Page 1

Miestas

2p.

Lietuva

Kauno senamiestyje merginą sumušusiam buvusiam pasaulio bušido čempionui pareigūnai uždėjo antrankius.

5p. Pre­zi­den­tės D.Gry­baus­kai­tės ofi­cia­lių vi­zi­tų fa­vo­ri­tas – Briu­se­lis.

Pasaulis

8p.

Kau­nas ne­tru­kus virs teat­rų sos­ti­ne: pra­si­dės fes­ti­va­lis „Lie­tu­vos teat­rų pa­va­sa­ris“.

Britų premjeras D.Cameronas veltėdžių iš užsienio nelaukia.

12p.

Trečiadienis kovo 27, 2013 Nr. 70 (19931) Kaunodiena.lt 2 Lt

Legendinė spor­to ha­lė – kong­re­sų rū­mų še­šė­ly­je

Neį­ga­lu­mo pa­žy­mų vers­las Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Dar ke­le­tas štri­chų, ir pro­ku­ro­ rai per­duos teis­mui Neį­ga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­bos Kau­no sky­riaus dar­buo­to­jų ir ki­tų su neį­ga­lu­mo pa­žy­mų vers­lu su­si­ ju­sių as­me­nų ko­rup­ci­jos by­lą. Įta­ria­mų­jų bū­rys

Neį­ga­l u­m o ir dar­b in­g u­m o nu­ sta­ty­mo tar­ny­bos (NDNT) Kau­ no sky­riui teis­me at­sto­vaus ke­ tu­ri įta­ria­mai­siais pri­pa­žin­ti šios įstai­gos dar­buo­to­jai, vie­nas šei­ mos svei­ka­tos cent­ro gy­dy­to­jas, ke­li pa­cien­tai ir dar dau­gy­bė įta­ ria­mų­jų. Tei­sia­mų­jų suo­lą užims, ko ge­ro, įspū­din­gai daug per teis­ mų pra­kti­ką įta­ria­mų­ jų – 30.

4

Dienos citata „Nie­kur ne­sku­ba­me. Svar­ bu, kad Mar­ko bū­tų pa­si­ ren­gęs le­mia­moms VTB ly­gos ir LKL ko­voms“, –

„„Sunkmetis: tar­pu­ka­riu pa­sta­ty­ta Kau­no spor­to ha­lė iš­gy­ve­na blogiausią lai­ko­tar­pį per vi­są sa­vo eg­zis­ta­vi­mą.

Kau­ną valdančių kon­ser­va­to­rių idė­ja mies­te sta­ty­ti kong­re­sų rū­mus stu­mia­ma į prie­kį. Kau­no spor­to ha­lė, ku­ri, Ne­mu­no sa­lo­je at­si­ra­dus mo­der­niai „Žal­gi­rio“ are­ nai, na­tū­ra­liai pra­ra­do bu­vu­sią trau­ką ir užim­tu­mą, pa­nar­din­ta į di­de­les sko­las. A.Siaurusevičius išsaugojo postą

5p.

Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Šil­dy­mo se­zo­nas – šo­kas

Aš­tun­tą de­šimt­me­tį skai­čiuo­ jan­čiai Kau­no spor­to ha­lei atė­ jo sun­kūs lai­kai. Jos va­do­vų gal­vos skaus­mu ta­po ne tik neaiš­ki miesto val­džios po­zi­ci­ja dėl objekto atei­ ties, bet ir ski­ria­mi tru­pi­niai fi­nan­ sa­vi­mui.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Se­no­ji spor­to ha­lė, kaip ir dau­ ge­lis kau­nie­čių, la­biau­siai bi­jo šil­ dy­mo se­zo­no. Sąs­kai­tos už šil­dy­mą šiam ob­jek­tui itin smar­kiai ker­ta per ki­še­nę. S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no spor­to cent­ro, ku­rį su­da­ro sta­dio­ nas ir ha­lė, di­rek­to­riaus pa­va­duo­ to­jas Rai­mun­das Mi­la­daus­kas ne­ slė­pė: šią žie­mą dvi die­nas šil­dy­ta ha­lė ad­mi­nist­ra­ci­jai kai­na­ vo 2 tūkst. li­tų.

2

„Žal­gi­rio“ vyr. tre­ne­ris Joa­nas ­ Pla­za džiau­gė­si, kad po pa­tir­tos trau­mos M.Po­po­vi­čius spar­čiai sveiks­ta ir grei­tai pa­dės ko­man­dai.

9p.


2

Trečiadienis, kovo 27, 2013

miestas

Oro kokybė Kaune 0

21

50mg/m3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

1,58

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

48

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Legendinė s kong­re­sų rū­ 1 Ži­no­ma, kong­re­sų rū­mai Kau­nui Rū­mams – de­ta­lu­sis pla­nas

„„Ag­re­si­ja: R.Mor­ke­vi­čius gat­vė­je už­si­puo­lė ir su­ža­lo­jo tie­siog pro ša­lį ei­nan­čią mer­gi­ną. 

Manto Stankevičiaus nuotr.

Čem­pio­ną tram­dė po­li­ci­ja Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

Daug­kar­ti­nis Tai­lan­do bok­so ir bu­ši­do tur­ny­rų nu­ga­lė­to­jas Re­mi­ gi­jus Mor­ke­vi­čius praė­ju­sį penk­ ta­die­nį bu­vo su­lai­ky­tas ir už­da­ry­ tas į areš­ti­nę. Įta­ria­ma, kad jis gat­ vė­je su­mu­šė mer­gi­ną, o vė­liau pa­ si­prie­ši­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nui. Mer­gi­na pra­ra­do są­mo­nę

Kau­nie­tis, kaip įta­ria­ma, 20-me­ tę praei­vę už­puo­lė apie 22 val. Tai nu­ti­ko Vil­niaus gat­vė­je, kai ši su dviem tris­de­šimt­me­tė­mis mo­te­ ri­mis ir vie­nos jų paaug­le duk­te­ ri­mi ėjo na­mo iš ka­vi­nės. „Iš pi­ce­ri­jos pa­rū­ky­ti išė­jęs vy­ ras grie­bė se­se­riai už už­pa­ka­lio. Jai at­si­su­kus, jis pro­fe­sio­na­liai ir tech­niš­kai spy­rė jai iš ko­jos į vei­ dą. Se­sė at­bu­la kri­to ant Se­na­ mies­čio grin­di­nio, pra­ra­do są­mo­ nę“, – pa­sa­ko­jo įvy­kio liu­dy­to­ja. Anot jos, vie­nin­te­lė nu­ken­tė­ju­sios mer­gi­nos kal­tė – ji at­si­dū­rė ne lai­ ku ir ne vie­to­je. Kai mo­te­rys puo­lė skam­bin­ ti po­li­ci­jai, smur­tau­to­jas lei­do­ si bėg­ti. „Ban­dė­me vy­tis, bet jis pa­spru­ko. Kaip vė­liau su­ži­no­jo­ me, spar­dy­to­jas bu­vo su­gau­tas tik dėl pui­kaus po­li­ci­jos dar­bo ir vie­ no vai­ki­no, ku­ris pa­dė­jo jį gau­dy­ti ir at­pa­žin­ti“, – dė­ko­jo mo­te­ris.

Pa­si­ro­do, Kau­ne vaikš­to ne­prog­no­ zuo­ja­ma žu­dy­mo ma­ši­na, ku­ri tu­ri stip­rius rau­me­nis. Pri­rei­kė ir psi­cho­lo­go

Nu­ken­tė­ju­sia­jai, jos ar­ti­mų­jų tei­ gi­mu, su­žeis­tas vei­das: no­sis, lū­ pa, nu­skel­tas dan­tis, su­trenk­tas spran­das, nu­sta­ty­tas sme­ge­nų su­tren­ki­mas, pri­rei­kė psi­cho­lo­ go pa­gal­bos. Ji bu­vo nu­vež­ta į li­ go­ni­nę. „Il­gai gal­vo­jo­me, ar vie­šin­ti šį įvy­kį, bet la­bai ti­ki­mės, kad tai pa­dės iš­veng­ti ki­tų ga­li­mų nu­si­ kal­ti­mų. Šis bu­vęs bu­ši­do čem­ pio­nas da­ro gė­dą šiuo me­tu spor­ tuo­jan­tiems vai­ki­nams ir vi­siems vy­rams. Pa­si­ro­do, Kau­ne vaikš­to

ne­prog­no­zuo­ja­ma žu­dymo ma­ ši­na, ku­ri tu­ri stip­rius rau­me­nis, ati­tran­ky­tą gal­vą ir ne­tu­ri šir­dies. Šį kar­tą nu­ken­tė­ju­sio­ji pa­sveiks, bet tik lai­ko klau­si­mas, ka­da bus jo ki­tas ir gal­būt mir­ti­nas no­kau­ tas gat­vė­je. Ir kam: vai­kui, mer­ gi­nai, mo­čiu­tei?“ – pik­ti­no­si pa­ šne­ko­vė. Pra­dė­ju­si svars­ty­ti, kas gre­sia už­puo­li­kui, pa­šne­ko­vė sa­kė te­ no­rin­ti vie­no. „La­biau­siai no­ri­si, kad jam grės­tų di­džiu­lė gė­da. Ko­ kios jam dar rei­kia pa­mo­kos, kad su­sto­tų?“ – klau­sė nu­ken­tė­ju­sio­ sios se­suo. Skriau­di­kas no­ri tai­ky­tis?

Nu­ken­tė­ju­sio­sios se­suo po­rta­lui kau­no­die­na.lt vakar po pietų tei­ gė, kad ty­rė­ja per­da­vė R.Mor­ke­ vi­čiaus no­rą tai­ky­tis. „O ką reiš­ kia tai­ky­tis? Jis atei­na, at­si­pra­šo? Ty­rė­jai jis mi­nė­jo, kad no­rė­tų at­ ly­gin­ti ža­lą, jei to­kia pa­da­ry­ta. Tie­sio­giai iš jo pa­ties ne­sa­me ga­ vę jo­kio pa­siū­ly­mo. Bet jis tik­ riau­siai pri­pra­tęs leng­vai iš­si­suk­ ti“, – pik­ti­no­si mo­te­ris. Ji sa­kė, kad mer­gi­na te­bė­ra su­ krės­ta, apie įvy­kį ne­ga­li net kal­ bė­ti, te­be­ne­šio­ja kak­lo įtva­rą, ta­ čiau sveiks­ta. „Už­p uo­l i­m ą ma­č iu­s i ma­n o paaug­lė duk­ra ir­gi iš­tik­ta šo­ko. Pa­ti su­pran­ta, kad tai yra ne­nor­ ma­lu. Psi­cho­lo­gi­nė ža­la di­džiu­ lė“, – kal­bė­jo kau­nie­tė.

Pas­mer­kė fe­de­ra­ci­ja Lie­t u­vos bu­ši­do fe­de­ra­ci­ja ir ko­ vos me­no bend­r uo­me­nė va­kar dėl R.Mor­ke­vi­čiaus iš­puo­lio iš­pla­ ti­no pa­reiš­k i­mą: Vi­sų ko­vos me­nų pa­ma­tas – vi­sų pir­ma ne tech­ni­ka, bet gar­bės ko­ dek­sas, ku­ris kiek­vie­nam atė­ju­siam į spor­to sa­lę die­gia­mas nuo pat ma­ žens. Ko­vos me­nus kul­ti­vuo­jan­tis žmo­gus au­to­ma­tiš­kai įpa­rei­go­ja­ mas šiuos ge­bė­ji­mus nau­do­ti tik sa­ vi­gy­nai ir nie­kam ki­tam. Su jau mi­nė­tu spor­ti­nin­ku fe­de­ra­ ci­jos ke­liai iš­si­sky­rė prieš pen­ke­ rius me­t us, spor­t i­n in­k ui pa­si­r in­ kus ki­tus gy­ve­ni­mo prio­ri­te­tus. Tvir­t ai pa­reiš­k ia­me, kad toks spor­t i­n in­k ų el­ge­sys nie­k uo­met ne­bu­vo, nė­ra ir ne­bus to­le­r uo­t i­ nas nė vie­no­je ko­vos me­nų fe­de­ ra­ci­jo­je, o tuo la­biau Lie­tu­vos bu­ ši­do fe­de­ra­ci­jo­je. Kiek­vie­nas žmo­ gus, ne­prik­lau­so­mai, ar jis spor­ti­ nin­kas, ar kas nors ki­tas, pri­va­lo at­sa­ky­ti už sa­vo veiks­mus.

Por­ta­lo kau­no­die­na.lt ži­nio­mis, bu­vęs pro­fe­sio­na­lus spor­ti­nin­ kas po už­puo­li­mo areš­ti­nė­je pra­ lei­do dvi pa­ras. Pra­dė­tas iki­teis­ mi­nis ty­ri­mas dėl R.Mor­ke­vi­čiaus pa­si­prie­ši­ni­mo vals­ty­bės tar­nau­ to­jui. Kau­no ap­skri­ties vy­riau­sio­ jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vas spau­dai Kęs­tu­tis Kas­ciu­ke­vi­čius tei­gė, kad ga­li bū­ti pra­dė­tas iki­ teis­mi­nis ty­ri­mas ir dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo bei mer­gi­nos su­ža­lo­ji­mo. Jei įta­ri­mai pa­si­tvir­ti­nų, tai bū­ tų ne pir­mas 30-me­čio R.Mor­ke­ vi­čiaus ag­re­si­jos pro­trū­kis vie­ šu­mo­je. Prieš tre­jus me­tus jis su­mu­šė chu­li­ga­nus tram­džiu­ sį po­li­ci­jos pa­rei­gū­ną. Tuo­met

Ėji­mas į duo­bę

Pa­sak R.Mi­la­daus­ko, sa­vi­val­dy­ bės ski­ria­mi (tiks­liau, ne­ski­ria­mi) pi­ni­gai yra di­džiau­sia ha­lės bė­da. Šiais me­tais vie­toj pla­nuo­tų 200 tūkst. li­tų vi­sam S.Da­riaus ir S.Gi­ rė­no spor­to cent­rui at­sei­kė­ta tik 95 tūkst. li­tų. „700 tūkst. li­tų – to­kia rea­ li su­ma me­tams, kad vi­sas spor­to cent­ras ga­lė­tų eg­zis­tuo­ti ne­grimz­ da­mas į sko­las“, – paaiš­ki­no R.Mi­ la­daus­kas. „Per­nai, – sa­kė jis, – skir­ta 400 tūkst. li­tų, o mes net ir tau­py­da­mi tu­rė­jo­me apy­tik­riai 250 tūkst. li­tų sko­los. Ko ge­ro, su­pran­ta­te, ko­kie bus šių me­tų ro­dik­liai su tiek skir­ tų pi­ni­gų.“

spor­ti­nin­kas at­si­pir­ko 2 600 li­tų pi­ni­gi­ne bau­da. Klu­bo va­do­vas šo­ki­ruo­tas

Ne pirmas kartas

kai­nuos ge­ro­kai dau­giau – de­šim­ tis mi­li­jo­nų li­tų. Šiuo me­tu jau ren­gia­mas kong­re­ sų rū­mų de­ta­lu­sis pla­nas – ruo­šia­ ma­si vi­suo­me­nės reik­mėms paim­ ti že­mę. „Gau­tas su­ti­ki­mas iš Na­cio­na­li­ nės že­mės tar­ny­bos, lei­di­mas pro­ jek­tuo­ti. Vie­ta jau pa­rink­ta kon­ kur­so bū­du – rū­mai tu­rė­tų iš­kil­ti Alek­so­te, Že­mo­jo­je Fre­do­je, ki­ta­ me Ne­mu­no kran­te ne­to­li Vy­tau­to Di­džio­jo til­to“, – in­for­ma­vo mies­to Ur­ba­nis­ti­kos ir ar­chi­tek­tū­ros sky­ riaus ve­dė­jas Ne­ri­jus Va­lat­ke­vi­čius. Kau­no kong­re­sų rū­mų en­tu­zias­ tai ma­no, kad 2014 m. ga­lė­tų bū­ ti pa­skelb­tas tech­ni­nio pro­jek­to, o 2015-ai­siais vyk­ti ran­go­vo kon­ kur­sas. Kol Kau­no val­džia ar­ti­na prie rea­ly­bės kong­re­sų rū­mų vi­zi­ją, spor­to ha­lei dras­tiš­kai ap­kar­py­tas fi­nan­sa­vi­mas.

Kau­no spor­to klu­bo „Ti­ta­nas“, kur R.Mor­ke­vi­čius spor­ta­vo, kol nu­trau­kė pro­fe­sio­na­lo kar­je­rą, pre­zi­den­tas Ma­rius Mi­siū­nas tei­ gė, kad įta­ri­mai ko­vo­to­jui jį la­bai nu­ste­bi­no. „Tie­sa sa­kant, esu šo­ ki­ruo­tas. Sun­ku pa­ti­kė­ti“, – kal­ bė­jo M.Mi­siū­nas. „Ti­ta­no“ va­do­vas tei­gė, kad šiuo me­tu jo san­ty­kiai su bu­vu­siu klu­bo spor­ti­nin­ku yra nu­trū­kę. Jį api­bū­di­no kaip la­bai ge­rą ko­vo­to­ ją, ta­čiau su­dė­tin­gą as­me­ny­bę. „Ži­not, jo vai­kys­tė la­bai ne­lai­ min­ga. Nuo 12 me­tų li­ko be tė­vų, jį au­gi­no mo­čiu­tė. Vie­nu mo­men­ tu lyg vis­kas bu­vo nor­ma­liai – jis mo­kė­si Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­ te­te, do­mė­jo­si bu­diz­mu, kla­jo­jo po vie­nuo­ly­nus“, – pa­sa­ko­jo M.Mi­ siū­nas.

Rimantas Mikaitis:

Var­gu ar kong­ re­sų rū­mai tik­tų spor­to ha­lė­je. „Esa­me šo­ko bū­se­nos po to­kio mies­to va­do­vų spren­di­mo“, – kal­ bė­jo S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no spor­to cent­ro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas. R.Mi­la­daus­kas tei­gė su­pran­ tan­tis, kad mies­tui trūks­ta pi­ni­gų, bet ne­slė­pė, ką ma­no apie val­džios skir­tą fi­nan­sa­vi­mą ha­lei ir S.Da­ riaus ir S.Gi­rė­no sta­dio­nui: „Tai – ėji­mas į duo­bę.“ Džiau­gia­si su­grį­žė­liais

„Kal­bant apie užim­tu­mą, ma­nau, ha­lei se­ka­si ga­na ne­blo­gai, – sa­kė

„„Vė­su: no­rint pri­šil­dy­ti ha­lę, šil­dy­mą 

700 tūkst. li­tų

– tiek me­tams rei­kia S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no spor­to cent­rui, kad ga­lė­tų eg­zis­tuo­ti be skolų. R.Mi­la­daus­kas. – Pa­ma­žu jau­čia­ me ten­den­ci­ją, kad čia grįž­ta kul­ tū­ros ren­gi­niai. Gal ne to­kie ma­siš­ ki kaip ki­tur, ta­čiau to­kie, ku­riems rei­kia ma­žes­nės erd­vės.“ Nors au­to­mo­bi­lių spūs­čių ir žmo­nių mi­nių, kaip bū­da­vo se­ niau, prie ha­lės jau ne­be­ma­ty­ti, R.Mi­la­daus­kas ti­ki­no, kad, ly­gi­ nant su praė­ju­siais me­tais, spor­to ren­gi­nių ha­lė­je taip pat pa­dau­gė­jo. Pa­sak jo, tam įta­kos tu­rė­jo ne tik mies­to ta­ry­bos su­ma­žin­ti nuo­mos įkai­niai, bet ir spren­di­mas įvai­ riems spor­to klu­bams, gau­nan­ tiems pa­ra­mą iš sa­vi­val­dy­bės, čia spor­tuo­ti pi­giau. „Pa­ga­liau pa­si­kvie­tė­me vi­sas tris rep­re­zen­ta­ci­nes mies­to ran­ ki­nio ko­man­das pas sa­ve, žai­džia­ mas ma­ža­sis fut­bo­las, bad­min­to­ nas. Da­bar jau vyks­ta po­kal­biai ir su Tink­li­nio fe­de­ra­ci­ja – gal ir jie pra­dės spor­tuo­ti ha­lė­je“, – vy­lė­ si R.Mi­la­daus­kas. Vis dėl­to jis ne­slė­pė, kad ha­lei pa­be­ria­mų fi­nan­sa­vi­mo tru­pi­nių pa­kan­ka ne­bent ne­di­de­liems sta­ ti­nio pa­to­bu­li­ni­mams. Ne­ver­ta net sva­jo­ti, kad se­no­ji ha­lė, gy­ve­nan­ti griež­tos die­tos re­ži­mu, taps šiuo­ lai­ki­nius kom­for­to rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­čiu ob­jek­tu. Ti­ki­si kon­di­cio­nie­riaus

„Šiek tiek su­tvar­kė­me šil­dy­mo sis­te­mą, – pa­si­džiau­gė R.Mi­la­ daus­kas. – Ge­ras spren­di­mas bu­ vo įsi­reng­ti du­ji­nius šil­dy­mo ko­ lek­to­rius.“


3

Trečiadienis, kovo 27, 2013

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

spor­to ha­lė – ­mų še­šė­ly­je

Is­to­ri­nis įvy­kis Kau­ną ap­lenks: renginių nebus Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Ar­tė­ja die­na, kai Lie­tu­va pir­mą kar­tą pir­mi­nin­kaus ES Ta­ry­bai. Ta pro­ga ža­da­ma iš­leis­ti 180 mln. li­tų įvai­riems ren­gi­niams, bet jie ap­lenks lai­ki­ną­ją sos­ti­nę. Nau­da – tik sos­ti­nei

prieš var­žy­bas rei­kia įjung­ti, iki jų li­kus trims va­lan­doms. And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Eu­ro­pos Są­jun­gos Ta­ry­bai Lie­tu­va pir­mi­nin­kaus nuo lie­pos. Per pir­ mi­nin­ka­vi­mo pus­me­tį Lie­tu­vo­je vyks apie 200 ren­gi­nių, ES vals­ ty­bių at­sto­vai po­sė­džiaus įvai­ rio­se dar­bo gru­pė­se. Lie­tu­va pir­ mi­nin­ka­vi­mui su­pla­na­vu­si skir­ti apie 180 mln. li­tų. Ki­tų ša­lių pa­tir­tis ro­do, kad per pir­mi­nin­ka­vi­mo pus­me­tį ša­ lį ap­lan­ko apie 30 tūkst. žmo­ nių – aukš­to ran­go pa­rei­gū­nų, dip­lo­ma­tų, eks­per­tų, žur­na­lis­tų ir vers­li­nin­kų, pa­dau­gė­ja tu­ris­tų. Sup­ran­ta­ma, jie iš­lei­džia ir daug pi­ni­gų, to­dėl pir­mi­nin­ka­vi­mas bus gai­vus gū­sis pa­slau­gų, mai­ti­ ni­mo vers­lui. De­ja, šią nau­dą skai­čiuos vien sos­ti­nė – ki­tuo­se mies­tuo­se, taip pat ir Kau­ne, jo­kių ren­gi­nių neį­ vyks. Skam­bios po­li­ti­kų kal­bos apie dė­me­sį ne tik sos­ti­nei, bet ir re­gio­nams vėl li­ko tik kal­bo­mis. Pas­tan­gos žlu­go

„„Atskleidė: pasak R.Mi­la­daus­ko, vie­toj 200 tūkst. li­tų S.Da­riaus ir S.Gi­

rė­no spor­to cent­rui at­sei­kė­ta tik 95 tūkst. li­tų.

„Dar ne­vi­siš­kai bai­gė­me įreng­ ti ven­ti­lia­vi­mo sis­te­mą, bet šią va­ sa­rą bus iš­spręs­ta ir se­na ha­lės bė­ da – įsi­reng­si­me kon­di­cio­nie­rių. Da­lis lė­šų bus mū­sų, o da­lį duos Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­ men­tas“, – pa­sa­ko­jo di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas.

Vasilijus Popovas:

Ma­nau, kad vi­si: – ir spor­ti­nin­kai, ir rū­mų lan­ky­to­jai – su­tilp­tų po vie­nu sto­gu. Va­sa­rą spor­to ha­lės vir­šu­je sė­ din­tys žmo­nės jau­tė­si kaip pir­ty­je. Pak­laus­tas apie svars­ty­mus, kad gal ver­tė­tų pla­nuo­ja­mus Kau­ ne sta­ty­ti kong­re­sų rū­mus per­kel­

Tomo Raginos nuotr.

ti į spor­to ha­lę ir taip pa­di­din­ti jos užim­tu­mą bei pri­trauk­ti in­ves­ti­ci­ jų, R.Mi­la­daus­kas abe­jo­jo. Jo ma­ny­m u, ha­l ę pri­tai­k y­ ti kong­re­sų rū­mams – per bran­gi in­ves­ti­ci­ja. Nuo­mo­nės ski­ria­si

Ki­to­kios nuo­mo­nės yra vi­ce­me­ ras Va­si­li­jus Po­po­vas. „Pri­tar­čiau kon­cep­ci­jai, kad spor­to ha­lę bū­ tų ga­li­ma pri­tai­ky­ti kong­re­sų rū­ mams, – sa­kė jis. – Ma­nau, kad tai bū­tų ra­cio­na­lus spren­di­mas. Da­ bar kaž­ką sta­ty­ti at­ski­rai ne­la­bai tu­ri­me ga­li­my­bių, o ir nė­ra ypa­ tin­go rei­ka­lo, ka­dan­gi tu­ri­me ha­ lę. Ma­nau, kad vi­si: ir spor­ti­nin­ kai, ir rū­mų lan­ky­to­jai – su­tilp­tų po vie­nu sto­gu.“ Spor­to rė­mi­mo fon­do ir mies­to ta­ry­bos na­rys Ri­man­tas Mi­kai­tis įsi­ti­ki­nęs, kad šiuo­lai­kiš­ki kong­re­ sų rū­mai su trans­for­muo­ja­ma sce­ na ir sa­le į ha­lę nie­kaip ne­tilp­tų. „Var­gu ar kong­re­sų rū­mai tik­ tų spor­to ha­lė­je. Te­gu ha­lė­je lie­ ka spor­tas – ji tin­ka ko­man­doms, ku­rios ne­su­ren­ka daug sir­ga­lių ar ne­tu­ri di­de­lių biu­dže­tų“, – kal­bė­ jo R.Mi­kai­tis. „Tuo la­biau, – pri­dū­rė jis, – kad vie­tos pa­rin­ki­mo Kau­no kong­re­sų rū­mams kon­kur­sas kaip ir įvy­ko.“

Kau­no pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų ge­ne­ra­li­nis di­rek­ to­rius Vy­tau­tas Ši­lei­kis sa­ko su­ pran­tan­tis, kad aukš­ti vals­ty­bių pa­rei­gū­nai ir po­li­ti­kai su­si­ti­ki­mus ren­gia Vil­niu­je, bet ste­bi­si, kad ki­ti mies­tai ig­no­ruo­ja­mi dėl že­ mes­nio ran­go ren­gi­nių, ku­riuo­se da­ly­vau­ja ne­vy­riau­sy­bi­nės, vers­ lo or­ga­ni­za­ci­jos. „Vie­nas iš ren­gi­ nių, ES Ta­ry­bai pir­mi­nin­kau­jant Lie­tu­vai, bus Eu­ro­pos įmo­nių ir ino­va­ci­jų tink­lo pro­gra­mos kon­ fe­ren­ci­ja. Ji tra­di­ciš­kai vyks­ta pir­ mi­nin­kau­jan­čio­se ES Ta­ry­bai ša­ ly­se. Kau­no pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mai yra vie­ni šio tink­lo ad­mi­nist­ra­to­rių ša­ly­je, to­dėl la­bai ti­kė­jo­mės, kad kon­fe­ren­ci­ja įvyks Kau­ne, tam dė­jo­me daug pa­stan­ gų“, – tei­gė V.Ši­lei­kis. Eu­ro­pos įmo­nių ir ino­va­ci­jų tink­lo pro­gra­ma dau­giau­sia dė­ me­sio ski­ria ino­va­ci­joms dieg­ti ne­di­de­lė­se įmo­nė­se. Tink­las jun­ gia 46 ša­lis, to­dėl į kon­fe­ren­ci­jas su­si­ren­ka ne tik vi­sų ES, bet ir ki­ tų vals­ty­bių at­sto­vai: vers­li­nin­kai,

„„Šti­lis: A.Ce­cha­na­vi­čiaus tei­gi­mu, Kau­ne neį­vyks nė vie­nas iš 200 ES

pir­mi­nin­ka­vi­mui skir­tų ren­gi­nių. 

po­li­ti­kai, įvai­rių or­ga­ni­za­ci­jų na­ riai. Tri­jų die­nų ren­gi­ny­je Lie­tu­ vo­je da­ly­vaus apie 900 žmo­nių. Pa­sak V.Ši­lei­kio, iš anks­to bu­ vo iš­siaiš­kin­ta žmo­nių at­ve­ži­mo au­to­bu­sais, ap­gy­ven­di­ni­mo vieš­ bu­čiuo­se ga­li­my­bės, kon­fe­ren­ ci­ja bū­tų įvy­ku­si „Žal­gi­rio“ are­ no­je. „Apie vi­sa tai in­for­ma­vo­me Vy­riau­sy­bės at­sto­vus, bet po to, ma­tyt, ak­ty­viai įsi­trau­kė lo­bis­tai sos­ti­nė­je, ir ren­gi­nys įvyks Vil­niu­ je“, – ap­gai­les­ta­vo V.Ši­lei­kis.

Vy­tau­tas Ši­lei­kis:

Apie vi­sa tai in­for­ ma­vo­me Vy­riau­ sy­bės at­sto­vus, bet po to, ma­tyt, ak­ty­ viai įsi­trau­kė lo­ bis­tai sos­ti­nė­je, ir ren­gi­nys įvyks Vil­ niu­je. Nau­jos vil­tys

Kau­no val­džia dar per­nai ne­ma­ žai vil­čių dė­jo į Na­cio­na­li­nio biu­ro stei­gi­mą. Kau­no, Birš­to­no, Drus­ ki­nin­kų, Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bės ta­po jo stei­gė­jais. Kon­fe­ren­ci­nis tu­riz­mas lai­ko­ma ne­ma­žai pa­ ja­mų mies­tui duo­dan­čia sri­ti­mi,

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

to­dėl vi­sa­me pa­sau­ly­je įvai­rios or­ga­ni­za­ci­jos, ins­ti­tu­ci­jos vi­lio­ ja­mos reng­ti tarp­tau­ti­nius su­si­ ti­ki­mus. Ti­kė­ta­si, kad Na­cio­na­li­nio kon­ fe­ren­ci­jų biu­ro cent­ras įsi­kurs Kau­ne ir kai ku­rie ren­gi­niai pir­mi­ nin­kau­jant ES vyks lai­ki­no­jo­je sos­ ti­nė­je. „Liūd­na, bet da­bar vi­siš­kai aiš­ku, kad Kau­ne pir­mi­nin­ka­vi­mo ren­gi­nių ne­bus“, – sa­kė Kau­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir tu­riz­mo plėt­ros sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­ to­jas And­rius Ce­cha­na­vi­čius. Šie­met Ūkio mi­nis­te­ri­ja jau pra­kal­bo ir apie Na­cio­na­li­nio kon­fe­ren­ci­jų biu­ro pa­nai­ki­ni­ mą. „Ta­čiau mes nu­ma­tę at­sar­gi­ nį va­rian­tą. Jei taip at­si­tiks, šiems me­tams biu­ro veik­lai skir­tus 35 tūkst. li­tų pa­nau­do­si­me nau­jam eta­tui steig­ti Kau­no tu­riz­mo in­ for­ma­ci­jos cent­re ir kon­fe­ren­ci­ jų biu­re. Da­bar ten nė­ra žmo­gaus, ku­ris rū­pin­tų­si mies­to po­pu­lia­ri­ ni­mu tarp kon­fe­ren­ci­jų or­ga­ni­za­ to­rių“, – tei­gė A.Ce­cha­na­vi­čius. Pa­sak V.Ši­lei­kio, mies­tui se­ niai rei­kia stip­rin­ti lo­bis­ti­nį dar­bą sos­ti­nė­je ir ak­ty­viau po­pu­lia­rin­ ti Kau­ną vi­sur, kur tik įma­no­ma. „Kuo dau­giau su­lauk­si­me tu­ris­ tų, tuo dau­giau ga­li­me ti­kė­tis ir in­ves­tuo­to­jų in­te­re­so kur­ti vers­lą Kau­ne. To­dėl, be ūki­nių rei­ka­lų, bū­ti­na rū­pin­tis ir įvaiz­džiu, mies­to atei­ti­mi“, – įsi­ti­ki­nęs V.Ši­lei­kis.


4

trečiadienis, kovo 27, 2013

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

De­šimt­me­tis nu­kri­to nuo sto­go Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Kė­dai­niuo­se nuo am­bu­la­to­ri­jos sto­go nu­kri­tęs de­šim­ties me­tų ber­niu­kas gy­do­mas Kau­no kli­ni­ ko­se. Vai­ko būk­lė bu­vo sun­ki, bet va­kar sta­bi­li­za­vo­si.

„Vai­kas ant am­bu­la­to­ri­jos pa­sta­ to už­li­po prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ko­pė­čio­mis. Neiš­lai­kęs pu­siaus­vy­ros jis nu­kri­to nuo sto­ go“, – pa­sa­ko­jo Kau­no ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­ to at­sto­vas ži­niask­lai­dai Kęs­tu­tis Kas­ciu­ke­vi­čius. Ne­lai­mė įvy­ko pir­ma­die­nio va­ka­rą. Ma­ža­me­tis bu­vo iš­vež­ tas į Kė­dai­nių li­go­ni­nę, ta­čiau dėl gal­vos trau­mos ir sme­ge­nų su­ krė­ti­mo sku­bos tvar­ka at­ga­ben­ tas į Kau­ną.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai aiš­ki­na­ si, ką vai­kas vei­kė prie li­go­ni­nės, ko­dėl jis li­po ant sto­go. Kė­dai­nių ra­jo­no po­li­ci­jos ko­ mi­sa­r ia­to pa­rei­g ū­n ai pra­d ė­jo ty­ri­mą dėl svei­ka­tos su­trik­dy­ mo. Neat­me­ta­ma ga­li­my­bė, kad pa­rei­gū­nai ga­li pra­dė­ti dar vie­ ną ty­ri­mą – dėl vai­ko ne­prie­ žiū­ros. „Jei­gu, at­lie­kant ty­ri­mą, bus nu­sta­ty­ta ir dau­giau nu­si­kals­ ta­mų vei­kų, bus rea­guo­ja­ma ir pra­de­da­mas ty­ri­mas dėl vai­ko ne­prie­žiū­ros“, – tei­gė K.Kas­ciu­ ke­vi­čius. Ant­ra­die­nį per pie­tus Kau­ no kli­ni­kų at­sto­vė spau­dai Aus­tė Alek­sand­ra­vi­čiū­tė-Švia­žie­nė sa­ kė, kad vai­ko būk­lė sta­bi­li­za­vo­si. „Iš rea­ni­ma­ci­jos jis jau per­kel­tas į Vai­kų neu­ro­chi­rur­gi­jos sky­rių“, – tei­gė ji.

