Page 1

Miestas

3p.

Kli­ni­kų me­di­kai: ­ I.Ma­ti­jo­šai­tie­nės ­ būk­lė va­kar ­ iš­li­ko kri­ti­nė, ­ dau­giau ope­ra­ci­jų ­ ne­pla­nuo­ja­ma.

Lietuva

7p. Did­mies­čių me­rų­ iš­šū­kis: R.Ma­li­naus­ko va­do­vau­ja­ma­ Sa­vi­val­dy­bių­ aso­cia­ci­ja mū­sų­ in­te­re­sų ne­gi­na.

menas

16p.

Naujasis ­ JAV valstybės ­ sekretorius ­ prakalbo ir ­ norvegiškai.

J.Pla­zos ­ ro­ma­ne ­ „An­dže­li­nos ­ pa­klo­dės“ – ­ nak­ti­nės ­ ke­lio­nės lai­ku.

24p.

Ketvirtadienis kovo 14, 2013 Nr. 59 (19920) Kaunodiena.lt 2 Lt

Aist­ros tarp kars­tų: duob­ka­siai ky­la į maištą­

Net­ra­di­ci­nio vers­lo va­rik­lis Nie­ko per daug Lie­tu­vo­je ne­bes­te­ bi­na slie­kų ar srai­gių au­gi­ni­mas, ga­mi­na­mi ne­tra­di­ci­nių sko­nių le­ dai ar sal­dai­niai, vyk­do­ma žir­gų te­ra­pi­ja. Gal kiek neįp­ras­tai vis dar at­ro­do gy­vū­nų lai­do­ji­mu už­sii­man­ čios įmo­nės ar­ba ka­vi­nė, į ku­rią ga­li at­si­neš­ti sa­vo mais­to, o su­si­mo­kėti reikia tik už bu­vi­mo jo­je lai­ką.

Pa­na­šia veik­la už­sii­man­tys vers­li­ nin­kai ne­sle­pia: mi­li­jo­nų ne­si­krau­ si­me, ta­čiau vers­las džiu­gi­na. „Ta ne­tra­di­ci­nė veik­la daž­nai bū­ na ir ne itin pel­nin­ga, bet tam žmo­ gui ma­lo­ni, įtrau­kian­ti, net ne­rei­ kia ato­sto­gų, nes dar­bas yra kaip lais­va­lai­kis. Ma­tau to­kios veik­los ir džiau­giuo­si, kad yra en­tu­zias­tų“, – sa­ko eko­no­mis­tė Rū­ta Vai­nie­nė.

Turtas

12p.

Dienos citata „Jis jo­ga už­sii­ma, spor­tuo­ ja, bė­gio­ja, svei­kai gy­ve­na. Tai ne­są­mo­nė“, –

„„Ul­ti­ma­tu­mas: direktoriaus pavaduotoja M.Sta­niu­ly­tė išgirdo perspėjimą, kad jei ne­siims jo­kių prie­mo­nių, kils strei­kas.

Než­mo­niš­kas krū­vis, dar­bo są­ly­gos ir po­žiū­ris į dar­buo­to­jus. To­kius prie­kaiš­ tus sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „Ka­pi­nių prie­žiū­ ra“ va­do­vy­bei svie­dė dar­buo­to­jai. Jei pa­ dė­tis ne­pa­si­keis, „Ka­pi­nių prie­žiū­ros“ ko­ lek­ty­vas gra­si­na strei­ku.

Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

„Anks­tes­ni va­do­vai gal ir ne­bu­vo pa­tys ge­riau­si, bet jie bent dirb­ ti ne­truk­dė ir žmo­niš­kai el­gė­ si“, – „Kau­no die­nai“ pa­sa­ko­jo de­šimt­me­tį sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­je „Ka­pi­nių prie­žiū­ra“ vai­ruo­to­ju dir­ ban­tis Ro­ber­tas Vi­čiū­nas. Įmo­nės dar­buo­to­jai pa­sa­ko­ja, kad įtam­pa

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

ir chao­sas pra­si­dė­jo prieš me­tus, kai „Ka­pi­nių prie­žiū­ros“ di­rek­to­ riaus po­stą užė­mė par­ti­jos „Tvar­ ka ir tei­sin­gu­mas“ na­rys Al­gir­das Ver­bic­kas, o pa­va­duo­to­jos – kon­ ser­va­to­rė Mar­ga­ri­ta Sta­niu­ly­tė. „Apie ne­su­ta­ri­mus su dar­buo­to­ jais gir­džiu pir­mą kar­tą“, – pa­pra­ šy­tas pa­ko­men­tuo­ti pa­dė­tį įmo­nė­je nu­ste­bęs dė­jo­si di­rek­to­rius A.Ver­bic­kas.

Sei­mo pir­mi­nin­kas Vy­das Ged­vi­las at­me­ta svars­ty­mus vie­šo­jo­je­ erd­vė­je, kad Dar­bo par­ti­jos ly­de­ris V.Us­pas­ki­chas ga­li bū­ti pri­klau­so­mas nuo nar­ko­ti­kų ar al­ko­ho­lio.

6p.

3

Naujuoju popiežiumi tapo Jorgio Mario Bergoglio Vakar apie 20 valandą iš Siksto ko­ plyčios kamino pradėję rūkti balti dūmai pranešė: antrąją konklavos dieną kardinolai pagaliau išrinko naują popiežių. „Habemus Papam“ („Turime popiežių“) džiūgavo dau­ giatūkstantinė minia, kantriai lau­ kusi naujojo pontifiko vardo. Po gana užtrukusio laukimo pa­ sirodę balti dūmai buvo ženklas, kad kardinolai per antrąjį balsavi­ mo raundą rado bendrą sutarimą. Tai reiškia, kad už naująjį popie­ žių, tapsiantį 266-uoju Šv.Petro įpėdiniu, balsavo mažiausiai du

trečdaliai, arba 77 iš 115 kardino­ lų. Tūkstančiai susirinkusiųjų Va­ tikano Šv.Petro aikštėje džiūgavo, mojavo vėliavomis, plojo. Kai ku­ rie, kantriai laukę pranešimo apie naująjį Katalikų Bažnyčios vadovą, dėkingi meldėsi. Prancūzas kardinolas Loui Tou­ ran iškilmingai paskelbė, kad nau­ juoju popiežiumi išrinktas kar­ dinolas, priklausantis Jėzaus draugijai, – argentinietis Jorgio Mario Bergoglio, kuris pasirin­ ko vardą Pranciškus pagal šventą­ jį Pranciškų Asyžietį.


2

Ketvirtadienis, kovo 14, 2013

miestas

Oro kokybė Kaune 0

26

50mg/m3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

Ka­ro mu­zie­jaus di­rek­to­rius lie­ka Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Dėl įsi­se­nė­ju­sio konf­lik­to tarp Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus di­rek­to­riaus ir mu­zie­ji­nin­kų va­ kar Kau­ne lan­kė­si kraš­to ap­sau­ gos vi­ce­mi­nist­ras An­ta­nas Va­lys ir mi­nis­te­ri­jos kanc­le­ris Leo­nar­ das Ba­ku­tis. Di­rek­to­rius pa­lik­tas sa­vo po­ste, o mu­zie­ji­nin­kams teks ti­kė­tis jo su­pra­tin­gu­mo.

„Jis yra va­do­vas, jis at­sa­ko, iš jo mes ir pa­rei­ka­lau­si­me“, – taip ke­lias va­lan­das tru­ku­sį Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus va­do­vo ir dar­buo­to­jų su­si­rin­ki­mą už­bai­ gė kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nist­ras A.Va­lys.

Kam vi­sa tai da­ro­ ma? Ar tam, kad bū­ tų da­ro­ma, ar tam, kad iš tik­rų­jų bū­tų ge­rai? Vi­ce­mi­nist­ras pa­brė­žė, kad nė­ra nu­ro­dy­ta ofi­cia­laus ter­mi­no, per ku­rį tu­rės pa­ge­rė­ti tar­pu­sa­vio san­ty­kiai mu­zie­ju­je. Su­si­rin­ki­mo pra­džio­je A.Va­lys per­skai­tė du mi­ nis­te­ri­ją pa­sie­ku­sius laiš­kus. Pir­ma­ja­me laiš­ke, ku­rį pa­si­ra­ šė 23 dar­buo­to­jai, bu­vo rei­ka­lau­ ja­ma pa­keis­ti apie dve­jus me­tus mu­zie­jaus di­rek­to­riu­mi dir­ban­tį

Kęs­tu­tį Kur­še­lį. Ant­rą laiš­ką pa­ si­ra­šė tiek pat mu­zie­jaus dar­buo­ to­jų. Ja­me bu­vo nei­gia­ma su­dė­ tin­ga si­tua­ci­ja Ka­ro mu­zie­ju­je. At­vy­ku­siems Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pa­rei­gū­nams mu­ zie­ji­nin­kai dar kar­tą mė­gi­no pa­ pa­sa­ko­ti apie sa­vo dar­bo spe­ci­fi­ ką: eks­po­na­tų ap­ra­šy­mo me­to­dus ir truk­mę, sun­kiai nu­ma­to­mus klien­tų, ne­šan­čių mu­zie­jui eks­ po­na­tus, vi­zi­tus ir dau­gy­bę ki­ tų ka­riš­kiams gal­būt sun­kiai su­ pran­ta­mų smulk­me­nų. Su­si­rin­ki­me bu­vo aiš­kiai iš­sa­ ky­ta nuo­mo­nė, kad ši Kraš­to ap­ sau­gos mi­nis­te­ri­jai pri­klau­san­ ti įstai­ga pir­miau­sia yra kul­tū­ros, moks­lo ir švie­čia­mą­ją veik­lą vyk­ dan­ti įstai­ga, o ne ei­li­nis ka­ri­nis pa­da­li­nys. Mu­zie­ji­nin­kai ne­ri­ ma­vo, kad K.Kur­še­lio va­do­va­vi­ mo me­to­dai le­mia, jog mu­zie­jus pra­ran­da vie­no iš vals­ty­bin­gu­mo sim­bo­lių po­zi­ci­ją. Ka­riš­kai ra­cio­na­liai skam­bė­jo mi­nis­te­ri­jos kanc­le­rio L.Ba­ku­čio aiš­ki­ni­mas, kad dau­ge­liui pa­sau­ lio mu­zie­jų va­do­vau­ja va­dy­bi­nin­ kai, o ne kul­tū­ri­nin­kai. Mi­nis­te­ ri­jos at­sto­vų ver­dik­tas: dau­giau to­le­ran­ci­jos vie­nų ki­tiems, mu­ zie­jaus stra­te­gi­jos ap­ta­ri­mas ko­ lek­ty­ve, dar­bo są­ly­gų ge­ri­ni­mas. Pa­si­bai­gus su­si­rin­ki­mui, mu­ zie­ji­nin­kai rep­li­ka­vo: „Kam vi­ sa tai da­ro­ma? Ar tam, kad bū­tų da­ro­ma, ar tam, kad iš tik­rų­jų bū­ tų ge­rai?“

„„Ban­dy­mas: Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai mė­gi­no su­tai­ky­

ti mu­zie­jaus ko­lek­ty­vą ir di­rek­to­rių. 

Tomo Raginos nuo­tr.

0

1,51

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

83

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Kau­no sa­vi­val­dy­ bės An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos dar­bas pa­ra­ly­žiuo­tas. Pro­ tes­tuo­da­mi prieš pir­mi­nin­kės Auš­ ros Ru­čie­nės el­ge­ sį, į po­sė­džius nei­ na da­lis ko­mi­si­jos na­rių. „„Po­zi­ci­ja: G.J.Fur­ma­na­vi­čius tvir­ti­na, kad A.Ru­čie­nė ne­ga­li va­do­vau­

ti An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jai, o pastaroji atkerta, kad jai me­ta­mi kal­ti­ni­ mai ne­pag­rįs­ti ir šmei­ži­kiš­ki. Artūro Morozovo nuotr.

Maiš­tas prieš A.Ručienę Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Po­sė­dį te­ko at­šauk­ti

Va­kar tu­rė­jęs įvyk­ti sa­vi­val­dy­bės An­ti­ko­rup­ci­jos komisijos po­sė­dis bu­vo at­šauk­tas, nes į jį ne­su­si­rin­ ko 6 iš 12 na­rių. Kai ku­rie po­li­ti­kai at­vi­rai pa­reiš­kė ne­ma­tan­tys pra­ smės ei­ti į A.Ru­čie­nės va­do­vau­ ja­mos ko­mi­si­jos po­sė­džius. Ar tai reiš­kia boi­ko­tą? „Boi­ko­tas – per daug skam­bus žo­dis. Tie­siog esu nuo­sek­lus – kaip ga­liu ei­ti į po­sė­ džius ko­mi­si­jos, dėl ku­rios pir­mi­ nin­kės nu­ša­li­ni­mo krei­piau­si į ta­ ry­bą“, – aiš­ki­no Kau­no ta­ry­bos Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nas Gin­ta­ras Jo­nas Fur­ma­na­vi­čius. Va­sa­rį Kau­no ta­ry­bos po­sė­dy­ je jis kal­ti­no An­ti­ko­rup­ci­jos komi­ sijos pir­mi­nin­kę frak­ci­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ se­niū­nę Auš­rą Ru­ čie­nę, kad ji krei­pė­si į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą ga­vu­si bend­ro­vės „Ka­mes­ta“ skun­dą dėl neį­var­dy­to An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos na­rio, esą šis pikt­nau­džiau­ja tar­ny­ba. „A.Ru­čie­nė krei­pė­si į tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­ją be ki­tų ko­mi­si­jos na­rių ži­nios dėl klau­si­mų, ku­rie net ne­ bu­vo įtrauk­ti į ko­mi­si­jos dar­bot­var­ kę. Ji tei­gia ne­pa­da­riu­si pa­žei­di­mo, bet aš tu­riu ki­tą nuo­mo­nę“, – tvir­ ti­no G.J.Fur­ma­na­vi­čius. Kau­no ta­ry­bos Li­be­ra­lų ir cent­ro frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jas Ar­ vy­das Gar­ba­ra­vi­čius taip pat ma­no,

kad nė­ra pra­smės ei­ti į po­sė­džius, kai spren­di­mai prii­ma­mi už akių. „An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­ nin­kė krei­pia­si į tei­sė­sau­gą mū­sų var­du, o aš nie­ko ne­ži­nau. Kam ta­ da ten ei­ti? Bū­ti sta­tis­ti­niu bal­suo­ to­ju?“ – re­to­riš­kai klau­sė A.Gar­ba­ ra­vi­čius.

par­ti­jos bei par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­ sin­gu­mas“ ke­ti­ni­mai vie­ny­tis. „Par­ti­jos te­gul vie­ni­ja­si, bet yra da­ly­kų, per ku­riuos ne­ga­liu per­lip­ ti. Apie tai in­for­ma­vau sa­vo par­ti­ jos va­do­vy­bę“, – tei­gė G.J.Fur­ma­ na­vi­čius. Jau­čia­si ap­šmeiž­ta

Arvydas Garbaravičius:

An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­ nin­kė krei­pia­si į tei­sė­sau­gą mū­sų var­du, o aš nie­ko ne­ži­nau. Kal­ti­no ne­veik­lu­mu

G.J.Fur­ma­na­vi­čius sa­ko dir­bęs ir anks­tes­nių ka­den­ci­jų an­ti­ko­rup­ ci­jos ko­mi­si­jo­se. „Pa­me­nu, kai jai va­do­va­vo Sta­sys Žir­gu­lis, ko­mi­si­ jo­je dar­bas vi­rė. Pui­kiai dir­bo­me ir su Rai­mun­du Ka­mins­ku, kol jis ne­ ta­po And­riaus Kup­čins­ko įran­kiu. Ma­nau, kad to­kios ne­prin­ci­pin­gos ko­mi­si­jos kaip da­bar­ti­nė dar ne­bu­ vo“, – tei­gė G.J.Fur­ma­na­vi­čius. Pa­sak jo, į po­sė­džius ne­si­ren­ kan­tys na­riai grei­čiau­siai ir­gi yra tos pa­čios nuo­mo­nės, kad ko­mi­si­ja ne­veik­li. G.J.Fur­ma­na­vi­čiaus tei­gi­ mu, jo po­zi­ci­jos ne­kei­čia ir Dar­bo

A.Ru­čie­nė kal­ti­no, kad ne­vaikš­ tan­tys į po­sė­džius ko­mi­si­jos na­ riai pa­tys žlug­do An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos dar­bą. „Kai ku­rie ko­mi­ si­jos na­riai vie­toj po­sė­džių ren­ka­ si pa­kal­bė­ti ka­vi­nė­je“, – iro­niš­kai pa­ste­bė­jo ji. A.Ru­čie­nė ka­te­go­riš­kai ne­su­tin­ ka pa­da­riu­si ko­kių nors pa­žei­di­ mų. „Aš tu­riu tei­sę per­duo­ti į STT skun­dus, nes tuo klau­si­mu vyks­ ta iki­teis­mi­niai ty­ri­mai ir tai tu­ri ver­tin­ti spe­cia­lis­tai. Kai ku­rie An­ ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos na­riai pa­tys ig­no­ruo­ja šį ty­ri­mą, ne­vaikš­to į po­ sė­džius“, – kal­bė­jo ji. A.Ru­čie­nė ste­bė­jo­si ir per Kau­ no ta­ry­bos po­sė­dį nu­skam­bė­ju­siais G.J.Fur­ma­na­vi­čiaus įta­ri­mais, kad ji ga­li at­sto­vau­ti įmo­nės „Ka­mes­ ta“ in­te­re­sams. „Tai konk­re­tus, tiks­lin­gas šmeiž­ tas, no­rint pa­že­min­ti ma­ne vi­suo­ me­nės aky­se. Kuo ma­ne kal­ti­na? Kad per­da­viau me­džia­gą STT? Kur čia in­te­re­sas? Tie­siog ma­ne rei­kia ap­derg­ti, pa­že­min­ti, kad ne­drįs­ čiau iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nės“, – pik­ti­no­si A.Ru­čie­nė.

Po­li­ci­ja aiš­ki­na­si, ar pa­rei­gū­nas už­gau­lio­jo ma­ža­me­tės ma­mą Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė Po „Kau­no die­nos“ ra­ši­nio „Iš pre­ ky­bos cent­ro – į li­go­ni­nę“ Kau­ no ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­ jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko nu­ro­ dy­mu pra­dė­tas tar­ny­bi­nis pa­tik­ ri­ni­mas.

Kau­no po­li­ci­jos in­ter­ne­ti­nė­je sve­ tai­nė­je nu­ro­dy­ta, kad ty­ri­mas pra­ dė­tas sie­kiant iš­siaiš­kin­ti, ar ne­bu­ vo pa­da­ry­tas tar­ny­bi­nis pa­žei­di­mas dėl po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų gal­būt ne­ tin­ka­mo el­ge­sio po ko­vo 8-osios įvy­kio pre­ky­bos ir pra­mo­gų cent­ re „Me­ga“.

De­vy­ne­rių me­tų mer­gai­tės ma­ ma pa­sa­ko­jo, kad tos die­nos va­ ka­rą šei­ma pla­na­vo va­ka­rie­niau­ ti pre­ky­bos ir lais­va­lai­kio cent­re „Me­ga“. Kau­nie­tė lei­do duk­rai sa­ va­ran­kiš­kai nuei­ti nu­si­pirk­ti le­ dų. Kai ma­žo­ji lei­do­si es­ka­la­to­riu­ mi, jai ant gal­vos bumb­te­lė­jo vie­na sie­nos ap­dai­los plokš­tė. Šei­ma va­ka­rie­nę iš­kei­tė į vi­zi­ tą pas gy­dy­to­jus pa­si­tik­rin­ti, o vė­ liau nu­vy­ko apie įvy­kį pa­siaiš­kin­ti po­li­ci­jai. Kau­nie­tė pa­sa­ko­jo bu­ vu­si pri­blokš­ta San­ta­kos po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ty­rė­jo el­ge­sio. Pa­sak kau­nie­tės, pa­rei­gū­nas, užuo­t su­ra­ šęs, kas at­si­ti­ko, ėmė prie­kaiš­tau­

ti mo­te­riai dėl ne­tin­ka­mos duk­ros prie­žiū­ros. „Man tie­siai švie­siai bu­vo pa­sa­ ky­ta, kad ma­ne ga­li per­duo­ti ne­ pil­na­me­čių ins­pek­to­riams dėl vai­ kų ne­prie­žiū­ros, nes aš ma­ža­me­tę pa­lei­dau vie­ną. Esą, jei bū­čiau bu­ vu­si ša­lia, gal bū­čiau su­lai­kiu­si tą plokš­tę“, – apie to­kią po­kal­bio su San­ta­kos po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to tar­ dy­to­ju detalę pa­sa­ko­jo kau­nie­tė. La­biau­siai moterį įžei­dė ty­rė­ jo pa­sta­ba dėl gir­ta­vi­mo. „Jis sa­kė, kad ga­li su­ra­šy­ti pro­to­ko­lą dėl vai­ ko ne­prie­žiū­ros ir dėl ma­no gir­ta­ vi­mo tuo me­tu“, – „Kau­no die­nai“ pa­sa­ko­jo mer­gai­tės ma­ma.

„„Pa­vo­jus: ne­lai­mė ma­ža­me­tės ty­ko­jo ant es­ka­la­to­riaus laip­tų. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.


3

Ketvirtadienis, kovo 14, 2013

miestas

Už­da­vi­nys – kad iš­gy­ven­tų 24 va­lan­das Jur­gi­ta Ša­kie­nė

j.sakiene@kaunodiena.lt

Kau­no po­li­ti­kės ir vers­li­nin­kės Ire­ nos Ma­ti­jo­šai­tie­nės būk­lė ir to­liau iš­lie­ka kri­ti­nė, chi­rur­gi­nio gy­dy­mo ga­li­my­bės jau iš­nau­do­tos. Taip va­ kar su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ ci­jo­je sa­kė Kau­no kli­ni­kų me­di­ kai. I.Ma­ti­jo­šai­tie­nė te­bė­ra dirb­ti­ nai su­kel­tos ko­mos bū­klės. Dau­giau ope­ra­ci­jų ne­bus

„Ji la­bai sun­kios būk­lės, vis dar te­ bė­ra pa­vo­jus gy­vy­bei, mes de­da­me mil­ži­niš­kas pa­stan­gas, kad I.Ma­ti­ jo­šai­tie­nė iš­gy­ven­tų. Pag­rin­di­nis už­da­vi­nys – kad ji iš­gy­ven­tų dar 24 va­lan­das. Pir­miau­sia tu­ri sta­ bi­li­zuo­tis gy­vy­bi­nės funk­ci­jos, da­ bar jos yra ne­sta­bi­lios, pa­lai­ko­mos apa­ra­tais ir me­di­ka­men­tais“, – si­ tua­ci­ją ko­men­ta­vo Kau­no kli­ni­kų In­ten­sy­viosios te­ra­pi­jos kli­ni­kos ve­dė­jas pro­fe­so­rius Vi­das Pil­vi­nis. Neu­ro­chi­rur­gi­jos in­ten­sy­vio­ sios te­ra­pi­jos sky­riaus va­do­vas To­mas Ta­mo­šui­tis va­kar ry­te tei­ gė, kad dau­giau chi­rur­gi­nių ope­ ra­ci­jų I.Ma­ti­jo­šai­tie­nei at­lik­ti ne­ pla­nuo­ja­ma. „Neu­ro­chi­rur­gi­nio gy­dy­mo ga­ li­my­bės iš­sem­tos, šiuo me­tu dau­ giau ope­ra­ci­jų ne­bus. Mes ren­ka­ mės kon­ser­va­ty­vios me­di­ci­nos ke­lią“, – sa­kė T.Ta­mo­šui­tis. Me­di­kų pro­gno­zės – mig­lo­tos

Pa­sak me­di­kų, da­bar be­lie­ka lauk­ ti, si­tua­ci­ja bet ka­da ga­li keis­tis.

„Ver­ti­nant pa­cien­tės būk­lę sta­ tis­ti­ka nė­ra la­bai gai­les­tin­ga. Prog­ no­zės ne­bū­tų la­bai op­ti­mis­ti­nės. Kiek­vie­nas pa­cien­tas yra ab­so­liu­ čiai in­di­vi­dua­lus, pro­gno­zės neu­ ro­chi­rur­gi­niams li­go­niams nė­ ra dė­kin­gas da­ly­kas, ypač esant anks­tai sta­di­jai“, – tei­gė gy­dy­to­jas T.Ta­mo­šui­tis. „Jos būk­lė nuo pat pra­džių bu­ vo kri­ti­nė, ji iš­li­ko to­kia pa­ti. La­ bai sun­ku pro­gno­zuo­ti“, – pri­pa­ ži­no ir V.Pil­vi­nis. De­ta­les­ni ty­ri­mai dėl I.Ma­ti­jo­ šai­tie­nės pa­žeis­to stu­bu­ro bus at­ lie­ka­mi vė­liau, nes, pa­sak me­di­kų, gy­vy­bi­nėms funk­ci­joms šis lū­žis įta­kos ne­tu­ri.

Prog­no­zės ne­bū­tų la­bai op­ti­mis­ti­nės. Ta­čiau kiek­vie­nas pa­cien­tas yra ab­so­ liu­čiai in­di­vi­dua­lus.

„„Bruo­žai: I.Ma­ti­jo­šai­tie­nė dau­ge­liui pa­žįs­ta­ma kaip ener­gin­ga, šil­ta, ku­pi­na en­tu­ziaz­mo mo­te­ris. 

Ap­lin­ky­bes tiks­li­na po­li­ci­ja

Ne­lai­mės, iš­ti­ku­sios I.Ma­ti­jo­šai­ tie­nę, ap­lin­ky­bes ėmė­si tiks­lin­ti Kau­no po­li­ci­ja. Ar su­ža­lo­ji­mai ati­tin­ka trau­mą, pa­tir­tą nu­kri­tus nuo laip­tų? „At­sa­ ky­ti į šį klau­si­mą – teis­mo eks­per­ tų pre­ro­ga­ty­va. Ga­lim pa­tvir­tin­ti, kad tai yra trau­mi­nis su­ža­lo­ji­mas, gal­būt pa­tir­tas kren­tant iš aukš­ čio“, – sa­kė T.Ta­mo­šui­tis. Kaip pa­sa­ko­jo I.Ma­ti­jo­šai­tie­nės su­tuok­ti­nis Vis­val­das Ma­ti­jo­šai­tis,

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

ne­lai­mė at­si­ti­ko anks­tų ant­ra­die­ nio ry­tą, kai ji sa­vo na­muo­se nu­kri­ to nuo laip­tų. „Žmo­na ry­te laip­tais lei­do­si į pir­ mą aukš­tą ir nu­kri­to. Aš tuo me­tu dar mie­go­jau. Iš­gir­dau, kaip kaž­ kas dunks­te­lė­jo. Sup­ra­tau, kad at­ si­ti­ko kaž­kas ne­ge­ro“, – pri­si­mi­nė „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pės va­do­vas, Kau­no mies­to ta­ry­bos na­rys, vi­ suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo „Vie­nin­gas Kau­nas“ ly­de­ris V.Ma­ti­jo­šai­tis.

Rea­ni­ma­ci­jos pa­la­to­je

I.Ma­ti­jo­šai­tie­nei lū­žo kau­ko­lės pa­ ma­tas, ėmė krau­juo­ti į gal­vos sme­ ge­nis, taip pat lū­žo stu­bu­ro juos­ me­ni­nės da­lies slanks­te­lis. Dėl gal­vos sme­ge­nų ti­ni­mo ir ki­ tų trau­mos pa­da­ri­nių mo­te­riai at­ lik­tos trys ope­ra­ci­jos. Pas­ku­ti­nė – va­kar va­ka­re. Į mo­ters sme­ge­nis

bu­vo įves­ti du ka­te­te­riai, ku­riais nu­bė­ga sme­ge­ny­se be­si­kau­pian­ tys skys­čiai. Tre­čia­die­nį, apie 17 val., Kau­ no kli­ni­kų at­sto­vė spau­dai Mil­da Damb­raus­kie­nė tei­gė, kad nuo­lat pa­lai­ko ry­šį su Rea­ni­ma­ci­jos sky­ riu­mi, jo­kių I.Ma­ti­jo­šai­tie­nės būk­ lės po­ky­čių nė­ra.

Nau­jau­sios ži­nios apie Kau­no mies­to ta­ry­bos na­rės I.Ma­ti­jo­šai­tie­nės svei­ka­tos būk­lę – kaunodiena.lt

Aist­ros tarp kars­tų: duob­ka­siai ky­la į maiš­tą 1 Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ ra­ci­jos kont­ro­liuo­ja­mos įmo­nės Bend­rau­ti – tik po du

dar­buo­to­jai pa­sa­ko­jo, kad, pa­si­ kei­tus įstai­gos va­do­vams, pa­di­dė­jo dar­bo krū­vis, ta­po neaiš­kūs dar­bo pa­si­da­li­ji­mo kri­te­ri­jai, ten­ka va­ži­ nė­ti su­ge­du­siais, ne­šil­do­mais au­ to­mo­bi­liais, dar­bui nau­do­ti ne­tin­ ka­mą ap­ran­gą ir įran­gą. Per virš­va­lan­džius nu­ga­ras len­ kian­tys dar­bi­nin­kai tei­gia, kad įmo­nė­je yra fik­ty­viai įdar­bin­ta žmo­nių, ku­rių nė vie­no nie­ka­da nė­ra ma­tę. Di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja M.Sta­­ niu­ly­tė at­kir­to, kad toks kal­ti­ni­mas yra ne­są­mo­nė, o įmo­nės dar­buo­ to­jai pri­si­sta­ty­ti vi­siems duob­ka­ siams ne­pri­va­lo. Jei tie­sa, ką „Kau­no die­nai“ pa­ sa­ko­jo įmo­nės dar­buo­to­jai, tai ne­ pa­ten­kin­tų­jų pre­ten­zi­jas „Ka­pi­nių prie­žiū­ros“ va­do­vy­bė nu­spren­ dė pa­ža­bo­ti ele­men­ta­rių žmo­gaus lais­vių su­var­žy­mu. Tei­gia­ma, kad dar­buo­to­jai fo­tog­ra­fuo­ja­mi ir tar­ do­mi, siun­do­mi dar­bo ins­pek­to­ riais, jiems drau­džia­ma bur­tis ir kal­bė­ti tar­pu­sa­vy­je. „Dau­giau nei dvie­jų dar­buo­to­ jų bend­ra­vi­mas jau ke­lia įta­ri­mą. Jiems vis at­ro­do, kad kaž­ką kaž­ kas prieš juos rez­ga. Nie­kas nie­ko ne­rez­ga, te­gu tik duo­da nor­ma­liai, nor­ma­lio­mis są­ly­go­mis dirb­ti“, – sa­kė R.Vi­čiū­nas. Gąs­di­na strei­ku

Bend­ros kal­bos su val­džia ne­be­ ran­dan­tys dar­buo­to­jai ėmė bur­ tis į pro­fsą­jun­gą, ta­čiau su jos at­

Kas val­do įmo­nę?

„„Nežinojo: direktorius A.Verbickas aiškina, kad apie susitikimą su prof-

sąjunga nebuvo informuotas. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

sto­vais di­rek­to­rius A.Ver­bic­kas, re­gis, ne­trykš­ta no­ru bend­rau­ti. Va­kar, kai pro­fsą­jun­gos at­sto­vai už­su­ko pa­si­kal­bė­ti su įmo­nės va­ do­vais, paaiš­kė­jo, kad di­rek­to­rius ra­do ki­tų dar­bų, ku­rių jam net ne­ prik­lau­so dirb­ti – nu­vežė val­diš­ką au­to­mo­bi­lį į re­mon­to dirb­tu­ves. „Tai pui­kus pa­vyz­dys, kad di­rek­ to­riui dar­buo­to­jų pro­ble­mos nė­ ra ak­tua­lios. Su įmo­nės va­do­vais ban­do­me kal­bė­ti ne pir­mą kar­tą, bet kol kas ne­pa­sie­kia­me jo­kių re­ zul­ta­tų“, – kons­ta­ta­vo dar­buo­to­ jų in­te­re­sams at­sto­vau­jan­tis Kęs­ tu­tis Juk­nis. „Aš – šo­ki­ruo­tas. Nie­kas man ne­sa­kė apie kaž­ko­kį su­si­rin­ki­mą su pro­fsą­jun­ga. Aš ne­su prieš ją nu­ si­tei­kęs, bet ga­lė­tų bent iš anks­to per­spė­ti“, – te­le­fo­nu dien­raš­čiui sa­kė A.Ver­bic­kas.

Su­si­ti­ki­mas, ku­ria­me ne­da­ly­ va­vo di­rek­to­rius, la­biau pri­mi­nė ma­si­nį psi­cho­te­ra­pi­jos sean­są nei konst­ruk­ty­vų su­si­rin­ki­mą: kars­ tais už­grūs­to­je sa­lė­je su­si­rin­ku­ sie­ji iš­rė­kė sa­vo nuo­mo­nę ir iš­si­ skirs­tė.

Dau­giau nei dvie­ jų dar­buo­to­jų bend­ra­vi­mas jau ke­lia įta­ri­mą. „Jei ne­ra­si­me bend­ros kal­bos, bus strei­kas, o vė­liau ir teis­mai“, – išei­da­mas per­spė­jo K.Juk­nis. Jo tei­gi­mu, iš maž­daug šim­to „Ka­pi­ nių prie­žiū­ros“ dar­buo­to­jų di­džio­ji da­lis – pro­fsą­jun­gos na­riai.

Ži­nia, kad di­rek­to­rius A.Ver­bic­kas ne­pa­si­ro­dė su­si­rin­ki­me, dar­buo­ to­jų ne­nus­te­bi­no. „Jis yra bai­lys. Jis bi­jo bi­jo­ti“, – sa­kė vie­nas jų. Jau se­no­kai kal­ba­ma, kad A.Ver­ bic­ko žo­dis įmo­nė­je nė­ra le­mia­ mas, nes nė kiek ne ma­žes­ne įta­ka ga­li pa­si­gir­ti jo pa­va­duo­ to­ja M.Sta­niu­ly­tė. Kon­ser­va­to­rė į įmo­nės di­rek­to­rės vie­tą tai­ko­si ne vie­nus me­tus, ta­čiau „Ka­pi­nių prie­žiū­ros“ di­rek­to­riaus po­stas ir le­mia­mas žo­dis įmo­nės val­dy­bo­ je ati­te­ko kon­ser­va­to­rių par­tne­ riams mies­to val­džio­je – par­ti­jai „Tvar­ka ir te­sin­gu­mas“. Gal­būt to­dėl pa­si­girs­ta kal­bų, kad di­rek­to­rius su pa­va­duo­to­ ja su­ta­ria ne vi­sa­da. Kar­tais dar­ buo­to­jai, pa­sak jų, tam­pa va­do­ vų ne­su­si­kal­bė­ji­mo au­ko­mis. Kol šie aiš­ki­na­si, kas už ką at­sa­kin­gas, dar­bas ne­ju­da iš vie­tos. Pra­dė­jo rei­ka­lau­ti tvar­kos

„Triukš­mas ki­lo, kai pra­dė­jo­me rei­ka­lau­ti dirb­ti ir lai­ky­tis draus­ mės“, – aiš­ki­no si­tua­ci­ją di­rek­to­ riaus pa­va­duo­to­ja M.Sta­niu­ly­tė. Kon­ser­va­to­r ės tei­g i­m u, daug me­tų jos ku­ruo­ja­mos sri­tys bu­vo di­d e­l ė naš­ta įmo­n ei, ta­č iau, jai užė­m us di­rek­to­r iaus pa­va­d uo­ to­jos kė­dę, šios sri­tys ta­po pel­ nin­gos. Sa­v i­val­dy­b ės ad­m i­n ist­ra­c i­jos di­rek­to­rius Dai­nius Rat­ke­lis tei­gė apie „Ka­pi­nių prie­žiū­ros“ ei­li­nių dar­buo­to­jų ir va­do­vy­bės konf­lik­ tą nie­ko ne­gir­dė­jęs.

Komentaras Al­gir­das Ver­bic­kas

„Ka­pi­n ių prie­ž iū­ros“ di­rek­to­r ius

Į

mo­nė bu­vo ap­leis­ta, o mes no­ri­me pa­da­ry­ti tvar­ką ir jau daug ką pa­ da­rė­me. Kai ku­rie se­ni dar­buo­to­jai ne­no­ri klau­sy­ti Mar­ga­ri­tos Sta­niu­ ly­tės rei­ka­la­vi­mų. Pir­mą kar­tą gir­džiu apie tai, kad daug dar­buo­to­jų ne­pa­ ten­kin­ti. Mes su jais su­ta­ria­me, jie ne­ ga­li tu­rė­ti jo­kių pre­ten­zi­jų, nes at­ly­gi­ ni­mai pa­ki­lo, sten­gia­mės jiems pa­dė­ti, duob­ka­siams vi­są nau­ją ap­ran­gą nu­ pir­ko­me, ru­de­n iui nu­pirk­si­me šil­tas striu­kes. Su­si­t i­k i­me su pro­fsą­jun­gos at­sto­vais ne­da­ly­va­vau, nes nie­kas ma­ nęs nein­for­ma­vo, kad šau­kia­mas kaž­ koks su­si­t i­k i­mas. Ne­su prieš pro­fsą­ jun­gą, esu pa­si­ruo­šęs kal­bė­tis, bet jos at­sto­vai su­kė­lė kaž­ko­kį jo­va­lą.

