iš planetos Žemė“ 3D (liet. k., N-7) – 2 d. 13 val.

„Krudžiai“ Kino centras „FORUM CINEMAS“ 2 d. 13.45 val.

TV programa 6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Keliai. Mašinos. Žmonės (k). 10.30 Ugnies tramdytojai (k). 11.00 LRT Aktualijų studija. 12.00 Laba diena, Lietuva. 12.20 Žinios. Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. 14.40 Žinios. Sportas, orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. Orai. 18.45 „Merlinas“ (4) (N-7). 19.40 Vieša paslaptis. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Verslas. Kultūra. Sportas. Orai. 21.15, 22.05 Tautos aikštė. Nacionaliniai debatai. Tiesioginė laida. 22.00 Loterija „Perlas“. 23.20 Vakaro žinios. Sportas. Orai. 23.35 „Merlinas“ (4) (N-7) (k). 0.35 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 6.50 7.50 8.50 9.50

„Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. „Tomas ir Džeris“. „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). „Kriminalistai“ (9) (N-7) (k). „mES Europa“. Koncerte, skirtame kovai už žodžio laisvę, dalyvauja: V.Juozapaitis, R.Ščiogolevaitė, V.Baumila, L.Adomaitis, „Pop ladies“, S.Povilaitis ir kt. (2013 m.) (k). 12.25 „Tomas ir Džeris“ (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 13.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. Sportas. Orai. 19.30 Valanda su Rūta. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.16 Mes – europiečiai. 22.19 Sportas. Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Mentalistas“ (N-7). 23.35 „Deksteris“ (N-14). 0.30 „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). 1.25 Sveikatos ABC (k).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 „Smurfai“. 8.00 „Detektyvas Monkas“ (5). 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 10.30 Komedija „Mažylio atostogos“ (1994 m.). 12.30 „Didvyrių draugužiai“ (7). 13.00 „Ponas Jangas“. 13.30 „Smurfai“. 14.00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“. 16.00 „Ašarų karalienė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 „Mylimiausi“. TV3 20-mečio mylimiausių rinkimai. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Dingęs be žinios“. 23.00 „CSI kriminalistai“. 0.00 „Daktaras Hausas“. 1.00 „Eureka“. 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Žvaigždutės (N-7) (k). 9.00 Taip. Ne (k). 10.00 Amerikos talentai VI. 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 15.00 Juoko kovos (N-7) (k). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Pagal įstatymą“. 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Paramos koncertas „Raudonos nosies diena“.

DATOS (gegužės 2 d.) 23.00 Melodrama „Pabaisa“ (JAV, 2011 m.). 0.35 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 1.35 Bamba (S).

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Girių horizontai. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 „Giminės ir...“ (1) (k). 12.25 LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2013“. Metų verstinės knygos rinkimai (k). 13.00 LKS vaid. f. „Regno“ (1991 m.) (k). 13.15 „Šnipai“ (N-7). 14.10 Laiko ženklai. V.Storosta-Vydūnas (2003 m.). 15.00 Septynios Kauno dienos. 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 18.15 Kaimo akademija. 18.45 Asistentas vienai dienai. 19.30 Legendos. 20.15 Dar širdyje – ne sutema. 20.50 Kūrybos metas. Nuskaidrinta būtis. Literatūrologė Viktorija Daujotytė. 21.25 Lietuvių kinas trumpai. „Sekmadienis toks, koks yra“ (2003 m.) (N-7). 22.00 Iššūkis žvaigždėms. 23.00 Lietuvių dokumentikos meistrai. Jadvyga Janulevičiūtė. „Divertismentas“ (1972 m.), „Pasaulis panašus į pasaką“ (1974 m.). 0.00 Panorama (k). Verslas (k). Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). Orai (k). 0.45 Prisiminkime. Algirdas Stravinskas (k). 1.10 Lietuvos šokių dešimtukas (k).

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Vienam gale kablys. 10.00 „Gelbėtojai Havajuose“ (5). 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 Kriminalinis s. „Kaulai“ (1) (JAV, 2005 m.). 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 „Gamtos jėgos“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai Havajuose“ (6). 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Kaulai“ (2). 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 „Tikri bičai“. 21.30 Nesvetimi. 21.45 Fantastinis trileris „Laiko kilpa“ (JAV, 2012 m.). 0.10 „6 kadrai“. 0.40 „CSI Majamis“. 1.30 „Gamtos jėgos“. 1.50 „Tikri bičai“. 2.20 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

9.40 „Pokojus“. 10.10 Senoji animacija. 10.45 Vesternas „Paskutinis kaubojus“ (JAV, 2003 m.). 12.25 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.25 „Marija Mersedes“. 14.20 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.15 „Gyvenimo kryžkelės“. 22.10 Drama „Odrės lietus“ (JAV, 2003 m.). 23.50 Paslapčių namai.

