Page 1

Lietuva

8p.

Tei­sin­gu­mo mi­nist­ras: lei­di­mas ra­šy­ti­ as­men­var­džius­ ne­lie­tu­viš­kais­ raš­me­ni­mis bū­tų­ nau­din­gas ir lie­tu­viams.

Ekonomika

9p.

Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė, kad su Prei­los bo­te­lių sta­ty­to­jais bū­tų pa­si­ra­šy­ta tai­kos su­tar­tis.

Sportas

10p.

Krep­ši­nio ­ eks­per­tai ­ pro­gno­zuo­ja, ­ kad LKL čem­pio­nų ­ žie­dus iš­ko­vos ­ „Žal­gi­ris“.

Sprogimas Prahos širdyje: stiklo šukės ­ sužalojo ­ dešimtis ­ praeivių.

12p.

Antradienis balandžio 30, 2013 Nr. 98 (19959) Kaunodiena.lt 2 Lt

Kau­no ka­vi­nių prie­šas – vėsus oras ir lietus Neį­šy­lan­tis pa­va­sa­ ris ir tu­ris­tų sty­gius su­mai­šė Kau­no ka­ vi­nėms, ba­rams ir res­to­ra­nams ko­jas pa­kir­tu­sį kok­tei­lį. At­šiau­rio­mis są­ly­ go­mis ve­ge­tuo­jan­ čio vers­lo vil­tis – sau­lė ir suo­miai.

Krau­jo cent­ro ago­ni­ja? Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Iš do­no­rų krau­ją prii­man­čios įstai­ gos Kau­no krau­jo cent­ro veik­la va­ kar bu­vo su­stab­dy­ta ma­žiau­siai ke­liems mė­ne­siams. Tuo su­sku­ bo pa­si­nau­do­ti Kau­no kli­ni­kos, kvies­da­mos do­no­rus pas sa­ve. Už­ra­kin­tos du­rys

Va­kar ant vie­šo­sios įstai­gos Kau­no krau­jo cent­ro du­rų at­si­ra­do už­ra­ šas: „Šian­dien krau­jas ne­prii­ma­ mas.“ Pag­rin­di­nės įė­ji­mo du­rys bu­vo už­ra­kin­tos. Iš tik­rų­jų krau­jas čia ne­bus prii­ma­mas tris mė­ne­sius.

2

Kitas „Kauno dienos“ numeris išeis gegužės 2 d., ketvirtadienį. Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

Dienos citata

Tuš­ti sta­lai

„Yra tik­rai daug nuo­šir­ džių gy­dy­to­jų, ir aš esu vie­nas iš jų. Šį įver­ti­ni­mą prii­mu la­biau kaip pa­rei­ gą steng­tis dar la­biau“, –

Va­kar Lais­vės alė­ją ir Vil­niaus gat­ vę sau­lė pa­da­li­jo į dvi da­lis. Še­šė­ly­ je li­ku­sios lau­ko ka­vi­nės, res­to­ra­nai ir ba­rai at­si­dū­rė lyg ki­ta­me pla­čios upės kran­te. Į jį lan­ky­to­jų ne­su­ge­ bė­jo pri­vi­lio­ti nei ak­ci­jos, nei pa­ slau­gūs dar­buo­to­jai. „Sau­lės lau­kiam lyg iš­si­gel­bė­ji­ mo“, – ta­rė prie tuš­čių lau­ko sta­ liu­kų pa­vė­sy­je ry­mo­jęs ba­ro „Sus­hi Sus­hi“ pa­da­vė­jas-bar­me­nas Juo­zas Rim­ke­vi­čius. Kai ku­rios mai­ti­ni­mo įstai­gos lau­ko sta­liu­kų dar neišt­rau­kė. Kai ku­rios pa­sta­tė tik da­lį jų. „Ti­kiuo­si, kad pa­va­sa­rį jau per­ žie­mo­jo­me, – juo­ka­vo da­lį sta­lų pa­sta­čiu­sio res­to­ra­no „Mies­to so­ das“ va­do­vas Gin­tau­tas Ru­mi­nas.

5

sa­ko „Kau­no die­nos“ skai­ty­to­jų­ nuo­šir­džiau­siu Kau­no­ gy­dy­to­ju iš­rink­tas­ chi­ru­gas Al­man­tas­ Ma­lec­kas.

„„Trūks­ta: lan­ky­to­jai už­gul­tų ka­vi­nes, jei oro tem­pe­ra­tū­ra bū­tų bent ke­liais laips­niais aukš­tes­nė. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Dienos klausimas Ar Valstybinei mokesčių inspekcijai jau pateikėte pajamų deklaraciją?

58,54% Taip

15,24% Dar ne

26,22% Man nereikia deklaruoti pajamų Iš viso balsavo 198

Kaunodiena.lt

13p.


2

Antradienis, balandžio 30, 2013

miestas

Oro kokybė Kaune 0

16

50mg/m3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

1,43

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

59

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Policija ąžuo­lų Krau­jo cent­ro ago­ni­ja? Iš­ka­bos kei­tė­si van­da­lų ne­ran­da Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Juo­die­ji med­kir­čiai, ne­to­li Vil­ki­ jos su­nai­ki­nę ąžuo­lų gi­rai­tę, kol kas ne­nus­ta­ty­ti, ta­čiau miš­ki­nin­ kai ti­ki­si, kad nio­ko­to­jai nuo at­sa­ ko­my­bės neiš­si­suks.

„Kau­no die­na“ ra­šė, kad ba­lan­ džio vi­du­ry­je ne­to­li Vil­ki­jos esan­ čia­me Ne­mu­no šlai­te miš­ki­nin­kai pa­ste­bė­jo iš­gul­dy­tus me­džius, dau­giau­sia bran­džius ąžuo­lus. Kai ku­rių jų ka­mie­no skers­muo bu­vo apie met­rą. Kau­no ap­skri­ties vy­riau­sio­ jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ry­šių su vi­suo­me­ne po­sky­rio vir­ši­nin­kė Si­mo­na Ba­nė­nie­nė sa­kė, kad jau ap­skai­čiuo­ta, ko­kia ža­la pa­da­ry­ta gam­tai, kai bu­vo iš­kirs­ti ir pa­vog­ti 26 ąžuo­lai, 11 skrob­lų ir vie­na eg­ lė. „Pa­da­ry­tas tur­ti­nis nuo­sto­lis ap­lin­kai yra 9618 li­tų ir ža­la miš­ ko val­dy­to­jui – 7758 li­tai. Bend­ ras tur­ti­nis nuo­sto­lis – 17 376 li­ tai“, – sa­kė pa­rei­gū­nė.

S.Bal­nie­nės tei­gi­mu, kol kas įta­ria­mie­ji ne­nus­ta­ty­ti, bet to­ liau at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­ mas. Apie jo ei­gą pa­rei­gū­nai kol kas ne­ga­li ko­men­tuo­ti, kad ne­ pa­kenk­tų ty­ri­mui. Nu­nio­ko­tą ąžuo­lų gi­rai­tę pa­ ma­tęs Vil­ki­jo­je gy­ve­nan­tis Kau­ no urė­di­jos miš­kų ap­sau­gos in­ ži­nie­rius Kęs­tu­tis Mar­ke­vi­čius sa­kė ti­kįs sėk­min­ga ty­ri­mo pa­ bai­ga. „Su­tei­kė­me ne­ma­žai duo­ me­nų, to­dėl ti­kiuo­si, kad pa­rei­ gū­nams pa­vyks išaiš­kin­ti miš­ko va­gis“, – vy­lė­si jis. Me­džiai grei­čiau­siai iš­kirs­ti dar prieš pa­va­sa­ri­nį at­ši­li­mą, nes ne vi­sus rąs­tus va­gys spė­jo iš­ga­ben­ ti. Iš vė­žių ma­tė­si, kad me­die­ na temp­ta trak­to­riu­mi. Ne­ma­žai nu­pjau­tų ąžuo­lų li­ko miš­ke, ma­ tyt, dėl to, kad, at­ši­lus orui, pri­ va­žiuo­ti trak­to­riu­mi ta­po su­dė­ tin­ga dėl pa­žliu­gu­sio grun­to. Me­džiai iš­kirs­ti vals­ty­bės ir pri­ va­ti­nin­kų val­do­muo­se skly­puo­se, taip pat grą­žin­ti­no­je pa­vel­dė­to­ jams te­ri­to­ri­jo­je.

Krau­jo do­no­r ys­tės cent­ras įkur­ tas 1941 m. ir va­di­no­si Kau­no krau­ jo trans­fu­zi­jos sto­tis, vė­liau – Kau­ no krau­jo per­py­li­mo sto­tis, Kau­no krau­jo cent­ras. Vals­ty­bės nuo­sa­v y­be ši įmo­nė iš­ li­ko iki 1993 m., kai bu­vo reor­ga­ni­ zuo­ta į bend­rą Lie­tu­vos ir JAV įmo­ nę – už­da­rą­ją ak­ci­nę bend­ro­vę „Bi­ na­tio­nal Plas­ma“.

„„Už­da­rė: Kau­no krau­jo cent­rui nuo va­kar ne­lei­džia­ma priim­ti do­no­rų. 

Taip nu­spren­dė Vals­ty­ 1 bi­nė ak­re­di­ta­vi­mo svei­ ka­tos prie­žiū­ros veik­lai tar­ny­ba.

Jos va­do­vas Jo­nas Gal­di­kas bu­vo ne­kal­bus ir ko­men­tuo­ti si­tua­ci­jos ne­no­rė­jo. „Vis­kas pa­ra­šy­ta įsa­ky­ me“, – te­pa­sa­kė jis. Kau­no krau­jo cent­ro di­rek­to­ rius Rim­gau­das Še­pe­tys mo­bi­lio­ jo ry­šio te­le­fo­nu va­kar neat­si­lie­pė. Neat­sa­kė ir anks­čiau šia­me pa­sta­ te šei­mi­nin­ka­vęs bu­vu­sio Kau­no do­no­rys­tės cent­ro va­do­vas Ar­tū­ ras Jo­nas Vens­laus­kas. Sua­be­jo­ta kom­pe­ten­ci­ja

„„Ža­la: skai­čiuo­ja­ma, kad bar­ba­rai pri­da­rė ža­los už dau­giau kaip 17

tūkst. li­tų. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Mieli Kauno rajono žmonės! Darbas yra viena didžiausių gyvenimo vertybių. XIX a. pabaigoje socialdemokratinėje aplinkoje gimusią Tarptautinę darbo dieną jau daug metų mini demokratinės šalys. Tai puiki proga kalbėti apie visuomenės solidarumą ir pagerbti žmones, gyvenančius iš sąžiningo darbo. Nuoširdžiai sveikinu visus Kauno rajono dirbančiuosius, linkiu, kad darbas būtų ne tik pragyvenimo šaltinis, bet ir teiktų malonumą. Sveikinu ir verslo atstovus, mūsų krašte kuriančius darbo vietas čia gyvenantiems žmonėms. Visiems dėkoju už pastangas sukurti gražesnį ir turtingesnį Kauno rajoną. Valerijus Makūnas

Kauno rajono savivaldybės meras

Gegužės 5 d. –

Mamos diena Pasveikink mamą specialiame sveikinimų puslapyje gegužės 4 d. dienraštyje 10 x 5 cm sveikinimas su nuotrauka – tik 90 Lt Informacija tel. 302 231

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (SAM) iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me nu­ ro­do­ma, kad įstai­ga neį­ro­dė ga­lin­ti iš­tir­ti krau­ją pa­gal tei­sės ak­tų rei­ ka­la­vi­mus. Dėl to, kad sua­be­jo­ta jos kom­pe­ten­ci­ja, nu­spręs­ta trims mė­ne­siams stab­dy­ti veik­lą. De­ta­ les­nės už­da­ry­mo prie­žas­tys ne­pa­ teik­tos. Lie­tu­vo­je nau­do­ja­mi du krau­ jo ty­ri­mo me­to­dai. Pa­gal pir­mą­jį kiek­vie­no do­no­ro krau­jo mė­gi­nys ti­ria­mas in­di­vi­dua­liai, pa­gal ki­tą – į vie­ną in­dą su­pi­la­ma daug skir­tin­ gų do­no­rų krau­jo mė­gi­nių. Tei­gia­ma, kad ant­ra­sis me­to­ das ne­pa­ti­ki­mas, nes, su­py­lus iki 24 do­no­rų krau­jo mė­gi­nių ir da­ rant ty­ri­mą, su­ma­žė­ja ga­li­my­bė

2005 m. pa­si­kei­t us ak­ci­n io ka­pi­ ta­lo JAV sa­v i­n in­kams, įmo­nė bu­ vo per­t var­k y­ta į Krau­jo do­no­r ys­ tės cent­rą.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

nu­sta­ty­ti he­pa­ti­to B vi­ru­są, ti­ki­ my­bė ne­pas­te­bė­ti ŽIV pa­di­dė­ja iki 35 kar­tų, he­pa­ti­to C vi­ru­są – iki 57 kar­tų. Lau­kia Kli­ni­kos

Pra­ne­šus apie su­stab­do­mą Kau­no krau­jo cent­ro veik­lą, Kau­no kli­ni­ kos iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, ku­ria­me il­ga­me­čiai už­da­ry­tos įstai­gos do­ no­rai kvie­čia­mi krau­jo duo­ti šios li­go­ni­nės Krau­jo cent­re.

Su­stab­džius cent­ ro veik­lą, krau­jo ir jo kom­po­nen­ tų tie­ki­mas ša­ lies gy­dy­mo įstai­ goms ne­sut­riks. „Ned­ve­jo­ki­te – do­no­rų krau­ jas gy­vy­biš­kai rei­ka­lin­gas kas­dien Kau­no kli­ni­ko­se gy­do­miems pa­ cien­tams“, – kal­bė­jo Kau­no kli­ ni­kų Krau­jo cent­ro va­do­vė Jo­lan­ ta Je­roch. SAM in­for­muo­ja, kad, su­stab­ džius cent­ro veik­lą, krau­jo ir jo kom­po­nen­tų tie­ki­mas ša­lies gy­dy­ mo įstai­goms ne­sut­riks – jas ap­rū­ pins Na­cio­na­li­nis krau­jo cent­ras.

Skan­da­lin­ga veik­la

Kau­no krau­jo cent­ras įsi­kū­ręs ta­me pa­čia­me pa­sta­te kaip ir bank­ru­tuo­ jan­ti bend­ro­vė Kau­no do­no­rys­tės cent­ras. Tie pa­tys už­da­ro­sios ak­ ci­nės bend­ro­vės už­ra­šai iš­li­ko ant įstai­gos fa­sa­do. Teis­mas Krau­jo do­no­rys­tės cent­ rui bank­ro­to by­lą iš­kė­lė dėl dar­ buo­to­jų skun­dų, kad įmo­nė pa­ sta­ruo­sius dve­jus me­tus nuo­lat vė­luo­ja mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mus dar­ buo­to­jams. Be to, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ bos (STT) pa­rei­gū­nai at­lie­ka iki­ teis­mi­nį ty­ri­mą dėl Krau­jo do­no­ rys­tės cent­ro ga­li­mos ne­tei­sė­tos veik­los. Įta­ria­ma, kad ši įmo­nė, ne­ tu­rė­da­ma rei­kia­mų lei­di­mų, pa­gal su­tar­tį su už­sie­nio far­ma­ci­jos įmo­ ne iš Lie­tu­vos iš­ve­žė ir par­da­vi­nė­jo iš do­no­rų su­rink­tą krau­jo plaz­mą. Dek­la­ruo­ta, kad krau­jo plaz­ma iš­ vež­ta frak­cio­nuo­ti (per­dirb­ti) ir to­ kiu bū­du įmo­nė iš­veng­da­vo prie­vo­ lės grą­žin­ti į Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­tą lė­šas, skir­tas do­no­rų kom­pen­sa­ci­joms. STT tei­gi­mu, iš šios veik­los Krau­ jo do­no­rys­tės cent­ras ga­vo be­veik 6 mln. li­tų pa­ja­mų. Kal­ba­ma, kad bu­vęs Krau­jo do­no­rys­tės cent­ro di­rek­to­rius A.J.Vens­laus­kas su da­ bar­ti­niu Kau­no krau­jo cent­ro va­ do­vu su­si­jęs drau­gys­tės ry­šiais.

Iš gat­vės šu­li­nio ver­žėsi fon­ta­nas Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Nuo šeš­ta­die­nio iš lie­taus ka­na­li­ za­ci­jos šu­li­nio Pa­ne­mu­nė­je be­si­ ver­žian­tis van­duo iš­gąs­di­no ša­lia esan­čių lai­do­ji­mo na­mų va­do­vą. Spe­cia­lis­tai ti­ki­na, kad di­de­lio pa­ vo­jaus nė­ra, ta­čiau pri­pa­žįs­ta, kad ava­ri­ją sun­kiai se­ka­si su­val­dy­ti.

Lai­do­ji­mo na­mų „Rim­tis“ va­do­ vas Juo­za­pas Ja­siu­kai­tis pa­sa­ko­ jo, kad van­duo iš Vai­do­to ir Ty­los gat­vių san­kry­žos esan­čio šu­li­nio ėmė verž­tis šeš­ta­die­nį. „Išk­vie­ tė­me ava­ri­nę tar­ny­bą. Dar­bi­nin­ kai at­va­žia­vo, pa­si­su­kio­jo, pa­sta­ tė įspė­ja­mą­jį ati­tva­rą ant šu­li­nio ir iš­va­žia­vo. Van­duo ir to­liau klio­kia. Ne­ra­mu ne tik dėl po na­mu esan­ čio rū­sio – ten su­mon­tuo­ti bran­gūs van­dens šil­dy­tu­vai, ki­ta tech­ni­ka, bet ir dėl to, kas mo­kės už nu­bė­gu­sį van­de­nį“, – kri­ti­kos ko­mu­na­li­nin­ kams ne­gai­lė­jo J.Ja­siu­kai­tis.

„„Užtruko: van­duo pro šu­li­nio dang­tį nuo šeš­ta­die­nio veržėsi ir vakar,

tačiau šią naktį avarija turėjo būti likviduota.

„Kau­n o van­d e­n ų“ Ava­r i­n ės tar­ny­bos vir­ši­nin­ko Ri­mo Stun­ žė­no tei­gi­mu, pro­ble­ma ži­no­ma, ta­čiau ji yra ge­ro­kai di­des­nė, nei ma­ny­ta iš pra­d žių, to­d ėl ava­r i­ jos ne­pa­v y­ko lik­v i­d uo­t i per sa­ vait­ga­lį. „Trū­ko ma­gist­ra­li­nės li­ni­jos at­ ša­ka – hid­ran­ti­nė iš­na­ša. Ją rei­kia pa­keis­ti. Šiuo me­tu ta­ria­mės su

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

ran­go­vais, o dar­bus pla­nuo­ja­me at­l ik­t i šią nak­t į, kad ne­pa­to­g u­ mų dėl iš­jung­to van­dens ne­pa­tir­ tų var­to­to­jai“, – va­kar pa­sa­ko­jo R.Stun­žė­nas. Vir­ši­nin­kas už­tik­ri­no, kad vie­ tos gy­ven­to­jams ne­rei­k ia ne­ ri­m au­t i, kad dėl ava­r i­jos jiems pa­d i­d ės są­s kai­tos. Nuos­to­l ius pa­dengs „Kau­no van­de­nys“.


3

Antradienis, balandžio 30, 2013

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Pa­siū­lė pa­gal­bą, o vė­liau ap­vo­gė Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Kau­ne už­fik­suo­ta įžū­li va­gys­tė: sek­ma­die­nio vi­dur­die­nį A.Kriš­ čiu­kai­čio gat­vė­je 89 me­tų kau­ nie­tei ne­pa­žįs­ta­mo­ji pa­siū­lė pa­ dė­ti pa­neš­ti krep­šius, ta­čiau vė­ liau nu­gvel­bė pi­ni­gi­nę. „„Žvy­ras: dvi įva­žos skir­tos dar­bi­nin­kų tech­ni­kai. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Dvi­ra­ti­nin­kų ta­ke – mis­ti­nės įva­žos Ne­mu­no kran­ti­nė­je Šan­čiuo­se at­si­ra­do dvi di­de­lės įva­žos, ve­dan­čios tie­siai į van­de­nį. Joms iš da­lies už­ver­tus ša­lia upės esan­tį dvi­ra­čių ta­ką, su­ne­ri­mo Kau­no dvi­ra­ti­nin­kų bend­ ruo­me­nė. Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Į re­dak­ci­ją krei­pė­si dvi­ra­čius kas­ dien mi­nan­tys kau­nie­čiai. Jie pa­sa­ ko­jo, kad abu kal­nai ant ta­ko iš­dy­go dar praė­ju­sių me­tų gruo­dį. Pir­ma­ sis iš­ki­lo ties Šan­čių au­to­ser­vi­su, o ant­ra­sis – šiek tiek to­lė­liau. Praė­ ju­sią sa­vai­tę vie­nas jų jau bu­vo be­ veik nu­kas­tas nuo ta­ko. „Nu­dauž­ti ir dvi­ra­čio ta­ko ap­ sau­gi­niai stul­pe­liai, nu­pjau­ti ke­

li me­džiai. Dar ba­lan­džio pra­džio­ je ant dvi­ra­čių ta­ko bu­vo su­pil­ta neiš­va­žiuo­ja­ma krū­va že­mių. Kiek dar at­si­ras pa­vo­jin­gų įva­žų į Ne­ mu­ną ant dvi­ra­čių ta­ko?“ – skun­ dė­si dvi­ra­ti­nin­kai. Pa­sak sa­vi­val­dy­bės mies­to tvar­ ky­mo sky­riaus ve­dė­jo Aloy­zo Pa­ kal­niš­kio, ši pro­ble­ma ži­no­ma. „Šios įva­žos rei­ka­lin­gos A.Juo­za­ pa­vi­čiaus pro­spek­tui re­konst­ruo­ti. Jos su­pil­tos, kad sun­kias­vo­rė tech­ ni­ka ga­lė­tų pri­va­žiuo­ti prie van­

Pre­zi­den­tū­ros so­de­ly­je ati­da­ro­ma di­de­lio for­ma­to fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­ da „Var­dan tos Lie­tu­vos! Ste­po­no Da­riaus ir Sta­sio Gi­rė­no gy­ve­ni­ mo skry­dis“. Is­to­ri­nės pre­zi­den­ tū­ros Ad­ju­tan­to kam­ba­ry­je įreng­ ta pa­što ženk­lų, pi­ni­gų, me­da­lių,

ki­tų me­no kū­ri­nių, iš­leis­tų „Li­ tua­n i­cos“ skry­d žiui pa­m i­n ė­t i, pa­ro­da. Ke­li šim­tai įvai­raus am­žiaus bė­ gi­kų, nuo 8 iki 81 me­tų, ža­da da­ ly­vau­ti bė­gi­me „Ir stok už gar­ bę Lie­tu­vos!“ Tai bus tre­čia­sis Is­to­ri­nės pre­zi­den­tū­ros or­ga­ni­ zuo­ja­mas bė­gi­mas Kau­no mies­to gat­vė­mis, sie­kiant at­gai­vin­ti tar­ pu­ka­rio tra­di­ci­jas. Kiek­vie­nais me­tais šis bė­gi­mas ski­ria­mas ak­ tua­liai ir sim­bo­liš­kai su­kak­čiai

Mo­te­ris ap­si­džiau­ gė ma­lo­niu el­ge­siu, ta­čiau tik vė­liau pa­ ste­bė­jo, kad krep­ šy­je ne­bė­ra jos pi­ ni­gi­nės. „Vy­ras par­grio­vė mo­te­rį ant že­ mės ir iš jos striu­kės ki­še­nės iš­ trau­kė mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­ną. Rim­tes­nių su­ža­lo­ji­mų jai pa­vy­ko iš­veng­ti“, – sa­kė S.Ba­nė­nie­nė. Vy­ras, įvyk­dęs plė­ši­mą, – 2530 me­tų, apie 170 cm ūgio, vi­du­ ti­nio kū­no su­dė­ji­mo, vil­kė­jo tam­ sius dra­bu­žius.

dens. Čia re­konst­ruo­ja­mos lie­taus ir nuo­te­kų iš­lei­di­mo sis­te­mos. Ne­su­ py­lus spe­cia­lių įva­žų, bū­tų su­lau­žy­ tas ta­ką den­gian­tis as­fal­tas. Da­bar van­duo pa­ki­lęs, to­dėl dar­bai lai­ki­nai su­sto­jo“, – aiš­ki­no A.Pa­kal­niš­kis. Sa­vait­ga­lį vy­ko dvi­ra­ti­nin­kų pa­ ra­das, to­dėl abi įva­žos bu­vo lai­ki­ nai nu­kas­tos, ta­čiau vė­liau jos vėl at­si­ras. Ve­dė­jo tei­gi­mu, dvi­ra­ti­nin­kai ne­ pa­to­gu­mų pa­tirs, kol ne­bus baig­ta pro­spek­to re­konst­ruk­ci­ja.

Bė­gi­kai pa­gerbs la­kū­nų S.Dariaus ir S.Girėno at­mi­ni­mą Is­to­ri­nė­je pre­zi­den­tū­ro­je Kau­ne tre­čia­die­nį bus pa­gerb­ti le­gen­di­ niai la­kū­nai Ste­po­nas Da­rius ir Sta­ sys Gi­rė­nas, prieš 80 me­tų lėk­tu­vu įvei­kę At­lan­to van­de­ny­ną.

„Mo­te­ris ap­si­džiau­gė ma­lo­niu el­ ge­siu, ta­čiau tik vė­liau pa­ste­bė­jo, kad krep­šy­je ne­bė­ra jos pi­ni­gi­nės, ku­rio­je bu­vo 80 li­tų“, – pa­sa­ko­jo Kau­no ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­ li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ry­šių su vi­ suo­me­ne po­sky­rio vir­ši­nin­kė Si­ mo­na Ba­nė­nie­nė. Anot po­li­ci­jos at­sto­vės, to­kio brai­žo va­gys­čių Kau­ne dar nė­ ra bu­vę. Įta­ria­mo­ji – apie 30 me­tų, 170 cm ūgio, liek­no kū­no su­dė­ji­mo, juo­dų plau­kų, vil­kė­jo juo­dais dra­ bu­žiais. Pa­rei­gū­nams va­gi­lės dar ne­pa­vy­ko su­čiup­ti.

Ki­tas įžū­lus nu­si­kal­ti­mas už­fik­ suo­tas šeš­ta­die­nį J.Ba­sa­na­vi­čiaus alė­jo­je prieš vi­dur­nak­tį. 26 me­tų L.S. už­puo­lė ne­pa­žįs­ta­mas vy­ras ir pa­gro­bė jos mo­bi­lio­jo ry­šio te­ le­fo­ną, ku­rio ver­tė – 1 550 li­tų.

„„Nuos­to­lis: gar­baus am­žiaus kau­nie­tė pra­ra­do pi­ni­gi­nę, ku­rio­je bu­

vo 80 li­tų. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

mi­nė­ti, daug kas jį jau va­di­na pa­ trio­tų bė­gi­mu. Šiais me­tais bė­gi­ me da­ly­vau­ti pla­nuo­ja ne tik pro­ fe­sio­na­lūs bė­gi­kai, bet ir mė­gė­jai iš įvai­rių Lie­tu­vos mies­tų, or­ga­ni­ za­ci­jų, uni­ver­si­te­tų, dau­gy­bė įvai­ rių ka­ri­nių pa­jė­gų at­sto­vų. Pa­ro­dą ir bė­gi­mą glo­bo­ja Pre­ zi­den­tas Val­das Adam­kus, ku­ris ren­gi­ny­je pa­si­da­lys pri­si­mi­ni­mais apie S.Da­rių ir S.Gi­rė­ną bei jų žy­ gio sim­bo­li­nę reikš­mę. KD inf.

Ri­bos eis­mą

Laisvės al.

Kęs­tu­čio g.

A.Mic­ke­vi­čiaus g.

Mai­ro­nio g.

K.Donelaičio g.

Tre­č ia­d ie­n į, ge­g u­žės 1 d., Vil­ niaus gatvėje ir Lais­vės alė­jo­je vyks­tant la­kū­nams S.Da­riui ir S.Gi­ rė­nui pa­gerb­ti skir­tam bė­gi­mui „Ir stok už gar­bę Lie­tu­vos!“ nuo 12 iki 13.30 val. bus ri­bo­ja­mas eis­mas Mai­ro­nio ir A.Mic­ke­vi­čiaus gat­vių at­kar­po­se nuo Kęs­tu­čio iki K.Do­ne­ lai­čio gat­vės. Taip pat bus už­da­r y­tas dvi­ra­čių ta­kas Lais­vės alė­jo­je nuo So­bo­ro iki po­že­mi­nės pe­rė­jos ties Is­to­ri­ne pre­zi­den­tū­ra Vil­niaus gat­vė­je. Bė­g i­mo ren­gė­jai at­si­pra­šo vai­ruo­ to­jų, dvi­ra­t i­n in­k ų ir pės­čių­jų dėl lai­k i­nų ne­pa­to­gu­mų.

Informuojame, kad gegužės 1 d. (Tarptautinę darbininkų dieną) atliekos bus vežamos įprastu grafiku. Daugiabučių namų gyventojų prašytume rasti galimybę neužstatyti privažiavimo kelių prie bendrai naudojamų buitinių atliekų ir antrinių žaliavų konteinerių.


4

Antradienis, balandžio 30, 2013

EUROPA MANO MIESTE

ES struktūrinių fondų ir Kauno rajono savivaldybės lėšomis šiuo metu restauruojamame Raudondvario pilies žirgyne Mindaugo karūnavimo dieną įkurtuves švęs Menų inkubatorius, kuris tęs buvusias šio dvaro kultūrinės raiškos tradicijas.

„„Šveis: nuostabą keliančiu išoriniu žirgyno pastatų grožiu bus pasirūpinta įgyvendinat kitą ES remiamą projektą. 

Raudondvario dvaro žirgyno metamo Aistė Stankūnienė Margaspalvė praeitis

Nė vienas šiuolaikinis žmogus, įžengęs pro Raudondvario dvaro vartus ir kairėje pastebėjęs didingus raudonų plytų neogotikos stiliaus pastatus, neatspės jų buvusios paskirties. Ir tai nenuostabu, nes visame Baltijos jūros šalių regione nebuvo antro tokio įspūdingo grožio žirgyno, kurį XIX a. pastatė anuometis dvaro savininkas Benediktas Emanuelis Tiškevičius. Kadangi Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą 1918 m. grafai Tiškevičiai sutiko neigiamai, Raudondvario dvaras buvo nacionalizuotas ir jame įkurta Lietuvos moterų globos komiteto įsteigta vaikų prieglauda. Karo metais vokiečiai susprogdino pilį ir oranžeriją, o žirgyno pastatai išliko. Po karo tarybų valdžia čia, žirgyne, įkūrė mašinų bei traktorių stotį (MTS) ir naikino viską, kas tik priminė grafus. Net ir metalines žirgų galvas nuo žirgyno pertvarų stulpų nuplėšė. Anot vietos gyventojų, jos buvusios gipsinės, aplietos alavu, kurį MTS sunaudojo litavimo darbams.

Dabar, rekonstruojant pastatą, jos bus grąžintos į savo pirmykštę vietą. ES parama – daugiau nei 4,5 mln. Lt

Sovietmečiu, 1970–1973 m., buvo susigriebta rekonstruoti ir restauruoti suniokotą žirgyną bei ratinę, juose jau nebebuvo ir lietų laiptų į palėpę. „Lietuvai atgavus nepriklausomybę, nuo 1993 m.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, nuo 1993 m. Raudondvario pilis tapo kultūros centru.

Raudondvario pilis tapo kultūros centru, kuriame veikė įvairios ekspozicijos. Vienos jų pagrindu 2002 m. čia buvo įkurtas lietuvių muzikos patriarcho Juozo Naujalio memorialinis muziejus. Tai tiesioginis atsakas į buvusių dvaro savininkų kultūrinę raišką. Juk grafas B.E.Tiškevičius įvairiais būdais

„„Išsaugos: anot S.Navickienės, atnaujinant žirgyno pastatus, stengia-

masi išsaugoti autentiškas interjero detales.

rėmė jaunus menininkus, tarp kurių buvo ir būsimas kompozitoriaus J.Naujalis. Tokį patį tikslą – remti jaunus kūrėjus, sudarant palankias sąlygas jiems kurti, pristatyti jų darbus visuomenei, padėti jiems kurti smulkiojo verslo pamatus – turės ir Menų inkubatorius, vasarą pradėsiantis veikti dabar restauruojamame žirgyne“, – sakė VšĮ „Raudondvario dvaras“ direktorė Snieguolė Navickienė, projekto „Raudondvario dvaro sodybos žirgyno pastato pritaikymas meno inkubatoriaus reikmėms“ iniciatorė. Šio projekto vertė – beveik 6,656 mln. Lt, jam įgyvendinti iš 2007– 2013 m. ES struktūrinių fondų skirta 4,641 mln. Lt. Projektas įgyvendinamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą. Menų inkubatoriaus vizija

Anot Kauno rajono mero Valerijaus Makūno, naudojantis ES fondų parama, ketinama visą Raudondvario dvaro sodybą išsaugoti kaip kompleksinį vieną seniausių, originaliausių bei itin vertingų Renesanso statybos pavyzdžių Lietuvoje ir kompleksiškai pritaikyti jį turizmui bei visuomenės poreikiams. Dvaro atstatymo darbai numatyti 2007–2013 m. Kauno rajono savivaldybės Gyvenimo ir veiklos kokybės gerinimo strategijoje. „Restauruotas dvaro žirgynas bus pritaikytas Menų inkubatoriaus veikloms. Bus sukurta infrastruktūra, leisianti organizuoti kultūros, meno renginius. Pastate bus įrengta apie 400 vietų mobili teatro ir koncertų salė, fotografijos ir meno galerija su ekspozicijų sale, kūrybinės ir gyvenamosios patalpos kūrėjams rezidentams“, – vardijo žirgyno transformacijos idėjos autorė ir jos įgyvendinimui vadovaujanti S.Navickienė. Pasak pašnekovės, Menų inkubatoriuje, kuris sieks plėtoti muziką, scenos, fotografijos ir kitus vaizduojamuosius menus, vienu metu galės reziduoti apie 40 jaunų menininkų. Menų inkubato-

„„Netrukus: čia jau šią vasarą pradės veikti mobili teatro ir koncertų salė.

riaus reikmėms numatoma pritaikyti per 2 tūkst. kv. metrų patalpų ploto, beveik 70 proc. jo bus skirta dirbtuvėms, studijoms, dekoracijoms, repeticijų salėms. Vietos bendruomenė laukia

Menų inkubatoriuje jauniems menininkams bus sukurtos palankios sąlygos ir infrastruktūra kurti, pristatyti savo darbus visuomenei, plėtoti su menu susijusius verslus. Į šį procesą ketinama įtraukti vietos bendruomenę. „Kauno rajono savivaldybė yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su Kauno nacionaliniu dramos teatru, Kauno valstybiniu muzikiniu teatru, Kauno filharmonija ir Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyriumi, jie čia organizuos kultūrinius renginius. Pavyzdžiui, Kauno muzikinis teatras jau yra paruošęs spektaklį specialiai Raudondvariui – tai „Kazanovos barokas“, kurį teatras gali bet kada čia parodyti. Į Menų inkubatorių kviesime ir menininkų iš užsienio, jie čia galės apsigyventi, kurti

ir eksponuoti savo darbus“, – planus dėstė direktorė. Kauno rajono gyventojai, be abejonės, laukia Raudondvario dvaro žirgyno atnaujinimo pabaigos, kai čia įsikurs Menų inkubatorius, į kurį jau šią vasarą turėtų atkeliauti Pažaislio muzikos festivalio renginiai, įvairios parodos, koncertai, šventės. O tai, anot V.Makūno, reiškia, kad gyventojai turės daugiau galimybių džiaugtis profesionaliuoju menu. Raudondvario dvarui – ES parama

Tai, kaip apgalvotai Kauno rajone panaudojamos ES lėšos, byloja apie kryptingą socialinę ir kultūros politiką šiame regione. Kauno rajone ji formuojama bendraujant su Kauno technologijos universiteto sociologais ir tiriant gyventojų poreikius. Atsižvelgiant į tai ir į kitas strategines Kauno rajono savivaldybės veiklos kryptis, 2012 m. Kauno rajone buvo vykdomi 163 ES remiami projektai, kurių bendra vertė siekė beveik 255 mln. Lt. Šiemet vykdo-


5

Antradienis, balandžio 30, 2013

Miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Kau­no ka­vi­nių prie­šas – vėsus oras ir lietus Va­kar die­ną są­stin­gis 1 tę­sė­si. Dau­giau nei prie de­šim­ties res­to­ra­no lau­ko sta­lų

sė­dė­jo tik poe­tas Gin­ta­ras Pa­tac­ kas ir mies­to ta­ry­bos na­rys Auš­ rys Kriš­čiū­nas. Pra­mo­goms neuž­ten­ka pi­ni­gų

Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.

orfozė

Ke­tu­rio­li­ka me­tų res­to­ra­nui va­ do­vau­jan­tis G.Ru­mi­nas ne­pa­me­ na, kad šal­to­ji me­tų at­kar­pa bū­tų to­kia il­ga. „Pir­muo­sius pa­va­sa­rio dai­gus pa­ma­ty­da­vo­me maž­daug ko­vo vi­du­ry­je, to­dėl ga­li­ma sa­ky­ti, kad šal­ta­sis me­tų pe­rio­das šiais me­ tais už­si­tę­sė maž­daug še­šias sa­ vai­tes“, – skai­čia­vo G.Ru­mi­nas. „Ši žie­ma bu­vo vie­na iš sun­ kiau­sių per vi­są mū­sų gy­va­vi­mo lai­ką“, – G.Ru­mi­nui pri­ta­rė prieš 20 me­tų Se­na­mies­ty­je įsi­kū­ru­sio res­to­ra­no „Skliau­tas“ sa­vi­nin­kas Ąžuo­las Gai­žu­tis. Šal­tuo­ju me­tų lai­ku Kau­no mai­ ti­ni­mo įstai­gas iš­lai­ko lie­tu­viai, ku­rių daž­nas šiais lai­kais gy­ve­na nuo vie­nos są­skai­tos už šil­dy­mą iki ki­tos. Šiais me­tais ap­mo­kė­tos dar ne vi­sos są­skai­tos. „Jau­ni­mas žie­mą ju­dė­jo, ta­čiau iš ka­vi­nių din­go vi­du­ri­nė kau­nie­čių kla­sė. Ši žie­ma su sa­vo il­guo­ju šil­ dy­mo se­zo­nu iš žmo­nių atė­mė vi­ sus pi­ni­gus, ku­riuos jie ga­lė­jo skir­ti pra­mo­goms. Žmo­nės lais­ves­ni pa­ si­jaus ge­gu­žės vi­du­ry­je, kai ap­mo­ kės pa­sku­ti­nes są­skai­tas už šil­dy­ mą“, – pa­tir­ties su­for­muo­to­mis įžval­go­mis da­li­jo­si Ą.Gai­žu­tis. Sun­kiau­sia – nau­jo­kams

mi 127 projektai, kurių vertė sieks 238 mln. Lt. Kauno rajono pasididžiavimas – Raudondvario dvaras – komplek­ siškai atnaujinamas ir pritaikomas visuomenės reikmėms, panaudo­ jant svarią ES paramą. Pagrindinis dvaro pastatas jau sutvarkytas – jame įsikūrė Santuokų rūmai bei konferencijų salės, netrukus duris atvers J.Naujalio, Dvaro kultūros ir dailės muziejai, viešbutis, dvaro rūsiuose – pokylių menės, o ledai­ nėje veikia Turizmo ir verslo infor­ macijos centras, baigiama atnau­ jinti oranžerija.

