Page 1

Miestas Kil­nus poel­gis: de­vyn­me­tė kau­nie­tė dėl be­glo­bių gy­vū­nų at­si­sa­kė gim­ta­die­nio do­va­nų.

2p.

Ekonomika

9p.

Pasaulis

Nuo ko­vo įsi­ga­lio­jus Fi­zi­nių as­me­nų bank­ro­to įsta­ty­mui, to­kia ga­li­my­be ir do­mi­si už šil­dy­mą įsi­sko­li­nę žmo­nės.

12p. Vokiečiai rumunams ir bulgarams patekti į Šengeno erdvę neleis.

Antradienis kovo 5, 2013 Nr. 52 (19913) Kaunodiena.lt 2 Lt

no stu­di­jos Kau­no, Vil­niaus, Pa­lan­gos Ki­ pro­jek­tas girgž­da oro uos­tai bus sujungti Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Kau­no ki­no stu­di­jos di­rek­to­rius Ed­ vi­nas Bin­do­kas grįž­ta į vers­lą. Am­ bi­cin­gų pla­nų ki­ne­ma­tog­ra­fi­jo­je ne­slė­pęs ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to spe­ cia­lis­tas pa­si­pra­šė at­lei­džia­mas.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­ rek­to­rius Dai­nius Rat­ke­lis pa­tvir­ ti­no, kad E.Bin­do­kas pa­ra­šė pa­ reiš­ki­mą, jog ša­lių su­si­ta­ri­mu bū­tų at­leis­tas iš pa­rei­gų. Jis taip pat pra­ šo iš­mo­kė­ti vie­no mė­ne­sio išei­ti­ nę pa­šal­pą. „Jo at­lei­di­mui dar tu­ ri pri­tar­ti ki­no stu­di­jos da­li­nin­kai, o vė­liau – ir mies­to ta­ry­ba. Klau­ siau, ko­kios prie­žas­tys lė­mė to­kį ap­si­spren­di­mą, E.Bin­do­kas mi­nė­ jo, kad grįž­ta į vers­lą“, – sa­kė D.Rat­ke­lis.

4

Dienos citata „Rei­kia iš­mok­ti net sun­ kiau­siu me­tu į vis­ką pa­ žvelg­ti iš ša­lies, ne­de­juo­ ti ir ieš­ko­ti išei­ties, ku­ri tap­tų va­ro­mą­ja jė­ga“, – „„Vil­tys: su Kau­no oro uos­to plėt­ra buvo sie­ja­mas vi­so Kau­no re­gio­no kles­tė­ji­mas. 

Ga­li bū­ti, kad jau ru­de­nį Lie­tu­vo­je liks tik vie­nas tarp­tau­ti­nis oro uos­tas su ke­liais fi­lia­lais. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai tvir­ti­na, kad Kau­nas iš to tik lai­mės. Ko­dėl tuo­met at­si­sta­ty­di­no vos ke­tu­ris mė­ne­ sius Kau­no oro uos­tui va­do­va­vęs Po­vi­las Ugians­kis? Pa­va­sa­rio di­le­ma: kaip su­liek­nė­ti? 13p.

Jur­gi­ta Ša­kie­nė, Man­tas La­pins­kas Ne­su­ta­ri­mai su vi­ce­mi­nist­ru

At­sis­ta­ty­di­ni­mo pra­šy­mą Su­si­sie­ ki­mo mi­nis­te­ri­jai P.Ugians­kis įtei­ kė praė­ju­sį tre­čia­die­nį. Pas­ku­ti­ nė jo dar­bo die­na šia­me po­ste bus ko­vo 15 d. „Nuo pir­mų Ari­jan­do Šliu­po (bu­ vęs Kau­no oro uos­to ge­ne­ra­li­nis di­

„Shutterstock“ nuotr.

rek­to­rius – red. pa­st.) atė­ji­mo į vi­ ce­mi­nist­ro po­stą die­nų pra­si­dė­jo ne­su­si­kal­bė­ji­mas. Stra­te­gi­nių klau­si­ mų de­ri­ni­mas ta­po neį­ma­no­mas“, – ži­niask­lai­dai pa­reiš­kė P.Ugians­kis. Va­kar „Kau­no die­nai“ jis sa­kė, kad trau­kia­si ne tik dėl ne­su­ta­ri­mų su vi­ce­mi­nist­ru. „Prie­žas­tys – as­me­ ni­nės. Ne­su­ta­ri­mai su A.Šliu­pu yra tik vie­na de­da­mų­jų“, – tei­ gė P.Ugians­kis.

2

sa­ko Au­re­li­jus Skar­ba­lius, ku­ris ti­ki, kad jo tre­ni­ruo­ja­mas gar­siau­sias Da­ni­jos fut­bo­lo klu­bas „Brøndby IF“ iš­vengs bank­ro­to.

10p.


2

Antradienis, Kovo 5, 2013

miestas

Oro kokybė Kaune 0

9

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,98

Dėl be­glo­bių gy­vū­nų de­vyn­me­tė at­si­sa­kė žais­lų Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Kau­n o vi­s uo­m e­n ės svei­k a­t os cent­r as va­k ar re­k o­m en­d a­v o Kau­no mies­te at­šauk­ti gri­po epi­ de­mi­ją.

„Šiuo me­tu Kau­ne gri­pu ir vir­šu­ ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis ser­ga apie 98 iš 10 tūkst. gy­ven­to­ jų“, – va­kar sa­kė Kau­no vi­suo­me­

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0 13

Mi­nis­te­ri­ja ko­rek­tiš­kai ty­li

„„Kil­nu: vie­to­j gim­ta­die­nio do­va­nų Va­sa­rė pa­pra­šė au­ko­ti pi­ni­gų, už

ku­riuos nu­pirk­ta ėda­lo be­glo­biams šu­nims ir ka­tėms.

už su­rink­tą su­mą bu­vo nu­pirk­ta 360 kg sau­so ėda­lo „Penk­tos ko­ jos“ glo­bo­ja­miems ke­tur­ko­jams. Anot Va­sa­rės ma­mos, mer­gai­ tei ne­sup­ran­ta­ma, ko­dėl dau­ge­ lis ste­bi­si to­kiu jos poel­giu. „Juk mes nie­ko ypa­tin­go ne­pa­da­rė­me, net jo­kio šu­niu­ko iš prie­glau­dos ne­paė­mė­me“, – duk­ters žo­džius ci­ta­vo ma­ma. Jų šei­ma jau au­gi­na šu­ne­lį, ku­rį įsi­gi­jo per­nai. Or­ga­ni­za­ci­jos „Penk­ta ko­ja“ di­rek­to­rė Ag­nė Vo­loc­ky­tė tei­gia, kad tai – neei­li­nis įvy­kis. „Šis at­ ve­jis – iš­skir­ti­nis, nes pa­dė­ti gy­

vū­nams nu­spren­dė vai­kas. Re­tas suau­gęs žmo­gus apie tai pa­gal­vo­ ja, o čia vai­kui ki­lo to­kia idė­ja“, – ste­bė­jo­si A.Vo­loc­ky­tė. Ji tei­gė, kad „Penk­tos ko­jos“ gy­ vū­nams ge­ra­da­riai la­bai re­tai at­ ve­ža mais­to, to­dėl kiek­vie­na do­ va­na la­bai ver­ti­na­ma. Šiuo me­tu or­ga­ni­za­ci­ja glo­bo­ja 130 šu­nų ir ka­čių. „Pa­mai­tin­ti vi­sus gy­vū­nus per die­ną mums rei­kia 40 kg ėda­lo. Mer­gai­tės do­va­no­to mais­to už­teks de­vy­nioms die­noms“, – džiau­gė­ si or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vė.

nės svei­ka­tos cent­ro Užk­re­čia­mų­ jų li­gų pro­fi­lak­ti­kos ir kont­ro­lės sky­riaus ve­dė­ja Ori­na Iva­naus­ kie­nė. Dau­gu­ma ser­gan­čių­jų vis dar te­bė­ra vai­kai – net 61 pro­c. „Pir­ma­die­nį pa­tei­kė­me siū­ly­ mą Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jui, kad re­ko­men­duo­ja­me at­šauk­ti gri­po epi­de­mi­ją Kau­no mies­te“, – tei­gė O.Iva­naus­kie­nė.

Pir­ma­die­nio pa­va­ka­rę sa­vi­val­ dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Dai­nius Rat­ke­lis pa­si­ra­šė įsa­ky­ mą, ku­riuo epi­de­mi­ja mies­te at­ šau­kia­ma nuo ko­vo 5 d. Kau­ne gri­po epi­de­mi­ja bu­vo pa­ skelb­ta prieš še­šias sa­vai­tes, sau­ sio 22 d. Dau­giau­sia ser­gan­čių­ jų bu­vo va­sa­rio pra­džio­je, kai 10 tūkst. gy­ven­to­jų te­ko apie 235 li­ gos at­ve­jų.

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Kau­no, Vil­n oro uos­tai b

jam ei­ti to­liau ei­ti į dar­bą ar ne, – api­bū­di­no Kau­no oro uos­to va­do­ vas pa­sta­ro­jo me­to sa­vo nuo­tai­ kas.  – Pa­ma­čiau, kad sa­ve ga­liu daug efek­ty­viau rea­li­zuo­ti ki­tur.“

At­šau­kia gri­po epi­de­mi­ją Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

10 mg/m3

„Žmo­gus at­si­ke­lia ry­te, 1 ei­na į dar­bą. Dar­be ma­ to, ko­kia si­tua­ci­ja, ir gal­vo­ja: ver­ta

De­vyn­me­tė kau­nie­tė Va­sa­rė at­ si­sa­kė gim­ta­die­nio do­va­nų, kad ga­lė­tų or­ga­ni­za­ci­jos „Penk­ta ko­ ja“ be­glo­biams gy­vū­nams už su­ rink­tus pi­ni­gus nu­pirk­ti 360 kg mais­to.

Už šią su­mą ga­li­ma nu­si­pirk­ti žais­lų, mu­zi­kos gro­tu­vą ar mo­bi­ lų­jį te­le­fo­ną, ta­čiau dėl ke­tur­ko­jų de­vyn­me­tė vi­so to at­si­sa­kė. „Prieš Ka­lė­das or­ga­ni­za­ci­jos „Penk­ta ko­ja“ sa­va­no­riai lan­kė­ si Va­sa­rės mo­kyk­lo­je. Jie pa­siū­ lė vai­kams vi­są sa­vai­tę rink­ti pi­ ni­gė­lius ar­ba at­vež­ti ne­rei­ka­lin­gų pa­va­dė­lių, nu­pirk­ti mais­to – tie­ siog kaip nors pa­rem­ti be­glo­bius gy­vū­nus. Tuo­met Va­sa­rė su­si­r­ go ir ne­ga­lė­jo pri­si­dė­ti prie lab­ da­ros“, – po­rta­lui kau­no­die­na.lt pa­sa­ko­jo Va­sa­rės ma­ma Lau­ra. Vis dėl­to mer­gai­tės neap­lei­do no­ras pa­dė­ti gy­vū­nams – va­sa­rio 19 d., per sa­vo 9-ąjį gim­ta­die­nį, ji su­ma­nė jai skir­tas do­va­nas ati­ duo­ti li­ki­mo nu­skriaus­tiems šu­ nims ir ka­tėms. „Va­sa­rė vi­siems kla­sės drau­ gams, kai­my­nams pa­ra­šė kvie­ti­ mus, ku­riuo­se pa­pra­šė, kad vie­toj tra­di­ci­nių do­va­nų per jos gim­ta­ die­nio šven­tę jie do­va­no­tų pi­ni­gų, už ku­riuos bū­tų nu­pirk­ta mais­to be­glo­biams gy­vū­nams“, – pa­sa­ ko­jo pa­šne­ko­vė. Jos tei­gi­mu, šis pa­siū­ly­mas su­ lau­kė en­tu­zias­tin­go pa­lai­ky­mo –

Anglies monoksidas (CO)

Ar iš Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos P.Ugians­kis yra su­lau­kęs prie­kaiš­ tų? „Žo­di­ne for­ma daug vis­ko bū­ ta“, – kal­bė­jo jis. Iki ko­vo 15-osios Kau­no oro uos­tui va­do­vau­sian­tis P.Ugians­ kis sa­kė pla­nuo­jan­tis grįž­ti dirb­ ti į lo­gis­ti­kos įmo­nę, ku­rio­je dir­ bo anks­čiau. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja ne­su­ ta­ri­mus nei­gia. „Po­nas Šliu­pas su po­nu Ugians­kiu su­ta­ria. O jei­ gu po­nas Ugians­kis ne­su­ta­ria su po­nu Šliu­pu, tai yra jo nuo­mo­ nė. Sun­ku ver­tin­ti emo­ci­nius da­ ly­kus“, – „Kau­no die­nai“ pir­ma­ die­nį sa­kė su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro pa­ta­rė­jas ry­šiams su vi­suo­me­ne Ri­čar­das Slap­šys. Pa­sak jo, at­si­sta­ty­di­ni­mo raš­te P.Ugians­kio nu­ro­dy­tas mo­ty­vas yra „pa­čiam pra­šant“. Su A.Šliu­pu dien­raš­čiui su­si­siek­ti ne­pa­vy­ko. As­me­ni­nės prie­žas­tys

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos skelb­ tą kon­kur­są Kau­no oro uos­to ge­ ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­rei­goms užim­ti P.Ugians­kis lai­mė­jo per­nai lapk­ri­tį. Tuo­me­čio su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro Eli­gi­jaus Ma­siu­lio tei­gi­ mu, kon­kur­są lai­mė­jęs kan­di­da­tas įver­tin­tas dėl jo kaip va­dy­bi­nin­ko su­ge­bė­ji­mų. Nau­ja­jam va­do­vui bu­vo ke­lia­mas tiks­las į Kau­no oro uos­tą pri­trauk­ ti nau­jų avia­ci­jos kom­pa­ni­jų, plės­ ti skry­džių marš­ru­tų tink­lą, di­din­ti nea­via­ci­jos pa­ja­mas, per oro uos­tą ga­be­na­mų kro­vi­nių srau­tus. Tą­kart nau­jo Kau­no oro uos­to va­do­vo kon­kur­sas pa­skelb­tas, kai iš pa­rei­gų per­nai rugp­jū­tį ofi­cia­liai vėl­gi dėl as­me­ni­nių prie­žas­čių pa­ si­trau­kė tuo­me­tis ge­ne­ra­li­nis di­ rek­to­rius A.Šliu­pas, oro uos­tui va­ do­va­vęs nuo 2007-ųjų. Nau­jo di­rek­to­riaus neieš­kos

A.Šliu­pui ta­pus su­si­sie­ki­mo vi­ ce­mi­nist­ru, gi­mė nau­jų idė­jų. Pa­ si­ro­do, nau­jas kon­kur­sas užim­ti Kau­no oro uos­to di­rek­to­riaus po­ stą skel­bia­mas ne­bus. „Nė­ra pla­nuo­ja­ma skelb­ti kon­ kur­są Kau­no oro uos­to di­rek­to­riaus vie­tai užim­ti, nes pla­nuo­ja­ma oro uos­tų per­tvar­ka, – paaiš­ki­no Su­ si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas R.Slap­šys. – Sie­kia­ma, kad Lie­tu­ vo­je teo­riš­kai lik­tų tik vie­nas oro uos­tas, pa­vyz­džiui, „Lie­tu­va“. R.Slap­šys paaiš­ki­no, kad pra­ ktiš­kai tai bū­tų su­jung­tų tri­jų šiuo me­tu vei­kian­čių tarp­tau­ti­nių oro uos­tų – Vil­niaus, Kau­no ir Pa­lan­ gos – da­ri­nys. „Kau­no oro uos­tui šios per­mai­ nos bū­tų į ge­ra. Jis šiuo me­tu iš­ gy­ve­na ne pa­čius ge­riau­sius lai­ kus“,  – pa­ste­bė­jo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas.

Prie­žas­ tys – as­ me­ni­nės. Ne­su­ta­ ri­mai su A.Šliu­ pu yra tik vie­na de­ da­mų­jų.

„„At­sis­ta­ty­di­no: P.Ug 

„Trys vie­na­me“

P.Ugians­kis tei­gė, kad ke­ti­ni­mas su­jung­ti į vie­ną da­ri­nį tris Lie­tu­ vos oro uos­tus tam, kad jis išė­jo iš dar­bo, įta­kos ne­tu­rė­jo. „Šią idė­ją ak­ty­viai pa­lai­kau“, – tei­gė jis. P.Ugians­kio ma­ny­mu, jun­gi­ma­ sis ir Kau­no oro uos­tui, ir Vil­niaus bei Pa­lan­gos oro uos­tams bus tik į nau­dą, ta­čiau tei­gė neį­si­vaiz­duo­ jan­tis, kas konk­re­čiai lau­kia Kau­ no oro uos­to. Jis spė­ja, kad į jung­ti­nio oro uos­ to va­do­vo po­stą pre­ten­duos da­bar­ ti­nis vi­ce­mi­nist­ras A.Šliu­pas, ta­ čiau ne­siė­mė to ver­tin­ti. „Čia ne ma­no kom­pe­ten­ci­ja. Ši­ to vi­siš­kai ne­ko­men­tuo­siu“, – sa­ kė P.Ugians­kis.

Ri­čar­das Slap­šys:

Sie­kia­ma, kad Lie­ tu­vo­je teo­riš­kai lik­tų tik vie­nas oro uos­tas, pa­vyz­ džiui, „Lie­tu­va“.

Tai, kad jung­ti­nio oro uos­ to va­do­vo kė­dė ati­teks A.Šliu­pui, R.Slap­šys pa­va­di­no ne­są­mo­ne. „Jei­gu žmo­gus bent kiek su­sio­ rien­tuo­tų bend­ro­je sis­te­mo­je, jis ži­no­tų, kad vals­ty­bės tar­nau­to­jas, ku­ruo­jan­tis tam tik­rą sri­tį, ne­ga­li me­tus ar dar il­giau ku­ruo­to­je sri­ ty­je užim­ti pa­rei­gų“, – rep­li­ka­vo R.Slap­šys. Truk­do tar­pu­sa­vio kon­ku­ren­ci­ja?

Kal­bė­da­mas apie lau­kia­mus po­ ky­čius R.Slap­šys ar­gu­men­ta­vo, kad da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja Lie­tu­vos oro uos­tus ver­čia dau­giau dė­me­ sio skir­ti tar­pu­sa­vio kon­ku­ren­ci­jai, o ne steng­tis į Lie­tu­vą pri­trauk­ ti kuo dau­giau skry­džių bend­ro­vių ir kryp­čių.


3

Antradienis, Kovo 5, 2013

miestas

niaus, Pa­lan­gos bus sujungti Komentarai Va­le­ri­jus Ma­kū­nas Kau­no ra­jo­no me­ras

I

gians­kis va­do­vo po­ste iš­bu­vo vos ke­tu­ris mė­ne­sius. Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.

dė­ja steig­ti bend­rą oro uos­tų val­ dy­mo įmo­nę yra ne­nau­ja. Iš tie­sų Lie­tu­va yra ne­di­de­lė vals­ty­bė, to­ dėl jos kro­vi­nių ir ke­lei­vių rin­ka ri­ bo­ta. To­dėl Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų priim­ti spren­d i­mus, ku­r ie pa­nai­k in­t ų ne­rei­ ka­l in­gą trin­t į tarp Vil­n iaus ir Kau­no oro uos­tų. Su­si­sie­k i­mo mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­t in­to­ je oro trans­por­to stra­te­gi­jo­je iš pra­džių bu­vo nu­ma­ty­ta, kad tarp­tau­ti­nis Kau­ no oro uos­tas orien­tuo­sis į pi­gius skry­ džius ir kro­vi­nių ga­be­ni­mą, o Vil­niaus oro uos­tas bus pres­ti­ži­nis, to­dėl ir kai­ nos ja­me bus įpras­tos. Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė biu­dže­to lė­ šo­mis daug pri­si­dė­jo prie vals­ty­bi­nės įmo­nės Tarp­tau­ti­nio Kau­no oro uos­to rin­ko­da­ros. Bu­vo ti­ki­ma­si, kad čia bus ku­ria­mos nau­jos dar­bo vie­tos. Su­si­ sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja ža­dė­jo nu­ties­ti ap­ link­ke­lį, ap­švies­ti į oro uos­tą ve­dan­čią ma­gist­ra­lę, su­tvar­ky­ti ša­li­gat­vius, pa­ ge­rin­ti šio­je zo­no­je gy­ve­nan­čių žmo­ nių pa­dė­tį. Ten­ka tik ap­gai­les­tau­ti, kad ne­tru­kus mi­nis­te­ri­jos va­do­vų po­zi­ci­ja pa­si­kei­tė. Di­džio­ji da­lis pi­gių skry­džių bu­vo per­kel­ti į Vil­nių. Ap­mau­du, kad li­ ko neiš­te­sė­ti pa­ža­dai Kar­mė­la­vos ir Ra­ mu­čių gy­ven­to­jams, ku­rie dėl oro uos­ to veik­los pa­ti­ria daug ne­pa­to­gu­mų. No­ri­me ti­kė­ti, kad nau­jo­ji Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos va­do­vy­bė iš­tai­sys pirm­ ta­k ų pa­da­ry­tas klai­das. Lie­tu­vos oro uos­t ai ne­t u­rė­t ų kon­k u­r uo­t i tar­pu­ sa­vy­je. Mū­sų vals­ty­bė pri­va­lo tu­rė­t i bend­rą oro trans­por­to plė­to­ji­mo stra­ te­gi­ją, ku­ri pa­dė­tų kon­ku­ruo­ti su ki­to­ mis vals­ty­bė­mis. Esu įsi­t i­k i­nęs, kad Kau­no oro uos­tas yra svar­bus ne tik re­gio­nui, bet ir vi­sai Lie­tu­vai – čia su­si­ker­ta svar­būs sau­ su­mos ke­liai, vei­kia LEZ, pla­nuo­ja­ma kur­t i vie­šą­jį lo­g is­t i­kos cent­rą. To­dėl Kau­no oro uos­to plėt­ra, orien­ta­vi­ma­ sis į pi­gius skry­džius ir kro­vi­nių ga­be­ ni­mą ati­tik­tų šio re­gio­no vi­zi­ją. Kau­no oro uos­to disk­ri­mi­na­vi­mas ar­ ba dirb­ti­nis ma­ri­ni­mas at­neš­tų daug ža­los re­gio­nui ir vi­sai vals­ty­bei.

And­rius Kup­čins­kas Kau­no mies­to me­ras

„„Ne­nu­to­lo: Kau­no oro uos­tui va­do­va­vęs A.Šliu­pas ta­po su­si­sie­ki­mo vi­

ce­mi­nist­ru. 

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

„Vi­si trys Lie­tu­vos tarp­tau­ti­niai oro uos­tai yra val­do­mi vals­ty­bės ir yra pa­val­dūs Su­si­sie­ki­mo mi­nis­ te­ri­jai. Jai yra vi­siš­kai tas pa­ts, ar kai­rė­je, ar de­ši­nė­je ki­še­nė­je gu­ li pi­ni­gai, ar kiek­vie­no­je jų yra po tru­pu­tį. Svar­biau­sia, kad jų bū­ tų ir kad jų dau­gė­tų“, – aiš­ki­no R.Slap­šys. Pa­sak jo, jung­ti­niam oro uos­ tui bū­tų leng­viau pri­trauk­ti nau­ jas skry­d žių bend­ro­ves, nau­jas kryp­tis. R.Slap­šys pa­sa­ko­jo, kad šiuo me­tu ren­gia­ma stu­di­ja, ku­ri ir pa­ ro­dys, ko­kia for­ma bū­tų ge­riau­

siai bū­tų su­jung­ti oro uos­tus. „Gal pa­si­ro­dys, kad yra nau­din­giau, jei oro uos­tai tap­tų nau­jo­jo da­ri­nio fi­lia­lais, sky­riais, gal – kad du oro uos­tai bū­tų pri­jung­ti prie kaž­ku­ rio vie­no. Nie­kas dar neaiš­ku“, – tei­gė Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos va­ do­vas. Kas va­do­vaus jung­ti­niam oro uos­tui? Gal bus skel­bia­mas kon­ kur­sas, gal va­do­vas bus pa­skir­ tas be kon­kur­so, var­di­jo va­rian­tus R.Slap­šys. Oro uos­tų per­tvar­ka, sa­kė jis, bus baig­ta ne anks­čiau kaip ant­ ro­jo­je me­tų pu­sė­je.

K

ad jun­g ia­mi oro uos­tai, dar ne­gir­dė­jau, nors kal­bų bū­ta. Rei­kė­t ų pa­si­ž iū­rė­t i, ko­k iu prin­ci­pu jie jun­g ia­mi į vie­ ną da­ri­nį. Ar tai bus ak­ci­nė bend­ro­vė, ar vals­ty­bės įmo­nė. Jau se­niau esu sa­ kęs sa­vo nuo­mo­nę – oro uos­tai tu­r i seg­men­tuo­t is pa­gal at­ski­ras veik­los kryp­tis. Ma­tau, kad Kau­no oro uos­tas tu­ri di­des­nį po­ten­cia­lą per­ve­žant kro­ vi­nius, pi­gių skry­džių, o atei­ty­je gal­būt ir tran­sat­lan­ti­nių skry­džių sek­to­riu­je. Jei bus jun­gia­ma į vie­ną da­ri­nį ir Kau­ nas bei Pa­lan­ga ne­bus oro uos­to fi­lia­ lai, ta­da min­tis gal ir bū­tų svei­kin­ti­na, mat ta­da oro uos­tai tar­pu­sa­vy­je ne­ kon­ku­ruo­tų, kaip bu­vo iki šiol. Be abe­ jo, su są­ly­ga, kad jie pa­si­da­ly­tų veik­los kryp­tis, ta­čiau pir­miau­sia rei­kia pa­ma­ ty­ti, su ko­kia min­ti­mi tai bus da­ro­ma. Sva­biau­sia, kad ne­bū­tų di­des­nio­jo ir ma­žes­nio­jo bro­lių. Part­ne­rys­tė tu­rė­tų bū­ti ly­gia­ver­tė.


4

antradienis, kovo 5, 2013

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Ki­no stu­di­jos pro­jek­tas girgž­da Ki­no stu­di­jos da­li­nin­ 1 kai yra re­ži­sie­rius Vy­ tau­tas Bal­sys, pa­ts E.Bin­do­kas ir sa­vi­val­dy­bė.

Lai­ki­na­sis va­do­vas

Nu­ma­ty­ta, kad lai­ki­nai ki­no stu­ di­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas eis Da­rius Bal­tu­šis. Iki šiol jis dir­bo va­dy­bi­nin­ku ne pel­no sie­kian­ čio­je or­ga­ni­za­ci­jo­je Kau­no fil­mų biu­re, ku­ri už­sie­nio bend­ro­vėms siū­ly­da­vo įvai­rias fil­ma­vi­mo vie­ tas Kau­ne. Įvai­riais pro­jek­tais be­si­gi­rian­ti Kau­no ki­no stu­di­ja iki šiol Lie­tu­ vos ar už­sie­nio ša­lių ki­no rin­kos ne­sud­re­bi­no. D.Rat­ke­lis, pa­ klaus­tas, kaip ver­ti­na šios įstai­gos dar­bą, sa­kė, kad ją tu­rė­tų ver­tin­ti mies­to ta­ry­bos na­riai. Jo tei­gi­mu, ne­se­niai au­di­to nu­sta­ty­ti pa­žei­di­ mai stu­di­jo­je jau iš­tai­sy­ti. Vi­ce­me­ras – op­ti­mis­tas

„Di­rek­to­rius trau­kia­si dėl ke­lių prie­žas­čių. E.Bin­do­kas no­ri grįž­ti į vers­lą. Be to, kul­tū­ros įstai­goms Kau­ne ski­ria­mas per ma­žas fi­ nan­sa­vi­mas“, – sa­kė ki­no me­ną ku­ruo­jan­tis vi­ce­me­ras Sta­nis­lo­ vas Buš­ke­vi­čius. „As­me­niš­kai lai­ki­no­jo va­do­ vo D.Bal­tu­šio ne­pa­žįs­tu, ta­čiau man pa­sa­ko­jo, kad jis pui­kus ki­ no spe­cia­lis­tas, moks­lus bai­gęs Šve­di­jo­je. Gal tai bus į nau­dą, gal jam pa­vyks lai­mė­ti ir kon­kur­są ei­ti nuo­la­ti­nio di­rek­to­riaus pa­

rei­gas. Vi­sai kul­tū­rai Kau­ne pi­ ni­gų trūks­ta. Po ko­kių 5–8 me­ tų gal ir ga­lė­si­me skir­ti nor­ma­lią su­mą ki­nui, o šie­met gal per pro­ jek­tus gau­si­me pi­ni­gų“, – svars­ tė S.Buš­ke­vi­čius. Šiais me­tais Kau­no ki­no stu­di­ jai iš mies­to biu­dže­to pa­pil­do­mų lė­šų ne­skir­ta. Per­nai jai at­sei­kė­ ta dau­giau­sia iš vi­sų sa­vi­val­dy­ bės kul­tū­ros įstai­gų – 330 tūkst. li­tų. Vi­ce­me­ro tei­gi­mu, pa­ti ki­no stu­di­ja tik­rai neuž­si­da­ro, nes yra daug pra­dė­tų pro­jek­tų.

Pats ne­ko­men­ta­vo

E.Bin­do­kas sa­vo pa­si­trau­ki­mo prie­žas­tis ko­men­tuo­ti at­si­sa­kė. Ne­kal­bus jis bu­vo ir pa­klau­sus apie atei­ties pla­nus. Ki­no stu­di­jai jis va­do­va­vo nuo pat jos įstei­gi­mo 2011 m. bir­že­lį. Šal­ti­nių tei­gi­mu, anks­čiau E.Bin­ do­kas dir­bo bend­ro­vė­se Kau­no vers­lo rū­muo­se ir „Fu­ge­tė“. Šios įmo­nės už­siė­mė ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to vers­lu. Šias bend­ro­ves sie­ja tas pats as­muo – pa­ty­ręs bank­ro­to ad­ mi­nist­ra­to­rius Gin­ta­ras Kvi­liū­ nas. Su juo sie­ja­moms įmo­nėms („Kau­no ar­ka“, Kau­no vers­lo rū­ mai, „Fu­ge­tė“) pri­klau­so Kau­no vai­duok­lis „Res­pub­li­ka“ ir te­ri­ to­ri­ja ap­link jį. Su lai­ki­nai di­rek­to­riaus pa­rei­ gas ei­nan­čiu D. Bal­tu­šiu su­si­siek­ ti ne­pa­vy­ko.

„„Neuž­si­bu­vo: E.Bin­do­kas ki­no stu­di­jai va­do­va­vo be­veik dve­jus me­tus. 

Kau­nie­čio Drą­siaus Ke­džio drau­gas Rai­mun­das Iva­ naus­kas ir jo gy­ve­ ni­mo drau­gė Eg­ lė Ba­raus­kai­tė bus tei­sia­mi, kad gal­būt kurs­tė ir pa­dė­jo nu­ žu­dy­ti Kau­no apy­ gar­dos teis­mo tei­sė­ ją Jo­ną Fur­ma­na­vi­ čių ir Vio­le­tą Na­ru­ še­vi­čie­nę. „„Nu­ken­tė­jo: R.Iva­naus­kas ka­te­go­riš­kai at­me­ta kal­ti­ni­mus, ta­čiau ši už­

si­tę­su­si is­to­ri­ja dar la­biau pa­ken­kė jo svei­ka­tai.

Tomo Raginos nuotr.

D.Ke­džio drau­go by­la per­duo­ta teis­mui Jur­gi­ta Ša­kie­nė

By­lo­je „su­ra­šy­ta tiek me­lo“

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to pro­ku­ro­rai teis­mui per­da­vė bau­džia­mą­ją by­ lą, ku­rią su­da­ro 14 to­mų. By­la per­duo­ta Lie­tu­vos ape­lia­ci­ nio teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­ riaus pir­mi­nin­kui. Pro­ku­ro­rai pra­ šo, kad jis spręs­tų klau­si­mą dėl šios by­los per­da­vi­mo iš Kau­no apy­gar­ dos teis­mo nag­ri­nė­ti ki­tam apy­gar­ dos teis­mui, nes kal­ti­na­mie­ji kal­ ti­na­mi bend­ri­nin­ka­vę nu­žu­dant Kau­no apy­gar­dos teis­mo bau­džia­ mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­ją J.Fur­ ma­na­vi­čių. Be to, per iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dau­ gu­ma šio teis­mo tei­sė­jų ap­klaus­ti kaip liu­dy­to­jai. Kau­nie­čiai R.Iva­naus­kas ir E.Ba­ raus­kai­tė kal­ti­na­mi, kad, pla­nuo­ jant ren­gia­mų nu­žu­dy­mų de­ta­les, da­vė pa­ta­ri­mų dėl nu­žu­dy­mų ei­ gos, ra­do ga­li­mą bend­ri­nin­ką, su D.Ke­džiu ap­ta­ri­nė­jo slaps­ty­mo­si vie­tas ir at­si­trau­ki­mo ke­lius, po­li­ ci­jos dar­buo­to­jų su­klai­di­ni­mo tak­ ti­ką, pa­dė­jo D.Ke­džiui slaps­ty­tis.

Bu­vęs il­ga­me­t is Kau­no fil­har­mo­n i­ jos so­lis­tas R.Iva­naus­kas ir jį glo­bo­ jan­ti se­suo Ja­ni­na Vi­soc­kie­nė vi­suo­ met nei­gė kal­ti­ni­mus pri­si­dė­jus prie žmog­žu­dys­čių.

j.sakiene@kaunodiena.lt

Li­kus mė­ne­siui iki žu­dy­nių 56-erių R.Iva­naus­kui bu­vo at­lik­ta akies ope­ ra­ci­ja, dėl to jam rei­kė­jo nuo­lat gu­lė­ ti, ne­bu­vo ga­li­ma nu­siim­ti tvars­čio. Ki­ta aki­mi jis bu­vo vi­siš­kai ak­las. Ar bū­da­mas to­kios būk­lės žmo­gus ga­lė­ jo tap­ti nu­si­kal­ti­mo bend­ri­nin­ku? Šį klau­si­mą nuo­lat kar­to­ja R.Iva­naus­ko se­suo J.Vi­soc­kie­nė. „Ti­k iu, kad bro­lis bus iš­tei­sin­tas. Ki­ taip ne­ver­ta bū­t ų gy­ven­t i. Kaž­ko­ kia tei­sy­bė pa­sau­ly­je tu­ri bū­ti“, – va­ kar po­rta­lui kau­no­die­na.lt sa­kė J.Vi­ soc­kie­nė. Su by­l a jiems leis­t a susipažinti praė­j u­s į penk­t a­d ie­n į. „Rai­m is yra ak­l as, vis­k ą tu­rė­jau jam per­skai­t y­ ti. Ko­k ia ga­lė­j o bū­t i reak­c i­j a? Ten su­ra­š y­t a tiek me­lo. Vis­k as tas pa­ ts per tą pa­t į po de­š imt kar­t ų – kaip

ei­lė­raš­t is“, – sun­k iai rin­ko žo­d žius mo­te­r is. Pa­sak jos, skai­tant by­lą R.Iva­naus­kas, kaip vi­suo­met, bu­vo ty­lus. „Tik kar­tais jam iš­sprūs­da­vo „Nu ži­nai... vir­šū­nė...“ – bro­lio žo­džius at­pa­sa­ko­jo kau­nie­tė. Ji tei­gia, kad ši il­gai be­si­tę­sian­ti is­to­ ri­ja bai­gia vi­siš­kai su­ga­din­ti ir bro­lio, ir jos svei­ka­tą. „Bro­lis jau­čia­si vis blo­giau. Jis na­muo­ se vien tik gu­li su­si­rie­tęs į ka­muo­liu­ ką – diag­no­zuo­ta dep­re­si­ja. At­sis­to­jus jam svaigs­ta gal­va, sun­ku iš­lai­ky­ti pu­ siaus­vy­rą. Gy­ve­na­me jaus­da­mi nuo­ la­ti­nę įtam­pą, be­veik ne­mie­ga­me. Jis gy­vas vien vais­tais. Sau­sį Rai­miui bu­ vo at­lik­ti šir­dies ty­ri­mai. Įtar­ta bra­di­ kar­di­ja, rei­kė­tų sta­ty­ti sti­mu­lia­to­rių, bet gy­dy­to­jai pa­ta­rė dar pa­lauk­ti. Be vi­sų ki­tų bė­dų, jam la­bai skau­da kak­ lą. Neu­ro­lo­gai nu­sta­tė ir stu­bu­ro bė­ dų. Jos – ir­gi ner­vi­nio pa­grin­do. Gy­ dy­to­ja įspė­jo, kad, nuo­lat jaus­da­mas to­kią įtam­pą, bro­lis ga­li pra­dė­ti by­rė­ti vi­sa­pu­siš­kai“, – ne­ri­ma­vo se­suo.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

At­si­rū­go pre­ky­ba žmo­nė­mis Dia­na Kra­pa­vic­kai­tė

d.krapavickaite@kaunodiena.lt

Mer­gi­ną į sek­so ver­gi­ją mė­gi­nęs par­duo­ti Vi­das Ge­nius va­kar nu­ teis­tas 3,5 me­tų ne­lais­vės. Jo bend­ ras Ha­ris Smir­no­vas už tą pa­tį nu­ si­kal­ti­mą nuo­spren­dį iš­gir­do dar praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je.

