Page 1

lietuva

pasaulis

7p. Tra­giš­kai iš gy­ve­ni­mo­ pa­si­trau­kęs­ V.Šap­ra­naus­kas­ bu­vo su­si­pla­na­vęs­ tu­ri­nin­gas­ va­sa­ros ato­sto­gas.

Vienas, atrodytų, ­ nelabai reikšmingas ­ sprendimas ­ apsaugojo du ­ lietuvius nuo ­ Bostono bombų.

10p.

sportas

Fes­ti­va­lio „Kau­nas Jazz“­ int­ri­ga: žiū­ro­vai iš­vys ir­ Ho­li­vu­do le­gen­dą­ C.East­woo­dą?

14p.

Lieu­vos čem­pio­nas ­ O.Pro­cas siun­tė­ į ne­vil­tį kio­ku­šin ­ ka­ra­tė gran­dus­ iš Ja­po­ni­jos.

24p.

Šeštadienio

Balandžio 20, 2013 Nr. 90 (19951) Kaunodiena.lt 2,50 Lt

Čečėnas Ga­ta­je­vų įsū­nis iš Lie­tu­vos iš­vyk­ti ne­no­ri

Nu­siau­bė ąžuo­lų gi­rai­tę

Če­čė­ni­ja – my­li­ma gim­ti­nė, Suo­mi­ja – ša­lis, kur bū­tų ga­li­ ma gy­ven­ti be di­de­ lių rū­pes­čių, bet 25 me­tų Bek­mu­ra­tas Mus­ti­je­vas gy­ve­na Lie­tu­vo­je. Nors čia gy­ven­da­mas pa­ty­ rė di­džiu­lį su­krė­ti­ mą. Jis – vie­nas gar­ sio­sios Ga­ta­je­vų šei­ mos glo­bo­tų vai­kų.

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Sau­lius Tvir­bu­tas

Kau­no ra­jo­ne miš­ko va­gys iš­kir­to ke­lias de­šim­tis me­džių – tarp jų net 26 ąžuo­lus. Miš­ki­nin­kus šo­ki­ra­vo to­kio mas­to ne­le­ga­lus kir­ti­mas. Įžū­lu­mas – be­ri­bis

„Per tris de­šim­tis sa­vo dar­bo me­ tų miš­ki­nin­kys­tė­je pir­mą kar­tą ma­tau, kad ši­to­kiais kie­kiais ne­ le­ga­liai bū­tų iš­kirs­ti bran­dūs me­ džiai“, – sa­vo įspū­džius iš nu­si­ kal­ti­mo vie­tos api­bū­di­no Kau­no urė­di­jos vy­riau­sia­sis miš­ki­nin­kas Juo­zas Jer­ma­la­vi­čius. Tuoj už Vil­ki­jos ant Ne­mu­no slė­ nio šlai­to ke­ro­jan­tis Val­man­tiš­kių miš­kas ke­lio­se vie­to­se šiuo me­tu nu­sė­tas nu­pjau­tų ąžuo­ lų ir skrob­lų.

2

Dienos citata „Su­sik­los­to to­kia la­bai įdo­ mi si­tua­ci­ja: kai ky­la pro­ ble­mų, užuo­t pa­dė­jus į svai­ ga­lus įklim­pu­siems žmo­ nėms, jie dangs­to­mi“, –

Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

Sva­jo­jo bū­ti tei­si­nin­ku

„Kai bai­giau mo­kyk­lą, no­rė­jau stu­ di­juo­ti tei­sę. Ma­li­kas ir Cha­di­žat (su­tuok­ti­niai če­čė­nai Ga­ta­je­vai – red. pa­st.) ža­dė­jo, kad fi­nan­suos stu­di­jas po to, kai aukš­čiau­siu ly­giu iš­lai­ky­siu lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­ną ir su­si­tvar­ky­siu vi­sus do­ku­men­tus. Daug pla­nų bu­vo, bet vis­kas din­go, žlu­go“, – at­si­du­so Bek­mu­ra­tas. Jo gy­ve­ni­mą smar­kiai pa­vei­kė va­di­ na­mo­ji Ga­ta­je­vų by­la ir iš­dras­ky­ta jų šei­my­na.

4

sa­ko psi­chiat­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga.

6p.

„„Prisitaikė: B.Mus­ti­je­vas pri­pa­žįs­ta, kad če­čė­niš­kas pa­sau­lio ma­ty­mas jam yra su­kė­lęs pro­ble­mų Lie­tu­vo­

je, ta­čiau da­bar jau ne­be­ken­kia. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.


2

Šeštadienis, balandžio 20, 2013

miestas

Oro kokybė Kaune 0

72 50mg/m

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,4

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

74

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

„„Įžū­lu­mas: K.Mar­ke­vi­čių šo­ki­ra­vo, kad juo­dieji med­kir­čiai be skru­pu­lų iš­kir­to gra­žiau­sius Ne­mu­no šlai­to ąžuo­lus. 

Nu­siau­bė ąžuo­lų gi­rai­tę

Iš vi­so nu­si­kal­tė­liai nu­ 1 pjo­vė 26 maž­daug šimt­ me­čio se­nu­mo ąžuo­lus, kai ku­rių

kel­mai yra apie met­rą skers­mens. Taip pat iš­pjau­ta 14 skrob­lų. Da­lį rąs­tų va­gys bu­vo spė­ję su­ pjaus­ty­ti ir iš­temp­ti trak­to­riu­mi, ku­rio vė­žės aki­vaiz­džiai ma­tė­si pa­ miš­kė­je ir miš­ke. Ne­ma­žai nu­pjau­ tų ąžuo­lų li­ko miš­ke, ma­tyt, dėl to, kad at­ši­lus orui pri­va­žiuo­ti trak­to­ riu­mi ta­po su­dė­tin­ga dėl pa­žliu­gu­ sio grun­to. Me­džiai iš­kirs­ti vals­ty­bės ir pri­ va­čių as­me­nų val­do­muo­se skly­ puo­se, taip pat grą­žin­ti­no­je pa­vel­ dė­to­jams te­ri­to­ri­jo­je. Ap­ti­ko ne­ti­kė­tai

Nu­si­kal­ti­mo vie­tą prieš po­rą die­nų ap­ti­ko Vil­ki­jo­je gy­ve­nan­tis Kau­no urė­di­jos miš­kų ap­sau­gos in­ži­nie­ rius Kęs­tu­tis Mar­ke­vi­čius. „Tu­rė­

jau duo­me­nų apie šio­se apy­lin­kė­se siau­tė­jan­čius bra­ko­nie­rius. Vaikš­ čio­da­mas iš­ties ra­dau įreng­tas me­ di­nes ko­pė­čias prie me­džio, ku­ria­ me nu­si­kal­tė­lis lauk­da­vo žvė­ries, ta­čiau bu­vau pri­blokš­tas ki­to nu­ si­kal­ti­mo“, – pa­sa­ko­jo K.Mar­ke­ vi­čius. Ne­to­l i iš­k irs­t ų me­d žių vie­tos yra ne vie­na so­dy­ba, o pro vie­ną jų nu­si­kal­tė­liai vil­ko rąs­tus be­ veik po pat lan­gais. „De­ja, ten­ ka kons­ta­tuo­ti, kad tu­ri­me daug nio­ko­to­j ų, šiukš­l in­to­j ų, bra­ko­ nie­rių, o da­bar ma­to­me ir įžū­lius kir­ti­mus. Gai­la, kad to­kie įvy­kiai vyks­ta kai­mo pa­šo­nė­je, o vie­ti­ niai ar­ba bi­jo, ar­ba yra abe­jin­gi, o gal ir bend­ri­nin­kau­ja su nu­si­kal­ tė­liais“, – ap­gai­les­ta­vo K.Mar­ke­ vi­čius. Miš­ki­nin­kai sa­kė ne­ga­lin­tys ko­ men­tuo­ti ty­ri­mo ei­gos ir de­ta­lių.

Įvy­kio ap­lin­ky­bes aiš­ki­na­si Kau­no ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­ rei­gū­nai. Kai ku­rie duo­me­nys tei­ kia vil­čių, kad gro­bi­kai bus su­čiup­ ti ir nu­baus­ti.

Gai­la, kad to­kie įvy­ kiai vyks­ta kai­mo pa­šo­nė­je, o vie­ti­ niai ar­ba bi­jo, ar­ba yra abe­jin­gi, o gal ir bend­ri­nin­kau­ja su nu­si­kal­tė­liais.

Va­gys­tės kles­ti

Apie 4 ha miš­ko Kau­no ra­jo­ne, Sit­ kū­nų gi­ri­nin­ki­jo­je, val­dan­tis sa­vi­ nin­kas Al­gir­das Par­ti­kas pa­sa­ko­jo,

kad bai­mi­na­si lai­ko, kai miš­kuo­se že­mė taps sau­sa. Dar žie­mos pa­ bai­go­je kaž­kas už­da­žė brūkš­ne­ lius jo val­do­se esan­čius ke­lio­li­ ka bran­džių me­džių „Įta­riu, kad juos nu­žiū­rė­jo me­die­nos va­gys. Pra­ne­šiau urė­di­jos dar­buo­to­jams, bet kas ga­li ap­sau­go­ti nuo ne­le­ga­ lių kir­tė­jų, jei juos už­val­dys go­du­ mas?“ – skės­te­lė­jo ran­ko­mis miš­ ko sa­vi­nin­kas. Ki­ta „Kau­no die­nos“skai­ty­to­ja Al­do­na pa­sa­ko­jo tu­rin­ti ke­lis hek­ ta­rus miš­ko Prie­nų ra­jo­ne. „Ne­se­ niai sa­vo val­do­je ra­dau 20 nu­kirs­ tų ir iš­vež­tų me­džių. Įta­riau, kas tai pa­da­rė, pra­ne­šiau po­li­ci­jai. Pa­rei­ gū­nai pa­siū­lė su įta­ria­muo­ju su­si­ tai­ky­ti ir baig­ti ty­ri­mą. Ga­vau iš to nu­si­kal­tė­lio ke­lis tūks­tan­čius li­tų, nors ne vi­sa ža­la li­ko at­ly­gin­ta, bet ne­no­rė­jau by­li­nė­tis. Keis­čiau­sia, kad dėl ža­los gam­tai jam po to nie­

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Liūd­na sta­tis­ti­ka Vals­ty­bi­nės miš­kų tar­ny­bos Miš­kų kont­ro­lės sky­riaus, miš­k ų urė­di­jų, na­c io­na­l i­n ių par­k ų ir re­zer­va­t ų vals­ty­bi­niai miš­k ų pa­rei­g ū­nai per 2012 m. nu­sta­tė 319 ne­tei­sė­tų miš­ ko kir­ti­mų at­ve­jų. Už ne­tei­sė­tus miš­ko kir­ti­mus ir ki­ tus Miš­kų įsta­ty­mo pa­žei­di­mus ad­ mi­n ist­ra­ci­ne tvar­ka nu­baus­t i 698 as­me­nys. Jiems pa­skir­ta 178 tūkst. li­tų bau­dų. Šal­ti­nis: Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja

kas ne­kė­lė jo­kių pre­ten­zi­jų“, – ste­ bė­jo­si mo­te­ris. Nors įsta­ty­mai nu­ma­to bau­das nuo ke­lių šim­tų iki de­šim­čių tūks­ tan­čių li­tų pri­klau­so­mai nuo ne­ le­ga­liai nu­kirs­to me­die­nos kie­kio, teis­mai tai­ko ne itin griež­tas baus­ mes. Štai Vil­niu­je vie­nam nu­kir­tu­ siam 281 pu­šį bar­ba­rui pa­skir­ta vi­ so la­bo 3,3 tūkst. li­tų bau­dą.

Prie­nų po­li­ci­jo­je gink­lai mė­to­si bet kur Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Kau­no apy­gar­dos teis­me aiš­kė­ja, kad Prie­nų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te tvy­ro ne­tvar­ka. Pus­me­tį ne­pa­si­ gen­da­ma šau­na­mų­jų gink­lų, ku­ rie vė­liau ran­da­mi ko­mi­sa­ria­to kie­me. Mįs­lin­gos ap­lin­ky­bės į tei­ sia­mų­jų suo­lą pa­so­di­no vie­ną ko­ mi­sa­ria­to pa­rei­gū­ną. Kal­ti­na­mas pa­gro­bi­mu

„„Teis­mas: gink­lų pa­gro­bi­mu kal­ti­na­mas S.La­sys (prie­ky­je) sė­dė­jo bu­

vu­sių ko­le­gų ap­sup­ty­je. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Prie­nų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ope­ ra­ty­vaus val­dy­mo gru­pės spe­cia­ lis­tas 52 me­tų Si­gi­tas La­sys ne­spė­jo išei­ti į pen­si­ją. Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl mįs­lin­gai din­gu­sių, o vė­liau ko­ mi­sa­ria­to kie­me ras­tų ko­vi­nių gink­ lų jau bu­vo pra­dė­tas. Šie įvy­kiai ru­ tu­lio­jo­si 2011–2012 me­tais. Bu­vęs pa­rei­gū­nas kal­ti­na­mas iš gink­lų sau­gyk­lo­je bu­vu­sio sei­ fo pa­gro­bęs pu­siau au­to­ma­ti­nį 1 tūkst. li­tų ver­tės gink­lą, 5 šo­vi­nius ir re­vol­ve­rį. Vė­liau abu gink­lus jis skir­tin­go­mis praė­ju­sių me­tų va­ sa­rio die­no­mis iš­me­tė ko­mi­sa­ria­ to kie­me.

Įdo­miau­sia, kad kal­ti­na­ma­sis Prie­nų po­li­ci­jos va­do­vy­bei me­la­ gin­gai pra­ne­šė, kad pu­siau au­to­ ma­ti­nį gink­lą ne­va pa­ts ra­do. Ne­no­rė­jo ne­ma­lo­nu­mų

S.La­sys kal­tu ne­pri­si­pa­žįs­ta. Jis ti­ ki­na 2011 m. spa­lio pa­bai­go­je ar­ba lapk­ri­čio pra­džio­je gink­lų sau­gyk­ lo­je pa­ste­bė­jęs plastikinį mai­še­lį. Pa­vir­šu­ti­niš­kai jį ap­žiū­rė­jęs su­pra­ to, kad ten yra gink­lai. „Čia tur­būt ta­vo žais­liu­kai mė­to­si“, – mes­te­ lė­jo už išim­tus gink­lus at­sa­kin­gai ko­le­gei. S.La­sys ti­ki­na mai­še­lį už­ki­šęs aukš­tai už sei­fo, nes ko­mi­sa­ria­te bu­vo lau­kia­ma tik­rin­to­jų iš Kau­no. Esą ne­tvar­kin­gai pa­dė­ti gink­lai bū­ tų pri­da­rę kam nors rū­pes­čių. Apie mįs­lin­gą mai­še­lį S.La­sys tei­gia in­ for­ma­vęs ir sa­vo tie­sio­gi­nę va­do­vę. Pa­sak bu­vu­sio pa­rei­gū­no, vė­liau jis esą pa­mir­šęs apie mai­še­lį. Ta­ čiau 2012 m. va­sa­rį Prie­nų ko­mi­ sa­ria­te ki­lo są­my­šis – kur din­go re­ vol­ve­ris? Pa­si­ro­do, ta­me mai­še­ly­je bu­vo mė­gi­nu­sio nu­si­žu­dy­ti pa­rei­ gū­no gink­las.

Po ki­lu­sio są­my­šio gink­las bu­ vo ras­tas Prie­nų ko­mi­sa­ria­to kie­ me. Vė­liau, įša­lu­sį pus­ny­je, S.La­ sys ra­do ir dar vie­ną gink­lą. Šį kar­tą jo jau ne­slė­pė už sei­fo, o su­kė­lė ant ko­jų vi­są ko­mi­sa­ria­tą. Ig­no­ra­vo tvar­ką

Paaiš­kė­jo, kad čia tas gink­las, ku­ rio ir bu­vo pa­si­ges­ta. Šis pu­siau au­to­ma­ti­nis gink­las į Prie­nų ko­ mi­sa­ria­tą bu­vo at­vež­tas 2011 m. bir­že­lį, ta­čiau at­sa­kin­ga pa­rei­gū­ nė dėl di­de­lio užim­tu­mo net ne­ pa­si­žiū­rė­jo, ar jis tik­rai pri­duo­tas į sau­gyk­lą, kur jis pa­dė­tas. Ji tik pa­si­ra­šė do­ku­men­tus, kad gink­ las yra. Po pu­sės me­tų, kai at­si­ra­do žmo­ gus, no­rin­tis įsi­gy­ti mi­nė­tą gink­lą, bu­vo su­si­grieb­ta, kad jo nė­ra. Ta­ da ieš­ko­mi gink­lai ir ėmė mįs­lin­gai mė­ty­tis ko­mi­sa­ria­to kie­me. Pa­gal inst­ruk­ci­jas ga­na ne­daug žmo­n ių ga­l ė­jo pa­tek­t i į gink­l ų sau­gyk­lą, ta­čiau teis­me aiš­kė­ja, kad ne­re­tai Prie­n ų ko­m i­sa­r ia­te jų ne­bu­vo pai­so­ma, net ne­tik­ri­ na­ma.


3

Šeštadienis, balandžio 20, 2013

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Kauniečiams ap­kar­to sve­čiai iš Azi­jos Mū­sų au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jai džiau­gia­si Azi­jos pir­kė­jų gau­sa, bet kai ku­rie mies­to gy­ven­to­jai pik­ti­na­si at­vy­kė­lių gy­ve­ni­ mo bū­du.

„„Ty­la: ar­ti­mie­ji ven­gia kal­bė­ti ir apie N.Venc­kie­nės bu­vi­mo vie­tą, ir

apie din­gi­mo prie­žas­tis. Vyganto Skaraičio / BFL nuotr.

Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

ti su­ga­din­tą ko­di­nę spy­ną. Įta­riu, kad už­sie­nie­čiai pa­mirš­ta ko­dą ir įsi­lau­žia“, – sa­kė J.Jur­gai­tis.

Komentaras

Kur din­go N.Venc­kie­nė?

To­mas Bu­ke­lis

Jur­gi­ta Ša­kie­nė

Ne­pai­so ir po­li­ci­jos

N

Sei­mo na­rė Ne­rin­ga Venc­kie­nė ant­rą sa­vai­tę ven­gia vie­šu­mos, to­dėl vie­šo­jo­je erd­vė­je ėmė sklis­ ti įvai­riau­sių gan­dų.

Triukš­min­gi nuo­mi­nin­kai

Kau­ne, Ko­vo 11-osios gat­vės 120ojo na­mo gy­ven­to­jų dau­gu­ma yra pen­si­nin­kai. Jie su­si­bū­rę į sa­vi­nin­ kų bend­ri­ją ir pa­tys pa­gal gra­fi­ką tvar­ko laip­ti­nes, kie­mą. „Gy­ve­no­ me ra­miai ir tai­kiai, bet štai jau ke­ le­rius me­tus ne­tu­ri­me ra­my­bės dėl vie­no bu­to, ku­rį nuo­mo­ja pre­kiau­ to­jai iš Azi­jos“, – kal­bė­jo bend­ri­jos pir­mi­nin­kas Juo­zas Jur­gai­tis. Tri­jų kam­ba­rių bu­te at­vyks­ta gy­ ven­ti vis ki­ti žmo­nės, bet vi­sa­da iš tos pa­čios ša­lies – Kir­gi­zi­jos. Vie­nu me­tu bu­tą nuo­mo­ja­si pen­ki ir dau­ giau gy­ven­to­jų. „Kai­my­nai jau­čia­si lyg gy­ven­tų ša­lia triukš­min­go vieš­ bu­čio“, – sa­kė J.Jur­gai­tis.

Kai­my­nai jau­čia­si lyg gy­ven­tų ša­lia triukš­min­go vieš­bu­čio. Že­miau kir­gi­zų nuo­mo­jan­ti bu­tą Lo­re­ta pa­sa­ko­jo, kad sa­vait­ga­liais pa­ry­čiais ją su vy­ru nuo­lat pri­ke­lia triukš­min­gai į tur­gų be­si­ruo­šian­tys pre­kiau­to­jai. „Jų kai­my­nys­tė nė­ra ma­lo­ni, nors jie nei mu­zi­kos gar­ siai klau­so, nei puo­tų ke­lia, tie­siog triukš­min­gai bend­rau­ja“, – kal­bė­ jo mo­te­ris. Ki­ti pik­ti­na­si, kad kir­gi­zai vi­siš­ kai ne­pai­so tvar­kos, pri­ne­ša į laip­ ti­nę pur­vo, bet at­si­sa­ko tvar­ky­ti vie­šą­ją ap­lin­ką pa­gal gra­fi­ką kaip ki­ti gy­ven­to­jai. „Ne­ži­nau, ar tai tik su­ta­pi­mas, bet bū­tent jų laip­ti­ nė­je jau ne pir­mą kar­tą ten­ka keis­

Au­to­mo­bi­lius tu­rin­tys dau­gia­bu­ čio gy­ven­to­jai keiks­no­ja už­sie­nie­ čius už tai, kad per juos nė­ra kur pa­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lių ir taip ankš­ ta­me kie­me. Mat kir­gi­zai daž­nai at­si­ga­be­na sa­vo pir­ki­nius iš tur­ gaus ir pa­lie­ka prie na­mų. „Bū­na, kad kie­mą už­grū­da at­ve­žę pen­kis ir dau­giau au­to­mo­bi­lių, sta­to juos ant ve­jos, o kar­tais, ieš­ko­da­mi vie­ tos, ne­si­bo­di įva­žiuo­ti per vai­kų žai­di­mų aikš­te­lę“, – tei­gė J.Jur­ gai­tis. Neap­si­ken­tę žmo­nės to­kiais at­ ve­jais yra kvie­tę ir po­li­ci­ją. Pa­rei­ gū­nai su­ra­šė pro­to­ko­lus už ne­ tin­ka­mai pa­lik­tus au­to­mo­bi­lius, ta­čiau už­sie­nie­čiai su­mo­ka bau­ das, o po to vėl el­gia­si taip pat. Kai­my­nai sa­ko ne kar­tą pra­šę bu­ to šei­mi­nin­kės ne­nuo­mo­ti kam­ba­ rių at­vy­kėliams iš Azi­jos. „Ji nė ne­ si­lei­džia į kal­bas. Nie­kuo ne­pa­de­da ir mū­sų raš­tai sa­vi­val­dy­bei“, – ap­ gai­les­ta­vo pir­mi­nin­kas. Pre­kiau­to­jų ne­ma­žė­ja

Kau­no au­to­mo­bi­lių tur­gu­je jau daug me­tų ne­ma­žė­ja pir­kė­jų iš Azi­jos. Jie yra ge­ras pa­ja­mų šal­ti­ nis ve­žan­tiems nenaujus au­to­mo­ bi­lius iš Va­ka­rų Eu­ro­pos. Ne kar­tą pra­na­šau­ta, kad Azi­ jos pir­kė­jai iš­nyks kei­čian­tis mui­ tų, mo­kes­čių po­li­ti­kai, eko­no­mi­ kos si­tua­ci­jai jų ša­ly­se. Tur­gu­je kei­čia­si tik do­mi­nuo­jan­čios pir­kė­ jų tau­ty­bės. Vie­nu me­tu tur­ga­vie­ tė ūžė nuo ka­za­chų, ta­dži­kų, uz­be­ kų gau­sos, pa­skui pra­dė­jo ­va­žiuo­ti bal­ta­ru­siai.

Tei­si­n in­kas

a­mų sa­v i­n in­k ų bend­r i­j a ga­l i nu­s ta­t y­t i vi­daus tvar­ kos tai­s yk­les, pa­t vir­t in­t i jas su­s i­r in­k i­me. Apie jas nuo­m i­n in­k us in­for­muo­j a būs­to sa­ vi­n in­k as. Bė­da, kad nė­ra jo­k ių veiks­ min­g ų bū­dų pri­vers­t i lai­k y­t is tai­s yk­ lių ne­d raus­m in­g us gy­ven­to­j us. Jei gy­ven­to­j ai ke­l ia triukš­m ą va­k a­r ais, nak­t i­m is, ga­l i­m a kreip­t is į po­l i­c i­j ą ir už­f ik­s a­v us pa­žei­d i­m ą tai­k y­t i bau­d ą už vie­š o­s ios rim­t ies trik­dy­mą. To­k iu at­ve­ju bau­d a sie­k ia iki 300 li­t ų. Jei­ gu nuo­m i­n in­k ai šiukš­l i­n a ir va­ly­to­ jai dėl to ten­k a dau­g iau dirb­t i nei ki­ to­s e laip­t i­nė­s e ar aukš­t uo­s e, ga­l i­m a įkai­no­t i pa­pil­do­m ą dar­b ą ir pa­teik­ ti są­skai­t ą ap­mo­kė­t i būs­to, ku­r io gy­ ven­to­j ai šiukš­l i­n a, sa­v i­n in­k ui.

Pa­sak Kau­no au­to­mo­bi­lių tur­ gaus di­rek­to­riaus Va­len­ti­no Nau­ ja­lio, per­nai, kai į Ru­si­jos ini­ci­juo­ tą mui­tų są­jun­gą įsto­jo Ka­za­chi­ja, šios ša­lies pi­lie­čių ėmė spar­čiai ma­žė­ti. „Da­bar do­mi­nuo­ja kir­ gi­zai. Jų vi­sa­da bū­da­vo ir anks­ čiau, bet da­bar jų ypač daug. Gal jų suak­ty­vė­ji­mą nu­lė­mė su­ma­žė­ jęs ka­za­chų skai­čius“, – svars­tė V.Nau­ja­lis. Kir­gi­zai dau­giau­sia per­ka apie 10 me­tų se­nu­mo au­to­mo­bi­lius, daž­ niau­siai Vo­kie­ti­jos ga­min­to­jų ir bū­ti­nai su ben­zi­ni­niu va­rik­liu. Šiuo me­tu at­vyks­ta ir bū­re­liai ta­ dži­kų, uz­be­kų, mol­da­vų. „Taip pat pa­ste­bi­me uk­rai­nie­čių su­si­do­mė­ ji­mą mū­sų tur­gu­mi. Šiek tiek at­ vyks­ta len­kų“, – pa­ste­bi di­rek­to­ rius.

„„Pik­ti­na­si: gy­ven­to­ja Lo­re­ta sa­kė, kad už­sie­nie­čių kai­my­nys­tė ke­lia daug ne­pa­to­gu­mų, o bend­ri­jos pir­mi­

nin­kas J.Jur­gai­tis mi­nė­jo, kad skun­dų tu­ri ir ki­ti gy­ven­to­jai. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čius nuo­tr.

j.sakiene@kaunodiena.lt

Jie dar la­biau suin­ten­sy­vė­jo, kai N.Venc­kie­nė Sei­me ne­pa­si­ro­dė ir praė­ju­sį ant­ra­die­nį, kai par­la­ men­ta­rai pa­nai­ki­no jos tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę. N.Venc­kie­nės su­tuok­ti­nis Ai­das Venc­kus „Kau­no die­nai“ pa­nei­gė, kad žmo­na slaps­to­si, ta­čiau ne­ no­rė­jo pla­čiau ko­men­tuo­ti, ko­ dėl ji ne­lan­ko Sei­mo po­sė­džių. „Ne­tei­kiu in­for­ma­ci­jos apie sa­vo šei­mos as­me­ni­nį gy­ve­ni­mą, svei­ka­tos būk­lę ir bu­vi­mo vie­tą, ta­čiau Ne­rin­gai vis­kas ge­rai“, – sa­kė A.Venc­kus. N.Venc­kie­nės ma­ma Lai­mu­tė Ke­die­nė pra­si­ta­rė, kad duk­ra na­ muo­se lai­ki­nai ne­gy­ve­na. Pak­lau­ sus apie ga­li­mas prie­žas­tis, ji su­ si­grau­di­no. „Ne­rin­ga svei­ka, bet kaip čia ne­ne­ri­mau­si, jei jau du kar­tus ban­dė ją nu­žu­dy­ti“, – pa­ reiš­kė mo­te­ris. Pa­si­tei­ra­vus, ka­da pa­sku­ti­nį kar­tą bend­ra­vo su duk­ra, L.Ke­ die­nė nu­ti­lo. „Jau se­no­kai“, – iš­

ta­rė ji, ta­čiau neį­var­di­jo prie­žas­ čių: „Duk­ra pra­šė su ži­niask­lai­da apie ją ne­kal­bė­ti.“ A.Venc­kus ven­gė ko­men­tuo­ti, ar žmo­na iš vie­šu­mos din­go, bi­jo­ da­mas dėl sa­vo gy­vy­bės. „Ta te­ma staips­niai jau ra­šy­ti per­ra­šy­ti de­ šimt kar­tų. Pa­tys spręs­ki­te, ar tai tie­sa, ar me­las“, – te­pa­sa­kė vy­ras. Sei­mo na­rės din­gi­mas su­ta­ po su jos tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mu. „Jei­gu bū­tų no­rė­ ję, jau bū­tų suė­mę“, – ne­daug­ žo­džia­vo A.Venc­kus. Jis tei­gė, kad sa­vait­ga­lį žmo­na gal­būt da­ly­vaus par­ti­jos „Drą­sos ke­lias“ su­va­žia­vi­me Kau­ne. „Ne­ga­liu tiks­liai pa­sa­ky­ti, bet lyg pla­na­vo da­ly­vau­ti. Šian­ dien ir va­kar aš su ja ne­kal­bė­jau tuo klau­si­mu, to­dėl ne­ži­nau, ar nuo­mo­nės ne­pa­kei­tė“, – kal­bė­ jo A.Venc­kus. Va­kar IN­FO TV pra­ne­šė, kad Kau­no pe­do­fi­li­jos by­lo­je iš­tei­sin­ to And­riaus Ūso žmo­na Go­da ir tei­sė­jo Jo­no Fur­ma­na­vi­čiaus ar­ ti­mie­ji N.Venc­kie­nei no­ri iš­kel­ti by­las dėl šmeiž­to. Tam, kad po­ li­ti­kė už tai ga­lė­tų bū­ti pa­trauk­ ta at­sa­ko­my­bėn, ge­ne­ra­li­nis pro­ ku­ro­ras tu­rė­tų dar kar­tą kreip­tis į Sei­mą dėl jos tei­si­nės ne­lie­čia­my­ bės pa­nai­ki­ni­mo.


4

Šeštadienis, balandžio 20, 2013

miestas

Čečėnas Ga­ta­je­vų įsū­nis iš Lie­tu­vos

„„Užuo­vė­ja: Lie­tu­vo­je iš­ka­muo­ti Ma­li­kas ir Cha­di­žat Ga­ta­je­vai prie­globs­tį su vai­kais ra­do Suo­mi­jo­je. Maliko ir Chadižat Gatajevų as­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.

Daž­n ai be­s i­š yp­s an­t is 1 B.Mus­ti­je­vas yra vie­nas iš 18 če­čė­nų vai­kų, ku­riuos Ga­ta­

je­vai į Lie­tu­vą at­si­ve­žė prieš sep­ ty­ne­rius me­tus. Su­tuok­ti­niai, trys jų tik­ri vai­ kai ir 15 tė­viš­ku rū­pes­čiu ap­glėb­tų glo­bo­ti­nių pir­miau­sia gy­ve­no Ma­ ri­jam­po­lė­je, po to per­si­kė­lė į Kau­no cent­rą, įsi­gi­jo da­lį na­mo Kar­mė­la­ vo­je. Ke­ti­no pirk­ti ir ki­tą na­mo da­ lį, ati­da­ry­ti au­to­mo­bi­lių re­mon­ to dirb­tu­ves, kir­pyk­lą, ta­čiau vi­sus pla­nus su­grio­vė iki šiol mįs­lė­mis api­pin­tas įvy­kis, iš­dras­kęs Ga­ta­ je­vų liz­dą. Jis ski­lo į tris da­lis: su­tuok­ti­niai Ga­ta­je­vai su ke­liais gau­sios šei­my­ nos na­riais prie­globs­tį ra­do Suo­mi­ jo­je, Lie­tu­vo­je li­kę 6 ne­pil­na­me­čiai

gy­ve­na „Vil­niaus SOS vai­kų kai­ me“, vi­si li­ku­sie­ji vai­kai iš­si­bars­ tė kas kur. Iš­lai­kė Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­ną

„Čia mums bu­vo la­bai ge­ra“, – pirš­tais brauk­da­mas per V.Put­ vins­kio gat­vės na­mo sie­ną kal­bė­ jo B.Mus­ti­je­vas. Lie­tu­vo­je pil­na­me­tys­tės su­lau­ ku­sio, mer­gi­ną su­si­ra­du­sio ir su ja duk­re­lės su­si­lau­ku­sio če­čė­no šei­ mos ne­lai­mė iš vė­žių neiš­mu­šė. Šie­met B.Mus­ti­je­vas iš­lai­kė Kons­ti­tu­ci­jos ir aukš­čiau­sio ly­gio lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­nus. To­dėl nuo šiol me­ti­nį lei­di­mą gy­ven­ti Lie­ tu­vo­je gau­da­vęs už­sie­nie­tis jį ga­lės pra­tęs­ti pen­ke­riems me­tams. Tai leis B.Mus­ti­je­vui dau­giau lai­ko pra­

leis­ti už­sie­ny­je, ta­čiau vi­sam lai­kui iš Lie­tu­vos jis emig­ruo­ti ne­ke­ti­na. „Iš­va­žiuo­ti į Suo­mi­ją? Nu­va­ žiuo­ti ten ir vėl mo­ky­tis kal­bos? Ir vėl tą pa­tį pe­rei­ti? Ne­be­no­riu. Kai gau­siu lei­di­mą il­giau gy­ven­ti Lie­ tu­vo­je, ga­li bū­ti, kad iš­vyk­siu dirb­ ti į už­sie­nį, ta­čiau ne vi­sam lai­kui“, – tei­gė B.Mus­ti­je­vas. Lie­tu­vis no­rė­jo įsū­ny­ti

Abu B.Mus­ti­je­vo tė­vai žu­vo Če­čė­ ni­jo­je, kai jis bu­vo dar ma­žas. Tė­ vo jis nė ne­pri­si­me­na. Prieš ap­si­sto­da­mi Lie­tu­vo­je Ga­ ta­je­vų au­gin­ti vai­kai čia lan­kė­si ne vie­ną kar­tą. B.Mus­ti­je­vas čia bu­ vo at­vy­kęs mo­ky­tis, gy­dy­tis, tie­ siog pa­gy­ven­ti ke­lis mė­ne­sius lie­ tu­vių šei­mo­se. „Bu­vau pas ge­rus žmo­nes. Kai tu­rė­jau iš­va­žiuo­ti, vie­nas vy­ras ver­kė, sa­kė, kad ne­va­žiuo­čiau. Jis tu­rė­jo dvi duk­ras, to­dėl no­rė­jo sū­ naus“, – pri­si­mi­nė B.Mus­ti­je­vas. V.Če­pins­kio kai­my­nys­tė­je

„„Pri­si­mi­ni­mai: V.Put­vins­kio gat­vė­s na­me B.Mus­ti­je­vas ir 17 jo bro­lių bei se 

rin­to­jų kur­sus. Juos bai­giant ir bu­ vo su­lai­ky­ti Ga­ta­je­vai. Pag­rin­du suim­ti su­tuok­ti­nius če­čė­nus ta­po vie­nos jų glo­bo­ti­nės Se­dos Esim­ba­je­vos pa­ro­dy­mai. Gra­ži mer­gi­na kuo grei­čiau ban­ dė pa­tir­ti suau­gu­sių­jų ma­lo­nu­ mų, to­dėl sten­gė­si iš­trūk­ti iš Ga­ ta­je­vų na­mų ir ap­si­gy­ven­ti su sa­vo drau­gu. „Mu­sul­mo­nas ne­ga­li leis­ti duk­ rai ar se­se­riai gy­ven­ti vie­nai ar­ba su ki­tu vy­ru ne­su­si­tuo­kus“, – aiš­ ki­no B.Mus­ti­je­vas. Vė­liau išaiš­kė­jo, kad S.Esim­ba­je­ va sie­kė spe­cia­liai iš­pro­vo­kuo­ti sa­ vo glo­bė­ją, bu­vo ap­si­gink­la­vu­si pa­ slėp­tu dik­to­fo­nu.

Bek­mu­ra­tas Mus­ti­je­vas:

Nes­var­bu, ką jos pa­ da­rė, ne­svar­bu, kad jos nė­ra tik­ros ma­no se­se­rys, bet aš jas to­ kio­mis lai­kiau. O če­ čė­nas ne­ga­li se­se­rų pa­lik­ti vie­nų, tu­ri jo­ mis pa­si­rū­pin­ti.

Į Kau­ną at­si­kraus­čiu­si gau­si Ga­ ta­je­vų šei­my­na ap­si­gy­ve­no na­me V.Put­vins­kio gat­vė­je. Jud­rūs, drau­ giš­ki vai­kai grei­tai su­si­ra­do nau­ jų drau­gų, o ke­lių kam­ba­rių bu­tas pir­ma­ja­me aukš­te bu­vo jau­kus ir ga­na erd­vus. Vai­kai au­go klau­sy­da­ mi virš jų gy­ve­nan­čio smui­ki­nin­ko Vil­hel­mo Če­pins­kio smui­ko. „Ne, neer­zin­da­vo. Anks­ti gro­ti ne­pra­dė­da­vo. Be to, man pa­tik­da­ vo. Neš­da­vau jam gi­ta­rą su­de­rin­ ti“, – pri­si­mi­nė B.Mus­ti­je­vas. Gu­vų če­čė­ną vai­ki­nu­ką pa­si­pū­ tę žmo­nės ig­no­ra­vo, pik­ti ty­čio­jo­ si, o neiš­ma­nė­liai va­din­da­vo tie­ siog či­go­nu. „Taip bu­vo tik vai­kys­tė­je. Kau­no cent­re pa­žįs­tu dau­gy­bę gy­ven­to­jų, la­bai grei­tai su­si­ra­dau daug drau­ gų. Lie­tu­vių drau­gų tu­riu dau­giau nei če­čė­nų“, – nu­si­šyp­so­jo B.Mus­ ti­je­vas. Jį į po­kal­bį su „Kau­no die­nos“ žur­na­lis­tais at­ve­žė vie­nas drau­ gas, o po jo vai­ki­nas pa­pra­šė pa­ke­ liui nu­vež­ti pas ki­tą bi­čiu­lį.

B.Mus­ti­je­vas pri­pa­žįs­ta, kad Ga­ ta­je­vai daž­nai bar­da­vo suau­gu­sius auk­lė­ti­nius, ta­čiau rea­liai jų veiks­ mai nė iš to­lo ne­pri­ly­go tam, ką ban­dy­ta pa­ro­dy­ti teis­me. „Įsi­vaiz­duo­ki­te, jie tu­rė­jo pri­ žiū­rė­ti 18 jud­rių ir ne vi­sa­da ge­rai be­siel­gian­čių vai­kų. Vie­nas kaž­ką su­dau­žė, ki­tas kaž­ką iš­py­lė, tre­čias mo­kyk­lo­je kaž­ką ne­ge­rai pa­da­rė. Mo­ky­to­jai ir po­li­ci­nin­kai ne mus baus­da­vo, o Ma­li­ko (šei­my­nos tė­ vo M.Ga­ta­je­vo – red. pa­st.) klaus­ da­vo, ko­dėl jis mū­sų ne­pri­žiū­ri. Ži­ no­ma, kad kar­tais tė­vams trūk­da­vo kant­ry­bė ir jie mus bar­da­vo. Ta­čiau ži­no­jo­me, kad jie mums nie­ka­da nie­ko blo­ga gy­ve­ni­me ne­lin­kė­jo“, – tei­gė B.Mus­ti­je­vas.

By­lą pa­gim­dė pro­vo­ka­ci­ja

Ap­kal­ti­no sun­kiais nu­si­kal­ti­mais

Vi­du­ri­nę mo­kyk­lą Kau­ne bai­gęs B.Mus­ti­je­vas pra­dė­jo lan­ky­ti su­vi­

„Se­da ži­no­jo, kad Ma­li­kas nie­ka­ da ne­smur­taus, to­dėl nu­spren­dė

jį iš­pro­vo­kuo­ti. Jie ne kar­tą bu­vo su­si­py­kę, o tą le­mia­mą die­ną Se­ da už­si­puo­lė Cha­di­žat (šei­my­nos ma­ma Č.Ga­ta­je­va – red. pa­st.), kad ji skirs­to vai­kus į sa­vus ir glo­bo­ja­ mus“, – pa­sa­ko­jo B.Mus­ti­je­vas. „Silp­ną šir­dį tu­rin­ti Cha­di­žat nuo tų žo­džių ap­si­ver­kė ir net at­ si­sė­do, – pri­si­mi­nė Bek­mu­ra­tas. – Ma­nęs ne­bu­vo na­muo­se, bet man pa­sa­ko­jo, kad ta­da Ma­li­kas Se­dai kaž­ką pa­sa­kė ir ją pa­stū­mė.“ Ga­ta­je­vus su­lai­kė, juos ap­kal­ti­ no tur­to prie­var­ta­vi­mu, gra­si­ni­mu nu­žu­dy­ti. O, by­lai at­si­dū­rus teis­ me, B.Mus­ti­je­vui te­ko nu­ken­tė­ju­ sio­jo vaid­muo. „Kai pra­si­dė­jo teis­mas, paaiš­kė­ jo, kad by­lo­je pa­ra­šy­ta, jog ma­ne mu­šė. Taip ir ta­pau nu­ken­tė­ju­siuo­ ju. Pa­sa­kiau, kad dau­giau į teis­mą nei­siu“, – pa­sa­ko­jo B.Mus­ti­je­vas. Mai­ti­no dvi se­se­ris

Po šei­mos iš­dras­ky­mo B.Mus­ti­je­ vas li­ko gy­ven­ti su prieš Ga­ta­je­vus liu­di­jan­čio­mis se­se­ri­mis Ma­di­na ir Se­da. Ku­rį lai­ką te­ko gy­ven­ti trims vie­na­me kam­ba­ry­je. Vai­ki­nas vi­siems trims duo­ nos kąs­nį už­dirb­da­vo sta­ty­bo­se, už mer­gi­nas sto­jo mū­ru vi­sais at­ ve­jais, kai nu­spręs­da­vo, kad ky­la grės­mė jų gar­bei. „Nes­var­bu, ką jos pa­da­rė, ne­ svar­bu, kad jos nė­ra tik­ros ma­no se­se­rys, bet aš jas to­kio­mis lai­kiau. O če­čė­nas ne­ga­li se­se­rų pa­lik­ti vie­ nų, tu­ri jo­mis pa­si­rū­pin­ti“, – pa­sa­ ko­jo B.Mus­ti­je­vas. Vis dėl­to be­dar­biui vai­ki­nui rū­ pin­tis aikš­tin­go­mis, ne­pak­lus­nio­ mis pil­na­me­tė­mis pa­ne­lė­mis bu­vo per­ne­lyg sun­ku. Trū­ko kant­ry­bė ir jis iš­vy­ko gy­ven­ti į Ruk­lą su pa­bė­ gė­liais. „Net­ru­kus į Ruk­lą at­vy­ko gy­ ven­ti ir Ma­di­na su Se­da, nes joms pra­dė­jo trūk­ti mais­to“, – pri­si­mi­ nė B.Mus­ti­je­vas. Ap­si­gy­ve­no Jo­na­vo­je

Ruk­lo­je ap­si­gy­ve­nu­siam jau­nam vy­ rui vals­ty­bė kas mė­ne­sį me­tus mo­ kė­jo 910 li­tų, skir­tų in­teg­ra­ci­jai į vi­ suo­me­nę. Per tą lai­ką B.Mus­ti­je­vas bai­gė pa­sta­tų ap­šil­dy­mo kur­sus, ta­ čiau dar­bo paieš­kos bu­vo be­vai­sės.


5

Šeštadienis, balandžio 20, 2013

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

iš­vyk­ti ne­no­ri

Kau­no mies­te dien­raš­tis kon­ku­ren­ tus len­kia dvi­gu­bai.

Ga­ta­je­vų by­la 2009 m. bir­že­l io pra­d žio­je Kau­no mies­to apy­l in­kės teis­mas Groz­no an­ge­lais va­d in­tą su­t uok­t i­n ių Ga­ ta­je­v ų po­rą pri­pa­ž i­no kal­tais dėl smur­t a­v i­mo prieš glo­b o­t i­n ius, gra­si­n i­mo nu­ž u­dy­t i, sa­va­val­d žia­ vi­mo. Už tai jiems skir­ta po 10 mė­ ne­sių ne­lais­vės. Vė­l iau Kau­no apy­gar­dos teis­mas kal­t i­n i­mus per­k va­l i­fi ­ka­vo į tur­to prie­var­ta­vi­mą ir su­g riež­ti­no baus­ mes – sky­rė po pu­sant­r ų me­tų ne­ lais­vės. Vie­nas iš juos nu­tei­su­sios tei­sė­jų ko­le­g i­jos na­r ių bu­vo tei­sė­ jas Jo­nas Fur­ma­na­v i­čius. Prieš šį nuo­s pren­d žio pa­skel­bi­m ą Ga­t a­ je­vai din­go. Suo­mi­ja jiems su­tei­kė po­l i­t i­n į prie­g lobs­t į. Ga­ta­je­v ų by­la nu­skam­bė­jo vi­so­je ES.

se­se­rų brai­žė gra­žius atei­ties pla­nus. Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.

