Page 1

Miestas

2p. Sa­vait­ga­lį per „Mais­to ban­ko“ ak­ci­ją kau­nie­čiai de­monst­ra­vo dos­nu­mą.

Sportas

9p.

Pasaulis

Jau­nie­ji žal­gi­rie­čiai ant­rus me­tus iš ei­lės iš­ko­vo­jo NKL bron­zą.

13p. Venesuelos opoziciją užrūstino N.Muduro susitikimas su D.Maradona.

Pirmadienis balandžio 15, 2013 Nr. 85 (19946) Kaunodiena.lt 2 Lt

A.Dau­tar­to ma­ma gy­ve­na min­ti­mis apie sū­nų

Ne­ma­lo­nūs pavasario džiaugsmai Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Šį sa­vait­ga­lį dėl pa­va­sa­ri­nio po­lai­ džio su­kel­tų ir ki­tų ka­na­li­za­ci­jos pro­ble­mų pa­gal­bos šau­kė­si be­veik pus­šim­tis mies­to in­di­vi­dua­lių na­ mų gy­ven­to­jų. Kal­ta mies­to inf­ rast­ruk­tū­ra ar pa­tys gy­ven­to­jai?

Mo­ko­lų gat­vės gy­ven­to­jas Val­das Vai­ni­la­vi­čius šeš­ta­die­nio nak­tį be­ maž ne­mie­go­jo, nes na­mo rū­sys ta­po ba­sei­nu. Vy­ras dar nak­tį karšt­li­giš­ kai skam­bi­no vi­soms įma­no­moms tar­ny­boms, bet pa­gal­bos ne­su­lau­ kė. Tik ry­tą, pa­sak jo, pa­skam­bi­nus vie­nam iš įmo­nės „Kau­no van­de­ nys“ va­do­vų, apie 11 val. at­siųs­tas au­to­mo­bi­lis su siurb­liu, per ke­lias va­lan­das van­duo iš rū­sio bu­vo iš­siurb­tas.

2

Dienos citata „Vie­ne­to kai­na pa­di­dė­tų ke­liais cen­tais, bet tie su­ ren­ka­mi 19 mln. li­tų bū­tų di­džiu­lė pa­spir­tis“, –

„„At­min­tis: dve­ji me­tai po A.Dau­tar­to mir­ties – per trum­pas lai­kas at­si­gau­ti jo ma­mai. 

Žaiz­dos gy­ja il­gai. Ypač sie­los žaiz­dos. Tai pa­ty­rė ir vis dar te­be­jau­čia prieš dve­jus me­tus iš gy­ve­ni­mo pa­si­trau­ku­sio te­le­vi­zi­ jos ir ra­di­jo lai­dų ve­dė­jo Au­ri­mo Dau­tar­to ma­ma. Ne­tek­ties tuš­tu­mos per šį lai­ką nie­kas neuž­pil­dė.

Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Dau­ge­lio at­min­ty­je 35-erių A.Dau­ tar­tas iš­li­ko pla­čiai be­si­šyp­san­tis, op­ti­mis­tiš­kas. Toks jis at­ro­dė vie­ šu­mo­je. Tik ar­ti­miau­si vy­ro drau­gai ži­no­jo apie jo iš­gy­ve­ni­mus dėl ne­ nu­si­se­ku­sių pir­mų­jų ve­dy­bų, dėl to kad jau­nas vy­ras ne­ga­lė­jo ma­ty­tis su sa­vo duk­re­le. Ant­ro­sios ve­dy­bos

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

A.Dau­tar­tą tar­si pa­ky­lė­jo. Jis at­vi­rai vi­siems pa­sa­ko­jo esan­tis ku­pi­nas jė­gų ir no­ro gy­ven­ti. Kū­rė pla­nus, dir­bo ra­di­jo sto­ty­je, tu­rė­jo am­bi­ci­jų grįž­ti į te­le­vi­zi­ją. Ži­nia apie jo pa­si­ rin­ki­mą išei­ti iš gy­ve­ni­mo pri­bloš­ kė ar­ti­muo­sius. A.Dau­tar­to ne­bė­ ra jau dve­ji me­tai. Abi bu­vu­sios jo žmo­nos ra­do sa­vo lai­mę ki­tų vy­rų glė­biuo­se, abi Lie­tu­vo­je – tik re­tos vieš­nios.

4

idė­ją 2 pro­c. pa­di­din­ti ak­ci­zą al­ko­ho­liui grin­džia Sei­mo na­rys An­ta­nas Ma­tu­las.

5p.


2

Pirmadienis, balandžio 15, 2013

miestas

Oro kokybė Kaune 0

15

50mg/m3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,29

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

49

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Ne­ma­lo­nūs pavasario džiaugsmai Šios gat­vės gy­ven­to­jų 1 šir­dys dre­ba jau ne pir­ mą pa­va­sa­rį: po to, kai bu­vo įves­

ta ka­na­li­za­ci­ja, po­lai­džio van­duo ka­na­li­za­ci­ją per­pil­do ir tu­ri­nys skver­bia­si į jų na­mų rū­sius. V.Vai­ ni­la­vi­čiui spe­cia­lis­tai aiš­ki­no, kad ve­dant ka­na­li­za­ci­ją grei­čiau­siai ne­bu­vo at­si­žvelg­ta į tai, kad ją pa­ va­sa­rį pa­pil­dys ir tirps­tan­čio snie­ go van­duo. Ka­dan­gi V.Vai­ni­la­vi­čiaus na­mo rū­sys be­to­ni­nis, jo pa­tir­ti nuo­sto­ liai ne­di­de­li, pa­ly­gin­ti su kai­my­ nų, ku­rių namų rū­siai pra­ban­giau įreng­ti. An­tai per­nai jo kai­my­nų na­me bu­vo su­ga­din­tas par­ke­tas. Tad šį kar­tą V.Vai­ni­la­vi­čius su kai­ my­nu pir­miau­sia puo­lė ran­ko­mis tuš­tin­ti prie kai­my­nų na­mo esan­tį ka­na­li­za­ci­jos šu­li­nį ir taip šie­met jį iš­gel­bė­jo nuo di­des­nio po­tvy­nio. „Anks­čiau tu­rė­jo­me sa­vo vie­ti­ nę ka­na­li­za­ci­ją, rū­sio ne­sem­da­vo. Da­bar, pa­si­ro­do, bend­ros ka­na­li­ za­ci­jos siurb­li­nė ne­spė­ja iš­trauk­ti at­si­ra­du­sio po­lai­džio van­dens“, – aiš­ki­no gy­ven­to­jas.

„„Iš­siur­bė: Mo­ko­lų gat­vė­je gy­ve­nan­čio V.Vai­ni­la­vi­čiaus na­mo rū­sys vir­to ba­sei­nu.

per­pus su­ma­žė­jo. Vi­du­ti­niš­kai per pa­rą Kau­ne įvyks­ta 25 įvai­rios ka­ na­li­za­ci­jos ava­ri­jos.

„Stai­giai tirps­tant snie­gui su­ si­da­ro daug van­dens. Įša­las dar nei­šė­jęs, van­duo ne­su­si­ge­ria ir pa­puo­la į nuo­te­kų tink­lą, ku­ris ne­ pri­tai­ky­tas to­kiam di­de­liam van­ dens kie­kiui“, – dės­tė jis.

rai rei­ka­lin­gos mil­ži­niš­kos lė­šos. Nau­jai sta­to­muo­se na­mų kvar­ta­ luo­se lie­taus ka­na­li­za­ci­ja pa­pras­tai yra pro­jek­tuo­ja­ma, ta­čiau so­viet­ me­čiu lie­taus nuo­te­kų vamz­dy­nas bu­vo įves­tas ne vi­suo­se in­di­vi­dua­ lių na­mų kvar­ta­luo­se.

Rei­ka­lin­gas ap­sau­gi­nis vož­tu­vas Trūks­ta lie­taus ka­na­li­za­ci­jos

Ne­ra­mios nak­tys ir kai ku­riems Kau­no ra­jo­no Ra­mu­čių gy­ven­vie­ tės žmo­nėms. Se­mia­mo rū­sio pro­ ble­ma ne pir­mus me­tus ka­muo­ja Vir­gi­ni­jos Sa­ka­laus­kie­nės šei­mą. Mo­ters tei­gi­mu, pro­ble­ma ky­la dėl pra­stai at­lik­to dre­na­žo, kas­kart pa­ ti­ria­mi tūks­tan­ti­niai nuo­sto­liai. V.Sa­ka­laus­kie­nę pik­ti­na dar ir tai, kad vi­są penk­ta­die­nį ji ne­ga­lė­ jo pri­si­šauk­ti jo­kios pa­gal­bos. Tik pa­skam­bi­nus me­ro pa­va­duo­to­jui ir jam pa­si­skun­dus, šeš­ta­die­nio ry­tą pa­ga­liau at­vy­ko ava­ri­nės tar­ny­bos dar­buo­to­jai ir lai­ki­nai iš­spren­dė pro­ble­mą – iš­siur­bė van­de­nį. „Kau­no van­de­nų“ Nuo­te­kų tink­ lų ava­ri­nės tar­ny­bos dar­buo­to­jų tei­gi­mu, šeš­ta­die­nį skam­bi­no 48 gy­ven­to­jai dėl po­lai­džio van­dens su­kel­tų pro­ble­mų ir ki­tų ne­lai­mių, o sek­ma­die­nį skam­bu­čių maž­daug

Val­das Vai­ni­la­vi­čius:

Anks­čiau tu­rė­jo­ me sa­vo vie­ti­nę ka­na­li­za­ci­ją, rū­ sio ne­sem­da­vo. „Kau­no van­de­nų“ ava­ri­nės tar­ ny­bos vir­ši­nin­kas Ri­mas Stun­žė­ nas paaiš­ki­no, kad se­mia­mų rū­sių pro­ble­ma ak­tua­li tuo­se in­di­vi­dua­ lių na­mų kvar­ta­luo­se, kur nė­ra lie­ taus nuo­te­kų ka­na­li­za­ci­jos.

Jei na­mo rū­sy­je yra įreng­tas tua­ le­tas ar vo­nios pa­tal­pa, iš ku­rios nu­bė­ga nuo­te­kos, pra­si­dė­jus po­ lai­džiui įvyks­ta at­virkš­ti­nis pro­ce­ sas – per san­tech­ni­kos įren­gi­nius nuo­te­kos skver­bia­si į rū­sio pa­tal­pą. „Dau­ge­liu at­ve­jų kal­ti gy­ven­to­jai, nes yra pra­stai įren­gę nuo­te­kų sis­ te­mas sa­vo na­muo­se. Jo­je tu­ri bū­ti ap­sau­gi­nis vož­tu­vas, ku­ris ne­leis­ tų nuo­te­koms su­grįž­ti į pa­tal­pą“, – tei­gė R.Stun­žė­nas. Dar vie­na pro­ble­ma – ka­na­li­za­ ci­jos siurb­li­nės. Jos tu­ri nuo­te­kų van­de­nį per­pum­puo­ti į to­les­nius tink­lus va­ly­mo įren­gi­nių link, ta­ čiau tirps­tant snie­gui jos ne­bes­pė­ja ap­do­ro­ti di­de­lio kie­kio van­dens. To­kių bė­dų be­veik ne­lik­tų, pa­sak R.Stun­žė­no, jei vi­sur bū­tų įves­ ta lie­taus ka­na­li­za­ci­ja. Tai, jo nuo­ mo­ne, yra sa­vi­val­dy­bės rū­pes­tis. Ta­čiau to­kiai inf­rast­ruk­tū­ros plėt­

Gat­vė ta­po neiš­va­žiuo­ja­ma

„Kau­no van­de­nų“ ava­ri­nės tar­ny­ bos vir­ši­nin­kas taip pat pa­žy­mė­jo, kad jo at­sto­vau­ja­mos įmo­nės dar­ buo­to­jai ne­pri­va­lo at­vyk­ti gel­bė­

ti gy­ven­to­jų na­mų rū­sių nuo po­ tvy­nio. Van­dent­var­kos tai­syk­lė­se yra api­brėž­ta, kad žmo­nių na­mų nuo­te­kų tink­le tu­ri bū­ti ap­sau­gi­nis vož­tu­vas ar­ba sklen­dė, ku­rie sau­ go­tų, kad rū­sys ne­bū­tų už­lie­tas. Jei na­me to nė­ra, sa­vi­nin­kai pa­tys at­ sa­ko už pa­da­ri­nius. Pa­sak R.Stun­žė­no, yra pri­va­čių įstai­gų, ku­rios tu­ri hid­ro­di­na­mi­ nes ma­ši­nas ir ga­li teik­ti po­tvy­nio van­dens iš­siur­bi­mo pa­slau­gą, tad gy­ven­to­jams kar­tais bū­na nu­ro­do­ mi šių įmo­nių te­le­fo­nų nu­me­riai. „Kau­no van­de­nų“ ava­ri­nės tar­ny­ bos dar­buo­to­jai, pa­sak jos va­do­vo, tu­ri ša­lin­ti ki­tas pro­ble­mas, pa­vyz­ džiui, su­si­da­riu­sius kamš­čius ka­ na­li­za­ci­jos sis­te­mo­je. „Kar­tais net ir no­rė­da­mas ne­ga­ li su­teik­ti pa­gal­bos, nes ne vi­sa­da yra ga­li­my­bė tech­ni­kai pri­va­žiuo­ ti, pa­tek­ti į rū­sį“, – pri­dū­rė pa­šne­ ko­vas. Gau­sus pa­va­sa­ri­nio po­lai­džio van­duo pri­da­rė rū­pes­čių ne tik gy­ven­to­jų būs­tuo­se. Kau­ne pa­sta­ ruo­ju me­tu at­si­vė­rė ne vie­na smeg­ duo­bė. Įs­pū­din­go dy­džio duo­bė pa­da­rė neiš­va­žiuo­ja­mą Kar­ka­zų Ra­to gat­vę. Mat po ja te­kan­tis ge­ ro­kai pa­tvi­nęs Są­na­šos upe­lis, ku­ ris įte­ka į Jie­sią, pa­plo­vė vamz­dį ir įvy­ko griū­tis.

„„Smeg­duo­bė: pa­tvi­nęs Są­na­šos upe­lis pa­da­rė neiš­va­žiuo­ja­mą Kar­ka­

zų Ra­to gat­vę. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Dau­giau au­ko­ti pa­ska­ti­no už­si­bu­vu­si žie­ma? Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Ak­cen­tuo­da­mi tai, kad dau­ge­ lio žmo­nių pi­ni­gi­nes šie­met ge­ro­ kai pa­tuš­tins ne­pla­nuo­tai di­de­lės są­skai­tos už šil­dy­mą, tra­di­ci­nės „Mais­to ban­ko“ ak­ci­jos ren­gė­jai su­lau­kė ge­ra­da­rių at­sa­ko: au­ko­ta dau­giau nei prieš tai.

„„Ne­gai­li: lab­da­rin­gos ak­ci­jos ren­gė­jai pa­ste­bi, kad žmo­nės au­ko­ja ne

vien pa­čius pi­giau­sius mais­to pro­duk­tus.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do „Mais­ to ban­kas“ Kau­no pa­da­li­nio va­do­vė Ka­ro­li­na Pui­dai­tė in­for­ma­vo, kad, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, pa­sta­ro­ji ak­ci­ja bu­vo sėk­min­ges­nė už prieš tai bu­vu­sias. Vien Kau­no mies­te, ne­ga­lu­ti­niais skai­čia­vi­mais, su­ rink­ta mais­to pro­duk­tų už maž­ daug 155 tūkst. li­tų. Pa­vyz­džiui, per praė­ju­sią ru­dens ak­ci­ją kau­nie­čių lab­da­ra bu­vo įver­tin­ta 149 tūkst. li­tų, o prieš me­tus vy­ku­si pa­va­sa­ ri­nė ak­ci­ja – 142 tūkst. li­tų. Vi­so­je Lie­tu­vo­je per praė­ju­ sį penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį vy­ku­ sią ak­ci­ją su­rink­ta pa­ra­mos mais­to pro­duk­tais už maž­daug 870 tūkst. li­tų. Tai yra, 70 tūkst. li­tų dau­

giau nei per ru­dens ak­ci­ją ir 140 tūkst. li­tų dau­giau nei per­nai pa­ va­sa­rį. Tai, kad su­ma di­des­nė, ga­ lė­jo nu­lem­ti ga­li­mai pa­di­dė­ju­sios pro­duk­tų kai­nos. Ki­ta ver­tus, prie pa­sta­ro­sios ak­ci­jos pri­si­jun­gė pa­ pil­do­mos or­ga­ni­za­ci­jos, įsi­trau­kė dar ke­li mies­tai. Pas­ta­ro­ji lab­da­rin­ga ini­cia­ty­ va su­reng­ta jau 15 kar­tą. Mais­tas ne­pa­si­tu­rin­tie­siems bu­vo ren­ka­ mas 62 Lie­tu­vos mies­tuo­se. Ak­ci­ jo­je da­ly­va­vo 282 ne­pa­si­tu­rin­čiai­ siais be­si­rū­pi­nan­čios or­ga­ni­za­ci­jos, pre­ky­bos cent­ruo­se pir­kė­jus pa­si­ti­ ko dau­giau nei 6 tūkst. sa­va­no­rių. Tie­sa, šį kar­tą pa­va­sa­ri­nė ak­ci­ja su­reng­ta ne prieš šv.Ve­ly­kas, kaip bū­da­vo anks­čiau. „Šie­met prieš šv.Ve­ly­kas žmo­nėms bu­vo da­li­ja­ma ES skir­ta pa­ra­ma, ne­no­rė­jo­me, kad pa­ra­ma dub­liuo­tų­si. Pa­si­rin­ko­me šiek tiek vė­les­nę da­tą, pa­gal­vo­jo­ me, kad šie­met šil­dy­mo se­zo­nas bu­vo fi­nan­siš­kai skaus­min­gas dau­ ge­liui žmo­nių. Tai­gi, mais­to pro­ duk­tai tik­rai bus la­bai rei­ka­lin­gi“, – nea­be­jo­ja K.Pui­dai­tė. Ją džiu­ gi­na tai, kad dos­nūs žmo­nės pir­ko

155

tūkst. li­tų

– maž­daug už to­kią su­mą pirk­tų mais­to pro­duk­tų pa­va­sa­ri­nei „Mais­to ban­ko“ ak­ci­jai paau­ko­jo kau­nie­čiai. ne­pa­si­tu­rin­tie­siems ne vien pi­ges­ nį mais­tą – ma­ka­ro­nus ir kruo­pas. Ne­ma­žai žmo­nių į au­kas ren­kan­čių sa­va­no­rių krep­šius kro­vė bran­ges­ nį mais­tą – alie­jų, cuk­rų. Paau­ko­ti pro­duk­tai žmo­nes pa­ sieks įvai­riais ke­liais. Da­lį jų su­ nau­dos lab­da­ros val­gyk­los, da­lis mais­to pa­ke­tų ke­liaus į var­gin­giau gy­ve­nan­čias šei­mas per se­niū­ni­jas. Bus da­li­ja­mi mais­to pa­ke­tai ir vai­kų va­sa­ros sto­vyk­lo­se be­siil­sin­tiems ne­pa­si­tu­rin­čių šei­mų vai­kams.


3

Pirmadienis, balandžio 15, 2013

miestas

Krep­ši­nio en­tu­zias­tams – Sei­mo va­do­vo tau­rė Sie­kiant užim­ti jau­nus žmo­nes ir ska­tin­ ti juos gy­ven­ti svei­kai, Kau­ne šeš­ta­die­ nį su­reng­tas krep­ši­nio tur­ny­ras 3x3, ku­rio da­ly­viai var­žė­si dėl Sei­mo pir­mi­nin­ko Vy­ do Ged­vi­lo įsteig­tos tau­rės.

Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Spor­to ren­gi­nį Lie­tu­vos spor­to uni­ ver­si­te­to krep­ši­nio sa­lė­je suor­ga­ ni­za­vo Jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­ja DAR­ BAS. Iš­mė­gin­ti jė­gas tur­ny­re bu­vo kvie­čia­mi vi­si nea­be­jin­gie­ji krep­ši­ niui. Tur­ny­re už­si­re­gist­ra­vo 16 vai­ ki­nų ir 4 mer­gi­nų ko­man­dos, iš vi­ so – 80 žai­dė­jų.

Tur­ny­ras 3x3 jau­ ni­mui iš ša­lies su­ reng­tas pir­mą kar­ tą. Taip sie­kia­ma pa­ska­tin­ti jau­nus žmo­nes spor­tuo­ti, rink­tis svei­ką gy­ve­ ni­mo bū­dą. „„Sve­čias: krep­ši­nio tur­ny­rui 3x3 tau­rę įstei­gęs Sei­mo pir­mi­nin­kas

„„Paralelės: tur­ny­ras vyko is­to­ri­nė­je sa­lė­je, ku­rio­je bu­vo išug­dy­ta daug

gar­sių ša­lies spor­ti­nin­kų.

Į ren­gi­nio ati­da­ry­mą at­vy­ko ir pa­grin­di­nis jo rė­mė­jas Sei­mo pir­ mi­n in­kas V.Ged­v i­l as. Lie­t u­vos spor­to uni­ver­si­te­te jis jau­čia­si tar­ si na­muo­se, nes pa­ts yra bai­gęs šią aukš­tą­ją mo­kyk­lą, jo­je dir­bo. Be to, V.Ged­vi­las yra tre­ni­ra­vęs ne vie­ną krep­ši­nio ko­man­dą. Tie­sa, šį kar­tą Sei­mo va­do­vas krep­ši­nio aikš­te­lė­je il­gai neuž­si­bu­vo ir ne­ da­li­jo žai­dė­jams pa­ta­ri­mų. Jau­ nuo­lių žai­di­mą jis ver­ti­no žvelg­ da­mas iš bal­ko­no.

V.Ged­vi­las ofi­cia­liai ati­da­rė jau­ni­mo ren­gi­nį ir trum­pai ste­bė­jo krep­ši­ nio mė­gė­jų žai­di­mą. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Ofi­cia­liai svei­kin­da­mas su­si­rin­ ku­siuo­sius, V.Ged­vi­las ak­cen­ta­vo, kad tur­ny­ras vyks­ta is­to­ri­nė­je sa­lė­ je, ku­rio­je bu­vo išug­dy­ta daug gar­ sių ša­lies spor­ti­nin­kų. Pa­sak par­la­ men­to va­do­vo, spor­tas yra vie­nas svar­biau­sių da­ly­kų gy­ve­ni­me. At­si­dė­ko­da­ma už pa­ra­mą ren­gi­ niui Jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­ja DAR­BAS įtei­kė V.Ged­vi­lui sim­bo­li­nį rak­tą. Mi­nė­tos or­ga­ni­za­ci­jos mo­ky­mo va­

do­vas Min­dau­gas Aš­mens­kas pa­ sa­ko­jo, kad krep­ši­nio tur­ny­ras 3x3 jau­ni­mui iš ša­lies su­reng­tas pir­ mą kar­tą. Taip sie­kia­ma pa­ska­tin­ ti jau­nus žmo­nes spor­tuo­ti, rink­tis svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą. Jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­ja DAR­BAS su­si­kū­rė 2003-ių­jų pa­bai­go­je ir šiuo me­tu vei­kia 60-yje Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių, tu­ri 62 sky­rius ir vie­ ni­ja per 3000 na­rių.


4

Pirmadienis, balandžio 15, 2013

Miestas

A.Dau­tar­to ma­ma gy­ve­na min­ti­mis apie sū­nų lė­jo sa­vo gir­tau­jan­čios ma­mos. Ji nuo­lat kar­to­da­vo, kad nie­ka­da ma­mos mums ne­pa­ro­dys, nes jos ne­ken­čia.“ L.Dau­tar­tie­nė nu­kly­do į pri­si­ mi­ni­mus, kad jos sū­nus la­bai my­ lė­jo ant­ro­sios žmo­nos duk­re­lę. Po ne­nu­si­se­ku­sios pir­mo­sios san­tuo­ kos jos sū­nus ieš­ko­jo prie­globs­ čio šei­mo­je, no­rė­jo vai­kų. Apie tai at­vi­rau­da­vo ir pa­ts A.Dau­tar­tas, duo­da­mas in­ter­viu. Pa­mo­ky­mai apie laimę

„„Tuštuma: prisiminimai – tai viskas, kuo šiandien gyvena abu sūnus palaidojusi L.Dautartienė. 

Var­gu, ar dvi A.Dau­tar­to 1 gy­ve­ni­me bu­vu­sios svar­ bios mo­te­rys ži­no ar bent jau pri­si­ me­na, kur yra šio jau­no, gy­ve­ni­mo naš­tos neat­lai­kiu­sio vy­ro ka­pas. Liko tik praeitis

2011-ųjų ko­vo 20-oji vi­sam lai­kui pa­kei­tė Leo­ka­di­jos Dau­tar­tie­nės gy­ve­ni­mą. Ži­nia apie sū­naus Au­ ri­mo sa­va­no­riš­ką pa­si­trau­ki­mą iš gy­ve­ni­mo pri­slė­gė ir iki šiol ne­pa­ lei­džia ken­čian­čios mo­ters. L.Dau­ tar­tie­nė pa­lai­do­jo ant­rą­jį sa­vo sū­ nų. A.Dau­tar­to bro­lis dar ma­žas mi­rė nuo vė­žio. „Gy­ve­nu praei­ti­mi. Atei­ties nė­ra. Ne­ma­tau atei­ties. Ne­no­riu ma­ty­ti žmo­nių. Su jo mir­ti­mi vis­kas pa­si­ lai­do­jo. Vi­sos vil­tys, vis­kas išė­jo su juo. Aš ne­gy­ve­nu, o tik eg­zis­tuo­ju. Ta­čiau, kaip sa­ko­ma, gy­viems ka­pų nė­ra“, – L.Dau­tar­tie­nė tei­gė nuo­lat var­to­jan­ti me­di­ka­men­tus. L.Dau­tar­tie­nė nea­be­jo­ja, kad jos sū­nus per­si­sė­mė ant­ro­sios jo žmo­nos Vik­to­ri­jos Char­laš­ki­nos nuo­tai­ko­mis. „Juk tą vir­vę, ku­ria Au­ri­mas pa­si­nau­do­jo, ji bu­vo nu­ si­pir­ku­si sau“, – kas­dien gal­vo­je besisukančiomis de­ta­lė­mis da­li­jo­ si A.Dau­tar­to ma­ma.

Aliaus Koroliovo / BFL nuotr.

Ko­va dėl bu­to

L.Dau­tar­tie­nė me­na, kai dar gy­vas sū­nus pra­šy­da­vo jos nuei­ti pa­si­kal­ bė­ti su Vik­to­ri­ja. Esą jau­na mo­te­ ris pra­stos nuo­tai­kos, gu­li lo­vo­je ir ver­kia, svai­do­si gra­si­ni­mais nu­si­ žu­dy­ti. Pa­sak A.Dau­tar­to ma­mos mar­ti ne­tgi bu­vo iš­me­tu­si pro lan­ gą jų su­tuok­tu­vių žie­dą, ta­čiau ra­ dę kai­my­nai at­ne­šė sa­vi­nin­kei. L.Dau­tar­tie­nę pri­slė­gė ir mar­čios ke­ti­ni­mai po A.Dau­tar­to žū­ties už­ val­dy­ti bu­tą. „Ji rei­ka­la­vo iš mū­sų 20 tūkst. li­tų už tai, kad iš­si­kraus­ ty­tų ir pa­lik­tų mus ra­my­bė­je. Ta­ čiau vė­liau pa­ti su­si­pra­to ir pra­din­ go“, – pa­sa­ko­jo L.Dau­tar­tie­nė. Po A.Dau­tar­to mir­ties jo žmo­ na Vik­to­ri­ja pa­kei­tė bu­to Uk­mer­ gės gat­vė­je du­rų spy­ną. A.Dau­tar­to tė­vai pri­siar­tin­ti ga­lė­jo tik su po­li­ ci­ja, ta­čiau spren­di­mą dėl bu­to jie ati­da­vė į teis­mo ran­kas. Po maž­ daug 1,5 me­tų teis­mas pri­pa­ži­no, kad bu­tas tu­ri lik­ti A.Dau­tar­to tė­ vams. Ra­do tuš­čią

„Mes jau ži­no­jo­me, kad ji ne­be­gy­ ve­na, ta­čiau ne­lin­do­me į bu­tą tol, kol ne­tu­rė­jo­me teis­mo spren­di­mo. Ir taip pa­kan­ka­mai pri­si­ken­tė­jo­

me nuo Vik­to­ri­jos pa­reiš­ki­mų po­ li­ci­jai apie ne­bū­tus da­ly­kus. To­dėl bi­jo­jo­me lįs­ti, kad vėl ne­ras­tų prie ko pri­si­ka­bin­ti“, – aiš­ki­no L.Dau­ tar­tie­nė. Apie sa­vo iš­vy­ki­mą ant­ro­ji A.Dau­tar­to žmo­na pra­ne­šė na­mo bend­ri­jos pir­mi­nin­kui. L.Dau­tar­ tie­nė tiks­liai ir ne­ži­no, kur bu­vu­si mar­ti iš­vy­ko, ta­čiau kal­ba­ma, kad mo­te­ris su ki­tu vy­ru liz­de­lį su­si­su­ ko Ang­li­jo­je.

Ki­to­kios mo­te­rys tu­rė­jo bū­ti ša­lia Au­ri­mo. „Už vie­ną da­ly­ką aš jai esu dė­ kin­ga. Bu­tą ra­do­me tuš­čią. Ja­me ne­bu­vo ir Au­ri­mo dra­bu­žių. Ki­taip man bū­tų bu­vęs di­džiu­lis skaus­mas juos dė­lio­ti ir gal­vo­ti, ką su jais da­ ry­ti“, – ne­slė­pė L.Dau­tar­tie­nė. Ne­pai­sant nuo­skau­dų dėl ant­ ro­sios mar­čios el­ge­sio su any­ ta, pa­sta­ro­ji ran­da ir užuo­jau­tos: „Aš jos per daug ir ne­smer­kiu. Ji ne­ga­lė­jo bū­ti ki­to­kia, ji ne­ga­lė­jo ki­to­kia išaug­ti. Vik­to­ri­ja ne­my­

Pri­si­mi­ni­mai pri­ver­tė L.Dau­tar­ tie­nę ne­ge­ruo­ju pri­si­min­ti pir­mą­ją mar­čią Ela­dą. Sū­naus sky­ry­bos su ja, tra­giš­ka ko­va dėl jud­vie­jų duk­ re­lės bu­vo ta­pu­sios vie­šų ap­ta­ri­ mų te­ma. Prieš ku­rį lai­ką elekt­ro­ni­nis gy­ ve­ni­mo bū­do žur­na­las „Lon­do­ nie­tė“ iš­spaus­di­no straips­nį apie Ela­dą Ei­mai­tę, ku­rią Lie­tu­vo­ je dau­ge­lis me­na Ur­bo­na­vi­čiū­tės pa­var­de. Il­gą lai­ką vie­šai ne­pa­si­ sa­ky­da­vu­si Ela­da pa­si­reiš­kė kū­ ry­bo­je: iš­lei­do kny­gą apie lai­mę „Me­nas bū­ti lai­min­gam“. Tris vai­kus Lon­do­ne au­gi­nan­ti Ela­da in­ter­viu „Lon­do­nie­tei“ at­ sklei­dė, kad šia kny­ga ji sie­kė pa­ ge­rin­ti žmo­nių gy­ve­ni­mo ko­ky­bę ir suteikti gy­ve­ni­mo džiaugs­mo. L.Dau­tar­tie­nei tai gir­dė­ti ypač skaudu. „Kaip ji ga­li mo­ky­ti ki­ tus bū­ti lai­min­gus, pa­ti ne­lai­min­ gus pa­da­riu­si dau­gy­bę žmo­nių“, – pik­ti­no­si ji.

Iš A.Dau­tar­to in­ter­viu „Kau­no die­nai“

Vie­na­me in­ter­v iu su A.Dau­tar­ tu „Kau­no die­na“ ra­šė: „Jo gy­ve­ ni­mas – tar­si ant sū­puok­lių. Lai­ mė ir ne­lai­mė, juo­da ir bal­ta, be­ ga­l i­n is džiaugs­mas ir skaus­mo aša­ros... (…) Ta­čiau įpra­tęs prie li­ ki­mo vin­g ių jis nuo­lat sten­g ia­si ei­t i į prie­k į. Nors nuo­lat su­sto­ja kryž­ke­lė­se ir pri­va­lo kaž­ką pa­ si­rink­ti.“ „Ži­nau, kad no­r iu šei­mos, vai­ kų. Ži­nau, ką reiš­k ia jais rū­pin­ tis. Esu iš­mo­kęs dau­gy­bę gy­ve­ ni­mo pa­mo­kų. Kaip De­šimt Die­ vo įsa­ky­mų.“ „Ko­dėl man taip ne­si­se­ka? Jau vai­kys­tė­je įkris­da­vau į ba­lą, už­ kliū­da­vau už ša­kos. Ir taip nuo­ lat. Taip, man nu­tik­da­vo ir la­bai gra­ž ių da­ly­k ų. Bet taip pat nuo­ lat smar­k iai gau­da­vau per gal­ vą. Ko­dėl? Ma­mai kaž­ka­da guo­ džiau­si. Gal tė­vai iš liū­de­sio su­ pro­jek­ta­vo? Gal ne tos mė­nu­lio fa­zės? Gal esu pra­keik­tas ar nu­ žiū­rė­tas? Gal kaip vu­du, kaž­kas ir da­bar ba­do ma­no lė­ly­tę?“

Su­ga­din­ti gy­ve­ni­mai

„Ži­nau, kad Ela­da bu­vo at­va­žia­vu­ si pas sa­vo ma­mą į Ma­ri­jam­po­lę. Ta­čiau Ela­da mū­sų tur­būt jau ne­ bep­ri­si­me­na ir anū­kės mes ne­ma­ tė­me“, – šird­gė­los ne­slė­pė L.Dau­ tar­tie­nė. Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad per Au­ri­mo mir­ties ant­rą­sias me­ti­nes kal­bė­jo­si su Ela­dos ma­ma. Uoš­vė my­lė­jo žen­tą Au­ri­mą ir per sky­ry­bas sto­jo ne duk­ros, o Au­ri­mo pu­sėn. Ji pa­sa­ko­jo A.Dau­ tar­to ma­mai, kad Ela­da su šei­ma bu­vo at­va­žia­vu­si ke­lioms va­lan­ doms. Anū­kė ne­si­trau­kė nuo ma­ mos nė se­kun­dei. Iš­va­žiuo­jant anū­kė esą nu­si­su­ko, kai mo­čiu­tė ją no­rė­jo pa­bu­čiuo­ti. „Jo­kio jaus­mo ne­li­kę, o drįs­ ta ki­tus mo­ky­ti lai­mės“, – pik­ti­ no­si L.Dau­tar­tie­nė. Mo­te­ris įsi­ ti­ki­nu­si, kad bu­vu­si mar­ti ne­tu­ri

„Ko iš­mo­kė gy­ve­n i­mas įko­pus į ket­v ir­tą­ją de­šim­t į? Su­vo­k iau, kad jis la­bai trum­pas. Ką nors my­lė­t i yra di­de­lė Die­vo do­va­ na. Bū­t i my­l i­mam rei­k ia la­bai no­rė­ti – tai tar­si lai­mė­ti lo­te­ri­jo­ je auk­so puo­dą.“

tei­sės mo­ky­ti ki­tų, kaip bū­ti lai­ min­giems. Da­lį kal­tės dėl tra­giš­kai su­si­klos­čiu­sio sū­naus li­ki­mo ma­ ma ski­ria ir pir­ma­jai mar­čiai. „Ki­to­kios mo­te­rys tu­rė­jo bū­ti ša­lia Au­ri­mo. Be jo aš ne­tu­riu gy­ ve­ni­mo. Jis bu­vo ma­no džiaugs­ mas, vil­tis, atei­tis, jis bu­vo ma­no vi­sas gy­ve­ni­mas. Jo nė­ra ir nie­ ko nė­ra“, – L.Dau­tar­tie­nės sa­ ki­nį nu­trau­kė sun­kiai tram­do­ma rau­da.