400

vietų

mobilioji teatro ir koncertų salė bus įrengta restauruoto dvaro žirgyno patalpose.

„Ne vis­kas pra­ras­ta. Ge­ra va­sa­ ra ir šil­tas ru­duo ga­lė­tų at­kur­ti pu­siaus­vy­rą“, – vil­ties ne­pra­ra­ do „Me­džio­to­jų užei­gos“ va­do­vas Ri­čar­das Ma­čiu­lai­tis. Net­ru­kus vy­ras pri­pa­ži­no be­si­bai­mi­nan­ tis, kad to­kia sun­ki žie­ma ne­tap­tų pra­gaiš­tin­ga ne­se­niai į mai­ti­ni­mo vers­lą pa­nė­ru­siems ko­le­goms. „Vi­sam sek­to­riui yra liūd­na, ypač tiems, ku­rie in­ves­ta­vo prieš me­tus ir ne­bu­vo pa­si­ren­gę to­kiai žie­mai. Mes jau 15 me­tų dir­ba­me ir tu­ri­me tam tik­rą įdir­bį. Ži­no­me, kad tai, ką už­dir­bo­me va­sa­rą, tu­ ri­me at­si­dė­ti žie­mai. O nau­jo­kams yra kur kas sun­kiau“, – pa­ste­bė­jo R.Ma­čiu­lai­tis. „Tik­rai la­bai sun­ku. Per­nai ko­vą jau jau­tė­si at­si­ga­vi­mas po žie­mos, o šie­met ko­vas bu­vo net sun­kes­nis už sau­sį“, – ste­bė­jo­si ant­rą žie­mą per­žie­mo­ju­sios vy­ni­nės sa­vi­nin­kė Gied­rė La­bo­nie­nė. „Ir mes dir­bo­me jau ant­rą žie­ mą, to­dėl žmo­nės mus ži­no­jo, atei­da­vo. O pir­mą žie­mą bu­vo kur kas sun­kiau. Ne­ži­nau, kaip bū­ tų pa­si­bai­gę, jei bū­tu­me at­si­da­rę prieš šią žie­mą“, – svars­tė J.Rim­ ke­vi­čius. Lau­kia suo­mių

Per žie­mą pa­si­sė­dė­ji­mų lau­ko ka­ vi­nė­se la­biau­siai iš­siil­gę kau­nie­ čiai šie­met jau iš­tai­kė pro­gą pri­ sės­ti prie sta­liu­kų, ta­čiau juos pa­sta­čiu­sių įstai­gų va­do­vai la­ biau­siai lau­kia už­sie­nie­čių. Se­na­ mies­ty­je jau pa­ste­bė­tas vie­nas ki­ tas skan­di­na­vas, len­kas, ru­sas.

„„Pasirengę: Laisvės alėjoje lauko kavinių nestinga, tačiau visos jos pustuštės.

„Pir­mo­sios kregž­dės laks­to po Se­na­mies­tį. Taip pat šie­met pa­ste­ bė­jau, ko anks­čiau ne­te­ko ma­ty­ ti, – ita­lų“, – kal­bė­jo užei­gos „Cra­ zy Hou­se“ sa­vi­nin­kas D.Rum­šas. Kau­nie­tis skai­čiuo­ja, kad lie­tu­ viai jo užei­go­je su­da­ro maž­daug 80 pro­c. lan­ky­to­jų, ta­čiau jų iš­ lei­džia­mi pi­ni­gai – tik pu­sė vi­sų įplau­kų. Ki­tą pu­sę iš­lei­džia už­sie­ nie­čiai. Pas­ta­ruo­sius po­rą me­tų Kau­no ka­vi­nes ir res­to­ra­nus dos­ niai mai­ti­no suo­miai. Išs­kės­to­mis ran­ko­mis jų lau­kia­ma ir šie­met. Tie­sio­gi­niai skry­džiai Kar­mė­la­vą su Tam­pe­re su­jungs nuo ry­to­jaus. Tie­sa, ne­rei­kė­tų ti­kė­tis, kad nuo suo­mių neat­si­gin­si­me jau šią ar ki­tą sa­vai­tę. Už­sie­nie­čiai ato­sto­ gas taip pat de­ri­na at­si­žvelg­da­mi į oro są­ly­gas. Be to, dėl ma­žų kai­nų Kau­ną pa­mė­gę skan­di­na­vai daž­ niau­siai ke­liau­ja šei­mo­mis. To­dėl da­lis tu­ris­tų pa­si­ro­dys tik ta­da, kai jų ša­ly­se baig­sis moks­lo me­tai. Di­de­lė kon­ku­ren­ci­ja

„Suo­miai tik­rai bū­tų tu­rė­ję ką veik­ti pas mus ir žie­mą, ta­čiau prieš ją skry­džiai iš Suo­mi­jos bu­vo nu­trauk­ti“, – ap­gai­les­ta­vo Kau­no tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro va­ do­vas Si­gi­tas Si­da­ra­vi­čius.

Ri­čar­das Ma­čiu­lai­tis:

Ne vis­kas pra­ras­ta. Ge­ra va­sa­ra ir šil­tas ru­duo ga­lė­tų at­kur­ti pu­siaus­vy­rą. Dėl pa­gau­sė­ju­sių tu­ris­tų srau­tų per ke­le­rius me­tus su­ži­bė­jęs Se­ na­mies­tis per­nai ga­vo smū­gį že­ miau juos­tos, kai paaiš­kė­jo, kad avia­kom­pa­ni­ja „Rya­nair“ ge­ro­kai ap­kar­po skry­džių skai­čių į Kau­ną. „Se­na­mies­čio vi­su­ma ta­po la­ bai pa­trauk­li tu­ris­tams, bet jų gran­di­nė nu­trū­ko“, – ap­gai­les­ta­ vo R.Ma­čiu­lai­tis. S.Si­da­ra­vi­čius pri­pa­ži­no, kad šie­met mies­tą ap­lan­kė ma­žiau

„„Išsigelbėjimas: verslininkai laukia ne tik šiltų orų, bet ir turistų ant-

plūdžio. 

tu­ris­tų nei per­nai per tą pa­tį lai­ ko­tar­pį, ta­čiau jis pa­ti­ki­no, kad tu­ris­tų srau­tas nė­ra nu­kirs­tas, o mai­ti­ni­mo įstai­gų at­sto­vai jį ge­ riau pa­ma­ty­tų, jei ne­su­si­dur­tų su to­kia di­de­le kon­ku­ren­ci­ja. „Pa­si­vaikš­čio­ki­te Vil­niaus gat­ ve ir pa­ma­ty­si­te, kad vi­sų pa­sta­tų pir­muo­se aukš­tuo­se ar­ba rū­siuo­ se įreng­tos ka­vi­nės ir nak­ti­niai klu­bai. Pa­si­rin­ki­mas yra mil­ži­ niš­kas. Kon­ku­ren­ci­ja da­ro sa­vo“, – pa­ste­bė­jo S.Si­da­ra­vi­čius. Mo­kės at­gai­vin­tą mo­kes­tį

Šiais me­tais vers­li­nin­kams ten­ ka su­si­kau­ti ne tik su ne­pa­lan­ kio­mis oro są­ly­go­mis, bet ir po ke­le­rių me­tų at­gi­ju­siu mo­kes­ čiu. Ke­le­tą me­tų už lau­ko ka­vi­ nes Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bei mo­kė­ti ne­rei­kė­jo, bet šie­met kas mė­ne­sį teks pa­klo­ti po du li­tus

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

už kvad­ra­ti­nį met­rą. Ži­no­ma, tai nuo lau­ko ka­vi­nių sta­ty­bų neat­ bai­dys, nes ba­ras be te­ra­sos ir ke­ lių sta­lų lau­ke – žlu­gęs. „Lie­tu­vis – kup­ra­nu­ga­ris. Kad ir kiek jam krau­tum, jis vis tiek eis iki oa­zės, kol gaus at­si­ger­ti van­dens“, – nu­si­šyp­so­jo Ą.Gai­ žu­tis. „Tas mo­kes­tis nė­ra di­de­lis, bet tai, kad jo ne­bu­vo, pri­si­dė­jo prie to, kad Se­na­mies­ty­je pa­vy­ko su­ kur­ti to­kį šur­mu­lį, koks yra da­ bar“, – įsi­ti­ki­nęs R.Ma­čiu­lai­tis. Jis ma­no, kad di­des­nę ža­lą vers­ lui da­ro ne lau­ko ka­vi­nių mo­kes­ tis, o ne­pas­to­vi sa­vi­val­dy­bės po­ li­ti­ka. Lau­ko ka­vi­nių pro­jek­tai iki šiol bū­da­vo de­ri­na­mi ke­le­riems me­tams. Da­bar jie de­ri­na­mi tik me­tams. Ma­no­ma, kad tai ga­li kai ku­riuo­se vers­li­nin­kus su­stab­dy­ti nuo pla­nuo­tų in­ves­ti­ci­jų.


6

Antradienis, balandžio 30, 2013

nuomonės

Kas ge­riau auk­lės: šei­ma ar vals­ty­bė?

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Antk­lo­dės sind­ro­mas Vio­le­ta Juo­de­lie­nė

D

ien­raš­čio ra­ši­nys „Ar dir­žu paauk­lė­tą vai­ ką ga­lės kon­fis­kuo­ti vals­ty­bė?“ iš­pro­vo­ka­ vo skai­ty­to­jų dis­ku­si­ją. Por­ta­le www.kau­no­die­na.lt jie da­li­jo­ si nuo­mo­nė­mis apie Vai­ko tei­ sių pa­grin­dų ap­sau­gos įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ria­me griež­ti­na­ma tė­vų at­sa­ko­my­bė už pa­si­rink­tus vai­kų auk­lė­ji­mo me­to­dus. mo­čiu­tė

K

ei­čia­si val­dan­čio­sios dau­g u­mos spal­vos, vei­dai, sim­bo­l i­z uo­jan­tys vai­k ų tei­sių kont­ro­lės ins­ti­tu­ci­jas, ky­la nau­ji skan­da­lai, ku­rių he­ro­jai – ba­du ma­ri­na­mi, pa­ty­čias sklei­džian­tys ar jų au­ko­mis tam­pan­tys, iš­nau­do­ja­mi ir pa­tys žu­ dan­tys vai­kai, ta­čiau pro­ver­žio lai­min­gos vai­ kys­tės link ne­ma­ty­ti. Kiek­vie­ną­syk, kai ša­lį su­kre­čia nau­ja is­to­ri­ja apie su­luo­šin­tą vai­kys­tę, ete­rio pra­šo vai­k ų psi­cho­lo­gai ir psi­chiat­rai, ban­dy­da­mi at­kreip­ ti po­li­ti­kų dė­me­sį į di­džiau­sias ma­žiau­sių ša­ lies pi­lie­čių pro­ble­mas, ta­čiau vel­tui. Spe­cia­lis­tų ban­dy­mai ir lie­ka ban­dy­mais: val­ džiaž­mo­gių dar­bai, esą ku­riant vai­kų po­li­ti­ką, daž­niau­siai ver­čia abe­jo­ti ne tik jų svei­ka nuo­ vo­ka, bet ap­skri­tai ge­bė­ji­mu iš­girs­ti ir su­vok­ti iš­girs­tus žo­džius. Lie­tu­vo­je vai­kų glo­bos na­muo­se gy­ve­na nu­ si­kals­ta­mai daug vai­kų. Tuo me­tu, kai vi­suo­ me­nė mo­ko­si vis šil­čiau priim­ti ne­ga­lią tu­rin­ čius vai­kus, pra­si­sko­li­nu­si vals­ty­bė ma­ž i­na pa­gal­bą jiems, kar­tu ap­ri­bo­da­ma ir taip men­ kas jų ga­li­my­bes in­teg­ruo­tis į bend­ruo­me­nę. Vai­kų są­skai­ta pir­miau­sia tau­po­ma kei­čiant rea­bi­li­ta­ci­nę ir svei­ka­tos grą­ž i­na­mą­ją gy­dy­ mo tvar­ką, jun­giant mo­kyk­las ir ku­riant ne­si­ bai­gian­čias švie­ti­mo sis­te­mos re­for­mas.

Kas tu­ri įvyk­ti, kad iš­nyk­ tų pra­ra­ja, ski­rian­ti vai­kų po­li­ti­ką Lie­tu­vo­je ir lie­tu­ viš­kos vai­kys­tės rea­li­jas? Nors pa­gal vai­kų, žūs­tan­čių nuo išo­ri­nių veiks­ nių, skai­čių Lie­tu­va Eu­ro­po­je yra tarp ly­de­rių, ne­su­ge­ba­ma priim­ti ci­vi­li­zuo­to ne­pil­na­me­čių prie­žiū­rą reg­la­men­tuo­jan­čio įsta­ty­mo, ku­ris įpa­rei­go­tų tė­vus ne­pa­lik­ti ma­ža­me­čių vai­kų be prie­žiū­ros ir kar­tu su­teik­tų jiems sver­tų de­ ran­tis dėl šei­mai pa­lan­kes­nio dar­bo gra­fi­ko. Įvai­rios vai­kų psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos tar­ny­ bos gy­vuo­ja tik sa­va­no­rių ir pa­vie­nių rė­mė­ jų pa­stan­go­mis, psi­cho­lo­gų, ga­lin­čių pa­kon­ sul­tuo­ti ir vai­k ų auk­lė­ji­mo klau­si­mais, tink­ las – be­gė­diš­kai re­tas. Vis­kas, ką šia­me ne­lai­ min­gos vai­kys­tės kon­teks­te su­ge­ba pa­siū­ly­ ti ta­ria­mie­ji vai­kų po­li­ti­kos re­for­ma­to­riai, – tai prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mas tei­sės ak­tų pa­ke­tas, ku­riuo tė­vai ir vai­kai pa­ver­čia­mi skir­tin­gų ba­ ri­ka­dos pu­sių ko­vo­to­jais. Kas tu­ri įvyk­ti, kad iš­nyk­tų pra­ra­ja, ski­rian­ti vai­ kų po­li­ti­ką Lie­tu­vo­je ir lie­tu­viš­kos vai­kys­tės rea­li­jas? Ne­si­no­ri ti­kė­ti, kad ji – ko­kia nors tau­tos kar­ma, duo­ty­bė, ku­rios at­si­kra­ty­ti neį­ma­no­ma, to­dėl be­lie­ka tik ig­no­ruo­ti už­klo­jus ją ant­klo­dė­ le, pa­tiems tie­siog „pa­sto­vint po me­džiu“. informacija:

Nuomonės

302 250

Rei­kia vai­kus atim­ti iš tė­vų al­ko­ho­ li­kų, ku­rie ge­ria, ne­dir­ba, ne­mai­ti­na ir ne­si­rū­pi­na, mu­ša vai­kus. Bet vi­ si ki­ti čia mi­nė­ti at­ve­jai ir straips­ ny­je, ir at­si­lie­pi­muo­se yra vi­siš­kas ab­sur­das. Sei­mo na­rių, sprę­sian­čių, ar priim­ti šį ES stu­mia­mą įsta­ty­mą, pra­šau – at­si­pei­kė­ki­te. Ne­leis­ki­te su­nai­kin­ti Lie­tu­vos šei­mų.

Skai­tyk Ar bent sten­gė­tės su­vok­ti „smur­ to“ api­brė­ži­mo są­vo­ką pa­gal O.Va­ liu­ke­vi­čiū­tę? „Smur­tas prieš vai­ką – vi­sos sek­sua­li­nės, fi­zi­nės, psi­cho­ lo­g i­n ės ir emo­c i­n ės prie­v ar­t os, vai­ko že­mi­ni­mo ir iš­nau­do­ji­mo, vai­ko prie­žiū­ros sto­kos ar­ba ap­ lai­du­mo for­mos, su­ke­lian­čios pa­ vo­jų gy­vy­bei, fak­ti­nę ar po­ten­cia­ lią ža­lą vai­ko svei­ka­tai, iš­li­ki­mui, vys­ty­mui­si ar oru­mui, taip pat fi­zi­ nės baus­mės.“ Tai reiš­kia, jei sa­vo, tar­ki­me, de­šim­ties me­tų bamb­liui ne­d uo­s i­t e sal­d u­m y­n ų, prie­v ar­ ta nu­temp­si­te jį į vo­nią praus­tis, pa­gal tą api­brė­ži­mą tai bus smur­ tas. Jei vai­ką pra­tin­si­te prie dar­ bo ir jam ne­no­rint ver­si­te jį at­lik­ ti ko­kius nors dar­bus (kad ir pa­dė­ ti tvar­ky­ti kam­ba­rius), tai smur­tas, nes tai bus iš­nau­do­ji­mas. Ar tęs­ti to­liau? Ir vai­ko ne­tek­si pa­gal pir­ mą jo „pa­si­gy­ri­mą“ mo­ky­to­jai, nes pa­sta­ro­ji įsta­ty­mu bus įpa­rei­go­ta apie tai pra­neš­ti so­cia­li­nėms tar­ ny­boms, o pa­gal R.Ša­la­še­vi­čiū­tės tei­kia­mą pa­tai­są toks vai­kas bus ne­del­siant paim­tas ir aiš­ki­na­ma­ si tik vė­liau. Ne apie ber­ži­nę ko­šę kal­bama, o apie Pan­do­ros skry­nią, ku­ri iš­lais­vins įvai­ki­ni­mo ko­mer­ cia­li­za­vi­mą, vi­siš­kai pa­keis vai­kų

vy­tas Jei tė­vai ne­ga­li auk­lė­ti sa­vo vai­kų kaip, jų ma­ny­mu, ge­riau­sia, tai ko­ dėl tuo­met aš kaip tė­vas tu­riu at­sa­ ky­ti už sa­vo vai­ko poel­gius? Te­gu at­sa­ko vals­ty­bė.

Ag­nė Aš ma­nau, kad va­di­na­muo­ju psi­ cho­l o­g i­n iu te­r o­r u už­s ii­m a vi­ si nor­ma­lūs, pro­tin­gi tė­vai. Na, o deg­ra­dai gal ir ne­rea­guo­ja į tai, ką sa­ko ar da­ro jų vai­kai. Mū­sų sū­nus paaug­lys kar­tą už­si­ma­nė pa­si­va­ ži­nė­ti sve­ti­mu mo­to­ro­le­riu, ku­rį pri­glau­dė­me ga­ra­že žie­mai. Kar­ tą jis pa­siė­mė rak­tus ir pa­reiš­kė: va­žiuo­ju pa­si­va­ži­nė­ti. Bu­vo nak­ tis, žie­ma, nei tei­sių, nei Ke­lių eis­ mo tai­syk­lių iš­ma­ny­mo. Juo la­ biau – mo­to­ro­le­ris sve­ti­mas. Ne, ne­g a­l i va­ž iuo­t i, pa­s a­k ė­m e. Ko­ dėl ne­ga­liu, iš­pū­tė akis. Sa­ko: va­ žiuo­s iu, ne­g a­l i­t e man už­d raus­ ti. Jo­kie ar­gu­men­tai ne­vei­kė. Aiš­ ki­no­me: su­dau­žy­si – teks mo­kė­ ti mums. Su­kel­si ava­ri­ją, su­si­žei­ si – mes at­sa­ky­si­me, ka­te­go­riš­kai aiš­ki­no­me. At­sik­nis­kit, tėš­kė ga­ liau­siai, vis tiek va­žiuo­siu... Muš­ ty­n ių ne­b u­v o, bet priė­j o­m e iki aša­rų – ap­si­ver­kė, aiš­ku, paaug­ lys. Nors pa­klu­so, bet jau­tė­si su­ gniuž­dy­tas, pra­lai­mė­jęs. Psi­cho­ lo­gi­nis smur­tas? Mes esa­me nor­ ma­li šei­ma, esa­me iš­si­la­vi­nę dau­ giau, nei rei­kia. Bet kar­tais ne­ži­no­ me, ko grieb­tis auk­lė­jant sa­vo ber­ niu­kus. Štai ma­ža­sis nuo ma­žens... mu­ša­si. Nors jo nie­ka­da nie­kas ne­ mu­šė. Bet jis ūmaus bū­do, stai­ga su­py­kęs puo­la muš­tis. Ne kar­tą pri­puo­lęs ap­spar­dė ir ma­ne. Tai kar­to­jo­si daug kar­tų ir jo­kie pa­ mo­ky­mai ne­vei­kė. Įdo­mu tai, kad jis nie­kuo­met ne­puo­lė nei vy­ro, nei vy­res­nio­jo bro­lio. Į ma­no nu­ si­ste­bė­ji­mą vy­res­ny­sis sū­nus pa­ sa­kė: „Tik pa­ban­dy­tų muš­tis... Pui­

„„Ne­ri­mas: skai­ty­to­jai nuo­gąs­tau­ja, kad nau­ja­sis įsta­ty­mas su­var­

žys jų, kaip tė­vų, tei­ses ne baus­ti, bet ap­skri­tai auk­lė­ti vai­ką. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

kiai ži­no, kas jam bū­tų...“ Štai to­kia rea­ly­bė. Na, o ma­ma – to­kia hu­ma­ niš­ka, kad ant jos ga­li­ma iš­lie­ti sa­ vo ner­vus... Tai tik ke­li pa­vyz­džiai. Ma­no pa­tir­tis sa­ko, kad per di­de­lis nuo­lai­džia­vi­mas vai­kams prie ge­ ro ne­pri­ve­da.

Ar­ne Aš su­pran­tu, kad vai­ko muš­ti ne­ ga­li­ma, nes jis ne­ga­li ap­si­gin­ti, bet kad ir su­draus­min­ti ne­bus ga­li­ma – tai jau ab­sur­das. Juk dau­ge­lis fi­zi­ nio smur­to pri­si­žiū­ri ne šei­mo­se, o per te­le­vi­zo­rių. Jis ir augs smur­ tau­to­jas, o tė­vai nie­ko ne­ga­lės pa­ da­ry­ti. Ne­su­si­do­ro­ja­te su aso­cia­lio­ mis šei­mo­mis, o no­ri­te im­tis šei­mų, ku­rios pri­va­lo auk­lė­ti sa­vo vai­kus, kad jie auk­tų do­ri. Vai­kas tu­ri ži­no­ ti, kad jis bus bau­džia­mas, jei ne­tin­ ka­mai elg­sis. Yra baus­mių ir be fi­ zi­nio smur­to. Jau da­bar mo­ky­to­ jai ne­su­siš­ne­ka mo­kyk­lo­se su vai­ kais, tuoj ir tė­vai ne­tu­rės tei­sių auk­ lė­ti sa­vo vai­ką.

Pas­vars­ty­mas Yra dau­gy­bė pa­vyz­džių, kai ir 14, 16 me­tų su­lau­ku­siam vai­kui įkrės­ ti bū­ti­na. Pa­vyz­džiui, už pa­ty­čias iš bend­rak­la­sio ar kie­mo drau­go, už su­vo­kia­mą va­gys­tę, už di­des­nį al­ko­ho­lio pa­var­to­ji­mą, už šiurkš­ čią ne­pa­gar­bą vy­res­niam, li­go­niui mo­ti­nai tė­vui ar sve­ti­mam. Aiš­ku, tu­ri bū­ti kal­ba­ma su vai­ku, aiš­ki­na­ ma, koks el­ge­sys nė­ra ge­ras, rei­kia ste­bė­ti jo nuo­tai­kas. Vai­kai daž­nai lin­kę pik­tnau­džiau­ti abie­jų ar vie­ no iš tė­vų ge­ru­mu, lin­kę iš­mė­gin­ti kant­ry­bę ir tam tik­rais at­ve­jais tik ga­vę ber­ži­nės ko­šės su­pran­ta, kad tai baus­mė ir jie el­gė­si ne­tin­ka­mai. Kai mu­ša­mi ma­žiu­kai kū­di­kiai ir dėl to jie pa­ten­ka į li­go­ni­nes – tai jau smur­tas ir iš to­kios šei­mos bent lai­ki­nai vai­ką rei­kia atim­ti, o su tė­ vais tu­rė­tų ir po­li­ci­ja, ir psi­cho­lo­gai griež­tai pa­kal­bė­ti, skir­ti bau­das. Ar mū­sų vals­ty­bė to­kia tur­tin­ga, kad už pa­ba­ri­mą ar įkrė­ti­mą už nuo­pel­ nus im­tų vai­ką sa­vo glo­bon?

Al­gi­ka

Zy­lė

Grįž­ta Pav­li­ko Mo­ro­zo­vo lai­kai. Ne­ ži­nan­čiam jau­ni­mui: tai pio­nie­rius ru­siu­kas, apie 1925 m. įskun­dęs sa­ vo tė­vą, ne­no­rė­ju­sį sto­ti į kol­cho­ zą. Če­kis­tai tė­vą iš­buo­ži­no (atė­mė tur­tą) ir iš­trė­mė į Si­bi­rą. O Pav­li­kui – gar­bės raš­tas ir – į vai­kų na­mus.

Ma­nau, tai ei­li­nis pa­vyz­dys, kaip mes, ne­si­gi­lin­da­mi į es­mę, ak­lai ko­pi­juo­ja­me už­sie­nio vals­ty­bių įsta­ty­mus. Tu­ri­me pui­kią pro­gą iš­ veng­ti sve­ti­mų klai­dų, ta­čiau kaž­ ko­dėl to ne­da­ro­me.

Kaunodiena.lt

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė.

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“, Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Žilvinė Petrauskaitė

„Kauno dienos“ redakcija, Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260 Jūratė Kuzmickaitė – 302 275

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė –

Vilniaus biuro vadovas Evaldas Labanauskas – (8 5) 219 1372

TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

auk­lė­ji­mo prio­ri­te­tus ir kryp­tis į pro­tu ne­su­vo­kia­mą pu­sę – pyp­ lys, prie ta­vęs pri­bė­gęs, ga­lės tau na­gais ne­ti­kė­tai per­brėž­ti pli­kę, o tu ne­tu­rė­si ab­so­liu­čiai jo­kių ga­lių rea­guo­ti į to­kį „te­ro­ro“ ak­tą!

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA, Ekonomika: Justinas Argustas –

(8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 SPORTAS: Romas Poderys – Marius Bagdonas – Balys Šmigelskas – 

302 258 302 259 (8 5) 219 1383

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

302 263

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1380

Ratai:

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

302 265

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raidėmis

Arūnas Andriuškevičius –

302 260

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS:

SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114

302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228


8

antradienis, balandžio 30, 2013

lietuva

Kon­ser­va­to­rių va­do­vo rin­ki­mų re­zul­ta­tai ir pe­ri­pe­ti­jos kaunodiena.lt

Pra­lai­mė­jo rin­ki­mus

Nau­ja va­do­vė

Paukš­čių „ata­ka“

Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rė Lai­ ma And­ri­kie­nė pra­lai­mė­jo Eu­ ro­pos Par­la­men­to Eu­ro­pos liau­dies par­ti­jos frak­ci­jos vi­ ce­pir­mi­nin­ko rin­ki­mus. Juos lai­mė­jo Ai­ri­jos at­sto­vė Mai­ read McGuin­ness. Eu­ro­pos liau­dies par­ti­jos frak­ci­ja yra di­džiau­sia frak­ci­ja Eu­ro­pos Par­la­men­te.

Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­ke iš­rink­ta Fai­na Kuk­ lians­ky. Iki šiol lai­ki­nai bend­ ruo­me­nei va­do­va­vu­si ad­vo­ka­ tė šia­me po­ste kei­čia 84 me­tų Si­mo­ną Al­pe­ra­vi­čių, ku­ris žy­dų bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­ku bu­ vo nuo 1992 m. Ji tei­gė, kad to­ liau daug dė­me­sio skirs iden­ti­ te­to, pa­vel­do iš­sau­go­ji­mui.

Su­si­dū­rę su paukš­čių bū­riu Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vę sau­ gan­tys Da­ni­jos nai­kin­tu­vai F-16 va­kar tu­rė­jo leis­tis Ta­ li­no oro uos­te. Abu or­lai­viai sėk­min­gai nu­si­lei­do oro uos­ te, nai­kin­tu­vų pi­lo­tai ne­nu­ken­ tė­jo. Šian­dien NA­TO oro po­ li­ci­jos mi­si­ją iš da­nų pe­rims Pran­cū­zi­jos ka­riai.

Pa­var­džių ra­šy­bos li­ki­mas – ki­tą sa­vai­tę Tei­sin­gu­mo mi­nist­ras Juo­zas Ber­na­to­nis sa­ko ne­sup­ran­tan­tis sa­ vait­ga­lį prie Sei­mo pro­tes­ta­vu­sių intelektualų, nes pa­var­džių ra­šy­ bos klau­si­mą sie­kia­ma iš­spręs­ti dėl pa­čių lie­tu­vių pa­ti­ria­mų pro­ ble­mų. Spe­cia­lis­tų iš­va­das jis ža­da pri­sta­ty­ti ki­tą sa­vai­tę. Ig­nas Ja­čaus­kas i.jacauskas@diena.lt

Pik­ti­na­si dve­jo­pais stan­dar­tais

Ke­li šim­tai pro­tes­tuo­to­jų, sek­ ma­die­nį su­si­rin­ku­sių prie Sei­mo, pik­ti­no­si įvai­rio­mis Lie­tu­vos len­ kų tau­ti­nei ma­žu­mai tei­kia­mo­mis nuo­lai­do­mis – pla­nais leis­ti do­ ku­men­tuo­se ra­šy­ti as­men­var­džius ne­lie­tu­viš­kai, pa­leng­vin­tu lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­nu. Val­dan­tie­siems prie­kaiš­tau­ta, esą šie nu­si­lei­džia Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) rei­ka­la­vi­mams ir taip pa­ mi­na dau­gu­mos tei­ses.

jau­ni­mas bū­tų nu­skriaus­tas, pa­ ly­gin­ti su tau­ti­nė­mis ma­žu­mo­ mis? Kai­my­nų ma­žu­ma, rei­ka­lau­ jan­ti iš­skir­ti­nių są­ly­gų, el­gia­si be ga­lo dras­tiš­kai. Tuo pat me­tu at­ lei­džia­mi vi­si To­ru­nės uni­ver­si­te­ to, pa­grin­di­nio bal­tis­ti­kos cent­ ro Len­ki­jo­je, dės­ty­to­jai lie­tu­viai, mo­kan­tys lie­tu­vių kal­bos, vie­toj jų prii­ma­mi len­kai. Tai yra fak­tas. Len­ki­jos pre­zi­den­tas at­vi­ru teks­tu sa­ko: kol Lie­tu­va ne­vyk­dys mū­sų rei­ka­la­vi­mų, jū­sų si­tua­ci­ja tik blo­ gės“, – pro­tes­tuo­to­jų po­zi­ci­ją iš­sa­ kė G.Stor­pirš­tis. Pro­tes­tai er­zi­na

Juo­zas Ber­na­to­nis:

Tai kal­bos klau­si­ mas – juk vo­kie­čiai nė­ra tau­ti­nė ma­žu­ ma, ta­čiau už vo­kie­ čio iš­te­kė­ju­si mo­ te­ris tu­ri pro­ble­mų keis­da­ma pa­var­dę.

