Page 1

PilaitÄ— KADESU ESUVILNIETIS VILNIETIS TODÄ–L, TODÄ–L,KAD

KOVO28–BALANDŽIO 28–BALANDŽIO33d., m. KOVO kovo 28–balandŞio d.,2013 2013m. m.

10000 000 TiraĹžas TiraĹžas10 9000

„Pilaitė“ gerai skamba“

SovietinÄ— SovietinÄ— utopi pija ja uto

Vilnie nieÄ?iai Ä?iaimÄ—gsmÄ—gsVil tapa pajuo juokau kauti,ti,kad kad ta miesto toga gale leesanesanmies tisPi Pilai laitÄ—s tÄ—sra rajo jonas nas–– tis tarsi sito tolilimas, mas,uĹž uĹždadatar raskai kaimas, mas,iĹĄiĹĄsisiskiskiras riantis tisto tokiais kiaisypayparian tumais, mais,kaip kaippa paryrytu ĹžietiĹĄ tiĹĄkas kasau auto tomomoĹžie biliĹł liĹłsta staty tymas, mas,ranranbi kapa pasie siekia kiamos mosprapraka mogos gosprie prieeĹže eĹžerĹł rĹł mo ĹžiemiĹĄ miĹĄkos kosruo ruoniĹł niĹł irirĹžie maudy dynÄ—s. nÄ—s. mau

=NTNY`\ VRa V\N_ UV =NTNY`\ ccVRa ZZRR Ă˜Ă˜V\N_ PPUV aRX aĂş]YN b`Ă&#x;=V YNV aĂ?ab _Ă› W\ aRX aĂş]YN [[b`Ă&#x;=V YNV aĂ?ab _Ă› W\ cR  aVV_ZRa _\2p. cR  aVV_ZRa _\2p.

BĹŤtitinai nai BĹŤ aplan lanky kyki kite te ap

1Ă›YX\cR_ aNTf R[ aVN_OR[a 1Ă›YX\cR_ aNTf ccR[ aVN_OR[a WNba_bZ NZ]N cR Vb\ WNba_bZ ]]NZ]N ``V`V`cR Ă˜Ă˜Vb\ aVaV CVY VNb`]N _N af WR,5p. CVY [[VNb`]N XX_N af WR,5p.

AgnÄ— nÄ—Klim KlimÄ?iaus Ä?iauskai kaitÄ—tÄ— Ag

Saugi gi Sau kaimy mynys nystÄ— tÄ— kai

JauaĹĄaĹĄtuo tuone nerius riusme metus tusPiPilai laitÄ—tÄ—jejegygyJau venan nantis tisirirĹĄio ĹĄiorarajojono nosen senbu buviu viusasave veva vadidinan nantis tisraradidijojosto stoties tiesM-1 M-1 ve progra gramĹł mĹłdidirek rektotorius, rius,ren rengiginiĹł niĹłirir pro TV3lai laidĹł dĹłve vedÄ— dÄ—jas jasMin Mindau daugas gasStaStaTV3 siulis lisatatĹĄau ĹĄauna, na,kad kadPiPilai laitÄ—tÄ—totoliligra graĹžu Ĺžu siu nepri prime mena nakai kaimo, mo,ku kurio riogy gyven ventotone jaivie vienas naskikitÄ…tÄ…irirvie vienas naskikitotogigimi minÄ™ nÄ™ jai paŞįs Şįsta. ta.„Pi „Pilai laitÄ—tÄ—gal galirirnÄ— nÄ—rarasva svajojopa niĹłrarajojonas. nas.Sa Sako, ko,Va Valalakam kampiuopiuoniĹł ĹžmonÄ—ms nÄ—msge geriau riaugy gyven venti, ti,bet betÄ?ia Ä?ia seseĹžmo saine neblo blogai“, gai“,––titiirirgigivivisai noM.Sta M.Stasiu siulis. lis. kikino

=V YNV aÛV_cÛYV Nb W\_N =V YNV aÛV_cÛYV ``Nb TT\\ W\_N ZVNb V\ORV`Nb VNb V\`\` ZVNb ``V\ORV`Nb TTVNb ``V\`\` Û`ZVX _\ _N W\ \cN_ Ö7p. aVaV [[Û`ZVX _\ _N W\ [[\cN_ QQÖ7p.

a.klimciauskaite@diena.lt a.klimciauskaite@diena.lt

33

Prie Ĺžastis: tis::@aN :@aN Vb YVbV=V =V YNV aĂ›YN YN VNb VNV]N ]N aV[ QĂ›YTNa TNa VĂş]N ]N VZúú““ [R  [R N] _N` aNTf Tf R[ =N _V\ ď Žď Ž Prie Ĺžas ``Vb YVbV YNV aĂ› OOVNb ``VNV aV[ XXNNQĂ›Y ccVĂş ccNN QQV[V[VZ ]]N] _N` aN cc R[ aVaV=N ZZNN _V\

X_N abQcRY VN[ V\ WRTNa WR“;V \`A\Y V[ VR V\8N _N YVNb VNb`68N[ a\V_Xa•   X_N abQcRY XXVN[ Ă˜Ă˜V\ WRTNa ccÛÛ WR“;V QQ\`A\Y ZZV[ XXVR ZZV\8N _N YVNb Ă˜Ă˜VNb`68N[ a\V_Xa•AC[b\ [b\ AC a_a_


2

kovo 28–balandžio 3, 2013

pilaitė

Įk­vė­pė gy­vy­bę so­cia­lis­ti­niam ra­jo­nui Jau­niau­siu ir mo­der­niau­siu Vil­niaus mik­ro­ra­jo­nu va­di­na­ma Pi­ lai­tė vi­sai ne­sun­kiai ga­lė­jo tap­ti mies­to so­cia­li­nės ri­zi­kos zo­na. Tik ar­chi­tek­tų pa­stan­go­mis šios liūd­nos baig­ties pa­vyk­ta iš­veng­ti. And­re­jus Žu­kovs­kis a.zukovski@diena.lt

Sta­tė mies­tą pa­ly­do­vą

Pla­tūs pro­spek­tai, mil­ži­niš­kos aikš­tės, ly­gūs ir „tei­sin­gi“ dau­gia­ bu­čių kvar­ta­lai. Dar praė­ju­sio am­ žiaus aš­tun­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je Vil­niaus ge­ne­ra­li­nia­me pla­ne bu­vo nu­ma­ty­ta idė­ja ša­lia Vil­niaus su­ kur­ti pa­vyz­di­nį so­cia­liz­mo mies­tą sa­te­li­tą, ku­ris sa­vo plo­tu ir gy­ven­ to­jų skai­čiu­mi pri­lyg­tų pu­sei Vil­ niaus. Tie­sia­mi pla­tūs pro­spek­tai bū­ tų bu­vę skir­ti ne tiek as­me­ni­niams au­to­mo­bi­liams, kiek vie­šo­jo trans­ por­to srau­tams. Vil­nių su nau­juo­ ju mies­tu tu­rė­jo jung­ti net trys pla­ čios gat­vės, ku­rio­mis bū­tų va­ži­nė­ję au­to­bu­sai, tro­lei­bu­sai ir tram­va­ jai. Į nau­ją­ją gy­ven­vie­tę iš mies­to cent­ro tu­rė­jo bū­ti nu­ties­tas ir grei­ ta­sis po­že­mi­nis trau­ki­nys – pir­mo­ ji Vil­niu­je met­ro li­ni­ja. Ta­ry­bų Są­jun­gos žlu­gi­mo iš­va­ ka­rė­se po­pie­riu­je už­fik­suo­ti pla­nai pra­dė­ti įgy­ven­din­ti rea­ly­bė­je. Va­ ka­ri­nė­je mies­to da­ly­je de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te pra­dė­tos ties­ti gat­ vės, ėmė aug­ti pir­mie­ji dau­gia­bu­ čiai – pra­si­dė­jo Pi­lai­tės sta­ty­bos. „Idė­ja pa­lik­ti se­ną­jį mies­tą gy­ ven­ti sa­vo gy­ve­ni­mu, o ša­lia jo kur­ti vi­siš­kai nau­ją, su nau­jo­mis erd­vė­mis, nau­jais ke­liais ir nau­ jais gy­ven­to­jais, nė­ra so­vie­ti­nis iš­ mis­las. Ši idė­ja bu­vo ga­na po­pu­lia­ ri Eu­ro­po­je. To­kių mies­tų ne­ma­žai bu­vo su­kur­ta Vo­kie­ti­jo­je. Bet tuo­ met, kai ši idė­ja pra­dė­ta įgy­ven­din­ ti pas mus, Eu­ro­po­je jos jau bu­vo

200

tūkst. žmo­nių, kaip bu­vo pla­nuo­ja­ma, tu­rė­jo gy­ven­ti Pi­lai­tė­je.

at­si­sa­ko­ma“, – dės­tė sos­ti­nės pla­ na­vi­mu už­sii­man­čios įmo­nės „Vil­ niaus pla­nas“ va­do­vas Min­dau­gas Pa­kal­nis. Plė­tė­si Kau­no link

Va­ka­rų Eu­ro­pos pa­tir­tis liu­di­jo, kad tvar­kin­gų, ta­čiau be­dva­sių mies­tų pa­ly­do­vų idė­ja ne­pa­si­tei­si­no. To­kios gy­ven­vie­tės lai­kui bė­gant tam­pa so­ cia­li­nės įtam­pos ži­di­niais, juo­se ky­la ne­ma­žai ki­tų pro­ble­mų. Ta­čiau Lie­ tu­vo­je vi­suo­ti­nio pla­na­vi­mo lai­kais ge­rą­ja už­sie­nio vals­ty­bių pa­tir­ti­mi nu­spręs­ta ne­si­rem­ti, juo­lab kad vis dar bu­vo po­pu­lia­ri Vil­niaus ir Kau­ no su­si­jun­gi­mo idė­ja. „Pla­nuo­ta, kad Vil­niu­je grei­tai gy­vens mi­li­jo­nas žmo­nių. O Pi­lai­ tė tu­rė­jo tap­ti pir­muo­ju žings­niu to su­si­jun­gi­mo link. Ra­jo­nas bu­vo pra­ dė­tas kur­ti va­ka­ri­nė­je Vil­niaus da­ ly­je ir to­liau tu­rė­jo plės­tis pa­lei šia kryp­ti­mi esan­čius kai­mus. Šie sa­vo pa­va­di­ni­mus tu­rė­jo per­leis­ti nau­jai ku­ria­miems ra­jo­nams“, – dės­tė vy­ riau­sia­sis Vil­niaus ar­chi­tek­tas. Su­da­rė gel­bė­ji­mo pla­ną

Paš­ne­ko­vas pa­si­džiau­gė, kad žlu­ gus Ta­ry­bų Są­jun­gai Vil­nius bu­ vo iš­gel­bė­tas nuo gi­gan­to­ma­niš­kų pla­nų – pa­vers­ti mies­tą be­dva­siu did­mies­čiu, kur vi­si šiuo­lai­ki­niai ra­jo­nai su­da­ry­tų tik ne­di­de­lę da­ le­lę ur­ba­nis­ti­nio monst­ro. „Be abe­jo, jei Ta­ry­bų Są­jun­ga eg­zis­tuo­tų, tie bai­sūs pla­nai bū­ tų įgy­ven­din­ti. Kad tam ruoš­ta­si, liu­di­ja ir pla­tūs į šią pu­sę nu­ma­ty­ti pro­spek­tai. Bet pla­nai įgy­ven­din­ ti tik ko­kiais 10–15 pro­c.“, – dės­tė pa­šne­ko­vas. Lie­tu­vai ta­pus ne­prik­lau­so­ma bu­vo su­vok­ta, kad Vil­nius neaugs taip spar­čiai, kaip ti­kė­jo­si so­vie­ ti­niai ar­chi­tek­tai, tad ir plės­ti Pi­ lai­tę nė­ra pra­smės. Ta­čiau stai­giai nu­trau­kus sta­ty­bas ra­jo­nas bū­tų at­ro­dęs bai­siai, ne­bū­tų tu­rė­jęs sa­ vo struk­tū­ros, bend­ro vaiz­do. Im­ ta gal­vo­ti, kaip spręs­ti šią keb­lią pa­dė­tį. Ga­liau­siai 1998 m. M.Pa­ kal­nio pa­stan­go­mis bu­vo su­kur­

tas šiau­ri­nės Pi­lai­tės da­lies pla­nas. „Bu­vo aiš­ku, kad jo­kių 200 tūkst. gy­ven­to­jų čia tik­rai ne­bus. Bet ra­ jo­ną kaip nors gra­žiai rei­kė­jo už­ baig­ti, to­dėl bu­vo su­kur­tas šiau­ri­ nės Pi­lai­tės da­lies pla­nas – su sa­vo skve­rais, vie­šo­sio­mis erd­vė­mis. Ži­ no­ma, jis nė­ra vi­sai toks, kaip se­ no­ji Pi­lai­tė, ta­čiau man at­ro­do, kad tie nau­ji na­mai gra­žiai už­bai­gia ra­ jo­ną. Pir­mie­ji ar­čiau Pi­lai­tės pro­ spek­to yra aukš­ti, o to­liau į šiau­ rę Zu­jū­nų link jie že­mė­ja“, – dės­tė M.Pa­kal­nis. Rea­li­zuo­ja so­vie­ti­nes idė­jas