5

pirmADIENIS, balandžio 15, 2013

lietuva Ap­si­lankė ­ Af­ga­nis­ta­ne

In­ci­den­tas ­ ore

V.Lands­ber­gis sieks ro­ta­ci­jos

Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­ nist­ras Juo­zas Ole­kas (dešinėje) ­ ap­si­lankė Af­ga­nis­ta­ne ir su­si­ti­ ko su ša­lies pie­tuo­se dis­lo­kuo­ tais Spe­cia­liųjų ope­ra­cijų pa­jėgų es­kad­ro­no ka­riais. Mi­nist­ras pa­ brėžė, kad spe­cia­liųjų ope­ra­cijų ka­rių veik­la la­bai aukš­tai ver­ti­ na­ma tiek af­ga­nis­ta­nie­čių, tiek koa­li­ci­jos par­tne­rių.

Šeš­ta­die­nio va­karą Lie­tu­vos at­sto­vas „Eu­ro­vi­zi­jo­je“ And­rius Po­ja­vis da­ly­va­vo Ams­ter­da­ me vy­ku­sia­me „Eu­ro­vi­sion in con­cert“. Ankstų sek­ma­die­nio rytą dai­ni­nin­kas turė­jo skris­ ti na­mo – į Ita­liją. Vos pa­kilęs bend­rovės „Ali­ta­lia“ lėktu­vas už­si­lieps­no­jo, todėl bu­vo pri­ vers­tas su­grįžti.

Į Tėvynės sąjun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ratų pir­mi­ nin­ko po­stą pre­ten­duo­jan­tis buvęs vals­tybės va­do­vas Vy­ tau­tas Lands­ber­gis sa­ko pa­si­ gen­dan­tis ga­li­my­bių pa­si­reikš­ ti jau­ni­mui ir ro­ta­ci­jos par­ti­ jos va­do­vybė­je. Jis taip pat ra­ gi­no bend­ra­žy­gius „tęsti Sąjū­ džio li­niją“.

A.Ma­tu­las vėl blai­vins tautą

Par­la­men­ta­ras An­ta­nas Ma­tu­las tu­ri nau­ jų idėjų, kaip griež­tin­ti al­ko­ho­lio kont­rolę, ir ti­ki, kad šios ka­den­ci­jos Sei­mas jo siū­ly­ mams pri­tars. Opo­nen­tai sa­ko be­si­ti­kin­ tys, kad nu­galės svei­kas pro­tas. Eglė Še­pe­tytė

e.sepetyte@diena.lt

Ti­ki­si V.And­riu­kai­čio už­ta­ri­mo

Kon­ser­va­to­rius A.Ma­tu­las jau se­ niai garsė­ja sa­vo ko­va su al­ko­ho­lio pra­mo­ne ir var­to­ji­mu. Kai ku­riems jo siū­ly­mams Sei­mas pri­tarė. Pa­vyzd­žiui, au­to­mo­bi­lių ke­lei­ viams užd­raus­ta var­to­ti al­ko­ho­ li­nius gėri­mus. Ta­čiau įsta­ty­mas rea­liai ne­vei­kia, nes Ad­mi­nist­ra­ ci­nių teisės pa­žei­dimų ko­dek­se bau­dos už nu­si­žen­gimą ne­nu­ma­ ty­tos. Ne kartą bandęs tai­sy­ti sa­ vo su­kurtą pa­dėtį A.Ma­tu­las ko­ vo pa­bai­go­je vėl pa­teikė įsta­ty­mo pro­jektą, ku­riuo no­ri­ma pa­pil­dy­ ti ko­deksą ir už al­ko­ho­lio var­to­ jimą au­to­mo­bi­lių ke­lei­viams skir­ti bau­das nuo 100 iki 300 litų. Taip pat par­la­men­ta­ras sie­ kia griež­tin­ti san­kci­jas už al­ko­ ho­lio lai­kymą, ga­be­nimą ir pla­ ti­nimą ne­tu­rint tam lei­di­mo. Jei Sei­mas pri­tars, bau­dos vie­toj da­ bar ga­lio­jan­čių ke­lių šimtų litų taps tūkstan­tinės. Pats A.Ma­tu­las ne­sle­pia, kad pra­skin­ti ke­lią šiems siū­ly­mams bus ne­leng­va, ta­čiau ti­ki­si nau­jo­ sios vald­žios pa­lai­ky­mo.

Remigijus Ši­ma­šius:

Po­no Ma­tu­lo pa­si­ūly­ mai vis pi­la­si ir pi­la­si kaip iš gau­sybės ra­go. „Ma­tau did­žiulę spragą, tai ir tei­kiu pa­si­ūly­mus. Vil­ties galbūt ne­daug, bet nau­jos Vy­riau­sybės pro­gra­mo­je vie­na­reikš­miš­kai pa­ sa­ky­ta, kad bus ko­vo­ja­ma už al­ko­ ho­lio var­to­ji­mo ma­ži­nimą, at­sa­ko­ mybės griež­ti­nimą. Tu­riu vil­ties, kad sąjun­gi­nin­kas bus svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Vy­te­nis And­

riu­kai­tis. Galbūt jam pa­vyks įti­ kin­ti frak­ciją, kad to­kios prie­monės yra būti­nos. <...> Ti­kiuo­si, svei­kas pro­tas nu­galės ir pa­tai­soms bus pri­tar­ta“, – sakė A.Ma­tu­las. Ak­ci­zo lėšos – spe­cia­liam fon­dui

Dar vie­nas A.Ma­tu­lo siū­ly­mas – 2 pro­c. di­din­ti al­ko­ho­lio ak­cizą. Taip per me­tus esą būtų su­ren­ka­ma 19 mln. litų, o šia su­ma būtų ga­li­ma fi­nan­suo­ti vi­suo­menės svei­ka­tos fondą, kurį Sei­mo na­rys siū­lo įkur­ti pa­gal kitų vals­ty­bių pa­vyzdį ir Na­ cio­na­linės svei­ka­tos ta­ry­bos re­ko­ men­da­ci­jas. Fon­do lėšos esą būtų pa­nau­do­ ja­mos rek­la­mai apie al­ko­ho­lio ža­ lą fi­nan­suo­ti, svai­giųjų gėrimų pre­ ven­ci­jos pro­gra­moms mo­kyk­lo­se kur­ti ir ap­skri­tai svei­kai gy­ven­se­ nai ska­tin­ti. „Tokį fondą tu­ri ne­ ma­žai ša­lių. At­siž­vel­giant į bend­ ras kainų ten­den­ci­jas, pa­di­di­nus vi­so al­ko­ho­lio kainą 2 pro­c. rin­ ka ne­būtų išk­rai­po­ma. Kiek girdė­ jau, ir al­ko­ho­lio ga­min­to­jai tam ne­prieš­ta­rau­ja. <...> Vie­ne­to kai­ na pa­didėtų ke­liais cen­tais, bet tie su­ren­ka­mi 19 mln. litų būtų did­žiulė pa­spir­tis. Nes da­bar ska­ti­ na­me, ra­gi­na­me sveiką gy­ven­seną, bet ki­šenė­je ne­tu­ri­me nė li­to. Ar­ ba skel­bia­me Svei­ka­tin­gu­mo me­ tus Lie­tu­vos mas­tu turė­da­mi 200 tūkst. litų, tai pa­si­juo­ki­mas iš pa­ čios idė­jos“, – tvir­ti­no A.Ma­tu­las. Sei­mo na­rio tei­gi­mu, idėją būtų ga­li­ma įgy­ven­din­ti bent nuo 2015 m., kai, tikė­ti­na, Lie­tu­va jau bus įsi­ve­du­si eurą, – ta­da Vy­riau­sybė esą ne­be­si­bai­mins inf­lia­ci­jos grės­ mės ir ak­cizą di­din­ti galės. Be to, atei­ty­je 2 pro­c. būtų ga­li­ma di­din­ti ir ta­ba­ko ga­mi­nių ak­cizą. A.Ma­tu­ las ti­ki­na, kad ta­da kas­met į fondą įplauktų 50 mln. litų. „Da­bar kiek­vie­no­je sa­vi­val­dybė­je įkur­ti Vi­suo­menės svei­ka­tos biu­rai, ku­rie at­sa­kin­gi už svei­kos gy­ven­ se­nos ska­ti­nimą, ligų pre­ven­ciją. Jiems vi­siems bend­rai ski­ria­ma 10 mln. litų. Tad ir tie 19 mln. litų būtų įspūdin­ga su­ma“, – skai­čia­vo Sei­mo na­rys ir pri­dūrė, kad skai­ty­ da­mas pa­skai­tas mo­kyk­lo­se pa­ste­ bi, jog švie­ti­mo al­ko­ho­lio pre­ven­ ci­jos klau­si­mais vis dar per ma­žai. Esą daug paaug­lių net ne­ži­no, kad iki 18 metų var­to­ti ar turė­ti su sa­ vi­mi al­ko­ho­lio – užd­raus­ta.

„„Ar­gu­men­tas: 2 pro­c. pa­di­din­tas al­ko­ho­lio ak­ci­zas, A.Ma­tu­lo tei­gi­mu, per me­tus į biud­žetą įneštų 19 mln. litų.­ 

Pas­ka­tins šešė­linę rinką

Ta­čiau A.Ma­tu­lo opo­nen­tai jo už­ ma­čias dau­žo į ši­pu­lius. Li­be­ra­las Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius sa­ko, kad kon­ ser­va­to­riaus siū­lo­mas ko­vos su al­ ko­ho­liz­mu būdas – pri­mi­ty­vus, nes no­ri­ma ko­vo­ti ne su pro­ble­mos prie­žas­ti­mi, o su pa­da­ri­niu. „Po­no Ma­tu­lo pa­si­ūly­mai vis pi­ la­si ir pi­la­si kaip iš gau­sybės ra­go. At­ro­do, kad nie­ka­da ne­bus su­sto­ ta, o norėtų­si tikė­tis, kad jie ne­bus rea­li­zuo­ti. Idė­ja pa­pras­ta: dėl visų su al­ko­ho­liu su­si­ju­sių bėdų ne­va kal­tas ne žmo­gus, ku­ris var­to­ja al­ ko­holį, o che­minė for­mulė, ku­ri yra ta­me al­ko­ho­ly­je. Man at­ro­do, pir­ mas da­ly­kas yra pa­siek­ti, kad žmo­ nės elgtų­si at­sa­kin­gai, o ne pa­ša­ lin­ti tuos pa­gundų šal­ti­nius, ku­rie kai ku­riuos žmo­nes pa­ska­ti­na elg­ tis neat­sa­kin­gai“, – sa­vo po­zi­ciją dėstė R.Ši­ma­šius. Sei­mo na­rys nai­viu va­di­na A.Ma­ tu­lo planą al­ko­ho­lio žalą ma­žin­ ti drau­di­mais, o vi­suo­menę švies­ti esą reikėtų pla­čiau nei vien pa­skai­ to­mis. Al­ko­ho­lio ak­ci­zo di­di­ni­mas, R.Ši­ma­šiaus tei­gi­mu, tik pa­di­dintų šešė­linę eko­no­miką. „Tie žmonės, ku­rie pa­si­rinkę tokį gy­ve­ni­mo ke­lią ir ne­no­ri iš jo išei­ti, ran­da būdų pri­si­ger­ti. Ir ne­būti­nai

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

iš par­duo­tuvės pirk­to al­ko­ho­lio. Kuo di­desnės „žirklės“ tarp ne­le­ ga­laus al­ko­ho­lio ir le­ga­laus, – o tos „žirklės“ bus tik pa­di­din­tos, – tuo la­biau žmonės bus linkę pa­suk­ti ši­ tuo ke­liu. O ten bėdų ge­ro­kai dau­ giau, tarp jų – ir mo­kes­čių ven­gi­ mas“, – sakė R.Ši­ma­šius. Siū­ly­mas – ne­lo­giš­kas?

R.Ši­ma­šiui pri­tarė ir Al­ko­ho­li­ niais gėri­mais pre­kiau­jan­čių įmo­ nių aso­cia­ci­jos di­rek­to­rius Ro­mas Apuls­kis. Jo tei­gi­mu, ak­ci­zo di­di­ ni­mas vie­na­reikš­miš­kai kils­telėtų ne­le­ga­laus al­ko­ho­lio par­da­vimą. „Ma­te­ma­tiš­kai gal ir tei­sin­gai išei­ na, bet rea­liam gy­ve­ni­me – ne­la­bai. Ka­dan­gi al­ko­ho­lio rin­ko­je la­bai di­ delė šešė­linė rin­ka, nau­jau­siais duo­ me­ni­mis – 36 pro­c., pa­di­di­nus ak­ cizą rea­liai jo su­rin­ki­mas ne­didė­ja. Jis pa­pras­tai ne­tgi su­mažė­ja. Todėl di­din­ti ak­cizą tam, kad būtų pi­nigų fon­dui, ne­lo­giš­ka, nes pa­jamų biud­ že­tas gaus ma­žiau. Be to, šešė­linės rin­kos pa­si­ūla api­ma be­veik visą Lie­tuvą, no­rin­tys įsi­gy­ti ne­le­ga­lios pro­duk­ci­jos ga­li tai pa­da­ry­ti“, – aiš­ki­no R.Apuls­kis. Di­rek­to­rius pri­me­na, kad tiek anks­tes­nio­ji, tiek da­bar­tinė Vy­ riau­sybė ir eko­no­mis­tai ak­cen­ta­

vo ko­vos su eko­no­mi­niu šešė­liu būti­nybę, o ak­ci­zo di­di­ni­mas bū­ tų prie­šin­gas veiks­mas. „Esam at­likę to­kius pri­mi­ty­vius skai­čia­vi­mus – kiek žmonės už­ dir­ba ir ko­kios yra kai­nos Lie­tu­ vo­je bei ES. Tad ak­ci­zinės prekės Lie­tu­vo­je yra ant­ros pa­gal įper­ ka­mu­mo sun­kumą. Jei­gu im­tu­me visą krep­šelį – de­ga­lus, ci­ga­re­tes, al­ko­holį, Lie­tu­vo­je šios prekės san­ ty­ki­nai bran­giau­sios. Bran­giau yra tik Bul­ga­ri­jo­je, ku­rio­je žmonės dar ma­žiau už­dir­ba. O ak­ci­zai Lie­tu­ vo­je – ga­na di­de­li. Tai­gi, tas di­di­ ni­mas ne­pas­ver­tas, ma­no nuo­mo­ ne. Pa­didės tik­tai šešė­linė rin­ka ir nei tas fon­das gaus pa­jamų, nei žmonėms bus ge­riau, nes vi­si pirks dau­giau vi­so­kių su­ro­gatų“, – sakė R.Apuls­kis. R.Apuls­kio tei­gi­mu, Lie­tu­vo­je kles­ti tiek ne­le­ga­li pre­ky­ba al­ko­ ho­liu, tiek ir jo kont­ra­ban­da, todėl ne­su­ma­ži­nus šių ne­ge­ro­vių ne­ver­ta tikė­tis, kad si­tua­ci­ja pa­gerės. „Rei­kia gau­dy­ti ši­tuos da­ly­kus, nes žmonės ge­ria, ga­li nu­si­pirk­ ti naktį, dieną, tos pro­duk­ci­jos kas no­ri, tas ran­da. Ak­ci­zo di­di­ni­mas to­kio­je si­tua­ci­jo­je yra tik­tai kaž­ ko­kios ko­vos imi­ta­ci­ja“, – pri­dūrė R.Apuls­kis.


6

Pirmadienis, balandžio 15, 2013

nuomonės

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

No­ri­te pi­gaus šil­dy­mo? Dar ko!

Sau­lius Po­cius

G

a­l i­ma pa­ma­ny­ti, jog val­d žios gy­ ven­to­jams taip nuo­bo­du, kad jie kar­tais pa­si­jau­čia lyg vai­k ų dar­ že­ly­je. Kon­ser­va­to­r iai tar­do Bi­ ru­tę Vė­sai­tę, li­be­ra­lai – Dai­lių Ba­ra­kaus­ką, o prem­je­ras va­do­vau­ja žais­li­nės Vals­ty­bės pa­ žan­gos ta­ry­bos pa­si­kal­bė­ji­mams. Yra, pa­si­ro­ do, ir toks biu­rok­ra­ti­nis li­cė­jus. Kol vyks­ta ki­ti pa­ple­pė­ji­mai, pa­vyz­džiui, lup­ ti ar ne­lup­ti vai­kus, tik­ros pro­ble­mos šai­po­si iš mū­sų nai­vu­mo. Nes tau­ta tuo me­tu bai­g ia pa­t į bran­g iau­sią šil­dy­mo se­zo­ną. Jei anks­čiau už šil­dy­mą pra­si­sko­li­no da­lis gy­ ven­to­jų, tai da­bar sko­li­nin­kė­mis ta­po ir ša­lies įstai­gos. Tai­gi ne­nor­ma­lios šil­dy­mo iš­lai­dos it li­ ki­mo smū­giai pri­bai­gi­nė­ja ne tik fi­zi­nius as­me­ nis, bet jau kė­si­na­si ir į vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jas. Ta­čiau pa­sa­ko­se apie vi­zi­jas ir stra­te­g i­jas su­ si­pai­nio­ję val­d žios tri­bū­nai iki šiol ne­ga­li pa­ sa­k y­t i: ka­da pa­ga­l iau bus ma­žes­nės tos du­ jų kai­nos?

P

raė­jo jau be­veik pen­ki mė­ne­siai, kai dir­ba nau­ jos ka­den­ci­jos Sei­mas. Jo dar­bus ma­to­me, ta­čiau pa­žvel­ki­me, ką vei­kia bu­vu­sie­ ji par­la­men­ta­rai. Se­ni po­li­ti­kos vil­kai, ku­riems nie­kaip ne­si­se­ka pri­si­šlie­ti prie ku­rios nors am­ ži­nos par­ti­jos, te­gu šį­kart lie­ ka nuo­ša­lė­je. O kuo už­sii­ma tie „bal­ti ir pū­kuo­ti“ praė­ju­sios ka­ den­ci­jos nau­jo­kai, atė­ję su Lie­ tu­vos žmo­nių gel­bė­to­jų, tau­tos pri­kė­li­mo iš są­stin­gio, par­ti­ja? Dau­g y­b ė jų, ryš­k iau­s ios žvaigž­dės, grį­žo prie dar­bų, nuo ku­rių prieš pen­ke­rius me­tus bė­ go į Sei­mą, – grį­žo į šou pa­sau­ lį. Ar ne pa­ra­dok­sas ir ne ap­ga­ vys­tė? Skep­ti­kams, ne­ti­kė­ju­siems, kad į po­li­ti­ką jie ei­na ve­da­mi rim­tų už­ma­čių, vi­sos tos fil­mų gar­sin­to­jos, hu­mo­ris­ti­nių te­le­ vi­zi­jos lai­dų dai­ni­nin­kės ir ak­ to­riai tvir­ti­no: mes la­bai rim­tai žiū­ri­me į Lie­tu­vą, ša­lis ir tau­ta pa­vo­ju­je – ir mes ją gel­bė­si­me. Kaip jie gel­bė­jo, ma­tė­me per vi­ są ka­den­ci­ją. Kai ku­rie bent jau stro­piai ban­dė įsi­kirs­ti į po­li­ti­ką, kai kas, užuo­t va­ka­rais mo­kę­sis vals­ty­bės val­dy­mo me­no, šo­ko ir dai­na­vo. Da­bar jau tvir­tai ga­

Juk jei rim­ tas žmo­gus nu­spren­ džia pa­suk­ ti į po­li­ti­ką, jis pui­kiai ži­no, koks svarbus tai už­siė­mi­ mas.

Leonardo Žebrausko pieš.

li­me pa­sa­ky­ti, kad tą­kart kal­bė­ da­mi rim­tais vei­dais jie me­la­vo iš­si­juo­sę. Juk jei rim­tas žmo­gus nu­ spren­džia pa­suk­ti į po­li­ti­ką, jis pui­kiai ži­no, koks svarbus tai už­ siė­mi­mas. Ir be­maž me­tai rin­ki­ mų kam­pa­ni­jos, ket­ve­ri ka­den­ci­ jos me­tai ne­praei­na be pa­sek­mių – pa­ra­ga­vu­sie­ji po­li­ti­kos no­ri ne­no­ri įsi­su­ka į jos ver­pe­tą. Ži­

no­ma, jei tik su­ge­ba, o tiks­liau – jei tik no­ri su­ge­bė­ti. Jei vi­soms toms dai­ni­nin­kėms, ku­rios prieš pa­sta­ruo­sius rin­ki­mus ūmai pra­bi­lo apie nu­svy­li­mą po­li­ti­ka, Lie­tu­va bent kiek bū­tų rū­pė­ju­ si ir prieš ket­ve­rius me­tus, per ka­den­ci­ją jos tik­rai bū­tų įgi­ju­ sios tiek pa­tir­ties, kad šian­dien, net jei ne­sė­dė­tų Sei­me, už­siim­ tų ko­kia reikš­min­ges­ne veik­la –

dirb­tų so­cia­li­nė­se struk­tū­ro­se, gal dės­ty­tų stu­den­tams. La­bai ne­sma­gu kons­ta­tuo­ti, kad svar­biau­sio­se vals­ty­bės struk­tū­ ro­se taip leng­vai at­si­du­ria vi­siš­kai at­si­tik­ti­niai žmo­nės. Skau­du, kad jie sa­vo­tiš­kai eks­pe­ri­men­tuo­ja ne tik su sa­vi­mi, bet ir su tau­tos pa­si­ ti­kė­ji­mu, pi­lie­čių įga­lio­ji­mu at­sto­ vau­ti jiems ku­riant Lie­tu­vą. M.Ka­va­liaus­kai­tė

Sos­ti­nė skriau­džia ki­tus miestus

Ne­nor­ma­lios šil­dy­mo iš­ lai­dos it li­ki­mo smū­giai pri­bai­gi­nė­ja ne tik fi­zi­nius as­me­nis, bet ir kė­si­na­si į vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jas. Penk­ta­die­nį to­kia vil­tis bu­vo už­gi­mu­si, – į vie­ šu­mą iš­si­r i­to pra­ne­ši­mai, kad „Gazp­rom“ 20 pro­c. mums vis dėl­to su­ma­ž ins du­jų kai­ną. Ta­čiau tai tuo­jau pat puo­lė neig­ti prem­je­ras, pa­reikš­da­mas, kad Lie­tu­va iš ru­sų to­k io pa­ siū­ly­mo ne­ga­vo. Anot Al­g ir­do But­ke­vi­čiaus, bus su­da­r y­ta tik dar vie­na eks­per­t ų gru­pė, ku­r i ir de­rė­sis dėl to po­l i­t i­ne sva­jo­ne ta­pu­ sio sie­k io. Sup­ran­ta­ma, juk sun­k u as­me­n iš­ kai pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę, jei dėl opo­zi­ci­jai ad­ re­suo­tų ne­vie­šų po­li­ti­nių su­me­ti­mų to ne­pa­ vyk­tų pa­siek­ti. Vis dėl­to gal nė­ra taip jau su­dė­t in­ga su­vok­ ti, kad prie­lai­da su­si­ta­r i­mams su ru­sais jau yra. To­k į ženk­lą pa­ro­dė pa­ts Ru­si­jos prem­ je­ras Dmit­r i­jus Med­ve­de­vas, ku­r is ne­t i­kė­ tai pa­reiš­kė, kad „Gazp­rom“ su­si­tai­kė su Lie­ tu­vos įgy­ven­d i­na­mu ES tre­čiuo­ju ener­ge­t i­ kos pa­ke­t u ir jo­k ių rei­ka­la­v i­mų ne­kels. Tai, ma­tyt, bu­vo to­k ia staig­me­na, kad mū­sų ofi­ cia­lūs as­me­nys pa­si­ju­to lyg pri­si­r i­ję ri­ci­nos. Jie la­bai no­rė­t ų to du­jų at­pi­g i­n i­mo, tap­sian­ čio rea­liais po­li­ti­niais di­vi­den­dais, bet taip bi­ jo bū­ti ap­kal­tin­ti ke­liak­lups­čia­vi­mu prieš Ru­ si­ją, kad to­l iau ne­r yž­t in­gai tryp­čio­ja vie­to­je ir vil­k i­na šio klau­si­mo spren­d i­mą. O tau­tos lauks dar vie­nas vi­sų lai­k ų bran­g iau­sias šil­ dy­mo se­zo­nas. informacija:

Pra­re­gė­ji­mas ar žai­di­mai tau­tos pa­si­ti­kė­ji­mu?

302 250

V

i­sus Lie­tu­vos žmo­nes tu­rė­jo la­bai pra­džiu­ gin­ti svar­bi in­for­ma­ci­ ja, kad vals­ty­bė ke­lių ir mies­tų gat­vių re­mon­tui pa­ga­liau sky­rė de­šim­tis mi­li­jo­nų li­tų. Sup­ran­ta­ma, ne dėl to, jog mir­ ti­nai rei­kia už­lo­py­ti klai­kiai žio­ jė­jan­čias ir žmo­nių ma­ši­nas ga­di­ nan­čias duo­bes, o to­dėl, kad mū­sų kler­kai pir­mi­nin­kaus Eu­ro­pai. Žo­džiu, kad prieš Se­ną­jį že­my­ ną ne­bū­tų gė­da dėl be­ri­bio mū­sų

šiau­lie­čiams. Tie­siog nie­ko ge­ riau ne­ga­li bū­ti. Tik la­bai ne­ma­lo­nu, kai pas mus, kad ir kur pa­žiū­rė­si, vi­sur vy­rau­ja vien akis ba­dan­ti ne­tei­ sy­bė. Mū­sų val­džia sten­gia­si ne žmo­nių, o ES biu­rok­ra­ti­jos vel­ tė­džių. Ko­dėl sos­ti­nei vi­sa­da rei­kia ati­duo­ti dramb­lio da­lį, o ki­tiems lie­ka tru­pi­niai nuo po­nų sta­lo? Kar­tais at­ro­do, kad ge­riau to Vil­ niaus ir ne­bū­tų, nes jis sa­vo­tiš­

kai uzur­puo­ja ki­tų mies­tų tei­ses ir ga­li­my­bes. Kaip sa­kė vos ne kas­dien per te­le­vi­zi­ją ro­do­mas Ju­ri­jus Smo­ ri­gi­nas, pa­sau­lis pri­klau­so tiems, ku­rie tu­ri gal­vą. Va­di­na­si, ki­ti yra be­gal­viai ver­gai. Tik kiek ga­li­ma bū­ti tais ver­ gais? Bai­siau­sia, kad vi­si žmo­nės tai jau se­niai su­pran­ta, ta­čiau ty­li. Ken­čia ir ty­li. Krau­pu. R.Lau­šas

Tal­kų rei­kia ne tik pa­miš­kėms

N

e­kant­rau­da­mas lau­kiu ne tik pa­va­sa­rio, bet ir tra­di­ci­nės tal­kos. Nuo jau­nys­tės man ba­lan­ dis aso­ci­juo­ja­si su vi­sa­liau­di­ ne tvar­ky­mo­si kam­pa­ni­ja. Da­ly­ vau­da­vau tal­ko­se ne­gal­vo­da­mas apie tai, kad ap­lin­ką šva­ri­na­me tik „par­ti­jai ir tė­vy­nei“ – juk ir so­viet­me­čiu nu­tir­pus snie­gui iš­ lįs­da­vo bai­sūs šiukš­ly­nai. Gal tik pa­kuo­čių bū­da­vo ma­žiau – juk

net ir mais­to pro­duk­tus mums įsuk­da­vo į be­maž kar­to­ni­nį po­ pie­rių, ku­ris, kad ir iš­mes­tas į lau­ką, grei­tai iš­tiž­da­vo ir ne­ba­ dy­da­vo akių kaip kad da­bar pa­ krū­mė­se, ant ža­lio­sios ve­jos, vie­šo­jo trans­por­to sto­te­lė­se nu­ mes­ti spal­vin­gi po­pie­rė­liai nuo le­dų, sal­dai­nių ir pan. Tai­gi, da­bar pa­kuo­čių ir jų spal­vų kur kas dau­giau, o en­ tu­ziaz­mo tvar­ky­tis – ge­ro­kai

ma­žiau. Tu­riu ome­ny­je ne vien gra­žia ma­da ta­pu­sią tra­di­ci­ją tvar­ky­ti vie­šuo­sius plo­tus – ras­ ki­te nors vie­ną ko­lek­ty­vą, ku­ris tvar­ky­tų­si sa­vo dar­bo vie­to­se. Jei ir tvar­ko­si, tai vie­ne­tai. Darb­da­viai ne­be­ga­li pri­vers­ ti dar­buo­to­jų, kad šie paau­ko­tų lais­va­die­nį ir, pvz., kar­tu su­tvar­ ky­tų įmo­nės te­ri­to­ri­ją ar iš­va­ly­tų biu­ro lan­gus. Ir ką – mo­ka pa­pil­ do­mai va­ly­to­joms, nu­rė­žia pi­ni­

gus nuo tų pa­čių dar­buo­to­jų. Poil­sis, ži­no­ma, svar­bus, ta­ čiau pri­pa­žin­ki­me – ne vie­nas iš mū­sų tas lais­vas die­nas pra­lei­ džia kiurk­so­da­mi prie te­le­vi­zo­ riaus ir au­gin­da­mi la­ši­nių rin­kes ant pil­vo. O atei­da­mi pa­si­tvar­ ky­ti į dar­bo­vie­tę ne tik bent mi­ ni­ma­liai pa­ju­dė­tų, bet gal ir su ko­lek­ty­vu ar­ti­miau su­si­bi­čiu­ liau­tų. Ge­ri­man­tas Ra­mo­nas

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė. reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

ap­si­lei­di­mo, ku­ris net mums pa­ tiems taip įky­rė­jo. Šlykš­č iau­s ia, jog di­d žiau­ sią šių pi­n i­g ų da­l į, kaip vi­sa­ da, pa­s i­g lemš, su­p ran­ta­m a, Vil­nius. Dar bjau­riau, kad per te­le­ vi­zi­ją ši­tą nau­jie­ną pra­ne­šė­jai kar­to­jo su di­de­liu džiaugs­mu ir pa­si­di­džia­vi­mu. To­kia svar­bi ki­ tiems mies­tams nau­jie­na – Vil­ niu­je tvar­kys gat­ves. Ko­kia lai­mė klai­pė­die­čiams, kau­nie­čiams ir

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA, Ekonomika: Justinas Argustas –

Menas ir Pramogos: (8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 SPORTAS: Romas Poderys – Marius Bagdonas – Balys Šmigelskas – 

302 258 302 259 (8 5) 219 1383

Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

302 263

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1380

Ratai:

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

302 265

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raidėmis

Arūnas Andriuškevičius –

302 260

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS:

SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114

302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228


7

pirmADIENIS, balandžio 15, 2013

ekonomika Ne­šykš­ti ­ prie­mokų

Ieš­ko ­ naf­tos

Anks­tesnę vald­žią dėl prie­mokų gau­sos kri­ti­kavę da­bar­ti­niai Vy­riau­sybės na­riai ne­šykš­ti jų sa­vo po­li­ti­nio pa­si­tikė­ji­mo ko­ man­doms ir ki­tiems pa­val­di­niams. Mi­ nist­ro pir­mi­nin­ko tar­ny­ba ir mi­nis­te­ri­jos sau­sio–ko­vo mėne­siais iš­mokė­jo dau­ giau kaip 1,076 mln. litų prie­mokų. Jomis už papildomas užduotis atsilyginta vice­ ministrams, patarėjams ir kitiems valdi­ ninkams.