Į teis­mo po­sė­džių sa­lę at­ves­tas 35 me­tų V.Ge­nius tei­sia­mie­siems skir­ ta­me ap­tva­re sė­dė­jo ran­ką ap­si­vy­ nio­jęs ro­ži­niu. Vis dėl­to de­monst­ ruo­ja­mas pa­mal­du­mas ne­pa­dė­jo iš­lai­ky­ti ra­my­bės, kai teis­mas pa­ skel­bė ap­kal­ti­na­mą­jį nuo­spren­dį. „Kad nors bū­tų už ką“, – rep­ li­ka­vo į nuo­spren­džio pa­skel­bi­mą at­vy­kę V.Ge­niaus ar­ti­mie­ji. Pa­ rei­gū­nų su­rink­tų duo­me­nų teis­

mui pa­ka­ko. Nau­ja­me­tę 2009-ųjų nak­tį V.Ge­nius ir jo bi­čiu­lis 37 me­ tų H.Smir­no­vas mė­gi­no su­vi­lio­ti dvi mer­gi­nas dar­bui už­sie­ny­je. Vie­na iš vieš­nių pa­spru­ko pir­mo­ sio­mis puo­li­mo mi­nu­tė­mis, ki­ta – po įkal­bi­nė­ji­mų dirb­ti pro­sti­tu­te bu­ vo il­gai gy­do­ma li­go­ni­nė­je. V.Ge­niui ir H.Smir­no­vui ne­pa­ti­ko, kad mer­ gi­na prie­ši­na­si, to­dėl jos tin­ka­mu­ mą dirb­ti pro­sti­tu­te vy­rai gra­si­no­ si iš­mė­gin­ti pa­tys. Pert­rau­ko­se tarp mu­ši­mų au­kai pa­vy­ko pa­spruk­ti. Ji nu­sku­bė­jo tie­siai į po­li­ci­ją. Po­li­ci­jos pra­dė­tą ty­ri­mą V.Ge­ nius su bi­čiu­liu mė­gi­no už­glais­ty­ ti. Net­gi bu­vo pa­sie­kę, kad už gra­ žius jų pa­ža­dus dos­niai at­si­ly­gin­ti nu­ken­tė­ju­sio­ji pla­na­vo at­siim­ti pa­ ra­šy­tą pa­reiš­ki­mą. Tei­sė­sau­ga bu­ vo tvir­tes­nė ir Prie­nų ra­jo­no su­te­

ne­rių by­la pa­sie­kė teis­mą. V.Ge­nius ir H.Smir­no­vas by­los nag­ri­nė­ji­mo lau­kė lais­vė­je, kar­tą ne­tgi bu­vo at­ vy­kę į Kau­no apy­gar­dos teis­mą, ta­ čiau vėliau pa­si­slė­pė. Pir­ma­sis bu­vo su­lai­ky­tas H.Smir­ no­vas. Už mė­gi­ni­mą par­duo­ti mer­ gi­ną jam teis­mas sky­rė 4 me­tus ne­ lais­vės. V.Ge­niaus by­la bu­vo iš­skir­ta, ta­čiau Es­ti­jo­je jis bu­vo su­lai­ky­tas už ki­tus nu­si­kal­ti­mus ir per­duo­tas Lie­ tu­vai. Nė vie­nas ne­pri­si­pa­ži­no kal­ tu. Vy­rai aiš­ki­no, kad juos ap­kal­ba psi­chiš­kai ne­svei­ka mer­gi­na. V.Ge­niaus bi­čiu­lis H.Smir­no­vas už pre­ky­bą žmo­nė­mis nu­teis­tas jau ant­rą kar­tą. Ma­ri­jam­po­lės teis­mas 2003 m. jį nu­tei­sė 4 me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­me. Ta­me teis­me liu­di­jo še­šios į Vo­kie­ti­ją dirb­ti pro­ sti­tu­tė­mis iš­vež­tos mer­gi­nos.

„„Ne­vie­šai: V.Ge­niaus pre­ky­bos žmo­nė­mis by­la bu­vo nag­ri­nė­ja­ma už­

da­ruo­se teis­mo po­sė­džiuo­se. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.


5

antradienis, kovo 5, 2013

miestas

Uni­ver­si­te­tas nu­ste­bins ža­liais sto­gais? Maž­daug po me­tų V.Put­vins­kio gat­vė­je tu­rė­tų pra­dė­ti kil­ti uni­ver­si­te­to pa­sta­ tas, ku­rį siū­lo­ma skan­din­ti ža­lu­mo­je. Ar­ chi­tek­tai aiš­ki­na, kad tai ne vien es­te­ti­nę funk­ci­ją, bet ir eko­lo­giš­ką už­duo­tį at­lie­ kan­tis spren­di­mas. Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Aš­tuo­ni pa­siū­ly­mai

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas (VDU), pa­skel­bęs ar­chi­tek­tū­ri­nį kon­kur­są Dau­gia­funk­ci­nio stu­di­jų ir moks­lo cent­ro pa­sta­to pro­jek­tui su­kur­ti, su­lau­kė aš­tuo­nių pa­siū­ly­ mų. Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja nu­spren­ dė, kad nau­ją ob­jek­tą V.Put­vins­kio gat­vė­je pro­jek­tuos G.Ja­nu­ly­tėsBer­no­tie­nės stu­di­ja, pagal kurios projektus pastatytas ne vie­nas moks­lo pa­skir­ties ob­jek­tas Kau­ne. Kon­kur­są lai­mė­ju­sio dar­bo au­ to­riai dek­la­ruo­ja, kad sa­vo dar­ be įkū­ni­jo eko­lo­gi­nės ar­chi­tek­tū­ ros tiks­lus ir sie­kius. Juo­lab kad jų pa­si­rink­ta ža­lu­ma ant sto­gų ir kai ku­rių fa­sa­dų sie­ja­si su Ža­lia­kal­nio šlai­tais, gau­sia V.Put­vins­kio gat­ vės ža­lu­ma. Spe­cia­lūs va­zo­nai

„Paei­ki­te V.Put­vins­kio gat­ve ir pa­ ma­ty­si­te, kad žmo­nes pa­sta­tus žel­ di­na jau de­šim­tis me­tų. At­ra­mi­nės sie­nos, ga­ra­žai sken­di ža­lu­mo­je po ge­be­nė­mis“, – paa­ki­no ar­chi­tek­tė Gra­ži­na Ja­nu­ly­tė-Ber­no­tie­nė. Tie­ sa, nau­jo­jo pa­sta­to sie­nos bū­tų žel­ di­na­mos pa­si­tel­kus ir šiuo­lai­ki­nius spren­di­mus. Gal­būt ne vi­si au­ga­ lai aug­tų tie­siai iš grun­to, di­des­ nia­me aukš­ty­je jie bū­tų so­di­na­mi į

spe­cia­lius va­zo­nus. Taip daug kur da­ro­ma pa­sau­ly­je. Au­ga­lai – ne tik puoš­me­na, bet ir nau­da. Pa­sak ar­chi­tek­tės, va­sa­rą tai – na­tū­ra­lus ty­ro oro, drėg­mės, vė­sos šal­ti­nis. Po va­di­na­muo­ju ža­ liuo­ju sto­gu va­sa­rą – vė­su, žie­mą – šil­ta. Žel­di­ni­mui siū­lo­ma nau­do­ ti ir vis­ža­lių, ir la­pus nu­me­tan­čių au­ga­lų rū­šis, pri­si­tai­kiu­sias aug­ ti Lie­tu­vo­je. Ru­de­nį pa­gels­tų

G.Ja­nu­ly­tė-Ber­no­tie­nė nei­gia pa­ sta­bas, kad mū­sų ša­lies kli­ma­to są­ ly­goms to­kie ža­lie­ji spren­di­mai yra ne­priim­ti­ni. „Kad ru­de­nį smil­ga pa­gels, juk nie­ko to­kio, ar ne?“ – po­ten­cia­liems skep­ti­kams rep­li­ka­ vo pa­šne­ko­vė. Ar­chi­tek­tės tei­gi­mu, Lie­tu­vo­ je yra pro­fe­sio­na­lų, ku­rie to­kius žel­di­ni­mo dar­bus at­lie­ka. Tie­sa, Gra­ži­nos Ja­nu­ly­tės-Ber­no­tie­nės stu­di­jai tai bus pir­ma ga­li­my­bė įgy­ ven­din­ti drą­sų ža­lią­jį su­ma­ny­mą. Jos nuo­mo­ne, pa­pil­do­mos in­ves­ ti­ci­jos į ap­žel­di­ni­mą at­si­pirks pi­ giau pa­sta­tą eksp­loa­tuo­jant. Ga­lų ga­le bū­nan­tie­ji pa­sta­te jus di­des­ nį kom­for­tą. Dar tu­rės įti­kin­ti

VDU Pro­jek­ti­nės veik­los tar­ny­bos va­do­vas Ša­rū­nas Berk­ma­nas in­for­ ma­vo, kad jei per dvi sa­vai­tes kon­

„„Ypa­ty­bė: kon­kur­są lai­mė­ju­sį dar­bą au­to­riai pa­va­di­no „Mąs­tan­tis ža­liai“ – ja­me siū­lo­ma ap­žel­din­ti sto­gus ir

kai ku­rias išo­ri­nes sie­nas. 

kur­so re­zul­ta­tai ne­bus ap­skųs­ti, su kon­kur­so nu­ga­lė­to­jais bus pa­si­ra­šy­ ta tech­ni­nio pro­jek­to ren­gi­mo su­ tar­tis. Tech­ni­nį pro­jek­tą ar­chi­tek­ tai tu­rė­tų pa­reng­ti per pus­me­tį. Š.Berk­ma­no nuo­mo­ne, pro­jek­ to idė­jos dar ga­li šiek tiek keis­tis, neaiš­ku, ar už­sa­ko­vai pa­gei­daus vi­sų siū­lo­mų ap­žel­di­ni­mo idė­jų. „Uni­ver­si­te­to at­sto­vų nuo­mo­ne, gy­ve­na­me ne vi­sai pa­lan­kio­je kli­ ma­to juos­to­je, ža­lių fa­sa­dų spren­ di­mai ga­li bū­ti la­bai su­dė­tin­gi. Bet jei ar­chi­tek­tai su­ge­bės įti­kin­ti, gal­ būt tai iš­liks“, – svars­tė VDU Pro­ jek­ti­nės veik­los tar­ny­bos va­do­vas. Tu­rint tech­ni­nį pro­jek­tą, bus skel­bia­mas kon­kur­sas sta­ty­bos ran­go­vui pa­rink­ti. Š.Berk­ma­no skai­čia­vi­mu, rea­lūs sta­ty­bos dar­ bai ga­lė­tų pra­si­dė­ti ki­tų me­tų pa­ va­sa­rį.

G.Ja­nu­ly­tės-Ber­no­tie­nės stu­di­jos kom­piu­te­ri­niai vaiz­dai

„„Už­pil­dys: vie­ta, ku­rio­je pla­nuo­ja­ma sta­ty­ti Dau­gia­funk­ci­nį stu­di­jų ir

moks­lo cent­rą, da­bar yra V.Put­vins­kio gat­vės ply­šys.

Pas­ta­tui sta­ty­ti iš ES fon­dų yra gau­ ta apie 15 mln. li­tų, ta­čiau pro­jek­tui iki ga­lo įgy­ven­din­ti, ma­no­ma, rei­kė­ tų dar maž­daug 9 mln. li­tų. Pla­nuo­

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

ja­ma­me dau­gia­funk­cia­me 8 tūkst. kv. m. plo­to sta­ti­ny­je bus įreng­tos au­di­ to­ri­jos, bib­lio­te­ka, įvai­rūs cent­rai ir ki­tos pa­skir­ties pa­tal­pos.


6

antradienis, kovo 5, 2013

nuomonės

Kau­no sen­jo­rai tu­ri idė­jų

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Gal­vos smė­ly­je

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

P

u­sant­rų me­tų vei­kian­ ti Kau­no sen­jo­rų ta­ry­ba rū­pi­na­si mies­to se­no­lių lais­va­lai­kiu, in­te­re­sais. Šios or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vas Ge­ di­mi­nas Že­mai­tis sa­ko, kad pa­ gy­ve­nę kau­nie­čiai ku­pi­ni ener­ gi­jos ir en­tu­ziaz­mo.

Saulius Tvirbutas

I

š­se­ku­si į Kau­no kli­ni­kas iš vai­kų na­mų at­ vež­ta mer­gai­tė ne tik šo­ki­ra­vo, bet ir dar kar­tą pa­ro­dė įsi­ga­l in­čias mū­sų vi­suo­ me­nė­je li­gas: abe­jin­gu­mą, ci­niz­mą, ban­ dy­mą bet ko­kia kai­na bū­ti gra­žes­niems, nei esa­me iš tik­rų­jų. Kau­no kli­ni­kų me­di­kai la­bai aiš­kiai ir at­vi­rai pa­sa­kė, kad mer­gai­tė ne­te­ko daug svo­rio dėl pra­stos prie­ž iū­ros. Ven­tės so­cia­li­nės glo­bos na­mų va­do­vė die­va­go­ja­si, kad vai­ku bu­vo rū­ pi­na­ma­si ir me­tė kal­ti­ni­mus Šiau­lių li­go­ni­nės me­d i­kams, ku­r ie esą ne­su­ge­bė­jo pa­gel­bė­t i vai­kui. Šiau­lie­čiai su­sku­bo neig­ti kal­ti­ni­mus. Žo­džiu, pra­si­dė­jo vi­suo­ti­nis mun­du­rų plo­vi­ mas. Jei ne kau­nie­čių me­di­kų at­vi­ru­mas, is­ to­ri­ja iš­vis bū­tų neaiš­ki.

Tu­ri­me su­kū­rę įvai­rių vie­na ki­tą kont­ro­liuo­ jan­čių tar­ny­bų, bet to aki­vaiz­džiai ne­pa­kan­ka. Įdo­mu­mo dė­lei at­si­ver­čiau Ven­tės so­cia­l i­ nių glo­bos na­mų in­ter­ne­to sve­tai­nę. Jo­je yra pus­la­pis, skir­tas įstai­gos nau­jie­noms ir ak­ tua­l i­joms. Nai­v iai pa­gal­vo­jau, kad gal ra­siu bent ko­k į si­tua­ci­jos paaiš­k i­ni­mą, at­sa­ky­mus į krau­pius kal­t i­n i­mus, kad neį­ga­l i mer­gai­tė ne­su­lau­kė tin­ka­mos glo­bos na­mų prie­žiū­ros. Vie­toj to in­for­muo­ja­ma, kaip įstai­gos dar­buo­ to­jai va­sa­r io pa­bai­go­je lan­kė­si Ven­tos mies­ te­l io bib­l io­te­ko­je, prieš tai klau­sė­si kon­cer­to, žo­d žiu, vien gra­ž ios ir šven­tiš­kos ak­tua­li­jos. Ir nė žo­d žio apie kaip tik to­mis die­no­mis ki­ lu­sį skan­da­lą. Tai la­bai bū­din­gas mū­sų įstai­g ų, tar­ny­bų, o gal jau ir vi­sos vi­suo­me­nės bruo­žas: kiš­k i­ me gal­vas į smė­lį, slėp­ki­me bet ko­kias ne­ge­ ro­ves, ta­da gal pa­vyks iš­sau­go­ti nu­pud­ruo­tą įvaiz­dį. O pra­trū­kę skan­da­lais skau­du­liai gal kaip nors už­si­mirš. De­ja, tai gim­do tik dar di­ des­n į abe­jin­g u­mą pa­rei­gai ir ne­pa­gar­bą vi­ suo­me­nei. Iš čia ir mo­kyk­lų va­do­vų to­le­ran­ci­ja siau­tė­jan­ tiems chu­li­ga­nams. Te­gul ne­val­do­mas moks­ lei­vis pri­lu­pa ko­kį lė­tes­nį vai­ką, jį su­luo­ši­na, bet svar­biau­sia – iš­sau­go­ti ne­prie­kaiš­tin­gos mo­k yk­los re­pu­ta­ci­ją, pres­t i­ž ą. Blo­g iau­sia, kaip ro­do pa­vie­šin­ti fak­tai, kai kur ši to­le­ran­ ci­ja ve­ši dar ir su mo­kyk­lų tė­vų ta­ry­bų pri­ta­ri­ mu. Vien dėl tos mis­ti­nės re­pu­ta­ci­jos. Tu­ri­me su­kū­rę įvai­rių vie­na ki­tą kont­ro­liuo­ jan­čių tar­ny­bų, bet to aki­vaiz­džiai ne­pa­kan­ ka. Per­ne­lyg daž­nai į sa­vo dar­bą žiū­ri­me ne pa­gal jo ko­ky­bę, o pa­gal tai, kaip bliz­ga mun­ du­ras. O juk bū­tent drą­sa pri­pa­žin­ti sa­vo klai­ das da­ro žmo­gų stip­rų ir ke­lia pa­gar­bą. informacija:

302 250

– Kokiu tikslu bu­vo įsteig­ta Kau­no sen­jo­rų ta­ry­ba? – 20 as­me­nų su­si­bū­rė į ta­ry­ bą ir vei­kia Kau­no sa­vi­val­dy­bės spren­di­mu. 11-oje se­niū­ni­jų vei­ kia sen­jo­rų klu­bai. Į juos bu­ria­si ener­gin­gi, tu­rin­tys idė­jų sen­jo­rai. Įgy­ven­din­ti jų su­ma­ny­mus ir pa­ de­da Kau­no sen­jo­rų ta­ry­ba, ku­ ri koor­di­nuo­ja klu­bų veik­lą, pa­ gelbs­ti įvai­riais or­ga­ni­za­ci­niais klau­si­mais. Ta­ry­bos veik­lo­je da­ly­vau­jan­tys žmo­nės yra dir­bę įvai­riau­sio­se įmo­nė­se, įstai­go­ se, tai­gi tu­ri daug ge­ros pa­tir­ ties, ku­rią ga­li pa­nau­do­ti pa­gy­ vi­nant pen­si­nin­kų kas­die­ny­bę. – Ką esa­te nu­vei­kę? – Su­ren­gė­me daug įvai­rių švie­ čia­mų­jų ren­gi­nių, tal­kų. Pa­va­ sa­riais tvar­ko­me Pa­ne­mu­nės ši­lą. Ta­ry­bos ini­cia­ty­va per sa­ vi­val­dy­bę bus gau­ta ES pa­ra­ma ir pra­dė­tas kur­ti Kau­no sen­jo­rų par­kas. Jis užims 1,6 ha, bus ne­

S

ei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius sa­ko, kad ke­ti­nan­čias jung­tis Dar­bo par­ti­ją bei „Tvar­ką ir tei­ sin­gu­mą“ la­biau­siai vie­ni­ja ne ideo­lo­gi­ja, o Ru­si­jos pėd­sa­kas. Ma­to ženk­lų

„Ten­ka la­bai aiš­kiai įvar­dy­ti, kad be­si­jun­gian­čias par­ti­jas la­biau­ siai su­jun­gia ne ko­kia nors cent­ ro ir kai­rės įsi­vaiz­duo­ja­ma ideo­ lo­gi­ja, svar­biau­sias vie­ni­jan­tis bruo­žas yra tai, kad per pa­sta­ rą­jį de­šimt­me­tį šių par­ti­jų veik­ lo­je ma­tė­me dau­giau­sia Ru­si­jos pėd­sa­kų – nuo Ju­ri­jaus Bo­ri­so­ vo mi­li­jo­nų ir ru­siš­ko „Al­ma­xo“ iki Vik­to­ro Us­pa­ski­cho pa­stan­gų gau­ti po­li­ti­nį prie­globs­tį Mask­ vo­je“, – pir­ma­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Sei­me sa­kė A.Ku­bi­ lius. Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­ mas“ ly­de­ris Ro­lan­das Pak­sas bu­vo pa­ša­lin­tas iš pre­zi­den­to pa­ rei­gų per ap­kal­tą dėl prie­sai­kos su­lau­žy­mo ir šiurkš­taus Kons­ti­ tu­ci­jos pa­žei­di­mo, kai jis išim­ties tvar­ka sa­vo fi­nan­si­niam rė­mė­jui J.Bo­ri­so­vui su­tei­kė Lie­tu­vos pi­ lie­ty­bę. Juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos reklamos skyrius:

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis „Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

– Dau­ge­lio sen­jo­rų lais­va­lai­kį ri­bo­ja ma­žos pen­si­jos. – Mū­sų ta­ry­ba bend­ra­dar­biau­ja su Kau­no dra­mos teat­ru, Mu­zi­ ki­niu teat­ru, fil­har­mo­ni­ja, „Ro­ mu­vos“ ki­no teat­ru, Tau­tos na­ mais. Nuo­lat gau­na­me pi­ges­nių bi­lie­tų į spek­tak­lius, kon­cer­tus. Ren­gia­me įvai­rias kon­fe­ren­ci­jas, ki­tus švie­čia­muo­sius ren­gi­nius. Ren­gė­me ne­mo­ka­mus jo­gos kur­ sus, ėjo­me į ba­sei­ną. Se­niū­ni­jo­se reng­ti kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­ mo kur­sai, pa­skai­tos, V.Ku­dir­ kos bib­lio­te­ko­je – li­te­ra­tū­ri­nės po­pie­tės. Or­ga­ni­zuo­ja­me ren­gi­ nius Pa­ne­mu­nės se­ne­lių ir Kau­ no kar­tų na­muo­se, su­si­tin­ka­me su spe­cia­lis­tais. Se­niū­ni­jo­se taip pat vei­kia bū­re­liai pa­gal įvai­rius po­mė­gius: ku­li­na­ri­jos, ama­tų, me­džiok­lės, žve­jy­bos ir kt. „„Veik­la: pa­sak G.Že­mai­čio, Kau­no sen­jo­rams dau­gė­ja ga­li­my­bių

tu­ri­nin­gai kas­die­ny­bei. 

to­li bu­vu­sio ant­ro­jo Pa­ne­mu­nės pa­plū­di­mio, kur tar­pu­ka­riu bu­ vo įkur­ta An­ta­no Sme­to­nos re­zi­ den­ci­ja. Par­kas bus su­skirs­ty­tas į 11 zo­nų, skir­tų se­niū­ni­joms. Jo­ se sta­ty­si­me pa­vė­si­nes, suo­le­lius,

Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.

šo­kių aikš­te­lę. Tai bus pen­si­nin­kų pra­mo­gų ir lais­va­lai­kio zo­na. Per­nai pra­dė­jo veik­ti sen­jo­ rams skir­ta te­le­fo­no li­ni­ja, ku­ rios nu­me­ris 345 555. Dar­bo die­ no­mis nuo 12 iki 14 val. so­cia­li­nis

– Ko­kių dar tu­ri­te pla­nų? – „Žal­gi­rio“ are­nos ad­mi­nist­ra­ ci­ja ma­lo­niai pa­siū­lė reng­ti pa­ gy­ve­nu­sių žmo­nių šven­tę are­no­ je. Ją ke­ti­na­me su­reng­ti spa­lį, kai bus mi­ni­mas Sen­jo­rų mė­nuo. To­ liau or­ga­ni­zuo­si­me įvai­rius ren­ gi­nius, puo­se­lė­ja­me idė­ją steig­ti Kau­ne sen­jo­rų na­mus.

Ru­si­jos pėd­sa­kas: tik­ras ar ta­ria­mas?

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

dar­buo­to­jas tei­kia įvai­rias pa­ gy­ve­nu­siems žmo­nėms ak­tua­ lias kon­sul­ta­ci­jas, nu­ro­do, kur kreip­tis, kai klau­si­mai yra spe­ ci­fi­niai.

Sau­lius Tvir­bu­tas

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

by­lo­je tei­sia­mas Dar­bo par­ti­jos ly­de­ris V.Us­pas­ki­chas 2006 m., pa­reiš­kus jam įta­ri­mus, iš­vy­ko į Ru­si­ją, kur pa­si­pra­šė po­li­ti­nio prie­globs­čio. Į Lie­tu­vą po­li­ti­kas grį­žo 2007 m.

A.Ku­bi­lius ga­lė­tų šiek tiek pa­gal­vo­ti apie tam tik­ras fo­ bi­jas. Kal­bė­da­mas per spau­dos kon­ fe­ren­ci­ją opo­zi­ci­jos ly­de­ris taip pat sa­kė ma­tan­tis ženk­lų, kad val­dan­čių­jų po­li­ti­ka, ypač ener­ ge­ti­kos sri­ty­je, kryps­ta į Ry­tus. „De­ja, ten­ka pa­ste­bė­ti, kad pa­sta­ruo­ju me­tu vy­rau­jan­čiu vė­ju, ypač ener­ge­ti­ko­je, da­ro­ si vė­jas iš Ry­tų ir fliu­ge­ris (vė­ ja­ro­dis – red.) vis daž­niau ro­do, kad at­spa­ru­mo ši­tai kryp­čiai nė­ ra per daug“, – tvir­ti­no opo­zi­ci­ jos ly­de­ris. Pri­me­na fo­bi­ją

Prem­je­ras so­cial­de­mok­ra­tas Al­ gir­das But­ke­vi­čius, at­sa­ky­da­mas Platinimo tarnyba: 302

242

į opo­zi­ci­jos ly­de­rio kal­bas dėl Ru­si­jos įta­kos, šiam siū­lė „pa­ gal­vo­ti apie tam tik­ras fo­bi­jas“. „A.Ku­bi­lius ga­lė­tų šiek tiek pa­gal­vo­ti apie tam tik­ras fo­bi­ jas. Kol kas ne­jau­čia­me jo­kių vė­jų ir per to­kį trum­pą lai­ko­tar­ pį, kai dir­ba­me de­vy­nias­de­šimt die­nų, esa­me ener­ge­ti­kos sek­to­ riu­je pa­da­rę po­ky­čių, ku­riuos jau ga­lė­jo pa­ste­bė­ti ir vi­suo­me­nė. O jie per ket­ve­rius me­tus ne­su­ge­ bė­jo nė vie­no pro­jek­to įgy­ven­ din­ti ir priim­ti rim­tų spren­di­mų, tik pa­di­din­ti kai­nas ir du­joms, ir elekt­rai. Ma­nau, jis (A.Ku­bi­ lius – BNS) yra Ru­si­jos tam tik­ ras ga­li­mas at­sto­vas, jo val­dy­mo lai­ko­tar­piu Lie­tu­va su­nau­do­ jo dau­giau­sia du­jų ir dau­giau­sia pi­ni­gų iš­ve­žė į Ru­si­ją su­mo­kė­ da­ma už du­jas“, – žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je kal­bė­jo prem­je­ras, ko­men­tuo­da­mas A.Ku­bi­liaus žo­džius. Ener­ge­ti­kos po­li­ti­ka

Kon­ser­va­to­rių va­do­vas A.Ku­ bi­lius per spau­dos kon­fe­ren­ci­ ją klau­sia­mas, ko­kie ženk­lai ro­ do ener­ge­ti­kos po­li­ti­kos po­sū­kį į Ry­tus, nu­ro­dė Ru­si­jos ato­mi­nės Prenumeratos skyrius: 302

302 243

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – Marius Bagdonas – Balys Šmigelskas – 

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

LIETUVA: Justinas Argustas –

(8 5) 219 1381

Gintarė Micevičiūtė – (8 5) 219 1374 Lina Mrazauskaitė – (8 5) 219 1388

302 258 302 259 (8 5) 219 1383

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raidėmis

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1380

KD, BNS inf.

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261

ener­ge­ti­kos bend­ro­vės „Ro­sa­ tom“ at­sto­vų vi­zi­tus ir su­si­ti­ki­ mus su aukš­tais pa­rei­gū­nais. „Aš ga­l ė­č iau čia ne­m a­ž ai įvar­dy­ti la­bai konk­re­čių da­ ly­kų, ku­rie mums ke­lia su­si­ rū­pi­ni­mą. Tai vi­sų pir­ma pa­ daž­nė­ję „Ro­sa­to­mo“ at­sto­vų vi­zi­tai, ži­nant, kad Ka­li­ning­ra­ do ato­mi­nės elekt­ri­nės pro­jek­ tas, rea­li­zuo­ja­mas Ru­si­jos kaip geo­po­li­ti­nis pro­jek­tas, ga­li bū­ ti rea­li­zuo­tas tik pri­spau­dus ar už­spau­dus Lie­tu­vos val­džią. Tų pa­stan­gų spaus­ti mes ma­to­me vis daž­niau. Ar ge­ba nau­ja val­ džia at­si­lai­ky­ti prieš to­kį spau­ di­mą, ga­li­ma šiek tiek abe­jo­ti ir to­dėl mes tie­siai švie­siai įvar­di­ ja­me, kad mes to­kias pa­stan­gas da­ry­ti įta­ką iš Ry­tų ste­bė­si­me la­bai ati­džiai, jas gar­siai įvar­ dy­si­me ir rei­ka­lau­si­me Vy­riau­ sy­bės po­zi­ci­jos aiš­ku­mo“, – sa­ kė A.Ku­bi­lius. Sei­mo pir­mi­nin­kas Dar­bo par­ ti­jos na­rys Vy­das Ged­vi­las va­ sa­rio vi­du­ry­je bu­vo su­si­ti­kęs su įmo­nės „Ro­sa­tom“ at­sto­vu, ofi­ cia­liai apie šį su­si­ti­ki­mą ne­bu­vo skelb­ta. http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


8

antradienis, kovo 5, 2013

lietuva Sei­me ne­tru­kus ga­ li bū­ti su­da­ry­ta lai­ ki­no­ji ty­ri­mo ko­ mi­si­ja, ku­ri aiš­kin­ sis Ūkio ban­ko (ŪB) už­da­ry­mo ap­lin­ ky­bes, – da­lis par­la­ men­ta­rų abe­jo­ja, ar Lie­tu­vos ban­ko (LB) vyk­do­ma ko­mer­ci­ nių ban­kų prie­žiū­ra veiks­min­ga. „„Ini­cia­ty­va: da­lis par­la­men­ta­rų no­ri su­bur­ti spe­cia­lią ko­mi­si­ją, ku­ri iš­siaiš­kin­tų, ko­dėl ŪB bu­vo už­da­ry­

tas, o ne­tru­kus ir per­duo­tas Šiau­lių ban­kui. 

„„Po­žiū­ris: J.Pan­ka žur­na­lis­tams

ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, ar teis­mo spren­di­mą skųs, nes dar nė­ra iša­na­li­za­vęs mo­ty­vų. 

Ban­ko griū­tį aiš­kin­sis Sei­mas Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Žy­giuo­ti pro­spek­tu teis­mas ne­lei­džia Teis­mas va­kar at­me­tė na­cio­na­ lis­tų ei­ty­nių or­ga­ni­za­to­rių skun­ dą dėl Vil­niaus val­džios spren­di­ mo ne­leis­ti Ko­vo 11-ąją pla­nuo­ja­ mo ren­gi­nio Ge­di­mi­no pro­spek­tu, o pa­skir­ti jam Upės gat­vę.

Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas pa­skel­bė, kad sa­vi­val­dy­ bė re­mia­si Su­si­rin­ki­mų įsta­ty­mu, o vals­ty­bės šven­tes or­ga­ni­zuo­jant pir­mu­mo tei­sė pa­si­rink­ti ren­gi­nio lai­ką su­tei­kia­ma vals­ty­bės ins­ti­ tu­ci­joms. Teis­mas at­me­tė Lie­tu­vių tau­ti­ nio jau­ni­mo są­jun­gos ar­gu­men­tus, esą tei­sė į ei­ty­nes ri­bo­ja­ma dirb­ti­ nai. Šis teis­mo spren­di­mas ne­ga­ lu­ti­nis – per 14 die­nų jis ga­li bū­ti skun­džia­mas Lie­tu­vos vy­riau­sia­ jam ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui. Lie­tu­vių tau­ti­nio jau­ni­mo są­jun­ gos va­do­vas Ju­lius Pan­ka ne­slė­pė ne­pa­si­ten­ki­ni­mo teis­mo spren­di­ mu, ta­čiau žur­na­lis­tams ne­ga­lė­ jo pa­sa­ky­ti, ar jį skųs, nes dar nė­ra iša­na­li­za­vęs mo­ty­vų. „Upės gat­vė nė­ra sak­ra­li vie­ta, ne­ga­li to­kia šven­tė bū­ti Ga­riū­nuo­ se. <...> Kiek­vie­nai šven­tei yra jos vie­ta“, – po teis­mo po­sė­džio žur­ na­lis­tams sa­kė J.Pan­ka.

Per daug klaus­tu­kų

Ko­dėl ŪB už­da­ry­tas? Ar LB tin­ ka­mai vyk­do ko­mer­ci­nių ban­kų prie­žiū­rą? Ko­dėl vals­ty­bė, griu­vus ban­kui, vėl pa­ty­rė šim­ta­mi­li­jo­ni­ nių nuo­sto­lių? Šį mė­ne­sį, pra­si­dė­ jus Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jai, par­la­ men­ta­rai grei­čiau­siai im­sis ty­rė­jų dar­bo ir į šiuos klau­si­mus ban­dys ras­ti at­sa­ky­mą. Da­lis so­cial­de­mok­ra­tų, Dar­bo par­ti­jos (DP) bei Tvar­kos ir tei­sin­ gu­mo par­ti­jos (TTP) frak­ci­jų at­sto­ vų šiam rei­ka­lui no­rė­tų su­bur­ti lai­ ki­ną­ją ty­ri­mo ko­mi­si­ją. „Su­da­ry­ti ko­mi­si­ją – bū­ti­na. Nes bet ko­kiu at­ve­ju jau ant­ro ban­ko „lū­ži­mas“ per to­kį trum­pą lai­ką – įtar­ti­nas. Rei­kia iš­siaiš­kin­ti, ar ban­kų kont­ ro­lės sis­te­mo­je kas nors ne­ge­rai, ar ki­ti čia da­ly­kai. Mes šią idė­ją tik­rai pa­lai­ky­si­me“, – va­kar dės­tė Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas, TTP frak­ci­jos at­ sto­vas Kęs­tas Koms­kis. Par­la­men­ta­ro tei­gi­mu, rei­kė­tų aiš­kin­tis ir LB at­sto­vų veiks­mus ŪB žlu­gi­mo is­to­ri­jo­je. „Mes tu­ ri­me iš­siaiš­kin­ti, ar LB vis­ką pa­ da­rė tei­sin­gai. Nes „Sno­ro“ at­ve­ju bu­vo mi­li­jar­di­nių nuo­sto­lių, da­bar vėl ga­li bū­ti ar­ti mi­li­jar­do. Į šiuos klau­si­mus tu­ri­me tu­rė­ti at­sa­ky­ mus“, – aiš­ki­no K.Koms­kis.

Pa­na­šios nuo­mo­nės lai­ko­si ir DP frak­ci­jos at­sto­vai. Pa­sak Vir­gi­ni­ jos Balt­rai­tie­nės, DP frak­ci­jos na­ rės, to­kios ko­mi­si­jos Sei­me rei­kė­ tų ir da­lis dar­bo par­ti­jos na­rių šiai ini­cia­ty­vai pri­tar­tų.

Kęstas Komskis:

Sudaryti komisiją – būtina. Nes bet kokiu atveju jau antro banko „lūžimas“ per tokį trumpą laiką – įtartinas.

„Kaip bu­vo dėl „Sno­ro“, taip ir da­bar rei­kė­tų. Ar­gu­men­tas – iš­ siaiš­kin­ti, kas ten iš tik­rų­jų įvy­ ko. Juk ir vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­ jos lai­kė ta­me ban­ke pi­ni­gus, o jų nie­kas ne­pers­pė­jo. Ir Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja ta­me ban­ke bu­vo ati­da­riu­si są­skai­tą. Ga­liau­ siai neat­sa­ky­ta, ko­dėl ban­kas taip grei­tai lik­vi­duo­tas. Daug klaus­tu­ kų“, – kal­bė­jo V.Balt­rai­tie­nė. DP frak­ci­jos at­sto­vės tei­gi­mu, lai­ ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos ini­cia­ty­vą rem­tų di­de­lis skai­čius par­la­men­ta­ rų, tad kliū­čių bu­riant to­kią ko­mi­si­

Šian­dien nuo vi­dur­die­nio bu­vu­sio Ūkio ban­ko (ŪB) klien­tams pa­slau­gas at­nau­ji­nan­tis Šiau­lių ban­ kas per šią sa­vai­tę pla­nuo­ja ati­da­ ry­ti 25 žlu­gu­sio ŪB sky­rius.