Pa­gal ar­chi­tek­tų pa­teik­tą šiau­ri­nės Pi­lai­tės da­lies pla­ną, sta­ty­boms ar­ tė­jant Zu­jū­nų link, dau­gia­bu­čiai tu­rė­tų bū­ti sta­to­mi vis že­mes­ni, kol ga­liau­siai pe­rei­tų į in­di­vi­dua­ lius ma­žaaukš­čius na­mu­kus. Inf­rast­ruk­tū­ri­nė Pi­lai­tės pro­jek­to da­lis bu­vo pa­vel­dė­ta iš so­viet­me­ čio. Tie­siog šiuo­lai­ki­niai ar­chi­tek­ tai at­si­sa­kė so­viet­me­čiui bū­din­gos po­mpas­ti­kos. „Tas pa­ts Pi­lai­tės pro­spek­tas bu­ vo su­pla­nuo­tas dar tais lai­kais. Ir jis šiuo me­tu už­baig­tas, tie­siog jis nė­ra toks di­din­gas ir pla­tus, kaip bu­vo nu­ma­ty­ta pla­nuo­se. Rea­ly­ bė­je jis tur­būt bū­tų at­ro­dęs dar di­ din­giau. Juk pa­na­šiai bu­vo su dau­ gia­bu­čiais. Iš pra­džių už­sta­ty­mas ne­tu­rė­jo bū­ti toks ag­re­sy­vus. Kai pla­na­vo nau­ją mik­ro­ra­jo­ną, čia tu­ rė­jo sta­ty­ti 4 aukš­tų dau­gia­bu­čius, ta­čiau kai pra­dė­jo sta­ty­ti, aukš­tin­ gu­mas ge­ro­kai išau­go“, – pa­brė­žė pa­šne­ko­vas. Svar­bu vie­šo­sios erd­vės

Prob­le­ma, ku­rios, pa­sak M.Pa­kal­ nio, iki ga­lo ne­pa­vyks­ta iš­spręs­ti Pi­lai­tė­je, – tai vie­šo­sios erd­vės. Jų vis dar trūks­ta. „Ko­dėl Eu­ro­po­je bu­vo at­si­sa­ky­ta to­kios mies­tų pa­ly­do­vų idė­jos? Nes bu­vo įro­dy­ta, kad to­kiuo­se mies­ tuo­se gy­ven­to­jai ne­tu­ri iden­ti­te­to ir lai­kui bė­gant tai tam­pa pa­grin­di­ ne so­cia­li­nės įtam­pos prie­žas­ti­mi. Tai vie­tos be is­to­ri­jos, be bend­rų

„„Iš­veng­ta: „Vil­niaus pla­no“ va­do­vo M.Pa­kal­nio tei­gi­mu, So­vie­tų Są­jun­

gos žlu­gi­mas, ga­li­ma sa­ky­ti, iš­gel­bė­jo Pi­lai­tę, nes ra­jo­nas ga­lė­jo tap­ti pro­ble­mi­niu mies­tu pa­ly­do­vu.  Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

in­te­re­sų. Žmo­nės gy­ve­na kas sau ir ne­tu­ri vi­siš­kai nie­ko, kas juos sie­ tų. O juk mies­tas – tai ne na­mai ar gat­vės, tai pir­miau­sia bend­ruo­me­ nė“, – pa­brė­žė pa­šne­ko­vas. Va­ka­rų Eu­ro­pos moks­li­nin­kai yra įro­dę, kad gy­ven­to­jų iden­ti­ te­tui for­muo­tis ir ry­šį su gy­ve­na­ mą­ja erd­ve jiems už­megz­ti pa­de­da vie­šo­sios erd­vės. To­dėl pa­sta­ruo­ sius ke­lis de­šimt­me­čius Vo­kie­ti­jo­je ar Pran­cū­zi­jo­je nau­jai ku­ria­muo­se ra­jo­nuo­se daug dė­me­sio ski­ria­ma vie­šo­sioms erd­vėms – par­kams, aikš­tėms, alė­joms, skve­rams – įreng­ti. Pas­ta­rą­jį de­šimt­me­tį šios ten­den­ci­jos pa­sie­kė ir Lie­tu­vą. „Sten­gia­mės Pi­lai­tė­je pa­tai­sy­ ti so­vie­ti­nes klai­das. Ta­čiau vie­ šo­sios erd­vės šia­me ra­jo­ne vis dar pro­ble­ma. Se­nuo­siuo­se pla­nuo­ se čia bu­vo nu­ma­ty­ta to­kia aikš­tė, kaip ket­vir­ta­da­lis Lu­kiš­kių aikš­tės. Ži­no­ma, kai kas pa­da­ry­ta. Yra baž­ ny­čia, jos ap­lin­ka. Tai vie­šo­ji erd­ vė. Ta­čiau jei­gu no­ri­me, kad šis

ra­jo­nas bū­tų pa­trauk­lus, o jo gy­ ven­to­jai bend­ruo­me­niš­ki, tu­ri­me dirb­ti šia kryp­ti­mi“, – api­bend­ri­ no M.Pa­kal­nis.

Pi­lai­tės is­to­ri­ja „„1970–1980 m. Vil­niaus mies­to

plėt­ros pla­ne nu­ma­ty­ta už­sta­ty­ti va­ka­ri­nes te­ri­to­ri­jas, kur­ti nau­jus mik­ro­ra­jo­nus. „„1988–1989 m. pra­dė­tos pir­mų­

jų dau­gia­bu­čių sta­ty­bos. Prieš jas pra­de­dant su­gal­vo­tas pa­va­di­ni­ mas. Nau­ją­jį ra­jo­ną nu­spręs­ta pa­ va­din­ti Pi­lai­te. „„1994 m. mik­ro­ra­jo­no sta­ty­bos bu­

vo tę­sia­mos to­liau. „„1998 m. pa­tvir­tin­tas Pi­lai­tės šiau­

ri­nės da­lies pla­nas. „„Šiuo me­tu Pi­lai­tė­je yra apie 17

tūkst. gy­ven­to­jų. „„Ra­jo­no plo­tas – apie 14 kv. km. „„Tan­kis – 1200 žmonių/kv. km.

2 pro­c. pa­ja­mų mo­kes­čio ga­li­ma skir­ti sa­vo na­mui Gy­ven­to­jai 2 pro­c. su­mo­kė­to pa­ja­ mų mo­kes­čio kas­met ski­ria ne tik lab­da­ros or­ga­ni­za­ci­joms, bet ir sa­vo na­mui. Iki ge­gu­žės 1 d. pil­dant me­ti­ nę pa­ja­mų dek­la­ra­ci­ją ga­li­ma nu­ro­ dy­ti 2 pro­c. su­mo­kė­to mo­kes­čio per­ ves­ti dau­gia­bu­čio na­mo bend­ri­jai.

Tai dar vie­nas bū­das „su­si­grą­žin­ti“ da­lį vals­ty­bei su­mo­kė­tų mo­kes­čių ir pa­nau­do­ti juos sa­vo na­mo bend­ ruo­me­nės reik­mėms. Pas­ta­tų ad­mi­nist­ra­vi­mo bend­ ro­vės „Nau­jo­ji Pi­lai­tė“ duo­me­ni­ mis, vie­no na­mo bend­ri­ja per me­ tus ga­li gau­ti net iki 10 000 li­tų iš gy­ven­to­jų jai ski­ria­mų 2 pro­c. mo­ kes­čio. Šiuos pi­ni­gus ga­li­ma pa­

nau­do­ti įvai­rioms bend­roms na­ mo reik­mėms. „Gy­ven­to­jams nau­din­ga 2 pro­c. su­mo­kė­to pa­ja­mų mo­kes­čio skir­ ti sa­vo na­mo bend­ri­jai: gau­tus pi­ ni­gus ga­li­ma pa­nau­do­ti įvai­rioms so­cia­li­nėms, ap­lin­kot­var­kos reik­ mėms, t. y. bend­riems na­mo gy­ ven­to­jų po­rei­kiams. Prak­ti­niai pa­ vyz­džiai ro­do, kad su­ren­ka­mos ap­čiuo­pia­mos su­mos, o nau­da yra vi­sai kai­my­nų bend­ruo­me­nei“, – sa­ko pa­sta­tų prie­žiū­ros bend­ro­vės „Nau­jo­ji Pi­lai­tė“ di­rek­to­rius Liu­ci­ jus Nor­vi­las (nuotr.). Pi­lai­tė­je esan­čio 42 bu­tų na­mo bend­ri­ja per 2011 m. ga­vo 1022 li­ tus iš gy­ven­to­jų skir­tų 2 pro­c. pa­ja­

mų mo­kes­čio, per­nai – 1063 li­tus. 2012 m. bend­ri­ja gau­tas įplau­kas iš pa­ja­mų mo­kes­čio pa­nau­do­jo na­mo ap­lin­kai pa­ge­rin­ti – nau­jai gy­vat­ vo­rei pa­so­din­ti ir ki­toms bend­ roms na­mo reik­mėms. „Gy­ven­to­jų skir­ti 2 pro­c. pa­ja­mų mo­kes­čio taip pat ga­li bū­ti pa­nau­do­ ti vai­kų aikš­te­lei įreng­ti, ren­gi­niams ir ki­tiems bend­riems na­mo po­rei­ kiams“, – pa­brė­žia L.Nor­vi­las. Kiek­vie­nais me­tais iki ge­gu­žės 1 d. gy­ven­to­jai dek­la­ruo­ja praei­tų me­tų pa­ja­mas. Teik­da­mi me­ti­nes dek­la­ra­ci­jas Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai iki 2 pro­c. su­mo­kė­to pa­ ja­mų mo­kes­čio ga­li skir­ti įvai­riems pa­ra­mos ga­vė­jams. Dek­la­ruo­da­mi

pa­ja­mas Lie­tu­vos gy­ven­to­jai ga­li nu­ro­dy­ti iki 2 pro­c. su­mo­kė­to pa­ja­ mų mo­kes­čio per­ves­ti įvai­rioms or­ ga­ni­za­ci­joms – pa­ra­mos ga­vė­joms, tarp jų dau­gia­bu­čių na­mų sa­vi­nin­ kų bend­ri­joms. Lab­da­ros ir pa­ra­mos įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad pa­ra­ma tei­ kia­ma vi­suo­me­nei nau­din­giems tiks­lams. Na­mų bend­ri­jos gau­tą pa­ ra­mą ga­li nau­do­ti bend­roms na­mo reik­mėms: bend­ro­jo nau­do­ji­mo ob­ jek­tams ir na­mui pri­skir­tam že­mės skly­pui pri­žiū­rė­ti bei tvar­ky­ti. Gy­ven­to­jų skir­tos 2 pro­c. pa­ja­ mų mo­kes­čio su­mos na­mų bend­ri­ jas pa­sie­kia ru­de­nį. Kam pa­nau­do­ti gau­tus pi­ni­gus, bend­ri­ja spren­džia PR su­si­rin­ki­me.


3

kovo 28–balandžio 3, 2013

pilaitė

„Pi­lai­tė“ ge­rai skam­ba“

Su Pi­lai­ te tik­riau­ siai tik se­ na­mies­tis ga­lė­tų muš­tis dėl sa­vo gat­vių pa­ va­di­ni­mų is­to­riš­ku­ mo.

– Kas jus at­ve­dė į Pi­ 1 lai­tę? Ko­dėl čia ap­si­ gy­ve­no­te?

