Page 1

Lietuva

5p.

Nau­juo­ju Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­gos pir­mi­nin­ku iš­rink­tas bu­vęs vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras A.Me­lia­nas.

Ekonomika

7p.

Pasaulis

Res­to­ra­nuo­se ir ka­vi­nė­se gy­ven­to­jai ar­bat­pi­ni­gių pa­lie­ka, ta­čiau ki­tų įstai­gų dar­buo­to­jus pa­mirš­ta.

8p.

Žygį per Europą Kauno „Žalgiris“ baigė dviem pergalėmis Malagoje ir Nimburke.

B.Obamai šypsotis teks vis mažiau – JAV veršis diržus.

9p.

Pirmadienis kovo 4, 2013 Nr. 51 (19912) Kaunodiena.lt 2 Lt

Bend­ruo­me­nė ku­ria Ro­tu­šės aikš­tės vi­zi­ją

Bau­dė svai­ga­lų pre­kiau­to­jus Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Al­ko­ho­lio pre­ky­ba nak­ti­mis to­kia pa­klau­si ir pel­nin­ga, kad vers­li­nin­ kus ma­žai gąs­di­na po­li­ci­jos rei­dai ir ski­ria­mos bau­dos. Ta­po bud­res­ni

„Šį ba­rą nu­bau­dė­me praė­ju­sią sa­ vai­tę. Nea­be­jo­ja­me, kad nak­ti­nė pre­ky­ba al­ko­ho­liu iš­si­neš­ti te­be­ vyks­ta ir da­bar. Štai jau at­va­žia­ vo vie­nas au­to­mo­bi­lis“, – po 22 val. at­vy­kus prie neiš­vaiz­daus ba­ ro M.Rio­me­rio gat­vė­je, pa­sa­ko­ jo Kau­no po­li­ci­jos Vie­šo­sios tvar­ kos val­dy­bos Pre­ven­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas Tau­ris Staus­kis. Po­li­ci­ ja sek­ma­die­nio nak­tį va­ži­nė­jo ne­ pa­žy­mė­tu ski­ria­mai­siais ženk­lais au­to­mo­bi­liu.

2

Dienos citata „Kas aš toks „Ro­ju­je“? Na, pa­tek­ti į ro­jų – tai tas pa­ts kaip į sau­sa­kim­šą tro­lei­bu­są“, – sa­ko ak­to­rius Aud­ro­nis Rū­kas. „„Pa­siū­ly­mas: Ro­tu­šės aikš­tės drau­gi­jos at­sto­vai ma­no, kad, ap­ri­bo­jus au­to­mo­bi­lių eis­mą dvie­jo­se kraš­ti­nė­se, aikš­tė bū­tų pa­na­šes­nė į erd­vę, ku­

ri skir­ta pės­tie­siems, lau­ko ka­vi­nės ga­lė­tų veik­ti prie fa­sa­dų, o ne ki­ta­pus gat­vės. 

Kau­no miesto ta­ry­ba nu­spren­dė skir­ti 45 tūkst. li­tų Ro­tu­šės aikš­tės vi­zi­jos kon­kur­ sui or­ga­ni­zuo­ti. Se­na­mies­čio bend­ruo­me­ nė ir ar­chi­tek­tai jau ap­nik­ti min­čių, ko­kią no­rė­tų ma­ty­ti šią mies­to erd­vę, tik nežinia, ar visi jų pasiūlymai bus įgyvendinami. Are­no­je skrai­dė mo­to­cik­lai 

3p.

Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Or­ga­ni­zuo­ti Ro­tu­šės aikš­tės vi­zi­jos ur­ba­nis­ti­nį kon­kur­są ke­ti­na­ma pa­ ves­ti Kau­no ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­ nis­ti­kos eks­per­tų ta­ry­bai (KAUET). „Šis mū­sų su­si­rin­ki­mas skir­tas tam, kad su­sio­rien­tuo­tu­me no­ ruo­se“, – kon­kur­so są­ly­goms ap­

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

tar­ti skir­ta­me po­sė­dy­je pa­tiks­li­ no KAUET na­rys ar­chi­tek­tas Li­nas Tu­lei­kis. Idė­ją, kad to­kio kon­kur­ so ap­skri­tai rei­kia, pa­dik­ta­vo ak­ ty­vūs Se­na­mies­čio įstai­gų at­sto­ vai. Ro­tu­šės aikš­tės drau­gi­ja prieš ke­le­rius me­tus pa­ren­gė Se­na­mies­ čio plėt­ros stra­te­gi­ją, iš­ryš­ki­nan­čią šios svar­bios mies­to erd­vės pro­ble­mas ir po­rei­kius.

2

14p.


2

Pirmadienis, Kovo 4, 2013

miestas

Oro kokybė Kaune 0

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10)

9

50mg/m3

Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0

0,98

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

29

200 mg/m3 Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Bend­ruo­me­nė ku­ria Ro­tu­šės a

„Trans­por­to srau­tai – 1 pa­di­dė­ję, nė­ra nu­ma­ty­tos vie­tos lai­ki­niems pa­sta­tams, su­si­

dė­vė­jo aikš­tės dan­ga, suo­lai, ko­ mu­ni­ka­ci­jos, ne­tin­ka­mo­je vie­to­je sto­vi ne­vei­kian­tis fon­ta­nas, čia au­ ga li­go­ti me­džiai“, – da­lį trū­ku­mų iš­var­di­jo Ro­tu­šės aikš­tės drau­gi­jos na­rys, ro­tu­šės ce­re­mo­ni­meist­ras Kęs­tu­tis Ig­na­ta­vi­čius.

Kęs­tu­tis Ig­na­ta­vi­čius:

Ro­tu­šės aikš­tė – nė­ ra sta­dio­nas, bet ak­ cen­to ji kaž­ko­dėl ne­tu­ri. Rei­kė­tų dau­ giau ka­me­ri­nių, o ne gi­gan­tiš­kų ren­ gi­nių su di­de­lė­mis sce­no­mis.

Stra­te­g i­j o­j e pa­tei­k ia­m i pro­ ble­m ų spren­d i­m o bū­d ai. Siū­l o­ ma at­s i­sa­k y­t i žie­d i­n io Ro­t u­š ės

aikš­t ės ap­va­ž ia­v i­m o. K.Ig­n a­ta­ vi­čiaus tei­gi­mu, au­to­mo­bi­lių eis­ mas ga­lė­tų iš­lik­ti dvie­jo­se aikš­tės kraš­ti­nė­se – tarp M.Va­lan­čiaus ir Alek­so­to gat­vių bei tarp A.Jakš­to ir Mu­zie­jaus gat­vių. Ki­to­se dvie­ jo­se kraš­t i­n ė­se aikš­t ė priar­t ė­t ų prie pat pa­s ta­t ų sie­n ų. Tuo­m et esą erd­vė tap­tų pa­na­šes­nė į tik­ rą aikš­tę. Ma­no­ma, kad aikš­tę pri­va­lu su­ skirs­ty­ti zo­no­mis, nes kol to nė­ra, įvai­rūs sta­ti­niai jo­je at­si­ran­da, kur pa­puo­la. Šią bė­dą, pa­sak K.Ig­na­ ta­vi­čiaus, iš­ryš­ki­no ir pa­mink­lo An­ta­nui Mac­ke­vi­čiui kon­kur­sas. „Ro­tu­šės aikš­tė nė­ra sta­dio­ nas, bet ak­cen­to ji kaž­ko­dėl ne­ tu­ri. Rei­kė­tų dau­giau ka­me­ri­nių, o ne gi­gan­tiš­kų ren­gi­nių su di­de­ lė­mis sce­no­mis“, – įsi­ti­ki­nęs Ro­ tu­šės šei­mi­nin­kas. Jo nuo­mo­ne, aikš­tės cent­re rei­ka­lin­gas trau­kos taš­kas – skulp­tū­ra ar fon­ta­nas, apie ku­rį bur­tų­si žmo­nės, su­ktų­si veiks­mas. Da­bar aikš­tė yra tie­siog erd­vė, ku­rią žmo­nės pe­rei­na. „Hi­po­te­ti­nia­me aikš­tės vi­du­ry­ je sta­to­ma eg­lė, iš­mė­ty­tos lau­ko ka­vi­nių pa­la­pi­nės. Bend­ras vaiz­

„„Sve­čiai: KAUET po­sė­dy­je da­ly­va­vo Se­na­mies­čio įstai­gų at­sto­vai, ku­riems rū­pi, kad ši te­ri­to­ri­ja kles­tė­tų. 

das – komp­li­kuo­tas. Be to, aikš­tė iš vi­sų pu­sių ati­tver­ta nuo pės­čių­ jų srau­tų au­to­mo­bi­lių eis­mu“, – pri­ta­rė Ro­tu­šės aikš­tės drau­gi­jos na­rys dai­li­nin­kas Au­gus­tas Ra­ mo­nas.

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

Eis­mui – at­ski­ras pro­jek­tas

ruk­tū­ros, bet ir kul­tū­ros, lais­va­ lai­kio bei vers­lo as­pek­tus. Ir, ap­ skri­tai, jo nuo­mo­ne, rei­kia gal­vo­ti ne vien apie cent­ri­nės aikš­tės tvar­ ky­mą, bet apie vi­są ne­di­de­lį Kau­ no se­na­mies­tį.

šės aikš­tės kon­kur­sas dar ne šian­dien tu­rė­tų bū­ti skel­bia­mas. Gal ge­riau pra­ dė­ti rea­lius dar­bus eta­pais, tai ne­bū­ti­ nai tu­ri bū­ti vie­nos ran­kos pro­jek­tas.

bo­jant vien Ro­tu­šės aikš­te. Juk Vil­ niaus gat­vė yra tar­si aikš­tės tą­sa, jung­ tis su Nau­ja­mies­čiu.

KAUET po­sė­dy­je ne­sti­go no­rin­ čių kalbėti sve­čių. Se­na­mies­čio drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Ed­mun­das Ko­le­vai­tis at­krei­pė dė­me­sį, kad rei­kia nag­ri­nė­ti ne vien inf­rast­

KAUET na­rių min­tys Jur­gis Bu­čas Sau­go­ji­mas neuž­tik­ri­na nau­do­ji­ mo. Aikš­tė tu­ri bū­ti šiuo­lai­kiš­ka ir vi­siems la­bai ge­rai su­pran­ta­ma. Tai tu­ri bū­ti iš­skir­ti­nė vi­so mies­to vie­ ta, su­pa­ma ar­chi­tek­tū­ri­nio komp­ lek­so.

žmo­nių. Rei­kia Kau­no mas­tu gal­vo­ti, kaip iš­spręs­ti trans­por­to pro­ble­mas. Gal­būt rei­kė­tų tai sie­ti su „Li­tua­ni­cos“ komp­lek­su? Ki­ta ver­tus, aikš­tę ga­li­ ma tie­siog su­tvar­ky­ti naudojantis tu­ ri­mais re­sur­sais, o ne per­tvar­ky­ti.

Jo­li­ta Kan­čie­nė Ne­rin­ga Bla­že­vi­čie­nė Ne­ži­nia, kiek už­truk­tų Se­na­mies­ čio spe­cia­lio­jo pla­no ren­gi­mas, gal jau da­bar ga­li­ma iš­spręs­ti kai ku­rias pro­ble­mas? Svar­bu ne­su­ga­din­ti da­ bar jau­čia­mo Se­na­mies­čio at­si­ga­vi­ mo. Jei už­drau­si­me au­to­mo­bi­liais va­žiuo­ti pro aikš­tę, ga­li ne­be­lik­ti čia

Ro­tu­šės aikš­tės trans­por­to pro­ble­ ma ne­ga­li bū­ti spren­džia­ma at­sie­ tai nuo vi­so Se­na­mies­čio. Da­bar ne­ bent ga­li­ma su­skirs­ty­ti aikš­tę į zo­ nas. Pri­ta­riu, kad ši aikš­tė ne­tin­ka ma­si­niams ren­gi­niams – jau vien dėl to, kad nė­ra ga­li­my­bės pa­skirs­ ty­ti trans­por­to srau­tų.

Aud­rys Ka­ra­lius Se­na­mies­tis yra ta vie­ta, ku­rios ver­tę su­vo­ki per po­ty­rius. Pir­ma rei­kia su­ vok­ti, kas čia ne­ge­rai, ko trūks­ta, ta­da ir kon­kur­sų ne­rei­kės. Koks yra aikš­tės for­ma­tas, te­ma? Ar čia tu­ri vyk­ti alaus šven­tės, ar gal­būt ren­gi­niai la­biau ra­fi­ nuo­tai pub­li­kai? Už­duo­tis yra ne trans­ por­tas ir iš­vaiz­da, o sce­na­ri­jus – kas­die­ nis ir šven­ti­nis. Trans­por­tas yra dvie­jų ke­lio ženk­lų klau­si­mas, ga­li­ma im­ti ir paeks­pe­ri­men­tuo­ti: pa­da­ry­ti ne O for­ mos, o L rai­dės for­mos va­žia­vi­mą. Kar­ tu rei­kia ieš­ko­ti „iko­nų“, ku­rios ga­lė­tų tap­ti Kau­no sim­bo­liais, trau­kos ob­jek­ tais. Ma­nau, ar­chi­tek­tū­ri­nis vi­sos Ro­tu­

Jo­nas Min­ke­vi­čius Sau­lius Juš­kys Ar, pa­nai­ki­nus trans­por­to eis­mą, aikš­ tė ne­nu­mirs? Vis dėl­to, ap­ri­bo­jus au­to­ mo­bi­lių sta­ty­mą prie aikš­tės ir jo­je, ne­ ma­žai lai­mė­tu­me. Neį­si­vaiz­duo­ju Ro­ tu­šės aikš­tės ne­ža­lios – suau­gę me­džiai te­gu to­liau au­ga.

Vy­gin­tas Mer­ke­vi­čius Ma­nau, tu­rė­tų bū­ti skel­bia­mas kon­kur­ sas bū­tent sce­na­ri­jui su­kur­ti, neap­si­ri­

Esu ša­li­nin­kas bet ko­kio kon­kur­so, nes kon­kur­sai iš­ryš­ki­na pro­ble­mas, tei­kia nau­jų idė­jų. Ro­tu­šės aikš­tė – tar­si Gor­ di­jo maz­gas, čia su­si­du­ria daug in­te­re­ sų, praei­tis ir da­bar­tis. Vi­sų jų neišsp­ rę­si­me, ne­ga­li­me nu­spręs­ti ir už atei­ ties kar­tas. Ma­nau, kad ne­rei­kė­tų sta­ ty­ti to­kių da­ly­kų, ku­rie vė­liau bū­tų ne­ pa­ju­di­na­mi. Trans­por­tas yra di­džiau­ sia pro­ble­ma. Ma­nau, rei­kė­tų pa­lik­ti ga­ li­my­bę va­žiuo­ti tik ap­tar­nau­jan­tiems

Bau­dė svai­ga­lų pre­k Vis dėl­to po­ra prie du­rų 1 sto­vi­nia­vu­sių vy­rų, pa­ ma­tę ato­kiau su­sto­ju­sį au­to­mo­bi­

lį, smu­ko vi­dun. Net­ru­kus iš ba­ro išė­jo klien­tas, taip ir ne­ga­vęs nu­ si­pirk­ti al­ko­ho­lio. „Par­da­vė­jai ta­ po bud­res­ni, pa­vai­ši­na al­ko­ho­liu ko­kius nors ne­tu­rin­čius ką veik­ti vy­ru­kus, o šie už tai su­tin­ka ste­ bė­ti ap­lin­ką ir per­spė­ti apie įtar­ti­ nus au­to­mo­bi­lius“, – aiš­ki­no pa­ rei­gū­nai. Prie ki­to ba­ro Žei­me­nos gat­vė­je bud­rus bu­vo pa­ts par­da­vė­jas. Kai pri­va­žia­vo tak­si ir iš jo iš­li­pęs vy­ras įė­jo vi­dun, ne­tru­kus du­rys vėl pra­ si­vė­rė, tarp­du­ry­je kyš­te­lė­jo par­da­ vė­jo gal­va ir tuoj pat įsmu­ko at­gal. Net­ru­kus klien­tas išė­jo ne­ši­nas tik li­mo­na­do bu­te­liu. Pak­lau­sa – mil­ži­niš­ka

„„Pak­lau­sa: nak­ti­mis Kau­ne kles­ti pre­ky­ba al­ko­ho­liu. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Pa­na­šus sce­na­ri­jus klos­tė­si ir Šv.Gert­rū­dos gat­vė­je. „Ką gi, pa­ sto­vė­si­me dėl pre­ven­ci­jos, bent trum­pam su­stab­dy­si­me pre­ky­ bą“, – nu­spren­dė pa­rei­gū­nai ir stab­te­lė­jo prie ba­ro, ku­ris tie­siai švie­siai va­di­na­si „Gė­ri­mai vi­są pa­rą“.

Vos per ke­lias mi­nu­tes pa­ma­tė­ me dau­giau kaip de­šim­tį įei­nan­ čių ir išei­nan­čių iš ba­ro nu­si­vy­lu­ sių klien­tų, vis pa­šnai­ruo­jan­čių į pa­rei­gū­nų au­to­mo­bi­lį. „Šis ba­ras per­nai baus­tas ke­lis kar­tus, kol sa­ vi­val­dy­bė atė­mė li­cen­ci­ją nak­ti­nei pre­ky­bai al­ko­ho­liu. Ta­da ba­ras už­ si­da­rė, bet grei­tai vėl du­ris at­vė­rė jau ki­tos įmo­nės var­du ir da­bar to­ liau pre­kiau­ja svai­ga­lais iš­si­neš­ti. Nau­ja įmo­nė jau ir­gi ne kar­tą yra baus­ta“, – pa­sa­ko­jo pa­rei­gū­nai. Par­da­vė­jai gud­rau­ja

Kai ku­riems pa­vy­ko iš­si­suk­ti nuo pa­rei­gū­nų bau­dų, ta­čiau ke­liuo­se ap­lan­ky­tuo­se ba­ruo­se sek­ma­die­nio nak­tį bu­vo už­fik­suo­ti aiš­kūs pa­žei­ di­mai ir su­ra­šy­ti pro­to­ko­lai. Sa­va­no­rių pro­spek­te prie, ro­ dos, ne­kal­tai ki­bi­ni­ne pa­si­va­di­nu­ sio ba­ro pa­rei­gū­nai ap­klau­sė vy­ru­ ką, ne­ši­ną trauk­ti­ne. Bu­te­lis bu­vo pra­da­ry­tas ir už­deng­tas vien­kar­ti­ niu puo­de­liu. Pir­kė­jai baus­mės ne­ su­lau­kia, jie tik vie­to­je ap­klau­sia­mi kaip liu­dy­to­jai. Par­da­vė­jas, ra­miai iš­klau­sęs apie už­fik­suo­tą pa­žei­di­mą, paaiš­ki­no,

kad jis, kaip ir rei­ka­lau­ja­ma įsta­ty­ me, ati­da­ręs bu­te­lį ir lie­pęs klien­ tui ger­ti vie­to­je. „Ma­nęs ne­klau­sė ir pa­bė­go“, – po­strin­ga­vo par­da­ vė­jas. Kai bu­vo priim­ta Al­ko­ho­lio kont­ ro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sa, kad nak­ ti­mis al­ko­ho­lį ga­li­ma par­duo­ti ir ger­ti vie­to­je, pre­ky­bi­nin­kai ban­ dė gud­rau­ti, esą jie ne­ga­li truk­dy­ ti klien­tui išei­ti su ati­da­ry­tu bu­ te­liu. „Bet teis­mai aiš­kiai pa­sa­kė, kad tu­ri bū­ti vyk­do­mos abi są­ly­ gos: bu­te­lis tu­ri bū­ti ati­da­ro­mas ir al­ko­ho­lis ge­ria­mas vie­to­je. Ki­tu at­ ve­ju tai trak­tuo­ja­ma kaip drau­džia­ ma pre­ky­ba svai­ga­lais“, – aiš­ki­no T.Staus­kis. Drau­di­mai – nau­jie­na

Pa­rei­gū­nui ra­šant pro­to­ko­lą, į va­ di­na­mą­ją ki­bi­ni­nę įgu­žė­jo du įkau­ šę vy­ru­kai, puo­lė prie šal­dy­tu­vo su alu­mi, iš­trau­kė du di­de­lius plas­ti­ ki­nius bu­te­lius ir pa­pra­šė kuo grei­ čiau juos ap­tar­nau­ti. „Tai­gi mū­sų tak­si lau­kia, mes iš­ger­si­me čia tru­ pu­tį, jei rei­kia, bet li­ku­sį alų no­ri­ me iš­si­neš­ti“, – vyrukai vis ban­ dė bruk­ti par­da­vė­jui bu­te­lius, nors


3

Pirmadienis, Kovo 4, 2013

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

aikš­tės vi­zi­ją Sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros pa­vel­do sky­rius ve­dė­jas Rim­gau­das Mi­ liukš­tis pri­mi­nė, kad anks­čiau bu­ vo reng­tas ne vie­nas Ro­tu­šės aikš­ tės per­tvar­ky­mo pro­jek­tas, bet ne­bu­vo įgy­ven­din­tas. Jo nuo­mo­ ne, ren­gian­tis kon­kur­sui, ver­tė­ tų žvilg­te­lė­ti į anks­tes­nius su­ma­ ny­mus. Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos Kau­no sky­riaus pir­mi­nin­kas Gin­ tau­tas Vai­čys ne­pri­tar­tų, kad eis­ mas bū­tų ap­ri­bo­tas ties są­jun­gai pri­klau­san­čio­mis pa­tal­po­mis Ro­ tu­šės aikš­tė­je, nes tuo­met ne­lik­tų ga­li­my­bės pri­va­žiuo­ti. Jis ne­bent su­tik­tų, kad bū­tų pra­pla­tin­tas ša­ li­gat­vis tam, kad čia tilp­tų lau­ko ka­vi­nių sta­liu­kai. Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to at­sto­vai in­for­ma­vo, kad prieš ke­le­ rius me­tus bu­vo pa­ruoš­tos są­ly­gos pra­dė­ti reng­ti Se­na­mies­čio trans­ por­to sche­mą, bet nie­kas šio dar­ bo ne­sii­ma. Ant eg­lės sto­vo – dvi­ra­čiai

Ka­da ga­lė­tų pra­si­dė­ti rea­lūs aikš­ tės tvar­ky­mo dar­bai, neaiš­ku. Kol kas nė­ra pi­ni­gų net ir jau pa­reng­

au­to­mo­bi­liams, o žmo­nės ga­li paė­jė­ti pės­čio­mis.

Rim­vy­das Pa­lys Neišsp­ren­dus pa­grin­di­nio da­ly­ko – trans­por­to pro­ble­mos vi­sa­me Se­na­ mies­ty­je, į smulk­me­nas vel­tis ne­ver­ta. Apsk­ri­tai mies­te yra ak­tua­les­nių pro­ ble­mų, rei­kė­tų kel­ti vi­so mies­to ge­ro­vę: tvar­ky­ki­me gat­ves, įva­žas į kie­mus. Kai tai pa­da­ry­si­me, ta­da auk­suo­ki­me mies­ to cent­rą. Ro­tu­šės aikš­tė – tar­si sve­tai­ nė na­muo­se. Rei­ka­lin­gos grin­dys, ži­di­ nys, o fo­te­lius ir sta­lą ga­li­ma pa­sta­ty­ti, vė­liau per­stum­dy­ti. Svar­bu pa­si­rink­ ti ge­rą aikš­tės dan­gą, o tai, kas ant jos,

tam Lais­vės alė­jos tech­ni­niam pro­jek­tui įgy­ven­din­ti. Mies­to va­ do­vas And­rius Kup­čins­kas ma­ no, kad Ro­tu­šės aikš­tės pro­jek­tas neap­lenks Lais­vės alė­jos. Mi­nė­tiems sta­ty­bos už­mo­jams vi­lia­ma­si gau­ti ES fon­dų fi­nan­sa­vi­ mą. Kol pi­ni­gų lau­kia­ma, pa­vy­džiai žiū­ri­ma į ne­to­lie­se esan­čią Jo­na­vą. „Gal rei­kė­tų pa­skelb­ti Kau­ną pro­ ble­mi­niu ra­jo­nu ir tuo­met gau­tu­ me lė­šų?“ – pu­siau juo­kais, pu­siau rim­tai pra­si­ta­rė A.Kup­čins­kas. Me­ras po­sė­dy­je iš­sa­kė min­čių, kaip iš­gar­sin­ti pa­grin­di­nę Kau­ no se­na­mies­čio erd­vę. Jis pri­si­ mi­nė stu­den­tų idė­ją, kad ant bu­ vu­sios Ka­lė­dų eg­lu­tės sto­vo bū­tų ga­li­ma su­ka­bin­ti dvi­ra­čius ir taip dek­la­ruo­ti, kad Kau­nas yra dvi­ra­ čių mies­tas. Pa­pil­dy­da­mas min­tį apie fon­ ta­ną, A.Kup­čins­kas aiš­ki­no, kad tai ne­bū­ti­nai tu­ri bū­ti kla­si­ki­ nis trykš­tan­tis van­dens įren­gi­nys. At­siž­vel­giant į tai, kad Kau­nas įsi­ kūręs dvie­jų upių san­ta­ko­je, pa­sak mies­to va­do­vo, Ro­tu­šės aikš­tė­je gal­būt ga­lė­tų te­kė­ti du su­si­lie­jan­ tys sim­bo­li­niai upe­liai.

ga­li keis­tis. Ne­ver­ta kon­kur­se kur­ti de­ ta­les. Te­gu lie­ka ši erd­vė eks­pe­ri­men­ tams. Dėl trans­por­to drau­di­mo ne­bū­ čiau tik­ras: gal per­va­žiuo­ti au­to­mo­bi­liu Ro­tu­šės aikš­te ir yra pa­ts įdo­mu­mas? Te­gu aikš­tė bū­na de­mok­ra­tiš­ka.

Gin­ta­ras Pri­koc­kis Ko­kios aikš­tės rei­kia – klaus­ki­me kau­ nie­čių, su­ren­ki­me ap­klau­sas.

Li­nas Tu­lei­kis Ak­cen­tuo­čiau aikš­tės uni­ver­sa­lu­mą, ne­siū­ly­čiau ne­pa­ju­di­na­mų taš­kų. Pa­ lik­čiau gy­ven­to­jams nu­spręs­ti, koks tu­ rė­tų bū­ti šios erd­vės ko­das.

kiau­to­jus pa­rei­gū­nas jiems paaiš­ki­no, kad kaip tik už to­kius triu­kus ir bau­ džia­mas par­da­vė­jas. Pa­rei­gū­nus la­biau­siai nu­ste­bi­no Bal­ti­jos gat­vė­je esan­čios ne­di­de­lės mais­to pre­kių par­duo­tu­vės par­da­ vė­jos įžū­lu­mas. Parduotuvėje klien­ tams bu­vo par­duo­da­mas al­ko­ho­lis ne­tgi ne­si­var­gi­nant bu­te­lių ati­da­ry­ ti. „La­bai gra­žiai pa­pra­šė, tai par­da­ viau“, – paaiš­ki­no par­da­vė­ja. Ra­šant pro­to­ko­lą, į par­duo­tu­vę prieš vi­dur­nak­tį atė­ję du vy­rai, pa­ ma­tę pa­rei­gū­nus, su­tri­ko. „Vy­rai, jūs rim­tai čia bau­džia­te? Mes ne­ ga­lė­si­me nie­ko nu­si­pirk­ti? Ko­dėl? Ar čia vyk­do­mas koks nors pro­jek­ tas? – klau­si­nė­jo nuo­šir­džiai nu­ste­ bę. – Tik iki 22 val. pre­ky­ba lei­džia­ ma? Bet juk ne­to­lie­se, ki­ta­me taš­ke, pre­ky­ba lais­vai vyks­ta.“ Įžū­liau­siai sa­vo pyk­tį dėl to, kad dėl pa­rei­gū­nų ne­ga­li įsi­gy­ti al­ko­ ho­lio, iš­lie­jo klien­tas Šv.Gert­rū­dos gat­vė­je. Ten po­li­ci­nin­kai su­grį­žo pa­kar­to­ti­nai, bet vėl bu­vo pa­ste­bė­ ti bud­rios, jau anks­čiau už pre­ky­bos svai­ga­lais pa­žei­di­mą baus­tos par­ da­vė­jos. Ji ro­dė klien­tams į lau­ke sto­vi­niuo­jan­čius pa­rei­gū­nus. Vie­

nas vy­ras išė­jo iš ba­ro ir de­monst­ ra­ty­viai nu­si­šla­pi­no ant ša­li­gat­vio. Išk­vies­tas pa­tru­lių eki­pa­žas iš­ve­ žė pa­žei­dė­ją į nuo­va­dą, jis bus bau­ džia­mas už chu­li­ga­niz­mą. Don­ki­cho­tiš­ka ko­va

Per šiuos me­tus pa­rei­gū­nai jau su­ ren­gė ke­tu­ris rei­dus. Iš vi­so nu­ bau­dė 15 va­di­na­mų­jų ba­rų, tu­rin­ čių nak­ti­nės pre­ky­bos li­cen­ci­jas. „Iš pra­džių per kiek­vie­ną rei­dą nuo­lat ra­šė­me pro­to­ko­lus, bet pa­ste­bi­me, kad pre­kiau­to­jai tam­pa bud­rūs, gal­ būt pa­si­da­li­ja in­for­ma­ci­ja tar­pu­sa­ vy­je – anks­čiau to tik­rai ne­pas­te­ bė­da­vo­me. Taip pat jie la­bai aky­lai ste­bi, kas vyks­ta ap­link pre­ky­bos taš­ką“, – da­li­jo­si pa­sku­ti­nio rei­do įspū­džiais T.Staus­kis. Rei­de da­ly­va­vę pa­rei­gū­nai kal­bė­ jo, kad pa­klau­sa ir gau­na­mas pel­nas aki­vaiz­džiai nu­sve­ria baus­mių bai­ mę. „Ma­to­me vie­nin­te­lį bū­dą, ku­ ris gal bent kiek su­ma­žin­tų ma­si­nę al­ko­ho­lio pre­ky­bą nak­ti­mis, – už­ draus­ti par­da­vi­nė­ti bu­te­lius ir par­ duo­ti svai­ga­lus tik pils­tant juos į gra­fi­nus ar tau­re­les“, – svars­tė pa­ rei­gū­nai.

„„Triu­kai: „Žal­gi­rio“ are­na pir­mą kar­tą griau­dė­jo nuo įspū­din­gus triu­kus at­lie­kan­čių mo­to­cik­lų gaus­mo.

Kau­nie­čiai ža­vė­jo­si mo­to­cik­li­nin­kų šuo­liais Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

„Žal­gi­rio“ are­no­je pir­mą kar­ tą Lie­tu­vo­je su­reng­tas pa­sau­lio lais­vo­jo sti­liaus mo­to­cik­lų kro­so čem­pio­na­to eta­pas „Night of the Jumps“. Bend­ra­vo su žiū­ro­vais

Šeš­ta­die­nio va­ka­rą žiū­ro­vus triu­ kais ža­vė­jo įvai­rių ša­lių mo­to­cik­ lų kro­so meist­rai. Prieš var­žy­bas jie no­riai bend­ra­vo, fo­tog­ra­fa­vo­ si su be­si­ren­kan­čiais į are­ną žiū­ ro­vais. Vie­nas jų, če­kas Pet­ras Pi­la­tas, prieš sep­ty­ne­rius me­tus yra pa­te­ kęs į Guin­ne­so re­kor­dų kny­gą kaip jau­niau­sias lais­vo­jo sti­liaus mo­to­ cikl­ų kro­so var­žy­bų da­ly­vis. „Man bu­vo 14 me­tų, kai pa­ si­rin­kau lais­vo­jo sti­liaus mo­to­ cik­lų kro­są. Bet aš jau nuo tre­jų me­tų pra­dė­jau lan­ky­ti kla­si­ki­nio mo­tociklų k­ro­so tre­ni­ruo­tes, po­rą kar­tų esu lai­mė­jęs Če­ki­jos čem­ pio­na­tus. Pas­kui JAV pa­ma­čiau lais­vo­jo sti­liaus mo­to­cik­lų kro­so da­ly­vių šuo­lius ir nu­spren­džiau taip pat tap­ti triu­kų meist­ru“, – „Kau­no die­nai“ kal­bė­jo P.Pi­la­ tas, ne kar­tą užė­męs pri­zi­nes vie­ tas tarp­tau­ti­nė­se lais­vo­jo sti­liaus mo­to­cik­lų kro­so var­žy­bo­se. Ekst­re­ma­lus spor­tas

„Night of the Jumps“ se­ri­jos or­ ga­ni­za­to­rius Mar­ko­sas Mant­ hey’us mi­nė­jo, kad lais­vo­jo sti­ liaus mo­to­cik­lų kro­są ren­ka­si no­rin­tie­ji per­ženg­ti sa­vo ga­li­my­ bių ri­bas. „Tam jie pa­si­tel­kia neį­ti­ki­mus ak­ro­ba­ti­nio skrai­dy­mo ma­nev­ rus“, – sa­kė jis. Tuo ga­lė­jo įsi­ti­kin­ti ir „Žal­gi­ rio“ are­nos žiū­ro­vai. Spor­ti­nin­kai var­žė­si ke­liuo­se eta­puo­se. Tei­sė­jai ste­bė­jo, kiek spor­ti­nin­kas at­lie­ka šuo­lių per nu­sta­ty­tą lai­ką, ver­ti­na at­lie­ka­mų triu­kų sti­lių, ti­pą, ma­ nie­rą, cho­reog­ra­fi­ją. „Jie dar ver­ti­na, kaip į vie­ ną ar ki­tą triu­ką rea­guo­ja are­no­ je su­si­rin­kę žiū­ro­vai“, – aiš­ki­no čem­pio­na­to eta­pą Kau­ne or­ga­ ni­zuo­jan­čios Lie­tu­vos mo­to­cik­lų

„„Re­gi­nys: lais­vo­jo sti­liaus mo­to­cik­lų kro­so var­žy­bo­se daug dė­me­sio

ski­ria­ma įvai­riems efek­tams. 

fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Vir­gi­ni­jus Vi­soc­kis.

Tam jie pa­si­tel­kia neį­ti­ki­mus ak­ro­ ba­ti­nio skrai­dy­mo ma­nev­rus. Daug emo­ci­jų

Emo­cin­giau­sia „Night of the Jumps“ da­lis – mo­to­cik­lų kro­ so meist­rų lais­vo­sios pro­gra­mos, per ku­rias jie de­monst­ruo­ja su­dė­ tin­gus, sa­vo mėgs­ta­miau­sius ak­ ro­ba­ti­nius nu­me­rius. Pas­ta­rų­ jų ver­ti­ni­mas apie 30 pro­c. re­mia­si emo­ci­jo­mis ir įspū­džiais, to­dėl čia le­mia­mą vaid­me­nį ir įta­ką tei­sė­jams

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­r.

da­ro su­si­rin­kę žiū­ro­vai. Spe­cia­liai lais­vo­jo sti­liaus mo­to­cik­lų kro­so var­žy­boms pa­ruoš­ti mo­to­cik­lai kai­ nuo­ja nuo 50 tūkst. li­tų. Prieš pa­ vo­jin­gus šuo­lius spor­ti­nin­kai įsi­bė­ gė­ja iki maž­daug 65 km per va­lan­dą grei­čio, po to už­va­žiuo­ja ant 2,6 m aukš­čio plie­ni­nės ram­pos, nuo ku­ rios spor­ti­nin­kas su mo­to­cik­lu iš­ šo­ka iki 10 m aukš­čio. Šuo­lio me­tu meist­rai at­lie­ka su­dė­tin­gus triu­kus, daž­nai ne­lai­ky­da­mi plie­ni­nio žir­go vai­ro ran­ko­mis. Ga­liau­siai mo­to­ cik­las nu­si­lei­džia už 20–30 m. Pa­sau­lio lais­vo­jo sti­liaus mo­to­ cik­lų kro­so čem­pio­na­tas pra­dė­ tas or­ga­ni­zuo­ti dar 2001 m. 2013ųjų čem­pio­na­tą su­da­rys 16 eta­pų, ku­rie bus su­reng­ti Eu­ro­po­je, Pie­ tų Ame­ri­ko­je ir Azi­jo­je.