Vie­nas iš pro­tes­to da­ly­vių ak­to­ rius, mu­zi­kan­tas Ge­di­mi­nas Stor­ pirš­tis pik­ti­no­si, kad val­dan­tie­ji, nu­si­leis­da­mi koa­li­ci­jos par­tne­rės LLRA siū­ly­mams, va­do­vau­ja­si par­ ti­niais in­te­re­sais, o ne es­mi­nė­mis vals­ty­bi­nė­mis ver­ty­bė­mis. „Ar ga­li taip bū­ti, kad ima do­mi­ nuo­ti ma­žu­mos tei­sės? Pa­ro­dy­ki­ te man ki­tą to­kią vals­ty­bę pa­sau­ ly­je, kur gim­tą­ja kal­ba kal­ban­tis

Ta­čiau po­li­ti­kai tei­gia ne­sup­ran­ tan­tys pro­tes­tuo­to­jų pa­reiš­ki­mų. Dar prieš ke­lis mė­ne­sius Sei­mo vi­ ce­pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las yra pa­reiš­kęs, kad Sei­mas pa­var­ džių ra­šy­mo ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ ni­mis pro­jek­tą ga­lė­tų įtei­sin­ti dar ba­lan­dį, bet pa­gal­bos kreip­ta­si į Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos tei­si­nin­ kus. Jie sa­vo iš­va­das tu­rė­tų pa­teik­ ti dar šią sa­vai­tę. Pats G.Kir­ki­las nuo­mo­nės ne­pa­ kei­tė. Anot jo, pa­var­džių ra­šy­mas ori­gi­na­liais raš­me­ni­mis – tei­si­nis spren­di­mas, nie­kaip ne­su­si­jęs su lie­tu­vių kal­ba. „Man gai­la, kad nie­kas ne­pro­tes­ tuo­ja, kai ke­lia­mi mo­kes­čiai kny­gų lei­dy­bai, ži­niask­lai­dai. O tie da­ly­ kai, dėl ku­rių da­bar pro­tes­tuo­ja­ma, tu­ri la­bai men­ką ry­šį su lie­tu­vių kal­bos puo­se­lė­ji­mu. Pa­vyz­džiui, Suo­mi­jo­je šve­dų kal­ba yra net vals­ ty­bi­nė – mū­sų pa­ra­met­rais šne­ kant, jie įsi­ve­dė vos ne oku­pan­tų kal­bą. Daug di­des­nės kal­bos pro­

ble­mos su­si­ju­sios su in­ter­ne­tu, su ki­tų kal­bų skver­bi­mu­si į mū­sų kal­ bą. O dėl to, kad ne­di­de­lis pro­cen­ tas Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­čių ki­tų tau­ ty­bių žmo­nių no­ri sa­vo kal­ba pa­se įra­šy­ti pa­var­des, ne­ma­tau di­de­lės pro­ble­mos. Aist­ros ke­lia­mos dirb­ ti­nai – jei in­te­lek­tua­lai nu­kreip­ tų sa­vo jė­gas į rea­lų lie­tu­vių kal­bos puo­se­lė­ji­mą, tai bū­tų svei­kin­ti­na“, – pa­lin­kė­jo po­li­ti­kas. Iš­va­das pri­sta­tys po sa­vai­tės

Tei­sin­gu­mo mi­nist­ras J.Ber­na­to­ nis ža­da jau ki­tą sa­vai­tę pri­sta­ty­ti spe­cia­lis­tų, spren­džian­čių as­men­ var­džių ra­šy­mo as­mens do­ku­men­ tuo­se ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis di­le­mą, iš­va­das. „Vie­nin­te­lis tai reg­la­men­tuo­jan­ tis tei­sės ak­tas bu­vo Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos nu­ta­ri­mas – jis per 22 me­ tus be­vil­tiš­kai pa­se­nęs, neat­siž­vel­gia į ne­lie­tu­viš­kos kil­mės pa­var­džių ra­ šy­mą“, – pri­pa­ži­no J.Ber­na­to­nis. Anot mi­nist­ro, spren­džiant šią di­le­mą iš­ky­la ne­ma­žai kons­ti­tu­ci­ nių klau­si­mų. Jis taip pat tei­gė, jog dar anks­ti kal­bė­ti apie tai, ko­kia for­ma (tei­kiant įsta­ty­mo pro­jek­ tą Sei­mui ar ki­taip) bus ban­do­ma keis­ti pa­var­džių ra­šy­bos tai­syk­ les, ta­čiau ap­gai­les­ta­vo, kad kal­ bos klau­si­mai taip leng­vai ima­mi po­li­ti­zuo­ti. „Tai ne tau­ti­nių ma­žu­mų, o kal­ bos klau­si­mas. Juk vo­kie­čiai nė­ra tau­ti­nė ma­žu­ma, ta­čiau už vo­kie­ čio iš­te­kė­ju­si mo­te­ris tu­ri pro­ble­ mų, jei jo pa­var­dė­je yra rai­džių, ne­san­čių mū­sų abė­cė­lė­je. Tas pa­ts iš­te­kė­ju­sioms už bri­tų, ki­tų vals­ty­ bių pi­lie­čių. Ky­la pro­ble­mų ir tuo­

„„Pa­gei­da­vi­mai: nors di­džio­ji da­lis pro­tes­tuo­to­jų sek­ma­die­nį prie Sei­

mo rin­ko­si pik­tin­da­mie­si tik dėl nuo­lai­dų vie­nai po­li­ti­nei par­ti­jai, kai ku­rie ne­dvip­ras­miš­kas užuo­mi­nas žars­tė ir Len­ki­jos at­žvil­giu.met, kai tė­vai duo­da ne­lie­tu­viš­kus var­dus vai­kams. O bus įsta­ty­mas ar ne, rei­kė­tų kal­bė­ti apie tai, ar tai bus šiais me­tais, bet ne ar­ti­miau­siu me­tu“, – sa­kė J.Ber­na­to­nis. Anot jo, as­me­nims, ku­rie pa­reikš no­rą keis­ti pa­var­dę, tu­rė­tų ga­lio­ti pa­na­ši tvar­ka, kaip ir da­bar pa­var­ dę keis­ti no­rin­tiems pi­lie­čiams. „Kal­bant apie tuos, ku­rie no­rė­tų pa­var­des pa­si­keis­ti, tu­rė­tų įro­dy­

And­riaus Ufar­to / BFL nuo­tr.

mų, kad jų pa­var­dė tu­rė­tų bū­ti ra­ šo­ma ki­taip, nes yra ne­lie­tu­viš­kos kil­mės, tu­rė­tų bū­ti vi­sa kei­ti­mo­si pro­ce­dū­ra nu­sta­ty­ta. Tie­są sa­kant, aš ne­la­bai su­pra­tau, ko ten pro­tes­ tuo­ja. Kai bu­vau su­si­ti­kęs su Są­jū­ džio va­do­vais, in­for­ma­vau, ko­kiu klau­si­mu mes dir­ba­me. Bet kaž­ko­ dėl no­ri­ma tą klau­si­mą po­li­ti­zuo­ ti, su­sie­ti su tam tik­rais LLRA da­ly­ kais“, – sa­kė J.Ber­na­to­nis.

Ka­riai – į So­ma­lį Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Al­ gir­do me­cha­ni­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no ka­riai, ant­ro­je šių me­tų pu­sė­je da­ly­vau­sian­tys an­ti­pi­ra­ti­ nė­je ope­ra­ci­jo­je prie So­ma­lio kran­ tų, sau­gos Pa­sau­lio mais­to pro­gra­ mos lai­vą.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja va­kar pra­ne­šė, kad ES ope­ra­ci­jo­je ATA­ LAN­TA da­ly­vaus ir lai­vą sau­gos 16 Lie­tu­vos ka­rių. „Lie­tu­va di­di­na ša­lies ka­rių da­ly­ va­vi­mą ES va­do­vau­ja­mo­se ope­ra­ci­ jo­je ir nuo šių me­tų ant­ro pus­me­čio į an­ti­pi­ra­ta­vi­mo ope­ra­ci­ją ATA­ LAN­TA prie So­ma­lio kran­tų siun­čia

Au­to­no­mi­nę lai­vo ap­sau­gos gru­pę. Lie­tu­vos ka­riai nuo pi­ra­tų iš­puo­lių sau­gos Pa­sau­lio mais­to pro­gra­mos lai­vą, ku­ris ga­be­na hu­ma­ni­ta­ri­ nę pa­gal­bą Af­ri­kos ša­lių gy­ven­to­ jams“, – ra­šo­ma Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me. Lai­vo ap­sau­gos funk­ci­jas maž­daug pus­me­čio truk­mės pa­mai­nai Lie­tu­vos ka­riai pe­rims iš Suo­mi­jos ka­rių. Iki me­tų pa­bai­gos ope­ra­ci­jo­je da­ly­vau­ sian­čiai gru­pei va­do­vaus ba­ta­lio­no ka­ri­nin­kas ka­pi­to­nas Ai­va­ras Pliat­kus. Pa­gal Sei­mo su­teik­tą man­da­tą Lie­tu­va į ope­ra­ci­ją ATA­LAN­TA ga­li siųs­ti iki 30 ka­rių ir ci­vi­lių. KD, BNS inf.


9

AntrADIENIS, balandžio 30, 2013

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

+0,10 %

4,3 pro­c.

per me­tus Lie­tu­vo­je pa­bran­go sta­ty­bos.

+0,76 %

–0,85 %

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Su­ra­do ener­ge­ti­kos vi­ce­mi­nist­rę

Ener­ge­ti­kos vi­ce­mi­nist­re pir­ma­die­nį pra­ dė­jo dirb­ti Žyd­rū­nė Juod­kie­nė, ku­rią de­le­ ga­vo Dar­bo par­ti­ja. Ž.Juod­kie­nė nuo 2003 m. iki šiol dir­bo pro­jek­tų va­do­ve ši­lu­mos tie­ki­mo bend­ro­vė­se „Vil­niaus ener­gi­ja“ ir „Li­tes­ko“, prieš tai ji dir­bo Kraš­to ap­sau­ gos ir Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jo­se. Ž.Juod­kie­nė po­ste pa­kei­tė Al­gi­man­tą Za­rem­bą, ku­ris pri­pa­žin­tas su­pai­nio­jęs vie­šuo­sius ir pri­ va­čiuo­sius in­te­re­sus.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,0576 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,1041 JAV do­le­ris 1 2,6433 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6045 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9324 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3167 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5312 Ru­si­jos rub­lis 100 8,4477 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8087

De­ga­lų kai­nos

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

pokytis

–0,1828 % +0,1586 % –0,2980 % +0,1115 % –0,0203 % +0,1083 % +0,2589 % –0,5041 % –0,0391 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,88

4,60

2,39

„Va­koil“

4,88

4,55

2,44

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta92,78 dol. už 1 brl. 102,80 dol. už 1 brl.

Prei­los bo­te­liai, dėl ku­rių jau ne vie­nus me­tus vy­ ko gin­čai, griau­ na­mi ne­bus. Vy­ riau­sy­bė nu­ spren­dė su bo­te­ lių sta­ty­to­jais pa­ si­ra­šy­ti tai­kos su­tar­tį.

„„Išei­tis: „Sa­bo­nio klu­bas ir par­tne­riai“ pa­gal tai­kos su­tar­tį prie bo­te­lių tu­rės įreng­ti nau­ją inf­rast­ruk­tū­rą. Kęs­tu­čio Va­na­go / BFL nuo­tr.

A.Sa­bo­nio bo­te­lių ne­beg­riaus Pas­ta­tus per­tvar­kys

Mi­nist­rų ka­bi­ne­tas va­kar pa­si­ta­ri­ me pri­ta­rė tai­kos su­tar­ties pro­jek­tui dėl Prei­los bo­te­lių, ku­riuos teis­mas įpa­rei­go­jo nu­griau­ti. Po sep­ty­ne­rius me­tus tru­ku­sių gin­čų tarp bo­te­lius sta­čiu­sios bend­ro­vės „Sa­bo­nio klu­ bas ir par­tne­riai“ bei vals­ty­bės Ap­ lin­kos mi­nis­te­ri­ja pa­siū­lė pri­tar­ti tai­kos su­tar­ties pa­si­ra­šy­mui. „Mes tik siū­lom teis­mui, kad bū­tų pa­si­ra­šy­ta tai­kos su­tar­tis, o dėl ki­tų at­ve­jų ne­ga­liu ko­men­tuo­ ti, nes ne­tu­riu iš­sa­mios in­for­ma­ ci­jos“, – po Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­ mo žur­na­lis­tams sa­kė prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius. Pa­sak ap­lin­kos mi­nist­ro Va­len­ ti­no Ma­zu­ro­nio, tai­kos su­tar­čiai pri­tar­ta, nes pa­sta­tus ga­li­ma per­ tvar­ky­ti taip, kad šie ati­tik­tų rei­ka­ la­vi­mus. Aš pa­kar­to­jau nuo­sta­tą, jog ten, kur ga­li­ma su­si­tar­ti su sa­ vi­nin­kais, kad mes per­sta­tom, kaip šiuo me­tu ga­lio­jan­tys do­ku­men­tai

lei­džia, neiš­min­tin­ga yra griau­ti, o po to iš­duo­ti lei­di­mą pa­si­sta­ty­ti to­ kiam, kur ga­li­ma iš kar­to per­tvar­ ky­ti. Siū­lo­me tai­kos su­tar­tį, pa­gal ku­rią „Sa­bo­nio klu­bo ir par­tne­rių“ sa­vi­nin­kai įsi­pa­rei­go­ja iš es­mės įreng­ti prie­plau­ką, rei­ka­lin­gą inf­ rast­ruk­tū­rą“, – tei­gė V.Ma­zu­ro­nis. Pa­sak jo, pa­sta­tų pa­skir­tis bus pa­keis­ta ir juo­se bus įreng­tos pa­ tal­pos, skir­tos bu­riuo­to­jams ap­ tar­nau­ti. Kliū­čių tai­ky­tis ne­ma­to

Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ kė Lau­ra Na­li­vai­kie­nė tei­gė, kad tai­kos su­tar­tis dėl bo­te­lių ga­li bū­ ti pa­si­ra­šy­ta, nes pa­keis­ti bo­te­liai ati­tiks įsta­ty­mų rei­ka­la­vi­mus. „Jei­gu yra klau­si­mas, ko­dėl vie­nus pa­sta­tus griau­nam, o ki­ tus įtei­si­nam, tai at­sa­ky­mas bū­ tų toks, kad per ši­tuos me­tus pa­ si­kei­tė tei­sės ak­tai: Sei­mas priė­mė

Kur­šių ne­ri­jos ri­bų pla­ną, Vy­riau­ sy­bė priė­mė tvar­ky­mo pla­ną ir sa­ vi­val­dy­bė priė­mė bend­rą­jį pla­ną. Juos įver­ti­nę, mes at­si­žvel­gė­me į nuo­sta­tas, nu­ma­ty­ta, kad ten yra rek­rea­ci­nė zo­na ir to­kio ti­po pa­ sta­tai ten ga­li sto­vė­ti“, – po Vy­ riau­sy­bės pa­si­ta­ri­mo žur­na­lis­tams va­kar sa­kė L.Na­li­vai­kie­nė. Ji tei­gė, kad pa­sta­tai bus per­ sta­ty­ti, ta­čiau jų plo­tas dėl to ne­ si­keis. Be to, nu­ma­ty­ta pa­sta­ty­ti žve­jams skir­tą inf­rast­ruk­tū­rą. „Taip pat sta­ty­to­jai įsi­pa­rei­go­ja pa­sta­ty­ti prie­plau­ką, pir­są, tai yra uos­tą, kad ga­lė­tų pri­plauk­ti jach­ tos. Taip pat įsi­pa­rei­go­ja žve­jams inf­rast­ruk­tū­rą pa­sta­ty­ti – san­dė­ lius, kur džiau­ti tink­lus. Vi­sus ši­ tuos veiks­mus tu­ri at­lik­ti per tre­jus me­tus“, – tvir­ti­no L.Na­li­vai­kie­nė. Pri­ta­ria vi­si

V.Ma­zu­ro­nis anks­čiau sa­kė, kad „Sa­bo­nio klu­bas ir par­tne­riai“

įsi­pa­rei­go­tų pa­ša­lin­ti vi­sus trū­ ku­mus per­sta­tydami sta­ti­nius ir įren­gdami nau­ją inf­rast­ruk­tū­rą. Su­tar­ties pro­jek­tui jau pri­ta­ rė įvai­rios vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos ir Klai­pė­dos apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra. Pri­ta­rus Vy­riau­sy­bei, jis bus pa­ teik­tas teis­mui, o šiam pa­tvir­ti­ nus su­tar­tis įsi­ga­lio­tų. Teis­mai yra nu­ro­dę nu­griau­ ti Kur­šių ne­ri­jo­je, Prei­los gy­ven­ vie­tė­je, esan­čius bo­te­lius. Lie­tu­ vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas dar 2010 m. ba­lan­dį įpa­rei­go­jo įmo­nę per pu­sę me­tų nu­griau­ti 14 ne­tei­ sė­tai pa­sta­ty­tų bo­te­lių, bet iki šiol jie nu­griau­ti ne­bu­vo. Bend­ro­v ė tuo­m et tei­g ė ne­ ži­nan­ti, kaip tu­rės įgy­ven­din­ti teis­mo spren­di­mą, nes vi­si sep­ ty­ni pa­sta­ty­ti dvi­bu­čiai už pa­ sko­lą įkeis­ti „Dans­ke“ ban­kui. Sta­ti­nių ver­tė 2006 m. sie­kė 23 mln. li­tų.

Lie­tu­vos ban­ko aso­cia­ci­jai pri­ klau­san­tys ko­mer­ci­niai ban­kai ir už­sie­nio ban­kų sky­riai ko­vo pa­ bai­go­je bu­vo su­kau­pę 76,607 mlrd. li­tų tur­to – 4,1 pro­c., ar­ ba 2,992 mlrd. li­tų, dau­giau nei 2012-ųjų pa­bai­go­je. Anot Lie­tu­vos ban­kų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­to Sta­sio Kro­po, palyginus šių me­tų ko­vo ir 2012-ųjų lapk­ri­čio ro­dik­lius ga­li­ma teig­ti, kad reikš­ min­gų nei­gia­mų po­ky­čių ban­kų sis­te­mo­je neį­vy­ko. Lapk­ri­čiui bai­

gian­tis bend­ras Lie­tu­vo­je vei­kian­ čių ban­kų tur­tas, įskai­čiuo­jant ir Ūkio ban­ką, sie­kė 76,5 mlrd. li­tų, o ko­vo pa­bai­go­je jis bu­vo 100 mln. li­ tų di­des­nis. Lapk­ri­tį bend­ra­sis in­ dė­lių po­rtfe­lis su­da­rė 45,7 mlrd. li­tų, ko­vą bu­vo apie 0,5 mlrd. li­tų ma­žes­nis. Kiek reikš­min­giau su­ ma­žė­jo pri­va­čių įmo­nių de­po­zi­tai, ta­čiau fi­zi­nių as­me­nų pi­ni­gų su­ma ko­vą ban­kuo­se bu­vo 100 mln. li­tų di­des­nė nei lapk­ri­tį. „Ki­taip ta­riant, for­ma­liai neį­vy­ ko jo­kių ryš­kes­nių po­ky­čių, ne­pai­ sant to, kad iš sis­te­mos bu­vo išim­ti vie­no di­des­nių jos na­rių sta­tis­ti­ niai duo­me­nys. Ūkio ban­kas dar kar­tą pa­tik­ri­no sis­te­mos at­spa­ru­ mą di­de­liems su­krė­ti­mams ir da­

bar ste­bi­me, per kiek lai­ko sis­te­ ma re­ge­ne­ruo­ja dar­niam vei­ki­mui rei­ka­lin­gus ele­men­tus. Sta­tis­ti­ka ro­do, kad tam ne­pri­rei­kė nė dvie­ jų mė­ne­sių, o ban­kų klien­tų pa­si­ ti­kė­ji­mas sis­te­mos sta­bi­lu­mu nie­ kur ne­din­go“, – tei­gė S.Kro­pas. Ta­čiau jis pa­brė­žė, kad nors ban­ kų klien­tų pa­si­ti­kė­ji­mas sis­te­mos sta­bi­lu­mu nie­kur ne­din­go, ban­ki­ nin­kys­tės plėt­rai la­bai svar­būs ir kur kas su­bjek­ty­ves­ni ro­dik­liai. „Šio­je sri­ty­je pra­ra­di­mai di­džiu­ liai ir pri­reiks nuo­la­ti­nių ban­kų pa­ stan­gų pa­si­ti­kė­ji­mui su­si­grą­žin­ ti. „Sno­ro“ žlu­gi­mas pa­da­rė daug ža­los pa­si­ti­kė­ji­mui ban­kų sis­te­ma, ta­čiau, vi­suo­me­nės aki­mis žiū­rint, tai bu­vo vei­kiau ne­ma­lo­ni išim­tis

25 pro­c. du­jų per sta­to­mą su­skys­ tin­tų­jų gam­ti­nių du­jų (SDG) ter­mi­ na­lą tu­rės pirk­ti ne vi­si du­jų var­ to­to­jai, o tik re­gu­liuo­ja­mi ši­lu­mos ir ener­gi­jos ga­min­to­jai. Ter­mi­na­lo sta­ty­boms įta­kos tai esą ne­tu­rės.

nei tai­syk­lė. Maž­daug per pu­sę su­ ma­žė­jęs pa­si­ti­kė­ji­mas ban­kais su­ grį­žo per me­tus. De­ja, Ūkio ban­ko žlu­gi­mas tar­si pa­tvir­ti­no, kad išim­ tys ga­li kar­to­tis. Šį­kart pa­si­ti­kė­ji­mo su­svy­ra­vi­mas bus di­des­nis ir gy­dy­ mas ga­li už­truk­ti kur kas il­giau“, – sa­kė Ban­kų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas. Anot jo, ban­kų sis­te­ma „tar­si koks ge­rai su­tep­tas me­cha­niz­mas ku­rį lai­ką ga­li sėk­min­gai veik­ti ir tu­rė­da­ma ne ka­žin ko­kį įvaiz­dį“. „Ta­čiau ban­ki­nin­kys­tė yra per­ ne­lyg su­bti­li ir su­dė­tin­ga, nuo klien­tų pa­si­ti­kė­ji­mo ir lū­kes­čių il­gai­niui pri­klau­san­ti sis­te­ma, kad ban­kai ga­lė­tų ne­kreip­ti į tai dė­me­ sio“, – pa­brė­žė S.Kro­pas.

Vy­riau­sy­bė siū­lo keis­ti di­džiau­sių ša­lies du­jų var­to­to­jų prieš­ta­rin­gai ver­tin­tą va­di­na­mą­ją 25 pro­c. tai­ syk­lę, kai vi­si du­jų var­to­to­jai tu­ rė­tų ket­vir­ta­da­lį jiems rei­ka­lin­go du­jų kie­kio įsi­gy­ti per SGD ter­ mi­na­lą. Ti­ki­ma­si, kad kai bus pa­nai­kin­ta ši tai­syk­lė, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja nu­ trauks per­nai pra­dė­tą pre­li­mi­na­ rų ty­ri­mą. Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja pa­siū­lė nau­ją sche­mą, ku­ri įpa­rei­gos vi­sus re­gu­liuo­ja­mus elekt­ros ir ši­lu­mos ga­min­to­jus pirk­ti du­jas per vals­ ty­bės pa­skir­tą tie­kė­ją, o šis iš SGD ter­mi­na­lo tu­rės nu­pirk­ti 540 mln. ku­bi­nių met­rų per me­tus – pir­ mai­siais me­tais tai su­da­ry­tų pu­sę ter­mi­na­lo pa­jė­gu­mo. Ener­ge­ti­kos mi­nist­ras Ja­ros­la­vas Ne­ve­ro­vi­čius tei­gia, kad at­si­sa­ kius 25 pro­c. tai­syk­lės bend­ro­vės „Klai­pė­dos naf­ta“ įgy­ven­di­na­mas SGD ter­mi­na­lo pro­jek­tas bus ko­ mer­ciš­kai nau­din­gas, nes jo veik­ lai bū­ti­ną du­jų kie­kį už­sa­kys vals­ ty­bė. „Spren­di­mo es­mė to­kia, kad vals­ty­bė, šiaip ar taip, mo­ka pi­ ni­gus ši­lu­mos tie­kė­jams, „Lie­tu­ vos ener­gi­jai“, re­mia­me elekt­ros ga­my­bą, iš­lei­džia­me tuos pi­ni­gus bū­tent du­joms pirk­ti, ir to­kiu bū­ du per mū­sų spren­di­mą tie už­sa­ ky­mai bus nu­kreip­ti į ter­mi­na­lą. Ir du­jos bus per­ka­mos bū­tent iš ter­ mi­na­lo, už­tik­ri­nant tą mi­ni­ma­lų kie­kį, kad ko­mer­ciš­kai veik­tų tas pro­jek­tas“, – va­kar po Vy­riau­sy­ bės pa­si­ta­ri­mo žur­na­lis­tams sa­kė J.Ne­ve­ro­vi­čius.

KD inf.

KD, BNS inf.

KD, BNS inf.

Ban­kų rū­pes­tis – su­men­kęs įvaiz­dis Nors ša­ly­je vei­kian­čių ko­mer­ci­ nių ban­kų tur­tas šie­met išau­go, pri­reiks dar ne­ma­žai lai­ko, kol ban­ki­nin­kys­tės sek­to­rius pa­tai­ sys sa­vo įvaiz­dį vi­suo­me­nė­je.

Du­jas pirks vals­ty­bė


10

antrADIENIS, balandžio 30, 2013

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

D.Ki­za­lai­tės šuo­liu­kai nu­ste­bi­no tei­sė­jus Dei­man­tė Ki­za­lai­tė tarp­tau­ti­nė­ se dai­lio­jo čiuo­ži­mo var­žy­bo­se „Roos­ter Cup“ Pran­cū­zi­jo­je at­li­ ko efek­tin­gus tech­ni­kos ele­men­ tus ir iš­ko­vo­jo 1-ąją vie­tą.

Jau­n ių (iki 15 me­t ų) gru­p ė­je Kau­no žie­mos spor­to mo­kyk­los „Bal­tų ai­niai“ auk­lė­ti­nė Dei­ man­tė Ki­za­lai­tė su­rin­ko 92,33 taš­ko ir nu­kon­ku­ra­vo 26 var­žo­ ves. Ant­rą­ją vie­tą užė­mė pran­ cū­z ė Pau­l i­n e Wan­n er (86,09 tšk.), tre­čią­ją – bri­tė Kris­ten Spours (82,94 tšk.). Po trum­po­sios pro­gra­mos kau­ nie­tė bu­vo 8-ojo­je vie­to­je, ta­čiau per lais­vą­ją pro­gra­mą D.Ki­za­lai­ tė ne­pa­da­rė nė vie­nos klai­dos, be to, sėk­min­gai at­li­ko tri­jų ap­si­ su­ki­mų šuo­liu­kus ir, už tech­ni­ ką pel­niu­si dau­giau­sia ba­lų, ta­ po ly­de­re. Tai – jau ne pir­mo­ji šios ta­len­ tin­gos spor­ti­nin­kės per­ga­lė tarp­ tau­ti­niuo­se tur­ny­ruo­se šį se­zo­ną. D.Ki­za­lai­tė taip pat lai­mė­jo var­ žy­bas Len­ki­jo­je ir Bal­ta­ru­si­jo­je, o Vo­kie­ti­jo­je, „NRW Trop­hy“ tur­ ny­re, bu­vo ant­ra tarp 28 spor­ti­ nin­kių. Ko­vo pra­džio­je vy­ku­sio­se Vai­kų pa­sau­lio žie­mos spor­to žai­ dy­nė­se Lie­tu­vos čiuo­žė­ja užė­mė 4-ąją vie­tą, į prie­kį pra­lei­du­si tik Ru­si­jos at­sto­ves. Ge­ri re­zul­ta­tai – neat­si­tik­ti­niai. D.Ki­za­lai­tė ne­ma­žai lai­ko pra­ lei­do Sankt Pe­ter­bur­ge, kur tre­ ni­ra­vo­si pas olim­pi­nį čem­pio­ną Alek­se­jų Ur­ma­no­vą. Rugp­jū­čio

LKL fi­na­las: var­žo­vai Šian­dien pra­si­dė­sian­čia­me Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) čem­pio­na­to fi­na­le rung­ty­niau­sian­čių Kau­no „Žal­gi­rio“ ir Vil­ niaus „Lie­tu­vos ry­to“ ko­man­dų stra­te­gai ži­no vie­nas ki­to ko­zi­rius, to­dėl ti­ki­ma­si įdo­mios akis­ta­tos.

Val­das Kas­pe­ra­vi­čius, Ro­mas Po­de­rys, Ba­lys Šmi­gels­kas Tiks­las – čem­pio­nų žie­dai

„„Ly­de­rė: D.Ki­za­lai­tei šis se­zo­nas

– sėk­min­gas.

LDČF nuo­tr.

mė­ne­sį Dei­man­tei su­kaks 14 me­ tų, tad ki­tą se­zo­ną ji jau star­tuos jau­ni­mo gru­pė­je ir ga­lės da­ly­vau­ti pa­sau­lio jau­ni­mo čem­pio­na­te bei „Grand Prix“ tur­ny­ruo­se. Ki­tos Lie­t u­vos čiuo­ž ė­j os „Roos­ter Cup“ var­žy­bo­se užė­ mė kuk­les­nes vie­tas: Emi­lė Pau­ li­kai­tė – 11-ąją, Mig­lė Ma­žei­kai­ tė – 27-ąją, Do­ro­tė­ja Ro­žins­kai­tė – 28-ąją, Gin­ta­rė Goš­tau­tai­tė – 35-ąją. KD inf.

„Žal­gi­rio“ vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Joa­nas Pla­za pa­brė­žė, kad, ne­pai­ sant Kau­no klu­bą sle­gian­čio sunk­ me­čio, eki­pos tiks­las – toks pat: iš­ ko­vo­ti LKL čem­pio­nų žie­dus. „Atė­jo svar­biau­sios se­zo­no ko­ vos, to­dėl esa­me su­si­kon­cent­ra­vę ir pui­kiai pa­si­ruo­šę joms. Siek­si­ me lai­mė­ti LKL pir­me­ny­bes. Nors klu­bo va­do­vy­bė šį tiks­lą iš­kė­lė se­ zo­no pra­džio­je, o vė­liau ko­man­ da pa­si­kei­tė – ne­te­ko­me Trem­ mel­lo Dar­de­no, Ib­ra­hi­mo Jaa­be­ro, Pau­liaus Jan­kū­no, Ta­do Kli­ma­vi­ čiaus, Man­to Kal­nie­čio, sie­kiai lie­ ka tie pa­tys“, – sa­kė J.Pla­za sve­tai­ nės zal­gi­ris.lt jau­na­jam žur­na­lis­tui Kas­pa­rui Ste­po­na­vi­čiui. Žal­gi­rie­čių tre­ne­rio nuo­mo­ne, kai „Lie­tu­vos ry­to“ vai­rą pe­rė­mė Dir­kas Bauer­man­nas, vil­nie­čiai ėmė žais­ti ki­taip. „Pag­rin­di­nis pa­ki­ti­mas – daug ag­re­sy­ves­nė gy­ny­ba. D.Bauer­ man­nas ją ak­cen­tuo­ja la­biau nei bu­vę šios ko­man­dos tre­ne­riai. „Lie­tu­vos ry­tas“ ta­po stip­res­nis ir to­dėl, kad žai­dė­jai, anks­čiau ne­tu­ rė­ję pro­gos pa­si­reikš­ti, da­bar iš vi­

sų jė­gų sten­gia­si pa­si­ro­dy­ti kuo ge­ riau. Ko­man­dos puo­li­mas pa­si­kei­tė ne­daug, pa­grin­di­nis pranašumas – in­di­vi­dua­lus žai­dė­jų meist­riš­ku­ mas. Jie tu­ri pui­kius gy­nė­jus – Ne­ man­ją Ne­do­vi­čių, Re­nal­dą Sei­bu­tį, Ja­nį Blū­mą, ku­rie taš­kus ren­ka ne tik pra­si­ver­ži­mais, bet ir taik­liais to­li­mais me­ti­mais, to­dėl ap­si­gin­ ti prieš juos yra su­dė­tin­ga“, – tei­ gė J.Pla­za.

Ser­ge­jus Jo­vai­ša:

Vis­kas šio­je se­ri­jo­ je pri­klau­sys ne nuo Vil­niaus, o nuo Kau­ no krep­ši­nin­kų.

Gin­sis iš vi­sų jė­gų

„Fi­na­lą vi­sa­da lai­mi stip­res­nė ko­ man­da, at­si­tik­ti­nu­mų ne­bū­na. Nea­be­jo­ju, kad mū­sų lau­kia la­bai įdo­mi se­ri­ja“, – tei­gė „Lie­tu­vos ry­ to“ stra­te­gas D.Bauer­man­nas. Vo­kie­tis pri­pa­ži­no, kad na­mų aikš­tės pra­na­šu­mas yra labai svar­ bus LKL čem­pio­nams, ta­čiau tai ne­tu­rė­tų bū­ti le­mia­mas veiks­nys. „Žal­gi­ris“ – la­bai ge­ra ko­man­da,

„„Prog­no­zė: krep­ši­nio ži­no­vų nuo­mo

rung­ty­nes. 

tu­rin­ti fan­tas­tiš­ką tre­ne­rį, il­gą at­ sar­gi­nių suo­le­lį, pa­ty­ru­sių žai­dė­jų. Fi­na­luo­se vi­si kau­na­si iš pa­sku­ti­ nių­jų, už­mir­šę vi­sus ša­lu­ti­nius da­ ly­kus, – kal­bė­jo D.Bauer­man­nas. – Kau­nie­čių žai­di­mas ne­prik­lau­ so nuo 1–2 krep­ši­nin­kų. Jie ne­tu­ ri me­ga žvaigž­džių, ta­čiau pui­kiai dir­ba kaip ko­man­da. Jei­gu no­ri­ me tu­rė­ti šan­są, pri­va­lė­si­me gin­ tis iš vi­sų jė­gų. Aikš­tės pra­na­šu­mas – svarbus, ta­čiau žal­gi­rie­čiams juk nie­kas au­to­ma­tiš­kai per­ga­lių neį­ ra­šys, jas rei­kės iš­ko­vo­ti. Nie­ka­da ne­ži­nai, kas ga­li nu­tik­ti.“ „Žal­gi­ris“ – pra­na­šes­nis

Krep­ši­nio ži­no­vų nuo­mo­ne, di­ džiau­sia ti­ki­my­bė, kad LKL čem­ pio­nų žie­dus iš­ko­vos „Žal­gi­ris“.


11

antrADIENIS, balandžio 30, 2013

sportas

– tie pa­tys, stra­te­gai – ki­ti

o­ne, „Žal­gi­rio“ ir „Lie­tu­vos ry­to“ fi­na­las tu­rė­tų tęs­tis ket­ve­rias ar pen­ke­rias And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

„Prog­no­zuo­ju „Žal­gi­rio“ per­ga­ lę. Ne­ma­tau ga­li­my­bių „Lie­tu­vos ry­tui“ lai­mė­ti Kau­ne. Už­teks vien žal­gi­rie­čių ryž­to nu­ga­lė­ti ir jie sa­vo tiks­lą pa­sieks. Sos­ti­nė­je LKL čem­ pio­nai gal ir ga­li pra­lai­mė­ti vie­ną ar du ma­čus, ta­čiau vis­kas šio­je se­ri­jo­ je pri­klau­sys ne nuo Vil­niaus, o nuo Kau­no krep­ši­nin­kų. Ne­nus­teb­čiau, jei „Žal­gi­ris“ fi­na­lo se­ri­ją lai­mė­tų 4:0“, – sa­kė bu­vęs il­ga­me­tis Lie­tu­ vos rink­ti­nės ir „Žal­gi­rio“ žai­dė­jas, Sei­mo na­rys Ser­ge­jus Jo­vai­ša. Jo nuo­mo­ne, „Žal­gi­rio“ pra­na­ šu­mas – ge­riau su­komp­lek­tuo­ta žai­dė­jų su­dė­tis. „Kau­nie­čiai ge­riau rung­ty­niau­ ja po abiem krep­šiais, jų ant­ro­sios li­ni­jos žai­dė­jai taip pat pa­jė­ges­ni. Vil­niaus ko­man­dos gy­nė­jai ga­li tik

kar­tais blyks­te­lė­ti, jie ne­pa­si­žy­mi sta­bi­lu­mu. Nau­ja­sis „Lie­tu­vos ry­ to“ stra­te­gas D.Bauer­man­nas iš­ mo­kė vil­nie­čius ge­riau gin­tis, bet neiš­mo­kė ge­riau pul­ti“, – tei­gė S.Jo­vai­ša. „Pas­ta­ruo­ju me­tu „Lie­tu­vos ry­ tas“ pa­ge­ri­no sa­vo žai­di­mą, ta­čiau ma­nau, kad Kau­no krep­ši­nin­kai ap­gins LKL čem­pio­nų ti­tu­lą, tik ne­si­ryž­tu spė­ti, kiek fi­na­lo se­ri­ jo­je pri­reiks rung­ty­nių. Žal­gi­rie­ čiai bus su­si­kau­pę ir ne­leis var­žo­ vams taip lais­vai žais­ti, kaip kad bu­vo per pa­sku­ti­nę dvi­ko­vą Kau­ ne. „Žal­gi­rio“ aukš­taū­giai meist­ riš­ku­mu pra­noks­ta vil­nie­čius. Po per­ga­lės Kau­ne sos­ti­nės krep­ši­nin­ kai at­si­ga­vo emo­ciš­kai. Man pa­tin­ ka, kaip D.Bauer­man­nas va­do­vau­ja

LKL fi­na­lai

Dvi­ko­vos

1994 m. Kau­no „Žal­g i­r is“–Kauno „At­le­tas“ 3:1, 1995 m. „Žal­g i­ris“–„At­ le­tas“ 3:0, 1996 m. „Žal­g i­r is“–„At­le­ tas“ 3:2, 1997 m. „Žal­g i­ris“–Plungės „Olim­p as“ 3:0, 1998 m. „Žal­g i­ ris“–„At­le­tas“ 3:1, 1999 m. „Žal­g i­ ris“–Vilniaus „Lie­t u­vos ry­tas“ 3:0, 2000 m. „Lie­tu­vos ry­tas“–„Žal­gi­ris“ 3:1, 2001 m. „Žal­gi­ris“–„Lie­tu­vos ry­tas“ 3:2, 2002 m. „Lie­tu­vos ry­tas“–„Žal­gi­ ris“ 4:3, 2003 m. „Žal­gi­ris“–„Lie­tu­vos ry­tas“ 4:2, 2004 m. „Žal­gi­ris“–„Lie­tu­ vos ry­tas“ 4:0, 2005 m. „Žal­gi­ris“–„Lie­ tu­vos ry­tas“ 4:0, 2006 m. „Lie­tu­vos ry­tas“–„Žal­g i­r is“ 4:0, 2007 m. „Žal­ gi­ris“–„Lie­tu­vos ry­tas“ 4:2, 2008 m. „Žal­gi­ris“–„Lie­tu­vos ry­tas“ 4:1, 2009 m. „Lie­t u­vos ry­t as“–„Žal­g i­r is“ 4:1, 2010 m. „Lie­tu­vos ry­tas“–„Žal­g i­ris“ 4:3, 2011 m. „Žal­g i­ris“–„Lie­tu­vos ry­ tas“ 4:1, 2012 m. „Žal­gi­ris“–„Lie­tu­vos ry­tas“ 3:0.

Fi­na­las. Ba­lan­d žio 30 d. 18.40 val. „Žal­g i­ris“–„Lie­tu­vos ry­tas“, ge­gu­žės 2 d. 19 val. „Lie­t u­vos ry­tas“–„Žal­g i­ ris“, 4 d. 18.40 val. „Žal­g i­r is“–„Lie­tu­ vos ry­tas“, 7 d. 19 val. „Lie­tu­vos ry­ tas“–„Žal­g i­ris“.