– Prieš Pi­lai­tę dau­giau­sia gy­ve­nau cent­re. Prie­žas­tis, ko­dėl pa­si­rin­ kau Pi­lai­tę, pa­pras­ta – jos pa­va­di­ ni­mas. Rei­kia pri­pa­žin­ti – „Pi­lai­tė“ ge­rai skam­ba, iš­kil­min­gai, ka­ra­liš­ kai, sa­vo­tiš­kai nu­tols­ta nuo blo­ges­ nio so­cia­li­nio kon­teks­to. Juo­kau­ju, bet iš tie­sų apie pa­va­di­ ni­mą pa­gal­vo­da­vau kaip apie ša­lu­ ti­nę prie­žas­tį čia gy­ven­ti. Pa­sa­ky­siu, kuo man la­bai pa­tin­ka Pi­lai­tė, tai – gat­vių pa­va­di­ni­mai. Esu že­mai­tis ir Ma­žo­sios Lie­tu­vos fa­na­ti­kas, jos pa­ va­di­ni­mai, vie­to­vės man to­kios mie­ los, ar­ti­mos, įdo­mios. Man at­ro­do, ne­pap­ras­ta gy­ven­ti Pa­ma­rio kraš­tu dvel­kian­čio­je gat­vė­je – Ni­dos, Tol­ min­kie­mio, Ka­ra­liau­čiaus, I.Kan­to ir kt. Nuos­ta­bu. Tai gat­vių pa­va­di­ ni­mų pla­na­vi­mo to­pas. Su Pi­lai­te tik­riau­siai tik se­na­ mies­tis ga­lė­tų muš­tis dėl sa­vo gat­ vių pa­va­di­ni­mų is­to­riš­ku­mo. Na, gal ne­pa­si­se­kė gy­ve­nan­tiems Įs­ru­ ties gat­vė­je, jei ne­ži­no, ką šis pa­va­ di­ni­mas reiš­kia. – Pa­tys ra­jo­no gy­ven­to­jai pa­dū­ sau­ja, kad cent­ras, mies­to pra­ mo­gos to­li. Ar jums su­si­sie­ki­ mas ne­ke­lia pro­ble­mų? – Kad Pi­lai­tė to­li nuo vis­ko, tė­ra įvaiz­dis. O Ka­ro­li­niš­kės, Laz­dy­nai, San­ta­riš­kės – ne­to­li? Nuo Pi­lai­tės iki mies­to cent­ro – de­šimt ki­lo­met­ rų, tiek, kiek iš dau­ge­lio ra­jo­nų. Iš pa­ties mies­to šir­dies grįž­ti į na­mus tak­si kai­nuo­ja iki 25 li­tų. Iki An­ta­ kal­nio ga­lo va­žiuo­jant pa­na­šiai at­ siei­na. Aš pa­ts ne­si­jau­čiu izo­liuo­ tas, ne­gy­ve­nu tik marš­ru­tu „dar­bas ir na­mai“. Esu bu­vęs ir se­na­mies­ ty­je. Tris kar­tus. O kal­bant rim­tai, at­stu­mai Vil­niu­je juo­kin­gi, ypač kai pa­ma­tai, ko­kie jie ki­tų ša­lių mies­ tuo­se ir sos­ti­nė­se. Iš Pi­lai­tės – pui­ kus ke­lias, pjau­ni tie­siai ir at­si­du­ ri, kur rei­kia. At­vyk­ti į dar­bą – nuo išė­ji­mo iš bu­to iki atė­ji­mo į dar­bo vie­tą – už­ trun­ku sep­ty­nias mi­nu­tes. Va­žiuo­ti – ke­tu­rios pen­kios mi­nu­tės. Ži­no­ ma, ma­no dar­bas ne­to­li – Spau­dos rū­muo­se, be to, ne­ga­liu bū­ti blo­ gos nuo­mo­nės dėl su­si­sie­ki­mo, nes va­žiuo­ju au­to­mo­bi­liu, ne vie­šuo­ju trans­por­tu. Pi­lai­tė­je žmo­nės tu­ri pi­ni­gų – ga­li nu­si­pirk­ti au­to­mo­bi­lį va­žiuo­ti į dar­bą. Ra­jo­no pa­va­di­ni­ mas įpa­rei­go­ja įsi­gy­ti au­to­mo­bi­lį. – O kas­die­ny­bė­je ne­de­juo­ja­ te dėl pro­ble­miš­ko au­to­mo­bi­ lio sta­ty­mo? Juk ne­re­tai juo­ kau­ja­ma, kad pa­sta­ty­ti jį čia ne leng­viau nei sau­sa­kim­ša­me Pa­ ry­žiu­je. – Nau­jo­jo­je Pi­lai­tė­je lyg ir nė­ra to­ kios pro­ble­mos. O Se­no­jo­je Pi­lai­tė­ je ap­skri­tai nuo­sta­bu žiū­rė­ti, kaip žmo­nės sta­to au­to­mo­bi­lius, be­maž vie­ną ant ki­to, kai­my­niš­kai, drau­ giš­kai ant ža­lio­sios ve­jos. Už­tat vi­ di­niai kie­mai ko­kie di­de­li, neužg­ rūs­ti au­to­mo­bi­liais, – pa­sau­lio fut­bo­lo čem­pio­na­tą ga­li­ma reng­ti. – Ku­ria­me ra­jo­ne neį­si­vaiz­duo­ tu­mė­te sa­vęs gy­ve­nan­čio? – Vie­ni ra­jo­nai ar­čiau cent­ro, bet dėl spūs­čių į cent­rą at­va­žiuo­ti dar il­giau už­trun­ka nei iš Pi­lai­tės. Pa­vyz­džiui, Žir­mū­nus va­di­nu va­di­bi­nin­kų ra­jo­ nu, kur neį­ma­no­ma die­ną va­žiuo­ti,

„„Kai­my­nai: Sau­lė­no per­so­na­žu iš­gar­sė­jęs M.Sta­siu­lis pri­pa­žįs­ta, jog nė­ra įsi­lie­jęs į Pi­lai­tės bend­ruo­me­nę, bet ti­ki, kad jo­je –

pui­kūs žmo­nės. 

ap­link pil­na au­to­mo­bi­lių su įmo­nių lip­du­kais – ce­men­tų, plokš­čių, in­ ter­je­ro ir t. t. Vi­si nuo­lat zvim­bia. Man at­ro­do, neį­ma­no­ma ši­ta­me ra­jo­ne gy­ven­ti. Ne­ga­lė­čiau iš­tver­ti. Yra se­nų ra­jo­nų, ku­rie man ne­pat­ rauk­lūs dėl ten gy­ve­nan­čios pik­tos se­no­sios vil­nie­čių kar­tos ar po ka­rų at­kel­tų žmo­nių kar­tos. Daug su­dė­ tin­ges­nis so­cia­li­nis kon­teks­tas.

Žir­mū­nus va­di­nu va­ di­bi­nin­kų ra­jo­nu, kur neį­ma­no­ma die­ ną va­žiuo­ti.

– Ar Pi­lai­tė­je gy­ve­nan­tys žmo­ nės jums at­ro­do drau­giš­kes­ni, la­biau bend­rau­jan­tys? – Kaip ki­tur, taip ir čia sa­vos laip­ti­ nės kai­my­nus ir­gi ne vi­sa­da pa­žįs­ti. Aš vi­sad gy­ve­nau Pi­lai­tės pa­kraš­ty, Se­no­sios Pi­lai­tės be­veik ne­pa­žįs­tu, to­dėl ne­ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti, kuo šis ra­jo­nas ypa­tin­gas so­cia­li­niu po­ žiū­riu. Ne­su įsi­lie­jęs į bend­ruo­me­ nę, bet ti­kiu, kad jo­je – pui­kūs žmo­ nės, tai vis­gi nau­ja bend­ruo­me­nė ir ji ga­li daug ką pa­da­ry­ti. – Ar Pi­lai­tė­je yra pra­mo­gų, ren­ gi­nių?

– Vie­nas tik­rai bu­vo. Pre­ky­bos cent­ras ir krau­ge­riai ši­lu­mi­nin­kai Nau­jo­jo­je Pi­lai­tė­je pa­sta­tė pa­čią bai­siau­sią, ko­kią įma­no­ma, eg­lę. Ji at­ro­dė tra­giš­kai – kli­ša, gir­lian­dos bai­sios, net vai­kai bi­jo­jo – pa­ts ma­ čiau, kaip ma­mos ve­da­mas vai­kas lė­kė ša­lin. Bu­vo tie­siog pa­si­ty­čio­ji­ mas iš Ka­lė­dų. La­bai nei­gia­mai žiū­ riu į to­kius da­ly­kus, kai ši­lu­mi­nin­ kai, ko­mu­na­li­nin­kai, ku­rie me­tus be­veik nie­kuo ne­si­rū­pi­na, žie­mą ne­ va su­ku­ria Ka­lė­dų dva­sią, pa­sta­to eg­lu­tę. Kai są­skai­tos iš­ra­šo­mos už ne­bū­tus dar­bus, – ne­nup­jau­tą žo­lę ir ne­nu­kas­tą snie­gą, – eg­lu­tė at­ro­do bai­si pa­ro­di­ja. Pri­me­na tė­vą, ku­ris ne­ša iš na­mų pi­ni­gus, o praė­jus de­ šim­čiai die­nų po Ka­lė­dų at­ne­ša vai­ kui ras­tą sal­dai­nį ir svei­ki­na. Bet tai jau ins­ti­tu­ci­jų pro­ble­ma. – Pa­žįs­ta­te Pi­lai­tę už na­mų du­ rų – išei­na­te pa­si­vaikš­čio­ti, ieš­ ko­te įdo­mių vie­tų? – Pa­si­vaikš­čio­ti sun­ku – ža­lu­mos čia tik­rai trūks­ta. Taip, Sa­lo­tės, Gi­lu­žio eže­rų link pra­si­de­da miš­ kai, bet ap­skri­tai Pi­lai­tė­je ma­žo­kai ža­lu­mos. Ki­ta ver­tus, kai ku­riuo­se ra­jo­nuo­se jos iš­vis nė­ra, tik dau­gia­ bu­čiai, ir baig­ta. Keis­ta ir liūd­na, kad Nau­jo­jo­je Pi­lai­tė­je, kur gy­ve­na ga­na jau­ni žmo­nės, net nė­ra su­gal­ vo­ta to­kio da­ly­ko kaip par­kas, žai­ di­mų, spor­to aikš­te­lės, lais­va­lai­kio

Vy­gin­to Ska­rai­čio / BFL nuo­tr.

zo­nos, ku­rios tik­rai bū­ti­nos. Va­ka­ re pa­ts mie­lai išei­čiau pa­bumb­sė­ ti ka­muo­liu ir pa­mė­ty­ti į krep­šį, bet nė­ra kur. Di­de­lės sta­ty­bų bend­ro­vės gvie­šia­si vie­tos, kad kuo dau­giau dau­gia­bu­čių pri­sta­ty­tų, bet ne­pa­si­ rū­pi­na jų gy­ven­to­jų pra­mo­ga, te­gu ir men­ka. Juk net so­viet­me­čiu sta­ ty­da­vo krep­ši­nio, žai­di­mų aikš­te­les. Dėl šio as­pek­to Pi­lai­tei bū­tų ga­li­ma duo­ti pi­pi­rų, bet vėl­gi tai ne pa­ties ra­jo­no, o žmo­nių pro­ble­ma. – Pi­lai­tiš­kiai mėgs­ta di­džiuo­ tis ša­lia esan­čiais eže­rais. Ar nu­le­kia­te pa­si­mė­gau­ti poil­siu prie jų? – Ne. Ne­bent žie­mą tai bū­tų pa­na­ šiau į poil­sį. Va­sa­rą ap­skri­tai sten­ giuo­si veng­ti eže­rų, ku­rie yra prie mies­to, nes čia iš vi­so mies­to su­va­ žiuo­ja dau­gy­bė žmo­nių, daž­nai ger­ ti alaus, sid­ro, gar­siai leis­ti ru­siš­ kos mu­zi­kos, pa­skui – ir pa­si­taš­ky­ti krau­jais. Hi­per­bo­li­zuo­ju, aiš­ku, bet ne­ma­nau, kad to­kios su­si­bū­ri­mo vie­tos yra sau­gios, be to, dėl žmo­nių ma­sės pa­tiems Pi­lai­tės gy­ven­to­jams sun­ku pail­sė­ti ir mė­gau­tis tuo. – O gar­sė­jan­tys Pi­lai­tės svei­ kuo­lių ruo­nių klu­bai jū­sų ne­ do­mi­na? – Tie­są sa­kant, ne­su jų ma­tęs. Ne­ tu­riu pa­kan­ka­mai lai­ko iš­lįs­ti iš na­mų. Nors ne... Tu­riu, bet tin­giu.