JAV ener­ge­ti­kos mil­žinės „Chev­ron“ par­tnerė bend­rovė „Tan Oil“ pra­ dėjo naf­tos paieš­kas piet­va­ka­rių Lie­ tu­vo­je, Jur­bar­ko ra­jo­ne. Abi bend­ rovės val­do naf­tos žval­gy­bos ir ga­vy­ bos įmonę „LL in­ves­ti­ci­jos“. Gręži­mo dar­bai vyk­do­mi visą par­ą ir ti­ki­ma­ si juos baig­ti ge­gužės pra­džio­je. Dar­ bų tech­ninę prie­žiūrą at­lie­ka „Mi­ni­ jos naf­ta“.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,0530 DB sva­ras ster­lingų 1 4,0552 JAV do­le­ris 1 2,6362 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6081 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9285 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3828 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6138 Ru­si­jos rub­lis 100 8,5273 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8330

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

pokytis

–0,2288 % +0,1556 % –0,2309 % +0,1190 % –0,0142 % –0,4229 % +0,3153 % –0,3424 % –0,0247 %

Gry­nie­ji lie­tu­viams vis dar mie­les­ni

Nors ko­mer­ci­niai ban­kai ir vald­žios ins­ti­tu­ci­jos jau po­rą metų vi­saip ra­gi­na gy­ven­to­jus ma­žin­ti at­si­skai­ty­mus gry­nai­siais pi­ni­ gais ir nau­do­tis elekt­ro­ninė­mis pa­slau­go­mis bei mokė­ji­mo kor­ telė­mis, kol kas bank­notų lie­tu­viai at­si­sa­ky­ti ne­no­ri. Lu­kas Mik­ne­vi­čius l.miknevicius@diena.lt

Su­ma vėl išau­go

Lie­tu­vos ban­ko duo­me­ni­mis, ša­ly­je grynųjų pi­nigų apy­var­to­je per kovą pa­daugė­jo 155,6 mln. litų ir mėne­ sio pa­bai­go­je jų bu­vo 11,508 mlrd. litų. Re­zi­dentų indė­liai cent­ri­nia­ me ban­ke per mėnesį su­men­ko 3,991 mlrd. litų ir ko­vo pa­bai­go­je su­darė 5,577 mlrd. litų. Grynųjų pi­n igų apy­var­to­ je daugė­ji­mo ten­den­ci­ja iš esmės pa­ste­bi­ma vi­sus pa­sta­ruo­sius me­ tus. Did­žiau­sias grynųjų pi­nigų apy­var­to­je šuo­lis bu­vo už­fik­suo­ tas pra­ėju­sių metų gruodį, tuo­met apy­var­to­je cir­ku­liuo­jan­čių grynų­ jų pi­nigų su­ma pa­didė­jo net 309,4 mln. litų ir siekė 11,4 mlrd. litų. Sausį grynųjų pi­nigų apy­var­to­je su­mažė­jo 125 mln. litų – tai nulėmė žie­mos šventės, per ku­rias žmo­nių iš­leis­ti pi­ni­gai vėl grįžo į ban­kus, o va­sarį grynųjų pi­nigų kie­kis apy­var­ to­je vėl šok­telė­jo 228,4 mln. litų. Kam­pa­ni­ja ne­pa­de­da

Lie­tu­vos ko­mer­ci­nių bankų aso­ cia­ci­ja 2011-ųjų ge­gužę pra­dėjo kam­pa­niją, ku­rios tiks­las – ska­ tin­ti gy­ven­to­jus nau­do­tis elekt­ro­ ninės ban­ki­nin­kystės pa­slau­go­mis ir mokė­ji­mo kor­telė­mis. Tam tik­ri šios kam­pa­ni­jos re­zul­ta­tai jau ma­

to­mi, ta­čiau, fi­nansų eks­pertų ma­ ny­mu, jie vis dar ne­pa­kan­ka­mi. Lie­tu­vos ban­ko duo­me­ni­mis, elekt­ro­ni­niu būdu ini­ci­juotų per­ve­ dimų skai­čius per me­tus išau­go 15,5 pro­c. – iki 101 mln. Jų da­lis tarp visų per­ve­dimų ūgtelė­jo 3,5 pro­cen­ti­nio punk­to – nuo 57,1 iki 60,6 pro­c. Itin išau­go mokė­ji­mai ša­ly­je la­ biau­siai pa­pli­tu­sio­mis de­be­to kor­ telė­mis. Per me­tus to­kių mokė­jimų vertė pa­didė­jo be­veik ket­vir­ta­da­liu – iki 6,4 mlrd. litų, o ope­ra­cijų skai­ čius ūgtelė­jo 23,8 pro­c. – iki 118 mln. Ati­tin­ka­mi kre­di­to kor­te­lių ro­dik­liai pa­didė­jo 9,9 pro­c., iki 1,8 mlrd. litų, ir 9,4 pro­c. – iki 12,8 mln.

Je­ka­te­ri­na Ro­ja­ka:

Sta­tis­ti­ka ryš­kaus pa­ gerė­ji­mo tik­rai ne­ro­ do. Va­di­na­si, da­lis į apy­vartą pa­ten­kan­čių pi­nigų yra neo­fi­cia­ lios žmo­nių pa­ja­mos. Iš vi­so 2012 m. Lie­tu­vo­je at­lik­ ta 311,6 mln. mokė­ji­mo ne gry­nai­ siais pi­ni­gais ope­ra­cijų, ku­rių ver­ tė su­da­ro dau­giau nei 740 mlrd. litų. Per me­tus visų mokė­ji­mo ne

gry­nai­siais pi­ni­gais ope­ra­cijų pa­ daugė­jo 13 pro­c. Vis dėlto skai­čiuo­ja­ma, kad kol kas tik kas penk­tas li­tas Lie­tu­vo­je su­mo­ka­mas elekt­ro­ni­niu būdu. Šešė­linės pa­ja­mos

„Nors grynųjų pi­nigų kie­kis apy­ var­to­je pa­sta­ruo­ju me­tu nuo­lat au­ga, tik­rai ne­ga­li­ma sa­ky­ti, jog tai ro­do, kad lie­tu­viai pra­de­da ge­riau gy­ven­ti. Čia toks lie­tu­viš­kas pa­ ra­dok­sas. Juk ofi­cia­li sta­tis­ti­ka ro­ do, kad pusė dir­ban­čių gau­na ma­ žesnį nei vi­du­ti­nis at­ly­gi­nimą. Tad sta­tis­ti­ka ryš­kaus pa­gerė­ji­mo tik­ rai ne­ro­do. Va­di­na­si, da­lis į apy­ vartą pa­ten­kan­čių pi­nigų yra neo­ fi­cia­lios žmo­nių pa­ja­mos“, – sakė DNB ban­ko vy­riau­sio­ji eko­no­mistė Je­ka­te­ri­na Ro­ja­ka. Anot jos, nors pa­sta­ruo­ju me­ tu pa­ste­bi­mas ir ga­na ryš­kus at­ si­skai­tymų mokė­ji­mo kor­telė­mis au­gi­mas, Lie­tu­va vis dar smar­kiai at­si­lie­ka nuo kitų ES ša­lių. „Pa­gal mokė­ji­mus kor­telė­mis vis dar esa­me že­miau ES vi­dur­kio, at­ si­lie­ka­me nuo kai­mynų lat­vių ir estų, ką jau kalbė­ti apie Skan­di­ na­vi­jos vals­ty­bes. Pas mus tik kas penk­tas li­tas su­mo­ka­mas elekt­ ro­ni­niu būdu, o Šiaurės ša­ly­se kai ku­rie ban­kai ap­skri­tai at­si­sa­ko mokė­jimų gry­nai­siais“, – pa­sa­ko­ jo J.Ro­ja­ka.

„„Nau­da: daug lie­tu­vių mokė­ji­mo kor­te­les vis dar nau­do­ja tik at­ly­gi­ni­

mui iš­sig­ry­nin­ti. 

Eko­no­mistės tei­gi­mu, prie lie­tu­ vių po­mėgio gry­nie­siems pi­ni­gams vei­kiau­siai pri­si­dėjo ir „Sno­ro“ bei Ūkio bankų griū­tys. Tai galė­jo pa­ ska­tin­ti gy­ven­to­jus at­siim­ti indė­ lius ir pi­ni­gus skir­ti iš­lai­doms ar lai­ky­ti juos na­muo­se.

Šarū­no Ma­žei­kos / BFL nuo­tr.

„Taip, šie įvy­kiai turė­jo pa­da­ ri­nių. Vis dėlto tai nėra išs­kir­ti­ nai lie­tu­viš­ka ten­den­ci­ja. Ban­kai pa­sta­ruo­ju me­tu žlu­go ne tik mū­ sų ša­ly­je, pa­si­tikė­ji­mas yra su­svy­ ravęs vi­sa­me pa­sau­ly­je“, – teigė J.Ro­ja­ka.

Įmo­nių su­si­jun­gimų šie­met bus dau­giau Lie­tu­vos įmo­nių su­si­jun­gimų ir įsi­ gi­jimų rin­ko­je per­nai iš vi­so su­da­ ry­ti 65 san­do­riai – 11 san­do­rių ma­ žiau nei 2011 m. Eks­per­tai sa­ko, kad ši rin­ka at­si­gaus ant­ro­je me­ tų pusė­je.

„„Pers­pek­ty­va: nors per­nai dėl įmo­nių su­si­jun­gi­mo ar jų įsi­gi­ji­mo su­si­

tarė ma­žiau vers­li­ninkų, šie­met šio­je rin­ko­je at­si­ga­vi­mo ženklų turėtų būti dau­giau. Kęstu­čio Va­na­go / BFL nuo­tr.

Už­sie­nio in­ves­tuo­to­jai per­nai įsi­gi­ jo 14 Lie­tu­vos bend­ro­vių, lie­tu­viai už­sie­ny­je su­darė 10 įsi­gi­ji­mo san­ do­rių. Prog­no­zuo­ja­ma, kad 2013 m. įsi­gi­jimų daugės, o pa­trauk­liau­si in­ ves­tuo­ti iš­liks ži­niask­lai­dos ir ko­ mu­ni­ka­ci­jos, ener­ge­ti­kos bei fi­nansų sek­to­riai, kaip tei­gia­ma Fi­nansų ana­ li­tikų aso­cia­ci­jos (FAA) pra­ne­ši­me. Pa­sak FAA Įmo­nių fi­nansų gru­ pės va­do­vo Ma­riaus Jan­kaus­ko, per­nai, kaip ir 2011 m., pa­grin­di­nis rin­kos va­rik­lis bu­vo lie­tu­vių su­da­ ro­mi san­do­riai – tie, ku­rių abi ša­ lys bu­vo Lie­tu­vos įmonės. 2012 m. įvyk­dy­tas 41 toks san­do­ris.

Pat­rauk­liau­si už­sie­nio in­ves­tuo­ to­jams 2012 m. Lie­tu­vo­je bu­vo naf­ tos ga­vy­bos bei per­dir­bi­mo ir ki­ti ener­ge­ti­kos sek­to­riai, o kaip vieną svar­biau­sių įvy­kių ga­li­ma išs­kir­ ti Ame­ri­kos ener­ge­ti­kos gi­gan­to „Chev­ron Glo­bal Ener­gy“ in­ves­ ti­ciją į Lie­tu­vos naf­tos pra­monės bend­rovę „LL in­ves­ti­ci­jos“. Lie­tu­viai pra­ėju­siais me­tais už­ sie­ny­je domė­jo­si maž­me­ninės ir did­me­ninės pre­ky­bos tink­lais, mais­to bei far­ma­ci­jos pra­monės bend­rovė­mis. Dau­giau­sia Lie­tu­vos įmo­nių dėme­sio su­laukė bend­rovės Len­ki­jo­je, Lat­vi­jo­je ir Is­pa­ni­jo­je. Per­nai Lie­tu­vos ri­zi­kos ka­pi­ta­lo grupė „Ge­mi­ni“ in­ves­ta­vo į Len­ ki­jos mais­to pra­monės bend­rovę „Ce­nos“, o „Agi­le Fi­nan­ce“ – į Is­ pa­ni­jo­je vei­kian­čias maž­me­ninės ir did­me­ninės pre­ky­bos bend­ro­ves „Su­per­sol“ bei „Cash­Dip­lo“.

Pa­sak M.Jan­kaus­ko, rin­kos kon­ so­li­da­vi­mo­si ten­den­ci­ja taip pat bu­vo aiš­ki ypač in­for­ma­ci­nių tech­ no­lo­gijų ir žemės ūkio sek­to­riuo­se – di­desnės bei stip­resnės Lie­tu­vos bend­rovės pir­ko ma­žes­nes ir in­ves­ ta­vo į sa­vo veik­lai ar­ti­mas sri­tis. 2013 m., pa­sak eks­pertų, su­si­jun­ gimų ir įsi­gi­jimų rin­ko­je bus su­da­ ry­ta dau­giau san­do­rių, o ak­ty­viai vei­kian­ti „Jee­re­mie“ pro­gra­ma bei in­ves­ti­cijų ieš­kan­tys pri­va­taus ka­ pi­ta­lo fon­dai iš­liks vie­ni pa­grin­di­ nių rinką sti­mu­liuo­jan­čių veiks­nių. „Spėju, kad stip­res­nių su­si­jun­ gimų ir įsi­gi­jimų rin­kos at­si­ga­vi­mo ženklų mūsų ša­ly­je pa­ma­ty­si­me kiek vėliau, – galbūt po šių metų va­sa­ ros, galbūt 2014 m.“, – sakė au­di­to ir kon­sul­ta­cijų bend­rovės „KPMG Bal­tics“ Įmo­nių fi­nansų sky­riaus va­do­vas Da­rius Kli­ma­šaus­kas. KD, BNS inf.


8

pirmADIENIS, balandžio 15, 2013

sportas

LKL gran­dų mū­šis – be pra­lai­mė­to­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) re­gu­lia­ ru­sis se­zo­nas bai­gė­ si ne­ti­kė­ta ato­maz­ ga. Kau­no „Žal­gi­ rio“ krep­ši­nin­kai be­ veik po dve­jų me­ tų per­trau­kos bu­vo pri­vers­ti iš­kel­ti bal­ tą vė­lia­vą prieš pa­ grin­di­nį sa­vo opo­ nen­tą Vil­niaus „Lie­ tu­vos ry­tą“, ta­čiau ši ne­sėk­mė ša­lies čem­pio­nų po­zi­ci­jų neiš­ju­di­no.

„„Dra­ma: LKL gran­dų mū­šy­je šį­syk pri­rei­kė net pra­tę­si­mo, o ga­lu­ti­ne per­ga­le džiau­gė­si ne­taik­liais „Žal­gi­rio“ bau­dų me­ti­mais pa­si­nau­do­ję vil­nie­čiai. 

Ma­rius Bag­do­nas

m.bagdonas@kaunodiena.lt

Iš­ven­gė akis­ta­tos pus­fi­na­ly­je

Gran­dų dvi­ko­vo­je šį­syk pri­rei­kė pra­tę­si­mo. 17 taš­kų per­sva­rą ma­ čo pra­džio­je su­si­krovę žal­gi­rie­čiai ant­ro­je rung­ty­nių pu­sė­je ją iš­vais­ tė ir ga­liau­siai bu­vo pri­vers­ti žais­ ti pa­pil­do­mas 5 mi­nu­tes, per ku­ rias sėk­mė šyp­so­jo­si sve­čiams – 70:73.

Joanas Plaza:

Dabar ne Kalėdų metas, tačiau dovanų savo varžovams įteikėme per daug. 18 pramestų baudų mums brangiai kainavo. Tai atėmė iš mūsų galimybę laimėti. Dvi ne­sėk­mes pa­ty­rę kau­nie­ čiai vis vien ta­po re­gu­lia­rio­jo se­ zo­no nu­ga­lė­to­jais. O vil­nie­čiams ši per­ga­lė bu­vo gy­vy­biš­kai svar­ bi. Ne­sėk­mė juos bū­tų nu­bloš­ku­ si į ket­vir­tą tur­ny­ro len­te­lės vie­tą ir tai au­to­ma­tiš­kai reikš­tų su­si­ti­ ki­mą su „Žal­gi­riu“ jau pus­fi­na­ly­je. Da­bar Dir­ko Bauer­man­no auk­lė­ti­ niams pa­vy­ko iš­si­gel­bė­ti ir re­gu­ lia­rų­jį se­zo­ną jie už­bai­gė bū­da­mi ant­ro­je po­zi­ci­jo­je. „Da­bar ne Ka­lė­dų me­tas, ta­čiau do­va­nų sa­vo var­žo­vams įtei­kė­me per daug, – kaip vi­suo­met vaiz­ din­gai rung­ty­nes ko­men­ta­vo žo­ džio ki­še­nė­je neieš­kan­tis „Žal­gi­ rio“ vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Joa­nas Pla­za. – Ne kar­tą esu sa­kęs, kad jei­gu po pra­tę­si­mo pra­lai­mi ke­lių taš­kų skir­tu­mu, tai lai­mė­ti nu­si­ pel­nė abi ko­man­dos. 18 pra­mes­

tų bau­dų mums brangiai kai­na­vo. Tai atė­mė iš mū­sų ga­li­my­bę lai­ mė­ti. Taip pat vos 17 pro­c. taik­lu­ mu me­tė­me iš to­li.“ Is­pa­nas pa­žy­mė­jo, kad jo auk­ lė­ti­niai bus pri­vers­ti pa­da­ry­ti iš­ va­das ir iša­na­li­zuo­ti klai­das ma­ čo pa­bai­go­je. „Ne­pai­sant klai­dų, tu­rė­jo­me net ke­lias ga­li­my­bes lai­mė­ti. Pri­va­lo­me iš to pa­si­mo­ ky­ti ir klai­dų ne­kar­to­ti. Sup­ran­ tu, kad ger­bė­jai ga­li bū­ti nu­si­vy­lę šiuo pra­lai­mė­ji­mu am­ži­niems var­ žo­vams, bet su­si­ti­kę su jais fi­na­le ga­lė­si­me su­ves­ti vi­sas są­skai­tas ir iš­siaiš­kin­ti, kas iš tik­rų­jų yra stip­ res­nis“, – ko­vą ža­dė­jo J.Pla­za. Žlug­dė ne­taik­lios bau­dos

Sa­vo pik­č iau­s iems var­ž o­vams žal­gi­rie­čiai pra­lai­mė­jo be­veik po dve­jų me­tų per­trau­kos. Pas­ku­ti­ nį kar­tą LKL rung­ty­nes tarp šių eki­pų iš­kel­ta gal­va „Lie­tu­vos ry­ tas“ bu­vo bai­gęs 2011 m. ge­gu­žės 9 d., kai vie­no­je iš LKL fi­na­lo se­ ri­jos dvi­ko­vų šven­tė per­ga­lę re­zul­ ta­tu 81:70. „Pa­tys kal­ti, da­bar bus vi­so­kių spe­ku­lia­ci­jų, bet kal­ti tik mes pa­ tys. Pra­dė­jo­me ge­rai, bet vė­liau... Ne­pa­tai­kė­me net 18 bau­dų. Se­niai ne­pri­si­me­nu to­kių rung­ty­nių“, – po šeš­ta­die­nio dvi­ko­vos ste­bė­jo­ si „Žal­gi­rio“ puo­lė­jas Min­dau­gas Kuz­mins­kas. Ne­taik­lius me­ti­mus nuo bau­dų me­ti­mo li­ni­jos pa­žy­mė­jo ir vie­ nas la­biau­siai pa­ty­ru­sių „Žal­gi­ rio“ ko­man­dos žai­dė­jų Ri­man­tas Kau­kė­nas. „Tre­ne­ris da­vė ne­ma­ žai py­los. Jo nuo­mo­ne, jei pra­me­ ta­me tiek daug bau­dų, aki­vaiz­džiai esa­me ne­pa­si­ruo­šę ma­čui“, – kal­ bė­jo gy­nė­jas. Ket­virt­fi­na­lis – jau šian­dien

Ge­ro­kai pa­ki­les­nės nuo­tai­kos lai­ ki­ną­ją sos­ti­nę pa­li­ko „Lie­tu­vos ry­to“ stra­te­gas D.Bauer­man­nas. „Ma­čą pra­dė­jo­me la­bai pra­stai ir

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

dėl to esu kal­tas aš. Ta­čiau ti­kė­jo­ me sa­vo jė­go­mis, ko­vo­jo­me ir pa­ ga­liau pra­dė­jo­me pa­tai­ky­ti. Mums tai svar­bi per­ga­lė, pa­kel­sian­ti žai­ dė­jų pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vo jė­go­mis. Užė­mė­me ant­rą vie­tą LKL re­gu­ lia­ria­ja­me se­zo­ne, o tai mums bu­ vo la­bai svar­bu“, – tei­gė vo­kie­tis. LKL at­krin­ta­mo­sios var­žy­bos pra­si­de­da jau šian­dien. „Žal­gi­ rio“ krep­ši­nin­kai tu­rė­jo vos vie­ną die­ną poil­sio. Jau šian­dien kau­ nie­čiai na­muo­se priims aš­tun­tą­ją vie­tą re­gu­lia­ria­ja­me se­zo­ne užė­ mu­sius Kė­dai­nių „Ne­vė­žio“ krep­ ši­nin­kus. Pus­fi­na­ly­je žal­gi­rie­čių lauk­tų Klai­pė­dos „Nep­tū­no“ ir Pas­va­lio „Pie­no žvaigž­džių“ po­ros nu­ga­ lė­to­jas. „Lie­tu­vos ry­tas“ ket­virt­ fi­na­ly­je iki dvie­jų per­ga­lių su­si­ tiks su sep­tin­to­je vie­to­je li­ku­siu Ute­nos „Ju­ven­tus“, o pus­fi­na­ly­ je žais­tų su „Prie­nų“ ar­ba „Šiau­ lių“ klu­bu.

Tur­ny­ro len­te­lė Komanda

Perg.

Pral.

Proc.

10 10 16 16 12 12 11 8 7 5 5 0

2 2 4 4 8 8 9 12 13 15 15 20

83 83 80 80 60 60 55 40 35 25 25 0

1. „Žal­gi­ris“ 2. „Liet. ry­tas“ 3. „Prie­nai“ 4. „Nep­tū­nas“ 5. „Pien. žvaigž­dės“ 6. „Šiau­liai“ 7. „Ju­ven­tus“ 8. „Ne­vė­žis“ 9. „Liet­ka­be­lis“ 10. „Sa­ka­lai“ 11. „LSU-Bal­tai“ 12. „Pa­lan­ga Trio­bet“

Ket­virt­fi­na­liai „„„Žal­gi­ris“–„Ne­vė­žis“ „„„Nep­tū­nas“–„Pie­no žvaigž­dės“ „„„Lie­tu­vos ry­tas“–„Ju­ven­tus“ „„„Prie­nai“–„Šiau­liai“

Re­zul­ta­tai „Sa­k a­l ai“–„Prie­n ai“ 61:88 (8:21, 25:16, 13:25, 15:26). J.Gint­v ai­n is 13 taš­k ų, S.Kul­v ie­t is 12, A.Kiau­š as 11/ A.Mi­l ak­n is 18, A.Ur­bu­t is 17, G.Ore­ li­k as 15.

„LSU-Bal­t ai“–„Pie­n o žvaigž­d ės“ 72:102 (19:24, 14:21, 16:36, 23:21). Š.Vin­ ge­l is 28, Ž.Sku­čas 18, A.Va­si­l iaus­kas 12/J.Si­ni­ca 18, T.Bigg­sas ir Š.Va­si­liaus­ kas po 12.

„Nep­tū­nas“–„Ne­vė­žis“ 102:61 (33:14, 21:17, 22:16, 26:14). M.Ma­žei­ka 22, V.Va­ sy­lius 13, D.Gai­lius ir R.Broa­du­sas po 11/G.Žy­lė 12, Š.Ku­le­vi­čius ir T.Čer­nec­ kis po 11.

„Šiau­liai“–„Ju­ven­tus“ 112:74 (29:15, 33:21, 20:23, 30:15). S.Kuz­mins­kas 16, A.Kie­ža ir V.Liu­t y­čius po 15/ P.Mor­ ke­l iū­nas 18, D.Gvez­daus­kas ir L.Ki­ sie­lius po 11.

Rung­ty­nių sta­tis­ti­ka „Žal­gi­ris“ – „Lie­tu­vos ry­tas“ 2013 04 13, Kau­no „Žal­gi­rio“ are­na, 14651 žiū­ro­vas.

70:73 (18:9, 17:12, 8:18, 19:23, 8:11)

„Žal­gi­ris“ Žaidėjas

D.McGrat­has M.Po­po­vi­čius D.Lav­ri­no­vi­čius A.Juš­ke­vi­čius V.Lip­ke­vi­čius R.Jav­to­kas M.De­la­šas M.Kuz­mins­kas O.La­fayet­te’as R.Kau­kė­nas J.Foo­te’as K.Lav­ri­no­vi­čius Komanda

Min.

Tšk.

Dvit.

Trit.

Baud.

AK

RP

PK

K

EF

07:57 27:19 21:46 17:47 15:14 10:45 19:13 27:32 22:55 18:48 12:21 23:23

0 9 6 10 0 4 2 10 9 6 6 8 70

0/0 3/5 1/1 2/2 0/1 1/1 0/2 1/2 0/1 2/7 2/4 3/3 15/29 51,7%

0/0 0/5 1/2 2/2 0/2 0/0 0/0 0/4 1/4 0/1 0/0 0/4 4/24 16,7%

0/0 3/4 1/4 0/1 0/0 2/6 2/2 8/8 6/10 2/4 2/3 2/4 28/46 60,9%

0 2 0 1 0 2 4 7 6 1 6 7 41

1 1 1 0 1 0 0 2 4 0 0 2 12

0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 2 8

1 3 2 1 0 1 0 1 4 2 1 1 17

-1 4 3 11 -5 4 4 16 7 -2 10 13 69

Min.

Tšk.

Dvit.

Trit.

Baud.

AK

RP

PK

K

EF

20:11 23:26 37:10 14:49 14:26 27:15 19:25 06:31 26:01 07:05 28:41

6 6 17 0 0 6 10 0 18 0 10 73

1/5 2/2 5/8 0/1 0/1 1/4 2/3 0/0 0/2 0/2 1/1 12/29 41,4%

1/1 0/0 1/3 0/2 0/1 1/3 0/2 0/0 6/9 0/0 2/12 11/33 33,3%

1/1 2/6 4/6 0/0 0/0 1/2 6/8 0/0 0/0 0/0 2/2 16/25 64%

8 5 3 2 3 3 2 0 3 1 2 39

2 0 3 2 0 1 4 1 4 0 5 22

0 0 2 1 2 0 1 0 1 2 0 9

1 0 4 1 5 0 2 1 2 0 0 18

9 7 18 0 -6 1 11 1 18 0 6 70

„Lie­tu­vos ry­tas“ Žaidėjas

S.Bab­raus­kas T.Ly­de­ka T.Zub­či­čius R.Sei­bu­tis M.Pa­la­cio S.Bu­ter­le­vi­čius M.Ka­te­ly­nas N.Ne­do­vi­čius A.Jo­man­tas E.Ben­džius P.O’Bryan­tas J.Blu­mas Komanda

Paaiškinimai: Min. – minutės, Tšk. – pelnyti taškai, Dvit. – dvitaškiai, Trit. – tritaškiai, Baud. – baudų metimai, AK – atkovoti kamuoliai, RP – rezultatyvūs perdavimai, PK – perimti kamuoliai, K – klaidos, EF – efektyvumas.


9

pirmADIENIS, balandžio 15, 2013

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

sportas

Lai­mė­jo ­ is­pa­nas

Var­žo­vas ­ stip­res­nis

Pra­sib­ro­vė ­ į fi­na­lą

„For­mu­lės-1“ lenk­ty­nių Ki­ni­jos GP eta­pą lai­mė­jo „Fer­ra­ri“ ko­ man­dos at­sto­vas is­pa­nas Fer­ nan­das Alon­sas (nuotr.). Ki­ mis Raik­ko­ne­nas iš „Lo­tus“ eki­pos fi­ni­šo li­ni­ją kir­to ant­ ras. Kva­li­fi­ka­ci­jo­je pir­mą vie­tą iš­ko­vo­jęs „Mer­ce­des“ lenk­ty­ ni­nin­kas Le­wi­sas Ha­mil­to­nas užė­mė tre­čią po­zi­ci­ją.

Ri­čar­dui Be­ran­kiui (nuotr., ATP-77) ne­pa­vy­ko pra­si­brau­ti į Hjus­to­ne vy­ku­sio ATP „World Tour 250“ se­ri­jos tur­ny­ro ant grun­to dan­gos „US Men’s Clay Court Cham­pions­hip“ pus­fi­na­lį – lie­tu­vis ket­virt­fi­na­ ly­je 3:6, 6:3, 3:6 nu­si­lei­do 206 cm ūgio ame­ri­kie­čiui Joh­nui Is­ne­riui (ATP-23).

Kau­no ra­jo­no „Hopt­rans-Si­re­ nos“ pir­mą kar­tą klu­bo is­to­ri­ jo­je rung­ty­niaus LMKL fi­na­le, kur dėl čem­pio­nių ti­tu­lo iki tri­ jų per­ga­lių ko­vos su Vil­niaus „Ki­birkš­ties-VI­ČI-IKI“ krep­ ši­nin­kė­mis. Kau­nie­tės 70:67 par­klup­dė Klai­pė­dos „For­tū­ ną“ ir pus­fi­na­lio se­ri­ją lai­mė­ jo 2:1.

„Žal­gi­rio“ jaunimui vėl atiteko bron­za Ma­rius Bag­do­nas

m.bagdonas@kaunodiena.lt

Kau­no „Žal­gi­rio“ jau­ni­mo ko­man­ da ant­rą se­zo­ną iš ei­lės pa­si­puo­šė Na­cio­na­li­nės krep­ši­nio ly­gos (NKL) bron­zos me­da­liais. Nu­ga­lė­to­jo ti­tu­ lą iš­ko­vo­jo „Ma­žei­kių“ ko­man­da.

Aly­tu­je vy­ku­sio NKL fi­na­lo ket­ver­ to pus­fi­na­ly­je „Žal­gi­ris-2“ nu­si­lei­do šei­mi­nin­kų „Dzū­ki­jos“ ko­man­dai 70:81. Aiš­kiais dvi­ko­vos fa­vo­ri­tais lai­ky­ti „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai tu­ rė­jo ge­ro­kai pa­varg­ti, kad įveik­tų jau­nų­jų žal­gi­rie­čių pa­si­prie­ši­ni­mą. „Ati­da­vė­me vi­sas jė­gas. Jo­kių prie­kaiš­tų vy­rams tik­rai ne­tu­riu. Aikš­tė­je vy­ko vy­riš­ka ly­gi ko­va, o nu­ga­lė­jo ge­riau pa­bai­go­je su­žai­ du­si ko­man­da. Li­kus 2 mi­nu­tėms iki dvi­ko­vos pa­bai­gos, dar tu­rė­jo­ me šan­są iš­ko­vo­ti per­ga­lę. Var­žo­ vai yra la­biau pa­ty­rę ir tuo pa­si­ nau­do­jo, ta­čiau tik­rai nie­kas ne­ga­li sa­ky­ti, kad ne­si­sten­gė­me“, – ne­ pai­sant ne­sėk­mės po­zi­ty­viai rung­ ty­nes ver­ti­no „Žal­gi­rio-2“ ko­man­ dos tre­ne­ris To­mas Ma­siu­lis. Ma­če dėl bron­zos jau­nie­ji žal­gi­ rie­čiai su­si­ko­vė su Jo­na­vos „Trio­ bet“, ku­ri ant­ra­ja­me pus­fi­na­ly­je 67:70 ka­pi­tu­lia­vo prieš re­gu­lia­rio­jo se­zo­no nu­ga­lė­to­jus „Ma­žei­kius“. Nors T.Ma­siu­lis bai­mi­no­si, ar jau­nie­siems jo auk­lė­ti­niams pa­ vyks at­si­gau­ti, se­zo­ną žal­gi­rie­čiai už­bai­gė skam­biu akor­du. Ma­če dėl bron­zos „Žal­gi­ris-2“ tie­siog nu­šla­ vė jo­na­viš­kius – 77:51. „Per­ga­lę lė­mė la­bai ge­ras nu­si­ tei­ki­mas ir pa­ti­ki­ma gy­ny­ba. Gal­ būt iš pra­džių Jo­na­vos krep­ši­nin­kai at­ro­dė šiek tiek pa­lū­žę, bet prie to pri­si­dė­jo ir mū­sų spau­di­mas. Net

„„Rams­tis: abe­jo­se fi­na­lo ket­ver­to rung­ty­nė­se žal­gi­rie­čius į prie­kį trau­

kė Ma­rius Gri­go­nis. 

35 mi­nu­tes de­monst­ra­vo­me ak­ ty­vų krep­ši­nį. Gal­būt ki­tais me­ tais to­kios ko­man­dos jau ne­be­tu­ rė­si­me, tad ši pro­ga bu­vo vie­na iš pa­sku­ti­nių gra­žiai už­baig­ti pra­dė­ tą dar­bą. Ma­nau krep­ši­nin­kai bu­vo ver­ti šios per­ga­lės“, – ge­ra se­zo­no pa­bai­ga džiau­gė­si 1999-ųjų Eu­ro­ ly­gos čem­pio­nas T.Ma­siu­lis. Praė­ju­sį se­zo­ną „Žal­gi­rio“ dub­le­ riai NKL pus­fi­na­ly­je pra­lai­mė­jo Vil­ niaus „Sta­ty­bos“ eki­pai, o ko­vo­je dėl tre­čio­sios vie­tos pra­no­ko Klai­pė­dos „Naf­tos-Uni­ver­si­te­to“ klu­bą. „Dzū­ki­ja“ ir „Ma­žei­kiai“ iš anks­ to bu­vo va­di­na­mi fi­na­lo ket­ver­to fa­ vo­ri­tais. Abi šios eki­pos re­gu­lia­ria­ ja­me NKL se­zo­ne užė­mė pir­mą­sias dvi vie­tas. Šei­mi­nin­kai sėk­min­ giau pra­dė­jo ma­čą, ta­čiau tre­čia­ja­ me ket­vir­ty­je pa­te­ko į duo­bę ir iš jos pa­kil­ti ne­su­ge­bė­jo – 65:78. „Ma­žei­kiai“ su NKL čem­pio­nų ti­tu­lu iš­ko­vo­jo ir ga­li­my­bę ki­tą­ met pa­ko­vo­ti pa­jė­giau­sio­je Lie­tu­ vos krep­ši­nio ly­go­je.

Rim­gau­do Bud­rio nuo­tr.

Re­zul­ta­tai „„Pus­fi­na­liai. „Dzū­ki­ja“–„Žal­gi­ris-2“

81:70 (23:19, 22:22, 17:12, 19:17). M.Re­ mi­nas 14, L.Braz­daus­kis 13, T.Le­kū­ nas,T.Skrip­kaus­kas ir C.Try­bans­ kis po 12/ M.Gri­go­nis 16, T.Dim­ša 16, A.Gu­dai­tis 14. „Ma­žei­k iai“–„Trio­bet“ 70:67 (15:18, 22:10, 17:16, 16:23). E.Žu­kaus­kas 19, R.Gied­rai­t is 14, A.Ko­je­net­sas 9/M. Lin­ke­v i­č ius 14, R.Juk­ne­v i­č ius 12, T.Mi­lins­kas 10. „„Dėl 3 vie­tos. „Žal­gi­ris-2“–„Trio­bet“

77:51 (22:11, 22:14, 14:14, 19:12). M.Gri­go­ nis 16, A.Gu­dai­tis 15, V.Ka­ri­niaus­kas ir L.Le­ka­vi­čius po 11/M.Lin­ke­vi­čius 24, T.Se­be­žio­vas 8, I.Dauk­šys 5. „„Fi­n a­l as. „Ma­ž ei­k iai“–„Dzū­k i­j a“ 78:65 (16:26, 15:21, 28:9, 19:9). R.Gied­ rai­tis 26 (5/10 trit.), O.Ma­čer­nis 15, E.Žu­kaus­kas 15/P.Ša­ki­nis 19, Ž.Ke­ lys 12, B.Har­ri­so­nas ir C.Try­bans­ kis po 9.