„Vi­si pra­šo dar­bo sta­žo. O kaip aš jį gau­siu, jei­gu nie­kas ne­prii­ ma į dar­bą“, – pa­sa­ko­jo B.Mus­ ti­je­vas. Prieš mė­ne­sį B.Mus­ti­je­vui pa­vy­ ko įsi­dar­bin­ti bal­dų ga­my­bos įmo­ nė­je Jo­na­vo­je. Sun­kiau­sia jau­nam vy­rui kel­tis 5 val. ry­to ir ne­ži­no­my­ bė, kiek už­dirbs, nes nė vie­nos al­ gos jis dar ne­ga­vo, o ji iš da­lies pri­ klau­so nuo at­lik­to dar­bo. B.Mus­ti­je­vas ga­lė­tų už­dar­biau­ ti Suo­mi­jo­je, ta­čiau tei­gia, kad ten vyks tik tuo at­ve­ju, jei bal­dų įmo­ nė­je ne­pa­vyks už­dirb­ti 1200–1300 li­tų. Jo tei­gi­mu, to pa­kak­tų pra­ gy­ven­ti Jo­na­vo­je, kur kas­dien ga­ li ma­ty­ti duk­rą Emą, ku­rią ap­lan­ ko ei­da­mas iš dar­bo. Į gim­ti­nę grįž­ti ne­sau­gu

„Aiš­ku, kad no­rė­čiau į Če­čė­ni­ją. La­biau­siai pa­siil­gau ar­ti­mų žmo­nių san­ty­kių. Pas mus pa­gy­ve­nę žmo­ nės nie­ka­da ne­gy­ve­na vie­ni. La­ bai gau­dūs ry­šiai tarp bro­lių, dė­ džių, te­tų“, – nos­tal­giš­kai kal­bė­jo B.Mus­ti­je­vas. „No­rė­čiau grįž­ti, bet tik­rai ne da­bar­ti­nė­mis są­ly­go­mis, – ta­rė jis. – Ten, Če­čė­ni­jo­je, da­bar val­džią tu­ri tas, kas tu­ri pis­to­le­tą ar­ba au­ to­ma­tą. Ten vi­sa­da tu­ri gal­vo­ti, ar su­lauk­si ry­to­jaus. Žmo­nės nu­šau­ na­mi tie­siog gat­vė­se, o po­li­ci­ja pa­ sa­ko, kad kal­ta pa­kly­du­si kul­ka, ir by­la baig­ta.“ Ta­čiau B.Mus­ti­je­vas ma­no, kad į gim­ti­nę ga­lė­tų grįž­ti „Vil­niaus SOS vai­kų kai­me“ te­be­gy­ve­nan­tys še­ ši ne­pil­na­me­čiai Ga­ta­je­vų glo­bo­ ti­niai. Jo ži­nio­mis, Če­čė­ni­jo­je ne­ trūks­ta ga­na ge­rai vai­kais ga­lin­čių pa­si­rū­pin­ti glo­bos na­mų, ku­riuo­ se gy­ven­ti sau­gu. Vai­kus siū­lo grą­žin­ti

„Ne­sa­kau, kad jie čia blo­gai au­gi­ na­mi, bet jie tu­ri tu­rė­ti sa­vo tra­ di­ci­jas. Da­bar jie ne­be­si­mel­džia, val­go kiau­lie­ną, ne­si­mo­ko kal­ bos, pa­mir­šo tra­di­ci­jas“, – kal­bė­ jo B.Mus­ti­je­vas. Bro­liais ir se­se­ri­mis va­din­ti ar­ti­ mie­ji su ne­pil­na­me­čiais pa­si­ma­ty­ ti ne­ga­li. „Kol ma­ne lai­kė nu­ken­tė­ju­siuo­ ju, nie­kas ne­draus­da­vo ma­ty­tis su

Šiuo me­tu Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mas nag­r i­nė­ja by­lą: Suo­m i­jo­je prie­globs­tį ga­vu­si če­čė­nų po­ra pra­ šo tur­ti­nės ir ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­ gi­ni­mo iš Lie­tu­vos. Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me taip pat nag­ri­nė­ja­ma Ga­ta­je­vų bau­džia­ mo­ji by­la, kur skun­d žia­mas anks­ tes­nis nuo­spren­dis pri­pa­ž in­ti juos kal­tais dėl smur­ta­vi­mo.

R.Ka­dy­ro­vas: vai­kai tu­ri grįž­ti Če­čė­n i­jos ly­de­r is Ram­za­nas Ka­ dy­ro­vas yra pa­reiš­kęs, kad Lie­t u­ vo­je esan­t ys ne­pil­na­me­čiai Ga­ta­ je­v ų iš­vež­ti vai­kai tu­ri bū­ti grą­ž in­ ti į Če­čė­ni­ją. „Mes tu­r i­me pa­dė­t i taš­ką šio­je is­ to­r i­jo­je. Vai­kai tu­r i bū­t i auk­lė­ja­m i tė­vy­nė­je. Jei jų tė­vai yra, mes juos bū­t i­nai su­ra­si­me. Jei ne – jie ras prie­g lobs­t į nau­jo­je šei­mo­je. Mes pa­si­ren­gę su­teik­t i jiems tin­ka­mas gy­ve­ni­mo są­ly­gas“, – sa­kė R.Ka­dy­ ro­vas. Ga­ta­je­v ų šei­mos drau­gas Gin­tau­ tas Bu­kaus­kas nė­ra įsi­t i­k i­nęs, kad vai­kams grįž­ti į Če­čė­ni­ją sau­gu, ta­ čiau kau­n ie­t is pri­pa­ž įs­ta, kad vai­ kai vis la­biau ati­t rūks­ta nuo če­čė­ niš­k ų šak­nų. „Kai vai­kai bu­vo nu­vež­ti į „Vil­niaus SOS vai­k ų kai­mą“, ma­ž iau­siai mer­ gai­tei bu­vo pen­ke­ri. Na­tū­ra­lu, kad per ket­ve­rius me­tus ji la­bai nu­to­lo nuo če­čė­niš­kos kul­tū­ros. Prieš sa­ vai­tę pa­v y­ko su­si­tar­t i, kad šeš­ta­ die­n iais vai­kai „Vil­n iaus SOS vai­ kų kai­me“ ga­lės lan­k y­t i če­čė­nų kul­t ū­ros ir kal­bos pa­mo­kė­les. Pir­ mo­sios pa­mo­kos pa­ro­dė, kad jie tai da­ro la­bai no­riai“, – džiau­gė­si G.Bu­ kaus­kas.

vai­kais. Bu­vau nu­va­žia­vęs ne vie­ną kar­tą, bū­da­vau su jais. O kai pa­kei­ čiau pa­ro­dy­mus, ma­nęs ne­beį­lei­ džia“, – ste­bė­jo­si B.Mus­ti­je­vas. Bek­mu­ra­tas į Če­čė­ni­ją da­bar ne­ ga­lė­tų grįž­ti net ir no­rė­da­mas, nes pro­ku­ra­tū­ro­je įstri­gęs jo ru­siš­kas pa­sas. Šiuo me­tu vai­ki­nas ban­do jį at­gau­ti.

„„Kas­dien: TNS ty­ri­mų duo­me­ni­mis, „Kau­no die­nos“ au­di­to­ri­ja Kau­ne ir Kau­no re­gio­

ne len­kia ki­tus laik­raš­čius. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

„Kau­no die­na“ – ly­de­ris ir mies­te, ir re­gio­ne Nau­jau­siais TNS ty­ri­mų duo­me­ ni­mis, „Kau­no die­na“ yra skai­to­ miau­sias laik­raš­tis Kau­ne ir Kau­ no re­gio­ne. Kau­no mies­te dien­ raš­tis kon­ku­ren­tus len­kia dvi­gu­ bai, Kau­no re­gio­ne ir­gi uži­ma ly­ de­rio po­zi­ci­ją.

Dien­raš­tis „Kau­no die­na“ mies­te vi­ sa­da bu­vo mėgs­ta­miau­sias kas­dien lei­džia­mas laik­raš­tis. Čia jis kon­ku­ ren­tus len­kia dvi­gu­bai. Pas­ta­ruo­sius me­tus „Kau­no die­na“ neuž­lei­džia ly­de­rio po­zi­ci­jų ir ap­skri­ty­je. So­cio­lo­gi­nių ty­ri­mų agen­tū­ros TNS at­lik­tų ty­ri­mų nau­jau­siais

duo­me­ni­mis, šiais me­tais vi­du­ ti­nė skai­ty­to­jų au­di­to­ri­ja Kau­no mies­te yra 48,3 tūkst. – dvi­gu­bai dau­giau, nei tu­ri ki­ti dien­raš­čiai (bend­ra „Kau­no die­nos“ au­di­ to­ri­ja Kau­no mies­te – 89,7 tūkst. skai­ty­to­jų). Iš TNS pa­teik­tų skai­čių ga­li­ma da­ry­ti iš­va­dą, kad dien­raš­čio tu­ ri­nys, skai­ty­to­jams do­va­no­ja­mi „Kau­no die­nos“ žur­na­lai „Svei­ka­ ta“, „Mo­ters trium­fas“, „Vers­las. Ly­de­riai“, „Kur stu­di­juo­ti?“, „Va­ sa­ros gi­das“, „Kai­my­nai“ (pre­nu­ me­ra­to­riams), „Eu­ro­ly­ga“ ir ki­ti do­mi­na ne tik mies­to, bet ir ap­link

jį esan­čių Kau­no ra­jo­no gy­ven­vie­ čių, mies­te­lių, kai­mų gy­ven­to­jus. Bend­ra „Kau­no die­nos“ skai­ ty­to­jų au­di­to­ri­ja Kau­ne ir Kau­ no re­gio­ne – 103,3 tūkst. Pa­sak TNS, vi­so­je Lie­tu­vo­je „Kau­no die­ną“ kas­dien skai­to 112,4 tūkst. žmo­nių. Nuo 1998 m. TNS LT kiek­vie­ ną mė­ne­sį at­lie­ka Na­cio­na­li­nį skai­ty­to­jų ty­ri­mą, ku­rio duo­me­ nys pa­tei­kia­mi kiek­vie­ną se­zo­no ket­vir­tį. Šio ty­ri­mo tiks­las yra kuo tiks­liau nu­sta­ty­ti laik­raš­čių ir žur­na­lų au­di­to­ri­ją. KD inf.


6

Šeštadienis, balandžio 20, 2013

Savaitė

Sus­tab­dy­ti lem­tin­gą žings­nį

Kitoks žvilgsnis

Tie, ku­rie svai­gi­na­si, ken­čia nuo dep­re­si­jos, ki­tų psi­chi­ kos su­tri­ki­ mų, ku­rių tie­ sio­gi­nė iš­da­ va ne­re­tai bū­na sa­vi­žu­ dy­bė.

Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Pėd­sa­kai

G

ar­saus žmo­gaus pa­ si­rin­ki­mas sa­vo no­ru išei­ti iš gy­ve­ni­mo ver­ čia dar kar­tą pa­žvelg­ ti į šį tra­giš­ką reiš­ki­nį. „Kau­ no die­na“ pa­kal­bi­no psi­chiat­rą, Svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to do­cen­tą Au­re­li­jų Ve­ry­gą. Li­kus trims sa­vai­tėms iki ak­to­riaus Vy­tau­to Šap­ra­naus­ko mir­ties, bū­tent A.Ve­ry­ga kal­bė­jo apie tai, kad šiam žmo­gui bū­ti­na pa­dė­ti.

Poetas Kęstutis Navakas

Į

vai­rios tos nau­jie­nos, pa­sie­kian­čios mus ži­n iask­lai­dos ka­na­lais. Kai ku­r ios ke­l ia dvip­ras­mę šyp­se­ną, kai ku­rios – ne­dvip­ ras­m į liū­de­sį. Jau ga­nė­ti­nai ko­miš­ka gir­ dė­ti Sta­ty­to­ją Sta­nis­lo­vą už­si­de­gus nau­jo pa­ mink­lo idė­ja. Bū­tų tik­rai juo­kin­ga, jei tik ener­ gin­go­jo vi­ce­me­ro žo­dis ne­tu­rė­tų po­ten­ci­jos tap­t i kū­nu, t. y. pa­mink­lu, šiuo at­ve­ju – vėl S.Da­riui ir S.Gi­rė­nui. „Man pa­ti­ko“, – sa­ko vi­ce­ me­ras. Jam pa­ti­ko. Man – ne. Ypa­tin­go bai­su­ mo pa­mink­las, te­tin­kan­tis ko­kio vai­kų dar­že­ lio smė­lio dė­žei. Kas, kad no­ri­mas do­va­no­ti, kai ku­rie gy­ven­to­jai gal mie­lai mies­tui pa­do­ va­no­tų sa­vo ce­men­ti­nes meš­kas iš as­me­ni­ nių so­de­lių, jiems jos ir­gi pa­tin­ka. Tad ir me­ro svars­ty­mai ar ne­per­do­va­no­jus šios „skulp­tū­ ros“ Vil­niui kuo grei­čiau ko­re­guo­ti­ni. Kau­ne šim­tas pa­mink­lų. Ku­rie jų iš tie­sų tin­ ka mies­tui, o ku­rie kuo grei­čiau nu­griau­ti­ni? Tai nė­ra to­kie nai­vūs klau­si­mai, jie ro­do, kad mies­to ma­žo­ji plas­ti­ka ne­tu­ri sa­vos stra­te­gi­ jos, o kar­tais jos koor­di­na­to­riams stin­ga ele­ men­ta­raus sko­nio. Jei ne abu An­ti­niai, Kau­ no vie­šo­sios erd­vės skulp­tū­ros me­no po­žiū­ riu at­ro­dy­tų ap­verk­ti­nai. Kaip ir gar­su­sis gat­ vių as­fal­tas, po žie­mos vir­tęs kaž­kuo iš skulp­ tū­ros me­no sri­ties.

Pa­lūž­ta­me ne to­dėl, kad esa­ me silp­ni, o to­dėl, kad ban­dė­ me iš­lik­ti stip­rūs per il­gai. Ta­čiau pa­li­kim šią te­mą, nes vi­sus itin su­jau­ di­no ki­ta – tra­giš­ka ak­to­riaus Vy­tau­to Šap­ra­ naus­ko mir­tis. Da­bar Ak­to­riaus drau­gai pra­ si­ta­ria, kad „tai bu­vo ga­li­ma nu­jaus­ti“. Įdo­mu, ko­dėl tie „nu­jau­čian­tys“ ne­ban­dė jam pa­dė­ti. Dė­me­siu, bu­vi­mu, po­kal­biu – da­ly­kais, ma­ži­ nan­čiais vie­nat­vę. Ne­la­bai ti­k iu tei­g ian­čiai­ siais, kad Ak­to­rius išė­jo ma­ty­da­mas vi­so sa­ vo dar­bo be­pras­my­bę. Taip, tas dar­bas bu­vo ali­nan­tis ir dau­giau iš­čiul­pian­tis sie­lą, ne­gu jai kaž­ko duo­dan­tis. Ta­čiau to­kiu at­ve­ju pa­ka­ko iš vie­na­die­nių te­lep­ro­jek­tų grįž­ti į teat­rą. Ga­li bū­ti, kad le­mia­mas la­šas bu­vo iš­si­sky­ri­mas su gy­ve­ni­mo drau­ge, tai vi­sa­da skau­du, nors nė­ ra nea­ti­tai­so­ma. Da­bar jau, de­ja, nea­ti­tai­so­ma, Ak­to­riaus spren­di­mas itin kar­di­na­lus. Sa­vi­žu­dy­bės neį­ma­no­ma pa­tei­sin­ti, nes mes sa­vo gy­vy­bės šei­mi­nin­kai tik iš da­lies. Esa­me su­si­ję su ki­tais žmo­nė­mis, tad ne­ga­li­me sa­vęs iš jų atim­ti. Sun­ku ir smerk­ti Ak­to­rių, aki­vaiz­ du, kad nuo dau­gy­bės da­ly­kų jis pa­lū­žo. O pa­ lūž­ta­me ne to­dėl, kad esa­me silp­ni, o to­dėl, kad ban­dė­me iš­lik­ti stip­rūs per il­gai. informacija:

302 250

– Ko­kiems žmo­nėms bū­din­ ga sa­vo no­ru pa­si­trauk­ti iš gy­ve­ni­mo? – To­kią so­cia­li­nę ka­te­go­ri­ją, ku­ riai bū­tų bū­din­ga ši pro­ble­ma, sun­kiai ras­tu­me. Pa­gal sa­vi­žu­ dy­bių skai­čių pir­mau­ja­me ne tik Eu­ro­po­je, bet ir pa­sau­ly­je. Daž­ niau­sias sa­vo no­ru iš gy­ve­ni­mo pa­si­trau­kian­čio žmo­gaus po­rtre­ tas – tai vi­du­ti­nio am­žiaus kai­ me gy­ve­nan­tis ir daug al­ko­ho­lio var­to­jan­tis vy­ras. Skai­čiuo­ja­ma, kad Lie­tu­vo­je 70 pro­c. sa­vi­žu­dy­ bių įvyks­ta ap­svai­gus nuo al­ko­ ho­lio. – Ko­dėl? – Žmo­gui bū­din­ga mir­ties bai­ mė. Aps­vai­gus ta bai­mė nu­mal­ ši­na­ma, nu­slo­pi­na­ma. Yra įvai­ rios sta­tis­ti­kos. Pa­ra­dok­sa­lu, bet pa­čių gy­dy­to­jų ga­na aukš­tas sa­vi­žu­dy­bių ro­dik­lis. Tai yra tie žmo­nės, ku­rie gy­ve­na emo­ciš­kai sun­kų gy­ve­ni­mą, ku­riems ten­ka ma­ty­ti daug skau­džių da­ly­kų. Ar­ba spe­cia­lių­jų tar­ny­bų dar­ buo­to­jai – po­li­ci­nin­kai, gais­ri­ nin­kai, ku­riems pa­tiems daž­nai ten­ka su­si­dur­ti su mir­ti­mi. Tie, ku­rie svai­gi­na­si, ken­čia nuo dep­ re­si­jos, ki­tų psi­chi­kos su­tri­ki­mų, ku­rių tie­sio­gi­nė iš­da­va ne­re­tai bū­na sa­vi­žu­dy­bė. – Ar pri­tar­tu­mė­te nuo­mo­ nei, kad sa­vi­žu­dy­bės la­biau bū­din­gos jaut­riems, me­niš­ kos sie­los žmo­nėms? – Tik­rai ne­pri­tar­čiau. Tai iš kar­ to už­de­da ant­spau­dą ir at­ro­do, tar­si šis ry­šys bū­tų neiš­ven­gia­ mas. Lie­tu­vo­je yra daug iš gy­ ve­ni­mo pa­si­trau­kian­čių ne me­ ni­nin­kų, ne ra­šy­to­jų, o pa­pras­tų dar­bi­nin­kų ar net dar­bo ne­tu­ rin­čių pra­si­gė­ru­sių vy­rų. Tie­ sa, me­niš­ki žmo­nės yra jaut­res­ ni. Jie yra šiek tiek ki­to­kie, jie ki­taip rea­guo­ja į ap­lin­ką. Dėl to jie ir ku­ria. Vi­suo­me­nė klai­din­ gai gal­vo­ja, kad me­ni­nin­kai – tai be­si­svai­gi­nan­tys as­me­nys, gy­ve­ nan­tys bo­he­miš­ką gy­ve­ni­mo bū­ dą. Yra daug ne­si­svai­gi­nan­čių ir sėk­min­gai ku­rian­čių me­ni­nin­kų.

ho­lį. 

– Vis dėl­to ne­ga­li­me at­mes­ ti prie­lai­dos, kad yra me­ni­ nin­kų, ku­rie ir svai­gi­na­si, ir sėk­min­gai ku­ria, ir pa­sie­ kia šlo­vės vir­šū­nę. Ko­kią įta­ ką šlo­vė, al­ko­ho­lis da­ro tam jaut­riam, me­niš­kos pri­gim­ ties žmo­gui? – Ži­no­mi žmo­nės – ak­to­riai, mu­zi­kan­tai, dai­ni­nin­kai – daž­ nai bū­na la­bai gei­džia­mi. Ki­ ti, no­rė­da­mi su jais pa­bū­ti, pa­ si­džiaug­ti, ver­čia juos at­si­dur­ti to­kio­se si­tua­ci­jo­se, kai ži­no­mi žmo­nės vai­ši­na­mi, gir­do­mi, ir daž­niau­siai ne­mo­ka­mai. Pa­tys mu­zi­kan­tai pa­sa­ko­ja apie ger­bė­ jų kvie­ti­mus kar­tu iš­ger­ti, ir da­lis jų tam­pa pri­klau­so­mi nuo al­ko­ ho­lio. Šlo­vę taip pat vi­si su­vo­kia skir­tin­gai. Ki­ti su­ge­ba at­si­ri­bo­ ti ir sau­go­ti sa­vo pri­va­tu­mą, ne­ puo­la su vi­sais svai­gin­tis. – Svai­gi­na­si vie­ni? – Su­sik­los­to to­kia la­bai įdo­mi si­ tua­ci­ja: kai ky­la pro­ble­mų, užuo­t pa­dė­jus į svai­ga­lus įklim­pu­siems žmo­nėms, jie dangs­to­mi. Bet tai nė­ra me­ni­nin­kų fe­no­me­nas, taip yra vi­sur. Jei pri­si­gė­ręs žmo­gus atei­na į dar­bą, ko­lek­ty­vas jį iš­ lei­džia na­mo, kaž­kaip pri­den­gia. Ne pa­de­da tam žmo­gui, o su­ku­ ria to­kias ne­nor­ma­lias są­ly­gas. To­kio­mis są­ly­go­mis žmo­gus su­ lau­kia jo ne­tei­sin­gų poel­gių pa­ lai­ky­mo. Daž­niau­siai at­si­tin­ka taip, kad dėl su­da­ry­tų ne­nor­ ma­lių są­ly­gų ge­rian­tie­ji pa­gal­ bos ne­beieš­ko. Jie ma­no, kad vis­ kas yra ge­rai, kad taip tu­ri bū­ti, kad tai yra neiš­ven­gia­ma. Be­sis­vai­gi­nan­tį žmo­gų yra įpras­ta lai­ky­ti sa­vo­tiš­ku did­ vy­riu, jam iš ry­to vir­ti sul­ti­nį,

Andriaus Ufarto / BFL nuotr.

lai­ky­ti jį at­ken­tė­ju­siu kaž­ko­kią kan­čią, už­jaus­ti, užuo­t pa­sa­kius jam, kad jis tu­ri di­džiu­lę bė­dą ir kad jam bū­ti­na ieš­ko­ti pa­gal­bos. – Vis dėl­to na­miš­kiai, ken­ čian­tys nuo ar­ti­mo­jo al­ko­ ho­liz­mo, ne­re­tai re­mia jį prie sie­nos. – Taip. Na­miš­kiai re­mia. Ban­ do žmo­gų vi­sais įma­no­mais bū­ dais mo­ty­vuo­ti, ta­čiau bė­da, kad mes į ar­ti­mų­jų – šei­mos na­ rių, daž­niau­siai su­tuok­ti­nių – pa­sta­bas rea­guo­ja­me emo­ciš­ kai ir daž­niau­siai prie­šiš­kai, o ne ra­cio­na­liai. Priim­ti ra­cio­na­ lius spren­di­mus į al­ko­ho­lį įklim­ pu­sį žmo­gų pa­ska­ti­na gy­dy­to­jai, ko­kie nors ki­ti au­to­ri­te­tai, o ne šei­mos na­riai. Pas mus tas gė­ ri­mas ar svai­gi­ni­ma­sis yra la­bai pa­lai­ko­mas. Žmo­nėms įpras­ta kar­tu ves­tis ger­ti, o jei pra­si­ge­ ria, tai pra­si­gė­ręs tam­pa ne­be­ rei­ka­lin­gas. – Lie­ka vie­ni­šas ir ima ger­ti dėl vie­nat­vės? – Na taip, su­si­klos­to to­kia pa­ra­ dok­sa­li si­tua­ci­ja. Ver­čia ger­ti, o kai žmo­gui tai tam­pa pro­ble­ma, iš­stu­mia jį ir pa­lie­ka. Man įdo­ mu, ko­dėl žmo­nės to­kie keis­ti ir ne­pri­sii­ma at­sa­ko­my­bės. – Tai vis dėl­to al­ko­ho­liz­ mas yra da­lis šlo­vės kai­nos? Iš ta­vęs ti­ki­si, ta­ve dangs­to, liaup­si­na, siū­lo dar­bą. Siū­ly­ to­jai gal ti­ki, kad tas žmo­gus su pro­ble­ma ne­lie­ka už­ri­by­je ir taip jam pa­de­da? – Žmo­gui rei­kia ne pa­tai­kau­ti ir su­kur­ti są­ly­gas, kad jis žū­tų, o mo­ty­vuo­ti ieš­ko­ti išei­ties.

– Kas at­si­tin­ka vi­di­nia­me pa­ sau­ly­je, kad ži­no­mas, gar­sus, ta­len­tin­gas, pa­sie­kęs šlo­vės vir­šū­nę žmo­gus pa­ke­lia ran­ ką prieš sa­ve ir taip iš­spren­ džia sau ne­pa­ke­lia­mas pro­ ble­mas? – Aš ne­sie­čiau to pa­si­rin­ki­mo nei su šlo­ve, nei su dar­bu. Daug žmo­nių iš­gy­ve­na tam tik­rus emo­ ci­nius da­ly­kus – ne­svar­bu, ar tai me­ni­nin­kas, po­li­ti­kas, ar žur­ na­lis­tas. Vi­si, su­lau­kę tam tik­ ro sa­vo am­žiaus, pa­sie­kia­me sa­ vo kar­je­ros vir­šū­nę. Atei­na nau­jų žmo­nių, at­si­ran­da ge­res­nių. Jei­gu taip gal­vo­tu­me, vi­si tu­rė­tų pra­ si­ger­ti ir pri­si­baig­ti, bet taip nė­ ra ir taip ne­tu­rė­tų bū­ti. Emo­ci­niai iš­gy­ve­ni­mai ir emo­ ci­nės pro­ble­mos ne­tu­rė­tų bū­ti spren­džia­mos ge­riant. Yra ki­tų bū­dų at­si­pa­lai­duo­ti ir pa­ša­lin­ ti emo­ci­nę įtam­pą. Bet tų bū­dų mes ne­sa­me mo­ko­mi. Ir ką sa­ko ap­lin­ki­niai? Pa­siū­lo iš­ger­ti, nes rei­kia at­si­pa­lai­duo­ti. Užuot žmo­gų pa­kvie­tus į šei­ mą, iš­si­ve­žus į gam­tą, jam pa­ siū­lo­ma iš­ger­ti. Na­tū­ra­lu, kad vie­ni­šam žmo­gui, ku­ris tu­ri pri­klau­so­my­bės, emo­ci­nių pro­ ble­mų, il­gai­niui to­kia si­tua­ci­ja bai­gia­si tra­giš­kai. Bet aš tik­rai to ne­sie­čiau su šlo­ve ir pa­sie­ki­ mais. – Tai – as­me­ni­niai vi­di­niai iš­gy­ve­ni­mai? – Taip, bet su­si­de­da daug kas. Ir tai, kaip el­gia­si ap­lin­ki­niai. Kiek­vie­nas esa­me sa­vi­tas ir pa­ tys spren­džia­me, ką da­ry­ti su sa­vo gy­ve­ni­mu. Kiek­vie­nas tu­ri sa­vo pa­sau­lį, ku­ris ver­da ir į ku­ rį bū­na su­dė­tin­ga įlįs­ti.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

„„Pa­si­rin­ki­mas: A.Ve­ry­ga dėl ap­si­spren­di­mo žu­dy­tis daž­niau­siai kal­ti­na al­ko­

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA, Ekonomika: Justinas Argustas –

Menas ir Pramogos: (8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 SPORTAS: Romas Poderys – Marius Bagdonas – Balys Šmigelskas – 

302 258 302 259 (8 5) 219 1383

Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

302 263

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1380

Ratai:

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

302 265

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raidėmis

Arūnas Andriuškevičius –

302 260

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS:

SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114

302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 22 640.

PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228


7

ŠeštADIENIS, balandžio 20, 2013

lietuva Koncernui ne­nu­si­leis

Ne­leis įsi­vai­kin­ti

Pas­ku­tinė pa­mai­na

Lie­tu­vos ener­ge­tinį sau­gumą už­tik­ri­nan­tys pro­jek­tai ne­ga­ li tap­ti ga­limų komp­ro­misų ob­ jek­tu de­ry­bo­se su „Gazp­rom“ dėl pi­ges­nių dujų, kaip teigė Pre­zi­dentė Da­lia Gry­baus­kaitė. Ji taip pat pri­dūrė, kad Lie­tu­va tu­ri turė­ti ga­li­mybę ap­si­rūpin­ti vi­sais ga­li­mais sa­va­ran­kiš­kais ener­gi­jos šal­ti­niais.

Grupė Sei­mo na­rių sie­kia įsta­ ty­mu už­kirs­ti ke­lią ho­mo­sek­ sua­lams glo­bo­ti ar įsi­vai­kin­ ti vai­kus. Jie įre­gist­ra­vo Vaikų tei­sių ap­sau­gos pa­grindų įsta­ ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis bū­ tų nu­ma­ty­ta, kad „kiek­vie­nas vai­kas tu­ri pri­gim­tinę teisę į tėvą ir mo­tiną, ky­lan­čią iš ly­ čių skir­tin­gu­mo“.

Vakar Kau­ne į mi­siją Af­ga­nis­ ta­ne iš­lydė­ta pa­sku­tinė – sep­ ty­nio­lik­to­ji – Go­ro pro­vin­ci­ jos at­kūri­mo grupės ka­rių pa­ mai­na. Lie­tu­va yra pri­ėmu­si spren­dimą iki 2013 m. pa­bai­ gos iš Af­ga­nis­ta­no Go­ro pro­ vin­ci­jos iš­ves­ti sa­vo ka­rius ir už­baig­ti Go­ro pro­vin­ci­jos at­ kūri­mo grupės mi­siją.

V.Šap­ra­naus­kas pla­na­vo gy­ve­nimą į prie­kį Vy­tautą Šap­ra­ nauską pa­ži­noję bi­ čiu­liai jį pri­si­me­na la­bai šil­tai ir ap­gai­ les­tau­ja, kad kar­tu kur­tiems pla­nams, ku­rių ak­to­rius turė­ jo daug, ne­lem­ta būti įgy­ven­din­ tiems.

Lai­dos sek­ma­dienį At­sis­vei­kin­ti su ak­to­riu­mi ir te­le­vi­ zi­jos laidų vedė­ju Vy­tau­t u Šap­ra­ naus­k u sa­vait­galį bus ga­l i­ma Vil­ niaus ma­ža­ja­me teat­re. Ge­di­mi­no pro­spek­te esan­čia­me teat­re ur­na bus nuo šeš­ta­d ie­n io po­pietės iki sek­ma­die­nio pietų. „Ry­toj nuo pietų, nuo 15 val., ir sek­ ma­dienį maž­daug iki pietų“, – penk­ ta­dienį sakė Vil­niaus ma­žo­jo teat­ro va­dovės pa­va­duo­to­ja Dai­va Baltū­ sytė-Len. Ak­to­rius yra dirbęs Vil­niaus ma­ža­ ja­me teat­re, pa­sta­ruo­ju me­tu bu­vo „Do­m i­no“ teat­ro ak­to­r ius, vedė te­ le­vi­zi­jos lai­das. Pa­sak Teat­ro sąjun­gos va­do­vo Ra­ mu­čio Ri­mei­k io, ak­to­r ius sek­ma­ dienį bus lai­do­ja­mas Vil­niaus An­ ta­kal­nio ka­pinė­se, Me­ni­ninkų kal­ ne­ly­je.

As­ta Aleksėjū­naitė

a.aleksejunaite@diena.lt

Pa­si­ro­dy­mo ne­su­lauks

„Abe­jo­ju, ar at­si­ras daug klaipė­ die­čių, ku­rie pa­norės grąžin­ti bi­ lie­tus į jo kon­certą, uos­ta­mies­ty­je turė­jusį įvyk­ti kitą sa­vaitę. Juk po And­re­jaus Mi­ro­no­vo mir­ties taip pat bu­vo at­šauk­tas kon­cer­tas Lie­ tu­vo­je. Tąkart nė vie­nas žmo­gus ne­pa­si­rodė prie ren­gi­nių or­ga­ni­ za­to­rių ka­sos“, – ti­ki­no klaipė­die­ tis mu­zi­kos pro­diu­se­ris Gin­ta­ras Bend­žius. Tuo­met žmonės tie­siog pa­si­li­ko ne­įvy­ku­sio ži­no­mo at­likė­jo kon­ cer­to Šiau­liuo­se bi­lie­tus kaip šird­žiai brangų at­mi­nimą. Įmonės „Bi­lie­tai LT“ at­stovė Agnė Za­ka­raitė ti­ki­no, kad kol kas bi­lie­tai į V.Šap­ra­naus­ko pa­si­ro­dy­ mus nėra grąži­na­mi. „Mes de­ri­na­me vi­sas de­ta­les su tu­ro or­ga­ni­za­to­riu­mi. Ma­nau, ki­ tą sa­vaitę bus pa­skelb­ta in­for­ma­ ci­ja apie bi­lietų grąži­ni­mo tvarką“, – aiš­ki­no A.Za­ka­raitė. Pajū­ry­je – sa­vi įpro­čiai

Ne pir­mus me­tus vil­nie­tis per tu­ rus ir pa­si­ro­dy­mus Klaipė­do­ je rink­da­vo­si vieš­butį „Ara­rat“ , o laisvą laiką daž­nai leis­da­vo su sce­ nos bi­čiu­liais. Vieš­bu­čio, ku­ria­me gy­ven­da­ vo V.Šap­ra­naus­kas, va­do­vas Gar­ ni­kas Ka­za­ria­nas pri­si­minė, kad ži­no­mas ak­to­rius mėgo šios vie­ tos vir­tuvę. „Taip, jis daug pa­tie­ kalų čia yra ra­gavęs. Mėgo sūrius. O štai vy­no, ku­rio vis jam siū­liau pa­ra­gau­ti, taip ir neišmė­gi­no. Jis tuo­met bu­vo pa­reiškęs, kad at­si­ sa­ko al­ko­ho­lio. Daž­nai te­ra­so­je jis su­si­tik­da­vo ir su drau­gais“, – pri­ si­minė G.Ka­za­ria­nas. Vieš­bu­čio va­do­vas ti­ki­no, kad kiek­vieną kartą, kai tik mėgin­da­ vo pra­links­min­ti sa­vo ypa­tingą sve­čią, jam tek­da­vo pa­tir­ti fias­ko. „Kad ir kokį anek­dotą pra­dėda­vau

V.Šap­ra­naus­kas na­muo­se Vil­n iu­ je, S.Ko­nars­k io gatvė­je, miręs bu­vo ras­tas ket­vir­ta­dienį. Pag­rin­dinė ti­ ria­ma ak­to­riaus mir­ties ver­si­ja – sa­ vi­ž u­dybė. „Ti­ria­ma sa­vi­ž u­dybės ver­si­ja – pa­ grin­dinė“, – teigė Vil­niaus po­li­ci­jos va­do­vas Kęstu­tis Lan­čins­kas. Anot Vil­n iaus po­l i­ci­jos vir­ši­n in­ko, apie ki­tas ver­si­jas bus ga­l i­ma šnekė­t i su­lau­k us teis­mo me­d i­ci­nos eks­ pertų iš­vadų.

At­sa­kymą į klau­simą „Kodėl?“ turbūt vi­si da­bar no­ rėtų iš­girs­ ti. Ta­čiau lie­ka tik pa­sku­tinį kartą nu­lenk­ti galvą prie­š šį žmogų.

„Yra pra­dėtas iki­teis­mi­nis ty­r i­mas mir­t ies prie­žas­čiai nu­sta­t y­t i. Da­ bar at­lie­ka­mi va­di­na­mie­ji pir­mie­ji iki­teis­mi­nio ty­ri­mo veiks­mai. Juos at­li­kus per ko­k ias tris ke­tu­rias die­ nas, paaiškės mūsų to­les­n i veiks­ mai, mūsų tak­t i­ka, ką mes da­r y­si­ me“, – sakė jis. BNS inf.

„„Ke­ti­ni­mai: V.Šap­ra­naus­kas šį pa­va­sarį bi­čiu­lių Klaipė­do­je pra­šė suor­ga­ni­zuo­ti žve­jybą,

ak­to­rius žadė­jo vi­sai va­sa­rai per­si­kel­ti į pa­jūrį. 

pa­sa­ko­ti, Vy­tau­tas jį už­baig­da­vo vie­toj manęs. Ta­čiau kartą jis pa­ sakė pa­si­duo­dan­tis, kai pa­klau­siau, ar jis ži­no, kas nu­tiktų su­kryž­mi­ nus armėną su gru­zi­nu. Tūkstan­ čius anek­dotų ži­nantis ak­to­rius nu­si­juokė, kai iš­gir­do at­sa­kymą, – Gior­gio Ar­ma­ni“, – kalbė­jo G.Ka­ za­ria­nas. V.Šap­ra­naus­kas po vieš­na­gių pa­ jūry­je drau­gams ne kartą yra minė­ jęs, kad ypač mėgo pie­tau­ti ka­vinė­ je „Ri­di­kai“. Ka­vinės va­do­vas Dai­nius Ga­ba­lis pri­si­minė, jog pirmą kartą iš­vydęs V.Šap­ra­nauską prie sta­liu­ko pa­gal­ vo­jo, kad te­le­vi­zi­jos žvaigždė ant­rą kartą į jo įstaigą ne­begrįš. „Ta­čiau kai su­grįžo ant­rą ir net penktą kar­

tą, su­pra­tau, kad jam čia pa­ti­ko. Jis ne­bu­vo per­dėtai reik­lus, val­gy­da­vo įpras­tus mūsų pa­tie­ka­lus. Ra­gau­ da­vo iš tiesų viską. Vi­sa­da at­sa­ky­ da­vo su ko­kiu nors juo­ke­liu“, – tei­ gė ka­vinės va­do­vas. „Žmo­gus, mokėjęs džiaug­tis“

Ana­p i­l in pa­s i­t raukęs ak­to­r ius V.Šap­ra­naus­kas ke­ti­no visą va­sarą pra­leis­ti prie jūros. „Ži­nia apie Vy­ tau­to mirtį bu­vo lyg griaus­ti­nis iš gied­ro dan­gaus. Iki šiol ne­si­no­ri jo te­le­fo­no nu­me­rio išt­rin­ti iš sąra­ šo“, – kalbė­jo G.Bend­žius. Klaipė­die­tis ti­ki­no, kad V.Šap­ ra­naus­kas jo at­min­ty­je iš­liks kaip žmo­gus, mokėjęs džiaug­tis gy­ve­ ni­mu.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

„Mes su juo esa­me ke­liavę dvi sa­vai­tes po Jung­ti­nes Ame­ri­ kos Vals­ti­jas. Gy­ve­no­me vie­na­ me kam­ba­ry­je ir pa­si­kalbė­da­vo­ me. Man įsi­minė jo ta­da pa­sa­ky­ta min­tis, kad per visą gy­ve­nimą prie jo bu­vo pri­ėjęs tik vie­nas žmo­gus, ku­ris pa­dėko­jo už vaid­menį teat­ re. Jis liūd­nai pri­si­pa­ži­no, kad vi­ si jį pa­žįsta ki­tokį – kaip te­le­vi­zi­jos veidą“, – pri­si­minė G.Bend­žius. Pla­na­vo pa­va­sa­rinę žve­jybą

G.Bend­žius ap­gai­les­ta­vo, kad ne­ įvyks su V.Šap­ra­naus­ku pla­nuo­ ta žve­jy­ba. „Jis per gy­ve­nimą nėjo pu­se ko­ jos, jei jau dirb­da­vo, tai dirb­da­vo, jei links­mi­no­si, tai iš šir­dies. Mes

su juo pla­na­vo­me kar­tu pa­žve­jo­ti šį pa­va­sarį. Jis la­bai norė­jo la­šišų pa­ gau­dy­ti. Ta­čiau tai ne­įvy­ko“, – ap­ gai­les­ta­vo klaipė­die­tis. V.Šap­ra­naus­kas bu­vo pra­si­taręs bi­čiu­liui, kad visą va­sarą ke­ti­na pra­leis­ti Klaipė­do­je. „Praė­ju­sią va­sarą mes su juo bu­vo žve­jy­bo­je prie Kiaulės Nu­ ga­ros. Ma­čiau, kad jam ne­leng­va, nes tuo me­tu pro mus pra­plaukė di­de­lis lai­vas su tu­ris­tais. Kaž­ kas at­pa­ži­no Vytą. Lai­vas dar il­ gai su­kinė­jo­si ap­link mus, vi­si ke­ lei­viai šaukė, mo­ja­vo. Bu­vo ma­ty­ti, kad Vy­tas no­ri pailsė­ti, ta­čiau vis tiek pa­mo­ja­vo, nes tai neiš­ven­gia­ ma jo gy­ve­ni­mo da­lis“, – pa­sa­ko­jo G.Bend­žius. Jis stebė­jo­si, kad V.Šap­ra­naus­kas pla­na­vo gy­ve­nimą į prie­kį. „At­sa­kymą į klau­simą „Kodėl?“ turbūt vi­si da­bar norėtų iš­girs­ ti. Ta­čiau lie­ka tik pa­sku­tinį kartą nu­lenk­ti galvą prie­š šį žmogų“, – užuo­jautą reiškė G.Bend­žius.


8

ŠeštADIENIS, balandžio 20, 2013

lietuva

By­la V.Us­pas­ki­chui vėl ga­di­na svei­katą Dar­bo par­ti­jos (DP) pir­mi­nin­kas Vik­ to­ras Us­pas­ki­chas va­kar vėl vy­ko ne į teis­mo po­sėdį, o į Kau­no kli­ni­kas – jam esą vėl su­skau­ do skrandį. V.Us­pas­ ki­chas įžengė į sa­ lę tik po­sėdžiui pa­ si­bai­gus – teis­mas jam už neat­vy­kimą skyrė be­veik 4 tūkst. litų baudą.

„„Kelionės: V.Us­pas­ki­cho au­to­mo­bi­lis va­kar visą rytą stovė­jo prie Kau­

no kli­nikų – iš ten po me­dikų ap­žiū­ros jis vy­ko į Vil­nių, bet į po­sėdį taip ir ne­spėjo. Artū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Va­kar ry­te turėjęs pra­si­dėti va­di­ na­mo­sios DP juo­do­sios bu­hal­te­ ri­jos by­los po­sėdis bu­vo ati­dėtas, ja­me ne­pa­si­rod­žius vie­nam kal­ ti­namųjų – V.Us­pas­ki­chui. DP pir­mi­nin­kas te­le­fo­nu in­for­ma­vo teismą esan­tis Kau­no kli­ni­ko­se, kur jam at­lie­ka­mi ty­ri­mai. Ta­čiau

net ir iki 13 val. po­li­ti­kas į teismą neat­vy­ko. V.Us­pas­kichą tyrę me­ di­kai ypa­tin­gos grėsmės svei­ka­ tai ne­nus­tatė. „Ga­liu pa­tvir­tin­ti tik tai, kad jis nėra hos­pi­ta­li­zuo­ tas“, – dar va­kar rytą dien­raš­ čiui sakė A.Alek­sand­ra­vi­čiūtėŠvia­žienė.

Nors po­sėdis bu­vo nu­kel­tas į 13 val., iki jo pra­džios V.Us­paski­chas taip pat ne­pa­si­rodė, o jo ad­vo­ka­tai in­for­ma­vo, kad kal­ti­na­ma­sis pa­ke­liui į Vil­nių. „Teis­mas pa­darė per­trauką, in­for­ma­vo, kad iki 13 val. tu­ri at­vyk­ ti ar­ba kal­ti­na­ma­sis, ar­ba tu­ri būti pa­teik­ti do­ku­men­tai, pa­tei­si­nan­tys neat­vy­kimą. Nei do­ku­men­tas bu­vo pa­teik­tas, nei pa­ts kal­ti­na­ma­sis pa­ si­rodė, vi­sos ap­lin­kybės ro­do, kad jis neat­vy­ko be pa­tei­si­na­mos prie­žas­ ties, todėl ir pa­pra­šiau skir­ti baus­ mę“, – sa­vo siū­lymą pra­šy­ti skir­ti baudą tei­sia­ma­jam vėliau mo­ty­va­vo pro­ku­ro­ras Sau­lius Ver­sec­kas, įver­ tinęs V.Us­pas­ki­cho el­gesį „kaip ypa­ tingą ne­pa­garbą teis­mui“. Teisė­ja Dai­va Pra­nytė-Za­liec­kienė teigė kal­ti­na­mo­jo el­gesį ver­ti­nan­ti kaip pikt­naud­žia­vimą. „Vi­si pro­ce­ so da­ly­viai lau­kia pusę die­nos ir ne­ ži­nia ko, yra pa­grin­das ma­ny­ti, kad tai pikt­naud­žia­vi­mas“, – sakė teisė­ ja. Už neat­vy­kimą į teis­mo po­sėdį be pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties DP pir­mi­ nin­kui skir­ta 3900 litų (30 ba­zi­nių so­cia­li­nių iš­mokų dyd­žio) bau­da.

Teis­mo salė­je po­li­ti­kas pa­si­ rodė pra­ėjus ke­lioms mi­nutėms, kai teis­mas iš­sis­kirstė. Jis pik­ti­no­ si, esą „kaž­kam rei­kia da­ry­ti ažio­ tažą“ ir sku­bin­ti bylą, nors se­na­ tis jai dar ne­gre­sia. „Ką pa­da­ry­si, ga­vau – ga­vau, va­di­na­si, ir nu­mir­ ti ne­ga­li­ma be bau­dos“, – si­tua­ciją ko­men­ta­vo V.Us­pas­ki­chas. Jis tvir­ti­no į Kau­no kli­ni­kas nu­ vykęs, nes pra­dėjo skaudė­ti skrandį. „Sus­kau­do skran­dis, nu­va­žia­vau, pa­žiūrė­jo, nu­mal­ši­no skausmą“, – kalbė­jo V.Us­pas­ki­chas. Klau­sia­mas, kodėl ne­pa­teikė teis­ mui do­ku­men­to, ku­ris pa­tei­sintų jo ne­da­ly­va­vimą po­sėdy­je, DP va­do­ vas tvir­ti­no ne­spėjęs to pa­da­ry­ti. „Lėktu­vo ne­tu­riu, skubė­jau, kiek galė­jau, net ir pa­žeis­da­mas tai­syk­ les va­žia­vau. Ką aš ga­liu pa­da­ry­ ti, ad­vo­ka­tui pra­ne­šiau, gal bu­vo pen­kios mi­nutės po pir­mos, kad jau įva­žia­vau į Vil­nių“, – tei­si­no­ si DP ly­de­ris. Ki­tas teis­mo po­sėdis nu­ma­ty­tas ge­gužės 2 d. KD, BNS inf.