– Pris­ta­tant ra­jo­ną, pa­pras­tai kal­ba­ma apie jo vei­dą – žmo­ nes. Ko­kie pi­lai­tiš­kiai jū­sų aki­ mis? – Ma­nau, ra­jo­no veid­ro­dis – par­ duo­tu­vė. Pa­vyz­džiui, nuė­jęs į Min­ dau­go gat­vės „Ma­xi­mą“, pa­ma­ty­si, kad ten yra daug ge­rai gy­ve­nan­čių žmo­nių, ku­rie per­ka žą­sų ke­pe­nė­ lių pa­šte­tą ir šam­pa­ną sa­vait­ga­ lio va­ka­rui, taip pat yra ir bom­že­ lių, ku­rie at­ne­ša pri­duo­ti bu­te­lius. Tai tik­ras cent­ras, ku­ria­me mai­šo­ si ir bran­giau­sių kve­pa­lų kva­pas, ir leng­vas šla­pi­mo kva­pe­lis. Ka­ro­li­ niš­kė­se pa­ma­ty­si vi­so­kių so­cia­li­nių sluoks­nių žmo­nių. Pi­lai­tės par­duo­ tu­vė­se ma­tau la­bai kul­tū­rin­gų žmo­ nių – kal­bu ne apie tai, kas kiek už­ dir­ba, o apie el­ge­sį, po­žiū­rį į ki­tą. – Jau­čia­tės esąs pi­lai­tiš­kis? Ma­no­te, ga­lė­tu­mė­te Pi­lai­tė­je ap­si­gy­ven­ti vi­sam lai­kui? – Ne­jau­čiu di­de­lių sen­ti­men­tų Pi­ lai­tei – čia am­ži­nai ne­gy­ven­siu. Ne dėl to, kad ra­jo­nas ne­pa­tik­tų. Tik to­dėl, kad čia gy­ve­nu dau­gia­bu­ty­je, o no­rė­tų­si na­mo, me­džio ša­lia, pie­ vu­tės, kad vi­sa tai bū­tų 10 ki­lo­met­ rų spin­du­liu nuo cent­ro. Toks yra ma­no pla­nas. Jei bū­tų bu­vęs Pi­lai­ tė­je ge­ras skly­pas, ge­ra vie­ta, tik­rai bū­čiau gal­vo­jęs apie na­mo sta­ty­bą, bet ne­pa­si­tai­kė, o to­liau už Pi­lai­tės – jau Vil­niaus ra­jo­nas.


4

kovo 28–balandžio 3, 2013

pilaitė

Vil­niaus „ku­ror­te“ veik­los ap­stu Pi­lai­tė­je šie­met ati­ da­ry­ta ne tik nau­ ja po­lik­li­ni­ka, bet ir nau­ja bib­lio­te­ka. Be to, prieš ke­le­rius me­tus čia at­si­vė­ rė kul­tū­ros cent­ras „Bee­part“. Pi­lai­tės at­ sto­vai pa­tvir­ti­na – nuo­bo­džiau­ti čia nė­ra ka­da.

kę dau­giau­sia moks­lei­viai ir sen­jo­ rai“, – ga­na niū­rų vaiz­dą pie­šė se­ niū­nas. Laukia vasaros

Ne­pai­sant pe­si­mis­ti­nių nuo­tai­ kų, A.Šni­ras ti­ki­no – Pi­lai­tė­je yra ką veik­ti. „Ypač va­sa­rą – čia yra du eže­rai, prie Gi­lu­žio eže­ro sto­vi „Vil­la Ali­can­te“, kur yra ir pir­tis, ir ka­vi­nė – vyks­ta įvai­rūs se­mi­na­rai. Čia su­tvar­ky­ta pa­kran­tė, yra tink­ li­nio aikš­te­lė, yra ir val­čių. Žo­džiu,

Pi­lai­tė spor­tui ypač tin­ka, nes čia šva­ru – nie­ka­da ne­bū­na pra­ mo­ni­nio smo­go.

„„Sun­ku­mai: A.Šni­ras pri­pa­žįs­ta, jog li­kus dviem dar­buo­to­jams se­niū­ni­jo­je ren­gi­nius or­ga­ni­zuo­ti ta­po sun­

ku, ta­čiau su­rė­mus pe­čius su bend­ruo­me­ne šis tas dar pa­vyks­ta. 

Gelbėja žmonių aktyvumas

Pi­lai­tės se­niū­nas Al­bi­nas Šni­ras ap­gai­les­tau­ja, kad, po Vil­niaus sa­ vi­val­dy­bės re­for­mos Pi­lai­tės se­niū­ ni­jo­je li­kus vos dviem žmo­nėms, ren­gi­nių su­ma­žė­jo, jie ta­po ne to­ kie ko­ky­biš­ki. Tie­sa, jis džiau­gia­ si, jog šiems liūd­niems da­ly­kams yra at­sva­ra – ak­ty­vi bend­ruo­me­ nė, ku­ri, tie­sa, daug pa­ti da­ry­da­ ma daug ir rei­ka­lau­ja. Pa­dė­ti jai esą no­ri­si, ta­čiau ne­lei­džia pa­jė­gos.

„Anks­čiau bu­vo 5 ar 6 žmo­nės se­niū­ni­jo­je, li­ko vie­nas vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tas, ku­ris „pri­kal­tas“ prie kė­dės, nes už­sii­ma gy­ven­to­jų re­ gist­ra­vi­mu, vi­sa ki­ta ten­ka se­niū­ nui. Tad tų ren­gi­nių da­ro­me tiek, kiek lei­džia lai­kas ir ga­li­my­bės, – ke­le­tą per me­tus. Bet vyk­do­me ka­lė­di­nes, ve­ly­ki­nes lab­da­ras, yra ir ke­le­tas ren­gi­nių sen­jo­rams. Štai bus At­ve­ly­kio šven­tė – su­si­rinks se­niū­ni­jos sa­lė­je sen­jo­rai, bus vai­

šės, pro­gra­ma. Bus ak­ci­ja „Da­rom“ – se­niū­ni­ja ir anks­čiau ją koor­di­ nuo­da­vo, su­bur­da­vo ir moks­lei­ vius. Or­ga­ni­za­to­riams be­lik­da­vo vie­nin­te­lis rū­pes­tis – kur žmo­nių su­rink­tas šiukš­les iš­vež­ti“, – pa­sa­ ko­jo A.Šni­ras. Anot jo, se­niū­ni­ja pra­šo Pi­lai­tės bend­ruo­me­nės pa­ra­mos ir ve­ly­ki­ nei lab­da­rai, skir­tai ne­pa­si­tu­rin­ čioms šei­moms, ta­čiau kol kas ne­ ži­nia, ar ji ap­skri­tai įvyks.

And­riaus Ufar­to / BFL nuo­tr.

„Beepart“ pakeitė gyvenimą

Pa­sak se­niū­no, prieš ke­le­rius me­ tus įkur­tas „Bee­part“ kul­tū­ros cent­ras iš tie­sų pa­kei­tė Pi­lai­tės gy­ve­ni­mą, ji ta­po kul­tū­ros trau­kos ob­jek­tu. Vis dėl­to, pa­sak jo, šis vie­ nas nau­jau­sių Vil­niaus mik­ro­ra­jo­ nų ken­čia dėl tų pa­čių pro­ble­mų, kaip ir vi­sa Lie­tu­va. O pa­grin­di­nė jų – emig­ra­ci­ja. „Pa­čių ak­ty­viau­sių žmo­nių nuo 25 iki 50 me­tų jau yra ma­žai – li­

vis­kas, ko rei­kia kon­fe­ren­ci­niam tu­riz­mui, – čia se­mi­na­rus už­si­sa­ ko ir mi­nis­te­ri­jos, ir ki­tos įstai­gos. Tu­ri­me ir pu­šy­ną, kur esa­me įren­ gę fut­bo­lo aikš­tę, tre­ni­ruok­lių. Pi­ lai­tė spor­tui ypač tin­ka, nes čia šva­ru – nie­ka­da ne­bū­na pra­mo­ ni­nio smo­go. Dvie­jo­se mo­kyk­lo­se spor­to sa­lės už­sa­ky­tos nuo ry­to iki va­ka­ro. Be abe­jo, yra ir „Bee­part“. Dar – die­nos sen­jo­rų cent­ras, ja­me vyks­ta tre­ji ket­ve­ri už­siė­mi­mai per sa­vai­tę, pa­skai­tos, ang­lų, vo­kie­čių kal­bų pa­mo­kos, dai­na­vi­mas, įvai­ rūs dai­lės kon­kur­sai. Ren­gi­nių – dau­gy­bė, nuo­bo­džiau­ti tik­rai nė­ ra ka­da“, – pa­sa­ko­jo A.Šni­ras. VD inf.

Pag­rin­di­nė Pi­lai­tės kū­rė­ja – bend­ruo­me­nė And­re­jus Žu­kovs­kis a.zukovski@diena.lt

Iš Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės bokš­to Pi­ lai­tė ma­to­ma kaip vie­nas per­spek­ ty­viau­sių sos­ti­nės ra­jo­nų. Val­džia kas­met iš­duo­da vis dau­giau sta­ty­ bos lei­di­mų ir tvir­ti­na, kad puo­se­ lė­jant ra­jo­ną ne­ma­žai pri­si­de­da vie­tos gy­ven­to­jai. Au­ga kaip ant mie­lių

Pi­lai­tės se­niū­ni­ja yra vie­na iš ne­ dau­ge­lio vis dar be­si­ple­čian­čių mies­to da­lių. Gy­ven­to­jų skai­čius jo­ je pa­sta­rai­siais me­tais au­ga: 2001 m. čia gy­ve­no apie 15,9 tūkst. žmo­ nių, 2011 m. šis skai­čius vir­ši­jo 20,3 tūkst. Pa­sak Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės Va­ ka­ri­nės te­ri­to­ri­jos po­sky­rio vy­ riau­s io­s ios spe­c ia­l is­t ės Li­n os Adž­gaus­kie­nės, šiuo me­tu Pi­lai­tės se­niū­ni­jo­je ren­gia­mi nau­ji te­ri­to­ri­ jų de­ta­lie­ji pla­nai, iš­duo­da­ma ne­ ma­žai sta­ty­bos lei­di­mų.

„Iš es­mės te­ri­to­ri­jas plė­to­ja skly­ pų sa­vi­nin­kai, tai yra pri­va­tūs in­ ves­tuo­to­jai, įmo­nės. Kai ku­rio­se ra­jo­no da­ly­se, pa­vyz­džiui, pie­ti­ nė­je, plė­to­ja­ma ma­žaaukš­tė in­di­ vi­dua­li ar ke­lių bu­tų sta­ty­ba, šiau­ ri­nė­je da­ly­je, šiau­rės va­ka­rų da­ly­je, ku­ri taip pat spar­čiai plė­to­ja­ma, dau­giau­sia – dau­giaaukš­čiai gy­ ve­na­mie­ji na­mai ir ko­mer­ci­nės pa­ skir­ties pa­sta­tai“, – pa­brė­žė pa­ šne­ko­vė. Tvar­kys eže­ro pa­kran­tę

Šiuo me­tu taip pat pa­reng­ti ir ren­ gia­mi de­ta­lie­ji pla­nai te­ri­to­ri­joms apie Gi­lu­žio eže­rą, sie­kia­ma, kad ši te­ri­to­ri­ja bū­tų su­tvar­ky­ta. „De­ta­lie­ji pla­nai ruo­šia­mi re­ mian­tis vi­sais tei­sės ak­tais, kad eže­ro te­ri­to­ri­ja bū­tų at­vi­ra gy­ ven­to­jams. Be to, ini­ci­juo­ja­mas spe­cia­lu­sis pla­nas, ku­ris nu­ma­ tys, ku­rios eže­rų, upių pa­kran­tės tu­rės bū­ti griež­tai sau­go­mos, ku­ rio­se bus ga­li­ma plė­to­ti rek­rea­ci­

nes zo­nas“, – tei­gė sa­vi­val­dy­bės at­sto­vė. Tvar­kant pa­kran­tę sa­vi­val­dy­bė ti­ki­si ir bend­ruo­me­nės bend­ra­dar­ bia­vi­mo. Ly­giai taip bend­ra­dar­bia­ vi­mo ti­ki­ma­si ir spren­džiant su­si­ sie­ki­mo klau­si­mą. L.Adž­gaus­kie­nė pa­ti­ki­no, kad be gy­ven­to­jų pri­ta­ri­ mo jo­kių gat­vių tie­si­mo dar­bų ne­ bus vyk­do­ma. „Plė­to­jant te­ri­to­ri­jas ar ren­giant jų de­ta­liuo­sius pla­nus, kar­tu spren­ džia­mas ir su­si­sie­ki­mo klau­si­mas, ke­lių tie­si­mas. Ta­čiau kai ku­rio­se Pi­lai­tės te­ri­to­ri­jo­se yra ga­na daug skly­pų sa­vi­nin­kų, ku­rie tu­rė­tų pa­ tys ap­si­spręs­ti dėl inf­rast­ruk­tū­ros ir su­si­sie­ki­mo plė­to­ji­mo, – kol to­ kio su­si­ta­ri­mo nė­ra, mies­tas ne­ siims plė­to­ti to­kios inf­rast­ruk­tū­ ros“, – dės­tė pa­šne­ko­vė. Ti­ki gy­ven­to­jų ini­cia­ty­vu­mu

Kal­bė­da­ma apie vie­šą­sias erd­ves L.Adž­gaus­kie­nė in­for­ma­vo, kad pla­nuo­jant at­ski­ras mies­to te­ri­ to­ri­jas vi­suo­met nu­ma­to­ma vie­tų so­cia­li­nei inf­rast­ruk­tū­rai, švie­ti­ mo įstai­goms. Pi­lai­tė­je taip pat yra siū­lo­mų vie­tų mo­kyk­loms ar dar­že­ liams, ta­čiau šių pro­jek­tų įgy­ven­di­ ni­mas pri­klau­so nuo dau­ge­lio veiks­ nių – tiek po­rei­kio, tiek gy­ven­to­jų skai­čiaus, tiek fi­nan­sa­vi­mo. „Pi­lai­tės te­ri­to­ri­jo­je yra pa­reng­ta ir ren­gia­ma ne­ma­žai de­ta­lių­jų pla­ nų, ku­riais skly­puo­se nu­ma­to­ma dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų pa­sta­tų sta­ty­ba. Ta­čiau rea­lus dau­gia­bu­čių sta­ti­nių at­si­ra­di­mas pri­klau­sys nuo

„„Aktyvumas: savivaldybė tikisi Pilaitės bendruomenės bendradarbia­

vimo, sprendžiant rajonui aktualius klausimus.

skly­pų sa­vi­nin­kų, sta­ty­to­jų. Pi­lai­ tės se­niū­ni­jo­je yra su­pla­nuo­ta bei pla­nuo­ja­ma ir ko­mer­ci­nės pa­skir­ ties skly­pų, ku­riuo­se bus ga­li­ma pre­ky­bos cent­rų ir ad­mi­nist­ra­ci­ nių ob­jek­tų sta­ty­ba. Pi­lai­tė­je yra pa­vyz­džių, kaip pa­ti bend­ruo­me­ nė įku­ria vie­šą­sias erd­ves, – ge­ riau­sias pa­vyz­dys yra „Bee­part“, – var­di­jo L.Adž­gaus­kie­nė.