500 planavo žygiuoti Gedimino prospektu kovo 11-ąją.

Bal­sų už­tek­tų

ją tik­rai ne­kil­tų. „Kri­ti­nė ma­sė, ku­ri no­rė­tų iš­girs­ti at­sa­ky­mus, tik­rai su­ si­da­ry­tų“, – tvir­ti­no ji. Dar rei­kia pa­gal­vo­ti

DP ir TTP frak­ci­jų at­sto­vai dėl lai­ ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos – daug­ maž vie­nin­gi. Abe­jo­jan­čių dau­ giau­sia tarp so­cial­de­mok­ra­tų ir opo­zi­ci­jos at­sto­vų. Bro­nius Bra­daus­kas, Sei­mo Biu­ dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­ nin­kas, tei­gė dar ne­ga­lįs pa­sa­ky­ti, jis už ar prieš to­kią ini­cia­ty­vą. Po­ li­ti­ko tei­gi­mu, kol kas par­la­men­ ta­rai tu­ri per ma­žai in­for­ma­ci­jos apie ŪB už­da­ry­mo pro­ce­są. „Ga­liau­siai dar neaiš­ku, kiek kai­nuos šis už­da­ry­mo pro­ce­sas. Rei­kia pa­lauk­ti. Per ar­ti­miau­ sias sa­vai­tes paaiš­kės. Be to, pri­ si­min­ki­me, pro­ce­sas dėl „Sno­ro“ dar ne­baig­tas, o dar vie­na par­la­ men­to ko­mi­si­ja kirs­tų per vals­ty­ bės re­pu­ta­ci­ją“, – kal­bė­jo so­cial­ de­mok­ra­tas. Opo­zi­ci­jai pri­klau­san­čių frak­ ci­jų at­sto­vai bend­ros nuo­mo­nės dėl ty­ri­mo Sei­me taip pat ne­tu­ri. Eli­gi­jus Ma­siu­lis, Sei­mo li­be­ra­lų frak­ci­jos ved­lys, sam­pro­ta­vo, kad LB veiks­mus dėl ŪB ga­lė­tų aiš­kin­ tis Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ar­ba Au­di­to ko­mi­te­tas. „Ne­ži­nau, ar čia bū­ti­na bur­ti spe­cia­lią ko­mi­si­ją. Ko­mi­te­tų įga­

lio­ji­mai dar di­des­ni nei ko­mi­si­jos. Mes svars­ty­si­me šiuos klau­si­mus, kai Sei­mas su­si­rinks į pa­va­sa­rio se­si­ją“, – svars­tė E.Ma­siu­lis. Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą ini­cia­ty­vos tei­sę su­da­ry­ti lai­ki­ną­sias kont­ro­ lės ar­ba ty­ri­mo ko­mi­si­jas tu­ri Sei­ mo val­dy­ba, ko­mi­te­tai, frak­ci­jos ir ne ma­žes­nė kaip 1/4 Sei­mo na­rių gru­pė.

Ne pir­mas kar­tas Praė­ju­sios ka­den­ci­jos Sei­mas aiš­ ki­no­si „Sno­ro“ ban­ko griū­tį. 2012 m. pa­va­sa­r į bu­vo su­da­r y­ta lai­k i­no­ ji Sei­mo ko­mi­si­ja ban­ko bank­ro­ to ap­lin­ky­bėms tir­ti. To­kios ko­mi­ si­jos no­rė­jo tuo­me­čiai opo­zi­ci­jos at­sto­vai. Mi­nė­tai ko­mi­si­jai va­do­ va­vo Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo frak­ ci­jos at­sto­vas, da­bar­ti­nis ap­lin­kos mi­nist­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis. Šios par­la­men­to ko­mi­si­jos iš­va­do­ se kri­ti­kos ak­me­nys skrie­jo į LB va­ do­vy­bės dar­žą. Iš­va­do­se bu­vo tei­ gia­ma, kad LB ne­pa­kan­ka­mai kont­ ro­lia­vo „Sno­ro“ ban­ką. Ko­mi­si­ja, be ki­ta ko, reiš­kė abe­jo­nių dėl ban­ko na­cio­na­li­za­vi­mo. Ta­čiau ga­lu­ti­nių iš­va­dų vi­sas Sei­mas taip ir ne­pat­ vir­ti­no – pri­trū­ko bal­sų. Tam prie­ ši­no­si tuo­me­čiai val­dan­tie­ji – kon­ ser­va­to­riai, Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­ vai ir li­be­ral­cent­ris­tai.

Atveria dalį Ūkio banko skyrių

BNS inf.

žmonių

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

„„Ri­bo­ji­mai: Šiau­lių ban­ko at­sto­

vo A.Žiugž­dos tei­gi­mu, šian­dien pra­dė­sian­tys veik­ti ŪB sky­riai iš pra­džių ap­tar­naus tik pri­va­čius klien­tus. Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vai­tės nuo­tr.

Tai pra­ne­šė Šiau­lių ban­ko ad­ mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas Aud­rius Žiugž­da. „Per sa­vai­tę iš vi­so at­ nau­jin­si­me 25 ŪB sky­rių dar­bą, juo­se klien­tai ga­lės nau­do­tis vi­so­ mis pa­slau­go­mis“, – tvir­ti­no jis. Anot jo, Šiau­lių ban­kas įdar­bi­ no dau­giau nei 200 ŪB dar­buo­to­ jų. Kiek dar ŪB dar­buo­to­jų iš­sau­ gos dar­bo vie­tas, A.Žiugž­da sa­kė kol kas ne­ga­lin­tis pa­sa­ky­ti – esą bus ple­čia­ma­si „pa­gal po­rei­kį“. „Va­kar (sek­ma­die­nį – red. past.) vė­lai va­ka­re mes pa­si­ra­šė­me do­ ku­men­tus su lai­ki­nuo­ju ŪB ad­ mi­nist­ra­to­riu­mi dėl dar­bo at­ nau­ji­ni­mo, dėl vi­sų da­lies tur­to ir

įsi­pa­rei­go­ji­mų per­da­vi­mo Šiau­lių ban­kui. Ke­ti­na­me ant­ra­die­nį 12 val. pra­dė­ti teik­ti pir­mą­sias pa­slau­gas ŪB klien­tams, bus ati­da­ry­ti pir­mie­ji 6 ŪB sky­riai“, – va­kar sa­ kė Šiau­lių ban­ko va­do­vas. A.Žiugž­da tvir­ti­no, kad in­dė­li­ nin­kų su­tar­tys ir to­liau ga­lios to­ mis pa­čio­mis są­ly­go­mis. „Vi­sos pa­lū­ka­nos to­kios, ko­kios nu­ma­ty­tos ŪB su­tar­ty­se pa­gal tuos ter­mi­nus ir pa­lū­ka­nas, ga­lio­ja. Jei­ gu nė­ra bū­ti­ny­bės nu­trauk­ti in­dė­lio su­tar­ties pir­ma lai­ko, re­ko­men­duo­ čiau klien­tams to ir ne­da­ry­ti, nes to­ kiu at­ve­ju jie pra­ras vi­sas pa­lū­ka­nas. <...> Kiek jų nu­te­kės, tiek nu­te­kės. Mes ne­ga­li­me da­ry­ti įta­kos žmo­ nėms, jų spren­di­mams. Kiek­vie­nas ga­li spręs­ti, ką da­ry­ti su pi­ni­gais“, – kal­bė­jo Šiau­lių ban­ko va­do­vas. Jo tei­gi­mu, nuo šian­dien pra­dė­sian­ tys veik­ti ŪB sky­riai iš pra­džių ap­

tar­naus tik pri­va­čius klien­tus. Anot jo, vers­lo klien­tai sa­vo lė­šo­mis ga­lės pra­dė­ti dis­po­nuo­ti per ŪB in­ter­ne­ ti­nės ban­ki­nin­kys­tės sis­te­mą, ku­ri taip pat pra­dės veik­ti nuo šian­die­ nos vi­dur­die­nio. Pa­sak ban­ko va­do­vo, ati­da­rius 25 ŪB sky­rius, Šiau­lių ban­kas taps ant­ru ban­ku ša­ly­je pa­gal val­do­mų sky­rių skai­čių. Anot jo, iš vi­so ŪB tu­rė­jo 60 sky­rių. „Vi­sų ne­ke­ti­na­me ati­da­ry­ti. Ir Šiau­lių ban­kas tu­ri la­bai daug sky­rių – pa­na­šų skai­čių, kaip bu­ vęs ŪB. To­dėl nė­ra pra­smės ati­ da­ry­ti vi­sus sky­rius. Šian­dien nu­spren­dė­me ati­da­ry­ti 25 sky­ rius ir bū­si­me pa­gal sky­rių skai­ čių tur­būt ant­ras ban­kas Lie­tu­vo­ je“, – sa­kė A.Žiugž­da ir pri­dū­rė, kad Šiau­lių ban­ko tink­las iš­si­plės iki 80-ies sky­rių. BNS inf.


9

antrADIENIS, kovo 5, 2013

OMX Vilnius

+0,97 %

80 mln. litų

va­kar išp­la­ti­nu­si iž­do vek­se­lius pa­si­sko­li­no Fi­nansų mi­nis­te­ri­ja.

OMX Riga

+1,52 %

ekonomika

OMX Tallinn

+0,79 %

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Be­dar­bių ­ ne­mažė­ja

Lie­tu­vo­je ne­dar­bo ly­gis sausį siekė 13,3 pro­c. ir iš­si­laikė aš­tun­to­je vie­to­je tarp 27 ES ša­lių, kaip ro­do ES sta­tis­ti­kos tar­ ny­bos duo­me­nys. Per mėnesį ne­dar­bas ne­pa­ki­to, per me­tus su­mažė­jo 0,4 pro­c. Jau­ni­mo iki 25 metų ne­dar­bas Lie­tu­vo­ je sausį, pa­ly­gin­ti su gruod­žiu, šok­telė­ jo 1,5 punk­to, iki 25,7 pro­c. Vyrų ne­dar­ bas Lie­tu­vo­je siekė 14,9 pro­c., mo­terų – 11,7 pro­c.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,0856 DB sva­ras ster­lingų 1 3,9894 JAV do­le­ris 1 2,6537 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,5771 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9279 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3422 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6281 Ru­si­jos rub­lis 100 8,6186 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8141

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

De­ga­lų kai­nos pokytis

+0,5245 % –0,3597 % +0,5266 % +0,5541 % +0,0426 % +0,3199 % +0,8301 % +0,0209 % –0,2411 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,76

4,60

2,50

„Va­koil“

4,69

4,53

2,51

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta91,02 dol. už 1 brl. 110,40 dol. už 1 brl.

Bank­ru­tuo­ti ver­čia ir šil­dy­mo sąskai­tos Nuo ko­vo 1-osios įsi­ga­lio­jus Fi­zi­nių as­menų bank­ro­to įsta­ty­mui, teis­mai jau su­laukė pirmųjų kregžd­žių. Tie­sa, kol kas bank­ru­tuo­ti ry­žo­si tik ke­li as­ me­nys, o bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­riai ti­ ki­na – bank­ru­tuo­ti galės vos de­šim­tys.

kalbė­jo Įmo­nių bank­ro­to val­dy­mo de­par­ta­men­to va­do­vas. „Kal­bant spor­to ter­mi­nais, ma­no gal­va, bank­rotų bus ne­bent šim­tai. Tūkstan­čių tik­rai ne­turėtų būti“, – tvir­ti­no A.Gei­ga­las. Neiš­si­mo­ka už šil­dymą

Ig­nas Ja­čaus­kas i.jacauskas@diena.lt

Sau­gik­lių – dau­gybė

Nau­jau­siais (va­sa­rio 1 d.) Vals­ty­ binės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) duo­me­ni­mis, įsta­ty­mu pa­si­nau­ do­ti šiuo me­tu ga­li 1422 as­me­nys – būtent tiek sko­li­ninkų per­žengė 25 tūkst. litų sko­los ribą, kai įsta­ ty­mas jau leid­žia skelb­ti bank­rotą. Tie­sa, ši su­ma nuo sau­sio 1-osios pa­didė­jo nuo 21,25 iki 25 tūkst. litų dėl mi­ni­ma­laus at­ly­gi­ni­mo, išau­ gu­sio nuo 850 iki 1000 litų. VMI vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Artū­ras Kle­raus­kas pri­pa­ži­no, kad kiek­vie­nas fi­zi­nis as­muo, ku­rio mo­kes­čių sko­los vir­ši­ja nu­ro­dytą sumą, po­ten­cia­liai galėtų kreip­ tis į teismą dėl bank­ro­to by­los jam iškė­li­mo. „Ta­čiau bank­ro­to by­lai iš­kel­ ti būti­na sąly­ga, kad fi­zi­nis as­muo ne­turėtų ga­li­my­bių įvyk­dy­ti visus sa­vo įsi­pa­rei­go­jimus (t. y. ne­tu­ ri tam pa­kan­ka­mai pa­jamų, tur­to, pri­va­lo iš­lai­ky­ti ki­tus as­me­nis)“, – tvir­ti­no A.Kle­raus­kas. Anot jo, įsta­ty­me nu­ma­ty­ta ir dau­giau sau­gik­lių, ka­da bank­ru­

„„Prob­le­mos: net ir ants­to­liams per­ėmus įkeis­tus bu­tus iki šiol da­lis į gatvę iš­mestų gy­ven­tojų lik­da­vo sko­

lin­gi iki gy­ve­ni­mo ga­lo; da­bar su­ži­bo men­ka vil­tis, kad bank­ru­ta­vus skolų naš­tos pa­vyks nu­si­kra­ty­ti.tuo­ti ne­leid­žia­ma. Pa­vyzd­žiui, teis­mas at­si­sa­ko fi­zi­niam as­me­ niui iš­kel­ti bank­ro­to bylą, jei­gu paaiškė­ja, kad žmo­gus per pa­sta­ ruo­sius tre­jus me­tus iki no­ro bank­ ru­tuo­ti pa­reiš­ki­mo ta­po ne­mo­kus dėl san­do­rių, pa­gal Ci­vi­linį ko­ deksą lai­komų ne­sąži­nin­gais, ar dėl ža­lingų įpro­čių (pikt­naud­žia­ vi­mo al­ko­ho­liu, nar­ko­tinė­mis ar ki­to­mis psi­chot­ro­pinė­mis med­žia­go­mis, azar­ti­nių lo­šimų ir kt.). Bank­rotą at­si­sa­ko­ma kel­ti ir tuo­ met, kai fi­zi­nis as­muo yra nu­baus­ tas už vei­kas, nu­ro­dy­tas Baud­žia­ mo­jo ko­dek­so 208, 209, 216, 222, 223 straips­niuo­se (ty­či­nis bank­ro­ tas, pi­nigų plo­vi­mas, ap­gau­lin­gas ar ap­lai­dus ap­skai­tos tvar­ky­mas), ir jo teis­tu­mas nėra iš­nykęs (jei­gu dėl to jis ta­po ne­mo­kus) ar­ba kai fi­ zi­niam as­me­niui iš­kel­ta ne­ri­bo­tos ci­vi­linės at­sa­ko­mybės ju­ri­di­nio as­

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

mens, ku­rio da­ly­vis yra fi­zi­nis as­ muo, bank­ro­to by­la. Tie­sa, kiek­vieną šių at­vejų teis­ mas ver­ti­na in­di­vi­dua­liai, tad retų išim­čių ga­li būti. Su­si­tar­ti bus sun­ku

Įmo­nių bank­ro­to val­dy­mo de­par­ta­ men­to di­rek­to­rius Al­vy­das Gei­ga­las dien­raš­čiui tvir­ti­no, kad jo įstai­ga apie iš­kel­tas fi­zi­nių as­menų bank­ ro­to by­las skelbs ge­riau­siu at­ve­ju po mėne­sio, – būtent per šį laiką teis­ mai įsta­ty­mu įpa­rei­go­ti iš­nag­rinė­ ti ir pa­ten­kin­ti ar­ba at­mes­ti žmo­nių pra­šy­mus dėl bank­ro­to. „Ma­no gal­va, be ba­land­žio mėne­ sio pirmųjų pro­cesų ne­bus. Kad no­rin­čių bank­ru­tuo­ti yra, ži­nau tik­rai – sig­na­lus mums duo­da ir bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­riai. Kal­bant apie skai­čius – pa­vyzd­žiui, įsta­ty­ mui įsi­ga­lio­jus Lat­vi­jo­je, fi­zi­nių as­

menų bank­rotų skai­čius pu­sant­ro kar­to vir­ši­jo įmo­nių bank­rotų. Kad taip pat at­si­tiks ir Lie­tu­vo­je, sa­ky­ ti ne­drįsčiau, nes ne­ži­nia, kaip pa­ si­suks įsta­ty­mo tai­ky­mas. Ma­nau, ir pa­ts bank­ro­to įsta­ty­mas dar pa­ ro­dys įvai­rių mi­nusų, trūkumų“, – pri­pa­ži­no A.Gei­ga­las. Jo nuo­mo­ne, pa­ts įsta­ty­mas per­ ne­lyg griež­tas, tad pri­tai­ko­mas tik ne­di­de­lei da­liai as­menų, tu­rin­čių pro­blemų dėl skolų. „Pa­tys ko­men­ta­to­riai kal­ba, jog tai la­biau ne bank­ro­to, o sko­los rest­ruktū­ri­za­vi­mo įsta­ty­mas: esmė – sko­los išdė­lio­ja­mos per pen­ke­rių metų lai­ko­tarpį, kre­di­to­riai tu­ri su­tik­ti, kad pa­si­bai­gus šiam lai­kui jie ne­be­turės jo­kių pre­ten­zijų. Vis­ kas yra kre­di­to­rių ran­ko­se – pri­tar­ ti šiam pla­nui ar ne. Tad tu­ri būti visų ša­lių su­ta­ri­mas“, – apie fi­zi­ nių as­menų bank­ro­to sun­ku­mus

Bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­rių aso­cia­ ci­ja ti­ki­na, kad pir­mie­ji bank­ro­tai bus pa­skelb­ti ne anks­čiau, nei ge­ gužės pra­džio­je. Aso­cia­ci­jos val­dy­ bos pir­mi­nin­kas Gin­ta­ras Gri­nius ti­ki­no, kad bank­ro­tu dau­giau­sia do­mi­si už šil­dy­mo pa­slau­gas įsis­ ko­linę žmo­nes. „Ke­li as­me­nys kreipė­si ir tvir­ti­ no, kad tu­ri di­de­les pa­tal­pas, bet ne­su­ge­ba su­mokė­ti sąskaitų už šil­dymą. Yra ir to­kių, ku­rie iš vals­ tybės ins­ti­tu­cijų gautų baudų il­gai ne­mokė­jo. Bet did­žiau­sios sko­los – už šil­dymą, yra ir 50 tūkst. litų su­ mų“, – at­skleidė G.Gri­nius. Pa­sak jo, nuo ko­vo 1-osios ad­mi­ nist­ra­to­riai jau pa­ju­to žmo­nių su­ si­domė­jimą bank­ro­to pro­cedū­ra. Ta­čiau net ir įver­ti­nus, kad ga­lin­čių bank­ru­tuo­ti yra dau­giau nei 1400, rea­liai pro­cedūrų esą ga­li būti pra­ dėta vos ke­lios de­šim­tys. „Rei­kia įver­tin­ti tai, kiek jų norės bank­ru­tuo­ti, taip pat tai, kad teis­ mas ne­būti­nai vi­sus pra­šy­mus pa­ ten­kins. Tai­gi, bank­rotų ga­li būti vi­sai ne­daug“, – sakė jis. Did­žiau­sias įsta­ty­mo mi­nu­sas, pa­sak aso­cia­ci­jos va­do­vo, – per il­ gas pro­ce­so ter­mi­nas. „Klau­si­mas, ar teis­mas leis šį ter­miną trum­pin­ti, – ki­to­se ša­ly­se jis daug trum­pes­nis. Juk bank­ro­ to esmė ir yra tai, kad žmo­gus no­ ri pra­dėti gy­ve­nimą iš nau­jo, o čia vis­kas už­sitęs“, – trūku­mus pri­pa­ ži­no G.Gri­nius.

1422

as­me­nys

šiuo me­tu tu­ri teisę pra­šy­ti teis­mo pa­skelb­ti bank­rotą.

Būsto pa­skolų drau­di­mui – 30 mln. litų in­jek­ci­ja Vals­ty­bei pri­klau­san­ti kre­ditų drau­di­mo bend­rovė „Būsto pa­skolų drau­di­mas“ pa­pil­do­mais pi­ ni­gi­niais įna­šais di­di­na įsta­tinį ka­ pi­talą 30 mln. litų iki 66 mln. litų.

Vy­riau­sybė pri­tarė spren­di­mui pa­ di­din­ti „Būsto pa­skolų drau­di­mo“, ku­ris per­nai pa­tyrė apie 21 mln. litų

nuo­stolį, įsta­tinį ka­pi­talą 30 mln. litų, tam pa­nau­do­jant vals­tybės var­du pa­si­sko­lin­tas lėšas. Fi­nansų mi­nis­te­ri­ja tuo­met teigė, kad ne­ga­ vu­si pi­nigų jau šių metų pra­džio­je bend­rovė su­si­durtų su sun­ku­mais – jai trūksta lėšų įsi­pa­rei­go­ji­mams vyk­dy­ti ir todėl tektų sko­lin­tis rin­ ko­je, ji ne­ten­kintų mo­ku­mo at­sar­

gos rei­ka­la­vimų, pri­trūktų lik­vid­žių lėšų. Šiuo me­tu bend­rovė­je ap­draus­ ta 35 tūkst. šeimų būsto pa­skolų, tai su­da­ro apie 18 pro­c. būsto pa­skolų rin­kos. Per­nai lapk­ritį Vals­tybės kont­ rolė sua­be­jo­jo Vy­riau­sybės pla­ nais dar 60 mln. litų pa­rem­

ti bend­rovę. Vals­tybės kont­rolė nu­statė, kad 2010 m. „Būsto pa­skolų drau­d i­m o“ ka­p i­ta­l as bu­vo pa­d i­d in­tas 110 mln. litų, o po dvejų metų Fi­nansų mi­nis­te­ri­ja ėmė kalbė­ti apie būti­nybę įmo­ nei skir­ti dar 60 mln. litų. Vals­tybės au­di­to­rių nuo­mo­ne, jei­ gu įmonė yra nuo­sto­lin­ga, rei­kia ne

duo­ti pi­nigų, o iša­na­li­zuo­ti si­tua­ciją ir priim­ti spren­di­mus, ko­kios yra bend­rovės fi­nan­sinės ga­li­mybės. Įmonė „Būsto pa­skolų drau­di­ mas“ įsteig­ta 1998 m., jos steigė­ ja ir vie­nin­te­lė ak­ci­nin­kė yra vals­ tybė. Šiuo me­tu įmonės įsta­ti­nis ka­pi­ta­las yra 36 mln. litų. KD, BNS inf.


10

antrADIENIS, kovo 5, 2013

sportas

Sir­ga­liai su komanda – ir sunk­me­čiu

ma­to, kad ko­man­da ne­žai­džia blo­ gai, ir kau­na­si pa­gal iš­ga­les.

Au­re­li­jus Skar­ba­lius to­kių sun­kių me­tų Da­ni­jo­je dar ne­bu­ vo pa­ty­ręs: jo tre­ni­ ruo­ja­mas gar­siau­ sias šios ša­lies fut­ bo­lo klu­bas „Brønd­ by IF“ – ant bank­ ro­to slenks­čio, pir­ mą kar­tą per 17 me­ tų jam vė­la­vo at­ly­gi­ ni­mas, o ko­man­da – aut­sai­de­rė.

– Po žie­m os per­t rau­kos „Brøndby IF“ ne­sus­tip­rė­jo. Ne­sėk­min­gai pra­dė­jo­te fut­bo­ lo pa­va­sa­rį ma­ču su „Ran­ders“ (0:2 – aut. pa­st.). Ar tai ne­pa­ kir­to nuo­tai­kos? – Tu­ri­me tik 11–12 ly­gia­ver­čių žai­ dė­jų. Mel­džia­mės, kad iš­veng­tu­ me trau­mų ar bau­dų, nes jau­ni­ mas žai­džia ban­guo­tai. Vis dėl­to ne­pa­ni­kuo­ja­me, gink­lų ne­su­dė­jo­ me. Tur­ny­ro len­te­lės apa­čio­je – še­ šios ko­man­dos (pa­sku­ti­nė­je vie­to­ je esan­tį „Brøndby IF“ nuo 7-osios vie­tos ski­ria 8 taš­kai – aut. pa­st.). Be to, pa­te­ko­me į Da­ni­jos tau­rės tur­ny­ro pus­fi­na­lį, ta­čiau pa­grin­di­ nė mū­sų už­duo­tis – iš­si­lai­ky­ti ly­ go­je. Rink­ti­nę iš­gel­bės dar­bas

Da­rius Sė­le­nis

d.selenis@kaunodiena.lt

Bank­ro­to iš­vengs?

– Vis dėl­to rei­kia iš­mok­ti net sun­ kiau­siu me­tu į vis­ką pa­žvelg­ti iš ša­ lies, ne­de­juo­ti ir ieš­ko­ti išei­ties, ku­ri tap­tų va­ro­mą­ja jė­ga. Ma­no stip­ry­ bė vi­są lai­ką bu­vo ra­cio­na­lus mąs­ ty­mas, – in­ter­viu „Kau­no die­nai“ tei­gė 39 me­tų A.Skar­ba­lius. – Ne­pai­sant sun­ku­mų, ko­dėl ko­man­da – aut­sai­de­rė, nors tarp 12 klu­bų „Brøndby IF“ biu­ dže­tas prieš se­zo­ną ne­bu­vo ma­ žiau­sias? – pra­dė­jo­me po­kal­bį su Lie­tu­vos fut­bo­lo spe­cia­lis­tu. – Pe­rė­miau ko­man­dą la­bai sun­kiu lai­ko­tar­piu. Per pa­sku­ti­nius še­še­ rius me­tus pa­si­kei­tė še­ši tre­ne­riai. Rei­kė­jo be­veik iš nau­jo bur­ti ko­lek­ ty­vą. Be to, la­bai su­si­komp­li­ka­vo eko­no­mi­nė pa­dė­tis, dėl to ki­lo ne­su­ ta­ri­mų klu­bo va­do­vy­bė­je. Per se­zo­

„„Op­ti­mis­tas: A.Skar­ba­lius vi­lia­si, kad jo tre­ni­ruo­ja­ma „Brøndby IF“ ko­man­da iš­si­lai­kys eli­ti­nia­me Da­ni­jos fut­

bo­lo di­vi­zio­ne. 

ną „Brøndby IF“ vien at­ly­gi­ni­mams iš­lei­džia apie 35 mln. li­tų. – Per­nai pa­vy­ko iš­gel­bė­ti skęs­ tan­tį „Brøndby IF“ lai­vą, ta­ čiau da­bar – dar sun­kiau. Kal­ ba­ma apie klu­bo bank­ro­tą. Ar tai tie­sa? – Re­tai bū­na die­nų, kad ži­niask­lai­ do­je ne­bū­tų nei­gia­mos ži­nios apie klu­bą. Sau­sį pir­mą kar­tą per 17 ma­no gy­ve­ni­mo Da­ni­jo­je me­tų ne­ bu­vo iš­mo­kė­tas at­ly­gi­ni­mas. Pra­ si­dė­jo kal­bos apie bank­ro­tą. Di­de­li ne­ra­mu­mai vyks­ta už aikš­tės ri­bų – pa­siū­ly­ta at­si­sa­ky­ti 10 pro­c. at­ ly­gi­ni­mo, vyks­ta ka­ras tarp klu­bo ir žai­dė­jų pro­fsą­jun­gų. Tie­sa, pa­ sta­ruo­ju me­tu pa­dė­tis šiek tiek su­ švel­nė­jo, re­gis, bank­ro­to pa­vyks iš­veng­ti. Net­ru­kus vyks klu­bo ak­ ci­nin­kų su­si­rin­ki­mas, vyks­ta de­ry­

po­li­ti­ken.dk nuo­tr.

Au­re­li­jus Skar­ba­lius:

Pe­rė­miau ko­man­ dą la­bai sun­kiu lai­ ko­tar­piu. Rei­kė­jo be­ veik iš nau­jo bur­ti ko­lek­ty­vą.

bos dėl ga­li­mo „Brøndby IF“ par­ da­vi­mo. Gink­lų ne­su­dė­jo

– Kri­ti­kai ir sir­ga­liai lau­kia ne­ su­lau­kia per­ga­lių, taš­kų. Kas at­si­ti­ko? – Se­zo­ną pra­dė­jo­me ne­blo­gai, ta­ čiau, pa­gi­lė­jus fi­nan­si­nėms pro­ble­

moms, pa­si­py­lė pra­lai­mė­ji­mai, ko­ man­dai la­bai sun­ku psi­cho­lo­giš­kai. Ko­vo­ja­me, vy­rai ne­sto­ko­ja ener­gi­ jos, bet mums la­bai sun­ku lai­mė­ti (Da­ni­jos čem­pio­na­te „Brøndby IF“ per 21 rung­ty­nes iš­ko­vo­jo 3 per­ga­ les, 8 rung­ty­nes su­žai­dė ly­gio­sio­ mis – aut. pa­st.). Kai ko­man­da neį­ mu­ša įvar­čių, ky­la įtam­pa. Praė­ju­sį ru­de­nį pa­gal ata­kų už­bai­gi­mą ir smū­gius į var­tus Da­ni­jos su­per­ly­ go­je bu­vo­me ant­ri – po čem­pio­no ir ly­de­rio „FC Ko­pen­ha­gen“. De­ja, įvar­čiams trūks­ta meist­riš­ku­mo ir pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vo jė­go­mis. – Ar klu­bo ger­bė­jai jau rei­ka­la­ vo jū­sų skal­po? – Ži­niask­lai­do­je vi­są lai­ką bū­na vis­ko, ta­čiau sir­ga­liai ma­ne ir ko­ man­dą la­bai re­mia, su­tin­ka ge­ra­ no­riš­kai. Jie ži­no tik­rą­ją si­tua­ci­ją,

– Au­re­li­jau, ar do­mi­tės Lie­tu­ vos fut­bo­lo rei­ka­lais? Kaip, jū­ sų nuo­mo­ne, šie­met su­si­klos­tys pa­sau­lio čem­pio­na­to at­ran­kos var­žy­bos mū­sų rink­ti­nei? – Tu­ri­me ieš­ko­ti bū­dų, kaip nu­ga­lė­ ti bent mū­sų ly­gio rink­ti­nes. No­rint bėg­ti grei­čiau, bū­ti stip­res­niems tech­niš­kai, gud­res­niems tak­tiš­kai, rei­kia ne vie­nų me­tų dar­bo. Net Lich­tenš­tei­no ar Fa­re­rų Sa­lų vie­ nuo­li­kės – jau ne tos, ko­kios bu­vo anks­čiau. Se­niau ne­pro­fe­sio­na­lus įveik­da­vo­me jė­ga, kai jie iš­si­kvėp­ da­vo fi­ziš­kai, bet da­bar to nė­ra. – Už ką ser­ga­te Čem­pio­nų ly­ go­je? – Lau­kia la­bai įdo­mūs at­sa­ko­mie­ ji aš­tunt­fi­na­lio su­si­ti­ki­mai. Ma­ne vi­sa­da ža­vė­jo skir­tin­gų sti­lių ko­ man­dos. „Bar­ce­lo­na“ iš­ti­ki­ma sa­ vo brai­žui, o „Man­ches­ter Uni­ted“ klu­bui bū­din­gas nu­ga­lė­to­jo men­ta­ li­te­tas. Ma­nau, kad šį se­zo­ną vie­nas iš fi­na­li­nin­kų ga­lė­tų bū­ti Miun­che­ no „Bayern“, nes Vo­kie­ti­jos fut­bo­ lo at­sto­vai jau ke­le­rius me­tus dir­ba la­bai kryp­tin­gai.

Rankininkų ket­virt­fi­na­ly­je – net du der­biai Ro­mas Po­de­rys

18-asis tu­ras

Dėl Lie­tu­vos vy­rų ran­ki­nio ly­gos (LVRL) čem­pio­na­to ap­do­va­no­ji­ mų ko­vos tik vie­na iš dvie­jų Kau­no ko­man­dų – „LSU-Lū­šis“ ar­ba „Gra­ ni­tas-Ga­ja-Ka­rys“.

„Dra­g ū­nas“–„Gra­n i­tas-Ga­ja-Ka­r ys“ 33:22 (15:12), Pas­va­lio „Trio­bet“–„Vil­ nius“ 28:27 (11:16), „Ute­na“–„Al­mei­ da-Strong­la­sas“ 30:34 (13:17), „Ūla“– „Švie­s a“ 24:30 (11:16), „Uni­ver­si­te­ tas-Gu­b er­n i­ja“–„LSU-Lū­š is“ 24:30 (8:14).

r.poderys@kaunodiena.lt

Per­n ai „Gra­n i­to-Ga­jos-Ka­r io“ ran­ki­nin­kai ta­po ša­lies vi­ce­čem­ pio­nais, o „LSU-Lū­šies“ eki­pa pel­nė bron­zos me­da­lius. Šį kar­ tą kau­nie­čiai su­si­tiks jau pir­ma­ja­ me at­krin­ta­mų­jų var­žy­bų eta­pe – ket­virt­fi­na­ly­je. Pa­si­bai­gus re­gu­lia­ria­jam se­zo­ nui, Kau­no klu­bų są­skai­tos – vie­ no­dos: po 10 per­ga­lių, 2 ly­gią­sias ir 6 pra­lai­mė­ji­mus. Ga­lu­ti­nes po­zi­ci­ jas lė­mė tar­pu­sa­vio re­zul­ta­tai: pir­ mo­jo ra­to su­si­ti­ki­mą 34:29 lai­mė­ jo „LSU-Lū­šis“, o ant­ro­ji dvi­ko­va bai­gė­si ly­gio­sio­mis – 22:22. Gra­ni­tie­čiai šie­met jau išeik­vo­ jo dau­giau jė­gų, nes jie gru­mia­ si dviem fron­tais – ir LVRL čem­ pio­na­te, ir Bal­ti­jos vy­rų ran­ki­nio ly­go­je. Be to, prieš LVRL at­krin­ ta­mą­sias var­žy­bas „Gra­ni­to-Ga­

„„Snai­pe­ris: gra­ni­tie­tis V.Dre­vins­kas – vie­nas re­zul­ta­ty­viau­sių LVRL re­

gu­lia­raus se­zo­no žai­dė­jų. 

jos-Ka­rio“ ir „LSU-Lū­šies“ ran­ ki­nin­kai ko­vos dėl LRT di­džio­sios tau­rės. Ki­ta­me LVRL ket­virt­fi­na­lio der­ by­je jė­gas iš­mė­gins dvi sos­ti­nės eki­pos – „Švie­sa“ ir „Vil­nius“. Taip pat su­si­tiks Klai­pė­dos „Dra­gū­

ran­ki­nio­ly­ga.lt nuo­tr.

nas“ ir Va­rė­nos „Ūla“ bei Aly­taus „Al­mei­da-Strong­la­sas“ ir Šiau­lių „Uni­ver­si­te­tas-Gu­ber­ni­ja“. Pir­mo­sios ket­virt­fi­na­lio iki tri­jų per­ga­lių rung­ty­nės bus žai­džia­mos ko­vo 20 d. aukš­čiau tur­ny­ro len­te­ lė­je esan­čių eki­pų are­no­se. At­sa­ko­

mie­ji ma­čai – ko­vo 23-ią­ją. Jei pri­ reik­tų tre­čių­jų rung­ty­nių, jos bū­tų žai­džia­mos ko­vo 27-ąją. Re­zul­ta­ty­viau­siu LVRL čem­pio­ na­to re­gu­lia­raus se­zo­no žai­dė­ju ta­ po „Al­mei­dos-Strong­la­so“ žai­dė­ jas Gin­tau­tas Adam­ke­vi­čius – jis per 18 rung­ty­nių pel­nė 120 įvar­ čių. Dau­giau nei po 100 įvar­čių pel­ nė dar ke­tu­ri ran­ki­nin­kai: Ai­va­ras Bud­rys iš „Uni­ver­si­te­to-Gu­ber­ni­ jos“ var­žo­vų var­ti­nin­kus nu­gink­ la­vo 113 kar­tų, Vai­das Trai­na­vi­čius iš „Švie­sos“ – 111, Vai­das Dre­vins­ kas iš „Gra­ni­to-Ga­jos-Ka­rio“ – 104, Ma­rius Pa­na­vas iš „Vil­niaus“ – 101.