6.49 TV parduotuvė. 7.05 Žinios. 7.25 Lietuva tiesiogiai. 8.00 Siurprizas Mamai. 8.05 Nuoga tiesa. 9.50 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 10.55 Dok. f. „Kruvinoji italų mafija“ (N-7). 12.05 Dok. f. „Frankenšteinas“ (N-7). 13.20 Siurprizas Mamai. 13.25 TV parduotuvė. 13.55 „Kokį maistą perkame?“. 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 „TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 Dok. f. „Nužudyti Hitlerį“ (1) (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.35 Siurprizas Mamai. 18.40 „TV pokštai“ (N-7).

19.00 LKL čempionato finalinės rungtynės. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Kauno „Žalgiris“. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus. 21.00 Reporteris. 21.42 Orai. 21.45 Super L.T. (N-7). 22.50 Siurprizas Mamai. 22.55 Didžiosios Britanijos „Porsche Carrera“ taurės lenktynės iš „Donington Park“ trasos. 0.05 Reporteris. 0.47 Orai. 0.50 Supernamai.

9.00 Fotografijos istorija. 9.30 Komedija „Vykrutasai“ (N-7). 11.10 Kai Lietuvos nebuvo (k). 11.40 Kriminalinė komedija „Karštas taikinys“ (N-7). 13.20 Telelaikraštis. 15.50 Mistinė nuotykių drama „Biblijos kodas“ (2) (N-7). 17.30 Melomano pusvalandis (k). 18.00 Žinios. 18.20 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 19.00 Nuomonės. 20.00 Sveikas žmogus. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Romantinė drama „Pradingęs deimantas“ (N-7). 23.10 Žinios (k). 23.30 Dok. f. „Apsaugok mus nuo pikto“ (N-14). 1.15 Romantinė drama „Tarp dviejų mylimųjų“ (N-7).

7.00 Muzika. 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Tautos ženklai (k). 21.00 OTV muzika.

6.00 V.Juozapaičio koncertas „Nuo baroko iki roko“. 7.20 „Liuks!“ muzika. 8.35 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50. 10.15 „Mokinukių“ atsisveikinimo koncertas „Išleistuvės“. 12.00 V.Juozapaičio koncertas „Nuo baroko iki roko“ (k). 13.20 „Liuks!“ muzika. 14.35 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k). 16.15 „Mokinukių“ atsisveikinimo koncertas „Išleistuvės“ (k). 18.00 V.Juozapaičio koncertas „Nuo baroko iki roko“ (k). 19.20 „Liuks!“ muzika. 20.35 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k). 22.15 „Mokinukių“ atsisveikinimo koncertas „Išleistuvės“ (k). 0.00 V.Juozapaičio koncertas „Nuo baroko iki roko“ (k). 1.20 „Liuks!“ muzika. 2.35 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k). 4.15 „Mokinukių“ atsisveikinimo koncertas „Išleistuvės“ (k)

10.40 Televitrina. 11.40 Žinios +. 11.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nyžnij Novgorod“–Sankt Peterburgo „Spartak“. Tiesioginė transliacija. 13.55 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Donetsk“– Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“. Tiesioginė transliacija. 15.50 LKL Lietuvos krepšinio lyga. „Prienai“– Klaipėdos „Neptūnas“. 17.35 „Sport 1“ ringas. Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas Lodzėje (I). 18.40 Speciali laida „LKL finalai“: interviu su krepšininkais ir treneriais. 18.55 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“ – Kauno „Žalgiris“. Tiesioginė transliacija (pertraukoje – ŽINIOS +) 21.00 Spaudos konferencija. Tiesioginė transliacija. 21.15 Žinios +. 21.30 „Sport 1“ ringas. Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas Lodzėje (II). 22.35 „Sport 1“ ringas. Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas Lodzėje (III). 23.00 Žinios +. 23.15 „Sport 1“ ringas. Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas Lodzėje (III).

1536 m. Londone įkalinta Anglijos karalienė Anne Boleyn, kuriai vėliau įvykdyta mirties bausmė. 1636 m. JAV buvo įsteigtas koledžas, pavadintas J.Harvardo vardu. 1780 m. jis buvo perorganizuotas į universitetą. 1873 m. gimė Jurgis Baltrušaitis, diplomatas, poetas. 1945 m. II pasaulinio karo metais Berlynas pasidavė sovietų armijai. 1952 m. gimė poetas Borisas Lazukinas. 1955 m. gimė italų dizainerė Donatella Versace. 1975 m. Anglijoje gimė žymus futbolininkas Davidas Beckhamas. 1994 m. pirmuosius demokratinius rinkimus PAR laimėjo Nelsonas Mandela ir Afrikos nacionalinis kongresas (ANK).