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

20,3 tūkst.

žmonių gyveno Pilaitėje 2011 m.


5

kovo 28–balandžio 3, 2013

pilaitė diena.lt/naujienos/miestas

Nuomonės

KĄ VEIK­TI PI­LAI­TĖ­JE?

KUR? „Bee­part“ dirb­tu­vė­se (Sma­li­nės ir Vy­dū­no gat­vių san­kir­ta). KA­DA? Pirmadieniais–ketvirtadieniais 19.45 val.

KUR? „Bee­part“ dirb­tu­vė­se. KA­DA? Nuo ba­lan­džio 9 d. 18.30 val.

jogos pamokos pradedantiesiems

Siu­vi­mo teo­ri­ja ir pra­kti­ka

Įva­di­nia­me kur­se iš­mok­si­te jo­gos asa­nų (sta­ti­nių kū­no pa­dė­čių) ir pra­na­ja­mos (kvė­pa­vi­mo pra­ti­mų) pa­grin­dų, nau­jai su­si­pa­žin­si­te su sa­vo kū­nu (tik­rai at­ra­si­ te nau­jų rau­me­nų) ir įgy­si­te sau­gios jo­gos pra­kti­kos įgū­džių. Už­siė­mi­mus ve­da An­ta­nas Ka­zi­liū­nas – ser­ti­fi­kuo­tas Iyen­gar jo­gos mo­ky­to­jas. Už­siė­mi­mai mo­ka­ mi. Re­gist­ra­ci­ja ir vi­sa in­for­ma­ci­ja: pilaite@beepart.lt.

Siu­vi­mo kur­suo­se įgy­si­te teo­ri­nių ir pra­kti­nių siu­vi­mo ži­nių – ga­lė­si­te su­si­pa­ žin­ti su siu­vi­mo me­džia­go­mis, ran­ki­niu dygs­nia­vi­mu, siu­vi­nių ap­dai­la, ap­li­ka­ ci­jo­mis, bui­ti­nių ga­mi­nių kū­ri­mu. Nu­ma­ty­ti pen­ki už­siė­mi­mai, po vie­ną kar­tą per sa­vai­tę. No­rin­tiems lan­ky­ti už­siė­mi­mus ir gau­ti smul­kes­nės in­for­ma­ci­jos – re­gist­ra­ci­ja e. pa­štu pilaite@beepart.lt.

KUR? „Bee­part“ dirb­tu­vė­se. KA­DA? Kiek­vie­ną tre­čia­die­nį 18 val.

KUR? Ša­lia „Bee­part“ dirb­tu­vių. KA­DA? Ba­lan­džio 27 d. 10 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

Kū­ry­biš­ku­mo ug­dy­mo pa­mo­kos

Pa­va­sa­ri­nė šva­ros ak­ci­ja

Kū­ry­biš­ku­mo ug­dy­mo mo­kyk­lė­lės „Bu­riam – ku­riam“ pa­mo­ko­se iš daik­tų, ku­ riuos daž­niau­siai iš­me­ta­me, bus ku­ria­mi me­ni­niai, es­te­ti­niai ob­jek­tai. Vyks­tant kū­ry­bi­niam pro­ce­sui vai­kams lei­džia­ma įsi­ti­kin­ti, kad kiek­vie­na už­duo­tis ga­li tu­rė­ti ke­le­tą tei­sin­gų, kū­ry­biš­kų ir vie­no­dai veiks­min­gų spren­di­mų. Re­gist­ra­ ci­ja ir vi­sa in­for­ma­ci­ja – e. pa­štu pilaite@beepart.lt.

2008-ai­siais pra­si­dė­ju­si kas­me­tė šva­ri­ni­mo­si ak­ci­ja „Da­rom“ už­krė­tė vi­są Lie­ tu­vą – šie­met šva­ros die­na nu­ma­to­ma pa­sku­ti­nį ba­lan­džio šeš­ta­die­nį, 27 d. Pi­ lai­tiš­kiai taip pat kvie­čia­mi prasmingai pra­leis­ti lai­ką su šei­mo­mis ir pri­si­jung­ ti prie „Da­rom“ ak­ci­jos – bus va­lo­mas par­kas ša­lia „Bee­part“ dirb­tu­vių, o po dar­ bų ke­pa­mi gar­dūs pa­va­sa­rio keps­niai.

KUR? „Bee­part“ dirb­tu­vė­se. KA­DA? Ba­lan­džio 2 d. 16 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? „Bee­part“ dirb­tu­vė­se. KA­DA? Ba­lan­džio 2 d. 18 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

Ani­ma­ci­jos Pir­mie­ji pa­va­ka­rys ma­žie­siems pa­va­sa­rio dai­gai Kū­ry­biš­ku­mo ug­dy­mo pa­mo­kė­lė­je „Kiš­kių Pi­lai­ tės“ vai­kams – ani­ma­ci­jos pro­gra­ma. Šį­kart bus ro­ do­mas ani­ma­ci­nis fil­mu­kas Da­ni­jos ra­šy­to­jo Han­so Chris­tia­no An­der­se­no gim­ta­die­nio pro­ga.

KUR? „Bee­part“ dirb­tu­vė­se. KA­DA? Ba­lan­džio 19 d. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

Or­ga­ni­za­ci­jos Ža­li.lt ren­gia­mas bend­ruo­me­nės su­ si­ti­ki­mas dėl eko­lo­gi­nio dar­žo įren­gi­mo – bus ap­tar­ ti pla­nai, t pa­sė­tos ir pir­mo­sios s sėk­los. Ren­gi­ny­je da­ly­vaus svečiai iš JAV am­ba­sa­dos.

KUR? „Bee­part“ dirb­tu­vė­se. KA­DA? Ba­lan­džio 20 d. 12 val. KIEK? 8 li­tai.

KUR? „Bee­part“ dirb­tu­vė­se. KA­DA? Ba­lan­džio 5 d. 18 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

E.Kaž­dai­ly­tės pa­ro­da Iki ba­lan­džio 5-osios vei­kian­čią And­riaus Ma­ka­re­ vi­čiaus ta­py­bos pa­ro­dą pa­keis ar­chi­tek­tės, di­zai­ne­ rės, iliust­ra­to­rės, gy­ve­nan­čios Olan­di­jo­je, Eg­lės Kaž­ dai­ly­tės gra­fi­kos ir iliust­ra­ci­jų pa­ro­da.

KUR? „Bee­part“ dirb­tu­vė­se. KA­DA? Tre­čia­die­niais 19.30 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

Ko­lek­ty­vi­nė ta­py­bos pa­ro­da

Lė­lių teat­ro pa­sa­ka

Ba­lan­dis – da­nų ki­no mė­nuo

Vi­zua­lio­jo me­no mė­gė­jams ba­lan­dį Pi­lai­tė­je staig­ me­nų tik­rai ne­trūks – Jus­ti­no Vie­no­žins­kio dai­lės mo­kyk­los ab­sol­ven­tų gru­pė „Au­dė­jai“ pri­sta­tys sa­ vo ko­lek­ty­vi­nę ta­py­bos dar­bų pa­ro­dą.

„Sma­li­nis ver­še­lis“ – lė­lių teat­ro spek­tak­lis pa­gal lie­ tu­vių liau­dies pa­sa­ką. Spek­tak­lį vai­kams ro­dys dai­ lės ir teat­ro pe­da­go­gė, taip pat re­ži­sie­rė, ak­to­rė, sce­ nog­ra­fė Da­lia Kli­ma­vi­čiū­tė.

Pi­lai­tės gy­ven­to­jai jau ne kar­tą įsi­ti­ki­no, kad tai aukš­čiau­sios pra­bos ki­nas, ku­rį tik­rai ver­ta pa­ma­ ty­ti. Fil­mų re­per­tua­rą ga­li­te su­ži­no­ti feis­bu­ke, gru­ pė­je „bee­pi­lai­te“, ir tink­la­la­py­je bee­part.lt.

Al­do­na Vi­rė­ja

Gy­ve­nu čia jau 22 me­tus. Na, kal­bant apie pro­ble­mas, kaip ir vi­suo­se mie­ga­muo­siuo­se ra­jo­ nuo­se, vie­na ak­tua­liau­sių – ma­ ši­nų sta­ty­mas. Au­to­mo­bi­liai sta­ to­mi vi­sur: ir kie­mai už­grūs­ti bet kaip, ir ant ža­lios ve­jos, tie­siog nė­ra kur, nes kai kaž­ka­da bu­vo pro­jek­tuo­ja­mas ra­jo­nas, apie tai ne­bu­vo pa­gal­vo­ta. O šiaip vi­sai nie­ko čia gy­ven­ti. Ša­lia miš­kas, nors jis ir ne­la­bai šva­rus. Ba­lan­ dį bū­na tal­kos, bet, ži­not, ten dar­ bo rei­kė­tų kur kas dau­giau įdė­ ti, kad bū­tų ga­li­ma žmo­nėms il­ sė­tis. Ge­rai, kad yra tas miš­kas, bet no­ri­si, kad jis bū­tų gra­žus. Eže­re ne­si­mau­dom, vai­kai pa­si­ pliuš­ke­na. Sa­ko­ma, kad van­duo nė­ra už­terš­tas. Ra­jo­nas ga­na ra­ mus, nors va­gys­čių tai tik­rai yra, ir pa­čius prieš daug me­tų bu­vo ap­vo­gę.

Min­dau­gas Pen­si­nin­kas

Į Pi­lai­tę iš Sa­va­no­rių dėl as­me­ni­ nių prie­žas­čių per­si­kė­liau prieš po­rą me­tų. Gy­ve­nu už pre­ky­bos cent­ro „Pu­pa“, inf­rast­ruk­tū­ra to­ je pu­sė­je esu la­bai pa­ten­kin­tas. Pas mus ir erd­vė di­de­lė, ir vie­ tos ma­ši­noms kie­muo­se yra, ir kie­mai šva­rūs, tvar­kin­gi. Ki­ta­ pus Pi­lai­tės pro­spek­to si­tua­ci­ja kur kas blo­ges­nė. Ten grūs­tys, ne­pra­va­žiuo­si, to­kia ko­šė, nė­ra kur ma­ši­nos pa­sta­ty­ti. Ka­dan­ gi la­bai ver­ti­nu sa­vo pu­sę, tai ano­je tik­rai ne­no­rė­čiau gy­ven­ ti. Dėl sta­ty­bų ne­tu­riu prie­kaiš­ tų: ne­sta­ty­si – ne­tu­rė­si, ne­sta­ty­ si – ne­bus dar­bo. Yra ne­pa­to­gu­ mų, bet jie lai­ki­ni. Dėl ša­lia esan­ čios gam­tos, ne­la­bai į tą pu­sę nu­ va­žiuo­ju, nes pus­me­tį pa­gy­ve­ nęs čia vi­są šil­tą­jį se­zo­ną pra­lei­ džiu so­de. Nors Sa­va­no­rių pro­ spek­te gy­ven­ti bu­vo pa­to­giau, ne­blo­gai ir čia. Tie­sa, ver­ti­nant ra­jo­nų ra­mu­mą, va­gia ir Pi­lai­tė­ je. Dau­giau­sia čia gy­ve­na jau­nos šei­mos, vi­si už­siė­mę, iš­va­žiuo­ja kur nors, vis­kas ra­mu. Bet va kar­ tais jau­ni­mas su­si­ren­ka ir pra­si­ de­da fes­ti­va­liai.