„„Šy­das: neį­ga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­ba links­niuo­ja­ma kaip ko­rup­ci­jos ži­di­nys. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Gatvių barstymas Neį­ga­lu­mo pa­žy­mų vers­las smogs per ki­še­nę 1 Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė Praė­ju­sios žie­mos są­skai­ta už gat­vių va­ly­mą ir bars­ty­mą sie­kia 5,3 mln. li­tų. Tai dvi­gu­bai dau­giau nei anks­tes­niais me­tais.

Gat­vėms bars­ty­ti ir va­ly­ti mies­ to sa­vi­val­dy­bė kas­met per žie­ mos se­zo­ną iš­lei­džia apie 2 mln. li­tų. Jei­gu žie­ma bū­na itin šal­ta ir snie­gin­ga, at­sei­kė­ja­ma ir dau­ giau – 3 mln. li­tų, ta­čiau šis se­ zo­nas bu­vo dar bran­ges­nis. „Vi­si dar­bai kai­na­vo 5,3 mln. li­ tų: gat­ves bars­ty­ti – 3,45 mln. li­ tų, va­ly­ti – 1,85 mln. li­tų“, – skai­ čius var­di­jo sa­vi­val­dy­bės Mies­to tvar­ky­mo sky­riaus ve­dė­jas Aloy­ zas Pa­kal­niš­kis. Bran­giau­sias šio žie­mos se­zo­ no mė­nuo – gruo­dis. Gat­ves pa­ bars­ty­ti kai­na­vo 1,4 mln., o va­ly­ ti – 827 tūkst. li­tų. Už sau­s į at­l ik­t us dar­b us bend­ro­vė „Kau­no šva­ra“ pa­tei­ kė 1,4 mln. li­tų są­skai­tą, va­sa­ rį – 1,37 mln. li­tų, o ko­vą – 244 tūkst. li­tų. Mies­to tvar­ky­mo sky­riaus ve­ dė­jas už­si­mi­nė, kad bend­ro­vei „Kau­no šva­ra“, ku­ri at­sa­kin­ga už mies­to va­ly­mą, šiuo me­tu su­mo­ kė­ta 2,5 mln. li­tų.

„Pa­den­gė­me per­nykš­tes sko­ las ir ap­mo­kė­jo­me tik da­lį šį se­ zo­ną at­lik­tų dar­bų“, – ap­gai­les­ ta­vo A.Pa­kal­niš­kis. Sa­vi­val­dy­bė įmo­nei vis dar sko­ lin­ga 3,5 mln. li­tų. Per kiek lai­ko ža­da­ma at­si­skai­ty­ti su ke­li­nin­kais, val­di­nin­kas ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti. A.Pa­kal­niš­kis už­si­mi­nė, kad ke­li­nin­kams dar ga­li tek­ti pa­dir­ bė­ti, nes per Ve­ly­kas si­nop­ti­kai pra­na­šau­ja snie­gą.

Iš­bars­ty­ta 8,5 tūkst. to­nų drus­kos

Te­bė­ra nu­ša­lin­ti

„Per šį se­zo­ną iš­bars­ty­ta 8,5 tūkst. to­nų drus­kos – tai du­kart dau­giau nei per­nai“, – pa­t vir­t i­no bend­ro­ vės „Kau­no šva­ra“ at­sto­vė spau­ dai Ri­ma Apo­lians­kai­tė.

Ko­rup­ci­jos skan­da­las Neį­ga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo tar­ny­bos Kau­no sky­ rių su­krė­tė 2011 m. gruo­dį. Bu­ vo su­lai­ky­ti Neį­ga­lu­mo ir dar­bin­ gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­bos Kau­no 2-ojo te­ri­to­ri­nio sky­riaus ve­dė­ jas Vy­tau­tas Amb­ra­zas ir dvi šios tar­ny­bos spe­cia­lis­tės – Ge­no­vai­ tė Ga­lins­kie­nė ir Li­na Po­vy­lie­nė. Tuo pat me­tu bu­vo su­lai­ky­ta 3-io­ jo sky­riaus spe­cia­lis­tė Ne­ri­ja Šar­ kie­nė.

Dau­g iau­sia šla­pios drus­kos mi­ ši­n io Kau­no gat­vėms te­ko gruo­ dį, kai siau­tė il­gos pū­gos, – apie 1,6 tūkst. to­nų.

Per iki­teis­mi­nį ty­ri­ mą tik pil­dė­si įta­ria­ mų­jų są­ra­šas.

Re­kor­d i­nė ne tik su­ma, ku­r ią už gat­vių prie­ž iū­rą šal­tuo­ju se­zo­nu tu­rės ap­mo­kė­t i sa­v i­val­dy­bė, bet ir pa­nau­do­tas kie­k is drus­kos.

„„Bran­giau­sias: vien gruo­dį gat­vėms va­ly­ti ir bars­ty­ti iš­leis­ta dau­giau

nei 2 mln. li­tų. 

Iki­teis­m i­n iam ty­r i­m ui va­do­vau­jan­ti Kau­no apy­ gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­rė No­me­da Ur­ bo­na­vi­čie­nė pa­tvir­ti­no, kad pa­va­ sa­rio pa­bai­go­je, o vė­liau­siai va­sa­ ros pra­džio­je iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bus baig­tas. „Nė vie­no iš pen­kių pir­mų­ jų su­lai­ky­tų įta­ria­mų­jų at­žvil­giu ty­ri­mas ne­bu­vo nu­trauk­tas. Per iki­teis­mi­nį ty­ri­mą tik pil­dė­si įta­ ria­mų­jų są­ra­šas“, – sa­kė pro­ku­ro­rė N.Ur­bo­na­vi­čie­nė. Iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me narp­lio­ja­mos 46 nu­si­kals­ ta­mos vei­kos.

Artūro Morozovo nuotr.

Tą pa­čią die­ną bu­vo su­lai­ky­tas dar vie­nas svar­bus neį­ga­lu­mo sis­ te­mos vers­lo sraig­te­lis – Jo­nu­čių šei­mos svei­ka­tos cent­ro di­rek­to­ rius Pet­ras Lai­mu­tis. Vi­sų įta­ria­ mų­jų ka­bi­ne­tuo­se at­li­kus kra­tas ras­tos di­de­lės pi­ni­gų su­mos. Vi­si įta­ria­mi pikt­nau­džia­vi­mu ir ky­ši­ nin­ka­vi­mu. NDNT Kau­no sky­riaus ve­dė­ jo pa­va­duo­to­jas Alf­re­das Ur­ba­ na­vi­čius pa­tvir­ti­no, kad įta­ria­ mieji tar­ny­bos dar­buo­to­jai iki šiol nu­ša­lin­ti nuo pa­rei­gų. NDNT su­ krė­tu­sio ko­rup­ci­jos skan­da­lo he­ ro­jai – il­ga­me­čiai tar­ny­bos dar­ buo­to­jai.

Pas­te­bė­ti po­ky­čiai

Jo­nu­čių šei­mos svei­ka­tos cent­ras dar iki ko­rup­ci­jos skan­da­lo ne­tu­rė­ jo ge­ros re­pu­ta­ci­jos NDNT nu­sta­ ty­mo tar­ny­bo­je. Kau­no 1-ojo te­ri­ to­ri­nio sky­riaus ve­dė­jas Ro­ber­tas Šmid­tas „Kau­no die­nai“ bu­vo sa­ kęs, kad iš šio cent­ro tar­ny­bą pa­ siek­da­vo ne­pa­kan­ka­mai iš­tir­tos li­ go­nių is­to­ri­jos. Šian­dien si­tua­ci­ja pa­si­kei­tė. „Iš Jo­nu­čių šei­mos svei­ka­tos cent­ro da­bar gau­na­me vos vie­ną ki­tą li­go­ nio is­to­ri­ją“, – po­ky­čius pa­tvir­ti­no pa­va­duo­to­jas A.Ur­ba­na­vi­čius. Jis ne­drį­so sie­ti, kad su­ma­žė­jęs siun­ čia­mų pa­cien­tų skai­čius ne­tie­sio­ giai gali pa­tvir­tin­ti ydin­gą gy­dy­to­ jo ir NDNT „drau­gys­tę“. Prieš­ta­rin­gi ver­ti­ni­mai

Jo­nu­čių šei­mos svei­ka­tos cent­ro di­rek­to­rius P.Lai­mu­tis gar­sė­jo kaip pro­ble­mų su po­li­ci­ja ir teis­mais tu­ rin­tiems as­me­nims nuo­lat pa­gel­ bė­jan­tis gy­dy­to­jas. Jis prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­miems as­me­nims pa­rū­pin­ da­vo ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mas, ku­ rios su­teik­da­vo ga­li­my­bę įta­ria­ mie­siems ne­vyk­ti į ap­klau­sas ar pra­leis­ti teis­mo po­sė­džius. Gar­lia­vo­je „ypa­tin­ga“ Jo­nu­čių šei­mos svei­ka­tos cent­ro di­rek­to­riaus re­pu­ta­ci­ja bu­vo vie­ša pa­slap­tis. Kai ku­rie žmo­nės jo pa­cien­tais tap­da­ vo tik tam lai­ko­tar­piui, kai rei­kė­da­ vo pra­tęs­ti ar su­si­tvar­ky­ti neį­ga­lu­ mo pa­žy­mą. Jau anks­čiau pa­ste­bė­ta, kad bū­tent šis gy­dy­to­jas siun­čia iš­ skir­ti­nai daug pa­cien­tų į NDNT. Sup­ras­ti sun­ku

Neį­ga­lu­mo ver­tin­to­jai ne­sle­pia, kad dar­bin­gu­mo ly­gio nu­sta­ty­mo sis­te­ ma la­bai siū­buo­ja. „Vie­ną kar­tą la­ bai su­griež­ti­na, o da­bar vėl at­lei­do va­džias. Žmo­nėms sun­ku su­pras­ti. Tos pa­čios li­gos, o vie­ną kar­tą ski­ ria­ma ma­žiau pro­cen­tų dar­bin­gu­ mo, ki­tą kar­tą skai­čiai ski­ria­si“, – pa­ste­bė­jo A.Ur­ba­na­vi­čius. Pa­sak jo, pa­gal Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo išaiš­ki­ni­mą nuo šių me­tų pra­džios grą­žin­ti anks­tes­ni ne­dar­ bin­gu­mo ly­gio skai­čia­vi­mo koe­fi­ cien­tai. „Gy­dy­to­jai iš tru­pi­nių ren­

ka ir su­ren­ka tas li­gas li­ge­les, o mes tu­ri­me ver­tin­ti pa­gal tu­ri­mą tal­ mu­dą, ku­ris ne vi­są lai­ką ati­tin­ka esa­mą tik­ro­vę“, – mi­nė­jo ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas. A.Ur­ba­na­vi­čius ne­su­ti­ko dėl pa­ vie­šin­tų skai­čių, esą Kau­ne iš­duo­ta ge­ro­kai dau­giau neį­ga­lu­mo pa­žy­ mų nei Vil­niu­je, kur gy­ven­to­jų ge­ ro­kai dau­giau. „Mes kaip tik skai­čiuo­ja­me, kad pa­sta­rai­siais me­tais ma­žė­ja iš­duo­ tų ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mų. Ne­ga­lė­ čiau ko­men­tuo­ti, ta­čiau kai dve­jus praė­ju­sius me­tus bu­vo griež­tes­nė neį­ga­lu­mo sky­ri­mo tvar­ka, pa­ma­ žė­jo ir iš­duo­tų pa­žy­mų“, – aiš­ki­no A.Ur­ba­na­vi­čius.

Bus ti­ria­ma Praė­ju­sią sa­vai­tę So­cia­li­nės ap­sau­ gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja su­ne­ri­mo: kai ku­riuo­se ša­lies re­g io­nuo­se ge­ ro­k ai dau­g iau gy­ven­to­jų gau­na ne­ga­l ios pen­si­jas. Pas­te­b ė­ta, kad Kau­ne iš šių pa­š al­pų gy­ve­na ke­ liais tūks­tan­čiais dau­g iau žmo­nių nei Vil­niu­je. Siek­da­ma at­skleis­ti šio reiš­ki­nio prie­žas­tis, mi­nis­te­ri­ja nu­ spren­dė pra­dė­ti ty­ri­mą. So­cia­l i­nės ap­s au­gos ir dar­b o mi­ nis­te­r i­j os Ly­g ių ga­l i­my­bių sky­ riaus ve­d ė­j a Eg­l ė Čap­l i­k ie­n ė po­r ta­lui kau­no­d ie­na.lt pa­t vir­t i­no, kad mi­n is­te­r i­ja pa­ve­dė Neį­ga­lu­ mo ir dar­bin­g u­mo nu­sta­t y­mo tar­ ny­bai (NDNT) iša­na­l i­z uo­t i si­t ua­ci­ ją vi­so­je Lie­t u­vo­je. Ypa­t in­gas dė­ me­sys bus ski­r ia­mas Kau­nui, Kau­ no ra­jo­nui, Šal­či­n in­kams, Pak­r uo­ jui, Aly­t ui. 2011 m. Kau­no mies­te ne­dar­bin­ gu­mas bu­vo nu­sta­t y­tas 7,5 tūkst. mies­t ie­čių, o Vil­n iu­je – 6,5 tūkst. Kau­no mies­te šiuo me­t u yra 35 tūkst. gy­ven­to­jų, ku­rie gau­na ne­ga­ lios pen­si­jas, o Vil­niu­je ke­liais tūks­ tan­čiai ma­ž iau, t. y. 32 tūkst. Bū­tent šis skir­t u­mas ir už­k liu­vo, nes Vil­ niu­je gy­ve­na dau­g iau gy­ven­to­jų nei lai­k i­no­jo­je sos­ti­nė­je.


5

trečiadienis, kovo 27, 2013

lietuva Su­ra­do ­ vie­tą

Su­lau­kė ­ pa­lai­ky­mo

Mo­kes­čių ­ ne­sku­ba keis­ti

Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­ kas Vik­to­ras Us­pas­ki­chas (nuo­tr.) va­do­vaus Sei­mo tarp­par­la­men­ti­nių ry­šių su Ru­si­ja gru­pei. Jo pa­va­ duo­to­jai bus so­cial­de­mok­ ra­tas Bro­nius Bra­daus­ kas ir „Drą­sos ke­lio“ par­ti­ jos frak­ci­jos at­sto­vas Po­vi­ las Gy­lys.

Pre­zi­den­tės pa­teik­tas kan­ di­da­tas į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos va­do­vus, šiuo me­tu lai­ki­nai tar­ny­bai va­do­vau­jan­ tis Sau­lius Ur­ba­na­vi­čius, jau su­lau­kė kai ku­rių Sei­mo ko­ mi­te­tų ir dau­gu­mos frak­ci­jų pa­lai­ky­mo. To­dėl ti­kė­ti­na, kad ryt, per bal­sa­vi­mą Sei­me, jo kan­di­da­tū­ra bus pa­tvir­tin­ta.

Fi­nan­sų mi­nist­ras Ri­man­ tas Ša­džius sa­ko, kad da­ lis mo­kes­čių bus kei­čia­mi nuo 2014-ųjų, o da­lis – nuo 2015 m. Vy­riau­sy­bės dar­bo gru­pė, ku­ri svars­to ga­li­mus mo­kes­čių ir so­cia­li­nio drau­di­ mo sis­te­mos pa­kei­ti­mus, iki ba­lan­džio 31 d. tu­ri pa­teik­ti pa­siū­ly­mus.

Prezidentės ke­lio­nių fa­vo­ri­tas – Briu­se­lis

Lie­tu­vos na­cio­na­ li­nio ra­di­jo ir te­le­vi­ zi­jos (LRT) di­rek­to­ riu­mi va­kar va­ka­re dar vie­nai pen­ke­ rių me­tų ka­den­ci­ jai bu­vo per­rink­tas Aud­rius Siau­ru­se­ vi­čius.

Eg­lė Še­pe­ty­tė

e.sepetyte@diena.lt

Per vi­są sa­vo kaip Pre­zi­den­tės kar­ je­rą Dalia Gry­baus­kai­tė dau­giau­ sia kar­tų vy­ko į Bel­gi­ją, o pla­nuo­ ja­mas vi­zi­tas Slo­va­ki­jo­je bus tik pir­ma­sis.

„„Po­li­ti­ka: pa­sak ant­rai ka­den­ci­jai LRT va­do­vu iš­rink­to A.Siau­ru­se­vi­

čiaus, „vi­sų svar­biau­sia tęs­ti­nu­mas“. 

And­riaus Ufar­to / BFL nuo­tr.

Nau­jas se­nas va­do­vas Sieks tęs­ti­nu­mo

Nau­jas se­nas LRT ge­ne­ra­li­nis di­ rek­to­rius A.Siau­ru­se­vi­čius pa­brė­ žė tęs­ti­nu­mo svar­bą. „Tęs­ti­nu­mas vi­sų svar­biau­sia. Mes esa­me ge­ra­me ke­ly­je“, – dar prieš pa­tvir­ti­nant kan­di­da­tū­rą sa­kė jis. Nors A.Siau­ru­se­vi­čius bu­vo lai­ ko­mas vie­nu fa­vo­ri­tų, pa­ts jis ne­ bu­vo vi­siš­kai už­tik­rin­tas, kad lai­ mės kon­kur­są. „Aš dar sa­vim ti­kiu. Ne­ži­nau, kaip pa­vyks, bal­sa­vi­mas slap­ tas“, – po pri­si­sta­ty­mo LRT va­ do­vą rin­ku­siai LRT ta­ry­bai sa­kė jau pen­ke­rius me­tus LRT va­do­ vau­jan­tis A.Siau­ru­se­vi­čius. Kri­ti­kos ne­gai­lė­jo

LRT ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus kon­ kur­se da­ly­va­vo sep­ty­ni kan­di­da­ tai: sig­na­ta­ras Vir­gi­ni­jus Pik­tur­na, žur­na­lis­tė Liud­vi­ka Po­ciū­nie­ nė, drau­di­mo bend­ro­vės „ER­GO In­su­ran­ce SE“ Lie­tu­vos fi­lia­lo ir „ER­GO Li­fe In­su­ran­ce SE“ stra­te­ gi­nės rin­ko­da­ros di­rek­to­rius Bal­ ti­jos ša­ly­se Ir­man­tas Še­rys, bu­vęs Lie­tu­vos ra­di­jo lai­dų už­sie­niui ir nau­jie­nų agen­tū­ros BNS re­dak­to­ rius Ed­vi­nas But­kus, TV pro­diu­ se­ris Sau­lius Ja­ku­ta­vi­čius, bu­vęs LRT ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Dai­nius Ra­dze­vi­čius ir A.Siau­ru­se­vi­čius. Pro­diu­se­ris S.Ja­ku­ta­vi­čius tei­ gė, kad jo ne­ten­ki­na da­bar­ti­nė lai­ dų ko­ky­bė, o LRT tu­rė­tų su­si­telk­ ti į jau­nes­nę au­di­to­ri­ją. „At­siž­velg­da­mas į rea­li­jas, aš siū­liau daug nau­jų ga­li­my­bių, daug nau­jų for­mų, kaip at­nau­jin­ti esa­ mas te­le­vi­zi­jos pro­gra­mas. Kad ir kaip bū­tų, LRT au­di­to­ri­ja yra me­ tai iš me­tų sen­kan­ti, t. y. orien­tuo­ ta į vy­res­nius žiū­ro­vus, ku­rie na­ tū­ra­liai dėl se­nė­ji­mo vis nyks­ta.

Ki­taip ta­riant, mes ga­li­me tu­rė­ti si­tua­ci­ją, kad po 10–15 me­tų LRT ne­bus kam žiū­rė­ti, jei­gu mes ne­ prit­rauk­si­me jau­nų žmo­nių, 25–35 me­tų žmo­nių“, – žur­na­lis­tams sa­ kė S.Ja­ku­ta­vi­čius, LRT ta­ry­bai pri­ sta­tęs sa­vo veik­los vi­zi­ją. Pa­sak jo, LRT neiš­nau­do­ja tu­ri­ mos tech­ni­nės ba­zės, kaip tai da­ro ko­mer­ci­nės te­le­vi­zi­jos.

Tęs­ti­nu­mas vi­sų svar­biau­sia. Mes esa­ me ge­ra­me ke­ly­je. Va­do­vau­ti na­cio­na­li­niam trans­ liuo­to­jui pre­ten­da­vęs V.Pik­tur­ na ir­gi pa­si­ge­do LRT tu­ri­nio ko­ ky­bės. Ki­ta kan­di­da­tė L.Po­ciū­nie­nė tei­gė, kad bū­ti­na ge­riau iš­nau­do­ ti LRT tu­ri­mas kū­ry­bi­nes ga­li­my­ bes. Po pro­gra­mos pri­sta­ty­mo LRT ta­ry­bos na­riams Liud­vi­ka Po­ciū­ nie­nė žur­na­lis­tams sa­kė, kad na­ cio­na­li­nis trans­liuo­to­jas „tu­ri su­ de­rin­ti du prie­šin­gus vek­to­rius“, t. y. ko­vo­ti už au­di­to­ri­ją ir siek­ti teik­ti žiū­ro­vams ge­res­nį tu­ri­nį. Ža­dė­jo po­ky­čių

D.Ra­dze­vi­čius pa­brė­žė, jog bū­ti­ na to­bu­lin­ti na­cio­na­li­nio trans­ liuo­to­jo val­dy­mą, ir ne­slė­pė, kad jam ta­pus LRT va­do­vu bū­tų ad­ mi­nist­ra­ci­nių ir struk­tū­ri­nių pa­ si­kei­ti­mų. Jis taip pat ak­cen­ta­vo, kad bū­ti­na stip­rin­ti LRT kū­ry­bi­ nius ge­bė­ji­mus. Jam iš da­lies pri­ta­rė ir E.But­kus. Kan­di­da­tas į LRT va­do­vus tei­gė, jog LRT pro­gra­mo­je reik­tų dau­ giau „ko­ky­biš­kos kul­tū­ros“, o tai,

kaip jo­se at­spin­di­mas spor­tas, yra skan­da­lin­ga. Tie­sa, jis tvir­ti­no, kad LRT fi­nan­si­nė pa­dė­tis neaiš­ ki ir nuo jos pri­klau­sys, kaip to­liau dirbs ši ins­ti­tu­ci­ja. O va­do­vau­ti LRT pre­ten­da­vęs I.Še­rys tei­gė, kad ma­to ga­li­my­bių ras­ti pa­pil­do­mų fi­nan­sa­vi­mo šal­ ti­nių na­cio­na­li­niam trans­liuo­to­jui ir taip ma­žin­ti pri­klau­so­my­bę nuo vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų. „Ma­tau di­džiu­lį po­ten­cia­lą keis­tis, neiš­nau­do­tas ga­li­my­bes, pri­sta­čiau ga­li­mus pa­pil­do­mų pa­ja­mų šal­ti­nius kar­tu su­ku­riant ne­prik­lau­so­my­bę nuo biu­dže­to asig­na­vi­mų, veik­los op­ti­mi­za­vi­ mo, są­nau­dų kont­ro­lės vi­zi­ją“, – po su­si­ti­ki­mo su LRT ta­ry­bos na­ riais žur­na­lis­tams sa­kė I.Še­rys. KD, BNS inf.

Tar­si po­pie­žiaus rin­ki­mai LRT va­do­vo rin­ki­mus ly­dė­jo di­ džiu­lė įtam­pa pa­čio­je LRT. Kaip sa­ vo feis­bu­ko pa­sky­ro­je pri­si­pa­ži­no šios te­le­vi­zi­jos lai­dų ve­dė­jas And­ rius Ta­pi­nas, tai net są­ly­gi­nai pri­ly­ go po­pie­žiaus rin­ki­mams. „Ak, tas int­ri­gų ir ne­ri­mo kva­pas Ko­nars­kio ko­ri­do­riuo­se. Pag­rei­tė­ję žings­niai, aky­li žvilgs­niai ir tan­kes­ nis kvė­pa­vi­mas. Konk­la­vos dū­mai ir pa­si­šnibž­dė­ji­mai kam­puo­se. O aš at­ra­dau pra­mo­gą – grei­tai priei­nu prie ko­kio bū­re­lio, ap­si­dai­ ręs su­kuž­du „gir­dė­jau, kad ge­ne­ra­ li­niu bus XXXX (kiek­vie­ną kar­tą pa­var­dė skir­tin­ga)“, ir pri­ki­šęs pirš­ tą prie lū­pų nu­tols­tu, ne­pa­mirš­da­ mas dar sy­kį at­si­gręž­ti. Ak...“ – nuo­ tai­kas api­bū­di­no A.Ta­pi­nas.

Daž­niau­sia Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­ baus­kai­tės vi­zi­tų į už­sie­nį kryp­tis – Bel­gi­ja. Ša­lies va­do­vė per vi­są ka­ den­ci­ją dau­giau­sia vy­ko į Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos po­sė­džius Briu­ se­ly­je, ku­riuo­se ES vals­ty­bių va­ do­vai su­si­ren­ka priim­ti spren­di­mų dėl pa­grin­di­nių ini­cia­ty­vų, bend­rų­ jų po­li­ti­nių prio­ri­te­tų. Į juos ES ly­ de­riai vyks­ta maž­daug kar­tą per tris mė­ne­sius. Į Bel­gi­ją D.Gry­baus­kai­tė vyks ir ar­ti­miau­siais mė­ne­siais, iki Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mo ES Ta­ry­ bai pra­džios. Pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba pa­tvir­ti­no, kad ren­gi­mo­ si pir­mi­nin­ka­vi­mui įkarš­ty­je ša­lies va­do­vė su dar­bo vi­zi­tais dar vyks į Nor­ve­gi­ją, Vo­kie­ti­ją ir Slo­va­ki­ją. Iki šiol per vi­są ka­den­ci­ją Nor­ve­gi­jo­je D.Gry­baus­kai­tė lan­kė­si du kar­tus, Vo­kie­ti­jo­je – tris, o dar­bo vi­zi­tas į Slo­va­ki­ją Pre­zi­den­tei bus pir­ma­sis. Iki lie­pos 1 d. į Lie­tu­vą su dar­ bo vi­zi­tais at­vyks Tur­ki­jos, Suo­

„„Pla­nai: ar­ti­miau­siu me­tu D.Gry­

baus­kai­tė tu­rė­tų vyk­ti su vi­zi­tu į Nor­ve­gi­ją, Vo­kie­ti­ją ir Slo­va­ki­ją. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

mi­jos bei Es­ti­jos va­do­vai ir Da­ni­ jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras. Dar pla­nuo­ja­mi Švei­ca­ri­jos pre­zi­den­ to, Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) pir­ mi­nin­ko Mar­ti­no Schul­zo bei ES ener­ge­ti­kos ko­mi­sa­ro Günthe­rio Oet­tin­ge­rio vi­zi­tai į Lie­tu­vą. Taip pat Pre­zi­den­tė Lie­tu­vo­je priims EP ko­mi­te­tų ir frak­ci­jų pir­mi­nin­ kus bei na­rius.


6

trečiadienis, kovo 27, 2013

nuomonės

Pa­mink­las žmo­nių kvai­lu­mui

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Ma­žos mo­ters di­de­lė per­ga­lė

Vio­le­ta Juo­de­lie­nė

D

i­des­nės an­ti­rek­la­mos Lie­tu­va var­ giai ga­lė­jo ti­kė­t is. Va­kar Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo (EŽTT) pa­skelb­tas ver­d ik­tas su­g y­ven­t i­ nio smur­tą pa­ty­r u­sios pa­ne­vė­ž ie­tės by­lo­je prieš Lie­tu­vą leng­vu mos­tu su­dau­žė mo­der­ nios, va­ka­rie­tiš­kos tei­si­nės vals­ty­bės įvaiz­dį, ku­rį ma­nė­me jau su­kū­rę. Šie Stras­bū­re nag­ri­nė­ti įvy­kiai sie­kia lai­kus, kai Lie­tu­va ne­bu­vo ES na­rė, o Ap­sau­gos nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­mas, lei­džian­ tis ap­sau­go­ti au­ką nuo smur­tau­to­jo, dar ne­ ga­lio­jo. Ta­čiau tai – de­ta­lės, ku­rių it rek­la­mo­ je įra­šo „pa­pil­do­mos są­ly­gos“ nie­kas ne­si­sten­ gia per­skai­ty­ti. Pag­rin­di­nė ži­nia, ku­rią paieš­ kos sis­te­ma „Goog­le“ iš­mes su­rin­kus rak­ti­n į žo­dį „smur­tas“, yra tai, kad Lie­tu­va, ne­su­teik­ da­ma mo­te­r iai adek­va­čios ap­sau­gos nuo smur­to šei­mo­je, pa­žei­dė Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių kon­ven­ci­ją, ku­ri drau­džia žiau­rų ir ne­ žmo­niš­ką el­ge­sį.

Ji pra­lau­žė le­dus ir ki­ toms smur­tau­to­jų šei­mų mo­te­rims bei vai­kams, ne­su­lau­kian­tiems de­ra­ mo vals­ty­bės dė­me­sio. Pa­ne­vė­ž ie­tė lai­mė­jo kur kas dau­g iau nei 5 tūkst. eu­r ų (17 264 li­tus), ku­riuos Lie­tu­va tu­ rės jai iš­mo­kė­ti kaip at­ly­gį už ne­tur­ti­nę ža­lą, – ji pra­lau­žė le­dus ir ki­toms smur­tau­to­jų šei­mų mo­te­rims bei vai­kams, ne­su­lau­kian­tiems de­ ra­mo vals­ty­bės dė­me­sio. Ne­nus­teb­ki­me, jei ne­truk­si­me iš­girs­ti apie ki­ tas smur­tau­to­jų ar­ti­mų­jų per­ga­les Stras­bū­re. EŽTT, kaip ži­no­me, ne ko­kie nuo­lat kvai­li­na­ mi pi­lie­čiai, ku­riems ga­li­ma suok­ti apie vals­ ty­bės fi­nan­si­nes pro­ble­mas, dėl ku­rių po­li­ci­ jai trūks­ta pa­rei­gū­nų, šiems – de­ga­lų, ba­tų ir lai­ko, dėl ko smur­tau­to­jų au­kos mirš­ta ne­su­ lau­ku­sios pa­gal­bos. Žmo­gaus tei­sės – de­mok­ra­ti­nės vals­ty­bės al­ fa ir ome­ga, nuo ku­rių kar­to­ji­mo tu­ri pra­si­dė­ti kiek­vie­no įsta­ty­mo lei­dė­jo, val­di­nin­ko ar ki­to pi­lie­čiams tar­nau­jan­čio as­mens ry­tas. Jei to ne­pri­me­na pa­rei­gos sa­viems pi­lie­čiams jaus­ mas ir ma­žų žmo­nių di­de­lės tra­ge­di­jos, Stras­ bū­ras tik­rai pri­mins. informacija:

302 250

ju­sio am­žiaus ge­ro­kai pa­si­kei­tė – at­si­ra­do dau­gy­bė nau­jų bui­ ti­nių prie­tai­sų. Sug­rį­žus prie žie­mos lai­ko, pra­mo­nė ry­tais kaž­kiek su­tau­ po, bet va­ka­rais anks­čiau tems­ ta, to­dėl žmo­nės po dar­bo anks­ čiau tu­ri įjung­ti švie­są. Mi­tas apie ener­gi­jos tau­py­mą moks­ liš­kai bu­vo nu­vai­ni­kuo­tas.