Tur­ny­ro len­te­lė: Komanda

1. „Dra­gū­nas“ 2. „Al­mei­da-Strong.“ 3. „Švie­sa“ 4. „LSU-Lū­šis“ 5. „Gra­ni­tas-G.-K.“ 6. „Vil­nius“ 7. „Univ.-Gu­bern.“ 8. „Ūla“ 9. „Trio­bet“ 10. „Ute­na“

Perg.

Lyg.

Pral.

Tšk.

15 15 12 10 10 9 5 5 4 0

1 0 2 2 2 1 1 0 0 1

2 3 4 6 6 8 12 13 14 17

31 30 26 22 22 19 11 10 8 1

5

žaidėjai

per LVRL čem­pio­na­to re­gu­lia­rųjį se­zo­ną pelnė daugiau nei po 100 įvarčių.


11

antrADIENIS, kovo 5, 2013

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Kauno plaukikei pa­klu­so Lie­tu­vos re­kor­das Lie­tu­vos plau­ki­kai Vo­kie­ti­jos sos­ ti­nė­je Ber­ly­ne su­reng­to­se tarp­tau­ ti­nė­se var­žy­bo­se „ISM In­ter­na­tio­ nal“ pa­ge­ri­no še­šis na­cio­na­li­nius re­kor­dus ir įvyk­dė še­šis B ly­gio at­ran­kos nor­ma­ty­vus į pa­sau­lio čem­pio­na­tą.

„„ Įsi­žai­dė: D.Mo­tie­jū­nui at­si­ra­do vie­tos ir „Roc­kets“ star­to su­dė­ty­je. AFP nuo­tr.

„D-Mo“ at­gai­vi­no „Roc­kets“ vil­tis Ma­rius Bag­do­nas

m.bagdonas@kaunodiena.lt

Do­na­tas Mo­tie­jū­nas tam­pa vis ašt­res­niu Hjus­to­no „Roc­kets“ gink­lu. Įsi­bė­gė­ju­sio 22-ejų kau­ nie­čio aikš­tė­je pra­leis­tų mi­nu­ čių ir pel­no­mų taš­kų ro­dik­liai au­ ga tar­si ant mie­lių. Už­ge­si­no NBA žvaigž­dę

Dar prieš ke­lias sa­vai­tes „D-Mo“ blaš­kė­si tarp Hjus­to­no ir Hi­ dal­ho, ku­ria­me žai­džia ant­ri­ nė „Roc­kets“ eki­pa „Rio Gran­de Val­ley Vi­pers“, o da­bar Tek­sa­so ko­man­do­je yra vie­na svar­biau­sių fi­gū­rų. Sun­kiu dar­bu, kant­ry­be ir už­si­spy­ri­mu lie­tu­vis su­minkš­ti­ no ko­man­dos vy­riau­sio­jo tre­ne­ rio Ke­vi­no McHa­le’o šir­dį.

Tai bu­vo ge­riau­sios Do­na­to rung­ty­nės gy­ny­bo­je. Dir­ką lie­ tu­vis stab­dė la­bai so­ li­džiai ir pa­ti­ki­mai.

ko­ja ga­lin­gu žai­di­mu. Rung­ty­nes su „Ma­ve­ricks“ puo­lė­jas pra­dė­ jo star­to su­dė­ty­je ir aikš­tė­je pra­ lei­do net 30 mi­nu­čių. Vi­są ant­rą­ jį kė­li­nį kau­nie­tis žai­dė pra­ktiš­kai be kei­ti­mo ir la­bai pri­si­dė­jo prie lū­žio. Prieš di­džią­ją per­trau­ką „Roc­kets“ spur­ta­vo ir po šio nok­ dau­no sve­čiai ne­be­pa­ki­lo. „D-Mo“ bu­vo la­bai ne­to­li dvi­ gu­bo dub­lio. Puo­lė­jas pel­nė 8 taš­ kus (2/3 dvi­taš­kių, 1/3 tri­taš­kių, 1/3 bau­dų), at­ko­vo­jo 8 ka­muo­ lius, at­li­ko 3 re­zul­ta­ty­vius per­da­ vi­mus, ta­čiau 2 sy­kius pra­si­žen­ gė, 3 kar­tus su­kly­do ir su­rin­ko 9 nau­din­gu­mo ba­lus. Sėk­min­gas D.Mo­tie­jū­no žai­ di­mas į ant­rą pla­ną nu­stū­mė šio NBA se­zo­no star­te blyks­te­lė­ju­sį Jo­ną Va­lan­čiū­ną. Pas­ta­ruo­ju me­ tu vi­du­rio puo­lė­jas pra­ra­do vie­tą To­ron­to „Rap­tors“ star­to su­dė­ ty­je, o jo vaid­muo Ka­na­dos eki­ po­je tam­pa vis la­biau epi­zo­di­nis. Tre­čias mū­sų ša­lies at­sto­vas Li­nas Klei­za vis dar gy­do­si trau­mą ir kol kas neaiš­ku, ka­da iš­bėgs į aikš­tę.

Tiks­las – at­krin­ta­mo­sios

Sa­vo­je „Toyo­ta Cen­ter“ are­no­je „ra­ke­tos“ 136:103 ne­sun­kiai pa­ tie­sė 2011-ųjų čem­pio­nę Da­la­ so „Ma­ve­ricks“. Tek­sa­so der­by­je lie­tu­vis už­ge­si­no ryš­kiau­sią Da­la­ so eki­pos žvaigž­dę Dir­ką No­witz­ kį. Vo­kie­tis su­ge­bė­jo su­krapš­ty­ ti vos 8 taš­kus, o ke­li ne­sėk­min­gi epi­zo­dai puo­li­me prieš pui­kiai be­si­gy­nu­sį lie­tu­vį nu­gramz­di­no „Ma­ve­ricks“ lai­vą į dug­ną. Po ma­čo D.Mo­tie­jū­nas ir sėk­ min­giau­sias sa­vo kar­je­ros rung­ty­ nes su­žai­dęs Chand­le­ris Par­so­nas su­lau­kė dau­giau­siai ži­niask­lai­dos ir „Roc­kets“ tre­ne­rio liaup­sių. „Tai bu­vo ge­riau­sios Do­na­to rung­ty­nės gy­ny­bo­je. Dir­ką lie­tu­vis stab­dė la­bai so­li­džiai ir pa­ti­ki­mai“, – to­kiais epi­te­tais D.Mo­tie­jū­no žai­di­mą ver­ti­no NBA spe­cia­lis­tai. Vis la­biau pa­si­ti­ki

D.Mo­tie­jū­nas su­lau­kia vis dau­ giau pa­si­ti­kė­ji­mo, o už tai at­si­dė­

Nu­ko­vęs Da­la­so ko­man­dą, Hjus­ to­no klu­bas iš­ko­vo­jo ant­rą­ją per­ ga­lę iš ei­lės. Prieš tai „Roc­kets“ sve­čiuo­se 118:110 pa­tie­sė Or­lan­do „Ma­gic“, o D.Mo­tie­jū­nas su­žai­ dė re­zul­ta­ty­viau­sias sa­vo kar­je­ros NBA rung­ty­nes – pel­nė 17 taš­kų. Per­ga­lė prieš Da­la­so eki­pą sal­di dar ir dėl to, kad „Ma­ve­ricks“ krep­ ši­nin­kams „ra­ke­tos“ bu­vo pra­lai­mė­ ję net 9 pa­sta­ruo­sius su­si­ti­ki­mus. Sun­kiai se­zo­ną pra­dė­ję „Roc­ kets“ pa­sta­ruo­ju me­tu įsi­bė­gė­ jo ir da­bar Va­ka­rų kon­fe­ren­ci­ jo­je žen­gia aš­tun­to­je vie­to­je (33 per­ga­lės ir 28 pra­lai­mė­ji­mai) bei rim­tai pre­ten­duo­ja pra­si­brau­ti į at­krin­ta­mą­sias var­žy­bas. „Atei­na eta­pas, kai kiek­vie­ na per­ga­lė yra ypač svar­bi dėl at­krin­ta­mų­jų var­žy­bų. Sten­ gia­mės apie tai ne­gal­vo­ti. Ne­no­ ri­me sa­vęs ap­krau­ti ne­rei­ka­lin­go­ mis min­ti­mis“, – aiš­kiai si­tua­ci­ją nu­sa­kė „Roc­kets“ ly­de­ris Ja­me­ sas Har­de­nas.

Sėk­min­giau­siai pa­si­ro­dė kau­nie­tė Ug­ nė Ma­žu­tai­ty­tė. Tre­ne­rės Ra­sos Ma­ žu­tai­tie­nės auk­lė­ti­nė 1997–1998 m. gi­mu­sių spor­ti­nin­kių var­žy­bo­se 200 m nu­ga­ra nu­plau­kė per 2 min. 15,50 sek., užė­mė 1-ąją vie­tą ir pa­ge­ri­no šios rung­ties Lie­tu­vos suau­gu­sių­jų ir mer­ gi­nų iki 17 me­tų re­kor­dus. Be to, U.Ma­žu­tai­ty­tė pa­ge­ri­no Lie­tu­vos mer­gi­nų iki 17 m re­kor­dus 50 m nu­ga­ra – 30,22 sek. ir 100 m nu­ga­ra – 1 min. 04,11 sek. Du šios am­ž iaus re­kor­d ai pa­ klu­so ir vil­n ie­č iui Po­v i­l ui Straz­ dui: 200 m lais­v uo­j u sti­l iu­m i – 1 min. 51,17 sek. ir 400 m lais­vuo­

ju sti­l iu­m i – 3 min. 57,12 sek. U.Ma­žu­tai­ty­tė ir P.Straz­das taip pat įvyk­dė B ly­gio at­ran­kos nor­ ma­ty­vus į šie­met va­sa­rą Bar­se­lo­ no­je (Is­pa­ni­ja) vyk­sian­tį pa­sau­lio čem­pio­na­tą (50 m ba­sei­ne). Ber­ly­ne B ly­gio at­ran­kos nor­ma­ ty­vus įvyk­dė ir kau­nie­čiai Jū­ra­tė Ščer­bins­kai­tė (200 m lais­vuo­ju sti­ liu­mi – 2 min. 02,81 sek.) bei Vai­ do­tas Bla­žys (50 m krū­ti­ne – 28,87 sek., 100 m krū­ti­ne – 1 min. 02,84 sek.), pa­ne­vė­žie­tis Da­nas Rap­šys (100 m nu­ga­ra – 55,68 sek.). Į sim­bo­li­nį ge­riau­sių „ISM In­ ter­na­tio­nal“ var­žy­bų plau­ki­kų de­ šim­tu­ką pa­te­ko D.Rap­šys (200 m nu­ga­ra – 2 min. 00,19 sek., 851 taš­kas, 5-oji vie­ta) ir V.Bla­žys (50 m krū­ti­ne – 28,87 sek., 834 taš­kai, 8-oji vie­ta). „Dau­giau­sia vil­čių tei­kian­tys mū­sų plau­ki­kai tik­rai ne­nu­vy­lė, ta­čiau la­bai džiau­giuo­si ir dėl ki­

to mū­sų jau­ni­mo, ku­riam tai bu­vo nuo­sta­bi ga­li­my­bė įgy­ti tarp­tau­ti­ nių var­žy­bų pa­tir­ties, iš­mė­gin­ti jė­ gas su bend­raam­žiais iš už­sie­nio“, – sa­kė Lie­tu­vos plau­ki­mo fe­de­ra­ ci­jos (LPF) pre­zi­den­tas To­mas Ku­ čins­kas. B ly­gio nor­ma­ty­vas su­tei­kia tei­ sę vyk­ti į pa­sau­lio čem­pio­na­tą, bet ne­ga­ran­tuo­ja da­ly­va­vi­mo, jei­gu ša­ ly­je yra spor­ti­nin­kų, įvyk­džiu­sių rung­ties A ly­gio nor­ma­ty­vą. Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je A ly­gio ke­ lia­la­pius į Bar­se­lo­ną yra už­si­tik­ri­ nę du plau­ki­kai – olim­pi­nė čem­ pio­nė kau­nie­tė Rū­ta Mei­lu­ty­tė ir anykš­tė­nas Gied­rius Ti­te­nis. At­ ran­kos į pa­sau­lio čem­pio­na­tą pe­ rio­das baig­sis lie­pos 1-ąją. LPF in­for­ma­vo, kad ko­vo 8–9 d. mū­sų plau­ki­kai da­ly­vaus Bal­ti­jos ša­lių čem­pio­na­te ir jau­ni­mo ma­če Tar­tu mies­te Es­ti­jo­je. KD, BNS inf.


12

AntrADIENIS, kovo 5, 2013

pasaulis Ofi­cia­lus ­ krei­pi­ma­sis

Kar­di­nolų ­ de­ry­bos

Re­kor­di­nis ­ skai­čius

Lat­vi­ja ofi­cia­liai pa­prašė Eu­ro­ pos Ko­mi­si­jos pa­tik­rin­ti, ar ša­ lis ati­tin­ka fi­nan­si­nius kri­te­ri­ jus, tarp jų – dėl ša­lies sko­los, ku­rie leistų Ry­gai įsi­ves­ti eu­ rą 2014 m. Lat­vi­ja pre­li­mi­na­ riai ati­tin­ka minė­tus kri­te­ri­jus, tarp jų – dėl vals­tybės įsis­ko­li­ ni­mo ly­gio, biud­že­to de­fi­ci­to ir inf­lia­ci­jos.

Ka­ta­likų kar­di­no­lai, tarp ku­ rių – ir Vil­niaus ar­ki­vys­ku­ pas met­ro­po­li­tas Aud­rys Juo­ zas Bač­kis, pra­dėjo de­ry­bas dėl konk­la­vos. De­ry­bo­se bus pa­skir­ta šį mėnesį tu­rin­čios įvyk­ti konk­la­vos pra­džios da­ ta ir bus ap­tar­ti ga­li­mi kan­di­ da­tai į Ka­ta­likų baž­ny­čios va­ do­vus.

Šie­met No­be­lio tai­kos pre­ mi­jai bu­vo no­mi­nuo­ta re­kor­ diš­kai daug kan­di­datų – 259. Pre­mi­jai bu­vo no­mi­nuo­ti 209 as­me­nys ir 50 or­ga­ni­za­cijų. Anks­tes­nis re­kor­das bu­vo už­ fik­suo­tas 2011 m., kai bu­vo no­mi­nuo­tas 241 kan­di­da­tas. No­mi­nantų sąra­šai 50 metų lai­ko­mi pa­slap­ty­je.

Šen­ge­no var­tai liks už­ver­ti? Iš pra­džių at­li­ki­te namų dar­bus, o ta­da pa­ gal­vo­si­me, leis­ti jums lais­vai ke­liau­ti po ES ar ne. To­kia yra vo­kie­čių ži­nia ru­mu­ nams ir bul­ga­rams, sie­kian­tiems pa­tek­ti į Šen­ge­no erdvę.

Vo­kie­čių ve­to

Ber­ly­nas pa­reiškė, kad bent jau kol kas ru­mu­nams ir bul­ga­rams ne­ke­ ti­na leis­ti pri­si­jung­ti prie 26 Eu­ ro­pos ša­lis api­man­čios Šen­ge­no erdvės, prie ku­rios vi­di­nių sienų ne­tik­ri­na­mi ke­liau­tojų pa­sai. Pa­sak Vo­kie­ti­jos vi­daus rei­kalų mi­nist­ro Han­so Pe­te­rio Fried­ri­cho, abi ša­lys tu­ri ryž­tin­giau ko­vo­ti su ko­rup­ci­ja ir nu­si­kals­ta­mu­mu. Ru­mu­nai ir bul­ga­rai pla­na­vo šią sa­vaitę pra­šy­ti ES, kad būtų įleis­ti į Šen­ge­no erdvę, ta­čiau jei tai pa­ da­rys, pa­sak vo­kie­čių, su­lauks nei­ gia­mo at­sa­ky­mo. „Jei­gu Ru­mu­ni­ja ir Bul­ga­ri­ja rei­ ka­laus bal­suo­ti <per tą susitiki­ mą>, tas mėgi­ni­mas bus su­žlug­ dy­tas Vo­kie­ti­jos ve­to“, – per­spėjo H.P.Fried­ri­chas, kon­ser­va­ty­vus po­ li­ti­kas iš Ba­va­ri­jos re­gio­no. Jis pri­dūrė, kad ne­bus svars­to­ ma ga­li­mybė pa­nai­kin­ti vi­dinę pa­ sų kont­rolę kai ku­rio­se sri­ty­se – pa­vyzd­žiui, at­vyks­tant lėktu­vais ar­ba lai­vais. Ne­ke­ti­na šelp­ti imig­rantų

ES tei­sin­gu­mo ir vi­daus rei­kalų mi­ nist­rai ke­ti­na su­si­tik­ti ir ap­tar­ti šį klau­simą ket­vir­ta­dienį.

Ta­čiau H.P.Fried­ri­chas lei­do su­pras­ti, jog Bul­ga­ri­ja ir Ru­mu­ni­ ja dar ne­pa­darė rei­kia­mos pa­žan­ gos, kad joms būtų at­ver­ti Šen­ge­no var­tai. „Šen­ge­no erdvės plėtra mū­ sų pi­lie­čiams priim­ti­na tik tuo at­ ve­ju, jei­gu bus ten­ki­na­mi es­mi­niai rei­ka­la­vi­mai. Šiuo me­tu taip nėra“, – pa­brėžė mi­nist­ras, pri­klau­san­tis An­ge­los Mer­kel par­ti­jai.

Jei­gu Ru­mu­ni­ja ir Bul­ga­ri­ja rei­ka­laus bal­suo­ti, tas mėgi­ni­ mas bus su­žlug­dy­tas Vo­kie­ti­jos ve­to. Jis kar­tu pa­ra­gi­no tai­ky­ti griež­ tes­nes san­kci­jas as­me­nims, mėgi­ nan­tiems pel­ny­tis iš Vo­kie­ti­jos so­cia­li­nio sau­gu­mo sis­te­mos pikt­ naud­žiau­jant Šen­ge­no su­tar­ties už­ tik­ri­na­mu lais­vu žmo­nių judė­ji­mu. Sie­kiant pa­tek­ti į zoną būti­nas visų jos na­rių su­ti­ki­mas. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK) ke­lis kar­tus at­metė Ru­mu­ni­jos ir Bul­ga­ri­jos pra­šy­mus. EK taip pat ar­gu­men­ta­vo, kad abie­

„„Sun­ku­mai: ru­mu­nams ir bul­ga­rams vyks­tant į ES, ko ge­ro, dar reikės turė­ti pa­sus. 

jų ša­lių vy­riau­sybės ne­su­ge­ba su­si­ do­ro­ti su or­ga­ni­zuo­tu nu­si­kals­ta­ mu­mu ir ko­rup­ci­ja. Ga­li gy­ven­ti be Šen­ge­no

Ru­mu­ni­jos prem­je­ras Vic­to­ras Pon­ta pa­reiškė, kad ša­lies na­rystė Šen­ge­no erdvė­je ne­bebūtų jo vy­ riau­sybės prio­ri­te­tas, jei­gu Bu­ka­ reš­to pa­stan­gos vėl su­lauktų at­ kir­čio per ES mi­nistrų su­si­ti­kimą šią sa­vaitę. „Ma­no vy­riau­sybė pa­darė viską, ką galė­jo, kad spren­di­mas <...> bū­ tų tei­gia­mas, ir mes te­be­tu­ri­me to­ kių vil­čių“, – tvir­ti­no V.Pon­ta. Ru­mu­ni­jos už­sie­nio rei­kalų mi­ nist­ras Ti­tus Corlă­ţea­nas pa­brėžė, kad jo ša­lis ga­li gy­ven­ti ir be Šen­ ge­no erdvės. „Gy­ve­na­me be Šen­ge­no erdvės ir ga­li­me be jos ap­siei­ti“, – sakė Ru­ mu­ni­jos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas.

Ša­lies va­do­vas Traia­nas Băses­cu at­metė kal­ti­ni­mus, kad Ru­mu­ni­jai pri­si­jun­gus prie Šen­ge­no erdvės Eu­ropą užplūs ru­mu­nai. Pa­sak jo, ša­lies gy­ven­to­jai, ku­ rie ieš­ko­jo dar­bo sve­tur, jau da­bar dar­buo­ja­si Prancū­zi­jo­je, Is­pa­ni­jo­ je ir Ita­li­jo­je. Ru­mu­ni­ja ir Bul­ga­ri­ja prie ES pri­si­jungė 2007 m. Abi ša­lys sie­ kė 2011 m. pa­tek­ti į Šen­ge­no er­ dvę, ta­čiau jų na­rystę ta­da blo­ka­ vo Prancū­zi­ja ir Vo­kie­ti­ja. Vėliau Pa­ry­žius ir Ber­ly­nas su­ti­ ko, kad abiem ša­lims būtų leis­ta pri­ si­jung­ti prie Šen­ge­no erdvės su tam tik­ro­mis išim­ti­mis – pa­vyzd­žiui, at­ vyks­tant lėktu­vais ar­ba lai­vais. Ta­čiau ta­da idė­jai pa­si­prie­ši­no Ny­der­lan­dai. Praė­ju­sią va­sarą Ru­ mu­ni­jo­je ki­lus po­li­ti­nei kri­zei Ber­ ly­nas vėl pa­keitė po­zi­ciją – pa­ reiškė, kad ve­tuos Bu­ka­reš­to siekį.

„Reu­ters“ nuo­tr.

Šen­ge­no erdvė Jun­g ia 22 ES ir ke­t u­r ias Bend­r i­ jai ne­prik­lau­s an­č ias ša­l is – Švei­ ca­r iją, Nor­ve­g iją, Is­lan­d iją ir Lich­ tenš­teiną. Erd­vei ne­prik­lau­so Ai­ri­ ja ir Did­ž io­ji Bri­ta­n i­ja. Prie vi­d i­n ių sienų ne­tik­ri­na­mi ke­liau­tojų pa­sai. Pa­va­d i­n i­mas ki­lo nuo ma­žo Liuk­ sem­bur­ge esan­čio mies­te­l io Šen­ ge­no, ku­ria­me 1985 m. Prancū­zi­ja, Vo­kie­ti­ja, Liuk­sem­bur­gas, Bel­gi­ja ir Ny­der­lan­dai pa­si­rašė Šen­ge­no su­ tartį. Šen­ge­no erdvė­je yra 400 mln. gy­ven­tojų, ji api­ma 4,3 mln. kvad­ ra­ti­nių ki­lo­metrų. Į Šen­ge­no erdvę šiuo me­t u sie­k ia pa­tek­t i Ru­mu­n i­ ja, Bul­ga­ri­ja, Kip­ras ir nau­jo­ji ES na­ rė Kroa­ti­ja. „Deuts­che Wel­le“, „Der Spie­gel“, „EUOb­ser­ver“, BNS inf.

Pre­zi­den­ta­vi­mo me­tinės: tyla prieš audrą? Prieš me­tus Ru­si­jo­je įvy­ko pre­zi­ den­to rin­ki­mai, ku­riuos, su­rinkęs 63,6 pro­c. balsų, tre­čią­syk laimė­jo Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas.

„„Po­pu­lia­ru­mas: V.Pu­ti­nas tebė­ra

itin po­pu­lia­rus tarp ei­li­nių Ru­si­ jos gy­ven­tojų. AFP nuo­tr.

60 metų buvęs KGB agen­tas pa­ keitė iki tol Krem­liu­je šei­mi­nin­ ka­vusį Dmit­rijų Med­ve­devą. Šis po rin­kimų ta­po Ru­si­jos mi­nist­ru pir­mi­nin­ku. Tie­sa, rin­ki­mai neap­siė­jo be pro­ testų – jie kaip rei­kiant išgąs­di­no Krem­lių. Ta­čiau, nors de­mont­ ra­ci­jos iš­sikvėpė, V.Pu­ti­nas ne­ snaudė. Krem­lius pra­stūmė par­la­men­ te teisės ak­tus, nu­ma­tan­čius mil­ ži­niš­kas bau­das ne­sank­cio­nuotų pro­testų da­ly­viams, o lėšų iš už­

sie­nio gau­nan­čius pi­lie­tinės vi­suo­ menės judė­ji­mus įpa­rei­go­jo dek­la­ ruo­ti esant „už­sie­nio agen­tus“. „Jo po­zi­ci­jos su­si­lpnėjo, todėl po­li­ti­ka su­griežtė­jo“, – svarstė po­li­ti­kos ana­li­ti­kas Ju­ri­jus Kor­gu­niu­kas. „Sky­lant vi­suo­me­nei, V.Pu­ti­nas ėmėsi veiksmų, kad su­ma­žintų ky­ lan­čią grėsmę, – pri­dūrė Hu­ma­ni­ ta­ri­nių ir po­li­ti­nių stu­dijų ins­ti­tu­to ana­li­ti­kas Vla­di­mi­ras Sla­ti­no­vas. – Ne­ma­nau, kad jis tai darė su di­de­ liu ma­lo­nu­mu. Ma­nau, jis būtų lin­ kęs vyk­dy­ti po­li­ti­nes re­for­mas.“ V.Pu­ti­nas ga­na at­vi­rai teigė, kad pro­tes­tai fi­nan­suo­ja­mi JAV vals­tybės de­par­ta­men­to. Tie­sa, šie pa­reiš­ki­ mai ge­ro­kai ap­kar­ti­no san­ty­kius su JAV, nors, at­ro­do, te­bu­vo dip­lo­ma­

ti­nių grum­ty­nių pra­džia. Abiejų ša­ lių san­ty­kių tem­pe­ratū­ra grei­tai nu­ smu­ko iki že­mumų, pri­me­nan­čių at­mos­ferą per V.Pu­ti­no pirmą­sias dvi ka­den­ci­jas 2000–2008 m. Ru­si­jos at­si­sa­ky­mas im­tis tei­ si­nių veiksmų prie­š pa­reigū­nus, sie­ja­mus su ad­vo­ka­to Ser­ge­jaus Mag­nic­kio, at­sklei­du­sio did­žiulę ko­rup­ci­jos schemą, mir­ti­mi kalė­ ji­me per iki­teis­minį areštą, nulėmė Va­šing­to­no spren­dimą užd­raus­ti kai ku­riems Mask­vos pa­reigū­nams atvyk­ti į JAV. Mask­va at­sakė užd­ raus­da­ma ame­ri­kie­čių šei­moms įsi­vai­kin­ti Ru­si­jo­je ir taip su­kėlė pa­si­pik­ti­nimą ki­to­se ša­ly­se. At­ro­do, kad Krem­liaus konf­ron­ ta­cinė stra­te­gi­ja le­mia dar di­desnę

V.Pu­ti­no izo­lia­ciją už­sie­ny­je. Ta­ čiau šis ly­de­ris tebė­ra itin po­pu­lia­ rus tarp ei­li­nių Ru­si­jos gy­ven­tojų, ku­rie jau­čia­si ne­pa­ten­kin­ti su­men­ ku­siu sa­vo ša­lies sta­tu­su po to, kai su­byrė­jo Ta­rybų Sąjun­ga. Ju­ri­jaus Le­va­dos cent­ro at­lik­ ta ap­klau­sa at­skleidė, kad 65 pro­c. res­pon­dentų įsi­ti­kinę, jog per pa­ sta­ruo­sius me­tus V.Pu­ti­nas dėl sa­ vo ša­lies nu­veikė dau­giau ge­ra ne­gu blo­ga. Tik ma­žiau nei penk­ta­da­lis ap­klaustųjų laikė­si nuo­monės, kad V.Pu­ti­nas griau­na Ru­siją. Ši ap­ klau­sa taip pat pa­rodė, kad 36 pro­c. žmo­nių did­žiau­siu V.Pu­ti­no pa­sie­ ki­mu lai­ko jo „gebė­jimą grąžin­ti Ru­si­jai did­žio­sios ga­lybės sta­tusą“. BNS inf.


13

antradienis, kovo 5, 2013

15p.

Re­tų­jų li­gų die­na – be sie­nų.

sveikata

sveikata@diena.lt Redaktorius Arūnas Andriuškevičius

Ko­dėl se­no­vė­je ne­rei­kė­jo die­tų? Kaip nu­mes­ti per žie­mą priaug­tus ke­lis ki­log­ra­mus svo­rio – gal­vo­sū­kis dau­gy­ bei mo­te­rų, ir ne tik. Spe­cia­lis­tai pri­me­na, kad rei­kia ne ste­buk­lin­gos die­tos ar pra­ dė­ti ba­dau­ti, o svei­ko po­žiū­rio į mi­ty­bą ir gy­ven­se­ną.

Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Tes­tas – lie­mens apim­tis

„Sa­ko­ma, kad sa­vo kū­ną rei­kia my­ lė­ti to­kį, koks jis yra. Jei pa­ts su­kū­ rei to­kį di­zai­ną, ta­i ir my­lėk jį“, – mo­ko Ši­lai­nių po­lik­li­ni­kos Mi­ty­bos ir svo­rio re­gu­lia­vi­mo cent­ro kon­ sul­tan­tas pro­fe­so­rius Leo­nar­das Lu­ko­še­vi­čius. Tiems, ku­rie ryž­ta­ si fi­gū­rą mo­de­liuo­ti iš nau­jo, pa­ta­ ria­ma pir­miau­sia ob­jek­ty­viai pa­si­ tik­rin­ti, ar to iš tie­sų rei­kia ir koks tu­rė­tų bū­ti kū­no svo­ris. Bet kas ga­ li ap­si­skai­čiuo­ti sa­vo kū­no ma­sės in­dek­są (KMI), jis tik ne­tin­ka­mas ver­tin­ti vai­kų ir paaug­lių, nėš­čių mo­te­rų, spor­ti­nin­kų, ku­rių rau­me­ nys yra la­bai iš­vys­ty­ti, svo­rį. KMI ap­skai­čiuo­ja­mas svo­rį (ki­ log­ra­mais) pa­da­li­jus iš ūgio (met­ rais), pa­kel­to kvad­ra­tu. Pa­vyz­džiui, jei svo­ris yra 60 kg, o ūgis – 1,7 m, KMI yra 20,8. Va­do­vau­jan­tis Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos re­ko­men­da­ci­jo­mis, jei KMI ma­žes­nis kaip 18,5, svo­ris ne­pa­kan­ka­mas. Jei šis ro­dik­lis yra nuo 18,5 iki 25 – svo­ris nor­ma­lus. Jei KMI sie­kia 25–30, lai­ko­ma, kad žmo­gus tu­ri ant­svo­rį. Kai KMI di­ des­nis už 30, diag­no­zuo­ja­mas nu­ tu­ki­mas. L.Lu­ko­še­vi­čiaus įsi­ti­ki­ni­mu, la­ bai ge­rai tai, ar yra antsvorio, nu­sa­ ko lie­mens apim­tis: „Vy­rų lie­mens apim­tis tu­ri bū­ti iki 94 cm, mo­te­ rų – iki 84 cm.“ Rie­ba­lai na­tū­ra­liai šil­do

Pir­ma tai­syk­lė no­rin­tie­siems tu­ rė­ti svei­ką fi­gū­rą: ne vien pa­va­sa­ rį rei­kia stai­ga su­si­rū­pin­ti kū­no li­ ni­jo­mis, tai tu­ri rū­pė­ti vi­sais me­tų lai­kais. Aki­vaiz­du, kad tai da­ro ne vi­si. L.Lu­ko­še­vi­čius pa­ste­bi, kad po žie­mos la­bai pa­dau­gė­ja va­di­ na­mų­jų Ru­ben­so ti­po mo­te­rų. „Ypač žie­mą rei­kia kiek la­biau at­kreip­ti dė­me­sį į mi­ty­bą ir gy­ ven­se­ną. Šal­tuo­ju ir tam­siuo­ju me­tu žmo­nės ma­žiau ju­da, il­gais tam­siais va­ka­rais dau­giau už­kan­ džiau­ja“, – daž­nai pa­si­tai­kan­tį re­ gi­nį įsi­vaiz­duo­ja pro­fe­so­rius.

84

– tiek cm neturi viršyti moters liemens apimtis.

„Šiek tiek vei­kia ir mū­sų ge­nai, nes, atei­nant šal­tes­niam orui, or­ ga­niz­mas lin­kęs kaup­ti rie­ba­lus. Bu­vo lai­kas, ka­da žmo­nės ne­tu­rė­jo ką ap­si­reng­ti, ne­tu­rė­jo to­kių šil­tų pa­tal­pų ir jei ne rie­ba­lai, bū­tų su­ ša­lę. Tai žmo­gų iš­gel­bė­jo kaip rū­šį. Be to, mais­tas su­šil­do iš vi­daus“, – pri­pa­ži­no pa­šne­ko­vas. Va­do­vau­jan­tis to­kia lo­gi­ka, žie­ mą rei­kė­tų steng­tis ne tik ak­lai ne­ pa­si­duo­ti ape­ti­tui, bet ir bū­ti kuo šil­tes­nė­se pa­tal­po­se ar­ba šil­čiau reng­tis, ant­raip kū­nas ga­li pra­dė­ ti sa­vo­tiš­kai sau­go­tis ir kaup­ti šil­ dan­tį kū­no sluoks­nį.

Bi­ru­tė Imb­ra­sie­nė:

Ne vel­tui sa­ky­da­vo, kad mo­ters žan­du­kai tu­ri bū­ti raus­vi, kad ji tu­ri at­ro­dy­ti kaip iš pie­no plau­ku­si. Sau­lė ma­ži­na ape­ti­tą

L.Lu­ko­še­vi­čius var­di­ja dar dau­gy­bę prie­žas­čių, dėl ko priau­ga­ma ne­pa­ gei­dau­ja­mo ant­svo­rio. Pa­vyzd­žiui, jei no­rė­da­mi nu­mes­ti svo­rio žmo­ nės stai­ga pra­de­da ba­dau­ti, efek­tas prie­šin­gas. „La­bai su­ma­ži­nę mais­ to or­ga­niz­mui su­ke­lia­me stre­są, jis tai su­pran­ta kaip ekst­re­ma­lią si­ tua­ci­ją ir sau­go­si – kau­pia rie­ba­ lus“, – paaiš­ki­no pro­fe­so­rius. La­bai nei­gia­mai, pa­sak jo, mi­ty­bą vei­kia įvai­rūs dirb­ti­niai mais­to aro­ ma­tai ir sko­nio stip­rik­liai, ku­rie pa­ ža­di­na tik­rą ri­ji­mą. Įdo­mu tai, kad ape­ti­tą ir al­kį re­gu­liuo­ja va­di­na­mie­ ji hor­mo­nai. „Vie­ni jų ska­ti­na val­ gy­mą, ki­ti – slo­pi­na. Yra hor­mo­ nų, ku­rie ska­ti­na val­gy­ti nak­tį. Yra žmo­nių, ku­rie ke­lia­si ir vi­dur­nak­tį ke­pa kiau­ši­nie­nę. Tai di­de­lė bė­da“, – pa­vyz­dį pa­tei­kė pro­fe­so­rius. Įsi­gi­li­nus į uos­lės ir sko­nio fi­zio­lo­ gi­ją, nu­sta­ty­ta, kad jų ašt­ru­mas pa­ di­dė­ja į va­ka­rą, kai ma­žiau die­nos švie­sos. „Štai ko­dėl po­bū­viai daž­ niau­siai or­ga­ni­zuo­ja­mi va­ka­re, gal­ būt to­dėl va­ka­re no­ri­si val­gy­ti dau­

„„Tai­syk­lė: pra­dė­jus mai­tin­tis re­gu­lia­riai, sai­kin­gai ir svei­kai, pri­si­lai­kant fi­zi­nio ak­ty­vu­mo, lau­kia­mų fi­gū­ros

po­ky­čių ga­li­ma ti­kė­tis po pus­me­čio. 

giau?“ – svars­tė L.Lu­ko­še­vi­čius. Dar vie­na lie­tu­vių bė­da – sau­lės, kar­tu ir vi­ta­mi­no D sty­gius. Pa­sak pro­fe­so­riaus, yra įro­dy­ta, kad 73 pro­c. Lie­tu­vos žmo­nių stin­ga šio vi­ta­mi­no. Dėl to ga­li su­si­for­muo­ti dep­re­si­jos po­žy­miai, o kai kam – ir li­ga. Ta­da žmo­gų ly­di blo­ga nuo­tai­ ka, nuo­var­gis. To­kiu at­ve­ju ne­ma­ žai žmo­nių nuo­tai­ką ke­lia su­kda­ mie­si apie šal­dy­tu­vą. Ne­tin­ka­mą mai­ti­ni­mą­si le­mia ir stip­rūs stre­sai: vie­ni pra­de­da be sai­ko val­gy­ti, o ki­ti nu­sto­ja mai­ tin­tis. Pro­fe­so­riaus įsi­ti­ki­ni­mu,

ken­kia ir pa­pil­do­mi už­kan­džia­vi­ mai, nors už­tek­tų val­gy­ti ke­tu­ris­ kart per die­ną. Vai­šės prie ar­ba­tos ar ka­vos tarp pa­grin­di­nių val­gy­mų ke­liau­ja ne kur ki­tur, o į kū­ną. Mi­ty­bos spe­cia­lis­tas aiš­ki­na, kad suau­gęs žmo­gus tu­ri val­gy­ti tik jaus­da­mas al­kį. Jei la­bai no­ri­si ko nors už­kąs­ti dar ne­su­lau­kus pie­tų ar va­ka­rie­nės, jis pa­ta­ria iš­ger­ti sti­ klinę pa­pras­to van­dens. Ne­val­gy­mas pri­šau­kia li­gas

Ne­ma­žai dai­lio­sios ly­ties at­sto­vių bū­tent atė­jus pa­va­sa­riui nu­spren­

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

džia pa­si­gra­žin­ti, kad įlįs­tų į anks­ tes­nius dra­bu­žius, ir nu­sto­ja re­gu­ lia­riai mai­tin­tis: so­čius pa­tie­ka­lus pa­kei­čia už­kan­džiais ar­ba vi­sai at­ si­sa­ko pie­tų ar va­ka­rie­nės. Toks mi­ty­bos re­ži­mas ga­li pa­da­ry­ti dau­ giau ža­los nei nau­dos. „Jo­kiu bū­du ne­ga­li­ma ba­dau­ti, ne­bent tai bū­tų gy­do­mo­ji prie­mo­ nė. Jei pra­de­da­ma ba­dau­ti sie­kiant nu­mes­ti svo­rio, vis tiek or­ga­niz­mas tu­ri to­kią sa­vy­bę, kad svo­ris ne tik su­grįž­ta, bet dar jo užau­ga ir pa­pil­ do­mai“, – per­spė­jo pa­ šne­ko­vas.