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Sveika nuovoka padės sėkmingai bendrauti su aplinkiniais, ypač jaunais žmonėmis. Sugebėsite lengvai apmąstyti praeities įvykius ir padaryti teisingas išvadas. Jautis (04 21–05 20). Būkite atsargūs su pinigais, neišlaidaukite. Šiandien kitaip suprasite grožį. Spinduliuosite meilę ir šilumą aplinkiniams, mėgausitės gyvenimu ir teigiamai vertinsite save. Dvyniai (05 21–06 21). Lengvas ir ramus laikas, viskas vyksta sklandžiai. Pasinerkite į ramybę, neleiskite negatyvioms mintims ir miglotoms nuojautoms valdyti jūsų. Viskas yra taip, kaip turi būti. Vėžys (06 22–07 22). Palanki diena atlikti įvairius darbus. Jūsų gera koordinacija padės įveikti bet kokią užduotį. Esate kupini energijos ir emocijų, bet nepraraskite savitvardos. Liūtas (07 23–08 23). Nepatartina įsigyti naujų daiktų, nes gali nukentėti tai, kas jums labai svarbu. Nesugebėsite tinkamai įvertinti žmonių ir tam tikrų dalykų. Kaip elgtis, jums pakuždės intuicija. Mergelė (08 24–09 23). Atsiras galimybė atskleisti savo geriausius sugebėjimus, ypač socialinėje srityje. Kils abstrakčių idėjų, kuriomis galėsite pasidalyti su aplinkiniais. Svarstyklės (09 24–10 23). Dėl emocinės įtampos bus sunku kontroliuoti savo pyktį ir neįžeisti aplinkinių. Griebkitės jau išbandytų atsipalaidavimo ir nusiraminimo būdų. Skorpionas (10 24–11 22). Neigiamai vertinsite kito žmogaus nuomonę. Ką padarysi, bet negražu visa tai garsiai skelbti ir tokiu būdu skaudinti aplinkinius. Šaulys (11 23–12 21). Svajonės ir idealai gali turėti neigiamos įtakos vidiniam tobulėjimui ir kaitai, darbui. Jeigu svajodami užsimiršite, asmeninės problemos privers grįžti į realų pasaulį. Ožiaragis (12 22–01 20). Palanki diena bendrauti su draugais bei jaunais žmonėmis. Teigiamai vertinsite savo padėtį, bus malonu padėti aplinkiniams. Puikiai praleiskite laiką. Vandenis (01 21–02 19). Sprendimas darbe gali prieštarauti Jūsų jausmams. Tik nepaisydami savo emocijų sugebėsite patirti sėkmę. Būkite atsargūs, nes galimi kivirčai. Vis dėlto nė vienas iš jų nesukels nemalonių pasekmių. Žuvys (02 20–03 20). Mėgausitės gyvenimu, įvertinsite savo padėtį. Noriai padėsite draugui ar mylimam žmogui. Kas nors gali pagirti jūsų ypatingą skonį.


Orai

Šiandien išsilaikys sausi ir ramūs orai. Naktį daugelyje vietovių laukus nubalins šalnos iki 0–5 laipsnių šalčio, dieną temperatūra kils iki 12–17 laipsnių, pajūryje bus vėsiau. Rytoj naktį pradės lyti pietiniuose rajonuose, dieną lietaus zona apims didžiąją šalies dalį, vakare kai kur lis smarkiai, galima perkūnija. Naktį bus 1–6 laipsnių šilumos, šiauriniuose rajonuose vietomis šalnos iki 0–2 laipsnių šalčio.

Šiandien, gegužės 2 d.

+13

+12

Telšiai

+16

Šiauliai

Klaipėda

+16

Tauragė

+14

Kaunas Londonas +15 Madridas +17 Maskva +16 Minskas +17 Niujorkas +20 Oslas +12 Paryžius +18 Pekinas +23

orai kaune šiandien

+16

Utena

Pasaulyje Atėnai +27 Berlynas +18 Brazilija +28 Briuselis +19 Dublinas +11 Kairas +36 Keiptaunas +16 Kopenhaga +11

+15

Panevėžys

Praha +20 Ryga +11 Roma +21 Vėjas Sidnėjus +19 1–5 m/s Talinas +9 Tel Avivas +29 Tokijas +18 Varšuva +18

5.38 20.55 15.17 2.34 12.16

122-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 243 dienos. Saulė Jaučio ženkle.