Tai yra verg­val­ džio sind­ro­mas – val­džio­je at­si­ dū­ru­sių­jų no­ras pri­vers­ti mi­li­jo­nus žmo­nių klus­niai vyk­dy­ti val­džios nu­ro­dy­mus. Ke­le­rius me­tus tru­kęs ty­ri­mas Ru­si­jo­je ir­gi pa­ro­dė, kad kal­bos apie su­tau­po­mą elekt­ros ener­ gi­ją tė­ra mi­tas. Pe­rė­jus prie va­ sa­ros lai­ko, elekt­ros su­tau­po­ma tik per pir­mas tris sa­vai­tes ir tik 0,01 pro­c. Tos ener­gi­jos Ru­si­jai už­tek­tų dviem va­lan­doms. Pe­rė­jus prie žie­mos lai­ko, ener­gi­jos su­nau­do­ja­ma 0,02 pro­c. dau­giau. Iš vi­so dėl lai­ ko kai­ta­lio­ji­mo Ru­si­jo­je elekt­ ros ener­gi­jos su­nau­do­ja­ma 0,01 pro­c. dau­giau. Gam­to­je vis­kas vyks­ta cik­ liš­kai ir ji ne­mėgs­ta su­krė­ti­ mų. Žmo­nių ban­dy­mai ją per­ gud­rau­ti daž­nai bai­gia­si fias­ko su liūd­nais pa­da­ri­niais. Gy­vo­ji gam­ta per mi­li­jo­nus me­tų pri­si­ tai­kė prie rit­min­gos pa­ros ir se­

zo­nų cik­lų kai­tos. Gy­vuo­se or­ ga­niz­muo­se iš­si­vys­tė sa­vo­tiš­ki bio­lo­gi­niai laik­ro­džiai. Sa­ky­sim, tam­so­je už­da­ry­tas gai­dys už­gie­ dos tuo pat me­tu, ne­ma­ty­da­mas, auš­ta ar ne. Ty­ri­mai Ru­si­jo­je pa­ro­dė, kad lai­ko kei­ti­mas gy­vu­liams su­ke­lia stre­są, nes su­trin­ka jų mai­ti­ni­mo cik­las. Kar­vių fer­mo­se po lai­ ko pa­kei­ti­mo 3–4 sa­vai­tes kar­ vės duo­da­vo iki 20 pro­c. ma­žiau pie­no. Pa­kei­tus lai­ką, paukš­ty­ nuo­se 3–4 sa­vai­tes viš­tos dė­da­ vo iki 15 pro­c. ma­žiau kiau­ši­nių. Dėl to kai ku­rio­se Ru­si­jos sri­ty­se jau anks­čiau že­mės ūkiuo­se bu­vo at­si­sa­ky­ta kai­ta­lio­ti lai­ką. Žmo­gus – ir­gi gy­vo­sios gam­ tos da­lis. Jo vi­di­nis laik­ro­dis taip pat re­gu­liuo­ja or­ga­niz­mo veik­lą. Pa­vyz­džiui, dau­ge­lis dar­bo die­ no­mis pa­bun­da prieš su­skam­ bant ža­din­tu­vui ar­ba iš vi­so juo ne­si­nau­do­ja. Na­tū­ra­lu, kad dirb­ ti­nis lai­ko stum­dy­mas su­trik­do mū­sų bio­lo­gi­nį laik­ro­dį. Ru­si­ jo­je po lai­ko pa­kei­ti­mo per pir­ mas sa­vai­tes išaug­da­vo: mie­go su­tri­ki­mų – 22 pro­c., psi­chi­kos su­si­rgi­mų – 17 pro­c., in­fark­tų – 12 pro­c. Pas­te­bė­ta, kad su­ma­žė­ jo dar­bo na­šu­mas ir išau­go ava­ rin­gu­mas ke­liuo­se. Nau­da vals­ty­bei dėl gy­ven­to­jų mo­kes­čių už di­des­nį su­nau­do­tos ener­gi­jos kie­kį – apie 1 JAV do­le­ rį vie­nam gy­ven­to­jui. Ža­la, ku­rią pa­ti­ria vals­ty­bė dėl su­ma­žė­jan­ čio dar­bin­gu­mo, išau­gu­sių iš­lai­ dų pa­daž­nė­ju­siems su­si­rgi­mams gy­dy­ti, dėl di­dė­jan­čio ava­rin­gu­ mo ir kt. – apie 126 JAV do­le­rių vie­nam gy­ven­to­jui. Pa­ga­liau svei­kas pro­tas Ru­si­ jo­je nu­ga­lė­jo – nuo 2011 m. ru­

dens laik­ro­džių ro­dyk­lės ne­be­ su­kio­ja­mos. Tuo ke­liu pa­su­ko ir Uk­rai­na bei Bal­ta­ru­si­ja. Tie­sa, at­si­ra­do pra­mo­ni­nin­kų lo­bis­ tų, ku­rie Ru­si­jos Dū­mo­je ban­do vis­ką grą­žin­ti at­gal. Ypač nei­gia­mai vei­kia pe­rė­ ji­mas į va­sa­ros lai­ką, kai ten­ka kel­tis 1 val. anks­čiau. Vi­si ma­no ap­klaus­ti pa­žįs­ta­mi tvir­ti­no, kad po ro­dyk­lių per­su­ki­mo pa­va­sa­rį 1–2 sa­vai­tes jau­čia­si neiš­si­mie­ go­ję, blo­gos nuo­tai­kos. Lai­ko kai­ta­lio­ji­mui ypač jaut­ rūs vai­kai ir ne­ma­ža da­lis suau­ gu­sių­jų. Apie tai se­niai kal­ba spe­cia­lis­tai ir dau­gy­bė žmo­nių, ken­čian­čių nuo lai­ko kai­ta­lio­ji­ mo dis­kom­for­to. De­ja, ver­čian­ tie­ji mus tai da­ry­ti, jo­kių nei­gia­ mų lai­ko kai­ta­lio­ji­mo pa­da­ri­nių pri­pa­žin­ti ne­no­ri ir vi­saip ban­ do įpirš­ti mi­tą, koks tai pui­ kus ir nau­din­gas da­ly­kas. Vie­no straips­nio au­to­rius pa­ste­bė­jo, kad tai yra verg­val­džio sind­ro­ mas – val­džio­je at­si­dū­ru­sių­jų no­ras pri­vers­ti mi­li­jo­nus žmo­ nių klus­niai vyk­dy­ti val­džios nu­ ro­dy­mus. Tie­sa, bu­vo šio­kia to­kia vil­tis – ke­le­tas praė­ju­sios ka­den­ci­jos Sei­mo na­rių siū­lė at­si­sa­ky­ti šios ne­vy­ku­sios tra­di­ci­jos. De­ja, vy­ riau­sy­bėms neuž­ten­ka po­li­ti­nės drą­sos pa­si­prie­šin­ti ES pri­me­ta­ mai tvar­kai... Pa­ro­dy­ki­me nors kiek drą­ sos ir nu­griau­ki­me tą pa­mink­lą žmo­gaus kvai­lu­mui – šį pa­va­sa­ rį pa­su­ki­me laik­ro­džių ro­dyk­les va­lan­dą į prie­kį ir dau­giau jų ne­ lies­ki­me. Ma­nau, va­sa­ros lai­kas Lie­tu­vai bū­tų pa­ts tin­ka­miau­sias vi­sus me­tus. Ar­mū­nas Bu­ge­nis

Laiškai neatspindi dienraščio redakcijos nuomonės. reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

„Shutterstock“ nuotr.

K

as­met pa­sku­ti­nį ko­vo sa­vait­ga­lį ke­li mi­li­jar­dai žmo­nių puo­la per­suk­ ti laik­ro­džių ro­dyk­les vie­na va­lan­da pir­myn. Pas­ku­ti­nį spa­lio sa­vait­ga­lį pro­ce­dū­ra kar­ to­sis at­virkš­ti­ne tvar­ka. Ka­dan­ gi da­bar kiek­vie­nas tu­ri po ke­lis laik­ro­džius, ke­lio­li­ka mi­li­jar­dų laik­ro­džių du­kart per me­tus vie­ naip ar ki­taip ko­re­guo­ja­mi. Žiū­ rint į mū­sų pla­ne­tą iš ša­lies tai tu­rė­tų at­ro­dy­ti, kaip vi­suo­ti­nis pa­mi­ši­mas... No­rin­čių­jų per­gud­rau­ti lai­ ką, pa­va­sa­rį ir ru­de­nį su­kio­jant laik­ro­džių ro­dyk­les pir­myn ir at­ gal, Va­ka­ruo­se at­si­ra­do per Pir­ mą­jį pa­sau­li­nį ka­rą per ener­ge­ ti­nes kri­zes, nors idė­ją dar XIX a. pa­siū­lė B.Frank­li­nas. Pra­dė­jo vo­kie­čiai ir ang­lai. Sa­ko, tai la­ bai pa­ti­kę fab­ri­kan­tams: žie­mos ry­tais jie tik­rai elekt­ros su­tau­py­ da­vę. Tik, pa­si­ro­do, skriaus­da­ mi dar­bi­nin­kus, nes tie, grį­žę iš dar­bo, va­ka­rais tiek pat anks­čiau tu­rė­da­vo įsi­jung­ti švie­sas. Kaip čia ta pro­ga ne­pri­si­min­si pa­sa­ kos apie die­ną il­gi­nu­sį po­ną, kad dar dau­giau nau­dos iš ku­me­čių iš­spaus­tų. Ka­dan­gi po­nai, kaip kaž­kas pa­sa­kė, yra val­džio­je ar­ba prie val­džios, Va­ka­ruo­se lai­ko kai­ ta­lio­ji­mas grei­tai iš­pli­to. Bu­ vu­sio­je So­vie­tų Są­jun­go­je XX a. aš­tun­tą de­šimt­me­tį ir­gi bu­ vo su­si­gun­dy­ta šiuo ka­pi­ta­lis­tų iš­ra­di­mu. Lie­tu­vo­je po 2000– 2003 m. pa­gy­ve­no­me ra­miai, de­ja, jau Briu­se­lio po­nų va­lia ši tra­di­ci­ja bu­vo at­gai­vin­ta. Ne­va tau­po­ma ener­gi­ja, net švie­sus pa­ros me­tas pail­gė­ja... Tik per be­veik 100 šio įpro­čio eg­zis­ta­ vi­mo me­tų nie­kas rim­tai taip ir neį­ro­dė jo­kios nau­dos. Dar dau­giau: JAV Ka­li­for­ni­jos uni­ver­si­te­to eko­no­mi­kos pro­fe­ so­rius Matt­hew Kot­che­nas su sa­vo stu­den­te Lau­ra Grant nu­ sta­tė, kad lai­ko kai­ta­lio­ji­mas ne tik ne­pa­de­da tau­py­ti, bet prie­ šin­gai – ska­ti­na su­nau­do­ti dau­ giau ener­gi­jos. Jie tre­jus me­ tus ste­bė­jo dau­giau ne­gu 7 mln. elekt­ros skai­tik­lių pa­ro­dy­mus prieš va­sa­ros lai­ko įve­di­mą ir jį įve­dus. 15 va­sa­ros lai­ką anks­čiau įsi­ ve­du­sių apy­gar­dų bu­vo kont­ ro­li­nė gru­pė, kad bū­tų ga­li­ma eli­mi­nuo­ti oro są­ly­gų le­mia­ mus elekt­ros su­var­to­ji­mo po­ ky­čius. Ty­ri­mo re­zul­ta­tai ap­ stul­bi­no – apy­gar­dos, ku­rios va­sa­ros lai­ką įsi­ve­dė tik 2006 m., ėmė nau­do­ti elekt­ros net dau­giau. Vie­toj lauk­to su­tau­ py­mo – su­var­to­ta dar dau­giau, nes žmo­nių įpro­čiai ir ener­gi­ jos var­to­ji­mo bū­dai nuo praė­

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA, Ekonomika: Justinas Argustas –

Menas ir Pramogos: (8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 SPORTAS: Romas Poderys – Marius Bagdonas – Balys Šmigelskas – 

302 258 302 259 (8 5) 219 1383

Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

302 263

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1380

Ratai:

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

302 265

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raidėmis

Arūnas Andriuškevičius –

302 260

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS:

SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114

302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228


7

trečiadienis, kovo 27, 2013

OMX Vilnius

+0,20 %

20

OMX Riga

+0,60 %

+0,26 %

Lais­va ­ elekt­ra Lais­vo­jo­je elekt­ros rin­ko­je pi­ges­nės elekt­ros ener­gi­jos iš ne­prik­lau­so­mų tie­ kė­jų jau ga­li įsi­gy­ti ne tik įmo­nės ar ins­ ti­tu­ci­jos, bet ir vi­si Lie­tu­vos gy­ven­to­jai. Jiems pir­mo­ji rin­ko­je tiek­ti elekt­rą pra­ dė­jo bend­ro­vė „Sky Ener­gy“. Tie­sa, spe­ cia­lio­je skai­čiuok­lė­je įve­dęs su­nau­do­ja­ mos elekt­ros kie­kį, ei­li­nis var­to­to­jas nu­ si­vils – pa­kei­tus tie­kė­ją, per me­tus pa­ vyks su­tau­py­ti ma­žiau nei 10 li­tų.

tūkst. li­tų bau­da skir­ta „Lu­koil Bal­ti­jai“ už klai­di­nan­čią rek­la­mą.

ekonomika

OMX Tallinn

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai

De­ga­lų kai­nos

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,1103 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,0754 JAV do­le­ris 1 2,6842 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,6332 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9174 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2789 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5935 Ru­si­jos rub­lis 100 8,6951 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8284

pokytis

+0,9084 % +0,7067 % +1,0275 % +1,3476 % +0,0081 % +0,0701 % +0,3167 % +0,7088 % +0,1239 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,85

4,65

2,42

„Va­koil“

4,81

4,63

2,49

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta94,79 dol. už 1 brl. 107,65 dol. už 1 brl.

Dar vienas akmuo ant teisėjų pečių? Sei­mas lin­kęs pri­tar­ti, kad žmo­nių bank­ro­ tus tu­rė­tų nag­ri­nė­ti apy­lin­kių teis­mai. Tie­ sa, skep­ti­kai ma­no, kad tai tik ap­sun­kins ir taip ap­krau­tą apy­lin­kės tei­sė­jų dar­ bot­var­kę ir ki­tų by­lų nag­ri­nė­ji­mą nu­kels dar to­les­niam lai­kui. Ig­nas Ja­čaus­kas i.jacauskas@diena.lt

Dar­bo duos, pi­ni­gų – ne?

Nuo ko­vo 1-osios įsi­ga­lio­jęs Fi­zi­ nių as­me­nų bank­ro­to įsta­ty­mas jau pil­do­mas pa­tai­so­mis – va­kar Sei­mas po svars­ty­mo pri­ta­rė Fi­ zi­nių as­me­nų bank­ro­to įsta­ty­mo ir Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so pa­ tai­soms, lei­džian­čioms fi­zi­nių as­ me­nų bank­ro­tų by­las nag­ri­nė­ti ne apy­gar­dų, o apy­lin­kių teis­mams. Pa­tai­sas priim­ti pla­nuo­ja­ma vė­ les­niuo­se Sei­mo po­sė­džiuo­se. Ma­no­ma, kad pa­tai­sos pa­dės sklan­džiau pra­dė­ti žmo­nių bank­ ro­to pro­ce­dū­ras, o teis­mai ga­lė­tų spar­čiau jas nag­ri­nė­ti. Da­bar pa­reiš­ki­mą iš­kel­ti bank­ ro­to by­lą lei­džia­ma pa­teik­ti vie­tos, ku­rio­je žmo­gus gy­ve­na, apy­gar­dos teis­mui. Ta­čiau taip ma­no ne vi­si par­la­ men­ta­rai – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­ mi­te­to na­rys Jur­gis Raz­ma pa­brė­žė, kad apy­lin­kių teis­mų tei­sė­jų dar­bo krū­vis be­veik sep­ty­nis kar­tus di­ des­nis ne­gu apy­gar­dų teis­mų tei­ sė­jų ir pa­tai­sos jų dar­bą dar la­biau ap­sun­kins. Jis dien­raš­čiui pri­pa­ži­no, kad pa­tiems bank­ru­tuo­jan­tiems as­ me­nims spren­di­mas bū­tų ge­ras, nes apy­lin­kių teis­mai daž­niau­siai yra ar­čiau žmo­gaus gy­ve­na­mo­sios vie­tos.

Pre­ten­den­tų – 12 tūkst. Bend­ro­vės „Cre­di­tin­fo Lie­tu­ va“ duo­me­nimis, šiuo me­tu for­ma­lius įsta­ty­mo kri­te­ri­jus bank­ru­tuo­ti ati­tin­ka apie 12 tūkst. gy­ven­to­jų. Prog­no­zuo­ ja­ma, kad bank­ro­to ga­li­my­be per me­tus pa­si­nau­do­tų apie 2 tūkst. as­me­nų.

„Ma­no ži­nio­mis, apy­gar­dos teis­ mų si­tua­ci­ja ge­res­nė – jie ma­žiau ap­krau­ti dar­bu. Tad iš­kė­liau klau­ si­mą – jei šis siū­ly­mas bū­tų ly­di­ mas pa­ža­dų pa­gel­bė­ti apy­lin­kių teis­mams su re­sur­sais, bū­tų vis­kas ge­rai. Ta­čiau da­bar aš nuo­gąs­tau­ju, ar ga­vus pa­pil­do­mo ti­po by­las ne­ su­lė­tės ki­tų by­lų nag­ri­nė­ji­mas. Juk ži­no­me, kad ir da­bar by­lų nag­ri­nė­ ji­mo tem­pas yra tra­giš­kai lė­tas“, – kal­bė­jo opo­zi­ci­jos at­sto­vas.

Pra­ne­ši­me spau­dai ra­šo­ma, kad iš vi­sų Lie­tu­vos gy­ven­ to­jų, ku­rie ga­lė­tų pa­si­nau­do­ ti as­mens bank­ro­tu, dau­giau nei 3520 yra esa­mi ar­ba bu­ vę įmo­nių ak­ci­nin­kai, val­dy­ bų na­riai ar­ba di­rek­to­riai. Pa­ sak bend­ro­vės va­do­vo And­ riaus Bog­da­no­vi­čiaus, ti­kė­ ti­na, kad da­lies vers­lo są­sa­jų tu­rin­čių as­me­nų sko­los at­si­ ra­do žlu­gus jų vers­lui.

Bank­ru­tuo­ti su­dė­tin­ga

Ver­tin­da­mas pa­tį Fi­zi­nių as­me­nų bank­ro­to įsta­ty­mą J.Raz­ma pri­pa­ ži­no, kad jis – ga­na kon­ser­va­ty­vus, tad, pa­vyz­džiui, pa­ly­gin­ti su fi­zi­nių as­me­nų bank­ro­to pio­nie­re Bal­ti­ jos ša­ly­se Lat­vi­ja, to­kių pro­ce­dū­rų Lie­tu­vo­je ga­li bū­ti ma­žiau. „Taip, pra­dė­ti bank­ro­to pro­ce­ dū­rą gal­būt bus su­dė­tin­giau nei Lat­vi­jo­je. Bet gal tai ir ge­rai, ypač ži­nant be ga­lo di­de­lį mū­sų žmo­ nių iš­ra­din­gu­mą, su­ge­bė­ji­mą gud­ rau­ti. Pa­si­žiū­rė­ki­me, kaip at­ro­dys pir­mo­sios by­los, tuo­met žiū­rė­si­ me, ar rei­kės įsta­ty­mą tai­sy­ti“, – sa­kė J.Raz­ma. Nors įsta­ty­mas įsi­ga­lio­jo ko­vo 1 d., pir­mo­sios bank­ro­to pro­ce­dū­ ros ga­lės bū­ti ke­lia­mos tik po mė­ ne­sio (ma­žiau­siai tiek lai­ko duo­ da­ma su­si­pa­žin­ti su pa­reiš­ki­mu bank­ru­tuo­jan­čio as­mens kre­di­to­ riams), t. y. nuo ba­lan­džio pra­džios.

„„Spė­ji­mas: kai ku­rie par­la­men­ta­rai ma­no, jog fi­zi­nių as­me­nų bank­ro­to by­lų

per­kė­li­mas iš apy­gar­dų į apy­lin­kių teis­mus ap­sun­kins ir taip by­lo­mis ap­krau­ tų tei­sė­jų dar­bą. To­mo Luk­šio / BFL nuo­tr.

Pa­tys bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­riai jau pra­bi­lo apie per­ne­lyg di­de­lius su­ var­žy­mus bank­ru­tuo­jan­tiems. Įmo­nių bank­ro­to val­dy­mo de­ par­ta­men­to di­rek­to­rius Al­vy­das Gei­ga­las dar anks­čiau dien­raš­čiui tvir­ti­no nea­be­jo­jan­tis, kad bank­ ro­to pro­ce­dū­rų ne­bus tiek daug, kiek ti­ki­ma­si. Pa­ro­dys įvai­rių mi­nu­sų

„Kad no­rin­čių bank­ru­tuo­ti yra, ži­ nau tik­rai – sig­na­lus mums duo­da ir bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­riai. Kal­ bant apie skai­čius – pa­vyz­džiui, įsta­ty­m ui įsi­ga­l io­j us Lat­v i­jo­ je, fi­zi­nių as­me­nų bank­ro­tų skai­

Pra­dė­ti bank­ro­to pro­ce­dū­rą gal­būt bus su­dė­tin­giau nei Lat­vi­jo­je. Bet gal tai ir ge­rai. čius pu­sant­ro kar­to vir­ši­jo įmo­nių bank­ro­tų. Kad taip pat at­si­tiks ir Lie­tu­vo­je, sa­ky­ti tik­rai ne­drįs­čiau, nes ne­ži­nia, kaip pa­si­suks įsta­ty­ mo tai­ky­mas. Ma­nau, ir pa­ts bank­ ro­to įsta­ty­mas dar pa­ro­dys įvai­rių mi­nu­sų, trū­ku­mų“, – pri­pa­ži­no A.Gei­ga­las.

Apy­lin­kių teis­muo­se šiuo me­ tu dir­ba 491 tei­sė­jas. Įver­ti­nus di­džiau­sią ga­li­mų bank­ro­tų skai­čių, vie­nam tek­tų vi­du­ti­ niš­kai po ke­tu­rias fi­zi­nių as­me­ nų bank­ro­to by­las per me­tus.

Jo nuo­mo­ne, pa­ts įsta­ty­mas per­ ne­lyg griež­tas, tad pri­tai­ko­mas tik ne­di­de­lei da­liai as­me­nų, tu­rin­čių pro­ble­mų dėl sko­lų. „Daug kas kal­ba, jog tai la­biau ne bank­ro­to, o sko­los rest­ruk­tū­ri­za­vi­ mo įsta­ty­mas: es­mė – sko­los iš­dė­ lio­ja­mos per pen­ke­rių me­tų lai­ko­ tar­pį, kre­di­to­riai tu­ri su­tik­ti, kad pa­si­bai­gus šiam lai­kui jie ne­be­ tu­rės jo­kių pre­ten­zi­jų. Vis­kas yra kre­di­to­rių ran­ko­se – pri­tar­ti šiam pla­nui ar ne. Tad tu­ri bū­ti vi­sų ša­ lių su­ta­ri­mas“, – apie fi­zi­nių as­ me­nų bank­ro­to sun­ku­mus kal­bė­jo Įmo­nių bank­ro­to val­dy­mo de­par­ ta­men­to va­do­vas.

Da­lį mo­kes­čių au­ko­ja ne­no­riai Lu­kas Mik­ne­vi­čius l.miknevicius@diena.lt

Kas ket­vir­tas pa­ja­mas dek­la­ruo­ jan­tis ša­lies gy­ven­to­jas nu­spren­ džia 2 pro­c. su­mo­kė­to pa­ja­mų mo­ kes­čio skir­ti pa­ra­mai ar 1 pro­c. po­ li­ti­nėms par­ti­joms. Tai ro­do dek­ la­ra­ci­jų, ku­rių šie­met jau su­lau­kė Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI), duo­me­nys.

Kaip dien­raš­tį in­for­ma­vo VMI at­ sto­vas Da­rius Bu­ta, iki ko­vo 26 d. VMI bu­vo ga­vu­si 194,406 tūkst. gy­ven­to­jų pa­ja­mų dek­la­ra­ci­jų. Dar 7,9 tūkst. gy­ven­to­jų, ku­riems tai yra pri­va­lo­ma, dek­la­ra­vo tu­ri­mą tur­tą. Ab­so­liu­ti dau­gu­ma – 99,35

pro­c. pa­ja­mų ir 69,27 pro­c. tur­to dek­la­ra­ci­jų – bu­vo pa­teik­ta elekt­ ro­ni­niu bū­du. Da­lį sa­vo su­mo­kė­to gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio pa­skir­ti pa­ra­mai ar po­li­ti­nėms par­ti­joms kol kas nu­ spren­dė 47,363 gy­ven­to­jų. Įdo­mu, kad tik 45,2 pro­c. ati­tin­ka­mų pra­ šy­mų pa­teik­ta elekt­ro­ni­niu bū­du. Dek­la­ruo­ti sa­vo pa­ja­mas ir tur­tą gy­ven­to­jai ga­li nuo ko­vo 18 d. VMI šie­met pa­ruo­šė apie 1,5 mln. pre­ li­mi­na­rių dek­la­ra­ci­jų. Tai reiš­kia, kad už­pil­dy­ti dek­la­ra­ci­jas ga­li ko­ ne kiek­vie­nas pa­ja­mas gau­nan­tis ša­lies gy­ven­to­jas. Iki šių me­tų ge­gu­žės 2 d. pa­ja­mas bei tur­tą pri­va­lo dek­la­ruo­ti 30 ka­ te­go­ri­jų as­me­nys – vals­ty­bės po­

li­ti­kai, tar­nau­to­jai, ži­niask­lai­dos prie­mo­nių va­do­vai, kre­di­to įstai­gų val­dy­bų na­riai ir ki­ti. Taip pat tie gy­ven­to­jai, ku­rie po­li­ti­nės kam­ pa­ni­jos da­ly­viui ar da­ly­viams per praė­ju­sius me­tus paau­ko­jo dau­ giau kaip 40 li­tų Pa­ja­mas tu­ri dek­la­ruo­ti in­di­vi­ dua­lią veik­lą vyk­dę gy­ven­to­jai ir mo­kė­to­jai, no­rin­tys pa­si­nau­do­ti gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio leng­ va­to­mis bei su­si­grą­žin­ti da­lį iš­ lai­dų, jei 2012 m. mo­kė­jo gy­vy­bės drau­di­mo, pen­si­jų įmo­kas, taip pat už pir­mas stu­di­jas ar pro­fe­si­nį mo­ ky­mą, pa­lū­ka­nas už paim­tą būs­to kre­di­tą. Teik­ti dek­la­ra­ci­jas bei su­si­grą­ žin­ti da­lį mo­kes­čio ga­li ir tie gy­

ven­to­jai, ku­rie praė­ju­siais me­tais pa­si­nau­do­jo per ma­žu ar vi­sai ne­ pa­si­nau­do­jo neap­mo­kes­ti­na­muo­ ju pa­ja­mų dy­džiu (NPD), o tie, ku­ riems pri­tai­ky­tas per di­de­lis NPD, tu­rė­tų mo­kes­tį su­mo­kė­ti. VMI duo­me­ni­mis, 562 tūkst. gy­ ven­to­jų per­nai dek­la­ra­vo, kad ga­ li su­si­grą­žin­ti per 222 mln. li­tų gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio per­ mo­kos. Pa­ra­mą įvai­rioms or­ga­ni­za­ci­joms per­nai sky­rė be­veik 411 tūkst. gy­ ven­to­jų, iš jų po­li­ti­nes par­ti­jas pa­ rem­ti nu­spren­dė 49,2 tūkst. dek­la­ ra­vu­sių pa­ja­mas. Iš vi­so 18,8 tūkst. or­ga­ni­za­ci­jų iš­si­da­li­jo apie 40 mln. li­tų pa­ra­mos, par­ti­joms iš šios su­mos te­ko kiek dau­giau nei 2 mln. li­tų.

„„Skir­tu­mai: 99 pro­c. pi­lie­čių pa­ja­

mų dek­la­ra­ci­jas pa­tei­kia in­ter­ne­ tu, ki­ti to pa­da­ry­ti už­su­ka į te­ri­to­ ri­nius sky­rius. Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.


8

trečiadienis, kovo 27, 2013

pasaulis Ko­vi­nė pa­reng­tis

Opo­zi­ci­jos pa­ta­ri­mai

Šal­tu­kas Len­ki­jo­je

Šiau­rės Ko­rė­ja pa­skel­bė sa­vo ar­ti­le­ri­jos ir „stra­te­gi­nių“ ra­ ke­ti­nių da­li­nių ko­vi­nę pa­reng­tį. Taip pat Pchen­ja­nas įsa­kė pa­ si­reng­ti smog­ti že­my­ni­nei JAV da­liai, Ha­va­jams ir Gua­mui. Šiau­rės Ko­rė­jai 2010 m. lap-­ k­ri­tį ap­šau­džius vie­ną Pie­ tų Ko­rė­jos pa­sie­nio sa­lą, žu­vo ke­tu­ri žmo­nės.

Pa­sak Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­cio­ nie­rių, tarp­tau­ti­nės Bal­ta­ru­si­ jos pre­zi­den­to Aliak­sand­ro Lu­ ka­šen­kos izo­lia­ci­jos pa­žeis­ ti ne­ga­li­ma. Opo­zi­ci­jos duo­ me­ni­mis, įka­li­ni­mo įstai­go­se dėl po­li­ti­nių įsi­ti­ki­ni­mų ka­li 11 žmo­nių. Šiuo me­tu ES drau­ džia at­vyk­ti dau­giau kaip 200 su re­ži­mu sie­ja­mų as­me­nų.

Bent 25 žmo­nės mir­ti­nai su­ ša­lo Len­ki­jo­je ko­vo mė­ne­sį dėl šiam me­tų lai­kui neįp­ras­tai at­šiau­rių orų, o bend­ras šios žie­mos ir pa­va­sa­rio šal­čio au­ kų skai­čius ša­ly­je pa­di­dė­jo iki 175. Tem­pe­ra­tū­ra die­ną kai ku­ rio­se vie­to­vė­se nu­si­ri­to iki 15 laips­nių že­miau nu­lio, o nak­tį – iki 24 laips­nių.

B.Be­re­zovs­kį nu­žu­dė MI6?

Ga­lan­da kir­vius prieš imig­ran­tus? Komentaras

Ru­sų oli­gar­cho Bo­ri­so Be­re­zovs­ kio mir­tis apau­go įvai­riomis są­ moks­lo teo­ri­jomis. Pa­si­ko­rė jis, o gal bu­vo pa­kar­tas? Jei taip, kas kal­tas – Krem­lius, o gal bri­ tų slap­to­sios tar­ny­bos?

Pa­rei­gū­nai, ti­rian­tys ar­šaus Krem­liaus kri­ti­ko mir­tį, sa­ko ne­pas­te­bė­ję nie­ko neįp­ras­ta, kas ga­lė­tų ro­dy­ti, jog ka­dai­se vie­ nas įta­kin­giau­sių Ru­si­jos žmo­ nių bū­tų bu­vęs nu­žu­dy­tas. Ne­ pai­sant to, B.Be­re­zovs­kio mir­tis ža­di­na są­moks­lo teo­ri­jų kū­rė­jų vaiz­duo­tę. Prie oli­gar­cho mir­ties ga­lė­ jo pri­si­dė­ti Di­džio­sios Bri­ta­ni­ jos slap­to­sios tar­ny­bos MI5 ar­ ba MI6. To­kią ver­si­ją, ži­no­ma, ke­lia Ru­si­jos val­džios at­sto­vai. Krem­ liaus pa­ta­rė­jas Ser­ge­jus Mar­ko­ vas pa­reiš­kė, esą B.Be­re­zovs­kis bu­vo nu­žu­dy­tas, nes ži­no­jo per daug in­for­ma­ci­jos apie pla­nuo­ ja­mus pa­si­kė­si­ni­mus į V.Pu­ti­ną. S.Mar­ko­vas sa­kė, kad oli­gar­ chas pla­na­vo grįž­ti į Ru­si­ją, tad bri­tams rei­kė­jo jį pa­ša­lin­ti. „Ne­ga­liu neig­ti, kad jo žmog­ žu­dys­tę įvyk­dė tie, ku­rie bi­jo­jo, jog B.Be­re­zovs­kis pe­reis į V.Pu­ ti­no pu­sę“, – sa­vą­ją ver­si­ją aiš­ ki­no S.Mar­ko­vas.

Ne­ga­liu neig­ti, kad jo žmog­žu­dys­ tę įvyk­dė tie, ku­ rie bi­jo­jo, jog B.Be­ re­zovs­kis pe­reis į V.Pu­ti­no pu­sę. Ta­čiau ki­ti neat­si­sa­ko min­ ties, kad kal­tas Krem­lius. And­ re­jus Si­del­ni­ko­vas, B.Be­re­zovs­ kio ša­li­nin­kas, tvir­ti­no: „Ar­ba jis mi­rė na­tū­ra­lia mir­ti­mi, ar­ba prie to pri­si­dė­jo Ru­si­jos slap­to­ sios tar­ny­bos.“ Tok­si­ko­lo­gi­nių ir his­to­lo­gi­nių tes­tų re­zul­ta­tai paaiš­kės tik po ke­lių sa­vai­čių, o pir­mie­ji skro­ di­mo re­zul­ta­tai pa­tvir­ti­no, kad mir­ties prie­žas­tis ati­tin­ka pa­si­ ko­ri­mą. Ži­no­ma, nie­kas nė­ra tik­ras, kad oli­gar­chas pa­si­ko­rė pa­ts. Dau­ge­lis pa­ži­no­ju­sių oli­gar­chą sa­kė, kad jis ne­bū­tų ry­žę­sis sa­ vi­žu­dy­bei, be to, po­li­ci­ja neap­ ti­ko jo­kio at­si­svei­ki­ni­mo laiš­ko ar­ti­mie­siems. Tie­sa, B.Be­re­zovs­kio pa­lai­kus ty­ręs Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ jos pa­to­lo­gas pa­brė­žė, kad ne­ra­ do nie­ko, kas ro­dy­tų smur­ti­nes grum­ty­nes. „Dai­ly Mail“ inf.

Vla­das Gai­dys So­cio­lo­gas

L

„„Pers­pė­ji­mas: bri­tų prem­je­ras D.Ca­me­ro­nas pa­reiš­kė, kad jo ša­ly­je vel­tė­džiai iš ki­tų ša­lių ne­lau­kia­mi. AFP nuo­tr.

Gal­būt vie­nos imig­ran­tės iš Lie­tu­vos is­to­ri­ja, ku­rią ap­ra­šė po­pu­ lia­rus Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je dien­raš­tis „The Sun“, su­pyk­dė bri­tų po­li­ti­kus? Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės prem­je­ras Da­vi­das Ca­me­ro­nas pa­reiš­kė, kad nie­kas duo­nos už dy­ką jo ša­ly­je ne­be­duos. So­li­džios pa­šal­pos?