4

Pirmadienis, Kovo 4, 2013

Miestas

Nuo ba­lan­dŞio brangs­ta vai­kų dar­Şe­liai Kau­no mies­to ta­ry­ba pri­ta­rė spren­ di­mui pa­di­din­ti 2012 m. nu­sta­ty­tą at­ly­gi­ni­mo uŞ ug­dy­mo są­ly­gų ten­ ki­ni­mą dy­dį, ap­mo­ka­mą tė­vų, ku­ rių vai­kai ug­do­mi pa­gal iki­mo­kyk­ li­nio ug­dy­mo pro­gra­mas, ir pa­tvir­ tin­ti at­ly­gi­ni­mo dy­dį tė­vų vai­kams, ug­do­miems pa­gal prieť­mo­kyk­li­ nio ug­dy­mo pro­gra­mas.

Kaip ra­ťo­ma sa­vi­val­dy­bÄ—s po­rta­le, vai­kĹł, ug­do­mĹł pa­gal iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­mas, tė­vai mo­kÄ—s 2 li­tus vie­toj anks­Ä?iau mo­kė­to 1,50 li­to, o ug­do­mĹł pa­gal prieť­mo­kyk­ li­nÄ™ ug­dy­mo pro­gra­mÄ… – 1 li­to mo­ kes­tÄŻ ug­dy­mo reik­mÄ—ms ir ki­toms gru­pÄ—s iť­lai­doms uĹž kiek­vie­nÄ… vai­ ko lan­ky­tÄ… ir ne­lan­ky­tÄ… ne­pa­tei­sin­ tÄ… die­nÄ…. Per mė­ne­sÄŻ ĹĄis mo­kes­tis vi­du­ti­niť­kai su­da­rys 42 li­tus. Su­rink­tos lė­ťos bus ski­ria­mos ÄŻstai­gos iť­lai­ky­mo reik­mÄ—ms: dar­ buo­to­jĹł dar­bo uŞ­mo­kes­Ä?iui, ug­ dy­mo, ĹŤki­nÄ—ms, hi­gie­nos prie­mo­ nÄ—ms, tur­tui ÄŻsi­gy­ti, smul­kiems re­mon­to dar­bams at­lik­ti. Ĺ is spren­ di­mas ÄŻsi­ga­lios nuo ba­lan­dĹžio 2 d.

NuomonÄ—s Ri­mas De­ja, dar vis ai­ma­nuo­ja­me ir ko­men­ tuo­ja­me. Ka­da pra­dė­sim vie­ny­tis bend­rai ko­vai prieĹĄ tuos, ku­rie ir to­ liau Ĺžiau­riai pa­Şei­di­nė­ja Ĺžmo­gaus tei­ses ir at­vi­rai ty­Ä?io­ja­si iĹĄ pa­var­gu­ siĹł Ĺžmo­niĹł re­ke­tuo­da­mi nau­jais mo­ kes­Ä?iais? Kiek ga­li­ma ve­ge­tuo­ti?

Vai­va Juo­kas ima iť val­dŞios. Juk vi­sa tai, uŞ ką ims mo­kes­tį, tė­vai jau mo­kė­jo. Re­mon­tą smul­kų da­ro – ren­ka pi­ni­ gus, hi­gie­nai – ren­ka ir t. t.

kaip pa­sa­kius Ži­no­ma, daug kas no­rė­tų, kad ga­lė­tų vai­ką lai­ky­ti dar­Şe­ly­je po 10–12 val., o mo­kė­ti tik 20 li­tų. Ar ne? Pa­si­tei­rau­ ki­te, kiek kai­nuo­ja dar­Şe­liai uŞ­sie­ny­ je, o ten ir­gi pi­ni­gai iť dan­gaus ne­by­ ra – uŞ­dirb­ti rei­kia. Pas mus tik verk­ ti vi­si mo­ka. Kad ir ne­dir­ba, kaŞ­ko­dėl no­ri, kad vai­kas bō­tų dar­Şe­ly­je nuo – iki. Ir dar kal­ti­na, kad auk­lė­to­jos nie­ ko ne­vei­kia. Gru­pės per­pil­dy­tos – po

25 vai­kus, o daug be­dar­bių gud­ruo­ lių, ku­rie ne­mo­ka iť­vis uŞ dar­Şe­lį, bet kaŞ­kaip gy­ve­na la­bai ge­rai.

ma­ma Bō­tų la­bai įdo­mu pa­si­do­mė­ti, ar nors vie­nas cen­tas iť tų 50 bus skir­ tas auk­lė­to­jų al­goms? Jei­gu taip, vis­ kas ge­rai, bet ga­liu ga­ran­tuo­ti, kad ne­Şi­no­mi tų pi­ni­gų ke­liai. Auk­lė­to­ jos dir­ba po 0,75 eta­to ir tik­rai ne­si­ ti­ki, kad al­gos bus pa­kel­tos.

Birs­to­nas Ko jĹŤs ver­kia­te, kau­nie­Ä?iai? Tai­gi jums pa­tin­ka, kaip jus smau­gia, nes jau dvi­de­ťimt me­tĹł sa­vo mies­te ren­ ka­te tuos pa­Ä?ius kon­ser­va­to­rius.

ona Dirbu darĹželyje. Jokie pinigai neski­ riami. Priverstos iĹĄ tÄ—vĹł kaulyti higi­ enos priemoniĹł, ugdymo priemo­ niĹł, indĹł. „„Nu­ta­rÄ—: Kau­no mies­to ta­ry­ba pa­di­di­no mo­kes­Ä?ius, to­dÄ—l tė­va­mas teks

Kaunodiena.lt

at­ver­ti pi­ni­gi­nes. 

KD inf.

Tomo Raginos nuotr.

Ĺ varioje aplinkoje maloniau gyventi bendrovei uĹž atliekĹł iĹĄveĹžimÄ… mokÄ—ti nuo jĹł gyvenamo namo ploto“, – atskleidÄ— D.Tumynas.

Vilija Žukaitytė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

PraÄ—jo jau beveik treji metai, kai Kauno mieste buvo pakeista atliekĹł iĹĄveĹžimo apmokÄ—jimo tvarka – gyventojai uĹž komunaliniĹł atliekĹł iĹĄveĹžimÄ… moka ne tik pagal faktÄ…, bet ir skaiÄ?iuojant nuo buto gyvenamojo ploto.

Bendrijos sutaupo

Sprendimas pasitvirtino

Nors gyventojai iĹĄ pradĹžiĹł labai prieĹĄinosi naujos tvarkos ÄŻvedimui, taÄ?iau per ĹĄÄŻ laikotarpÄŻ nauja tvarka prigijo. MiestieÄ?iams nebekyla klausimĹł, o miesto ĹĄvara besirĹŤpinanti bendrovÄ— „Kauno ĹĄvara“ dĹžiaugiasi rezultatais. Ĺ ÄŻ tarybos sprendimÄ… inicijavo pa ti ÄŻmo nÄ—, o tiks las buvo apmokestinti tuos gyventojus, kurie prieĹĄ tai apgaule iĹĄsisukdavo nuo mokesÄ?io uĹž atliekĹł iĹĄveĹžimÄ…. „Ne vienus metus dÄ—l tokiĹł nesÄ…ĹžiningĹł miestieÄ?iĹł kentÄ—jo visi kiti, kurie uoliai mokÄ—davo uĹž atliekĹł iĹĄveĹžimą“, – sakÄ— bendrovÄ—s „Kauno ĹĄvara“ generalinis direktorius Dalius Tumynas. Ilgai buvo ieĹĄkoma, kÄ… daryti su tais, kurie sukÄ?iauja, naudojasi kitĹł ĹžmoniĹł pinigais, todÄ—l ir buvo pasirinktas ĹĄis modelis. PrieĹĄ trejus metus apskaiÄ?iuotas mokestis uĹž 1 kv. m ploto sudaro 0,23 lito. Tai vienas maĹžiausiĹł ÄŻkainiĹł Lietuvoje. Kaip, pavyzdĹžiui, MarijampolÄ—s apskrityje uĹž 1 kv. m mokama nuo 0,25 iki 0,28 lito. „Patvirtinus naujÄ… tvarkÄ… mokestis daliai miesto gyventojĹł sumaŞėjo. Pvz., jei 4 asmenys, gyvenantys 50 kv. m bute, mokÄ—jo 19,66 lito per mÄ—nesÄŻ uĹž atliekĹł veĹžimÄ…, dabar moka tik 11,50 lito“, – pakomentavo direktorius.

ď ŽJauku: _Ă­Vb\QNZVNaYVRXN`TfcR[NZRcN_R`[Ă›WRN]YV[X\WR 

MaĹžiau nelegaliĹł sÄ…vartynĹł

DidĹžiulei ÄŻmonei vadovaujantis D.Tumynas dĹžiaugÄ—si, kad vienas paprastas sprendimas naudos atneĹĄÄ— ne tik paÄ?iai bendrovei, bet svarbiausia – visam Kaunui. „Galiu ÄŻvardyti tris pagrindinius dalykus, kÄ… pasiekÄ—me per ĹĄiuos trejus metus: gyvename ĹĄvaresnÄ—je aplinkoje, daugiabuÄ?iĹł kiemuose stovintys konteineriai reÄ?iau perpildomi, o ÄŻmonÄ—s pajamos padidÄ—jo ir tai leidĹžia investuoti ÄŻ ateities projektus“, – pasakojo generalinis direktorius. Vadovas dĹžiaugÄ—si, kad per pastaruosius metus mieste ir jo prieigose ypaÄ? sumaŞėjo nelegaliĹł sÄ…vartynĹł. „ŽmonÄ—s tapo supratingesni, suvokia, kad vis tiek moka pinigus uĹž atliekĹł surinkimÄ…, todÄ—l visiĹĄkai neverta ĹĄiukĹĄliĹł mesti, kur papuola“, – teigÄ— D.Tumynas. Ĺ varinimosi akcija „Darom“ ĹĄÄŻ faktÄ… tik patvirtino. Kasmet surenkamĹł atliekĹł skaiÄ?ius vis maŞėja. 2010 m. per akcijÄ… buvo surinkta ĹĄiek tiek daugiau nei 870 tonĹł at-A\Z\?NTV[\`[b\a_

liekų. 2011 m. surinkta 356,720 tonų atliekų, o 2012 m. – 264,860 tonų. Konteineriai privatiems namams

Dar prieĹĄ tre jus me tus beveik 6 tĹŤkst. in dividua liĹł na mĹł savininkai Kaune neturÄ—jo sutarÄ?iĹł dÄ—l atliekĹł iĹĄveĹžimo. Per tris mÄ—nesius nuo ÄŻsigaliojusio tarybos sprendimo su „Kauno ĹĄvara“ atliekĹł tvarkymo sutartis pasiraĹĄÄ— 3 075 individualiĹł namĹł savininkai. Niekam ne paslaptis, kad privaÄ?iĹł namĹł gyventojĹł savo atliekas iĹĄmesdavo ÄŻ daugiabuÄ?iĹł kiemuose stovinÄ?ius konteinerius. UĹž jĹł atliekas mokÄ—davo daugiabuÄ?iĹł gyventojai, o privaÄ?iĹł namĹł savininkai tik dĹžiĹŤgaudavo, kad sutaupo. Nauja tvarka ÄŻpareigojo savininkus ÄŻsigyti konteinerÄŻ ir uĹž atliekĹł iĹĄveĹžimÄ… mokÄ—ti kiekvienÄ… mÄ—nesÄŻ. „NamĹł savininkai suprato, kad uĹž atliekĹł tvarkymÄ… daug pigiau mokÄ—ti pasiraĹĄius sutartÄŻ ir pasirinkus konteinerio talpÄ… bei iĹĄveĹžimo daĹžnumÄ…, nei kas mÄ—nesÄŻ

AtliekĹł surinkimo ir iĹĄveĹžimo tvarka nepalietÄ— butĹł savininkĹł bendrijĹł. Jos ir toliau moka pagal senÄ…jÄ… tvarkÄ…: bendrijos pirmininkas ar ÄŻgaliotas asmuo pasiraĹĄo komunaliniĹł atliekĹł tvarkymo sutartÄŻ, kurioje nurodoma konteinerio talpa ir atliekĹł iĹĄpylimo daĹžnumas. „Bendrijoms ĹĄi paslauga ir kainuoja pigiau, nes jos moka uĹž iĹĄveĹžamÄ… atliekĹł kiekÄŻ. Mokestis padalijamas visiems namo gyventojams po lygiai“, – pasakojo generalinis direktorius. Jeigu bendrija nenori savo kieme pasistatyti atskiro konteinerio, tuomet kiekvienas gyventojas moka kaip ir visĹł kitĹł daugiabuÄ?iĹł gyventojai – skaiÄ?iuojant nuo buto ploto. DaugiabuÄ?iai, neÄŻkĹŤrÄ™ bendrijĹł, gali sudaryti jungtinÄ—s veiklos sutartÄŻ. SudarÄ™ tokiÄ… sutartÄŻ daugiabuÄ?io namo gyventojai patys nusprendĹžia, kokiu bĹŤdu iĹĄsidalyti mokestÄŻ uĹž atliekĹł tvarkymÄ…. RĹŤĹĄiuoti apsimoka

BĹŤdas, padedantis gyventojams taupyti ir uĹž atliekĹł tvarkymÄ… mokÄ—ti maĹžiau, – atliekĹł rĹŤĹĄiavimas. Nuo buitiniĹł atliekĹł atskyrus antrines Ĺžaliavas – plastikÄ…, stiklÄ…, popieriĹł, konteineryje sumaŞėja visĹł atliekĹł kiekis, todÄ—l tai nauda ne tik privaÄ?iĹł namĹł gyventojams, bet ir gyvenantiesiems daugiabuÄ?iuose, kadangi papildomai uĹž iĹĄveĹžamas antrines Ĺžaliavas mokÄ—ti nereikia. Ĺ i paslauga kaunieÄ?iams – nemokama. KiekvienÄ… mÄ—nesÄŻ kaunieÄ?iai, mokÄ—dami sÄ…skaitÄ… uĹž buitiniĹł atliekĹł iĹĄveĹžimÄ…, tarsi su-

moka ir uĹž antriniĹł ĹžaliavĹł iĹĄveĹžimÄ…. Atskirto mokesÄ?io nÄ—ra. „Surinktas antrines Ĺžaliavas bendrovÄ— parduoda, o gaunamas lÄ—ĹĄas investuoja ÄŻ ÄŻmonÄ—s veiklÄ…: darbuotojams mokami atlyginimai, perkami degalai, atnaujinama turima darbo technika, perkami nauji konteineriai“, – vardijo direktorius. Deja, ne visi kaunieÄ?iai tokie geranoriĹĄki. „Vieni ĹžmonÄ—s stengiasi rĹŤĹĄiuoti atliekas, kitiems tai nerĹŤpi. Kai kurie, norÄ—dami uĹžsidirbti papildomÄ… litÄ…, iĹĄverÄ?ia antriniĹł ĹžaliavĹł konteinerius, juos sulauĹžo, apgadina norÄ—dami iĹĄkrapĹĄtyti iĹĄ konteineriĹł stiklinius arba plastmasinius butelius“, – apmaudĹžiai kalbÄ—jo AntriniĹł ĹžaliavĹł paruoĹĄimo skyriaus virĹĄininkas Andrius Kavaliauskas. Tokie niekdariai uĹžkerta keliÄ… pamaĹžu maĹžinti atliekĹł surinkimo kainÄ…, jie vagia ÄŻmonÄ—s pajamas. Juk tikslas bendras, uĹždirbti pinigai privalo sugrÄŻĹžti ÄŻ atliekĹł tvarkymo sistemÄ…, ji privalo bĹŤti nuolat atnaujinama ir tobulinama. AtliekĹł tvarkymo sistemÄ… padeda ardyti ir tie, kurie, susiviliojÄ™ keliais litais maĹžesniu mokesÄ?iu, perbÄ—ga pas nelegaliai dirbanÄ?ias ÄŻmones. Ir ÄŻmonÄ—s, ir gyventojai, atiduodantys komunalines ir antrines Ĺžaliavas pirataujantiesiems, kenkia patys sau – didina visos atliekĹł tvarkymo sistemos iĹĄlaidas. MaŞėjanÄ?ios pajamos neleidĹžia sukaupti pakankamai pelno ir daryti tinkamas investicijas ÄŻ atliekĹł tvarkymo ĹŤkÄŻ: atnaujinti automobiliĹł, konteineriĹł ĹŤkio, didinti rĹŤĹĄiavimo galimybes ir gyventojams, ir ÄŻmonÄ—ms. Tokie procesai atima galimybes ir maĹžinti kainas uĹž tvarkymÄ… visiems Kauno miesto gyventojams. UĹžs. 1080855


5

pirmADIENIS, kovo 4, 2013

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

Rin­ki­mus trikdė tik pūga

Ne­par­la­men­tinė Li­be­ralų ir cent­ro sąjun­ga (LiCS) iš­si­rin­ko naują ly­derį – bu­vusį vi­daus rei­kalų mi­nistrą Artūrą Me­lianą. Jis ti­ki­na siek­sian­tis dia­ lo­go su ki­tais li­ be­ra­lais, – ir po­li­ to­lo­gai ti­ki­na, kad par­ti­ja iš­lik­ti ga­li tik su­si­jun­gu­si su ak­ty­vesnė­mis po­ li­tinė­mis jėgo­mis.

Sei­mo na­rių rin­ki­mai tri­jo­se vien­ man­datė­se apy­gar­do­se va­kar vy­ ko skland­žiai, skundų dėl pa­žei­ dimų iki pa­va­karės ne­su­lauk­ta. Ta­čiau bal­suo­ti skland­žiai itin trukdė pra­stos oro sąly­gos.

„„ Vil­tis: nau­juo­ju LiCS ly­de­riu tapęs A.Me­lia­nas, po­li­to­logų ma­ny­mu, par­

ti­jos neiš­gelbės, nes var­gu ar vald­žio­je esan­čios li­be­ra­lios par­ti­jos su­ tiks pri­si­jung­ti po­li­ti­kos aut­sai­de­rius. „Fo­to­die­nos“ / Dmitrijaus Radlinsko nuo­tr.

Par­tiją pri­kel­ti ban­dys nau­jas ved­lys Pra­bi­lo apie su­si­jun­gimą

Šeš­ta­dienį nau­juo­ju LiCS pir­mi­ nin­ku iš­rink­tas A.Me­lia­nas kaip pa­grin­dinį sa­vo tikslą įvar­di­jo dia­ logą „su ki­to­mis li­be­ra­lio­mis par­ ti­jo­mis dėl bend­ro dar­bo ar­ba su­ si­jun­gi­mo“. Li­be­ral­cent­ristų va­do­vas bu­ vo ren­ka­mas Vil­niu­je vykusia­me par­ti­jos su­va­žia­vi­me. Rin­ki­muo­se iš vi­so da­ly­va­vo ke­tu­ri kan­di­da­tai, ta­čiau pir­ma­ja­me tu­re nė vie­nas iš jų ne­ga­vo dau­giau nei pusės su­va­ žia­vi­mo da­ly­vių pa­lai­ky­mo. Ant­ra­ja­me tu­re A.Me­lia­nas su­ rin­ko 165 bal­sus ir nu­galė­jo LiCS Šeš­kinės sky­riaus pir­mi­ninkę As­ tą Paš­ke­vi­čienę, už ku­rią bal­sa­vo 123 su­va­žia­vi­mo da­ly­viai. Prieš tai par­ti­jai va­do­va­vu­sio Al­ gio Čap­li­ko kan­di­datū­ra rin­ki­muo­ se net ne­bu­vo iš­kel­ta. A.Čap­li­kas bu­vo pa­skir­tas par­ti­ jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju. A.Me­ lia­no pa­va­duo­to­jais taip pat ta­po Vi­sa­gi­no merė Da­lia Štrau­paitė, buvęs svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­ nist­ras Aud­rius Kli­šo­nis, Re­gi­man­ tas Čiu­pai­la, Jur­bar­ko sa­vi­val­dybės ta­ry­bos na­rys Sau­lius Lapė­nas.

Pak­laus­tas, ar, be Li­be­ralų sąjū­ džio, yra svars­to­mos su­si­jun­gi­mo ga­li­mybės su ki­to­mis par­ti­jo­mis, jis sakė, jog bus kal­ba­ma­si su vi­so­mis po­li­tinė­mis jėgo­mis, ku­rių ver­tybės pa­na­šios į LiCS. „Aš ma­nau, tai yra Li­be­ralų sąjūdis, judė­ji­mas „Taip“ ir vi­si ki­ti žmonės, ku­rie mąsto lais­ vai“, – var­di­jo A.Me­lia­nas.

Al­vi­das Lu­ko­šai­tis:

Ma­nau, vis­kas yra tiek pri­brendę, kad jie turėtų pa­baig­ti sa­vo imp­ro­vi­za­ciją vie­nu inst­ru­men­tu ty­lin­čia­ me li­be­ralų or­kest­re.

Vi­lio­ja Li­be­ralų sąjūdį

Li­be­ral­cent­ris­tai su­va­žia­vi­me taip pat pri­ėmė re­zo­liu­ciją, ku­ria krei­ pia­ma­si į at­stovų par­la­men­te tu­ rintį Li­be­ralų sąjūdį su ra­gi­ni­mu vie­ny­tis. „Įver­tin­da­mi, kad šiuo me­tu Li­be­ralų sąjūdžio po­zi­ci­jos Sei­me stip­riau­sios iš li­be­ra­lių Lie­ tu­vos par­tijų, ti­ki­me, kad jo va­do­ vai įver­tins sa­vo at­sa­ko­mybę už taip rei­ka­lingą li­be­ra­lių par­tijų vie­ ni­jimą­si ir žengs konk­re­čius žings­ nius“, – ra­šo­ma re­zo­liu­ci­jo­je. A.Me­lia­nas BNS sakė, jog būtent dia­lo­gas su ki­to­mis li­be­ra­lio­mis par­ ti­jo­mis yra pa­grin­di­nis jo kaip va­do­ vo tiks­las. „Vi­siš­kai aki­vaiz­du, kad to­kiu me­tu, kai Lie­tu­vo­je įsi­vy­rau­ja po­pu­lis­tinės par­ti­jos, tik­rai rei­ka­lin­ gas li­be­ra­lu­sis sparnas, ku­ris siū­lytų Lie­tu­vai mo­der­nius spren­di­mus“, – aiš­ki­no LiCS va­do­vas.

Pa­sak jo, ki­tas svar­bus par­ti­jos už­da­vi­nys yra „at­kreip­ti dėmesį į sa­vi­val­dos pro­ble­ma­tiką“. „Vals­ ty­binė vald­žia vis dau­giau ki­ša­si į sa­vi­valdą ir taip ma­ži­na sa­vi­val­dos ga­li­my­bes“, – sakė A.Me­lia­nas. Anks­tesnės ka­den­ci­jos Sei­me LiCS pri­klausė val­dan­čia­jai koa­li­ ci­jai. Per­nai spalį per par­la­men­to rin­ki­mus par­ti­ja ne­pa­te­ko į Seimą, ne­įvei­ku­si pri­va­lo­mo 5 pro­c. bar­je­ ro, – su­rin­ko 2,06 pro­c. balsų. Da­ bar­ti­nia­me par­la­men­te ji ne­tu­ri nė vie­no at­sto­vo. Ly­de­ris esmės ne­kei­čia

Po­li­to­lo­gai ma­no, kad A.Me­lia­ no iš­rin­ki­mas LiCS pir­mi­nin­ku šios par­ti­jos per­spek­tyvų ne­kei­ čia, o no­rint iš­lik­ti po­li­ti­ko­je li­be­

ral­cent­ris­tams reikės jung­tis su ki­ to­mis par­ti­jo­mis. „Nau­ja­sis pir­mi­nin­kas nėra iš tų la­bai gar­sių ar ga­lin­čių keis­ti par­ ti­jos veidą po­li­tikų“, – BNS šeš­ ta­dienį sakė Vil­niaus uni­vers­ti­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos mokslų ins­ti­tu­to (TSPMI) do­cen­ tas To­mas Ja­ne­liū­nas. „Grei­čiau­siai par­ti­ja ieš­kos ga­li­my­bių įsi­lie­ti į di­ des­nes. <...> Sa­va­ran­kiš­kai ši­ta par­ ti­ja ne­tu­ri daug per­spek­tyvų“, – tei­ gė jis. Pa­sak jo, li­be­ral­cent­ris­tus ga­li būti ban­do­ma įtrauk­ti į „naują po­li­ tinį da­rinį“ jun­gian­tis Dar­bo par­ti­jai su Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­ja. Ki­tas TSPMI at­sto­vas Al­vi­das Lu­ko­šai­tis, kalbė­da­mas apie LiCS per­psek­ty­vas, sakė, kad „vis­kas ve­ da į ap­si­spren­dimą kur nors šlie­tis, glaus­tis“. Ne­pa­gei­dau­ja­ma „nuo­ta­ka“?

„Ma­nau, vis­kas yra tiek pri­brendę, kad jie turėtų pa­baig­ti sa­vo imp­ ro­vi­za­ciją vie­nu inst­ru­men­tu ty­ lin­čia­me li­be­ralų or­kest­re. Jei dar no­ri kokį dūžį lėkštėmis at­lik­ti ar­ba įsi­kal­ti pa­sku­tinę vinį į karstą, tai te­gu dar su­da­ly­vau­ja sa­vi­val­dy­bių rin­ki­muo­se, ir, ma­nau, tuo vis­kas pa­si­baigtų“, – teigė po­li­to­lo­gas. Pa­sak A.Lu­ko­šai­čio, li­be­ra­lios par­ti­jos turėtų „pa­baig­ti am­bi­cijų ka­rus ir su­si­jung­ti draugėn“. „Ma­nau, kad lai­kas to­kiam žings­niui, to­kiam ap­si­spren­di­mui yra pri­brendęs“, – sakė jis. Ta­čiau T.Ja­ne­liū­nas abe­jo­jo, ar Li­be­ralų sąjūdis ar­ti­miau­sio­je atei­ ty­je bus linkęs for­ma­liai jung­tis su li­be­ral­cent­ris­tais. „Li­be­ralų sąjūdis, ma­nau, ga­ na aiš­kiai pa­sakė, kad jie ne­ke­ti­na da­ry­ti for­ma­laus par­tijų su­si­vie­ ni­ji­mo, o ti­ki­si, kad at­ski­ri na­riai iš LiCS pe­reis į Li­be­ralų sąjūdį. Toks Li­be­ralų sąjūdžio pa­si­rin­ki­mas lo­ giš­kas, nes jie šiuo me­tu yra ge­ ro­kai po­pu­lia­resnė par­ti­ja ir ga­ li pri­trauk­ti tiek li­be­ra­lių pa­žiūrų po­li­tikų, tiek rinkėjų“, – teigė jis. KD, BNS inf.

„Skundų ir pa­žei­dimų kol kas ne­ tu­ri­me“, – BNS va­kar pa­va­karę sakė Biržų-Ku­piš­kio apy­gar­dos rin­kimų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Aukš­ti­kal­nis. Tą pa­tį teigė ir Uk­mergės rin­ kimų ko­mi­si­jos va­do­vas Hu­ber­ tas Ži­žys. Za­rasų-Vi­sa­gi­no apy­gar­dos rin­ kimų ko­mi­si­jos pir­mi­ninkė Auš­ ra Šar­kienė BNS sakė, kad pra­ne­ šimų apie ko­kius nors in­ci­den­tus ne­su­lauk­ta ir jų apy­gar­do­je. „Tik va­žia­vimą sun­ki­na oro sąly­gos. La­bai snin­ga, yra ne­pra­ va­žiuo­jamų ke­lių“, – tvir­ti­no ji. Va­kar vy­ku­siuo­se Sei­mo rin­ ki­muo­se tri­jo­se vien­man­datė­ se apy­gar­do­se iki 14 val. (pa­sku­ ti­niai duo­me­nys bu­vo skel­bia­mi po 19 val.) bal­sa­vo 17,3 pro­c. rin­ kėjų. Ak­ty­viau­siai bal­sa­vo BiržųKu­piš­kio apy­gar­dos rinkė­jai (iki 14 val. – 17,63 pro­c.). Iš vi­so per ke­tu­rias išanks­ti­ nio bal­sa­vi­mo die­nas sa­vo va­lią pa­reiškė 8075 as­me­nys, ar­ba 7,71 pro­c. šių apy­gardų rinkėjų. Bal­sa­vi­mo teisę minė­to­se apy­ gar­do­se turė­jo kiek dau­giau nei 104 tūkst. rinkėjų. Za­rasų-Vi­sa­gi­no, Biržų-Ku­ piš­kio ir Uk­mergės apy­gar­do­se dėl trijų par­la­men­tarų man­datų varžė­si 37 po­li­ti­kai. Juos iškėlė 17

„„Žy­gis: va­kar bal­suo­jan­čių Sei­

mo rin­ki­muo­se tri­jo­se apy­gar­ do­se ne­su­lauk­ta daug – ne­ mažą dalį rinkėjų nuo ke­lionės at­baidė siau­čian­ti pūga. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

par­tijų, taip pat trys kan­di­da­tai su­rin­ko ne ma­žiau kaip tūkstantį jų kan­di­da­ta­vimą re­mian­čių apy­ gar­dos rinkėjų pa­rašų ir iš­sikėlė sa­va­ran­kiš­kai. Dau­giau­sia – 14 – kan­di­datų re­gist­ruo­ta Uk­mergės apy­gar­do­je, 12 – Za­rasų- Vi­sa­gi­ no apy­gar­do­je, 11 – Biržų-Ku­piš­ kio apy­gar­do­je. Za­rasų-Vi­sa­gi­no ir Biržų-Ku­ piš­kio apy­gar­do­se rin­kimų re­zul­ta­ tai pa­nai­kin­ti dėl nu­sta­tytų šiurkš­ čių pa­žei­dimų, o Uk­mergė­je nau­jas Sei­mo na­rys bu­vo ren­ka­mas vie­toj mi­ru­sio Ju­liaus Ve­sel­kos. KD, BNS inf.


6

Pirmadienis, kovo 4, 2013

nuomonės

Sko­lo­se pa­sken­dę me­tai

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Pa­val­gė­me ark­lie­nos. Ačiū!

Sau­lius Po­cius

Y

ra da­ly­k ų, ku­r iais iš­t ies pri­lygs­ta­ me Va­ka­rams. Šį­syk ga­li­me pa­si­di­ džiuo­ti: ir mes, kaip Vo­kie­ti­jos biur­ ge­r iai, pa­tys to ne­ž i­no­da­m i, žiau­ mo­jo­me ark­lie­ną. Praė­ju­sią sa­vai­tę paaiš­kė­jo, kad Va­ka­ruo­se dėl mais­to afe­ros var­pais skam­bin­ta ne be pa­grin­ do. Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba pa­skel­bė: „DNR ty­ri­mai pa­ro­dė, kad Lat­vi­jos bend­ro­vės „Kur­su ze­me“ kon­ser­vuo­se da­lis jau­ tie­nos bu­vo pa­keis­ta ark­lie­na, nors in­for­ma­ci­ja apie tai eti­ke­tė­se ne­pa­teik­ta“. Paaiš­kė­jo, kad ark­ lie­nos yra tri­jų pa­va­di­ni­mų kon­ser­vuo­se: „Troš­ kin­tos jau­tie­nos“, „Troš­kin­tos jau­tie­nos skar­di­nė­ je“ ir „Turs­tų pus­ry­čiuo­se iš jau­tie­nos“. Tai­g i šių „de­l i­ka­te­sų“ mė­gė­jai ga­li džiaug­tis: suar­tė­jo­te su Va­ka­rais, po­nu­liai, net jei pa­tys to ir ne­no­rė­jo­te. Vi­sa ta is­to­ri­ja by­lo­ja, kad ne tik Ne­mu­no ša­ lies pi­lie­čiai, bet ir ty­kūs biur­ge­riai ne­ga­li bū­ti ra­mūs, kol Eu­ro­pos Ry­tuo­se eg­zis­tuo­ja mais­ to ma­fi­ja, apie ku­rią da­bar ne­pails­da­ma tri­mi­ tuo­ja Vo­kie­ti­jos, Pran­cū­zi­jos, Olan­di­jos spau­ da. Ji at­kaps­tė ir tai, kad ark­lie­na ga­li bū­ti ne vi­sai ark­lie­na, nes ta­me, ką va­di­na­me jau­tie­ na, ran­da­ma ir asi­lų, ir mu­lų DNR.

Ką mes ap­skri­tai val­go­ me? Mau­mo­jo­me jau­tie­ ną, bet rea­liai su­do­ro­jo­ me ark­lio šlau­nį. Ge­riau­ siu at­ve­ju. Va­di­na­si, juodb­ru­va Ru­mu­ni­jos ko­za nost­ra ne­si­le­pi­no sen­ti­men­tais ir far­ši­ra­vo į va­di­na­ mą­ją mė­sos ža­lia­vą už­sie­nie­čiams vis­ką, kas pa­puo­lė po ran­ka. Ga­li­ma net są­mo­jin­gai įtar­ti, kad te­nykš­čiuo­se zoo­lo­gi­jos so­duo­se din­go ka­no­pi­niai au­gin­ti­niai, – pa­te­kę į pir­kė­jų skran­džius jie su­tei­kė dau­giau džiaugs­mo, nei gy­vū­nė­liai ga­lė­jo su­teik­ti jų paer­ zin­ti at­vy­ku­sioms pra­di­nu­kų eks­kur­si­joms. Vis dėl­to, kai tik bai­gi juok­tis, į sme­ge­nis smin­ ga ne to­kios jau sma­gios min­tys. Ką mes ap­ skri­tai val­go­me? Mau­mo­jo­me jau­t ie­ną, bet rea­l iai su­do­ro­jo­me ark­l io šlau­n į. Ge­r iau­siu at­ve­ju. Vi­sa tai ga­mi­na­ma ne bet kaip, o pra­ mo­ni­niu bū­du. Ir su­biu­rok­ra­tė­ju­sių tik­rin­to­jų gau­ja aky­lai kont­ro­liuo­ja mais­to ko­ky­bę. Va­di­na­si, pa­sa­ko­ji­mai apie če­bu­re­kams nu­ dai­go­tus sar­gius ne to­kia jau ir pa­sa­ka. Rea­ly­ bė ta, kad val­gy­da­mi kiau­lie­nos šaš­ly­ką ga­li­ me įsi­sa­vin­ti vi­sai ki­tą gy­vį, ku­ris prieš ke­lias va­lan­das dar links­mai am­sė­jo prie šei­mi­nin­ kų būs­to. Su­dė­tin­gas tas ci­vi­li­zuo­to žmo­gaus gy­ve­ni­mas. Ir pil­nas ne­ti­kė­tu­mų. informacija:

302 250

P

rieš po­rą de­šimt­me­čių, žmo­nėms pra­dė­jus dau­ giau ke­liau­ti, iš­gir­do­me apie ame­ri­kie­tiš­ką­jį gy­ ve­ni­mo bū­dą. Su­ži­no­jo­me, kad ne­re­tas ame­ri­kie­tis sa­vo nie­ko ne­tu­ri. Na­mas, ma­ši­na, bui­ti­nė tech­ni­ka, bal­dai pirk­ti už pa­sko­ las ban­kuo­se. Lie­tu­vis tai įver­tin­tų kaip gy­ ve­ni­mą šia die­na, ne­ži­nant, kas bus ry­toj. Lie­tu­viui toks gy­ve­ ni­mas nie­ka­da ne­bu­vo su­pran­ ta­mas. Tie­sa, vie­nu me­tu bu­vo ban­do­ma rek­la­muo­ti „Se­kun­ dės“ ban­ką – at­seit ga­li­ma už­sta­ ty­ti bu­tą ir už gau­tus pro­cen­tus po me­tų nu­si­pirk­ti ki­tą bu­tą. Kuo tai bai­gė­si, vi­si pri­si­me­na­me. Yra nuo pro­tė­vių lai­kų iš­li­kęs po­sa­kis „Sko­la ne žaiz­da – neuž­ gis“. Ar­ba nuo tar­pu­ka­rio lai­kų – „ga­vau ant bar­go“, kai iš vie­ti­nio žy­de­lio par­duo­tu­vės ūki­nin­kas sko­lon par­si­vež­da­vo ge­le­žies ark­ lių pa­sa­goms ar­ba sil­kės. Lie­tu­vio dva­sia nie­kuo­met ne­bu­vo lin­ku­ si gy­ven­ti sko­lon. Pri­si­min­ki­me bau­džia­vos lai­kus ir pir­muo­sius ko­lū­kių me­tus. Bau­džia­vos lai­kais lie­tu­viai gy­ve­no ne­tgi ge­riau, nes po­nas sa­vo ku­me­čiui, be at­ly­gio, dar duo­da­vo šie­no kar­vu­tei iš­lai­ ky­ti ir mal­kų tro­bai pa­šil­dy­ti. Be­ je, mal­kos, re­ti­nant miš­kus, vi­sa­ da bū­da­vo ski­ria­mos ne­mo­ka­mai. Tik rei­kė­da­vo pa­čiam pri­si­kirs­ti, par­si­vež­ti ir na­muo­se su­ka­po­ti. Net­gi da­bar sa­ve ger­biąs pen­si­ nin­kas, kad iš­lik­tų orus pats prieš sa­ve, su­mo­ka di­džiu­lius mo­kes­ čius ir lie­ka mįs­ti kruo­po­mis. Sa­ ky­si­te, kad tai – gir­tuok­liai. Vi­sai ne. Ati­džiau pa­žvel­ki­te į žmo­ nes pre­ky­bos cent­ruo­se prie ka­ sų ir pa­ma­ty­si­te, kas jų pin­ti­nė­se ir ko­kius pi­ni­gė­lius jie glam­žo sa­ vo del­nuo­se. Ir vis vien jie sten­ gia­si iš­lik­ti orūs. Vi­sai ki­tas vaiz­de­lis mū­sų vals­ ty­bė­je, mies­tų sa­vi­val­dy­bė­se. Vals­ty­bė gy­ve­na sko­lon. Tvir­ti­ nant mies­to biu­dže­tą – vie­nos sky­lės. Vėl gir­di­me nuo so­viet­me­

L

ie­tu­vos am­ba­sa­da Lon­ do­ne pa­reiš­kė, kad Lie­ tu­vos var­do nau­do­ji­mas Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­ je ren­gia­ma­me gro­žio kon­kur­se „Miss USSR“ ir lie­tu­vių mer­gi­ nų kvie­ti­mas ja­me da­ly­vau­ti ro­ do ne­pa­gar­bą Lie­tu­vos ne­prik­ lau­so­my­bei. Lie­tu­vos dip­lo­ma­tai taip pat pa­rei­ka­la­vo pa­ša­lin­ti Lie­tu­vos var­dą iš kon­kur­so, ku­riam „or­ ga­ni­za­to­riai su­tei­kė ne­tin­ka­mą po­li­ti­nį ir is­to­ri­nį kon­teks­tą“.Vytauto Petriko nuotr.