14


14

antradienis, kovo 5, 2013

sveikata

Ko­dėl se­no­vė­je ne­rei­kė­jo die­tų? 13

Be to, žai­di­mai su ba­ da­vi­mu, pro­fe­so­riaus tei­gi­mu, ga­li pri­­šauk­ti sun­kias li­ gas, pa­vyz­džiui, ano­rek­si­ją ar bu­ li­mi­ją. „Mi­ty­ba – mū­sų gy­vy­bės pa­grin­das, tuo juo­kau­ti ne­ga­li­ma“, – pri­dū­rė pa­šne­ko­vas. Pa­sak pro­fe­so­riaus, stai­ga nu­ mes­ti daug svo­rio ir­gi ne­svei­ka, tai pri­klau­so nuo to, kur ir kiek yra su­si­kau­pu­sių rie­ba­lų. Kai kam nu­ mes­ti 2 kg per mė­ne­sį ga­li su­kel­ ti pro­ble­mų, o kai kas net ne­pa­jus, kad ta­po leng­ves­nis. Esant rim­ tes­nėms kū­no svo­rio pro­ble­moms, pa­ta­ria­ma ne pa­tiems ieš­ko­ti die­tų, bet kon­sul­tuo­tis su spe­cia­lis­tais. Ak­ty­viai ju­dė­ti pri­va­lu

Vis dėl­to yra uni­ver­sa­li tai­syk­ lė no­rin­tie­siems at­si­kra­ty­ti vie­no ki­to ne­rei­ka­lin­go ki­log­ra­mo svo­ rio. „No­ri­te keis­ti di­zai­ną – su­ma­ žin­ki­te mais­to“, – pa­ta­rė mi­ty­bos spe­cia­lis­tas. Jis sa­vo pa­cien­tams pa­ta­ria iki pie­tų ne­val­gy­ti sun­kaus mais­to – ge­riau su­val­gy­ti vai­sių, iš­ger­ti ar­ ba­tos su cit­ri­na. Sun­kus mais­tas iš ry­to, L.Lu­ko­še­vi­čiaus tei­gi­mu, slo­ pi­na. „Virš­ki­ni­mas yra sun­kus dar­ bas, no­ri­si snaus­ti, ta­da rei­kia bū­ ti­nai ger­ti ka­vą“, – paaiš­ki­no jis. So­tes­nį pa­tie­ka­lą pro­fe­so­rius siū­lo val­gy­ti va­ka­re, ta­čiau po­rci­ jos tu­ri bū­ti ma­žes­nės, nei įpras­ta. „Tu­ri bū­ti sai­kas, įvai­ro­vė, mais­ tas tu­ri bū­ti su­ba­lan­suo­tas“, – re­ ziu­ma­vo pro­fe­so­rius. Be to, rei­kia siek­ti, kad bū­tų val­go­mi kuo na­ tū­ra­les­ni mais­to pro­duk­tai. Tie­ sa, na­tū­ra­laus pie­no suau­gu­sie­ siems jis siū­lo ger­ti la­bai sai­kin­gai, o įvai­rius pie­no pro­duk­tus, pa­veik­ tus bio­che­mi­nių pro­ce­sų, pa­vyz­ džiui, varš­kę, rūg­pie­nį pa­ta­ria bū­ ti­nai val­gy­ti. „Taip pat la­bai svar­bu fi­zi­ nis ak­ty­vu­mas. Bent pus­va­lan­ dį kas­dien ar kas ant­rą die­ną rei­ kia pa­si­mankš­tin­ti, ne­svar­bu kur – na­muo­se, lau­ke ar spor­to klu­be. Be ju­dė­ji­mo su­re­gu­liuo­ti kū­no ma­ sės neį­ma­no­ma“, – per­spė­jo L.Lu­ ko­še­vi­čius. Gro­žė­jo­si raus­vais skruos­tais

Ka­dai­se ne­bu­vo jo­kių die­to­lo­gų, ta­ čiau nu­tu­ku­sių žmo­nių ir­gi ne­bu­vo tiek, kiek šiais lai­kais. Su­for­muo­tas gro­žio eta­lo­nas bu­vo nau­din­ges­nis svei­ka­tai, nu­sto­ti mai­tin­tis, kad at­ ro­dy­tum gra­žiai, ko ge­ro, nie­kam ne­bū­tų šo­vę į gal­vą. „Skū­ra, rū­ra ir gu­zi­kai“ – taip se­no­vė­je sa­ky­da­vo lie­tu­viai apie per­ne­lyg lie­sas mo­te­ris. Vie­šo­sios įstai­gos „Ku­li­na­ri­jos pa­vel­do fon­ das“ va­do­vė, is­to­ri­kė et­no­lo­gė Bi­ ru­tė Imb­ra­sie­nė tvir­ti­na, kad per­ ne­lyg su­džiū­vu­sios mo­te­rys bu­vo ga­ran­tuo­tos sen­mer­gės. „Bu­vo lai­ko­ma, kad per­ne­lyg lie­ sas žmo­gus yra ne­svei­kas, ka­muo­ ja­mas ko­kių nors li­gų. Ver­ti­nant to­kias mo­te­ris, bu­vo gal­vo­ja­ma ne tik apie tai, kad jos silp­nes­nės dar­ bus dirb­ti, bet ir apie tai, kad tai ne­pers­pek­ty­vi gi­mi­nės tę­sė­ja. Ne vel­tui sa­ky­da­vo, kad mo­ters žan­ du­kai tu­ri bū­ti raus­vi, kad ji tu­ri

at­ro­dy­ti kaip iš pie­no plau­ku­si“, – liau­dies po­sa­kius pri­mi­nė B.Imb­ ra­sie­nė. Ki­ta ver­tus, et­no­lo­gės tei­gi­mu, anuo­met ne­bu­vo tiek nu­tu­ku­sių, pil­vo­tų žmo­nių kaip da­bar. „Se­ no­vė­je žmo­nės bu­vo ga­na gy­vy­bin­ gi, jud­rūs, ne­pai­sant, kur gy­ve­no: mies­te ar kai­me. Nep­rie­kaiš­tin­gai at­ro­dė ir aukš­tuo­me­nės da­mos. Pri­si­min­ki­me nuo­trau­kas – tar­pu­ ka­rio ponios ne­bu­vo nei per­ka­ru­ sios, nei nu­tu­ku­sios“, – dės­tė pa­ šne­ko­vė. Nor­ma­lios kū­no su­dė­ties pa­ slap­tis – ne die­ta ar mais­to sty­ gius. „Lie­tu­viš­ka vir­tu­vė bu­vo pri­tai­ky­ta bū­ tent gy­ve­nan­tie­ siems Lie­tu­vo­je. Lai­ky­tis die­tų ne­rei­kė­jo. Gy­ ve­ni­mo bū­das, gam­t a ir mi­ty­ba per š i m t ­m e ­ čius bu­vo la­bai nu­glu­ din­t i, tar­p u­ sa­vy­je su­de­rin­ti. Ge­res­n ės die­ tos neį­ma­no­ ma su­ra­šy­ ti“, – ti­ki­no B.Imb­ra­sie­ nė.

Se­no­vė­je žmo­nės bu­vo ga­na gy­vy­bin­ gi, jud­rūs, ne­pai­sant, kur gy­ve­no: mies­ te ar kai­me. Nep­rie­ kaiš­tin­gai at­ro­dė ir aukš­tuo­me­nės da­mos.

leis­ti sau val­gy­ti daug ka­lo­rin­go mais­to. „Jei bu­vo val­go­mas da­ži­nys – tai jo kliū­da­vo la­bai ne­ daug. Gau­sio­je, pa­vyz­ džiui, de­šim­ties as­me­nų šei­mo­ je, da­ži­nio vie­ nam žmo­gui tek­ da­vo vos vie­nas šaukš­tas į ko­šės duo­b u­t ę.

Me­niu nuo­lat ki­to

No­r in­t ie­ siems be di­de­lio var­ go nor­m a­ li­zuo­ti kū­no svo­rį et­no­lo­gė pa­ta­ria su­grįž­ ti prie ka­dai­se bu­vu­sio įpras­to se­zo­ni­nio mai­ti­ ni­mo­si. „Ne­są­mo­ nė lai­ky­tis die­tų, ku­ rios gal­būt net ne­tin­ka tam me­tų lai­kui. Kas iš to, jei pra­dės ba­dau­ti ta­ da, kai, prie­šin­gai, rei­kia kaup­ti?“ – pa­vyz­dį pa­tei­kė pa­šne­ko­vė. B.Imb­ra­s ie­n ė pri­m e­n a, kad nuo se­nų se­no­vės lie­tu­ vių mi­ty­ba bu­vo se­zo­ni­nė. Tai yra šal­tuo­ju me­tu bu­ vo val­go­ma dau­giau vie­nos rū­šies pro­duk­tų, šil­tuo­ju – ki­tos. Be to, žmo­nės są­ži­ nin­gai pa­snin­ka­vo prieš Ka­lė­ das ir prieš Ve­ly­kas – tai bu­vo na­tū­ra­lus or­ga­niz­mo va­ly­mas. Mė­sie­das truk­da­vo ga­na neil­gai – nuo Ka­lė­dų iki Už­ga­vė­nių. „Žie­mą mo­te­rys dau­giau sė­dė­ da­vo – prie ra­te­lių, au­di­mo stak­lių. Vie­nas ki­tas priaug­tas pa­pil­do­mas ki­log­ra­mas iš­tirp­da­vo atė­jus pa­ va­sa­riui, pra­si­dė­jus jud­riems dar­ bams“, – paaiš­ki­no et­no­lo­gė. Be to, pa­bu­dus gam­tai, ki­to ir me­niu: šei­mi­nin­kės ne­pa­tin­gė­da­vo pri­ si­rink­ti pir­mų­jų ža­lu­my­nų pie­tų sta­lui. Tra­di­ci­niai lie­tu­vių pa­ tie­ka­lai dau­ge­liui at­ro­do rie­būs, ap­sun­ki­nan­tys or­ga­niz­mą, nes bū­tent to­kie jie pa­tie­kia­mi vie­ šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­go­ se ar na­muo­se. B.Imb­ra­sie­nė tvir­ti­na, kad tai šių lai­kų pa­da­ri­ nys, o anuo­met ne­bu­vo ga­li­my­bės

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Da­bar vis­kas plau­kia rie­ba­luo­se – anks­čiau to tik­rai ne­bu­vo ir rie­ba­lų nie­kas ne­mai­šė kaip da­bar“, – ti­ki­ no pa­šne­ko­vė. B.Imb­ra­sie­nės ži­nio­mis, anks­ čiau pa­ts gau­siau­sias val­gy­mas bū­da­vo per pus­ry­čius, per pie­tus val­gė tai, kas li­ko nuo pus­ry­čių, o va­ka­rie­nei tek­da­vo ma­žiau­siai. Už­ tek­da­vo pie­niš­kos sriu­bos sam­te­ lio ir vy­rams, ir mo­te­rims. Ta­da ir jo­kia ne­mi­ga ne­kan­kin­da­vo. „Jo­ kiu bū­du nei­da­vo mie­go­ti ne­val­gę, ne­tgi yra po­sa­kis „Ne­val­gęs gul­ si, vel­nią sap­nuo­si“, – ci­ta­vo et­ no­lo­gė. Lai­kas pri­si­leis­ti su­los

Ir anks­čiau žmo­nėms mė­go pa­ska­ nau­ti įvai­res­nių ska­nės­tų, bū­da­vo įvež­ti­nių prie­sko­nių, ta­čiau juos nau­do­jo tik per šven­tes, o kas­dien val­gė tai, kas užau­ga pas mus. Ne­ pai­sant to, kad val­gia­raš­ty­je vy­ra­ vo tai, kas po ran­ka, mais­tas bu­vo įvai­rus. Kiek­vie­nas pro­duk­tas tu­ rė­jo sa­vo lai­ką ir vie­tą. Ma­ža to, rū­pė­jo ir ko­ky­bė. Va­sa­ rą be­veik ne­vi­rė didž­ku­ku­lių, nes tuo­met bul­vės jau bu­vo se­nos, su­ dy­gu­sios. Šei­mi­nin­kės lau­kė, kol užaugs švie­žių bul­vių, tai­gi šis pa­tie­ka­las po žie­mos vėl bū­da­vo ga­mi­na­mas tik ru­de­niop. Va­sa­rą ne­ga­mi­no ir rie­bių keps­nių, val­gė dar­žo­ves, pie­ no pro­duk­tus, ku­rių žie­mą be­veik ne­bū­na. Kiau­ši­ niai la­biau priei­na­mi va­sa­rą, o žie­mą jie ne­bu­vo kas­die­ nis pro­d uk­ tas. Mė­s os val­g y­d a­v o vos ke­l is kar­tus per sa­vai­t ę ir pa­t ie­ka­l ai ne­bu­vo to­ kie gau­sūs kaip da­bar. B. I m b ­r a ­ sie­nė pa­ste­bi, kad mes pa­mir­ šo­m e grū­d i­n es kul­t ū­ras, ko­š es. „Val­go­me im­por­ti­ nius dribs­nius su šal­tu pie­nu, o juk ge­riau val­ gy­ti šil­tą mais­tą. Pa­mir­šo­ me ir na­tū­ra­lias žu­vis, pa­va­ sa­ri­nes žo­les, vie­ti­nes dar­žo­ves, vai­sius, uo­gas. Šei­mi­nin­kės pa­ mir­šo pa­tie­ka­lų įvai­ro­vę“, – šian­ die­nės mi­ty­bos spra­gas var­di­jo et­ no­lo­gė. Pa­va­sa­rį ne­de­rė­tų pa­mirš­ti su­ los, ku­rio­je yra daug mi­ne­ra­lų. Tai pa­ti ge­riau­sia ir svei­kiau­sia prie­ mo­nė or­ga­niz­mui va­ly­ti. Jos lie­ tu­viai iš­ger­da­vo la­bai daug, už­si­ raug­da­vo ir žie­mai, ne­tgi vir­da­vo iš jos sriu­bas ir ko­šes, o iš­ga­ri­nę kle­ vų su­lą, pa­si­ga­min­da­vo na­tū­ra­laus si­ru­po. No­r in­t ie­s iems tuč­t uo­jau, jau šį pa­va­sa­rį, pra­dė­ti keis­ti ne­tin­ ka­mą sa­vo kas­die­nį me­niu, et­no­ lo­gė pa­ta­ria iki Ve­ly­kų pri­si­lai­ ky­t i pa­s nin­ko, val­g y­t i rau­g in­t ų dar­žo­vių, o at­si­ra­dus ža­lu­mai – dil­g ė­l ėms, garš­voms ir ki­toms žo­l ėms, jomis pra­ tur­tin­ti sa­vo me­niu. Vė­liau rei­kia ste­bė­ti, ko­kiems mū­ sų kraš­te augi­n a­m iems pro­ duk­tams atė­jo se­zo­nas, ir bū­tent juos krau­ti į lėkš­tes.

Komentaras

Ai­da Žvirb­lie­nė

Kau­no kli­n i­k ų garst­roen­te­ro­lo­gė, die­to­lo­gė

S

vei­k ai ko­re­g uo­t i sa­vo svo­ rį įma­no­ma tik per il­gą lai­ ką. Trum­p a­l ai­kės pa­va­s a­r i­ nės die­tos re­z ul­ta­tas bus tik lai­k i­nas. Pa­si­tai­ko, kad svo­r is me­ta­ mas ne­ten­kant ne rie­ba­lų, o ma­žė­ jant rau­me­nų ir skys­čių. Svo­r io ma­ž i­ ni­mo pa­g rin­das yra ne tik mi­ty­ba, bet ir svei­kas gy­ve­n i­mo bū­das, fi­z i­n is ak­ ty­v u­mas. La­bai svar­bu ko­k y­biš­kai ir pa­kan­ka­ mai mie­go­ti. Ba­da­vi­mas ir la­bai ma­žo ka­lo­r in­g u­mo die­tos die­to­lo­g i­jo­je ne­ tai­ko­mos. Nus­ta­ty­ta, kad jei suau­gęs žmo­g us per die­ną su­var­tos ma­ž iau nei 800 ki­lo­ka­lo­ri­jų, svo­ris grei­tai nu­ kris, bet grei­tai ir su­g rįš. Įvai­r ios po­ pu­l ia­r ios die­tos daž­nai ne­t u­r i moks­ li­n io pa­g rin­d i­mo, neį­ro­dy­tas jų sau­ gu­mas ir veiks­min­gu­mas, jos nea­ti­tin­ ka fi­zio­lo­gi­nių po­rei­kių. Juo­lab kad tai, kas tin­ka vie­nam žmo­gui, ga­li vi­siš­kai ne­tik­ti ki­tam. Ba­dau­jant at­si­ran­da va­ di­na­ma­sis ląs­te­l i­n is al­k is, dėl to vė­ liau žmo­g us priau­ga dau­g iau svo­r io, nei tu­rė­jo prieš tai. Apsk­ri­tai ba­da­vi­mas iš­ba­lan­suo­ja or­ ga­n iz­mo fi­z io­lo­g i­ją. No­r in­t ie­ji mes­t i svo­r į ga­l i pra­dė­t i ra­šy­t i mi­ty­bos die­ no­raš­tį. Juk nu­tu­kę žmo­nės daž­nai sa­ ko, kad la­bai ma­žai val­go, bet su­ra­šius vis­ką ant la­po paaiš­kė­ja, kad jie var­to­ ja įvai­rius be­ver­čius gė­ri­mus, ka­lo­rin­ gus už­kan­d žius. Bet koks į bur­ną įdė­ tas kąs­nis tu­ri ka­lo­ri­jų. Nu­tu­ki­mas – ne tik es­te­ti­nė pro­ble­ma. Kai KMI tam­pa di­des­nis nei 30, di­dė­ja ri­z i­ka su­si­rgti įvai­r io­m is li­go­m is. Kai mes siū­lo­me die­tą, pir­m iau­sia išaiš­ ki­na­me, kad vi­si pri­va­lo val­g y­t i pus­ ry­čius, pie­t us ir va­ka­r ie­nę, gal­būt ir prieš­pie­č ius bei pa­va­ka­r ius. Ki­t aip ta­riant, be­si­lai­kan­tie­ji nu­sta­ty­tos die­ tos tu­r i ne­nus­to­t i mai­t in­t is, val­g y­t i daž­nai, kaip vi­si svei­ki žmo­nės, ta­čiau po­rci­jos tu­r i bū­t i ne­d i­de­lės. Pa­v yz­ džiui, pie­tums rei­k ia rink­tis ar­ba sriu­ bą, ar­ba ant­rą pa­tie­ka­lą. Jų abie­jų daž­ niau­siai yra per daug, sai­k in­g u­mas, re­g u­l ia­r u­mas ir yra svei­kos mi­ty­bos prin­ci­pai, ku­rio tu­rė­tų lai­ky­tis ir ne­tu­ rin­tie­ji ant­svo­rio. Taip pat svar­bu ne­p a­m irš­t i var­to­ ti skys­čių. Ne­sis­kai­to ka­va, juo­do­ji ir ža­l io­ji ar­ba­tos, nes jos kaip tik ša­l i­na van­de­n į iš or­ga­n iz­mo. Prieš val­gant ge­r iau­sia pir­ma nu­mal­šin­t i troš­k u­l į, nes daž­nai bū­na su­si­mai­šęs po­jū­t is, ar no­ri­si ger­ti, ar val­gy­t i. Tai­g i rei­kė­t ų bū­t i są­ž i­n in­g iems pa­ tiems sau, tu­rė­t i rea­l ius tiks­lus ir ži­ no­t i, kad re­z ul­ta­tai pa­si­ma­t ys po ge­ ro pus­me­čio. Jei nuo vie­no pa­va­sa­rio iki ki­to pa­va­sa­rio žiū­rė­si, ką val­gai, ne­ per­si­val­g y­si, ne­bus ir pa­pil­do­mų ki­ log­ra­mų. Tie, kas šo­k i­nės nuo vie­nos die­tos prie ki­tos, ne­nu­mes svo­rio, bet dar dau­giau priaugs, jaus psi­cho­lo­gi­nį dis­kom­for­tą. Ne­rei­k ia pul­ti į ki­tą kraš­ tu­ti­nu­mą – steng­tis su­lie­sė­ti iki ma­ne­ ke­nės fi­g ū­ros. Kai nor­ma­laus svo­r io žmo­nės no­r i vis la­biau liek­nė­t i, ga­l i kil­ti val­gy­mo su­tri­k i­mų, ky­la pa­vo­jus su­si­rgti ner­vi­ne ano­rek­si­ja ar bu­li­mi­ ja. Daž­nai tai pra­si­de­da paaug­lys­tė­je ir už­si­tę­sia. No­rin­tie­siems pro­fe­sio­na­lių pa­ta­r i­mų ar­ba tu­r in­t ie­siems rim­tes­ nių svo­r io pro­ble­mų rei­k ia kreip­t is į spe­cia­lis­tus.


15

antradienis, kovo 5, 2013

sveikata sveikata.diena.lt/lt/naujienos

Re­tų­jų li­gų die­na – be sie­nų Kas­met pa­sku­ti­nę va­sa­rio die­ną mi­ni­ ma Re­tų­jų li­gų die­ na – tai vi­suo­me­nės są­mo­nin­gu­mo ska­ ti­ni­mo ak­ci­ja. Pag­ rin­di­nis tiks­las – ska­tin­ti žmo­nių su­pra­ti­mą apie re­ tą­sias li­gas ir jų įta­ ką ser­gan­čių­jų gy­ ve­ni­mui. Re­tų­jų li­gų die­na yra at­vi­ra vi­ siems.

„„Postūmis: pas­ta­rai­siais me­tais svar­bių lai­mė­ji­mų pa­siek­ta plė­to­jant

tarp­tau­ti­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą kli­ni­ki­nių ir moks­li­nių ty­ri­mų sri­ty­je.

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Prof. dr. Al­gir­das Ut­kus Lie­tu­vos žmo­gaus ge­ne­t i­kos drau­g i­jos pir­m i­n in­kas

Kuo dau­giau, tuo ge­riau

Ak­ci­ja ren­giant Re­tų­jų li­gų die­ną sie­kia­ma at­kreip­ti vi­suo­me­nės ir įsta­ty­mų lei­dė­jų dė­me­sį. Pri­si­dė­ ti ga­li vi­si: pa­cien­tai ir jų šei­mos, pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jos, gy­dy­to­jai, vais­tų kū­rė­jai, moks­li­nin­kai, vi­ suo­me­nės svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos – kuo dau­giau, tuo ge­riau! Nuo 2008-ųjų, kai EU­ROR­DIS ir Na­cio­na­li­nių al­jan­sų ta­ry­ba pra­dė­ jo mi­nė­ti Re­tų­jų li­gų die­ną, jo­je da­ ly­va­vo šim­tai tūks­tan­čių žmo­nių, bu­vo su­reng­ta tūks­tan­čiai ren­gi­ nių vi­sa­me pa­sau­ly­je. Jie su­lau­kė vi­suo­me­nės ir ži­niask­lai­dos dė­ me­sio. Die­nai mi­nė­ti sim­bo­liš­kai pa­si­ rink­ta re­ta da­ta ka­len­do­riu­je – va­ sa­rio 29-oji. Šios die­nos po­li­ti­nė įta­ka ta, kad ji pa­dė­jo keis­ti re­tų­ jų li­gų na­cio­na­li­nius pla­nus ke­lio­ se ša­ly­se, at­krei­pė dė­me­sį į pa­cien­ tų in­te­re­sus. Ak­ci­ja, ku­ri pra­si­dė­jo Eu­ro­po­ je, ta­po tarp­tau­ti­niu įvy­kiu, kai į ją 2009 m. įsi­trau­kė JAV, o praė­ ju­siais me­tais ak­ci­jo­je jau da­ly­va­ vo 63 ša­lys. Kas yra re­to­sios li­gos

Pir­mą kar­tą ter­mi­ną „re­to­sios li­ gos“ 1978 m. pa­var­to­jo ame­ri­kie­ čių moks­li­nin­kas Nei­las A.Holtz­ ma­nas, ku­ris straips­ny­je ter­mi­ną „re­to­sios li­gos“ var­to­jo ap­ra­šant pa­vel­di­mas me­džia­gų apy­kai­tos li­gas. Eu­ro­po­je li­ga ar su­tri­ki­mas yra lai­ko­mi re­tais, kai ser­ga ma­žiau nei vie­nas žmo­gus iš 2000. Di­džio­ji da­lis li­gų yra dar re­tes­nės. Aps­kai­čiuo­ta, kad tik Eu­ro­po­je ir JAV apie 60 mln. žmo­nių ga­li sirg­ ti vie­na iš 6 000–8 000 šiuo me­tu eg­zis­tuo­jan­čių re­tų­jų li­gų. Lie­tu­vo­je re­tą­ja li­ga ser­gan­čių ga­lė­tų bū­ti apie 150 000. Di­džio­ ji da­lis šių li­gų yra ge­ne­ti­nės, lė­ti­ nės ir se­ki­nan­čios li­gos. Pu­sę ser­ gan­čių­jų re­to­sio­mis li­go­mis su­da­ro vai­kai.

Trūks­ta tin­ka­mos po­li­ti­kos

Moks­lo ži­nių ir in­for­ma­ci­jos apie re­tą­sias li­gas sto­ka daž­nai pail­gi­na diag­no­zės nu­sta­ty­mo lai­ką. Tin­ka­mos vi­suo­me­nės svei­ka­tos po­li­ti­kos trū­ku­mas su­ku­ria ne­ly­ gy­bę ir sun­ku­mų sie­kiant gau­ti rei­kia­mą gy­dy­mą ir prie­žiū­rą. Tai daž­niau­siai pa­si­reiš­kia sun­kia so­ cia­li­ne ir eko­no­mi­ne naš­ta pa­cien­ tams. Sut­ri­ki­mų įvai­ro­vė ir pa­ly­gin­tii daž­ni simp­to­mai, ku­rie sle­pia re­ tą­sias li­gas, le­mia klai­din­gos diag­ no­zės nu­sta­ty­mą. Ski­ria­si ne tik li­ gų, bet ir pa­cien­tų, ser­gan­čių to­mis pa­čio­mis li­go­mis, simp­to­mai.

Lie­tu­vo­je re­tą­ja li­ ga ser­gan­čių­jų ga­lė­ tų bū­ti apie 150 000. Di­džio­ji da­lis šių li­ gų yra ge­ne­ti­nės, lė­ ti­nės ir se­ki­nan­čios li­gos. Nors re­to­sio­mis li­go­mis ser­gan­ tys žmo­nės ir jų šei­mos su­si­du­ria su sun­ku­mais, kas­dien vyks­ta di­ džiu­lė pa­žan­ga. In­for­ma­ci­jos apie re­tą­sias li­gas sklai­da sie­kia­ma su­ kur­ti tin­ka­mą vi­suo­me­nės svei­ka­ tos po­li­ti­ką. Pa­de­da ga­li­my­bė bend­rau­ti

Pas­ta­rai­siais me­tais svar­bių lai­mė­ ji­mų pa­siek­ta plė­to­jant tarp­tau­ti­ nį bend­ra­dar­bia­vi­mą kli­ni­ki­nių ir moks­li­nių ty­ri­mų sri­ty­je bei da­ li­jan­tis moks­lo ži­nio­mis apie re­ tą­sias li­gas, ir ne tik daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čias. Tai ska­ti­na nau­ jų diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo ga­li­my­ bių plėt­rą. Ga­li­my­bė bend­rau­ti su ki­to­se ša­ly­se gy­ve­nan­čiais ir ta pa­čia li­ga ser­gan­čiais žmo­nė­mis pa­de­da ne tik ras­ti pro­ble­mų spren­di­mo bū­ dus, bet ir tei­kia psi­cho­lo­gi­nę pa­ ra­mą. Ser­gan­tie­ji ne­si­jau­čia vie­ni ir izo­liuo­ti.

Apib­rėž­ti spren­di­mo bū­dai

2008 m. lapk­ri­tį Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK) pa­ren­gė ko­mu­ni­ka­tą re­tų­jų li­ gų te­ma ir api­brė­žė ga­li­mų pro­ble­ mų spren­di­mo prie­mo­nes: 1. La­biau pri­pa­žin­ti re­tą­sias li­ gas ir ge­riau apie jas in­for­muo­ti tiek spe­cia­lis­tus, tiek vi­suo­me­nę. EK, glau­džiai bend­ra­dar­biau­jant su Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO), bus per­žiū­ri­ma Tarp­tau­ti­ nė li­gų kla­si­fi­ka­ci­ja ir už­tik­ri­na­ma, kad re­to­sios li­gos bū­tų tiks­liau ko­ duo­ja­mos ir kla­si­fi­kuo­ja­mos. 2. Rem­ti na­cio­na­li­nes stra­te­gi­jas. EK pa­ren­gė pa­siū­ly­mą Eu­ro­pos Są­ jun­gos ša­lių vy­riau­sy­bėms pa­reng­ ti na­cio­na­li­nes re­tų­jų li­gų gy­dy­mo stra­te­gi­jas ir įsi­pa­rei­go­jo pa­dė­ti jas įgy­ven­din­ti. 3. Bend­ra­dar­biau­ti, koor­di­nuo­ti ir reg­la­men­tuo­ti re­tą­sias li­gas Eu­ ro­pos ly­giu. Siek­da­ma, kad iš­tek­ liai bū­tų veiks­min­gai pa­nau­do­ti, EK Eu­ro­pos Są­jun­gos ly­giu ge­riau koor­di­nuos ir na­cio­na­li­nes stra­te­ gi­jas bei pro­gra­mas, ir Eu­ro­pos Są­ jun­gos pro­gra­mas, su­si­ju­sias su re­ to­sio­mis li­go­mis. Iš­si­verž­ti iš izo­lia­ci­jos

Kiek­vie­nais me­tais Re­tų­jų li­gų die­ na tu­ri konk­re­čią te­mą. Šie­met Re­ tų­jų li­gų die­nos te­ma – „Re­tos li­ gos ne­tu­ri sie­nų“. Nors ser­gan­tie­ji re­to­sio­mis li­go­ mis žmo­nės ir su­si­du­ria su skir­ tin­go­mis kliū­ti­mis, jie vi­sa­me pa­ sau­ly­je spren­džia tuos pa­čius su konk­re­čia li­ga su­si­ju­sius me­di­ci­ ni­nius, so­cia­li­nius ir eko­no­mi­nius klau­si­mus. Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos po­li­ti­ka, ku­ri pa­si­tvir­ti­na vie­no­se ša­ly­se, tu­rė­tų bū­ti stan­dar­ti­zuo­ta ir tai­ko­ma tarp­tau­ti­niu mas­tu. 2013 m. te­ma pri­me­na mums, kaip svar­bu į re­tą­sias li­gas žvelg­ti iš tarp­tau­ti­nės per­spek­ty­vos. Vi­ sa­me pa­sau­ly­je kal­ba­ma apie ty­ ri­mus, svei­ka­tos ap­sau­gą ir pa­gal­ bą mi­li­jo­nams pa­cien­tų ir jų šei­mų, ku­riems tarp­tau­ti­nis so­li­da­ru­mo tink­las ga­li pa­dė­ti iš­si­verž­ti iš so­ cia­li­nės izo­lia­ci­jos.

Kad dep­re­si­ja bū­tų su lai­min­ga pa­bai­ga Jo­vi­ta Po­vi­liū­nai­tė Apie dep­re­si­ją mū­sų vi­suo­me­ nė­je jau pra­de­da­ma kal­bė­ti – tai vie­na, tai ki­ta žvaigž­du­tė pra­by­ la apie per­gy­ven­tą nau­jų­jų am­žių li­gą. Sirg­da­ma psi­chi­kos li­ga su­ti­ kau ne­ma­žai žmo­nių, be­si­kan­ki­ nan­čių dep­re­si­jos duo­bė­je. Nors dep­re­si­ja yra lai­ko­ma vie­na leng­ viau­sių psi­chi­kos li­gų, aš taip ne­ ma­nau.

No­rė­čiau pa­pa­sa­ko­ti vie­ną man ge­rai ži­no­mą dep­re­si­jos is­to­ri­ją. Ji bai­gė mo­kyk­lą su pa­gy­ri­ mu, įsto­jo į trokš­ta­mą spe­cia­ly­ bę, ta­čiau me­tų pa­bai­go­je pra­ si­dė­jo keis­ti, ne­ma­lo­nūs da­ly­kai – vis­kas ta­po la­bai sun­ku, din­go džiaugs­mas, mo­ty­va­ci­ja mo­ky­ tis. Nie­kam apie tai ne­pa­sa­ko­jo, kol vie­ną die­ną ne­be­pa­jė­gė pa­kil­ ti iš lo­vos. Kol kas dar ne­nu­ma­ nė, kad tai – li­ga ir vis­ką su­ver­tė per­var­gi­mui. Bė­go die­nos, ir nie­ kas ne­si­kei­tė. Sun­ku bu­vo ne tik iš­lip­ti iš lo­vos, bet ir už­si­seg­ti sa­gą. O praus­tis, šu­kuo­tis at­ro­dė vi­siš­ ka be­pras­my­bė. Neat­sa­ky­da­vo į drau­gų ži­nu­tes, skam­bu­čius, at­ si­ri­bo­jo nuo šei­mos. Vi­sas gy­ve­ ni­mas – taš­kas lu­bo­se, į ku­rį ir žiū­rė­da­vo tiek die­ną, tiek nak­tį – pra­si­dė­jo ir ne­mi­ga. Kai pa­ga­liau, ar­ti­mie­siems su­ si­rū­pi­nus, pa­sie­kė gy­dy­to­jus, bu­ vo diag­no­zuo­ta dep­re­si­ja. Nuo ko pra­dė­ti li­pant iš dep­ re­si­jos liū­no? Vi­si pa­ta­ri­mai, kad rei­kia mankš­tin­tis, ei­ti pa­si­vaikš­ čio­ti ar už­siim­ti ma­lo­nia veik­ la, at­ro­dė be­pras­miš­ki ir kė­lė tik pyk­tį. Juk tai – anaip­tol ne tin­ gi­nys­tė, tie­siog vi­siš­kai pa­žeis­ ta va­lia.