Ne pir­mas kar­tas Jei „Ka­pi­n ių prie­ž iū­ros“ dar­buo­to­ jai nu­spręs­tų strei­kuo­ti, tai ne­bū­tų pir­mas strei­kas Kau­no sa­v i­val­dy­ bės kont­ro­liuo­ja­mo­je įmo­nė­je. Prieš ke­le­rius me­tus strei­kai trik­dė „Aut­ro­lio“ veik­lą. Ke­lis kar­tus į gat­ ves at­si­sa­kė iš­va­žiuo­ti de­šim­tys su al­gų ma­ži­ni­mu ne­su­tin­kan­čių vai­ ruo­to­jų.

„Ši įmo­nė kol kas neužk­liū­va. Nuos­to­lių ne­da­ro, funk­ci­jas vyk­ do, nu­si­skun­di­mų dėl jos ne­su ga­ vęs“, – sa­kė D.Rat­ke­lis.


4

ketvirtadienis, kovo 14, 2013

miestas ne­le­ga­li ­ de­ga­li­nė

Tar­ny­ba ­ ne­prieš­ta­rau­ja

Po­li­ci­nin­kai ­ bus tei­sia­mi

Su­ren­gus rei­dą į Rau­dond­ va­rio plen­te 240A esan­ tį ga­ra­žų ma­sy­vą, pa­rei­gū­ nams įkliu­vo 1977 m. gi­męs A.A., ku­ris už 100 li­tų par­da­ vė 27 l, kaip įta­ria­ma, dy­ze­ li­no. Par­da­vė­jo ga­ra­že ras­ta apie 600 l dy­ze­li­no ir elekt­ri­ nis naftos produktų ­pils­ty­mo me­cha­niz­mas.

Šal­tuo­ju me­tų lai­ku at­si­ve­ rian­čias duo­bes tvar­ky­ti ža­ da­ma pa­ti­kė­ti „Kau­no šva­rai“. Tam pri­ta­rė Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba. Ar­ti­miau­siu me­tu tai tu­rės pa­tvir­tin­ti mies­to ta­ry­ ba. Spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, tai už­ tik­rins, kad gat­vės bū­tų su­re­ mon­tuo­tos ope­ra­ty­viau ir ko­ ky­biš­kiau.

Teis­mui va­kar per­duo­ta by­ la, ku­rio­je Cent­ro po­li­ci­jos ko­ mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai Ole­gas Sam­so­nas ir And­rius Alim­ki­ nas įta­ria­mi ky­ši­nin­ka­vi­mu ir ne­tei­sė­tu dis­po­na­vi­mu šaud­ me­ni­mis. Per­nai lie­pą po­li­ci­ nin­kai paė­mė 5 tūkst. li­tų ky­ šį ir pa­ža­dė­jo neuž­re­gist­ruo­ti pa­reiš­ki­mo dėl iš­ža­gi­ni­mo.

Ieš­ko­mas pra­si­sko­li­nęs di­rek­to­rius

„„Ver­si­ja: K.Le­das ga­li bū­ti pa­si­

slė­pęs JAV.

Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Pro­ku­ro­rai pa­skel­bė bank­ru­tuo­ jan­čios įmo­nės „Milt­ran­sus“ va­do­ vo Kęs­tu­čio Le­do paieš­ką, nes jis įta­ria­mas sa­vo va­do­vau­tos įmo­ nės iš­grobs­ty­mu ir ven­gi­mu ati­ duo­ti sko­las par­tne­riams.

Pa­sak Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­ tū­ros Ant­ro­jo bau­džia­mo­jo per­ se­kio­ji­mo skyriaus pro­ku­ro­ro Ha­ rol­do Mu­le­vi­čiaus, prieš dve­jus me­tus K.Le­das įtar­tas kaip ven­ gęs at­si­skai­ty­ti už su­teik­tas trans­ por­ta­vi­mo pa­slau­gas, ku­rias įmo­ nei „Milt­ran­sus“ su­tei­kė lo­gis­ti­kos bend­ro­vė „Schrei­ner Bal­tic“. Pas­ ta­ro­ji į tei­sė­sau­gą krei­pėsi ne­ga­lė­ da­ma at­gau­ti 80,9 tūkst. li­tų.

Pa­rei­gū­nai už­fik­sa­ vo, kad K.Le­das iš įmo­nės ka­sos ga­lė­jo pa­si­sa­vin­ti 106,6 tūkst. li­tų.

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt

„Pra­dė­ję tik­rin­ti įmo­nės „Milt­ran­ sus“ veik­lą pa­ma­tė­me ki­tų gal­būt pa­da­ry­tų nu­si­kal­ti­mų – di­rek­to­ rius įta­ria­mas pa­si­sa­vi­nęs iš jo va­ do­vau­ja­mos bend­ro­vės pa­ti­kė­tą tur­tą“, – sa­kė H.Mu­le­vi­čius. Pa­rei­gū­nai už­fik­sa­vo, kad K.Le­ das iš įmo­nės ka­sos ga­lė­jo pa­si­ sa­vin­ti 106,6 tūkst. li­tų. Taip pat K.Le­das įta­ria­mas pa­žei­dęs bu­hal­ te­ri­nės ap­skai­tos rei­ka­la­vi­mus. „K.Le­das ne­rea­guo­ja į kvie­ti­ mus at­vyk­ti duo­ti pa­ro­dy­mų, jo bu­vi­mo tiks­li vie­ta ne­ži­no­ma, to­ dėl pa­skelb­ta jo paieš­ka“, – sa­kė H.Mu­le­vi­čius. Pa­rei­gū­nai tu­ri duo­me­nų, kad K.Le­das yra iš­vy­kęs į Jung­ti­nes Ame­ri­kos Vals­ti­jas.


5

Ketvirtadienis, Kovo 14, 2013

Miestas

Zoo­lo­gi­jos so­de ne­li­ko liū­to Sim­bos Lie­tu­vos zoo­lo­gi­jos so­de – dar vie­na ne­ tek­tis. Me­tų pra­džio­je už­mig­džius bal­tą­ jį lo­kį Kas­pa­rą, prieš ke­le­tą die­nų nu­gai­šo liū­tas Sim­ba. Jį grei­čiau­siai pa­keis jau­nų liū­tų po­ra, o apie lo­kio įpė­di­nį kol kas ne­ gal­vo­ja­ma. Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

13 me­tų liū­tas Sim­ba Kau­ne įsi­kū­ ru­sia­me Zoo­lo­gi­jos so­de nu­gai­šo praė­ju­sį sek­ma­die­nį. Lie­tu­vos zoo­ lo­gi­jos so­do vy­riau­sio­jo ve­te­ri­na­ ri­jos gy­dy­to­jo Vik­to­ro Si­niaus­ko tei­gi­mu, liū­tas nu­gai­šo dėl įsi­se­ nė­ju­sios ke­pe­nų li­gos.

Ra­sa Jau­ta­kie­nė:

Mū­sų bu­te liū­tu­kas gy­ve­no iki še­šių mė­ ne­sių am­žiaus. „Tiks­les­nė diag­no­zė paaiš­kės po mik­ro­bio­lo­gi­nio ty­ri­mo, ta­čiau per skro­di­mą aiš­kiai ma­tė­si ke­pe­ nų pa­žei­di­mai“, – sa­kė ve­te­ri­na­ri­ jos gy­dy­to­jas. Sim­bos svei­ka­ta su­šlu­ba­vo prieš še­še­rius me­tus. Ta­da jam pa­gel­bė­ jo lei­džia­mi vais­tai. Šie­met va­sa­

rį jo būk­lė vėl pa­blo­gė­jo, jis ne­ pa­lik­da­vo šil­do­mo guo­lio. Vie­nu me­tu liū­tas jau at­ro­dė at­ku­tęs, ta­ čiau prieš po­rą sa­vai­čių jo svei­ka­ ta vėl pa­šli­jo ir vis blo­gė­jo. Žvė­ris pa­sku­ti­nė­mis die­no­mis vi­sai nu­ sto­jo ės­ti. Vi­du­ti­niš­kai liū­tų pa­ti­nai gy­ve­ na 13, pa­te­lės – iki 16 me­tų. Sim­ba Lie­tu­vos zoo­lo­gi­jos so­de gy­ve­no nuo gi­mi­mo. Ma­žą liū­tu­ ką sa­vo na­muo­se iš pra­džių glo­bo­ jo Zoo­lo­gi­jos so­do rek­la­mos va­dy­ bi­nin­kė Ra­sa Jau­ta­kie­nė. „Mū­sų bu­te liū­tu­kas gy­ve­no iki še­šių mė­ne­sių am­žiaus. Jį te­ko pri­ žiū­rė­ti dėl to, kad ką tik at­si­ves­tą jau­nik­lį mo­ti­na iš­stū­mė iš guo­lio ir jo ne­mai­ti­no. Jį ry­tą dar­buo­to­jai ra­do vi­sai nu­si­lpu­sį ir gu­lin­tį vol­ je­ro aikš­te­lė­je“, – pri­si­mi­nė R.Jau­ ta­kie­nė. Sim­ba gy­ve­no su pa­te­le Mo­le. Jai da­bar 10 me­tų, jos svei­ka­ta ge­ ra. Pa­sak lai­ki­nai Lie­tu­vos zoo­lo­ gi­jos so­dui va­do­vau­jan­čios Vir­gi­

„„Prie­žas­tis: liū­tas nu­gai­šo dėl įsi­se­nė­ju­sios ke­pe­nų li­gos. 

ni­jos Rau­de­liū­nie­nės, kol kas dar ne­nusp­ręs­ta, kas ga­lė­tų ap­si­gy­ ven­ti vie­toj Sim­bos. „Liū­tė Mo­lė vis dėl­to jau gar­baus am­žiaus, to­dėl svars­to­ma ga­li­my­ bė įsi­gy­ti jau­nų liū­tų po­rą“, – kal­ bė­jo ji. Lie­tu­vos zoo­lo­gi­jos so­das sau­ sį ne­te­ko ir bal­to­jo lo­kio Kas­pa­ro. Jam diag­no­zuo­ti dau­gy­bi­niai ko­

jos pū­li­niai, dėl li­gos jis bu­vo už­ mig­dy­tas. „Pirk­ti bal­tų­jų lo­kių kol kas ne­ pla­nuo­ja­me. Jiems rei­kė­tų nau­jo, spe­cia­liai to­kiems lo­kiams pri­tai­ ky­to vol­je­ro, ta­čiau jis la­bai bran­ gus“, – sa­kė V.Rau­de­liū­nie­nė. Ki­tais me­tais ža­da­ma pa­reng­ti nau­ją vi­so Zoo­lo­gi­jos so­do de­ta­lų­jį pla­ną ir reng­ti re­konst­ruk­ci­jos pro­

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

jek­tą, po to su Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja bus ban­do­ma gau­ti Eu­ro­pos Są­jun­ gos fon­dų pa­ra­mą. Gy­vū­nai po re­ konst­ruk­ci­jos bū­tų lai­ko­mi di­des­ nė­se erd­vė­se. Nuo ko­vo 19 d. Zoo­lo­gi­jos so­ de dar­bą pra­dės nau­jas di­rek­to­rius Au­ri­mas Di­džio­kas, šiuo me­tu ei­ nan­tis Kau­no bo­ta­ni­kos so­do di­ rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas.

Na­mas – nuo­sa­vas, bet va­lia – kai­my­nų Sau­lius Tvir­bu­tas Kai ku­rie gy­ven­to­jai, kurių namai mažuose sklypuose, pa­no­rę le­ga­ liai at­nau­jin­ti būs­tus, tam­pa pri­ klau­so­mi nuo kai­my­nų. Glau­džia­si lūš­no­je

Kau­nie­tis Ri­man­tas Gai­lius gy­ve­ na ma­žu­tė­lia­me me­di­nia­me na­me Alek­so­te, Vei­ve­rių plen­te 130A. Na­mu­ko bend­ras plo­tas – vos 30 kv. m. Pas­ta­to plo­tis yra 3 m, o il­ gis – kiek dau­giau nei 9 m. R.Gai­lius na­me no­rė­tų įsi­reng­ti du­šą, tua­le­tą, nes da­bar gy­ve­na be dau­ge­lio šiuo­lai­ki­niuo­se būs­tuo­se įpras­tų pa­to­gu­mų, nors į na­mą at­ ves­tas van­den­tie­kis ir ka­na­li­za­ci­ja. „Na­muo­se nau­do­juo­si tik kriauk­ le vir­tu­vė­je, o ki­tiems įren­gi­niams nė­ra vie­tos, rei­kia pa­pil­do­mų pa­ tal­pų“, – aiš­ki­no R.Gai­lius. Taip pat jis sva­jo­ja paaukš­tin­ti lu­bas. Da­bar vi­daus pa­tal­pų aukš­ tis yra 2,14 m. „Tu­rė­jau pjau­ti sek­ ci­jos ko­jas, nes ne­til­po“, – skės­te­ lė­jo ran­ko­mis vy­ras. R.Gai­liaus iš tė­vų pa­vel­dė­tas na­mu­kas pa­sta­ ty­tas 1967 m. „Šio na­mo vie­to­ je anks­čiau bu­vo tik rū­sys, ku­ris tar­pu­ka­riu pri­klau­sė kai­my­nys­ tė­je esan­čiam me­di­niam pa­sta­tui. Po ka­ro ta­me pa­sta­te bu­vo įreng­ tas dau­gia­bu­tis. Ten ir da­bar gy­ ve­na sep­ty­nios šei­mos, o virš rū­sio pa­sta­ty­tas na­mu­kas“, – pa­sa­ko­jo R.Gai­lius. Tu­pyk­la – vals­ty­bi­nė­je že­mė­je

Vy­ras no­rė­tų iš vals­ty­bės įsi­gy­ ti bent tris arus. „Da­bar ma­no

„„ Ats­tu­mai: R.Gai­liaus na­mas be­veik pri­glu­dęs prie kai­my­nų san­dė­liu­kų, to­dėl, su­ma­nius re­konst­ruo­ti, bū­ti­na tar­tis tar­pu­sa­vy­je.

tu­pyk­la nuo se­nų lai­kų sto­vi ant vals­ty­bi­nės že­mės, ki­tur vie­tos ją per­sta­ty­ti ne­tu­riu“, – šyp­so­jo­si R.Gai­lius. Jis taip pat mi­nė­jo, kad na­mu­ kui da­bar pri­klau­san­tys trys arai tė­ra siau­ra juos­ta prie pa­sta­to, be to, gy­ven­to­jo skly­pe stūk­so trys elekt­ros stul­pai. „To­dėl to­je vie­ to­je ne­ga­liu pa­sta­ty­ti jo­kio ga­ra­ žo ar ki­to sta­ti­nu­ko“, – ap­gai­les­ ta­vo jis. Sa­vi­val­dy­bė­je jam aiš­ki­na, kad atei­ty­je ei­nan­tis pro kau­nie­čio skly­pą žvyr­ke­lis bus pla­ti­na­mas, to­dėl di­din­ti pri­va­čios val­dos ne­ ga­li­ma. „Bet juk ke­lią ga­li­ma pla­ tin­ti paė­mus ar­čiau ka­pi­nių esan­

čios že­mės. Neaiš­ku, ar iš­vis šia­me už­kam­py­je bus kas nors da­ro­ ma“, – ma­no gy­ven­to­jas. Ten­ka tar­tis

R.Gai­lius ste­bė­jo­si ir tvar­ka, kai žmo­gus ne­ga­li lais­vai nau­do­tis sa­ vo nuo­sa­vy­be. „No­rė­da­mas ap­šil­ tin­ti, pla­tin­ti, pri­sta­ty­ti, re­konst­ ruo­ti sa­vo na­mą pri­va­lau gau­ti kai­my­nų su­ti­ki­mą, nes nuo ma­no skly­po tvo­ros iki ki­to na­mo san­dė­ liu­kų tė­ra 0,4 metro. O ki­to­je pu­ sė­je tarp ma­no ir kai­my­nų na­mų tė­ra ke­tu­rių met­rų at­stu­mas“, – pa­sa­ko­jo R.Gai­lius. Pa­gal įsta­ty­mus bet ko­kia sta­ ti­nio sta­ty­ba ar re­konst­ruk­ci­ja be

kai­my­nų su­ti­ki­mo lei­džia­ma tik ta­da, jei nuo sta­ti­nio iki kai­my­nų skly­po ri­bos yra ne ma­žiau kaip trys met­rai. „Mies­tuo­se daug kur na­mai ar jų sta­ti­niai su­si­grū­dę ir ten­ka pri­klau­sy­ti nuo kai­my­nų, vis­ką de­rin­ti ir gau­ti no­ta­ro pa­ tvir­tin­tą su­ti­ki­mą. Ma­no kai­my­ nai ge­ra­no­riš­ki, ta­čiau ką da­ry­ ti tiems, ku­rių kai­my­nai dėl ko­kių nors prie­žas­čių nu­spren­džia ne­ pa­si­ra­šy­ti, – juk bū­na vi­so­kių si­ tua­ci­jų. Ma­nau, kad pa­pras­tiems re­konst­ruk­ci­jos dar­bams, kai kai­ my­nams ne­gre­sia už­sto­ti sau­lę ar ki­taip rea­liai pa­žeis­ti jų in­te­re­sus, rei­kė­tų tai­ky­ti pa­pras­tes­nę tvar­ ką“, – įsi­ti­ki­nęs R.Gai­lius.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

To­kių val­dų mies­te ap­stu Sta­t y­bos lei­d i­mų sky­r iaus ve­dė­ ja Na­ta­l i­ja Da­n ie­l ie­nė-Tseb­r iy pa­ tvir­t i­no, kad re­konst­r uo­t i pa­sta­tą be kai­my­nų su­t i­k i­mo lei­d žia­ma tik ta­da, kai tarp sta­t i­n io ir skly­po ri­bos yra ne ma­ž iau kaip trys met­ rai. „Kau­ne yra ne­ma­žai val­dų, kur sta­ti­niai sto­vi la­bai ar­ti skly­pų ri­bų ir ki­tų kai­my­nų sta­ti­nių, to­dėl ten­ ka pra­šy­t i kai­my­nų su­t i­k i­mo dėl re­konst­r uk­ci­jos. Dau­g iau­sia to­k ių val­dų yra Vi­l i­jam­po­lė­je, Alek­so­te. Joms tai­ko­m i tie pa­t ys rei­ka­la­v i­ mai kaip ir ki­t iems“, – sa­kė ve­dė­ja.


6

ketvirtadienis, kovo 14, 2013

nuomonės

Žvilgsnis

Re­fe­ren­du­mų ga­li bū­ti ne vie­nas

Ny­kus „vaiz­dzia­lis“

Jus­ti­nas Ar­gus­tas

Redakcijos skiltis

j.argustas@diena.lt

G

a­li­ma su­reng­ti re­fe­ ren­du­mus ir dėl eu­ro, ir dėl ato­mi­nės elekt­ri­ nės. Ta­čiau jei tu­rė­si­me du­jų ter­mi­na­lą, ato­mi­nės Lie­tu­ vai ga­li ir ne­pri­reik­ti. Juo­lab kad en­tu­ziaz­mo ne­ro­do nei lat­viai, nei es­tai. Taip in­ter­viu tvir­ti­no Sei­mo pir­mi­nin­kas, Dar­bo par­ ti­jos at­sto­vas Vy­das Ged­vi­las.

Justinas Argustas

J

ei pri­klau­sai Dar­bo par­ti­jai (DP), tai Sei­ mo pir­mi­nin­ko po­ste – kaip ka­lė­ji­mo ka­me­ro­je. Ga­li ar­ba sė­dė­ti, ar­ba vaikš­ čio­ti. Tik tiek. Tai per dau­giau nei 100 die­nų įro­dė par­la­men­tui va­do­vau­jan­tis DP at­ sto­vas Vy­das Ged­vi­las. Ant­ras žmo­gus vals­ty­bė­je, li­gos at­ve­ju pa­va­ duo­jan­tis pa­tį Pre­zi­den­tą, „vie­nas iš tri­jų“, jau tre­čią mė­ne­sį že­ria to­kius iš­min­ties per­lus ir ro­do to­kius fo­ku­sus, jog ga­li­ma pa­gal­vo­ti, kad Arū­nas Va­l ins­kas su par­la­men­to pir­mi­n in­ ko dar­bu su­si­tvar­kė ge­riau. Tik sė­dęs į Sei­mo pir­mi­nin­ko krės­lą, kaip, be­je, ir kiek­vie­nas jo pirm­ta­kas, V.Ged­vi­las daug kal­bė­jo apie to­kį šven­tą rei­ka­lą kaip Sei­mo au­to­ri­te­tas ir vi­suo­ me­nės po­žiū­ris į jį. Nes­var­bu, kad nė vie­nam dar ne­pa­vy­ko to Sei­mo rei­tin­go pa­kel­ti. Jau spren­džiant V.Us­pas­ki­cho ir jo bend­ra­žy­ gių tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės klau­si­mą V.Ged­vi­ las įro­dė, kad jam priim­ti­nes­nis V.Us­pas­ki­cho pa­stum­dė­lio vaid­muo. DP ved­lys tą­syk pir­mi­ nin­ką Sei­mo sa­lė­je dre­sa­vo taip, kaip no­rė­jo. Vė­liau se­kė mįs­lin­gi su­si­ti­ki­mai su „Ro­sa­tom“ at­sto­vais, po to – nau­ja Lie­tu­vos už­sie­nio po­ li­ti­kos stra­te­gi­ja, nes, anot V.Ged­vi­lo, „Ame­ri­ ka mums du­jų ne­tie­kia, o elekt­rą, naf­tą ir du­ jas mes per­ka­me iš Ru­si­jos, be to, su šia ša­li­mi tu­ri­me ge­rus eko­no­mi­nius san­ty­kius“.

Bū­da­mas Sei­mo pir­mi­ nin­kas, V.Ged­vi­las ga­li ar­ba klau­sy­ti DP ved­lio, ar­ba ty­lė­ti. Da­bar V.Ged­vi­las pra­bi­lo apie nau­jus re­fe­ren­du­ mus – ir dėl eu­ro, ir dėl ato­mi­nės. Nes­var­bu, kad Vy­riau­sy­bė dar neap­sisp­ren­dė, ką da­ry­ti su jau įvy­ku­sio re­fe­ren­du­mo re­zul­ta­tais. Ži­no­me, kad re­fe­ren­du­mo dėl eu­ro ne­pa­lai­ko nei Pre­zi­den­ tė, nei Mi­nist­ras pir­mi­nin­kas. Ga­liau­siai V.Ged­ vi­las sam­pro­tau­ja, kad, pa­si­sta­čius su­skys­tin­tų du­jų ter­mi­na­lą, nau­jos ato­mi­nės gal ir ne­rei­kia. O kai kas skel­bė, kad V.Ged­vi­las par­la­men­to pir­mi­nin­ko po­ste bus tie­siog neut­ra­li fi­gū­ra. Ma­žiau įdo­mus net už Ire­ną De­gu­tie­nę, tar­si už­pil­das vals­ty­bi­niam po­stui. Nie­kam neužk­ lius. Vis dėl­to V.Ged­vi­las, kad ir kaip ten bū­tų, de ju­re yra ant­ras žmo­gus vals­ty­bė­je. Kiek­ vie­nas vie­šas jo pa­si­sa­ky­mas ga­li bū­ti ver­ti­ na­mas kaip vals­ty­bės po­zi­ci­ja. Ypač – už­sie­ nio ži­niask­lai­dos. Spren­džiant iš pa­sku­ti­nių jo sam­pro­ta­vi­mų, sun­ku pa­sa­ky­ti, ar V.Ged­vi­las tu­ri ko­kių nors sa­va­ran­kiš­kų po­li­ti­nių vek­to­rių. Grei­čiau­siai jis tik įgar­si­na V.Us­pas­ki­cho min­tis. To, ku­ris, anot V.Ged­vi­lo, ne ge­ria, o už­sii­ma jo­ga. Tad, bū­da­mas Sei­mo pir­mi­nin­kas, V.Ged­vi­las ga­li ar­ba klau­sy­ ti DP ved­lio, ar­ba ty­lė­ti. Kaip ka­lė­ji­mo ka­me­ro­je. informacija:

302 250

– Ar­ti­miau­siu me­tu Sei­mas im­sis Ne­rin­gos Venc­kie­nės ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo pro­ce­dū­ros. Ka­da ji ga­li bū­ ti baig­ta? – Ma­nau, ji tik­rai bus baig­ta pa­ čiu ar­ti­miau­siu me­tu. Ko­mi­si­ja baigs sa­vo dar­bą ir pa­teiks iš­va­ das. Tu­ri­me pe­rei­ti vi­sas pro­ce­ dū­ras. Ma­nau, iki ba­lan­džio 1 d. vis­kas tu­rė­tų iš­si­spręs­ti. – Ko­kios po­zi­ci­jos lai­ky­sis jū­sų frak­ci­ja ir jūs? Bal­suo­ si­te už? – Ko­kios po­zi­ci­jos lai­ky­sis frak­ ci­ja, ne­ži­nau, nes ne­tu­rė­jau ga­li­ my­bės apie tai pa­si­kal­bė­ti. Ma­no nuo­mo­ne, vis­ką tu­ri iš­siaiš­kin­ti teis­mai. Tai – tei­sė­sau­gos klau­ si­mas. – Kiek rea­lu, kad Sei­me per po­rą mė­ne­sių pa­vyk­tų iš­ spręs­ti pa­var­džių ra­šy­mo ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis klau­si­mą? Sei­mo vi­ce­pir­mi­ nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las taip yra skel­bęs. – Kol kas ne­ga­liu pa­sa­ky­ti. Ma­ no po­zi­ci­ja dėl var­dų ir pa­var­džių ra­šy­mo to­kia, kad pa­se jas ori­ gi­na­lo kal­ba bū­tų ga­li­ma įra­šy­ti. To­kios pra­kti­kos lai­ko­si lat­viai. Ga­li­me iš jų pa­si­mo­ky­ti. – Pa­ko­men­tuo­ki­te iš­sa­miau sa­vo už­sie­nio po­li­ti­kos kon­ cep­ci­ją. Esa­te sa­kęs, kad rei­kia šil­tin­ti san­ty­kius su Ru­si­ja, nes du­jų iš JAV ne­ per­ka­me. Ko­kia jū­sų už­sie­ nio po­li­ti­kos vi­zi­ja? – Taip, kaip tei­gia­te, ne­sa­kiau. To­kios min­ties ne­bu­vo. Vi­sa­ da kal­bu, kad mū­sų prio­ri­te­tas – ES ir par­tne­rys­tė su JAV, bet aš kal­bu apie tai, kad ener­ge­ti­ kos si­tua­ci­ją Lie­tu­vo­je rei­kia pa­ ge­rin­ti. Nes nuo jos pri­klau­so ir eko­no­mi­nė Lie­tu­vos pa­dė­tis. Dėl to ma­nau, kad su vi­sais kai­my­ nais rei­kia bend­rau­ti pra­gma­ tiš­kai. Aš kal­bė­jau apie tai, kad su vi­ sais kai­my­nais tu­ri­me pa­lai­ky­ti drau­giš­kus san­ty­kius ir tie­siog da­ly­tis tais ener­ge­ti­kos pro­jek­ tais. Gal­būt da­lį elekt­ros rei­kės pirk­ti iš Ru­si­jos, gal mes pa­tys

reklamos skyrius:

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis „Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

eu­ro, gal­būt ir dėl ki­tų rim­tų pro­jek­tų.“ 

jiems par­duo­si­me? Įvai­rūs va­ rian­tai ga­li­mi. – Kaip jūs šia­me kon­teks­ te paaiš­kin­tu­mė­te sa­vo ne­ skelb­tą su­si­ti­ki­mą su Ru­si­ jos ener­ge­ti­kos bend­ro­vės „Ro­sa­tom“ at­sto­vais? – Tas su­si­ti­ki­mas su „Ro­sa­tom“ ne­bu­vo sle­pia­mas. Gal­būt ne­spė­ jo ma­no sek­re­to­ria­tas įtrauk­ti su­si­ti­ki­mo į dar­bot­var­kę. Tą­dien (va­sa­rio 13 d. – red. pa­st.) grį­žau iš Es­ti­jos. Ne­ži­no­jau, ka­da konk­ re­čiai bū­siu Vil­niu­je. Bu­vo la­bai trum­pas vi­zi­tas. Ga­liau­siai – juk „Ro­sa­tom“ už­da­ro mū­sų ato­mi­ nę elekt­ri­nę. „Nu­kem“ yra ant­ri­ nė „Ro­sa­tom“ įmo­nė. – Kai kam tas su­si­ti­ki­mas pa­ si­ro­dė lo­bis­ti­nis. – Ką jūs. Aš net žmo­gaus pa­ var­dės, to „Ro­sa­tom“ at­sto­ vo, ne­ga­lė­jau pa­sa­ky­ti iš kar­to. Man rei­kė­jo bėg­ti pa­siim­ti vi­zi­ ti­nės kor­te­lės pa­žiū­rė­ti, ko­kia jo pa­var­dė. Jis paaiš­ki­no, kad mes ga­lė­tu­me pre­kiau­ti elekt­ra. Jei, tar­ki­me, sta­ty­si­me ato­mi­nę, ga­ lė­tu­me elekt­rą par­duo­ti. O jei jie pa­sta­tys ato­mi­nes Ka­li­ning­ra­de ir Bal­ta­ru­si­jo­je – elekt­rą pirk­ti. „Ro­sa­tom“ at­sto­vas pa­kar­to­jo, kad tas ato­mi­nių elekt­ri­nių sta­ ty­bas už­baigs. Ga­liau­siai anks­ čiau ar vė­liau žiū­rė­si­me, jei ne­ sta­ty­si­me ato­mi­nės, ar ge­riau pirk­ti elekt­rą iš Šve­di­jos, ar iš Ru­si­jos? O gal jiems ge­riau par­ duo­ti, jei tu­rė­si­me per­tek­lių. – Ko­kia jū­sų par­ti­jos ir jū­sų po­zi­ci­ja dėl ato­mi­nės elekt­ ri­nės? – Vi­sos par­ti­jos po­zi­ci­jos ne­ga­ liu pa­sa­ky­ti. Kai bu­vo prii­ma­ mas ato­mi­nės elekt­ri­nės įsta­ty­mo pro­jek­tas, mes pa­siū­lė­me ke­tu­ris pa­pil­dy­mus ir pa­skui bal­sa­vo­me

už ato­mi­nę ener­ge­ti­ką. Ta­čiau par­ti­jo­je dar ne­priė­mė­me spren­ di­mo, ar sta­ty­ti elekt­ri­nę. Da­bar si­tua­ci­ja su­dė­tin­ga. Bu­ vau nu­va­žia­vęs į Es­ti­ją ir Lat­vi­ją, klau­siau, ar jų vals­ty­bės ne­no­rė­tų pri­si­dė­ti pa­čio­je Vi­sa­gi­no ato­mi­ nės elekt­ri­nės pro­jek­to pra­džio­je. Šiurkš­čiai su­skai­čia­vus, tai kai­ nuo­tų 700 mln. li­tų. Ta­čiau lat­ viai ir es­tai ne­no­ri pri­si­dė­ti prie šio pro­jek­to pa­čio­je pra­džio­je. Tai­ gi vi­sas krū­vis mums vie­niems.

Aš ne­pri­si­me­nu, ka­da jis gė­rė. Tiek me­tų jį pa­žįs­tu. Ne­ są­mo­nės vi­siš­kos, ir man pyk­tį ke­lia to­kie svars­ty­mai. Fi­nan­si­nės ga­li­my­bės pa­sta­ty­ ti ato­mi­nę elekt­ri­nę la­bai ma­žos. Tad rei­kia ieš­ko­ti ki­tų ga­li­my­ bių. Ki­tas da­ly­kas: jei pa­sta­ty­si­ me su­skys­tin­tų­jų du­jų ter­mi­na­lą, gal ne­bus ir to­kio nau­jos ato­mi­ nės po­rei­kio. – Ša­lies va­do­vė yra už­si­ mi­nu­si, kad dėl ato­mi­nės elekt­ri­nės sta­ty­bų ir vėl bū­ tų ga­li­ma at­si­klaus­ti per re­ fe­ren­du­mą ar ki­taip. Pri­tar­ tu­mė­te tam? – Ko­dėl gi ne. Ga­li­ma su­reng­ ti. Vi­są­laik žmo­nių rei­kia pa­ si­klaus­ti. Nė­ra blo­gas žings­nis tai, kad rei­kia klaus­ti. Dau­ge­liu klau­si­mų rei­kia at­si­klaus­ti. Gal­ būt ir dėl eu­ro, gal­būt ir dėl ki­tų rim­tų pro­jek­tų. Ko­dėl gi ne? – Ko­dėl ir dėl eu­ro? – Aš nie­ko ne­sa­kau. Eu­ras mums rei­ka­lin­gas ir tai duo­tų nau­

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

dos vals­ty­bei, nes ir da­bar eu­ras pri­riš­tas prie li­to. Di­de­lių po­ky­ čių ne­bū­tų. – Kaip jūs ver­ti­na­te vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­si­ro­džiu­sius svars­ ty­mus, esą Vik­to­ras Us­pas­ ki­chas, jū­sų par­ti­jos ly­de­ris, gal­būt var­to­ja ko­kai­ną? – Di­džiau­sia ne­są­mo­nė. Jei taip bū­tų man, aš iš pyk­čio pa­duo­ čiau tuos žmo­nes į teis­mą, ku­ rie apie tai ra­šo. Pa­žįs­tu par­ti­jos ly­de­rį la­bai se­niai, nuo pat par­ ti­jos įsi­kū­ri­mo. Jis jo­ga už­sii­ma, spor­tuo­ja, bė­gio­ja, svei­kai gy­ve­ na. Tai ne­są­mo­nė. Jis tik­rai stip­ rių ner­vų žmo­gus, aš to­kio puo­li­ mo neat­lai­ky­čiau. – Gal jūs tuo­met ga­li­te pa­sa­ ky­ti, kas tą­nakt, kai V.Us­pas­ ki­chas bu­vo iš­vež­tas į li­go­ni­ nę, at­si­ti­ko. Vėl­gi kal­ba­ma, kad jis tą­nakt į kli­ni­kas at­ vež­tas gir­tas. – Ne­są­mo­nės di­džiau­sios. Ir to­ kius da­ly­kus ra­šy­ti. Aš ne­pri­si­ me­nu, ka­da jis gė­rė. Tiek me­tų jį pa­žįs­tu. Ne­są­mo­nės vi­siš­kos, ir man pyk­tį ke­lia to­kie svars­ty­ mai. Į to­kius klau­si­mus neat­sa­ ki­nė­čiau. Jis į teis­mus vaikš­čio­jo nuo ry­to iki va­ka­ro. Ko­kia įtam­ pa! Aš bū­čiau neat­lai­kęs, ma­ne bū­tų pri­bai­gę. – Ar jums priim­ti­na, kad nau­ jo­jo po­li­ti­nio da­ri­nio – su­si­ jun­gus Dar­bo bei Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­joms – ved­ liu bū­tų Rolandas Pak­sas? – Apie tai ne­gal­vo­ju. Ma­no as­ me­ni­ne nuo­mo­ne, ga­li bū­ti ke­li kan­di­da­tai ir su­va­žia­vi­me ga­li­ me iš ke­lių kan­di­da­tų pa­si­rink­ti par­ti­jos ly­de­rį. Bet tai tik ma­no nuo­m o­n ė. Koks bus spren­d i­ mas, pri­klau­sys nuo ki­tų par­ ti­jos na­rių.

Laiškai neatspindi dienraščio redakcijos nuomonės.

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

„„Po­zi­ci­ja: Sei­mo pir­mi­nin­kas V.Ged­vi­las įsi­ti­ki­nęs, kad vi­są­laik žmo­nių rei­kia at­si­klaus­ti: „Gal­būt ir dėl

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261 302 243

LIETUVA, Ekonomika: Justinas Argustas –

Menas ir Pramogos: (8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 SPORTAS: Romas Poderys – Marius Bagdonas – Balys Šmigelskas – 

302 258 302 259 (8 5) 219 1383

Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

302 263

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1380

Ratai:

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

302 265

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raidėmis

Arūnas Andriuškevičius –

302 260

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS:

SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114

302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228


7

KetvirtADIENIS, kovo 14, 2013

lietuva naudosis so­cia­li­niais tink­lais

Pen­sijų skai­čiuoklės fias­ko

Vy­riau­sybė tre­čia­dienį vy­ku­sia­me pa­si­ta­ ri­me pri­tarė siū­ly­mui so­cia­li­niuo­se tink­ luo­se kon­sul­tuo­tis su gy­ven­to­jais dėl siū­ lomų spren­dimų ir kur­ti vieną Vy­riau­ sybės po­rtalą. Va­di­na­ma­jai elekt­ro­ni­nei de­mok­ra­ti­jai Vy­riau­sybė turėtų skir­ti 2,5– 5 mln. litų. Siūloma, kad už projektus bū­ tų atsakinga Ministro pirmininko tarnyba kartu su Informacinės visuomenės plė­ tros komitetu.