Iri­na

Gy­ven­to­ja

Pi­lai­tė­je gy­ve­nu apie še­še­rius me­tus. Ne­ži­nau, ne­tu­riu prie­ kaiš­tų, vis­kas čia ge­rai. Tu­ri­me miš­ką, eže­rą. Ra­jo­nas ra­mus, aiš­ ku, kaip bus atei­ty­je, pa­ro­dys lai­ kas – ma­to­te, vis sta­to­ma nau­ jų na­mų, pa­si­keis ar ne si­tua­ci­ja, pri­klau­sys nuo to, ko­kie žmo­nės čia at­si­kels.


6

kovo 28–balandžio 3, 2013

pilaitė diena.lt/naujienos/miestas

Jau­niau­siam ra­jo­nui – nau­j Mo­der­nios po­lik­li­ni­kos pi­lai­tiš­kiai lau­kė dau­giau nei 20 me­tų – tiek, kiek gy­vuo­ja pa­ts ra­jo­nas. Ir pa­ga­liau ją ga­vo – ne šiaip nau­ją, bet pir­mą nau­ją per ne­prik­lau­so­ my­bės lai­ko­tar­pį vi­sa­me Vil­niu­je. „„Pa­si­rin­ki­mas: prieš 20 me­tų Vil­niaus ta­ry­bos na­rys V.Ba­la­ki­nas iš

Nau­ja­mies­čio per­si­kė­lė gy­ven­ti į Pi­lai­tę ir tuo la­bai džiau­gia­si. 

Pi­lai­tė­je at­ra­do gam­tos ir gry­no oro And­re­jus Žu­kovs­kis Vil­niaus mies­to ta­ry­bos na­rys Vik­to­ras Ba­la­ki­nas į Pi­lai­tę at­ si­kė­lė iš pres­ti­ži­ne lai­ko­mos M.K.Čiur­lio­nio gat­vės. Ir li­gi šiol ne­si­gai­li, nes ra­do čia tai, ko la­ biau­siai trū­ko mies­to cent­re.

– Ko­dėl nu­spren­dė­te kel­tis gy­ven­ti į Pi­lai­tę ir kuo ji jus anuo­met su­ža­vė­jo? – tei­ra­vo­ mės ta­ry­bos na­rio. – 1993 m. par­da­viau sa­vo bu­tą Nau­ja­mies­ty­je, M.K.Čiur­lio­nio gat­ vė­je. Tai pres­ti­ži­nė vie­ta, ta­čiau tai bu­vo ma­žas dvie­jų kam­ba­rių bu­te­ lis, ku­rio gy­ve­nant su šei­ma neuž­ te­ko. At­si­ra­do pir­kė­jas, aš pa­si­nau­ do­jau jo pa­siū­ly­mu ir ėmiau ieš­ko­ti bu­to ki­tur. Cent­re gy­ven­ti ne­be­no­ rė­jau ir kaip tik bu­vo pra­dė­ta sta­ ty­ti Pi­lai­tė. Vie­tos, kur daug na­mų, ma­nęs ne­ža­vė­jo, o Pi­lai­tė­je tuo me­ tu bu­vo vos vie­nas ki­tas na­mas. Be to, la­bai daug gam­tos – de­šimt mi­ nu­čių pės­čio­mis iki eže­ro, pa­plū­di­ miai, smė­lis. Trys mi­nu­tės pės­čio­ mis, ir jūs jau miš­ke. Ži­no­ma, pa­skui ap­lin­kui at­si­ ra­do daug nau­jų na­mų, tad gam­ ta bu­vo šiek tiek už­gož­ta, pro lan­ gą miš­ko ne­ma­ty­ti, ta­čiau vis vien gra­žu. Ru­de­nį išei­nu ir ren­ku gry­ bus, o su­ren­ku jų dau­giau, ne­gu kai ku­rie nu­va­žia­vę už 50 ki­lo­met­rų. Kai gy­ve­nau M.K.Čiur­lio­nio gat­vė­je, be­veik nie­ka­da ne­ma­čiau bal­to snie­go. Tik pa­snig­da­vo, o po po­ros va­lan­dų snie­gas jau bū­da­ vo pil­kas. O čia pir­mą kar­tą pa­ ma­čiau, ką reiš­kia bal­tas snie­gas nuo ru­dens iki pa­va­sa­rio. Tai ne tik mie­ga­ma­sis, bet ir poil­siui tin­ ka­mas ra­jo­nas. Čia taip pat gy­ve­ na la­bai įvai­rūs žmo­nės. Nuo be­ na­mių iki ga­na pa­si­tu­rin­čių. – Ką jūs pa­ts vei­kia­te lais­va­lai­ kiu? Ar lei­džia­te jį Pi­lai­tė­je? – Tu­riu šu­nį, tad ga­na daž­nai, ke­ lis kar­tus per die­ną, išei­nu pa­si­ vaikš­čio­ti. Apė­jau vis­ką ap­lin­kui, ke­lių ki­lo­met­rų spin­du­liu. Pa­tin­ka kvė­puo­ti gry­nu oru, gro­žė­tis gam­ ta, tie­siog bū­ti gam­to­je. Ir vi­sa tai yra Pi­lai­tė­je. – Ko­kių pro­ble­mų pa­ste­bi­ te sa­vo ra­jo­ne? Kas ak­tua­lu jums? Gy­ven­to­jams? – Ne­se­niai ta­pau tri­gu­bu se­ne­liu. Iki šiol tu­rė­jau vie­ną anū­ką. Jam aš­tuo­ne­ri. O ne­se­niai sū­naus šei­ mo­je gi­mė dvy­nu­kės. Pra­dė­jo­me gal­vo­ti apie vai­kų dar­že­lį ir pa­ si­ro­do, kad tai di­džiu­lė pro­ble­ma.

Aleksandras Koreika

To­mo Luk­šio / BFL nuo­tr.

Pi­lai­tė­je yra du vai­kų dar­že­liai, ku­riuos lan­ko po 30 vai­kų. No­ rė­jo­me iš­kart pa­ra­šy­ti pra­šy­mą ir at­si­sto­ti į ei­lę, ta­čiau da­bar tvar­ ka pa­si­kei­tu­si. Jei­gu pa­klau­si­te pi­lai­tiš­kių, kiek­vie­nas jums pa­sa­kys, kad dar­že­liai – di­džiau­sia pro­ble­ma. Ant­ra pa­gal svar­bu­mą bė­da – au­ to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės. Jei va­ka­re už­trun­ki dar­be ir at­va­žiuo­ ji šiek tiek vė­liau, vie­tos ma­ši­nai pa­sta­ty­ti ne­bus. Vis­kas užim­ta. Bū­na už­sta­ty­ti ne tik ša­li­gat­viai, bet ir tos te­ri­to­ri­jos, kur au­ga žo­lė. Sup­ran­tu, kad vie­tos trūks­ta, ta­ čiau pro­ble­mą rei­kia spręs­ti. Ant žo­lės pa­lik­tos ma­ši­nos ga­di­na ra­ jo­no es­te­ti­nį vaiz­dą.

Aš pa­ts ne­ga­liu pa­ si­gir­ti, kad ką nors pa­da­riau Pi­lai­tei. Pa­miš­kė­se yra gir­tau­jan­čio jau­ni­ mo, be­na­mių, ku­rie miš­ke­liuo­se ga­ mi­na­si val­gy­ti. Ne­re­tai iš ten atei­ na ne­ma­lo­nus svi­li­na­mos mė­sos ar ko­kių la­ši­nių kva­pas. Tai pro­ble­ma, to­kia mū­sų kas­die­ny­bė. Ry­te išei­ni į gat­vę ir ma­tai, kad kon­tei­ne­ry­je kas nors rau­sia­si. Ta­čiau vie­ša­ja­ me trans­por­te jų nė­ra, nes vi­si vie­ ti­niai ir į mies­tą ne­va­ži­nė­ja. O šiaip dau­giau pro­ble­mų lyg ir nė­ra. Ke­liai ga­na ge­ri, par­duo­ tu­vių, pre­ky­bos cent­rų pa­kan­ ka. Vai­kų žai­di­mo aikš­te­lės ge­rai įreng­tos, yra kur pra­mo­gau­ti jau­ ni­mui. Bū­tų ne­blo­gai, jei­gu at­si­ ras­tų ne­di­du­kas ki­no teat­ras. – Ar kai­my­nai krei­pia­si į jus, kaip į Vil­niaus mies­to ta­ry­bos na­rį? Ar pra­šo pa­dė­ti, iš­spręs­ ti pro­ble­mą? Ką esa­te nu­vei­ kęs Pi­lai­tės la­bui? – Pas­ta­ruo­ju me­tu gy­ven­to­jai pra­ dė­jo kreip­tis į ma­ne. Tie­sa, daž­ niau­siai ma­no laip­ti­nės gy­ven­to­jai. Jie kaž­ko­dėl ma­ne lai­ko ne­for­ma­liu se­niū­ni­jos at­sto­vu. Klau­sia apie re­mon­tą, laip­ti­nės da­žy­mą, lau­ko du­rų kei­ti­mą. Bū­na, žmo­nės ir taip atei­na, gat­vė­je klau­sia. Aš pa­ts ne­ga­liu pa­si­gir­ti, kad ką nors pa­da­riau Pi­lai­tei. Aš dir­ bu Eko­no­mi­kos ir fi­nan­sų ko­mi­te­ te, mes svars­to­me šiuos klau­si­mus. Ta­čiau jei gy­ven­to­jai, bend­ruo­me­ nė, ku­ri čia yra la­bai stip­ri, kreip­ tų­si su sa­vo pa­gei­da­vi­mais, pa­ siū­ly­mais, mie­lai pa­dė­čiau, kad sa­vi­val­dy­bė­je bū­tų iš­girs­tas pi­ lai­tiš­kių bal­sas.

Paslaugų spektras plėsis

2013-ieji Pilaitei ypatingi: Tarptautinės moterų solidarumo dienos išvakarėse, kovo 7-ąją, Pilaitėje buvo oficialiai atidaryta nauja poliklinika – pirmoji nauja poliklinika sostinėje per nepriklausomybės metus. Karoliniškių poliklinikos Pilaitės padalinys pradėtas statyti 2011ųjų rudenį, visas projektas kainavo apie 3,3 mln. litų. Sklypą skyrė Vilniaus savivaldybė, finansavimas suteiktas iš Vyriausybės investicinės programos. Naujajame centre, be modernių kabinetų, įrengta laboratorija, yra kita gydymui ir diagnostikai būtina aparatūra. Taip pat naujojoje poliklinikoje dirba 11 specialistų: 3 šeimos gydytojai, 4 vaikų gydytojai, 2 ginekologai, odontologas ir burnos higienistas. Ateityje numatoma plėsti poliklinikoje teikiamų paslaugų spektrą. Turėtų atsirasti tokių gydytojų specialistų kaip oftalmologo, otorinolaringologo, endokrinologo ir kitų paslaugos. Tikimasi, kad naujojoje poliklinikoje, kuri Pilaitėje veiks kaip Karoliniškių poliklinikos Pilaitės šeimos medicinos skyrius, užsiregistruos ir gydysis apie 18 tūkst. gyventojų. Į poliklinikos atidarymą atvyko sostinės meras Artūras Zuokas. Savo kalboje meras pabrėžė, kad naujos gydymo įstaigos atidarymas – reikšmingas įvykis ne tik rajonui, bet ir visam miestui. „Tai tikrai neeilinis įvykis, kai sostinėje po šitiek metų atidarome visiškai naują medicinos įstaigą. Iki tol kitos buvo tik renovuojamos. Be to, nauja poliklinika šiame rajone – tai žvilgsnis į priekį, nes tai – perspektyvus rajonas, kuriame gyventojų tik daugės. Šiandien jame 30 tūkst., o ateityje šis skaičius neabejotinai augs iki 40 tūkst.“, – pabrėžė sostinės vadovas. Re­gi re­for­mos vai­sius

Nau­jo­sios po­lik­li­ni­kos per­so­na­lą bei jo va­do­vę Je­le­ną Kut­kaus­kie­

nę svei­ki­no ir ki­ti sve­čiai: Svei­ka­ tos mi­nis­te­ri­jos kanc­le­ris Ri­man­tas Re­mei­ka, ki­tų sos­ti­nės ir Vil­niaus ra­jo­no po­lik­li­ni­kų at­sto­vai, vi­ce­ me­ras Ša­rū­nas Bi­ru­tis, Pi­lai­tės se­ niū­nas Al­bi­nas Šni­ras, Sei­mo Svei­ ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas An­ta­nas Ma­tu­las. Šis sa­vo kal­bo­je pa­brė­žė, kad nau­jo­jo Pi­lai­tės šei­mos me­di­ci­nos sky­riaus at­si­ra­di­mas ne­ma­ža da­li­ mi yra ir gy­dy­mo įstai­gos va­do­vų nuo­pel­nas. „Vi­so to ne­bū­tų bu­vę be įspū­ din­gai dir­ban­čios įstai­gos va­do­ vės J.Kut­kaus­kie­nės, ku­riai pa­vy­ ko įro­dy­ti, kad bū­ti­na at­nau­jin­ti Ka­ro­li­niš­kių po­lik­li­ni­kos Pi­lai­tės fi­lia­lą“, – per ati­da­ry­mą kal­bė­jo A.Ma­tu­las. Jis pri­mi­nė šiuo me­tu pra­de­da­ mos svei­ka­tos re­for­mos es­mę – stip­rin­ti po­lik­li­ni­kas, o ne tik in­ ves­tuo­ti pi­ni­gus į li­go­ni­nių plėt­rą. „Į li­go­ni­nę žmo­gus pa­ten­ka ne taip jau daž­nai. Kar­tą per me­tus ar­ba dar re­čiau. Ki­tas ir per vi­są gy­ve­ni­ mą ten ne­bū­na. O po­lik­li­ni­kos pri­ rei­kia tik­rai daž­niau. Ge­ro­kai daž­ niau“, – pa­brė­žė Sei­mo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas.