Ka­ra­tis­tų me­da­lių lie­tus Vil­niaus „Sie­mens“ are­no­je vy­kęs pa­sau­lio kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­ na­tas pra­no­ko di­džiau­sius šei­mi­ nin­kų lū­kes­čius. Lie­tu­viai lai­mė­ jo du auk­so, vie­ną si­dab­ro ir pen­ kis bron­zos me­da­lius.

„Ma­nau, kad tai fan­tas­tiš­kas pa­ si­ro­dy­mas, tu­rint ome­ny­je mū­ sų ga­li­my­bes ir mū­sų re­sur­sus. Lie­tu­vos spor­ti­nin­kai sto­vi ša­ lia ja­po­nų, di­džiu­les pi­ni­gų su­ mas in­ves­tuo­jan­čio Ka­zachs­ta­no. Ga­li­me džiaug­tis tuo, ką pa­vy­ko pa­da­ry­ti, bet ape­ti­tas ky­la be­val­ gant. Ry­toj lauk­si­me nau­jų ko­vų ir nau­jų per­ga­lių“, – sa­kė vie­ nas gar­siau­sių vi­sų lai­kų Lie­tu­ vos ka­ra­tė meist­rų, vie­nas Lie­ tu­vos rink­ti­nės tre­ne­rių Pau­lius Kla­pa­taus­kas. R.Pi­vo­riū­nai­tė ir D.Ma­čiū­tė bron­zos me­da­lius iš­ko­vo­jo leng­vo svo­rio (iki 55 kg) ka­te­go­ri­jo­je. Abi lie­tu­vės įvei­kė po dvi var­žo­ves. D.Ma­čiū­tė pus­fi­na­ly­je nu­si­lei­ do bū­si­ma­jai čem­pio­nei Saya­kai Ka­to (Ja­po­ni­ja), o R.Pi­vo­riū­nai­tė neat­si­lai­kė prieš daug­kar­ti­nę pla­ ne­tos čem­pio­nę Ma­ri­ją Grid­nio­vą (Ka­zachs­ta­nas). Vi­du­ti­nio svo­rio ka­te­go­ri­jo­ je (iki 65 kg) ma­lo­nią staig­me­ną pa­tei­kė G.Gu­de­liaus­kai­tė. Nors ir pa­ty­ru­si de­ši­nės ko­jos kryž­mi­ nių raiš­čių trau­mą, lie­tu­vė nu­ga­ lė­jo dvi opo­nen­tes, o pus­fi­na­ly­je tu­rė­jo pri­pa­žin­ti ja­po­nės No­ri­ko Yo­koya­mos pra­na­šu­mą. Ši spor­ ti­nin­kė fi­na­lą pra­lai­mė­jo tau­tie­ tei Mi­sa­ki Sa­to. Tik­ra pir­mo­sios čem­pio­na­ to die­nos puoš­me­na ta­po vy­ rų leng­vo­jo svo­rio (iki 70 kg) ka­ te­go­ri­jos var­žy­bos. Čia vie­nas svar­biau­sių da­ly­vių bu­vo kau­

nie­tis A.Mi­sec­kas, ket­virt­fin ­ a­ly­je fan­tas­tiš­ku su­ktu­ku no­kau­ta­vęs Pa­sau­li­nės ka­ra­tė or­ga­ni­za­ci­jos (WKO) va­do­vo Ken­ji Mi­do­ri sū­ nų Tsuyos­hį. Pus­fi­na­ly­je jis nu­si­lei­do ka­za­ chui Dmit­ri­jui Moi­se­je­vui, ku­ ris po fan­tas­tiš­ko fi­na­lo ap­gy­nė čem­pio­no ti­tu­lą, įvei­kęs ja­po­ną Yu­ki Mae­dą. Mo­te­rų dau­giau kaip 65 kg svo­ rio ka­te­go­ri­jo­je Mar­ga­ri­tai Čiup­ ly­tei bur­tai pir­ma­me eta­pe lė­mė ko­vą su Ira­no at­sto­ve. Ka­dan­ gi Ira­no de­le­ga­ci­ja į Lie­tu­vą taip ir neat­vy­ko, čem­pio­nės ti­tu­lą gi­ nan­ti M.Čiup­ly­tė į ket­virt­fi­na­ lį pa­te­ko be ko­vos. Dia­na Bal­sy­tė pra­no­ko ge­ro­kai už sa­ve že­mes­ nę Ka­zachs­ta­no ko­vo­to­ją Ae­li­tą Alek­se­je­vą. Ket­virt­fi­na­lio bar­je­rą sėk­min­gai per­žen­gė ir M.Čiup­ly­tė, ir D.Bal­ sy­tė. M.Čiup­ly­tei pri­rei­kė pra­tę­ si­mo, bet per jį Yo­ko Shi­no­ha­ra iš Ja­po­ni­jos ne­tu­rė­jo jo­kių šan­sų at­lai­ky­ti lie­tu­vės ata­kų. D.Bal­sy­tė no­kau­ta­vo vie­ną fa­vo­ri­čių Vi­via­ ną Ake­xand­rą Chi­ri­lą (Ru­mu­ni­ ja). Pus­fi­na­ly­je M.Čiup­ly­tė įvei­ kė veng­rę Csen­ge Sze­pe­si, ta­čiau šia­me eta­pe čem­pio­na­tas bai­gė­si D.Bal­sy­tei, ku­rią įvei­kė vi­sa gal­ va že­mes­nė ja­po­nė Emi Sho­gu­chi. Fi­na­le ja­po­nė ne­tu­rė­jo jo­kių šan­ sų ir M.Čiup­ly­tė ap­gy­nė čem­pio­ nės ti­tu­lą. Vy­rų iki 80 kg svo­rio ka­te­go­ri­ jo­je trium­fa­vo ja­po­ną Dai­ki Ka­to įvei­kęs Ores­tas Pro­cas, o dau­giau kaip 80 kg svo­rio ka­te­go­ri­jos fi­na­ le Lu­kas Ku­bi­lius nu­si­lei­do be­ ne ryš­kiau­siai šių die­nų kio­ku­šin ka­ra­tė žvaigž­dei bul­ga­rui Va­le­ri­ jui Dmit­ro­vui. KD, BNS inf.

Eu­ro­pos tau­rė – M.Kalniečio ir S.Jasaičio ran­ko­se Bu­vęs Kau­no „Žal­gi­rio“ gy­nė­jas Man­tas Kal­nie­tis atei­nan­tį se­zo­ ną su­grįš į Eu­ro­ly­gą. Jo ir Si­mo Ja­ sai­čio at­sto­vau­ja­mas Kras­no­da­ro „Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“ klu­bas sa­vait­ ga­lį iš­ko­vo­jo ant­ro pa­gal pa­jė­gu­mą Se­na­ja­me že­my­ne – Eu­ro­pos tau­ rės tur­ny­ro – nu­ga­lė­to­jų ti­tu­lą.

Tur­ny­ro fi­na­le Ru­si­jos eki­pa 75:64 nu­ga­lė­jo Is­pa­ni­jos Bil­bao „Uxue Bas­ket“ ko­man­dą. Kras­no­da­ro klu­ bas ne tik lai­mė­jo sva­riau­sią tro­fė­ jų per ko­man­dos is­to­ri­ją, ta­čiau ir iš­ko­vo­jo ke­lia­la­pį į ki­to se­zo­no Eu­ ro­ly­gos tur­ny­rą. M.Kal­nie­tis žai­dė 29 mi­nu­tes ir sa­ vo ko­man­dai pel­nė 10 taš­kų, at­li­ko 3 re­zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus. Lie­tu­vis pra­me­tė vi­sus tris tri­taš­kius me­ti­mus

Re­zul­ta­tas „Lo­ko­mo­t iv-Ku­ban“–„Uxue Bas­ ket“ 75:64 (16:17, 22:13, 16:15, 21:19). R.Hendrixas 14 taš­k ų, A.Ma­r i­čius 12, D.Brow­nas 11, N.Ca­lat­he­s as ir M.Kal­n ie­t is po 10, S.Ja­s ai­t is 7/K. Va­s i­leia­d is 16, M.Ra­ko­v i­č ius 11, A.Mumb­ru 10.

„„Ak­cen­tai: bu­vęs žal­gi­rie­tis M.Kal­nie­tis (nuo­tr. kai­rė­je) su nau­juo­ju sa­vo klu­bu iš­ko­vo­jo pir­mą­jį tro­fė­jų. 

ir pa­tai­kė 5 iš 12 dvi­taš­kių me­ti­mų. S.Ja­sai­tis, ku­ris pir­mą kar­tą šia­ me tur­ny­re trium­fa­vo 2005 m. su

lo­ko­bas­ket.com nuo­tr.

Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tu“, per 36 mi­nu­tes pel­nė 7 taš­kus, at­ko­vo­jo 6 ka­muo­lius.

„Džiau­giuo­si, kad vis­kas pa­si­ bai­gė taip gra­žiai. Gy­ve­ni­me bū­na tiek daug epi­zo­dų, kai žai­di, ko­vo­ji,

bet nie­ko taip ir ne­lai­mi. Šį­syk vis­ kas ki­taip. Jau bus ką vai­kams pa­ pa­sa­ko­ti. Su­si­rin­ko­me į ko­man­dą, kad lai­mė­tu­me“, – ge­ros nuo­tai­kos po ma­čo ne­sto­ko­jo S.Ja­sai­tis. Puo­lė­jas iš­reiš­kė vil­tį, kad Kras­ no­da­ro eki­po­je žais ir atei­nan­tį se­ zo­ną. KD inf.


10

pirmADIENIS, balandžio 15, 2013

12p.

Užduok klausimą specialistui.

namai@diena.lt Redaktorė Vereta Rupeikaitė

namai

Ak­tas Nau­ja­m Ką bus pri­va­lu sau­ go­ti Kau­no nau­ja­ mies­ty­je, nu­lems šiuo me­tu vil­nie­čių spe­cia­lis­tų ren­gia­ mas ver­ti­ni­mo ta­ry­ bos ak­tas. Su juo su­ si­pa­ži­nę Kau­no ar­ chi­tek­tai su­siė­mę už gal­vų – mies­to cent­rui gre­sia stag­ na­ci­ja.

Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Kie­mai virs pu­vė­siais

„„Ra­kur­sai: prie do­ku­men­to pro­jek­to pri­dė­to­se nuo­trau­ko­se už­fik­suo­tos sau­go­ti­nos per­spek­ty­vos Kau­no ar­

chi­tek­tams su­kė­lė abe­jo­nių, ar tai pa­čios cha­rak­te­rin­giau­sios Nau­ja­mies­čio per­spek­ty­vos.

Kau­no nau­ja­mies­čio Ne­kil­no­ja­ mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ver­ti­ni­mo ta­ry­bos ak­to pro­jek­tą ren­gia sos­ ti­nė­je įsi­kū­ru­si biu­dže­ti­nė įstai­ga Kul­tū­ros pa­vel­do cent­ras. Dar­bas jau ant­rą kar­tą pri­sta­ty­tas Kau­no ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos eks­ per­tų ta­ry­bai (KAUET) bei Tre­čia­ jai ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ver­ti­ni­mo ta­ry­bai, ku­ri ga­liau­siai ir tvir­tins mi­nė­tą do­ku­men­tą. Tai do­ku­men­tas, juo­du ant bal­to už­ fik­suo­sian­tis, ko­kios ne­kil­no­ja­mo­ sios ver­ty­bės yra Nau­ja­mies­ty­je ir kas yra sau­go­ti­na. Ko­kie šio­je te­ ri­to­ri­jo­je bus ga­li­mi per­tvar­ky­mai, kur ir kaip bus ga­li­ma sta­ty­ti nau­ jus ob­jek­tus, nu­sta­tys vė­les­ni do­ ku­men­tai. Vi­sa me­džia­ga ga­liau­ siai bus iš­gul­dy­ta Nau­ja­mies­čio spe­cia­lia­ja­me pla­ne. Svars­ty­da­mi ren­gia­mą Kau­no nau­ja­mies­čio ver­ti­ni­mo ta­ry­bos ak­to pro­jek­tą KAUET na­riai vien­ bal­siai įspė­jo: jei bus sau­go­mi da­ bar­ti­niai Nau­ja­mies­čio kvar­ta­lų vi­ di­nių kie­mų už­sta­ty­mo ti­pai, kaip yra siū­lo­ma do­ku­men­to pro­jek­te, bus nu­žu­dy­ta Kau­no mies­to cent­ ro plėt­ra. „Vi­di­nių kie­mų kvar­ta­lai yra vir­ tę la­bi­rin­tais. Kau­nas bai­siau­sias vi­di­niais kie­mais. Jei juos sau­go­si­ me, jie iš­liks to­kie pa­tys. Bū­ti­na tai keis­ti“, – kal­bė­jo KAUET na­rys ar­ chi­tek­tas Al­gi­man­tas Kan­čas. „Jei vi­di­nių kvar­ta­lų struk­tū­ra bus įpa­mink­lin­ta ir jos ne­bus ga­ li­ma keis­ti, Nau­ja­mies­tis bus pa­ lai­do­tas. To­kio pa­vi­da­lo jis ne­ga­li funk­cio­nuo­ti“, – pri­ta­rė ar­chi­tek­ tas Aud­rys Ka­ra­lius. Jo nuo­mo­ne,

„„ Pa­vyz­dys: ar­chi­tek­tė N.Bla­že­vi­čie­n

sau­go­ti­nas ga­li bū­ti ne­bent pe­ri­ met­ri­nis Nau­ja­mies­čio už­sta­ty­mas, prie­šin­gu at­ve­ju vi­di­niai kvar­ta­lai taps pū­van­čio­mis te­ri­to­ri­jo­mis. KAUET na­riams ne­sup­ran­ta­mas kvar­ta­lų erd­vių sau­go­ji­mas, nes po to, kai Lais­vės alė­ja ta­po skir­ta tik pės­tie­siems, vi­di­nių kie­mų erd­vės pa­ki­to. Įsi­vaiz­duo­ja kar­di­na­lias per­mai­nas

KAUET na­rys ar­chi­tek­tas Gin­ta­ ras Pri­koc­kis že­mė­la­py­je iliust­ ra­vo, kad Kau­no nau­ja­mies­tis yra ap­tru­pin­tas sau­go­mais ar­ba ver­ tin­gų sa­vy­bių tu­rin­čiais pa­sta­ tais. Jis pro­jek­to au­to­riams siū­lė įdė­miai per­žiū­rė­ti, ar nė­ra sau­go­ ma per daug. An­tai dau­gy­bės sto­ gų būk­lė yra bai­si, o juos skru­pu­ lin­gai sau­gant re­mon­tuo­ti tam­pa kur kas su­dė­tin­giau. Ar­chi­tek­tas Rim­vy­das Pa­lys pa­ si­ge­do ak­cen­to, kad pa­grin­di­nis Kau­no nau­ja­mies­čio iš­skir­ti­nu­ mas yra prieš­ka­rio mo­der­nios ar­ chi­tek­tū­ros pa­vyz­džiai, ir ne pa­ vie­niai pa­sta­tai, o vi­su­ma. Jie su­tei­kia spal­vą mies­tui. Be to, jam stin­ga ak­cen­to, kad Kau­nas – upių ir gar­lai­vių mies­tas, jie tu­ri grįž­ ti į šias upes. Ne­mi­nė­ti upes juo­


11

pirmADIENIS, balandžio 15, 2013

namai Komentaras Gin­ta­ras Bal­čy­tis Ar­chi­tek­tas

Š

iuo pro­jek­tu iš Nau­ja­mies­čio da­ro­mas re­zer­va­tas, tar­si ja­ me ne­vyk­tų gy­ve­ni­mas. Ak­ cen­tuo­ja­mi pa­sta­tai, ku­rie pa­ sta­ty­ti dau­giau kaip prieš 50 me­tų. Vis dėl­to tar­pu­ka­ris yra pa­grin­di­nis Kau­ no ski­ria­ma­sis ženk­las. Tai, kas vy­ko anuo­met, ga­lė­t ų vyk­t i ir šio­mis die­ no­mis. Šis akto projektas su iš­klo­ti­nių

fik­sa­vi­mu ir stip­riu sta­ty­bų ap­ri­bo­ji­mu Lais­vės alė­jos kie­muo­se bei pa­čio­je Lais­vės alė­jo­je pro­ble­mų ne­spren­džia, o jas su­ku­ria. Iki šiol Nau­ja­mies­čio reg­ la­men­ta­vi­mo ne­bu­vo, kiek­vie­nu at­ve­ ju rei­kė­jo at­lik­ti ty­ri­mus ir bu­vo spren­ džia­ma, ką ir kaip leis­t i per­tvar­k y­t i. Šiuo ak­tu vi­sa mies­to cent­r i­nė da­l is bus reg­la­men­tuo­ta, no­rint pa­keis­ti ran­ ke­ną, rei­kės spe­cia­lių ty­ri­mų. Pro­jek­te neat­siž­vel­gia­ma į tai, kad, Lais­vės alė­ ją pa­ver­tus pės­čių­jų gat­ve, komp­li­ka­

vo­si vi­di­nių kie­mų pla­ni­nė struk­tū­ra, kie­mai ta­po įva­žiuo­ja­mi tik iš vi­di­nės pu­sės. Jei esa­ma struk­tū­ra ne­ga­lės bū­ ti kei­čia­ma, bus neį­ma­no­ma šių kvar­ ta­lų tvar­k y­t i. Kau­nas cent­r i­nė­je da­ ly­je tu­ri di­de­lę upę – Ne­mu­ną, ta­čiau prie jo ne­ga­li­ma priei­ti per pla­tų Ka­ra­ liaus Min­dau­go pro­spek­tą ir ne­lem­tas kran­ti­nes. Ren­gia­ma­me pla­ne jos pa­ žy­mė­tos kaip ne­ju­di­na­mos, nes yra si­ lue­tų, iš­klo­ti­nių da­lis. No­ri­me mies­tą pri­trauk­ti prie van­dens, o mi­nė­tas ak­

tas už­ker­ta tam ke­lią. Ma­tyt, į tas mū­sų pa­sta­bas, ku­rios priim­ti­nos, bus at­si­ žvelg­ta, o į tas pa­sta­bas, ku­rios ren­gė­ jams at­ro­dys vi­siš­kai ne­pag­rįs­tos, tik­ riau­siai ne­bus at­si­žvelg­ta. Blo­gy­bė ta, kad ur­ba­n is­t i­nės ir ar­chi­tek­t ū­r i­nės plėt­ros pla­nas pri­sta­ty­tas dau­giau per is­to­ri­nę pri­zmę. Ver­tin­gais lai­ko­mi tie na­mai, ku­r ie pa­sta­ty­t i dau­g iau kaip prieš 50 me­tų, net ne­dis­ku­tuo­ja­ma, ar jie vi­si yra ver­tin­gi. Ar­chi­tek­tų nuo­mo­ ne, si­tua­ci­ja tu­ri bū­ti nag­ri­nė­ja­ma per

ur­ba­niz­mą ir ar­chi­tek­tū­rą, na ir per is­ to­ri­nę pri­zmę. Vis dėl­to bet ku­ris san­ dė­liu­kas, sta­ty­tas tar­pu­ka­riu ar ca­ro lai­kais, ne­ga­li bū­ti lai­ko­mas ar­chi­tek­ tū­ros še­dev­ru. Au­to­riai į dar­bą žiū­ri ga­ na for­ma­liai, pa­gal įsta­ty­mo rai­dę. Jei ir tar­pu­ka­riu taip bū­tų bu­vę el­gia­ma­ si, šian­dien Lais­vės alė­jo­je ma­ty­tu­me 1–2 aukš­tų ca­ri­nius na­me­lius su man­ sar­da, ne­tu­rė­tu­me „Pie­no­cent­ro“, Cent­ ri­nio pa­što, Ka­ri­nin­kų ra­mo­vės ir ki­tų pa­sta­tų, ku­riais da­bar di­džiuo­ja­mės.

mies­tį pa­vers pa­sta­tų ka­pi­nė­mis? Sme­to­ na už­dė­ jo kar­ka­ są ant ca­ ri­nio pa­li­ ki­mo, da­ bar ga­li­me už­dė­ti dar vie­ną kar­ ka­są. Ne­su ar­chi­tek­ tas chu­li­ ga­nas, bet ma­nau, kad Kau­ nas ga­ lė­tų pui­ kiai iš­kil­ti, jei ne­bus stab­džių.

jo­nių, ką sau­go nu­fo­tog­ra­fuo­tos per­spek­ty­vos, nes teks­ti­nė­je da­ ly­je tai nė­ra ap­ra­šy­ta. Pir­mą kar­tą pri­sta­tant pro­jek­ tą bu­vo su­kri­ti­kuo­ta is­to­ri­nė me­ džia­ga. „Kant­riai ir nuo­dug­niai vis­ką tik­ri­no­me, ne­tgi at­si­ve­žė­ me is­to­ri­ką“, – Kul­tū­ros pa­vel­do cent­ro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ ją Eu­ge­ni­jų Ivaš­ke­vi­čių pri­sta­tė jo va­do­vas V.Ka­čins­kas. Ar­c hi­tek­t ū­ros is­to­r i­k ė Jo­l i­ta Kan­čie­nė ir šį kar­tą kri­ti­ka­vo, kad gau­sio­je is­to­ri­nė­je me­džia­go­je su­ ra­šy­ta daug smulk­me­nų, o svar­ bių da­ly­kų, in­for­ma­ci­jos apie ur­ ba­nis­ti­nius pro­jek­tus ji pa­si­ge­do. E.Ivaš­ke­vi­čius kont­rar­gu­men­ta­vo, kad vis­kas, ko rei­kia, yra įtrauk­ta, ir kad smulk­me­nos yra ne ma­žiau svar­bios. Esą „bū­ti­na mo­zai­ka su­vo­kiant ur­ba­niz­mą“. E.Ivaš­ ke­vi­čius už­si­mi­nė, kad rink­da­ mas me­džia­gą rė­mė­si ir įvai­riuo­ se in­ter­ne­to po­rta­luo­se pa­tei­kia­ma me­džia­ga apie Kau­no praei­tį. Į dis­ku­si­ją įsi­ter­pęs Kau­ne dir­ ban­čios Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ver­ti­ni­mo ta­ry­bos va­do­ vas pro­fe­so­rius Vy­tau­tas Le­van­ daus­kas paaiš­ki­no, kad rei­kia ne is­to­ri­nės apy­brai­žos, o is­to­ri­nių fak­tų, su­si­ju­sių su svars­to­mu ob­ jek­tu, t. y. Nau­ja­mies­čiu. Pa­ra­šus dės ta­ry­bos na­riai

nė siū­lė pro­jek­to au­to­riams fo­tog­ra­fuo­ti per­spek­ty­vą iš Lais­vės alė­jos ga­lo. 

sian­tys ža­li Ža­lia­kal­nio ir Alek­so­to šlai­tai. „Kau­nui rei­kia la­bai svar­bių po­sū­kių, plėt­ros kryp­čių, tu­ri bū­ ti per­tvar­ky­tas trans­por­tas ir ki­ta. Lais­vės alė­jos kie­mai ne­ga­li lik­ti šiukš­ly­nais“, – dės­tė R.Pa­lys ir ti­ ki­no, kad ne­pa­kei­tus pa­reng­to pro­ jek­to vi­sa tai bus neį­ma­no­ma. „Sme­to­na už­dė­jo kar­ka­są ant ca­ ri­nio pa­li­ki­mo, da­bar ga­li­me už­dė­ ti dar vie­ną kar­ka­są. Ne­su ar­chi­ tek­tas chu­li­ga­nas, bet ma­nau, kad Kau­nas ga­lė­tų pui­kiai iš­kil­ti, jei ne­bus stab­džių“, – tvir­ti­no R.Pa­ lys ir ra­gi­no ne­bi­jo­ti įsi­leis­ti šiuo­ lai­ki­nės ar­chi­tek­tū­ros į Nau­ja­mies­ tį, o pro­jek­to au­to­riams siū­lė la­bai stip­riai pa­dir­bė­ti. Ne­ma­to reik­mės tan­kin­ti

Anks­tes­nia­me pro­jek­to pri­sta­ty­me KAUET na­riai ra­gi­no do­ku­men­tu ska­tin­ti Kau­no mies­to cent­ri­nės da­lies tan­ki­ni­mą. Ki­taip ta­riant, že­mi pa­sta­tai aukš­ti­na­mi, lais­vi skly­pai už­sta­to­mi. Pro­jek­tą pri­sta­ tęs Kul­tū­ros pa­vel­do cent­rui va­do­ vau­jan­tis Vir­gi­li­jus Ka­čins­kas tei­gė ne­su­tin­kąs su Nau­ja­mies­čio tan­ki­ ni­mu. Esą vi­sų anks­tes­nių lai­ko­tar­ pių ar­chi­tek­tū­ra, net ir ma­žaaukš­ tė, yra sa­vaip ver­tin­ga.

Pa­sak V.Ka­čins­ko, ši is­to­ri­ nė mies­to da­lis tu­ri bū­ti iš­sau­go­ ta to­kia, ko­kia yra da­bar, iš­sky­rus ne­ver­tin­gas te­ri­to­ri­jas, pa­vyz­džiui, sto­ties ra­jo­ną. Mat jei te­ri­to­ri­ja yra įra­šy­ta į sau­go­mų kul­tū­ros ver­ty­ bių re­gist­rą, pa­sta­tų tan­ki­ni­mas yra ri­bo­ja­mas. Ki­ta ver­tus, ga­li­ my­bes, kaip ga­li­ma keis­ti sau­go­ mą te­ri­to­ri­ją, nu­sta­tys ki­ti, vė­liau pla­nuo­ja­mi reng­ti, do­ku­men­tai.

Vir­gi­li­jus Ka­čins­kas:

Kant­riai ir nuo­ dug­niai vis­ką tik­ ri­no­me, ne­tgi at­si­ ve­žė­me is­to­ri­ką. „Jūs re­mia­tės do­ku­men­tais, o mes gy­ve­ni­miš­ka pa­tir­ti­mi“, – pa­ste­bė­jo A.Ka­ra­lius. Ren­gia­mo pro­jek­to au­to­riai už­si­mi­nė, kad pa­tys ne­ty­rė ver­ty­bių, esan­čių svars­to­mo­je te­ri­to­ri­jo­je, bet nau­ do­jo­si ki­tų au­to­rių pa­reng­ta me­ džia­ga. Ar­chi­tek­tai taip pat rei­ka­la­vo neužk­lo­ti dro­bu­le Ne­mu­no pa­

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

kran­čių, nes to­kios, ko­kios jos da­bar yra Nau­ja­mies­čio da­ly­je, to­li gra­žu nė­ra sie­kia­my­bė. „Ma­ žiau­sias štri­chas tam­pa di­de­liu slenks­čiu. Rei­kia pa­siek­ti ba­lan­są tarp šiuo­lai­ki­nių po­rei­kių ir sau­ go­ji­mo“, – mo­kė A.Ka­ra­lius. Jo įsi­ti­ki­ni­mu, rei­kia api­brėž­ti prin­ ci­pus – ką sau­go­me, o ne pe­dan­ tiš­kai sau­go­ti de­ta­les. Ar­chi­tek­tai taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad kai­miš­kos struk­tū­ ros ele­men­tai, per klai­dą at­si­ra­dę Kau­no cent­re, ne­tu­rė­tų bū­ti ne­ pa­ju­di­na­ma ver­ty­bė.

per­tek­li­nį pa­vel­dą rei­kia pri­tai­ky­ ti nau­jiems po­rei­kiams. Ak­to pro­jek­te nu­ma­ty­ta, kad pa­ grin­di­nės Nau­ja­mies­čio gat­vės – Lais­vės alė­jos abie­jų pu­sių iš­klo­ ti­nės su kai ku­rio­mis „iš­kąs­to­mis“ vie­to­mis yra sau­go­mos, ta­čiau gat­ vės, kaip pės­čių­jų zo­nos, sta­tu­sas, do­ku­men­te neuž­fik­suo­tas. Pa­si­tei­ra­vus, ar Nau­ja­mies­ty­ je yra siū­lo­mų sau­go­ti so­vie­ti­nio lai­ko­tar­pio pa­sta­tų, au­to­riai už­si­ mi­nė apie aš­tuo­nis ob­jek­tus, ku­ riuos įver­tin­ti bus siū­lo­ma ver­ti­ ni­mo ta­ry­bai.

Sau­go­mų na­mų per daug

At­sa­ky­mams at­si­ve­žė is­to­ri­ką

KAUET na­rys pro­fe­so­rius Jur­gis Bu­čas au­to­rių dar­be pa­si­ge­do es­ mi­nių nuo­sta­tų, kas sau­go­ma: vi­ su­ma ar ele­men­tai. „Šis dar­bas – be kon­cep­tua­laus tu­ri­nio. Ne­ kil­no­ja­mų­jų ver­ty­bių re­gist­rą su­ dė­jo­me kaip su­muš­ti­nį iš vis­ko, ne­pa­jė­gia­me su­si­tvar­ky­ti“, – kal­ bė­jo jis. Pro­fe­so­rius pa­kar­to­jo pa­ sau­ly­je ge­rai ži­no­mą tie­są: „Sau­ go­ji­mas neuž­tik­ri­na nau­do­ji­mo, tik nau­do­ji­mas už­tik­ri­na sau­go­ji­ mą. Kiek ir ko tu­ri­me pa­lik­ti sa­vo vai­kams ir anū­kams?“ – re­to­riš­ kai klau­sė J.Bu­čas. Jo įsi­ti­ki­ni­mu,

Daug dis­ku­si­jų su­kė­lė pro­jek­to au­to­rių nu­fo­tog­ra­fuo­tos aš­tuo­nios esą cha­rak­te­rin­giau­sios Kau­no nau­ja­mies­čio per­spek­ty­vos. Kau­ nie­čiai vil­nie­čiams aiš­ki­no, kad yra kur kas ge­res­nių per­spek­ty­ vų, net ir Lais­vės alė­jai pa­rink­tas ne pa­ts ge­riau­sias fo­tog­ra­fi­nis ra­ kur­sas. Ar­chi­tek­tė Ne­rin­ga Bla­že­ vi­čie­nė pro­jek­to ren­gė­jams su­fle­ ra­vo, kad ge­riau­sia Lais­vės alė­jos per­spek­ty­va at­si­ve­ria iš Se­na­ mies­čio pu­sės ga­lo, kur pra­si­de­da lie­pų alė­ja, o ne nuo vi­du­ri­nės alė­ jos at­kar­pos. Apsk­ri­tai iš­ki­lo dve­

Ka­dan­gi be­veik prieš me­tus bu­ vo pra­plės­tos Kau­no nau­ja­mies­čio ri­bos, at­si­ra­do po­rei­kis pa­tiks­lin­ ti jo ver­tin­gą­sias sa­vy­bes. Praė­ju­ sių me­tų lapk­ri­tį KAUET bu­vo pri­ sta­ty­tas šios te­ri­to­ri­jos ver­tin­gų­jų sa­vy­bių ap­ra­šo pro­jek­tas. Pir­mą­ jį kar­tą sve­čiai iš sos­ti­nės su­lau­kė itin prie­šiš­kos vie­ti­nių ar­chi­tek­tų reak­ci­jos. Po to KPD va­do­vė Dia­na Var­nai­tė yra tei­gu­si, kad Kul­tū­ros pa­vel­do cent­ro spe­cia­lis­tai at­va­ žia­vo ap­tar­ti su Kau­no ar­chi­tek­tų bend­ruo­me­ne, kas gi to­kio­je di­de­ lė­je te­ri­to­ri­jo­je tu­rė­tų bū­ti sau­go­ ma ir kiek lais­vės ga­li bū­ti pa­lik­ta už­sa­ko­vams bei ar­chi­tek­tams. „Tuo me­tu, kai bu­vo pir­mą­syk nu­sta­ty­tos Kau­no nau­ja­mies­čio ver­tin­go­sios sa­vy­bės, dar ne­tu­ rė­jo­me ver­ti­ni­mo ta­ry­bos Kau­ne. Da­bar jau tu­ri­me, tai­gi tais at­ve­ jais, kai pa­vel­do­sau­gi­nin­kų ir ar­ chi­tek­tų po­zi­ci­jos iš­si­skirs, ga­ lu­ti­nį ver­dik­tą priims bū­tent ji. Šiai, tre­čia­jai, KPD ver­ti­ni­mo ta­ ry­bai va­do­vau­ja pro­fe­so­rius Vy­ tau­tas Le­van­daus­kas, o ją su­da­ro pui­kiai Kau­ną pa­žįs­tan­tys eks­per­ tai ir moks­li­nin­kai: Kęs­tu­tis Za­ lec­kis, Vai­das Pet­ru­lis, Min­dau­gas Ber­ta­šius, Jo­nas Vai­če­no­nis, Li­nas Sal­du­kas, Rai­mon­da Nor­ku­tė. Vi­ si sep­ty­ni ta­ry­bos na­riai yra moks­ lų dak­ta­rai“, – yra pa­ti­ki­nu­si KPD va­do­vė.