Vil­niaus ko­man­dai – jis ger­bia var­ žo­vus, yra šal­tak­rau­jiš­kas, nuo­sek­ liai lai­ko­si žai­di­mo pla­no, šiek tiek pa­ge­ri­no „Lie­tu­vos ry­to“ gy­ny­bą“, – svars­tė „Prie­nų“ ko­man­dos stra­ te­gas Vir­gi­ni­jus Šeš­kus. „Ma­nau, fi­na­lo baig­tis stip­ riai pri­klau­sys nuo pir­mų­jų dvie­ jų ma­čų. Esu įsi­ti­ki­nęs žal­gi­rie­ čių sėk­me, pro­gno­zuo­ju jų per­ga­lę 4:1. Šiam se­zo­nui „Žal­gi­ris“ bu­vo kur kas ge­riau su­komp­lek­tuo­tas nei „Lie­tu­vos ry­tas“. Vė­liau Kau­ no ko­man­da šiek tiek nu­krau­ja­ vo, ta­čiau iš­lai­kė stip­rų bran­duo­ lį, ku­ris yra pa­jė­ges­nis už Vil­niaus eki­pą. Sun­ku pro­gno­zuo­ti, ko­kius vaid­me­nis fi­na­le su­vai­dins tre­ne­ riai. Pas­ku­ti­nis ma­čas Kau­ne ga­lė­jo su­da­ry­ti klai­din­gą nuo­mo­nę. Tre­ ne­riai ta­da sa­vo ga­lių dar ne­pa­ro­ dė. Jų vaid­muo tu­rė­tų paaiš­kė­ti po

ma­žiau­siai dvie­jų fi­na­lo rung­ty­nių. Ne­ma­nau, kad D.Bauer­man­nas jau spė­jo pa­ge­rin­ti vil­nie­čių eki­pos gy­ ny­bą. Tam rei­kia ge­ro­kai dau­giau lai­ko, ne ke­lių sa­vai­čių“, – kal­bė­ jo olim­pi­nis čem­pio­nas Mo­des­tas Pau­laus­kas.

Jei­g u pri­reik­tų: 10 d. 18.40 val. „Žal­ gi­r is“–„Lie­t u­vos ry­tas“, 12 d. 19 val. „Lie­t u­vos ry­t as“–„Žal­g i­r is“, 14 d. 18.40 val. „Žal­g i­r is“–„Lie­t u­vos ry­ tas“. Dėl 3-io­s ios vie­tos: ge­g u­žės 1 d. 19 val. „Prie­nai“–Klaipėdos „Nep­ tū­nas“, 3 d. 19.15 val. „Nep­t ū­nas“– „Prie­nai“, 6 d. 19 val. „Prie­nai“–„Nep­ tū­nas“. Jei­gu pri­reik­tų: 9 d. 19.15 val. „Nep­ tū­nas“–„Prie­nai“, 13 d. 19 val. „Prie­ nai“–„Nep­tū­nas“.

Tre­čio­ji „Spy­rio“ per­ga­lė Kau­no „Spy­rio“ ko­man­da – vie­ na iš ke­tu­rių vie­nuo­li­kių, Lie­tu­ vos fut­bo­lo 1-osios ly­gos čem­ pio­na­te kol kas ne­pa­ty­ru­sių ne­ sėk­mės kar­tė­lio.

3-ia­ja­me tu­re kau­nie­čiai Na­cio­ na­li­nės fut­bo­lo aka­de­mi­jos (NFA) sta­dio­ne 4:1 su­triuš­ki­no Kaz­lų Rū­ dos „Ši­lą“. Aikš­tės šei­mi­nin­kams dvi­ko­va pra­si­dė­jo ne­sėk­min­gai – 9 min. po kam­pi­nio ka­muo­lys nuo virps­to pa­tai­kė į Kau­no eki­ pos žai­dė­ją Ig­ną De­du­rą ir įskrie­ jo į „Spy­rio“ var­tus. Net­ru­kus kau­nie­čiai tvir­tai pe­rė­mė ini­cia­ ty­vą ir pir­ma­ja­me kė­li­ny­je įmu­šė du įvar­čius – 16 ir 29 min. pa­si­žy­ mė­jo Lu­kas Sen­dži­kas. Ant­ra­ja­me kė­li­ny­je „Ši­lo“ var­ti­nin­ką nu­gink­la­vo Ka­ro­lis Gvil­dys (36 min.) ir tre­čią kar­tą – L.Sen­dži­kas (48 min.). Tai – tre­čio­ji Kau­no fut­bo­li­nin­ kų per­ga­lė iš ei­lės. Kol kas nė kar­to ne­suk­lu­po ir Kė­dai­nių „Ne­vė­žis“, „Ši­lu­tė“ bei Klai­pė­dos „Gra­ni­ tas“, su ku­riuo ge­gu­žės 3-ią­ją na­ muo­se su­si­tiks „Spy­ris“. KD inf.

2012–2013 m. se­zo­nas

Ri­kiuo­tė

2012 m. rug­sė­jo 5 d. Lie­tu­vos krep­ ši­n io su­per­tau­rė: „Žal­g i­r is“–„Lie­t u­ vos ry­tas“ 89:71, rug­sė­jo 17 d. Lie­ tu­vos krep­ši­n io su­per­tau­rė: „Lie­ tu­vos ry­tas“–„Žal­g i­r is“ 87:87, lapk­ ri­čio 26 d. LKL čem­pio­na­tas: „Lie­ tu­vos ry­tas“–„Žal­g i­r is“ 79:90, 2013 m. ba­lan­džio 13 d. „Žal­g i­r is“–„Lie­ tu­vos ry­tas“ 70:73.

1. Kau­no „Spy­ris“ (3 rung­ty­nės, 9 taš­kai), 2. Kė­dai­nių „Ne­vė­žis“ (3, 7), 3. „Tra­kai“ (3, 6), 4. Rad­vi­liš­kio „Lo­ko­mo­ty­vas“ (3, 4), 5. Pa­ne­vė­ žio „Bal­ti­ja“ (3, 4), 6. „Ši­lu­tė“ (2, 2), 7. Klai­pė­dos „Gra­ni­tas“ (2, 1), 8. Vil­ niaus „Po­lo­ni­ja“ (3, 1), 9. Jo­na­vos „Lie­ta­va“ (1, 0), 10. Vil­niaus MFD „Žal­gi­ris-3“ (3, 0), 11. Kaz­lų Rū­dos „Ši­las“ (2, 0), 12. „Pa­lan­ga“ (2, -5).

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt


12

antradienis, balandžio 30, 2013

pasaulis

15

tūkst.

vals­ty­bės tar­nau­to­jų iki ki­tų me­tų pa­bai­gos at­leis Grai­ki­jos vy­riau­sy­bė.

Pi­ni­gai vai­duok­liai

Pa­si­kė­si­ni­mas į prem­je­rą

JAV cent­ri­nė žval­gy­bos val­dy­ba per il­ges­ nį nei de­šim­ties me­tų lai­ko­tar­pį yra per­da­ vu­si Af­ga­nis­ta­no pre­zi­den­tui Ha­mi­dui Kar­ zai (nuotr.) de­šim­tis mi­li­jo­nų do­le­rių gry­ nai­siais pi­ni­gais, ku­rie bu­vo ga­be­na­mi su­ dė­ti į la­ga­mi­nus ir kup­ri­nes. „Va­din­da­vo­ me juos pi­ni­gais vai­duok­liais“, – Kha­li­las Ro­ma­nas, 2002–2005 m. dir­bęs H.Kar­ zai ad­mi­nist­ra­ci­jos vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­ju, tei­gė laik­raš­čiui „The New York Ti­mes“.

Si­ri­jos prem­je­ras Wae­las al Hal­qi va­kar li­ ko gy­vas per pa­si­kė­si­ni­mą, kai ne­to­li jį vežančios au­to­mo­bi­lių ko­lo­nos Da­mas­ ke bu­vo de­to­nuo­ta sprog­me­nų pri­krau­ta ma­ši­na. Vie­nas įvy­kio vie­to­je esan­tis nau­ jie­nų agen­tū­ros AFP fo­tog­ra­fas nu­ro­dė, kad spro­gi­mas su­nai­ki­no ke­lis au­to­mo­bi­ lius, įskai­tant vie­ną au­to­bu­są, ku­ris su­de­ gė. Taip pat bu­vo iš­dau­žy­ti ne­to­li sto­vin­ čių au­to­mo­bi­lių lan­gai.

Stiklo šukės smigo į Prahos širdį Ga­lin­gas du­jų spro­gi­mas va­kar su­žei­dė ma­žiau­siai 40 žmo­nių vie­na­me dau­gia­bu­ty­je Pra­hos se­na­mies­ty­je. Te­bet­vy­rant du­jų kva­pui, gel­bė­to­jai ieš­ko­jo nuo­lau­žo­mis už­vers­tų žmo­nių. Po­li­ci­ja ap­tvė­rė įvy­kio vie­tą, esan­ čią daug tu­ris­tų pri­trau­kian­čia­me ra­jo­ne, ir eva­ka­vo maž­daug 200 žmo­nių iš ke­lių ap­lin­ki­nių na­mų. „Apie 40 žmo­nių bu­vo iš­vež­ta į li­go­ni­nę, kad jiems bū­tų su­teik­ ta pa­gal­ba. Dau­gu­ma trau­mų leng­ ves­nės, ta­čiau ne­ga­li­me at­mes­ti, kad bu­vo pa­tir­ta sun­kių trau­mų“, – nau­jie­nų agen­tū­rai AFP sa­kė Pra­ hos grei­to­sios pa­gal­bos at­sto­vė Ji­ři­ na Er­nes­tová. Mo­te­ris pri­dū­rė, kad tarp su­žeis­tų yra ir už­sie­nie­čių. Pa­sak jos, grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­liai bu­di ne­lai­mės vie­to­ je – tam at­ve­jui, jei­gu kas nors bū­ tų iš­trauk­tas iš po griu­vė­sių. Pra­hos po­li­ci­jos at­sto­vas To­ mas Hu­la­nas Če­ki­jos te­le­vi­zi­jai sa­kė, kad spro­gi­mo Teat­ro gat­vė­je esan­čia­me na­me prie­žas­tis kol kas

neaiš­ki, ta­čiau ti­kė­ti­na, kad jį su­ kė­lė du­jų nuo­tė­kis. „Du­jų spro­gi­mas at­ro­do la­biau­ siai ti­kė­ti­na prie­žas­tis. Spro­gi­mo bū­ta ga­na ga­lin­go – jis ap­ga­di­no lan­gus ke­lio­se gat­vė­se“, – aiš­ki­no T.Hu­la­nas. Gais­ri­nin­kai svars­tė, kad spro­gi­ mą su­kė­lė ne bui­ti­nės du­jos, o ka­ na­li­za­ci­jo­je su­si­kau­pęs me­ta­nas. Šią ver­si­ją pa­tvir­ti­na fak­tas, kad spro­gi­mo epi­cent­ras bu­vo ne pir­ ma­me aukš­te, kaip skelb­ta iš pra­ džių, o pa­sta­to rū­sy­je. Praė­jus ke­lioms va­lan­doms po ne­lai­mės, jos vie­to­je te­bet­vy­ro­jo stip­rus du­jų kva­pas, to­dėl gel­bė­ to­jai įspė­jo apie ga­li­mą pa­kar­to­ti­ nį spro­gi­mą. Taip pat iš­ki­lo pa­vo­jus, kad spro­ gi­mo pa­žeis­tas pa­sta­tas ga­li su­

griū­ti. Mies­to me­ras Bo­gus­la­vas Svo­bo­da pa­reiš­kė, kad pa­sta­tas ne­re­mon­tuo­ti­nas, bet gel­bė­to­jams duo­tas nu­ro­dy­mas su­tvir­tin­ti jo konst­ruk­ci­jas, kad jis ne­sug­riū­tų pir­ma lai­ko. Pas­ta­te bu­vo įsi­kū­rę Tarp­tau­ ti­nės oro trans­por­to aso­cia­ci­jos biu­rai, pa­veiks­lų ga­le­ri­ja, ki­ne­ma­ tog­ra­fij­ os ins­ti­tu­tas ir Kar­lo uni­ ver­si­te­to So­cio­lo­gi­jos fa­kul­te­tas. Ma­no­ma, kad per spro­gi­mą ja­me bu­vo maž­daug 15 žmo­nių. Grei­to­sios pa­gal­bos tar­ny­bos va­do­vas Zdeně­kas Schwar­zas sa­kė Če­ki­jos te­le­vi­zi­jai, kad ke­tu­ri žmo­ nės bu­vo sun­kiai su­žeis­ti. Ki­ti Če­ ki­jos ži­niask­lai­dos ka­na­lai pra­ne­šė, kad su­žeis­tų ga­li bū­ti iki 55. Vie­nas įvy­kio vie­to­je esan­tis AFP fo­tog­ra­fas ma­tė de­šim­tis su­

„„ Trauma: dešimtis sužeistųjų sužalojo stiklo šukės, pažirusios iš langų.žeis­tų­jų, ku­riuos vei­kiau­siai su­ ža­lo­jo stik­lo šu­kės, pa­ži­ru­sios iš lan­gų. Gat­vė prieš tą pa­sta­tą bu­vo už­ vers­ta nuo­lau­žo­mis ir už­tver­ta po­ li­ci­jos.

„Reuters“ nuotr.

Spro­gi­mo ban­ga iš­dau­žė lan­ gus pa­sta­tuo­se, esan­čiuo­se net už ke­lių šim­tų met­rų nuo epi­cent­ro, įskai­tant ne­to­li esan­tį Na­cio­na­li­ nio teat­ro pa­sta­tą. BNS, BBC inf.

Į sos­tą žen­gia nau­jas ka­ra­lius Oran­ži­ne – Oran­žo-Na­sau di­nas­ti­ jos spal­va – nu­si­da­žęs Ams­ter­da­ mas pa­si­ruo­šęs šian­dien per gran­ dio­zi­nę ce­re­mo­ni­ją pa­svei­kin­ti nau­ją ka­ra­lių.

Gy­ven­to­jai ap­si­ren­gę oran­ži­niais dra­bu­žiais, gat­vės ir pa­sta­tai pa­ puoš­ti oran­ži­nė­mis vė­lia­vo­mis, ba­lio­nais, taip pat sos­tą pa­lie­kan­ čios ka­ra­lie­nės Beat­ri­čės ir jos sū­ naus, bū­si­mo­jo ka­ra­liaus Wil­le­mo Ale­xan­de­rio, at­vaiz­dais. Šian­dien, tra­di­ci­nę Ka­ra­lie­nės die­ną, 75-erių Beat­ri­čė per­duos val­džią sū­nui. Ka­ra­liš­ko­ji pro­ce­si­ ja ju­dės iš­puoš­to­mis sos­ti­nės gat­ vė­mis, ku­rias tu­rė­tų už­plūs­ti mi­ li­jo­nai žmo­nių. Vie­ti­niai juo­kau­ja, kad dėl tu­ris­tų ant­plū­džio Ams­ter­ da­mo gy­ven­to­jų skai­čius šią sa­vai­ tę pa­dvi­gu­bė­jo. „Ir van­de­ny­je, ir pa­lei ka­na­lus pro­ce­si­ja bus ap­sup­ta vis­ko, ką ge­riau­sia tu­ri Ny­der­lan­dai, – nuo is­to­ri­nių lai­vų iki bend­ro ka­ra­liš­ ko­jo or­kest­ro ir di­džė­jų kon­cer­to. Tai bus šven­tė akims ir au­sims“, – ke­le­tą ce­re­mo­ni­jos de­ta­lių jos iš­va­ka­rė­se at­sklei­dė Ny­der­lan­dų prem­je­ras Mar­kas Rut­te. Po­li­ti­kas pri­dū­rė, kad ši die­na ša­liai bus is­ to­ri­nė. 46-erių prin­cas Wil­le­mas Ale­ xan­de­ris taps pir­muo­ju vy­ru Ny­ der­lan­dų sos­te per pa­sta­ruo­sius 120 me­tų. Tai­gi nuo šiol ša­lis švęs

ne Ka­ra­lie­nės, o Ka­ra­liaus die­ ną. Ji bus mi­ni­ma tri­mis die­no­mis anks­čiau – ba­lan­džio 27-ąją, nau­ jo­jo mo­nar­cho gi­mi­mo die­ną. Ta­ čiau šven­tė ne­bus am­ži­na. Wil­le­ mas Ale­xan­de­ris tu­ri tris duk­ras, vy­riau­sio­ji jų – de­vyn­me­tė Cat­ha­ri­na Ama­lia – ka­da nors pra­tęs mo­te­riš­ką­ją li­ni­ją. Ki­taip ne­gu for­ma­laus bū­do mo­ ti­na, Wil­le­mas Ale­xan­de­ris dar prieš pe­rim­da­mas sos­tą pa­reiš­ kė, kad jis ir jo žmo­na Máxi­ma ne­ bus „pro­to­ko­lo fe­ti­šis­tai“. Vie­toj Vil­ja­mo IV jis pa­gei­da­vo pa­si­lik­ti esa­mą var­dą, nes, kaip pri­si­pa­ži­no pa­ts, ne­no­ri bū­ti skai­čiu­mi. Krei­ pi­nys „Jū­sų Di­de­ny­be“ taip pat ne­ bus pri­va­lo­mas. Ka­ra­lie­nė Beat­ri­čė pra­ne­šė at­ si­sa­kan­ti sos­to šie­met sau­sį, li­ kus ke­lioms die­noms iki 75-ojo gim­ta­die­nio. Pa­sak ap­žval­gi­nin­ kų, šis žings­nis jo­kių po­li­ti­nių su­ krė­ti­mų ša­ly­je ne­su­kels, nes pa­gal kons­ti­tu­ci­ją mo­nar­chas ne­tu­ri rea­ lios val­džios ir at­lie­ka tik sim­bo­li­nį vaid­me­nį. Ny­der­lan­dų ka­ra­liai ne­ ne­šio­ja ka­rū­nos ir nė­ra ka­rū­nuo­ja­ mi, jie tik duo­da prie­sai­ką. Wil­le­mas Ale­xan­de­ris gi­mė 1967 m. Ut­rech­te, stu­di­ja­vo Ka­ra­liš­ka­ja­ me jū­rų ko­le­dže ir tar­na­vo jū­rų lai­ vy­ne, vė­liau bai­gė is­to­ri­jos stu­di­jas Lei­de­no uni­ver­si­te­te. Mo­ka ang­lų ir vo­kie­čių kal­bas. „Eu­ro­news“, „The Was­hing­ton Post“ inf.


13

antradienis, balandžio 30, 2013

14p.

Alkoholizmo gydymas: kodėl būtina pasiekti dugną?

sveikata@diena.lt Redaktorė Marijana Jasaitienė

sveikata

Nuo­šir­džiau­siam Kauno gy­dy­to­jui svar­biau­sia – pa­cien­tų pa­si­ti­kė­ji­mas Skaus­mas, skal­pe­lis, krau­jas ir jaut­ru­mas, nuo­šir­du­mas – ar tai su­de­ri­na­ma? Nuo­šir­ džiau­siam Kau­no gy­dy­to­jui chi­ru­gui Al­man­tui Ma­lec­kui to­kių klau­si­mų ne­ ky­la, kaip ir pa­si­ren­kant, kur bū­ti: jį šlo­vi­ nan­čio­je šven­tė­je ar ope­ra­ci­nė­je.

Ma­ri­ja­na Ja­sai­tie­nė

m.jasaitiene@kaunodiena.lt

– Ką jums reiš­kia jū­sų pa­cien­tų įver­ti­ni­mas, iš­rin­kus jus nuo­ šir­džiau­siu gy­dy­to­ju? – pa­klau­ sė­me Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus, Chi­rur­ gi­jos kli­ni­kos Mi­ni­ma­liai in­va­zy­ vios chi­rur­gi­jos ir skran­džio-in­ tes­ti­na­li­nės chi­rur­gi­jos sek­to­riaus va­do­vo A.Ma­lec­ko, nu­ga­lė­ju­sio ko­le­gas šie­me­čiuo­se „Kau­no die­ nos“ re­dak­ci­jos ir Lie­tu­vos gy­dy­ to­jų są­jun­gos Kau­no sky­riaus rin­ ki­muo­se. – Fak­tas, kad esu iš­rink­tas nuo­šir­ džiau­siu gy­dy­to­ju, tik­riau­siai ro­do, kad esu tei­sin­ga­me ke­ly­je. Yra tik­ rai daug nuo­šir­džių gy­dy­to­jų, ir aš esu vie­nas iš jų. Šį įver­ti­ni­mą prii­ mu la­biau kaip pa­rei­gą steng­tis dar la­biau. Me­di­ko pro­fe­si­ja rei­ka­lau­ja, kad as­muo tu­rė­tų svar­bių sa­vy­bių, ku­ rios le­mia pro­fe­si­nę kom­pe­ten­ci­ją. Ži­nios ir įgū­džiai yra la­bai svar­bu, ta­čiau mo­kė­ji­mas bend­rau­ti, nuo­ šir­du­mas, at­jau­ta yra neat­sie­ja­mos ge­ro gy­dy­to­jo sa­vy­bės. No­rint pa­siek­ti la­bai ge­rų re­ zul­ta­tų, rei­kia įdė­ti da­le­lę sa­vo šir­ dies. Ne­re­tai sa­ko­ma, kad gy­dy­to­ jas – tai ne pro­fe­si­ja, tai gy­ve­ni­mo bū­das. Net ir už­vė­ręs li­go­ni­nės du­ ris gal­vo­ji apie pa­cien­tus. – Ar, ati­duo­da­mas pa­cien­tams sa­vo šir­dies da­le­lę, jau­čia­te jų nuo­šir­du­mą kas­die­nia­me dar­ be, ar jums jo rei­kia? – Nuo­šir­du­mas tarp pa­cien­to ir gy­dy­to­jo yra la­bai svar­bus. Sun­ ku gy­dy­ti li­go­nius, ku­rie ne­pa­si­ti­ki gy­dy­to­jais, at­si­ra­dus komp­li­ka­ci­jų sten­gia­si įžvelg­ti jų klai­das. To­k į po­ž iū­r į for­m uo­ja ke­l e­ tas veiks­nių. Vi­sų pir­ma vi­suo­ me­nei pa­tei­kia­mos in­for­ma­ci­jos apie abe­jo­nių su­kė­lu­sius at­ve­jus įvar­di­ji­mas klai­da, nei­ša­na­li­za­ vus to at­ve­jo, neį­si­gi­li­nus į prie­ žas­tis, juo­lab ne­tu­rint me­di­ci­nos ži­nių. Ant­ra ver­tus, me­di­ci­ni­nis vi­

suo­me­nės švie­ti­mas ir ži­nios tu­rė­tų bū­ti aukš­tes­nio ly­gio. Kon­sul­ta­ci­jos at­vy­kęs pa­cien­tas tu­rė­tų pa­pra­šy­ti, kad jam su­pran­ta­mai bū­tų paaiš­ kin­ta, kas pla­nuo­ja­ma da­ry­ti ir ko­ dėl. Ne­rei­kia bi­jo­ti klaus­ti gy­dy­to­ jo ar pa­sa­ky­ti, kad ne­sup­ra­to­te. Šią pro­ble­mą kaip tik tu­ri spręs­ti nuo­ šir­dus ir at­vi­ras bend­ra­vi­mas ir iš gy­dy­to­jo, ir iš pa­cien­to pu­sės. Ta­ da at­si­ras ir pa­si­ti­kė­ji­mas.

Ži­nios ir įgū­džiai yra la­bai svar­bu, ta­čiau mo­kė­ji­mas bend­rau­ ti, nuo­šir­du­mas, at­ jau­ta yra neat­sie­ja­ mos ge­ro gy­dy­to­jo sa­vy­bės.

– Kaip ver­ti­na­te Lie­tu­vos svei­ ka­tos po­li­ti­kų po­žiū­rį į me­di­ kus? – Gal­vo­ju, kad Lie­tu­vos svei­ka­tos po­li­ti­kai, be­je, kaip ir di­džio­ji Lie­tu­ vos gy­ven­to­jų da­lis, ger­bia gy­dy­to­jus už jų at­sa­kin­gą ir sun­kų dar­bą. Ats­ki­ras klau­si­mas yra ma­te­ ria­lus at­ly­gi­ni­mas. Pi­ni­gų vals­ty­ bės ki­še­nė­je yra tiek, kiek yra. Va­ di­na­si, tu­ri­me dirb­ti in­ten­sy­viau ir efek­ty­viau. Gy­dy­to­jas, dirb­da­mas už du, tu­rė­tų gau­ti dvi­gu­bą at­ly­ gi­ni­mą. Čia ir rei­ka­lin­ga svei­ka­tos po­ li­ti­kų pa­gal­ba. Rei­kia idė­jų, nau­ jo po­žiū­rio, dis­ku­si­jų, o vė­liau – ir efek­ty­vaus už­si­brėž­tų tiks­lų įgy­ ven­di­ni­mo. Lie­tu­va – ne­di­de­lė ša­lis, to­dėl rei­kia efek­ty­viai pa­skirs­ty­ti pa­ cien­tų srau­tus, kur­ti spe­cia­li­zuo­ tus cent­rus, už­tik­rin­ti, kad gy­dy­ to­jas dirb­tų tą dar­bą, ku­ris jam pri­klau­so. Už dar­bo or­ga­ni­za­vi­mą ir pa­gal­bą gy­dy­to­jams tu­ri bū­ti at­ sa­kin­gi ad­mi­nist­ra­to­riai, me­di­ci­ ni­nės sek­re­to­rės, koor­di­na­to­riai.

14

Pri­va­lu­mas tas, kad pa­ cien­tui ne­ rei­kia at­si­ ly­gin­ti gy­ dy­to­jui. Ten sis­te­ ma, ne at­ ski­ras gy­ dy­to­jas, yra at­sa­kin­gas, kad pa­cien­ tui bū­tų su­ teik­ta kva­ li­fi­kuo­ta pa­slau­ga. „„Ži­no­ji­mas: „No­rint pa­siek­ti la­bai ge­rų re­zul­ta­tų, rei­kia įdė­ti da­le­lę sa­vo šir­dies“, – įsi­

ti­ki­nęs pro­fe­so­rius A.Ma­lec­kas.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.


14

antradienis, balandžio 30, 2013

sveikata sveikata.diena.lt/lt/naujienos

Al­ko­ho­liz­mo gy­d

„„Trūkumai: sveikatos sis­te­ma, anot medikų, iš pa­pras­to da­ly­ko kar­

tais pa­da­ro su­dė­tin­gą pro­ble­mą.

„Shutterstock“ nuotr.

Nuo­šir­džiau­siam Kauno gy­dy­to­jui svar­biau­sia – pa­cien­tų pa­si­ti­kė­ji­mas 13

Mū­sų svei­ka­tos ap­ sau­gos sis­te­mai rei­kia es­mi­nių, ta­čiau ne­sku­bo­tų ar ra­ di­ka­lių po­ky­čių. Juos rei­kė­tų pra­ dė­ti šian­dien, kad re­zul­ta­tus ma­ ty­tu­me po 5–10 me­tų. – Jūs la­bai daž­nai bū­na­te Šve­ di­jo­je. Ką ten vei­kia­te, ko­dėl? – Jau de­šimt me­tų dir­bu Šve­di­jo­ je, Ge­te­bor­ge, vie­no­je di­džiau­sių Šiau­rės ša­lių Sahlg­re­no uni­ver­ si­te­ti­nė­je li­go­ni­nė­je. Pir­miau­sia į ją vy­kau tam, kad iš­mok­čiau nu­ tu­ki­mo chi­rur­gi­jos. Per tą lai­ką Šve­di­jo­je nuė­jau ke­lią nuo gy­dy­ to­jo spe­cia­lis­to iki kon­sul­tan­to ir vi­zi­tuo­jan­čio pro­fe­so­riaus.

Ne­rei­kia bi­jo­ti klaus­ti gy­dy­to­jo ar pa­sa­ky­ti, kad ne­sup­ ra­to­te. Šią pro­ble­mą kaip tik tu­ri spręs­ti nuo­šir­dus ir at­vi­ras bend­ra­vi­mas. Šiuo me­tu Ge­te­bur­ge dir­bu vie­ną sa­vai­tę per mė­ne­sį. Dar­ bas Šve­di­jo­je man kaip žmo­gui ir kaip gy­dy­to­jui da­vė la­bai daug. Pro­fe­si­nė kom­pe­ten­ci­ja ne­si­ski­ ria, ta­čiau iš es­mės ski­ria­si dar­ bo or­ga­ni­za­vi­mas, dar­bo kul­tū­ ra ir bend­ra­vi­mas. Be­je, šve­diš­ka sis­te­ma, kaip ir bet ku­ri ki­ta, tu­ ri trū­ku­mų. Vie­nas iš pa­grin­di­nių – di­de­lis biu­rok­ra­ti­nis apa­ra­tas, ku­ris dar­bo efek­ty­vu­mą ne di­di­na, o jau pra­de­da jį ma­žin­ti. – Jūs neat­vy­ko­te į praė­ju­sią sa­vai­tę vy­ku­sią šven­tę, ku­ rio­je bu­vo­te pa­skelb­tas Nuo­ šir­džiau­siu Kau­no gy­dy­to­ju, nes bu­vo­te įsi­pa­rei­go­jęs pa­ cien­tams Šve­di­jo­je ope­ruo­ti juos bū­tent tą die­ną. Ar­gi ne­ bu­vo ga­li­ma ope­ra­ci­jų per­kel­ ti ki­tam lai­kui? Lie­tu­vo­je vie­ nam li­go­niui iš pro­vin­ci­jos tris kar­tus bu­vo ati­dė­ta su­dė­tin­ga ope­ra­ci­ja, nes at­vy­kus iš anks­ to pa­skir­tu lai­ku vis trū­ko li­ go­ni­nė­je vie­tos. Tik su­si­ra­dus tar­pi­nin­kų jos at­si­ra­do... – Gal­vo­ju, kad ir Lie­tu­vo­je, ir Šve­ di­jo­je gy­dy­to­jai jau­čia vie­no­dą at­

sa­ko­my­bę pa­cien­tams. Vis dėl­to, skir­tin­gai ne­gu Šve­di­jo­je, Lie­tu­ vo­je gy­dy­to­jas at­sa­kin­gas už vi­są pro­ce­są nuo pir­mos pa­cien­to kon­ sul­ta­ci­jos po­lik­li­ni­ko­je iki gy­dy­mo pa­bai­gos. Taip, be­je, bu­vo Šve­di­jo­je prieš maž­daug 40 me­tų. Da­bar ten šį pro­ce­są pa­leng­vi­na ir da­ro efek­ ty­ves­nį koor­di­na­to­riai ir me­di­ ci­ni­nės sek­re­to­rės – su­ren­ka vi­ sų rei­kia­mų ty­ri­mų at­sa­ky­mus, juos pa­tei­kia gy­dy­to­jui. Gy­dy­to­ jas prii­ma spren­di­mą. Jei­gu pa­ cien­tą rei­kia sta­cio­na­ri­zuo­ti, vi­są dar­bo or­ga­ni­za­vi­mą pe­ri­ma koor­ di­na­to­rius. Koor­di­na­to­riai taip pat pri­ žiū­ri pa­cien­tų ei­lę. Ji pri­klau­so ne nuo pa­žin­čių, bet nuo me­di­ci­ni­nių in­di­ka­ci­jų. Ei­liš­ku­mo pra­sme vis­ kas la­bai skaid­ru. – Kaip dė­kin­gu­mą me­di­kams reiš­kia šve­dai? Ko ge­ro, ir šio­je sri­ty­je ten ma­žiau pro­ ble­mų, ži­nant mū­sų tau­tie­čių ta­ria­mą bū­ti­ny­bę at­si­ly­gin­ti me­di­kams? – Ne be trū­ku­mų ir Šve­di­jos me­ di­ci­nos sis­te­ma. Vie­nas jų – ne­ ga­li­ma pa­si­rink­ti gy­dy­to­jo. Gy­dys tas gy­dy­to­jas, ku­ris tuo me­tu dir­ ba ir tu­ri už­tek­ti­nai kom­pe­ten­ci­ jos tą dar­bą at­lik­ti. Tarp gy­dy­to­jo ir pa­cien­to įsi­ter­pia sis­te­ma. Pri­va­lu­mas tas, kad pa­cien­ tui ne­rei­kia at­si­ly­gin­ti gy­dy­to­jui. Ten sis­te­ma, ne at­ski­ras gy­dy­to­ jas, yra at­sa­kin­gas, kad pa­cien­ tui bū­tų su­teik­ta kva­li­fi­kuo­ta pa­ slau­ga. Trū­ku­mas, kad ten­ka kur­ti sis­ te­mą, at­si­ran­da dau­giau biu­rok­ ra­ti­jos, ji au­ga ir tai kaž­ku­riuo mo­men­tu pra­de­da da­ry­ti įta­ką dar­bo pro­duk­ty­vu­mui ir efek­ty­ vu­mui. Sis­te­ma iš pa­pras­to da­ly­ ko kar­tais pa­da­ro su­dė­tin­gą pro­ ble­mą. – Ar­gi ne­bū­tų pui­ku mo­ky­tis ir iš sve­ti­mų klai­dų, ir tei­gia­ mos pa­tir­ties, me­to­dų? – Taip, nes ap­skri­tai me­di­ci­na Šve­di­jo­je yra la­bai aukš­to ly­gio. Ji plė­to­ja­ma sis­te­min­gai. Uni­v er­s i­t e­t i­n ė­s e li­go­n i­n ė­ se tei­kia­ma tik aukš­čiau­sio ly­gio pa­gal­ba, ki­ta – de­cent­ra­li­zuo­ ta ir tei­kia­ma ki­to­se li­go­ni­nė­ se. Ei­na­ma spe­cia­li­za­ci­jos kryp­ ti­mi, pa­vyz­džiui, pla­nuo­ja­ma, kad atei­ty­je spe­cia­li­zuo­ta su­dė­ tin­ga on­ko­lo­gi­nė chi­rur­gi­ja bus tei­kia­ma tik ke­liuo­se cent­ruo­se vi­so­je Šve­di­jo­je. Cent­ruo­se, ku­ riuo­se bus ge­riau­si gy­dy­mo re­ zul­ta­tai.

„Nuo al­ko­ho­lio ar nar­ko­ti­kų pri­klau­so­ miems pa­cien­tams gy­dy­to­jai tik pa­de­da, o gy­do­si jie pa­tys“, – to­kią žiau­rią tie­są at­ sklei­džia Taut­vy­das Zi­ka­ras, per 10 va­do­ va­vi­mo Kau­no pri­klau­so­my­bės li­gų cent­ rui me­tų ma­tęs daug pa­ki­li­mų ir nuo­puo­ lių, pa­čių įvai­riau­sių so­cia­li­nių sluoks­nių al­ko­ho­li­kų.

Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Sun­ku pa­žvelg­ti į akis

Prie re­gist­ra­tū­ros lan­ge­lio Kau­no pri­klau­so­my­bės li­gų cent­re sto­vė­ jo ke­li žmo­nės. Ki­ti, nė ne­stab­te­lė­ ję, ėjo tie­siai pas gy­dy­to­jus. Kol pa­sie­kė­me cent­ro va­do­vo ka­ bi­ne­tą, pra­si­len­kė­me ma­žiau­siai su še­šiais pa­cien­tais. Jie sto­vi­nia­vo ar­ba ėjo šiek tiek nu­lei­dę gal­vas. T.Zi­ka­ras ėmė kal­bė­ti dar ne­spė­ jus už­duo­ti jo­kio klau­si­mo. Me­ni­nin­kas ir me­di­kas

– Vals­ty­bė­je šiuo me­tu al­ko­ho­liz­ mas ir jo pro­ble­mos nė­ra spren­ džia­mos. Jos tam­pa aki­vaiz­džios, kai išei­na to­kie žmo­nės kaip ak­to­ rius Vy­tau­tas Šap­ra­naus­kas. Dvi sa­vai­tes prieš V.Šap­ra­naus­ ką iš gy­ve­ni­mo pa­si­trau­kė vie­nas gar­sus gi­ne­ko­lo­gas-aku­še­ris. Jo pra­var­dė bu­vo Auk­si­nė ran­ke­lė. Jis bu­vo ne­pap­ras­tai ge­ras chi­rur­gas. Jis iš­gel­bė­jo ma­no žmo­nai gy­vy­bę. Al­ko­ho­li­kas. Me­di­kas ir me­ni­nin­kas, o mir­tys iden­tiš­kos. Kai to­kie žmo­nės išei­na, ta­da kaž­kas su­ju­da. Bet al­ko­ho­liz­ mo pro­ble­ma vi­sa­da bu­vo, vi­si apie ją ži­no­jo.