Šiuolaikinio alaus kokybė tikrinama iki 100 kartų Donatas Jankus Atsikratykime senų mitų ir kartu ženkime į naujos aludarystės amžių – su tokia žinia šiandien pirkėją sutinka „Utenos alus“. Moderniausia Baltijos šalyse darykla pakvietė visus stebėti alaus gamybos kelio: atvažiavę į Uteną pamatysite, kad į butelius ir statines alus pilamas tik daugybę kartų patikrinus jo kokybę.

Pasak „Utenos alaus“ daryklos vadovo Mariaus Šveistrio, šiandien lietuviškas alus sulaukia lygiai tiek pat apkalbų, kiek pagyrų. „Žmonės prisiklauso gandų ir mitų, kurie sklinda iš lūpų į lūpas. Mes sakome – jei jau laikome save alaus šalimi, kur kiekvienas yra alaus ekspertas, sužinokime, kaip jis iš tiesų gaminamas, ir skleiskime teisingas žinias apie jo kokybę“, – komentuoja jis. Lemia technologijos ir geros žaliavos

Daugiau nei 100 mln. litrų alaus per metus išverdančios „Utenos alaus“ daryklos atstovas pabrėžia, kad šiandien alaus kokybę lemia technologijos. Jos į aludarystės amatą įsiveržė ne tik tam, kad patenkintų išaugusį alaus vartojimo mastą. Naujausi moksliniai atradimai ir įranga naudojama siekiant patenkinti alaus gėrėjų lūkesčius – kiekviename butelyje ar bokale to paties pavadinimo alaus rasti nepakitusį skonį. Tačiau nors per šimtmečius alaus gamyba ištobulėjo, alaus sudedamosios dalys liko tos pačios. Tai natūralios žaliavos: apyniai, salyklas, mielės ir vanduo. Visų jų kokybės kontrolė taip pat turi lemiamą reikšmę. Vanduo turi būti tyras, tinkamos struktūros, be pašalinių priemaišų ir kvapo. „Mūsų aludariams pasisekė, nes darykla įsikūrusi šalia Aukštaitijos nacionalinio parko. Prieš dešimtmečius čia išgręžėme daugiau nei 200 m gylio grę-

žinį, kuris siekia ledynmečio laikų grunto sluoksnį, – po juo telkiasi itin švarus vanduo iš Šventosios ir Upninkų baseino“, – pasakoja M.Šveistrys. Būtent šiuo gręžiniu, nesusiliesdamas su oru, vanduo kasdien atkeliauja į alaus daryklą. Salyklas, apyniai ir mielės – iš geriausių

Senovėje tradiciškai aludariai patys augindavo miežius – dar vieną alaus gamybai svarbią žaliavą, iš kurios gaminamas salyklas. Tačiau jie turėdavo skirti daug dėmesio laukų priežiūrai, kad derlius būtų kokybiškas. Šiuolaikiniai aludariai šį darbą patiki tiems, kas išmano jį geriausiai, – specializuotoms salyklo gamybos įmonėms. „Utenos alus“ bendradarbiauja su tokiomis Lietuvoje ir užsienyje įsikūrusiomis įmonėmis, garsėjančiomis savo salyklo kokybe. Nepaisant to, siekiant geriausio rezultato, atvežtas į daryklą salyklas dar papildomai valomas ir tik tada malamas. Toliau alaus virimo kelyje – laikas kruopščiai atrinktiems apyniams. Jie atkeliauja iš skirtingų pasaulio regionų, kur jiems sunokti gamta palankiausia. Galiausiai fermentacijos procese į rūgstantį alų dedamos mielės, perkamos iš patikimiausios vietos, – Pasaulinio mielių banko. Alus prižiūrimas laboratorijose

„Turbūt nebūtų malonu žinoti, kad į jūsų geriamą alų kas nors buvo įkišęs nykštį. O būtent taip seniau besifermentuojančio alaus temperatūrą tikrindavo tradicinis aludaris“, – pasakoja M.Šveistrys. Šiuolaikinėje darykloje taip jokiu būdu nedaroma – temperatūrai matuoti naudojami specialūs prietaisai ir kompiuteriai. Negana to, šiuolaikinės aludarystės pasiekimai leidžia visus alaus kūrimo procesus atlikti esant optimaliai temperatūrai: dėl technologijų ypač tiksliai palaikoma tinkamiausia temperatūra misai

„„ Pažanga: naujausi„moksliniai„atradimai„ir„įranga„naudojama„siekiant„patenkinti„alaus„gėrėjų„lūkesčius„–„kiek-

viename„butelyje„ar„bokale„to„paties„pavadinimo„alaus„rasti„nepakitusį„skonį.„

užmaišyti, alui rūgti (0–3 °C), alkoholio koncentracijai aluje nustatyti (20 °C) ar jam subręsti tinkamam šalčiui. Kiekvienas alaus žingsnis tikrinamas „Utenos alaus“ darykloje veikiančioje itin modernioje laboratorijoje. Jau nuo salyklo atkeliavimo į daryklą čia kontroliuojamos būsimo alaus savybės – jo klampumas, stiprumas, išskiriamo anglies dvideginio kiekis, spalva, kartumas ar skaidrumas. Esant reikalui, alaus mėginiai siunčiami ir į nepriklausomą laboratoriją Strasbūre. Patikrinamas net buteliuose

Kai alaus daryklos specialistai įsitikina, kad alus atitinka visus kokybės kriterijus, jis pilstomas į tarą. Tačiau ir tai dar ne pabaiga – atliekami laboratoriniai bandymai tikrinant pirmuosius, paskutinius ir vidurinius partijos butelius bei skardines. Tik jei kokybė tinkama, partijai išrašomas kokybės pažymėjimas, kuris kartu su produkcija keliauja į prekybos vietas, o nesėkmingos partijos utilizuojamos.

„Alaus kokybės standartai nėra sugalvoti pačių aludarių – jie nustatyti Lietuvos alaus kokybės reglamente. Jis griežtai reguliuoja alkoholio koncentraciją aluje, sudėtinių medžiagų kokybę“, – sako M. Šveistrys. Kadangi „Utenos alaus“ darykla priklauso „Carlsberg“ grupei, ji, kaip ir visos po jos sparnu veikiančios įmonės, gamybos procese turi laikytis dar griežtesnių vidinių reikalavimų. Visi reikalavimai lemia tai, kad „Utenos alaus“ kokybė patikrinama 70–100 kartų visuose gamybos etapuose: priimant žaliavas į daryklą, ruošiant gamybai vandenį, tikrinant gimstančio alaus cheminę ir mikrobiologinę sudėtį, vertinant produkto skonį prieš pilstant į tarą, tikrinant jo pakuotę bei išvaizdą sandėlyje ir kontroliuojant jo kokybę parduotuvių lentynose visą realizacijos laiką. Galės pasitikrinti žinias

Šimtą kartų galima pasakoti apie alaus gamybą, bet geriausia vieną kartą savo akimis įsitikinti. Juo la-

„

Utenos„daryklos„archyvo„nuotr.„

biau kad yra kur – tereikia atvykti į Utenoje veikiantį Šiuolaikinės aludarystės pažinimo centrą. „Tai tarsi muziejus ar akademija, veikianti prie alaus daryklos Utenoje. Čia visi, besidomintys alumi, gali pereiti jo gamybos kelią – sužinoti apie naudojamas sudėtines dalis, dabartinių mokslininkų pasiekimų ir technologijų taikymą verdant alų ir pabandyti profesionaliai degustuoti alų“, – sako M.Šveistrys. Didžiausi alaus gerbėjai taip pat gali dalyvauti dar vienoje pramogoje – Lietuvoje pirmą kartą rengiamame nacionaliniame aludarystės egzamine. Užduotys bus sprendžiamos internetu gegužės 17 d. Egzamino laikas ir taisyklės bus paskelbtos „Utenos alaus“ interneto svetainėje www.alausegzaminas.lt. Po pirmo etapo bus atrinkta 30 geriausių, kurie turės parodyti praktinius alaus degustavimo įgūdžius. Nugalėtojas gaus tikro alaus mėgėjo vertą prizą – galimybę savo žinias praplėsti Alaus akademiPR joje Didžiojoje Britanijoje.


9

ŠeštADIENIS, balandžio 20, 2013

ekonomika

Švedų pra­šo at­suk­ti pa­skolų čiaupą Šve­di­jo­je vie­šin­tis prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ra­gi­na SEB banką ak­ty­viau sko­lin­ti Lie­tu­vos vers­lui. Tą pa­tį darė ir anks­tesnė Vy­riau­sybė, bet pa­skolų čiau­po skan­di­na­vai kol kas neat­su­ka. Va­kar Stok­hol­me su­si­tikęs su SEB Bal­ti­jos ša­lių pa­da­li­nio va­do­vu Da­ vi­du Tea­re’u A.But­ke­vi­čius tei­ gė, kad SEB va­do­vams rūpi di­delės Vil­niaus sko­los. „Ma­nau, ši­tas bend­ra­dar­bia­vi­mas su SEB ban­ku vyks ne tik sprend­ žiant pro­ble­mas, bet ir ska­ti­nant rem­ti verslą, nes nuo kre­di­ta­vi­mo pri­klau­so eko­no­mi­kos plėtra“, – Lie­tu­vos ra­di­jui sakė A.But­ke­vi­čius. „Bu­vo iš­sa­ky­ta po­zi­ci­ja, kad šiuo me­tu vyk­do­ma la­bai kon­ser­va­ty­vi bankų po­li­ti­ka iš­duo­dant pa­sko­las, ypač smul­kie­siems bei vi­du­ti­niams vers­li­nin­kams ir gy­ven­to­jams, ku­

rie no­ri in­ves­tuo­ti į gy­ve­namąjį būstą“, – teigė A.But­ke­vi­čius. Vy­riau­sybės va­do­vas sakė, jog SEB va­do­vai ra­gi­no siek­ti, kad dau­ giau Lie­tu­vos gy­ven­tojų nau­dotų­si bankų pa­slau­go­mis, – taip jie rea­ga­ vo į pa­gei­da­vi­mus gau­ti ma­žes­nius mo­kes­čius už ban­ko pa­slau­gas. „Pla­čiai apie di­des­nes indė­lių palū­ka­nas ir ma­žes­nes pa­slaugų kai­nas ne­bu­vo dis­ku­tuo­ja­ma, bet jie ži­no, kad Lie­tu­vo­je yra ne­pa­ si­ten­ki­ni­mas dėl per di­de­lių pa­ slaugų kainų. Ir tik­rai bu­vo kal­ba­ ma apie tai, kad pa­slaugų sfe­ra, jei kalbė­tu­me apie maž­me­ninę ban­

Rink­sis vieną iš dviejų Skalūnų žval­gy­bos kon­kur­sas bus nu­trauk­tas ar­ba skel­bia­mas jo laimė­to­jas. To­kios dvi atei­ties per­spek­ty­vos bus svars­to­mos Mi­ nistrų ka­bi­ne­te.

Vy­r iau­sybė pir­m a­d ienį svars­ tys dvi ga­li­mas skalūnų Lie­tu­vo­ je žval­gy­bos al­ter­na­ty­vas – nu­ trauk­t i kon­k ursą ar­ba skelb­t i laimė­toją, su­g riež­t i­n ant prie­ žiūrą. Jei bus pa­si­rink­tas ant­ra­ sis va­rian­tas, kon­kur­so nu­galė­to­ ja bus pa­skelb­ta JAV ener­ge­ti­kos bend­rovė „Chev­ron“. „Vy­riau­sybė pa­prašė iš­sa­ky­ti sa­ vo nuo­monę, todėl pa­teikė­me dvi ga­li­mas al­ter­na­ty­vas – kon­kur­so nu­trau­kimą ar­ba jo tęsimą. Mi­nis­ te­ri­jos ir ma­no as­me­ni­ne nuo­mo­ ne, pa­tiks­li­nus kai ku­riuos teisės ak­tus, kon­kursą reikėtų tęsti“, – BNS sakė ap­lin­kos mi­nist­ras Va­ len­ti­nas Ma­zu­ro­nis. Jo tei­gi­mu, vi­suo­menė­je daug emo­cijų, at­si­žvel­giant į tai, pa­ si­ūly­tas ir kon­kur­so nu­trau­ki­ mo va­rian­tas. Ta­čiau V.Ma­zu­ro­nis neat­metė, kad to­kiu at­ve­ju galėtų pra­si­dėti ju­ri­di­niai gin­čai dėl neiš­ si­pild­žiu­sių lūkes­čių. „Spren­di­mus prii­ma Vy­riau­sybė. Aš ne­ži­nau, ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kaip bus ap­si­spręsta. Mes esa­me šei­mi­ nin­kai sa­vo ša­ly­je ir kaip nu­tar­si­ me, taip ir bus“, – BNS sakė ap­lin­ kos mi­nist­ras. V.Ma­zu­ro­nio ver­ti­ni­mu, nu­ta­rus tęsti kon­kursą, reikėtų pa­keis­ti jo įsa­kymą, o Sei­me yra ini­cia­tyvų to­bu­lin­ti kai ku­riuos įsta­ty­mus. Pa­sak jo, Lie­tu­vos geo­lo­gi­jos tar­ ny­bo­je jau įkur­tas pa­da­li­nys, skir­tas ang­lia­van­de­ni­lių paieš­kos prie­žiū­ rai. „Aš esu už tai, kad nau­do­tu­me iš­min­tin­gus sau­gik­lius, ku­rie sa­ vo es­me būtų ne ką nors draud­ žian­tys ar stab­dan­tys, ta­čiau už­ tik­ri­nan­tys vi­sa­pu­sišką sau­gumą ir tin­kamą prie­žiūrą“, – BNS sakė V.Ma­zu­ro­nis. Skalūnų dujų žval­gy­bos kon­kursą Šilutės–Tauragės ir Kudirkos–Ky­ bartų plo­tuo­se laimė­jo „Chev­ron“, jai atei­ty­je būtų su­teik­ta ga­li­mybė

ir iš­gau­ti skalūnų du­jas Va­karų Lie­ tu­vo­je. Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius anks­čiau sakė, kad skalūnų du­ jų žval­gy­bos kon­kur­sas Lie­tu­vo­ je ne­bus stab­do­mas, o jį laimė­ ju­siai JAV ener­ge­ti­kos bend­ro­vei „Chev­ron“ bus su­teik­ta ga­li­mybė atei­ty­je iš­gau­ti du­jas Va­karų Lie­ tu­vo­je. Dviejų Sei­mo ko­mi­tetų va­do­vai pa­si­ūlė Vy­riau­sy­bei stab­dy­ti su­tar­ ties su „Chev­ron“ pa­si­ra­šymą, kol bus pa­keis­ti įsta­ty­mai, re­gu­liuo­jan­ tys skalūnų dujų iš­tek­lių žval­gybą ir ga­vybą. Taip pat siū­ly­ta su­da­ry­ ti dar­bo grupę šioms pro­ble­moms spręsti bei įver­tin­ti skalūnų nau­do­ ji­mo eko­no­minę naudą. Šiuo me­tu Lie­tu­va vi­sas du­jas gau­na iš Ru­si­jos kon­cer­no „Gazp­ rom“. KD, BNS inf.

„„Nuomonė: nepaisant protestų,

V.Mazuronis mano, jog skalūninių dujų žvalgybos konkursą reikėtų tęsti, nes nutraukus jį Lietuva gali įklimpti teismuose. 

Vytauto Liaudanskio nuotr.

ki­nin­kystę, apie gy­ven­to­jus, ku­rie at­si­skai­to nau­do­da­mie­si įvai­rio­ mis bankų pa­slau­go­mis, pa­ly­gin­ ti su Es­ti­ja, yra daug ma­žesnė, – jų ma­ny­mu, apie 30 pro­c. Tai leid­žia ma­ny­ti, kad būtų ga­li­ma pa­slaugų kainą su­ma­žin­ti, ple­čiant maž­me­ ninę ban­ki­nin­kystę ir pri­trau­kiant kuo dau­giau žmo­nių, ku­rie ja nau­ dotų­si“, – teigė A.But­ke­vi­čius. A.But­ke­vi­čius teigė, kad D.Tea­ re’as pa­žadė­jo ar­ti­miau­siu me­ tu Vil­niu­je su­si­tik­ti su prem­je­ ro pa­tarė­ju Sta­siu Ja­ke­liū­nu. Anot prem­je­ro, SEB grupės va­do­vams rūpėjo di­delės Vil­niaus sa­vi­val­

„„Po­kal­biai: pa­žadų ak­ty­viau sko­lin­ti gy­ven­to­jams ir tai­ky­ti ma­žes­nius

pa­slaugų mo­kes­čius iš ban­ki­ninkų A.But­ke­vi­čius neiš­gir­do.dybės sko­los. „Jie taip pat suin­ te­re­suo­ti grei­čiau spręsti skolų Vil­niaus sa­vi­val­dybė­je klau­simą. Mums bu­vo už­duo­tas klau­si­mas, ar tik­rai yra at­kreip­tas Vy­riau­sybės ar Fi­nansų mi­nis­te­ri­jos dėme­sys“, – kalbė­jo prem­je­ras. SEB grupė Vil­niaus sa­vi­val­dy­bei ak­ty­viai sko­li­no iki krizės, o „SEB li­zin­gui“ yra įkeis­tas Vil­niaus sa­

To­mo Ur­be­lio­nio / BFL nuo­tr.

vi­val­dybės pa­sta­tas, SEB fi­nan­sa­ vo ir Vil­niaus ap­link­ke­lio dar­bus. Po krizės SEB grupė domė­jo­si sa­ vi­val­dybės pa­skolų kon­kur­sais, ta­ čiau ak­ty­viai ne­sko­li­no. 2010 m. sa­vi­val­dybės sko­los, jos at­stovų tei­gi­mu, SEB ban­kui siekė apie 200 mln. litų. Vi­sos sa­vi­val­dybės sko­los sie­kia apie 1 mlrd. litų. KD, BNS inf.


10

šeštadienis, balandžio 20, 2013

12p.

Bal­ta­ru­si­jos cen­zū­ros spren­di­mas – su­de­gin­ti kny­gą.

pasaulis@diena.lt Redaktorius Julijanas Gališanskis

pasaulis

Te­ro­ris­tų paieš­ko­se – ir lie­tu­vės Vie­nas, at­ro­dy­tų, ne­la­bai reikš­min­gas spren­di­mas lė­mė, kad du lie­tu­viai neat­si­ dū­rė prie Bos­to­no ma­ra­to­no fi­ni­šo li­ni­jos tuo me­tu, kai nu­griau­dė­jo spro­gi­mai. Ju­li­ja­nas Ga­li­šans­kis j.galisanskis@diena.lt

Vil­nie­tė fo­tog­ra­fė Rū­ta Bu­zie­nė pa­ti mėgs­ta bė­gio­ti ir yra įvei­ku­si pu­sę ma­ra­to­no, bet į Bos­to­ną vy­ ko tik pa­lai­ky­ti drau­go bė­gi­ko Arū­ no Kum­pio. Mo­te­ris su fo­toa­pa­ra­ tu vaikš­ti­nė­jo to­je vie­to­je, kur po va­lan­dos nu­griau­dė­jo du spro­gi­ mai, nu­si­ne­šę tri­jų žmo­nių gy­vy­ bę ir su­ža­lo­ję dar 183. – Ko­kį įspū­dį pa­li­ko Bos­to­no ma­ra­to­nas iki tra­ge­di­jos? – dien­ raš­tis pa­si­tei­ra­vo R.Bu­zie­nės. – Tai bu­vo la­bai gra­ži šven­tė. Ame­ ri­kie­čiai la­bai drau­giš­ki, jie su­ren­gė di­de­lę šven­tę, su­si­rin­ko daug žmo­ nių. Vi­sa tra­sa, dau­giau nei 40 km, bu­vo už­pil­dy­ta žmo­nių iš abie­jų pu­sių, ne­bu­vo tuš­čios vie­tos. Vien da­ly­vių bu­vo maž­daug 27 tūkst., o ste­bė­to­jų ir sir­ga­lių – ge­ro­kai dau­ giau, gal net tri­gu­bai. Jei­gu ne tra­giš­kas šio ren­gi­nio fi­ na­las, man bū­tų li­kę švie­siau­si pri­ si­mi­ni­mai. Kiek te­ko da­ly­vau­ti to­ kio po­bū­džio ren­gi­niuo­se, nie­kur to­kios šven­tės ne­su ma­čiu­si. Man la­biau­siai pa­ti­ko, kad ame­ ri­kie­čiai la­bai pa­lai­ko bė­gi­kus. Jie ma­to, kad žmo­gui sun­ku, ir šau­ kia: „Pir­myn! Pir­myn! Pir­myn! Tu ga­li!“ Pa­ti esu bė­gu­si pu­sę ma­ra­to­ no ir ži­nau, kad tai la­bai pa­de­da. Mū­sų pub­li­ka pa­pras­tai ra­mi, tie­ siog sto­vi ir ste­bi. – Bu­vo­te prie fi­ni­šo li­ni­jos, kur įvy­ko spro­gi­mai? – Taip, vaikš­ti­nė­jau ir fo­tog­ra­fa­ vau bū­tent to­je vie­to­je, lauk­da­ma sa­vo drau­go. Kai jau skri­do­me at­

gal, oro uos­te tik­rin­da­mas do­ku­ men­tus po­li­ci­nin­kas pa­klau­sė, ar aš fo­tog­ra­fa­vau ma­ra­to­ną. At­sa­ kiau, kad fo­tog­ra­fa­vau žmo­nes, man jie vi­si at­ro­dė to­kie skir­tin­ gi ir įdo­mūs. Po­li­ci­nin­kas pa­pra­ šė, kad at­siųs­čiau jiems nuo­trau­ kas. Žiū­rė­si­me, gal jos kuo nors bus nau­din­gos. Mums pa­si­se­kė dėl dvie­jų da­ly­kų. Pir­ma, ma­no drau­gas įvei­kė ma­ra­ to­ną per 3 va­lan­das ir 9 mi­nu­tes, iki spro­gi­mų li­kus maž­daug va­lan­dai. Ant­ra, nors pa­pras­tai po bė­gi­mo ei­ na­me prie fi­ni­šo ste­bė­ti, kaip at­bė­ ga ki­ti, šį kar­tą nė­jo­me, nes drau­gui bu­vo šal­ta, jis no­rė­jo grei­čiau grįž­ ti į vieš­bu­tį, iš­si­mau­dy­ti ir su­šil­ti. Jei­gu bū­tu­me ėję prie fi­ni­šo, bū­tent to­je vie­to­je ir bū­tu­me sto­vė­ję…

Kai ki­tą die­ną bu­vo­ me oro uos­te, po­li­ci­ nin­kas at­si­pra­ši­nė­ jo ma­no drau­go dėl šios ne­lai­mės.

– Kaip ame­ri­kie­čiai rea­ga­vo į šią tra­ge­di­ją? – Ma­ne nu­ste­bi­no tai, kad jie jau­čia­ si la­bai kal­ti dėl šio įvy­kio. Kai ki­tą die­ną bu­vo­me oro uos­te, po­li­ci­nin­ kas at­si­pra­ši­nė­jo ma­no drau­go dėl šios ne­lai­mės, nors, ma­no nuo­mo­ ne, jis nie­kuo dė­tas. Bet jie tik­riau­ siai ma­no, kad jų pa­rei­ga bu­vo ap­ sau­go­ti žmo­nes, bet jie to ne­pa­da­rė. Drau­gas vaikš­čio­jo su ma­ra­to­ no da­ly­vio dra­bu­žiais, ir vi­si ap­ lin­kui tei­ra­vo­si, kaip jam se­ka­si,

Bostono maratonas „„Seniausias pasaulyje kas­

met rengiamas marato­ nas. Šių metų marato­ nas buvo 117-as. Pirma­ jame, 1897-aisiais, daly­ vavo tik 18 bėgikų. „„Maratonas

„„ Liu­di­nin­kė: R.Bu­zie­nės nuo­trau­kos, da­ry­tos prie ma­ra­to­no fi­ni­šo li­ni­jos maž­daug va­lan­dą prieš spro­gi­mus,

kaip kas bu­vo, iš vi­sur skli­do užuo­ jau­ta. Ame­ri­ko­je ap­skri­tai ste­bi­na bend­ruo­me­niš­ku­mas. Prieš Bos­to­no ma­ra­to­ną vie­šė­jo­me šio­je ša­ly­je dvi sa­vai­tes ir pa­ju­to­me di­de­lį drau­ giš­ku­mą. Jie vi­są lai­ką šyp­so­si, tai jiems na­tū­ra­lu. Vi­sa­da pa­klau­sia, kaip tau se­ka­si, ga­li tie­siog už­kal­ bin­ti au­to­bu­se ar kur ki­tur, par­duo­ tu­vė­je pa­gir­ti ta­vo su­kne­lę. Jei­gu

pa­ma­to, kad žmo­gui rei­kia pa­gal­ bos, vi­suo­met prieis ir pa­dės. Pa­vyz­džiui, kai at­vy­kom į Bos­to­ną ir ieš­ko­jom sa­vo vieš­bu­čio maž­daug 20 mi­nu­čių ke­lio nuo mies­to, klai­ džio­jom, na­vi­ga­ci­jos sis­te­ma klai­di­ no, mus pa­si­kly­du­sius pa­ma­tė vie­ na vai­ruo­to­ja, su­sto­jo ir pa­klau­sė, ar rei­kia pa­gal­bos. Abe­jo­ju, ar taip bū­tų ga­lė­ję nu­tik­ti mū­sų ša­ly­je.

Kru­vi­niau­si iš­puo­liai JAV 1993–2013 m. „„Maratoną organizuoja

„„ 1993 m. ga­lin­gas spro­gi­mas nu­

„„2001 m. rug­sė­jo 11 d. su „Al Qae­da“

Bostono atletikos aso­ ciacija.

griau­dė­jo Pa­sau­lio pre­ky­bos cent­ ro po­že­mi­nė­je aikš­te­lė­je Niu­jor­ ke. Žu­vo še­ši žmo­nės, be­veik tūks­ tan­tis bu­vo su­žeis­ta. Spro­gi­mą įvyk­ dė su „Al Qae­da“ sie­ja­mas Ram­zis You­se­fas.

sie­ja­mi ko­vo­to­jai už­gro­bė ke­tu­ris lėk­ tu­vus ir nu­krei­pė juos į Pa­sau­lio pre­ ky­bos cent­ro dan­go­rai­žius dvy­nius Niu­jor­ke ir Pen­ta­go­ną Va­šing­to­ne. Per kru­vi­niau­sią Ame­ri­kos is­to­ri­jo­je te­ ro­ro iš­puo­lį žu­vo apie 3 tūkst. žmo­nių.

„„1995 m. Ok­la­ho­mos mies­te, Ok­la­

„„2009 m. Fort Hu­do ka­ri­nė­je ba­zė­

„„Šiemet maratone

dalyvavo 27 tūkst. bė­ gikų iš kiekvienos JAV valstijos ir dar 90 pa­ saulio šalių.

visuo­ met rengiamas Patriotų dieną – per Masačuset­ so valstijos šventę, skirtą ankstyvosioms JAV Nepriklauso­ mybės karo kovoms paminėti.

„„Prizinis fondas – 806 tūkst. dolerių.

„„Tai antras pagal dydį sporto rengi­

„„Per pastaruosius 25 metus marato­

nys JAV, vertinant pagal žiniasklai­ dos skiriamą dėmesį.

ną 23 kartus laimėjo bėgikai iš Keni­ jos ir Etiopijos.

„„Kasmet renginys su­ traukia per 500 tūkst. žiūrovų.

ho­mos vals­ti­jo­je, spro­gus už­mi­nuo­ je Tek­sa­se Ni­da­las Ma­li­kas Ha­sa­nas, tam sunk­ve­ži­miui žu­vo 168 žmo­nės. JAV ka­riuo­me­nės ma­jo­ras, ėmė šau­ Iš­puo­lis įvyk­dy­tas ša­lia fe­de­ra­li­nės dy­ti į tarnybos draugus. Ka­rys nu­šo­ val­džios būs­ti­nės. Iš­puo­lio or­ga­ni­za­ vė 13 žmo­nių ir su­žei­dė 29. Per susi­ vi­mu bu­vo ap­kal­tin­ti de­ši­nie­ji ekst­ šaudymą užpuolikas buvo sužeistas re­mis­tai Ti­mot­hy McVeig­has ir Ter­ ir liko paralyžiuotas. Jo teismas prasi­ ry Ni­chol­sas. dės kitą mėnesį.

– Vie­nas už­sie­nio ko­men­ta­to­ rius pa­ste­bė­jo, kad, pa­vyz­džiui, Ira­ke spro­gus bom­bai ap­lin­ki­ niai žmo­nės pa­pras­tai bė­ga ša­ lin, o Bos­to­ne jie iš kar­to puo­lė prie nu­ken­tė­ju­sių… – Bū­tent, jie to­kie ir yra, vi­suo­met sten­gia­si pa­dė­ti. – Po spro­gi­mo dar ku­rį lai­ką bu­vo­te Bos­to­ne? – Po ma­ra­to­no vi­suo­met ei­na­me at­švęs­ti, pa­si­vaikš­čio­ti po mies­ tą. Bet ga­li­my­bės nu­vyk­ti į Bos­to­ ną ne­bu­vo, bu­vo pa­skelb­ta ne­pap­ras­to­ji pa­dė­tis, tad net ne­ban­dė­me to da­ry­ti. Kai ki­tą die­ną va­žia­vo­me į oro uos­tą, ma­tė­me ke­lio ženk­lus, kad gat­vės už­da­ry­tos. – Tur­būt te­ko pa­bend­rau­ti su ame­ri­kie­čiais? Ko­kia jų reak­ ci­ja, nuo­mo­nės, ver­si­jos? – Jie vi­si la­bai nu­liū­dę. Kal­bė­jo­mės ir su ki­tais ma­ra­to­no da­ly­viais, jie de­ja­vo, kaip žiau­ru ir kaip liūd­na, kad to­kia šven­tė bai­gė­si taip tra­ giš­kai. Ne­su­ti­ko­me nė vie­no abe­jin­ go žmo­gaus, tai bu­vo vi­sų ne­lai­mė.


11

šeštadienis, balandžio 20, 2013

pasaulis Ver­da ­ aist­ros

Pra­dės ­ ty­ri­mą

Gar­bin­gas ­ gim­ta­die­nis

Prancūzų par­la­men­ta­rai va­ kar ko­ne ėmė muš­tis, kai baigė de­ba­tus dėl gėjų san­ tuokų įsta­ty­mo pro­jek­to, ku­ ris ša­ly­je išp­ro­vo­ka­vo kar­tais smur­ti­nius pro­tes­tus ir ho­ mo­fo­biš­kus iš­puo­lius. Ga­lu­ ti­nis, le­mia­mas, bal­sa­vi­mas dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to tu­ rėtų įvyk­ti ant­ra­dienį.

Pran­cū­zi­jos pro­ku­ro­rai pra­dė­jo ty­ri­mą dėl įta­ri­mų, kad bu­vu­sio Li­bi­jos va­do­vo Muam­ma­ro al Gad­da­fi re­ži­mas pri­si­dė­jo prie Ni­co­las Sar­ko­zy 2007 m. rin­ ki­mų kam­pa­ni­jos, po ku­rios jis ta­po pre­zi­den­tu. Ty­rė­jai nag­ri­ nės kal­ti­ni­mus, tarp ku­rių yra kal­ti­ni­mai ak­ty­via ir pa­sy­via ko­rup­ci­ja, nau­do­ji­mu­si įta­ka.

Se­niau­siam pa­sau­lio žmo­gui – ja­po­nui Ji­roe­mo­nui Ki­mu­rai – va­kar su­ka­ko 116 me­tų. 1897 m. gi­męs J.Ki­mu­ra yra vie­nas iš 95 žmo­nių, ku­rie Kio­tan­go mies­te yra su­lau­kę 100 ar dau­ giau me­tų. Vie­tos eks­per­tai net pa­reiš­kė ban­dy­sią iš­siaiš­kin­ti, ko­dėl tiek daug šio mies­to gy­ ven­to­jų yra il­gaam­žiai.

s fo­tog­ra­fės in­dė­lis

27

tūkst. bėgikų

iš 90-ies šalių šiemet dalyvavo Bostono maratone.

su­do­mi­no Bos­to­no po­li­ci­ją. 

Apie ją bu­vo šne­ka­ma vi­sur: per vi­ sas te­le­vi­zi­jas, lif­te, au­to­bu­se. Oro uos­te priė­jo žur­na­lis­tas ir pa­si­tei­ ra­vo, ar atei­ty­je at­vyk­tu­me vėl da­ ly­vau­ti Bos­to­no ma­ra­to­ne.

Ne­su­ti­ko­me nė vie­ no abe­jin­go žmo­ gaus, tai bu­vo vi­sų ne­lai­mė. Apie ją bu­ vo šne­ka­ma vi­sur: per vi­sas te­le­vi­zi­jas, lif­te, au­to­bu­se. – Ir koks bu­vo jū­sų at­sa­ky­mas? Ar ši tra­ge­di­ja jus kaip nors pa­vei­kė? – Mes at­sa­kė­me, kad ne­pa­vei­kė. Nes tai di­džiu­lė šven­tė, di­džiu­lis ma­lo­ nu­mas da­ly­vau­ti to­kia­me įspū­din­ ga­me ma­ra­to­ne. Jį rei­kia pa­jus­ti ir pa­ma­ty­ti. Nors tai, kas įvy­ko, la­ bai ne­sma­gu, ma­nau, žmo­nės vis tiek no­rės ten grįž­ti. Aš pa­ti la­bai no­rė­čiau su­da­ly­vau­ti Bos­to­no ma­ ra­to­ne.

Rū­tos Bu­zie­nės nuo­tr.

– Tik­riau­siai ame­ri­kie­čiai pa­ si­stengs, kad atei­ties ma­ra­to­ nai bū­tų sau­ges­ni? – Apie tai ir­gi daug dis­ku­ta­vo­me. Aiš­ku, ma­ra­to­nas yra la­bai di­de­lio mas­to, tiek daug da­ly­vių ir žiū­ro­ vų, di­de­li at­stu­mai – vis­ką su­žiū­

rė­ti fi­ziš­kai su­dė­tin­ga, bet įma­no­ ma. Ma­nau, ame­ri­kie­čiai dau­giau to­kių klai­dų ne­da­rys ir priims ati­ tin­ka­mus spren­di­mus. Nes jie tik­ rai daug dė­me­sio ski­ria sau­gu­mui, vis­kas kruopš­čiai tik­ri­na­ma, to­dėl keis­ta, kad įvy­ko toks da­ly­kas.

Bos­to­no spro­gi­muo­se – čečėnų pėdsa­kas JAV pa­reigū­nai va­kar už­darė di­ delę Bos­to­no te­ri­to­riją ir nu­rodė prie­mies­čių gy­ven­to­jams lik­ti na­ muo­se, nes per­se­kio­jo du įta­ria­ mus Bos­to­no ma­ra­to­no sprog­din­ to­jus čečė­nus. Pašė­lu­sios gau­dynės

Iš Čečė­ni­jos kilęs 26-erių Ta­ mer­la­nas Car­na­je­vas bu­vo mir­ti­ nai su­žeis­tas per su­si­šau­dymą su po­li­ci­ja, o jo gink­luo­tas 19-me­tis bro­lis Džo­cha­ras pa­si­slėpė Bos­ to­no prie­mies­ty­je Vo­ter­tau­ne. Jo paieš­kai mes­tos gau­sios teisė­sau­ gos pa­jėgos. Pa­reigū­nai nu­rodė, kad du vy­rai ket­vir­ta­die­nio va­karą nu­šovė vieną Ma­sa­ču­set­so tech­no­lo­gijų ins­ ti­tu­to (MIT) po­li­ci­jos pa­reigūną, tuo­met gra­sin­da­mi gink­lu pa­grobė au­to­mo­bilį „Mer­ce­des-Benz“, jo vai­ruo­toją vėliau pa­lei­do ne­nu­ kentė­jusį. Įta­ria­mie­ji, po­li­ci­jai juos ve­ jan­tis į Vo­ter­tauną, mėtė iš au­ to­mo­bi­lio sprogs­ta­muo­sius už­ tai­sus. Per su­si­šau­dymą vie­nas įta­riamųjų bu­vo sun­kiai su­žeis­ tas ir vėliau mirė. MIT, lai­ko­mas vie­nu ge­riau­sių uni­ver­si­tetų pa­sau­ly­je, yra įsikūręs Kemb­rid­žo mies­te­ly­je, esan­ čia­me ki­ta­pus Čarl­so upės nuo Bos­to­no, kur pir­ma­dienį per dvi­ gubą sprog­di­nimą tra­di­ci­nia­me ma­ra­to­ne žu­vo trys žmonės, o dar apie 180 bu­vo su­žeis­ta. Nau­jau­si dra­ma­tiš­ki įvy­kiai pra­si­dėjo tuoj po to, kai JAV Fe­ de­ra­li­nis ty­rimų biu­ras pa­skelbė nuo­trau­kas ir vaiz­do įrašą, ku­ riuo­se ma­to­mi du vy­rai, kaip įta­ ria­ma, pa­dėję bom­bas ma­ra­to­no tra­so­je. Pa­reigū­nai kreipė­si į vi­ suo­menę ir pra­šė pa­dėti at­pa­žin­ ti įta­ria­muo­sius, ku­rie ne­šėsi di­ de­les kup­ri­nes. Sus­tabdė trans­portą

Ieš­ko­da­mi ant­ro įta­ria­mo­jo pa­ reigū­nai va­kar pri­myg­ti­nai ra­gi­no

„„Pa­si­ša­li­no: R.Bu­zie­nė ir A.Kum­pis, prie­šin­gai nei įpras­tai, nu­spren­dė

nei­ti prie fi­ni­šo ste­bė­ti, kaip at­bė­ga ki­ti, ir ši­taip iš­ven­gė pa­vo­jaus.

Bos­to­no prie­mies­čių Vo­ter­tau­ no, Niu­tau­no, Ar­ling­to­no, Vol­ta­ mo, Bel­mon­to, Kemb­rid­žo ir Os­ ti­no bei Brai­to­no gy­ven­to­jus lik­ti na­muo­se. Tuo­se prie­mies­čiuo­se gy­ve­na ma­žiau­siai ket­vir­tis mi­li­jo­no žmo­ nių. Vi­sa Bos­to­no vie­šo­jo trans­ por­to sis­te­ma bu­vo su­stab­dy­ta, o vers­lo įmo­nių bu­vo pra­šo­ma ne­ dirb­ti visą penk­ta­dienį. Žmonėms, lau­kian­tiems au­to­busų ir met­ro­ po­li­te­no sto­telė­se, bu­vo nu­ro­dy­ ta ei­ti na­mo. JAV Fe­de­ra­linė avia­ci­jos ad­ mi­nist­ra­ci­ja už­darė 11 ki­lo­metrų plo­čio oro erdvės ruožą virš Bos­ to­no šiaurės va­ka­ri­nių ra­jonų, siek­da­ma už­tik­rin­ti „sau­gią ap­ linką teisė­sau­gos veik­lai“. JAV gy­ve­no teisė­tai

Ko­vo­to­jai iš Čečė­ni­jos ir kitų ne­ra­ mių re­gionų Ru­si­jos Šiaurės Kau­ ka­ze yra sprog­dinę bom­bas bei grobę įkai­tus Mask­vo­je ir ki­tuo­se ša­lies mies­tuo­se, ta­čiau jei pa­si­tvir­tins įta­ri­mai dėl jų da­ly­va­vi­mo vyk­dant te­ro­ro iš­puolį prie­š Bos­to­no ma­ra­ toną, tai bus pir­mas kar­tas, kai jie bus įvykdę te­ro­ro aktą Va­ka­ruo­se. Teisė­sau­gos pa­reigū­nai pra­ nešė, kad bro­liai Car­na­je­vai teisė­ tai gy­ve­no Jung­tinė­se Vals­ti­jo­se ma­žiau­siai me­tus. Konf­lik­tas Čečė­ni­jo­je pra­si­ dėjo 1994 m. kaip se­pa­ra­tis­ti­nis ka­ras, bet greit vir­to is­la­mo su­ ki­li­mu, ku­rio adep­tai ža­da Kau­ ka­ze įkur­ti ne­prik­lau­somą is­la­ mo vals­tybę. Ko­vo­to­jai iš Čečė­ni­jos ir ap­lin­ ki­nių pro­vin­cijų Ru­si­jo­je yra su­ rengę daug te­ro­ro aktų, tarp jų – įkaitų pa­ėmimą Mask­vos teat­ re 2002 m., kai žu­vo 129 žmonės, įkaitų pa­ėmimą Bes­la­no mo­kyk­lo­ je 2004 m., kai žu­vo dau­giau kaip 330 žmo­nių, ir dau­gybę bombų sprog­di­nimų Mask­vo­je bei ki­tuo­ se mies­tuo­se. BNS inf.

„„Teroristai: per dideles gaudynes policija mirtinai sužeidė 26 metų

T.Carnajevą (nuotr.) ir tęsė jo ginkluoto 19-mečio brolio Džocharo paieškas. „Scan­pix“ nuo­tr.


12

šeštadienis, balandžio 20, 2013

pasaulis

Bal­ta­ru­si­jos cen­zū­ros spren­di­ma Lie­tu­vo­je at­spaus­din­tą fo­to­žur­na­lis­ti­kos kny­gą „Be­la­rus Press Pho­to 2011“, ku­rios eg­zemp­lio­riai per­nai bu­vo kon­fis­kuo­ti pa­ sie­ny­je, Bal­ta­ru­si­jos teis­mas pri­pa­ži­no ekst­re­mis­ti­ne ir lie­pė su­ de­gin­ti. Teis­mas tru­ko die­ną

To­kį spren­di­mą ket­vir­ta­die­nį pa­ skel­bė Gar­di­no sri­ties Aš­me­nos mies­to teis­mo tei­sė­jas Aliak­sand­ ras Da­vy­do­vas. „Ši me­džia­ga nei­gia­mai at­spin­ di Bal­ta­ru­si­jos tau­tos gy­ve­ni­mą“, – teis­me tei­gė Na­ta­li­ja Sku­rat, tei­si­nė kon­sul­tan­tė iš Gar­di­no sri­ties KGB, ku­ri ir ini­ci­ja­vo pro­ce­są. Teis­mas bu­vo už­da­ras ir tru­ ko vos vie­ną die­ną. Vi­si Bal­ta­ru­ si­jos fo­to­re­por­te­rių ad­vo­ka­tų pra­ šy­mai, įskai­tant pra­šy­mą at­lik­ti ne­prik­lau­so­mą nuo­trau­kų eks­per­ ti­zę, bu­vo at­mes­ti. Men­ki­na gar­bę ir oru­mą

N.Sku­rat teis­me paaiš­ki­no, kad eks­per­tų ko­mi­si­ją, ku­ri pri­pa­ži­no nuo­trau­kų al­bu­mą ekst­re­mis­ti­niu, su­da­rė Gar­di­no sri­ties vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to Ideo­lo­gi­nio dar­bo val­dy­ ba, į ku­rią pa­gal­bos krei­pė­si KGB. Ko­mi­si­jos na­riai – val­dy­bos di­ rek­to­rius ir ke­tu­ri Gar­di­no vals­ty­ bi­nio uni­ver­si­te­to dės­ty­to­jai – ra­ do „pra­si­ma­ny­mų apie bal­ta­ru­sių tau­tos gy­ve­ni­mą“ dau­ge­ly­je al­bu­ mo nuo­trau­kų. „Fo­tog­ra­fi­jų al­bu­me „Be­la­rus Press Pho­to 2011“ yra aiš­kiai iš­ krai­py­tų ir tik­ro­vės nea­ti­tin­kan­ čių pra­si­ma­ny­mų apie Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos gy­ve­ni­mą po­li­ti­nė­je, eko­no­mi­nė­je, so­cia­li­nė­je ir ki­to­se sri­ty­se, ku­rie men­ki­na Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čių gar­bę bei oru­mą, – ra­šo­ ma ko­mi­si­jos iš­va­do­se. – Re­mian­ tis Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos ko­vos su ekst­re­miz­mu įsta­ty­mo pir­mu straips­niu, veik­la, ku­rios tiks­las yra su­men­kin­ti na­cio­na­li­nę gar­bę ir oru­mą, yra ekst­re­mis­ti­nė.“ Nie­ko ki­ta net ne­si­ti­kė­jo

Al­bu­mo re­dak­to­rė Ju­li­ja Do­roš­ke­ vič, iš­kvies­ta į teis­mą kaip suin­te­ re­suo­tas as­muo, vė­liau pa­pa­sa­ko­jo

ži­niask­lai­dai apie eks­per­tų ko­mi­si­ jos iš­va­das. Nuot­rau­ka, ku­rio­je du vy­rai tur­ gu­je ma­tuo­ja­si ke­pu­res, bu­vo pri­ pa­žin­ta men­ki­nan­čia gar­bę ir oru­ mą, nes „vaiz­duo­ja Bal­ta­ru­si­jos gy­ven­to­jus, o kar­tu ir vi­są tau­tą, kaip skur­džius nau­jų va­ka­rie­tiš­kų pre­kių fo­ne“.

Pats šios by­los svars­ ty­mo teis­me fak­tas yra ab­sur­diš­kas, ir bū­tent tai, o ne al­bu­ mo tu­ri­nys ga­li pa­ kirs­ti pa­si­ti­kė­ji­mą val­džia.