So­cia­linės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ jos tre­čia­dienį pri­sta­ty­ta pro­gno­zuo­ja­mos pen­si­jos skai­čiuoklė pen­si­ju­sis­te­ma.lt jau po ke­lių va­landų nu­sto­jo veik­ti. Gyvento­ jai turi apsispręsti, ar jiems grįžti į „So­ drą“, ar toliau kaupti privačiuose pensijų fonduose ankstesnėmis sąlygomis, ar tęs­ ti kaupimą papildomai primokant savo lė­ šomis ir gaunant papildomą įmoką iš vals­ tybės biudžeto.

„„Abejoja: did­žiųjų Lie­tu­vos miestų aso­cia­cijos idėją Kauno valdžia ver­ti­na at­sar­giai. 

21

mln. litų

vertės pa­ra­mos JAV su­teiks Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei šie­met.

Tomo Raginos nuo­tr.

Re­gi did­žiųjų miestų sąjungą

Lie­tu­vo­je grei­tu lai­ku ga­li at­si­ras­ti dar vie­na aso­cia­ci­ja, ar­ba did­žiųjų miestų sąjun­ga. Aiš­ki­na­ma, esą taip bus dar ge­riau gi­na­mi miestų in­te­re­sai. Ta­čiau ne visų did­žiųjų miestų me­rai to­kie en­tu­zias­tin­gi. Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Ini­cia­ty­va – iš Klaipė­dos

Jei Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja did­žiųjų miestų – Vil­niaus, Kau­no, Klaipė­dos, Šiau­lių ir Pa­nevė­ žio – in­te­resų ne­gi­na, rei­kia bur­ tis į naują da­rinį. To­kią idėją iškėlęs Klaipė­dos vi­ce­me­ras, Li­be­ralų sąjūdžio na­rys Artū­ras Šul­cas, ne­ tru­ko su­lauk­ti ko­legų iš kitų miestų pri­ta­ri­mo. „Su­si­jung­ti į at­skirą aso­cia­ciją būti­na, nes da­bar­tinė­je, va­do­vau­ ja­mo­je Ri­čar­do Ma­li­naus­ko, Drus­ ki­ninkų me­ro, do­mi­nuo­ja mažųjų sa­vi­val­dy­bių in­te­re­sai. Did­žiųjų miestų in­te­re­sai ne­gi­na­mi. Tai­gi turė­da­mi sa­vo aso­cia­ciją galė­tu­me ge­riau gin­ti sa­vo in­te­re­sus. Siek­ ti tei­sin­go biud­že­to pa­skirs­ty­mo ir kitų di­des­niems mies­tams ak­tua­ lių pro­blemų spren­di­mo“, – ar­gu­ men­tus dėlio­jo A.Šul­cas.

Po­li­ti­ko nuo­mo­ne, di­die­ji mies­ tai tu­ri pa­tys pa­si­rūpin­ti sa­vo in­te­ re­sais, o ne lauk­ti, kol kas nors tai pa­da­rys už juos. Ge­riau­sia tai įgy­ ven­din­ti di­die­siems mies­tams su­ si­vie­ni­jus. To­kia min­ti­mi per Sa­vi­ val­dy­bių aso­cia­ci­jos su­va­žia­vimą pa­si­da­lijęs A.Šul­cas su­laukė pri­ ta­ri­mo.

re­no­va­ci­ja. Bet, mūsų nuo­mo­ne, vals­tybė ne­ga­li vi­siems vie­no­dai iš­da­ly­ti lėšų, kaip kad yra da­bar. Ga­liau­siai ne­ga­li būti taip, kad in­ ves­ti­ci­jos eitų tik į Vil­nių. Esa­me su ko­le­go­mis ap­si­tarę dėl tos sąjun­ gos. Per pa­va­sarį būtų ga­li­ma pa­ reng­ti įsta­tus“, – kalbė­jo Šiau­lių mies­to me­ras.

At­sis­kir­ti ne­ža­da

Vi­ta­li­jus Sat­ke­vi­čius:

Šiau­lių me­ras Jus­ti­nas Sar­kaus­ kas sa­ko pri­ta­riąs klaipė­die­čių po­li­ tikų iš­kel­tai idė­jai. So­cial­de­mok­ratų par­ti­jai pri­klau­san­tis po­li­ti­kas ne­tgi ma­no, kad šį pa­va­sarį būtų ga­li­ma pa­reng­ti nau­jo da­ri­nio įsta­tus – tai­gi idėją įgy­ven­din­ti dar šiais me­tais. „Idė­jai pri­ta­riu. Ša­lies vys­tymą­ sis pri­klau­so nuo did­žiųjų miestų plėtros. Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ ja – di­delė or­ga­ni­za­ci­ja. Ne­ža­da­me nuo jos at­si­skir­ti. Visų miestų bei ra­jonų pro­ble­mos bend­ros – kultū­ ra, spor­tas, inf­rast­ruktū­ra, namų

Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja ne vi­sa­da gi­na did­žiųjų miestų in­te­re­sus. Bet taip bu­vo vi­sa­da. To­kia tie­siog sis­te­ma. Jis pri­dėjo, kad to­kia miestų sąjun­ga pa­dėtų dar ko­ky­biš­kiau ir pra­smin­giau įgy­ven­din­ti re­gio­ninę po­li­tiką.

Po­pie­ri­nis da­ri­nys

Vis dėlto ne visų miestų me­rai to­ kie en­tu­zias­tin­gi. Ar tai ne­bus po­ pie­ri­nis da­ri­nys, kaip kad Vil­niaus ir Kau­no dvi­mies­tis? „Vy­riau­sybė bend­rau­ja su Sa­vi­ val­dy­bių aso­cia­ci­ja, jos nuo­monės klau­sia. Jei­gu bus dvi or­ga­ni­za­ci­jos, ku­ri bus pri­pa­žin­ta? Ži­no­ma, idėją rei­kia svars­ty­ti, ta­čiau tai – ta­ry­ bos klau­si­mas. Su­tin­ku, kad Sa­vi­ val­dy­bių aso­cia­ci­ja ne vi­sa­da gi­na did­žiųjų miestų in­te­re­sus. Bet taip bu­vo vi­sa­da. To­kia tie­siog sis­te­ ma“, – aiš­ki­no Pa­nevė­žio mies­to me­ras Vi­ta­li­jus Sat­ke­vi­čius. Kon­ser­va­to­riaus tei­gi­mu, Lie­tu­ vo­je svars­ty­ta daug gerų idėjų, ta­ čiau did­žio­ji da­lis jų taip ir lik­da­vo po­pie­riu­je. „Mes ir­gi daug svarstė­ me, pa­vyzd­žiui, apie Pa­nevė­žio ir Šiau­lių ar Pa­nevė­žio ir Kėdai­nių dvi­miestį, ta­čiau nu­sprendė­me, kad pra­smin­giau stip­rin­ti mies­to bei ra­ jo­no sim­biozę“, – dėstė me­ras. Pri­mintų tar­pu­karį

Kau­no me­ras And­rius Kup­čins­ kas pri­minė, kad did­žiųjų miestų sąjun­gos idė­ja ne­nau­ja. Toks da­ri­ nys bu­vo tar­pu­ka­riu. „Ta idė­ja iš nau­jo ke­lia­ma. Pir­ mo­sios Res­pub­li­kos lai­kais bu­vo Lie­tu­vos miestų sąjun­ga, įsteig­ta

Kau­no bur­mist­ro Jo­no Vi­lei­šio. Ir ta­da do­mi­na­vo po­žiū­ris, kad vie­ nos pro­ble­mos – mies­tuo­se, ki­tos – vals­čiuo­se. Tai­gi is­to­riš­kai tai ne­būtų nau­ja“, – pri­minė A.Kup­ čins­kas. Klaipė­dos ir Šiau­lių po­li­tikų pa­ lai­komą idėją jis ver­ti­na at­sar­giai. A.Kup­čins­ko nuo­mo­ne, gin­ti sa­ vo in­te­re­sus di­die­ji mies­tai ga­li ir ki­tais būdais, ne­būti­nai vie­ny­da­ mie­si į naują aso­cia­ciją. „Ga­li­ma ir da­bar­tinė­je Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ jo­je veik­ti drau­ge. Pa­vyzd­žiui, galėtų būti su­bur­ta ko­kia nors did­žiųjų miestų dar­bo grupė. Taip, did­mies­ čių pro­ble­ma­ti­ka vi­sai ki­to­kia: ir ši­ lu­mos ūkis, ir gat­vių prie­žiū­ra, kai tik­rai ne­pro­por­cin­gai skirs­to­mos lėšos. Bet ar ver­ta steig­ti dar vieną da­rinį – ad­mi­nist­ra­vi­mas kiek kai­ nuos... Dar rei­kia ge­rai apie tai pa­ gal­vo­ti“, – svarstė Kau­no me­ras. Vil­niaus me­ras Artū­ras Zuo­kas į tokį da­rinį taip pat sakė žiūrįs po­ zi­ty­viai. „Ini­cia­ty­va su­jung­ti did­žiuo­sius mies­tus į at­skirą aso­ cia­ciją yra ver­ta dėme­sio. Did­ žiųjų ir mažųjų miestų pro­ble­mos ir jų spren­di­mo būdai la­bai skir­ tin­gi. Šian­dien did­žiųjų miestų pro­ble­mos daž­nai lai­ko­mos ant­ raeilė­mis, de­ja“, – te­pa­sakė sos­ tinės va­do­vas.


8

KetvirtADIENIS, kovo 14, 2013

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Par­ti­jas sle­gia rin­kimų sko­los

Va­kar Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) pa­ skelbė, kad po Nep­ rik­lau­so­mybės at­ kūri­mo iš­vy­ku­ siems ir ki­tos ša­lies pi­lie­čiais ta­pu­siems lie­tu­viams ne­ga­ li­ma turė­ti ir Lie­tu­ vos pi­lie­tybės.

Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Per­nai vykę Sei­mo rin­ki­mai ne tik iš­tuš­ti­no par­tijų iž­dus, bet ir užnėrė skolų kilpą. Per mi­li­joną litų – dau­giau­sia iš visų po­li­ti­nių jėgų – li­ko sko­lin­ga mi­li­jo­nie­riaus Vik­to­ro Us­pas­ki­cho Dar­bo par­ti­ ja (DP). Gelbės do­ta­ci­ja

„„Nuosp­ren­dis: po Nep­rik­lau­so­mybės emig­ra­vu­siems lie­tu­viams, no­

rin­tiems turė­ti ir Lie­tu­vos, ir ki­tos ša­lies pi­lie­tybę, lie­ka pa­sku­tinė vil­ tis – re­fe­ren­du­mas. Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Dvi­gu­ba pi­lie­tybė – tik pa­kei­tus Kons­ti­tu­ciją Išei­tis – re­fe­ren­du­mas

Anot KT, ne­pa­kei­tus Kons­ti­tu­ci­jos, po Nep­rik­lau­so­mybės at­kūri­mo iš­vy­ku­siems lie­tu­viams ne­ga­li­ma įsta­ty­mu iš­sau­go­ti Lie­tu­vos pi­lie­ tybės, jei jie įgi­jo už­sie­nio ša­lies pi­lie­tybę. Toks išaiš­ki­ni­mas reiš­ kia, kad nau­jo­sios kar­tos emig­ran­ tai dvi­gubą pi­lie­tybę galėtų turė­ti, tik jei re­fe­ren­du­mu būtų pa­keis­ta Kons­ti­tu­ci­ja. „Re­fe­ren­du­mu ne­pa­kei­tus Kons­ ti­tu­ci­jos 12 straips­nio 2 da­lies, įsta­ty­mu ne­ga­li būti nu­sta­ty­tas Pre­zi­dentės nu­ro­dy­tas tei­si­nis re­ gu­lia­vi­mas“, – tei­gia KT, at­sa­ky­ da­mas į Pre­zi­dentės klau­simą dėl dvi­gu­bos pi­lie­tybės iš­vy­ku­siems iš Lie­tu­vos po Nep­rik­lau­so­mybės at­kūri­mo. Liūd­nos ži­nios I.To­bias

Pre­zi­dentės Da­lios Gry­baus­kaitės pa­tarė­ja Indrė Pu­ka­na­sytė sa­ kė, kad tre­čia­dienį pa­skelb­tas KT išaiš­ki­ni­mas ne­su­tei­kia pa­grin­do išim­ties tvar­ka su­teik­ti Lie­tu­vos pi­lie­tybę ame­ri­kie­tei le­do šokė­

jai Isa­bel­lai To­bias, ku­riai ji būti­ na, kad su Dei­vi­du Stag­niū­nu ga­ lėtų at­sto­vau­ti mūsų ša­liai So­čio olim­pinė­se žai­dynė­se. „Ka­dan­gi tu­ri būti ypa­tin­gi ne­ gin­či­ja­mi esa­mi, o ne būsi­mi nuo­ pel­nai ir in­teg­ra­vi­ma­sis į Lie­tu­vos vi­suo­menę, pa­gal da­bar ga­lio­jantį tei­sinį re­gu­lia­vimą spren­di­mas lik­ tų toks pa­ts“, – žur­na­lis­tams tei­ gė pa­tarė­ja. Kaip sakė teis­mo pir­mi­nin­kas Ro­mual­das Kęstu­tis Ur­bai­tis, pi­ lie­tybės su­tei­ki­mui išim­ties tvar­ka ga­li­ma nu­ma­ty­ti ki­to­kius pa­grin­ dus, nei su­tei­kiant pi­lie­tybę natū­ ra­li­za­ci­jos pa­grin­du, – taip Lie­tu­ vos pi­lie­tybę ga­li gau­ti as­me­nys, ku­rie pa­sta­ruo­sius 10 metų gy­ve­ no mūsų ša­ly­je, yra iš­laikę lie­tu­ vių kal­bos eg­za­miną ir ati­tin­ka ki­ tus kri­te­ri­jus. Pre­zi­dentė D.Gry­baus­kaitė į KT kreipė­si po to, kai va­sarį jos spren­ di­mas ne­su­teik­ti Lie­tu­vos pi­lie­ tybės I.To­bias su­kėlė daug dis­ku­ sijų vie­šo­jo­je erdvė­je. Ne­su­teik­ti ame­ri­kie­tei Lie­tu­vos pi­lie­tybės re­

ko­men­da­vo ir Pi­lie­tybės rei­kalų ko­mi­si­ja. Ne­tin­ka sąly­gos

Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­menės (PLB) pir­mi­ninkė Vi­da Ban­dis ma­no, kad sie­kiant įtei­sin­ti dvi­ gubą pi­lie­tybę reikės reng­ti re­fe­ ren­dumą, ta­čiau pir­miau turės būti su­švel­nin­ti rei­ka­la­vi­mai Kons­ti­tu­ ci­jos nuo­statų kei­ti­mui. Pa­sak V.Ban­dis, PLB ir to­liau sieks dvi­gu­bos pi­lie­tybės įtei­si­ni­ mo, ta­čiau „da­bar reikės ei­ti ki­tu ke­liu“. Da­bar įsta­ty­mas nu­ma­to, kad Kons­ti­tu­ci­jos nuo­statą dėl pi­ lie­tybės ga­li­ma pa­keis­ti, jei­gu tam pri­tartų dau­giau kaip pusė pi­lie­čių, tu­rin­čių rin­kimų teisę ir įra­šytų į rinkėjų sąra­šus. V.Ban­dis nuo­mo­ ne, minė­toms nuo­sta­toms pa­keis­ ti pa­kaktų ir to­kio re­fe­ren­du­mo, ku­ria­me spren­di­mas būtų priim­ tas pa­pras­ta bal­suo­tojų dau­gu­ma, skai­čiuo­jant tik at­ėju­sius bal­suo­ti, o ne vi­sus bal­sa­vi­mo teisę tu­rin­ čius rinkė­jus.

Sko­la ne ro­na – neuž­gy­ja. Šią lie­ tu­vių liau­dies pa­tarlę pui­kiai ži­ no dau­ge­lio po­li­ti­nių par­tijų fi­ nan­si­nin­kai. Ta­čiau nuo rin­kimų li­ku­sių skolų po­li­tinės par­ti­jos grąžin­ti ne­sku­ba, nors jau pra­ bėgo trys mėne­siai. Vienų par­ tijų sko­los sie­kia vos ke­lias­de­šimt tūkstan­čių, o kai ku­rių – dau­giau nei mi­li­joną litų. Įsis­ko­li­ni­mo re­kor­di­ninkė – V.Us­pas­ki­cho va­do­vau­ja­ma DP. Nors pir­ma­ja­me Sei­mo rin­kimų tu­re būtent DP laimė­jo dau­giau­siai man­datų, re­gis, DP at­sto­vai iš­lei­do dau­giau pi­nigų, nei turė­jo. 1,215 mln. litų. Tiek, Vy­riau­sia­jai rin­kimų ko­mi­si­jai (VRK) pa­teik­ tais duo­me­ni­mis, rin­kimų skolų tu­ri DP. Vis dėlto jos at­sto­vai tam per daug reikšmės ne­tei­kia. „Ži­ nau, kad yra sko­la, bet ko­kio dyd­ žio – ne­ga­liu pa­sa­ky­ti. Pla­nuo­ja­ me grąžin­ti, kai gau­si­me biud­že­to do­ta­ciją“, – paaiš­ki­no DP vi­ce­pir­ mi­nin­kas Vy­tau­tas Gap­šys. Įžvel­gia sis­te­mos ydas

Sko­l i­n inkų sąra­š e yra ir Artū­ ro Zuo­ko va­do­vau­ja­ma po­li­tinė

sąjun­ga „Taip“. VRK duo­m e­ ni­m is, „Taip“ po rin­k imų li­ko sko­lin­ga dau­giau nei 647 tūkst. litų. „Ži­n au, kad tu­r i­m e skolų. Su pa­slaugų teikė­jais mes esa­ me su­darę su­tar­tis ir tas skolų grąži­ni­mas tvar­kin­gai vyks­ta“, – aiš­ki­no „Taip“ vi­ce­pir­mi­nin­ kas Mi­ros­l a­vas Mon­ke­v i­č ius. Po­li­ti­kas pa­brėžė, kad da­bar­tinė par­tijų fi­nan­sa­vi­mo sis­te­ma ne­ pa­lan­ki jau­noms po­li­tinėms jė­ goms ir ska­ti­na senųjų par­tijų vien­val­dystę. Sąjun­ga „Taip“ gaus kuk­lią vals­tybės do­ta­ciją. „Taip, mus pa­lie­ka už brūkšnio. Iš vals­tybės pa­ra­mos nėra ar­ba vi­sai jos nėra. Sis­te­ma ydin­ga“, – sakė jis. Įsis­ko­li­no sąmo­nin­gai

Be­maž pusę mi­li­jo­no litų skolų, VRK pa­teik­tais duo­me­ni­mis, tu­ ri Vals­tie­čių ir ža­liųjų sąjun­ga. Ši po­li­tinė jėga Sei­mo rin­ki­muo­se teiš­ko­vo­jo vos vieną man­datą. Ramū­nas Kar­baus­kis, po­li­tinės par­ti­jos va­do­vas, teigė, kad sko­ los ar­ti­miau­siu me­tu bus grąžin­ tos – lau­kia­ma vals­tybės do­ta­ci­ jos. „Nie­ko ne­pla­nuo­to nėra. Tai pla­nuo­tas trūku­mas (sko­la – red. pa­st.). Turė­jo­me su­tar­tis, ku­rio­ se nu­ro­dy­ta, kad mokė­ji­mai bus ati­dėti iki pir­mo pus­me­čio vals­ tybės do­ta­ci­jos. Jos lau­kia­me, iš jos ir pa­deng­si­me“, – nu­rodė R.Kar­baus­kis. Po­li­ti­ko tei­gi­mu, vals­tie­čiai iš VRK šie­met ga­li tikė­tis apie 1 mln. litų sie­kian­čios do­ta­ci­jos.

BNS, KD inf.

„„Pa­mo­kos: nors pir­ma­ja­me Sei­mo rin­kimų tu­re būtent DP laimė­jo

dau­giau­sia man­datų, jos at­sto­vai iš­lei­do dau­giau pi­nigų, nei turė­jo.„ 

„Fo­to­die­nos“ / Dmit­ri­jaus Rad­lins­ko nuo­tr.

Po­li­ti­nių par­tijų rin­kimų sko­los (tūkst. litų) DP Sąjun­ga „Taip“ Vals­t ie­čių ir ža­liųjų sąjun­ga Žmo­nių par­ti­ja De­mok­ra­tinė dar­bo ir vie­nybės par­ti­ja Tėvynės sąjun­gaLie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai Li­be­ralų sąjūdis So­cial­de­mok­ratų par­ti­ja Li­be­ralų ir cent­ro sąjun­ga Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas „Drąsos ke­lias“

1,216 647 474 265 64 55 44 29 29 10 9 Šal­ti­nis: Vy­riau­sio­ji rin­kimų ko­mi­si­ja


9

ketvirtadienis, kovo 14, 2013

pasaulis Pri­pa­ži­no ­ kal­tu

No­ri nau­jų ­ de­ry­bų

28 me­tų Niu­jor­ko po­li­ci­nin­kas Gil­ber­to Val­le’as ant­ra­die­nį bu­vo pri­pa­žin­tas kal­tu dėl pla­nų grob­ti jau­nas mo­te­ris ir val­gy­ti jų mė­są. Po­li­ci­nin­kui ka­ni­ba­lui gre­sia lais­ vės atė­mi­mas iki gy­vos gal­vos. G.Val­le’o ad­vo­ka­tai tvir­ti­no, kad po­li­ci­nin­kas tė­ra kal­tas dėl to, jog da­li­jo­si in­ter­ne­te ekst­re­ ma­lio­mis sek­sua­li­nė­mis fan­ta­zi­jo­mis, nar­ šy­da­mas va­di­na­mo­sios mir­ties po­rnog­ra­ fi­jos tink­la­la­pius.

Eu­ro­pos Par­la­men­tas va­kar pa­ra­gi­no su­ reng­ti nau­jas de­ry­bas dėl di­de­lius gin­čus kurs­tan­čio ES il­ga­lai­kio biu­dže­to, dėl ku­ rio Bend­ri­jos ly­de­riai su­si­ta­rė per vir­šū­nių su­si­ti­ki­mą praei­tą mė­ne­sį. Per va­sa­rį vy­ ku­sį vir­šū­nių su­si­ti­ki­mą ly­de­riai su­si­ta­rė ap­ri­bo­ti ES ša­lių į bend­rą iž­dą su­mo­ka­mą su­mą iki 908,4 mlrd. eu­rų, nu­sta­tant 960 mlrd. eu­rų ab­so­liu­čias ri­bas iš­lai­dų įsi­pa­ rei­go­ji­mams.

6

tūkst.

ne­gy­vų kiau­lių iš­trauk­ta iš Ki­ni­jos Huang­pu upės, ku­ri mai­ti­na van­de­niu Šan­cha­jų.

Va­ti­ka­ne – per­mai­nų vė­jai Bal­ti dū­mai iš Siks­to kop­ly­čios ka­mi­no – tai nau­jo Ka­ta­li­kų baž­ny­čios is­to­ri­jos eta­po pra­džia. Eta­po, per ku­rį Va­ti­ka­nui vėl rei­kia at­si­gręž­ti vei­du į pa­sau­lį. Rei­kia cha­riz­ma­tiš­ko ly­de­rio

Kri­zę iš­gy­ve­nan­čiai Ka­ta­li­kų baž­ ny­čiai rei­kia cha­riz­ma­tiš­ko ly­de­rio – to­kio, koks bu­vo 27 me­tus po­pie­ žia­vęs Jo­nas Pau­lius II. Bet ne ke­ liau­nin­ko, o ryž­tin­go re­for­ma­to­ riaus. Iš nau­jo po­pie­žiaus ti­ki­ma­si, kad jis iš­ves Baž­ny­čią iš kri­zės ir ją rea­ bi­li­tuos. Be­ne­dik­tas XVI sten­gė­si ženg­ti ke­liu, pra­min­tu jo pirm­ta­ko Jo­no Pau­liaus II. Bet pa­sau­lis pa­ si­kei­tė, ir anks­čiau ar vė­liau iš­kils Baž­ny­čios re­for­mos klau­si­mas. Da­bar vie­na pir­mų­jų nau­jo po­ pie­žiaus už­duo­čių bus su­grą­žin­ti pa­si­ti­kė­ji­mą Baž­ny­čia po pa­sta­ro­jo de­šimt­me­čio skan­da­lų vir­ti­nės. Tai ir „Va­ti­Leaks“, at­sklei­dęs ne­ma­lo­ nių de­ta­lių iš Va­ti­ka­no gy­ve­ni­mo, ir įtar­ti­ni Va­ti­ka­no ban­ko rei­ka­ lai, ir skan­da­las dėl ku­ni­gų pe­do­ fi­lų bei pa­vė­luo­ta Šven­to­jo Sos­to reak­ci­ja į tai. Baž­ny­čia at­ro­do kur­čia

Nu­si­vy­li­mas Baž­ny­čia, nu­vil­ni­jęs per Eu­ro­pą ir Jung­ti­nes Vals­ti­jas, bet šiek tiek kom­p en­s uo­ja­m as Af­r i­ko­je bei Lo­ty­n ų Ame­r i­ko­ je, vis dėl­to kurs­to pa­si­ti­kė­ji­mo kri­zę. Prie to pri­si­de­da ir Va­ti­ka­ no ne­ge­bė­ji­mas pri­si­tai­ky­ti prie nau­j ų rea­l i­j ų, ku­r ios ke­l ia pla­ čias dis­ku­si­jas vi­suo­me­nė­je: ho­ mo­sek­s ua­l ų san­t uo­kos, abor­tai

ir kont­ra­cep­ci­ja, dva­si­nin­kų ce­ li­ba­tas bei mo­te­rų įšven­ti­ni­mas į ku­ni­gus. Apk­lau­sos ro­do, kad 73 pro­c. ka­ta­li­kų pa­si­ruo­šę leis­ti dva­si­nin­ kams tu­rė­ti šei­mą, o 67 pro­c. ne­ prieš­ta­rau­tų, kad mo­te­rys ga­lė­tų tap­ti ku­ni­gė­mis. Bet Baž­ny­čia ap­ si­me­ta esan­ti kur­čia.

Ar su­ge­bės nau­jas po­pie­žius pa­ju­din­ ti Baž­ny­čią iš mir­ties taš­ko? Tam jam rei­ kės ryž­to, cha­riz­mos ir di­de­lių pa­stan­gų. Prieš 50 me­tų Ant­ra­sis Va­ti­ka­no su­si­rin­ki­mas at­vė­rė Ka­ta­li­kų baž­ ny­čiai nau­jus ho­ri­zon­tus ir pa­su­ko ją vei­du į šiuo­lai­ki­nį pa­sau­lį bei kul­tū­ rą. Bet per šį pu­sę am­žiaus dau­ge­lis klau­si­mų, iš­kel­tų per Ant­rą­jį Va­ti­ka­ no su­si­rin­ki­mą, li­ko neišsp­ręs­ti. Be­ne­dik­tas XVI ne­se­niai pa­ reiš­kė, kad tre­čia­jam Va­ti­ka­no su­ si­rin­ki­mui lai­kas dar nea­tė­jo. Ar su­ge­bės nau­jas po­pie­žius pa­ju­ din­ti Baž­ny­čią iš mir­ties taš­ko ir at­ver­ti jai ke­lią į atei­tį? Tam jam rei­kės ryž­to, cha­riz­mos ir di­de­lių pa­stan­gų.

„„Tiks­las: vie­na pir­mų­jų nau­jo po­pie­žiaus už­duo­čių bus su­grą­žin­ti pa­si­ti­kė­ji­mą Baž­ny­čia po pa­sta­ro­jo de­

šimt­me­čio skan­da­lų vir­ti­nės. 

Ku­ri­ja sto­ko­ja skaid­ru­mo

Prieš konk­la­vą bu­vo ne­ma­žai kal­ bė­ta apie Baž­ny­čios ad­mi­nist­ra­ci­ jos re­for­mą. Vo­kie­ti­jos kar­di­no­las Wal­te­ris Kas­pe­ris sa­kė, kad Baž­ ny­čios val­dy­mas tu­rė­tų bū­ti ho­ri­ zon­ta­les­nis ir ko­le­gia­les­nis. „Ku­ri­ja tu­ri bū­ti at­nau­jin­ta iš pa­ ma­tų, ji ne­tu­ri bi­jo­ti skaid­ru­mo“, – aiš­ki­no kar­di­no­las. Jis taip pat tei­gė, kad Baž­ny­čia tu­ rė­tų iš­si­lais­vin­ti iš Ro­mos cent­ra­liz­

mo, bet pri­dū­rė, kad stip­rus cent­ras sa­vai­me ne­reiš­kia cent­ra­liz­mo. „Mes tu­rė­tu­me ati­džiai įver­tin­ ti Ku­ri­jos dar­bą pa­sta­rai­siais me­ tais“, – sa­kė Tek­sa­so ar­ki­vys­ku­pas Da­nie­lis Di­Nar­do. Jam pri­ta­rė ir ki­ ti JAV kar­di­no­lai Ti­mot­hy Do­la­nas ir Sea­nas Pat­ric­kas O’Mal­ley. Per­nai į vie­šu­mą pa­te­kę slap­ti do­ku­men­tai at­sklei­dė ko­rup­ci­ją ir kva­li­fi­ka­ci­jos trū­ku­mą tarp Va­ti­ka­ no sie­nų, taip pat aukš­čiau­sių Baž­

AFP nuo­tr.

ny­čios hie­rar­chų konf­lik­tus. Tarp do­ku­men­tų bu­vo ci­tuo­ja­mas Va­ ti­ka­no nun­ci­jaus Va­šing­to­ne laiš­ kas, ku­ria­me jis ra­šė po­nti­fi­kui apie ko­rup­ci­ją ir ne­po­tiz­mą Ro­mos ku­ ri­jo­je. Ita­li­jos ži­niask­lai­da šį skan­da­lą pa­va­di­no „Va­ti­Leaks“ – pa­gal aso­ cia­ci­ją su skan­da­lin­gai pa­gar­sė­ju­ siu tink­la­la­piu „Wi­ki­Leaks“, ku­ria­ me vie­ši­na­mi slap­ti do­ku­men­tai. „Eu­ro­news“, „Der Spie­gel“ inf.

Po­pie­žiaus var­das tu­ri di­de­lę istorinę reikš­mę Nuo Pi­jaus iki Kle­men­so, Hi­la­ri­jaus ir Simp­li­ci­jaus – po­pie­žių var­dai jau šimt­me­čius neat­sie­ja­mi nuo ge­ro ar blo­go Va­ti­ka­ną val­džiu­sių žmo­nių pa­li­ki­mo. Se­na tra­di­ci­ja

Po­pie­žiaus var­dui tei­kia­ma di­džiu­ lė reikš­mė, tad nau­ji po­nti­fi­kai tu­ri rink­tis iš­min­tin­gai. Nau­jo var­do pa­si­rin­ki­mo tra­di­ci­ ja sie­kia VI a., kai vie­nas pa­pras­tas ku­ni­gas, Mer­ku­ri­jus, bu­vo iš­rink­ tas po­pie­žiu­mi, bet jau­tė, kad ne­ga­ li pa­si­lik­ti sa­vo pa­go­niš­ko var­do, tad pa­si­va­di­no Jo­nu. Jis paaiš­ki­no, kad jei­gu Kris­tus da­vė Si­mo­nui, pir­ma­ jam po­pie­žiui, nau­ją var­dą – Pet­ras, ir ki­ti po­pie­žiai ga­li da­ry­ti tą pa­tį. Nuo to lai­ko tik vie­nas po­pie­ žius – XVI a. gy­ve­nęs Ad­ria­nas VI

– pa­si­li­ko sa­vo krikš­to var­dą. Vie­ni po­pie­žių var­dai sie­ja­mi su tai­ka ar teo­lo­gi­niu ta­len­tu, o ki­ti tu­ri prieš­ta­rin­giau ver­ti­na­mų ko­ no­ta­ci­jų. Nė vie­nas po­pie­žius ne­bu­vo pa­ si­va­di­nęs Ce­les­ti­nu V nuo pat 1294-ųjų, kai tą var­dą pri­siė­mė at­si­sky­rė­lis, po­pie­žiu­mi iš­rink­tas prieš sa­vo va­lią ir vos po pen­kių mė­ne­sių at­si­sta­ty­di­nęs. Jį ap­dai­ na­vo ir ita­lų poe­tas Dan­te – už po­ pie­žiaus „di­dį­jį at­si­sa­ky­mą“ sky­rė jam vie­tą pra­ga­re. Be­ne­dik­to XVI at­si­sta­ty­di­ni­mas ga­lė­jo pa­keis­ti įsi­vaiz­da­vi­mą apie šį dar­bą iki gy­vos gal­vos, bet Be­ ne­dik­to XVII ar Ce­les­ti­no VI var­ do pa­si­rin­ki­mas ga­lė­tų ro­dy­ti, kad atei­ty­je lau­kia dar vie­nas at­si­sta­ty­ di­ni­mas.

Jo­nas Pau­lius III?

Pir­mai­siais am­žiais po­pie­žių var­ dai bu­vo įvai­riau­si, pra­de­dant Za­ cha­ri­ju­mi ir bai­giant Adeo­da­tu ar Vik­to­ru, bet nuo XVI a. daž­niau­siai nau­do­ja­mi tie pa­tys var­dai – Kle­ men­sas, Gri­ga­lius, Pi­jus, Pau­lius, Be­ne­dik­tas. Nau­ja­sis po­pie­žius taip pat tik­riau­siai pa­si­rinks vie­ną ar ke­lis iš šių var­dų. Jo­nas Pau­lius I 1978 m. ta­po pir­ muo­ju po­pie­žiu­mi, pa­si­rin­ku­siu du var­dus. Taip jis no­rė­jo pa­gerb­ ti po­nti­fik ­ us, va­do­va­vu­sius Ka­ta­li­ kų baž­ny­čiai per Antrąjį Va­ti­ka­no su­si­rin­ki­mą. Šią „es­ta­fe­tę“ pe­rė­ mė Jo­nas Pau­lius II, kai jo pirm­ ta­kas vos po 33 die­nų, kai bu­vo iš­ rink­tas, mi­rė. Po­pie­žius, ku­ris bū­tų cha­riz­ ma­tiš­kas ir no­rė­tų iš nau­jo at­ras­ti

ry­šį su ti­kin­čiai­siais po Be­ne­dik­ to XVI ga­na rim­to val­dy­mo, ga­ lė­tų pa­si­va­din­ti Jo­nu Pau­liu­mi III ar tie­siog Jo­nu – pa­gal „ge­rą­jį po­ pie­žių“ Jo­ną XXIII, ku­ris su­šau­ kė Antrąjį Va­ti­ka­no su­si­rin­ki­mą ir pa­skel­bė jį sa­vo mi­si­ja, sie­kian­čia at­ver­ti Baž­ny­čią pa­sau­liui. Pet­ras – ne­lie­čia­mas

Nors var­das Pi­jus iš pir­mo žvilgs­ nio ga­li at­ro­dy­ti „ge­ras“, pa­starasis taip pa­si­va­di­nęs po­nti­fi­kas, Pi­jus XII, kri­ti­kų bu­vo pra­min­tas Hit­le­ rio po­pie­žiu­mi – dėl to, ką kri­ti­kai va­di­na jo ty­la per ho­lo­kaus­tą. Gri­ga­l ius ir Alek­sand­ras taip pat ke­l ia nei­g ia­m ų aso­c ia­c i­j ų: Gri­ga­lius VII, ku­ris bu­vo iš­rink­ tas 1073 m., bu­vo kal­ti­na­mas ne­ kro­man­ti­ja ir kan­ki­ni­mu ant vi­

nių gul­to tų, ku­r ie sto­d a­vo jam sker­sai ke­l io, o Alek­sand­ras VI, tur­tin­gos Bor­gios šei­mos na­rys, gar­sė­jo lau­ki­nė­mis or­gi­jo­mis po­ pie­žiaus rū­muo­se. Ai­rių la­žy­bi­nin­kai „Pad­dy Po­ wer“ pro­gno­zuo­ja, kad la­biau­siai ti­kė­ti­nas nau­jo po­pie­žiaus var­ das yra Leo­nas, ku­ris reiš­kia „liū­ tą“, o penk­to­je vie­to­je mi­ni Pet­ ro var­dą. Ta­čiau žmo­gus, ku­ris pa­si­va­din­tų Pet­ru II, tu­rė­tų bū­ ti tik­rai drą­sus. Šis var­das lai­ko­ mas ne­lie­čia­mu iš pa­gar­bos pir­ ma­jam Baž­ny­čios va­do­vui, be to, kaip tei­gia­ma pra­na­šys­tė­je, pri­ ski­ria­mo­je vie­nam XII a. šven­ ta­jam, ki­to Pet­ro po­pie­žia­vi­mas at­neš Ro­mos su­nai­ki­ni­mą ir taps apo­ka­lip­sės pra­džia. BNS inf.