Gy­dy­tis – tik pla­ni­ne tvar­ka

– Lie­tu­vo­je yra pen­ki cent­rai, ku­riuo­se gy­do­mos pri­klau­so­ my­bės li­gos. Tiek lyg ir pa­kan­ka no­rint pa­siek­ti ser­gan­čių­jų pri­ klau­so­my­bės li­go­mis re­mi­si­ją? – Mū­sų li­go­ni­nė yra vals­ty­bi­nė, čia pa­cien­tai gy­do­mi pa­gal pla­ną. To­ kia vals­ty­bės po­li­ti­ka. Juo­lab kad prie­var­ta gy­dy­ti pa­cien­tų ne­ga­li­ ma. Tik dviem at­ve­jais ga­li­ma pri­ vers­ti­nai pa­gul­dy­ti į li­go­ni­nę: jei as­mens el­ge­sys sui­ci­di­nis ir jei ky­la grės­mė ap­lin­ki­niams. Pas mus ga­li­ma at­si­gul­ti gy­dy­ tis pla­ni­ne tvar­ka, kai pa­ts al­ko­ho­ li­kas to no­ri. Aš įsi­ti­ki­nęs, kad mes esa­me pa­gal­bi­nin­kai, bet sveiks­ta ir gy­do­si žmo­gus tik pa­ts. – Tas, ku­ris no­ri, pa­pras­čiau­ siai tu­ri už­si­re­gist­ruo­ti kaip bet ku­rio­je ki­to­je po­lik­li­ni­ko­je? – Taip. Jam pa­ski­ria­mas lai­kas ir per pir­mą pa­cien­to vi­zi­tą su juo bend­rau­ja gy­dy­to­jas, psi­chiat­ras ir psi­cho­lo­gas. Pa­cien­tui su­ti­kus vi­si kar­tu pa­ren­ka priim­ti­ną ir tin­ka­mą gy­dy­mą: am­bu­la­to­ri­nį ar sta­cio­ na­re. Ga­li­ma pa­si­rink­ti al­ter­na­ty­ vias mo­ka­mas pa­slau­gas – gy­dy­mą vais­tais ar 12 žings­nių pro­gra­mą.

„„Bū­ti­ny­bė: priklausomybės ligų speci

Ser­ga ir varg­šai, ir tur­tuo­liai– Jei­gu ži­no­jo­me, ži­no­me, va­ di­na­si, vis­kas be­pras­miš­ka? – Aš ko­vo­ju už vai­kus ir jau­ni­mą, nes tai – Lie­tu­vos atei­tis. Rei­kia pri­ pa­žin­ti, kad al­ko­ho­liz­mas, pri­klau­ so­my­bė nuo nar­ko­ti­kų yra ne­pa­gy­ do­mos li­gos. Kaip ir vė­žys: gy­dant ga­li­ma pa­siek­ti dau­gia­me­tę re­mi­si­ ją ir ra­miai gy­ven­ti dau­gy­bę me­tų. – Tai skam­ba la­bai pa­pras­tai. Te­rei­kia už­si­re­gist­ruo­ti pas gy­ dy­to­ją? – Daž­niau­sia žmo­nės gy­dy­tis pra­ de­da tik ta­da, kai pa­sie­kia va­di­na­ mą­jį dug­ną. Kaip, pa­vyz­džiui, il­ gai gė­ręs ak­to­rius tar­si at­si­bu­do ir su­pra­to, kad rei­kia kaž­ką da­ry­ti, kai ne­blai­vus bū­da­mas su­dau­žė 10 au­to­mo­bi­lių. Dva­si­nis su­krė­ti­mas pri­ver­čia ieš­ko­ti išei­čių. Ki­taip jie ne­lai­ko sa­vęs li­go­niais. – Jis bu­vo jū­sų pa­cien­tas? – Per 10 me­tų aš ma­čiau daug įvai­rių žmo­nių, ser­gan­čių al­ko­ho­ liz­mu. Kai ku­rių ant­pe­čius puo­ šė žvaigž­dės, at­va­žiuo­da­vo net ir vil­kin­čių­jų su­ta­no­mis. Al­ko­ho­liz­ mas pro­fe­si­jos ne­si­ren­ka, juo ser­ga nuo pa­čių pa­pras­čiau­sių iki aukš­ tas pa­rei­gas uži­man­čių pi­lie­čių. Ši li­ga pa­lie­čia įvai­riau­sių sluoks­nių at­sto­vus.

Taut­vy­das Zi­ka­ras:

Vy­ras at­vė­rė bai­siau­ sią sa­vo pa­slap­tį: ge­ria nuo kū­di­kys­tės, nuo dve­jų me­tų. Pra­dė­jo su sa­vo tė­vu. Svar­bu pri­pa­žin­ti sau

– Bet al­ko­ho­li­ko nuo­tai­kos ir no­rai daž­nai kei­čia­si. Ar­gi ne­ ga­li­ma su­kur­ti lanks­tes­nės, jam pa­lan­kes­nės gy­dy­mo sis­ te­mos, pa­rem­tos prin­ci­pu: čia ir da­bar? Ir ap­skri­tai ko­dėl ši li­ga tam­pa pro­ble­ma? – Al­ko­ho­lis sme­ge­ny­se su­ke­lia bio­ che­mi­nius pro­ce­sus. Tuo­met trau­ kia ska­nus mais­tas, sek­sas, trokš­ ta­ma ma­lo­nu­mų. Pa­ti­ria­mą ma­lo­nų jaus­mą mes pri­si­me­na­me ir jo sie­ kia­me vėl. Ne vel­tui sa­ko­ma, kad al­ko­ho­liz­mas yra sie­los ir kū­no li­

ga. Kar­tą pas ma­ne atė­jo ži­no­ma ak­to­rė. Ją at­siun­tė se­ne­lis iš­siaiš­ kin­ti, ar ji jau al­ko­ho­li­kė. Jau­na, gra­ži mo­te­ris pa­sa­ko­jo pa­ti­rian­ ti įtam­pą, nuo­var­gį. Po re­pe­ti­ci­jų su ko­le­go­mis iš­ge­ria, grįž­ta na­mo, dar iš­ge­ria ir ta­da ra­miai už­mie­ga. Kas­dien. Bet juk ne­si­vo­lio­ja gir­ta kur nors pa­tvo­ry­je. Po il­go po­kal­ bio mo­te­ris vis dėl­to pri­pa­ži­no, kad be al­ko­ho­lio gy­ven­ti ne­ga­li. – Ko rei­kia, kad žmo­gus atei­tų pas jus sa­vo no­ru? – Įti­kin­ti. Bet tai re­tai pa­vyks­ta. Žmo­gus atei­na tik ta­da, kai pa­sie­ kia dug­ną ir ima ieš­ko­ti pa­gal­bos. Kai su­vo­kia, kad vis­kas baig­ta, gy­ ve­ni­mo nė­ra. Išt­ver­ti al­ko­ho­li­nę abs­ti­nen­ci­ją

– Kai ku­rie al­ko­ho­li­kai su­vo­kia sa­vo pro­ble­mą, bet iš­blai­vė­jus jiems bū­na taip blo­gai, kad iš­ si­gel­bė­ji­mas tė­ra vie­nin­te­lis – vėl iš­ger­ti. Jie esą jau­čia­si kaip zom­biai, ta sa­vi­jau­ta yra ne­pa­ ke­lia­ma. – Tai, ką jūs pa­sa­ko­ja­te, yra al­ko­ ho­li­nė abs­ti­nen­ci­ja. Vis­kas sly­pi mū­sų sme­ge­ny­se. Dar daug le­mia ge­ne­ti­ka. Aš pri­du­riu: Die­vo vis­ kas duo­ta.


15

antradienis, balandžio 30, 2013

sveikata

dy­mas: už­si­re­gist­ruok ir lauk Me­di­kas ir me­ni­nin­ kas, o mir­ tys iden­tiš­ kos. Kai to­ kie žmo­nės išei­na, ta­da kaž­kas su­ju­ da. Bet al­ko­ ho­liz­mo pro­ ble­ma vi­sa­ da bu­vo, vi­ si apie ją ži­ no­jo.

Komentarai

Rai­mon­das Ku­nic­kas

Kau­no kli­n i­k i­nės li­go­n i­nės Trau­ma­to­lo­g i­jos punk­to va­do­vas

P

o­sa­kis, kad gir­to vel­nias nei­ ma, yra ne­tei­sin­gas. Į Trau­ ma­to­lo­gi­jos punk­tą pa­ten­ka ne­ma­žai ne­blai­vių pa­cien­tų. Jų srau­tas itin suin­ten­sy­vė­ja sa­vait­ga­ liais ir šven­čių die­no­mis. Daž­n iau­siai nu­ken­čia­ma įvy­k us ne­ lai­m in­gam at­s i­t i­k i­mui. Su­s i­žei­d žia­ ma griu­vant na­muo­se, gat­vė­je ar ki­ tur. Gat­vė­je ne­blai­v ūs as­me­nys daž­ niau su­si­ža­lo­ja žie­mą, kai sli­du. Ne­pai­ san­tie­ji Ke­lių eis­mo tai­syk­lių su­ža­lo­ja­ mi trans­por­to prie­mo­nių, kai ei­na per gat­vę draudžiamoje vie­to­je. La­bai pa­vo­jin­gai su­si­žei­d žia­ma ne­ blai­viems dir­bant su įvai­riais me­cha­ niz­mais, so­do, dar­žo tech­n i­ka. Pa­va­ sa­r is – me­d žių ge­nė­ji­mo me­tas. Kai tai da­ro ne­blai­v ūs – ne­re­tai iš­k ren­ta iš me­d žio ir su­si­ža­lo­ja. Daž­nai – la­bai smar­k iai. Gir­t u­mas ne­su­de­r ina­mas su dar­bu sta­ty­bo­se. Dar vie­n a su­ž a­lo­ji­mų prie­ž as­t is – smur­tas prieš ne­blai­vius as­me­nis ar­ ba tar­pu­sa­vio konf­l ik­tai. Neb­lai­viems li­go­niams su­tei­kia­ma bū­ ti­no­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba ne­mo­ka­mai, ta­čiau „Sod­ra“ neap­mo­ka už ne­dar­bin­

gu­mą, su­kel­tą dėl al­ko­ho­lio. Tai­gi ver­ ta su­si­mąs­ty­ti ir prieš imant tau­re­lę, ir apie sa­vo el­ge­sį iš­gė­rus.

Janina Vasilavičienė

Kauno klinikinės ligoninės Odos ir veneros ligų skyriaus vedėja

A

lkoholis mūsų pacientams daro labai stiprų neigiamą poveikį. Ir būtent sergan­ tiesiems odos, o ne vene­ rinėmis ligomis. Pastarųjų apskritai mažėja: ir gonorėjos, ir sifilio, nes kelią joms vystytis užkerta antibiotikai. Jų vartojimas labai paplitęs, nepaisant su­ griežtintos atibiotikų pardavimo tvar­ kos. Be to, aktyvios meilės vaikai daž­ niau vartoja narkotikus nei alkoholį. Odos ligomis sergantiems žmonėms nuo alkoholio paūmėja infekcinis, alerginis dermatitas, žvynelinė. Odą ima niežėti, ją beria. Ypač žalingi al­ koholio surogatai. Jie, kaip ir gausus alkoholio vartojimas, labai kenkia ir vidaus organams. Neseniai turėjome ligonių, girtavusių tris mėnesius. Kalio jų kraujyje beveik nebuvo, o sirgo jie daugybe visokių ki­ tokių ligų. Odos ligas nuslopinome per tris dienas, o širdį teko gydyti ne vie­ ną mėnesį.

Al­ko­ho­li­ko iš­pa­žin­tis

ialistai teigia, kad alkoholikus gy­dy­ti ne­pa­kan­ka. Bū­ti­na su­kur­ti sis­te­mą pro­ble­mai spręs­ti. „Shutterstock“ nuo­tr.

– Va­di­na­si, vi­sa tai – be­vil­tiš­ka? Juo­lab kad gir­to pa­cien­to psi­ cho­lo­gai ne­prii­ma, gy­dy­to­jai ne­ gy­do, gir­tam vais­tai ne­lei­džia­mi, o iš­blai­vi­ni­mas kai­nuo­ja 200 li­ tų, ku­riuos taip pat ne kiek­vie­ nas, at­si­dū­ręs dug­ne, tu­ri. – Prieš ma­ne sė­dė­jo jau­nas in­te­ li­gen­tiš­kas vy­ras. Bu­vo iš­gė­ręs ir no­rė­jo, liau­diš­kai ta­riant, ko­duo­ tis, ne­ger­ti tik ke­lis mė­ne­sius, kol su­si­tvar­kys vers­lą. Tas vy­ras va­ do­vau­ja dviem įmo­nėms. Išk­lau­ siau ir pa­klau­siau ele­men­ta­raus to­kiu at­ve­ju klau­si­mo: kiek lai­ ko jis ge­ria. Vy­ras at­vė­rė bai­siau­ sią sa­vo pa­slap­tį: ge­ria nuo kū­di­ kys­tės, nuo dve­jų me­tų. Pra­dė­jo su sa­vo tė­vu. Prieš lei­džiant il­ga­lai­kio po­vei­ kio vais­tus „Tor­pe­do“ rei­kia, kad bent tris die­nas žmo­gus bū­tų ne­gė­ ręs al­ko­ho­lio. Tas jau­nas vy­ras po tri­jų die­nų atė­jo blai­vas. – Mo­ty­vas? – Taip. Ir dar. Pa­cien­tui pa­sa­kai: tu mir­si, nes taip ir yra. Tie, ku­rie nu­ta­ria, kad, ai, šiaip ar taip, nė­ ra gy­ve­ni­mo, tai jie čia ir nei­na. La­ bai svar­bus da­ly­kas yra ti­kė­ji­mas. Kar­tais ne taip svar­bu kuo, svar­ bu – ti­kė­ti.

Pa­ta­rė­jas at­vy­ko tik pa­svei­kin­ti

– Pa­kan­ka mo­ty­vo ir ti­kė­ji­mo? – Mei­lė ir kant­ry­bė – pa­grin­di­niai da­ly­kai. Dar vie­nas – veik­la. Aš sie­kiau, kad li­go­ni­nė­je dirb­ tų jau­nas per­so­na­las. At­ro­dė, kad leng­viau ras kal­bą. Dau­ge­lis iš per­ so­na­lo ne­tu­rė­jo šei­mų, mer­gi­nos – vai­kų. Įsi­dar­bi­no vy­res­nio am­žiaus mo­te­ris va­ly­to­ja. Tie mū­sų ma­žie­ ji pa­cien­tai ėmė prie jos glaus­ty­tis kaip prie ma­mos. Tai – mei­lė. Įren­ gė­me vir­tu­vė­lę. Vai­kai su ta dar­ buo­to­ja mo­kė­si ko­šę vir­ti, bul­ves skus­ti ir ki­tų dar­bų. Bendra veikla kai ku­riems tu­rė­jo la­bai ge­rą po­vei­ kį. Veik­la, dar­bas gy­do. – Sa­na­to­ri­jų al­ko­ho­li­kams ar pen­sio­na­tų nar­ko­ma­nams mū­ sų vals­ty­bė kol kas ne­bū­tų pa­ jė­gi su­teik­ti? – Is­lan­di­jos pre­zi­den­tas, at­vy­kęs į Lie­tu­vo­je vy­ku­sią kon­fe­ren­ci­ją apie al­ko­ho­liz­mą, iš­sė­dė­jo jo­je nuo pra­ džios iki pa­bai­gos. Lie­tu­vos pre­ zi­den­tas į tą kon­fe­ren­ci­ją vi­so la­ bo teat­siun­tė pa­ta­rė­ją pa­svei­kin­ti da­ly­vių. Jau­tė­me mo­ra­li­nę gė­dą. Ne­sa­kau, kad Is­lan­di­ja vi­siš­kai iš­ spren­dė al­ko­ho­liz­mo pro­ble­mą, ta­ čiau ją su­ma­ži­no iki mi­ni­mu­mo. Pra­dė­jo nuo šei­mų, bend­ruo­me­nių,

vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų, ir pa­ti vals­ty­bė pri­pa­ži­no, kad tai jų vi­sų pro­ble­ma. Po­li­ti­ka, vi­zi­ja ir tik­ro­vė

– Ma­no­te, kad svei­ka­tos po­li­ ti­kai per ma­žai dė­me­sio ski­ria al­ko­ho­liz­mo pro­ble­mai? – Tai to­kia mil­ži­niš­ka pro­ble­ma ir ma­ne la­bai ste­bi­na, kaip ji ne­rū­pi tiems, ku­rie at­sa­kin­gi už jos spren­ di­mą. Mums su­teik­tas as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų sta­tu­ sas. Da­bar tu­ri vyk­ti mū­sų įstai­gų re­for­ma ir svars­to­ma, ką mes tu­rė­ tu­me da­ry­ti, koks mū­sų vaid­muo vi­suo­me­nė­je. Vals­ty­bė­je tu­ri bū­ti su­kur­ta sis­te­ma žmo­gui. – Tu­ri­te vi­zi­ją? – Tai ne tik vi­zi­ja. Bu­vu­siai Vy­ riau­sy­bei bu­vo pa­teik­ta jau su­kur­ta pro­gra­ma. Ši Vy­riau­sy­bė tik­rins tai, kas bu­vo be­veik pa­tvir­tin­ta. No­rė­ tų­si, kad vi­sa tai vyk­tų grei­čiau. – O tas gy­dy­to­jas, apie ku­rį pa­ sa­ko­jo­te po­kal­bio pra­džio­je, ku­ris pasielgė kaip V.Šap­ra­ naus­kas, bu­vo pas jus atė­jęs? Jūs ži­no­jo­te, kad jis ser­ga pri­ klau­so­my­be nuo al­ko­ho­liz­mo? – Ne.

Ne­ž i­nau, ka­da al­ko­ho­l is paė­mė vir­ šų. Gė­r iau, links­m i­nau­s i kaip vi­s a­ da. Tie­siog il­gai­n iui ėmė sun­kė­t i pa­ gi­r ios. Kaip ir vi­si, nuo ko su­si­rgau, tuo ir gy­d žiau­s i. Pe­rė­j au, ko ge­ro, vi­s us al­ko­ho­l i­k ams bū­d in­g us eta­ pus – už­gė­r i­mai il­gė­jo, ta­po kas­d ie­ niai, po jo – pa­g i­r io­ji­ma­sis ir vėl gė­ ri­mas. Ba­rė žmo­na, ma­ma, bet bu­vo taip, kaip bu­vo. Ži­nau, kad ši­taip kal­ ba kiek­v ie­nas al­ko­ho­l i­kas, ir tai nie­ ko nau­jo. Ta­da ir da­bar ži­no­jau apie ano­ni­mi­ nius al­ko­ho­l i­k us ir ga­l i­mą pa­gal­bą. Kai kar­tą no­rė­jau pa­k il­t i ir pa­si­šne­ kė­ti, ieš­ko­jau pa­gal­bos – iš­g ir­dau: iš­ si­blai­vyk ir ateik. Ne­pa­ta­rė, kaip iš­si­ blai­vy­ti. No­rė­jau tai pa­da­ry­ti, bet ne­ ga­lė­jau. Al­ko­ho­l i­k us gy­dan­t ie­ji kal­ ba tik su blai­viais. Ne­mo­ka­mos psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos li­ni­jo­se dir­ban­tys vai­kai siū­lė už­si­ra­ šy­ti Kau­ne dir­ban­čių psi­cho­lo­gų te­ le­fo­nus.

Tą kri­t iš­ką kar­tą man la­bai rei­kė­jo pa­si­šne­kė­t i. Bet nie­kas ne­no­rė­jo su ma­ni­mi šne­kė­ti. Rei­kė­jo ne žmo­nos, ne ma­mos. Ieš­ko­jau spe­cia­lis­to. Tik ar­ti­mų­jų pri­pra­šy­ta vie­na psi­cho­lo­ gė su­ti­ko pa­si­kal­bė­ti nea­ti­dė­lio­jant. Man ne­pa­ka­ko, kaip skel­bia­ma: pri­pa­ žink sau, kad esi al­ko­ho­li­kas. Na ir kas? Nuo to leng­viau ne­pa­si­da­rė. Net ir ta­ da, kai tar­si jau bu­vau at­si­spy­ręs nuo va­di­na­mo­jo dug­no. Vi­sa­da at­ro­dė ir at­ro­do, kad vis­ką apie al­ko­ho­liz­mą ži­ nau. Kar­tą nu­ta­riau: vis­kas, ne­be­ger­ siu. Ir ne­be­gė­riau. Ar bu­vo sun­ku? Ne. Ar gal­vo­jau apie al­ko­ho­lį? Taip. Dar ne kar­tą sken­dau ir vėl ki­lau. Ieš­ ko­jau išė­ji­mo. Kaip gy­ve­nu šian­dien? Ge­rai. To pa­sie­kiau, kai nu­sto­jau gal­ vo­ti, kad esu al­ko­ho­li­kas. Neuž­sib­rė­ žiau sau, kad nie­ka­da dau­giau ne­be­ ger­siu. Man taip leng­viau. Kai atei­na min­tis apie al­ko­ho­lį, man jos ne­rei­kia vy­ti. Ar dar iš­ger­siu? Gal. Nu­si­ra­mi­nau Simonas aš ir nu­si­ra­mi­no ar­ti­mie­ji.

2012 m. Kau­no pri­klau­so­my­bės li­gų cent­ro sta­tis­ti­ka „„12 149 pacientai ap­si­lan­kė am­bu­

„„191 – bu­vo iš­ra­šy­ti iš įskai­tos

la­to­riš­kai

186 – dėl al­ko­ho­lio

6 658 – tikrinosi pro­fi ­lak­tiš­kai

6 – dėl nar­ko­t i­k ų

549 – dėl li­gos

„„23 – gy­dė­si Vai­kų ir jau­ni­mo sky­

„„9 519 – bu­vo įskai­to­je

riu­je

9074 – dėl al­ko­ho­lio

10 – dėl pri­klau­so­my­bės al­ko­ho­liui

445 – dėl nar­ko­t i­k ų

13 – dėl pri­klau­so­my­bės nar­ko­ti­kams

„„703 – gy­dė­si sta­cio­na­ri­niuo­se

sky­riuo­se 654 – dėl al­ko­ho­li­nės abs­ti­nen­ci­jos 45 – dėl opioi­di­nės abs­ti­nen­ci­jos 4 – dėl azar­t i­nių lo­ši­mų. „„4 239 – gy­dy­ta am­bu­la­to­riš­kai

2 768 – krei­pė­si pir­mą kar­tą 1 012 – diag­no­zė bu­vo nu­sta­ty­ta pir­ mą kar­tą

200 li­tų

– tiek kainuoja išblaivinimas.


16

antradienis, balandžio 30, 2013

sveikata sveikata.diena.lt/lt/naujienos

Ne­jud­ru­mo kai­na – pust­re­čio mi­li­jar­do li­tų Jur­gi­ta Ša­kie­nė Nie­kas nea­be­jo­ja fi­zi­nio ak­ty­vu­ mo nau­da or­ga­niz­mui. De­ja, iki šiol Lie­tu­vo­je bent tris kar­tus per sa­vai­tę ir bent po pus­va­lan­ dį fi­zi­niam ak­ty­vu­mui ski­ria vos kas aš­tun­tas žmo­gus.

Fi­ziš­kai pa­sy­vūs žmo­nės Lie­tu­vai kai­nuo­ja 2,5 mlrd. li­tų per me­tus, skel­bia Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­ za­ci­ja. Šią si­tua­ci­ją ban­dys pa­ge­ rin­ti Kau­ne įsteig­tas Na­cio­na­li­nio svei­ka­ti­ni­mo ins­ti­tu­tas (NSI). Ins­ti­tu­to pre­zi­den­tas Ig­nas Staš­ke­vi­čius pa­brė­žia, kad vie­nas ins­ti­tu­to tiks­lų yra pa­dė­ti vi­suo­ me­nei at­rink­ti moks­liš­kai pa­grįs­ tas svei­ka­ti­ni­mo prie­mo­nes, pro­ ce­dū­ras.

Al­ber­tas Skur­vy­das:

Ae­ro­bi­nė veik­la vei­kia kaip an­ti­ dep­re­san­tai, an­ tiok­si­dan­tai, or­ ga­niz­me grei­čiau nu­slo­pi­na­mi už­de­ gi­mo proce­sai.

Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­to, po ku­rio spar­nu glau­džia­si ins­ti­tu­tas, rek­to­rius Al­ber­tas Skur­vy­das aiš­ ki­no, kad idea­lu, kai 18–64 me­tų žmo­gus leng­vo in­ten­sy­vu­mo fi­zi­

Mi­si­ja ir tiks­lai „„ NSI mi­si­ja – svei­ka­tin­gu­mo or­

ga­ni­za­ci­jų su­jun­gi­mas, edu­ka­ci­ nės ir ty­ri­mų veik­los, svei­ka­ti­ni­ mo pro­jek­tų kū­ri­mas ir plė­to­ji­ mas. „„NSI tiks­lai – vie­ny­ti svei­kos gy­

ven­se­nos pro­pa­guo­to­jus, su­kur­ ti erd­vę ge­ro­sios pra­kti­kos da­li­ji­ mui­si ir pro­pa­guo­ti svei­ką gy­ven­ se­ną na­cio­na­li­niu mas­tu.

nei veik­lai per sa­vai­tę ski­ria 3 kar­ tus po pus­va­lan­dį ar­ba vi­du­ti­nio in­ten­sy­vu­mo fi­zi­nei veik­lai – pen­ kis kar­tus per sa­vai­tę po 15 min. „Ir ju­dė­ti rei­kia sa­vo no­ru!“ – pa­brė­žė A.Skur­vy­das. Jis var­di­jo, kad ae­ro­bi­nė veik­la vei­kia kaip an­ti­dep­re­san­tai, an­ tiok­si­dan­tai, or­ga­niz­me grei­čiau nu­slo­pi­na­mi už­de­gi­mo pro­ce­sai. To­kie pra­ti­mai tei­gia­mai vei­kia šir­dį, sme­ge­nis, ypač hi­po­kam­ po sri­tį. Jei­gu ae­ro­bi­ne veik­la už­ sii­ma­ma kin­tan­čio­mis są­ly­go­mis, pa­vyz­džiui, spar­čiai vaikš­čio­ja­ma po miš­ką, di­dė­ja pro­ti­nis dar­bin­ gu­mas. „Pra­ti­mų įvai­ro­vė suak­ty­vi­ na neu­ro­ge­ne­zę – nau­jų neu­ro­nų for­ma­vi­mą­si tiek jau­niems, tiek pa­gy­ve­nu­siems žmo­nėms. Ner­ vi­nių tink­lų kie­kis grei­tai di­dė­ja, kai spor­tuo­ja­ma vaiz­dų tur­tin­go­ je ir įdo­mio­je ap­lin­ko­je“, – kal­bė­ jo A.Skur­vy­das. Tem­pi­mai ir jė­gos pra­ti­mai, anot jo, ga­li drą­siai bū­ti nau­do­ ja­mi pir­ma­lai­kio se­nė­ji­mo pro­fi­ lak­ti­kai – jie ne­lei­džia at­ro­fuo­tis rau­me­nims, ner­vams. Va­kar su­reng­to­je ins­ti­tu­to pri­ sta­ty­mo šven­tė­je vi­siems 15 jo par­tne­rių, tarp ku­rių – Vil­niaus ma­ra­to­no or­ga­ni­za­to­riai, Pės­čių­ jų žy­gių bei Šiau­rie­tiš­ko­jo ėji­mo aso­cia­ci­jos, or­ga­ni­za­ci­ja „Svei­ kas mies­tas“, bu­vo įteik­ti spe­ cia­lūs pa­žy­mė­ji­mai.

Mais­to virš­ki­ni­mo lai­kas ir so­tu­mas No­ri­ntiesiems bū­ti svei­kiems ir liek­niems žinotina, kad tam la­bai svar­bu mais­to virš­ki­ni­mo lai­kas, ne tik jo ko­ky­bė ir ener­gi­nė ver­tė.

„„Am­žius: B.Šit­kaus­kie­nė tei­gė, kad pir­mi­nis imu­no­de­fi­ci­tas ga­li iš­ryš­kė­ti ne tik vai­kys­tė­je. 

Dėl daugybės in­fek­ci­jų kal­ta vie­na li­ga Daž­nai ser­ga­te si­nu­si­tu, bron­chi­tu, plau­čių už­de­gi­mu? Pra­dė­ jus gy­dy­mą, sveiks­ta­te lė­tai? Gal­būt dėl to kal­ta ne jū­sų gy­ ven­se­na, o įgim­ta li­ga – pir­mi­nis imu­no­de­fi­ci­tas? Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

„Nuo 70 iki 90 pro­c. su­si­rgi­mų dėl pir­mi­nio imu­no­de­fi­ci­to lie­ka ne­ nus­ta­ty­ti“, – ap­gai­les­ta­vo Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to Pul­ mo­no­lo­gi­jos ir imu­no­lo­gi­jos kli­ni­ kos pro­fe­so­rė Bri­gi­ta Šit­kaus­kie­nė. Šiai li­gai grei­čiau diag­no­zuo­ti ir efek­ty­viau gy­dy­ti Kau­no kli­ni­ko­se įkur­tas pir­mas Lie­tu­vo­je Pir­mi­nio imu­no­de­fi­ci­to cent­ras. Bū­tent dėl šios sun­kiai diag­no­ zuo­ja­mos, su­dė­tin­gos li­gos – pir­ mi­nio imu­no­de­fic­ i­to ir vai­kai, ir suau­gu­sie­ji daž­nai ser­ga si­nu­si­tu, bron­chi­tu, plau­čių už­de­gi­mu, su­ si­rgi­mai il­giau gy­do­mi. „Imu­ni­te­tas yra gam­tos do­va­ na, ku­ri lei­džia or­ga­niz­mui pa­čiam ap­si­sau­go­ti nuo ža­lin­go ap­lin­kos po­vei­kio, o šiai ap­sau­gai su­tri­kus

nu­ken­čia ir žmo­gaus svei­ka­ta, ir jo so­cia­li­nis gy­ve­ni­mas“, – pa­sa­ko­jo B.Šit­kaus­kie­nė. Ji tei­gė, kad pir­mi­nis imu­no­de­fi­ ci­tas yra įgim­tas su­tri­ki­mas, bet kai ku­riems silp­nes­nės or­ga­niz­mo gy­ ny­bi­nės funk­ci­jos aiš­kiau pa­si­reiš­ kia tik 20–30 gy­ve­ni­mo me­tais. Į ana­lo­gų ne­tu­rin­tį cent­rą li­go­ nius tu­ri nu­kreip­ti šei­mos gy­dy­to­ jai. Iki šiol vie­na di­džiau­sių pir­mi­ nio imu­no­de­fi­ci­to diag­no­za­vi­mo ir gy­dy­mo pro­ble­mų, anot me­di­kų, bu­vo ta, kad gy­dy­to­jai, net ir fik­ suo­da­mi daž­nus in­fek­ci­nius su­ si­rgi­mus, ga­na re­tai pa­ska­tin­da­vo pa­cien­tus at­lik­ti ty­ri­mus, lei­džian­ čius nu­sta­ty­ti pir­mi­nio imu­no­de­fi­ ci­to su­tri­ki­mą. To pa­da­ri­nys – li­ go­niai il­gai ir ne­sėk­min­gai bu­vo gy­do­mi an­ti­bio­ti­kais. „Pas­ta­ruo­ju me­tu pa­cien­tų, ku­ riems nu­sta­to­mas pir­mi­nis imu­

no­de­fi­ci­tas, vis dau­gė­ja. Per me­tus su­si­da­ro apie 300–500 žmo­nių. Di­džio­ji da­lis jų, gau­nan­čių tin­ka­ mą gy­dy­mą, ga­li gy­ven­ti vi­sa­ver­ tį gy­ve­ni­mą. Tie­sa, gy­dy­mas taip pat tu­ri tęs­tis vi­są gy­ve­ni­mą“, – ne­slė­pė B.Šit­kaus­kie­nė. Pir­mi­nio imu­no­de­fi­ci­to cent­re dir­ba kli­ni­ki­nis imu­no­lo­gas, kli­ni­ ki­nis ge­ne­ti­kas, he­ma­to­lo­gas, pe­ diat­ras ir la­bo­ra­to­ri­nės me­di­ci­nos spe­cia­lis­tas. Me­di­kai su­skai­čiuo­ja iki 200 skir­tin­gų pir­mi­nio imu­no­de­fi­ci­ to for­mų. Eu­ro­pos imu­no­de­fi­ci­to or­ga­ni­za­ ci­jos (ESID) duo­me­ni­mis, di­džią­ją da­lį (55,42 pro­c.) ži­no­mų pir­mi­ nių imu­no­de­fi­ci­tų su­da­ro an­ti­kū­ nų ne­pa­kan­ka­mu­mas, kai žmo­gaus or­ga­niz­mas ne­pa­ga­mi­na rei­kia­mo an­ti­kū­nų kie­kio, pa­de­dan­čio pa­si­ prie­šin­ti in­fek­ci­joms.

Pir­mi­nio imu­no­de­fi­ci­to įspė­ja­mie­ji po­žy­miai vai­kams... „„Ke­tu­ris ir dau­giau kar­tų per me­tus

La­bai grei­tai or­ga­niz­mui rei­kia­ mos ener­gi­jos su­tei­kia grei­tai ir leng­vai virš­ki­na­mas mais­tas. Pa­ vyz­džiui, sū­riai ir rie­bi varš­kė tu­ri dau­giau ka­lo­ri­jų nei kiau­lie­na, bet žmo­gaus or­ga­niz­mais šiuos pie­ no pro­duk­tus su­virš­ki­na dvi­gu­bai grei­čiau už kiau­lie­ną. Nus­ta­ty­ta, kad sū­rius ir rie­ bią varš­kę žmo­gaus or­ga­niz­mas su­virš­ki­na per 1,5–2 va­lan­das, o kep­tai viš­tie­nai ir kiau­lie­nai su­ virš­kin­ti pri­reiks nuo ke­tu­rių iki še­šių va­lan­dų. 1–2 val. virš­ki­na­mi ry­žiai, pie­ nas, vir­tos ir kep­tos žu­vys, jū­ros ko­pūs­tai, avo­ka­dai, vy­nuo­gės, man­gai, avie­tės, mė­ly­nės, vyš­ nios, treš­nės, greipf­ru­tai, apel­si­ nai, čes­na­kai, po­mi­do­rai. Kiau­ši­niams, bul­vėms, mor­ koms, ko­pūs­tams, bu­ro­kė­liams,

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

„„Paradoksas: nors sūris kalorin­

gesnis nei kiau­lie­na, jis su­virš­ ki­namas dvi­gu­bai grei­čiau.

cu­ki­ni­joms, obuo­liams su­virš­ kin­ti rei­kia 2–3 val. Juo­da duo­na, vir­ta viš­tie­na ir jau­tie­na, špi­na­tai, agur­kai, svo­ gū­nai, pa­pri­kos, bak­la­ža­nai, virš­ ki­na­mi 3–4 val. Dar va­lan­da il­giau virš­ki­na­mi žir­niai, pu­pe­lės, kep­ta jau­tie­na, rū­ky­ti mė­sos ga­mi­niai. Grei­čiau­siai žmogaus or­ga­niz­ mas su­virš­ki­na sul­tis ir ki­tus gė­ ri­mus. Jų virš­ki­ni­mo pro­ce­sas trun­ka vos 20–30 mi­nu­čių. KD inf.

pa­si­kar­to­jan­tys vi­du­ri­nės au­sies už­ de­gi­mai (oti­tai), du ir dau­giau kar­tų – sun­kios ei­gos si­nu­si­tai. „„Du ir dau­giau mė­ne­sių trun­kan­ tis in­fek­ci­nis su­si­rgi­mas, ku­rio ne­pa­ vyks­ta iš­gy­dy­ti ski­riant tin­ka­mą an­ti­ bak­te­ri­nį gy­dy­mą.

„„Du ir dau­giau kar­tų per me­tus pa­si­

„„Lė­ti­nis Can­di­da gry­be­lio su­kel­tas

kar­to­jan­tis plau­čių už­de­gi­mas.

bur­nos glei­vi­nės ar odos pa­žei­di­mas.

„„Su­lė­tė­jęs kū­di­kio au­gi­mas (ma­žes­

„„In­fek­ci­jos pa­gy­do­mos tik ski­riant

nis, nei tu­rė­tų bū­ti, svo­ris ir ūgis) ir vys­ty­ma­sis.

an­ti­bio­ti­kų į ve­ną.

„„Pa­si­kar­to­jan­čios odos ar minkš­tų­jų

au­di­nių in­fek­ci­jos.

„„Du ir dau­giau kar­tų per gy­ve­ni­mą

pa­si­kar­to­jan­čios sun­kios in­fek­ci­jos (me­nin­gi­tas, os­teo­mie­li­tas, sep­sis).