Rub­ri­ko­je „Port­re­tas“ eks­per­tai pri­si­ka­bi­no prie nuo­trau­kos, ku­rio­ je pre­zi­den­tas Aliak­sand­ras Lu­ka­ šen­ka per te­le­vi­zi­ją sa­ko nau­ja­me­tę kal­bą. Anot eks­per­tų, nuo­trau­kos ra­kur­sas ne­pat­rauk­lus, o tai „men­ ki­na jo au­to­ri­te­tą, pa­ker­ta už­sie­nio ša­lių ir Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos gy­ven­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mą juo“. Net­gi rub­ri­ko­je „Gam­ta“ eks­per­ tai ra­do nuo­trau­kų, ku­rios „ale­go­ ri­jos bū­du men­ki­na­mai iliust­ruo­ja bal­ta­ru­sių tau­tą ir jos gam­tą“. „Al­bu­mas bu­vo pri­pa­žin­tas ekst­ re­mis­ti­niu. Aš ir ne­tu­rė­jau vil­čių, kad re­zul­ta­tas bus tei­gia­mas, nes ne­ti­kiu mū­sų teis­mų sis­te­mos tei­ sin­gu­mu, ir šian­die­nis spren­di­mas bu­vo nu­spė­ja­mas“, – ket­vir­ta­die­nį sa­kė J.Do­roš­ke­vič. Jai ir dar dviem į teis­mą iš­kvies­ tiems fo­tog­ra­fams – Aliak­sand­rui Va­siu­ko­vi­čiui bei Va­di­mui Za­mi­ rovs­kiui – nu­ro­dy­ta su­mo­kė­ti po 217 tūkst. Bal­ta­ru­si­jos rub­lių (66 li­tus) teis­mo iš­lai­dų.

Kon­kur­so nu­ga­lė­to­jai

„Tai ap­verk­ti­nas re­zul­ta­tas. Ti­ kiuo­si, ši si­tua­ci­ja bus de­ra­mai įver­tin­ta Bal­ta­ru­si­jos ir tarp­tau­ti­ nės vi­suo­me­nės, ku­ri ste­bi to­kius žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mus“, – teis­mo spren­di­mą ko­men­ta­vo Bal­ ta­ru­si­jos Hel­sin­kio ko­mi­te­to ju­ri­ di­nės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ga­ry Pa­ha­niai­la. Į al­bu­mą su­dė­tos 2010-ai­siais da­ry­tos nuo­trau­kos, ku­rios lai­mė­jo ap­do­va­no­ji­mus 2011 m. Bal­ta­ru­si­ jos spau­dos fo­tog­ra­fi­jos kon­kur­se. Tarp jų yra fo­tog­ra­fi­jų, ku­rio­se ma­ ty­ti žmo­nės, pro­tes­tuo­jan­tys prieš au­to­ri­ta­ri­nį pre­zi­den­tą A.Lu­ka­ šen­ką, ir jų pro­tes­tą vai­kan­tys po­ li­ci­nin­kai. Kai ku­rias tų nuo­trau­kų pa­da­ rė fo­tog­ra­fai, dir­ban­tys tarp­tau­ti­ nėms nau­jie­nų agen­tū­roms, tarp jų – AP, „Reu­ters“ ir AFP. Kon­kur­są ver­ti­no tarp­tau­ti­nė ko­mi­si­ja, jo­ je bu­vo ži­no­mų fo­tog­ra­fų ir me­no ži­no­vų. Ad­vo­ka­tų pra­šy­mą iš­kvies­ti šiuos kaip liu­dy­to­jus teis­mas at­me­tė. Spren­di­mą ža­da skųs­ti

Bal­ta­ru­si­jos žur­na­lis­tų aso­cia­ci­ja (BŽA) ket­vir­ta­die­nį iš­pla­ti­no pa­ reiš­ki­mą, kad ne­su­tin­ka su Aš­me­ nos teis­mo spren­di­mu ir al­bu­mo „Be­la­rus Press Pho­to 2011“ įver­ ti­ni­mu. „Pats šios by­los svars­ty­mo teis­ me fak­tas yra ab­sur­diš­kas, ir bū­ tent tai, o ne al­bu­mo tu­ri­nys ga­li pa­kirs­ti pa­si­ti­kė­ji­mą val­džia, – ra­ šo­ma pa­reiš­ki­me. – Ti­ki­mės, kad šis teis­mo spren­di­mas neį­si­ga­lios ir Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­ka neat­si­ durs juo­da­ja­me są­ra­še ša­lių, ku­rios drau­džia ir nai­ki­na me­no kny­gas.“ BŽA pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ jas And­re­jus Bas­tu­ne­cas pra­ne­ šė, kad fo­to­re­por­te­riai ke­ti­na teik­ ti skun­dus aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos

pasaulis per savaitę Sek­ma­die­nis Ve­ne­sue­los pre­zi­den­to rin­ki­mų lai­mė­to­jo Ni­ colás Ma­du­ro (nuo­tr.) ša­li­nin­kai Ka­ra­ka­ se šven­ tė su fe­jer­ver­kais, o opo­ zi­ci­jos ša­li­nin­kai dau­žė puo­dus ir kep­tu­ves pro­ tes­tuo­da­mi dėl mi­ni­ma­ lia per­sva­ra pa­siek­tos ve­lio­nio Hu­go Cháve­ zo pro­te­žė per­ga­lės. Ve­ne­sue­la – naf­tos tur­tin­ga, bet smar­kiai su­si­skal­džiu­si Pie­tų Ame­ri­kos vals­ty­bė – at­ si­dū­rė ne­ži­nio­je na­cio­na­li­ nei rin­ki­mų ko­mi­si­jai pa­ skel­bus, kad N.Ma­du­ro ga­vo 50,75 pro­c., o Hen­ ri­que Cap­ri­le­sas – 48,97

„„Kny­ga: Bal­ta­ru­si­jos vals­ty­bės sau­gu­mo tar­ny­ba, ku­ri vis dar va­di­na­si KG

pa­si­di­džia­vi­mą ir oru­mą. 

teis­mams. Vy­ras ti­ki­si, kad kol bus svars­to­mos ape­lia­ci­jos, al­bu­mas ne­bus su­nai­kin­tas. „Ka­dan­gi teis­mas nu­ro­dė su­ nai­kin­ti 41 al­bu­mo eg­zemp­lio­rių, ku­rie bu­vo su­lai­ky­ti per­nai ru­de­ nį pa­sie­ny­je, spren­di­mas ne­tu­rė­ tų lies­ti li­ku­sių. Tie, kas nu­si­pir­ko al­bu­mą ar­ba ga­vo jį do­va­nų, pa­gal įsta­ty­mą ne­tu­rė­tų bai­min­tis. Al­ bu­mo tu­rė­ji­mas neužt­rau­kia ad­ mi­nist­ra­ci­nės at­sa­ko­my­bės, jei­gu nė­ra tiks­lo jį pla­tin­ti“, – aiš­ki­no A.Bas­tu­ne­cas.

Da­lis ti­ra­žo jau par­duo­ta

Dar iki Aš­me­nos teis­mo spren­di­mo „Be­la­rus Press Pho­to 2011“ re­dak­

2013 04 13 2013 04 19

Pir­ma­die­nis pro­c. bal­sų. To­kį skir­tu­mą tarp var­žo­vų su­da­ro maž­daug 265 tūkst. bal­sų. H.Cap­ri­le­sas at­si­sa­kė pri­pa­žin­ti pra­lai­ mė­ji­mą, pa­ra­gi­no sa­vo ša­li­nin­kus pro­tes­tuo­ti ir pa­rei­ka­la­vo per­ skai­čiuo­ti vi­sus bal­sus. N.Ma­ du­ro at­kir­to, kad tai „bur­žua už­gai­da“. 40-me­tis opo­zi­ci­jos ly­de­ris tvir­ti­no, kad bu­vo ban­ dy­mų leis­ti žmo­ nėms bal­suo­ti ir po to, kai rin­ki­mų apy­ lin­kės bai­gė dar­bą. Jis taip pat kal­ ti­no vy­riau­sy­bę spau­dus vals­ ty­bi­nio sek­to­ riaus dar­buo­ to­jus bal­suo­ti už N.Ma­du­ro.

„Sup­ras­ti šio teis­mo pro­ce­so lo­ gi­ką la­bai sun­ku, – tę­sė jis. – At­ro­ dy­tų, bū­tent da­bar ban­do­ma tai­sy­ti san­ty­kius su Eu­ro­pa ir tuo pat me­tu ima­ma­si prie­mo­nių, ku­rios smar­ kiai ker­ta­si su eu­ro­pie­tiš­ka tra­di­ci­ ja, taip pat Bal­ta­ru­si­jos kons­ti­tu­ci­ja ir tarp­tau­ti­nė­mis su­tar­ti­mis. To­dėl man la­bai sun­ku pa­sa­ky­ti, ko­dėl šis teis­mo pro­ce­sas bu­vo pra­dė­tas.“

Pran­cū­zi­jos mi­nist­ rai pir­mą­kart pa­vie­ši­ no duo­me­nis apie sa­vo tur­tą, pre­zi­den­tui Fran­ çois Hol­lan­de’ui ti­kin­tis, kad tai pa­dės at­kur­ti pa­si­ti­kė­ji­mą skan­da­ lų kre­čia­ma so­cia­lis­tų vy­riau­sy­be. 37 mi­nist­rų ir prem­je­ro Jea­no Mar­ co Ay­rault tur­to dek­la­ra­ci­jos pa­skelb­tos spe­cia­liai su­kur­ta­me tink­la­la­py­je. Eko­no­mi­ką apė­mus stag­na­ci­jai, di­dė­jant ne­dar­bui, vy­riau­sy­bei kar­pant biu­dže­to iš­lai­das, aukš­to ran­go pa­rei­gū­nai pri­pa­ži­ no, kad ši ak­ci­ja ri­zi­kin­ga ir ga­li pa­kurs­ty­ti ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, pa­vie­ši­nus in­for­ma­ci­ją apie ke­lis mi­nist­rus mi­li­jo­nie­rius. Ta­čiau vy­riau­sy­bė tai pa­da­rė ti­kė­da­ma­ si, kad ši prie­mo­nė pa­dės už­baig­ti skau­ džiai smo­gu­sį skan­da­lą, ku­ris ki­lo, kai bu­vu­siam biu­dže­to mi­nist­rui Jérôme’ui Ca­hu­za­cui bu­vo pa­teik­ti kal­ti­ni­mai dėl

Ant­ra­die­nis mo­kes­čių ven­gi­mo, kai jis pri­si­pa­ži­ no apie tu­ri­mą slap­tą są­skai­tą vie­na­me Švei­ca­ri­jos ban­ke.

Di­dė­jant įtam­pai su Va­ ka­rų ša­li­mis dėl Ira­no bran­duo­li­nės veik­los, Te­he­ra­nas pra­ne­šė iš­ ban­dęs nau­ją ba­lis­ti­nę ra­ke­tą „žemė–jūra“. „Nau­jo­ji ra­ke­ta po star­to iš­le­kia iš at­ mos­fe­ros, įskrie­ja į ją di­de­liu grei­čiu ir vi­ siš­kai su­nai­ki­na lai­vą tai­ki­nį ar­ba ka­ro lai­vą“, – pra­ne­šė Ira­no gy­ny­bos vi­ce­mi­ nist­ras ge­ne­ro­las Ma­ji­das Bo­kaei. Iz­rae­lis per­spė­jo ga­lin­tis smog­ti iš oro Ira­no bran­duo­li­niams ob­jek­tams, jei­gu Te­he­ra­nas neišsk­lai­dys Va­ka­rų ša­lių įta­ ri­mų, kad šii­tiš­ka res­pub­li­ka sie­kia pa­si­ ga­min­ti bran­duo­li­nių gink­lų, pri­si­deng­ da­ma tai­kios bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos pro­gra­ma. Ta­čiau Te­he­ra­nas nei­gia jam me­ta­mus kal­ti­ni­mus. Ira­nas gra­si­no smog­ti Iz­rae­liui ir JAV ka­ ri­nėms ba­zėms ta­me re­gio­ne, jei­gu bū­tų


13

šeštadienis, balandžio 20, 2013

pasaulis

as – su­de­gin­ti kny­gą

41

nuotraukų

albumo egzempliorių pernai rudenį konfiskavo Baltarusijos teisėsauga.

A.Lu­ka­šen­ka įvar­di­jo drau­gys­tės są­ly­gas Me­ti­nė­je kal­bo­je par­la­men­tui ir tau­tai Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­ tas Aliak­sand­ras Lu­ka­šen­ka tei­ gė ne­no­rin­tis pyk­tis su Va­ka­rais, bet spau­di­mo ne­to­le­ruos.

„Ne­no­ri­me su ju­mis pyk­tis ir bar­ tis, no­ri­me tu­rė­ti ge­rus, nor­ma­ lius san­ty­kius. Bet mes nie­kuo­ met ne­si­lei­si­me prieš ką nors klup­do­mi“, – va­kar par­la­men­te pa­reiš­kė ša­lies va­do­vas. „Ne­rei­kia mū­sų smaug­ti, jūs įsi­ti­ki­no­te, kad vi­sos ši­tos san­kci­ jos yra ne­pro­duk­ty­vios. Ne­vers­ ki­te mū­sų rink­tis „arba–arba“. Bal­ta­ru­si­ja at­lie­ka til­to vaid­me­ nį, jun­gia­mo­sios gran­dies tarp Ry­tų ir Va­ka­rų, ir ši­tas til­tas tu­ri bū­ti ra­mus, – dės­tė pre­zi­den­tas. – Ne­vers­ki­te mū­sų įtei­sin­ti tos pa­čios ly­ties as­me­nų san­tuo­kų: to Bal­ta­ru­si­jo­je ne­bus, bent jau ar­ti­miau­siu me­tu. Tau­ta su tuo ne­su­tiks. O jūs ro­do­te, kad tols­ ta­te nuo krikš­čio­niš­kų ver­ty­bių. Mums tai sve­ti­ma, ne­sub­ren­do­ me mes. Na pa­lau­ki­te šiek tiek.“ Ko­men­tuo­da­mas ra­gi­ni­mus li­ be­ra­li­zuo­ti eko­no­mi­ką ir pri­va­ ti­zuo­ti vals­ty­bės tur­tą, A.Lu­ ka­šen­ka taip pat pra­šė ne­da­ry­ti spau­di­mo. „Tarp­tau­ti­nis va­liu­tos fon­das, Va­ka­rai, ES, o da­bar ir Ru­si­ja, pu­ čia vie­ną dū­dą: leisk pri­va­ti­za­ci­

ją, par­da­vi­nėk vals­ty­bės įmo­nes. Aš at­sa­kiau į ši­tą klau­si­mą: mes ga­li­me par­duo­ti bet ko­kią įmo­nę. Bet mo­kė­ti rei­kia nor­ma­lią kai­ ną. Ir ne­rei­kia la­bai smar­kiai mū­ sų spaus­ti, ypač mū­sų par­tne­riai, mū­sų bro­liai, to da­ry­ti ne­tu­rė­ tų, – užuo­mi­ną Mask­vai pa­tei­kė A.Lu­ka­šen­ka. – Nes rin­ka da­bar pa­sie­ku­si dug­ną, ir šian­dien įmo­ nės par­duo­da­mos pus­vel­čiui. Mes to ne­da­ry­si­me. Kai pa­dė­tis rin­ko­ je nor­ma­li­zuo­sis, tuo­met svars­ty­ si­me šiuos klau­si­mus.“ „Jei­gu kas nors ban­do pa­si­nau­ do­ti to­kia pa­dė­ti­mi ir iš­dras­ky­ ti mū­sų ša­lį – tai jie ne su ma­ni­ mi“, – pri­dū­rė jis. Dvi va­lan­das tru­ku­sios kal­bos pa­bai­go­je A.Lu­ka­šen­ka pa­ra­gi­no vi­są pa­sau­lį lai­ky­ti pi­ni­gus Bal­ta­ ru­si­jos ban­kuo­se. Pri­mi­nęs, kaip Kip­re bu­vo ap­ mo­kes­tin­ti in­dė­liai, pre­zi­den­tas pa­reiš­kė: „Ke­liau­da­mas vi­sur aš sa­kau: da­bar įsi­ti­ki­no­te, kur rei­ kė­jo lai­ky­ti pi­ni­gus? Mes bent jau nie­ka­da gy­ve­ni­me ne­bū­tu­ me ki­šę ran­kų į sve­ti­mą ki­še­nę ir ne­bū­tu­me ėmę sve­ti­mų pi­ni­gų, kaip tai pa­da­rė de­mok­ra­tai ES. Pa­ma­tė­me de­mok­ra­ti­ją iš ki­tos pu­sės. Tai pa­ts an­ti­de­mok­ra­tiš­ kiau­sias poel­gis, kai ati­mi nuo­ sa­vy­bę.“ „Charter97“ inf.

GB, sa­ko, kad fo­toal­bu­mo „Be­la­rus Press Pho­to 2011“ nuo­trau­kos bu­vo at­rink­tos sie­kiant su­men­kin­ti na­cio­na­li­nį AFP nuo­tr.

to­rei J.Do­roš­ke­vič pa­skam­bi­no iš Mins­ko „Kny­gų sa­lo­no“ ir pa­pra­šė at­siim­ti li­ku­sius al­bu­mus. Kny­gy­ no dar­buo­to­jai paaiš­ki­no, kad bai­ mi­na­si par­da­vi­nė­ti al­bu­mus su­si­ klos­čius to­kioms ap­lin­ky­bėms. „Mū­sų par­duo­tu­vė pri­va­ti, ir mes ne­sa­me ap­sau­go­ti nuo val­ džios veiks­mų“, – „Kny­gų sa­lo­ne“ bu­vo paaiš­kin­ta BŽA at­sto­vams. Lie­tu­vo­je at­spaus­din­tas al­bu­mas „Be­la­rus Press Pho­to 2011“ bu­vo įvež­tas į Bal­ta­ru­si­ją 2012 m. pra­ džio­je lai­kan­tis vi­sų mui­ti­nės tai­

syk­lių. Per­nai lapk­ri­tį Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­ny­je bu­vo su­lai­ ky­tas 41 al­bu­mo eg­zemp­lio­rius, ku­rį fo­to­re­por­te­riai ve­žė­si iš pa­ ro­dos už­sie­ny­je. Šiek tiek eg­zemp­ lio­rių jau bu­vo par­duo­ta Bal­ta­ru­si­ jos kny­gy­nuo­se, da­lis pa­do­va­no­ta bib­lio­te­koms. „Be­la­rus Press Pho­to“ yra pir­ mas at­vi­ras ir ne­prik­lau­so­mas ži­ niask­lai­dos nuo­trau­kų kon­kur­sas Bal­ta­ru­si­jo­je. Šie­met jis ren­gia­ mas jau ket­vir­tą kar­tą.

Atrodytų, būtent dabar bandoma taisyti santykius su Europa ir tuo pat metu imamasi priemonių, kurios smarkiai kertasi su europietiška tradicija.

mų“, – sa­ky­da­mas me­ti­nę kal­bą į ES baks­no­jo A.Lu­ka­šen­ka.

BNS, BBC, „Charter97“, „Deuts­che Wel­le“ inf.Tre­čia­die­nis už­pul­tas, taip pat blo­kuo­ti Hor­mū­zo są­ siau­rį, per ku­rį iš­pluk­do­ma 40 pro­c. pa­ sau­ly­je jū­ra ga­be­na­mos naf­tos.

Vie­na įta­kin­giau­sių ir la­biau­siai vi­suo­me­nę skal­džiu­sių Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos mi­nist­rų pir­ mi­nin­kų Mar­ga­ret That­ cher bu­vo pa­ly­dė­ta į pa­sku­ti­nę ke­lio­nę. Jos lai­do­tu­vė­se da­ly­va­vo ir su ve­lio­ne at­si­svei­ ki­no ka­ra­lie­nė Elž­bie­ta II, gar­sūs žmo­nės iš vi­so pa­sau­lio ir už­sie­nio ša­lių va­do­vai. 700 sau­su­mos pa­jė­gų ka­rių, jū­rei­vių ir oro pa­jė­gų na­rių pa­ra­di­nė­mis uni­for­mo­mis bu­dė­jo Lon­do­no gat­vė­se, ku­rio­mis M.That­ cher kars­tas ant la­fe­to bu­vo ve­ža­mas į lai­ do­tu­vių pa­mal­das Šv. Pau­liaus ka­ted­ro­je. Nors for­ma­liai tai ne­bu­vo vals­ty­bi­nės lai­ do­tu­vės, Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja la­bai pa­si­sten­gė dėl Ge­le­ži­nės Le­di, ku­ri per 11 sa­vo val­dy­mo me­tų trans­for­ma­vo ša­lį ir pa­dė­jo už­baig­ti Šal­tą­jį ka­rą. Ta­čiau po­mpas­ti­ka ir di­dy­bė, už ku­rią bu­vo su­mo­kė­ta mi­li­jo­nais vals­ty­ bės sva­rų ster­lin­gų, su­lau­kė kri­ti­kos iš tų,

„„Pa­ly­gi­ni­mas: „Kri­zė Grai­ki­jo­je, Kip­re. O jie iš mū­sų rei­ka­lau­ja re­for­ „Reu­ters“ nuo­tr.

Ket­vir­ta­die­nis ku­rie tei­gia, jog M.That­cher bu­vo per­ne­lyg skal­dan­ti fi­gū­ra, kad nu­si­pel­ny­tų to­kio vals­ ty­bės fi­nan­suo­ja­mo at­si­svei­ki­ni­mo.

JAV Tek­sa­so vals­ti­jo­ je įvy­ko di­džiu­lis spro­ gi­mas trą­šų ga­myk­lo­je, ku­ris nu­si­ne­šė ke­lio­li­kos žmo­nių gy­vy­bę, su­kė­lė 2,1 ba­lo seis­mi­nius smū­gius, nu­nio­ko­jo di­ de­lę da­lį Ves­to mies­te­lio ir pa­sklei­dė nuo­ din­gų ter­ša­lų de­be­sį. Spro­gi­mas bu­vo gir­ di­mas net už 80 ki­lo­met­rų nuo ga­myk­los. Ti­kė­ti­na, kad spro­gi­mo prie­žas­ti­mi ta­ po gais­ras, įsi­plies­kęs įmo­nė­je „West Fer­ ti­li­zer“, esan­čio­je šio­je piet­va­ka­ri­nė­je JAV vals­ti­jo­je. Dau­gu­ma Ves­to gy­ven­to­jų bu­ vo eva­kuo­ti, kai akis ir plau­čius grau­žian­ čių dū­mų de­be­sis pa­ki­bo virš tos vie­to­ vės. Tek­sa­so gu­ber­na­to­rius Ric­kas Per­ry pa­skel­bė, kad vie­tos mo­kyk­los liks už­da­ ry­tos iki sa­vai­tės pa­bai­gos. Ket­vir­ta­die­nio po­pie­tę gel­bė­to­jai tę­ sė di­de­lę paieš­kų ir gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ ją, ti­kė­da­mie­si ras­ti gy­vų žmo­nių ne­to­

li esan­čiuo­se se­ne­lių slau­gos na­muo­se, su­griau­ta­me gy­ve­na­ma­ja­me komp­lek­se ir pa­čio­je ga­myk­lo­je.


14

Šeštadienis, balandžio 20, 2013

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

sportas@diena.lt Redaktorius Romas Poderys

sportas

Ja­po­nų eg­za­mi­nus iš­lai­kė auk Per vie­ną die­ną – ke­tu­rios dvi­ko­vos su pra­tę­si­mais ir ne su bet kuo, o su kio­ku­ šin ka­ra­tė gran­dais ja­po­nais. 2012 m. Eu­ro­pos ir daug­kar­ti­nis Lie­tu­vos čem­pio­ nas Ores­tas Pro­cas šiuos iš­ban­dy­mus iš­lai­kė aukš­čiau­siais pa­žy­miais.

„„Pra­na­šu­mas: Ja­po­ni­jos ko­vo­to­jai neap­si­gy­nė nuo O.Pro­co ata­kų. 

And­riaus Ufar­to / BFL nuo­tr.

Ro­mas Po­de­rys

r.poderys@kaunodiena.lt

Vil­niu­je įvy­ku­sia­me pa­sau­lio kio­ ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te O.Pro­cas svo­rio ka­te­go­ri­jos iki 80 kg var­žy­ bo­se pir­miau­sia no­kau­ta­vo Ja­po­ni­ jos spor­ti­nin­ką Iku­mą Os­hi­tą, po to pri­ver­tė ka­pi­tu­liuo­ti jo tau­tie­tį Ko Ta­ni­ga­wą, pus­fi­na­ly­je – vėl­gi Te­ kan­čios sau­lės ša­lies at­sto­vą Ka­zu­ fu­mį Shi­ma­mo­to, o fi­na­le po dvie­jų pra­tę­si­mų – ja­po­ną Dai­kį Ka­to. Iki šiol pa­sau­lio kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­tuo­se pa­gal vi­siš­ko kon­ tak­to tai­syk­les auk­so me­da­lius bu­ vo iš­ko­vo­ję trys Lie­tu­vos at­le­tai – Ro­ma Mik­šy­tė (1997 m.), Pau­lius Kla­pa­taus­kas (2001 m.) ir Mar­ga­ ri­ta Čiup­ly­tė (2009 m.). M.Čiup­ly­tė (svo­rio ka­te­go­ri­ ja dau­giau kaip 65 kg) trium­fa­vo ir Vil­niu­je. – Jau­čiuo­si vis dar neįp­ras­tai. Rei­ kia lai­ko su­vok­ti, kas įvy­ko. Var­ žy­bos bai­gė­si praė­ju­sį sek­ma­die­nį, o jau pir­ma­die­nį sku­bė­jau į dar­bą. Vėl pra­si­dė­jo įpras­ta kas­die­ny­bė. At­ro­dė, kad ne­bu­vo jo­kio ažio­ta­žo, įtam­pos, emo­ci­jų, – sa­kė „Kau­no die­nai“ O.Pro­cas. – Ores­tai, kaip su­val­dė­te sa­ve? Juk pa­sau­lio čem­pio­na­tas vy­ko tarp sa­vų sie­nų, jū­sų ko­vas ste­ bė­jo dau­gy­bė bend­ra­žy­gių, ar­ ti­mų­jų, dar­bo ko­le­gų. – Jei­gu sa­ky­čiau, kad ne­jau­čiau jo­ kio spau­di­mo, bū­čiau ne­tei­sus, bet apie auk­so me­da­lį tik­rai ne­gal­vo­jau. Ma­ne gy­ve­ni­mas ir spor­tas jau iš­ mo­kė ne­žiū­rė­ti la­bai to­li į prie­kį, nes kiek­vie­na aki­mir­ka ga­li daug ką pa­ keis­ti. Bu­vo ap­ni­ku­sios prieš­ta­rin­ gos min­tys. Svars­čiau: per­nai man se­kė­si, lai­mė­jau Eu­ro­pos čem­pio­ na­tą, tad gal šie­met bus prie­šin­gai? Be to, var­žo­vai – ja­po­nai, tei­sė­jai –

„„Pa­tir­tis: O.Pro­cas kar­je­ros pra­džio­je kio­ku­šin ka­ra­tė pa­slap­čių sė­mė­si iš tre­ne­rės V.Kor­sa­ko­vie­nės (nuo­tr. kai­rė­je), pa­sta­ruo­ju me­tu dir­ba ir su na­cio­na­li­nės rink­ti­nės tre­ne­riu R.Poš­ka. 

To­mo Ra­gi­nos, And­riaus Ufar­to / BFL nuo­tr.


15

Šeštadienis, balandžio 20, 2013

sportas Čem­pio­nė – ­ tik de­šim­ta

Dėl iš­li­ki­mo kau­sis su es­tais

Ar­čiau tikslo – „For­tū­na“

Pa­sau­lio šiuo­lai­ki­nės pen­kia­ ko­vės tau­rės var­žy­bų 3-ia­ja­me eta­pe olim­pi­nė čem­pio­nė Lau­ ra Asa­daus­kai­tė-Zad­nep­rovs­ kie­nė (nuotr.) su­rin­ko 4976 taš­kus ir užė­mė 10-ąją vie­ tą, o olim­pie­tė Gin­ta­rė Vanč­ kaus­kai­tė – pa­sku­ti­nę, 36-ąją (3496 tšk.). Nu­ga­lė­jo uk­rai­nie­ tė Ža­na Bu­riak (5168 tšk.).

Lie­tu­vos le­do ri­tu­li­nin­kai pa­ sau­lio čem­pio­na­to pir­mo­jo 1-ojo di­vi­zio­no B gru­pė­je Uk­ rai­no­je pra­lai­mė­jo ke­tu­rias rung­ty­nes iš ei­lės: 0:5 – len­ kams, 3:5 – olan­dams, 0:7 – uk­rai­nie­čiams ir 1:2 – ru­ mu­nams. Šian­dien dėl iš­li­ki­ mo 1-aja­me di­vi­zio­ne lie­tu­viai kau­sis su es­tais.

Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­ gos (LMKL) čem­pio­na­to ma­ če dėl bron­zos me­da­lių Klai­ pė­dos „For­tū­na“ sve­čiuo­se 68:58 įvei­kė Kau­no „Ais­tesLSU“ ir se­ri­jo­je iki tri­jų per­ga­ lių pir­mau­ja 2:0. Pir­mą­ją dvi­ ko­vą „For­tū­na“ lai­mė­jo 71:63. Tre­čio­sios rung­ty­nės vyks ba­ lan­džio 22-ąją Klai­pė­do­je.

­so me­da­liu taip pat ja­po­nai... Ar įveik­siu dvi­ gu­bą bar­je­rą? Ir at­virkš­čiai: jau tu­riu pa­kan­ka­mai pa­tir­ties, kas ga­ lė­tų nu­ste­bin­ti? Vis dėl­to ant ta­ta­ mio ėjau ra­mia, švie­sia gal­va – be jo­kių „jei­gu“, su­si­kon­cent­ra­vęs tik į ko­vą. Tik­riau­siai to­dėl ir už­ko­piau ant pri­zi­nin­kų pa­ky­los. – Jus jau va­di­na ja­po­nų kio­ku­ šin ka­ra­tė spe­cia­lis­tu. Kuo iš­si­ ski­ria šios ša­lies ko­vo­to­jai? – Ma­nau, pir­miau­sia – men­ta­li­te­tu: ja­po­nai gru­mia­si iki pa­sku­ti­nės aki­ mir­kos. Iš ša­lies at­ro­do, kad jie lyg ir fi­ziš­kai silp­nes­ni. Jau­nuo­liai – liau­ni, neaukš­ti, re­gis, stip­riau smū­giuo­si – ir neat­lai­kys. Bet daž­niau­siai tai – la­bai ap­gau­lin­gas įspū­dis. Ja­po­ni­jos ko­vo­to­jai ir ga­lin­gai ata­kuo­ja, ir pa­ ti­ki­mai gi­na­si, jų ko­jos – lyg rau­me­ nų spy­ruok­lės, jie daug ju­da ant ta­ ta­mio. Net­gi ve­te­ra­nai, ku­riems jau per ke­tu­rias­de­šim­t. Ne­ži­nau, kaip jie tre­ni­ruo­ja­si, kaip mai­ti­na­si, kad vi­ sa­da bū­na pa­si­ruo­šę aukš­čiau­siu ly­ giu. Su jais ne­pa­gud­rau­si, špar­ga­lės ne­pa­si­ra­šy­si. – Ar ga­li­ma sa­ky­ti, kad ir Lie­ tu­va tu­ri sa­vi­tą kio­ku­šin ka­ra­ tė mo­kyk­lą? – Iš tie­sų mū­sų ko­vos mo­kyk­la – ki­ to­kia nei, tar­ki­me, ja­po­nų. Apsk­ri­ tai dau­gu­ma eu­ro­pie­čių ko­vo­ja ki­ taip nei azi­jie­čiai. Mes mėgs­ta­me pa­ma­žu įsi­bė­gė­ti, įsi­jaus­ti, o jie iš­ kart grie­bia jau­tį už ra­gų ir sten­

gia­si be men­kiau­sio ato­kvė­pio dik­ tuo­ti sa­vo są­ly­gas. – Jū­sų pa­si­ro­dy­mą Vil­niu­je ste­ bė­jo ir pir­mo­ji tre­ne­rė Vi­li­ja Kor­sa­ko­vie­nė. Ką ji pa­ta­rė le­ mia­moms ko­voms – pus­fi­na­ liui, fi­na­lui? – Ry­šys su tre­ne­re nie­ka­da ne­bu­ vo nu­trū­kęs. Su­si­tin­ka­me, kai pri­ rei­kia, krei­piuo­si ir gy­ve­ni­miš­ kų pa­ta­ri­mų, pa­si­kal­ba­me ne vien apie spor­tą. O per var­žy­bas ji sa­kė: Ores­tai, ko­vok iš pa­sku­ti­nių­jų, nes ki­to to­kio šan­so ga­li ir ne­bū­ti. – Kas, jū­sų nuo­mo­ne, da­ro di­ des­nę įta­ką spor­ti­nin­ko kar­je­ rai: iš­skir­ti­nis ta­len­tas ar sun­ kus dar­bas? – Aš pra­dė­jau tre­ni­ruo­tis Kau­no klu­be „For­ti­tu­do“. Tarp spor­ti­nin­ kų bu­vo žmo­gus, ku­ris la­bai daug ir kant­riai dir­bo, ta­čiau per var­žy­bas jam vis ne­si­sek­da­vo. Jis juo­kau­da­vo: ariu kaip jau­tis, bet vis pra­lai­miu, tad gal de­rė­tų ma­žiau lie­ti pra­kai­ tą ir per­ga­les gau­siu ant lėkš­tu­tės? Ma­nau, kad ta­len­tas ir dar­bas – neat­sie­ja­mi. Pa­sak tre­ne­rės V.Kor­ sa­ko­vie­nės, sėk­mė – tai 20 pro­c. ta­ len­to ir 80 pro­c. dar­bo. Jei­gu spor­to ša­ka pa­tin­ka, tuo­met ir dirb­ti ma­ lo­niau, ir per­ga­lės – sal­des­nės. – Ko­kiems spor­to prin­ci­pams nie­ka­da ne­ga­lė­tu­mė­te nu­si­ ženg­ti?

„„Na­muo­se: pa­sau­lio čem­pio­nas su žmo­na In­ga, sū­nu­mi Or­tė­ju ir au­gin­ti­nė­mis Nei­la bei Ba­gi­ra. 

– Pri­pa­žįs­tu tik są­ži­nin­gą ko­vą. Ne­to­le­ra­vau, ne­to­le­ruo­ju ir ne­to­ le­ruo­siu bet ko­kio do­pin­go. – O gy­ve­ni­me? – Daug reikė­tų var­dy­ti... Ver­ti­nu tei­sin­gu­mą. Ne­mėgs­tu žmo­nių, ku­ rie į akis sa­ko vie­na, o už nu­ga­ros – ki­ta. Gal­būt esu se­na­ma­diš­kas, bet ma­nau, kad tik­rų drau­gų ga­li bū­ ti tik vie­nas. – Ores­tai, ar ne­pyks­ta­te, kai prie jū­sų pa­var­dės pri­de­da­ma lie­tu­viš­ka ga­lū­nė „as“? – Ma­no pa­se – be tos ga­lū­nės... Pa­ var­dė – tė­čio, jis – iš Uk­rai­nos. Ži­

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

nau, kad yra tam tik­ri lie­tu­vių kal­ bos rei­ka­la­vi­mai to­kių pa­var­džių ra­šy­bai, o ži­niask­lai­do­je esu skai­ tęs abu va­rian­tus, bet mū­sų as­ me­ni­niuo­se do­ku­men­tuo­se įra­šy­ ta: Proc. – Per­ga­lę pa­sau­lio čem­pio­na­te, kaip ir per­nai Eu­ro­pos pir­me­ ny­bių auk­so me­da­lį, pa­sky­rė­te sa­vo sū­nui. Ar no­rė­tu­mė­te, kad jis ei­tų jū­sų pė­do­mis? – Tik­rai ne­ra­gin­siu, nea­gi­tuo­siu. Jei pa­si­rinks bū­tent kio­ku­šin ka­ra­ tė – ką gi, bus ma­lo­nu. Jei­gu ne – ir­gi ge­rai, nes pa­suks tuo ke­liu, ku­ ris jam įdo­mus.

O.Pro­co tro­fė­jai 2005 m. – Eu­ro­pos čem­pio­na­to si­ dab­ras, 2006 m. – Eu­ro­pos čem­ pio­na­to bron­za, 2007 m. – Eu­ro­ pos čem­pio­na­to bron­za, 2008 m. – Lie­t u­vos čem­p io­n a­to auk­s as, 2009  m.  – Lie­t u­vos čem­pio­na­to si­dab­ras, 2010 m. – Lie­tu­vos čem­ pio­na­to auk­sas, 2011 m. – Lie­t u­ vos čem­pio­na­to auk­sas ir Eu­ro­pos čem­pio­na­to bron­za, 2012 m. – Lie­ tu­vos ir Eu­ro­pos čem­pio­na­tų auk­ sas, 2013 m. – Lie­tu­vos ir pa­sau­lio čem­pio­na­tų auk­sas.


16

Šeštadienis, balandžio 20, 2013

sportas

Į LKL pus­fi­na­lį „Žal­gi­rį“ iš­ve­dė bro­liai Kau­no „Žal­gi­ris“ už­tik­rin­tai įžen­gė į Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) čem­pio­na­to pus­fi­na­lį – tre­ne­rio Joa­no Pla­zos va­do­vau­ja­ ma ko­man­da ket­virt­fi­na­ly­je ne­su­tei­kė jo­kių vil­čių Kė­dai­nių „Ne­vė­žiui“. Sa­vo aikš­tė­je lai­mė­ję pir­mą­sias ket­virt­fi­na­lio se­ri­jos iki dvie­jų per­ga­lių rung­ty­nes 94:51, Lie­tu­ vos čem­pio­nai iš­ko­vo­jo per­ga­lę ir var­žo­vų aikš­tė­je – 91:71. Žal­gi­rie­čių opo­nen­tai pus­fi­na­ly­ je paaiš­kė­jo va­kar va­ka­re po ant­ro­ sios Klai­pė­dos „Nep­tū­no“ ir Pas­ va­lio „Pie­no žvaigž­džių“ dvi­ko­vos. Pir­mą­jį ma­čą uos­ta­mies­ty­je 85:71 lai­mė­jo „Nep­tū­nas“. Kė­dai­niuo­se „Žal­gi­rį“ į per­ga­ lę ve­dė bro­liai Lav­ri­no­vi­čiai: Dar­ ju­šas per 14 mi­nu­čių pa­tai­kė vi­sus sep­ty­nis dvi­taš­kius ir su­rin­ko 20 taš­kų, o Kšiš­to­fas per 22 mi­nu­tes įsmei­gė sep­ty­nis dvi­taš­kius iš de­

vy­nių ir pel­nė 14 taš­kų. Pa­si­žy­mė­ jo ir Ro­ber­tas Jav­to­kas – jo są­skai­ to­je taip pat 14 taš­kų ir 9 at­ko­vo­ti ka­muo­liai. Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ klu­bas pa­skel­bė, kad pa­ga­liau at­si­kra­tė bul­ga­ro De­ja­no Iva­no­vo, ku­ris kar­ je­rą tęs Ita­li­jo­je, Va­re­zės „Cim­be­ rio“ eki­po­je. 26 me­tų 205 cm ūgio le­gio­nie­rius už ki­vir­čus su vil­nie­čių ko­man­dos stra­te­gu Dir­ku Bauer­man­nu bu­vo su­spen­duo­tas ba­lan­džio pra­džio­je ir, kol „Lie­tu­vos ry­tas“ ieš­ko­jo komp­ ro­mi­so su žai­dė­jo agen­tu, D.Iva­no­ vas iki šiol klu­be dy­ka­duo­nia­vo. KD inf.

Sta­tis­ti­ka „Ne­vė­ž is“–„Žal­g i­ris“ 71:91 (18:26, 19:21, 21:24, 13:20). 600 žiū­ro­vų. Re­ zul­ta­ty­viau­si žai­dė­jai: G.Žy­lė 15 taš­ kų (5 at­ko­vo­ti ka­muo­liai), V.Ja­si­ke­ vi­č ius 14 (5 at­ko­vo­t i ka­muo­l iai), A.Alek­s and­ro­vas 13 (4/10 tri­t aš­ kių), M.Gir­d žiū­nas 12 (5 re­z ul­ta­ty­ vūs per­da­vi­mai, 4 klai­dos)/D.Lav­ri­ no­vi­čius 20 (7/7 dvi­taš­kių, 6/7 bau­ dų), R.Jav­to­kas (9 at­ko­vo­ti ka­muo­ liai) ir K.Lav­r i­no­v i­čius (5 at­ko­vo­t i ka­muo­liai) po 14, M.Kuz­mins­kas 12 (4 at­ko­vo­ti ka­muo­liai). Se­ri­ja – 0:2.

„„Spe­cia­li­za­ci­ja: per rung­ty­nes su „Ne­vė­žio“ eki­pa R.Jav­to­kas sėk­min­

gai grū­mė­si dėl ka­muo­lio. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Ša­ro ka­riau­na iš­gy­ve­no pra­ga­re Ma­rius Bag­do­nas

m.bagdonas@kaunodiena.lt

Pri­rem­ta prie sie­nos Ša­rū­no Ja­si­ ke­vi­čiaus ko­man­da „Bar­ce­lo­na Re­gal“ lai­mė­jo iš­li­ki­mo rung­ty­nes Atė­nuo­se su „Pa­nat­hi­nai­kos“ ir iš­ ly­gi­no Eu­ro­ly­gos ket­virt­fin ­ a­lio se­ ri­jos re­zul­ta­tą – 2:2. Le­mia­mas mū­ šis – ki­tą sa­vai­tę Is­pa­ni­jo­je.

O.A.K.A are­no­je su­si­grū­do be­veik 18 tūkst. aist­ruo­lių, o juos nuo krep­ši­nin­kų su­po ap­sau­gi­nis tink­ las, ta­čiau Atė­nų pra­ga­re Xa­vie­ro Pas­cua­lio auk­lė­ti­niai iš­gy­ve­no. Per vi­są ma­čą ini­cia­ty­vą sa­vo ran­ko­se tu­rė­ję ka­ta­lo­nai nu­ga­lė­jo 70:60. Š.Ja­si­ke­vi­čius per 19 mi­nu­ čių pel­nė 5 taš­kus, at­ko­vo­jo 3 ka­ muo­lius, 1 kar­tą su­kly­do ir 2 sy­kius pra­si­žen­gė. „Svar­biau­sia už­duo­ tis, ku­rią įvyk­dė­me, – ne­lei­do­me var­žo­vams pel­ny­ti leng­vų taš­kų. Jie tu­rė­jo stip­riai dirb­ti, no­rė­da­mi pra­si­brau­ti prie mū­sų krep­šio. Per le­mia­mas penk­tą­sias se­ri­jos rung­ ty­nes pri­va­lė­si­me dar la­biau pa­si­ti­ kė­ti sa­vi­mi“, – sa­kė Š.Ja­si­ke­vi­čius. „Pa­nat­hi­nai­kos“ le­gio­nie­rius Jo­ nas Ma­čiu­lis per 29 mi­nu­tes pel­nė 11 taš­kų (4/5 dvi­taš­kių, 1/4 tri­taš­ kių), at­ko­vo­jo 4 ka­muo­lius, at­li­ko 3 re­zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus, ta­čiau po 4 kar­tus su­kly­do ir pra­si­žen­gė. „Bar­se­lo­nos ko­man­da pa­nau­do­ jo ke­lias nau­jas tak­ti­kos gud­ry­bes. Var­žo­vai ge­rai kei­tė­si gy­ny­bo­je, tai iš­mu­šė mus iš vė­žių. Vis dėl­to se­ ri­ja – ly­gi ir mes tu­ri­me vie­no­dus šan­sus“, – tei­gė J.Ma­čiu­lis. Suž­van­gin­ti gink­lais ket­virt­fi­na­ ly­je pa­vy­ko ir Vi­to­ri­jos „Ca­ja La­bo­ ral“ bei Stam­bu­lo „Ana­do­lu Efes“ eki­poms. Tre­čio­se rung­ty­nė­se Is­ pa­ni­jos ir Tur­ki­jos klu­bai įvei­kė sa­vo opo­nen­tus – Mask­vos CSKA ir Pi­ rė­jo „Olym­pia­cos“ ir bu­vo su­švel­ni­ nę se­ri­jų iki tri­jų per­ga­lių re­zul­ta­tus 1:2. Va­kar „Ca­ja La­bo­ral“ ir CSKA bei „Ana­do­lu Efes“ ir „Olym­pia­cos“ žai­dė ket­vir­tą­sias rung­ty­nes.

Komentaras Joa­nas Pla­za

Kau­no „Žal­g i­r io“ vy­r iau­sia­sis tre­ne­r is

N

eseniai „Bar­ce­lo­nos Re­ gal“ ir „Pa­n at­h i­n ai­kos“ akis­ta­to­je svars­tyk­lės bu­ vo pa­k ry­pu­sios Grai­k i­jos klu­bo nau­dai, ta­čiau nea­be­jo­jau, kad ka­ta­lo­nai yra pa­jė­g ūs iš­ko­vo­ti per­ga­ lę Atė­nuo­se ir su­grą­ž in­ti se­ri­ją į sa­vo are­ną. Ket­virt­fi­na­lis dar kar­tą pa­ro­dė, kaip „Bar­ce­lo­nos Re­gal“ eki­pai trūks­ta Pe­te’o Mic­kea­lo. Tai ypač svar­bus as­ muo šiai ko­man­dai. Ki­ta ver­tus, skau­ džios pa­tir­ties žai­d žiant su „Pa­nat­hi­ nai­kos“ ka­ta­lo­nai jau tu­ri iš anks­čiau. Prieš dve­jus me­tus ket­virt­fi­na­lio se­ri­ jo­je Bar­se­lo­nos krep­ši­nin­kai taip pat lai­mė­jo pir­mą­sias dve­jas rung­ty­nes, ta­čiau po to su­klu­po tris kar­tus ir ne­ pa­te­ko į fi­na­lo ket­ver­tą. Neį­si­vaiz­duo­ ju, kas at­si­ti­ko Vi­to­ri­jo­je per „Ca­jos La­ bo­ral“ dvi­ko­vą su CSKA, ta­čiau kar­tais skau­džios ne­sėk­mės bū­na nau­din­gos. CSKA – ko­man­da, ku­ri pra­lai­mi tik tuo­ met, kai ga­li pra­lai­mė­ti. Nea­be­jo­ju, kad klup­te­lė­ji­mas su­telks mask­vie­čius ir jie kau­sis dar en­tu­zias­tin­giau.