„The Sun“ šių me­tų pra­džio­je iš­ spaus­di­no straips­nį. Jo he­ro­jė – Lie­tu­vos pi­lie­tė Na­ta­li­ja Be­lo­va. Mo­te­ris gy­ve­na ir var­go ne­ma­to, nes kas­met gau­na tūks­tan­čių sva­ rų pa­šal­pas. „The Sun“ tri­mi­ta­vo, kad bri­tų mo­kes­čių mo­kė­to­jai ap­mo­ka be­ne vi­sas Na­ta­li­jos są­skai­tas, net ato­ sto­gas. Pa­sak lei­di­nio, Lie­tu­vos pi­lie­tė gau­na iš vals­ty­bės 14,5 tūkst. sva­ rų ster­lin­gų (dau­giau nei 60 tūkst. li­tų) per me­tus. Ma­ža to, pa­ti he­ro­ jė iš Lie­tu­vos lei­di­nio žur­na­lis­tams at­vi­ra­vo, kad bri­tų mo­kes­čių mo­ kė­to­jai jai ir jos duk­rai „su­tei­kia ge­ rą gy­ve­ni­mą“. „Ma­nau, kad jie tu­rė­tų pa­dė­ ti mo­kė­ti už pri­va­čias auk­les, o ne vien už vai­kų dar­že­lį“, – pa­sa­ko­ jo Na­ta­li­ja. Prem­je­ro per­spė­ji­mas

Ži­no­ma, sun­ku pa­sa­ky­ti, ar bri­tų po­li­ti­kai ir pa­ts prem­je­ras šią pub­ li­ka­ci­ją skai­tė, ta­čiau pa­pras­tų bri­ tų reak­ci­ja bu­vo tul­žin­ga. Juo­lab kad ša­lis yra pri­vers­ta tau­ py­ti vi­sų at­žvil­giu. Vis­gi pir­ma­die­nį bri­tų prem­je­ras D.Ca­me­ro­nas rė­žė iš pe­ties. „Imig­ran­tai iš Ry­tų Eu­ro­pos, Bul­ga­ri­jos ir Ru­mu­ni­jos ne­gaus

jo­kių pa­šal­pų, jei at­vyks į Di­džią­ ją Bri­ta­ni­ją ieš­ko­ti leng­vo gy­ve­ ni­mo“, – dės­tė bri­tų vy­riau­sy­bės gal­va. Ma­ža to, imig­ran­tams ne­bus lei­ džia­ma nau­do­tis svei­ka­tos ap­sau­ gos, so­cia­li­nio būs­to ir ki­to­mis so­ cia­li­nėmis pro­gra­mo­mis, jei jie vel­tė­džiaus. „Aš ver­ti­nu imig­ra­ci­jos nau­dą, ta­čiau kar­tu ti­kiu, kad imig­ra­ci­ja tu­ri bū­ti tin­ka­mai kont­ro­liuo­ja­ma. Be kont­ro­lės bend­ruo­me­nės pa­si­ti­ kė­ji­mas menks­ta, iš­tek­liai eik­vo­ja­ mi ir taip imig­ran­tų nau­da pa­mirš­ ta­ma“, – kal­bė­jo D.Ca­me­ro­nas. Prem­je­ras at­sklei­dė, jog nuo ki­ tų me­tų nė vie­nas imig­ran­tas iš ES vals­ty­bės ne­gaus nė ska­ti­ko, jei po še­šių mė­ne­sių neį­ro­dys, kad ak­ty­ viai ieš­ko dar­bo ar ga­vo dar­bo pa­ siū­ly­mą. Bri­tams taip pat bus su­tei­kia­ma pir­me­ny­bė gau­ti so­cia­li­nį būs­tą, o imig­ran­tams so­cia­li­nio būs­to teks pa­lū­kė­ti, gal net ke­le­rius me­tus. Taip pat D.Ca­me­ro­nas kal­bė­jo apie svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mą – ža­dė­jo, jog Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja ne­bus „svei­ka­tos tu­riz­mo“ sos­ti­nė. Pla­nuo­ja­mos re­for­mos ga­lios Eu­ ro­pos eko­no­mi­nei erd­vei pri­klau­ san­čioms vals­ty­bėms – t. y. 27 ES ša­lims ir Nor­ve­gi­jai, Is­lan­di­jai bei Lich­tenš­tei­nui.

„Vi­du­ti­nis imig­ran­tų skai­čius tu­ri smar­kiai su­ma­žė­ti – nuo šim­ tų tūks­tan­čių per me­tus iki de­šim­ čių tūks­tan­čių, – kal­bė­jo D.Ca­me­ ro­nas ir pri­dū­rė, kad bū­ti ne­le­ga­liu imig­ran­tu Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je – per leng­va. – Ne­ga­li­me kur­ti „kas nors už nie­ką“ kul­tū­ros. Nau­jie­ ji imig­ran­tai ne­tu­rė­tų ma­ny­ti, kad at­vyks­ta į na­mus.“ Kri­tiš­ki ko­men­ta­rai

Ta­čiau kri­ti­kai pa­reiš­kė, kad Dau­ nin­go gat­vės per­spė­ji­mai imig­ran­ tams – „dū­mų už­dan­ga“. Pa­sak jų, prem­je­ro pa­ža­dai var­ gu ar su­ma­žins po­ten­cia­lią imig­ ra­ci­jos ban­gą, ypač iš Bul­ga­ri­jos ir Ru­mu­ni­jos. Be­je, Bul­ga­ri­jai ir Ru­mu­ni­jai ne­ se­niai te­ko ko­vo­ti dėl vie­tos Šen­ge­ no erd­vė­je, kai Vo­kie­ti­ja pa­reiš­kė, kad abi ša­lys neat­li­ko vi­sų na­mų dar­bų, to­dėl blo­kuos jų pri­si­jun­ gi­mą. Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės ne­prik­lau­ so­my­bės par­ti­jos va­do­vas Ni­ge­las Farage’as, kaip įpras­ta, lie­jo tul­ žį. Pa­sak jo, Dau­nin­go gat­vė nie­ko ne­da­ro, kad su­ma­žin­tų imig­ran­tų iš ES ant­plū­dį. „Tai – dū­mai ir veid­ro­džių ka­ ra­lys­tė. Vie­nin­te­lis bū­das su­stab­ dy­ti imig­ra­ci­ją iš ES ir ap­sau­go­ ti Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos so­cia­li­nės

ie­t u­v iai į Di­d žią­ją Bri­ta­n i­ją daž­n iau­s iai vyks­t a už­dar­ biau­t i, o ne mė­gau­t is pa­šal­ po­m is. Gal­būt di­des­nė pro­ ble­ma bri­tams yra to­k ių ša­l ių kaip Pa­k is­ta­nas ar Bang­la­de­šas gy­ven­to­ jai, ku­rie su­da­ro di­džią­ją da­l į ne­kva­ li­fi ­k uo­tos ir, sa­k y­čiau, ne itin dis­cip­ li­nuo­tos dar­bo jė­gos. Ki­tas as­pek­tas – Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė, kal­bant de­mog­ ra­fiš­kai, sens­ta. Na­tū­ra­lu, jog dar­buo­ to­jai bri­tams yra ob­jek­ty­viai rei­ka­lin­gi. Ypač kva­li­fi­kuo­ti žmo­nės, ku­rių ne­rei­ kia ruoš­ti. Ma­nau, lie­tu­viai daž­niau­siai yra kva­li­fi­kuo­ti, dis­cip­li­nuo­ti ir darbš­ tūs. Kad ir ką sa­ky­tų D.Ca­me­ro­nas, tos ob­jek­ty­vios prie­žas­tys la­bai svar­bios. Tik­rai sun­k u įsi­vaiz­duo­t i, kad lie­tu­ vius kas im­tų­si va­ry­ti iš Jung­ti­nės Ka­ ra­lys­tės. Ko­dėl bri­tams kliū­va Ry­t ų Eu­ro­pos gy­ven­to­jai, sun­ku pa­sa­ky­ti. Gal­būt po­li­ti­kai bi­jo bū­ti ap­šauk­ti ra­ sis­tais. Juk jei lie­tu­vį ap­šauk­si ar len­ ką, re­g is, ne­bū­si ap­kal­tin­tas ra­sizmu. Tai tar­si ge­ro to­no ženk­las.

Lie­tu­viai mėgs­ta Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją Re­m ian­t is su­ra­š y­mo duo­me­n i­ mis, 2011 m. ko­vą Ang­l i­jo­je gy­ve­ no 95 730 Lie­tu­vo­je gi­mu­sių žmo­ nių, Jung­t i­nės Ka­ra­lys­tės sos­t i­nė­ je Lon­do­ne – 39 817. Dau­giau­sia Lie­ tu­vos pi­lie­čių į Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją iš­ vy­ko Lie­t u­vai pri­si­jun­g us prie ES 2004 m. Lie­tu­v iai su­da­ro apie 0,2 pro­c. Ang­li­jos bei Vel­so gy­ven­to­jų ir 0,5 pro­c. Lon­do­no gy­ven­to­jų. Iš Ang­l i­jos gra­f ys­čių dau­g iau­sia lie­ tu­v ių gy­ve­na ry­t uo­se esan­čia­me Lin­koln­šy­re. Šio­je gra­fys­tė­je su­ra­ šy­mo me­tu gy­ve­no 4322 lie­tu­viai. Kiek pie­č iau esan­č io­je Nor­fol­ko gra­fys­tė­je bu­vo 4079 lie­tu­viai. Vel­ se gy­ve­no 1353 lie­tu­viai.

ap­sau­gos sis­te­mą – iš­sto­ti iš ES“, – dės­tė N.Farage’as. Bul­ga­ri­jos am­ba­sa­do­rius Jung­ti­ nė­je Ka­ra­lys­tė­je Kons­tan­ti­nas Di­ mit­ro­vas tvir­ti­no, kad nu­sta­ty­ti są­ ly­gas jo tė­vy­nai­niams, ku­rie gal­būt emig­ruos, yra ne­ra­cio­na­lu, nes dau­ ge­lis bul­ga­rų, ku­rie ieš­ko­jo dar­bo Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, jį se­niai ra­do. „Prie­šin­gai nei jūs, va­di­nan­tys sa­vo sis­te­mą la­bai at­vi­ra imig­ran­ tams, Bul­ga­ri­jo­je žmo­nės ją ver­ti­ na kaip la­bai griež­tą. Lai­mė, bul­ ga­rai ne­mėgs­ta fik­ty­vių san­tuo­kų. Ne­ma­nau, kad ver­ta ne­ri­mau­ti dėl to, jog Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją už­plūs ne­ pa­gei­dau­ja­mi bul­ga­rai“, – per in­ ter­viu BBC sa­kė dip­lo­ma­tas. Pa­ren­gė Va­len­ti­nas Ber­žiū­nas


9

Trečiadienis, kovo 27, 2013

Sportas Sut­riuš­ki­no var­žo­vus

A.Rim­ke­vi­čius – ­ į Pa­ne­vė­žį

Iš­tei­si­no ­ olim­pie­tį

Aly­tu­je su­reng­tas Lie­tu­vos neį­ga­lių­jų krep­ši­nio ve­ži­mė­ liuo­se čem­pio­na­to pir­mo­jo tu­ro var­žy­bas lai­mė­jo Kau­no „LSU-RSK“ ko­man­da. Ji 103:9 su­triuš­ki­no Aly­taus „Aly­tu­pį“, 110:14 – Šiau­lių „En­tu­zias­tą“, 102:18 – Kau­no „San­ta­ką“ ir 63:39 – Vil­niaus „Drau­gys­ tės“ eki­pą.

Lie­tu­vos fut­bo­lo re­zul­ta­ty­vu­ mo re­kor­do – 35 įvar­čiai per se­zo­ną – au­to­rius kau­nie­tis Ar­tū­ras Rim­ke­vi­čius pa­si­ra­ šė dvejų me­tų kont­rak­tą su Pa­ne­vė­žio „Ek­ra­nu“. Puo­lė­jas yra at­sto­va­vęs Kau­no, Ši­lu­tės, Tau­ra­gės, Kė­dai­nių, Vil­niaus, Šiau­lių bei Lat­vi­jos, Suo­mi­jos ir Grai­ki­jos klu­bams.

Tarp­tau­ti­nis spor­to ar­bit­ra­žas (CAS) iš­tei­si­no pro­fe­sio­na­ lo kar­je­rą bai­gu­sį Es­ti­jos sli­ di­nin­ką, du­kart olim­pi­nį čem­ pio­ną And­ru­są Veer­pa­lu, ku­ris 2011-ai­siais bu­vo ap­kal­tin­tas var­to­jęs do­pin­gą. CAS įpa­rei­ go­jo Tarp­tau­ti­nę sli­di­nė­ji­mo fe­de­ra­ci­ją (FIS) su­mo­kė­ti es­ tui kom­pen­sa­ci­ją.

„Žal­gi­ris“ per­ga­lė­mis pil­do ir sa­vo biu­dže­tą Į VTB Vie­nin­go­ sios krep­ši­nio ly­ gos at­krin­ta­mą­ sias var­žy­bas pa­te­kęs Kau­no „Žal­gi­ris“ už­si­tik­ ri­no ir so­li­džias pi­ni­gi­nes pre­ mi­jas – už ge­rus re­zul­ta­tus bei rung­ty­nių lan­ ko­mu­mą, ta­čiau tai – dar ne ga­lu­ ti­nis at­ly­gis.

Aš­tunt­fin ­ a­liai Ry­gos VEF (Lat­vi­ja) – „As­ta­na“ (Ka­ zachs­t a­nas), Sa­ma­ros „Kras­ny­je Kryl­ja“ (Ru­si­ja) – Liu­ber­cų „Triumf“ (Ru­si­ja), Sankt Pe­ter­bur­go „Spar­ tak“ (Ru­si­ja) – Že­mu­ti­nio Nau­gar­do „Niž­nyj Nov­go­rod“ (Ru­si­ja), Kras­no­ da­ro „Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“ (Ru­si­ja) – „Do­neck“ (Uk­rai­na).

Ket­virt­fi­na­liai Mask­vos sri­ties „Chim­ki“ – VEF ar­ba „As­ta­na“, Mask­vos CSKA – „Kras­ny­ je Kryl­ja“ ar­ba „Triumf“, Kau­no „Žal­ gi­r is – „Spar­tak“ ar­ba „Niž­nyj Nov­ go­rod“, Ka­za­nės „Uniks“ – „Lo­ko­mo­ tiv-Ku­ban“ ar­ba „Do­neck“.

At­si­sa­kė fi­na­lo ket­ver­to

„„Ly­de­riai: VTB ly­gos re­gu­lia­raus se­zo­no var­žy­bo­se dau­giau­sia sir­ga­lių su­trau­kė „Žal­gi­rio“ rung­ty­nės. 

Ma­rius Bag­do­nas

m.bagdonas@kaunodiena.lt

Lai­kas ato­kvė­piui

Žal­gi­rie­čiai ar­ti­miau­sią mė­ne­sį tu­rės dau­giau ga­li­my­bių at­si­kvėp­ti. Ta­pęs VTB ly­gos re­gu­lia­raus se­zo­no nu­ga­ lė­to­ju, „Žal­gi­ris“ pra­leis aš­tunt­fi­na­ lį ir ko­vas pra­dės nuo ket­virt­fi­na­lio, ku­ria­me su­si­tiks su Sankt Pe­ter­bur­ go „Spar­tak“ ar­ba du kar­tus šį se­zo­ ną jau įveik­tu Že­mu­ti­nio Nau­gar­do „Niž­nyj Nov­go­rod“. „Spar­tak“ ir „Niž­nyj Nov­go­rod“ var­žy­sis aš­tunt­fi­na­lio se­ri­jo­je iki dvie­jų per­ga­lių.

Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.

Ket­virt­fin ­ a­lio se­ri­jo­je bus ko­vo­ ja­ma iki tri­jų per­ga­lių. Pir­mą­sias, ant­rą­sias ir, jei pri­reiks, penk­tą­sias rung­ty­nes žal­gi­rie­čiai žais ati­tin­ ka­mai ge­gu­žės 16, 17 ir 22 d. sa­vo­je are­no­je. Tre­čia­sis ir, jei­gu pri­reiks, ket­vir­ta­sis ma­čai ge­gu­žės 19 ir 20 d. vyks var­žo­vų aikš­tė­je. Sa­vo are­no­je „Žal­gi­ris“ šie­met dar ne­pra­lai­mė­jo nė vie­no VTB Vie­nin­go­sios ly­gos su­si­ti­ki­mo. Jei Joa­no Pla­zos ka­riau­nai pa­vyk­tų pa­siek­ti pus­fi­na­lį, ja­me „Žal­gi­riui“ tek­tų kau­tis su Ka­za­nės „Uniks“, Kras­no­da­ro „Lo­ko­mo­tiv-Ku­ban“ ar­ba „Do­neck“ krep­ši­nin­kais.

Snai­pe­ris sveiks­ta

Pa­pil­do­mos poil­sio sa­vai­tės – pa­ lan­kus me­tas iš­si­gy­dy­ti se­nas trau­mas. Tai ak­tua­lu ir re­zul­ta­ ty­viau­siam šio se­zo­no „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kui Mar­ko Po­po­vi­čiui, sveiks­tan­čiam po šlau­nies pa­tem­ pi­mo ir blauz­dos rau­mens su­mu­ ši­mo. At­li­kus ty­ri­mus paaiš­kė­jo, kad krep­ši­nin­ko rea­bi­li­ta­ci­ja vyks­ta kryp­tin­gai, ta­čiau, kad žai­dė­jas ga­ lė­tų spor­tuo­ti vi­sa jė­ga, rei­kia dau­ giau poil­sio die­nų. Pa­n a­š ią trau­m ą kroa­tas bu­vo pa­ty­ręs ir praė­ju­sį se­zo­ną, tad šį

kar­tą J.Pla­za ne­no­ri sku­bin­ti įvy­ kių ir lei­džia sa­vo ly­de­riui pail­ sė­ti. Tre­ne­riai ir gy­dy­to­jai nu­spren­ dė, kad į Ber­ly­ną žais­ti penk­ta­die­ nį Eu­ro­ly­gos ma­čo su AL­BA eki­pa M.Po­po­vi­čius ne­vyks. Ki­tą sa­vai­ tę bus dar kar­tą įver­tin­ta snai­pe­ rio svei­ka­tos būk­lė ir paaiš­kės, ar kroa­tas ga­lės ženg­ti į aikš­tę ko­vo 30-ąją LKL susiremti su Klai­pė­ dos „Nep­tū­nu“. „Nie­kur ne­sku­ba­me. Svar­bu, kad Mar­ko bū­tų pa­si­ren­gęs le­ mia­moms VTB ly­gos ir LKL ko­ voms“, – tei­gė J.Pla­za.

Šie­met VTB Vie­nin­go­sios ly­gos va­ do­vai at­si­sa­kė fi­na­lo ket­ver­to tur­ ny­ro. Ir pus­fi­na­lių, ir di­džio­jo fi­na­ lo nu­ga­lė­to­jai paaiš­kės se­ri­jo­se iki tri­jų per­ga­lių. Pus­fi­na­lių rung­ty­nės vyks ge­ gu­žės 24-25 d. (pir­mie­ji ma­čai), 25–26 d. (ant­rie­ji ma­čai), 27–28 d. (tre­tie­ji ma­čai). Jei­gu pri­reiks, ket­ vir­tie­ji ma­čai įvyks 28–29 d., o penk­tie­ji – 29–30 d. Fi­na­lo ko­vos nu­ma­ty­tos bir­že­lio 3, 4, 6 ir, jei­gu pri­reiks, 7 ir 9 d. Pa­sie­kęs ket­virt­fi­na­lį, „Žal­gi­ ris“ jau už­si­tik­ri­no ma­žiau­siai 394 tūkst. li­tų iš VTB ly­gos pri­ zų fon­do. Dar apie 250 tūkst. li­tų Kau­ no klu­bui teks už tai, kad Lie­tu­vos čem­pio­nų ma­čus lan­kė dau­giau­sia sir­ga­lių. VTB ly­gos pre­zi­den­tas Ser­ge­jus Iva­no­vas ofi­cia­liai yra pra­ne­šęs, kad pre­mi­joms bus skir­ti 6 mln. li­tų. Čem­pio­nai gaus be­veik 600 tūkst. li­tų pre­mi­ją, vi­ce­čem­pio­ nai – 522 tūkst., pus­fi­na­li­nin­kai – po 462 tūkst., užė­mu­sie­ji 5–8 vie­ tas – 394 tūkst., 9–12 vie­tas – 325 tūkst.

Bra­zi­lai vos iš­si­gel­bė­jo nuo ru­sų Po drau­giš­kų fut­bo­lo rung­ty­nių Bra­ zi­li­jos ir Ru­si­jos rink­ti­nių stra­te­gai pa­si­da­li­jo min­ti­mis apie sir­ga­lių el­ ge­sio įta­ką rung­ty­nių re­zul­ta­tams.

Lon­do­ne su­reng­tas pen­kis­kart pa­sau­lio čem­pio­nų bra­zi­lų ir ru­sų ma­čas bai­gė­si 1:1. Ru­si­jos vie­nuo­ li­kė pir­ma­vo po Sankt Pe­ter­bur­go „Ze­nit“ klu­bo sau­go Vik­to­ro Faj­ zu­li­no (73 min.) įvar­čio, o re­zul­ta­ tą iš­ly­gi­no „Flu­mi­nen­se“ puo­lė­jas Fre­das (90 min.). Ant­ra­ja­me kė­li­ny­je, įvei­kę ap­ sau­gos tar­ny­bų bar­je­rus, į aikš­ tę bu­vo iš­bė­gę du sir­ga­liai. Ma­čą

„Stam­ford Brid­ge“ sta­dio­ne ste­ bė­jo 42 000 žiū­ro­vų. „Mes ga­lė­jo­me lai­mė­ti, jei­gu ne tie fut­bo­lo aist­ruo­liai. Kai ant­ra­sis iš jų iš­šo­ko į aikš­tę ­bai­giantis dvi­ ko­vai, tai su­trik­dė mū­sų ko­man­dos žai­dė­jus“, – pa­reiš­kė Ru­si­jos eki­ pos vy­riau­sia­sis tre­ne­ris ita­las Fa­ bio Ca­pel­lo. „Kai aš tre­ni­ra­vau Por­tu­ga­li­ jos rink­ti­nę, kar­tą per rung­ty­nes į aikš­tę iš­bė­go nuo­ga fut­bo­lo ger­ bė­ja. Ji bu­vo gra­ži, vi­si į ją spok­so­ jo, aš – taip pat. Tuo me­tu re­zul­ta­ tas bu­vo 0:0, ta­čiau gra­žuo­lė mū­sų ne­sut­rik­dė, nes ga­liau­siai lai­mė­jo­

me 2:0“, – ko­le­gos pa­sta­bą pa­ko­ men­ta­vo Bra­zi­li­jos fut­bo­li­nin­kų stra­te­gas Lui­zas Fe­li­pė Sco­la­ris. Jam va­do­vau­jant, bra­zi­lai jau tre­ čio­se rung­ty­nė­se iš ei­lės neiš­ko­vo­jo per­ga­lės: va­sa­rio pra­džio­je Lon­do­ ne 1:2 pra­lai­mė­jo ang­lams (pir­mą kar­tą per 23 pa­sta­ruo­sius me­tus), o praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį ma­čą su ita­lais Že­ne­vo­je bai­gė 2:2. Ru­sai pa­nei­gė in­for­ma­ci­ją, kad už su­si­ti­ki­mą su pen­kis­kart pa­sau­ lio čem­pio­nais jie Bra­zi­li­jos fut­bo­ lo kon­fe­de­ra­ci­jai su­mo­kė­jo še­šia­ ženk­lę su­me­lę JAV do­le­riais.

„„Grėsmė: į aikštę išbėgęs futbolo sirgalius neva sutrikdė Rusijos rinkti­

KD inf.

AFP nuo­tr.

nės žaidimą. 


10

trečiadienis, kovo 27, 2013

Daugiau naujienų skaitykite kaunodiena.lt

ratai

ratai@diena.lt Redaktorius Arūnas Andriuškevičius

Ty­ri­mas: kau­nie­čiai ke­liau­ja po Vien Kau­no mies­te nuo 2011 iki 2012 m. in­ di­vi­dua­lių leng­vų­jų au­ to­mo­bi­lių skai­čius pa­di­dė­jo 15 pro­c.

Po­mė­gio ry­tais Kau­ ne va­ži­nė­ti at­ski­ru au­to­mo­bi­liu ne­vei­ kia nei di­dė­jan­čios de­ga­lų kai­nos, nei eksp­loa­ta­ci­jos iš­lai­dos.

Stu­den­to ini­cia­ty­va

Sta­tis­tiš­kai nu­sta­ty­ta, kad pi­ko va­ lan­do­mis Kau­ne au­to­mo­bi­liais daž­ niau­siai ke­liau­ja­ma po vie­ną, o du ar dau­giau žmo­nių vie­na­me au­to­ mo­bi­ly­je – vis dar re­tas reiš­ki­nys. To­kias iš­va­das pa­da­rė Kau­no ko­le­gi­jos stu­den­tas Lu­kas Rut­ kaus­kas, at­li­kęs ste­bė­ji­mo eks­pe­ ri­men­tą jud­rio­se Kau­no gat­vė­se ir ko­vo 19 d. ty­ri­mo re­zul­ta­tus pri­ sta­tęs ko­le­gi­jos stu­den­tų moks­ li­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Vers­lo ak­ tua­li­jos bū­si­mų­jų va­dy­bi­nin­kų po­žiū­riu“. Moks­lo ren­gi­nį or­ga­ni­ za­vo Kau­no ko­le­gi­jos vers­lo va­dy­ bos fa­kul­te­tas.

„„Pra­vers: stu­den­to at­lik­to ty­ri­mo re­zul­ta­tai bus pateikti sa­vi­val­dy­bei. 

Pa­si­rin­ko jud­rias gat­ves

L.Rut­kaus­kas ste­bė­ji­mo eks­pe­ri­ men­tui pa­si­rin­ko jud­riau­sias Kau­ no eis­mo vie­tas – Tu­ne­lio gat­ vę, Sa­va­no­rių pro­spek­to pra­džią, Šauk­lių gat­vės at­kar­pą ties žie­du, kur su­si­lie­ja srau­tas iš Jur­bar­ko ir Jo­na­vos gat­vių, Pa­ro­dos gat­vės įkal­nę ir Ka­ra­liaus Min­dau­go pro­

spek­tą nuo Alek­so­to pu­sės. Ste­bė­ji­mas vyk­dy­tas dvi sa­vai­ tes per ry­ti­nį pi­ką, fik­suo­jant au­ to­mo­bi­lius, ju­dan­čius mies­to cent­ ro kryp­ti­mi. Ka­da bū­na pi­kas?

Stu­den­tas sie­kė ap­skai­čiuo­ti ry­ti­ nio pi­ko mak­si­mu­mo taš­kus. Per

Gedimino Bartuškos nuotr.

eks­pe­ri­men­tą fik­suo­jant lai­ko in­ ter­va­lus kas 10 mi­nu­čių nu­sta­ty­ta, kad Pa­ro­dos gat­vės nuo­kal­nė­je eis­ mo in­ten­sy­vu­mo mak­si­mu­mas pa­ sie­kia­mas 7.30 val. ir pa­na­šus au­ to­mo­bi­lių skai­čius iš­lie­ka maž­daug iki 8 val. Sa­va­no­rių pro­spek­to pra­džio­je dau­giau­siai au­to­mo­bi­lių va­žiuo­

ja vė­liau – 7.50 val. Per ki­tas de­ šimt mi­nu­čių pa­sie­kia­mas stai­gus nuo­kry­tis, o Tu­ne­lio gat­vė­je au­ to­mo­bi­lių skai­čiaus mak­si­mu­mas pa­sie­kia­mas 8 val. Šauk­lių gat­vė­je dau­giau­sia au­to­ mo­bi­lių va­žiuo­ja nuo 7.30 iki 8.10 val., ta­čiau ir vė­liau eis­mo in­ten­ sy­vu­mas ma­žė­ja van­giai. Ka­ra­liaus

Ka­da rei­kia grą­žin­ti drau­di­mo iš­mo Lie­tu­vos tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­ nių aso­cia­ci­jos „Tran­seks­tos“ duo­ me­ni­mis, mū­sų ša­lies ke­liais va­ži­ nė­ja 1,52 mln. au­to­mo­bi­lių. Aso­cia­ ci­jos skai­čia­vi­mais, šiuo me­tu kas de­šim­tas ak­ty­viai eksp­loa­tuo­ja­ mas au­to­mo­bi­lis ne­tu­ri ga­lio­jan­ čios tech­ni­nės ap­žiū­ros talono.

Mėgs­ta vė­luo­ti

Drau­di­mo eks­per­tai įspė­ja, kad tech­niš­kai ne­tvar­kin­gu au­to­mo­bi­ liu va­ži­nė­jan­čiam vai­ruo­to­jui ga­li tek­ti ne tik pa­čiam re­mon­tuo­ti sa­ vo au­to­mo­bi­lį, bet ir grą­žin­ti nu­ ken­tė­ju­siam vai­ruo­to­jui iš­mo­kė­tą drau­di­mo iš­mo­ką.

„Tran­seks­tos“ sausio–vasario mėn. sta­tis­ti­ka at­spin­di, kad tik 60 pro­c. vai­ruo­to­jų pri­va­lo­ma tech­ni­ ne ap­žiū­ra pa­si­rū­pi­no pa­rei­gin­gai. 4 iš 10 au­to­mo­bi­lių per pa­tik­ras jau bu­vo be ga­lio­jan­čios tech­ni­nės ap­žiū­ros. Treč­da­lis vai­ruo­to­jų pa­ tik­rin­ti tech­ni­nę au­to­mo­bi­lio būk­ lę vė­la­vo sa­vai­tę, kas de­šim­tas 2–4 sa­vai­tes. Il­giau nei mė­ne­sį be pri­ va­lo­mo­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros va­ ži­nė­jo 2 pro­c. vai­ruo­to­jų. Pa­pil­do­mi nuo­sto­liai

„„Pa­vo­jin­gi: kas de­šim­tas au­to­mo­bi­lis Lie­tu­vo­je vai­ruo­ja­mas be pri­va­

lo­mos tech­ni­nės pa­tik­ros. 

Mindaugo Ažušilio nuotr.

Drau­di­mo bend­ro­vės ne­pri­sii­ma ri­zi­kos dėl tech­niš­kai ne­tvar­kin­gų au­to­mo­bi­lių. Pa­sak „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­ tu­vo­je Ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės, ne­ lai­min­gų at­si­ti­ki­mų, trans­por­to prie­mo­nių ir svei­ka­tos drau­di­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus Aud­ riaus Pil­či­co, re­mian­tis ša­ly­je ga­ lio­jan­čiais įsta­ty­mais, jei­gu paaiš­ kė­ja, kad eis­mo įvy­kis ki­lo bū­tent dėl to, kad au­to­mo­bi­lis yra tech­ niš­kai ne­tvar­kin­gas, ava­ri­jos kal­ti­ nin­kui ga­li tek­ti grą­žin­ti drau­di­mo bend­ro­vei iš­mo­ką, ku­rią ji iš­mo­kė­ jo nu­ken­tė­ju­siam vai­ruo­to­jui. „Pri­va­lo­ma­sis vai­ruo­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mas yra skir­tas ap­sau­go­ti nu­ken­tė­ju­siuo­sius ir jų

tur­tą. Iš­mo­ka nu­ken­tė­ju­sia­jam mo­ ka­ma ne­prik­lau­so­mai nuo to, ar eis­ mo įvy­kio kal­ti­nin­kas va­žia­vo tech­ niš­kai tvar­kin­gu au­to­mo­bi­liu, ar ne. Ta­čiau, jei­gu paaiš­kė­ja, kad eis­ mo įvy­kio kal­ti­nin­kas ava­ri­ją su­kė­ lė dėl to, kad ne­pa­si­rū­pi­no tin­ka­ma au­to­mo­bi­lio tech­ni­ne būk­le, jam ga­li tek­ti pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę dėl ap­lai­ du­mo“, – tei­gė A.Pil­či­cas.

Daž­nai pa­si­tai­ko, kai ava­ri­jos neiš­ven­ gia­ma tik dėl to, kad pa­dan­gų pro­tek­to­ riaus gy­lis ne­bea­ti­ tin­ka rei­ka­la­vi­mų. Jis pa­brė­žia, kad, esant to­kio­ms si­tua­ci­jo­ms tarp tech­ni­nio ge­di­mo ir ava­ri­jos tu­ri bū­ti prie­žas­ti­nis ry­ šys. Jei­gu vai­ruo­to­jas va­ži­nė­ja au­ to­mo­bi­liu, ku­rio dujų iš­me­ti­mo sis­te­ma yra tech­niš­kai ne­tvar­kin­ ga, ir ne­su­val­dęs au­to­mo­bi­lio at­ si­tren­kia į ki­tą trans­por­to prie­mo­ nę, drau­di­mo bend­ro­vei iš­mo­kos grą­žin­ti jis ne­tu­ri, nes šiuo at­ve­ ju prie­žas­ti­nio ry­šio nė­ra – eis­mo

įvy­kis dėl ne­tvar­kin­gos dujų iš­me­ ti­mo sis­te­mos kil­ti ne­ga­li. Ne­tin­ka­mos pa­dan­gos

Pa­sak A.Pil­či­co, daž­niau­siai pa­ si­tai­kan­čiu tech­ni­nių rei­ka­la­vi­ mų pa­žei­di­mu, dėl ku­rio ky­la ava­ ri­jos, pri­pa­žįs­ta­mos ne­tin­ka­mos pa­dan­gos. „Daž­nai pa­si­tai­ko, kai ava­ri­jos neiš­ven­gia­ma tik dėl to, kad pa­dan­ gų pro­tek­to­riaus gy­lis ne­bea­ti­tin­ ka rei­ka­la­vi­mų ar žie­mą va­ži­nė­ja­ma su va­sa­ri­nė­mis pa­dan­go­mis. Taip pat pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai vai­ruo­to­ jai au­to­mo­bi­lių ne­su­val­do dėl iš­ba­ lan­suo­tos stab­džių ar vai­ro sis­te­mų ge­di­mų“, – pa­sa­ko­jo A.Pil­či­cas. Drau­di­mo bend­ro­vei ne­se­niai te­ ko re­gist­ruo­ti ava­ri­ją, ku­ri ki­lo trū­ kus blo­gai su­vi­rin­tai vai­ro trau­kei. Vai­ruo­to­jas ta­da ne­be­tu­rė­jo ga­li­ my­bių su­val­dy­ti au­to­mo­bi­lio ir ap­ ga­di­no ke­lias kelk­raš­ty­je sto­vin­čias trans­por­to prie­mo­nes. Drau­di­mo bend­ro­vės „ER­GO In­ su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je sta­tis­ti­ka at­spin­ di, kad vi­du­ti­niš­kai per ava­ri­ją pa­ti­ ria­ma ža­la su­da­ro 2,2 tūkst. li­tų. Ska­ti­na pa­si­rū­pin­ti

„Į au­to­mo­bi­lio tech­ni­nės būk­lės prie­žiū­rą ne­rei­kė­tų nu­mo­ti ran­


11

trečiadienis, kovo 27, 2013

ratai S.Juod­vir­šis pa­ki­lo ­ į penk­tą­ją vie­tą

Spe­cia­lis­tai keis­ti pa­dan­gų ­ kol kas ne­pa­ta­ria

Si­mas Juod­vir­šis praė­ju­sį sa­vait­ga­lį rung­ty­nia­vo Is­pa­ni­jo­je, kur „Zue­ra“ kar­tin­go tra­so­je vy­ko ant­ra­sis „WSK Eu­ro Se­ ries“ kar­tin­go tur­ny­ro eta­pas. KZ2 kla­sė­je, ku­rio­je rung­ty­ niau­ja lie­tu­vis, su­si­rin­ko 23 var­žo­vai. Pag­rin­di­nia­me fi­na­le S.Juod­vir­šiui te­ko star­tuo­ti iš ke­tu­rio­lik­tos po­zi­ci­jos. Si­mas fi­na­le pralenkė še­šis var­žo­vus, bet ly­de­riai pa­bė­go ir pa­vy­ti juos bu­vo tie­siog neį­ma­no­ma. Re­zul­ta­tas – aš­tun­to­ji vie­ta. Po dvie­jų eta­pų Si­mas Juod­vir­šis tarp 26 da­ly­vių iš de­šim­ ties vals­ty­bių uži­ma penk­tą­ją vie­tą ir tu­ri daug šan­sų ko­vo­ti dėl labai gerų po­zi­ci­jų Eu­ro­pos čem­pio­na­te.