čio pri­mirš­tus „siek­si­me“, „ge­ rin­si­me“, „to­bu­lin­si­me“, „kel­ si­me“ ir pan. To­kių žo­džių jau so­viet­me­čio sau­lė­ly­dy­je įmo­nių va­do­vams bu­vo re­ko­men­duo­ja­ ma ne­var­to­ti, juos keis­ti konk­ re­čiais skai­čiais. Ką gi, tie, ku­rie da­bar juos var­to­ja, anuo­met pės­ ti po sta­lu vaikš­čio­jo. Bet ga­lė­tų pa­si­klaus­ti tų, bu­vu­sių­jų raj­ko­mų sek­re­to­rių, ku­rių vie­nas ki­tas dar mi­na val­džios ko­ri­do­rius. At­si­ra­ do ir vie­nas nau­jas mū­sų po­li­ti­kų bruo­žas – vi­sur ir vi­sa­da ap­gai­ les­tau­ti. Kai mes ap­gai­les­tau­ja­ me baž­ny­čio­je už sa­vo nuo­dė­mes, at­si­klau­pia­me. Ga­lė­tų ir po­li­ti­kai prieš tau­tą at­si­klaup­ti, nes tik žo­ džių aki­vaiz­džiai per ma­ža. Ki­ta, kas la­bai kren­ta į akis, Sei­ mo ir sa­vi­val­dy­bės po­sė­džių da­ly­ vių per­ne­lyg di­de­lis su­si­reikš­mi­ni­ mas. Sė­din­tie­ji tuo­se ak­va­riu­muo­se jau­čia­si ne mū­sų ap­lin­kos žmo­ nės, kaž­ko­dėl nuo­lat pa­brė­žia, kad jie po­li­ti­kai. Pa­gal­vo­ji, žmo­gau tu žmo­gau, esi tik ka­ku­čio ga­ba­lė­lis. Po­li­ti­ku ta­ve pa­da­rė žmo­nės, da­ly­ va­vę rin­ki­muo­se. Iš­va­ryk ta­ve iš to

ak­va­riu­mo ir tap­si ei­li­niu teš­la­gal­ viu, vie­nu iš mū­sų. Tai­gi gy­ve­na­me sko­lon. Sa­vi­ val­dy­bė sko­lin­ga sa­vo įmo­nėms, sa­vos įmo­nės pra­si­sko­li­nu­sios sa­vi­val­dy­bei. Taip me­tai po me­ tų. Vie­ni kei­čia ki­tus, o sko­los lie­ ka. Tar­si nau­jie­siems pa­si­tei­si­ ni­mas, se­nie­siems pra­keiks­mas. Ir vi­siems pa­to­gu. Kaip at­ro­dy­tų šei­ma, jei­gu „ant po­pie­riaus“ tė­ tis bū­tų sko­lin­gas ma­mai, pa­sta­ ro­ji – sa­vo ma­mai, o vai­kai sko­ lin­gi vi­siems. Kaip at­ro­dy­tų to­kia pseu­doe­ko­no­mi­ka šei­mo­je? Sko­ los vie­toj sriu­bos į lėkš­tę neį­pil­ si, sko­los vie­toj duo­nos ant sta­ lo ne­pa­dė­si. Ka­dan­gi tų pi­ni­gų sa­vi­val­dy­bė­je nė­ra ir ar­ti­miau­siu lai­ku ne­bus, gal tas vi­sas sko­las nu­brau­ki­me ir pra­dė­ki­me gy­ven­ ti nuo nu­lio. Nuo nu­lio su vi­siš­ka as­me­ni­ne val­di­nin­kų at­sa­ko­my­ be, su sa­vo tur­to ga­ran­ti­ja. Aiš­ ku, da­bar­ti­niai po­li­ti­kai iš­bė­gio­tų į krū­mus. Bet tas gy­ve­ni­mas nuo nu­lio at­ves­tų į pro­tą įvai­rių pro­ jek­tų kū­rė­jus. Kol mies­te duo­ bė­tos gat­vės, ne­svaig­tu­me apie

dvi­ra­čių ta­kus, kol ne­tu­ri­me Pa­ ne­mu­nės til­to, ne­veb­len­tu­me apie tro­lei­bu­sų li­ni­ją į Ro­kus. Ši­lu­mos nuo­sto­lių ne­nu­ra­šy­tu­me į gy­ven­ to­jų są­skai­tas, bet skai­čiuo­tu­me kaip sa­vo neū­kiš­ko dar­bo pa­da­ri­ nius. Ne­rei­kė­tų svaig­ti ir svai­čio­ ti apie bio­ku­ro ka­ti­li­nes, sau­lės ir vė­jo jė­gai­nes. No­ri nau­do­tis, pa­ si­da­ryk ir, at­si­jun­gęs nuo cent­ ra­li­zuo­to tie­ki­mo, nau­do­kis sa­vo reik­mėms. Kad du­jos brangs­ta – vi­siems aki­vaiz­du, bet ar kas ap­ skai­čia­vo, kiek rei­kė­jo du­jų su­ de­gin­ti vie­nam ši­lu­mos vie­ne­tui prieš de­šimt­me­tį ir da­bar. Mies­ tas per tą lai­ką nei pa­di­dė­jo, nei su­ma­žė­jo – at­virkš­čiai, su­men­kus pra­mo­nės įmo­nėms, ši­lu­mos po­ rei­kis tu­rė­jo net su­ma­žė­ti. Vi­suo­ me­nė pri­va­lė­tų apie tai ži­no­ti, kad kai ku­riems po­li­ti­kams ne­rei­kė­tų daž­nai ap­gai­les­tau­ti dėl sa­vo ne­ ran­gu­mo. O gy­ve­ni­mas nuo nu­lio bū­tų bent jau aiš­kus tuo, kad kas­ met biu­dže­tas rea­lus ir gy­ven­tu­ me pa­gal ki­še­nę. Kaip tas žmo­ge­lis su sau­ja smul­kių prie ka­sos. Va­lius Vait­kai­tis

„Am­ba­sa­da ma­no, kad lie­tu­ vių mer­gi­nų kvie­ti­mas da­ly­vau­ ti ren­gi­ny­je, pa­va­din­ta­me So­vie­ tų Są­jun­gos var­du, ro­do di­džiu­lę ne­pa­gar­bą at­kur­tai Lie­tu­vos ne­ prik­lau­so­my­bei ir iš­duo­da at­mi­ ni­mą tų žmo­nių, ku­rie ko­vo­jo ir žu­vo už Lie­tu­vos lais­vę“, – ra­šo­ ma am­ba­sa­dos in­ter­ne­to sve­tai­ nė­je pa­skelb­ta­me pa­reiš­ki­me. „To­dėl rei­ka­lau­ja­me or­ga­ni­za­ to­rių išim­ti „Lie­tu­vos“ var­dą iš jū­sų or­ga­ni­zuo­ja­mo kon­kur­so, įskai­tant in­ter­ne­ti­nia­me pus­

la­py­je www.mis­sussr.co.uk pa­ skelb­tą in­for­ma­ci­ją“, – sa­ko­ma am­ba­sa­dos pa­reiš­ki­me. Anot pa­reiš­ki­mo, Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nė at­sto­vy­bė Lon­do­ne „griež­tai prieš­ta­rau­ja „Lie­tu­vos“ var­do nau­do­ji­mui MISS TSRS JK gro­žio kon­kur­so kon­teks­te“. Kon­kur­są or­ga­ni­zuo­ja pri­va­ti įmo­nė „Ju­lia Boo Par­ties“. „Am­ba­sa­da ga­vo su­si­rū­pi­ nu­sių Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­ lie­čių, gy­ve­nan­čių Jung­ti­nė­ je Ka­ra­lys­tė­je, skun­dų te­le­fo­nu,

elekt­ro­ni­niu pa­štu ir so­cia­li­nės ži­niask­lai­dos ka­na­lais, ku­riuo­se jie iš­reiš­kia stip­rų ne­pa­si­ten­ki­ ni­mą šio ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių elg­se­na pa­tei­kiant iš­krai­py­tus is­to­ri­nius fak­tus apie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos So­vie­tų oku­pa­ci­ ją“, – tei­gia am­ba­sa­da. So­vie­tų Są­jun­ga oku­pa­vo Lie­ tu­vą 1940 m. Di­džio­sios Va­ka­rų vals­ty­bės ne­pri­pa­ži­no prie­var­ti­ nio Bal­ti­jos ša­lių in­kor­po­ra­vi­mo į So­vie­tų Są­jun­gą. BNS inf.

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė. reklamos skyrius:

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

laikinai einantis „Diena media news“ vyriausiojo redaktoriaus pareigas Alvydas Staniulis „Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252 Violeta Juodelienė – 302 260

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

„„Vaiz­das: sa­vi­val­dy­bė sko­lin­ga sa­vo įmo­nėms, sa­vos įmo­nės pra­si­sko­li­nu­sios sa­vi­val­dy­bei.

Pro­tes­tas dėl „Miss USSR“ kon­kur­so

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vėl gir­di­me nuo so­ viet­me­čio pri­mirš­ tus „siek­si­me“, „ge­rin­ si­me“, „to­bu­lin­si­me“, „kel­si­me“ ir pan.

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261 302 243

PASAULIS:

SPORTAS: Romas Poderys – Marius Bagdonas – Balys Šmigelskas – 

Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387

Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

EKONOMIKA:

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

LIETUVA: Justinas Argustas –

(8 5) 219 1381

Gintarė Micevičiūtė – (8 5) 219 1374 Lina Mrazauskaitė – (8 5) 219 1388

302 258 302 259 (8 5) 219 1383

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raidėmis

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 219 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

pirmADIENIS, kovo 4, 2013

ekonomika Kainų sūpuoklės

Tu­riz­mas au­go

„Lu­koil“ de­ga­linės 95 markės ben­ziną penk­ta­dienį par­davė po 4,71 li­to už litrą – 2 cen­tais bran­giau nei pra­ėju­sią sa­vaitę. „Or­len“ ir „Sta­toil“ de­ga­linė­se ben­zi­nas at­pi­go 2 cen­tais – ati­tin­ka­mai iki 4,69 ir 4,72 li­to už litrą. Lit­ras dy­ze­li­no „Or­len“ ir „Sta­toil“ de­ga­linė­se at­pi­go taip pat po 2 cen­tus – iki 4,53 li­to ir 4,56 li­to. „Lu­koil“ de­ga­linė­se dy­ze­li­nas bran­go 2 cen­tais – iki 4,55 li­to už litrą.

Išanks­ti­niais Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­ men­to duo­me­ni­mis, per 2012 m. kai­mo tu­riz­ mo so­dy­bo­se ap­si­lankė 260,7 tūkst. poil­siau­ tojų, iš jų – 22,6 tūkst., ar­ba 8,7 pro­c., – už­ sie­nie­čiai. 2012 m., pa­ly­gin­ti su 2011-ai­siais, ­ kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­se ilsė­jo­si 3,1 pro­c. dau­giau poil­siau­tojų. 2012 m. vi­du­tinė ­ to­kio poil­sio trukmė bu­vo 1,82 nak­vynės ­ (2011 m. – 1,67). Dau­giau­sia už­sie­nie­čių at­ vy­ko iš Len­ki­jos, Ru­si­jos, Vo­kie­ti­jos ir Lat­vi­jos.

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,0695 DB sva­ras ster­lingų 1 4,0038 JAV do­le­ris 1 2,6398 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,5629 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9258 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3156 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,5900 Ru­si­jos rub­lis 100 8,6168 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8209

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

pokytis

+0,6459 % +0,4516 % +0,4719 % –0,3151 % –0,0467 % +0,0843 % –0,4533 % +0,1255 % –0,1875 %

Vie­toj ar­bat­pi­ni­gių – vil­nonės ko­jinės Res­to­ra­nuo­se ir ka­vinė­se be­si­su­kan­tiems pa­davė­jams gy­ven­to­jai ar­bat­pi­ni­gių ne­ be­gai­li. Ta­čiau daž­nam ky­la klau­si­mas – ar rei­kia pa­pil­do­mai at­si­dėko­ti pa­val­ gius die­nos pie­tus, o kaip pa­sielg­ti gro­žio, ma­sa­žo sa­lo­ne, kir­pyk­lo­je?

Gin­tarė Mi­ce­vi­čiūtė g.miceviciute@diena.lt

At­sidė­ko­ja re­tas

Šim­tai ar net tūkstan­čiai pa­pil­ domų litų per mėnesį – tuo gi­ria­si kai ku­riuo­se res­to­ra­nuo­se, ka­vinė­ se ar ba­ruo­se dir­ban­tys pa­davė­jai ir bar­me­nai. Ta­čiau ki­to­kias pa­slau­ gas tei­kian­čių įstaigų ap­tar­nau­jan­tis per­so­na­las tuo pa­si­gir­ti ne­ga­li – nors už­sie­ny­je įpras­ta, Lie­tu­vo­je tra­di­ci­ ja pa­lik­ti ar­bat­pi­ni­gių tak­si vai­ruo­to­ jams, kirpė­jams, kos­me­to­lo­gams ar ma­sa­žuo­to­jams dar ne­pap­li­tu­si. Tie­sa, kai ku­riuo­se gro­žio ar ma­ sa­žo sa­lo­nuo­se jau ga­li­ma pa­ma­ty­ti spe­cia­lių dėžu­čių su už­ra­šais, skel­ bian­čiais, kad klien­tai spe­cia­lis­ tams ga­li pa­lik­ti ar­bat­pi­ni­gių. To­ kių pat dėžu­čių ar­ba indų sto­vi ir ka­vinė­se ar ke­pyk­lo­se, alaus par­ duo­tuvė­se, kur klien­tai, norė­da­ mi įsi­gy­ti mais­to ar gėrimų, sto­vi bend­ro­je eilė­je, o ne ap­tar­nau­ja­mi prie sta­liukų. Nors gy­ven­to­jai po tru­putį pra­ ti­na­mi pa­lik­ti ar­bat­pi­ni­gių ne tik ka­vinė­se ar res­to­ra­nuo­se, di­de­lių turtų už pa­ro­dytą dėmesį įvai­rias pa­slau­gas tei­kian­tys spe­cia­lis­tai kol kas ne­si­krau­na. Sos­tinė­je esan­čia­me ma­sa­žo sa­ lo­ne „Khmer Mas­sa“ klien­tams apie ar­bat­pi­ni­gius pri­me­na spe­ cia­lios dėžutės. Jų pa­dėta ma­sa­žo kam­ba­riuo­se, todėl at­lik­tu dar­bu pa­ten­kin­ti klien­tai po sean­so ga­

li pa­pil­do­mai at­si­dėko­ti mes­da­mi į jas mo­netų ar bank­notų. Šio ma­sa­žo sa­lo­no ad­mi­nist­ra­ torė Vio­le­ta teigė, kad klientų pa­ lik­tais ar­bat­pi­ni­giais ma­sa­žuo­to­ jai la­bai džiau­gia­si, de­ja, jų pa­lie­ka to­li gra­žu ne kiek­vie­nas ap­si­lankęs. Vio­le­ta pri­dūrė, kad kar­tais klien­ tai ma­sa­žo meist­rams at­si­dėko­ja ir ki­taip. „Vie­nas klien­tas ma­sa­žuo­ to­jui žiemą at­si­dėko­jo pa­do­va­no­ da­mas vil­no­nes ko­ji­nes“, – pa­sa­ ko­jo Vio­le­ta.

„„Įpro­tis: res­to­ra­nuo­se ir ka­vinė­se gy­ven­to­jai ar­bat­pi­ni­gių pa­lie­ka, ta­čiau kitų įstaigų dar­buo­to­jus pa­mirš­ta. 

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Gro­žio sa­lo­no „Sar­ma Sty­le“ dar­ buo­to­ja taip pat pa­sa­ko­jo, kad įprotį pa­lik­ti ar­bat­pi­ni­gių tu­ri ne vi­si klien­tai. Tie, ku­rie ar­bat­pi­ni­ gių pa­lik­ti yra linkę, per daug ne­

krei­pia dėme­sio, koks spe­cia­lis­tas pro­cedūrą jiems at­lie­ka. „Vie­ni pa­lie­ka ar­bat­pi­ni­gių, ki­ti ne. Tai ne­prik­lau­so nuo to, pas kokį spe­ cia­listą jie lan­ko­si, pri­klau­so tik nuo žmo­gaus būdo“, – teigė sa­ lo­no dar­buo­to­ja. Ji sakė, kad ar­bat­pi­ni­gių kar­tais gau­na vi­si sa­lo­no dar­buo­to­jai – tiek kirpė­jai, tiek kos­me­to­lo­gai, ma­ni­ kiū­ri­nin­kai ir ki­ti spe­cia­lis­tai. „Po­ pie­ri­nių pi­nigų pa­pras­tai pa­lie­ka, ne mo­netų“, – apie ar­bat­pi­ni­gių dydį gro­žio sa­lo­ne kalbė­jo dar­buo­to­ja. Sąly­gos pa­lik­ti ar­bat­pi­ni­gių su­ da­ry­tos ir ke­pyk­lėlės „Pi­na­vi­ja“ klien­tams, nors jie prie sta­liukų čia ir neap­tar­nau­ja­mi – norė­da­mi už­si­sa­ky­ti mais­to ar gėrimų tu­ri stovė­ti eilė­je prie pre­kys­ta­lio. Ša­ lia ka­sos apa­ra­to ke­pyk­lėlė­je sto­vi tau­pyklė – į ją ir krin­ta klientų pa­ lie­ka­mi ar­bat­pi­ni­giai. „Daž­niau­siai klien­tai įme­ta li­ku­sią grąžą. Po­pie­ ri­nių pi­nigų į tau­pyklę ne­me­ta. Jais

Nors ar­bat­pi­ni­gių gau­nan­tys dar­ buo­to­jai džiau­gia­si pa­pil­do­mais pi­ni­gais, Vals­ty­binė mo­kes­čių ins­ pek­ci­ja (VMI) pri­me­na, kad šis iš klientų gau­na­mas at­ly­gis ap­mo­ kes­ti­na­mas pa­na­šiai kaip ir įpras­ tas dar­bo už­mo­kes­tis. Pa­sak VMI Teisės de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos Ali­nos

Gau­du­tytės, ar­bat­pi­ni­giai Lie­tu­ vo­je ap­mo­kes­ti­na­mi dve­jo­pai. Pir­mas va­rian­tas – ap­mo­kes­ti­na­ mi ar­bat­pi­ni­giai, kai jie įskai­čiuo­ja­ mi į sąskaitą, ar­ba vi­si ar­bat­pi­ni­giai ati­ten­ka bend­ro­vei ir ši vėliau juos iš­mo­ka dar­buo­to­jams pa­gal sa­vo nu­sta­tytą tvarką. Ki­taip jie ap­mo­ kes­ti­na­mi, kai gau­tus ar­bat­pi­ni­gius dar­buo­to­jai pa­si­lie­ka pa­tys. Jei­gu res­to­ra­nas ar ka­vinė dar­ buo­tojų iš klientų gau­tus ar­bat­pi­ni­ gius pri­ski­ria bend­rovės pa­ja­moms, o vėliau iš šių lėšų dar­buo­to­jams iš­ mo­ka su­mas kar­tu su dar­bo už­mo­ kes­čiu, jų va­do­vai pri­va­lo su­mokė­ ti pa­jamų mo­kestį ir pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo bei vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kas. A.Gau­du­tytė teigė, kad jei­gu ar­ bat­pi­ni­gius dar­buo­to­jai pa­si­lie­ka sau, dek­la­ravę šias pa­ja­mas iki kitų ka­len­do­ri­nių metų ge­gužės 1-osios vi­sus mo­kes­čius jie tu­ri su­mokė­ ti pa­tys.

sio skir­ti, nes pa­tie­kalų pa­si­rin­ki­mas ne­di­de­lis, įran­kiai tie pa­tys. Galbūt per die­nos pie­tus ar­bat­pi­ni­gių reikėtų pa­lik­ti ma­žiau, bet pa­davė­jas vis tiek ap­tar­na­vo, stengė­si, todėl to­ kiu at­ve­ju tei­sin­giau ar­bat­pi­ni­gių pa­ lik­ti. Natū­ra­liai nuo sąskai­tos Eu­ro­po­je orien­tuo­jamės pa­lik­ti apie 10 pro­c. ar­ bat­pi­ni­gių, Lie­tu­vo­je vi­dur­kis yra 7–8 pro­c., nes ar­bat­pi­ni­gių tra­di­ci­jos nė­ ra to­kios ga­jos, gy­ve­na­me var­gin­giau ne­gu tur­tin­ga Va­karų Eu­ro­pa. Val­gant die­nos pie­tus už­tektų pa­lik­ti ko­kius 5 pro­c. ar­bat­pi­ni­gių nuo vi­sos sąskai­tos su­mos – litą ar du. Ga­li­ma pa­lik­ti ir li­to ne­sie­kian­čių ar­bat­pi­ni­gių, pa­vyzd­žiui, jei­gu sąskai­to­je yra konk­re­ti litų su­ma ir cen­tai, mes pa­li­ko­me ku­piūrą, o grą­

ža yra tik­tai cen­tai, – tų centų ga­li­me neim­ti, į pi­ni­ginę ne­dėti, o kaip ar­bat­ pi­ni­gius pa­lik­ti. Pa­vyzd­ž iui, sąskai­ta yra 19,1 li­to, pa­dėjo­me 20 litų ku­piūrą, tad grąžą cen­tais pa­lie­ka­me kaip ar­ bat­pi­ni­gius. Ame­ri­ko­je ar­bat­pi­ni­gių žmonės pa­lie­ ka bet ko­kiam ap­tar­nau­jan­čiam per­so­ na­lui – kirpė­jams, tak­si vai­ruo­to­jams ar ma­sa­žuo­to­jams. Drįsčiau teig­ti, kad Lie­tu­vo­je šios pra­kti­kos dar nėra ar­ba ji ma­žai pa­pli­tu­si. Tie­sa, Ame­ri­kos ne­ galė­tu­me ver­tin­ti kaip po­zi­ty­vio­jo pa­ vyzd­ž io. Todėl, kad ten per ar­bat­pi­ ni­gius da­ro­mas vers­las – išk­rei­pia­ma ar­bat­pi­ni­gių idė­ja. Ten ga­na daug ka­ vi­n ių, res­to­ranų, kur ar­bat­pi­n i­g iai iš kar­to įtrau­kia­mi į sąskaitą. Iš res­to­ra­

no pusės tai itin ne­gar­bin­gas da­ly­kas, nes ar­bat­pi­ni­giai nepri­va­lo­mi, tai yra kaip pa­pil­do­ma pa­dėka ap­tar­nau­jan­ čiam per­so­na­lui už di­desnį dėmesį, šyp­seną, pa­stebėtą pro­blemėlę prie sta­lo – kad lai­ku pri­bėgo, pa­valė, pa­ tvarkė. Kai ar­bat­pi­n i­g iai įtrau­k ia­mi į sąskaitą, iš jų pa­da­ro­mas vers­las – lyg sa­vai­me su­pran­ta­mas da­ly­kas, kad klien­tas pri­va­lo pa­lik­ti pa­pil­domų pi­ nigų už ap­tar­na­vimą. Ame­ri­ko­je to­kia pra­kti­ka ga­na pla­čiai pa­pli­tu­si. Kirpė­jui, ma­sa­ž uo­to­jui ar tak­si vai­ ruo­to­jui ar­bat­pi­n i­g ių ga­l i­ma pa­l ik­t i tiek pat, kiek pa­lie­ka­ma res­to­ra­ne ar ka­vinė­je, – apie 10 pro­c. pa­slau­gos kai­ nos. Jei­gu ma­sa­žas kai­nuo­ja 100 ar 120 litų, ar­bat­pi­ni­gių pa­lie­ka­ma maž­daug

10 litų. Jei­gu kir­pi­mas kai­nuo­ja 50 litų, ga­li būti pa­lie­ka­ma 5 ar 10 litų. Jei­gu nėra spe­cia­laus in­do, į kurį ga­li­ ma įmes­ti ar­bat­pi­ni­gių, jų reikėtų pa­lik­ ti tie­siog ant sta­lo. Sis­te­ma pa­si­dėti indą ar­bat­pi­ni­giams yra at­ėju­si iš Rytų vals­ ty­bių, Arabų ša­lių. Egip­te, Tu­ni­se, Tur­ ki­jo­je to­kie in­dai po­pu­liarūs – ten bet kur ir bet ka­da tu­ri būti ga­li­mybė gau­ti pa­pil­domą mo­netą. Da­bar to­kios dėžu­ tės su už­ra­šu „Tips“ pa­pli­tu­sios vi­sa­me pa­sau­ly­je. Ta­čiau to­kia pra­kti­ka taip pat nėra pa­ti ge­riau­sia, tai tar­si pri­myg­ ti­nis pri­mi­ni­mas žmo­gui: „Tik tu neuž­ miršk man pa­dėko­ti.“ O juk ar­bat­pi­ni­ giai ir yra pa­dėko­ji­mas, tik ne žo­di­nis, o ma­te­ria­lus – duo­dant mo­netą. Rei­ka­ lau­ti pa­dėko­ji­mo ne vi­sai gar­bin­ga.

Iš klientų gau­na­mas pa­pil­do­mas at­ly­gis ap­mo­kes­ti­na­mas pa­ na­šiai kaip ir įpras­tas dar­bo už­mo­kes­tis. Ma­sa­žuo­to­jais šia­me sa­lo­ne dir­ ba iš šiltų kraštų – Tai­lan­do ir Kam­bod­žos – at­vykę spe­cia­lis­tai. Vio­le­ta sakė, kad tik­riau­siai per ma­sažą dar­buo­to­jas pa­si­skundė, kad jam Lie­tu­vo­je šal­ta, o pro­cedū­ ra likęs pa­ten­kin­tas klien­tas ir at­si­ dėko­jo at­neš­da­mas šiltą apavą. Pa­lie­ka bank­notų

at­si­dėko­ja ne­bent dar­buo­to­jui tie­ sio­giai už tai, kad pa­darė ką nors tik­rai la­bai gra­žaus, pa­vyzd­žiui, la­bai gražų tortą iš­kepė“, – šyp­ so­jo­si ke­pyk­los pa­mai­nos va­dy­bi­ ninkė Vil­ma. Į tau­pyklę su­kri­tu­sius klientų pi­ ni­gus pa­mai­nos pa­bai­go­je iš­si­da­li­ja vi­si tuo me­tu dirbę ke­pyk­los dar­ buo­to­jai. Tie­sa, jiems ten­ka ne ka­ žin kas. Vil­ma at­skleidė, kad kar­ tais per vieną pa­mainą klien­tai į tau­pyklę pri­me­ta vos de­šimt litų pa­pil­domų pi­nigų. Dosnumas ap­mo­kes­ti­na­mas

Komentaras

Ar­mi­nas Ly­de­ka Pro­to­ko­lo eks­per­tas

A

p­tar­nau­jan­čiam per­so­na­ lui vi­sa­da ga­l i­ma pa­l ik­t i ar­bat­pi­ni­gių, bet tai ne­reiš­ kia, kad tai da­ry­ti pri­va­lo­ ma. Net ir per die­nos pie­tus yra gar­ bin­ga pa­lik­ti ar­bat­pi­ni­gių, juk žmo­gus at­nešė pa­tie­kalą, nors galbūt su klien­ tu reikė­jo ma­žiau dirb­ti, ma­žiau dėme­


8

pirmADIENIS, kovo 4, 2013

pasaulis

kaunodiena.lt/naujienos/uzsienis

Su te­ro­ris­tais ne­si­derės Si­ri­jos pre­zi­den­tas Bas­ha­ras al As­sa­das ap­kal­ti­no JAV ir Did­žiąją Bri­ta­niją gink­luo­jant te­ro­ris­tus. Tie­sa, jis pri­dūrė, kad derėtų­si su opo­zi­ci­ja.

B.al As­sa­das in­ter­viu britų laik­raš­ čiui „The Sun­day Ti­mes“ sakė, kad yra pa­si­rengęs derė­tis su opo­zi­ci­ja, ta­čiau at­si­sa­ko svars­ty­ti sa­vo at­si­ sta­ty­di­ni­mo ga­li­mybę. Taip pat jis pa­reiškė, kad ke­ti­na derė­tis tik su po­li­tinė­mis jėgo­mis, o ne su te­ro­ ris­tais. „Esa­me pa­si­rengę derė­tis su vi­ sais, tarp jų – su ko­vo­to­jais, ku­rie su­de­da sa­vo gink­lus, – tvir­ti­no B.al As­sa­das. – Ga­li­me da­ly­vau­ti dia­lo­ ge su opo­zi­ci­ja, bet ne­ga­li­me da­ly­ vau­ti dia­lo­ge su te­ro­ris­tais.“ Be to, jis ap­kal­ti­no Did­žio­sios Bri­ta­ni­jos vy­riau­sybę no­rint ap­ gink­luo­ti „te­ro­ris­tus“ jo ša­ly­je. „Kaip ga­li­me tikė­tis, kad jie su­ ma­žins smurtą, kai jie no­ri siųs­ ti ka­ri­nius kro­vi­nius te­ro­ris­tams ir ne­ban­do pa­leng­vin­ti dia­lo­go tarp sirų?“ – re­to­riš­kai klausė Si­ri­jos va­do­vas. Did­žio­ji Bri­ta­ni­ja ra­gi­no pa­nai­kin­ti Eu­ro­pos drau­dimą tiek­ti gink­lus Si­ri­jos su­kilė­liams. „Did­žio­ji Bri­ta­ni­ja, kaip ži­nia, ne­ konst­ruk­tyvų vaid­menį įvai­riuo­se rei­ka­luo­se vai­di­no de­šimt­me­čius, <o> kai kas sa­ko, <kad> šimt­me­ čius, – pa­sa­ko­ju jums įsi­vaiz­da­ vimą mūsų re­gio­ne. Ne­si­ti­ki­me, kad pa­degė­jas bus ug­nia­ge­sys. Kaip ga­li­me tikė­tis pra­šy­ti britų vai­din­ti vaid­menį, kai jie yra pa­si­ryžę mi­li­ ta­ri­zuo­ti šią pro­blemą?“ – in­ter­viu sakė B.al As­sa­das. Ira­no dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas pri­ dūrė, kad, pa­sak Si­ri­jos vy­riau­ sybės pa­reigūnų, B.al As­sa­das ke­ti­ na da­ly­vau­ti 2014 m. vyk­sian­čiuo­se ša­lies va­do­vo rin­ki­muo­se. BNS, BBC inf.

Ne tik eu­ro­ pie­čiai ver­šis dir­žus. Tau­ py­mas gre­ sia ir ame­ ri­kie­čiams, nes JAV po­li­ti­kai bend­ros kal­ bos ne­ra­do.

„„Ne­su­ta­ria: B.Oba­mos (kairėje) ir Ats­tovų rūmų pir­mi­nin­ko J.Boeh­ne­rio nuo­monė dėl tau­py­mo ge­ro­kai ski­ria­si. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

Pre­zi­den­tui Kong­re­sas pa­rodė špygą Skau­dus spren­di­mas

Iš vi­so fe­de­ra­linės iš­lai­dos per šiuos me­tus turėtų su­mažė­ti 85 mlrd. do­le­rių. Tai nu­ma­to va­di­ na­ma­sis au­to­ma­ti­nis iš­laidų su­ ma­ži­ni­mo me­cha­niz­mas. Nors ša­lies pre­zi­den­tas Ba­rac­ kas Oba­ma teigė, kad iš­laidų ma­ži­ ni­mas turėtų būti kryp­tin­gas, res­ pub­li­konų jam įti­kin­ti ne­pa­vy­ko. „Ne­su dik­ta­to­rius. Esu pre­zi­den­ tas, – per su­si­ti­kimą su Kong­re­ so va­do­vais sakė B.Oba­ma. – To­kie ap­kar­py­mai pa­kenks mūsų eko­no­ mi­kai, kai­nuos mums dar­bo vietų, o no­rint pa­suk­ti tei­sin­gu ke­liu rei­ kia, kad abi pusės su­gebėtų priim­ ti komp­ro­mi­sus.“ Kri­ti­ka opo­nen­tams

Kar­tu B.Oba­ma pa­žėrė kri­ti­kos Kong­re­so na­riams, dau­giau­sia res­ pub­li­ko­nams, kad šie ban­do iš­laidų ma­ži­nimą per­kel­ti vi­du­ri­nei kla­sei. „Ko aš ne­ga­liu da­ry­ti – pri­vers­

ti Kong­re­so elg­tis tei­sin­gai. Užuot už­kamšę vieną mo­kes­čių sis­te­mos spragą, pa­lan­kią pa­si­tu­rin­tiems ir įta­kin­giems tur­tin­gie­siems, <res­ publikonai> pa­si­rin­ko va­riantą nu­ trauk­ti gy­vy­biš­kai svar­bias pa­ slau­gas vai­kams, sen­jo­rams, mūsų uni­for­muo­tiems vy­rams ir mo­ te­rims bei jų šei­moms. Jie bal­sa­ vo taip, kad vi­sa de­fi­ci­to ma­ži­ni­mo naš­ta tektų vien vi­du­ri­nei kla­sei“, – kri­ti­kos opo­nen­tams ne­gailė­jo B.Oba­ma. Ta­čiau res­pub­li­konų at­sto­vai at­rėžė, kad B.Oba­mos rei­ka­la­vi­ mas di­din­ti mo­kes­čius tur­tin­gie­ siems ir stam­bia­jam vers­lui pro­ blemų neišspręs. Ats­tovų rūmų pir­mi­nin­kas Joh­ nas Boeh­ne­ris tvir­ti­no, kad mo­ kes­čių di­di­ni­mu, ku­rio norėtų B.Oba­ma, ne­bus išspręs­ta biud­ že­to de­fi­ci­to pro­ble­ma. „Aiš­kiai pa­sa­ky­ki­me, kad pre­zi­den­tas mo­ kes­čius pa­di­di­no sau­sio 1 d. Dis­

ku­si­ja apie įplau­kas baig­ta, – rėžė J.Boeh­ne­ris. – Da­bar kal­ba­me apie iš­laidų pro­blemą Va­šing­to­ne.“ Nors res­pub­li­ko­nai sakė, kad B.Oba­ma su­tirš­ti­na spal­vas, Bal­ tųjų rūmų at­sto­vas Jay Car­ney

su­ke­liant <...> dra­ma­tiškų pa­da­ri­ nių gy­ny­bos pra­mo­nei ir vals­tybės tar­nau­to­jams, mūsų na­cio­na­li­ nei sau­gu­mo pa­reng­čiai, mo­ky­to­ jams“, – sakė J.Car­ney. „Su­ba­lan­suo­tas po­žiū­ris“

Ba­rac­kas Oba­ma:

Ko aš ne­ga­liu da­ry­ti – pri­vers­ti Kong­re­so elg­tis tei­sin­gai.

pa­brėžė, kad dau­ge­liui vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­tojų gre­sia pri­ vers­tinės ne­mo­ka­mos ato­sto­gos, o kai ku­rios svar­bios so­cia­linės pa­slau­gos ga­li būti ap­skri­tai su­ stab­dy­tos. „Neį­ma­no­ma per sep­ ty­nis mėne­sius at­sa­kin­gai nurėž­ti nuo biud­že­to 85 mlrd. do­le­rių, ne­

Šeš­ta­dienį B.Oba­ma pa­ra­gi­no Kong­resą au­to­ma­ti­nius biud­že­to iš­laidų kar­py­mus pa­keis­ti la­biau „su­ba­lan­suo­tu po­žiū­riu“, kai „iš­ ma­nus“ iš­laidų ma­ži­ni­mas būtų de­ri­na­mas su re­for­mo­mis. Pa­sak ša­lies va­do­vo, biud­že­to de­ fi­ci­tas ga­li būti su­ma­žin­tas taip, kad ne­reikėtų at­leis­ti da­lies dar­buo­tojų ir kad ne­nu­kentėtų tėvai bei moks­lei­ viai. „Dau­gu­ma Ame­ri­kos žmo­nių su­tin­ka su ma­nim dėl šio po­žiū­rio – taip pat ir dau­gu­ma res­pub­li­konų, – sakė B.Oba­ma. – Tie­siog rei­kia, kad res­pub­li­ko­nai Kong­re­se pri­si­ vytų sa­vo pa­čių par­tiją ir li­ku­sią ša­ lies dalį.“ CNN, AFP, BNS inf.