Sta­tis­ti­ka „Ca­ja La­bo­ral“–CSKA 93:72 (15:14, 28:10, 27:15, 23:33). 12 089 žiū­ro­vai. Re­z ul­t a­t y­v iau­si žai­dė­jai: T.Heur­ te­l is 21 taš­kas, M.Bje­l i­ca 15, N.Bje­ li­ca 13/N.Krsti­čius 12, V.Mi­co­vas ir A.Jack­so­nas po 11. Se­ri­ja – 1:2. „Ana­d o­l u Efes“–„Olym­p ia­c os“ 83:72 (19:17, 18:12, 28:21, 18:22). 10 982 žiū­ro­vai. J.Far­ma­ras 17, S.Er­de­ nas ir D.Sa­va­no­vi­čius po 15/A.Law 19, G.Prin­te­zis 11, K.Hi­ne­sas 10. Se­ ri­ja – 1:2. „ Pa­n at­h i­n ai­k os“–„ Bar­c e­l o­n a Re­g al“ 60:70 (10:20, 17:11, 11:20, 22:19). 17 900 žiū­ro­v ų. M.Bra­mo­ sas 15, S.Schort­sa­n i­t is 13, S.Las­me 12/J.C.Na­var­ro 17, A.To­m i­č ius 16, M.Huer­tas 10. Se­ri­ja – 2:2.


17

Šeštadienis, balandžio 20, 2013

aukštyn žemyn

18p.

Pirmajai naminukės gamyklėlei Latvijoje – jau 8 metai.

aukstynzemyn@diena.lt Redaktorė Marijana Jasaitienė

„Žal­gi­rio“ le­gio­nie­riaus an­ge­las Kau­no „Žal­gi­rio“ le­gio­nie­riaus Don­nie McGrat­ho mer­gi­na, la­bai gar­sus mo­de­lis ir „Vic­to­ria’s Sec­ret“ šou angelas Ar­le­nis So­ sa sa­vo my­li­mo­jo gar­bei iš­si­ta­tui­ra­vo ran­ką, sva­jo­ja tu­rė­ti tris vai­kus ir lau­kia ge­gu­žės sep­tin­to­sios, kai kar­tu su Don­nie švęs jų gim­ta­die­nį.

Da­rius Sė­le­nis

d.selenis@kaunodiena.lt

– Va­sa­rio 11 d. tvi­te­ry­je pa­ra­šė­ te, kad pir­mą kar­tą gy­ve­ni­me ma­to­te tiek snie­go. Tai tie­sa? – kal­bė­jo­mės prieš ke­lias die­nas, kai pa­sku­ti­nis snie­gas dar ne­bu­vo iš­ tir­pęs ir mer­gi­na jį pa­si­rin­ko kaip fo­ną po­zuo­ti fo­tog­ra­fui. – O, taip! Niu­jor­ke gy­ve­nu pen­ke­ rius me­tus, daž­nai bū­nu Eu­ro­po­je, bet tiek snie­go ne­ma­čiau. Įdo­mus po­ty­ris. Links­ma. Bet juk ge­gu­žės 7 die­ną, per ma­no 24-ąjį ir Don­ nie 29-ąjį gim­ta­die­nį, bus jau šil­ ta? Pa­ža­da­te? – juo­kė­si itin šil­tai bend­ra­ujanti A.So­sa, o už jos nu­ ga­ros sė­dintis Don­nie kart­kar­tė­ mis links­mai mi­mi­ko­mis rea­ga­vo į my­li­mo­sios in­ter­viu. – Do­mi­ni­kos Res­pub­li­ka, jū­sų tė­vy­nė, itin ski­ria­si nuo Lie­tu­ vos. Kas čia dar jums keis­ta? – Mais­tas, kul­tū­ra, oras. Vis­kas ki­ taip. Vis dėl­to man pa­tin­ka ke­liau­ ti, pa­žin­ti, esu smal­si. O kas keis­ ta? Rim­ti žmo­nės, – šyp­so­jo­si bal­ta šyp­se­na. – Ir pra­džių ne­ži­nai, ką jie gal­vo­ja. Bet lie­tu­viai – la­bai drau­ giš­ki. – Tą „rim­tu­mą“ tur­būt pa­ma­ tė­te ir „Žal­gi­rio“ are­no­je? – Ooo, taip! Jūs iš­pro­tė­ję dėl krep­ ši­nio. La­bai jį my­li­te. Tai sun­kiai su­vo­kia­ma, o at­mos­fe­ra ir ger­bė­jai – neap­sa­ko­ma! – Da­bar jau ge­rai ži­no­te krep­ši­ nio tai­syk­les? (Ar­le­nis my­li­ma­ sis nu­si­šyp­so­jo.) – Ži­no­jau dar prieš su­tik­da­ma jį. Krep­ši­nį žai­džiau aukš­to­jo­je mo­ kyk­lo­je (A.So­sos ūgis – 180 cm – red. pa­st.). Man la­bai pa­tin­ka šis žai­di­mas. – At­vy­ku­si į Kau­ną, nea­be­jo­ju, pa­ma­tė­te daug ža­vių mo­te­rų. Ne­pa­vy­di­te, kad Don­nie čia?

– Taip, ma­čiau, – nu­si­juo­kė. – Mes pui­kiai su­ta­ria­me ir vie­nas ki­tu pa­si­ti­ ki­me. Ir, be­je, abu vie­no­dai pa­vy­dūs.

Jūs iš­pro­tė­ję dėl krep­ši­nio. La­bai jį my­li­te. Tai sun­kiai su­vo­kia­ma, o at­ mos­fe­ra ir ger­bė­jai – neap­sa­ko­ma! Prieš at­vyk­da­ma ma­žai ži­no­ jau apie Lie­tu­vą. Niu­jor­ke pa­ži­ no­jau mo­de­lių iš kai­my­ni­nių ša­lių – Lat­vi­jos, Len­ki­jos. Vė­liau su­ti­ kau ir pui­kų mo­de­lį Edi­tą (Kau­nie­ tė E.Vil­ke­vi­čiū­tė – gar­siau­sias vi­sų lai­kų Lie­tu­vos mo­de­lis – red. pa­ st.). Su ja ke­lis­kart kar­tu dir­bo­me. Prieš mė­ne­sį dir­bo­me Šve­di­jo­je. Su­ ži­no­ju­si, kad vyks­tu į Kau­ną, Edi­ ta ap­stul­bo. – Tie­sa, kad Don­nie su­ti­ko­te pi­la­te­so tre­ni­ruo­tė­se? – Taip, taip, taip, – at­si­su­ko ir mei­liai pa­žvel­gė į Don­nie, po to nu­si­juo­kė. – Jis ma­ne pir­mas už­ kal­bi­no. Pi­la­te­sas la­bai pa­tin­ka. – Ko­dėl bū­tent Don­nie? Net „Fa­ce­book’e“ ger­bė­jų tu­ri­te ke­ lio­li­ka tūks­tan­čių. – Nuos­ta­bi as­me­ny­bė. Pro­tin­gas, są­mo­jin­gas, links­mas ir gra­žus. Gal jis to net ne­ži­no? – nu­si­kva­to­jo. – Kar­tu esa­me jau pust­re­čių me­tų. – Ži­nau, kad esa­te su­si­ža­dė­ję ir ma­tau ant jū­sų rie­šo iš­ta­tui­ ruo­tą raidę D. – Oi, jūs, vis­ką ma­to­te, – juo­kė­ si ir ban­dė pri­deng­ti ta­tui­ruo­tę. – Pa­si­da­riau Niu­jor­ke. Esu la­bai lai­ min­ga, o ši ta­tui­ruo­tė ro­do, koks jis man svar­bus. Kas pir­mas pri­si­pa­ ži­no, kad my­li?

18

„„Gar­si: A.So­sa, da­ly­va­vusi dau­ge­ly­je gar­sių ma­dos šou ir dir­banti su ži­no­mais di­zai­ne­riais, iš­si­ta­tui­ra­vo pir-

mą my­li­mo­jo vardo raidę. 

Tomo Raginos nuotr.


18

Šeštadienis, balandžio 20, 2013

aukštyn žemyn kaunodiena.lt/naujienos

Na­mi­n paveld

„„Po­ra: Ar­le­nis ir Don­nie kar­tu – jau pust­re­čių me­tų. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

„Žal­gi­rio“ le­gio­nie­riaus an­ge­las

Aš. Di­džio­ji die­na? 17 Da­bar dėl dar­bo daug ke­liau­ja­me. Bet bus, bus. Tris kar­

tus jau lan­kė­mės ma­no gim­ti­nė­je. Ma­no tė­vams, se­se­rims, bro­liui, se­ne­liui pa­tin­ka Don­nie. Jo šei­ma – taip pat nuo­sta­bi. Be­je, la­bai dė­ ko­ju „Žal­gi­riui“, kad jis čia. – Jūs la­bai daž­nai tvi­te­ry­je ra­ šo­te apie šei­mą, ją va­di­na­te sa­ vo uo­la. – Aha, la­bai juos my­liu ir kai yra lai­ko, vi­są lai­ką skren­du į Do­mi­ni­ ką. Tu­riu dvi se­se­ris, bro­lį, esu vy­ riau­sia. Daug gi­mi­nių – mū­sų šei­ ma la­bai di­de­lė. – Ką pri­va­lo­ma pa­ma­ty­ti Do­ mi­ni­kos Res­pub­li­ko­je, jū­sų gim­ta­ja­me Mon­te Kris­ty­je? – Pap­lū­di­mius! Pun­ta Ka­ną, Sa­ ma­ną. Ka­ri­bų gam­ta nuo­sta­bi, čia daug ne­pa­lies­tų vie­tų. Jei no­ ri­te pri­va­tu­mo, ra­my­bės – ra­si­te. Daug se­nų, ko­lo­ni­ji­nių is­pa­niš­kų pa­sta­tų. – Mo­de­lio dar­bas – iš­si­pil­džiu­ si ma­žo­sios Ar­le­nis sva­jo­nė? – Ne. Mo­de­liu pra­dė­jau dirb­ti nuo 18 me­tų, kai bai­giau aukš­tą­ ją mo­kyk­lą. No­rė­jau bū­ti žur­na­ lis­tė. Vie­ną die­ną su šei­ma dir­bau gat­vė­je ir ma­ne pa­ste­bė­jo mo­de­lių agen­tū­ros at­sto­vas. Pa­pa­sa­ko­jo

apie tarp­tau­ti­nius dar­bus, pa­si­ra­ šiau kont­rak­tą su Niu­jor­ko mo­de­ lių agen­tū­ros at­sto­vais. (A.So­ sa pri­klau­so 1998 m. iš Pa­ry­žiaus į Niu­jor­ką per­si­kė­lu­siai agen­tū­ rai „Ma­ri­lyn“, ku­rio­je dir­ba su­ per­mo­de­liai Ad­ria­na Li­ma, Ales­ sand­ra Amb­ro­sio, Co­co Ro­cha, Ka­te Moss, Nao­mi Camp­bell, Ca­ ro­li­ne Tren­ti­ni, – red. pa­st.) – Esa­te pa­ty­ru­si ir keb­lių si­ tua­ci­jų? – Kai pra­dė­jau dirb­ti mo­de­liu, ne­ mo­kė­jau ang­liš­kai – tik is­pa­niš­kai. Dir­bu su­si­kau­pu­si, la­bai sten­giuo­ si. Kar­tą, kai man bu­vo de­vy­nio­ li­ka, Alek Wek (JAV gy­ve­nan­tis 36 me­tų su­per­mo­de­lis iš Su­da­no, ku­ rią bri­tai iš­gel­bė­jo per pi­lie­ti­nį ka­ rą Su­da­ne – red. pa­st.) nu­ste­bu­si man pa­sa­kė: „Ir tu dirb­si su ma­ ni­mi?!“ – Dir­bo­te su gar­siais fo­tog­ ra­fais Ale­xei’umi Hay, Ma­rio Tes­ti­no, Pat­ric­ku De­mar­che­ lier, Ter­ry Ri­chard­so­nu. – Tai – nuo­sta­bi pa­tir­tis. Kiek­vie­ nas jų la­bai skir­tin­gas, tu­ri sa­vo sti­lių, sko­nį, ta­čiau vi­si la­bai ta­ len­tin­gi meist­rai. – Jums svar­biau­si Chris­tia­nas Dio­ras, Os­ka­ras De la Ren­ta, su ku­riais daug dir­bo­te? Ar jū­

„„Patirtis: A.Sosa dir­bo su gar­siais fo­tog­ra­fais A.Hay, M.Tes­ti­no, P.De­

mar­che­lier ir kitais.

sų krikš­to ma­ma – An­na Win­ tour? – Jie vi­s i svar­b iau­s i. Tie­sa, gal iš­skir­č iau „Lan­c o­m e“ – A.So­ sa bu­vo „Lan­c o­m e“ vei­d as. Kai dar ne­mo­kė­jau ang­liš­kai, jie vis­ ką man ver­tė. Ir da­bar pa­lai­ko­ me drau­g iš­k us pro­fe­s io­n a­l ius san­ty­kius.

Tik­ra­sis gro­žis – ne tai, ką ki­ti ma­to žvelg­da­mi į ta­ve, o tai, kas yra vi­du­je ir koks sten­gie­si bū­ti.

– Do­mi­ni­ko­je kal­bė­ta, kad už dar­bą su „Lan­co­me“ ga­vo­ te net 20 mln. do­le­rių, – paro­ džiau kom­piu­te­rio ek­ra­ne se­ną jos in­ter­viu. – O, Die­ve! – nu­si­juo­kė. – Žmo­nės neiš­ma­no mo­de­lių vers­lo ir su­gal­ vo­jo iš ne­ži­no­ji­mo. – Bet žmo­nės ma­no, kad mo­ de­liai tuš­ti, nes jiems rū­pi tik gro­žis, išo­rė? – Tie žmo­nės ma­to tik pa­vir­ šių. Ne­ži­no, kiek daug rei­kia dirb­ ti, no­rint ką nors pa­siek­ti mo­de­lių pa­sau­ly­je. Įtam­pa, ne­mi­ga, stre­ sas, skry­džiai į skir­tin­gus pa­sau­ lio kraš­tus – dėl kli­ma­to juos­tų die­na mai­šo­si su nak­ti­mi, ne­ma­ tai šei­mos, my­li­mo žmo­gaus. Taip, dra­bu­žiai – tik išo­rė. Bet žmo­nės yra skir­tin­gi ir ne­ga­li­ma apie juos spręs­ti iš išo­rės. Tik­ ra­sis gro­žis – ne tai, ką ki­ti ma­ to žvelg­da­mi į ta­ve, o tai, kas yra vi­du­je ir koks sten­gie­si bū­ti. Ge­ ru­mas, šyp­se­na, vi­di­nė ener­gi­ja – tai tur­tas. – Sa­kė­te, kad sva­jo­ja­te tu­rė­ti daug pi­ni­gų. – Pi­ni­gai nė­ra svar­biau­sias da­ly­ kas gy­ve­ni­me. Svar­bu, kaip tu su jais el­gie­si. Pi­ni­gai ga­li pa­dė­ti ma­ no šei­mai, ki­tiems žmo­nėms. Tarp kit­ko, va­kar su Don­nie kal­bė­jo­me,

kaip ga­li­ma bū­tų kuo dau­giau pa­ dė­ti žmo­nėms, ku­riems ypač rei­kia pa­gal­bos. Pri­va­lo­me gal­vo­ti ne tik apie sa­ve. – Mo­de­lio dar­bas pa­pras­tai trum­pa­lai­kis. Juk į tą vie­tą lau­ kia šim­tai jau­nų mer­gi­nų. Ko­ kią sa­ve įsi­vaiz­duo­ja­te, kai su­ lauk­si­te 40-ies? – Gal­vo­ju, kad dirb­siu su įvai­ riais pro­jek­tais, bū­ti­nai – su lab­ da­ros. Ypač su skir­tais vai­kams. La­bai my­liu vai­kus. Kiek no­rė­ čiau tu­rė­ti? – Arlenis gi­lios tam­ siai ru­dos akys spin­dė­jo. – Tris. Pir­mą – ber­niu­ką. Krep­ši­nio ko­ man­dai rei­kia pen­kių? Oi, Don­nie tiek ne­no­rės. – No­rė­jo­te bū­ti žur­na­lis­te. Ko pa­klaus­tu­mė­te sa­vęs ir Don­ nie? – O, Die­ve! Ar ga­lė­jai sva­jo­ti, kas nu­tiks ta­vo gy­ve­ni­me? Nie­ka­dos! Juk vis­kas ap­si­ver­tė 360 laips­nių kam­pu. Kas įkve­pia ta­ve gy­ve­ni­ me, kad esi toks, koks esi? – pa­ klau­sė my­li­mo­jo. – Tu, – nu­šyp­so­jo Don­nie. – Eee, neee, per leng­va, – nu­si­ juo­kė. – Iki ma­nęs. – Krep­ši­nis. Aš la­bai my­liu šį spor­tą. Ir šei­ma. – Jūs ga­lė­tu­mė­te bū­ti ak­to­re, – su­rea­ga­vau į Ar­le­nis mi­mi­kas, in­to­na­ci­jas, o Don­nie pri­ta­ria­mai link­te­lė­jo. – 2008 m. da­ly­va­vo­ te gar­sia­me „Vic­to­ria’s Sec­ret“ an­ge­lų šou... – Neap­sa­ko­mas po­ty­ris, pui­kus re­gi­nys. Tie­sa, pa­me­nu vie­ną epi­ zo­dą, kai su­ti­kau se­niai dir­bantį gar­sų ru­sų mo­de­lį Aną Via­ly­ci­ną. Ji sa­kė, kad ma­nęs ne­ma­tė, ir pa­ klau­sė, ar se­niai dir­bu mo­de­liu. Iš­gir­du­si, kad ne­se­niai, bu­vo šo­ ki­ruo­ta: „Dir­bu sep­ty­ne­rius me­ tus, bet pir­mą kar­tą esu šou, o tu dir­bi tik še­šis mė­ne­sius?!“ – No­ri­te bū­ti an­ge­lu? Ar­čiau dan­gaus? – Taip. Ne­ži­nau, kaip ten, bet ti­kiu Die­vą ir no­rė­čiau pa­tek­ti į ro­jų.

„Jūs te­be­gy­ve­na­te ak­mens am­žiu­je?! – su­ži­no­ju­si, kad Lie­ tu­vo­je na­mi­nių al­ ko­ho­li­nių gė­ri­mų ne­lei­džia­ma ga­min­ ti net sau, nu­si­ste­ bė­jo Lat­vi­jos kai­mo tu­riz­mo aso­cia­ci­jos „Lau­ku ce­lo­tajs“ pre­ zi­den­tė As­na­tė Zie­ me­lė. – Tai – ku­li­ na­ri­jos pa­vel­das. Kaž­kas ke­pa duo­ ną, ga­mi­na py­ra­gus, o kaž­kas ga­li da­ry­ti na­mi­nu­kę. Ir ne­rei­ kia pūs­ti bau­bo ten, kur jo nė­ra.“

Da­rius Sė­le­nis

d.selenis@kaunodiena.lt

Vers­las, bank­ru­ta­vus par­duo­tu­vei

„Iš gir­tuok­lys­tės“, – pa­klaus­tas, iš kur gi­mė idė­ja, nu­si­juo­kė Vik­to­ras Ab­ra­men­ka, 2005 m. pir­ma­sis Lat­ vi­jo­je įre­gist­ra­vęs na­mi­nio vy­no ir deg­ti­nės ga­myk­lė­lę. Ją įkū­rė ke­lio­li­kos kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to 1910 m. se­ne­lio Jo­no Vik­to­ro Ozo­lo-Ozo­li­nio sta­ty­ta­ me ak­me­ni­nia­me pa­sta­te, kur jis ir pra­dė­jo vy­ni­nin­kys­tės vers­lą. Po aki­mir­kos 59 me­tų vy­ras, pa­sa­ko­da­mas apie vers­lą, ku­ria­ me dir­ba su de­šim­čia me­tų jau­ nes­niu bro­liu Os­ka­ru, pri­si­pa­ži­no, kad tik­ro­ji idė­ja ki­lo bank­ru­ta­vus jų par­duo­tu­vė­lei. Da­bar gre­ta ga­myk­lė­lės stūk­san­ čio­je jau bu­vu­sio­je par­duo­tu­vė­je sto­vi sta­las, ke­lios kė­dės, dar li­ kęs šal­dik­lis su le­dais,

„„Tvirtovė: pirmoji Latvijoje įregistruo


19

Šeštadienis, balandžio 20, 2013

aukštyn žemyn

nu­kės ypa­tu­mai: Lat­vi­jo­je – das, mū­sų ga­lin­gie­siems – bau­bas

„„Maža: V.Ab­ra­men­kos gamykla – vos ke­lio­li­kos kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to, joje per me­tus jis ga­li pa­ga­min­ti tūks­tan­tį lit­rų ab­so­liu­taus al­ko­ho­lio.

ba­ras ir pre­kys­ta­lis. Ant jo – tri­jų rū­šių 13–16 laips­nių stip­ru­mo na­ mi­nio vy­no ir dvie­jų rū­šių 45 laips­ nių na­mi­nės deg­ti­nės bu­te­liai. Pla­vi­nų ra­jo­ne, Ai­vieks­tės kai­ me, sa­vo vers­lą tu­rin­čius bro­lius šil­tuo­ju pe­rio­du ap­lan­ko ne­ma­žai tu­ris­tų. Per eks­kur­si­ją jie pa­ma­to na­mi­nių gė­ri­mų ga­my­bos pro­ce­są, ga­li de­gus­tuo­ti ir nu­si­pirk­ti na­mi­ nės deg­ti­nės ar na­mi­nio vy­no. Per me­tus bro­liai Ab­ra­men­kos ga­li pa­ga­min­ti ir par­duo­ti tūks­ tan­tį lit­rų ab­so­liu­taus al­ko­ho­lio. Ban­ke jie pri­va­lo tu­rė­ti 10 tūkst. la­tų (dau­giau nei 49 tūkst. li­tų) už­sta­tą. Ža­lia­vą per­ka iš kai­my­nų

Lat­vi­jos vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos pa­ si­ti­ki vers­li­nin­kais: nei vy­no, nei deg­ti­nės

ža­lia­vos ar pa­ga­min­tų pro­duk­tų tal­pyk­los nė­ra plom­buo­ja­mos, pa­ tik­ri­na­mi tik įmo­nės ap­skai­tos do­ ku­men­tai. Svar­bu, kad sa­vi­nin­kas lai­ku su­ mo­kė­tų mo­kes­čius. Tai­gi bro­lius ma­žiau­siai kar­tą per me­tus ap­lan­ ko mo­kes­čių, ak­ci­zo, ve­te­ri­na­ri­jos ir ki­tų ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jai. „Ga­li gud­rau­ti, ta­čiau iki pir­mo kar­to, – žvelg­da­mas į tarp spi­ri­to bi­do­nų lai­pio­jan­tį ka­ti­ną pri­si­pa­ži­ no Vik­to­ras. – Bet kas iš to, kad su­ mo­kė­si di­de­lę bau­dą ir ne­tek­si li­ cen­ci­jos?“ Bro­lių ga­myk­lė­lė­je dau­giau­sia vie­tos uži­ma 12 to­nų dy­džio ema­ liuo­ta tal­pyk­la su dvi­gu­bo­mis sie­ ne­lė­mis. Ją pir­ko iš bank­ru­ta­vu­sios ga­myk­los. Šio­je tal­pyk­lo­je rau­gi­ na vy­ną. Gre­ta sto­vi dar ke­lio­li­ka ne­di­de­ lių tal­pyk­lų, ąžuo­li­ nių sta­ti­nių. Ža­lia­vą sa­vo pro­ duk­c i­j ai bro­l iai

ota naminio vyno ir degtinės gamykla – už akmeninių sienų.

per­ka iš kai­my­nų, ku­rie tu­ri so­ dus. Per me­tus su­per­ka apie 20 to­ nų obuo­lių. „Ge­riau­si – an­ta­ni­niai, se­no­sios veis­lės, – šal­to­je ga­myk­lė­lė­je at­vi­ ra­vo lat­vis. – Ne­ma­žai per­ka­me ra­ bar­ba­rų, juo­dų­jų ser­ben­tų, bal­tų­jų, rau­do­nų­jų vy­nuo­gių.“ Vik­to­ras aiš­ki­no: uo­gos, su­smul­ kin­ti obuo­liai spau­džia­mi ran­ki­ niu pre­su, pa­skui sul­tys pi­la­mos į di­de­lę tal­pyk­lą, pri­de­da­ma vy­no mie­lių. Ra­bar­ba­rų stie­bai su­pjaus­to­mi tar­si kom­po­tui, de­da­mi į šal­dik­lį, po to – į di­de­lį in­dą, kad sul­tys iš­ var­vė­tų. „Iš 400 kg ra­bar­ba­rų išei­na 1 000 lit­rų sau­so, pu­siau sau­so ar sal­daus 13 laips­nių stip­ru­mo vy­no. Juo­dų­jų ser­ben­tų vy­nas sie­kia 16 laips­nių, o mak­si­ma­lus leis­ti­nas stip­ru­mas – 18 laips­nių“, – pa­sa­ko­jo vyn­da­rys. Bran­gu, bet na­tū­ra­lu

Lei­di­mą ga­min­ti ir stip­res­nius gė­ ri­mus bro­liai ga­vo 2009 m. Iš 45 lit­rų 12 laips­nių obuo­lių vy­no Ab­ ra­men­kos iš­gau­na 6 lit­rus 82 laips­ nių stip­ru­mo spi­ri­to: lit­ras pri­la­ša per va­lan­dą. Tie­sa, V.Ab­ra­men­ka per­spė­ja: pir­mie­ji ir pa­sku­ti­nie­ji la­šai – kaip nuo­das. To­dėl 200 gra­mų iš 5 lit­rų pa­nau­do­ja au­to­mo­bi­lio lan­gų va­ lik­liui gaminti. Spi­ri­tas ga­mi­na­mas ir iš juo­dų­jų ser­ben­tų vy­no. Stip­ru­sis al­ko­ho­lis skie­džia­mas šal­ti­nio van­de­niu iki 45 laips­nių, iš­pils­to­mas į ąžuo­li­ nes sta­ti­nes. „Ti­kiuo­si, po pen­ke­rių me­tų jis virs ge­ru kal­va­do­su“, – šyp­so­jo­ si Vik­to­ras.

Gė­ri­mų tech­no­lo­gi­jos, rin­ko­da­ ros Ab­ra­men­kos mo­kė­si iš ko­le­gų Veng­ri­jo­je, Por­tu­ga­li­jo­je. Bū­tent pa­sta­ro­sios ša­lies ga­my­bos me­džio kamš­čius su sa­vo emb­le­ma jie už­ sa­kė Por­tu­ga­li­jos fir­mos fi­lia­le Vo­ kie­ti­jo­je.

Iš 400 kg ra­bar­ba­ rų išei­na 1 000 lit­rų sau­so, pu­siau sau­so ar sal­daus 13 laips­ nių stip­ru­mo vy­no. Vo­kie­ti­jo­je pa­ga­min­ti ir re­to di­zai­ no stip­rio­jo gė­ri­mo bu­te­liai: už 200 gra­mų obuo­lių spi­ri­to obuo­lio for­ mos bu­te­liu­ką pir­kė­jas mo­ka 6 la­tus (apie 30 li­tų), o Vik­to­rui ir Os­ka­rui iš tos su­mos lie­ka 2 la­tai (apie 10 li­tų). „Bran­gu, ta­čiau mū­sų pro­duk­tai na­tū­ra­lūs, ne­de­da­me net sul­fi­tų, – Ab­ra­men­kos gė­ri­mus pri­sta­to ke­ lioms ka­vi­nėms, da­ly­vau­ja mu­gė­se. – Tur­tų ne­su­sik­rau­si­me, bet duo­ nai su svies­tu už­ten­ka. Kar­tais – ir deš­rai. Ga­li­me pa­to­bu­lin­ti tech­no­ lo­gi­jas, nu­si­pirk­ti elekt­ri­nius apa­ ra­tus, nau­ją įran­gą, bet tai kai­nuos dar ke­lis šim­tus tūks­tan­čių. O sko­ lin­tis iš ban­ko ne­no­ri­me. Už­te­ko, kai sko­li­no­mės vers­lo pra­džio­je ir kas mė­ne­sį iš ati­duo­da­mų 120 la­ tų tik 15 la­tų bū­da­vo pa­sko­la. Pa­ sis­ko­li­no­me iš vi­sų drau­gų ir anks­ čiau lai­ko pa­sku­bė­jo­me at­si­skai­ty­ti su ban­ku.“ Su kont­ra­ban­di­ninkais ne­su­si­ję

Lat­vi­jos kai­mo tu­riz­mo aso­cia­ ci­jos „Lau­ku ce­lo­tajs“ pre­zi­den­

Dariaus Sėlenio nuotr.

tės A.Zie­me­lės tei­gi­mu, šiuo me­tu Lat­vi­jo­je stip­rie­ji gė­ri­mai ga­mi­na­ mi ir dvi­de­šim­ty­je kai­mo tu­riz­mo so­dy­bų. Ga­min­to­jų ša­ly­je ga­lė­tų bū­ti apie pu­sant­ro šim­to. Nu­s is­te­b ė­j u­s i, kad Lie­t u­vo­ je dar ne­priim­tas įsta­ty­mas leis­ti bent sau ga­min­ti al­ko­ho­li­nius gė­ ri­mus ir kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­se reng­ti jų de­gus­ta­ci­jas, A.Zie­me­ lė pa­brė­žė: Lat­vi­jo­je nuo 2011 m. na­mi­niais al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais ga­li­ma pre­kiau­ti. Tai, anot jos, ska­ti­na do­mė­ji­mą­si ša­lies kul­tū­ ros pa­vel­du. „Il­gai ko­vo­jo­me su di­džiau­siais gė­ri­mų ga­min­to­jais, bet su­pra­tę, kad jie nė­ra kon­ku­ren­tai, na­mi­niai vy­nai kai­nuo­ja dau­giau už pa­pras­ tus pran­cū­ziš­kus ar is­pa­niš­kus, na­ mi­nu­kės – už vi­so­kias „fin­lan­di­jas“, jie ap­ri­mo. Na­mi­niai gė­ri­mai – re­gio­no at­pa­ ži­ni­mo ženk­las, ran­kų dar­bo su­ve­ ny­ras“, – aiš­ki­no Ry­go­je įsi­kū­ru­ sios aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė. Es­tai dar anks­čiau le­ga­li­za­vo na­ mi­nių gė­ri­mų pre­ky­bą. Kar­tu su jais lat­viai iš­lei­do dvie­jų Bal­ti­jos ša­lių kul­tū­ros ir ku­li­na­ri­jos pa­vel­ do marš­ru­tų že­mė­la­pį. Ly­gat­nės se­niū­ni­jos tei­si­nin­kės Ri­tos Dei­čos tei­gi­mu, įsta­ty­mas dėl na­mi­nio al­ko­ho­lio ga­my­bos pa­pil­dy­tas vie­tos val­džios rei­ka­la­ vi­mais. „Ne tik spi­ri­tas tu­ri bū­ti pa­čių pa­ ga­min­tas iš vie­ti­nių ža­lia­vų, bet ir, pa­vyz­džiui, uo­gos trauk­ti­nėms tu­ ri bū­ti vie­ti­nės. Tai – pa­pil­do­ma ga­ li­my­bė žmo­nėms už­si­dirb­ti uo­gau­ jant, o at­si­vež­ti­nio ba­na­nų ekst­rak­to nau­do­ti ne­leis­tu­me“, – sa­kė R.Dei­ča.

22


20

Šeštadienis, balandžio 20, 2013

aukštyn žemyn

Ka­va iš iš­ma­tų, ta­ra­ko­nai ir Da­rius Sė­le­nis

Me­tus In­do­ne­zi­jo­je gy­ve­nu­sios ver­tė­jos, po­lig­lo­tės Ju­li­jos Va­si­len­ko at­min­ty­je ne­ blanks­ta šios ša­lies vaiz­dai. Mo­te­ris la­bai no­rė­tų ten su­grįž­ti, ne­pai­sant bjau­ras­ ties, ku­rios ten ap­stu.

d.selenis@kaunodiena.lt

Pa­tek­ti ant žur­na­lo vir­še­lio

Še­šio­li­ka už­sie­nio kal­bų mo­kan­ti 31 me­tų kau­nie­tė In­do­ne­zi­jos Su­ ra­ba­jos mies­te stu­di­ja­vo sep­ty­nio­ lik­tą­ją – in­do­ne­zie­čių kal­bą. Mies­te, ku­rio sim­bo­lis – ryk­lys ir kro­ko­di­las, ji taip pat dir­bo ver­tė­ ja, da­ly­va­vo įvai­riuo­se pro­jek­tuo­se. Lais­va­lai­kiu su ko­le­go­mis iš Len­ki­ jos, Slo­va­ki­jos, Vo­kie­ti­jos, ret­kar­ čiais vie­na, ke­lia­vo po ša­lį. „Dau­ge­ly­je vals­ty­bių sve­tim­ša­ liams, juo­lab ki­tos spal­vos žmo­ nėms, sun­ku in­teg­ruo­tis, ta­čiau In­do­ne­zi­jo­je gy­ve­na la­bai drau­ giš­ki, nuo­šir­dūs žmo­nės“, – žars­ tė komp­li­men­tus Ju­li­ja, su­si­ža­vė­ ju­si net ir pa­pras­to­mis se­nu­tė­mis, gy­ve­nan­čio­mis kai­me, sė­din­čio­mis ant suo­liu­ko ir bend­rau­jan­čio­mis tar­pu­sa­vy­je. Dau­gu­mai in­do­ne­zie­čių nė­ra svar­bu pra­ban­gūs dra­bu­žiai, ava­ly­ nė, au­to­mo­bi­liai. Jiems di­džiau­sia ver­ty­bė – drau­giš­ku­mas ir bend­ ra­vi­mas. „Jie bū­ti­nai pa­si­tei­rau­ja apie tė­ vą, ma­mą, ar­ti­muo­sius, ar su­si­tuo­ kęs, jei ne – ko­dėl, jei taip – ar tu­ri vai­kų, jei ne – ko­dėl?“ – po mė­ ne­sio iš­te­kė­sian­ti Ju­li­ja nuo­lat tu­ rė­da­vo at­lai­ky­ti klau­si­mų ata­kas, įpras­ti, kad in­do­ne­zie­čiai no­ri pa­ lies­ti jos bal­tą odą.

Jie la­bai ver­ti­na šei­mą, kuk­lu­mą, pa­do­ru­mą, to­dėl sker­sa­kiuo­ja į pro­ vo­kuo­ja­mai ar plo­ nais dra­bu­žiais ap­si­ ren­gu­sias mo­te­ris.

170 cm ūgio lie­tu­vę per­se­kio­da­ vo ir fo­tog­ra­fai. Dau­gu­ma vie­ti­nių žur­na­lų re­dak­to­rių no­ri, kad bal­ tao­džiai su­tik­tų nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti jų lei­di­nių, ypač ra­šan­čių apie ves­tu­ ves, vir­še­liui. Mels­tis – vil­kint pi­ža­ma

„„Pa­ram­ba­na­nas: ša­lis gar­sė­ja šven­tyk­lų gau­sa. Jų architektūra neretai yra tiesiog pribloškiama. 

Ju­li­jos Va­si­len­ko as­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.

Tie­sa, jau­nai mo­te­riai vie­nai ke­ liau­ti šio­je ša­ly­je, kur apie 87 pro­ cen­tus ti­kin­čių­jų – mu­sul­mo­nai, ne­pa­tar­ti­na. Ypač pa­vo­jin­ga bū­ti ne­kuk­liai ap­si­ren­gus: vai­kai ro­dys pirš­tais, suau­gu­sie­ji smerks. „Jie la­bai ver­ti­na šei­mą, kuk­lu­ mą, pa­do­ru­mą, to­dėl sker­sa­kiuo­ja į pro­vo­kuo­ja­mai ar plo­nais dra­bu­ žiais ap­si­ren­gu­sias mo­te­ris“, – aiš­ ki­no šių pa­pro­čių pai­siu­si lie­tu­vė. Pui­kiai mo­kan­tys su­de­rin­ti ap­ ran­gą, ma­kia­žą, šu­kuo­se­ną, per šven­tes spal­vin­gus na­cio­na­li­nius kos­tiu­mus ke­ba­jas vil­kin­tys vie­ti­ niai, at­si­kė­lę 4 va­lan­dą ry­to, mels­ tis vyk­da­vo, kaip ir mie­go­da­vo, – su pi­ža­mo­mis. „Vi­si, nuo ma­žo iki suau­gu­sio­jo, čia va­ži­nė­ja mo­to­ro­le­riais. Ska­ro­ tos, pi­ža­mo­mis vil­kin­čios mo­te­ rys anks­ti ry­te vyks­ta ap­si­pirk­ti“, – Ju­li­ja pa­ste­bė­jo, kad in­do­ne­zie­ čiai dra­bu­žių ne­su­reikš­mi­na. O kai ji sės­da­vo ant dvi­ra­čio, gat­ vė­se kil­da­vo chao­sas: at­vi­rais, per­ pil­dy­tais mik­roau­to­bu­sais va­žiuo­


21

Šeštadienis, balandžio 20, 2013

aukštyn žemyn

ver­ty­bių ne­pra­ra­dę žmo­nės

„„Aki­mir­ka: J.Va­si­len­ko įsiam­ži­no ir su vie­tos mo­te­ri­mis.

jan­tys žmo­nės Ju­li­ją steng­da­vo­si pa­lies­ti, o kar­tais net įžū­lo­kai ap­ gra­ba­lio­ti. „Vis dėl­to ša­ly­je bau­džia­ma už vie­šus bu­či­nius, už ran­kų su­si­ki­bę vaikš­to tik itin šiuo­lai­kiš­ki, daž­ niau­siai ki­nų tau­ty­bės, jau­ni žmo­ nės“, – pa­ste­bė­jo Ju­li­ja, In­do­ne­zi­ jo­je ne­re­tai su­lauk­da­vu­si klau­si­mų, ko­dėl at­vy­ko vie­na. Val­go laum­žir­gius ir ta­ra­ko­nus

„Net res­to­ra­nuo­se jie val­go ran­ ko­mis, mais­tą su­su­kę į pal­mių la­ pus“, – pa­sa­ko­ja Ju­li­ja. Pa­ga­mi­nu­si lie­tu­viš­ką tin­gi­ nį, ku­ris vie­ti­nius su­ža­vė­jo, jį bu­ vo pri­vers­ta taip pat įsuk­ti į pal­ mių la­pą. Ry­žiai, vai­siai ir šil­tas oras lei­ džia iš­gy­ven­ti net ir di­džiau­siems varg­šams. Jie su­ge­ba džiaug­tis tuo, ką tu­ri, ir ne­pa­vy­di tur­tin­ gie­siems, ku­riais ta­po prieš ke­lis šim­tus me­tų čia at­si­kė­lę ir vers­lą su­kū­rę ki­nai. In­do­ne­zie­čiai nė­ra la­bai pa­ti­ki­mi dar­buo­to­jai, nes vė­luo­ja, nie­ka­da ne­sku­ba, ne­su­reikš­mi­na pi­ni­gų. Per lie­taus se­zo­ną orą už­ter­šia mi­li­jo­nai di­de­lius laum­žir­gius pri­ me­nan­čių vabz­džių. Žmo­nės ma­ siš­kai juos gau­do, nu­trau­kia spar­ nus ir val­go. „Pro­tei­nas“, – juo­kė­si ve­ge­ta­ rė Ju­li­ja, bet In­do­ne­zi­jo­je ne­ra­ga­ vo nei šių vabz­džių, nei vo­ve­rių, nei skrai­dan­čių ta­ra­ko­nų. Pas­ta­rie­ji ke­lia siau­bą at­vy­kė­ liams ir drėg­nuo­ju se­zo­nu pra­si­ skver­bia ir į varg­šų, ir į rū­mus pri­ me­nan­čių tur­tuo­lių na­mus. „Vos šir­dies smū­gio ne­ga­vau“, – kva­to­jo­si kau­nie­tė, pri­si­mi­nu­si, kai grį­žu­si į vos ke­lių kvad­ra­ti­nių met­ rų kam­ba­rė­lį, ku­ria­me gy­ve­no, pa­ ma­tė skrai­dan­tį be­veik del­no dy­ džio ta­ra­ko­ną. Vė­liau prie jų ir ki­tų vabz­džių lie­tu­vė įpra­to, nors kam­ba­ry­je be kon­di­cio­nie­riaus ne­tgi trum­pam pa­li­ku­si į lau­ką at­si­ve­rian­čias du­ ris ras­da­vo pri­skri­du­sių ta­ra­ko­nų ir ki­to­kių gy­vių. Ka­vos iš iš­ma­tų ne­ra­ga­vo

Ša­ly­je ir da­bar įpras­ta, kad dau­gu­ ma net vi­du­ti­nio so­cia­li­nio sluoks­ nio žmo­nių tu­ri tar­nus. Vai­ruo­to­ją, tar­nai­tę tu­rė­jo ir Ju­li­ja.

„Gai­la, kad iš kar­tos į kar­tą kai ku­rių šei­mų vai­kai tam­pa tar­nais. Su­si­tuo­kia še­šio­lik­me­tė ir aš­tuo­ nio­lik­me­tis, ir vi­sas jų gy­ve­ni­mas – pa­tar­nau­ti“, – pa­ste­bė­jo kau­ nie­tė. Ten yra kai­mų, kur žmo­nės gy­ ve­na ne tik be in­ter­ne­to, bet ir be elekt­ros. Ju­li­ja nu­steb­da­vo, kai to­ kia­me kai­me pa­ma­ty­da­vo žmo­gų su „Black­ber­ry“, o, iš­se­kus mo­bi­ lio­jo te­le­fo­no ele­men­tui, jo įkrau­ti žmo­gus ei­da­vo į ki­tą kai­mą už 5–7 ki­lo­met­rų. „Lan­kė­mės ir at­si­sky­ru­sio­se bend­ruo­me­nė­se, kur žmo­nės au­ džia, ga­mi­na cuk­rų, ne­tu­ri pi­ni­ gų, to­dėl at­si­ly­gi­na mai­nais, lai­ ko­si se­no­vi­nių pa­pro­čių. Ten be ofi­cia­laus lei­di­mo pa­tek­ti ne­ga­li­ ma, o ir ga­vus ga­li­ma pa­ma­ty­ti ne­ daug, tik ma­žą da­lį“, – ap­gai­les­ta­ vo Ju­li­ja. Vie­ti­niai ste­bė­jo­si, kad at­vy­kė­ lei pa­tin­ka dėl šleikš­taus kva­po ki­ tų že­my­nų gy­ven­to­jų daž­niau­siai ne­ken­čia­mas vai­sių ka­ra­liu­mi va­ di­na­mas du­ria­nas. „Ma­ži vai­kai ne­ša šiuos di­de­ lius vai­sius, 10 žmo­nių skro­džia 300 ki­log­ra­mų svo­rio ryk­lį, ku­rio ge­riau­sios da­lys bus skir­tos eks­ por­tui, varg­šas pal­mi­nis mus­tan­ gas...“ – įsi­min­ti­nus vaiz­dus pri­ si­mi­nė Ju­li­ja. Mus­tan­gą po­lig­lo­tė ma­tė ka­vos fab­ri­ke, kur ga­mi­na­ma gur­ma­nų mėgs­ta­ma ka­va „Ko­pi Lu­wak“. Žvė­re­lis tu­ri pui­kią uos­lę, iš­si­ ren­ka ge­riau­sias ka­va­me­džio uo­ gas. Minkš­ti­mas skran­dy­je su­ virš­ki­na­mas, o li­ku­sios pu­pe­lės po leng­vos fer­men­ta­ci­jos pa­ si­š a­l i­n a su iš­m a­to­m is. Iš šių pu­pe­lių ir ga­mi­ na­ma bran­giau­sia ka­va pa­sau­ly­je. „De­j a, ap­s uk­r ūs vers­li­nin­kai įsi­skver­ bė ir į In­do­ne­zi­ją. Fab­ri­ke ne­lei­do fo­ tog­ra­fuo­ti. Ne, šios ka­vos ne­ra­ga­vau. Puo­d e­l is kai­n a­vo 30 do­le­rių, o ir bu­ vo gai­la 20–30 cen­ ti­met­rų dy­džio nar­ ve su in­du iš­ma­toms pa­tup­dy­to žvė­re­lio“, – pa­ste­bė­ jo Ju­li­ja.

„„Diuranas: šių eg­zo­tiš­kų vai­sių derlių nuima ir vaikai.

30

JAV do­le­rių

– tiek In­do­ne­zi­jo­je kai­ nuo­ja puo­de­lis mus­tan­ go iš­ma­tų ka­vos.

„„Ma­žie­ji: džiaugsmui reikia nedaug.

„„Ves­tu­vės: jaunavedžių drabužiai atspindi prabangą ir tradicijas.

„„Triratis: gatvėse tokių apstu.

„„Žvilgs­nis: iš dan­gaus daug kas at­ro­do dar gra­žiau.