Nors kli­ma­to są­ly­gos Lie­tu­vo­je vis dar pri­me­na žie­mą, pre­ ky­bi­nin­kai jau pa­si­ruo­šę šil­ta­jam se­zo­nui skir­tų pa­dan­ gų kei­ti­mo eta­pui. Au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kai, ku­rių trans­por­ to prie­mo­nės yra apau­tos iš­kir­ti­nai žie­mai skir­to­mis pa­dan­ go­mis, pa­gal nu­ma­ty­tą tvar­ką jas pa­si­keis­ti tu­rė­tų iki ba­lan­ džio mė­ne­sio pra­džios. Nors re­ko­men­da­ci­nis kei­ti­mo ter­ mi­nas ar­tė­ja, pa­sak pre­ky­bi­nin­kų pa­dan­go­mis, žmo­nės kol kas ne­sku­ba. Šil­ta­jam me­tų se­zo­nui skir­tas pa­dan­gas re­ko­ men­duo­ja­ma nau­do­ti, kai tem­pe­ra­tū­ra lau­ke yra ne­ ma­žes­ nė nei 7 laips­niai ši­lu­mos.

vie­ną Min­dau­go pro­spek­te dau­giau­sia leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių va­žiuo­ja nuo 7.30 iki 7.40 val. Au­to­mo­bi­lių dau­gė­ja

At­li­kus eks­pe­ri­men­tą ir api­bend­ ri­nus re­zul­ta­tus nu­sta­ty­ta, kad fik­suo­ja­mu lai­ko­tar­piu per pi­ką va­žia­vo dau­giau kaip 11 tūkst. au­ to­mo­bi­lių, ku­riais ke­lia­vo per 16 tūkst. ke­lei­vių. Pa­sak jau­no­jo ty­rė­jo, bend­ras ke­ lei­vių vi­dur­kis vie­na­me au­to­mo­bi­ ly­je te­sie­kia tik 1,39. „Nors de­ga­lų kai­nos di­džiu­lės, žmo­nės skun­džia­si, kad at­ly­gi­ni­ mai ma­ži, au­to­mo­bi­lių eksp­loa­ ta­ci­ja ir drau­di­mai ga­na bran­gūs, ta­čiau leng­vų­jų trans­por­to prie­mo­ nių skai­čius Kau­ne au­ga“, – tei­gia L.Rut­kaus­kas ir pa­brėž­ia, kad vien Kau­no mies­te nuo 2011 iki 2012 m. in­di­vi­dua­lių leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių skai­čius pa­di­dė­jo 15 pro­c. Stu­d en­tas tei­g ia ne­s up­ran­ tąs, ko­dėl esant to­kioms są­ly­goms žmo­nės ne­si­ren­ka vie­šo­jo trans­ por­to. At­lik­to ty­ri­mo re­zul­ta­tus ke­ti­ na­ma pri­sta­ty­ti Kau­no mies­to sa­ vi­val­dy­bės Trans­por­to ir eis­mo or­ ga­ni­za­vi­mo sky­riaus va­do­vams. KD inf.

o­ką ka, nes pa­ty­rus ava­ri­ją ga­li tek­ ti iš sa­vų lė­šų re­mon­tuo­ti ne tik sa­vo au­to­mo­bi­lį, bet ir kom­pen­ suo­ti drau­di­mo iš­mo­ką, iš­mo­kė­tą nu­ken­tė­ju­sia­jam“, – tei­gė A.Pil­ či­cas. Vai­ruo­to­jams pa­ta­ria­ma ne tik ne­pa­mirš­ti pri­va­lo­mos tech­ni­nės ap­žiū­ros, pa­si­rū­pin­ti re­mon­tu iš­ ki­lus pro­ble­mai, bet ir kruopš­čiai pa­tik­rin­ti nu­si­pir­kus ne­nau­ją au­ to­mo­bi­lį. Tik to­kiu bū­du vai­ruo­ to­jai ga­li iš­veng­ti ne­lai­mės ir nuo­ sto­lių. Ska­ti­nant nea­ti­dė­lio­ti tech­ni­nės ap­žiū­ros pa­sku­ti­nei die­nai, nuo praė­ju­sių me­tų vi­du­rio bu­vo nu­ sta­ty­ta nau­ja tvar­ka. Jei li­kus ne dau­giau kaip 30 die­nų iki ap­žiū­ros ter­mi­no bus nu­sta­ty­ta, kad trans­ por­to prie­mo­nė yra tvar­kin­ga, ki­ tos ap­žiū­ros ter­mi­nas pra­tę­sia­mas tiek die­nų, kiek jų bu­vo li­kę iki pri­ va­lo­mo­sios ap­žiū­ros ga­lio­ji­mo pa­ bai­gos. Be to, iki tech­ni­nės ap­žiū­ ros ga­lio­ji­mo pa­bai­gos li­kus 20-iai die­nų, au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kams e.pa­štu ar­ba trum­pą­ja ži­nu­te (SMS) siun­čia­mas pri­mi­ni­mas at­vyk­ti. To­kį pri­mi­ni­mą vai­ruo­to­jai ne­mo­ ka­mai ga­li už­si­sa­ky­ti per tech­ni­nę ap­žiū­rą ar­ba in­ter­ne­tu www.vta.lt. KD inf.

„„Po­ky­čiai: ki­tų me­tų ra­lio da­ly­

viai neuž­suks į Pe­ru.

„„Lie­tu­vis: šių me­tų ra­ly­je B.Va­na­gas, va­žia­vęs „OS­Car“ au­to­mo­bi­liu, ga­lu­ti­nė­je įskai­to­je užė­mė 64 vie­tą. kvitrina.com nuotr.

Da­ka­ro ra­lis už­suks į Bo­li­vi­ją Da­ka­ro ra­lio or­ga­ni­za­to­riai ofi­ cia­liai pa­skel­bė 2014 m. lenk­ty­ nių tra­są. Ji driek­sis per tris Pie­tų Ame­ri­kos ša­lis: Ar­gen­ti­ną, Či­lę ir ma­ra­to­ne de­biu­tuo­jan­čią Bo­li­vi­ ją, pa­kei­tu­sią Pe­ru.

ru­tai ke­le­tą die­nų iš­si­skirs. Kai mo­to­cik­lų ir ke­tur­ra­čių lenk­ty­ni­nin­kai su ko­man­dų per­ so­na­lu bus Bo­li­vi­jo­je, au­to­mo­ bi­liais ir sunk­ve­ži­miais lenk­ty­ niau­jan­tys da­ly­viai įsi­kurs ne­to­li Ar­gen­ti­nos ir Či­lės sie­nos.

Fi­ni­šuos Či­lė­je

Da­ka­ro ma­ra­to­no star­tas nu­ma­to­ mas ki­tų me­tų sau­sio 5 d. Ar­gen­ti­no­ je, Ro­sa­rio mies­te, o fi­ni­šas – sau­sio 18 d. Či­lė­je, Val­pa­rai­so mies­te. Tra­ di­ciš­kai įpu­sė­jus ma­ra­to­nui bū­nan­ ti poil­sio die­na yra nu­ma­ty­ta sau­sio 11 d. Sal­to­je (Ar­gen­ti­na). Pa­sak „Amau­ry Sport Or­ga­ ni­s a­t ion“ (ASO) di­rek­to­r iaus Etien­ne La­vig­ne, 2014 m. Da­ka­ re nu­ma­ty­ta dar vie­na nau­jo­vė – lenk­ty­niau­jan­čių da­ly­vių marš­

Pre­zi­den­tas pa­ten­kin­tas

Bo­li­vi­jos pre­zi­den­tas Evo Mo­ra­le­ sas ne­slė­pė džiaugs­mo, kad jo ša­lis ki­tais me­tais tam­pa vie­na iš vals­ ty­bių, ku­ri priims su­dė­tin­giau­sio pa­sau­lio ma­ra­to­no da­ly­vius. „Mes esa­me pa­si­ruo­šę įro­dy­ti, kad Bo­li­vi­ja yra pa­si­ren­gu­si su­tik­ti to­kio mas­to ren­gi­nio kaip Da­ka­ro ra­lis da­ly­vius. Ke­ti­na­me in­ves­tuo­ ti pa­pil­do­mai, kad ga­lė­tu­me pa­ro­ dy­ti vis­ką, ką tu­ri­me ge­riau­sia sa­

vo ša­ly­je“, – kal­bė­jo pre­zi­den­tas E.Mo­ra­le­sas, ku­ris dve­jus me­tus sie­kė, kad Bo­li­vi­ja bū­tų įtrauk­ta į Da­ka­ro ra­lio že­mė­la­pį. Drus­kos dy­ku­ma

Bo­li­vi­jo­je tra­sa eis per Po­to­si re­ gio­ną, kur tik mo­to­cik­lų ir ke­ tur­ra­čių lenk­ty­ni­nin­kai ga­lės pa­ si­gro­žė­ti ir sa­vo jė­gas iš­ban­dy­ti di­džiau­sio­je pa­sau­ly­je Ujū­nio drus­kos dy­ku­mo­je. Vis dėl­to, kaip tei­gia or­ga­ni­za­ to­riai, da­ly­vių tech­ni­nės ga­li­my­ bės bus pa­tik­rin­tos Ar­gen­ti­nos ir Či­lės tra­so­se. Čia da­ly­viams vėl teks su­si­dur­ti su Ar­gen­ti­nos kan­jo­nų ke­liais, smė­lio slė­niais ir pri­si­min­ti Ata­ka­mos dy­ku­mos karš­tį.

Or­ga­ni­za­to­riai pla­nuo­ja ir il­ ges­nius 35-ojo Da­ka­ro ma­ra­to­no grei­čio ruo­žus, bet trum­pes­nius va­žia­vi­mus tarp jų. Vis dėl­to, pa­ sak jų, ga­lu­ti­nė ir de­ta­li tra­sa bus ži­no­ma tik lapk­ri­čio mė­ne­sį. 2013 m. sau­sio 5–20 d. Pie­ tų Ame­ri­kos že­my­ne vy­ko penk­ tą kar­tą. Dau­giau nei 8000 ki­lo­ met­rų marš­ru­tas drie­kė­si per tris vals­ty­bes: Ar­gen­ti­ną, Či­lę ir Pe­ ru. Ja­me da­ly­va­vo ir trys lie­tu­ viai. Be­ne­dik­tas Va­na­gas ir Sau­ lius Jur­ge­lė­nas, va­žia­vę „OS­Car“ au­to­mo­bi­liu, ga­lu­ti­nė­je įskai­to­ je užė­mė 64 vie­tą, o mo­to­cik­li­ nin­kas Gin­tau­tas Iga­ris dėl ava­ ri­jos bu­vo pri­vers­tas pa­si­trauk­ti iš lenk­ty­nių. KD inf.

Po ava­ri­jos lau­kia ir gin­čai Tik ne­di­de­lė da­lis vai­ruo­to­jų dar nie­kuo­met ne­su­si­dū­rė su si­tua­ci­ ja, kad tek­tų kreip­tis į drau­di­mo kom­pa­ni­jas at­ly­gin­ti ža­lą. Kai ku­ rie iš pa­ty­ru­sių­jų eis­mo įvy­kius tei­gė li­kę ne­pa­ten­kin­ti drau­di­mo bro­ke­rių dar­bu.

Vi­du­ti­niš­kai 7 iš 10-ies vai­ruo­to­jų tei­gia, kad bent kar­tą jau krei­pė­si į drau­di­mo kom­pa­ni­jas dėl trans­ por­to prie­mo­nių ža­los at­ly­gi­ni­mo, ro­do po­rta­lo au­to­gi­das.lt at­lik­tos ap­klau­sos re­zul­ta­tai. Dau­gu­ma (be­veik pu­sė – 49 pro­c.) drau­di­mo bro­ke­rių dar­bu li­ko pa­ten­kin­ti, sa­ko, kad ga­vo vi­ są rei­kia­mą in­for­ma­ci­ją. Dar apie 40 pro­c. res­pon­den­tų pri­pa­žįs­ta, kad drau­di­mo kom­pa­ni­jų dar­buo­ to­jai vis­ką su­tvar­kė ope­ra­ty­viai, ta­čiau bu­vo da­ly­kų, ku­rie vai­ruo­ to­jams ne­pa­ti­ko. Dar de­šim­ta­da­ lis res­pon­den­tų li­ko la­bai ne­pa­ ten­kin­ti. Iš au­to­gi­das.lt ap­klau­sos re­ zul­ta­tų ma­ty­ti, kad vai­ruo­to­jai

„„Pi­ni­gai: į ava­ri­jas pa­te­kę eis­mo da­ly­viai daž­niau­siai lie­ka ne­pa­ten­

kin­ti drau­di­mo eks­per­tų ap­skai­čiuo­to­mis ža­los su­mo­mis. 

daž­niau­siai lik­da­vo ne­pa­ten­kin­ ti, nes su drau­di­mo kom­pa­ni­ jos bro­ke­riais tek­da­vo gin­čy­tis dėl ap­skai­čiuo­tos ža­los su­mos. Vis dėl­to de­šim­ta­da­lis vai­ruo­to­ jų pri­pa­žįs­ta, kad ga­vo ne­tgi dau­ giau pi­ni­gų, nei rei­kė­jo, nes po

Artūro Morozovo nuotr.

au­to­mo­bi­lio re­mon­to jų dar li­ko. Nors kar­tais ir ten­ka įro­di­nė­ti sa­vo tie­są dėl ža­los su­mos, dau­ gu­ma vai­ruo­to­jų vis dėl­to pa­ gei­dau­ja, kad ap­skai­čiuo­ta su­ma jiems bū­tų per­ves­ta į as­me­ni­nę ban­ko są­skai­tą, o ne pa­ti­ki sa­vo

au­to­mo­bi­lį drau­di­mo kom­pa­ni­jų siū­lo­miems au­to­mo­bi­lių spe­cia­ lis­tams. Vai­ruo­to­jai to­kį spren­di­ mą mo­ty­vuo­ja tuo, kad pa­tys ge­ ba tvar­ky­ti au­to­mo­bi­lius ar­ba tu­ri pa­žįs­ta­mų, ku­rie ga­li tai pa­da­ry­ti už itin ge­rą kai­ną. Vos 11 pro­c. au­to­gi­das.lt res­pon­ den­tų ren­ka­si drau­di­kų siū­lo­mus au­to­ser­vi­sus, kad pa­tiems nie­kuo ne­be­rei­kė­tų rū­pin­tis. To­kio pa­si­ rin­ki­mo pra­na­šu­mas, pa­sak vai­ ruo­to­jų, toks, kad daž­niau­siai yra pa­siū­lo­mas at­sar­gi­nis au­to­mo­ bi­lis, ku­riuo ga­li­ma nau­do­tis, kol nuo­sa­vas re­mon­tuo­ja­mas. Dar 15 pro­c. re­mon­tuo­ja sa­vo ap­ ga­din­tą trans­por­to prie­mo­nę jiems atrodančiame pa­ti­ki­ma­me au­to­ ser­vi­se ir pa­gei­dau­ja, kad drau­di­mo kom­pa­ni­ja at­si­skai­ty­tų tie­sio­giai su au­to­mo­bi­lį re­mon­ta­vu­sia įmo­ ne. Pa­sak res­pon­den­tų, pa­ties iš­si­ rink­tas au­to­ser­vi­sas dar­bus at­lie­ka ko­ky­biš­kiau ir grei­čiau nei drau­di­ mo kom­pa­ni­jų pa­siū­ly­ta­sis. KD, au­to­gi­das.lt inf.


12

trečiadienis, kovo 27, 2013

menas ir pramogos

Teatrų pavasaris jau pra­si­de­da

Per Ka­ ted­ros įvaiz­dį ir jo pra­ ra­di­mą ma­to­ me, kaip kar­to­ja­ si mū­sų is­to­ri­jos ra­tas.

Ki­tą sa­vai­tę Kau­nas tra­di­ciš­kai taps Lie­ tu­vos teat­rų sos­ti­ne – ba­lan­džio 4 d. mies­te pra­si­dės 35-asis fes­ti­va­lis – Lie­tu­ vos teat­rų pa­va­sa­ris. Iki pat ba­lan­džio 27-osios skir­tin­go­se erd­vė­se bus pa­ro­ dy­ta 11 spek­tak­lių.

Lie­tu­vos teat­rų pa­va­sa­ris tra­di­ ciš­kai pra­si­dės pa­grin­di­nė­je fest­i­ va­lio erd­vė­je „Girs­tu­čio“ kul­tū­ros cent­re, vie­nu ryš­kiau­sių se­zo­no pa­sta­ty­mu – Lie­tu­vos na­cio­na­li­ nia­me dra­mos teat­re Os­ka­ro Kor­ šu­no­vo re­ži­suo­ta Jus­ti­no Mar­cin­ ke­vi­čiaus „Ka­ted­ra“. Es­ta­fe­tę pe­rims uos­ta­mies­čio dra­mos teat­ras – klai­pė­die­čiai pri­sta­tys kau­nie­čio Gy­čio Pa­de­ gi­mo re­ži­suo­tą spek­tak­lį „Top girls (Nep­ri­lygs­ta­mo­sios)“. Fes­ti­va­lio pro­gra­mo­je – ke­li į šių metų Auk­si­nius sce­nos kry­ žius pre­ten­duo­jan­tys spek­tak­ liai: „Ka­ted­ra“, „Me­no for­te“

režisieriaus Ei­mun­to Nek­ro­šiaus pa­sta­ty­ta „Die­viš­ko­ji ko­me­di­ ja“, Na­cio­na­li­nio Kau­no dra­mos teat­ro „Bal­ta dro­bu­lė“. Kau­no teat­ro mė­gė­jai tu­rės ga­ li­my­bę iš­vys­ti ir iš dar­bo lai­ki­ no­jo­je sos­ti­nė­je ge­rai pa­žįs­ta­mo Ar­tū­ro Arei­mos pa­sta­ty­mą „Ju­ li­jus Ce­za­ris“, Va­le­ri­jaus Griš­ko „Skry­dį virš ge­gu­tės liz­do“. Bai­gia­ma­jam va­ka­rui ba­lan­džio 27-ąją Vals­ty­bi­nis jau­ni­mo teat­ ras pa­ro­dys Jo­no Vait­kaus re­ži­ suo­tą tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos poe­ to ir ver­tė­jo Pet­ro Vai­čiū­no pje­sę „Pat­rio­tai“. KD inf.

O.Kor­šu­no­vo pri­kel­ta „Ka­ted­ra“ Os­ka­ro Kor­šu­no­vo re­ži­suo­ta gar­sio­ ji Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus dra­mos tri­lo­gi­jos da­lis „Ka­ted­ra“ šių me­ tų pre­ten­den­tų į Auk­si­nius sce­nos kry­žius są­ra­še mi­ni­ma tris kar­tus.

Į so­li­džiau­sius Lie­tu­vos teat­ra­lams ski­ra­mus ap­do­va­no­ji­mus pre­ten­ duo­ja mu­zi­kos au­to­rius kom­po­zi­ to­rius An­ta­nas Ja­sen­ka, Ak­lą smui­ ki­nin­ką su­vai­di­nęs Sau­lius Ba­rei­kis no­mi­nuo­tas Ne­pag­rin­di­nio vaid­ mens ka­te­go­ri­jo­je. Be to, spek­tak­ lis no­mi­nuo­tas ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­ ros kū­ri­nio sce­ni­nės in­terp­re­ta­ci­jos ka­te­go­ri­jo­je. Apie spek­tak­lį, ku­rio prem­je­ ra Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me dra­ mos teat­re įvy­ko per­nai lapk­ri­čio 29 d., pa­ts re­ži­sie­rius yra pa­sa­ kęs: „Mar­cin­ke­vi­čius per is­to­ri­ nę praei­tį tiks­liai įvar­di­jo sa­vo lai­ ką. De­ja, jo įžval­gos šian­dien mums vėl skaus­min­gai ak­tua­lios. Lau­ry­ no Gu­ce­vi­čiaus lai­kais Ka­ted­ra bu­ vo su­griau­ta, Mar­cin­ke­vi­čiaus lai­ ku ji bu­vo atim­ta, o da­bar ji tie­siog už­mirš­ta. To­kia, ko­kią ją įsi­vaiz­da­ vo Gu­ce­vi­čius ir Mar­cin­ke­vi­čius.“ Tai, anot O.Kor­šu­no­vo, – neok­ la­ci­sis­ti­nė Ka­ted­ra, tei­gian­ti švie­ ti­mo, de­mok­ra­ti­jos, tvir­tos res­ pub­li­kos idė­jas. Ka­ted­ra, kaip sa­ko jos sta­ty­to­jas Lau­ry­nas, su­kur­ta žmo­gui. Jun­gian­ti ir tel­kian­ti žmo­ nes ne tik kaip ti­kė­ji­mo, bet ir kaip kul­tū­ros sim­bo­lis.

„Per Ka­ted­ros įvaiz­dį ir jo pra­ra­ di­mą ma­to­me, kaip kar­to­ja­si mū­ sų is­to­ri­jos ra­tas. At­si­me­nu, kaip Są­jū­dis su­grą­ži­no Ka­ted­ros idė­ją. Ta­da bu­vo daug ti­kė­ji­mo Tė­vy­nės atei­ti­mi. Da­bar ma­to­me daug nu­ si­vy­li­mo. Mes esa­me Eu­ro­po­je, ta­ čiau tam­pam tam­sūs, pro­vin­cia­lūs, ne­pa­ten­kin­ti ir be am­bi­ci­jų, – pa­ sak re­ži­sie­riaus, šian­die­nė Lie­tu­va pa­na­šė­ja į kraš­tą, į ku­rį Mar­cin­ke­ vi­čiaus pje­sė­je su­grįž­ta Lau­ry­nas. – Su­vok­da­mi is­to­ri­jos ra­to neiš­ ven­gia­mu­mą šian­dien vėl ryž­ta­mės at­merk­ti akis ir pa­ma­ty­ti Ka­ted­ros vi­zi­ją kaip ko­me­tą, ku­rią anuo­met iš­vy­do Lau­ry­nas. Re­ži­sie­riui įdo­miau­sias – ku­ rian­tis žmo­gus. Kū­ry­ba esan­ti die­viš­ko­ji, o kar­tu – ir de­mo­niš­ ko­ji žmo­gaus sa­vy­bė. Per ją žmo­ gus įpras­mi­na sa­vo bū­tį. „Bent jau aš as­me­niš­kai per kū­ry­bą įpras­mi­ nu sa­vo bū­tį. To­dėl man tai – vie­ na svar­biau­sių te­mų. Kur­da­mas esi gy­vas ir im­lus pa­sau­liui, bet ir de­ gi­ni sa­ve. Ta­len­tas yra ne tik do­ va­na, bet ir kry­žius. Per šią te­mą šian­dien at­ran­du ir Jus­ti­ną Mar­ cin­ke­vi­čių – jo Lau­ry­nas sa­vo ta­ len­tą ne­ša kaip kry­žių“, – sa­ko vie­nas gar­siau­sių šių die­nų lie­tu­ vių re­ži­sie­rių. Poe­tas J.Mar­cin­ke­vi­čius, kal­bė­ da­mas apie tre­čią­ją gar­sio­sios is­ to­ri­nės tri­lo­gi­jos da­lį, yra pri­si­ pa­ži­nęs: „Dra­mo­je ma­ne do­mi­na

me­ni­nin­ko, kū­rė­jo te­ma, so­cia­li­ nis ir mo­ra­li­nis šios te­mos tu­ri­nys. Liau­dies dra­ma tam­pa ir me­ni­nin­ ko dra­ma. Jį su­pan­čio­je tra­giš­ko­ je tam­so­je, tarp klai­dų, skaus­mo ir kan­čių, jam vis la­biau ima ryš­ kė­ti Tė­vy­nės idea­las – ta pa­grin­ di­nė Ko­lo­na, ant ku­rios kiek­vie­nas žmo­gus tu­ri sta­ty­ti sa­vo KA­TED­ RĄ. Tė­vy­nė, jo su­pra­ti­mu, – tai gė­ rio, gro­žio ir tei­sin­gu­mo vi­su­ma, eti­nių ir es­te­ti­nių idea­lų vir­šū­nė, tai KA­TED­RA, ku­rios aukš­ti tau­ rūs skliau­tai su­teiks prie­globs­tį ir at­gai­vins bet ko­kį dar­bą, bet ko­kią kū­ry­bą. Tai me­ni­nin­ko iš­ken­tė­tas, bet, de­ja, mak­si­ma­lis­ti­nis idea­ las, ku­rį pa­mi­na tik­ro­vė – ap­lin­ kui vieš­pa­tau­jan­tis me­las, klas­ta, gob­šu­mas, prie­var­ta ir en­gi­mas... Bend­ro­mis pa­stan­go­mis su­tei­ki­me šios dra­mos pa­grin­di­niam sim­bo­ liui – KA­TED­RAI – šiuo­lai­ki­nį tu­ ri­nį: hu­ma­niz­mą, tai­ką, tie­sos ir drau­gys­tės, gė­rio ir gro­žio idea­ lus.“ Spek­tak­ly­je vai­di­na Ma­rius Rep­ šys, Vy­tau­tas Anu­žis, Dai­nius Ga­ ve­no­nis, To­ma Vaš­ke­vi­čiū­tė, Mo­ ni­ka Vai­čiu­ly­tė, Vy­tau­tas Rum­šas ir kt. KD inf.

kas: „Ka­ted­ra“. kur: „Girs­tu­čio“ kul­tū­ros cent­re. kada: ba­l an­džio 4 d. 18 val.

Skaus­min­ga ne­pri­lygs­ta­mų­jų lai­mė Klai­pė­dos dra­mos teat­re Gy­čio Pa­ de­gi­mo re­ži­suo­ta vie­nos žy­miau­ sių bri­tų dra­ma­tur­gių Ca­ryl Chur­ chill pje­sė „Top Girls/Neprilygsta­ mosios“ nag­ri­nė­ja eman­ci­puo­tų mo­te­rų lai­ko­tar­piui ypač opią te­ mą: kiek at­ran­da ir kiek pra­ran­da mo­te­ris, da­ry­da­ma kar­je­rą?

1982 m. pa­ra­šy­ta pje­sė yra įtrauk­ ta į 100 ge­riau­sių tūks­tant­me­čio pje­sių są­ra­šą. „Ar mo­te­ris, no­rin­ti bū­ti kaip vy­ras, ne­pra­ran­da žmo­ giš­ku­mo? Ne mo­te­riš­ku­mo, o bū­ tent žmo­giš­ku­mo. Ne­re­tai už kar­ je­rą ji su­mo­ka la­bai bran­giai. Ar vi­sa­da tai ver­ta?“ – apie pje­sė­je nag­ri­nė­ja­mą te­mą yra sa­kęs G.Pa­ de­gi­mas. Spek­tak­lio cent­re – Mar­le­nė – am­bi­cin­ga vi­du­ti­nio am­žiaus kar­ je­ris­tė, ką tik ta­pu­si nau­ją­ja įdar­ bi­ni­mo agen­tū­ros „Top Girls“

di­rek­to­re aš­tun­to­jo de­šimt­me­čio Lon­do­ne. Ste­bė­da­mi, kaip vei­kia Mar­le­nės šiur­piai ste­ri­li agen­tū­ ra, su­vo­kia­me, kad jo­je sie­kia­ma klien­tes mo­te­ris iš­mo­ky­ti pa­čių at­gra­siau­sių vy­riš­kų bruo­žų: sa­ va­nau­diš­ku­mo, ag­re­si­jos ir ge­bė­ji­ mo bet ku­ria kai­na pra­si­skin­ti ke­lią be­šir­džia­me vers­lo pa­sau­ly­je. Mar­le­nės as­me­ni­nis gy­ve­ni­mas be­vai­sis ir ati­trū­kęs nuo pri­gim­ties – ji pa­brėž­ti­nai at­me­ta vis­ką, kas jo­je ga­lė­tų pa­ža­din­ti mo­te­rį, nes tai ne­va kliu­dy­tų jos kar­je­rai. Mo­ ters ver­tę Mar­le­nė lin­ku­si ma­tuo­ ti tik vy­riš­kos sėk­mės stan­dar­tais. Ji tar­si ver­gas, iš­trū­kęs iš ver­gi­jos kū­nu, bet ne sie­la, ir trokš­tan­tis ne lais­vės, o tik ga­li­my­bės bū­ti verg­ val­džiu ir eng­ti ki­tus taip, kaip bu­ vo en­gia­mas jis pa­ts. Vis dėl­to gi­l iai po vi­so to le­ dy­no svo­riu iš­girs­ta­me be­vil­tiš­

ką mo­ters ai­ma­ną dėl pa­čiai sau su­kel­to skaus­mo. Kas dėl to kal­ tas? Vy­rų val­do­ma vi­suo­me­nė ar klai­d in­gas mo­te­r ų su­p ra­t i­m as, kas yra jų lais­vė ir lai­mė? Au­to­rė nei at­sa­ko, nei mė­gi­na at­sa­ky­ti. Ji tie­siog ke­lia klau­si­mus ir ver­ čia mus jaus­ti, ko­kie jie skau­dūs, pa­lik­da­ma pa­tiems ieš­ko­ti sa­vi­to spren­di­mo. Dvie­jų da­lių dra­mo­je vai­di­na vien mo­te­rys – Ali­na Mi­ki­ta­vi­čiū­ tė, Jū­ra­tė Jan­kaus­kai­tė, Re­gi­na Šal­ te­ny­tė, Jo­lan­ta Puo­dė­nai­tė, Re­na­ ta Idze­ly­tė, Eg­lė Ba­raus­kai­tė, Eg­lė Jac­kai­tė ir Si­mo­na Ša­ki­ny­tė. KD inf.

kas: „Top Girls/ Neprilygstamosios“. kur: „Girs­tu­čio“ kul­tū­ros cent­re. kada: ba­l an­džio 6 d. 18 val.


13

trečiadienis, kovo 27, 2013

menas ir pramogos

Ką me­na me­di­nu­kas K.Do­ne­lai­čio gat­vė­je? Se­nas me­di­nis na­mas K.Do­ne­lai­čio gat­vė­ je, ku­ria­me da­bar įsi­kū­ru­si populiari užei­ ga, pa­ga­liau su­lau­kė pa­gar­bos sa­vo tar­ pu­ka­rio is­to­ri­jai – tai įvar­dy­ta ne­se­niai ant na­mo sie­nos ati­deng­to­je at­mi­ni­mo len­to­je. Vir­gi­ni­ja Sku­čai­tė

v.skucaite@kaunodiena.lt

Nuo­mo­jo bu­tą

„Šia­me na­me 1925–1932 m. vei­kė Veng­ri­jos Ka­ra­lys­tės kon­su­la­tas, ku­riam va­do­va­vo Jo­nas Dob­ke­vi­ čius (1866–1934), Lie­tu­vos Res­ pub­li­kos fi­nan­sų mi­nist­ras, pir­ma­ sis Lie­tu­vos pre­ky­bos ir pra­mo­nės rū­mų pir­mi­nin­kas. 1920–1926 m. čia gy­ve­no pir­ma­sis Lie­tu­vos avia­ konst­ruk­to­rius ir ka­ro la­kū­nas Jur­ gis Dob­ke­vi­čius (1900–1926 m.)“, – toks la­ko­niš­kas už­ra­šas at­mi­ni­ mo len­to­je trum­pai pri­sta­to tė­vo ir sū­naus Dob­ke­vi­čių iš­ki­lias as­me­ ny­bes mū­sų ša­lies is­to­ri­jo­je. Anot Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros pa­vel­do sky­riaus vy­riau­ sio­sios spe­cia­lis­tės Da­nu­tės Rū­kie­ nės, me­di­nis vie­no aukš­to na­mas su me­di­ne ažū­ri­ne jo co­ko­li­nės da­lies ap­dai­la bu­vo pa­sta­ty­tas XIX a. pa­ bai­go­je, o tar­pu­ka­riu pri­klau­sė pe­ da­go­gui Alek­sand­rui Ti­mins­kiui. Nuo 1920 m. šia­me na­me bu­tą nuo­mo­jo Dob­ke­vi­čių šei­ma. Šei­ mos gal­va Jo­nas Dob­ke­vi­čius 1922 m. dir­bo fi­nan­sų, pre­ky­bos ir pra­ mo­nės mi­nist­ru, vė­liau – Pre­ky­bos de­par­ta­men­to di­rek­to­riu­mi. Na­ me, ku­ria­me bu­tą nuo­mo­jo Dob­ ke­vi­čiai, nuo 1925 m. vei­kė Veng­ ri­jos kon­su­la­tas – ja­me ge­ne­ra­li­niu kon­su­lu dir­bo Dob­ke­vi­čių šei­mos gal­va Jo­nas. Abi­pu­sė ša­lių sim­pa­ti­ja

Ko­dėl Veng­ri­jos kon­su­la­tui va­do­ va­vo lie­tu­vis? Po Pir­mo­jo pa­sau­ li­nio ka­ro pra­si­dė­jus fi­nan­si­nėms pro­ble­moms įvai­rio­se ša­ly­se, jos pa­dė­da­vo vie­na ki­tai stei­giant am­ ba­sa­das. Anot da­bar­ti­nio Veng­ri­jos am­ ba­sa­do­riaus Lie­tu­vo­je Zol­ta­no Pes­ze, at­sto­vau­ti ša­lių vy­riau­sy­ bėms, tam­pant gar­bės kon­su­lais, bu­vo kvie­čia­mos tų ša­lių, ku­rio­se bu­vo ati­da­ro­mos at­sto­vy­bės, iš­ki­ lios as­me­ny­bės. Taip tar­pu­ka­riu veng­rų vers­li­ nin­kas Pest­hy Mul­le­ris rep­re­zen­ ta­vo Bu­da­peš­te Lie­tu­vą, o Jo­nas Dob­ke­vi­čius Kau­ne – Veng­ri­jos Ka­ra­lys­tę. Abi ša­lys šian­dien tu­ri vi­sa­ver­tes sa­vo am­ba­sa­das Vil­niu­je ir Bu­da­peš­te, o Kau­ne Veng­ri­ja tu­ri dar ir sa­vo gar­bės kon­su­lą. J.Dob­ke­vi­čius, kai bu­vo įsteig­ti Lie­tu­vos pra­mo­nės ir pre­ky­bos rū­ mai, ta­po jų pir­mi­nin­ku ir ėjo šias pa­rei­gas iki sa­vo stai­gios mir­ties 1934 m. va­sa­rą Me­dem­ro­dė­je (anuo­ met kai­mas Kel­mės ra­jo­ne), Vla­di­ mi­ro Zu­bo­vo dva­re, kur ato­sto­ga­vo. Nus­te­bi­no Pa­ry­žiaus pro­fe­sū­rą

Lie­tu­vos avia­ci­jos mo­kyk­los pir­ mo­sios la­kū­nų lai­dos ab­sol­ven­ tas ir pir­mo­sios es­kad­ri­lės va­das 20-me­tis Jur­gis Dob­ke­vi­čius ko­ vo­se su len­kais pa­si­žy­mė­jo stul­ bi­na­ma drą­sa, pa­sie­kęs ano me­ to re­kor­dą – 24 ko­vi­niai skry­džiai, už tai bu­vo ap­do­va­no­tas I laips­

nio Vy­čio kry­žiaus or­di­nu. Jau­na­ sis la­kū­nas pa­sie­kė ir pir­mą aukš­ čio re­kor­dą – 5600 m, pir­mas at­li­ko mir­ties kil­pą Lie­tu­vos pa­ dan­gė­je, pir­mas su­konst­ra­vo lėk­ tu­vo mo­de­lį ir jį pa­ga­mi­no, pa­ va­di­nęs DO­BI-I (vė­liau jis bu­vo pa­to­bu­lin­tas ir pa­va­din­tas DO­BI-II). Pen­kias kal­bas mo­kė­jęs jau­nas konst­ruk­to­rius mo­kė­si Pa­ry­žiaus aukš­to­jo­je ae­ro­nau­ti­kos ir me­ cha­ni­nių konst­ruk­ci­jų mo­kyk­lo­je, kur su­konst­ra­vo sa­vo tre­čią lėk­tu­ vą DO­BI-III, ku­ris sa­vo tech­ni­niais spren­di­mais ste­bi­no tos mo­kyk­los pro­fe­so­rius.