9

pirmADIENIS, kovo 4, 2013

sportas

Daugiau sporto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

Su­sig­rą­ži­no ti­tu­lą

Tro­fė­jus ­ vil­nie­čiams

„Bar­ce­lo­na“ – vėl ant men­čių

Sep­tin­tą kar­tą per klu­bo is­to­ ri­­ją Lie­tu­vos sa­lės fut­bo­lo A ly­gos čem­pio­ne ta­po Kau­no „Nau­ta­ra“ (37 tšk.), lai­mė­ju­si še­šių ko­man­dų tur­ny­rą. Šeš­ ta­die­nį na­muo­se kau­nie­čiai XV tu­ro rung­ty­nė­se 2:1 (0:0) nu­ga­lė­jo ant­rą vie­tą užė­mu­ sius Kaz­lų Rū­dos „SC STIHL“ (32 tšk.) fut­bo­li­nin­kus.

Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) su­per­tau­rės rung­ty­nė­ se Ma­ri­jam­po­lė­je ša­lies tau­ rės sa­vi­nin­kas VMFD „Žal­gi­ ris“ po pra­tę­si­mo 1:0 (0:0) nu­ga­lė­jo A ly­gos čem­pio­ną Pa­ne­vė­žio „Ek­ra­ną“. Per­ga­lin­ go įvar­čio au­to­riu­mi vil­nie­čių gre­to­se 102 min. ta­po Man­ tas Kuk­lys.

Šeš­ta­die­nį fut­bo­lo ger­bė­jų akys kry­po į Mad­ri­do „San­tia­ go Ber­na­beu“ sta­dio­ną. Jau šeš­ta­ja­me šio se­zo­no „El Cla­ si­co“ ma­če vie­ni ki­tiems į at­ la­pus vėl ki­bo „Real“ ir „Bar­ ce­lo­nos“ klu­bai. Is­pa­ni­jos fut­ bo­lo čem­pio­na­to 26-ojo tu­ro rung­ty­nė­se per­ga­lę re­zul­ta­tu 2:1 iš­ko­vo­jo Mad­ri­do eki­pa.

Is­pa­ni­joje ir Če­ki­jo­je – per­ga­lin­gas dub­lis Kau­no „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai pa­da­ rė iš­va­das po skau­ daus pra­lai­mė­ji­mo Atė­nų „Pa­nat­hi­nai­ kos“ ir Eu­ro­ly­gos „Top 16“ eta­pe vėl pa­si­kin­kė sėk­mę, o vieš­na­gę po Eu­ro­pą va­kar bai­gė gra­žia per­ga­le Če­ki­jo­je, kur VTB Vie­nin­go­jo­je ly­ go­je bu­vo įveik­tas Nim­bur­ko ČEZ.

Rung­ty­nių sta­tis­ti­ka Ma­la­gos „Uni­ca­ja“–Kauno „Žal­gi­ris“ 2013 03 01, Ma­la­gos „J.M.Mar­tin Car­pe­nos“ spor­to rū­mai, 4 200 žiū­ro­vų.

67:83 (19:16, 12:22, 25:21, 11:24)

„Uni­ca­ja“ Žaidėjas

K.Si­mo­nas M.Wil­liam­sas A.C.Li­ma A.Pan­ko S.Vi­da­lis T.Ur­ta­su­nas E.Calloway‘us K.Pe­ro­vi­čius F.Vaz­que­zas A.Dia­zas L.Zo­ri­čius Z.Dra­gi­čius Komanda

m.bagdonas@kaunodiena.lt

Tre­ne­ris gy­rė už ko­vin­gu­mą

Dėl pa­sku­ti­nio ket­vir­to­jo ke­lia­la­ pio į Eu­ro­ly­gos ket­virt­fi­na­lį pa­ko­ vo­ti nu­si­tei­kęs Ma­la­gos „Uni­ca­jos“ klu­bas šan­sų ne­tu­rė­jo. Tris kė­li­ nius kau­nie­čius vi­ję­si An­da­lū­zi­jos krep­ši­nin­kai pri­trū­ko kva­po le­ mia­mą ket­vir­tį. Tuo­met žal­gi­rie­ čiai šo­vė į prie­kį 10:0 ir ga­liau­siai Jas­mi­no Re­pe­šos auk­lė­ti­niai iš­kė­ lė bal­tą vė­lia­vą – 67:83. Tai bu­vo jau ant­ro­ji žal­gi­rie­čių per­ga­lė prieš Ma­la­gos eki­pą. Is­pa­ nams vil­čių ne­bu­vo su­teik­ta ir pir­ mo­jo ra­to ma­če Kau­no „Žal­gi­rio“ are­no­je, kai Joa­no Pla­zos auk­lė­ti­niai taip pat lai­mė­jo įti­ki­namai 75:63. Kau­no eki­pa šį se­zo­ną iš de­šim­ties

VTB Vie­nin­go­ji ly­ga „Žal­g i­ris“–ČEZ 84:90 (17:23, 22:21, 23:27, 22:19). R.Ran­či­kas 20, D.Car­ te­r is 15, P.Hous­ka ir V.Hru­ba­nas po 12/O.Lafayette‘as 15, D.McGrat­ has, M.Po­p o­v i­č ius, D.Lav­r i­no­v i­ čius, M.Kuz­m ins­kas, R.Kau­kė­nas ir K.Lav­r i­no­vi­čius po 10.

Tšk.

Dvit.

Trit.

Baud.

AK

RP

PK

K

EF

13 7 6 0/1 10 8 3 8 12 67

2/3 0/2 3/6 0/1 2/2 3/4 1/2 0/1 3/5 5/9 19/35 54,3%

3/5 2/7 0/1 2/8 0/2 0/3 7/27 25,9%

1/2 3 2/2 1/2 0/2 2/2 2/3 8/13 61,5%

4 4 1 3 3 5 1 2 7 36

3 4 3 3 1 14

2 3 1 1 1 8

2 1 1 2 1 1 2 2 1 15

13 9 3 -3 9 6 7 -1 5 20 -1 68

Min.

Tšk.

Dvit.

Trit.

Baud.

AK

RP

PK

K

EF

14:13 12:43 25:49 21:21 0:26 15:36 22:27 23:30 27:25 16:02 20:28

9 6 8 7 4 7 15 14 5 8 83

3/4 0/2 3/3 1/3 2/3 3/4 4/5 1/5 1/6 18/35 51,4%

1/3 2/3 1/3 0/2 1/2 2/2 2/4 1/1 1/3 11/23 47,8%

5/6 1/2 2/2 3/4 3/4 14/18 77,8%

1 2 3 2 4 4 8 3 4 33

1 3 2 1 1 1 2 2 1 14

1 2 1 1 5

1 2 2 2 3 1 11

7 9 12 6 6 10 21 13 1 5 92

„Žal­gi­ris“ Žaidėjas

„„Pa­mo­kos: Ma­la­gos krep­ši­nin­kai ant­rą kar­tą per pa­sta­ruo­sius tris mė­

Ma­rius Bag­do­nas

Min.

18:23 24:54 11:09 17:21 32:56 18:33 21:18 6:58 15:16 29:16 3:56

ne­sius ga­vo skau­dų „Žal­gi­rio“ an­tau­sį, o pa­grin­di­niu to kal­ti­nin­ku abu kar­tus ta­po jau­na­sis M.Kuz­mins­kas. AFP nuo­tr.

rung­ty­nių iš­vy­ko­je lai­mė­jo še­še­rias, o ket­ve­rias li­ku­sias pra­lai­mė­jo ma­ žes­niu nei 4 taš­kų skir­tu­mu. „Mums tai bu­vo la­bai svar­bi per­ ga­lė po pra­lai­mė­ji­mo „Pa­nat­hi­nai­ kos“ ko­man­dai. Prieš tai mes pra­ lai­mė­jo­me ke­lias rung­ty­nes ma­žais taš­kų skir­tu­mais. Di­džiuo­juo­si sa­ vo žai­dė­jais. Jie iš­lie­ka su­si­kau­pę, ne­pai­sant sun­kios pa­dė­ties klu­be. Be­veik vi­si žai­dė­jai bu­vo įtrauk­ti į žai­di­mą. Net pen­ki iš jų pel­nė 8 ar dau­giau taš­kų. Šio­je gru­pė­je vyks­ta at­vi­ra ko­va. Ti­kiuo­si, ir „Žal­gi­ris“, ir „Uni­ca­ja“ pa­teks į ki­tą eta­pą“, – po dvi­ko­vos kal­bė­jo J.Pla­za. Puo­lė­jas – tarp ge­riau­sių­jų

An­da­lū­zi­jos klu­bo duob­ka­siu ir vėl ta­po Min­dau­gas Kuz­mins­kas. Pir­ ma­ja­me ma­če nie­kaip ne­su­ge­bė­ ję iš­spręs­ti jau­no­jo puo­lė­jo mįs­lės, „Uni­ca­jos“ tre­ne­riai ant to pa­ties grėb­lio už­li­po ir na­muo­se. Lie­tu­vis nu­ga­lė­to­jams pel­nė 15 taš­kų, po krep­šiais at­ko­vo­jo 8 ka­ muo­lius (4 – puo­li­me), at­li­ko re­ zul­ta­ty­vų per­da­vi­mą, iš­pro­vo­ka­ vo 3 var­žo­vų pra­žan­gas, du­kart

su­kly­do ir sy­kį pra­si­žen­gė. 23-ejų 205 cm ūgio M.Kuz­mins­kas per 23 su pu­se žai­di­mo mi­nu­čių pa­tai­kė abu tri­taš­kius, 3 dvi­taš­kius iš 4 ir 3 bau­dų me­ti­mus iš 4. Su to­kiu įspū­din­gu re­zul­ta­tu lie­ tu­vis pa­te­ko tarp pen­kių nau­din­ giau­sių praė­ju­sios sa­vai­tės Eu­ro­ ly­gos žai­dė­jų. Nau­din­giau­siu krep­ši­nin­ku su 26 ba­lais ta­po Ru­si­jos čem­pio­no Mask­vos CSKA ko­man­dos vi­du­rio puo­lė­jas Ne­na­das Krsti­čius. Už­si­tik­ri­no pir­mą­ją vie­tą

Il­sė­tis žal­gi­rie­čiai ne­tu­rė­jo ka­da. Po per­ga­lės Ma­la­go­je jau ki­tą ry­tą Lie­tu­vos čem­pio­nai ke­lia­vo į Če­ ki­ją, kur VTB Vie­nin­go­sios ly­gos 16-ojo tu­ro rung­ty­nė­se su­si­ti­ko su Nim­bur­ko ČEZ. Vis dėl­to pa­jė­giau­sias Če­ki­jos klu­bas pa­si­prie­šin­ti kau­nie­čiams neįs­ten­g ė. „Žal­g i­r is“ su­ž ai­d ė už­tik­rin­tai ir iš­ko­vo­jo jau 15-ąją per­ga­lę šį se­zo­ną. Le­mia­mą spur­ tą kau­nie­čiai su­ren­gė tre­čia­ja­me kė­li­ny­je, kai įgi­jo dvi­ženk­lę per­ sva­rą. Po jos pa­si­vy­ti sve­čių šei­

T.Dar­de­nas D.McGrat­has M.Po­po­vi­čius D.Lav­ri­no­vi­čius A.Juš­ke­vi­čius R.Jav­to­kas M.De­la­šas M.Kuz­mins­kas O.Lafayette‘as R.Kau­kė­nas J.Foote‘as K.Lav­ri­no­vi­čius Komanda

Paaiškinimai: Min. – minutės, Tšk. – pelnyti taškai, Dvit. – dvitaškiai, Trit. – tritaškiai, Baud. – baudų metimai, AK – atkovoti kamuoliai, RP – rezultatyvūs perdavimai, PK – perimti kamuoliai, K – klaidos, EF – efektyvumas.

Re­zul­ta­tai „„Atė­nų „Pa­nat­hi­nai­kos“–Stambulo

„Ana­do­lu Efes“ 75:62 (19:21, 19:17, 18:13, 19:11). R.L.Uki­čius ir D.Dia­man­ti­dis po 13 taškų/D.Sa­va­no­vi­čius 21, J.Far­ma­ ras 10, S.Er­de­nas 7. „„Mask­vos CSKA–Berlyno AL­BA

80:65 (20:16, 24:17, 19:21, 17:11). N.Krsti­ čius 20, V.Mi­co­vas, S.Weem­sas ir A.Vo­ron­ce­vi­čius po 10/D.Woo­das 11, Z.Mor­ley, D.Thomp­so­nas ir N.Dje­ do­vi­čius po 10.

mi­nin­kai ne­su­ge­bė­jo – 84:90. J.Pla­zos auk­lė­ti­niai už­tik­rin­tai bu­vo lai­mė­ję ir pir­mą­ją tar­pu­sa­vio dvi­ko­vą na­muo­se – 90:70.

E gru­pė Komanda

1 „Real“ 2. „Ana­do­lu Efes“ 3. CSKA 4. „Pa­nat­hi­nai­kos“ 5. „Žal­gi­ris“ 6. „Uni­ca­ja“ 7. AL­BA 8. „Bro­se Bas­kets“

Perg.

Pral.

Taškų sant.

8 7 6 6 4 4 1 0

1 2 3 3 5 5 8 9

675:619 647:624 727:661 640:642 676:636 654:679 595:681 669:741

Iš­ko­vo­ję šią per­ga­lę, kau­nie­čiai, li­kus dviem tu­rams iki re­gu­lia­rio­jo se­zo­no pa­bai­gos, lai­mė­jo B gru­pės tur­ny­rą, ka­dan­gi ant­ro­je po­zi­ci­jo­je žen­gian­ tis Mask­vos CSKA sen­sa­cin­gai 68:70 sve­čiuo­se pra­lai­mė­jo Že­mu­ti­nio Nau­ gar­do „Niž­nij Nov­go­rod“ eki­pai.

Lengvaatlečiai kri­to per kva­li­fik ­ a­ci­jos var­žy­bas Eu­ro­pos už­da­rų pa­tal­pų leng­vo­ sios at­le­ti­kos čem­pio­na­tas Ge­te­bor­ ge (Šve­di­ja) mū­sų ša­lies spor­ti­nin­ kams su­si­klos­tė ne­sėk­min­gai. Tai bu­vo vie­nuo­lik­tosios pir­me­ny­bės, ku­rio­se da­ly­va­vo Lie­tu­vos rink­ti­ nė, ir tre­čias kar­tas, kai nie­kam iš lie­tu­vių ne­pa­vy­ko pa­tek­ti į pir­muo­ sius de­šim­tu­kus sa­vo rung­ty­se.

Da­rius Au­čy­na šuo­lio į to­lį kva­li­fi­ka­ ci­jos B gru­pė­je nu­šo­ko 7,38 m, užė­ mė vie­nuo­lik­tą vie­tą ir ga­lu­ti­nė­je įskai­to­je li­ko 23-ias. D.Au­čy­na Eu­ ro­pos čem­pio­na­te jau bu­vo star­ta­vęs tri­šuo­lio rung­ty­je, kur li­ko 21-as. D.Au­čy­na pir­muo­ju šuo­liu įvei­kė 7,38 m nuo­to­lį, ant­ruo­ju – 7,30, o tre­čia­sis ne­bu­vo įskai­ty­tas. To­je pat rung­ty­je da­ly­va­vęs de­

biu­tan­tas To­mas Vi­to­nis A gru­pė­je užė­mė 8-ąją vie­tą, o bend­ro­je kva­ li­fi­ka­ci­jos įskai­to­je li­ko 18-as. Ro­kiš­kė­nas pir­muo­ju ban­dy­mu per­žen­gė li­ni­ją, ant­ruo­ju ban­dy­mu lie­tu­vis taip pat ne­šo­ko, ta­čiau tei­ sė­jai iš­ma­ta­vo leng­vaat­le­čio šuo­lį – 3,35 m (13 vie­ta), o tre­čia­sis šuo­ lis bu­vo ge­riau­sias (7,56 m). Šuo­lio į to­lį kva­li­fik ­ a­ci­jos var­žy­bo­se da­ly­va­

vo 25 da­ly­viai, o į fi­na­lo eta­pą pa­te­ko įvyk­dę 8,05 m nor­ma­ty­vą ar­ba 8 ge­ riau­si iš abie­jų kva­li­fi­ka­ci­jos gru­pių. Ke­tu­rio­lik­tą­ją vie­tą tarp 21 spor­ti­ nin­kės užė­mė ir į aš­tuo­nių da­ly­vių fi­ na­lą ne­pa­te­ko 19-me­tė tri­šuo­li­nin­ kė Do­vi­lė Dzin­dza­le­tai­tė. Jos tre­čia­sis ban­dy­mas kva­li­fi­ka­ci­jo­je bu­vo sėk­ min­giau­sias – 13,53 m. Tai ge­riau­sias Lie­tu­vos se­zo­no re­zul­ta­tas. Pir­ma­

sis lietuvės šuo­lis at­ran­ko­je ne­bu­vo įskai­ty­tas, o ant­ra­sis – 13,22 m. Iki fi­na­li­nio aš­tuo­ne­to D.Dzin­ dza­le­tai­tei pri­trū­ko 32 cm. Pir­mas ko­vas že­my­no pir­me­ny­ bė­se dar ket­vir­ta­die­nį bai­gė ru­tu­lio stū­mi­kas Ri­man­tas Mar­ti­šaus­kas. Jis įran­kį nu­stū­mė 17,37 m ir užė­mė 23-ią­ją vie­tą tarp 24 spor­ti­nin­kų. KD, BNS inf.


10

pirmADIENIS, kovo 4, 2013

12p.

Užduok klausimą specialistui.

namai

namai@diena.lt Redaktorė Vereta Rupeikaitė

Duo­na ska­niau­siai ap­skrun­da m Kai so­dy­bo­je ke­pa­ma duo­na, pa­kvim­pa vis­as kie­mas. Šio aro­ ma­to už­liū­liuo­tie­ji sva­jo­ja iš­si­kep­ti sa­vo duo­nos, o neiš­ken­ tu­sie­ji ima ir pa­si­sta­to kros­nį. Mais­to gur­ma­nai pir­mu­mą tei­kia mal­ko­mis kū­re­na­miems įren­gi­niams. Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Pa­gei­da­vo ir šil­ta­suo­lio

Ka­dai­se duo­ną ke­pė kiek­vie­nų na­ mų šei­mi­nin­kė, se­no­se kai­mo so­ dy­bo­se ir šian­dien ga­li­ma pa­ma­ty­ti iš­li­ku­sių duon­ke­pių kros­nių. Vie­ nur jos bū­da­vo sta­to­mos gy­ve­na­ ma­ja­me na­me ir užė­mė ne­ma­žą da­lį pa­tal­pos, ki­tur duo­ną kep­da­ vo at­ski­ra­me ūki­nia­me pa­sta­te. Tra­di­ci­ja mai­tin­ti šei­my­ną sa­vo pa­čių kep­ta duo­na it vi­ru­sas sklin­ da jau ir mies­tie­tiš­kai gy­ve­nan­čių žmo­nių vir­tu­vė­se. Pa­si­ga­mi­nę ar do­va­nų ga­vę rau­go, jie en­tu­zias­ tin­gai duo­ną ke­pa ir du­ji­nė­se, ir elekt­ri­nė­se or­kai­tė­se, ir spe­cia­lio­ se elekt­ri­nė­se duo­nos kros­ne­lė­se. Kai kam to nega­na, nes gar­ džiau­siai duo­nos ke­pa­lė­lis ga­li iš­ kep­ti ir ap­skrus­ti bū­tent mal­ko­ mis iš­kū­ren­to­je mū­ri­nė­je kros­ny­je. Kau­nie­čiui Al­gir­dui ma­gė­jo sa­vo na­muo­se tu­rė­ti ne tik nuo­sta­bią kros­nį duo­nai ir ki­tiems pa­tie­ka­ lams kep­ti. Iš kai­mo ki­lu­siam vy­rui la­ bai no­rė­jo­si tu­rė­ti ir gultą – suo­ lo pa­vi­da­lo pri­mū­ry­tą kros­nies da­lį, kai­me dar va­di­na­mą le­ža­ku. Kai ku­riuo­se Lie­tu­vos re­gio­nuo­se toks šil­ta­suo­lis bu­vo va­di­na­mas ze­li­kiu. Mū­ri­nis na­mų at­ri­bu­tas Al­gir­dą tar­si už­bū­rė dar vai­kys­

tė­je, tad, per­si­kraus­čius į nau­jus na­mus, vi­sa­da no­rė­jo­si to ypa­tin­ go jau­ku­mo jaus­mo, ku­rį su­ku­ria ke­pa­ma duo­na. Meist­rų ieš­ko­jo su ži­bu­riu

Ras­ti, kas sumūrys ge­rą duon­ke­ pę, bu­vo ne­leng­va. Vy­ras pri­si­pa­ ži­no, kad iš­sva­jo­tosios kros­nies te­ ko lauk­ti ke­le­rius me­tus. Iš pra­džių jis dai­rė­si se­nų­jų meist­rų Lie­tu­vos liau­dies bui­ties mu­zie­ju­je Rum­šiš­ kė­se, bet paaiš­kė­jo, kad jie jau ne­ be­mū­ri­ja, pa­vy­ko tik gau­ti nau­din­ gų pa­ta­ri­mų. „Per po­rą me­tų at­ra­dau, kas man pa­sta­tys kros­nį. Ži­nan­čių­jų, kaip tai da­ry­ti, ne tiek jau daug. Pas kai ku­riuos liau­dies meist­rus – il­ga ei­ lė, rei­kė­tų lauk­ti iki 2–3 me­tų. Iš­ siaiš­ki­nęs vi­sus niuan­sus, kad ne­ ri­zi­kuo­čiau, su­ra­dau įmo­nę, ku­ri dar­bą at­li­ko per pus­me­tį. Re­zul­ ta­tas ten­ki­no, tik kai­na ne­la­bai“, – at­vi­ra­vo pa­šne­ko­vas. Al­gir­das spė­jo įsi­ti­kin­ti, kad duo­nos kros­nis nė­ra pa­pras­tas mū­ro sta­ti­nys. Pa­sak jo, be­ne svar­ biau­sia to­kios kros­nies sa­vy­bė – ši­lu­mos izo­lia­ci­ja. Ki­taip ta­riant, ji tu­ri il­gai iš­lai­ky­ti karš­tį vi­du­ je. Be to, bū­ti­na ge­ra dū­mų trau­ka, rei­kia at­si­žvelg­ti į gais­ro grės­mę. „Kai pra­de­di aiš­kin­tis, su­pran­ ti, kad yra la­bai daug niuan­sų“, – tvir­ti­no vy­ras.

Jis ma­no, kad jo tu­ri­ma kros­ nis dar­gi to­bu­les­nė už se­no­vi­nes kros­nis, nes pa­nau­do­tos ir nau­ jos tech­no­lo­gi­jos. Jo kros­nis žie­ mą šil­do pa­tal­pą, o va­sa­rą ši­lu­ma iš­ke­liau­ja pro ka­mi­ną ir ne­kai­ti­na kam­ba­rio. Al­gir­das iš pra­džių no­ rė­jo pa­da­ry­ti taip, kad vie­na ir ta pa­ti kros­nis iš vie­nos pu­sės kep­tų duo­ną, o iš ki­tos pu­sės šil­dy­tų ga­ ri­nę pir­tį, bet meist­rai pa­ta­rė, kad su­jung­ti skir­tin­gų funk­ci­jų kros­ nių ne­ver­ta. Jun­ta ry­šį su gam­ta

Al­gir­do duon­ke­pė uži­ma tiek vie­ tos, kiek ir dvi­gu­lė lo­va. Jos sie­nos sto­ros, skliau­tas – pla­tus. „Ši­lu­mą lai­ko la­bai il­gai. Per pu­sant­ros va­ lan­dos su­kū­re­nus glė­bį mal­kų, ga­ li kep­ti ir kep­ti“, – džiau­gė­si šei­ mi­nin­kas. Spe­cia­liai duon­ke­pei kros­niai ir pir­čiai vy­ras pa­si­sta­tė me­di­nį na­ me­lį. Šis pa­sta­tas su mū­ri­ne šir­di­ mi, kaip sa­ko šei­mi­nin­kas, pri­me­na am­ži­ny­bėn iš­ke­lia­vu­sius jo tė­vus. Kros­nies pri­va­lu­mai, lyginant su šiuo­lai­ki­ne or­kai­te, nea­be­jo­ti­ ni: ply­tos spin­du­liuo­ja na­tū­ra­lią ši­lu­mą, ji pa­si­skirs­to to­ly­giai, vis­ kas gra­žiai ap­ke­pa. „Pa­tie­ka­lo sko­ nis ki­toks, na­tū­ra­lus. Kaip gam­to­ je žmo­nėms pa­tin­ka kū­ren­ti lau­žą, taip ir na­muo­se kū­ren­ti kros­nį yra kaž­kas ne­pap­ras­ta. Tai tar­si bend­

„„ Komp­lek­sas: kai­mo tro­bo­se duon­ke­pės kros­nys daž­nai bū­da­vo šlie­ja­mo

ra­vi­mas su gam­ta“, – po­ty­riu da­li­ jo­si Al­gir­das. Ne­su­dė­tin­gą duon­ke­pę, pa­sak jo, ga­li­ma pa­sta­ty­ti ir už ke­lis tūks­ tan­čius li­tų. „Ka­dan­gi ma­no pro­ jek­tas bu­vo pra­plės­tas, su šil­ta­suo­ liu, man ji kai­na­vo dau­giau kaip 10 tūkst. li­tų“, – iš­da­vė pa­šne­ko­vas. Tie­sa, kep­ti duo­ną Al­gir­do šei­ ma dar tik mo­ko­si. „Daž­nai ke­pa­ me bul­vi­nes ban­das ant džio­vin­ tų ko­pūs­tų la­pų pa­gal se­ną ma­mos re­cep­tą“, – pri­si­pa­ži­no vy­ras, įsi­ tai­sęs il­gai sva­jo­tą duon­ke­pę.

Kar­tą te­ko per­sta­ty­ti

Ko­kio­je kros­ny­je duo­na iš­ke­pa ge­ riau­siai, ga­li pa­sa­ky­ti pa­ty­rę duo­ nos ke­pė­jai. Tra­di­ci­nę, ran­ko­mis iš­min­ky­tą duo­ną ant li­žės į kros­nį ko­ne kas­dien pa­šau­na Min­dau­gas Kriau­čiū­nas, na­mi­nės duo­nos ke­ pi­mą pa­ver­tęs šei­mos vers­lu. Ne­ pai­sant to, kad tai – pra­gy­ve­ni­ mo šal­ti­nis, ke­pa­liu­kai skrun­da ne ko­kia­me nors pra­mo­ni­nia­me įren­gi­ny­je, o įpras­to dy­džio kai­ miš­ko­je mū­ri­nė­je kros­ny­se. Tie­ sa, šei­ma tu­ri dvi kros­nis, vie­no­je

Dar­by­me­tis mies­to ūki­nin­kams Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė Ne tik ka­len­do­rius, bet ir pre­ky­bi­ nin­kai pri­me­na, kad atė­jo sė­ja. Ant dau­gy­bės trokš­ta­mų au­ga­lų pa­ke­ lių nu­ro­dy­ta, kad sė­ti rei­kia anks­ti, šilt­na­my­je. Ką da­ry­ti jo ne­tu­rint? Ne­nu­ver­ti­na pa­lan­gių

Dar­ži­nin­kams mė­gė­jams kny­ gą apie šilt­na­mius pa­ra­šęs Ge­di­ minas Kon­čius sa­vo pa­ta­ri­mais ir en­tu­ziaz­mu ga­li už­krės­ti bet ku­ rį, kaip jis va­di­na, mies­to ūki­nin­ ką. Pen­si­nin­kas ir sa­ve lai­ko mė­gė­ ju, ta­čiau yra iš­ban­dęs įvai­riau­sių mies­tie­tiš­ko ūki­nin­ka­vi­mo bū­dų, be to, kaip ir dau­ge­lis mies­tie­čių, sa­vo der­lių au­gi­na ko­lek­ty­vi­no so­ do skly­pe­ly­je.

Ko­vas – pa­ts me­tas pra­dė­ti rū­ pin­tis ši­lu­mą mėgs­tan­čių au­ga­ lų sė­ja. G.Kon­čius nu­ra­mi­na tuos, ku­rie ne­tu­ri šil­do­mo šilt­na­mio: so­di­nu­kų ga­li­ma už­siau­gin­ti na­me ar bu­te tie­siog ant pa­lan­gės. Juo­ lab kad pa­pil­do­mai ga­li­ma įsi­gy­ti spe­cia­lių lem­pų, ku­rios ga­na ge­rai pa­kei­čia sau­lę. „Pats dai­gus au­gi­nu ant pa­lan­ gės ir vi­sai ne­blo­gai pa­vyks­ta. Štai aš jau iš­pi­ka­vau pa­pri­kas, ant vie­no kam­ba­rio pa­lan­gės tel­pa 25 jų va­zo­ nė­liai“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vas. Kai dai­ge­liai paaugs, at­šils oras, so­di­ nu­kus jis per­neš į įstik­lin­tą bal­ko­ną ir pa­sta­tys lan­go aukš­ty­je, o pa­lan­ gę už­leis ki­tiems dai­gams, pa­vyz­ džiui, po­mi­do­rų. „Jei kam­ba­rių lan­gai į šiau­rę, dai­gai bus pra­stes­

ni, bet užau­gin­ti įma­no­ma. Te­rei­ kia ma­žiau juos lais­ty­ti, kad že­mė bū­tų vos drėg­na. Ir, ap­skri­tai, jei ma­žai sau­lės, vė­su, so­di­nu­kus rei­ kia la­bai sai­kin­gai lais­ty­ti“, – mo­ kė dar­ži­nin­kas mė­gė­jas.

Ka­i iš­ke­li dai­ge­ lį, rei­kia nu­kirp­ti treč­da­lį apa­ti­nės šak­nies ir per­so­ din­ti į va­zo­nė­lį.

Subst­ra­tą ga­mins pa­ts

Dai­gams au­gin­ti ga­li­ma nu­si­pirk­ti ke­lių rū­šių že­mės. „Ga­li­ma rink­tis

dur­pi­ų su­bstra­tą, tik jų ko­ky­ bė bū­na la­bai skir­tin­ga, ke­lis kar­ tus te­ko nu­si­vil­ti“, – pri­si­pa­ži­no G.Kon­čius. Pa­sak jo, vi­lio­ja­mai at­ro­do or­ga­ni­niai grun­tai, ku­ riuos per­dir­ba slie­kai. „Vis dėl­ to ne­la­bai ma­lo­nu, kai iš va­zo­ nė­lių pra­de­da lįs­ti slie­kai. Juo­lab kad nau­do­jant to­kį grun­tą yra li­ gų pa­vo­jus“, – pri­dū­rė jis. Tad dar­ži­nin­kys­tės en­tu­zias­tas sau per­ka dur­pi­ų ga­mi­nius, o šie­ met ke­ti­na pa­ts pa­si­ruoš­ti su­bstra­ to ki­tų me­tų so­di­nu­kams. „Pai­mi pu­sę kie­kio smul­kin­tos pu­šų žie­ vės, pu­sę kie­kio smė­lio, pri­de­di šiek tiek do­lo­mit­mil­čių ir mi­ne­ra­li­nių trą­šų mi­ši­nio“, – re­cep­tą pa­tei­kė G.Kon­čius. Pu­šų žie­vės, pa­sak jo, ga­li­ma pri­si­rink­ti kir­ta­vie­tė­se, iš­

plau­to smė­lio pa­si­kas­ti pau­piuo­se, o li­ku­sių su­dė­ti­nių da­lių nu­si­pirk­ ti. Tie­sa, mi­ši­nį maž­daug me­tus


11

pirmADIENIS, kovo 4, 2013

namai

„„Re­zul­ta­tas: duo­nos ko­ky­bę le­mia ne tik teš­los pa­ruo­ši­mo bū­das, bet ir kros­nies ypa­ty­bės. 