Ar­tū­ras Zuo­kas:

Po­lik­li­ni­ka šia­me ra­ jo­ne – tai žvilgs­nis į prie­kį, nes tai per­ spek­ty­vus ra­jo­nas, ku­ria­me gy­ven­to­jų tik dau­gės.

Su­ren­gė iš­va­žiuo­ja­mą­jį po­sė­dį

Nau­jo­ji Pi­lai­tės po­lik­li­ni­ka bu­vo pa­sta­ty­ta ga­na grei­tai – kiek dau­ giau nei per me­tus. Ta­čiau ke­lias nuo kal­bų iki rea­lių dar­bų pra­džios bu­vo ga­na il­gas. Bran­din­ti sva­jo­nę pra­dė­ta dau­giau nei prieš 10 me­tų. Prieš tre­jus me­tus iš­va­žiuo­ja­mą­jį po­sė­dį į se­ną­sias Pi­lai­tės fi­lia­lo pa­ tal­pas bu­vo su­ren­gęs Sei­mo Svei­ka­

„„Pas­lau­ga: Pi­lai­tės gy­ven­to­jus trau­kia ne tik nau­ja po­lik­li­ni­ka, bet ir ma­

lo­nūs, be­si­šyp­san­tys me­di­kai.

„„ Kont­ras­tai: mo­der­niau­sio sos­ti­nės

įsi­kū­ru­sio­je po­lik­li­ni­ko­je. 

tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Tuo­met Svei­ ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja nau­jo Pi­lai­tės šei­mos me­di­ci­nos cent­ro sta­ty­bos fi­nan­sa­vi­mą įtrau­kė į Vals­ ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mą. My­nė dau­gia­bu­čio slenks­čius

Ko ge­ro, ver­ta pri­si­min­ti ir tai, kaip at­ro­dė se­no­ji Vy­dū­no gat­vės 15ame dau­gia­bu­ty­je įsi­kū­ru­si po­lik­ li­ni­ka. Įp­ras­tas, ne pa­ts nau­jau­sias dau­gia­bu­tis, ke­li laip­tai, se­nos iš­ kle­ru­sios du­rys – toks po­lik­li­ni­kos vaiz­de­lis pa­si­tik­da­vo Pi­lai­tės mik­ ro­ra­jo­no gy­ven­to­jus. 2011 m. ru­de­nį „Vil­niaus die­nos“ žur­na­lis­tai lan­kė­si Pi­lai­tė­je ir do­ mė­jo­si po­lik­li­ni­kos lan­ky­to­jų nuo­ mo­ne apie gy­dy­mo įstai­gos dar­ bą ir priei­na­mu­mą gy­ven­to­jams. Pen­kių mė­ne­sių duk­ry­tę au­gi­nan­ ti Vik­to­ri­ja se­ną­ją po­lik­li­ni­ką ir gy­ rė, ir pei­kė. „Aiš­ku, Ka­ro­li­niš­kių po­lik­li­ni­kos Pi­lai­tės fi­lia­las iš vi­sų įstai­gų čia ge­ riau­sias, bent jau dėl to, kad jei rei­kia, be var­go ty­ri­mų nu­siun­čia į cent­ri­nę Ka­ro­li­niš­kių po­lik­li­ni­ką. Ki­tos įstai­ gos Pi­lai­tė­je to pa­siū­ly­ti ne­ga­li. O du kar­tus per mė­ne­sį ke­liau­ja­me pa­si­ tik­rin­ti į pri­va­čią po­lik­li­ni­ką“, – žur­ na­lis­tams dės­tė Vik­to­ri­ja. Mo­te­ris tuo­met ti­ki­no, kad jau bu­vo ap­si­pra­tu­si su kliū­ti­mis, ku­ rias tek­da­vo įveik­ti ke­liau­jant į Vy­ dū­no gat­vės 15-ame na­me įsi­kū­ru­ sį Ka­ro­li­niš­kių po­lik­li­ni­kos fi­lia­lą. „Bend­rai kal­bant, Pi­lai­tė pui­kiai pri­tai­ky­ta ve­ži­mė­liams, nuo­va­žos yra vi­sur. Ta­čiau priė­jęs prie po­lik­ li­ni­kos at­si­du­ri tar­si ki­ta­me mies­ to mik­ro­ra­jo­ne“, – skės­čio­jo ran­ ko­mis pa­šne­ko­vė.


7

8<C<%Â&#x201C;/.9.;1 6< 

PILAITÄ&#x2013;

8p.

diena.lt/naujienos/miestas OriginalĹŤs ĹĄv. VelykĹł stalo valgiai.

jausia poliklinika TebÄ&#x2014;ra saugiausia Vilniuje Jonas Varnas

j.varnas@diena.lt

SostinÄ&#x2014;s policininkai, paklausti, kas PilaitÄ&#x2014;je kelia problemĹł, tik gĹŤĹžÄ?ioja peÄ?iais: â&#x20AC;&#x17E;Gal tik kaimynai patriukĹĄmauti mÄ&#x2014;gsta...â&#x20AC;&#x153; Be linksmybiĹł nÄ&#x2014;ra nusikaltimĹł

` _NW\[\ TfcR[a\WNV N[X`Ă&#x2DC;VNb Obc\ ]_VcR_`aV TfQfaV` QNbTVNObĂ&#x2DC;V\ Obab\`R 

IĹĄ tiesĹł poliklinika pasitikdavo aukĹĄtais ĹĄaligatviĹł borteliais, o ir ant jĹł vargu ar pavyks veĹžimÄ&#x2014;lÄŻ uĹžkelti â&#x20AC;&#x201C; visas ĹĄaligatvis nusÄ&#x2014;tas aplinkiniĹł namĹł gyventojĹł automobiliais. Prasibrovus pro maĹĄinĹł uĹžtvarÄ&#x2026; laukia nauja kliĹŤtis â&#x20AC;&#x201C; laiptelis ir daugiabuÄ?io durys su spyruokle, uĹžsitrenkianÄ?ios paÄ?iu nepalankiausiu momentu. ÄŽveikus ĹĄiuos barjerus galima atsikvÄ&#x2014;pti, bet, norint tÄ&#x2122;sti kelionÄ&#x2122; ÄŻ gydytojo kabinetÄ&#x2026;-butÄ&#x2026;, veĹžimÄ&#x2026; vis dÄ&#x2014;lto tekdavo palikti po laiptais. Vizitai trukdÄ&#x2014; gyventojams

PilaitÄ&#x2014;s seniĹŤnas A.Ĺ niras yra pasakojÄ&#x2122;s â&#x20AC;&#x17E;Vilniaus dienaiâ&#x20AC;&#x153;, kad visuomeniniĹł pastatĹł trĹŤkumas mikrorajone buvo juntamas labai ilgai. Kai po 1990-ĹłjĹł Ä&#x2014;mÄ&#x2014; kurtis PilaitÄ&#x2014;s mikrorajonas, ypaÄ? buvo juntamas visuomeninÄ&#x2014;s paskirties statiniĹł trĹŤkumas. TodÄ&#x2014;l ne tik sveikatos prieĹžiĹŤros ÄŻstaigos, bet, pavyzdĹžiui, ir paĹĄtas, ir kitos ÄŻstaigos kĹŤrÄ&#x2014;si pirmuose daugiabuÄ?iĹł aukĹĄtuose. Viena vertus, toks sprendimas priimtas iĹĄ reikalo. Kita vertus, seniĹŤnas sakÄ&#x2014;, kad tokia sistema turi â&#x20AC;&#x17E;uĹžslÄ&#x2014;pto patogumo â&#x20AC;&#x201C; reikia ÄŻ poliklinikÄ&#x2026;, ir tu jau Ä?iaâ&#x20AC;&#x153;. â&#x20AC;&#x17E;PilaitÄ&#x2014;je tvarka tokia pat, kaip ir visoje Lietuvoje, â&#x20AC;&#x201C; ĹĄeimos kabinetuose tik minimalios paslaugos, o jei reikia tyrimĹł, pacientai siunÄ?iami ÄŻ KaroliniĹĄkiĹł poliklinikÄ&#x2026;, jei dar kas nors rimÄ?iau â&#x20AC;&#x201C; ÄŻ SantariĹĄkesâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; aiĹĄkino esamÄ&#x2026; tvarkÄ&#x2026; seniĹŤnas. TaÄ?iau jau prieĹĄ kelerius metus A.Ĺ niras tikino, kad anksÄ?iau ar vÄ&#x2014;liau naujoji poliklinika bus. â&#x20AC;&#x17E;PamaĹžu laikomÄ&#x2014;s politikos iĹĄkraus-

:N_TN_Va\`C\_\OW\cNVaĂ&#x203A;`[b\a_

tyti tokias ÄŻstaigas iĹĄ daugiabuÄ?iĹł. Viena vertus, pacientams nepatogu po butus lakstyti ir gydytojĹł ieĹĄkoti, kita vertus, pabandykime suprasti ir daugiabuÄ?io gyventojus: atsibunda Ĺžmogus, o Ä?ia srautas lankytojĹłâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; vaizdĹžiai nupasakojo A.Ĺ niras. PrabÄ&#x2014;gus kuriam laikui seniĹŤno PR prognozÄ&#x2014;s pasitvirtino.

PilaitÄ&#x2014;s poliklinika

â&#x20AC;&#x17E;Esminis teiginys apie PilaitÄ&#x2122; bĹŤtĹł toks â&#x20AC;&#x201C; tai vienas ramiausiĹł ir saugiausiĹł mikrorajonĹł Vilniaus miesteâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; teigÄ&#x2014; sostinÄ&#x2014;s 5-ojo policijos komisariato vadovas Petras Burdelis. Daugiausia gyventojĹł skundĹł ĹĄis teritorinis policijos komisariatas sulaukia dÄ&#x2014;l triukĹĄmo. â&#x20AC;&#x17E;Bet daugiau tokiĹł skundĹł yra KaroliniĹĄkÄ&#x2014;se ir Lazdynuose, o jau naujesniuose blokiniuose daugiabuÄ?iuose VirĹĄuliĹĄkÄ&#x2014;se ir PilaitÄ&#x2014;je maĹžiauâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; architektĹŤros subtilybes atskleidÄ&#x2014; komisaras. Daugiausia kreipiamasi dÄ&#x2014;l kaimynĹł tarpusavio vaidĹł, bet ne dÄ&#x2014;l trankios muzikos ar krykĹĄtaujanÄ?iĹł vaikĹł. Pasak PilaitÄ&#x2014;je ÄŻsikĹŤrusio Prevencijos poskyrio vyr. tyrÄ&#x2014;jo Edvardo Kazanskio, ÄŻtampÄ&#x2026; kartais truputÄŻ kelia penkiuose savivaldybÄ&#x2014;s nuomojamuose daugiabuÄ?iuose ÄŻsikĹŤrÄ&#x2122; socialiai remtini vilnieÄ?iai. Vis dÄ&#x2014;lto, anot pareigĹŤnĹł, ir ten palyginti ramu. â&#x20AC;&#x17E;Jiems atsiradus, ĹĄiek tiek pasikeitÄ&#x2014; kriminogeninÄ&#x2014; situacija rajone, socialiai iĹĄlaikomi asmenys pritraukÄ&#x2014; tam tikrĹł asmenĹł, kurie atÄ&#x2014;jo ÄŻ ĹĄÄŻ rajonÄ&#x2026;, tada atsirado nusikaltimĹł, kuriĹł ĹĄiame mikrorajone nebuvo, taÄ?iau ilgainiui si-

tuacija nusistovÄ&#x2014;jo ir stabilizavosiâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; apibendrino pareigĹŤnas. Nesaugias ir daugiau problemĹł kelianÄ?ias vietas rajone sunku iĹĄskirti, nes tokiĹł tiesiog nebÄ&#x2014;ra. Mikrorajone beveik nÄ&#x2014;ra kaviniĹł, restoranĹł ar klubĹł â&#x20AC;&#x201C; ramus naktinis gyvenimas yra esminis maĹžo nusikalstamumo rodiklis. â&#x20AC;&#x17E;Buvo viena tokia â&#x20AC;&#x201C; Priegliaus gatvÄ&#x2014;je esanÄ?iame prekybos centre veikÄ&#x2014; naktinis baras. Ten buvo ÄŻvairiĹł problemĹł â&#x20AC;&#x201C; nuo muĹĄtyniĹł iki apiplÄ&#x2014;ĹĄimĹł, bet jÄŻ uĹždarÄ&#x2014;, Ĺžinoma, ne be mĹŤsĹł pagalbosâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; paaiĹĄkino E.Kazanskis. Be kita ko, PilaitÄ&#x2014; nÄ&#x2014;ra populiari ir dÄ&#x2014;l gana didelio atstumo nuo miesto centro, tad Ä?ia linksminasi nebent vietos jaunimas. Vagys PilaitÄ&#x2122; aplenkia