Tė­vas ir sū­nus – drau­ge

Kai 1926 m. bir­že­lio 8-ąją Kau­ne ko­mi­si­ja tu­rė­jo vi­sa­pu­siš­kai įver­ tin­ti DO­BI-III, anks­tų tos die­nos ry­tą J.Dob­ke­vi­čius nu­spren­dė dar kar­tą jį iš­ban­dy­ti, nors sa­vo val­ din­gai mo­ti­nai bu­vo pri­ža­dė­jęs to ne­da­ry­ti (skrai­dy­da­mas šiuo lėk­ tu­vu Jur­gis bu­vo pa­ty­ręs ne vie­ną ne­sėk­mę). Ne­pak­lau­sęs mo­ti­nos, tą pa­tį anks­tų ry­tą žu­vo, kai leis­ da­ma­sis lėk­tu­vu su­si­dū­rė Alek­so­ to šlai­te su ąžuo­lu. Mo­ti­na pir­mo­ji at­bė­go į sū­naus žū­ties vie­tą. Pri­min­si­me, kad pir­mo­ji at­mi­ni­ mo len­ta prie na­mo, ku­ria­me gy­ ve­no Dob­ke­vi­čiai, bu­vo ati­deng­ta 1981 m. Tuo­met ji bu­vo skir­ta vien Jur­giui Dob­ke­vi­čiui at­min­ti, ta­čiau tą len­tą 1994 m. me­ta­lo va­gys nu­ plė­šė. Da­bar ji, at­sta­ty­ta Kul­tū­ros pa­ vel­do sky­riaus ini­cia­ty­va, pri­me­ na ne tik be­bai­mį jau­ną­jį la­kū­ną konst­ruk­to­rių, bet ir jo tė­vą Jo­ną Dob­ke­vi­čių – iš­ki­lią Lie­tu­vos tar­ pu­ka­rio as­me­ny­bę.

„„Fak­tas: mies­te vis at­si­ran­dan­čios at­mi­ni­mo len­tos at­nau­ji­na da­bar­ti­

nės vi­suo­me­nės ry­šius su praei­ti­mi.

Al­mos Skroc­kai­tės nuo­tr

kryžiažodis Šią savaitę laimėkite vitaminus C-300 Imuno N60 ir Eowyno Ivey knygą „Sniego vaikas“. Sudėtyje esantys citrusiniai bioflavonoidai gali padėti pagerinti vitaminų įsisavinimą. Tik 1 tabletė per dieną!

Debiutinis Eo­ wyn Ivey roma­ nas „Sniego vai­ kas“ nukelia į 1920 metus, atšiaurią ir sniegingą Alias­ ką. Vaikų neturin­ tys sutuoktiniai Džekas ir Meibe­ lė ima tolti vie­ nas nuo kito. Vis dėlto iškritus pirmam sniegui vyrą ir žmoną apima nežabo­ jamas džiaugsmas. Dūkdami lauke jie nulipdo sniego vaiką. Kitą rytą vaiko nebėra, bet Džekas ir Meibelė išvysta miško pakraščiu skuodžiančią šviesia­ plaukę mergaitę.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute nu­ meriu 1337. Siųsdami žinutę ra­ šykite: DIENA (tarpas) KD (tar­ pas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, balandžio 2 d.


14 2

trečiadIENIS, kovo 27, 2013

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 14 Paslaugos������������������������������������������ 14, 15 Parduoda� ������������������������������������������������� 15 Perka� ���������������������������������������������������� 15, 16 Įvairūs� ������������������������������������������������� 16, 17 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 17 Pramogos, šventės, laisvalaikis���������������������������������������������� 17 Kviečia � ������������������������������������������������������ 17 Kviečia mokytis ��������������������������������� 17 Pamesta� ���������������������������������������������������� 17 Informuoja� ��������������������������������������������� 17

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Siūlome darbą Kaune maršrutinio taksi vairuotojams. Tel. 8 672 23 577, 8 675 23 777.

DARBo skelbimai

1089765

Siūlo darbą Automobilių švaros centrui reikalingi automobilių plovėjai (-os), salonų valytojai (-os). Patirtis nebūtina. Apmokome. Tel. 712 525. 1090164

Ieškome: siuvėjų siūti tiesiasiūle ir plokščiasiūle siuvimo mašinomis, darbas Kaune; viršutinio trikotažo technologo, darbas Prienuose. Tel. 8 655 21 923, 8 615 34 719. 1088980

Išvežioti rytinę spaudą reikalingas vairuotojas, turintis mikroautobusą. Darbas 6–8 val. ryto. Kreiptis K.Donelaičio g. 46, Kaunas, tel. (8 37) 204 293. 1091094

Kauno mieste parduodami, nuomojami spaudos kioskai su vieta ir nusikelti Savanorių pr., Panerių g., Tvirtovės al., Jurbarko, K.Petrausko g., Sargėnuose, Šiaurės pr., Taikos pr. prie Aklųjų kombinato ir kitur. Tel. 8 682 42 425. 1091095

Kavinėje Kaune, Pramonės pr., reikalinga virėja (-as), kavinėje A.Šančiuose – picerijos darbuotoja (-as). Privalumas – panašaus darbo patirtis bei mokėjimas dirbti savarankiškai. Tel. 8 685 81 122. 1091099

Pervežimų kompanijai UAB Hoptransa reikalingi tolimųjų reisų vairuotojai, turintys CE kategoriją. Tel. 8 687 70 945. 1082957

Prancūziškas restoranas Kauno senamiestyje „Le Rouge” siūlo darbą profesionaliems barmenams. Mūsų lūkesčiai: aptarnavimo normų ir barmeno-padavėjo aptarnavimo etiketo, estetikos puikus išmanymas; rusų, anglų kalbų mokėjimas; būtina barmenopadavėjo darbo patirtis restoranuose nuo 3 metų; drausmingas, pasitempęs, iniciatyvus savo darbo profesionalas. Mūsų investicijos: atlyginimas visada laiku, atitinkantis Jūsų kvalifikaciją ir profesionalumą; lankstus darbo grafikas; aptarnavimo tobulinimas ir naujovių mokymas, rengiant seminarus. Gyvenimo aprašymą siųskite vita@restoranai.lt. Tel. 8 699 18 143. 1091273

Prancūziškas restoranas Kauno senamiestyje „Le Rouge” siūlo darbą profesionaliems VIRĖJAMS. Mūsų lūkesčiai: virėjo darbo išmanymas; lankstus ir lengvai dirbantis komandoje; imlus naujovėms; būtina darbo patirtis restoranuose, rekomendacijos – privalumas; drausmingas, iniciatyvus, pranašus, savo darbo profesionalas. Mūsų investicijos: atlyginimas, atitinkantis Jūsų kvalifikaciją ir profesionalumą, visada laiku mokamas; lankstus darbo grafikas; virėjo darbo tobulinimas ir naujovių mokymas, rengiant seminarus. Gyvenimo aprašymą siųskite vita@lerouge.lt. Tel. 8 699 18 143. 1091281

Reikalingi autovežio vairuotojai trumpiems reisams. Geros darbo sąlygos, laiku mokamas atlyginimas. Tel. 8 674 56 399. 1090712

Reikalingi maršrutinio taksi vairuotojai dirbti Kauno mieste. Tel. 8 699 73 083, 8 685 81 081. 1086583

Reikalingos (-i): virėja (-as), virėjos padėjėja (-as) ir barmenė (-as). Darbas Šiaurės pr. Tel. 8 698 20 322. 1091025

Reikalingos valytojos (-ai), darbas nuo 8 iki 12 val. Veiverių pl. Tel. 8 656 20 014. 1089825

Restoranų tinklas BAJORŲ KIEMAS siūlo darbą virėjams. Darbuotojus, turinčius mažai patirties, apmokome. Tel. 8 611 29 129. 1091117

Saugos tarnybai „Sankcija“ reikalingas apsaugos darbuotojas. Darbas prekybos centre. Tel. (8 37) 386 980. 1090779

Siūlome darbą meistrui, turinčiam 35–55 % darbingumą, mokančiam atlikti elektronikos, mechanikos remonto darbus. Tel. 8 618 00 837. 1081961

Siūlome darbą minkštųjų baldų apmušalų siuvėjai ir overlokininkei. Darbas Dainavos mokrorajone viena pamaina. Tel. 8 673 06 774. 1090694

Siuvykla ieško siuvėjos (drabužių taisymas). Darbo patirtis būtų privalumas. Siūlome geras darbo sąlygas, visas soc. garantijas. Tel. 8 677 39 293. 1090692

Siuvyklai reikalingos (-i) tekstilės siuvėjos (-ai), turinčios (-ys) darbo patirties gamyboje. Tel. 8 657 73 226. 1088732

Statybos įmonei reikalingas šaltkalvis-elektrikas statybiniams įrenginiams ir mechanizmams prižiūrėti. Tel. (8 37) 313 311 (8–16 val.). 1090186

Statybos įmonei reikalingi fasado sienų šiltintojai ir tinkuotojai. Skambinti darbo valandomis tel. (8 37) 375 331. 1090337

Tarptautinių pervežimų įmonė plečia savo veiklą ir ieško vairuotojų-ekspeditorių. Darbas maršrutu Lietuva–Vakarų Europa, važiuojant po du vairuotojus ekipaže (1 sav.) ir Vakarų Europoje (4 sav.). Reikalavimas – ADR pažymėjimas. Privalumai: 2 m. darbo patirtis, ankstesnių darboviečių rekomendacijos, užsienio kalbų žinios. Siūlome: stabilų darbo grafiką, greitai ir laiku mokamą užmokestį, visas socialines garantijas, naujus vilkikus. Kreiptis tel. (8 37) 268 960, 8 656 14 298. 1089068

Transporto įmonei reikalingi TARPTAUTINIŲ PERVEŽIMŲ VAIRUOTOJAI dirbti Europoje. Geros darbo sąlygos. Tel. 8 686 70 121. 1089183

UAB „Kodera“ siūlo darbą vairuotojui (dirbti su sunkiasvorių tr. priemonių techninės pagalbos automobiliu). Tel. 8 687 80 789. 1090578

UAB „Terra animalis“ reikalingi automobilinio ir elektrinio krautuvo vairuotojas bei prekių rinkėjai sandėlyje Zapyškyje. Kvalifikacijos pažymėjimai ir darbo patirtis būtų privalumas. Darbas dviem pamainomis. Skambinti tel. 8 698 58 066. 1089759

UAB „Naujasis Nevėžis“ – įmonė, diegianti naujas technologijas, gaminanti sausus pusryčius ir sūrius užkandžius, ieško GAMYBOS DARBUOTOJO (-OS). Reikalavimai: darbštumas, atsakingumas ir kruopštumas, sugebėti atlikti įrangos priežiūrą ir valdyti gamybos procesus. Siūlome: atsakingą, įdomų ir dinamišką darbą, mokymus, kvalifikacijos kėlimo galimybes bei karjeros perspektyvas, kompetenciją atitinkantį darbo užmokestį. CV siųsti e. paštu birute@nevezis.lt, faksu (8 37) 536 291. Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 656 22 104. Informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame. 1090847

UAB „Soloservis“ plečia veiklą ir į savo kolektyvą kviečia suvirintojus, šaltkalvius-montuotojus dirbti Jonavoje (kelionės išlaidos kompensuojamos). Gyvenimo aprašymus (CV) prašom siųsti e. paštu jolanta@soloservis.lt. Tel. 8 696 63 650. 1080952

UAB B&L SANTECHNIKA ieško santechnikų, suvirintojų elektra, TIG būdu, autogenu. Vamzdynų virinimas. Darbas Lietuvoje ir Vokietijoje. Atlyginimas sutartinis. Tel. 8 616 88 086.

Ieško darbo Vidutinio amžiaus moteris gali dirbti visus namų ruošos darbus. Privalumai – sąžiningumas, darbštumas. Tel. 8 674 91 751. 1091039

Paslaugos AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476.

1082156

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt.

1090810

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 1089819

Kompiuterininkų Taisome nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius. Atnaujiname NAVIGACIJAS. Suteikiame garantiją. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

1080807

Statybos, remonto

Dengiame stogus, statome karkasinius namus, lankstome skardas. Sukomplektuojame medžiagas. Tel. 8 652 67 042. 1089131

Gaminami šiuolaikiškos konstrukcijos stogeliai su permatoma danga, tvoros, vartai, voljerai, kitos konstrukcijos. Sumontuojame. Tel. 8 686 81 398, 533 223.

1084477

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“) teikia visas odontologijos paslaugas. Veido raukšlių šalinimas hialurono injekcijomis. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265. 1075150

OZONOTERAPIJA – efektyvi pagalba po infarktų, insultų, sergant diabetu, ateroskleroze, endarteritu, impotencija. Natūralaus gydymo centras, Savanorių pr. 284. Tel. (8 37) 710 602, 8 682 92 261; www.ngc.lt. 1083391

Sunkių PAGIRIŲ gydymas, išblaivinimas paciento namuose. Pagalba visą parą. www.isblaivinimas.lt. Tel. 8 699 28 234, 221 128. 1087309

Automobilininkams Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Šildymo-aušinimo sistemos remontas. Tel. 332 520, 8 699 55 568. 1091289

Buitinės technikos remonto

1085083

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 % nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e.paštas gediminas@arventa.lt. 1089480

1080782

Remontuoju visas automatines skalbykles. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900.

1088020

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 1076600

Darbas Anglijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Graikijoje: sandėliuose, fabrikuose, ūkiuose (ir iš algos), viešbučiuose. Tel. 8 675 86 523; www.ppv.lt.

1089449

1083477

GRINDŲ BETONAVIMAS (nuo 1 kv. m iki Jūsų pageidaujamo ploto) – butams, namams, biurams ir t.t. LIEJAME pamatus. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 618 20 971. 1080741

Kalvystės darbai: metalinės laiptinių, sandėliukų, garažų durys, turėklai, tvoros, laiptų konstrukcijos, stogeliai. Tel. 477 155, 8 699 66 111; www.vaigeda.lt. 1084188

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, ritininės užuolaidos, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486.

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

Apdaila apie langus, duris. Santechnikos, elektros remontas. Meistro pagalba! Visi staliaus, dažymo, tinkavimo darbai. Garantija. Tel. 8 605 28 527.

Kaminų valymas. Kaminų įdėklai, gamyba, montavimas, remontas. Skardinimo darbai. Stogų remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Tel. 8 677 96 297.

Atliekame drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimą. Sutvarkome dokumentaciją. Dirbame jau 20 metų. Tel. 8 674 13 881.

Klijuoju visų rūšių plyteles. Keičiu WC, vonias. Atlieku smulkius santechnikos darbus. Kokybę garantuoju. Tel. 8 671 30 150.

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210.

Kokybiškos ŠARVUOTOS DURYS į butus, namus, laiptines (sandarumas 42dB, papildoma tarpinė, stakta 80 x 40 mm). PLASTIKINIAI ir MEDINIAI LANGAI, BALKONŲ stiklinimas. Tel. (8 37) 331 015, 8 656 66 641, UAB „Runesa“.

1089407

1072559

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430.

1088430

1088449

1087904

1091009

1089273

1072782

Nebrangiai prijungiame skaitmeninę televiziją. Taisome televizorius, garso aparatūrą ir kitus el. prietaisus – su garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 751.

Dengiame naujus ir renovuojame senus stogus. Skardinimo darbai. Karkasinių namų statymas. Gipskartonio montavimas. Dailylenčių kalimas. Tel. 8 689 47 224. 1087792

1081786

Klinikoje „Jalvita“ dirba patyrusios ginekologės: gyd. A.Janavičienė, gyd. V.Jauniškienė ir gyd. Z.Dubickienė. Gydo įvairias moters lytinių organų ligas. Echoskopija. Pašilės g. 124, tel. 338 625 I–V 9–19 val.

Automatinių skalbyklių (visų rūšių) remontas ir prekyba jomis. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061.

1088562

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176.

1081632

Efektyvi anoniminė pagalba klinikoje „Neuromeda“ ir paciento namuose. Išblaivinimas, priklausomybių gydymas, kodavimas. Psichiatro konsultacija + kodavimas – tik 299 Lt. Tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromeda.lt.

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 1080560

1082400

SNAIGĖS servisas (M.K.Čiurlionio g. 5). Visų šaldytuvų, skalbyklių remontas. Prekyba SNAIGĖS šaldytuvais, atsarginėmis dalimis. Tel. 341 876, 8 652 44 908. 1085630

Medikų

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778.

1088180

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Automatinių skalbyklių, šaldytuvų, el. viryklių, indaplovių taisymas. Tel. 295 804, 8 612 62 492.

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410. 1079597

Atliekame visus dažymo darbus. Dedame gipskartonį, glaistome, klojame plyteles. Visa apdaila. Tel. 8 600 37 166. 1091008

Aukštos kokybės dažymas, tapetavimas, langų angokraščių apdaila, sienų ir lubų lyginimas, grindų laminatas. Kainos derinamos. Tel. 8 686 47 904. 1089990

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 1083737

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

1082033

Dažau butus, patalpas, laiptines, lauko fasadus. Atlieku plastikinių langų apdailą. Tel. 8 607 03 388; www.m-apdaila.lt. 1090788

1087033

Meistro pagalba: santechnika, elektra, apdailos darbai, tvirtinimai ir t.t. Išsikvieskite meistrą tel. 8 618 00 700. 1069355

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1080253

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS – pigiausiai Kaune. Vokiška kokybė, garantija 10 metų. Tel. 223 200, 8 608 70 099. www.langvila.lt. 1090799

Privatus santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos ir suvirinimo darbus. Suteikiu garantiją, taikau nuolaidas. Tel. 8 674 97 821, 205 251. 1091161

Renovuoju senus stogus. Dirbu su „Ruukki“ skarda. Pakalimai, skardinimas, palangės. Šiltinu palėpes. Gipskartonio montavimas. Tel. 8 616 58 338. 1089384


15 3

trečiaDIENIS, kovo 27, 2013

klasifikuoti skelbimai Paslaugos

Kitos

Statybos, remonto

„ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt.

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 1088485

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258.

1081069

1088597

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 1090789

Santechnikas keičia WC, gyvatukus, vonias, dušo kabinas, kanalizacijos, vandentiekio vamzdynus ir kt. Padedame nupirkti, atvežame. Dirbame be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 646 03 025. 1090703

Santechnikos darbai. Medžiagas perkame su didele nuolaida. Darbams suteikiama garantija. UAB Ekstra projektai, Savanorių pr. 287–316, tel. 8 607 84 480, 332 247. 1079992

Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus. Ekovata, termoputa, poliuretanu, granulėmis. 1 kv. m – nuo 7 Lt. Garantuojame. Dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68 528; www.juodasisgarnys.lt. 1083203

Šlaitinių stogų dengimas, skardinimo darbai, nestandartinių detalių lankstymas. Karkasinių namų statyba. Tel. 8 600 12 939.

Genime ir tvarkome sodus. Pjauname medžius. Tel. 8 688 39 386.

1091315

Medžių, vaismedžių pjovimas, genėjimas, kelmų rovimas. Tel. 8 655 55 800. 1078234

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 1089948

Profesionaliai ir nebrangiai genime vaismedžius, medžių šalinimo darbai. Tel. 8 611 45 542.

1088995

Želdynų projektavimas, vizualizacija (3D). Želdinimo darbai (vejos, želdynai, gėlynai, alpinariumai ir t.t.), palankios kainos. Tel. 8 681 62 573, 8 653 28 262. 1087105

Žemės kasimo, lyginimo darbai traktoriumi. Trinkelių, plytelių, vejos, kelio bortų klojimas, pagrindų ruošimas, tvorų statymas. Tel. 8 654 89 956. 1085495

1091476

Stogų dengimas ir renovacija. Medinių konstrukcijų montavimas. Skardinimo darbai. Tel. 8 650 76 903. 1088852

Tapetuotojas (darbštus ir sąžiningas) glaisto, dažo sienas, lubas. Deda laminatą ir t.t. Pataria. Padeda nupirkti medžiagas. Tel. 8 677 03 739. 1081388

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448. 1090773

Vokiški plastikiniai langai, šarvuotos durys. Balkonų stiklinimas. Langų remontas. Tel. 8 688 87 055, 8 687 82 361.

1089391

Vidaus įrangos

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt. 1058071

Dviejų kambarių butą Sargėnuose (b. p. 51,81 kv. m, su autonominiu šildymu, yra garažas). Tel. 8 608 88 667.

Išparduodu: butus, namus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas. Padedu parduoti, nupirkti, konsultuoju. Tel. 8 646 46 366, 8 610 23833, (8 37) 333 666, www.simokusilas.lt. 1081769

Naujos statybos dviejų, trijų kambarių butus Kaune (autonominis šildymas, patogus išplanavimas, židinys, vieta automobiliui, šalia PC, išvystyta infrastruktūra, maži mokesčiai, iki miesto centro tik 15 min., parduodame su daline arba visa apdaila). Lanksčios pirkimo sąlygos. Dirbame ir šeštadienį. Tel. 8 698 09 808. Nekilnojamojo turto brokerė padeda pirkti, parduoti, nuomoti Jūsų būstą, namą, admin. patalpas, sodo namą, žemės sklypą. Nemokamai konsultuoja NT ir statybos klausimais, vertina. Tel. 8 670 51 635. 1080572

Padedame parduoti Jūsų butą, namą, sodą, žemės sklypą ir sutvarkyti visus dokumentus. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 412 960 (d. d. 9-18 val.). 1080101

Parduodami 3 sklypai po 12 arų vienoje vietoje Balekalnio g. Kaune. Tel. 8 643 14 156.

1088263

UAB „Panta“ padeda parengti dokumentus naujiems ir rekonstruotiems pastatams įteisinti. Organizuoja pastatų ir žemės kadastrinius matavimus, pastatų projektavimo, žemės sklypų padalijimo ir sujungimo projektus. Tel. 8 600 08 555. 1085289

1 kambario butą Pagėgių g., Vilijampolėje, šalia Šilainių, prie Neries (kamb. 17 kv. m, balkonas, 9/9 a.). Kaina sutartinė. Be tarpininkų. Tel. 412 127, 8 629 92 577.

Dalį namo Aleksote, S.Dariaus ir S.Girėno g. (2/2 a., 3 a žemės, autonominis šildymas dujomis, b. pl. 66 kv. m). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA.

1 kambario butą Pramonės pr., Dainavos r. (b. p. 33 kv. m, III a., tvarkingas, tuščias). Tel. 8 699 37 824.

1 kambario butą V.Krėvės pr., Dainavoje (5 a. blokinio namo 4 a., b. pl. 30 kv. m, įstiklintas balkonas, vidinis). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA.

1088066

Iš sausos medienos gaminame filingines skydines duris, laiptus, palanges, langus. Stikliname balkonus. Atvežame, montuojame. Tel. 540 412, 8 618 79 554.

12 a namų valdos sklypą prie Juragių. Graži ir rami vieta. Nebrangiai. Be tarpinikų. Puiki Velykų dovana šeimai. Tel. 8 684 74 312, 8 608 51 012.

PLISUOTOS ŽALIUZĖS, Ritininės užuolaidos, ROMANETĖS – UAB „Eurivila“. K.Donelaičio g. 33, tel. 423 333. www.eurivila.lt.

2 k. Dainavoje, Partizanų g. (b. pl. 45 kv. m, 5/1 a., vidinis, šiltas, maži mokesčiai, reikia remonto, bendrija). Kaina 66000 Lt. Turiu ir kitą variantą. Tel. 8 678 00 678.

Pigiausiai 2 k. butą su atskirais patogumais Lapėse (2/2 a., b. pl. 46 kv. m, pakeisti langai, durys, atskiri patogumai, žemė). Tel. 8 687 70 827. KNTPA.

2 k. KULVOS g., Vilijampolėje (5/2 a., mūrinis, b. pl. 45 kv. m, plastikiniai langai, šarvas, rūsys). Kaina 73 000 Lt. Tel. 8 658 85 398, e. paštas sonata888888@gmail.com.

2 k. Eiguliuose, K.Škirpos g. (renovuotas namas, 9/8 a., b. pl. 51 kv. m, langai plastikiniai, WC ir vonia atskirai, balkonas). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA.

1089966

1081120

Baldžių BALDAI PER VIENĄ SAVAITĘ! Nestandartiniai kietieji baldai: spintos, virtuvės, komodos, prieškambario baldai ir kiti. Galima įsigyti IŠSIMOKĖTINAI. Atvykstame, konsultuojame ir išmatuojame NEMOKAMAI. Tel. 8 683 90 946. 1085379

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 1088962

Kietųjų baldų gamyba: virtuvės, prieškambario, svetainės, jaunuolio baldai, spintos ir kt. Tel. 8 698 43 448 nuo 8 iki 21 val.

1082926

Statau duris, keičiu spynas, restauruoju, remontuoju, išardau, surenku kietuosius baldus. Tel. 260 665, 8 678 38 973. 1091111

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 1074656

Siuvėjų Individualus moteriškų ir vaikiškų drabužių siuvimas bei taisymas. Tel. 8 614 87 214, Kęstučio g. 54. 1084072

Šventėms Kavinė UAB „Partizanai“ kviečia šauniai praleisti laiką, atšvęsti šeimos šventes (iki 100 asmenų). Tel. 8 612 65 960, 731 865. www.kavinepartizanai.lt.

1082912

Teisinės paslaugos Išparduodamas bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turtas. Visa informacija – www.adminbiuras.lt. 1062230

1088957

1088403

1090696

3 kambarių butą Karmėlavos g., Neveronyse (59,68 kv. m, 4/1 a., šalia darželis, mokykla, parduotuvės). Kaina 97 000 Lt. Be tarpininkų. Tel. 8 610 30 349. 1084470

4 kambarių butą Rotušės a., Kaune. Buto b. pl. 100 kv. m, II a., laiptinėje 1 kaimynas. Kaina 295 000 Lt. Tel. 8 699 41 428, 209 341. 1084120

Atliekame pastatų, žemės sklypų kadastrinius matavimus, topografines nuotraukas, detaliuosius planus, statinių projektus, rengiame ūkininko ūkio sodybos formavimo ir žemės sklypų sujungimo-padalijimo projektus, ruošiame pastatų įteisinimo dokumentus. UAB GEORAIMONDA, tel. (8 37) 222 696, 8 687 19 540. 1089784

Bankrutavusios UAB „Eurotopas“, UAB „Alfa logistics“, UAB „Arčia“ išparduoda nekilnojamąjį, ilgalaikį kilnojamąjį ir trumpalaikį turtą bei reikalavimo teises pagal įmonės skolininkų neįvykdytas prievoles. Su parduodamo turto sąrašais, kainomis ir turto pardavimo tvarka galima susipažinti bankroto administratoriaus kontoroje, D.Poškos g. 6B–2, Kaune. Informacija teikiama tel./ faks. (8 37) 222 461; www.gedeikis.lt, e. paštas info@gedeikis.lt. 1091098

BUAB „Laikinosios sostinės projektai“ parduoda nekilnojamojo turto kompleksą adresais: Vytauto pr. 3, Kaunakiemio g. 4 ir M.K.Čiurlionio g. 5. Nekilnojamojo turto kompleksas parduodamas kaip vienas turto vienetas. Komplekso kaina 12 738 000 Lt. Pasiūlymus teikti bankroto administratoriui A.Gedeikiui adresu D.Poškos g. 6B–2, Kaunas, arba e. paštu arunas@gedeikis.lt. 1091097

PIGIAI

4 k. butą Eiguliuose, K.Škirpos g. (9/9 a., renovuotas, b. pl. 82 kv. m, plastikiniai langai, šarvo durys, 2 balkonai). Tel. 300 914, 8 609 96 653. KNTPA.

Namų valdos sklypą Sargėnuose, Vejuonos g. (8,85 a žemės, miesto vandentiekis, kanalizacija, elektra, dujos, kelias). Tel. 8 699 85 923.

Namą Šilainiuose (b. pl. 66 kv. m, 6,26 a aptvertas sklypas, papildomas vasarnamis, ūkinis pastatas, pirtis, rekonstruotas). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA. 3 k. butą Garliavoje, Žaliojoje g. (5/3 a., plytinis, b. pl. 62 kv. m, plast. langai, tamsus kambarys, tvarkingas). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA. 3 k. butą Žaliakalnyje, Taikos pr. (5/2 a., plytinis, puikiai įrengtas, individuali dizainerio apdaila, b. pl. 64 kv. m). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA. Puikaus išplanavimo 3 k. butą Kalniečiuose, Savanorių pr. (5/5 a., b. pl. 72 kv. m, erdvūs kambariai, vidinis, šiltas). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. 1091170

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose (naujas kvartalas, prie pušynėlio, elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923. Naujos statybos kotedžą Giraitėje (2 a. namas, visos komunikacijos, pigus autonominis šildymas). Tel. (8 37) 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. Atskirą namo dalį su žeme Sargėnuose, Radviliškio g. (3 a. mūrinis, b. pl. 76 kv. m, dalinė apdaila, apšiltintas). Tel. 302 537, 8 659 79 940. KNTPA. 9 a sklypą Jonučiuose, Versmės g. (miesto komunikacijos šalia, matmenys 29 x 31 m, aplink gyvenamieji namai). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA. Sodybą Prienų r. Pečiauskų k. (8 km nuo Jiezno, 1 a. medinis namas, b. pl. 81 kv. m, 45 a žemės su vaismedžiais, 2 šuliniai). Tel. 302 536, 8 640 61 199. KNTPA.

PARDUODAME MALKAS

3 k. butą Kalniečiuose, Pakraščio g. (5/5 a., dvigubas stogas, 2 balkonai, didelis holas, tvarkingas). Tel. 301 251, 8 687 70 827. KNTPA. 3 k. butą Dainavoje, Pramonės pr. (5/4 a., b. pl. 48 kv. m, toliau nuo gatvės, rami vieta, puikus susisiekimas, daug žaliosios zonos). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA.

1091167

1089835

10 a namų valdos sklypą Garliavoje, Ireniškių g. (yra elektra, vandentiekis – miesto, kanalizacija). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA.

1090977

Tel. 8 686 10 846

4 kambarių butą Kalniečiuose, Savanorių pr. (9 a. blokinio namo 7 a., b. pl. 82 kv. m, geras išplanavimas). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA.

1088204

1 kambario butą bendrabutyje M.Gimbutienės g. (penkių aukštų mūrinio namo II a., b. pl. 21, kambarys 16 kv. m, patogumai bendri). Kaina 12 000 Lt. Tel. 8 678 36 344. 1090946

8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose (naujas kvartalas, elektros dėžutė, kelias). Tel. 8 676 22 944.

Nekilnojamasis turtas kitose vietose Sodybą gražioje vietoje Runeikių k., Šėtos sen., Kėdainių r. (110 kv. m, su mansarda, ūkiniai pastatai, šulinys, sodas, yra žemės). Kaina 17 500 Lt. Tel. 8 677 47 949, 8 675 57 940. 1085417

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1075135

Nauja, nukainota buitinė technika. A+++ šaldytuvai, A+++ skalbyklės. AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 1071804

PREKIAUJA

KOKYBIŠKU SIJOTU KOMPOSTU Dėl komposto įsigijimo kreiptis tel. 8 699 88 113.

Perka „Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681; www.metrampa.lt. 1074590

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 17.30 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1084366

Kitos prekės Aleksote, Kalvarijų g. 7, prekiaujame ąžuolo, juodalksnio ir mišrių pjuvenų briketais. Taip pat durpių briketais. Atvežame. Tel. 8 683 54 559. 1087430

Atvešime malkų: ąžuolinių, beržinių, alksninių, uosinių ir kt. (skaldytos, trinkelėmis, rąstais). Pristatome nemokamai. Tel. 8 674 02 104. 1082760

Atvešime skubiai (užsakymo dieną) medienos pjuvenų briketų (juodalksnio, beržo, mišrios medienos) ir kokybiškų baltarusiškų durpių briketų. Tel. 8 600 25 915. 1089942

Atvežame malkų miškavežiu. Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 604 96 454. 1084805

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Tel. 8 608 64 784. 1084151

Beržines, pušines, juodalksnio, ąžuolo malkas – skaldytas arba trinkelėmis. Atvežame nemokamai. Tel. 8 608 55 554. 1090939

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999.