12

pirmADIENIS, balandžio 15, 2013

namai

Dėl ven­ti­lia­ci­jos – pas Sei­mo kont­ro­lie­rių? Gy­ve­nu pen­kių bu­tų me­di­nia­me na­me. Ad­mi­nist­ ruo­jan­čios įmo­nės at­si­sa­kė­me su­da­rę jung­ti­nės veik­los su­tar­tį. Po to kai­my­nas nu­grio­vė bend­rą dvie­jų bu­tų ven­ti­lia­ci­ją, už­den­gė ją, o sa­vo iš­ve­ dė į pa­lė­pę, ku­ri yra tik virš ma­no ir dar vie­no ne­ gy­ve­na­mo bu­to, dar įjun­gė ven­ti­lia­to­rių, nuo ku­rio die­ną nak­tį gir­di­si burz­gi­mas. Į pa­lė­pę yra vie­nas įė­ji­mas, ku­rį ne­tei­sė­tai pri­va­ti­za­vo vie­ni kai­my­nai ir ma­nęs neį­lei­džia. Esu dir­ban­ti, duk­ra moks­lei­ vė, ta­čiau ne­tu­ri­me tei­sės į ra­my­bę. Sa­vi­val­dy­bė­je pa­ta­rė kreip­tis į se­niū­ni­ją, ši siun­čia to­liau... Kur Ni­jo­lė D. kreip­tis pa­gal­bos? Min­dau­gas Ste­po­na­vi­čius Tei­si­n in­kas

A

p­r a­š y­t a si­t ua­c i­j a – stan­ dar­t i­nė, kai dau­g ia­bu­č io na­mo sa­v i­n in­k ai stei­g ia bend­r i­j ą ar­b a su­d a­ro na­ mo jung­t i­nės veik­los su­tar­t į vien tik dėl to, kad ne­rei­kė­t ų mo­kė­t i mo­kes­ čių, mo­ka­mų na­mo ad­m i­n ist­ra­to­r iui už na­mo prie­ž iū­r ą. De­j a, to­k ių na­ mų bend­ra­t ur­č iai tin­k a­m ai neį­ver­ ti­na rea­l aus na­mo bend­ro­jo nau­do­ ji­mo ob­jek­t ų prie­ž iū­ros po­rei­k io, tai su­d a­ro prie­l ai­d as skai­t y­to­j os ap­ra­ šy­t ai si­t ua­c i­j ai. Su­d a­r y­d a­m i jung­t i­ nės veik­los su­tar­t į gy­ven­to­jai įpras­tai yra vei­k ia­m i vien tik pi­n i­g i­n io as­pek­ to, tai yra siek­da­m i su­tau­py­t i 10 ar 20 li­t ų per mė­ne­s į. Ta­č iau ne­pa­gal­vo­ja­ ma, kas im­sis spręs­t i jų na­mo pro­ble­ mas, kai jų at­si­ras. Jung­t i­nės veik­los su­t ar­t is kaip dau­g ia­bu­č io gy­ve­n a­ mo­jo na­mo bend­ro­jo nau­do­ji­mo ob­ jek­t ų val­dy­mo for­ma yra ma­ž iau­siai reg­la­men­tuo­ta įsta­ty­mų, to­dėl jos tai­ ky­mas pra­k ti­škai su­ke­l ia dau­g iau­sia pai­n ia­vos, pa­ly­g in­t i su bet ku­r ia ga­ li­ma na­mo bend­ro­jo nau­do­ji­mo ob­

Pe­le­nai – na­tū­ra­li dir­vo­že­mio kal­ki­ni­mo Tai nauja rubrika „Kauno dienos“ priedo „Namai“ skaitytojams. Klauskite apie prie­mo­nė statybà, remontà, buitá, augalus, naminius

jek­t ų val­dy­mo for­m a. Bet ku­r iuo at­ve­ju vi­s as ap­ra­šy­tas pro­ble­mas tu­ rė­t ų spręs­t i na­mo bend­ro­jo nau­do­ji­ mo ob­jek­t ų val­dy­to­jas – ad­m i­n ist­ra­ to­r ius, bend­r i­ja ar jung­t i­nės veik­los su­t ar­t y­j e nu­ro­dy­t as as­muo. At­s iž­ vel­g iant į tai, kad dau­g ia­bu­č io gy­ve­ na­mo­jo na­mo jung­t i­nės veik­los su­ tar­t is yra iš es­mės ne­reg­la­men­t uo­ta tei­sės ak­t ų, sie­k iant nu­sta­t y­t i už na­ mo prie­ž iū­rą at­s a­k in­gą su­bjek­t ą, yra bū­t i­na su­si­pa­ž in­t i su na­mo jung­t i­nės veik­los su­tar­t i­m i. Pa­pil­do­mai svar­bu at­k reip­t i dė­me­s į į sa­v i­val­dy­b ės po­ zi­c i­j ą spren­d žiant šį gin­č ą. Prie­š in­ gai, nei tei­g ia sa­v i­val­dy­b ė, LR ci­v i­l i­ nio ko­dek­so 4.83 str. 3 d. nu­ma­to, kad „Bu­t ų ir ki­t ų pa­tal­pų sa­v i­n in­k ų bend­ ri­jų val­dy­mo or­ga­nų, jung­t i­nės veik­ los su­t ar­t i­m i įga­l io­t ų as­me­nų ir šio ko­dek­s o 4.84 straips­ny­j e nu­s ta­t y­t a tvar­ka pa­skir­t ų bend­ro­jo nau­do­ji­mo ob­jek­t ų ad­m i­n ist­ra­to­r ių veik­los, su­ si­ju­sios su įsta­t y­mų ir ki­t ų tei­sės ak­ tų jiems pri­skir­t ų funk­ci­jų vyk­dy­mu, prie­ž iū­rą ir kont­ro­lę at­l ie­ka sa­v i­val­ dy­bės“. Va­d i­na­si, sa­v i­val­dy­bė, ga­v u­si skun­dą dėl ga­lbūt ne­tin­ka­mai vyk­do­ mos dau­g ia­bu­čio gy­ve­na­mo­jo na­mo

gyvûnus, sveikà gyvensenà, vartotojø teises, telekomunikacijø, bankø, draudimo paslaugas, teisæ ir tarpusavio santykius. Rubrikoje atsakymus pateiks ávairiø srièiø profesionalai.

namai@diena.lt.

prie­ž iū­ros ir/ar na­mo jung­t i­nės veik­ los su­t ar­t ies įga­l io­t ų as­me­nų ne­t in­ ka­mo pa­rei­g ų vyk­dy­mo, pri­va­lo ne nu­k reip­t i gy­ven­to­jus į ki­t as ins­t i­t u­ ci­j as, bet iš­s iaiš­k in­t i si­t ua­c i­j ą ir su­ teik­t i rea­l ią pa­gal­bą nu­ken­tė­ju­siems as­me­n ims. Pa­ž y­mė­t i­na, kad apie sa­ vi­val­dy­b ės ne­vei­k i­mo at­ve­j us rei­ kė­t ų in­for­muo­t i LR Sei­mo kont­ro­l ie­ rių įstai­gą, ku­r i ir nag­r i­nė­ja skun­dus dėl vie­šo­jo ad­m i­n ist­ra­v i­mo su­bjek­t ų biu­rok­ra­t iz­mo bei ki­to­k io pa­rei­g ų ne­ vyk­dy­mo.

Jau il­gą lai­ką ma­ne ka­muo­ja aukš­tas krau­jos­pū­dis, svaigs­ta gal­va, kar­tais net jau­čiu mau­di­mą šir­dies plo­te. Esu skai­čiu­si, kad kai ku­riems žmo­nėms pa­sveik­ti pa­dė­jo „Glo­bal Diag­nos­tics“ Ja­ni­na S. ty­ri­mas. Kuo jis ypa­tin­gas? Jadvyga Kolaitienė

Kli­n i­kos „Bio­fi rst“ gy­dy­to­ja

Š

ki­na­mo­jo trak­to glei­v i­nės de­tok­si­ka­ ci­nė sis­te­ma ir pan. To­l iau, nu­sta­čius svei­ka­tos su­t ri­k i­mus, pa­ren­ka­ma ati­ tin­k a­m a at­k u­r ia­mo­ji te­ra­pi­j a „Vi­t al­ feld“. Šių te­ra­pi­jų kur­s as at­k u­r ia har­

Eg­lė K.

Klausimus siuskite e. paštu

Pra­de­dant gy­dy­tis, rei­kia iš­siaiš­kin­ti tik­rą­sias li­gos prie­žas­tis

ir­d ies ir krau­jo­t a­kos su­t ri­k i­ mai – iš­t ies pa­vo­jin­gos li­gos, ku­rios ali­na or­ga­niz­mą ir ga­l i su­kel­t i dau­g y­b ę ki­t ų su­sirgi­ mų. Ser­gant šio­m is li­go­m is, ne­pa­kan­ ka var­to­t i vais­t us, mal­ši­nan­čius li­gos simp­to­mus. No­r int pa­sveik­t i, bū­t i­na iden­t i­f i­k uo­t i tik­rą­s ias li­gos prie­ž as­ tis ir jas pa­š a­l in­t i. Pa­v yz­d žiui, vie­no pa­cien­to, ken­tė­ju­s io dėl aukš­to krau­ jos­p ū­d žio, svei­k a­tos ty­r i­m ai ro­d ė ke­p e­nų fer­men­t ų ir cuk­raus kie­k io krau­jy­j e per­tek­l ių. Iš­va­l ius or­ga­n iz­ mą, krau­j os­pū­d žio ir cho­les­te­ro­l io ro­d ik­l iai ta­p o idea­lūs. Švei­c a­r iš­k as „Glo­b al Diag­nos­t ics“ ty­r i­mas bū­tent ir pa­de­da nu­s ta­t y­t i tik­rą­sias svei­ka­ tos su­t ri­k i­mų prie­ž as­t is, ku­r ias rei­ kia gy­dy­t i. At­l ie­kant pro­ce­dū­rą prie pa­c ien­to ko­jų pri­jun­g ia­m i da­v ik­l iai, ku­r iais siun­č ia­m i tam tik­r i im­pul­ sai, o apa­ra­tas fik­suo­ja, kaip or­ga­n iz­ mas į juos rea­g uo­ja. Taip nu­sta­to­ma, ko­k ių vi­t a­m i­nų, mi­ne­ra­lų ar ami­no rūgš­č ių trūks­t a or­ga­n iz­mui, koks jo in­tok­s i­ka­ci­n is laips­n is, ar ge­rai funk­ cio­nuo­ja ke­p e­nų, inks­t ų, lim­fos, virš­

No­rė­čiau su­ži­no­ti, ko­kia yra me­džio pe­le­nų ver­tė? Ar yra ga­li­my­bė juos pa­nau­do­ti dar­žams tręš­ti?

mo­n in­g ą vi­s ų or­g a­n iz­mo sis­te­mų veik­l ą, su­s tip­r i­na na­t ū­ra­l ią or­ga­n iz­ mo ap­sau­gą, ga­l i pa­dė­t i iš­veng­t i che­ mi­n ių vais­t ų var­to­ji­mo ar su­ma­ž in­t i jų ša­lu­t i­n į po­vei­k į.

Jū­ra­tė Alei­ni­ko­vie­nė

Lie­tu­vos ag­ra­ri­nių ir miš­kų moks­lų cent­ro Miš­kų ins­ti­tu­to moks­lo dar­buo­to­ja

K

ū­re­n ant me­d ie­n ą, pri­k lau­ so­m ai nuo me­d žių rū­š ies, su­s i­d a­ro apie 1–3 pro­c . me­ die­nos pe­le­nų. Juos gy­ven­ to­jai daž­n iau­s iai iš­b ars­to pa­k rū­mė­ se, žie­m ą ant sli­d žių ke­l ių ar tie­s iog iš­k ra­to į bui­t i­n ių at­l ie­k ų kon­tei­ne­ rius. La­b ai re­t ai ka­d a jie pa­g al­vo­j a apie me­d žio pe­le­nų pa­n au­do­j i­m ą ūky­j e, konk­re­č iu at­ve­j u – dar­ž ams tręš­t i. Lie­t u­va pa­gal iš­k rin­t an­č ių kri­ tu­l ių kie­k į yra per­tek­l i­nės drė­g mės zo­no­j e, to­dėl ne vi­s as kri­t u­l ių kie­k is, pa­te­kęs į dir­vo­ž e­m į, spė­ja greit iš jo iš­g a­r uo­t i. To­k ia per­tek­l i­nė drėg­mė dir­vo­ž e­m iuo­s e suin­ten­s y­v i­n a au­ ga­lų mais­to me­d žia­g ų iš­plo­v i­mą , to­ dėl trę­š i­m as me­d ie­nos pe­le­n ais ga­ lė­t ų iš da­l ies kom­p en­s uo­t i iš­plau­t as me­d žia­gas. Dėl per­tek­l i­nės drėg­mės dir­vo­že­m iuo­se iš­plau­na­ma dau­g iau kal­cio bei mag­n io, dėl to dir­vo­že­m iai rūgš­tė­ja. Rūgš­č iuo­se dir­vo­že­m iuo­se kai ku­r ie au­g a­l ai vi­s ai ne­g a­l i aug­t i, to­dėl me­d žio pe­le­n ai dėl sa­vo ypa­ tin­g os che­m i­n ės su­d ė­t ies ga­l i bū­ ti pa­n au­do­t i ir kaip dir­vo­ž e­m io kal­ ki­n i­mo prie­mo­n ė. Be to, tau­s o­j ant gam­t ą, bū­t ų per daug neat­s a­k in­g a me­d žio pe­le­nus tie­s iog iš­mes­t i. Kas yra iš gam­tos, tas tu­r i bū­t i su­g rą­ž in­ta gam­t ai. Pe­le­nų ver­tė pri­k lau­s o nuo me­d ie­nos su­de­g i­mo ko­k y­b ės. Ko­k y­ biš­k iau­s ios yra pilkš­vos spal­vos, vė­ jo leng­v ai iš­p us­to­mos pe­le­nų dul­ kės. Ne­v i­s iš­k ai su­d e­g ę pe­le­n ai su ang­l ių ga­b a­lė­l iais lai­k y­t i­n i ne­ko­k y­ biš­k ais, juo­s e yra ang­l ia­v an­de­n i­l ių ar ki­t ų da­le­l ių, ku­r ių au­ga­lai įsi­sa­v in­ ti il­gą lai­k ą dar ne­ga­lės. Me­d žio pe­le­ nus su­da­ro neor­ga­n i­nės me­d žia­gos, to­k ios kaip si­l i­c is, kal­c is, ka­l is, fos­fo­ ras, man­g a­n as, ge­le­ž is, cin­k as, nat­ ris ir bo­r as. Ta­č iau gau­s iau­s ia sau­ suo­s e me­d žio pe­le­nuo­s e yra kal­c io (11–30 pro­c .) ir ka­l io (7–15 pro­c .), ku­r ie ir šar­m i­n a pe­le­nus. Me­d ie­nos pe­le­ nų nau­do­ji­m ą reg­l a­men­t uo­ja Ap­l in­ kos mi­n ist­ro pa­t vir­t in­tos Me­d ie­nos ku­ro pe­le­nų tvar­k y­mo ir nau­do­ji­mo tai­s yk­lės. Šios tai­s yk­lės nu­ro­do, kad

me­d žio pe­le­nus ir mi­ne­r a­l i­n ių me­ džia­g ų pa­g au­s in­t i, ir (ar) dir­voms kal­k in­t i dar­ž uo­s e rei­kė­t ų iš­b ars­t y­t i prieš pa­g rin­d i­n į že­mės dir­bi­m ą (ru­ de­n į), nuė­mus au­ga­lų der­l ių ar­ba lai­ kant pū­dy­m ą. Drau­d žia­m a me­d žio pe­le­nus skleis­t i ant įša­lu­s ios ir įmir­ ku­s ios dir­vos bei ki­t ais at­ve­j ais, kai yra pa­vo­jus, kad pe­le­n ai ga­l i pa­tek­ ti į grun­t i­n ius van­de­n is. Mi­nė­tos tai­ syk­lės reg­la­men­t uo­ja ir me­d žio pe­le­ nų do­zes. At­siž­vel­g iant į dir­vo­že­m io gra­nu­l io­met­r i­nę su­dė­t į bei dir­vo­ž e­ mio pH, vi­du­t i­n iš­kai vie­na­me hek­t a­ re ga­l i bū­t i pa­sklei­d žia­m a nuo 1 iki 4 to­nų me­d žio pe­le­nų. Tai ga­l i bū­t i da­ro­m a kas 3–4 me­t ai, iš­sky­r us tuos at­ve­j us, kai ti­r iant dir­vo­ž e­m į įro­ do­m a, kad kal­k i­nti pe­le­n ais ga­l ima daž­n iau. Taip pat svar­bu, ko­k ie pe­ le­n ai nau­do­ja­m i trę­š ti. Leis­t i­n as trę­ ši­mas ir dul­k iš­k ais (neap­do­ro­t ais), ir sta­b i­l i­z uo­t ais (ap­do­ro­t ais) me­d žio pe­le­n ais. Ta­č iau yra ti­k i­my­b ė, kad dul­k iš­k i me­d žio pe­l e­n ai, juos pa­ sklei­dus dir­vos pa­v ir­š iu­j e, iš­s i­plaus net ne­s u­vei­kę kaip trą­š os. To­dėl re­ ko­men­duo­t i­n a trę­š i­mui nau­do­t i sta­ bi­l i­z uo­t us me­d žio pe­le­nus. Sta­bi­l i­ zuo­t i me­d žio pe­le­n ai – tai su­k ie­t in­t i ar­ba sa­vai­me su­k ie­tė­ję ir su­smul­k in­ ti ar gra­nu­l iuo­t i pe­le­nai, ku­r ie dir­vo­ že­my­j e laips­n iš­k ai su­s i­skai­do per 5 –25 me­t us. Su­k ie­t in­t i me­d žio pe­le­ nus ne­s u­dė­t in­ga ir na­mų są­ly­go­m is. Rei­kė­t ų tu­rė­t i spe­cia­l ią tal­pyklą (sta­ ti­nes ar dė­ž es), ku­r io­s e su­b er­t us pe­ le­nus, su­l ais­t y­t us van­de­n iu, ga­lė­t u­ mė­te iš­m ai­š y­t i ir kaup­t i. Tie­s a, kiek su­dė­t in­g iau yra taip su­k ie­t in­t ą me­ džio pe­le­nų ma­s ę su­s mul­k in­t i. Tai ga­l i­m a pa­d a­r y­t i pa­n au­do­j ant bui­ ti­n į kal­t ą ir plak­t u­k ą. Yra ir pa­pras­ tes­n ė išei­t is. Me­d žio pe­le­nus ga­l i­ ma pa­s kleis­t i kom­p os­to dė­ž ė­s e su or­g a­n i­nė­m is at­l ie­ko­m is. Taip lai­ko­ mi pe­le­n ai sta­bi­l i­z uo­s is, kar­t u suin­ ten­s y­vės or­ga­n i­nės me­d žia­gos skai­ dy­m as. Kom­p os­t as su sta­bi­l i­z uo­t ais pe­le­n ais pa­pil­dys dir­vo­ž e­m į ir ki­to­ mis me­d žia­go­m is, ypač azo­t u. Me­ džio pe­le­nuo­s e azo­to nė­ra, to­dėl pa­ gau­s in­t a azo­t u sta­bi­l i­z uo­t a me­d žio pe­le­nų ma­s ė bus daug ver­t in­ges­nė trą­š a au­g a­l ams.


13

pirmADIENIS, balandžio 15, 2013

pasaulis Kalė­ji­mo ­ bėglys

Mir­ti­na ­ ava­ri­ja

Priešininkų Šventė

Prancū­zi­jos po­li­ci­ja sa­vait­galį ieš­ko­jo gar­saus plėši­ko, ku­ris šeš­ta­dienį pa­bėgo iš kalė­ji­mo pra­si­skin­da­mas ke­lią sprog­me­ ni­mis ir trum­pam paim­da­mas įkai­tais ke­lis kalė­ji­mo pri­žiūrė­ to­jus. 40-me­tis Redoine’as Fai­ das išsp­rog­di­no pen­ke­rias Sek­ de­no mies­to kalė­ji­mo du­ris ir iš­si­veržė į laisvę.

Ma­žiau­siai pen­ki žmonės žu­ vo, o dar ke­li bu­vo su­žeis­ti, kai rusų mo­ki­nius į Pa­ry­žių ve­ žęs au­to­bu­sas va­kar pa­tyrė ava­riją ne­to­li Bel­gi­jos šiaurė­je esan­čio Ant­ver­pe­no. Žu­vo trys paaug­liai, vai­ruo­to­jas ir moks­ lei­vius lydė­ju­si mo­ky­to­ja, o dviejų su­žeistų ke­lei­vių būklė yra kri­tinė.

Šim­tai Mar­ga­ret That­cher opo­nentų šeš­ta­dienį va­ka­re mer­kiant lie­tui su­si­rin­ko Lon­ do­no Tra­fal­ga­ro aikštė­je švęs­ ti bu­vu­sios britų mi­nistrės pir­ mi­ninkės mir­ties. At­mos­fe­ra pri­minė gatvės kar­na­valą: įvai­ raus am­žiaus žmonės šo­ko, gro­jo tambū­ri­nais, pūtė švil­ pu­kus ir ra­gus.

Mag­nic­kis prie­š Gvan­ta­namą Akis už akį, dan­tis už dantį? Re­gis, Ru­si­ja ir JAV ne­pa­mir­šo Šal­to­jo ka­ro laikų. Va­šing­to­nui pa­skel­bus Ru­si­jos pa­reigūnų juodąjį sąrašą ne­tru­kus savąjį pa­skelbė Mask­va.

„„Įnir­šo: opo­zi­ciją su­pykdė per na­cio­na­linę te­le­vi­ziją šeš­ta­dienį pa­ro­dy­ti vaiz­dai, ku­riuo­se prie H.Chá­ve­zo ka­

po po­zuo­ja N.Ma­du­ro ir D.Ma­ra­do­na. 

„Scan­pix“ nuo­tr.

Rin­ki­mai neap­siė­jo be skan­dalų

Va­kar Ve­ne­sue­los rinkė­jai bal­sa­vo ša­lies va­do­vo rin­ki­muo­se. De­ja, skan­dalų neiš­ veng­ta. Opo­zi­ci­ja kal­ti­no vald­žią, kad ši pa­žei­dinė­ja įsta­ty­mus, o vald­žia pa­reiškė, jog už­kir­to ke­lią iš­puo­liui per rin­ki­mus. Po­za­vo su D.Ma­ra­do­na

Opo­zi­ci­ja įsiu­to, kad pa­si­bai­gus rin­ kimų agi­ta­ci­jos lai­kui ša­lies pre­zi­ den­tas Ni­co­lá­sas Ma­du­ro kar­tu su fut­bo­lo žvaigž­de Die­go Ma­ra­do­ na per na­cio­na­linę te­le­vi­ziją po­za­ vo prie bu­vu­sio ša­lies va­do­vo Hu­go Chá­ve­zo ka­po. D.Ma­ra­do­na da­ly­va­vo ir pa­sku­ti­ nia­me N.Ma­du­ro mi­tin­ge sos­tinė­ je Ka­ra­ka­se, o prie H.Chá­ve­zo ka­po juo­du emo­cin­gai ap­si­ka­bi­no. Pa­si­bai­gus agi­ta­ci­jos lai­ko­tar­piui bu­vo pa­ro­dy­tas ir N.Ma­du­ro in­ter­ viu apie 2002 m. H.Chá­ve­zo or­ga­ ni­zuotą per­versmą, ku­rio me­tinės bu­vo mi­ni­mos ša­ly­je. Opo­zi­ci­jos ved­lys Hen­ri­que Cap­ ri­le­sas pa­reiškė, kad taip bu­vo pa­ žeis­tas rin­kimų įsta­ty­mas. Po­li­ti­kas pik­ti­no­si, kad „da­bar­tinės vald­žios at­sto­vai pikt­naud­žia­vo tu­ri­mais įga­lio­ji­mais“. Tvi­te­rio pa­sky­ro­je H.Cap­ri­le­sas pri­dėjo, kad „vald­žia gėdin­gai lau­žo įsta­ty­mus“. Kri­ti­ka ir prie­kaiš­tai

Sa­vo va­lią Ve­ne­sue­los ly­de­rio rin­ ki­muo­se galė­jo pa­reikš­ti apie 19 mln. ša­lies gy­ven­tojų. Bal­sa­vi­mas bu­vo elekt­ro­ni­nis. Pla­nuo­ja­ma, kad iš­rink­tas ša­lies va­do­vas pri­sieks ba­land­žio 19 d. Ka­den­ci­ja truks iki 2019 m. Re­ mian­tis ap­klau­so­mis, opo­zi­ci­jos

ly­de­riui H.Cap­ri­le­sui iki rin­kimų pa­vy­ko su­ma­žin­ti var­žo­vo per­ svarą. Bal­sa­vi­mo dieną ša­ly­je bu­ vo su­stip­rin­tas sau­gu­mas. Sos­tinės Ka­ra­ka­so gatvė­se pa­tru­lia­vo ka­riuo­ menė. Tie­sa, N.Ma­du­ro žadė­jo, kad, ne­pai­sant rin­kimų baig­ties, jis pri­ pa­žins re­zul­ta­tus. „Jei aš laimė­siu, aš nuo­lan­kiai priim­siu šį iššūkį, jei pra­laimė­siu – su to­kiu pa­čiu nuo­lan­ku­mu priim­siu re­zul­tatą, – kalbė­jo pre­zi­den­to pa­ rei­gas lai­ki­nai ei­nan­tis N.Ma­du­ro. – Tai­ka – tai, ko mes no­ri­me. No­ri­me tai­kos bei pa­gar­bos de­mok­ra­ti­jai ir ver­tybėms.“ Ta­čiau H.Cap­ri­le­sas pa­reiškė, kad vi­sa rin­kimų kam­pa­ni­ja, jo nuo­mo­ne, bu­vo ne­tei­sin­ga.

Jei aš laimė­siu, aš nuo­lan­kiai priim­ siu šį iššūkį, jei pra­ laimė­siu – su to­kiu pa­čiu nuo­lan­ku­mu priim­siu šį re­zul­tatą. „Kan­di­da­tas iš vald­žios nau­do­jo­ si pre­zi­den­to lėktu­vu, ka­riuo­me­ne ir mi­nis­te­ri­jo­mis. Ve­ne­sue­los naf­ tos bend­rovė mokė­jo į N.Ma­du­ro

kam­pa­ni­jos iždą, na­cio­na­linė te­le­ vi­zi­ja jį pa­laikė“, – pik­ti­no­si opo­ zi­ci­jos ved­lys.

Or­ga­ni­zuo­ti ne­ra­mu­mai?

Ta­čiau ir N.Ma­du­ro turė­jo kuo skųstis. Jis pa­brėžė, kad rin­kimų kam­pa­ni­ja bu­vo ne­šva­ri. Esą jis bu­ vo ne­pagrįs­tai juo­di­na­mas. O ša­lies vi­cep­re­zi­den­tas Jor­ge Ar­ rea­za rin­kimų iš­va­karė­se pa­reiškė, kad vy­riau­sy­bei pa­vy­ko su­stab­dy­ ti or­ga­ni­zuo­tus ne­ra­mu­mus, ku­rie turė­jo des­ta­bi­li­zuo­ti rin­ki­mus. Pa­sak vi­cep­re­zi­den­to, sau­gu­mo pa­jėgos su­laikė du ko­lum­bie­čius, nors jis ne­pa­tiks­li­no, ką konk­re­ čiai jie or­ga­ni­za­vo. Tie­sa, per te­le­vi­ziją bu­vo pa­ro­dy­ tos ko­lum­bie­čių fo­tog­ra­fi­jos, taip pat jų turė­ta amu­ni­ci­ja: 50 šovinių ap­kabų ir sprog­me­nys. „Mes su­gebė­jo­me už­ kirs­ti ke­lią iš­puo­liams, ku­riais siek­ta des­ta­bi­li­zuo­ti pa­dėtį ša­ly­je per rin­ ki­mus ir po jų, – rėžė J.Ar­rea­za, ve­ lio­nio H.Chá­ve­zo žen­tas. – Tai ge­ros nau­jie­nos. Galė­si­me tai­kiai bal­suo­ti.“ N.Ma­du­ro kovą kal­ti­no JAV, kad šios pla­nuo­ja iš­puolį prie­š H.Cap­ ri­lesą. Tie­sa, Va­šing­to­nas kal­ti­ni­ mus ka­te­go­riš­kai pa­neigė. Pro­fe­so­rius Vic­to­ras Mi­ja­re­sas iš Simó­no Bolí­va­ro uni­ver­si­te­to Ka­ ra­ka­se pa­brėžė: „Ma­nau, tai rin­ kimų kam­pa­ni­jos da­lis. No­ri­ma, kad žmonės ma­tytų, jog vals­tybė pa­jėgi at­rem­ti grėsmes.“ Tie­sa, pro­vy­riau­sy­biš­ki ana­li­ti­ kai ne­bu­vo taip skep­tiš­kai nu­si­teikę. „Yra įro­dymų, kad už­sie­nio jėgos, ypač Centrinė žvalgybos valdyba ir sąjun­gi­nin­kai, ban­do kiš­tis į Ve­ne­ sue­los vi­daus rei­ka­lus“, – sakė Ada­ nas Gon­za­le­zas, vie­no na­cio­na­li­nio lei­di­nio ap­žval­gi­nin­kas. BBC, „Al­ja­zee­ra“, BNS inf.

JAV penk­ta­dienį pra­nešė, kad 18-ai Ru­si­jos pa­reigūnų, sie­jamų su tei­si­nin­ko Ser­ge­jaus Mag­nic­kio žūti­mi, ne­bus leid­žia­ma at­vyk­ti į šalį, o JAV iž­do de­par­ta­men­tas tai­kys san­kci­jas jų tur­tui. Anks­čiau va­di­na­ma­sis Mag­ nic­kio sąra­šas bu­vo įslap­tin­tas, ta­čiau Va­šing­to­nas nu­tarė jį pa­ vie­šin­ti. Į sąrašą įra­šy­ti Mask­vos teisė­jai Alek­se­jus Kri­vo­ruč­ka, Ser­ge­jus Po­dop­ri­go­ro­vas, Je­le­ na Sta­ši­na ir Svet­la­na Uch­na­lio­ va, su­si­ję su areš­to pa­sky­ri­mu S.Mag­nic­kiui. Taip pat įtrauk­ ti Ru­si­jos vi­daus rei­kalų mi­nis­ te­ri­jos pa­reigū­nai Pa­ve­las Kar­ po­vas, Ar­tio­mas Kuz­ne­co­vas ir Ole­gas Lu­gu­no­vas, va­do­vavę by­ lai prie­š S.Mag­nickį. Kar­tu su jais sąra­še mi­ni­mi čečė­nas Kaz­be­kas Du­ku­zo­vas, ku­ris bu­vo iš­tei­sin­ tas by­lo­je dėl 2004 m. įvyk­dy­ to JAV žur­na­lis­to Pau­lo Kle­bi­ko­ vo nu­žu­dy­mo Mask­vo­je, ir Le­ča Bo­ga­ty­rio­vas, įtar­tas Uma­ro Is­ rai­lo­vo, ku­ris bu­vo Čečė­ni­jos ly­ de­rio Ram­za­no Ka­dy­ro­vo as­mens sar­gy­bi­nis, bet vėliau sto­jo prie­š R.Ka­dy­rovą, nu­žu­dy­mu. Ru­si­jos už­sie­nio rei­kalų mi­nis­ te­ri­ja (URM) at­rėžė, kad Mag­nic­ kio įsta­ty­mas yra ab­sur­diš­kas ir reiš­kia ki­šimą­si į Ru­si­jos vi­daus rei­ka­lus. „Ki­taip nei Ame­ri­kos sąra­šas, ku­ris yra su­for­muo­tas vie­na­ša­ liš­kai, į mūsų sąrašą pir­miau­ sia įtrauk­ti tie, ku­rie sie­ja­mi su kan­ki­nimų įtei­si­ni­mu ir ne­si­bai­ gian­čiais su­lai­ky­mais Gvan­ta­na­

mo kalė­ji­me, su Ru­si­jos pi­lie­čių areš­tais ir pa­gro­bi­mais“, – nu­ rodė mi­nis­te­ri­ja. Taip pat Ru­si­jos URM pa­skelbė sa­vo juodąjį sąrašą. Ži­niask­lai­ dos Krem­liaus sąra­šas bu­vo pra­ min­tas Gvan­ta­na­mo sąra­šu. Pa­ sak Ru­si­jos URM, į sąrašą įra­šy­ti ame­ri­kie­čiai, sie­ja­mi su žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mais liūd­nai pa­ garsė­ju­sia­me JAV kalė­ji­me.

Ru­si­jos URM at­rėžė, kad Mag­nic­kio įsta­ty­mas yra ab­sur­diš­kas.

Ru­si­jos sąra­še mi­ni­mi ke­tu­ ri as­me­nys, sie­ja­mi su žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mais Gvan­ta­na­mo bazė­je. Ja­me yra Da­vi­das Spear­ sas Ad­ding­to­nas, ku­ris dir­bo bu­ vu­sio JAV vi­cep­re­zi­den­to Dic­ko Che­ney ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­ vu, fe­de­ra­li­nis teisė­jas Je­das Ra­ kof­fas, taip pat ke­li fe­de­ra­li­niai pro­ku­ro­rai iš Niu­jor­ko vals­ti­jos. Į Ru­si­jos sąrašą taip pat įtrauk­ti ke­li Ko­vos su nar­ko­ti­kais ad­mi­ nist­ra­ci­jos pa­reigū­nai ir Fe­de­ra­li­ nio ty­rimų biu­ro agen­tas Gre­go­ry Co­le­ma­nas. Jiems, pa­sak Ru­si­jos URM, ne­bus leid­žia­ma iš­duo­ti Ru­si­jos vizų. 37 metų S.Mag­nic­kis mirė per iki­teis­minį areštą 2009 m., kai bu­vo suim­tas ir ap­kal­tin­tas tų pa­ čių pa­reigūnų, ku­riuos jis anks­ čiau kal­ti­no or­ga­ni­za­vus su­kčia­vi­mo schemą, lei­du­sią pa­si­sa­ vin­ti 230 mln. JAV do­le­rių vals­ tybės lėšų. BNS, AFP inf.

„„At­sa­kas: Mask­va, at­sa­ky­da­ma JAV į Mag­nic­kio sąrašą, pa­skelbė

Gvan­ta­na­mo sąrašą. 

„Reu­ters“ nuo­tr.


14

pirmadienis, balandžio 15, 2013

menas ir pramogos

Kviečia pa­kal­bėti apie mei­lę VDU Di­džio­sios au­los mu­zi­kos drau­gi­ja tę­sia mu­zi­kos va­ka­rų kon­cer­tų cik­lą, ku­riuo­se su­pa­žin­di­na mies­to vi­suo­me­nę su įvai­ rių žan­rų ka­me­ri­ne mu­zi­ka ir su jau­nais ta­len­tin­gais at­li­kė­jais.

„„Pos­tū­mis: due­tu Ž. ir J.La­maus­kai dai­nuos pro­f. V.Prud­ni­ko­vo pa­ska­

tin­ti.

kas: kon­cer­ti­nė pro­gra­ma „Kal­bė­ki­me apie mei­lę“. kur: VDU Di­džio­jo­je au­lo­je. kada: ba­l an­džio 16 d. 18 val.

kryžiažodis Šią savaitę laimėkite vitaminus C-300 Imuno N60 bei Aurelijos Jaruševičiūtės ir Vytauto Žutauto knygą „Mirties Sudėtyje esantys pardavėjai“. citrusiniai bioflavonoidai gali padėti pagerinti vitaminų įsisavinimą.„ Tik 1 tabletė per dieną!