„Mi­kė­nų kai­mo vy­rų duo­nos“ nuo­tr.

al­ko­mis kū­re­na­mo­je kros­ny­je die­niais ne, to­dėl il­gaam­žiš­ku­mas mums la­bai svar­bu“, – pri­dū­rė jis. Mi­nė­tų duon­ke­pių sie­nų sto­ris – tri­jų mo­li­nių ply­tų. Pa­dui ir viršui pa­nau­do­tos ša­mo­ti­nės ply­tos, ku­ rios yra at­spa­res­nės karš­čiui. Į pa­grin­dą pil­da­vo stik­lo

os prie vi­ryk­lės. 

jų ke­pa ir py­ra­gus. „Kros­nis le­mia duo­nos ko­ky­bę. Iš tos pa­čios teš­ los duo­na ga­li bū­ti ir pra­stes­nė, ir ge­res­nė“, – tvir­ti­na M.Kriau­ čiū­nas, ku­rio ga­mi­niai pri­pa­žin­ti tau­ti­niu pa­vel­du. Vy­ras ne­sle­pia tu­rė­jęs daug rei­ka­lų su duon­ke­ pė­mis. Vi­sų pir­ma, pa­sak pa­šne­ko­vo, svar­bu kros­nies dy­dis, pro­por­ci­ jos ir be­ne svar­biau­sias rei­ka­la­vi­ mas – ji tu­ri il­gai iš­lai­ky­ti ši­lu­mą. Tam rei­ka­lin­gos sto­ros sie­nos. Ne ma­žiau svar­bu, kaip yra pa­da­ry­tas

Ve­re­tos Ru­pei­kai­tės nuo­tr.

kros­nies pa­grin­das, va­di­na­mas pa­du. „Pir­mas kros­nis pa­sta­tė­ me ne­la­bai ko­ky­biš­kas, tad ant­rą kar­tą pa­si­kvie­tė­me meist­rą, ku­ ris tu­rė­jo di­de­lės dar­bo pa­tir­ties ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir Vo­kie­ti­jo­ je. Jis tu­ri ži­nių, kaip kros­nys bu­ vo mū­ri­ja­mos Vo­kie­ti­jo­je, kur taip pat ka­dai­se bu­vo na­mų są­ly­go­mis ke­pa­ma duo­na. Pas juos bu­vo sta­ to­ma taip, kad kros­nis ga­na il­gai tar­nau­tų“, – dės­tė duon­ke­pys. „Tu­ri­me dvi kros­nis, jas kū­re­ na­me be­veik kas die­ną, tik sek­ma­

Lie­tu­viai nuo se­no mo­kė­jo su­lai­ ky­ti ši­lu­mą. Duon­ke­pės kros­nies pa­grin­dą jie da­rė iš me­džio. Da­ bar daug kas da­ro klai­dą pa­dą be­ to­nuo­da­mi. „Be­to­nas su­ge­ria ši­lu­mą ir ati­ duo­da ją į grin­dis. Tai nė­ra ge­ rai“, – paaiš­ki­no M.Kriau­čiū­nas. Anks­čiau į pa­dą dar bū­da­vo pi­ la­ma smė­lio, stik­lų, ak­me­nu­kų, rąs­tų nuo­pjo­vų, len­tų, nes mi­nė­ tos me­džia­gos pa­dė­da­vo su­lai­ky­ ti ši­lu­mą. „Ge­riau ne vien ke­pa­mai duo­nai, bet ir eko­no­miš­kiau – kū­ re­nant kros­nį su­nau­do­ja­ma ma­ žiau mal­kų“, – pa­ste­bė­jo duo­nos ke­pė­jas. Ar kros­nis su­lai­ko ši­lu­mą, ga­ li­ma pa­jaus­ti ran­ka. Jei sie­nos la­ bai karš­tos iš išo­rės, va­di­na­si ši­lu­ ma iš­ke­liau­ja. Jei ant gulto ga­li­ma mie­go­ti ne­bi­jant per­kais­ti, sklin­ da ma­lo­ni, bet ne per di­de­lė ši­lu­ ma, va­di­na­si, ši­lu­ma pa­ti­ki­mai su­ lai­ko­ma vi­du­je. Kros­nies mū­rą ga­li­ma ap­tin­kuo­ ti, nu­ba­lin­ti, nors tai nė­ra bū­ti­na. Vie­na Kriau­čiū­nų duon­ke­pė kros­ nis yra ne­tin­kuo­ta, o ki­ta de­ko­ruo­ ta se­nais kok­liais. „Ke­pa­me sa­vo kros­ny­se duo­ną dve­jus me­tus, dar ne­braš­ka ir ne­ ža­da braš­kė­ti. Meist­ras sa­kė, kad ma­no am­žiui už­teks, o sū­nui gal­ būt teks ir nau­ją sta­ty­ti“, – duon­ ke­pės il­gaam­žiš­ku­mu ti­ki pa­šne­ ko­vas.

joms su­dy­gus ir pra­dė­jus leis­ti pir­ mą tik­rą­jį la­pe­lį – lai­kas per­so­din­ ti. „Ka­i iš­ke­li dai­ge­lį, rei­kia nu­ kirp­ti treč­da­lį apa­ti­nės šak­nies ir per­so­di­ni į va­zo­nė­lį. Tuo­met išau­ga ge­res­nė, tai yra kuokš­ ti­nė, šak­nų sis­te­ma. Prie­šin­gu at­ve­ju šak­nis au­ga gi­lyn, apa­ čio­je už­si­len­kia – au­ga­lui tai nė­ra svei­ka“, – paaiš­ki­no dar­ ži­nin­kas. Bam­ba­liai neats­to­ja va­zo­nė­lių

„Shutterstock“ nuo­tr.

rei­kia pa­lai­ky­ti už­kas­tą dar­že, ta­ da jis bus tin­ka­mas dai­gams. Dar­ ži­nin­kas pa­ta­ria vi­sus dai­gus pi­

kuo­ti, ki­taip ta­riant, per­so­din­ti po vie­ną į erd­ves­nius indelius. Iš pra­ džių sėk­los pa­sė­ja­mos ga­na tan­kiai,

Va­zo­nė­lis per­so­di­na­mų pa­pri­kų ar po­mi­do­rų dai­gams turė­tų bū­ ti 10–15 cm skers­mens. Jis ga­li bū­ ti plas­ti­ki­nis, ta­čiau jo sie­ne­lės tu­ rė­tų bū­ti kie­tos, kad ne­sub­liūkš­tų paė­mus ir ne­bū­tų pa­ žeis­tos šak­nys.

12

Įkai­tin­ti rei­ka­lin­gos ža­ri­jos

Vis dėl­to su­ras­ti pa­ti­ki­mą meist­ rą, pri­pa­ži­no duon­ke­pys, šiais lai­ kais sun­ku. Ku­rį lai­ką duon­ke­pių ma­žai kam rei­kė­jo, nau­ja meist­ rų kar­ta neu­žau­go. Su­ra­dus mū­ri­ nin­ką ir su­lau­kus sa­vo ei­lės, pa­sak M.Kriau­čiū­no, rei­kė­jo at­sei­kė­ti dar bent 5 tūkst. li­tų jai sta­ty­ti. Pa­sak M.Kriau­čiū­no, į šią kai­ną įsi­skai­ čia­vo tiek me­džia­gos, tiek dar­bas. Jo kros­nis su gultu vir­šu­je yra 1,7 m il­gio ir 1,5 m plo­čio. Jo­je vie­ nu kar­tu iš­ke­pa­ma apie 30 kg duo­ nos. „Pa­li­ko­me to­kio dy­džio kros­nį, ko­kia bu­vo pas tė­vus“, – pri­dū­rė duon­ke­pys.

Min­dau­gas Kriau­čiū­nas:

Be­to­nas su­ge­ria ši­ lu­mą ir ati­duo­da ją į grin­dis. Tai nė­ra ge­rai. Pro­fe­sio­na­laus duon­ke­pio kros­ nys – be šiuo­lai­ki­nių tech­no­lo­ gi­nių pa­to­bu­li­ni­mų. Ber­ži­nė­mis mal­ko­mis jo kros­nis rei­kia kū­ren­ ti įvai­riai, pri­klau­so­mai nuo to, ka­ da prieš tai bu­vo kū­ren­tos. „La­bai svar­bu, kad kū­re­nant bū­tų ža­ri­jų, bū­tent jos įkai­ti­na pa­grin­dą. Ža­ri­ jas rei­kia vis pa­mai­šy­ti“, – pri­dū­ rė M.Kriau­čiū­nas. Kū­re­nant kros­nį dū­mai lau­kan iš­ke­liau­ja pro gultą. M.Kriau­čiū­ nas pa­ta­ria per daug ne­su­siau­rin­ ti ka­mi­no. Ply­ti­nio ka­mi­no plo­tis, pa­sak jo, tu­rė­tų bū­ti ne ma­žes­nis kaip dvie­jų plokš­čių ply­tų. Mū­ri­nė mal­ki­nė kros­nis, duon­ ke­pio tei­gi­mu, sa­vy­bė­mis pra­noks­ ta vi­sas du­ji­nes ar elekt­ri­nes or­kai­

tes, jo­se ke­pa­mą duo­ną jis va­din­tų la­biau py­ra­gu nei duo­na. Or­kai­tė­je kep­ta duo­na, jo pa­ste­bė­ji­mu, bū­na tar­si šla­pia. „To­kią duo­ną, kaip ke­pa­me mes, elekt­ri­nė­je ar du­ji­nė­je orkaitė­ je var­giai iš­kep­si, vi­dus tik­riau­siai lik­tų neiš­ke­pęs. Net ir viš­ta, kep­ta kros­ny­je, ki­to­kia, ne­rei­kia jos nie­ kuo trin­ti, mė­sa iš­lie­ka sul­tin­ga, o or­kai­tė­je ji iš­džiūs­ta“, – pa­ly­gi­no duon­ke­pys. „Aiš­ku, jei teš­lą min­kai iš pirk­ ti­nių mil­tų, į ku­riuo­s pri­dė­ta vi­so­ kių pu­rik­lių, į duo­ną pa­na­šų py­ra­ gą iš­kep­si ir or­kai­tė­je. Mes duo­ną ke­pa­me iš ru­pių, vi­so grū­do mil­tų. Pu­sant­ro ki­log­ra­mo svo­rio ke­pa­ liu­kas kros­ny­je ke­pa apie pu­sant­ ros va­lan­dos“, – pri­dū­rė vy­ras. Mū­rą ap­kaus­tė me­ta­lu

Kros­nis duo­nai kep­ti no­ri tu­rė­ti ne vien tie, ku­rie įsi­kū­rę kai­mo ti­po so­dy­bo­se. Duon­ke­pė­mis do­mi­si ir mies­tie­čiai, tik­ri mais­to gur­ma­nai, tu­rin­tie­ji mo­der­nius na­mus. To­kių už­sa­ko­vų tu­rė­jęs ar­chi­tek­tas Ai­das Ka­li­naus­kas pa­sa­ko­jo, kad mal­ko­ mis kū­re­na­mo­se kros­ny­se jų šei­ mi­nin­kai ne vien duo­ną ke­pa, bet ir ga­mi­na įvai­rius pa­tie­ka­lus: ban­ das, keps­nius, plokš­tai­nius. Vie­na­me mo­der­nia­me na­me duon­ke­pė pa­sta­ty­ta na­mo rū­sy­je. Ją mū­ri­jo šios sri­ties meist­rai, ta­čiau ko­kia tu­rė­tų bū­ti fa­sa­do ap­dai­la, dik­ta­vo ar­chi­tek­tai. Jų įsi­ti­ki­ni­mu, mo­der­nia­me in­ter­je­re ne­tik­tų kai­ miš­ko sti­liaus kros­nis. Tai­gi, mi­nė­ tą duon­ke­pę mies­tie­tiš­ka­me būs­te jie ap­kaus­tė juo­du me­ta­lu. „Kros­nių sta­ty­to­jams mū­sų pa­ si­rink­ta ap­dai­la bu­vo bai­si“, – juo­ kė­si ar­chi­tek­tas.

Pß»¡Û¶Þ̑­¥¶Ö®k¥¥Î ?°k¶†¥­»Ì ĩ‚Centurion’ (hibridas, ropelės gelsvos), ĩ‚Seton’ (geltoni), ĩ‚Stuttgarter’ ‚Riesen’ (geltoni), ĩ‚Karmen’ (rausvai violetiniai), ĩ‚Snowball’ (balti). Sėjinukų kaina nuo ŒĒŗŎiki ŖĒœŎLt/kg, priklausomai nuo veislės ir dydžio Daugiau informacijos apie sėklas www.sekluva.lt ir leidinuke „Naujos ir pamėgtos veislės 2013 m.“, kuris nemokamai duodamas pirkėjams UAB „Sėkluva“ parduotuvėse.

V. Krėvės pr. 81, Kaunas, tel 8 37 35 25 72


12

pirmADIENIS, kovo 4, 2013

namai kaunodiena.lt/nau­jie­nos

Dar­by­me­tis mies­to ūki­nin­kams Bend­ri­ją val­do ne vien pir­mi­nin­kas 11

„Kar­tais žmo­nės va­ zo­nė­lius pa­si­ga­mi­na iš plas­ti­ki­nių bam­ba­lių. Tai ne­tin­ ka­mas spren­di­mas, nes jų sie­ne­ lės yra per­švie­čia­mos“, – per­spė­ jo G.Kon­čius. Jis taip pat ne­si­ža­vi pre­suo­tų dur­pių va­zo­nė­liais, ku­rie skir­ti au­ga­lui so­din­ti į dir­vą kar­ tu su so­di­nu­ku. Pa­sak pa­šne­ko­ vo, iš na­tū­ra­lios me­džia­gos pa­ga­ min­to va­zo­nė­lio sie­ne­lės yra la­bai kie­tos, au­ga­lo šak­nys la­bai sun­kiai jas įvei­kia. Na­muo­se ant pa­lan­gės ver­ta au­gin­ti pa­pri­kų, po­mi­do­rų dai­ gus. Be­je, pa­pri­kas G.Kon­čius sė­ja sau­sio pa­bai­go­je ar va­sa­rio pra­džio­je. Ko­vo pra­džia – lai­kas po­mi­do­rams, ne­tru­kus bus ga­ li­ma sė­ti sa­lie­rus, po­rus. Atė­jus ba­lan­džiui, lai­kas sė­ti agur­ki­nes dar­žo­ves. Tie­sa, tuo me­tu dė­žu­ tes ar va­zo­nė­lius iš kar­to ga­li­ma lai­ky­ti įstik­lin­ta­me bal­ko­ne. Na­muo­se už­siau­gin­ti bro­ko­li­nių ir žie­di­nių ko­pūs­tų dai­gų, pa­ro­dė G.Kon­čiaus pa­tir­tis, yra su­dė­tin­ giau, nes jiems per šil­ta įstik­lin­ta­ me bal­ko­ne, jie iš­tįs­ta. „Juos nuo ba­lan­džio pra­džios au­gi­nu tie­siog šilt­na­my­je dar­že, bet ne na­mų są­ ly­go­mis“, – tei­gė pa­šne­ko­vas.

Dau­gia­bu­čia­me na­me yra įsteig­ta bend­ri­ja, bet jau daug me­tų ne­šau­kia­mi su­si­rin­ki­mai. Mo­ty­vas – nė­ra ką ap­tar­ti. Aš ma­nau, kad al­gos pir­mi­nin­kui ir bu­hal­te­riui yra per di­de­lės. Be to, ne­ su­tin­ku, kad įmo­kos tu­ri bū­ti su­mo­ka­mos tik iki 20 d., no­ri­me at­si­jung­ti nuo bend­ro šil­dy­mo. Ka­dan­gi ir šil­dy­mas, ir ki­ti mo­ kes­čiai (at­ly­gi­ni­mai, bend­ra elekt­ra) su­plak­ti į vie­ną, ne­su­mo­ kė­jus jų iki nu­sta­ty­tos da­tos, skai­čiuo­ja­mi 0,2 pro­c. dels­pi­ni­ giai. Ar tai nor­ma­lu, le­ga­lu? Jei ne, ką da­ry­ti? Al­bi­na A.

Min­dau­gas Ste­po­na­vi­čius Tei­si­n in­kas

P

Ins­pek­tą šil­do mėš­las

Dar vie­nas bū­das au­gin­ti anks­ ty­vą der­lių – įsi­reng­ti ins­pek­ tą. Ki­taip ta­riant, lys­vę po stik­lu. G.Kon­čius tvir­ti­na, kad tai la­bai nau­din­gas ir ge­ras da­ly­kas, bet, no­rint tin­ka­mai jį įreng­ti, rei­kia ne­ma­žai triū­so ir ži­nių. „Aš ins­pek­tui pa­nau­do­jau iš­ mon­tuo­tą se­ną dvi­gu­bą lan­gą ir tu­riu jį šilt­na­my­je. Vie­ną stik­ lą išė­miau, ki­tą – pa­li­kau. Rė­mą už­dė­jau ant su­kal­to len­tų pa­grin­ do že­mė­je, stik­li­nis sto­gas vars­ to­mas. Šia­me ins­pek­te anks­ti sė­ ju agur­kus“, – pa­tir­ti­mi da­li­jo­si G.Kon­čius. Vis dėl­to, įren­giant ins­pek­tą tie­sio­giai dar­že ir no­rint sė­ti ja­me jau ko­vo mė­ne­sį, jį rei­kia šil­dy­ti. Tam be­ne ge­riau­siai tin­ka ark­lių mėš­las. Jo ne­tu­rint, ga­li­ma nau­ do­ti sau­sus la­pus, šie­ną, šiau­dus. Ins­pek­to šil­dy­mas – na­tū­ra­lus. Rei­kia iš­kas­ti ga­na gi­lią duo­bę, su­ dė­ti į ją tu­ri­mą šil­dan­čią me­džia­ gą. Jei tai ne mėš­las, ant vir­šaus rei­kia už­ber­ti ke­lias sau­jas amo­nio sa­liet­ros ir ap­lie­ti ver­dan­čiu van­ de­niu. Ar­ba ga­li­ma amo­nio sa­liet­ rą iš­tir­pin­ti karš­ta­me van­de­ny­je ir su­lais­ty­ti la­pus, šie­ną ar šiau­dus. Pa­sak G.Kon­čiaus, po ku­rio lai­ko jie pra­dės kais­ti, pa­na­šiai, kaip ir va­sa­rą su­grėb­tas, į krū­vą su­mes­ tas neiš­džio­vin­tas šie­nas. Tu­ri­ nį pe­rio­diš­kai rei­kė­tų pa­var­ty­ ti. Maž­daug po sa­vai­tės kais­tan­tį „ra­dia­to­rių“ rei­kia ge­rai su­tryp­ ti ir už­pil­ti maž­daug 30 cm ge­ros dar­žo že­mės sluoks­niu, į ku­rį bus sė­ja­mi au­ga­lai. Jei ins­pek­tui nau­do­ja­mas pu­ rus iš­džiū­vęs ark­lių mėš­las, amo­ nio sa­liet­ros nau­do­ti ne­rei­kia, nes pa­čia­me mėš­le yra azo­to. La­bai svar­bu, kad mėš­las prieš tai ne­ bū­tų per­de­gęs, ant­raip šil­dy­mui jis ne­be­tiks. „Ins­pek­tas – dar­bui

„„Išei­tis: ne­tu­rint šilt­na­mio, įvai­rių dar­žo­vių dai­gų ga­li­ma už­siau­gin­ti

tie­siog bal­ko­ne. 

im­lus rei­ka­las“, – pri­pa­ži­no dar­ ži­nin­kas en­tu­zias­tas.

Aš ins­pek­tui pa­ nau­do­jau iš­mon­ tuo­tą se­ną dvi­gu­bą lan­gą ir tu­riu jį šilt­ na­my­je. Vie­to­je va­zo­no – mai­šas

Tiems, ku­rie ne­tu­ri ne tik šilt­na­ mio, bet ir jo­kio skly­pe­lio da­žui, bet be ga­lo no­ri už­siau­gin­ti sa­ vų dar­žo­vių, G.Kon­čius siū­lo ga­ na pa­pras­tą išei­tį. Po­mi­do­rus ar ki­tas dar­žo­ves, pa­sak jo, ga­li­ma

„Shutterstock“ nuo­tr.

au­gin­ti tie­siog bal­ko­ne, ne­tgi ap­ siei­nant be va­zo­nų. Te­rei­kia nu­si­ pirk­ti grun­to plas­ti­ki­nia­me mai­še, pa­da­ry­ti ja­me sky­lę ir į ją so­din­ti. Dar vie­nas pri­va­lu­mas – drėg­mė il­giau iš­lie­ka, ga­li­ma re­čiau lais­ty­ ti. „Taip au­gi­nau po­mi­do­rus, mo­ liū­gus, agur­kus ir pui­kiai pa­vy­ ko“, – ti­ki­no dar­ži­nin­kas. G.Kon­čius taip pat ra­gi­na dar­ ži­nin­kus mė­gė­jus au­gin­ti ne vie­ ną, o ke­le­tą der­lių per se­zo­ną. Lie­ pos mė­ne­sį ga­li­ma sė­ti kai ku­rias dar­žo­ves. Dar­ži­nin­kas ra­gi­na ne­ pa­mirš­ti re­tes­nių au­ga­lų – ki­ni­ nių ko­pūs­tų, ja­po­ni­nių ri­di­kų ir ki­tų dar­žo­vių, pra­tur­ti­nan­čių pa­ tie­ka­lų asor­ti­men­tą.

ers­kai­čius laiš­ką vi­sų pir­ma ky­la klau­si­mas, ar bend­r i­ja, jos pir­mi­nin­kas ap­skri­tai ką nors vei­k ia, jei­g u per ke­le­ tą me­tų iš ei­lės vis neat­si­ran­da jo­kių klau­si­mų, ku­rie tu­rė­tų bū­ti ap­ta­ria­mi bend­ri­jos na­rių su­si­rin­ki­me. Ti­kė­ti­na, kad na­mo bend­ri­jos pir­mi­nin­kas, ne­ šauk­da­mas su­si­rin­ki­mų, iš es­mės ne­ tin­ka­mai ver­ti­na jam su­teik­tų įga­lio­ ji­mų apim­t is ir vi­suo­t i­n io bend­r i­jos su­si­r in­k i­mo pa­skir­t į. Rei­k ia at­k reip­ ti dė­me­sį, kad, va­do­vau­jan­tis Dau­gia­ bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų ir ki­tos pa­ skir­t ies sta­t i­n ių sa­v i­n in­k ų bend­r i­jų įsta­ty­mu, bū­tent vi­suo­ti­nis bend­ri­jos na­r ių su­si­r in­k i­mas yra aukš­čiau­sia­ sis bend­ri­jos val­dy­mo or­ga­nas, ku­ris tu­ri tei­sę priim­t i spren­di­mus dėl na­ mo bend­ro­jo nau­do­ji­mo ob­jek­tų val­ dy­mo, nau­do­ji­mo, re­mon­to dar­bų or­ga­n i­za­v i­mo, nu­sta­t y­t i bend­r i­jo­je ren­ka­mus mo­kes­čius, jų dy­džius, su­ rink­tų lė­šų pa­nau­do­ji­mo tvar­ką ir pan. Bend­ri­jos pir­mi­nin­kas iš es­mės yra tik įran­k is, įgy­ven­d i­nan­t is bend­r i­jos vi­ suo­t i­n io na­r ių su­si­r in­k i­mo priim­tus spren­di­mus. Iš to išei­tų, kad ne pir­mi­ nin­kas tu­ri tei­sę nu­spręs­ti, ar yra po­ rei­kis šauk­ti bend­ri­jos na­rių su­si­rin­ki­ mą. Skai­ty­to­jos nu­ro­dy­to­je bend­ri­jo­je bend­r i­jos pir­m i­n in­kas jau­čia­si vi­sa­ tei­siu bend­ri­jos val­do­vu ar­ba bend­ri­ jos sa­vi­nin­ku, lei­džian­čiu sau iš­spręs­ti klau­si­mus, ku­rie nė­ra jo kom­pe­ten­ci­ ja ir ki­taip pa­žeis­t i bend­r i­jų veik­lą reg­la­men­tuo­jan­čius tei­sės ak­tus. Va­ do­vau­jan­tis bend­ri­jų veik­lą reg­la­men­ tuo­jan­čiais tei­sės ak­tais, dau­gia­bu­čio gy­ve­na­mo­jo na­mo bend­r i­jos na­r ių su­si­rin­ki­mas tu­ri bū­ti pri­va­lo­mai šau­ kia­mas bent vie­ną kar­tą per me­tus, pa­ si­bai­gus ka­len­do­ri­niams me­tams. Šia­ me su­si­rin­ki­me tu­ri bū­ti pa­tvir­ti­na­ma bend­ri­jos val­dy­mo or­ga­nų veik­los ata­ skai­ta už praė­ju­sius me­tus, iš­klau­so­ ma ir pa­tvir­t i­na­ma na­mo bend­r i­jos re­vi­zo­riaus ata­skai­ta ir iš­spren­džia­mi ki­ti bend­ri­jai ak­tua­lūs klau­si­mai. Šiuo at­ve­ju ky­la pa­grįs­tas klau­si­mas, kaip

bend­ri­jos pir­mi­nin­kas įvyk­do jam im­ pe­ra­ty­viai nu­sta­ty­tą pa­rei­gą at­si­skai­ ty­ti už sa­vo vyk­do­mą veik­lą? Tei­sės ak­tai ne­nus­ta­to jo­k ių bend­r i­jos pir­ mi­n in­k ui mo­ka­mo at­ly­g i­n i­mo ri­bų, to­dėl įver­t in­t i, ar gau­na­mas at­ly­g i­ni­ mas per di­de­lis, yra la­bai sun­ku. Šiuo at­ve­ju daug svar­biau iš­siaiš­kin­ti, ar to­ kio dy­džio at­ly­gi­ni­mas yra mo­ka­mas tei­sė­tai. T. y. ar yra vi­suo­ti­nio bend­ri­ jos na­rių su­si­rin­ki­mo spren­di­mas dėl to­k io dy­d žio at­ly­g i­n i­mo pa­sky­r i­mo. Jei­g u to­k io spren­di­mo nė­ra, va­di­na­ si, bend­ri­jos pir­mi­nin­kas lė­šas gau­na be jo­kio tei­sė­to pa­grin­do. Vi­si spren­di­ mai dėl mo­kė­ji­mo už su­teik­tas pa­slau­ gas ter­mi­nų tu­ri bū­ti prii­ma­mi na­mo bend­r i­jos na­r ių su­si­r in­k i­me, įver­t i­ nant rea­lius at­si­skai­ty­mo su bend­ri­jai pa­slau­gas tei­kian­čiais ūkio su­bjek­tais ter­mi­nus ir pro­tin­gu­mo kri­te­ri­jus. Dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų ir ki­ tos pa­skir­ties sta­ti­nių sa­vi­nin­kų bend­ ri­jų įsta­ty­mo 20 str. nu­ma­to, kad „Bend­ ri­jos val­dy­mo or­ga­nų veik­los prie­žiū­rą ir kont­ro­lę pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą at­lie­ka sa­vi­ val­dy­bės“ (1 d.). „Sa­vi­val­dy­bės vyk­do­ mo­ji ins­ti­tu­ci­ja ar jos įga­lio­tas as­muo tu­ri tei­sę kont­ro­liuo­ti, kaip bend­ri­jos val­dy­mo or­ga­nai at­lie­ka pa­gal šį įsta­ ty­mą jiems pri­skir­tas funk­ci­jas ir, va­ do­vau­da­ma­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­ dek­su, su­ra­šy­ti ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų pro­to­ko­lus, nag­ri­nė­ti ad­mi­ nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų by­las ir skir­ti ad­mi­nist­ra­ci­nes nuo­bau­das ar­ ba per­duo­ti ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­ žei­di­mų by­las nag­ri­nė­ti teis­mui“ (2 d.). Tai­g i kiek­v ie­na sa­v i­val­dy­bė pri­va­lo kont­ro­liuo­ti bend­ri­jos val­dy­mo or­ga­ nų veik­lą. Bend­ri­jos pir­mi­nin­ko pa­rei­ gų ne­vyk­dy­mo at­ve­ju na­mo bend­ra­ tur­čiai vi­sų pir­ma tu­rė­tų raš­tu kreip­tis į vie­tos sa­vi­val­dy­bę. Ki­tas bū­das gin­ ti gal­būt pa­žeis­tas tei­ses – kreip­t is į teis­mą. Šiuo at­ve­ju rei­kia at­kreip­ti dė­ me­sį, kad įsta­ty­mas at­lei­džia bend­ri­ jų na­rius nuo pa­rei­gos mo­kė­ti žy­mi­nį mo­kes­t į, to­dėl by­l i­nė­ji­ma­sis su sa­vo pa­rei­g ų ne­v yk­dan­čiu bend­r i­jos pir­ mi­nin­ku ta­po daug pi­ges­nis.

Vytauto Liaudanskio nuotr.


13

pirmADIENIS, kovo 4, 2013

namai

Sumon­tavus šla­pius lan­gus reikėtų patikrinti sandarumą su siena

Tai nauja rubrika „Kauno dienos“ priedo „Namai“ skaitytojams. Klauskite apie statybà, remontà, buitá, augalus, naminius gyvûnus, sveikà gyvensenà, vartotojø teises, telekomunikacijø, bankø, draudimo paslaugas, teisæ ir tarpusavio santykius. Rubrikoje atsakymus pateiks ávairiø srièiø profesionalai.

Ar šal­tis ir drėg­mė ga­li pa­kenk­ti lan­gams su stik­lo pa­ke­tais, kol jie dar neįs­ta­ty­ti? Už­si­sa­kiau nau­ją lan­gą su stik­lo pa­ke­tais. Pa­ma­čiu­si, ko­kio­mis są­ly­go­mis jis bu­vo lai­ko­mas, nu­stė­rau. Ta fir­ma ve­ ža iš Vil­niaus lan­gus vil­ki­kais ir iš­krau­na tie­siai ant snie­go. Kai at­ve­žė sta­ty­ti ma­no lan­gą, jis bu­vo ap­sni­gęs, ap­le­dė­jęs, o kai sta­tė – nuo jo var­vė­jo van­duo, stik­lo pa­ke­tas bu­vo iš­mir­kęs. Pra­šiau dar­ bi­nin­kų, kad lan­gą ap­va­ly­tų, bet jie sa­kė, kad ne­rei­kia, nes esą lan­gui nie­ko neat­si­tiks. Fir­ma ne­ ga­li taip elg­tis su ma­no daik­tu – už jį aš su­mo­kė­jau 800 li­tų, o jis mė­to­si lau­ke spau­džiant 20 laips­ nių šal­čio. Ko­kia po to bus lan­go ko­ky­bė? Vir­gi­ni­ja S.

Rai­mon­das Bliū­džius

Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to Ar­chi­tek­tū­ros ir sta­ty­bos ins­ti­tu­to Sta­ty­bi­nės ši­lu­mi­nės fi­zi­kos la­bo­ra­to­ri­jos ve­dė­jas

T

o­kių fir­mų pa­vie­ši­ni­mas pri­ vers­tų jas pa­gar­biau elg­tis su už­sa­ko­vais. Skai­ty­to­jos pa­mi­ nė­tu at­ve­ju lan­gus at­ve­žu­si įmo­nė ga­li bū­ti lan­gų ga­min­to­ja ar­ba tik lan­gų tie­kė­ja ir mon­tuo­to­ja, lan­gą pa­ga­min­t i už­sa­k iu­si ki­to­je įmo­nė­je. Pa­gal lan­gų ir du­rų stan­dar­tą LST EN 14351, kai lan­gus trans­por­tuo­ja ir mon­ tuo­ja ne įmo­nė ga­min­to­ja, at­ve­žus lan­ gą, tu­ri bū­ti pa­teik­ta ir in­for­ma­ci­ja apie lan­go trans­por­ta­vi­mo ir sau­go­ji­mo są­ ly­gas bei mon­ta­vi­mo inst­ruk­ci­ja. Kai lan­gus ga­mi­na, trans­por­tuo­ja ir mon­ tuo­ja įmo­nė ga­min­to­ja, šios są­ly­gos tu­ri bū­ti nu­ma­ty­tos vi­di­niuo­se įmo­nės do­ ku­men­tuo­se. Už­sa­ko­vas tu­ri tei­sę pa­ rei­ka­lau­ti šios in­for­ma­ci­jos ir pa­reikš­ti įmo­nei pre­ten­zi­ją dėl ne­tin­ka­mo lan­gų

Klausimus siuskite e. paštu

namai@diena.lt.

Pa­vel­dė­ji­mas pra­lei­dus ter­mi­ną No­riu gau­ti pa­ta­ri­mą dėl su­tuok­ti­nio, mi­ru­sio prieš 13 me­tų, ne­priim­to tur­to pa­vel­dė­ji­mo. Su­tuok­ti­nis gy­ve­no su ma­ni­mi bu­te, ku­ris nuo jo įsi­gi­ji­mo da­tos įre­gist­ruo­tas ma­no var­du. Ki­ to tur­to, ma­no ži­nio­mis, su­tuok­ti­nis ne­tu­rė­jo, dėl to aš ir ne­ si­krei­piau dėl pa­vel­dė­ji­mo priė­mi­mo. Su mi­ru­siu su­tuok­ti­niu mes tu­ri­me vie­ną duk­rą, ku­ri gy­ve­na at­ski­rai. Ji taip pat ne­ si­krei­pė dėl tur­to pa­vel­dė­ji­mo priė­mi­mo pa­gal įsta­ty­mą. Sa­ vo tur­to da­lį aš tes­ta­men­tu pa­lie­ku duk­rai, tik da­bar ne­ži­nau, ar bū­ti­na man pri­siim­ti mi­ru­sio su­tuok­ti­nio bu­to da­lies pa­vel­ dė­ji­mo priė­mi­mą, kad po ma­no mir­ties pa­gal tes­ta­men­tą bu­tas lik­tų duk­rai. Jei tai yra bū­ti­na, ką man reik­ėtų da­bar da­ry­ti?

Kau­no 6-ojo no­ta­r ų biu­ro no­ta­rė

K

ad įpė­di­nis įgy­tų pa­li­ki­mą, jis tu­r i jį priim­t i. Įpė­d i­n is lai­ko­mas priė­mu­siu pa­li­ki­ mą, kai jis fak­t iš­kai pra­dė­ jo pa­vel­d i­mą tur­tą val­dy­t i ar­ba pa­da­ vė pa­li­ki­mo at­si­ra­di­mo vie­tos no­ta­rui pa­reiš­k i­mą dėl pa­l i­k i­mo priė­m i­mo. LR CK 5.50 str. 3 d. nu­ro­do, kad pa­l i­ ki­mo priė­m i­mo veiks­mai tu­r i bū­t i at­ lie­ka­m i per 3 mė­ne­sius nuo pa­l i­k i­mo at­si­ra­d i­mo die­nos. Konk­re­čiu at­ve­ju jūs ir mi­r u­sio­jo duk­ra pri­va­lė­jo­te per 6 mėn. po as­mens mir­t ies kreip­t is į no­ta­rą dėl pa­li­ki­mo priė­mi­mo ar­ba at­ si­sa­k y­mo fak­to įfor­m i­n i­mo (2001 m. lie­pos 1 d. įsi­ga­l io­jus nau­ja­jam LR CK, šis ter­mi­nas su­trum­pin­tas iki 3 mė­ne­ sių.) Jūs įsta­t y­mo nu­sta­t y­tą ter­m i­ną pra­lei­do­te, ta­čiau ga­li­te ir da­bar kreip­ tis į pa­l i­k i­mo at­si­ra­d i­mo vie­tos no­ta­ rą, ku­r is priims ati­t in­ka­mus spren­d i­ mus ar­ba pa­tars, kaip pa­sielg­t i. LR CK 3.88 str. 1 d. 1 p. nu­ro­dy­ta, kad tur­tas, įgy­tas po san­tuo­kos su­da­ry­mo abie­jų su­t uok­t i­n ių var­du ar­ba vie­no jų var­ du, pri­pa­ž įs­ta­mas bend­rą­ja jung­t i­ne su­t uok­t i­n ių nuo­sa­v y­be. To­dėl, neat­ siž­vel­g iant į tai, kad bu­tas įre­g ist­r uo­ tas VĮ Re­g ist­r ų cent­re tik jū­sų var­du, jis lai­ko­mas bend­r u jū­sų su su­tuok­t i­ niu tur­tu. Šia­me tur­te yra ir jū­sų mi­ru­ sio su­tuok­ti­nio tur­to da­lis (t.y. pu­sė). Ši da­l is tu­rė­t ų bū­t i iš­skir­ta iš jū­sų var­du

įre­g ist­r uo­to bu­to. Ki­taip ta­r iant, no­ta­ ras, va­do­vau­da­ma­sis LR CK 3.88 str., tu­rė­t ų iš­duo­t i nuo­sa­v y­bės tei­sės liu­ di­ji­mą į pu­sę da­l ies bu­to jū­sų mi­r u­ siam su­t uok­t i­n iui. Nuo­s a­v y­b ės tei­ sės liu­d i­ji­mas re­g ist­r uo­t i­nas Re­g ist­r ų cent­re, ta­da bū­t ų pa­v ie­šin­ta mi­r u­sio su­t uok­t i­n io tur­to da­l is (pu­s ė bu­to), ku­r i su­tuok­t i­nės pa­vel­d i­ma pa­gal LR CK 5.13 str. nuo­sta­tas. Jei­g u pa­l i­k i­mą priim­t ų ir mi­r u­sio­jo duk­ra, tuo­met ji pri­k lau­san­čią jai pa­gal įsta­ty­mą pa­l i­ ki­mo da­l į pa­vel­dė­t ų pa­gal LR CK 5.11 str. 1 d. 1 p. Jei­g u jū­sų duk­ra ne­priim­t ų pa­l i­k i­mo, ta­čiau tu­rė­t ų vai­k ų (t.y. mi­ ru­sio­jo vai­kai­čių), tuo­met, va­do­vau­ jan­t is LR CK 5.11 str. 2 d., jie įgy­t ų tei­ sę į pa­l i­k i­mą. Jei­g u vai­kai­čių nė­ra ir duk­ra ne­priim­tų pa­li­ki­mo, t.y. at­vy­ku­ si pas no­ta­rą pa­si­ra­šy­t ų ati­t in­ka­mos for­mos pa­reiš­k i­mą, tuo­met no­ta­ras jums vie­nai iš­duo­t ų pa­vel­dė­ji­mo tei­ sės liu­d i­ji­mą pa­gal įsta­t y­mą į pa­l i­k i­ mą, ku­r į su­da­r y­t ų pu­sė bu­to da­l ies. Re­ko­men­duo­t i­na jums priim­t i pa­l i­ ki­mą po sa­vo su­tuok­t i­n io mir­t ies, ka­ dan­g i tiek pa­no­rė­ju­si šį bu­tą per­leis­ ti tre­t ie­siems as­me­n ims gy­vai esant, tiek duk­rai prii­mant pa­l i­k i­mą po jū­sų mir­t ies, iš­k il­t ų pro­ble­mų, ku­r ios tu­rė­ tų bū­t i spren­d žia­mos anks­čiau ap­tar­ tu bū­du. Da­r y­t i­na iš­va­da: ne­ga­l i­ma dis­po­nuo­t i daik­tu ar jo da­l i­m i be tei­ si­n io pa­g rin­do, t.y. jei­g u nė­ra įre­g ist­ ruo­ta vie­ša­ja­me re­g ist­re nuo­sa­v y­bės tei­sė į daik­tą ar jo da­l į.

ties su na­mo sie­na san­da­ru­mas. Pro su­ si­da­riu­sius ply­šius ga­li skverb­tis oras ir van­duo. Jei­gu dar neat­lik­ta su­mon­ tuo­to lan­go ap­dai­la, rei­kia pa­tik­rin­ti, ar san­da­ri­ni­mo me­džia­gos ge­rai su­ki­bu­ sios su lan­go stak­ta. Jei ma­to­mi trū­kiai, ne­pri­li­pu­sios vie­tos, jas rei­kia pa­pil­do­ mai san­da­rin­ti ir tik po to ap­dai­lin­ti lan­ go an­gok­raš­tį.