... ir suau­gu­sie­siems „„Du ar dau­giau kar­tų per me­tus pa­

„„Kar­tą per me­tus pa­si­kar­to­jan­tis

si­kar­to­jan­tys vi­du­ri­nės au­sies už­de­ gi­mai (oti­tai).

riant an­ti­bio­ti­kų į ve­ną, bei pa­si­kar­to­ jan­čios odos ar minkš­tų­jų au­di­nių in­ fek­ci­jos.

plau­čių už­de­gi­mas, ma­žiau­siai dve­ jus me­tus iš ei­lės.

„„Du ir dau­giau kar­tų per me­tus pa­si­

„„Lė­ti­nis Can­di­da gry­be­lio su­kel­tas

kar­to­jan­tys prie­di­nių an­čių už­de­gi­mai (si­nu­si­tai), kai nė­ra nu­sta­ty­tos aler­gi­jos.

„„Šei­mo­je ar gi­mi­nė­je yra bu­vę pir­

mi­nio imu­no­de­fi­ci­to at­ve­jų. Šis po­ žy­mis tin­ka ir vai­kams.

„„Lė­ti­nis vi­du­ria­vi­mas, dėl ku­rio ne­

bur­nos glei­vi­nės ar odos pa­žei­di­mas ir in­fek­ci­jos, su­kel­tos neįp­ras­tų su­kė­ lė­jų.

ten­ka­ma svo­rio.

„ „ Du ir dau­g iau kar­t ų per gy­v e­n i­

„„Pa­si­kar­to­jan­čios vi­ru­sų su­kel­tos

mą pa­s i­k ar­t o­j an­č ios sun­k ios in­ fek­c i­j os (me­n in­g i­t as, os­t eo­m ie­l i­ tas, sep­s is.

in­fek­ci­jos (per­ša­li­mas, pūs­le­li­nė, kar­ pos) ir tos, ku­rios pa­gy­do­mos tik ski­

„„Esant dviem ar dau­giau iš šių po­žy­

mių ir vai­kams, ir suau­gu­sie­siems rei­kė­tų įtar­ti pir­mi­nį imu­no­de­fi­ci­tą ir at­lik­ti ty­ri­mus. Šal­ti­nis: www. world­pi­week.org


17

Antradienis, balandžio 30, 2013

menas ir pramogos

Žvilgs­nis į pa­slap­tin­gą vit­ra­žo pa­sau­lį

Na­cio­na­li­nio Kau­no dra­mos teat­ro fo­jė vei­kia spal­vin­ga XX a. dai­lės kla­si­ ko, vit­ra­žis­to Adol­ fo Va­leš­kos vit­ra­žo pro­jek­tų pa­ro­da.

Adolfas Valeška. Vitražo projektas. Eglė Žalčių karalienė.

En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

Rei­k ia pri­p a­ž in­t i, kad vit­ra­ž ai bu­vo po­pu­lia­rūs so­viet­me­čiu, kai iš­l ai­d os jam su­k ur­t i nie­ko ne­ gąs­di­no, vis­ko bu­vo ne­va daug ir ma­žai kai­na­vo. Šian­dien vit­ra­žo stu­d i­jas bai­g ę me­n i­n in­kai no­ ri ne­n o­r i ren­ka­s i ki­tas me­n i­n ės iš­raiš­kos sri­tis, pa­su­ka į ta­py­bą, me­d i­j ų me­n ą, nes vit­ra­ž o kū­r i­ nys – bran­g us ir ma­ž ai kas ga­l i sau leis­ti jį už­si­sa­ky­ti, gal­vo­jant ne­tgi ne apie pa­vie­nius as­me­nis, bet įmo­nes. Ki­ta ver­tus, jis bet ko­kį in­ter­ je­rą ga­li pa­vers­ti itin pra­ban­giu ir iš­skir­ti­niu. Pa­vyz­džiui, dau­ge­lis kau­nie­čių dar ge­rai at­si­me­na vai­ kų ka­vi­nę „Pa­sa­ka“ Lais­vės alė­jo­ je, ku­rios uni­ka­lu­mą ir kū­rė fan­tas­ tiš­ki vit­ra­žai. Spal­vo­to stik­lo žė­rin­tiems pa­ veiks­lams su­kur­ti me­džia­gos yra ne tik bran­gios, dau­ge­lis jų yra kenks­min­gos svei­ka­tai. Juk vit­ra­žo stik­lus jun­gia siū­lės iš švi­no, to­dėl ši spe­cia­ly­bė – ne kiek­vie­no me­ni­ nin­ko svei­ka­tai. Tai­gi yra re­ta pro­ga pa­ma­ty­ ti vit­ra­žo pro­jek­tų pa­ro­dą Na­cio­ na­li­nia­me dra­mos teat­ro fo­jė, kur ga­le­ri­ja „Auk­so pjū­vis“ su­pa­žin­ di­na su XX a. dai­lės kla­si­ku, vit­ra­ žis­tu Adol­fu Va­leš­ka (1905–1994). Ankščiau dai­l ė­ty­r i­n in­k ų ge­rai įver­tin­tas, ta­čiau pla­čia­jai pub­ li­kai šis me­ni­nin­kas – ta­py­to­jas, sce­nog­ra­fas – ne­bu­vo ge­rai ži­no­ mas ir bu­vo ne­pel­ny­tai pa­mirš­tas. Gal­būt to­dėl, kad tuo­me­tės Kau­ no me­no mo­kyk­los auk­lė­ti­nis vė­ liau pa­si­trau­kė į Va­ka­rus, pa­skui – į JAV, kur il­gus me­tus dir­bo: Či­ ka­go­je įstei­gė vit­ra­žo ir mo­zai­kos stu­di­ją. Įrė­min­ti A.Va­leš­kos pro­jek­ tai įdo­mūs kaip sa­va­ran­kiš­ki me­ no kū­ri­niai, pui­kiai rep­re­zen­tuo­ja au­to­rių. Ki­ta ver­tus, jie sa­vo­tiš­kai at­sa­ko į klau­si­mą: koks pro­jek­to (pa­ruo­šia­mo­jo bū­si­mo, daž­niau­siai di­de­lio for­ma­to vit­ra­žo) san­ty­kis su įgy­ven­din­tu me­no kū­ri­niu? Es­ki­zą ga­li­me lai­ky­ti pir­muo­ju, o pro­jek­tą pa­sku­ti­niuo­ju kū­ry­bi­ nio pro­ce­so eta­pu, kai dai­li­nin­kas jau ra­cio­na­liai pa­si­rin­kęs, ap­si­ spren­dęs, ku­rį va­rian­tą įgy­ven­dins me­džia­go­je. To­dėl vit­ra­žų, taip pat mo­zai­kų, go­be­le­nų pro­jek­tai daž­ niau­siai bū­na na­tū­ra­laus dy­džio ir daž­nai va­di­na­mi tie­siog kar­to­nais, pa­pras­tai at­lie­ka­mi gua­šu, tem­pe­ ra, alie­ju­mi.

Pa­sak me­no­ty­ri­nin­kės Ra­mu­tės Rach­le­vi­čiū­tės, vit­ra­žo ir stik­lo ta­ py­bos pro­jek­tuo­se me­ni­nin­kas ra­ do pu­siaus­vy­rą tarp spon­ta­niš­kos pir­mi­nės idė­jos (ku­ri pui­kiau­siai

ga­li iš­lik­ti dro­bė­je, bet ne de­ko­ra­ ty­vi­nės dai­lės pro­jek­te, ku­rį įgy­ ven­din­ti uži­ma tik­rai itin daug lai­ ko, iš­lai­dų) ir iš­to­bu­lin­to ga­lu­ti­nio va­rian­to (api­bend­rin­tų raiš­kių for­

mų, ap­ta­kių kon­tū­rų, pa­si­žy­min­ čių mo­nu­men­ta­lu­mo ir de­ko­ra­ty­ vu­mo są­jun­ga). Spal­vų nu­me­rė­liai, iš­li­kę kiek­ vie­no vit­ra­žo pro­jek­to lan­ge­ly­je,

tei­kia spon­ta­niš­ku­mo, lei­džia pa­si­ jus­ti me­ni­nin­ko dar­bo pro­ce­so ste­ bė­to­ju, bet svar­biau­sia – itin ge­rai at­sklei­džia pagrindines dai­li­nin­ko te­mas, sa­vi­tą es­te­ti­ką.

kryžiažodis Praėjusios savaitės laimėtoja Elena BALIASINOVA. Teisingi atsakymai: AR­ BITRAŽAS (pirm.), PALEMONAS (antr.), REGTAIMAS (treč.), DAINININKAS (ketv.), VELNIO LAŠAI (penkt.).

Šią savaitę laimėkite vitaminus C-300 Imuno N60 ir vieną labiausiai intriguojančių 2013 m. knygų – Gedimino Stanišausko psichologinį trilerį „Laikrodininkas“. Laikraščio žurnalis­ tas gauna paslaptin­ gą laišką, kuriame už­ duodamas vienintelis klausimas. Siekdamas sužinoti atsakymą, jis virtualioje erdvėje už­ mezga pažintį su cha­ rizmatiškąja Berta. Juk santykiai na­ muose vis vien pašliję. Veiksmas įgyja pagreitį, kai žurnalistas tampa sąmoks­ lo Europoje liudininku. Vidinių priešta­ ravimų kamuojamas pagrindinis hero­ jus mėgina nuslopinti jausmus Bertai, bet ar jam pavyks? Ką jis pasirinks: ais­ tringąją Bertą ar laiko išbandytą sielą, kantriai jo laukiančią namuose. Galiausiai, darosi neaišku, kokias paslap­ tis slepia laikrodininkas. Japonijos kon­ sulo dukterėčią jis sutiko prieš pat An­ trąjį pasaulinį karą. Skaitytojas virtuoziš­ kai perkeliamas tai į tarpukario Kauną, tai sugrąžinamas atgal į šiuos laikus...

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kai­ na – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, gegužės 7 d.


18 2

antradIENIS, balandžio 30, 2013

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 18 Paslaugos����������������������������������������� 18, 19 Parduoda� ���������������������������������������� 19, 20 Perka� ����������������������������������������������������������20 Įvairūs� ������������������������������������������������ 20, 21 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 21 Pramogos, šventės, laisvalaikis���������������������������������������������� 21 Kviečia � ���������������������������������������������� 20, 21 Kviečia mokytis ��������������������������������� 21 Pamesta� ���������������������������������������������������� 21 Atsiliepkite!�������������������������������������������� 21 Dovanoja�������������������������������������������������� 21 Informuoja� ��������������������������������������������� 21

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

DARBo skelbimai

Statybos įmonei reikalingi darbų vadovai (gali būti netestuoti). Teirautis tel. 8 610 40 356.

Remontuoju visas automatines skalbykles. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900.

Siūlo darbą

Statybos įmonei reikalingi fasado sienų šiltintojai dirbti Lietuvoje ir Vokietijoje. Skambinti darbo valandomis tel. (8 37) 375 331.

Nebrangiai prijungiame skaitmeninę televiziją. Taisome televizorius, garso aparatūrą ir kitus el. prietaisus – su garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 751.

1105716

Ieškome vilkikų (cementovežių) vairuotojų Kaune, turinčių vairavimo patirties ir C, E kategorijas. Pervežimai tik Lietuvoje, atlyginimas mokamas laiku. CV siųsti e. paštu erika@bullcargo.lt, dėl informacijos skambinti tel. 8 684 58 242. 1104816

Besiplečianti įmonė ieško tolimųjų reisų vairuotojų dirbti tarptautiniais maršrutais Vakarų Europa–Rusija. Geros darbo sąlygos, laiku mokamas atlyginimas. Tel. 8 686 50 252. 1105708

Dirbti privačiame prekybos versle reikalingi žmonės, mokantys lietuvių ir rusų kalbas. Tel. 8 601 75 025.

1095036

Gamybos įmonei Kaune reikalingas plastmasinių detalių liejikas (-ė) dirbti pamainomis, slankiuoju grafiku. Reikalavimai: darbštumas, sąžiningumas, panašaus darbo patirtis būtų privalumas. Siūlome: geras darbo sąlygas, visas socialines garantijas. Neturinčius darbo patirties apmokome. Teirautis darbo dienomis nuo 8 iki 15 val. tel. 8 655 12 350 arba 8 656 08 139. 1105376

Ieškome vairuotojų-ekspeditorių Kaune. Krovinių (šaldytų maisto produktų) pervežimas Lietuvoje (po prekybos centrus). Reikalavimai: C ir CE vairuotojo pažymėjimo kategorija, panašaus darbo patirtis. Teirautis dėl darbo vietos kontaktiniu tel. 8 612 14 978 arba siųsti savo CV e. paštu cv@nnl.lt. 1103205

Metalo apdirbimo įmonei reikalingas suvirintojas-šaltkalvis dirbti visą darbo dieną. Tel. 261 213, 8 698 03 279. 1102154

Moteriškų pėdkelnių įmonė ieško rūšiuotojų ir siuvėjų. Darbas viena pamaina. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 8 672 79 121. 1099996

Plečiame kolektyvą ir ieškome siuvėjų siūti šiomis siuvimo mašinomis: flatlocku, kanto, plokščiasiūle, overloku, tiesiasiūle. Taip pat reikia: lygintojos, pakuotojos (0,5 etato, gali būti studentė), klojėjos, sukirpėjo. Kaunas. Tel. 8 655 21 923, 8 615 34 719. 1102688

Reikalingi darbininkai statybose. Teirautis tel. 8 610 40 356. 1105720

Reikalingi tolimųjų reisų vairuotojai, turintys vizas, važinėti į Angliją, Rusiją, Baltarusiją. Tel. 8 671 02 256.

1100525

Reikalingi vairuotojai, turintys D arba D1 kat., dirbti maršrutinių taksi vairuotojais Kauno mieste. Tel. 8 687 96 820.

1104295

Restoranas GANBEICITY ieško virėjo gaminti sušius. CV siųsti e. paštu henrikas@ganbeicity.lt, daugiau informacijos tel. 8 678 80 880. 1102841

Šilainiuose dirbti alaus bare reikalinga (-as) barmenė (-as). Tel. 8 698 22 004.

1097759

Statybos įmonei reikalingi: staliai-bendrastatybiniams darbams, betonuotojai-mūrininkai, montuotojai-betonuotojai. Skambinti darbo valandomis tel. (8 37) 375 331. 1102238

Tarptautinių pervežimų vairuotojams dirbti Europoje, taip pat LT–EU, RU. Galimybė įgyti kategorijas, pasirašant trišales sutartis. Tel. 8 698 25 709, remigijus@rvtransport.lt. 1093305

UAB „Ekskomisarų biuras“ dirbti Kaune reikalingi apsaugos darbuotojai. CV (nurodant pareigybę) siųsti e. p. kaunas@ekskomisarai.lt. Informacija tel. (8 37) 220 476. 1102832

UAB „Soloservis“ plečia veiklą ir į savo kolektyvą kviečia suvirintojus, šaltkalviusmontuotojus, smėlininkus dirbti Jonavoje (kelionės išlaidos kompensuojamos). Susidomėjus gyvenimo aprašymus prašom siųsti e. paštu jolanta@soloservis.lt. Tel. 8 696 63 650. 1101821

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 1094235

Reikalingi dažytojai perdažyti namo fasadą Kauno centre. Tel. 8 699 40 006. 1105643

Paslaugos Medikų Anoniminė ir efektyvi pagalba namuose ir medicinos centre „Neuromeda“. Detoksikacija, kodavimas. Speciali kaina psichiatro konsultacijai + kodavimui – tik 299 Lt. Registracija tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromeda.lt. 1090928

Ginekologo konsultacijos, smulkios operacijos. Lytiniu keliu plintančių ligų gydymas. Anonimiškumas garantuojamas. Č.Sasnausko g. 56, tel. 731 692. 1074547

IŠBLAIVINIMAS VISĄ PARĄ. Priklausomybės ligų gydymas. Tel. 8 606 91 150. 1094882

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“) teikia visas odontologijos paslaugas. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – tik 1000 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265. 1085364

OZONOTERAPIJA – efektyvi pagalba po infarktų, insultų, sergant diabetu, ateroskleroze, endarteritu, impotencija. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284. Tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt. 1093893

1105381

Siuvėjoms siūlome darbą Domeikavoje, stabiliai dirbančioje įmonėje. Visos soc. garantijos, geras atlyginimas, visada laiku. Tel. 8 699 75 052, 8 650 26 705, e. paštas erlandod@takas.lt.

Pacientų gydymas jų namuose po ilgalaikio ALKOHOLIO vartojimo ir esant sunkiam PAGIRIŲ sindromui. Pagalba visą parą. www.isblaivinimas.lt. Tel. 8 699 28 234, 221 128.

Siuvyklai Garliavoje reikia kvalifikuotų siuvėjų dirbti viena pamaina ir kontrolierės (-iaus)-pakuotojos (-o). Tel. 8 686 55 793 8–16 val.

Privačioje klinikoje gydome įvairias moters lytinių organų ligas; prižiūrime nėščiąsias. Atliekame echoskopiją. Pašilės g. 124, tel. 338 625, I–V 9–19 val.

Statybos įmonei reikalingas inžinierius-sąmatininkas. Darbo vieta – Kaunas. Darbo pobūdis: sąmatų, aktų rengimas, konkursinių dokumentų ruošimas. CV siųsti info@vbite.lt.

Psichiatro konsultacija, alkoholizmo gydymas, kodavimas, psichoterapija, medikamentai, hipnozė. Blaivinimas. Priklausomybės azartiniams žaidimams gydymas. Č.Sasnausko g. 56. Tel. 731 692.

1102630

1098374

1101424

1101868

1084487

1074560

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

1101332

Ozonoterapija – tai sveikata, energija ir darbingumas!

Kaip Jums padės ozonoterapija: normalizuos širdies ir kraujagyslių funkcijas; užkirs kelią kraujo krešulių ir trombų susidarymui kraujagyslėse; padės greičiau pašalinti iš kraujagyslių užkalkėjimus, esamus trombus; padės nuormalizuoti kraujospūdį; tai puiki pagalbinė priemonė po angiochirurginių operacijų, o laiku panaudojus padeda išvengti kraujagyslių operacijų; pagerės miego kokybė, sąnąrių būklė, bendra savijauta ir net išvaizda. visas ozonoterapijos efektas išliks ilgam!

SPECIALUS PASIŪLYMAS Iki gegužės 31 d. užsiregistravę 6 ozonoterapijos procedurų kursui, mokėkite tik už 5.

Gydytojo ozonoterapeuto konsultacija tik 60 Lt.

REGISTRUOKIS

1094115

Remontuoju automatines skalbykles. Garantija iki 2 m. Dirbu ir savaitgaliais. Tel. 8 607 94 043. 1094655

Šaldytuvų taisymas užsakovo namuose. Tel. 230 762, 8 699 20 896. 1092955

SKUBIAI IR NEMOKAMAI išveža nenaudojamą buitinę techniką: šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000; www.kaunakiemis.lt. 1092127

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 1102475

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 1102455

Profesionali masažistė atlieka klasikinį gydomąjį (osteochondrozės, po insultų ir kt.) masažą. Gali ateiti į namus. Lic. Nr. 4002. Tel. 377 103, 8 615 24 926. 1101235

Automobilininkams

Automobilio apsauga nuo korozijos. Antikorozinis automobilio padengimas „Dinitrol“ medžiagomis. Kėbulo paruošimas, dažymas, suvirinimas. Suteikiame garantiją. Kalvarijos g. 28A, tel. 392 803, 8 698 36 705.

1105453

Atliekame dažymo, glaistymo, tapetavimo darbus. Dedame plyteles, grindis. Elektriko, santechniko, staliaus darbai. Tel. 8 672 82 706. 1103973

Atliekame drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimą. Sutvarkome dokumentaciją. Dirbame jau 20 metų. Tel. 8 674 13 881. 1105034

TELEVIZORIŲ remontas – kliento namuose, tel. 8 634 69 625. Taisykla – P.Lukšio g. 66, tel. 8 676 92 322.

Kompiuterininkų

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410.

1102867

1093822

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 1083158

1092001

Atliekame parketo ir grindų šlifavimo be dulkių bei lakavimo darbus. Tel. 8 679 13 494, 8 645 06 250. 1105192

Taisome nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius. Atnaujiname NAVIGACIJAS. Suteikiame garantiją. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

Atliekame parketo ir grindų šlifavimo, glaistymo, lakavimo darbus. Laiptų pakopų, taip pat dažytų grindų šlifavimas. Tel. 8 606 91 283.

Atliekame visų kompiuterių programinį ir techninį remontą, lituojame pagrindines plokštes, tiesiame tinklus. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 608 36 336.

Atliekame šildymo, santechnikos darbus. Prietaisų montavimas. Tel. 8 699 99 116, e. paštas zelenskis@gmail.com.

1094090

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

1102092

Atliekame dažymo darbus. Montuojame gipskartonį. Smulkus tinko remontas. Dedame grindis. Tel. 8 686 38 118, 8 682 87 697.

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162.

ozonoterapijos kursui jau dabar:

Tel. (8 37) 333 557, mob. tel. 8 606 91120. Vytauto pr. 23, Kaunas Daugiau informacijos www.mirameda.lt

Apšiltiname ir hermetizuojame blokinių namų siūles. Remontuojame laiptines, balkonus, ištrupėjusias plytas. Garantija 5 m. Galima išsimokėtinai. Tel. 8 613 50 882.

1101619

Statybos, remonto

1103949

1103802

Atliekame staliaus-dailidės ir kitus remonto apdailos darbus. Tel. 8 676 91 774.

1105089

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845.

1096816

1096676

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355.

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

1096165

1095193

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Šildymo-aušinimo sistemos remontas. Tel. 332 520, 8 699 55 568.

Brigada įrengia pamatus, mūrija, dengia stogus, skardina, atlieka apdailos darbus, naudoja savo ir užsakovo medžiagas. Tel. 8 647 42 366.

1100847

1099511

Dujų įranga automobiliams. Kompiuterinė diagnostika. Riešutų g. 30, tel. 8 600 24 966, dirbame I–VI.

Dažau, glaistau, lyginu, kalu dailylentes, šlifuoju, restauruoju, lakuoju parketą, grindis, dedu laminatą. Ilgametė patirtis. Tel. 8 686 07 305.

1095081

Buitinės technikos remonto

AKCIJA! PLASTIKINIAI LANGAI „ALUPLAST“ 6 kamerų, 3 stiklų – už 5 kamerų kainą! Šarvuotos durys. Balkonų stiklinimas. Ritininės užuolaidos. Atliekame vidinę apdailą. UAB „Arventa“, tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002. 1104548

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 1096791

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443. 1099946

AKCIJA! Plastikiniai langai. Balkonų įstiklinimas. Šarvuotos durys. Visų rūšių žaliuzės. Išsimokėjimas iki 2 metų. Ilgalaikė garantija. Tel. 313 549, 8 685 23 836. www.glorijoslangai.lt.

1104947

1105634

Dengiame ir remontuojame plokščiuosius stogus ir garažus prilydomąja danga. Suteikiama garantija iki 15 m. Tel. 459 279, 8 676 34 684 kasdien 8–22 val. 1105491

Dengiame šlaitinius stogus, keičiame senas konstrukcijas ir seną šiferio dangą į bet kurią kitą. Lankstome nestandartinius skardos gaminius. Tel. 8 687 75 804. 1101848

Aliuminio balkonai – tiesiai iš gamintojo! Balkonų stiklinimas, plastikiniai langai. MONTUOTOJAMS GAMINAME PER 3 DIENAS. UAB „Limpaka“, tel. (8 37) 458 833, 8 682 63 441; www.aliuminiaibalkonai.lt. 1101097

Dengiame stogus įvairia danga. Tel. 8 698 39 862. 1103071

Elektriko paslaugos. Kokybiškai ir greitai. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 609 83 349.

1102290

Nukelta į 19 p.


19 3

antraDIENIS, balandĹžio 30, 2013

klasifikuoti skelbimai Paslaugos Statybos, remonto Gaminame iĹĄ metalo laiptus, laiptinÄ—s duris, vartus, stumdomuosius vartus, tvoras, kaltinius gaminius, prancĹŤziĹĄkus balkonus. Tel. 8 675 16 865. 1103126

Greitai dengiame stogus ÄŻvairia danga. Nestandartiniai skardos lankstymo ir montavimo darbai. Pigiau sukomplektuojame medĹžiagas. Garantija. Nuolaidos! Tel. 8 682 47 001.

Santechnikas-suvirintojas nebrangiai ir jums patogiu laiku pakeis, suremontuos vamzdynÄ…, klozetus, sumontuos atbulinÄŻ voĹžtuvÄ… ar ĹĄildymo sistemÄ…. Tel. 8 677 76 588. 1103872

Santechnikos darbai. MedŞiagas perkame su didele nuolaida. Darbams suteikiama garantija. UAB Ekstra projektai, Savanorių pr. 287–316, tel. 8 607 84 480, 332 247. 1092204

SienĹł ĹĄiltinimas, uĹžpildant oro tarpÄ… termoputomis. 1 kv. m kaina nuo 5 Lt. Tel. 8 674 44 496.

1096277

1092272

GRINDŲ BETONAVIMAS (nuo 1 kv. m iki Jōsų pageidaujamo ploto) – butams, namams, biurams ir t.t. LIEJAME pamatus. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 650 44 922 1096099

Griovimo, rekonstrukcijos darbai: montuojame sąramas, mōrijame, betonuojame, iťveŞame statybinį lauŞą. Konsultuojame. Tel. 8 677 76 588. 1103856

KaminĹł ÄŻdÄ—klai, dĹŤmtraukiai, nestandartiniai skardos gaminiai. Tel. 8 611 53 224, www.resikona.lt. 1099455

KaminĹł ÄŻdÄ—klai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. KaminĹł mĹŤrijimas. Tel. 8 619 29 430.

1097483

Kasame, valome, giliname ĹĄulinius, tranĹĄÄ—jas, kanalizacijas ir drenaĹžus. Tel. 8 647 58 375. 1100408

KLOJAME trinkeles. BOBCAT mini krautuvo, mini ekskavatoriaus paslaugos. Tel. 8 677 45 566. 1102228

KokybiĹĄkai atlieku vidaus apdailÄ…, daĹžau, tapetuoju, atlieku kitus vidaus apdailos darbus. Tel. 8 636 73 987. 1104621

KokybiĹĄkas laiptiniĹł daĹžymas, remontas, apdaila uĹž visiems prieinamÄ… kainÄ…. Atliktiems darbams suteikiame garantijÄ…. Tel. (8 37) 249 178, 8 640 25 072. 1103326

Meistro pagalba: santechnika, elektra, apdailos darbai, tvirtinimai ir t.t. IĹĄsikvieskite meistrÄ… tel. 8 618 00 700. 1088320

Metalo gaminiai iĹĄ juodojo ir nerĹŤdijanÄ?io plieno. Laiptai, turÄ—klai, stogeliai, vartai, tvoros, grotos, plastikiniai ĹĄiltnamiai. Tel. 8 643 11 116; www.garsvine.lt. 1097410

Montuojame gipskartonÄŻ. Glaistome, daĹžome, tapetuojame. Remontuojame butus. Galime pristatyti medĹžiagas. Tel. 8 615 95 044. 1100559

MĹŤrijame pertvaras, kaminus. Montuojame gipskartonÄŻ, pakabinamÄ…sias lubas. Klojame kiliminÄ™ dangÄ…. Tel. 8 680 50 069.

1103850

NAMŲ ŠILTINIMAS ekovata ir polistireno granulėmis. Darbas amerikietiťka įranga KRENDL. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 655 66 061. 1096122

Nuomojame BOBCAT mini krautuvus, ekskavatorius. Kasame, lyginame, griauname, gręŞiame pamatams skyles, iťkrauname, pakrauname krovinius. Tel. 8 656 41 801. 1105882

Nuomojame ekskavatorius, buldozerius ir traktorius su hidrauliniu plaktuku (su vairuotoju). VeĹžame savivarÄ?iu ĹžvyrÄ…, skaldÄ…, juodĹžemÄŻ. ÄŽrengiame ÄŻvaĹžas. Tel. 8 699 77 162. 1093797

Pamatai. Ďrengiame visų tipų pamatus. Betonuojame perdangas, grindis, tvoras. GręŞiame gruntą poliams iki 7 m. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt. 1101733

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.LukĹĄio g. 34.

1091870

Plastikiniai langai, balkonų stiklinimas, durys. Gaminiams ir darbams – garantija. Senus langus iťveŞame. Galima iťsimokėtinai. www.languera.lt. Tel. 8 609 77 366. 1093710

PrivaÄ?iĹł ir daugiabuÄ?iĹł namĹł ĹĄiltinimas polistirenu, akmens vata. Dedame struktĹŤrinÄŻ tinkÄ…. Ventiliuojami ekologiĹĄki fasadai. Tel. 8 614 45 953. www.apsiltinime.lt. 1102300

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atveĹžti medĹžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 1103290

Santechnikas nebrangiai atlieka visus smulkius santechnikos darbus. Atvykstame greitai ir Jums patogiu laiku. Tel. 8 680 50 069.

1103888

Šiltiname sienas, stogus ir grindis, uŞpildant oro tarpus ekovata ir termoputa. 1 kv. m kaina 7–10 Lt. Tel. 8 698 47 767. 1092743

Ĺ laitiniĹł stogĹł dengimas, skardinimo darbai, nestandartiniĹł detaliĹł lankstymas. KarkasiniĹł namĹł statyba. MedĹžiagĹł komplektavimas. Tel. 8 600 12 939. 1100186

Ĺ laitiniĹł stogĹł konstrukcijos, dengimas, renovavimas, ĹĄiltinimas. Skardinimo darbai. KarkasinÄ— statyba. Tel. 8 688 31 941.

1101964

Statybos ir remonto darbai: glaistymas, daĹžymas, tapetavimas, gipskartonis, plyteliĹł klojimas, grindĹł dÄ—jimas, elektros, santechnikos darbai. Tel. 8 616 23 924. 1105042

StogĹł dengimas. PastatĹł ĹĄiltinimas, statyba, renovacija. Automobilinio bokĹĄtelio nuoma (aukĹĄtis 23 metrai). Tel. 8 681 79 195. 1100613

Suvirinimo elektra darbai. Metaliniai gaminiai pagal individualius pageidavimus. Remontas. www.suvirintojas.eu. Tel. 341 102, 8 614 64 490. 1105935

TarpblokiniĹł siĹŤliĹł sienĹł remontas, daĹžymas. Automobilinio bokĹĄtelio nuoma (aukĹĄtis 24 m). Tel. 8 601 37 177.

BALDAI PER VIENÄ„ SAVAITĘ! Nestandartiniai kietieji baldai: spintos, virtuvÄ—s, komodos, prieĹĄkambario baldai ir kiti. Galima ÄŻsigyti IĹ SIMOKÄ–TINAI. Atvykstame, konsultuojame ir iĹĄmatuojame NEMOKAMAI. Tel. 8 683 90 946. 1094206

Greitai, kokybiĹĄkai ir pigiai remontuojame minkĹĄtuosius baldus. KeiÄ?iame spyruokles ir porolonÄ…. Transportas nemokamas. Tel. 712 540, 8 675 65 133. 1105082

Greitai, kokybiĹĄkai remontuojame minkĹĄtuosius baldus. KeiÄ?iame dizainÄ…. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienĹł. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 1104776

Nebrangiai gaminame Ä?iuĹžinius, antÄ?iuĹžinius, lovas, spintas, virtuvÄ—s, prieĹĄkambario, svetainÄ—s baldus, kÄ—des ir stalus. www.abaldas.lt. Tel. 8 655 65 453. 1102734

VirtuvÄ—s, svetainÄ—s, biuro, miegamojo, vonios, spintĹł ir kitĹł kietĹłjĹł baldĹł gamyba. Garantija, iĹĄsimokÄ—tinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 1084406

Ĺ ventÄ—ms

1101739

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiťkai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448. 1091518

Trinkelių klojimas. Želdinimo darbai. Kokybiťkai atliekame aplinkos tvarkymo darbus: įrengiame vejas, alpinariumus, vandens telkinius. Tel. 8 699 48 200. 1104971

VANDENS GRÄ˜Ĺ˝INIAI, GEOTERMINIS Ĺ ILDYMAS. Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje iĹĄtisus metus! Garantija, aptarnavimas. www.Melkerlita.lt. Tel. 8 616 08 020, 8 686 83 265.

KavinÄ— UAB „Partizanai“ kvieÄ?ia ĹĄauniai praleisti laikÄ…, atĹĄvÄ™sti ĹĄeimos ĹĄventes (iki 100 asmenĹł). Tel. 8 612 65 960. www.kavinepartizanai.lt. 1095672

Finansų, audito UAB tvarko maŞų ir vidutinių įmonių apskaitą nuo pirminių dokumentų iki balanso, įmonių steigimas. Tai pigiau, saugiau ir patikimiau. Tel. (8 37) 704 930, 8 603 26 118. 1104088

1102114

VoniĹł restauravimo lyderiai. Patirtis 17 m. Stipriausia Lietuvoje GREEN-EKO2 danga su marmuru, akmeniu, keramika. www.restauruok.lt. Tel. 440 201, 8 671 88 575. 1097344

Kitos

Elektros montavimo darbai, apsauginÄ—s signalizacijos, vaizdo stebÄ—jimo sistemos. Tel. 8 698 41 077, (8 37) 261 486. 1102529

Gaminame lauko, vidaus, ĹĄarvuotas (ĹĄarvuotĹł durĹł spynĹł keitimas) duris, taip pat gaminame stogelius, terasas. Tel. 457 915, 8 676 70 000; www.lietuviskosdurys.lt. 1102133

PLISUOTOS Ĺ˝ALIUZÄ–S, RitininÄ—s uĹžuolaidos, ROMANETÄ–S – UAB „Eurivila“. K.DonelaiÄ?io g. 33, tel. 423 333. www.eurivila.lt. 1092339

Santechnikos, ťildymo, vėdinimo, kondicionavimo sistemos. Katilinių įrengimas, katilų keitimas. Kiaurymių gręŞimas deimantinėmis karōnomis. Tel. 8 698 41 077, (8 37) 261 486. 1102540

Žaibosaugos ir įŞeminimo įrenginių montavimas. VarŞų matavimai. Tel. 8 698 41 077, (8 37) 261 486. 1102536

BaldĹžiĹł Aptraukiame baldus gobelenu. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ…, porolonÄ… – dirbtuvÄ—se ir pas klientÄ…. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 1092974

1102597

Ĺ achtiniĹł ĹĄuliniĹł valymas, dezinfekcija, defektĹł ĹĄalinimas. SiurbliĹł, vamzdynĹł montavimas, tranĹĄÄ—jĹł kasimas, konsultacijos. Tel. 8 641 93 058. 1102707

Visi apŞeldinimo darbai. Ďrengiame vejas, dekoratyvinius baseinus, krioklius, akmens takelius. Kultivatoriaus paslaugos. Tel. 8 672 44 785, 8 600 88 285. Žemės kultivavimas, frezavimas. Kaina nuo 10 Lt uŞ arą. Krōmų, medŞių pjovimas. Dirbama Kauno apskr. Tel. 8 616 71 652. 1105040

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

1091876

Senjorams – 2 kambarių 48 kv. m butą VandŞiogalos pl., Sargėnuose (4 butų name, autonominis ťildymas dujomis ir krosnimi). Kaina 80 000 Lt. Tel. 8 650 92 969. 1105352

Nekilnojamasis turtas kitose vietose 2 kambarių butą Žeimenos g. (5/3 a., b. pl. 39 kv. m, vidinis, langai į parką, yra vieta automobiliui) ir sodybą Slavykuose, Šakių r. Tel. 8 643 69 871. 1100987

DalÄŻ mĹŤrinio vieno aukĹĄto namo SeredĹžiuje, Jurbarko r. (b. pl. 45 kv. m, atskiras ÄŻÄ—jimas, autonominis ĹĄildymas, visi patogumai, signalizacija). 50 000 Lt. Tel. 8 679 03 735. 1100533

Parduodame unguriĹł perdirbimo ir auginimo cechÄ… (plotas 1760 kv. m, ĹžemÄ—s plotas 1,0523 ha) Vydmantuose, ĹĄalia Palangos. Kaina 250 000 Lt. Tel. 8 605 66 996. 1103565

BuitinÄ— technika

1085555

11,75 a namĹł valdos sklypÄ… prie JuragiĹł, TvarkiĹĄkiuose. GraĹži ir rami vieta. Pigiausiai Kauno rajone. Be tarpininkĹł. Tel. 8 684 74 312.

1100733

KOKYBIĹ KAS GYVENIMAS Ĺ IANDIEN!

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.LukĹĄio g. 34.

Defektuota, naudota, nauja buitinÄ— technika. VirtuvÄ—s ÄŻrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328.

2 a. mĹŤrinÄŻ namÄ… su rĹŤsiu SB „BiruliĹĄkÄ—s“, Kauno r., iki PartizanĹł g. 350 m (b. pl. 80 kv. m, gyv. pl. 48 kv. m, plastikiniai langai, tvarkingas remontas, 6 a ĹžemÄ—s). Kaina 120 000 Lt. Tel. 220 455, 8 686 38 448. www.agmindis.lt.