„„Patarimas: svar­bu ži­no­ti, kad

iš dep­re­si­jos ga­li­ma iš­si­kaps­ ty­ti. „Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Rei­kia su­vok­ti, kad dep­re­si­ ja yra li­ga. Ir kad ją rei­kia gy­dy­ti. Ne­bi­jo­ti kreip­tis pa­gal­bos. Kar­ tais ga­li pa­dė­ti psi­cho­lo­gas, bet gal­būt rei­kės pa­var­to­ti vais­tų. Svar­bu ži­no­ti: iš dep­re­si­jos ga­li­ ma iš­si­kaps­ty­ti. Štai ir ji, pra­dė­ju­si var­to­ti vais­ tus, pa­si­ju­to ge­riau, ir po aka­de­ mi­nių ato­sto­gų su­grį­žo į moks­lus su nau­jo­mis jė­go­mis. Kai pa­žvel­ gia at­gal ir pri­si­me­na pir­muo­sius simp­to­mus, su­pran­ta, kad tai bu­ vo li­gos pra­džia. Ir kad bu­vo už­ dels­ta. Bu­vo ga­li­ma iš­veng­ti daug ne­ma­lo­nių die­nų, jei bū­tų anks­ čiau kreip­ta­si į psi­chiat­rus. Jei­gu jau­čia­te, kad pra­ran­da­te že­mę po ko­jo­mis, kad jū­sų jaus­ mai vi­siš­kai nea­dek­va­tūs išo­rės si­tua­ci­joms, ne­bi­jo­ki­te kreip­tis į psi­chiat­rą (tai dar ne­reiš­kia, kad ta­po­te be­pro­čiu!). Jau vien ne­mi­ ga yra ženk­las kreip­tis į gy­dy­to­ jus. Ir pa­dė­ki­te sa­vo ar­ti­majam, pa­ste­bė­ję bent ko­kį dep­re­si­jos simp­to­mą. Kad dep­re­si­ja bū­tų su lai­min­ga pa­bai­ga.

Ozonas gamtos dovana Tau ?

Ar žinai, kaip jį panaudoti sveikatai, energijai, sėkmei, grožiui

Susipažink su ozonu iš arti. Ateik į medicinos kliniką „Mirameda“

!

Gydytojo ozonoterapeuto konsultacija – tik 20 Lt!

Registruokitės dabar!

VILNIUS. Savanorių pr. 11A, tel.: 8 (52) 125566, 8 676 07774, vilnius@mirameda.lt, KAUNAS. Vytauto pr. 23, tel.: 8 (37) 333 557, 606 91120, kaunas@mirameda.lt, K • LAIPĖDA. Minijos g. 2, I korpusas, tel.: 8 46 315 111, I-V 8:00–20:00

Pasiūlymas galioja iki kovo 11 d.

Daugiau informacijos www.mirameda.lt


16

Antradienis, kovo 5, 2013

menas ir pramogos

Fran­ko­fo­nai pa­si­tin­ka pa­va Kaip ir vi­sa­me pa­sau­ly­je, Lie­tu­vo­je ko­ vas – Fran­ko­fo­ni­jos mė­nuo, ku­ris šiais me­tais ypa­tin­gas, nes juo pa­žy­mi­mas Ro­be­ro Šu­ma­no cent­ro, įkur­to 1993 m. ko­ vo 6 d. Kau­ne, dvi­de­šimt­me­tis.

En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

Tę­sia tra­di­ci­jas

„Fran­ko­fo­ni­jos mė­ne­sį ren­gia­ me tęs­da­mi Lietuvių–prancūzų drau­gi­jos, įsteig­tos 1923 m. ko­ vo 17 d. ir ku­riai šiais me­tais bū­tų su­ka­kę 90 me­tų, tra­di­ci­jas, – tei­ gė R.Šu­ma­no cent­ro va­do­vė Bi­ru­ tė Strak­šie­nė. – Lie­tu­vos ir Pran­ cū­zi­jos aso­cia­ci­ja, ku­rios būs­ti­nė yra Ro­be­ro Šu­ma­no cent­ras, gar­si­ na Kau­no var­dą ir sklei­džia pran­ cū­zų kul­tū­rą. O kau­nie­čiai yra be ga­lo smal­sūs ir no­riai lan­kan­tys ren­gi­nius pi­lie­čiai.“ Tai­gi Fran­ko­fo­nii­jos mė­nuo – pui­ki ga­li­my­bė čia ir ki­to­se ša­ly­se gy­ve­nan­tiems fran­ko­fo­nams su­si­ tik­ti ren­gi­niuo­se, skir­tuo­se pran­ cū­zų kal­bai, ku­ri vi­sa­me pa­sau­ ly­je jun­gia 200 mln. ja kal­ban­čių žmo­nių ir dar 870 mln. žmo­nių iš 70-ies Tarp­tau­ti­nei fran­ko­fo­ni­jos or­ga­ni­za­ci­jai pri­klau­san­čių ša­lių. „Tra­di­ciš­kai į Fran­ko­fo­ni­jos mė­ ne­sio ati­da­ry­mą mes kvie­čia­me fran­ko­fo­ni­nės ar ki­tos ša­lies am­

Fran­ko­fo­ni­jos Mė­nuo „„ Ko­vo 5 d. (ant­ra­die­nis) 16 val.

Fran­ko­fo­ni­jos mė­ne­s io ati­da­ry­mas Su­s i­t i­k i­m ą pra­dės JE Pe­te­r is Les­ cou­h ier, Bel­g i­j os Ka­r a­lys­tės am­ ba­s a­do­r ius, o Rémi Mos­s iat, Bel­g i­ jos pran­c ū­z ų bend­r uo­me­nės lek­ to­r ius (Wal­lo­n ie-Bru­xel­les In­ter­na­ tio­nal) pri­sta­tys sa­vo vers­tą An­ta­no Ba­ra­naus­ko poe­mą „Anykš­čių ši­le­ lis“ ir kal­bės apie ver­t i­mo, kul­t ū­ros sklai­dos iš­š ū­k ius. Ori­g i­na­lą skai­t ys ak­to­rė Ine­sa Pa­l iu­ly­tė.

ba­sa­do­rių, – ar­tė­jan­čius ren­gi­ nius pri­sta­to B.Strak­šie­nė. – Šiais me­tais sve­čiuo­sis Bel­gi­jos am­ba­ sa­do­rius Pe­te­ris Les­cou­hier. Be­je, jis pri­sta­tys lek­to­rių Re­mi Mos­ siat, ku­ris iš­ver­tė į pran­cū­zų kal­ bą An­ta­no Ba­ra­naus­ko „Anykš­čių ši­le­lį“. Su­si­ti­ki­me „Anykš­čių ši­le­ lio“ iš­trau­kos bus skai­to­mos lie­tu­ vių ir pran­cū­zų kal­bo­mis.“

Ro­be­ro Šu­ma­no cent­ras gar­si­na Kau­no var­dą ir sklei­džia pran­cū­ zų kul­tū­rą. O kau­ nie­čiai yra be ga­ lo smal­sūs ir no­riai lan­kan­tys ren­gi­ nius pi­lie­čiai. Pri­si­mins O.Mi­la­šių

Įdo­mią te­mą Fran­ko­fo­ni­jos die­ noms pa­siū­lė pro­fe­so­rė Vik­to­ri­ja

Bus ver­čia­ma į lie­t u­v ių kal­bą. Ge­d i­m i­no 43, 102 aud.

„„ Ko­vo 7 d. (ket­vir­ta­die­nis) 17.30 val.

Fi­lo­so­fi­ja „„Kvie­ti­mas: R.Šu­ma­no cent­ro va­do­vė B.Strak­šie­nė ža­da tur­tin­gą ren­

gi­nių Fran­ko­fo­ni­jos mė­ne­sį. 

Skrups­ke­ly­tė, ku­ri paaiš­kins, ko­dėl Os­ka­ras Mi­la­šius pa­si­rin­ko bū­tent Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę, o ak­to­rė, išei­ vė iš Pran­cū­zi­jos Ka­ro­li­na Pa­liu­ lis pa­skai­tys O.Mi­la­šiaus poe­zi­jos. Lau­kia ir įdo­mi do­cen­tės Ane­lės But­ku­vie­nės pa­skai­ta apie So­fij­ ą Ty­zen­hau­zai­tę, kaž­ka­da ža­vė­ju­sią Alek­sand­rą I, im­pe­ra­to­rių Na­po­ leo­ną ir iš­te­kė­ju­sią už Pla­te­lių gra­ fo Choi­seul-Gouf ­fi er.

Jono Klėmano nuotr.

„Tu­ri­me du iš­ti­ki­mus Ro­be­ro Šu­ma­no cent­rui Ži­lius: Gil­les Du­ tert­re ir Gil­les Ri­bar­die­re, – džiau­ gia­si B.Strak­šie­nė. – Pir­ma­sis kal­ bės apie Na­po­leo­no ge­ne­ro­lą, gra­fą Liud­vi­ką Pa­cą, o ant­ra­sis sky­rė la­ bai daug lai­ko ieš­ko­da­mas Pa­ry­ žiu­je pa­slap­tin­gų, tu­ris­tams ne­ ži­no­mų, su Pran­cū­zi­jos is­to­ri­ja ir žy­mio­mis as­me­ny­bė­mis su­si­ju­sių kam­pe­lių.“ Int­ri­guo­ja dis­ku­si­jos

Net iš Al­žy­ro at­va­žiuo­ja ra­šy­to­ ja Mais­sa Bey, ku­rios pa­skai­ta bus pa­žy­mi­ma gar­saus ra­šy­to­jo ir fi­ lo­so­fo Al­ber­t’o Ca­mus 100-osios me­ti­nės. O fi­lo­so­fo Pau­lio Ri­coeu­ro 100-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms sa­ vo pa­skai­tą skirs kau­nie­čių pa­mėg­ tas lek­to­rius To­mas So­dei­ka. Ne pir­mą kar­tą Kau­ne sve­čiuo­ sis ir Phi­lip­pe Per­cho­cas, Liu­ve­ no uni­ver­si­te­to ty­rė­jas, Col­le­ge d’Europe kvies­ti­nis pro­fe­so­rius. Nea­be­jo­ja­ma, kad at­vi­ro­je dis­ku­ si­jo­je „Ar rei­kia kri­ti­kuo­ti Eu­ro­pos Są­jun­gą?“, ku­ri vyks KTU Eu­ro­pos ins­ti­tu­te, į šį klau­si­mą bus at­sa­ky­ ta tei­gia­mai. „Fran­ko­fo­ni­nė jau­ni­mo die­ na or­ga­ni­zuo­ja­ma nuo 1998 m., o 2005 m. gi­mė gra­ži tra­di­ci­ja reng­ti Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų univer­ siteto (LSMU) ir Kau­no tech­no­lo­ gi­jos uni­ver­si­te­to (KTU) stu­den­tų kon­fe­ren­ci­jas, pa­ste­bi B.Strak­šie­ nė. Įp­ras­ta, kad LSMU stu­den­tai kon­fe­ren­ci­jos te­mą gvil­de­na pran­ cū­zų kal­ba, o bū­si­mie­ji ver­tė­jai, ruo­šia­mi KTU Hu­ma­ni­ta­ri­nia­me fa­kul­te­te, ver­čia į lie­tu­vių kal­bą. Gvil­de­nant šių me­tų te­mą bus ga­li­ ma su­ži­no­ti, ku­rie No­be­lio pre­mi­ jos lau­rea­tai yra su­si­ję su Lie­tu­va. Na, ir pa­bai­gai, kaip sa­ko pran­ cū­zai, vyš­nia ant tor­to – Fran­ko­ fo­ni­jos mė­ne­sio už­da­ry­mas. „Ja­me at­si­skai­ty­si­me kau­nie­čiams, ką nu­ vei­kė­me per 20 veik­los me­tų Kau­ ne, ir pa­kvie­si­me pa­klau­sy­ti pran­ cū­ziš­kai dai­nuo­jan­čių mo­ki­nių, so­lis­to Min­dau­go Jan­kaus­ko, pa­ si­ro­dan­čio Lie­tu­vos ir Vo­kie­ti­jos sce­no­se“, – į ren­gi­nių sū­ku­rį kvie­ čia įsi­jung­ti B.Strak­šie­nė.

VU pro­fe­so­r iaus dr. To­mo So­dei­kos pa­skai­ta „Sim­bo­l is tei­k ia pe­no mąs­ ty­mui“, skir­ta fi­lo­so­fo Pau­l io Ri­coeu­ ro 100-osioms gi­m i­mo me­t i­nėms. Ge­d i­m i­no g. 43, 102 aud.

„„ Ko­vo 12 d. (ant­ra­die­nis) 17.30 val.

Eu­ro­pos Są­jun­ga Phi­l ip­p e Per­c ho­co, Liu­ve­no uni­ ver­s i­te­to ty­rė­jo, Col­le­ge d’Europe kvies­t i­n io pro­fe­s o­r iaus, nou­vel­leeu­ro­p e.eu sve­t ai­nės įkū­rė­j o, at­v i­ ra pa­skai­ta-dis­k u­si­ja su KTU Eu­ro­ pos ins­t i­t u­to ma­g ist­ran­t ais ir dės­ ty­to­jais „Ar rei­k ia kri­t i­k uo­t i Eu­ro­ pos Są­jun­gą?“ KTU Eu­ro­pos ins­t i­tu­tas, Kęs­t u­čio g. 8

„„ Ko­vo 14 d. (ket­vir­ta­die­nis)

17.30 val. Tu­riz­mas Po­l i­t i­kos moks­lų dak­t a­ro, bu­v u­s io Re­no mies­to kul­t ū­ros, švie­t i­mo ir spor­to ge­ne­ra­l i­n io di­rek­to­r iaus Gil­ les Ri­bar­d ie­re pa­skai­ta „Pa­r y­ž ius: jo pa­slap­t in­g i ir ne­t i­kė­t i kam­pe­l iai“ . Bus ver­čia­ma į lie­t u­v ių kal­bą. Ge­d i­m i­no g. 43, 102 aud.

„„ Ko­vo 18 d. (pir­ma­die­nis) 17.30 val.

Bend­ra is­to­ri­ja Lie­t u­vos ir Lat­v i­j os ži­no­vo Gil­les Du­tert­re pa­skai­ta „Gra­fas Liud­v i­kas Pa­cas – Na­po­leo­no ge­ne­ro­las“. Bus ver­čia­ma į lie­t u­v ių kal­bą. Ge­d i­m i­no g. 43, 102 aud.

„„ Ko­vo 21 d. (ket­vir­ta­die­nis)

Fran­ko­fo­ni­jos jau­ni­mo die­na


17

Antradienis, kovo 5, 2013

menas ir pramogos kaunodiena.lt/naujienos

a­sa­rį

Am­bi­cin­go due­to prem­je­ra

2013

Šian­dien, ko­vo 5-ąją, Vytauto Didžiojo universiteto Teo­lo­gi­jos fa­ kul­te­to Di­džio­jo­je au­lo­je (Gim­na­ zi­jos g. 7) – ma­lo­ni staig­me­na ge­ ros mu­zi­kos ir meist­riš­ko jos at­li­ ki­mo ger­bė­jams.

17 val. LSMU ir KTU stu­d en­t ų kon­fe­ren­c i­ja „Iš Lie­t u­vos ki­lę No­ be­l io pre­m i­j os lau­rea­t ai“ (pranc. ir liet.k.) 18.30 val. VDU pran­c ū­ zų kul­t ū­ros klu­b o or­g a­n i­z uo­j a­ ma fran­ko­fo­n i­n io jau­n i­m o va­ ka­ro­nė, da­ly­vau­j ant VDU ir KTU ERAS­M US pro­g ra­m os stu­d en­ tams iš Pran­c ū­z i­jos. Ge­d i­m i­no g. 43, 102 aud.

„„ Ko­vo 23 d. (šeš­ta­die­nis)

12 val. Ro­b e­ro Šu­m a­no cent­ras ir Lie­ tu­vos uni­ver­s i­te­t ų mo­te­r ų sam­b ū­r is Hu­m a­n i­t a­r i­n ių moks­lų dak­t a­rės do­cen­tės Ane­lės But­k u­v ie­nės pa­ skai­t a „So­f i­ja Ty­zen­hau­z ai­tė-Šua­ zel Guf­j e (Choi­s eul-Gouf­f ier), pir­ mo­ji mo­te­r is ro­ma­n is­tė is­to­r i­nė­j e Lie­t u­vo­j e“. Ge­d i­m i­no g. 43, 102 aud.

„„De­biu­tas: Ug­nė (de­ši­nė­je) ir Aus­tė­ja pir­mą kar­tą kon­cer­tuo­ja kar­tu vie­šai. 

Kon­cer­tą su­rengs tarp­tau­ti­nių kon­kur­sų lau­rea­tės Ug­nė Pet­raus­ kai­tė (al­tas) ir Aus­tė Va­liu­šy­tė (for­ te­pi­jo­nas). Abi mer­gi­nos – ne tik įvai­rių tarp­tau­ti­nių fes­ti­va­lių ir kon­kur­ sų lau­rea­tės, bet ir to­bu­li­no sa­ vo meist­riš­ku­mą gar­sių pro­fe­so­ rių kur­suo­se. Jos kvie­č ia šian­d ien pa­s i­ klau­sy­ti G.Enes­ku, Z.Bru­žai­tės, S.Ko­va­l io­vo, J.Brahm­so ir ki­t ų kom­po­zi­to­rių kū­ri­nių. Kon­cer­to pra­džia –18 val. KD inf.

Ug­nės Pet­raus­kai­tės as­me­ni­nio al­bu­mo nuo­tr.

kryžiažodis Praėjusios savaitės nugalėtojas Stasys ŠPIRKAUSKAS. Teisingi atsakymai: SALVADORAS (pirm.), DRAMBLIAI (antr.), POKEMONAS (treč.), AUTODAFĖ (ketv.), TRAMPLINAS (penkt.).

„„ Ko­vo 25 d. (pir­ma­die­nis)

17.30 val. Pran­c ū­z ų li­te­ra­t ū­ros spe­c ia­ lis­tės pro­fe­s o­rės Vik­to­r i­j os Skrups­ke­ly­tės pa­s kai­t a „Ko­dėl Os­k a­ras Mi­l a­š ius no­rė­j o tu­rė­t i lie­t u­v ių pi­l ie­t y­b ę?“ Mi­l a­š iaus poe­z i­j ą skai­t ys Ca­ro­l i­ ne Pa­l iu­l is. Ge­d i­m i­no g. 43, 102 aud.

„„ Ko­vo 27 d. (tre­čia­die­nis)

17.30 val. „100 me­t ų nuo Al­b ert’o Ca­mus gi­m i­mo“ Al­ž y­ro ra­š y­to­j os Mais­s a Bey pa­ skai­t a „Kiek­v ie­no­j e auš­ro­j e – pir­ ma­s is žmo­g us“, skir­t a A.Ca­mus ju­bi­l ie­jui. Bus ver­č ia­ma į lie­t u­v ių kal­b ą. VDU Hu­ma­n i­t a­r i­n ių moks­lų fa­k ul­te­t as, K.Do­ne­l ai­č io g. 52, 514 aud.

„„ Ba­lan­džio 2 d. (ant­ra­die­nis) 17.30 val.

Sudėtyje esantys citrusiniai bioflavonoidai gali padėti pagerinti vitaminų įsisavinimą. Tik 1 tabletė per dieną!

Šią savaitę laimėkite vitaminus „C-300 Imuno N60“ ir Rachelės Gibson knygą „Gana nevykusių pasimatymų“.

Ką daryti, kad būtum pakviesta į padorų pasimatymą? Adelė Haris nė nenutuokia. Jau kelerius metus jai tenka eiti į nevykusius pasimatymus, lyg būtų prakeikta. Dėl ko gi dar vyrai, su kuriais susitinka, staiga ima elgtis kaip puspročiai? Ar gali būti blogiau? Pasirodo, gali... Adelė sužino, kad subyrėjo jos tobulosios sesers santuoka...

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Mu­z i­k i­n is Fran­ko­fo­n i­j os mė­ne­s io už­d a­r y­m as „Ro­b e­ro Šu­m a­no cent­r ui – 20 me­t ų“ Vaiz­d o ir fo­tog­r a­f i­j ų ata­s kai­t a „Ką mes nu­vei­kė­me per 20 me­ tų“. Pran­c ū­z iš­k ai dai­nuos Kau­no mo­k yk­lų moks­lei­v iai, pran­c ū­z ų kom­p o­z i­to­r ių mu­z i­k ą at­l iks so­l is­ tas Min­d au­gas Jan­k aus­k as (te­no­ ras) ir pia­n is­tė Gra­ž i­na Za­l a­to­r ie­ nė. Ren­g i­ny­j e da­ly­vaus Pran­c ū­ zi­jos am­b a­s a­do­rė JE Ma­r y­s e Ber­ niau ir am­b a­s a­dos dar­buo­to­jai. A.Mic­ke­v i­č iaus g. 37, KTU Au­l a

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, kovo 12 d.


18 2

antradIENIS, kovo 5, 2013

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 18 Paslaugos����������������������������������������� 18, 19 Parduoda� ������������������������������������������������� 19 Perka� ����������������������������������������������������������� 19 Įvairūs� ����������������������������������������������� 19, 20 Keičia� ���������������������������������������������������������� 21 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 21 Pramogos, šventės, laisvalaikis� ��������������������������������������������� 21 Kviečia � ���������������������������������������������� 20, 21 Kviečia mokytis ��������������������������������20 Dingo� ����������������������������������������������������������20 Atsiliepkite!�������������������������������������������� 21 Informuoja� ��������������������������������������������� 21

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Siūlome darbą meistrui, turinčiam 35–55 % darbingumą, mokančiam atlikti elektronikos, mechanikos remonto darbus. Tel. 8 618 00 837.

DARBo skelbimai Siūlo darbą

1081943

Automobilių plovyklai reikalingi darbuotojai (vaikinai ir merginos). Darbas nuolatinis. Būtina patirtis. Tel. 8 606 85 045. 1083338

DARBAS UŽSIENYJE. IŠVYKIMAS KOVO MĖN. ANGLIJOJE: pakavimo darbai fabrike. NORVEGIJOJE: kepyklos, sūrio fabrikai, drabužių, gėlių pakavimas, šiltnamiai. VOKIETIJOJE: dešrelių gamykla, sulčių fabrikas. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys. Tel. 8 699 94 931; karjeros.biuras@gmail.com. 1083052

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas ieško gyvybės draudimo ir paslaugų pardavimo konsultantų. Siūlome lankstų darbo grafiką. Tel. 8 612 98 688. 1081367

Ieškome stogdengio Kaune. Darbo pobūdis: plokščių stogų dengimas prilydomąja danga. Reikalingas automobilis. Tel. 8 640 25 898. 1083372

Ieškome TARPTAUTINIŲ REISŲ VAIRUOTOJŲ. Reikalinga patirtis reisais LT–ES arba ES, CE kategorijos vairuotojo pažymėjimas, skaitmeninė tachografo kortelė. Kreiptis darbo dienomis iki 16 val. tel. 8 699 66 848.

Siuvimo cechui, siuvančiam minkštųjų baldų apmušalus, reikalinga meistrė. Geras atlyginimas. Darbas Dainavos rajone. Tel. 8 673 06 774. 1083665

Siuvyklai Garliavoje reikia kvalifikuotų siuvėjų dirbti viena pamaina ir pameistrio dirbti ne visą darbo dieną. Tel. 8 686 55 793 8-16 val. 1078777

Trikotažo įmonei UAB „T1 Gija” reikalingos mezgėjos (-ai) (darbas pamainomis), sukirpėjos (-ai), siuvėjos (-ai) (darbas viena pamaina). Neturinčius darbo patirties, bet norinčius dirbti – mokome. Teirautis tel. (8 37) 361 872, 8 686 42 663. 1080975

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 1080542

1078270

Jei esi simpatiška! Nori dirbti Graikijoje! Šokti. Konsumacija. Naktiniuose klubuose. Išlaidos apmokamos. Tel. +3069 8143 4650 (Inga), +3069 7568 6534 (Vilma). 1078414

Kauno rajono žemės ūkio bendrovei reikalingi mechanizatorius ir pagalbinis darbininkas. Darbas nuolatinis. Tel. 8 640 27 774. 1083536

Krovininių automobilių servisui reikalingi automobilių šaltkalviai-remontininkai. Būtina bent 2 metų darbo patirtis. Kreiptis darbo dienomis iki 16 val. tel. 8 640 19 861. 1081970

Ledainei-kavinei PC „Savas“ reikalingi BARISTAI ir LEDŲ gamintojai (ledus gaminti apmokome, svarbu kruopštumas, tvarkingumas, baristai – su patirtimi). Tel. 8 672 09 096, e. paštas kepyklele@yahoo.com. 1083685

Papildomas darbas pensininkams, turintiems C arba E kategoriją, maršrutu Kaunas–Sovetskas–Kaunas. Alga – 800 Lt. Tel. 8 686 20 383.

Paslaugos Medikų

1082729

Reikalingas tekintojas įmonėje, dirbančioje hidraulikos srityje. Tel. 8 611 18 185. 1081648

Reikalingi skrajučių platintojai Kauno mieste. Tel. 8 602 24 574. 1083744

Reikalingi vairuotojai, geras atlyginimas, darbas Europoje ir ratais LT–Olandija–LT (E kategorija). Tel. 8 620 77 579. 1080512

Saugos tarnybai reikalingi apsaugos darbuotojai dirbti reagavimo ekipažuose. Darbas pamainomis. Visos socialinės garantijos. Atlyginimas – iki 1900 Lt, atskaičius mokesčius. Kontaktinė informacija: e. paštas apsauga@jungtis.lt; tel. (8 37) 361 354. 1079216

IŠBLAIVINIMAS VISĄ PARĄ. Priklausomybės ligų gydymas. Tel. 8 606 91 150. 1083901

Moderniu echoskopu atliekami kraujotakos ir įvairių organų ultragarsiniai tyrimai. Skydliaukės echoskopijai ir hormonų tyrimams – net 25 proc. nuolaida. Medicinos centras „Neuromeda“, tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromeda.lt. 1082161

Nebrangiai protezuoju dantis. Tel. 777 945, 8 608 15 882. 1081254

1075140

„Ilgą laiką mane kamavo aukštas kraujospūdis, svaigo galva, tino kojos, mėtė į šalis. Ištyrus organizmą GLOBAL DIAGNOSTICS aparatu, man buvo paskirtas VITALFELD terapijų kursas. Jau po kelių apsilankymų sumažėjo kraujospūdis, pasijutau daug stipresnė, akivaizdžiai sumažėjo kojų tinimas“, – pasakojo Lidija K. iš Marijampolės (54 m.). DĖMESIO! Su „Camelia“ kortele taikoma 20 % nuolaida „Global Diagnostics“ organizmo ištyrimui ir 10 % nuolaida „Vitalfeld“ atstatančiai terapijai. BIOFIRST klinika, Studentų g. 37, Kaunas, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt. 1083845

20 % NUOLAIDA VIENINTELEI LIETUVOJE TRIMATEI PAGRINDINIŲ ORGANŲ IR SISTEMŲ DIAGNOSTIKAI 3D METATRON4025 CLINICAL APARATŪRA. Nustatome ligas esant ankstyvoms jų stadijoms, mikroelementų, mineralų trūkumą, alergenus, psichoemocines būsenas, parenkame vaistus ir sudarome tikslią gydymo bei mitybos programą. „NATURA MUNDA“ biologinės medicinos ir diagnostikos centras, J.Naugardo g. 13, Kauno senamiestis, tel. 8 678 39 202, (8 37) 200 620; www.naturamunda.lt. 1079796

1083399

Reikalinga (-as) valytoja (-as). Darbas nakties metu PC „AKROPOLIS“. Tel. 8 656 20 016.

1083844

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“) teikia visas odontologijos paslaugas. Veido raukšlių šalinimas hialurono injekcijomis. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265.

1081972

Įmonei reikalingi cecho darbininkai: stiklintojai, paruošėjos. Darbas Karmėlavoje. Skambinti tel. 8 670 30 627.

ILGALAIKIS MAKIAŽAS (MIKROPIGMENTACIJA) – tai maža gudrybė, leisianti Jums atrodyti nepriekaištingai 24 valandas per parą! Procedūra atliekama naujausios kartos skaitmeniniu vokišku aparatu „Purebeau Mobile 01“, todėl mikropigmentacija tampa itin švelni ir beveik neskausminga! DĖMESIO! Kovo 8-osios proga antakių ilgalaikiam makiažui taikome 20 % NUOLAIDĄ! BIOFIRST klinika, Studentų g. 37, Kaunas, tel. (8 37) 750 866; www.bioklinika.lt.

Efektyvus ūmaus ir lėtinio skausmo, stuburo, sąnarių ligų gydymas. LAZERIO TERAPIJOS CENTRAS, Šiaurės pr. 77, tel. 8 685 31 848, 385 858, 262 330. www.reameda.lt. 1074044

Ginekologo konsultacijos, smulkios operacijos. Lytiniu keliu plintančių ligų gydymas. Anonimiškumas garantuojamas. Č.Sasnausko g. 56, tel. 731 692. 1074539

Pirmai pasirinktai mezoterapijos procedūrai – net 50 % nuolaida! Ateikite ir išbandykite grožio sugrąžinimo 100 % natūraliais preparatais galią. Modernioji gydomoji mezoterapija Jums padės sustabdyti plaukų slinkimą, išlyginti veido odą, efektyviai sumažinti celiulitą, pašalinti kūno judesius ribojančius randus ir strijas (ypač efektyvu po gimdymo). „NATURA MUNDA“ biologinės medicinos ir diagnostikos centras, J.Naugardo g. 13, Kauno senamiestis, tel. 8 678 39 202, (8 37) 200 620; www.naturamunda.lt. 1079784

1074552

Automobilininkams Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilio apsauga nuo korozijos. Antikorozinis automobilio padengimas „Dinitrol“ medžiagomis. Kėbulo paruošimas, dažymas, suvirinimas. Suteikiame garantiją. Kalvarijos g. 28A, tel. 392 803, 8 698 36 705. 1083262

Automobilių kompiuterinė diagnostika. Taisome visus elektros gedimus, starterius, generatorius, automatines, mechanines dėžes, variklius, važiuoklę. Tel. 8 676 20 355. 1074188

Dujų įranga automobiliams. Kompiuterinė diagnostika. Riešutų g. 30, tel. 8 600 24 966, dirbame I–VI. 1080006

Maisto netoleravimo testas – 20 % nuolaida. Pakeitus mitybą, susireguliuoja svoris, pagerėja bendra savijauta, išnyksta pilvo pūtimas, vidurių užkietėjimas ir t. t. „NATURA MUNDA“ biologinės medicinos ir diagnostikos centras, J.Naugardo g. 13, Kauno senamiestis, tel. 8 678 39 202, (8 37) 200 620; www.naturamunda.lt. 1079799

1083675

Nebrangiai prijungiame skaitmeninę televiziją. Taisome televizorius, garso aparatūrą ir kitus el. prietaisus – su garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 751. 1080764

Buitinės technikos remonto Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 1078570

Atliekame vidaus ir lauko apdailą. Tel. 8 611 40 315. 1068080

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443. 1078201

Šaldytuvų taisymas užsakovo namuose. Tel. 230 762, 8 699 20 896. 1079686

Automatinių skalbyklių (visų rūšių) remontas ir prekyba jomis. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061. 1083464

Skubiai ir nemokamai išveža nenaudojamą buitinę techniką: šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000; www.kaunakiemis. 1082698

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 1081050

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 1081041

Kompiuterininkų

Atlieku visus santechnikos darbus. Garantija. Nuolaidos. Tel. 8 620 40 434, (8 37) 705 609. 1083693

Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, žvirgždo, skaldos, atsijų, juodžemio. Išvežame statybinį laužą. „Bobcat“ paslaugos. Tel. 8 698 07 749. 1078493

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 1083719

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info. 1082015

Betonuojame grindis, ruošiame pagrindus. Klojame visų tipų grindų dangą. Ilgalaikė patirtis. Garantija. Tel. 8 686 44 993, 8 687 24 321. 1074708

Darome pamatus, atliekame mūro, stogų dengimo ir įvairius statybos darbus. Namo su visa išorės apdaila 1 kv. m kaina nuo 1000 Lt. Tel. 8 656 27 767. 1083340

Dažau, glaistau, tapetuoju, dedu laminuotas grindis, apšiltinu pastatus. Tel. 8 601 65 402. 1083192

Atliekame visų kompiuterių programinį ir techninį remontą, lituojame pagrindines plokštes, tiesiame tinklus. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 608 36 336. 1079145

Psichiatro konsultacija, alkoholizmo gydymas, kodavimas, psichoterapija, medikamentai, hipnozė. Blaivinimas. Priklausomybės azartiniams žaidimams gydymas. Č.Sasnausko g. 56. Tel. 731 692.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Remontuoju visas automatines skalbykles. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900.

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 1082610

Taisome nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius. Atnaujiname NAVIGACIJAS. Suteikiame garantiją. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

1080789

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. 1078020

Statybos, remonto

Elektriko paslaugos. Greitas darbas ir kokybė garantuojama. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 609 83 349. 1082225

Glaistome, dažome, tapetuojame, montuojame gipskartonį, klojame laminatą, kalame dailylentes, langokraščių taisymas. Tel. 8 607 66 993. 1082723

GRINDŲ BETONAVIMAS (nuo 1 kv. m iki Jūsų pageidaujamo ploto) – butams, namams, biurams ir t.t. LIEJAME pamatus. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 618 20 971. 1080723

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com. 1072540

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430. 1079879

Atliekame fasado apdailos darbus: klijuojame putą, vatą, armuojame, ruošiame klinkerį, dedame struktūrinį tinką. Išsamesnė informacija tel. 8 645 13 438. 1082962

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162.

Klijuoju visų rūšių plyteles. Tel. 8 678 29 141, e. paštas evaldas95@gmail.com. 1083833

Kokybiškai, nebrangiai remontuoju butus. Glaistau, dažau, tapetuoju, klijuoju parketą, plyteles, montuoju gipskartonį. Tel. 8 614 30 566. 1081712

1083406

Meistro pagalba: santechnika, elektra, apdailos darbai, tvirtinimai ir t.t. Išsikvieskite meistrą tel. 8 618 00 700.

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410.

Metalo gaminiai: laiptai, turėklai, įvairios metalo konstrukcijos. Tel. 341 750, 8 699 15 875, e. p. metalas@zebra.lt.

1079579

1059512

Atlieku dažymo, glaistymo, tapetavimo darbus. Laminato klojimas. Langokraščių užtaisymas. Gipskartonio montavimas. Dailylenčių kalimas. Tel. 8 603 05 316.

Nuomojame ekskavatorius, buldozerius (su vairuotoju). Valome sniegą. Vežame savivarčiu žvyrą, skaldą, sniegą. Įrengiame įvažas. Tel. 8 699 77 162.

1082232

1069345

1083412


193

antraDIENIS, kovo 5, 2013

klasifikuoti skelbimai Kitos

Paslaugos Statybos, remonto Palankiomis kainomis iĹĄnuomojama statybinÄ&#x2014; technika: automobiliniai kranai, automobiliniai bokĹĄteliai, savivarÄ?iai, buldozeriai, mini krautuvai, statybinÄ&#x2014; ÄŻranga. Kreiptis tel. 8 699 35 217. 1078558

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., â&#x20AC;&#x17E;Aujama-creditâ&#x20AC;&#x153;, P.LukĹĄio g. 34.

1080246

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS â&#x20AC;&#x201C; pigiausiai Kaune. VokiĹĄka kokybÄ&#x2014;, garantija 10 metĹł. Tel. 223 200, 8 608 70 099. www.langvila.lt. 1082601

PrivaÄ?iĹł ir daugiabuÄ?iĹł namĹł ĹĄiltinimas polistirenu, akmens vata. Dedame struktĹŤrinÄŻ tinkÄ&#x2026;. Ventiliuojami ekologiĹĄki fasadai. Tel. 8 614 45 953. www.apsiltinime.lt. 1083225

Profesionalus vidaus ir iĹĄorÄ&#x2014;s tinkavimas (kalkiniu ir gipsiniu tinku), naudojame savo arba kliento medĹžiagas. Visiems darbams suteikiame garantijÄ&#x2026;. Tel. 8 685 83 785. 1082777

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atveĹžti medĹžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 1083033

Santechnikas keiÄ?ia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC, vonias, duĹĄo kabinas, gyvatukus, maiĹĄytuvus ir kt. Garantija. Tel. 8 604 95 971. 1083699

Santechnikas keiÄ?ia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienĹł. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 1083646

Santechnikos darbai. MedĹžiagas perkame su didele nuolaida. Darbams suteikiama garantija. UAB Ekstra projektai, SavanoriĹł pr. 287â&#x20AC;&#x201C;316, tel. 8 607 84 480, 332 247. 1079983

Ĺ arvuotos durys butams, namams, laiptinÄ&#x2014;ms. DurĹł remontas. Nuolaidos! GalimybÄ&#x2014; pirkti iĹĄsimokÄ&#x2014;tinai. Tel. 8 604 01 136.