10

ketvirtADIENIS, kovo 14, 2013

sportas

„Žal­gi­rio“ lau­kia ap­tal­žy­tas CSKA „Šį se­zo­ną jau pa­ kan­ka­mai nu­ken­ tė­jo­me nuo am­ži­ nų „ža­lių­jų“ opo­nen­ tų iš „Žal­gi­rio“, to­dėl la­bai no­ri­si grą­žin­ ti sko­lą šiam prin­ci­ pi­niam var­žo­vui“, – ka­rin­gai nu­si­tei­kęs Mask­vos CSKA klu­ bas ren­gia­si Eu­ro­ly­ gos dvi­ko­vai su Kau­ no krep­ši­nin­kais.

ter­viu Ru­si­jos spor­to dien­raš­čiui „Sport-Exp­ress“ tei­gė 203 cm ūgio puo­lė­jas. Jis sa­kė ste­bė­jęs dra­ma­tiš­kas „Žal­gi­rio“ ir Mad­ri­do „Real“ rung­ ty­nes, ku­rias Kau­ne po pra­tę­si­mo 105:104 lai­mė­jo Is­pa­ni­jos rep­re­ zen­tan­tai.

Tie­sio­gi­nė grės­mė! Eu­ro­ly­gos „Top 16“ sa­ga. Epi­zo­das VI. CSKA – „Žal­gi­ris“. „Es­te­ti­niu po­žiū­riu žai­di­mas man pa­ti­ko, ta­čiau re­zul­ta­tas nu­vy­lė, nes Lie­tu­vos at­sto­vams ne­pa­si­se­kė – jie pra­lai­mė­jo mad­ri­die­čiams ant­rą kar­ tą vie­nu taš­ku po sun­kios ko­vos ir pa­sku­ti­nė­mis aki­mir­ko­mis“, – kal­ bė­jo V.Chria­pa. Pa­ren­gė rau­me­nis „„Pa­tir­tis: „Žal­gi­ris“ ge­rai ži­no, kaip įveik­ti CSKA eki­pą ne vien Kau­ne,

bet ir Mask­vo­je. 

Ro­mas Po­de­rys

r.poderys@kaunodiena.lt

V.Chria­pa – vėl ri­kiuo­tė­je

Mask­vie­čiai ir kau­nie­čiai iš­mė­ gins jė­gas ry­toj Ru­si­jos sos­ti­nė­je. „Top 16“ eta­po E gru­pės pir­mo­jo ra­to su­si­ti­ki­mą „Žal­gi­rio“ are­no­je 87:73 lai­mė­jo CSKA.

Žal­gi­rie­čiai du­kart par­klup­dė Mask­vos ko­man­dą VTB Vie­nin­ go­sios ly­gos tur­ny­re: per­nai spa­ lį Kau­ne – 76:66 ir šie­met var­žo­vų aikš­tė­je – 74:68. CSKA jau ne­tu­ri ga­li­my­bių B gru­pė­je ap­lenk­ti Lie­ tu­vos čem­pio­nus. Į Et­to­re’s Mes­si­nos ka­riau­nos gre­tas grį­žo at­si­ga­vęs po trau­

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

mos vie­nas nau­din­giau­sių žai­dė­jų Vik­to­ras Chria­pa. Jis pa­brė­žė, kad ma­čas su „Žal­gi­riu“ bus tra­di­ciš­ kai su­dė­tin­gas. „Mums ne­rei­kės pa­pil­do­mos mo­ty­va­ci­jos. Pra­lai­mė­ti ne­ga­lė­si­ me, nes vi­sos li­ku­sios rung­ty­nės „Top 16“ eta­pe – jau lyg at­krin­ ta­mų­jų var­žy­bų dvi­ko­vos“, – in­

Lauk­da­mas žal­gi­rie­čių, CSKA neat­si­tik­ti­nai ener­gin­gai mo­juo­ja kar­dais – vi­są sa­vai­tę su Mask­vos krep­ši­nin­kais dir­bo ži­no­mas JAV spor­to me­di­ci­nos spe­cia­lis­tas Eri­ cas Fer­gu­so­nas. „Ma­no spe­cia­li­za­ci­ja – ma­nua­li­ nis rau­me­nų ak­ty­vini­mas. Tai pa­ de­da spor­ti­nin­kui iš­veng­ti trau­mų ir pa­di­din­ti efek­ty­vu­mą. Pir­miau­ sia CSKA klu­be at­li­kau ke­lis gy­ do­muo­sius sean­sus tiems krep­

ši­nin­kams, ku­rie šį se­zo­ną bu­vo trau­muo­ti, po to pa­dir­bė­jo­me ir su svei­kai­siais“, – pa­pa­sa­ko­jo E.Fer­ gu­so­nas. CSKA eki­pos žai­dė­jų svei­ka­tos būk­lę ame­ri­kie­tis įver­ti­no kaip vi­du­ti­nę: „Jie šiek tiek ap­tal­žy­ ti, ta­čiau tai bū­din­ga šiam se­zo­no eta­pui“, – sa­kė pri­va­čios JAV kli­ ni­kos „Musc­le Ac­ti­va­tion“ spe­ cia­lis­tas. Sir­ga­liams – rū­pes­čiai

Mask­vos ir Kau­no krep­ši­nin­kų ma­ čas vyks ne 14 000 vie­tų spor­to rū­ muo­se „Me­gas­port“, bet ge­ro­kai kuk­les­nė­je CSKA are­no­je. Per­kel­ti var­žy­bas į ma­žiau žiū­ ro­v ų vie­t ų tu­r in­č ią sa­l ę Ru­s i­ jos klu­bas nu­s pren­d ė po to, kai paaiš­kė­jo, kad „Me­gas­port“, kur daž­n iau­s iai vyks­ta le­d o ri­t u­l io ko­vos, dėl tech­n i­n ių pro­b le­m ų ne­spės per­tvar­ky­ti are­nos krep­ ši­niui. Dėl to ki­lo rū­pes­čių spor­to mė­ gė­jams. Iš anks­to nu­si­pir­ku­sie­ siems bi­lie­tus į „Me­gas­port“ te­ ko bels­tis į CSKA klu­bą ir pa­keis­ti juos į nau­jus bi­lie­tus, nes anks­tes­ nie­ji ne­ga­lio­ja. „Tie­s io­g i­n ė grės­m ė! Eu­ro­ly­ gos „Top 16“ sa­ga. Epi­zo­das VI. CSKA – „Žal­gi­ris“, – rung­ty­nių su „ža­liai­siais“ ažio­ta­žui Mask­ vos klu­bas pa­si­tel­kė net le­gen­di­ nės ki­no juos­tos „Žvaigž­džių ka­ rai“ mo­ty­vus.

L.Mes­si: jo­kių ste­buk­lų – žai­dė­me sa­vo fut­bo­lą Ma­rius Bag­do­nas

m.bagdonas@kaunodiena.lt

Lio­ne­lis Mes­si už­čiau­pė kri­ti­kus, urz­gu­sius, esą jis ne­nu­si­pel­nė 2012-ųjų ge­riau­sio­jo pla­ne­tos fut­ bo­li­nin­ko ti­tu­lo. Ar­gen­ti­nie­čio ve­ da­ma „Bar­ce­lo­na“ įro­dė, kad šią vie­nuo­li­kę per anks­ti iš­brauk­ti iš Čem­pio­nų ly­gos fa­vo­ri­tų. Vis dar di­de­lė jė­ga

Is­pa­ni­jos su­perk­lu­bas, pir­mą­ sias Čem­pio­nų ly­gos aš­tunt­fi­na­lio rung­ty­nes Ita­li­jo­je 0:2 pra­lai­mė­ jęs „AC Mi­lan“ ko­man­dai, sa­va­ja­ me „Camp Nou“ sta­dio­ne su­dau­ žė var­žo­vus 4:0. Ši per­ga­lė pa­tvir­ti­no, kad Ka­ ta­lo­ni­jos fut­bo­lo žvaigž­dy­nas su L.Mes­si, And­re­su Inies­ta ir Xa­vi vis dar yra la­bai di­de­lė jė­ga, gal­būt net ga­lin­giau­sia vi­sa­me že­my­ne. Vi­su ryš­ku­mu vėl su­tvis­ko L.Mes­si. Blu­sa dėl sa­vo smul­kaus

Re­zul­ta­tai „„„Bar­ce­lo­na“–„AC Mi­lan“ 4:0

(2:0). 94 944 žiū­ro­vai. Įvar­čiai: 5, 40 min. L.Mes­si, 55 min. D.Vil­la, 90 min. J.Al­ba. Pir­mos rung­ty­nės – 0:2. „„Gel­z en­k ir­c he­n o

„Schal­k e 04“–Stambulo „Ga­l a­t a­s a­r ay“ 2:3 (1:2). 54 142 žiū­ro­vai. Įvar­čiai: 17 min. R.Neus­tad­te­ris, 63 min. M.Bastosas/37 min. H.Al­tin­to­pas, 42 min. B.Yil­ma­zas, 90 min. U.Bu­ lu­tas. Pir­mos rung­ty­nės – 1:1.

su­dė­ji­mo va­di­na­mas puo­lė­jas įro­ dė, kad fut­bo­lo pa­sau­ly­je yra tik­ ras ban­gi­nis. Bū­tent du jo įvar­čiai pir­ma­ja­me kė­li­ny­je lei­do šei­mi­nin­ kams įkvėp­ti gai­ves­nio oro, o pra­ dė­tą dar­bą ant­ro­je rung­ty­nių da­ly­je taik­liais smū­giais už­bai­gė Da­vi­das Vil­la ir Jor­di Al­ba. „Jo­kių ste­buk­lų ne­bu­vo, tie­siog žai­dė­me tą fut­bo­lą, ku­ris bū­din­ gas mū­sų ko­man­dai“, – po var­žy­ bų sa­kė L.Mes­si. „Bar­ce­lo­na“ ta­po pir­muo­ju klu­ bu Čem­pio­nų ly­gos is­to­ri­jo­je, ku­ riam pa­vy­ko pra­si­brau­ti į ket­virt­ fi­na­lį šeš­tus me­tus iš ei­lės. Be to, įspū­din­gą per­ga­lę iš­ko­vo­ję ka­ta­ lo­nai per­ra­šė ir ki­tą tur­ny­ro met­ raš­čio pus­la­pį: jiems pir­mie­siems pa­vy­ko pa­tek­ti į ki­tą eta­pą pra­lai­ mė­jus pir­mą­jį ma­čą dvie­jų įvar­čių skir­tu­mu. Neiš­nau­do­jo šan­so

„Bar­ce­lo­na“ bu­vo ne­pa­kar­to­ja­ma, ypač per pir­mą­jį ma­čo pus­va­lan­dį. Ji – vis dar ge­riau­sia ko­man­da vi­so­ je pla­ne­to­je. Dėl var­žo­vų spau­di­mo ne­ga­lė­jo­me tin­ka­mai kont­ra­ta­kuo­ti ir neiš­ven­gė­me klai­dų. Nu­ga­lė­to­jus nu­lė­mė cen­ti­met­rai. M.Nian­gas pa­ tai­kė į virps­tą, o iš­kart po to L.Mes­ si pel­nė įvar­tį“, – tei­gė ita­lų eki­pos stra­te­gas Mas­si­mi­lia­no Al­leg­ri. „AC Mi­lan“ puo­lė­jas M’Baye Nian­gas pir­ma­ja­me kė­li­ny­je su­ dre­bi­no ka­ta­lo­nų var­tų virps­tą, ta­ čiau ne­tru­kus po to L.Mes­si ant­rą kar­tą nu­gink­la­vo sve­čių var­ti­nin­ ką ir mi­la­nie­čiai pa­lū­žo. Jei­gu jau­

na­sis pran­cū­zas bū­tų iš­ly­gi­nęs re­ zul­ta­tą, „Bar­ce­lo­nai“ bū­tų rei­kė­ję įmuš­ti dar tris įvar­čius. „Pra­lai­mė­ji­mas nu­vy­lė sir­ga­lius ir ko­man­dą, ji ati­da­vė vi­sas jė­gas, kad pa­siek­tu­me kaž­ką ne­pa­kar­ to­ja­mo. Šį kar­tą bu­vo la­bai sun­ku žais­ti su „Bar­ce­lo­na“, ta­čiau net ir at­si­lik­da­mi tri­mis įvar­čiais tu­ rė­jo­me pro­gų pa­kreip­ti rung­ty­nių ei­gą sa­vo nau­dai. Mums dar trūks­ ta pa­tir­ties – aikš­tė­je bu­vo pen­ ki žai­dė­jai, ku­riems šis Čem­pio­nų ly­gos se­zo­nas yra pir­ma­sis. Pa­tir­ tis bus la­bai nau­din­ga“, – pa­žy­mė­ jo M.Al­leg­ri.

Jor­di Rou­ra:

Jei­gu bu­vo abe­jo­jan­ čių­jų Lio­ne­liu, šio­se rung­ty­nė­se jis at­sa­ kė jiems į vi­sus klau­ si­mus ir pa­ro­dė, kaip rei­kia iš tik­rų­jų žais­ti fut­bo­lą.

Lau­kia tre­ne­rio

„Jei­gu bu­vo abe­jo­jan­čių­jų Lio­ne­liu, šio­se rung­ty­nė­se jis at­sa­kė jiems į vi­sus klau­si­mus ir pa­ro­dė, kaip rei­ kia iš tik­rų­jų žais­ti fut­bo­lą. Lio­ ne­lis – ne­pa­kar­to­ja­mas, o jį su­pa ge­riau­si žai­dė­jai. Šis dar­nus ko­lek­ ty­vas ga­li pa­da­ry­ti vis­ką“, – tvir­ti­

„„ Snai­p e­r is: tarp re­zul­ta­ty­viau­sių vi­sų lai­kų Čem­pio­nų ly­gos žai­dė­

jų L.Mes­si su 58 įvar­čiais nu­si­lei­džia tik 71 įvar­tį pel­niu­siam is­pa­nui Rau­liui. AFP nuo­tr.

no prie „Bar­ce­lo­nos“ vai­ro sto­vin­ tis Jor­di Rou­ra. Ti­kė­ti­na, kad ket­virt­fi­na­ly­je ka­ ta­lo­nai bus dar ga­lin­ges­ni. Pla­nuo­ ja­ma, kad prie ko­man­dos jau ga­ lės pri­si­jung­ti Niu­jor­ke pa­sta­ruo­ju me­tu nuo at­si­nau­ji­nu­sio paau­si­nės sei­lių liau­kos vė­žio gy­dę­sis vy­riau­ sia­sis tre­ne­ris Ti­to Vi­la­no­va. „Kal­bė­jau su Ti­to po ma­čo ir jis la­bai džiau­gė­si re­zul­ta­tu. Ti­ki­mės, kad jis grei­tai su­grįš į Ka­ta­lo­ni­ ją ir pri­si­jungs prie mū­sų“, – tei­ gė J.Rou­ra. „Bar­ce­lo­na“ šie­met sie­kia ket­ vir­to­j o Čem­p io­n ų ly­gos ti­t u­ lo per pa­s ta­r uo­s ius aš­t uo­n e­r ius me­t us. Ka­ta­l o­n i­jos su­p erk­l u­bas taip pat yra per žings­nį nuo sep­ tin­to­jo Is­pa­ni­jos nu­ga­lė­to­jų ti­tu­ lo per de­v y­n is pa­s ta­r uo­s ius se­ zo­nus.

Po 12 me­tų per­trau­kos

Ki­ta­me ant­ra­die­nio ma­če Stam­bu­lo „Ga­la­ta­sa­ray“ sve­čiuo­se 3:2 įvei­kė Gel­zen­kir­che­no „Schal­ke 04“ eki­ pą ir tarp aš­tuo­nių stip­riau­sių že­ my­no ko­man­dų pra­si­bro­vė pir­mą kar­tą nuo 2001-ųjų. Po ly­gio­sio­mis 1:1 pa­si­bai­gu­sio ma­čo Tur­ki­jo­je šios po­ros fa­vo­ri­ tė bu­vo Vo­kie­ti­jos eki­pa. „Schal­ke 04“ po Ro­ma­no Neus­taed­te­rio įvar­ čio net bu­vo iš­si­ver­žu­si į prie­kį ir at­ sa­ko­mo­jo­je dvi­ko­vo­je, ta­čiau į sa­vo bu­vu­sios ko­man­dos var­tus ka­muo­lį pa­siun­tė Ha­mi­tas Al­tin­to­pas, po to – Bu­ra­kas Yil­ma­zas ir sėk­mės svars­ tyk­lės pa­kry­po tur­kų nau­dai. Šei­mi­nin­kų vil­tis ant­ra­ja­me kė­ li­ny­je dar bu­vo at­gai­vi­nęs Mi­che­ lis Bas­to­sas, ta­čiau per pa­pil­do­ mą rung­ty­nių lai­ką „Ga­la­ta­sa­ray“ trium­fą įtvir­ti­no Umu­tas Bu­lu­tas.


11

ketvirtADIENIS, kovo 14, 2013

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

sportas

K.Na­vic­kui – stip­rus var­žo­vas

Le­gio­nie­rių ro­ki­ruo­tės

Pra­lai­mė­jo ly­de­rėms

Kęs­tu­tis Na­vic­kas (nuo­tr.) pa­ te­ko į tarp­tau­ti­nio bad­min­to­ no tur­ny­ro Švei­ca­ri­jo­je še­šio­ likt­fi­na­lį. Lie­tu­vos rink­ti­nės ly­ de­ris, pa­sau­lio rei­tin­ge (BWF) uži­man­tis 89-ąją vie­tą, 21:11, 21:14 įvei­kė vo­kie­tį Phi­li­pą Dis­ che­rį (BWF-345) ir su­si­kaus su Yun Hu (BWF-7) iš Hon­ kon­go.

Ko­vo 17-ąją LKL „Žvaigž­džių die­nos“ ma­če iš Kau­no „Žal­gi­ rio“ iš­vy­ku­sį puo­lė­ją Trem­mel­ lą Dar­de­ną le­gio­nie­rių rink­ti­ nė­je pa­keis „Šiau­lių“ puo­lė­jas Cha­se’as Si­mo­nas (nuotr.), o su­si­rgu­sį „Šiau­lių“ vi­du­rio puo­lė­ją Pa­pą Dią – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ puo­lė­jas To­ mis­la­vas Zub­či­čius.

Lie­tu­vos mo­te­rų sta­lo te­ni­so rink­ti­nė ne­sėk­me bai­gė Eu­ ro­pos čem­pio­na­to kva­li­fi­ka­ ci­nes var­žy­bas, ta­čiau iš­si­lai­ kė „Chal­len­ge“ di­vi­zio­ne. Lie­ tu­vės 2:3 pra­lai­mė­jo uk­rai­nie­ tėms ir A gru­pė­je tarp 6 eki­ pų užė­mė 4-ąją vie­tą. Uk­rai­ nie­tės iš­ko­pė į aukš­tes­nį di­ vi­zio­ną.

Te­ni­si­nin­kai vėl sieks „Kau­no die­nos“ tau­rės Ma­rius Bag­do­nas

m.bagdonas@kaunodiena.lt

Išs­kir­ti­nio po­pu­lia­ru­mo su­lau­kęs „Kau­no die­nos“ mė­gė­jų ir pro­fe­ sio­na­lų te­ni­so tur­ny­ras su­grįž­ta – ko­vo 16 ir 17 d. di­džiau­sia­me Kau­ no už­da­ra­me te­ni­so aikš­ty­ne „eco­ TEN­NIS“ vyks ko­vos dėl Di­džio­sios dien­raš­čio tau­rės. Da­ly­vių re­kor­das

Vis tvir­tes­nes po­zi­ci­jas mū­sų ša­lies spor­to pa­sau­ly­je iš­si­ko­vo­jan­tis te­ni­ sas ga­li pa­si­gir­ti spar­čiai au­gan­čiu en­ tu­zias­tų skai­čiu­mi. Per­nai pir­mą kar­ tą su­reng­tas „Kau­no die­nos“ tur­ny­ras su­trau­kė be­veik 140 te­ni­so mė­gė­jų. Ne ma­žiau da­ly­vių ir emo­ci­jų var­žy­bų or­ ga­ni­za­to­riai ti­ki­si ir šie­met. Kau­nas – per­spek­ty­vių te­ni­si­ nin­kų kal­vė. Mies­tas di­džiuo­ja­ si ne vie­nu te­ni­so spe­cia­lis­tu, gy­ nu­siu ša­lies gar­bę tarp­tau­ti­niuo­se tur­ny­ruo­se. Ša­ly­je spar­čiai ku­rian­ tis te­ni­so mo­kyk­loms ir aka­de­mi­ joms po tru­pu­tį bliūkš­ta ir mi­tas, kad ši spor­to ša­ka – tur­tuo­lių už­ siė­mi­mas. Pas­ta­rai­siais me­tais ge­

ro­kai išau­gęs te­ni­so ma­siš­ku­mas lei­džia la­bai su­ma­žin­ti tre­ni­ruo­ čių iš­lai­das. „Te­ni­sas Kau­ne – kas­met vis po­ pu­lia­res­nis. Tai pa­tvir­ti­na da­ly­vių su­si­do­mė­ji­mas įvai­rio­mis mė­gė­jų var­žy­bo­mis. „Kau­no die­nos“ tur­ ny­ras – be­ne pa­ts ma­siš­kiau­sias, no­rą ja­me iš­mė­gin­ti jė­gas ir šie­ met pa­reiš­kė gau­sus bū­rys te­ni­ so en­tu­zias­tų“, – sa­kė tur­ny­ro di­ rek­to­rė Dai­va Bub­lie­nė. Var­žy­bos vyks ke­tu­rio­se gru­pė­se, aš­tuo­nio­se pui­kiai įreng­to­se „eco­ TEN­NIS“ komp­lek­so aikš­tė­se. Tur­ ny­ro int­ri­ga – dve­je­tų, ku­riuos su­da­ rys mė­gė­jai ir pro­fe­sio­na­lai, ma­čai. Te­ni­si­nin­kai žais Ny­der­lan­dų te­ni­ so in­ven­to­riaus ga­min­to­jo „Head Pro“ ka­muo­liu­kais. Šios kom­pa­ni­jos klien­tų są­ra­še yra dau­gy­bė ryš­kiau­sių te­ni­so žvaigž­džių, tarp jų – pir­mo­ ji pla­ne­tos ra­ke­tė No­va­kas Djo­ko­vi­ čius, taip pat An­dy Mur­ray, To­ma­šas Ber­dy­chas, Ma­ri­ja Ša­ra­po­va.

Bus ži­no­mų vei­dų

„Kau­no die­nos“ tur­ny­ro da­ly­vių są­ra­še – ne vien kau­nie­čiai, bet ir

„At­lan­tas“ nu­ga­lė­jo ir Vil­niaus fut­bo­li­nin­kus Lie­tu­vos fut­bo­lo A ly­gos čem­pio­ na­to ant­ra­sis tu­ras pra­si­dė­jo staig­ me­na: Klai­pė­dos „At­lan­to“ vie­nuo­ li­kė Vil­niu­je 2:1 įvei­kė ša­lies vi­ce­ čem­pio­ną ir Su­per­tau­rės lai­mė­to­ ją „Žal­gi­rį“.

Do­na­tas Kaz­laus­kas:

Šios rung­ty­nės pa­ro­ dė, kad „At­lan­tas“ šie­ met ga­li ­ko­vo­ti ne tik dėl bron­zos, bet ir dėl auk­so. Po įvar­tį nu­ga­lė­to­jams pel­nė Ta­das Elio­šius (2 min.) ir Do­na­tas Kaz­ laus­kas (45 min.), o vil­nie­čių gre­to­ se pa­si­žy­mė­jo Al­gis Jan­kaus­kas (6 min.). Ma­čą Vil­niaus „Spor­ti­mos“ ma­nie­že ste­bė­jo 2 500 žiū­ro­vų. Nuo 87-osios mi­nu­tės A.Jan­ kaus­kas sto­jo gin­ti sa­vo eki­pos var­

tų, nes žal­gi­rie­čiai jau bu­vo at­li­kę vi­sus tris kei­ti­mus, o už pa­sku­ti­ nės vil­ties pra­žan­gą rau­do­na kor­ te­lė bu­vo pa­ro­dy­ta „Žal­gi­rio“ var­ ti­nin­kui Ai­va­rui Bra­žins­kui. „Ma­niau, kad po to­kios trum­pos per­trau­kos tarp pir­mų­jų ir ant­rų­ jų rung­ty­nių žais­ti bus sun­ku, kad pri­stig­si­me jė­gų. Vis dėl­to vai­ki­nai sten­gė­si ir pa­gir­ti­nai ko­vo­jo, įvei­kė­ me la­bai stip­rų prie­ši­nin­ką“, – sa­kė klai­pė­die­čių ko­man­dos vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Kons­tan­ti­nas Sar­sa­ni­ja. „Šios rung­ty­nės pa­ro­dė, kad „At­ lan­tas“ šie­met ga­li pa­ko­vo­ti ne tik dėl bron­zos, bet ir dėl auk­so. Reng­da­ mie­si čem­pio­na­tui Tur­ki­jo­je rung­ty­ nia­vo­me ir su pa­jė­ges­niais var­žo­vais nei da­bar A ly­go­je“, – pa­reiš­kė „At­ lan­to“ sau­gas Do­na­tas Kaz­laus­kas. „La­bai trū­ko kon­cent­ra­ci­jos. „At­lan­tas“ – pa­ty­ręs, stip­rus var­ žo­vas. Tu­rė­jo­me šan­sų, ta­čiau jų neiš­nau­do­jo­me. Ti­kiuo­si, kad šal­ tas du­šas se­zo­no pra­džio­je ko­man­ dai bus nau­din­gas“, – kal­bė­jo „Žal­ gi­rio“ stra­te­gas Ma­re­kas Zu­bas. Pir­ma­ja­me A ly­gos čem­pio­na­to tu­re „At­lan­tas“ sve­čiuo­se 1:0 pri­ ver­tė ka­pi­tu­liuo­ti 2012 m. se­zo­no bron­zos me­da­lių lai­mė­to­ją Ma­ri­ jam­po­lės „Sū­du­vą“, o žal­gi­rie­čiai ne­rung­ty­nia­vo. Va­kar 2-ojo tu­ro rung­ty­nes žai­dė Pak­ruo­jo „Kruo­ja“–Alytaus „Dai­ na­va“, Gargž­dų „Ban­ga“–Tauragės „Tau­ras“ ir „Sū­du­va“–„Šiau­liai“. KD, BNS inf.

Dėl „Kau­no die­nos“ tau­rės ant­ rus me­tus iš ei­lės ko­vos ir bu­vęs il­ga­me­tis G.Sa­bec­kio po­ri­nin­kas De­vi­so tau­rės var­žy­bo­se Au­ri­mas Kar­pa­vi­čius. Te­ni­so tre­ne­riu šiuo me­tu dir­ban­tis 28-erių vy­ras nea­ be­jo­ja, kad tur­ny­ro da­ly­viai pa­tirs daug ma­lo­nių aki­mir­kų. Jo po­ri­nin­ kas var­žy­bo­se, kaip ir per­nai, bus vers­li­nin­kas Ai­das Va­liu­ke­vi­čius.

Ti­tu­lą gins vil­nie­čiai

„„Fa­vo­ri­tai: J.Kro­no­vas (kai­rė­je) su T.Bag­dans­kiu gins 2012 m. „Kau­no

die­nos“ tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jų ti­tu­lą.

te­ni­so en­tu­zias­tai iš Vil­niaus, Klai­ pė­dos, Ma­ri­jam­po­lės, Aly­taus, ki­tų ša­lies mies­tų. „eco­TEN­NIS“ spor­to komp­lek­ se bus ga­li­ma iš­vys­ti ir ge­rai ži­ no­mų Lie­tu­vos te­ni­so as­me­ny­ bių. Po­ro­je su iš Ita­li­jos at­vy­ku­siu ir nuo­lat mė­gė­jų tur­ny­ruo­se Lie­ tu­vo­je da­ly­vau­jan­čiu El­viu Ber­na­

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

ta­vi­čiu­mi ke­ti­na žais­ti dau­giau nei ket­ve­rius me­tus pir­mą­ja ša­lies ra­ ke­te bu­vęs Gvi­das Sa­bec­kis. Praei­ ty­je ne kar­tą Lie­tu­vos gar­bę De­vi­so tau­rės var­žy­bo­se gy­nęs spor­ti­nin­ kas prieš ke­le­rius me­tus įkū­rė sa­ vo te­ni­so mo­kyk­lą. G.Sa­bec­kio ir E.Ber­na­ta­vi­čiaus due­tas gins gim­ tų­jų Prie­nų gar­bę.

Dau­giau­sia dė­me­sio per­nai su­lau­ ku­sio­je gru­pė­je, ku­rio­je mė­gė­jai su­da­rė dve­je­tus su pro­fe­sio­na­lais, di­džio­ji „Kau­no die­nos“ tau­rė iš­ ke­lia­vo į sos­ti­nę – trium­fa­vo To­mas Bag­dans­kis ir Je­go­ras Kro­no­vas. Vil­niaus mė­gė­jų te­ni­so ly­de­ris tei­si­nin­kas T.Bag­dans­kis iš­si­sky­rė meist­riš­ku­mu ir 2012-ųjų tur­ny­re bu­vo ge­riau­sias tarp ne­pro­fe­sio­na­ lių žai­dė­jų. Fi­na­le vil­nie­čiai po at­kak­lios ko­vos įvei­kė A.Va­liu­ke­vi­čių ir A.Kar­pa­vi­ čių. Čem­pio­nai ti­tu­lą gins ir šie­met, ta­čiau jiems la­bai rim­tą kon­ku­ren­ ci­ją ža­da su­da­ry­ti G.Sa­bec­kio bei E.Ber­na­ta­vi­čiaus tan­de­mas.


12

ketvirtADIENIS, kovo 14, 2013

turtas

Net­ra­di­ci­nis vers­las: per kliū Vis daž­niau ten­ka su­si­dur­ti su są­vo­ka „ne­tra­di­ci­nis vers­las“. Pa­ čių vers­li­nin­kų nuo­mo­nė, ko­kį vers­lą ga­li­ma va­din­ti ne­tra­di­ci­ niu, taip pat ski­ria­si. Ar tos pa­sau­li­nės idė­jos ga­li pri­gy­ti mū­sų ša­ly­je, pa­ro­dys lai­kas, o, vers­li­nin­kų tei­gi­mu, svar­biau­sia vis­ką ge­rai ap­skai­čiuo­ti. Ind­rė Pep­ce­vi­čiū­tė i.pepceviciute@diena.lt

Už­sie­nie­čių at­neš­tos nau­jo­vės

Šian­dien ne­tra­di­ci­niu vers­lu va­di­ na­ma dau­ge­lis nau­jų veik­lų. Nie­ ko per daug Lie­tu­vo­je ne­bes­te­bi­na slie­kų ar srai­gių au­gi­ni­mas, ga­mi­ na­mi ne­tra­di­ci­nių sko­nių le­dai ar sal­dai­niai, vyk­do­ma žir­gų te­ra­pi­ ja. Gal kiek neįp­ras­ta vis dar at­ro­ do gy­vū­nų lai­do­ji­mu už­sii­man­čios įmo­nės ar­ba ka­vi­nė, į ku­rią ga­li at­ si­neš­ti sa­vo mais­to, o su­si­mo­ki tik už bu­vi­mo jo­je lai­ką. Vie­na to­kių kaip tik ne­se­niai at­ si­da­rė Vil­niaus cent­re. Pag­rin­di­nė uk­rai­nie­čių vers­li­nin­kų įkur­tos ka­ vi­nės „An­ti-ca­fe“ idė­ja, kad lais­ va­lai­kį ku­ria­me pa­tys sau, or­ga­ni­ zuo­ja­me, kaip ga­lė­tu­me jį pra­leis­ti ki­taip, nei įpras­ta. Čia tin­ka­ma vie­ ta ir pa­žin­tims su ki­tais, ren­ka­si kom­pa­ni­jos ir žais­da­mi žai­di­mus ar vyks­tant ko­kiems nors už­siė­ mi­mams jie tu­ri pro­gą su­si­pa­žin­ ti, pa­bend­rau­ti. Ska­ti­na­ma so­cia­ li­za­ci­ja, ku­rios mū­sų ša­ly­je tik­rai trūks­ta. „Šis su­ma­ny­mas – ne mū­sų, o vers­li­nin­kų iš Uk­rai­nos, ku­riems la­bai pa­ti­ko Vil­nius ir jie pa­no­ro įkur­ti čia ką nors nau­ja. Uk­rai­no­ je, Ru­si­jo­je to­kios erd­vės yra la­bai po­pu­lia­ru. Bu­vo­me su­lau­kę sve­čių iš Sankt Pe­ter­bur­go, Mask­vos, ku­ rie ir­gi tu­ri to­kius cent­rus, tik daug di­des­nius. Tu­ri­me vi­zi­ją, ži­no­me,

ką da­ry­ti, kur link ju­dė­ti, ga­vo­me daug ge­rų pa­ta­ri­mų ir iš jų. Mes su ko­le­ga dir­ba­me iš idė­jos. Kaip vi­ sa tai vys­ty­sis, pri­gis ar ne, pa­ro­dys lai­kas“, - sa­kė „An­ti-ca­fe“ rei­ka­ lais be­si­rū­pi­nan­ti ad­mi­nist­ra­to­rė Sa­bi­na Get­man.

Sa­bi­na Get­man:

Sie­kia­me tu­rė­ti sa­vo tiks­li­nę au­di­to­ri­ją, orien­tuo­ja­mės į 20– 40 me­tų žmo­nes. Kai­nuo­ja tik lai­kas

To­kios vie­tos mū­sų ša­ly­je neįp­ras­ tos. At­ro­do, ji vie­ša, bet čia atė­jęs jau­tie­si kaip na­muo­se. Į „An­ti-ca­ fe“ ga­li­ma at­si­neš­ti sa­vo mais­to ar gė­ri­mų, iš­sky­rus al­ko­ho­li­nius, dirb­ti kom­piu­te­riu – vei­kia be­lai­ dis in­ter­ne­tas, žais­ti sta­lo žai­di­mus – jų čia dau­gy­bė, skai­ty­ti sa­vo at­si­ neš­tą kny­gą, pa­si­vai­šin­ti ka­va ar­ba ar­ba­ta. Vyks­ta ry­ti­nės mankš­tos, at­si­pa­lai­da­vi­mo už­siė­mi­mai, sa­vi­ gy­nos pa­mo­kos mo­te­rims, švie­žių sul­čių spaudimo, svei­kos gy­ven­se­ nos pa­mo­kė­lės, mo­ko­ma de­ku­pa­žo me­no, žai­džia­mos ša­ra­dos, vyks­ta de­ba­tai, ku­rių te­ma iš anks­to bū­ na ne­ži­no­ma, ne­ko­mer­ci­nio ki­ no sean­sai. Ren­gia­mi ir pro­gi­niai va­ka­rai. Ki­tą mė­ne­sį bus pra­dė­ti

reng­ti ita­liš­kų, is­pa­niš­kų su­muš­ti­ nių ga­mi­ni­mo kur­sai, ae­ro­di­na­mi­ kos pa­mo­kos ir ki­nų ma­sa­žai. Apie vi­sus ren­gi­nius, už­siė­mi­mus in­for­ ma­ci­ja skel­bia­ma an­ti­ka­vi­nės pus­ la­py­je feis­bu­ke, žmo­nėms te­rei­kia pra­neš­ti, kad da­ly­vaus. Tai­gi čia už­su­kę ga­li­te už­siim­ ti įvai­riau­sia veik­la, net ke­lioms va­lan­doms įsi­kur­ti su kom­piu­te­ riu ir nie­kie­no ne­truk­do­mi dirb­ti. Jums te­rei­kia su­si­mo­kė­ti už bu­vi­ mo „An­ti-ca­fe“ lai­ką – 10 cen­tų už mi­nu­tę. Pa­tal­pas čia ga­li­ma ir iš­si­ nuo­mo­ti, o dėl kai­nos ta­ria­ma­si in­ di­vi­dua­liai. Vil­niaus cent­re, Ge­di­mi­no pro­spek­te, įkur­ta an­ti­ka­vi­nė vei­kia jau be­veik po­rą mė­ne­sių. Kaip tei­gė pa­šne­ko­vė S.Get­man, dau­ge­lis dar už­su­ka tie­siog pa­si­do­mė­ti, ką ga­li­ ma čia veik­ti, bet jau yra to­kių, ku­ rie an­ti­ka­vi­nė­je lan­ko­si tiks­lin­gai. „Ži­no­ma, kol kas tai dau­giau­sia drau­gų drau­gai, pa­žįs­ta­mų pa­žįs­ ta­mi. Juk pas mus vis­kas taip ir sklin­da – iš lū­pų į lū­pas. Sie­kia­ me tu­rė­ti sa­vo tiks­li­nę au­di­to­ri­ ją, orien­tuo­ja­mės į 20–40 me­ tų žmo­nes. Kol kas esa­me įsi­kū­rę čia, nes cent­re leng­viau skleis­ ti idė­ją ir pri­trauk­ti klien­tų. O kai su­si­da­rys jų ra­tas, kel­si­mės į mik­ ro­ra­jo­ną. Mums bū­ti­nai rei­kia di­ des­nių pa­tal­pų, o klien­tai čia at­ eis ne at­si­tik­ti­nai, o tiks­lin­gai pas mus“, – pla­nais da­li­jo­si ad­mi­ nist­ra­to­rė.