Nauja, nukainota buitinÄ— technika (skalbyklÄ—s, orkaitÄ—s ir kt). AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 1071765

Baldai Parduodu baldus: lovÄ…, sofÄ…-lovÄ…, stalÄ…, siuvimo maĹĄinÄ…. Tel. 8 614 56 040. 1097233

StatybinÄ—s medĹžiagos

3 k. butÄ… T.Masiulio g. (3/3 a., b. pl. 60 kv. m, vidinis, aukĹĄtos lubos, plastikiniai langai, nÄ—ra gyvatuko mokesÄ?io, rakinama laiptinÄ—, puikus susisiekimas, butas tuĹĄÄ?ias). Tel. 8 600 81 191, 8 672 95 765.

Taikome absoliuÄ?iai sveikÄ… ir uĹžtikrintÄ… metodÄ… padedantÄŻ nebevartoti alkoholio, gyventi, nejauÄ?iant destruktyvaus streso, kontroliuoti svorÄŻ, iĹĄsigydyti kitas psichikÄ… ir kĹŤnÄ… ĹžalojanÄ?ias priklausomybÄ—s ligas, tapti visiĹĄkai sveiku ir laisvu Ĺžmogumi. Sveikatos psichologo kompleksinÄ— konsultacija

tik 125 Lt.

1099200

6 a sklypą su vasarnamiu (20 kv. m) Rokuose, SB „Jiesia“. Aptvertas ir apsodintas. Kaina 37 000 Lt. Tel. 8 620 39 018. 1103543

8,5 a namĹł valdos sklypÄ… Rokeliuose, naujame kvartale (elektros dÄ—ĹžutÄ—, privaĹžiavimo kelias, galima pirkti iĹĄsimokÄ—tinai). Tel. 8 676 22 944. 1104983

8–16 a sklypai Domeikavoje. Miesto komunikacijos, su statybos leidimu ir namo projektu. Nuo 4500 Lt uŞ a. 20 a sklypai, miesto elektra, vanduo, nuotekos ťalia. 3800 Lt uŞ a. Vieta su vaizdu. Tel. 8 654 43 665. 1097715

Psichodiagnostika – NEMOKAMA Šeimos nario konsultacija – NEMOKAMA

REGISTRUOKIS

psichologo konsultacijai jau dabar:

Vidaus ÄŻrangos

PROFESIONALIOS KOMUNALINÄ–S PASLAUGOS. NuotekĹł valymo ÄŻrenginiĹł, siurbliniĹł, riebalĹł, naftos gaudykliĹł, smÄ—liagaudĹžiĹł servisas. BuitiniĹł, pramoniniĹł nuotekĹł tvarkymas, iĹĄsiurbimas, iĹĄveĹžimas, dumblasiurbÄ—s, asenizacijos paslaugos. VamzdynĹł, kanalĹł, talpyklĹł valymas kombinuotomis hidrodinaminÄ—mis 10 kubĹł dumblasiurbÄ—mis. TelevizinÄ— vamzdynĹł diagnostika (tvd, cctv) vaizdo kameromis, vamzdynĹł vidaus apĹžiĹŤros vaizdo ÄŻraĹĄas ir defektĹł, nuolydĹžio ÄŻvertinimas bei techninÄ— prieĹžiĹŤra. www.rosma.lt. Tel. (8 37) 758 585, faks.(8 37) 758 575.

1105189

1093235

VokiĹĄki plastikiniai langai, ĹĄarvuotos durys. BalkonĹł stiklinimas. LangĹł remontas. Tel. 8 688 87 055, 8 687 82 361.

t1-VLĂ?JPH (prie KalnieÄ?iĹł PC), tel. 

1105356

1100638

Terasos. ÄŽrengiame medines ir betonines terasas, ÄŻvairius stogus. Statome pavÄ—sines ir tvoras. Hidroizoliuojame rĹŤsius. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt.

„AUJAMA“ VERTÄ–JŲ PASLAUGOS

Kaune: Vytauto pr. 23, tel. 8 37 333 557, mob. tel. 8 606 911 20 Vilniuje: SavanoriĹł pr. 11 A, tel. 8 5 212 55 66, mob. tel. 8 676 07774

Daugiau informacijos www.mirameda.lt

DnB bĹŤstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar iĹĄnuomoti savo nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…. Tel. 8 676 22 040, e. paĹĄtas darius.daugela@dnbbustas.lt. 1058099

GyvenamÄ…jÄŻ namÄ… su mansarda S.Dariaus ir S.GirÄ—no g. (ĹĄildomas dujomis, kietuoju kuru, vandentiekis, kanalizacija). Kaina 260 000 Lt. Tel. 8 635 42 249. 1101531

NamÄ… LapÄ—se, SB „Šatijai“ (6 a, visos komunikacijos). Kaina 89 000 Lt. Turiu daugiau sodĹł (VaiĹĄvydavoje, AndriuĹĄkonyse ir kt.) GEROMIS kainomis. Tel. 8 678 00 678. 1100813

„ABDONO“ kilimĹł ir ĹžaliuziĹł valykla valo kilimus (kliento patalpose arba iĹĄsiveĹžame), minkĹĄtuosius baldus, Ä?iuĹžinius, „Bauer“ ir kt. patalynÄ™ sausu ir ĹĄlapiu giluminiu bĹŤdu amerikietiĹĄka ÄŻranga. LangĹł valymas, grindĹł dangos atnaujinimas, patalpĹł tvarkymas po remonto ir visos kitos ĹĄvaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Ĺ˝emaiÄ?iĹł g. 31, www.abdonas.lt. 1090886

DujĹł balionĹł pristatymas Kaune ir 10 km aplink miestÄ…. Tel. 8 620 76 004. UAB „Jozita“, www.jozita.lt. 1105293

Paminklai gamintojo kainomis. IĹĄsimokÄ—tinai. TvorelÄ—s. Pamatai. BirĹĄtono g. 14. Tel. 202 406, 8 612 56 001; akmensgaminiai@gmail.com. 1093374

Profesionaliai ir nebrangiai genime vaismedĹžius, medĹžiĹł ĹĄalinimo darbai. Tel. 8 611 45 542. 1105637

NT unija padÄ—s Jums greitai parduoti, pirkti ar iĹĄnuomoti nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…. Turime daug pirkÄ—jĹł, ieĹĄkanÄ?iĹł butĹł, namĹł, sklypĹł, sodĹł, sodybĹł. Tel. 8 678 00 678. 1100775

Padedame parduoti JĹŤsĹł butÄ…, namÄ…, sodÄ…, ĹžemÄ—s sklypÄ… ir sutvarkyti visus dokumentus. Firma „Aujama“, P.LukĹĄio g. 34, tel. 412 960 (d. d. 9–18 val.). 1091229

Parduodamas 2 aukĹĄtĹł mĹŤrinis ne visai ÄŻrengtas namas. Yra garaĹžas, elektra, vanduo. Kaina sutartinÄ—. Tel. 8 683 18 099. 1105146

Parduodu dviejĹł kambariĹł butÄ… pirmajame aukĹĄte Ĺ ilainiuose, VÄ—trungÄ—s g. Tel. 8 604 27 948.

1105485

Parduodu patalpas Žaliakalnyje, yra nuomininkai. Gera vieta, grąŞa 8 %. Kreiptis tel. 8 656 99 890.

1105789

Perku, parduodu butą, namą, garaŞą, patalpas, sodą, sodybą, sklypą, miťką. Tel. 8 606 62 622, 333 888. www.simokusilas.lt. 1095493

ÄŽvairiÄ… statybinÄ™ medienÄ…, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraiĹžas. Transporto paslaugos. Dirbame ir ĹĄeĹĄtadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858. 1091622

Kitos prekÄ—s

Tel. 8 686 10 846

PIGIAI

PARDUODAME MALKAS AtveĹžame malkĹł miĹĄkaveĹžiu. Malkos trinkelÄ—mis. Brangiai perkame miĹĄkÄ…. Tel. 8 618 28 211. 1100346

BerŞines, juodalksnio, uosio, ąŞuolo malkas – skaldytas arba trinkelėmis. AtveŞame nemokamai. Tel. 8 608 55 554. 1105824

BerĹžo, uosio, Ä…Ĺžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999.

1099006

Malkas – lapuoÄ?iĹł, supjautas ir suskaldytas. Sausos. Turime ir atraiŞų. AtveĹžame nemokamai. Tel. 8 621 44 130. 1102338

Malkos pigiau. Supjautos trinkelÄ—mis arba skaldytos. AtveĹžame ir maĹžais kiekiais. Tel. 8 631 33 736. 1099341

Parduodame Ä…Ĺžuolines, uosines, berĹžines, juodalksnio malkas (rÄ…stais, trinkelÄ—mis, skaldytas). Perkame miĹĄkÄ… visoje Lietuvoje. Tel. 8 675 55 671. 1093924

Parduodame ÄŻvairias malkas: trinkelÄ—mis, skaldytas ir dvimetriais. Parduodame ÄŻvairiÄ… statybinÄ™ medienÄ…. AtveĹžame. Tel. 8 685 02 510, 8 699 35 992, 8 685 78 626. 1095357

Nukelta ÄŻ 20 p.


20 2

antradIENIS, balandžio 30, 2013

klasifikuoti skelbimai Perku, padedu parduoti sodą, sklypą, namą, sodybą, butą, patalpas, garažą, mišką. Tel. 8 646 46 366, 8 610 23 833, 333 555. www.simokusilas.lt.

Parduoda Kitos prekės Parduodame pigiai geras malkas. Tel. 8 603 93 477. 1096254

Parduodu malkas „iš pirmų rankų“. Atvežu miškavežiu. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255. 1091571

Perpuvęs arklių mėšlas – geriausia trąša Jūsų daržams ir gėlynams! 2 kub. m kaina 150 Lt. Iki 15 km aplink Kauną atvežame nemokamai. Tel. 8 620 24 446. 1103276

Pigiai įvairias malkas. Atvežimas – nemokamai. 1 erdvinio m kaina – nuo 70 Lt. Tel. 8 673 10 627. 1103111

Pigiausios malkos – nuo 450 Lt (7 m): sausas ąžuolas, uosis, beržas, juodalksnis. Pjuvenų briketai. Atraižos maišuose. Tel. 8 610 67 001, 8 698 37 233. 1081578

Vežame malkas po 10 kub. m, skaldytas. Turime beržo, alksnio, sausos pušies. Atvežimas – nemokamai. Tel. 8 629 00 708.

1097513

Perka

1095470

Pirksiu 2 arba mažesnį 3 kambarių butą Centre arba Senamiestyje. Be tarpininkų. Labai brangių nesiūlyti. Tel. 8 645 41 309. 1103598

UAB „Skreperis“ brangiai ir greitai nupirks nenaudojamą transporto priemonę. Atsiskaitome iš karto. Atvykstame savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymą. Tel. 8 610 38 888.

1094390

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose, Šilainiuose arba Žaliakalnyje (gali būti bendrabutyje). Tel. 8 600 40 550, 8 676 22 262. Nebrangiai pirksiu sodą arba sodo sklypą Kaune ar Kauno r. Gražioje vietoje. Tel. 302 536, 8 609 96 653. Perku tvarkingą trijų arba keturių kambarių butą Kaune. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 395 097, 8 600 41 775.

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681; www.metrampa.lt.

Įvairūs Gabenimai „MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 8–9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374.

1104328

0–24 val. atvežame iki 9 kub. m žvyro, smėlio, juodžemio, mėšlo, atsijų, asfalto skaldos. Savikroviu išvežame žemes, statybinį laužą. Tel. 8 686 92 900. 1105576

Bendrovė perka žemės ūkio paskirties žemę visoje Lietuvoje. Tel. 8 673 19 696. 1091385

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

Atvešiu akmenų, atsijų, juodžemio, žvyro, skaldos. išvežame statybinį laužą. Transporto nuoma. Rašome sąskaitas. Tel. 8 614 88 448.

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989.

Atvežame GAZ-53 savivarčiu: juodžemio, smėlio, žvyro, atsijų, skaldos, kompostinių, gabalinių durpių. Išvežame šiukšles. Tel. 343 278, 8 699 83 319.

1092389

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 1092368

1100251

1094836

1102718

Atvežu nuo 1 iki 4 kub. m smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, smulkaus žvirgždo, žemės, asfalto drožlių. Išvežame statybines atliekas, baldus. Tel. 8 676 75 341. 1103878

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, durpių briketų, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127. 1097361

Brangiai perkame juodųjų metalų laužą, mokame iš karto. Išsivežame savo transportu. Tel. 8 606 27 717.

Atvežu žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų, juodžemio ir atsijų iki 12 kub. m. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815.

1101066

1103523

Brangiai perku mišką (su žeme arba išsikirsti). Atsiskaitau iš karto. Miškavežio paslaugos. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255.

Mažais kiekiais atvežame žvyro, smėlio, skaldos ir t.t. Kokybiškos malkos. Tel. 8 620 24 446. 1104288

Ieškau pirkti arba nuomotis butą, namą Kaune ar šalia Kauno. Domina įvairūs pasiūlymai. Martynas, tel. 8 657 53 810.

Pigiai atvežame nuo 1 iki 25 kub. m žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio. Savikroviais – trinkelių, blokelių, perdengimo plokščių. Tel. 8 688 12 000.

1069079

1098006

Investuoju į žemės ūkio paskirties sklypus ilgam laikui. Galiu nupirkti ir sudaryti nuomos sutartį 10 metų. Tel. 8 643 75 526.

Pigiai pervežame buitinę techniką, baldus ir kitus krovinius. Vežame visoje Lietuvoje. Tel. 8 614 43 798.

1091410

1102729

Perkame elektros variklius, generatorius, starterius. Didesnį kiekį pasiimame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

Savivarčiu su hidromanipuliatoriumi vežame žvyrą, smėlį, skaldą, žemes ir kt. Atvežame, iškrauname, pakrauname. Tel. 8 656 21 251.

1094445

1104611

PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516.

1065598

VEŽAME žvyrą, skaldą (nuo 1 iki 10 kub. m). Tel. 8 618 20 971.

Perku butą, namą, sodą, žemės sklypą, gali būti įkeistas, apleistas, su skolomis. Siūlyti įvairius variantus. „Aujama“, tel. 311 208 (d. d. 9–18 val.).

Vežame žvyrą, smėlį, juodžemį iki 5 kub. m Kaune arba Kauno r. Tel. 8 631 33 736.

1091553

1091208

1091777

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691.

Kiti

0–24 val. atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, durpių. Savikroviu išvežame gruntą, statybinį laužą, šakas. Rašome sąskaitas. Tel. 8 640 10 444.

1094339

1091798

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599.

1091650

1099086

1085569

1091849

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960.

1091539

1074512

BALTIC METAL, UAB – aukštomis kainomis neribotais kiekiais perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą. Atsiskaitome iš karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

Paskolos palankiausiomis sąlygomis nekilnojamojo ir kt. turto savininkams. Teirautis ir savaitgaliais. Tel. 8 602 36 979, (8 37) 210 625. www.sgpartneriai.lt.

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208.

1089311

Paskolos

1091753

1083987

1100372

1091912

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas.

Aliuminio, vario, bronzos, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, lydmetalį, babitą, akumuliatorius, elektros variklius. Elektrėnų g. 8, tel. 8 686 83 409.

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663.

Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083.

1090047

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

1104981

Automobilių įmonė perka nevažiuojančius, važiuojančius, su ar be TA, daužtus automobilius iki 3000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615 87 008.

Kelionės

1096075

1104521

INFORMACIJA apie UAB „Pramonės energija” biokuro katilinės, R.Kalantos g. 49, Kaune, galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau PAV). Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Pramonės energija“, Jogailos g. 4, Vilnius; tel. (8 5) 268 5989, faks. (8 5) 268 5988. Planuojama ūkinė veikla ir vieta: šiluminės energijos gamyba deginant biokurą, R.Kalantos g. 49, Kaune. Persvarstoma atsakingos institucijos LR aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2013 02 12 atrankos išvadą Nr. 12/(PAV)-D2-400 ar privaloma vertinti poveikį aplinkai. Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą: ūkinė veikla bus vykdoma gyvenamajai aplinkai gretimoje teritorijoje, jau esamos ūkinės veiklos R.Kalantos g. 49 sudaro blogas gyvenimo sąlygas dėl padidėjusios oro taršos ir triukšmo, dėl vietovės geografinių ypatumų, planuojamos ūkinės veiklos keliamo triukšmo, oro užterštumo poveikio žymiai pablogės gyventojų gyvenimo kokybė, turės neigiamą įtaką gyventojų sveikatai, abejojama teršalų sklaidos modeliavimo teisingumu. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą: 1. Poveikio aplinkai vertinimo subjektai pateikė savo išvadas, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 2. Labdaros fondas Petrašiūnų bendruomenės centras raštu pritarė planuojamai ūkinei veiklai neatliekant poveikio aplinkai vertinimo. 3. Planuojama teritorija į saugomas, Natūra 2000 teritorijas nepatenka, yra pramoniniame rajone. 4. Projektuojama katilinė susidarančių teršalų kiekį gerokai sumažins lyginant su anksčiau planuotais katilais. Dūmtraukis bus paaukštintas 5 m. 5. Planuojamoje katilinėje bus deginamas švarus biokuras, atitinkantis LST EN 14961-1:2010 standarto reikalavimus. Biokuras į katilinę bus tiekiamas geležinkeliu (50 %) ir autotransportu (50 %), optimizuojant kuro tiekimą autotransportu. 6. Degimo produktų valymui numatomi 3 pakopų valymo įrenginiai. Teršalų sklaidos modeliavime nustatyta, kad prognozuojamos teršalų pažemio koncentracijos aplinkos ore neviršys ribinių verčių nei įmonės sklypo teritorijoje, nei už jos ribų. 7. Pagal atliktą triukšmo emisijų modeliavimą apskaičiuoti preliminarūs prognozuojami ekvivalentinio triukšmo lygiai artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršija ribinių verčių. 8. Planuojamai ūkinei veiklai yra atliekamos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūros. 9. Pagal UAB „Ingeo“ 2012 m. atliktus preliminarius ekogeologinius tyrimus planuojamoje teritorijoje naftos produktų koncentracija neviršija ribinių verčių, kitų pavojingų medžiagų grunto mėginiuose, požeminiame vandenyje neaptikta. Pagal LR aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2013 04 02 galutinę atrankos išvadą Nr. 12/(PAV)-D2-938 planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Gegužės 1 d., trečiadienį, 18 val. Mažojoje salėje Time… and again Dieviškasis pašaukimas DUO STRIMAITIS Aidas Strimaitis (smuikas) Eglė Strimaitienė (fortepijonas) Programa: Arvo Pärt – „Fratres“ Ludwig van Beethoven – Sonata smuikui ir fortepijonui Nr. 5, op. 24, F-dur („Pavasaris“) Giya Kancheli – „Time...and again“, „Rag-Gidon-Time“ smuikui ir fortepijonui Bilieto kaina 10 Lt Gegužės 2 d., ketvirtadienį, 18 val. Koncertas Maestro Petro Bingelio jubiliejui LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS Meno vadovas Sergejus Krylovas (Italija) Instrumentinis ansamblis: VALENTINAS GELGOTAS (fleita) DARIUS GEDVILAS (fleita) VIDUTIS LUBAUSKAS (anglų ragas) EUGENIJUS PAŠKEVIČIUS (obojus) GEDIMINAS DERUS (violončelė) KAUNO VALSTYBINIS CHORAS Meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis

Solistai: ASTA KRIKŠČIŪNAITĖ (sopranas) RITA NOVIKAITĖ (mecosopranas) MINDAUGAS ZIMKUS (tenoras) LIUDAS MIKALAUSKAS (bosas) Dirigentas PETRAS BINGELIS Programa: Joseph Haydn – „Paukenmesse“ („Karo meto mišios“, premjera Lietuvoje) Igor Stravinskij – „Kantata“ sopranui, tenorui, moterų chorui, instrumentiniam ansambliui (premjera Lietuvoje) Bronius Kutavičius – „Dzūkiškos variacijos“ Bilietų kaina: 10, 15, 20 Lt;

galioja 2013 metų simfoninės muzikos koncertų abonementas Bilietai parduodami Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., tel. (8 37) 200 478, bei platinami www.tiketa.lt (aptarnavimo mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas, „Tiketos“ sistemoje +3 Lt/bilietui, +5 Lt užsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose). Informacija teikiama tel. 222 538. Internetinis adresas www.kaunofilharmonija.lt. Ikimokyklinio amžiaus vaikai į vakarinius koncertus neįleidžiami. Filharmonijoje veikia Krekenavos plenero Kauno akvarelininkų ir svečių paroda „Maironio Lietuva“. Filharmonijos partneriai:

1105456

Filharmonijos dienraštis

Nukelta į 21 p.

Maestro Petras Bingelis


213

antraDIENIS, balandžio 30, 2013

klasifikuoti skelbimai Įvairūs

kviečia

Kiti

Nuo 2013 05 02 vienintelio akcininko sprendimu UAB „KAUNO KAPITALO GRUPĖ“, į. k. 302541840, buveinės adresas keičiasi į Ašigalio g. 6A.

Kauno lopšelis-darželis SPINDULĖLIS (Kalniečių g. 245A) kviečia 2–6 metų vaikus, turinčius įvairių judesio ir padėties sutrikimų, į specialiąsias grupes, kur teikiama kvalifikuota specialistų pagalba. Dar yra laisvų vietų į priešmokyklinio ugdymo grupes. Pasiteirauti tel. 731 694. 1100904

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

1105397

ITALIJA, Riminis – nuo 1579 Lt.

Padedu skubiai parduoti, išnuomoti, nusipirkti NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ. Dirbu individualiai. Turiu rekomendacijas. Paslaugos nebrangios. Tel. 8 630 00 439. 1091712

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ. AB „Liteksas”, į. k. 110544229, Draugystės g. 16, Kaunas, 2013 m. balandžio 24 d. įvykęs eilinis akcininkų susirinkimas nutarė: patvirtinti bendrovės 2012 metų veiklos ataskaitą. Patvirtinti audituotą ataskaitą apie įmonės finansinę būklę 2012 m. gruodžio 31 d. bei jos 2012 m. veiklos rezultatus. Įpareigoti valdybą pasirašyti sutartį su audito kompanija bendrovės 2013 m. veiklos auditui atlikti. Patvirtinti bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentus: balansą, pelno (nuostolio) ataskaitą, finansinės būklės pakitimų (pinigų srautų) ataskaitą. Pervesti įstatymo numatytus 5 % į privalomąjį rezervą, 1 409 000 Lt išmokėti dividendais, o likusį nepaskirstytą ataskaitinių finansinių metų pelną perkelti į kitus 2013 finansinius metus. Papildomą informaciją apie esminį įvykį galima gauti tel. 465 760. Dividendai bus išmokami įmonės būstinėje, Draugystės g. 16, po gegužės 24 d. Turėti asmens dokumentą. Generalinis direktorius V.Varža

8 DIENŲ POILSIO KELIONĖS IŠ VILNIAUS: BULGARIJA, Varna, Burgas – nuo 1124 Lt, EGIPTAS, Hurgada – nuo 1295 Lt, GRAIKIJA, Rodas – nuo 1259 Lt, TURKIJA, Bodrumas – nuo 1299 Lt, KROATIJA, Rijeka – nuo 1479 Lt,

1105664

Kviečia mokytis Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio parengimo – 2013 05 20, šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2013 05 22. Informacija tel. 8 686 08 017 9–16 val., e. paštas vytautasatk@one.lt. 1104362

Kursai: masažo, kosmetikų-vizažistų, kirpėjų, manikiūro-pedikiūro, floristikos, buhalterių, darbo kompiuteriu. www.kursaikaune.lt, tel. 8 652 09 313, Gedimino g. 33–4. 1093003

Pamesta

Tel. 207 879, 8 698 03 091 M.Valančiaus g. 19 (darbo laikas nuo 8 iki 21 val.) E. p. info@turinfo.lt, www.musuodiseja.lt 05 04 – „Panemunės pilys: gražiausiu Lietuvos keliu“, 73 Lt. Grafų Tiškevičių rūmų parkas, Raudonės ir Panemunės

1105663

Atsiliepkite! Karolis Gudjonis pametė vairuotojo pažymėjimą. Jei radote, prašom paskambinti. Atsidėkosiu. Tel. 8 685 66 726. 1105385

Dovanoja

1104507

informuoja informuoja SPORTUOK KARTU SU STUDENTAIS! KTU Kū­no kul­tū­ros ir spor­to cen­tras kvie­čia vi­suo­me­nę įsi­trauk­ti į Svei­ka­tin­gu­mo me­tų ren­gi­nius. At­ei­ki­te į ne­mo­ka­mas ry­ti­nes mankš­tas Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to sta­dio­ne ir pa­ju­si­te sie­los ir kū­no dar­ną, pra­dė­si­te die­ną ku­pi­ni džiaugs­mo ir nau­jų jė­gų. Ge­gu­žės mė­ne­sį nuo 7.30 val. ren­gia­mos ry­ti­nės mankš­tos KTU sta­dio­ne (Rad­vi­lė­nų pl. 19): 7 d. – šo­kio te­ra­pi­ja; 8 d. – svei­ka­ ti­ni­mo mankš­ta; 9 d. – pi­la­te­so mankš­ta; 14 d. – im­ty­nių mankš­ta; 15 d. – šiau­rie­tiš­ kas ėji­mas. Dau­giau in­for­ma­ci­jos tei­rau­tis Lau­ ros Da­niu­se­vi­čiū­tės, tel. 453 511, e. p. lau­ra.da­niu­se­vi­ciu­te@ktu.lt, http://ktu.lt/tu­r i­nys/ktu-ren­g i­n iai-2013svei­ka­tin­gu­mo-me­tai.

„Kauno dienos“ skelbimų skyriaus e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt

pilys, Veliuonos piliakalnis ir dvaro rūmai... 05 11 – „Tulpių žydėjimo šventė“ Burbiškio dvare, 73 Lt. Kunigaikščių Radvilų mauzoliejus, Kleboniškių kaimo buities ekspozicija... 05 18 – „Punsko link pas jotvingius“, 91 Lt. Nacionalinių lenkiškų patiekalų degustacija, Seinai, unikali senovės baltų genčių gyvenvietė. Gidų kursai nuotoliniu būdu.

Tel. (8 37) 214 010, 8 656 37 114, Savanorių pr. 363A–202, askeliauju@askeliauju.lt. Darbo laikas I–V 8–18 val.

SAULĖ, JŪRA IR ŠVIEŽIOS BRAŠKĖS – TAI ATOSTOGOS TURKIJOJE! 7 dienos 4* viešbutyje su vandens kalneliu, maitinimas „viskas įskaičiuota“, 1 asm. – 1 400 Lt, šeimai su 2 vaikais – 4 700 Lt; 7 dienos 5* viešbutyje ant jūros kranto, maitinimas „viskas įskaičiuota“, 1 asm. – 1 640 Lt, šeimai su 2 vaikais – 5 300 Lt.

informuoja

Mirus katytės šeimininkei, skubiai ieškome jai naujų ramių namų. Katytei 4 metai, balta, trumpaplaukė. Reikalingi ramūs, tylūs namai, neturi būti vaikų ar kitų gyvūnų. Tel. 8 646 05 142, e. paštas vivaprimavera@gmail.com.

Balandžio 30 d. 18 val. – mokymai jaunimui ir suaugusiesiems „Vakarojimai seklyčioje”: dovana mamai (įvairi technika). Veda Daiva Vainauskienė. Gegužės 2 d. 18 val. – tapybos mokymai jaunimui ir suaugusiesiems „Prie molberto”: natiurmortas. Veda dailininkas Gvidas Latakas. Gegužės 4 d. 15 val. – paskaita „Žmogus ir tėvynė. Tėviškė ir protėvynė”, skirta Motinos dienai. Lektorius – Aleksandras Žarskus. Gegužės 6 d. 18 val. KTKC etninės veiklos studijoje (Kalniečių g. 180) – mokymai jaunimui ir suaugusiesiems „Kūrybos džiaugsmai”: gėlių tapyba. Veda dailininkė Dalia Žiurkelienė.

Daugiau kelionių pasiūlymų www.krantas.lt

Kelionių organizatorius „AŠ KELIAUJU“

Pamestą Kauno profesinės technikos mokyklos diplomą Nr. 516332, išduotą 1990 m. birželio 30 d. Kristinai Juknelytei, laikyti negaliojančiu.

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakš­to g. 18, tel. 407 135, www.ktkc.lt

Paskutinės minutės pasiūlymų vietų skaičius ribotas.

UAB „MŪSŲ ODISĖJA“

1105542

SB „Volungė“ nariams! 2013 m. gegužės 11 d. 11 val. sode (prie kūdros) šaukiamas ataskaitinis rinkiminis narių susirinkimas. Darbotvarkė: 1. Valdybos 2012 m. ataskaita ir jos tvirtinimas. 2. Revizijos komisijos 2012 m. ataskaita ir jos tvirtinimas. 3. Bendrijos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai; 4. Revizijos komisijos ir jos pirmininko rinkimai. Valdyba.

15 DIENŲ POILSIO KELIONĖS IŠ VARŠUVOS: TUNISAS, Tunisas – nuo 2228 Lt, EGIPTAS, Taba – nuo 2068 Lt, MAROKAS, Agadyras – nuo 2736 Lt, ITALIJA, Sardinija – nuo 2646 Lt, KANARAI, Fuerteventura – nuo 2974 Lt, GRUZIJA, Batumi – nuo 3269 Lt.

LAIKINAI RIBOJAMAS EISMAS Ge­gu­žės 1 d., Vil­niaus g. ir Lais­vės alė­jo­je vyks­tant la­kū­nų S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no pa­ger­ bi­mui skir­tam bė­gi­mui „Ir stok už gar­bę Lie­ tu­vos!”, nuo 12 iki 13.30 val. bus ri­bo­ja­mas eis­mas Mai­ro­nio ir A.Mic­ke­vi­čiaus gat­vių at­ kar­po­se nuo Kęs­tu­čio iki K.Do­ne­lai­čio gat­ vės. Taip pat bus už­da­ry­tas dvi­ra­čių ta­kas Lais­vės alė­jo­je nuo So­bo­ro iki po­že­mi­nės per­ėjos ties Is­to­ri­ne Pre­zi­den­tū­ra Vil­niaus gat­vė­je. At­si­pra­šo­me vai­ruo­to­jų, dvi­ra­ti­ nin­kų ir pės­čių­jų už lai­ki­nus ne­pa­to­gu­mus ir kvie­čia­me da­ly­vau­ti S.Da­riui ir S.Gi­rė­nui skir­to­je šven­tė­je Is­to­ri­nė­je Pre­zi­den­tū­ro­je, Vil­niaus g. 33. VISUOMENINĖ-KULTŪRINĖ DRAUGIJA „PAPARTIS“ nuo gegužės 1 iki spalio 1 d. šeštadieniais ir sekmadieniais 14–18 val. ruošia koncertus, šokius, žaidimus Panemunės šile, Kurhauzo aikštėje. Kviečiame visus. Įėjimas nemokamas. Gegužės 11 d. 13 val. – koncertas talkos dalyviams, tvarkantiems Panemunės šilą.

ASOCIACIJA „ŠVIESUVA“ Raudondvario pl. 150, UAB „Pirmas žingsnis” konferencijų salėje Gegužės 2 d. 16–17.30 val. – ŠVIESUVOS studentų švietėjų forumas SVEIKESNĖS VISUOMENĖS LINK. Sveikatos priežiūros raida. Ieva Matulevičiūtė, LSMU. Mitai apie savižudybes. Aidas Vagonis, „Jaunimo linija” Kauno padalinio vadovas. Ką galiu padaryti, kad būtume sveikesni? Mantas Jukna, LSMU. Gegužės 9 d. 16–17.30 val. – psichologas Zenonas Streikus. LAIMĖS IR MEILĖS PAIEŠKOS. Gegužės 16 d. 16–17.30 val. – gyd. Valdonė Valienė. (NE) STEBUKLINGAS BŪDAS LIEKNĖTI. Jau penkti metai visi renginiai nemokami!

GLAUKOMA SERGANČIŲ žmonių BENDRIJOS „REGA“ su­si­rin­ki­mas vyks ba­lan­džio 30 d. 15 val. Po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos sa­lė­ je, Lais­vės al. 39, Kau­ne. KAUNO KRAŠTO NEĮGALIŲJŲ SĄJUNGA šau­kia ei­li­nį vi­suo­ti­nį ata­skai­ti­nį sa­vo na­ rių su­si­rin­ki­mą, ku­ris vyks ge­gu­žės 12 d. 14 val. Da­nų g. 15A, Kau­no ne­įga­lio­jo jau­ni­mo už­im­tu­mo cen­tre. In­for­ma­ci­ja tel. 8 652 42 620, e. paš­tu kau­no.kns@gmail.com. TARPTAUTINEI ŠEIMOS DIENAI Ge­gu­žės 15 d. 17 val. Ge­ro­jo Ga­ny­to­jo pa­ra­ pi­jos baž­ny­čio­je (V.Krė­vės pr. 95) – Kau­no me­nų dar­že­lio „Etiu­das” ren­gi­nys SAULALA RIDUOLĖLA, skir­tas Tarp­tau­ti­nei šei­mos die­nai. Ren­gi­nį ves Do­vi­lė Ta­lač­kai­tė, Jur­gi­ ta Ur­ni­žie­nė, Aud­ro­nė Spei­čie­nė.

SUSITIKIMAS Kviečiame į susitikimą su Global Strategy Inc. atstovais iš JAV ir Lietuvos. Susitikimo metu bus pristatoma galimybė bendradarbiauti su JAV rinka, paliečiamos svarbios temos, susijusios su verslo plėtra bei partnerių pritraukimu. Susitikimas vyks gegužės 2 d. 15–17 val. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų (K.Donelaičio g. 8) salėje. Susitikimo GALIMYBIŲ ŠALIS – JAV temos, kurios bus pristatomos: · Kodėl JAV rinka tokia tolima ir nepasiekiama? · Kaip skiriasi Europos ir JAV verslo kultūra? · Dažniausiai kylantys klausimai ir pavojai dirbant su JAV rinka. · Klaidos, kurias daro įmonės, bandydamos surasti partnerius, investuotojus. · Kodėl svarbu turėti patikimus ir profesionalius partnerius JAV pusėje? · Kaip minimaliomis laiko sąnaudomis ir kaštais pradėti darbą su JAV? · Global Strategy Inc. kompanijos siūlomos paslaugos ir partnerystė. · Klausimai ir diskusija. Renginys nemokamas. Norinčius dalyvauti susitikime prašom registruotis iki gegužės 1 d. elektroniniu paštu ingrida.braziuniene@chamber.lt arba tel. (8 37) 203 483. Global Strategy Inc. komanda


22

antradienis, balandžio 30, 2013

kas, kur, kada Algirdas Bronius VALYS (1935–2013) Balandžio 27 d. po sunkios ligos mirė buvęs ilgametis Lietuvos žemės ūkio universiteto (dabar – Aleksandro Stulginskio universiteto) Apskaitos ir finansų katedros docentas socialinių (ekonomikos) mokslų daktaras Algirdas Bronius Valys. A.B.Valys gimė 1935 m. gruodžio 7 d. Radviliškio r. Džiugonių k. 1955 m. baigė Sidabravo vidurinę mokyklą. Po karinės tarnybos Šiaurės povandeniniame laivyne 1959 m. įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademiją, kurią baigė 1964 m., įgydamas buhalterio-ekonomisto kvalifikaciją. Po praktinio darbo ekonomistu-revizoriumi ir vyriausiuoju buhalteriu 1966 m. pakviestas į Akademiją dirbti dėstytoju. Dirbdamas pedagoginį ir mokslinį darbą, 1977 m. Maskvos žemės ūkio ekonomikos mokslinio tyrimo institute eksternu apgynė ekonomikos mokslų daktaro disertaciją. 1979 m. jam suteiktas pedagoginis docento vardas. Sistemingai kėlė dalykinę kvalifikaciją Lietuvos ir užsienio mokslo ir mokymo institucijose. 1990 m. išleido vadovėlį „Žemės ūkio įmonių kontrolė ir revizija“. Paskelbė mokslinių straipsnių bei metodinių mokymo priemonių, skaitė pranešimus mokslinėse konferencijose. Docentas buvo mėgstamas studentų ir kolegų už betarpišką nuoširdų bendravimą, geranoriškumą, linksmą būdą, nuotaikingą humorą. Studentai jo paskaitas vertino už dalykiškumą, praktinių situacijų analizės gausą. Kolegoms buvo malonu bendrauti renginiuose, kuriuose aktyviai dalyvaudavo doc. A.B.Valys. Docentą prisimename kaip aktyvų visuomenininką, net 25 metus dirbusį neetatiniu kontrolieriumi. Už mokslinę, pedagoginę ir visuomeninę veiklą ne kartą buvo apdovanotas garbės ir padėkos raštais, Darbo veterano medaliu, kitais vardiniais ženklais. Skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną, dukras, gimines ir artimuosius. Aleksandro Stulginskio universiteto bendruomenė Su velioniu atsisveikinti galima Tabariškių parapijos namuose. Laidotuvės Tabariškių kapinėse balandžio 30 d. Karstas išnešamas 12.45 val., šv.Mišios 13 val.