22

Šeštadienis, balandžio 20, 2013

aukštyn žemyn kaunodiena.lt/naujienos

Na­mi­nu­kės ypa­tu­mai: Lat­vi­jo­je – paveldas, mū­sų ga­lin­gie­siems – bau­bas Lei­di­mą ga­min­ti na­ 19 mi­nius al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus se­niū­ni­jo­je ga­li­ma gau­

ti ne­mo­ka­mai. Tie­sa, pri­va­lo­ma lai­ky­tis tai­syk­lių ir tu­rė­ti tin­ka­ mas sa­ni­ta­ri­nes są­ly­gas, gau­ti li­ cen­ci­ją pre­kiau­ti. Li­cen­ci­ja neiš­ duo­da­ma, jei na­mi­nu­kę no­rė­tum ga­min­ti bu­te. Ly­gat­nės se­niū­ni­jo­je – apie 4 000 gy­ven­to­jų: per dve­jus me­ tus tik du as­me­nys atė­jo pa­pra­šy­ti lei­di­mo na­mi­niams gė­ri­mams ga­ min­ti. „Kont­ra­ban­di­nio spi­ri­to taš­ kų nei pa­dau­gė­jo, nei su­ma­žė­ jo. Tie da­ly­kai vi­sai ne­su­si­ję“, – nea­be­jo­jo se­niū­ni­jos tei­si­nin­ kė, ku­rią ir ad­mi­nist­ra­ci­jos va­ do­vę Il­zę Guo­bą šo­ki­ra­vo ži­nia, kad Lie­tu­vo­je vien na­mi­nės deg­ ti­nės va­ry­mo apa­ra­tą lai­ky­ti jau yra nu­si­kal­ti­mas. Lat­vi­jo­je to­kių su­var­žy­mų bu­ vo at­si­sa­ky­ta maž­daug prieš de­ šimt me­tų.

„Žal­gi­rio“ ne tik spo

Pra­džiai – 150 tūks­tan­čių

„Kaip mes ga­lim nu­gir­dy­ti tau­ tą? – nu­si­juo­kė Ce­sio ra­jo­no Li­vi mies­te­lio na­mi­nių al­ko­ho­li­nių gė­ ri­mų įmo­nės „Ve­se­li­bas la­bo­ra­to­ ri­ja“ įkū­rė­jas ir sa­vi­nin­kas 62 me­ tų Gun­tis Kur­mis.

Ita­lai, is­pa­nai vy­nui ga­min­ti skir­tas vy­nuo­ges traiš­ko ko­jo­mis, o mes mai­ go­me ran­ko­mis, to­ dėl mū­sų ga­mi­niai bran­ges­ni.

Jo 31 me­tų sū­nus Mar­ti­nis pa­ dė­ti vers­lau­ti tė­vui grį­žo iš emig­ ra­ci­jos. „Mū­sų pro­duk­ci­ja bran­gi, o kas no­ri ger­ti, eis už kam­po ir pirks kont­ra­ban­di­nio spi­ri­to iš Ru­si­jos, su­mai­šy­to su van­de­niu“, – tė­vui pri­ta­rė sū­nus. Anot jų, pus­lit­ris to­kios „deg­ti­nės“ kai­nuo­ja la­tą

„Nors šį pa­va­sa­rį ir va­sa­rą do­mi­nuo­ja itin ryš­kios spal­vos, aš pa­si­rin­kau kla­si­ ki­nius to­nus“, – ne­bi­ jo­da­ma bū­ti ne­ma­ din­ga, tik tri­jų spal­ vų – juo­dos, bal­tos ir kre­mi­nės – nau­jau­ sią dra­bu­žių ko­lek­ ci­ją tre­čia­die­nį „Žal­ gi­rio“ are­no­je pri­ sta­tė di­zai­ne­rė Ing­ ri­da Žit­ku­vie­nė.

Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

„„ Ola: čia O.Ro­bež­nie­kas siū­lo de­gus­tuo­ti A.Va­na­go

pro­duk­ci­ją.

(apie 4,9 li­to), o ga­min­to­jų ant­ ro­jo va­ry­mo aš­tuo­nių rū­šių uo­ gų (mė­ly­nių, ger­vuo­gių, bruk­ nių, že­muo­gių, vyš­nių, juo­dų­jų ir rau­do­nų­jų ser­ben­tų, span­guo­ lių) trauk­ti­nės pus­lit­ris – 14 la­tų (apie 70 li­tų). Vie­no­je ūki­nio pa­sta­to pa­tal­po­ je vy­rai bu­vo tik ką pa­lei­dę rau­ go dis­ti­lia­vi­mo apa­ra­tą. Ne­si­ju­to to­kiam pro­ce­sui įpras­to rūgš­taus kva­po, ga­rų ar triukš­mo. Tė­vas ir sū­nus tu­ri sta­ty­bos įmo­nę. Na­mi­nių al­ko­ho­li­nių gė­ri­ mų ga­my­ba jiems kol kas tik ho­ bis, to­dėl jie nu­si­pir­ko leng­va­ti­nį ak­ci­zą (550 la­tų už me­tus), su­tei­ kian­tį tei­sę pa­ga­min­ti ir par­duo­ti iki 100 lit­rų gry­no­jo al­ko­ho­lio ar­ba 15 tūkst. lit­rų vy­no per me­tus. „Ren­gia­me de­gus­ta­ci­jas, tvar­ ko­me do­ku­men­tus, gė­ri­mus kau­

„„Planas: G.Kur­mis ti­ki, kad jo ho­bis išaugs į vers­lą. 

pia­me san­dė­ly­je“, – pa­sa­ko­ja Gun­tis. Pri­va­taus na­mo rū­sy­je, kur tė­vas su sū­nu­mi ga­mi­na na­mi­nius gė­ri­ mus, jau yra apie dvi to­nas spi­ri­ to ir įvai­rių ant­pi­lų, su­pils­ty­tų į 20 lit­rų tal­pyk­las. Vy­rai ke­ti­na įsi­gy­ ti di­dį­jį ak­ci­zą. Kiek pi­ni­gų rei­kė­tų vers­lo pra­ džiai? Gun­tis ir Mar­ti­nis at­vi­ri: no­rint pra­dė­ti di­dį­jį vers­lą rei­kia tu­rė­ti apie 20–30 tūkst. la­tų (apie 100–150 tūkst. li­tų). Da­bar vers­li­nin­kai ti­ki­si, kad jų trauk­ti­nės kaip su­ve­ny­rai bus po­pu­lia­rūs ir oro uos­to par­duo­ tu­vė­se. Jų ga­mi­nių lau­kia ir res­to­ra­nai, kur pus­lit­ris na­mi­nu­kės iš uo­gų kai­nuos ke­lis šim­tus li­tų. Ne­daug pi­ges­nė bus na­mi­nė iš mo­liū­gų ar obuo­lių, ant­pi­lai su pa­ga­liu­kais

„„ Ko­le­gos: Lat­vi­jos kai­mo tu­riz­mo aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė A.Zie­me­lė ti­ki­si, kad jų ša­ly­je lei­džia­mu vers­lu ga­

lės už­siim­ti ir Lie­tu­vos kai­mo tu­riz­mo aso­cia­ci­ja, va­do­vau­ja­ma L.Ža­ba­liū­no.

Da­riaus Sė­le­nio nuo­tr.

iš ąžuo­lo, šal­ta­lan­kio, vyš­nios ir ki­tų na­tū­ra­lių pro­duk­tų. Avie­ti­nis gun­dy­to­jas

Vy­gat­nės mies­te­lio olo­je ka­dai­ se bu­vo įreng­tas ga­ra­žas. Da­bar čia – neįp­ras­ta de­gus­ta­ci­jos vie­ ta. Jau 20 me­tų su Ai­na­ru Va­na­gu drau­gau­jan­tis bend­ra­dar­bis Os­ ka­ras Ro­bež­nie­kas pa­si­tin­ka sve­ čius, už­de­ga žva­kes ir pa­sa­ko­ja. „Sunk­me­čiu bank­ru­ta­vo lentp­ jū­vė, ku­rio­je bu­vo 300 dar­buo­to­ jų. Lyg ty­čia Ai­na­ras spin­to­je ra­do se­ne­lio na­mų ga­my­bos vy­no re­ cep­tų są­siu­vi­nį, – iš­raiš­kin­gai it ak­to­rius kal­bė­jo Os­ka­ras. – Da­bar šis vers­las pra­no­ko vi­sus mū­sų lū­ kes­čius ir sva­jo­nes.“ Olo­je šal­ta. Os­kar­as pa­ro­dė tris sta­ti­nes. Pir­mo­je – sal­dus, tik ką su uo­go­mis su­mai­šy­tas bū­si­ma­ sis vy­nas, ant­ro­je – jau pa­sto­vė­jęs pus­me­tį, itin ne­ma­lo­naus sko­nio, tre­čio­je – pu­sant­rų me­tų, ku­rį jau pils­to į bu­te­lius. Tu­ris­tai ga­li de­ gus­tuo­ti vi­sų rū­šių na­mi­nį vy­ną ir deg­ti­nę. O.Ro­bež­nie­kas pra­si­ ta­rė: kur bran­di­na­mas vy­nas, te­ ži­no vos ke­li žmo­nės. Iš obuo­lių, mo­liū­gų vy­no A.Va­ na­go ūky­je ga­mi­na­ma deg­ti­nė. Ne­di­de­lis jos bu­te­liu­kas (200 g) kai­nuo­ja 6 la­tus (30 li­tų). „Ita­lai, is­pa­nai vy­nui ga­min­ ti skir­tas vy­nuo­ges traiš­ko ko­jo­ mis, o mes mai­go­me ran­ko­mis, to­dėl mū­sų ga­mi­niai bran­ges­ni, – šmaikš­ta­vo lat­vis. – Mū­sų ga­my­ bos gė­ri­mai – iš­skir­ti­nės ko­ky­bės, to­dėl bran­gūs.“ A.Va­na­go avie­čių vy­nas (bu­te­lis kai­nuo­ja apie 35 li­ tus) lai­mė­jo pir­mą vie­tą tarp Lat­ vi­jos na­mi­nių vy­nų. Ai­na­ro drau­gas Os­ka­ras nu­si­ juo­kė: „Aš to vy­no pri­si­bi­jau. Jau sep­ty­ni vy­rai kvie­tė ma­ne tap­ti krikš­to tė­vu. Jie klaus­da­vo, koks vy­nas ga­lė­tų pa­tik­ti mer­gi­noms. Na, aš ir pa­siū­ly­da­vau avie­čių...“

Juo­da, bal­ta ir kre­mi­nė yra pra­ban­ gos spal­vos, sim­bo­li­zuo­jan­čios kla­ si­ką. Vis dėl­to, ne­veng­da­ma šo­ki­ ruo­ti, di­zai­ne­rė sten­gė­si su­de­rin­ti la­bai skir­tin­gus da­ly­kus. „Pa­ti­kė­ki­te, šil­kas ir nė­ri­niai de­ ra su li­nu, šiurkš­čios de­ta­lės tin­ka prie plas­tiš­kų, ele­gan­tiš­kų au­di­ nių“, – int­ri­ga­vo I.Žit­ku­vie­nė. Vie­ni to­kių dra­bu­žių skir­ti kas­ die­nai, ki­ti – ypa­tin­goms šven­ tėms. Ne­ga­na to, ko­lek­ci­jo­je ele­ gan­ci­ja su­si­py­nė su jau­nat­viš­ku mak­si­ma­liz­mu. To­kių dra­bu­žių nau­jau­sio­je I.Žit­ ku­vie­nės ko­lek­ci­jo­je – pu­sė šim­to. Juos pri­sta­tė pro­fe­sio­na­lūs mo­de­ liai ir iš te­le­vi­zi­jos ek­ra­nų ži­no­mos mo­te­rys: Ind­rė Bur­lins­kai­tė, Ra­ sa Ži­do­ny­tė, Ka­ta­ži­na Ne­myc­ko, Lie­pa Mon­dei­kai­tė, Gin­ta­rė Gu­re­ vi­čiū­tė, Na­ta­li­ja Bun­kė. Di­zai­ne­rės su­kur­tą ko­lek­ci­ją vai­ ni­ka­vo dvi įspū­din­go gro­žio ves­tu­ vi­nės su­kne­lės: vie­na – bal­ta, ki­ta – juo­da. „Žal­gi­rio“ are­nos am­fi­ teat­re gau­siai su­si­rin­ku­si pub­li­ka ko­lek­ci­jos au­to­rei ne­gai­lė­jo ap­lo­ dis­men­tų ir gė­lių. Mu­zi­ką ko­lek­ci­jos pri­sta­ty­mui su­kū­rė vie­nas ta­len­tin­giau­sių, ener­ gi­ja trykš­tan­čios šo­kių mu­zi­kos at­ sto­vų Lie­tu­vo­je Dj Do­na­tel­lo.

„„Centras: mados šou „Žalgirio“ areno


23

Šeštadienis, balandžio 20, 2013

aukštyn žemyn horoskopai.diena.lt

Ast­ro­lo­gi­nė pro­gno­zė ba­lan­džio 20–26 die­noms JAU­TIS (04 21–05 20)

Sa­vait­ga­lį steng­si­tės to­ bu­lai at­lik­ti bui­ti­nes ir tė­ viš­kas pa­rei­gas. Ga­li bū­ti ne­leng­ va, ypač jei dar rei­kia pa­si­rū­pin­ti že­mės ūkiu, so­dy­ba, in­di­vi­dua­liu vers­lu ar pan. Pa­si­tel­ki­te į pa­gal­ bą ar­ti­mus žmo­nes. Ir liau­ki­tės ma­ny­ti, kad ap­link jus vien slap­ ti prie­šai bei kliū­tys, nes ne­ga­ty­ vios min­tys tik sun­kins sa­vi­jau­tą ir si­tua­ci­ją. Ki­ta sa­vai­tė pa­nar­ dins jus į pro­fe­si­nius rū­pes­čius. Gal­būt su­svy­ruos pa­si­ti­kė­ji­mas par­tne­riu ar ko­le­go­mis, jei­gu jie bu­vo pa­ža­dė­ję kuo nors pa­si­rū­ pin­ti už jus ir to neį­vyk­dė. Re­gis, ieš­ko­si­te są­jun­gi­nin­kų, rė­mė­jų ar­ba kam nors kel­si­te by­lą, aiš­ kin­si­tės san­ty­kius. AVI­NAS (03 21–04 20)

„„Netikėta: I.Žitkuvienės ko­lek­ci­ją vai­ni­ka­vo kontrastingų spalvų, juodos

ir baltos, ves­tu­vi­nės su­kne­lės.

are­no­je ka­ra­liau­ja r­tas, bet ir ma­da

Sa­vait­ga­lį jū­sų min­tys su­ ksis apie ro­man­ti­ką, pra­ mo­gas, vai­kus. Pa­va­sa­rio dvelks­ mas ir suak­ty­vė­ję mei­lės ar­ba nuo­sa­vy­bės rei­ka­lai su­teiks sti­ mu­lo la­biau steng­tis. Su­val­dy­ki­ te pa­gun­dą per daug iš­lai­dau­ti ir pa­si­sau­go­ki­te su­kčių. Ki­tą sa­vai­tę ga­li pa­si­reikš­ti di­de­lis ap­lin­ki­nių reik­lu­mas dar­bo ko­ky­bei, įvaiz­ džiui, mo­ky­mo­si ar ki­to­kiems re­ zul­ta­tams. Ne­leng­va bus su­si­vok­ ti jaus­muo­se, pa­da­ry­ti le­mia­mas iš­va­das, nes są­ži­nė sa­kys vie­na, o am­bi­ci­jos kurs­tys ki­ta.

LIŪ­TAS (07 23–08 23)

Sa­vait­ga­lį pra­var­tu tvar­ ky­ti su in­di­vi­dua­liu vers­ lu, nuo­ma, ne­kil­no­ja­muo­ju tur­ tu, re­mon­tu su­si­ju­sius rei­ka­lus. Tik bū­ki­te iš­ran­kes­ni, jei vyk­si­ te ap­si­pirk­ti. Ir ne­leis­ki­te, kad jus už no­sies ve­džio­tų žmo­nės, ku­rių drau­gi­jos pa­siil­go­te. Ki­tą sa­vai­ tę jums ne­stigs ko­mu­ni­ka­bi­lu­mo, veik­lu­mo, iš­mo­nės. Vis­ką da­ry­si­te es­te­tiš­kai ir su fan­ta­zi­ja. Neb­lo­gai sek­sis tvar­ky­ti rei­ka­lus, su­si­ju­sius su moks­lu, pir­ki­mu ar par­da­vi­mu, spau­da, ry­šiais. Tie­sa, teks la­bai tau­py­ti, o tai sun­ku. MER­GE­LĖ (08 24–09 23)

Sa­vait­ga­lį ge­rai jau­si­tės, jei nie­kur ne­rei­kės sku­bė­ ti ir ga­lė­si­te at­si­pa­lai­duo­ti, nie­ ko pra­ktiš­ko ne­veik­ti. Sau­go­ki­tės ap­si­nuo­di­ji­mų, in­fek­ci­jų. Jaus­ki­ te sai­ką vai­šin­da­mie­si svai­ga­lais ir bū­ki­te ap­dai­rūs, kad jū­sų neap­gau­ tų, neap­vog­tų. Ki­tą sa­vai­tę tik­riau­ siai pa­jėg­si­te veik­ti tiks­liai pa­gal tai­syk­les, lai­ky­tis gra­fi­kų ir inst­ ruk­ci­jų. Tei­gia­mų emo­ci­jų su­teiks pa­vy­kę dar­bai, įta­kin­gų as­me­nų ir prie­šin­gos ly­ties dė­me­sys. Ga­li­te įsi­trauk­ti į nau­ją vers­lą ar­ba jį pla­ nuo­ti su bū­si­mais par­tne­riais.

„„Įvairovė: kolekcijoje – ir elegancija, ir jaunatviškas maksimalizmas.

DVY­NIAI (05 21–06 21)

Sa­vait­ga­lį bus dau­giau su­ si­ti­ki­mų su gi­mi­nai­čiais, kai­my­nais. Gal­būt vyk­si­te į sve­ čius ar­ba į ne­to­li­mą ke­lio­nę, no­ rė­da­mi pi­giau ap­si­pirk­ti ar pa­si­ rek­la­muo­ti. Vis dėl­to jus er­zins ar­ti­mo žmo­gaus ne­sa­va­ran­kiš­ ku­mas ar­ba jo prie­kaiš­tai dėl jū­sų ne­prak­tiš­ku­mo, iš­lai­du­mo. Ki­ta sa­vai­tė bus ak­ty­vi, ku­pi­na įspū­ džių, ta­čiau dėl neaiš­kios prie­žas­ ties ga­li­te pa­si­jus­ti ne­kaip. Gal­būt gau­si­te pra­ne­ši­mą, ku­rio ne­si­ti­kė­ jo­te. De­rė­tų la­biau sau­go­ti svei­ka­ tą ir pi­ni­gi­nę.

„„Originali: dizainerė I.Žitkuvienė madai nepataikauja.

oje – populiarūs. 

VĖ­ŽYS (06 22–07 22)

Tomo Raginos nuotr.

Sa­vait­ga­lį pra­var­tu pa­gal ga­li­my­bes ge­rin­ti ma­te­ria­ li­nes gy­ve­ni­mo są­ly­gas, at­nau­jin­ ti drau­giš­kus ry­šius. Re­gis, ak­tua­ lūs bus rei­ka­lai, su­si­ję su moks­lu, spau­da, rek­la­ma ar trans­por­tu. Ga­li­te su­lauk­ti sve­čių – gi­mi­nai­ čių ar drau­gų. Ki­tą sa­vai­tę sto­ko­ si­te emo­ci­nės pu­siaus­vy­ros, to­ dėl ga­li­te iš­pro­vo­kuo­ti bar­nius. Ypač sun­ku bus su­si­kal­bė­ti su ki­ tos kar­tos ir aukš­tes­nio pro­fe­si­ nio sta­tu­so žmo­nė­mis, pa­rei­gū­ nais. Ge­riau­siai jau­si­tės įpras­to­je ap­lin­ko­je, ra­miuo­se na­muo­se.

SVARS­TYK­LĖS (09 24–10 23)

Pe­rio­do pra­džio­je ga­li­mi ma­si­niai ren­gi­niai, su­si­ bū­ri­mai. Ne­sun­kiai ra­si­te bend­ra­ min­čių. Vi­sus svar­bes­nius rei­ka­lus leng­viau iš­sprę­si­te, jei­gu pa­si­tar­si­te su par­tne­riais, pa­ti­ki­mais drau­gais. Re­gis, sva­jo­si­te apie nuo­dė­min­gas mei­lės pa­gun­das. Pa­si­sau­go­ki­te ap­si­nuo­di­ji­mo, trau­mų, va­gys­čių, ap­kal­bų. Ki­tą sa­vai­tę jau­si­te ne­ri­ mą, kad ap­lin­kui tiek ne­tei­sy­bės, o jūs ne­ga­li­te nie­ko pa­da­ry­ti. Dar sun­kiau bus, jei jū­sų pa­čių są­ži­nė su­terš­ta, ir prie­šai, opo­nen­tai tuo ma­ni­pu­liuo­ja, gra­si­na. SKOR­PIO­NAS (10 24–11 22)

Sa­vait­ga­lį jau­si­te įtam­pą, bet kar­tu ir ener­gi­jos ant­ plū­dį. Gal­būt teks bend­rau­ti su įta­kin­gu as­me­niu, de­monst­ruo­ti, ką su­ge­ba­te. La­biau sau­go­ki­te pi­ ni­gi­nę, tur­tą, svei­ka­tą. Ir ne­da­ry­ ki­te to­kių klai­dų, ku­rios ga­li lem­ti rim­tą par­tne­rys­tės ar mei­lės san­ ty­kių at­ša­li­mą. Ki­tą sa­vai­tę ne­bū­ ki­te per­ne­lyg pa­tik­lūs ir at­vi­ri, jei ne­no­ri­te įsi­gy­ti kon­ku­ren­tų, už­ kib­ti ant su­kčių kab­liu­ko ir pan. Ga­li ne­ma­lo­niai nu­ste­bin­ti tie, ku­riems esa­te nea­be­jin­gi. Iš­gir­si­ te žei­džian­čių pa­sta­bų.

ŠAU­LYS (11 23–12 21)

Sa­vait­ga­lį mąs­ty­si­te apie stu­di­jas, ar­tė­jan­čius eg­za­ mi­nus, ke­lio­nę ar­ba gau­si­te ži­nių iš už­sie­nio. Dė­me­sį ga­li pa­trauk­ti nau­jas ger­bė­jas. Jei­gu no­ri­te pa­da­ ry­ti ge­rą įspū­dį, ne­kal­bė­ki­te apie tai, ko neiš­ma­no­te, ir ne­veid­mai­ niau­ki­te. Tik­riau­siai kaž­ką gra­žaus įsi­gy­si­te sau ar sa­vo na­mams. Ki­tą sa­vai­tę ne­blo­gai sek­sis ko­lek­ty­vi­nė veik­la. Tik ne­si­gun­dy­ki­te nau­jais pa­siū­ly­mais, neaps­vars­tę, ar jū­sų ga­li­my­bės leis juos pra­ktiš­kai rea­ li­zuo­ti. Sau­go­ki­tės va­gių, afe­ris­tų, la­biau rū­pin­ki­tės vai­kais. OŽIA­RA­GIS (12 22–01 20)

Sa­vait­ga­lį ga­li­te daug nu­ veik­ti, jei­gu jums pa­dės, pri­tars ant­ro­ji pu­sė ar­ba vers­lo par­tne­riai. Gal­būt at­gau­si­te sko­lą ar­ba pa­vyks nau­din­gai pa­si­sko­lin­ ti. Pa­gun­da iš­lai­dau­ti bus itin di­ de­lė. Jei no­ri­te pa­tau­py­ti, ver­čiau nei­ki­te į pre­ky­bos cent­rus. Ga­li­ma ži­nia ar sve­čias iš to­li. Ki­tą sa­vai­ tę ga­na ryž­tin­gai im­si­tės da­ly­ki­nių rei­ka­lų. Pa­si­žy­mė­si­te kū­ry­bin­gu­ mu, ini­cia­ty­vu­mu. Ta­čiau pai­ nio­si­te sa­vo ir ki­tų pa­rei­gas, at­sa­ ko­my­bę. Ga­li su­svy­ruo­ti su­tar­tis ar­ba pla­nas, su­si­jęs su ke­lio­ne. VAN­DE­NIS (01 21–02 19)

Sa­vait­ga­lį ga­li­te ti­kė­tis sėk­ mės, jei­gu mė­gin­si­te gau­ ti pa­gei­dau­ja­mą in­for­ma­ci­ją, už­ megz­ti drau­gys­tės, par­tne­rys­tės ar mei­lės ry­šį. Vis dėl­to teks įro­dy­ ti ge­rus ke­ti­ni­mus. Apsk­ri­tai, kaip šauk­si­te, taip at­si­lieps. At­sis­pir­ki­te pa­gun­dai be rei­ka­lo švais­ty­ti pi­ni­ gus. Ki­tą sa­vai­tę tu­rė­tų su­si­da­ry­ti ga­li­my­bės de­ry­boms su įta­kin­gais as­me­ni­mis. Gal­būt tam tik­ra pra­ sme bū­si­te eg­za­mi­nuo­ja­mi, ver­ti­ na­mi. Kad ir kaip bū­tų, ven­ki­te pa­ žei­di­nė­ti dis­cip­li­ną dar­be, reikš­ti ne­pag­rįs­tas pre­ten­zi­jas. ŽU­VYS (02 20–03 20)

Sa­vait­ga­lį temp­si­te ne­ma­žą su­si­kau­pu­sių pa­rei­gų krū­vį. Vis dėl­to net ir la­bai už­siė­mę ra­si­te ma­žes­nių ar di­des­nių džiaugs­mų. Gal­būt nuei­si­te į spor­to klu­bą ar gro­žio sa­lo­ną. Svar­bu veng­ti gin­ čų ir int­ri­gų. Ne­suk­čiau­ki­te. Ki­tą sa­vai­tę įma­no­mi fi­nan­si­niai ne­ti­ kė­tu­mai. Gal­būt jums pri­mins už­ mirš­tą sko­lą ar­ba teks at­si­ly­gin­ti už su­teik­tą pa­slau­gą. Ne­la­bai su­ pras­da­mi sa­vo no­rus, ga­li­te im­ tis ką nors keis­ti, gal­būt ska­ti­na­ mi įta­kin­go as­mens. Si­do­ni­ja


24

šeštadienis, balandžio 20, 2013

menas ir pramogos

„Kau­nas Jazz“: iš

­

Kaip pa­ga­liau atė­jo pa­va­sa­ris, taip džia­ zo mu­zi­kos ger­bė­jai ne­tru­kus su­lauks sa­vo­sios šven­tės – fes­ti­va­lio „Kau­nas Jazz 2013“. Apie jį kal­ba­mės su fes­ti­va­lio įkū­rė­ju ir idė­ji­niu va­du Jo­nu Ju­ču.

En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

„„Intriga: ar kartu su sūnumi muzikantu Kyle’u į Kauną atvyks ir le­gen­di­nis ak­to­rius ir re­ži­sie­rius C.East­woo­das?

– Šį­met fes­ti­va­lis skai­čiuo­ja jau 23 me­tus – tai iš­ties ne­ma­ žas lai­ko tar­pas ir kiek­vie­nais me­tais tik­riau­siai rei­kia pa­si­ steng­ti, kad jis neiš­sik­vėp­tų ir ne­pra­ras­tų ener­gi­jos, ku­rios, kaip ži­no­me, su­tei­kia nu­si­sto­ vė­ju­sios tra­di­ci­jos ir, ži­no­ma, nau­jo­vės. Ko­kios jos šį­met? – Per­žiū­rint vi­są 23 me­tų is­to­ri­ ją rei­kia pa­sa­ky­ti, kad iš tik­rų­jų sten­gia­mės ir kiek įma­no­ma puo­ se­lė­ti vi­sas tra­di­ci­jas, ku­rių su­si­ kau­pė per tiek me­tų, ir kiek­vie­ną kar­tą įterp­ti vis ką nors nau­ja, tad šis fes­ti­va­lis nė­ra išim­tis. Vė­lia­ vos jau ple­vė­suo­ja ir Se­na­mies­ty­ je, ir Lais­vės alė­jo­je, o per fes­ti­va­ lį jų ka­bos dar dau­giau. Iš­da­li­jo­me fes­ti­va­lio at­ri­bu­ti­ką, lanks­ti­nu­kus, pla­ka­tus, tai­gi žmo­nės ga­li su­si­pa­ žin­ti su pro­gra­ma. O iš nau­jo­vių – ba­lan­džio 25ąją, kai ati­da­ry­si­me fes­ti­va­lį Kau­no ro­tu­šė­je, po iš­kil­min­gos ce­re­mo­ni­jos oro ba­lio­nas pa­kils Ro­tu­šės aikš­tė­je, o ne Vie­ny­bės, kaip bū­da­vo anks­ čiau. Ži­no­ma, jei leis oro są­ly­gos. Taip pat bus su­reng­ti meist­ riš­ku­mo kur­sai. Taip jau yra bu­

vę fes­ti­va­ly­je „Kau­nas Jazz“, bet ne kiek­vie­nais me­tais. Šį­met juos rengs gru­pė „Na­tu­ral­ly 7“, ku­ri 28ąją kon­cer­tuos „Žal­gi­rio“ are­no­je. Iš­va­ka­rė­se gru­pė su­rengs meist­riš­ ku­mo pa­mo­ką, su­si­rin­ku­sie­siems at­sa­kys į klau­si­mus. Mu­zi­kan­tai, no­rin­tys da­ly­vau­ti meist­riš­ku­mo pa­mo­ko­je, tu­ri re­gist­ruo­tis mū­sų in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je – lauk­ si­me jų iš vi­sų mies­tų. – Re­gis, „Na­tu­ral­ly 7“ – šio fes­ ti­va­lio pa­grin­di­nis ak­cen­tas? – Taip, aš kar­tais juo­kau­ju, kad jie – kaip sep­ty­ni Bob­by McFer­ ri­nai. Vis­ką at­lie­ka sa­vo bal­su. Esu bu­vęs pro­fe­sio­na­lus mu­zi­ kan­tas – kai jų kon­cer­te klau­sau­ si už­si­mer­kęs, su­pran­tu, kad vis­ kas at­lie­ka­ma bal­su, bet ki­tiems tik­rai ga­li pa­si­ro­dy­ti, kad skam­ ba ir įra­šas. Ga­li­ma net pa­gal­vo­ ti, kad gro­ja or­kest­ras! Tai tik­rai la­bai įdo­mus ko­lek­ty­vas, su­kū­ ręs sa­vo žan­rą ir to­je sri­ty­je ne­tu­ rin­tis jo­kių kon­ku­ren­tų. Vo­ka­li­nio džia­zo ger­bė­jams šis pa­si­ro­dy­mas su­teiks tiek džiaugs­mo, kiek jo ga­li su­teik­ti svai­gi­na­mas mei­lės nuo­ ty­kis ar mėgs­ta­mos krep­ši­nio ko­ man­dos per­ga­lė – ir tai dar kar­tu su­dė­jus.


­

25

šeštadienis, balandžio 20, 2013

menas ir pramogos

ti­ki­mas tra­di­ci­joms ir at­vi­ras nau­jo­vėms Dar iš nau­jo­vių – vie­nas fes­ti­ va­lio rė­mė­jų ža­da pa­leis­ti „Kau­no Jazz“ lai­vą, ži­no­ma, jei bus tin­ ka­mos oro są­ly­gos. Jei ne­bus la­bai šal­ta, fes­ti­va­lio „Kau­nas Jazz“ lai­ vas penk­ta­die­nį, šeš­ta­die­nį, sek­ ma­die­nį dviem rei­sais plauks nuo Vy­tau­to baž­ny­čios iki „Com­bo“ klu­bo ir at­gal. – Lai­ve grei­čiau­siai skam­bės džia­zas? – Ži­no­ma, lai­ve tu­rė­tų gro­ti džia­ zo mu­zi­kan­tas ar mu­zi­kan­tai – dar de­ri­na­me. Jei vis­kas ge­rai klos­ty­ sis, pa­ban­dy­si­me pa­kar­to­ti se­no­ vi­nio au­to­bu­siu­ko rei­są nuo Ro­ tu­šės aikš­tės. Ir dar vie­nas nau­jas pro­jek­tas: pir­mą kar­tą Kau­no var­ pai skam­bės su Kau­no big­ben­du. Su or­kest­ru, an­samb­liu yra bu­ vę įvai­rių pro­jek­tų, bet su big­ben­ du – dar ne. Liu­tau­ras Ja­nu­šai­tis ir Ju­lius Vil­no­nis, kiek ži­nau, jau ren­gia or­kest­ruo­tes. Ma­nau, bus įdo­mu.

Jo­nas Ju­čas:

Jau de­šimt me­tų į fes­ti­va­lį at­vyks­ta vie­ni­šius ita­las – jis la­bai iš anks­to nu­si­ per­ka bi­lie­tus į ab­ so­liu­čiai vi­sus kon­cer­tus.

– Kuo ap­skri­tai iš­si­ski­ria šių­ me­čio „Kau­no Jazz“ pro­gra­ ma? – Šį­met „Kau­no Jazz“ pro­gra­ ma stip­ri, iš­si­skir­tų fes­ti­va­lis tuo, kad vi­si ko­lek­ty­vai, ypač gro­sian­ tys sa­lė­se ir „Žal­gi­rio“ are­no­je, stip­rūs, ži­no­mi ir to­ly­gūs, – juos pri­si­kvies­ti nė­ra taip pa­pras­ta. Lau­kia­me le­gen­di­nio ak­to­riaus ir re­ži­sie­riaus Clin­to East­woo­do sū­ naus Kyle‘o East­woo­do ir ma­nau, kad jis vi­siems jis pa­tiks. Be­je, sklin­da kal­bos, kad ga­li at­va­žiuo­ti ir jo tė­vas, nes jis mėgs­ta nie­ko ne­ sa­kęs at­va­žiuo­ti ir dar už­li­pęs ant sce­nos pa­gro­ti drau­ge. Žvelg­da­mas į pro­gra­mą, ga­liu pa­sa­ky­ti, kad Vla­di­mi­ras Če­ka­ si­nas mū­sų fes­ti­va­ly­je bu­vo la­bai se­niai – vie­ną sy­kį gro­jo, bet la­bai se­niai. Ma­nau, kau­nie­čiai, tiek lai­ko ne­gir­dė­ję V.Če­ka­si­no, tik­ rai no­rės iš­girs­ti. Pet­ras Ge­niu­šas taip pat yra gro­jęs „Kau­ne Jazz“, bet ir­gi tik vie­ną kar­tą. Jie šį­met gros drau­ge. Ir dar vie­na nau­jo­vė. Prieš dve­ jus me­tus įstei­gė­me „Kau­no Jazz“ pri­zą ko­lek­ty­vui, ku­ris, ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, nu­ste­bi­no ypač sėk­min­ gu pa­si­ro­dy­mu. Min­dau­go Juo­džio su­kur­tą sta­tu­lė­lę tra­di­ciš­kai teik­

da­vo­me sek­ma­die­nio va­ka­re. Taip bus ir šį­met. Tik už­per­nai ir per­nai tai spren­dė ko­mi­si­ja, o šie­met sa­vo bal­sus klau­sy­to­jai ga­lės ati­duo­ti ir feis­bu­ke. Jie ir ko­mi­si­ja lems, kam sta­tu­lė­lė ati­teks, ieš­ko­si­me bend­ ro spe­cia­lis­tų ir klau­sy­to­jų sim­pa­ ti­jų var­dik­lio. Tu­riu pa­ste­bė­ti, kad „Kau­no Jazz“ klau­sy­to­jai yra la­bai iš­pru­sę ir jų nuo­mo­nė la­bai svar­ bi. Be­je, tai, kad klau­sy­to­jai la­bai iš­pru­sę, kas­met pa­žy­mi ir kon­cer­ tuo­jan­tys ko­lek­ty­vai. – Na, ir sa­vo­tiš­ka nau­jo­vė – lauk­ta­sis su­grį­ži­mas į VDU sa­lę... – Tai la­bai džiu­gi­na, nes ir vėl vis­kas bus vie­to­je. Jau ap­žiū­rė­jau: VDU Di­džio­ji sa­lė, ku­rio­je prieš jos re­mon­tą vyk­da­vo fes­ti­va­lio kon­ cer­tai, gra­ži, tin­ka­ma mū­sų fes­ti­ va­liui, gar­sui ir, svar­biau­sia, klau­ sy­to­jai prie jos pri­pra­tę. Anuo­met į bu­vu­sius po­li­ti­nio švie­ti­mo na­mus džia­zas lai­ku atė­jo ir vi­są tą bu­vu­ sią dva­sią iš­pū­tė. – Iš­ties su­si­ku­ria bend­ra sa­lės ir aikš­tės erd­vė ir at­ro­do, kad vi­sas Kau­nas pa­ny­ra į džia­zą. – To ir il­gė­jo­mės, kai sa­lė bu­vo re­ mon­tuo­ja­ma. Be­je, šių­me­čiai fes­ti­ va­lio lau­ko kon­cer­tai taip pat ge­ri. Kaip vi­sa­da, da­ly­vau­ja iš­ti­ki­ma­sis „Sau­lės klio­šas“, kai ku­rios gru­ pės, ku­rios pa­si­ro­dys ir „Com­bo“ klu­be, Vil­niaus Juo­zo Tal­lat-Kelp­ šos kon­ser­va­to­ri­jos big­ben­das, ži­ no­ma, bus ir džia­zo ma­dų, fe­jer­ ver­kas. – O ką iš­gir­si­me klu­be „Com­ bo“? – Pir­miau­sia iš­skir­čiau len­kų dai­ ni­nin­kę Mo­ni­ką Bor­zym, ku­ri kon­ cer­tuos klu­be pir­mą­ją fes­ti­va­lio die­ną. Įdo­mūs ir ki­ti – pran­cū­zai „Mal­ted Milk“, vo­ka­lis­tė iš Ny­der­ lan­dų Ntjam Ro­sie, švei­ca­rų gru­pė „A.Spell“. – Tra­di­ciš­kai džia­zas skam­bės baž­ny­čio­je ir si­na­go­go­je ? – Taip, ži­no­ma. La­bai se­niai pas mus gro­jo Skir­man­tas Sas­naus­ kas. Jį su gru­pe iš­gir­si­me Vy­tau­ to Di­džio­jo baž­ny­čio­je, o Kau­ no si­na­go­go­je skam­bės Da­nie­liaus Pras­pa­liaus­kio ir Leo­nar­do Bėk­šos due­tas. – Šven­to­vė­se šį­met – vien lie­ tu­viai? – Taip. Mu­zi­kan­tai iš Iz­rae­lio, gru­pė „Roy Oliel Sex­tet“, pa­si­ro­ dys VDU Di­džio­jo­je sa­lė­je. Pui­ki gru­pė, aukš­čiau­sia kla­sė. – Ma­nau, tik­rai ži­no­te, kad džia­zą la­bai pa­mė­gę ir lie­tu­ viai emig­ran­tai, jie ne­pra­lei­ džia pro­gos į Lie­tu­vą at­vyk­ti bū­tent per „Kau­nas Jazz“. – Jų iš tik­rų­jų yra, ir ne­ma­žai. Dau­giau­sia – iš Ai­ri­jos ir Ang­li­jos, bet yra ir iš JAV. Kiek ži­nau, mū­sų tau­tie­čiai pen­kioms die­noms pa­ sii­ma ato­sto­gas ir at­vyks­ta į fes­ti­ va­lį. Ži­no­ma, mes jais la­bai džiau­ gia­mės. Yra at­va­žiuo­jan­čių ne tik lie­tu­vių, bet ir ki­tų ša­lių džia­zo my­lė­to­jų. Vi­sa­da į „Kau­nas Jazz“ at­vyks­ta len­kų, lat­vių gru­pės. Es­tų at­vyks­ta ma­žiau, nes pas juos kaip tik tuo me­tu taip pat vyks­ta džia­zo mu­zi­kos fes­ti­va­lis, ku­ris, be­je, yra mū­sų par­tne­ris – ne­tgi kai ku­rios

gru­pės da­ly­vau­ja ir pas mus Kau­ ne, ir Es­ti­jo­je. Kas­met į „Kau­ną Jazz“ at­vyks­ta gru­pė nor­ve­gų. Kiek ži­nau, nor­ve­ gus į fes­ti­va­lį at­ve­ža en­tu­zias­tas, mo­ky­to­jas, bet, re­gis, ne­tgi ne mu­ zi­kos, tie­siog – džia­zo ger­bė­jas, ir jau ke­le­rius me­tus jis at­ve­ža gru­ pę, ku­ri pa­pras­tai iš­vyks­ta sek­ma­ die­nį. Taip pat nuo­lat jau de­šimt me­tų į fes­ti­va­lį at­vyks­ta vie­ni­šius ita­las – jis la­bai iš anks­to nu­si­per­ka bi­ lie­tus į ab­so­liu­čiai vi­sus kon­cer­tus, ta­čiau daž­nai sė­da­si ten, kur jam pa­tin­ka, to­dėl mes jį ir pažįsta­me, nes ne­re­tai tu­ri­me spręs­ti pro­ble­ mą, kai jis uži­ma ki­to žmo­gaus vie­tą (juo­kia­si). – Na, ir pa­sku­ti­nis „Kau­no Jazz 2013“ kon­cer­tas Vil­niu­ je, dėl ku­rio ne­ma­žai kau­nie­

čių mur­ma: ko­dėl Vil­niu­je, o ne Kau­ne? – Pap­ras­tai Vil­niu­je gro­da­vo at­li­ kė­jas, ku­rį kau­nie­čiai anks­tes­niuo­ se fes­ti­va­liuo­se „Kau­nas Jazz“ jau bū­da­vo gir­dė­ję – toks sa­vo­tiš­kas „Klau­sy­to­jams pa­gei­dau­jant“, o šį­met yra ki­taip. Le­gen­di­nė ja­po­nų pia­nis­tė Hi­ro­mi Ue­ha­ra, nuo še­ še­rių me­tų gro­jan­ti vun­der­kin­dė, ku­rios var­dą be klai­dų ta­ria JAV ir Eu­ro­pos džia­zo klau­sy­to­jai, su gru­ pe „The trio Pro­ject“ pa­si­ro­dys tik Vil­niu­je dėl ga­na pa­pras­tos prie­ žas­ties – aukš­tos kla­sės „Ya­ma­hos“ for­te­pi­jo­no, ku­rio, de­ja, Kau­ne ne­ tu­ri­me. O bū­tent toks inst­ru­men­ tas bu­vo jos rei­ka­la­vi­mas. Ki­ta ver­tus, sma­gu Vil­niu­je ma­ ty­ti „Kau­no Jazz“ at­ri­bu­ti­ką, juo la­biau kad Vil­nius tik­rai nė­ra to­ li, dėl to­kios at­li­kė­jos ver­ta vyk­ti ir daug to­liau.

„„Geografija: norintieji išgirsti ja­

po­nų pia­nis­tę H.Ue­ha­rą laukia­ mi Vilniuje.


26 2

šeštadIENIS, balandžio 20, 2013

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai�������������������������������� 26 Paslaugos���������������������������������������� 26, 27 Parduoda� ���������������������������������������� 27, 28 Perka� ���������������������������������������������������������� 28 Įvairūs� �����������������������������������������������29, 30 Karščiausi kelionių pasiūlymai����������������������� 30 Pramogos, šventės, laisvalaikis� �������������������������������������������� 30 Kviečia � ���������������������������������������������28, 29 Kviečia mokytis �������������������������������� 30 Informuoja� �������������������������������������������� 30

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) 101 kepyklėlių tinklui skubiai reikalingi kepėjai-konditeriai. Nemokančius apmokome. Tel. 8 655 25 628.

DARBo skelbimai

1097766

Ieško

EKSPEDICIJOS VADYBININKO(-ĖS) Patirtis:

1 metai ekspedicijos ar transporto vadybos srityje Atlyginimas: 39% nuo darbo rezultato (neatskaičius mokesčių) Gyvenimo aprašymą prašome siųsti e. paštu tomas@tomegris.lt Kilus klausimams, teirautis tel. 8 687 12 674.

DARBAS UŽSIENYJE. IŠVYKIMAS GEGUŽĖS MĖN. ANGLIJOJE: pakavimo darbai fabrike. NORVEGIJOJE: kepyklos, sūrio, drabužių fabrikai, šiltnamiai. VOKIETIJOJE: dešrelių gamykla, sulčių fabrikas. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys. Tel. 8 699 94 931; karjeros.biuras@gmail.com. Elektros prekių parduotuvei reikalingas darbininkas. Kviečiame į pokalbį balandžio 24 d. (trečiadienį) 10 val. UAB „Elektrobig“, Draugystės g. 19, Kaunas. Kietųjų baldų gamybos įmonė ieško baldžiaus staklininko-surinkėjo. Darbas Kauno r. Ilgakiemio kaime. Dėl darbo kreiptis tel. 8 687 81 516.

Tekstilės gamybos įmonė ieško pagalbinio darbininko. Darbas Šlienavoje. Teirautis tel. 8 672 53 888.

1098248

1101552

Kviečiame dirbti siuvėjas (-us). Siuvame viršutinius gaminius. Nepertraukiamas darbas, geros darbo sąlygos. Tel. 8 641 95 657.

Tekstilės gamybos įmonė ieško valytojos (-o). Darbas Šlienavoje. Teirautis tel. 8 672 53 888.

1101600

1101408

Legalus darbas užsienyje mokantiems ir nemokantiems kalbos. Anglijoje – dėvėti drabužiai, fabrikai, ž. ūkis, paukštynas. Danijoje – bulvių rūšiavimas, pakavimas sandėliuose, fabrike. Norvegijoje – vištienos, žuvies, vaisių, kiaušinių fabrikai. Tel. 8 655 57 030, darbo.vartai@gmail.com, www.darbovartai.lt. 1101908

Nacionaliniam Kauno dramos teatrui reikalingas vairuotojas, turintis B, C ir D kategorijas. Darbas Lietuvoje. Teirautis tel. 8 685 74 488.