1079853

SienĹł ĹĄiltinimas, uĹžpildant oro tarpÄ&#x2026; termoputomis. 1 kv. m kaina nuo 5 Lt. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 606 43 131.

â&#x20AC;&#x17E;AUJAMAâ&#x20AC;&#x153; VERTÄ&#x2013;JŲ PASLAUGOS

t1-VLĂ?JPH (prie KalnieÄ?iĹł PC), tel. 

â&#x20AC;&#x17E;ABDONOâ&#x20AC;&#x153; kilimĹł ir ĹžaliuziĹł valykla valo kilimus (kliento patalpose arba iĹĄsiveĹžame), minkĹĄtuosius baldus, Ä?iuĹžinius, â&#x20AC;&#x17E;Bauerâ&#x20AC;&#x153; ir kt. patalynÄ&#x2122; sausu ir ĹĄlapiu giluminiu bĹŤdu amerikietiĹĄka ÄŻranga. LangĹł valymas, grindĹł dangos atnaujinimas, patalpĹł tvarkymas po remonto ir visos kitos ĹĄvaros paslaugos. UAB â&#x20AC;&#x17E;ABDONASâ&#x20AC;&#x153; (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Ĺ˝emaiÄ?iĹł g. 31, www.abdonas.lt. 1081054

Aplinkotvarka. MedĹžiĹł, gyvatvoriĹł, tujĹł genÄ&#x2014;jimas. AugalĹł sodinimas, kvalifikuoto sodininko paslaugos. TinklinÄ&#x2014;s ir segmentinÄ&#x2014;s tvoros. Tel. 8 600 92 922.

1083652

parduoda

Parduodamos komercinÄ&#x2014;s paskirties patalpos (600 ir 840 kv. m) ButrimoniĹł g. Tinka gaminti, sandÄ&#x2014;liuoti, logistikai. Kreiptis tel. 8 682 68 375. 1083661

Parduodu 15 arĹł sklypÄ&#x2026; uĹž RingaudĹł, MitkĹŤnĹł kaime (elektra, kelias, iki SenamiesÄ?io 10 km). Tel. 8 656 27 767. 1083347

Paskola be uĹžstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., â&#x20AC;&#x17E;Aujama-creditâ&#x20AC;&#x153;, P.LukĹĄio g. 34. 1080254

Pigiai tvarkau dokumentus namams ir kt. objektams ÄŻteisinti, keiÄ?iu paskirtÄŻ. Rengiu detaliuosius planus. Tel. 8 676 92 771. olegasmas@mail.ru. 1081395

Vieno kambario butÄ&#x2026; PartizanĹł g. (5 a. blokinio namo I a., b. pl. 29 kv. m, didelis balkonas). MaĹži mokesÄ?iai. Be tarpininkĹł. Tel. 8 656 79 880. 1079296

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone TreÄ?iÄ&#x2026; dalÄŻ namo MeteliĹł g. (b. p. 156, gyv. pl. 86 kv. m, 1,4 a ĹžemÄ&#x2014;s, apĹĄiltintas, garaĹžas 2 automobiliams, dalis rĹŤsio, ĹĄildymas dujomis). Tel. 8 687 79 361. 1084134

Parduodamas visiĹĄkai ÄŻrengtas 2 aukĹĄtĹł, 214 kv. m ploto, su mansarda gyvenamasis namas Kaune, Ĺ ventupÄ&#x2014;s g. 9 a ĹžemÄ&#x2014;s, visos komunikacijos. Kaina 430 000 Lt. Tel. 8 616 41 755. 1079008

Nekilnojamasis turtas kitose vietose 1 kambario butÄ&#x2026; Veisiejuose, Ateities g. (39 kv. m, trijĹł aukĹĄtĹł namo III a., su baldais, geros bĹŤklÄ&#x2014;s). Tel. 8 684 38 226. 1082575

Prie ÄŻvaĹžiavimo ÄŻ PalangÄ&#x2026; statomam kempingui reikalingas kompanionas â&#x20AC;&#x201C; statybos ÄŻmonÄ&#x2014;. Tel. 8 687 13 957.

BuitinÄ&#x2014; technika Defektuota, naudota, nauja buitinÄ&#x2014; technika. VirtuvÄ&#x2014;s ÄŻrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328.

150 a ĹžemÄ&#x2014;s sklypÄ&#x2026; (80 x 180 m) Ilgakiemyje, Garliavos apyl. Greta nauji namai. Gera vieta namui ir verslui. Kaina 50 000 Lt. Tel. 8 684 38 226.

Nauja, nukainota buitinÄ&#x2014; technika (skalbyklÄ&#x2014;s, orkaitÄ&#x2014;s ir kt). AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt.

1075118

1075163

1071741

1082567

1082437

20 a namĹł valdos sklypÄ&#x2026; JurginĹł g., Ringauduose (yra detalusis planas, trifazÄ&#x2014; elektra, arti dujos, galimybÄ&#x2014; prijungti kanalizacijÄ&#x2026;, sklypÄ&#x2026; galima dalyti). Tel. 8 652 76 432. 1081375

Maisto prekÄ&#x2014;s Parduodu bulves, morkas, burokÄ&#x2014;lius, svogĹŤnus, ĹĄvieĹžius ir raugintus kopĹŤstus, raugintus agurkus. Pristatau ÄŻ vietÄ&#x2026;, iĹĄraĹĄau dokumentus. Tel. 545 842, 8 685 81 393. 1069673

Kitos prekÄ&#x2014;s

20 kv. m naujai pastatytÄ&#x2026; prekybos kioskÄ&#x2026; be vandens Ĺ ilainiĹł turgavietÄ&#x2014;je, Ĺ˝emaiÄ?iĹł pl. 66, Kaune. Yra galimybÄ&#x2014; IĹ SINUOMOTI ÄŻvairaus ploto patalpas. Tel. 8 686 36 028 darbo dienomis 8â&#x20AC;&#x201C;16 val.

Aleksote, KalvarijĹł g. 7, prekiaujame Ä&#x2026;Ĺžuolo, juodalksnio ir miĹĄriĹł pjuvenĹł briketais. Taip pat durpiĹł briketais. AtveĹžame. Tel. 8 683 54 559.

1079788

1080320

8,5 a namĹł valdos sklypÄ&#x2026; Rokeliuose (naujas kvartalas, elektros dÄ&#x2014;ĹžutÄ&#x2014;, privaĹžiavimo kelias). Tel. 8 676 22 944.

AtveĹĄime geros kokybÄ&#x2014;s baltarusiĹĄkĹł durpiĹł briketĹł ir akmens angliĹł. Tel. 8 683 13 463.

1083102

1077479

AtveŞame įvairių skaldytų malkų, atraiŞų, berŞinių sausų trinkelių. Pristatymas nemokamas. Tel. 8 673 06 327.

1083703

ATSKIRÄ&#x201E; butÄ&#x2026; su Ĺžeme SargÄ&#x2014;nuose, RadviliĹĄkio g. (3/3 a., mĹŤrinis, b. pl. 76 kv. m, dalinÄ&#x2014; apdaila, 18 cm apĹĄiltintas). Tel. 302 537, 8 659 79 940.

Tapetuotojas (darbĹĄtus ir sÄ&#x2026;Ĺžiningas) glaisto, daĹžo sienas, lubas. Deda laminatÄ&#x2026; ir t.t. Pataria. Padeda nupirkti medĹžiagas. Tel. 8 677 03 739.

DnB bĹŤstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar iĹĄnuomoti savo nekilnojamÄ&#x2026;jÄŻ turtÄ&#x2026;. Tel. 8 676 22 040, e. paĹĄtas darius.daugela@dnbbustas.lt.

1083526

SienĹł ĹĄiltinimas, uĹžpildant oro tarpÄ&#x2026; termoputomis. 1 kv. m kaina nuo 5 Lt. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 674 44 496. 1083524

Ĺ iltiname sienas, stogus ir grindis uĹžpildant oro tarpus ekovata ir termoputa. 1 kv. m kaina 7â&#x20AC;&#x201C;10 Lt. Tel. 8 698 47 767.

1074868

VokiĹĄki plastikiniai langai, ĹĄarvuotos durys. BalkonĹł stiklinimas. LangĹł remontas. Tel. 8 688 87 055, 8 687 82 361.

1078907

VoniĹł restauravimo lyderiai. Patirtis 16 m. Stipriausia Lietuvoje GREENEKO danga su akmeniu ir keramika. www.restauruok.lt. Tel. (8 37) 440 201, 8 671 88 575. 1077372

1083103

1058053

Du namĹł valdos sklypus â&#x20AC;&#x201C; 14 ir 15 arĹł â&#x20AC;&#x201C; M.KrupaviÄ?iaus g., Kaune. Arba keiÄ?iu ÄŻ butÄ&#x2026;. Tel. 8 670 46 111. 1082565

DviejĹł kambariĹł butÄ&#x2026; SargÄ&#x2014;nuose (b. p. 51,81 kv. m, su autonominiu ĹĄildymu, yra garaĹžas). Tel. 8 610 07 242.

1078789

Naujos statybos kotedĹžÄ&#x2026; ir 2, 3 kambariĹł butus NoreikiĹĄkÄ&#x2014;se. DalinÄ&#x2014; apdaila, visos komunikacijos. Patogus susisiekimas. Tel. 8 656 47 866. 1083608

Vidaus ÄŻrangos PLISUOTOS Ĺ˝ALIUZÄ&#x2013;S, RITININÄ&#x2013;S uĹžuolaidos, ROMANETÄ&#x2013;S â&#x20AC;&#x201C; UAB â&#x20AC;&#x17E;Eurivilaâ&#x20AC;&#x153;. K.DonelaiÄ?io g. 33, tel. 423 333. www.eurivila.lt.

1081102

BaldĹžiĹł Greitai, kokybiĹĄkai remontuojame minkĹĄtuosius baldus. KeiÄ?iame dizainÄ&#x2026;. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienĹł. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 1082571

VirtuvÄ&#x2014;s, svetainÄ&#x2014;s, biuro, miegamojo, vonios, spintĹł ir kitĹł kietĹłjĹł baldĹł gamyba. Garantija, iĹĄsimokÄ&#x2014;tinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 1074641

Padedame parduoti JĹŤsĹł butÄ&#x2026;, namÄ&#x2026;, sodÄ&#x2026;, ĹžemÄ&#x2014;s sklypÄ&#x2026; ir sutvarkyti visus dokumentus. Firma â&#x20AC;&#x17E;Aujamaâ&#x20AC;&#x153;, P.LukĹĄio g. 34, tel. 412 960 (d. d. 9â&#x20AC;&#x201C;18 val.). 1080086

PadÄ&#x2014;siu nupirkti, parduoti butÄ&#x2026;, namÄ&#x2026;, garaĹžÄ&#x2026;, patalpas, sodÄ&#x2026;, sodybÄ&#x2026;, sklypÄ&#x2026;, miĹĄkÄ&#x2026;. Tel. 8 606 62 622, 333 888. 1081771

Parduodamas 15,8 a sklypas Kaune (elektra, nuotekĹł tinklai, namĹł valda). 1 a â&#x20AC;&#x201C; 3890 Lt. Tel. 8 655 55 644. 1083165

Parduodamas 3 kambariĹł butas Ringauduose (plytinis namas, II a., geras remontas, ekonominis ĹĄildymas). Kaina sutartinÄ&#x2014;. Tel. 8 685 70 060. 1083427

BendrovÄ&#x2014; perka ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio paskirties ĹžemÄ&#x2122; visoje Lietuvoje. Tel. 8 618 05 112.

1070604

Brangiai juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł metalĹł lauĹžÄ&#x2026;: aliuminÄŻ, varÄŻ, ĹžalvarÄŻ, akumuliatorius. IĹĄsiveĹžame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

Parduodu malkas (trinkelÄ&#x2014;mis, skaldytas) ir atraiĹžas iĹĄ lentpjĹŤvÄ&#x2014;s. Tel. 8 614 95 487.

1080015

1074926

1075488

Pigiausios malkos â&#x20AC;&#x201C; nuo 450 Lt (7 m): sausas Ä&#x2026;Ĺžuolas, uosis, berĹžas, juodalksnis. PjuvenĹł briketai. AtraiĹžos maiĹĄuose. Tel. 8 610 67 001, 8 698 37 233. 1081561

Brangiai perkame juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł METALŲ LAUĹ˝Ä&#x201E;, elektros variklius, akumuliatorius. IĹĄsiveĹžame patys. IĹĄveĹžame senus automobilius. S.LozoraiÄ?io g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 1081128

Perka â&#x20AC;&#x17E;Metrampaâ&#x20AC;&#x153; brangiai perka juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł metalĹł lauĹžÄ&#x2026;, automobilius. Moka iĹĄ karto, iĹĄsiveĹža. Ĺ venÄ?ioniĹł g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681; www.metrampa.lt. 1074575

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł metalĹł lauĹžÄ&#x2026;, akumuliatorius, senus automobilius. IĹĄraĹĄome utilizavimo paĹžymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Iâ&#x20AC;&#x201C;V nuo 9 iki 17.30 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1077427

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali bĹŤti seni, po avarijos, nevaĹžiuojantys. Atsiskaitome iĹĄ karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1077430

Brangiai perku miĹĄkÄ&#x2026; (su Ĺžeme arba iĹĄsikirsti). Atsiskaitau iĹĄ karto. MiĹĄkaveĹžio paslaugos. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255. 1074107

IeĹĄkau pirkti arba nuomotis butÄ&#x2026;, namÄ&#x2026; Kaune ar ĹĄalia Kauno. Domina ÄŻvairĹŤs pasiĹŤlymai. Martynas, tel. 8 657 53 810. 1069071

Perka arba iĹĄsinuomoja ĹžemÄ&#x2122; visoje Lietuvoje. Gali bĹŤti: apleista, su miĹĄku, su bendraturÄ?iais, iĹĄnuomota. Sutvarko dokumentus, atsiskaito iĹĄ karto. Tel. 8 671 08 059. 1082343

PERKAME MIĹ KÄ&#x201E;. Tel. 8 602 31 516.

1077806

AtveĹžame malkĹł miĹĄkaveĹžiu. Malkos trinkelÄ&#x2014;mis. Brangiai perkame miĹĄkÄ&#x2026;. Tel. 8 618 28 211. 1078949

BerĹžo, uosio, Ä&#x2026;Ĺžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999.

1078959

Malkas â&#x20AC;&#x201C; lapuoÄ?iĹł, supjautas ir suskaldytas. Sausos. Turime ir atraiŞų. AtveĹžame nemokamai. Tel. 8 621 44 130. 1078883

Malkas (berĹžas, 3 m), kaina sutartinÄ&#x2014;. AtveĹžimas, iĹĄkrovimas nemokamai. Tel. 8 611 38 939. 1080862

Malkos pigiau. Supjautos trinkelÄ&#x2014;mis arba skaldytos. AtveĹžame ir maĹžais kiekiais. Tel. 8 631 33 736. 1081830

NebrangĹŤs baltarusiĹĄki durpiĹł briketai (sufasuoti didmaiĹĄiuose po 500 kg) ir pjuvenĹł briketai. AtveĹžame nemokamai. Tel. 8 600 79 065. 974211

Parduodamas 360 kv. m (12 x 30 m) ploto arkinis angaras. Kaunas, Kalvarijos g. 7. Tel. 298 591, 8 698 88 757.

1072497

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauĹžÄ&#x2026;, el. variklius, nichromÄ&#x2026;. BirĹželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444.

1080462

Parduodame pigiai geras malkas. Tel. 8 603 93 477. 1083206

Perku butÄ&#x2026;, namÄ&#x2026;, sodÄ&#x2026;, ĹžemÄ&#x2014;s sklypÄ&#x2026;, gali bĹŤti ÄŻkeistas, apleistas, su skolomis. SiĹŤlyti ÄŻvairius variantus. â&#x20AC;&#x17E;Aujamaâ&#x20AC;&#x153;, tel. 311 208 (d.d. 9â&#x20AC;&#x201C;18 val.).

1080106

1064410

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauĹžÄ&#x2026;, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalÄ&#x2026;. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496. 1064344

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauĹžÄ&#x2026;, el. variklius, senus automobilius. VeiveriĹł g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259. 1064475

Skubiai perkame ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio paskirties ĹžemÄ&#x2122; (be planeliĹł, be dokumentĹł). Tel. 8 673 19 696. 1080348

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, iĹĄsiveĹžame maĹžus kiekius. Be poilsio dienĹł. Atsiskaitome iĹĄ karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 1083919

VAZ, â&#x20AC;&#x17E;MoskviÄ?â&#x20AC;&#x153;, GAZ ir kitus importinius automobilius, kÄ&#x2014;bulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724. 1074949

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauĹžÄ&#x2026;, el. variklius, senus automobilius. VokieÄ?iĹł g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384.

1064279

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauĹžÄ&#x2026;, el. variklius. IĹĄsiveĹžame metalÄ&#x2026;. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 1064603

Vieno arba dviejĹł kambariĹł butÄ&#x2026; Dainavoje, Eiguliuose, Ĺ ilainiuose arba Ĺ˝aliakalnyje (gali bĹŤti bendrabutyje). Tel. 8 600 27 072, 8 609 96 655. Nebrangiai pirksiu namÄ&#x2026; Kaune ar Kauno r. Gali bĹŤti ir dalis namo arba kotedĹžas. Tel. 395 004, 8 614 21 023. TvarkingÄ&#x2026; trijĹł arba keturiĹł kambariĹł butÄ&#x2026; Kaune. SiĹŤlyti ÄŻvairius variantus. Tel. 8 676 22 955, 8 614 23 050.

1083101

Akumuliatorius, spalvotĹłjĹł, juodĹłjĹł metalĹł ir nerĹŤdijanÄ?io plieno lauĹžÄ&#x2026;, elektros variklius, nichromÄ&#x2026;. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 601 17 935. 1064211

AlavÄ&#x2026;, nichromÄ&#x2026;, nerĹŤdijantÄŻ ir instrumentinÄŻ plienÄ&#x2026;, elektros variklius, generatorius, starterius ir ÄŻvairius metalus. Tel. 8 610 22 688. 1064147

AutomobiliĹł supirkimo ÄŻmonÄ&#x2014; perka visĹł markiĹł automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615 87 008. 1080333

Automobilius (senus, surĹŤdijusius, su defektais, nevaĹžiuojanÄ?ius) ir kÄ&#x2014;bulus. Atsiskaito iĹĄ karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663. 1075659

BALTIC METAL, UAB â&#x20AC;&#x201C; aukĹĄtomis kainomis neribotais kiekiais perka juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł metalĹł lauĹžÄ&#x2026;. Atsiskaitome iĹĄ karto. Kreiptis R.Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8 37) 215 092, 8 698 55 553. 1074734

1080751

Parduodame Ä&#x2026;Ĺžuolines, uosines, berĹžines, juodalksnio malkas (rÄ&#x2026;stais, trinkelÄ&#x2014;mis, skaldytas). Perkame miĹĄkÄ&#x2026; visoje Lietuvoje. Tel. 8 675 55 671

1065552

Perkame ĹžemÄ&#x2014;s ĹŤkio paskirties ĹžemÄ&#x2122;: miĹĄkus ir kitÄ&#x2026; nekilnojamÄ&#x2026;jÄŻ turtÄ&#x2026;. Gali bĹŤti areĹĄtuoti. Tel. 8 659 40 213.

1081915

1 k. butÄ&#x2026; Ĺ ilainiuose, monolitiniame name (12/10 a., bendr. pl. 37 kv. m, su balkonu, vidinis, saulÄ&#x2014;ta pusÄ&#x2014;, tvarkingas, rakinama laiptinÄ&#x2014;). Tel. 8 676 63 692.

2 k. butÄ&#x2026; Dainavoje (44 kv. m, 5/1 a., vidinis, ĹĄiltas, maĹži mokesÄ?iai, reikia remontuoti, graĹži aplinka). Kaina 69 900 Lt. Yra ir dar vienas butas. Tel. 8 678 00 678.

Parduodu malkas â&#x20AC;&#x17E;iĹĄ pirmĹł rankĹłâ&#x20AC;&#x153;. AtveĹžu miĹĄkaveĹžiu. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255.

Brangiai perka juodĹłjĹł ir spalvotĹłjĹł METALŲ LAUĹ˝Ä&#x201E;, elektros variklius, akumuliatorius. IĹĄsiveĹža patys. IĹĄveĹža senus automobilius. VandĹžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 1081152

ÄŽvairĹŤs Nuomoja 2 kambariĹł bute PaĹĄilÄ&#x2014;s g. nuomojamas kambarys (kartu gyvena buto ĹĄeimininkÄ&#x2014;). Galimas buto pirkimas. Tel. 8 687 13 957. 1081905

3 k. butÄ&#x2026; Taikos pr., Dainavoje, â&#x20AC;&#x17E;BermudĹł trikampyjeâ&#x20AC;&#x153; (5 a. plytinio namo 4 a., kambariai 17, 12, 10 kv. m, 2 balkonai, su baldais ir buitine technika). Kaina 550 Lt + mokesÄ?iai. Tel. 8 698 86 009. 1083289

Nuomojami kambariai (2 val., parai ir ilgiau) Dujotiekio g. Tel. 8 657 60 707. 1056288

Nukelta ÄŻ 20 p.


20 2

antradIENIS, kovo 5, 2013

klasifikuoti skelbimai Įvairūs

kviečia

Gabenimai Baldų, pianinų perkraustymo (krauname, montuojame), krovinių gabenimo paslaugos. Tel. 8 650 12 579, 740 666. 1073309

Nuolat vežame įvairias siuntas į Norvegiją, Švediją. Numatomas reisas iš LT kovo 12–14 d. Tel. 8 606 47 765; www. siuntosinorvegija.lt. 1081336

Paskolos

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. 1080214

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960. 1080167

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 1080146

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 1080126

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas. 1081181

Kiti 2013 m. kovo 1 d. įmonės savininko sprendimu Nr. 01/01-03-2013 IĮ „Adrida“ (įmonės kodas 300539488, PVM kodas LT100002356816, buveinės adresas Rotušės aikštė 4–9, Kaunas, įregistruota 2006 02 20, reg. Nr. 088281, VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registras, Kauno filialas) pertvarkoma į UAB „Adrida“. Nauja įmonės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė tęs pertvarkomos įmonės veiklą ir perima visas pertvarkomos įmonės teises ir pareigas nuo naujų įmonės duomenų ir jos įstatų įregistravimo VĮ Registrų centre dienos. Susipažinti su įmonės pertvarkymo dokumentais ir dėl papildomos informacijos kreiptis nauju įmonės buveinės adresu: Eglyno 78, LT-76216 Šiauliai. Tel. 8 673 24 908, e. paštas adrijuss@gmail.com.

Kviečia mokytis dingo Kovo 3 d., sekmadienį, iš kiemo Vytėnuose (Kaune) išbėgo ir dingo 1,5 m. australų aviganių kalytė (ženklinta, ilgo plauko, juodos spalvos, krūtinė ir pėdutės baltos, snukutis ir kojos rudos). Mačiusius ar priglaudusius prašom paskambinti. ATSILYGINSIME! Tel. 8 686 39 477.

1083913

12–18 m. moksleives kviečia mokytis siūti ir kurti drabužių kolekcijas. Užsiėmimai – II ir V nuo 15 val. Kauno moksleivių techninės kūrybos centre, A.Mickevičiaus g. 2. Tel. (8 37) 323 506, 8 652 76 151.

1083098

Kursai: masažo, kosmetikų-vizažistų, kirpėjų, manikiūro-pedikiūro, floristikos, buhalterių, darbo kompiuteriu. www.kursaikaune.lt, tel. 8 652 09 313, Gedimino g. 33–4.

1079713

AB „Swedbank“ LT 39 7300 0100 0226 4304

1083529

Nuo 2013 m. kovo 4 d. iki rugpjūčio 31 d. reorganizuojama Kauno rajono biudžetinė įstaiga Garliavos kultūros centras (kodas 300097618, adresas Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., Liepų g. 17), prijungiant jį prie Kauno rajono Garliavos sporto centro (kodas 302664871, adresas Kauno r. sav., Garliavos sen., Garliavos m., Vasario 16-osios g. 8). Duomenys apie reorganizuojamas įstaigas kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Kauno filiale. Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriuje galima susipažinti su įstaigų reorganizavimo sąlygomis ir buhalteriniais dokumentais. Informacija tel. (8 37) 330 932. 1083938

Pranešame, kad likviduojama UAB „Fata morgana“ (įmonės kodas 133670728, buveinė Kauno m. sav., Kauno m., Tymo g. 16, registras – VĮ Registrų centras Kauno ).

1081477

SK E L B I M

AI

M SKELBI

Užpildę ir išsikirpę šį kvitą, jūs galite užsisakyti skelbimus į „Kauno dieną“ bet kuriame „Kauno spaudos“ kioske

AKCIJA

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR

1 SKELBIMĄ!

AI

Kauno diena


21 3

antraDIENIS, kovo 5, 2013

klasifikuoti skelbimai Karščiausi kelionių pasiūlymai

Pramogos, šventės, laisvalaikis Pramogos Balandžio 17 d. 19 val. Kauno sporto halėje – POPULIARIAUSIOS VISŲ LAIKŲ DAINOS. Kviečiame atvykti ir pasiklausyti šlageriais tapusių dainų, kurias su meile atliks visų mūsų mylimi atlikėjai EDMUNDAS KUČINSKAS, VITALIJA KATUNSKYTĖ, RYTIS CICINAS, RADŽI, VYTAUTAS ŠIŠKAUSKAS, ARVYDAS VILČINSKAS. Vakarą veda humoro grupė AMBROZIJA. Bilietai: bilietai.lt, www.atmkompanija.lt. Informacija tel. 8 672 62 322.

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“ Padovanokite savo vaikams tikras – linksmas ir įsimenamas – moksleivių atostogas laive! Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt 3 dienų minikruizas Ryga–STokholmas VAIKAI – VAIKAMS Tėveliai, seneliai, krikštatėviai! Artėja moksleivių atostogos!

Kruizo kaina nuo 105 Lt (asm.) Daugiau informacijos www.krantas.lt

UAB „MŪSŲ ODISĖJA“

M.Valančiaus g. 19 (darbo laikas 8–21 val.) Tel. 207 879, 8 698 03 091 E. p. info@turinfo.lt www.musuodiseja.lt

1083947

Kovo 22–29 dienomis dainuokite, šokite ir žaiskite laive su populiariais vaikų šokių ir dainų ansambliais. Suaugusiųjų taip pat laukia pramogos ir tikrai nebus nuobodu – laive Jūsų lauks didysis šou su karštais ir emocionaliais menininkais iš Kubos ir Afrikos!

Keičia

Kovo 9 d. viešbutyje „Vanagupė“ – Lietuvos talentų finalininko Jurijaus Veklenko „Tribute to James Blant & Bruno Mars“ koncertas, skirtas specialiai moterims jų šventės proga! Bilieto kaina 40 Lt (asmeniui). Į kainą įskaičiuota: koncertas, taurė vyno su užkandžiu. Daugiau informacijos www.vanagupe.lt. 1074411

Šokiai

1083082

Atsiliekite! Kovo 3-iosios naktį Sukilėlių pr. dingo automobilis „Seat Ibiza“, valst. Nr. CFV 519. Tel. 8 698 32 716. Už suteiktą informaciją atsilyginsiu. 1083718

informuoja Sportinių šokių klubas „Gintarėliai“ kviečia norinčiuosius išmokti šokti į naujas grupes: vaikų (nuo 6–7 m.) sportinių šokių; suaugusiųjų pramoginių šokių pradedantiesiems. Repeticijos vyks antradieniais ir ketvirtadieniais, pradžia kovo 7 d. Kauno technikos kolegijos didžiojoje salėje, Tvirtovės al. 35, Kaune. Daugiau informacijos tel. 8 612 54 053, e. paštu orestas@daliadance.lt. Ateikite, pažiūrėkite, pabandykite – Jums tikrai patiks! 1079385

Kovo 9 d. – „Vilnius su Silva Rerum“, 69 Lt. K.Sabaliauskaitės romanas „Silva Rerum“, „Žaislų muziejus“, Katedros požemiai. Kovo 16 d. – „Lenkijos pilys ir...“, 332 Lt. Vilko guolis, Gierložo giria, Šv.Lipkos bažnyčios ir vienuolyno ansamblis, Malborko pilis. Kovo 23 d. – „Zanavykų krašto fiesta“, 85 Lt. V.Grybo memorialinis muziejus, sėmenų aliejaus gamybos paslaptys ir degustacija, Zyplių dvaras.

Keičiu dviejų kambarių butą Rokuose (5/5 a., b. pl. 51 kv. m, kapitalinis remontas) į žemės sklypą namui statyti arba parduodu. Siūlyti visus variantus. Tel. 8 678 01 100.

informuoja ASOCIACIJA „ŠVIESUVA“ UAB „Pir­mas žings­nis“ Rau­dond­va­rio pl. 150, kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je Ko­vo 6 d. 15–17 val. – „DAKTARAS KIŠENĖJE” nuo 100 li­gų. Al­la Ka­ra, pro­vi­zo­rė, far­ma­ ko­lo­gė, Ki­je­vo (Uk­rai­na) Tarp­tau­ti­nės sau­ gaus žmo­ni­jos vys­ty­mo­si aka­de­mi­jos na­rė, ir Zi­nai­da Ar­laus­kie­nė, LSMU. TSŽVA – me­ di­ci­nos tech­no­lo­gi­jų moks­lo ty­ri­mo cen­tras; čia ku­ria­mi ir ga­mi­na­mi nau­jos kar­tos me­di­ci­nos prie­tai­sai. Bus ver­čia­ma į lie­tu­ vių kal­bą. Pa­si­tei­rau­ti tel. 8 699 76 438; www.svie­su­va.lt. Ko­vo 7 d. 16–17.30 val. – dr. Ksa­ve­ra Vaiš­ta­ rie­nė, Lie­tu­vos ve­ge­ta­rų drau­gi­jos pre­zi­den­ tė, Lie­tu­vos svei­kuo­lių są­jun­gos ir Vy­dū­no drau­gi­jos gar­bės na­rė. SVEIKOS MITYBOS PAGRINDAI. Da­nu­tė Kun­čie­nė, „Žo­lin­čių aka­de­mi­jos” pre­zi­den­tė. MITYBA IR PAROS BIORITMAI. KETVIRTI METAI RENGINIAI NEMOKAMI!

M.DOBUŽINSKIO KULTŪROS IR ESTETINIO LAVINIMO CENTRAS V.Krėvės pr. 54, tel. 313 039 Kovo 8 d. 18 val. kviečiame jaunimą, suaugusiuosius ir senjorus į: DIZAINO IR DEKORAVIMO MOKYMUS (šilko tapyba, šibori, karštoji batika, erdvinis vilnos vėlimas, stiklo tapyba, papuošalų kūrimas ir kitos įvairios technikos); REALISTINIO PIEŠIMO IR TAPYBOS MOKYMUS (impresionizmo, ekspresionizmo, kubizmo tapyba, akvarelės liejimas, piešimas anglimi, pastele ir akademinis piešimas). Mokymus veda profesionalūs dailininkai. Užsiėmimai nemokami. Informacija ir išankstinė registracija tel. 313 039. NEMOKAMI KURSAI V.Kudirkos biblioteka iki 2014 m. balandžio mėnesio organizuoja nemokamus kompiuterinio raštingumo kursus pažengusiesiems DARBAS KOMPIUTERIU IR INTERNETO GALIMYBĖS. Išankstinė registracija į mokymus tel. (8 37) 222 357 nuo 9 iki 19 val. Papildomos informacijos ieškokite www.kaunas.mvb.lt. Būtini kompiuterinio raštingumo pagrindai.

DĖMESYS SENJORAMS Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (Vytauto pr. 44) tęsia renginių ciklą, skirtą senjorams. Ypač kviečiami ir laukiami senjorai mokytojai. Kadangi į kai kurias veiklas galime priimti ribotą skaičių dalyvių, todėl prašom registruotis iš anksto. Kovo mėnesį vyks: INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 12 d. 12 val. – seminaras „Interneto galimybės”. Lektorius – mokyt. eksp. R.Račiauskas. Būtina išankstinė registracija tel. 324 211. SVEIKATOS KURSAS 6 d. 11 val. – paskaita „Sveikata – atlygis išmintingiems”. Lektorės – A.Sidarienė, R.Kuolienė. Registruotis tel. 324 158. 18 d. 14 val. – paskaita „Sveikas senėjimas ir neurobika”. Lektorė – psichol. R.Vaitkienė (Visuomenės sveikatos centras). Registruotis tel. 200 127. 20 d. 9.30 val. – praktinis renginys „Šiaurietiškas ėjimas”. Instruktorius – L.Rakauskas. Registruotis tel. 324 158. BENDRAKULTŪRINIS KURSAS 13 d. 15 val. – išvyka „Rytietiška dvasia Žaliakalnyje. Liudas Truikys”. Lektorė – gidė S.Grigaliūnienė. Registruotis tel. 324 158, renkamės 14.30 val. Kauno pedagogų kvalifikacijos centro fojė. Visi renginiai nemokami.


22

antradienis, kovo 5, 2013

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

teatras

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimai mamytei, nuoširdžiai užjaučiame KTU Inžinerinio projektavimo katedros meistrą Rimantą Česnavičių, jo šeimą ir artimuosius. Valentiną Kalašnikovą, mirus mamai, skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučia UAB „Kauno švara“ kolektyvas. Darių STASIKONĮ, mirus mylimam tėveliui, skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučia UAB „Kauno švara“ kolektyvas.