„„Koncepcija: „Anti-cafe“ galite rasti įvairiausios veiklos, viskas, už ką čia reikia mokėti, tai buvimo antikavi-

nėje laikas – 10 centų už minutę.

„„Daugialypė: A.Bukauskas su pusbroliu įkūrė biurą-kavinę-interneto kavi

knygą, išgerti kavos, įsigyti suvenyrą. 

Jau­ki vie­ta dar­bui

Pa­na­šią vie­tą, tik kur­tą ki­tais prin­ ci­pais ir tiks­lais, ga­li­ma ras­ti ir Pi­lies gat­vė­je. Jau­na­sis vers­li­nin­kas And­ rius Bu­kaus­kas su pusb­ro­liu nu­ spren­dė iš­si­nuo­mo­ti biu­rą mies­to cent­re. „Vi­sus tuos pa­čius dar­bus, sė­dė­da­mas prie kom­piu­te­rio, ga­ lė­jau ir to­liau at­lik­ti na­mie, bet jau pa­bo­do tos pa­čios ke­tu­rios sie­nos, be to, gal­vo­je bu­vo daug idė­jų, ku­ rias no­rė­jo­si rea­li­zuo­ti“, – sa­kė vie­ nas biu­ro-ka­vi­nės-in­ter­ne­to ka­vi­ nės-ga­le­ri­jos „@home“ įkū­rė­jų. Čia su­kur­ta vi­sa inf­rast­ruk­tū­ra biu­rui – ga­li­te at­si­neš­ti sa­vo kom­ piu­te­rį, ga­li­te nau­do­tis čia esan­ čiais. Jei su­ma­ny­si­te, su­si­ta­rus už tam tik­rą mo­kes­tį pa­tal­pa nau­do­tis ga­lė­si­te kas­dien. Ver­da­ma čia ir ka­ va, ar­ba­ta, spau­džia­mos sul­tys, ga­ mi­na­mi su­muš­ti­niai. Ži­no­ma, šios „vai­šės“ mo­ka­mos. Ka­dai­se šio­je vie­to­je bu­vo in­ter­ ne­to ka­vi­nė, iš da­lies ji te­be­li­ko. Va­lan­da nau­do­tis in­ter­ne­tu kai­ nuo­ja 8 li­tus. „Sa­ky­sit, kam rei­ka­ lin­ga in­ter­ne­to ka­vi­nė, kai be­veik vi­sur ga­li­ma nau­do­tis be­lai­džiu in­ter­ne­tu? Bet ar vi­sur ga­li­te at­si­ spaus­din­ti rei­kia­mą la­pą, ke­lio­nės bi­lie­tus ir pan.? Tai ypač ak­tua­lu mū­sų ša­ly­je be­si­lan­kan­tiems už­ sie­nie­čiams, ku­rių, be­je, ne vie­nas čia ir už­su­ka“, – „@home“ pra­na­ šu­mą įvar­di­jo A.Bu­kaus­kas.

Nau­do­ja erd­vę ir lais­va­lai­kiui

Paš­ne­ko­vas pa­sa­ko­jo, kad įkū­rus biu­rą-in­ter­ne­to sve­tai­nę, tuo pa­ čiu ir ka­vi­nu­kę, ki­lo min­tis ant­ ram gy­ve­ni­mui pri­kel­ti ir kny­gas. „Da­bar tai po­pu­lia­ru, šia pa­slau­ ga žmo­nės nau­do­ja­si. Be to, sa­ko­ ma, kad kny­ga rei­kia da­ly­tis, ne­ leis­ti jai len­ty­no­je dū­lė­ti“, – apie biu­re-ka­vi­nė­je įkur­tas kny­gų len­ ty­nas ir ga­li­my­bę įsi­gy­ti no­ri­mą ar at­neš­ti ir įkeis­ti sa­vą­ją sa­kė jau­na­ sis vers­li­nin­kas. Čia taip pat yra len­ty­nų, ku­rio ­se – įvai­riau­si su­ve­ny­rai: gin­ta­ro dir­ bi­niai, ku­rių ga­my­ba už­sii­ma pa­ts A.Bu­kaus­kas, su Lie­tu­va su­si­ju­ si at­ri­bu­ti­ka, na­tū­ra­lios ar­ba­tos, me­ni­nin­kų dir­bi­niai. Dau­giau­sia tai orien­tuo­ta į už­sie­nie­čius, bet šį tą įsi­gy­ja ir pa­tys lie­tu­viai. No­rė­da­mi kuo la­biau iš­nau­do­ ti erd­vę ir vie­tą, vy­rai pra­dė­jo nuo­ mo­ti pa­tal­pas žmo­nėms, kurie prieš keliaudami linksmintis nori susitik­ ti su bičiuliais, ramiai pabendrauti savoje kompanijoje. „Va­ka­rų ša­ly­se, pri­klau­so­mai nuo re­gio­no, to­kie su­ si­ti­ki­mai yra la­bai po­pu­lia­rūs. Žmo­ nės su­si­ren­ka vadinamojo preparty, aiš­ku, tai ga­li bū­ti da­ro­ma ir na­muo­ se. Tam tin­ka bet ku­ri ra­mi vie­ta, bet kai to­kią vie­tą tu­ri mies­to cent­re, pa­to­giau ne­bū­na“, – sa­kė pa­šne­ko­ vas ir pri­dū­rė, kad tai ir­gi yra gyvos so­cia­li­za­ci­jos ska­ti­ni­mas.


13

ketvirtADIENIS, kovo 14, 2013

turtas Neįp­ras­tos ­ gė­ry­bės

Tam­pa­ tra­di­ci­ja

Ne­se­niai Lie­tu­vo­je bu­vo po­pu­lia­ru tie­siog rink­ti vy­nuo­gi­nes srai­ges ir jas pri­sta­ čius su­pir­kė­jams šiek tiek už­si­dirb­ti. Da­ bar šis vers­las jau tam­pa vie­na po­pu­lia­rė­ jan­čių ne­tra­di­ci­nio ūki­nin­ka­vi­mo ša­kų – srai­gėms au­gin­ti ski­ria­ma net ir ES pa­ra­ ma. O štai slie­kų au­gin­to­jai ne­tgi tu­ri sa­ vo aso­cia­ci­ją. Šis vers­las itin ak­ty­viai vys­ to­mas pa­jū­ry­je, dau­giau­sia au­gi­na­mi Ka­li­ for­ni­jos slie­kai.

Tai, kas pra­džio­je at­ro­do gan neįp­ras­ta, vė­liau tam­pa ma­da. Prieš dau­giau nei de­ šimt­me­tį pra­dė­ju­sių kur­tis pir­mų­jų ke­ba­ bi­nių sa­vi­nin­kai at­ro­dė kaip atei­viai iš kos­ mo­so, ta­čiau da­bar be ke­ba­bų kios­ke­lio neap­siei­na nė vie­nas pa­do­res­nis did­mies­ čių tur­gus. Pa­na­šiai nu­ti­ko ir su ka­dai­se eg­zo­tiš­kų ša­lių vir­tu­vė­mis, – ki­nų, ja­po­nų, in­dų, – ku­rios oku­pa­vo Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų se­na­mies­čius.

ū­tis su džiaugs­mu

inę-galeriją, į kurią užsukęs kiekvienas gali dirbti kompiuteriu ar tiesiog rasti sau tinkamą dirbti vietą, paskaityti Margaritos Vorobjovaitės nuotr.

Tiks­las – su­ma­žin­ti są­nau­das

Pag­rin­di­nis klau­si­mas, ar ga­li­ma iš vi­sų šių veik­lų, įkur­tų vie­no­je vie­ to­je, už­dirb­ti? A.Bu­kaus­ko tei­gi­mu,

Komentaras

Pir­miau­sia ne­tra­di­ ciš­kai rei­kė­tų žiū­rė­ti, kaip su­ge­bi su­de­rin­ti ke­lias skir­tin­gas vers­ lo sri­tis ir tuo pa­čiu su­ma­žin­ti sa­vo veik­ los są­nau­das.

N

aiš­ku, kad mi­li­jo­nų iš to ne­su­sik­rau­si, bet pra­di­nis jų tiks­las – kad at­si­pirk­tų nuo­mo­ja­mų pa­ tal­pų kai­na, o pa­skui vis­kas pri­ klau­sys nuo pub­li­kos, ku­rią čia pri­trauks. „Ka­dan­gi kal­ba­me apie ne­tra­ di­ci­nį vers­lą, tai, sa­ky­čiau, pir­ miau­sia ne­tra­di­ciš­kai rei­kė­tų žiū­ rė­ti, kaip su­ge­bi su­de­rin­ti ke­lias skir­tin­gas vers­lo sri­tis ir tuo pa­čiu su­ma­žin­ti sa­vo veik­los są­nau­das, šiuo at­ve­ju, kad at­si­pirk­tų pa­tal­pų nuo­ma“, – idė­jo­mis da­li­jo­si jau­na­ sis vers­li­nin­kas. Jis įsi­ti­ki­nęs, kad vers­lo sėk­mę le­mia nuo­jau­ta, už­si­spy­ri­mas ir

et­ra­d i­c i­nė veik­l a ne­g a­l i bū­t i ma­si­nė. Pa­gal api­brė­ ži­m ą ji yra ni­š i­nė ir re­t a. To­k ia žmo­n ių pa­si­ren­ka­ ma veik­la daž­n iau­s iai bū­na su­s i­ju­s i su jų po­mė­g iais ar ko­k iais ypa­t in­gais su­ge­b ė­ji­mais. Kad lie­t u­v iai to ne­da­ ro ma­siš­kai, ne­nuos­ta­bu, nes nie­kas to ne­ga­l i da­r y­t i ma­s iš­kai. Tos ne­t ra­ di­ci­nės veik­los daž­nai bū­na ir ne itin pel­n in­gos, bet tam žmo­g ui ma­lo­n ios, įtrau­k ian­č ios, net ne­rei­k ia ato­s to­g ų, nes dar­bas yra kaip lais­va­lai­k is. Ma­ tau to­k ių veik­lų ir džiau­g iuo­s i, kad yra en­t u­z ias­t ų. Nė­ra taip, kad lie­t u­ viai vi­s iš­k ai to­k ias veik­l as ig­no­r uo­

ja ir ei­na dirb­t i tik pa­gal dar­bo su­tar­ tį. Stei­g ia­m i ma­ž i, ni­š i­n iai vers­l iu­kai, ma­ne tai džiu­g i­n a, nu­tei­k ia po­z i­t y­ viai. Tie žmo­nės daž­n iau­s iai bū­n a ne bam­b ek­l iai, vi­s a­da ge­ros nuo­t ai­ kos, at­ro­do, kad toks vers­las juos mo­ ty­v uo­ja. Kal­bant apie Lie­tu­vos rin­ką, ji ma­ža vis­kam – ir tra­d i­ci­n iam, ir ne­t ra­d i­ci­ niam vers­lui, ir ni­ši­nei, ir ma­si­nei veik­ lai. Jei pa­žiū­rė­tu­me į pre­ky­bą kaip ma­ siš­kiau­sią veik­lą, net ir jai mū­sų rin­ka per ma­ža. Tu­ri­me bū­ti la­bai at­vi­ri, kad tą rin­ką pa­si­di­din­tu­me. Ne vi­si ni­ši­niai vers­liu­kai lei­džia pre­kiau­ti pla­čiai. Sa­ ky­ki­me, jei tu ga­mi­ni ko­kį nors pro­duk­ tą, ga­li jį iš­vež­ti į už­sie­nį, bet jei tei­ki ko­ kią nors uni­ka­lią pa­slau­gą, jos iš­vež­ti ne­ga­li, va­di­na­si, to­kiais at­ve­jais klien­ tas tu­ri at­va­ž iuo­ti pas ta­ve. Apsk­ri­tai jei vers­liu­kas pri­riš­tas prie vie­tos, žmo­ nės, ma­tyt, iš to už­si­dir­ba mi­ni­ma­liai. Jiems rin­ka la­bai ap­ri­bo­ta. Kur kas per­ spek­ty­viau yra tiems, ku­rie par­duo­da daik­tą. Na mū­sų ša­liai la­bai rei­kia dau­ giau gy­ven­to­jų.

ne­ma­žai sėk­mės. Esą gal­būt ma­ žą vers­lą ir ga­li­ma iš­ju­din­ti juo­du dar­bu, klau­si­mas, ar ver­ta tai da­ ry­ti. „Ne­su už­kie­tė­jęs vers­li­nin­ kas, dau­giau idė­jas ge­ne­ruo­jan­tis as­muo. Kai ma­tau, kad ko nors ne­

ga­liu pa­da­ry­ti pa­ts, sten­giuo­si su­ bur­ti ko­man­dą. Minčių, kaip visa tai išplėsti, turime, svarbu tikėji­ mas, užsidegimas ir, žinoma, viską pasverti“, – sa­kė vie­nas „@home“ įkū­rė­jų A.Bu­kaus­kas.

And­rius Bu­kaus­kas: Rū­ta Vai­nie­nė Eko­no­m is­tė

Po­žiū­rių skir­tu­mai Tai, kas vie­niems at­ro­do ne­tra­di­ci­nis, al­ter­na­ty­vus, vers­las, ki­tiems yra pra­ gy­ve­ni­mo šal­ti­nis. Ne vel­tui Dzū­ki­jo­ je, ypač Va­rė­nos apy­lin­kė­se, net vals­ ty­bi­niuo­se dar­buo­se ato­sto­gų me­tas per­si­ke­lia į vė­ly­vą va­sa­rą ar anks­ty­ vą ru­de­nį (ne­re­tai ei­na­ma ato­sto­gau­

ti net ir ne­mo­ka­mai) – tuo­met, kai pra­ si­de­da di­dy­sis gry­bų se­zo­nas. Esant pa­lan­kiam gry­bų der­liaus, no­ro gry­ bau­t i ir su­pir­k i­mo kai­nų san­ty­k iui, per pa­rą už­kie­tė­jęs gry­bau­to­jas ga­li už­si­dirb­ti ir 200, o per se­zo­ną – ir 10 tūkst. li­tų.


14

Ketvirtadienis, kovo 14, 2013

Menas ir pramogos

Dramos teatro iš­si­pil­dy­mo se­zo­nas To­kia ta teat­ro pri­gim­tis, kad ne­ga­li­ma nė mi­nu­tės pri­snūs­ti, už­si­mirš­ti gar­bin­go­je praei­ty­je, su­si­telk­ti tik į sa­ve. Vos pa­ju­tęs ap­si­lei­di­mą, žiū­ro­vas – di­džiau­sias sce­nos me­no ger­bė­jas ir pik­čiau­sias kri­ti­kas – ne­ truks nu­si­suk­ti ir ieš­ko­ti nau­jų gy­vy­be al­ suo­jan­čių erd­vių. Lau­ra Ud­rie­nė

Na­cio­na­li­nis Kau­no dra­mos teat­ ras (NKDT) iš vi­sų jė­gų sten­gia­si to ne­pa­mirš­ti. Tad šį teat­ro lai­ko­tar­ pį drą­siai ga­li­ma pa­va­din­ti di­de­lių sie­kių iš­si­pil­dy­mo se­zo­nu: praė­ju­ sių me­tų spa­lio vi­du­ry­je žiū­ro­vams po re­konst­ruk­ci­jos at­ver­ta is­to­ri­nė Di­džio­ji sce­na, o jau to pa­ties mė­ ne­sio pa­bai­go­je laik­raš­čių ant­raš­tės mir­gė­jo džiaugs­min­ga vi­sai Kau­no teat­ri­nei pub­li­kai ži­nia – nuo šiol Kau­no dra­mos teat­rui su­teik­tas na­cio­na­li­nio sta­tu­sas. Di­džio­sios sce­nos link

„Teat­ras man vi­sa­da bu­vo sa­vas ir mie­las, toks, dėl ku­rio pra­smin­ga tu­rė­ti rū­pes­tį ir gal­vos skaus­mą“, – šyp­sodamasis at­si­dūs­ta NKDT generalinis direktorius Egi­di­jus Stan­ci­kas, pa­pra­šy­tas pri­si­min­ ti 2008-uo­sius, kai užėmė Kau­no dra­mos teat­ro va­do­vo po­stą. Tuo­ met jam į sa­vo ran­kas te­ko pe­rim­ ti ne­ži­nios ka­muo­ja­mą ins­ti­tu­ci­ją: nuo 2005 m. nuo­la­tos tę­sė­si teat­ ro erd­vių re­konst­ruk­ci­jos dar­bai, o ko­lek­ty­vo veik­lą ap­sun­ki­no ir vi­di­ nis ne­su­si­kal­bė­ji­mas. Bū­tent bai­ mė, kad žmo­nės iš­si­vaikš­čios ir liks tik teat­ro pa­sta­tas, ta­po va­ro­mą­ja nau­jo­jo va­do­vo jė­ga tęs­ti gy­vy­biš­ kai bū­ti­nus dar­bus ir im­tis nau­jų. „Jau 2008 m. pa­si­gir­do pir­mie­ji pa­vo­jaus var­pai, kad ar­tė­ja eko­no­ mi­kos kri­zė. Nu­jau­čiau, kad jei da­ bar ne­pra­dė­si­me Di­džio­sios sce­nos re­konst­ruk­ci­jos dar­bų, jos ati­da­ry­ mas ne­ži­nia iki ka­da ga­li bū­ti nu­ kel­tas. Di­de­lis klau­si­mas, ar šian­ dien ga­lė­tu­me džiaug­tis mo­der­nia sce­na, jei tuo­met ne­bū­tu­me ėmę­si taip dras­tiš­kai ją ar­dy­ti.“ Di­džio­sios sce­nos re­konst­ruk­ci­ją iš pra­džių ti­kė­ta­si už­baig­ti 2010 m., kad teat­ras sa­vo 90-me­tį ga­lė­tų švęs­ti is­ to­ri­nė­je sce­no­je. De­ja, dar­bai už­si­tę­sė ir te­ko dar po­rą me­tų pa­lū­kė­ti. „Bu­vo ir ne­mi­gos nak­tų, ir bai­mių, kad ne­ pa­vyks įgy­ven­din­ti Di­džio­sios sce­ nos re­mon­to, gau­ti rei­kia­mo fi­nan­ sa­vi­mo... Bet teat­ro ge­rų­jų dva­sių kuž­dė­ji­mas, jų ve­di­mas ne­lei­do sua­ be­jo­ti, drą­si­no ei­ti iki ga­lo“, – apie su­dė­tin­gą ke­lią sva­jo­nės iš­si­pil­dy­mo link pa­sa­ko­ja E.Stan­ci­kas.

„Nerk į teat­rą“. „„ Kovo 26 d. – Teatro dienos šventė

„Teatrola“ (rež. Artūras Areima).

Lo­go­t i­p e pa­n au­do­t as nuo se­no teat­ro sim­b o­l iu lai­ko­mų kau­k ių mo­t y­vas. Šis sim­b o­l is at­g ims­t a įgau­da­mas nau­ją es­te­ti­ką ir įkū­ny­ da­mas NKDT nuo­la­ti­nę sie­k ia­my­ bę – „visada jaunas seniausias dra­ mos teatras“.

Tie­sa, NKDT baig­ti dar ne vi­si re­konst­ruk­ci­jos dar­bai. Ga­vus pa­ kan­ka­mai lė­šų, ke­ti­na­ma res­tau­ ruo­ti pa­grin­di­nį pa­sta­to fa­sa­dą, su­tvar­ky­ti de­ko­ra­ci­jų san­dė­lį, at­ nau­jin­ti in­ven­to­rių.

Egidijus Stancikas:

Labai lengva apsigauti, kad čia viskas gerai, kad einame teisinga kryptimi, bet būtent įgyvendinant pokyčius pamatai tas sustabarėjusias dalis.

Ankstesnis logotipas.

Na­cio­na­li­nis sta­tu­sas

Lie­tu­vo­je iki 2012 m. ru­dens bu­vo du na­cio­na­li­niai teat­rai: Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis ope­ros ir ba­le­to teat­ ras bei Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis dra­ mos teat­ras. Abu jie įsi­kū­rę Vil­niu­ je. Kas ga­lė­jo pa­ma­ny­ti, kad vie­tos tarp šių pri­vi­le­gi­juo­tų­jų at­si­ras ir tre­čiam! Pa­si­ro­do, to­kia min­ tis NKDT va­do­vui E.Stan­ci­kui gi­ mė jau se­niai: „Ma­ty­da­vau žmo­nių vei­de nuo­sta­bą ir šyps­nį, kad tar­si čia ne­pag­rįs­tos am­bi­ci­jos, klau­sia­ mą žvilgs­nį, ar pa­ts su­vo­kiu, apie ką kal­bu... O tai, pasi­ro­do, ta­po ap­ čiuo­pia­ma sva­jo­nė!“ Na­cio­na­li­nio sta­tu­sas pir­ma­jam pro­fe­sio­na­liam Lie­tu­vos dra­mos teat­rui bu­vo su­teik­tas už iš­skir­ti­ nę veik­lą – na­cio­na­li­nės dra­ma­ tur­gi­jos puo­se­lė­ji­mą, pro­duk­ty­ vų bend­ra­dar­bia­vi­mą su lie­tu­vių dra­ma­tur­gais, nuo­sek­lią edu­ka­ci­ nę veik­lą ir iš­skir­ti­nio kū­ry­bi­nio brai­žo re­per­tua­rą. Nau­jas teat­ro vei­das

Na­cio­na­li­nio sta­tu­so su­tei­ki­mas pa­spar­ti­no jau se­no­kai teat­ro ko­ ri­do­riuo­se bran­din­tus pro­jek­tus. „La­bai leng­va ap­si­gau­ti, kad čia vis­kas ge­rai, kad mes ei­na­me tei­ sin­ga kryp­ti­mi, bet bū­tent įgy­ven­ di­nant po­ky­čius pa­ma­tai tas su­sta­

Šį se­zo­ną NKDT dar lau­ki­te „„ Ko­vo 14–16 d. – fes­ti­va­lis jau­ni­mui

Istorija

„„ P REM­J E­R A! Ge­g u­ž ės mėn. –

J.Pat­ric­ko „Bran­gio­ji Pa­me­la“ (pa­ grin­di­nį vaid­me­nį at­lie­ka Gra­ži­ na Ba­lan­dy­tė, rež. Al­gir­das La­tė­ nas).

„„ PREM­JE­RA! Ba­lan­džio 12 d. –

„„ PREM­JE­RA! Ge­gu­žės mėn. – A.Če­

I.Tur­ge­ne­vo „Mė­nuo kai­me“ (rež. Va­lius Ter­te­lis).

cho­vo „Vyš­nių so­das“ (rež. Ar­tū­ras Arei­ma).

1990–2000 m. naudotas logotipas. „„NKDT generalinis direktorius E.Stancikas.

ba­rė­ju­sias da­lis“, – apie po­stū­mį keis­ti teat­ro fir­mi­nį sti­lių už­si­me­ na E.Stan­ci­kas. Prieš še­še­rius me­tus įkur­tas teat­ro in­ter­ne­ti­nis tink­la­la­pis šie­met ra­di­ ka­liai at­nau­jin­tas. Tink­la­la­pio kon­ cep­ci­ją ir di­zai­ną kū­ru­sios kū­ry­bi­nės agen­tū­ros va­do­vas džiau­gia­si, kad ga­li pri­sta­ty­ti pro­duk­tą ryt­die­nai: „Ly­gi­nant su esa­mais teat­rų in­ter­ ne­ti­niais tink­la­la­piais, šis yra tech­ no­lo­giš­kai mo­der­niau­sias. In­ter­ne­ ti­nė sve­tai­nė pri­tai­ky­ta įvai­riau­siems mo­bi­liems įren­gi­niams: nuo iš­ma­ nių­jų te­le­fo­nų iki ne­šio­ja­mų­jų kom­ piu­te­rių. Pa­reng­ta plat­for­ma lei­džia lai­ky­ti ne­ri­bo­tą kie­kį kū­rė­jų ir spek­ tak­lių in­for­ma­ci­jos. Nau­ja­sis tink­la­ la­pis kvė­puo­ja kar­tu su teat­ru.“ Kūrybinei ko­man­dai taip pat pa­ ti­kė­ta ki­ta svar­bi už­duo­tis – su­ kur­ti NKDT lo­go­ti­pą. Teat­ro va­ do­vo tei­gi­mu, anks­tes­nis ženk­las teat­ro žmo­nėms bu­vo to­li­mas, vei­ kiau aso­ci­ja­vo­si su ke­lių rek­la­ma nei su teat­ro įvaiz­džiu. Šį­kart lo­go­ti­pe pa­nau­do­tas nuo se­no teat­ro sim­bo­ liu lai­ko­mų kau­kių mo­ty­vas. Tie­sa, tai nė­ra at­si­tik­ti­nis pa­si­rin­ki­mas. 1990–2000 m. bū­tent kau­kės bu­vo ofi­cia­lus teat­ro ženk­las. Šian­dien šis sim­bo­lis at­gims­ta įgau­da­mas nau­ją es­te­ti­ką ir įkū­ny­da­mas NKDT nuo­ la­ti­nę sie­kia­my­bę – „vi­sa­da jau­nas se­niau­sias dra­mos teat­ras“. „Rė­mė­mės dua­lu­mo fi­lo­so­fi­ja, ku­ri mums pri­me­na apie har­mo­ni­ją tarp dvie­jų prieš­prie­šų, apie bu­vi­mą vie­

Donato Stankevičiaus nuotr.

nas ki­to at­spin­džiu, apie jaus­mą, kad vis­kas vyks­ta da­bar: tarp praei­ties ir atei­ties, dan­gaus ir že­mės, pa­ki­li­mo ir nuo­smu­kio, dva­sios ir ma­te­ri­jos“, – pa­sa­ko­jo logotipo kūrėjas. Kas to­liau?

E.Stan­ci­kas pri­si­pa­žįs­ta, kad, ne­ pai­sant teat­re vyks­tan­čių tei­gia­ mų po­ky­čių ir čia nuo­la­tos dir­ban­ čio gau­saus bū­rio ge­riau­sių sa­vo sri­ties spe­cia­lis­tų, teat­re ne­stin­ ga ir spra­gų – ir tru­pės su­dė­ty­je, ir spek­tak­lių ap­tar­na­vi­mo gran­dy­ se. Tad nau­jas sta­tu­sas – ga­li­my­bė pra­plės­ti tar­ny­bų ir jo­se dir­ban­čių žmo­nių ra­tą. „Da­bar rei­kia la­bai įtemp­tai dar­ buo­tis sie­kiant dia­lo­go su Kul­tū­ ros mi­nis­te­ri­ja, Vy­riau­sy­be ir ki­tais Lie­tu­vos teat­rais, kad teat­ro žmo­ nėms už jų dar­bą bū­tų kuo pa­gar­ biau at­ly­gin­ta“, – pa­sa­ko­jo teat­ro generalinis direktorius. Jis ne­slė­pė, kad daž­nam teat­ro dar­buo­to­jui ten­ ka plė­šy­tis dir­bant net ke­lis dar­bus, kad ga­lė­tų pa­ten­kin­ti bent mi­ni­ma­ lius sa­vo gy­ve­ni­mo po­rei­kius. E.Stan­ci­kas pra­si­ta­rė ir apie ki­tas drą­sias sva­jo­nes: „Teat­ras – ypa­ tin­ga vie­ta, tad bend­ra­dar­biau­da­mi su Vy­riau­sy­be, Kau­no mies­to sa­vi­ val­dy­be ir Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­ ja sie­kia­me, kad ir Lais­vės alė­jos erd­vė prie­šais teat­rą tap­tų ypa­tin­ ga su­si­bū­ri­mo vie­ta.“ Taip pat no­ri­ma NKDT ma­žų­ jų sce­nų kie­me­lį pa­vers­ti ak­ty­viai

vei­kian­čiu me­nų fab­ri­ku. Ja­me bū­ tų ruo­šia­mi teat­rui la­bai rei­ka­lin­gi spe­ci­fi­nių sri­čių at­sto­vai – švie­sų dai­li­nin­kai, gri­mo, rek­vi­zi­to, tech­ ni­nio sce­nos ap­tar­na­vi­mo spe­cia­ lis­tai. Šios erd­vės tap­tų ir jau­nų­jų teat­ro pro­fe­sio­na­lų eks­pe­ri­men­ti­ nių pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo ter­pe, kad su­stip­rė­ję ir at­ra­dę sa­vo kū­ry­ bi­nį ke­lią jie ga­lė­tų drą­siai ženg­ti į di­džią­ją na­cio­na­li­nio teat­ro sce­ną. „Kau­nas tu­ri la­bai spe­ci­fi­nį žiū­ ro­vą, ku­ris nu­si­pel­nė iš tie­sų rim­ to teat­ro fes­ti­va­lio Kau­ne, – atei­ ties pla­nų ne­si­liau­ja var­dy­ti teat­ro generalinis direktorius. – Ži­no­ma, ne­si­no­ri to da­ry­ti tik dėl žiū­ro­vų. Fes­ti­va­lio vi­sų pir­ma rei­kia pa­tiems teat­ro pro­fe­sio­na­lams – juk bū­ti­na plės­ti aki­ra­tį, su­vok­ti sa­ve Eu­ro­pos ir pa­sau­lio kon­teks­te.“ E.Stan­ci­kas už­si­me­na ir apie ke­ ti­ni­mus sta­ty­ti spek­tak­lius, spe­ cia­liai pri­tai­ky­tus NKDT ini­cia­ty­va Rau­dond­va­rio dva­re įkur­toms Me­ nų in­ku­ba­to­riaus erd­vėms. Vis dėl­to svar­biau­siu sie­kiu iš­lie­ka pa­ti kū­ry­ba. „No­ri­si, kad gim­tų spek­ tak­liai, ku­rie lyg kal­nai ma­sin­tų žiū­ ro­vus kop­ti į vir­šū­nes, su be­ga­li­niu smal­su­mu at­ras­ti sa­vo skry­džius ir žvaigž­dy­nus, – po­kal­bį už­bai­gia teat­ ro generalinis direktorius ir pri­du­ria: – Yra tokie paprasti norai, o tikėjimo, kad jie taps realybe, taip pat pakan­ ka, nes tam darbui suburti tos pačios „kraujo grupės“ žmonės.“ Užs. 1085266


ketvirtADIENIS, kovo 14, 2013

15 13


16

ketvirtadienis, kovo 14, 2013

menas ir pramogos

„An­dže­li­nos pa­klo­dė­se“ – nak­ti­nės ke Svei­kas pyk­tis. Tos jaus­mas už­plūs­ta įsi­ gi­li­nus į „Žal­gi­rio“ vy­riau­sio­jo tre­ne­rio Joa­no Pla­zos ro­ma­no „An­dže­li­nos pa­ klo­dės“ he­ro­jės gy­ve­ni­mą. 40-me­tė Ju­li­ ja vi­są gy­ve­ni­mą pa­klūs­ta griež­to tė­vo, o vė­liau – ir bū­si­mo vy­ro Al­ber­to ge­le­ži­nei ran­kai. Pri­dė­ki­me li­go­tos vi­suo­me­nės su­ kur­tus ste­reo­ti­pus – nor­ma­lu – nenor­ma­ lu, įpras­ta – neįp­ras­ta.

Ba­lys Šmi­gels­kas

b.smigelskas@diena.lt

Ste­reo­ti­pų įkai­tė

Au­to­rius už­čiuo­pia vie­ną pa­grin­ di­nių šiuo­lai­ki­nės mo­ters eg­zis­ten­ ci­jos pro­ble­mų. Jau nuo ma­žų die­ nų mer­gai­tė ra­gi­na­ma ati­tik­ti tam tik­rus ste­reo­ti­pus – bū­ti nuo­lan­kia ir klus­nia duk­ry­te. O juk vai­kys­tė – tai ne­rū­pes­tin­gu­mo ir švie­siau­ sių pri­si­mi­ni­mų me­tas. Su me­tais at­sa­ko­my­bės vi­suo­me­nei ir gi­mi­ nai­čiams naš­ta tik di­dė­ja – pri­va­ lai bū­ti nuo­lat pa­si­tem­pu­si, iš­si­la­ vi­nu­si, są­mo­jin­ga. Ta­čiau, ne­duok die­ve, jei iš­drį­si pa­si­ro­dy­ti iš­min­ tin­ges­nė ar tu­rin­ti su­bti­les­nį hu­ mo­ro jaus­mą nei vy­ras. O kur dar pro­fe­si­nė veik­la, ku­rią ne­pails­ta­mai rei­kia de­rin­ti su šei­ mos ži­di­nio kurs­ty­mu. Oi var­gas

var­ge­lis, jei­gu nu­ken­tės bent vie­ na iš jų – bū­si iš­va­din­ta kar­je­ris­ te, fe­mi­nis­te ar­ba ge­gu­te, ku­ri pa­ li­ko sa­vo vai­kus. Bū­tent su to­kia da­lia ten­ka taiks­ ty­tis dau­gu­mai šio ir praė­ju­sių am­ žių mo­te­rims. Pa­siau­ko­jan­ti žmo­na ir ma­ma te­tos An­dže­li­nos do­va­no­ to­se pa­klo­dė­se kas­nakt sap­nuo­ ja įsta­biau­sias sa­vo gy­ve­ni­mo aki­ mir­kas. Tas, ku­rių iš tie­sų nie­ka­da nė ne­bu­vo. Pra­na­šiš­ki sap­nai

J.Pla­za vaiz­džiai ir jaut­riai ap­ra­ šo įvai­rius žmo­gaus gy­ve­ni­mo lai­ ko­tar­pius. Vai­kys­tės, jau­nys­tės ar bran­dos sva­jo­nės ski­ria­si – il­gai­ niui kei­čia­si ir yra cen­zū­ruo­ja­mos da­bar­ties ap­lin­ky­bių. Ta­čiau jos nuo­lat pra­si­mu­ša į mū­sų kas­die­ny­ bę ir ne­duo­da ra­my­bės. Tai ne­prik­

„„Kū­ry­ba: į lie­tu­vių kal­bą iš­vers­tas J.Pla­zos ro­ma­nas „An­dže­li­nos pa­klo­dės“ su­lau­kė dė­me­sio. 

lau­so nuo am­žiaus ar ly­ties. To­dėl sa­ky­ti, kad kny­ga skir­ta vien mo­te­ rims, bū­tų klai­din­ga. Ju­l i­j ą per­se­k io­jan­tys ryš­k ūs sap­nai ra­gi­na dar kar­tą per­mąs­ ty­ti pro­fe­si­nį ir as­me­ni­nį gy­ve­ni­ mą. Al­ber­tas ta­po ei­li­niu įmi­tu­siu pu­sam­žiu vy­ru­ku, ku­ris ins­tink­ ty­viai ten­ki­na vien sa­vo kū­niš­kus po­rei­kius ir ma­no, kad no­rint iš­ lai­k y­t i har­m o­n in­g us san­ty­k ius steng­tis ne­be­rei­kia. Vy­ras ra­gi­ na ati­džiau leis­ti pi­ni­gus bui­ties ir ki­toms rei­k­mėms, ta­čiau pa­ts daž­nai už­si­ma­no ver­šie­nos fi­lė ar

„La­cos­te“ marš­ki­nė­lių. Jei­gu žiū­ rė­tu­me per fi­nan­si­nę pri­zmę, pa­ grin­di­nį in­dė­lį čia įne­ša taip pat ne jis. Į ab­so­liu­čią ru­ti­ną įsuk­ta mo­te­ ris gelbs­ti­si pra­na­šiš­kais sap­nais – tai vie­nin­te­lė li­ku­si oa­zė. „Te­le­vi­zi­ jos lai­dų ve­dė­jai ir ro­ko mu­zi­kan­tai man ne­pa­pa­sa­kos apie tai, kaip au­ ga ma­no vai­kai, ko­kie jų rū­pes­čiai ir po­rei­kiai. Va­ka­rie­nei skir­to lai­ ko ne­ke­ti­nu da­ly­tis su au­dio­vi­zua­ li­niais na­mų prie­tai­sais“, – neap­ si­ken­tu­si pa­ga­liau ta­ria pa­grin­di­nė ro­ma­no vei­kė­ja.