1101386

Nedidelė transporto įmonė ieško tolimųjų reisų vairuotojų. Krovinių pervežimas maršrutu Lietuva-Skandinavijos šalys. Reikalinga CE kategorija. Rusų ir anglų kalbų žinios būtų privalumas. Atlyginimas sutartinis. Kontaktinis tel. 8 686 78 855. 1101104

Norvegijos mėsos fabrike reikalingas mėsininkas-iškaulinėtojas. Reikalavimai: patirtis, gera šnekamoji anglų kalba. Skambinti darbo dienomis nuo 10 iki 17 val. tel. (8 37) 208 632, 8 684 34 884; rokas@onoffservice.lt. 1101133

Pervežimų kompanijai UAB „Hoptransa“ reikalingi tolimųjų reisų vairuotojai, turintys CE kat. Tel. 8 687 70 945. 1092230

Reikalingas krovininio transporto remonto automobilių šaltkalvis. Reikalavimai: patirtis remontuojant sunkvežimius (nuo 2 metų), sunkvežimių sandaros išmanymas, darbštumas, sąžiningumas. Tel. 8 615 19 219. 1098245

Reikalingas ratinio ekskavatoriaus operatorius. Tel. 8 685 09 172. 1100969

Reikalingi tarptautinių pervežimų vairuotojai, turintys darbo patirties. Tel. 8 615 59 333.

„Žėručio“ autoservisui Kaune (Savanorių pr. 266), reikalingas patyręs dažytojas-paruošėjas. Tel. 8 655 18 890. 1101789

Akmens apdirbimo įmonei „Akmi“ reikalingi šie specialistai: CNC operatoriai-programuotojai, atlyginimas nuo 2 500 Lt; pjovėjai, šlifuotojai, poliruotojai, atlyginimas nuo 2 200 Lt; pagalbiniai darbininkai, atlyginimas nuo 1 700 Lt. Privalumai: panašaus darbo patirtis, automobilinio krautuvo vairuotojo, hidromanipuliatorių operatoriaus, krovinių prikabinėtojo pažymėjimai. Darbas gali būti pamainomis. Apie įmonę: www.akmi.lt. Pasiteirauti tel. (8 37) 342 545. Savo CV siųskite adresu jurate@akmi.lt. 1101467

Baldų gamybos įmonė UAB „FPI Baltic” ieško (Žeimiai, Jonavos r.) ŠALTKALVIO-SUVIRINTOJO. Reikalavimas – darbo patirtis (baldų gamybos įmonėje – privalumas). Visos socialinės garantijos. Atlyginimas sutartinis. Tel. 8 687 21 336 arba e. p. personalas@fpifurniture.eu. 1099757

1098111

Reikalingi tolimųjų reisų vairuotojai, turintys vizas, važinėti į Angliją, Rusiją, Baltarusiją. Tel. 8 671 02 256.

1100521

Reikalingi vamzdžių klojėjai arba pagalbiniai darbininkai. Tel. 8 698 12 964, 8 614 42 515. 1101559

Reikalingi: patyręs automobilių paruošėjas – dažytojas ir gabus mokinys. Tel. 8 676 22 258. 1097789

Restoranas, esantis PC „Mega“, ieško pagalbinės darbuotojos. Slankusis darbo grafikas. Daugiau informacijos tel. 8 639 68 403. 1100576

Statybos įmonei reikalinga (-as) aukštąjį (juridinį) išsilavinimą, patirties turinti (-is) administratorė (-us). Reikalavimai: teisinių dokumentų ruošimas, raštvedybos ir kompiuterinės žinios, personalo dokumentų tvarkymas; ISO sistemų dokumentų tvarkymas; konkursinės dokumentacijos ruošimas. Tel. (8 37) 392 602. CV siųsti e. paštu avona@avona.lt. 1100454

1099372

1101561

Transporto įmonei reikalingi tarptautinių gabenimų vairuotojai vairuoti automobilius – šaldytuvus (važiavimas po vieną ir po du). Reikalavimai: darbo patirtis, E kat. Tel. 8 685 83 888. 1094282

UAB „Kauno Daisotra“ nuolat dirbti maršrutais Lietuva–Rusija, Italija–Rusija ir Italija– Anglija reikalingi patyrę tarptautinių krovinių gabenimo vairuotojai. Kreiptis Kaune tel. 8 685 03 016. 1101509

UAB „Selita“ ir Ko reikalingas įrangos priežiūros mechanikas. Reikalavimai: mechaniko darbo patirtis, techninis išsilavinimas būtų privalumas. Darbo pobūdis: įrangos priežiūra. Kreiptis tel. 8 686 76 248 nuo 8 iki 17 val. CV galite siųsti e. paštu cv.personalas@selita.lt. 1101056

1093031

Ozonoterapija –

Automobilininkams

tai sveikata, energija ir darbingumas!

Ozonoterapija – efektyvi pagalba esant kraujotakos sutrikimams, po insulto, infarkto, sergant diabetu, ateroskleroze, jaučiant lėtinį nuovargį, migreninius, kitus lėtinius galvos skausmus, sergant bronchitu, balso stygų uždegimu, reumatu, artritu, lytinių organų lėtinėmis uždegiminėmis ligomis, nevaisingumu.

Tel. (8 37) 333 557, mob. tel. 8 606 911 20. Vytauto pr. 23, Kaunas Daugiau informacijos www.mirameda.lt

Kamuoja dažnas, skausmingas šlapinimasis ar šlapimo nelaikymas? Turite erekcijos ar potencijos sutrikimų? O gal sergate akmenlige? Ilgamatę tarptautinę patirtį turintis medicinos mokslų daktaras, docentas UROLOGAS Darijus Skaudickas Jums suteiks išsamią konsultaciją, kurios metu bus atliekama prostatos, šlapimo pūslės ir inkstų echoskopija bei paskirs atitinkamą gydymą. BIOFIRST klinika, Studentų g. 37, Kaunas, tel. (8 37) 750 866, www.bioklinika.lt. 1102027

Klinikoje GROŽIO PASAULIS gyd. onkologėchirurgė L.Šarakauskienė ištiria apgamus siaskopu ir juos pašalina chirurginiu lazeriu bei kitais metodais. Tel. 313 900. Su EUROVAISTINĖS kortele MEDUS suteikiama 10 proc. nuolaida.

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837.

Klinikos BENDROSIOS MEDICINOS PRAKTIKA naujiena – kaulų, sąnarių ir minkštųjų audinių magnetinio rezonanso tyrimai. Gali būti atliekami skubiai. Tel. 313 665. Su EUROVAISTINĖS kortele MEDUS suteikiama 12 proc. nuolaida.

1094227

VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai” skelbia atranką į laisvą įmonės Kauno filialo vadovo, vyresniojo prabuotojo darbo vietą Kaune. Reikalavimai pretendentams: 1. Universitetinis išsilavinimas; 2. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinę priežiūrą, išmanymas; 3. Mokėjimas kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją; 4. Raštvedybos pagrindai; 5. Darbas kompiuteriu; 6. Bent vienos užsienio kalbos mokėjimas. Privalumai: chemiko išsilavinimas, kelių užsienio kalbų mokėjimas, vairuotojo pažymėjimas, vadovaujančio darbo patirtis. Dokumentus: gyvenimo aprašymą, motyvacinį raštą, išsilavinimą patvirtinančio dokumento bei asmens tapatybės dokumentų kopijas prašom pateikti iki 2013 05 06 adresu Lietuvos prabavimo rūmai, M.K.Čiurlionio g. 65, 66164 Druskininkai, informacija teikiama tel. (8 313) 55 237 arba e. paštu centras@lpr.lt. 1101594

Viešajai įmonei reikalingas buhalteris, turintis darbo patirties, dirbti ne visą darbo dieną. CV siųsti dvanseviciene@yahoo.com. Tel. 8 652 93 000.

1092934

1092942

Medicinos centre „Neuromeda“ aukščiausios kvalifikacijos gydytojai konsultuoja esant nugaros, galvos skausmams, kraujotakos sutrikimams. Atliekama manualinė terapija, akupunktūra, elektrostimuliacija, masažai. Registracija tel. 8 613 42 780, 331 511. www.neuromeda.lt. 1090930

Odontologijos paslaugos (galima išsimokėtinai). Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. E.Ožeškienės g. 31A, tel. 202 094. www.masdenta.lt. 1063562

OZONOTERAPIJA – efektyvi pagalba po infarktų, insultų, sergant diabetu, ateroskleroze, endarteritu, impotencija. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284. Tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt. 1093890

Pacientų gydymas jų namuose po ilgalaikio ALKOHOLIO vartojimo ir esant sunkiam PAGIRIŲ sindromui. Pagalba visą parą. www.isblaivinimas.lt. Tel. 8 699 28 234, 221 128.

Paslaugos IŠBLAIVINIMAS VISĄ PARĄ. Priklausomybės ligų gydymas. Tel. 8 606 91 150. 1094879

1096812

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355. 1096161

Buitinės technikos remonto

Nemokamai iðveþa Senà buitinæ, kompiuterinæ technikà ir kitus elektronikos prietaisus Registracija tel.

8 641 99 000

www.kaunakiemis.lt Remontuoju visas automatines skalbykles. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900.

1095581

Nebrangiai prijungiame skaitmeninę televiziją. Taisome televizorius, garso aparatūrą ir kitus el. prietaisus – su garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 751. 1094107

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 1089325

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 1096800

Automatinių skalbyklių (visų rūšių) remontas ir prekyba jomis. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061. 1094651

Automatinių skalbyklių taisymas. Garantija. Atvykstame į namus. Tel. 353 178, 8 682 81 722. 1099239

Kompiuterininkų Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 1083150

Taisome nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius. Atnaujiname NAVIGACIJAS. Suteikiame garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

1094082

Visų kompiuterių ir televizorių bei garso technikos servisas. Adresas Savanorių pr. 192, Kaunas, tel. (8 37) 327 424; www.pc-help.lt. 1071019

1096593

1100978

Medikų

Automobilio apsauga nuo korozijos. Antikorozinis automobilio padengimas „Dinitrol“ medžiagomis. Kėbulo paruošimas, dažymas, suvirinimas. Suteikiame garantiją. Kalvarijos g. 28A, tel. 392 803, 8 698 36 705.

Pavasarinės nuolaidos ir specialūs pasiūlymai!

UAB dirbti Norvegijoje reikalingi kvalifikuoti, turintys praktinės darbo patirties tinkuotojai, mūrininkai, grindų plytelių klojėjai, apdailininkai (glaistymas, dažymas) statybose. Reikalavimai: kvalifikacijos pažymėjimas, anglų kalbos pagrindai. Skambinti darbo dienomis 8-17 val. tel. 8 620 77 510. 1100098

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Prekiaujame kraujospūdžio matuokliais. Taisome sugedusius. „Medicinos reikmenys“. V.Putvinskio g. 49, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. Tel. 206 511, 8 684 45 751.

1097751

Tarptautinių pervežimų įmonė plečia savo veiklą ir ieško vairuotojų-ekspeditorių. Darbas maršrutu Lietuva-Vakarų Europa (4 sav.). Reikalavimas – ADR pažymėjimas. Privalumai: 2 m. darbo patirtis, ankstesnių darboviečių rekomendacijos, užsienio kalbų žinios. Siūlome: stabilų darbo grafiką, greitai ir laiku mokamą užmokestį, visas socialines garantijas, naujus vilkikus; neturinčius patirties apmokome. Kreiptis tel. (8 37) 268 960, 8 656 14 298.

1097392

Siūlo darbą

Statybos įmonei reikalingi fasado sienų šiltintojai dirbti Lietuvoje ir Vokietijoje. Skambinti darbo valandomis tel. (8 37) 375 331.

UAB „Rasos klinikoje“ suaugusiesiems atliekamos vidaus organų, skydliaukės, mažojo dubens ir širdies echoskopijos. Konsultuoja chirurgas. S.Žukausko g. 14–1, tel. 312 111. Darbo laikas I–V 8–20 val. 1071845

Statybos, remonto AKCIJA – 50 %! Balkonų stiklinimas. Plastikiniai langai (aliumininės stumdomos, varstomos sistemos, vokiškas 4–6 kamerų profilis). Tel. 8 646 07 553. 1087075


27 3

šeštaDIENIS, balandžio 20, 2013

klasifikuoti skelbimai Greitai ir kokybiškai klojame trinkeles, suteikiame garantiją. Statome vejos ir kelio bortelius, sulyginame šulinius. Tveriame tvoras. Tel. 8 685 85 550.

Paslaugos Statybos, remonto

1092249

Griauname pertvaras, tapetuojame, glaistome, dažome, montuojame gipskartonį, plastiką, klojame plyteles, dedame laminatą. Tel. 8 614 59 727. 1101762

GRINDŲ BETONAVIMAS (nuo 1 kv. m iki Jūsų pageidaujamo ploto) – butams, namams, biurams ir t.t. LIEJAME pamatus. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 650 44 922 1096091

Kaminų įdėklai, dūmtraukiai, nestandartiniai skardos gaminiai. Tel. 8 611 53 224, www.resikona.lt. 1099452

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430.

1097486

Kasame, valome, giliname šulinius, tranšėjas, kanalizacijas ir drenažus. Tel. 8 647 58 375.

Vokiški plastikiniai langai, šarvuotos durys. Balkonų stiklinimas. Langų remontas. Tel. 8 688 87 055, 8 687 82 361.

1096684

Vonios kambarių įrengimas. Santechnika ir keramikos apdaila. Kiti statybos darbai. Tel. 8 623 95 666. 1100943

Vonių restauravimo lyderiai. Patirtis 17 m. Stipriausia Lietuvoje GREEN-EKO2 danga su marmuru, akmeniu, keramika. www.restauruok.lt. Tel. 440 201, 8 671 88 575. 1097339

www.meistras24.lt atliekame visus, net ir smulkius, santechnikos, šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo darbus, naudojame savo ar jūsų medžiagas. Suteikiame garantiją. Tel. (8 37) 22 33 11, 8 699 49 955, e. paštas info@agiris.lt. 1098431

1094755

1096902

Apdaila. Mansardų įrengimas ir šiltinimas. Įvairių grindų įrengimas (ir iš MDP), gipskartonio ir medžio drožlių plokščių montavimas. Tel. 8 630 40 405. 1099328

Atliekamas visas sienų paruošimas, dažome. Kokybė, garantija. Pensininkams – nuolaidos. Idv Nr. 433900. Tel. 8 638 40 305. 1100008

Atliekame drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimą. Sutvarkome dokumentaciją. Dirbame jau 20 metų. Tel. 8 674 13 881. 1096892

Atliekame fasadų šiltinimo darbus, dažome struktūriniais dažais. Tel. 8 638 99 645.

1101692

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 1093814

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 1091995

Atliekame šlaitinių stogų dengimo darbus, karkasinė statyba. Pavėsinių, terasų įrengimas. Įvairios tvoros. Aplinkos darbai. Tel. 8 615 57 070. 1100458

Atlieku įvairius vidaus ir lauko smulkius darbus. Tel. 8 608 75 885. 1098599

Aukštos kokybės dažymas, tapetavimas, langų angokraščių apdaila, sienų ir lubų lyginimas, grindų laminatas. Kainos derinamos. Tel. 8 686 47 904. 1089994

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 1096668

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

1095185

BETONO HIDROIZOLIACIJA: pamatų, rūsių, baseinų, terasų. Asfalto duobių taisymas. Tel. (8 37) 330 686, 8 687 84 142. 1096134

Buto remontas: glaistymas, dažymas, tapetavimas, laminato klojimas, smulkūs elektros, buities remonto darbai. Tel. 8 627 08 018, e. paštas apdailiuxxx@gmail.com. 1101506

Darome pamatus, atliekame mūro, stogų dengimo ir įvairius statybos darbus. Tel. 8 656 27 767. 1096539

Dažau, tapetuoju, glaistau, dedu laminatą. Patirtis 20 metų. Pristatau medžiagas. Tel. 8 646 06 456. 1101287

Dengiame plokščius ir šlaitinius stogus. Atliekame elektros instaliacijos, trinkelių klojimo darbus. AUTOKRANO NUOMA. Tel. 362 127, 8 687 39 361. 1093577

Gaminame vartus, vartelius. Atliekame montavimo darbus. Tveriame įvairių tipų tvoras. Liejame sąramas po tvora. Atliekame suvirinimo darbus. Tel. 8 674 52 897. 1100124

1098239

Mūrijame, betonuojame. Suvirinimo, griovimo darbai. Gipskartonio montavimas. Stogų dengimas. Tel. 8 646 16 479. 1099875

NAMŲ ŠILTINIMAS ekovata ir polistireno granulėmis. Darbas amerikietiška įranga KRENDL. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 655 66 061.

1096114

Nebrangiai kalu dailylentes, dažau, tapetuoju, dedu laminuotas grindis, parketlentes, plyteles. Tel. 477 800, 8 604 34 979. 1100901

Nebrangiai remontuoju butus ir namus. Kloju grindis, klijuoju plyteles, montuoju gipskartonį, glaistau, dažau, tapetuoju ir kt. Tel. 8 677 14 549. 1101788

Nebrangus ir kokybiškas butų, laiptinių remontas, glaistymas, dažymas, tapetavimas. Plastikinių langų apdaila. Tel. 317 126, 8 605 67 438. 1099726

Nuomojame ekskavatorius, buldozerius ir traktorius su hidrauliniu plaktuku (su vairuotoju). Vežame savivarčiu žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas. Tel. 8 699 77 162. 1093789

PAMATŲ įrengimas. Liejame visų tipų pamatus. Tel. 8 631 79 567. 1099900

Parketo šlifavimas, lakavimas ir kiti remonto darbai. Tel. 8 677 35 220.

1100998

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 1101324

Santechnikas keičia WC, gyvatukus, vonias, dušo kabinas, kanalizacijos, vandentiekio vamzdynus. Padedame nupirkti. Atvežame. Dirbame ir savaitgaliais. Tel. 8 646 03 025. 1099776

Santechnikas montuoja kietojo kuro, dujines katilines, šildymo ir vandentiekio, vėdinimo sistemas. Konsultuoja. Taiko nuolaidas. Tel. 8 674 43 938.

1099347

Mūriju ir projektuoju įvairius židinius ir koklines krosnis. Tel. 8 627 69 309, 8 611 59 544, e. paštas ruliukas@web.lt.

2 kambarių butą Petrašiūnuose (bendr. pl. 44,5 kv. m, 3/1 a.). Tel. (8 37) 458 200.

1102130

1097088

PLISUOTOS ŽALIUZĖS, ROLETAI, ROMANETĖS – UAB Eurivila. K.Donelaičio g. 33, tel. 423 333. www.eurivila.lt 1092331

Baldžių BALDAI PER VIENĄ SAVAITĘ! Nestandartiniai kietieji baldai: spintos, virtuvės, komodos, prieškambario baldai ir kiti. Galima įsigyti IŠSIMOKĖTINAI. Atvykstame, konsultuojame ir išmatuojame NEMOKAMAI. Tel. 8 683 90 946. 1094198

Baldai. Projektavimas, gaminimas, montavimas. Virtuvės, svetainės, prieškambario. Stumdomų durų sistemos. Tel. 8 614 74 909, 479 209. 1099263

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 1101723

Pigiai gamina spintas su stumdomosiomis durimis, virtuvės, miegamojo, kitus baldus pagal individualius užsakymus. Tel. 8 676 80 295. 1098241

Šventėms Kviečiame rengti vaikų stovyklas, organizacijų, sporto ir kitokias šventes kaimo turizmo sodyboje „Rojaus Kampelis“. www.turizmaskaimo.lt. Tel. 8 640 30 900. 1100129

Muzikantas – švenčių vedėjas Jūsų jubiliejui, vestuvėms, firmos šventei. Vakaro programa – pagal Jūsų pageidavimus. Tel. 8 686 97 021, Kaunas.

1098770

Santechnikos darbai. Medžiagas perkame su didele nuolaida. Darbams suteikiama garantija. UAB „Ekstra projektai“, Savanorių pr. 287–316, tel. 8 607 84 480, 332 247.

Profesionaliai ir nebrangiai genime vaismedžius, medžių šalinimo darbai. Tel. 8 611 45 542.

1100182

Stogų dengimas ir renovacija. Medinių konstrukcijų montavimas. Skardos lankstinių gamyba ir montavimas. Fasadų apdaila. Medžiagų tiekimas. Tel. 8 650 76 903. 1099833

Tinkuoju langokraščius. Glaistau, dažau, tapetuoju, kloju laminuotas grindis. Darbus atlieku greitai ir kokybiškai. Tel. 365 279, 8 611 70 921. 1101770

Visų tipų židinių statyba. Tel. 8 600 30 670. 1100906

1101022

1100464

1099117

Šiuolaikiški Jūsų sklypo apželdinimo sprendimai. Profesionalumas už optimaliausią kainą. Tel. 8 678 87 732. E. paštas viliausprojektai@gmail.com. 1101382

Sodų, mažų žemės plotų arimas, kultivavimas. Medžių, krūmų pjovimas. Dirbame Kauno apskr. Tel. 8 616 71 652.

1102017

Visos apželdinimo paslaugos: vejos aeravimas, įrengimas, priežiūra. Alpinariumai, akmeniniai takeliai. Vejos įrengimo kaina 1 kv. m 5 Lt. Tel. 8 643 37 567. 1098970

Parduodamas metalinis apšiltintas namelis 3X9 m. Be ratų. Kaina sutartinė. Tel. 8 677 57 684. 1100806

Sodybą 25 km nuo Kauno (2 a. namas, b. pl. 200 kv. m, pirmasis aukštas visiškai įrengtas, dvigubas garažas, 35 a žemės, geras privažiamo kelias). Kaina 240 000 Lt. Tel. 8 686 62 887. 1087769

Veikiantį, paruoštą darbui naktinį džentelmenų klubą su visais įrenginiais Kaune. Patalpos nuomojamos, 250 kv. m, maži mokesčiai. Be skolų. Tel. 8 655 53 583. 1097254

Nekilnojamasis turtas kitose vietose 1 ha žemės sklype statomos 2 naujos sodybos (kiekvienai priklauso po 50 a žemės, namas – 180 kv. m, tvenkinukas, pirtis, garažas, pagalbinės patalpos, gręžiniai, nuotekų valymo įrenginiai, be vidinės apdailos, nuo Kauno 30 km, asfaltuotas privažiavimo kelias). Sodybos kaina 240 000 Lt. Tel. 8 611 34 646. 1087780

Dalį mūrinio vieno aukšto namo Seredžiuje, Jurbarko r. (b. pl. 45 kv. m, atskiras įėjimas, autonominis šildymas, visi patogumai, signalizacija). 50 000 Lt. Tel. 8 679 03 735. 1100529

Parduodama sodyba Alytaus r., Butrimonių sen., 1,28 ha (elektra, šulinys, prūdas, sodas). Kaina 58 000 Lt. Tel. 8 673 30 955. 1102100

1100683

2 kambarių butą Žeimenos g. (5/3 a., b. pl. 39 kv. m, vidinis, langai į parką, yra vieta automobiliui) ir sodybą Slavykuose, Šakių r. Tel. 8 643 69 871. 1100984

2 kambarių tvarkingą butą Eiguliuose (bendr. pl. 45 kv. m, 5/5 a., plastikiniai langai, rami vieta). Kaina 95 000 Lt. Tel. 8 657 71 433. 1101705

3 k. butą T.Masiulio g. (3/3 a., b. pl. 60 kv. m, vidinis, aukštos lubos, plastikiniai langai, nėra gyvatuko mokesčio, rakinama laiptinė, puikus susisiekimas, butas tuščias). Tel. 8 600 81 191, 8 672 95 765. 1099197

3 kambarių butą Partizanų g. (b. pl. 48 kv. m, 5/5 a., renovuotas stogas, apšiltinta lauko siena, parketas, plastikiniai langai, su baldais). Tel. 8 616 59 215. 1100551

5 kambarių butą Vytauto pr. (5/4 a., b. pl. 95 kv. m, plytinis, šiltas, renovuotas, plastikiniai langai, rakinama laiptinė, vidinis kiemas). Tel. 8 674 37 073. 1100052

8-16 a sklypai Domeikavoje. Miesto komunikacijos, su statybos leidimu ir namo projektu. Nuo 4500 Lt už a. 20 a sklypai, miesto elektra, vanduo, nuotekos šalia. 3800 Lt už a. Vieta su vaizdu. Tel. 8 654 43 665. 1097712

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1085547

Nauja, nukainota buitinė technika (skalbyklės, orkaitės ir kt). AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 1071761

Statybinės medžiagos Įvairią statybinę medieną, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraižas. Transporto paslaugos. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858. 1091618

Miškavežiu atvežame malkų rąsteliais. Minimalus kiekis 30 erdmetrių. Uosis (60 % sausuolis) – 100; beržas – 75; alksnis, juodalksnis – 65 Lt už erdm. Tel. 8 683 38 090. 1091462

Prekyba įvairia stogų danga, lietaus nubėgimo sistemomis, vidaus ir lauko plastikinėmis dailylentėmis. Tel. 8 674 08 870. 1092257

Gyvūnai

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius. daugela@dnbbustas.lt.

Parduodu mėsines kiaules ir nujunkytus paršelius. Kaišiadorių rajonas. Kainos sutartinės. Tel. 8 686 19 166.

Dviejų kambarių butą Centre, Parodos g. (3/3 a., mūrinis, 41 kv. m, WC ir vonia kartu, balkonas, rūsys, autonominis šildymas). Kaina 56 000 Lt. Tel. 8 678 74 682.

Kitos prekės

1101711

1058091

1101348

Išparduodu: butus, namus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas. Padedu parduoti, nupirkti, konsultuoju. Tel. 8 646 46 366, 8 610 23833, (8 37) 333 666, www.simokusilas.lt. 1095483

Kitos Aplinkos projektavimas. Alpinariumų, gėlynų, vejos įrengimas. Žemės apdirbimo darbai. Pavėsinės, terasos, tvoros. Augalų sodinukai. Tel. 8 685 18 588.

Šlaitinių stogų dengimas, skardinimo darbai, nestandartinių detalių lankstymas. Karkasinių namų statyba. Medžiagų komplektavimas. Tel. 8 600 12 939.

1101661

1 k. butą Šilainiuose, Rasytės g. (5/2 a., 37,35 kv. m, suremontuotas, šiltas, rami vieta, įstiklintas balkonas, su baldais, vieta automobiliui). Tel. 8 683 48 049.

2 k. butą mediniame name Kulautuvoje (b. pl. 40 kv. m, yra rūsys, veranda, vonia, WC, garažas su ūkiniu pastatu, 4 a žemės). Galimas keitimas. Tel. 8 636 83 432.

1089642

1092196

1100579

Skubiai parduodamas mūrinis garažas prie „Šiaurinės“ parduotuvės. Kaina sutartinė. Tel. 8 609 40 454.

Gaminame lauko, vidaus, šarvuotas (šarvuotų durų spynų keitimas) duris, taip pat gaminame stogelius, terasas. Tel. 457 915, 8 676 70 000; www.lietuviskosdurys.lt.

Santechnikas-elektrikas taiso gedimus. Montuoja elektrą, šildymą, vandentiekį, kanalizaciją. Dirbame be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 604 31 597. 1097464

1096831

Dėmesio! Padedame parduoti butą, sodą, namą. Sutvarkome visus dokumentus. Tel. 8 611 76 935; kestutis.aero@yahoo.com.

10,27 a sklypą Artojų g., Garliavoje (Laukų g. 12, yra projektas, leidimas statybai, pamatai, elektros skydelis (12 kW), privažiavimo kelias, komunikacijos vietinės, gyvena kaimynai). Kaina 65 000 Lt. Tel. 8 657 94 150.

Medžio apdailos, medinių namų restauracijos darbai. Pavėsinės, terasos, dekoratyviniai šuliniai, malūnai, tvorelės. Smulkūs remonto darbai. Tel. 8 648 86 623.

Montuojame gipskartonį, įrengiame pertvaras, statome duris, kalame įvairias dailylentes, dedame grindis, staliaus darbai. Tel. 8 680 53 765.

Trečią dalį namo Metelių g. (b. p. 156, gyv. pl. 86 kv. m, 1,4 a žemės, apšiltintas, garažas 2 automobiliams, dalis rūsio, šildymas dujomis). Tel. 8 687 79 361.

1098507

1099741

1088317

1100771

1101335

1100404

Akcija! Plastikiniai langai, šarvuotos durys, aliuminio balkonai. Gamintojo kainomis. 5 m. garantija. Apdailos darbai. Tel. 8 600 61 010, 8 617 56 746.

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

10 a sklypą su mediniu namu Kulautuvoje, Kranto g. 31 (yra elektra, visos komunikacijos šalia). 130 000 Lt. Tel. 8 676 01 054, 8 606 07 461.

Vidaus įrangos

Laiptinių remontas. www.laiptiniudazymas.lt. Tel. 8 635 53 335.

Meistro pagalba: santechnika, elektra, apdailos darbai, tvirtinimai ir t.t. Išsikvieskite meistrą tel. 8 618 00 700.

NT unija padės Jums greitai parduoti, pirkti ar išnuomoti nekilnojamąjį turtą. Turime daug pirkėjų, ieškančių butų, namų, sklypų, sodų, sodybų. Tel. 8 678 00 678.

parduoda

Namą Lapėse, SB „Šatijai“ (6 a, visos komunikacijos). Kaina 89 000 Lt. Turiu daugiau sodų (Vaišvydavoje, Andriuškonyse ir kt.) GEROMIS kainomis. Tel. 8 678 00 678. 1100809

Namą miesto centre, bet tylioje, ramioje vietoje (b. pl. 160 kv. m, 6,7 a sklypas). Kaina 680 000 Lt. Tel. 8 677 29 903. 1101744

Namą Žaliakalnyje, Kalniečių g. (šildymas kietuoju kuru ir dujomis, 6 a sklypas, 1997 m. statyba, b. pl. 386 kv. m). Kaina 950 000 Lt. Tel. 8 687 17 531. 1101752

Namo dalį M. Lapėse (b. pl. 80 kv. m, per du aukštus, atskiras įėjimas, kiemas, 5 a žemės, visi patogumai, šildymas kietuoju kuru). Kaina 160 000 Lt. Tel. 8 675 16 046, 8 648 52 182. 1099827

Naujos statybos kotedžą ir 2, 3 kambarių butus Noreikiškėse. Dalinė apdaila, visos komunikacijos. Patogus susisiekimas. Tel. 8 656 47 866. 1101389

Žemės kultivavimas, frezavimas bet kurioje Kauno vietoje. Tel. 8 645 18 592.

Vieno kambario butą Partizanų g. 112 (5/4 a., vidinis, įstiklintas balkonas, šarvo durys, parketas). Tel. 8 654 47 022.

1101448

1100769

BUAB „Arum“ parduoda skolų reikalavimo teises. BUAB vaistinė „Alijošius“ išparduoda ilgalaikį kilnojamąjį turtą. „Šakių rajono Daukantiškių ŽŪB parduoda nekilnojamą turtą, esantį Šakių r.: gyvenamąjį namą, esantį Daugerdiškių k.; gyvenamąjį namą, esantį Branduoliškių k.; vandentiekio tinklus, esančius Daukantiškių k. BUAB „Ravaida“ parduoda 19 namų valdos žemės sklypus, esančius Klaipėdos r. sav., Saulažolių k., kaina – 800 Lt už 1 arą. BUAB „Derijus“ parduoda skolų reikalavimo teises. BUAB „Dinasas“ varžytinėse parduoda 2.0028 ha žemės sklypą, esantį Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. BUAB „AgroMarket“ parduoda ilgalaikį kilnojamąjį turtą ir sargų pastatas su 0,1049 ha žemės sklypu, esantį Pramonės pr. 16B, Alytuje. „BUAB „Ingero“ parduoda transporto priemones: Chrysler, pt cruiser; VW, multivan. BUAB „Tobra ir Ko“ parduoda skolų reikalavimo teises. BAB „PROSPERO POLIS“ išparduoda ilgalaikį turtą ir reikalavimo teises pagal skolininkų neįvykdytas prievoles. BUAB „Auto1“, BUAB „Kalstas“ parduota skolų reikalavimo teises. Papildoma informacija teikiama adresu: Jonavos g. 16A, Kaune, tel. 8 686 32 435, (8 37) 308 945, e. paštas biuras@adminbiuras.lt, faks. (8 37) 308 948. 1101497

Nukelta į 28 p.


28 2

šeštadIENIS, balandžio 20, 2013

klasifikuoti skelbimai Parduoda Kitos prekės

Investuoju į žemės ūkio paskirties sklypus ilgam laikui. Galiu nupirkti ir sudaryti nuomos sutartį 10 metų. Tel. 8 643 75 526.

Užsienio kompanija perka miškus su žeme ir ŽŪP žemę. Atsiskaitome iš karto. Tel 8 688 88 811.

Perka arba išsinuomoja žemę visoje Lietuvoje. Gali būti: apleista, su mišku, su bendraturčiais, išnuomota. Sutvarko dokumentus, atsiskaito iš karto. Tel. 8 671 08 059.

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

Perka katalizatorius, akumuliatorius, starterius, generatorius, automobilių laidus, kompiuterių ir kitas plokštes bei seną, nebenaudojamą buitinę techniką. Tel. 8 660 99 000; www.kaunakiemis.lt.

SUPERKAME SRAIGES

1091402

Malkas: uosis, ąžuolas (erdvinis metras – 115 Lt), beržas (105 Lt), drebulė, juodalksnis (90 Lt). Kauno mieste ir Kauno r. atvežame nemokamai. Tel. 8 602 37 845.

1081494

1094382

1094018

1087674

Malkos pigiau. Supjautos trinkelėmis arba skaldytos. Atvežame ir mažais kiekiais. Tel. 8 631 33 736. 1099333

Parduodamas BUAB ,,ALP reklama“ (įm. k. 135814052) priklausantis turtas (debitoriniai įsiskolinimai). Dėl informacijos kreiptis į BUAB ,,ALP reklama” bankroto administratorių. Tel. 8 614 25 676, (8 37) 321 464. 1101793

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 675 55 671. 1093916

Parduodame įvairias malkas: trinkelėmis, skaldytas ir dvimetriais. Parduodame įvairią statybinę medieną. Atvežame. Tel. 8 685 02 510, 8 699 35 992, 8 685 78 626. 1095354

1092117

Perkame elektros variklius, generatorius, starterius. Didesnį kiekį pasiimame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. Perkame mišką visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 699 29 992.

1095842

PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516.

1065590

Perku naudotus rusiškus automobilius ir motociklus. Tel. 8 698 33 217. 1099169

Perku žemės grąžinimo dokumentus, taip pat nesutvarkytus paveldėjimo teisės liudijimus. Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 684 94 670.

Parduodu malkas „iš pirmų rankų“. Atvežu miškavežiu. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255.

Perku žemės ūkio paskirties žemę, siūlyti įvairius variantus, atsiskaitau grynais. Tel. 8 611 24 808.

Perpuvęs arklių mėšlas – geriausia trąša Jūsų daržams ir gėlynams! 2 kub. m kaina 150 Lt. Iki 15 km aplink Kauną atvežame nemokamai. Tel. 8 620 24 446.

Perku, padedu parduoti sodą, sklypą, namą, sodybą, butą, patalpas, garažą, mišką. Tel. 8 646 46 366, 8 610 23 833, 333 555. www.simokusilas.lt.

SUTAUPYKITE! PIGIAU NERASITE! Beržiniai, uosio, ąžuolo briketai. Tel. 8 698 55 663.

Pirkčiau 1 arba 2 kamb. butelį. Susiremontuosiu, jei kaina protinga. Siūlyti įvairius variantus. Domintų centriniai Kauno r. Tiktų dalis namo. Tel. 8 630 00 439.

1091568

1099738

1101184

Vežame malkas po 10 kub. m, skaldytas. Turime beržo, alksnio, sausos pušies. Atvežimas – nemokamai. Tel. 8 629 00 708.

1097505

Perka

Tel. +370 652 24 671

1094437

Parduodame labai gražias konines tujas ir kitus dekoratyvinius augalus. Tel. (8 346) 51 835, 8 613 07 753. 1099317

Reikalingas žmogus savo valdoje supirkti sraiges gegužės birželio mėnesiais.

1093486

1101721

1095462

1091718

Pirksiu 2 arba 3 kambarių butą Kaune (vidurinis – vidinis, pageidautina autonominis šildymas). Tel. 8 647 13 040. 1099598

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 17.30 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1099919

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1099931

Automobilių įmonė perka nevažiuojančius, važiuojančius, su ar be TA, daužtus automobilius iki 3000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615 87 008. 1100364

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 1089303

Automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius – geromis kainomis. Išsivežame. Tvarkome dokumentus. Tel. 8 604 27 116, 8 643 06 597.

Superkame techniškai tvarkingus automobilius (nuo 2000 m. gamybos). Mokame iki 50 000 Lt, atsiskaitome iš karto. Tel. 8 674 51 453. 1098424

Ūkininkas brangiai perka žemės ūkio paskirties žemę. Tel. 8 681 38 308. 1088420

UAB EUROFOREST 2 Nuolat visoje Lietuvoje

PERKAME MIŠKĄ

ĩ Brangiai mokame ĩ Atsiskaitome iš karto ĩ Perkame ir nebrandžius bei kirstus miškus ĩ Domina įvairaus dydžio valdos Tel. 8 656 65 074, e. paštas euroforest2@gmail.com.

1100020

BALTIC METAL, UAB – aukštomis kainomis neribotais kiekiais perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą. Atsiskaitome iš karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553. 1085565

Bendrovė perka žemės ūkio paskirties žemę visoje Lietuvoje. Tel. 8 673 19 696.

AB „Swedbank“ LT 39 7300 0100 0226 4304

1091377

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1094331

Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti, žemę, pievas. Visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 676 41 155. 1058652

Brangiai perkame mišką visoje Lietuvoje. Atliekame miško ruošos, medienos transportavimo darbus. Tel. 8 650 16 017. 1084456

Brangiai perkame. Stambi įmonė – įvairaus brandumo miškus Lietuvoje. Tel. 8 633 33 333, 8 644 44 444. 1059340

Brangiai perku mišką (su žeme arba išsikirsti). Atsiskaitau iš karto. Miškavežio paslaugos. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255. 1091550

Deguonies, angliarūgšties balionus. Tel. 8 678 68 657, 8 653 26 800.

1101685

Užpildę ir išsikirpę šį kvitą, jūs galite užsisakyti skelbimus į „Kauno dieną“ bet kuriame „Kauno spaudos“ kioske


29 3

šeštaDIENIS, balandžio 20, 2013

klasifikuoti skelbimai Kviečia

Įvairūs Nuomoja

Jogos akademija (Savanorių pr. 192) kviečia lankyti jogos užsiėmimus. Yra atskira senjorų grupė. Naujiena – terapinis užsiėmimas „Sveika nugara“. Tel. 8 685 18 997. www.jogosakademija.lt.

Dviejų kambarių butą su baldais P.Lukšio g. Tel. 8 682 24 581. 1101314

1101281

Išsinuomoja

Neseniai atidaryti globos namai SENJORŲ VILA (Žalioji g. 19, Garliava) pradeda senjorų priėmimą į naują korpusą ilgalaikei globai, slaugai, gyventi nuolat – medikų priežiūroje. Geros gyvenimo sąlygos. Tel. 552 258, 8 652 93 000.

Išsinuomotume tvarkingą butą Kaune. Vieno arba dviejų kambarių. Rajonas nelabai svarbu. Tel. 8 684 55 498.

1100972

1100922

Ūkininkas ieško išsinuomoti žemės Širvintų r. Tel. 8 689 73 000.

KVIEČIAME! Jeigu Tu, besimokydamas vidurinėje mokykloje ar studijuodamas Universitete dainavai chore arba ansamblyje, myli dainą ir ji Tau suteikia dvasinę atgaivą, ateik dainuoti į Kauno technologijos universiteto mišrų chorą „Absolventas“, kur drauge padainuosime ir atsikvėpsime po darbų. Choro repertuare – lietuvių liaudies dainos, sakraliniai ir klasikiniai kūriniai. „Absolvento“ dainos skambėjo ne tik Lietuvos miestuose ir bažnyčiose, bet ir Italijoje, Rusijoje, Vokietijoje, Estijoje ir kitose šalyse. Mūsų artimiausi planai – gerai pasirengti jubiliejinei Lietuvos dainų šventei ir koncertams svečiose šalyse. Repetuojame pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. KTU III rūmų (Laisvės al. 13) 512 kab. Choro vadovas – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos prof. Viktoras Masevičius. Pasiteirauti tel. 8 682 44 290. Laukiame Jūsų!

1064642

Gabenimai „MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 8–9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374.

1098941

Pigiai atvežame nuo 1 iki 25 kub. m žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio. Savikroviais – trinkelių, blokelių, perdengimo plokščių. Tel. 8 688 12 000. 1098002

Savikrovio savivarčio paslaugos. Žemės, žvyro, komposto atvežimas, šiukšlių, statybinio laužo išvežimas. Aplinkos tvarkymas. Žemės darbai. Tel. 8 698 88 879. 1100470

VEŽAME žvyrą, skaldą (nuo 1 iki 10 kub. m). Tel. 8 618 20 971. 1096067

Kelionės Iš/į Londoną vežame siuntinius ir smulkius krovinius. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449, www.lietuvalondonas.com. 1100359

Įvairioms progoms nuomojame „Mercedes“ autobusiuką (8 vietų). www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399 1097263

Vizos Vizos: Rusija, Baltarusija, Kazachstanas, Kinija. Vizos vairuotojams. Kreiptis Kęstučio g. 3, tel. 321 760, 8 685 04 003. Dirbame nuo 9 iki 18 val. 1096690

Paskolos

Balandžio 20 d., šeštadienį, 17 val. Itališkos džiazo spalvos Atlikėjai: TOMMASO TRONCON (saksofonas, Italija) VYTAUTAS SKUDAS (trimitas, fliugelhornas, Lietuva) PAOLO GARBIN (fortepijonas, Italija) ARMAN ISOJAN (kontrabosas, Armėnija) ENRICO SMIDERLE (mušamieji, Italija) Bilietų kaina: 15, 20, 25 Lt Balandžio 21 d., sekmadienį, 14 val. Muzikinė popietė visai šeimai Valstybinės kultūros ir meno premijos laureatas KAUNO STYGINIŲ KVARTETAS Karolina Beinarytė-Palekauskienė (I smuikas) Dalia Terminaitė (II smuikas) Eglė Lapinskė (altas) Saulius Bartulis (violončelė) Solistai: MARTYNAS BEINARIS (baritonas) Tarptautinių konkursų laureatas ROBERTAS BEINARIS (obojus)

Programoje – kompozitorių Bernhard Henrik Crusell, Jan Václav Kalivoda, Ennio Morricone, Giacomo Puccini, Ottorino Respighi, Franz Schubert kūriniai Bilieto kaina 10 Lt Balandžio 24 d., trečiadienį, 18 val. VIKTORAS PAUKŠTELIS (fortepijonas) Programoje – kompozitorių J.S.Bach, W.A.Mozart, F.Chopin, F.Liszt kūriniai Bilietų kaina: 10, 15 Lt Balandžio 25 d., ketvirtadienį, 18 val. LIETUVOS VALSTYBINIS SIMFONINIS ORKESTRAS Meno vadovas ir vyr. dirigentas Gintaras Rinkevičius Solistas LUKAS GENIUŠAS (fortepijonas) Dirigentas AMOS TALMON (Izraelis) Programoje – kompozitorių L. van Beethoven, A.Bruckner kūriniai Bilietų kaina: 30, 40, 50 Lt; galioja 2013 metų simfoninės muzikos koncertų abonementas

Bilietai parduodami Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., tel. (8 37) 200 478, bei platinami www.tiketa.lt (aptarnavimo mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas, „Tiketos“ sistemoje +3 Lt/bilietui, +5 Lt užsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose). Informacija teikiama tel. 222 538. Internetinis adresas www.kaunofilharmonija.lt. Ikimokyklinio amžiaus vaikai į vakarinius koncertus neįleidžiami. Filharmonijoje veikia Krekenavos plenero Kauno akvarelininkų ir svečių paroda „Maironio Lietuva“. Filharmonijos partneriai:

Filharmonijos dienraštis

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1091841

Paskolos palankiausiomis sąlygomis nekilnojamojo ir kt. turto savininkams. Teirautis ir savaitgaliais. Tel. 8 602 36 979, (8 37) 210 625. www.sgpartneriai.lt. 1091647

Kiti Informuojame apie pradedamus rengti detaliuosius planus: 1. Žemės sklypų Kiškių g. 23, 25, 27, 29, Kaune, detalųjį planą. Planavimo tikslas – žemės sklypų Kiškių g. 23, 25, 27, 29, Kaune, naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas į gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Detaliojo plano organizatoriai G.Liaudanskas, A.Raipa, V.Mickūnas, V.Motūza. 2. Žemės sklypo Kiškių g. 9, Kaune, detalųjį planą. Planavimo tikslas – žemės sklypo Kiškių g. 9 naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas į gyvenamosios teritorijos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentų nustatymas, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Detaliojo plano organizatorius A.Mažeika. 3. Žemės sklypų Kiškių g. 1, 15, 17, 19, 21, Kaune, detalųjį planą. Planavimo tikslas – žemės sklypų Kiškių g. 1, 15, 17, 19, 21, Kaune, naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas į gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Detaliojo plano organizatoriai A.Chomičienė, G.Jonikas, S.Brazauskas, L.Sabaliauskienė, G.Pakštys. 4. Žemės sklypų Kiškių g. 3, 5, 7, 11, 13, Kaune, detalųjį planą. Planavimo tikslas – žemės sklypų Kiškių g. 3, 5, 7, 11, 13, Kaune, naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas į gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Detaliojo plano organizatoriai Z.Lydeka, R.Preišegalavičiūtė, J.Jonikienė, J.Jonikas, E.Varanauskienė, A.Grikšelis, D.Milonienė, D.Milonas. Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatoriams, tel. 8 678 77 770, ir rengėjai UAB „Ateivis LT”, tel. 8 675 47 596, info@ateivis.lt. Apie detaliojo plano viešą svarstymą informuosime vėliau. 1101488

Nukelta į 30 p.