San­dė­lis su­lig ri­ba Ko­kiu at­stu­mu nuo kai­my­no skly­po ri­bos ga­li bū­ti sta­to­ mi sta­ti­niai, pa­vyz­džiui, san­ dė­liu­kas? Mū­sų kai­my­nai to­ kį sta­ti­nį pa­si­sta­tė su­lig pa­čia skly­po ri­ba. Pas­ta­tas yra apie 2,5 m aukš­čio.

Sta­sė K.

Jo­lan­ta Ru­lie­nė

trans­por­ta­vi­mo, sau­go­ji­mo ir mon­ta­vi­ mo. Ap­ra­šy­to­mis są­ly­go­mis vie­ną dvi die­nas lau­ke pa­bu­vu­sio lan­go sa­vy­bės ne­tu­rė­tų pa­blo­gė­ti, ta­čiau ga­li nu­ken­tė­ ti šla­pio ar­ba ap­ša­lu­sio, ap­le­dė­ju­sio lan­ go mon­ta­vi­mo ko­ky­bė. Prie šla­pio plas­ ti­ko blo­giau pri­lim­pa ter­moi­zo­lia­ci­nės ir san­da­ri­ni­mo me­džia­gos, to­dėl ga­li bū­ti neuž­tik­rin­tas lan­go stak­tos jung­

Dai­va G.

Na­ta­li­ja Da­nie­lie­nė-Tseb­riy

Kau­no mies­to sa­v i­val­dy­bės Sta­ty­bos lei­d i­mų sky­r iaus ve­dė­ja

Į

to­kius spe­ci­fi­nius klau­si­mus ne­ga­li bū­ti at­sa­ko­ma per laik­raš­tį, nes yra tam tik­rų niuan­sų, tam tik­ra spe­ci­ fi­ka. Skai­ty­to­jai kon­sul­ta­ci­jos pa­ tar­čiau kreip­tis į Vals­ty­bi­nę te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ją ar­ba į Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Sta­ty­bos lei­di­mų sky­rių. Atė­jus kon­sul­tuo­tis rei­ kė­tų at­si­neš­ti su­si­ju­sius do­ku­men­tus, kad bū­tų ga­li­ma įver­tin­ti si­tua­ci­ją. Ga­ li­ma klaus­ti ir te­le­fo­nu ar elekt­ro­ni­niu pa­štu – į vi­sus klau­si­mus at­sa­ko­me. Si­ tua­ci­ja pri­klau­so ir nuo to, koks tai sta­ ti­nys, ar yra gau­tas gre­ti­mo skly­po sa­ vi­nin­ko su­ti­ki­mas ir kt. Kal­bant apie sta­ty­bas ap­skri­tai, sta­t i­n iai ga­l i bū­t i sta­to­mi už 3 m nuo skly­po ri­bos, jei jie ne aukš­tes­ni kaip 8,5 m. Juo pa­sta­tas aukš­tes­nis, juo to­liau rei­kia ati­trauk­ti jį nuo kai­my­ni­nio skly­po ri­bos.

Dažytas struktūrinis tinkas tarnauja ilgiau 2012 m. va­sa­rą ap­šil­ti­no­me gy­ve­na­mo­jo na­mo lau­ko sie­nų da­lį putp­las­čiu ir pa­den­gė­me iš išo­rės be­spal­viu (da­bar pil­kos spal­ vos) struk­tū­ri­niu tin­ku. Ki­ta na­mo da­lis pa­deng­ta ru­do at­spal­ vio struk­tū­ri­niu tin­ku. No­riu pa­ta­ri­mo, kaip ma­žiau­sio­mis są­ nau­do­mis ga­li­ma bū­tų su­vie­no­din­ti abie­jų sie­nų struk­tū­ri­nio tin­ko spal­vas, ku­rios bu­vo klai­din­gai pa­si­rink­tos skir­tin­go­s? Ar to­kį struk­tū­ri­nį tin­ką ga­li­ma da­žy­ti ko­kiais nors da­žais, ar tas da­žy­mas bū­tų il­ga­lai­kis? Ar bū­ti­na nu­krapš­ty­ti esa­mą be­ spal­vį tin­ką ir tin­kuo­ti ki­to at­spal­vio tin­ku? No­ri­me pa­tva­raus ir il­gaam­žio va­rian­to. Ina R.

Kas­ty­tis Va­se­ris

Bend­ro­vės „Knauf“ tech­ni­kas

S

truk­t ū­r i­n io tin­ko skir­t in­gos spal­vos iš­ly­g i­na­mos la­bai ele­ men­ta­r iu bū­du – pa­pil­do­mai da­žant. Da­ž yti rei­kė­tų spe­cia­ liais va­di­na­maisiais spal­vą iš­ly­g i­nan­ čiais si­l i­ko­n i­n iais da­žais, tin­kan­čius da­ž y­ti fa­sa­di­nes tin­kuo­ja­mas ter­mo­ sis­te­mas. La­bai svar­bu, kad bū­tų nau­ do­ja­m i bū­tent to­k ie da­žai, kad ne­bū­ tų pa­blo­gin­tas sis­te­mos „kvė­pa­vi­mas“, ki­taip ta­r iant, van­dens ga­r ų lai­du­mo

PREKYBA KIETUOJU KURU:

ge­ba. Va­ka­r ų ša­ly­se to­k ios fa­sa­dų šil­ ti­n i­mo sis­te­mos da­žo­mos pra­k tiš­kai vi­sa­da, kai nau­do­ja­m i ir mi­ne­ra­l i­n is (ce­men­t i­n is), ir si­l i­ko­n i­n is, ak­r i­l i­n is, si­l i­ka­t i­n is de­ko­ra­t y­v i­n is tin­kas. Lie­ tu­vo­je priim­ta bū­t i­nai da­ž y­t i tik mi­ ne­ra­l i­n į tin­ką, o ki­t us – daž­n iau­siai ne. Da­ž y­mas vi­sa­da yra nau­d in­gas, nes prail­g i­na to­k ios sis­te­mos il­gaam­ žiš­ku­mą. De­ja, tau­py­mas daž­niau­siai nu­ga­li. Tie­sa, rei­kė­tų pri­min­ti, kad da­ žų sluoks­n is nė­ra am­ž i­nas, kas 5–10 me­t ų fa­s a­d ą rei­kė­t ų pro­f i­l ak­t iš­k ai per­da­ž y­ti.

ĩ Akmens anglys, medžio pjuvenų briketai, durpių briketai. ĩ Medžio pjuvenų granulės, malkos.

Vaidoto g. 1, tel. (8 37) 746 419.


14

pirmadienis, kovo 4, 2013

menas ir pramogos

Iš­ban­dė ir vers­li­nin­ko, ir ak­to­riaus amplua Lai­ma Že­mu­lie­nė l.zemuliene@diena.lt

Vie­ną die­ną ga­li bū­ti iš­mes­tas iš teat­ro, o po kiek lai­ko ta­ve pa­ste­ bės koks nors Woody Allenas ir duos pui­kų vaid­me­nį. Pa­na­šiai nu­ ti­ko ak­to­riui Aud­ro­niui Rū­kui, ku­ riam pa­ts Ei­mun­tas Nek­ro­šius pa­ siū­lė vai­din­ti sa­vo spek­tak­liuo­se „Die­viš­ko­ji ko­me­di­ja“ ir „Ro­jus“.

„„Poil­sis: ak­to­riui A.Rū­kui pa­tin­

ka at­si­pa­lai­duo­ti Bal­ti­jos pa­jū­ ry­je, pa­si­vaikš­čio­ti po Klai­pė­dą.As­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.

kryžiažodis

Sudėtyje esantys citrusiniai bioflavonoidai gali padėti pagerinti vitaminų įsisavinimą. Tik 1 tabletė per dieną!

Šią savaitę laimėkite vitaminus „C-300 Imuno N60“ ir Rachelės Gibson knygą „Gana nevykusių pasimatymų“.

Ką daryti, kad būtum pakviesta į padorų pasimatymą? Adelė Haris nė nenutuokia. Jau kelerius metus jai tenka eiti į nevykusius pasimatymus, lyg būtų prakeikta. Dėl ko gi dar vyrai, su kuriais susitinka, staiga ima elgtis kaip puspročiai? Ar gali būti blogiau? Pasirodo, gali... Adelė sužino, kad subyrėjo jos tobulosios sesers santuoka...

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsi­ me antradienį, kovo 12 d.

Prieš dau­ge­lį me­tų at­leis­tas iš teat­ro A.Rū­kas sa­ve iš­ban­dė vers­le, jau­tė re­ke­ti­nin­kų al­sa­vi­mą į nu­ga­rą. Bet šian­dien jis – vėl sce­no­je. „My­lėk gy­ve­ni­mą ir jis tau at­si­mo­kės tuo pa­čiu, – ma­no 53 me­tų A.Rū­kas. – Tai ne taip se­niai ma­no at­ras­ta tie­ sa. Bet tur­būt ji jau ne­pra­puls man iš at­min­ties.“ A.Rū­kas dir­ba Mu­zi­ kos ir teat­ro aka­de­mi­jo­je – yra Mo­ ko­mo­jo teat­ro di­rek­to­rius. Erd­vė žiū­ro­vų fan­ta­zi­jai

Ir „Die­viš­ko­jo­je ko­me­di­jo­je“, ku­ rios prem­je­ra Lie­tu­vo­je, Na­cio­

na­li­nia­me dra­mos teat­re, įvy­ko praė­ju­sių me­tų ba­lan­dį, ir „Ro­ju­ je“, ku­rio prem­je­ra Lie­tu­vo­je įvy­ ko praė­ju­sią sa­vai­tę, A.Rū­kui te­ko keis­ti vaid­me­nys. Pir­ma­ja­me jis – ne­že­miš­ka, bai­mę ke­lian­ti žmo­ gys­ta – sce­no­je su­ka ra­tą po ra­ to. Ant­ra­ja­m e įsi­k ū­r ęs net ne sce­no­je, o or­kest­ri­nė­je, bet, jau­ ti, – la­bai svar­bus as­muo. Nuo jo pri­k lau­so, kaip dva­s ios gy­vens ro­ju­je. „O gal pa­li­ki­me tai žiū­ro­vų fan­ ta­zi­jai. Aš tie­siog ne­no­rė­čiau ke­ liais žo­džiais įvar­dy­ti, kas aš toks ten esu. Ge­nia­liai, la­ko­niš­kai tai api­bū­di­na E.Nek­ro­šius – 2πR. Tai – ma­te­ma­ti­nė ap­skri­ti­mo for­mu­ lė. Žmo­gus ra­tas. Pra­ga­ro ra­tas“, – kal­ba A.Rū­kas. „Kas aš toks „Ro­ju­je“? Na, pa­ tek­ti į ro­jų – tai tas pa­ts kaip į sau­sa­kim­šą tro­lei­bu­są. Taip pa­ pras­tai ne­pa­tek­si. Yra tam tik­ras cen­zas, – ma­no ak­to­rius. – Vis­ kas su­si­de­da iš la­bai daug de­ta­ lių, ko­dėl žmo­gus pa­ten­ka ar­ba

ne­pa­ten­ka į ro­jų. Yra ko­kia nors jė­ga, ku­ri nu­le­mia, kam ga­li­ma į ro­jų, o kam – ne. „Ro­ju­je“ aš – tas cen­zo­rius.“ Tik pa­ma­čiu­si „Die­viš­ką­ją ko­ me­di­ją“ jo keis­tą vaid­me­nį gra­ žiai įver­t i­n o žmo­n a Aud­ro­n ė – iš pro­fe­s i­j os bib­l io­te­k i­n in­k ė. „Kar­tais juo­kau­j u, kad ją rin­ kau­si vien dėl var­do, – po­kšta­vo Aud­ro­nis. – Daug kuo, ką ji sa­kė, ne­ti­kė­jau. Sa­vas žmo­gus, pa­ma­ niau, to­d ėl ir pa­l ai­ko. Pa­s i­ro­d o, sa­kė tei­sy­bę.“ Vaid­me­nys – li­ki­mo do­va­na

Ar ak­to­rius la­bai nu­ste­bo, kai vie­ nas ta­len­tin­giau­sių Lie­tu­vos re­ži­ sie­rių E.Nek­ro­šius jį pa­kvie­tė vai­ din­ti „Die­viš­ko­jo­je ko­me­di­jo­je“, pa­skui – „Ro­ju­je“? Aud­ro­n is tvir­t i­n o, kad tik­rai ne­si­ti­kė­jo šio kvie­ti­mo. Tai bu­ vo kaip ge­ras per­kū­nas iš gied­ ro dan­gaus. Tie­są sa­kant, bu­vo ir šiek ne­drą­su. Pir­ma, su E.Nek­ ro­šiu­mi jis nie­ka­da ne­dir­bęs, be

to, tai – me­ni­nin­kas, prieš ku­rį kiek­vie­nas nu­siims ke­pu­rę. Ant­ ra, A.Rū­kas bu­vo ne­vai­di­nęs daug me­tų. Tre­čia, atė­jo į tru­pę, kai re­ pe­ti­ci­jos vy­ko jau pu­sant­ro mė­ ne­sio. „Man už­te­ko vie­no po­kal­bio, ir su­pra­tau, kad no­riu čia bū­ti. Re­ pe­ti­ci­jos bu­vo la­bai kū­ry­biš­kos“, – džiau­gė­si A.Rū­kas. Gal­būt vaid­me­nys pas E.Nek­ro­ šių – li­ki­mo ges­tas? „Dau­giau pa­sa­ky­siu: vis­kas už mus yra su­pla­nuo­ta, nu­spręs­ta, mums rei­kia tik lauk­ti ir vyk­dy­ti, – dės­tė pa­šne­ko­vas. – Be abe­jo, tu ga­li pra­žiop­so­ti, pra­tin­gi­niau­ ti sa­vo šan­są. Li­ki­mas? Ži­no­ma, taip. Aš vi­są lai­ką bū­siu dė­kin­ gas li­ki­mui, kad su­si­pa­ži­nau su E.Nek­ro­š iu­m i, kad ga­vau šan­ są pa­dir­bė­ti su juo. Esu dė­kin­ gas, kad vai­di­nu ši­tuo­se dvie­juo­ se spek­tak­liuo­se.“ Ga­l i­m a fi­l o­s o­f uo­t i – gal­ būt E.Nek­ro­šiui, kaip ir Fe­de­ri­ co Fel­li­ni, tiems dviem vaid­me­ nims rei­kė­jo spe­ci­fi­nės iš­vaiz­dos ak­to­riaus? „Jei į tuos spek­tak­ lius ma­ne at­ve­dė ma­no iš­vaiz­da, aš dė­kin­gas iš­vaiz­dai“, – juo­kė­ si Aud­ro­nis.

Įp­ras­ta, kad pra­ga­ ras, skais­tyk­la – blo­ gai, o ro­jus – ge­rai. Bet kad pa­kliū­tum į ro­jų, pir­miau­sia tu­ri nu­mir­ti.

Į nu­ga­rą al­sa­vo re­ke­ti­nin­kai

A.Rū­kas pri­si­mi­nė skau­džius lai­ kus, kai maž­daug prieš 20 me­tų re­ži­sie­rius Jo­nas Vait­kus va­lė tuo­ me­tį Aka­de­mi­nį (da­bar – Na­cio­na­ li­nį) dra­mos teat­rą, ku­ria­me jis dir­ bo ak­to­riu­mi. „J.Vait­kus iš­vi­jo iš teat­ro 56 žmo­ nes, tarp jų – ir ma­ne. To­kiais at­ ve­jais žmo­gus su­pran­ti, kad vie­nas ta­vo gy­ve­ni­mo eta­pas bai­gė­si, ir pa­gal­vo­ji: jei­gu to­kie da­ly­kai vyks­ ta, gal man to teat­ro ir ne­rei­kia“, – ta­da taip min­ti­jo A.Rū­kas. Rei­kė­jo ka­bin­tis į gy­ve­ni­mą, ir jis pa­su­ko į vers­lą. Įkū­rė kon­di­te­ri­jos ce­chą. „Bu­vo sun­kūs ban­di­tiz­mo lai­kai, – pri­si­mi­nė ak­to­rius. – Pa­ti vers­lo pra­džia Lie­tu­vo­je.“ Jis ne­no­rė­jo at­skleis­ti, ar su­si­dū­ rė su re­ke­tu. „Tai bu­vo jė­ga, ku­rią nuo­lat jau­tei ša­lia esant, – iš­ta­rė. – Bet bu­vo prie­mo­nių, kaip su tuo su­si­tvar­ky­ti. Jie pri­mes­da­vo žai­di­ mo tai­syk­les.“ A.Rū­ko kon­di­te­ri­jos ce­chuo­se bu­vo ke­pa­mas „Na­po­leo­no“ tor­ tas pa­gal tik­rą Na­po­leo­no lai­kų re­cep­tą. Esą il­ga is­to­ri­ja, bet jis tą re­cep­tą ga­vo. Ir iš­sau­go­jo. Kad re­cep­tas ne­pak­liū­tų į vie­nas ran­ kas, vie­na­me kon­di­te­ri­jos ce­che bu­vo ga­mi­na­ma vie­na tor­to su­de­ da­mo­ji da­lis, ki­ta­me – ki­ta, tre­ čia­me – tre­čia. Vi­są re­cep­tą ži­no­ jo jis vie­nas. Kiek pa­ty­lė­jęs Aud­ro­nis tę­sė: „Bu­vo ir dau­giau vers­lo sri­čių, jo­ mis už­siė­mė­me dvie­se. Už va­di­ na­mą­jį sto­gą bu­vo at­sa­kin­gas ma­ no ko­le­ga. Mes sten­gė­mės ne­ži­no­ti vie­nas apie ki­to veik­lą – tais lai­kais tai bu­vo pa­vo­jin­ga.“


153

pirmaDIENIS, kovo 4, 2013

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 15 Paslaugos������������������������������������������������� 15 Parduoda� ������������������������������������������������� 16 Perka� ���������������������������������������������������� 16, 17 Įvairūs� �������������������������������������������������������� 17 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 17 Pramogos, šventės, laisvalaikis���������������������������������������������� 17 Kviečia � ����������������������������������������������� 16, 17 Kviečia mokytis���������������������������������� 17 Atsiliepkite!�������������������������������������������� 17 Informuoja� ��������������������������������������������� 17

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Vyrui, ieškančiam papildomo darbo arba darbo ne visai savaitei, siūlome gerai apmokamą darbą savaitgaliais. Reikalavimai: ne jaunesnis kaip 40 m., vairuotojo pažymėjimas, pageidautina rekomendacija. Tel. 8 687 82 802.

DARBo skelbimai Siūlo darbą

1082636

„Žėručio“ servisui, Savanorių pr. 266, Kaunas, reikalingas kėbulų remonto automobilių šaltkalvis. Darbo pobūdis – automobilių atstatymas po eismo įvykių. Tel. 8 655 18 890. 1081746

101 kepyklėlei-kavinei Laisvės al. reikalinga (-as) virėja (-as). Patirtis būtina. Tel. 8 655 77 884. 1083238

Besiplečiančiai 101 kepyklėlei skubiai reikalingas kepėjas-konditeris (-ė). Nemokančius apmokome. Tel. 8 655 25 628. 1081005

Jei esi simpatiška! Nori dirbti Graikijoje! Šokti. Konsumacija. Naktiniuose klubuose. Išlaidos apmokamos. Tel. +3069 8143 4650 (Inga), +3069 7568 6534 (Vilma).

Vytauto g. 67, Garliavoje, IKI parduotuvės antrajame aukšte, Soliarumo studijoje reikalinga (-as) kirpėja (-as). Tel. 8 699 85 627. 1082687

Darbas Anglijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Norvegijoje, Graikijoje: sandėliuose, fabrikuose, ūkiuose, viešbučiuose. Tel. 8 675 86 523; www.ppv.lt. 1082932

Paslaugos

Dengiame naujus ir renovuojame senus stogus. Skardinimo darbai. Karkasinių namų statymas. Gipskartonio montavimas. Dailylenčių kalimas. Tel. 8 689 47 224. 1081874

Taisau televizorius, garso ir vaizdo techniką. Iškvietimas nemokamas. Suteikiu garantiją. Tel. 8 673 60 342. 1080595

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 1081049

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Suteikiama garantija. Tel. 715 991, 8 671 55 064. 1081040

Atliekame visų kompiuterių programinį ir techninį remontą, lituojame pagrindines plokštes, tiesiame tinklus. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 608 36 336.

1078413

1079144

Reikalinga buhalterė(-is). Pirminių dokumentų suvedimas. Sandėlio ir kuro apskaita, kasos vedimas, faktūrų rašymas. Tel. 8 600 19 444.

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt.

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, interneto tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863.

Reikalingas baldžius-surinkėjas dirbti korpusinių baldų gamyboje. Darbas Kaune. Siūlome geras darbo sąlygas. Teirautis tel. 8 699 31 341.

Klinika „Neuromeda“: echoskopiniai ir kraujo tyrimai, neurologinių ligų, nugaros skausmų diagnostika ir gydymas, psichikos ligų gydymas, kodavimas, išblaivinimas. Tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromeda.lt.

Taisome nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius. Atnaujiname NAVIGACIJAS. Suteikiame garantiją. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

1081717

1080668

Reikalingas kurjeris, turintis savo automobilį, dirbti 7 val. darbo dieną. Tel. 208 093. 1082449

Reikalingas pardavimo vadybininkas. Būtina darbo patirtis aktyvaus pardavimo srityje ir labai geros anglų k. žinios. CV prašom siųsti e. paštu jurate@alsena.lt iki 2013 03 15. Tel. 8 616 00 962; www.alsena.lt. 1082874

Reikalingi maršrutinio taksi vairuotojai dirbti Kauno mieste. Tel. 8 699 73 083, 8 685 81 081. 1078760

Reikalingos (-i) jaunos (-i), energingos (-i) automobilių salonų valytojos (-ai). Darbas Dainavos r. Apmokome. Tel. 712 525. 1081458

Reikalingos valytojos dirbti 0,5 etato darbo dienomis administracinėse patalpose, sveikatingumo klube. Tel. 8 656 20 014. 1081977

Siūlome darbą meistrui, turinčiam 35–55 % darbingumą, mokančiam atlikti elektronikos, mechanikos remonto darbus. Tel. 8 618 00 837. 1081942

Statybos įmonei reikalingi fasado sienų šiltintojai ir tinkuotojai. Tel. (8 37) 375 331. 1079055

Tolimųjų reisų vairuotojams siūlome darbą Europoje iki 6 savaičių. Palankios apmokėjimo sąlygos. Kreiptis tel. 8 698 25 709 arba remigijus@rvtransport.lt. 1070560

Transporto įmonei reikalingi TARPTAUTINIŲ PERVEŽIMŲ VAIRUOTOJAI dirbti Europoje. Geros darbo sąlygos. Tel. 8 686 70 121. 1082425

UAB „Kodera“ siūlo darbą vairuotojui dirbti su sunkiasvorių tr. priemonių techninės pagalbos automobiliu. Tel. 8 687 80 789. 1083522

UAB „Solotransa“ reikalingi CE kat. vairuotojai-ekspeditoriai dirbti maršrutu Europa–Rusija. Atlyginimas mokamas laiku. Tel. 8 685 23 820. 1081622

UAB „Tebesa“ priima į darbą siuvėjas, trikotažinių-tekstilinių gaminių pakuotoją lygintoją, viršutinio trikotažo konstruktorę dirbti Lectra sistema ir gamybinių patalpų valytoją. Darbo patirtis būtina. Atlyginimai mokami laiku, visos socialinės garantijos. Darbas Neries kr. 16. Teirautis 8–16 val. tel. 265 821. 1082968

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 1080541

1058855

1082169

Klinikoje „Jalvita“ dirba patyrusios ginekologės: gyd. A.Janavičienė, gyd. V.Jauniškienė ir gyd. Z.Dubickienė. Gydo įvairias moters lytinių organų ligas. Echoskopija. Pašilės g. 124, tel. 338 625 I–V 9–19 val. 1068693

Nebrangiai protezuoju dantis. Tel. 777 945, 8 608 15 882. 1081253

Psichologinė pagalba; patikima pagalba atsisakant alkoholio, tabako, raminamųjų vaistų priklausomybių; pagalba lieknėjant. Tel. 8 670 97 959. www.laisvi.lt. 1082386

Automobilininkams

1082609

1080788

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917. 1078019

Visų kompiuterių ir televizorių bei garso technikos servisas. Adresas Savanorių pr. 192, Kaunas, tel. (8 37) 327 424; www.pc-help.lt.

1071008

Statybos, remonto AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 % nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Ritininės užuolaidos. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002. 1079315

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

Automobilių dujų įranga. Dažymas, lyginimas, plastmasių remontas. Kalniečių g. 151. Tel. 8 600 20 968.

1079650

Buitinės technikos remonto

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 1072772

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 1083405

Nebrangiai prijungiame skaitmeninę televiziją. Taisome televizorius, garso aparatūrą ir kitus el. prietaisus – su garantija. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 751. 1080763

Remontuoju visas automatines skalbykles. Garantija iki 2 metų. Dirbu be poilsio dienų ir švenčių dienomis. Tel. 8 606 76 900.

1079562

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 1076588

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 1078569

Automatinių skalbyklių (visų rūšių) remontas ir prekyba jomis. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061. 1083463

Automatinių skalbyklių, džiovyklių, indaplovių, elektrinių viryklių, mikrobangų krosnelių, dulkių siurblių, smulkios buitinės technikos remontas. Detalės. Garantija iki 36 mėn. Tel. 230 110, 8 610 72 777, 8 670 72 013, 8 612 62 443.

1079732

GRINDŲ BETONAVIMAS (nuo 1 kv. m iki Jūsų pageidaujamo ploto) – butams, namams, biurams ir t.t. LIEJAME pamatus. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 618 20 971. 1080722

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

1072539

Kompiuterininkų

Medikų

Gaminame iš metalo: duris garažams, sandėliukams. Tvoros, balkonai, grotos. Kalvystės darbai. Tel. 8 698 25 138.

Atliekame įvairius santechnikos darbus: kanalizacija, vandentiekis, šildymas. Keičiu WC, vonias, maišytuvus. Smulkus remontas. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 1072764

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Tel. 8 619 29 430.

1079878

Klijuoju plyteles. Santechnikos darbai. Pjaunu angas, griaunu sienas. Kaminų įdėklai. Tel. 8 623 95 666.

1082406

Kokybiškai remontuoju butus: glaistau, dažau, tapetuoju, lyginu sienas. Atlieku plastikinių langų angokraščių apdailą. Tel. 8 601 74 951. 1082639

Kokybiškai, nebrangiai remontuoju butus. Glaistau, dažau, tapetuoju, klijuoju parketą, plyteles, montuoju gipskartonį. Tel. 8 614 30 566. 1081711

Montuojame gipskartonio plokštę, apšiltiname, dažome, kalame dailylentes, klojame laminuotas grindis, klijuojame plyteles. Tel. 8 607 11 921. 1082716

Nuomojame ekskavatorius, buldozerius (su vairuotoju). Valome sniegą. Vežame savivarčiu žvyrą, skaldą, sniegą. Įrengiame įvažas. Tel. 8 699 77 162.

1083411

Plastikiniai langai (vokiški), šarvo durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921, 332 247.

1079969

PLASTIKINIAI LANGAI ir BALKONŲ STIKLINIMAS – pigiausiai Kaune. Vokiška kokybė, garantija 10 metų. Tel. 223 200, 8 608 70 099. www.langvila.lt. 1082600

Plytelių, mozaikos klijavimas, dušų padų, sūkurinių vonių mūrijimas, betonavimas. Staliaus darbai. Darbai atliekami kokybiškai ir greitai. Tel. 8 675 51 048. 1082407

Atlieku visus santechnikos darbus. Katilų, šildomų grindų, šildymo, vandentiekio, nuotekų sistemų montavimas ir renovacija. Tel. 8 600 61 309.

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val.

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

Santechnikas skubiai keičia kriaukles, maišytuvus, WC ventilius, gyvatukus, prijungia buitinę techniką, išvalo kanalizaciją. Tel. 424 099, 8 683 05 242.

Dažau, tapetuoju, glaistau, dedu laminatą. Patirtis 20 metų. Pristatau medžiagas. Tel. 8 646 06 456.

1080495

Vidaus įrangos Gaminame filingines, faneruotas duris, staktas. Faneruojame senas užsakovo duris. Įstikliname balkonus. Tel. 313 167, 8 699 13 442, 706 482. 1081250

LANGAI, RITININĖS UŽUOLAIDOS, ŽALIUZĖS, MARKIZĖS, ROMANETĖS, tinkleliai nuo vabzdžių. Garažo vartai. Balkonų stiklinimas. Matavimas nemokamas. Tel. 8 677 18 688.

Kokybiškai ir greitai glaistau, dažau, tapetuoju, dedu laminuotas grindis. Jeigu reikia, pristatau medžiagas. Tel. 8 674 10 736, 200 220.

Privatus santechnikas-suvirintojas atlieka visus santechnikos ir suvirinimo darbus. Suteikiu garantiją, taikau nuolaidas. Tel. 205 251, 8 674 97 821.

1082014

www.meistras24.lt. Atliekame visus santechnikos, šildymo, vėdinimo ir smulkius montavimo darbus, suteikiame garantijas. Tel. (8 37) 223 311, 8 699 49 955, e. paštas info@agiris.lt.

1082041

Atliekame vidaus apdailos darbus. Gipskartonio montavimas, glaistymas, dažymas, tapetavimas ir kt. – greitai ir kokybiškai. Tel. 8 602 35 333.

1082226

1077371

PLISUOTOS ŽALIUZĖS, Ritininės užuolaidos, ROMANETĖS – UAB „Eurivila“. K.Donelaičio g. 33, tel. 423 333. www.eurivila.lt.

Atliekame kokybiškai tik gipskartonio montavimo darbus (sunkias ir lengvas konstrukcijas). Tel. 8 620 80 461, 8 671 13 410.

1083091

Vonių restauravimo lyderiai. Patirtis 16 m. Stipriausia Lietuvoje GREEN-EKO danga su akmeniu ir keramika. www.restauruok.lt. Tel. (8 37) 440 201, 8 671 88 575.

1083140

Privačių ir daugiabučių namų šiltinimas polistirenu, akmens vata. Dedame struktūrinį tinką. Ventiliuojami ekologiški fasadai. Tel. 8 614 45 953. www.apsiltinime.lt.

1079578

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

1083224

1082151

1076805

1082443

Šarvuotos durys butams, namams, laiptinėms. Durų remontas. Nuolaidos! Galimybė pirkti išsimokėtinai. Tel. 8 604 01 136.

1081101

Baldžių Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 1079694

BALDAI PER VIENĄ SAVAITĘ! Nestandartiniai kietieji baldai: spintos, virtuvės, komodos, prieškambario baldai ir kiti. Galima įsigyti IŠSIMOKĖTINAI. Atvykstame, konsultuojame ir išmatuojame NEMOKAMAI. Tel. 8 683 90 946. 1081443

Greitai, kokybiškai ir pigiai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame spyruokles ir poroloną. Transportas nemokamas. Tel. 712 540, 8 675 65 133. 1083045

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame dizainą. Platus gobeleno pasirinkimas. Be poilsio dienų. Transportas nemokamas. Tel. 440 774. 1082570

Kietųjų baldų gamyba: virtuvės, prieškambario, svetainės, jaunuolio baldai, spintos ir kt. Tel. 8 698 43 448 nuo 8 iki 21 val.

1082917

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1080243

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 1074640

Kitos „ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 1081053

Medžių, vaismedžių pjovimas, genėjimas, kelmų rovimas. Tel. 8 655 55 800. 1078221

Dedame gipskartonį, glaistome, dažome, klojame plyteles. Elektros ir santechnikos darbai. Visa apdaila. Tel. 8 600 37 166.

Smulkūs santechnikos darbai. Tel. 8 618 19 775.

Sniego valymo, žemės kasimo, stumdymo darbai. Tel. 8 636 44 550, 8 654 89 956.

Siuvimo mašinų remontas. Atvažiuoju į namus. Suteikiu garantiją. Tel. 8 601 83 804.

Elektriko paslaugos. Greitas darbas ir kokybė garantuojama. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 609 83 349.

1083112

1082224

Vonios kambario rekonstrukcijos darbai: santechnika, plytelės, staliaus darbai ir kt. Darbo patirtis ir kokybė. 5 m. garantija. Tel. 8 645 88 241.

Tik 30 Lt/val. Perkraustymo, pervežimo paslaugos Kaune, senų baldų, daiktų išvežimas utilizuoti. Yra krovikai, dirbame visą savaitę! 8–22 val. tel. 8 680 11 777.

1078200

1083080

1079963

1079852

1078773

1080343

1063542

1078266


16 2

pirmadIENIS, kovo 4, 2013

klasifikuoti skelbimai parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone

1 a. namą, butus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas, garažus. Padedame parduoti NT. Tel. 8 646 46 366, 8 610 23 833, 333 555, 333 666; www.simokusilas.lt. 1081754

13,3 a namų valdos sklypą Jonavos g. (namas 50 kv. m, komunikacijos, ūkinis pastatas, garažas). Tinka komercinei veiklai. Tel. 8 616 71 724. 1082792

2 aukštų gyvenamąjį namą Raudondvaryje, Kauno r., yra sodas, 15 a žemės. Tel. 8 602 73 842. 1081098

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius.daugela@dnbbustas.lt. 1058052

Domeikavoje, Žalio Kalno g., 8–15 a sklypus (1 a kaina 4 500 Lt) ir 19 a sklypą (1 a kaina 3 800 Lt), yra kelias, elektra, šalia vanduo, miškas, vaizdinga vieta. Be tarpininkų. Tel. 8 654 43 665. 1081402

Garažą daugiaaukščiame pastate Partizanų g. 61A, 9 pusaukštyje. Atskirtas nuo kaimyno. Saugomas. Tel. 8 618 88 220, e. paštas klasinskas@gmail.com.