Ĺ ia rajonas miegamasis, tad ďŹ ksuojama vagysÄ?iĹł iĹĄ maĹĄinĹł ir nuo jĹł. Naujojoje PilaitÄ&#x2014;je neseniai buvo ÄŻrengtos stovÄ&#x2014;jimo aikĹĄtelÄ&#x2014;s po daugiabuÄ?iais, ÄŻ kurias ÄŻÄ&#x2014;jimas nerakinamas, nÄ&#x2014;ra ir vaizdo stebÄ&#x2014;jimo kamerĹł. Anot pareigĹŤnĹł, taip gyventojai bando sutaupyti, taÄ?iau vagims tai labai paranku. Bet ir tokios vagystÄ&#x2014;s PilaitÄ&#x2014;je vis dÄ&#x2014;lto tÄ&#x2014;ra pavieniai atvejai. â&#x20AC;&#x17E;Dauguma vagysÄ?iĹł, ypaÄ? nuo automobiliĹł, ÄŻvykdoma SavanoriĹł prospekto pusÄ&#x2014;je esanÄ?iose KaroliniĹĄkÄ&#x2014;se, Lazdynuose. Matyt, vagims ten arÄ?iau, ir PilaitÄ&#x2014; lieka nuoĹĄaly, jÄ&#x2026; apeina ĹĄonu. PlÄ&#x2014;ĹĄimĹł irgi nedaug, bĹŤtĹł galima iĹĄskirti LaisvÄ&#x2014;s prospekto poĹžemines perÄ&#x2014;jas, ten jĹł pasitaiko, taÄ?iau su Pilaite tai visiĹĄkai nesu-

Nuo metĹł pradĹžios PilaitÄ&#x2014;je uĹžfiksuoti nusikaltimai

sijÄ&#x2122;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; pasakojo komisariato vadovas P.Burdelis. PilaitÄ&#x2014;je, kaip ir visoje sostinÄ&#x2014;je bei ĹĄalyje, juntamas didelis patruliĹł stygius, taÄ?iau policija dirba kaip iĹĄgali. Ĺ iuo metu PilaitÄ&#x2014;je policijos nuovados nÄ&#x2014;ra â&#x20AC;&#x201C; vietoj jos ÄŻsikĹŤrÄ&#x2122;s Prevencijos poskyris. â&#x20AC;&#x17E;Visi pareigĹŤnai Ä?ia â&#x20AC;&#x201C; vyrai, moterĹł Ä?ia nedirba, motinystÄ&#x2014;s atostogĹł niekas neina, tad darbas niekada nestringaâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; ĹĄmaikĹĄtavo komisaras. PareigĹŤnai pastebi, kad be stiprios kaimynystÄ&#x2014;s PilaitÄ&#x2014;je tikrai nebĹŤtĹł taip saugu, kaip dabar yra. Problemos dÄ&#x2014;l automobiliĹł

DidĹžiausia PilaitÄ&#x2014;s problema yra automobiliĹł statymas. YpaÄ? senos architektĹŤros daugiabuÄ?iĹł kiemuose jiems neuĹžtenka vietos. â&#x20AC;&#x17E;PilaitÄ&#x2014; buvo projektuojama dar tarybiniais laikais â&#x20AC;&#x201C; visai laiptinei skirdavo porÄ&#x2026; automobiliĹł vietĹł, o dabar viena ĹĄeima kartais turi ir tris maĹĄinas. Vieni stato, o kiti skundĹžia. Pro pirĹĄtus neĹžiĹŤrime ÄŻ tuos, kurie dviem ratais kone ÄŻ laiptinÄ&#x2122; ÄŻvaĹžiuoja ar automobilÄŻ palieka perÄ&#x2014;joje, taÄ?iau bandome iĹĄlikti supratingi ir gyventojamsâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; atviravo prevencijos specialistas E.Kazanskis. PilaitÄ&#x2014;s gyventojai sukasi, kaip iĹĄmano, â&#x20AC;&#x201C; nemaĹžai gyventojĹł automobilÄŻ neleistinoje vietoje palieka vÄ&#x2014;lai vakare ir stengiasi kuo anksÄ?iau ryte jÄŻ perstatyti tvarkingai, kad atsidarius nuovadai bei prasidÄ&#x2014;jus darbui to nespÄ&#x2014;tĹł uĹžďŹ ksuoti pareigĹŤnai.

Komisariato nestatys

NuĹžudymai

0

SunkĹŤs sveikatos sutrikdymai

0

NesunkĹŤs sveikatos sutrikdymai

8

IĹĄĹžaginimai

0

VagystÄ&#x2014;s

40

PlÄ&#x2014;ĹĄimai

0

SukÄ?iavimai

3

Turto sunaikinimo ar sugadinimo atvejai

6

ÄŽt raukimai ÄŻ prostitucijÄ&#x2026;

0

PilaitÄ&#x2014;s poliklinikoje, KaraliauÄ?iaus g. 11, dirba 11 specialistĹł:

Nusikalstamos veikos, susijusios su 2 disponavimu narkotinÄ&#x2014;mis ar psichotropinÄ&#x2014;mis medĹžiagomis

ď Ž 3 ĹĄeimos gydytojai,

VieĹĄosios tvarkos pa Ĺžeidimai

ď Ž 4 vaikĹł ligĹł gydytojai, ď Ž akuĹĄeriai-ginekologai,

KeliĹł transporto eismo saugumo ar transporto priemoniĹł eksploatavimo taisyk liĹł pa Ĺžeidimai 0

ď Ž burnos higienistas.

Kitos nusikalstamos veikos

1

4

Pi laitÄ&#x2122; pri ĹžiĹŤ rintis Vil niaus 5asis policijos komisariatas ÄŻsikĹŤrÄ&#x2122;s transformatorinÄ&#x2014;je. PareigĹŤnai Ä?ia dirba apgailÄ&#x2014;tinomis sÄ&#x2026;lygomis. 2010 m. skelbta, kad naujas komisariato ir KeliĹł policijos valdybos pastatas netoli PilaitÄ&#x2014;s kainuotĹł daugiau nei 17 mln. litĹł. TaÄ?iau Fi nansĹł mi nisterija Vyriausybei siĹŤ lo kol kas nestatyti naujo policijos pastato Vil niuje. Jam skir tus pi ni gus siĹŤ loma skirti naujam KlaipÄ&#x2014;dos policijos pastatui. Naujo KlaipÄ&#x2014;dos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastato statybos turÄ&#x2014;tĹł prasidÄ&#x2014;ti ĹĄiemet.

ď Ž Artimiausiu metu savo paslaugas

pradÄ&#x2014;s teikti odontologas, akiĹł ligĹł ir LOR (ausĹł, nosies ir gerklÄ&#x2014;s ligĹł) specialistai.

1

Registruotis pas gydytojus ÄŻ PilaitÄ&#x2014;s poliklinikÄ&#x2026; galima: ď Ž tel. (8 5) 230 7114; ď Ž atÄ&#x2014;jus ÄŻ poliklinikÄ&#x2026; KaraliauÄ?iaus g. 11;

vieĹĄosios tvarkos paĹžeidimas ĹĄiemet uĹžfiksuotas PilaitÄ&#x2014;je.

ď Ž internetu â&#x20AC;&#x201C; www.karpol.lt. ď Ž Poliklinikos darbo laikas: darbo

dienomis 7â&#x20AC;&#x201C;20 val. PilaitÄ&#x2014;s poliklinikos ne darbo metu galima kreiptis ÄŻ KaroliniĹĄkiĹł poliklinikÄ&#x2026; L.AsanaviÄ?iĹŤtÄ&#x2014;s g. 27A: ď Ž ĹĄeĹĄtadienÄŻ 8â&#x20AC;&#x201C;12 val.

Paremk VĹĄÄŽ KaroliniĹĄkiĹł poliklinikÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; paskirk 2 % sumokÄ&#x2014;to pajamĹł mokesÄ?io paramai. www.karpol.lt

ď ŽÄŽvertinimas: ]N`NX]\YVPVW\`]N_RVTĂ­[Ăş=VYNVaĂ&#x203A;f_NcVR[N`_NZVNb`VĂşV_`NbTVNb`VĂş_NW\[Ăş 

._aĂ­_\:\_\g\c\[b\a_


8

8<C<%“/.9.;1 6< 

PILAITĖ

Originalūs šv. Velykų stalo valgiai Virginija Skučaitė

Sveikos gyvensenos ir mitybos propaguotoja Danutė Kunčienė siūlo netradicinių šventinių patiekalų receptų, bylojančių apie gamtos atbudimą.

Kalakutienos filė su braškių padažu

Saulės kepsniukai

 50 g viskio,

 2 stiklinės sumaltų kepintų saulėg-

 50–100 g pomidorų sulčių,

rąžų,

 šaukštelis kalendrų,

 2 stiklinės vidutine tarka sutarkuo-

 šaukštelis džiovintų maltų krienų,

 500 g kalakutienos filė,  aitrioji paprika,  imbiero šaknis,  kuminų miltelių,

Nuplautą mėsą supjaustome gabaliukais maždaug po 80 g ir valandai įdedame į anksčiau paruoštą mari šaukštas medaus,  keli šoninės gabalėliai (geriau pirkti natą. Marinuotus kalakutienos gabaliukus kepame tam skirtame inde iki juos pakuotėje supjaustytus), 180 laipsnių įkaitusioje orkaitėje 25–30  šiek tiek cukraus, minučių. Šoninės gabaliukus kepame  200 g braškių, keptuvėje, kol jie smarkiai apskrus.  druskos, Prieš užvirdami bulves, ant braškių  grietinėlės bulvių košei.

termovizija, butų remontas Tel. 8 612 40 623 Suteikiame garantiją

tų morkų,  0,5 stiklinės troškintų svogūnų,

 0,5 citrinos,

 3 bulvės,

Pastatų renovacija,

Į dubenį sutarkuojame imbierą, išspaudžiame pusės citrinos sultis, įdedame šaukštą medaus su trupučiu druskos ir įberiame žiupsnį kuminų miltelių, supjaustytą aitrią ją papriką.

užpilame cukraus, kad uogos išleistų sultis. Po 15 minučių braškes su jų sultimis supilame į puodą ir kelias minutes verdame pamaišydami. Tuomet supilame viskį ir, patraukę nuo ugnies puodą, jame sutriname braškes. Šį padažą pilame ant indo, kuriame patieksime kalakutieną, dugno. Tuo metu priešinguose lėkštės pakraščiuose išdėliojame kalakutienos gabaliukus, o tarp jų, į lėštės vidurį, sudedame paruoštą bulvių košę. Patiekalo viršų pabarstome susmulkintais iškepusios šoninės t ra š k učiais.

 0,5 šaukštelio druskos.

Viską sumaišome, suminkome ir šlapiomis rankomis formuoajme kepsnelius. Sudedame juos į riebalais išteptą, sėlenėlėmis pabarstytą kepimo skardą ir kepame 180 laipsnių įkaitusioje orkaitėje 15 minučių. Tuomet mentele at sargiai apverčiame kepsnelius ir kepame dar 15 minučių.

Datulių skaniukas  10 datulių,  2 šaukštai maltų kvietinių sėlenė-

lių,  2 šaukštai maltų paskrudintų sau-

lėgrąžų arba moliūgų sėklų,  2–3 šaukštai svarainių ar kito pa-

našaus skonio sirupo.

Nuplautas datules pamirkome sirupe, pavoliojame saulėgrąžų ir sėlenėlių mi ši ny je – skaniukas paruoštas.

2013-03-28 Pilaite  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you