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skal­ dele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapa­ viečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldy­ tų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: gaminame įvairius paminklus iš kokybiško suomiško akmens. Liejame pamatus. Tel. 8 648 55 567, (8 37) 334 633, Sa­ vanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt. Užsisakant iki balandžio 1 d. taikoma 15 % nuolaida darbams. 1080604

kviečia Domitės sezoniniu darbu? Domitės darbo ir gyvenimo sąlygomis Europos šalyse? ATEIKITE Į SEZONINIŲ DARBŲ MUGĘ Kovo 6 d., trečiadienį, nuo 9 iki 16 val. mugė vyks Kauno teritorinėje darbo biržoje (E.Ožeškienės g. 37, Kaunas). Sezoninių darbų mugėje dalyvaus Norvegijos darbdaviai, kurie teiks informaciją apie darbo galimybes statybų sektoriuje (betonuotojai, trinkelių klojėjai, staliai, stogdengiai, elektrikai). Mugėje bus skelbiami sezoninio darbo pasiūlymai Vokietijoje (žemės ūkyje, greitojo maitinimo sektoriuje), Švedijoje (braškių rinkėjai, kiti žemės ūkio darbininkai), Norvegijoje (viešbučių ir maitinimo sektoriuose), Nyderlanduose (suvirintojai, IT specialistai, kiti darbuotojai), Italijoje (padavėjai, pramogų organizatoriai/animatoriai, gelbėtojai). Renginyje dalyvaus EURES konsultantai iš: Jungtinės Karalystės, Bulgarijos, Slovėnijos, Nyderlandų, Norvegijos, Švedijos, Graikijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Prancūzijos. EURES konsultantai skaitys pranešimus apie darbo ir gyvenimo sąlygas jų atstovaujamose šalyse bei viso renginio metu teiks individualias konsultacijas apie darbo ir gyvenimo sąlygas, darbo paiešką bei darbdavių pageidavimu vykdys pirminę darbuotojų atranką. Lietuvos EURES konsultantai padės renginio lankytojams, kurių užsienio kalbų žinios nepakankamos. Renginio metu bus sudaryta galimybė užpildyti anketą sezoniniam darbui Danijoje ar Nyderlanduose. KVIEČIAME ATVYKTI! Informacija apie renginį EURES Lietuva interneto svetainėje www.ldb.lt/eures, EURES biuruose, e. paštu eures@ldb.lt.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS

nacionalinis KAuno dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Ko­vo 5 d. 18 val. – An­to­nas Če­cho­vas. PALATA. Vie­nos da­lies spek­tak­lis. Ins­ce­ni­za­ ci­jos au­to­rius ir re­ži­sie­rius Ro­lan­das Kaz­las. Il­go­ji sa­lė. 18.30 val. – J.Mil­ti­nio dra­mos te­at­ras. Le­o­nard Gers­he. LAISVI DRUGELIAI. Dvie­jų da­lių pje­sė. Rež. Dai­nius Kaz­laus­kas. Di­ dþio­ji sce­na. Ko­vo 6 d. 18 val. – An­to­nas Če­cho­vas. PALATA. Vie­nos da­lies spek­tak­lis. Ins­ce­ni­za­ ci­jos au­to­rius ir re­ži­sie­rius Ro­lan­das Kaz­las. Il­go­ji sa­lė. 19 val. – Da­niel Da­nis. GELBĖKIME MEILĘ. Ma­ni­fes­ta­ci­ja. Rež. Ag­nius Jan­ke­vi­čius. Rū­tos sa­lė. Ko­vo 7 d. 18 val. – Gy­tis Pa­de­gi­mas. JAH. Dvie­jų da­lių do­ku­men­ti­nė fan­tas­ma­go­ri­ja. Rež. Gy­tis Pa­de­gi­mas. Rū­tos sa­lė. Ko­vo 8 d. 12 val. – Gy­tis Pa­de­gi­mas. JAH. Dvie­jų da­lių do­ku­men­ti­nė fan­tas­ma­go­ri­ja. Rež. Gy­tis Pa­de­gi­mas. Rū­tos sa­lė. 18.30 val. – Eu­ge­ne Scri­be. PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS. Is­to­ri­nė ko­me­di­ja. Rež. Rai­mun­ das Ba­nio­nis. Di­džio­ji sce­na.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Kovo 6 d. 18 val. – Gaetano Donizet­ ti. LIUČIJA DI LAMERMUR. 3 veiksmų opera. Muzikos vadovas ir dirigentas Julius Geniušas, pastatymo meno vadovė Dalia Ibelhauptaitė, režisierius Gediminas Šeduikis, scenografas ir šviesų dailininkas Andu Dumitrescu. VYRESNIŲJŲ KLASIŲ MOKSLEIVIAMS, STUDENTAMS IR SOCIALIAI REMTINIEMS ASMENIMS TAIKOMA 50 PROC. NUOLAIDA. Kovo 7 d. 18 val. – Imre Kalmanas. GRAFAI­ TĖ MARICA. 3 veiksmų operetė. Režisierius Alexey Stepaniuk (Rusija), dirigentas Jonas Janulevičius, scenografas Frieder Klein (Austrija), kostiumų dailininkė Kotryna Daujotaitė, choreografas David Avdysh (Rusija). Kovo 8 d. 18 val. – NOTRDAMO LEGEN­ DA. PREMJERA. 2 dalių šokio spektaklis. Inscenizacijos autorius ir choreografas Aleksandras Jankauskas, muzika – Antanas Jasenka, Ričardas Kočiantė, dirigentas Jonas Janulevičius, scenografas Artūras Ši­ monis, kostiumų dailininkė Rūta Biliūnaitė, vizualizacija Vladimiras Šerstobojevas.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Kovo 7 d. 18 val. – D.Čepauskaitė. BE GALO ŠVELNI ŽMOGŽUDYSTĖ. Dviejų dalių juodoji komedija. Režisierius S.Rubinovas. Kovo 8 d. 18 val. – F.Rablė. GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS. Užstalė tikriesiems gurma­ nams (N-18). Režisierius S.Rubinovas.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A, www.kaunoleles.lt

55-asis teatro sezonas Ko­vo 5 d. 18 val. – po­ezi­jos ir mu­zi­kos va­ka­ras AŠ PAŽINAU KARALIŲ TAVYJE. Ei­les skai­to ir ro­man­sus dai­nuo­ja ak­to­rius An­ drius Bia­lob­žes­kis. Ko­vo 9 d. 12 val. Va­le­ri­jos ir Sta­sio Rat­ke­ vi­čių lė­lių mu­zie­ju­je – KIŠKIS DRĄSUOLIS, rež. A.Žiu­raus­kas (spek­tak­lis-žai­di­mas, ku­rį pa­de­da kur­ti vai­kai), nuo 3 m. 17 val. – ANDRIAUS KULIKAUSKO nau­jo­jo CD/DVD pri­sta­ty­mo kon­cer­tas VISAS AŠ (BEVEIK). Bi­lie­tai par­duo­da­mi www.bi­lie­tai.lt ir 1 val.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS

M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Kovo 5 d. 19 val. – Mario Fratti. SESUO. Rež. A.Žukauskas. N-16. Kovo 10 d. 12 val. – spek­tak­lis vai­kams. A.Di­ly­tė. KREIVOS DAIKTŲ ISTORIJOS. Rež. Audrius Baniūnas.

TEATRO KLUBAS Vilniaus g. 22, Architektų namai, II aukštas

Kovo 6 d. 19 val. – tragikomedija PJESĖ PRARASTAM BALSUI („Katinėlis ir Paukš­ telis”). Kovo 8 d. 19 val. – I.Pukelytės komedija BRENDŽIO TRIMS. Bilietus platina „Tiketa”.

KAUNO ŠOKIO TEATRAS „AURA“ Ko­vo 11 d. 18.30 val. – PREMJERA. 1863. Chor. F.Fe­her. Na­cio­na­li­nis Kau­no dra­mos te­at­ras, Di­džio­ji sa­lė, Lais­vės al. 71. Bi­lie­tus ga­li­te įsi­gy­ti bi­lie­tai.lt ka­so­se ir va­lan­dą prieš ren­gi­nį.

KAUNO VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS“ Ko­vo 11-osios g. 108. Tel. 313 712

Kovo 6 d. 16 val., 10 d. 12 val. – S.Iva­naus­ kai­tė. PRINCESĖ IR MĖNULIS (ne­iš­gal­vo­ta is­to­ri­ja Džeim­so Ter­be­rio kū­ri­nių mo­ty­vais).

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

DOMINO TEATRAS Kovo 5 d. 18 val. – DAKTARAS. Komedija. Režisierius A.Večerskis. Kovo 7 d. 18 val. – LANGAS Į PARLAMENTĄ. Komedija. Režisierius A.Večerskis. Kovo 9 d. 14 ir 18 val. – SEX GURU. Interak­ tyvus šou. Režisierius S.Uždavinys. VYTAUTAS ŠAPRANAUSKAS Kovo 6 d. 18 val. – JUODOJO HUMORO VAKARAS. OVIDIJUS VYŠNIAUSKAS IR GRUPĖ Kovo 8 d. 18 val. – GYVO GARSO KONCERTAS.

„NYKŠTUKO“ LĖLIŲ TEATRAS Rotušės a. 19, Ryšių istorijos muziejuje

Kovo 10 d. 12 val. – PARŠELIŲ NUOTYKIAI. Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį.

renginiai ROBERO ŠUMANO CENTRAS Gedimino g. 43, 102 aud.

Kovo 5 d. 16 val. – FRANKOFONIJOS MĖNESIO ATIDARYMAS. Susitikimą pradės JE p. Peter LESCOUHIER, Belgijos Karalystės ambasadorius, o Rémi MOSSIAT, Belgijos prancūzų bendruomenės lektorius (Wallo­ nie-Bruxelles International) pristatys savo verstą Antano Baranausko poemą „Anykščių šilelis” ir kalbės apie vertimo, kultūros sklai­ dos iššūkius. Originalą skaitys aktorė Inesa PALIULYTĖ. Bus verčiama į lietuvių kalbą. Kovo 7 d. 17.30 val. – FILOSOFIJA. VU profesoriaus dr. Tomo SODEIKOS paskaita „Simbolis teikia peno mąstymui”, skirta filosofo Paulio RICOEURO 100-osioms gimimo metinėms.

ISTORINĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪRA KAUNE Vil­niaus g. 33, tel. 201 778, www.is­to­ri­nep­re­zi­den­tu­ra.lt

Ko­vo 5 d. 17 val. – Ne­pri­klau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ro, po­li­ti­kos vei­kė­jo, fi­lo­so­fo, pro­fe­ so­riaus Bro­niaus Gen­ze­lio kny­gos „Tau­ti­nės sa­vi­mo­nės iš­li­ki­mas ir bren­di­mas Lie­tu­vos oku­pa­ci­jos są­ly­go­mis” pri­sta­ty­mas-dis­ku­si­ja. Ren­gi­ny­je dis­ku­tuos kny­gos au­to­rius prof. Bro­nius Gen­ze­lis, fi­lo­so­fas, po­li­to­lo­gas dr. Ry­tis Bu­lo­ta, VDU lek­to­rius dr. Kas­ty­tis An­ ta­nai­tis, is­to­ri­jos moks­lų dr. Au­ri­mas Šu­kys.

VDU MENŲ GALERIJA „101“

M.Daukšos g. 34, tel. 220 586, www.pantomimosteatras.lt

Lais­vės al. 53

Ko­vo 9 d. 18 val. – KARŠTAI MYLĖK! Te­at­ri­ nis-mu­zi­ki­nis ko­mik­sas skam­bant fokst­ro­to, tan­go, val­so me­lo­di­joms…

Ko­vo 5 d. 17 val. – gru­pi­nės ta­py­bos pa­ro­dos EUROSTANDARTAI ati­da­ry­mas ir Hum­ber­to Diaz (Ku­ba) per­for­man­sas.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

6 d. 18 val.

KAuno KAMERINIS TEATRAS

8 d. 18 val.

VDU TEOLOGIJOS FAKULTETAS Gimnazijos g. 7, salėje

Didžiosios AULOS muzikos draugijos MUZI­ KOS VAKARAI. Kovo 5 d. 18 val. – Tarptautinių konkursų laureačių Ugnės Petrauskaitės (altas) ir Austėjos Valušytės (fortepijonas) koncertas. Programoje skambės J.Bramso, G.Enescu, D.Milhaud’o, G.Connesson’o, S.Kovaliovo, Z.Bružaitės, F.Latėno kūriniai. Didžiojoje auloje

Kovo 7 d. 18 val. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras pirmąkart pristato filmą (DVD su tekstų knygele, laikytinas doku­ mentiniu) „Uolų medus (Ps 80,17). Sakra­ linės muzikos takais”. Filme pasakojama krikščionių liturginės muzikos istorija nuo ištakų iki nūdienos. Žiūrovas kviečiamas įsiklausyti ir pajusti, kaip XXI a. pradžioje gieda krikščionys (katalikai, stačiatikiai, evangelikai liuteronai) Lietuvoje.

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Put­vins­kio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

Ko­vo 5 d. 18 val. sep­ty­ni skir­tin­gų kar­tų at­ li­kė­jai su­si­tin­ka nau­ja­me pro­jek­te BITLAI SU KANKLĖMIS. Da­ly­vaus: kan­kli­nin­kės Li­na Ži­lins­kai­tė ir As­ta Jon­ku­tė, vo­ka­lis­tai Ste­pas Ja­nuš­ka ir Kęs­tu­tis Zu­ba­vi­čius, pia­nis­tas Mo­tie­jus Ba­za­ras, bo­sis­tas My­ko­las Ba­za­ras ir per­ku­si­nin­kas Ar­vy­das Jof­fė. Kvie­čia­me. Bi­lie­tus ga­li­ma įsi­gy­ti Kau­no me­ni­nin­kų na­mų „Mū­zų sve­tai­nė­je” (I–IV 10–13 val., 14–17 val., V 10–13 val., 14–16 val. ir prieš ren­gi­nį), taip pat vi­so­se TIKETA ka­so­se.

KAUNO AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ CENTRAS Savanorių pr. 206, salėje

Kovo 6 d. 14 val. – literatūros ir muzikos valanda ESU IEVA, ESU MAGDALENA (pagal Aldonos Ruseckaitės novelių ir eilėraščių knygą „Vienišųjų vyninė”). Ją dovanoja Kauno kamerinio teatro aktorė Daiva Škelevaitė ir pianistė Ina Vaičienė. Skiriama Tarptautinei moters dienai.

M. ir K.PETRAUSKŲ LIETUVIŲ MUZIKOS MUZIEJUS K.Pet­raus­ko g. 31

Ko­vo 7 d. 15.30 val. – mu­zi­kos ir po­ezi­jos va­ka­ras LIETUVA, BRANGI TĖVYNE, skir­tas Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai – Ko­vo 11-ajai. Da­ly­vaus Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės Kau­no kli­ni­ kų mo­te­rų cho­ras „Kan­klės”, me­no va­do­vė ir di­ri­gen­tė Aud­ro­nė Mar­cin­ke­vi­čiū­tė, kon­ cert­meis­te­rė As­ta Jur­šie­nė, skai­to­vė Onu­tė Šer­ve­ni­kie­nė. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

MAIRONIO LIETUVIŲ LITERATŪROS MUZIEJUS Rotušės a. 13

Kovo 7 d. 17.30 val. Mansardos salėje – Gintauto Labanausko poezijos knygos „Kris­ lai” sutiktuvės. Dalyvaus knygos autorius, aktoriai Laima Rupšytė-Strazdauskienė, Nerijus Franckevičius, knygos redaktorė Eugenija Vaitkevičiūtė. Renginį ves aktorius Petras Venslovas.

KAUNO KULTŪROS CENTRAS „TAUTOS NAMAI“ Vytauto pr. 79/Kęstučio g. 1

Iki kovo 8 d. fojė prie didžiosios salės – Rū­ tos Barniškytės-Klusienės ir Juozo Ivanaus­ ko darbų paroda „Žiemos peizažai”.

LIETUVOS ŠVIETIMO ISTORIJOS MUZIEJUS Vy­tau­to pr. 52

Iki ko­vo 27 d. vyks­ta Kau­no m. ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tech­no­lo­gi­jos olim­pia­dos da­ly­vių dar­bų pa­ro­da.

kinas „CINAMON“ PLC „Me­ga“ tel. 8 700 70 111

„Gim­ta­die­nis“ (iš­anks­ti­nis se­an­sas) – 7 d. 20.45 val. „Ma­ma“ – iki 7 d. 13.05, 15.15, 17.30, 19.45, 22 val.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS

9 d. 12 val.


23

antradienis, kovo 5, 2013

kas, kur, kada „Ša­lu­ti­nis po­vei­kis“ – iki 7 d. 21.15 val. „Ką iš­da­ri­nė­ja vy­rai“ – iki 7 d. 20.45*, 22.15 val. (*išsk. 7 d.). „Snie­go ka­ra­lie­nė“ 3D – iki 7 d. 10.45, 12.45, 15 val. „Snie­go ka­ra­lie­nė“ – iki 7 d. 12.15, 14.30, 16.25 val.; 6 d. 18 val. „Ne­mir­tin­gų­jų kro­ni­kos: nuo­sta­būs su­tvė­ri­ mai“ – iki 7 d. 12, 18.45 val. „Kie­tas rie­šu­tė­lis. Pui­ki die­na mir­ti“ – iki 7 d. 16.30, 20 val. „Ru­sų nuo­ty­kiai Las Ve­ga­se“ – iki 7 d. 11.30, 18* val. (*išsk. 6 d.). „Va­len­ti­nas vie­nas“ – iki 7 d. 14.15, 17, 18.30, 19.15, 21.30 val. „Ana Ka­re­ni­na“ – iki 7 d. 15.30 val. „Ty­li nak­tis“ – iki 7 d. 13.30 val. „Ral­fas Grio­vė­jas“ (lie­t. k.) – iki 7 d. 10.55 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Ką išdarinėja vyrai“ (premjera, N-18) – iki 7 d. 17, 19, 21.45 val. „Mama“ (premjera, N-13) – iki 7 d. 11.30, 13.45, 16, 18.30, 20.45 val. „Šalutinis poveikis“ (premjera, N-16) – iki 7 d. 14.45, 19.15 (seansas nevyks 7 d.), 21.30 val. „Saugus prieglobstis“ (premjera, N-13) – iki 7 d. 11, 13.30, 16.15, 18.40, 21 val. IŠANKSTINIS SEANSAS. „Hičkokas“ (N-13) – 6 d. 18.15 val. Cosmo Vip seansas. „Pašėlę pirmieji metai“ – 6 d. 17.50 val. LNK KINO STARTAS. „OZAS: didingas ir galingas“ 3D (N-7) – 7 d. 19 val. RADIOCENTRO SEANSAS. „Gimtadienis“ – 7 d. 19.15 val. „Valentinas vienas“ (2 versija, N-16) – iki 7 d. 13, 15.15, 18, 20.30 val. „Kietas riešutėlis. Puiki diena mirti“ (N-13) – iki 7 d. 15.30, 20.15 (seansas nevyks 7 d.) val. „Sniego karalienė“ 3D (liet. k., V) – iki 7 d. 12 (seansas nevyks 5, 6 d.), 14.15, 16.45 val. „Sniego karalienė“ (liet. k., V) – iki 7 d. 10.45 val. „Linkolnas“ (N-13) – iki 7 d. 12.45, 18.15 (seansas nevyks 6 d.), 21.15 val. „Žuviukas Nemo“ 3D (liet. k., V) – iki 7 d. 10.15, 12.30 val. „Aukšta klasė“ (N-13) – iki 7 d. 15.45 val. „Ana Karenina“ (N-13) – iki 7 d. 11.45, 17.30 (seansas nevyks 5–7 d.) val. KITOKIO KINO KLUBAS. „Šokėja tamsoje“ (T) – 5 d. 17.30 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami. Bilieto kaina 7 Lt.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Laisvės al. 54

Ko­vo 5 d. 16 val. (VOKIEČIŲ KINO DIENOS) – Aust­ri­jos trum­pa­met­ra­žiai. 18 val. (VOKIEČIŲ KINO DIENOS) – „Ger­har­das Rich­te­ris ta­po” (do­ku­men­ti­ka, Vo­kie­ti­ja, 2011 m.). 20 val. – „Me­džiok­lė” (dra­ma, 2012 m.). Ko­vo 6 d. 16 val. – „Ta­bu” (dra­ma, Por­ tu­ga­li­ja, Vo­kie­ti­ja, Bra­zi­li­ja, Pran­cū­zi­ja, 2012 m.). 18 val. – „Po­pu­lia­ri mer­gi­na” (ko­me­di­ja, Pran­cū­zi­ja, 2012 m.). 20 val. – „Me­džiok­lė” (dra­ma, 2012 m.). Ko­vo 7 d. 19 val. – KONCERTAS! Ar­vy­do Vil­ čins­ko kon­cer­tas „Į di­de­lį kal­ną”.

M.ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA Nepriklausomybės a. 12

Kovo 5–8 d. „Vokiško kino dienos” lankysis Kaune. Kovo 5 d. 17 val. – Vokietijos kino programos vėliavnešys – geriausiu praėjusių metų vokišku filmu Tarptautiniame Oldenburgo kino festivalyje pripažinta jauno režisieriaus Jano-Olės Gersterio komedija „Oh Boy”. Kovo 6 d. 17 val. – „Sunaikink tėvą” („Das Vaterspiel”). Filmas sukurtas Josefo Haslingerio romano pagrindu. Kovo 8 d. 17 val. – „This ain’t California”. Dokumentiniame filme – 2011-ųjų Berlynas. „This ain’t California” rodo anarchistinės subkultūros intarpą socializmo pasaulyje. Įėjimas su muziejaus bilietu.

TEATRO KLUBAS

6 d. 19 val.

TV programa 6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 „Namelis prerijose“ (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. 12.25 Sportas. Orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas. Orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 „Komisaras Reksas“ (N-7). 19.40 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 21.00 Verslas. Kultūra. 21.10 Sportas. Orai. 21.15, 22.05 Emigrantai. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.15 Pinigų karta. 23.20 Vakaro žinios. Sportas. Orai. 23.35 „Šnipai“ (N-7). 0.35 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“ (7). 6.50 „Tomas ir Džeris“ (2). 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (9) (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! (k). 10.45 Komedija „Deivas“ (JAV, 1993 m.) (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 13.55 „Nerami tarnyba“ (2) (N-7). 15.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.00 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.15 Pasaulis X (N-7). 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 Veiksmo f. „Maksimali rizika“ (JAV, 1996 m.) (N-14). 0.40 „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). 1.35 „4400“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 Diena. 8.00 „Choras“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Gyvenimo kryžkelės. 12.00 Gyvenimas yra gražus. 12.30 „Gormitai“. 13.00 „Ponas Jangas“. 13.30 „Mažylių nuotykiai“ (2). 14.00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 14.30 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (2). 15.00 „Natalija“. 16.00 „Drąsi meilė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 „Simpsonai“. 18.10 Be komentarų. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 Paslapčių namai. 20.30 Prieš srovę. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Tėvynė“. 23.05 „CSI Majamis“. 0.05 „Daktaras Hausas“. 1.05 „Firma“. 1.55 „Liudininkai“. 2.50 „Vilfredas“ (2).

DATOS (kovo 5 d.)

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Tauro ragas (N-7). 8.30 Atsargiai – moterys! 9.00 Mistinės istorijos (N-7) (k). 10.00 „Alibi. Tapatybė“ (N-7). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Mentai“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Laukinis“ (N-7). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Ekstrasensai prieš nusikaltėlius (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Laukinis“ (N-7). 19.25 Atsargiai – moterys! 20.00 Žinios. Verslas. Sportas. Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Juoko kovos (N-7). 21.30 Pasitarkime (N-7). 22.30 S. „Spartakas. Kerštas“ (JAV, 2012 m.). 23.30 Ekstrasensų mūšis (N-7). 0.30 „Laukinis“ (N-7). 1.30–5.59 Bamba (S).

8.00 Tele bim-bam. 8.30 Septynios Kauno dienos. 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Muzikinė teatralizuota programa „Cafe emigrant“. Dalyvauja R.Dambrauskas, N.Narmontaitė, grupė „Vairas“ (k). 13.15 „Šnipai“ (N-7). 14.10 Mūsų miesteliai. Šešuolėliai (2010 m.) (k). 15.00 Posūkiai su Viktoru Gerulaičiu (k). 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 18.15 Durys atsidaro. 18.45 „Lyderiai“ su Andriumi Tapinu. 19.30 Gintarinės batutos meistrai. Saulius Sondeckis. 21.00 „Vilniaus knygų mugė 2013“. Knygos „Žmogus laiko taikinyje“ pristatymas. 22.00 Lietuvos šokių dešimtukas. 23.00 Pasaulio dokumentika. „Tikra istorija. Tėvynės beieškant“ (Suomija, 2008 m.). 23.30 Pasaulio dokumentika. „Tikra istorija. Raudonasis baronas“ (Suomija, 2009 m.). 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 LRT OPUS ORE. Grupės „Golden Parazyth“ koncertas (k). 1.40 Muzikos pasaulio žvaigždės. N.Rimskio-Korsakovo „Ispaniškasis kapričio“.

6.00 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Tavo augintinis. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „Mastrichto policija“ (3). 12.00 „Po pasaulį su Anthony Bourdainu“. 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 „Moterų lyga“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Tarzano nuotykiai“. 17.00 „Mastrichto policija“ (4). 18.00 „Kastlas“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 „Moterų lyga“. 21.35 UEFA čempionų lygos rungtynės. „Borussia Dortmund“–„FC Shakhtar Donetsk“. Tiesioginė transliacija. 23.40 Komedija „Jackass 3D“ (JAV, 2010 m.). 1.40 UEFA čempionų lygos apžvalga. 1.55 „Naša Raša“. 2.45 „6 kadrai“. 3.10 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

9.40 „Andželas ir draugai“. 10.10 Senoji animacija. 10.45 Komiška drama „Be tėčio“ (JAV, 1998 m.). 12.25 Pasaulis tavo lėkštėje. 13.25 „Marija Mersedes“. 14.20 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.15 Gyvenimo kryžkelės. 22.10 Drama „Neištesėti pažadai. Emilės susigrąžinimas“ (JAV, 1993 m.). 0.00 Paslapčių namai.

6.44 TV parduotuvė. 7.00 Reporteris. 7.55 Lietuva tiesiogiai. 8.30 Gyvenimo būdas. 9.30 Šiandien kimba. 10.05 „Kas tu toks?“ 11.00 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 12.00 Reporteris. 12.55 „Išdurtukai“. Humoro laida (N-7). 13.25 TV parduotuvė. 13.55 „Komisaras Megrė“ (N-7). 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 Dok. f. „Vyras ir 20 jo vaikų“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.45 Nuoga tiesa. 19.45 Dok. s. „Moterys, karas ir taika. Bosnija“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 Nuoga tiesa. 22.55 Lietuva tiesiogiai. 23.30 Reporteris. 0.22 Orai. 0.25 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7).

1133 m. gimė Anglijos karalius Henrikas II. 1896 m. gimė kompozitorius, dirigentas Kazimieras Viktoras Banaitis. 1901 m. gimė chorvedys Mykolas Liuberskis. 1902 m. gimė literatūros tyrinėtojas Jonas Grinius. 1918 m. gimė partizanas, Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio (LLKS) Gynybos pajėgų vadas Adolfas Ramanauskas. 1929 m. mirė Šaulių sąjungos steigėjas Vladas Putvys (Putvinskas). 1937 m. Paryžiuje gimė kino režisierius Raimondas Vabalas. 1964 m. gimė prancūzų muzikantas ir dainų autorius, roko grupės „Noir Désir“ lyderis Bertrand’as Cantat. 1970 m. gimė pankroko grupės „Red Hot Chili Perpers“ narys Johnas Frusciante‘as. 1975 m. gimė amerikiečių modelis Niki Taylor. 1976 m. gimė krepšininkas Šarūnas Jasikevičius.

horoskopai 9.00 Žinios (k). 9.20 Komedija „Potiche. Žmonos maištas“ (N-7). 11.00 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“ (k). 11.30 Drama „Hačiko. Šuns istorija“ (N-7). 13.05 Telelaikraštis. 15.50 Romantinė komedija „Suaugusi dukra, arba Tėvo išbandymas“ (N-7). 17.30 Atradimai. 18.00, 21.00 Žinios. Orai. 18.20 Mokomės kartu. 19.00 Pokalbių laida „Susitikimai“. 20.00 Nematomas teatras. 20.30 Automoto. 21.20 Veiksmo komedija „Kurjeris“ (N-7). 23.00 Žinios (k). 23.20 Veiksmo drama „Kova su šešėliu 2. Revanšas“. 1.35 Trileris „Elitinis būrys“.

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Muzika. 9.00 Kitokia Lietuva. 10.00 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzika. 19.00 Kitokia Lietuva (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.

8.00 Komedija „Transamerika“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 9.45 Dok. f. „Apsaugok mus nuo pikto“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 11.35 Kriminalinė drama „Pasikėsinimas į Richardą Nixoną“ (JAV, Meksika, 2004 m.) (N-14). 18.00 Trileris „Uždaras ratas“ (Prancūzija, 2009 m.) (N-14). 19.40 Kriminalinis f. „Diletantas“ (Latvija, 2008 m.) (N-14). 21.00 Komedija „Darvino apdovanojimai“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 22.40 Trileris „Mes valdome naktį“ (JAV, 2007 m.) (N-14).

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 Lietuvos krepšinio lyga. „Šiauliai“–Kauno „Žalgiris“. 15.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Minsk“–Rygos VEF. 16.45 VTB vieningoji krepšinio lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Maskvos srities „Chimki“. 18.30 Automoto. 19.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nymburk“–Kauno „Žalgiris“. 21.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Klaipėdos „Neptūnas“– „Nižnij Novgorod“ . 23.15 Krepšinio pasaulyje.

Avinas (03 21–04 20). Jūsų mintys bei idėjos nesutaps su aplinkinių nuomone. Nebandykite kakta pramušti sienos. Geriau spręskite asmenines problemas. Jautis (04 21–05 20). Emocingumas ir jautrumas turės neigiamos įtakos jūsų veiklai. Galite neteisingai apsispręsti. Geriau piniginę palikite namuose. O šiaip tai įprasta diena. Dvyniai (05 21–06 21). Sėkmingai kuriate planus ir juos įgyvendinate. Palankus laikas suvokti savo mintis bei priimti tinkamus sprendimus. Vėžys (06 22–07 22). Aplinkiniai jums mes iššūkį dėl labai keblaus dalyko. Tai gali tapti kivirčo arba diskusijos priežastimi. Palanki diena ugdyti kantrybę ir patyrinėti savo emocijas. Liūtas (07 23–08 23). Niekuo neišsiskirianti diena. Trūks vaizduotės. Jausitės atitrūkę nuo aplinkinių ir vieniši. Gelbės darbas, geras fizinis krūvis, pasivaikščiojimas, venkite tuščiai leisti laiką. Mergelė (08 24–09 23). Nepalanki diena planuoti savo veiksmus ir spręsti svarbius dalykus, nes bus sunku pasirinkti teisingą kelią. Būsite nepatenkinti dabartiniu gyvenimu. Svarstyklės (09 24–10 23). Svajokite, stebėkite žvaigždes, juk ne taip dažnai pasitaiko tokių galimybių. Gera knyga ar filmas padės atitrūkti nuo realybės. Skorpionas (10 24–11 22). Neigiamai vertinsite savo gyvenimą, o jauni pažįstami nepateisins vilčių. Jūsų vertybės prieštaraus supančiam pasauliui. Neskubėkite reikšti savo nuomonės. Šaulys (11 23–12 21). Esate nusivylę savo karjera. Jūsų nepasitenkinimas gali turėti neigiamos įtakos visai darbo dienai. Pasistenkite būti kantrūs ir pasiruoškite emocijų protrūkiui. Ožiaragis (12 22–01 20). Gali kilti gerų idėjų ir aiškių minčių. Puikus laikas priimti sprendimus ir imtis protinės veiklos. Tik nebūkite paviršutiniški ir pernelyg pasitikintys savimi. Vandenis (01 21–02 19). Atsiras galimybė atskleisti savo geriausius sugebėjimus, ypač socialinėje srityje. Kils abstrakčių idėjų, kuriomis galėsite pasidalyti su aplinkiniais. Žuvys (02 20–03 20). Viską vertinsite ir branginsite, o gyvenimas ir problemų sprendimas teiks malonumą. Neužsnūskite ant laurų ir paskubėkite susitvarkyti visus reikalus.


Orai

Šiandien dieną daugiausia be kritulių, šils iki 1–4 laipsnių aukščiau nulio. Rytoj kritulių nenumatoma. Naktį vyraus 1–6 laipsnių šaltukas, bus slidu. Dieną temperatūra kops iki 3–8 laipsnių šilumos.

Šiandien, kovo 5 d.

+3

+4

Telšiai

+3

Šiauliai

Klaipėda

+2

Panevėžys

+1

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi

64-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 301 diena. Saulė Žuvų ženkle.

Utena

+3

Tauragė

+3

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +12 Berlynas +9 Brazilija +31 Briuselis +16 Dublinas +8 Kairas +23 Keiptaunas +30 Kopenhaga +6

Londonas +13 Madridas +14 Maskva –10 Minskas 0 Niujorkas +6 Oslas +5 Paryžius +17 Pekinas +14

orai kaune šiandien

Praha +6 Ryga +1 Roma +14 Vėjas Sidnėjus +25 2–7 m/s Talinas +1 Tel Avivas +17 Tokijas +13 Varšuva +8

+3

+3

Marijampolė

Vilnius

+3

Alytus

6.59 18.03 11.04 2.36 10.38

Vardai Adrijonas, Giedrė, Klemensas, Liucijus, Olivija, Vydotas, Virgilijus.

Snie­go ata­ka

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

–3

+3

–3

–4

2

–3

+5

–1

–1

3

–1

+4

–2

–5

4

rytoj

poryt

Ja­po­n i­jos šiau­r i­nė­je Ho­kai­do sa­lo­je smar­kus sny­gis praėjusį sa­vait­ga­lį nu­ si­ne­šė aš­tuo­nių žmo­nių gy­vy­bę, tarp jų vie­nos šei­mos, ku­r ių au­to­mo­bi­l is bu­vo už­vers­tas snie­gu. Trys žmo­nės žu­vo ap­si­nuo­d i­ję smal­kė­m is, kai jų au­to­mo­bi­lį už­griu­vo snie­go la­vi­na. 23 me­tų mo­te­ris Ha­ru­na Ki­ta­ga­wa mir­ti­ nai su­ša­lo išė­ju­si ieš­ko­ti pa­gal­bos, kai jos au­to­mo­bi­lis įstri­go ap­snig­ta­me ke­ ly­je. Ki­to­je Ho­kai­do sa­los da­ly­je sa­vait­ ga­lį snie­go pus­ny­se taip pat bu­vo ras­ ti mir­ti­nai su­ša­lę 54 ir 76 me­tų vy­rai. Smar­ki pū­ga su­ne­šė iki dvie­jų met­rų aukš­čio pus­nis. BNS inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

Gė­jų ei­ty­nių ne­to­le­ruo­ja

„Kauno dienos“ skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt

„„Te­ma: per gim­ta­die­nį P.Hil­ton vir­to Ali­sa iš Ste­buk­lų ša­lies. 

photos.posh24.com nuotr.

Audringas P.Hil­ton gim­ta­die­nio va­ka­rė­lis Gar­si auk­si­nio jau­ni­mo at­sto­vė Pa­ris Hil­ton sa­vo na­mus šeš­ta­die­ nį bu­vo pa­ver­tu­si pa­sa­kų ša­li­mi – drau­gams ji su­ren­gė gim­ta­die­nio va­ka­rė­lį „Ali­sos Ste­buk­lų ša­ly­je“ te­ma. Vieš­b u­č ių tink­l o pa­vel­d ė­to­ ja, ku­riai va­sa­rio 17 d. su­ka­ko 32eji, pa­si­da­bi­no Ali­sos kos­tiu­mu, o sa­vo pra­šmat­nų na­mą Los An­ dže­le iš­puo­šė tos te­mos rek­vi­zi­tu, įskai­tant di­džiu­lius gry­bus ir pe­ te­liš­kes. Įžy­mius sa­vo drau­gus ji vai­ši­no šam­pa­nu, ku­rio bu­vo pa­tiek­ta 100 bu­te­lių, sal­du­my­nais ir gim­ta­die­ nio tor­tais, ku­rių vie­nas bu­vo pa­

puoš­tas pa­čios su­kak­tu­vi­nin­kės ir ją fo­tog­ra­fuo­jan­čių ma­žy­čių pa­pa­ ra­cų fi­gū­rė­lė­mis. Kom­pa­ni­ją links­mi­no re­pe­ris Li­ las Way­ne’as ir DJ Ties­to. Tarp sve­ čių bu­vo ek­ra­no žvaigž­dės Chi­na Chow, Ef­re­nas Ra­mi­re­zas ir Jes­se Wood­row, taip pat re­ži­sie­rius Eli Rot­has. P.Hil­ton Twit­ter.com pa­skel­ bė va­ka­rė­lio nuo­trau­kas ir pa­ra­šė: „Taip links­ma! Neį­ti­ki­ma nak­tis! Ge­riau­siai iš vi­sų (pra­leis­tas) lai­ kas!“ E.Rot­has pri­dū­rė: „Lai­min­go gim­ta­die­nio, Pa­ris Hil­ton! Nuos­ta­ biai pra­lei­dau lai­ką. Taip!!!“ WENN-BNS inf.

Ho­mo­sek­sua­lų ei­ty­nėms ne­pri­ta­ ria 62,1 pro­c. Lie­tu­vos gy­ven­to­ jų, ro­do pir­ma­die­nį pa­skelb­ti ap­ klau­sos re­zul­ta­tai. Vyk­dant ty­ri­mą, pa­klau­sus, ar pri­ta­ria va­sa­rą Vil­niu­je pla­nuo­ja­ moms ant­ro­sioms ho­mo­sek­sua­ lų ei­ty­nėms, tei­gia­mai at­sa­kė 15,2 pro­c. res­pon­den­tų, 15,8 pro­c. sa­ kė ne­tu­rį nuo­mo­nės, 5 pro­c. nu­ ro­dė apie ren­gi­nį ne­gir­dė­ję. Sek­s ua­l i­n ių ma­ž u­m ų ei­ty­n ės Vil­n iu­je pla­n uo­ja­m os lie­p os 27 d. Vil­niaus val­džia iš­da­vė lei­di­mą ren­gi­niui Upės gat­vė­je, bet or­ga­ ni­za­to­riai, no­rin­tys žy­giuo­ti Ge­ di­mi­no pro­spek­tu, ap­skun­dė to­ kį spren­di­mą teis­mui. Nau­jie­nų po­rta­lo del­fi.lt skel­ bia­m o­j e ap­k lau­s o­j e gy­ven­to­j ų taip pat klaus­ta, ar jie sa­vo ap­ lin­ko­j e pa­ž įs­ta ho­m o­s ek­s ua­ lių as­me­nų. 11,4 pro­c. pa­tvir­ti­no pa­žįs­tan­tys ho­mo­sek­sua­lų, 12,8 pro­c. pa­si­rin­ko at­sa­ky­mą „tiks­ liai ne­ži­nau, bet įta­riu“, o 71,8 pro­c. tei­gė ne­pa­žįs­tan­tys ho­mo­ sek­sua­lų. Bend­ro­vė „Spin­ter ty­ ri­mai“ sau­sio 17–28 d. ap­klau­sė 1 004 Lie­tu­vos gy­ven­to­jus nuo 18 iki 75 me­tų. BNS inf.

„„Apk­lau­sa: gė­jų ei­ty­nėms ne­pri­

ta­ria 62 pro­c. lie­tu­vių.Ingos Juodytės nuotr.

2013-03-05 Kauno diena