Erd­vė fan­ta­zi­jai

Vie­nin­te­lis da­ly­kas, ku­ris rea­ liai eg­zis­tuo­ja mo­ters sap­nuo­se, yra Eri­kas. Tur­būt nu­jau­čia­te, kad kve­pia mei­lės tri­kam­piu. Ta­čiau čia yra dar du svar­biau­si kam­pai – Nu­ ri­ja ir Po­las. „Po ga­li­mų sky­ry­bų, ku­rios nie­ka­da ne­bū­na ma­lo­nios, gy­ve­ni­mas gal ir ne­bū­tų toks idea­ lus kaip sap­ne, ta­čiau kur kas gai­ ves­nis ir pa­trauk­les­nis nei da­bar­ tis“, – svars­to Ju­li­ja. Ką pa­si­rin­ko bran­dą pa­sie­ku­ si mo­te­ris? Bet ko­kiu at­ve­ju ne­ sku­bė­ki­me teis­ti: „Esu per jau­na,

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 230, 302 234, 308 862, 308 863, e. paštas reklama@kaunodiena.lt


17

ketvirtadienis, kovo 14, 2013

menas ir pramogos kaunodiena.lt/naujienos

e­lio­nės lai­ku Skai­ty­da­ mas ne­ju­ čia pa­ten­ki į sa­vo pa­ ties pa­slap­ tin­gą pa­ są­mo­nės srau­tą, ku­ ris ska­ti­ na nė kiek ne ma­žiau įspū­din­gus sap­nus.

Tomo Raginos, „Fo­to­die­nos“ / Ie­vos Bu­dzei­kai­tės nuo­tr.

kad nu­leis­čiau ran­kas ir gy­ven­ čiau kaip se­nė. Die­nos, mė­ne­ siai ir me­tai ne­grįž­ta­mai praei­na: su­pran­tu, kad at­gal jų neat­suk­ siu, ta­čiau no­riu, jog pa­sku­ti­nis spren­di­mas, ku­rį priė­miau prieš sa­vo va­lią ir no­rą, iš tie­sų bū­tų pa­sku­ti­nis.“ J.Pla­za ne­pa­tei­kia aiš­kaus ir ga­ lu­ti­nio at­sa­ky­mo. Sce­na­ri­jaus va­ ria­ci­jos pa­lie­ka­mos skai­ty­to­jų fan­ ta­zi­jai. At­sa­ky­ki­me sau są­ži­nin­gai – ar ne­no­rė­da­mi iš­leis­ti mo­ters į ko­man­di­ruo­tę ar drau­gių su­si­bū­ri­ mą ne­pri­si­gal­vo­ja­me krū­vos prie­ žas­čių ban­dy­da­mi jas įti­kin­ti to ne­ da­ry­ti? Ar ne per daug no­ri­me ją pri­riš­ti prie sa­vęs, vi­sur įžvelg­da­ mi tik grės­mes ir trū­ku­mus? Prieš nie­kin­da­mi, pyk­da­mi ar šauk­da­mi – pa­žiū­rė­ki­me į veid­ro­džius. Per prie­var­tą lai­ko­mos mo­ters sie­la ir šir­dis nė­ra su mu­mis. Kny­ga įtrau­kia

Tai nė­ra teks­tas, ku­riuo sie­kia­ma išaukš­tin­ti mo­ters esy­bę ir pa­že­ min­ti vy­riš­ką­ją. Ga­li­ma ir at­virkš­ ti­nė si­tua­ci­ja. Reikė­tų pa­brėž­ti, jog Ju­li­ja nie­kuo­met ne­si­skun­dė, kad ne­ša­mas gy­ve­ni­mo kry­žius per sun­kus. Ji pa­ga­liau su­pra­to – iš ša­lies pa­dik­tuo­tas ir su­for­muo­ tas no­ras „įtik­ti vi­siems“ yra kvai­ las ir be­pras­mis. Ste­bi­nan­ti au­to­riaus em­pa­ti­ja. Ly­ri­niai nu­kry­pi­mai vaiz­din­gi ir ne­var­gi­nan­tys. Skai­ty­da­mas ne­ju­ čia pa­ten­ki į sa­vo pa­ties pa­slap­tin­ gą pa­są­mo­nės srau­tą, ku­ris ska­ti­na nė kiek ne ma­žiau įspū­din­gus sap­ nus. Trys va­ka­rai, pra­leis­ti su kny­ ga ran­ko­se, bu­vo ge­riau­si per pa­ sta­rą­jį lai­ką. Dėl vis­ko bam­ban­tiems ir ne­pa­ ten­kin­tiems di­die­siems kri­ti­kams kny­ga pa­si­ro­dys per­dėm idi­liš­ka ir ro­man­tiš­ka. Bet juk šiais sno­bų ir gno­miz­mo lai­kais tu­ri bū­ti at­ sva­ra? „Už­li­pau ant de­nio, kur jau ka­ra­ lia­vo nak­tis. Tik žyb­sin­čios kuk­lių pa­kran­tės na­mų lem­pu­tės, blyš­kūs tols­tan­čių til­tų ži­bin­tai ir po tru­ pu­tį ke­lią per tam­są be­si­ski­nan­čio mė­nu­lio švie­sa pa­dė­jo skir­ti su­te­ mo­se iš­tir­pu­sius daik­tus. Kaip ga­ li bū­ti, kad žmo­nės nu­gy­ve­na vi­ są gy­ve­ni­mą ne­pas­te­bė­da­mi to­kių da­ly­kų?..“

„„Lai­min­gi: „Ra­te­li­nis“ ne­ža­da už­mig­ti ant lau­rų. 

„Ra­te­li­nio“ ar­chy­vo nuo­tr.

„Ra­te­li­nio“ šven­tės staigmenos Vir­gi­ni­ja Sku­čai­tė

v.skucaite@kaunodiena.lt

Šie­met ke­tu­rio­lik­tą kar­tą Lie­tu­ vos liau­dies kul­tū­ros cent­ro ir Pa­ sau­lio lie­tu­vių dai­nų šven­tės fon­ do įsteig­tų mė­gė­jų me­no ko­lek­ty­ vų ap­do­va­no­ji­mų „Auk­so paukš­ tė“ no­mi­na­ci­jo­je „Ge­riau­sias šo­ kių an­samb­lis“ su­ži­bė­jo kau­niš­kis tau­ti­nio me­no an­samb­lis „Ra­te­li­ nis“ ir jo va­do­vė Mar­ga­ri­ta Tom­ ke­vi­čiū­tė.

Nuo 2006 m. „Ra­te­li­nį“ glo­bo­ ja bend­ro­vė „Kau­no van­de­nys“. Kaip sa­kė be­veik nuo pir­mos die­

nos „Ra­te­li­ny­je“ šo­kan­ti ir dai­ nuo­jan­ti Liuk­re­ci­ja Na­vic­kie­nė, da­bar šia­me ko­lek­ty­ve yra apie 40 dai­nos, šo­kio ir mu­zi­kos my­ lė­to­jų. „An­samb­lio vo­ka­li­nei gru­pei va­do­vau­ja Re­nal­da Bu­rins­kie­nė, ka­pe­lai – Jus­ti­nas Bu­ta, kon­cert­ meis­te­ris – Ta­das Kvik­lys, o me­no ir šo­kių gru­pei – Mar­ga­ri­ta Tom­ ke­vi­čiū­tė. Esa­me iš­lei­dę kom­pak­ ti­nę plokš­te­lę, šo­kę, gro­ję ir dai­ na­vę įvai­rio­se už­sie­nio ša­ly­se, da­ly­va­vę tarp­tau­ti­niuo­se kon­kur­ suo­se, iš ku­rių esa­me par­si­ve­žę ne vie­ną lau­rų vai­ni­ką, ta­čiau pel­ny­ti „Auk­so paukš­tę“ – kiek­vie­no tau­

ti­nio me­no an­samb­lio sva­jo­nė“, – sa­kė L.Na­vic­kie­nė. Šia pro­ga „Ra­te­li­nis“ kvie­ čia kau­nie­čius į kon­cer­tą „Auk­so paukš­tei at­skri­dus“, ku­riam šios paukš­tės pa­ly­tė­tam ko­lek­ty­vui tal­kins „Ave vi­ta“, „Suk­ti­nis“ bei Vil­niaus tau­ti­nio me­no an­samb­lis „Vil­nis“. Šven­ti­nio ren­gi­nio me­tu „Ra­te­li­niui“ bus įteik­tas ap­do­va­ no­ji­mas „Auk­so paukš­tė“. kas: kon­cer­tas „Auk­so paukš­tei at­skri­dus“. kur: Kau­no na­cio­na­li­niame dra­mos teat­re. kada: ko­vo 16 d., 18 val.

kryžiažodis

Sudėtyje esantys citrusiniai bioflavonoidai gali padėti pagerinti vitaminų įsisavinimą. Tik 1 tabletė per dieną!

Šią savaitę laimėkite vitaminus „C-300 Imuno N60“ ir Rachelės Gibson knygą „Gana nevykusių pasimatymų“.

Ką daryti, kad būtum pakviesta į padorų pasimatymą? Adelė Haris nė nenutuokia. Jau kelerius metus jai tenka eiti į nevykusius pasimatymus, lyg būtų prakeikta. Dėl ko gi dar vyrai, su kuriais susitinka, staiga ima elgtis kaip puspročiai? Ar gali būti blogiau? Pasirodo, gali... Adelė sužino, kad subyrėjo jos tobulosios sesers santuoka...

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, kovo 19 d.


18 2

ketvirtadIENIS, kovo 14, 2013

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 18 Paslaugos����������������������������������������� 18, 19

skelbimai

Parduoda� ������������������������������������������������� 19 Perka� �������������������������������������������������� 19, 20 Įvairūs� ������������������������������������������������ 20, 21 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 21 Kviečia � ���������������������������������������������� 20, 21 Kviečia mokytis ��������������������������������� 21 Atsiliepkite!�������������������������������������������� 21 Informuoja� ��������������������������������������������� 21

skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Siūlome gerą darbą Dainavos r. kvalifikuotai siuvėjai (-ui) siūti ir taisyti drabužius siuvykloje. Dideli klientų srautai, yra daug darbo. Tel. 8 683 26 020.

DARBo skelbimai Siūlo darbą

1086230

AB „Lytagra“ įrankių ir įrangos terminalas ieško sandėlininko. Reikalavimai: atsakingumas, dėmesingumas, tvarkingumas, automobilinio krautuvo vairuotojo pažymėjimas būtų privalumas. Tel. (8 37) 405 404, 8 614 96 693, e. paštas tools@lytagra.lt. 1086831

EUROCASH1 dirbti Kaune ieško apsaugos darbuotojų. Reikalavimai: vidurinis ir/arba aukštesnis išsilavinimas; sąžiningumas, atsakingumas; nepriekaištinga reputacija. Privalumai: apsaugos darbuotojo pažymėjimas, darbo patirtis. Tel. 8 612 49 081; www.eurocash1.lt. 1086565

Įmonei reikalingi cecho darbininkai: stiklintojai, paruošėjos. Darbas Karmėlavoje. Skambinti tel. 8 670 30 627. 1078273

Jei esi simpatiška! Nori dirbti Graikijoje! Šokti. Konsumacija. Naktiniuose klubuose. Išlaidos apmokamos. Tel. +3069 8143 4650 (Inga), +3069 7568 6534 (Vilma). 1078421

Kalbų mokykla ieško patyrusio pardavimo telefonu vadybininko (-ės). Būtinos anglų k. žinios. CV siųsti kalbasada@gmail.com. 1086607

Lombardui reikalinga (-as) priėmėja (-as) dirbti savaitgaliais Kaune. Tel. 8 615 55 545. 1086261

Metalo apdirbimo įmonei reikalingas sandėlininkas (-ė). Reikalavimai: analogiško darbo patirtis, kompiuterinis raštingumas, kruopštumas. CV siųsti info@zers.lt. 1086844

Minkštųjų baldų gamybos įmonė dirbti Kaune ieško siuvėjų, baldų apmušėjų. Tel. 8 686 40 085.

1086626

Nedidelei trikotažo siuvyklai reikalinga (-as) siuvėja (-as) siūti overloku arba plokščiasiūle mašina. Nuolatinis darbas draugiškame kolektyve, geras ir laiku mokamas atlyginimas. Darbas Vilijampolėje. Tel. 8 612 28 853. 1085883

Reikalinga (-as) pardavėja (-as) parduotuvėje-bare. Patirtis būtų privalumas. Tel. 8 695 14 714, 8 650 16 564. 1086451

Reikalingi automobilių plovėjai (-os) plovykloje Šilainiuose. Tel. 8 652 67 042. 1086618

Reikalingi vairuotojai dirbti naujais autovežiais (Lietuva–Vakarų Europa). Galime apmokyti. Siūlome geras darbo sąlygas ir konkurencingą atlyginimą. Tel. 8 687 52 681; litaksa@autominute.lt. 1086661

Reikalingi vairuotojai, turintys E kategoriją, taip pat turintys C kategoriją. Reisai – pastovūs. Tel. 393 232, e. paštas atranka@erdves.lt. 1084745

Restoranui „CanCan pizza“ Kaune reikalingi: GAMYBOS VADOVAI, VIRĖJAI, PICŲ KEPĖJAI. Skambinti tel. 8 659 84 902, CV siųsti e. paštu ruta.grinceviciene@delano.lt. 1084586

Restoranui Kaune reikalinga valytoja (-as) dirbti slankiuoju darbo grafiku. Daugiau inf. tel. 8 678 80 880. 1086593

Šilainiuose reikalinga (-as) pardavėja (-as) dirbti mėsos parduotuvėje. Tel. 8 640 51 378. 1086437

Siūlome darbą meistrui, turinčiam 35–55 % darbingumą, mokančiam atlikti elektronikos, mechanikos remonto darbus. Tel. 8 618 00 837. 1081950

Skubiai reikalinga (-as) siuvėja (-as) siūti pokščiasiūle siuvimo mašina ir 3 siuvėjos (-ai) siūti universaliomis siuvimo mašinomis. Darbas viena pamaina. Atlyginimas mokamas 2 kartus per mėnesį. Darbu aprūpinama nuolat. Teirautis tel. 8 685 05 881 nuo 7 iki 16 val. 1086304

Statybos įmonei Kaune reikalingi pamatų betonuotojai ir pagalbiniai darbininkai. Tel. 8 698 07 749. 1085135

Statybos įmonei reikalingas C kat. vairuotojas (darbas savivarčiu). Tel. 8 698 07 749. 1086086

Statybos įmonei reikalingi fasado sienų šiltintojai ir tinkuotojai. Tel. (8 37) 375 331. 1079058

Tarptautinių pervežimų įmonei reikalingas serviso vadovas. Tel. 210 777. 1084736

Tolimųjų reisų vairuotojams siūlome darbą Europoje iki 6 savaičių. Palankios apmokėjimo sąlygos. Kreiptis tel. 8 698 25 709 arba remigijus@rvtransport.lt. 1070569

Transporto įmonei reikalingas transporto vadybininkas-ekspeditorius. CV siųsti atranka@erdves.lt. Tel. 210 777. 1084757

Transporto įmonei reikalingi tarptautinių gabenimų vairuotojai vairuoti automobilius-šaldytuvus (važiavimas po vieną ir po du). Reikalavimai: darbo patirtis, E kat. Tel. 8 685 83 888. 1084202

UAB „Kauno Daisotra“ nuolat dirbti maršrutais Lietuva–Rusija ir Italija–Rusija reikalingi patyrę tarptautinių krovinių gabenimo vairuotojai. Kreiptis Kaune tel. 8 685 03 016. 1085150

UAB „Kodera“ siūlo darbą vairuotojui dirbti su sunkiasvorių tr. priemonių techninės pagalbos automobiliu. Tel. 8 687 80 789. 1085973

Ūkyje reikalingas darbininkas (-ė). Suteikiamas visas išlaikymas. 5 km nuo Kauno. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 8 611 13 324. 1086365

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 1080549

Vytauto g. 67, Garliavoje, IKI parduotuvės antrajame aukšte, Soliarumo studijoje reikalinga (-as) kirpėja (-as). Tel. 8 699 85 627. 1082691

Gyd. D.Bielskienė, J.Urbštienė konsultuoja ir gydo vaikus, suaugusiuosius, sergančius odos, alerginėmis, nagų ir plaukų ligomis. Šalina karpas, papilomas. Apgamai tiriami dermatoskopu. Konsultuoja dėl lytiškai plintančių ligų. Gedimino klinika, Gedimino g. 34. Tel. 207 396. 1085344

Klinikoje „Jalvita“ dirba patyrusios ginekologės: gyd. A.Janavičienė, gyd. V.Jauniškienė ir gyd. Z.Dubickienė. Gydo įvairias moters lytinių organų ligas. Echoskopija. Pašilės g. 124, tel. 338 625 I–V 9–19 val. 1084475

Moderniu echoskopu atliekami kraujotakos ir įvairių organų ultragarsiniai tyrimai. Skydliaukės echoskopijai ir hormonų tyrimams – net 25 proc. nuolaida. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromeda.lt. 1082162

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“) teikia visas odontologijos paslaugas. Veido raukšlių šalinimas hialurono injekcijomis. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265. 1075145

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. 1080263

Velykų proga odontologijos paslaugos su nuolaidomis. Keramikai – 50 % nuolaida. Be eilės protezuojame pacientus su Teritorinės ligonių kasos iškvietimais. Registracija tel. 203 101, 8 672 44 348. Maironio g. 26A, Kaunas. 1085949

Automobilininkams

Automobilio apsauga nuo korozijos. Antikorozinis automobilio padengimas „Dinitrol“ medžiagomis. Kėbulo paruošimas, dažymas, suvirinimas. Suteikiame garantiją. Kalvarijos g. 28A, tel. 392 803, 8 698 36 705. 1083266

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355. 1086545

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Šildymo-aušinimo sistemos remontas. Tel. 332 520, 8 699 55 568. 1084227

Ieško darbo Anglų kalbos specialistas, patyręs pedagogas ir andragogas, ieško darbo, nebūtinai susijusio su mokymu. Tel. 8 647 46 424. 1086407

Du dažytojai, turintys ilgametę darbo patirtį, ieško darbų vykdytojo, galinčio suteikti darbą. Tel. 8 631 66 057, 8 658 26 305. 1086307

Paslaugos Medikų AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476. 1081629

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410.

Nebrangiai prijungiame skaitmeninę televiziją. Taisome televizorius, garso aparatūrą ir kitus el. prietaisus – su garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 751.

Atliekame vidaus apdailos darbus. Gipskartonio montavimas, glaistymas, dažymas, tapetavimas ir kt. – greitai ir kokybiškai. Tel. 8 602 35 333.

1085405

1080771

Skubiai ir nemokamai išveža nenaudojamą buitinę techniką: šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000; www.kaunakiemis. 1082701

Buitinės technikos remonto

1083491

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 1078577

1083095

Atliekame vidaus apdailos darbus: glaistymas, dažymas, tapetavimas, gipskartonio montavimas, laminuotų grindų dėjimas. Tel. 8 605 45 180. 1084383

Atliekame vidaus ir lauko apdailą. Tel. 8 611 40 315. 1068083

Atlieku visą lauko ir vidaus apdailą. Darbus atlieku kokybiškai. Dirbu visoje Lietuvoje. Tel. 8 686 71 655.

1085623

1086264

Taisau televizorius, garso ir vaizdo techniką. Iškvietimas nemokamas. Suteikiu garantiją. Tel. 8 673 60 342.

Atlieku visus santechnikos darbus. Garantija. Nuolaidos. Tel. 8 620 40 434, (8 37) 705 609.

1086577

1083696

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176.

Atlieku visus santechnikos darbus. Katilų, šildomų grindų, šildymo, vandentiekio, nuotekų sistemų montavimas ir renovacija. Tel. 8 600 61 309.

1084922

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 1086277

1082229

Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, žvirgždo, skaldos, atsijų, juodžemio. Išvežame statybinį laužą. „Bobcat“ paslaugos. Tel. 8 698 07 749. 1078496

Kompiuterininkų Atliekame visų kompiuterių programinį ir techninį remontą, lituojame pagrindines plokštes, tiesiame tinklus. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 608 36 336. 1079152

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. Taisome nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius. Atnaujiname NAVIGACIJAS. Suteikiame garantiją. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 1080796

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. 1078027

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 1083726

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

1082022

Betonuojame grindis, ruošiame pagrindus. Klojame visų tipų grindų dangą. Ilgalaikė patirtis. Garantija. Tel. 8 686 44 993, 8 687 24 321. 1074712

Darome pamatus, atliekame mūro, stogų dengimo ir įvairius statybos darbus. Namo su visa išorės apdaila 1 kv. m kaina nuo 1000 Lt. Tel. 8 656 27 767. 1083344

Dažome, glaistome, tapetuojame, atliekame įvairius smulkius vidaus apdailos darbus. Tel. 8 677 46 174, e. paštas evaldas.kiskunas@gmail.com. 1083566

Statybos, remonto AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 % nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e.paštas gediminas@arventa.lt. 1086317

Akcija! Plastikiniai langai, šarvuotos durys, aliuminio balkonai. Gamintojo kainomis. 5 m. garantija. Apdailos darbai. Tel. 8 600 61 010, 8 617 56 746. 1084972

Automatinių skalbyklių (visų rūšių) remontas ir prekyba jomis. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061.

1079586

SNAIGĖS servisas (M.K.Čiurlionio g. 5). Visų šaldytuvų, skalbyklių remontas. Prekyba SNAIGĖS šaldytuvais, atsarginėmis dalimis. Tel. 341 876, 8 652 44 908.

1082615

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Remontuoju visas automatines skalbykles. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900.

Apdaila. Tapetuoju lubas ir sienas. Glaistau. Dažau. Darbo patirtis 19 metų. Dedu laminatą. Pristatau medžiagas. Tel. 8 650 45 329, 8 674 83 310.

1086403

Atliekamas profesionalus dažymas, tapetavimas, plytelių klijavimas. Staliaus, santechnikos, elektros darbai. Prieinamos kainos. Patirtis, garantija. Medžiagoms taikomos nuolaidos. Tel. 8 646 53 192. 1086467

Kliento namuose taisome siuvimo, skalbimo mašinas, elektrines virykles, dulkių siurblius. Garantija. Tel. 8 646 56 259, 8 616 56 726.

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162.

1086523

1086909

Dėmesio! Greitai ir kokybiškai gaminame šarvuotas duris butams, laiptinėms. Atvežame nemokamai, konsultuojame. Tel. 8 600 18 644. 1085480

Dengiame šlaitinius stogus, rekonstruojame, skardiname. Komplektuojame medžiagas. Gaminame kaminų įdėklus ir juos valome. Tel. 8 612 82 740. 1086386

Dengiame stogus, rekonstruojame, skardiname. Kaminų įdėklai, valymas. Karkasinių namų statymas. Tel. 8 601 77 895. 1086377

Dengiame stogus, statome karkasinius namus, lankstome skardas. Sukomplektuojame medžiagas. Tel. 8 652 67 042. 1086614

Elektriko paslaugos. Greitas darbas ir kokybė garantuojama. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 609 83 349. 1086746

Glaistome, dažome, tapetuojame, montuojame gipskartonį, klojame laminatą, kalame dailylentes, langokraščių taisymas. Tel. 8 607 66 993. 1086349

GRINDŲ BETONAVIMAS (nuo 1 kv. m iki Jūsų pageidaujamo ploto) – butams, namams, biurams ir t.t. LIEJAME pamatus. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 618 20 971. 1080730


19 3

ketvirtaDIENIS, kovo 14, 2013

klasifikuoti skelbimai 2 kambariĹł butÄ… Kauno senamiestyje (b. pl. 62 kv. m, III a., tvarkingas, parketas, telefonas, internetas, su virtuvÄ—s baldais). Kaina sutartinÄ—. Tel. 226 345.

Paslaugos Statybos, remonto Atlieku apdailos darbus: tinkuoju, glaistau, daĹžau, tapetuoju. Gipskartonis, plytelÄ—s, laminatas. Elektros, santechnikos darbai. Tel. 8 658 92 939.

1086101

Kalvystės darbai: metalinės laiptinių, sandėliukų, garaŞų durys, turėklai, tvoros, laiptų konstrukcijos, stogeliai. Tel. 477 155, 8 699 66 111; www.vaigeda.lt. 1084184

KaminĹł ÄŻdÄ—klai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. LatakĹł valymas. Garantija. Be poilsio dienĹł. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

1072548

KaminĹł ÄŻdÄ—klai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. KaminĹł mĹŤrijimas. Tel. 8 619 29 430.

1079886

KaminĹł valymas, kaminĹł ÄŻdÄ—klĹł montavimas. StandartiniĹł ir nestandartiniĹł skardos gaminiĹł gamyba ir montavimas. Tel. 8 655 35 213; info@skardlanksta.lt. 1085448

KokybiĹĄkai, nebrangiai remontuoju butus. Glaistau, daĹžau, tapetuoju, klijuoju parketÄ…, plyteles, montuoju gipskartonÄŻ. Tel. 8 614 30 566. 1086267

KokybiĹĄkas laiptiniĹł daĹžymas, remontas, apdaila uĹž visiems prieinamÄ… kainÄ…. Atliktiems darbams suteikiame garantijÄ…. Tel. (8 37) 249 178, 8 640 25 072. 1080657

Nuomojame ekskavatorius, buldozerius (su vairuotoju). Valome sniegÄ…. VeĹžame savivarÄ?iu ĹžvyrÄ…, skaldÄ…, sniegÄ…. ÄŽrengiame ÄŻvaĹžas. Tel. 8 699 77 162. 1086903

Nuomojame fasadinius statybinius pastolius. UniversalĹŤs, tinka mĹŤro bei kitiems darbams. Lengvai surenkami. Tel. 8 686 79 386; www.stogudengimasjums.lt. 1084102

PAKABINAMOSIOS LUBOS: mineralinÄ—s, aliumininÄ—s, fibrocementinÄ—s, plieninÄ—s. LubĹł montavimas. Tel. 8 611 33 973, 8 686 40 200; www.lubos.lt.

1085392

Plastikiniai langai (vokiťki), ťarvo durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921, 332 247.

1079973

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS – pigiausiai Kaune. Vokiťka kokybė, garantija 10 metų. Tel. 223 200, 8 608 70 099. www.langvila.lt. 1082606

PlokĹĄÄ?iĹłjĹł stogĹł dengimas, ĹĄiltinimas ir renovacija. IlgametÄ— patirtis. UAB „Verslo gama“. Tel./faksas (8 37) 390 089, 8 616 17 706; www.stogudengimasjums.lt. 1084091

PrivaÄ?iĹł ir daugiabuÄ?iĹł namĹł ĹĄiltinimas polistirenu, akmens vata. Dedame struktĹŤrinÄŻ tinkÄ…. Ventiliuojami ekologiĹĄki fasadai. Tel. 8 614 45 953. www.apsiltinime.lt. 1083228

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atveĹžti medĹžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 1083039

Santechnikas keiÄ?ia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienĹł. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 1086198

SienĹł ĹĄiltinimas, uĹžpildant oro tarpÄ… termoputomis. 1 kv. m kaina nuo 5 Lt. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 674 44 496. 1086030

Sienų, grindų apťiltinimas į oro tarpus. Ekovata, termoputa, poliuretanu, granulėmis. 1 kv. m – nuo 7 Lt. Garantuojame. Dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68 528; www.juodasisgarnys.lt. 1083201

Šiltiname sienas, stogus ir grindis, uŞpildant oro tarpus ekovata ir termoputa. 1 kv. m kaina 7–10 Lt. Tel. 8 698 47 767. 1083706

Sukame gipsÄ…, daĹžome, klijuojame plyteles, elektros ir santechnikos darbai. Tel. 8 600 97 236, 8 612 82 955. 1084532

UAB „Verslo arka“ atlieka visus vidaus apdailos ir remonto darbus. Akcija gipskartonio montavimo darbams – 1 kv. m 14 Lt. Suteikiame garantijÄ…. Geras kokybÄ—s ir kainos santykis. Tel. 8 601 88 631, e. paĹĄtas vadyba@versloarka.lt. 1086756

1086405

Vidaus įrangos LANGAI, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ŽALIUZĖS, MARKIZĖS, ROMANETĖS, tinkleliai nuo vabzdŞių. GaraŞo vartai. Balkonų stiklinimas. Matavimas nemokamas. Tel. 8 677 18 688. 1082046

PLISUOTOS Ĺ˝ALIUZÄ–S, RitininÄ—s uĹžuolaidos, ROMANETÄ–S – UAB „Eurivila“. K.DonelaiÄ?io g. 33, tel. 423 333. www.eurivila.lt. 1081109

BaldĹžiĹł

20 a namĹł valdos sklypÄ… JurginĹł g., Ringauduose (yra detalusis planas, trifazÄ— elektra, arti dujos, galimybÄ— prijungti kanalizacijÄ…, sklypÄ… galima dalyti). Tel. 8 652 76 432. 1081378

3 kambariĹł butÄ… Ringauduose, ramioje vietoje (65 kv. m., II a., suremontuotas, ĹĄarvuotos durys, yra ĹžemÄ—s pasisodinti darĹžovÄ—ms, ekonominis ĹĄildymas, pigĹŤs mokesÄ?iai uĹž ĹĄildymÄ…). Tel. 8 685 70 060. 1086516

8 a namĹł valdos sklypÄ… Palemone, ApnarĹł g., netoli Kauno mariĹł, visos komunikacijos. Tel. 8 666 72 166. 1085940

Aptraukiame baldus gobelenu. KeiÄ?iame medĹžiagas. Dirbame dirbtuvÄ—je ir kliento namuose. AukĹĄta kokybÄ—. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904.

8,51 a namĹł valdos sklypÄ… SargÄ—nuose, naujame kvartale, prie puĹĄynÄ—lio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923.

1079701

BALDAI PER VIENÄ„ SAVAITĘ! Nestandartiniai kietieji baldai: spintos, virtuvÄ—s, komodos, prieĹĄkambario baldai ir kiti. Galima ÄŻsigyti IĹ SIMOKÄ–TINAI. Atvykstame, konsultuojame ir iĹĄmatuojame NEMOKAMAI. Tel. 8 683 90 946. 1085368

Greitai, kokybiĹĄkai remontuojame minkĹĄtuosius baldus. KeiÄ?iame dizainÄ…. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienĹł. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 1085582

VirtuvÄ—s, svetainÄ—s, biuro, miegamojo, vonios, spintĹł ir kitĹł kietĹłjĹł baldĹł gamyba. Garantija, iĹĄsimokÄ—tinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 1074647

Kitos „AUJAMA“ VERTÄ–JŲ PASLAUGOS

t1-VLĂ?JPH (prie KalnieÄ?iĹł PC), tel. 

„ABDONO“ kilimĹł ir ĹžaliuziĹł valykla valo kilimus (kliento patalpose arba iĹĄsiveĹžame), minkĹĄtuosius baldus, Ä?iuĹžinius, „Bauer“ ir kt. patalynÄ™ sausu ir ĹĄlapiu giluminiu bĹŤdu amerikietiĹĄka ÄŻranga. LangĹł valymas, grindĹł dangos atnaujinimas, patalpĹł tvarkymas po remonto ir visos kitos ĹĄvaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Ĺ˝emaiÄ?iĹł g. 31, www.abdonas.lt. 1081060

40 Lt. Visos perkraustymo – perveŞimo paslaugos. Baldų, senų daiktų, buitinės technikos iťveŞimas utilizuoti, yra krovikai. Visą savaitę! 8–22 val. Tel. 8 680 11 777. 1084050

Aplinkotvarka. MedĹžiĹł, gyvatvoriĹł, tujĹł genÄ—jimas. AugalĹł sodinimas, kvalifikuoto sodininko paslaugos. TinklinÄ—s ir segmentinÄ—s tvoros. Tel. 8 600 92 922. 1083656

NEMOKAMAI iťveŞame bet kokį nereikalingą metalo lauŞą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, ťiukťles ir visa kt. Pjauname medŞius. Tel. 8 601 99 230, 799 681. 1084577

Profesionaliai ir nebrangiai genime vaismedĹžius, medĹžiĹł ĹĄalinimo darbai. Tel. 8 611 45 542. 1086503

ÄŽvairiÄ… statybinÄ™ medienÄ…, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraiĹžas. Transporto paslaugos. Dirbame ir ĹĄeĹĄtadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858.

BUAB „Renauta“ uĹž pradinÄ™ 400 000 litĹł kainÄ…, kaip vienÄ… kompleksÄ…, parduoda nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…: remonto dirbtuves, bendras plotas 393,75 kv. m, unikalus Nr. 1994-8009-9069; sandÄ—lÄŻ, uĹžstatytas plotas 39 kv. m, unikalus Nr. 1994-80099214; mechaniniĹł dirbtuviĹł patalpÄ… 101, bendras plotas 66,23 kv. m, unikalus Nr. 1994-8009-9058:0001, esantÄŻ RadvilĹł Dvaro g. 6, Kaune. DÄ—l papildomos informacijos kreiptis tel. 8 600 23 480, e. p. bankrupt482@gmail.com. 1086585

DnB bĹŤstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar iĹĄnuomoti savo nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…. Tel. 8 676 22 040, e. paĹĄtas darius.daugela@dnbbustas.lt. 1058060

Kitos prekÄ—s

Tel. 8 686 10 846

PIGIAI

PARDUODAME MALKAS

1080326

AtveĹĄime geros kokybÄ—s baltarusiĹĄkĹł durpiĹł briketĹł. Didesniems kiekiams taikomos NUOLAIDOS! Tel. 8 683 13 463. 1085063

AtveĹžame malkas miĹĄkaveĹžiu. Brangiai perkame miĹĄkÄ… su Ĺžeme arba iĹĄsikirsti. Atsiskaitome iĹĄ karto. Tel. 8 604 96 454. BerĹžo, uosio, Ä…Ĺžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999.

1079511

Parduodamas 360 kv. m (12 x 30 m) ploto arkinis angaras. Kaunas, Kalvarijos g. 7. Tel. 298 591, 8 698 88 757.

Parduodame Ä…Ĺžuolines, uosines, berĹžines, juodalksnio malkas (rÄ…stais, trinkelÄ—mis, skaldytas). Perkame miĹĄkÄ… visoje Lietuvoje. Tel. 8 675 55 671 1080468

Parduodame medienos atraiĹžas kurui ir ÄŻvairias malkas: dvimetriais, trinkelÄ—mis ir skaldytas. AtveĹžame. Tel. 8 614 08 432, 8 699 35 992. 1086249

Pigiai įvairias malkas. AtveŞimas – nemokamai. 1 erdvinio m kaina – nuo 70 Lt. Tel. 8 673 10 627.

1081774

Parduodu 15 arĹł sklypÄ… uĹž RingaudĹł, MitkĹŤnĹł kaime (elektra, kelias, iki SenamiesÄ?io 10 km). Tel. 8 656 27 767. 1083351

Skubiai 8–20 a sklypus Domeikavoje, graŞi vieta, kelias, elektra, ťalia miesto, vanduo. Be tarpininkų. Tel. 8 654 43 665. 1086428

UAB „Regardas“ padeda parduoti, nupirkti, iĹĄsinuomoti, iĹĄnuomoti, vertina ÄŻvairĹł nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…. Padeda ÄŻteisinti statinius. Tel. 425 506, 8 698 86 009; www.regardas.lt. 1086418

Nekilnojamasis turtas kitose vietose

1080259

1084342

Pigiausios malkos – nuo 450 Lt (7 m): sausas ąŞuolas, uosis, berŞas, juodalksnis. Pjuvenų briketai. AtraiŞos maiťuose. Tel. 8 610 67 001, 8 698 37 233. 1081564

Sausos supjautos atraiŞos maiťuose: berŞo, ąŞuolo, juodalksnio, puťies – 7 Lt uŞ vnt. Tel. 8 670 32 999. 1084608

Perka „Metrampa“ brangiai perka juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł metalĹł lauŞą, automobilius. Moka iĹĄ karto, iĹĄsiveĹža. Ĺ venÄ?ioniĹł g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681; www.metrampa.lt. 1074581

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų lauŞą, akumuliatorius, senus automobilius. Iťraťome utilizavimo paŞymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 17.30 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1084313

Sodybą ant eŞero kranto Lazdijų r. (18 ha Şemės, 3 pastatai, 500 m pakrantės, giluminis gręŞinys, liepto projektas). Kaina 380 000 Lt. Tel. 8 607 88 825. 1083362

SodybÄ… graĹžioje vietoje RuneikiĹł k., Ĺ Ä—tos sen., KÄ—dainiĹł r. (110 kv. m, su mansarda, ĹŤkiniai pastatai, ĹĄulinys, sodas, yra ĹžemÄ—s). Kaina 17 500 Lt. Tel. 8 677 47 949, 8 675 57 940.