Apie tai, kad ir So­ vietų Sąjungoje eg­ zistuoja narkomani­ ja, sovietinė spauda parašė tik 1986 me­ tais. Tuomet imta atviriau kalbėti apie prostituciją ir užsi­ minta, kad šalyje yra ir narkomanų. Jų tuo metu smarkiai pa­ daugėjo, nes buvo prasidėjusi kampani­ ja prieš alkoholizmą, tad kai kurie metė­ si į narkomaniją ar toksikomaniją. 1987 metų sausio 1-ąją pagal oficialią statisti­ ką, kuri, žinoma, buvo įslaptinta, Sovie­ tų Sąjungoje buvo 48 000 narkomanų ir 5 000 toksikomanų. Daugiausia – Tur­ kmėnijoje, o mažiausia – Lietuvoje.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute nu­ meriu 1337. Siųsdami žinutę ra­ šykite: DIENA (tarpas) KD (tar­ pas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, balandžio 23 d.

Ry­toj pro­gra­mą „Kal­bė­ki­me apie mei­lę“ pri­sta­tys Kau­no vals­ty­bi­ nio mu­zi­ki­nio teat­ro (KVMT) so­ lis­tai Ži­vi­lė ir Jo­nas La­maus­kai, jiems akom­pa­nuos Mil­da Umb­ru­ se­vi­čiū­tė. Skam­biu mei­lės šau­ki­niu pa­va­ din­ta­me kon­cer­te skam­bės Jo­han­ no Se­bas­tia­no Ba­cho, Jo­ze­fo Hayd­ no, Wolf­gan­go Ama­deus Mo­zar­to, J.Mas­se­net, Ser­ge­jaus Rach­ma­ni­no­ vo, A.Ru­binš­tei­no, Piot­ro Čai­kovs­ kio, Dmit­ri­jaus Ka­ba­levs­kio due­tai. Pak­laus­ta, kaip ki­lo min­tis pa­ ruoš­ti to­kią pro­gra­mą, dai­ni­nin­kė Ž.La­maus­kie­nė pa­si­džiau­gė, kad jau tre­čius me­tus lan­kant pro­f. Vla­di­mi­ro Prud­ni­ko­vo pa­mo­kas,

bū­tent jis pa­siū­lė Ži­vi­lei ir Jo­nui dai­nuo­ti drau­ge. Taip jau­nų­jų at­li­ kė­jų re­per­tua­re at­si­ra­do su­dė­tin­gi, re­tai at­lie­ka­mi due­tai iš įvai­rių au­ to­rių kan­ta­tų, ora­to­ri­jų ir Lie­tu­vo­ je neat­lie­ka­mų ope­rų. Pa­sak Ž.La­maus­kie­nės, dai­na­vi­mas due­tu juo­du iš­mo­kė pa­gar­bos vie­nas ki­tam, ir jie su­vo­kė, kad tai bu­vo la­ bai gud­rus pro­fe­so­riaus su­ma­ny­mas ir pa­siū­ly­mas. „Esa­me jam la­bai už tai dė­kin­gi“, – sa­kė at­li­kė­ja. Šis kū­ry­bi­nis se­zo­nas abiem dai­ ni­nin­kams bu­vo ypač sėk­min­gas. Jie ta­po Tarp­tau­ti­nio ka­me­ri­nio dai­na­vi­mo kon­kur­so „II Tiit Kuu­ sik In­ter­na­tio­nal Lied Com­pe­ti­ tion“ Es­ti­jo­je dip­lo­man­tais.

Due­t ui akom­p a­n uo­s ian­ ti M.Umb­ru­se­vi­čiū­tė dar tik pra­ de­da kon­cer­tuo­jan­čios pia­nis­tės kar­je­rą. Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­jo­je ji pro­fe­si­nius įgū­džius to­bu­li­no pas pro­f. Ha­li­ną Rad­vi­lai­ tę, kon­cert­meis­te­rės meist­riš­ku­ mo mo­kė­si pas doc. A.Ki­sie­liū­tę, o for­te­pi­jo­ni­nio due­to – pas doc. Ro­ką Zu­bo­vą ir 2011 m. įgi­jo at­li­ kė­jo me­no ma­gist­ro laips­nį. Šiuo me­tu pia­nis­tė dir­ba kon­cert­meis­ te­re KVMT. Ry­to­jaus kon­cer­tas „Kal­bė­ki­ me apie mei­lę“ yra pir­mo­ji jau­nų­ jų me­ni­nin­kų bend­ra kon­cer­ti­nė pro­gra­ma. KD inf.

Su­grįž­ta „1 eu­ro“ pre­mi­ja Kau­no ap­skri­ties vie­šo­ji bib­lio­te­ka kvie­čia į su­si­ti­ki­mą su „1 eu­ro“ pre­ mi­jos lau­rea­tais ra­šy­to­jais Do­nal­du Ka­jo­ku, Do­vi­le Zel­čiū­te, Vid­man­tu Kiau­šu-El­miš­kiu, Jur­giu Gim­be­riu, Ri­ta Vin­ciū­nie­ne, Ed­mun­du Ja­nu­ šai­čiu, Eg­le Pe­red­ny­te.

Šiais me­tais bus pa­ skelb­tas nau­jas lau­ rea­tas, ap­do­va­no­ ji­mų ce­re­mo­ni­jo­je taip pat da­ly­vaus anks­čiau pre­mi­juo­ti me­ni­nin­kai.

Švie­saus at­mi­ni­mo dai­li­nin­kas, fo­ to­me­ni­nin­kas Vy­tau­tas Ta­mo­liū­nas kaž­ka­da įstei­gė al­ter­na­ty­vią „1 eu­ ro“ pre­mi­ją pa­si­žy­mė­ju­siems Kau­no me­ni­nin­kams. Ją daž­niau­siai skir­da­ vo tiems ra­šy­to­jams, ku­rių kū­ry­ba lik­da­vo neį­ver­tin­ta nei „Vie­no li­to“, nei ki­to­mis pre­mi­jo­mis. Prieš mir­tį V.Ta­mo­liū­nas šią tra­di­ci­ją tęs­ti įpa­ rei­go­jo D.Zel­čiū­tę, V.Kiau­šą-El­miš­kį ir žmo­ną Ri­man­tę Ta­mo­liū­nie­nę. Sie­kiant at­gai­vin­ti „1 eu­ro“ pre­mi­ jos tei­ki­mo tra­di­ci­ją, šiais me­tais bus pa­skelb­tas nau­jas lau­rea­tas, ap­do­va­ no­ji­mų ce­re­mo­ni­jo­je taip pat da­ly­vaus anks­čiau pre­mi­juo­ti me­ni­nin­kai. „Atsk­lei­si­me, kad „1 eu­ro“ pre­ mi­ja bus pa­gerb­tas ro­ma­no „Eže­ras ir ki­ti jį ly­din­tys as­me­nys“ au­to­rius D.Ka­jo­kas. Va­ka­ro me­tu tu­rė­si­me pro­gos ne tik pa­si­džiaug­ti lau­rea­tų kū­ry­ba, bet ir pa­si­gro­žė­ti V.Ta­mo­ liū­no me­ni­nė­mis fo­tog­ra­fi­jo­mis iš cik­lo „Kau­no me­ni­nin­kai“, – li­te­ ra­tū­rai nea­be­jin­gus kau­nie­čius int­ ri­ga­vo va­ka­ro su­ma­ny­to­jai. KD inf.

kas: „1 eu­ro“ pre­mi­jos vakaras. kur: Kau­no ap­skri­ties vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je (Ra­das­tų g. 2, 322 kab.). kada: ba­lan­džio 16 d. 17 val.


153

pirmaDIENIS, balandžio 15, 2013

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 15 Paslaugos������������������������������������������ 15, 16 Parduoda� ������������������������������������������������� 16 Perka� ����������������������������������������������������������� 16 Įvairūs� ������������������������������������������������� 16, 17 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 17 Pramogos, šventės, laisvalaikis� ��������������������������������������������� 17 Kviečia � ������������������������������������������������������ 17 Kviečia mokytis���������������������������������� 17 Pamesta� ���������������������������������������������������� 17

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

DARBo skelbimai Siūlo darbą UAB TOMEGRIS ieško vilkiko su puspriekabe vairuotojo dirbti maršrutu Europa–Baltijos šalys–Europa. Atlyginimas 30 ct už km. Kreiptis tel. 8 687 12 674 arba tomas@tomegris.lt. 1098186

Automobilių plovyklai reikalingi darbuotojai (vaikinai ir merginos). Darbas nuolatinis. Būtina patirtis. Tel. 8 606 85 045. 1098025

Autoservisui reikia darbuotojų, turinčių automobilių šaltkalvių darbo patirties. Tel. 8 684 24 015. 1098756

Įmonė ieško darbininkų: kranininko, stropuotojo, montuotojo (vamzdynų montavimas). Tel. 8 615 22 208.

UAB „Tebesa“ priima į darbą siuvėjas, trikotažinių-tekstilinių gaminių pakuotoją-lygintoją. Darbo patirtis būtina. Atlyginimai mokami laiku, visos socialinės garantijos. Darbas Neries kr. 16. Teirautis 8–16 val. tel. 265 821. 1093472

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 1094222

Darbas Anglijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Graikijoje: sandėliuose, fabrikuose, ūkiuose (ir iš algos), viešbučiuose. Tel. 8 675 86 523; www.ppv.lt. 1098659

Ieško darbo 40 m. vyras prižiūrėtų sodybą už maistą. Tel. 8 683 34 686, kviesti Saulių. 1099093

Kviečiame dirbti siuvėjas (-us). Siuvame viršutinius gaminius. Nepertraukiamas darbas, geros darbo sąlygos. Tel. 8 641 95 657.

Krosnių meistras, dažytojas, plytelių klojėjas, mūrininkas ieško darbo. Tel. 8 639 91 704.

Metalo apdirbimo įmonei Ilgakiemyje reikalingas suvirintojas. Gali būti be patirties. Tel. (8 37) 536 110. 1097836

Metalo gaminių įmonei reikalingi suvirintojai-šaltkalviai ir metalo gaminių dažytojai. Kreiptis UAB „Plieno lankas“, Draugystės g. 19, tel. 8 698 29 144, 8 671 19 319. 1098406

Reikalinga (-as) pardavėja (-as) parduotuvėje-bare. Patirtis būtų privalumas. Tel. 8 695 14 714, 8 650 16 564. 1098099

Reikalinga pavyzdžių siuvėja. Įmonė gamina viršutinius vyriškus/moteriškus drabužius (paltai, švarkai, suknelės). Taip pat reikalingos kvalifikuotos siuvėjos. Geros darbo sąlygos. Laiku mokamas atlyginimas. Visos socialinės garantijos. Tel. 8 674 10 014. 1098533

Reikalingas konditeris (-ė) dirbti kepyklėlėje Šilainiuose. Darbas visą darbo dieną, slankiuoju grafiku. Tel. 8 672 88 711.

1099175

Reikalingas šaltkalvis-suvirintojas (sunkvežimių remontas). Tel. 8 687 13 056. 1095021

Reikalingi lauko teritorijos valytojai dirbti PC „Akropolis“ nuo 6 iki 14.30 val. arba nuo 13.30 iki 22 val. Tel. 8 656 20 015.

1097807

Reikalingi maršrutinio taksi vairuotojai dirbti Kauno mieste. Tel. 8 699 73 083, 8 685 81 081. 1096286

Restoranų tinklas BAJORŲ KIEMAS siūlo darbą virėjams. Darbuotojus, turinčius mažai patirties, apmokome. Tel. 8 611 29 129. 1091132

Restoranui reikalingi: virėjai (-os) ir padavėjos. Kaunas, tel. 8 653 50 628. 1099068

Statybos įmonei reikalingi fasado sienų šiltintojai dirbti Lietuvoje ir Vokietijoje. Skambinti darbo valandomis tel. (8 37) 375 331. 1097746

Statybos įmonei reikalingi: staliai – bendrastatybiniams darbams; pagalbiniai darbininkai; betonuotojai-mūrininkai. Skambinti darbo valandomis tel. (8 37) 375 331. 1099144

Tarptautinių pervežimų įmonė plečia savo veiklą ir ieško vairuotojų-ekspeditorių. Darbas maršrutu Lietuva–Vakarų Europa (4 sav.). Reikalavimas – ADR pažymėjimas. Privalumai: 2 m. darbo patirtis, ankstesnių darboviečių rekomendacijos, užsienio kalbų žinios. Siūlome: stabilų darbo grafiką, greitai ir laiku mokamą užmokestį, visas socialines garantijas, naujus vilkikus; neturinčius patirties apmokome. Kreiptis tel. (8 37) 268 960, 8 656 14 298. 1099376

Transporto įmonė, sėkmingai dirbanti jau 17 metų, siūlo darbą tarptautinių reisų vairuotojams Vakarų Europoje su naujomis transporto priemonėmis („Volvo“ vilkikai su užuolaidinėmis puspriekabėmis). Reikalavimai: turėti E kategoriją; darbo patirtis ne mažiau kaip 2 m. ES šalyse; atsakingumas, pareigingumas. Tel. 8 682 45 800. 1097118

1094102

Remontuoju visas automatines skalbykles. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900.

1095576

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 1089322

1097194

1097389

Nebrangiai prijungiame skaitmeninę televiziją. Taisome televizorius, garso aparatūrą ir kitus el. prietaisus – su garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 751.

1098763

Paslaugos

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 1096780

Automatinių skalbyklių taisymas. Garantija. Atvykstame į namus. Tel. 353 178, 8 682 81 722. 1099238

Medikų

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, ritininės užuolaidos, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 1094665

Apdaila. Atlieku dažymo, glaistymo, tapetavimo darbus. Dedu vidinius ir išorinius kampus, laminuotas grindis. Superku medžiagas. Tel. 8 681 70 074. 1099243

Apdaila. Mansardų įrengimas ir šiltinimas. Įvairių grindų įrengimas (ir iš MDP), gipskartonio ir medžio drožlių plokščių montavimas. Tel. 8 630 40 405. 1099323

Apšiltiname namų fasadus, dedame struktūrinį tinką, naudojame savo ir užsakovo medžiagas. Tel. 8 687 53 187. 1098833

Atliekame daugiabučių laiptinių remonto darbus. Tel. 8 606 53 989.

1095289

Atliekame drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimą. Sutvarkome dokumentaciją. Dirbame jau 20 metų. Tel. 8 674 13 881. 1098813

AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476. 1081626

Akupunktūra gydymos stuburo, sąnarių, virškinimo, kvėpavimo organų ligos, neuralgijos, tikai, migrena. „Altermeda“, V.Putvinskio g. 12. Tel. 8 698 80 305. www. altermeda.lt. 1095591

Gyd. D.Bielskienė, J.Urbštienė konsultuoja ir gydo vaikus, suaugusiuosius, sergančius odos, alerginėmis, nagų ir plaukų ligomis. Šalina karpas, papilomas. Apgamai tiriami dermatoskopu. Konsultuoja dėl lytiškai plintančių ligų. Gedimino klinika, Gedimino g. 34. Tel. 207 396. 1096398

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt.

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443.

1084480

Medicinos centre „Neuromeda“ – speciali kaina! Kaklo kraujagyslių echoskopija – tik 69 Lt, abiejų kojų kraujagyslių echoskopija – tik 69 Lt (vienos kojos – 45 Lt). Registracija tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromeda.lt. 1090913

Norintiesiems atsikratyti priklausomybės alkoholiui ir rūkymui pagal Šičko metodą organizuojamas kursas. Konsultuoja patyręs specialistas. Tel. 8 659 37 024. 1091087

Pacientų gydymas jų namuose po ilgalaikio ALKOHOLIO vartojimo ir esant sunkiam PAGIRIŲ sindromui. Pagalba visą parą. www.isblaivinimas.lt. Tel. 8 699 28 234, 221 128. 1096588

Automobilininkams Automobilių dujų įranga. Dažymas, lyginimas, plastmasių remontas. Kalniečių g. 151. Tel. 8 600 20 968.

1093724

Automobilių dujų įrangos montavimas, tiesioginis įpurškimas. Pažymos. Europinių dokumentų išrašymas. Lizingas. Akcija – palūkanos 0 %. UAB „Vikroma“, Partizanų g. 87A, tel. 313 805, 8 610 21 218.

1086659

Buitinės technikos remonto

1089543

Remontuoju automatines skalbykles. Garantija iki 2 m. Dirbu ir savaitgaliais. Tel. 8 607 94 043.

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162.

SNAIGĖS servisas (M.K.Čiurlionio g. 5). Visų šaldytuvų, skalbyklių remontas. Prekyba SNAIGĖS šaldytuvais, atsarginėmis dalimis. Tel. 341 876, 8 652 44 908.

Atliekame įvairius santechnikos darbus: kanalizacija, vandentiekis, šildymas. Keičiu WC, vonias, maišytuvus. Smulkus remontas. Tel. 795 508, 8 600 62 210.

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176.

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410.

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064.

Atliekame visą vidaus ir išorės apdailą, dedame gipskartonį, dažome. Tel. 8 676 07 805.

1091033

1094642

1095747

1099269

1096857

1081794

Klinikoje „Jalvita“ dirba patyrusios ginekologės: gyd. A.Janavičienė, gyd. V.Jauniškienė ir gyd. Z.Dubickienė. Gydo įvairias moters lytinių organų ligas. Echoskopija. Pašilės g. 124, tel. 338 625 I–V 9–19 val.

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210.

Kompiuterininkų Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 1083145

Taisome nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius. Atnaujiname NAVIGACIJAS. Suteikiame garantiją. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

1094077

Visų kompiuterių ir televizorių bei garso technikos servisas. Adresas Savanorių pr. 192, Kaunas, tel. (8 37) 327 424; www.pc-help.lt. 1071018

Statybos, remonto AKCIJA – 50 %! Balkonų stiklinimas. Plastikiniai langai (aliumininės stumdomos, varstomos sistemos, vokiškas 4–6 kamerų profilis). Tel. 8 646 07 553. 1087073

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 % nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 670 04 759, e.paštas gediminas@arventa.lt. 1098346

Akcija! Plastikiniai langai, šarvuotos durys, aliuminio balkonai. Gamintojo kainomis. 5 m. garantija. Apdailos darbai. Tel. 8 600 61 010, 8 617 56 746. 1096899

Taisau televizorius, garso ir vaizdo techniką. Iškvietimas nemokamas. Suteikiu garantiją. Tel. 8 673 60 342.

Akcija! Stogeliai su permatoma danga virš durų, stoginės, verandos. Greitai ir kokybiškai. Tel. 8 686 81 398, 533 223.

1098478

1095604

1093809

1089556

1092007

1098386

Atliekame visus apdailos darbus: dedame gipsą, glaistome, dažome, klojame plyteles. Medžio, staliaus, elektros ir santechnikos darbai. Suteikiame garantiją. Tel. 8 600 37 166. 1098400

Atlieku visus santechnikos darbus. Katilų, šildomų grindų, šildymo, vandentiekio, nuotekų sistemų montavimas ir renovacija. Tel. 8 600 61 309.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Dengiame plokščius stogus prilydomąja danga. Skardiname, suteikiame garantiją. Tel. 8 687 94 355, 743 220. 1098547

Dengiame stogus, statome karkasinius namus, lankstome skardas. Sukomplektuojame medžiagas. Tel. 8 652 67 042. 1095028

Dengiame stogus. Kaminų ir stogų remontas. Nestandartiniai skardos lankstiniai. Tel. 8 614 76 898.

1098366

Ekskavatorių ir buldozerių nuoma. Kasame, valome tvenkinius, buldozeriais lyginame žemes. Kiti žemės darbai. Tel. 8 640 26 562, 8 611 26 363. 1097692

Elektriko paslaugos. Greitas darbas ir kokybė garantuojama. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 609 83 349. 1097430

Gaminame iš metalo: duris garažams, sandėliukams. Tvoros, balkonai, grotos. Kalvystės darbai. Tel. 8 698 25 138. 1093038

GRINDŲ BETONAVIMAS (nuo 1 kv. m iki Jūsų pageidaujamo ploto) – butams, namams, biurams ir t.t. LIEJAME pamatus. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 650 44 922 1096086

Griovimo, rekonstrukcijos darbai: montuojame sąramas, mūrijame, betonuojame, išvežame statybinį laužą. Konsultuojame. Tel. 8 677 76 588. 1097383

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430.

1097472

Kloja trinkeles, akmenį, stato bortelius. Naudoja savo ir užsakovo medžiagas. Kokybė ir garantija. Tel. 8 645 34 902. 1098633

Kokybiškai atliekame vidaus apdailos darbus: glaistome, dažome, montuojame gipskartonį. Darbo patirtis Lietuvoje ir Norvegijoje. Tel. 8 640 55 668. 1099384

Kokybiškai atlieku būsto remonto darbus: dažau, tapetuoju, kloju laminatą, parketlentes, klijuoju plyteles, remontuoju baldus. Tel. 8 651 20 114. 1097994

Kokybiškai ir greitai glaistau, dažau, tapetuoju, dedu laminuotas grindis. Jeigu reikia, pristatau medžiagas. Tel. 8 674 10 736, 200 220. 1098215

Kokybiškai lyginu sienas ir lubas. Glaistau, dažau, tapetuoju. Tel. 8 685 10 651, 410 168. 1097672

1094848

Kokybiškai, nebrangiai remontuoju butus. Glaistau, dažau, tapetuoju, klijuoju parketą, plyteles, montuoju gipskartonį. Tel. 8 614 30 566.

Aukštos kokybės dažymas, tapetavimas, langų angokraščių apdaila, sienų ir lubų lyginimas, grindų laminatas. Kainos derinamos. Tel. 8 686 47 904.

Meistro pagalba: santechnika, elektra, apdailos darbai, tvirtinimai ir t.t. Išsikvieskite meistrą tel. 8 618 00 700.

1089991

1088315

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 1096663

Mūrinių ir karkasinių namų statyba. Vidaus ir lauko apdaila. Tvorų montavimas. Statybos darbų organizavimo paslaugos. Tel. 8 671 94 586.

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

NAMŲ ŠILTINIMAS ekovata ir polistireno granulėmis. Darbas amerikietiška įranga KRENDL. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 655 66 061.

1095180

1096109

BETONO HIDROIZOLIACIJA: pamatų, rūsių, baseinų, terasų. Asfalto duobių taisymas. Tel. (8 37) 330 686, 8 687 84 142.

Nuomojame ekskavatorius, buldozerius ir traktorius su hidrauliniu plaktuku (su vairuotoju). Vežame savivarčiu žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas. Tel. 8 699 77 162.

1096131

Betonuojame grindis, ruošiame pagrindus. Klojame visų tipų grindų dangą. Ilgalaikė patirtis. Garantija. Tel. 8 686 44 993, 8 687 24 321. 1097558

Dedame gipskartonį, klojame plyteles, glaistome, dažome. Elektros darbai. Tel. 8 676 07 755. 1098394

Dengiame naujus ir renovuojame senus stogus. Skardinimo darbai. Karkasinių namų statymas. Gipskartonio montavimas. Dailylenčių kalimas. Tel. 8 689 47 224. 1097305

Dengiame stogus įvairia danga. Tel. 8 698 39 862. 1089193

1098787

1088568

1093784

Pigiai ir greitai padedame priduoti ir įregistruoti Registrų centre sodo namelius (be projekto). Atliekame kadastrinius matavimus (inventorizacija). Tel. 8 628 58 888.

1098284

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS – pigiausiai Kaune. Vokiška kokybė, garantija 10 metų. Tel. 223 200, 8 608 70 099. www.langvila.lt. 1098483

Tvoros. Tvorų montavimas. Konsultavimas. Tel. 8 671 94 586.

1088549

Nukelta į 16 p.


16 2

pirmadIENIS, balandžio 15, 2013

klasifikuoti skelbimai Paslaugos Statybos, remonto

Plastikiniai langai, balkonų stiklinimas, durys. Gaminiams ir darbams – garantija. Senus langus išvežame. Galima išsimokėtinai. www.languera.lt. Tel. 8 609 77 366. 1093702

Plytelių, mozaikos klijavimas, dušų padų, sūkurinių vonių mūrijimas, betonavimas. Staliaus darbai. Darbai atliekami kokybiškai ir greitai. Tel. 8 675 51 048. 1098653

Privačių ir daugiabučių namų šiltinimas polistirenu, akmens vata. Dedame struktūrinį tinką. Ventiliuojami ekologiški fasadai. Tel. 8 614 45 953. www.apsiltinime.lt. 1095445

Privatus santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos ir suvirinimo darbus. Suteikiu garantiją, taikau nuolaidas. Tel. 8 674 97 821, 205 251.

BALDAI PER VIENĄ SAVAITĘ! Nestandartiniai kietieji baldai: spintos, virtuvės, komodos, prieškambario baldai ir kiti. Galima įsigyti IŠSIMOKĖTINAI. Atvykstame, konsultuojame ir išmatuojame NEMOKAMAI. Tel. 8 683 90 946. 1094193

Baldai. Projektavimas, gaminimas, montavimas. Virtuvės, svetainės, prieškambario. Stumdomųjų durų sistemos. Tel. 8 614 74 909, 479 209. 1099258

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 1098758

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1091859

Kitos

1098528

Rekonstruojame ir šiltiname senus statinius. Atliekame visus darbus, įrengiant butus, biurus, komercines ir gamybos patalpas. Tel. 314 466, 8 686 41 300. 1098288

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 1096409

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 1088612

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 1098603

Santechnikas skubiai keičia kriaukles, maišytuvus, WC ventilius, gyvatukus, prijungia buitinę techniką, išvalo kanalizaciją. Tel. 424 099, 8 683 05 242. 1094921

Santechnikas-elektrikas taiso gedimus. Montuoja elektrą, šildymą, vandentiekį, kanalizaciją. Dirbame be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 604 31 597. 1097459

Santechnikos darbai. Medžiagas perkame su didele nuolaida. Darbams suteikiama garantija. UAB Ekstra projektai, Savanorių pr. 287-316, tel. 8 607 84 480, 332 247. 1092191

Tapetuotojas (darbštus ir sąžiningas) glaisto, dažo sienas, lubas. Deda laminatą ir t.t. Pataria. Padeda nupirkti medžiagas. Tel. 8 677 03 739. 1089893

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448. 1091507

Vidaus apdailos darbai: plytelių klijavimas, glaistymas, dažymas, laminato klojimas. Tel. 8 601 00 933.

1098881

Vonių restauravimo lyderiai. Patirtis 17 m. Stipriausia Lietuvoje GREEN-EKO2 danga su marmuru, akmeniu, keramika. www.restauruok.lt. Tel. 440 201, 8 671 88 575. 1097337

www.meistras24.lt atliekame visus, net ir smulkius, santechnikos, šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo darbus, naudojame savo ar jūsų medžiagas. Suteikiame garantiją. Tel. (8 37) 22 33 11, 8 699 49 955, e. paštas info@agiris.lt. 1098428

Vidaus įrangos Gaminame filingines, faneruotas duris, staktas. Faneruojame senas užsakovo duris. Įstikliname balkonus. Tel. 313 167, 8 699 13 442, 706 482. 1099120

PLISUOTOS ŽALIUZĖS, Ritininės užuolaidos, ROMANETĖS – UAB „Eurivila“. K.Donelaičio g. 33, tel. 423 333. www.eurivila.lt. 1092326

Baldžių

„ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 1090875

Į Angliją balandžio 17 d., trečiadienį. Keleiviai, siuntos – nuo durų iki durų. 2012 m. VW, 2 vairuotojai, patogios sėdynės, DVD, keleivių draudimas. www.vykpatogiai.lt. Tel. 8 612 00 613, e. paštas vykpatogiai@gmail.com. 1099040

Pigiai išsiurbiame fekalijų šulinius, pasikrauname ir išvežame šakas, šiukšles, statybines atliekas, birius krovinius. Tel. 380 853, 8 685 30 321. 1094546

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 1 a. namą, butus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas, garažus. Padedame parduoti NT. Tel. 8 646 46 366, 8 610 23 833, 333 555, 333 666; www.simokusilas.lt. 1095474

1 k. butą prie Lampėdžių karjero, Raudondvario pl. (9/3 a., b. pl. 21 kv. m, WC ir vonia kartu, didelis įstiklintas balkonas). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA. 1098977

10,27 a sklypą Artojų g., Garliavoje (Laukų g. 12, yra projektas, leidimas statybai, pamatai, elektros skydelis (12 kW), privažiavimo kelias, komunikacijos vietinės, gyvena kaimynai). Kaina 65 000 Lt. Tel. 8 657 94 150. 1099345

2 kambarių vidinį butą Centre, Laisvės al. (bendr. pl. 45 kv. m, 4/4 a., vieta automobiliui, nedideli mokesčiai, šiltas). Galimas keitimas. Tel. 8 675 14 636. 1097005

3 k. butą Šilainiuose, Baltų pr. (1989 m., 9/2 a., 62 kv. m, didinta vonia, keisti langai, vidinis, šiltas, maži mokesčiai). 110 000 Lt. Tel. 8 611 26 009. 1098115

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt. 1058086

Mūrinį garažą Aleksote, Universiteto g. (20 kv. m, metaliniai vartai, duobė, trifazė, idealios būklės). Tinka komercinei veiklai. Kaina 15 000 Lt. Tel. 8 678 74 682, 8 678 36 344. 1098792

Padedame parduoti Jūsų butą, namą, sodą, žemės sklypą ir sutvarkyti visus dokumentus. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 412 960 (d. d. 9-18 val.). 1091218

Parduodamas 1,5 kambario bendrabučio tipo tvarkingas butas Petrašiūnuose (bendr. pl. 47 kv. m, 6/5 a.). Be tarpininkų. Kaina 55 000 Lt. Tel. 8 673 52 735. 1098524

Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715.

1092133

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 1092964

Aukštos kvalifikacijos meistrai greitai ir kokybiškai remontuoja minkštuosius baldus. Transportas nemokamas. Tel. 267 408, 8 685 46 049. 1098105

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 1084395

Parduodu patalpas Žaliakalnyje (yra nuomininkai, gera vieta, grąža 8 %). Kreiptis tel. 8 656 99 890. 1098322

Pigiai tvarkau dokumentus namams ir kt. objektams įteisinti, keičiu paskirtį. Rengiu detaliuosius planus. Tel. 8 676 92 771. olegasmas@mail.ru. 1098733

Veikiantį, paruoštą darbui naktinį džentelmenų klubą su visais įrenginiais Kaune. Patalpos nuomojamos, 250 kv. m, maži mokesčiai. Be skolų. Tel. 8 655 53 583.

6 a sklypą Prienų r., SB „Aronija“. Yra baldais apstatytas vagonėlis, medinė pašiūrė, sandėliukas, šalia tvenkinys. Tel. 302 530, 8 609 96 653. KNTPA. Puikaus išplanavimo 3 k. butą Kalniečiuose, Savanorių pr. (5/5 a., b. pl. 72 kv. m, kambariai erdvūs, vidinis, šiltas). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. 2 k. butą Kalniečiuose, V.Landsbergio-Žemkalnio g. (5/2 a., b. pl. 51 kv. m, langai plastikiniai, sienos dažytos, bendrija). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 3 k. butą Geležinio Vilko g. (5/5 a., b. pl. 60 kv. m, vidinis, kapitališkai suremontuotas, parketas, langai plastikiniai). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. Kolektyvinį sodą Muniškėse, SB „Vanagynė“ (namelis 78 kv. m, balkonas, elektra, krosnis, židinys, šulinys, 6 a žemės). Tel. 301 251, 8 687 70 827. KNTPA. Namą su 13 a sklypu Romainiuose, Krivių g. (autonominis šildymas dujomis/kietuoju kuru, židinys, b. pl. 420 kv. m, komunikacijos). Tel. 301 251, 8 687 70 827. KNTPA. 3 k. butą Dainavoje, A.ir J. Gravrogkų g. (4/1 a., b. pl. 57 kv. m, tvarkingas, WC ir vonia kartu, išklota naujomis plytelėmis). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA. 3 k. butą Eiguliuose, Šiaurės pr. (12/9 a., plastikiniai langai, šarvo durys, įstiklintas balkonas). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA. 2 kambarių butą Fredoje, Vinčų g. (5 a. plytinio namo 4 a., b. pl. 46 kv. m, plastikiniai langai, plūdrusis parketas). Tel. 302 530, 8 609 96 655. KNTPA. 1098973

Sklypą Garliavoje, Ireniškių g. (10 a, namų valda, elektra yra, vandentiekis – miesto, kanalizacija). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA.

1098975

Nekilnojamasis turtas kitose vietose

1092378

Parduodama sodyba labai gražioje vietoje Veliuonos miestelyje, ant Nemuno kranto. Kaina sutartinė. Tel. 8 686 46 626, e. paštas rutaantanaitiene@gmail.com. 1098545

Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1085542

Nauja, nukainota buitinė technika. A+++ šaldytuvai, A+++ skalbyklės. AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 1071812

Kitos prekės

Atvežame malkas miškavežiu. Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 604 96 454.

Perkame mišką visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 699 29 992.

1082768

1084811

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999.

4 k. butą Šilainiuose, Naujakurių g. (9/5 a., b. pl. 82 kv. m, kambariai erdvūs, nepereinami, WC ir vonia atskirai, 2 balkonai). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. Sodą SB „Bitukas“, Šlienavoje (2 a. mūrinis namas, b. pl. 50 kv. m, suremontuotas, šildomas kietuoju kuru, šulinys, 7 a). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 1098966

Dalį namo Aleksote, S.Dariaus ir S.Girėno g. (2/2 a., 3 arai žemės, autonominis šildymas dujomis, b. pl. 66 kv. m). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA.

1095830

1095059

1090116

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 675 55 671. 1093911

Pigiai geras ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrias malkas – trinkelėmis ir skaldytas. Turime sausų. Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 1098265

Sausos supjautos atraižos maišuose: beržo, ąžuolo, juodalksnio, pušies – 7 Lt už vnt. Pjuvenos maišuose. 1 vnt. kaina 4 Lt. Tel. 8 670 32 999. 1098220

Skaldytas pusiau sausas beržo, uosio malkas. 6 m kaina 650 Lt. Tel. 8 696 49 350. 1099362

Vežame malkas po 10 kub. m, skaldytas. Turime beržo, alksnio, sausos pušies. Atvežimas – nemokamai. Tel. 8 629 00 708.