Naujos statybos namą Aleksote, Trešnių g. (b. pl. 192 kv. m, 12 a žemės, garažas, elektra, gręžinys). Tel. 302 530, 8 609 96 655. KNTPA. Dalį namo su 14 a žemės Petrašiūnuose, R.Kalantos g. (b. pl. 112 kv. m, 6 kamb., šildymas krosnimi). Kaina 85 000 Lt. Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA. 1083115

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose (naujas kvartalas, prie pušynėlio, elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923. 8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose (naujas kvartalas, elektros dėžutė, kelias). Tel. 8 676 22 944. Naujos statybos kotedžą Giraitėje (2 a. namas, visos komunikacijos, pigus autonominis šildymas). Tel. (8 37) 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. Atskirą namo dalį su žeme Sargėnuose, Radviliškio g. (3 a. mūrinis, b. pl. 76 kv. m, dalinė apdaila, apšiltintas). Tel. 302 537, 8 659 79 940. KNTPA. 9 a sklypą Jonučiuose, Versmės g. (miesto komunikacijos šalia, matmenys 29 x 31 m, aplink gyvenamieji namai). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA.

1080584

3 k. butą Dainavoje, Birželio 23-iosios g. (9/4 a., b. pl. 63 kv. m, bendrija, maži šildymo mokesčiai). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA.

Padedame parduoti Jūsų butą, namą, sodą, žemės sklypą ir sutvarkyti visus dokumentus. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 412 960 (d. d. 9–18 val.).

4 k. butą Senamiestyje, Jėzuitų g. (3/1 a., b. pl. 88 kv. m, kapitališkai suremontuotos sienos, grindys, 3 paketų mediniai langai). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA.

Parduodamas 15,8 a sklypas Kaune (elektra, nuotekų tinklai, namų valda). 1 a – 3890 Lt. Tel. 8 655 55 644.

Sodo namą Palemone (aptvertas, plytų namelis su rūsiu, elektros įvadas, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 302 536, 8 640 61 199. KNTPA.

1080085

1083164

Parduodamas bankrutavusių UAB „Kauno statybos trestas“, UAB „Transforma“, UAB „Plieno raštas“, UAB „Ventelektra“, UAB „Vistilė“, UAB „Džuda“, UAB „Eurostartas“, UAB „Avertė“, UAB „Pinolina“, UAB „Irgitos miškas“, UAB „RVN“, UAB „Pušies baldai“, UAB „Kremontė“, UAB „Archispektras“, UAB „Armabelus“, UAB „AG projektai“ ilgalaikis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, trumpalaikis turtas, reikalavimo teisės, priteistos skolos. Su parduodamo turto sąrašais, pradinėmis pardavimo kainomis ir turto pardavimo tvarka galima susipažinti UAB Kauno įmonių restruktūrizavimo centras, A.Juozapavičiaus pr. 21, Kaunas. Informacija teikiama tel. 8 678 80 274, faksas (8 37) 551 511, e. p. giedriuia@gmail.com.

Sodą SB „Kelmeriai“ (30 km nuo Kauno Šakių link, 1 a. plytinis namas, b. pl. 122 kv. m, 19 a žemės). Tel. 302 536, 8 640 61 199. KNTPA.

Parduodamas BUAB „Plieno raštas“ priklausantis statinys – tepalų sandėlis, un. Nr. 1996-0015-8252, žym. plane 33F0b, plotas 17 kv. m, esantis R.Kalantos g. 76, Kaunas. Turtas parduodamas už didžiausią pasiūlytą kainą, bet ne mažesnė nei 100 Lt. Informacijos tel. 8 678 80 274, e. paštas giedriuia@gmail.com.

2 kambarių butą Palemone, Marių g. (5/1 a., b. pl. 44 kv. m, įstiklintas balkonas, arti mokykla, darželis). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA.

1083058

1083030

Parduodami 2 kambariai jaukiame bendrabučio tipo name, Jonavos g. (bendr. pl. 33,42 kv. m, I aukštas, yra rūsys). Kaina 47 000 Lt. Tel. 8 643 63 489. 1083177

Pigiai tvarkau dokumentus namams ir kt. objektams įteisinti, keičiu paskirtį. Rengiu detaliuosius planus. Tel. 8 676 92 771. olegasmas@mail.ru. 1081394

Sklypą Klevų g., Giraitėje (8 a, visos komunikacijos, rami vieta, privažiavimas asfaltuotu keliu). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA. 1083111

Namų valdos sklypą Sargėnuose, Vejuonos g. (8,85 a žemės, miesto vandentiekis ir kanalizacija, elektra, dujos, kelias). Tel. 8 699 85 923. Pigiai 2 k. butą su atskirais patogumais Lapėse (2/2 a., b. pl. 46 kv. m, pakeisti langai, durys, atskiri patogumai, žemė). Tel. 8 687 70 827. KNTPA.

1083118

Sodybą šalia Babtų (1 a. rąstinis namas, ūk. pastatai, 18 a namų valdos ir 70 a dirbamos žemės, visos komunikacijos). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA. Namą Šilainiuose, Milikonių skg. (1 a., karkasinis namas, b. pl. 50 kv. m, 3 a žemės, suremontuotas, šildymas kietuoju kuru). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA. 2 k. butą Žaliakalnyje, E.Fryko g. (2/1 a., b. pl. 29 kv. m, labai pigus autonominis šildymas dujomis ir kietuoju kuru). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA.

Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų ir akmens anglių. Tel. 8 683 13 463. 1077478

Atvešime malkų: ąžuolinių, beržinių, alksninių, uosinių ir kt. (skaldytos, trinkelėmis, rąstais). Pristatome nemokamai. Tel. 8 674 02 104. 1082751

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 1075677

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Tel. 8 608 64 784. 1074140

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytas malkas. Tel. 8 613 23 999.

1078958

BUAB „Santechnikos centras“ laisvu pardavimu parduoda: 1. Baldų komplektą, nešiojamąjį kompiuterį ACER EXTENSA kartu su buhalterine apskaitos sistema Centas, nešiojamąjį kompiuterį HP PAVILION kartu su programine įranga Sąmata, multifunkcinį aparatą CANON – parduodami atskirai už didžiausią pasiūlytą kainą. 2. „Volkswagen Transporter“ 1995 m., 1,9 l, krūmapjovę motorinę STIHL, santechnikos įrankius (parduodamus kartu), santechnikos prekes (parduodamas kartu) – parduodami atskirai už didžiausią pasiūlytą, bet ne mažesnę nei metalo laužo supirkimo kainą. Iki 2013 03 18 imtinai administratorius priima paraiškas pirkimui raštu registruotais laiškais adresu Savanorių pr. 262–105, LT-50204 Kaunas. Paraiškoje būtina nurodyti norimą pirkti turtą ir siūlomą kainą. Informacija teikiama tel. (8 37) 229 886, e. paštu m.stankiute@vvrc.lt. 1083221

Įvairias malkas ir atraižas kurui. Pristatymas nemokamas. Tel. 8 611 80 030, 8 620 23 779. 1073586

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Kauno apskr. VPK) skelbia viešąjį aukcioną parduoti šį ilgalaikį turtą, pripažintą nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti: lengvuosius automobilius VW GOLF, AUDI 100, AUDI 80, VW PASSAT, VOLVO S70, VOLVO 460, OPEL VECTRA, VW VENTO, VW SHARAN, HYUNDAI ACCENT, FORD TRANSIT, autobusą IKARUS 250-59 ir trumpalaikį turtą: kabinetinę kėdę. Aukcionas vyks 2013 03 20 10 val. Miško g. 14, Kaune. Antrasis aukcionas (jei neįvyktų pirmasis) vyks 2013 03 27 10 val. ten pat. Už aukciono organizavimą atsakingas Kauno apskr. VPK Logistikos skyriaus autoūkio vyresnysis inžinierius Vidmantas Mozūras. Parduodamą turtą bus galima apžiūrėti 2013 03 13–2013 03 15 nuo 9 iki 16 val. adresais: Kaunas, Miško g. 14; Kaišiadorys, Bažnyčios g. 3, tel. (8 346) 60 325; Kėdainiai, Birutės g. 13, tel. (8 347) 68 715; Jonava, Klaipėdos g. 4, tel. (8 349) 33 113. Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma per 3 darbo dienas aukcionui pasibaigus. Dalyvavimas aukcione nemokamas. Informacija teikiama tel. (8 37) 303 037, 303 428.

Pigiai parduodu įvairių rūšių malkas ir ąžuolo bei juodalksnio atraižas. Tel. 8 688 55 419.

2 k. butą Eiguliuose, S.Žukausko g. (9/1 a., b. pl. 50 kv. m, plastikiniai langai, šarvo durys, „plaukiojantis“ parketas). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. 1,5 k. butą Žaliakalnyje, Rimvydo g. (5/5 a., b. p. 39 kv. m, tamsus kambariukas, plastikiniai langai, vidinis, šiltas). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. 3 kambarių butą Eiguliuose, Šiaurės pr. (9 a. blok. namo 6 a., b. pl. 61 kv. m, padarytas kosmetinis remontas). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA. 2 kambarių butą Žaliakalnyje, Žemaičių g. (2 a. medinis, apmūrytas, butas antrajame aukšte, autonominis šildymas). Tel. 302 530, 8 609 96 655. KNTPA.

1075117

1071794

Statybinės medžiagos Įvairią statybinę medieną, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraižas. Transporto paslaugos. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858. 1080374

Kitos prekės

1080969

Skaldytas pusiau sausas beržo, uosio, ąžuolo malkas. 6 m kaina 650 Lt. Tel. 8 681 41 485.

Perka „Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt. 1074574

AB BRANGIAUSIAI KAUNE PERKA: juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. I–V nuo 9 iki 17.30 val., VI nuo 9 iki 14 val. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1077426

AB SUPERKA AUTOMOBILIUS. Gali būti seni, po avarijos, nevažiuojantys. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 1077429

Aleksote, Kalvarijų g. 7, prekiaujame ąžuolo, juodalksnio ir mišrių pjuvenų briketais. Taip pat durpių briketais. Atvežame. Tel. 8 683 54 559. 1080319

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Vokiečių g. 187, tel. 478 088, 8 681 46 384.

1064278

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius. Išsivežame metalą. Raudondvario pl. 112, tel. 267 424, 8 650 50 353. 1064602

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, elektros variklius, nichromą. Jurbarko g. 2, tel. 363 283, 8 601 17 935. 1064210

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 1081127

Brangiai perkame žemės grąžinimo dokumentus, išvadas. Tel. 8 606 14 770. 1082235

Brangiai perku mišką ir žemę. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 59 633.

1080589

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34.

1080236

Alavą, nichromą, nerūdijantį ir instrumentinį plieną, elektros variklius, generatorius, starterius ir įvairius metalus. Tel. 8 610 22 688.

Perku butą, namą, sodą, žemės sklypą, gali būti įkeistas, apleistas, su skolomis. Siūlyti įvairius variantus. „Aujama“, tel. 311 208 (d.d. 9–18 val.).

Automobilių supirkimo įmonė perka visų markių automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615 87 008.

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840.

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663.

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

1064146

1080332

1075658

1080105

1068766

1074948

Nukelta į 17 p.

kviečia

1080482

1081995

Nauja, nukainota buitinė technika. A+++ šaldytuvai, A+++ skalbyklės. AEG, BOSCH, LIEBHER, SIEMENS ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt.

1081151

1083032

Namą Žaliakalnyje, Kalniečių g. (2 a., plytinis, b. pl. 150 kv. m, 5 a žemės, garažas, šildomas kietuoju kuru/dujomis, reikia remonto). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA.

2 k. butą Dainavos r., V.Krėvės pr. (5/5 a., b. pl. 44 kv. m, vidinis, šiltas, WC ir vonia kartu, įstiklintas balkonas). Tel. 300 914, 8 609 96 653. KNTPA.

1064474

1078132

3 k. butą Geležinio Vilko g. (5/5 a., b. pl. 60 kv. m, vidinis, kapitališkai suremontuotas, parketas, langai plastikiniai). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA.

Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Veiverių g. 148A, tel. 392 213, 8 686 40 259.

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989.

Parduodamas BUAB „Kremontė“ turtas: plaukų priežiūros priemonės (lakas, šampūnas, putos ir t.t.), kirpėjų įrankiai ir priemonės. Pradinė turto pardavimo kaina 22 100 Lt. Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 678 80 274, e. p. giedriuia@gmail.com.

1,5 k. butą Kalniečiuose, Geležinio Vilko g. (5/1 a., b. pl. 37 kv. m, naujos šarvo durys, plastikiniai langai, be balkono). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA.

Buitinė technika

1074925

1064343

1083172

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 675 55 671.

1083117

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

Malkos pigiau. Supjautos trinkelėmis arba skaldytos. Atvežame ir mažais kiekiais. Tel. 8 631 33 736.

1 kambario butą V.Krėvės pr., Dainavoje (5 a. blokinio namo 4 a., b. pl. 30 kv. m, įstiklintas balkonas, vidinis). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA.

4 k. butą Eiguliuose, K.Škirpos g. (9/9 a., naujai renovuotas, b. pl. 82 kv. m, plastikiniai langai, šarvo durys, 2 balkonai). Tel. 300 914, 8 609 96 653. KNTPA.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, senus automobilius. Demontuojame metalą. Technikos g. 8C, tel. 8 687 46 496.

Akumuliatorius, spalvotųjų, juodųjų metalų ir nerūdijančio plieno laužą, el. variklius, nichromą. Birželio 23-iosios g. 23A, tel. 312 043, 8 682 40 444. 1064409

Domitės sezoniniu darbu? Domitės darbo ir gyvenimo sąlygomis Europos šalyse? ATEIKITE Į SEZONINIŲ DARBŲ MUGĘ Kovo 6 d., trečiadienį, nuo 9 iki 16 val. mugė vyks Kauno teritorinėje darbo biržoje (E.Ožeškienės g. 37, Kaunas). Sezoninių darbų mugėje dalyvaus Norvegijos darbdaviai, kurie teiks informaciją apie darbo galimybes statybų sektoriuje (betonuotojai, trinkelių klojėjai, staliai, stogdengiai, elektrikai). Mugėje bus skelbiami sezoninio darbo pasiūlymai Vokietijoje (žemės ūkyje, greitojo maitinimo sektoriuje), Švedijoje (braškių rinkėjai, kiti žemės ūkio darbininkai), Norvegijoje (viešbučių ir maitinimo sektoriuose), Nyderlanduose (suvirintojai, IT specialistai, kiti darbuotojai), Italijoje (padavėjai, pramogų organizatoriai/animatoriai, gelbėtojai). Renginyje dalyvaus EURES konsultantai iš: Jungtinės Karalystės, Bulgarijos, Slovėnijos, Nyderlandų, Norvegijos, Švedijos, Graikijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Prancūzijos. EURES konsultantai skaitys pranešimus apie darbo ir gyvenimo sąlygas jų atstovaujamose šalyse bei viso renginio metu teiks individualias konsultacijas apie darbo ir gyvenimo sąlygas, darbo paiešką bei darbdavių pageidavimu vykdys pirminę darbuotojų atranką. Lietuvos EURES konsultantai padės renginio lankytojams, kurių užsienio kalbų žinios nepakankamos. Renginio metu bus sudaryta galimybė užpildyti anketą sezoniniam darbui Danijoje ar Nyderlanduose. KVIEČIAME ATVYKTI! Informacija apie renginį EURES Lietuva interneto svetainėje www.ldb.lt/eures, EURES biuruose, e. paštu eures@ldb.lt.


17 3

pirmaDIENIS, kovo 4, 2013

klasifikuoti skelbimai Perka PERKAME MIŠKĄ. Tel. 8 602 31 516.

Pramogos, šventės, laisvalaikis 1065551

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Pramogos Kovo 7 d. 18 val. kviečiame apsilankyti Kauno valstybinėje filharmonijoje, renginyje TEATRO BALSAI. Dalyvauja: REGINA VARNAITĖ, VYTAUTAS PAUKŠTĖ, SAULIUS BAREIKIS, VIRGINIJA KOCHANSKYTĖ. Bilietai: Filharmonijos kasoje, kioske (S.Daukanto g. 17), „Girstupio“ turgaus spaudos kioske, bilietai.lt, www.atmkompanija.lt. Informacija tel. 8 672 62 322.

Tvarkingą vieno arba dviejų kambarių butą Kaune. Tel. 300 914, 8 676 22 529. Trijų, keturių kambarių butą Eigulių, Žaliakalnio, Kalniečių r., tarpiniame aukšte, gali būti be remonto, su skolomis. Tel. 395 097, 8 676 22 955.

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“ Padovanokite savo vaikams tikras – linksmas ir įsimenamas – moksleivių atostogas laive!

1081975

Kovo 9 d. viešbutyje „Vanagupė“ – Lietuvos talentų finalininko Jurijaus Veklenko „Tribute to James Blant & Bruno Mars“ koncertas, skirtas specialiai moterims jų šventės proga! Bilieto kaina 40 Lt (asmeniui). Į kainą įskaičiuota: koncertas, taurė vyno su užkandžiu. Daugiau informacijos www.vanagupe.lt.

Nebrangiai pirksiu namą arba kotedžą su autonominiu šildymu Kaune ar Kauno r. Gali būti ir dalis namo. Tel. 308 866, 8 640 61 199. 1083100

1074410

Šokiai Sportinių šokių klubas „Gintarėliai“ kviečia norinčiuosius išmokti šokti į naujas grupes: vaikų (nuo 6–7 m.) sportinių šokių; suaugusiųjų pramoginių šokių pradedantiesiems. Repeticijos vyks antradieniais ir ketvirtadieniais, pradžia kovo 7 d. Kauno technikos kolegijos didžiojoje salėje, Tvirtovės al. 35, Kaune. Daugiau informacijos tel. 8 612 54 053, e. paštu orestas@daliadance.lt. Ateikite, pažiūrėkite, pabandykite – Jums tikrai patiks!

Kovo 22–29 dienomis dainuokite, šokite ir žaiskite laive su populiariais vaikų šokių ir dainų ansambliais.

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

Suaugusiųjų taip pat laukia pramogos ir tikrai nebus nuobodu – laive Jūsų lauks didysis šou su karštais ir emocionaliais menininkais iš Kubos ir Afrikos!

Mini 3 dienų kruizas Ryga–STokholmas VAIKAI – VAIKAMS

Kruizo kaina nuo 105 Lt (asm.)

Tėveliai, seneliai, krikštatėviai! Artėja moksleivių atostogos!

Daugiau informacijos www.krantas.lt

1079384

Įvairūs Akcininkams! UAB „Kauno Žeimena“ akcininkams! Pranešame, kad bendrovės vadovo sprendimu 2013 m. balandžio 5 d. 12 val. Rietavo g. 11, Kaune, bendrovės administracinėse patalpose, šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Darbotvarkė: 1. 2012 m. veiklos ataskaita. 2. 2012 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 3. 2012 m. pelno (nuostolio) paskirstymo projekto tvirtinimas. 4. Kiti klausimai. Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 11 val. (būtina turėti asmens dokumentą).

KVIEČIAME VISUS Į KAZIMIERO MUGĘ KAUNE! Kovo 8–10 d. 9–20 val. Renginio vieta:

KAUNAS, Laisvės alėja, Miesto sodas, Vilniaus g., S.Daukanto g., Vasario 16-osios g., Rotušės aikštė, Nepriklausomybės a. prie Soboro. Čia įsikurs ūkininkai, duonos kepėjai, amatininkai, tautodailininkai, aludariai, kalviai, liaudies meistrai iš visos Lietuvos ir užsienio šalių. Šventės atidarymas penktadienį 14 val. prie Muzikinio teatro. Linksmins liaudiškos muzikos kapelos, vyks įvairūs žaidimai, liaudies meistrai demonstruos ir mokys įvairių amatų.

MUGĖS PROGRAMA:

1083374

UAB „Petrašiūnų gaja“ akcininkams! 2013 m. balandžio 4 d. 14 val. bendrovės patalpose (T.Masiulio g. 18A, Kaunas) vyks UAB „Petrašiūnų gaja“ visuotinis akcininkų susirinkimas. Registracijos pradžia 13.30 val. Dienotvarkė: 1. Kreditavimo sutarties su banku sudarymas. 2. Turto įkeitimas. 3. Įgalinimų pasirašyti kreditavimo sutartį suteikimas. 4. 2012 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 5. Bendrieji klausimai. Tel. 8 689 38 329, e. paštas info@gaja.lt. 1083029

Nuomoja

DIDŽIOJI SCENA (prie Muzikinio teatro): Kovo 8 d. (penktadienis)

14–17 val. 14 val. – šventės atidarymas. 13.30 val. – šventės kviesliai Kaziukas ir Kazytė su linksmąja palyda, lydimi folkloro ansamblio „Goštauta“, eina Laisvės alėja iš Soboro aikštės prie Muzikinio teatro scenos. Dalyvauja:

Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“, „Santaros“ gimnazijos tautinių šokių kolektyvas, Regimantas Šilinskas su skrabalais, „Duokim garo“ čempionai „Daumantų muzikantai“

Išnuomojamas 1 kambario butas su baldais Pramonės rajone, 1 mėn. – 300 Lt. Tel. 8 655 55 644.

Kovo 9 d. (šeštadienis) 12–17 val. Dalyvauja:

1083159

Gabenimai Pigus krovinių ir baldų pervežimas. Tel. 8 606 53 447.

EDMUNDAS KUČINSKAS, Kauno muzikos ansamblis „Ainiai“, „Aukso paukštės“ laimėtojas folkloro ansamblis „Bitula“, „Duokim garo“ čempionai, „Šeduvos bernai“,Liaudiškos muzikos kapela „Girnapusė“

1070955

Kovo 10 d. (sekmadienis)

Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399.

12–17 val. Dalyvauja:

1074758

Kelionės Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com.

MAŽOJI SCENA (prie Soboro) : Kovo 8 d. (penktadienis) 14.30–16.30 val Dalyvauja:

Jonavos suaugusiųjų švietimo centro kapela „Lankesa“, Kauno 1-osios muzikos mokyklos folkloro ansamblis „Sauluva“, liaudiškos muzikos kapela „Sargėnai“

Kovo 9 d. (šeštadienis)

12–16 val. Dalyvauja: vaikų liaudies kapela „Seklytėlė“, Kauno m. liaudiškos muzikos kapela „Šilas“, folkloro klubas „Žaisa“, LSMU folkloro ansamblis „Kupolė“, Alšėnų kultūros centro kaimo kapela, ansamblis „Jotija“, Vandžiogalos folkloro ansamblis „Griežlė“

Kovo 10 d. (sekmadienis)

13–16 val. Dalyvauja: KTU ansamblis „Goštauta“, Mastaičių vokalinė grupė „Senieji draugai“, Pažėrų folkloro ansamblis, liaudiškos muzikos kapela „Jovaras“, Ežerėlio kultūros centro liaudies kapela „Samanėlė“

vaikų popgrupė „Lašeliukai“, vaikų folkloro ansamblis „Dzinguliukai“, tradicinės muzikos kapelos „Kuporas“, „Lipk ant sienų“, „Cinkelis“ liaudiškos muzikos ansambliai „Radasta“, „Versmės“, liaudiška vaikų kapela „Vieversiukai“ Šventės organizatorius

Rėmėjai:

LIETUVOS ŠEIMOS ŪKININKŲ SĄJUNGA Šventės įkūrėjas ir globėjas LR SEIMO NARYS KAZYS STARKEVIČIUS Šventės globėjas KAUNO MIESTO MERAS ANDRIUS KUPČINSKAS

Informacinai rėmėjai:

1081601

Įvairioms progoms nuomojame „Mercedes“ autobusiuką (8 vietų). www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399 1074773

Paskolos

UAB „Kauno švara“ P. Liaudansko I.Į. UAB „Pakruojo parketas“ IĮ „Raginėlis“ UAB „Berneliai“ UAB „Papilys“ A. Grigonio IĮ

UAB „Ponovas“ UAB „Bernelių smuklė“ UAB „Kibilda“ UAB „Bajorkiemis“ UAB „Linkuva“ Restoranas „Žemyn upe“

„Naujos tėviškės žinios“, žurnalas „Statyba“, televizija „INIT“, radijo stotis „Ekstra FM“

Informacija tel. (8 37) 400 357, 8 611 35 846, e. paštas vidas@zur.lt www.seimosukiai.lt Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. 1080213

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960. 1080166

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599.

Kiti Mariaus Jancevičiaus individuali įmonė (kodas 135911786, buveinė S.Žukausko g. 19– 21, Kaune) keičia pavadinimą į MB Sėkmingos idėjos. 1083404

Atsiliepkite!

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691.

2013 m. vasario 25 d. 9–10 val. Petrašiūnuose, R.Kalantos g., stotelėje „Kausta“, ant suolelio paliktas portfelis su dokumentais, išduotais A.J.Praranauskui, ir Lietuvos valstybine vėliava, 2 knygomis. Radusius prašom grąžinti adresu Aukštieji Amaliai, Lanksvų takas 10A, Kaunas. Būsiu labai dėkingas.

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas.

Pamesti labai svarbūs dokumentai, išduoti Iman Kažkareev. Radusius prašom kreiptis I–V 9–18 val., VI, VII 9–15 val. tel. (8 37) 424 400. Atsilyginsiu.

1080145

1080125

1081180

1082493

1082660

Kviečia mokytis A.Kalvinsko vairavimo mokykla (B kat., automobiliai su mechanine ir automatine pavarų dėže). Vytauto pr. 2–25, A. Juozapavičiaus pr. 54, Bijūnų g. 16, tel. 207 280, 8 685 65 218. 1082308

Kauno centre rengiami NORVEGŲ k. KURSAI pradedantiesiems nuo kovo 4 iki balandžio 22 d. (I–IV 18–20 val.). Visiems lankantiems dovanosime pigių pokalbių iš Norvegijos į Lietuvą norvegų firmos MyCall Free SIM korteles. Kreiptis UAB „Regardas“, Kęstučio g. 27A–1A, Kaunas, tel. 425 506, 8 698 86 009. www.regardas.lt.

1083288

Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio parengimo – 2013 03 18, šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2013 03 20. Informacija tel. 8 686 08 017 9–16 val., e. paštas vytautasatk@one.lt. 1078106

informuoja SVEIKATOS PUSDIENIS Ko­vo 9 d. 11 val. Ar­la­viš­kių bo­ta­ni­nia­me draus­ti­ny­je – Ka­du­gių slė­ny­je – žy­gis APEIKIM LIETUVĄ. Pro­gra­mo­je: ėji­mas, me­di­ta­ci­ja, kvė­pa­vi­ mo prak­ti­kos, paukš­čių čiul­bė­ji­mo klau­sy­ ma­sis, in­ki­lo įkė­li­mas. Pa­žin­tis su ka­du­giu ža­liuo­nu ir jo kan­ko­rė­žė­liais. Vai­šės su­neš­ ti­nės pu­siau­ga­vė­nio, 40 paukš­čių die­noms pa­mi­nė­ti. Rink­tis prie Ka­du­gių slė­nio aikš­te­lė­je. In­for­ma­ci­ja tel. 8 615 72 600, Da­nu­tė. Or­ga­ni­za­to­riai – Žo­lin­čių aka­de­mi­ja ir Pa­ne­ mu­nės ben­druo­me­nės cen­tras.


18

pirmadienis, kovo 4, 2013

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

teatras

LSMU Kauno klinikų Vaikų chirurgijos klinikos vadovą profesorių Vidmantą BARAUSKĄ ir jo artimuosius, netikėtai netekus sūnaus Algirdo, nuoširdžiai užjaučia Vaikų chirurgijos klinikos bendradarbiai. Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir nebrangios pa­ slaugos. Laidojimo paslaugų biuras teikia visas laidojimo pas­ laugas. Platus karstų, rūbų, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįgaliuosius laidoja­ me už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 1078455

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skal­ dele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapa­ viečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: gaminame įvairius paminklus iš kokybiško suomiško akmens. Liejame pa­ matus. Tel. 8 648 55 567, (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Ju­ zėje“). www.kapineta.lt. Užsisakant iki balandžio 1 d. taikoma 15 % nuolaida darbams. 1080603

teleloto Lošimo Nr. 882, kovo 3 d. Keturi kampai (2 Lt): 60 64 66 24 21 67 13 02 35 04 52 54 72 59 05 39 57 42 20 71 07 73 50 51 58 19 03 55 33 61 09 28 32 30 41. Eilutė (3 Lt): 25 68 48 46 11. Įstrižainės (10 Lt): 53 34 65 56 29. Visa lentelė (1 000 000 (1x1 000 000) Lt): 16. Papildomi prizai: „Nissan Qashqai“ (TV) – Reda Bartusevičienė; „Nissan Qashqai“ (TV) – Sergejus Nikandrov; „Nissan Qashqai“ (TV) – Vaidas Burba; „Nissan Qashqai“ – 0475472; „Nissan Qashqai“ – 0135892; LED televizoriai „Orion“ (PIF-22-DLED) – 068*422, 040*737, 003*173; muzikos centrai su DVD „Samsung“ – 091*102, 098*234, 040*106; planšetiniai kompiuteriai „Lark“ – 065*509, 076*752, 082*637; skalbimo mašinos „Beko“ – 094*756, 032*143; greitpuodžiai „Abert“ – 069*148, 101*807, 057*062; kavos servizai „Astra“ – 031*297, 060*133, 057*759; plan etiniai kompiuteriai „Goclever“ – 072*993, 035*552, 020*150; GPS navigatoriai „Manta“ – 056*203, 009*936, 070*911; LED televizoriai „Orion“ (TV22FBT981) – 047*338, 089*293, 026*632; aldytuvai „Beko“ – 040*252, 054*296; kavos aparatai „Delonghi“ – 051*977, 056*194; keptuvių rinkiniai „Tefal“ – 10**238; bulvių tarkavimo mašinos „Migiris“ – 07**527; cikloninės krosnelės „LR“ – 00**978; satino patalynės komplektai – 09**003; fotokameros „Samsung“ – 05**671; ėriuko vilnos antklodės „Verona“ – 01**400; krištolo taurės „Longchamp“ – 01**784. Pakvietimai į TV: 085*725, 073*292, 065*221. 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 25 d.) – Dalia Veverskienė iš Jurbarko rajono; 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 25 d.) – Regina Aleksienė iš Telšių; 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 25 d.) – Vytautas Sakalauskas iš Raseinių; 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 25 d.) – Vida Petraitienė iš Akmenės; 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 25 d.) – Algis Jasiulionis iš Utenos; 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 25 d.) – Aldona Gaižauskienė iš Kauno; 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 25 d.) – Ona Tamaševičienė iš Kėdainių; 5 000 Lt (tel. 1634, vasario 25 d.) – Ona Teresė Ancuta iš Kauno. Prognozė: Aukso puode bus 200 000 Lt.

kviečia

nacionalinis KAuno dramos TEATRAS Laisvės al. 71, tel. 224 064 www.dramosteatras.lt

Ko­vo 5 d. 18 val. – An­to­nas Če­cho­vas. PALATA. Vie­nos da­lies spek­tak­lis. Ins­ce­ni­za­ ci­jos au­to­rius ir re­ži­sie­rius Ro­lan­das Kaz­las. Il­go­ji sa­lė. 18.30 val. – J.Mil­ti­nio dra­mos te­at­ras. Le­o­nardas Gers­he. LAISVI DRUGELIAI. Dvie­jų da­lių pje­sė. Rež. Dai­nius Kaz­laus­kas. Di­džio­ji sce­na. Ko­vo 6 d. 18 val. – An­to­nas Če­cho­vas. PALATA. Vie­nos da­lies spek­tak­lis. Ins­ce­ni­za­ ci­jos au­to­rius ir re­ži­sie­rius Ro­lan­das Kaz­las. Il­go­ji sa­lė. 19 val. – Da­nielis Da­nis. GELBĖKIME MEILĘ. Ma­ni­fes­ta­ci­ja. Rež. Ag­nius Jan­ke­vi­čius. Rū­tos sa­lė. Ko­vo 7 d. 18 val. – Gy­tis Pa­de­gi­mas. JAH. Dvie­jų da­lių do­ku­men­ti­nė fan­tas­ma­go­ri­ja. Rež. Gy­tis Pa­de­gi­mas. Rū­tos sa­lė. Ko­vo 8 d. 12 val. – Gy­tis Pa­de­gi­mas. JAH. Dvie­jų da­lių do­ku­men­ti­nė fan­tas­ma­go­ri­ja. Rež. Gy­tis Pa­de­gi­mas. Rū­tos sa­lė. 18.30 val. – Eu­ge­ne Scri­be. PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS. Is­to­ri­nė ko­me­di­ja. Rež. Rai­mun­ das Ba­nio­nis. Di­džio­ji sce­na.

KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS Lais­vės al. 91, tel. (8 37) 200 933

Kovo 6 d. 18 val. – Gaetano Donizetti. LIUČIJA DI LAMERMUR. 3 veiksmų opera. Muzikos vadovas ir dirigentas Julius Geniušas, pastatymo meno vadovė Dalia Ibelhauptaitė, režisierius Gediminas Šeduikis, scenografas ir šviesų dailininkas Andu Dumitrescu. VYRESNIŲJŲ KLASIŲ MOKSLEIVIAMS, STUDENTAMS IR SOCIALIAI REMTINIEMS ASMENIMS TAIKOMA 50 PROC. NUOLAIDA. Kovo 7 d. 18 val. – Imre Kalmanas. GRAFAI­ TĖ MARICA. 3 veiksmų operetė. Režisierius Alexey’us Stepaniukas (Rusija), dirigentas Jonas Janulevičius, scenografas Friederis Kleinas (Austrija), kostiumų dailininkė Kotryna Daujotaitė, choreografas Davidas Avdyshas (Rusija). Kovo 8 d. 18 val. – NOTRDAMO LEGEN­ DA. PREMJERA. 2 dalių šokio spektaklis. Inscenizacijos autorius ir choreografas Aleksandras Jankauskas, muzika – Antanas Jasenka, Riccardo Cocciante, dirigentas Jonas Janulevičius, scenografas Artūras Ši­ monis, kostiumų dailininkė Rūta Biliūnaitė, vizualizacija Vladimiras Šerstobojevas. Kovo 9 d. 18 val. – Karlas Millockeris. STUDENTAS ELGETA. 3 veiksmų operetė. Re­ žisierius Andrey’us Bestchastny, dirigentas Virgilijus Visockis, dailininkė Kotryna Dau­ jotaitė, choreografas Dainius Bervingis.

KAuno KAMERINIS TEATRAS Kęstu­čio g. 74A, www.ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt, in­fo@ka­me­ri­nis­te­at­ras.lt

Kovo 7 d. 18 val. – D.Čepauskaitė. BE GALO ŠVELNI ŽMOGŽUDYSTĖ. Dviejų dalių juodoji komedija. Režisierius S.Rubinovas. Kovo 8 d. 18 val. – F.Rable. GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS. Užstalė tikriesiems gurma­ nams (N-18). Režisierius S.Rubinovas Kovo 9 d. 18 val. – M.Walczakas. PIRMASIS KARTAS. Dviejų dalių spektaklis. Režisierius S.Rubinovas.

KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS Laisvės al. 87A, www.kaunoleles.lt

55-asis teatro sezonas Ko­vo 5 d. 18 val. – po­ezi­jos ir mu­zi­kos va­ka­ras AŠ PAŽINAU KARALIŲ TAVYJE. Ei­les skai­to ir ro­man­sus dai­nuo­ja ak­to­rius An­ drius Bia­lob­žes­kis. Ko­vo 9 d. 12 val. Va­le­ri­jos ir Sta­sio Rat­ke­ vi­čių lė­lių mu­zie­ju­je – KIŠKIS DRĄSUOLIS, rež. A.Žiu­raus­kas (spek­tak­lis-žai­di­mas, ku­rį pa­de­da kur­ti vai­kai), nuo 3 m. 17 val. – ANDRIAUS KULIKAUSKO nau­jo­jo CD/DVD pri­sta­ty­mo kon­cer­tas VISAS AŠ (BEVEIK). Bi­lie­tai par­duo­da­mi www.bi­lie­tai.lt ir 1 val.

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt.

nacionalinis KAuno dramos TEATRAS

5 d. 18 val.

prieš kon­cer­tą Lė­lių te­at­re. Ko­vo 10 d. 11 ir 12 val. Ma­žo­jo­je sce­no­je – MEŠKIUKO GIMTADIENIS, rež. R.Bart­nin­kai­ tė (mu­zi­ki­nė fė­jų pa­sa­ka), nuo 3 m. 15 val. – jau­ni­mui ir su­au­gu­sie­siems Kau­no ir Sankt Pe­ter­bur­go kū­ry­bi­nis pro­jek­tas KELIONĖ SAULĖS LINK (iro­niš­kai ly­riš­kas mu­zi­ki­nis eks­pre­sas, at­sklei­džian­tis lė­lių ma­gi­jos ža­ve­sį). Au­to­rius ir re­ži­sie­rius B.Kon­stan­ti­no­vas.