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali bĹŤti seni, po avarijos, nevaĹžiuojantys. Atsiskaitome iĹĄ karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1084322

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 1 kambario butÄ… PagÄ—giĹł g., VilijampolÄ—je, ĹĄalia Ĺ ilainiĹł, prie Neries (kamb. 17 kv. m, balkonas, 9/9 a.). Kaina sutartinÄ—. Be tarpininkĹł. Tel. 412 127, 8 629 92 577. 1086398

BuitinÄ— technika Defektuota, naudota, nauja buitinÄ— technika. VirtuvÄ—s ÄŻrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 1075124

2 k. butÄ… LapÄ—se (2/2 a., b. pl. 46 kv. m, plytinis, pakeisti langai, durys ĹĄarvo, atskiri patogumai, ĹžemÄ— darĹžui). Tel. 8 687 70 827. KNTPA.

Nauja, nukainota buitinÄ— technika (skalbyklÄ—s, orkaitÄ—s ir kt). AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt.

1085828

1071745

2 kambariĹł butÄ… KarmÄ—lavoje, Vilniaus g. (ĹĄarvuotos durys, rĹŤsys, ÄŻstiklintas balkonas, suremontuotas, geroje vietoje). Tel. 8 674 80 826, 8 678 473 15.

SAULÄ–S ELEKTRINÄ–S, STOVAI. Moduliai Renesola, SHARP ir kiti. SMA, PowerONE, Fronius, KACO. Integravimo ÄŻ pastatus sprendimai. Tel. 8 603 18 700. pvLT@live.com.

1084517

1085978

AlavÄ…, nichromÄ…, nerĹŤdijantÄŻ ir instrumentinÄŻ plienÄ…, elektros variklius, generatorius, starterius ir ÄŻvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. Aliuminio, vario, bronzos, nerĹŤdijanÄ?io plieno ir juodĹłjĹł metalĹł lauŞą, lydmetalÄŻ, babitÄ…, akumuliatorius, elektros variklius. ElektrÄ—nĹł g. 8, tel. 8 686 83 409. 1074480

Automobilius (senus, surĹŤdijusius, su defektais, nevaĹžiuojanÄ?ius) ir kÄ—bulus. Atsiskaito iĹĄ karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 1084867

Automobilius, mikroautobusus, sunkveŞimius – geromis kainomis. IťsiveŞame. Tvarkome dokumentus. Tel. 8 604 27 116, 8 643 06 597. 1084593

BALTIC METAL, UAB – aukťtomis kainomis neribotais kiekiais perka juodųjų ir spalvotųjų metalų lauŞą. Atsiskaitome iť karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553. 1074738

BendrovÄ— perka ĹžemÄ—s ĹŤkio paskirties ĹžemÄ™ visoje Lietuvoje. Tel. 8 618 05 112. 1080019

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų lauŞą: aliuminį, varį, Şalvarį, akumuliatorius. IťsiveŞame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1074933

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. IťsiveŞa patys. IťveŞa senus automobilius. VandŞiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 1081158

Brangiai perkame juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. IĹĄsiveĹžame patys. IĹĄveĹžame senus automobilius. S.LozoraiÄ?io g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 1081134

Brangiai perkame juodųjų metalų lauŞą, mokame iť karto. IťsiveŞame savo transportu. Tel. 8 606 27 717. 1085092

Brangiai perkame ĹžemÄ—s grÄ…Ĺžinimo dokumentus, iĹĄvadas. Tel. 8 606 14 770. 1082243

IeĹĄkau pirkti sklypÄ…, sodÄ… arba sodybÄ… Kaune ar ĹĄalia Kauno. Domina ÄŻvairĹŤs pasiĹŤlymai. Martynas, tel. 8 657 53 810. 1069085

Perka arba iĹĄsinuomoja ĹžemÄ™ visoje Lietuvoje. Gali bĹŤti: apleista, su miĹĄku, su bendraturÄ?iais, iĹĄnuomota. Sutvarko dokumentus, atsiskaito iĹĄ karto. Tel. 8 671 08 059. 1082347

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, el. variklius, nichromÄ…. BirĹželio 23iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 1064417

PERKAME MIĹ KÄ„. Tel. 8 602 31 516. 1065559

Perkame ĹžemÄ—s ĹŤkio paskirties ĹžemÄ™: miĹĄkus ir kitÄ… nekilnojamÄ…jÄŻ turtÄ…. Gali bĹŤti areĹĄtuoti. Tel. 8 659 40 213. 1072499

1085414

parduoda

1064218

1080753

1086205

1080092

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, elektros variklius, nichromÄ…. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 601 17 935.

1084801

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.LukĹĄio g. 34.

Padėsiu nupirkti, parduoti butą, namą, garaŞą, patalpas, sodą, sodybą, sklypą, miťką. Tel. 8 606 62 622, 333 888.

1064610

1064153

Aleksote, KalvarijĹł g. 7, prekiaujame Ä…Ĺžuolo, juodalksnio ir miĹĄriĹł pjuvenĹł briketais. Taip pat durpiĹł briketais. AtveĹžame. Tel. 8 683 54 559.

Naujos statybos kotedŞą ir 2, 3 kambariĹł butus NoreikiĹĄkÄ—se. DalinÄ— apdaila, visos komunikacijos. Patogus susisiekimas. Tel. 8 656 47 866. Padedame parduoti JĹŤsĹł butÄ…, namÄ…, sodÄ…, ĹžemÄ—s sklypÄ… ir sutvarkyti visus dokumentus. Firma „Aujama“, P.LukĹĄio g. 34, tel. 412 960 (d. d. 9–18 val.).

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, el. variklius. IĹĄsiveĹžame metalÄ…. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353.

1080378

1085827

1085991

Aptraukiame baldus gobelenu. KeiÄ?iame spyruokles, vatinÄ…, porolonÄ… – dirbtuvÄ—se ir pas klientÄ…. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459.

StatybinÄ—s medĹžiagos

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalÄ…. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 1064351

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, el. variklius, senus automobilius. VeiveriĹł g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 1064482

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauŞą, el. variklius, senus automobilius. VokieÄ?iĹł g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384.

1064286

Perku butÄ…, namÄ…, sodÄ…, ĹžemÄ—s sklypÄ…, gali bĹŤti ÄŻkeistas, apleistas, su skolomis. SiĹŤlyti ÄŻvairius variantus. „Aujama“, tel. 311 208 (d.d. 9–18 val.). 1080112

Perku laukiniĹł ĹžvÄ—reliĹł kailius. Gali bĹŤti neiĹĄdirbti. Tel. 8 698 28 171. 1085917

Perku nedidelÄŻ namukÄ… arba dalÄŻ namo Kaune. Tel. 300 915, 8 676 22 529. 1086900

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, iĹĄsiveĹžame maĹžus kiekius. Be poilsio dienĹł. Atsiskaitome iĹĄ karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 1083925

Nukelta ÄŻ 20 p.


20 2

ketvirtadIENIS, kovo 14, 2013

klasifikuoti skelbimai Perka Užsienio bendrovė brangiai perka žemės ūkio paskirties žemę visoje Lietuvoje, pageidautina nuo 5 ha. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 606 14 770. 1085638

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1074956

Nebrangiai pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Kaune. Tel. 302 535, 8 614 21 015. Nebrangiai pirksiu trijų arba keturių kambarių butą Kaune (gali būti dalis namo). Tel. 301 103, 8 640 61 199. Perku tvarkingą sodą su namu Kaune ar šalia Kauno. Tel. 8 609 96 655, 8 614 21 023. 1085826

2013 m. balandžio 16 d. 12 val. vaisių saugykloje vyks UAB „Daukšiagirio sodai“, įmonės kodas 170701877, visuotinis akcininkų susirinkimas. Darbotvarkė: 1. Dėl bendrovės valdybos ataskaitos tvirtinimo. 2. Dėl 2012 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimo. 3. Dėl 2012 m. grynojo pelno (nuostolio) paskirstymo. 4. Kiti klausimai. AB „Kauno Baltija“ AKCININKAMS! AB „Kauno Baltija” (į. k. 133780427) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2013 m. balandžio 23 d. 16 val. Gaižiūnų g. 4, Kaune, šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo apskaitos diena – 2013 m. balandžio 16 d. Akcininkų teisių apskaitos diena – 2013 m. gegužės 8 d. DARBOTVARKĖ: 1. Metinis pranešimas. 2. Audito išvada. 3. 2012 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 4. Pelno (nuostolių) paskirstymas. 5. Audito įmonės rinkimai ir audito apmokėjimo sąlygų nustatymas. Akcininkų registracija – nuo 15.30 val. Atvykstantiems į susirinkimą turėti asmens dokumentą. Akcininkų įgaliotiems asmenims turėti įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Informacija teikiama tel. (8 37) 302 131. 1086329

1086559

Akcininkams! AB „Lytagra” akcininkams! Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2013 m. balandžio 12 d. 16 val. šaukiamas visuotinis akcinės bendrovės „Lytagra“ (įmonės kodas 133370289, buveinės adresas Ateities pl. 50, Kaune, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris vyks bendrovės buveinėje, Ateities pl. 50, Kaune. Akcininkai registruojami nuo 15.30 val. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Metinis pranešimas. 2. Auditoriaus išvada. 3. Bendrovės 2012 metų finansinių atskaitų rinkinio tvirtinimas. 4. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas. 5. Audito įmonės 2013 m. rinkimas ir apmokėjimo sąlygų tvirtinimas. 6. Bendrovės ilgalaikio turto pirkimas, pardavimas, perleidimas, nuoma ar įkeitimas, taip pat laidavimas juo kitų subjektų prievolėms vykdyti. 7. Dėl kreditų tretiesiems asmenims suteikimo, naujų kreditų ėmimo, bendrovės ilgalaikio, trumpalaikio turto įkeitimo. Turimų kreditų pratęsimas bei ilgalaikio trumpalaikio turto įkeitimo pratęsimas ir naujo ilgalaikio trumpalaikio turto įkeitimas. 8. Dėl bendrovės akcijų supirkimo. 9. Einamieji klausimai. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2013 m. balandžio 5 d. Dalyvauti ir balsuoti susirinkime turi teisę tik asmenys, buvę bendrovės akcininkais visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektais bei kita informacija akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Gen. direktorius A.Balsys. 1086493

3 k. butą Taikos pr., Dainavoje, „Bermudų trikampyje“ (5 a. plytinio namo 4 a., kambariai 17, 12, 10 kv. m, 2 balkonai, su baldais ir buitine technika). Kaina 550 Lt + mokesčiai. Tel. 8 698 86 009. 1086419

1086333

AB „Palemono keramika” (įmonės kodas 233397860) akcininkams! Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. balandžio 10 d. bendrovės buveinėje (Pamario g. 1, Kaunas) šaukiamas eilinis bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatoriai – bendrovės valdyba. Susirinkimo pradžia 17 val. Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 16 val. SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ: 1. Metinis pranešimas apie bendrovės ūkinę veiklą 2012 metais ir jo tvirtinimas. 2. Audito išvados dėl finansinės atskaitomybės už 2012 metus. 3. Finansinės atskaitomybės už 2012 m. tvirtinimas. 4. Pelno (nuostolio) paskirstymas. Su susirinkimo dokumentais galima susipažinti bendrovės buveinėje (Pamario g. 1, Kaunas, tel. 373 696, 373 544). AB „Palemono keramika“ valdybos pirmininkas Povilas Drūlia.

Įvairūs

Nuomoja

Akademinės kredito unijos nariams! PRANEŠIMAS. Pranešame, kad 2013 m. kovo 22 d. 18 val. (registracija prasideda 17 val.) Miško g. 11, Kaune, viešbučio „Europa Royale Kaunas“ konferencijų salėje šaukiamas kredito unijos „Akademinė kredito unija“ (buveinės adresas A.Mickevičiaus g. 15–2, Kaunas) eilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę: 1. 2012 m. stebėtojų tarybos ataskaita, jos įvertinimas. 2. 2012 m. vidaus audito tarnybos ataskaita, jos įvertinimas. 3. 2012 m. valdybos veiklos ataskaita, jos įvertinimas. 4. 2012 m. paskolų komiteto ataskaita, jos įvertinimas. 5. 2012 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 6. 2012 m. pelno paskirstymo tvirtinimas. 7. 2013 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais ir ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, A.Mickevičiaus g. 15–2, Kaunas. Unijos narys, nedalyvaujantis VNS, gali balsuoti iš anksto raštu pagal AKU valdybos patvirtintą išankstinio balsavimo AKU visuotiniame narių susirinkime tvarką. Dėl papildomos informacijos teirautis tel. (8 37) 408 555. P.S. Narys, registruodamasis į susirinkimą, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Valdyba. 1086696

Gabenimai Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, durpių briketų, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127. 1084558

Atvežu žvyro, smėlio, akmens skaldos, akmenukų, atsijų, grunto sklypui pakelti, juodžemio iki 12 kub. m. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815. 1085845

Baldų, pianinų perkraustymo (krauname, montuojame), krovinių gabenimo paslaugos. Tel. 8 650 12 579, 740 666. 1073312

PERKRAUSTAU, yra krovėjai, pervežu krovinius mikroautobusu su liftu iki 2 t, 20 kub. m, išvežu senus baldus, buitinę techniką, statybinį laužą. Tel. 8 648 47 176. 1086416

Pigus krovinių ir baldų pervežimas. Tel. 8 606 53 447. 1070959

Kelionės Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com. 1086762

Paskolos

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. 1080221

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960. 1080173

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 1080152

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 1080132

Reikalinga ilgalaikė 40 000 Lt paskola su 1 proc. palūkanomis. Užstatas – nekilnojamasis turtas. Terminas 5 m. Tel. 8 672 14 310. 1086568

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 1081187

Kiti 2013 m. balandžio 20 d. (šeštadienį) 10 val. Kauno r. Lapių seniūnijoje šaukiamas SB „Pempynė“ narių ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Darbotvarkė: 1. Sodo valdymo organų rinkimai; 2. Naujų sodininkų bendrijos įstatų tvirtinimas. 1086362

PRANEŠIMAS AB „Kauno dujotiekio statyba“, įmonės kodas 133276384, buveinės adresas Elektrėnų g. 7, Kaunas, akcininkams! Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2013 m. balandžio 30 d. 11 val. šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris vyks bendrovės buveinės patalpose, Elektrėnų g. 7, Kaunas. Dalyvių registracija nuo 10.30 val. Numatoma susirinkimo darbotvarkė: 1. 2012 m. metinio pranešimo apie bendrovės komercinę-ūkinę veiklą tvirtinimas. 2. 2012 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 3. 2012 m. pelno (nuostolių) paskirstymas. 4. Kiti klausimai. Su susirinkimo dokumentais ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje darbo valandomis. 1086400

BUAB „Stilistos pasaulis“ sumažintomis kainomis parduoda įvairų materialųjį turtą pagal sąrašą, kurio likutinė vertė 12412,06 Lt. Debitorines skolas: UAB „Bondi LT“ 531,00 Lt skolą, UAB „Metalų komercijos agentūra“ 233,54 Lt skolą. Su turto sąrašu, kainomis ir pardavimo tvarka susipažinti pas administratorių. 1086590

Lietuvos žaizdų gydymo asociacijos (LŽGA) valdyba informuoja, kad 2013 m. balandžio 12 d. 10 val. Respublikinėje Panevėžio ligoninėje (Smėlynės g. 25) vyks kasmetinė LŽGA konferencija bei visuotinis asociacijos narių susirinkimas. Dienotvarkė: 1. Mokslinė konferencija „Žaizdų gydymas ir klinikinė mityba“. 2. Asociacijos valdybos ataskaita. Lietuvos žaizdų gydymo asociacijos prezidentas. Pasiteirauti tel. (8 37) 326 853. 1086233

Nukelta į 21 p.


21 3

ketvirtaDIENIS, kovo 14, 2013

klasifikuoti skelbimai įvairūs Generolo Povilo Plechavičiaus jaunojo kario mokykla, įmonės kodas 300117533, adre­ sas Žeimenos g. 66, Kaunas, keičia pavadi­ nimą į Generolo Povilo Plechavičiaus kade­ tų mokykla.

1086227

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akci­ nių bendrovių įstatyme nurodytais reikala­ vimais informuojame, kad 2013 m. kovo 8 d. uždarosios akcinės bendrovės „Poliplas­ tas“ akcininkai priėmė sprendimą sumažinti uždarosios akcinės bendrovės „Poliplastas“, įmonės kodas 159963713, registruota adre­ su Rokų k., Nemuno g. 3, Kauno r., duome­ nys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugo­ mi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – Bendrovė), įstatinį kapita­ lą nuo 760 000 Lt (septynių šimtų šešias­ dešimt tūkstančių litų) iki 456 000 Lt (ke­ turių šimtų penkiasdešimt šešių tūkstančių litų), anuliuojant Bendrovės turimas savas akcijas. 1086411

Atsiliepkite! Kovo 8 d. buvo prarasta piniginė su doku­ mentais, priklausančiais Daivai Kaminskie­ nei. Radusius prašom skambinti tel. 8 687 76 405. Atsilyginsiu.

„Girstučio” kultūros centre 2013 03 22 18 val. vyks teatralizuotas koncertas „Čigonų baronas”. 1080526

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“ Kauno valstybinė filharmonija Norvegijos Hordalando grafystės taryba M.K.Čiurlionio draugijos Kauno skyrius

Išplaukimas iš Talino. 72 val. nereikia vizos!

1086515

Remiantis CK 6.109 str. 2 d., 1.65 str. nuostatomis pranešame, kad 2012 12 28 pagal Reikalavimo teisių perleidimo sutartį (CK 6.101-6.110 str.) UAB „LKU turto valdymas“ iš kredito unijos „Moterų taupa“ nupirko visas reikalavimo teises, susijusias su 2011 05 27 paskolos sutartimi Nr. 11-00054, ir tapo naujuoju kreditoriumi. Nuo šiol prašom skolininkę Liną Plechanovą visas pinigines prievoles (mokėjimus) vykdyti naujojo kreditoriaus UAB „LKU turto valdymas“ (įm. k. 302796346, buv. Savanorių pr. 363, Kaunas) naudai.

kviečia

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt KRUIZAI – NEUŽMIRŠTAMOS IR ĮSPŪDINGOS ATOSTOGOS! Ryga–Stokholmas–Ryga. 2 naktų kruizo kaina nuo 125 Lt. Išplaukimas iš Rygos. Talinas–Helsinkis–Stokholmas– Sankt Peterburgas. 4 naktų kruizo kaina nuo 550 Lt.

Graikijos salos–Kroatija–Turkija. 7 naktų kruizo kaina nuo 1835 Lt (asm.). Išplaukimas iš Savonos. Haitis–Jamaika–Meksika. 7 naktų kruizo kaina nuo 1958 Lt (asm.). Išplaukimas iš Fort Lauderdale, JAV. Kaina pateikta iš išvykimo uosto. Daugiau kruizų pasiūlymų www.krantas.lt

UAB „MŪSŲ ODISĖJA“ bažnyčios ir vienuolyno ansamblis, Malborko pilis.

M.Valančiaus g. 19 (darbo laikas 8–21 val.) Tel. 207 879, 8 698 03 091 E. p. info@turinfo.lt www.musuodiseja.lt Kovo 16 d. – „Lenkijos pilys ir...“, 332 Lt. Vilko guolis, Gierložo giria, Šv.Lipkos

Kovo 23 d. – „Zanavykų krašto fiesta“, 85 Lt. V.Grybo memorialinis muziejus, sėmenų aliejaus gamybos paslaptys ir degustacija, Zyplių dvaras. Kovo 30 d. – „Militarizmas Žemaitijo­ je“, 98 Lt. Rietavo ir Plungės dvarai, Plateliai, „Šaltojo karo muziejus“, Ber­ žoras.

1086492

informuoja LINKSMASIS ŠEŠTADIENIS! Ko­vo 16 d. kvie­čia­me vi­sus (šei­mas, drau­ gus, gru­pes ir pa­vie­nius as­me­nis) da­ly­vau­ti edu­ka­ci­nė­je pro­gra­mo­je „Mies­to her­bas” ir nu­lip­dy­ti tau­rą iš mo­lio. Iš anks­to re­gist­ruo­ki­tės NEMOKAMAI (kai­ nuos tik mu­zie­jaus bi­lie­tas) links­mai edu­ ka­ci­jai nuo 12 ar­ba 14 val. Re­gist­ruo­tis tel. 208 220, e. p. edu­ka­ci­ja.kmm@gmail.com ar­ba Kau­no mies­to mu­zie­ju­je (M.Va­lan­ čiaus g. 6). Įsi­gi­ję mu­zie­jaus bi­lie­tą ga­lė­si­te pa­ma­ty­ti pa­ro­das „Lai­ki­no­sios sos­ti­nės ar­ chi­tek­tū­ra 1919–1939 m.”, „Puo­dų tur­gus”. TAPK KNYGNEŠIU! Lietuvos švietimo istorijos muziejus skelbia akciją TAPK KNYGNEŠIU – ATNEŠK Į MUZIEJŲ KNYGĄ! Turbūt kiekvienas turite namie knygų, ku­ rių neskaitote, kurios dulka ir užima vietą lentynoje. Mes kviečiame jus tapti XXI am­ žiaus knygnešiais – pasidalyti knygomis su tais, kurie neturi galimybės jų įsigyti. Atneš­ kite į muziejų knygą, gaukite dovanų ir ne­ mokamai apsilankykite muziejuje. Atnešę 5 ir daugiau knygų, savo klasei laimėsite edu­ kacinį užsiėmimą „Daraktorinė (slaptoji) XIX a. mokykla”. Akcija tęsis iki kovo 15 d. Laukiame jūsų muziejuje, Vytauto pr. 52, tel. 206 210. KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS A.Jakšto g. 18, tel. 407 135 Ko­vo 14 d. 18 val. – ta­py­bos mo­ky­mai jau­ ni­mui ir su­au­gu­sie­siems „Prie mol­ber­to”: kom­po­zi­ci­ja, nau­do­jant fo­to­gra­fiją. Ve­da dai­li­nin­kas Gvi­das La­ta­kas. Ko­vo 16 d. 15 val. – lek­to­riaus Alek­san­dro Þars­kaus pa­skai­ta „Var­to­ji­mas, tau­so­ji­mas ir pil­no­ji di­ky­bė”, skir­ta Vy­dū­no gim­ta­die­ niui pa­mi­nė­ti. Su­si­ti­ki­mas su kny­gos „At­ stum­tie­ji” au­to­re Ane­le Zur­lie­ne. Ko­vo 18 d. 18 val. KTKC et­ni­nės veik­los stu­ di­jo­je (Kal­nie­čių g. 180) – mo­ky­mai jau­ni­ mui ir su­au­gu­sie­siems „Kū­ry­bos džiaugs­ mai”: mar­gu­čių mar­gi­ni­mo bū­dai lie­tu­vių liau­dies me­ne (sku­ti­nė­ji­mas). Ve­da dai­li­ nin­kė Da­lia Žiur­ke­lie­nė. Kvie­čia­me re­gist­ ruo­tis į prak­ti­nius smul­kių­jų ama­tų mo­ky­ mus vai­kams ir vi­sai šei­mai „Pa­si­puoš­ki­me na­mus Ve­ly­koms” (šiau­di­niai dir­bi­niai, kar­ pi­niai, mar­gu­čiai). Už­si­ė­mi­mai vyks ko­vo 25 d. 14 ir 15 val. In­for­ma­ci­ja tel. 8 679 36 715; www.ktkc.lt.

XVI KOMPOZITORIŲ E.GRIEGO (1843–1907) ir M.K.ČIURLIONIO (1875–1911) MUZIKOS FESTIVALIS

Ispanija–Prancūzija–Italija. 5 naktų kruizo kaina nuo 1460 Lt (asm.). Išplaukimas iš Barselonos.

kviečia mokytis Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio parengimo – 2013 03 18, šaunamojo gin­ klo įsigijimo savigynai – 2013 03 20. Informacija tel. 8 686 08 017 9–16 val., e. paštas vytautasatk@one.lt.

Kovo 14–17 dienomis HORDALANDAS–KAUNAS

Kovo 14 d., ketvirtadienį, 18 val. PRADEDAMASIS KONCERTAS VDU KAMERINIS ORKESTRAS Meno vadovas ir dirigentas Robertas Bliškevičius KAUNO VALSTYBINIS CHORAS Meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis Koncertmeisterė Beata Andriuškevičienė Solistai:

STEIN SKJERVOLD (baritonas, Norvegija) JONĖ PUNYTĖ (fortepijonas) Dirigentai: PETRAS BINGELIS ROBERTAS BLIŠKEVIČIUS Programoje – kompozitorių Oddvar Lönner, Edvard Grieg, Zitos Bružaitės, Vaclovo Augustino, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūriniai Bilietų kaina: 10, 15 Lt

Festivalio globėja KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ

Festivalio rėmėjai: LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS RĖMIMO FONDAS NORVEGIJOS KARALYSTĖS AMBASADA LIETUVOJE Festivalio partneris HILMARO REKSTENO FONDAS

Bilietai parduodami Kauno filharmonijos kasoje antradieniais–sekmadieniais 14–18 val., tel. (8 37) 200 478, bei platinami www.tiketa.lt (aptarnavimo mokestis Kauno filharmonijos kasoje netaikomas, „Tiketos“ sistemoje +3 Lt/ bilietui, +5 Lt užsakant bilietus internetu ar trumpuoju numeriu ir atsiimant juos kasose). Informacija teikiama tel. 222 538. Internetinis adresas www.kaunofilharmonija.lt. Ikimokyklinio amžiaus vaikai į vakarinius koncertus neįleidžiami. Filharmonijoje veikia dailės paroda „Atgimimas“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai – Vasario 16-ajai ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai – Kovo 11-ajai pažymėti. Filharmonijos partneriai:

1078110

Filharmonijos dienraštis

informuoja MŪSŲ ODISĖJA Ko­vo 15 d. 14 val. tu­riz­mo įmo­nės „Mū­ sų odi­sė­jos” gi­dų kur­sų ab­sol­ven­tė ves ne­ mo­ka­mą eks­kur­si­ją MAIRONIO PĖDSAKAI KAUNE. Šios eks­kur­si­jos me­tu pa­bū­si­te prie Mai­ro­nio mau­zo­lie­jaus, su­ži­no­si­te, kur jis gy­ve­no, kas sie­ja po­etą su šven­tuo­ju Jo­nu Auk­sa­bur­niu, koks bu­vo Mai­ro­nio te­le­fo­no nu­me­ris, kuo do­mė­jo­si ir kur dir­bo. Ren­ka­mės prie Mai­ro­nio uni­ver­si­te­ti­nės gim­na­zi­jos (Gim­na­zi­jos g. 3). Ko­vo 20 d. 12 val. – eks­kur­si­ja Mai­ro­nio lie­ tu­vių li­te­ra­tū­ros mu­zie­ju­je. Bū­ti­na iš­anks­ti­nė re­gist­ra­ci­ja. In­for­ma­ci­ja M.Va­lan­čiaus g. 19, tel. 207 879, 8 698 03 091, www.mu­suo­di­se­ja.lt, in­fo@tu­rin­fo.lt. MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Rotušės a. 13, Kaunas kviečia dalyvauti Respublikiniame moksleivių kūrybos konkurse. Laukiame 1–12 klasių moksleivių darbų. Konkurso sąlygos: Dalyviai gali siųsti bet kokio žanro savos kū­ rybos darbą. Jei tai eilėraščiai, jų turėtų būti ne mažiau kaip 5. Prašome nesiųsti rašinių, referatų, interpretacijų. Kūriniai turi būti parašyti lietuvių kalba, spausdinti kompiu­ teriu. Prašome atsiųsti 4 kiekvieno kūrinio egzempliorius. Elektroniniu paštu atsiųsti darbai nebus ver­ tinami. Nepamirškite nurodyti dalyvio var­ do, pavardės, mokyklos pavadinimo, klasės, namų adreso ir telefono numerio. Atsiųsti darbai negrąžinami. Kūriniai priimami iki 2013 m. balandžio 15 dienos adresu: Respublikiniam moksleivių kūrybos konkursui, Maironio lietuvių lite­ ratūros muziejus, Rotušės a. 13, LT 44279, Kaunas.

ASOCIACIJA „ŠVIESUVA“ UAB „Pir­mas žings­nis“, Rau­dond­va­rio pl. 150, kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je, tel. 8 699 76 438; www.svie­su­va.lt Ko­vo 14 d. 16–17.30 val. – lekt. Vi­ da Skač­kaus­kai­tė, Šiau­lių uni­ver­si­te­tas. „Pa­žink glo­ba­lios, in­teg­ra­lios gam­tos dės­nius ir jų įta­ką žmo­gaus bei vi­suo­me­nės gy­ve­ni­mo ko­ky­bei”. Vi­suo­me­nės vys­ty­ma­sis per tūks­ tant­me­čius nu­ė­jo il­gą ke­lią. Epo­chas ly­dė­jo ir ka­tak­liz­mai, žiau­rūs iš­ban­dy­mai ir pa­ki­li­mai. Kas nu­le­mia vie­no­kią ar ki­to­kią vals­ty­bių rai­ dą, for­mas ir žmo­gaus gy­ve­ni­mo ko­ky­bę? KETVIRTI METAI RENGINIAI NEMOKAMI! KAUNO KULTŪROS CENTRAS „TAUTOS NAMAI“ Vy­tau­to pr. 79/Kęstu­čio g. 1 Ko­vo 16 d. 12–17 val. – PAVASARIO RANKDARBIŲ DIENA. Lan­ky­to­jams siū­lo­me su­si­pa­žin­ti su įvai­rių rank­dar­bių ga­my­ba ir ga­min­to­jais, įsi­gy­ ti gra­žių dar­be­lių, pa­puo­šian­čių šv. Ve­ly­kų šven­tę Jū­sų na­muo­se. Ren­gi­nys ne­mo­ka­mas. DĖMESYS SENJORAMS Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (Vy­ tauto pr. 44) tęsia renginių ciklą, skirtą sen­ jorams. Ypač kviečiami ir laukiami senjorai mokytojai. Kadangi į kai kurias veiklas galime priimti ribotą skaičių dalyvių, todėl prašom registruotis iš anksto. Kovo mėnesį vyks: SVEIKATOS KURSAS 18 d. 14 val. – paskaita „Sveikas senėjimas ir neurobika”. Lektorė – psichol. R.Vaitkienė (Visuomenės sveikatos centras). Registruo­ tis tel. 200 127. 20 d. 9.30 val. – praktinis renginys „Šiaurie­ tiškas ėjimas”. Instruktorius – L.Rakauskas. Registruotis tel. 324 158. Visi renginiai nemokami.


22

ketvirtadienis, kovo 14, 2013

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

teatras

Kapų tyla ir juoda žemelė amžinojo poilsio priglaudė mylimą žmoną, mamytę... Dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius skiriame Matui ADOMAIČIUI ir jo artimiesiems. UAB „Auvidas“ kolektyvas Arvydą MATULEVIČIŲ, mirus mamai, skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučia UAB „Kauno švara“ kolektyvas. Viešosios įstaigos Kauno Šilainių poliklinikos administracija ir darbuotojai nuoširdžiai užjaučia Odontologijos centro gydytoją odontologę Danutę PAMARNACKIENĘ dėl mamos mirties. Gilaus liūdesio valandą, mirus mylimai žmonai, Romualdą ŠNIUREVIČIŲ, jo šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia UAB „T1 GIJA” kolektyvas. Liną VEGELEVIČIENĘ, mirus tėveliui, skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučia UAB „Kauno švara“ kolektyvas. Skaudžios netekties ir liūdesio valandą AB „Kauno energija“ darbuotoją Laimą Antaniną VILKELIENĘ, mirus dukrai, nuoširdžiai užjaučia bendradarbiai. Skaudžios netekties ir liūdesio valandą, mirus broliui, Laimutę ŽILINSKAITĘ nuoširdžiai užjaučia AB „Pieno žvaigždės“ filialo „Kauno pienas“ kolektyvas.

„PRARADIMAS“ – laidojimo paslaugos, kremavimas, parvežimas iš užsienio, platus laidojimo reikmenų pasirinkimas, paėmimas iš namų ir ligoninių, šaldytuvai, dokumentų sutvarkymas, giesmininkai, smuikas, gėlės, naujas MERCEDES katafalkas. Renovuotos šarvojimo salės Panerių g. 19, Vilijampolėje. Šarvojame Saulėtekio, Šv. Antano, Aleksoto bažnyčiose, S.Žukauko g. 3B, Perlojos g. 37, Kauno r. šarvojimo salėse. Užsakymai priimami 24 val. per parą be poilsio dienų – K.Petrausko g. 28, Žaliakalnis. Tel. (8 37) 730 200, 8 650 68 220. Taikome nuolaidas. 1082003

Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios paslaugos. Laidojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo paslaugas. Platus karstų, rūbų, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 1078459

Paminklų, antkapių, tvorelių projektavimas ir gamyba iš įvairių spalvų granito. Didelis pagamintų paminklų pasirinkimas. Visiškas kapavietės sutvarkymas, pamatų liejimas, dengimas granitine plokšte. Atvežame juodžemio, smėlio, granitinės skaldos. Nemokamai konsultuojame. Paminklams iš ekspozicijos taikomos nuolaidos. Karmėlava, Vilniaus g. 3A, paminklų dirbtuvės, Kaune tel. 541 177, 8 655 79 020, 8 614 41 608; www.gransta.lt.

1086788

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skaldele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapaviečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: gaminame įvairius paminklus iš kokybiško suomiško akmens. Liejame pamatus. Tel. 8 648 55 567, (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt. Užsisakant iki balandžio 1 d. taikoma 15 % nuolaida darbams. 1080611

nacionalinis KAuno dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Ko­vo 14 d. 18 val. – pa­gal Fried­rich von Schil­ler. PLĖŠIKAI. An­ti­de­ka­lo­gas (N-16). Rež. Ar­tū­ras Arei­ma. 19 val. – Šo­lomas Alei­chemas. MENDELIO MILIJONAI. Vie­nos da­lies ko­me­di­ja. Rež. Al­gi­man­tas Po­ciū­nas. Ko­vo 15 d. 18.30 val. – AKTORIAUS ALGIRDO PINTUKO JUBILIEJAUS PROGA. Ke­tu­ra­ kis. AMERIKA PIRTYJE. Tri­jų da­lių ko­me­di­ja. Rež. Val­das Len­ce­vi­čius. 19 val. – te­at­ras JAJA. Kęs­tu­tis Mar­čiu­ly­nas. AUKSINĖ ŠVENTYKLA. Mo­nos­pek­tak­lis. Rež. Eg­lė Mi­ku­lio­ny­tė ir Kęs­tu­tis Mar­čiu­ly­nas. Ko­vo 16 d. 18 val. – tau­ti­nio me­no an­sam­ blis „Ra­te­li­nis”. Kon­cer­tas AUKSO PAUKŠTEI ATSKRIDUS. Skir­tas „Auk­so paukš­tės” ap­do­ va­no­ji­mo įtei­ki­mui. Ko­vo 17 d. 18 val. – Ti­mot­hee de Fom­bel­le. ŠVYTURYS. Vie­nos da­lies mo­nos­pek­tak­lis. Rež. Gin­ta­ras Var­nas. FESTIVALIS „NERK Į TEATRĄ“ ner­ki­te­at­ra.dra­mos­te­at­ras.lt Ko­vo 14 d. 12 val. – eks­kur­si­ja TEATRO ERDVĖS. Di­džio­sios sce­nos fo­jė. 13 val. – MUZIKOS DIRBTUVĖS. Vad. komp. Ti­tas Pet­ri­kis. Ta­ver­nos sa­lė. 14 val. – AKTORINĖS DIRBTUVĖS. Vad. rež. Gy­tis Pa­de­gi­mas. Il­go­ji sa­lė. 15 val. – SCENOS KALBA. Vad. akt. Jū­ra­tė Aniu­ly­tė. Ta­ver­nos sa­lė. 18 val. – TEATRO KALBĖJIMAI. Va­ka­ro te­ma „Šiuo­lai­ki­nis Lie­tu­vos te­at­ras”. Wil­liamo Sha­kes­pe­ar­ e „Įsta­bio­ji ir grau­džio­ji Ro­meo ir Džul­je­tos is­to­ri­ja” (rež.Os­ka­ras Kor­šu­no­ vas) spek­tak­lio įra­šo per­žiū­ra, dis­ku­si­ja. Ta­ver­nos sa­lė. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Ko­vo 15 d. 12 val. – eks­kur­si­ja TEATRO ERDVĖS. Di­džio­sios sce­nos fo­jė. 14 val. – SCENOS KALBA. Vad. ak­tor. Jū­ra­tė Aniu­ly­tė. Il­go­ji sa­lė. 15 val. – TEATRAS ONLINE. Fio­do­ras Dos­ to­jev­skis. „Nu­si­kal­ti­mas ir baus­mė” (rež. Gin­ta­ras Var­nas) spek­tak­lio įra­šo per­žiū­ra. Ta­ver­nos sa­lė. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. 15 val. – SCENOS JUDESYS. Vad. cho­re­ogr. Ves­ta Grabš­tai­tė. Rū­tos sa­lė. 16 val. – SCENOGRAFIJOS DIRBTUVĖS. Vad. sce­nog­ra­fė Gied­rė Bra­zy­tė. Ta­ver­nos sa­lė. 18 val. – TEATRO KALBĖJIMAI. Va­ka­ro te­ma „Šiuo­lai­ki­nio Va­ka­rų Eu­ro­pos te­at­ro pa­no­ ra­ma”. Spek­tak­lių įra­šų per­žiū­ra, dis­ku­si­ja. Ta­ver­nos sa­lė. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Kovo 14 d. 18 val. – NOTRDAMO LEGENDA. PREMJERA. 2 dalių šokio spektaklis. Kovo 15 d. 18 val. – Fridrichas von Flotovas. MARTA. 2 dalių komiška opera. Režisierius Gintas Žilys, dirigentas Julius Geniušas, dailininkė Janina Malinauskaitė. Kovo 16 d. 18 val. – Johannas Straussas. ŠIKŠNOSPARNIS. SKIRTA DAINININKĖS JONĖS RAGAIŠYTĖS 80-mečiui. 3 veiksmų operetė. Režisierius Gintas Žilys, dirigentas Julius Geniušas. Kovo 17 d. 12 val. – Zita Bružaitė. VORO VESTUVĖS. 2 veiksmų operėlė-baletas vaikams. Choreografas Jurijus Smoriginas, dirigentas Virgilijus Visockis, scenografė Iveta Ciparytė. 18 val. – FUNNY BEAT TAP DANCE SHOW kartu su BASS ARCO. Įspūdingas step’o šokio pasirodymas su gyvos muzikos improvizacijomis. Žiū­ro­vų pa­gei­da­vi­mu ba­lan­džio 1 d. bus ro­do­mas miu­zik­las AIDA.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A, www.kaunoleles.lt

55-asis teatro sezonas Ko­vo 16 d. 12 val. – JŪRATĖ IR KASTYTIS, O.Žiugž­da (ro­man­tiš­ka le­gen­da, at­sklei­ džian­ti gin­ta­ro pa­slap­tį), nuo 5 m. Ko­vo 17 d. 12 val. – ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS GIRIOS, rež. O.Žiugž­da (žais­min­ga pa­sa­ka), nuo 3 m.