30 2

šeštadIENIS, balandžio 20, 2013

klasifikuoti skelbimai įvairūs

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Padedu skubiai parduoti, išnuomuoti, nusipirkti NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ. Dirbu individualiai. Turiu rekomendacijas. Paslaugos nebrangios.Tel. 8 630 00 439.

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

1091707

Skubiai priimsime statybinį laužą. Tel. 393 232.

ITALIJA, Riminis – nuo 1579 Lt.

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt 8 DIENŲ POILSIO KELIONĖS IŠ VILNIAUS : BULGARIJA, Varna, Burgas – nuo 1124 Lt, EGIPTAS, Hurgada – nuo 1295 Lt, GRAIKIJA, Rodas – nuo 1259 Lt, TURKIJA, Bodrumas – nuo 1299 Lt, KROATIJA, Rijeka – nuo 1479 Lt,

15 DIENŲ POILSIO KELIONĖS IŠ VARŠUVOS : GRAIKIJA, Rodas – nuo 1589 Lt, KROATIJA, Rijeka – nuo 1719 Lt, EGIPTAS, Taba – nuo 2068 Lt, MAROKAS, Agadyras – nuo 2736 Lt, ITALIJA, Sardinija –nuo 2746 Lt, PORTUGALIJA, Madeira – nuo 2806 Lt.

Savanorių pr. 363A–202,

askeliauju@askeliauju.lt. Darbo laikas I–V 8–18 val.

1100837

2013 m. balandžio 30 d. 9 val. H.Manto g. 2/Vytauto g. 17, Klaipėda (UAB Klaipėdos administratorių biuras patalpose) vyks bankrutavusios Alvydo Sutkaus firmos kreditorių susirinkimas. Informacija tel. (8 46) 310 494. Administratorius. 1101447

Gegužės 18 d. 14 val. Paliepių k., Raseinių r., medžiotojų namelyje, vyks visuotinis ataskaitinis medžiotojų klubo „Verdenė“ narių susirinkimas. Darbotvarkė: 1. Klubo pirmininko ataskaita; 2. Finansininko ataskaita; 3. Kontrolės komisijos ataskaita; 4. 2013 m. pajamų (išlaidų) plano tvirtinimas; 5. Einamieji klausimai. Klubo pirmininkas A.Radavičius. 1101554

Kviečia mokytis Balandžio 24 d., trečiadienį, 18 val. Kauno „Purienų“ vidurinės mokyklos (S.Lozoraičio g. 13) administracija kviečia būsimuosius 5-ųjų klasių mokinius ir jų tėvelius susipažinti su mokykla. Susitikimas vyks mokyklos aktų salėje. Susitikime pristatysime klasių auklėtojus, dėstančius mokytojus, mokyklos veiklą ir tradicijas. Maloniai kviečiame dalyvauti. Administracija.

Paskutinės minutės pasiūlymų vietų skaičius ribotas. Daugiau kelionių pasiūlymų www.krantas.lt

1100766

Lietuvos ir Prancūzijos asociacijos Kauno skyrius kviečia į prancūzų kalbos kursus pradedantiesiems ir pažengusiesiems. Taip pat renkamos šeštadienio grupės. Tel. 203 994, 8 676 20 235.

Kelionių organizatorius „AŠ KELIAUJU“

Tel. (8 37) 214 010, 8 656 37 114,

kinas

1061420

SARDINIJA – mes jau aplankėme, kviečiame ir Jus! Savaitės atostogos apartamentuose (su virtuvėle) – 990 Lt (1 asm.); 4 asm. šeimai – 2990 Lt; AKCIJA KRUIZAMS: viena kelionė – kelios šalys! 8 d. Italija–Tunisas–Ispanija–Prancūzija, su pusryčiais, pietumis, vakarienėmis – 2340 Lt (asm.), keliaujant su šeima, vaikui – 1350 Lt. Įskaičiuota: lėktuvo bilietai, uostų mokesčiai, apgyvendinimas, detali kelionės programa. Vietų skaičius ribotas.

M.Valančiaus g. 19 (darbo laikas nuo 8 iki 21 val.)

E. p. info@turinfo.lt, www.musuodiseja.lt

„Transo būsena” – iki 25 d. 19.45 val. „Pabėgimas iš planetos Žemė” 3D (dubliuota lietuviškai) – iki 25 d. 10.45*, 15.15 val. (*išsk. 20, 22, 24 d.). „Pabėgimas iš planetos Žemė” (dubliuota lietuviškai) – iki 25 d. 12.15, 14.15, 16.15, 18.10 val. „Piktieji numirėliai” – iki 25 d. 22* val. (*išsk. 20, 22, 25 d.). „Niujorko šešėlyje” – 22* val. (*tik 20, 22, 25 d.). „Užmirštieji” – iki 25 d. 11, 13.40, 16.20, 19, 21.45 val. „Džekas milžinų nugalėtojas” 3D – 10.45* val. (*tik 20, 22, 24 d.). „Emigrantai” – iki 25 d. 15 val. „Sielonešė” – iki 25 d. 12.30, 16, 18.30 val. „Krudžiai” 3D (dubliuota lietuviškai) – iki 25 d. 13, 17.30 val. „Krudžiai” (dubliuota lietuviškai) – iki 25 d. 11.30, 13.45, 16.45, 19.05 val. „Pagalbos šauksmas” – iki 25 d. 21 val. „Gimtadienis” – iki 25 d. 21.20 val. „Valentinas vienas” – iki 25 d. 20.10, 22.15 val.

„FORUM CINEMAS“

Renkamos grupės 5–6 moterų, kurioms per 30, nuo balandžio 22 d. mokytis šnekamosios anglų k. įvairiose situacijose prie arbatos. Kaina 1,5 mėn. – 100 Lt (1 val. – 8 Lt). Formuojamos senjorių grupės. Buvusioms „Touridea“ kursų studentėms taikoma 10 %, neįgalioms – 50 % nuolaida. Registracija iki balandžio 22 d. tel. 8 685 82 345 arba e. paštu info@touridea.lt; Savanorių pr., prie ,,Dubingių“, Kaunas. 1099957

UAB „MŪSŲ ODISĖJA“

Tel. 207 879, 8 698 03 091

„CINAMON“ PLC „Me­ga“ tel. 8 700 70 111

04 27 – „Įdomybės Šiaurės Lenkijoje“ – 174 Lt. Vilko guolis, Šv.Lipka, Malborko pilis. 05 04 – „Panemunės pilys: gražiausiu Lietuvos keliu“ – 73 Lt. Grafų Tiškevičių rūmų parkas, Raudonės ir Panemunės pilys, Veliuonos piliakalnis ir dvaro rūmai. 05 11 – „Tulpių žydėjimo šventė“ Burbiškio dvare – 73 Lt. Kunigaikščių Radvilų mauzoliejus, Kleboniškių kaimo buities ekspozicija. Gidų kursai nuotoliniu būdu.

Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Transo būsena“ (premjera, N-16) – iki 25 d. 16.30, 19, 21.30 val.; 20, 25 d. 23.50 val. „Piktieji numirėliai“ (premjera, N-18) – iki 25 d. 15.45, 18.30, 21 val.; 20, 25 d. 23.15 val. „Pabėgimas iš planetos Žemė“ 3D (premjera, liet. k., N-7) – iki 25 d. 13.45, 16 val. „Pabėgimas iš planetos Žemė“ (premjera, liet. k., N-7) – iki 25 d. 11.15 val. „Užmirštieji“ (N-13) – iki 25 d. 11.45, 15, 18, 20.45 val.; 20, 25 d. 23.30 val. „Krudžiai“ (liet. k., V) – 20, 21, 25 d. 10.15 val.; iki 25 d. 12.30, 14.45, 17 val. „Krudžiai“ 3D (liet. k., V) – iki 25 d. 11.30, 14 val. „Niujorko šešėlyje“ (N-13) – iki 25 d. 14.45, 20 val.; 20, 25 d. 22.50 val. „Džekas milžinų nugalėtojas“ 3D (N-7) – iki 25 d. 13.15, 20.15 val. „Eilinis Džo. Kerštas“ (N-13) – iki 25 d. 10.45, 15.30, 20.30 val. „Miliardierius ir blondinė“ (N-13) – iki 25 d. 19.30, 21.45 val.; 20, 25 d. 23.40 val. „Olimpo apgultis“ (N-13) – iki 25 d. 12, 17.30 val. „Valentinas vienas“ (N-16) – iki 25 d. 13, 18.15 (seansas nevyks 23 d.) val. „Pašėlę pirmieji metai“ (N-13) – 20, 25 d. 23 val. „Ozas: didingas ir galingas“ 3D (N-7) – iki 25 d. 10.30 val. „Sielonešė“ (N-13) – iki 25 d. 17.45 val. „Gimtadienis“ (N-16) – 20, 25 d. 22.40 val. KITOKIO KINO KLUBAS. „Coco prieš Chanel“ (T) – 23 d. 18.15 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami. Bilieto kaina 7 Lt.

informuoja

Pramogos, šventės, laisvalaikis Pramogos

NACIONALINĖ BIBLIOTEKŲ SAVAITĖ Dėmesio! VAKARAS SU BARDAIS! Balandžio 20 d. 17 val. Kauno valstybinis lėlių teatras prisipildys gitarų skambesio, širdžiai mielų dainų, o ant scenos pasirodys nuostabūs ir mylimi atlikėjai Aleksandras Makejevas ir Giedrius Arbačiauskas. Bilietai parduodami: Kauno lėlių teatro kasoje, kioske (S.Daukanto g. 17), „Girstupio“ turgaus spaudos kioske, bilietai.lt, www.atmkompanija.lt. Papildoma informacija tel. 8 672 62 322. 1101539

Šventėms ir laisvalaikio kelionėms nuomojame „Mercedes Benz“ 16 vietų mikroautobusus. Patyrę ir mandagūs vairuotojai užtikrins Jums gerą, šventinę nuotaiką bei malonų aptarnavimą. Vežame žmonių grupes užsakomaisiais reisais Lietuvoje ir užsienyje. Kainos sutartinės. Tel. 8 612 19 930; nuoma.litaksa@gmail.com. 1086695

informuoja PRISTATYMAS „GOOGLE: PRIEINAMA IR NAUDINGA INFORMACIJA” Balandžio 25 d. 14–15.30 val. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje (Radastų g. 2, 314 kamb.) vyks pristatymas „Google: prieinama ir naudinga informacija”. Pristatymą ves Elektroninės informacijos ir mokymo centro darbuotoja N.Stonkienė. Registracija e. paštu eis@kvb.lt arba telefonu 324 254. Tai, ką matome atvertę Google puslapį – tėra tik aisbergo viršūnė. Ieškoti bei naršyti galima rašytiniuose, vaizdiniuose, video, įgarsintuose failų šaltiniuose, ir netgi – kvapų pasaulyje! Ir tai dar ne pabaiga, nes informacijos poreikis neturi ribų. Įėjimas nemokamas.

Ba­lan­džio 23 d. 12 val. V.Ku­dir­kos vie­šo­sios bib­lio­te­kos Girs­ tu­pio pa­da­li­nys, Ko­vo 11-osios g. 22, kvie­čia į Na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kų sa­vai­tės ati­da­ry­ mo šven­tę „MUS JUNGIA KNYGA”. Da­ly­vaus so­cia­li­niai part­ne­riai iš ben­druo­me­nės cen­ tro „Girs­ta”, Gri­čiu­pio se­niū­ni­jos, Ko­vo 11to­sios vid. mo­kyk­los, mik­ro­ra­jo­no iki­mo­ kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų. Pra­no Ma­šio­to ju­bi­lie­jui skir­tą pro­gra­mą pri­sta­tys Vai­kų li­te­ra­tū­ros mu­zie­jaus va­do­vė Dai­va Šar­ka­ naus­kai­tė, kon­cer­tuos Kau­no 1-osios mu­zi­ kos mo­kyk­los jau­nie­ji at­li­kė­jai (va­do­vė Kris­ ti­na Ka­ta­vi­čiū­tė). 11 val. „Ne­ries” pa­da­li­nys Kau­no kar­tų na­ muo­se ren­gia pa­ro­dą ir et­no­gra­fin ­ ę tar­mių ir dai­nų­va­lan­dą „Ving­ri tar­mių gai­da”. 16 val. „Ber­že­lio” pa­da­li­nys, Tai­kos pr. 113B, kvie­čia į li­te­ra­tū­ri­nį va­ka­rą „Did­vy­rių at­mi­ ni­mo už­marš­tis ne­den­gia”. Da­ly­vaus po­etės Ire­na Žu­kaus­kai­tė-Ja­ce­vi­čie­nė – 14 kny­gų apie avia­ci­ją bei Da­rių ir Gi­rė­ną au­to­rė ir Ze­ nė Sa­daus­kai­tė, iš­lei­du­si ka­len­do­rių su po­ ezi­jos po­smais, skir­tais la­kū­nams at­min­ti. 17 val. V.Ku­dir­kos vie­šo­sios bib­lio­te­kos, Lais­ vės al. 57, ma­žo­jo­je sa­lė­je vyks VDU doc. et­ no­lo­gi­jos dr. Ra­sos Ra­čiū­nai­tės-Pau­žuo­lie­ nės mo­nog­ra­fi­jos „Lie­tu­vių šei­ma ver­ty­bių san­kir­to­je (XX a.–XXI a. pr.)” su­tik­tu­vės. 17 val. Jau­ni­mo, me­no ir mu­zi­kos sky­rius

(Sa­va­no­rių pr. 377) kvie­čia į skai­ty­to­jų kon­ fe­ren­ci­ją „Ma­no sva­jo­nių bib­lio­te­ka”; Ba­lan­džio 24 d. 11 val. „Ber­že­lio” pa­da­li­nys, Tai­kos pr. 113B, kvie­čia vai­kus įryt­me­tį „At­rask bib­lio­te­ką iš nau­jo”; 10.30 val. „Ne­ries” pa­da­li­nys, Var­nių g. 36, kvie­čia į ryt­me­tį „Kad grei­čiau aug­čiau”, skir­tą P.Ma­šio­to 150-me­čiui. Da­ly­vaus Vai­ kų li­te­ra­tū­ros mu­zie­jaus mu­zie­ji­nin­kė Vil­ma Pet­ri­kie­nė, vai­kų lop­še­lio-dar­že­lio „Do­bi­lė­ lis” ug­dy­ti­niai. 11 val. Pa­ne­mu­nės pa­da­li­nys, Vai­di­los g. 27, kvie­čia į ryt­me­tį ,,Pil­nas miš­kas gies­mi­nin­ kų”. Jo me­tu vyks edu­ka­ci­nė pa­mo­kė­lė apie paukš­čius ir su­si­ti­ki­mas su žur­na­lo „Lu­tu­tė” lei­dė­jais. Da­ly­vaus Pa­ne­mu­nės iki­mo­kyk­li­ nių įstai­gų auk­lė­ti­niai. 13 val. Girs­tu­pio pa­da­li­nys, Ko­vo 11-osios g. 22, kvie­čia vai­kus į edu­ka­ci­nę pro­gra­mą „Pra­no Ma­šio­to skai­ty­mai”. Da­ly­vaus Kau­ no Ko­vo 11-osios vi­du­ri­nės mo­kyk­los bū­re­ lis „Jau­nie­ji li­te­ra­tai” (va­do­vė Ine­sa Ma­ti­ žon­kie­nė). Ba­lan­džio 25 d. 11 val. Alek­so­to pa­da­li­nys, Vei­ve­rių g. 43, kvie­čia į ryt­me­tį-su­si­ti­ki­mą su ra­šy­to­ju Lai­ mo­nu Iniu.

10 val. „Ver­smės” pa­da­li­nys, Šiau­rės pr. 41, kvie­čia vai­kus į ryt­me­tį „At­pa­žink žo­dį”. Da­ ly­vaus „Vai­vo­rykš­tės“ dar­že­lio ug­dy­ti­niai. 10.30 val. Ne­ries pa­da­li­nys, Var­nių g. 36, kvie­čia vai­kus į ryt­me­tį „Kad grei­čiau aug­ čiau” (ra­šy­to­jo Pra­no Ma­šio­to skai­ty­mai). Da­ly­vaus Kau­no lop­še­lio-dar­že­lio „Do­bi­lė­ lis” ug­dy­ti­niai . 17 val. V.Ku­dir­kos vie­šo­sios bib­lio­te­kos, Lais­ vės al. 57, ma­žo­jo­je sa­lė­je vyks Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio kny­gos „Me­tai” pri­sta­ty­mas. 17 val. Jau­ni­mo, me­no ir mu­zi­kos sky­rius, Sa­va­no­rių pr. 377, kvie­čia į skai­ty­to­jų klu­bo „Prie ka­vos su ge­ra kny­ga” su­si­ti­kimą. 18 val. „Švy­tu­rio” pa­da­li­nys, Pra­mo­nės pr. 28, kvie­čia į aukš­tai­čių va­ka­ro­nę „Pa­dai­ nuos­ma mes su­sto­ji”. Iki ba­lan­džio 29 d. „Vi­tebs­ko” pa­da­li­nys, P.Luk­šio g. 60, kvie­čia ap­lan­ky­ti fo­to­gra­fi­jų pa­ro­dą „Skai­ty­to­jai bib­lio­te­kos gy­ve­ni­me” (Na­cio­na­li­nei bib­lio­te­kų sa­vai­tei). Iki ba­lan­džio 29 d. Jau­ni­mo, me­no ir mu­ zi­kos sky­rius (Sa­va­no­rių pr. 377) kvie­čia ap­ lan­ky­ti fo­to­gra­fi­jų pa­ro­dą „Jau­ni­mo, me­no ir mu­zi­kos sky­riaus 2012 me­tų ren­gi­nių aki­ mir­kos”. Ba­lan­džio 23–30 d. „Auš­ros” pa­da­li­ny­je (Auš­ros g. 37) veiks tau­to­dai­li­nin­kės Eg­lės Dva­rio­nai­tės-Vin­da­šie­nės kar­pi­nių pa­ro­da.

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt, skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt


31

šeštadienis, balandžio 20, 2013

kas, kur, kada „GIRSTUČIO“ RŪMAI

Amžinąjį atilsį

Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

Nuoširdžiai užjaučiame kolegą Algimantą Stasį Anužį ir jo artimuosius dėl mylimo tėvelio mirties. Telydi paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą. AB DNB banko kolektyvas Viešosios įstaigos Kauno Kalniečių poliklinikos Odontologijos skyriaus gydytojo odontologo padėjėją Ireną ILGARŪBIENĘ, mirus tėvui, nuoširdžiai užjaučia Kalniečių poliklinikos administracija ir darbuotojai.

Fes­ti­va­lis „Lie­tu­vos te­at­rų pa­va­sa­ris – Kau­nas 2013” JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS Balandžio 20 d. 18 val. – KULKOS VIRŠ BRODVĖJAUS. Režisierius D.Kazlauskas. OSKARO KORŠUNOVO TEATRAS/VILNIAUS MIESTO TEATRAS Balandžio 21 d. 15 ir 19 val. – JULIJUS CEZARIS. Režisierius A.Areima.

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS

Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Viešojo maitinimo katedros lektorę Nijolę VASILIAUSKIENĘ, mirus tėvui, nuoširdžiai užjaučia Kauno kolegijos bendruomenė.

„PRARADIMAS“ – laidojimo paslaugos, kremavimas, parvežimas iš užsie­ nio, platus laidojimo reikmenų pasirinkimas, paėmimas iš namų ir ligo­ ninių, šaldytuvai, dokumentų sutvarkymas, giesmininkai, smuikas, gėlės, naujas MERCEDES katafalkas. Renovuotos šarvojimo salės Panerių g. 19, Vilijampolėje. Šarvojame Saulėtekio, Šv. Antano, Aleksoto bažnyčiose, S.Žukausko g. 3B, Kauno r. šarvojimo salėse. Užsakymai priimami 24 val. per parą be poilsio dienų – K.Petrausko g. 28, Žaliakalnis. Tel. (8 37) 730 200, 8 650 68 220. Taikome nuolaidas.

1091453

Akcija! UAB DOROVALĖ, užsiimanti visomis laidojimo ir kremavimo pas­ laugomis, skelbia, kad visą BALANDŽIO MĖN. KLIENTAMS, KURIE NAUDO­ SIS ŠIOS ĮMONĖS PASLAUGOMIS, ŠARVOJIMO SALĖ BUS SUTEIKIAMA NE­ MOKAMAI. PARTIZANŲ g. 19, Kaunas, tel. (8 37) 313 723, 8 680 82 206 (prie buvusios baldų parduotuvės sandėlių 1089361

Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslaugos. Laido­ jimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo paslaugas. Platus karstų, rūbų, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS kre­ matoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 1078482

Paminklai! Gaminami originalūs įvairių spal­ vų paminklai (akmeniniai stalviršiai, stalai, pa­ langės), tvorelės, originalūs antkapiai iš švediško, suomiško, afrikietiško akmens. Pasirinkimas iš vokiškų, itališkų katalogų! Liejame pamatus, ka­ lame raides, montuojame visoje Lietuvoje! Tel. 8 685 22 256, (8 37) 556 460; www.originalpaminklai.lt.

1095266

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes granito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pamatus, atnauji­ name senus paminklus, kalame raides. Dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Ramybės g. 7, Garliava. Laidojimo reikmenys, paslaugos, krema­ vimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 1092069

Paminklų, antkapių, tvorelių projektavimas ir gamyba iš įvairių spalvų granito. Didelis pagamintų paminklų pasirinkimas. Visiškas kapa­ vietės sutvarkymas, pamatų liejimas, dengimas granito plokšte. Atve­ žame juodžemio, smėlio, granito skaldos. Nemokamai konsultuojame. Paminklams iš ekspozicijos taikomos nuolaidos. Karmėlava, Vilniaus g. 3A, paminklų dirbtuvės, Kaune tel. 541 177, 8 655 79 020, 8 614 41 608; www.gransta.lt. 1086819

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravi­ mas skaldele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapaviečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, ply­ telių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: ga­ miname įvairius paminklus iš kokybiško suomiško akmens. Lieja­ me pamatus. Tel. 8 648 55 567, (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt. Užsisakant iki gegužės 1 d. taikoma 10 % nuolaida darbams. 1092588

teatras nacionalinis KAuno dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Ba­lan­džio 20 d. 15 val. – Auš­ra Ma­ri­ja Sluc­kai­tė. BALTA DROBULĖ. Dra­ma pa­gal An­ta­ną Škė­mą. Rež. Jo­nas Ju­ra­šas. 19 val. – Da­nielis Da­nis. GELBĖKIME MEILĘ. Ma­ni­fes­ta­ci­ja. Rež. Ag­nius Jan­ke­vi­čius. Ba­lan­džio 21 d. 12 val. – Ine­sa Pa­liu­ly­tė. ASTRIDA. Spek­tak­lis Ast­ri­dos Lind­gren biog­ra­fi­jos ir pa­sa­kų mo­ty­vais. Rež. Ine­sa Pa­liu­ly­tė. 18 val. – Bil­ja­na Srlbja­no­vič. SKĖRIAI. Dvie­jų da­lių tra­gi­ko­me­di­ja. Rež. Ro­lan­das At­ko­čiū­nas.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Ba­lan­džio 20, 21 d. 12 val. – Edu­ar­das Kha­ ga­gor­ty­a­nas. AUSINĖ KEPURĖ. PREMJERA. 2 da­lių ko­miš­ka ope­ra vai­kams. Di­ri­gen­tas VIRGILIJUS VISOCKIS, re­ži­sie­rė ANASTASIJA GRINENKO (Bal­ta­ru­si­ja). Ba­lan­džio 20 d. 18 val. – Im­rė Kal­ma­nas. BAJADERĖ. 3 veiks­mų ope­re­tė. Pa­sta­ty­mo me­no va­do­vas ir re­ži­sie­rius Gin­tas Ži­lys, di­ri­gen­tas Jo­nas Ja­nu­le­vi­čius. Ba­lan­džio 21 d. 18 val. – Im­rė Kal­ma­nas. MONMARTRO ŽIBUOKLĖ. 3 veiks­mų ope­re­ tė. Re­ži­sie­rius Kęs­tu­tis Jakš­tas, di­ri­gen­tas Vir­gi­li­jus Vi­soc­kis.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A, www.kaunoleles.lt

55-asis teatro sezonas Ba­lan­džio 20 d. 12 val. – ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIUKAS, rež. A.Le­be­liū­nas, nuo 6 m. 17 val. – VAKARAS SU BARDAIS. Da­ly­vau­ja: Alek­san­dras Ma­ke­je­vas, Gied­rius Ar­ba­ čiaus­kas. Ba­lan­džio 21 d. 12 val. – KARALAITĖS BUČI­ NYS, rež. A.Stan­ke­vi­čius (kaip pai­ka tuš­ty­bė su­grio­vė ka­ra­lišką laimę), nuo 5 m.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Daukšos g. 34, tel. 220 586, www.pantomimosteatras.lt

Balandžio 21 d. 12 val. – NORŲ SKRYNELĖ. Magiškas spektaklis vaikams.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS Kęstučio g. 74A, www.kamerinisteatras.lt info@kamerinisteatras.lt

Svečiuose teatro trupė TEATRONAS Balandžio 20 d. 18 val. – PREMJERA! F.Dostojevskio romano „Idiotas” ir apsakymo „Nemaloni istorija” motyvais. IPOLITAS. Dviejų dalių drama. Režisierius Gildas Aleksa. Balandžio 21 d. 18 val. – F.Rabelais. GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS. Užstalė tikriesiems gurmanams. (N-18). Režisierius S.Rubinovas.

Ro­tu­šės a. 19, Ry­šių is­to­ri­jos mu­zie­ju­je

Ba­lan­džio 21 d. 12 val. – LAIKRODIS SU GEGUTE. Bi­lie­tai par­duo­da­mi 1 val. prieš spek­tak­lį.

VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS” Ko­vo 11-osios g. 108, tel. 313 712 www.vil­ko­la­kis.lt, te­at­ras@vil­ko­la­kis.lt

Ba­lan­džio 21 d. 12 val. – S.Iva­naus­kai­tė. PRINCESĖ IR MĖNULIS (ne­iš­gal­vo­ta is­to­ri­ja Jameso Thurberio kū­ri­nių mo­ty­vais).

TEATRO KLUBAS Vilniaus g. 22, Architektų namai, II aukštas

Balandžio 23 d. 19 val. – B.Nušičius. ŠEIMOS PATARĖJAS. Komedija. Bilietus platina „Tiketa”.

VDU TEATRAS S.Daukanto g. 27

Balandžio 24 d. 19 val. – PREMJERA! JeanPaul Sartre. INTYMUMAS. Rež. Artūras Areima. Bilietus platina „Tiketa” internete www.tiketa.lt, taip pat visose „Tiketos” kasose. Rezervacija tel. 1588 (2 Lt/min.).

renginiai J.GRUODŽIO KONSERVATORIJA J.Gruo­džio g. 6

Ba­lan­džio 20–21 d. 11 val. – Res­pub­li­ki­nis vai­kų ir moks­lei­vių-lie­tu­vių liau­dies kū­ry­bos at­li­kė­jų kon­kur­sas TRAMTATULIS-2013.

„AUŠROS“ BIBLIOTEKA Aušros g. 37

Ba­lan­džio 20 d. 12 val. Lie­tu­vos uni­ver­si­ te­tų mo­te­rų aso­cia­ci­ja (LUMA) ir ben­druo­ me­nės cen­tras „Ža­lia­kal­nio auš­ra” kvie­čia į ap­lin­ko­sau­gi­nio pro­jek­to „Už žy­din­čią že­mę” pri­sta­ty­mą-se­mi­na­rą. Te­ma „Gam­ ta ir mes, gam­ta ir mo­te­ris” kal­bės prof. eme­ri­tė Da­lia Bra­zaus­kie­nė, su Eu­ro­pos Są­jun­gos ap­lin­ko­sau­gos po­li­ti­ka su­pa­žin­ dins Kau­no „Eu­ro­pe di­rect” va­do­vė Dia­na Lu­ko­še­vi­čiū­tė-Bur­nei­kie­nė.

P.STULGOS LIETUVIŲ TAUTINĖS MUZIKOS INSTRUMENTŲ MUZIEJUS L.Za­men­ho­fo g. 6 www.mu­zi­kos-in­stru­men­tu-mu­zie­jus.lt

Ba­lan­džio 20 d. 14 val. Kon­cer­tų sa­lė­je – ren­gi­nys „Su­val­kie­čių dai­ni­nin­kei Ka­zi­ mie­rai Šle­ky­tei-Za­la­gai­tie­nei (1923–2007) bū­tų 90”. Da­ly­vaus dai­ni­nin­kės duk­ros, anū­kai. Bus de­monst­ruo­ja­mi vaiz­do ir gar­ so įra­šai. Kvie­čia­me pa­mi­nė­ti dai­ni­nin­kę, pa­dai­nuo­ti jos dai­nų. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS MUZIEJUS M.Va­lan­čiaus g. 6

Ba­lan­džio 20 d. 14 val. – prof. Sta­nis­lo­vo Sa­jaus­ko pa­reng­to al­bu­mo „Ma­ri­jam­po­lė. Pa­lai­min­ta­sis Jur­gis Ma­tu­lai­tis” pri­sta­ty­ mas. Ren­gi­ny­je šį lei­di­nį bus ga­li­ma įsi­gy­ti.

KAUNO KULTŪROS CENTRAS „TAUTOS NAMAI“ Vytauto pr. 79/Kęstučio g. 1

Balandžio 20 d. 12 val. – Lietuvos suaugu­ siųjų chorų konkursas. I turas. Įėjimas nemokamas. Balandžio 21 d. 12 val. – Lietuvos suaugu­ siųjų chorų konkursas. I turas. Dalyviai: Kauno mišrus choras LELIUMAI (vad. Albinas Petrauskas), Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčios kamerinis choras CAN­ TATE DOMINO (vad. Rolandas Daugėla), Kauno mišrus choras SALUTO (vad. Ramutė Štreimikytė). Įėjimas nemokamas.

KAUNO PAMINKLINĖ KRISTAUS PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA Kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je

Ba­lan­džio 21 d. 12 val. – pro­jek­to „Dia­ lo­gas – Žo­dis ir Spal­va” ren­gi­nys. Žo­džio va­lan­do­je – ak­to­rė Oli­ta Dau­tar­tai­tė. Eu­ge­

ni­jos Ivaš­ke­vi­čiū­tės ta­py­bos pa­ro­da. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

M.ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA Nepriklausomybės a. 12

Pranešame, kad didelio lankytojų dėmesio sulaukusi Jono Rimšos (1903–1978) paroda „Bronziniai žmonės. Atskleidęs indėnų dvasią” pratęsiama iki birželio 2 d. J.Rimša – vienas ryškiausių lietuvių išeivijos dailininkų, garsinusių Lietuvos vardą svetur, – nusipelnęs Bolivijos kultūrai, ap­ dovanotas aukščiausiu iš civiliams skiriamų „Andų Kondoro kavalieriaus ordinu”. Jam suteiktas Bolivijos valstybės Garbės piliečio titulas (1950) ir Garbės profesoriaus vardas (1974). Ši paroda supažindina žiūrovus, su didžiule kolekcija reikšmingų ir mums nepažįstamų Bolivijos ir indėniškojo periodo darbų, kurie išgarsino dailininką. Iš čia kilo ir parodos pavadinimas – Rimša, mylėdamas ir gerbdamas indėnus, studijuodamas Boli­ vijos istoriją ir kultūrą, lankydamas indėnų, kuriuos jis vadino „bronziniais žmonėmis”, šventąsias vietas, tikrai pažino ir perprato jų dvasią. Ekspozicijos pagrindą sudaro privataus Išeivijos dailės fondo surinkti Rimšos kūri­ niai, kuriuos papildo septyni Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus ankstyvieji dailininko paveikslai, iš kurių šešis atvežė iš JAV ir perdavė šiam muziejui Beatričė Kleizaitė-Vasaris (penkis iš privačios Liucijos Andrijauskaitės-Grišonienės rinkinio ir vie­ ną iš Draugijos užsienio lietuviams remti).

KAUNO PAVEIKSLŲ GALERIJA K.Do­ne­lai­čio g. 16

Kvie­čia moks­lei­vius į nau­ją edu­ka­ci­nę pro­gra­mą ju­bi­lie­ji­nė­je pa­ro­do­je „Ze­no­nas Var­naus­kas – Kau­no mo­kyk­los ma­est­ro”. Vi­sų at­vy­ku­sių lau­kia ke­lio­nė po mo­der­ naus ek­pe­ri­men­tuo­to­jo Ze­no­no Var­naus­ ko kū­ry­bos pa­sau­lį su pro­gra­mos au­to­re ta­py­to­ja Eg­le Ve­la­niš­ky­te. Šis me­ni­nin­kas ne tik ta­pė, bet ir ak­ty­viai vei­kė ne­di­du­kė­je ta­py­bos plokš­tu­mo­je: lie­jo, var­vi­no da­žus, dras­kė ir kli­ja­vo, try­nė ir sku­ti­nė­jo pa­veiks­lo pa­vir­šių, keis­da­vo jį be gai­les­čio. Ðio­je ret­ros­pek­ty­vi­nė­je pa­ro­do­je pri­sta­to­ ma jo kū­ry­bos vi­su­ma: pir­mie­ji po­ka­ri­niai pei­za­žai, teks­ti­lė, ka­ri­ka­tū­ros, vė­les­nio­ji ta­py­ba­gu­a­šu ir eks­pe­ri­men­tai su Xe­rox ko­pi­juok­liu. Vė­liau ga­lė­si­te pa­tys tap­ti me­ni­nin­kais ir pa­ro­dos vaiz­dų bei nuo­tai­kų įkvėp­ti nu­ta­ py­ti ma­mos por­tretą. Pra­šo­me gru­pes re­gist­ruo­ti iš anks­to I–V nuo 9 iki 16 val. tel. 229 475. Už­si­ė­mi­mai vyks­ta II–V nuo 11 iki 17 val. iki ge­gu­žės 3 d.

PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENOS CENTRAS Sąjungos a. 13 a. tel. 362 328.

Balandžio 23 d. 11 val. Kauno kartų namai drauge su Kauno m. V.Kudirkos viešosios bibliotekos „Neries” padaliniu kviečia į popietę „Vingri tarmių gaida”.

JUOZO GRUŠO MEMORIALINIS MUZIEJUS Kalniečių g. 93, tel. 330 860

Balandžio 23 d. 17 val. kviečia į literatūri­ nę-muzikinę kompoziciją „Jaukiai skleidęs dvasios šviesą”, skirtą kunigui, poetui Ričardui Mikutavičiui atminti. Dalyvaus kompozicijos autorė ir atlikėja, Kalbos pre­ mijos laureatė lituanistė Violeta Bakutienė. Maloniai laukiame.

M. ir K.PETRAUSKŲ LIETUVIŲ MUZIKOS MUZIEJUS K.Pet­raus­ko g. 31

Ba­lan­džio 23 d. 15 val. – for­te­pi­jo­no, smui­ko ir vo­ka­li­nės mu­zi­kos kon­cer­tas. Da­ ly­vaus J.Gruo­džio kon­ser­va­to­ri­jos dės­ty­to­jų Lai­mos Ak­sa­mi­taus­kie­nės, Re­dos Sta­bins­ kie­nės, Džul­je­tos Sklė­rie­nės for­te­pi­jo­no bei kon­cert­meis­te­rio, Eg­lės Gri­go­nie­nės smui­ko kla­sės mo­ki­niai ir dai­ni­nin­kė Jur­gi­ ta Šal­čiū­tė (me­co­sop­ra­nas). Pro­gra­mo­je skam­bės įvai­rių epo­chų už­sie­nio kom­po­zi­ to­rių mu­zi­ka ir lie­tu­vių kom­po­zi­to­rių kū­ri­ niai. Kon­cer­to ve­dė­ja – R.Sta­bins­kie­nė. Įė­ji­mas su mu­zie­jaus bi­lie­tais. Ba­lan­džio 24 d. 17 val. – vo­ka­li­nės mu­zi­kos kon­cer­tas. Da­ly­vaus J.Gruo­džio kon­ser­va­ to­ri­jos doc. Jū­ra­tės Bu­kaus­kai­tės mo­ki­nės Ra­mo­na But­ku­tė, Ie­va Lie­ky­tė, Ie­va Ka­na­ na­vi­čiū­tė, Ode­ta Va­lin­čiū­tė, kon­cert­meis­ te­rė Elo­na Šiugž­di­ny­tė. Kon­cer­to ve­dė­ja – doc. J.Bu­kaus­kai­tė. Pro­gra­mo­je skam­bės lie­tu­vių ir už­sie­nio kom­po­zi­to­rių dai­nos, ro­man­sai, ari­jos iš po­pu­lia­rių ope­rų ir miu­ zik­lų. Įė­ji­mas su mu­zie­jaus bi­lie­tais.

DATOS (balandžio 20 d.) Pasaulinė cirko diena 1716 m. Marienburge gimė Gotfrydas Ostermejeris, raštijos darbuotojas, lietuvių kultūros tyrinėtojas, pirmasis lietuvių literatūros istorikas, kunigas. 1808 m. gimė Prancūzijos imperatorius (1852–1870) Napoleonas III. 1889 m. Austrijoje gimė būsimasis Vokietijos diktatorius Adolfas Hitleris. 1902 m. gimė aktorius Mečys Chadaravičius. 1921 m. gimė dainininkas (operos bosas) Abdonas Lietuvninkas. 1961 m. panaikintas Karaliaučiaus (Kaliningrado) srities, kaip uždaros pasienio zonos, statusas. 2012 m. lietuviška kino juosta „Tadas Blinda. Pradžia“ atidarė Europos Sąjungos (ES) kino festivalį Kalkutoje.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Neigiamai vertinsite savo gyvenimą, o pažįstami nepateisins vilčių. Jūsų vertybės prieštaraus supančiam pasauliui. Neskubėkite reikšti savo nuomonės. Jautis (04 21–05 20). Stiprės jūsų meninis skonis. Galite rinktis baldus, drabužius, aksesuarus. Tinkamas laikas atsipalaiduoti ir pasimėgauti gyvenimu, bet nepamirškite, kad vidinis tobulėjimas taip pat svarbu. Dvyniai (05 21–06 21). Jūsų idėjos dabar labai svarbios. Bendraudamas būsite emocionalus. Apsispręskite, kas dabar jums svarbiau – moralinis draugų palaikymas ar naujos idėjos bei planai. Vėžys (06 22–07 22). Dėl savo gyvenimo jausitės prislėgtas. Tikriausiai manysite, kad artimieji tolsta nuo jūsų. Galimas emocijų protrūkis. Pirmoje dienos pusėje venkite iliuzijų. Liūtas (07 23–08 23). Bus sunku susikaupti. Tai sunkus ir emocionalus laikas, kai galimi kivirčai su vyresniais ir autoritetingais žmonėmis. Geriau pabūti vienumoje, atsipalaiduoti, pasiklausyti muzikos. Mergelė (08 24–09 23). Daugiau laiko praleiskite su seniai matytais bičiuliais. Teigiamai vertinsite savo padėtį, bus malonu padėti aplinkiniams. Pasikliaukite savo jėgomis ir sugebėjimais. Svarstyklės (09 24–10 23). Patyrinėkite savo vertybes, veiksmus ir apmąstykite gyvenimą. Jums bus suprantamos aplinkinių emocijos. Tik slėpkite savo spėliones, kad neįžeistumėte artimo žmogaus. Skorpionas (10 24–11 22). Nepatiks kitų žmonių idėjos ir mintys, jeigu jos nors kiek prieštaraus jūsiškėms. Jeigu jūsų vertinimai teisingi, galite ginčytis. Šaulys (11 23–12 21). Jausite šeimos, draugų paramą. Darbe ir asmeniniame gyvenime vyraus darna. Mokykitės ne tik vadovauti žmonėms, bet ir suprasti jų problemas. Ožiaragis (12 22–01 20). Jūsų ir kolegų požiūriai išsiskirs. Jums nepatiks supantys dalykai arba tai, ką jie simbolizuoja. Vis dėlto nereikia ginčytis, konfliktuoti. Vandenis (01 21–02 19). Susidursite su labai skaudžiais dalykais. Galbūt artimi žmonės nenorės ir nesistengs suprasti jūsų jausmų. Neprovokuokite konfliktų. Žuvys (02 20–03 20). Jums bus reikalinga šeimos ir draugų parama. Pats pasaulis rūpinsis jumis, todėl jausitės gana tvirtai. Šis laikotarpis paskatins gilintis į savo jausmus. Tik neleiskite, kad jus užvaldytų nerimas.


Orai

Savaitgalį Lietuvoje orai atvės, sekmadienio naktį pašals. Šiandien vietomis numatomas lietus, temperatūra bus 7–12 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatomos šalnos iki 3 laipsnių šalčio, dieną bus mažai debesuota, temperatūra bus 7–10 laipsnių šilumos.

Šiandien, balandžio 20 d.

+8

+7

Telšiai

+9

Šiauliai

Klaipėda

+10

Panevėžys

+10

Utena

+10

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (priešpilnis) teka Mėnulis leidžiasi

6.05 20.32 14.27 14.06 3.38

110-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 255 dienos. Saulė Avino ženkle.

+11

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +20 Berlynas +13 Brazilija +26 Briuselis +11 Dublinas +12 Kairas +23 Keiptaunas +22 Kopenhaga +11

Londonas +13 Madridas +20 Maskva +19 Minskas +15 Niujorkas +13 Oslas +12 Paryžius +13 Pekinas +15

orai kaune šiandien

Praha +9 Ryga +9 Roma +17 Sidnėjus +19 Talinas +8 Tel Avivas +19 Tokijas +12 Varšuva +14

+12

+10

Vėjas

3–8 m/s

Vilnius

Marijampolė

+11

Alytus

Vardai Adeliaras, Agnė, Eisvydė, Gostautas, Marcelinas, Marcijonas, Traidenis.

Dre­bė­ji­mas su­krė­tė Ja­po­ni­ją

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+9

+11

+9

+8

7

+4

+10

+6

+3

3

+6

+13

+6

+1

2

rytoj

poryt

Šiau­rės Ja­po­n i­ją va­kar su­k rė­tė stip­ rus, 7,2 ba­lo že­mės dre­bė­ji­mas, ta­čiau joks per­spė­ji­mas dėl cu­na­mio ne­bu­ vo pa­skelb­tas. Dre­bė­ji­mas įvy­ko 3.05 val. Grin­vi­čo (6.05 val. Lie­tu­vos) lai­ku, jo epi­cent­ras bu­vo ne­to­l i Ru­si­jos ad­ mi­nist­ruo­ja­mų Ku­ri­lų sa­lų, 1 490 km į šiau­rę nuo To­ki­jo. Dre­bė­ji­mo hi­po­cent­ ras bu­vo 122 km gy­ly­je. Dre­bė­ji­mas su­ krė­tė la­biau­siai į šiau­rę nu­to­lu­sią Ja­po­ ni­jos Ho­kai­do pre­fek­tū­rą. „Pra­ne­ši­mų apie pa­da­ry­tą ža­lą kol kas ne­ga­vo­me“, – sa­kė Ho­kai­do po­li­ci­jos at­sto­vas, ku­ ris pri­dū­rė, kad šiuo me­tu nė­ra pra­ne­ ši­mų ir apie su­žeis­tus žmo­nes. BNS inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės Lie­tu­va – Len­ki­jos lyderio mo­čiu­tės aki­mis Lie­tu­viš­kai iš­leis­ta Len­ki­jos pre­ zi­den­to mo­čiu­tės Mag­da­le­nos Ko­mo­rows­kos z Na­lęcz-Gors­ kich at­si­mi­ni­mų kny­ga apie Že­ mai­ti­ją. Kny­go­je „Sug­rį­ži­mas į Že­mai­ ti­ją“ pa­sa­ko­ja­ma apie jau ne­beeg­ zis­tuo­jan­tį pa­sau­lį – apie M.Ko­ mo­rows­kos vai­kys­tę ir anks­ty­vą jau­nys­tę XX a. pra­džio­je Že­mai­ti­ jo­je, Šau­kė­nų ir Džiu­gi­nė­nų dva­ re­liuo­se.

Ekologiškas namelis

M.Ko­mo­rows­ka z Na­lęcz-Gors­ kich (1900–1989) – len­kų ba­ jo­rai­tė, vai­kys­tę ir jau­nys­tę pra­ lei­du­si Že­mai­ti­jo­je, vė­liau Sankt Pe­ter­bur­ge ir Vil­niu­je. Po Ant­ro­ jo pa­sau­li­nio ka­ro Ko­mo­rows­kių šei­ma bu­vo per­kel­ta į Len­ki­ją, kur iki sa­vo mir­ties ir gy­ve­no au­to­rė. Ji tu­rė­jo de­šimt anū­kų, vie­nas jų – da­bar­ti­nis Len­ki­jos pre­zi­den­tas Bro­nis­la­was Ko­mo­rows­kis. BNS inf.

„„Sta­ty­bi­nin­kai: šį įspū­din­gą na­me­lį su­ren­tė Kau­no sa­na­to­ri­nio lop­še­lio-dar­že­lio „Pie­nė“ vai­kai, jau ne pir­

mus me­tus da­ly­vau­jan­tys pro­jek­te „Žmo­gaus ir gam­tos drau­gys­tė“. Sta­ti­niui su­nau­do­ti 739 lie­tu­viš­ko mi­ ne­ra­li­nio van­dens bu­te­liai.

2013-04-20 Kauno diena  
2013-04-20 Kauno diena  
Advertisement