1092498

UAB „Skreperis“ brangiai ir greitai nupirks nenaudojamą transporto priemonę. Atsiskaitome iš karto. Atvykstame savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymą. Tel. 8 610 38 888. 1090036

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

1094377

Pirksiu tvarkingą vieno arba dviejų kambarių butą Kaune. Tel. 300 915, 8 676 22 529. Perku trijų, keturių kambarių butą Eigulių, Žaliakalnio, Kalniečių r., tarpiniame aukšte, gali būti be remonto, su skolomis. Tel. 302 535, 8 614 21 023. Nebrangiai pirksiu namą arba sodybą Kauno r. Tel. 308 866, 8 614 22 030. 1098949

1094259

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208.

Sklypą Klevų g., Giraitėje (8 a, visos komunikacijos, rami vieta, privažiavimas asfaltuotu keliu). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA.

1091197

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840.

1083976

2 k. butą Žaliakalnyje, E.Fryko g. (2/1 a., b. pl. 29 kv. m, labai pigus autonominis šildymas dujomis ir malkomis, nauji radiatoriai). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA.

2 k. butą Dainavoje, M.Riomerio g. (5/1 a., b. pl. 45 kv. m, vidinis, šiltas, kambariai erdvūs, tvarkingi). Tel. 302 530, 8 609 96 653. KNTPA.

1065585

Perku butą, namą, sodą, žemės sklypą, gali būti įkeistas, apleistas, su skolomis. Siūlyti įvairius variantus. „Aujama“, tel. 311 208 (d. d. 9–18 val.).

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 17.30 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001.

Aliuminio, vario, bronzos, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, lydmetalį, babitą, akumuliatorius, elektros variklius. Elektrėnų g. 8, tel. 8 686 83 409.

1097252

1095841

PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516.

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681; www.metrampa.lt.

Pigiai 2 k. butą su atskirais patogumais Lapėse (2/2 a., b. pl. 46 kv. m, pakeisti langai, durys, atskiri patogumai, žemė). Tel. 8 687 70 827. KNTPA.

2 k. butą Dainavoje, Taikos pr. (suremontuotas, 9/1 a., b. pl. 51 kv. m, įstiklintas balkonas, su visais baldais). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA.

1094432

Perka

Namų valdos sklypą Sargėnuose, Vejuonos g. (8,85 a žemės, miesto vandentiekis ir kanalizacija, elektra, dujos, kelias). Tel. 8 699 85 923.

2 k. butą Kalniečiuose, P.Plechavičiaus g. (9/7 a., b. pl. 50 kv. m, plastikiniai langai, sienos dažytos, su baldais). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA.

1094015

1097500

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001.

1098976

1091853

Perkame elektros variklius, generatorius, starterius. Didesnį kiekį pasiimame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

1097267

Naujos statybos kotedžą Giraitėje (2 a. namas, visos komunikacijos, pigus autonominis šildymas). Tel. (8 37) 300 917, 8 600 27 072. KNTPA.

Dalį namo Jiezne, Sodo g. (1 aukšto rąstinis namas su mūriniu priestatu, b. pl. 72 kv. m, 8 arai žemės). Tel. 302 536, 8 640 61 199. KNTPA.

1095457

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

Atvešime malkų: ąžuolinių, beržinių, alksninių, uosinių ir kt. (skaldytos, trinkelėmis, rąstais). Pristatome nemokamai. Tel. 8 674 02 104.

Beržo, uosio, ąžuolo, drebulės, alksnio malkas trinkelėmis arba skaldytas. Kaina – nuo 85 Lt už metrą. Tel. 8 676 49 094.

Sodą SB „Drąseikiai“ (1 a. karkasinis namelis, b. pl. 20 kv. m, WC viduje, sklypas 12 a, prie miško, 2 geriamojo vandens šuliniai). Tel. 302 536, 8 640 61 199. KNTPA.

1091397

Padėsiu parduoti, nupirkti sodą, sklypą, namą, sodybą, butą, patalpas, garažą, mišką. Tel. 8 646 46 366, 8 610 23 833, 333 888. www.simokusilas.lt.

Perka arba išsinuomoja žemę visoje Lietuvoje. Gali būti: apleista, su mišku, su bendraturčiais, išnuomota. Sutvarko dokumentus, atsiskaito iš karto. Tel. 8 671 08 059.

8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose, naujame kvartale (elektros dėžutė, kelias). Tel. 8 676 22 944.

4 k. butą Šilainių r., Šarkuvos g. (5 /1 a., b. pl. 78 kv. m, 2 balkonai, parketas, su baldais ir buitine technika, didelis rūsys). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA.

Investuoju į žemės ūkio paskirties sklypus ilgam laikui. Galiu nupirkti ir sudaryti nuomos sutartį 10 metų. Tel. 8 643 75 526.

Aleksote, Kalvarijų g. 7, prekiaujame ąžuolo, juodalksnio ir mišrių pjuvenų briketais. Taip pat durpių briketais. Atvežame. Tel. 8 683 54 559.

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Tel. 8 608 64 784.

Namą Šilainių r., Šiltnamių g. (1 a., su mansarda, b. pl. 104 kv. m, rūsys, šulinys, šildomas kietuoju kuru/dujomis, 12 arų žemės). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA.

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 1092357

Buitinė technika

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose, naujame kvartale, prie pušynėlio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923.

9 a sklypą Jonučiuose, Versmės g. (miesto komunikacijos šalia, matmenys 29 x 31 m, aplink gyvenamieji namai). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA.

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989.

1094258

1074501

1099023

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663.

Įvairūs Akcininkams! 2013 m. balandžio 28 d. 17 val. UAB „Sanda“ patalpose, Technikos g. 9, vyks visuotinis akcininkų susirinkimas. Darbotvarkė: 1. 2012 m. finansinės atskaitomybės ataskaita. 2. Pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas. 3. Einamieji klausimai. 4. Įgaliojimų suteikimas. Registracija nuo 16 val. 1098872

Nuomoja Pigiai vieno kambario butą Birželio 23-iosios g. (su baldais). Tel. 334 086, skambinti nuo 19 val. 1098359

1089298

Bendrovė perka žemės ūkio paskirties žemę visoje Lietuvoje. Tel. 8 673 19 696.

Išsinuomoja

1091372

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1094326

Tvarkinga pora ilgalaikei nuomai išsinuomotų butą Kaune. Tel. 8 684 55 498. 1097140

Nukelta į 17 p.


17 3

pirmaDIENIS, balandžio 15, 2013

klasifikuoti skelbimai Gabenimai „MAN“ savivarčiais atvežame iki 13 t žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, žvirgždo, kokybiško juodžemio iki 8–9 kub. m. Rašome sąskaitas. Tel. 8 633 33 374.

1098930

Atliekame paslaugas savivarčiu su fiskaru: atvežame žvyro, skaldos, gaubtinių atraižų kūrenti ir kt. Tel. 8 657 81 131. 1098827

Atvežame GAZ 53 savivarčiu: juodžemio, smėlio, žvyro, atsijų, skaldos, kompostinių, gabalinių durpių. Išvežame šiukšles. Tel. 343 278, 8 699 83 319. 1097868

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, betono nuo 1 iki 5 kub. m. BOBCAT paslaugos. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 699 30 078. 1098033

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, betono, statybinio laužo iki 7 t. „Bobcat“, mini ekskavatoriaus nuoma. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 657 68 660. 1097677

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, durpių briketų, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127.

Informuojame apie bendrąja tvarka baigtą rengti žemės sklypo, esančio Kauno m., Šilainių sen., Bernatonių g. 68 (kad. Nr. 1901/0281:1842), detalųjį planą. Detaliojo plano tikslas – esamo sklypo (0,1501 ha) padalijimas į 2 sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Viešas svarstymas vyks 2013 05 15 9 val. Baltų pr. 53, Kauno m., Šilainių seniūnija. Ten pat galima susipažinti su sprendiniais nuo 2013 04 30 iki 2013 05 15. Planavimo terminas: 2013 m. IV ketvirtis. Planavimo organizatoriai – Marius Gudelevičius, Edita Gudelevičienė (Kalvarijos g. 72–6, Kaunas, tel. 8 675 77 777). Detaliojo plano rengėjas – UAB „Žemės matavimai“, projekto vadovas A.Lukšys. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas, tel. 8 675 77 777.

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“ AZIJA PEKINAS – nuo 1872 Lt, ŠANCHAJUS – nuo 1942 Lt, TOKIJAS – nuo 2218 Lt.

1096313

Informuojame apie bendrąja tvarka baigtą rengti žemės sklypų, esančių Kauno m., Panemunės sen., Užkurių g. 20 (kad. Nr. 1901/0294:792) ir Užkurių g. 22 (kad. Nr. 1901/0294:798), detalųjį planą. Detaliojo plano tikslas – esamų sklypų (Užkurių g. 20 – 0,0942 ha ir Užkurių g. 22 – 0,1041 ha) naudojimo būdo, pobūdžio keitimas (po bendrojo plano sprendinių pakeitimo), teritorijos tvarkymo režimo reglamento nustatymas vadovaujantis bendrojo plano sprendiniais, nustatant naujų gyvenamųjų namų statybą. Viešas svarstymas vyks 2013 05 15 13 val. Perlojos g. 29, Kaunas, Panemunės seniūnija. Ten pat galima susipažinti su sprendiniais nuo 2013 04 30 iki 2013 05 15. Planavimo terminas: 2013 m. IV ketvirtis. Planavimo organizatoriai – Marius Gudelevičius, Edita Gudelevičienė (Kalvarijos g. 72–6, Kaunas, tel. 8 675 77 777) ir Darius Vedegis, Vaida Vedegienė (V.Krėvės pr. 82B–102, Kaunas). Detaliojo plano rengėjas – UAB „Žemės matavimai“, projekto vadovas A.Lukšys. Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija bei teikti pasiūlymus galima UAB „Žemės matavimai“, Aukštaičių g. 9, Kaunas, tel. 8 675 77 777.

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt DABAR TŪKSTANČIAI BILIETŲ PIGIAU! „SAS“ skelbia skrydžių išpardavimą iš Vilniaus ir Palangos!

1096316

JAV ČIKAGA, VAŠINGTONAS – nuo 1994 Lt, NIUJORKAS – nuo 2064 Lt.

kviečia

1097352

Pigus krovinių ir baldų pervežimas. Tel. 8 606 53 447. 1086648

Pramogos, šventės, laisvalaikis

Vežame žvyrą, betoną, įvairias birias ir nebirias medžiagas. Tel. 8 600 92 790.

Pramogos

1098378

VEŽAME žvyrą, skaldą (nuo 1 iki 10 kub. m). Tel. 8 618 20 971.

Dėmesio! VAKARAS SU BARDAIS! Balandžio 20 d. 17 val. Kauno valstybinis lėlių teatras prisipildys gitarų skambesio, širdžiai mielų dainų, o ant scenos pasirodys nuostabūs ir mylimi atlikėjai Aleksandras Makejevas ir Giedrius Arbačiauskas. Bilietai parduodami: Kauno lėlių teatro kasoje, kioske (S.Daukanto g. 17), „Girstupio“ turgaus spaudos kioske, bilietai.lt, www.atmkompanija.lt. Papildoma informacija tel. 8 672 62 322.

1096062

Kelionės Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083.

1091903

Paskolos

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1091836

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960. 1091787

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 1091766

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 1091742

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 1091528

Kiti Architekto L.Savicko studija, IĮ, informuoja apie parengto žemės sklypo Veiverių g. 171 (kad. Nr. 1901/0235:330) detaliojo plano svarstymo pakartotinį viešą susirinkimą. Planavimo tikslas – esamo žemės sklypo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo pagrindinių reikalavimų bei statybos reglamento nustatymas, nekeičiant esamos pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, nustatant naudojimo pobūdį, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Numatoma komercinės paskirties statinio statyba. Planavimo organizatorius – UAB „Deimantų alėja“, Blindžių g. 7–16, Vilnius, tel. 8 698 20 800. Plano rengėjas – architekto L.Savicko studija, IĮ, Seniavos pl. 10N, Kaunas, tel. 8 682 22 786, e. paštas detalieji.planai@gmail.com. Projekto rengimo terminas 2012–2013 m. Gauti informaciją apie detalųjį planą, teikti pasiūlymus bei su parengtu projektu pakartotinai susipažinti galima Seniavos pl. 10N, Kaune, tel. 8 682 22 786, e. paštu detalieji.planai@gmail.com nuo 2013 04 16 iki 2013 04 30 ir viešo susirinkimo metu. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2013 04 16 iki 2013 04 30 Aleksoto seniūnijoje, Veiverių g. 132, Kaune. Viešas susirinkimas numatomas 2013 04 30 10 val. Aleksoto seniūnijoje, Veiverių g. 132, Kaune. 1099579

Sąlygos: Kelionės laikotarpis į JAV: 2013 05 13–06 16 ir 2013 08 12– 12 11. Kelionės laikotarpis į Aziją: 2013 05 13–07 25 ir 2013 10 14–12 11. Bilietai parduodami iki balandžio 16 d. Kainos pateiktos į abi puses su oro uostų mokesčiais. Rezervacijos mokestis (50 Lt) mokamas papildomai. Bilietų skaičius už šias kainas ribotas. Daugiau informacijos www.krantas.lt

Balandžio 15 d., pirmadienį, 18 val.

IV tarptautinio liaudies instrumentinės muzikos festivalio RIDO-2013 koncertas

Atlikėjai: GAGIK MALKHASYAN (dudukas, Armėnija) PAVEL LUKOJANOV (guslės, Rusija) MARIJA MIROVSKAJA (fortepijonas, Rusija) ALENA VORONCOVA (cimbolai, Baltarusija) ANNA LUZANOVA (fortepijonas, Baltarusija) AISTĖ BRUŽAITĖ (kanklės) KANKLIŲ DUETAS: Aistė Bružaitė, Jolita Matkienė Liaudies instrumentų ansamblis VAIVORA: Lina Naikelienė, Aistė Bružaitė, Aušrelė Juškevičienė, Gediminas Beržonis, Eugenijus Čiplys Festivalio rengėjas – Lietuvos muzikos ir teatro akademija Bilietų kaina: 5, 10 Lt Balandžio 18 d., ketvirtadienį, 18 val. 2012 m. tarptautinio Karalienės Elžbietos smuikininkų konkurso nugalėtojas ANDREY BARANOV (smuikas, Rusija) DARIUS MAŽINTAS (fortepijonas) Programoje – kompozitorių Sergej Prokofjev,

Eugène Ysaÿe, César Franck kūriniai Bilietų kaina: 15, 20 Lt

1099441

Paolo kviečia į vienintelę savo piceriją „Bella Italia“, S.Daukanto g. 14, Kaune. Maistą pristatysime į namus ar biurą nemokamai (pristatome nuo 25 Lt). Dienos pietūs – tik 10 Lt. Po skanių pietų Jūsų laukia kava ir desertas. Tel. (8 37) 777 444.

Balandžio 20 d., šeštadienį, 17 val. Itališkos džiazo spalvos Atlikėjai: TOMMASO TRONCON (saksofonas, Italija) VYTAUTAS SKUDAS (trimitas, fliugelhornas, Lietuva) PAOLO GARBIN (fortepijonas, Italija) ARMAN ISOJAN (kontrabosas, Armėnija) ENRICO SMIDERLE (mušamieji, Italija) Bilietų kaina: 15, 20, 25 Lt Balandžio 21 d., sekmadienį, 14 val. Muzikinė popietė visai šeimai Valstybinės kultūros ir meno premijos laureatas KAUNO STYGINIŲ KVARTETAS Karolina Beinarytė-Palekauskienė (I smuikas) Dalia Terminaitė (II smuikas) Eglė Lapinskė (altas) Saulius Bartulis (violončelė) Solistai: MARTYNAS BEINARIS (baritonas) Tarptautinių konkursų laureatas ROBERTAS BEINARIS (obojus) Programoje – kompozitorių Bernhard Henrik Crusell, Jan Václav Kalivoda, Ennio Morricone, Giacomo Puccini, Ottorino Respighi, Franz Schubert kūriniai Bilieto kaina 10 Lt

1095692

Kviečia mokytis A.Kalvinsko vairavimo mokykla (B kat., automobiliai su mechanine ir automatine pavarų dėže). Vytauto pr. 2–25, A. Juozapavičiaus pr. 54, Bijūnų g. 16, tel. 207 280, 8 685 65 218.

1082313

Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio parengimo – 2013 04 22, šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2013 04 25. Informacija tel. 8 686 08 017 9–16 val., e. paštas vytautasatk@one.lt. 1088141

Bilietai parduodami Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., tel. (8 37) 200 478, bei platinami www.tiketa.lt (aptarnavimo mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas, „Tiketos“ sistemoje +3 Lt/bilietui, +5 Lt užsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose). Informacija teikiama tel. 222 538. Internetinis adresas www.kaunofilharmonija.lt. Ikimokyklinio amžiaus vaikai į vakarinius koncertus neįleidžiami. Filharmonijos Mėlynojoje fojė veikia Valerijos Medelinskienės akvarelių paroda „Smėlio pilys“.

Filharmonijos partneriai:

Filharmonijos dienraštis

Pamesta Dingusią licencijos kortelę TR Nr. 000231, valst. Nr. MKO 532, išduotą UAB „Neklaužados“, laikyti negaliojančia. 1098726

Pamestą diplomą Nr. KK 00636, registracijos Nr. 638, priedo Nr. 000695, išduotą Brigitai Zupkaitei 2003 06 26, laikyti negaliojančiu. 1099219

„Kauno dienos“ skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt


18

pirmadienis, balandžio 15, 2013

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

teatras

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus Miškų instituto direktoriui akademikui prof. habil. dr. Remigijui OZOLINČIUI, šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia Vyriausiųjų miško auginimo specialistų bendrija. Staiga mirus Miškų instituto direktoriui akademikui prof. habil. dr. Remigijui OZOLINČIUI, nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius. Lietuvos valstybinių miškų urėdijų miškų urėdai

Akcija! UAB DOROVALĖ, užsiimanti visomis laidojimo ir kremavimo paslaugomis, skelbia, kad visą BALANDŽIO MĖN. KLIENTAMS, KURIE NAUDOSIS ŠIOS ĮMONĖS PASLAUGOMIS, ŠARVOJIMO SALĖ BUS SU­ TEIKIAMA NEMOKAMAI. PARTIZANŲ g. 19, Kaunas, tel. (8 37) 313 723, 8 680 82 206 (prie buvusios baldų parduotuvės sandėlių).

1089356

Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios pa­ slaugos. Laidojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo pas­ laugas. Platus karstų, rūbų, laidojimo atributikos pasirin­ kimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriu­ me. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 1078473

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes granito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pamatus, atnauji­ name senus paminklus, kalame raides. Dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Ramybės g. 7, Garliava. Laidojimo reikmenys, paslau­ gos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 1092064

Paminklų, antkapių, tvorelių projektavimas ir gamyba iš įvairių spalvų granito. Didelis pagamintų paminklų pasirinkimas. Visiškas kapavietės sutvarkymas, pamatų liejimas, dengimas granito plokš­ te. Atvežame juodžemio, smėlio, granito skaldos. Nemokamai kon­ sultuojame. Paminklams iš ekspozicijos taikomos nuolaidos. Karmė­ lava, Vilniaus g. 3A, paminklų dirbtuvės, Kaune tel. 541 177, 8 655 79 020, 8 614 41 608; www.gransta.lt. 1086814

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skal­ dele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapa­ viečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldy­ tų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: gaminame įvairius paminklus iš kokybiško suomiško akmens. Liejame pama­ tus. Tel. 8 648 55 567, (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Ju­ zėje“). www.kapineta.lt. Užsisakant iki gegužės 1 d. taikoma 10 % nuolaida darbams. 1092583

teleloto Lošimo Nr. 888, balandžio 14 d. Keturi kampai (2 Lt): 73 51 14 13 58 12 32 10 39 01 38 48 26 60 65 18 57 07 23 16 52 04 22 28 27 75 54 69 50 64 42 37 70 74 56. Eilutė (3 Lt): 05 33 30 02 47. Įstrižainės (8 Lt): 35 46 68 55 20. Visa lentelė (95 994 (3 x 31 998) Lt): 40 29 08 15 44. Papildomi prizai: 30 000 Lt – 0145256; 30 000 Lt – 0099426; 30 000 Lt – 0204091;25 000 Lt – 0067962; 20 000 Lt – 0182441; 20 000 Lt – 0141856; 20 000 Lt – 0054543; 20 000 Lt – 0199157; 20 000 Lt – 0180215; 20 000 Lt – 0161548; 20 000 Lt – 0090048; 20 000  Lt  – 0034989; 15 000 Lt – 0192031; 10 000 Lt – 0111290; 10 000 Lt – 0091490; 10 000 Lt – 0103638; 10 000 Lt – 0124921; 10 000 Lt – 0121774; 10 000 Lt – 0045508; 10 000 Lt – 0076322; 10 000 Lt – 0130087; 10 000 Lt – 0100428; 10 000 Lt – 0130342; 10 000 Lt – 0196823; 10 000 Lt – 0098853; 10 000 Lt – 0053985; 10 000 Lt – 0135152; 10 000 Lt – 0141297; 10 000 Lt – 0153086; 10 000 Lt – 0148299; 10 000 Lt – 0012017; 10 000 Lt – 0187538; 10 000 Lt – 0131192; 10 000 Lt – 0202161; „Hy­ undai i20“ – 0104430; „Hyundai i20“ – 0058670; 10 000 Lt (tel. 1634, balandžio 8 d.) – Pranas Jurkus iš Kauno; 10 000 Lt (tel. 1634, balandžio 8 d.) – Zoja Papkova iš Vilniaus; 10 000 Lt (tel. 1634, balandžio 8 d.) – Svetlana Preidžiuvienė iš Panevėžio; 10 000 Lt (tel. 1634, balandžio 8 d.) – Vytautas Dainius iš Mažeikių; 10 000 Lt (tel. 1634, balandžio 8 d.) – Gediminas Žemaitis iš Karmėlavos. Pakvietimai į TV: 069*114, 041*120, 015*516. Prognozė: Aukso puode bus – 500 000 Lt.

informuoja SVEIKATOS MOKYKLA Balandžio 24 d. 18 val. Vaidoto pagrindi­ nėje mokykloje (Vaidoto g. 115) – paskaita PAVASARINIŲ AUGALŲ RYŠYS SU ŽMOGAUS ORGANAIS. ORGANIZMO VALYMO BŪDAI. Lektorius – netradicinės medicinos doc. Liu­ dvikas Šalčius. Danutės patarimai sveikatai. Panemunės bendruomenės centras, Žolinčių akademija „A.C. PATRIA“ SAVANORIŲ CENTRAS Kviečiame visus norinčius ir galinčius skirti laiko savanoriškai veiklai atras­ ti sau tinkamą projektą duomenų bazėje www.buk-savanoriu.lt! „A.C. Patria” Savanorių centras supažindi­ na savanoryste besidominčius žmones bei organizacijas su savanoriškos veiklos gali­ mybėmis Lietuvoje ir užsienyje, konsultuo­ ja vietinės ir tarptautinės savanorystės klau­ simais. Apsisprendėte? Apsilankykite puslapyje arba kreipkitės į savanorių centro koordinatores: Eglė padės jums susirasti patin­ kančią savanorišką veiklą Kauno mieste ir apskrityje – buksavanoriu@gmail.com, Ais­ tė padės susirasti projektą Europos šalyse – aiste.patria@gmail.com. Mus galite rasti adresu M.Daukšos g. 26–1, Kaunas, arba pasiekti telefonu 8 670 05 103.

ATVERKIME DURIS Į KURIANTĮ PASAULĮ Ba­lan­džio 15-ąją, Kul­tū­ros die­ną, 15 val. kvie­čia­me moks­lei­vius ir pe­da­go­gus ap­si­ lan­ky­ti Lie­tu­vos švie­ti­mo is­to­ri­jos mu­zie­ju­ je (Vy­tau­to pr. 52, tel. 206 210) ir da­ly­vau­ ti edu­ka­ci­nia­me ren­gi­ny­je „At­ver­ki­me du­ris į ku­rian­tį pa­sau­lį”, skir­tą Kul­tū­ros die­nai pa­ mi­nė­ti. Ren­gi­nio me­tu trum­pam tap­si­te „ne­re­giais”, kad ga­lė­tu­mė­te ki­tais po­jū­čiais (klau­sa, ly­tė­ji­mu) pa­žin­ti pa­rodą „Ma­giš­ kas M.K.Čiur­lio­nio pa­sau­lis. Zo­dia­kas”. Ypač lau­kia­me jau­nų­jų kū­rė­jų – po­etų, ra­šy­to­jų, dai­li­nin­kų ir mu­zi­kan­tų – vi­sų, ku­rie ne­abe­ jin­gi M.K.Čiur­lio­nio kū­ry­bai. Ne­abe­jo­ja­me, kad pa­ro­do­je ne ­vie­nas jū­sų pa­tir­si­te di­de­lį dva­si­nį ir emo­ci­nį pa­si­ten­ki­ni­mą, ku­rį ga­lė­ si­te iš­reikš­ti sa­vo kū­ry­bo­je. KVIEČIA KELIAUTOJŲ KLUBAS Ke­lio­nių va­do­vė Ri­ma Če­pur­nie­nė kvie­čia ben­dra­min­čius į nau­jai stei­gia­mą KELIAU­ TOJŲ KLUBĄ. Pir­mo­ji te­ma „Kuo pa­trauk­ li šiuo­lai­ki­nė Ki­ni­ja Lie­tu­vos ver­sli­nin­kui ir vi­suo­me­nei?” (vedėjas – Ka­zys Star­ke­vi­ čius). Su­si­ti­ki­mas vyks ba­lan­džio 26 d. 19 val. Ren­gi­ny­je ga­li da­ly­vau­ti Ki­ni­jos LR am­ ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je. Bū­ti­na iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja e. paš­tu r.ce­pur­nie­ne@gmail.com, tel. 8 689 54 571. Prieš 2 die­nas iki ren­gi­nio už­si­re­gist­ ravę as­me­nys bus in­for­muo­ja­mi apie su­si­ ti­ki­mo vietą elek­tro­ni­niu paš­tu.

nacionalinis KAuno dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Ba­lan­džio 16 d. 18.30 val. – pa­gal Jez But­ter­worth. JERUZALĖ. Eks­cen­triš­ka tra­gi­ko­me­di­ja. Rež. Ro­lan­das At­ko­čiū­nas. Di­džio­ji sce­na. Ba­lan­džio 17 d. 18.30 val. – MODERATO­ RIAI. Vie­nos da­lies fo­ru­mas. Rež. An­drius Ku­rie­nius. Di­džio­ji sce­na. 19 val. – In­ger Ha­ge­rup. STIKLINĖ ARBATOS SU CITRINA. Vie­nos da­lies ko­me­di­ja. Rež. Da­nu­tė Ju­ro­ny­tė. Ma­žo­ji sce­na. Ba­lan­džio 18 d. 18.30 val. – PREMJERA! Iva­nas Tur­ge­ne­vas. MĖNUO KAIME. Dra­ma. Rež. Va­lius Ter­te­lis. Di­džio­ji sce­na. Ba­lan­džio 19 d. 18 val. – pa­gal Fried­ri­ chą von Schil­le­rį. PLĖŠIKAI. An­ti­de­ka­lo­gas (N-16). Rež. Ar­tū­ras Arei­ma. Rū­tos sa­lė.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Ba­lan­džio 20, 21 d. 12 val. – Edu­ar­das Kha­ ga­gor­ty­a­nas. AUSINĖ KEPURĖ. PREMJERA. 2 da­lių ko­miš­ka ope­ra vai­kams. Di­ri­gen­tas VIRGILIJUS VISOCKIS, re­ži­sie­rė ANASTASI­ JA GRINENKO (Bal­ta­ru­si­ja), sce­nog­ra­fas ANDREJUS MERANKOVAS (Bal­ta­ru­si­ja), kos­tiu­mų dai­li­nin­kė JULIJA BABAJEVA (Bal­ta­ru­si­ja), cho­re­og­ra­fas DMITRIJUS JAKUBOVIČIUS (Bal­ta­ru­si­ja), chor­meis­te­riai Ra­mū­nas Til­vi­kas, Ra­sa Vait­ke­vi­čiū­tė. 18 val. – Im­rė Kal­ma­nas. BAJADERĖ. 3 veiks­mų ope­re­tė. Pa­sta­ty­mo me­no va­do­ vas ir re­ži­sie­rius Gin­tas Ži­lys, di­ri­gen­tas Jo­nas Ja­nu­le­vi­čius, sce­nog­ra­fas Ar­tū­ras Ši­mo­nis, kos­tiu­mų dai­li­nin­kė Jo­lan­ta Rim­ ku­tė, cho­re­og­ra­fas An­drius Ku­rie­nius. Ba­lan­džio 21 d. 18 val. – Im­rė Kal­ma­nas. MONMARTRO ŽIBUOKLĖ. 3 veiks­mų ope­re­ tė. Re­ži­sie­rius Kęs­tu­tis Jakš­tas, di­ri­gen­tas Vir­gi­li­jus Vi­soc­kis, dai­li­nin­kė Ma­ri­ja Ru­ba­ vi­čiū­tė, cho­re­og­ra­fas Ag­ris Da­ni­le­vičius (Lat­vi­ja).

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A, www.kaunoleles.lt

55-asis teatro sezonas Ba­lan­džio 19 d. 18 val. „Lai­min­gi žmo­nės” pri­sta­to 2-ų da­lių ro­man­ti­nę ko­me­di­ją KITAIS METAIS, TUO PAČIU METU. Re­ži­sie­rius Ar­vy­das Le­be­liū­nas. Dai­li­nin­kas Ar­tū­ras Ši­mo­nis. Vai­di­na: Al­do­na Ben­do­ riū­tė, Alek­sas Ka­za­ne­vi­čius. Bi­lie­tai par­duo­da­mi www.ti­ke­ta.lt ir prieš spek­tak­lį te­at­ro ka­so­je. Ba­lan­džio 20 d. 12 val. – ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIUKAS, rež. A.Le­be­liū­nas (is­to­ri­ja apie am­ži­ną ir pa­si­au­ko­jan­čią drau­gys­tę), nuo 6 m. 17 val. – VAKARAS SU BARDAIS. Da­ly­vau­ja: Alek­san­dras Ma­ke­je­vas, Gied­rius Ar­ba­ čiaus­kas. Ba­lan­džio 21 d. 12 val. – KARALAITĖS BUČI­ NYS, rež. A.Stan­ke­vi­čius (kaip pai­ka tuš­ty­bė su­grio­vė ka­ra­lišką laimę), nuo 5 metų.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS Kęstučio g. 74A, www.kamerinisteatras.lt info@kamerinisteatras.lt

Balandžio 21 d. 18 val. – F.Rabelais. GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS. Užstalė tikriesiems gurmanams. (N-18). Režisierius S.Rubinovas.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Daukšos g. 34, tel. 220 586, www.pantomimosteatras.lt

Balandžio 18 d. 19 val. – KARŠTAI MYLĖK! Teatrinis-muzikinis komiksas skambant fokstroto, tango, valso melodijoms… Balandžio 21 d. 12 val. – NORŲ SKRYNELĖ. Magiškas spektaklis vaikams.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

Fes­ti­va­lis „Lie­tu­vos te­at­rų pa­va­sa­ris – Kau­nas 2013” KAUNO KAMERINIS TEATRAS Balandžio 17 d. 18 val. – HITLERIS IR HITLE­ RIS. Drama. Režisierius S.Rubinovas. Spektaklis vyks Kauno kameriniame teatre (Kęstučio g. 74A). VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS Balandžio 18 d. 18 val. – SKRYDIS VIRŠ GEGUTĖS LIZDO. Režisierius V.Griško. JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS Balandžio 20 d. 18 val. – KULKOS VIRŠ BRODVĖJAUS. Režisierius D.Kazlauskas. OSKARO KORŠUNOVO TEATRAS/VILNIAUS MIESTO TEATRAS Balandžio 21 d. 15 ir 19 val. – JULIJUS CEZARIS. Režisierius A.Areima.

TEATRO KLUBAS Vilniaus g. 22, Architektų namai, II aukštas

Balandžio 17 d. 19 val. – R.Žirgulis. KĄ GALVOJA VYRAI. Komedija. Bilietus platina „Tiketa”. Balandžio 23 d. 19 val. – B.Nušičius. ŠEIMOS PATARĖJAS. Komedija. Bilietus platina „Tiketa”.

VDU TEATRAS S.Daukanto g. 27

Balandžio 18, 19 ir 24 d. 19 val. – PREMJE­ RA! Jean-Paul Sartre. INTYMUMAS. Rež. Artūras Areima. Balandžio 19 d. 14 val. – konsultacija STOJANTIESIEMS Į VAIDYBĄ VDU. Doc. Goda Piktytė. Bilietus platina „Tiketa” internete www.tiketa.lt, taip pat visose „Tiketos” kasose. Rezervacija tel. 1588 (2 Lt/min.).

VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS” Ko­vo 11-osios g. 108, tel. 313 712 www.vil­ko­la­kis.lt, te­at­ras@vil­ko­la­kis.lt

Ba­lan­džio 17 d. 16 val., 21 d. 12 val. – S.Iva­ naus­kai­tė. PRINCESĖ IR MĖNULIS (ne­iš­ gal­vo­ta is­to­ri­ja Jameso Thurberio kū­ri­nių mo­ty­vais).

renginiai KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Put­vins­kio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

Festivalis „Lietuvos teatrų pavasaris – Kaunas 2013“ Balandžio 17 d. 18 val. – K.Kostenka. HI­ TLERIS IR HITLERIS. Dviejų dalių spektaklis. Režisierius S.Rubinovas. Svečiuose MINSKO naujasis dramos teatras Balandžio 18 d. 18 val. – L.S.Černiauskaitė. BLYKSNIS PO VASAROS VANDENIU. Melo­ drama (spektaklis rusų kalba). Režisierė Virginija Tarnauskaitė. Balandžio 19 d. 18 val. – Martinas McDo­ naghas. GROŽIO KARALIENĖ. Dviejų dalių tragikomedija (spektaklis baltarusių kalba). Režisierius Denisas Nupreičikas. Svečiuose teatro trupė TEATRONAS Balandžio 20 d. 18 val. – PREMJERA! F.Dostojevskio romano „Idiotas” ir apsakymo „Nemaloni istorija” motyvais. IPOLITAS. Dviejų dalių drama. Režisierius Gildas Aleksa.