1079520

Kauno teritorinė muitinė skelbia nereikalingo materialiojo turto pardavimo viešąjį aukcioną, kuris vyks 2013 m. balandžio 11 d. 10 val. Jovarų g. 3, Kaune. Aukcione bus parduodami trys automobiliai: „Fiat Doblo“ – 2 vnt., „Audi“ – 1 vnt., biuro technika, kompiuterinė technika, baldai. Informacija dėl parduodamo turto sąrašo teikiama tel. (8 37) 304 241, 304 282. Parduodamo aukcione turto apžiūra vyks 2013 m. balandžio 8–10 dienomis nuo 10 iki 14 val. Jovarų g. 3, Kaune. Neparduotas pirmajame aukcione turtas bus parduodamas antrajame aukcione, kuris vyks 2013 m. balandžio 16 d. 10 val. tuo pačiu adresu. Aukciono vedėjas – Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Algis Išganaitis, tel. (8 37) 304 282, faks. (8 37) 361 528. Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pavedimu. Dalyvavimas aukcione nemokamas. 1090786

Malkos pigiau. Supjautos trinkelėmis arba skaldytos. Atvežame ir mažais kiekiais. Tel. 8 631 33 736. 1087487

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 675 55 671

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1084354

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 1064428

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 1064362

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 1064493

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384.

1064297

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 1064621

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 601 17 935. 1064229

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 1064162

Aliuminio, vario, bronzos, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, lydmetalį, babitą, akumuliatorius, elektros variklius. Elektrėnų g. 8, tel. 8 686 83 409. 1074489

Automobilių supirkimo įmonė perka visų markių automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615 87 008. 1087627

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 1084878

1080477

Pigiai geras ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrias malkas – trinkelėmis ir skaldytas. Turime sausų. Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 1086600

Skaldytas pusiau sausas uosio malkas. 6 m kaina 650 Lt. Tel. 8 696 49 350. 1088835

Automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius – geromis kainomis. Išsivežame. Tvarkome dokumentus. Tel. 8 604 27 116, 8 643 06 597. 1090852

Nukelta į 16 p.


16 2

trečiadIENIS, kovo 27, 2013

klasifikuoti skelbimai Perka

Įvairūs

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1074944

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 1081167

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 1081143

Brangiai perkame juodųjų metalų laužą, mokame iš karto. Išsivežame savo transportu. Tel. 8 606 27 717. 1085101

Brangiai perkame žemės grąžinimo dokumentus, išvadas. Tel. 8 606 14 770. 1082254

Padėsiu parduoti, nupirkti sodą, sklypą, namą, sodybą, butą, patalpas, garažą, mišką. Tel. 8 646 46 366, 8 610 23 833, 333 888. 1089007

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1080242

PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516.

1065570

Perku butą, namą, sodą, žemės sklypą, gali būti įkeistas, apleistas, su skolomis. Siūlyti įvairius variantus. „Aujama“, tel. 311 208 (d.d. 9–18 val.).

1080121

Perku žemės grąžinimo dokumentus, taip pat nesutvarkytus paveldėjimo teisės liudijimus. Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 684 94 670. 1074425

Pirksiu žemės ūkio paskirties žemę. Tel. 8 676 22 262.

1089975

Skubiai perkame žemės ūkio paskirties žemę (be planelių, be dokumentų). Tel. 8 673 19 696. 1080356

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 1083934

Užsienio bendrovė brangiai perka žemės ūkio paskirties žemę visoje Lietuvoje, pageidautina nuo 5 ha. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 606 14 770. 1085649

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

1074967

Vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose, Šilainiuose. Tel. 8 600 27 072, 8 676 22 529. Trijų, keturių kambarių butą arba dalį namo Kaune ar netoli Kauno (su miesto patogumais). Tel. 302 535, 8 614 21 023. Sodybą arba kolektyvinį sodą šalia Kauno gražioje vietoje. Tel. 8 640 61 199, 8 659 79 940. 1089974

UAB EUROFOREST 2 Nuolat visoje Lietuvoje

PERKAME MIŠKĄ

ĩ Brangiai mokame ĩ Atsiskaitome iš karto ĩ Perkame ir nebrandžius bei kirstus miškus ĩ Domina įvairaus dydžio valdos Tel. 8 656 65 074, e. paštas euroforest2@gmail.com.

Akcininkams! UAB „Priekalas“ (įmonės kodas 133575493) buveinėje (Jonavos g. 68, Kaune) 2013 04 30 10 val. vyks visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Direktoriaus metinio pranešimo tvirtinimas. 2. 2012 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 3. Kiti einamieji klausimai. Bus superkamos akcijos. Turėti akcininko pažymėjimą. Teirautis tel. 207 730. 1090980

Pranešimas apie esminį įvykį. 1. AB „Nuova“, įmonės kodas 133698268, Vilniaus g. 56, LT-44289 Kaunas. 2. 2013 m. balandžio 29 d. 11 val. Vilniaus g. 56 šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. 3. Darbotvarkė: 3.1. Valdybos ataskaitos apie bendrovės ūkinę veiklą 2012 m. tvirtinimas. 3.2. Auditoriaus išvada. 3.3. 2012 metų finansinės atskaitomybės dokumentų tvirtinimas. 3.4. 2012 metų pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas. 3.5. Valdybos narių atšaukimas. 3.6. Valdybos narių rinkimas. 4. Registracijos pradžia 10.30 val. Atvykstantys akcininkai privalo turėti asmens dokumentą. Valdyba. 1090308

UAB „MONODORA“ akcininkams! 2013 m. balandžio 25 d. 14 val. Statybininkų g. 7, Kaune, vyks visuotinis akcininkų susirinkimas. Darbotvarkė: 1. Bendrovės ūkinės finansinės veiklos ataskaita už 2012 m. 2. 2012 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 3. 2012 m. bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas ir tvirtinimas. 4. Kiti klausimai. Registracijos pradžia 13.30 val. Informacija tel. (8 37) 312 890. Administracijos direktorius. 1090945

Nukelta į 17 p.


173

trečiaDIENIS, kovo 27, 2013

klasifikuoti skelbimai Akcininkams! AB „Kauno duona” akcininkams! 2013 m. balandžio 26 d. 11 val. bendrovės patalpose, Palemono g. 2A, Kaunas, šaukiamas AB „Kauno duona” (įmonės kodas 134281886) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo iniciatorius – AB „Kauno duona” valdyba. Darbotvarkė: 1. AB „Kauno duona“ metinis pranešimas už 2012 metus; 2. Bendrovės 2012 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas; 3. 2012 metų pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas. Akcininkų susirinkimo apskaitos data – 2013 04 19. Akcininkų registracijos pradžia 10 val. Akcininkams su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai papildomai turi turėti įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Su susirinkimo nutarimų projektais galėsite susipažinti AB „Kauno duona” patalpose, Palemono g. 2A, Kaunas, nuo 2013 m. balandžio 16 d. darbo dienomis (8–17 val.). Neįvykus visuotiniam akcininkų susirinkimui 2013 m. balandžio 26 d., pakartotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas 2013 m. gegužės 7 d. 11 val. bendrovės patalpose, Palemono g. 2A, Kaunas. Informaciją teikia buhalterė A.Mažeikienė, tel. 8 614 67 141.

Pramogos, šventės, laisvalaikis Pramogos Dėmesio! Balandžio 20 d. 17 val. – VAKARAS SU BARDAIS. Kauno valstybinis lėlių teatras prisipildys gitarų skambesio, širdžiai mielų dainų, o ant scenos pasirodys nuostabūs ir mylimi atlikėjai: Aleksandras Makejevas ir Giedrius Arbačiauskas. Bilietai parduodami: Kauno lėlių teatro kasoje, kioske (S.Daukanto g. 17), „Girstupio“ turgaus spaudos kioske, bilietai.lt, www.atmkompanija.lt. Papildoma informacija tel. 8 672 62 322.

1091082

1091272

Paolo kviečia į vienintelę savo piceriją „Bella Italia“, S.Daukanto g. 14, Kaune. Maistą pristatysime į namus ar biurą nemokamai (pristatome nuo 25 Lt). Dienos pietūs – tik 10 Lt. Po skanių pietų Jūsų laukia kava ir desertas. 1085056

Šventėms ir laisvalaikio kelionėms nuomojame „Mercedes Benz“ 16 vietų mikroautobusus. Patyrę ir mandagūs vairuotojai užtikrins Jums gerą, šventinę nuotaiką bei malonų aptarnavimą. Vežame žmonių grupes užsakomaisiais reisais Lietuvoje ir užsienyje. Kainos sutartinės. Tel. 8 612 19 930; nuoma.litaksa@gmail.com.

Nuomojama gilaus šaldymo kamera (72 kv. m, temperatūra nuo +5 iki –25o C). Yra daug privalumų. Europos pr. Tel. 8 615 85 252, e. paštas sabina@sabina.lt. 1088223

Nuomoju 1 kambario butą Ž. Šančiuose (su patogumais ir visais baldais). Tel. 8 601 80 155.

1090782

Paskolos

1080232

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960. 1080182

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 1080161

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 1080141

Paskolos palankiausiomis sąlygomis nekilnojamojo ir kt. turto savininkams. Teirautis ir savaitgaliais. Tel. 8 602 36 979, (8 37) 210 625. www.sgpartneriai.lt. 1070379

Reikalinga paskola. Garantas – didelės vertės nekilnojamasis turtas jį įkeičiant, taip pat notaras, hipoteka. Mokėčiau ~4,5 % metinių palūkanų. Tel. 8 678 00 678. 1087999

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 1081196

NAUJIENA! MINI KRUIZAS Į SANKT PETERBURGĄ Pažinkite nuostabias Šiaurės Europos sostines – Taliną, Helsinkį, Stokholmą ir Sankt Peterburgą – mėgaudamiesi romantišku kruizu.

2012/2013 m.

73–IASIS KŪRYBINIS SEZONAS www.muzikinisteatras.lt, administratore@muzikinisteatras.lt. Į visus teatro renginius galite pirkti bilietus internetu www.muzikinisteatras.lt. Informacija tel. (8 37) 228 784

Gabenimai

BALANDŽIO mėn. REPERTUARAS

Kiti

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, durpių briketų, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127. 1084566

Pigus krovinių ir baldų pervežimas. Tel. 8 606 53 447.

Kiti

Savininko sprendimu likviduojama IĮ Sergej Reznik firma (kodas 159809836, buveinė Kauno r., Karmėlava, Vilniaus g. 1-23). 1091168

SODININKŲ BENDRIJOS „POLITECHNIKA“ NARIAMS! 2013 m. balandžio 13 d. 10 val. Studentų g. 48, Elektros ir valdymo inžinerijos fakultete, 150 auditorijoje, vyks SB „Politechnika“ visuotinis sodininkų susirinkimas. 1091584

AB „Kauno duona” akcininkams! Akcininkų susirinkimo sprendimu AB „Kauno duona“ keičia pavadinimą į UAB Felmesta invest (įmonės kodas 134281886). 1091278

DĖL VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO „BIOKATILINĖS, BIRULIŠKIŲ g. 6A, KAUNAS, STATYBOS PROJEKTAS“ TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO. Informuojame apie parengtą „Biokatilinės, Biruliškių g. 6A, Kaunas, statybos projektas“ techninį projektą. Su projektu galima susipažinti 2013 m. kovo 25 d. – balandžio 8 d. darbo dienomis nuo 13 iki 14 val. Kulautuvos g. 45A, Kaunas, UAB „Axis Technologies“ III a., posėdžių salėje. Projekto vadovo tel. 8 618 19 022 arba 8 655 39 423. Viešas susirinkimas vyks 2013 m. balandžio 9 d. 17 val. Kulautuvos g. 45A, Kaunas, UAB „Axis Technologies“ III a., posėdžių salėje. 1090982

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

Galimi 3 kruizo variantai: „4 sostinės”: Talinas–Sankt Peterburgas–Helsinkis–Stokholmas–Talinas. Keliaujame vienu keltu. Kiekviena diena vis kitame uoste. Kelionės trukmė: 4 naktys/5 dienos. „3 sostinės”: Talinas–Sankt Peterburgas–Helsinkis–Talinas. Keliaujama 3 keltais. 1 nakvynė Sankt Peterburge viešbutyje. Kelionės trukmė: 3 naktys/4 dienos. „3 sostinės”: Talinas–Sankt Peterburgas–Helsinkis. Keliaujama 2 keltais. Kelionės trukmė: 2 naktys/3 dienos. Daugiau informacijos www.krantas.lt

1086688

1086641

Nuomoja

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

1091271

DĖMESIO! LIUBA NAZARENKO – „Rusiškų romansų vakaras”. Dalyvauja: Rasa Smolinskytė (smuikas), Mykolas Rutkauskas (violončelė). Romantiškas ir jaukus pavasario vakaras, kupinas sielą virpinančių melodijų, jau balandžio 13 d. 17 val. Kauno valstybiniame lėlių teatre. Bilietai parduodami: Kauno lėlių teatro kasoje, kioske (S.Daukanto g. 17), „Girstupio“ turgaus spaudos kioske, bilietai.lt, www.atmkompanija.lt. Papildoma informacija tel. 8 672 62 322.

1091288

UAB „Kamesta“ akcininkams! Pranešame, kad bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2013 m. balandžio 29 d. 14 val. bendrovės administracinio pastato patalpose, Liepų g. 23, Garliava, Kauno r., šaukiamas visuotinis UAB „Kamesta“ (įm. k. 259805810) akcininkų susirinkimas. DARBOTVARKĖ: 1. Procedūriniai klausimai. 2. Bendrovės 2012 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas. 3. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę. 4. Bendrovės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės už 2012 m. tvirtinimas. 5. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas. 6. Audito įmonės rinkimai 2013 metų auditui atlikti. 7. Valdybos narių atšaukimas. 8. Valdybos rinkimai. 9. Įgaliojimų suteikimas valdybai ilgalaikio turto pirkimui (pardavimui). 10. Dėl įstatų pakeitimo. 11. Kiti klausimai. Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 13 val. Turėti asmens dokumentą. Akcininkų įgaliotiems asmenims turėti notaro patvirtintą įgaliojimą. Papildoma informacija teikiama tel. 393 328 arba UAB „Kamesta“ buveinėje, Liepų g. 23, Garliava, Kauno r.

Karščiausi kelionių pasiūlymai

UAB „Apšildymo ir ventiliacijos automatizavimo centras“ (buveinės adresas Girelės g. 2A–12, Jonava, Lietuvos Respublika, kodas 256719690, PVM kodas LT567196917, registro tvarkytojas VĮ Registrų centras) informuoja, kad vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 71 ir kitais straipsniais yra parengtos jos reorganizavimo atskyrimo būdu sąlygos. Atskyrimo metu nuo UAB „Apšildymo ir ventiliacijos automatizavimo centras“ atskiriamo turto, teisių ir pareigų dalies pagrindu sukuriama nauja bendrovė – UAB „AVAC“, kurios buveinės adresas Panerių g. 169, Kaunas. UAB „AVAC“ turto, teisių ir pareigų dalis priskirta naujai jų pagrindu kuriamai UAB „AVAC“, pereina šiai bendrovei nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo tarp UAB „Apšildymo ir ventiliacijos automatizavimo centras“ ir UAB „AVAC“. Priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas per 10 (dešimt) darbo dienų po UAB „AVAC“ įregistravimo juridinių asmenų registre pagal patikslintą faktinę padėtį tai dienai. Pasirašius priėmimo-perdavimo aktą, UAB „Apšildymo ir ventiliacijos automatizavimo centras“ teisės ir pareigos pagal sandorius, numatytus reorganizavimo sąlygose, pereina UAB „AVAC“ ir sandoriai įtraukiami į šios bendrovės buhalterinę apskaitą. Su reorganizavimo sąlygomis ir kitais LR akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 2 dalyje numatytais dokumentais galima susipažinti nuo 2013 01 15 iki reorganizavimo pabaigos darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. UAB „Apšildymo ir ventiliacijos automatizavimo centras“ buveinėje, Panerių g. 169, tel. 8 698 37 352. 1079465

Kviečia mokytis AMES kalbų mokymo ekspertai siūlo efektyviausius ir tikrai profesionalius kalbų kursus Kaune: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų k.; kokybiškas paruošimas anglų kalbos valstybiniam, PTE ir IELTS egzaminui, verslo anglų kalba. Sudaromos grupės (darbo dienomis ir šeštadieniais) pagal amžiaus grupes ir poreikius. Sertifikuotas PTE Test Center. Kontaktai: Laisvės al. 23–5, Kaunas; tel. (8 37) 422 748, 8 685 66 355; kaunas@ames.lt. Nedelskite ir susisiekite jau dabar! 1086099

informuoja LINKSMASIS ŠEŠTADIENIS! Ko­vo 30 d. kvie­čia­me vi­sus (šei­mas, drau­ gus, gru­pes ir pa­vie­nius as­me­nis) da­ly­vau­ ti edu­ka­ci­nė­je pro­gra­mo­je „Mies­to her­ bas” ir nu­lip­dy­ti tau­rą iš mo­lio. Iš anks­to re­gist­ruo­ki­tės NEMOKAMAI (kai­ nuos tik mu­zie­jaus bi­lie­tas) links­mai edu­ ka­ci­jai nuo 11 ar­ba 13 val. Re­gist­ruo­tis tel. 208 220, e. p. edu­ka­ci­ja.kmm@gmail.com ar­ba Kau­no mies­to mu­zie­ju­je (M.Va­lan­ čiaus g. 6). Įsi­gi­ję mu­zie­jaus bi­lie­tą ga­lė­ si­te pa­ma­ty­ti pa­ro­das: „Pro­fe­so­riaus Juo­ zo Blu­žo fe­no­me­nas”, „Lai­ki­no­sios sos­ti­nės ar­chi­tek­tū­ra 1919–1939 m.”, „Ne­min­to li­no skulp­tū­ros”. ASOCIACIJA „ŠVIESUVA“ UAB „Pir­mas žings­nis“, Rau­dond­va­rio pl. 150, kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je, tel. 8 699 76 438; www.svie­su­va.lt Ko­vo 28 d. 16–17.30 val. – Ir­ma Če­ka­naus­ kie­nė, ta­py­bos ant van­dens pra­di­nin­kė Lie­ tu­vo­je. EBRU – TAPYBA ANT VANDENS. Te­ ori­nė ir prak­ti­nė da­lis: de­monst­ruo­ja­mas vi­sas pro­ce­sas. No­rin­tie­ji ga­lės iš­ban­dy­ti. KETVIRTI METAI RENGINIAI NEMOKAMI! LIETUVOS SPORTO MUZIEJUS Mu­zie­jaus g. 7 Ko­vo 28 d. 17.30 val. – is­to­ri­nis ren­gi­nys, ku­rio me­tu mes ati­deng­si­me pir­mą kar­tą Ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je 1992 m. Va­sa­ros Olim­pi­nių žai­dy­nių Bar­se­lo­ no­je Olim­pi­nės 470 jach­tų kla­sės da­ly­vių R.Šiugž­di­nio ir V.Bal­čiū­no iš­sau­go­tas bu­ res. Mi­nė­tos bu­rės liks kaip tro­fė­jus Spor­to mu­zie­ju­je.

Eltonas Džonas, Timas Raisas. AIDA. 2 dalių miuziklas. Bilietų kainos: 20, 30, 50, 60, 100 Lt. Eltonas Džonas, Timas Raisas. AIDA. 2 dalių miuziklas. 4 d. 18 val. Bilietų kainos: 20, 30, 50, 60, 100 Lt. Karlas Miliokeris. STUDENTAS ELGETA. 3 veiksmų operetė. 6 d. 18 val. Bilietų kainos: 15, 20, 35, 40, 100 Lt. Volfgangas Amadėjus Mocartas. MAŽOJI BURTŲ FLEITA. 7 d. 12 val. 2 dalių muzikinė pasaka vaikams. Bilietų kainos: 7, 12, 18, 20, 50 Lt. Johanas Štrausas. VIENOS KRAUJAS. 3 veiksmų operetė. 18 val. Bilietų kainos: 15, 30, 45, 50, 100 Lt. Johanas Štrausas. NAKTIS VENECIJOJE. 3 veiksmų operetė. 12 d. 18 val. Bilietų kainos: 15, 20, 35, 40, 100 Lt. NOTRDAMO LEGENDA. 2 dalių šokio spektaklis. 13 d. 18 val. Bilietų kainos: 20, 30, 50, 60, 100 Lt. Zita Bružaitė. GRYBŲ KARAS IR TAIKA. 2 veiksmų operėlė14 d. 12 val. parodija vaikams ir tėveliams. Bilietų kainos: 7, 12, 18, 20, 50 Lt. Džiuzepė Verdis. ATILA. SPEKTAKLIS RODOMAS PASKUTINĮ KARTĄ. 18 val. 2 dalių opera. Bilietų kainos: 15, 20, 35, 40, 100 Lt. Eduardas Chagagortianas. AUSINĖ KEPURĖ. PREMJERA. 2 dalių 20 d. 12 val. komiška opera vaikams. Bilietų kainos: 7, 15, 20, 25, 50 Lt. Imrė Kalmanas. BAJADERĖ. 3 veiksmų operetė. 18 val. Bilietų kainos: 15, 20, 35, 40, 100 Lt. Eduardas Chagagortianas. AUSINĖ KEPURĖ. PREMJERA. 2 dalių 21 d. 12 val. komiška opera vaikams. Bilietų kainos: 7, 15, 20, 25, 50 Lt. Imrė Kalmanas. MONMARTRO ŽIBUOKLĖ. 3 veiksmų operetė. 18 val. Bilietų kainos: 15, 30, 45, 50, 100 Lt. NOTRDAMO LEGENDA. 2 dalių šokio spektaklis. 24 d. 18 val. Bilietų kainos: 20, 30, 50, 60, 100 Lt. Johanas Štrausas. ČIGONŲ BARONAS. 2 dalių operetė. 25 d. 18 val. Bilietų kainos: 20, 30, 50, 60, 100 Lt. Leo Falis. MADAM POMPADUR. 2 dalių operetė. 26 d. 18 val. Bilietų kainos: 15, 30, 45, 50, 100 Lt. Eduardas Chagagortianas. AUSINĖ KEPURĖ. PREMJERA. 2 dalių 27 d. 12 val. komiška opera vaikams. Bilietų kainos: 7, 15, 20, 25, 50 Lt. Eltonas Džonas, Timas Raisas. AIDA. 2 dalių miuziklas. 18 val. Bilietų kainos: 20, 30, 50, 60, 100 Lt. ZYGFRYDO VERNERIO KABARETAS. 2 dalių muzikinis reviu. 28 d. 18 val. Bilietų kainos: 20, 30, 50, 60, 100 Lt. 1 d. 18 val.

Teatras turi teisę keisti spektaklius. Kasa (Laisvės al. 91, tel. (8 37) 200 933) dirba 11–14, 15–18 val. Poilsio diena – pirmadienis. Administratorės tel. (8 37) 228 784, e. paštas administratore@muzikinisteatras.lt.

Pamesta Dingusį tremtinio pažymėjimą Nr. 024515, išduotą Marijai Jarašauskienei, laikyti negaliojančiu. 1090910

Pamestą Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro moksleivio pažymėjimą, išduotą Monikai Jakubaitytei, laikyti negaliojančiu. 1090794


18

trečiadienis, kovo 27, 2013

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

KAUNO MIESTO MUZIEJUS

teatras

M.Va­lan­čiaus g. 6, tel. 208 220

nacionalinis KAuno dramos TEATRAS

Mirus daugkartiniam Lietuvos bokso čempionui Nikolajui ČERNOGOROVUI, šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia Kauno bokso federacija.

Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Sunkią netekties valandą, mirus KTU Elektros ir valdymo inžinerijos fakulteto Ergonomikos katedros inžinieriui Jonui Daugėlai, nuoširdžiai užjaučiame velionio tėvą ir artimuosius. KTU katedros ir fakulteto bendruomenė ASU Miškų ir ekologijos fakulteto bendruomenė nuoširdžiai užjaučia profesorių Algirdą AUGUSTAITĮ dėl mamytės mirties. Mirus mylimai mamai, nuoširdžiai užjaučiame Žydrą ČEKANAUSKIENĘ. VšĮ „ASU mokomasis ūkis“ bendradarbiai Skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame KTU Kompiuterių tinklų katedros lektorę Nijolę SARAFINIENĘ, mirus mylimam vyrui. KTU Informatikos fakulteto darbuotojai Liūdną netekties valandą dėl mylimos mamos mirties nuoširdžiai užjaučiame Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentę Egidiją VENSKUTONIENĘ ir jos artimuosius. Aleksandro Stulginskio universiteto bendruomenė

Mirtis ateina ir neklausdama pasiima patį brangiausią – mylimo žmogaus gyvenimą... Rimantą ŽOŠTAUTĄ, jo šeimą ir artimuosius skaudžią netekties valandą, mirus mylimam sūnui, nuoširdžiai užjaučia UAB „Jurista“. LSMU Kauno klinikų Radiologijos klinikos gydytoją radiologę Indrę ŽOŠTAUTIENĘ dėl mylimo vyro mirties nuoširdžiai užjaučia Radiologijos klinikos bendradarbiai ir Kauno krašto radiologų draugija. Akcija! UAB DOROVALĖ, užsiimanti visomis laidojimo ir kremavimo paslaugomis, skelbia, kad visą BALANDŽIO MĖN. KLIENTAMS, KURIE NAUDOSIS ŠIOS ĮMONĖS PASLAUGOMIS, ŠARVOJIMO SALĖ BUS SUTEIKIAMA NEMOKAMAI. PARTIZANŲ g. 19, Kaunas, tel. (8 37) 313 723, 8 680 82 206 (prie buvusios baldų parduotuvės sandėlių). 1089341

Paminklų, antkapių, tvorelių projektavimas ir gamyba iš įvairių spalvų granito. Didelis pagamintų paminklų pasirinkimas. Visiškas kapavietės sutvarkymas, pamatų liejimas, dengimas granitine plokšte. Atvežame juodžemio, smėlio, granitinės skaldos. Nemokamai konsultuojame. Paminklams iš ekspozicijos taikomos nuolaidos. Karmėlava, Vilniaus g. 3A, paminklų dirbtuvės, Kaune tel. 541 177, 8 655 79 020, 8 614 41 608; www.gransta.lt. 1086799

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skaldele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapaviečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: gaminame įvairius paminklus iš kokybiško suomiško akmens. Liejame pamatus. Tel. 8 648 55 567, (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt. Užsisakant iki balandžio 1 d. taikoma 15 % nuolaida darbams. 1080622

Kovo 27 d. 18.30 val. – NIJOLĖ NARMONTAITĖ. Nijolė Narmontaitė. SELAVY. Muzikinis spektaklis. Rež. Nijolė Narmontaitė. Didžioji scena. Kovo 28 d. 18.30 val. – pagal Jezo Butterwortho JERUZALĖ. Ekscentriška tragikomedija. Rež. Rolandas Atkočiūnas. Didžioji scena. Kovo 29 d. 18 val. – Aušra Marija Sluckaitė. ANTIGONĖ SIBIRE. Vienos dalies drama pagal Jeano Anouilh’o „Antigonę”. Rež. Jonas Jurašas. Ilgoji salė. 18.30 val. – Jeanas Dellas ir Geraldas Sibleyras. TEGYVUOJA BUŠONAS! Vienos dalies komedija. Rež. Ričardas Vitkaitis. Didžioji scena. Kovo 30 d. 15 val. – Aušra Marija Sluckaitė. BALTA DROBULĖ. Drama pagal Antaną Škėmą. Rež. Jonas Jurašas. Didžioji scena. 19 val. – Juozas Tumas-Vaižgantas. ŽEMĖS AR MOTERS. Komedija. Rež. Tomas Erbrėderis. Mažoji scena.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Ba­lan­džio 1 d. 18 val. – El­to­nas Joh­nas, Ti­mas Ri­ce. AIDA. 2 da­lių miu­zik­las. Re­ ži­sie­rius Vy­te­nis Pau­liu­kai­tis, di­ri­gen­tas Jo­nas Ja­nu­le­vi­čius, sce­nog­ra­fas Ado­mas Ja­cov­skis, kos­tiu­mų dai­li­nin­kė Alek­ san­dra Ja­cov­sky­tė, cho­re­og­ra­fas Ari­kas Kru­pas.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Ko­vo 28 d. 18 val. – L.An­dre­je­vas. JUDAS ISKARIJOTAS. Vyks­mas su per­trau­ka. Re­ž. S.Ru­bi­no­vas. Ko­vo 29 d. 18 val. – D.Če­paus­kai­tė. BE GALO ŠVELNI ŽMOGŽUDYSTĖ. Dvie­jų da­lių juo­do­ji ko­me­di­ja. Re­ž. S.Ru­bi­no­vas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Ko­vo 27 d. 19 val. – TEATRO DIENA. Alek­se­ jus Sla­pov­skis. NUO RAUDONOS ŽIURKĖS IKI ŽALIOS ŽVAIGŽDĖS. Rež. D.Ra­ba­šaus­kas. N-16.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

DOMINO TEATRAS Kovo 27 d. 18 val. – SENELIUKAS. Monospektaklis su R.Rudoku.

renginiai M. ir K.PETRAUSKŲ LIETUVIŲ MUZIKOS MUZIEJUS

Ko­vo 28 d. 14 val. – pa­ro­dos „Pro­fe­so­riaus Juo­zo Blu­žo fe­no­me­nas” pri­sta­ty­mas, skir­tas gar­saus kar­dio­lo­go, Kau­no mies­to Gar­bės pi­lie­čio 85-osioms gi­mi­mo me­ti­ nėms pa­mi­nė­ti.

V.KUDIRKOS VIEŠOJI BIBLIOTEKa JAUNIMO, MENO IR MUZIKOS SKYRIUS Sa­va­no­rių pr. 377, tel. 411 185

Ko­vo 28 d. 17 val. – su­si­ti­ki­mas su ak­to­re Do­lo­re­sa Kaz­ra­gy­te.

A.ŽMUIDZINAVIČIAUS KŪRINIŲ IR RINKINIŲ MUZIEJUS

Vy­tau­to pr. 79/Kęstu­čio g. 1

Kovo 29 d. 16 val. – Algirdo Šakalio jubiliejinės parodos FANTASTIKA IR REALYBĖ atidarymas. A.Šakalio darbuose apstu absurdo tapybai būdingų bruožų, jo kūriniai pasižymi pabrėžtinu dekoratyvumu, mozaikos principu jis komponuoja spalvingas plokštumas, dėmes, pavidalus. Atrodo, kad atskiri pasaulio elementai, iš kurių dėliojama groteskiška mozaika, yra tarpusavyje nesusijusios medžiaginės atplaišos. Dailininkas iš dalies remiasi XX a. kubizmu ir siurrealizmu, tačiau jo kelias toks savitas, kad nieko panašaus Lietuvoje tikrai nėra. Šis menininkas yra socialinių ir dvasinių paribių pranašas, savo likimu menantis Pirosmanį. A.Šakalys sako, kad „praeitame gyvenime” nerealizavo meninių potencijų, todėl „šiame gyvenime”, tarsi atlikdamas bausmę, yra kažkokių furijų verčiamas piešti. Tai jau panašu į demonišką misticizmą, tačiau A.Šakalys daugiau nieko neturi – tapyba yra jo retorika, didaktika ir poezija.

Iki ba­lan­džio 2 d. fo­jė prie di­džio­sios sa­lės – Vik­to­ri­jos Jur­gu­tie­nės (Skri­tuls­kai­tės) ta­py­bos dar­bų pa­ro­da. Vik­to­ri­ja Jur­gu­tie­nė (Skri­tuls­kai­tė) gi­mė 1936 m. Ma­ri­jam­po­lė­je. Vai­kys­tė ir jau­ nys­tė pra­bė­go Aly­tu­je. Ta­py­ti pra­dė­jo dar mo­kyk­lo­je. Moks­las Kau­ne ir in­ži­nie­rės dar­bas pri­ver­tė at­si­sa­ky­ti ta­py­bos, ta­čiau me­ni­nin­kė vi­są lai­ką ži­no­jo, kad su tep­tu­ku dar drau­gaus. Nuo 1991 me­tų – Tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rė, da­ly­vau­ja įvai­rio­se pa­ro­do­se, ruo­ðia per­so­na­li­nes pa­ro­das. Pa­grin­di­nis kū­ry­bos mo­ty­vas – Lie­tu­vos gam­ta, ku­rio­je kiek­vie­ną kar­tą ran­da ­ką nors nau­jo. Lan­ko­si se­nuo­se dva­ruo­se, so­dy­bo­se. Va­sa­rą žy­din­čios pie­vų ir dar­že­lių gė­lės – ta­py­to­jos na­tiur­mor­tuo­se.

„ŽALGIRIO“ ARENOS AMFITEATRAS Karaliaus Mindaugo pr. 50, kasos tel. 354 403

Kovo 30 d. 11 val. – mados mugė „Fashion bazaar”. Renginys nemokamas.

J.GRUODŽIO MEMORIALINIS MUZIEJUS Salako g. 18, tel. 732 498, www.petrauskumuziejus.lt

Balandžio 6 d. 11 val. – ŠEIMOS SAVAITGALIS MUZIEJUJE. Tai puiki proga visai šeimai linksmai ir prasmingai praleisti laiką. Pabūsite Juozo Gruodžio muziejuje, sužinosite daug įdomaus apie kompozitoriaus gyvenimą ir kūrybą, pasiklausysite J.Gruodžio muzikos. Smagiai atšvęsime Atvelykį: suksime ratelius, dainuosime, ridensime margučius, o patys mažiausieji spalvins popierinius kiaušinius. Vyks inkilų kėlimo akcija „Teskamba paukščių giesmės kompozitoriaus sode”. Prašom atsinešti keletą margučių ir inkilus su užrašytu savo vardu. Registruokitės iš anksto tel. 732 498 pirmadieniais–penktadieniais darbo laiku.

PAVEIKSLŲ GALERIJA K.Do­ne­lai­čio g. 16

Kovo 27 d. 15 val. – koncertas, skirtas Tarptautinei teatro dienai. Dalyvaus VDU Muzikos akademijos prof. Tomo Ladigos ir asistentės Ramintos Vaicekauskaitės studentai, koncertmeisterė Rita Kochanauskaitė. Koncertą ves prof. T.Ladiga. Programoje skambės lietuvių ir užsienio kompozitorių dainos, romansai bei arijos iš populiarių operų ir miuziklų. Įėjimas su muziejaus bilietais.