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt.

nacionalinis KAuno dramos TEATRAS 14 d. 19 val.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Kovo 14 d. 18 val. – K.Frešet. ŽANAS IR BEATRIČĖ. Režisierius S.Rubinovas. Kovo 15 d. 18 val. – K.Kostenko. HITLERIS IR HITLERIS. Dviejų dalių spektaklis. Režisierius S.Rubinovas. Kovo 16 d. 18 val. – A.Volodinas. PENKI VAKARAI. Dviejų dalių romantinė drama. Režisierius A.Pociūnas. Kovo 17 d. 18 val. – D.Čepauskaitė. KAVINĖ „PAS BLEZĄ”. Pasimatymas po dvidešimties metų. Režisierius S.Rubinovas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Kovo 16 d. 19 val. – M.Valiukas. SEPTYNIOLIKA. Rež. Edita Prakuliauskaitė-Milinienė. Kovo 17 d. 14 val. – spektaklis vaikams. A.Dilytė. SIDABRINIS FĖJOS ŠAUKŠTELIS. Rež. A.Dilytė.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Daukšos g. 34, tel. 220 586, www.pantomimosteatras.lt

Ko­vo 23 d. 18 val. – KAMASUTRA (N-18). Vi­zu­al­i­nis spek­tak­lis su­au­gu­sie­siems.

TEATRO KLUBAS Vilniaus g. 22, Architektų namai, II aukštas

Ko­vo 16 d. 19 val. – Drus­ki­nin­kų džia­zo an­sam­blis. ČIURLIONIS KITAIP kom­pak­to pri­sta­ty­mas. Bi­lie­tus pla­ti­na „Ti­ke­ta”.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

LAIMINGI ŽMONĖS Ko­vo 14 d. 18 val. – KITAIS METAIS, TUO PAČIU LAIKU. Re­ži­sie­rius A.Le­be­liū­nas. DOMINO TEATRAS Ko­vo 15 d. 18 val. – 2 VYRAI 1 TIESA. Ko­me­ di­ja. Re­ži­sie­rius A.Gri­cius. KITOKS TEATRAS Ko­vo 17 d. 18 val. – KARTOKITE: MYLIU! Re­ži­sie­rius R.Vit­kai­tis.

VYTAUTO DIDžIOJO UNIVERSITETO TEATRAS S.Dau­kan­to g. 27, I aukš­tas

Ko­vo 19 d. 19 val. – Yasmi­na Re­za. TRYS GYVENIMO VERSIJOS. Rež. Ag­nius Jan­ke­ vi­čius. Bi­lie­tus pla­ti­na „Ti­ke­ta” in­ter­ne­te www.ti­ke­ta.lt, taip pat vi­so­se „Ti­ke­tos” ka­ so­se. Re­zer­va­ci­ja tel. 1588 (2 Lt/min.).

„ŽALGIRIO“ ARENOS AMFITEATRAS Karaliaus Mindaugo pr. 50, kasos tel. 354 403

Kovo 14 d. 18 val. – spektaklis ATĖJAU, PAMAČIAU, NEGALĖJAU. Bilietus platina „Bilietai.lt”. Kovo 15 d. 19 val. – džiazo miniatiūros su Giedre Kilčiauskiene. Bilietus platina „Tiketa”.

Ko­vo 23 d. 11 val. – ŠEIMOS SAVAITGALIS MUZIEJUJE. Tai pui­ki pro­ga vi­sai šei­mai links­mai ir pra­smin­gai pra­leis­ti lai­ką. Edu­ ka­ci­nė­je pro­gra­mo­je „Ar pa­žįs­ti sim­fo­ni­nio or­kest­ro in­stru­men­tus” ga­lė­si­te pa­gro­ti įvai­riais mu­zi­kos in­stru­men­tais, su­si­pa­žin­ si­te su in­stru­men­tų iš­vaiz­da, skam­be­siu, jų vie­ta ir reikš­me or­kest­re. At­lik­si­te įvai­rias links­mas už­duo­tis. Taip pat ap­lan­ky­si­te žy­maus ope­ros dai­ni­nin­ko Kip­ro Pet­raus­ ko me­mo­ria­li­nį bu­tą: su­ži­no­si­te daug įdo­maus apie Kip­ro Pet­raus­ko gy­ve­ni­mą, kū­ry­bą ir lais­va­lai­kį, pa­si­klau­sy­si­te jo įdai­ nuo­tų įra­šų. Pra­šom re­gist­ruo­tis iš anks­to tel. 733 371 pir­ma­die­niais–penk­ta­die­niais dar­bo lai­ku. Iki ko­vo 27 d. veikia Lie­tu­vos lais­vės gy­nė­jo Ti­to Ma­siu­lio, žu­vu­sio 1991 m. sau­sio 13 d. prie Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­to, fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da LAISVĖS IR KALNŲ ŠAUKSMAS.

B. ir V.SRUOGŲ NAMAI-MUZIEJUS B.Sruo­gos g. 21

Ko­vo 14 d. 17 val. – ren­gi­nys S.SANTVARO KŪRYBOS VALANDA B.SRUOGOS NAMUOSE. Da­ly­vau­ja kny­gos „Sta­sys San­tva­ras. Bib­liog­ra­fi­jos ro­dyk­lė” au­to­rės Dai­nuo­lė Kaz­laus­kie­nė, Ilo­na Griš­ko­ny­tė, re­dak­to­ rius Os­val­das Ja­no­nis, ra­šy­to­jas Ro­ber­tas Ke­tu­ra­kis, Kau­no 1-osios mu­zi­kos mo­kyk­los moks­lei­vės Aus­tė­ja La­zut­kai­tė ir Ru­gi­lė Gi­ nei­kai­tė (dėst. Da­nu­tė Ši­ma­kaus­kai­tė).

ROBERO ŠUMANO CENTRAS Ge­di­mi­no g. 43, 102 aud.

Ko­vo 14 d. 17.30 val. paskaitos nebus.

KAUNO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS CENTRAS Vy­tau­to pr. 44

Ko­vo 19 d. 14 val. bib­lio­te­ko­je vyks po­ezi­jos ir mu­zi­kos va­lan­da ŠVIESOS KRANTAS pa­gal Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus kū­ry­bą. Da­ly­vau­ja ak­to­riai Da­lia Jan­kaus­kai­tė, Liu­bo­mi­ras Lau­ce­vi­čius, flei­ti­nin­kas An­drius Ra­dziu­ky­ nas. Ren­gi­nys ne­mo­ka­mas. Re­gist­ruo­tis iki ko­vo 15 d. tel. 324 050.

KAUNO IX FORTO MUZIEJUS Žemaičių pl. 73

Ko­vo 15 d. 12 val. – ren­gi­nys, skir­tas 46 Lie­tu­vos in­te­li­gen­tams, 1943 m. ko­vo 16–17 die­no­mis na­cių iš­vež­tiems ir ka­lin­tiems Štut­ho­fo kon­cen­tra­ci­jos sto­vyk­lo­je. Ren­ gi­ny­je da­ly­vaus ir pri­si­mi­ni­mais da­ly­sis bu­vu­sių ka­li­nių ar­ti­mie­ji. Mu­zie­ju­je vei­kia Kau­no r. Bat­nia­vos pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­nių pie­ši­nių pa­ro­da „Vil­tis, ti­kė­ji­mas, mei­lė” (mo­ky­to­ja Au­re­li­ja Sar­ka­nie­nė).

M.DOBUŽINSKIO KULTŪROS IR ESTETINIO LAVINIMO CENTRAS V.Krė­vės pr. 54, tel. 313 039

Ko­vo 11-osios g. 108. Tel. 313 712

Ko­vo 15 d. nuo 16 iki 18 val. ir ko­vo 16 d. nuo 11 iki 13 val. kvie­čia­me vai­kus, jau­ni­ mą ir jų tė­ve­lius kū­ry­biš­kai pra­leis­ti lai­ką meist­riš­ku­mo pa­mo­ko­se MENO ABĖCĖLĖ. Su­si­pa­žin­si­te su tai­ko­mą­ja teks­ti­le, de­ko­ra­ ty­vi­niu stik­lu, dai­le, di­zai­nu ir de­ko­ra­vi­mu bei ke­ra­mi­ka. Pa­mo­ką ve­da pro­fe­sio­na­lūs dai­li­nin­kai. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

Kovo 17 d. 12 val. – S.Iva­naus­kai­tė. PRINCESĖ IR MĖNULIS (ne­iš­gal­vo­ta is­to­ri­ja Džeim­so Ter­be­rio kū­ri­nių mo­ty­vais).

V.Put­vins­kio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

KAUNO VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS“

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Rotušės a. 19, Ryšių istorijos muziejuje

Ko­vo 17 d. 12 val. – PAGRANDUKAS. Bi­lie­tai par­duo­da­mi 1 val. prieš spek­tak­lį.

renginiai M. ir K.PETRAUSKŲ LIETUVIŲ MUZIKOS MUZIEJUS K.Petrausko g. 31, tel. 733 371, www.petrauskumuziejus.lt

Kovo 14 d. 16 val. – Kauno M.Petrausko muzikos mokyklos mokytojų I.Andriuščenkienės, V.Stankevičienės, J.Krūvelienės, O.Gricijono ir J.Maliukevičienės solinio dainavimo mokinių koncertas. Įėjimas su muziejaus bilietais.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

16 d. 12 val.

KAUNO MENININKŲ NAMAI Ko­vo 15 d. 17 val. – Kau­no J.Nau­ja­lio mu­zi­kos gim­na­zi­jos jau­nų­jų dai­ni­nin­kų kon­cer­tas SUDIE, MOKYKLA... Da­ly­vaus 12 kl. so­li­nio dai­na­vi­mo mo­ki­niai Ag­nė Mo­zū­rai­tė, Eg­lė Vo­ve­ry­tė (mo­ky­to­ja Jū­ra­tė Bu­kaus­kai­tė), Gin­tau­tas Luk­šas (mo­ky­to­ja Ri­ma Dau­gė­lie­nė). Kon­cert­meis­te­riai Ag­nė Jon­čie­nė, Da­rius Ku­dir­ka. Taip pat da­ly­vaus 10 kl. mo­ki­nys Ro­man­tas Dau­gė­la (flei­ta), mo­ky­to­jas Da­rius Ged­vi­las, kon­cert­meis­te­rė Auš­ra Ge­lu­se­vi­čie­nė. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

VDU DIDŽIOJI AULA Gim­na­zi­jos g. 7

Ko­vo 16 d. 16 val. – 2012 m. „Auk­so paukš­tės” no­mi­na­ci­jos NAUJAI SUSPINDUSI ŽVAIGŽDĖ lau­re­at­ o Kau­no miš­raus cho­ro

KAuno KAMERINIS TEATRAS

14 d. 18 val.


23

ketvirtadienis, kovo 14, 2013

kas, kur, kada SALUTO kon­cer­tas. Cho­ro me­no va­do­vė Ra­ mu­tė Štrei­mi­ky­tė. Kon­cert­meis­te­riai: Da­lia Ja­tau­tai­tė ir Jus­tas Če­po­nis. Kon­cer­tą ve­da Dai­va Ben­da­ra­vi­čie­nė.

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ sąjungos SALĖ Laisvės al. 39

Kovo 16 d. 16 val. – literatūrinė popietė TĖVYNĖ YRA MŪSŲ MINČIŲ PRADŽIA IR ESMĖ, skirta Knygnešio dienai paminėti. Popietę organizuoja VšĮ RENGINIAI TAU.

GARLIAVOS KULTŪROS CENTRAS Liepų g. 17, Garliava, Kauno r.

Ko­vo 16 d. 18 val. – kon­cer­tas ir va­ka­ro­nė. Kon­cer­tuos sve­čiai iš Že­mai­ti­jos – Bars­ty­čių (Skuo­do r.) fol­klo­ro an­sam­blis BARSTYTE ir Gar­lia­vos fol­klo­ro an­sam­blis GEGUTALA. Ren­gi­nys skir­tas Tar­mių me­tams ir pa­va­sa­ rio ly­gia­die­niui.

kinas „CINAMON“ PLC „Me­ga“ tel. 8 700 70 111

„Gim­ta­die­nis“ – 14 d. 12.30, 14.45, 17, 19.15, 21.30 val. „Ozas: di­din­gas ir ga­lin­ gas“ – 14 d. 13.25, 16.10, 19 val. „Ma­ma“ – 14 d. 13.15, 15.30, 19.45, 22 val. „Ša­lu­ti­nis po­vei­kis“ – 14 d. 18 val. „Ką iš­da­ri­nė­ja vy­rai“ – 14 d. 14, 17.45, 20.15, 22.15 val. „Snie­go ka­ra­lie­nė“ 3D – 14 d. 11.30 val. „Snie­go ka­ra­lie­nė“ – 14 d. 12.15, 14.15, 16 val. „Ne­mir­tin­gų­jų kro­ni­kos: nuo­sta­būs su­tvė­ri­mai“ – 14 d. 10.45 val. „Kie­tas rie­ šu­tė­lis. Pui­ki die­na mir­ti“ – 14 d. 11.45 val. „Va­len­ti­nas vie­nas“ – 14 d. 16.20, 18.30, 20.45, 21.45 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Ozas: didingas ir galingas“ 3D (premjera, N-7) – 14 d. 10.30, 13.45, 16.45, 20 val. „Gimtadienis“ 3D (premjera, N-16) – 14 d. 13.15, 16.30, 19, 21.15 val. „Diatlovo perėja: dingusi ekspedicija“ (premjera, N-16) – 14 d. 17, 19.15, 21.45 val. „Hičkokas“ (premjera, N-13) – 14 d. 11.30, 13.45, 18.15, 20.45 val. AKROPOLIO KINO PREMJERA. „Krudžiai“ 3D (liet. k., V) – 15 d. 19 val. „Valentinas vienas“ (1 versija, N-16 ) – 14 d. 11.15, 15.45, 20.30 val. „Mama“ (N-13) – 14 d. 18.30, 21 val. „Ką išdarinėja vyrai“ (N-18) – 14 d. 17.45, 22 val. „Šalutinis poveikis“ (N-16) – 14 d. 15.30, 19.50 val. „Saugus prieglobstis“ (N-13) – 14 d. 13.25, 18 val. „Sniego karalienė“ 3D (liet. k., V) – 14 d. 12.15, 14.30 val. „Sniego karalienė“ (liet. k., V) – 14 d. 10.15 val. „Kietas riešutėlis. Puiki diena mirti“ (N-13) – iki 14 d. 13 val. „Linkolnas“ (N-13) – 14 d. 15.15 val. „Žuviukas Nemo“ 3D (liet. k., V) – 14 d. 11 val. „Legendos susivienija“ (liet. k., V) – 14 d. 11.45 val. „Ana Karenina“ (N-13) – 14 d. 14.15 val.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Laisvės al. 54

Kovo 14 d. 17 val. – „Angelų dalis” (drama, komedija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Belgija, Italija, 2012 m.). 19 val. – „Svajonių komanda 1935” (nuotykių drama, 2013 m., Latvija). Kovo 15 d. 17 val. – „Aurora” (mokslinė drama, Lietuva, 2011 m., N-18). 19 val. – „Išsiskyrimas” (drama, Iranas, 2011 m.). Kovo 16 d. 14 val. – „Alfa ir Omega” (animacinė nuotykių komedija, 2010 m.). 19 val. – KONCERTAS „Baltas paukštis”. Dalyvauja Liudas Mikalauskas, styginių kvartetas „Bass Arco”. Koncertas skirtas V.Kernagiui atminti. Kovo 17 d. 12 val. – Raganiukės teatro dviejų dalių spektaklis „Zuikio vestuvės”. Rekomenduojame vaikams nuo 3 metų. 14 val. – „Išsiskyrimas” (drama, Iranas, 2011 m.). 16 val. – „Angelų dalis” (Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Belgija, Italija, drama, komedija, 2012 m.). 18 val. – „Svajonių komanda 1935” (nuotykių drama, 2013 m., Latvija).

KINO TEATRAS „ROMUVA“

14 d. 17 val.

TV programa 6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 „Namelis prerijose“ (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas. Orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas. Orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. Orai. 18.45 „Komisaras Reksas“ (N-7). 19.40 Vieša paslaptis. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. Kultūra. 21.10 Sportas. Orai. 21.15, 22.05 Tautos aikštė. Nacionaliniai debatai. Tiesioginė laida. 22.00 Loterija „Perlas“. 23.20 Vakaro žinios. 23.25 Sportas. Orai. 23.35 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 0.35 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Tomas ir Džeris“ (9). 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (4) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 KK2 penktadienis (N-7) (k). 11.20 Plikis ir ponia (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (5). 13.55 „Nerami tarnyba“ (8) (N-7). 15.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.00 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. Sportas. Orai. 19.30 Valanda su Rūta. 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.16 Mes – europiečiai. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Mentalistas“ (3) (N-7). 23.35 „Deksteris“ (3) (N-14). 0.30 „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). 1.25 Sveikatos ABC (k).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 Diena. 8.00 „Choras“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Gyvenimo kryžkelės. 12.00 „Mano TV3. Jau 20 metų!“ Retrospektyvinė laida, skirta TV3 televizijos dvidešimtmečiui. 12.30 „Gormitai“. 13.00 „Ponas Jangas“. 13.30 „Mažylių nuotykiai“. 14.00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 14.30 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (8). 15.00 „Natalija“. 16.00 „Drąsi meilė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 „Simpsonai“. 18.10 Be komentarų. 18.45 TV3 žinios, sportas, orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 Paslapčių namai. 20.30 „Mano TV3. Jau 20 metų!“ Laida, skirta TV3 televizijos dvidešimtmečiui. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios, sportas, orai. 22.00 Veiksmo drama „Dingęs be žinios“ (1) (JAV, Čekija, 2012 m.). 23.00 „Ieškotojas“. 0.00 „Daktaras Hausas“. 1.00 „Firma“. 1.50 „Biuras“. 2.45 „Vilfredas“ (8) (JAV, 2011 m.).

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Žvaigždutės (N-7).

DATOS (kovo 14 d.) 9.00 Taip. Ne. 10.00 Žmogus prieš gamtą. Įdomiausi momentai (N-7) (k). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Laukinis“ (N-7). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Ekstrasensai prieš nusikaltėlius (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Laukinis“ (N-7). 19.25 Nematoma tiesa (N-7). 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Lietuvos muzikos legendos. 22.30 Drama „Mergina, verta milijono“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 1.05 „Laukinis“ (N-7). 2.05–5.59 Bamba (S).

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Girių horizontai. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 „Atžalos“ (k). 12.20 LRT studija „Vilniaus knygų mugėje 2013“. Vytauto Landsbergio knygos „Mūsų patriotizmas, jų šovinizmas?“ pristatymas (k). 13.15 „Šnipai“ (N-7). 14.10 Laiko ženklai. Elgetos (2006 m.). 15.00 Septynios Kauno dienos. 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 17.40 Žinios (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 18.15 Kaimo akademija. 18.45 Grynas gyvenimas. 19.30 Legendos. 20.15 Dar širdyje – ne sutema. 20.50 Posūkiai su Viktoru Gerulaičiu. 21.25 Lietuvių kinas trumpai. Ieškome „Nebaigtosios sonatos“ (2012 m.). 22.00 Iššūkis žvaigždėms. 23.00 Lietuvių dokumentikos meistrai. Janina Lapinskaitė. „Iš skruzdėlių gyvenimo“ (1994 m.), „Iš elfų gyvenimo“ (1996 m.). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Pagauk kampą. Linksmiausios improvizacijos (k). 1.10 Gintarinės batutos meistrai. Saulius Sondeckis (k).

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Vienam gale kablys. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „Mastrichto policija“. 12.00 „Skraidantys motociklai“ (5). 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Tarzano nuotykiai“. 17.00 „Mastrichto policija“. 18.00 „Kastlas“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 „Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė“. 21.30 Mokslinės fantastikos f. „Žvaigždžių kelias“ (JAV, Vokietija, 2009 m.). 0.15 „6 kadrai“. 0.50 „Kastlas“. 1.40 „CSI Majamis“. 2.30 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

9.40 „Andželas ir draugai“. 10.10 Senoji animacija. 10.45 Drama „Pamergės“ (JAV, 1989 m.). 12.25 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.25 „Marija Mersedes“. 14.20 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.15 Gyvenimo kryžkelės. 22.10 Drama „Septintoji srovė“ (JAV, 2001 m.). 0.00 Paslapčių namai.

6.54 TV parduotuvė. 7.10 Žinios. 7.30 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 8.30 „Gamink sveikiau!“

9.00 Supernamai. 9.30 Pradėk nuo savęs. 10.05 „Kas tu toks?“ 11.00 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 12.00 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 12.55 „Išdurtukai“ (N-7). 13.25 TV parduotuvė. 13.55 „Komisaras Megrė“ (N-7). 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 Dok. f. „Islandijos Eroivajokudlis“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.50 VTB jungtinė lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“ (Lietuva)–Maskvos srities „Chimki“ (Rusija). Tiesioginė transliacija iš Vilniaus. 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 Gyvenimo būdas. 22.55 Lietuva tiesiogiai. 23.30 Reporteris. 0.22 Orai. 0.25 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7).

9.00 Žinios (k). 9.20 Drama „Klajoklis“ (N-7). 11.10 Jėga, grožis, sveikata (k). 11.40 Trileris „Suvokimas“ (N-7). 13.40 Telelaikraštis. 15.45 Dok. f. „Jungtinės Amerikos Valstijos prieš Johną Lennoną“ (N-7). 17.30 Melomano pusvalandis (k). 18.00 Žinios. 18.20 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 19.00 Nuomonės. 20.00 Sveikas žmogus. 21.00 Žinios. 21.19 Orai. 21.20 Biografinė drama „Švytinti žvaigždė“ (N-7). 23.20 Žinios (k). 23.40 Drama „Apgaulė“. 1.15 Drama „Paskutinis šansas įsimylėti“ (N-7).

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Tautos ženklai (k). 21.00 OTV muzika.

8.00 Trileris „Suvokimas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 10.05 Veiksmo f. „Saugotojas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 11.45 Trileris „Išrinktųjų medžioklė“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 18.00 Komedija „JCVD“ (Belgija, Liuksemburgas, Prancūzija, 2008 m.) (N-14). 19.45 Fantastinis nuotykių f. „Daktaro Parnaso fantazariumas“ (Prancūzija, Kanada, D.Britanija, 2009 m.) (N-14). 21.15 Drama „Paskutinis šansas įsimylėti“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 22.50 Drama „Lūšnynų milijonierius“ (D.Britanija, JAV, 2008 m.) (N-14).

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 Lietuvos krepšinio lyga. „Šiauliai“– „Prienai“. 15.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Mariupolio „Azovmaš“– Maskvos srities „Chimki“. 16.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“– Liubercų „Triumph“. 18.30 Sporto metraštis. 18.40 „Žalgirio“ TV. Eurolygos rungtynių belaukiant. Maskvos CSKA–Kauno „Žalgiris“. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Donetsk“–Vilniaus „Lietuvos rytas“. 21.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Minsk“–Kauno „Žalgiris“. 23.15 Krepšinio pasaulyje.

P (pi) diena (matematikų šventė) 1804 m. gimė austrų kompozitorius Johannas Straussas. 1879 m. gimė mokslininkas Albertas Einsteinas. 1885 m. gimė kalbininkas Juozas Balčikonis. 1891 m. povandeninis laivas „Monarch“ baigė tiesti telefono kabelį Lamanšo sąsiaurio dugnu. 1902 m. gimė rašytojas Jeronimas Ignatonis. 1906 m. gimė Juozas Žagrakalys, literatas, vertėjas, prozininkas, etnografas, teisininkas, politinis kalinys ir tremtinys. 1917 m. gimė rašytojas Juozas Parojus – Paršelis. 1921 m. gimė rašytojas, kunigas, disidentas, intelektualas ir visuomenininkas Vaclovas Aliulis. 1943 m. gimė ilgametis Nacionalinio Kauno dramos teatro aktorius Algirdas Pintukas. 1958 m. gimė Monako princas Albertas Aleksandras Luisas Pjeras.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Pasistenkite neišlaidauti ir nešvaistyti laiko poilsiui. Laikas veikti savarankiškai ir apgalvotai. Venkite ir skubotumo, ir gaišaties. Jautis (04 21–05 20). Vertinsite sąžiningumą ir atvirumą, jausite antipatiją kitų žmonių nuomonei. Jums nepatiks tuščios kalbos bei aplinkinių smalsumas. Dvyniai (05 21–06 21). Sveika nuovoka padės sėkmingai bendrauti su aplinkiniais, ypač su jaunais žmonėmis. Sugebėsite lengvai apmąstyti praeities įvykius. Vėžys (06 22–07 22). Galimi konfliktai su senamadiškais žmonėmis. Pokalbiai bus labai emocionalūs, nepraraskite savitvardos. Pasistenkite neįgyti naujo priešo ir neišduoti savo pažiūrų. Liūtas (07 23–08 23). Iškils tam tikrų problemų, susijusių su asmeniniu gyvenimu, todėl pasidarysite labai jautrūs. Bendraudami su aplinkiniais, pasistenkite būti malonūs, venkite kivirčų. Mergelė (08 24–09 23). Jūsų žodžiai gali turėti neigiamų pasekmių. Gali kilti nesutarimų ir su aplinkiniais. Nesijaudinkite – didelės žalos ši diena neatneš. Svarstyklės (09 24–10 23). Gali susidaryti įspūdis, kad gyvenimas klostosi taip, lyg kažkas tyčiotųsi iš jūsų ir bandytų suerzinti. Bus tikrai sunku valdytis. Vakare reikalai ims gerėti. Skorpionas (10 24–11 22). Prisiminsite tam tikrus praeities įvykius. Bendraujant su jaunesniais žmonėmis, kils nesutarimų ar agresijos išpuolių. Jei norite jų išvengti, tvardykite savo emocijas. Šaulys (11 23–12 21). Laikas pasinaudoti savo kūrybingumu ir vaizduote, kad įgyvendintumėte savo idėjas. Minėtos savybės bei gebėjimas reikšti savo mintis trauks ir žavės aplinkinius. Ožiaragis (12 22–01 20). Aiškiai suvoksite, ką vertinate ir mylite. Tinkamas laikas apmąstyti seniau paruoštus planus. Viskas sekasi puikiai. Vandenis (01 21–02 19). Atsiras galimybė atskleisti savo geriausius sugebėjimus, ypač socialinėje srityje. Kils abstrakčių idėjų, kuriomis galėsite pasidalyti su aplinkiniais. Žuvys (02 20–03 20). Būkite atsargūs su pinigais, neišlaidaukite. Spinduliuosite meilę ir šilumą aplinkiniams, mėgausitės gyvenimu ir teigiamai vertinsite save.


Orai

Artimiausiu metu Lietuvoje išliks žiemiški orai, naktimis šals iki 17 laipsnių. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, šiandien dieną šals iki 4 laipsnių. Kritulių nenumatoma – bus debesuota, vietomis švies saulė. Penktadienio naktį oro temperatūra nukris iki 14 laipsnių. Dieną oro temperatūra svyruos tarp 6 ir 1 laipsnio šalčio. Numatomas debesuotumas, didžiojoje šalies dalyje – sniegas.

Šiandien, kovo 14 d.

–2

–1

Telšiai

–3

Šiauliai

Klaipėda

–2

Tauragė

–2

Kaunas Londonas +7 Madridas +10 Maskva –1 Minskas –4 Niujorkas +3 Oslas +1 Paryžius +2 Pekinas +11

orai kaune šiandien

–4

Utena

Pasaulyje Atėnai +18 Berlynas +2 Brazilija +25 Briuselis +2 Dublinas +7 Kairas +38 Keiptaunas +29 Kopenhaga 0

–3

Panevėžys

Praha –1 Ryga –8 Roma +11 Vėjas Sidnėjus +26 3–7 m/s Talinas –3 Tel Avivas +30 Tokijas +11 Varšuva –3

–4

–2

Vilnius

Marijampolė

–3

Alytus

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi 73-ioji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 292 dienos. Saulė Žuvų ženkle.

Vardai Darmantas, Karigailė, Lymantė, Mantė, Matilda.

Žie­ma neat­lei­džia gniauž­tų

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

–7

–2

–6

–7

3

–8

–4

–6

–9

9

–9

–2

–5

–7

8

rytoj

poryt

Snie­gu už­vers­ti Eu­ro­pos mies­tai va­kar va­lė ke­lius ir sten­gė­si at­kur­ti su­si­sie­ki­ mą trau­ki­niais bei lėk­tu­vais po smar­ kios pū­gos. Pa­ry­žiaus oro uos­tuo­se, taip pat Frank­fur­to oro uos­te Vo­kie­ti­jo­ je va­kar bu­vo at­šauk­ti ke­li skry­džiai, o dau­ge­lis bu­vo il­gam ati­dė­ti. Bend­ro­vės „Eu­ros­tar“ trau­ki­niai, va­ži­nė­jan­tys tu­ne­ liu po La­man­šo są­siau­riu, va­kar vėl pra­ dė­jo kur­suo­ti po to, kai bu­vo su­stab­dy­ ti di­džią­ją da­lį ant­ra­die­nio. Dėl ap­le­dė­ ju­sių bė­gių trau­ki­niai va­žia­vo daug lė­ čiau nei įpras­ta. Tūks­tan­čiai au­to­mo­bi­ lių va­kar ry­te įstri­go ar­ba ju­dė­jo vėž­lio grei­čiu Šiau­rės Pran­cū­zi­jos ke­liuo­se. BNS inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

JAV vals­ty­bės sek­re­to­rius mo­ka ir nor­ve­gų kal­bą JAV vals­ty­bės sek­re­to­rius Joh­nas Ker­ry pa­de­monst­ra­vo dau­giau sa­ vo slap­tų ling­vis­ti­nių ge­bė­ji­mų, at­skleis­da­mas, kad dar pri­si­me­na nor­ve­gų kal­bą, ku­rios pra­mo­ko vai­ kys­tė­je po­rą me­tų pra­lei­dęs Os­le. Nor­ve­gi­jos dip­lo­ma­ti­jos va­do­ vas Es­pe­nas Bart­has Ei­de po de­ ry­bų JAV vals­ty­bės de­par­ta­men­te pa­gy­rė J.Ker­ry, sa­ky­da­mas, kad jis „ne­tgi su­ge­ba ga­na įspū­din­gai iš­ tar­ti nor­ve­giš­kas fra­zes“. Nau­ja­sis Ame­ri­kos vals­ty­bės sek­re­to­rius iš­ta­rė ke­lias fra­zes nor­ ve­giš­kai, o E.B.Ei­de žur­na­lis­tams pa­reiš­kė, kad „jo at­min­tis mums pa­da­rė ne­ma­žą įspū­dį“. Pe­rė­męs po­stą iš anks­tes­nės JAV dip­lo­ma­ti­jos va­do­vės Hil­la­ry Clin­ ton, J.Ker­ry per sa­vo pir­mą­jį vi­zi­tą Eu­ro­po­je su­ža­vė­jo vie­tos pa­rei­gū­ nus pra­bil­da­mas pran­cū­ziš­kai, vo­ kiš­kai ir ita­liš­kai Pa­ry­žiu­je, Ber­ly­ ne ir Ro­mo­je.

„„Įvaiz­dis: J.Ker­ry, vie­šė­da­mas Eu­ro­po­je, pra­bi­lo pran­cū­ziš­kai, vo­kiš­kai

ir ita­liš­kai, o šią sa­vai­tę pra­kal­bo ir nor­ve­giš­kai.

J.Ker­ry, ku­ris yra vie­no Ame­ri­ kos dip­lo­ma­to sū­nus, di­de­lę da­ lį vai­kys­tės pra­lei­do Eu­ro­po­je, kai

„Scanpix“ nuotr.

jo tė­vas bū­da­vo ski­ria­mas į įvai­rius po­stus Se­na­ja­me že­my­ne. AFP-BNS inf.

Kas buvo už­ko­duo­ta 2013 03 13? Da­rius Sė­le­nis, Jur­gi­ta Ša­kie­nė

Vakar – 2013 me­tų 3 mė­ne­sio 13 die­na, tre­čia­die­nis. Neei­li­nė skai­čių kom­bi­na­ci­ja. Ar to­kia die­na pra­na­ šau­ja ne­lai­mę? Nu­me­ro­lo­gai neat­ me­ta to­kios ga­li­my­bės, ta­čiau pa­ta­ ria per­ne­lyg ne­pa­sik­liau­ti skai­čiais. Gar­si ezo­te­ri­nių moks­lų dak­ta­ rė Ga­li­na Šmidt tei­gė, kad žmo­nės per­ne­lyg su­reikš­mi­na da­tas, bet pri­pa­ži­no – šią die­ną ga­li įvyk­ti ka­ tast­ro­fų, riau­šių, ka­ri­nių konf­lik­tų. „Tai pri­klau­so, kaip skai­čiuo­si­ me. Pa­gal re­li­gi­nį ka­len­do­rių pir­

mo­ji sa­vai­tės die­na – sek­ma­die­nis su­si­jęs su Sau­le ir tu­rin­tis pir­mą nu­me­rį. Jei su­dė­si­me vi­sus skait­ me­nis (2013 03 13), gau­si­me 13 ir kar­tu dar vie­ną tre­je­tą. O tai reiš­ kia, kad ga­li­ma lauk­ti įvai­rių gam­ tos ka­tak­liz­mų, ka­tast­ro­fų, gali nu­ kris­ti lėk­tu­vas, ne­nus­teb­siu, kad kur nors pra­si­dės riau­šės ar net ka­ ras“, – po­rta­lui kau­no­die­na.lt sa­ kė G.Šmidt. Vis dėl­to šią ar 13 die­ną gi­mu­ siems žmo­nėms, pa­sak G.Šmidt, ši die­na ga­li bū­ti sėk­min­ga. Nu­me­ro­lo­gas Kęs­tu­tis Du­bic­kas pa­ste­bė­jo, kad 13 dė­me­nų su­ma yra

4, o šis skai­čius sim­bo­li­zuo­ja per­ mai­nas. „Skai­čius 13 aso­ci­juo­ja­si su vel­ niu, ne­lai­mė­mis. Vis dėl­to ne­rei­kė­ tų per­ne­lyg su­reikš­min­ti skai­čių. Pak­laus­ki­te Ša­rū­no Mar­čiu­lio­nio, ar jam bu­vo blo­gai žais­ti dė­vint 13-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­tus marš­ ki­nė­lius“, – sa­kė pa­šne­ko­vas. Anot nu­me­ro­lo­go, daž­niau­siai ne pa­ts daik­tas bū­na blo­gas ar ge­ras, o tai, ko­kia ener­gi­ja jį ly­di. „Pa­vyz­džiui, pei­lis yra skir­tas duo­nai pjau­ti, drož­ti ir pa­na­šiai. Bet juo ga­li ir žmo­gų su­žeis­ti“, – pa­sa­ko­jo K.Du­bic­kas.

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt

6.36 18.21 11.45 7.10 21.55

2013-03-14 Kauno diena  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you