Balandžio 15 d. 18 val. – rašytojo Laimono Inio sukaktuvinis vakaras ir novelių knygos „Ilgas pabučiavimas prieš aušrą” pristaty­ mas. Jubiliato vakare dalyvaus: rašytojai Robertas Keturakis, Vidmantas KiaušasElmiškis; aktoriai Olita Dautartaitė, Kristina Kazakevičiūtė, Egidijus Stancikas, Petras Venslovas; solistas Juozas Janušaitis; Muzikos akademijos Sabinos Martinaitytės dainavimo klasės studentai; dailininkas iliustratorius Vladimiras Beresniovas-VLA­ BER. Įėjimas nemokamas. Balandžio 16 d. 19 val. – koncertas JAUNI BALSAI SVEIKINA PAVASARĮ, skirtas Pa­ saulinei balso dienai. Dalyvaus Nomedos Vilkanauskaitės-Kukulskienės VDU daina­ vimo klasės studentės: Emilija Aliukonytė, Evelina Bacevičiūtė, Dagna Kondrotavičiū­ tė, Agnė Žurauskaitė, Inesa Semėnaitė, Jus­ tina Tomkutė, Jolanta Valiušytė. Koncer­ tmeisterė Asta Jurašienė. Koncertą ves Rita Bieliauskaitė. Įėjimas nemokamas.

nacionalinis KAuno dramos TEATRAS 16 d. 18.30 val.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS 18 d. 19 val.

Iki gegužės 10 d. Parodų salėje veikia Sigi­ tos Dackevičiūtės SKULPTŪRŲ PARODA. Įėjimas nemokamas. Iki balandžio 26 d. veikia karikatūrų paro­ da MŪZOS ŠYPSOSI. Dalyvauja: Vladimiras Beresniovas, Rokas Beresniovas, Vytautas Buslys, Andrius Deltuva, Alvydas Jonaitis, Saulius Medžionis, Algirdas Radvilavičius, Edmundas Unguraitis, Marta Valaikienė, Rolandas Vičys. Parodos uždarymas ir Šai­ pokų pusvakaris balandžio 26 d. 18 val. Įėjimas nemokamas. Kviečiame apsilankyti pirmadienį–ketvirta­ dienį 10–18 val.; penktadienį 10–16.30 val.

ISTORINĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪRA KAUNE Vil­niaus g. 33, tel. 201 778; www.is­to­ri­nep­re­zi­den­tu­ra.lt

Ba­lan­džio 15 d. 10 val. – ver­tin­giau­sių Lie­ tu­vos is­to­ri­nių mo­ne­tų re­pli­kų pri­sta­ty­mas. Pir­mo­ji ko­lek­ci­jos mo­ne­ta – Žy­gi­man­to Au­gus­to lie­tu­viš­kas por­tu­ga­las 1562 m. „Mo­ne­tų na­mų” at­sto­vė Ie­va Ga­liaus­kie­nė kar­tu su Na­cio­na­li­nio M.K.Čiur­lio­nio dai­lės mu­zie­jaus nu­miz­ma­ti­kos sky­riaus va­do­vu Ig­nu Nar­bu­tu pri­sta­tys ver­tin­giau­sių ir reikš­min­giau­sių Lie­tu­vos is­to­ri­nių mo­ne­tų re­pli­kas, pa­pa­sa­kos apie jų sim­bo­li­nes reikš­mes ir su­kū­ri­mo ke­lią. Ren­gi­ny­je taip pat da­ly­vaus Lie­tu­vos nu­miz­ma­ti­kos eks­per­ tas, pro­fe­so­rius Sta­nis­lo­vas Sa­jaus­kas. Ba­lan­džio 16 d. 17 val. – ren­gi­nys „Prof. Au­gus­ti­no Vol­de­ma­ro is­to­ri­niai skai­ty­mai”, skir­tas pir­mo­jo ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos mi­nist­ro pir­mi­nin­ko 130-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms pa­mi­nė­ti. Ren­gi­nio mo­de­ra­to­ rius – doc. dr. Rai­mun­das Ka­mins­kas. Pra­ ne­ši­mus skai­tys dr. Aud­ro­nė Vei­len­tie­nė, dr. Auš­ra Ju­re­vi­čiū­tė, Al­gir­das Mar­kū­nas. Iš­trau­kas iš A.Vol­de­ma­ro teks­tų skai­tys ak­ to­rius Sau­lius Ba­ga­liū­nas.

V.KUDIRKOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS SENAMIESČIO PADALINYS A.Mapu g. 18

Po renovacijos kviečia miesto gyventojus į biblioteką. Pasaulinės kultūros dieną atidaroma grafiko Romualdo Čarnos darbų paroda, kuri veiks iki gegužės 15 d.

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA Radastų g. 2, 322 kab.

Balandžio 16 d. 17 val. – susitikimas su Vytauto Tamoliūno įsteigtos „1 euro” pre­ mijos laureatais rašytojais Donaldu Kajoku, Dovile Zelčiūte, Vidmantu Kiaušu-Elmiškiu, Jurgiu Gimberiu, Rita Vinciūniene, Edmun­ du Janušaičiu, Egle Perednyte. Šviesaus atminimo dailininkas, fotome­ nininkas Vytautas Tamoliūnas kažkada įsteigė alternatyvią „1 euro” premiją pasižymėjusiems Kauno menininkams. Ją dažniausiai skirdavo tiems rašytojams, kurių kūryba likdavo neįvertinta nei „Vieno lito”, nei kitomis premijomis. Prieš mirtį V.Tamoliūnas šią tradiciją tęsti įpareigojo Dovilę Zelčiūtę, Vidmantą Kiaušą-Elmiškį ir žmoną Rimantę Tamoliūnienę. Siekiant atgaivinti „1 euro” premijos teiki­ mo tradiciją, šiais metais bus paskelbtas naujas laureatas, apdovanojimų ceremoni­ joje taip pat dalyvaus anksčiau premijuoti menininkai. Įėjimas laisvas.

VDU DIDŽIOJI AULA Gim­na­zi­jos g. 7

Ba­lan­džio 16 d. 18 val. Di­džio­sios au­ los mu­zi­kos drau­gi­ja kvie­čia į kon­cer­tą KALBĖKIM APIE MEILĘ. Dai­nuos Kau­no vals­ty­bi­nio mu­zi­ki­nio te­at­ro so­lis­tai Ži­vi­lė La­maus­kie­nė (sop­ra­nas), Jo­nas La­maus­kas (ba­ri­to­nas). Akom­pa­nuos Mil­da Umb­ ru­se­vi­čiū­tė (for­te­pi­jo­nas). Pro­gra­mo­je skam­bės J.S.Ba­cho, J.Ha­yd­no, W.A.Mo­zar­ to, J.Mas­snet, S.Rach­ma­ni­no­vo, A.Ru­binš­ tei­no, P.Čai­kov­skio, A.Ka­ba­lev­skio gra­žiau­si du­e­tai, ari­jos, ro­man­sai, dai­nos.

VDU MENŲ GALERIJA „101“ Lais­vės al. 53

Ba­lan­džio 16 d. 18 val. – ta­py­to­jų Po­vi­lo Ra­ma­naus­ko ir An­driaus Za­ka­raus­ko

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS 

18 d. 18 val.


19

pirmadienis, balandžio 15, 2013

kas, kur, kada pa­ro­dos TINKAMOS VIETOS IEŠKOJIMAS ati­da­ry­mas.

TV programa

KAUNO MIESTO MUZIEJUS M.Va­lan­čiaus g. 6

Ba­lan­džio 17 d. 16 val. – dai­li­nin­ko An­ta­no Vi­soc­kio ak­va­re­lės pa­ro­dos SUGRĮŽIMAS ati­da­ry­mas. Ren­gi­nys ne­mo­ka­mas.

ROBERO ŠUMANO CENTRAS Ge­di­mi­no g. 43, 102 aud.

Ba­lan­džio 17 d. 17.30 val. Ro­be­ro Šu­ma­no cen­tras ir VDU HMF Is­to­ri­jos ka­ted­ra kvie­čia į is­to­ri­kės Sop­hie HASQUENOPH, Li­lio 3 uni­ ver­si­te­to (Pran­cū­zi­ja) do­cen­tės, pa­skai­tą „1812 me­tais Mask­vo­je gy­ve­nę pran­cū­zai”. Bus ver­čia­ma į lie­tu­vių kal­bą.

M. IR K.PETRAUSKŲ LIETUVIŲ MUZIKOS MUZIEJUS K.Petrausko g. 31, tel. 733 371, www.petrauskumuziejus.lt

Balandžio 20 d. 11 val. – ŠEIMOS SAVAITGALIS MUZIEJUJE. Tai puiki proga visai šeimai linksmai ir prasmingai praleisti laiką. Edukacinėje programoje „Ar pažįsti simfoninio orkestro instrumentus” galėsite pagroti įvairiais muzikos instrumentais, susipažinsite su instrumentų išvaizda, skambesiu, jų vieta ir reikšme orkestre. Atliksite įvairias linksmas užduotis. Taip pat aplankysite žymaus operos dainininko Kipro Petrausko memorialinį butą: sužinosite daug įdomaus apie Kipro Petrausko gyvenimą, kūrybą ir laisvalaikį, pasiklausysite jo įdainuotų įrašų. Prašom registruotis iš anksto tel. 733 371 pirmadieniais-penktadieniais darbo laiku.

kinas „CINAMON“ PLC „Me­ga“ tel. 8 700 70 111

„Niu­jor­ko še­šė­ly­je“ – iki 18 d. 22 val. „Už­mirštie­ji“ – iki 18 d. 12.45, 15.45, 18.30, 21.15 val. „Dže­kas mil­ži­nų nu­ga­lė­to­jas“ 3D – iki 18 d. 19.45 val. „Dže­kas mil­ži­nų nu­ga­lė­to­jas“ – iki 18 d. 11.15, 13.35, 15.55 val. „Emig­ran­tai“ – iki 18 d. 13.30, 18.15 val. „Sie­lo­ne­šė“ – iki 18 d. 11, 15.30, 18, 20.30 val. „Kru­džiai“ 3D (lie­t. k.) – iki 18 d. 10.45, 13, 15.15, 17.30 val. „Kru­džiai“ (lie­t. k.) – iki 18 d. 12.15, 14.30, 16.45, 19* val. (*išsk. 17 d.). „Pa­gal­bos šauks­mas“ – iki 18 d. 20 val. „Gim­ta­die­nis“ – iki 18 d. 22.05 val. „Va­len­ti­nas vie­nas“ – iki 18 d. 21.30 val.

6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 Pinigų karta (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. Sportas. Orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05, 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.40 Žinios. Sportas. Orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). Sportas. Orai. 18.45 „Komisaras Reksas“ (N-7). 19.40 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Verslas. Kultūra. Sportas. Orai. 21.15, 22.05 Įžvalgos. Tiesioginė analitinė pokalbių laida. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.15 Dokumentinio kino vakaras. „Apokalipsė. Hitleris“ (2). „Fiureris“ (Prancūzija, 2011 m.). 23.20 Vakaro žinios. 23.25 Sportas. Orai. 23.35 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 0.35 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 Anim. f. „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora. Į pagalbą su šokiu“ (JAV, 2012 m.). 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (5) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! 10.45 Veiksmo komedija „Policininkų šou“ (JAV, 2002 m.) (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „Didžioji sėkmė“ (6). 13.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (6). 13.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“ (N-7). 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. Sportas. Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.15 Nuo... Iki... 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Veiksmo f. „Žudikai“ (JAV, 1995 m.) (N-7). 1.20 „Vampyro dienoraščiai“ (N-14).

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Užmirštieji“ (premjera, N-13) – iki 18 d. 11.45, 15, 18, 20.50 val. „Milijardierius ir blondinė“ (premjera, N-13) – iki 18 d. 12.15, 14.30, 17, 19, 21 val. „Niujorko šešėlyje“ (premjera, N-13) – iki 18 d. 17.45, 20.40 val. „Olimpo apgultis“ (N-13) – iki 18 d. 11.30, 14, 16.30, 19.15, 21.45 val. „Krudžiai“ 3D (liet. k., V) – iki 18 d. 11.15, 13.45, 16.15, 18.45 (seansas nevyks 18 d.) val. „Krudžiai“ (liet. k., V) – iki 18 d. 12.30, 14.45 val. „Džekas milžinų nugalėtojas“ 3D (N-7) – iki 18 d. 13.30, 16, 18.30 val. „Eilinis Džo. Kerštas“ (N-13) – iki 18 d. 10.45, 15.30 val. „Eilinis Džo. Kerštas“ 3D (N-13) – iki 18 d. 21.15 val. „Valentinas vienas“ (N-16) – iki 18 d. 13.15, 18.15 (seansas nevyks 16 d.) val. „Pašėlę pirmieji metai“ (N-13) – iki 18 d. 20.30 val. „Sielonešė“ (N-13) – iki 18 d. 21.30 val. „Ozas: didingas ir galingas“ 3D (N-7) – iki 18 d. 10.30 val. KITOKIO KINO KLUBAS. „Valandos“ (T) – 16 d. 18.15 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami. Bilieto kaina 7 Lt.

VDU DIDŽIOJI AULA

16 d. 18 val.

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 8.00 „Dievobaimingos kalės“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Fantastinė drama „Saulėlydis“ (JAV, 2008 m.). 13.30 „Mažylių nuotykiai“. 14.00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 14.30 „Simpsonai“. 15.00 „Natalija“. 16.00 „Ašarų karalienė“ (3). 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 Paslapčių namai. 20.30 Gyvenimas yra gražus. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Kerštas“. 23.00 „CSI kriminalistai“. 0.00 „Daktaras Hausas“. 1.00 „Pabudimas“. 1.55 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.

6.30 Televitrina. 7.00 Nacionalinė loterija. 7.05 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Savaitės kriminalai (N-7) (k). 8.30 Auksarankiai (N-7) (k). 9.00 Ekstrasensų mūšis (N-7) (k). 10.00 „Svotai“ (N-7) (k). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Pasiklydusi širdis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 15.00 Komikų klubas (N-7) (k).

DATOS (balandžio 15 d.) 16.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Brolis už brolį“ (N-7). 19.25 „Pagal įstatymą“. 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Žvaigždutės (N-7). 21.30 Užkalnio 5 (N-7). 22.30 „Tikras kraujas“ (N-14). 23.30 Ekstrasensų mūšis (N-7). 0.30 „Brolis už brolį“ (N-7) (k). 1.30 Bamba (S).

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Keliaukim! 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Tu pabūk su manim. Ovidijaus Vyšniausko autorinis koncertas (k). 13.00 Jadvygos Čiurlionytės 115-osioms gimimo metinėms. Dok. f. „Seserys“ (1973 m.) (k). 13.20 Kultūra. Aktorius Laimonas Noreika (2006 m.). 13.50 Laiko ženklai. Lietuva tarpukariu (2000 m.) (k). 14.20 Pagauk kampą. Linksmiausios improvizacijos (k). 14.45 Kai aš mažas buvau (k). 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 18.15 Septynios Kauno dienos. 18.45 Aktorės Olitos Dautartaitės jubiliejui. Teatras (1995 m.). 19.35 Detektyvo klasika. „Šerloko Holmso sugrįžimas“ (8, 9) (N-7). 21.20 MES 2013. 21.45 Tarptautinei kultūros dienai. LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2013“. Vlado Drėmos knygos „Dingęs Vilnius“ pristatymas. 22.25 Šarūno Barto kūrybos retrospektyva. Drama „Mūsų nedaug“ (1996 m.) (N-14). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Drama „Greičio svajonė“ (JAV, 2005 m.) (N-7) (su subtitrais).

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Universitetai.lt. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 „Po pasaulį su Anthony Bourdainu“. 13.00 IIHF pasaulio ledo ritulio čempionatas. I divizionas, B grupė. Lietuva–Olandija. Tiesioginė transliacija. 15.30 „Gamtos jėgos“. 16.00 „Konano nuotykiai“. 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Geri vyrukai“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 „Tikri bičai“. 21.30 „6 kadrai“. 22.00 „Naša Raša“. 23.00 Siaubo f. „Košmaras koridoriaus gale“ (Kanada, 2008 m.). 0.50 „CSI Majamis“. 1.40 „Gamtos jėgos“. 2.05 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

9.40 „Pokojus“. 10.10 Senoji animacija. 10.45 Drama „Nepaprasta meilė“ (Vokietija, 1993 m.). 12.25 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.25 „Marija Mersedes“. 14.20 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.15 Gyvenimo kryžkelės. 22.10 Drama „Vilties vėjas“ (Vokietija, 1997 m.). 23.50 Paslapčių namai.

6.44 TV parduotuvė. 7.00 Žinios. 7.20 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 8.20 Supernamai. 8.50 Girių takais. 9.20 Pradėk nuo savęs. 9.55 „MAD MEN. Reklamos vilkai“ (N-7).

11.00 „Mančesterio detektyvės“ (N-7). 12.05 Komiška drama „Dž.Bušas“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 14.35 TV parduotuvė. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 15.15 „TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 „Uraganų persekiotojai“ (N-7). 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.35 „TV pokštai“ (N-7). 19.00 LKL čempionato ketvirtfinalio 1-osios rungtynės. 21.00 Reporteris. Orai. 21.45 Kitaip. Su Nomeda. 22.50 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 0.00 Reporteris. 0.42 Orai. 0.45 Kitaip. Su Nomeda.

9.00 Automoto (k). 9.30 Komedija „Eglutės“ (N-7). 11.00 Melomano pusvalandis (k). 11.30 Anim. f. „Saulės princesė“ (N-7). 12.50 Telelaikraštis. 15.45 Romantinė komedija „Nedrįsk bučiuoti nuotakos!“ (N-7). 17.30 Sveikatos šaltiniai. 18.00 Žinios. 18.20 Laiko pjūvis. 18.50 Komiška drama „Užsispyrėlė“ (N-7). 20.30 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Komedija „Gyvenimas be vyrų“ (N-7). 22.50 Žinios (k). 23.10 Drama „Meilė Saigone“. 1.15 Komedija „Subtilumas“.

7.00 Muzika. 7.30 Spaudos apžvalga. 7.50 Muzikinė vaivorykštė (k). 8.50 Kauniečių akimis (k). 9.00 Muzika. 10.00 Spaudos apžvalga (k). 10.15 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzikinė vaivorykštė (k). 19.30 Kultūros alėja (k). 20.00 Žinios. Orai. 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.

6.00 Agnės debiutinio albumo „Ne viską pasakiau“ pristatymas. 7.40 A.Rimiškio albumo „Mano kelias“ pristatymo koncertas. 8.30 „Liuks!“ muzika. 10.20 Natalijos ir Deivydo Zvonkų koncertas „Nesumeluota meilė“. 12.00 Agnės debiutinio albumo „Ne viską pasakiau“ pristatymas (k). 13.40 A.Rimiškio albumo „Mano kelias“ pristatymo koncertas (k). 14.30 „Liuks!“ muzika. 16.20 Natalijos ir Deivydo Zvonkų koncertas „Nesumeluota meilė“ (k). 18.00 Agnės debiutinio albumo „Ne viską pasakiau“ pristatymas (k). 19.40 A.Rimiškio albumo „Mano kelias“ pristatymo koncertas (k). 20.30 „Liuks!“ muzika. 22.20 Natalijos ir Deivydo Zvonkų koncertas „Nesumeluota meilė“ (k). 0.00 Agnės debiutinio albumo „Ne viską pasakiau“ pristatymas (k). 1.40 A.Rimiškio albumo „Mano kelias“ pristatymo koncertas (k). 2.30 „Liuks!“ muzika. 4.20 Natalijos ir Deivydo Zvonkų koncertas „Ne-sumeluota meilė“ (k).

12.00 Televitrina. 13.00 „Sport1“ ringas. „Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Varšuvoje (I). 14.20 „Sport1“ ringas. „Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Varšuvoje (II). 15.50 „Sport1“ ringas. „Bušido „King of Kings“ pasaulio didysis prizas“ Varšuvoje (III). 16.50 Krepšinio pasaulyje. 17.20 Lietuvos krepšinio lyga. „Šiauliai“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 19.00 Žinios +. 19.15 Lietuvos krepšinio lyga. Kauno „Žalgiris“ –Vilniaus „Lietuvos rytas“. 21.00 Žinios +. 21.15 „Sport1“ ringas. Tarptautinis D.Pozniako bokso turnyras (iki 18 m.) (I). 22.00 „Sport1“ ringas. Tarptautinis D.Pozniako bokso turnyras (iki 18 m.) (II). 22.45 Sporto metraštis. 23.00 Žinios +. 23.15 Krepšinio pasaulyje.

Pasaulio kultūros diena 1452 m. gimė italų menininkas Leonardo da Vinci. 1866 m. gimė Pranas Kriaučiūnas, lietuvių knygnešys, spaudos darbuotojas. 1912 m. plaukdamas į Niujorką nugrimzdo prabangus britų keleivinis garlaivis „Titanikas“. 1913 m. gimė žymus sklandytuvų konstruktorius Bronius Oškinis. 1931 m. gimė poetas, vertėjas Vytautas Karalius. Yra išleidęs aforizmų, epigramų knygų, eilėraščių, išvertęs rusų, vokiečių poezijos. 1970 m. Japonijoje pasirodė pirmieji kišeniniai kalkuliatoriai. 1990 m. sulaukusi 84-erių metų, mirė legendinė švedų kilmės Holivudo aktorė Greta Garbo.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Palanki diena mąstyti ir tyrinėti, nes užplūs naujų idėjų ir minčių lavina. Mėgausitės ilgais pokalbiais, rašysite laiškus, plepėsite telefonu. Tik nepamirškite darbo! Jautis (04 21–05 20). Labai sėkmingas laikas. Patyrinėkite savo emocijas, vertybes, veiksmus bei apmąstykite gyvenimą. Jums bus suprantamos aplinkinių emocijos. Dvyniai (05 21–06 21). Jūsų mintys bus labai prasmingos. Tikėtina, kad gailėsitės ne taip nusprendę. Laukia daug nerimo ir išgyvenimų, kuriuos pasistenkite nukreipti pozityvia linkme. Vėžys (06 22–07 22). Esate labai įsitempę, todėl galite būti šiek tiek irzlūs. Jūsų mintys neatitiks jausmų, o tai gali tapti nesutarimų su aplinkiniais priežastimi. Liūtas (07 23–08 23). Sveika nuovoka padės sėkmingai bendrauti su aplinkiniais, ypač su jaunais žmonėmis. Sugebėsite lengvai apmąstyti praeities įvykius ir padaryti teisingas išvadas. Mergelė (08 24–09 23). Jūsų mintys bei idėjos nesutaps su aplinkinių nuomone, todėl galimi nesutarimai bei konfliktai su jaunais žmonėmis. Geriau spręskite asmenines problemas. Svarstyklės (09 24–10 23). Palanki diena bendrauti su draugais bei jaunais žmonėmis. Puikiai praleiskite laiką. Teigiamai vertinsite savo padėtį, bus malonu padėti aplinkiniams. Ir nesidrovėkite savo minčių bei darbų. Skorpionas (10 24–11 22). Galimi konfliktai ir skaudūs įžeidimai. Nevarginkite savos galvos sudėtingomis mintimis, imkitės įprastų reikalų arba tiesiog pasivaikščiokite po parką ar mišką. Šaulys (11 23–12 21). Pajusite stiprų poreikį bendrauti. Teks rinktis – draugiška kompanija ar nepritarimas tam tikroms aplinkinių idėjoms. Nieko svarbaus nespręskite, ypač jeigu jaučiate, kad ne iki galo supratote situaciją. Ožiaragis (12 22–01 20). Galite apsirikti, nes būsite kupini nerealių svajonių. Dėl to gali nukentėti artimi žmonės. Jokiu būdu nereikalaukite iš artimųjų, kad jie įgyvendintų jūsų vaizduotės reginius, nes rytoj viskas pasikeis. Vandenis (01 21–02 19). Pasistenkite, kad Jūsų bendravimas būtų konstruktyvus. Pernelyg nesipuikuokite savo mąstymu ir sugebėjimais. Žuvys (02 20–03 20). Lengvai bendrausite su aplinkiniais, o taip pat galėsite juos patikrinti, nes jūsų protas dabar yra ypač aktyvus.


Orai

Šiandien numatomi ramūs ir be žymesnių kritulių orai. Naktį silpnai pašals, dieną šils iki 8-13 laipsnių. Rytoj numatomi be žymesnių kritulių, dar šiltesni orai.

Šiandien, balandžio 15 d.

+11

+8

Telšiai

+13

Šiauliai

Klaipėda

+12

Panevėžys

+10

Utena

+13

Tauragė

+12

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +18 Berlynas +17 Brazilija +26 Briuselis +23 Dublinas +13 Kairas +29 Keiptaunas +23 Kopenhaga +11

Londonas +19 Madridas +23 Maskva +12 Minskas +7 Niujorkas +12 Oslas +6 Paryžius +25 Pekinas +15

orai kaune šiandien

Praha +17 Ryga +3 Roma +20 Sidnėjus +27 Talinas +5 Tel Avivas +25 Tokijas +20 Varšuva +10

+10

+12

Vėjas

1–4 m/s

Marijampolė

Vilnius

+11

Alytus

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi 

6.20 20.20 14.00 8.56 0.49

105-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 260 dienų. Saulė Avino ženkle.

Vardai Gema, Vilnius, Vaidotė, Modestas, Anastazijus, Liudvina.

Že­mės dre­bė­ji­mai

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+4

+12

+7

+2

2

+7

+15

+10

+3

4

+9

+17

+12

+5

4

rytoj

poryt

Va­kar stip­rus 6,6 ba­lo pa­gal Rich­te­rio ska­lę že­mės dre­bė­ji­mas su­pur­tė Pa­ pua Nau­ją­ją Gvi­nė­ją. Dre­bė­ji­mo epi­ cent­ras bu­vo už 74 km į va­ka­rus nuo Bu­gen­vi­lio sa­los, 64 km gy­ly­je. Va­sa­rio pra­džio­je kai­my­ni­nė­se Sa­lia­mo­no sa­ lo­se įvy­ko 7,9 ba­lo že­mės dre­bė­ji­mas, po ku­rio ki­lęs cu­na­mis nu­si­ne­šęs pen­ kias gy­vy­bes. Šeš­ta­die­nį že­mė dre­bė­ jo va­ka­ri­nė­je Ja­po­ni­jos da­ly­je. Šis dre­ bė­ji­mas bu­vo smar­kiau­sias va­ka­ri­nė­ je Hio­go pre­fek­tū­ro­je nuo 1995 m., kai 7,2 ba­lo po­že­mi­niai smū­giai smar­kiai su­grio­vė Ko­bės uos­ta­mies­tį ir nu­si­ne­ šė per 6 tūkst. žmo­nių gy­vy­bę. „Reu­ters“, BNS inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

Tin­gi­nys­tė sly­pi ge­nuo­se

„Shutterstock“ nuotr.

Net 31–35 pro­c. žmo­ni­jos vi­sa­ me pa­sau­ly­je per die­ną la­bai ma­ žai ju­da ir vi­siš­kai ne­si­mankš­ti­na. Pa­si­ro­do, kad kai ku­rių žmo­nių tin­gi­nys­tė ga­li bū­ti už­fik­suo­ta jų ge­nuo­se, ra­šo scien­ce­dai­ly.com. To­kią iš­va­dą pa­da­rė Mi­sū­rio uni­ ver­si­te­to pro­fe­so­rius Fran­kas Boot­ has ir jo ko­le­ga Mi­chae­lis Ro­bert­sas. Jie kar­tu su­ge­bė­jo už­veis­ti dvi gru­ pes žiur­kių. Vie­na gru­pė bu­vo la­bai

ak­ty­vi, o ki­ta – pa­sy­vi. Moks­li­nin­kų tei­gi­mu, toks pa­sie­ki­mas įro­do, kad ge­nai uži­ma svar­bų vaid­me­nį re­gu­ liuo­jant žiur­kių ak­ty­vu­mą. Ga­li bū­ ti, kad su tuo su­si­du­ria ir žmo­nės. F.Boot­has ir M.Ro­bert­sas bū­ rį žiur­kių už­ra­ki­no nar­vuo­se su bė­gi­mo ra­te­liais. Ta­da at­rin­ko 26 žiur­kes, ku­rios ra­te­liuo­se bė­ go dau­giau­sia, ir 26 tin­gi­nes, ta­ da ėmė jas veis­ti. Po 10 kar­tų nu­

sta­ty­ta, kad ak­ty­vių­jų pa­li­kuo­nys ra­te­liuo­se bė­ga net 10 kar­tų daž­ niau. Moks­li­nin­kai dau­giau­sia dė­ me­sio sky­rė mi­to­chond­ri­jų kie­kiui žiur­kių rau­me­ny­se. „Tarp abie­jų gru­pių pa­ste­bė­jo­me mil­ži­niš­kus skir­tu­mus vi­sa­me or­ ga­niz­me, la­biau­siai sky­rė­si mi­to­ chond­ri­jų kie­kis rau­me­ny­se. Ta­čiau svar­biau­sia, kad at­ra­do­me ir ge­ne­ ti­nių skir­tu­mų. Iš 17 tūkst. skir­tin­gų ge­nų vie­no­je sme­ge­nų da­ly­je at­rin­ ko­me 36 ge­nus, le­mian­čius fi­zi­nio ak­ty­vu­mo mo­ty­va­ci­ją“, – apie ty­ ri­mą pa­sa­ko­jo M.Ro­bert­sas. „Įro­dė­me, kad ge­nai ga­li nu­lem­ ti tin­gi­nys­tę. Tai ga­lė­tų pa­dė­ti ko­ vo­jant su vis au­gan­čiu žmo­nių nu­ tu­ki­mu. La­bai svar­bu kuo anks­čiau nu­sta­ty­ti, ar žmo­gus tu­ri po­lin­kį į tin­gi­nys­tę, nes ta­da ga­li­ma už­kirs­ti ke­lią ant­svo­riui ir ki­toms svei­ka­tos pro­ble­moms“, – kal­bė­jo F.Boot­has. Ty­ri­mas iš­spaus­din­tas žur­na­le „Ame­ri­can Jour­nal of Phy­sio­lo­gy: Re­gu­la­to­ry, In­teg­ra­ti­ve and Com­ pa­ra­ti­ve Phy­sio­lo­gy“. lrt.lt inf.

Skan­da­lin­gas auk­cio­nas įvy­ko Ne­pai­sant pro­tes­tų ir kal­ti­ni­mų švent­va­gys­te, Pran­cū­zi­jo­je įvy­ko auk­cio­nas, ku­ria­me par­duo­ta apie 70 apei­goms nau­do­tų Ari­zo­nos in­ dė­nų ho­pių kau­kių. Ryš­k io­m is spal­vo­m is iš­m ar­ gin­tos kau­kės ir gal­vos ap­dan­ga­ lai, nau­do­ti per ka­či­nos re­li­gi­jos apei­gas, bu­vo par­duo­ti auk­cio­nų na­mų „Ne­ret-Mi­net“ su­reng­ta­me auk­cio­ne. Pas­ta­ra­sis įvy­ko praė­jus vos ke­lioms va­lan­doms po to, kai Pran­cū­zi­jos teis­mas at­me­tė tos Šiau­rės Ame­ri­kos čia­bu­vių gen­ ties at­sto­vų pra­šy­mą su­stab­dy­ti ši pro­ce­są. In­dė­nai tei­gia, kad tie

daik­tai yra šven­ti ir tu­ri bū­ti jiems grą­žin­ti. Per auk­cio­ną, vy­ku­sį sau­sa­kim­ šo­je sa­lė­je, ke­li pir­kė­jai už kau­ kes su­mo­kė­jo iš vi­so 931 435 eu­rus (3,22 mln. li­tų). Gar­sūs žmo­nės, to­kie kaip ak­ to­rius Ro­ber­tas Red­for­das ir JAV am­ba­sa­do­rius Pa­ry­žiu­je Char­le­sas Riv­ki­nas, ra­gi­no auk­cio­ną at­šauk­ ti ar­ba ati­dė­ti ir sa­kė, kad tos kau­ kės yra šven­ti ob­jek­tai mi­ni­mai in­ dė­nų gen­čiai. Auk­cio­nas pa­pik­ti­no ho­pių gen­ ties, ku­riai pri­klau­so 18 tūkst. žmo­nių, na­rius, tei­gian­čius, kad

tas kau­kes pa­lai­mi­no die­viš­ko­sios dva­sios. Du Ari­zo­nos mu­zie­jai taip pat ra­gi­no jų ne­par­duo­ti. „Ne­ret-Mi­net“ tvir­ti­no, kad nė­ra pa­grin­do stab­dy­ti par­da­vi­mą, nes tuos daik­tus tei­sė­tai įsi­gi­jo vie­nas pran­cū­zų ko­lek­ci­nin­kas, 30 me­tų gy­ve­nęs Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se. Šven­tų in­dė­nų daik­tų par­da­vi­ mas Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se drau­ džia­mas nuo 1990 m. Pa­gal tą įsta­ ty­mą ho­piai ga­lė­jo at­gau­ti anks­čiau Ame­ri­kos mu­zie­juo­se lai­ky­tus eks­ po­na­tus, ta­čiau par­duo­ti už­sie­ny­je įsta­ty­mas ne­tai­ko­mas. BNS inf.

Ga­mi­na­me na­muo­se Sma­li­ž ių pus­ry­čiai Jau­na­sis ku­li­na­ras Pau­lius Stra­se­vi­ čius, „Kau­no die­nos“ skai­ty­to­jus pa­ le­pi­nan­tis ori­gi­na­liais re­cep­tais, siū­ lo sal­d žiai pa­pus­ry­čiau­ti. „„4 šaukš­tai ka­ra­me­lės, „„1 di­de­lis obuo­lys, „„4 rie­ke­lės su­muš­ti­nių duo­nos, „„3 šaukš­tai mėgs­ta­mos varš­kės, „„1 kiau­ši­nis, „„šiek tiek le­dų (ne­bū­ti­nai). Pask­ru­din­ti duo­nos rie­ke­les, su­smul­

kin­t i obuo­l ius ir kar­t u su ka­ra­me­ le pa­troš­kin­ti ke­lias mi­nu­tes. Gau­tą ma­sę su­pil­ti į du­be­nį. Ant pa­skru­din­ tos duo­nos už­tep­ti varš­kės, už­krės­ ti ka­ra­me­lės su su­smul­kin­tais obuo­ liais. Rie­ke­lę už­vož­ti ki­ta rie­ke­le (jau ap­tep­ta varš­ke). Su­vož­t i­n į ge­rai su­ spaus­t i, pa­m ir­k y­t i kiau­ši­n io pla­k i­ ny­je ir ke­l ioms mi­nu­tėms pa­šau­t i į or­kai­tę, įkai­tin­tą iki 180 laips­nių. Pa­ tiek­ti ga­li­ma su le­dais, api­py­lus na­ muo­se pa­ga­min­ta ka­ra­me­le.

2013-04-15 Kauno diena  
2013-04-15 Kauno diena  
Advertisement