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS M.Daukšos g. 34, tel. 220 586, www.pantomimosteatras.lt

Ko­vo 9 d. 18 val. – KARŠTAI MYLĖK! Te­at­ri­ nis-mu­zi­ki­nis ko­mik­sas skam­bant fokst­ro­to, tan­go, val­so me­lo­di­joms… Ko­vo 10 d. 12 val. – NORŲ SKRYNELĖ. Ma­ giš­kas spek­tak­lis vai­kams.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS M.Dauk­šos g. 34, tel. 408 470, 226 090, www.tiketa.lt, www.bilietai.lt, www.ma­za­sis­te­at­ras.lt

Kovo 5 d. 19 val. – Mario Fratti. SESUO. Rež. A.Žukauskas. Kovo 10 d. 12 val. – spek­tak­lis vai­kams. A.Di­ly­tė. KREIVOS DAIKTŲ ISTORIJOS. Rež. Audrius Baniūnas.

KAUNO ŠOKIO TEATRAS „AURA“ Ko­vo 11 d. 18.30 val. – PREMJERA. 1863. Chor. F.Fe­heris. Na­cio­na­li­nis Kau­no dra­mos te­at­ras, Di­džio­ji sa­lė, Lais­vės al. 71. Bi­lie­tų ga­li­te įsi­gy­ti bi­lie­tai.lt ka­so­se ir va­ lan­dą prieš ren­gi­nį.

TEATRO KLUBAS Vilniaus g. 22, Architektų namai, II aukštas

Kovo 6 d. 19 val. – tragikomedija PJESĖ PRARASTAM BALSUI („Katinėlis ir Paukš­ telis”). Kovo 8 d. 19 val. – I.Pukelytės komedija BRENDŽIO TRIMS. Bilietus platina „Tiketa”.

KAUNO VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRAS „VILKOLAKIS“ Ko­vo 11-osios g. 108. Tel. 313 712

Kovo 6 d. 16 val., 10 d. 12 val. – S.Iva­naus­ kai­tė. PRINCESĖ IR MĖNULIS (ne­iš­gal­vo­ta is­ to­ri­ja Jameso Thurberio kū­ri­nių mo­ty­vais).

„GIRSTUČIO“ RŪMAI Kovo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girstutis.lt

DOMINO TEATRAS Kovo 5 d. 18 val. – DAKTARAS. Komedija. Režisierius A.Večerskis. Kovo 7 d. 18 val. – LANGAS Į PARLAMENTĄ. Komedija. Režisierius A.Večerskis. Kovo 9 d. 14 ir 18 val. – SEX GURU. Interak­ tyvus šou. Režisierius S.Uždavinys. VYTAUTAS ŠAPRANAUSKAS Kovo 6 d. 18 val. – JUODOJO HUMORO VAKARAS. OVIDIJUS VYŠNIAUSKAS IR GRUPĖ Kovo 8 d. 18 val. – GYVO GARSO KONCERTAS.

renginiai ROBERO ŠUMANO CENTRAS Gedimino g. 43, 102 aud.

Kovo 5 d. 16 val. – FRANKOFONIJOS MĖNESIO ATIDARYMAS. Susitikimą pradės JE Peteris LESCOUHIER, Belgijos Karalystės ambasadorius, o Rémi MOSSIAT, Belgijos prancūzų bendruomenės lektorius (Wal­ lonie-Bruxelles International) pristatys savo verstą Antano Baranausko poemą „Anykščių šilelis” ir kalbės apie vertimo, kultūros sklaidos iššūkius. Originalą skaitys aktorė Inesa PALIULYTĖ. Bus verčiama į lietuvių kalbą.

ISTORINĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪRA KAUNE Vil­niaus g. 33, tel. 201 778, www.is­to­ri­nep­re­zi­den­tu­ra.lt

Ko­vo 5 d. 17 val. – Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro, po­li­ti­kos vei­kė­jo, fi­lo­so­fo, pro­fe­

KAUNO MAŽASIS TEATRAS

5 d. 19 val.

so­riaus Bro­niaus Gen­ze­lio kny­gos „Tau­ti­nės sa­vi­mo­nės iš­li­ki­mas ir bren­di­mas Lie­tu­vos oku­pa­ci­jos są­ly­go­mis” pri­sta­ty­mas-dis­ku­si­ja. Kny­go­je nag­ri­nė­ja­mi iki šiol ak­tu­al­ūs klau­si­mai: ko­kios bu­vo ga­li­my­bės tau­ti­nei sa­vi­mo­nei iš­lik­ti ir bręs­ti oku­puo­to­je Lie­ tu­vo­je, ko­kie veiks­niai lėmė ap­lin­ky­bes, at­ve­du­sias žmo­nes į Są­jū­dį, kaip jos reiš­kė­ si ne­pri­klau­so­my­bės at­ga­vi­mo iš­va­ka­rė­se? Šia te­ma­ti­ka ren­gi­ny­je dis­ku­tuos kny­gos au­to­rius prof. Bro­nius Gen­ze­lis, fi­lo­so­fas, po­li­to­lo­gas dr. Ry­tis Bu­lo­ta, VDU lek­to­rius dr. Kas­ty­tis An­ta­nai­tis, is­to­ri­jos moks­lų dr. Au­ri­mas Šu­kys.

VDU TEOLOGIJOS FAKULTETAS Gimnazijos g. 7, salėje

Didžiosios AULOS muzikos draugijos MUZI­ KOS VAKARAI. Kovo 5 d. 18 val. – Tarptautinių konkursų laureačių Ugnės Petrauskaitės (altas) ir Austėjos Valušytės (fortepijonas) koncertas. Programoje skambės J.Bramso, G.Enescu, D.Milhaud’o, G.Connesson’o, S.Kovaliovo, Z.Bružaitės, F.Latėno kūriniai.

VDU MENŲ GALERIJA „101“ Lais­vės al. 53

Ko­vo 5 d. 17 val. – gru­pi­nės ta­py­bos pa­ro­dos EUROSTANDARTAI ati­da­ry­mas ir Hum­ber­to Diazo (Ku­ba) per­for­man­sas. Pa­ro­dos da­ly­viai – Kon­stan­ti­nas Gai­tan­ži, Ag­nė Jon­ku­tė, Jo­nas Jur­či­kas, Eg­lė Kar­pa­ vi­čiū­tė, Jo­lan­ta Ky­zi­kai­tė, Ali­sa Mu­li­na – ryš­kūs šiuo­lai­ki­nio me­no, jau­nų­jų Lie­tu­vos ta­py­to­jų kar­tos at­sto­vai. Pa­čių me­ni­nin­kų ini­ci­juo­ja­mo­je ir ku­ruo­ja­mo­je pa­ro­do­je sie­ kia­ma iš­reikš­ti jų ben­drą po­zi­ci­ją ak­tu­a­liais šiuo­lai­ki­nės ta­py­bi­nės raiš­kos, ta­pa­ty­bės, ori­gi­na­lu­mo klau­si­mais. Hum­ber­to Diazas, šie­met at­sto­vau­sian­tis Ku­bai tarp­tau­ti­nė­je Ve­ne­ci­jos bie­na­lė­je, ku­ria per­for­man­sus, vaizdo ­kū­ri­nius, ins­ta­lia­ci­jas. Jo per­for­man­sas ga­le­ri­jo­je sa­vi­tai in­ter­ pre­tuos ben­drą pa­ro­dos idė­ji­nį kon­teks­tą, pa­žvelgs į jį iš ki­to­kios dis­cip­li­ni­nės ir ge­og­ ra­fi­nės per­spek­ty­vos. Ga­le­ri­jos dar­bo lai­kas I–V 11–17 val.

KAUNO MENININKŲ NAMAI V.Put­vins­kio g. 56, tel. 223 144, www.kmn.lt

Ko­vo 5 d. 18 val. sep­ty­ni skir­tin­gų kar­tų at­ li­kė­jai su­si­tin­ka nau­ja­me pro­jek­te BITLAI SU KANKLĖMIS. Da­ly­vaus: kan­kli­nin­kės Li­na Ži­lins­kai­tė ir As­ta Jon­ku­tė, vo­ka­lis­tai Ste­pas Ja­nuš­ka ir Kęs­tu­tis Zu­ba­vi­čius, pia­nis­tas Mo­tie­jus Ba­za­ras, bo­sis­tas My­ko­las Ba­za­ras ir per­ku­si­nin­kas Ar­vy­das Jof­fė. Kvie­čia­me. Bi­lie­tų ga­li­ma įsi­gy­ti Kau­no me­ni­nin­kų na­mų „Mū­zų sve­tai­nė­je” (I–IV 10–13 val., 14–17 val., V 10–13 val., 14–16 val. ir prieš ren­gi­nį), taip pat vi­so­se TIKETA ka­so­se. PARODOS Iki ko­vo 29 d. Mū­zų sve­tai­nė­je vei­kia Kris­ti­nos Va­la­se­vi­čie­nės fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da KAUNO FORTAI. VIZIJOS. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas. Iki ko­vo 15 d. Pa­ro­dų sa­lė­je vei­kia teks­ti­ li­nin­kės Eg­lės Je­su­lai­ty­tės pa­ro­da ŽIEMOS VAKARAS. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

kinas „CINAMON“ PLC „Me­ga“ tel. 8 700 70 111

„Gim­ta­die­nis“ (iš­anks­ti­nis se­an­sas) – 7 d. 20.45 val. „Ma­ma“ – iki 7 d. 13.05, 15.15, 17.30, 19.45, 22 val. „Ša­lu­ti­nis po­vei­kis“ – iki 7 d. 21.15 val. „Ką iš­da­ri­nė­ja vy­rai“ – iki 7 d. 20.45*, 22.15 val. (*išsk. 7 d.). „Snie­go ka­ra­lie­nė“ 3D – iki 7 d. 10.45, 12.45, 15 val. „Snie­go ka­ra­lie­nė“ – iki 7 d. 12.15, 14.30, 16.25 val.; 4, 6 d. 18 val. „Ne­mir­tin­gų­jų kro­ni­kos: nuo­sta­būs su­tvė­ri­ mai“ – iki 7 d. 12, 18.45 val. „Kie­tas rie­šu­tė­lis. Pui­ki die­na mir­ti“ – iki 7 d. 16.30, 20 val. „Ru­sų nuo­ty­kiai Las Ve­ga­se“ – iki 7 d. 11.30, 18* val. (*išsk. 4, 6 d.).

KAUNO PANTOMIMOS IR PLASTIKOS TEATRAS 9 d. 18 val.


19

pirmadienis, kovo 4, 2013

kas, kur, kada „Va­len­ti­nas vie­nas“ – iki 7 d. 14.15, 17, 18.30, 19.15, 21.30 val. „Ana Ka­re­ni­na“ – iki 7 d. 15.30 val. „Ty­li nak­tis“ – iki 7 d. 13.30 val. „Ral­fas Grio­vė­jas“ (lie­t. k.) – iki 7 d. 10.55 val.

„FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Ką išdarinėja vyrai“ (premjera, N-18) – iki 7 d. 17, 19, 21.45 val. „Mama“ (premjera, N-13) – iki 7 d. 11.30, 13.45, 16, 18.30, 20.45 val. „Šalutinis poveikis“ (premjera, N-16) – iki 7 d. 14.45, 19.15 (seansas nevyks 7 d.), 21.30 val. „Saugus prieglobstis“ (premjera, N-13) – iki 7 d. 11, 13.30, 16.15, 18.40, 21 val. IŠANKSTINIS SEANSAS. „Hičkokas“ (N-13) – 6 d. 18.15 val. Cosmo Vip seansas. „Pašėlę pirmieji metai“ – 6 d. 17.50 val. LNK KINO STARTAS. „OZAS: didingas ir galingas“ 3D (N-7) – 7 d. 19 val. RADIOCENTRO SEANSAS. „Gimtadienis“ – 7 d. 19.15 val. „Valentinas vienas“ (2 versija, N-16) – iki 7 d. 13, 15.15, 18, 20.30 val. „Kietas riešutėlis. Puiki diena mirti“ (N-13) – iki 7 d. 15.30, 20.15 (seansas nevyks 7 d.) val. „Sniego karalienė“ 3D (liet. k., V) – iki 7 d. 12 (seansas nevyks 5, 6 d.), 14.15, 16.45 val. „Sniego karalienė“ (liet. k., V) – iki 7 d. 10.45 val. „Linkolnas“ (N-13) – iki 7 d. 12.45, 18.15 (seansas nevyks 6 d.), 21.15 val. „Žuviukas Nemo“ 3D (liet. k., V) – iki 7 d. 10.15, 12.30 val. „Aukšta klasė“ (N-13) – iki 7 d. 15.45 val. „Ana Karenina“ (N-13) – iki 7 d. 11.45, 17.30 (seansas nevyks 5–7 d.) val. KITOKIO KINO KLUBAS. „Šokėja tamsoje“ (T) – 5 d. 17.30 val. Renginio vedėjas G.Jankauskas. Bilietai jau parduodami. Bilieto kaina 7 Lt.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Laisvės al. 54

Ko­vo 4 d. 14 val. (VOKIEČIŲ KINO DIENOS) – „Deut­scher Wet­tbe­werb” Vo­kie­ti­jos fil­mų kon­kur­so pro­gra­ma 2012 Tarp­tau­ti­nio Ober­hau­ze­no trum­pa­met­ra­žių fil­mų fes­ ti­va­lio pro­gra­ma 2012. 16 val. (VOKIEČIŲ KINO DIENOS) – „Pa­kar­to­ti­nis vi­zi­tas VDR” (Tarp­tau­ti­nio Ober­hau­ze­no trum­pa­met­ra­ žių fil­mų fes­ti­va­lio pro­gra­ma 2012). 18 val. – „Po­pu­lia­ri mer­gi­na” (ko­me­di­ja, Pran­cū­zi­ ja, 2012 m.). 20 val. – „Au­ro­ra” (moks­li­nė dra­ma, Lie­tu­va, 2011 m.). Ko­vo 5 d. 16 val. (VOKIEČIŲ KINO DIENOS) – Aust­ri­jos trum­pa­met­ra­žiai. 18 val. (VOKIEČIŲ KINO DIENOS) – „Ger­har­das Rich­te­ris ta­po” (do­ku­men­ti­ka, Vo­kie­ti­ja, 2011 m.). 20 val. – „Me­džiok­lė” (dra­ma, 2012 m.). Ko­vo 6 d. 16 val. – „Ta­bu” (dra­ma, Por­ tu­ga­li­ja, Vo­kie­ti­ja, Bra­zi­li­ja, Pran­cū­zi­ja, 2012 m.). 18 val. – „Po­pu­lia­ri mer­gi­na” (ko­me­di­ja, Pran­cū­zi­ja, 2012 m.). 20 val. – „Me­džiok­lė” (dra­ma, 2012 m.). Ko­vo 7 d. 19 val. – KONCERTAS! Ar­vy­do Vil­ čins­ko kon­cer­tas „Į di­de­lį kal­ną”.

M.ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA Nepriklausomybės a. 12

Kovo 5–8 d. „Vokiško kino dienos” lankysis Kaune. Kovo 5 d. 17 val. – Vokietijos kino programos vėliavnešys – geriausiu praėjusių metų vokišku filmu Tarptautiniame Oldenburgo kino festivalyje pripažinta jauno režisieriaus Jano Olės Gersterio komedija „Oh Boy”. Kovo 6 d. 17 val. – „Sunaikink tėvą” („Das Vaterspiel”). Filmas sukurtas Josefo Haslingerio romano pagrindu. Kovo 8 d. 17 val. – „This ain’t California”. Dokumentiniame filme – 2011-ųjų Berlynas. „This ain’t California” rodo anarchistinės subkultūros intarpą socializmo pasaulyje. Įėjimas su muziejaus bilietu.

M.ŽILINSKO DAILĖS GALERIJA

5 d. 17 val.

TV programa 6.00 Labas rytas, Lietuva. 9.00 „Kobra 11“ (N-7) (k). 10.00 „Namelis prerijose“ (k). 11.00 LRT aktualijų studija. Tiesioginė laida. 12.00 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 12.20 Žinios. Sportas. Orai. 12.30 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 13.00 LRT radijo žinios. 13.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.00 LRT radijo žinios. 14.05 Laba diena, Lietuva. Tiesioginė aktualijų laida. 14.40 Žinios. 14.50 Sportas. Orai. 15.00 „Namelis prerijose“. 16.00 „Kobra 11“ (N-7). 17.00 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). Sportas. Orai. 18.45 „Komisaras Reksas“ (N-7). 19.40 Nacionalinė paieškų tarnyba. 20.25 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. Verslas. Kultūra. Sportas. Orai. 21.15, 22.05 Įžvalgos. Tiesioginė analitinė pokalbių laida. 22.00 Loterija „Perlas“. 22.15 Dokumentinio kino vakaras. „Galingiausia pasaulio bomba“ (D.Britanija, 2011 m.). 23.20 Vakaro žinios. Sportas. Orai. 23.35 „Šnipai“ (N-7). 0.35 „Senis“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“ (6). 6.50 „Tomas ir Džeris“ (1). 7.20 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (8) (N-7) (k). 8.50 24 valandos (N-7) (k). 9.45 Būk mano meile! (k). 10.45 Altajaus princesės kerštas (N-7) (k). 11.50 „Kelionė į aną pasaulį“ (N-7) (k). 12.55 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 13.55 Detektyvinis s. „Nerami tarnyba“ (1) (D.Britanija, 1992 m.) (N-7). 15.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (9) (N-7). 16.00 Būk mano meile! 17.00 Labas vakaras, Lietuva. 17.45 24 valandos (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.25 Sportas. 19.28 Orai. 19.30 KK2 (N-7). 20.15 Nuo... Iki... 21.30 Dviračio šou. 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. 22.23 Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva (N-7). 22.35 „Specialioji Los Andželo policija“ (N-7). 23.35 „Nikita“ (N-7). 0.30 „Įstatymas ir tvarka“ (N-7). 1.25 „4400“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Simpsonai“. 7.30 Diena. 8.00 „Choras“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Naisių vasara“. 11.00 Nuotykių f. „Bibliotekininkas 3. Judo taurės prakeiksmas“ (JAV, 2008 m.). 13.00 „Ponas Jangas“. 13.30 Anim. s. „Mažylių nuotykiai (1) (Prancūzija, 2007 m.). 14.00 „Čipas ir Deilas skuba į pagalbą“. 14.30 Anim. f. „Kempiniukas Plačiakelnis“ (1) (JAV, 2007 m.). 15.00 „Natalija“. 16.00 „Drąsi meilė“. 17.00 Diena. Tiesioginė transliacija. 17.40 „Simpsonai“. 18.10 Be komentarų. 18.45 TV3 žinios. 19.10 TV3 sportas. 19.17 TV3 orai. 19.20 „Pamiršk mane“. 19.50 Paslapčių namai. 20.30 Gyvenimas yra gražus. 21.00 „Moterys meluoja geriau“. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 „Kerštas“ (2). 23.00 „CSI Majamis“. 0.00 „Daktaras Hausas“. 1.00 „Firma“. 1.50 „Liudininkai“. 2.40 Komedija „Vilfredas“ (1) (JAV, 2011 m.).

DATOS (kovo 4 d.)

6.30 Televitrina. 7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 8.00 Savaitės kriminalai (N-7) (k) 8.30 Auksarankiai (N-7). 9.00 Ekstrasensų mūšis (N-7). 10.00 Mitų griovėjai(N-7). 11.00 Kalbame ir rodome (N-7). 12.00 „Svotai“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Laukinis“ (N-7). 15.00 „Raudonas dangus“ (N-7). 16.00 Ekstrasensai prieš nusikaltėlius (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Laukinis“ (N-7). 19.25 Atsargiai – moterys! 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 Pliusai minusai (N-7). 20.30 Žvaigždutės (N-7). 21.30 Užkalnio 5 (N-7). 22.30 „Gyvi numirėliai“ (N-14). 23.30 Ekstrasensų mūšis (N-7). 0.30 „Laukinis“ (N-7). 1.30–5.59 Bamba (S).

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 Keliaukim! 9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 11.30 Muzika gyvai. Skambina Valerijus Afanasjevas (k). 13.00 Mokslo ekspresas. 13.15 Amerika nematytoji (1) (2005 m.) (k). 14.00 Kai aš mažas buvau (k). 14.45 Arti toli (k). 15.30 Laba diena, Lietuva (k). 18.00 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 18.15 Septynios Kauno dienos. 18.45 Mūsų miesteliai. Šešuolėliai (2010 m.). 19.35 Detektyvo klasika. „Šerloko Holmso nuotykiai“ (N-7). 21.30 Lietuvių dokumentika. „Baltam skersgatvy...“ (2012 m.). 22.10 Lietuvos politinio veikėjo, gydytojo Kazio Bobelio 90-mečiui. Dalia Kutraitė kalbina... (1998 m.). 22.35 Laiko ženklai. Šv. Kazimieras (k). 23.20 Dailininko Kazimiero Žoromskio 100-osioms gimimo metinėms. Dalia Kutraitė kalbina. (1999 m.) 0.00 Panorama (k). 0.25 Verslas (k). 0.30 Kultūra (k). 0.35 Sportas (k). 0.40 Orai (k). 0.45 Pinigų karta. 1.30 Muzikos pasaulio žvaigždės. M.Teodorakio baleto „Graikas Zorba“ fragmentai.

6.00 Paslapčių namai. 9.15 Teleparduotuvė. 9.30 Universitetai.lt. 10.00 „Išlikimas“. 11.00 „Mastrichto policija“ (2). 12.00 „Po pasaulį su Anthony Bourdainu“. 13.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 14.00 „Simpsonai“. 14.30 Teleparduotuvė. 15.00 „Išlikimas“. 16.00 „Tarzano nuotykiai“. 17.00 „Mastrichto policija“ (3). 18.00 „Kastlas“. 19.00 „CSI Majamis“. 20.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“. 21.00 „Moterų lyga“. 21.30 „6 kadrai“. 22.00 „Naša Raša“. 23.00 Siaubo f. „Pragaro skalikai“ (Kanada, 2009 m.). 0.50 „Kastlas“. 1.40 „CSI Majamis“. 2.30 Paslapčių namai. Tiesioginė transliacija.

9.00 „Andželas ir draugai“. 9.30 Senoji animacija. 10.00 Romantinė drama „Žvaigždės parodys kelią namo“ (JAV, 2001 m.). 11.50 Pasaulis tavo lėkštėje. 12.50 „Marija Mersedes“. 13.45 „Naisių vasara“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Pasaulis tavo lėkštėje. 18.00 „Mano likimo šeimininkė“. 19.00 „Marija Mersedes“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 20.35 „Naisių vasara“. 21.15 Gyvenimo kryžkelės. 22.10 Komiška drama „Be tėčio“ (JAV, 1998 m.). 23.50 Paslapčių namai.

6.54 TV parduotuvė. 7.10 Žinios. 7.30 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 8.30 „Gamink sveikiau!“ 9.00 Supernamai. 9.30 Pradėk nuo savęs. 10.05 „Kas tu toks?“ 11.00 „Merdoko paslaptys“ (N-7). 12.00 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. 12.55 „Išdurtukai“ (N-7). 13.25 TV parduotuvė. 13.55 „Komisaras Megrė“ (N-7). 15.00 Žinios. 15.12 Orai. 15.15 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7). 15.45, 16.10 Dok. f. „Islandijos Eroivajokudlis“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.50 VTB jungtinė lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“ (Lietuva)–Maskvos srities „Chimki“ (Rusija). Tiesioginė transliacija iš Vilniaus. 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 Gyvenimo būdas. 22.55 Lietuva tiesiogiai. 23.30 Reporteris. 0.22 Orai. 0.25 „Pašėlę TV pokštai“ (N-7).

9.00 Automoto (k). 9.30 Mistinis trileris „Kuždesių sala“ (N-7). 11.45 Melomano pusvalandis. 12.15 Komedija „Bėgam, bėgam“ (N-7). 13.45 Telelaikraštis. 15.20 Romantinė drama „Sugrįžimas į Braidshedą“ (N-7). 17.30 Sveikatos šaltiniai. 18.00, 23.00 Žinios. 18.20 Laiko pjūvis. 18.55 Drama „Hačiko. Šuns istorija“ (N-7). 20.30 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“. 21.00 Žinios. Orai. 21.20 Komedija „Žmonos maištas“ (N-7). 23.20 Romantinė drama „Emos laimė“ (N-14). 1.00 Biografinė drama „Ana Nikolė“ (N-14).

7.00 Muzika. 7.45 Muzikinė vaivorykštė (k). 8.45 Kauniečių akimis (k). 9.00 Muzika. 10.00 OTV muzika. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 18.30 Muzikinė vaivorykštė (k). 19.30 Kultūros alėja (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 20.30 Muzika. 21.00 OTV muzika.

8.00 Drama „Oliveris Tvistas“ (D.Britanija, Čekija, Italija, Prancūzija, 2005 m.) (N-14). 10.10 Biografinė drama „Mis Poter“ (D.Britanija, JAV, 2006 m.) (N-7). 11.45 Nuotykių f. „Largo Vinčas. Kova dėl imperijos“ (Prancūzija, 2008 m.) (N-14). 18.00 Komedija „Transamerika“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 19.45 Dok. f. „Apsaugok mus nuo pikto“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 21.35 Kriminalinė drama „Pasikėsinimas į Richardą Nixoną“ (JAV, Meksika, 2004 m.)(N-14). 23.45 Trileris „Maiklo Kleitono sukurtoji tiesa“ (JAV, 2007 m.) (N-14).

12.00 Televitrina. 13.00 VTB lyga. „Minsk“–Rygos VEF. 14.45 Sporto metraštis. 15.00 VTB lyga. Krasnodadro „Lokomotiv Kuban“–Klaipėdos „Neptūnas“. 16.45 LKL. „Šiauliai“–Kauno „Žalgiris“. 18.30 Automoto. 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 19.15 VTB lyga. Vilniaus „Lietuvos rytas“–Maskvos srities „Chimki“. Transliacija iš Vilniaus. 21.15 VTB lyga. „Nymburk“–Kauno „Žalgiris“. 23.15 Krepšinio pasaulyje.

Šv.Kazimiero – Lietuvos globėjo diena Kovarnių diena (kovų grįžimo į Lietuvą diena) 1678 m. gimė italų kompozitorius Antonio Vivaldi. 1877 m. gimė prozininkas Kazys Lekeckas. Mirė 1944 m. 1877 m. Maskvoje įvyko Piotro Čaikovskio baleto „Gulbių ežeras“ premjera. 1917 m. gimė Kazys Kaluževičius, lietuvių cirko artistas. Mirė 1965 m. 1936 m. gimė Kęstutis Arlauskas, jaunimui išleidęs istorines nuotykines apysakas „Bėglys“ (1987), „Paslapties kaina“ (1995). 1954 m. gimė kanadiečių kilmės aktorė Catherine O’Hara. 1963 m. gimė grupės „Metallica“ bosistas Jasonas Newstedas.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Dėl savo gy­ venimo ar aplinkinių žmonių jau­ sitės prislėgti. Tikriausiai manysite, kad artimieji tolsta nuo jūsų. Kilus kivirčui ga­ limas emocijų protrūkis. Jautis (04 21–05 20). Vertinsite sąžiningumą ir atvirumą, jausite antipatiją kitų žmonių nuomonei. Jums nepatiks tuščios kalbos ir aplinkinių smalsumas. Dvyniai (05 21–06 21). Galbūt bū­ tent šiandien jums bus pasiūlytas darbas. Daug dėmesio skirsite gebėji­ mams vadovauti. Palanki diena dirbti su kitais žmonėmis. Vėžys (06 22–07 22). Galimi konf­ liktai su senamadiškais žmonėmis. Pokalbiai bus labai emocionalūs, nepra­ raskite savitvardos. Liks nesuprastos ir jūsų vertybės. Pasistenkite neįgyti naujo priešo ir neišduoti savo pažiūrų. Liūtas (07 23–08 23). Palanki die­ na kurti planus, priimti sprendimus. Rasite išeitį iš bet kokios probleminės situ­ acijos. Tikėtina, kad vyresnis žmogus tin­ kamai patars. Nešvaistykite šios puikios dienos smulkmenoms. Mergelė (08 24–09 23). Didelę reikšmę turės Jūsų santykiai su ap­ linkiniais. Tikėtinos įtemptos situacijos, to­ dėl teks ieškoti kompromiso. Atsiras gali­ mybių tobulėti. Nieko pavojingo nėra, vis­ kas jūsų rankose. Svarstyklės (09 24–10 23). Seksis bendrauti su vaikais, jaunais žmonėmis, šeima bei aplinkiniais. Jausi­ te jų supratimą bei palaikymą. Nepikt­ naudžiaukite pasitikėjimu. Skorpionas (10 24–11 22). Teigia­ mai vertinate savo vaizduotę, do­ mitės šiuolaikinėmis ir futuristinėmis idėjomis. Patirsite malonumą skaitydami gerą knygą ar žiūrėdami puikų filmą. Šaulys (11 23–12 21). Neskubėkite, jeigu šiandien jums kas nors trukdo mąstyti. Galite susikivirčyti su vyresniu ar­ ba autoritetingu žmogumi. Todėl tylėjimas šiandien – aukščiausios prabos auksas. Ožiaragis (12 22–01 20). Palanki diena atlikti įvairius darbus. Jūsų gera koordinacija bei pasišventimas dar­ bui padės įveikti bet kokią užduotį. Esate kupini energijos bei emocijų, bet nepra­ raskite savitvardos. Vandenis (01 21–02 19). Palanki diena atlikti įvairius darbus. Esate kupini energijos bei emocijų, bet nepra­ raskite savitvardos. Žuvys (02 20–03 20). Greitai suvok­ site, kurie dalykai svarbiausi. Stiprė­ ja jūsų dėkingumas. Tinkamas laikas rink­ tis naujus baldus, įvertinti savo turtą, įsigy­ ti naujų drabužių.


Orai

Šiandien dieną kritulių nenumatoma. Vietomis plikledis. Aukščiausia temperatūra 0–5 laipsniai šalčio, pajūryje 1–2 šilumos. Rytoj be žymesnių kritulių. Temperatūra naktį 3–8 laipsniai šalčio, pajūryje 0–2 šilumos, dieną 2–7 laipsniai šilumos.

Šiandien, kovo 4 d.

–1

+2

–2

Telšiai

Šiauliai

Klaipėda

–4

Panevėžys

–4

Utena

–2

Tauragė

–2

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +13 Berlynas +7 Brazilija +30 Briuselis +12 Dublinas +4 Kairas +24 Keiptaunas +32 Kopenhaga +5

Londonas +8 Madridas +12 Maskva –10 Minskas –7 Niujorkas +4 Oslas +6 Paryžius +14 Pekinas +13

orai kaune šiandien

Praha +6 Ryga –5 Roma +10 Vėjas Sidnėjus +26 5–10 m/s Talinas –7 Tel Avivas +18 Tokijas +10 Varšuva +4

Marijampolė

Smeg­duo­bė žu­di­kė

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

–5

–2

–4

–7

4

–5

+2

+1

–3

4

–2

+3

0

–2

4

rytoj

poryt

JAV Flo­ri­dos vals­ti­jo­je, vi­du­ry­je na­mų at­si­vė­rus di­džiu­lei smeg­duo­bei, po že­ me pra­sme­go vy­ras, tuo me­tu bu­vęs sa­vo mie­ga­ma­ja­me. Pa­rei­g ū­nai sa­ko, kad 37 me­tų Jef­fas Bus­has tik­riau­siai žu­vo. Smeg­duo­bės Flo­ri­do­je yra įpras­ tas reiš­k i­nys – šio­je vals­ti­jo­je ne­tgi ga­ lio­ja įsta­ty­mas, įpa­rei­go­jan­tis ne­kil­no­ ja­mo­jo tur­to drau­di­mo bend­ro­ves su­ teik­ti ga­li­my­bę ap­si­draus­ti nuo to­k ių in­ci­den­t ų. Ma­no­ma, kad įgriu­va po na­mu ga­li bū­ti apie 6 m skers­mens ir 6 m gy­l io. Po že­me pra­sme­go dra­bu­ žių spin­ta, te­le­vi­zo­rius ir di­džio­ji da­lis J.Bus­ho lo­vos. BNS inf., „Reu­ters“ nuo­tr.

įvairenybės

D.Rod­ma­nas ra­do drau­gą

„„Po­zi­ci­ja: JAV krep­ši­nio žvaigž­dė Rod­ma­nas gi­ria „nuo­sta­bų“ Šiau­

rės Ko­rė­jos ly­de­rį Kim Jong Uną.

Bu­vęs NBA žvaigž­dė Den­ni­sas Rod­ma­nas, baig­da­mas „krep­ši­ nio dip­lo­ma­ti­jos“ mi­si­ją Pchen­ je­ne, gy­rė nau­ją­jį Šiau­rės Ko­rė­jos ly­de­rį, va­din­da­mas jį nuo­sta­biu vai­kiu, o jo tė­vą ir se­ne­lį – di­ džiais ly­de­riais. Nors įtam­pa tarp JAV ir Šiau­rės Ko­rė­jos la­bai pa­di­dė­jo po ne­se­niai Pchen­ja­no įvyk­dy­to bran­duo­li­nio ban­dy­mo, bu­vęs spor­ti­nin­kas, anks­čiau drau­ga­vęs su po­pmu­zi­ kos žvaigž­de Ma­don­na, ta­po iš­ ki­liau­siu ame­ri­kie­čiu, su­si­ti­ku­siu su ko­mu­nis­ti­nės vals­ty­bės va­do­vu Kim Jong Unu, ir kar­tu su juo ste­ bė­jo vie­nas krep­ši­nio rung­ty­nes. Kim Jong Unas „pa­na­šus į sa­vo se­ne­lį ir tė­vą, ku­rie yra di­dūs ly­de­ riai; jis yra nuo­sta­bus vai­kis – la­bai at­vi­ras ir la­bai my­lin­tis sa­vo žmo­ ną“, – Ki­ni­jos vals­ty­bi­nė nau­jie­nų agen­tū­ra „Xin­hua“ ci­ta­vo D.Rod­ ma­no žo­džius prieš jam penk­ta­ die­nį iš­skren­dant į Pe­ki­ną.

„Reuters“ nuotr.

Apie sti­lin­gai be­si­ren­gian­čią Kim Jong Uno žmo­ną Ri Sol Ju ma­žai ži­no­ma, ta­čiau ši mo­te­ ris iš­pro­vo­ka­vo di­de­lį sam­brūz­dį per­nai lie­pą, kai pir­mą­kart bu­vo pa­ro­dy­ta ša­lia ša­lies ly­de­rio. „Tu­ri­te drau­gą vi­sam gy­ve­ni­ mui“, – D.Rod­ma­nas sa­kė Kim Jong Unui ket­vir­ta­die­nį po rung­ ty­nių tarp Šiau­rės Ko­rė­jos krep­ ši­nin­kų ir JAV ko­man­dos, ku­rio­je bu­vo klu­bo „Har­lem Glo­bet­rot­ ters“ na­rių. Šis ma­čas bai­gė­si dip­lo­ma­tiš­kai ko­rek­tiš­ko­mis ly­ gio­sio­mis – abi ko­man­dos pel­nė po 110 taš­kų. Pchen­ja­nas ak­ty­viai pro­pa­guo­ja Ki­mų di­nas­ti­jos as­me­ny­bės kul­ tą, ta­čiau dau­ge­lis Šiau­rės Ko­rė­ jos žmo­nių gy­ve­na skur­de: jiems stin­ga mais­to, pa­si­tai­ko ir mir­ ties at­ve­jų nuo ba­do, kaip pa­sa­ ko­ja hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos dar­ buo­to­jai ir per­bė­gė­liai. AFP-BNS inf.

–5

–2

Vilnius

–3

Alytus

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi 63-ioji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 302 dienos. Saulė Žuvų ženkle.

Vardai Daina, Daugvydas, Girmantė, Kazimieras (Kazys), Kazimiera, Vaclova, Vacė.

7.01 18.01 11.00 1.38 9.47

2013-03-04 Kauno diena  
2013-03-04 Kauno diena  
Advertisement