Iki ko­vo 31 d. veikia Alek­san­dros Ja­cov­sky­ tės fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da VILNIAUS VAIZDAI. A.Ja­cov­sky­tė – ži­no­ma te­at­ro dai­li­nin­kė. Yra su­kū­ru­si sce­nog­ra­fi­ją ir kos­tiu­mus dau­ gy­bei te­at­ro spek­tak­lių, ope­rų ir ba­le­tų tiek Lie­tu­vo­je, tiek už­sie­ny­je. Ši me­ni­nin­kė nuo stu­di­jų lai­kų fo­to­gra­fuo­ja drau­gus, ko­le­gas, pa­žįs­ta­mus ar ži­no­mus žmo­nes pa­ro­dų ati­da­ry­muo­se, įvai­riuo­se in­ter­je­ruo­se ir Vil­niaus se­na­mies­ty­je, ku­ris dau­ge­liu at­ve­jų jau ne­bė­ra toks, koks bu­vo ta­da, prieš daug me­tų. Me­ni­nin­kės fo­to­gra­fi­jas ga­li­ma la­bai aiš­kiai skir­ti į dvi gru­pes: mies­tas ir žmo­nės. Ar­ba pa­pras­čiau sa­kant – žmo­nės mies­te. Kom­po­zi­ci­jo­je daug de­ta­lių, jos vi­sos svar­bios, bet vaiz­das ne­su­by­ra į smul­kmę, mies­to eks­ter­je­ras yra vi­sa­ver­tis vei­kė­jas. A.Ja­cov­sky­tės fo­to­gra­fi­jos pri­me­na ne­ore­a­ lis­ti­nių ita­liš­kų fil­mų kad­rus: ryš­ki švie­so­kai­ ta, ide­a­li kom­po­zi­ci­ja, vei­dus mo­de­liuo­ja švie­sa, bet ak­to­riai ne­pro­fe­sio­na­lai, ir eks­

K.Do­ne­lai­čio g. 52, 514 aud.

Fran­ko­fo­ni­jos mė­nuo Ko­vo 27 d. 17.30 val. – 100 me­tų nuo Al­be­ ro KAMIU gi­mi­mo. Al­žy­ro ra­šy­to­jos po­nios Maïssa BEY pa­skai­ta „Kiek­vie­no­je aušro­je – pir­ma­sis žmo­gus”, skir­ta A.KAMIU ju­bi­lie­jui. Bus ver­čia­ma į lie­tu­vių kal­bą.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

1 d. 18 val.

KAUNO KULTŪROS CENTRAS „TAUTOS NAMAI“

V.Putvinskio g. 64

K.Petrausko g. 31

VDU HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

ter­je­ras yra vi­sur, kur ku­ria­ma, o in­ter­je­ras/ de­ko­ra­ci­jos są­mo­nin­gai ne­kei­čia­mi. A.Ja­cov­sky­tės fo­to­gra­fi­jos at­lik­tos pa­čios au­to­rės nuo pra­džios iki pa­bai­gos; vi­sas pro­ce­sas – nuo juos­tos ryš­ki­ni­mo iki nuo­trau­kos at­spau­di­mo. Ypa­tin­gą ši­lu­mą su­tei­kia for­ma­tų įvai­ro­vė. Fo­to­gra­fi­jos yra mies­tiš­kos, be et­no­gra­fi­jos. Do­mi­nan­ tė – žmo­gus: por­tre­tai mies­te (Vil­niu­je), in­ter­je­re. Vis­kas tiks­liai do­ku­men­tuo­ta: lai­kas, as­me­ny­bė, vie­ta, veiks­mo po­bū­dis. Fo­to­gra­fi­jos reikš­min­gos sa­vo is­to­riog­ra­fiš­ ku­mu. Jos ne tik pri­me­na se­niai iš­ėju­sias kul­ti­nes kul­tū­ri­nes as­me­ny­bes, jau ta­pu­sias Vil­niaus le­gen­do­mis, bet yra me­ni­nės iš­ raiš­kos au­ten­tiš­ku­mo ap­raiš­ka.

KAuno KAMERINIS TEATRAS

29 d. 18 val.

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS MUZIEJUS M.Valančiaus g. 6, tel. 322 584, 320 461, e. paštas muziejus@kn.lcn.lt

Veikia kunigo ir dailininko Pijaus Brazausko (1905–1990) tapybos paroda „Teesie šventas Tavo vardas”. Šventosios Romos kardinolo V.Sladkevičiaus (1920-–2000) memorialinis butas. Kardinolo V.Sladkevičiaus memorialinėje koplyčioje veikia paroda „Palaimintasis Jonas Paulius II”. Paroda „Lietuvos katalikų bažnyčios Kronika”. Eksponuojama: autentiški pogrindžio leidiniai, leidinio platinimo priemonės, tikinčiųjų pareiškimai, kratų protokolai, nuotraukos, redaktoriaus kun. S.Tamkevičiaus( arkivyskupas) užrašai, liturginiai reikmenys lageryje, dabarties laikotarpio aukšti įvertinimai ir kt. Paroda „Kauno arkivyskupijai – 85-eri”. Muziejaus lankytojai grupėmis (taip pat sekmadieniais) priimami susitarus iš anksto, tel. 322 584, e. p. muziejus@kn.lcn.lt. Kauno arkivyskupijos muziejaus darbo laikas: antradieniais– šeštadieniais 10–16 val.

KAUNO APSKRITIES VIEšOJI BIBLIOTEKA Radastų g. 2, I a. fojė

Iki balandžio 15 d. veikia tradicinė Kauno miesto ugdymo įstaigų 5–12 klasių moksleivių fotografijų paroda-konkursas PO MEDŽIO IR PAUKŠČIO SPARNAIS... Jaunųjų fotografų darbuose užfiksuoti gražiausi peizažai ir gyvūnijos pasaulio vaizdai.

Is­to­ri­nė LR Pre­zi­den­tū­ra Kau­ne Vil­niaus g. 33, tel. 201778, www.is­to­ri­nep­re­zi­den­tu­ra.lt

Iki bir­že­lio mėn. apie pir­muo­sius lie­tu­vių žings­nius olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se, pir­mą­ją Lie­tu­vos tau­ti­nę olim­pia­dą ir ki­tus lie­tu­vių spor­ti­nin­kų pa­sie­ki­mus pa­sa­ko­ja spor­to pri­zų pa­ro­da „Ir stok už gar­bę Lie­tu­vos! Lie­tu­vos spor­ti­nin­kų pa­sie­ki­mai 1918–1940 m.” Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­ma Na­cio­na­li­nio M.K.Čiur­lio­nio dai­lės mu­zie­jaus fon­duo­se iš­sau­go­ta uni­ka­li ir ver­tin­ga Lie­tu­vos spor­ ti­nin­kų tarp­tau­ti­nė­se var­žy­bo­se iš­ko­vo­tų pri­zų bei gau­tų do­va­nų ko­lek­ci­ja.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS

27 d. 19 val.


19

trečiadienis, kovo 27, 2013

kas, kur, kada Iki 2014 m. bir­že­lio mėn. kvie­čia­me ap­lan­ky­ti pa­rodą „Vals­ty­bės mo­te­rys: ar­ti­mui ir Tė­vy­nei”, ku­rio­je ap­žvel­gia­mas ir įver­ti­na­mas Pir­mo­sios Lie­tu­vos Res­pub­li­ kos mo­te­rų, dau­giau kaip prieš 90 me­tų iš­ko­vo­ju­sių pi­lie­ti­nes tei­ses (įtvir­tin­tas nuo­la­ti­nė­je 1922 m. Kon­sti­tu­ci­jo­je), in­dė­ lis į mo­der­nios vals­ty­bės kū­ri­mo pro­ce­są. Pa­ro­do­je at­sklei­džia­mas įvai­ria­pu­sis mo­ te­rų veik­los pa­veiks­las: mo­te­ris – ak­ty­vi ir jaut­ri pi­lie­tė, pa­trio­tė, kul­tū­ros puo­se­ lė­to­ja, kū­rė­ja, na­mų ži­di­nio ser­gė­to­ja. Lan­ky­to­jai su­pa­žin­di­na­mi su Lie­tu­vos mo­te­rų ­em ­ an­ci­pa­ci­jos is­to­ri­ja, da­ly­va­vi­ mu svar­biau­siuo­se ša­lies po­li­ti­niuo­se bei kul­tū­ri­niuo­se įvy­kiuo­se, įvai­rių drau­gi­jų veik­la, iš­si­la­vi­ni­mo sie­kiu bei kar­je­ros ga­li­my­bė­mis, mo­ters vaid­me­niu šei­mo­je, jos bui­ti­mi. Daug žy­mių mo­te­rų at­gy­ja pa­ ro­do­je ro­do­mo­je di­plo­ma­to Pet­ro Kli­mo fil­muo­to­je me­džia­go­je.

kinas „CINAMON“ PLC „Me­ga“ tel. 8 700 70 111

„Kru­džiai“ 3D (lie­t. k.) – iki 28 d. 10.30, 12.45, 15, 17.15 val. „Kru­džiai” (lie­t. k.) – iki 28 d. 11.45, 14, 16.15, 18.30, 20.45 val. „Pa­gal­bos šauks­mas“ – iki 28 d. 20 val. „Ta­pa­ty­bės va­gi­lė“ – iki 28 d. 12.30, 14.45, 17, 19.15, 21.35 val. „Par­ke­ris“ – iki 28 d. 22 val. „Gim­ta­die­nis“ – iki 28 d. 12.15, 21.15 val.; 27 d. 18 val. „Ozas: di­din­gas ir ga­lin­gas“ – iki 28 d. 19.30 val. „Ką iš­da­ri­nė­ja vy­rai“ – iki 28 d. 18* val. (*išsk. 27 d.). „Snie­go ka­ra­lie­nė“ – iki 28 d. 11.30, 13.30, 15.45 val. „Va­len­ti­nas vie­nas“ – iki 28 d. 14.30, 16.45, 19, 22.10 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Krudžiai“ 3D (premjera, liet. k., V) – iki 28 d. 11.30, 14, 17, 20 val. „Krudžiai“ (premjera, liet. k., V) – iki 28 d. 10.15, 12.30, 14.45 val. „Pašėlę pirmieji metai“ (premjera, N-13) – iki 28 d. 13.30, 15.45, 18.15, 20.30 val. „Pagalbos šauksmas“ (premjera) – iki 28 d. 14.15, 16.30, 18.30, 21 val. „Gimtadienis“ (N-16) – iki 28 d. 15.15, 19.30 val. „Ozas: didingas ir galingas“ 3D (N-7) – iki 28 d. 10.30, 13.15 val. „Tapatybės vagilė“ (N-13) – iki 28 d. 11, 16.15 val. „Parkeris“ (N-16) – iki 28 d. 13.45, 18.45 val. „Tamsus dangus“ (N-13) – iki 28 d. 21.15 val. „Sniego karalienė“ 3D (liet. k., V) – iki 28 d. 10.45 val. „Valentinas vienas“ (N-16) – iki 28 d. 12.45, 21.40 val. „Ką išdarinėja vyrai“ (N-18) – iki 28 d. 17.30 val. „Legendos susivienija“ (liet. k., V) – iki 28 d. 11.45 val.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Laisvės al. 54

Ko­vo 28 d. 17 val. – „An­ge­lų da­lis” (dra­ma, ko­me­di­ja, Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė, Pran­cū­zi­ja, Bel­gi­ja, Ita­li­ja, 2012 m.). 19 val. – „Sva­jo­ nių ko­man­da 1935” (nuo­ty­kių dra­ma, 2013 m., Lat­vi­ja). Kovo 29 d. 17 val. – „Aurora” (mokslinė drama, Lietuva, 2011 m., N-18). 19 val. – „Išsiskyrimas” (drama, Iranas, 2011 m.). Kovo 30 d. 18 val. – UŽUPIO teatro spektaklis „Mėšlungis”. Pagal O.Bogajevo pjesę. Balandžio 4 d. 18 val. – KONCERTAS! Nuotaikingai lyriška programa „Juokais ir rimtai apie meilę”. Dalyvauja Kauno ansamblis „Ainiai”, aktorė Doloresa Kazragytė. Balandžio 5–9 d. – Irano kino dienos. Balandžio 10 d. 19 val. – KONCERTAS! Autorinis Aido Giniočio geriausių dainų koncertas.

Kino centras „cinamon“

27 d. 20.45 val.

TV programa 6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 „Namelis prerijose“ (k). 11.00 LRT Aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00, 12.30, 13.05, 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20, 14.40 Žinios. Sportas, orai. 13.00, 14.00 LRT radijo žinios. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. Orai. 18.45 „Komisaras Reksas“ (N-7). 19.40 Stilius. Namai. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. Kultūra. Sportas. Orai. 21.15, 22.05 Teisė žinoti. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.15 Ugnies tramdytojai. 22.45 Pergalės kaina. 23.20 Vakaro žinios. Sportas. Orai. 23.35 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 0.35 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“. 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! (k). 10.50 Ne vienas kelyje (k). 11.40 Nuo... Iki... (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 13.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.00 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.15 Diagnozė: valdžia. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Veiksmo filmas „Oušeno vienuoliktukas“ (Australija, JAV, 2001 m.) (N-7). 1.00 „Vampyro dienoraščiai“ (6) (N-14).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 Diena. 8.00 „Choras“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Gyvenimo kryžkelės. 12.00 Prieš srovę. 12.30 „Gormitai“. 13.00 „Ponas Jangas“. 13.30 „Mažylių nuotykiai“. 14.00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 14.30 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 15.00 „Natalija“. 16.00 „Drąsi meilė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 Gyvenimo kryžkelės. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 Paslapčių namai. 20.30 „Motina ir sūnus“ (N-7). 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Daktaras Hausas“. 23.05 „CSI kriminalistai“. 0.05 „Daktaras Hausas“. 1.05 Kriminalinė drama „Pabudimas“ (1) (JAV, 2012 m.). 1.55 „Biuras“.

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 8.00 Užkalnio 5 (N-7) (k). 9.00 Juoko kovos (N-7) (k). 10.00 „Svotai“ (N-7) (k). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Jūrų velniai“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Laukinis“ (N-7) (k).

DATOS (kovo 27 d.) 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Ekstrasensai prieš nusikaltėlius (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Laukinis“ (N-7). 19.25 „Pagal įstatymą“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Taip. Ne. 21.30 Sąmokslo teorija. Tiesioginė diskusijų laida (N-7). 22.30 „Mentai“ (N-7). 23.30 „Jūrų velniai“ (N-7) (k). 0.30 „Laukinis“ (N-7) (k). 1.30 Bamba (S).

8.00 „Tara Dankan“. 8.30 Gimtoji žemė. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Pasaulio dokumentika. „Kai gandras nuvilia“ (5) (k). 12.00 Pasaulio dokumentika. Kai gandras nuvilia. Po dvejų metų (1) (Danija, 2005 m.) (k). 12.30 Dar širdyje – ne sutema (k). 13.05 Vienas eilėraštis. 13.15 „Šnipai“ (N-7). 14.10 „Lyderiai“ su Andriumi Tapinu. 14.55 Muzikos pasaulio žvaigždės. Iš atminties ežerų (k). 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (rusų k.). 18.15 Girių horizontai. 18.45 Kultūra. Skulptorius Romas Kvintas (2007 m.). 19.00 Auksiniai scenos kryžiai. Lietuvos teatro apdovanojimų teikimo iškilmės Lietuvos nacionaliniame dramos teatre. Tiesioginė transliacija iš Lietuvos nacionalinio dramos teatro. 21.10 „Atžalos“ (1998 m.). 22.00 Savęs link. Ugnies apeigos (1997 m.). 22.30 Elito kinas. Komiška drama „Naujas pono Horteno gyvenimas“ (Norvegija, Vokietija, 2007 m.) (N-7). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Lietuvos šokių dešimtukas (k). 1.45 Muzikos pasaulio žvaigždės. Choreografinė kompozicija „Requiem“.

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Adrenalinas. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 Topmodeliai. 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Konano nuotykiai“ (3). 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Kastlas“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 21.30 Fantastinis trileris „Iksmenai. Pradžia. Ernis“ (JAV, 2009 m.). 23.45 Europos pokerio turas. 0.45 „6 kadrai“. 1.15 „Kastlas“. 2.10 „CSI Majamis“. 3.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

9.45 „Andželas ir draugai“. 10.15 Senoji animacija. 10.50 Drama „Tiktai meilė 2“ (JAV, 1998 m.). 12.25 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.25 „Marija Mersedes“. 14.20 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.15 Gyvenimo kryžkelės. 22.10 Drama „Vaiko pagalbos šauksmas“ (JAV, 1994 m.). 23.50 Paslapčių namai.

6.44 TV parduotuvė. 7.00, 12.00 Reporteris. 7.50 Velykų skanėstai. 7.55 Lietuva tiesiogiai. 8.30 Super L.T. (N-7). 9.30 Namų daktaras. 10.05 „Kas tu toks?“ 11.00 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 12.55 „TV pokštai“ (N-7). 13.25 TV parduotuvė. 13.55 „Komisaras Megrė“ (N-7). 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 15.15 „TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 „Moterys, karas ir taika. Kitoks karas“ (N-7). 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.45 Nuoga tiesa. 19.45 Velykų skanėstai. 19.50 „Mainai gamtoje“ (N-7). 21.00, 23.30 Reporteris. Orai. 21.55 Lietuva tiesiogiai. 22.30 Nuoga tiesa. 0.25 Velykų skanėstai. 0.30 „TV pokštai“ (N-7).

9.00 Žinios (k). 9.20 Trileris „Prie pat tavo durų“ (N-7). 10.55 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 11.40 Veiksmo komedija „Ponas ir ponia Smitai“ (N-7). 13.40 Telelaikraštis. 16.05 Trileris „Moteris iš penktojo rajono“ (N-7). 17.30 Sveikatos šaltiniai (k). 18.00 Žinios. 18.20 Plyta prie plytos. 19.00 Fotografijos istorija. 19.30 „Naisių vasara 2“ (N-7). 20.30 Jėga, grožis, sveikata. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Trileris „Atskirtoji“ (N-14). 22.55 Žinios (k). 23.15 Komiška kriminalinė drama „Gynėjas“ (N-7). 0.55 Drama „Klajoklis“ (N-7).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30 Muzika. 9.00 Kultūros alėja (k). 9.30 Muzika. 10.00 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Tautos ženklai. 19.30 Muzika. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Kur Nemunėlis teka (k). 21.00 OTV muzika.

8.00 Drama „Paskutinis šansas įsimylėti“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 9.35 Drama „Išminuotojų būrys“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 11.50 Fantastinis nuotykių f. „Daktaro Parnaso fantazariumas“ (Prancūzija, Kanada, D.Britanija, 2009 m.) (N-14). 18.00 Trileris „Suvokimas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 20.05 Veiksmo f. „Saugotojas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 21.45 Trileris „Išrinktųjų medžioklė“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 23.40 Siaubo f. „Pandorum“ (JAV, Vokietija, 2009 m.) (S).

12.00 Televitrina. 13.00 Žinios +. 13.15 LKL. „Šiauliai“–„Prienai“. 15.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Mariupolio „Azovmaš“. 16.45 VTB lyga. Kauno „Žalgiris“–„Nižnij Novgorod“. 18.30, 21.15 Automoto. 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 19.15 VTB lyga. Krasnojarsko „Enisey“–Klaipėdos „Neptūnas“. 21.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Mariupolio „Azovmaš“–Maskvos srities „Chimki“. 22.45 Sporto metraštis. 23.15 Sportas LT. Tarptautinis neįgaliųjų krepšinio turnyras.

Tarptautinė teatro diena 1703 m. Rusijos caras Petras Didysis įkūrė Sankt Peterburgą. 1845 m. gimė rentgeno spindulių išradėjas vokietis Wilhelmas Conradas Roentgenas, kuriam 1901 m. buvo paskirta Nobelio premija. 1863 m. gimė Frederickas Henry‘s Royce – anglų automobilių pramonės inžinierius. 1927 m. Azerbaidžane gimė Rusijos violončelininkas ir dirigentas Mstislavas Rostropovičius. 1932 m. gimė rašytojas Jurgis Usinavičius-Napalys Augulis. 1940 m. gimė teatro ir kino aktorius Antanas Šurna. 1963 m. gimė kino režisierius Quentinas Tarantinas. 1968 m. žuvo pirmasis pasaulyje kosmonautas Jurijus Gagarinas. 1990 m. sovietų daliniai Lietuvoje puolė ligonines ir sulaikė mažiausiai 23 iš sovietų kariuomenės pasitraukusius šauktinius. 1995 m. Milane nušautas Italijos madų dizaineris Maurizio Gucci. 2012 m. Seimas priėmė nutarimą, kuriuo 2013-uosius paskelbė tarmių metais, skatinant išlaikyti vietines kalbas.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Stiprės jūsų meninis skonis. Laikas rinktis meno kūrinius, drabužius, aksesuarus. Atsipalaiduokite ir pasimėgaukite gyvenimu. Jautis (04 21–05 20). Emocingumas ir jautrumas turės neigiamos įtakos jūsų tolesnei veiklai. Piniginę geriau palikite namuose. Dvyniai (05 21–06 21). Bus sunku susikaupti, gali kilti netinkamų, klaidinančių minčių. Tai emocionalus laikas, galimi kivirčai su vyresniais ir autoritetingais žmonėmis. Vėžys (06 22–07 22). Galite su kuo nors susipykti, todėl patirsite stresą. Bet jei sugebėsite greitai susitaikyti, ši nemaloni situacija smarkiai nepakenks. Liūtas (07 23–08 23). Bus lengva bendrauti. Tik nepiktnaudžiaukite pasitikėjimu, nes atsakomybė bendraujant svarbi ne mažiau nei darbe. Mergelė (08 24–09 23). Galite priimti neteisingą sprendimą, kuris neigiamai paveiktų jūsų tolesnį gyvenimą. Būkite pasirengęs įvairioms staigmenoms ir netikėtumams. Svarstyklės (09 24–10 23). Gali susidaryti įspūdis, kad kas nors tyčiojasi iš jūsų ir specialiai bando suerzinti. Bus tikrai sunku valdytis, bet pasistenkite kontroliuoti savo emocijas. Skorpionas (10 24–11 22). Patirsite malonumą skaitydamas gerą knygą ar žiūrėdamas puikų filmą. Išgyventi jausmai suteiks naujų jėgų. Šaulys (11 23–12 21). Laikas pasinaudoti kūrybingumu ir vaizduote, kad įgyvendintumėte savo sumanymus. Jūsų išradingumas trauks ir žavės aplinkinius. Ožiaragis (12 22–01 20). Turite pakankamai energijos ir motyvacijos, kad pagerintumėte savo aplinką ir gyvenimą. Nesišvaistykite nereikalingomis pastabomis ir nekritikuokite. Vandenis (01 21–02 19). Gyvenimas ir problemų sprendimas teiks malonumą. Neužsnūskite ant laurų ir paskubėkite susitvarkyti reikalus. Žuvys (02 20–03 20). Jaučiate aistrą. Esate atviresnis ir mažiau dėmesio skiriate nesėkmėms. Tai stipraus žmogaus pozicija.


Orai

Nors artimiausiomis dienomis vietomis sušils iki pliusinės temperatūros, orai liks žiemiški. Temperatūra šią savaitę dienomis laikysis apie nulį, tačiau naktimis gali šalti iki 15 laipsnių šalčio. Šiandien ir ketvirtadienį bus mažai debesuota, bus nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos. Penktadienį vietomis pasnigs, savaitgalį prognozuojama šlapdriba ir sniegas.

Šiandien, kovo 27 d.

–2

+1

0

Telšiai

Šiauliai

Klaipėda

–2

Panevėžys

–2

Utena

0

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis) teka Mėnulis leidžiasi

Tauragė

+1

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +19 Berlynas +1 Brazilija +27 Briuselis +5 Dublinas +3 Kairas +25 Keiptaunas +25 Kopenhaga +2

Londonas +2 Madridas +14 Maskva –5 Minskas 0 Niujorkas +8 Oslas +4 Paryžius +5 Pekinas +16

orai kaune šiandien

Praha –1 Ryga +1 Roma +15 Sidnėjus +32 Talinas +1 Tel Avivas +21 Tokijas +12 Varšuva +1

–1

0

Vėjas

Marijampolė

1–4 m/s

Vilnius

–1

Alytus

6.04 18.46 12.42 5.45 19.24

86-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 279 dienos. Saulė Avino ženkle.

Vardai Akmenas, Aleksandras, Lidija, Nikodemas, Rupertas, Rūta.

Smė­lio aud­ra

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

–4

+1

–4

–4

3

–5

+2

–3

–7

4

–6

0

–4

–6

6

rytoj

poryt

Du Ki­n i­j os did­m ies­č ius pa­ra­ly­ž ia­ vo smė­l io aud­ra. Te­r i­to­r i­jo­s e Ki­n i­ jos šiau­r i­n iuo­se ir šiau­rės ry­t ų re­g io­ nuo­se smė­l io aud­ros siau­tė dvi die­ nas. Gel­to­n i de­b e­s ys už­k lo­jo mies­ tus ir su­t rik­dė trans­por­to dar­bą. Vie­ tos me­teo­ro­lo­g i­jos tar­ny­b os pa­skel­ bė, kad mi­nė­to­se vie­to­vė­se oro są­ ly­gos pa­vo­jin­gos, ir pa­ta­rė ša­l ies gy­ ven­to­jams nei­t i iš na­mų, nea­t i­da­r i­nė­ ti lan­g ų, o lau­ke vei­dą deng­t i spe­cia­ lio­m is kau­kė­mis. Pa­sak me­teo­ro­lo­g ų, dul­kės į orą pa­k i­lo dėl il­gą lai­ką be­si­ tę­sian­čių sau­sų orų ir smar­k ių trum­ pa­lai­k ių vė­jo gū­sių. „Reu­ters“ inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

Del­fin ­ ai na­mo grįš su vai­kais Vir­gi­ni­ja Spu­ry­tė v.spuryte@diena.lt

„„Ma­lo­nu­mas: pra­si­dė­jus jos ki­no kar­je­rai, G.Lol­lob­ri­gi­da pra­dė­jo

rink­ti „Bvl­ga­ri“ pa­puo­ša­lus, ku­rių da­lį da­bar nu­ta­rė paau­ko­ti kil­ niam tiks­lui. „Reuters“ nuotr.

Sko­la už sėkmę Ita­lų ak­to­rė Gi­na Lol­lob­ri­gi­da, ku­ri bu­vo vie­nas gar­siau­sių 6-ojo ir 7-ojo de­šimt­me­čių sek­so sim­ bo­lių, par­duo­da kai ku­riuos sa­vo pa­puo­ša­lus su bri­lian­tais, kad su­ rink­tų pi­ni­gų ka­mie­ni­nių ląs­te­lių ty­ri­mams, ir sa­ko, kad atė­jo lai­ kas grą­žin­ti sko­lą už jos sėk­min­ gą gy­ve­ni­mą. Kuk­lio­mis są­ly­go­mis kai­me au­gu­si G.Lol­lob­ri­gi­da vai­di­no su to­kio­mis Ho­li­vu­do žvaigž­dė­mis kaip Humph­rey Bo­gar­tas, Roc­kas Hud­so­nas, Bur­tas Lan­cas­te­ris, To­ny Cur­ti­sas ir Fran­kas Si­nat­ ra. G.Lol­lob­ri­gi­da pa­sa­ko­jo, kad, pra­si­dė­jus jos kar­je­rai Pran­cū­zi­ jo­je, Ita­li­jo­je ir Ho­li­vu­de, ji pra­ dė­jo rink­ti „Bvl­ga­ri“ pa­puo­ša­lus, ku­riuos vi­suo­met pirk­da­vo pa­ti, mė­gau­da­ma­si sa­vo sun­kaus dar­ bo per­ka­mą­ja ga­lia. Su­lau­ku­si 85-erių G.Lol­lob­ri­ gi­da, ku­ri 9-aja­me de­šimt­me­ty­ je iš es­mės bai­gė ak­to­rės kar­je­rą ir at­si­dė­jo fo­to­žur­na­lis­ti­kai, hu­ma­ ni­ta­ri­niam dar­bui ir skulp­tū­rai, sa­ko, kad atė­jo lai­kas tuos pa­puo­ ša­lus pa­nau­do­ti ge­riems tiks­lams. 22 pa­puo­ša­lai iš jos ko­lek­ci­jos ge­

gu­žės 14 d. bus par­duo­ti „Sot­he­ by’s“ auk­cio­ne Že­ne­vo­je, o prieš tai bus eks­po­nuo­ja­mi Lon­do­ne, Niu­jor­ke ir Ro­mo­je. G.Lol­lob­ri­gi­da sa­ko, kad vi­są pel­ną skirs vie­nam fon­dui, kad šis įsteig­tų li­go­ni­nę ka­mie­ni­nių ląs­ te­lių ty­ri­mams. „Tai ne­bus pa­bai­ga šiems pa­ puo­ša­lams, tai bus kaž­koks ge­ras dar­bas, pa­gal­ba rei­ka­lui, ku­ris man la­bai svar­bus, – sa­kė ji. – No­riu pa­ lik­ti sa­vo gy­ve­ni­mo su­ve­ny­rą.“ Tarp par­duo­da­mų pa­puo­ša­ lų yra 1964 m. pa­ga­min­ti per­lų ir dei­man­tų aus­ka­rai, už ku­riuos ti­ ki­ma­si gau­ti 1 mln. do­le­rių, maž­ daug to­kios pa­čios ver­tės 19,03 ka­ra­to žie­das su dei­man­tais ir 1954 m. dei­man­tų vė­ri­nys bei apy­ran­kė, už ku­riuos ti­ki­ma­si iki 500 tūkst. do­le­rių. G.Lol­lob­ri­gi­da, ku­ri stu­di­ja­vo Ro­mos dai­lės aka­de­mi­jo­je, kai ją gro­žio kon­kur­se pa­ste­bė­jo ita­lų ki­no re­ži­sie­rius Vit­to­rio de Si­ca, sa­kė, kad da­bar dau­giau­sia dė­ me­sio ski­ria skulp­tū­rai, to­dėl pa­ puo­ša­lai jai ne­la­bai rei­ka­lin­gi. BNS inf.

Į Lie­tu­vos jū­rų mu­zie­jaus del­fi­ na­riu­mą tu­rė­tų su­grįž­ti gy­vy­bė – pla­nuo­ja­ma, kad bir­že­lio pa­bai­go­je iš Grai­ki­jos į na­mus Klai­pė­do­je bus par­skrai­din­ti 6–7 del­fi­nai. „Jau tre­ti me­tai sa­ko­me, kad del­ fi­nai su­grįš bū­tent šį se­zo­ną, ta­čiau vis nu­de­ga­me ran­kas ir lie­žu­vius. Es­mė ta, kad vis su­si­klos­ty­da­vo ne nuo mū­sų pri­klau­san­čios ap­lin­ky­ bės, ku­rios ir su­truk­dy­da­vo del­fi­ nams grįž­ti į mū­sų del­fi­na­riu­mą. Ir da­bar la­bai at­sar­giai kal­ba­me, bet tik­rai ti­ki­mės, kad bir­že­lio pa­ bai­go­je del­fi­nai su­grįš, o per Jū­ ros šven­tę bus su­reng­tas pir­ma­sis jų pa­si­ro­dy­mas na­muo­se po il­gos per­trau­kos“, – tei­gė Lie­tu­vos jū­ rų mu­zie­jaus Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­riaus ve­dė­ja Ni­ka Pu­tei­kie­nė. Ji pa­brė­žė, kad da­bar­ti­nio ran­ go­vo dar­bai lei­džia ti­kė­tis, jog del­ fi­na­riu­mo pa­sta­to re­konst­ruk­ci­ja bus baig­ta nu­ma­ty­tu lai­ku, ta­čiau vis at­si­ran­da įvai­rių truk­džių. „Pa­vyz­džiui, už del­fi­na­riu­mo tu­ ri bū­ti įreng­ta la­gū­na del­fi­nams po

„„Rū­p es­t is: del­fi­nai na­mo bus

skrai­di­na­mi spe­cia­liai pa­ga­min­ to­se vo­nio­se. Al­fon­so Ma­žū­no nuo­tr.

at­vi­ru dan­gu­mi. Ka­lant jos po­lius, įtrū­ko jau su­tvar­ky­ta del­fin ­ a­riu­mo pa­sta­to da­lis. To­dėl ir sa­kau, kad yra to­kių ne­nu­ma­ty­tų dar­bų, ku­ rie ga­li pa­vė­lin­ti del­fi­nų su­grį­ži­ mą“, – aiš­ki­no N.Pu­tei­kie­nė. Šiuo me­tu Grai­ki­jo­je, vie­na­me pri­va­čia­me zoo­lo­gi­jos so­de, yra įkur­din­ti 14 Lie­tu­vos jū­rų mu­zie­jui

pri­klau­san­čių del­fi­nų. Prieš be­veik tre­jus me­tus į sve­čią ša­lį iš Klai­pė­ dos bu­vo iš­skrai­din­ta 11 žin­duo­ lių – Grai­ki­jo­je jie su­si­lau­kė tri­ jų pa­li­kuo­nių. Dviem del­fi­nu­kams yra pu­sant­rų me­tų, o vie­nam me­ tai su­kaks šią va­sa­rą. „Nors trys del­fin ­ ai gi­mė Grai­ki­ jo­je, jie pri­klau­so mums, Lie­tu­vos jū­rų mu­zie­jui“, – pa­brė­žė N.Pu­ tei­kie­nė. Bir­že­lio pa­bai­go­je į Klai­pė­dą pla­ nuo­ja­ma par­si­skrai­din­ti 6–7 del­fi­ nus. Prie­žas­tis pa­pras­ta – dau­giau į re­konst­ruo­tą del­fi­na­riu­mą tie­siog ne­tilps. „Kol kas bus su­tvar­ky­tas tik pa­grin­di­nis ba­sei­nas žiū­ro­vų da­ly­je. Gy­ve­na­mie­ji del­fin ­ ų ba­sei­ nai vis dar bus re­mon­tuo­ja­mi, to­ dėl 14-ai žin­duo­lių da­bar esan­čios vie­tos tik­rai yra per ma­žai“, – aiš­ ki­no pa­šne­ko­vė. Anot N.Pu­tei­kie­nės, par­skrai­ din­ti žin­duo­lius pa­gal­bos vėl pla­ nuo­ja­ma pra­šy­ti Lie­tu­vos ka­ri­nių pa­jė­gų. Nors jų lėk­tu­vais ke­lio­nė trun­ka il­giau, nes rei­kia vie­ną kar­tą nu­si­ leis­ti pa­pil­dy­ti de­ga­lų, ji kai­nuo­ja ge­ro­kai pi­giau.

2013-03-27 Kauno diena  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you