+17

+17

Marijampolė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi

Vilnius

+17

Alytus

Vardai Atanazas, Eidmantas, Gytis, Meilė.

Po vė­luo­jan­čio pa­va­sa­rio – ne­prog­no­zuo­ja­ma va­sa­ra

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+9

+14

+11

+4

3

+11

+14

+10

+6

6

+11

+12

+11

+9

5

rytoj

poryt

„Sun­k u pro­g no­z uo­t i, ko­k ia bus va­sa­ ra, nes la­bai iš­ba­lan­suo­t i vi­si cir­k u­ lia­ci­niai pro­ce­sai“, – sa­ko kli­ma­to­lo­gė Aud­ro­nė Gal­vo­nai­tė. Pa­sak jos, ma­ ny­ta, kad pa­va­sa­ris įsi­siū­buos jau šią sa­vai­tę. „Pa­gal anks­tes­nes pro­gno­zes ryt po­ryt tem­pe­ra­tū­ra tu­rė­tų šok­te­lė­ ti net iki 25 laips­nių, bet jau da­bar aiš­ ku, kad taip ne­bus“, – tei­gė A.Gal­vo­nai­ tė. Jos nuo­mo­ne, iš va­sa­ros bus ga­li­ma lauk­ti vis­ko. „Pa­sau­li­niai cent­rai, su­da­ ran­tys il­ga­lai­kes pro­g no­zes, tar­pu­sa­ vy­je ne­su­ta­ria, ko­k ia bus va­sa­ra. Ma­ nau, kad ji bus pil­na kont­ras­tų: bus tai šil­ta, tai at­vės“, – kal­bė­jo A.Gal­vo­nai­tė. del­fi.lt, KD inf., Vytauto Petriko nuotr.

įvairenybės

77 už­draus­tų var­dų są­ra­šas

„„Fi­ni­šas: Ru­si­jos est­ra­dos pri­ma­do­nai A.Pu­ga­čio­vai dai­nuo­ti jau

tam­pa su­dė­tin­ga. 

„Reuters“ nuotr.

A.Pu­ga­čio­va ra­šys me­mua­rus Dai­ni­nin­kė Ala Pu­ga­čio­va vie­ šai pa­reiš­kė, kad ji dau­giau ne­ kon­cer­tuos. „Vis­kas, – ta­rė ji, – už­teks. Ir to­liau reng­siu įvai­rius mu­zi­ki­nius pro­jek­tus, bet ne­pa­ sa­ky­čiau, kad la­bai no­rė­čiau kon­ cer­tuo­ti pa­ti. Tai man tam­pa per daug su­dė­tin­ga.“ Tie­sa, toks jos pra­ne­ši­mas – anaip­tol ne pir­ma­sis. Apie at­si­ svei­ki­ni­mą su dai­na­vi­mu Ru­si­jos est­ra­dos pri­ma­do­na yra pa­reiš­ ku­si ir anks­čiau. Vis dėl­to ga­li bū­ti, kad šį­syk A.Pu­ga­čio­va kal­ bė­jo rim­tai. Dai­ni­nin­kė ke­ti­na at­si­dė­ti me­ mua­rų ra­šy­mui. Tu­rint gal­vo­je spal­vin­gą jos sce­ni­nį ir as­me­ni­nį gy­ve­ni­mą, me­mua­rų ra­šy­mas tu­ rė­tų bū­ti rim­tas dar­bas. Anks­č iau A.Pu­ga­č io­va yra sa­k iu­s i, kad sa­vo au­to­b iog­ra­ fi­jos nie­ka­d a ne­ra­š ys, bet, re­

gis, ap­s i­gal­vo­j o. Anot jos, dėl anū­k ų. „Nie­ka­da ne­gy­ve­nau praei­ti­ mi, – Ru­si­jos ži­niask­lai­dai kal­bė­jo A.Pu­ga­čio­va. – Tik – da­bar­ti­mi. O da­bar iš­gy­ve­nu to­kį lai­ko­tar­ pį, kai gy­ve­nu atei­ti­mi. Vis dėl­to ding­te­lė­ja min­tis: klau­syk, apie ta­ve pri­ra­šy­ta tiek ne­tie­sos, tiek pra­si­ma­ny­mų, ne­jau­gi vis­ką taip ir pa­lik­si?“ Dai­ni­nin­kė sa­kė, kad ją la­biau nei di­džiu­lės au­di­to­ri­jos nuo­mo­ nė jau­di­na anū­kų nuo­mo­nė apie ją. „Pa­gal­vo­jau, pa­ra­šy­siu ką nors bū­tent jiems, dėl jų, – sa­kė A.Pu­ ga­čio­va. – Pa­pa­sa­ko­siu, ko­kia bu­ vo ma­no vai­kys­tė, iš­var­dy­siu dai­ nas, ku­rias dai­na­vau. Kai ėmiau apie tai mąs­ty­ti, su­pra­tau, kad man tai ne itin pa­tin­ka – už­plū­ do kaž­koks liū­de­sys.“ KD inf.

Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos pa­rei­gū­nai tre­čia­die­nį pa­skel­bė var­dų, ku­ riuo­s tė­vai no­rė­jo su­teik­ti sa­vo kū­ di­kiams ir ku­rie bu­vo at­mes­ti, nes pri­pa­žin­ti per­ne­lyg keis­tais ar­ba įžei­džia­mais, są­ra­šą. Ja­me mi­ni­mi to­kie var­dai kaip Liu­ci­fe­ris ir Ma­ fi­ja Be Bai­mės. 77 var­dų są­ra­šas at­sklei­džia, kad vie­ną vai­ką ke­tin­ta pa­va­din­ti Anal (Ana­li­nis), ta­čiau Vi­daus rei­ka­lų de­par­ta­men­tas blo­ka­vo šį mė­gi­ ni­mą. Ki­tas kū­di­kis vos iš­ven­gė, kad jo var­du ne­tap­tų ., tai yra tie­ siog taš­kas. Tarp at­m es­t ų var­d ų mi­n i­m i 4Real – lie­tu­vių kal­ba skam­ban­tis kaip Iš tik­rų­jų, V8 ir Queen Vic­to­ ria (Ka­ra­lie­nė Vik­to­ri­ja). Re­gis, kai ku­riais at­ve­jais tė­vai bū­da­vo vi­siš­kai ne­te­kę įkvė­pi­mo ir

vie­toj var­do no­rė­da­vo su­teik­ti tie­ siog ei­lės nu­me­rį - 1-asis, 3-ia­sis ar­ba 5-asis. Pa­gal de­par­ta­men­to tai­syk­les drau­džia­mi bet ko­kie var­dai, iš ku­rių bū­tų ga­li­ma su­si­da­ry­ti įspū­ dį, kad vai­kas tu­ri ko­kį nors ofi­cia­ lų ti­tu­lą ar­ba ran­gą. To­dėl tarp var­dų, ku­rie bū­da­vo daž­niau­siai at­me­ta­mi nuo 2001ųjų, bu­vo King (Ka­ra­lius), Du­ke (Ku­ni­gaikš­tis) ir Prin­cess (Prin­ ce­sė). Po­pu­lia­riau­sias iš ne­priim­ti­nų var­dų bu­vo Jus­ti­ce (Tei­sin­gu­mas) – at­mes­tas 62 kar­tus, taip pat pa­ rei­gū­nai ne­lei­do kū­di­kiams su­ teik­ti ir pa­na­šiai skam­ban­čių var­ dų Jus­tus bei Juz­ti­ce. 2008 m. Nau­jo­s ios Ze­l an­d i­jos šei­mos by­lų teis­mas nu­ro­dė, kad

vie­n os de­v yn­m e­t ės, ku­r ią tė­vai bu­vo pa­va­d i­n ę Ta­l u­l a Does The Hu­l a From Ha­waii (Ta­l u­l a Šo­ ka Hu­l ą iš Ha­va­j ų), var­d as bū­ tų pa­keis­tas, nes jis yra ab­s ur­ diš­kas ir pri­lygs­ta „ty­č io­j i­m ui­s i iš vai­ko“. Tei­sė­jas Ro­bas Mur­fit­tas kri­ti­ ka­vo tė­vus, ku­rie duo­da sa­vo vai­ kams keis­tus var­dus, mi­nė­da­mas konk­re­č ius pa­v yz­d žius, to­k ius kaip Num­ber 16 Bus Shel­ter (16oji au­to­bu­sų prie­glau­da), Mid­ night Char­don­nay (Vi­dur­nak­čio šar­do­nė). Tei­sė­jas taip pat pik­ti­no­si, kad vie­nu at­ve­ju bro­liai dvy­niai bu­vo pa­va­din­ti Ben­so­nu ir Hed­ge­su – pa­gal „Ben­son & Hed­ges“ tau­rės kri­ke­to tur­ny­rą Ang­li­jo­je. BNS, KD inf.

2013-05-02 Kauno diena  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you