Skaudžią netekties valandą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto administracija nuoširdžiai užjaučia Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakulteto dekaną prof. Vitalijų Briedį dėl mylimos mamytės mirties. Gydytojai psichiatrei Aldonai Meginienei dėl brolio mirties nuoširdžią užuojautą reiškia VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės padalinio Marių ligoninės gydytojai. Skausmo ir liūdesio valandą, mirus mylimam vyrui Antanui, gydytoją Romą Melnikienę ir jos artimuosius nuoširdžiai užjaučia LSMU ligoninės Kauno klinikų Reumatologijos skyriaus kolektyvas. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą. Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus vyrui, gydytoją Aldoną Anastaziją VALIENĘ, dukras ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia „Amalės“ bendruomenė.

Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslaugos. Laidojimo paslaugų biuras ANAPILIS teikia visas laidojimo, kremavimo paslaugas. Platus karstų, rūbų, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salių nuoma. Kapų priežiūros paslaugos. Pensininkus ir neįgaliuosius laidojame valstybės lėšomis. PIGUS KREMAVIMAS. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.anapilis.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. TAIKOMOS DIDELĖS NUOLAIDOS. 1104399

PAMINKLAI – kalame raides, graviruojame portretus. Tvorelės, kapaviečių uždengimas akmens plokštėmis, senų paminklų perdirbimas, kapaviečių užpylimas skaldele. Teirautis Jonavos g. 248, Kaunas, tel. (8 37) 330 364, 8 656 28 129. 1103608

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes granito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pamatus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Ramybės g. 7, Garliava. Laidojimo reikmenys, paslaugos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 1092077

Mirus Lietuvos kariuomenės kūrėjui savanoriui, 1941 m. birželio sukilimo, antinacinės ir antisovietinės rezistencijos ir Lietuvos Sąjūdžio dalyviui, kariui savanoriui Rimantui Jurgiui EIGELIUI (1924–2013), nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną, artimuosius, bendražygius ir liūdime kartu šią netekties valandą. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Kauno skyrius

Skaudžią netekties valandą, mirus buriuotojui Algiui JURGUČIUI, artimuosius nuoširdžiai užjaučia Kauno buriuotojų veteranų klubo nariai.

Gyvenimas negailestingas, Nežiūri amžiaus nei jausmų. Į amžinybę pasikviečia Brangiausius mums ir artimiausius iš visų. Mirus buvusiam ilgamečiam darbuotojui Jonui KUNEVIČIUI, šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia AB „Palemono keramika“ kolektyvas. Mirus gydytojui oftalmologui docentui Antanui MELNIKUI, šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Akių ligų klinikos kolektyvas. Skaudžią netekties valandą, staiga mirus KTU Telekomunikacijų ir elektronikos fakulteto, Biomedicininės inžinerijos magistro studijų studentui Mečislovui MIKALAUSKUI, jo šeimą ir artimuosius užjaučia kurso draugai, fakulteto dekanatas ir dėstytojai. Mirus ilgamečiam Aleksandro Stulginskio universiteto Apskaitos ir finansų katedros docentui, socialinių (ekonomikos) mokslų daktarui Algirdui Broniui VALIUI, nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius. Aleksandro Stulginskio universiteto bendruomenė Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą. Nuoširdžiai užjaučiame prof. Vitalį BRIEDĮ dėl mylimos mamos mirties. LSMU MA Farmacijos fakulteto darbuotojai

,,NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Rotušės a. 19, Ryšių istorijos muziejuje

Amžinąjį atilsį

Mirė uždarosios akcinės bendrovės „Kauno šilas“ buvęs darbuotojas, statybos inžinierius, aistringas buriuotojas, laivo kapitonas Algimantas JURGUTIS (1935–2013). Algimantas mūsų atmintyje visuomet išliks kaip inteligentiškas, jautrus ir dėmesingas jį supantiems žmonėms. Skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame velionio artimuosius. UAB „Kauno šilas“ bendradarbiai

Choreografė Anželika Cholina. pasakojimas muzikos bei judesių pagalba Scenografas Marijus Jacovskis. Kostiumų dailininkas Juozas Statkevičius.

Gegužės 5 d. 12 val. – KIAUS, MIAUS IR TETULĖ. Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį.

renginiai M. ir K.PETRAUSKŲ LIETUVIŲ MUZIKOS MUZIEJUS K.Pet­raus­ko g. 31

Ba­lan­džio 30 d. 14 val. – jau­nų­jų klar­ne­ti­ nin­kų kon­cer­tas. Da­ly­vaus J.Nau­ja­lio mu­zi­ kos gim­na­zi­jos mo­ky­to­jo eks­per­to Vi­ta­liaus Že­mai­čio mo­ki­niai Sta­sys Makš­tu­tis (9 kl.), Ug­nė Va­ran­aus­kai­tė (10 kl.), Ar­tū­ras Šu­kys (12 kl.), be­si­ruo­šian­tys tarp­tau­ti­niam kon­kur­sui Lat­vi­jo­je „Jau­na­sis mu­zi­kas”, kon­cert­meis­te­rės Jo­li­ta Makš­tu­tie­nė, Dai­va Stul­gy­tė. Įė­ji­mas su mu­zie­jaus bi­lie­tais. Ge­gu­žės 2 d. 15.30 val. – Kau­no 1-osios mu­zi­kos mo­kyk­los iš­plės­ti­nio mu­zi­ki­nio ug­dy­mo kla­sės mo­ki­nių kon­cer­tas, skir­tas Mo­ti­nos die­nai. Skam­bės lie­tu­vių ir už­sie­ nio au­to­rių mu­zi­ki­niai kū­ri­niai. Įė­ji­mas su mu­zie­jaus bi­lie­tais.

KAUNO MIESTO MUZIEJUS M.Valančiaus g. 6

Balandžio 30 d. 15 val. – Trečiojo amžiaus universiteto užsiėmimas tema „Lietuvių ir lenkų santykiai Kaune tarpukario laikotarpiu”.

J.TUMO-VAIŽGANTO MEMORIALINIS MUZIEJUS Aleksoto g. 10–4

Balandžio 30 d. 16 val. – Vaižganto 80-ųjų mirties metinių minėjimas. 17.30 val. – Vaižganto palaidojimo vietos lankymas Vytauto bažnyčios kriptoje. 18 val. kun. Kęstutis Rugevičius aukos šv. Mišias už Vaižgantą.

Paminklų, antkapių, tvorelių projektavimas ir gamyba iš įvairių spalvų granito. Didelis pagamintų paminklų pasirinkimas. Visiškas kapavietės sutvarkymas, pamatų liejimas, dengimas granito plokšte. Atvežame juodžemio, smėlio, granito skaldos. Nemokamai konsultuojame. Paminklams iš ekspozicijos taikomos nuolaidos. Karmėlava, Vilniaus g. 3A, paminklų dirbtuvės, Kaune tel. 541 177, 8 655 79 020, 8 614 41 608; www.gransta.lt.

Nepriklausomybės a. 12

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skaldele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapaviečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: gaminame įvairius paminklus iš kokybiško suomiško akmens. Liejame pamatus. Tel. 8 648 55 567, (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt. Užsisakant iki gegužės 1 d. taikoma 10 % nuolaida darbams.

Dešimtasis fotomeno festivalis KAUNAS PHOTO 2013 Balandžio 30 d. 17.30 val. – vizitas su gidu į pagrindinę festivalio parodą „Ačiū už sveikinimus” M.Žilinsko dailės galerijoje; 18 val. – galerijos auditorijoje – projekcijų vakaras/susitikimas su menininkais. Renginiai nemokami.

1086827

1092596

teatras nacionalinis KAuno dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Ba­lan­džio 30 d. 18.30 val. – PREMJERA! Iva­nas Tur­ge­ne­vas. MĖNUO KAIME. Dra­ma. Rež. Va­lius Ter­te­lis. Di­džio­ji sce­na. Gegužės 3 d. 18 val. – Lietuvos nacionalinis dramos teatras. Euripidas. BAKCHANTĖS. Rež. Gintaras Varnas. Didžioji scena. Gegužės 4 d. 18 val. – Lietuvos nacionalinis dramos teatras. Birutė Mar. LAIŠKAI Į NIEKUR. Kamerinis spektaklis. Rež. Birutė Mar. Rūtos salė. 15 val. – Inesa Paliulytė. LIŪDNAS DIEVAS. Liūdna istorija visai šeimai. Rež. Inesa Paliulytė. Ilgoji salė.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Ge­gu­žės 3 d. 18 val. – Cy Co­le­ma­nas. MIELOJI ČARITI. 2 da­lių miu­zik­las. Re­ži­sie­rius Kęs­tu­tis Jakš­tas, di­ri­gen­tas Ju­lius Ge­niu­šas, dai­li­nin­kė Ma­ri­ja Ru­ba­vi­čiū­tė, cho­re­og­ra­fas Au­re­li­jus Liš­kaus­kas. Truk­mė 3.10 val. Ge­gu­žės 4 d. 18 val. – Jo­han­nas Straus­sas. NAKTIS VENECIJOJE. 3 veiks­mų ope­re­tė. Re­ži­sie­rius Gin­tas Ži­lys, di­ri­gen­tas Ju­lius Ge­niu­šas, dai­li­nin­kas El­dor Ren­ter (Es­ti­ja). SKIRTA SOLISTO LAIMONO PAUTIENIAUS JUBILIEJUI.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A, www.kaunoleles.lt

55-asis teatro sezonas Gegužės 4 d. 11 ir 13 val. Mažojoje salėje – ATOSTOGOS PAS DĖDĘ TITĄ, rež. J.Januškevičiūtė (pagal P.Hakso apysakas, apie tai, kas gali nutikti per vienas atostogas), nuo 5 m.

Gegužės 5 d. 11 ir 13 val. Mažojoje salėje Motinos dienai – MEŠKIUKO GIMTADIENIS, rež. R.Bartninkaitė (muzikinė fėjų pasaka), nuo 3 m.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS Kęstučio g. 74A, www.kamerinisteatras.lt info@kamerinisteatras.lt

Balandžio 30 d. 18 val. – literatūros ir muzikos vakaras ESU IEVA, ESU MAGDALENA... Dalyvauja: aktorė Daiva Škelevaitė, pianistė Ina Vaičienė. Gegužės 3 d. 18 val. – Moljeras. PREMJERA! ŠYKŠTUOLIS arba MELO MOKYKLA. Komedija su pertrauka. Režisierius A.Pociūnas. Gegužės 5 d. 18 val. – Moljeras. PREMJERA! ŠYKŠTUOLIS arba MELO MOKYKLA. Komedija su pertrauka. Režisierius A.Pociūnas.

KAUNO ŠOKIO TEATRAS „AURA“ Gegužės 2 d. 18 val. – NUŽUDYTI VIKTORĄ (chor. Amos Ben Tal, Olandija), „1863” (chor. Ferenc Feher, Vengrija). Kauno nacionalinis dramos teatras, Rūtos salė, Laisvės al. 71, Kaunas. Bilietus galite įsigyti bilietai.lt, teatro kasoje ir valandą prieš spektaklį.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girs­tu­tis.lt

DOMINO TEATRAS Ba­lan­džio 30 d. 18 val. – LANGAS Į PARLAMENTĄ. Ko­me­di­ja. Re­ži­sie­rius A.Ve­čers­kis. Ge­gu­žės 2 d. 18 val. – SEX GURU. In­te­rak­ty­ vus šou. Re­ži­sie­rius S.Už­da­vi­nys. A/CH Šokio teatras Gegužės 3 d. 19 val. – Anželikos Cholinos šokio teatro spektaklis ANA KARENINA. Levo Tolstojaus romano motyvais. Pagrindinių vaidmenų atlikėjai Gintaras Visockis (Vronskis), Beata Molytė (Ana Karenina).

M.ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA

KAUNO APSKRITIES VIEšOJI BIBLIOTEKA Ra­das­tų g. 2, 322 kamb.

Ba­lan­džio 30 d. 17 val. – Jus­ti­no Ži­lins­ko kny­gos „KGB vai­kai” pri­sta­ty­mas. Ren­gi­ny­je da­ly­vaus au­to­rius ir ra­šy­to­ja, žur­na­lis­tė Ug­nė Ba­raus­kai­tė. Jus­ti­nas Ži­lins­kas – tei­si­nin­kas ir dės­ty­to­jas, ra­šy­to­jas ir pub­li­cis­tas, vai­kų li­te­ra­tū­ros au­to­rius. Nau­jo­ji au­to­riaus kny­ga „KGB vai­ kai” skir­ta, anot lei­dė­jų, įvai­raus am­žiaus jau­ni­mo kar­toms.

NACIONALINIS M.K.ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS ir jo pa­da­li­niai: M.Ži­lins­ko dai­lės ga­le­ri­ja, Kau­no pa­veiks­lų ga­le­ri­ja, Ke­ra­mi­kos mu­ zie­jus, Vel­nių mu­zie­jus, A.Žmui­dzi­na­vi­čiaus kū­ri­nių ir rin­ki­nių mu­zie­jus, A. ir P.Ga­lau­nių na­mai, M.Ra­kaus­kai­tės ir L.Trui­kio me­mo­ ria­li­nis mu­zie­jus, J.Zi­ka­ro me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus, M.K.Čiur­lio­nio me­mo­ria­li­nis mu­ zie­jus Drus­ki­nin­kuo­se, V.K.Jo­ny­no ga­le­ri­ja Drus­ki­nin­kuo­se ge­gu­žės 1 d. ne­dirbs.

Is­to­ri­nė LR Pre­zi­den­tū­ra Kau­ne Vil­niaus g. 33, tel. 201 778, www.is­to­ri­nep­re­zi­den­tu­ra.lt

Ge­gu­žės 1 d. 11.30 val. vyks fo­to­gra­fi­jų pa­ro­dos „Var­dan tos Lie­tu­vos! Ste­po­no Da­ riaus ir Sta­sio Gi­rė­no gy­ve­ni­mo skry­dis” ati­ da­ry­mas, o 12 val. bus pa­skelb­tas bė­gi­mo „Ir stok už gar­bę Lie­tu­vos!” star­tas. 13 val. – nu­ga­lė­to­jų ap­do­va­no­ji­mo ce­re­mo­ni­ja.

KAUNO ĮVAIRIŲ TAUTŲ KULTŪRŲ CENTRAS Šv. Gertrūdos g. 58

Gegužės 1 d. 14 val. – choro ir ansamblio „Russkaja piesnia” (meno vadovė Natalija Jackevičienė) koncertas MŪSŲ JAUNYSTĖS DAINOS. Įėjimas nemokamas. Organizatoriai – Kauno rusų kultūros centras „Mokslas-Šviesa”.


23

antradienis, balandžio 30, 2013

kas, kur, kada KAUNO AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ CENTRAS

TV programa

Savanorių pr. 206, salėje

Gegužės 2 d. 14 val. – šventinis koncertas BUVAI, ESI IR BŪSI MYLIMA, skirtas Motinos dienai. Koncertą dovanoja Kauno kameri­ nio teatro aktorė Alma Masilionytė ir nuo­ taikinga popgrupė: Henrikas Mališauskas, Algis Januškevičius ir Vidas Sipavičius.

J.GRUODŽIO MEMORIALINIS MUZIEJUS Salako g. 18, tel. 732 498, www.petrauskumuziejus.lt

Gegužės 2 d. 14 val. – muzikinė jautrių, romantiškų ir patriotinių kūrinių popietė, skirta Motinos dienai ir Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A

Visus metus vykęs VI mažųjų rašytojų festivalis LIETUVOS VAIKAI KURIA PASAKAS pasiekė kulminaciją. Gegužės 3 d. bus paskelbti ir apdovanoti gražiausių pasakų konkurso nugalėtojai bei nuotaikingai pri­ statyta naujausia jų knyga „Lietuvos vaikų pasakos”. Renginio pradžia 11 val.

kinas

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Vieša paslaptis (k). 10.40 Mokslo ekspresas (k). 11.00 LRT Aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. 12.20 Žinios. Sportas, orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. 14.30 Nyderlandų karaliaus inauguracija. Tiesioginė transliacija. 16.30 Dok. f. „Nyderlandų karališkoji dinastija“ (Nyderlandai, 2003 m.). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. Orai. 18.45 „Merlinas“ (2) (N-7). 19.40 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Verslas. Kultūra. Sportas. Orai. 21.15, 22.05 Emigrantai. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.15 Pinigų karta. 23.20 Vakaro žinios. Sportas. Orai. 23.35 „Merlinas“ (2) (N-7) (k). 0.35 „Senis“ (N-7) (k).

„CINAMON“ PLC „Me­ga“ tel. 8 700 70 111

„Pats baisiausias filmas 5” – iki 2 d. 18.20, 20.15, 22.15 val. „Statyk už mėgstamiausią” – iki 2 d. 16, 20.30 val. „Transo būsena” – iki 2 d. 19.45 val. „Pabėgimas iš planetos Žemė” 3D (dubliuota lietuviškai) – iki 2 d. 13.15 val. „Pabėgimas iš planetos Žemė” (dubliuota lietuviškai) – iki 2 d. 11.45, 15, 17 val. „Piktieji numirėliai” – iki 2 d. 21.55* val. (*išsk. 1 d.). „Niujorko šešėlyje” – 1 d. 21.55 val. „Užmirštieji” – iki 2 d. 12.45, 18.45, 21.30 val. „Džekas milžinų nugalėtojas” 3D – 1 d. 11 val. „Sielonešė” – iki 2 d. 12.30, 15.45 val. „Krudžiai” 3D (dubliuota lietuviškai) – iki 2 d. 11*, 15.15, 17.30 val. (*išsk. 1 d.). „Krudžiai” (dubliuota lietuviškai) – iki 2 d. 12, 14.15, 16.30, 19 val. „Gimtadienis” – iki 2 d. 21.15 val. „Valentinas vienas” – iki 2 d. 13.45, 18.10 val.

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“. 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile!. 10.45 Komiška drama „Auklės dienoraštis“ (JAV, 2007 m.) (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“. 13.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 13.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. Sportas. Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.15 Pasaulis X (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Kriminalinis trileris „Baisūs nusikaltimai“ (JAV, 2002 m.) (N-14). 1.00 „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). 1.55 „Vampyro dienoraščiai“ (N-14).

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Pats baisiausias filmas 5“ (premjera, N-13) – iki 2 d. 15, 19.15, 21.30 val. „Laukinės atostogos“ (premjera, N-16) – iki 2 d. 11.15, 13.30, 16.15, 18.45, 21 val. „Statyk už mėgstamiausią“ (premjera, N-13) – iki 2 d. 17.45 val. „Užmirštieji“ (N-13) – iki 2 d. 11.45, 15, 18, 20.45 val. „Krudžiai“ (liet, k., V) – 1 d. 10.15 val.; iki 2 d. 12.30, 14.45, 17 val. „Krudžiai“ 3D (liet, k., V) – iki 2 d. 11, 13.45 val. „Piktieji numirėliai“ (N-18) – iki 2 d. 15.45, 19, 21.15 val. „Džekas milžinų nugalėtojas“ 3D (N-7) – iki 2 d. 13.15, 16.30 val. „Milijardierius ir blondinė“ (N-13) – iki 2 d. 19.30 (seansas nevyks 30 d.), 21.40 val. „Niujorko šešėlyje“ (N-13) – iki 2 d. 14.30, 21.50 val. „Transo būsena“ (N-16) – iki 2 d. 19.50, 22 val. „Eilinis Džo. Kerštas“ (N-13) – iki 2 d. 12 val. „Ozas: didingas ir galingas“ 3D (N-7) – iki 2 d. 10.30 val. „Valentinas vienas“ (N-16) – iki 2 d. 17.20 val. „Olimpo apgultis“ (N-13) – iki 2 d. 17.10, 19.30 val. „Pabėgimas iš planetos Žemė“ (liet. k., N-7) – iki 2 d. 10.45 val. „Pabėgimas iš planetos Žemė“ 3D (liet. k., N-7) – iki 2 d. 13 val. KITOKIO KINO KLUBAS. „Tuštybių mugė“ (T) – 30 d. 19 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilieto kaina 7 Lt.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Lais­vės al. 54

Ba­lan­džio 30 d. 17 val. – „Nu­li­nio lai­ko zo­na” (pil­na­met­ra­žis do­ku­men­ti­nis, Lie­ tu­va, 2012 m.). 18 val. – ne­ko­mer­ci­nis an­ti­ko­rup­ci­nių ki­no fil­mų fes­ti­va­lis „Drą­sus Žo­dis”. Fes­ti­va­lis truks iki ge­gu­žės 3 d. nuo 18 val. kiek­vie­ną die­ną.

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 „Smurfai“. 8.00 „Detektyvas Monkas“ (4). 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Gyvenimo kryžkelės. 12.00 Gyvenimas yra gražus. 12.30 „Didvyrių draugužiai“ (6). 13.00 „Ponas Jangas“. 13.30 „Smurfai“. 14.00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“. 16.00 „Ašarų karalienė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. TV3 sportas. TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 Paslapčių namai. 20.30 Prieš srovę. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. TV3 sportas. TV3 orai. 22.00 „Tikrasis teisingumas“. 23.00 „CSI kriminalistai“. 0.00 „Daktaras Hausas“. 1.00 „Eureka“. 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Tauro ragas (N-7) (k). 8.30 Cukrus (N-7). 9.00 Mistinės istorijos (N-7) (k). 10.00 „Alibi. Daktaras Monro“ (N-7). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 15.00 Žvaigždutės (N-7). 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Pagal įstatymą“. 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7).

DATOS (balandžio 30 d.) 20.30 Juoko kovos (N-7). 21.30 Pasitarkime (N-7). 22.30 „Spartakas. Kerštas“ (N-14). 23.30 Ekstrasensų mūšis (N-7). 0.30 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 1.30 Bamba (S).

8.00 Tele bim-bam. 8.30 Septynios Kauno dienos. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Simfoninės muzikos koncertas. Dalyvauja LNSO. Solistai Viktorija Miškūnaitė (sopranas), Saulius S.Lipčius (gitara). Dirigentas Jurijus Serovas (Rusija) (k). 13.00 Mokslo ekspresas. 13.15 „Šnipai“ (N-7). 14.10 Mūsų miesteliai. Viduklė (2). 15.00 Posūkiai su Viktoru Gerulaičiu (k). 15.30 Scenaristo, režisieriaus Vyto Jankevičiaus kūrybos retrospektyva. Dok. f. „Gamtoje. Gražioji grobikė“ (1997 m.). 16.00 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 18.15 Gimtoji žemė. 18.40 Dok. f. „Petras, teatras ir TV“. 19.30 LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2013“. Metų verstinės knygos rinkimai. 20.05 Teatrologės dr. Audronės Girdzijauskaitės jubiliejinis vakaras Rašytojų klube. 21.20 Lietuvių dokumentika. „Gandrai visada grįžta namo...“ (2011 m.). 22.00 Lietuvos šokių dešimtukas. 23.00 Pasaulio dokumentika. Dok. f. „Aktualusis dvejetukas. Ilgas atsisveikinimas“ (Suomija, 2010 m.). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Savęs link. Apie vandenį (1) (1996 m.). 1.30 Muzikos pasaulio žvaigždės. Choreografinės miniatiūros.

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Tavo augintinis. 10.00 „Gelbėtojai Havajuose“ (3). 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 „Su Anthony Bourdainu be rezervacijos“ (5). 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 „Gamtos jėgos“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Gelbėtojai Havajuose“ (4). 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Geri vyrukai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 „Tikri bičai“. 21.35 UEFA čempionų lygos rungtynės. „FC Bayern München“–„FC Barcelona“. Tiesioginė transliacija. 23.40 Fantastinis vesternas „Ateiviai prerijose“ (Kanada, 2009 m.). 1.20 „CSI Majamis“. 2.05 „Gamtos jėgos“. 2.30 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

9.40 „Pokojus“. 10.10 Senoji animacija. 10.45 Melodrama „Meilės skardis“ (Vokietija, 1999 m.). 12.25 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.25 „Marija Mersedes“. 14.20 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.15 „Gyvenimo kryžkelės“. 22.10 Melodrama „Apsisprendimų metas“ (Vokietija, 2000 m.). 23.50 Paslapčių namai.

6.39 TV parduotuvė. 6.55 Reporteris. 7.40 Siurprizas Mamai. 7.45 Lietuva tiesiogiai. 8.15 Super L.T. (N-7). 9.15 Padėkime augti. 9.50 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7). 10.55 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 12.05 Reporteris. 12.50 „TV pokštai“ (N-7). 13.20 Siurprizas Mamai. 13.25 TV parduotuvė.

13.55 Kitaip. Su Nomeda. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 15.15 „TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 „Šių laikų šnipai“ (N-7). 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.35 Siurprizas Mamai. 18.40 „TV pokštai“ (N-7). 19.00 LKL čempionato finalinės rungtynės. Kauno „Žalgiris“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. Tiesioginė transliacija iš Kauno. 21.00 Reporteris. Orai. 21.45 Nuoga tiesa. 23.30 Siurprizas Mamai. 23.35 „Praeities šešėliai“ (N-14). 0.40 Reporteris. Orai.

9.00 Žinios (k). 9.20 Drama „Patriarchė“ (2). 10.55 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 11.25 Veiksmo f. „Gynėjas“. 12.55 Telelaikraštis. 16.00 Komedija „Gyvenimas be vyrų“ (N-7). 17.30 Mūzos (k). 18.00 Žinios. 18.20 Plyta prie plytos. 19.00 Pokalbių laida „Susitikimai“. 20.00 Misijos Baltijos jūros regione. 20.30 Automoto. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Romantinė komedija „Įžūlios dienos“ (N-7). 22.55 Žinios (k). 23.15 Trileris „Keleiviai“ (N-14). 0.50 Mistinė nuotykių drama „Biblijos kodas“ (N-7).

7.00 Žinios. 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.

6.00 „Mokinukių“ atsisveikinimo koncertas „Išleistuvės“. 7.40 V.Juozapaičio koncertas „Nuo baroko iki roko“. 9.00 „Liuks!“ muzika. 10.20 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50. 12.00 „Mokinukių“ atsisveikinimo koncertas „Išleistuvės“ (k). 13.40 V.Juozapaičio koncertas „Nuo baroko iki roko“ (k). 15.00 „Liuks!“ muzika. 16.20 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k). 18.00 „Mokinukių“ atsisveikinimo koncertas „Išleistuvės“ (k). 19.40 V.Juozapaičio koncertas „Nuo baroko iki roko“ (k). 21.00 „Liuks!“ muzika. 22.20 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k). 0.00 „Mokinukių“ atsisveikinimo koncertas „Išleistuvės“ (k). 1.40 V.Juozapaičio koncertas „Nuo baroko iki roko“ (k). 3.00 „Liuks!“ muzika. 4.20 Anekdotų karaliui R.Šilanskui – 50 (k)

12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 LKL Lietuvos repšinio lyga. Pasvalio „Pieno žvaigždės“– Klaipėdos „Neptūnas“ . 15.25 „Sport 1“ ringas. Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas Moldovoje (I). 16.40 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“ –Vilniaus „Lietuvos rytas“. 18.40 Speciali laida „LKL finalai“: interviu su krepšininkais ir treneriais. 18.55 LKL Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. Tiesioginė transliacija (pertraukoje – Žinios +). 21.00 Spaudos konferencija. Tiesioginė transliacija. 21.15 Žinios +. 21.30 „Sport 1“ ringas. Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas Moldovoje (II). 22.35 „Sport 1“ ringas. Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas Moldovoje (III). 23.00 Žinios +. 23.15 S„Sport 1“ ringas. Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas Moldovoje (III).

Tarptautinė veterinarijos diena Valpurgijos naktis 1789 m. George’as Washingtonas tapo pirmuoju JAV prezidentu. 1803 m. JAV iš Prancūzijos nusipirko Luizianą ir Naująjį Orleaną. 1876 m. gimė Jurgis Šlapelis, gydytojas, vertėjas, knygų leidėjas, žodynininkas. 1883 m. gimė čekų rašytojas Jaroslavas Hašekas. 1900 m. Havajai tapo JAV dalimi. 1945 m. Adolfas Hitleris ir jo žmona Eva Braun nusižudė Berlyno bunkeryje. 1957 m. Vilniuje pradėtos transliuoti Lietuvos televizijos programos. 1993 m. tenisininkė Monica Seles per varžybas Vokietijoje buvo sužeista peiliu į nugarą.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Kitaip vertinsite tai, kas gera. Dėl šio pokyčio pajusite meilę ir dėkingumą aplinkiniams. Tik nepasiduokite euforijai, o svarbiausia – nedalykite pažadų, kurių nesiruošiate vykdyti. Jautis (04 21–05 20). Galite sulaukti intriguojančio darbo pasiūlymo. Palanki diena dirbti su kitais žmonėmis. Beveik viskas jums pasiekiama ir įmanoma. Tikėkite savo jėgomis ir nenusivilsite. Dvyniai (05 21–06 21). Palanki diena priimti svarbius sprendimus. Sugebėsite įveikti beveik visas kliūtis ir lengvai kontroliuosite situaciją. Išmušė realių veiksmų valanda. Vėžys (06 22–07 22). Ramus laikas, viskas vyks sklandžiai. Tinkamai organizuotas darbas neturėtų kelti rūpesčių. Viskas, ką šiandien numatysite, ateityje gali tapti realybe. Liūtas (07 23–08 23). Klaidingai įvertinsite jėgas ir užsiimsite veikla, kuri bus sunkiai įveikiama. Jeigu viskas klostosi ne taip, kaip reikia, užsiimkite kokiu nors maloniu, bet seniai atidėliotu reikalu. Mergelė (08 24–09 23). Nepalanki diena planuoti veiksmus ir spręsti svarbius dalykus, nes bus sunku pasirinkti teisingą kelią. Būsite nepatenkintas dabartiniu gyvenimu. Svarstyklės (09 24–10 23). Atsiras galimybė atskleisti savo geriausias savybes, ypač socialinėje srityje. Kai kas nesupras ir nepalaikys jūsų sumanymų, bet įvertins jūsų originalumą. Skorpionas (10 24–11 22). Dėl skirtingo vertybių suvokimo įsivelsite į konfliktą, kuris vers ieškoti kompromiso. Neverta apie tai per daug kalbėti ar pabrėžti savo nepasitenkinimo. Šaulys (11 23–12 21). Susidursite su žmogumi, kurio planai nesiderins su jūsų mintimis ir idėjomis. Stabtelėkite ir apgalvokite savo elgesį, nes spaudimas nepadės. Ožiaragis (12 22–01 20). Patyrinėkite savo vertybes, veiksmus ir apmąstykite gyvenimą. Jums bus suprantamos aplinkinių emocijos. Tačiau tai nesuteikia teisės kištis į kitų žmonių gyvenimą. Vandenis (01 21–02 19). Jūsų perdėtas optimizmas turės neigiamos įtakos karjerai. Būkite atsargus, nes pernelyg laki vaizduotė gali išmušti iš vėžių. Žuvys (02 20–03 20). Galite tikėtis aplinkinių paramos. Tik nereikia piktnaudžiauti svetima pagalba, pirmiausia pasikliaukite savo jėgomis.


Orai

Šiandien mažai debesuota, temperatūra bus 8–14 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį temperatūra vietomis nukris iki 2–3 laipsnių šilumos, išliks mažai debesuota. Dieną bus saulėta, sušils iki 13–15 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį gali šalti – vietomis prognozuojama iki 2 laipsnių šalčio, o dieną orai turėtų šilti iki 17 laipsnių šilumos.

Šiandien, balandžio 30 d.

+11

+8

Telšiai

+12

Šiauliai

Klaipėda

+13

Panevėžys

+13

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis) teka Mėnulis leidžiasi

120-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 245 dienos. Saulė Jaučio ženkle.

Utena

+12

Tauragė

+13

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +29 Berlynas +16 Brazilija +27 Briuselis +14 Dublinas +11 Kairas +33 Keiptaunas +26 Kopenhaga +13

Londonas +15 Madridas +12 Maskva +15 Minskas +16 Niujorkas +16 Oslas +14 Paryžius +15 Pekinas +26

orai kaune šiandien

Praha +12 Ryga +13 Roma +26 Sidnėjus +21 Talinas +10 Tel Avivas +32 Tokijas +19 Varšuva +13

+13

+14

Vėjas

Marijampolė

Vilnius

+14

Alytus

6–12 m/s

5.42 20.51 15.09 1.12 9.36

Vardai Kotryna, Marijonas, Pijus, Sofija, Venta, Virgautas.

Bi­tes sau­gos nuo ža­lin­gų pes­ti­ci­dų

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+8

+13

+8

+6

6

+8

+13

+6

+2

5

+7

+14

+13

+6

3

rytoj

poryt

ES nu­s pren­dė už­d raus­t i pes­t i­c i­dus, ku­r iuos moks­l i­n in­k ai kal­t i­n a dėl bi­ čių ny­k i­mo. Dau­ge­l iui Eu­ro­p os ša­l ių su­s i­r ū­pi­n i­m ą ke­l ia stai­g us šių vabz­ džių po­pu­l ia­c i­jos ma­žė­ji­mas. Kad bi­ čių ma­ž ė­j a, jau ke­le­r i me­t ai pa­s te­bi­ ma ir Lie­t u­vo­j e. Eu­ro­p os Ko­m i­s i­j a tei­g ia, kad neo­n i­ko­t i­n oi­dų pa­g rin­ du ga­m i­n a­m i pre­p a­r a­t ai tu­r i ža­l in­ gą po­vei­k į bi­t ėms, ir nu­s pren­d ė jiems pa­s kelb­t i dve­j ų me­t ų mo­r a­ to­r iu­m ą. Vis dėl­to kai kurie žemdir­ biai su tuo ne­s u­t in­k a. Jie tei­g ia, kad moks­l i­n in­k ų su­r ink­t i duo­me­nys yra ne­p a­k an­k a­m i. BBC inf., „Reu­ters“ nuo­tr.

įvairenybės

Ar iš lizdelio pasigirs džiazas?

„„Įna­miai: paukš­čiai, įsi­kū­rę virš vaiz­do ka­me­ros, jau pe­ri jau­nik­lius. 

Kau­no se­na­mies­ty­je vei­kian­ti ka­ vi­nė „Skliau­tas“ šil­tą­jį se­zo­ną pra­ dė­jo su įna­miais. Virš ste­bė­ji­mo ka­me­ros ir rek­la­mos ženk­lo liz­dą su­si­kro­vė paukš­čių po­ra ir jau lau­ kia šei­my­nos pa­gau­sė­ji­mo. Ne­ži­nia, kiek kar­tų per die­ną su­ ža­vė­tas ka­vi­nės bend­ra­tur­tis Ąžuo­ las Gai­žu­tis už­ver­čia gal­vą pa­žvelg­ ti, kaip se­ka­si „Skliau­to“ įna­miams, ta­čiau bet ku­riuo at­ve­ju paukš­čių po­re­lė yra ati­džiai ste­bi­ma. „Įsi­vaiz­duo­ja­te – jie tą liz­dą su­ si­kro­vė per vie­ną die­ną! Tai dar­bi­ nin­kai! – ne­ga­li at­si­gro­žė­ti Ą.Gai­ žu­tis. – O da­bar vie­nas iš po­re­lės jau tu­pi ant kiau­ši­nu­kų, o ki­tas ne­ ša jam tai va­ba­lą ko­kį nors, tai dar ką, ir mai­ti­na.“ Ą.Gai­žu­tis ma­no, kad „Skliau­to“ įna­miai – straz­dų po­ra. „Straz­

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

dai mėgs­ta glaus­tis prie žmo­ nių, tur­būt jie čia ir bus, – svars­ to vers­li­nin­kas. – Be to, jų sna­pai oran­ži­niai. Tik­rai ma­nau, kad tai – straz­dai.“ Ki­ta ver­si­ja skel­bia, kad paukš­čiai – var­nė­nai. Jau pa­ste­bė­ta, kad liz­dą su­si­ kro­vu­sių ir jau­kiai, šei­my­niš­kai ka­vi­nės kie­me įsi­kū­ru­sių paukš­čių nė­maž ne­bau­gi­na žmo­nių šur­mu­ lys. „Pas mus gro­ja džia­zas, jiems tu­rė­tų pa­tik­ti“, – vi­lia­si Ą.Gai­ žu­tis. Ir straz­dai, ir var­nė­nai yra la­bai mu­zi­ka­lūs paukš­čiai. Vi­siš­kai ti­ kė­ti­na, kad ka­vi­nė ga­li įgy­ti nau­jų mu­zi­kan­tų. Ir straz­dai, ir var­nė­nai lin­kę imi­tuo­ti ap­lin­kos gar­sus, tad iš liz­do ne­tru­kus ga­li pa­si­girs­ti ir džia­zo imp­ro­vi­za­ci­jų. KD inf.

2013-04-30 Kauno diena